Fi’il Mudhori

F i`il mudhari’ ( ‫ار ُع‬
َ ‫ ) الفِعْ ُل الم‬adalah kata
ِ ‫ُض‬
kerja yang menunjukkan kepada suatu
kejadian pada waktu sekarang atau yang
akan datang. Kepastian sekarang atau yang
akan datang adalah dengan melihat konteks
kalimat. Atau bisa disebut sebagai Kata
kerja bentuk sedang atau akan.

Berdasarkan kejadian yang ada menunjukkan bentuk kejadian saat berlangsung atau akan berlangsung. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati… . Dapat dipastikan kejadian itu terjadi saat berlangsung dengan dimasukkannya Lam Taukid dan Ma Nafi. di masa pembicara atau setelahnya. Seperti: ‫َقا َل إِ ِّنً لَ ٌَحْ ُز ُن ِنً أَنْ َت ْذ َهبُوا ِب ِه‬ Berkata Ya’qub: “Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku… ُ ‫ض َتم‬ ٌ ‫س َم َاذا َت ْك ِسبُ َغ ًدا َو َما َت ْد ِري َن ْف‬ ٌ ‫َو َما َت ْد ِري َن ْف‬ ‫ُوت‬ ٍ ْ‫س ب ِ َأيِّ َأر‬ …Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.

Ciri-ciri Fi’il Mudhori • Diawalnya ada salah-satu huruf zaidah/mudhoro’ah yang empat. • Untuk mengartikan akan terjadi bisa ditambahkab huruf ‫ س‬atau kata ‫سوف‬didepan fiil mudhoori . • Di akhir hurufnya berharakat dhommah. yaitu: ‫– أ – ن – ي‬ ‫ ت‬disingkat menjadi ‫أنيت‬.

. • NUN Untuk pembicara bilamana ada yg lain bersamanya (mutakallim ma’al ghair).• HAMZAH Untuk pembicara tunggal (mutakallim wahdah).

‫ب ْال ُم َذ َّك ِر‬ ْ ‫ال َغا ِئ َب ِة‬.• TA Untuk orang kedua tunggal (mufrad mukhatab). mutsanna atau jamak. • YA Untuk orang ketiga laki-laki (mudzakkar ghaib). baik mufrad. baik jenis laki-laki (mudzakkar) atau perempuan (muannats). atau jamak (majmu’ mukhatab). Juga untuk orang ketiga jenis perempuan tunggal (mufradah ghaibah) dan bentuk dualnya (ghaibataani).‫ أَ ْو ُم َث ًّنى‬.‫ان‬ ِ ‫َو ْال ٌَا ُء لِ ْل َغا ِئ‬ َ ‫ ُم ْف َر ًدا َك‬.‫ أَ ْو َمجْ م ُْو ًعا‬. ‫ َولِ َجمْ ِع ْالم َُؤ َّن َث ِة‬. . atau dual (mutsanna mukhatab). Juga untuk orang ketiga jamak perempuan (jama’ muannats ghaibah).

Penggunaan Fi’il Dengan Kata Ganti Fi’il Mudhori Terjemah Dia sedang/telah membaca َ‫يَقْرء‬ Fi’il Madhi Kata Ganti َ‫قرء‬ َ‫( هو‬dia – laki laki) َ‫ت‬ ْ َ‫قرء‬ َ‫هي‬ ِ (dia-wanita) Dia sedang/telah membaca َ‫تَقْرء‬ Kamu sedang/telah membaca َ‫تَقْرء‬ َ‫قر َْءت‬ َ‫(أ ْنت‬Kamu – laki2) Kamu sedang/telah membaca َ‫تَقْر َِء ْين‬ َِ ‫قر َْء‬ ‫ت‬ َِ ‫( أ ْن‬kamu-wanita) ‫ت‬ Aku sedang/telah membaca َ‫أَ ْقرء‬ َ‫قر َْءت‬ ‫( أنا‬Aku) Kami sedang/telah membaca َ‫نَقْرء‬ ‫قر َْءنا‬ َ‫حن‬ ْ ‫( ن‬Kami) َ‫قرء‬ َ‫( هو‬dia – laki laki) Dia sedang/telah membaca َ‫يَقْرء‬ .

Bilamana pada fi’il mudhari kamu memasukkan huruf sin (‫ )س‬atau saufa (‫ف‬ َ ‫ ) َس ْو‬seperti ucapanmu: ‫َسيَ ْف َعل‬ (sayaf’alu) atau ‫ف يَ ْف َعل‬ َ ‫( َس ْو‬saufa yaf’alu)… maka tertentu pada zaman istiqbal. . Dan bilamana pada fi’il mudhari kamu memasukkan huruf lam (‫ …) )ل‬maka tertentu pada hal.

(Fauji Ajeng: Kelompok 1) Misal jika ada 2 orang perempuan dan laki-laki maka menggunakan dhomir apa? Jawab: ‫ ُه َما‬/ ‫( أَ ْن ُت َما‬untuk laki-laki) .Pertanyaan 1.

Pertanyaan 2. (Fadillah: Kelompok 1) Jika ‫ أَ ْن ُت َما‬dipakai untuk laki-laki maka ‫ ُه َما‬itu dipakai untuk apa? Jawab: Tetap dipakai untuk laki-laki .

TABEL ‫ا لـمـعـن‬ ‫ا لفعل‬ ‫ ا لـضـميـر‬/‫ا لـفا عـل‬ ُ‫(ي) يَـ ْجـ ِلـس‬ ‫هُو‬ Dia (2 orang laki) sedang/akan duduk ُ‫(ي) يَـ ْجـ ِلـسـَاُ ِن‬ ‫هُما‬ Mereka (laki) sedang/akan duduk ُ‫(ي) يَـ ْجـ ِلـسـوُ َن‬ ‫هُم‬ ُ‫(ت) تَـ ْجـ ِلـس‬ ‫هِي‬ Dia (2 orang perempuan) sedang/akan duduk ُ‫(ت) تَـ ْجـلِسـَاُ ِن‬ ‫هُما‬ Mereka (perempuan) sedang/akan duduk ُ‫س َن‬ ُْ ‫(ي) تَـ ْجـلِـ‬ ‫هُن‬ Dia (laki) sedang/akan duduk Dia (perempuan) sedang/akan duduk .

TABEL ‫ا لـمـعـن‬ Kamu (laki) sedang/akan duduk Kamu (2 orang laki) sedang/akan duduk ‫ا لفعل‬ ‫ ا لـضـميـر‬/‫ا لـفا عـل‬ ‫ِـس‬ ُ ‫(ت) تـجـل‬ ‫أ نت‬ ‫(ت) تـجـلِسـا ِن‬ ‫أ ن ُتما‬ ‫أ ن ُتم‬ Kalian (laki) sedang/akan duduk ‫سـو ن‬ ُ ‫(ت) تـجـلِـ‬ Kamu (perempuan) sedang/akan duduk ‫ـن‬ ِ ‫(ت) تـجـلِسِ ـي‬ ِ ‫أن‬ ‫ت‬ Kamu (2 orang perempuan) sedang/akan duduk ‫(ت) تـجـلِسـا ِن‬ ‫أ ن ُتمـا‬ Kalian (perempuan) sedang/akan duduk ‫سـو ن‬ ُ ‫(ت) تـجـلِـ‬ ‫أ ن ُتـن‬ .

‫‪TABEL‬‬ ‫ا لـفا عـل‪ /‬ا لـضـميـر‬ ‫ا لفعل‬ ‫ا لـمـعـن‬ ‫أَ َنا‬ ‫)أ( أَ جْ ـلِـسُ‬ ‫‪Saya sedang/akan duduk‬‬ ‫َنـحْ ـنُ‬ ‫)ن( َنـجْ ـلِـسُ‬ ‫‪Kamu sedang/akan duduk‬‬ .

Terima Kasih .

Related Interests