LINGUISTIK SINKRONIK & DIAKRONIK

PENGANTAR LINGUISTIK (BMM 3107)

PENSYARAH PEMBIMBING: PUAN ROZITA HJ OMAR

Disediakan dan akan disampaikan oleh:

Broneka Uding Kirew Haslinda binti Baadu Masjuwita binti Mohd Ebit

LINGUISTIK DIAKRONIK

PENGERTIAN
 Menurut Chaer (2003 : 14)
 Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa (atau bahasabahasa) pada masa yang tidak terbatas; sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman pupusnya bahasa tersebut (sekiranya bahasa tersebut sudah pupus, seperti bahasa Latin dan bahasa Sanskrit), atau sampai zaman sekarang (kalau bahasa itu masih tetap hidup, seperti bahasa

Jawa dan bahasa Arab). Kajiannya bersifat historis dan
komparatif.

PENGERTIAN
 Menurut Verhaar (1984 : 6-7)
 Linguistik diakronik (dari Yunani dia ‘melalui’ dan khronos ‘waktu’,’masa’) adalah penyelidikan tentang perkembangan suatu bahasa.

 Menurut Pateda (1988 : 48)
 Linguistik diakronik ingin mempersoalkan, menguraikan, atau menyelidiki perkembangan bahasa dari masa ke masa. Linguistik diakronik dapat juga disamakan dengan linguistik historis. Jadi, sifatnya adalah vertikal.

PENGERTIAN
 Kesimpulannya,  linguistik diakronik merupakan suatu studi yang menelaah atau mengkaji tentang perkembangan

bahasa dari masa ke masa, ertinya waktu yang
digunakan tidak ada batasan, sehinggga sifatnya menjadi historis dan vertikal.

CIRI – CIRI LINGUISTIK DIAKRONIK
Bersifat vertikal
Mengkaji bahasa tanpa batasan waktu (membuat perbandingan bahasa dari

semasa ke
semasa) Perkembangan &

Bersifat historis & komparatif

perubahan

struktural bahasa
dpt diketahui secara jelas

CONTOH LINGUISTIK DIAKRONIK

Perkembangan
bahasa Melayu pada awal adanya hingga sekarang.

Perkembangan

bahasa sanskrit dari
awal kemunculannya hingga kepunahannnya.

Perkembangan
bahasa Indonesia, dari awal di bentuk hingga sekarang.

LINGUISTIK SINKRONIK

PENGERTIAN LINGUISTIK SINKRONIK
 Linguistik sinkronik (huraian) adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu.  Linguistik sinkronik menganalisis suatu bahasa pada masa

tertentu dan kajiannya lebih difokuskan kepada struktur
bahasanya dan bukan perkembangannya.  Linguistik sinkronik adalah subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari (mengkaji) struktur (karakter) suatu bahasa atau bahasa-bahasa dalam kurun waktu (masa) tertentu.

PENGERTIAN LINGUISTIK SINKRONIK
 Dalam linguistik sinkronik, setiap bahasa yang dianaliasa tanpa memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa lampau.  Yang tampak dalam analisis sinkronik ialah apa yang lazim disebut struktur, misalnya hubungan antara imbuhan dan dasar, hubungan antara-bunyi, hubungan antara-bagian

kalimat, dan sebagainya

CIRI-CIRI LINGUISTIK SINKRONIK
Dari segi waktu, linguistik sinkronik menelaah bahasa pada waktu tertentu, dikhususkan dan terbatas.

Bersifat deskriptif, adanya penggambaran bahasa pada masa tertentu.

Bersifat horisontal dan mendatar , kerana tidak ada perbandingan bahasa dari masa ke masa.

CIRI-CIRI LINGUISTIK SINKRONIK
Mengkaji bahasa pada masa yang tertentu.

Menitikberatkan pengkajian bahasa pada strukturnya (karakter).

Memiliki sistematis yang tinggi dan bersifat lebih serius dan sulit.

CONTOH LINGUISTIK SINKRONIK
Penelaahan bahasa Sunda pada masa kerajaan HinduBuddha Menyelidiki bahasa Jawa pada masa penjajahan Belanda Mengkaji bahasa Indonesia prakemerdekaan Mengkaji penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan

SUMBER RUJUKAN

BUKU
 Chaer, Abdul. 2003. Linguistik Umum. Jakarta : Rineka Cipta.  Pateda, Mansoer. 1988. Linguistik ( sebuah pengantar).

Bandung : Angkasa.
 Verhaar. 1984. Pengantar Linguistik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful