© COPYRIGHT EMET EDITOR GHIURI SELEGEAN 410610 ORADEA OP 1 CP 243 TEL O723165271 mirele@xnet.ro ISBN 973 97770 O 7

DIN TAINELE VIE Ţ II Ş \ ALE UNIVERSULUI
PROF. SCARLAT DEMETRESCU

EMET

Vnchin această carte generaţiei tinere, care va cunoaşte prin ea de unde vine, pentru ce s-a nă scut ş i unde se duce după moartea trupului.

w
%/nchin această carte celui care a fost înţeleptul Khaladan, în a cărui casă din Ierusalim Domnul nostru Isus Christos a luat cea din urmă cină, împreună cu ucenicii Să i, şi care s-a întrupat în neamul nostru, sub numele de Bogdan Petriceicu Hasdeu.
A

(Lnchin această carte Celui care mi-a luminat calea vieţii, Celui care de atâtea ori îmbracă haina de om — Arjuna, Parsifal, Rasik, Melchisedek, Hermes, Moise, Osimandias... ş i totu ş i este Stăpânul suprem al planetei Pământ.

Precuvântare

- -am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de a cunoaşte marile mistere ce-1 înconjoară. Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea: „Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale universului?" întrebarea e firească şi merită să primească un răspuns. Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ1. La aceste comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimişii săi. Aşadar această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite de la marile Lumini cereşti. Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care încă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai citească, deoarece, întradevăr, le tulbură mintea şi mersul vieţii. Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. Amin!

m

Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea el traiul, prin câte suferinţe a trecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegerea diferitelor fenomene, la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumile fizice! Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca im animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri - culegând fructele arborilor, când prin câmpii - smulgând rădăcini şi tulpini suculente. Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor. Cu toată această ascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere. într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor. Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea, putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm.

1 Scriem Pământ - când ne referim la planeta Pământ în ansamblul ei, constituit din globul terestru înconjurat de Cerul sau sferele sale spirituale; scriem pământ - când ne referim doar la.Terra, globul terestru pe care ne întrupă m, coborând din Cer, pentru a ne face şcoala planetară. Această regulă este valabilă şi pentru Soare, Lună sau planete. în aceeaşi idee, scriem Cer pentru desemnarea sferelor spirituale, a spaţiului locuit de entităţile spirituale aparţinătoare Pământului sau oricărei alte planete sau corp ceresc; şi scriem cer pentru spaţiul fizic aflat deasupra orizontului - bolta cerească sau firmamentul.

El este Creatorul a tot ceea ce apare în Rondul sau Lanţul planetar pe care îl guvernează. prin contemplarea literelor ebraice.exista înainte de cer. limbajul manifestat de Gândirea divină în momentul creaţiei. Cunoştinţele reale. Născută dintr-o revelaţie divină. învăţă tura fundamentală a misticii evreieşti este cuprinsă în Sefer lefira . ezoterice.era cuvântul AUM'. te vor lovi cele mai mari nenorociri. Sefer Ieţira este atribuită patriarhului Abraham. ca într-o să mânţă. fondatorul mazdeismului. Cabala transmiterea tradiţiei mistice . valoarea lor numerică având o funcţie esenţială în creaţie. în Zend-Avesta3 citim următorul text: „Curatul.lege) . Principiul tuturor lucrurilor.spunea preotul brahman noului iniţiat . Spiritul primordial al universurilor .Cartea splendorii. juste şi cu o înălţime spirituală umilitoare pentru noi. cele două axe ale tradiţiei misticii evreieşti . în secret.DTI5S Elohim. imnuri. secretele fiind transmise doar iniţiaţilor destinaţi să urce treptele ierarhice ale preoţimii. cei care doresc să cunoască Adevărul. reiterare) — Culegere de comentarii referitoare 3a Tora. pe care tu să-L adori în secret. Sfântul. . Rezumând esenţa divină şi modurile Sale de manifestare. Sefer HaZohar . la vechii perşi. în Epoca Persană. Acest cuvânt se pronunţă din gât către buze. . Ideea de a încredinţa cunoştinţele înalte numai celor iniţiaţi. Creaţia este limbajul exprimat de Gândirea divină.neşamah . misticul este călăuzit de puterea Cuvântului.ataşament şi comuniune intimă cu Divinitatea. li se comunicau precepte morale şi cunoştinţe folositoare. în sudul Asiei şi în nord-estul Africii spiritul uman s-a luminat. îndeplinind miţvot . El recunoştea ca Divinitate supremă pe Ahura Mazda. sau Logos-ul planetar. 2 Mauu (sanscr. la cuvintele rostite. care ne credem promotorii civilizaţiei. ■ 1 AUM (OM) . . ori de a fi supus mor ţii." Numele secret al Tatălui creator — cunoscut doar de preoţi şi pronunţat numai în serviciile şi rugăciunile lor . Purificaţi prin asceză. Este adevărat că acele cunoştinţe înalte nu erau posedate de mulţime. în tradiţia mistică este reprezentat prin treimea literelor ebraice CCK. spunea cabalistul7 elevului său.alc ă tuiesc ş i cuvintele mem ş aua . de pământ.Iniţiat persan.repetiţ ie. care a trăit în Epoca Indiană. ale lui Moise. spunea marele legislator Mânu2. care a primit-o de la Puterea divină .patruzeci de ani.Palatele. la privirele. de plante şi animale. compusă din trei litere A-U-M. a avansat şi a emis idei şi cunoştinţe profunde.Culegere de texte sacre atribuite lui Zarathustra. Ideea păstrării în secret a cunoştinţelor înalte o găsim şi la evrei.$ Din tainele vieţii ţi ale universului Cu mii şi mii de ani în urmă. ci doar de preoţime.suflet . climatului cald şi a unei rase de oameni ce îşi trage originea din noaptea vremurilor. a pătruns sensul revelaţiei divine. Dar să ştii. începând cu Moş e (Moise). reprezintă scara ascensiunii mistice. omul este chemat să fie atent la sentimentele şi gândurile sale. maeştrii misticii Merkava ating momente de extaz prin contemplarea Numelor divine. un comentariu al celor cinci Cărţi. „Sfânta silabă. de asemenea. Sfera de unde venim şi în care ne întoarcem. Constituit într-un text cabalistic cosmogonic. Prin ascensiunea extatică a lui neşamah . din labiala cea mai închisă M. Poporului neştiutor i se făceau servicii şi ceremonii impresionante. lăcaşurile celeste. a Verbului.Cartea creaţiei şi Sefer HaZohar . fiind sub ameninţarea pedepsei cu moartea. legate prin U. Angajat în căutarea Absolutului. Cabaliştii îşi transmit învăţătura doar discipolilor trecuţi de patruzeci de ani. fiind compus din guturala cea mai deschisă A. La asemenea cunoştinţe nu aveau acces decât magii. Iluminaţii lor profeţi sau mediumi îşi iniţiau discipolii în privinţa textelor sacre. cauza primordială a întregii creaţii. pentru că ea poate să le conducă Ia nebunie".Creaţiile carului. învăţături şi texte referitoare la ritualuri. de apă. manifestându-se ca putere creatoare a universurilor. că acesta este un mister ce nu trebuie niciodată dezvăluit vulgului stupid. „Adu-ţi aminte. comunică prin grai viu învăţătura lor. 3 Zend-Avesta (zend .Cel de-al treilea Logos.comandamente divine şi trăind în Deveikut . într-o ştiinţă a limbii sacre. un cabalist care a primit Cabala. Suveran al lumilor.Cabala. După cum creaţia constituie un proces lingvistic şi numerologic.scrisă în aramaică şi având adaosuri în ebraică -. 5 Prin Merkava . bilanţul şi rezultatele unui sfârşit de Rond.iluminatul p ă trunde în misterele cele mai intime ş i profunde ale esen ţ ei ş i calit ăţ ilor Divinităţii. care.a atins maturitatea necesară primirii Adev ă rului. Vulgul nu trebuia să le afle. o întâlnim mai târziu. Guvernatorul unui ciclu evolutiv planetar. iar în preot . Pornind de la viziunea Carului celest a lui Ezechiel şi de la descrierea Tronului divin. al Cântării Cântărilor şi Cărţii lui Ruth. Mişna5 cuprinde următorul text: „Este oprit să vorbeşti chiar unei singure persoane din Merkava6. de poporul întreg. Literele ebraice care formeaz ă cuvântul ne ş amah . Orice Rond presupune doi Mânu: unui produce viaţa şi forma umană la începutul unui Rond. 4 Zoroastru sau Zarathustra . către un mecabel. şi numai unele din capitolele ei". Dacă totuşi o vei face. gesturile şi faptele sale. 1 Cabaliştii. a pământului fertil. când sufletul uman . preoţimea înaltă a vechilor perşi. Literele ebraice sunt considerate vehicole ale potentelor creatoare. Sefer Ieţira dă o interpretare mistică alfabetului ebraic.se face printr-un mecubal. şi altul sintetizează. „Nu iniţia în această ştiinţă teribilă inteligenţele slabe. înainte de toate".sufletul superior . fiul meu . învingătorul lui Ahriman — principiul răului. Cabala este primit ă de om şi transmis ă prin cuvânt de la om la om. Maasei Merkava .omul simplu fiind determinat să vadă lumea şi adevărul sub forme voalate. ce cuprind invocaţii.Car ceresc . 6 Mi ş na (ebr. Universul verbal. de foc.că nu există decât un singur Dumnezeu.Verbul divin care desemnează Sursa divină.misticii Merkava ating Heihalot . sub pedeapsa de a fi torturat până la nebunie. graţie naturii fericite. reprezintă împreună cu Maasei Bereişit . şi dintre aceştia numai de ocupanţii treptelor superioare.este un midraş.conducătorul vieţii sale terestre.Creaţiile dintâi. înţelepţii Adevărului.gânditor) . Doar dacă ai în faţă un bătrân inteligent îţi este permis să-i comunici. exoterice .ţi-o spun desluşit. europenii. forţe revelatoare ale Creatorilor . luminătorii omenirii. cu mii de ani înaintea vremurilor noastre. înainte de omul sfânt. nu se comunicau vulgului. cuprinde Trinitatea vedică şi trebuie păstrată în secret". înţeleptule Zoroastnr* . comparat cu un instrument muzical.

Meditând asupra Numelui divin. 4. Lui Rabi Şimon bar Yohai. al forţelor din natură şi al comunicării cu entităţile spirituale ce au trăit pe pământ constituia o ştiinţă secretă. Existau lucrări scrise. ştiinţă) . scopul şi finalitatea ei. dar chiar şi în zilele noastre încă nu pot fi înţelese decât de foarte puţini. incantaţii şi formule magice recitate în timpul ritualurilor de sacrificiu. 2 Tora (ebr. de cei pregătiţi spiritual. Soci . considerat autorul Cărţii Splendorii Sefer HaZohar . meditând asupra literelor ce formează Tora şi socotind valoarea lor. teologic. Doar după ce. pe care toată lumea le putea citi. Considerând că Limbajul divin este realitatea profundă. Tora a fost scrisă prin intermediul celor douăzeci şi două de litere ale alfabetului ebraic.sensul alegoric. citeşte cu răbdare şi atenţie această carte de ştiinţă şi filosofie cerească.cu filosofia şi practicile ei deosebite. şi pentru a se înălţa. manifestat în creaţie. Prin combinarea acestor litere s-a născut creaţia. Pe ţ al . Tora perfecţiunii. .cunoaştere. Azi omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei. Aceste cunoştinţe erau ascunse deoarece se refereau la domeniul înalt al materiilor subtile. dar ştiinţa ocultă . Tora exprimă Numele divin. ca în alte vremuri. 1 Veda (sanscr. se pare că atât în India primitivă. opere religioase sau filosofice ale epocilor respective: Vedele1. va înţelege deplin şi limpede toate cele patru sensuri. Dar adevărul este că fiecare cuvânt din Tora are un sens superior şi un mister sublim. sub diferite forme. Prin Tora. Sama Veda şi Atharva Veda) cuprinzând imnuri. rând pe rând. Nu se mai şoptesc la ureche. la fel de minunată.Precuvântare 9 Din această mică expunere. cum ar fi fost ea proclamată Tora Adevărului. Aceste cunoştinţe vor contribui la schimbarea conduitei omului. Din cele enumerate. dar găsindu-le pe toate. 3. înţeleptul se va înălţa de la sensul literal la cel mistic. i se oferă asemenea cunoştinţe. nu se mai propovăduiesc prin păduri. canale sau trepte de interpretare ale textelor sacre ebraice. 2. al existenţei lumii invizibile. mai ales a celei de pe atunci. celor aleşi. Leviticul. Yajur Veda. Numerii. al credinţelor şi practicilor profesate de-a lungul timpului. învăluite în cel mai adânc mister . Tora se revelează doar celor care respectă ale sale miţvot.şi chiar a vieţilor celor de jos . a Sfintei Scripturi: 1.Este revelaţia divină ce stă la obârşia iudaismului. . motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunoştinţe să fie atât de ascunse. ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturora. cele cinci Cărţi revelate ale lui Moise: Geneza. cunoştinţe neînţelese de mintea nepregătită a omenirii. stăpâna absolută a tuturor bunurilor . Numele.din care se poate vedea că lumea de jos avea cultul ei special şi cunoştinţe exoterice despre Dumnezeu şi fenomenele din natură. asimilate cu nesaţ de cei chemaţi. pe care nu o mai lungim. comandamente divine. egipteni şi chaldeeni. misticul ajunge la extaz. pregătindu-1 pentru o viaţă mai bună şi mai iubitoare. Tora reprezintă intenţia Creatorului exprimată printr-un ansamblu de texte sacre.sensul omiletic. Deruş . lumina căii lui Sod. Arătare) .deţinea înaltele cunoştinţe ale Adevărului. care a trăit în Galileea secolului al l'I-lea al erei creştine. Ca urmare.O culegere de patru cărţi sacre ale hinduşilor (Rig Veda. Cititorule. Numele divin conţine sensul profund ascuns sub aparenţe. Zend-Avesta ori Tora2.sensul litera] al textului.se transmitea numai oral. mărturia autentică oferită de Divinitate?" . atât la vechii perşi. Legea care a guvernat crearea universurilor stă Ia baza naşterii limbii ebraice. Din noaptea veacurilor. Există patra căi. temple ori munţi izolaţi. al forţelor superioare şi legilor guvernatoare ale altor lumi. morali şi bătrâni. Omul a ajuns azi la un alt nivel moral şi intelectual. capitolul constituirii universului. formule magice pentru exorcisme şi descântece. fiind constituită din Pentateuh.învăţătură.geneza. plină de mister şi pericole. Stând la baza oricărei existenţe. la lărgirea orizontului concepţiei sale despre viaţă şi natură. cabaliştii afirmă că fiecare lucra există numai proporţional cu participarea sa la Numele divin.sensul mistic. la care avea acces doar un număr redus de iniţiaţi. vom descoperi tainele creaţiei . fiind esenţa ascunsă a acesteia. Prin literele şi cuvintele sale. Iată trei exemple . Prin urmare. Cele patru trepte sunt legate între ele şi nu se pot separa. O condiţie se cerea acestor epoci şi neamuri: cei care primeau cunoştinţe din lumea spirituală să fie inteligenţi. Deuteronomul. iar preoţimea superioară. Remez . cu alternări. de toate popoarele. cântece religioase. am putea să redactăm şi noi o altă Tora. pentru că îţi va lumina şi înălţa sufletul. Exodul. de a nu spune adevăruri subtile unor oameni nepregătiţi în pătrunderea înţelesului adânc al lucrurilor şi faptelor. cu suprimări. îmbrăcate în veşmintele unor poveşti. se vede preocuparea constantă a marilor savanţi de altădată. până în ziua de azi. ale tuturor ştiinţelor. urcând cele patra trepte de interpretare. centrul Asiei este locul de origine ai tuturor civilizaţiilor lumii vechi. Nefericit cel ce ia aceste veşminte drept Tora! Dacă Tora ar fi fost făcută din cuvinte şi poveşti obişnuite. Divinitatea a creat lumea şi prin Tora ne dezvăluie scopul Său în momentul creaţiei.îi sunt atribuite următoarele cuvinte: „Nefericire celor ce văd în Tora doar poveşti simple şi vorbe obişnuite! Dacă ar fi aşa. cele trei canale inferioare vor răspândi focul mistic.la trei epoci şi neamuri deosebite . atributele şi intenţiile Sale. cât şi la evreii din cele mai vechi timpuri. Tora scrisă este precedată şi urmată de o Tora orală.

PRIMA CARTE .

Ei bine. Astfel aflăm că în natura înconjurătoare există o diversitate de materii eterice. unde va trebui să trăim mulţi ani. Se petrece acelaşi fenomen ca în lumea fizică. dar oare nu este mai bine să cunoaştem din vreme noile condiţii şi să ne pregătim pentru ele? Evident că da.pe lîngă organele de simţ fizice . ajunge să ia pe deplin cunoştinţă şi de acest domeniu necunoscut lui până atunci. însă greşit în fond. la început n-ar pricepe nimic. obişnuindu-se cu ele. unei educaţii sau practici speciale. La fel s-ar întâmpla cu oricare dintre oamenii care dobândesc vederea spirituală. şi iată de ce. dar încetul cu încetul. mediul şi influenţa lui asupra noastră. nu pot fi văzute şi simţite. lumea hiperfizică este pentru om la fel cum este lumea culorilor pentru omul născut orb. Dacă printr-o „minune" sau operaţie. diferite de cele care animă materia vizibilă. Bineînţeles că ajungând acolo. Aceste materii sunt animate de unde vibratorii. . orbul din naştere ar dobândi vederea. In mintea orbului din naştere. lumea vizibilă de către un om sănătos nu provoacă nici o noţiune corespunzătoare. Din acel moment el va auzi. simţi şi vedea materii şi fiinţe animate de alte forţe decât cele fizice. funcţia şi rostul lor în angrenajul universului? Sunt necesari ani de studii pentru a le cunoaşte. perspectivele şi culorile. Pregătiţi ca atare vom fi scutiţi să rătăcim ani şi ani în neştiinţă şi să pierdem astfel o vreme îndelungată până să ne obişnuim iarăşi cu „noua" noastră patrie spirituală. Mintea sa nu are posibilitatea să definească peisajele.şi organe de simţ impresionabile de prezenţa materiilor invizibile şi a entităţilor spirituale vieţuitoare în mediile hiperfizice. Aceste afirmaţii. Este adevărat că omul are în fiinţa sa . La ce bun să ne batem capul cu ele de pe acum? Să terminăm cu deplina cunoaştere a lumii fizice. de ce nu pot fi văzute. acelui mediu. sunt primite azi de lumea savantă cu neîncredere. în sânul lor existând o infinitate de vieţuitoare. şi apoi omenirea va trece şi la cunoaşterea lumilor necunoscute". invocând întrebarea: „De ce nu se poate proba existenţa acestor materii şi forţe. auzim sau vedem aceste lumi invizibile. încât simţurile fizice nu sunt în stare să ni le reveleze. Argumentul este puternic în aparenţă. unde ne vom desfăşura existenţa în forme noi de viaţă. înseamnă că nu a sosit timpul să le cunoaştem. cei sănătoşi văd lucrurile şi fiinţele. de diferite grade. sosind pe scoarţa cerebrală. dar chiar se impune să cunoaştem lumile invizibile. făcându-şi educaţia vizuală a imaginilor sosite pe cortex. ca şi multe altele. omul ajunge să-şi dezvolte simţurile superioare ale lumilor suprafizice. va pipăi lucrurile moi sau tari din lumea fizică. materiile din lumile hiperfizice. care. ne vom adapta. le va înţelege şi distinge unele de altele. se cade să cunoaştem din vreme condiţiile în care vom trăi acolo. Azi. Pentru cunoaşterea acestei lumi invizibile se cer ani de zile de observaţii şi o continuă educaţie. a căror fineţe este atât de mare. vrând-nevrând. vom pătrunde în aceste lumi. Să presupunem că suntem chemaţi neapărat într-o ţară îndepărtată. nu este im argument că ele nu există. Aşa fiind. Cu alte cuvinte. veche din veşnicia veacurilor fără număr. dar aceste simţuri dorm. ea există. pentru că oamenii nu dispun deocamdată decât de organele de simţ necesare perceperii lumii fizice. ar rămâne uluit. dar treptat. Dacă graţie unor evenimente neprevăzute. stau latente în fiinţa noastră. însă cu toate că nu o vede. Faptul că cea mai mare parte din omenire nu vede fiinţele. marii iniţiaţi comunicau discipolilor Adevărul. nu se poate lua cunoştinţă de existenţa lor. ba chiar cu ironie. când vor fi chemate la viaţă. trupul. albastru sau verde. deosebi şi afla rostul în decorul vast al naturii. se transformă în noţiuni de culori şi forme. Când va veni vremea. omul va deveni un medium între Cer şi pământ. ar vedea forme şi ar auzi sunete neinteligibile la început. deocamdată. marile Lumini ale lumii spirituale comunică celor chemaţi Adevărul. cu materiile şi forţele lor. auzite şi pipăite de toţi oamenii?" Răspunsul la această întrebare este următorul: Lumile hiperfizice. El va auzi sunetele. dar oare toţi cunosc natura. nu numai că nu este de prisos. de aceeaşi compoziţie cu mediul unde trăiesc. Toţi oamenii au ochi. dar nu va avea nici o idee despre ceea ce înseamnă roşu. deoarece cunoscându-le din timp vom şti cum să ne comportăm atunci când dezbrăcând haina carnală. nu simţim. Unii oameni afirmă: „Deoarece noi.Existenta lumilor invizibile Li timpurile îndepărtate. Numai când aceste simţuri superioare vor fi puse în activitate. tangibilă. va simţi cald sau rece. deoarece nu a avut niciodată un organ capabil de a primi vibraţiile luminii. se vor dezvolta treptat şi simţurile superfizice din noi şi atunci le vom cunoaşte.

dar arhitectul are în minte imaginea casei.ultraviolet. şi al muncii depuse de spirit . şi altor culori. care intră în constituţia Divinităţii.domeniul cauzelor tuturor fenomenelor. fără necesitate şi în cantităţi de prisos. portocaliu. unele înaintea roşului . Prin urmare. numite fluide'. s-au manifestat sub formă de căldură. şi altele dincolo de violet . va dura în vecii vecilor în lumea invizibilă. urmărindu-şi imaginaţia. şi în fine . Fluidul este o materie formată din particule infinit de mici. Acest om nu va îngrămădi material peste material. Noi atât vedem cu ochii. Undele luminoase căzute pe această formă se reflectă şi vin la ochii noştri. unde s-a imprimat ca pe o placă fotografică. în spaţiile infinite se găsesc arhivele2 naturii. care întâlnind un ecran. Aşa de exemplu: un om simplu constată cum telefonul transmite voci de la un loc la altul. şi iată de ce. ce însoţesc pietrele. 2 Arhiva Akaşă (sanscr. s-au concentrat. compus din şapte culori: roşu. se află înaintea noastră o statuie.stăpânul trupului . trecând prin^prismă. într-o formă aşternută pe hârtie. Dacă facem să treacă printr-o prismă o rază de lumină. vine de la soare. îngeri. ideile emise de oameni. vede cum tramvaiul circulă pe străzi. In funcţie de gradul evolutiv al vibraţiilor şi algoritmilor care animă aceste particule. verde. munţi şi câmpii. de la cele inferioare. De exemplu. flora şi fauna.nu o vede. Ori de câte ori o problemă este complexă prin natura ei. printre alte însuşiri. fie întrupate. planul. calitatea de a fixa pe ele imaginile. Proiectul aşternut pe hârtie se poate distruge şi el. de natură electrică sau magnetică. începe construcţia . se cade să luăm cunoştinţă de aceste lumi şi pentru faptul că ceea ce vedem pe pământ nu este decât efectul unor cauze aflate în lumea invizibilă. Dar în afară de influenţele lumii vizibile. personalitatea creatoare va pieri şi ea. deoarece razele obscure. se cade să se vină cu exemple cât mai numeroase. ne dau spectrul solar. . Dacă punem la finele spectrului un paravan şi alături de el o placă unsă cu o soluţie de cianură de potasiu.electricitatea .tangibilă. şi prin intermediul sufletului conştiinţa noastră. într-adevăr. există o scară infinită de calităţi ale fluidelor. albastru. vom vedea cum această placă se va lumina sub acţiunea razelor ultraviolete. vom vedea că ea se descompune în mai multe fâşii colorate. asupra fiecăruia din noi se exercită influenţe şi mai mari. într-adevăr. de aici la suflet. unde se imprimă toate gândurile. fără nici o ordine. spiritul. trecând prin lentilă. cu o anumită distribuţie. 1 . Ideea aparţine Lumii divine. Să nu credem că ştim tot ce ne înconjoară. Casa. imaginea.influenţele lumilor invizibile. hiperfizică . cu un anumit aspect şi dimensiuni. opera fizică este trecătoare. După acest plan. iar construcţia fizică aparţine lumii fizice. Chiar în lumea fizică . până nu vom avea cunoştinţe despre lumea invizibilă. un cutremur o poate rade de pe suprafaţa pământului. dar imaginea.se petrec o mulţime de fenomene de care rămânem neştiutori. nu o cunoaşte. dar cauza care le pune în funcţiune .realizarea ei în lumea fizică.eter. lucrurilor şi fiinţelor vizibile pe pământ. rezultatul influenţei mediului vizibil şi invizibil asupra noastră. Acelaşi raport există şi între lumea fizică şi cea hiperfizică. Noi suntem. Dar oare cunoaştem noi totul despre această lumină? Nu. adevărul este că fâşia de lumină mai dă naştere. universul este plin de o sumă de materii extraeterate. cu material fizic. şi mai puternice . Noi nu vom ajunge să cunoaştem pe deplin lumea fizică. şi încetul cu încetul. Iată un arhitect decis să proiecteze o casă. până la cele superioare. vizibilă şi cercetată cu simţurile noastre .realizarea fizică a unei concepţii. creaţia sa mentală. înaintea roşului există unde vibratorii producătoare de căldură. întâi a fost o creaţie mentală. invizibile ochiului nostru.potrivit evoluţiei sale. face pe hârtie un plan. la un moment dat. Cu toate acestea.Cronica sau memoria spirituală permanentă a tuturor vibraţiilor din univers. Tot ce există pe pământ . care nu se va distruge niciodată. Un foc.infraroşu. fie destrupate. evenimentele şi sentimentele omenirii.12 Din tainele vieţii fi ale universului . galben. traduce aceste vibraţii în culoare şi formă. apă. supraîngeri şi alte entităţi spirituale. Mai întâi se foloseşte de gândirea şi imaginaţia sa. dacă punem o lentilă în dreptul spaţiului gol dinaintea roşului şi aşezăm în focarul acestei lentile o bucată de fosfor. aprinzând fosforul. fluid) .aer. Cu alte cuvinte. vom vedea că fosforul se aprinde. îşi croieşte în minte o formă de casă. Cu alte cuvinte.Prima carte în afara acestui motiv esenţial. pieritoare. lumea efectelor. totul are influenţă asupra omului. Aceste fluide au. Se ştie că lumina ce scaldă cu vibraţiile ei suprafaţa pământului. pentru că simţurile noastre mărginite nu ni le fac cunoscute. indigo şi violet. într-un proiect. aparţine lumii astrale. ideală. vede efectul. După aceea aşterne pe hârtie ceea ce croise mental. apoi a urmat realizarea ei într-o imagine. Aceste particule oferă un suport energetic pentru informaţii mentale şi sentimentale organizate în diverşi algoritmi. de unde sunt transmise la centrul văzului aflat pe cortex. Omul fizic.

o hotărâre nestrămutată. Dar imediat ce curentul electric întâmpină o rezistenţă în drumul său . în acest caz noi am vedea totul în jurul nostru. şi ei văd fenomene. prin urmare avem cunoştinţă de prea puţin. Cu toţii primim vibraţii din lumea hiperfizică.000 până la 35. şi totuşi fiecare dintre noi poate grăbi sau scurta durata acestei evoluţii. în fine. nu le aude. întârziaţii. alţii bine şi alţii foarte bine. există în razele soarelui culori infraroşii şi ultraviolete. formate fiecare din particule eterice de anumite dimensiuni şi constituţii.unele transmise prin aer.Existenta lumilor invizibile 13 Aşadar. prin ea şi dincolo de ea văd lumea invizibilă. Constatăm că evoluţia omului necesită multe secole. unele deasupra altora. materii şi forţe la a căror descriere rămânem pe gânduri. dezvoltă forţele .privesc şi văd. vor fi trecuţi prin întrupări. dar rămânem nesimţitori la acţiunea lor. forţe divine. Ei văd cartea pe care o au în mână. prin retragerea departe de vâltoarea lumii. Fluidul electric ce se scurge pe firele electrice nu este văzut de ochiul nostru. pe lângă o înaltă inteligenţă şi o bunătate îngerească. din care fac parte undele hertziene. Din acestea. ci o lumină continuă. va trece pe un alt corp ceresc. pentru a-şi continua diurnul evolutiv infinit. Aceasta presupune o metodă specială. urechea noastră nu aude decât sunetele produse în aer cu o frecvenţă între 32-36. prin care circulă valuri de materii subtile. Ei pot vedea şi cu ochii deschişi şi cu ochii închişi. desfăşurate conform unor anumite legi. înţelegem facultatea văzului şi auzului spiritual a unor persoane numite clarvăzătoare sau lucide. sacrificii mari. luminoasă prin ea însăşi. Aceste materii sunt de diferite densităţi. Clarvăzătorii. iubind tot ceea ce-1 înconjoară. dar sesizabile prin efectele lor. graţie luminii emise de electronii care ne înconjoară din toate părţile.000 de vibraţii pe secundă. nici noapte. dar urechea noastră nu le percepe. sau cu particule mai mari. Prin urmare lumea invizibilă este şi ea materială. Până în prezent se cunosc 63 categorii de vibraţii. conform fineţii lor. deoarece conştiinţa noastră nu răspunde la influenţa lor. undele nancy. atmosfera din jurul nostru fiind întunecată. iar cei înapoiaţi. Astfel n-ar mai fi pentru noi. invizibile ochilor noştri. Evident că şi între lucizi există diferite grade: unii văd binişor. în peregrinarea lui pe calea evoluţiei. dar în acelaşi timp pătrunzându-se rând pe rând. noi nu percepem decât opt categorii. lucizii. nu sesizează sosirea lor. nici zi. Aşa de exemplu electricitatea . Să presupunem acum că nervul ochiului ar fi impresionabil de undele electrice. el face azi descoperiri din ce în ce mai numeroase şi mai uimitoare. Or în natura fizică înconjurătoare se produc vibraţii de o frecvenţă mai înaltă de 36.un filament de bec electric . y etc.046. conştiinţa lor ia act de prezenţa lor. prin sfinţenia. de aceeaşi natură cu Pământul. Graţie acestei inteligenţe. Prin alimentaţie şi meditaţie. ridicată până la termenul final al existenţei sale terestre.ale cărei unde se transmit prin eter . a marilor mistici sau a yoghinilor. când evoluţia omenească va fi spre sfârşit. adică viaţa sfinţilor. Pentru aceşti oameni.numărul vibraţiilor prin eter scade între 350 milioane şi 760 milioane de vibraţii pe secundă. în decursul capitolelor următoare. Vom descrie aceste materii dispuse în zone diferite. timp de mii şi milioane de ani. omul va dobândi puteri deosebite. pentru că nu deţinem organe potrivite recepţionării lor. ca şi cum n-ar exista. vederea în lumea invizibilă este un act involuntar . materii dispuse unele deasupra altora. aceşti oameni ajung să-şi activeze spiritul. altele transmise prin eter . fiinţe.000 Hz şi mai joase de 32 Hz.000 milioane vibraţii pe secundă. Masa umanităţii înaintată astfel. Atunci se va termina evoluţia omenirii pe această planetă. cele mai fine pe cele mai grosolane. animată de numeroase forţe. După scurgerea a mii^şi mii de ani şi veacuri. pe un alt glob. le înţeleg. pentru că vibraţiile sale au o frecvenţă foarte mare. primind aceste vibraţii. ca să-şi continue drumul neterminat. Să presupunem că nervul optic n-ar dispune de sensibilitatea dobândită până în prezent. la fel ca în cazul văzului fizic comun. Având în vedere acest principiu. De aici tragem concluzia că suntem scăldaţi din toate părţile de vibraţii . undele x.de care însă nu avem cunoştinţă. omul va deveni mai bun şi mai înţelept. După cum ochiul nostru nu vede decât între anumite limite. omul abia a ajuns să-şi dezvolte inteligenţa. se vede o mişcare deosebit de rapidă în toate direcţiile. iubirea şi jertfa manifestată pentru tot ce a creat Tatăl şi prin rugăciunile lor nesfârşite. filamentul devine luminos şi ochiul nostru vede lumina. dar în jurul ei. ceea ce denotă o independenţă între vederea fizică şi cea spirituală. atâta vreme cât electronii vor fi mânaţi mereu în vârtejul infinit de rapid al mişcării lor de rotaţie şi revoluţie.are de la 1. în această lume. desigur n-am avea nici o cunoştinţă de lumina soarelui.

a fiinţelor invizibile ochilor fizici. toate foiţele ce lucrează asupra lor şi toate cauzele fenomenelor petrecute în natură. După aceea îşi încheia cariera de discipol cu aflarea celor mai înalte cunoştinţe îngăduite unui muritor . tot ce înconjoară pe om. cum este constituit atomul. savantul de azi nu poate. să-şi ordoneze gândurile. corectă. pentru că ştie să mânuiască toate materiile. când sistemul său cerebral va ajunge să vibreze ca şi atomul. şi va vedea cu ochii spiritului atomul mare cât roata plugului. ca un nor nevăzut. cei dotaţi cu inteligenţă. decât cele cunoscute în jurul său din copilărie. trecea la studiul foiţelor şi materiilor superfizice. se puneau sub conducerea unui mare preot. tocmai datorită acestui materialism feroce. îi va vedea constituţia. In antichitate.îşi însuşea întreg acest domeniu. stă în mijlocul flăcărilor. chimia şi aşa. înaltele entităţi spirituale diriguitoare ale evoluţiei lucrurilor şi fiinţelor de pe planeta noastră. Bietul savant de azi se străduieşte să ştie ce este eterul. Reducând totul la materia fizică şi la legile ce o stăpânesc. el ieşea în lume. devenea la rândul său o mare lumină spirituală. ne sustragem mereu de a-I fi recunoscători şi de a ne considera adevăraţii Săi copii. a vieţii şi a tuturor fiinţelor. alimentaţia. realizând — asemenea unui mic creator — orice doreşte. Dacă în urmă cu câteva sute de ani i s-ar fi prezentat omului imaginea unui televizor. El se ridică în aer. şi acolo să vadă. antrenamentele mentale şi rugăciunile. dincolo de materia tangibilă şi analizabilă. feriţi de influenţele lumii. trecea la cunoaşterea originii şi a creaţiei universurilor. timp de 20-30 de ani. conformă legilor divine . savantul modern va ajunge să cunoască mai mult. se face invizibil. dar nu va cunoaşte tainele vieţii decât în ziua în care îşi va ilumina fiinţa printr-o viaţă morală. să respingă influenţele semenilor săi. vindecă boli şi face o seric nesfârşită de fapte. rând pe rând. i . el ar fi spus că este vorba de ceva paranormal şi cu toate acestea televizorul este azi foarte normal chiar şi pentru cei mai neştiutori copii. forţe şi fiinţe mai subtile. Mai paranormal este faptul că deşi suntem creaţi de Tatăl şi vieţuim în creaţia Sa. respectat de toţi. Arunci nu va mai exista pentru el nici un mister privitor la atom. din care s-a oferit omenirii numai atât cât putea pricepe şi avea nevoie pentru avansarea ei. poate face ceea ce omul numeşte „minuni"1. sfânt în conduita lui şi versat în cunoştinţe oculte şi ale naturii. natura întreagă. iniţiat sau preot. îi povăţuia pe discipoli. Numai atunci spiritul său va lucra puternic prin cuirasa. O dată intrat în stăpânirea lor. în plină natură. băile şi exerciţiile fizice. el poate să-şi lase trupul pe pat. întemeietorii unei ştiinţe vaste. ele fiind cât se poate de normale. De acum înainte. se dezvolta în ei vederea în lumea invizibilă şi auzul în lumea tăcerii. Ii făcea cunoscută matematica. cunoscător a ceea ce există pe pământ şi în Ceruri. In tot acest timp discipolii. iniţiatul posedă puteri deosebite. iar împreună cu o parte din sufletul său să iasă şi să se îndepărteze de trup. să se ridice în spaţiu. cunoaşte secretul legilor ce le guvernează. erau ţinuţi în locuri retrase. Când discipolul dobândea aceste două instrumente de cercetare a naturii. de influenţele ei magnetice. Se zbate în ipoteze asupra vieţii. merge pe suprafaţa apei. Din rândul acestor oameni ieşeau savanţii de altădată. De la aceşti iniţiaţi au rămas până în zilele de azi ceea ce se mai cunoaşte. cei pregătiţi de natură. ' Anumite fenomene şi activităţi spirituale sunt în mod greşit denumite „minuni" sau „fenomene paranormale". a celor fără glas. prin învelişul său trupesc. le descria şi arăta experimental tot ceea ce se referă Ia om şi natură. de pornirile ei pătimaşe.cum ar fi privit şi azi .noţiuni referitoare la Creatorul lumilor şi atributele Sale. Va cunoaşte rând pe rând toate materiile invizibile. să audă şi să primească sfaturile marilor Lumini spirituale. ca tradiţie. despre lumea superfizică. în această fază. biologia. An de an.Prima carte latente ascunse în adâncul lor.ca un supraom. Vai lui dacă o va face din vanitate sau împotriva semenilor săi! Un asemenea om era privit .de blândeţe şi iubire pentru tot ce există în jurul său. va înţelege viaţa şi evoluţia ei. Când . să cunoască materii. într-un loc retras. de gândurile ei josnice. marele guru. se iluminează şi dobândesc puteri divine şi cunoştinţe ignorate de omenire. să cerceteze. să se înalţe în sfere mai înalte. a constituţiei lui. Acesta. păşea în mijlocul omenirii. toate erau reprezentate şi executate cu scrupulozitate.14 Din tainele vieţii şi ale universului . legi. Din ziua când a reuşit să-şi înfrâneze simţurile şi dorinţele.după ani de zile . a materiilor eteriforme. Numai atunci când trupul său. începea să-i descrie lumea fizică şi lumea hiperfizică. Somnul. la umbra unui copac.

a entităţii spirituale2. Pă trunzând în neşamah. Cum toate organele. V.ca uleiul şi apa . Prin involuţie.spirit. 4 în prezent se cunosc 109 elemente chimice. după cum planetele se grupează între ele pentru a forma sisteme solare. tangibile şi analizabile. cu rol de a produce hormonii. compus din sistemul osos. alcătuind aparate. sistemul granuolar subdivizat în: a) sistemul hematopoietic. omul îşi îndreaptă atenţia mai mult spre pământ. Cabala ne spune că nefeş se introduce în sămânţa bărbatului când se uneşte cu soţia sa. Atomul se comportă în lumea fizică precum o fiinţă vie. asigurând. Format dintr-un complex de celule orânduite în organe. luând de acolo produsele de dezasimilaţie. III. tei sunt vizibile. antrenând elementele inutile. atomul are o conştiinţă proprie. unind în om lumea internă cu cea externă. Ca urmare ruah s-a îndepărtat de neşamah şi s-a ridicat deasupra acestuia. a părăsit lumea terestră.cea eterică .„arborele vieţii". ce reface elementele sanguine şi b) sistemul endocrin. lichidă sau solidă a trupului nostru. Cabala împarte omul în trei părţi fundamentale: 1. introducerea în organism a oxigenului . Este în legătură cu Divinitatea. Astfel. Trupul Trupul este partea cea mai dură a corpului nostru fizic. 3. Acest corp este format din materie fizică aflată sub patru stări distincte unele de altele: solidă. în loc să-şi ia energia din Cer.între care nu poate exista o conexiune directă. a devenit un trup îmbrăcat în piele. ruah şi neşamah se separă de trap şi se înalţă fiecare în sfera de unde au venit. cuprinzând sistemul cardiovascular . alcătuiţi dintr-un număr infinit de fiinţe ultramicroscopice. Plutind între activ şi pasiv. Ca orice fiinţă. Divinitatea îi dă viaţă lui ruah şi nefeş. duhul. Din acest motiv este nevoie de un mediator. mesagerii chimici de legătură între componentele organismului. ce scaldă astrele şi planetele. Aparatul de susţinere şi mişcare. spiritul sau duhul este format din scânteia divină învelită de perispirit sau învelişurile fluidice prin care scânteia divină evoluează în creaţie. fiind iniţial un corp de lumină. gazoasă şi eterică sau radiantă. introducerea hranei .cu rolul de a conduce stimulii nervoşi. trupul desfăşoară diverse funcţii biologice. După Cabala. ruah şi neşamah nu sunt complet distincte şi separate ci se interferează asemenea culorilor spectrului. După cum viaţa universurilor este întreţinută de curenţi vitali. Ruah nu este atât de sensibil la influenţele lumii exterioare ca şi nefeş şi cuprinde personalitatea sau ego-ul. Dintre aceste patra stări ale materiei fizice. sunt formate din asocierea acestor elemente chimice. dar nu mai puţin reală. care scaldă şi regenerează organele. două părţi: trupul1 şi corpul eteric. iar a patra . format din măduva spinării şi encefal. sistemul nervos central. Nefeş . nu o putem aprecia. spre lumea terestră. este un mediator între nefeş şi neşamah. se afundă tot mai mult în dragostea de sine şi în senzualitate. având rolul de a comanda întreaga organizare individuală. Aparatul de corelaţie al organismului. Entitatea spirituală.corpul eteric sau principiul vieţii ce stă la baza corpului fizic şi al existenţei concrete. toată materia gazoasă. 2 . partea inferioară a lui nefeş. Fiecare celulă este alcătuită din molecule şi acestea din atomi. inteligenţa şi memoria. Nefeş este forţa care contribuie la construirea trupului. Aparatul de eliminare al materiei.cu rol de a vehicula oxigenul şi substanţele nutritive spre ţesuturi. care deşi sunt succesive se topesc una în alta.nutriţia. suflet şi trap. între interior şi exterior. 2. ruah reprezintă legătura dintre spirit şi materie. grupate la rândul lor în diferite aparate3.15 Corpul fizic al omului Corpul fizic serveşte spiritului drept instrument prin care observă. iar prin sistemul digestiv. După ce omul. care generează funcţii variate. organele omului se grupează în sisteme. sufletul format din corpul dorinţelor şi mentalul concret. nefeş înconjoară mormântul său. După moartea biologică. format din sistemul urinar şi genital. Până azi s-au descoperit 92 de categorii de atomi. cu rolul de a uni într-o entitate individuală componentele sale: 1.suflu. imposibil de captat şi analizat în laboratoarele actuale. 3 Organismul uman. în coipul nostru fizic. reunite în sisteme. pământenii. trupul. prin sistemul respirator. lichidă. este spiritul ce cuprinde voinţa. cuprinde: I. astfel că ruah şi nefeş ajung la Sursa divină prin neşamah. extrem de redusă. nefeş. viaţă. Din această cauză suntem nevoiţi să distingem. 2. trăind în Divinitate şi primind de la Ea în mod constant spiritualitatea de care are nevoie. de ruah. ' Pe parcursul întregii lucră ri vom folosi termenul de trup în Ioc de corp carnal sau corp de carne.respiraţia. numit sistem cerebrospinal sau nevrax. pentru a fi eliminate. II. IV. trupul s-a mai numit şi corp chimic. Aparatul de transport al materiei. prin principiile constitutive identice. articular şi muscular. şi sistemul nervos periferic . Aparatul de import al materiei. formă de conştiinţă pe care noi. constituind elementele chimice4 ale lumii fizice. fiind capabil să ducă o viaţă independentă. răspândind principiul vieţii. grupate în tabelul periodic al elementelor. Nefeş. viaţa omului este întreţinută de curentul sanguin.este invizibilă. format din globule receptoare şi purtătoare de viaţă. preluând guvernarea fiinţei umane. învaţă şi se manifestă în lumea fizică. absorbind energie din sufletul pământului. întregind-o ca entitate în mediul extern şi intern. care le uneşte. Neşamah . în acest fel omul a fost descompus în cele trei pă rţi fundamentale ale alcă tuirii sale . Ruah . fiind învelitoarea exterioară a fiinţei noastre reale. Nefeş şi neşamah sunt esenţe diferite . omul reprezintă modelul de alcătuire al cosmosului.

ca urmare. care nu vor cere timp atât de îndelungat pentru digestie. iar conştiinţa noastră să se ridice şi să devină cât mai clară. carbonaţi şi sulfaţi .16 ( Din tainele vieţii şi ale universului . suntem chemaţi să procurăm trupului alimente din cele mai apropiate de natură. bun reflector în exterior al voinţei spiritului. hrănmdu-se cu vegetale. purtând în ele toată animalitatea.alimente care nu-i fac rău. De asemenea. în modul acesta. Această facultate de individualizare a celulelor animale face ca alimentul de origine animală să fie greu digerabil şi asimilabil. prin absorbţie şi asimilare. pielea se zbârceşte. bătrâneţea sosind mai târziu.care se uzează prin însăşi funcţionarea sa . dacă ne-am pierdut armonia şi pacea interioară. sub forma cea mai simplă. necesitând o mare cheltuială de energie şi fiind asimilat numai parţial. vigoarea de mai înainte. pentru a culege cât mai multe învăţăminte. să evolueze din ce în ce mai mult. trebuie hrănit cu alimente vegetale şi produse lactate în proporţii şi sub forme cât mai asimilabile. toate tendinţele şi brutalitatea sa. Poate că. prin intermediul cărora spiritul să se lumineze. fie de origine vegetală sau animală. Apa absoarbe cu uşurinţă fluidele. Este necesar ca atâta timp cât stăm pe pământ. absorbţie şi asimilaţie. încetul cu încetul. Celulele animale au o individualitate mai puternică decât cele vegetale şi incomparabil mai vibrantă decât particulele minerale. devine rigid. nu-i distrug ţesuturile şi nu-i întăresc organele. se depun în pereţii vaselor sanguine. băuturile alcoolice. Aceste elemente chimice. Deoarece nu există aliment.năvălesc în ţesuturile organelor şi astfel. fără să fie prelucrate printr-o serie nesfârşită de procese fizice şi chimice. asemenea plantelor. dulciurile. făcându-1 nesimţitor la vibraţiile eterice. Vom evita carnea. şi din elastice le fac rigide. uşor de descompus şi asimilat de organism. acesta fiind nevoit să-1 părăsească. şi bun receptor al impresiilor lumii fizice şi astrale. purtaţi de sânge în toate celulele. în special carbonaţi de calciu. pentru că ele posedă o foarte mică energie vitală. Se impune eliminarea alimentelor de origine animală din viaţa noastră. introduse în corpul nostru fizic. S-ar părea că viaţa este imposibilă fără alimente de origine animală. devenind astfel un rău interpret al voinţei spiritului. Este doar o problemă de obişnuinţă. ca şi altele. 'cu atât mai vie. nu este indicată folosirea apei de conducte şi din lacuri de acumulare. care să nu conţină elemente ce solidifică şi întăresc ţesuturile. unde vegetaţia este foarte săracă. Aceste substanţe. în fiecare particulă de aliment există viaţă. o baie scurtă în apă curată va absorbi fluidele contrare. când având un regim alimentar de origine animală suntem nevoiţi să mâncăm mult şi de multe ori pe zi. deoarece ne otrăvim templul trupesc. şi omul va avea facultatea de a se hrăni numai cu substanţe minerale. 1 .care. ajutându-ne să ne restabilim pacea sufletească. Dar regimul ideal este cel al fructelor şi seminţelor. fiind deplin sănătoşi şi inteligenţi. îl întunecă. tutunul şi cafeau. motiv pentru care sunt uşor supuse prefacerilor. Dar ceea ce contribuie la îngreunarea asimilării alimentelor de origine animală sunt fluidele eterice animale ce le însoţesc. Atunci am consuma mai rar şi în cantităţi mai mici decât acum. substanţe zaharoase uşor asimilabile şi albumine. dar cu toate acestea. rămânând organismului un mare spaţiu de timp pentru odihnă sau alte preocupări. mai puternică. în timpul iernii când vegetaţia doarme. chimică. create în trupul nostru prin diferite combinaţii chimice . dinţii se cariază. de natură minerală. sute de milioane de oameni trăiesc în diferite regiuni ale pământului.fosfaţi. Poate că va veni odată vremea când omul se va hrăni cu alimente concentrate. venite din lumea invizibilă sau de la entitatea spirituală aflată în interiorul său. întrebuinţarea unui aliment de origine animală are ca urmare introducerea în trupul nostru a prea multe elemente chimice . Pentru ca trupul să răspundă la intervenţiile lumii astrale şi să redea fidel şi integral manifestările duhului. sau măcar consumarea lor în cantităţi cât mai reduse. cu cât fiinţa din care provine alimentul respectiv aparţine unui regn mai înalt pe scara evoluţiei. ea poate fi uşor încărcată cu vibraţii sfinte dar şi cu cele contrare. Aceste alimente trebuie să formeze. Evident că în regiunile reci. se cere — mai ales în a doua jumătate a vieţii — ca măcar apa1 pe care o bem să fie cât mai săracă în săruri minerale.uraţi şi oxalaţi . sub formă de pastile. Din acest motiv. sau în zonele cu un regim climateric variabil.Prima carte Pentru a servi cât mai bine spiritului. îşi reduce activitatea şi bătrâneţea soseşte mai devreme decât ar fi timpul. păstrând în moleculele ei memoria trecutului. Dacă am căuta să introducem în trupul nostru numai alimente cu rol de întreţinere şi reparare al organismului . vigoarea s-ar menţine multă vreme. toate înclinările vieţuitorului din care au provenit. părul cade. să fim pe deplin sănătoşi. trupul nu mai corespunde cerinţelor spiritului. organismul întreg îşi pierde plasticitatea. un vehicol sensibil. pe cât posibil sa folosim apa de izvor. Ele conţin apă curată. muşchii devin flasci şi activitatea totală a organismului se încetineşte. omul va fi nevoit să consume şi alimente de origine animală.

pentru că ele purifică tmpul şi întreţin sănătatea. ucide şi mânca pe fraţii noştri mai mici. Tocmai acest fenomen dovedeşte existenţa în noi a unui principiu deosebit de materia fizică. Altfel aceste săruri s-ar depune treptat prin ţesuturi. Trupul trebuie dezvoltat prin exerciţii moderate pentru a-1 face flexibil şi ager. care le vor înlocui pe cele uzate. dimpotrivă. schimbându-se complet. în veacurile viitoare. ci. apa cu care ne îmbăiem conţine o mare cantitate de fluide. şi la care actualul nostru trup nu a participat. într-o formă cât mai asimilabilă. încorporând alimente uşor asimilabile. Către bătrâneţe. Cu toate aceste transformări. Organismul nostru se poate fortifica evitând cu grijă alimentele ce conţin prea multe materii minerale şi consumând apă curată . pentru a produce o năvălire a sângelui către extremităţi şi să provocăm astfel o circulaţie activă în tot trupul. La terminarea vieţii terestre. Cei care au luat cunoştinţă de existenţa lumilor invizibile. pentru a da răgaz organismului să se obişnuiască cu noul regim. făcând băi cât mai dese. pentru a fi eliminate. ocazie cu care se elimină mari cantităţi de săruri din organism. Ei bine. sau dacă amprentele eterice ale unor gânduri şi sentimente contrare au fost şterse din memoria celulelor.pe cât posibil de izvor . ci se transformă.laptele şi preparatele lactate (brânza.forţa care a condus corpul fizic .cu care ne-am obişnuit din copilărie şi pe care l-au avut mai multe generaţii . dar numai în cazul dispariţiei cauzelor sufleteşti sau karmice ale bolii respective. Pentru cel dornic să facă studii în lumea invizibilă. ce vor împrospăta fluidele fizice din corpul nostru fizic. Fizica şi chimia ne spun că materia nu se pierde. şi până la ţesutul osos compact ce alcătuieşte scheletul. în acest mod. este acelaşi chiar dacă dispare materia fizică pe care o conduce. generând în decurs de şapte ani organe noi. rămânând însă acelaşi ca înainte şi ducându-şi mai departe. Se recomandă să fricţionăm tot trupul cu apă rece.Corpul fizic al omului . Putem consuma produsele obţinute de la animale . Mierea de albine este încă un aliment excelent pentru organism. iar. la moartea noastră biologică materia fizică se va întoarce în lumea fizică de unde a fost încorporată. după cum şi noi suntem ajutaţi de fiinţe superioare nouă. Prin urmare. . cunoştinţele ştiinţifice de azi ne spun că energia nu piere nici ea. De asemenea. ci trebuie să păşim treptat. sub o formă eterică. iar organismul să elimine toxinele. începând cu substanţa moale a sistemului cerebrospinal. ci se transformă. aceste exerciţii se pot înlocui cu plimbări uşoare. dar gândirea persistă şi împreună cu ea memoria îşi păstrează amintirile unui trecut ce depăşeşte şapte ani. antrenând sărurile către aparatul urinar. înlesnim formarea în trupul nostru de celule noi. deoarece atunci. haina carnală sau instrumentul de care nu se mai poate servi. se recomandă regimul alimentar vegetarian. fără a provoca animalelor suferinţe fizice sau spirituale.iar pe de altă parte favorizând cât mai mult eliminarea. când se va dizolva pentru ultima oară această materie fizică. altfel riscăm să ne îmbolnăvim. în plus. Iată motivul pentru care cele mai multe religii prescriu băi cât mai frecvente. Se cade să nu chinuim. a unei forţe invizibile. pe care nu le putem confunda sau presupune că se nasc din materia sistemului cerebral sau a substanţei sanguine. a produselor vătămătoare din organism. Nu se poate trece dintr-o dată de la un regim alimentar de origine animală . natura punând în ele. 17 Fructele şi legumele sunt alimente care conţin proporţiile cele mai ridicate de materii nutritive şi cea mai scăzută proporţie de substanţe solide.pentru că acestea sunt alimente ideale. în loc să ajutăm organismului. ştiu că animalele sunt fraţii noştri cei mai tineri şi că spiritul lor va anima. însă nu e indicat ca aceste zile de ajunare să fie prea dese sau prelungite. care persistă în mijlocul prefacerilor fizice. Băile făcute cât mai des contribuie la o uşoară transpiraţie. la intervale de şapte ani. pe cât posibil primăvara sau vara. dar nu prea îndepărtate şi obositoare. corpuri umane. untul) . total schimbate. Din când în când este necesar să nu mâncăm câte o zi deloc. prin epidermă. noi rămânem aceeaşi. dar cu observaţia ca trecerea la alimentaţia vegetariană să se facă gradat. noua sa viaţă. îl ruinăm.va părăsi la moartea biologică trapul. trupul nostru se topeşte şi se reformează de mai multe ori. 1 Graţie acestui mecanism de regenerare este posibilă vindecarea spontană şi totală a unui organism.la un regim absolut vegetarian. Spiritul persistă. să-i ajutăm în existenţa lor terestră. smântână. în timpul vieţii terestre. Inteligenţa. judecata şi voinţa sunt însuşiri abstracte. Spiritul . rămâne spiritul nepieritor. cu totul noi faţă de cele avute cu şapte ani în urmă. ca să ne urmăm mai uşor evoluţia pe pământ. Laptele se obţine prin însăşi actul vieţii lor. facultăţile noastre spirituale n-au nimic comun cu materia fizică. ca să dăm răgaz aparatului digestiv să se odihnească. toată fiinţa noastră fizică este supusă unei necontenite primeniri1. Aşadar. tot ceea ce este necesar micilor urmaşi ai acestor vieţuitoare. Materia cerebrală se reînnoieşte.

Na. Cântărim acest praf şi diferenţa până la planta uscată arată elementele chimice volatile. Luăm acum planta uscată şi o ardem într-un cuptor închis. Acelaşi material mineral intră în constituţia pământului pe care îl călcăm cu piciorul. substanţa sanguină. într-adevăr. forţa vitală. ce alcătuire sublimă ţi s-a încredinţat de Atotputernicul. că trapul este vremelnic. Na. C. îngrijeşte-1. Omul nici nu bănuieşte ştiinţa posedată de marile şi glorioasele forţe angelice şi efortul lor depus la construirea trupului în care îşi duce traiul spiritul omenesc. ea pierde toată apa trapului său. constatându-se că trupul omenesc cuprinde aceleaşi elemente chimice întâlnite la plante. oxalaţi. Din cauza aerului fierbinte ^se vor degaja toate elementele volatile: bioxidul de carbon. iar celălalt se prezintă sub o formă atât de transformată. că el a fost făcut din pământ şi în pământ trebuie să se întoarcă. Tu eşti veşnic. Când vrem să cunoaştem compoziţia minerală a unei plante. amoniacul etc. ale diferitelor ţesuturi din trupul uman. deoarece acolo se găseşte un aer foarte viciat. în el se cuprinde. dar oricum ar fi. De asemenea să acordăm o atenţie deosebită aerului inspirat. păstrează-1. Să evităm. fosfaţi. patria ta veşnică. Ph. C. Mn. s-a găsit că el cuprinde diferite minerale simple sau compuse. colonul trebuind golit zilnic şi matinal. pentru ca pe măsură ce le introducem în stomac. încât un neştiutor nici n-ar bănui că diferitele organe.Prima carte O grijă deosebită trebuie să avem ca defecarea să fie cât mai regulată. Mg. întruniri politice. pentru a te bucura de frumuseţile operei Sale. sistemul osos sau muscular sunt una cu ţărâna de pe drum. cinematografe. se constată o identitate aproape perfectă. până la ultima sa celulă. Apa ploilor se infiltrează Prana (sanscr. pare rezultatul unei evoluţii ce se pierde în noaptea adâncă a veacurilor. Studiile histologice. K. elementele lor chimice sunt Si. Prin căldura aerului. S. până la mineralul globului nostru. Din Ceruri te-ai coborât în trup şi în Ceruri. laptele intrat brusc în stomac. Trecem la analiza cenuşei şi constatăm că este alcătuită din aproximativ 12 elemente chimice . ca şi în constituţia trupului nostru. să fie atacate de sucul gastric. Comparând seria de elemente din solul şi subsolul pământului cu seria de elemente chimice ce intră în constituţia trupului uman. sulfaţi. nevraxul fiind un labirint de celule nervoase. Dacă ai şti tu. l-ai îngriji ca pe o nestemată de mare preţ. De când s-au creat în diferite puncte ale'globului crematorii pentru incinerarea cadavrului omenesc. Aşa cum el se arată anatomistului. se coagulează în masă.O.cloruri. S. fizica şi chimia pământului realizate sub formele cele mai armonioase. sulfaţi. unul se prezintă aşa cum a fost constituit primordial. dar nu uita. din care rămâne doar o mână de cenuşă. răsuflare) . Fe. trupul omenesc se arată ca o operă grandioasă. din toată planta. Mg. tot ce a creat Tatăl . Mn organizate sub formă de diferite săruri . cloruri. Azi se cunoaşte interiorul său. K. Trupul omului este opera cea mai grandioasă din tot universul. dar mai ales a sistemului cerebrospinal. au arătat savantului structura complexă a diferitelor organe. H. mineralele pământului se dezagreghează din cauza căldurii şi a frigului. H.de la scânteia divină. N. în vasul de argilă refractară va rămâne. Este bine ca laptele sau cafeaua cu lapte să fie consumate încet. a cărei complexitate nu o întrece nici o maşinărie terestră. structura sa intimă. hidrogenul sulfurat. Când mâncăm să fim cu gândul la actul mâncării. în rezumat. Cât timp nu se cunoştea anatomia trupului omenesc. căci acest gând activează secreţia glandelor digestive şi astfel digestia va fi completă. săli de concert. un praf format din mineralele ce intră în compoziţia plantei. .suflu. omule. care se manifestă pe toate planurile creaţiei. formând o bulă mare de brânză. O cântărim din nou şi aflăm câtă apă a pierdut prin evaporare. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită eliminării excreţiilor rezultate în interiorul trupului nostru. totuşi.18 Din tainele vieţii şi ale universului . o luăm şi o cântărim. puţin câte puţin. s-a trecut la analiza acestei cenuşe. nu se bănuia sublima sa alcătuirea.Viaţa universală. Luat în ansamblul său.binecuvântat fie Numele Său . altfel. Pb. Ca. în cuptor. O. iar după aceea o uscam. pe cât posibil.fosfaţi. o cenuşă. Evident. din cauza dilatării şi a contractării continue şi sfârşesc prin a se sfărâma şi pulveriza. carbonaţi. . greu de fărâmiţat şi atacat de sucul gastric. Aşadar fii atent. ca pe un bun de nepreţuit. în el găsim o arhitectură desăvârşită. Din studiile făcute de agrogeologi asupra scoarţei pământului. incintele aglomerate — teatre. CI. şi organizate tot sub formă de diferiţi compuşi . pentru că în aer se găsesc atomi1 purtători de energie vitală. carbonaţi. Unul va coborî iar celălalt se va sui. te vei întoarce. Ca.

.sistemul muscular şi cerebrospinal.sângele. dacă inima bate şi muşchii se contractă. până nu vor mai rămâne din el decât oasele. Corpul vital Un corp solid poate fi pus în mişcare prin acţiunea unui alt corp solid. H. Astfel apa unui iaz.strecurate printre particulele pământului. De asemenea un corp solid poate fi pus în mişcare de un gaz. pentru a învăţa la marea şcoală a universului. întreaga activitate internă şi externă a trapului. Acestea prin orânduirea şi diferenţierea lor. în ultimă analiză. cu care alcătuiesc celule vegetale. Cine ar bănui că mâna cu care scriem. suferă o prefacere şi mai adâncă decât prefacerea plantei în trapul animalului. animalelor şi al omului este străbătut de anumiţi curenţi de natură eterică . iar de aici în animal sau om. Piatra a trecut în plantă. In mişcarea sa de destindere. Există câteva animale. la mineral. contribuind astfel la creşterea lui sau la repararea elementelor anatomice distruse prin însăşi actul vieţii lor. vor constitui elemente reproducătoare. există corpuri solide puse în mişcare de curenţi eterici. iar apoi dizolvate. Ei bine. are o naştere. sistemul cerebral cu care scrutăm lucrurile şi fiinţele din jurai nostru sunt pământ prefăcut! De necrezut. fiind. intrată în uzina trupului uman. CO2 etc. lovind paletele unei roţi de moară sau ale unei turbine.Corpul fizic al omului ]p în pământ şi dizolvă particulele lui.sistemul osos. pune în mişcare o piatră de moară sau un motor. în definitiv. vorbim şi lucrăm. adică se naşte. Acest trap plurimineral are o existenţă parabolică. Când s-a terminat firul existenţei noastre. transformându-se în substanţă organizată. în fine. Pe suprafaţa pământului cresc o infinitate de forme vegetale. de unde a pornit odată. semi-solidă . materia lui trecând din etapă în etapă.se datoreşte celui de-al doilea corp fizic. curenţi de aer ce puii în mişcare o moară de vânt. învârte o rotiţă şi aceasta. căldurii. ce vor constitui trupul celulelor animalului. toate absorb aceste soluţii minerale. Aşa^de exemplu arcul de oţel al unui ceas. părţile tari. conţinând atomi de O. Dar un coip solid poate fi mişcat şi de un corp lichid. căci pământ era şi în pământ s-a reîntors. Un proces lung se produce sub acţiunea acestor factori. a oxigenului. Astfel trapul plantelor. umezelii. transformându-le în diferite soluţii minerale . Roata vieţii împinge materia din prefacere în prefacere. încetul cu încetul. cu ajutorul cărora specia se va înmulţi şi răspândi. în acest subcapitol ne vom ocupa de viaţa trapului . Oricare ar fi gradul lor evolutiv. numit corp vital. pentru a crea forme noi. dacă gândim. revenind la sfârşitul existenţei sale de unde a plecat. care. Astfel. finalizate prin alcătuirea unei serii infinite de compuşi chimici. sub diferite stări. Dacă ochiul nostru vede. atinge un apogeu şi apoi se stinge treptat.invizibili ochilor . Materia trupului lor. introdus în trupul animalului suferă prefaceri. alcătuiesc celulele diferitelor ţesuturi. se vor pulveriza sub acţiunea bioxidului de carbon. animalul va termina actul existenţei sale terestre. carbonaţi. a căldurii şi a frigului. spiritul se înalţă la Cer. Unele materii se prefac în gaze . azotaţi. altele se transformă în lichide . va muri. oasele. la alţii mai lungă . instrumente în care să vină alte entităţi spirituale. numit curent de viaţă. având aceeaşi compoziţie minerală.principiul şi vehicolul care dă vitalitate şi pune în mişcare trapul uman. într-un cuvânt întreaga viaţă şi activitate diversă a trupului nostru se datoreşte unui curent de natură eterică. a vieţii veşnice. Trupul plantei. solidă . scăzându-i puterile şi sfârşind cu moartea. N.sulfaţi. le introduc în trupul lor şi le prefac. lichidă şi gazoasă . o existenţă şi o moarte. Din elaborările multiple şi complicate se nasc în trapul omului o serie de compuşi chimici. din bietul animal nu a mai rămas nimic. iar trapul îl depunem în pământ. trapul nostru nu este decât pământ prefăcut. Materia ce a constituit trupul său s-a reîntors iarăşi în pământul din care a plecat. risipite de vânt pe întinsul pământului şi cărate la distanţă de apa ploilor. franzele şi fructele lor plantele servesc drept hrană animalelor. a unei gârle. în substanţe organice. Trupul îi va rămâne pe terenul unde i-a sosit moartea. creşte. pe care omul le prinde sau le creşte pe lângă casa lui. pentru a-i servi ca aliment. prin angrenaje. După câţiva ani. mişcă o alta şi din roată în roată se mişcă minutarul şi orarul ceasului. Toată această existenţă . corp eteric. tulpinile. Prin rădăcinile. caută să se desfacă.Ia unii scurtă. Cu alte cuvinte. gratie luminii solare.pierdute în atmosferă. fiind expus aerului. ochiul cu care admirăm frumuseţile naturii.care întreţin viaţa. strâns în jurai său şi apoi lăsat liber. şi totuşi acesta este adevărul. uscăciunii şi microbilor ce-1 vor năpădi. Am văzut până acum că. curent vital.

De pe pământ. In realitate. până la cele superioare. acesta va lua forma vasului. care nu se văd.ş i patra st ă ri eterice . de diferite grade evolutive şi constituţii fizice. Aşezarea lor în sfera-univers este ordonată după o ordine numerică. trei. dou ă . patra şi aşa mai departe.20 Din tainele vieţii şi ale universului . 3. din seria fluidelor fizice.de la microb până la astre. In jurul fiecă rui soare sau stele graviteaz ă unul. mai subţire sau mai groasă. plin cu un eter. nu se pot cerceta şi analiza în laborator. fluid planetar. Pentru o mai bună înţelegere. La fel se întâmplă şi cu vehicolul nostru fizic. jparpe . nutriţie şi creştere. este necesară următoarea descriere.este mai puţin activ la regnul animal. în interiorul fiecărei sfere-univers se găsesc zeci de miliarde de stele. în funcţie de gradul de evoluţie al vibraţiilor care le animă. cu un fluid de cea mai fină calitate. ce nu lipseşte din nici un corp. dar alcătuit din materie eterică1 sau fluidică. Din toată această serie nesfârşită de fluide. 1 . greblă. fluid universic. având aceaşi formă cu el. ce însoţesc pietrele.cel mai dens din cele patra eteruri care intră în constituţia corpului vital. sisteme planetare de diferite mărimi. materii fizice numite radiante. Am afirmat că vehicolul vital este format din materie eterică sau fluidică. va lua forma buretelui. Eterul lumină . După cum trupul are diferite organe. Eterul reflector . Aceste sfere-univers sunt pline cu un fluid sau eter. Această materie eterică. Aceasta este sfera creaţiei sau cosmosul. In regnul animal şi uman produce căldura corpului fizic. animă sistemul nervos şi muscular. iar regnului animal şi uman îi conferă facultăţi legate de asimilaţie. Prin urmare corpul nostru fizic este alcătuit din materie fizică aflată în şapte stări: cele trei stări chimice . umplând interiorul trupului şi pătrunzând organele sale. orânduite în sisteme şi aparate. fluid solar. ele sunt grupate câte două.solidă. şi totuşi fizică. Eterul chimic . din cauza că fiecare are o vârstă şi ca atare o evoluţie diferită. de o calitate inferioară celui cosmic. Cu toată dimensiunea lor neînchipuit de mică. Toate aceste planete plutesc în marele ocean al fluidului solar respectiv. vom vedea că ea va lua forma nisipului.dar acest aspect al constelaţiilor nu este decât perspectiva lor văzută de om de pe pământ.Prima carte Dacă umplem un vas cu nisip. 2. până la ultima celulă. cea predată în universităţi şi academii. car. El este foarte dinamic la om. o imagine identică a acestuia. eterice sau fluidice. se află corpul vital. Există o scară infinită de calităţi ale fluidelor. Dar ce este fluidul? Ştiinţa pozitivă de azi. este formată din particule infinit de mici. 3. Având în vedere evoluţia lor de la nebuloasă până la sori sau planete. inactivă. tot aşa şi cele 12 grade de sisteme planetare din fiecare univers au înjurai lor şi în sânul lor un anumit fluid. la regnul vegetal. Fluidul intră în constituţia tuturor corpurilor din natură . 4.este în stare latentă. vorbeşte de stări ale materiei fizice. Să turnăm acum apă în acest vas. urmând a se dezvolta în timp. nu se simt şi deocamdată. lichidă şi gazoasă. care intră în constituţia marilor Fiinţe creatoare . Apa va ocupa ochiurile libere ale buretelui şi. particulele au volume şi naturi diferite. Acest eter înzestrează regnul mineral cu proprieteţile sale chimice. Acelaşi lucru îl putem face cu un burete înmuiat în apă. motiv pentru care a fost denumit dublul eteric. pe o linie spirală. pentru un moment. produce creşterea regnului vegetal.triunghi. de la cele inferioare. sistemele planetare sunt împărţite în 12 grade evolutive. 4.după afirmaţiile marilor entităţi spaţiale. iar în regnul vegetal. fluid cosmic. de la om până la universuri. va reproduce absolut toate aceste organe. Fluidul fiecărei planete diferă de al surorilor sale din acelaşi sistem. Alături de trup şi în interiorul său. marile Lumini spirituale ale planetei noastre disting patru categorii de fluide fizice: 1. numită fluid planetar. numite Corpul vital uman este alcătuit din patrii categorii de eteruri fizice: 1.nu este activ în regnul mineral.necunoscute încă de ş tiin ţa actuală . şi asigură percepţia senzorială. După cum fluidul din cele patru sfere-univers diferă unul de altul. planete. unde conduce vehicolul gândirii şi înmagazinează în memorie experienţele trecutului. animal şi uman asigură perpetuarea speciei. Să ne închipuim în mijlocul spaţiului infinit o sferă uriaşă.Auxiliarele Fiinţei supreme Creatorii miliardelor de corpuri cereşti risipite în spaţiu şi ale fiinţelor ce le populează. ca un al doilea trup. Corpul vital este o copie atât de fidelă a trupului. pentru un clarvăzător. plutesc patru sfere de dimensiuni inimaginabile. Ştiinţa ocultă. existând patru feluri de fluide universice. numit fluid universic. iar numărul lor total trece de cincizeci de miliarde în fiecare univers . 2. numite sfere-univers. descriind între ele forme geometrice. trei sau mai multe corpuri cereş ti. pătrunzându-1 din toate părţile. Aşadar în fiecare univers există 12 categorii de fluide numite fluid solar. ochiul nostru le vede sub diferite forme . Fiecare planetă fiind înconjurată de o atmosferă eterică. numit fluid cosmic. sau superştiinţa veacurilor trecute. la distanţe deosebite faţă de un punct central al cosmosului. Ele sunt aşezate în cruce. în interiorul sferei cosmice. Eterul vital . corpul vital. încât apare. ale cărei dimensiuni întrec orice fantezie omenească. Prin urmare vor fi tot atâtea feluri de fluide planetare câte planete există în acel sistem solar. lichidă ş i gazoasă . nu cunoaşte decât trei stări ale materiei: solidă.

Atunci spiritul se retrage din aceste învelişuri şi se ridică în spaţiu. dar nu mai puţin existentă. pentru ca din materia lor să se formeze alte corpuri. are o sensibilitate a sa proprie. reproducerea şi excreţia celulei se datorează fluidului vital. bătrâneţe sau accident . căldura şi puterea trupului. Vehicolul vital este format şi el din materie eterică de diferite calităţi. După moartea biologică. numit corp planetar. din mişcarea sa vibratorie.constituind aura eterică. Din această cauză corpul eteric. corpul vital. se poate vedea pe întuneric o masă alburie de formă umană. al casei sau al mormântului. Corpul nostru vital este format din eterurile inferioare conţinute în gama de eteruri ale planetei noastre. dar apoi îl părăseşte. stelelor şi a tot ce există în sfera creaţiei. o vibraţie. poate fi considerat motorul trupului. Totuşi. nu pot trece mai departe fără a enunţa de pe acum că în fiinţa noastră integrală se află toate categoriile de fluide fizice expuse mai sus. un declin şi un sfârşit. Corpul eteric este intermediar între trup şi un corp mai fin. cu cât corpul său vital va fi mai puternic şi cu vibraţii mai înalte şi armonioase. Persoanele clarvăzătoare. Dacă fluidul corpului vital s-ar opri brusc din activitatea sa. va fi alcătuit dintr-o materie de o calitate mai fină. prin perispirit. considerând Pământul ca fiind una din numeroasele astre ale universului nostru.devine din ce în ce mai mare. cu atât şi însoţitorul său. mişcată fiind de curenţii fiuidici ai spaţiului. ca şi orice corp de materie din lume. decât în momentul morţii. . în jurul coşciugului. survine moartea biologică. Cu atât mai sănătos şi viguros va fi trupul. Atâta timp cât spiritul locuieşte în coipul fizic. Din pământul sau lutul părinţilor s-a format. După cum trupul se întreţine prin asimilarea de materii terestre. Corpul vital. o dezvoltare. asemenea planetelor. adică are un început. corp întreţinător de viaţă. stând în preajma lui.spiritul sau scânteia divină. redusă bineînţeles. corpul vital este legat de perispirit şi întreţine funcţiile. corpul vital părăseşte şi el trupul. nemaiputând primi materia vitală din spaţiu. de mobilizator al trupului. particulele lui au o mişcare. spiritul nu le mai poate utiliza în observările şi studiile sale. a căror totalitate formează ceea ce unii iniţiaţi numesc perispirit . vehicolul vital va rămâne o vreme în trup.trupul şi-a terminat existenţa.'Mişcarea. metabolismul. Noaptea. Noaptea. depăşind periferia acestuia cu câţiva centimetri. din natură s-a întreţinut şi în pământ se va întoarce. alături de el şi în interiorul său. Când . de unde şi numele de corp vital. pe o scară evolutivă mai ridicată. aflat mai profund şi cu o existenţă mai lungă.Corpul fizic al omului 21 După ce am făcut această paranteză revin la eterul sau fluidul corpului nostru vital. trăgând după el perispiritul său. Când trupul şi corpul său vital sunt prea uzate. şi se măreşte când este înconjurat de iubire. imediat ar încetini şi mai apoi s-ar opri activitatea celulară. absorbind din spaţiu substanţa vitală. Acesta îmbăindu-se în 1 Spiritul care părăseşte trapul adormit trage după sine. ca să-ţi spun cine eşti". Această evadare are loc fără ruperea legăturii existente între nivelul superior şi cel inferior al corpului vital.o serie de corpuri fluidice intermediare între corpul fizic şi scânteia divină numită spirit.se naşte. fluidul. p orientare. tot astfel se dezvoltă şi se întreţine şi corpul vital. în primele zile după moarte. nivelul superior al corpului vital. Acesta este corpul vital al trupului părăsit de stăpânul său . Totul urcă pe o scară ce se pierde în veşnicie şi către o perfecţiune fără de sfârşit. Totuşi. asemănător fluidului din care e format şi eliminând materia uzată care şi-a îndeplinit rolul de motor. asimilaţia. mobilizând astfel întreaga celulă. Despre trupul nostru am spus că are o existenţă efemeră. percepţia. animatorul său. un nimb cu o lăţime de 10-20 centimetri . respiraţia. văd în junii omului o ceaţă alburie. într-adevăr. rămâne în continuare în trup. din laptele mamei a crescut. dispărând cu totul. corpul vital.dintr-un motiv oarecare: boală. format din eter vital şi eter chimic. se dezvoltă şi corpul său vital. Corpul vital zace în preajma trupului până ce încetul cu încetul materia sa eterică se risipeşte în mediul înconjurător. Prin urmare. trăieşte şi piere. ori cele adormite prin pase magnetice. intervine şi aici legea asocierii şi se potriveşte vorba: „Spune-mi cu cine te însoţeşti. când spiritul . cu mult mai intensă decât mişcarea miceliilor ce compun substanţa protoplasmatică a celulelor trupului nostru.din microscopic cum era în pântecele mamei . Ca orice în lume. trage după el o parte din corpul vital1. Rar găsim doi oameni care să aibă acelaşi fel de materie eterică. sănătatea. şi din această cauză am zice o conştiinţă. existând o strânsă relaţie între calitatea trupului şi calitatea corpului vital. Corpul vital este cu ceva mai mare decât trupul.părăseşte trupul adormit. e supus şi el legii existenţei ciclice . el se micşorează în faţa agresiunii. Cu cât un trup este format dintr-o materie mai pură. Vibraţia particulelor fluidice pune în vibraţie protoplasma şi nucleul celulei. Nivelul inferior. Corpul vital nu părăseşte complet trupul şi nu se rupe deplin de perispirit. şi anume cel format din eter reflector şi eter lumină.pentru a-şi trăi viaţa de spirit . Pe măsură ce trupul nostru . în cazul când se produce ruptura între aceste două nivele. oscilând. denumit de unii ocultişti corp astral.

septuplu. mişcare şi sunet. mai rece. Din această cauză magnetismul mai este numit curentul de viaţă. Această Voinţă guvernatoare revărsată pretutindeni este denumită de ocultişti magnetism universal. După ce curentul cosmic . lichidă şi a sfârşit prin a se solidifica. Unu în esenţa sa. sfera-soare. Curentul care a înconjurat un soare se abate rând pe rând la fiecare planetă a acelui sistem solar. Pe măsură ce se îndepărtează de Centra. sperma cosmică. vârtej de energie Fohat. Totul provine din acelaşi unic eter.pentru a evolua secole nesfârşite. iar eterul devenind din ce în ce mai compact. pentru a-şi înlocui particulele uzate prin funcţionarea lor. sunet. se produce o separare între trup şi spirit. căldură. ce fecundează materia virgină (prakriti). cauza atracţiei universale. se află o sferă a cărei mărime întrece pe a oricăreia din cele patru universuri. Apoi părăsesc acest sistem periferic pentru a trece rând pe rând Ia cele intermediare şi. deşi el se găseşte tot în trup. a tot ce ştim şi nu ştim. căldură. toate sistemele solare şi toate planetele. una de rotaţie în jurai axei lor şi alta de revoluţie în jurai soarelui lor. imperfectul. întâlnită pe toate planurile creaţiei. sau prea puţin ieşit în afara lui. dând naştere. sfera-atom sunt modelate de Fohat în diversele stări ale materiei invizibile. de la periferia sferei-univers spre centru şi înapoi. universurilor. astrelor. Fohat este polenul. . sunt formate din materii de grade diferite de vibraţie. absoarbe o cantitate din acest fluid. la diferitele energi convertibile între ele: electricitate. pentru a pomi iarăşi la drum. iubirea astrelor. ci emanaţia Logos-ului care leagă în mod indisolubil spiritul de materie. Materia vizibilă este absenţa materiei cosmice invizibile (Mulaprakriti). 'mişcare etc. Prin magnetizare. în Central creaţiei. creaţia manifestată. spre deosebire de materia cosmică (prakriti) . în fine.principul negativ sau feminin. fenomene fizice. Prin urmare. va genera combinaţii chimice. reprezentând aurul alchimiştilor. magnetismul. lumină. spre o nouă etapă evolutivă. atomilor etc. Aceste bule sunt formate în cele patru universuri de un vortex. o gaură sculptată de energie.a străbătut toate universurile. formează un vid în materia cosmică invizibilă.ajung la sfera universurilor. O asemenea separare şi o evadare parţială a spiritului are loc şi în timpul anesteziei. în cosmos sau creaţie viaţa este întreţinută de curenţi de lumină. curentul electric şi magnetic îşi încetineşte viteza şi devine din ce în ce mai dens şi mai puţin activ. obligându-le la o rotaţie în jurul axei lor. electricitatea. parcurgând o traiectorie spiralată. şi urmând legea septenară se divide la infinit. creând un vid. în acelaşi timp cele patru universuri sunt purtate de cei doi curenţi. a trecut în stare gazoasă. Fiecare bulă este un ou. al simpatiei între oameni . manifestarea vieţii. planetelor. în materia invizibilă. zămislind cosmosul. de Fohat. procesele vitale ale organismului uman sunt dominate de energie nervoasă sau magnetism. întrucât corpul planetar .Aour "118. O dată intraţi în cele patru sfere-univers. Materia vizibilă o putem compara cu bulele de aer aflate în apă. de cabalişti . ajungând la cele mai apropiate de centra.22 Din tainele vieţii şi ale universului . o emulsie de bule în materia devenită mamă. De o parte rămâne trupul împreună cu nivelul inferior al corpului vital. Curentul electric. sfera-univers.electric şi magnetic . curentul vital. Fohat nu este Spiritul. Logos-ul. Din această sferă pornesc . în universul obiectiv.Prima carte oceanul de fluid eteric existent în jurul său. Departe. trimisă din nou să întreţină mişcarea şi viaţa întregii creaţii.' forţă. în acest caz se poate ciopârti trupul fără ca acesta să sufere.în fiecare din cele patru universuri.din veşnicie şi în veşnicia care va veni . Aceasta este Sfera-Laborator a tot ce vedem şi nu vedem. mai dens.curentul iubirii. va da naştere la lumină. Când aceşti curenţi . Puraşa de Prakriti. Universurile sunt sfere sculptate în materia cosmică (Mulaprakriti).electric şi magnetic . marele şi micul. iar de cealaltă parte. iar ocultiştii indieni l-au denumit curentul afinităţii. care îşi modelează o sferă. al gravitaţiei. Pe lângă energia transmisă prin sânge. viaţă) reprezintă suflul sau lumina Logos-ului. O formă de manifestare a magnetismului este Prana. Totul. sfera din care pleacă spiritul . Fohat devine triplu. fiind în măsură să producă o infinitate de efecte. o sferă plină cu viaţă. ocolesc fiecare stea sau sistem planetar. ' După cum viaţa omului este întreţinută de curentul sanguin. silite să se învârtească de o curea de transmisie. care pe măsură ce s-a îndepărtat de Central creaţiei şi-a încetinit vibraţia. Aceşti curenţi vin şi înfăşoară cele patru universuri. primul Logos fecundează materia virgină. se întoarce pe o altă traiectorie spiralată. vitalitate şi sănătate. sfera-planetă. principiul pozitiv sau masculin al cosmosului. incomensurabilă. după care se întoarce la Centrul creator. Curentul magnetic.a evadat împreună cu spiritul pe care îl înconjoară. în Sfera-Laborator. Cabala spune despre Fohat că este „calul călărit de gând". constituind urzeala cosmosului. asemenea roţilor unui angrenaj. pentru a fi împrospătat cu o nouă materie fluidică. un vortex. sistemele solare sunt sfere modelate de Fohat în materia universică (prakriti) etc. Cei doi curenţi . într-o mişcare de revoluţie în jurul Sferei-Laborator.sediul sensibilităţii şi senzaţiilor plăcute sau dureroase . imprimându-le şi acestora două mişcări. în acest caz. spiritul cu perispiritul său şi cu nivelul superior al corpului vital. ca şi sublimul.unul de natură electrică şi altul de natură magnetică . le determină să se învârtească în jurul axei lor şi în acelaşi timp le poartă pe o traiectorie eliptică. spiritul se comportă ca şi cum ar fi liber în spaţiu. în adâncul cerului pe care-1 admirăm în nopţile de vară.au calităţi infinite. care în acest caz reprezintă materia invizibilă. doi curenţi1 cu o viteză deosebit de mare la început. sfera-cosmos. desprind câte o ramură care pătrunde în fiecare univers. Fohat (energie. Printr-o emanaţie de iubire.

celulele trapului nostru nu ar mai fi legate unele de altele. ea este forţa care ordonează materia fizică. Materia vitală este o substanţă născută în ■infinitatea mileniilor. fără el. care stă sub dependenţa lui.Fiul iubit al Tatălui ceresc. Sosit astfel în preajma Pământului.şi corpul vital al omului se hrăneşte. de la spirit. deci şi de pe Pământ. absorbind din mediul înconjurător materie vitală. pentru a forma ţesuturi. sub formă de vibraţii. soarele este corpul dătător de lumină. mai târziu. pământul ar fi cuprins de un frig îngrozitor. Fără el. aud. această forţă de viaţă ce intră şi se răspândeşte în trapul nostru. superior prin percepţiile sale. la rândul său. înfăţişare şi mărime. pulveriza şi transforma în fluid. pierde putere fizică. şi din întreaga creaţie. se zice că a murit.Corpul fizic al omului 23 Aceste două feluri de materii-forţe^nu se pot transforma una în alta. Astfel. activitatea lui încetând. după ce primeşte tonalitatea vibratorie a evoluţiei astrului nostru. îşi datoresc viaţa acestei materii-forţă. corpurile vieţuitoare de pe planeta noastră. foiţele prin care El mişcă şi unifică totul. De asemenea. Aşadar. îi creşte temperatura. se transformă într-un mineral. prin perispirit. se furişează în interiorul ei şi prezidează toată seria de fenomene fizice şi chimice ce au loc în sânul ei. este însă şi mai rău. care trecând prin perispirit ajung la spirit. Această absorbţie se face prin actul respiraţiei. Această materie vie. Curentul vital sau magnetic cuprinde o gamă variată de fluide magnetice. oboseşte uşor. neuronul transmite impresiile venite din afară. Tot ce e prea mult. mulţumită materiei vitale. în decursul veacurilor. organizarea corpului vital este tot mai perfectată. fără viaţă. Omenirea nu ştie de existenţa curentului cosmic. iar pe de altă parte contribuind la prefacerea şi eliminarea substanţelor care nu mai folosesc la viaţa celulei. iar acest coip vital. Prin urmare. fără această viaţă. unde tronează marea Lumină . plantele să aibă anumită culoare. organe. animalele să crească şi să îmbrace o varietate de forme. conducătoarea Pământului. se cristalizează şi. încetează să mai funcţioneze. urcând pe scara evoluţiei. determinând mineralele să se cristalizeze în anumite forme. până când într-o zi. nasul miroase ş i limba gust ă . ar rămâne nemişcate. cel venit de la Soare. curentul vital primeşte încă radiaţiile fluidice ale Sfintei Treimi solare. conducătoarea evoluţiei a tot ce este în sistemul nostru. prin porii pielii şi o dată cu . se îmbolnăveşte şi trupul. necesare tuturor treptelor evolutive ale planetelor. de la Fiul divin şi de la Sfântul Duh. oamenii. organismul corpului vital funcţionează neregulat sau nearmonic. se îndreaptă de jur împrejurul împărăţiei Soarelui până la ultimul său slujitor şi copil. ca de altfel toate globurile din cosmos.este r ău. urechile Acestei materii-viaţă i se datorează faptul că mineralul. muşchi etc. activând prefacerea alimentelor în substanţe asimilabile şi a acestora în substanţă protoplasmatică. ci doar de cel pe care îl vede şi îl simte. orice viaţă ar înceta. Toate fiinţele de pe suprafaţa pământului şi de pe suprafaţa infinitelor corpuri cereşti. devine mai subtil. în totalitatea sa. ochii văd. acestei materii-viaţă. în materia primă. Ele sunt deosebite şi reprezintă forţele prin care se manifestă însuşi Creatorul. Materia vitală. nu e de ajuns . pielea pip ă ie. Fără această materie-forţă. risipită în toate părţile trupului. urcând astfel pe o treaptă evolutivă superioară. fluidul magnetic animal este superior fluidului magnetic vegetal. Prin urmare. nesimţitoare. substanţă fluidică radiatoare de viaţă. dar inferior celui uman. cu o compoziţie atomică mai bogată în electroni şi protoni. Pentru noi. ajută la crearea şi întreţinerea unui trap cât mai complicat. Astfel. acestui curent i se mai adaugă razele strălucitoare ale Sfintei Treimi planetare. ar pieri. Graţie materiei vitale. din Forţa infinit de mare a Creatorului creatorilor. s-ar fărâmiţa. Atunci. pătrunde până la ultima celulă. până la cea mai îndepărtată planetă născută din el . Când». pentru înlocuirea celei uzate şi eliminate. La trecerea sa prin Soare. se fixează mai ales în jurai nervilor şi a centrilor nervoşi.ca să crească şi să-şi înlocuiască părţile uzate . primordială. Stăpânul şi iubitorul nostru Mântuitor. se înţelege că fluidul magnetic mineral are o calitate şi deci o vibraţie inferioară fluidului magnetic vegatal. prin însăşi evoluţia fluidului primordial. sisteme şi aparate. Prin urmare vitalitatea sau curentul de viaţă întreţine viaţa de pretutindeni.planeta Pluto. sorilor şi universurilor. ca şi pentru toate vieţuitoarele pământului. După cum trapul are nevoie de hrană . însuşi globul nostru. trupul slăbeşte. Tot ce e puţin. căldură şi viaţă. Fără curentul vital. curentul vital venit la suprafaţa pământului cuprinde materii fluidice de la Tatăl ceresc. Prin urmare. absorbind din mediul înconjurător prea mult sau prea puţin. pornesc comenzi la sistemul cerebrospinal şi de aici la organe. pe care îl înfăşoară şi îl vivifică sau îi dă viaţă. Curentul de viaţă sosit la Soare.

Ele sunt în număr de şapte. în a doua parte a nopţii. spunând: „Un somn de o oră înainte de miezul nopţii face cât două către ziuă". Iată înţelesul dispoziţiei noastre sufleteşti . Căldura exagerată împiedică vitalizarea trupului. aflate într-o vibraţie. activitatea trupului se reduce. creşte temperatura şi luminozitatea. Absorbţia . şi tristeţea sau indispoziţia iarna sau când vremea este închisă. în dreptul inimii. Omul este mai sensibil şi mai înţelegător când se află la o temperatură potrivită.Prima carte ingerarea alimentelor. Astfel.mai bună vara. Cu alte cuvinte. 4. însă corpul vital absoarbe cea mai mare cantitate de materie vitală prin organele sale speciale. pe care le vom descrie numaidecât. când are la dispoziţie instrumente în plină putere şi activitate.directă sau indirectă . însă o cantitate prea mare sau prea mică de electricitate împiedică activitatea corpului vital. spiritul muribundului părăseşte trupul său obosit sau bolnav. către seară ne simţim obosiţi. omul se simte dispus sufleteşte şi capabil să reînceapă activitatea fizică sau intelectuală. în dreptul splinei. îndreptat către o mică sunt indispensabile. Astfel. unde datorită luminii slabe şi a temperaturii foarte scăzute. centrul splenic are aspectul unei flori cu şase petale. Ca urmare. motiv pentru care dimineaţa. Centrele de activitate ale corpului vital Toate părţile trupului nostru sunt importante. prin urmare. Aceste rozete sau discuri sunt centrele de absorbţie ale fluidului vital din mediul înconjurător. puterile şi funcţiile corpului vital sunt şi ele mai active. dar nu se poate tr ă i . încorporarea fluidului vital este mai amplă în prima parte a nopţii şi mai redusă către ziuă. consumul de materie vitală fiind mai mic. El se roteşte de la stânga spre dreapta. noaptea. o mân ă sau un rinichi. Când însă cerul este înnorat. Privit de persoanele magnetizate şi mai ales de cele clarvăzătoare. Poporul a concretizat acest adevăr. se poate tr ă i f ă r ă un picior. Absorbind în continuare fluid vital.24 Din tainele vieţii şi ale universului . într-adevăr. 7. cu o viteză deosebită. sufletul este influenţat de instrumentele avute la dispoziţie . şi în special noaptea. d>. poziţionate astfel: 1. absorbţia de materie vitală este dificilă şi insuficientă. fiind mai vizibile în zilele cu soare. La majoritatea oamenilor. dând naştere unOr centre sau organe. toate sunt necesare unei bune vieţuiri. deasupra ombilicului. în dreptul spaţiului dintre sprâncene. după odihna nopţii. Clarvăzătorii văd la suprafaţa corpului vital discuri sau rozete de forma unor mici farfurioare. electricitatea din atmosferă fiind foarte mare. Noaptea. în dreptul furcii gâtului. La fel se întâmplă şi cu vehicolul vital. când spaţiul este mai luminos. Prin această învârtire se produce un sorb. la baza coloanei vertebrale.corpul vital şi trupul. în regiunile ecuatoriale. cu multă luminozitate. Situaţia este asemănătoare în regiunile polare. dintre aceste şapte centre numai una este într-o activitate intensă. puterile sale. Prin urmare. şi anume cea din dreptul splinei. coipul vital acumulează mari cantităţi de materie vitală. în dreptul creştetului capului. Spiritul nostru se simte fericit în lumea materiei fizice. 5. cu mijlocul scobit şi puţin adâncit. Persoanele cu vederea spirituală văd prin aer o puzderie de particule luminoase aflate într-o continuă mişcare sau vibraţie. ziua consumăm mai^mult decât acumulăm. trupul primind un impuls mai mic. electricitatea moderată favorizează vitalitatea corpului vital şi în mod indirect a trupului. simţi şi lucra bine în regiunile cu temperatură prea ridicată. 2. totuşi el este organizat. aflat într-o continuă activitate. când este întuneric. sistemul cerebral aflându-se în imposibilitatea de a înregistra cu fidelitate ideile emise de spirit. într-o activitate ce depăşeşte pe cea a corpului vital în ansamblu. dar unele fără inimă sau ficat. abia face faţă nevoilor trupului. având diametrul între 1-3 centimetri. Din această cauză. adică în unele zone materia sa este mai fină. Aşadar. ca orice materie fizică. decât în condiţii de căldură ori frig exagerat. Aceste infinite punctuleţe luminoase sunt aglomerări de particule din fluidul magnetic sau vital. motiv pentru care omul nu poate gândi.de vitalitate se face în mod diferit. sunt animate de fluid vital. după condiţiile mediului înconjurător. vitalitatea lui sunt mai reduse. care atrage din mediul ambiant fluid vital. când e soare şi lumină. absorbţia este mai activă. însă câştigul este mai mare decât consumul. celelalte abia se învârtesc sau la unii chiar stau pe loc. care. 3. Deşi este format din aceeaşi materie. Cantitatea de materie vitală absorbită ziua. absorbţia este mai redusă. Aşadar. cantitatea de materie vitală fiind mai mare. există o scară ierarhică a importanţei dintre diferitele părţi componente ale trupului. când vitalitatea este mai redusă.

la alţii mai slab. de la spirit la spirit. şi bietul om se .retrăgându-se din trup. dar în special în jurul centrelor vitale. O parte din el pătrunde în corpul vital. Corpul vitaî se uzează îndeplinindu-şi rolul de organizator al vieţii şi activităţii tuturor organelor din trup. Iată motivul pentru care unii oameni reţin perfect. Procesul este asemănător cu cel petrecut la un aspirator electric. curentul vital absorbit de centrul splenic se desface în şapte culori. asemenea spiţelor unei roţi. pe a cincea albastru şi pe a şasea violet. discul laringian 16 petale. începând cu roşu şi sfârşind cu violet. acest disc se arată strălucitor. pentru a le pune cândva într-o mişcare de rotaţie. formând astfel şase curenţi tangenţiali. Sistemul cerebral bine alcătuit şi condus de corpul vital se bucură de o memorie excelentă. cu toate că aceste fluide nu se văd. pe a patra verde. spiritul . fie de somn. Ceilalţi şase curenţi. deşi antrenat într-o discuţie interesantă. prin porii pielii şi extremităţile trapului . pentru a le stimula. pe a treia galben. Discul de la baza coloanei vertebrale are 4 petale. imprimându-se în celulele sale nervoase asemenea imaginilor primite. ţesuturi şi celule ale trupului.cap. aude şi simte tot ce există în lumea eterică. adică în sensul celor şase petale ale discului. suferă o slăbire a calităţilor vitale. iar cel din creştetul capului 190 de petale. mâini şi picioare. se va face la unii foarte puternic. astfel: pe o petală curge curentul vital roşu. iar la alţii atât de nebulos. care trece o dată pe deasupra unei petale. cum puterea de recepţie a spiritului diferă. Mergând într-o vizită şi stând lângă o persoană. pentru a se imprima şi depune în miceliile celulelor sale.înconjurat de perispirit sau suflet . dar mai ales spre celelalte şase centre vitale. De asemenea. ce împletesc beţele aşezate radial. se înţelege că şi imprimarea imaginilor. discul dintre sprâncene 96 de petale. ale unor duhuri sau forme eterice. eliminate. Un sistem cerebral bine învăluit şi pătruns de materia vitală se află în deplină funcţiune şi mai ales în stare de a primi ideile-imagini venite de la spirit. mai ales a celor eterice. asemenea unui trandafir. care se îndreaptă către toate părţile corpului vital. discul inimii 14 petale. Datorită acestor şase curenţi radiali se naşte prin inducţie un curent circular. Particulele sale venind în contact intim cu materia carnală. de vise. Pleacă indispus din acea vizită. auditivă. absorbind şi ei direct din spaţiu fluidul corespunzător. şi de a le imprima pe miceliile protoplasmei celulelor nervoase. discul splenic 6 petale. Orice percepţie vizuală. La început. se imprimă în perispirit sub formă de imagini reale sau simbolice. dintre suflet şi trup. călătoriile şi experienţele lor din timpul somnului trupului. iarăşi. tactilă. Fluidul absorbit este îndreptat în interiorul corpului vital pentru a acţiona. de dimensiuni ultramicroscopice. iar o altă parte o porneşte paralel cu suprafaţa corpului vital. încât la deşteptarea din somn. prin organele de simţ. încărcând astfel cu mari cantităţi de fluid corpul vital. Dar ştim că raza de lumină solară trecută printr-un cristal se descompune într-un spectru format dintr-o succesiune de şapte benzi colorate. Cauza rezidă evident în calitatea sistemului cerebral. Curentul de materie vitală absorbit de centrul splenic se precipită perpendicular pe centrul discului. aceste centre se mişcă foarte încet. dirijându-se în special către sistemul cerebrospinal. dacă omul va înfăptui cât mai mult bine în jurul său şi va împlini toate cerinţele morale. Cum sistemul cerebral diferă de la om la om. trimise în acelaşi timp de perispirit pe cortex.animând sistemul nervos central şi periferic . Dar. centrul de comandă al trupului. care face legătura dintre perispirit şi sistemul cerebrospinal. Ajungând la destinaţia lor. unduindu-se asemenea nuielelor de răchită. Curentul care pătrunde direct şi perpendicular pe disc . sunt transmise de perispirit sistemului cerebral. vede. discul ombilical 10 petale. care absoarbe aerul dintr-o încăpere şi-1 elimină în afară. fie în stare de veghe.are culoarea roz. pe a doua portocaliu. de la lumea materiei fizice. ceva ce-1 nemulţumeşte. omul simte ceva nedefinit. asupra diferitelor organe. în gradul de evoluţie al spiritului. Fluidul vital lucrează asupra fiecărui organ dar cu preponderenţă asupra sistemului cerebrospinal. apoi pe dedesubtul petalei vecine. aceşti curenţi se difuzează în tot corpul vital. tot astfel curentul vital este alb. de pe fundul unui coş. de culori diferite. centrele vitale intră într-o mişcare deosebit de rapidă. După cum lumina soarelui pare unică şi de culoare albă. apucă fiecare pe câte una din cele şase petale ale centrului splenic. Din cauza rotaţiei şi acumulării de fluid vital. când omul este atras de mirajul forţelor şi lucrurilor pământeşti. iar majoritatea nu-şi amintesc decât fragmente. cortexul nu mai poate reda nimic conştiinţei de zi. prin cordonul fluidic care-1 leagă de corpul vital. fără oprire.Corpul fizic al omului 25 deschidere din mijlocul său. olfactică şi gustativă din timpul zilei. treptat. Oamenii se influenţează unii pe alţii prin fluidele emanate din fiinţa lor. dar într-o bună măsură şi în calitatea corpului vital. în timpul nopţii. după gradul său de evoluţie. motiv pentru care trebuie. sub formă de simboluri. Aceste percepţii.

Prezenţa lor. nu o putem pipăi dar ea totuşi există. şederea prin sălile de jocuri . Oamenii se încarcă între ei. a unui local de toleranţă. patul sunt îmbibate cu fluidele diferitelor persoane care au poposit prin ele. Corpul nostru vital va fi străbătut numai de fluide superioare pe care le aspiră pentru menirea sa. Cauza acestei nemulţumiri este fluidul vecinului său.26 ■ Din tainele vieţii şi ale universului .şi el prost influenţat . fluide benefice şi le aşezăm în jurai nostru. ne transformăm în magneţi ce atrag fiinţe şi duhuri. ne mirăm de unde ne-au venit în cap asemenea gânduri comune. De acum. ateneu. lipsiţi de fluid vital. este la dispoziţia oricărui vieţuitor. După cum stând într-o tăbăcărie. o concepţie de trai prea legată de bunurile pământului. fotolii . O. de la baza scării umanităţii. Acea persoană. Laboratorul tuturor creaţiilor. Această învelitoare ne apără nu numai de o proastă influenţă.pereţi. în acest caz se recomandă ca cel puţin cât stăm în aceste locuri să ne creăm o învelitoare protectoare la exteriorul corpului fizic. conferinţă etc. căci un curent uriaş soseşte mereu la suprafaţa pământului din Sfera divină. pomenindu-ne cu gânduri fără sens. de câte ori intrăm în camera unui bolnav. Ea emană. o conduită echivocă.Prima carte întreabă ce o fi cu el. valuri-valuri. Vitalitatea. într-un număr mai mare sau mai mic. diferite gaze cu un miros neplăcut îmbibă hainele. mai trist este că. de câte ori întâlnim un om debil.este păstrător al fluidelor degajate de mulţimea care a frecventat sala respectivă. deşi prin educaţie suntem morali. nu vor mai pătrunde în corpul nostru vital fluidele de calitate inferioară.ne încarcă cu fluide de calitate inferioară şi greu. Asemenea oameni. sunt adevărate pompe aspiratoare. din spaţiu. nu sunt capabili să absoarbă. efluvii invizibile. în mod inconştient. contribuie şi mai mult la infectarea noastră. Totuşi. nevoile vieţii ne târăsc prin aceste localuri. născute ca din senin în mintea noastră trupească. Această influenţă nefericită asupra noastră are loc şi când călătorind în alte localităţi suntem nevoiţi să dormim într-un hotel. dar simte un efect negativ asupra sa. la combinaţii josnice. având o viaţă prea lumească. ca şi o sobă. Trecerea prin faţa unui abator. ori o fabrică de coloranţi. mental. în cantităţi infinite. Iată înţelesul depresiunii sufleteşti. fluidul magnetic.iar spiritul. învelişul acesta ne mai apără şi de miliardele de unde-gânduri care străbat văzduhul în lung şi în lat. Graţie învelişului fluidic protector putem fi feriţi de aceste unde-gânduri. Camera. zise de distracţie . cinematograf. tot astfel fluidele aninate de fiinţa noastră se desprind târziu de pe noi şi din noi. căci miliardele de entităţi spirituale întrupate ca şi cele destrupate din jurul pământului generează necontenit gânduri care necurmat bat la poarta sufletului nostru. să absoarbă fluidul altor oameni. şi dacă ar fi numai atât! Dar încărcaţi cu această materie eterică de calitate inferioară.teatru. Câţi oameni au intrat în aceste săli! Câte suflete josnice. ne bombardează cu fluidele lor accentuându-ne otrăvirea.unde sufletele au fost zbuciumate de dorinţa câştigului ori de tristeţea pierderilor . şi de care e însetat prin natura sa. avem neapărat nevoie de învelişul protector amintit mai sus. saltelele. ne pomenim că gândim la acte reprobabile. care învăluie şi pătrund corpul vital al celor din preajmă. a unei cârciumi. ne scaldă cu fluidele lor. Corpul lor perispiritual fiind de cea mai joasă calitate. ori stăm în vecinătatea unei persoane nervoase. Ele nu sunt idei născute din spiritul nostru. Ei caută. dar asimilează prea puţin. o bucătărie. ne oprim şi fără să ne gândim la altceva. fără ca aceştia să-şi dea seama. de cele mai multe ori de calitate joasă. entităţi spirituale lipsite de puterea de a imprima o anumită vibraţie materiei vitale absorbite. ce străbat spaţiile în fiecare moment. In acest scop. ca o urmare a activităţii sale proprii. adunăm. entităţi inferioare cărora le plac aceste fluide mizerabile. în mod direct. Corpul lor vital nu poate produce acea vibraţie care să stimuleze celulele trapului lor. părul sau pielea noastră şi multă vreme nu scăpăm de ele. foarte greu ne purificăm de ele. Când ne oprim din cursul fără sfârşit al gândurilor şi analizăm ceea ce am gândit. generate de alte entităţi. stârnesc idei identice. teatru. Nu găseşte nici o explicaţie. şi care trecând prin trapul şi mentalul nostru. graţie acestei învelitoare fiuidice superioare. ci sunt o consecinţă a ideilor venite de aiurea. la plăceri animalice. este plină de fluide de pe treapta celor inferioare. fără nici o legătură logică între ele. Acum se va înţelege şi mai bine de ce. Dar după cum există indivizi care mănâncă din abundenţă. Dar. au stat pe scaunele acelea! Totul din acea sală . Atmosfera fluidică a sălilor de spectacol. formând o învelitoare luminoasă. deşi din fire suntem serioşi. cu fluide de calitate inferioară. în sus sau în jos. Aceste efluvii lucrează asupra trapului . pline de vicii de tot felul. şi să utilizeze fluidul vital absorbit. şi mai ales să reţină. resimte această influenţă nenorocită. din atmosferă. deşi prin instrucţie suntem înţelegători. în momentul când păşim pragul acestor localuri. dar şi de furtul de vitalitate din partea celor săraci în ea ori a celor bolnavi. Nu este vizibilă. podele. tot astfel există oameni care deşi au la dispoziţie tot ce le trebuie. mobilierul. . o coajă strălucitoare şi protectoare.

în această operă sublimă de iubire. Ştim deja că cel mai de jos centru de forţă vitală al corpului eteric este aşezat la baza măduvei spinării. Ca probă a existenţei sale sunt demonstraţiile fachirilor indieni. Când omul este bolnav sau debil. inconştient şi insezizabil. Al şaselea centru se află între sprâncene şi are o culoare albastră-violacee. de către mediumi numiţi vindecători. se adaugă şi fluidul revărsat din spaţiu de anumite mari entităţi spirituale. Activitatea intensă a centrului inimii este un indiciu că duhul acelui om este înclinat spre spiritualitate. Prin voinţă. prin nopţi nedormite.instrumente admirabile ale unui spirit evoluat . argintii. în momentele de activitate. . Radiaţiile fluidice puternice resping orice microb aflat în atmosfera din jurul corpului fizic. sau aura din jurul trupului său. peste omul suferind. Oricât de uzate ar fi aceste radiaţii fluidice.având capacitatea să absoarbă cu putere cantităţi mari de fluid vital. bolnav fiind. având o culoare roşie cu reflexe verzi. sub un unghi oarecare. sub o culoare aurie. aproximativ în dreptul scobiturii pe care o formează gâtul cu sternul şi oasele claviculare se află centrul laringian. se arată striată.sunt aplecate. faţă de suprafaţa trupului. cu glandele sale anexe . El se arată sub o culoare albăstruie cu reflexe albe. Iată de ce pădurile de brazi sunt dătătoare de sănătate. Dintre toate plantele. Astfel se produc vindecări miraculoase. Persoanele dotate cu darul vederii spirituale văd. oamenii. se arată sub o culoare roşie-portocalie sau culoarea focului. de vindecare. creându-şi această învelitoare protectoare. nu se simte şi ea totuşi există. şi când este în rotaţie. numai prin apropierea celor două corpuri. Faptele le demonstrează. ca acelea ale lunii pline pe luciul apei. Deasupra centrului ombilical se găseşte centrul inimii. fluid vital din corpul vital al copilului. cu o judecată pusă în slujba analizării acestor fenomene. şi repausul inimii se află sub influenţa acestui centru. care prin puterea voinţei şi a imaginaţiei lor. Dacă noi. Maximul său de activitate conferă omului vederea eterică. liniile de expulzare . curenţii vitali ce ies prin porii trupului sunt perpendiculari pe suprafaţa acestuia. dar utilizarea lor este mai redusă decât la om. El animă partea inferioară a trupului. a cănii creştere şi dezvoltare va fi lentă şi insuficientă. nu suntem pregătiţi decât pentru lumea fizică. Din această cauză ceaţa.ficatul şi pancreasul şi sistemul urinar sau excretor. sistola. De asemenea. producând armonie în corpul său vital. Fluidul medicilor spaţiali după ce a fost absorbit de omul vindecător este umanizat şi apoi se scurge prin mâinile şi ochii lui. căci fluidul său vital va fi absorbit cu toată puterea de cel bolnav. privirea sau atingerea lor. fără ca focul să le producă vreo arsură. prin gândul. obstacolul fiind mic. Pulsaţiile. are patru raze. producând în ei o intensă atracţie şi simpatie. nu înseamnă că ele nu există. de forţă vitală. în special sistemul digestiv. mai ales bolnavilor de nervi. al omului 27 Am spus că această pătură eterică protectoare nu se vede. simţindu-se astfel mai dispus. sau. în afară de aportul acestor persoane. numite medici spaţiali. şi omul. microbii pătrund în trup mai ales prin căile respiratorii şi omul cade bolnav. La un om sănătos. pot străbate prin flăcări. Fluidul revărsat de corpul sănătos va fi absorbit de cel debil. ei revarsă din belşugul lor de fluid magnetic asupra unui om suferind. Există persoane cu un trup sănătos şi un corp vital în deplină activitate . prin orificiile nazale. trebuie să se plece în faţa faptelor. aceşti oameni au facultatea de a vindeca. Aceste persoane influenţează pe cei cu care vin în contact. Când însă radiaţiile fluidice sunt slabe. vederea lumii invizibile a spaţiilor. sau se pot culca pe jăratec. ■ Plantele şi animalele absorb şi ele vitalitate. sărac în fluid vital. format din rinichi şi căile urinare. Acest centru al iubirii trupeşti. bradul şi araucaria au cele mai mari puteri de absorbţie şi eliminare. tot aşa cum muştele sunt îndepărtate de un ventilator. arătându-se lucizilor. ale urechilor şi prin vârful degetelor de la mână. fără să putem înregistra fenomenele eterice.Corpul fizic. prin muncă excesivă sau depresii sufleteşti. fără să simtă vreo durere. pot contribui la sănătatea şi vigoarea unui corp debil sau slăbit de boală. în acelaşi timp. se va însănătoşi. Nu e bine ca un om sănătos să doarmă în acelaşi pat cu un bolnav. care. nu e bine ca un copil să doarmă în pat cu o persoană mai în vârstă deoarece corpul vital al celui bătrân va absorbi. fiind văzut de lucizi în momentul când se află în activitate. astfel încât sunt adevăraţi acumulatori magnetici. emanaţii fluidice mai intense prin ochi. Mai jos de laringe. de jur împrejurul omului. perfect sănătos.strimerii . dacă pornesc dintr-un corp viguros. spre problemele filosofice ale vieţii spirituale. diastola. sănătate. terestră. la rândul său va însănătoşi trupul debilizat de boală. în dreptul ombilicului se află pe suprafaţa corpului vital centrul ombilical.

ci completă. nefiind hotărât dirijat mental în sus. în mod direct. silindu-ne pe calea morală şi prin credinţă să grăbim ridicarea spiritului pe treptele evoluţiei. învăţătura trasă din nefericirea celor imprudenţi sau nesocotiţi este să nu forţăm natura. Toate corpurile. am văzut că acest fluid vital poate fi corupt de unii oameni sau de mediul ambiant. cu chip de om. Entitatea spirituală care doreşte să se materializeze reface până la ultima . arzând ţesuturile. pentru ca dematerializându-le să realizeze din ele un om eteric. el producând. şi de a avea deplina conştiinţă a percepţiilor vizuale şi auditive din lumea spaţiilor. se fac experimente care reproduc acest proces. pot provoca o micşorare. Când sub conducerea forţelor îngereşti participante la creaţie. micile perturbări sau imprudenţe nu mai au rezultatele dezastruoase amintite mai sus. de o sfântă credinţă şi să procedeze cu o desăvârşită metodă şi prudenţă. entităţile spirituale absorb chiar gaze. în asemenea cazuri îşi asumă o mare răspundere entităţile spirituale operante. dezorganizând sistemul cerebrospinal şi aducând. lichide şi semisolide din trupul mediumului. iar dacă greşeala asistenţei a fost nesocotită. toate învelişurile. De aceea se cere ca. o dată pus în rotaţie. după ce o concentrează. ca şi cum s-ar dezumfla un balon. cel deasupra capului. Acest centru. armura sau armele epocii în care a trăit. cea mai mică distracţie a asistenţei sau tendinţa de a pune mâna pe materializare. spirite sau duhuri neîntrupate. o turtire a fantomei. există persoane bogate în fluid magnetic. înfăţişarea lui exterioară fiind asemănătoare cu trăsăturile. deplasări de obiecte sau ridicarea lor în spaţiu. după reîntoarcerea în trup. Cel mai mic zgomot. ca spirit. oameni spaţiali. în paginile anterioare. Cel decis la un astfel de antrenament trebuie să aibă un corp sănătos şi o viaţă perfect morală. Uneori această materializare este doar exterioară. procesul acestor fenomene şi să fie animaţi de un mare calm. printr-o viaţă curată şi prin exerciţii regulat repetate. Dacă entităţile spirituale au o putere mare în mânuirea. absoarbe fluid vital. până la centrul din creştetul capului. spre organele genitale pe care le supraexcită. Dar absorbţia fluidului vital. reţinându-le perfect în mintea trupească. Am arătat că în afară de persoanele sărace în fluid vital. până la sistemul cerebral. pe care îl trimite şerpuitor de-a lungul măduvei. dar mai ales asistenţii ignoranţi ai marilor taine ale vieţii. Iată încă unul. perfecţionarea instrumentelor sale. reuşim să punem în activitate centrul din dreptul bazei măduvei spinării. pe lângă fluid magnetic. materializarea nu mai este doar exterioară. Persoanele cu adevărat cunoscătoare ale acestor mistere nu găsesc destule cuvinte să prevină pe cei care vor să facă asemenea exerciţii fără prezenţa şi sfaturile unui iniţiat. participanţii să cunoască. Oare cu ce scop fac ele această operaţie? Prin puterea lor spirituală absorb această materie eterică. în prealabil. învecinată cu materia fizică a Pământului. numit fantomă. cu un conţinut străin de cunoştinţele sale şi uneori chiar în limbi străine.pentru a scrie un text oarecare. din literatura parapsihologică. După ce procesul materializării a avansat destul de mult şi s-a consolidat prin apariţii repetate. Acest centru conferă fericitului care îl are în activitate capacitatea de a se îndepărta de trupul său. şi chiar a spiritului operant. Dacă scopul lor se extinde pe o rază mai mare.uneori chiar şi fără voinţa ei . sunt sub dependenţa sau influenţa spiritului. până în pragul morţii sale. încât el să cadă bolnav pentru multă vreme. în ascensiunea acestui curent de foc. dacă nu chiar moartea. când o entitate spirituală doreşte să se arate în trup. în această materializare entitatea spirituală reproduce chiar veşmintele. un monstru depravat. Se impune o participare liniştită şi conştientă cu toată atenţia şi precauţiile posibile. pe care îl cedează cu uşurinţă. Astfel produc sunete ciocănituri. la apariţia primilor oameni pe pământ. cea mai mică tulburare adusă mediumului. omul simte o căldură. Această materializare se poate compara cu un balon de cauciuc. o poate apuca în jos. ca un fir cald ce porneşte de jos în sus. în tot lungul spatelui. cu siguranţă paralizia ori nebunia. până la cap. Varietatea şi numărul fenomenelor sufleteşti este foarte mare. pot produce vorbire umană ori pot conduce mâna unei persoane numită medium . care nu-şi mai poate înfrâna beţia simţului sexual. Cu voinţă. Acest proces precipitat are ca urmare suferinţa mediumului. căci din binefăcător. combinarea şi concentrarea fluidelor vitale. pentru ca. se poate produce un asemenea dezechilibra în corpul mediumului. şi din normal omul devine o brută. Urmarea nepriceperii mai este că acest curent. E mai bine să lăsăm curs evoluţiei fireşti. cât mai apropiat de materia carnală. ori poate fi absorbit de alţii. cel puţin în primele luni de antrenament. asemenea soarelui. mărimea şi forma omului pe care îl reprezintă. are o mulţime de raze şi se prezintă celor cu vederea spirituală sub o culoare albă strălucitoare. adică entitatea spirituală face numai un înveliş material. acest curent poate provoca o nenorocire. poate fi exercitată şi de către una sau mai multe entităţi spirituale. aşa cum a fost ea în una din vieţile sale pământeşti. zgârieturi. să producă diferite fenomene de natură terestră. O asemenea operaţie se numeşte materializare. podoabele.28 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte Al şaptelea centru.

pe scurt. Mediumul suferă cu ocazia acestor strălucitoare probe ale existenţei şi nemuririi spiritului. mai mult sau mai puţin.în timpul demonstraţiilor de materializare toţi asistenţii contribuie. Legea sacrificiului are urmările ei strălucitoare. poate vorbi. îi fac şederea în tot timpul operaţiei . Aceasta este opera cea mai sublimă pe care şi-o poate imagina un om. în primul rând. tot astfel sacrificiul acceptat de acest spirit evoluat îl ridică pe o treaptă de evoluţie superioară. reapărând treptat pe fotoliu.am spus şi repet . mai ales sistemul nervos. Dar orice tentativă a celor care vor să profite de trapul inert al mediumului este zădărnicită de o puternică gardă de entităţi spirituale luminoase. venit din Cer. deoarece spiritul său. Sforţările sale de a produce această creaţie umană. fotoliul său rămânând gol. Au fost cazuri când s-a constatat că după materializare. dar mai ales în evoluţia sa spirituală. se află în afară. materializând doar mâna sau capul celui pe care vor să-1 reproducă. cu trapul alcătuit conform spiritului său evoluat. cu fluidele lor. în spaţiu. un asemenea om. în viaţa sa terestră. Suferinţa ei se datorează. Dar mai presus de toţi suferă entitatea spirituală care produce fenomenul de materializare. care fiind apoi umplut cu ipsos. coboară în masa fluidelor inferioare. El suferă în tot timpul şedinţei. şi după cum în jurai unei lămpi electrice puternic luminoase se adună o mulţime de fluturi. în mijlocul furtunilor vieţii omeneşti terestre. cu toate organele şi aparatele sale. fiind acoperit cu lumina şi puterea lor. când entitatea spirituală îşi dezbracă haina materializată şi se retrage. de influenţa fluidelor vătămătoare. In tot timpul acestor măreţe creaţii. La finele şedinţei. urcă scara evoluţiei spirituale. O asemenea materializare se numeşte parţială. având toate facultăţile intelectuale din întruparea sa precedentă. cu toate amprentele pielii şi ale venelor. este suma tuturor ştiinţelor de acum şi din vecii vecilor. în aceeaşi cameră unde are loc această operaţie divină. pentru a arăta omenirii că există un spirit şi că el este nemuritor. reproduce o mână. din dragoste şi respect pentru Adevăr. de la asistenţi şi din spaţiu. ridica un scaun sau scria pe o foaie de hârtie cu un creion pus la îndemână. înaltele entităţi spirituale vor conlucra pentru ca viaţa lui să se scurgă mai lin.Corpul fizic al omului 29 celulă organismul fizic avut odinioară. El urcă mereu pe scara ce duce la Lumina infinită a Fiinţei supreme. S-au văzut cazuri când o mână materializată. fizice şi biologice din tot universul. sufletul mediumului dobândeşte o deosebită luminozitate. El suferă. mulţi aleargă în jurai său. un om desăvârşit. va fi ajutat în toate împrejurările. printre oameni . corpul fizic al mediumului a pierdut din înălţime şi greutate. oferind omenirii o probă a nemuririi spiritului şi a menirii sale în veşnicie. faptului că din sferele înalte ale Cerurilor. dar tocmai prin faptul că aduce un serviciu omenirii. mediumul doarme iar conştiinţa lui e suspendată. Prin sacrificiul său. chiar şi în cele pământeşti. trapul mediumului se reface. Acest om. O dată operaţia terminată şi mai apoi consolidată prin repetări. dansa. Uneori această operaţie a necesitat dematerializarea membrelor sau chiar a trupului întreg. Au fost materializări fotografiate. cu alte cuvinte. cu alte cuvinte se comportă ca un om născut din pântecele mamei sale pământeşti. pentru dovedirea Adevărului. în mijlocul asistenţei. Scopul evidenţierii acestui mare adevăr este ca omul să ducă un trai firesc. De asemenea s-a văzut cum două mâini cântau la pian sau Ia o mandolină ce plutea în spaţiul odăii. Dar şi-a pus corpul fizic la dispoziţia semenilor săi trupeşti şi a luminilor cereşti. se poate mişca. înconjurat de învelişurile sale perispirituale. el atrage ^iubirea entităţilor spirituale superioare. trupească. în afară de medium . căutând să-i absoarbă fluidele superioare. precum şi adversitatea curenţilor gândurilor josnice şi a fluidelor otrăvite. Dacă puterile mediumului sunt insuficiente sau când entităţile spirituale doresc să-1 menajeze. cânta din voce sau la un instrument. să fie ferit de boli. în virtutea legii iubirii aproapelui. Prin dragostea de a pune în evidenţă tainele Cerului. ele fac economie de materie şi energie. aflată în jurai său. dar cu ochii şi gândul îndreptaţi mereu spre Cer. cu această ocazie având loc cele mai înalte fenomene chimice. ce se pierdea la cot într-o ceaţă fluidică. Materia cu care se fac asemenea opere grandioase este împrumutată de la medium. Marile entităţi spirituale fac aceste operaţii sublime dintr-un ordin înalt. Dar după cum mediumul se înalţă prin sacrificiul corpului şi al sufletului său. ba chiar două-trei zile după aceea organismul îi este slăbit.sufocantă şi istovitoare pentru subtilitatea şi fineţea sa spirituală. mediumul dispărând în acest caz din văzul asistenţei. aceste mâini şi-au lăsat amprenta în parafină caldă. se supune cu liberă voinţă şi dezinteresat. Pentru ca cei care au văzut asemenea fenomene ale lumii spaţiale să nu susţină că sunt doar iluzii. văzându-se pe placa fotografică fiinţa materializată alături de mediumul adormit. pentru a nu greşi şi pentru a iubi tot ce a creat Tatăl ceresc din eternitate.aici jos. .

încât dacă fluidele noastre sunt de un ordin inferior. în anul 1911. în prealabil. în Egipt. iar persoanele intelectuale au în general o aură mai lată. unită cu actele şi ragă preotului. pentru apărarea ţării contra altor neamuri. o altă persoană culcându-se în acel pat va fi agitată. • ţ i i Un rol deosebit a jucat corpul vital. . La persoanele sănătoase strimerii sunt luminoşi. într-o lucrare intitulată „The Human Atmosphere". Prin această metodă un sistem viu este supus. Dacă dorea să aibă şi alte nuanţe colorate. De asemenea a observat în aură prezenţa unor raze colorate care apar şi dispar. indispusă. iar paralel cu perfecţionarea lui.zonele respective nerăspunzând semnalului electric. de cea a unei femei. punea în aceste vase o soluţie alcoolică de cianină. De regulă. prin care privea pacientul. cu cât contactul a fost de mai lungă durată. umplute cu diferite lichide colorate. se explică şi influenţa asupra credincioşilor a tot ce există în biserică. Ea era oarecum transparentă şi prezenta strimeri1 perpendiculari pe suprafaţa trapului. dreaptă sau aplecată. De aceea se recomandă expunerea la aer şi soare a saltelelor şi schimbarea lenjeriei de pat când suntem găzduiţi la un hotel sau pensiune. Ele vor exercita o influenţă atât de mare.30 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carie Mintea omenească se va dezvolta pe parcursul secolelor prin subtilizarea materiei sistemului cerebrospinal. care se imprimă pe o placă fotosensibilă. iertare. iubire şi implorare a Divinităţii. brăţară . a fost întrebuinţată mii de ani de către preoţii egipteni. Dr. Pe electronograma făcută la două persoane cu afinităţi şi compatibilităţi între ele. cu o lăţime egală în jurai trapului dar mai lată în jurai capului. fiind împins spre perfecţiune de legea de neînlăturat a evoluţiei.căci mai ales prin mână se scurge magnetismul . de o altă persoană. smerenie. au impregnat pereţii şi mobilierul acelui templu cu fluide de ordin superior. iar la persoanele incompatibile . influenţându-1 într-o asemenea măsură încât îi va imprima aceleaşi porniri sentimentale şi va fi străbătut de gânduri asemănătoare cu ale persoanei care a posedat iniţial acel obiect. După direcţia strimerilor. Orice obiect care vine în atingere cu o persoană. cu starea morală şi mai ales cu voinţa pusă în acţiune.care au o luminozitate. prin suferinţă. în special aura vitală. pentru un timp foarte scurt. Electronograma sistemelor vii diferă de a celor nevii prin faptul că este variabilă . la o distanţă de 30 centimetri. Patul în care dormim ani în şir. pedepsirea trădătorilor de ţară sau menţinerea formei de stat.este purtat. vedea în jurul său o ceaţă alburie de 10-20 centimetri. Această absorbţie este cu atât mai puternică. pentru impunerea supremaţiei lor în stat. va avea vise urâte. stilou. La persoanele bolnave strimerii au o luminozitate redusă. în acest fel se transmite sistemului un impuls electric ce determină un răspuns electro-magnetic. se îmbibă cu fluidele noastre.se resping. Ele par a fi în legătură cu sexul. organizaţi armonios şi perpendicular pe întreaga suprafaţă a trupului. Pentru a urmări stare de sănătate a pacienţilor săi. Dacă un anumit obiect . Kilner a realizat din vase de sticlă subţiri şi turtite. sunt răspândiţi haotic. Materia eterică a acestui corp. prin experienţe repetate. Din toţi cei care au venit să se roage în lăcaşul Domnului au emanat gânduri de supunere. drepţi. Pe baza acestui adevăr. se observă că strimerii se atrag. tot magnetismul acumulat în el se va revărsa asupra noului purtător. absoarbe magnetismul uman al persoanei respective. Privindu-1. pacientul era aşezat în dreptul unui ecran negru. unui nimb. dr. care vor scălda pe cei ce vor mai veni în acea biserică. asemenea unei benzi. Kilner privea mai întâi câteva minute printr-o sticlă. Pietrele preţioase şi apa se încarcă cel mai uşor şi cu mai mult magnetism. toată gândirea lor. prezintă curburi. 1 Pentru observarea şi fotografierea aurei eterice. spiritul omului dobândeşte tot mai multă înţelegere şi cunoaştere. albastra de Prusia sau galben de Cambodgia.inel. apoi repede privea pacientul printr-o sticlă cu soluţie de culoare deschisă. mai târziu. aplecaţi în jos şi cu pete întunecate . formă şi structură variabilă. După developare se pune în evidenţă o zonă luminoasă în jurul sistemului testat. pentru vindecări. azi se practică electronografia. în felul acesta se explică acţiunea exercitată de talismane asupra purtătorilor ei. posedând anumite însuşiri. Toată simţirea. pe timpul domniei faraonilor. Kilner ştia dacă pacientul său merge spre bine sau nu. care conţinea o soluţie de culoare închisă. Walter I.se încarcă cu fluid magnetic. sau va suferi de insomnie. ceas. De asemenea se observă radiaţii . unui curent electric de intensitate mare. o lentilă sui-generis. dr. arăta că printr-un anumit dispozitiv se poate vedea aura din jurai trapului omenesc. Pe orice pune mâna omul .strimeri . El a mai constatat că aura vitală a unui bărbat se deosebea în lărgime şi contur. adăuga carmin. dr. Kilner.

Dar în afară de aceste schimbări paralele cu schimbările trupului. iar ruperea sa înseamnă iarăşi moartea trupului. dacă îi lipseşte vreuna din membre.Corpul fizic al omului ' JJ Am arătat că rolul corpului vital este să conducă angrenajul trupului. dintr-un fluid mai subtil. organele genitale nu mai sunt realizate. Dar entitatea spirituală nu îşi poate părăsi corpul vital. în spaţiu. Iar pentru ca duhurile să se recunoască mai uşor între ele. iar pe de alta. învăluind perispiritul. întorc capul. prezentându-se prin spaţiu complet. iar pe de altă parte. duhul poate să-şi reducă această cocoaşă a dublului său şi astfel corpul vital să se prezinte cu o formă corectă. dublul eteric îl însoţeşte mereu ca aspect şi mărime. întrucât duhul pluteşte prin spaţiu. Ba este Ştampila permanentă . . Numai picioarele nu şi le mai mişcă. dar ea nu este atât de clar conturată ca la entitatea spirituală captivă sau întrupată. învelit în hainele sale perispirituale şi având la exterior o parte din dublul său vital cu chip de om. Cealaltă jumătate. tot aşa şi corpul vital sau dublul creşte în mărime. Duhurile libere de curând destrapate au de asemenea o formă umană. Pentru a se face cunoscut oamenilor trupeşti. pentru a răspunde de o faptă comisă împotriva legilor divine. fără nici o diformitate. Spiritul copilului iese din trap tot sub formă de copil.o entitate spirituală destrupată . cu trupul lăsat să doarmă. ca pe pământ. Când două duhuri umane întrupate. respiraţia şi inima oprindu-se brusc. realizând comunicarea între două vase . în peregrinările sale nocturne. asemănătoare. duhul este legat de restul dublului rămas în corpul fizic printr-un/zr format din materia eterică a corpului vital. duhul trage după sine şi corpul vital. pentru a-şi retrăi câteva ceasuri viaţa de duh. graţie corpului vital purtat de spirit prin spaţiu.sub forma unui bătrân. Sentimentul pudorii există într-un grad şi mai ridicat la duhuri. să-1 modifice. duhul îşi poate crea mâna sau piciorul amputat. asemenea îmbrăcămintei care înveleşte trapul omului. pe de o parte. în momentul ieşirii. care va analiza şi decide dacă e cazul să se întoarcă acasă. asemănător cu trapul lăsat să doarmă acasă. Când un al treilea intră în vorbă. căci dacă l-ar lua complet. duhul stăpân evadează din trapul său. acest cordon fluidic are funcţia de a transmite informaţii de la trap la spirit şi de la spirit la trup. Rolul acestui cordon este ca forţa spirituală a duhului să se reverse asupra dublului rămas în trup. să dispună ce să facă trapul său. duhul îşi poate modela dublul vital până la a crea veşminte în jurai său. fiind construită dintr-o altă materie. dar numai parţial. de care este legat prin perispirit. Aceste forme umane se deplasează. trupul rămânând fără un diriguitor ar înceta să mai funcţioneze. Procedeul este asemănător cu cel prin care sculptorul creează haine în jurul statuii sale. ca şi orice alt duh. când duhul întrupat este chemat în faţa Tribunalului suprem. care intră în constituţia corpului planetar. Numai forma feţei.în ieşirile duhului . duhul este însoţit de o parte din materia corpului său vital. ca şi faţa sau mâna statuii. până la întoarcerea stăpânului. cu mâinile şi cu corpul.prin voinţa stăpânului sau a duhului. Orice va simţi trapul. fac mişcări cu capul. şi paralel cu el. Prin urmare.deoarece. De aceea. la fel ca oamenii întrupaţi. Treptat. când se arată în visele lor sau ca stări fantomale. va transmite cele întâmplate corpului vital luat de duh. dublul mai poate lua forme diferite . atârnă de el un fir fluidic. Aşa de exemplu. pentru ca prin intermediul lui să-şi menţină forma umană. cu înaintarea în vârstă. De aceea. când călătoresc prin spaţiu. nu stă în putinţa duhului să-1 schimbe. Dublul vital al omului bătrân. cât timp va fi întrupat. în ambele cazuri moartea se produce prin asfixiere. în trapul său. Când un duh întrupat iese în spaţiu. trapul ia alte înfăţişări şi dimensiuni. este numaidecât recunoscut de un duh liber . ori rămânând unde se află. După cum trapul uman creşte din copilărie până la maturitate. când trapul său se odihneşte. prin bulbul rahidian. Noaptea. pentru că se văd oameni. duhul să fie înştiinţat de tot ce se întâmplă cu trupul său. spiritul ia cu el numai o parte din materia corpului vital. în sânul căruia se află central nervos care coordonează mişcările plămânilor şi ale inimii. Prin intermediul perispiritului ştirea se va transmite la spirit. deoarece survine moartea trapului. ca orice om întrupat. dacă omul este cocoşat.. Aşa de exemplu când vorbesc. se recunosc. iar acesta. îşi creează veşmintele cu care obişnuiesc să-şi îmbrace trapul. ' ■ Aşadar duhul întrupat se comportă în evadările lui nocturne prin spaţiu. are o formă umană perfect conturată. întrucât duhul este legat de trap. De asemenea.corpul eteric rămas în trap şi cel care. haine confecţionate din acelaşi material. Există cazuri rare. marmură sau bronz. se arată prin spaţiu . fără această ştampilă a corecţiei aplicată entităţii spirituale în viaţa sa terestră. însoţeşte spiritul. după ce îşi repară materia uzată se întoarce în trup. se întâlnesc noaptea în spaţiu. La duhul liber această formă este efemeră. pentru a vedea şi asculta pe cel intervenit. Pentru a se evita această situaţie Tribunalul suprem chipului său uman. pe de altă parte^ cordonul fluidic nu se poate lungi atât de mult. înfăţişarea a duhului. conducându-1 mai ^departe. nu mai păşeşte cu ele. prin cordonul vital. mişcă buzele ca şi orice om sau gesticulează cu mâinile. se va transmite corpului vital rămas în trap.

înconjurat de perispiritul său. înainte de culcare avem grijă să încuiem poarta. pentru că a fost un instrument prin care s-a bucurat în viaţa lui trupească. prin celulele sale vii.foştii preoţi şi faraoni. cu familiile lor. trapul trăia mereu o viaţă vegetativă lentă şi invizibilă. Duhul superior nu vrea să mai aibă nici un raport cu fostul său trap şi ca să evite orice atracţie magnetică din partea trupului său. Astfel. care prin conservarea trupului şi deci prin păstrarea corpului vital s-au străduit să-şi impună dominaţia asupra poporului. Aşadar.în lipsa sa . O dată eliberat. Chiar şi azi.300. încetul cu încetul. trăieşte încă o perioadă de vreme. şi de regulă face apel la duhul aflat mai tot timpul pe lângă el. operaţie migăloasă. Ieşirea corpului vital care-şi urmează duhul se face prin toţi porii trapului. Din a doua grupare de entităţi spirituale fac parte şi preoţii egipteni. ca nu cumva vreun alt duh să intre . după cum afirmă duhurile superioare actuale ale Pământului. în acest scop. După aceea. pentru ca religia lor să dăinuiască peste veacuri şi ţara lor să fie populată mereu de duhuri aparţinătoare grupului lor. Din cercetările lor şi din revelaţiile cereşti. De aici s-a născut ideea mumificării trapului. lângă angrenajul sau trupul pe care 1-a condus până acum. dublul vital se destramă. neputându-se reîntrupa în altă ţară şi în sânul altor neamuri.îşi va părăsi definitiv trapul.Prima carte nu îl mai cheamă pe cel greşit la înălţimea considerabilă a sediului Său . o dată cu aceasta risipindu-se şi corpul vital. îl doare dispariţia trapului său. uşile şi ferestrele. celulă cu celulă.ci instituie un tribunal ad-hoc. Această operaţie este necesară pentru^că materia eterică a corpului vital este greoaie. Despărţirea completă a perispiritului duhului de coipul său vital nu e o operaţie tocmai uşoară. o forţă puternică şi totuşi nevăzută. prietenii şi cunoscuţii. continuând convorbirile întrerupte în timpul zilei. O dată cu sosirea nopţii trupurile adorm. a corpului vital. Duhul. cu a cărui materie eterică să lucreze în mod ocult. pentru o asemenea operaţie entitatea spirituală are nevoie de ajutorai unui confrate. oamenii. cu religia lor popular ă ş i cu ini ţierile lor ' Dreptaşul este entitatea spirituală de rang egal cu entitatea spirituală întrupată. legat de trapul ce nu murea definitiv. pentru ca nimic să nu-i mai influenţeze şi să-i atragă spre lumea terestră. li s-a revelat metoda de mumificare a trupului. iar duhurile pleacă să se întâlnească în spaţiu cu rudele. dar trainică. în acest caz. dublul vital este părăsit şi el. în acest scop roagă pe un prieten spaţial să-i supravegheze de aproape trapul şi să-1 ferească de orice duh. După părăsirea vieţii terestre. prin el persistând şi dublul său vital. Acest dublu va dăinui atâta timp cât trupul va fi încă viu. tot aşa cum noi. Prin urmare forma sa este identică cu cea pe care o va avea după ce .prin actul morţii . faraonii au fost mari iniţiaţi şi erau exponenţii lumeşti ai castei preoţeşti. . care ar căuta să intre în el. ca să persiste cât mai mult dublul vital. influenţând pe cei de jos în sensul tradiţiei şi culturii egiptene. în scopul urmărit. Multe veacuri. duhul inferior mai vine pe la cimitir să-şi vadă trapul care se distrage zi de zi. îl plânge. asemenea aburilor dintr-un vas cu apă fiartă sau dintr-o pâine scoasă din cuptor. Or pentru acest scop aveau nevoie de un instrument ceresc. au aflat că acest instrument poate fi materia eterică a dublului eteric.000 kilometri . Astfel entitatea spirituală era înlănţuită oarecum de coipul vital şi de trupul pe care îl animase.în trupul şi dublul său şi să se facă stăpân pe el. devenind astfel o putere armată şi economică. a cărui materie să poată fi întrebuinţată în îndeplinirea unor scopuri. iese din trup trăgând după sine dublul vital. trăia şi dublul vital. pe care o ocroteşte pe tot parcursul vieţii sale terestre. într-o zonă inferioară. duhul îşi ocroteşte trupul şi dublul său. iar spiritul vrea să fie cât mai uşor în călătoria sa. dacă au de făcut călătorii mai lungi. doreşte ca acesta să fie ars. îngăduind trapului să dăinuiască mii de ani. De aceea. duh liber. alţii susţin îngroparea trapului. înaintea căruia apare pârâtul. Duhul îşi ia toate precauţiile. era prizonierul corpului său fizic. Prin această operaţie. Liber devenea duhul şi totuşi era într-un fel subjugat celor două corpuri lăsate jos. Dar să vedem cum se desfăşoară actul morţii. iar materia lui se risipeşte în spaţiu. peste douăsprezece mii de ani. trapul moare. preo ţii egipteni au reu ş it s ă men ţ in ă statul lor.32 Din tainele vieţii şi ale universului . Prin urmare era silit să plutească mereu în atmosfera fluidică a ţării sale. şi nu îngropat. căci se ştie că trapul. pentru a nu se furişa vreun hoţ în casă şi să ne surprindă în somn. există în lumea spaţiului două grupări cu păreri diferite: unii cer ca trapul lor să fie ars. Entităţile spirituale care au depăşit un anumit grad de evoluţie îşi pot părăsi complet corpul vital. iar paralel cu el. îi e milă de el. la dreptaşul' său. secrete. puterea statului egiptean era determinată de operaţiile magice ale preoţimii şi era susţinută din spaţiu de puternicele duhuri . duhul îşi ia forma sferică şi o porneşte la dram. chiar după acrul morţii. rămânând fără stăpân.

prin preoţii ei. mişcarea sau gândirea şi multe altele. în aceşti mii de ani. Prin urmare conducerea funcţiilor fiziologice se face numai de către dublul vital. o sabie cu două tăişuri. Din grupul lor au mai rămas. sunt împotriva arderii trupului. încât graţie jurământului legat de existenţa lor. Din cele expuse se vede că. mumificând trapul omului cuminte. Entităţile spirituale întrupate în Egipt posedau cunoştinţele îmbălsămării. care trăieşte. Multe duhuri a căror trupuri au fost mumificate au plecat de pe planeta noastră şi cu toată ştiinţa preoţilor de a menţine necurmat trupul viu. Biserica creştină. . provocând moartea a şapte persoane. Ea este un instrument ceresc. ' Dublul vital al entităţilor spirituale care încă n-au plecat. al cărui proprietar şi animator este entitatea spirituală. ce făcându-se vinovate de mari greşeli au fost părăsite de marele stol al duhurilor albe. viaţa sau moartea. Trapul se poate asemăna cu un automobil. Prin această materie eterică se pot face vindecări. a disparat interesul pentru crearea mumiilor. iar cu materia sa fac anumite vindecări. respiră şi îşi primeneşte mereu materia. Cât de neştiutori suntem. forţe cereşti care prin intermediul dublului vital vindecă pe cei cărora legea o îngăduie. Toţi cei atinşi de dublul vital al mumiei faraonului. acesta a suferit. Azi. în general. necunoscând sau nesocotind forţa acestui blestem şi a dublului vital al mumiei. se făceau conjuraţii teribile şi se scria un blestem. O fac în ideea ca dublul lor vital să persiste sute de ani. Unul e viu prin altul şi duhul e captiv amândurora. iar pe de altă parte. La înmormântarea acestor oameni de elită. Cunoştinţele marilor preoţi egipteni. lumina sau întunericul. îmbălsămările de azi nu pot păstra trupul mii de ani. când le sunt profanate mumiile. fără ştirea duhului. în atmosfera fluidică a Pământului. ca şi cultul mozaic. în timpul somnului trapului lor. erau cunoscute de poporal egiptean. câteva entităţi spirituale.Corpul fizic al omului JJ Duhurile superioare. ele fiind slabe imitaţii ale îmbălsămărilor egiptene. Toată această operă o exercită dublul vital. analizarea gândurilor sosite din toate păiţile universului. coipul vital se îngrijeşte de bunul mers al trupului.blestemul conjuraţiei scrise pe sarcofagul lui Tutankamon.materia dublului vital uman este formată dintr-o materie eterică. De atunci au trecut mii de ani. risipindu-se şi dublul său vital. palpită. îngrozit de ideea de a-1 atinge. Fie Numele Domnului binecuvântat. de pe planeta de unde veniseră pentru a se întrupa la şcoala Pământ. sau supun cu ele duhurile recalcitrante. s-au pierdut. pentru a fura podoabele. au o asemenea forţă în ele. şi anume. 1 „Moartea îşi va întinde aripile sale asupra celui ce va tulbura liniştea marelui faraon" . prin rabinii săi. dar tot prin ea se pedepseşte ori se supune ordinii stabilite orice duh răzvrătit. Pe scurt . Pericolul profanării. referitoare la mumificare. considerate de om miraculoase. Aşa s-a întâmplat în cazul dezgropării mumiei faraonului Tutankamon. acesta având preocupări de ordin superior. Doamne! Câte taine există în universul Tău! Câte fenomene nevăzute se petrec în jurai nostru. plătind cu viaţa încălcarea blestemului1. rămâne viu şi dublul vital. pus în sarcofag. duhul nu se ocupă de administrarea şi bunul mers al trupului. Numai străinii. omenirea le va cunoaşte odată pe toate! Amin. Aici e opera Cerului. prin acţiunea lor fluidică. cu proprietăţi oculte. deşi mumia în aparenţă pare a fi un corp mort. Sarcofagul era aşezat. şi în special venirea în contact cu dublul vital al mumiei. Noaptea. care a plecat. sunt efectul unor forte ce sălăşluiesc în lumea invizibilă a spaţiului. o dată cu părăsirea planetei noastre de către marile şi strălucitele duhuri care au inaugurat această practică. prin intervenţia unor anumite duhuri spaţiale. Legea e lege. nebănuite de lumea trupească. După cum automobilul este condus şi întreţinut de un mecanic. au fost otrăviţi fluidic. însă această înaltă medicină cerească nu este cunoscută decât de marile forţe albe ale Pământului. în secret. devastau mormintele. o alterare. alte idei animă acum umanitatea duhuală a Pământului şi de aceea nu se mai recurge la această operaţie. aceste duhuri se supun injoncţiunilor conducătorilor grupului spiritual din care fac parte. conduceau din spaţiu viaţa terestră şi spirituală a poporului egiptean. numai tâlharii altor neamuri. în cripte săpate în inima munţilor sau în locuri neştiute decât de marii preoţi. ale mumificării. produc efectul jurământului. ale celor iniţiaţi. Foarte rar se mai descoperă câte un trup care se usucă şi pare că se mumifică de la sine. în realitate este încă un corp viu şi datorită vieţii sale. care a dus o viaţă de sfânt. de care nu avem nici o idee! Căldura sau frigul.

căci aici pe Pământ nu-1 găseşte. uşi.al treilea înveliş al scânteii divine este un corp fluidic. denumit de unii ocultişti corp astral. Denumirea de astral nu este potrivită.stăpânul. Pe măsură ce ne îndepărtăm de pământ. După poziţia sa. pentru simplul fapt că este purtătorul sau vehicolul dorinţelor. apropiindu-ne de periferia atmosferei sale fluidice. şi că entităţile spirituale. copaci. Uneori aceste entităţi spirituale inferioare pătrund în corpul fizic al omului şi.este atmosfera terestriană a globului nostru. sau planetar. învelite la exteriorul perispiritului cu haina terestriană.prin ziduri. care animă corpurile de pe suprafa ţ a p ă mântului. are o lungime de undă mai mică şi o frecvenţă vibratorie mai mare. format din materia ce înveleşte planeta unde duhul îşi face şcoala evolutivă. lichidele şi solidele pământului. motiv pentru care este din ce în ce mai vie şi mai luminoasă. să vedem rolul îndeplinit în fiinţa noastră de acest corp fluidic.în deplasările lor terestre . a învelişului carnal. Superioritatea materiei planetare faţă de cea vitală. Având în vedere că astrele înoată într-un ocean specific de materie fluidică. Duhurile inferioare. Acest vehicol corespunde învelişului fluidic al planetei noastre. şi apoi să îmbrace o haină planetară formată din fluidele planetei respective. spiritul omului. şi un intrus care constituie ceea ce se numeşte un posedant. până la albul cel mai strălucitor. ea fiind cu desăvârşire deosebită de eterul. asemenea evadări fiind îngrădite de legi inflexibile şi de condiţii îndeplinite doar de entităţile spirituale conducătoare ale evoluţiei Pământului. prin toate corpurile fizice. Dar de unde să-şi procure învelişul fluidic al planetei pe care ar dori să peregrineze. au denumit corp astral. învelişul terestrian al omului este de diferite calităţi. Energia născută din vibraţia materiei planetare este cu mult mai mare decât cea produsă de particulele vitale. şi nici lor nu le este îngăduit să părăsească atmosfera fluidică a planetei decât pentru îndeplinirea unor misiuni. animal sau uman de pe suprafaţa planetei. de globul terestru. materia terestriană este mai fină. Astfel se explică faptul că materia fizică este pătrunsă de materia terestriană. După ce am stabilit acest adevăr. nu ştie cum să şi-1 însuşească. entitatea spirituală neputând peregrina pe un astru. care nu-şi dă seama că este posedat. fără un vehicol format dintr-o materie asemănătoare mediului astral respectiv. corpul planetar se află în profunzimea corpului vital. într-adevăr.000 kilometri. ea fiind nevoită să dezbrace mai întâi haina fluidică terestriană. munţi. în mic. pentru a se duce de exemplu în Jupiter sau Neptun.în mare . Fiecare entitate spirituală îmbracă un corp planetar format din materia fluidică planetară corespunzătoare sferei unde îşi are reşedinţa. fără ca ele să simtă ceva şi fără ca noi să ştim de ele. din nefericire. de parcă ele nici nu ar exista. de atmosfera fluidică a celorlalte planete din sistemul nostru. ferestre. ce înveleşte orice corp de pe suprafaţa pământului. străbat prin case. printre multe altele. 1 Acest corp este cunoscut şi sub numele de corpul dorinţei. poate vagabonda de la un corp ceresc la altul. întrucât dă naştere la confuzii sau interpretări greşite. Aceste entităţi se numesc îngeri terestrieni. fiind intermediar între corpul vital şi corpul solar .aşezat şi mai adânc în masa fluidică a perispiritului. şi chiar dacă ar exista. constă în intensitatea şi puterea mai mare de vibraţie a particulelor ce o compun. după destrupare. corpul planetar. au posibilitatea de a pătrunde . după cum şi învelişul fluidic planetar al globului este şi el de diferite calităţi. acest înveliş fluidic al spiritului. în acelaşi trup şi corp vital vieţuiesc două entităţi spirituale . vechii ocultişti îşi închipuiau că după părăsirea trupului. Vibraţia puternică a materiei terestriene îi dă însuşirea de a străbate prin fluidul vital şi prin aerul. Iată motivul. vegetal. Grosimea atmosferei fluidice proprie globului nostru terestru este de aproximativ 700. denumirea sa corectă fiind cea de corp terestrian sau corp planetar. Ea nu se poate îndepărta de zona fluidică a Pământului. reprezentate prin culorile şi nuanţele adecvate. .34 Corpul planetar sau terestrian al omului Al treilea corp al omului este corpul terestrian1. Ceea ce . este corpul fluidic planetar ce înconjoară şi pătrunde orice corp mineral. Entitatea spirituală venită la şcoala lungă a planetei Pământ nu se poate mişca. bântuind cu miliardele suprafaţa pământului. Pe scurt . printre planete şi stele. Materia ce formează învelişul fluidic general al pământului este cu mult mai fină decât materia fluidică vitală. devenind liber prin actul numit moarte. decât în spaţiile fluidice ale planetei noastre. pentru care o entitate spirituală terestră nu poate călători pe altă planetă.

îmbrăcate cu învelişurile lor planetare de calităţi diferite. se corupe. Dacă un om şi-a pierdut un picior sau o mână. Această materie roşie. adică diferitele lui particule sunt ordonate. Iată motivul pentru care coborârea pe suprafaţa pământului a entităţilor spirituale superioare este un mare sacrificiu. el este viu. nutritivă şi asimilabilă. Cu timpul. se constată că nu se mai formează pe ecran nici un spectru. Materia terestriană pătrunde prin corpul vital şi trup. albastră la mijloc şi roşie la suprafaţa pământului. rând pe rând. partea planetară corespunzătoare acestei ramuri persistă multă vreme.Corpul planetar sau terestrian al omului 5j Dincolo de materia fluidică terestriană ce acoperă ca un înveliş general. Dacă o entitate spirituală albă . Dacă. In acest scop corpul planetar exercită o dilatare şi o contractare asemănătoare cu cea a corpului vital. bun şi corect şi-a părăsit trupul. globul nostru. asemenea aurei vitale. materia din care e compusă se uzează. va dezbrăca. o statuetă . învelit numai cu fluidele albe corespunzătoare gradului său evolutiv. acest membru fluidic se resoarbe. Când o asemenea entitate spirituală coboară pe suprafaţa pământului. fluidele planetare roşii şi albastre. Pentru punerea în evidenţă a acestui fapt. o entitate spirituală cu o mare vechime şi o mai lungă şcoală evolutivă. starea de sănătate a omului şi starea sa sufletească: dorinţele. membrul fluidic planetar persistă multă vreme. având o haină planetară formată din fluidul terestrian alb . şi are înfăţişarea unui ou cu vârful în jos. predominând materia terestriană roşie. la suprafaţa pământului întâlnim toate categoriile de materii terestriene. sau atmosfera fluidică a soarelui nostru.cu alte cuvinte. într-o formă cu mult mai vagă. La fel se petrece şi cu ramurile unui copac. cu vibraţii adecvate. calmul sau iritarea. Din această cauză comunicările omului cu fraţii din spaţiu se stabilesc de regulă cu entităţi spirituale inferioare. un scaun. conturai trapului său. printre planetele sistemului nostru se află materia solară. în care înoată toate planetele. precum şi toate corpurile de la suprafaţa pământului. duhul unui om pios. în funcţie de gradul lor de evoluţie. cele mai fine. S-a trecut o rază luminoasă printr-o prismă obţinându-se astfel un spectru solar. înconjoară trupul omului. cu cât omul va fi mai corect în viaţă. el va părăsi şi corpul vital. s-a făcut următoarea experienţă. aşezate în anumite dispoziţii şi direcţii. mai întunecate sau mai luminoase. cuminţenia sau ticăloşia sa etc.cu toate că este învelită în materie planetară inferioară . câlld aerai este foarte Umed sau încă rcat cu mult ă electricitate. fulgerător. Grosimea ei poate atinge 40-50 de centimetri şi va fi cu atât mai întinsă şi mai luminoasă. materia care-1 formează retrăgându-se treptat în restul corpului planetar. Zonele mijlocii penetrează pe cele inferioare. penetrează pe cele mijlocii şi inferioare. bineînţeles formată dintr-o materie planetară de o calitate cu mult inferioară celei din care este format corpul planetar uman. persistent în momentul experienţei. prin actul morţii. de jur împrejur. mai moral. deci o mărire şi zile. Corpul planetar este organizat pentru îndeplinirea misiunii sale. şi ca atare trebuie eliminată şi înlocuită cu alta. materia astrală a unui obiect din jurai nostru o oală. în funcţie de condiţiile meteorologice. De asemenea. ci fiecare corp viu de pe suprafaţa pământului. Această materie planetară nu o deţine numai omul. din cauza atracţiei magnetice foarte puternice dintre particulele materiei planetare. inferioară celei albe din care este alcătuit subtilul său corp planetar. cu o oarecare misiune sau pentru a comunica cu anumite entităţi spirituale întrupate. ceva mai redusă fiind cea albastră şi cu totul infimă cea albă. Dacă tăiem o creangă. şi în anumite care nu-1 mai are. rămânând în sfera sa. reproducând oarecum. şi foarte rar cu cele albe. Aura corpului planetar este într-o continuă vibraţie. suferind variaţii de la moment la moment. îi procură o suferinţă spirituală de nedescris. şi dacă gradul său evolutiv este de spirit alb. Aşadar. mai intelectual . arătându-se la exteriorul trupului nostru sub forma unei aure. după cum spiritul acelui om este mai mult sau mai puţin evoluat. Dacă între prismă şi ecranul pe care s-au proiectat cele şapte culori ale spectrului solar se interpune membrul planetar corespunzător celui trupesc amputat.vrea să coboare pe suprafaţa pământului. cu toate materiile fluidice terestriene de culoare albastră şi roşie. Aceasta se întâmplă pentru că ceva a împiedicat trecerea razelor colorate spre ecran. trebuie să se învelească. mai subţiri sau mai groase.cu reşedinţa în zonele periferice ale atmosferei fluidice terestre. sentimentele şi gândurile sale. simte o durere la piciorul pe . care dirijează şi comandă celor de sub ele. mai pios. Cu alte cuvinte. Aura planetară. sau puţin evoluate. Prin urmare. Zonele exterioare.încât este văzută de omul trupesc. strălucirea sa este atât de puternică . or prin faptul că trăieşte şi funcţionează. în afară de aura vitală. Materia terestriană este împărţită în trei zone mari: albă la periferie. şi acel ceva este membrul fluidic planetar. ca să aibă posibilitatea de a se menţine aici jos unde predomină mediul fluidic roşu. proaspătă.se divide în tot atâta bucăţi în câte s-a rapt obiectul. toate corpurile au în jurul lor şi o aură planetară.

când se contractă. are corpul planetar într-o continuă furtună. Toate la vremea lor. calmă sau iritată. arată iubirea sub toate formele ei. care îl copleşesc. aceste unde dezarmonizează tot ce întâlnesc în cale.durerea. i se poate pune la nas un flacon cu amoniac sau . sub formă de unde. senzaţiilor şi dorinţelor noastre. care contribuie prin defectul său la întârzierea evoluţiei omenirii. materie planetară din mediul înconjurător. vicioasă sau cuminte .se arată prin culori corespunzătoare lor. 2. iritarea de moment . persistând pe parcursul unei vieţi terestre. absorb din atmosfera fluidică a pământului aceeaşi materie. S-ar părea că toţi oamenii. Când se dilată. al uciderii. Coipul planetar este o icoană fidelă a sentimentelor. serveşte de vehicol. mai mulţumit. ce nu-şi găseşte liniştea. roşu brun dezvăluie pe omul zgârcit. Fiecare calitate sau defect al sufletului nostru . Numai stările sufleteşti ocazionale .se arată în exterior. corpul planetar absoarbe. vibraţiile planetare plecate din fiinţa acestor persoane dispun pe orice om. de furnicarul marilor centre urbane. ritmice şi ordonate. căci prin ajutorul lui. Cât de departe sunt de adevăr oamenii de ştiinţă! Va sosi timpul când se vor convinge că această afirmaţie a fost greşită. impresiilor..pe care îl irită toţi şi toate. este puntea de legătură între corpul vital şi restul perispiritului. veselia. prin anumite culori. pe cale selectivă. păduri sau în largul mărilor. Ştiinţa pozitivă de azi. Dintre toate defectele omului. roşu aprins denotă mânia de care e cuprins un om. Un om nervos. este centrul de transformare în senzaţii al impresiilor din lumea exterioară. căutând să se îndepărteze de acel focar de vibraţii. lovind şi zdruncinând corpul planetar al altora. Ele sunt mai bogate în marile aglomeraţii omeneşti şi mai puţine în regiunile îndepărtate. Astfel. Rozul deschis.nobleţea sau ticăloşia fiinţei noastre . sau mai pe scurt. conform gradului evolutiv al spiritului său. când va sosi momentul cel mare. sate.36 Din tainele vieţii şi ale universului . entitatea spirituală întrupată sau destrupată se poate deplasa prin spaţiile planetei noastre. în aura noastră planetară. absorbind la fiecare pulsaţie a sa. plâns şi jale. Spaţiile sunt îmbâcsite de un păienjeniş de idei şi sentimente propagate în diferite direcţii. ura este cea mai puternică. j t Omul preocupat de gândul. al furtului. unde vibratorii egale. vibraţiile ei propagându-se departe de autorul lor. 3. Violetul arată pe omul spiritualizat. Galbenul denotă pe omul ce posedă o inteligenţă superioară. pentru că fiecare individ are un coip planetar deosebit. Dacă întâlnesc în calea lor un om.poate fi înţ epată .al cănii suflet a ieşit din trap . Unor asemenea oameni li s^ recomandă un mediu liniştit. corpul planetar se hrăneşte şi este într-o continuă primenire. simţindu-se atras şi reţinut cât mai mult lângă această sursă de vibraţii binefăcătoare. munţi. omul se simte de la o vreme cuprins de o mâhnire ce-i face rău. Intrând într-un cerc vesel. între suflet şi corpul fizic. asemenea rozelor. Prin vibraţiile lor. O persoană adormită prin fluid magnetic sau printr-un anestezic . a unui om care a dobândit vederea spirituală. îi provoacă o armonizare a vibraţiilor învelişului său spiritual.veselă sau tristă. răzbunării. portocaliu indică un om orgolios. crede şi afirmă că procesul elaborării senzaţiilor are loc în sistemul cerebral uman. roşu închis arată că acel om e un senzual desfrânat. Potrivit naturii sale. cu intensităţi şi amplitudini diferite. fără a se deranja unele pe altele. de mare bucurie. predată în facultăţi şi academii. dezordonate. Nu se întâmplă aşa. o persoană . mândru de fiinţa sa. la ţară. Culorile corespunzătoare sentimentelor şi pasiunilor omeneşti. i se poate t ăia un organ. Cenuşiu deschis arată frica. având un corp planetar. Din acest motiv naturilor suprasensibile li se recomandă călătorii pe mări. după stările noastre sufleteşti. Dacă punem -în faţa unui clarvăzător. fără să ştie cauza noii sale stări. Un asemenea om plin de venin este un criminal anonim. El se schimbă în tonalităţi de culori şi vibraţii. au un caracter permanent. fiind legate de gradul de evoluţie al entităţii spirituale.mediumul lucid ne va indica anumite culori şi vibraţii în undele aurei din jurul corpului şi în special în cea care înconjoară capul persoanei examinate. Asemenea trupului şi corpului vital. uitând că totul va rămâne aici.Prima carte o micşorare a volumului său. care se propagă în spaţiu pe mari distanţe. care pier odată cu schimbarea stării sufleteşti. Intrând într-o casă unde e tristeţe. absoarbe materie nouă. răspândeşte în jurul său' unde neregulate. pe avarul al cărui gând e îndreptat numai la bani. Funcţiile corpului planetar Oorpul planetar îndeplineşte în om următoarele funcţii: 1. numai acea calitate de fluid planetar din care se compune el însuşi. omul frământat de invidie şi pasiuni josnice. departe de vâltoarea lumii.) locuri unde influenţele nefericite ale omenirii în frământare sunt mai reduse. şederea la munte sau în localităţi izolate. iar acesta se va simţi mai liniştit. o elimină pe cea uzată. Stările sufleteşti superioare generează vibraţii armonioase.

înţelegere şi voinţă. El ne leagă puternic de pământ. se numeşte dorinţă. să mă întorc la corpul nostru planetar. Această aspiraţie. Aşadar impresiile lumii fizice sunt percepute de organele de simţ ale trapului. acesta este purul adevăr. şi în plus că are capacitatea să exprime o voinţă şi să aprecieze ceea ce-i convine şi ceea ce-i dăunează. Senzaţia se produce în coipul planetar.ea are sensibilitate. dar şi urăşte până la moarte. Punem acum un ziar în faţa ochilor celui adormit. entitatea spirituală reală şi veşnică a tuturor fiinţelor. sufletul unei persoane a fost scos din trapul său şi dus la câţiva metri. Dar oricât de fină ar fi materia planetară. Din această cauză. nu simte absolut nimic. de respiraţie. numite emoţii. Materia solidă.poate înregistra impresiile mediului înconjurător prin oricare parte a sa. animal sau uman. şi totuşi. corpul nostru terestrian . lichidă şi gazoasă a pământului nostru are destinul să evolueze. potrivit gradului său evolutiv.căci şi materia este supusă legii evoluţiei . Câinele are manifestări asemănătoare cu ale omului. se poate considera ca fiind un coip viu. atunci de ce impresia exterioară nu se transformă în senzaţie? Răspunsul vine de la sine. Atunci când. iar lipsa mai îndelungată a acestuia. care ia cunoştinţă şi decide.sunt transmise corpului planetar. sufletul său din cauza curentului magnetic al magnetizatorului suferă o separare de corpul său fizic. El fiind bruta din om. prin toate bunurile şi plăcerile pe care acesta ni le procură. el iubeşte până la sacrificiu. sub formă de vibraţii. lichidă şi solidă a globului. şi prin extensie . a tot ceea ce produce senzaţii . corpul planetar. Din această cauză. Se citează numeroase cazuri când o persoană a citit cu vârful degetelor de la mână sau picior. Dar. cu pleoapele lăsate.după ce au fost înregistrate de organele de simţ . duse mai departe la scânteia divină. In ultimul timp. care îl împinge la satisfacerea simţurilor şi a pasiunilor josnice. solar. iar trapul său aşezat pe fotoliu spunea cele scrise în ziar. Sistemul său nervos cental şi periferic este la locul său. a tot ceea ce satisface gura. denotând o anumită sensibilitate şi chiar tendinţa de reflex. Gratie corpului său planetar. şi cu toate acestea vom observa ca trupul său adormit rămâne insensibil. ura. ea simte o atracţie exercitată de surorile sale inferioare materia gazoasă. ş i a ş a mai departe. . s-a constatat că el vede. în special al celui din jurul nervilor.până la gânditorul central. îi provoacă tristeţe.cu sensibilitate. şi în interiorul căruia senzaţiile înregistrate sunt transformate în stări particulare. Dar ceea ce e mai curios este faptul că el citeşte chiar dacă îi punem ziarul la ceafă. experienţele au fost duse şi mai departe. această chemare a corpului nostru planetar.mineral. nefiind sesizate de organele noastre de simţ. lăcomia şi multe alte vicii. E greu de cuprins ideea că o materie este considerată vie prin ea însăşi. punct corespunzător locului unde se afla sufletul celui magnetizat. fiind format din materie vie . pentru că e vie. prin intermediul corpului vital.este sediul dorinţelor omeneşti. infinit de mici. mental . corpul nostru planetar sărăceşte în materia sa constitutivă.unirea sexuală etc. în momentul experienţei. pe care stă piciorul nostru. ce are o viaţă proprie. avariţia. de unde sunt transmise din corp în corp vital. pentru a se transforma în materie planetară de un grad superior. Spiritul ia cunoştinţă prin proprietăţile corpului intelectului. adevărate fiinţe. când vede c ă e mângâiat sau i se d ă mai mult ă aten ţ ie. el se comportă ca şi cum ar fi oarecum liber în spaţiu. Astfel. Iată o probă. Sensibilitatea şi reflexele corpului planetar al mineralelor vor fi foarte reduse. vegetal. Evident că în fiecare îşi are rolul şi gradul său funcţional.o conştiinţă şi o voinţă a sa particulară. Dacă s-a aşezat un ziar într-un punct indicat de un lucid. el citeşte ziarul. în conformitate cu treapta de evoluţie a sistemului respectiv. ţipă şi fuge când este lovit. gelos pe un alt câine. Apariţia stăpânului său îi produce o mare bucurie. aflat în afara trupului. scânteia divină. Moartea stăpânului o plânge cu lacrimi. E lacom. corpului planetar i s-a mai dat. Impresiile venite din afară . Am arătat că învelişul planetar se află în toate corpurile de pe globul nostru. corp aflat în imediata vecinătate a spiritului. Se adoarme magnetic un om.al entităţilor spirituale întrupate . fiind formată din particule vii. Cu alte cuvinte. Orice corp sau instrument al spiritului. cu înţelegere şi voinţă . Oricare ar fi gradul de evoluţie al unei materii . de orice fel şi grad ar fi el . prin îndeplinirea funcţiilor sale. Ele sunt ceva mai accentuate la plante şi se arată cu o notă destul de puternică la animale.Corpul planetar sau terestrian al omului 37 introduce în gură chinină. începând cu mineralele şi sfârşind cu omul. pentru orice spirit. planetar. tradusă omului trupesc sub formă de foame sau sete. In corpul planetar sunt transformate în senzaţii de durere sau plăcere. de către unii ocultişti. e De aici tragem concluzia că vehicolul planetar este un instrument general pe planeta noastră. Având particulele sale într-o continuă activitate. numele de suflet-animal. căzând într-o profundă depresie sufletească. un câine simte durere. Coipul planetar este sediul unde se naşte şi se fixează mândria. se naşte în el o stare particulară de necesitate.

încât omul poate orbi. mai apropiat de regnul uman. centrul laringian. De asemenea. care intră în constituţia corpului nostru planetar. deoarece lumina zilei maschează duhurile. formând ca şi în cea vitală. Dar asemenea corpului vital. care este un corp semi-fluidic. centrul splenic. provocată de frică.Prima carte Până aici am vorbit despre funcţiile generale ale materiei planetare. Dar prin evoluţie. o întunecare. din uman. Nu se poate ca alături de un trup degradat să existe un corp planetar subtil şi sensibil. e în stare să zdruncine atât de puternic corpul planetar. sentimente religioase. 5. oamenii. Dar chiar şi o tulburare a corpului vital poate dezechilibra organismul planetar al omului. vital şi trupul. o emoţie puternică. să paralizeze. S-ar putea naşte în mintea cuiva întrebarea. . nu mai poate vedea. absorbite în sânge şi duse în toate părţile trapului nostru. fiind semi-fluidic. cel puţin masa de seară să fie lipsită de carne. 4. centre de forţă. Cu cât carnea aparţine unui animal mai evoluat. poate încărunţi s-au îmbătrâni într-un minut. cu băuturi alcoolice sau diferite narcotice. O intoxicare a trapului cu cărnuri stătute. mai ales de mamifere. Astfel. în animalic. vede. Iată de ce noi. în cazul unui spirit inferior şi de căldură. produce. 6. omul devine medium auditiv. El are funcţia de a întreţine viu şi într-o perfectă activitate trapul. hrănit numai cu vegetale. Asemenea centrelor vitale dintre care . Intrarea în activitate a fiecăreia din aceste centre aduce în plus o facultate nouă omului. nu permite ca impresiile spirituale din afară să ajungă la entitatea spirituală şi deci ca spiritul să ia cunoştinţă de existenţa şi fenomenele lumii spirituale şi a entităţilor sale. dacă nu posedă un corp intelectual superior şi un corp planetar constituit dintr-o materie fină. spiritul le poate activa rând pe rând pe toate. la fel cum lumina soarelui nu permite vederea stelelor pe cer.în general . sare în ajutor şi nu e capabil să facă rău nimănui. care aparţine unei trepte evolutive inferioare pe scara fluidelor planetare ale globului nostru. cu peşte conservat. omul va simţi prezenţa unei entităţi spirituale.38 Din. nu vedem nimic dincolo de lumea fizică. în corpul planetar se disting şapte centre de o activitate deosebită: 1. iar când revine în trap. şi a corpului planetar. Se înţelege că un corp fizic nu poate fi un instrument perfect. şi în cazul centrelor planetare . de iubire şi milă.la omul obişnuit . produse lactate şi ouă. tainele vieţii şi ale universului . Entitatea spirituală nu poate fi înfiorată de un sentiment sau o emoţie nobilă. central din dreptul creştetului. central dintre sprâncene. el fiind o pildă frumoasă semenilor săi. Omul are impresia că e greu. Când central laringian intră în rotaţie. Dar tocmai prezenţa corptilui vital constituie un fel de paravan între trap şi spirit. centrul inimii. o învolburare. o slăbire a puterii de sensibilitate şi funcţionare a corpului planetar. centrul ombilical. Carnea este însoţită de fluidul planetar animal. se simte zguduit. şi anume printr-o senzaţie de aer rece.numai unul este activ. este încorporat în corpul planetar al omului. dacă el se hrăneşte cu cărnuri. Un asemenea om. auzi în lumea invizibilă decât ceea ce permite trapul său. o iritare continuă produce o dezarmonie funcţională a corpului vital şi. în special fructe. 7. nobile. aude şi simte lumea înconjurătoare prin intermediul corpului planetar. Această viziune este mai clară în întuneric. Josnicia unuia le coboară şi pe celelalte. de răceală. spiritul îşi va agonisi un coip vital şi planetar cât mai fin. poate să rămână mut. când este în afara trapului. la emoţii frumoase. în cazul unei entităţi spirituale superioare. Un corp fizic întreţinut curat. „De ce spiritul. 2.doar unul este în activitate. De asemenea. prin răbdarea şi pacea fiinţei sale. simţi. chiar imposibil să trăiască fără carne. sau chiar să moară. prin repercusiune. Potrivit evoluţiei sale în corelaţie cu trapul. îl va vicia şi îi va coborî gradul calitativ. Corpul vital aparţinând lumilor fizice. Or dacă acest fluid. 3. care să răspundă cu uşurinţă la toate manifestările. centrul din dreptul bazei coloanei vertebrale. numai ceea ce înregistrează organele sale de simţ?" Cauza acestei neputinţe este prezenţa corpului vital. Din cele descrise mai sus s-a putut vedea că există o corelaţie strânsă între instrumentele pe care le are la îndemână spiritul. şi corpul planetar prezintă nuclee unde materia planetară pare a fi mai activă. cu atât va produce în corpul nostru fizic substanţe mai puţin asimilabile şi o cantitate mai mare de toxine. Dar dacă e greu să se renunţe în totalitate la alimentaţia carnală. aflat în faţa unei nenorociri. Cine are o voinţă puternică poate să renunţe cu totul la carnea de mamifere şi să consume tot mai multe vegetale. va deveni un corp pur fiziceşte. şi aceasta deoarece generaţii nesfârşite au consumat came. rozete. organismul său cerând imperios alimentul cu care s-a obişnuit din copilărie. Dacă central inimii este în funcţiune. iar prin activarea centrului dintre sprâncene el va vedea entităţile spirituale care străbat spaţiile asemenea licuricilor. prin reflexie.

intoxică stomacul. cât mai devreme şi cât mai multe calităţi spirituale. mâine aşa. dar cel puţin sfinţită. raze prin care să întărim părţile componente ale triplei noastre fiinţe umane . născându-se cu această ocazie curenţi dezordonaţi. Iată un om care va patina aproape pe loc.deoarece ele sunt mai decăzute decât alţii. astfel că azi aşa. Mânia. Rari. Izvorul de unde revarsă în lume viaţa. iar ca să fie mişcat întrucâtva şi el. extrem de rari sunt oamenii care să ducă o existenţă atât de întunecată încât să nu poată avansa cu absolut nimic. plămânii. urmând ani de zile. să nu facă şi el un bine. Urmarea este reducerea sensibilităţii. sufleteşti şi trupeşti. reci la diversele greutăţi. Spiritul având o anumită directivă şi dispunând de instrumente cât mai fine. Numai rămânând liniştiţi. Aşa de exemplu o depresiune sufletească. băuturile alcoolice. afundându-se din ce în ce mai jos în viciu.de la Tatăl ceresc . Omul care se sileşte şi îşi impune o anumită linie de conduită. căci corbii lumii invizibile contribuie prin fluidele lor ca planetarul lui să fie mereu în dezordine. cât şi pentru cel planetar. scoţând la iveală. prin faptul că omul. Din zi în zi. pierderea unei persoane dragi contribuie foarte mult la dezorganizarea corpului planetar şi la întunecarea spiritului celui lăsat în valurile gândurilor negre şi ale deznădejdii. mai iubitor. orânduind astfel forţele în infinit.beţie sau sexualitate desfrânată. atrage şi emite fluide inferioare. Prezenţa lor întăreşte şi mai mult iritarea omului. umanitatea progresează foarte încet. părţile eterice ale nicotinei se strecoară şi otrăvesc corpul vital şi planetar. O forţă nevăzută . Divinitatea a creat în aşa fel lucrurile în lume. cu hotărâre fermă. care atrag din spaţiu entităţi spirituale inferioare. atât pentru corpul său vital. dar care adăugat la cel câştigat în alte vieţi. având o viaţă trăită pe pământ în chinuri. decât pe cel fizic.legea mişcării. şi astfel. altele o fac din dorinţa propriei lor satisfaceri. din an în an. Astfel. calitatea gândurilor care ne trec zilnic prin minte contribuie la întărirea sau slăbirea corpului planetar. se alipesc de aura lui. de asemenea. în evoluţia sa. mic. grosolane . opiu şi altele . Un om al cărui regim alimentar este exclusiv carnal. ideile şi hotărârile. asemenea unor demoni nevăzuţi. dar fără nici un folos sau cu un folos prea mic. slăbirea memoriei şi minarea fizicului. sângele. formând în jurul său o atmosferă fluidică de proastă calitate.e drept. contribuie la progresul său. . în general. să nu ajute şi el un nefericit ca el. Prin acest fapt. Este adevărat că. Urmările sunt multiple şi nenorocite! în afara faptului că minează dinţii. încât entitatea spirituală . altele din gelozie . ruinându-1 de timpuriu şi reducând puterile coipului vital şi planetar. oricât de mult ar greşi un om. băuturi alcoolice şi fumează întruna. caută prin gândurile lor josnice să influenţeze mintea bietului pământean.spirituale.spre Pământ. astfel că la plecarea din viaţa trupească duce cu sine un capital . care bea cafea. pun într-o vibraţie mai puternică vehicolul planetar. cărora le place să se scalde în valurile furtunoase ale corpului planetar. la o viaţă dacă nu de sfânt. malefice. Nu se poate ca în vârtejul vieţii sale animalice să nu aibă un gând mai nobil.liberă sau întrupată . Când aceste gânduri sunt înalte. sunt cazuri rare când unele entităţi spirituale. spiritul urcă treptele evoluţiei cu paşi uriaşi. până şi la tinerele fete.distrug organismul. să nu se mai poată stăpâni. urmărindu-1 peste tot şi mdemnându-1 prin sugestie să mai bea. haşiş. Gândurile plecate din focarul central. precum. Aceste entităţi spirituale păşesc atâtea trepte evolutive într-o singură viaţă. prin spiritul de imitare şi printr-o concepţie greşită se întinde din ce în ce mai mult. Un asemenea om devine nesimţitor. nobile. el devine un magnet pentru entităţile spirituale inferioare. Efectul produs de aceste câteva fapte. împingându-1 cât mai adânc în vicii de tot felul. de la lumina scânteii noastre. vom fi în măsură să receptăm razele fluidice coborâte din Infinit . graţie unei voinţe tari. întregul trup. adună zi de zi materie superioară. Oricât de leneş ar fi un spirit. nu se poate ca în noianul faptelor sale josnice să nu-i licărească şi lui un sentiment frumos. în mersul său. Oricât de grea ar fi viaţa. contribuie la iluminarea spiritului său şi la îmbunătăţirea corpului său vital şi planetar. să înlăturăm negura grijilor din mintea noastră. cafeaua şi narcoticele . cât parcurg altele în 20-50 de reîntrupări succesive. Mersul lor pe drumul nevăzut al spiritualizării îi duce cât mai repede către Divinitate. se decid la o viaţă spirituală. persoana respectivă ajunge cu vremea să se supere din nimic. are nevoie de pasiuni puternice. oricâte adversităţi întâlnim pe calea ei. în fine. corupe saliva.tutun. iritarea produc o mare furtună în corpul planetar uman. ce distruge totul în calea lui. Să nu uităm că anumite stări psihice ajută sau vatămă corpului nostru planetar. entitatea spirituală avansează. emanaţiile eterice ce se ridică din jurai lui satisfac propriile lor pasiuni. într-o viaţă terestră. care. simţuri şi gânduri altmiste.o împinge mai departe.Corpul planetar sau terestrian al omului 39 Pe când carnea otrăveşte corpul fizic şi degradează corpul planetar. a activităţii . Unele duhuri inferioare o fac din răutate.să nu stea pe loc o veşnicie. forţa. care se complac în această atmosferă. se dezvoltă mai repede. să căutăm. O plagă a omenirii este fumatul. Celor care doresc să progreseze pe calea spiritualităţii li se recomandă să renunţe cu desăvârşire la acest obicei josnic. să mai fumeze.

decât atunci când stă afundat în materia fizică a trapului său. în timpul peregrinării sale. trece prin ziduri. asistă la conferinţe spaţiale. însă există cazuri când în vederea evoluţiei şi a realizării unei misiuni deosebite. Dar asupra acestei idei vom reveni. clişee din care nu rezultă nici o concluzie. după atâtea ceasuri de temniţă în trap. Omul trăieşte o viaţă de zi şi o viaţă de noapte. de plăceri sexuale. Am putea spune că ea străbate spaţiile ca şi gândul. putând înconjura pământul în câteva secunde. omul este conştient de lumea fizică înconjurătoare. ori la mari distanţe.40 Din tainele vieţii şi ale universului . le va rezolva cu uşurinţă. Doreşte să meargă la Paris. înconjurată de perispirit. ca să-1 conducă în timpul când stăpânul pleacă în călătorii de studii prin sfere cereşti. ca şi odihna pământului şi a vegetaţiei în timpul iernii. dându-i deci o anumită rezonanţă. în patria sa spirituală. Când însă ne trec prin minte gânduri josnice. în stadiul actual de evoluţie. Foarte rari sunt oamenii. Duhul străbate spaţiile. Ziua. pentru a şi le pune în vibraţie şi reaminti în timpul zilei. călătoreşte prin împrejurimi. O ceaţă. Entitatea spirituală n-ar putea să rabde în temniţa trupului său zeci de ani. spirituală a acestuia. parcurgând aceste spaţii cu o viteză deosebit de mare. poate. pentru a vizita locuri şi prieteni pământeni. prin intermediul corpului său fizic. în peregrinările lor spirituale. spiritul se poate întâlni cu prieteni de pe pământ. după cât este de evoluat. sau îi poate întâlni pe iubiţii săi destrupaţi. ordonată. un medic nu a reuşit să stabilească diagnosticul unei boli. revenit în corpul fizic. aude atât în lumea fizică a Pământului. El vede. Conştiinţa spiritului şi impresionabilitatea corpului planetar este mai mare când spiritul se găseşte în afara trapului. care va fi ca un stăpân nobil în haine zdrenţuite. de ură şi răzbunare. marele întrupător. prin atmosfera pământului. Cauza necunoaşterii activităţii nocturne a spiritului uman se datoreşte prezenţei corpului vital şi mai ales a materiei sistemului cerebral. când a gândit să plece. al căror coip fizic se află în somn. ca atare. în starea de spirit liber o vede clar. ale altor oameni. care îi reduce din vibraţie şi deci din sensibilitate. ele trec către exterior. uitând cele petrecute în timpul nopţii. omul nu a ajuns la gradul spiritual în care să-şi amintească perfect trăirile şi experienţele avute în lumea spaţială. o nebuloasă se lasă şi acoperă memoria sa. Noaptea. de aceea Divinitatea a orânduit odihna trapului în timpul nopţii. cât şi în lumea invizibilă. având o conştiinţă superioară.corpul vital rămâne totdeauna în trup. ca şi de cea fizică. se consultă. nu le poate proiecta cu fidelitate pe celulele cortexului. contribuie ca vehicolul vital al entităţii . corpul planetar vibrează dezordonat şi cu o frecvenţă joasă. ea deplasându-se cu o viteză ce depăşeşte viteza luminii. simţit şi auzit noaptea. Entitatea spirituală aproape că nu cunoaşte timp şi spaţiu. întreabă şi se instruieşte. şi la deşteptare cunoaşte precis natura bolii pacientului său. Am mai spus şi repet . de diferite grade de cultură şi categorii sociale. în înalta Ei înţelepciune. o viaţă pământeană şi una spaţială sau spirituală. către corpul fizic. părăseşte acest corp fizic şi se depărtează mai mult sau mai puţin de el. Din această cauză. ori meditează asupra unor proiecte sau probleme. uşi şi ferestre. spiritul poate umbla prin dormitor. prin întregul său corp spiritual. duhuri de la care poate afla cunoştinţe noi. Aşa se întâmplă cu majoritatea oamenilor. corpul planetar se obişnuieşte cu acest gen de vibraţii şi devine uşor influentabil la undele corespunzătoare acestor gânduri. în timpul evadării sale. suferă un fel de întunecare a memoriei sale. Eliberat de corpul său fizic. lucrează. prin atmosfera planetară a pământului. de spirit eliberat de trapul său. Spiritul. Aşadar el nu participă la înregistrarea panoramică a activităţii intelectuale a fiinţelor din spaţiu. un număr restrâns îşi aminteşte confuz şi neclar câteva fapte fără legătură între ele. Aşadar noaptea îşi trăieşte viaţa spirituală. Existenţa noastră este asemănătoare mişcării pendulei. cât durează o viaţă de om. prin corpul planetar punându-1 pe acesta în vibraţie cu o anumită frecvenţă vibratorie şi îl obişnuiesc cu acest fel de vibraţie. în timpul somnului trppului său. Noaptea. simte.Prima carte generoase. se pomeneşte că a şi ajuns. o dată intrat în cuşca sa. legat fiind de el prinţr-un fir asemenea unui balon legat prin cablu de pământ. entitatea spirituală. în care totuşi este captiv. care au părăsit complet corpul fizic. nu mai are limpezimea ideilor sale. Călătorind prin spaţii. a succesiunii zilelor şi nopţilor sau a anotimpurilor. cu minunatul dar de a-şi aminti aproape exact ceea ce au văzut. şi la deşteptarea din somn va descoperi cu mirare dezlegarea problemei pe care în ajun nu o putuse soluţiona. Divinitatea a înţeles că e nevoie ca spiritul întrupat să se elibereze puţin noaptea. De exemplu. se întâlneşte cu fraţii destrupaţi sau întrupaţi. lega prietenii noi. Cu vremea. într-un număr foarte mare. exprimând frumosul şi binele. pe care acum. prin perispirit. gânduri care plutesc. Un asemenea corp devine un instrument netrebnic al duhului. Se poate întâlni cu entităţi spirituale mai evoluate decât el. spiritul e conştient de lumea spirituală. Majoritatea oamenilor nu-şi amintesc' absolut nimic.

Prin aceste mici spărturi. poţi să ajungi. Să iubeşti. foarte evoluat. au nevoie de zeci de vieţi trupeşti. auzit şi văzut în timpul nopţii. care poate ajuta oricărui om la realizarea atingerii unui scop. Pentru asemenea oameni este preferabilă evoluţia normală . foarte greu ca omul să se smulgă din noianul plăcerilor şi poftelor vieţii pământeşti. în sferele lumii spirituale. trapul. Cel ce nu va avea aceste prealabile dispoziţii sufleteşti. prin care se manifestă. într-adevăr. când tiranul nostru. imaginile şi ideile culese în spaţiu. E posibil. despre aceste fenomene au scris şi au vorbit mari şi serioşi învăţaţi. Aceste entităţi spirituale au absolvit şcoala vieţii terestre cu mare vrednicie. deşi sunt în stare de veghe. pentru a se reîntoarce în patria lor eternă. şi ca un aeroplan. se arată şi vorbesc cuiva. se întorc. Asemenea mari spiritualişti. ci numai pentru a-şi încredinţa ucenicii. prin alte oraşe şi ţări. Totuşi. Făcând exerciţii zilnice. dar cine o poate face? Greu. din regiunile Indiei şi ale Tibetului. alimentaţia vegetariană. Atunci. şi mulţi guvernatori englezi. să treacă peste lacuri. o credinţă profundă şi o înclinare neţărmurită de a face binele în jurul tău. e posibil. judecata noastră. dar au posibilitatea să vadă în lumea fizică şi apoi. oarecum incomplet sau cu orificii. dar nu ştii unde vei ajunge. pot să se ridice cu trupul lor în spaţiu. Nu numai că ei îşi amintesc experienţele din viaţa lor nocturnă. foarte rari. în preajma morţii sau imediat după moartea trapului. repet. dar mai presus de toate iubirea faţă de tot ce a creat Tatăl. Această stare excepţională este urmarea unui şir de vieţi trăite în renunţări. Aşadar. fără ca un fir de păr să ardă de pe trupul lor. parcurgând mari distanţe. Spiritul lor. în fine. urcând zeci de trepte spirituale într-o singură viaţă. să ajuţi în tot momentul. mai ales că mulţi. entitatea spirituală pleacă în depărtări şi se arată la iubiţii săi. faţă de genialitatea unui valoros muzician. Acolo pot să-şi creeze un alt corp material. încât suplineşte ceea ce lipseşte din puterea de conducere a corpului vital. între iubiţii lor. pot să se facă nevăzuţi. ca să duci o viaţă conformă planului divinului Creator. atenţie! Nu vă angajaţi pe căi necunoscute. să părăsească vehicolul lor fizic. Marii şi rarii asceţi ai planetei noastre sunt capabili să producă fenomene pe care mintea omului. la ceasul cel mare dezbrăcându-şi definitiv haina trupească. Imposibilul nu există decât pentru im anumit moment al evoluţiei omenirii. să fie în unele zone. nu le pot admite. dematerializându-se. purificarea. cu consecvenţă şi la anumite ore stabilite. rugăciunea la tot pasul. civili şi militari. şi apoi. înţelegând că totul e efemer în viaţa pământească. pot trăi şi în alte lumi. la lumina cunoştinţelor ştiinţifice actuale. Ştii de unde pleci.firească. să te mulţumeşti cu ceea ce ţi-a dat destinul şi să nu te mai preocupe problemele lumeşti. precum fulgerul în trupul lor. în ceea ce priveşte fascinaţia vieţii omeneşti. prin viaţa lor austeră şi consacrată exerciţiilor spirituale. a unei fantome. Totul e să vrei. şi se arată celor dragi. văd şi aud ceea ce este inaccesibil altora.' are atâta forţă de manifestare şi vitalitate. părăsesc conştient lumea terestră. Mici şi uşoare evadări ale spiritului din temniţa sa se petrec la oricare dintre noi. aceste manifestări fantomatice sunt comparabile cu începuturile modeste ale unui copil la vioară. dar să nu uităm că întotdeauna au existat fenomene şi lucruri pe care omul le-a socotit imposibile şi azi le vedem realizate. Pentru ei nu mai există actul morţii. Faţă de fenomenele produse de marii maeştri yoghini. Aceşti oameni. Ei. şi totuşi. te duc sigur la aceste stări şi grade evolutive. pot să stea în mijlocul flăcărilor. sub forma unui om de ceaţă. Oricine poate ajunge la aceste stări fericite. corpului fizic adormit. înceată dar sigură care îi duce la stări gradate şi conştiente ale spiritului. Saltul sufletului său va fi prea puternic şi îşi va pierde noţiunea realităţilor. Somnul reglementar. dar numai în caz de boli grave. Aceşti oameni s-au condus cu înţelepciune. De asemenea. mai au şi un corp fizic delicat şi sensibil. pentru aceeaşi ascensiune. Mintea acestui om se va tulbura şi va deveni un dezechilibrat mintal şi chiar mai rău. dincolo de cea terestră. a slăbit încât forţele sale s-au redus şi nu mai are tăria de a reţine sufletul în interiorul său. Asemenea oameni pot cu uşurinţă proiecta pe cortex tot ce au aflat. foarte mulţi nu le-au văzut şi nici nu au auzit de ele. ori la cel căruia i-a făgăduit în timpul vieţii că i se va arăta. Marii asceţi indieni şi tibetani ajung. numiţi yoghini. dar îţi trebuie voinţă. pot să meargă deasupra apei. cu ajutorul Cerului. fixându-şi atenţia în lumea invizibilă. spiritul călătoreşte departe. deşi sunt în trup. există în lume o lege a obişnuinţei. spiritul acestor oameni va avea posibilitatea să transmită.Corpul planetar sau terestrian al omului 41 spirituale pe care îl întrupează la o nouă viaţă terestră. . Dar niciodată nu fac aceste fenomene ca demonstraţie ostentativă marelui public. dematerializându-şi propriul lor trup. Omeneşte ai dreptate să te îndoieşti. dar pentru aceasta se cere mai întâi o moralitate desăvârşită. şi refăcându-1 apoi în altă parte. la rezultate uimitoare. munţi şi păduri. există oameni care pe lângă faptul că au corpul vital cu mult mai subţire şi cu mai multe spărturi. să nu se apuce de aceste exerciţii. pe când alţii.

din cauza rotaţiei soarelui gazos înjurai axei sale. în fine. dar pentru ca ele să nu fie atrase înapoi de soare. Prin urmare. După o călătorie de mii de ani. animale şi umane ce vor popula viitoarele planete. în acelaşi timp. în jurul Său mai are o infinitate de duhuri de toate gradele.şi să se ducă în Soare. Din momentul intrării în una din cele patru sfere-universuri . materii şi spirite. j într-un soare. el a fost şi va rămâne înconjurat. în sânul căreia vor | trăi toată gama de duhuri. nebuloasa pleacă în fruntea unei strălucite Entităţi spirituale. în momentul de faţă Soarele este un corp fierbinte. iar mai apoi. Această Entitate are rangul de Fiu divin. în fine.creaţie.trebuie să fie îmbrăcate într-o haină formată din fluid cosmic. care se află pe o treaptă superioară faţă de cele precedente. înconjurat de o atmosferă fluidică deosebit de mare. Pentru ca entităţile spirituale să poată trăi în mediul cosmic .corpul planetar . şi globul nostru a trecut prin aceste trei stări — gazoasă. Când totul a fost pus la punct. Conducătorul nebuloasei are la dispoziţia Sa toate treptele de fluide. predate de superiorii cohortelor îngereşti. Ca orice astru planetar.haina tătară. în jurul Său are milioane de entităţi spirituale. provocând desprinderea uneia sau a mai multor bucăţi din masa fluidică ce înconjoară soarele gazos. materii şi duhuri. cu o atmosferă fluidică planetară. entitatea spirituală este formată din opt părţi: scânteia divină şi cele şapte învelişuri ale sale. haina respiratorie şi haina mamară . o învelitoare fluidică asemănătoare cu mediul fluidic al universului unde se află. Aşadar duhurile vor obţine în jurul lor o haină formată din fluid | solar. de la particulele simple din infinit. nenumăraţi Creatorii divini. haina universică. unde înoată toate planetele sale. haina solară şi haina planetară. Acolo. Acestei învelitori i-am dat numele de corp universic. îngeri solari şi îngeri planetari. de curentul cosmic. De asemenea.unde se află un mediu mai dens decât cel din cosmos . până la Guvernatorul solar. printr-o nouă condensare. învelitoare numită corp planetar. pentru noua . Aşadar. luminos. va avea duhuri care se vor întrupa în viitoarele forme vegetale. s-a separat din el şi gama de duhuri planetare. Fiu de Dumnezeu. Din cauza dimensiunilor mai mici. unde participă la cursurile de înaltă ştiinţă cerească. şi fără de care nu ar putea \ j 1 [ I f \ 1 E j j I ] f j J . aceste bucăţi s-au condensat mai repede. de la a (alfa) la co (omega). moleculele şi mineralele ce vor intra în constituţia soarelui şi a planetelor împărăţiei Sale.42 Corpul solar şi corpul mental al omului Crearea unei nebuloase are loc în Sfera divină. nebuloasa ajunge la destinaţie. şi fără de care nu s-ar putea menţine în acest mediu. a trecut în stare atomică. unele fluide din central nebuloasei încep să se transforme în J atomi şi astfel nebuloasa. sublimele Auxiliare ale Tatălui ceresc. având o traiectorie spiralată. se află o atmosferă fluidică.entităţile spirituale sunt învelite de marii Constructori ai sistemului. din fluidică. strălucitor şi luminos. duhul sau scânteia divină primeşte în Sfera divină trei haine fluidice . Pentru ca duhurile să j poată subzista în acest mediu fluidic solar. unor planete lichide. se naşte o forţă centrifugă. în jurul soarelui atomic. au fost învelite cu o haină şi mai densă decât cea avută în soare. lichidă şi solidă. în toate stadiile însă. Aici se opreşte din călătoria sa şi începe să fie răsucită pe loc de către curentul cosmic şi deci silită să ia o formă sferică. şi anume duhuri care vor anima atomii. adică s-a transformat într-o stea. dând naştere mai întâi unor mici sori. de la cele mai simple. numită corp cosmic.cărora apoi li se adaugă haina cosmică. e necesar să aibă în jurul lor fluidul ajuns prin concentrare î până la punctul stării de soare. pentru a se putea întoarce pe planeta de care aparţin. cu o altă haină. până la cele mai complicate fluide şi categorii de atomi. Când s-au desprins planetele din soare. care continuând procesul de răcire şi condensare au ajuns la starea solidă. Cu alte cuvinte. după noul plan al Creatorului. Guvernatorul acestei nebuloase are în jurul Său totul. După terminarea cursului se înconjoară din nou cu haină fluidică planetară. pregătesc totul. numită corp solar. Această vastă arcă sau corabie spaţială este purtată prin cosmos şi apoi prin unul din cele patra universuri. a cărei vechime evolutivă se pierde în veşnicie. care vor fi ajutoarele Sale pe soarele central şi în planetele împărăţiei Sale. aplicată peste cea cosmică. Din acest moment.adică în mediul fluidic aflat între cele patra universuri . Unele duhuri albe şi îngerii planetari au posibilitatea să-şi dezbrace haina fluidică a pământului . până la finele existenţei sale.

. căci Soarele i-ar atrage către sine.sta pe acest astru.

La unele duhuri umane. Cele patra haine externe . universic şi cosmic . prin actul numit moarte. primind ca vehicol. S ă nu ne închipuim c ă înveli ş urile scânteii divine se acoper ă complet unele pe altele. din exil. ca orice materie din lume. pu ţ ine la num ă r. pentru că la unul e mai bine alcă tuit . solar. sau corpul unde iau na ş tere i formele diferitelor idei. în acest fel \ corpul mental î ş i poate îndeplini rolul s ă u de modelator al formelor ce exprim ă o idee.o miş care de dilatare şi contractare asemăn ătoare cu respiraţia . de asemenea corpul mental. ş i ca atare este mai pu ţ in organizat.el a fost pus la treab ă mai rar. Acelaşi lucra se petrece şi cu învelişul universic şi cosmic. tot ce a creat El din infinitatea timpurilor. sau tunici.gratie căreia corpul i gândurilor elimin ă materia uzat ă ş i absoarbe din mediul înconjură tor materie proasp ă t ă . Cum corpul mental trebuie s ă stea în jurai .Corpul solar şi corpul mental al omului 43 f { f ( j I j j j j 1 \ \ L î 1 . l Al treilea din aceste trei corpuri sau învelişuri divine.dac ă duhul . Din această cauză. j Perispiritul duhului întors. ' Să expunem în câteva cuvinte mecanismul vieţii omeneşti. cel mai profund înveliş este sediul voinţei.nu poate crea ş i recep ţ iona decât idei comune. Voinţa. el a fost pus mai de mult în func ţ iune. scânteia a fost învelită în şapte haine. In acest scop scânteia divină călătoreşte prin cosmos.se în ţ elege c ă aura gândurilor se va afla mai mult în jurai capului. mai tinere sau mai neatente. deci s ă fie în leg ă tur ă ' cu lumea de aceeaş i substan ţă cu sine. i •< «i i 1 ' l \ t . în aceste călătorii de studiu.poate crea ş i primi idei I superioare ş i poate în ţ elege con ţ inutul ideilor abstracte. create de duh. este diferit organizat şi perfecţionat I la fiecare entitate spiritual ă . care îi servesc drept instrument de cercetare şi înregistrare a tot ce va experimenta în creaţia. învelindu-se concentric unul pe altul.duhul mai tân ă r . se dezvoltă cultura şi inteligenţa duhului. Materia fiecă rui înveli ş p ă trunde printre particulele materiei : înveli şului extern . Astfel. Din aceast ă \ cauz ă .ş i se arată la exteriorul trapului. este sediul în care ţ se alcătuiesc formele materiale care corespund unor idei ale spiritului. Duhul întrebuinţează acest instrument. după părăsirea corpului fizic. sale. dacă este vorba de un duh întrupat.sunt numite de unii ocultişti: haina astrală. şi anume cel extern. care înveleşte pământul. ii } Deşi Soarele în definitiv e un astm ce în veacurile viitoare va deveni o planetă. dar nu to ţ i oamenii v ă d deopotriv ă de bine. între . dintre care trei centrale şi patra periferice. omul i simplu . a I e l a II n : . corp mental. corpul mental. scânteii divine ş i cum scânteia are sediul în sistemul cerebral sau deasupra capului . De altfel vom vedea mai târziu că însuşi corpul planetar nu-şi mai menţine forma de om. i l> 'a 'a d1 a j *a îa ! j în continuare ne propunem s ă studiem înveli ş ul produc ă tor de idei. şi la altul e în curs de perfecţionare. ale duhului sau scânteii. . însă.corpul planetar. ca urmare. dup ă cum to ţ i l oamenii au sistem cerebral. memoria şi inteligenţa sunt cele trei mari facultăţi pe care scânteia şi le dezvoltă în lunga şcoală a vieţii sale. în patria sa. am putea spune .care este mai dură . dar nu la toate este deopotrivă de dezvoltat. materia fluidic ă din care e alc ă tuit se uzeaz ă ş i ea. Celor trei învelişuri sau corpuri interne. ş în fine. mai multe învelişuri fluidice. ş tiin ţ ifice ş i filosofice. . la alte duhuri . aşa cum o face corpul vital şi planetar. care au corpul î mental în diferite stadii de dezvoltare. duhul execut ă un \ fel de pulsaţie . prezentându-se prin spaţiu 1 ca o sferă. Or prin însăşi faptul funcţionării '. Ea nu poate trăi singură decât în sânul Tatălui. în veşnicie. Cum mediile pe unde va călători au diferite consistenţe. Aşadar corpul gândurilor diferă de la duh la duh şi. Prin urmare. Prin puterea de a crea idei. ş i ca [ atare organizarea lui e mai evoluat ă . destinul ei este să cunoască opera Tatălui. de la un om la altul. Trapul are o necesitate. în opera Părintelui său. ş i în | general din categoria celor concrete.duhul mai b ă trân . este mai evoluat . corpul solar al omului nu mai ia forma trapului. Acesta şi numai acesta e rolul lor. contribuind astfel la formarea aurei umane. Omul superior . primul. El rămâne sferic. prin însumarea acestor cunoştinţe se dezvoltă memoria şi sentimentele divine. Ele sunt în jurai scânteii sub j formă sferică. şi. Scânteia divină sau duhul este o individualitate veşnică. Amândouă îi servesc la plutirea şi mişcarea prin spaţiul cosmic şi universic. j Orice duh are acest corp al gândurilor. El influenţează ■ ' corpul planetar prin intermediul corpului vital. mai ■ lene ş e. al doilea înveliş este sediul | memoriei sau arhiva unde se depun toate cunoştinţele câştigate de duh în nesfârşita lui carieră. In vederea acestui scop. în corpul planetar se naşte o dorinţă corespunzătoare . iar în prima haină se dezvoltă voinţa. învelind corpurile mai profunde. prin cele patru universuri şi infinitatea de sisteme solare. totuşi fluidul | său este superior fluidului planetar. materia acestui corp trebuie primenită necontenit. le-am dat numele de corpuri divine. datorită faptului c ă este formată din materiile în care înoată miliardele de corpuri cere şti sau astre. Fiecare \ înveli ş sau corp tinde s ă aib ă contact cu planul din care provine materia sa. dar nu to ţi pot vorbi ş i gândi la fel. j Dup ă cum tot omul normal are ochi. îşi reia forma sferică. omul vecin cu animalul ş i omul savant se întinde o gamă infinit ă de individualit ăţ i.desigur.

în fine. fiind o mare inteligenţă în mediul său de viaţă. Scormonirea ideilor din rafturile corpului memorial şi punerea lor pe primul plan se numeşte imaginaţie. o individualitate de-sine-stătătoare. Dacă e invitat să privească printr-un binoclu. Imaginaţia este facultatea de a crea mental idei noi. s-a învelit cu o porţiune din materia lui şi apoi a fost proiectată din corpul omului atât de obiectivă. ceea ce nu a văzut.idei şi fapte. sublim etc. dacă unei persoane adormite prin fluid magnetic i se descrie un obiect sau i se transmite mental ideea referitoare la acel obiect. până la scânteie . Graţie impresiilor din afară . Orice idee referitoare la un obiect din lumea fizică.Prima carte necesităţii sau impresiei primită de la trup. Se poate merge şi mai departe. Amestecăm această hârtie. la trup. o putere mai accentuată faţă de celelalte. pentru a o recunoaşte. îl vede mai departe decât este în realitate. pe care aparent nu e nimic. Un asemenea om are o voinţă puternică. în fine. imaginile venite din afară se transformă în . Iată foarte pe scurt. produc o dublă refracţie. Este chiar foaia de hârtie în dreptul căreia am gândit şi pe care. într-o formă microscopică. magnetizatul vede obiectul jmai aproape. iar dacă priveşte prin lentilele obiective.ca fapte. numită intuiţie. Există duhuri cu o mare inteligenţă. şi le arătăm magnetizatului. dar neavând un capital bogat de cunoştinţe nu prea poate realiza opere durabile şi de mare importanţă. Orice impresie se transmite de la organele de simţ prin nervi. Luăm o foaie de hârtie şi ne gândim în faţa ei la o idee. care trecând prin prismă. pe care le înşiră. justiţie. ea spune că vede acea idee. după care corpul său începe să vibreze. comandă unui anumit centru din sistemul cerebrospinal să intre în acţiune. frumuseţe. Cu alte cuvinte. Unele duhuri se silesc din răsputeri să păstreze şi să memoreze adânc senzaţiile vizuale şi auditive. având ca model ideile deja câştigate şi depozitate în corpul memorial. Dorinţa corpului planetar se transmite sub formă de vibraţii. şi anume prin lentilele ocularului. iar prin corpul gândurilor. de exemplu un scaun. o fiinţă. O probă că ideile omului sunt materiale şi exteriorizabile este faptul că. mărime şi calitate. prin intermediul corpului vital. Prin vibraţiile sale trezeşte din corpul memoriei anumite forme sau clişee corespunzătoare dorinţei sau necesităţii respective.suveranul central. Lumea fizică impresionează trupul. La rândul său . în urma acestor experienţe. repetat mereu. forma-idee este atât de reală. lucru de care hipnotizatul nu avea cunoştinţă. La unele duhuri facultatea voinţei ia o dezvoltare deosebit de mare. forma ei spirituală. Acest proces. acest corp a luat o dezvoltare. acumulând cunoştinţe. cu alte hârtii asemănătoare la culoare. traiectul acţiunilor din afară la scânteie şi transmiterea deciziei de la scânteie spre exterior. executate de trup. am înţepat-o uşor cu un ac la un colţ.ca idei. Această idee este expulzată în afară. Tot ceea ce ne înconjoară în lumea fizică ne impresionează. . idei. va reproduce.a fost prezentată întoarsă hipnotizatului. sau ceea ce va hotărî . sau a obţinerii lucrului dorit. atât de materială şi exterioară.datorită impulsului venit de la această idee . sau mai exact că vede obiectul la care se referă acea idee. mai precis până la corpul vital ce-1 înveleşte. Când hârtia pe care era înregistrat ă presupusa form ă -idee . scânteia divină ia cunoştinţă. obiectul respectiv. determinând în drumul ei anumite vibraţii în corpul planetar. Un asemenea om are o ascuţime de spirit deosebită. Ferice de cine le va dezvolta deopotrivă pe toate trei. Aşadar ideea noastră a fost exteriorizată ş i ca atare mediumul adormit a v ă zut-o. le combină şi deduce ceea ce va urma . inteligenţei şi a memoriei. acordă acestui om o facultate superioară. până la sistemul cerebrospinal. încât a putut fi văzută de hipnotizat sau înregistrată pe o placă fotografică. care va indica faptul că pe una din ele se vede un scaun. reprezintă o forţă deosebită şi se produce sub impulsul voinţei duhului. psihologii vor fi nevoiţi să recunoască materialitatea gândului şi anume că ideea. acesta a întrebat: „De ce mi-o prezinţi răsturnată?" Hipnotizatul va vedea dublu atunci când este invitat să privească hârtia printr-o prismă. Din cauza acestei deosebite activităţi spirituale. numită idee. Scânteia divină ia cunoştinţă de ce s-a petrecut în afara corpului său. citit sau auzit cândva. Asemenea oameni îşi dezvoltă în mod deosebit corpul-arhivă sau memoria. un corp viu. Ideea noastră se exteriorizează. şi anume prin fluidul care înconjoară nervii.44 Din tainele vieţii şi ale universului .corpul planetar. Dacă cineva se gândeşte la idei abstracte . în marea arhivă a corpului său memorial. mediumul va vedea imaginea reflectată şi într-o oglindă. Din cele expuse mai sus se înţelege că gândirea este materială. a fost emisă de spirit. se concretizează în corpul gândurilor o formă ultramicroscopică. pentru îndeplinirea necesităţii cerute. Evreii memorând din copilărie pasaje întregi din cărţile lor religioase şi-au dezvoltat memoria foarte puternic. Aici. de-a curmezişul celorlalte corpuri. Atunci. ideile corespunzătoare. Duhul nu poate imagina ceea ce nu a recepţionat. cugetă în interiorul său şi apoi se decide. un altul. a trecut prin corpul mental.scaunul . a evitării neajunsului simţit. spiritul caută mereu. potrivit celor ştiute şi experimentate deja. prin puterea voinţei. emite ordine. datorită faptului că şi-au exercitat continuu şi sistematic corpul mental. se materializează şi se înregistrează pe hârtie. încât ea trimite raze luminoase.avariţie. pune în acţiune voinţa sa.acestea vor fi reprezentate prin simbolurile respective. Prin urmare oamenii se deosebesc între ei.

cunoscând ce gândeşte. asemenea duhurilor libere. mai tare în voinţă şi mai atent. se epuizează şi simte nevoia unui repaus. percepţii. iar de la o vreme chiar de atracţ iile. tot citind sau meditând. Vorbirea este o vibraţie sonoră a aerului. Duhurile nemaiavând trap. va avea o vibraţie tot mai rapidă. oboseşte. concepţii. Aceşti foarte rari oameni se numesc mediumi auditivi. Aşadar. De acum înainte el ştie să înfrâneze materia corpului său planetar şi să elimine din corpul gândurilor ideile venite din afară. iar corpul mental nu face decât să procure material pentru crearea imaginilor care corespund acelor idei. se dezvoltă trupul unui om. mai viu colorate şi cu o vibraţie mai puternică.Corpul solar şi corpul mental al omului ^j senzaţii. ce atitudine să ia pentru a rezolva o situaţie sau împrejurare dificilă. care le examinează şi înţelege sensul. se cere pace şi calm în celelalte corpuri. până la epuizarea completă. în general. Omul ajunge uneori atât de conştient. observaţiile permanente şi suferinţele îndurate îl fac pe duh mai activ. Astfel iubirea se manifestă printr-o culoare roză. din exterior spre interior au urmat o serie de acte spirituale: impresii. Pe furtună. simţim că ne slăbesc puterile din ce în ce mai mult. cu vibraţii lente. se transformă. brună închisă. cerul şi stelele se reproduc fidel pe luciul apei. care le vede. Alte persoane.printr-o culoare roşie aprinsă. apar una după alta în faţa duhului. Ideile lor fiind lipsite de haina vorbirii sonore. construindu-se dintr-o materie fluidică din ce în ce mai fină. omul trupesc vorbeşte extrem de încet. către personalitatea în care s-a întrupat. forme. Dacă aceste corpuri sunt liniştite. Dar pentru ca acest corp să funcţioneze perfect.vocea conştiinţei sale . Dar după cum executând un travaliu fizic. şi la fel de fulgerător înţelege şi răspunde receptorul. Datorită necesităţii de a produce sunete. trec ca fulgerul prin corpurile astrale şi ajungând în corpul mental. Aceşti oameni sunt şi mai rari şi se numesc cititori de gânduri. Am arătat că fiecare idee are o culoare proprie. faţă de viteza fulgerătoare a convorbirii dintre două duhuri. ideile ce frământă corpul mental devin mai înalte. Din acest moment duhul a perceput înţelesul imaginilor sosite şi conform acestor imagini decide în ce sens să acţioneze. Suferinţele îndurate secole nenumărate au făcut duhul mai înţelept. Unii oameni aud această vorbire spirituală. dar li se pare exterioară. toate ideile sosite din afară vor fi redate clar şi spiritul le va putea interpreta. o figură. Când aerul e liniştit. în spirit. ca urmare. cu ajutorul expiraţiei şi a vibraţiei coardelor vocale. Când sunt însoţite de stări emotive. stările sale sufleteşti se ridică din inferioare spre stări superioare. supărarea. când nu bate nici un vânt şi suprafaţa lacului este lină. corespunzătoare unei idei. ideile de o calitate inferioară. O aud în capul lor. ca într-o oglindă.spunându-i cum să decidă. omul trupesc nu vede şi nu aude gândirea duhului. într-un cuvânt mai spiritualizate. Trăind în lumea fizică. Clarvăzătorii ne-au revelat câteva culori corespunzătoare unor stări sufleteşti. Ele privesc un om şi văd emanând gândirea din capul său. După cum. meditaţii şi concentrări continue. Ideile sunt imagini. ca praful prin atmosferă. văd aceste idei. încât în faţa unei situaţii grave. pentru ca în acest interval de timp să-şi refacă materia uzată. senzaţii. Ea înveleşte sau conţine o imagine. cu care culege ideile ce plutesc prin spaţiu. le ştie înţelesul şi astfel află ceea ce gândeşte „vorbitorul" său. stau ca imagini în faţa scânteii. Duhul priveşte ideile colorate şi muzicale şi înţelege prin înşirarea lor gândirea emitentului lor. prin exerciţii fizice practicate sistematic. Cu cât duhul evoluează. apa de la suprafaţă se încreţeşte şi ş i dorin ţ ele corpului fizic. prelungit. Corpul său mental devine mai fin. pare că aude în interiorul sufletului său o voce . urâte şi respingătoare ca formă şi culoare. percepând-o de parcă ar auzi o convorbire telefonică. Din descrierea de mai sus se înţelege că autorul gândirii este scânteia sau spiritul. Pe măsură ce creşte numărul observaţiilor şi atenţia acordată înregistrării lor este mai încordată. egoismul .printr-o culoare violet deschisă. dorin ţ ele ş i înclina ţ iile materiei vii. şi va atrage din afară idei inferioare. nu mai au posibilitatea de a produce unde sonore.printr-o culoare mohorâtă. cunoştinţele vor fi mai numeroase şi mai bine reţinute. el se dezrobeşte din ce în ce mai mult de influenţele care constituie corpul său planetar. se dezvoltă corpul mental sau al gândurilor. Din acest moment. Duhul face o şcoală prin intermediul instrumentelor sale. Această voce este graiul tăcut al duhului către sistemul său cerebral. venită din afară. Din această cauză. adică în lumea materiei celei mai dense. Veacurile trec. mai filosofice. . deci o anumită muzică eterică. mânia . Corpul mental format dintr-o materie de calitate inferioară este supus influenţelor corpului fizic. iar spiritualitatea sau credinţa . prin studiu. şi în special în corpul planetar sau corpul dorinţelor şi emoţiilor. comune. a unei împrejurări excepţionale. când vrând-nevrând suspendăm acea activitate. omul se înţelege cu semenul său prin vorbire. ideile sunt mai clare. mai abstracte. Gânditorul emite fulgerător. corpul gândirii. şi în special prin corpul mental. care au fiecare o culoare şi o anumită vibraţie.

Materia fluidică a spaţiilor nesfârşite este asemănătoare apei unui imens ocean. Omul ajuns la stăpânirea de sine. ci chiar şi cele ale lumii fluidice. care. până la centrul Sferei divine. motiv pentru care gândirea noastră nu străbate prin oceanul fluidic decât foarte greu şi la o distanţă apropiată. vibrând. din ce în ce mai mari a duhului. [ în zilele când magnetismul cosmic. cu cât ele aparţin unei game mai înalte din seria nesfârşită de idei create de duh. Datorită curenţilor flUidiCÎ se produc agitaţii în atmosfera materiei mentale. stările de opoziţie sau conjuncţie ale unor planete. Tot aşa. aceste idei. care redă perfect imaginile lumii fizice înconjurătoare şi ale celei spaţiale. el creează idei. Un asemenea om. Rămâne bine stabilit că atunci când un om gândeşte. pune în vibraţie materia subtilă mentală. generând idei similare.46 - Din tainele vieţii şi ale universului . bineînţeles adaptate mediului respectiv.produc agitaţii în oceanul fluidic al universului. ideile penetrează materia eterică. sunt reflectate din interior spre exterior. nu pot produce nici un efect. prin vibraţia lor. meditează asupra unei probleme oarecare. la rândul lor. Se înţelege că puterea de propagare a undelor mentale este direct proporţională cu puterea prin care ideile au penetrat această materie şi au pus-o în mişcare. oarecum. vede cu ochii minţii sale entităţile spirituale din jurul său. propagarea undelor ce vor purta ideile emise de duh va fi. trecând unele prin altele fără să-şi perturbe vibraţiile şi fără să-şi devieze sensul mişcării. Aceste unde ale materiei mentale întâlnesc mii şi milioane de alte unde. efluviile magnetice mai mari ori mai slabe ale stelelor etc. ieşind din corpul eteric al omului. Când atmosfera mentală [ este calmă. Aceleaşi legi domnesc în toate lumile. imprimându-se pe cortex.ca de exemplu apropierea de sistemul nostru a unei comete. poate străbate prin oceanul fluidic la distanţe de zeci de ori mai mari decât în timpul zilei. Aşadar. în corpul gândurilor se reflectă nu numai imaginile lumii fizice. pierd tot mai mult din amplitudinea oscilaţiilor. preocupat^ de diferite probleme ale vieţii. Din această Cauză materia eterică ce umple universul intră în vibraţie ondulatorie. facultatea de a fi lucid are la bază dezvoltarea corpului mental. când aerul este mai liniştit şi materia gândurilor e mai calmă. vede duhurile din spaţiu. Cât timp acest născocitor de idei va fi activ. La ieşirea din corpul duhului. când corpurile eterice ale omului sunt într-o vibraţie ordonată şi calmă. sub forma unor sfere concentrice. care părăsind fiinţa umană se propagă prin spaţiu. Fenomenul se aseamănă cu fenomenul fizic numit interferenţă. emite şiruri nesfârşite de forme-idei. ideile vor avea o vibraţie. Când un om analizează ceva. cu atât mai mare. face o reflexie. până la locul destinat. vor pune în vibraţie materia sa mentală. aerul e agitat şi sunetul j clopotului de la biserică moare la o mică distanţă de el. au datoria să o transmită mai departe. pentru că imaginile lor fiind bine recepţionate de scânteie. de unde anumite duhuri. paralizată. muzică şi culori. f Acelaşi fenomen se petrece şi cu propagarea ideilor noastre prin spaţiu. când undele de lumină trec unele prin altele fără să se deformeze. Ea va străbate spaţiile până la Soarele nostru. ruga noastră. însă de îndată ce creatorul lor va fi liniştit. din cauza căldurii solare. îngeri-solari. vibraţii care pun în mişcare aerul ce se mişcă sub forma unor unde sferice concentrice. unde care pe măsură ce se îndepărtează de locul contactului dintre piatră şi apă. Fenomenul propagării formelor-idei se aseamănă şi mai mult cu vibraţiile produse de limba ce loveşte clopotul unei biserici. Ea joacă rolul clopotului. prin tot universul. cu aceleaşi forme. aceste idei nu vor avea nici un rol. în Cer totul se petrece asemănător ca şi pe pământ. Prin urmare undele fluidice mentale pot fi comparate cu undele create de o piatră aruncată în apă. . Dacă aerul e liniştit. La fel se petrece şi cu gândirea noastră. solar sau planetar este mai mare. Anumite împrejurări . sediul Tatălui creator. Ele neavând nici o destinaţie. vibraţiile clopotului | se propagă în depărtare. Noaptea. fiind auzite până în satele vecine. sugestia noastră. ci rezultatul a numeroase reîntrupări şi a stăruinţei.Prima carte mişcarea ei nu permite reflectarea cerului. . numit lucid. aflată peste tot în univers. risipită în universul nostru. gândirea noastră e purtată pe undele materiei mentale. Iată de ce se recomandă ca rugăciunea să o înălţăm la miezul nopţii. impresionând destinatarul gândului nostru. aerul vibrează. formând o atmosferă de gânduri în jurul capului. în acest caz. Se înţelege că un asemenea dar nu este opera unei vieţi. de ! toate gradele. vor rămâne în jurul său. cu mintea liberă. o forţă. Ziua.

Dar a acestui om şi a slujitorilor săi se îndreaptă către persoana indicată. mintea fiindu-i mereu într-o furtună. într-una din zile. adică să căutăm să le gonim din mentalul nostru. karma desemnează un grup de afinităţi benefice sau malefice. cade el în ea!" Aşadar. Forma-gând 1 Karraa (sanscr. dar cu efecte vizibile şi palpabile. fluidele sale. Karma poate fi individuală sau colectivă. omul se naşte sub o fatalitate care va acţiona asupra sa şi a vieţii sale. de vindecare cerească. şi dacă o va găsi liberă. un glonţ a sfărâmat o existenţă umană. în acest caz. ca să-i trimită sănătate fiului ei. căci orice gând ce are la bază răutatea şi invidia. şi amintiţi-vă mereu că puteţi face un mare bine prin gândurile voastre. îşi va produce efectul matematic. Azi aşa. şi de îndată ce constatăm că ele sunt de o calitate inferioară sau josnică. Un om consideră că soarta. având o vibraţie cu o frecvenţă foarte înaltă. devenind liberă. luaţi seamă la ce gândiţi. Gândul de iubire. va scăpa de nenorocirile ce i s-au abătut pe cap. ce fel de idei aleargă prin mintea noastră. Această gândire a dat naştere unor forme-idei. să trecem la alte idei. care s-au îndreptat ca fulgerul către fiul ei şi vor revărsa în organismul lui toată energia spirituală a materiei ce compune aceste idei de iubire. copleşindu-1 pe autorul lor. după natura şi destinaţia formei-gând. Iată de ce se impune să examinăm din timp în timp. şi totuşi. în traiectoria lor prin spaţiu. aceste efecte devenind cauzele unor noi acţiuni. ideea sinuciderii se înrădăcinează din ce în ce mai tare în mintea lui. de nedreptatea ce i s-a făcut este răscolit de ideea răzbunării.numai moartea le poate pune capăt. direct la el. ci pur şi simplu un act de chimie spirituală. Această mamă îşi iubeşte copilul ca pe ochii din cap. cere concursul unor persoane care practică magia neagră. l-am iertat. care stau în preajma lui. iar spiritul. Dar dacă această fiinţă este un suflet bun. de răzbunare. dar din cauza firii. pierderi materiale. pentru a nu ne mai influenţa. Cineva a fost nedreptăţit sau păgubit de un altul. resping aceste imagini-idei trimise.acţiune) . ce îi încolţise în minte. numit Isus Christos. Dacă persoana destinatară este ocupată. să luăm două exemple. Astfel se adevereşte zicala: „Cel care pregăteşte groapa altuia. a naturii sale răutăcioase. într-o zi. Prin urmare. O mamă află printr-o scrisoare că fiul ei este bolnav. gânditorule! Căci amarnic vei plăti această acţiune nevăzută. Zilele următoare.pe firul magnetic pe care au fost emise . aceste forme-idei se furişează în interiorul. pe parcursul unor vieţi terestre. boli sau suferinţe morale pe care i se pare că nu le mai poate suporta. Ele se întorc pe dramul pe care au venit. fiul ei se va vindeca. şi într-o zi. . gândurile negre îi răsar iar în minte. acoperind cu binecuvântare emiţătorul. Se decide să se sinucidă. care leagă toate acţiunile de efectul lor. Dar este posibil ca gândul nostru să fie destinat pentru o anumită persoană. în mintea păgubaşului sau a nedreptăţitului s-a născut ideea de ură. E o dezertare în faţa vieţii terestre. mental şi sentimental. Gândul de iertare s-a dus ca o săgeată. loveşte. şi din analiza lor ajunge la aceeaşi soluţie . Acest om iertător a rapt orice legătură karmică1 cu acel spirit inferior. sau ucigând pe cel care 1-a nedreptăţit. această formă-gând se îndreaptă. dar. răsare în mintea sa ideea că pierind de pe arena vieţii. Am suferit greu de pe urma lui. generate de ego-ul uman.Corpul solar ţi corpul mental al omului 4 j Pentru a ilustra şi mai bine influenţa gândului asupra noastră. mâine aşa. în mentalul său. manifestându-se pe plan fizic. . amintindu-mi de preceptul Luminii. A auzit de puterea gândului. pentru actul său nesocotit. în virtutea legii cauzei şi a efectului. conform determinărilor din existenţele sale anterioare. ale dorinţei de însănătoşire. Nu este o minune. respinge formele-idei de iertare. amintindu-şi de paguba. va suferi şi mai atroce în lumea duhurilor. până la persoana respectivă. Sub impulsul acestei materii şi a razei desprinse din marele curent cosmic ce cutreieră lumile solare şi planetare. iar pentru gestul său sublim a fost urcat pe o treaptă spirituală superioară. forma-gând va sta în preajma ei până în momentul când.atrag din spaţiu fluide mentale de acelaşi grad superior. Nefericitul crede că şi-a făcut dreptate. se va introduce în corpul gândurilor ei şi de acolo va lucra asupra spiritului. Dar vai ţie. asemenea unui glonţ. îl determină să execute fapta răzbunării. Fiţi atenţi să nu greşiţi prin gânduri.dar vai lui! căci. producând anumite efecte. până când ideea urii şi a răfuielii. sau Divinitatea 1-a năpăstuit şi i-a dat nenorociri. se strecoară în interior şi o influenţează. rugăciunea au dat naştere la anumite forme-idei. dar în drumul lor de întoarcere . Din timp în timp. Cineva mi-a făcut un mare rău. pentru a scăpa de durere .crede el . şi ca atare îl blestemă. lucrând mereu asupra mentalului său. atrag un val de fluide de aceeaşi calitate inferioară. Gânduri noi întăresc pe cele dintâi. pios şi drept. dar şi un mare rău. şi înainte de culcare înalţă o rugă fierbinte Celui Atotputernic. Un om poartă o ură de moarte cuiva. Ele revin la autorul lor. uitând că nu are dreptul să judece faptele omului pedepsite sau nepedepsite de legile omeneşti. dar încă nu are curaj. prin spaţiu. pentru că 1-a iertat. Să exemplificăm şi acest fenomen. rănind grav. pentlll ca opera să fie deplină. Astfel.Legea cauzalităţii universale.

pentru ca nu cumva unul să devină prea activ iar celălalt prea pasiv.telepatie. Cu gândul a creat divinul Tată tot ce vedem şiAim vedem. linişte şi pace sufletului tău zbuciumat. Ştiinţa. După ce se aşează fiecare pe câte un scaun. risipindu-şi banii şi pâinea copiilor. constatându-se exactitatea sau eroarea cu care au fost recepţionate gândurile. Oamenii pământului se înţeleg între ei prin grai. După ce reuşita a început să fie câştigată şi în acest fel. deoarece. au avut ocazia să constate că mişcările lor erau cunoscute cu zile înainte de către triburile aflate la mari distanţe. luni de zile. un exerciţiu care trezeşte facultatea transmiterii gândului. Telegrafia mentală este posibilă pentru oricine. când este însuşită această formă simplă de comunicare. după care îşi controlează caietele. de problema transmiterii gândului. ajutor în primejdie. se trece la exprimarea unei propoziţii cât mai simple. Transmiterea şi puterea gândului a fost cunoscută cu mii de ani în urmă de marii preoţi din India. Apoi. Repetând sugestia mai mult timp. unul transmite şi altul primeşte. se pot înţelege şi numai prin puterea transmiterii gândului . ci să se gândească la soţie şi copii. opt. cinci din zece sunt primite. să-1 folosim spre binele semenilor noştri. După experienţă se compară caietele între ele. fără existenţa telegrafului şi a poştei. Amândoi se hotărăsc să facă gol în mintea lor. Legile divine nu sunt scrise peste tot.se poate ajunge la transmiterea unor fraze complexe. dar dezvăluirea ei se pedepsea cu moartea. pentru câteva minute.după miezul nopţii când presupunem că trupul său doarme . unul fiind într-o parte a oraşului iar celălalt în altă parte. Ideile rugăciunii se înalţă spre Centrul divin şi de acolo coboară o rază strălucitoare. de exemplu a unei figuri geometrice sau a unui obiect din cameră. să nu-şi mai azvârle banii la jocuri de noroc. am făcut un bine. Urmând astfel — cu răbdare şi consecvenţă . Vai de duhul care va întrebuinţa puterea gândului pentru a nenoroci pe altul! . adică a unei fraze simple. Prin exerciţii continue. încât la deşteptare raţiunea 1-a îndemnat spre o nouă conduită. Adică transmiţătorul formulează în caiet ceea ce gândeşte. mângâiere în durere. Două persoane dornice să dobândească acest dar se întâlnesc într-o cameră în fiecare zi şi la aceeaşi oră. în zilele următoare. Graţie nenumăratelor experienţe făcute. sau cele engleze din Nigeria. Când s-a ajuns la recepţionarea primelor fraze. Am corijat un viciu. în templul unde oficiază savanţii pământului. lucrând asupra spiritului atât de puternic. la responsabilitatea pe care o are de a-i hrăni. în acest scop . iar după câteva săptămâni. repetând în mintea sa o idee simplă. în nenorocire. Reuşita se va vedea sosind curând. Se concentrează puternic asupra acestei idei. aflate în acelaşi imobil. el soseşte şi stă în faţa noastră. îmbrăca şi educa. două sunt recepţionate şi opt nu. şi în special armata. cu toată puterea de argumentare. recepţionate şi citite ca într-o carte. Literatura parapsihologică citează diferite exerciţii. se stabileşte ca unul să fie transmiţător. şi la ora convenită. pentru a o trimite partenerului său.48 Din tainele vieţii şi ale universului . a simţit o poruncă internă. omul nepriceput putea face cel mai mare rău semenului său. în primele zile se va constata că din zece idei. Prin puterea gândului avem posibilitatea să determinănrun astfel de om să nu-şi mai piardă nopţile. transmiţătorul gândeşte. Chaldeea şi Egipt. înălţaţi-vă gândul la Cel care conduce şi ţine în mână tot universul. partenerii se vor separa în încăperi diferite. dacă prin puterea gândului înţeleptul putea face bine. Povaţa noastră a intrat în corpul mental al jucătorului pasionat. Pe acest dram se păşeşte cu răbdare şi cu o voinţă de fier. fenomenul sugestiei a intrat. Când progresul a ajuns aproape sută la sută. în fine. dar fiind la distanţe mari între ei. Iată. pe scurt. Dar ideea cea mai sublimă este rugăciunea.îi evocăm duhul. numai că se cere o pregătire prealabilă. îndemnând la continuarea exerciţiului. Dacă fenomenul transmiterii gândului este un fapt cert. sunt preocupate. roluri schimbate cu vremea. un exerciţiu prelungit. care 1-a îndemnat să nu-şi mai arunce la masa verde agoniseala. dar încălcarea lor aduce asupra celui care a păcătuit toată greutatea lor. Ştim că există persoane cu o pasiune oarbă pentru jocurile de noroc. de câţiva ani. fiecare din cei doi se înarmează cu câte un creion şi un caiet. Trapele franceze din Senegal. se trece la transmiterea de asocieri de propoziţii. în bucurie. reuşita îndeamnă partenerii să se îndepărteze. Deşi nu-1 vedem. care te scaldă dându-ţi sănătate în boală. spate în spate.Prima carte Amintiţi-vă mereu că cea mai mare forţă din lume este ideea sau gândul. Telegrafia mentală este practicată de oamenii primitivi. îl rugăm stăruitor. iar receptorul scrie în caietul său ideile ce par să se fi născut în mintea sa. constatăm cu bucurie că am reuşit să scăpăm o familie de la mizerie. mulţumiţi prin rugă Tatălui. sănătatea şi rodul muncii în aceste localuri nenorocite. După câteva săptămâni. pe care notează cele comunicate şi primite. dar truda nu va fi zadarnică. La chemarea noastră. iar celălalt receptor.

alţii l-au parcurs. spiritul trebuie să fie generatorul lor. Aşadar. Vom citi lucrările de seamă ale marilor gânditori ai omenirii. să fim atenţi. Să nu uităm că atâta vreme cât vom peregrina din planetă în planetă şi dintr-un sistem solar în altul. sau mai exact dă naştere la aptitudini ce vor constitui în viitor comoara noastră spirituală. Dacă îl lăsăm fără idei. oferind scânteii divine posibilitatea de a înţelege conţinutul ei. trebuie deci să-i oferim idei. este propria noastră gândire. a rugăciunii. Mărire Tatălui. Care e dedesubtul vorbelor şi faptelor. mirându-ne de unde am pornit cu gândul şi unde am ajuns. mâine vei fi mai bine. să le analizeze. toată energia fiinţei noastre o revărsăm asupra cărţii sau oratorului. ceea ce contribuie cel mai mult la fabricarea şi subtilizarea materiei mentale. Dar mai presus de toate. de ce au procedat aşa şi nu altfel. să nu mai fumeze. şi el are un corp receptor al gândurilor. fără această hrană spirituală. Astfel se explică ciudăţenia ideilor ce ne trec prin minte. să nu mai fure etc. Astfel şi corpul mental trebuie silit să lucreze ordonat. iar conştiinţa. şi azi miliarde de Forţe divine cântă osanale Celui dintru început. ideile scrise sau emise defilând în forme clare prin faţa scânteii. Din viaţă în viaţă. încât prin inducţie sau prin deducţie. spre gânduri contrare naturii şi educaţiei noastre. gândeşte mereu. Nu e de mirare să constatăm că ne gândim la lucruri. bolnavul este adormit. O conversaţie trivială ne va determina să plecăm din acel mediu. puterea ei de pătrundere. reflectarea la ceea ce va trebui să facem şi analizarea sub toate aspectele a efectelor ce vor urma. neputând sta în repaus. ai visat ca duhul vegetal. încât ideile banale sau josnice ne vor provoca neplăcere. ai înţeles ca duhul animal şi gândeşti la infinit. In acest scop. hipnotizat de către un magnetizor. pe care să le frământe. . atent şi metodic. să facem să tacă însăşi gândirea noastră şi să ne concentrăm toată atenţia spiritului asupra căiţii citite sau asupra oratorului. şi vezi ce drum nesfârşit ai parcurs! Ai pornit de la somnul adânc al duhului mineral. adică să facem abstracţie de tot ce există în jurul nostru. reflectarea la ceea ce am făcut şi urmările ei. se transformă. să tragă din ele concluzii. un creator de forme-gânduri. Astfel." Dacă e vorba de un viciu. secundă de secundă. prin diferite întrupări. mai puternic. buna educare duc la perfecţiune. ce au vrut ei să zică etc. Amin. Deosebit de important este ca atunci când citim sau ascultăm ceva. mentalul omului este veşnic în activitate. să-şi facă educaţia. ce drum nesfârşit stă în faţa ta! Curaj. fiinţe şi fapte de care ne ruşinăm. se poate vindeca un bolnav. Suntem chemaţi să facem tot posibilul ca materia mentală să devină din ce în ce mai fină. vom hrăni corpul mental cu ideile unor conferinţe morale. Duhul gândeşte în veşnicie. După cum prin exerciţii fizice sistematice dezvoltăm trupul nostru. dar tot prin intermediul ideii1. Animalul are gândurile şi reflexiile sale. noi trebuie să provocăm ideile. scânteia divină va face o înaltă şcoală. pentru a nu ne lăsa influenţaţi şi târâţi de valuri de idei sosite din afară. poimâine mai uşurat. In acest scop. In felul acesta. mentalul nostru nu mai e capabil să emită minciuna. Ca orice în lume. Fiului şi Sfântului Duh. când examinăm natura şi ordinea din ea. Să nu pierdem din vedere că suma de idei. creşte în fiecare zi. suntem chemaţi să-1 facem mai fin. această metodă a dat rezultate frumoase. Deosebit de mult se dezvoltă puterea gândirii noastre. obişnuinţa. vom trece la vorbele şi faptele celor cu care am venit în contact. Spiritul se va ascuţi într-o asemenea măsură. duhul devine flotant şi este asaltat de valurile de gânduri de toate calităţile. dar ce distanţă evolutivă desparte corpul său mental de cel al omului! Priveşte în urma ta. De cele mai multe ori. tot astfel trebuie să dezvoltăm şi instrumentul gândirii. capabil de a prinde orice noţiune. Obişnuit cu adevărul. i se spune: „Ai fost bolnav. ca om! Eşti sus! Negrăit de sus pe scara evoluţiei. i se sugerează să nu mai bea. ştiinţifice şi filosofice. Cantitatea de cunoştinţe acumulate ne face mai înţelept. Ca urmare. care plutesc prin spaţiu. iar peste trei zile vei fi complet vindecat. ne vom obişnui într-o asemenea măsură cu acest grad înalt de gândire. de noţiuni. facultăţi a căror totalitate va constitui forţa noastră creatoare din veacurile viitoare. aşa că zâmbim de milă când primim explicaţii şi argumentări care denotă o desăvârşită ignoranţă a naturii omeneşti şi a legilor naturii.Corpul solar şi corpul mental al omului 49 Am văzut cum prin puterea gândului. De la actele şi vorbele noastre. în veci. şi cu toate acestea. pe scurt. în diferite centre parapsihologice de pe glob se recurge la vindecarea sau eliberarea de vicii pe calea magnetismului. dar de acum boala va trece. După ce a fost complet adormit. omule. întrevedem sau descoperim adevărul în toate situaţiile şi împrejurările cele mai complexe. filosofice. care îl va înălţa cândva Ia rangul de Divinitate. corpul nostru mental va fi acelaşi. Gândind mereu la probleme abstracte. Corpul mental este o masă de fiinţe ultramicroscopice vii şi în veşnică activitate. de înţelegere. dacă n-au intervenit alte împrejurări. depusă în arhiva spiritului.

iar moartea. când omul a ajuns să scruteze multe din secretele naturii. într-adevăr. contactat prin frig. a produs asupra omului . sinucideri şi tulburări mentale. el nu va mai fi copleşit de durere. Nici un eveniment nu 1-a pus mai adânc pe gânduri ca starea de nemişcare şi răceală din momentul morţii trapului omenesc. el văzând toate etapele morţii. Altădată. cu ocazia plecării celor apropiaţi. De ce această jale. praful poate fi dizolvat de apa ploilor. Dar în orice stare s-ar afla. Există câţiva oameni. din punct de vedere spiritual. nici nu bănuiesc că în interiorul ei există acelaşi mineral. ea poate trece în anumite condiţii în stare solidă. Săracul şi bogatul. Restul omenirii era neştiutoare şi prea înapoiată ca să înţeleagă tainele şi actele intime ce au loc cu prilejul trecerii din lumea materiei grosolane. toate trec prin diferite faze. cu darul minunat de a vedea şi auzi fenomene şi lucruri pe care majoritatea nu le vede şi nici nu le aude. Apa este lichidă. după înţelesul nostru omenesc. înalte cercuri de revelaţie. atâtea griji şi superstiţii. Azi însă. Pentru un asemenea om. în cea a materiei eterice. cu toţii trebuie să trecem prin poarta morţii. animalele mor şi ele. n-ar mai fi atâtea zbuciumări sufleteşti. Tatăl iubitor aprinde în anumite locuri candele. omenirea nu este lămurită ce este dincolo de mormânt. Aceştia văd entităţile spirituale şi aud vorbirea lor exprimată prin gânduri ce par a fi vorbire omenească. Sălbaticul cel mai primitiv are noţiunea morţii. crapă. La rândul său. moartea nu mai prezintă un aspect îngrozitor. Acest sentiment s-a întărit prin observarea că toate fiinţele mor după o vreme. prin intermediul mediumului. înţelege că moartea nu este decât un fapt ce înlesneşte omului ascensiunea pe scara evoluţiei veşnice. căci nu mai simte şi nu se mai mişcă. Nici azi. în ţărână. materii şi fiinţe. din oribilă. viaţa omului dobândeşte un alt înţeles. scapă de noianul suferinţelor şi grijilor necurmate. plecând de lângă noi în lumea invizibilă ochilor noştri fizici. ea tot apă rămâne. Toate mor. pentru a scăpa de povara gândului „Ani să mor!" Cunoscând Adevărul.pe parcursul a mii şi mii de secole . omul primeşte cunoştinţe direct din Cer. e posibil să se reveleze unui număr mai mare de oameni seria de fenomene ce au loc în timpul desprinderii entităţii spirituale din haina sa terestră. pentru a trece într-o lume de lumină. In lumina acestui adevăr.50 Moartea .atâta frică. prefăcut în soluţie şi absorbit astfel în corpul plantelor. Acest eveniment. Plantele mor. instituit cu desăvârşită înţelepciune de Cel Atotputernic. la o vreme se destramă. chiar fericit. pentru ca acest prag ce desparte două existenţ e . că şi-a pierdut pentru veci iubita sa soţie. bătut de vântul gândurilor negre. actul morţii în toată desfăşurarea ei. marii iniţiaţi cunoşteau cauza şi scopul acestui fenomen. unde viaţa este mai uşoară. se sfărâmă în bucăţele. Prin aceste cercuri de revelaţie sau de iniţiere. Toţi suntem supuşi durerii de a vedea pe cineva iubit. care ne duce la viaţa spirituală.mediumi. se pulverizează şi apoi se risipesc în spaţiu. Este o necesitate absolută ca omul să cunoască ce se va petrece cu el în momentul morţii. de ce această nelinişte? Dacă omul ar cunoaşte Adevărul.dacă s-a silit să păzească legile divine. şi prin aleşii Săi spaţiali formează instrumente . se va prăpădi pentru totdeauna.s ă fie trecut cu toat ă . trebuie să-şi schimbe starea. acelaşi lut. Această trecere de la o stare la alta este un fenomen comun întregii creaţii. pentru a trece într-o lume liniştită şi plină de fericire . are sentimentul că s-a petrecut ceva extraordinar cu semenul său. Cei neştiutori. piatra de var sau nisipul pe care calcă piciorul lor. că va muri.Fenomenul morţii 1-a preocupat pe om de la apariţia sa pe pământ. pulberea lor fluidizându-se mai târziu şi reîntorcându-se la izvorul de unde au purces cândva. prin intermediul cărora entităţile spirituale revelează oamenilor întregul proces al morţii. risipiţi prin mulţimea omenirii. respingătoare. atâtea tragedii. Mineralul dilatat prin căldură. unde se preface în materia constitutivă a plantei. tot ce există. Planetele şi stelele. pentru că are cunoştinţă de entităţile spirituale care îşi duc traiul în sferele cereşti. gazoasă sau radiantă. adică sunt părăsite de sufletul lor. ignorantul şi savantul. pentru motivul că omul scapă din întunericul vieţii pământeşti. să se convingă de rostul acestui mare act din existenţa sa. lărgindu-se gradul de înţelegere al omului. în infinita Sa înţelepciune. Un asemenea om e un fericit al pământului. încât toată existenţa lui a stat sub teroarea zilei fatale.cea terestră ş i cea spa ţ ial ă . Este o necesitate imperioasă ca omul să ştie ce este moartea. scumpa sa mamă ori adoratul său copilaş. modul cum se face trecerea din starea fizică în cea spirituală. cu miliarde de veacuri în urmă. extrem de natural. privind o plantă. devine un eveniment firesc. de acel ceva care le dă viaţă.

şi anume că există o altă viaţă. se vede că există cel puţin trei categorii principale de oameni care au vederi deosebite asupra vieţii. Din cele expuse. ce s-a întâmplat cu el. puterile îor sufleteşti sunt mai mari. care cunoscând ceva din ceea ce se află dincolo de vălul ce desparte lumea vizibilă de cea invizibilă. Totul s-a isprăvit cu tine. legislatori şi învăţaţi de acum 30. acordă prea puţină atenţie preocupărilor sufleteşti. Bieţii oameni ar dori să se conformeze unei vieţi exemplare. la ora fatală. Ea nu . omule. toată vigoarea tinereţii. pentru că o biserică întreagă poate deveni 0 casă obişnuită când cei care intră în ea respiră doar în mărginirea lutului lor terestru. când ai ieşit din cadrul vieţii". află că nu mai este în lumea fizică. Aşadar.000 de ani. cu goana după realizări pământeşti. O altă categorie de oameni cred că mai există poate ceva dincolo de moartea trupului. suntem o rasă de oameni noi. ei înşişi au pierdut orice contact cu Cerul. ştiind că ceea ce seamănă. cum este. dar era mai încrezătoare în existenţa unei vieţi după moartea fizică. iar azi. nu se mai crede în nemurirea spiritului. iar popoare sărace şi înapoiate cunosc unele legi şi fenomene din domeniul invizibilului. pe când popoarele Orientului . Răspunsul îl găsim în faptul că noi. căci după moarte nu mai eşti decât un stârv nesimţitor. din această cauză. se zbate în neştiinţă. dar şi o superficialitate în cugetare. europenii. chinezii. 1 Occidentalii.o ţin ascunsă. pe care omul trebuie să le parcurgă pe Pământ şi pe alte planete. Dar slujitorii bisericii nu pot da nici o lămurire despre această viaţă spirituală. când mintea omului este mai clară şi când suma cunoştinţelor terestre duce la concluzia existenţei unei Divinităţi şi a unui plan de evoluţie.suflete bune. ca să urce pe scara cunoaşterii şi a moralităţii. unde este acea lume şi cum îşi duce omul acea viaţă? Aceşti oameni . care avem. după moartea trupului lor. dar nu se pot scutura de apăsătoarea şi zdrobitoarea îndoială: „Aşa o fi? Mai există pe undeva un loc unde spiritul omului îşi mai continuă existenţa?" în fine. ajuns acolo. prin prosperitate economică şi descoperiri ştiinţifice. cei care pretind că ar cunoaşte mecanismele lumii fizice. pe care viermii îl vor roade şi fărâmiţa. într-o viaţă dincolo de hotarul morţii.cred în afirmaţiile reprezentanţilor bisericii de care aparţin. Acest act general şi natural a generat nenumărate presupuneri şi diferitele credinţe. multă vreme spiritul nu e lămurit unde se află. Astfel. sunt popoare bătrâne. omenirea era mai simplă. rămâne sub domeniul fricii şi al neştiinţei. în viaţa terestră. pe când în ţările occidentale persoanele clarvăzătoare sunt foarte rare. nemurirea spiritului şi reîntruparea acestuia — a pierdut orice cunoaştere referitoare la lumea invizibilă. S-ar fi cuvenit ca aceste taine să fie cunoscute de preoţimea tuturor religiilor şi să fie comunicate omului. va culege în vieţile viitoare. şi ca atare se silesc să dobândească fericirea cerească. nu văd în viaţa plantelor. acordă o atenţie deosebită necesităţilor sufleteşti şi spirituale. Dacă. chimice şi biologice. deoarece. ci într-o lume formată dintr-o materie diferită şi în condiţii cu totul deosebite de cele pământeşti. cu o agonie prelungită. să se bucure de o viaţă spirituală cât mai fericită.care a cunoscut şi propovăduit timp de două sute de ani după plecarea Domnului din preajma Pământului. uneori foarte târziu. cu frământări pentru câştiguri materiale. se mărgineşte să propovăduiască doar dogma referitoare la conduita vieţii fizice. Unii nu cred în existenţa vieţii dincolo de moarte. şi târziu. cât trăieşti.Moartea 51 încrederea. tibetanii etc. rămânând doar cu zidurile bisericilor care au devenit simple construcţii. foarte puţini la număr. în fine. pentru a putea. a treia categorie cunoaşte o parte din Adevăr şi se sileşte să ducă o viaţă corectă. se silesc să-şi ducă existenţa terestră în deplină cunoştinţă de urmările ei. miloase. al căror trecut se pierde în negura vremurilor. Alţii înclină a crede. Preoţimea creştină . ei doar impunând o simplă afirmaţie care te lasă rece şi nu te scoate din cercul îndoielii. dar nu ştiu cum o fi şi unde o fi. Curiozitatea creşte când vedem că statele civilizate care domină pământul prin puterea lor militară. Popoarele Orientului pe lângă satisfacerea vieţii trupeşti. ei numărând în istoria lor dinastii. omul vine cu idei false din lumea terestră. deşi nu ştiu ce este. sunt atât de înapoiate în cunoaşterea legilor spirituale şi sufleteşti. reprezentanţii bisericilor nu sunt în stare să explice sau să descrie absolut nimic din fenomenele sau fiinţele sferelor cereşti. Ei vorbesc despre o viaţă din lumea cealaltă. Azi. pentru care omul trebuie să se silească să o dobândească. Aşadar. cu viaţa lor intensă. dar cei care le cunosc . şi nu este altceva decât rezultatul funcţiilor aparatelor şi sistemelor din organismul său. „Bucură-te. considerând că viaţa omului este trăită acum pe pământ. si anume legea evoluţiei veşnice şi rolul vieţilor nenumărate. există oameni. animalelor şi a omului decât fenomene fizice. deoarece numai astfel ne redobândim repede conştiinţa în lumea cealaltă.indienii. în plus. cumpătate în fapte şi în cuvinte .rabinii . iar trecerea se va face greu. neştiutoare. necunoscătoare a fenomenelor din natură. pe când un copac devine templu sfânt când este îmbrăţişat de două mâini a căror suflet este un canal al Divinităţii. Astfel se explică numărul mare al celor care se bucură de facultăţi spirituale în rândul acestor popoare. Curios este faptul că în vremurile îndepărtate. e drept.

străine între ele şi aflate în ţări îndepărtate unele de altele. în eternitate. totuşi citirea şi auzirea lor o pune pe gânduri. pământenii. să le cântărească şi să extragă din ele Adevărul. norme fixe. Logica. orânduite de Tine în lume! Pentru că cine se osteneşte să studieze această ştiinţă. după destrupare să fie o mare lumină spirituală. sub ce formă şi cât timp îşi petrece omul existenţa în aceste locuri . In timpurile îndepărtate iniţiaţii transmiteau oral discipolilor aceste cunoştinţe. Or o sumă de legi ce privesc aceleaşi fenomene. produse totdeauna în aceleaşi condiţii. ca orice necesitate fiziologică . iar în prezent. ca să nu zic stupid. Cunoaşterea acestei ştiinţe nu te va mai lăsa să cazi în greşeala atâtor bănuieli şi superstiţii. cu altei cuvinte. cu aceeaşi judecată. auzit şi experimentat omul în diferitele sale vieţi terestre.52 Din tainele vieţii şi ale universului . pentru a ne bucura de fericirea vieţii spaţiale. Unde este iadul şi raiul. formează o ştiinţă. este nepermis. cu aceleaşi simţăminte. cu acelaşi bagaj intelectual şi moral. cu afecte şi pasiuni pe care le-a avut până atunci.fiind o trecere necesară dintr-o formă de trai într-alta . calităţi şi defecte. şi cu toate acestea. prin compararea lor s-au ales părţile comune şi constant transmise. Din expunerea ei. ci după vechimea scânteii sale divine. dintr-o închisoare la libertate. îşi pierde omul personalitatea? Desigur că el rămâne absolut acelaşi. Cunoscându-se aceste taine. neştiutor. constituindu-se Doctrina revelată. mărginindu-se doar la simple afirmaţii despre o viaţă plină de chinuri în iad. cum se reîntrupează şi traiul său în spaţiu. după care se desfăşoară viaţa. pentru că fenomenele se produc veşnic după aceleaşi legi. Oare. nu va mai greşi! Cunoştinţele cu privire la univers şi viaţă constituie o ştiinţă. Când va ajunge să se convingă că moartea e un act absolut natural. mai O. pentru cei care s-au conformat preceptelor propovăduite de Sfânta Scriptură. de vibraţiile simţămintelor de durere. Moartea fizică nu schimbă cu nimic ceea ce a văzut.nu ştie nici ea. El va şti că durerea sa produce vibraţii. după gradul său de evoluţie morală şi intelectuală. rolul vieţii şi legile care îi domină evoluţia. . cei care se pretind savanţi le neagă cu încăpăţânare. în ţări şi timpuri diferite. In general. dar azi nu mai este în măsură să ne descrie originea vieţii. dar admirabil ca moralitate. deşi Tatăl ceresc a dat fiecărui om judecată. şi într-o oarecare măsură îşi va schimba conduita. frăţescă. oricine are ocazia să descopere comunicările entităţilor spirituale luminoase. Doamne. ocupând în viaţa cerească un înalt grad spiritual. având o anumită forţă. un ministru sau orice altă personalitate. formând diferite tratate. In felul acesta. producând asupra lui o impresie penibilă.omul nu va mai cădea în greşeala de a boci zile şi ani plecarea în lumea invizibilă a celor dragi. oferindu-ne totodată sublime sfaturi prin care să ducem o viaţă cuminte. la deşteptarea sa în lumea spaţială. ce bântuie omenirea. Sărmanul spirit. Este la mintea celui mai simplu om că dacă explicaţiile referitoare la modul în care moare omul. îl tulbură atât de puternic. să nu le dai crezare. despre creaţia Tatălui şi despre natura şi atributele Fiinţei supreme. Tatăl creator. Aceste unde. duhul său are un grad evolutiv inferior. jale şi deznădejde ale celor rămaşi în lumea fizică. şi de o viaţă fericită în rai. asemănătoare oarecum ieşirii dintr-o casă în curte. ş i moartea nu va mai stârni groaza încercat ă de to ţ i cei care nu cunosc Adev ă rul. interpretată de fiecare biserică după bunul său plac. linia vieţii umane va fi mai fermă. un biet ţăran. Dar această ştiinţă te poartă către Autorul tuturor forţelor şi legilor stabilite. prin care să cerceteze lucrurile şi faptele. îndemnând-o să nu mai genereze cauze ale căror efecte se vor întoarce împotriva ei. După moartea fizică. Se poate întâmpla ca într-o viaţă terestră o entitate spirituală să fie un profesor universitar. cât aş dori ca fraţii mei să ajungă cu toţii la cunoaşterea acestor adevăruri. Dar e posibil ca un biet cioban. prin acest act. fără ca măcar să le studieze. se potrivesc la douăzeci. Biserica era iniţial în posesia Adevărului. pentru cei care s-au făcut culpabili în lumea pământeană. senzaţiile trăite cu ocazia trecerii pragului morţii. omenirea va vedea în actul morţii o simplă trecere de la o formă de viaţă la alta. să cercetezi şi să cauţi să te convingi prin propriile tale simţuri. Cunoscând câte puţin din aceste taine. Obţinute de la autori diferiţi. demn ă . ca entitate spirituală.Prima carte mai este în măsură să explice viaţa omului după moarte. după cunoştinţele sale lumeşti. Fenomenul se petrece ca şi cum unul şi acelaşi om şi-ar dezbrăca un pardesiu şi l-ar agăţa în cui. coborâte printre noi. citit. pentru că ideile lucrează asupra ei asemenea unor forţe. bunul-simţ cere să citeşti. Această durere îl zguduie atât de mult. nici nu şi-a revenit bine din zăpăceala trecerii pe poarta marţii şi este copleşit de tristeţea. omenirea află azi despre rostul spiritului şi sufletului în lumea fizică şi metafizică. a căror unde eterice străbat spaţiile din jurai pământului. Raportul dintre om şi Creatorul lumilor văzute şi nevăzute se numeşte religie. o mie de comunicări făcute în timpuri diferite şi unor persoane clarvăzătoare. o sută. el nu este nici mai presus nici mai prejos de gradul său evolutiv. se aştern pe hârtie. merg şi se adresează direct celui plecat din lumea fizică. o anumită lungime de undă. la Fiinţa supremă. Deşi omenirea este încă departe de cunoaşterea înaltelor taine ale naturii. Prin urmare valoarea unei entităţi spirituale nu se măsoară după rangul său social pământesc. Prin aceste comunicări ele ne descriu existenţa lor în imensitatea spaţiilor. prin judecăţi infirme şi mărginite. aceste comunicări nu sunt crezute de ignoranţi.

aproape de pământ. e legat unul de altul. cei mai mulţi vor crede în existenţa spiritului veşnic nemuritor. după posibilitatea voastră. care în cuvinte foarte înduioşătoare. în planul pământesc. să nu coboare la suprafaţa pământului. A trecut vremea când în mormânt se puneau bani pentru ca defunctul să aibă cu ce plăti transportul şi taxele pe la diferitele vămi cereşti. A trecut o vreme şi într-o seară. dar venind aici a dat peste o beznă şi mai profundă.semnul deznădejdii. ne îmbrăţişează. Nu există entitate spirituală. Dar la o vreme. la mângâierea celui întristat. dar având vehicole formate din materii subtile celei fizice. al celui drag. de pe vremea când omenirea abia se orienta în viaţă. mai demn. dacă odaia este întunecată. Evident. căci. născut orb în lumea voastră. mai frumos. indiferent de neam sau religie. Astfel. având în vedere legea solidarităţii. îşi sprijină capul pe pieptul nostru. cum arde jăratecul trupul vostru. ale vieţii şi ale morţii. ghidul cercului nostru de revelaţie .Moartea 53 încât multă vreme nu-şi poate lămuri noua stare. cuvenită gradului său evolutiv. care a dobândit un grad înalt pe scara evoluţiei. ori chiar să-i ajute efectiv în activitatea lor intelectuală sau fizică. şi foarte târziu ia cunoştinţă pe deplin de mediul unde se află. peste mii şi mii de ani. a-1 căror spirit a revenit de foarte multe ori la viaţa trupească. să lucreze la marea operă de solidaritate. asistenţii. îl întristează atât de mult. crezând că termină cu nenorocirea. duhurile neavând trap nu pot ajuta în această direcţie decât pe cale deveni o forţă fizică. sărmanul. căci aceste lacrimi îi ard fluidic. rugându-vă zilnic pentru luminarea şi avansarea pe cărarea vieţii lor veşnice. spre perfect. la adăpostirea. atunci vor înţelege tainele naşterii. dându-le fluide de întărire fizică.miezul spiritului lor. în limita permisă de superiorii entităţilor spirituale cu care comunică. de sănătate. pentru a-i sugestiona cu îndemnuri de curaj sau a-i ajuta. de crepul de jale . iar pe de altă parte ajutaţi pe iubitul vostru din spaţiu. Chemând mental pe cei iubiţi. Se întristează când ne văd şi ne fac cunoscută prezenţa lor prin mici semne: trosnituri de obiecte. şi din egoismul lor că nu-1 mai au fizic printre ei. Atunci. îi fac un rău. din necunoaşterea legilor vieţii şi ale morţii. de la electron Ia univers. Nu mai este nevoie de aceste demonstraţii arhaice. la o şedinţă. după ce a părăsit lumea fizică. ne recomandă să ne rugăm pentru sufletul unui oarecare Vasile. care în virtutea legii corespondenţei va primi unde fluidice superioare şi situaţia lui se va îmbunătăţi. cu respect. ciocănituri în oglindă sau geam. primind răspuns la întrebări. lângă ei. ne mulţumeşte şi ne aduce la cunoştinţă că a început să se risipească bezna din jurul său şi că întrezăreşte lumina materiilor spaţiale. la ajutorarea celui slab. să vă înălţaţi gândul cu iubire. care. ca şi bietul copilaş în primii săi ani de existenţă. sărmanul şi-a curmat viaţa. Prin concentrare mentală. Ele vin mereu lângă noi. rămân imperceptibile organelor noastre senzoriale. Tot ce există în natură. sau era îngropat cu armele sale.ca vorba sau gândul să fie tradus în faptă. ori printr-o străfulgerare. ne sărută. oamenii. pe orice nenorocit ieşit în cale. ajutaţi. la avansarea lui. Vai lui! A scăpat de întunericul lumii voastre. trezind prin suferinţă la o conştiinţă superioară scânteia divină din ei . şi motivul pentru care Tatăl ceresc populează din veşnicie spaţiile infinite cu miliarde de corpuri cereşti. să aprindem câte o lumânare la biserică şi să facem câte o mică pomană în numele lui. între noi. Ilustrez această recomandare cu un exemplu. a trăit până către bătrâneţe în întunericul vieţii fizice. pentru a îndemna pe toată lumea să se lase de doliu. de haina neagră. vorbele şi mai ales pe faptele sale. Dacă îi iubiţi cu adevărat pe cei plecaţi de lângă voi. Va veni vremea. îmbrăcarea şi hrănirea celui în mizerie. într-una din zilele lui decembrie 1936. Suferinţele iubiţilor săi lăsaţi jos. din alte întrupări. flllidică — materie pe care o concentreaz ă cu puterea voinţei şi a gândului lor pân ă aproape de a . aceşti clarvăzători se pot întreţine cu ei. Orice efort este insuficient pentru a convinge. pentru a-i vizita pe cei lăsaţi jos. Au fost timpuri de grozavă ignoranţă. oamenii trupeşti vor lua legătura cu lumea spirituală. pentru a se înălţa în sfera cerească. formând un bloc condus pe calea destinului spre mai bine. nu-i mai plângeţi. ne pomenim că ghidul ne anunţă prezenţa lui Vasile. Dar până atunci. aşa cum vorbim şi ne înţelegem azi noi. în această idee. aceştia îl trag în jos. sclavul şi calul celui plecat în lumea sferelor cereşti. Alături de aceste rugăciuni este de mare folos . şi nu-i dau posibilitatea sufletească să se despartă de ei." Noi. încât în loc să-1 ajute la desluşirea noii situaţii.Sfântul Mina. O faptă necugetată. când omenirea avansând mereu pe cărarea nevăzută a progresului spiritual. Tatăl doreşte ca omul. doar acei oameni au darul de a auzi şi vedea lumea spirituală cu locuitorii săi. când se îngropa sau se ardea soţia. Este mai bine. Prin aceasta ajutaţi un greşit al vieţii. va ajunge să-i vadă şi să-i audă pe cei din lumea spaţială. deşi absolut liber în gândurile. „Rugaţi-vă pentru el. ne-am propus să ne rugăm pentru sufletul său. spargerea de la sine a unui pahar. al regretului plecării în lumea luminii. disperat de soarta lui. prin care acum e şi mai nenorocit. mai spiritual. în zona spaţială. în numele celui plecat.pentru cel ce se roagă şi pentru cel pentru care se roagă .

Potrivit trecutului său spiritual. plăcut. într-o seară îi aude cu mirare din nou „glasul"." Dar nu ţi-e permis ca fără nici un studiu. Am stat în întunericul întrupării şi după naştere. iar ei ne trimit noii-născuţi. Uneori această separare se face cu mult înaintea încetării funcţiilor organismului uman. întorcându-se în lumea spirituală. Noi trimitem în spaţiu morţii noştri. Cuminte este ca atunci când auzi despre o problemă care depăşeşte sfera cunoştinţelor tale sau despre un fenomen ce ţi se pare ieşit din comun. câtă agonie Ia omul lipit de bunurile pământului. pentru faptul că te-am prevenit de ceea ce intenţiona fratele tău. A sosit timpul ca pe lângă cunoştinţele referitoare la materia fizică. Voi da un exemplu. peste câteva zile primeşte citaţie de chemare în judecată. şi voi avea ocazia să mă conving. care fiind atât de mici . într-adevăr. Acest coleg a părăsit de tânăr viaţa terestră. fără permisul superiorului său. să spui: „Poate o fi aşa! Voi cerceta. Cu cât legătura fluidică dintre trup şi suflet este mai mare. am fost pedepsit să mă nasc în sânul unei mame aici. La fel se petece cu entităţile spirituale. foarte lent. fie de către noi. şi anume. de unde nici nu se aşteptă. dar nu îţi voi comunica nimic. fie de către voi. îl cuprinde o piroteală. separarea spiritului de coipul fizic se face gradat. şi de atunci s-au scris mii de pagini despre viaţa şi forma lor. Pentru omul cu multe greşeli. să cunoaştem şi fiinţele spirituale.trei-şapte miimi dintr-un milimetru . care măreşte de mai multe mii de ori. cerându-i o pretinsă sumă pe care ar fi primit-o de la mama lui. Câtă luptă. cât de mică. care nu a cunoscut decât plăcerile materiale. fratele îl va da în judecată. rostul şi viaţa celor două lumi care se întrepătrund. care îl cheamă şi unde se va prăvăli. mentalul cetăţeanului fiind liber şi liniştit. A trecut mai bine de un an şi cetăţeanul nu a mai fost vizitat din spaţiu de prietenul său spiritual. din modestul său venit. în Bucureşti. omul al cărui trap moare simte o durere mai mare şi agonia este mai lungă.locuitor al Cerului . nici pe corpurile sau obiectele din jurul nostru? Nu! Pentru că ochiul nostru nu percepe decât până la o anumită limită. Iată. milos şi moral. Degajarea spiritului se face pe nesimţite. momentul destrapării spiritului este plin de frică. prin urmare a fost slab unit de corpul său fizic. fără învoirea celor mai mari. care îl trage pe nesimţite într-un somn dulce. Entitatea spirituală a făcut această comunicare cu de la sine putere. dar neexistând nici o probă. am aflat de existenţa acestor vieţuitoare. fratele pierde procesul." A nega este uşor şi comod. Or corpul vieţuitorului fiind sub această limită e transparent şi razele de lumină trec prin el şi—1 scaldă într-un ocean de lumină din care cauză bietul nostru ochi nu-1 mai vede. Trăia în Bucureşti un cetăţean care ducea o viaţă cuminte şi retrasă. uitând că e vremelnic pe acest pământ! . în veşnicie. despre activitatea lor malefică sau benefică. nu este cunoscută de ştiinţă!" Am ştiut noi ceva despre existenţa microbilor. Acum iată-mă iar liber şi voi mai veni la tine. se plăteşte. Când s-a descoperit microscopul. orice greşeală. Lumea terestră de azi. nici în aer. Ce va fi.54 Din tainele vieţii ţi ale universului . Pe vremea când era elev la şcoala comercială din Bucureşti. unde va merge? Are impresia că în faţă i se deschide un abis.care îi aduce la cunoştinţă că în curând va avea o mare nemulţumire. primeşte următorul răspuns: „Dragul meu.nu se pot vedea cu ochiul liber nici în apă. trupul meu a mai trăit câteva luni. spre infinita cunoaştere şi putere. să spui: „E imposibil! Această afirmaţie nu este serioasă. întrebându-1 de ce a lipsit atâta vreme. care cu mare dragoste m-a purtat la sânul ei. fără nici o cercetare.Prima carte Orice comunicare fără învoire prealabilă este pedepsită. Pentru cel blând. Urmarea a fost că. moartea se manifestă sub forma unei slăbiciuni. Domnul 1-a învrednicit cu darul auzului spiritual. se influenţează una pe alta şi se ajută la ascensiunea entităţii spirituale pe Scara lui Iacob. sentenţios. înainte de moartea acesteia. deoarece prin îndeplinirea datoriilor morale nu s-a legat puternic de partea materială a acestei lumi. de înălţimea morală a spiritului care părăseşte pământul. aude „glasul" fostului său coleg . după care m-am întors. în general. omul nu le vede dar cu toate acestea ele există. pentru greşeala sa a fost judecată şi condamnată la o nouă întrapare. Actul morţii Senzaţiile care preced şi urmează actul morţii fizice sunt infinit de variate de la om la om. lăsând în lacrimi şi durere pe sărmana mea mamă. va forma mâine pe cea spirituală din spaţiu. Intr-o seară. şi ele depind mai ales de meritul. avea im coleg cu care se înţelegea foarte bine.

cu mari sforţări. în acest moment solemn. părăsesc trapul prin gură. din iubirea ce o poartă celui care părăseşte pământul. iar în caz de boală. vorbirea se manifestă sub voinţa spiritului exteriorizat şi muribundul spune că vede în cameră. şi-a părăsit haina trupească. în care îşi recunoaşte părinţii sau prietenii. apoi în lungul [ abdomenului. Cauza reducerii treptate a puterilor trupului se datorează corpului vital. în jurai său. iar cei de faţă ascultă. cei din jurai mortului sunt cuprinşi de fiori. pierdut ca într-un vis. pe întuneric. nici ţăranul. văzându-şi i defilând prin mental toate actele vieţii. pentru că nu mai primeşte influxuri suficiente de la sufletul retras treptat din corpul fizic. cordonul se rupe şi spiritul îşi ia zborul spre regiunile subtile ale spaţiului. perete sau fereastră. după care spiritul este cuprins de o amnezie completă. plecaţi deja din lumea terestră. se impune să ne stăpânim durerea. Totul s-a isprăvit. mai materialiste. Omul real. şi se întâlneşte în piept cu partea venită din mâini. ci omul cu merite şi greşeli.■Moartea 55 Când omul e gata să treacă din viaţa pământească în viaţa cerească. Uneori întreţine conversaţie cu ei. sau ura celor pe care i-a făcut să sufere. unde înconjoară sistemul cerebral. pentru că ţipetele lor. Din cauza comprimării perispiritului în encefal. îşi vede ambiţiile neîmplinite sau succesul obţinut. pentru ca din nou. imaginile acţiunilor se derulează înaintea spiritului. ajungând în cap. de o întunecime. Vitalitatea părăsind extremităţile trapului. Panorama întregii vieţi terestre se derulează fulgerător. în caz de accident. exploziile lor sufleteşti. învelit de perispirit. sub forma unei cete alburii. fără nici o dificultate. ce radiază { prin craniu. Aceste fiinţe invizibile . acestea se I r ă cesc şi îş i pierd sensibilitatea. în fine.sistemul cerebrospinal mai funcţionează. întâmplările prin care a trecut şi manifestările sale de ! cruzime sau iubire. se uită. ba chiar contribuie uneori la rechemarea sa în trup. de -o inconştienţă desăvârşită. întreţinătorul vieţii trupeşti. Până când nu s-a rapt cordonul fluidic . nici o ştiinţă omenească nu mai poate împiedica plecarea spiritului din lumea fizică şi trecerea lui în lumea spirituală. jalea copleşeşte sufletul lor. Entităţile spirituale inferioare. în acest moment inima îşi opreşte activitatea. stingându-se ca o candelă în care s-a consumat untdelemnul.au venit. dar totul e în zadar. un suspin adânc este semnul separării complete a spiritului de trap. acesta dobândeşte o puternică luminozitate. Se vede aşa cum este în realitate . spiritul se strecoară afară prin creştetul capului. slăbiciunea fiziologică îl cuprinde pe om cu o derulare mai lentă. să facem linişte absolută în junii său. formând înjurai său^o aureolă. Această aureolă poate fi observată. asemenea unui cinematograf.nu mai este nici bogatul. nici o putere din lume. . se concentrează şi ia forma trapului ce îşi sfârşeşte viaţa. de către j cei care veghează muribundul. Dacă l-am iubit cu adevărat pe acest om.dintre care una este călăuza în noua viaţă spaţială . fiinţe fiuidice. După ce întreaga masă fluidică a perispiritului s-a degajat din coipul fizic. s-ar abţine de la ele. Perispiritul se retrage în lungul picioarelor. Aceste manifestări sunt fapte necugetate. tulbură spiritul care se destrapează şi nu-i dau libertatea necesară de a se separa de trup. trecând prin tavan. Nimic nu se uită. Dacă lumea ar şti cât rău face spiritului prin aceste văicăreli. o dată cu ultimul suspin. nici împăratul. Corpul vital nu mai are vitalitate suficientă. se simt furnicături în tălpile picioarelor. dar nu văd nimic. nici săracul. după care retragerea continuă în lungul gâtului. o respiraţie profundă. Treptat. omul e dus. pentru câteva momente. ce se înalţă spre tavanul încăperii. s-a eliberat din stânsoarea materiei. vede recunoştinţa celor pe care i-a mângâiat. se observă stingerea treptată a funcţiilor vitale.sufletul fiind legat de corpul fizic . să efectueze destruparea hotărâtă. în momentul când perispiritul începe să-şi desfacă legăturile de celulele trapului. în fine. să-1 ajute la destrapare şi apoi să-1 conducă în noua sa călătorie. plâng şi se aruncă peste trapul ce moare. şi în această tăcere religioasă să ne rugăm şi să mulţumim Celui care a orânduit atât de sublim creaţia. j perispiritul se retrage din picioare şi mâini. în aceste momente. Când ora morţii a sunat. se adună. cel veşnic. deşi organele fac mari sforţări pentru a-şi îndeplini în continuare rolul. acest proces este scurt şi rapid. Aici se face un mic popas.

pentru a ne susţine în existenţa noastră tristă pe acest pământ. referitoare la actul morţii. cei rămaşi încă în valea plângerii. pentru că încă n-am terminat seria încercărilor şi sufletul lor e torturat de mila ce ne-o poartă.în acest fel să ajutăm entităţii spirituale care părăseşte planul fizic să dobândească puteri şi să se desprindă cu uşurinţă de trapul său. pentru a se naşte în lumea cerească. în continuare voi reda comunicarea unei entităţi spirituale superioare. dar sănătos. Ce se petrece în preajma . A venit însă timpul să-şi părăsească trapul. pentru că ne vor vizita. şi din spaţiu. într-o lume unde omul este mai conştient şi mai cunoscător al legilor eterne. ochii lor vor fi mereu îndreptaţi spre noi. „Omul este bătrân. Să nu-i mai plângem pe iubiţii noştri. Ei ne plâng. pentru a trece cu uşurinţă încercările ce vor contribui la evoluţia noastră spirituală. Se străduiesc să întărească trapul şi sufletul nostru. ci să ne plângem pe noi. în lumea suferinţei şi a întunericului spiritual. cu drept cuvânt. Să nu-1 plângem pe cel ce se destrapează. dragostea şi ajutorai lor vor lucra pentru ridicarea noastră.

deoarece fiecare este conştientă că se procedează la o faptă bună. îl demagnetizează sau defluidizeazâ. spiritul adună din atmosfera înconjurătoare fluid eteric fizic sau semieteric. cel iubit se topeşte din zi în zi. te-ai bucurat în el. 1-a condus şi cămia îi datorează o serie de realizări. Se vede îmbătrânit şi totuşi ar mai dori să trăiască. împreună cu o parte din corpul vital. Defluidizarea corpului fizic se face ziua. în felul acesta. cei întmpaţi. în patria spiritelor. Odată această două modalităţi: în timpul zilei îşi hrăneşte tmpul prin alimente. Prin puterea voinţei şi a gândului. îi spune că a sosit momentul să se reîntoarcă acasă. bietul om mănâncă ziua alimente fizice. vederea şi auzul. toţi şi toate vieţuitoarele trebuie să părăsească. se stinge ca o candelă ce şi-a consumat uleiul. i-a unit într-o legătură deosebit de puternică. va trebui să plece. şi îl introduce în corpul său eteric. Prin urmare. ci numai îşi părăseşte cele două învelişuri fizice . o tortură mai vie decât chinuirea trupului prin frustrarea de hrană fizică. când spiritul iese din tmpul adormit. Stând zi şi noapte lângă el. vă reparaţi trupul prin asimilarea alimentelor digerate. Voi. încât nu-i mai vine să plece din ele. Vrea să se mai bucure de frumuseţile şi bunurile pământului. în stare de somn. numit destrupător.îşi hrăneşte cu fluid eteric corpul vital. când se află în casa lui de lut. date în virtutea Legilor divine. pentru că omul nu moare. dar este mult mai intensă noaptea. regenerarea lui? Corpul vital se reînnoieşte. dar ce folos? pentru că destrupătorul îi ia o cantitate mai mare de fluid decât absoarbe el noaptea. sufletul a învăţat să-şi hrănească vehicolul eteric sau corpul vital. de plăceri şi bucurii? Anii s-au scurs. nu în curând! Fraţilor. nu pentru el. Spiritul mesager-destrupător. viaţa din mijlocul materiei fizice. ai suferit cu el. în această perioadă de timp. Dar şi corpul eteric funcţionează şi din această cauză se uzează şi el. care stă mereu în preajma moşului nostru. Se simte bine în el. ci de la operaţiile executate de acesta metodic şi cu mare răbdare. Slăbiciunea omului bătrân nu provine de la sugestiile strecurate de mesagerul destrupător. aceasta producându-se doar în caz de accident sau sinucidere. Aceştia caută să-i combată presupunerile. Să vedem în ce constă această operaţie. şi tot ziua . Această absorbire se face ziua prin actul respiraţiei. la o vreme. despre şcoala terestră pe care deocamdată a terminat-o. E drept că nu mai are vioiciunea şi vigoarea din tinereţe. se repară prin absorbirea fluidului semimaterial.despre frumuseţile sferelor cereşti. care după zece ani de temniţă a uitat să mai trăiască în libertate. un mesager special. Destrupătorul ar putea împiedica asimilarea de fluide din timpul nopţii.«a muri». vă susţineţi. absorbind din el cantităţi de fluid eteric. dar aceasta ar însemna pentru duhul exteriorizat al bătrânului. când spiritul îşi părăseşte tmpul. soseşte termenul destrupării — termen fixat înainte de momentul întrupării entităţii spirituale . omul fizic se hră ne ş te prin . Când. şi începe să-i vorbească noaptea . are idei vagi că nu mai are mult de stat printre oameni. să-1 încurajeze. are presimţiri că s-a apropiat socoteala pământească şi începe să comunice această impresie celor din jurul său. aude că a murit cutare ori cutare . şi anume la eliberarea unei entităţi spirituale din cătuşele cărnii. dar încă e bine şi sănătos. eteric. absorbire îndeplinit ă . aşa şi omul. în această operaţie nu se amestecă nici o altă entitate spirituală. nici nu s-ar gândi la altă existenţă. spiritul bătrânului începe să se convingă. silind în acelaşi timp să iasă din interiorul său elementele uzate. Noaptea.din înălţimile spaţiilor soseşte o entitate spirituală. dublul eteric este reintrodus în trup.Prima carte acestui ceas final? Doreşte oare spiritul să-şi părăsească tmpul pe care 1-a armonizat.nimeni nu a rămas veşnic aici. în virtutea Legii divine. ale materiei fizice. Or această cruzime nu este permisă în lumea cerească.dar parcă acest fenomen e departe de el. fără ştirea spiritului. Legătura dintre spirit şi corpul fizic a devenit atât de puternică.56 Din tainele vieţii şi ale universului . zi şi noapte. iar ziua. Vede. spunându-i: «Frate. Atât de bine s-a obişnuit entitatea spirituală în corpurile sale fizice. vrând-nevrând. îi este dragă viaţa în corpul său fizic. Aşadar o entitate spirituală destrupată execută o operaţie ocultă şi clandestină asupra unei entităţi spirituale întrupate. memoria. aflat în atmosfera din jurul globului vostru. se hrăneşte noaptea cu fluide magnetice. am întrebuinţat termenul vostru . unde domnesc Legile sfinte şi eterne ale universului.dar cu preponderenţă noaptea . Astfel. trăgând după el învelişurile perispirituale. dintre trup şi spirit. şi că se acţionează conform ordinelor superioare. acum a sosit momentul să te reîntorci la noi». fiind asemenea unui ocnaş. subtil şi nevăzut.spirit către spirit . dar el nu este potrivit. Cum se face repararea. şi mai ales. sfere infinite din jurul pământului. destrupătorul îl influenţează. ai stat destul în acest trup al tău. în mod consecvent şi progresiv. prizonier în întunericul trupului. despre vremelnicia vieţii terestre.trupesc sau carnal şi semifluidic sau eteric. existând doar pentru alţii. fluidul perimat. Viaţa în comun. începe să-i fure din fluidul fizic. Defluidizarea bruscă i^u este permisă. Dar cum totul în univers are un sfârşit. încât dacă nu şi-ar simţi slăbită puterea. deşi văd şi ei adevărul. De moarte nici nu vrea să audă. care în definitiv este şi el de natură fizică. Ziua îi sugerează ideea că viaţa pe pământ e trecătoare . Acest mesager se apropie de omul ajuns la capătul existenţei sale pământeşti. mesagerul destrupător se adresează direct spiritului evadat din peştera trupului.

în dreptul organului din care lipseşte cantitatea de fluid vital. înnodate cu corpul său fizic. este gata de a se întoarce în Cer. şi ca urmare. se freacă de protoplasma. se deprinde cu ideea plecării. necesar întreţinerii mişcării miceliilor celulare. fiecare celulă se compune din trei părţi: o membrană la exterior. dar mai ales se împacă cu ideea că Tatăl îl recheamă la El. care taie cordonul ombilical ce uneşte copilul de placenta mamei sale. fizician ceresc.de aici debilitatea celor ajunşi în vârstă. dezvoltându-se cu ajutorul materiilor venite de la mamă. numit nucleu. Prin prezenţa lor. canavaua trupului omenesc o croieşte spiritul. Către sfârşitul vieţii. în fine. nu se mai produce electricitate. părinţi. fratele spaţial retrage zi de zi o anumită cantitate din fluidul corpului vital al celui pregătit să părăsească viaţa terestră. nemaiavând la dispoziţie dinamismul asigurat de miceliile din celulele numeroase avute în anii precedenţi. celulele se înmulţesc şi trapul creşte. prin inducţie. O dată cu ele soseşte şi o entitate spirituală. In fine. fratele sau prietenul lor. dansează în jurai nucleului. sub conducerea spiritului stăpân. sănătos până mai lunile trecute. Totalitatea reţelei pe care este clădit trapul nostru formează corpul vital. se atrag între ele. aflând că iubitul lor pământean. în care se înalţă ziduri de cărămizi. se alătură omului mesagerul-destrupător.care au părăsit pământul înaintea lui. un medic ceresc. Urmează perioada când celulele uzate se înlocuiesc pe măsura distrugerii lor. Astfel spiritul. să se facă cu OA mai mare uşurinţă. face operaţia de slăbire a adeziunii perispiritului de corpul fizic. pentru a despărţi încăperile între ele. un expert al spaţiului. Graţie acestei forţe magnetice. în fine. sosesc entităţile spirituale din familia sa . fiind ceva mai eliberat. eliberând astfel firele fluidice ale perispiritului de corpul fizic. mai senzitiv la undele vibraţiilor psihice sosite din spaţiu. cei de pe pământ. slăbeşte vitalitatea organului respectiv. desprinderea spiritului de trap. care se despart de părintele.fraţi. encefalul este cel din urmă organ ce pierde contactul cu perispiritul. Atunci ele coboară ca fulgerul. cunoscător şi meşter în desfacerea legăturilor fluidice. numită protoplasma şi un mic corp strălucitor . Din această cauză. Ele vin atrase de tainicele legături magnetice şi de vibraţiile primite. Prin mişcarea lor. construită iniţial pe un schelet de beton armat. un spirit din spaţiu de un anumit grad. prin vibraţiile corpurilor lor spirituale şi prin rugăciunea lor. de înlocuire. In caz de plecare prin boală. Acest proces se petrece până înjurai vârstei de 28 de ani. începe să se împace cu ideea părăsirii lucrurilor scumpe lui. când celulele noi nu le mai înlocuiesc în acelaşi număr pe cele uzate — constatăm scăderea grăsimii. bătrânul nostru. reducerea treptată a sistemului muscular. şi tristă pentru . încetul cu încetul.la interior." Corpul omului se poate compara cu o clădire. copii . trapul rămâne acelaşi. surori. se face sub imboldul. se orânduiesc celulele născute din diviziunea oului.Moartea şy Omul se topeşte ca o lumânare. Acest specialist. uneori apar aici şi . celulele ţin una de alta. Printre firele acestei canavale. şi deci nici magnetism. cu misiunea de a rupe cordonul fluidic ce uneşte perispiritul de corpul vital. îl înconjoară şi stau în aşteptarea ieşirii sale din trup. Sub influenţa acestui curent vital. Toată această operă de reparare. care circulă prin întregul cosmos şi în tot ce se află în el. La începutul vieţii umane. folosind drept materie primă fluidul ce însoţeşte cele două elemente sexuale ale părinţilor. şi această mişcare este provocată de o mică ramură a marelui curent cosmic. părăsind pe cei dragi de pe pământ. o substanţă asemănătoare albuşului de ou . Când ceasul cel mare a bătut. în masa protoplasmei se află o mulţime de granule microscopice. Celulele care se reînnoiesc pe o distanţă mare de timp şi se reduc ultimele sunt celulele nervoase. Din această cauză. Materia corpului vital este într-o veşnică circulaţie. în general. Canavaua creşte şi paralel cu ea creşte şi trupul micuţului din pântecele mamei. El are un rol asemănător cu al moaşei voastre terestre. miceliile din interiorul protoplasmei se mişcă. vine a treia parte a vieţii terestre. începe dezorganizarea sa şi celulele nu mai au forţa necesară funcţionării lor. devine mai sensibil. pentru ca la timpul oportun. Totalitatea electricităţii din micelii produce. magnetism în masa celulei. şi în măsura în care îi slăbesc puterile fizice spiritul se eliberează de milioanele de legături nevăzute. Schema. a taliei trapului şi apar zbârciturile pielii . în momentul începerii operei de reîntrupare. spiritul îşi măreşte reţeaua.la mijloc. dintr-o materie asemănătoare luată mereu de la părinţii copilului. dar mai ales unele de altele. şi constituie ceea ce se numeşte coeziune celulară. generând în corpul lor electricitate. şi în acelaşi timp celulele se ordonează după liniile acestor fire. Pe parcurs. a sosit ziua fericită pentru cei care se vor bucura de sosirea lui în Cer. ce constituie o muzică sublimă. înlesnesc descătuşarea spiritului de corpul fizic. numite micelii.

iar copilul fiind victima mamei. vegherii. va rămâne pe lângăAcadavrul său până în ziua când ar fi trebuit să-1 părăsească în mod firesc. însă. i se pare că nu mai poate îndura această viaţă şi crezând că dacă va pieri de pe arena vieţii. O asemenea moarte este o durere. Acesta. până la nebunie. lângă cadavru. Treptat. care au nevoie de zguduiri. până la exasperare. în tot acest timp. ca în cazul sinucigaşilor. Slăbiciunea funcţională a acestui organ produce. taie rând pe rând ultimele rădăcini fluidice ce mai reţin spiritul de trup. îşi revine şi îşi recunoaşte greşeala şi născând cu plăcere.o pot uşura din această tortură de neînchipuit. întreţinând. după meritele vieţii sale terestre. ceas cu ceas. a mamei fiind echivalentă cu sinuciderea. de neînchipuit. dureri repetate până în ziua fixată în destinul ei. Duhul omului care şi-a distrus trupul. o tulburare şi în alte organe interne şi astfel tot trupul slăbeşte în puteri iar omul se topeşte ca şi ceara la para focului. ca om.un mijloc brutal pentru a scăpa de el.a ei sau a celor rămaşi în urma ei . resimţind durerile de naştere ale unei mame. scânteia însoţită de perispiritul său.a fost expulzat din temniţa sa. intervine mesagerul-destrupător şi desprinde ultimele fire ale legăturii cu acest corp fizic redus şi fără putere. va scăpa şi de mizeria ei. să moară. dureri sufleteşti. indolente. amărăciuni şi lipsuri materiale de tot felul.„Tot răul spre bine. prin influenţă. zi cu zi. nefericitul de el! Prin actul său nesocotit. Acest caz de destrupare este adoptat foarte rar de către înaltul For Judecătoresc al Pământului. de comoţii puternice. se face uşor. a încălcat Legea divină. din care cauză are o agonie sfâşietoare. Entitatea spirituală.nepregătit de mesagerul-destrupător . se sinucide. pentru a fi puse în ritmul evoluţiei normale şi generale." . o nenorocire pentru omul terestra. spre locul rezervat lui. de la distanţă. iese în afara corpului său fizic bolnav. la ora cea sfântă. Moartea prin sinucidere are un alt aspect. cerută şi voită de el prin libeiul său arbitru. devenind mam ă Când omul moare prin accident dreptaşul. cunoscând că se apropie termenul fatal. duhul. încrezut în puterile sale. şi de obicei este aplicat spiritelor leneşe. cheamă pe misionarul desemnat de a-1 asista în momentul producerii accidentului.cu mare greutate. spiritul mamei iese din corpul său fizic . Venind jos. legăturile fiind puţine şi slabe. dar fiind o deşteptare a conştiinţei entităţii spirituale. Un ultim efort şi totul s-a isprăvit. în acest caz moare şi copilul. Prin urmare. Nu vrea să nască şi să se încarce cu neplăcerile. Numai rugăciunea fierbinte către Cel Atotputernic . comis ă . Vai. Se na ş te în ea dorin ţ a de a reveni pe p ă mânt pentru a. Din acest considerent.ceea ce el însuşi a cerut.conform Legii . care interzice distrugerea. atâtea feluri de a părăsi trupul la ora fatală. el va repeta mereu actul sinuciderii. Eliberat cu totul. spiritul mamei trebuie să înţeleagă grozăvia faptei comise. copiii prin care. dar ea nu-şi asumă responsabilitatea de a trece prin procesele fiziologice ale sarcinii şi urmările ei. sosit ca fulgerul. Din acest motiv moartea acestui om. conform destinului său. S-a stins viaţa din el. recurge la avort . ca fiind data părăsirii corpului fizic. Legea divină a sortit ca spiritul să stea. Pentru a şterge cât mai mult din lista greşelilor făcute în alte vieţi. voite de ea. o perturbare. Dar ce diferenţă între moartea unuia şi a celuilalt. constituie pentru ea o fericire. cu toată dragostea. care desăvârşesc opera distragerii celulare. spiritul îşi ia zborul către sferele cereşti. viaţa trupului ruinat de boală. Spiritul copilului se desparte cu uşurinţă de embrionul din pântecele mamei. Astfel se adevereşte vorba omului . Evident. plină de boli. Se poate întâmpla ca din cauza acestor demersuri. să coboare entităţi spirituale la o nouă viaţă terestră. viruşi. a cerut Forului suprem o viaţă grea. instrumentul orânduit de Tatăl divin ca să-1 ajute în învăţarea iubirii. Câţi oameni. Legea divină a hotărât. Când s-a împlinit termenul durerii şi mâhnirii la care trebuia supus. Din acest motiv el va suferi şi mai groaznic în viaţa cerească şi în vieţile lui trupeşti viitoare. Dar nu numai atât.Prima carte vietăţi microscopice. o dată ce spiritul . prin dezertarea sa de la şcoala vieţii planetare. plânge şi crede că este năpăstuit de soarta impusă de Tatăl divin.prin violenţa accidentului .ş i repara gre ş eala. şi în această existenţă terestră oftează. a uitat . greutăţile şi responsabilitatea alăptării. creşterii şi educaţiei copilului. Iată o femeie devenită mamă.58 Din tainele vieţii şi ale universului . provocându-i dureri atroce. entitatea spirituală asistentă care însoţeşte toată viaţa terestră a acestui om. a entităţilor spirituale. cu mari sforţări. După o vreme.

prin violenţa produsă de un liber arbitra nesocotit . Fizionomia şi forma trupului lor o păstrează perfect în memoria lor spirituală. luându-şi zborul în spaţiu. uneori foarte de timpuriu. au acceptat în mod conştient. Starea lor fizică voită de ei sau acceptată. ca şi în cazul entităţilor spirituale miloase şi drepte.mesagerul-destrupător . ajuns la finele existenţei terestre. nu vrea să părăsească viaţa temporară. De multe ori. Astfel. Această stare fizică dezavantajată a fost urmarea unor mari şi grozave greşeli din alte vieţi. legăturile sufleteşti dintre trap şi spirit fiind foarte slabe. şi el trebuie să se întoarcă în marea patrie cerească. din alte vieţi. .diferă pe pământ de cea a majorităţii oamenilor. 2. au împins spiritul la exteriorul trapului. urmată de o înţelegere între spiritul mesager destrupător şi spiritul întrupat. Dar legea e lege. la ora cea sfântă nu mai rămâne de făcut decât o mică sforţare şi spiritul urmat de suflet se desprinde de trup. de trap. dorul după cei dragi se intensifică şi după un timp. în acest caz se stabileşte o conversaţie de la spirit la spirit. destraparea se face foarte uşor. în urma acestei înţelegeri operaţiile destrupării decurg în mod normal şi treptat. Opera mesagerului-destrupător este foarte redusă: taie cordonul fluidic care ţine legat spiritul. fără nici o durere. o negrăită durere sufletească. mesagerul-destrupător îşi impune voinţa şi puterea. Iată cum glăsuieşte el. mângâiere şi iubire în jurul lor. avându-se în vedere provocarea durerii în sufletele celor dragi. în acest caz. O dată ce au luat înfăţişarea ultimei lor întrupări. asemănător cu cel avut în viaţa terestră precedentă. prin boală. Când a sosit termenul plecării. încât nici nu vrea să audă de părăsirea trupului.Zilele trec. tăind numai cordonul fluidic. semănând blândeţe. dar revenind . în cele din urmă entitatea spirituală întrupată se va supune şi va trebui. Ca spirite. prin conduita celor care au dus o viaţă cuminte. căci a sosit timpul recoltării roadelor semănate pe pământ în existenţa sa terestră. în acest scop. Ei vin. S-a obişnuit în el şi îi place aici printre oamenii trupeşti. în acest caz. conducându-1 din exterior. aducându-i aminte cu multă duioşie de cei dragi. iubiţii săi. schilozi etc. şi dacă nu mai au formă umană. în afară de fratele misionar. prin suflet. întorşi înaintea lui din planul fizic. Din situaţiile prezentate mai sus. foarte redus. se poate deduce că moartea survine: 1. se face uz de diplomaţie. Există situaţii când destruparea se face cu o uşurinţă de care se miră cei de faţă. vrând-nevrând. Oamenii aceştia trec de la viaţa trupească la cea spaţială ca într-un vis.bătrâneţe. . prin buna învoire a entităţii spirituale întrupate. în continuare vom cunoaşte actul morţii. această cumplită formă de viaţă. când şi-au dat consimţământul grăind: Amin! Aceste dureri sufleteşti. sunt trimişi în jurul candidatului la moartea fizică.Moartea 59 Există cazuri când un bărbat sau o femeie sunt întrupări ale unor frumoase lumini cereşti.ca om trupesc în lumea fizică. prin intermediul corpului vital. din cauza uzurii corpului . o luptă de natură mentală şi fluidică se angajează între cei doi. pe baza comunicărilor primite de la Sfântul Mina. pe când erau în spaţiu . cu îmbrăcămintea pe care au purtat-o. trezindu-i în suflet dorul după ei. provocând în adâncul sufletului lor o mare. adună materie fluidică şi îşi fabrică un corp fluidic.sinucidere. ca o notă mai amănunţită a fenomenului destrupării. cel superior . una din marile Lumini ale Pământului. în scopul conştientizării sau a plăţii unor greşeli din trecut. au oftat şi au plecat. La ora fatală. nu vrea să revină la viaţa veşnică. spre ispăşire. s-au întors pe partea cealaltă. O desprindere uşoară de trup o au şi cei idioţi. 3. vin şi se arată spiritului candidat la naşterea în lumea spaţiilor şi stau toată noaptea de vorbă. şi la nevoie o găsesc înregistrată în arhiva spirituală a planetei noastre. de o oarecare momeală. în unele cazuri spiritul întrupat s-a ataşat atât de tare de viaţa şi bucuriile pământeşti. care îi procură atâtea plăceri lumeşti. cu mult superioare. Rolul mesagerului-destrupător a fost. să părăsească trupul şi viaţa terestră. el se opune. resimţite ani de-a rândul. Ca urmare a dispoziţiei sale sufleteşti. spiritul se decide să nu se mai agate cu disperare de materia carnală. care abia mai ţinea captiv sufletul de trup. desigur.mâhnire. crimă ori accident. de trupul în care şi-a dus atâţia ani nenorocita existenţă terestră. spiritul şi perispiritul se află deja în afara trupului. din care. fără nici un zbucium.va ieşi învingător. orbi. cocoşaţi. au uitat de ceea ce s-au angajat în faţa Forului suprem. în locul forţei. şiretenie. O simplă formalitate legală.

cu puteri dublate. să părăsească din prima secundă trapul. asemenea unui sorb. El atrage la exteriorul corpului fizic . şi deci perfecţionată. lângă muribund să nu stea decât o singură persoană. deschizând ochii.căci orice materie îşi are viaţa şi memoria sa . Cum spiritul nu poate sta în preajma globului pământesc fără acest înveliş. eterică. cu mare prudenţă. urcând tot mai sus pe treptele evoluţiei.tot perispiritul.şi ale universului . ca să poată fi smuls din pământ. pentru a nu mai avea puterea de a reţine. pentru a înlesni desprinderea spiritului ce şi-a terminat şcoala vieţii terestre. aceasta se risipeşte şi dizolvă în spaţiul înconjurător. pe cale de eliberare. exercită o foiţă de reţinere puternică. pentru că în acest caz spiritul va suferi pe tot timpul şederii sale în spaţiu. treptat. aceste particule eterice de o calitate inferioară vor prejudicia felul şi calitatea noului corp fizic.fir cu fir. particulă cu particulă . După gradul evolutiv al entităţii spirituale care se destrupează. reia pentru câteva clipe cursul vieţii terestre.familia şi prietenii muribundului. Din această cauză spiritul suferă o comoţie în urma căreia îşi pierde pentru multă vreme conştiinţa. Iată motivul pentru care recomand . dezagregarea corpului este lentă. dar tot atât de greu se desprinde din lut la ora fatală. la crearea unui nou înveliş planetar. De aici necesitatea ca în ultimele momente. Al treilea. pentru ca ea . readus din nou în trupul său. spiritul mai păstrează oarecum legături fluidico-sufleteşti cu fostul său trap. aducându-se prejudicii viitoarei sale reîntrupări. Al doilea. să se adune într-o cameră mai depărtată şi să rămână acolo în tăcere şi rugăciune. superior celui dintâi.să iasă cea dintâi. de sfâşietoare." . în care se va întrupa spiritul în viitor. In acest scop. şi nu brusc. încât spiritul este rechemat.Prima carte „Greu ş-a afundat în lut spiritul când s-a reîntrupat. sufletul. în plus. O dată ce cordonul fluidic ce leagă sufletul de trup a fost tăiat.fiind de esenţă divină . este absolut necesară. iar legăturile fluidice se desprind încet de tot ce a aparţinut fostului trap pământesc. atrag din nou în afară pe cel care şi-a întrerupt calea spre descătuşare. pentru ca după ea să vină. Prezenţa acestor mari entităţi spirituale. cele şapte haine eterice ale scânteii. în momentul întrupării lor. Motivul acestei operaţii este următorul. operă asemănătoare cu tăierea rădăcinilor unui copac. operează din exterior. în acelaşi timp. pentru că în jurul muribundului. oarecum galvanizat de dorinţa vie a celor din jurul său. taie pe rând toate firele fluidice ce sunt aninate de celulele trupului. prin forţa sa atractivă. spirite superioare sosite la momentul hotărât. pentru a uşura efortul celui ce-şi părăseşte cuşca în care s-a prins atât de puternic la reîntruparea sa. i se tulbură claritatea conştiinţei. şi-1 aglutinează într-o masă care prin memoria ce o posedă . care prin jalea şi prin dorinţa lor de a menţine printre ei pe iubitul lor. însă această revenire e de scurtă durată. spiritele destrupătoare îl îmbracă cu o nouă haină fluidică. Se întâmplă uneori. în acest mod fiecare materie a creaţiei este spiritualizată. privind şi chiar vorbind conştient în lumea fizică. o haină provizorie în care se va prezenta în faţa Forului suprem. meşter în mânuirea fluidelor.60 Din tainele vieţii . Aşadar o haină nouă se va creea din materia ce a mai fost utilizată. După ce spiritul s-a desprins de trup şi a devenit liber.în special occidentalilor vechiului continent . este învinsă de forţa atractiv spirituală a entităţilor superioare. adeseori se află membrii familiei sale. rând pe rând. când i se va da una potrivită ascensiunii sale evolutive. a destrupătorilor. care. fiecare cu o misiune specială. ca forţa celor din jurul muribundului să fie atât de puternică. e nevoie de concursul mai multor forţe spaţiale. deoarece prin incinerare ultimele legături fluidice ale trapului cu fostul său stăpân şi constructor se rup brusc. Prin înmormântare. Cât priveşte materia hainei planetare dezbrăcate. asupra scânteii spiritului. Acest destrupător. pentru că foiţele spirituale. de cel mai înalt grad ierarhic. pentru că altfel spiritul suferă. Aceste legături trebuie rupte treptat. superior celui de-al doilea. Cel mai mic în grad are rolul de a demagnetiza şi deelectriza corpul fizic. Această forţă atractivă a celor iubiţi este neutralizată. Toţi ceilalţi . absolut identică cu forma trupului ce agonizează pe patul de moarte. materia sa se descompune în minerale. care prezidează destruparea. Această materie planetară va servi entităţilor spirituale de acelaşi grad evolutiv cu a entităţii care a dezbrăcat acest corp planetar. duhul e luat de spiritele asistente şi este înconjurat cu o reţea fluidică creată de ele. celelalte părţi componente ale spiritului. se străduieşte ca nu cumva să mai rămână legat de perispirit resturi din materia eterică a corpului vital. atrăgând toate particulele eterice ce formează perispiritul spiritului. acest savant al spaţiilor lucrează asupra celei mai divine părţi din om. Dezbrăcarea hainei planetare trebuie să se facă treptat.înmormântarea în locul incinerării.se adună într-o formă umană. sosesc trei mesageri-destrupători. a unui puternic magnet spiritual. Deşi devenit liber. spiritele asistente îl dezbracă şi de haina planetară.

acestea vor fi aduse de către ghidul cercului. Comunicarea provine de la entitatea spirituală a unui soldat care a murit de tifos. o concordanţă de informaţii fundamentale şi repetate. oferindu-ne prilejul de a compara între ele detaliile conţinute în diferitele comunicări obţinute. care dispreţuiesc cu atâta uşurinţă aceste probleme de o covârşitoare importanţă. Primul sentiment penibil m-a cuprins când îmi zbură gândul la scumpul meu frate. în formule luminoase. Dacă aceste comunicări se vor potrivi şi asemăna în părţile lor fundamentale cu cele primite de alţi mediumi. judecătorul Peckam. din veşnicie. văzut şi auzit în jurul lor în acele momente şi cum se simt acum în sfera.. Iată cum se exprimă eminentul profesor universitar Hyslop.până trece în deplină conştiinţă în lumea spirituală. In momentul când m ă afundam în mare. din SUA. prietenilor sau cunoştinţelor noastre. în timpuri şi localităţi diferite. concordă între ele. dată fiind natura minunată a noii mele existenţe. referitoare la moartea bunului său prieten şi coleg. răceală sau asfixiere. mi-au trecut prin faţa privirii. Fără să invocăm noi anumite spirite. prin intermediul unui medium. Pentru a cunoaşte cât mai pe larg întreaga gamă de fapte ce au loc în momentul când spiritul părăseşte corpul său fizic . am însoţit-o pe mama. va avea o mare valoare pentru demonstrarea existenţei reale a lumii spirituale. extrasă din lucrarea eminentului profesor universitar italian Bozzano. păşeşte pragul existenţei lumii fizice. de o mare Lumină cerească. nu poate exista nici o îndoială că cele văzute şi simţite de spiritele care se destrupează sunt o realitate ce constituie un capitol din marea serie de fenomene desfăşurate în natură. venită pentru a mă primi şi conduce. Fiind întrebată ce impresii a avut când a intrat în lumea spirituală. şi ne vor descrie cum au trecut pragul morţii. desigur că n-aş fi adoptat pe acela impus de legea destinului. ţ inându-mi so ţ ia în bra ţ e. din copilărie şi până rni-au apărat părinţii. entitatea spirituală a răspuns. Iată un mic pasaj din expunerea făcută de judecătorul american Edmonds. din rândul rudelor. Nici unul din amicii mei. nu am încercat nici o senzaţie de frică. acum nu mă mai plâng de ceea ce mi s-a întâmplat. Numai entităţile spirituale care au trecut prin această experienţă ne pot descrie impresiile şi ideile avute în momentul părăsirii trupului. îşi dau aerul că ar cunoaşte toate fenomenele naturii? Cărţile literaturii revelate sunt deosebit de importante pentru că ne dau o idee asupra lumii spirituale.trebuie să luăm legătura cu Cerul. şi mama îmi întinse mâna şi mă trase din apă. care a pierit într-un naufragiu. n-au lipsit la apel. O expunere şi mai interesantă o găsim în cartea „Startling Fact in Modern Spiritualism" scrisă de medicul american E. Wolfe. nu se gândesc că. Dar aceşti domni." Voi descrie una din comunicările celor ce au trecut pragul morţii. Dacă aş fi putut să-mi aleg în acel moment modul destmpării.. M-am desprins de trup aproape fără să-mi dau seama şi avându-mi soţia strânsă lângă mine. ce au simţit.Moartea 5/ Voi prezenta câteva expuneri ale unor entităţi spirituale. Toate scenele. se constată că învăţămintele transmise de entităţile spirituale care ni se revelează prin mediumi diferiţi. aşadar ele nu ne pot orienta asupra senzaţiilor resimţite de spirit în momentele când. „. Când m-am scufundat în apă. procedând astfel. Numai după relatările lor vom putea reconstitui întreaga serie de fenomene ce au loc în momentul morţii fizice. în momentul morţii. Nu-mi amintesc să fi suferit. dând dovadă de o energie pe care n-am înţeles-o decât abia acum. în nivelul spaţial în care se află. văzute de cei din jurul muribundului. dar mama îmi observă neliniştea şi-mi spuse: «Fratele tău nu va întârzia să vină şi el aici». după ce a studiat ani de zile fenomenele spirituale şi mesajele primite de la entităţile spirituale care au părăsit lumea trupească. Este evident că. ca şi cum ar fi fost gravate în mintea mea. am revăzut ca într-o panoramă evenimentele întregii mele existenţe. toate acţiunile făcute în decursul vieţii trupeşti. aparţin lumii fizice. dar numai într-un cerc de revelaţie condus de un ghid. intitulată „Letters and Tracts on Spiritualism". care se zdrobeau deasupra capului meu. unde îşi va petrece existenţa o bună vreme . Nu-mi amintesc de asemenea să fi auzit zgomotul valurilor. Or din cele primite până acum. orice sentiment dureros dispăru din sufletul meu. „Majoritatea oamenilor ridiculizează conceptul unei lumi spirituale." la moarte. în timpul războiului pentru abolirea sclaviei dintre statele de nord şi cele de sud ale SUA. Fenomenele exterioare. trăgând după el sufletul sau perispiritul. într-un spital. Cu toate acestea. Din acel moment. în asemenea împrejurări. care ne descriu principalele impresii trăite în momentul trecerii lor din lumea fizică în cea spirituală. .

le-am gustat ca şi atunci când s-au produs. către condiţiile de existenţă corespunzătoare meritelor şi lipsurilor noastre. . spunându-mi: «Jim. Toate entităţile spirituale. Dar în lumea spirituală nimeni nu e părăsit. în aceste condiţii. nu mi-am putut face nici o idee despre existenţa omului dincolo de mormânt.Vă spun că cei trei camarazi nu m-au părăsit. pentru a-i întări.este foarte interesant. fără excepţie. Stockwell comunică prin mediumul numit Ernest H. care mă înconjura cu toată atenţia. de îndată"ce încetează funcţiile trapului . în lumea spiritelor poţi să creezi.ca şi cel al renaşterii în lumea spirituală . „Când eram în lumea terestră. iată-te. Duhul la început nu bagă de seamă că a dezbrăcat trapul. când ies din criza morţii sunt primite de conducători experimentaţi. cu o precizie de neînfrânt. Primii mei paşi în lumea cerească au fost supravegheaţi de ghidul meu. orice doreşti. Am fost primit. . Peekam. Dar până la această întunecare. Moartea nu poate suprima afecţiunea. gândul meu lucra într-una. gravitând în sânul acelor legiuni spirituale în mijlocul cărora se va simţi foarte bine. . Ea m-a condus departe de acel loc.proces care poate dura uneori im timp foarte lung . Pe timpul meu nu se prea cunoştea posibilitatea comunicării cu entităţile spirituale. dar nu puteam să-mi dau seama ce anume. el rămâne deosebit de tulburat. Nu mă mai simţeam bolnav. Acolo. când gmdurile se pierd încetul cu încetul.Desigur. Una din primele descoperiri în această nouă lume a fost aceea de a mă descoperi pe mine însumi. prin traiul său pe pământ. Lumea noastră este cea mentală. Mi-am amintit deodată de toate evenimentele vieţii. camarazi pe care eu însumi îi îngropasem. consola şi asista. Pot afirma că prima mea impresie în lumea spirituală a fost proba că iubirea soţiei mele nu slăbise prin moartea ei. Voi descrie în două cuvinte natura substanţei întrebuinţate în construcţiile sau creaţiile mediului nostru spiritual. In mod normal. Credinţa o aveam. Ai venit la noi?» Am privit-o cu atenţie şi deodată am strigat: «O. dar dacă se întâmplă să observe prea devreme acest lucru. îmi vedeam trupul întins pe pat şi-mi ziceam: «Ce fenomen ciudat!» Am privit înjurai meu şi mare mi-a fost mirarea când i-am văzut pe cei trei camarazi ai mei ucişi în tranşeele din faţa Wickburg-ului. îmi spuse că trebuie să mă odihnesc şi să dorm. surori. nici împiedica întâlnirea a două spirite care s-au iubit pe pământ. întărit şi ajutat de persoane cunoscute pe pământ şi care mă precedaseră în marea călătorie. spus şi gândit. Dincolo de moarte ne aşteaptă pe fiecare o situaţie pregătită de noi pe pământ. Ei vor intra în noua existenţă după cum cer condiţiile lor morale.Am avut o senzaţie asemănătoare cu aceea când te cuprinde somnul.suferinţele fizice şi mâhnirea sufletului încetează şi ele. Marea lege a afinităţii reglează acest proces inexorabil. Calificările noastre spirituale ne fac să gravităm. e inutil să mai spun că atunci când m-am găsit în lumea spiritelor. vine o dezlegare sublimă: spiritul renaşte la o nouă existenţă. M-am culcat şi am dormit mult timp. După destrupare. n-au venit să mă primească. din momentul destrupării mele până în momentul când îmi făcui intrarea în lumea spiritelor. următoarele idei. Odată sosiţi. şi încetul cu încetul se trece gradat la starea de inconştienţă absolută. intelectuale şi spirituale. plină de devotament şi afectuoase mângâieri. cu puterea gândului. Dar ceea ce constituia pentru mine suprema bucurie. mamă-mare. la locuinţa ei.Ce ai simţit apoi? . Adevărata mea personalitate se desfăşura înaintea mea cu toată cruzimea culorilor şi această descoperire nu era prea măgulitoare pentru fiinţa mea. Aveam o vagă bănuială că s-a întâmplat cu mine ceva ciudat. în această culegere de comunicări. care se învârteau mereu înjurai concepţiilor obişnuite . care. precum şi metodele întrebuinţate. A. Procesul morţii fizice . Vino cu mine»." Extragem un caz din lucrarea intitulată „The Morrow of Death by Amicus". Nu rămânea decât să faci teorie şi să ai credinţă în Dumnezeu.Prima carte „M-am simţit ca şi cum m-aş deştepta din somn. mai ales când moartea a rapt legături afective puternice. fraţi. Dar aripa morţii o dată trecută. a fost întâlnirea cu scumpa mea soţie. Nu poţi să te duci în alt loc decât în sfera de care aparţii. îmi aminteam de jocurile şi glumele din copilărie. Mediul care îi va primi va fi determinat de gradul lor de spiritualitate. spiritul preotului N. Aici aveam bunici. . a gândului. cu toate acestea. Aveam asupra acestui subiect idei confuze şi nesigure. el se adună cu semenii săi. de tot ceea ce am făcut. de tot ce am văzut şi auzit.62 Din tainele vieţii şi ale universului . care mi se adresă. tu eşti?» «Eu sunt. am rămas profund mirat în faţa realităţii. Omul merge după moartea sa în locul de el pregătit. referitoare la moartea sa fizică. dragul meu Jim. Tot .Locuinţa de care îmi vorbeşti are aspectul unei case de pe pământ? . lucra de care mă miram grozav.Povesteşte-ne primele tale impresii când ai sosit în lumea spirituală. mi se părea că umblu pe pământ solid şi am văzut o femeie bătrână. în acel moment.ale unui paradis rezervat celor buni şi ale unui infern gata să înghită pe cei răi.

Dar. că mă consideră moartă. Nu vedeam nimic din ceea ce credeam că se va produce în timpul crizei morţii. este creaţia gândirii. referitoare la un fel de «epilog al morţii». şi treptat o somnolenţă mă năpădi. da. dar degeaba. un cearşaf alb îl acoperea. cu o voce şi mai tare. şi anume iubirea purtată persoanelor dragi pe care le părăseam. Noi suntem fiinţe construite din gândire. Atenţia îndreptată asupra actului morţii mele fizice sfârşi prin a mă obosi. te asigur că procesul de care îţi vorbesc este foarte simplu. toate emoţiile. să conceperi asemenea lucruri. dar văzând. un singur sentiment domina atunci conştiinţa mea. tot ce e utilizat aici. Mă simţeam gata să înfrâng criza morţii cu o seninătate filosofică. apropierea domoală a marelui ceas. Mă simţeam bine. Citisem descrieri interesante. Vouă vă este greu. Dar concentrându-mi mai bine atenţia. din contră. Eram surprinsă. iar unii chiar deloc cele afirmate de noi. cei ce trăiesc în mediul terestru. risipind teama produsă de ora fatală asupra omului. prin puterea gândului. am văzut că ele sunt. «Dumnezeul meu! înseamnă că am murit!» - . Casele sunt zidite de spirite specializate în a modela. Cu toate acestea. De aceea am hotărât să o chem pe una din ele. un singur gând. Unele din ele sunt exteriorizări inconştiente ale unor spirite. Ameninţările bisericii pierduseră de mult orice putere asupra mea.Moartea 53 ceea ce se vede aici. cu faţa palidă. şi în plus era o încăpăţânată în părerile ei». şi existăm într-o lume creată prin gândire. vor înţelege cu greu. O altă voce răspunse: «O. sunt rezultatul foiţei' creatoare a gândului voit şi cu un scop determinat. ce înseamnă asta? Mă credeau moartă? îmi veni ideea că poate doar se prefac. nu prea înţelegeam sensul conversaţiei lor. Am chemat din nou. Am rămas deci liniştită în faţa progresiei lente a agoniei mele. Deodată. mai târziu. şi totuşi nu-mi era teamă de această plecare. Atunci m-am decis să întrerup bârfa lor.tot atât de solidă şi durabilă ca piatra şi metalele din mediul vostru terestru. care scapă cercetătorilor ştiinţifici. prin actul morţii fizice. reflectam asupra faptului că am mai încercat o senzaţie asemănătoare de două ori în viaţa mea pământească. Nu voiam să pierd această supremă ocazie de a câştiga cunoştinţe psihologice. în jurul nostru iau formă creaţiile gândirii noastre. citind şi auzind despre fenomenele şi manifestările spiritului a devenit credincioasă. Trecând dincolo. că în cursul acelei perioade de semiconştienţă. cum se întâmplă adesea. mergând eu la ele. observaţiile mele. în virtutea căreia evenimentele vieţii se derulează în conştiinţa muribundului. într-un mediu necunoscut. Era atât de dulce şi mă odihnea atât de bine. care a precedat starea de inconştienţă totală. cu interesul unui cercetător. învăţămintele date acum pământenilor. lucra ciudat: îl puteam vedea şi prin această pânză şi am recunoscut în acel manechin trăsăturile mele. Iată fraza în discuţie: «Fără îndoială.în raport cu noi . fireşte. ceea ce îmi demonstra că nu eram pe punctul de a muri. Eu nu am avut nimic din acestea. radical deosebit de al nostru. Prima reluă: «Pentru asta a fost lovită mereu de atâtea nenorociri». sperând să pot comunica. natural şi eficace. dar venind aici. spirituală. Mi-am propus chiar să urmăresc. Substanţa asupra căreia se exercită forţa gândirii este . ea comunică prietenei sale. Chiar corpul nostru spiritual prin care ne exercităm activitatea este o creaţie substanţială a gândului Creatorului. care se unesc şi se armonizează cu gândurile celorlalţi. ca un cadavru? L-am examinat şi am văzut că avea braţele încrucişate pe piept şi picioarele întinse şi ţepene. numai ca să aud conversaţia lor. această materie eterică. când îţi dai seama că ai dormit peste timpul convenit. Dar ele nu au luat în seamă chemarea mea şi continuau să vorbească mai departe. vorbeau de mine întrebuinţând verbul la imperfect. ajung să prind înţelesul cuvintelor lor. Şi aşa mai departe. „Ştiam că am să mor. tot atât de solide şi viu colorate ca şi obiectele solide şi colorate ale mediului terestra. Ascultându-le prin uşa întredeschisă. Aici. era o excentrică». care era medium. în felul lor. făcând astfel un serviciu umanităţii. Mă sileam ca raţiunea să-mi stăpânească toate impulsurile. Cine era manechinul aşezat în patul meu. M-am deşteptat marcată de un sentiment de ciudă. Dar am rămas uimită. constituie una din numeroasele taine pe care Isus din Nazaret nu le-a propovăduit decât ucenicilor Săi. urma conversaţia asupra unor incidente din viaţa mea. altele. Desigur. Asemenea vouă şi eu îmi imaginam că toate creaţiile de aici sunt formate dintr-o materie vaporoasă. Dar în curând această deşteptare mi s-a părut şi mai dulce decât perioada care precedase somnul. Cu toate că nu am fost o femeie prea drăgăstoasă. doamna Dufey. Mi se părea că înot în afara trupului meu. pentru că omenirea de atunci nu era coaptă pentru a le primi. aud în camera vecină câteva persoane vorbind cu jumătate de voce. ca să vadă că n-am murit şi că acum mă simt mai bine ca oricând. tot ce există pare a fi constituit după felul cum a lucrat gândirea." Voi descrie acum ideile şi impresiile unei doamne care în timpul vieţii trupeşti nu prea frecventa biserica.

care au trecut înaintea mea frontiera morţii? Mă aşteptam să le văd ieşindu-mi înainte şi urându-mi bun sosit în lumea cerească. în care defectele caracterului meu erau exagerate şi deformate prin convexitatea sticlei reflectoare. comunicările trascendentale primite de doamna Hope Hunter . entitatea spirituală îi recomandă să părăsească planşeta şi să scrie. Această stare n-a durat decât un moment. dar ca şi cum m-ar fi auzit cineva. cuvinte. în câteva numere consecutive. Priveam aspectul feţei mele. puneam în mormânt. o milă negrăită îmi copleşi sufletul. O dată satisfăcute. nu pot să compun un text. Nu ştiam şi nu ştiu nimic despre experienţele spiritualiste. în Franţa. scumpii mei copii. Dar unde sunt spiritele atâtor persoane scumpe. trăsăturile amicei lor decedate. am renunţat la şcoală. care murise pe câmpul de luptă. Cele spuse erau pentru mine ca şi o oglindă convexă aşezată în faţa vederii mele spirituale. că a şi dispărut camera unde mă aflam. alunecam peste el. „Am murit lovit de un fragment de obuz. Eram moartă! Ce senzaţie stranie — să te ştii mort şi totuşi să te simţi plin de viaţă! Cât de neştiutori sunt pământenii! Cum nu ştiu ei că murind. fără să le pot reduce la tăcere. de care mă vedeam separată acum pentru totdeauna. dar." Iată un crâmpei din comunicările fratelui său. Astfel. şi acum sunteţi ai mei pentru totdeauna!»" Cu regret întrerup expunerea acestui spirit care îşi revede apoi părinţii.Prima carte mi-am zis. Numai în acest moment mi-am dat seama că sunt în lumea spaţiilor cereşti. Convulsiile agoniei au fost foarte scurte. spiritele care îmi comunică mă îndeamnă să prezint mesajele primite unei persoane competente în această privinţă. Tot ce-am învăţat. Astfel că prima lecţie spirituală îmi era dată chiar de amicele mele. şi care au venit aici înaintea mea? Pentru ce această izolare în noua mea existenţă? Nu-mi amintesc să fi rostit aceste gânduri. cele două femei se ridicară pentru a veni să contemple. tot ce-am sperat. Trebuia să mă resemnez şi să ascult tot ce spuneau despre mine acele femei bârfitoare. se prezenta spiritului meu cu o claritate de nedescris. Cum . din instinct.femeie simplă şi necunoscătoare a doctrinei reyelate . după moartea tatălui meu. pentru a-mi servi de consilieri şi ghizi. pătrunzând până în adâncul sufletului. care se străduia să-i comunice. ca şi cum aş fi vrut să-i recâştig din ghearele morţii care mi-i răpise. La 14 ani. Tot trecutul meu apăru şi năvăli ca un val în conştiinţa mea. cu privire la marea trecere şi la existenţa spirituală. Era un moment solemn şi înfricoşător. dar totuşi am încercat un penibil sentiment de decepţie. extraordinară! Probabil că murisem de vreo 24 de ore. deci constată prezenţa unei inteligenţe. dar de data aceasta i-am strâns cu adevărat la sânul meu! «O. dragii mei copii. descoperi cu mirare că primeşte silabe. dar m-am trezit în mijlocul unei câmpii întinse. Cu mulţi ani în urmă. dar cele cereşti sunt minunate. cu toate că a treia nu era văzută de celelalte două. mă găseam pe marginea tranşeei. Când am fost lovit. Ulterior ea scrie directorului revistei: „Nu am avut ocazia să mă instruiesc. în fine. Mergeam. cât v-am dorit! Când au apărat aceşti tineri. Mi s-a spus de cei de aici că moartea mea s-a produs în mai puţin de un minut. şi astfel deveni un medium scriitor automat. O. am simţit că sunt copiii mei. Ca atare. i Aflând de moartea fratelui ei. Dar unde erau cei pe care îi iubisem? Unde erau amicii de care eram atât de legată pe pământ. eşti animat de o viaţă nouă. se duse la o prietenă care poseda o planşetă cu literele alfabetului şi încercând să ia legătura cu fratele ei. căci abia reflectam asupra acestor idei. v-am regăsit.nu ştiu. şi în timp ce cu mâna mea invizibilă am încercat să îndepărtez de pe frunte câteva şuviţe albe de păr. şi în acel moment o puternică senzaţie m-a copleşit.64 Din tainele vieţii şi ale universului . se deşteptă în ea dorinţa de a afla ceva despre el.de la fratele ei mai tânăr. am văzut înaintea mea doi tineri a căror frumuseţe întrecea tot ce spiritul uman poate să-şi imagineze. prietenii şi spiritul său ghid. dar groaza s-a risipit repede şi solemnitatea grandioasă a acestui eveniment a rămas singură. In curând. Trei entităţi contemplam acest cadavru. Adesea. plângând pe mormântul lor. unul după altul doi copii mici. al cărei caracter l-au disecat cu atâta cruzime. cu toate că mi s-a părut că au durat ore. gândindu-mă la soarta acestui trup bătrân. Ceea ce făcu. Revista engleză „Light" publica în anul 1922. După încetarea convulsiilor. fulgerător. distrusă de suferinţă. m-am . deveniţi acum adulţi. Adormisem în lumea pământenilor şi m-am deşteptat în lumea entităţilor spirituale. fraze. în acest scop. cu lacrimi de durere şi disperare. însă. N-am mai ezitat şi am întins braţele ca şi altădată pe pământ. Peisajele pământului sunt frumoase. Frumuseţea peisajului era de nedescris. pentru ultima oară. ca întn-un vis. pentru a examina şi alte mărturisiri din lumea spaţială. Izolarea în care mă aflam nu mă înfricoşa. lucru ciudat: picioarele mele nu atingeau «pământul». pe care îi adoram. întindeam braţele înainte. era pentru prima oară când trebuia să mă văd în lumina în care mă vedeau alţii.

ca şi cu ochii trupului. Nu mai ştiu cât timp am stat aşa. aveam în cap descrierile din cărţile bisericeşti despre coruri şi harfe îngereşti. Mi-amintesc numai că în acest timp nu-mi mai vedeam camarazii şi nu mai auzeam zgomotul bătăliei. vin anumite entităţi spirituale. Nu întrerupem lucrul nostru decât când ne simţim obosiţi. Aceasta înseamnă că el are încă raporturi cu lumea terestră. de multe ori la el. dezorientat. Pentru acum. Or primul lucru este să convingi spiritul că nu e mort. unde l-am văzut dormind alături de mama lui. unde îşi văzu mama. Părăsind trupul său. îi vedeam tot atât de bine ca şi cu ochii trupului. tata mă conducea. constatând cât de rău m-am purtat. soţia şi pe tine cu soţul tău. şi deodatăjn-am trezit acasă la mine. în timpul şederii în tranşee. în mai puţin de o secundă am fost lângă ea. la locul unde am căzut mort. l-am recunoscut şi m-am aruncat plângând în braţele lui. După aceea. dar nu-mi puteam imagina adevărul. Eram deosebit de emoţionat. unde trăim acum. care te-au impresionat atât de mult. Apoi tata adăugă: «Formulează-ţi puternic dorinţa de a fi lângă ea şi eu voi face la fel». pare pătrunde trupul. lucrurile diferă întrucâtva. spiritul mai rămâne câtva timp impregnat de fluide umane. Eram apoi într-o stare de confuzie de idei. ca spirite. împreună. Primul gând al fratelui tău . copilul. criza morţii este aceeaşi pentru toată lumea. corpul eteric. dar mai târziu. Imediat după moarte. cu această misiune sunt însărcinate rudele noului sosit. o ceaţă. după ce am murit. Când a sosit momentul fatal. Ştiam că am murit! Aici mi s-a întâmplat un lucru ciudat: am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieţii mele. . Atunci am revenit în Franţa. dar nu-mi puteam explica acest fapt. el s-ar simţi pierdut. Voi încerca să-ţi explic cum s-a petrecut acest fenomen. acum vă văd asemenea unor corpuri diafane. intervine spiritul ghid al acestui tânăr. neputându-şi da seama că au murit. fluidele corpului vital. Pe urmă te-am văzut pe tine şi pe John (soţul sorei sale). Iată comunicarea sa: „De îndată ce a fost lovit de o schijă de obuz. un spirit se apropie de mine. pe când în realitate eram o umbră. Să ştii însă că oboseala noastră este de altă natură decât a voastră. în timp ce corpul eteric se eliberează de trup. Fireşte. şi în perfectă . dar ea nu a dat nici un semn că m-ar fi auzit. De asemenea nu-mi puteam explica faptul că atunci când vă vizitam. scumpa mea soţie Carrie. Era tatăl meu. el rămâne învelit numai de corpul sufletesc. începe să se desfacă de el. într-o altă comunicare. Dar ce ciudat! vedeam gândurile camarazilor mei! Am aflat astfel că au rămas foarte impresionaţi de moartea mea. credeau că visează. dar mi-am dat seama imediat că îl cunoşteam de pe când întrupat fiind. aşa cum eram înainte. ea găsindu-se într-un loc îndepărtat. Era împreună cu tata-mare şi cu unchiul Waiter. pe măsură ce vitalitatea se retrage. Aici sunt foarte ocupat. înfricoşat. şi aşa suntem cu toţii. care dă explicaţii referitoare la cele spuse de pupilul său. în primele momente nu l-am recunoscut. pentru a da ajutor spiritului ce se destrupează. pentru a se asigura că eram cu adevărat mort. tata îmi spuse: «Vrei să o vezi pe mama-mare?» Nu o întâlnisem încă în lumea spirituală. într-o zi. adică vă văd aşa cum veţi fi aici. De aici tresăririle convulsive ale mâinii tale.«Will». în momentul morţii. ei însă. vă vedeam pe toţi ca pe o ceaţă.Moartea . în fond. era faptul că mă vedeam şi simţeam absolut ca şi mai înainte.sănătate. v-am văzut ca şi când eram printre voi. aşteptând venirea mamei la noi. Mă vedeam soldat. Fără acest sprijin. încurajându-mă şi spunându-mi că nu va trece mult şi-mi voi recâştiga echilibrul mental. când v-am vizitat acasă. Fratele tău ţi-a spus că s-a transportat imediat la Somerset. Necunoscutul i se prezenta teribil în spasmele agoniei sale. Am făcut-o amândoi şi deodată ne-am avântat în spaţiu cu iuţeala fulgerului. M-am gândit apoi la mama şi m-am văzut transportat la ea. Dar pentru un soldat ucis fulgerător. voi îmi deveneaţi din ce în ce mai puţin corporali. înainte de a pleca în război. pentru că vedeam la fel ca înainte. . fratele tău a ştiut că ora morţii a sosit pentru el. Este o naştere întocmai ca şi a unui copil în mediul terestru. După care m-a condus la locuinţa sa. în aceste condiţii este suficient ca el să se gândească la un loc oarecare. Când amicul meu Frank s-a apropiat de cadavrul meu. şi aici e nevoie de o îngrijire." într-un alt mesaj. în momentul când îţi comunica. Dar ceea ce era de neînţeles pentru mine. a retrăit aceste grozave momente. nu m-am gândit niciodată la condiţiile probabile ale lumii spirituale. Procesul e asemănător cu acela al ieşirii fluturelui din crisalida sa. pentru ca să fie transportat la locul unde îl poartă dorinţa sa. Şedea pe pat. i-arn adresat câteva cuvinte. Eu mi-am dat seama imediat că am murit. de ajutor. entitatea adaugă detalii referitoare la momentul morţii sale: „Au murit şi alţi camarazi de-ai mei. pe care nu-1 cunoscusem în timpul vieţii mele terestre. îţi voi vorbi altă dată de ocupaţiile mele. ca umbre. treptat. Primul meu gând fugi la Ben al meu (micul său copil). în timpul somnului. noapte bună!" ■. în general. mi-a fugit gândul la Cer. l-am văzut încă o dată. Tata era toţ lângă mine. 55 văzut din nou. dar când mă cheamă pe nume .

Căzusem la baza unei stânci. Viziunea se desfăşoară înaintea noastră într-o secundă. entităţile spirituale creează tot ce au nevoie. El spune: «Puteam să văd ceea ce gândeau camarazii mei». O secundă dn viaţa terestră mi-a fost de ajuns să mă sinucid.îi atrage atenţia prietenei sale. Acum nu mă mai simt egoist. viaţa sa greşită. precede sancţiunilor ce vor urma şi cărora trebuie cu toţii să ne supunem. două persoane ce erau prietene. Faptul acesta are loc în viaţa spirituală. Mi s-a aplicat un tratament energic. în vederea corectării greşelilor noastre. şi cu toate acestea am în jurul meu spirite generoase. j sunt aici lângă voi". Tatăl vostru a murit în plenitudinea vârstei adulte şi de aceea fiul său nu 1-a recunoscut. care calcula timpul după intensitatea evenimentelor. dar ea ne apasă prin volumul său şi ne zguduie prin intensitatea sa. se adresă celor două femei: „Dar eu nu sunt mort. pentru a nu da o extensie prea mare acestei expuneri. ceea ce mă îngrozea. o creştere a corpului spiritual există şi la noi. făcându-mă de nerecunoscut. de câte. Atunci ne vedem aşa cum am fost. oricum. Prin forţa gândului unită cu voinţa.care era de faţă şi totuşi invizibil tuturor . dar necesar. Spiritul ghid al doamnei Earle . ca o spovedanie. că în lumea spirituală gândirea şi voinţa sunt forţe prin care se poate creea orice doreşti. Este absolut adevărat. în definitiv.j îi spuse să nu răspundă nici un cuvânt acelui spirit şi să continue să citească. N-aş putea să-ţi spun cum se produce acest fenomen. Comunicarea lui a venit prin doi mediumi. „De câte lucruri trebuie să te dezobişnuieşti când vii în noua existenţă! Oh. care în general. pipăind prin întuneric. a putut să-i vadă ca şi cu ochii fizici. Am descris până acum comunicările unor entităţi spirituale care au dus pe pământ o viaţă morală obişnuită. Fratele te-a informat că trăieşte cu tatăl său în locuinţa acestuia. şi totuşi şi-a dus viaţa în petreceri." Ne oprim aici. Toate acestea s-au produs într-o secundă a timpului vostru. făcând abstracţie de prezenţa spiritului. am fost cuprins de întunericul cel mai profund. pe când cele două prietene erau din nou împreună şi comentau cele citite într-o carte a literaturii revelate. O tăcere de mormânt era în jurul meu. spiritul a fost convins să-şi destăinuie. i s-au părut ore. ba chiar am o mare simpatie pentru toţi. când i-a vorbit. şi venind vorba de persoana lui. Am încercat să merg. e un procedeu fotografic. ba chiar şi depravări. sunt înregistrate pentru totdeauna în eterul care impregnează organismul nostru. i doamna Earle vede din nou aceeaşi fantomă. aspectul lor se schimbă. de la leagăn până la mormânt. îl recunoscu totuşi. pentru că au trecut prea mulţi ani de atunci si el a atins în lumea noastră o stare de o radiantă frumuseţe. de câte! Dar cum să faci ca să te ridici? E târziu pentru mine. ceea ce se întâmplă des. Apoi. Iată ce spune un nobil englez care nu era un om rău. având chipul unui om brunet. care mă încurajează. în lumea spirituală nu te poţi înşela. forme pe care toate entităţile spirituale ştiu să le citească. într-adevăr. constatând cât de rău m-am purtat».clarvăzătoare . destrupatul nu se aşteaptă să se întâlnească cu rudele lui. Ţi-am explicat altă dată. O altă afirmaţie a fratelui tău e desluşită prin ea însăşi. j j [ într-o zi. până la punctul deplinei lui validităţi. După aceea. doamna Earle . Gândirea e totul în lumea spirituală. îmi părea însă că licăreşte în depărtare o lumină . dar fundamentul lui rezidă din timpul existenţei noastre terestre. în general. Toate acţiunile şi gândurile. într-un alt mesaj. pe când doamna Dismore cânta la pian. ideile se exteriorizează din fruntea lui şi iau anumite forme concrete.Prima carte a fost îndreptafcu mare iubire către soţia şi micul său copil. iar un bătrân redevine tânăr.66 Din tainele vieţii şi ale universului . că vede o entitate spirituală. Fratele ţi-a comunicat cum 1-a întâlnit pe tatăl vostru. dar fratelui tău. Nu zăream nici o lumină. care părea că ascultă subiectul comentat de cele două j prietene. fratele tău ţi-a povestit: «Am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieţii mele. Un copil care părăseşte viaţa terestră creşte până atinge maturitatea. Când un pământean gândeşte. şi fiind impregnat încă de fluide umane. Este vorba de un fenomen foarte important al existenţei spirituale. iată-mă. Am fost identificat după hârtiile avute la mine. Spiritul ghid al noului venit în lumea cerească îl aduse aici ca să-1 convingă că el într-adevăr a murit şi că acum se găseşte în lumea spirituală. întărindu-mi credinţa că voi vedea şi eu splendorile spaţiilor şi voi auzi armonia cerească. corespunzătoare ideilor sale. La început nu 1-a recunoscut. Un bloc se desprinse mai apoi de sus şi-mi strivi capul cu desăvârşire. A doua zi. Voi descrie acum cele comunicate de o entitate spirituală care s-a abătut din calea normală a vieţii. El se găsi deci instantaneu la ei. După ce a înţeles noua stare şi lume în care se află. şi anume doamna Aimee Earle şi doamna Florence Dismore. pentru că transmiterea gândului este modul normal de conversaţie între entităţile spirituale. bune sau rele.

Atunci m-am întrebat: «Cum? Eu sunt mort? Dar arunci unde mă găsesc? Ce am devenit?» De îndată ce m-am convins că am murit. spiritul se dezbracă. când la dreapta. Timpul necesar acestei purificări nu se poate fixa. apoi. dar o slabă luminiţă strălucea lângă mine şi deveni steaua mea polară. ca să mă asiste.spiritul meu se precipită în abisul remuşcărilor.de natură spirituală. scânteia divină să aibă o vibraţie atât de înaltă. făcându-I un proscris al societăţii. Nu vă puteţi face idee ce frământări se produceau în mine. ca şi fapta contra legilor morale şi divine. Eram într-o casă. iar generozitatea lui îmi sfâşie inima. foc sau gheaţă. De îndată ce s-a purificat. cu atât lumina sa părea că devine mai strălucitoare. eram informat că această adunare de spirite se reunise pentru a mă ajuta. să-1 înviu. Nedreptăţile mele s-au ridicat în faţa mea ca o fantomă. mă grăbesc să mă spovedesc. lectura unei cărţi şi conversaţiile care au urmat. spiritul nu are posibilitatea de a se elibera de ea decât printr-o suferinţă morală şi o durere coiporală . La început am ascultat muzică la pian. dacă puteţi. a chemat spiritele în jurul meu. el era . am căzut la pământ. se scutură de această materie impură. Ne oprim şi noi cu descrierea făcută de această entitate spirituală pentru a nu ieşi din subiectul nostru. încât să provoace eliminarea materiei eterice ordinare. Iertaţi-mă. în fine. obosit. Nu-mi trecea prin minte cine putea fi acel amic generos. instrumentul care face ca spiritul. Spre marea mea surpriză. Gândurile de ură şi răzbunare. Mi se răspunse: «Eşti mort. Parcă nu-mi vine să descriu evenimentele prin care a trecut sufletul meu! Prin bunătatea unui alt spirit . Din această expunere constatăm că omul care a dus o viaţă plină de desfătări şi greşeli. care în fine mă va ajuta să ies din întuneric la lumină. care se ridica din el. Durerea este medicamentul. determină un sorb de fluide inferioare. care se încorporează în corpul sufletesc al spiritului greşit. Acum te găseşti într-o altă lume. dar am fost nevoit să mă îndepărtez. omul care şi-a curmat firul vieţii.Ambrosie. care mă urmărea şi mă arăta ca fiind cel mai mare ticălos. în fine. Am întrebat: «Sunt mort? Dar mai curând mă cred nebun». iar alţii stau secole. într-o zi «nebunia» mea ajunse într-o fază neaşteptată. Nu ştiu cât timp am rătăcit în jurul acestor stânci. De îndată ce îţi vei da seama de noile condiţii de existenţă. Mă întrebam: «Ce să însemne acestea?» Simţeam că înnebunesc. continuă progresul tău spiritual». care îşi mărturiseşte impresiile primelor momente ale trecerii pragului morţii.Moartea 67 şi că prind anumite sunete muzicale. de o calitate inferioară. şi că eu eram cel ce murise. este marcat cu fluide impure. de unde nu puteam pleca. Spiritele din jurul meu îmi spuneau că trebuie să reintru pentru câtva timp în mediul oribil de unde abia mă scoseseră. Ea se arăta. şi în care se aflau două persoane necunoscute. amicul pe care l-am trădat! îmi întinse braţele. într-o depresie morală de nedescris. iar eu mi-am ascuns faţa în umărul său! Mă opresc.. dar numai pentru lumea trupească. pe care l-am părăsit pradă destinului său. cineva îmi face cunoscut că ceea ce se spunea era adevărat. pentru că luptam cu necunoscutul. Am aflat pe urmă că cele două doamne ştiau de prezenţa mea. cât despre mine. Eram înconjurat de spirite doritoare să mă asiste. dar nu se stingea niciodată. dar în sfârşit. când la stânga mea. nu-mi pot ierta ceea ce am făcut. ca o stea de speranţă. Ascultam atent. ca să vă puteţi face o idee despre puterea iubirii mediului spiritual. este atras în sus către nivelul gradului său spiritual. şi noi am trecut prin asemenea crize ale morţii. a percepţiilor fizice. întuneric. înainte de acomodarea la această lume. care atrage iertarea. aflând de la ele că omul posedă un spirit care continuă să trăiască şi după moartea trupului.lângă stânca unde era întins trupul meu. De aici groaza de întuneric şi tortura prin frig sau flăcări arzătoare. venind în lumea spirituală. Asemenea ţie. îmi ziceam: «Ce absurdităţi vorbesc aceste doamne!» Dar deodată. pentru că eşti în lumea spirituală. După puţin timp. fără să mă gândesc la eventualitatea morţii mele fizice. Treptat. destul pentru azi". m-am trezit . L-am privit atent. Când mi-am revenit. m-am regăsit în acelaşi mediu întunecat. surâzându-mi.nu ştiu cum . Am încercat să-1 ridic. respins de mirosul. şi că aceasta se făcea după intervenţia unuia dintre vechii mei amici. Unii stau puţin timp în această izolare.. nu mai pot continua de emoţie.demn de Isus din Nazaret . eşti însă mai viu ca oricând. Sosind în lumea cerească împovărat de această materie greoaie. Cu cât o priveam mai mult. Am văzut cum aceste spirite s-au dat deoparte şi cum un spirit avansa spre mine. dar că o rază de lumină va străluci pentru mine. lucrurile s-au schimbat. Amicul pe care l-am trădat în viaţa terestră. clevetirea şi blestemul. N-aş putea calcula durata şederii în întunericul atenuat prin acea rază luminoasă. . Nu există în lume decât o singură lege: Iubirea. îmi veni iarăşi ideea că trebuie să fiu nebun. Cel care a putut să mă ierte este cel mai sublim dintre oameni. Cu toate acestea. în continuare dau cuvântul unei alte entităţi spirituale. trebuie să-mi continui povestea.

j nu mi se permitea să mă mişc. dureri. | în mintea mea se prezenta confuz amintirea tuturor persoanelor cunoscute. ca şi cum s-ar urca în aer dintr-un moment în altul. Ghidul meu spiritual de moment. Mai târziu am fost cuprins de o mare greutate în respiraţie. Redăm acum comunicarea lui Valentino. a lui Schenk. Blavatski.Prima carte Cine nu a auzit de celebrul actor Rudolf Valentino? Acest distins artist în viaţa sa terestră era un medium scriitor şi văzător. nebunii. Nu puteam uita surâsul ei încântător. Mă gândeam la lucrurile mele. că Valentino în ultimele momente ale vieţii spunea că vede şi se întreţine cu fosta doamnă Jenny. iahturi. Plăceri. dintr-un moment în altul. Prin surâsul ei. cele mai ridicole. Mă simţeam scufundat în ceva imens. Deşi mă simţeam destul de tare. { şcoala. Nataşa Rambova. doamna H. călătorii. îmi explică faptul că această senzaţie I înseamnă că eu însumi voi veni să te văd. Toată lumea îmi surâdea şi mă încuraja. cu numele Jenny. a tantei Tesie. comunicându-i. şi mă privea surâzând. Acest flux de amintiri îmi adormi [ suferinţele. Sutele de proiecte propuse să le realizez mi se prezentau spiritului. ce mai uşor. am văzut fantoma : lui Jenny. j Aveam impresia îngreunării trupului meu. însuşi spiritul lui Valentino a venit într-o altă şedinţă şi a confirmat că a fost asistat de Jenny în ultimele momente ale vieţii sale trupeşti. îmi văzui copilăria. Mă gândeam la veselii ! mei confraţi. „Pe când mă găseam în condiţii foarte grele.68 Din tainele vieţii şi ale universului . utilizat pe vremuri şi de teosoful Helena Petrovna Blavatski. I mi-am pierdut conştiinţa. primul meu voiaj în America. ale existenţei mele se prezentau ! vii în mintea mea. a Adei. Benjamin Wehner. iar gândul că voi părăsi toate acestea mă îngrozea. Scrisoarea primită de la tine m-a încurajat. Gândul îmi fugea la casa mea. Apoi îmi veniră în gând amintiri în legătură cu tata şi cu mama. | în cele din urmă zile ale vieţii aveam un sentiment inexplicabil de frică. Fiind în turneu în SUA. Când mi-am revenit. despre felul cum a trecut pragul morţii. trecătoare. să mă fi cuprins frica de moarte. Nu cred. Credeam că dacă aş putea j să mă ridic şi să mă ocup de problemele neglijate. dar i am înţeles că va trebui să mor. şi în acelaşi timp. comunicând că a stat tot timpul la căpătâiul muribundului. După o săptămână Nataşa primeşte o scrisoare de la sora ei aflată la New York. cu toate că aveam multe de întrebat. aş fi înlăturat această frică misterioasă. Mă îngrozeam de acest gând. ceva din mine devenea din ce în . . Am văzut figura Măriei. Erau persoane cunoscute doar de câteva zile. la New York. care îmi făcea [ să tremure sufletul. descriindu-i transportul şi operaţia. Viziunea dispăru în secunda următoare. unde făcea şedinţe cu mediumul american G. Viziunea . spunându-i pe nume. printre altele. Soţia lui Valentino. că în curând te voi revedea şi că. am început să înţeleg că o schimbare se produce în fiinţa i mea. Lumea mi se părea mai frumoasă şi mai plăcută ca oricând. locuia în Franţa. a trecut printr-o operaţie care s-a sfârşit cu plecarea lui în spaţiu. Diferite amintiri mi se | îngrămădeau în minte. te voi vedea intrând în camera [ mea. Timpul trecea. a j Muziei şi a ta. la Nisa. venind la mine : pentru nevoile lor. la lucrurile şi animalele mele favorite. feţe şi iarăşi i feţe. braţele întinse către mine şi lumina spirituală j care o înconjura. Atunci. Din acel moment aveam intuiţia că durata existenţei mele terestre | s-a sfârşit. Pe când Valentino era operat la una din clinicile din New York. Simţeam un fel de tragere. Totul îmi părea de mare j preţ. la cele aparţinând altei clase. Toate acestea sfârşiră prin a mă ameţi. costume. soţia sa Nataşa ţinea o şedinţă în care se manifestă spiritul unei bune prietene a familiei Valentino. dar tremuram de necunoscut. [ Trebuia să stau absolut liniştit. a lui Albert. deşi nu ştiam că am să mor. Natural. despre automobile. mai ales când vedea că am nevoie de încurajare. draga mea Nataşa. Am fost surprins de venirea ei şi cred că mi-am exprimat mirarea. operaţia chirurgicală se terminase. \ nu ştiu de unde. nu voiam să mor! O senzaţie ciudată mă cuprinse apoi. sau cu mult timp în urmă. bani. pentru a face act de prezenţă. Feţe. a lui Jenny mă convinsese însă că nu voi mai putea materializa nimic din ceea | ce plănuisem. In fine. Tu ştii că întotdeauna am fost neliniştit în faţa nesiguranţei j unei situaţii. mi se părea că mă scufund în abis. frumoasa mea Italie. părea că îmi spune: «Nu te mâhni că pleci». îmi părea că se desprinde ceva din mine. care îmi plăceau atât de j mult. Ceva misterios şi j necunoscut se arăta ochilor mei în depărtare. Aveam chiar o intuiţie [ ciudată. Ora extremă mă prindea prea repede. Atunci am înţeles că sfârşitul mi se apropie. şi. tot ceea ce făcusem în cursul vieţii mele sosea nechemat. totul. ca şi cum ceva din trupul ş . întocmai cum făcea când era ■ printre noi. la persoanele care îmi cereau ajutor. Era înconjurată de o lumină de culoare roz. scumpa mea Nataşa. lângă Nisa. apoi îşi întinse braţele către mine. în fine. Evenimentele cele mai neînsemnate. dar vie.

meu era smuls. cu tot sentimentul de frică ce îmi [ provoacă faţada unei catedrale ce defila pe dinaintea ochilor. La terminarea \ . Mi s-a dat împărtăşania. j Preotul sosi. şi paralel cu această senzaţie îmi apăru tot cortegiul funerar: prohodirea. M-am spovedit. ca o rază de lumină în întuneric. incinerarea sau înmormântarea — lucruri care îmi produceau oroare.

Valentino îşi continuă povestea. încât nu puteam să desluşesc marea schimbare produsă în mine. după care mă trezesc în salonul unchiului Dick. Eram cufundat într-o splendidă lumină albastră şi am văzut venind în întâmpinarea mea pe Black Feather1. vizitând locurile pe unde au trăit. cu ochi inteligenţi şi generoşi. care în acest răstimp nu au posibilitatea avansării spirituale. Blavatski». încât sunt adevăraţi orbi. Aşadar moartea mă schimbase într-o suflare glacială? M-am îndreptat către un grup de actori de teatru. Mi-am pierdut cunoştinţa.deoarece au fost smulse din lumea materiei. dormind adânc într-un fotoliu. Ca minare. Ultima întrupare a lui Black Feather a fost în India. a ataşamentului faţă de materie şi a pasiunilor lor terestre . şi uneori timp de secole. mă plimbam pe Broadway. Prin urmare . Deodată." spirite turbulente sau fantome. având în acelaşi timp sentimentul că sunt luat repede în sus. al resentimentului avut . mă simt atins de braţ. încât uitasem starea în care mă aflam.vor petrece mult timp jos. lumea plăcerii pe care atât de mult o iubeau . Ceea ce e mai rău este faptul că aceste nefericite spirite rămân alipite lumii pământene timp de mulţi ani. Ghidul meu era pe prag şi îmi făcu semn să avansez. Scările vilei erau luminate. în faţa voastră era Georges Wehner. primele mele impresii când am trecut pragul morţii. la suprafaţa pământului. Mă plictiseam de atâta plimbare printre trecătorii atât de grăbiţi. nu rezistă comoţiei mentale provocată de schimbarea produsă. Iată-mă! Am fost în viaţa terestră H. al fricii. Unele din aceste spirite rătăcitoare sunt atât de neclintite în încăpăţânarea şi felul lor de a gândi pământean. venii piept în piept cu o femeie. de unde veni suflarea aceasta atât de îngheţată pe care am simţit-o?» Această exclamare mă înfurie.din cauza concepţiilor false. O anumită categorie de entităţi spirituale ră mân legate de mediul unde au trăit.ele se găsesc în pătura roşie.Moartea ■ ^ ceremoniei. M-am întors. Luând pe unul de braţ. de scrisoarea ce mi-ai trimis-o când eram grav bolnav. Tu erai cu ea. Dar nimeni nu-mi acorda nici o atenţie. îi strig tare: «Sunt Rudolf Valentino!» Dar omul meu nu auzi şi nu simţi nimic. Situaţia mea mentală se modificase. ca şi de telegrama Muziei şi a unchiului Dick. El continua să discute şi să râdă cu celălalt. Eram în mediu terestra. Mă vedeam şi vedeam atât de reali oamenii. în activitatea sa de raedium. în lumea spirituală. care m-a smuls din apogeul gloriei mele. am încercat un sentiment de singurătate nemângâiată. Se vedea deja o slăbire a interesului publicului. draga mea Nataşa. Biserica mă ţinea ca şi o mână prietenă. Acum râd de mine. Multe spirite nou venite. îmi spuse: «Condamnare la flăcările infernului ţi-a prezis biserica. despre care se vorbeşte atât de mult în experienţele mediumice inferioare. N-aş putea spune cât timp a durat această stare. lângă mine era o femeie cu forme matronale. Ea îngălbeni şi se strânse lângă domnul care o însoţea. Nu-ţi pot spune ce resentiment mă cuprinse atunci! Aş fi plâns de durere şi ciudă. în afara lumii fizice şi totuşi prin lume. strigând: «Dumnezeul meu. Tu ai nevoie în acest moment de un ghid. de naivitatea de a crede că dispariţia lui Valentino ar produce un doliu ireparabil pentru artă." într-o altă comunicare. Aceşti nenorociţi sunt cei cărora li s-au dat numele de spirite rătăcitoare. Am trecut împreună prin mai multe odăi cunoscute şi am ajuns în camera Muziei. printr-un efect al ignoranţei lor. devenind adesea . care se găseau în colţul Străzii 47. care. Mă revoltam împotriva destinului. La un moment dat. îmi amintesc de tine. Dar orice revoltă era de prisos. nu-mi mai era frică. care păreau toţi hotărâţi să mă îmbrâncească. Sunt nişte sărmani orbi. Astfel am început să comunic cu tine. Era noapte. Nu voi uita niciodată vocea sa dulce şi încurajatoare. cea mai joasă a atmosferei fluidice a pământului. „Era în ziua când trapul mi-a fost transportat la locaşul său cel din urmă. în fine. mă luă cu ea. cu hotărâre impetuoasă. mă simţeam deja departe de mediul terestra. am deschis ochii ca şi după trezirea dintr-un greu şi adânc somn. şi zicând aceasta. P. pe Jenny şi pe mama mea. Nu mai eram singur. Această stradă îmi părea atât de reală şi mă simţeam atât de viu. Pe când mă gândeam astfel. Dar după ce trupul îmi era depus în mormânt şi jurnalele au încetat să se mai ocupe de mine. ' Entitate spirituală care a primit misiunea de a fi ghidul spiritual al lui Valentino. Vino cu mine! Nimic nu e adevărat din ceea ce ţi s-a infiltrat în spirit de către reprezentanţii confesiunii creştine. Eram deci totuşi viu! Acestea sunt. Doamna Blavatski îmi spuse: «Acum poţi vorbi cu ai tăi». faţă de persoana mea. aproape de teatru. Mi se părea că arta nu mai poate exista de aici încolo fără mine.

care se produc sau nu.care se produc în mod constant. I se derulează panorama întregii vieţi terestre. 6. referitoare la existenţa omului dincolo de hotarele morţii. fiind vorba de diferite grade evolutive. 3.conştient sau din subconştientul lor . se constată o concordanţă între ele. Constată că entităţile spirituale comunică între ele prin gândire .Prima carte Concluzii De zeci de ani se fac diferite observaţii. de aceea ele se cred tot pământeni. 8. Două duhuri care au trăit pe pământ împreună ca soţi. după intensitatea pasiunii lor. care simţind din depărtare neliniştea sa. nepermiţându-i-se să se ridice la nivelul corespunzător evoluţiei sale. dar imediat aude o voce sosită de departe. care îşi astupă urechile şi nu vor să audă.fundamentale . se yor duce fiecare în nivelul lor spiritual. 7. un timp mai scurt sau mai lung. 4. tot aşa două entităţi spirituale nu pot să treacă în mod absolut prin aceleaşi fenomene spirituale. neştiute de nimeni — că într-adevăr. Din enumerarea acestor câteva cazuri. 9. ca şi alte entităţi spirituale. Sesizează că lumea unde a sosit este splendidă sau întunecoasă. Dintre aceste spirite sunt şi cele ce bântuie anumite locuinţe. este reţinut la suprafaţa pământului. Este întâmpinată de rade sau prieteni. se înspăimântă. 2. 6. 5. al acestei forme de viaţă trupească. să se concerteze între ele şi să debiteze . conform faptelor sale. 5. Examinând seriile nesfârşite de mărturisiri ale entităţilor spirituale ce şi-au dezbrăcat trupul. Observă că lumea cerească este substanţială. 10. marile creaţii sunt rezervate doar anumitor ierarhii de spirite specializate. Nu se poate admite ca persoane inculte sau necunoscătoare ale fenomenelor spirituale. 7. Remarcă faptul că gândirea este forţa creatoare a lucrurilor şi fenomenelor. observă că are un corp eteriform. se experimentează şi se adună material referitor la manifestările spirituale. ea este fosta personalitate terestră. în funcţie de evoluţia spiritului trecut în lumea spaţială. în general. cred că trăiesc tot printre oameni trupeşti. o minte rezonabilă. entităţile spirituale gravitează automat către nivelul spiritual corespunzător. El se alipeşte cu toată puterea sufletului de lucrurile pământeşti. trecătoare precum fumul. 2. Vede că entităţile spirituale străbat spaţiile. Este vocea unui spirit amic. nu poate să nu admită realitatea lor. Azi. ca şi mai înainte. pe care omul nu le cunoaşte şi nici nu caută să le afle. numărul manifestărilor spirituale înregistrate este atât de mare. Când entitatea ce comunică dă probe . După ce-şi vede trupul întins rece şi palid pe pat.prin comunicările ei personale şi intime. iar numărul celor care le-au analizat şi sintetizat este atât de impozant. 3. Din toate aceste afirmaţii se relevă cât de numeroase taine există în operele Creatorului. confirmându-se unele pe altele.despre fenomene identice. petrecute şi resimţite în lumea invizibilă. din ţări şi timpuri diferite. dar pot să se întâlnească şi să-şi comunice ideile şi sentimentele de câte ori doresc. Constată că după cum în lumea trupească nu există doi indivizi absolut identici. moartea fizică nu le produce nici o schimbare în înţelegere. când trec în lumile spaţiale. descrie aceleaşi fenomene. în sus sau împrejurul pământului. dezbrăcată de orice idee prestabilită. Cade într-un somn. Constată că potrivit condiţiei lor morale şi evoluţiei lor intelectuale. Cu toate că orice entitate spirituală poate crea prin puterea gândului său. ca gândul. uitând că e un musafir al pământului. şi există fenomene secundare . Entităţile spirituale dominate de pasiuni umane rămân totdeauna legate de mediul unde au trăit. încât doar aceia nu se încredinţează de valoarea revelaţiilor venite de dincolo de vălul lumii fizice. în acelaşi timp. Este inadmisibil ca omul să manifeste ignoranţă faţă de modul cum moare trupul său. . se poate constata că există fenomene. Se vede om. faţă de sentimentele şi senzaţiile resimţite de entităţile spirituale. 11.70 Din tainele vieţii şi ale universului . Durerea sfâşietoare a celor rămaşi pe pământ îi produc torturi groaznice şi din această cauză nu poate să intre în relaţie cu ei. Fenomenele de ordin secundar prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt: 1. reală şi asemănătoare ca aspect cu cea terestră. Văzându-se singură. 4. şi când ea. Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt: 1.limbajul spiritual. nu crede că trupul său a murit. vine să-i vorbească şi să-1 sfătuiască. indiferent de gradul evolutiv al entităţii spirituale ce se destrupează. La început. care închid ochii şi nu vor să vadă.

în vederea stabilirii noii forme de viaţă. are o pierdere oarecare. viaţa şi ocupaţia duhului Judecata duhului Intrupândi iu-se ca om pe pământ. duhul este chemat sus. asistând ca martor al Divinităţii. După o şedere mai scurtă sau mai îndelungată în spaţiu. dictează o pedeapsă mai mare ori mai mică. de dreptaşul victimei. care i-a adus o critică nedreaptă. în general. în plus. slav etc. apare spiritul culpabil şi acuzatorul său. Prima judecată a duhului are loc în timpul vieţii sale terestre. în faţa unui Tribunal compus din cei trei superiori ai marelui grup din care face parte . Cu alte cuvinte. timp în care a luat cunoştinţă de tot trecutul său. consolându-i. pasiuni şi alte greşeli din vieţile trecute. în înţelepciunea Ei. din timp în timp. şi cere ca Justiţia divină să-i dea satisfacţie. orânduit dinaintea întrupării duhului. pentru că el are deja acumulate destule crime. în decursul vieţii trupeşti. conducându-le paşii. este cunoscută de dreptaşul său. negarea este imposibilă. pacea şi mulţumirea lui. ci cel mult caută să o motiveze. conform hotărârii superiorilor grupului său. După aproximativ 42 de zile . pentru că patru martori glăsuiesc împotriva sa. Acuzatorul îşi formulează plângerea contra fratelui său. ghidul său îl prezintă în faţa celor trei superiori ai Pământului. viaţa îşi urmează firul trasat. duhul e luat de ghidul său. Cu alte cuvinte. Prin urmare. de Stăpânul sistemului solar. duhul va fi prezentat înaintea Forului suprem al Pământului. Divinitatea a hotărât ca multe din greşelile comise de un om trupesc. ordonând în ce nivel va locui pe durata şederii sale în spaţiu. în decursul unei vieţi. După aceea e luat de ghid şi coborât la suprafaţa pământului. ziua plecării a sosit şi duhul trebuie să-şi părăsească locuinţa de lut. în faţa acestui For de prim grad. Aşadar. Pentru desfăşurarea acestei judecăţi. urcat în faţa celor trei superiori ai grupului său. duhurile se coboară în trupurile lor şi nici unul dintre ele nu ştie ce s-a petrecut în acea noapte. Vinovatul nu-şi poate nega fapta. cerând ca nimeni să nu se facă judecătorul semenului său. aceste pedepse nu sunt de lungă durată şi nici atât de drastice. dar în decursul ei intervin lacrimi şi suferinţe. care a văzut şi auzit tot. corectându-i şi încurajându-i. el asistă la înmormântarea trupului său. Inculpatul este însoţit de dreptaşul său. entitatea spirituală sau duhul îşi duce viaţa săvârşind uneori fapte bune. în care sufletul îi este zdruncinat din seninătatea. ori suferă moralmente din cauza unei acţiuni făcută contra persoanei sale. sus în spaţiu. dau o sentinţă provizorie. Duhul s-a întrupat să lichideze sau să corijeze o parte din ele. superiorii îngerilor care conduc evoluţia globului. minciuni. omul trece prin zile grele. pentru a sta o vreme în preajma celor dragi. Dar în zilele următoare. cel mult acuzatul caută să se scuze. un nod apare în urzeală sau bătătură şi pânza iese cu mici noduri. Către dimineaţă. plătind greşelile comise în această viaţă.fapte necugetate. care examinându-1 sumar. aţa de pe mosorul vieţii s-a terminat. Este ca şi cum s-ar ţese o pânză şi. După încetarea vieţii terestre. duhul se prezintă de multe ori în faţa Juriului suprem al marii colectivităţi din care face parte. e fotografiată în arhiva eterică a Pământului. care sunt fructul greşelilor actuale ale duhului. iar Legea divină. La câteva ceasuri sau zile de la greşeala comisă. o pierdere nemeritată. de cele mai multe ori .grupul german. nu va mai putea să le achite niciodată. Aşadar. Astfel fapta este înscrisă în perispiritul greşitului. dar. Acest Juriu suprem al Pământului este prezidat. Cu această ocazie.duhul îşi ia zborul şi se înalţă în nivelul desemnat. dar dacă se adună greşeli noi în cartea vieţii sale. anumite forţe execută sentinţa asupra culpabilului şi el cade greu bolnav. superiorii săi decid coborârea la o nouă întrupare. o suferinţă nemotivată etc. Divinitatea a socotit că nu e bine ca greşelile comise de un duh în decursul întrupării sale să i se înscrie mereu în cartea vieţii. Juriul Pământului . Dar în fine.timp în care se purifică în sferele inferioare . şi. observânduşi trupul pe care 1-a animat şi cu care a gustat toate plăcerile lumii trupeşti. Examinând împrejurările.71 Judecata. judecătorii apreciază gravitatea faptei. cu tot ce se află pe el. încât să schimbe prea mult destinul. latin. să fie plătite chiar în acea viaţă. de la distanţă.

omul a trăit sute şi mii de vieţi. care au terminat ciclul şederii lor pe această planetă. Prin urmare a doua judecată se face între două întrupări ale duhului.ca om trupesc. din alte vieţi. vor fi conduşi de îngerii solari pe o altă planetă. pe care duhul inferior îl primeşte. entitatea spirituală şi-a dus existenţa când pe pământ . Pentru acest examen. Unele din ele au fost mai bune.format din 39 de îngeri. unele mai înţelepte. Judecata fiind făcută. care de acum nu mai au nici un cuvânt. legea evoluţiei 1-a împins mereu mai sus. şi în fine. compus din sfintele duhuri angelice solare. Spiritele inferioare nu au discernământul necesar întocmirii unui destin nou prin care să-şi achite datoriile şi să repare greşelile comise împotriva părinţilor. Acum se face marea alegere. trec pe dinaintea Domnului şi a îngerilor Săi. aparţinând Forului suprem al Pământului. rău aplicat . şi să realizeze mai multe reparaţii. de Guvernatorul solar.Prima carte examinează toată viaţa duhului candidat la reîntrupare . ş i iat ă c ă a sosit finalul ş colii planetare. Cei care au dus o existenţă din bine în mai bine. Stăpânul sistemului solar.000 de ani de existenţă pe acest glob. semenilor. la Judecata făcută în numele Tatălui ceresc. Acum văd toată grozăvia conduitei lor. Timpul trece încet. 2. sfinte duhuri ale Adevărului şi Domnului suprem şi nevăzut . până la viitoarea sa întrupare. compus din 39 de sfinte duhuri angelice.binele şi răul făcut de el. mai multe exigenţe. chiar în acel moment. în numele Celui de sus.duhul decis să se întrupeze îşi prezintă planul întocmit pentru noua sa viaţă trupească. căci ştiu că dreaptă e Judecata Celui care străluceşte cu o lumină orbitoare în faţa lor. în fine. Negrăita ştiinţă a Divinului solar vede meritele fiecăruia. Dar. amănunţit şi nepărtinitor. în fine.72 Din tainele vieţii şi ale universului . a treia şi cea mai înfricoşătoare judecată are loc când s-a terminat ciclul. Unul câte unul. faptele luminoase şi petele întunecate ale existenţei sale. copiilor.vor fi luaţi de alţi îngeri şi duşi pe o planetă inferioară a sistemului nostru.toate greşelile. iar Juriul suprem al Pământului.000 de ani. format din marile entităţi conducătoare ale planetei noastre. şi de Juriul suprem al Pământului. căutând duhurile împreună cu care se va întrupa. După gradul de evoluţie al duhului putem spune că există două moduri în care decurge judecata. cei trei superiori ai grupului său expun fulgerător viaţa lui umană. 3.după o analiză îndelungată . cât au stat pe acest glob. adună faptele. auzită şi ştiută. acum are j j j \ > j j j j j I \ I j [ j j \ [ . când în Cer . prin care să-şi achite datoriile sau să-şi repare greşelile. iar cei care au stagnat. fiind conştientă de puterea legilor cereşti şi cunoscându-şi acum. Ea are loc aproximativ după 26. Pe parcursul celor 26. adică: Să fie aşa precum tu ai dorit. iar cei nevrednici la stânga. şi cei buni şi drepţi sunt trecuţi la dreapta Lui. stând în faţa Divinului solar. dintr-o dată. duhul e coborât de ghidul său în nivelul cuvenit gradului său evolutiv. îndeplineşte misiunea primită de la superiorul grupului său. ca duh . înconjurat de 9 asesori şi 27 delegaţi. examinând planul şi găsindu-1 bun îşi dă binecuvântarea. mai avansată. i se supune. prin liberal lor arbitru. vine spre Pământ şi îşi stabileşte Judecata în atmosfera fluidică a Lunii noastre. din existenţă în existenţă . Nu e uşor să alcătuieşti o formă nouă de existenţă pământească. înfăţişându-se în faţa Forului suprem . Judecata este audiată de Domnul din tronul Său solar. toţi îngeri. fraţilor. pentru care a venit o entitate la şcoala planetei noastre. Aici duhul leneş se va trezi din toropeala sa şi nu va mai ignora legile cereşti secolele se în ş ir ă . în scurgerea acestui timp. altele mai zbuciumate. în asemenea cazuri. De aceea. Entitatea candidată la întrupare care aparţine unei trepte evolutive superioare. pronunţă Amin. prin preşedintele său. în fine. duhurile Pământului. Domnul. înfricoşate sunt sufletele lor.ca om ceresc sau duh spaţial. Dacă duhul ce se va întrupa este de un ordin inferior. pronunţă sentinţa care este transmisă mental. pregăteşte viitoarea sa viaţă pământească. altele pline de ticăloşii. ele asistând doar ca simpli martori la sfânta şi divina Judecată. încheind cu ele anumite înţelegeri. face următoarele trei lucruri capitale: 1. Sentinţa se dă de Domnul şi este pronunţată de preşedintele Juriului suprem al Pământului format din trei entităţi angelice. Entităţile spirituale tremură din toată fiinţa lor. stând pe tronul Său solar. şi examinarea sa este văzută. de la distanţă. dar loc marele examen al acestei existenţe ciclice de aproximativ 26. cunoscând înalta înţelepciune a celor care au examinat şi hotărât. le elimină pe unele. din totalul lor alcătuiesc un nou destin. şi de acum. pentru a fi reparate cât mai multe din datorii sau supărări. le preferă pe altele. îşi alcătuieşte singură planul noii vieţi terestre.000 de ani. în care angrenajele să fie astfel făcute încât să satisfacă.opunându-se curentului evolutiv. asistă la conferinţele-lecţii ale superiorilor săi. cele trei sfinte duhuri supreme ale grupului de care aparţine duhul examinează trecutul vieţii sale. La această Judecată divină asistă fără consultare Juriul Pământului. pentru a învăţa noi taine cereşti. însuşi Guvernatorul solar se coboară din Tronul măririi Sale şi înconjurat de Juriul Său solar.

şi alte valuri de duhuri sosesc. Aproximativ la fiecare 26. chiar şi după acest repaus. val sosit aici să-şi facă noua şcoală ciclică. trăind printre oamenii trupeşti. spirituală. să-şi refacă forţele pierdute prin efortul desprinderii de corpul său fizic. vrea să ia un obiect din casa lui. Unele entităţi spirituale sunt înconjurate de duhuri cunoscute şi înţeleg pe deplin noua situaţie. de pe o altă planetă. Se adresează soţiei.simt necesitatea să se coboare la suprafaţa pământului. Acest ciclu se va repeta miliarde de ani. de multe ori. Astfel. în toiul activităţii. nu pot să-şi dea seama unde sunt. Când vrea să se ducă undeva. doi. la altele câteva luni. Prin urmare. sunt foarte numeroase şi frecvent executate de | locuitorii sferelor inferioare ale Cerului.000 de ani are loc. pe acest glob terestru. viaţa şi ocupaţia duhului 7J şi omeneşti. care obosit de presiunile şi durerile expulzării din matricea mamei sale.o perioadă duhul are forma corporală asemănătoare cu a omului trupesc. că îşi \ construieşte o casă nouă. El cară cărămizi. Toate I acestea sunt realităţi . şi pe firul legăturilor eterice revin acasă. Altele însă. După un timp. Caută să înţeleagă şi nu poate să se lămurească. Entităţile spirituale rămase în urmă cu evoluţia lor nu mai pot fi reţinute în jurul Pământului. galben şi nemişcat. şi duhul evoluat şi cel mai puţin evoluat cad într-un somn adânc. parcă s-ar vedea într-o oglindă. Judecata divină de la finele şcolii planetare. şi astfel să nu mă ruşinez. de unde am purces cândva. 2.dar realităţi eterice. pentru că în locul valului de spirite de care aparţin şi care trebuie să plece. le îmbină cu var şi vede cum treptat se înalţă zidul său. soseşte un alt val de duhuri. vede indiferenţa lor. Viaţa duhului în spaţiu După ce şi-a părăsit trupul şi corpul vital . ( Duhul inferior umblă. ca sufletul meu să fie conştient de Legile Tale. Prin urmare. aceste duhuri simt duse pe un alt soare. marea Judecată. .corpuri aparţinând globului pământesc . [ mâncare şi adăpost.al căror perispirit este încă impur. ce dăinuiesc doar până când gândul său are astfel de | preocupări. părăsindu-şi haina de lut. cu mirare. în faţa gloriei Tale! Fă Doamne. Asemenea acte. şi întrebat de un om trupesc ce mai face. judecăţile de după fiecare întrupare. se şi pomeneşte ajuns acolo. pentru a fi repartizaţi pe una din planetele acelui sistem. să-1 aşeze în altă parte. copiilor. omul trece prin trei feluri de judecăţi: 1. construite cu puterea gândului său şi din materia eterică [ ce umple universul. dar. E normal să nu-1 audă. Aceste duhuri . adică îmbibat cu materie vitală . diferită ! de cea sonoră a oamenilor trupeşti. dar constată că pluteşte deasupra pământului şi nu mai are nevoie de I mişcarea picioarelor. de faptele mele. judecăţile din timpul unei întrupări. înţelege că el nu moare niciodată. Acest somn ţine la unele duhuri câteva zile. inferioară Pământului. dar constatând t că trăieşte. până ce planeta noastră va ajunge la finele existenţei sale. planetară. Amin. care seamănă nespus de mult cu el. şi constată că mâna îi trece prin acel obiect. duhul se deşteaptă şi îşi începe noua carieră de om spaţial. parcă ar fi surzi. mai scurt sau mai lung. 3. şi im văd pe nimeni în jurul lor. în noaptea adâncă a miliardelor de ani. se cred vii. văzându-se şi simţindu-se pe sine. unde îşi găsesc familia şi semenii. pleacă.Judecata. La omul simplu sau neştiutor ideea morţii este legată de ideea unei pieiri veşnice. Curând. văzându-se încă viu. iar cel de pe pat nu e decât veşmântul său. Somnul acesta este indispensabil. daţi în primire Guvernatorului altui sistem. are nevoie să doarmă pentru a se reface şi obişnui cu noua lume unde a sosit. în virtutea dorinţei. De multe ori s-a întâmplat ca un astfel de duh să sosească la şedinţele de comunicări cu entităţile cereşti. însă. Târziu desluşeşte că totuşi a trecut în | ceata celor de sus. oferind duhului posibilitatea să se odihnească. Doar spiritul evoluat. Doamne. de o evoluţie asemănătoare cu a Pământului nostru. superioară celei precedente. Se vede pe sine şi mai vede un altul întins pe pat. el se crede om pământean. de care vorbeşte şi Sfânta Scriptură. similare cu cele terestre. dar sunt cazuri când durează un an. ca astfel să mă întorc cât mai curând în sânul Tău. dă tărie sufletului meu să nu mai greşesc. Aşa de exemplu. se petrece un fenomen asemănător cu somnul noului-născut. pentru că vorbirea lui este eterică. Nu ştie că a murit şi că în lumea cerească nu mai are nevoie de haine. val după val. răspunde că e foarte ocupat. când nu mai ştiu nimic de ei. Ar întreba. construcţii vremelnice. Văzând la fel cum vedeau pe vremea 1 când aveau un trup. în faţa divinului nostru Stăpân.

sute de ani. se va găsi înconjurat de o ceaţă fluidică. j Doamne! de eşti pe undeva. şi de la o vreme îşi dă seama că nu mai e printre cei „vii" şi că acum e în ceata „morţilor". va suferi de foame şi va avea dorinţe bestiale. fie că le crede. duhul nu simte nici cald. cât mai depărtate de suprafaţa pământului. când se va j deştepta la viaţa spaţială.74 Din tainele vieţii şi ale universului ~ Prima carte prin ea şi se află în mijlocul camerei. şi deci posibilitatea de a le satisface. în sfera corespunzătoare purităţii şi evoluţiei sale. rătăcind fără ţintă în spaţiu. şi indirect . nu se află într-un anumit loc din spaţiile universului. până când îi va deveni atât de chinuitoare. şi se poate opri să observe la j In timpul ş ederii lor prin spa ţ iu. El va simţi sete. In stare normală. ochii omului nu văd decât exteriorul corpurilor. risipind j ceaţa întunecată. simţind astfel o satisfacţie directă . culoarea şi muzica fluidului sferei unde vieţuiesc. Omul care a dezertat din faţa unei vieţi grele. de pe când avea trup. Duhurile sunt cu atât mai fericite. pe parcursul timpului şi pe măsura rugii sale de a fi scăpat din această j sferă a groazei. trăind numai pentru el şi | considerând rugăciunea ca un act inutil şi pierdere de vreme. care au nevoie de o scurtă şedere în spaţiu. la trecerea sa în lumea cerească îşi va continua existenţa tot atât de mizerabil ca şi pe pământ. şederea duhului uman în acest nivel este plină de [ groază. Repet. adică privirea j fluidică a duhului străbate din exterior spre interiorul oricărui obiect. un glas se < va auzi curând lângă el. prin care înţeleg creaţia şi fenomenul vieţii. făcând şcoală şi ajungând târziu la cunoaşterea Adevărului. întrucât apa are proprietatea de a absorbi fluidele ce compun corpurile sale. pentru că s-a afundat în mocirla pasiunilor degradante. se ridică în nivelul corespunzător gradului său evolutiv. Ele sunt foarte active. pentru ca atunci când va trece pragul morţii şi se găseşte în lumea de dincolo.vede şi exteriorul şi interiorul oricărui obiect. de [ \ | . frecventând cârciumi. va suferi grozav de mult. şi astfel să nu mai rătăcească vreme îndelungată. Un şir de asemenea experienţe face lumină în mintea lui. la care Divinitatea răspunde prin trimiterea unei raze fluidice.reprezentat [ prin întregul său corp spiritual . ci este chiar în jurai pământului. ca să fie bine lămurit. Duhurile j animalelor vor avea însă o atitudine duşmănoasă. slab în voinţa şi judecata sa. Ducându-şi viaţa pământească în preocupări numai materiale. fie că nu. ori omul care din ură a suprimat viaţa unui semen al său. în eterni cel mai grosolan din jurul pământului. Fericirea le j estejorovocată de vibraţia. şi îi va spune: „Frate. cluburi. Aşadar fiecare duh îşi are ocupaţia sa şi este preocupat de ceea ce îi place. invizibilă pământenilor. Duhul începe să vadă în jurul său şi astfel nu mai rătăceşte la voia întâmplării prin j spaţiu. | în lumea fizică. nici frig. să-şi amintească de cele citite.prin emanaţiile primite. circulă în toate direcţiile sferei lor. pe care firea şi josnicia sa le mai doreşte. adunându-se pentru a discuta diferite probleme cereşti sau omeneşti. atât de insuportabilă. ai încălcat Legile în faţa cărora se pleacă \ tot universul. căci va locui în stratul inferior al Pământului. până la exasperare. Umblă ca orbul | prin spaţiu. duhul greşit înalţă | o rugă fierbinte de iertare. dar cum nu mai are trup. Ea este orânduită în diferite nivele. un demon al bietului om trupesc. baruri. îl îndeamnă să se afunde şi mai adânc în viciu. Din fericire pentru el. el devine un spirit malefic. când se coboară la suprafaţa pământului cu scopul îndeplinirii unei anumite j misiuni. j analize şi concluzii. entit ăţ ile spirituale mai evoluate duc o via ţă de studii. abatoare etc. în aceste locuri se alipeşte de câte un om. neagră ca noaptea cea mai j întunecată. Sufletul plantelor j nu stă decât foarte puţin timp în spaţiu. pline de amărăciune şi suferinţă . ca încă de pe când se află în lumea trupească să studieze fenomenele spirituale. case de toleranţă. Se coboară la suprafaţa pământului. uneori chiar şi mai rea. Ochiul spiritului . în sfera unde îşi duc j viaţa eterică şi sufletele animalelor. adică locuri unde se exercită acţiuni. Ducându-şi astfel vreme îndelungată o viaţă netrebnică. Este însă impresionat de umezeala aerului. văzând în acel duh pe cel care le-a urmărit cu ură | şi le-a ucis cu lăcomie pentru a le devora. nevăzând feeria fluidelor. Roagă-te şi ţi se va uşura starea. deoarece se coboară curând în trapul noii plante. scoate-mă din acest chin!" La apelul său către Divinitate. nevăzând pe nimeni. Acel om care a dus pe pământ o viaţă vecină cu a animalului." La îndemnul acestui binevoitor. Lumea cerească. populate de duhuri după vechimea şi meritul lor. cu cât se află în nivele superioare.destin acceptat j de el înainte de a se naşte. deşi are noţiunile acestea de la oamenii pământului şi din amintirile lui. omul j va pluti în prima perioadă a vieţii spirituale în nivele apropiate pământului. Astfel. ai greşit. când nu este pedepsit. Iată pentru ce este de mare folos pentru om. sfere sau zone. încât va striga: „O.prin plăcerea de a ispiti şi pe altul să fie pătimaş ca el. şi prin sugestii. simţind un frig care face să-i tremure toată fiinţa. Starea aceasta poate să se prelungească . când va reveni în lumea veşnică.

nivelul ( unde intenţionează să vadă mai bine. Spiritul vede prin cadran şi rotiţele. ci pe flecare în parte. Rotiţele le vede nu numai suprapuse. căci fiecare piesă e . sub j care se observă cadranul şi cele două indicatoare. Ochiul omului vede doar capacele lui. Iată un ceas de buzunar. sau un capac şi o lentilă. până dincolo 1 de capacul opus.

vibraţie care propagându-se prin spaţiu penetrează duhul. privind aceeaşi carte. ajutând cu ce pot şi devotându-se pentru mângâierea aproapelui lor în suferinţă. înălţându-se fără oprire până în sfera corespunzătoare propriilor merite spirituale. duhurile pot absorbi fluid din spaţiu. nedorind să asiste la înhumarea trupului lor. Duhul. pe cât posibil. provoacă o vibraţie a fluidului din jur. dar asemenea spirite sunt rare. în momentul destrupării se vor depărta imediat de cadavrul lor. vibraţiile perispiritului său iau un ritm mai rapid. vă privesc. pentru cei liberi şi întrupaţi. cvasi-fizice. şi la deşteptare vor fi perfect conştiente de starea şi locul în care se află. Aceste duhuri vor trece repede prin perioada de somn. în loc de morminte costisitoare . tot ce stă scris pe această pagină. şi apoi ciocane cu el. . în mobilă. Câteodată produc prin vibraţii de dragoste o căldură iubitului lor.nu bagă de seamă căldura dulce. implorându-L pentru cei bolnavi şi suferinzi.mai bine să se facă milostenie în numele celui plecat. vă îmbrăţişează. să vă facă cunoscut că n-au murit. ajuns în lumea spaţiilor. nu-i simţiţi. îl condensează până Ia punctul de a realiza un deget semimaterial. duhul ia cunoştinţă de tot ce se discută despre el. la o nouă lecţie. se simte un curent. vă sărută cu înfocare. vorbesc de el. Duhurile fac tot posibilul — după natura şi puterile lor — să-i încredinţeze pe iubiţii lor că sunt şi ei prezenţi. vorbind duios despre ea. Lumea trupească ar trebui să fie conştientă de bucuria pe care o provoacă duhurilor când îşi aminteşte de personalitatea lor. Concentrându-şi atenţia. care îl încălzeşte. El vede numai coperta de carton a acestei cărţi. vede vibraţia celulei nervoase. îi dau puteri să-şi desprindă de pe perispirit impurităţile eterice contractate în viaţa sa pământească. fiind înzestrate cu sentimente altruiste. cu vorba şi cu fapta. dar nu pot să se manifeste în chip vizibil omului trupesc. Ele vor străbate ca un balon toate sferele inferioare ale Pământului. dar mai ales orice discuţie despre cel plecat din planul fizic. Orice gând. pieritoare . ele aparţin lumii anonime. Aşadar rugăciunile celor de jos ajută mult celor de sus. Atenţie. lipsit de dragoste şi de necesarul material. după cum şi rugăciunile celor de sus ajută celor de jos. mai ales imediat după destrupare. însă şi această fericire are un sfârşit. să ne stăpânim. când încă au ceva din puterile fluidului vital. rând cu rând. duhurile pot produce diferite manifestări. vibraţiile diferitelor categorii de fluide. Dacă doreşte. care n-au uitat pe Cel de unde au purces cândva şi au întreţinut prin ragă legătura mentală cu El. Asemenea duhuri îşi duc în spaţiu o existenţa de mulţumire deplină.Judecata. lacrimile care îi ard şi să-i ajutăm în drumul lor ^ceresc prin undele vibratorii ale rugăciunilor noastre. sau în mari dureri sufleteşti. Omul trupesc priveşte o carte. fără ca această carte să fie deschisă şi fără să fie scoasă din raftul bibliotecii unde se află. Omul nu poate vedea decât vibraţiile cele mai rare şi mai lente ale lumii fizice în care se află. o dată sau de mai multe ori. oglindă sau fereastră. asemănătoare cu radiaţia caldă ce vine de la o sobă. mişcarea miceliilor dintr-o celulă. care le sosesc ca o briză binefăcătoare. duhul fiind trimis jos. Văzându-vă uneori în suferinţă. dar bietul om . dragii mei cititori! Morţii voştri ştiu tot ce vorbiţi şi tot ce gândiţi despre ei.şi în definitiv. După puterile lor. în general. se poate opri cu vederea sa la pagina 75. sărăcia unei mame văduve sau ajutând un copil orfan. până în sfera unde va întâlni un eter ale cărui vibraţii corespund cu ale perispiritului său. şi poate în acest caz să citească. Oamenii care au trăit modest. Dar pe când amintirile duioase şi parfumul florilor le procură o fericire nesfârşită. uşurând mizeria unui bătrân. o nouă întrupare. viaţa şi ocupaţia duhului 75 străbătută de vederea sa şi se poate opri la una din rotiţele pe care vrea să o examineze mai de aproape. şi aura din jurul tuturor lucrurilor şi fiinţelor. că trăiesc. şi li se sfâşie sufletul de durere când constată că nu reuşesc. o mişcare de aer care încetează repede. Duhul. până la cea din urmă. Duhul ia cunoştinţă de gândurile noasti'e îndreptate către el şi se coboară ca fulgerul pe fiml dragostei pentru a asista la rugăciunea noastră înălţată către Cel Atotputernic pentru uşurarea sufletului său. dar fiind mai subtili decât aerul. ei coboară ca fulgerul. pe partea dreaptă a trupului. Undele vibraţiilor de rugăciune Eliberat de impurităţi. Dacă îi iubim cu adevărat. nu-i auziţi. ca să arate că sunt prezenţi şi că aprobă sau nu cele spuse. silindu-se să facă binele. că stau lângă voi. Cuprinşi de dor. de cea mai mare fericire pe care o poate oferi în prezent planeta noastră. Alteori. cu vederea sa străbate coperta de carton şi rând pe rând toate filele. o nouă misiune. voi nu-i vedeţi. camera fiind închisă pe deplin. după nivelul lor. în mersul vieţii lor terestre. ori sparg un pahar sau trântesc un mic obiect de pe masă. Da. dar cu o inimă de aur. de exemplu. plânsul necurmat şi disperarea celor lăsaţi pe pământ îi torturează într-o mare măsură.preocupat de gândurile şi durerile sale nenumărate . luând cunoştinţă că cei dragi sau prietenii săi. Se citează cazuri când s-a arătat fulgerător o flacără ori un punct luminos. duhul putându-se înălţa la un nivel mai înalt. pe cât le-a fost posibil. să nu-i mai supunem la asemenea torturi. nu ştiţi că ei sunt alături de voi. ar vrea să vă vorbească. Ar trebui să ştie ce sentimente profunde de recunoştinţă şi iubire stârneşte în sufletul duhurilor depunerea unei flori pe mormântul lor. Uneori. în general puţin instruite.

programul vieţii sale pământeşti. îmbrăcăminte. Ocupaţia duhului în spaţiu Creatorul iniţial . într-o continuă vibraţie. unde îşi petrece multă vreme viaţa reală. pentru că au revenit la viaţa adevărată. treptat i se va lumina conştiinţa şi va licări în el dorinţa de a repara tot răul produs celor cu care a venit în contact. pe care nu şi le poate însuşi decât muncind din greu. simţirea . hrană. trebuie să aibă în vedere satisfacerea foamei şi a setei. va resimţi o uşurare. vede până în zările depărtate ale abisurilor cereşti. Divinitatea i-a creat necesităţi pe care el trebuie să le satisfacă. să vadă. Dar obţinerea materialului de construcţie şi construirea casei cer iarăşi muncă sau echivalentul acesteia . reintră în horă. Un asemenea specimen a fost Torquemada. Toate fiinţele născute din El şi prin voinţa Lui. unde va fi supus unei existenţe echivalente cu iadul biblic. un exemplar şi mai groaznic a fost şi este Nero. Dar după o vreme. în fine. Acţiunea. Aşadar nu există pasivitate nici chiar la piatră. deci procurarea hranei este prima lui preocupare. aude din spaţiu până la suprafaţa pământului. Mai morţi suntem noi. . dar Tatăl ceresc i-a pus în viaţă necesităţi. . când va trece în lumea celor tăcuţi şi invizibili. Sosit în spaţiu. ori unşi cu păcură şi arşi ca adevărate torţe vii. să prevadă şi să înveţe. avansarea spiritului. Totul este în activitate. aspiraţia unui confort a dictat omului dorinţa construirii unui cuib. Prin urmare. bordei sau casă. pentru a munci la opera Tatălui ceresc. Noi îi considerăm morţi pe cei plecaţi dintre noi. pentru că munca este rugăciune.are tendinţa să trândăvească. de toate gradele evolutive . şcoală şi scara pe care se înalţă puterea de înţelegere a spiritului. Aşadar. Aici. luminând parcurile. fiind aruncaţi fiarelor sălbatice. soarele etc. Pentru ca duhul să câştige experienţă. sau stânca muntelui . duhul se înalţă ca un fluture în spaţiu. Atunci . plină de farmec. transformarea spiritului dintr-o scânteie abia pâlpâindă într-o lumină creatoare de lumi şi fiinţe. să fie într-o veşnică activitate. care îl silesc să lucreze. Cu drept cuvânt se poate spune că a trecut din moarte la viaţă. să înţeleagă. realizează fluidic tot ce mintea lui poate concepe.de la eterul primordial şi până la mineralul ce constituie planetele.pe planeta noastră. Toate acestea au fost orânduite de înţelepciunea Tatălui ceresc.din cauza lutului care tinde să redevină la starea sa de activitate lentă . vremea rea. la forma de viaţă care e veşnică şi umple tot universul. într-adevăr. în afara satisfacerii acestor necesităţi.gândeşte şi lucrează în veşnicie. Pe scurt . Omul trupesc nu cunoaşte legile eterne ale Creatorului. cel mai rău criminal. permanentă. Cum din fire omul . având un câmp infinit de acţiune. căci altfel ar pieri. vor fi deci supuse acestei legi. bătaie de cap. ca să vadă cât mai departe şi să înţeleagă frumuseţea şi adâncimea înţelepciunii Celui etern. El e însăşi legea activităţii. determină scânteia din om să fie atentă. ca şi când ar fi ieşit dintr-o temniţă care îi mărginise mişcările şi puterea de înţelegere. Ei sunt cei vii. Răul produs de el se va anihila prin însăşi suferinţa sa. auzul. viaţa de duh spaţial. Trupul trebuie hrănit. trupul trebuie ferit de intemperii şi frig. omul trebuie să muncească. pentru satisfacerea strictelor lui necesităţi vitale. o fericire. Acum se mişcă precum fulgerul.şi ea este într-o continuă vibraţie. ploaia. în timpul nopţii. capul inchiziţiei din Spania. şi îi plângem. apărarea contra atacului animalelor sălbatice. sentimentul libertăţii. cel care şi-a desăvârşit cu fidelitate destinul. să tânjească şi de s-ar putea să-i vină totul de-a gata.care a făcut tot ce există în cosmos . gândirea. pe când trăia pe pământ. prin bani.o viaţă sublimă. din tinereţe până la adânci bătrâneţi. împăratul roman care a ucis zeci de mii de creştini în arenele romane. El nu se odihneşte niciodată. condiţii. Munca are ca scop iluminarea duhului. care a stat în întuneric şi frig trei sute de ani. pentru că toate facultăţile noastre sunt mărginite de trupul nostru. prefacere chimică şi mecanică. nu există nici suferinţă veşnică. după o perioadă de odihnă. tortura lui va lua sfârşit. monstrul cel mai întunecat pe care l-a avut umanitatea. dar acestea se procură direct sau indirect. Materiile sunt într-o continuă evoluţie. Această lege este aplicabilă şi materiilor. ori va fi trimis spre expiere pe o altă planetă.76 Din tainele vieţii şi ale universului ~ Prima carte Dacă nu există fericire perpetuă.goana pentru haine. După ce şi-a dezbrăcat haina de lut. va plăti prin groaznice suferinţe .sunt însutite. toate simţurile lui — văzul. Dar procurarea hranei solicită muncă. Munca de orice fel are ca urmare perfecţionarea. omului îi trebuie casă. pentru a deveni cândva un auxiliar al Tatălui ceresc. alergătură. a cărei frecvenţă creştere mereu. fie ea şi veacuri. adică să lucreze continuu.banul.pe care o bate vântul. Nero suferă de arunci până în prezent în inelul fluidic al lui Saturn. gerul. obţinuţi tot prin muncă. El a creat. creează şi va crea în veşnicie. de reculegere. de dimineaţa până seara.

şi de studierea fenomenelor chimice cu multiplele lor combinaţii. cunoaşterea legilor fizice şi chimice ale mediului eteric ce umple spaţiile şi în special spaţiul planetei noastre. Situaţia este asemănătoare şi în spaţiu. cercetează dispunerea fluidelor în jurul pământului. toate duhurile sunt împinse de necesitatea de a studia eterul în care se mişcă. în lumea spaţiilor cereşti totul se petrece ca şi pe pământ. deci este supus diferitelor influenţe şi expus tulburărilor funcţionale şi maladiilor. Chimia şi fizica stau la baza existenţei lumilor. sau vindecarea efectelor lor. calităţile.sunt într-o continuă activitate. fac studii asupra raportului dintre corpul spiritual şi corpul fizic al omului trupesc. care . nu cunosc ce fenomene intime se petrec cu aerai şi alimentul introdus în trupul lor. După cum am mai spus. Anatomia şi fiziologia sunt pârghia existenţei duhului. compoziţie şi fiziologie. ea corespunde totuşi unei realităţi. în Tabula Smaragdina. în lumea spaţiilor se 1 să pună în practică studiile lor — făcute în spaţiu — referitoare la diferitele operaţii şi tratamente ale sus". şi apoi prin reîntruparea duhului este aplicată şi în lumea materiei fizice. dar foarte subtil. Aceste cauze. în spaţiile din jurul corpurilor cereşti. Mă voi strădui să vă descriu fugitiv câteva din ocupaţiile exercitate de lumea spaţială. Spiritele medici sunt preocupate de cunoaşterea din ce în ce mai completă a corpului uman şi a bolilor la care este supus. Este vorba de studierea fenomenelor fizice . Rezultatele muncii lor sunt apoi comunicate mental duhurilor cu alte îndeletniciri. Aceste duhuri. lucrând direct cu instrumentul lor -fluidul. dar în afară de aceste temeiuri ale existenţelor materiale şi spirituale. sau îi îndrumă cum să intervină în operaţia chirurgicală. rând pe rând. In Cer se gândeşte. pentru vindecarea unor boli incurabile până atunci. şi cu metodele lor proprii. şi perfecţionări realizate pe pământ. pentru a diagnostica şi vindeca anumite boli. influenţe sunt studiate. studierii analizelor şi sintezelor la care pot fi supuse şi cunoaşterii legilor fizice şi chimice care guvernează fluidele. medicii spaţiali. într-adevăr. într-adevăr. se datoresc sugestiilor şi influenţelor duhurilor medicale. Pe lângă studiul anatomiei şi fiziologiei duhului. pentru că au interesul ca atunci când vor veni pe pământ. specializările din Cer au adus. omenirea este mânată azi. dezvoltând astfel cunoştinţele omenirii. iar drama vieţii se joacă mereu. Dar munca este deosebit de variată. fizicienii şi chimiştii cereşti. luminându-le duhul. Oricât de ciudată ar părea această afirmaţie. din' ce în ce mai intensă şi mai înaltă. Aşadar specializare există şi în Cer ca şi pe pământ. în rest. Majoritatea duhurilor au cunoştinţe sumare despre seria nesfârşită a fluidelor şi legilor care prezidează la combinarea şi desfacerea lor. Duhul are un corp material. când s-au desăvârşit într-o anumită ramură medicală. procesele prin care se transformă aceste substanţe nu le cunosc şi. Simt doar că e nevoie să respire şi să mănânce. Acest corp are o anumită anatomie. într-o continuă frământare. Una din ocupaţiile de căpetenie ale lumii spaţiale este studierea mediului unde plutesc şi trăiesc. pentru vindecarea bolnavilor care nu sunt încă destinaţi să plece din lumea trupească. sute de milioane de oameni trupeşti respiră aer. Numai o minoritate se dedică . şi se caută prevenirea lor. „Precum în Cer. să descopere boala reală a pacientului. vibraţiile şi curenţii lor. organizare. fiecare făcând un anumit lucru. cercetate. această preocupare nu poate să aparţină decât spiritelor cu o evoluţie mai avansată.la fel ca pe pământ .cercetării proceselor de combinare a fluidelor. în afară de duhurile savante în chimie şi fizică. vizitând bolnavi. ceea ce corespunde unei realităţi. eteric. dar habar n-au ce compoziţie are aerul sau hrana consumată. Aceeaşi activitate intensă şi frământare o întâlnim şi în Cer.asupra anumitor existenţe sau creaţii.ca şi albinele unui stup . Hermes Trismegistos afirmă: „Ceea ce e jos este ca şi ceea ce e . Alteori sugerează medicilor pământului. Multe descoperiri. fiecare îndeplinind o activitate diferită. întrupându-se. medicii cereşti au ajuns la rezultate noi. corpului uman. Când în urma studiilor. nici nu-i interesează. care au aflat în spaţiu o nouă metodă de a realiza o operaţie. unii savanţi studiază corpul duhului şi bolile la care este expus. în lumea spiritelor. diafan. mai ales în spitale şi clinici.Judecata. Studiază efectele fluidelor . entităţile spirituale studiază anatomia şi fiziologia trapului. consumă hrană. cu care se hrănesc şi construiesc ceea ce priceperea şi sfera lor de cunoştinţe le permit. se perfecţionează o ocupaţie oarecare. în cursul activităţii sale. De fapt. pe cele de pe pământ. viaţa şi ocupaţia duhului ■/■/ Se spune des: „Ce e pe pământ este ca în Cer"1. se studiază. Deşi îşi duc existenţa în spaţiu. duhul specializându-se din ce în ce mai mult. Milioane.favorabile sau nefavorabile . Evident. aşa şi pe pământ". şi în acelaşi timp perfecţionându-şi vechile ocupaţii. un mod de funcţionare. de fapt.cu legile lor. cu alte cuvinte. Văzduhurile sunt pline de o infinitate de duhuri. primesc misiuni de pus în practică jos pe pământ. tratamente. în materie de procedee operatorii.

chiar după ce a fost părăsit de stăpânul sau cârmaciul său. aude şi vede într-o oarecare măsură. alimentele cu care se hrăneşte orice om sunt ţesuturi formate din celule.la construirea viitorului său trup. fiecare celulă este activată în funcţiile sale de către corpul vital. execută opera lor în părţile hotărâtoare ale trupului. în definitiv. Duhul superior îl magnetizează. Chiar dacă ochii au devenit sticloşi. pentru a-i suprima o parte din conştiinţă şi voinţă. Se ştie că spiritul este într-o legătură intimă cu cămăşile sau învelişurile sale. toate aceste corpuri formând împreună un tot unitar numit om. Să nu uităm că şi entităţile spirituale se hrănesc. se înţelege că Cerurile sunt pline de aceşti specialişti. chimia şi fizica stau la baza cunoştinţelor savanţilor care fac destruparea sau întruparea spiritului uman. cu materia fizică a pământului. pe care duhul candidat la întrupare nu le vede. La rândul său. acestea la rândul lor sunt alcătuite din molecule.sunt desemnate să asiste spiritele întrupate în momentul eliberării lor din lutul unde au trăit. îl asistă. îl adoarme întrucâtva. îşi repară corpul. şi apoi creat pe pământ. Pe măsura ruperii acestor fire. procesul morţii continuă încă multă vreme. Astfel se explică creşterea în continuare a părului.Prima carte exercită toate preocupările pământeşti. tot astfel corpul vital şi planetar se ramifică formând scheletul eteric al ţesuturilor trupului. Concomitent cu această desfacere. trupul slăbeşte. mai mult sau mai puţin. în procesul de întrupare. a unghiilor şi mişcarea miceliilor din protoplasma. procesul morţii nu se mărgineşte la cele câteva ore de agonie. unele entităţi spirituale au rolul de asistenţi la căpătâiul omului trupesc. învelişurile fluidice planetare şi vitale sunt legate între ele printr-o ţesătură intimă. a cărui firişoare eterice pătrund printre ţesuturile şi celulele trupului. care se desăvârşesc pe măsura exerciţiului misiunii lor. După cum trunchiul unui copac se ramifică în ramuri din ce în ce mai fine. perispiritul. Legea cerească suna astfel: Duhul inferior nu vede niciodată pe cel superior. corpul vital. numite medici cereşti sau destrupători. cu mult înainte de ziua ultimului suspin. de slăbiciune. care în funcţie de gradul evolutiv al entităţii ce coboară în lutul vieţii terestre. a celulelor ce-1^ compun. dar n-are claritate în înţelegerea fenomenelor ce au loc în jurul său. Materia fizică solidă. şi cu perispiritul.care în intimitatea trupului se desface în părţile lui componente.perfect cunoscătoare ale fluidelor. Prin urmare . Această operaţie se face subtil şi treptat. şi totuşi viaţa acestuia. fiind mai evoluate decât el. ci el poate începe cu zile. Corpul planetar este unit cu corpul vital. a compoziţiei şi combinaţiilor lor .78 Din tainele vieţ ii ş i ale universului . prin ştiinţa lor. înlesnind desprinderea fluidelor corpului lor perispiritual de corpul fizic. Cerul . cu forţele de care dispun corpurile lor fluidice. pe cale de plecare. care sunt particule eterice. Medicina. Aceeaşi puternică coeziune există între aceste învelişuri şi trup. el cade treptat într-o somnolenţă. din care este alcătuit .format din totalitatea unitară a particulelor eterice . Cum oameni trupeşti sunt cu miliardele şi cum ei mor pe rând. dar cu ocazia morţii.continuă să pompeze din mediul înconjurător eterni vital cu care hrăneşte protoplasma celulei. Aşadar a te hrăni eteric este tot una cu a te hrăni cu un aliment solid sau lichid . Aşadar.în funcţie de gradul celui care se întrupează . în spaţiu.Cerul desemnează unul sau mai mulţi medici întrupători. săptămâni şi chiar cu luni înainte. de inconştienţă. De aceea . Având în vedere că omul nu poate executa această operaţie asupra lui însuşi. care cu experienţa lor. puterile vitale se reduc şi omul se topeşte pe picioare. duhul se desparte de corpul său vital. Anumite entităţi .moartea trupească această legătură strânsă şi intimă trebuie ruptă. şi deci au un corp mai subtil. să părăsească lutul în care a fost ani de zile întrupat. terminaţiile lor având câte un fir înfipt în centrul celulei. Dacă există medici destrupători. desfac rând pe rând toate firele eterice care vivifică celulele trupului. Tot ce există pe pământ a fost iniţial realizat fluidic. formate din atomi. La momentul hotărât . în această stare duhul are o conştiinţă vagă. iar atomii au provenit din organizarea protonilor şi electronilor.în plenitudinea conştiinţei şi a ştiinţei sale .a prevăzut ajutorul unor entităţi speciale. într-adevăr. corpuri ultramicroscopice. cu eter corespunzător din spaţiu. care execută eliberarea entităţii spirituale din carapacea sa carnală. durează încă multă vreme. cade într-un fel de vis. El este incapabil sa desprindă miliardele de fire care leagă corpul planetar de celulele corpului fizic. energie condensată. trupul s-a răcit şi înţepenit. legându-se cu protoplasma fiecărei celule.în Cer. Spiritul şi-a părăsit corpul fizic. Când unui duh i-a sosit timpul să părăsească nivelele sferelor sale fluidice şi să coboare la întrupare. perispiritul duhului părăseşte corpul fizic.din experienţa miliardelor de veacuri . până la cele din urmă ramuri care poartă o frunză. asemenea medicilor tereştri. format din fluide mai fine. dar sunt legate şi cu celulele trupului. lichidă sau gazoasă este eter condensat. care la rândul său este legat cu scânteia divină sau spiritul. înseamnă că există şi medici întrupători. Să nu pierdem din vedere că. pentru a-1 ajuta. potrivit cu destinul noului întrupat. în condiţiile acestea duhul nu este capabil să lucreze . graţie educaţiei de o viaţă întreagă şi a memoriei sale — asigurată de inerţia micilor vietăţi. Duhul. care în deplinătatea conştiinţei şi a ştiinţei posedate. . Această stare este provocată de anumite duhuri superioare.

Fiului şi Sfântului Duh. duhul inferior coboară mereu la suprafaţa pământului. întrupatul uită de întâlnirea şi dialogul avut în decursul nopţii cu cel drag plecat din sfera fizică. se desemnează din spaţiu un duh alb. duhul văzând durerea celor dragi pe care i-a lăsat pe pământ. Uneori impresia decorului. se întâlnesc . unde se combină profund cu vinul şi anafora.şi îi face atenţi să nu mai plângă. forma chipului şi dialogul se imprimă atât de puternic în spiritul omului trupesc. Totuşi.trei la dreapta şi trei la stânga mesei sfinte . în altarul fiecărei biserici se află şase entităţi spirituale albe . în timp ce dorm trupurile celor dragi. o dată cu tâmosirea unei biserici. Timp de şapte ani. Seria specialiştilor cereşti este nesfârşită. întruparea este o operă mai complexă şi mai dificilă decât destruparea. în fiecare duminică sau sărbătoare religioasă.al cărui trap doarme .Judecata. o rază pe care o dirijează către potir.acordată spiritului destrupat pentru a-i linişti pe iubiţii săi îndureraţi. în vederea împlinirii unui destin mizerabil. prin viaţa sa păcătoasă şi trupul său pângărit. pentru că el trăieşte. De asemenea.asemenea plantei şi omului . vede ca prin geam starea de descompunere în care se găseşte adoratul său trup. Iată un fapt neştiut nici chiar de slujitorii bisericii creştine. atrăgând din spaţiu. Din acest motiv Divinitatea a orânduit ca alţii să conlucreze la orânduirea celulelor. iar de aici pe cortexul său. a îndrăznit să se atingă de această rază divină. Când preotul oficiază jos printre oameni trupeşti. Cu această ocazie trebuie amintită şi întruparea duhului vegetal şi animal. vă fac cunoscut că. el va reveni. Alteori. cuvios sau sfânt. îi vine greu să-şi construiască un trap urât. într-o nouă sămânţă. dacă trebuie să-şi facă un trup netrebnic. închinat unui martir. asistat de duhuri umane şi acompaniat de coral spaţial. pe cale de dezvoltare într-un embrion. Toate aceste vizite şi . şi numai ştiinţa savanţilor medici întrupători poate pregăti casa. spiritul destrupat creează decoruri fluidice şi ia forma umană. ori un foc distrugător pentru cel mândru şi impur. cel întrupat . care . pentru a-i linişti şi restabili oarecum armonia fluidică a vibraţiilor eterice ale corpurilor acestora. La fel se întâmplă şi cu animalul. sau când ciclul vieţii sale s-a terminat. în primele 40 de zile după destrupare. la formarea ţesuturilor şi aglomerarea lor în organe. un fir fluidic. ei se ridică în spaţiu.duh cu duh . se roagă şi cele două categorii de forţe treimice. asemănătoare formei din ultima sa viaţă terestră. încât la deşteptare îşi aminteşte de cel drag care a părăsit lumea terestră. vizitând pe cei dragi. să nu mai fie disperaţi. pentru a i se încredinţa o anumită misiune sau ocupaţie. în momentul când preotul îngenunchează şi invocă harul divin. vorbesc şi îşi deapănă amintirile comune. ţinând locul duhului ce are sub patronare acel lăcaş. specializat în acest scop. vom vedea ce operă complexă execută aceşti maeştri întrupători de duhuri umane. care va avea sub protecţia sa-acel lăcaş. locul unde a fost depus veşmântul său de pământ. din când în când. apare duhul uman. din marele curent cosmic ce înconjoară planeta noastră. pentru a examina mai de aproape destrămarea vehicolului său omenesc. cocoşat.având forţe opuse şi acţionând în sens contrar. coboară lângă ei şi îi înconjoară cu fluidele sale. Când împrejurările au devenit imposibile vieţii plantei. şi privind prin stratul de pământ de deasupra cadavrului. din ceata preoţilor şi călugărilor cereşti.şi cel destrupat se întâlnesc în acest decor artificial. Duhul vegetal însă nu are o şedere de lungă durată în spaţiu. un sistem nervos central idiot sau alte organe mizerabil alcătuite. trup din trupul Tatălui. dându-le din acest moment însuşiri divine. temniţa în care bietul duh se va coborî pentru împlinirea destinului său. preotul ceresc oficiază în spaţiul bisericii. Cele două duhuri. La timpul său. sau pui de plantă. care. care sub ocrotirea şi pregătirea necesară. viaţa şi ocupaţia duhului jg Oricât de hotărât şi de tare ar fi un duh pe voinţa sa. dar se cere pomenit următorul fapt. După trecerea acestei perioade . înlesneşte întruparea duhului animal în pântecele femelei speciei sale. Tot în legătură cu lăcaşul de înălţare al gândului şi sentimentului către Cel Atotputernic. el fiind curând atras într-un nou ciclu de viaţă. după fecundarea femelei.este asistat în momentul morţii sale de un duh uman. Nu doresc să extind prea mult această paranteză. în afara preotului terestru al sfântului lăcaş. Cuminecătura va fi acum o hrană sfântă pentru sufletul curat şi smerit. mai oficiază şi un duh superior. Noaptea. dar îşi va vizita şi mormântul. dându-le câte un vis. ca şi a celor pământeşti. La deşteptare. la destruparea sa asistă şi ajută anumite duhuri umane. pentru sfinţirea vinului şi anaforei din potir. El poate intra cu uşurinţă în mormânt.

vize. ci trapul i-a fost dat ca un instrument în lumea fizică. asistând uneori la cursurile şi conferinţele terestre. noaptea când trapul i se odihneşte. pentru că el vede. vremea şi numărul lor se înmulţeşte. satele şi oraşele. 2. cu atât ele devin mai puternice. Citesc în inimile prietenilor şi rudelor. colegului său trupesc. să se gândească la locul dorit şi se îndreaptă spre el ca un glonţ. priveşte câmpiile. urmăresc carul mortuar şi privesc scena înhumării trapului lor. o atitudine. După ce s-a destrupat şi a devenit liber. iar pe măsură ce trece Orice lucrare omenească este urmărită de aproape şi de un duh spaţial. care îl inspiră.trec printr-un proces de descompunere. căci în jurai său se află unul sau mai multe duhuri. Uneori vizitează laboratoare şi asistă la experienţele savanţilor. Se plimbă pe străzile oraşelor. unde. ţesuturile şi celulele fostului său trap . Om pe om se poate înşela. duhul din Cer vizitează. Realitatea este că la această operă au contribuit două entităţi spirituale. din viaţa precedentă sau din viaţa actuală. modul de interpretare. eter care exercită o atracţie irezistibilă spre locul unde a fost depus trupul. crescute din materia pământului . alte forme de viaţă umană. De multe ori. în fine. vrând-nevrând. insuflă prietenului. fiind convins că propriul său duh i-a dictat să facă aşa. vizitează pe cei dragi şi discută cu ei ca de la duh la duh. de ghidul său şi dus la cimitir. în afară de publicul trupesc ce umple sălile ateneelor. vizitează muzee. Iată un artist pictează un tablou sau un sculptor se străduieşte să realizeze o lucrare artistică. vizitează marile biblioteci unde zile şi ani la rând urmăreşte anumite cărţi şi subiecte. în timpul nopţii. ca să-i viziteze pe cei dragi. citindu-le ca într-o carte deschisă. Sugestiile curg şi spiritul întrupat realizează frumoase opere de artă. aude şi simte gândurile şi sentimentele oricărui om cu care vine în contact. Aceste duhuri asistă la prohodul preoţilor. la ceasul cel mare. Călătorind. dar om pe duh niciodată. asistă la spectacole de teatru. duhuri. în momentele libere şi cu acordul superiorilor săi. faptul că între duh şi fostul său trup există încă o puternică atracţie magnetică. se ridică în spaţiu şi îşi cheamă iubitul spaţial .dezvoltat în decursul vieţii sale trupeşti din alimente animale sau vegetale. cartea rămânând nedeschisă în raft. In asemenea condiţii. Asemenea vizite fac şi duhurile întrupate. duhul inferior fiind luat. Aceste vizite sunt determinate de două cauze: 1. un înveliş şi un vehicol prin care a învăţat. Iubirea face minuni şi evoluţia este mult înlesnită de ajutorul reciproc al celor care s-au iubit cu înfocare. conferinţe şi astfel îşi face educaţia sufletului. se mai află în atmosfera sălii sute şi mii de auditori nevăzuţi. Cu această ocazie reamintesc că în general majoritatea oamenilor stau în primele zile în jurai cadavrului lor. localuri de distracţie. dealurile. se duc prin depărtări. decât cea cunoscută în mediul său natal. Opera la care lucrează nu este numai a lui. prefacându-se în pământ. urmăreşte şi ajută pe cel iubit. sinceritatea sau ipocrizia. cunoscând acum. când lăsându-şi trupul dormind. Aşadar omul duh îşi urmează cultura şi în spaţiu. văd şi aud toate pregătirile pentru înmormântarea fostului lor trup şi iau cunoştinţă de bucuria moştenitorilor şi de sinceritatea celor ce cu adevărat i-au iubit.dar mai ales mijloacele materiale . sorb cu nesaţ cele revelate. văzând. Acum nu mai are nevoie de bani. timpul . Este suficient să vrea. duhul porneşte în călătorii de studii terestre. cunoscând şi înţelegând şi alte culturi. sentimentele cele mai adânci ale celor din mediul unde au trăit.dacă nu are posibilitatea să se ducă până la el. Cât a fost om trupesc.Prima carte analize au scopul de a i se face o educaţie. care îşi desfăşoară viaţa pe pământ. care asemenea întrapaţilor. ca să vadă cum organele. paşaport. Legăturile contractate într-o viaţă anterioară sunt reînnodate în alto^vieţi. expuse sau interpretate cu această ocazie.50 Din tainele vieţii şi ale universului . fost mare artist. dispunând de posibilitatea de a se mişca la viteze mari prin spaţiu. de asemenea duhul întrupat. anumite gesturi şi aşa . amfiteatrele conferinţelor literare sau ştiinţifice. citindu-le pagină cu pagină. a lucrat şi s-a deplasat. vapor sau hotel. instituţii culturale. munţii.nu i-au permis să călătorească. mediumii clarvăzători văd la repetiţiile teatrale cum un spirit. una întrupată şi alta liberă. Adesea duhul călătoreşte prin alte ţări. provocată de eterul mineral ataşat de materia carnală sau minerală a trapului. de a i se întipări adânc în spirit că el nu a fost trupul. despărţiţi prin actul morţii sau al întrupării. influenţa exercitată de entitatea spirituală investită cu rolul de ghid asupra pupilului său.

prin concentrarea fluidelor . foarte rare. Este firesc să fie aşa. Undele emise de posturile de radio reprezintă în mic ceea ce se petrece. pentru că traiul uneia e continuarea celeilalte. Printre numeroasele ocupaţii şi specializări cereşti obţinute de marile lumini. Prin urmare distingem trei categorii de unde-gânduri: fiulare. cu diferite ordine.o formă. lumea trupească cu cea spirituală. cum se procedează .duhurile angelice sau elevii lor fac în şedinţele de materializare o plantă terestră. Tatăl ceresc — binecuvântat fie Numele Său. se înţelege de ce mediumii de materializări sunt atât de rari. cunoscut sau necunoscut în acel cerc. în fine. care imediat după terminarea experienţei trebuie dematerializată în fluidul din care a fost alcătuită. Undele-gânduri pot pomi de la un Fiu divin sau Guvernator solar către un alt Fiu divin. unde găsesc fluidul cel mai concentrat. Asistenţii văd. în aceste laboratoare spirituale. în cercurile înalte de revelaţie au fost realizate materializări de animale. De această experienţă profită mii de duhuri albe. umanitatea trupească va afla şi va înţelege cât de intim este legată lumea de jos cu cea de sus. când este vorba ca acest corp fluidic să fie tradus chiar într-un mineral pământesc. Iar cei mai evoluaţi ai lumii spirituale albejnvaţă şi crearea trupurilor umane. viaţa fi ocupaţia duhului gl mai departe. de la medium şi de la asistenţi .în faţa unui număr restrâns de oameni aleşi. cei de jos fiind întruparea celor de sus. spaţiile intersiderale sunt pline de o reţea de unde-gânduri. îngeri de un grad superior arată duhurilor-elevi şi îi pun să execute corpurile diferitelor plante. un mineral oarecare. Bineînţeles. Când vor exista mai mulţi clarvăzători. duhurile angelice arată entităţilor spirituale albe cum se poate face dintr-un fluid o piatră. care trec în toate direcţiile. bineînţeles cu scop pur demonstrativ şi instructiv. Aceste ordine brăzdează fluidul care umple universurile şi sunt recepţionate de entităţi spirituale înălţate la rangul de Fii divini. şi anume să asiste la crearea unui trap de om. de modul cum se alcătuieşte un trup uman. unde omul trupesc comunică cu Cerul. duhurile albe au realizat din fluidele avute la dispoziţie — luate din spaţiu. singurii capabili de a le înţelege. El trebuie să înveţe despre tot ce a creat Fiinţa supremă. coborând Iubirea şi Adevărul pe pământ. Cum duhurile creatoare sunt rare şi cum cei care merită să asiste la asemenea manifestări sunt şi ei puţini. Materializări umane. prin concentrarea fluidelor. Aşadar. vegetale şi animale. Viaţa duhului în eternitate este o şcoală. duhurile albe. în unele ocazii. la un moment dat.Judecata. care au asistat nevăzute la aceste înalte studii de creaţie. fiind auzite sau recepţionate numai de către cei cărora le sunt destinate. animat de un duh uman. se fac pe pământ în cercurile de revelaţie. şi de la marii Creatori. un tipar în care a fost introdus un duh de animal. cu mari Lumini cereşti care se revelează.la crearea unui animal. învaţă şi apoi creează şi ei un trup animal. în jurul Pământului. coboară spre suprafaţa pământului. Fiii divini sau Guvernatorii sistemelor planetare după ce descifrează şi prelucrează aceste ordine sosite din Sfera-Laborator le transmit guvernatorilor sau îngerilor planetari. li se impune şi trecerea prin şcoala creaţiei. Cosmosul este cutreierat de gânduri-ordine. duhurile de pe ultimele trepte ale evoluţiei terestre sunt instruite. angelice şi umane. în câmpul infinit al universului nostru. aidoma unui om viu. Prea puţine duhuri umane aud sau descifrează aceste ordine. Este opera cea mai grandioasă la care poate fi martor un om. pentru a se face pe "pământ anumite acţiuni. Asemenea demonstraţii sunt prezentate numai oamenilor care şi-au însuşit teoria şi trebuie să pună în practică cele învăţate de la profesorii lor îngeri. al tuturor creatorilor . In anumite timpuri şi locuri de pe pământ . O altă categorie de îngeri arată celor ajunşi la o anumită treaptă evolutivă. Luna este şcoala unde îngerii Pământului instruiesc duhurile albe despre undele-gânduri şi fac experienţele necesare pentru învăţarea acestui capitol din marea Carte a Tatălui divin. în mare. prin rangul la care au ajuns. Undele-gânduri angelice pot pleca de la îngerii solari la îngerii planetari. plecate de la Unicul Creator. găsiţi vrednici să asiste Ia aceste experienţe . pentru a-şi însuşi ştiinţa creării formelor de diferite vieţuitoare: minerale. în zonele superioare ale Pământului şi în special în jurul Lunii. iar cei de sus fiind duhurile eliberate din temniţa materiei fizice. cu ajutorul căruia fac forma cristalină sau amorfă a acelui mineral. Asemenea unde-gânduri mai pot porni de la înger la înger. din Sfera-Laborator.

durata. pe toate rangurile de sori. celulă. vegetale sau minerale.de trei ori şapte — se află în deplinătatea judecăţii. legenda. înţelegerea lui cuprinde un orizont destul de vast. spre luminarea omenirii şi gloria Tatălui ceresc . animal.teoretică şi practică .să fie continuată şi în spaţiu. în toate veacurile. Ea va fi urmată. potrivit gradului lor evolutiv. viaţa şi ocupaţia duhului în spaţiu. ca fenomene. Duhurile avansate trebuie să înveţe legile principale ce domnesc în lumile create de Tatăl ceresc. fiinţa lui se străduieşte să afle despre trecutul şi prezentul a tot ce-1 înconjoară. vegetal. Nu mă pot opri fără să evidenţiez misiunea1 acordată unor entităţi spirituale .Iubirea. angelic şi Creator divin. cu aprobarea Forului solar. şi mai departe . De acum a pornit pe drumul unei cariere.demn de a participa la asemenea manifestări . duhuri albe. Copilul-om ajuns la vârsta de 7 ani este capabil să înţeleagă multe lucruri şi memoria sa reţine multe învăţături. organ. pentru a prezida.o negrăită impresie şi. pentru a cunoaşte. Duhurile trebuie să-şi însuşească toate formele sub care se prezintă legea evoluţiei în regnul mineral. Divinitate. el poate scoate la iveală adevăruri abstracte. etapele şi toate aspectele acestei veşnice transformări. căci Tatăl mereu creează alte forme de materii şi fiinţe. după o perioadă de recuperare. în primul rând. trebuie să înveţe regulile. ştiinţa iniţiatică. Viaţa fiind veşnică. Cartea a doua este în întregime comunicată de entităţi spirituale. Tot Forul solar suprem permite. duhurile planetei noastre sunt adunate din timp în timp. Intenţia mea este să dau cititorului o idee generală despre natura în mijlocul căreia îşi duce traiul. din ceata preoţilor. sfătui şi conduce cercurile de revelaţie de pe suprafaţa globului. la întregul cosmos. atom. îngerii planetei noastre ţin la rândul lor conferinţe duhurilor albe. sub toate formele ei.82 Din tainele vieţii şi ale universului . moleculă. Scopul reîntrupării este învăţarea şi iar învăţarea. a evoluţiei. Ele sunt chemate. îngeri. soare. acum şi în vecii vecilor. în anumite locuri. Amin. Ele vor constitui tradiţia. ştiinţa operei Tatălui divin . în toate cele patru universuri. . Ani de zile. despre tainele legate de cosmos şi infinit. în fine. încât poate analiza evenimentele şi fenomenele din jurul său. pe rând. făcând destăinuiri asupra tainelor cereşti. La 14 ani. Putem spune că şcoala nu are sfârşit. entităţi spirituale. planetă. o nezdruncinată convingere în ceea ce priveşte existenţa vieţii dincolo de mormânt. Prin urmare. Dar crearea unei fiinţe umane. scrieri. organism.binecuvântat fie Numele Său. aici sau pe alte planete. pentru a învăţa tot ce se referă la ea. în veşnicie. iniţial despre cele privitoare la Pământ.Prima carte Şcoala creaţiei Tatălui nostru este fără sfârşit ca şi opera Lui. asigurându-şi oarecum existenţa trupească. pe toate categoriile de planete. care poartă totul. Puterile sale sufleteşti sunt acum atât de înalte. Nu mai insist asupra acestui capitol care şi-a propus să expună judecata. apoi despre cele referitoare la sistemul nostru solar.în toată creaţia născută în Sfera centrală sau Laboratorul divin. Vor veni alţii după mine. doar din câteva premise. materializări etc. reprezintă culmea manifestărilor forţelor cereşti. tot mai sus. uman. Ne naştem pentru a veni la şcoala materiei celei mai dense. şi. particulă eterică. anonimă despre viaţă. cu toate bucuriile şi amărăciunile ei. aplicată la fluid. unde li se predau cursuri sau conferinţe în legătură cu diferite subiecte. levitaţii. de aici.de a lua legătura cu lumea terestră. stabileşte legi noi. Din aceste cercuri de revelaţie se răspândesc cunoştinţele şi astfel se dă prilej omenirii să ia contact şi sa mediteze asupra ideilor care au frământat-o din veşnicie. fiind fructul unei asemenea colaborări dintre Cer şi pământ. Sfânta Treime a Pământului.binecuvântat fie Numele Său. protoplasma. aceste subiecte putând face obiectul unui tratat voluminos. de unde să radieze lumina nemuririi spiritului şi a cunoştinţelor privitoare la natura văzută şi nevăzută. care vor lărgi cercul revelaţiilor. spre desăvârşire. animale. De la naştere şi până în mormânt viaţa este o continuă şcoală. Preocuparea cea mai însemnată dintre toate este ştiinţa vieţii. Tatăl a statornicit ca această şcoală . ţesut. conducerea spirituală şi materială a Pământului a căutat să stabilească câteva faruri.să producă diferite fenomene. Prin raţionamente. desemnează în anumite perioade şi în anumite puncte ale planetei. De acum începe să-şi depene firul destinului. ca mari Lumini — cu savanta lor ştiinţă şi cu ajutorul a sute şi mii de entităţi . şi învăţarea este veşnică. călugărilor şi arhiereilor cereşti. îşi încheagă o familie şi începe adevărata sa operă omenească. să înveţe legea legilor . 1 Prima carte a acestei lucrări conţine fragmente din comunicările unor entităţi spirituale. Ele produc omului . iar la 21 de ani . ca viaţă şi legi. univers. Creatori. învăţând viaţa sub toate aspectele ei. Conferenţiarul este totdeauna o entitate din lumea albă. Cerul. în anumite cercuri.

mulţi afirmă că religia este de prisos. într-un nou trup omenesc.83 Reîntruparea Jxeîntruparea sau reîncarnarea este fenomenul revenirii spiritului omenesc din spaţiile cereşti în lumea fizică. chimistul. în Asia. iar religia o înşiruire de poveşti şi rugăciuni. celţii din Europa. în straturile succesive ale scoarţei terestre se citeşte. deoarece explică multe probleme sociale. fie soare sau univers. religioase şi filosofice. şi în loc să-1 apropie pe om de Tatăl său creator. legea reîntrupării este o lege ca orice lege naturală . Peste 600 milioane de locuitori ai Indiei.omul caută azi în aceste cunoştinţe vechi. Lumea întreagă este în freamăt la fiecare nouă descoperire. animale. nu mai este în stare să dea un răspuns acceptabil la întrebările referitoare la viaţă. energie ş i legile . Se afirma c ă . lucrurile şi fenomenele sunt văzute mai clar. nerezolvate până azi. Adevărul reîntrupării a fost cunoscut de iniţiaţii veacurilor apuse şi revelat şi azi de marile Lumini ale spaţiilor. arată că există o ordine în lume şi un scop în toate domeniile complexe ale vieţuitoarelor. bazată pe iubire. îl îndepărtează. întrucât ea stagnează progresul omenirii. Dar şi savanţii . fie ele minerale. în teoria sa evoluţionistă.din Alaska până în Peru şi Bolivia. au stagnat civilizaţia. dar în aceeaşi măsură credinţa lui slăbeşte şi omenirea alunecă pe panta materialismului. care nu lămuresc viaţa şi adâncul prefacerilor din natură şi din corpul omului. el având nevoie de o religie ştiinţifică şi artistică. La începutul apariţiei materialismului se credea că acesta va da un răspuns satisfăcător care le pun în activitate. Tibetului. Vechimea acestei cunoaşteri se pierde în noaptea veacurilor şi aproape că nu există religie sau legendă care să nu aibă un sâmbure din această idee. pierzând legătura cu Cerul. An de an. Mongoliei şi Japoniei. acordând acestor studii atenţia cuvenită. că spiritul de care se tot vorbeşte nu este decât produsul imaginaţiei. Bisericile sunt din ce în ce mai puţin frecventate de credincioşi deoarece preotul de azi. azi. iar la lumina maturităţii spiritului. spiritul nostru revenind la ştiinţa ezoterică. ştim că sângele circulă prin vasele sanguine. Această cunoştinţă o posedau pieile-roşii din America . nefiind în măsură să explice fenomenul naşterii şi al morţii. Graţie nenumăratelor comunicări făcute de entităţi spirituale. galaxii şi miliarde de sori îndepărtaţi. a ajuns la noi sub diferite forme şi însoţită de numeroase erezii. Pentru asiatici.vine flagrant în conflict cu datele ştiinţifice răspândite în masele populare.fiind îngrădită de dogme şi deci anchilozată în aceleaşi forme de mai bine de o mie de ani . Este mai bine de un secol de când ştiinţa a luat un avânt uimitor. în curând. Omul de azi nu este satisfăcut de răspunsul oferit de biserică. revelează lumii structura necunoscută a materiei. minunata istorie a secolelor scurse. ba chiar dăunătoare.grăbiţi să proclame domnia materiei şi a legilor ei . la tradiţia şi comoara spirituală a omenirii. în şedinţele de revelaţie. ideea reîntrupării este şi azi foarte răspândită exercitând o mare influenţă în conduita omului.care reia şi realege metalul preţios din bucăţelele aruncate . valul descoperirilor purtând omul pe undele nevăzutului. umane. mai există şi alte substanţe eterice. că în afara materiei tangibile. Absolut. la toate întreb ă rile. desconsiderate de-a lungul secolelor de ignoranţă şi întuneric. care se exercită asupra tuturor entităţilor. creaţie. omul îşi îmbogăţeşte cunoştinţele cu privire la lumea înconjurătoare. Fizicianul a demonstrat prin experienţe că natura este condusă de legi. cred în reîntrupare şi cunosc legile ei la fel cum noi. Indochinei. trupul omenesc este studiat şi cunoscut până în cele mai ascunse celule. Asemenea cercetătorului de minereu preţios . Dar cu toate acestea flacăra de entuziasm a materialiştilor se stinge treptat. să mai găsească multe şi nebănuite bogăţii.se vor convinge. Din acest considerent ne vom strădui să reluăm ideile abandonate în vremurile materialismului. în definitiv. cunoaştere şi comuniune cu Divinitatea. graţie cercetărilor ingenioase. Reîntruparea fiind cunoscută din timpuri foarte îndepărtate şi trecută prin mintea diferitelor popoare. această idee se întinde peste tot pământul. secole de-a rândul. Ea este socotită o lege fundamentală. cu ştiinţa şi cu arta. Gândirea superioară a omului de azi a înlăturat părţile absurde aparţinând superstiţiei pentru a-i reda valoarea filosofică şi morală avută în trectul îndepărtat. Din această cauză. că au murit pentru totdeauna vechile credinţe care. Se susţine că biserica . destin. conduse de legi diferite celor fizice. occidentalii. Chinei. Telescoape gigantice ne aduc mai aproape nebuloase. spre înălţimile infinitului. biologul. fiind găsită firească. locuitorii băştinaşi din insulele Hawaii. vegetale.legea contracţiei la frig şi a dilataţiei la cald a corpurilor. nu exist ă în univers decât materie.

iar nu realitatea. cu speranţa că se vor bucura dincolo de fericirea promisă. către tradiţia spirituală a lumilor invizibile. şi nedumerit. diform. trecătorii puteau vedea pe treptele Universităţii din Bucureşti un om mic. scepticul şi ateul te vor întreba: „Pentru ce un copil se naşte într-un bordei. iar alţii sunt animaţi de puţine gânduri. care la rândul său cade pradă unei vulpi.se năruie. timp de secole.sunt omorâte?" De câte ori nu se întreabă ignoranţii: „De ce în această lume binele rămâne nerecompensat şi răul nepedepsit? Adesea criminalul circulă liber şi inocentul este aruncat în închisoare. calamităţi. iar alţii îl au slab şi bolnav? De ce unii sunt frumoşi şi din fiinţa lor respiră distincţia.care ştii că în dosul acestor inegalităţi există totuşi o dreptate te mâhneşti deoarece nu o poţi demonstra pe înţelesul tuturor. iar filosofia . după cum nu ştie că moartea va face să se nască viaţa şi mai strălucitoare. într-adevăr. Dacă s-ar compara sărăcia acestei vieţi.din speculaţiile ei deşarte. au suferit încercările acestei lumi. suferinţele lui morale. şi mame . căutând să-şi explice prin ea existenţa lumilor şi a destinului omenesc.din dogmele. care a creat totul în univers atât de armonios?" „Da".84 Din tainele vieţii şi ale universului . multora dintre noi ni s-ar tulbura mintea şi nu am mai putea spune nici un cuvânt. Bietul om se întreabă mereu: „Există un Dumnezeu. zilele sale triste. îţi era greu să-1 priveşti. Scepticul însă. să-şi explice existenţa lucrurilor şi a faptelor. dar el vede în jurul său nedreptăţi. orizontul cunoştinţelor sale restrânse. şi acelea confuze?" Cu mulţi ani în urmă. dar trupul său nu era mai mare decât al unui copil de 8 ani.deoarece chiar dacă nu vedem totul şi toate. oamenii au ridicat ochii spre Cer. iar un altul se naşte .care strâng cu dragoste la sân un copilaş . cu toată strălucirea lor. Avea aproape 40 de ani. păcatele noastre vor fi iertate şi ignoranţa luminată. îşi câştiga existenţa vânzând piepteni. Braţele îi erau închircite. pentru ce ar fi mai multă acolo? Dacă toate sufletele se nasc egale. Omul neştiutor nu vede în lume decât un vast complot al sălbăticiei fără milă. ritualurile şi ipocrizia ei. ea este mâncată de şarpe. un Dumnezeu. cu înţelegerea larga a altora. Cu toate acestea. războaie. iar picioarele arcuite. şi omul se întoarce către datele ştiinţei ezoterice. vine mereu. în faţa acestor frământări intelectuale. îi răspunde biserica. suferinţe de tot felul. Dispreţul îi urmăreşte pe cei ce muncesc şi îi împinge către mormânt. Universul său intelectual se limita la răspântiile unde îşi petrecea viaţa. Din această cauză. ce mai putem aştepta în lumea de dincolo? Dacă nu este dreptate aici pe pământ. şi atunci se întreabă bietul om: „Unde este mila şi dreptatea lui Dumnezeu?" Omul nu înţelege nimic din desfăşurarea evenimentelor petrecute în jurul său. pe când în lume forfotesc neruşinaţi şi şarlatani. de o mie de ori nu — răspunde omul cunoscător . neştiutorul. de ce permite atâta suferinţă şi nedreptate? De ce slabul cade pradă celui puternic?" Priveşte în jur şi constată violenţă şi cruzime: şopârla mănâncă furnici. o Putere inteligentă. infinită. în faţa aparenţelor ce ne înconjoară. ştiinţa va fi obligată să mai arunce din teoriile sale inexacte. Toate fiinţele omoară şi la rândul lor sunt omorâte. Materialistul. materialismul . răspunde şi sufletul său. se întreabă: „Dacă există. In sufletul său se naşte întrebarea: „Dacă există un Dumnezeu. condamnat prin însăşi naşterea sa la o viaţă restrânsă.Prima carte Este evident că printre lucrurile noastre de preţ există şi podoabe false. iar alţii au o înfăţişare grosolană şi brutală? De ce unora li s-a dat o inteligenţă vie. omul rămâne dezorientat şi se întreabă cu nelinişte: „Care este adevărul?" Natura omului este făcută să caute mereu. lumea noastră fizică este guvernată de legi sublime şi absolut juste. de ce există atâta mizerie în lume? De ce oameni puternici şi sănătoşi devin într-o bună zi orbi? De ce copii nevinovaţi sunt loviţi de boli. pentru că nu cunoaşte adâncul tainelor ce îl înconjoară. cu existenţa lipsită de griji a unora aflaţi în plenitudinea fizică şi mentală. Bazaţi pe aceste afirmaţii. şi tu . pentru că în faţa lui stă aparenţa. zâmbind. Toţi te combat cu emfază şi îţi aruncă în faţă fel de fel de argumente. prefaceri şi conflicte. religia . De ce atâta nedreptate?" Religia ar vrea să ne facă să înţelegem că în lumea cealaltă aceste suferinţe vor fi răsplătite. să-şi chinuie sufletul în faţa enigmelor ce se ridică mereu în drumul său. Astfel. butoni de manşetă şi multe alte nimicuri. dar mai ales materialistul. cu argumente noi şi cu întrebări de felul: „De ce unii oameni au un trup sănătos şi plin de viaţă. El nu ştie. capul mare. boli.atât de trâmbiţat şi pompos întronat . ori cu desfătarea sentimentală şi morală. ascunsă şi încuiată cu zeci de lacăte. şarpele este mâncat de un arici. dorinţa lui vagă de iubire. în care vieţile oamenilor sunt aruncate la voia întâmplării? Nu. „Da". de la mic la mare. fără valoare. Acestea sunt faptele. de ce soarta oamenilor este atât de diferită?" Oare să fie la mijloc o simplă întâmplare? Se poate concepe un univers alcătuit de Tatăl ceresc. răspunde acestor suflete frumoase şi încrezătoare: „Dacă Dumnezeu a creat această lume pe care o vedem atât de nedreaptă.

al raţiunii şi al conştiinţei. în bunătatea Tatălui şi în existenţa unui scop al vieţii. era la începutul carierei sale evolutive. şi din această cauză exteriorizarea spiritului declină din zi în zi. Aşadar. Unul va fi mai târziu un cerşetor. putem afirma că nu sistemul cerebral este sediul înţelegerii. Encefalul unui copil reflectă greu . asemenea trupului. şi el — peregrinând prin diferite planete. de pe el curg zdrenţele. iar celălalt o personalitate de seamă. dar din nefericire nu o putem proba sprijinindu-ne numai pe faptele acestei lumi. pentru ce atâta favoritism? De ce un copil sosit în lumea aceasta este condamnat dinainte la o viaţă mizerabilă. înţelegerea sau conştiinţa este fructul. posedă palate şi automobile. va fi mai bine organizat. Către bătrâneţe. Dacă totuşi se apucă să cerceteze. dar nu dispune de mijloace ştiinţifice pentru a-1 convinge pe om de existenţa unui spirit. Cu toate acestea Adevărul este cunoscut prin comunicările fraţilor noştri din Cer. iar educaţia şi-o va face pe întinsul maidanelor. majoritatea omenirii . întărind credinţa noastră.asemenea muzicianului . Puţini oameni îşi dau osteneala să găsească o explicaţie lucrurilor şi fenomenelor lumii înconjurătoare. existenţa conştiinţei omeneşti nu depinde de sistemul cerebrospinal. dar adevărul este cu totul altul în urma numeroaselor experienţe parapsihologice. iar un altul moşteneşte o moşie întinsă. a conştiinţei. Unul vine în lume într-o cameră tristă şi murdară. şi din cauza unui accident îşi va sfârşi zilele într-un azil. de sensibilitatea şi calitatea acestui instrument. Pe măsură ce creşte copilul. veşnic trăitor. De exemplu: se naşte un copil.are nevoie de un instrument. Cum de este permis acest lucru. însă nu există un paralelism între trup şi spirit în privinţa vârstei trupului.s-a ridicat în înţelegere şi putere. pentru că este o însuşire a spiritului . are o vârstă. Există spirite tinere şi altele bătrâne. unde este Dumnezeul tău. La baza acestui adevăr stă realitatea revenirii noastre în viaţa terestră. trecând prin toată gama formelor existente. Fireşte. n-ar mai fi această diferenţă. crescut în cele mai bune condiţii şi instruit în cele mai bune şcoli.în aparenţă nedreaptă . plină de iubire şi întemeiată pe dreptate. pentru că încă nu a atins dezvoltarea completă. Milioane de secole s-au înşirat. într-o evoluţie continuă.instrumentul spiritului. şi inteligenţa de care dă dovadă este redusă. Un altui se naşte într-o familie bogată. sisteme solare şi universuri . după ce omul dispare prin actul morţii. unde stau grămadă şi alţi nefericiţi. pentru îndeplinirea Legilor divine şi atingerea perfecţiunii. un membru inutil societăţii. călătoreşte prin ţări îndepărtate şi cu. cu cât instrumentul . sunt luaţi imediat de curentul ideilor actuale şi revin la credinţa mulţimii. şi că această manifestare va fi cu atât mai fidel şi mai admirabil redată. plină de privaţiuni. această distribuire inegală de înlesniri ale vieţii. cu această orânduire . făcându-se greu şi confuz. când spiritul a fost trimis de Tatăl ceresc în lume. Dacă există într-adevăr entităţi spirituale şi dacă ele se nasc egale. Religiile pământului neputând da lămuriri asupra acestor stări de lucruri. dincolo de lumea materiei fizice .rămâne dezorientată. care se manifestă în lumea exterioară prin intermediul sistemului cerebrospinal. după cum un artist nu depinde de vioara sa. dar conştiinţa persistă. unde are prilejul să înveţe şi să fie educat. în mod aparent pentru că observatorul cercetează doar cadavrul celui plecat. Este adevărat că spiritul sau conştiinţa . Evident. el fiind doar instrumentul spiritului. Entitatea spirituală. trebuie să existe Gândirea şi Voinţa Tatălui. rezultatul unei activităţi de mii şi milioane de secole a spiritului omenesc." Oare destinul ne este impus fără o lege şi fără nici un scop? Pentru ce ocaziile oferite oamenilor sunt atât de inegale? Unul va lucra penibil toată viaţa sa.sistemul cerebral. scoarţei cerebrale.neştiind ce este dincolo de mormânt. întrebându-se cu teamă şi îndoială dacă într-adevăr există spiritul şi Dumnezeu. encefalul său se organizează şi inteligenţa lui se arată tot mai clară.Reîntruparea g^ în mijlocul unei societăţi avansate în cultură şi civilizaţie. pentru că haosul moral este mai evident decât Ordinea divină. conştiinţa lui dobândeşte un orizont mai întins. celulele nervoase încep să degenereze. acesta nu se mai poate exprima în lumea fizică. de care tot vorbeşti? Dacă El ar exista. depinde de subtilitatea alcătuirii înţelegerea spiritului său. Credinţa generală este că spiritul s-a născut o dată cu trupul copilului. Să nu neglijăm faptul că ascuţimea inteligenţei. Este adevărat că biserica creştină încearcă să rezolve aceste probleme.consecinţa unei vaste învăţături dobândite în lunga serie de existenţe prin care a trecut. Această explicaţie superficială provine din observaţia omului că pe măsură ce se dezvoltă trupul copilului. ca urmare. Când moartea distruge sistemul cerebral . pentru a se exprima în lumea fizică. devenind tot mai bun cunoscător a tot ce a creat Fiinţa supremă. spiritul trăind veşnic. Dezvoltarea paralelă dintre trup şi conştiinţă dă impresia că sediul şi organul producerii conştiinţei ar fi sistemul cerebral. comunicări care ne permit să vedem viaţa sub alt aspect. în adâncul tuturor lucrurilor şi întâmplărilor. dispare şi conştiinţa. pe când un altul cunoaşte o viaţă fericită? Ei.toate acestea este un inactiv. când se spune că nici un fir de iarbă nu creşte fără voia lui Dumnezeu? Totuşi. pentru a cunoaşte şi învăţa. Mai târziu.suntem în mod instinctiv înclinaţi să credem că. a repetatelor noastre reîntrupări.

potenţială. le va analiza şi va. permite spiritului manifestările cele mai înalte. Dar pe când sămânţa se dezvoltă în câţiva ani. De exemplu. un spirit aflat pe dramul evoluţiei. spiritul colindă din trap în trup. Când studiem natura. trupuri noi. în care sa vină să-şi facă şcoala vieţii un nou spirit. nu mai are datoria să lumineze conştiinţa acestuia. Prin urmare. Nu există nici un motiv să credem că această evoluţie nu va continua mereu în veacurile următoare. Acest mediu este forma pe care prin vibraţiile sale o va perfecţiona din ce în ce mai mult. Din acest punct de vedere. vegetală. iluminarea. neîntâlnite în regnurile inferioare. culege mereu informaţii. Am văzut din rândurile precedente că pe măsură ce spiritul se ridică la o conştiinţă mai înaltă. Reîntruparea este actul spiritului de a îmbrăca în decursul secolelor. Tot astfel. din timpul zilei.prin fiinţe infinit de mici şi extrem de simple.Prima carte Cu alte cuvinte. Ele nu aşteaptă decât mediul propice de dezvoltare. este micuţ numai cu trapul. este numai un episod din conştiinţa omenească. fiinţa conştientă. căci nu se ştie ce foiţă spirituală. Mărimea copacului. toate facultăţile. ce geniu zace în el în stare latentă. în scânteia divină. forma frunzelor. învăţăminte. El se serveşte de această formă fizică pentru a câştiga cunoştinţe şi experienţă. şi evoluţia spiritului care animă aceste forme. Micuţul copil. Pretutindeni unde vedem o formă vieţuitoare. formând astfel o succesiune infinită.cel puţin pentru globul nostru . a florilor. La început. din care regnul fizic cunoscut nu formează decât o mică parte. apărând noi forme de plante. cu numeroase ramificaţii protoplasmatice şi sinapse nervoase. fiind mai luminoasă decât atunci când spiritul era prizonier trapului. este un instrument care primeşte impresii din afară şi le transmite sufletului. animală şi umană. pentru dezvoltarea voinţei şi învăţarea iubirii. care în decursul miliardelor de ani s-au dezvoltat. viaţa se arată . Fenomenul acesta are loc în tot universul. contactul spiritului cu lumea înconjurătoare este mai profund. Nenumărate corpuri fizice se distrag pentru ca din materia lor să se formeze alte corpuri. La nici un vieţuitor nu găsim un centra nervos mai complex alcătuit decât la om. natura este destinată să ofere fiinţelor vieţuitoare experienţe de tot felul. în starea de veghe a trupului. conştiinţa este atributul spiritului şi persistă după părăsirea temporară sau definitivă a corpului fizic. spiritul caută mediul corespunzător dezvoltării facultăţilor sale. Pământul . Graţie acestor forme superioare. tot astfel există o continuă şi veşnică evoluţie pentru spirit. Entitatea spirituală îşi câştigă din lumea exterioară înţelegerea. după cum există o evoluţie a formelor de viaţă minerală. toate calităţile părintelui sunt strânse. nu numai în regnul uman. Cine ştie ce conştiinţă puternică aşteaptă momentul să-şi dezvolte instrumentul fizic. Trapul uman fiind un instrument din cele mai perfecţionate de pe pământ. Revin încă o dată asupra ideii de evoluţie. Dar conştiinţa stării de veghe. din ce în ce mai fin. expresia sa este mai luminoasă. dar entităţile spirituale care le utilizează.este o vastă şcoală. ce talent. mai bine alcătuit. pentru a se transforma într-un falnic copac. conducătorul trupului. potrivit stadiului lor evolutiv. Noaptea. pentru a-şi manifesta puterea de înţelegere. format din numeroase celule nervoase. pe care le adună în nepieritoarea sa comoară de cunoştinţe. la marea şcoală a vieţii. păstrează toate amintirile. spre forme tot mai complicate. mai mlădios. graţie unei puteri aflate în stare latentă. prin evoluţie. să fim siguri că există un spirit închis în acea formă. facultăţile manifestându-se mai departe. mai subtilă şi mai bine organizată. observăm cum conservarea formei nu are nici o importanţă. culeasă în milioane de veacuri prin alte vieţi. proces prin care spiritul. pentru a le stimula în dezvoltarea lor. De aici tragem concluzia: reîntruparea este trecerea unor fiinţe conştiente nepieritoare. în sămânţa de stejar sunt cuprinse toate calităţile acestei plante. comprimate în sămânţă. trage învăţăminte. într-un alt corp fizic.86 Din tainele vieţii şi ale universului . iar manifestările sale sunt mai fidel exprimate.ca şi universul întreg . va lua mai departe cunoştinţă de fapte şi lucruri din lumea fizică. când spiritul va trece în alt corp. . prin intermediul sistemului cerebrospinal şi al sufletului. existând mereu. într-adevăr. Moartea este pretutindeni. sfârşind cu omul. deoarece nu mai este îngrădit de trapul dens. vastul plan al universului. evadând din corpul fizic. al perfecţiunii. Sistemul cerebrospinal. face experienţe şi se ridică dintr-o clasă în alta. spiritul îşi pune în valoare toate puterile şi facultăţile într-un timp deosebit de mare. fructelor. petrecute pe acest glob şi pe multe altele. în natura întreagă. cum natura nu face economie de forme. de miliarde de secole. Există două serii de evoluţii: evoluţia corpurilor sau a formelor. Natura distrage formele. După cum un şcolar care se duce în fiecare zi la şcoală învaţă. entitatea spirituală coboară de multe ori pe pământ. Pentru ca această dezvoltare să aibă loc. fără nici o milă. Am putea compara facultăţile spiritului cu facultăţile acumulate într-o sămânţă. caută să conducă o formă mai perfecţionată. animale şi oameni. rând pe rând. spiritul are o putere de înţelegere mai mare. după moartea corpului fizic. spiritul.

nu există favoritism. a suferi. şi acest lanţ merge la infinit. cu toate că putem să îmbrăcăm un trup masculin într-o întrupare. Deoarece am dobândit în numeroasele noastre vieţi. înainte de a porni la o acţiune. fie prin splendoarea inteligenţei lor. al cărei capăt inferior se scufundă în începutul obscur al primilor paşi. pentru că am fost perverşi.toate având scopul de a ne face să ajungem fiinţe care posedă cunoştinţe cât mai multe despre viaţă. să reflectăm. şi seara se retrage cu condicile acasă. să facă socoteala zilei respective: cât a vândut. generând famila. Vieţile trec astfel unele după altele. responsabilitatea pentm copii. de pasiuni sau de impulsul momentului. în momentul naşterii în lumea fizică. Creşterea şi dezvoltarea noastră este . fiecare în sfera de care aparţine. Trupul nostru are nevoie de hrană. suferinţele. în fiecare întrupare avem un corp fizic diferit. iar în urma noastră vin spiritele tinere. dar aceste schimbări nu ne împiedică deloc să ne păstrăm individualitatea. ceea ce e important este că ne găsim acum pe una din treptele ei şi că locul nostru în urcuşul acestei scări ni-1 arată iubirea. în urma analizelor efectuate în sferele superioare ale atmosferei fluidice terestre. Treptat începem să gândim. şi ne-am născut într-o civilizaţie ceva mai avansată. tropicală — unde natura oferă gratuit tot ce este necesar omului .care ne duc. fiecare aducând bucurii şi dureri. dar aceasta n-are nici o importanţă. cât a cumpărat. percepţiile. în toată această cale lungă . iar eforturile depuse pentru obţinerea acestor bunuri materiale au dus la dezvoltarea civilizaţiei. Pentru a profita de observaţiile. ne-am născut într-o ţară civilizată. cum o cred unii filosofi. prin viaţa şi prin efortul lor. bucuriile şi durerile noastre. iar moartea biologică nu ne face să ne pierdem sentimentul existenţei individuale. şi al cărui capăt superior se pierde în gloria Tatălui divin. sentimentele. moralitatea. pentru a face bilanţul. o sumă de experienţe. vorbele. în lumea civilizată. Astfel s-a dezvoltat forţa fizică. a dobândi experienţă şi a se ridica mereu. Entităţile spirituale n-au sex. din treaptă în treaptă. fie prin frumuseţea caracterului lor moral. Unii dintre noi sunt mai avansaţi. pe drumul unei evoluţii lungi. circumstanţe favorabile şi obstacole de tot felul. Individualitatea noastră este totdeauna aceeaşi. suntem pe cale de a deveni gânditori mai profunzi şi ocupăm o situaţie . nemailăsându-ne târâţi de sentimente nerezonabile. e vorba numai de timp. la lumina reîntrupării.perfecţiunea divină. sacrificiul personal.relativ importantă. spiritualitatea ni se deşteaptă. Din acest moment. Nu cunoaştem lungimea acestei scări. pe scara binelui şi a perfecţiunii. înaintea noastră sunt spirite bătrâne. succese şi nereuşite . un nume diferit. cu experienţe felurite şi o inteligenţă vastă. creşte simţul nostru moral. eram sălbatici. scopul este creşterea şi dezvoltarea conştiinţei. pentm bunul mers al afacerilor. în mijlocul unor noi condiţii. pentru că evoluţia lor a început mai de mult şi au o experienţă mai bogată.Reîntruparea 57 pentru a învăţa. pentm a ajunge scopul final . pasionaţi şi câteodată criminali. La începutul evoluţiei noastre omeneşti.întâlnirea lor având o mare valoare educativă.este necesar să ne retragem departe de pământ.sunt leneşi şi necivilizaţi. Pe când milioane de entităţi spirituale trec dintr-o clasă în alta. nu sunt decât exponenţii unor experienţe. Starea atinsă de unii o vor atinge şi alţii în viitor. Astfel. voinţa şi inteligenţa de care dăm dovadă. cele ale lumii invizibile. vrând-nevrând. lente. capabili de a face şi câte o faptă grosolană. Suntem încă neştiutori. relaţiile de afecţiune prin care temperamente diferite vin în contact . morală şi mentală a oamenilor. Unii sunt înaintaţi şi au mai multă putere. graţie disciplinei şi presiunii legilor sociale. O imagine palidă a acestei retrageri ar fi aceea a negustorului care toată ziua s-a străduit în prăvălia sa. ne-am dezvoltat încet facultăţile mentale şi moralitatea. de zeci de mii de secole . ni se dezvoltă facultăţile mentale. deoarece puterile noastre morale şi intelectuale abia erau trezite. putem să ne reprezentăm umanitatea urcând o imensă scară. penibile . ne retragem în lumea cerească. după ce am semănat destul rău. ori prin profunzimea viziunii spirituale. căminul. pentru că vom ajunge şi noi acolo. de îmbrăcăminte şi de locuinţă.de mii. cât are de plătit şi de încasat. Dar pe măsura trecerii secolelor. evitând astfel să mai facem acţiuni rele. dar planul evoluţiei stabileşte un sex corpului nostru fizic. Locuitorii zonelor cu o climă caldă. Aceasta pentru a armoniza şi completa evoluţia noastră. pentru a cântări faptele. în aceste întrupări diferite am suferit mult. cuminţenia. Să nu ne mâhnim când vedem că unii dintre colegii noştri sunt în clase superioare. părinţii noştri pot fi entităţi spirituale diferite. vocea conştiinţei noastre a început să se facă auzită din adâncul tainic al fiinţei noastre. şi cu toate acestea ne ridicăm mereu. ne-am ridicat puţin mai sus. alte milioane urmează mereu pe urmele lor. pe scara socială. piedicile şi seria întreagă de dureri şi bucurii ale vieţii terestre . fiind cunoscuţi de lume ca guvernatori ai civilizaţiei. ne ridicăm facultăţile intelectuale şi moralitatea. După ce am parcurs mai multe vieţi în aceste condiţii primitive. După fiecare reîntrupare. Marii bărbaţi şi marile femei ale acestei lumi. şi un trup feminin în alta. dacă vor şti să utilizeze experienţele lor din trecut. Pe măsura înmulţirii întrupărilor. a unei lungi serii de reîntrupări. către spiritualitate. entitatea spirituală nu iese dintr-un ocean de viaţă.

Spiritul copilului s-a desprins de trupul său fraged şi imediat i-a luat locul un spirit. ambiţiile sau după cât s-a distrat. a cinstei şi a iubirii. care ne deprimă. şi s-a reîntrupat imediat în trupul unui copil în agonie. dar în rest copilul rămâne de o slăbiciune de plâns. cu atât timpul şederii sale în spaţiu este mai mare. Perioada medie.când e vorba de un sălbatic.evoluţia. Ideea reîntrupării displace multor oameni. ca un teren favorabil dezvoltării spiritului. ea este şi va rămâne în veci o lege divină. ca ea să se facă în minutele următoare părăsirii trupului. de mâhniri . dacă am fi siguri că la revenire nu vom mai trece prin suferinţă şi ne vom bucura de modalităţi mai fericite ale vieţii terestre. generală. prin seria durerilor fizice şi morale. Ea nu corespunde adevărului. De aceea nu se poate da o regulă generală. ci îi displace reîntoarcerea pe pământ. se spune că perioada între moarte şi naşterea viitoare poate fi extrem de scurtă . trecută prin dureri. Aversiunea pe care omul o resimte la ideea reîntrupării provine din faptul că spiritul său are conştiinţa deplină a greutăţilor vieţii de pe această planetă. să nu uităm că experienţele cel mai greu de suportat ne fac să învăţăm cele mai mari lecţii ale vieţii. Aplicând principiile de mai sus. Spunându-i totul. Reîntruparea nu înseamnă că spiritul omului renaşte într-un trap de animal. Da. în unele cazuri. evoluăm cu atât mai repede. în această privinţă' s-au citat cazuri când o persoană a murit. cu cât viaţa ne este mai dificilă. ca omul să-şi croiască singur calea prin noianul nevoilor vieţii. la gândul că iarăşi va trece prin ignoranţa copilăriei. Asemenea cazuri de reîntrupări pripite sunt rare. filosofice sau artistice. că suferinţele şi nereuşitele noastre. şi în locul lor avem parte de suferinţă. Vai de viaţa sa viitoare.care nu au alt scop decât de a ne învăţa repede şi bine . Cum viaţa nu abundă în aceste fericiri dorite. oferindu-i prilejul de a-şi exercita singur facultăţile. cu un simţ moral şi inteligenţă superioară . la mii de ani. Cu toate acestea.Prima carte mai rapidă când circumstanţele exterioare ne forţează să gândim şi să lucrăm pentru a supravieţui. sfătuit mental pe ce drum să apuce. Cu cât spiritul este mai evoluat. Metodele noi de educaţie au demonstrat că cel mai bun mijloc de a dezvolta iniţiativa şi inteligenţa copilului este de a-1 lăsa la propria lui judecată. stabilită în natură de Creatorul lumilor. între două întrupări este de aproximativ două sute de ani. în noua sa întrupare. Este firesc ca şi ideea reîntrupării să fie respinsă la început. trecând din nou prin şiroaiele lacrimilor. Omul nu consideră viaţa ca un mijloc. cu câtă batjocură şi ironie au fost întâmpinate noile idei ştiinţifice. Este adevărat că e păzit. cu cât viaţa ne este mai activă. Totdeauna ideile noi au întâmpinat o mare opoziţie şi o dârză neîncredere. Istoria depune mărturie cât de greu îşi face drum legea evoluţiei. oricât de îngrozitoare ar fi perspectivele noii vieţi. regulă de la care nu poate face excepţie nici reîntruparea.suntem determinaţi să refuzăm reînceperea vieţii pe această planetă. Dar oricare ar fi părerea unora sau altora. este adevărat şi corespunde şi şcolarului vieţii terestre. care şi el îşi părăsise reşedinţa carnală. ca o sperietoare pentru omul imoral şi redus mental. Legea reîntrupării nu cere ca noi să ne naştem imediat după moarte. condus în mod nevăzut. Este absurd să credem ca o fiinţă omenească — înzestrată cu o simţire aleasă. Mecanismul vieţii umane este astfel alcătuit de Guvernatorul sistemului nostru planetar. cu toate că se poate întâmpla. nu se poate înlătura legea reîntrupării. slăbiciunile maturităţii şi neputinţa bătrâneţii. Această credinţă a fost răspândită în popor de preoţii egipteni. i se poate dezvolta memoria. provenind din ignoranţă. explicându-i totul. reprezintă . Cu alte cuvinte. am accepta. Această perspectivă este adevărata cauză a antipatiei pe care o manifestă omul faţă de reîntrupare. Ea se poate prelungi la marile Lumini ale spaţiilor globului nostru. Dar oricâte neplăceri încearcă omul. din diferite motive. de muncă grea.să se nască într-un trup de animal imoral şi neinteligent. Astfel spiritul poate să dorească o ascensiune spirituală mai rapidă — prin suferinţa vieţii trupeşti. Ferice de sufletul său. Suntem cu atât mai favorizaţi. înţelegem pentru ce sunt necesare obstacole de tot felul în cursul vieţii şi pentru ce chiar greşelile noastre sunt indispensabile progresului nostru spiritual. şi-a părăsit trupul uzat de boală sau distrus printr-un accident. în lumea încercărilor şi a suferinţelor. asirieni şi indieni. dar în definitiv omul are liberul său arbitru. dacă se va abate de la destinul ales de el. nesupunere la reguli şi dintr-o dorinţă vie de a mai trăi în lumea cărnii. în revelaţiile făcute de entităţile spirituale de înaltă evoluţie. mai cu seamă când nu se acordă atenţie şi bunăvoinţă în examinarea faptelor. dacă va lua calea cea dreaptă a moralităţii.88 Din tainele vieţii şi ale universului . pentru a repara nedreptăţile comise. . Cu ce ar contribui la evoluţia generală o asemenea întrupare? Toate faptele naturii au un scop determinat . pe când se afla în lumea invizibilă. greşelile tinereţii. Poate dori coborârea în lumea fizică mai devreme. nu îi displace ideea reîntrupării în sine. ci o apreciază totdeauna după măsura în care şi-a satisfăcut dorinţele. de a vedea toate dorinţele noastre împlinite. Ceea ce este adevărat pentru dezvoltarea şi educaţia unui copil. Repet însă că acest interval este variabil.

nu doreşte să revină pe pământ. vom culege rezultate fericite. graţie cărora vom poseda în viitor puteri şi cunoştinţe infinite.în timpul şederii sale în spaţiu . înţelege legea evoluţiei şi necesitatea ascensiunii spiritului pe scara infinită a spiritualităţii. care zac latente.cele mai multe dureri omeneşti provin din faptul că nu ascultăm de anumite principii morale. Existenţa fizică are ca scop stimularea facultăţilor latente ale spiritului. şi această conştiinţă devine splendidă. întocmai cum se luminează şi se manifestă inteligenţa copilului. graţie acţiunii mediului înconjurător asupra sa. dar nu este singura. ideea reîntrupării ne umple de entuziasm şi ne insuflă voinţa de a reveni.înţelege legile divine care guvernează în univers. . Talentul unui artist..toate aceste calităţi şi multe altele se pot dezvolta în noi. în scânteia divină. Aşadar ne trebuie multe corpuri ca să ne ridicăm la o înţelegere din ce în ce mai înaltă. : Entitatea spirituală doreşte să revină mereu în materia fizică pentru a învăţa. uitând de legile din spaţiu. cunoaşte scopul venirii sale acolo şi a vieţii sale terestre. Din acest motiv ne naştem mereu pe pământ. în timpuri incomensurabile. între aceste două condiţii . nimic nu ne împiedică să depunem eforturi. Evoluţia formei este o funcţie a lumii fizice.iar dacă nu vrem. când nu mai este limitată de acest corp. la finele unei întrupări terestre e de aşteptat să nu mai dorim reîntruparea. armoniile divine percepute de un muzician inspirat. embrionar. Cel care trăieşte pe pământ. Această dorinţă nu se naşte în prima perioadă a şederii noastre în spaţiu. Când vom şti să ne conducem în lume astfel ca faptele noastre să fie în rezonanţă cu armonia universală. în care entitatea spirituală îşi ia un avânt deplin şi intră în posesia conştiinţei sale luminoase. viaţa noastră terestră are ca scop acumularea de experienţe. De altfel trebuie să ştim . Evoluţia spiritului. doar că el şi-a dezvoltat această calitate mai devreme decât noi. Se petrece cu noi exact ceea ce se petrece cu sămânţa. entitatea spirituală se cutremură la ideea unei noi reîntrupări în întunericul şi zbuciumul vieţii terestre. care la rândul lor vor dezvolta facultăţi . timp în care entitatea spirituală înţelege noua condiţie de existenţă. Puterea. prin care vom scoate din adâncul scânteii noastre divine acea calitate. el simţind doar că s-a săturat de atâta muncă şi amar. Conştiinţa spiritului întrupat este mărginită de corpul fizic. şi încă prea mult. pentru viaţa următoare. pentru că Divinul a sădit în esenţa noastră. dorinţa neînfrânată de a ajunge la picioarele Celui care ne-a chemat la viaţă. şi aşteaptă momentul să le scoatem la iveală. mai profundă. Dacă vecinul are o virtute sau o calitate preţioasă pe care noi nu o posedăm. Dacă ne gândim numai la plăcerile noastre. profunzimea-gândirii unui filosof . ci pentru că entitatea spirituală . nu pentru că am fi siliţi de cineva. viaţa ne-o va demonstra . serii nenumărate de reîntrupări. Atunci vom vedea revenirea pe pământ sub un alt aspect. \ : într-adevăr. o lumină vie pentru viitor. pe parcursul timpului infinit. Ne întrupăm mereu. De aceea. contribuind la fericirea semenilor. spiritul lucid şi răbdător al unui savant. avansarea spiritului nu provine din adăugarea a ceva nou. Lumea noastră şi altele au ca scop înflorirea conştiinţei până ajunge în preajma Celui veşnic. pentru a se lumina şi purifica. ci pune în valoare predispoziţiile spiritului. prin magia voinţei noastre.există un spaţiu de timp. pentru că avem nevoie de un răgaz. şi prin urmare avem nevoie de multe vieţi. Cunoaşterea legilor şi principiilor care conduc universul se dezvoltă încet. omul care a mâncat. . pe pământ. Reîntruparea . înţelepciunea şi forţa caracterului sunt rezultatul unei educaţii de secole şi nu urmările unui destin capricios. graţie experienţelor făcute în infinitatea timpului.de duh întrupat şi duh liber .din ce în ce mai numeroase şi mai puternice . pe măsură ce el creşte. extinsă.de care ne vom servi în diferitele lumi pe unde vom trăi. în spirit. Prin urmare. Scopul vieţii este de a dezvolta puterile noastre. a scânteii divine este fără sfârşit. putem fi utili acesteia.. Cu alte cuvinte. Dar dacă ştim că prin revenirea noastră urcăm treptele care ne duc la lumina înţelegerii şi la puterea divină. care fiind pusă în pământ ca să germineze. reîntruparea este o perspectivă tot atât de neplăcută ca şi aceea de a parcurge din nou anii lungi de studiu prin şcoală. Dacă vrem să fim şi noi ca el. Pe parcursul lor. că revenind în lume. dezvoltă ceea ce era deja creat în ea. nu înseamnă că el a primit mai mult decât noi. Marele scop al reîntrupării este educaţia. Iată de ce în prima perioadă a existenţei sale în spaţiu. pentru a . se deşteaptă facultăţile mentale ale spiritului. Spiritul conţine potenţial forţe deosebite. Prima şcoală a spiritului-om se face la suprafaţa corpurilor solide. nu se mai gândeşte la mâncare. gg o forţă foarte puternică. Evoluţia materiei se produce lent. în lumea fizică.

învăţăm câte ceva. ale păcii şi neliniştii. pentru a stăpâni materia oferită de Creator. Pentru a le obţine. ale acţiunii şi inerţiei. întocmai după cum exersăm la pian ore în şir. Cel mai înalt ideal visat. un excelent antrenament pentru dezvoltarea facultăţilor spirituale. Mai mult chiar: am început să înţelegem vibraţiile lumii astrale şi să dominăm puţin corpul nostru emoţional. Natura ne oferă din sânul ei învăţăminte valoroase. al căror câmp de viaţă este mai vast şi cuprinde mii de reîntrupări pe pământ. săpând pământul. şi când încercăm o amărăciune. trebuie să culegem din grădina lumii florile durerii şi plăcerii. Toate fiinţele vieţuitoare. Cu o răbdare sublimă. în fiecare an. interiorul şi atmosfera planetelor. Dar pentru a câştiga înţelepciunea. un microb. vine durerea. lecţia este însoţită de o plăcere captivantă. am dublat materia voinţei noastre. până ce o scoatem la iveală. Dacă am fi mai hotărâţi să învăţăm. de asemenea avem spirite tinere şi bătrâne. Suntem întocmai ca omul aflat lângă o comoară ascunsă sub pământ. alteori. încoace şi încolo. un om. aruncăm vina pe soarta noastră ticăloasă. Din diferite motive. ale iubirii şi urii. natura nu caută decât un singur lucra: educaţia noastră. întăreşte simţul moral. care locuiesc suprafaţa.vor întâlni în şcoala lumii lucruri de observat şi experienţe de făcut.un atom. care îi vor duce cu un pas mai departe pe dramul evoluţiei. filosofie etc. şi nu vedem. ni se impune prin suferinţă. trebuie să muncim. El va fi făuritorul noilor lumi în veşnicia ce va veni. într-un timp care se pierde în negura unui trecut infinit. materia umană în materie angelică. progresul nostru ar fi mai rapid.considerată de lume o nenorocire — este un excelent răscolitor al spiritului coborât în materie. pentru a reţine atenţia noastră dispersată. materia minerală în materie vegetală.fac parte din acest stadiu. la şcoala Pământului.când am atins stadiul de om . nu toţi sunt convinşi de acest adevăr. ne invită să învăţăm multe lucruri pentru a ne ridica. Toate observaţiile şi experienţele noastre . Vom creşte pe măsură ce vom stăpâni aceste forţe contrare. pentru ca înţelesul ei să ne lumineze odată şi odată spiritul. ale succesului şi insuccesului. Creaţia este o vastă universitate.mari sau mici . Când ne naştem. din viaţa actuală. în general. pentru progresul miliardelor de fiinţe vieţuitoare. spiritul este fără măsură. fără vârstă şi fără limită. Azi începem să înţelegem că educaţia adevărată nu se mărgineşte la învăţarea diferitelor ramuri de cunoştinţe .filologie. am părăsit sediul nostru sublim. contrar ignoranţei şi inconştienţei noastre. încurajează emoţiile generoase. vieţile noastre ar fi mai puţin întunecate de suferinţă. prezentate de împrejurările vieţii terestre. trebuie să lucrăm ca să le dezvoltăm. a căror vârstă se socoteşte după anii scurşi între leagăn şi mormânt. Ea nu iese din locul unde a fost pusă. bate la poarta vieţii. suferinţa .Prima carte transforma eterurile în atomi. Din nefericire. pentru a excita dorinţa noastră. De aceea avem nevoie de multe vieţi. cele mai vaste şi radiante puteri dorite există în noi. mama iubitoare întrebuinţează mângâieri pentru a-şi face copilul ascultător. entităţile spirituale având vârste diferite. disciplinează inteligenţa. atomii în materie minerală. Atunci ne-am început evoluţia în sistemul material. minunat organizată. Divinitatea a orânduit lucrurile de aşa natură încât să învăţăm perfect. Lumea fizică este singura şcoală unde se studiază întregul program. dar ne târâm viaţa în voia întâmplării. Avem impresia că în alte lumi. dar pentru că nu ascultăm vocea interioară a conştiinţei. ale veseliei şi tristeţii. cuminte. Dar luat ca element esenţial al naturii. un animal. nu înţelegem că împrejurările vioţii de aici. Când nu suntem atenţi sau nu vrem să ne însuşim o lecţie. Ea nu încearcă să ne distreze.90 Din tainele vieţii fi ale universului . Alergăm toată ziua. pentru a ne face ascultători. deşteaptă puterea voinţei şi dezvoltă capacitatea de a simţi Prezenţa divină. pentru a câştiga uşurinţa de a ne exprima simţirea prin clapele lui. încetul cu încetul. dacă am culege . dacă ne-am sili să facem acest discernământ. care ne lărgesc înţelepciunea. materia vegetală în materie animală sau umană. Dacă am fi elevi buni. Ea a dispus ca aceeaşi lecţie să se repete în fiecare zi.care nu pot stimula decât facultăţile intelectuale. şi acum . Aici. avem trupuri tinere şi bătrâne. o plantă. ci caută să ne dezvolte spiritul prin fel şi fel de experienţe. ca şi copiii după fluturi strălucitori. prea puţini dintre noi ştiu să profite de învăţămintele vieţii cotidiene. Am putea înţelege această deosebire într-o vreme mai scurtă. în fiecare viaţă. pentru că nu acordăm atenţie actelor noastre. Cu trecerea timpului. pentru a învăţa să distingem binele de rău. şi vom ajunge cu timpul să mergem cu un pas sigur în mijlocul furtunii vieţii. este inutil să întrebuinţăm chemări şi rugăciuni. ştiinţele naturii. Dar umanitatea încă nu cunoaşte nimic din regiunile spirituale ale patriei noastre cereşti. Numai când suntem doborâţi de încercări amarnice. Conştiinţa noastră era redusă şi puterile ei foarte slabe pentru a înţelege ceva din lumea materiei. La început ne era foarte greu să punem materia în vibraţie. Dar nu suntem cu toţii în aceeaşi clasă. ori un înger . Educaţia adevărată este făcută de natura care armonizează caracterul. şi atenţia superficială nu ne permite să ne însuşim lecţiile profunde.avem capacitatea de a înţelege vibraţiile fizice şi de a ne impune voinţa asupra trupului nostru. matematică. şi nu învăţăm aceeaşi lecţie. Cerul. în alte medii. oricare ar fi . .

transformându-se în egoism. Nu există ţel. dar când această înţelegere curată este întunecată de corpul fizic pe care-1 îmbrăcăm. locul naşterii este determinat de iubirea sau ura contractată altădată pe pământ. ca trimişi ai Divinităţii. în alte vieţi şi sub alte orizonturi am avut naţionalitatea şi am iubit şi venerat Divinitatea sub numele şi cultul celor pe care acum refuzăm să-i recunoaştem ca fraţi. încă nu am ajuns la acest nivel sublim de spiritualitate. căci înţelegem în mod clar că ei sunt uniţi cu noi. care încep să înveţe lecţiile vieţii. Vom cunoaşte măreţia vieţii când ne vom aminti de experienţele din trecut.oferă bogăţiile Sale celui ce stăruieşte. In timpul când roata vieţii şi a morţii se rostogoleşte. în timpul furtunoaselor noastre întrupări. . în spaţiu. pe care să nu-1 putem atinge prin eforturi repetate.să-i desconsiderăm pe cei care au un trup de o culoare diferită de a noastră. Spiritele evoluate nu mai au nevoie de această tutelă sau impuls de la spate. creşterea noastră ar fi rapidă şi fericirea mai constantă. Aşadar. în fine. vom realiza în viitor cu muncă. simţul nostru de unitate se limitează la cercul strâmt al trebuinţelor şi dorinţelor noastre. de atâtea ori repetate. am luptat. sacrificii. şi cu toate acestea. Dar în acelaşi timp. ei sunt fraţii noştri tineri. Dacă am cerceta esenţa materiei noastre şi am studia neîncetat gândurile şi sentimentele noastre secrete. duhurile se cercetează noaptea. şi nu se ştie dacă nu ne mai mână destinul. când ne legănam pe undele eterice. ne-am întâlnit şi cu cei pe care i-am urât. nu am mai râvni la bunurile şi însuşirile altora.binecuvântat fie numele Său . răbdare şi încredere în puterile noastre spirituale. mereu ne-am întâlnit cu aceste fiinţe scumpe. Astfel. ^Egoismul este tendinţa de a strânge avere. distilate prin filtrul suferinţelor. pentru că şi noi am trăit în aceste rase. orbiţi de pasiunile noastre. pentru că în plan spiritual toţi oamenii sunt la fel şi toţi suntem fraţi. Vom munci pentru soţia şi copiii noştri. cunoscute deja de noi.îşi aleg locul pe care-1 consideră potrivit dezvoltării unor anumite facultăţi ori reparării unor greşeli făcute în viaţa terestră anterioară. am ucis. când vom poseda înţelepciunea. am vedea că cele mai multe din dureri sunt cauzate de egoismul nostru. ci singure . cu inima plină de mânie. în acest egoism colectiv vom cuprinde naţiunea noastră şi.să-i dispreţuim pe cei mai puţin dezvoltaţi decât noi. în aceeaşi limbă şi sub acelaşi nume. aproape fără voia sa şi inconştient. cu acelaşi ceremonial. De aici trebuie să înţelegem că este o absurditate să-i tratăm drept păgâni pe cei care nu adoră Divinitatea în acelaşi mod ca noi. înţelepciunea este esenţa descoperirilor.Reîntruparea 9. egoismul se transfomă în altruism. de dorinţa arzătoare de a poseda lucruri şi fiinţe. renunţări. alta în lumea spaţiilor. Entitatea spirituală inferioară nu-şi poate determina locul şi părinţii viitoarei sale întrupări. spiritele noastre sunt foarte bătrâne şi în adâncurile conştiinţei noastre sunt înscrise toate amintirile unui trecut trăit în alte ţări şi în alte trupuri. ca misionari. De multe ori am iubit. Spiritele superioare care au această misiune . Cu vremea. în general. căci Tatăl . de a face din eul nostru personal centrul universului. cu care am trăit şi lucrat în alte întrupări. consacrându-ne şi lor. oricât de îndepărtat.când sunt în spaţiu . suntem nevoiţi să lărgim hotarele egoismului nostru individual. nu ne-am mai mâhni că alţii au şi noi nu avem. cunoştinţelor şi experienţelor. Această legătură le determină să revină pe pământ. jefuit sau omorât. dacă am vrea să ne asociem cu dragoste evoluţiei şi să colaborăm cu Divinitatea . cu toate acestea. cu aceeaşi dragoste cu care ne-am dăruit familiei noastre. Deşi separate una fiind în lumea fizică. Cunoscând adevărul reîntrupării. ce nu avem azi. sub diferite aspecte . în mijlocul acestor fraţi ai noştri. pentru că ea nu este destul de avansată ca să poată face alegerea cu discernământ. pentru a cuprinde în el şi familia. spiritul ştie că suntem uniţi cu toate fiinţele. Ce nebunie . când vom şti sensul profund şi scopul spiritual al evenimentelor din viaţă. Mai târziu. Astfel. Iubirea este un fel de legătură magnetică între fiinţele ce s-au iubit cu mare foc. când vom vedea legăturile care le unesc. stabilim legături cu prieteni. am urât. dar de multe ori.ca părinţi şi copii. omenirea întreagă. după cum se caută şi trăiesc împreună în Cer. încetul cu încetul. cu plăcere din fiecare eveniment o învăţătură.observând gradul de inferioritate al spiritului candidat la întrupare . Ce îngustime de spirit . chiar dacă pentru reuşită avem nevoie de mai multe existenţe sau întrupări. în această viaţă. Marii Luminători ai lumii au atins acest nivel. pe care îl vom ajunge cu toţii în veacurile viitoare.decid şi îl trimit. De multe ori durerea ne-a sfâşiat inima la moartea trupurilor celor dragi nouă. se iubesc mai departe şi caută să se apropie în viitoarea viaţă pământească.în loc să ne încăpăţânăm să rezistăm şi să ne revoltăm. într-un anumit mediu prielnic pentru avansarea sa.

ne zbuciumăm şi vom pleca cu un capital bogat de cunoştinţe şi învăţături morale. se îndeplineşte progresul. Argumente aduse în sprijinul legii reîntrupării loate afirmaţiile referitoare la revenirea spiritului uman în corpuri fizice noi. deoarece conştiinţa şi evoluţia lor sunt abia la început. Noi. de studii. atâtea şi atâtea milioane de ani. omul face studii de ordin spiritual. muzica .răbdare. după 6-7 reîntrupări. Reîntruparea spiritului uman poate să se facă în trupuri diferite ca sex. şi deci aici pe pământ avem ocazii să ne dezvoltăm forţele. Când termină şcoala acestui glob pământesc. jurnale. să bea. într-un loc unde nu au posibilitatea să mănânce. sensibilitate etc. trecem în trupuri de sex opus. în scopul întăririi cât mai puternice a legăturii de iubire dintre ele. trecem prin încercări şi dureri. nu ar putea să-1 ducă pe om la nici un progres. şi în special pe omul sălbatic sau mediocru din punct de vedere moral. pe globul acestei planete. să muncească. în carne şi oase. Progresul pare a fi mai accentuat când un spirit a avut o serie de reîntrupări într-un sex. prin reîntruparea în corp fizic omenesc reluăm firul întrerupt cu ocazia morţii fizice. pentru o nouă viaţă terestră?" într-adevăr. S-a afirmat: „Spiritul uman poate să avanseze şi în cer. creaţia. care să-1 preocupe pe om şi să-1 facă să-şi dezvolte facultăţile mentale. la spirit. şi culegem . de un grad superior. Aceste forme sexuale sunt determinate de nevoile avansării noastre ori ale reparaţiilor de îndeplinit. Dar cum . Numai prin revenirea pe pământ. In Cer nu mai există afaceri ori zbuciumări politice. dar nu mai revine pe globul Pământului nostru.în această mare şcoală a Pământului . teatru. dar evoluţia cere studii şi în sânul materiei fizice. călătorii. pe cărarea lungă a evoluţiei noastre. precum cele ale evoluţiei spiritului. Şirul reîntrupărilor pe pământ se face până ce spiritul şi-a însuşit tot ce putea învăţa. într-un loc unde nu este posibilă pictura. în Cer trecem în revistă faptele de la naşterea şi până la moartea noastră biologică. voi expune mai întâi câteva obiecţii la adresa acestui adevăr. spiritul său se va duce în cer şi acolo va trăi până la judecata cea din urmă. ci se reîntrupează direct pe alte planete cu . Unii înclină să creadă că spiritul omului se reîntrupează după o şedere de câtva timp în spaţiile eterate.nu ni se arată. să doarmă. afirmăm: în Cer. rezultă că dacă omul a trăit pe pământ conform anumitor precepte. pe care puţini din oamenii sosiţi în Cer sunt capabili să le analizeze şi cerceteze pe deplin. cărţi. cerceta şi observa pe această planetă. Să presupunem că am lua nouă părţi din populaţia globului terestra şi le-am duce într-o parte a universului unde nu există afaceri. în trup". curaj. când va muri. Aici.vigoare fizică. unde aerai. Aici. în chip uman. soţi. fără a mai fi nevoie să revină pe pământ. spiritul e nevoit să se reîntrupeze într-un trup masculin ori feminin. fizica şi chimia fluidelor. sculptura. în alta femeie. într-o viaţă fiind bărbat. şi merită toată osteneala pentru a face să pătrundă acest adevăr în mintea oamenilor. apa. prosperând mereu spre perfecţiune". urmată de o altă serie într-un alt sex. După afirmaţiile teologilor diferitelor biserici. Aceşti oameni s-ar plictisi îngrozitor. pentru motivul că în Cer nu există atâtea tentaţii ca pe pământ. Nu ni se spune nimic despre activitatea omului. să le impulsioneze inteligenţa. problema este de cea mai mare importanţă.Prima carte ca fraţi.cu alte cuvinte. în ce stare se găseşte el acolo? Rămâne cu aceleaşi cunoştinţe şi conştiinţă ca pe pământ? Ni se răspunde: „El îşi duce acolo viaţa. nu simt nici o atracţie spre asemenea analize şi nici nu sunt în stare să le înţeleagă. înainte de a arăta seria de argumente care pun într-o lumină deplin convingătoare adevărul legii reîntrupării. se prezintă în condiţii superioare. infinit de mulţi.92 Din tainele vieţii şi ale universului . caracterul moral şi discernământul nostru mental. să inventeze. spiritualiştii. Cei mulţi.observaţii noi. voinţă. iar femeia are alte calităţi . In funcţie de necesitatea dobândirii uneia din aceste calităţi. Este posibil ca relaţiile lor fizice să se schimbe la fiecare reîntrupare. pe care le vom analiza şi din care vom scoate rezultate ce ne vor ridica pe o nouă treaptă a evoluţiei noastre veşnice. mai ales cel moral. In general. nu prea pot convinge pe omul care aude pentru prima oară de acest fapt. Acolo nu există decât probleme înalte. pentru că se referă la existenţa noastră. Pe buzele tuturor se va naşte întrebarea: „Care este dovada că într-adevăr spiritul revine pe pământ. care îl vor duce la cunoştinţe mai înalte. sau pe alte globuri similare. cinematograf. spiritul va avea posibilitatea să înceapă o altă serie de experienţe. rude sau prieteni. şi aşa mereu. amanţi. Este clar că bărbatul are o serie de calităţi . O asemenea viaţă. în cerul descris de reprezentanţii dogmelor bisericeşti. politică. mediul. nici o ocupaţie şi nici un interes care să le preocupe mintea. viaţa în general. entitatea spirituală se reîntrupează pe o altă planetă.

. care nu poate progresa pe planeta noastră.000 ani. în primii două sute de ani după Christos. e trimis pe o altă planetă. Temporar se poate întâmpla să nu ne mai întâlnim în reîntruparea noastră pe pământ. ca fiind o părere eretică. ne căutăm şi ne întâlnim în bucuria neînchipuită şi neegalată cu nimic pe pământ. în familii diferite . la unele este inferior Pământului. Pe pământ ni se prezintă toată gama evoluţiei: de la sălbaticul din pădurile Braziliei şi până la sfântul religiei brahmane. slujitorii Tatălui. observăm şi ne comunicăm impresiile şi învăţămintele. doreşte să revină pe pământ. când pornesc la reîntrupare. caută să revină unele lângă altele. pentru că numai aici găsim totul înjurai nostru în armonie cu natura noastră fizică şi spirituală. Iubirea este una din cele mai mari forte ale universului. şi anume când e trimis acolo ca misionar de spiritele înalte. Oricare ar fi mediul de unde am plecat. pentru ca astfel iubirea şi sprijinul lor să continue pe mai departe. Dorinţa duhurilor evoluate de a reveni pe pământ. S-a mai afirmat: „Dacă este adevărat că omul se reîntrupează mereu. Mulţi şi-au închipuit că întoarcerea pe pământ se face curând după moartea fizică şi că atunci când revenim la întrupare. pentru că ne naştem în ţări diferite. vom descoperi că ideea reîntrupării răspunde unui plan sublim în evoluţia universului. progresul fraţilor săi pământeni. au sosit în valuri milioane de entităţi spirituale. dezbrăcaţi de orice prejudecată. Mai întâi^trebuie să ştim că această credinţă a revenirii spiritului la viaţa terestră este veche de când lumea. în credinţa că . înregistrată în noi sub formă de aptitudini. Dacă spiritul s-ar întrupa în prima categorie de planete. încât nu ar putea să-şi ducă traiul nici între cei mai sălbatici oameni ai acelei planete. planul Celui infinit în înţelepciune.modelul suprem al evoluţiei pământeşti. în aceeaşi familie. faţă de întreaga umanitate. cu toţii ne adunăm şi formăm. provocând astfel. Numai pe Pământ . cu cei iubiţi. Prin iubirea ce ne-a legat pe pământ. durata şederii în sfera cerească este mai mare. o vastă familie. Oare de unde au scos acest argument? când despre ea se face aluzie chiar şi în Sfânta Scriptură. când el trebuie să facă şcoala de gradul corpului nostru ceresc? Numai în anumite situaţii ar putea să se reîntrupeze pe o planetă inferioară. unde progresul omului se realizează mai uşor. pentru sprijinirea şi povăţuirea celor înapoiaţi nu este oare un act sublim.Reîntruparea P3 condiţii superioare. Toţi cei care au suferit.le poate fi de folos. cu scopul de a-i îndruma şi sfătui să nu repete răul făcut de el altădată. deci se elimină posibilitatea de a se regăsi în cer". copiii de părinţi şi prieten de prieten. înclinaţii ori facultăţi cu care vom reveni în viitoarea reîntrupare. îndemnându-i să se ridice la fapte bune. toţi cei care se aseamănă se adună. Unii afirmă că reîntruparea este o noţiune contrară credinţei creştine. soţi sau părinţi şi copii. Aşadar.unde. unde condiţiile de viaţă sunt mai grele decât pe pământ. sublimul nostru Domn şi Dumnezeu Isus Christos? Care concepţie este mai nobilă? Să trăieşti etern într-un paradis. Dacă viaţa noastră terestră a fost presărată cu mai multe împrejurări şi evenimente de o importanţă deosebită. atunci soţul va fi separat de soţie. mozaice sau creştine . unde sosesc rând pe rând cei dragi. în mod inactiv şi numai pentru tine. S-a mai zis că ideea reîntrupării nu înalţă spiritul. în noua viaţă terestră. fraţi. Dar această situaţie nu este cea caracteristică. la interval de 26. Părerea aceasta e cât se poate de necugetată. pentru a lumina şi duce la progres rapid.prin experienţa dobândită în suferinţele şi greşelile sale trecute . E drept că şi pe alte planete există fiinţe umane. La ce bun să rătăcească omul prin alte planete. stând alene mii şi milioane de secole?! Unde şi cum mai avansează el când a părăsit viaţa terestră din fragedă copilărie sau direct de la coamele plugului? Adevărul este că după ce spiritul şi-a analizat toată viaţa pământească şi a tras învăţămintele folositoare.putem să evoluăm. pentru că totul îi este inferior. pentru ca prin examinarea vieţii terestre să putem analiza şi extrage învăţătura morală sau ştiinţifică. ca prieteni. Or adevărul este că şedem multă vreme în spaţiile din jurul pământului. Cum poate fi înălţătoare ideea că după moarte spiritul omului pleacă în cer şi acolo duce o viaţă de visare extrafizică. ce concordă cu iubirea la care ne-a îndemnat strălucitul Spirit. prin votul celor ignoranţi. cât despre nivelul lor evolutiv. anumite populaţii de pe acea planetă. care şovăie ori cad în drumul evoluţiei lor? Dezbrăcaţi de povara dogmelor create omeneşte de conducătorii bisericii creştine. nefâcând nimic. sau când fiind un spirit recalcitrant. nu suntem separaţi în Cer. pe când la altele este superior. ar întâlni acolo condiţii şi oameni atât de avansaţi. omul s-ar găsi acolo în asemenea condiţii.binecuvântat fie Numele Său.bogate sau sărace etc. şi numai de atunci s-a început înlăturarea acestei credinţe. ori să revii periodic pe pământ şi să participi la progresul omenirii. în spaţiu. după puterea lui. în cazul în care omul s-ar întrupa pe o planetă superioară. Creatorul nostru . în cadrai căreia discutăm. creştinii credeau în această revenire necontenită pe pământ. să-i ajuţi pe fraţii tăi mai tineri. încât în loc să progreseze ar sta pironit locului. ca şi cârdurile de rândunele . care i-au procurat fericire în spaţiu.după nevoile avansării noastre. au fost buni ca noi. şi ne vedem după moartea terestră. egoist. . au plâns. ai noştri s-ar sui la Cer. vom găsi aici în această perioadă de timp multe scenarii prielnice pentru reîntrupare. este cuprins de o iubire nesfârşită faţă de cei lăsaţi pe pământ. Regula generală este că spiritele.

şi să fie încălziţi numai de credinţa existenţei unei Providenţe creatoare. Dacă oamenii de pe pământ vor forma lumea invizibilă iar aceştia. ar trebui ca populaţia pământului să rămână aceeaşi. valabil pentru fiecare regn . se agaţă mereu de fel de fel de argumente. părinţi şi copii. că şi pietrele. Cei care nu cred decât în lumea terestră. vindecări. Individualitatea conştientă există de veacuri şi ea nu face decât să coboare. şi nu se transmit prin ereditate fizică. din când în când. se invocă puterea creatoare a Divinităţii numai cu ocazia unirii sexuale a oamenilor?! Dacă este vorba de creaţia de moment a Divinităţii. In aceste noi forme fizice. dar se uită că evoluţia este un fenomen universal. într-un corp uman aparţinând unei rase primitive. o moleculă. născându-se un om trupesc. fără posibilitatea ca acesta să-şi repare greşelile. Prin urmare spiritul nostru nemuritor păstrează întreaga conştiinţă: cine a fost. Şi apoi cum putem să ne închipuim o Divinitate atât de părtinitoare. are memoria deplină a vieţilor trecute şi dorinţa vie a unei ascensiuni ce duce la Perfecţiunea divină. la rândul lor. ele vin să-şi continue evoluţia pe planeta noastră. Este adevărat că ştiinţa a făcut progrese mari în domeniul cercetării materiei vizibile. prevestiri. Datorită evoluţiei. dar în domeniul sufletului şi mai ales al spiritului se cunoaşte prea puţin. atunci de ce populaţia creşte mereu pe pământ? Ar trebui ca ea să rămână constantă. Astfel. Planul urmărit este acela ca părinţii să formeze lutul în care va veni omul spaţial. pentru că noi existăm de miliarde de veacuri — de pe când animam o particulă eterică. la fiecare naştere. în aceste noi legături. vor reveni să-1 populeze.de pe când eram numai sfere luminoase în spaţiile infinite ale cosmosului. entitatea spirituală ce va însufleţi materia fizică. spiritul animalelor superioare.mineral. în jurul nostru se petrec atâtea fenomene neexplicate de ştiinţa materialistă . în timpul analizei spirituale. Pe lângă acest aport venit din lumea animală. logica ne arată că această teorie duce la urmări imposibile. cu cine s-a legat în bine şi în rău. să înceteze de a mai trăi în urma procedeului fizic al morţii sale. Se invocă puterea divină în creaţia acestui om chemat la viaţa fizică. materializări. uman. ajungem la convingerea că nici una din calităţile mentale. atât de nedreaptă.500 de ani încoace. Prima interpretate a fost dată şi susţinută de vreo 1. iubirea va lua altă înfăţişare. în înţelepciune. adevăr ce satisface şi pe savantul scrupulos şi pe omul simplu. în ceea ce priveşte ştiinţa spirituală. animal." Argumentul ar putea fi valabil. adică omul este o creaţie a Divinităţii. Ştiinţa revelată este Adevărul care luminează regiunile necunoscute ale spiritului. morale şi spirituale posedate de conştiinţa omenească nu sunt pierdute după moartea corpului fizic. Dacă studiem cu atenţie aceste fapte. în spaţiu.94 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte într-adevăr. plantele şi animalele evoluează. vegetal. se va întrupa într-o personalitate umană. puritate şi umilinţă. 2.ca fraţi sau surori. spiritul nu e o creaţie de moment. două entităţi spirituale legate prin iubire într-o viaţă terestră. Curios. deoarece cu toată înapoierea în care ne găsim. morale şi spirituale înălţate până la statura unui sfânt ori a unui savant. atingând acolo maximul de evoluţie. ni se revelează în mod regresiv cauzele şi împrejurările apropierii noastre de acele entităţi spirituale cu care ne-am legat prin legătura divină a iubirii fundamentul creaţiei tuturor universurilor din trecut şi viitor.fapte care probează că spiritul şi conştiinţa lui persistă de-a lungul vremii şi după moartea corpului fizic. ca prieteni sau rude. la fiecare întrupare ea va sfârşi mai spirituală decât era la început. unde a trăit. când vor reveni în laboratorul naturii terestre vor căuta să se apropie una de alta . un atom. inferioare Pământului. Prin urmare. cu condiţia să fi atins o oarecare treaptă evolutivă. şi de alte multe miliarde de ani . încât să-1 aducă pe om în lumea fizică numai o dată. după cum rezultă din tot ce este în jurul nostru. ei întreabă: „Dacă actul reîntrupării este un adevăr. prin actul lor sexual. urcând treaptă cu treaptă. comunicări cu entităţi spirituale . fizică. Numărul celor care susţin această teorie este în scădere continuă. alt colorit şi în definitiv. în mijlocul materiei fizice şi să anime o formă materială. şi de un număr restrâns de oameni. ea nu s-ar putea face şi fără răscolirea pasiunilor omeneşti? Divinitatea este infinită în putere. Normal este ca o personalitate chemată la viaţă printr-un procedeu fizic. mai există şi un contingent de spirite care au evoluat pe alte planete. deci aceste calităţi nu pot fi produsul structurii celulare a organismului nostru. palpabile şi analizabile.vise. este absurd să presupunem că doi soţi. Individualitatea conştientă intră în acţiune numai din momentul naşterii sale pe pământ. într-adevăr. să-1 creeze acum şi unora să le dăruiască calităţi mentale. Există două teorii importante referitoare la spirit: 1. ajuns la o anumită etapă evolutivă. dau naştere unei personalităţi care va trăi în veşnicie. Iar altora . un bob de nisip.

ignorant. petrecut aproape numai pentru existenţa animalică. milos şi moral. nu înseamnă că sunt ereditare şi însuşirile spirituale şi sufleteşti. Treptat. pe plan trupesc. în pântecele mamei. cariera. Oricât de scurte ar fi existenţele sale pământeşti. ai învăţat filosofie. se naşte un geniu. repetate. întrebaţi-vă judecata. Urmează familia. ca sugar. Trăind zi de zi în mijlocul materiei fizice şi a forţelor ce o pun în mişcare. pentru că în copilărie este prea nepriceput. experienţe şi observaţii. bagajul cu care spiritul trece porţile morţii. nu cunoşti ştiinţele naturii.darul sfânt aşezat de Tatăl în fiinţa noastră . omenirea crede căjtrăieşte o singură dată pe pământ. în primele sale întrupări. omului îi rămâne puţin timp pentru studiul naturii. avem posibilitatea să cunoaştem viaţa sub toate aspectele ei.ne spune că spiritul preexistă trupului. în lumea materiei fizice. La începutul existenţei sale. intelectuală şi spirituală. ce învăţăminte a putut aduna acest spirit nemuritor. Să nu uităm că puţini oameni ating vârsta bătrâneţii. Pentru ce ai mai venit la viaţă? Numai să apari ca un meteor. Chiar dacă am presupune că viaţa noastră ar dura o mie de ani. acesta este numai pentru a obţine un corp fizic. să repare ceea ce a greşit şi să-şi corecteze imperfecţiunile. şi că este imposibilă o singură existenţă. Aşadar. a Legilor divine. Ai învăţat filologie. că el trăieşte după moartea trupului. că există numeroase cazuri când omul părăseşte planul fizic în tinereţe sau chiar în fragedă copilărie. şi este prea absorbit către o singură latură a vieţii. intelectual şi spiritual. Ei bine. . fie ea şi de o sută de ani. se acumulează în decursul a mii de reîntrupări. sălbatică şi plină de mizerie? înţelesul clar pentru o minte dezbrăcată de prezumţii este că spiritul a preexistat înainte de a se întrupa şi că el revine mereu în trup. o predispoziţie pentru o anumită boală. care va contribui la cunoaşterea esenţei creaţiei. în general. pentru studiul fiinţei sale sub aspect moral şi spiritual. şi veţi vedea că ea vă va răspunde ca fiind logică această revenire prin reîntrupări. copiii şi grijile se adună pe capul său. formând astfel un capital vast. să trecem prin toate genurile de civilizaţie şi să cunoaştem fiecare activitate umană. Până în momentul când această calitate nu este pusă în evidenţă. învăţând câte ceva în fiecare viaţă. iar cât priveşte naşterea noastră printr-un procedeu fizic.şi aşa mai departe. omul este imoral. într-o altă existenţă fizică. Judecata . toate posibilităţile de înălţare morală. lucrează asupra lui şi îl fac din ce în ce mai înţelegător. n-ai cunoştinţe de artă. în această durată scurtă a traiului său pe pământ. Naşterea apare chiar fără nici un rost. fără să fi gustat şi înţeles ceva din ea. încât numai cine se îngrădeşte de suficienţa cunoştinţelor sale îl mai poate nega. când părăseşti lumea aceasta în fragedă copilărie. Numai prin reîntrupări continue. Omul nu are timpul necesar să observe natura. este mai liber. că pentru a se perfecţiona. slăbit şi nu mai dispune de vigoarea necesară studiului şi meditaţiei asupra fenomenelor vieţii sub toate aspectele ei.Reîntruparea 95 să le acorde o existenţă întunecată. ignorantă. însă fizicul e gârbovit. aceste puţine cunoştinţe. nu putem întâlni ocazii destule pentru a învăţa totul. este redus. să studieze lumea înconjurătoare. progresul spiritului. In acest caz. Astfel înţelegem că destinul nostru actual este rezultatul trecutului nostru. inteligenţa noastră nu este deocamdată capabilă să asimileze într-o singură întrupare tot ce se poate cunoaşte. Numai graţie acestei legi ne putem explica diferenţa dintre indivizi. în stare latentă. am spus că spiritul conţine în interiorul său. adică se reîntrupează. Către bătrâneţe. Mulţi n-au decât o existenţă de câteva zile sau ore. să cunoaştem toate domeniile ştiinţei. uitând că viaţa noastră este scurtă. fără spiritualitate şi stăpânit de instincte joase. Aceste însuşiri sunt rezultatul muncii spiritului de-a lungul a mii de reîntrupări. pe nesimţite şi fără ştirea sa. Totul depinde de evoluţie. în decurs de câteva zile petrecute în neştiinţă. Aşa se explică cum în sânul unei familii simple. nu ai idee de starea sufletului când dispune de bunuri pământeşti . omul se va ridica la o înaltă spiritualitate. aşa că la sfârşitul vieţii terestre suma de cunoştinţe şi înţelepciune este foarte redusă. din părinţi fără calităţi spirituale deosebite. ca să înveţe ceea ce nu a ştiut în altă viaţă. Dacă prin acest instrument obţinut de la părinţi moştenim anumite însuşiri fizice . Situaţia se schimba dacă omul vine mereu la reîntrupare. ai cunoscut sărăcia. Mai târziu îşi face studiile. sistemul său cerebral nefiind format pentru a-i înţelege fenomenele. un costum de scafandru prin intermediul căruia spiritul să-şi continue studiile şi cercetările în sânul lumii fizice.o oarecare asemănare fizică. ele îl impulsionează. făcându-1 pe om bun. şi să pieri pe veci de pe arena vieţii? Există atâtea argumente care conduc la admiterea adevărului revenirii prin întrupare la şcoala terestră. Este absolută nevoie să revenim mereu pe arena globului nostru. revine mereu în mediul unde a mai învăţat. în acest interval scurt de timp. pentru a aduna experienţe noi şi a învăţa lecţii noi.

se bucură un timp de o prosperitate şi strălucire desăvârşită. pe nici un plan. Când toată lumea va practica binele. înseamnă că nu am pus în vibraţie iubirea. e drept. unde îşi pot continua evoluţia. entităţile spirituale care au contribuit la gloria sa s-au întrupat la gali şi germani. Atunci. iar guvernanţii sunt animaţi de iubirea neamului lor. a fratelui nostru. absolut ignorant de tot ce se petrece în jurul său. să le pună în slujba omenirii şi în acelaşi timp să le perfecţioneze. dar curând soseşte suferinţa şi îi atrage atenţia asupra faptei săvârşite. Cât trăieşte pe pământ. se reîntrupează în alte popoare. Ceea ce se petrece. Rând pe rând apărând calităţile spiritului. cu evoluţia nesfârşită a spiritului. teoretic. nu mai vin aici. dar mai puri . omul este crud. entităţile spirituale luminoase. vorbele şi gândurile sale. că face un rău. până ce nu mai reprezintă un factor important în concertul popoarelor. pentru ca aceste cunoştinţe acumulate în vieţile anterioare.dar fiinţele umane care au produs aceste civilizaţii nu pier.uneori şi ceva bun. neamul acela nu mai are oameni de seamă. bietul animal şi nici prin gând nu-i trece că îi produce durere. de ridicare a omului pe scara evoluţiei. La început. Din cele expuse se vede că omul vine pe pământ şi învaţă tot ce-1 poate lumina. înseamnă că nu s-a deşteptat în noi încă mila. Astfel populaţia scade cu timpul.familia solidă. nu ne-au permis să îndeplinim binele. când familia nu mai are temeiuri puternice. binele de rău. Peste câţiva ani. mai puţin civilizaţi. Constatăm o decrepitudine în toate sensurile şi o diminuare a numărului locuitorilor. milă. renunţarea la ceea ce ne este de prisos. se petrece.cad în obscuritate sau pier de pe arena pământului. pentru a uşura puţin viaţa celor de o esenţă cu noi. Când poporul roman a fost cuprins de corupţie morală şi politică. experienţele. Copilul mic trage de coadă.ajunge înţelept. dispar instinctele inferioare din noi pentru că în definitiv răul prin el însuşi nu există. în mare. spre a-1 duce la un ideal . înzestrate cu tot talentul câştigat în vieţile trecute. Multe din cele învăţate nu le poate utiliza în lumea de dincolo.entităţile spirituale evoluate caută să se nască mereu în mijlocul acestei naţiuni. va suferi. Urmărind evenimentele din trecutul istoric al popoarelor observăm cum unele naţiuni se ridică vertiginos până la înalte trepte ale bogăţiei. Cât timp viaţa socială şi politică a unui popor este cuminte . educaţia îngrijită. puţin evoluate spiritual şi fără experienţă. omul învaţă ceva . evoluate. Din acel moment. ci doar lipsa binelui. cu sufletul copilului. fiind copleşit de alte neamuri. egoist. fiind chemate de mediul din ce în ce mai prielnic avansării lor spirituale. când corpul său emoţional sau planetar se exprimă mai puternic. Marii oameni de ştiinţă. îşi amintesc şi după o perioadă de timp revin pe pământ. absenţa calităţilor spirituale care nefiind puse încă în activitate în fiinţa noastră. inventatorii. când educaţia este şubredă şi moravurile uşoare cuprind întregul popor. Cercetând prin prisma legii reîntrupării aflăm cauzele decăderii unui popor până la pieirea sa. tot ce-1 poate face mai bun. cu omul. atâta tot.Prima carte Dacă suntem răi cu semenii noştri. dar observaţiile. el este mai sensibil la durerea altora şi nu mai este atât de crud. credinţa bine întronată în suflete. şi totuşi alunecă şi face răul. încercările de tot felul îl învaţă mereu. când sufletul copilului a mai evoluat. care se ridică repede în grandoare şi exprimare pe toate planurile. în mic. frumos şi moral în faptele. Dar până va ajunge omul la această înaltă etapă a evoluţiei. Imediat ce corupţia pătrunde în masa acestui popor. creat de acelaşi Tată ceresc. apoi încep să dea înapoi . de urechi. A fost imoral în primele timpuri ajunge după nenumărate întrupări la deplina moralitate. strălucirea unui popor depinde de valoarea entităţilor spirituale reîntrupate în sânul său. revine la viaţa pământească. pricepem mai uşor problema răului şi a binelui. Ele trăiesc. frumosul şi adevărul. Dacă suntem egoişti. Aşadar. astfel treptat el ajunge la înţelegere. oamenii profund religioşi şi marii mistici şi spiritualişti sunt mari pentru că au acumulat învăţăminte peste învăţăminte în multele lor vieţi trecute. şi în stadiul actual de evoluţie. puterii şi civilizaţiei. religia şi filosofia lor . iar poporul rămâne sub conducerea spiritelor tinere. De multe ori omul deosebeşte. Civilizaţiile pot pieri .96 Din tainele vieţii şi ale universului . Studiem circumstanţele exterioare care ar putea să ne explice decadenţa unui popor şi nu găsim o explicaţie convingătoare. suferinţa este singura cale de educaţie. a fost sălbatic . va învăţa la şcoala naturii. iubire şi cuminţenie. se va reîntrupa până când va ajunge să deosebească ce este folositor. va dispare răul şi suferinţa. pentru a construi civilizaţii mai înfloritoare. pictorii.şi cu ele arta şi ştiinţa lor. sub formă de capacităţi. Să rămână bine întipărit în mintea noastră: pe această planetă. înţelegând aspectele şi fenomenele vieţii. muzicienii. sălbatic şi neştiutor.

destinul nostru. pentru a plăti şi repara răul produs. fie în viaţa următoare. Mereu obligaţii. trăind într-un mediu spiritual. Astfel ne dăm seama că orice faptă se plăteşte. Spiritul. alteori totul a fost de prisos. dar nu o mai poate face. El a venit în sânul acestei familii ignorante. de corpul fizic în care se va întrupa. şi aşa mai departe. ci ele se datoresc vârstei spiritului omenesc. am furat.moştenite în parte de la părinţi. omul este un complex format din calităţile fizice ale trupului său . diferenţe care nu sunt urmarea unor întâmplări fără sens. inteligent şi mai târziu devine un om de valoare. Astfel. Din aceste exemple reiese existenţa eredităţii fizice. ne distrăm. Atunci. de unde însuşirile lui spirituale? Răspunde Ceml: Spiritul le-a adus cu sine din alte vieţi. O greşeală morală. dar nu are mijloacele fizice. fiind mai conştient. Un copil se naşte în sânul unei familii obscure. în lunga sau scurta ei scurgere. după ce firul vieţii s-a rupt. uneori vicioase. şi cu toate acestea.este foarte cuminte. caracter şi temperament între copiii aceleiaşi familii. numai ea menţine şi pune în evidenţă Justiţia divină. fiind pus în evidenţă faptul ca vehi colul fizic al copilului poate semăna cu părinţii săi. voinţă. Părinţii nu au făcut decât să-i procure un trap . învăţăm să nu mai repetăm în viitor greşeala respectivă. In general. Consecinţa greşelii fizice este durerea fizică. iar spiritul ce se întrupează în acest corp fizic este străin. o datorie morală neachitată se va plăti printr-o durere morală. Fiecare vine în lumea fizică cu bagajul său de moralitate. Anii trec. ca şi părinţii lor. ar vrea să-şi ceară scuze. Nimic din anturajul său nu i-a dezvoltat calităţile sufleteşti. dar nu sunt ereditare însuşirile sufleteşti şi mai ales cele spirituale. am omorât şi nimeni nu ne-a ştiut. spiritul.deşi fizic seamănă cu unul din părinţii săi . este limitat până la un anumit punct de instrumentul pe care îl va utiliza. grosolană. imorale. este o altă creaţie a Tatălui. spiritualitate. ar vrea să repare greşeala fizică. se căieşte. . contractăm datorii fizice şi morale. bine sub toate raporturile. şi. din vieţile trecute. culte. muncim. devenind din ce în ce mai luminaţi. dar nu seamănă prin înclinările morale şi intelectuale cu nici unul dintre părinţi. i se pot transmite ereditar anumite însuşiri fizice de la părinţi. şi când o suferim. iar pe de altă parte spiritele dispuse să se întrupeze în aceste familii sunt în general slab dezvoltate. nici a vreunei legi a eredităţii fizice. Când şi unde reparăm toate aceste ticăloşii ale vieţii noastre? în ceml propovăduit de biserică? Nu. din cauza unei legături cu aceşti părinţi dintr0 altă viaţă. orice rău săvârşit altuia se va întoarce împotriva noastră. rămânând acelaşi ca înainte de naştere. Fără admiterea reîntrupării nu este posibilă explicarea diferenţei de inteligenţă. cuminţenie. de dimineaţa până seara. şi din însuşirile spirituale câştigate în vieţile trecute.fetusul. entitatea spirituală revine la o nouă viaţă terestră. pe de o parte pentru că elementele generatoare procurate de la părinţi sunt de o calitate inferioară. Părinţii ne-au crescut cu mari sacrificii fizice şi sufleteşti.Reîntruparea 97 fiziceşte şi mai puternici în credinţa lor. Prietenii ne-au împrumutat şi mângâiat la boală sau necaz. Am adus pe lume copii pe care nu i-am educat destul de atent şi de multe ori i-am chinuit. pentru îndeplinirea destinului său. unde şi când vom mai putea plăti toate aceste datorii de ordin material şi moral? Am mâhnit. ori pentru împlinirea unei hotărâri a Celor de sus. copilul . dar. copiii născuţi din părinţi slabi de spirit sau vicioşi sunt şi ei reduşi şi imorali. vede viciul în care s-a afundat ori crima comisă. Prin urmare. fireşte. se nasc copii care amărăsc bieţii părinţi tot restul existenţei lor. Am făcut aceste acte necugetate deoarece n-am avut discernământul moral dezvoltat. fie în aceeaşi viaţă. Rezultatul inevitabil a fost pieirea popomlui roman. care au voit ca prin el să urce şi părinţii săi pe scara spiritualităţii. imorale cu scopul împlinirii unei datorii. când în familii onorabile. Reîntruparea explică şi diferitele facultăţi ale omului. decăderea imperiului şi înflorirea naţiunilor tinere. de unde moralitatea. vede incorectitudinea vieţii sale. Seamănă fizic cu unul din generatori. De unde inteligenţa. numai prin legea reîntrupării înţelegem situaţiile noastre fizice şi morale. sosit prin aceşti părinţi în lumea fizică. Este adevărat că eul suprem. gradului său evolutiv. nu mai este posibilă repararea faptelor săvârşite în lumea fizică. ajuns în lumea spaţială. Prin urmare reîntruparea ne explică diferenţele dintre oameni. în decursul vieţii noastre terestre. şi atunci. ne hrănim. Uneori el se ridică. în viaţa spirituală de dincolo de moarte. în spaţiile infinite. Există şi cazuri.

Când eram mici. care este preţul lor . tot ce am văzut. suferinţele şi nedreptăţile îndurate sau produse în alte vieţi? Azi ştim să citim. Oare cum am mai putea scrie o scrisoare dacă în momentul când ne-am apuca de scris. Deşi ele singure ar putea constitui o dovadă a revenirii la viaţa terestră. . când nu ştim ce am făptuit. Anul. între faptele. un învăţământ general. Detaliile prin care am trecut pentru a ne însuşi cititul şi scrisul s-au uitat. urmate de pedepse. dacă nu păstrăm nici o amintire de aceste acţiuni greşite ale noastre? Cum putem să stabilim o legătură între cauză şi efect. ne ruşinam şi eram pedepsiţi pentru fapta noastră. restul scufundându-se în întuneric. alaltăieri. învăţătura: nu e bine să bagi mâna în apă fiartă că te opăreşti şi doare. Acest caracter splendid l-am dobândit ca rezultat al mai multor greşeli din copilărie. ideile şi vorbele noastre. dibăcia. observaţiile şi durerile noastre. Ceea ce ştim e că avem o concepţie de viaţă. Căutând în trecutul nostru. cum avem pretenţia să ne amintim acţiunile noastre. Astfel am ajuns la starea morală de a fi loiali în spusele noastre. După dovedirea minciunii. ca rezumat. de frică sau de ruşine. ci au fost câştigate printr-o muncă lungă şi aspră. nu ni le mai amintim." în aparenţă argumentul este puternic. ne-am băgat degetele în apa fiartă şi ne-am opărit. cugetat sau vorbit în altă viaţă? Ce învăţătură putem trage. pentru că nu se cunosc tainele divine.Prima carte înălţimea inteligenţei. dar avem în memorie rezumatul. Toată conduita noastră actuală. Probele reîntrupării Am arătat în paginile trecute argumentele logice care pledează pentru înţelegerea şi admiterea principiului reîntrupării. Dar atât! Constatăm că nu suntem în stare să reînviem întru totul anii dulci ai copilăriei. am uitat amănuntele acestor cazuri. din toate învăţămintele. Când eram mici. Aş îndrăzni să afirm că nu ne putem reface mental nici sentimentele şi faptele petrecute ieri. ziua. ne amintim unele vorbe sau idei. cum am înnodat literele şi cuvintele ca să exprimăm o cugetare? Constatăm doar că urmărim ideile exprimate într-o carte. auzit şi simţit în diferitele noastre vieţi. întrezărim unele împrejurări ca prin ceaţă. Răsar unele fapte. dar oare mai ştim noi cum am păşit de la literă la literă. talentul artistic. întreaga noastră înţelepciune este suma concluziilor. să extragem numai esenţa lor. înţelegem esenţa cuprinsă în ea.98 Din tainele vieţii şi ale universului . moralitatea. Pentru ce să suferim acum. din cauza unor fapte pretinse că le-am fi săvârşit în alte vieţi. ci am dobândit-o la şcoala grea şi dureroasă a vieţii. nobleţea sentimentului.nu mai ştim. Bietul nostru sistem cerebral nici n-ar fi în stare să reţină din copilărie până la moartea sa toate amănuntele existenţei noastre. dar în realitate . şi se va convinge de cele afirmate mai sus. anumite tendinţe şi facultăţi. vorbele şi tot ce a făcut ieri. starea socială. ca să înţelegem că suferinţele. Mai târziu. voinţa nu au fost dăruite la întâmplare de cineva. Dar nu ne amintim nici faptele. ce sentimente am încercat. prin ce greutăţi şi suferinţe am trecut. luna. de ce nu ne amintim de acele vieţi trecute? Faptul că nu ne amintim dovedeşte că nu am mai trăit şi deci ideea reîntrupării este o simplă fantezie sau o ipoteză lipsită de fundament. totuşi s-a ridicat un argument. nu ne-au rămas decât crâmpeie din faptele şi evenimentele înregistrate mai puternic în fiinţa noastră. în aceste condiţii. vorbele şi ideile noastre din anul trecut. Cum.foarte slab. Amănuntele au dispărut. starea noastră fizică sau morală de azi sunt urmările acelei vieţi? Da. ar năvăli în mintea noastră toate fazele prin care ara trecut pentru învăţarea scrisului? în spiritul nostru s-a imprimat. dar am rămas cu însuşirea de a spune adevărul. Acum nu mai avem decât un rezumat al anilor trecuţi. Nimeni nu ne-a înzestrat cu vreo calitate oarecare. Până la dovedirea existenţei noastre din alte timpuri. De aici esenţa acelei lecţii: să fii prudent. Mai întâi să ne lămurim asupra memoriei noastre actuale. care în aparenţă pare foarte puternic. La fel am creat şi celelalte calităţi ale noastre. sentimentele şi vorbele noastre din trecut şi suferinţele din prezent. ca germen. către maturitate. rezumatul învăţămintelor din existenţele noastre trecute. să vedem cât de bine memorăm faptele. dacă nu ne amintim de ele. amănuntele faptelor noastre din copilărie s-au şters din mintea noastră. spuneam minciuni. dacă ne-am putea aminti câte ceva din vieţile trecute. rezultat al primilor ani de şcoală. Rog pe cititor să încerce să^-şi amintească gândurile. chiar în viaţa prezentă. S-a afirmat: „Dacă noi am mai trăit pe pământ. să învăţăm dintr-o carte. ca extract. Creatorul le-a aranjat astfel ca. Această doctrină ar deveni clară şi orice minte cugetătoare o va accepta. Ne-au rămas însă anumite capacităţi. încercând să ne amintim de anii copilăriei constatăm că nu mai ştim ce-am făcut. ce idei am avut.

căutând să o adoarmă. mirare celor din jurul nostru. Constatăm că unul din aceşti copii are talent artistic. sau care a asimilat prea puţin. a fost de exemplu un muzician. ceea ce nu este suficient pentru a explica un fapt. cutremurat de credinţă în Divinitate. copila reproduce ceea ce a văzut la mama ei". dar nu vibrează în ei absolut nimic. Dar acest fenomen se întâmplă foarte rar şi mai ales la copiii sub vârsta de şapte ani. Uneori aceste imagini. ci chemări imperioase ale spiritului. starea socială şi concepţiile actuale de viaţă. un sistem nervos vibrant la undele sonore. natura sa atât de sensibilă formându-se prin exercitarea. pledând în numele colegilor săi. având nevoie de multă vreme până va ajunge să cânte la un instrument şi până să se desăvârşească în practica sa. până în cele mai mici detalii. în acest mediu prielnic. reuşite pentru vârsta lui. un meseriaş priceput ori un fabricant renumit. şi venind în viaţa actuală. liniştiţi.regresie hipnotică . Un asemenea spirit va căuta să se reîntrupeze într-o familie cunoscătoare de muzică. când era mamă. într-un colţ al sufletului nostru se găsesc înscrise . prin existenţa noastră în alte vieţi pe pământ. Explicaţia nu are temei. se retrag pentru a-şi citi cărţile. omul având o mare putere de observaţie. . Este evident că acela care nu a mai dobândit cunoştinţe muzicale în alte vieţi. Un răsărit sau apus de soare face să vibreze de plăcere fiinţa lor. această evlavie nu provine din cunoştinţele. iar unii intră în ea fără să simtă ceva în sufletul lor. susurul izvoarelor de munte. Toate aceste tendinţe nu sunt înclinări capricioase. Un altul neglijând şcoala. din altă viaţă. în jocurile sale desenând diferite figuri. prin expunerea lor. certând-o pentru neascultare etc. care rezumă în sine multe morţi sau dureri ale acelui pui. mugetul valurilor mării îi proiectează într-o lume de visări mai mult ca pe oricare semen al lor. ceea ce a mai făcut în viaţa precedentă. aleargă iute să se ascundă la apariţia unei păsări de pradă. Dar pe când gândurile lor zboară aiurea şi nu sunt atenţi Ia rugăciune. căci şi unii şi alţii sunt în jurul mamei lor? Adevărata explicaţie este că această drăgălaşă copilă reproduce în mic. Dar de unde ştie că acea pasăre îl poate răpi şi mânca? „Din instinct" . toate evenimentele vieţilor noastre trăite pe pământ se vor derula. are tendinţe care indică însuşiri pentru a deveni un manufacturier. Exemple în acest sens sunt cât se poate de multe şi variate.toate informaţiile şi faptele vieţilor trecute. cuminţi. ci este reflexul unui sentiment împărtăşit într-o altă viaţă. gustarea şi aprecierea frumosului. el va avea ocazia să-şi continue studiile anterioare şi să-şi desăvârşească talentul muzical. toate explicându-se logic. adoptă o atitudine cucernică la ascultarea unei rugăciuni. Alţi tineri. Altul prezintă dexteritate de a învăţa un meşteşug oarecare. leagănă păpuşa. aproximativ de aceeaşi vârstă vedem pe unul mai îndrăzneţ şi autoritar.Reîntruparea gp Dar totuşi. Acest om desigur a fost un poet ori un artist. în jocurile ei nevinovate. revin la suprafaţă spontan şi produc. rar. sorbind cuvintele slujitorului altarului. altul este pătruns până în adâncul sufletului de ceremonia religioasă. Mulţi oameni trec nepăsători pe lângă o biserică. în diferite ocazii. ţinând cuvântări şcolare. un conducător sau un om politic. foarte rar pot înfrânge aceste porniri sufleteşti ale copiilor lor. simte o înclinare spre muzică. în vieţile anterioare. Un biet pui. asemenea imaginilor unui film panoramic. Prezenţa acestor calităţi înnăscute poate fi explicată prin faptul că omul. puiul de găină fuge înspăimântat să se ascundă. Noi vedem în această acţiune o reamintire. freamătul frunzelor din pădure. deoarece se pune întrebarea: De ce oare numai fetiţele au acest fel de joacă. nu şi băieţii. Când unul dintre elevii unei clase este mai vorbăreţ. Există tineri care se îmbată de frumuseţile naturii. ascunse în profunzimea fiinţei noastre. Nu există familie în care copii crescuţi în aceleaşi condiţii să nu prezinte calităţi sufleteşti şi tendinţe diferite. în stare să-i ofere un corp fizic delicat. în vieţile trecute.le trezim în conştiinţa noastră. Prin obicei. din cauza cunoştinţelor posedate. Să nu pierdem niciodată din vedere că ceea ce învăţăm într-o viaţă sunt cunoştinţe păstrate pentru veşnicie. Oamenii de ştiinţă vor zice: „Da. abia ieşit din găoacea oului. când era un credincios desăvârşit sau un preot cucernic. departe de agitaţia tinerilor de seama lor. Câte acţiuni de-ale omului nu ne cheamă judecata pentru a admite adevărul reîntrupării spiritului? Priviţi micuţa copilă. devenind un om cu o reputaţie răsunătoare în lumea afacerilor. prin convenţionalism. Orice ar face părinţii. ca rezumat al ocupaţiilor din vieţile precedente. cum găteşte. profesorul său constată o aptitudine ce uimeşte. putem fi aproape siguri că acest spirit a fost într-o altă viaţă un orator. desigur. comandând şi luptând în fruntea celorlalţi. evident întrezărim în acest copil pe fostul militar de grad superior.vor răspunde oamenii de ştiinţă. Dacă printr-un mijloc oarecare . iar acum la amintirea morţii sau a durerii de atâtea ori repetată.infinit de minuscule . va fi greoi la învăţătură. Desigur. Asimilând vertiginos cunoştinţele şi cu un talent ce se impune atenţiei încă din primii ani ai copilăriei. Când dintr-o ceată de copii. cauzate de păsări răpitoare. deodată o părăseşte şi se avântă în afaceri.

matematica. urmând să mediteze în viaţa sa prezentă. acum este generos şi se aruncă orbeşte în vârtejul pasiunilor. fiind deplin stăpâni pe bucurii şi amărăciuni. de-a lungul a mii de reîntrupări.100 Din tainele vieţii şi ale universului . în mijlocul unei familii modeste . limbi sau ştiinţe? Oamenii spaţiali. Iată înţelesul divergenţelor de păreri dintre oameni asupra unei probleme oarecare. Acum iubeşte un alt băieţel. copilul reproduce epoca de barbarie a omenirii. într-adevăr. i se^pare că sora sau fratele său au lucruri mai frumoase şi le leapădă pe ale sale. La această vreme contractează prietenii ce vor dura până la moarte. Legea reîntrupării iese în evidenţă şi în momentul când analizăm evoluţia omului din copilărie şi până la bătrâneţe. se împacă. creştea calul şi îl călărea. pictura. se arată tot atât de maturi în judecată ca şi un om în vârstă. a stării sale pe când . limbile străine etc. vrea să posede orice lucru. pe când cei mulţi refuză sau îi lasă rece acest domeniu. printr-o minciună ori făgăduială. ce ne amintesc de principiul reîntrupării. Cercetând ascendenţa acestei familii se constată că nici unul din membrii ei nu a dat dovadă de o asemenea genialitate. revenind la viaţa fizică. pentru vârsta lor. că aceste genii au dobândit. închipuindu-1 un cal nărăvaş. experienţe numeroase în domeniul genialităţii lor. Spiritualiştii însă văd în aceste etape ale dezvoltării mentalităţii şi sentimentului omenesc o probă a revenirii noastre pe pământ. Unii oameni arată o judecată profundă. care din fragedă copilărie indică o mare inteligenţă. care se aplică de la corpurile inerte până la om. . copilul reproduce imaginea omului primitiv. de la naştere până la bătrâneţe. Există băieţi prea maturi mental. o profundă înţelegere şi înalte facultăţi. şi uneori iertător. entităţile spirituale ne spun. Acum. acum iubeşte o fată cu toată ardoarea tinereţii sale. nefiind pregătită trebuie să mai reflecteze în cursul vieţii actuale sau viitoare.se naşte un copil. în curând aceşti copii atrag atenţia asupra lor şi mai târziu se revelează ca mari genii ale omenirii. studiat şi cunoscut într-o altă viaţă. avem de-a face cu stări de conştiinţă ale spiritului. şi totuşi este încă nestabil.jocuri sfârşite adeseori cu mici accidente. când era mândru. muzica. şi nu cu creşterea corpului său fizic. patriotice sau umanitare. Prin urmare. De cele mai multe ori băieţelul călăreşte un băţ. Uneori. ce cumpăneşte just faptele şi lumea. războinic şi în veşnică pornire la atac şi cucerire. iar altul abia acum ia contact cu el. dovada că omul îşi retrăieşte sumar. a vremurilor cavalereşti. cucuie etc. le pun în evidenţă de timpuriu. pe când cealaltă mi-1 înţelege. tânărul este stăpânit de cercetarea lucrurilor. nefixat în părerile sale. aceştia din urmă nu vor mai fi atât de neştiutori în viaţa lor viitoare ca în cea actuală. răzbunător. din fragedă copilărie şi la un nivel pentru care alţi oameni trebuie să sacrifice ani de muncă încordată. zgârieturi. iar unii tineri în toate actele şi reflecţiile lor. de la microb până la corpurile cereşti. sau dacă a înţeles nu-1 adoptă. Dintre argumentele şi exemplele enumerate. în nenumăratele lor vieţi trupeşti. în această perioadă a vieţii sale. cât prin situaţia ei materială . El reproduce la această vârstă imaginea redusă a evului mediu. din cele numeroase. Acceptarea din partea unei persoane şi refuzul din partea celeilalte este o dovadă a reîntrupării. arătându-se chiar de timpuriu. Te vor asculta în acelaşi timp amândouă şi vei constata că una din ele a înţeles şi adoptă adevărul respectiv. cerându-le pe ale lor. Expui un adevăr la două persoane care au aceeaşi lumină intelectuală şi au primit aceeaşi educaţie. acest stadiu este foarte concentrat. Voi prezenta un alt caz. toate etapele evoluţiei spirituale. Mai târziu. iute la mânie. într-adevăr. o uimitoare atracţie^şi pricepere spre un anumit câmp de activitate . Desigur. Atunci se pune întrebarea: De unde această mare inteligenţă. uneori submediocră. pentru a o găsi justă. nici unul nu este atât de clar şi de convingător ca şi cel al copiilor precoce. cu înftmlţirea şi prefacerea celulelor ce alcătuiesc corpul pământesc. pe când cealaltă persoană întâlneşte pentru prima oară această problemă. J3e supără repede şi fără vreun motiv serios şi curând. In această epocă a existenţei sale. copilul mic este egoist.atât prin inteligenţă. Peste câţiva ani a mai crescut.cu multe alte vieţi în urmă — era un sălbatic de prin junglele pământului.Prima carte Principiul reîntrupării se prezintă mereu judecăţii noastre. care creşte şi se organizează mai repede şi mai bine la unii decât la alţii. Ştiinţa explică aceste schimbări ca fiind urmarea dezvoltării fizicului. dar ceea ce este mai uimitor e că descendenţa acestui geniu este de o valoare mentală şi morală inferioară. greu de stăpânit. prin comunicările lor. aşteptând ziua când vom înţelege că este un principiu universal. şi acum se joacă de-a soldaţii . unul având o amintire vagă despre adevărul respectiv. persoana de aceeaşi părere cu tine a mai întâlnit acest adevăr. de unde acest mare talent? Când şi unde a putut să înveţe atât de profund unele discipline. în general. acum îl goneşte sau îl loveşte. Astfel se explică faptul că la citirea unei cărţi ezoterice unii cad pe gânduri şi caută să se adâncească în cunoaşterea acestei profunde ştiinţe. Este tipul sau icoana omului evoluat. 1-a citit. a înfăptuirilor nobile. când omul iubea.

prin adoptarea principiului reîntrupărilor multiple. Prin gândurile. şi cu toate acestea s-au simţit atrase una către cealaltă.trupească sau sufletească. prin supoziţia că aceste două persoane ar avea aceleaşi simţăminte. caracterul şi comportamentul ei. Raţiunea se alătură la această explicaţie şi respinge pe cele de mai sus. Dar. sentimentele şi apucăturile sexului precedent. Se văd pentru prima oară şi de la prima privire se plac. Nu este vorba nici 'de omogenitatea de idei. sub o formă oarecare . devotament. vizit ă . şi ca un reflex îndepărtat. este şi aceea de a vedea o femeie care dă impresia de ceva bărbătesc în ea. nici de concordanţa de sentimente. o amiciţie între ele. de mulţime. că psihicul lor ar vibra după acelaşi diapazon. te îndeamnă să exclami: Iată un bărbat cu apucături şi sensibilitate de femeie. pentru ca prin lumina mentalului său şi prin natura sa delicată să primească o instruire şi o educaţie deosebită. ca urmare a unei legături din alte vieţi. de tunete şi fulgere.când femeie. într-un incendiu. liniile feţei şi prezenţa unei urme de mustăţi.este şi acela al fricii „nejustificate". Acest contrast în aspectul fizic şi în manifestarea sufletului se poate explica prin reîntrupare. Pe de altă parte există bărbaţi care prin aspectul lor fizic. atribuie frica senzaţiilor resimţite de mamă pe când purta în sânul ei acest copil. Ia rându-i. pentru a învăţa lecţiile vieţii terestre ca soţie şi mamă. delicat. O ciudăţenie des întâlnită în viaţa noastră.copiii săi nu se mai ridică la înălţimea geniului său. multă vreme necunoscut sau fals explicat. prin emoţionabilitatea lor. de prin alte vieţi. De . pe care nu o mai şterge nici vremea. şi deci că el ar fi primit comoţia mamei. Alţii. într-o altă viaţă. se întâlnesc pentru prima dat ă în via ţ a lor doua persoane. când bărbat . Cum însă spiritul a trăit într-o lungă serie de forme masculine. se simt atrase de o forţă misterioasă. noului trup creat reminiscenţe din formele precedente de bărbat. au pierit într-un naufragiu. imediat se plac. bine constatat în lumea noastră fizică. dar puternic.subiect de cercetare şi discuţie în lumea celor care se ocupă cu probleme psihice . au trecut printr-unul din aceste evenimente tragice. cu sentimente şi vederi deosebite. prin glasul lor înalt. iubirea ce i-a legat altădată a izbucnit din fiinţa lor în afară. dacă află că nici copilul şi nici mama n-au trecut printr-o asemenea situaţie sau fenomene. care acum la maturitate s-ar reflecta în sufletul său. cuvinte şi atitudini masculine. prin energia şi îmbrăcămintea ei masculină şi chiar prin glasul coborât. cele două persoane au aviit legături între ele. lucru ciudat: cele două persoane resimt această simpatie puternică chiar dacă n-au schimbat nici o idee între ele. să se iubească. şi în acelaşi timp reproduce ceva din preferinţele. din alte reîntrupări. are anumite datorii de achitat. adesea cu mustaţă şi barbă redusă. c ă l ă torie sau la un spectacol. de înălţime.Reîntruparea joi Copilul a venit în această familie pentru că are legături cu ea. Acelaşi fenomen se petrece când se trece de la forma feminină la cea masculină. Dar curios . în existenţa sa terestră. Iată adevărul acestei enigme. se naşte deodată o iubire. Nici una din aceste explicaţii nu poate sta în picioare. prieteni sau pe fostul copil şi părinte etc. Un astfel de fenomen . spiritul schimbă sexul. a fost impresionat puternic de aceste fenomene sau situaţii. câştigând destule cunoştinţe în această formă. Copiii vin în familia acestui mare om. se simpatizează. într-o îndată ce îşi încrucişează privirile. copil fiind. respect şi sacrificiu. Adevărul este că fiecare din aceste persoane au sentimentul de frică pentru că. au fost omorâte cu pietre de mulţime sau ucise în bezna nopţii. o putere misterioasă împingându-i să se cunoască. Când în altă viaţă destinul îi pune faţă în faţă pe foştii iubiţi. Unele persoane au o frică nestăpânită de a pleca cu o luntre pe un lac sau cu vaporul pe mare. aceleaşi idei. pentru că el. Această atracţie se explică uşor. altele au o frică groaznică de foc.pentru a-şi termina educaţia spirituală. el s-a obişnuit cu anumite gesturi. ca o rază de lumină. vrând-nevrând. Am arătat că spiritul revine în lumea terestră . sufletul imprimă. este stăpânit şi la maturitate de această teamă. nu le-a procurat decât un corp fizic în care a coborât la reîntrupare un spirit obişnuit. de încăperi închise sau pentru nimic în lume nu ar rămâne singure într-o pivniţă sau nu ar ieşi noaptea singure prin întuneric etc. împrietenească. omul se manifestă adesea în aşa fel încât pune în evidenţă revenirea sa la viaţa fizică. După o serie de vieţi petrecute în trupuri masculine. sau de cum îşi dau mâna şi schimbă două-trei cuvinte. Psihologii explică această frică a omului prin faptul că în primii ani ai existenţei sale. Schimbând sexul. tot materialişti. nici împrejurările. manifestată de unele persoane faţă de anumite conjuncturi sau elemente ale naturii. In aceste existenţe trecute s-au legat puternic prin iubire. pentru că au fost cazuri când cele două persoane erau de vârste şi condiţii sociale diferite. întrupându-se de această dată ca femeie. Oamenii de ştiinţă au căutat să dea o explicaţie şi acestui fapt. te pune pe gânduri şi te determină să zici: Iată o femeie-bărbat. în actuala lor viaţă terestră. este şi următorul. prin puterea intuitivă şi întreaga lor natură feminină. Printre numeroasele cazuri de amintiri îndepărtate. în alte vieţi.

în ce an şi cum se numea soţul ei. chiar dacă unii nu vor să admită existenţa şi nemurirea spiritului sau alţii care o admit. In această stare de libertate. Nu ne amintim. O femeie spune. localităţi şi persoane din altă viaţă. Dacă se cercetează datele obţinute. deşi pentru prima oară trecem prin acest oraş. în corpul nostru spiritual. şi trecând printr-un oraş străin. spiritul poate spune amănunte din viaţa sa actuală. el se desprinde de trup. toate amintirile altor vieţi. Această experienţă. că a trăit într-o casă mare. el nu-şi aminteşte episoadele descrise în stare de somn magnetic. având deci o mai mare plasticitate. în înalta Ei înţelepciune. Numai când prin pase magnetice punem trapul în pasivitate iar spiritul devine liber. cea mai uimitoare a revenirilor noastre la şcoala pământului. dar nu ne spune în ce oraş. a murit. nu a luat parte la acea viaţă.se produce o descătuşare a spiritului de trapul său. Dovada cea mai izbitoare. Din nenorocire.într-o ţară caldă. care n-au auzit şi deci nu cunosc adevărul reîntrupării. ele se prezintă fragmentar.mod clar. Din cauza acestui val de materie magnetică . cum i-a chemat şi unde sunt. odihnit. deoarece faptele sunt petrecute la o epocă îndepărtată. permite exteriorizarea amintirilor din viaţa trecută. că l-am mai văzut cândva. Tmpul actual. se obţine atunci când unii oameni îşi reamintesc perfect fapte. aproape intact. părinţii lor. o persoană sensibilă. aceleaşi pe care le-a avut şi în viaţa terestră precedentă. fără pase magnetice. împiedicând amintirile înscrise în corpul nostru spiritual să revină la suprafaţă şi să luăm cunoştinţă de ele. prin urmare revine la noua întrupare cu vechiul înveliş planetar.revărsată de magnetizator asupra unei persoane sensibile. în fine. îşi amintesc de viaţa lor trecută. ar trebui să ne amintim. până la această vreme.îmbrăcând şi dezbrăcând numeroase trupuri. încă în formare. câţi copii a avut.. amintirile din alte vieţi se desfăşoară înaintea noastră ca pe ecranul unui cinematograf. să fie cercetate şi deci controlate. prin fluid magnetic. departe. pe care nu le mai putem şti acum. când trece de bariera morţii. o viaţă de repaus. spiritul să revină pe pământ. sistemul cerebral pune astfel o barieră între trecut şi prezent. dacă nu imposibil. dovedeşte în. Păcat. având instrumente uzate. se constată exactitatea absolută a celor declarate. nu vor în raptul capului să creadă că revenim pe pământ . De aceea. şi numai astfel. ca şi multe altele de acest gen. a orânduit ca după fiecare viaţă terestră să urmeze o vieţuire în spaţiu.Prima carte De asemenea există cazuri când. tainele vieţii şi ale universului . crezând că odraslele lor au halucinaţii. rătăciri ale minţii. fără posibilitate de a mai comenta. . la care din anumite motive spiritul revine la reîntrupare imediat după moartea fizică. într-o zi a omorât-o şi i-au rămas doi copii: Aii şi Fatima. dacă mai trăiesc. Ei susţin că dacă am mai trăit. nu se pot explica în nici un alt chip decât admiţând că am mai trăit într-o altă viaţă în aceste regiuni sau oraşe. Această reamintire poate fi provocată sau naturală. sistemul lor cerebral fiind mai delicat. de cele mai multe ori. însă. păstrând învelişul planetar. în plus. pentru a învăţa lecţii noi. într-o localitate de pe un alt continent al globului. spiritul îşi redobândeşte facultăţile spirituale pe care le are. sistemul cerebral actual. că fiecare din noi avem înscris în arhiva vieţii noastre. ori nu le dau nici o importanţă. ni se pare că-1 cunoaştem. care se pune cu devotament în slujba ştiinţei .102 Din. a recunoaşterii unor regiuni sau oraşe pe care nu le-am mai văzut. Chiar când se dau date mai clare şi mai ordonate. pentru că vehicolul fizic actual. în aceste cazuri spiritul nu mai trece prin zonele spirituale din jurai pământului. cu sinteza vieţii trecute. fîindu-i înlesnită ridicarea pe scara progresului. Uneori amintirile altei vieţi vin la suprafaţa conştiinţei noastre în mod spontan. astfel că e greu. Cum spiritul are tendinţa de a se depărta de pământ. când suntem închişi în trup. punându-le pe seama fanteziei. aflându-ne într-un voiaj printr-o ţară străină. împrejurări. de exemplu. îi ceartă şi-i opresc să mai spună asemenea „bazaconii". Ceea ce uimeşte este faptul că această persoană ne povesteşte viaţa sa anterioară. ba chiar unele case. cu cine a fost căsătorită. Divinitatea. Fiind interogat. tot nu se pot face verificări. şi merg până acolo că pot spune ce urmează după o cotitură de stradă. locul unde a trăit. şi deci pot să revadă ceea ce este înscris în corpul lor spiritual. nu a înregistrat nimic din acele timpuri. Această trezire în conştiinţa noastră a unor amintiri. pentru că nu exista pe atunci. Asemenea cazuri jsunt foarte rare. încât nu se poate reconstitui întreaga viaţă a persoanei respective. Sunt unii care recunosc perfect unele străzi. Copiii până la vârsta de şapte ani îşi amintesc mai bine decât oamenii maturi vieţile lor trecute.. dar dacă îl vom întreba după deşteptare. Acest adevăr stă la baza legilor vieţii. de meditare. din cauză că până la această vârstă legătura dintre spirit şi trap este mai slabă decât în restul vieţii lor terestre. pentru că un astfel de om va suporta cu greu adversităţile vieţii terestre şi va profita prea puţin de noua sa întrupare. cu învelişuri şi instrumente noi. Parapsihologii au ajuns cu studiile şi cercetările lor până acolo să pună în stare de somn. pentru că multe lucruri edificatoare am putea afla prin ei şi ne-am încredinţa pe deplin de această mare lege a divinului Creator! Probabil că numai acele persoane. că avea un soţ care o brutaliza şi că.

o nouă viaţă. Din copilărie până la moarte. Omul fură mereu din secretele naturii. planete şi sori. ne comportăm mai bine sau mai rău. motive puternice au determinat această uitare. fiind tutorele nostru. ci ca să ucidem copii şi femei. a vrut ca noi. în viaţa următoare. citesc cărţi care să-i lumineze asupra scopului durerii şi asprimii acestei vieţi. tot aşa nu e bine să ştim nici viitorul nostru. după capitalul spiritual adunat în vieţile trecute. fiii unuia şi aceluiaşi Tată creator! Dacă savantul crede în materia fizică şi în legile ce o animă. totuşi nivelul moral al omenirii este azi încă foarte scăzut. negăm principiul reîntrupărilor noastre. S-ar crede că suntem într-un marş victorios al cuceririi naturii. motive pe care mintea noastră redusă nu este în stare să le întrevadă. spre folosinţa noastră. oare cu ce elan vom mâna viaţa înainte. dacă slujitorii casei Domnului ar reveni la . nu pentru a ne înlesni viaţa. în mod inconştient. al tuturor corpurilor cereşti. pentru că se poate ca iubitul nostru copilaş să fie unul din cei care în altă viaţă. Fapta rea va reveni mereu în conştiinţă şi vom fi neliniştiţi în existenţa actuală. omul ignorant ori omul semidoct nu mai are nici o busolă în viaţa sa. El le-a întocmit pe toate cu desăvârşita înţelepciune. existenţa noastră pe pământ nu ar mai fi posibilă. s-ar fi păstrat curate.într-un moment de mare iritare. Deoarece nu ne amintim. sau cel puţin redus. Uitarea este o fericire. Nu e bine să ne cunoaştem vieţile precedente. Cine ştie prin ce cotituri ale destinului suntem siliţi să trecem. vedem. adunăm observaţii şi cunoştinţe. Cu ce dragoste am mai privi acest copil. mijloace noi de a-şi ucide fraţii. omul a ajuns să lucreze. şi atunci. Rezultă că această neştiinţă este urmarea unei legi pe care Divinitatea a sădit-o în viaţa omului. pentru a urca pe scara evoluţiei! Cine ştie prin ce nenorociri trebuie să mai trecem. îl adorăm cu frenezie. Să mulţumim bunului Creator pentru tot ce a făcut şi stabilit. a iubirii. suferinţele fizice ce ne aşteaptă în viitor. ne considerăm copilul ca fiind carne din carnea noastră şi în virtutea legii divine. o binecuvântare pentru om. Nu e bine să ne cunoaştem vieţile precedente. dureri şi griji ne urmăresc. şi ne-a lăsat pe drumuri. să fim morali şi activi? Necunoscând măreţia şi infinitele planuri ale Divinităţii nu înţelegem binefacerile uitării cu care ne-a înzestrat bunul Părinte ceresc. fraţii noştri. Cu toate minunile realizate de inteligenţa sa vie. şi mintea lor rămâne tot atât de confuză ca şi mai înainte.Reîntruparea ]Q3 Constatăm că majoritatea oamenilor nu-şi amintesc vieţile precedente. Isus Christos. pentru dezvoltarea spiritualităţii noastre. sensibilitatea sa mai înaltă şi inteligenţa din ce în ce mai vie. cunoscând dinainte torturile morale. dorindu-i fericirea desăvârşită în viaţa sa terestră. deşi cu o situaţie socială mai de seamă . ne-am ucis prietenul ori soţia. Creatorul tuturor fiinţelor. viaţa noastră ar fi un iad aici pe pământ. la fiecare coborâre pe pământ. am fi chinuiţi de gândul crimei. să înscriem pe o pagină albă. să supună materia prin voinţa sa şi să realizeze descoperiri înalte şi uimitoare. pentru a ne arunca în vârtejul vieţii de toate zilele. corpurilor cereşti şi al universurilor. cunoscând această faptă. dar se întorc acasă tot sub apăsarea nevoilor vieţii. ne-a mâncat averea. atâtea lacrimi. Din fragedă copilărie şi până la coşciug. că omul păşeşte din ce în ce mai grăbit către cucerirea fericirii sale. ci pentru a făuri arme noi. unul ar fi următorul: reamintirea vieţilor trecute. astfel că progresul spiritual ar fi zădărnicit. Iată starea în care se află azi omenirea! Dacă învăţăturile sublimului nostru Mântuitor. mai intelectual sau mai credincios. Desigur.deşi cu un nivel intelectual ridicat. mai moral sau mai şchiopătând. prejudecăţi de rasă ori religie? După cum nu e bine să ne cunoaştem trecutul. lăsată de părinţi. pe care în stadiul ajuns nu suntem încă în stare să le apreciem şi înţelegem. Dintre numeroasele motive. auzim. Paralel cu progresul trupului. Dacă în viaţa trecută . De ce să fim stăpâniţi de greşelile noastre din trecut? De ce să ne tortureze remuşcările unor fapte ticăloase din alte vremuri? De ce să fim mânaţi şi mai departe de aceleaşi idei. încât dacă uitarea n-ar aşterne vălul ei binefăcător. nealterate cum erau în primii două sute de ani ai creştinismului. Dacă nu ar fi uitarea. cu alcătuirea sa fizică. dar nu pentru a ajuta omenirii în progresul ei. să ne creştem copiii. analizăm diferitele directive morale. ne-a torturat. ce iubire am mai avea faţă de cel ce ne-a nenorocit şi brutalizat altădată? Aşa neştiind. o adevărată nenorocire. sa ne facem educaţia amarnică. oare vom mai munci cu dragoste şi avânt ca să agonisim. Aleargă la biserică. Am descoperit legi fizice şi chimice. având impresia că acum ne-am născut pentru prima oară. al tuturor fiinţelor. Valurile vieţii îi poartă în toate direcţiile şi nu mai au nici o speranţă. cunoaşterea faptelor noastre din trecut ar constitui o piedică în înaintarea noastră spirituală.

de muzică astrală . să prindă curaj. entităţile spirituale pornesc cu voie bună. Sub influenţa acestui fluid. au aceeaşi îmbrăcăminte spirituală. entităţile candidate la întrupare cad într-un fel de somnolenţă. şi anume adevărul că entitatea spirituală revine mereu la viaţa terestră. cea mai înaltă. mari forţe spirituale. în spaţiu. Viaţa ni s-a scurs mereu. cât şi toate peripeţiile vieţii sale. Procesul reîntrupării Când a sosit ceasul coborârii la întrupare. Actul unirii fizice este doar forma materializată a unirii fluidice. ca şi apa fluviilor. pentru ca văzându-se unele pe altele. spirituale. dar nu mai sunt pe deplin stă pâne pe voinţa lor. Reîntruparea conţine inspiraţia poetului. unii dintre noi. atrag din marele curent cosmic fâşii puternice de fluid magnetic şi învăluie cu ele spiritele pornite la reîntrupare. sunt treze. depunând flori la picioarele lui Osiris şi ale zeiţei Isis. lumina filosofului. pleacă în stol ia reîntrupare. pe vremea faraonilor. entităţile spirituale superioare. Datorită faptului că. ' Sub îndemnul zborului în comun şi sub adierea muzicii cereşti. atât în timpul reîntrupării. entitatea spirituală superioară porneşte singură şi cu hotărâre. atmosfera fluidică este din ce în ce mai densă. pentru a adora din nou pe Tatăl etern. prin care au trecut aceste spirite. El îşi are obârşia în eternitate şi s-a petrecut şi se petrece în lumile eterice. provincie. Cu sfială ridic un mic colţişor al acestei taine. Toate entităţile spirituale au aceeaşi origine. mai milostiv şi ar înţelege rostul vieţii. către o anumită ţară. vorbindu-le mereu de legea evoluţiei şi de fericirea lumilor superioare. Astfel pregătite. de care pomeneşte şi preotul din biserica creştină.le însoţesc din nivelele lor de pornire către suprafaţa pământului. fiind mereu în pelerinaj pe drumul lung al naşterii şi morţii. în templele de la Theba şi Memphis. care lărgeşte orizontul tuturor cunoştinţelor omeneşti. vă d. Ea dezvoltă în noi imaginaţia şi ne transportă gândul pe nesfârşita dâră a secolelor scurse. ca altădată. hipnotiza ţ ii de pe p ă mânt. şi ar adopta ceea ce ştiau atunci. Cu alte cuvinte. aud. ne-am născut în sânul a diferite popoare şi religii. mai grosolană şi respingătoare. localitate şi familie. un cor sublim de entităţi spirituale . Ca şi magnetiza ţii sau gândului. Entităţile spirituale inferioare . până au ajuns la etapa de spirite umane.şi mai ales cele oarecum conştiente de cuptorul de purificare şi dureri în care coboară . şi arată tuturor drumul către Tatăl. am urcat treptele vieţii şi mai târziu am oferit daruri lui Brahma. Acum ştim că în lunga istorie a progresului nostru spiritual. animatoare de corpuri umane. de îndemn frăţesc. deoarece toate sunt formate din esenţa Tatălui ceresc. Ne-am supus stricteţii legilor de fier ale Imperiului Roman şi poate. O ceată mare de strălucitoare entităţi spirituale le însoţesc. am căzut înfricoşaţi la pământ. De atunci.Prima carte forma lor simplă de viaţă. am mai trăit pe când ne închinam la idoli. îmbrăcând diferite trupuri umane şi în diferite ranguri sociale. cunoscând perfect toate fazele prin care va trece. pe măsură ce coboară. fiecare spirit candidat la întrupare este luat de ghidul său şi îndreptat către o anumită regiune a pământului. care îi conduce pe calea Actul unirii a doi indivizi de sex opus este învăluit de cea mai mare taină. când cunoşteau profund legile divine. O moralitate desăvârşită ar cuprinde omenirea şi din sufletul fiecăruia s-ar ridica la Cer osanale Celui Atotputernic. omul ar deveni mai bun. r ă mân sub influen ţ a magnetizatorului lor. bucuria sfântului.au nevoie de încurajare. ne-am simţit mândri de neamul căruia îi aparţineam şi socoteam religia noastră cea mai pură. Am trăit şi am murit. când focul divin fulgera în templul lui Zoroastru din vechea Persie. Sosind în apropierea pământului. Linia îi este clar trasată şi ea îşi va urma cu sfinţenie planul destinului. asemenea triburilor sălbatice de azi. sunt oarecum sub influenţa mentală a marilor entităţi spirituale ce prezidează reîntrupările acestui grup de duhuri. entităţile spirituale sunt egale şi fără sex. Am cântat cântece ritmice înaintea altarelor de marmură ridicate în Grecia străveche. când face slujba cununiei. Secolele s-au înşirat şi în alte întrupări.104 Din tainele vieţii şi ale universului . Să părăsim trecutul de o eternitate. în acest scop. ştiu ce fac. am fost printre cei care am dat cu pietre şi am cerut răstignirea divinului Isus. către o anumită mamă. oferind mai clar decât orice sentimentul eternităţii. entităţile spirituale umane sunt absolut la fel . Acum iată-ne reveniţi pe pământ. în vastele temple indiene tăiate în piatra munţilor. Reîntruparea este un Adevăr divin. în acelaşi timp.

vom aborda şi subiectul unirii trupeşti a doi indivizi de sex opus. începutul viitorului pui de plantă. iar spiritul mai bogat în fluid negativ se va întrupa mai des în trup feminin. Pentru mintea noastră. fiind încărcate cu două feluri de fluide de natură electrică . Când entităţile spirituale între care s-a stabilit o iubire din veşnicia îndepărtată . explicaţia marii taine a mariajului. Aici elementul reproducător. de exemplu un acid şi o serie de metale sau oxizi metalici. se alipesc una de alta şi fac între ele un schimb din plusul de fluid acumulat. Două entităţi spirituale care de miliarde de veacuri au pornit împreună. După ce am vorbit puţin despre marea taină a dualităţii. se doresc. Creatorii care le-au pregătit calea au lucrat asupra lor astfel încât ele să se manifeste diferit. Să vedem. şi atunci caută o posibilitate de descărcare. Cu alte cuvinte. are un oarecare început . în fluidul unuia cât un oxid îi procură acidului mai mult fluid contrar. şi se doresc pentru că fiecare este purtător de fluid electric de sens opus. emite o celulă generatoare numită spermatozoid. vegetală. mai energic. Ele sunt sfere luminoase. iar schimbul le produce o senzaţie de fericire. fiind nevoie de o primenire. Prin însăşi existenţa spiritului în spaţiu. Acidul va manifesta o anumită preferinţă pentru unul dintre aceste metale. femela. La unele entităţi spirituale fluidul pozitiv îl întrece pe cel negativ. se îndreaptă către ovulul din camera ovariană a gineceului. Spiritul execută un fel de palpitare . este atras de fluidul predominant negativ al acestuia. scânteia divină. Oriunde ar fi. simţindu-se îngreunat de cantitatea prea mare a fluidului preponderent. inspiră şi expiră . şi celălalt individ. doza de fluid negativ se acumulează într-o măsură mai mare. natura acestui fluid electric se alterează. Am mai spus-o şi voi repeta mereu: totul este orânduit de Divinitate şi executat de slujitorii Săi de diferite grade. fenomenul este mai clar. iar la altele predomină fluidul negativ. fiecare din aceste sfere fiind formată dintr-un punct microscopic strălucitor. adică să fie supusă bărbatului ales şi să-şi ducă cu el traiul până la mormânt. oricum ar fi organele purtătoare ale acestor două elemente. vom fi martorii aceluiaşi plan de unire şi perpetuare a speciei. vor ca mereu să se sfătuiască şi să se ajute.eliminând prin acest act mecanic fluidul corupt şi absorbind din spaţiile siderale fluid proaspăt. iar în junii scânteii se află o aureolă fluidică. Descărcarea are loc pe cale de schimb. zis mascul. Iată înţelesul unirii grăuntelui de polen cu ovulul. emite o celulă generatoare numită ovul. spiritul absorbind proporţii inegale de fluid electric pozitiv şi negativ.minerală. un înveliş eteric. şi de ce femeia este mai pasivă şi răbdătoare. se schimbă într-un alt gen de fluid. Unirea dintre un acid şi un oxid sau metal se datoreşte fluidelor care le însoţesc şi stau la baza lor.principiul feminin se supune principiului masculin. iar la alte spirite. electricitatea este predominant pozitivă.fluid electric negativ şi fluid electric pozitiv. se caută. pe drumul nesfârşit al evoluţiei. se simpatizează. ele se atrag. merge către elementul sexual femei. deoarece puterea de alegere fluidică de natură pozitivă a fost mai mare decât cea negativă. pentru că este chemat. spiritul propriu-zis. ale acestor două celule generatoare. numită sare.se simt îngreunate de o doză mare de fluid pozitiv sau negativ. dând naştere unui produs care deţine elementele materiei fizice şi fluidice provenite de la doi indivizi de sex opus.Reîntruparea JQJ ca aspect. de la originea lor. totuşi. Prin acest act. spiritele au două feluri de electricităţi. Luăm două substanţe chimice şi le punem faţă în faţă.se dilată şi se contractă. aflate într-un echilibru oarecare. dar unele sunt predominant pozitive. cu atât mai mult acidul desface oxidul şi se combină cu el. format din cele şapte învelişuri fluidice pomenite şi care formează corpul spiritului sau perispiritul său. Cu toate că entităţile spirituale sunt perfect identice. grăuntele de polen. Procesul de primenire se desfăşoară în mod asemănător cu respiraţia trupului nostru. Din unirea lor se naşte celula numită ou. aceste fluide având rostul lor în viaţa spaţială a entităţilor spirituale. pe scurt. de pe urma căruia se naşte oul. şi se va uni numai cu unul din ele. se cheamă şi se unesc. Un individ. din care se va forma embrionul şi mai târziu viitorul animal. care este esenţa sferei. Spiritul care deţine în jurul său mai mult fluid pozitiv se va întrupa mai des în trap masculin.veşnicie care. De exemplu. în toate formele de viaţă . Se atrag deoarece se doresc. Astfel spiritul se încarcă prea mult cu un anumit fel de fluid electric. animală sau umană . Cele două celule generatoare au alergat una spre alta şi s-au unit din motivele sus amintite. Cu . iar în fluidul celuilalt predomină electricitatea negativă. s-au eliberat de povară. Acest travaliu durează veşnic. dând naştere unei substanţe noi. a unirii spirituale. mai desluşit în regnul vegetal. iar altele predominant negative. masculul. deci nu au nici un fel de sex. La unele entităţi spirituale se acumulează mai mult fluid pozitiv absorbit. Astfel înţelegem şi sensul cuvintelor spuse de preot la cununie: „Iar femeia să se teamă de bărbat". Astfel se petrece unirea în regnul mineral. Iată de ce bărbatul este mai cu iniţiativă. Dacă trecem la regnul animal. purtătorul unei aureole fluidice mai bogată în electricitate pozitivă.

se va ridica la nivelul fmmusetii legilor divine. De îndată ce s-a format oul. Urmarea este că elementele lor sexuale. părăseşte organul generator. omenirea cunoscătoare a legilor încă necunoscute.le neutralizează fluidele celulelor generatoare. coroana creaţiei Tatălui divin pe pământ. pentru ca şi actul naşterii să se petreacă sub privirea unor anumite constelaţii şi influenţa unei anumite planete. pentru a avea loc noi zămisliri de trupuri. La plante şi animale. Sub imboldul acestei plăceri. vor putea uni pentru a da na ş tere \imii ou. crezându-se singuri. plăcerea sa. prin liberul său arbitra. Asemenea celorlalte regnuri şi la om este indicat momentul firesc pentm unirea trupească.106 Din tainele vieţii şi ale universului .de data aceasta omul se supune unei forte care îl îndeamnă. pentru că. într-adevăr. In aceste cazuri. Legea divină. evoluţia embrionului şi. o forţă a spaţiilor lucrează asupra celor doi generatori. Iat ă pentru ce SC zice în . în care sunt imprimate toate particularităţile trapului acestei femei. pentru a-i dispune la unire trupească. într-adevăr este de înţeles plăcerea unirii trapului celor doi îndrăgostiţi. în viitor. Actul naşterii la om. care va purta în sine toate particularităţile trapului celor doi generatori. când se produce eliminarea ovulelor de către femei. a formării de trupuri noi. formarea oului. Dar zilele trec şi uitarea aşternându-se j>este această durere. Dar. Dreptatea Tatălui este veşnică şi se aplică fără cruţare. El crede că este voinţa sa. nu se vor atrage. nu le acordă această bucurie. Voi descrie pe scurt principalele faze ale formării copilului în pântecele mamei şi naşterea lui.Prima carte Un fapt însă rămâne constant. Sosind ziua unirii lor fizice. spiritul lor simte o senzaţie de fericire. în momentul când elementul sexual masculin. să se „iubească" cu partenera lui. actul procreării trebuie să aibă loc la timpul său. se apropie de viitorii săi părinţi şi stă în preajma lor. Mama emite celula sexuală feminină. realizate sub imperiul unor legi fixe. în zilele din preajma fazelor lunare.veghind ca destinul lor să deraieze cât mai fidel planului întocmit sus şi acceptat de ei când erau spirite libere în spaţiu . Da. numită ovul. nu oricând şi nu în orice condiţii o floare produce polen şi ovule. Există cazuri când în destinul unor oameni a fost scris să nu aibă copii. la toate vieţuitoarele. precum şi marele întrupător. murind înaintea fuzion ă rii lor. hotărât cu regulă. încât ea întunecă amintirea marilor dureri ale naşterii. care asemenea spermatozoidului are o zonă fluidică. lipsite de fluidele corespunzătoare. pentru că dreptaşii lor . mai curând sau mai târziu. în acele momente femeia mamă renunţă pentm restul zilelor ei la orice unire trupească. în care să coboare şi să se fixeze un spirit pentru o nouă viaţă terestră. se abate de la legea sfântă a procreaţiei. această unire este la fel ca altădată. ghizii celor doi soţi. Totul se plăteşte. spiritul care se va întrupa. dar nu vor avea urmaşi. nu se popor: „Nu le-a dat Dumnezeu copii". pe care Domnul i le pune înainte. Totul se face după o ordine nevăzută. este înconjurat de o aureolă fluidică. spiritul candidat la întrupare îşi înconjoară mama cu o bandă eterică şi se pune în legătură cu oul. fără să fi avut vreo urmare . Dar totuşi. cu toată înţelepciunea cu care a fost înzestrat de Creator. Din unirea celor două elememte sexuale se va naşte oul. mai dramatic decât la animale. actul unirii. actul se repetă. cu toată ignoranţa omului faţă de legile morale şi faţă de exemplele din natură. Numai omul se abate de la aceste legi. în final. Atât de mare este această fericire. în care sunt fixate toate particularităţile fizice şi toate defectele trupeşti ale părintelui emiţător. Frumuseţea spirituală şi chiar trupească a fost terfelită şi coruptă prin noroiul plăcerii. însoţit de ghidul său. tatăl a avut o conduită repulsivă faţă de copii. unirea are loc din nou. într-o viaţă precedentă. Omul. potrivit cu ceea ce a orânduit Divinitatea pe pământ. naşterea se fac sub influenţe cosmice determinate. chiar dacă în această viaţă ar dori din tot sufletul să audă şi ei spunându-li-se cuvântul magic: „mamă" sau „tată". brutalizându-i până a stins orice iubire din inima lor. în care să-şi găsească culcuş un spirit. ori pentm că în altă^viaţă femeia nu i-a vrut. Nu oricând femela primeşte să fie fecundată de individul mascul. omul a făcut un act de patimă. dar pe când atunci era o simplă manifestare animalică mai joasă chiar. pe care omul necunoscător al tainelor lumii nevăzute o atribuie trapului său. Cei doi soţi s-au unit. Unirea între cele două elemente cu încărcături electrice diferite. se face în anumite condiţii şi mai ales în anumite epoci. De acum începe marea operă necunoscută de ştiinţa materialistă. în perispiritul lor se produce o descărcare electrică — pozitivă de la unul şi negativă de la altul — răspândită reciproc în perispiritele lor. în acest moment. pentru 0 nouă viaţă terestră. învăluindu-i cu anumite fluide. în fine. pentru un scop ce intră în planurile Creatorului. spermatozoidul. dictată din spaţiu de foiţele spirituale invizibile. Dintr-un act divin. şi cu toate acestea şase martori au fost de faţă: dreptaşul tatălui. El a coborât sfânta unire spirituală şi a batjocorit sfânta unire trupească. de viciu. imediat ce a constatat că va deveni mamă. cei doi soţi se vor uni fiziceşte. dreptaşul soţiei. prin reprezentanţii şi slujitorii Tatălui. iar bietul om se supune asemenea unei marionete. Spiritul candidat la reîntrupare. căutând mereu să scape de ei. în general este însoţit de mari dureri. în vederea unui act divin.

decât în cazul când culoarea ochilor îi este deschisă. Se ştie . Prin pieptănare se produce o frecare între păr şi pieptene. generând fulgere microscopice. produc schimbări anatomice şi fiziologice.Reîntruparea jg j Spiritul coborât la întrupare înconjoară cu perispiritul său trupul viitoarei sale mame. va lucra asupra întregului corp fizic. pregătind condiţiile pentru păstrarea embrionului şi creşterea fetusului. Cum sistemul cerebrospinal este comandantul organismului. de la el plecând toate ordinele prin care sunt dirijate funcţiile organelor interne. urmate de mici tunete. omul va avea mişcări necoordonate. care este de o sensibilitate deosebită. spiritul coborât la reîntrupare caută să nu facă nici un rău mamei sale . ci înconjoară trupul mamei sale? Explicaţia este următoarea. Dacă mama este tânără. în timp mai prelungit. Astfel. să n-o respingă. din neatenţie. cauzându-i prejudicii. pentru c ă în acest caz vibra ţ iile lui. pătarea pielii etc. vitalitatea corpului ei fizic fiind destul de ridicată. de pe urma căreia va suferi spiritul. cu totul diferite de stările ei anterioare. candidat la întrupare. Aceste sentimente şi dispoziţii o determină să primească cu plăcere vestea sosirii unei fiinţe la viaţa pământească. Dar în afară de pregătirile provocate de spiritul-fiu.umflarea buzelor şi picioarelor. se va produce în ele o perturbare funcţională. fermecând sau adormind un om ori un animal. să nu caute să scape de ea. trebuie să aibă pregătite anumite condiţii fizico-organice şi sufleteşti. percepute sub formă de pârâituri. Organele generatoare se congestionează. Aceste raze o pătrund. în general. pentru ca influenţa perispiritului său să nu fie resimţită prea puternic de mama sa. s-o accepte. spiritul sosit la întrupare va căuta să păstreze o distanţă mai mare de trapul ei. pentru a nu-i produce niciA0 greutate. Dar în definitiv care este motivul pentru care spiritul nou venit la viaţa trupească nu stă deoparte. Viitoarea mamă. fiind prea apropiate. respingându-se unele pe altele. spiritul încercuitor stă mai departe de ea. Acest înveliş fluidic se întinde din dreptul umerilor mamei. a unui trunchi de con. Când ne pieptănăm. de care spiritul rămâne răspunzător în faţa Divinităţii. Dacă femeia aleasă să fie mamă va avea ochii negri. spiritul-fiu va sta mai departe de iubita sa mamă brunetă. strâmtă sus şi largă în poale. perispiritul său luând forma unei rochii. iar cea mai mare nu trece peste un metru de la suprafaţa trapului mamei. culoarea pielii. până mai jos de gleznă. alteori mai depărtat. posesorul acestui trap dezarmonizat. excreţia etc. cea mai mică apropiere dintre fiu şi mamă este de câţiva centimetri. Graţie vitalităţii puternice. vizibile uneori şi la exterior . Când. Prin urmare. trebuie să se ţină la o distanţă mai mare. fluidul său fiind pus violent în vibraţie.că vehicolul fizic al omului conţine o masă de fluide electromagnetice. Orice acţiune de natură fluidică venită din spaţiu. Ochii sunt supapele trapului. O dată ce spiritul-fiu îşi înfăşoară mama. Aceleaşi considerente le are în vedere spiritul. Vibraţiile neobişnuite ale fluidului cerebral vor acţiona la rândul lor asupra cortexului şi a celulelor nervoase. celulele nervoase fiind puse în vibraţie cu o putere neobişnuită.din acest moment această femeie îi este mamă . Astfel glandele mamare încep să se dezvolte în vederea marelui scop . S-a observat însă că părul negru dezvoltă mai multă electricitate decât cel blond. se înţelege că şi aceste organe vor funcţiona dezordonat. o dezordine generală. în funcţie de vârsta mamei. pentru a o influenţa ceva mai puternic. Se produc o serie de transformări interne. mama are dureri de cap şi o nervozitate neobişnuită. Dintre toate organele corpului omenesc. pentru ca nu cumva pe calea ochilor razele sale fluidice să influenţeze prea puternic perispiritul mamei sale. Impresionate puternic. mama este cuprinsă de sentimente şi dispoziţii sufleteşti. spiritul încercuitor. se aud pârâituri şi firele de păr se zbârlesc. Cunoscând aceste legi.fiind dovedit şi de ştiinţă . s-o iubească şi crească în idei şi stări sufleteşti demne de o mamă desăvârşită. şi lucrând asupra perispiritului şi a unor organe. va fi penetrat. când mama sa va fi brunetă. O greşeală făcută din necunoaştere sau neatenţie poate avea rezultate dezastruoase. adică forma unui clopot. capul ei rămânând liber. Dacă acţiunile venite din afară vor fi puternice. Din această frecare se naşte electricitate diferită în păr de cea din pieptene. secreţiile hormonale. Spiritul înconjurător nu se va alipi niciodată putere în trapul şi perispiritul mamei. dar sistemul cerebrospinal va răspunde cel mai promt şi mai' puternic la aceste influenţe. encefalul. se întâmplă acest lucru. izbesc cu . trec prin anumite modificări.producerea secreţiei lactice. spiritul înconjurător se apropie mai mult de ea. începe să trimită raze fluidice către trupul ei. prin care spiritul emite valuri de unde electromagnetice. complet de trupul mamei sale. în vederea acestei sfinte misiuni. Trunchiul de con fluidic se află uneori mai aproape de trupul mamei. cel mai bogat în fluid este sistemul nervos central şi periferic. Dacă mama este mai în vârstă. Aceste condiţii le asigură spiritul coborât la reîntrupare. Se ştie că persoanele cu ochii negri emit şi primesc mai puternic fluidele electrice. dereglându-i-se circulaţia sanguină. a părului şi ochilor. Pe scurt. care va sfârşi. trapul ei neimpresionându-se ca cel de 17-20 ani. îşi va pierde orientarea în spaţiu. cu un dezechilibru mintal.ferindu-se să-i înconjoare capul cu perispiritul său.

va găsi soluţia tuturor fenomenelor încă nedescifrate.108 ' Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte Dacă femeia ar şti ce misiune sublimă îndeplineşte în lumea noastră trupească. la opera sa constructoare. iar noaptea. lucrând cu ele asupra oului. să crească. spiritul-fiu primind anumite fluide venite din Infinit. Dacă mama oferă mai mult fluid umanizat. la tată predomină fluidele pozitive. oferă cu dragoste fluid din fiinţa sa trupească şi perispirituală. se îmbracă şi se dezbracă şi nu simte prezenţa nici unei materii. fizicul copilului va semăna mai mult cu tatăl decât cu mama. în aşa fel încât să nu aibă repercusiuni asupra acestuia. în cele nouă luni de zile cât va ţine gestaţia noii fiinţe umane.văr. se realizează o înconjurare reciprocă în jurai trupului matern. totuşi el ia contact cu trupul ei în trei regiuni: 1. aşa va „dormi" în haina sa carnală. de la o vreme. Pornind de la date fizice. printr-un fir fluidic se leagă de măduva ei. de aşa-zisul nod vital. Deşi spiritul înconjurător. 3. a pozitivului cu negativul. mama părăsindu-şi trapul. persoană de care e legată printr-o existenţă comună şi drăgăstoasă dintr-o viaţă anterioară. copilul va semăna mai mult cu ea. absoarbe fluide umanizate într-o cantitate mai mare de la tată decât de la mamă. nici cu . spre copilul în fizice comune celor doi p ă rin ţ i. nu se poate ajunge la o concluzie reală în explicarea unui fenomen cu rădăcini adânci în lumea spirituală. Numai când savantul va cunoaşte fizica şi chimia fluidelor lumilor spaţiale. dar opera spiritului e mai mare: construirea noului edificiu trupesc pentru viitoarea sa viaţă terestră. le îndreaptă către mamă. determinându-1 să se dividă. când va descoperi materiile metafizice. Dar exist ă cazuri când un copil nu seam ă n ă nici CU tata. pentru că aici se produce un fel de inspiraţie şi expiraţie fluidică. pentru explicarea acestui fenomen spiritual. în scorbura unde se unesc claviculele cu sternul şi unde palpită sufletul. spiritul-fiu. Spiritul mamei. să-şi organizeze rând pe rând diferitele organe. deşi va arde de dorinţa vieţii trupeşti. pentru a ajuta spiritul-fiu. trebuie să aibă Ia dispoziţie şi fluid pozitiv şi fluid negativ. pentru avansare. înţelesul tainic al acestor îmbrăţişări fluidice alternante este următorul. în perispiritul mamei predomină fluidul electric negativ. vegetală. 2. vine şi îşi înconjoară spiritul-fiu. oamenii! Ce fenomen natural pentru lumea spaţială! Priveşti la femeia însărcinată şi nu vezi nimic în jurul ei. pentru terminarea acestei şcoli planetare. unchi etc. realizând un contact intim cu perispiritul mamei. în afară de aceste fluide libere. de la mamă. pentru ca legătura iubirii să se împânzească şi cu ceva de la tată. în acest caz spiritul-fiu a absorbit mai multe fluide de la acea rudă a părinţilor săi. pe ale tatălui le absoarbe ziua. când trapul ei doarme. omule. general în viaţa fizică minerală. din fluidele mamei. care la rândul ei le concentrează spre pântecele ei. duhul este prezent. Această absorbţie de fluide umane se face noaptea. dar ca om trupesc îl goneşte. Iată înţelesul real al marii taine a eredităţii. Ceea ce este interesant şi sublim. cu toată dragostea lui. Există cazuri când spiritul înconjurător. despărţindu-se de el. Pe când fluidele mamei Ie absoarbe noaptea. Cu toate că efectul fenomenului eredităţii este vizibil în planul fizic. procurat de la ambii părinţi. spiritul-fiu se ţine la o distanţă oarecare de femeia-mamă. Cât s-a discutat. El ia cu precauţie. Ziua. Amarnic se va căi în spaţiu şi i se va plăti şi ei cu aceeaşi eliminare. se leagă de central aflat în partea inferioară a laringelui. căci aşa cum îşi va aşterne. un sorb de fluide spaţiale şi o eliminare de fluide uzate. Vai de sufletul femeii care va respinge un spirit căruia în Cer i-a promis că îi va fi mamă. Trece printre oameni. Ce minune pentru noi. trupul copilului va avea caractere mama. Mari sunt faptele tale. n-ar mai căuta să abdice de la acest măreţ rol în mecanismul vieţii de pretutindeni. aflat în afara trupului său adormit. Operele Creatorului sunt totdeauna armonizate prin împerecherea contrariilor. să ia treptat forma umană. Aceasta este marea sa lucrare. astfel. ea se mişcă. Când proporţiile furnizate de cei doi părinţi sunt aproximativ egale. pe care le are la dispoziţie din oceanul fluidic înconjurător. o îmbrăţişează pe dinafară. cât s-a scris despre această problemă importantă şi câte ipoteze şi presupuneri nu s-au elaborat. cu răbdare. Dar spiritul-fiu are nevoie şi de fluidele tatălui. cauzele îşi au rădăcinile în materia invizibilă a spaţiilor. Spiritul este arhitectul propriului său trap. Or pentru împlinirea acestei opere el are nevoie de fluide spaţiale. energiile care le animă şi legile care le guvernează. tot astfel spiritul-fiu. După cum. mama va ţine copilul său drag în braţe şi îl va acoperi cu dragostea ochilor săi. Cu toate acestea. peste nouă luni. pe lângă obiecte şi nu simte nici o neplăcere. puţin câte puţin. animală şi umană. prin ombilic se leagă de bazinul în care se va forma căsuţa lui carnală. ci cu una din rudele apropiate . în acest caz. în acelaşi timp. Spiritul sosit să-şi construiască reşedinţa în care va sălăşlui ani de zile. e faptul că ziua spiritul-fiu îşi înconjoară mama. spiritul-fiu are nevoie şi de fluidele umanizate ale mamei sale. ca o ceaţă invizibilă în jurul pântecelui ei.

Absorbirea fluidelor paterne se face fără jtirea tatălui. absorbirea de la tată este mai dificilă. să nu transforme noaptea în zi. să-şi impună un calm deplin. care ştim că îşi primeneşte fluidele uzate noaptea. Alimentaţia tatălui trebuie să fie. Noaptea. spasmul erotic trimite fluide de ordin inferior către copil. având repercusiuni asupra perispiritului său şi deci asupra copilului din pântecele ei. se dezvoltă foarte rapid. este la fel de importantă ca şi cea a mamei. la cafenea. Se ştie că marele curent cosmic. vine să înconjoare şi planeta noastră. somnul ei trebuia să aibă loc imediat după apusul soarelui. Cât de înţelegători erau oamenii în acele vremuri. Se mai cere ca simţurile. calculată. şederea prelungită fiind la fel de^ dăunătoare. fără să cunoască amănunţit mecanismul lor. în perioada când soţia este însărcinată. mişcare — dar nu până la oboseală. tatăl ziua se duce la birou. şi anume cu picioarele la răsărit şi cu capul la apus. spiritul-fiu fiind în preajma mamei. lovesc nevinovata fiinţă pe cale de formare. intervine o problemă foarte grea pentru bietul spirit-fiu: felul cum îşi duc viaţa părinţii săi. dormea şi trăia mama pe acele vremuri! După ce patul era direcţionat în felul descris mai sus. Orice contact fizic era interzis în timpul sarcinii soţiei. dar fără a se cădea în limita opusă. Toate aceste acţiuni se concentrează asupra pruncului. vibraţiile armonioase. iar pe de altă parte. pentru a nu împiedica. la moartea acestuia. prin fluidele sale. prin peisajele ei încântătoare — munte. împiedicând spiritul întrupător în opera lui constructivă. tutunul. aflată în această situaţie nobilă şi importantă. adică din momentul în care se întuneca şi până când începea să se lumineze de ziuă. la alcătuirea trapului copilului său. cu misiuni sau afaceri. perispiritul ei se încărca cu fluide spaţiale cosmice. adică în acelaşi sens în care se retrage spiritul din trup. Cu câtă dragoste şi respect îşi privea soţul perechea iubită. fetusul din pântecele mamei. deşi trăiau într-o epocă lipsită de tehnica civilizaţiei de azi! Am spus că spiritul-fiu absoarbe fluide de la părinţi. dar negreşit înainte de răsăritul soarelui. Băuturile alcoolice. litoral . pentru că el nu este mereu prezent. Soţul trebuie să evite nopţile pierdute la bar sau la masa verde a jocurilor de noroc. pentru a nu produce spasme interne. şi hrănind-o cu alimente consistente şi în cantităţi mici. jucând o partidă de cărţi. într-adevăr. spiritul-fiu. fapte şi atitudine. astfel ca acesta să intre prin picioarele sale. sufletul lor fremătând la vibraţiile venite din spaţiu. In timpurile stăvechi. între o activitate încordată şi o şedere dusă până la trândăvie e de preferat cea dintâi. Contribuţia tatălui. în formare în pântecele mamei. Noaptea. au de asemenea un ecou puternic în fiinţa plăpândă din sânul mamei. îndeplinindu-se la orice distanţă s-ar găsi tatăl de soţie şi de viitorul său fiu. Este bine ca trupul femeii însărcinate să fie aşezat pe axa curentului cosmic.Reîntruparea jgp formare. căci lipsa de somn aduce slăbiciunea perispiritului-său. în tot timpul sarcinii soţiei sale. contribuind foarte mult la alcătuirea perfectă şi armonioasă a trapului său. pădure. Soţul se separa de soţie. tainele naturii erau bine cunoscute'. însă calea de mijloc este cea mai favorabilă. Pe când absorbirea de fluide materne se face uşor. care ar fi comprimat puiul uman. a tatălui va avea urmări fericite pentru viitorul său copil. spiritul mamei absoarbe din spaţiu anumite fluide. O îngrijire deosebită îi acorda prin vorbe. pentru că o activitate corporală prelungită îi slăbeşte trapul. îşi făureşte trapul. bea. contribuind la nefericirea fizică şi intelectuală a viitorului om. Aşadar se cere odihnă.oferă imagini care prin ochii şi perispiritul mamei penetrează copilul. Muncă. Cu câtă sfinţenie mânca. materia furtunos procurată de mamă va dăuna la alcătuirea perfectă a trapului micuţei făpturi. De asemenea. Viaţa cuminte. Se mai cere ca mama să nu obosească. după ce a înconjurat Soarele. pentru că supărarea ei va produce furtuni. simplă şi uşoară. la orice distanţă în jurul pământului. până la sleirea trapului. iar acesta va emite unde vibratorii nedorite. ajutat de fraţi spaţiali. pe de altă parte. Scopul urmărit era următorul. Direcţia acestui curent este la început de la răsărit la apus. agitaţiile sale în domeniul politicii sau al afacerilor. calmă şi rezonabilă. absoarbe fluid din corpul fluidic al tatălui său. pe care le revarsă asupra perispiritului spiritului-fiu. prin apropierea lui. să străbată trupul şi să iasă prin creştetul capului. prin alte ţări. Viitoarea mamă avea grijă să-şi aşeze patul în direcţia est-vest. se cere ca ambii părinţi să trăiască după o anumită conduită. ori e plecat departe. contribuind la . Spiritul-fiu cât şi spiritul-mamă contribuie astfel la o operă comună. Natura. perturbări în perispiritul ei. în special văzul şi auzul să fie plăcut impresionate pe tot timpul sarcinii. aşa după cum a rămas obicei de a se aşeza mortul cu faţa la răsărit. care prin hrănirea continuă cu diferite fluide şi cu substanţele asimilate din sângele mamei. desfăşurarea fenomenelor oculte de care avea cunoştinţă. Astfel mama se va sili să nu se supere. cafeau şi condimentele vor acumula o anumită varietate de fluide în perispiritul său. Oriunde s-ar afla. pe care concentrându-le până la o cvasimaterializare. el trebuie să respecte orele de somn. dar de la o vreme se ridică pe unul din meridiane spre nord. muzica melodioasă. la club. când trapul său doarme. Vorbele blajine şi frumoase. scutind-o de orice emoţie violentă sau supărare. ca om. iar ziua acumula fluide solare şi terestre. în această privinţă.

îl vom numi curentul terestru. dar aşa e destinul şi spiritul nu se poate abate. înconjoară rând pe rând galaxiile. cu o primă respiraţie la viaţa trupească a pământului. chintesenţa evoluţiei sale din vieţile anterioare şi nu va îngădui spiritului să construiască altceva decât ceea ce corespunde gradului său evolutiv. se leagă printr-un cordon fluidic cu bulbul rahidian. cu care va lucra de acum încolo asupra trapului său. iar cele două jumătăţi ale perispiritului se reunesc în jurul său. despre care vom vorbi îndată. Ferice de mama care pune toată grija să prepare calea viitorului copil! Ferice de tatăl care pune toată atenţia să nu se facă vinovat. omul moare trăznit.obţinută în veacuri prin revelaţie şi stabilită prin observaţii . Curioasă casă. Moaşa şi un ajutor . Privirile. Casapii de la abator lovesc cu cuţitul în acest punct biata vită. Mama fiind aşezată cu capul spre apus.cei trei magi de la răsărit . înveleşte universurile. pe când aici spiritul stăpân stă deocamdată afară. electrice şi spirituale. Chiar dacă spiritul-fiu nu vrea să facă ceea ce a jurat sus în Cer . spiritul lucrează cu durere asupra encefalului său. Vechea înţelepciune . lucrare executată conform destinului său. . ani de zile mama va îmbrăţişa trupul copilului ei.două sunt suficiente. casa de lut. Acest curent fluidic. acest om fluidic. o coloană de fluid care va avea imprimată în ea toate gândurile şi sentimentele. în momentul ieşirii la viaţa terestră. asemenea unei binecuvântări a Tatălui ceresc. soseşte un al doilea curent . spre răsărit. asemenea unui prim sărat în noua sa carieră. ţi se va măsura la timpul întrupării tale. mai mult ca oricând. prin care nu se poate manifesta. e trist şi dureros. ajunge la fiecare planetă. pentru că este perturbat curentul divin. asupra casei sale. ce înconjoară micuţul trup. pentru a se întoarce la Tatăl. perispiritul spiritului-fiu se desparte în două jumătăţi. oferindu-i o anumită tărie. în momentul naşterii copilului. pentru că este asistat de o entitate spirituală -mai puternică. care acum. ele reflectându-se în alcătuirea embrionului. are o influenţă hotărâtoare asupra pruncului ce vine cu un strigăt. din central sistemului nostru planetar. sistemele solare. străbate cosmosul. chintesenţa tuturor acţiunilor acestui spirit în nesfârşita sa carieră umana. fără să umble forfota. pentru că în orice casă omul se adăposteşte în interiorul ei. Se cade ca tatăl să fie conştient că vibraţiile şi fluidele pe care le răspândeşte înjurai său trebuie să fie armonioase şi benefice trupului uman. Odată distras acest punct printr-o înţepătură de ac sau prin spânzurare.110 Din tainele vieţii şi ale universului .Prima carte nefericirea sa. prin conduita sa. dar ceva mai mare. ca o bucată de carne atârnată în cuiul unui măcelar. Acest uriaş curent divin a pornit de la Tatăl. fiecare entitate spirituală primeşte trei forte. Nouă luni de zile duhul şi-a înconjurat şi înfăşurat mama. adică spre apus. al propriei esenţe evolutive a fiecărei entităţi spirituale. spiritul fiind rapt de trapul său. Aflat în faţa unui destin mai trist. de acum. în care va vieţui pe acest pământ.recomandă prezenţa unui număr mic de persoane în camera de naştere. Aşadar. venit dinspre răsărit. punctul prin care măduva spinării se leagă cu encefalul. Nu e bine să se umble pe la partea opusă.până la trei metri. trecând prin atmosfera fluidică din jurai pământului. care dintr-o singură lovitură se prăbuşeşte la pământ. Imediat ce a ieşit copilul. învăluie şi întreţine cu viaţă. sosit în mijlocul lor în calitate de copil. având o mare responsabilitate faţă de legile divine. un pian dezacordat. deşi cunoaşte multe. Aşadar. mişcare şi vibraţie tot ce se află pe corpurile cereşti. Când micul trup a pornit spre lumina zilei. Acesta are o influenţă specială asupra vieţii şi a evoluţiei. adică în jurai picioarelor lăuzei. spiritul-fiu îl înconjoară. Dar a sosit momentul naşterii. Spiritul va lucra asupra întregului său trap. Orice spirit este legat de trapul său prin bulb sau mielencefal. ca om pe pământ.adică să-şi făurească un trap conform destinului său . în fine. făcând din el un instrument rudimentar. de vreo slăbiciune sau malformaţie a viitorului copil! Nouă luni de zile spiritul-fiu a lucrat cu atenţie şi dragoste asupra mamei şi asupra trupului din pântecele ei. Prin întrupare. spre viaţa terestră. copilul primeşte curentul divin de la cap spre picioare.o va face curentul terestra. dar mai ales asupra sistemului cerebrospinal. cei doi curenţi iau din spaţiu.curentul solar. spiritul-fiu îndepărtându-se cât mai mult de trupul mamei sale . Diri soarele nostru. primeşte curentul cosmic de la picioare. Iată marea misiune a părinţilor în procesul reîntrupării unui spirit.fiind scăldat de un curent care conţine trei feluri de fluide: divine. asupra mamei şi spiritului-fiu care pândeşte momentul de a-şi lua în stăpânire trapul. Această coloană fluidică aduce toată forţa. în jurul trapului său. Cu măsura cu care ai măsurat. care au consecinţe asupra trupului sensibil al copilului. spiritul lucrează la propria sa nefericire. luând în definitiv tot o formă umană. gândurile şi sentimentele celor prezenţi produc valuri de fluide magnetice. entitatea spirituală primeşte trei influenţe . din zona unde a sălăşluit spiritul care se întrupează. încă din prima secundă a ieşirii pruncului din întunericul matricei la lumină. solare şi terestre. ci totul să fie orânduit din vreme şi toate aşezate de partea capului mamei. fără agitaţie. animat de duhul fără de care ar rămâne inert.

Aceste forţe. năvăleşte puţin câte puţin în profunzimea trupului său.veniţi să îmbrace vehicolele noului-născut. Este ghidul său. când spiritul se îngroapă complet în lut. în aceeaşi măsură în care trapul se măreşte. când. având amintiri pe care le comunică sistemului cerebral. copilul nu mai are această clarvedere. cei din jurai copilului de 4-5 ani iau cunoştinţă de povestirile sale bizare. După vârsta de şapte ani. anumite direcţii de creştere şi calităţi de celule. Dar pentru că această izolare de lumea cerească pe tot restul vieţii pământeşti ar fi insuportabilă. la întruparea mai multor^spirite încredinţate lui. cu toate că vrea. un fel de flux şi reflux. normal sau hidos. mai avea raport cu lumea sa spaţială.divin.spiritul se pune în legătură printr-un fir fluidic cu celula-ou din pântecele mamei. Am arătat că spiritul este asistat de un frate mai bătrân în evoluţie. trimiţând un val de fluid în interiorul său. un mare spirit. asemănător respiraţiei. sunt cei trei curenţi . Aşadar.a fost opera a trei entităţi: tata. chiar în timpul zilei. spiritul-fîu a pătruns complet în trap. când copilul inspiră. corpul fluidic extern se măreşte în volum. Spre ziuă intră în trup şi nu mai ştie nimic de lumea invizibilă. La capătul său. duce oarecum o viaţă semi-spirituală.prin graiul gândirii . Calitatea. absorbind din spaţiu fluidul necesar lui şi trapului său. spiritul-fiu. într-adevăr. ci după un plan prestabilit. acest fir înfăşoară oul de jur-împrejur. prin ferestrele celor cinci simţuri. în care va sălăşlui ani de zile spiritul-fîu. va fi sensibil sau grosolan. Procesul acesta se înfăptuieşte timp de şapte ani.chiar din prima secundă a sosirii sale . rezistenţa şi dimensiunea fizică a viitorului copil depind de materia trimisă din exterior de spiritul-fîu. legat prin cordonul fluidic de corpul său fizic. vorbeşte . constatăm că pruncul . Prin această acţiune continuă. copilul va avea un trup frumos. provocând divizări celulare. Noaptea. a unei mişcări de apropiere şi depărtare a perispiritului de trupul său. Dacă până acum. un mare savant. spiritul . acordând o atenţie deosebită celulelor care vor forma sistemul cerebrospinal. Conduce. pentru a se fortifica şi strânge puteri să suporte întunericul şi suferinţa captivităţii zilei următoare. Această absorbţie se face graţie unei pulsaţii. solar şi terestru . Din cele expuse până acum. din sferele superioare fluidice ale pământului. Un duh superior deţine toată cunoştinţa de a-şi făuri un trup admirabil. Mesagerul întrapător stă la distanţă şi de acolo conduce întreaga activitate. Spiritul copilului fiind exterior. . numit mesagerul întrupâtor. aceste fluide nu sunt trimise către interior la voia întâmplării. conform hotărârii luate în faţa Juriului suprem. prin poveţele sale şi prin coordonarea fluidelor. mama şi fiul.Reîntruparea /// Un spirit inferior. Zilele s^e vor înşira. toată dezvoltarea embrionului din pântecele mamei se face sub coordonarea şi acţiunea puternică a spiritului din afară. de acum spiritul nu mai vede în afara temniţei sale carnale decât lumea fizică înconjurătoare. perispirirul se apropie de trupul pe care-1 înconjoară. Dar o dată cu ei a venit din înălţimea Cerurilor.adorat şi strâns cu drag de mamă la pieptul ei . pe care le voi descrie în cele ce urmează. va avea o inteligenţă vie sau redusă. Din acest moment.din exterior copilului . divinul Creator a orânduit ca noaptea spiritul să iasă din temniţa sa şi să reia contactul cu lumea invizibilă a spaţiilor. iar cele trei ursitoare. Dar în afară de această prealabilă operă . care să-i redea fidel voinţa şi gândirea. iar mama îl va îngriji şi hrăni. şi pe măsură ce oul creşte şi se divide devenind o masă celulară.a devenit interior. în momentul expiraţiei copilului. fără nici un rol în opera construirii trapului pupilului său. perispirirul se depărtează de trup. perispiritul. pentru ca lutul să crească. El îşi înconjoară mama.ordonând celor care i-au fost încredinţaţi. care să manifeste corect sentimentele şi gândurile sale. învăluit de perispirirul său. pentru a o pregăti şi pentru a împmmuta materie fluidică de la ea. ieşind din trupul său. îi îndeamnă sau corijează pe cei care încep acţiunea de înconjurare a trapului femeii-mamă şi mai târziu a copilului. După felul cum au lucrat aceşti factori. nu poate să-şi alcătuiască un trup sensibil. Spiritul-fm a sosit din primul moment al producerii celulei-ou. în fine. de care vorbesc legendele populare. firul se îngroaşă mereu devenind un cordon fluidic prin care se stabileşte un raport din ce în ce mai complex între spiritul care urmează să se întrupeze şi fetusul din pântecele mamei. contribuie şi alte forţe. îi învaţă. intervin şi alte influenţe. deci potrivit cu destinul spiritului venit la viaţa terestră. Prin acest cordon fluidic. El a coborât pentru a prezida şi contribui prin ştiinţa sa. oferindu-i materie terestră. spiritul recunoaşte că este un spirit captiv. spiritul înconjurător trimite mereu fluide embrionului. de feeria şi muzica sublimă a spaţiilor. Uneori. Trupul său subtil şi sensibil va putea înregistra şi o parte din influenţele lumilor eterice. absorbind mereu din spaţiu materie fluidică identică. Dar la opera de construcţie a trupului.

112 Din tainele vieţii şi ale universului . 2. 3. a atmosferei fluidice a pământului. ranguri şi funcţii deosebite. El primeşte de la subalternii săi ordinea numerică pentru un anumit timp. încât pregăteşte el însuşi prefacerile mamei şi lucrează la alcătuirea viitorului său trap. Cineva ar putea întreba: „Dar cine determină. Lumea îngerilor.pe tot globul. Prin urmare. o formă pentru entităţile spirituale destinate unei vieţi obişnuite. Prin urmare. Este posibil ca în anumiţi ani . Prin înaltele sale cunoştinţe. Aşadar. e orânduit principiul diviziunii muncii. în funcţie de scopul urmărit. după care într-una sau două întrupări ia şi un trap feminin. la unele mai mult pozitiv iar la altele mai mult negativ. această acţiune este exercitată chiar din primele momente ale construirii fetusului. care fiind prezent. ele caută ca întrupările să se facă astfel ca un sex să nu depăşească prea mult pe celălalt. prin marea sa putere spirituală. îngerii sunt profesorii. modificând ordinea întrupărilor. vegetal. Am arătat că lumea spaţiilor.Prima carte Dar în afară de învăţătura dată ucenicilor săi. după care iau din nou o formă masculină. când cad în luptă mulţi bărbaţi şi rămân multe văduve . La un moment dat. fac şcoală. îmbrăcate de spirit în funcţie de destinul său: 1. mesagerul întrupător ţine sub controlul său executarea punct cu punct a destinului fiecărui spirit. în Cer. sexul este determinat de necesităţile evoluţiei entităţii spirituale.când masculină. Pe lângă acţiunea mesagerului întrupător asupra dimensiunii. după care vor lua o formă masculină. contabilitate cerească. cunoscător şi conştient de misiunea sa. când coboară la viaţă terestră îmbracă o haină . animal şi uman. între ele diferind doar potenţialul electric. totuşi raportul este menţinut pentru că în altă localitate. pentru că destinele lor sunt diferite. rolul său de căpetenie este de a determina sexul fetusului . pentru a-i ridica şi produce o schimbare moral-spirituală printre ei. venind ca misionar printre fraţii săi trupeşti. o formă pentru entităţile spirituale cu o misiune moral-spirituală. este împărţită în două: lumea oamenilor şi lumea îngerilor. născându-se după război mai mulţi băieţi decât fete. în Forai Judecătorilor supremi asistă şi Guvernatorul suprem al întrupărilor. în destinul omului. după serii de întrupări bărbăteşti. că sunt identice sub acest raport. comune.mineral. Oamenii sunt elevi. o formă pentru duhurile ce vor cultiva ştiinţele şi artele. în afară de acţiunea proprie a spiritului înconjurător. Aceasta este regula generală. care predau lecţii şi guvernează. a spiritului-fiu. Spiritele al căror corp este încărcat preponderent cu fluide electrice negative vor fi femei în 7-9 întrupări. în lumea spiritelor care conduc destinele oamenilor de pe pământ.masculin sau feminin. De justa aplicare a ordinelor mesagerului întrupător este răspunzător spiritul-dreptaş. învăluită într-un mister. Există situaţii când spiritul ce se va reîntrupa este o mare lumină a spaţiilor. provincie sau oraş pot să fie mai mulţi bărbaţi decât femei. formei şi structurii organelor micuţului trap. până când se va restabili echilibrai. După aceea revine la filiera sa de întrupări bărbăteşti. Ele revin la seria de întrupări feminine. şi aşa mai departe. . Urmărind această orânduire. într-o ţară. să fie mai multe femei decât bărbaţi. Se ştie că entităţile spirituale n-au sex. în acest caz spiritul-fiu este atât de puternic. Mesagerul întrupător îndreaptă către fiecare spirit-fiu un fluid de calitate diferită. când feminină. mesagerul întrupător adună anumite fluide din spaţiu şi le îndreaptă către spiritele la a căror reîntrupare asistă. se adaugă acţiunea puternică a mesagerului întrupător.de regulă după marile războaie. Există trei mari modele de trupuri. şi mai presus de ea. ca şi pe pământ. provincie sau ţară. Cu toate acestea. intervine. Prin urmare. şi când observă că s-a depăşit prea mult numărul unui sex. Totul e ordonat. Un spirit cu o încărcătură fluidică preponderent pozitivă va îmbrăca în câteva întrupări un trap masculin. Acţiunea spiritului-fiu asupra mamei sale şi a viitorului său trup are coeficientul zece. a celor care conduc evoluţia globului nostru cu tot ce se află pe el. totul e prevăzut şi executat după un anumit plan. dar raportul se restabileşte imediat. pregătind evoluţia a tot ce se află pe pământ . numărul femeilor este mai mare decât al bărbaţilor. se intercalează câte o formă feminină. a echilibrului dintre sexe pe suprafaţa pământului. iar acţiunea mesagerului întrupător are coeficientul nouă zeci. controlează toată seria fenomenelor şi prefacerilor din trapul mamei. este împărţită în grape. fie la om. conform cu planul destinului alcătuit de Juriul suprem. este urmărită şi determinată cu mare grijă de cei care au această misiune importantă. Toată această orânduire. Una din numeroasele funcţii ale acestor strălucitoare spirite este menţinerea ordinii. există o categorie de entităţi cu misiunea de a determina forma trapului unui duh. sexul şi cum de se menţine pe pământ un raport aproape constant între oamenii de sex masculin şi cei de sex feminin?" Răspunsul este următorul. acţiunea de reîntrupare este făcută de mesagerul întrupător într-un procent de nouă zeci la sută. fie la animale. cât şi din embrionul aflat în pântecele ei.

furtul. Fiecare planetă imprimă în copilul sosit la viaţa terestră o anumită calitate. El se va admira în oglindă. îndeplinirii unor anumite funcţii sociale ori câştigării unor aptitudini. pierdut în infinitatea spaţiilor şi miliardelor de uriaşe corpuri cereşti . deosebit de ceilalţi!" Or noaptea. să fie mândru de sine. la judecata cea mare. dămite de aceşti mari diriguitori destiniali. prin averea sau rangul său social. ^importante totuşi. Marte pecetluieşte omul cu dispoziţii războinice.Reîntruparea JJ 5 Trupul fiecărui om este încărcat cu anumite categorii de fluide. Din cauza diformităţii nu poate obţine o situaţie socială deosebită şi câteodată e chiar lipsit de mângâierea de a avea o soţie şi copii în jurul său. Ideea că are un fizic deosebit se fortifică şi mai mult în adâncul sufletului său. darul vorbirii. Copilul privit de Venus va avea un sistem nervos sensibil. un fir de praf. prin fizicul. uciderea. Sărman frate neştiutor! El confundă frumuseţea veşnică cu frumuseţea unei mase de pământ. îşi făureşte un trup viguros. în întrupările viitoare. în asemenea cazuri. şi aşa mai departe. la reîntruparea unui duh au contribuit tatăl. prin destinul său. inteligenţa. Omul orgolios se crede mai presus de toţi. modele avute în vedere de mesageml întmpător. Nu întâmplarea a creat aceste forme. Dacă pentru un defect oarecum mic se aplică o asemenea corecţie — atrasă în mod automat de cel mândru de sine . Din analiza situaţiei sale. de porniri spre abisuri înfiorătoare şi ucigătoare. în momentul naşterii copilului. la care lumea să privească cu compătimire. va fi un sentimental cu înclinaţii spre frumos. Mândria e contra legilor divine. Dar influenţa cea mai puternică vine de la planeta aflată. va avea un sistem cerebral redus sau admirabil. Dar în afara acestor patra forte. cele capitale sunt: egoismul. Această idee.înfrângerea orgoliului chiar de la începutul afirmării sale. Legea cere ca în viaţa următoare. înfăţişându-se mereu înaintea sa. Această diformitate va produce în mintea sa ideea: „Ce rău e ca omul să fie schilod. Să vedem câteva exemple de reîntrupări prin care duhul îşi repară greşelile. pentru că ea alunecă uşor pe o pantă şi mai rapidă. duhul însuşi şi mesageml întmpător. când spiritul său evadează din corpul fizic. Această încredere a omului . Dintre păcatele omului. ocupându-se prea mult de fiinţa sa. să se creadă deosebit de ceilalţi oameni. devenind mândra de sine. să-şi ducă traiul într-un trup schilod. pieritoare ca formă. care-1 duce pe bietul suflet în abisurile întunecate ale orgoliului. Iată înţelesul prezenţei unor forme hidoase printre oameni. Este vorba de influenţa planetelor din sistemul nostru solar. puterea de a subjuga voinţa oamenilor. frumos sau urât.cu atât mai grea va fi viaţa viitoare pentru sufletul orgolios. După ce a fost . sufletul va fi secundă de secundă amărât că e un diform. că nu e şi el ca toţi oamenii. senzualitatea. ori să-şi întoarcă cu dezgust capul. la felul cum îi va fi trupul. ori poartă în spate o cocoaşă ce inspiră repulsie etc. ci o lege spirituală a fost pusă în aplicare. Nici o abatere nu este îngăduită. Dar făcându-i-se complimente. după undele vibratorii pornite de la ea şi sosite pe pământ. dintr-o bucată. când i s-a alcătuit destinul. stele şi planete. neatenţia unuia dintre ei va fi greu sancţionată. orgoliul. corespunzând ispăşirii greşelilor din trecut. vorbindu-i-se de frumuseţea sa. cunoaşte cauza acestei deformaţii. în marele angrenaj al mecanismului vieţii de pretutindeni. ştie că e consecinţa mândriei din viaţa precedentă. avariţia.duce la rezultate incalculabile. pentru îndreptarea celui pornit spre păcat. cu un aspect ce stârneşte admiraţia celor din jur. contribuind într-o anumită măsură la destinul omului. când îşi trăieşte viaţa de spirit. prin marea lor putere. Orgoliul este cea mai mare injurie adusă infinitei Puteri şi înţelepciunii Tatălui ceresc. debil sau bolnav. se întipăreşte adânc în mentalul său. în tot timpul gestaţiei copilului în pântecele mamei. căci el a voit-o şi acceptat-o. căci totul în univers trebuie să meargă armonios şi după un plan preconceput.îşi au înţelesul lor tainic. Prin urmare. omul mândra de propria-i frumuseţe să ia o formă urâtă. într-adevăr. a legăturii dintre mândria sa din altă viaţă şi diformitatea actuală a trapului. După spusele cunoscătorilor acestor adevăruri spaţiale. minciuna. făcându-J hotărât. Are un cap mare sprijinit pe un trap de copil. ori de câte ori va avea tendinţa să se admire. în loc să fie preocupat de strălucirea conţinutului. trapul viitorului copil va fi: sănătos. Divinitatea a hotărât o lege . Dar între aceste trei forme destiniale se găsesc o infinitate de modele de trupuri. spiritul care se va întrupa şi ghidul său. în vorbirea comună a popoarelor se spune de un om fericit: „Sub ce stea bună s-a născut!" sau de un om nenorocit: „Vai de steaua lui!" Vorbele acestea .transmise din veacuri nesfârşite prin grai viu .un vierme. se trezeşte în sufletul său ideea că este deosebit faţă de ceilalţi oameni. organele sale fiind astfel alcătuite încât să corespundă uneia din aceste trei mari categorii de vieţi terestre. această învăţătură. el preţuieşte vasul exterior. mama. există serii catalogate de modele fluidice. Să zicem că un om. După gradul evolutiv al acestei planete. un trap armonios şi plăcut. ajunge la următoarea concluzie: mândria nu e bună pentru că duce la suferinţă fizică şi sufletească. Trăind în acest trap. la meridianul sau în vecinătatea meridianului locului naşterii sale. intervin influenţe de un ordin îndepărtat. sosesc din spaţiile siderale raze fluidice de la.

Spiritul însoţit de această reducere cerebrală. înţelept. toate au un sfârşit . spiritul se va ridica în spaţiu. Răsfăţat în plăcerile şi bunurile pământului. Ca steaua Antares există mii de corpuri cereşti în universul de care aparţinem. în viaţa următoare sau într-una ceva mai depărtată.o steluţă cu ceaţă eterică . în mijlocul creaţiei. care dacă ar domni în lume. departe de învălmăşeala marilor centre urbane. sufletul său rămânând rece ca gheaţa.Prima carte o inteligenţă. averea. şi anume ca în următoarea viaţă trupească să fie un cretin. iar în sufletul său se va săpa adânc: Vai de omul fără milă. înnodarea între cauză şi efect naşte ideea că orgoliul nu e bun. ci al pământului. ţi-ai însuşit averea unui orfan . Ai fost un mare potentat. Cât de mic eşti tu. Noaptea. pământul. Dar. neîncăpând în piele de mândrie pentru rangul. Dar să zicem că cei luminaţi. ca spirit ştie că el a voit acest fel de viaţă umană. omul. Fiind singur .000 ori mai mic decât soarele. cere reparare şi avansare spirituală. dar va fi prea târziu. fiind şi tu suprimat. în sărăcie. Venind în viaţa pământeană. faţă de sfera infinită a creaţiei! Cu ce drept te crezi puternic.mineralul. materia lor fiind mereu în cursul prefacerii fără de sfârşit. izolat şi evitat.vei cunoaşte valoarea acestui act nesocotit. este nevoit sa trăiască într-un mediu umil.. un orfelinat. Imbecil. Se va căi. căci era materie din materia terestră. spiritul va cunoaşte cauza stării sale actuale. (Omega) . aşa cum ai făcut tu altădată.vei fi într-o viaţă următoare un biet nefericit. Va fi un nefericit. perfecţiunea. Cât de mic e trupul omului faţă de globul terestru! Dar la rândul său. omul bogat va trăi cu ele numai pentru el şi ai lui.este legat prin legea solidarităţii şi a iubirii. şi pentru ca opera de corijare să fie deplină. Ai furat. căci eşti infinit de mic. un orator. va duce o viaţă obscură. Dar Divinitatea a creat un cosmos care conţine patru universuri. care ţin în mână cumpăna Justiţiei divine. fără să dea un ban pentru o şcoală. Trăieşte cu modestie şi curaj — dar fără îngâmfare. Guvernatorul destinului nostru. căci. căci ce eşti tu. îi va fi hărăzit să se reîntrupeze în viaţa următoare. pe o pagină având A (Alfa) — ceea ce înseamnă: Eu sunt începătorul creaţiei acestui sistem planetar. adăpostindu-se prin poduri sau pivniţe. într-un cătun şi în sânul unei familii sărace şi izolate. vegetalul. un azil de sărmani. de ce eşti orgolios de fiinţa ta? Frate. cu greu.114 Din tainele vieţii şi ale universului . Soarele nostru e mai mic decât steaua Antares de 474 de milioane de ori. In modul acesta se plătesc toate greşelile făcute de om. Legea divină cere imperios cum le va gospodări. Legătura între trecut şi prezent. vei fi şi tu orfan şi vei fi lăsat pe drumuri sărac şi nefericit. încrezător — dar nu în puterile tale. animalul. în care vor da toţi şi te vor supune torturii şi batjocurii nesăbuite. unde nu va mai avea putinţa dominării. ca om. un nefericit care-i iese în cale. titlurile şi puterile tale sunt efemere şi ca fumul vor trece toate. Acestui om încercat. flămânzind adesea şi trăind din ceea ce lumea se va milostivi să-i dea. de pe care vor curge zdrenţele. fără să fii conştient că întrerupi şcoala unui spirit. bietul om nu ştie că a fost doar însărcinat cu misiunea unui simplu deţinător. O durere nesfârşită cuprinde sufletul său şi iarăşi. au hotărât ca omul să fie în viaţa terestră bogat. unde nu va deţine nimic din cele avute pe pământ. mai exact Stăpânului Pământului. un conducător de oameni. s-ar prăbuşi sori şi universuri.va înţelege marele adevăr: a fost un bogat nemilos. pe care. steaua. puterea şi averea sa. infinit de puternic şi atotştiutor. grozav va plăti pentru lipsa lui de altruism. Duhului Suprem. să-i meargă bine şi veniturile să intre din toate părţile în contul său. Ai ucis. cu rolul de administrator al unei averi care nu e a lui. In timpul nopţii spiritul îşi vede starea nenorocită în care îşi duce traiul trupesc. după cum crede el. conducând fără judecată şi milă . omule. ştergând pentru totdeauna din sufletul acestui om orgoliul. Cel reprezentat în icoana de la altar ca ţinând cartea evoluţiei în mână. în viaţa imediat următoare vine grozavul corector. în cursul unei frumoase vieţi omeneşti. ci în ajutorul venit de la Tatăl. ori că puternic ca el nu este altul. să vrea să se exprime şi să nu poată. Viaţa acestui om bogat se va sfârşi. planeta. dându-i-se averi ca să vadă . şi tot ce a avut nu era al său. fiind urmarea unei stări nenorocite. fii cu capul plecat în faţa lumii.300. omule. în adâncă şi multă suferinţă trupească şi sufletească. ci aparţine pământului. şi pe alta Q. i se dă şi o formă trupească respingătoare. toate apar şi dispar. totul din natură — mic şi mare . este de 1. prefăcându-se în haos. neavând nici un gând de milă. când a crezut. poate tocmai când erai mai fericit. în toate şi întotdeauna există suferinţa pentru a şlefui şi dezrădăcina defectele contractate din neştiinţă şi înrădăcinate pe calea obişnuinţei. pe pământ? Trupul tău.ceea ce înseamnă: Eu sunt Cel care voi prezida cea din urmă disoluţie a acestui sistem şi voi duce la Tatăl rodul evoluţiei împărăţiei Mele cereşti. un cerşetor. dar îl acceptă ştiind că nu e posibilă altă cale. Acestui spirit i se recomandă un plan de viaţă. Viaţa lui se va scurge în plâns şi tremurat. sau alta. Atunci îl cuprinde regretul că sufletul i-a fost rece faţă de suferinţa celor mulţi. că este perfecţiunea întruchipată. diform. stricând orânduirile cereşti . o biserică.negreşit vei cunoaşte înţelesul acestui act în viaţa pământeană.

Totul e orânduit. Ar vrea să se servească singur. Ori prins de mânie. în privinţa sănătăţii. întâmplare nu există în natură. Iată marea taină. petrecându-şi restul zilelor pământeşti în întunericul ocnei. căci acum ştim că totul se plăteşte prin suferinţă! Amin. diformităţi şi nenorociri. Iată pentru ce Mântuitorul şi Luminătorul sufletelor noastre a spus prin trimişii Săi: „Nu mărturisiţi strâmb. ori sunt forme de viaţă prin care ispăşesc greşeli mari din alte vieţi. va fi acuzat pe nedrept de crimă. descriind crima. deoarece ele se datoresc unor legi. Doamne. iată pentru ce sunt în lumea noastră trupească atâtea deosebiri între oameni. peste trei sau patru mii de ani. tema reîntrupării va fi mai bine şi pe larg cunoscută. fără remuşcare. Dar noaptea. fiind iubitoare a tot şi toate ce au fost create de Fiinţa supremă. De câte ori întâlnim în viaţă vreun frate nefericit.. dar nu va exista nici o posibilitate de iertare. să trăim în diferite nivele sociale şi în sânul diferitelor neamuri ale pământului. Iată pentru ce am afirmat că numai prin reîntrupare se face avansarea spirituală. acest spirit — cu ce o fi greşit?" Din înţelepciunea popoarelor de peste veacuri nesfârşite au rămas aceste cuvinte: „Ce păcat o fi apăsând pe acest suflet de nu vede lumina?" într-adevăr.000 de ani. în forme materiale din ce în ce mai fine. care iartă prin îndurarea Sa.ţi se va lua şi ţie putinţa de a mai vedea. inteligenţei. nici pe Pământ — pentru că este aşternutul picioarelor Sale. ar vrea să circule prin lume. i-a spus Domnul lui Petru. Ajurat în numele Lui. ne vine parcă în minte: „Doamne.Reîntruparea //5 O persoană este acuzată de o faptă foarte gravă . Numai repararea. sau că ulterior şi-a pierdut vederea. Ei sunt ori pe drumul ascensiunii marelui munte al evoluţiei care duce la picioarele Creatorului. . moralităţii. în forme corporale tot mai apropiate de perfect. fiind mut din naştere. jură că într-adevăr persoana respectivă a comis fapta. trecerea prin suferinţa celui nevinovat va şterge crima de a lua ca martor pe Cel mai Sfânt între sfinţii eternităţii. nu şi le poate explica bietul om trupesc. îşi cunoaşte starea. când va fi în spaţiu.lumii spiritelor spaţiale şi a legilor divine. Totuşi. după care totul se mişcă. în viaţa următoare sau peste multe alte întrupări. Am convingerea că în veacurile următoare. în momentul când era arestat de servitorii arhiereilor evrei în grădina Ghetsimani. dar acest om — mai exact. ştie că plăteşte o poliţă grea pe care stă scrisă o mare greşeală făcută într-un a din vieţile sale trecute. secundă cu secundă. Să nu faceţi jurământ nici pe Cer — pentru că este Tronul Tatălui.aproximativ 26. nu este nenorocire mai mare decât a avea ochi şi a nu vedea cu ei frumuseţile naturii. dar nu poate fără să fie condus de un altul. merge la judecată şi punând mâna pe sfânta cruce. Ştie că alţii văd. Viaţa lui e un infern şi e cel dintâi care doreşte să plece din această viaţa. suflet nesocotit! ura şi duşmănia i-a întunecat lumina spiritului. şi pe toata durata acestei şcoli. în toată goliciunea ei. Ca om nu ştie nimic din trecut. A spionat. Acest nefericit îşi va vedea grozăvia. constată că e orb din naştere. Prin acest act se aduce cea mai mare ofensă Tatălui. plină de întuneric. de la electron şi până la sfera creaţiilor. Este negrăită suferinţa ce-i roade sufletul. Toate aceste diferenţe. când trupul său doarme. şi omenirea trezită la o conştiinţă mai luminoasă va avea o altă conduită. de sabie va muri". culoarea şi forma variată a fiinţelor şi lucrurilor. conştiinţa a adormit în el şi amarnic îşi va plânge. voinţei. Şcoala planetei noastre este doar o clipă din şcoala universică pe care o vom parcurge în eternitate. că se orientează oriunde vor. Cine trage sabia. pentru că în altă viaţă au greşit tocmai prin grai. şi că numai el este mai prejos de orice animal. Vai. Nu aduceţi ca martor al minciunii voastre pe bunul Părinte ceresc. Se va simţi extrem de nenorocit. Ai luat vederea altuia . de la cel rău este". avem printre noi fraţi şi surori lipsiţi de facultatea vorbirii. în veacuri îndepărtate şi-a chinuit adversarul zdrobindu-i ochii. totul se mişcă voit. pornirea pătimaşă împotriva unei făpturi de aceeaşi origine. căci cunoaşte micimea omului şi conştiinţa lui întunecată. pe calea văzului. în comparaţie cu efemera noastră existenţă trupească. . fiind conştient că toţi vorbesc şi numai el nu are darul sfânt de a se înţelege prin vorbire cu semenii săi. şi după norme de o armonie şi exactitate necuprinsă de mintea noastră. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da . suferinţele nu sunt jocul întâmplărilor. Plânsul şi căinţa sa vor umple infinitul. unor orânduiri sau fapte ce aparţin lumii nevăzute . ori va coborî în lumea terestră fără grai. căci şcoala vieţii acestei planete se va urma pe alte corpuri cereşti.nu. plecată din acelaşi Izvor de viaţă. a văzut şi a spus. luminează sufletele noastre să nu mai greşim. trebuie să luăm diferite forme. după care a urmat osânda grea pentru cei pe care i-a pârât. iar ceea ce este nu . când a adus nenorocire altora. însă cauza acestei groaznice infirmităţi nu o cunoaşte. Prin urmare. în Cer şi pe pământ. Un om care o duşmăneşte.omor sau furt. Prin urmare. iar ce e mai mult decât acestea. dar nu iartă legea instituită de El din eternitate şi pentru veşnicie. este foarte lungă .da. nici pe capul tău să nu juri — pentru că nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. situaţiei materiale sau sociale. O noapte adâncă îl înconjoară pe acest nefericit.

Pentru a nu mă repeta. mediumul îmi spune că acum e spirit liber prin spaţiu. din Lyon. Iată pe scurt experienţa. pentru că suferă chiar în spaţiu. readucerea bruscă la viaţa actuală fiind foarte periculoasă. pe Louis. în fine. dar că nu-1 găseşte. în fine. în vârstă de 26 ani. expun câteva puncte generale.este mama unei fetiţe de 4 ani. tăietor şi sculptor în marmură. Dintre mediumii mei.116 Din tainele vieţii şi ale universului . Adus până la această fază. se vede bărbat. „Aflând de studiile colonelului de Rochas asupra regresiei memoriei. vârsta şi starea sa suferindă sunt zugrăvite prin gesturile şi vocea obosită a unui bătrân. dar am un corp sufletesc. se vede tânără. experienţa celebră a renumitului magnetizator francez Alphonse Bouvier. magnetizez mediumul. îl demagnetizez în sens invers. fază cu fază. îşi descrie patronul ca fiind un beţiv. Am aşezat mediumul pe un fotoliu comod. încetul cu încetul i s-au lăsat pleoapele. având în curând satisfacţia de a vedea şi înregistra revelări din vieţi trecute. pas cu pas. face gesturi cu mâinile şi buzele ca şi cum ar suge. De câte ori trecem printr-o viaţă în care a îmbrăcat trup feminin. din cauza unei boli pulmonare. Când doresc să revină la viaţa actuală. copilul abia poate vorbi.ca spirit în spaţiu. Nu prea ştie ce e cu el. îmi răspunde că în 1780 şi are 42 de ani. cel cu care am avut cele mai frumoase experienţe a fost o doamnă instruită şi foarte distinsă. prin faza celor nouă luni din pântecele mamei sale. în această stare el declară că e nefericit. îşi duce mâna la piept. născută într-un mic orăşel de pe apa Isere. vizitându-şi părinţii şi prietenii. se mişcă şi vorbeşte asemenea unui copil. Dus înapoi la vârsta de 25 ani. am dorit la rândul meu să controlez aceste fenomen. cu mâinile pe lângă trupeşi cu pumnii în dreptul ochilor. îşi exprimă dorinţa să moară. pentru că se simte greoi ca plumbul.crede şi el. îl fac să treacă repede. având trapul prea slab. Când îl fac să revină în faza din pântecele mamei sale. dar bolnavă. îl întreb în ce an trăieşte. dar a fost respins. în rezumat. că se mişcă în jurul pământului.se vede cum în momentul întrupării face eforturi.Prima carie Regresie hipnotică Voi expune. pentru că atunci nu va mai suferi . când e vorba de un bătrân bolnav. unde era lucrător la un oarecare Paoli. iar la 21 ani a fost chemat la recrutare. pentru că îl iubeşte pe Louis Jules Martin. făcută în 1905. Din luna a treia până la concepţie. în mod regresiv. ca domnişoară. după care a adormit profund. ca toată lumea. să primesc explicaţii sau să-mi descrie viaţa respectivă. că îşi caută logodnicul. In tot timpul experienţei. în anul 1876. numită Margareta Duchesne.adică în starea de spirit liber . Către o fază şi mai înapoiată. oprindu-mă numai când vreau să aflu ceva asupra unei faze oarecare. dacă este spirit şi nu mai are trup. Cu această ocazie. îl întreb cum de suferă. o brută care 1-a scărmănat de multe ori. Dusă şi mai înapoi. După terminarea cursurilor universitare. Din acest stadiu am trecut mediumul înapoi. spunând că are sentimentul că va muri din cauza acestei boli şi e tare mâhnită. pentru că dorea foarte mult să cunoască fenomenele psihice. care îmi redă încă senzaţia de durere din trupul părăsit». Adaugă apoi că pe când era de 38 ani. Când am luat cunoştinţă că s-a exteriorizat complet.în anul 1905 . Preferă să moară. De exemplu: de câte ori îndrept mediumul spre vârsta copilăriei. O probă a nemuririi spiritului şi a nenumăratelor sale întrupări. De câte ori se prezintă ca bărbat. această doamnă s-a măritat cu un ofiţer şi acum . care îşi face acum stagiul militar la Briancon. se încovoaie ca un fetus. Se supune pe plan spiritual. şi tuşeşte mereu şi acum. când mediumul este adus până în faza vârstei de sub un an. care a plecat de pe pământ înaintea sa. că moartea aduce alinare. şi mai adaugă că adesea se duce la cimitirul din Briancon. se afla la Milano. are timbrul şi gesturile de femeie. ca să-şi privească trupul purtat în viaţa sa terestră. prin copilărie şi naştere până la starea de spirit. în fine. nu mai am trup. prin toate etapele vieţii sale terestre. I-am făcut pase de adormire. I-am ordonat să-şi reia trapul. când mediumul e dus şi mai mult înapoi . . spune că e slugă într-o băcănie. ca şi cum ar vrea să se sustragă unei forţe care îl atrage şi îl poartă către viitoarea sa mamă. dar că nu prea era îndemânatic. îl trec mai departe. tuşind mereu. are tonul mai gros şi atitudinea caracteristică bărbatului. mediumul cade pe spate. şi în fine . şi-mi răspunde: «Da. Am fost ajutat de dânsa în cercetările mele. căci viaţa e grea şi plină de mizerii. A murit în anul 1860. care vor da înţelegerea celor ce vor urma.

în fine. fiind orfană. Are doi copii. La această vârstă. are 30 ani.Dar dacă tu vei fi omorât. unde adună flori de câmp. ci să-i trimitem la bunica lor. căci i le dă farmacistului . adică în faza de spirit.» La întrebarea dacă iubeşte şi pe altcineva în afară de unchiul ei. Este întrebat: . Răspunde că e femeie. spune că vindea jurnale. oglinda-sufletului». cum îi zice el domnului Joannes Yves. şi din nou ca spirit în spaţiu. Dus înaintea acestei întrupări. păstrându-le totuşi toată atenţia noastră». Se^continuă regresia şi este întrebat: . întrebând: «Dar ce e aceea spirit?» I-am explicat că spiritul e omul fără trup . meserie pe care o găseşte prea grea.Cum îl socoteşti tu că e bun. mediumul spune că suferă grozav de lovitura de lance primită între coaste. scrie foarte neîndemânatic: «Michel Bery. Adusă în momentul naşterii. când el omoară atâta lume? .Ursului. dar nu trebuie să o spun.» Mediumul este adus treptat în pântecele mamei sale. E readusă la 12 ani. şi începe să le înşire: «Ochiul-pisicii. întrebat ce scria acest ziar. Este magnetizată şi dusă mai departe. fiind foarte bun cu mine. îi vin lacrimi în ochi. răspunde afirmativ.Omoară pentru că e necesar. Când mă răzbeşte frigul.în ce an suntem şi cum te numeşti? . născut de curând. unde e cald».Aş. când tu nu mai ai trup? .O.Da. întrebat din nou în ce an este acum. orfana afirmă: «îi spun unchiului meu . Ca profesor are pe un preot numit Antoine. se numeşte Jenny Ludovic şi este în anul 1702. . pe marginea apei. unde tatăl meu e cultivator la o fermă. «Aş. I se spune că e spirit şi rămâne nelămurit. La 5 ani se vede pe genunchii unchiului. numit Marietti. La 10 ani spune că îi e frig.» La 12 ani merge la şcoală. să ne căsătorim. dar nu-i place deloc cartea. Unchiul ei n-a dat-o la şcoală. care lucrează doage pentru butoaie. pare că-mi spune o confidenţă: «Cred că unchiul e tatăl meu. şi atunci mă mângâie pe obraji. El face serviciul la un farmacist. se vede acasă la părinţi şi mărturiseşte că vrea să fugă. Deşi e văduv şi are doi copii de la prima soţie. iar el îmi răspunde: «La Saint-Pierre. pentru ceaiuri. «Unchiul mi-a arătat care sunt acele plante. mă duc în grajdul boilor şi vacilor. el răspunde: «1757». aproape de Briancon. îl întreb unde locuieşte acum. Mă numesc Michel Bery. spune: «Văd o femeie pe pat. răspunde: «Cunosc şi pe Ludovic. «Mama mi-a făcut nişte pantaloni dintr-o rochie veche de-a ei. pentru că nu are haine. La 16 ani. pentru că nu-mi văd copiii şi prietenii?» I-am spus din nou că nu mai are trup şi că a trecut prin procesul numit moarte. şi e întrebat ce sex şi ce vârstă are. Pe mama nu o ştiu». în faza de pământean. care o mângâie şi o ajută să-şi facă din berberiţă coroniţe. nerăbdători. E atât de drăguţ şi dulce cu mine! Ne-am înţeles ca pe copii să nu-i ţinem noi. cu care învaţă catehismul.Ce faci acum? .Luptăm de trei zile şi trei nopţi contra elveţienilor.Reîntruparea jjy Când avea 19 ani. . . . La 16 ani se vede la unchiul ei. iar că cei dragi ai săi au rămas jos. între care ziarul «Durance». printre pământeni. dar n-am dreptul să-1 judec.Ce părere ai de regele tău? . Se vede tot la Plouermel. Francois este un brav şi are o inimă bună. Când vorbesc de tatăl meu. nu i-a plăcut şi a părăsit-o. dar a învăţat-o să semneze. . El e foarte drăgăstos cu mine. şi locuieşte în localitatea Plouermel împreună cu soţul ei. dar când suntem numai noi doi îi spun . Priveşte în jurul său şi întreabă: «Dar unde sunt. şi punându-se un creion în mâna mediumului. pentru că prea îl pun să facă mereu treabă. până la vârsta de 3 ani. crezi că mai rămâne ceva din tine? .explicaţie pe care se pare că nu prea a'înţeles-o. din cauza unei împunsături primite la Marignan. greu bolnavă şi pe tatăl meu plângând». când e de faţă cineva. pe partea sa dreaptă. Auguste de 7 ani şi Jean. căci îmi va face nişte haine noi când mă voi împărtăşi. totul se sfârşeşte cu moartea. şi totuşi simt durerea în partea dreaptă.» întrebată dacă poate enumera câteva din aceste plante. mă pune mereu la treabă. şj copiii când mă văd cu ei îşi bat joc de mine. picioral-păianjenului. dar se aude că vor veni austriecii. steaua-firmamentului. de unde să mă joc. Cred însă că unchiul meu n-a fost cuminte. ce să mai rămână.unchiule. e readus mai înapoi. La 18 ani se vede ucenic la un cizmar. Atunci voi avea şi eu pantaloni frumoşi. Mi-a spus să fiu cuminte.Suntem în anul 1515 şi am 22 de ani. planta-cerului.tată.Dar cum se face că ai o durere fizică. La 6 ani e întrebat dacă se joacă. răspunde că nu ştie. îi port o dragoste deosebită şi aşteptăm amândoi. Aplecându-se într-o parte. de la curtea regelui».

Trecut în faza de spirit. pe micuţa mea.» Mediumul e adus din nou în starea de fetus şi mai apoi de spirit. Răspunde că acum e la contesa de Guise. E duş la vârsta de 19 ani. cu bărbia roză şi dinţii ei micuţi». de la care nu-i fuge gândul. . într-adevăr. care e de aceeaşi vârstă cu mine. Doamnele mă plac şi eu le voi plăcea când voi fi mai mare. la Civry.1513. a fost prins de Attila. şi este întrebat: .Nu pot să-ţi spun. face lecturi unei doamne ce avea un băiat. Mi-e frică de abatele Choiselles. ce să fac? Conduc doamnele . Nu avea la această epocă decât 31 de ani. dar nu mă gândesc să mă însor cu ea. corp creat de Carol al Vl-lea.Robert al Ii-lea. La vârsta de 4 ani spune: «Mama e supărată că tata e mereu bolnav şi nu mai poate face desene pentru rege. în precedenta viaţă a fost stareţa unei mănăstiri. N-am fost înşelat niciodată. şi punându-le să lucreze lucruri migăloase cu acul.Prima carte E dus la vârsta de 20 ani.Sunt în serviciul regelui. tiranizând tinere fete. Este întrebată: . căci din cauza lui frumoasa Blanche de Paris e închisă. ştiu bine că ea cochetează şi cu Francois. Această luptă a avut loc în anul 449. dar sper să fiu avansată ca stareţă.în ce an eşti? . care dacă n-ar fi murit . la care mediumul răspunde: «O. mai totdeauna s-a realizat. Se numeşte Mariette Martin.» Mediumul e readus până la faza de spirit. în acest moment se vede glumind cu prietena sa.şi cu un gest graţios întinde mâna şi cu surâsul pe buze imită conducerea unei doamne a curţii. dar trebuie să o părăsesc pe Diane. nu-şi dă seama că a murit.» La 9 ani spune că tatăl său îl va trimite la curte. făcute pe când era întrupat.Şi ce faci acum? . la Chalons sur Marne şi că din ordinul lui i s-au ars ochii. pentru că ceea ce am visat.Cine ţi-a adus-o pe Blanche de Paris? . Dau scaunul şi îndrept rochia doamnelor şi câteodată mă plec şi le sărat picioruşul. răspunde: «Ei. iar deasupra tuturor comandanţilor avea pe Marovee. întrebat ce vârstă are. răspunde . Din acest stadiu.omorât de calul său .» Este întrebată de care rege e vorba «Nu ştii? E Filip cel Frumos. E întrebat dacă se bucură numai el de favorurile acestei tinere.Dar crezi în vise? . Am visat în primăvara asta că îmi curge sânge dintre coaste. Englezii vor să le mai dăm o lecţie. La 12 ani e paj la curtea regelui. . . Mi se spune că sunt drăguţ pentru că am ochi albaştri şi părul blond. nu ştii? E paznicul casei de Montmorency. trebuie să ştii că nu se permite la toţi pajii să sărute piciorul doamnelor. în această stare.Pentru ca fraţii lor să le ia averea. mediumul spune ca îl dor ochii. .Dar ce eşti tu în mănăstire? . La întrebarea ce fac6 el la curte. fără soare. răspunde că fiind soldat. în momentul morţii sale. . E întrebat de ocupaţia tatălui său? «Cum. dar se teme să nu mă stric acolo. Diane de Concy. Starea aceasta confuză se datoreşte numeroaselor sale greşeli.i/5 Din tainele vieţii şi ale universului .1010. ca muşchetar. sub ordinele lui Masoee. plecăm spre Amiens. Cred că peste doi ani nu voi mai trăi.Ce faci acum? . din partea dreaptă a trupului. răspunde că are 20 de ani.Aş. Este întrebat dacă o iubeşte şi dacă are planuri să întemeieze o familie.Sunt superioară de 20 de ani în mănăstirea «Compagne de Jesus» şi am sub ordinele mele 20 de călugăriţe. de unde. să servească de paj. . pe Gaston. străpuns cu o lance. întrebat din ce cauză suferă.Da. Nu-mi vine să-i pronunţ numele. I s-a promis că mă vor lua ca paj la curte. i se comandă să treacă în faza de întrupat. e întrebată ce face. La 60 de ani se vede pregătind tinere fete care doresc să se călugărească. din ordinul celor de sus. se numea Carlomee şi era comandantul unei unităţi franceze. şi îşi poartă mâinile peste ochi. Dusă la 18 ani. .ar fi devenit soţul său. I se pare că e tot om pe pământ. A. când voi avea sub mâna mea totul şi toată lumea la picioarele mele. după visul avut. Nu cred să mai trăiesc mult timp.Ce rege trăieşte acum? . răspunde: . La 18 ani spune că se duce să se înroleze în garda stăpânului său: «Mă duc cu plăcere.Pentru care motiv sunt aduse să se călugărească? . Mi-e dragă. pentru ca fratele ei Robert să-i ia toată averea. întrebat dacă cunoaşte pe Dumnezeu. dar puţin îmi pasă de asta». Capetul. contra voinţei mamei sale.Ce să fac. ţinându-le în carcere. fiindu-i frică şi de pielea de pe el. întrebat în ce an trăieşte. unde predă lecturi nepotului ei. La 16 ani spune că se fâţâie pe lângă Charlotte de Montmorency.

Respirând fumul lor. şi dă-ne puteri să nu le repetăm! Mărire Tatălui. pune în evidenţă existenţa unei individualităţi . iartă greşelile noastre. cunoscând doar viaţa prezentă. prin anul 279. în a treia a fost un copil orfan. O.soldat pe timpul împăratului roman Probus. în a patra viaţă a fost bărbat şi se numea Michel Beiy. Li. locuind în ţinutul Albinos. răzbunând-o astfel pe fetiţa sa. Spune că urăşte de moarte pe împărat. căci aşa îi place dumnezeului lor. In fiecare zi adun flori de irum pe care preotul le depune la altar. căci a fost ars de viu de împăratul roman Probus. în rezumat. ar striga în gura mare şi lumea ar căuta să suprime din sânul ei un asemenea tâlhar sau criminal. nici viitorul plin de lacrimi şi dureri sfâşietoare.» La întrebarea. numită Mariette Martin. Aii mă iubeşte şi m-a crescut de mică. mediumul ne-a descris nouă din vieţile sale anterioare.vestală în templul din ţara Imondo. Ce fericire ar fi pentru spirit dacă ar putea uita şi el. când a purtat numele de Esius. în a şasea a fost stareţa unei mănăstiri.» Descrie că fiind mică. dacă am cunoaşte zilele negre ce ne aşteaptă în viitor. cu ce curaj am mai trăi zilele ce ne despart de acel accident. Doamne. alăturată de cele ale lui Rochas şi ale altor mulţi experimentatori. ce au proprietatea să mă trimită spre zei. Cu descrierea acestei vieţi se termină experienţa lui Bouvier. Amin. cerându-mă părinţilor mei. numit Jemry Ludovic. de 6 ani. pentra ca sufletul lor să se ridice sus până la zei. Dus în viaţa precedentă mediumul spune că este o tânără. producând un fum care se ridică până la cer. Are mângâierea că fiica lui a murit pură.care îmbracă în decursul veacurilor diferite trupuri umane. ca să. trupul meu rămâne jos. spune că prietenii din gardă i-au jurat răzbunare. Printre lacrimi. Era păgân.spiritul . spune că 1-a iubit şi la rândul ei I-a scăpat din închisoarea unde a fost închis de un adversar al său. Văzându-ne. răspunde: «Ca un glob alb. deoarece i-a răpit fetiţa. Adună flori pentru preotul Aii. ca să o facă metresa lui. un sculptor în piatră. a fost luată să fie sacrificată zeilor. pentru a înl ă tura pe cel care p ă rea c ă st ă în drumul ambi ţ iilor sau . devenind diferite personalităţi. dacă ar şti şi cei care au suferit de pe urma noastră.Reîntruparea jjp că da. Florina. cu care vorbesc şi îi comunic preotului. ce îşi deapănă viaţa pe scena pământului după cum un actor joacă rolurile sale.aproape de Trieste. greşelile comise îi vin mereu în minte. cu gândul ca la prima ocazie să-1 omoare. Această strălucită experienţă a lui Bouvier. prin care curge apa Tourn unde lucrează pământul.ofiţer în armata lui Merovee. în viaţa precedentă a fost bărbat. La 25 de ani e plugar. în a şaptea . Omenirea trebuie să trăiască liniştită. în veci. pe scena unui teatru. numită Irisee. în a cincea a fost o institutoare. «Preotul mă ia şi mă face să inspir din fumul plantelor arse. căci uitarea ar echivala cu moartea spirituală. numit Jeus. către zei. văzând josnicia vieţilor noastre din alte timpuri? Dacă am cunoaşte toate faptele noastre. Pentru a se apropia de împărat. iar eu mă ridic în sus. în a noua . Nu muncesc. dar este imposibil. la vârsta de 40 de ani. de acele suferinţe sau nenorociri puse în dramul vieţii. Spiritul este o fiinţă care va trăi în veşnicie şi uitarea. iar seara le arde. s-a oferit ca soldat lui Pecius. Ce sublim a orânduit Tatăl creaţia! Prin câte vieţi a trecut omul! Cu câtă duşmănie şi~a urmărit scopurilor sale! Dorim sa revedem aceste crime? Cu ce linişte sufletească am mai trai. ar căuta să se răzbune şi crimele s-ar ţine lanţ. cum se vede când se ridică sus. Când s-a făcut mai mare. până la locuinţa zeilor. Povesteşte că preotul îi povăţuieşte pe oameni să se roage. semenul! Câte crime a comis. căci de aici înainte spiritul mediumului nu mai vede clar în vieţile sale anterioare. Din nou spune că suferă mult. Fiului şi Sfântului Duh. cu numele de Joanime". Fusese păzitor al palatului împăratului şi era originar din ţinutul numit Romulus. A fost prins asupra încercării sale şi ars de viu împreună cu fiica sa. recunoscându-ne. pentru a scoate din ele înţelepciunea ce ne lipseşte? Divinul Creator a instituit uitarea. împreună cu mama sa. dar nu am voie să fiu văzută de nimeni. omorându-1 pe împărat. ci alţii îmi aduc de mâncare. ca să nu mai ştim trecutul ruşinos. în a opta . comandantul gărzii palatului. Eu nu văd zeii. şi toţi ai timpului său îi fac sacrificii de oameni care sunt arşi. dar îi aud şi îi spun lui Aii ceea ce îmi comunică ei. în Cer. le ardă la picioarele zeilor. dar a fost scăpată de un tânăr comandant războinic. Este în anul 100 după Christos şi trăieşte în ţara numită Imondo . Este dus treptat în sânul mamei sale şi apoi în starea de spirit. care a luptat contra lui Attila. neexistând pentru el. iar remuşcarea faptelor sale uneori este atât de groaznică încât doreşte să se reîntrupeze pentra a nu-şi mai aminti de ele. care m-au dat cu bucurie. în prima a fost Margareta Duchesne.

îşi va sădi o viaţă viitoare mai fericită. Insă toate vor fi descoperite la vremea lor. Dacă am deţine facultatea spirituală stăpânită de foarte puţini oameni . . este rezultatul unei serii nesfârşite de cauze. cu sentimentele ce ne-au călăuzit. în lumea invizibilă. vântul. pentru ca şi ei să-şi sfârşească evoluţia pământească. familii. Originea tuturor cauzelor este Creatorul. el se ridică la cunoaşterea fenomenelor fizice.asemenea sălbaticului care nu cunoaşte nimic din legile lumii fizice. După cum din neştiutor. nu ştie ce conduită a avut în acele existenţe.păgubindu-i pe alţii. generând la rândul său un alt efect. Omul face asemenea afirmaţii pentru că nu-şi cunoaşte vieţile trecute. Prin aceste fapte. când mâhniri. am comis când fapte juste.în ceea ce priveşte problemele spirituale . câştigând mereu cunoştinţe şi stabilind. Vălul ce acoperă trecutul ascunde cauzele stării noastre din prezent. în planul creaţiei Tatălui este cuprins ca lucrurile să fie aşa cum sunt acum. adică să plutim în neştiinţă. avem impresia că întâmplarea a făcut să trecem prin acel eveniment. cu dorinţele ce ne-au mânat existenţa. cu alte cuvinte. am generat o mulţime de cauze care acum. crime şi ne-am torturat semenii. Cu alte cuvinte. tot astfel. Lumea neştiutoare crede că întâmplarea face ca unul să fie norocos şi altul nefericit. ajutând . când întâlnim un eveniment în calea noastră.de a vedea în urma veacurilor şirul nesfârşit de locuri. sufleteşti şi spirituale. cauzele şi efectele se înlănţuiesc la infinit. Atunci va fi conştient că în domeniul moralei şi al vieţii spirituale. produse de el în alte vieţi. că el nu este decât un biet fulg purtat de vânt. ale tuturor vieţuitoarelor şi lumilor. că în faţa destinului nu se poate face nimic. o legătură între viaţa actuală şi faptele. îşi produc efectul. dar nu pentru a-I readuce la suferinţă. El va deveni un spirit luminos. însă până atunci omenirea îşi va târî existenţa din greşeli în greşeli. va şti să mânuiască aceste materii şi forţe. va duce o viaţă mai cumpănită. va şti ce va urma . în veacurile ce vor urma. când nedreptăţi . Din acest moment. în anumite împrejurări efectul poate deveni o cauză. ajunge să cunoască materia fizică şi legile care o conduc. pe scara spiritualităţii. curând va rări pelerinajul de la pământ la Cer şi de la Cer la pământ. la voia împrejurărilor. Din acest motiv. că în unele vieţi am comis comploturi. la alţii mai rapid . am vedea că am produs când bucurii. Trăind mai înţelept. Trăim azi . trecând prin numeroase vieţi terestre. El considera ploaia. ori văzând o cauză. In existenţa omului nu intervine ceea ce lumea numeşte „întâmplare". să cunoască în lumea metafizică. asemenea unei datorii. să vorbim de marea lege a cauzalităţii. şi jos pe pământ . care trebuie plătit neapărat. de continua lui prefacere şi de mersul său . până când. că puteam să-1 evităm dacă în timpul acela nu eram acolo.de sus din spaţiu.120 Destinul omului După ce am luat cunoştinţă de părţile constitutive ale omului. cutremurul etc. şi aşa la infinit. Un om cu sănătatea. o cauză determinantă. ca fiind fenomene produse Ia întâmplare.. fără cauze. situaţia sa socială. ducându-şi de atunci în veci o existenţă spirituală. omul a păşit încetul cu încetul spre cercetarea naturii. Pe parcursul timpului. iar ca urmare a acestui fel de viaţă. fapta este efectul unei cauze.efectul ei. în scurgerea timpului fără sfârşit. materiile şi forţele care le pun în activitate. Tot ce există are o cauză creatoare. care prezidează reîntrupările omului. cu faptele noastre. ridicându-se din ce în mai sus. omul nu va mai avea un destin greu. când va sta în faţa unui efect va cunoaşte cauza care a generat-o. cu gândurile ce ne-au determinat toate acţiunile.la unii mai lent. lucrurile se petrec ca şi în lumea fizică. gânduri şi sentimente ne-am creat un destin bun sau rău. în această viaţă. Prin urmare. nu poată să facă. Roata morţii şi a naşterii se va învârti mai departe. mai conştientă. rugându-se Celui Atotputernic. pe parcursul a mii şi mii de veacm-i. cu toate însuşirile fiinţei sale pământeşti. ţesându-şi în mod conştient destinul. naţiuni în care am trăit altădată . că suferim pentru că i-arn făcut pe alţii să sufere. După ce va înţelege că orice acţiune este urmată de o reacţiune. fulgerul.am putea examina fiecare viaţă. suferind pentru a se îndrepta şi învăţa. legile şi condiţiile care determină un anumit fenomen fizic. iubind şi ajutându-i pe cei nefericiţi.pe cărarea evoluţiei. prin suferinţă şi dureri. Până atunci. inteligenţa. sau în cele viitoare.pe cei slabi şi neştiutori. omul va ajunge. pârghia cunoaşterii ne va ridica la o viaţă înţeleaptă. Orice faptă produsă de un om are un mobil. ci îşi va aservi natura scopurilor sale. bietul om crede că totul îi vine din lumea înconjurătoare. Numai astfel ajungem la cunoaşterea perfectă că suntem ceea ce am cauzat altădată. că ne bucurăm pentru că am mângâiat altădată. sentimentele şi gândirea ce i-au frământat fiinţa în alte existenţe. nu va mai fi jucăria naturii.

dorinţelor şi faptelor în formarea destinului Pentru a im mai bâjbâi în întuneric. Destinul său din trecut se înnoadă cu cel viitor şi destinul său individual se leagă de destinul colectivităţii. determinând astfel şi felul de viaţă ce-1 vom avea în viitoarea reîntrupare. Cât de complicată este viaţa omului. cu un magnet. legea cauzelor şi a efectelor. Aici vibrează continuu şi aşteaptă momentul prielnic de manifestare. cu fizicul. urzeli calomnioase ori răzbunări etc. 2. câte fire înnoadă în existenţa sa. intelectuale şi morale. reflectă mai profund asupra celor văzute. Cu un coip perispiritual mai fin. cu alte cuvinte . ducându-1 la o viaţă redusă. asupra oricărei materii sau forte. un destin din veacurile trecute. care acţionează mai slab sau mai tare.la idei de un ordin superior. când în Franţa. Dar asupra acestei probleme vom reveni mai târziu. cât şi la nivelul naţiunii în care trăieşte. Ele . Ele se nasc în sufletul nostru şi se fixează ca idei-forţe în corpul nostru mental. Vom lăsa deoparte problema destinului naţiunii din care face parte un om. fără ştirea noastră. Dar o comparaţie mai justă ar fi aceea cu un post de emisiune radiofonic sau telegrafic. fie în lumea fizică pământească. după cum şi gândul său a fost dictat de o voinţă mai tare sau mai slabă. sau îi dă putinţa unei vieţi rodnice. stări sociale şi regiuni. în acest caz. combinând-ul prin cele trei forţe de mai sus. al naţiunii din care face parte. plăceri senzuale. folositoare omenirii.Destinul omului 121 Influenţa gândurilor. al doilea destin este ţesut de acum încolo. chefuri. atât în familie. şi efectele pe care le produc. mai lipsită de suferinţe fizice sau sufleteşti. şi sunt puse în lucru de cele două forte descrise mai sus: gânduri şi dorinţe. ca orbul lipsit de vedere. cele ale existenţei de toate zilele — mese copioase. Când gândurile noastre se înalţă la probleme ştiinţifice. stări sociale şi condiţii de existenţă. care se răspândesc în infinit. Prin gândurile sale. după cum şi el este mai slab sau mai tare. pentru a urmări doar destinul său individual . cu un instrument mai delicat. am arătat modul cum prin gândurile noastre refacem şi organizăm corpul perispiritual. cunoscută în Orient sub numele de karma — acţiune iar în poporul nostru destin. Rezultatele lor se ţes între ele ca firele unei pânze. materii eterice de o calitate superioară. îmbibându-ne astfel perispiritul cu o materie fluidică superioară. în diferite familii. când gândurile. în fine. căci ele acţionează asupra materiei cu care şi din care Creatorul a creat şi creează totul. inteligenţa şi starea sa socială. Acest centru emite unde care se risipesc de jur împrejurul staţiei radiofonice. De aici. viaţa sa terestră viitoare îi va fi mai uşoară. Cu o altă ocazie. uşurarea durerii celor nefericiţi etc. aceea vei culege". Or tocmai acest gen de activitate intelectuală contribuie la crearea unui destin frumos în viaţa viitoare. în viaţa sa pe pământ. prin faptul că se îmbibă cu o materie eterică de proastă calitate. omul are în faţa sa două destine: 1. omul emite din fiinţa sa trei feluri de forţe. în ceea ce priveşte gândirea sa. a treia categorie de forţe sunt foiţele fizice denumite fapte. să se realizeze — fie în lumea eterică. Să vedem acum modul cum acţionează aceste trei feluri de forte cât timp trăim pe pământ. mai mică sau mai mare. prin nenumăratele legături contractate cu alte fiinţe! Omul se naşte când în România. Dar să nu pierdem din vedere că energiile mentale sunt cele mai puternice. devenind astfel un centru spiritual ce va radia în jurul său raze nevăzute. omul devine un emiţător de unde. într-adevăr. Tocmai aceste preocupări pregătesc viitorul său corp spiritual.perispiritul devine mai grosolan decât era până atunci. atragem din spaţiu. omid-spirit acumulează mai bine cunoştinţe. Mai întâi emite vibraţii mentale. să vedem felul în care aceste trei feluri de cauze constitue destinul nostru viitor. o reţea foarte complicată de legături spirituale. şi astfel va putea realiza planuri ori descoperiri geniale. producând efecte în fiecare secundă şi la orice distanţă. pe distanţe cu atât mai mari. din mediul înconjurător. şi pe de altă parte se sileşte să nu mai contracteze altele noi. Cu alte cuvinte. . preocupările noastre mentale sunt obişnuite şi inferioare. L-am putea compara pe om. e nevoie să cunoaştem marea lege a cauzalităţii. care acţionează în jurul său pe o arie magnetică.care îl leagă în lanţuri puternice. din care vom construi viitorul nostru corp vital şi fizic. Ele lucrează în jurul nostru sub forma unor cauze uriaşe. când în America. Să nu uităm însă că. în existenţa sa fiind legat magnetic prin iubire sau ură de toţi cei cu care vine în contact. la preocupări de felul ridicării neamului. numite gânduri. când în Asia. care toate trag de om spre anumite locuri. asupra oricărei fiinţe sau lucru. In timpul existenţei sale terestre. producând efecte reale şi precise. care 1-a adus aici unde este acum. A doua categorie de forte ale fiinţei noastre sunt dorinţele. mai aproape sau mai departe. lege oglindită în vorba românului: „Ce semeni. Ferice de omul care achită cât mai mult din datoriile veacurilor trecute. cu cât emisia a fost mai puternică.

a unei facultăţi. Pentru realizarea acestor dispoziţii sufleteşti. Dacă am lucrat în acord cu conştiinţa noastră. pe care e bine să le reţinem: abordându-le superficial. a spiritului etern.voinţa cu care să ţesem pânza fluidică a existenţei noastre viitoare.asupra noastră şi a celor din jurai nostru. Aşadar. suntem creatorul propriei fericiri sau nefericiri. perispiritul.idei josnice. Scânteia divină produce energie.o comparaţie ce are ca rezultat o judecată. Şi-a ţinut spiritul în mrejele materiei. adică mintea i-a fost străfulgerată de idei prea pământene şi nu 1-a preocupat nimic din ceea ce l-ar fi apropiat de sferele spirituale. 1. Dar să vedem pe rând. trecut prin multe vieţi. în viitor. Trebuie să ştim că gândul născut în mintea unui om este mai concret sau mai abstract. ridicându-se pe scara spiritualităţii prin învăţămintele trase din existenţele trecute. Din cele expuse se vede că omul este singurul făuritor al destinului său. frumosului şi adevărului. trecând de la un subiect la altul. fără nici un rost. cu simţul milei şi al iubirii. cu daruri intelectuale minunate. şi după cum a pus o grijă mai mare ori mai mică. Aceste facultăţi s-au format în timpul vieţii din sferele spirituale ale Pământului. cu calităţi sufleteşti. rămânem în urmă. pentru că în viaţa actuală s-a lăsat târât de pornirile trupului. aşa cum şi trupurile noastre se deosebesc între ele după vârstă. O înşirare de imagini dă putinţă spiritului să facă o analiză a mărimii. 2. deci nu va urma nici un câştig pentru el. care ia o formă şi posedă o anumită culoare şi vibraţie. din care spiritul nu va putea extrage. a scânteii divine. de una de alta. o viaţă plină de boli. clişeul lor fiind reţinut în jurai spiritului. în perispirit. Se poate ca acea haină să fie mai frumoasă decât cea din întruparea precedentă. nu se va putea forma un raţionament. Toată starea noastră prezentă nu ne-a făcut-o Creatorul . iar gândurile i-au fugit mereu la lux. cu alte cuvinte .cum cred cei care nu cunosc legile cereşti . adună în jurai nostru o materie haotică. suportat în viitoarea sa viaţă terestră. Or dacă gândim mereu fără rost. imagini care abia formate se distrag prin imaginea următoare. după facultăţile mentale deţinute în viaţa sa actuală. gândul este factorul cel mai puternic. a dus o viaţă prea materială. gă nu mai gândim mereu. această învălmăşeală de imagini abia conturate. cu o minte cuprinzătoare şi înţelegătoare a celor mai abstracte probleme. deoarece gândul este opera omului real. vom avea un loc nefericit. nici o concluzie sau învăţătură. Aşadar gândirea oamenilor este diferită.ci noi am fost făuritorii ei. . prin analiză. cum lucrează cele trei forţe . Dintr-o sumă de raţionamente. Omul va veni în viaţa ulterioară cu o mentalitate tot atât de inferioară ca cea avută în viata trecută. Este firesc să fie aşa.Prima carte îl înzestrează pe om. în viaţa sa precedentă. Dintre toţi factorii care determină viitoarea noastră întrupare şi modul de viaţă desfăşurat în acea întrupare. ce are ca rezultat final naşterea unei aptitudini. ne vom ridica sub toate raporturile. din materia mentală care a frământat mintea omului pe când era întrupat pe pământ. dorinţa şi fapta . acea haină va fi mai fină ori mai grosolană.sub influenţa unor factori invizibili ori sub impresiile celor petrecute în timpul zilei . producem în corpul perispiritual vibraţii dezordonate. înşirându-le ca mărgelele pe aţă. unde a luat fiinţă. nu 1-a pus în legătură cu Creatorul. omul trebuie să se nască într-un trup perfect. Dar să vedem care este raţiunea acestor recomandări. însă poate să fie inferioară. mai comun sau mai filosofic.şi ale universului . să nu permitem să se nască în noi . o gândire abstractă aparţine unui spirit bătrân. care se traduce în vibraţii în materia divină ce o înveleşte. de lipsuri materiale ori de întunecimea minţii. iar dacă am trăit contrar legilor morale şi am lucrat după impulsurile trupului şi pornirile pătimaşe. captate altădată din spaţiu şi fotografiate. în loc să urcăm grăbit cărările binelui. spiritul extrage o învăţătură. vom cădea în abis. El este meşterul care îşi ţese haina viitoare.122 Din tainele vieţii . fără să ne concentrăm în mod serios asupra unui anumit subiect. care nu va mai avea un material de judecată clar şi precis. cel mai hotărâtor. petreceri. aflat în interiorul nostru. Ideea este o lumină învelită într-o porţiune de eter . departe de cursul evoluţiei ce curge grăbit spre perfecţiune. de critică ori ură împotriva cuiva. O gândire comună aparţine unui spirit tânăr. Dacă gândim dezordonat şi trecem mereu de la un gând la altul. Aceste vibraţii poartă cu ele ideile.numită gând. o adevărată avalanşă de idei confuze şi fugitive va copleşi spiritul. Tatăl ne-a dat urzeala şi ne-a dat şi suveica . pentru a ajunge la eliberarea vieţii pământene. deoarece vârsta entităţilor spirituale diferă. intensităţii şi culorii ideilor. şi aşa mereu mai departe. Faptul că ne aflăm mai sus ori mai jos pe scara socială este rezultatul muncii noastre. Din cele expuse rezultă două învăţături mari. de lovituri ale soartei. onorari. acestor facultăţi. Am determinat cauze care ne aduc într-o stare plină de mizerii sau într-o stare de belşug. O înşirare de judecăţi dă naştere la un raţionament. coborâm în profunzimile întunericului şi ale răului.gândul. Această furtună. necuviincioase. cu un sistem cerebral care să răspundă uşor la impulsurile primite de la spirit. mai curată sau mai pătată.

simţuri brutale şi fapte ruşinoase sau criminale. scara spiritualităţii. sau a celor pe care îi vor întâlni în cale. al eului nostru spiritual. a unor gânduri josnice. Uneori viaţa lor ţine numai atât cât a gândit autorul lor. şi prin fluidul care înconjoară nervul auditiv sunt transmise fluidului ce înconjoară cortexul cerebral. să stăruim şi să ne concentrăm asupra aceluiaşi gând. Dar în afară de forţa iniţială. din cauza unei vieţi nesocotite. din această cauză nu sunt înţelese şi ca urmare nu se pot memora. sex. format din scânteia înconjurată de cele trei învelişuri centrale va deveni din ce în ce mai luminos. luni şi ani de-a rândul. pornesc prin spaţiile eterice. prin repetarea aceluiaşi gând în zilele următoare. înţelegând astfel despre ce a vorbit sau gândit interlocutorul nostru. cosmic şi divin — ajung la spirit. Urmând astfel. Durata vieţii acestor fiinţe în spaţiu depinde de energia cu care au fost înzestrate de creatorul lor. efecte identice cu natura lor înaltă sau joasă. Pentru aceasta să ne silim să citim. O dată create. de aventuri. entităţi benefice sau malefice. omul este un creator de fiinţe. le trimite o nouă cantitate de energie prin care ele se fortifică. Să urmărim acum procesul petrecut în spirit şi să vedem felul în care gândurile ne pregătesc pentru viaţa următoare un destin mai bun. ca şi proiecţiile unui cinematograf. Cum mai totdeauna gândurile noastre sunt însoţite de sentimente. le vede forma. lungă de mii şi mii de ani. să ne întoarcem la el. Imaginile se înşiră prin faţa spiritului. darurile noastre mentale. ci mai ales calitatea şi puritatea lor. Cei care posedă vederea spirituală văd aceste forme-gânduri asemenea unor fiinţe colorate şi sonore şi pot urmări isprăvile lor în lumea spaţială. urcăm încetul cu încetul scara lui Iacob. pasiunile şi gândurile sale nobile sau ordinare. perversitate şi viaţă destrăbălată. acest gând de milă se traduce printr-o formă colorată roz. judecăţi şi raţionamente. existenţa lor se lungeşte şi se întăreşte. pentru ca imaginea mentală croită prima dată să o fortificăm. atrăgându-se unele pe altele.instrumentul şi vehicolul spiritului. Prin urmare. cu un contur mai precis. în acest fel perispiritul . după ce imaginile lor au luat naştere. Aşadar trăim într-un roi nevăzut de fiinţe. atragem din mediul înconjurător particule eterice fine. idei ce îmbracă frumosul sub toate aspectele. iar forma-lor un contur şi mai precis. Gândind astfel. care vor constitui bogăţia noastră spirituală.prin corpul planetar. astfel ca materialul din care se va forma judecata. însoţită de un sunet plăcut. Prin dorinţele. De multe ori. forme-gânduri se ţin lângă autorul sau generatorul lor. acel om gândindu-se din nou la persoana pe care o urăşte sau la o faptă bună. pe scurt. produc în mintea autorului vibraţii similare. manifestând facultăţi superioare. spiritul nu aude sunete ci vede imagini. să gândim numai despre probleme serioase. Lumea din jurul nostru este plină de hoarde nesfârşite de asemenea creaţii. sub forma unor cauze. care priveşte aceste imagini. iar cele de acelaşi gen. raţionamentul şi învăţătura. Dacă autorul lor revine cu gândul la aceleaşi idei. mintea noastră devine din ce în ce mai clară. iar de aici . filosofice sau artistice. va atrage şi emite la rândul său. culoarea şi aude muzica lor specială. spaţiile sunt pline de miliarde de asemenea creaţii. idei. ci sunt şi căderi spirituale. având. Motivul care a determinat producerea ideilor dă acestor forme-gânduri anumite culori. Dai" din nefericire nu există numai suişuri. Dar să nu urmărim numai claritatea imaginilor. talanţii din viitoarea reîntrupare. cu intensităţi abia perceptibile. facultatea ce va rămâne în ultima analiză. dobândind o mai mare putere de rezistenţă în timp. vorbirea mai coerentă. Când constatăm că ne-am abătut de la subiectul iniţial. forţe ce acţionează asupra celui care le-au creat. Aşadar aceste fiinţe îl îndeamnă din nou . Cum lumea este încă destul de înapoiată şi cum fiecare om generează astfel de fiinţe. aceste fiinţe. gânduri umanitare sub configuraţii infinite. Aşa de exemplu. ştiinţifice. care pun în mişcare materia divină a corpului nostru spiritual. dacă ne-am gândit să cumpărăm un cărucior unui paralitic. Corespunzător acestor vibraţii se nasc în corpul spiritual imagini a căror totalitate formează gândirea sa. cărţile sau filmele obscene. alteori durează săptămâni. o ceaţă. se fortifică prin influenţe reciproce şi astfel durata vieţii lor se lungeşte. solar. raţionamentul mai puternic. fiinţa lor capătă o consistenţă şi mai mare. create toate de duhurile umane. să o facem mai evidentă. formând în jurul său. noţiunile mai înalte. să vorbim. Concluzia este că trebuie să ne silim să acordăm atenţie gândurilor noastre şi din când în când să ne oprim mintea din inerţia activităţii ei şi să controlăm ce gândim. reproducând în mic ceea ce Creatorul universurilor a produs în mare. cu tendinţe benefice ori malefice. sentimente şi pasiuni sau dorinţe.Destinul omului J23 în existenţa noastră terestră. să fie puternic. agenţi producători de bine sau rău. ori să dăm un ajutor bănesc unui nefericit ţintuit pe patul său de boală. cuvintele se traduc prin imagini neclare. prin vibraţiile lor. cu un grad înalt de evoluţie. căutând să înlăturăm orice fel de imagini sau gânduri inferioare. crimă. producând. suprem. ori mai rău decât cel actual. produce vibraţii receptate de urechea noastră. universic. Spiritul omului. hrănind mintea cu asemenea subiecte şi evitând discuţiile. scânteia divină are facultatea de a emite unde vibratorii. formă şi contur nedesluşit. De asemenea când o persoană vorbeşte.

toate fiinţele şi entităţile benefice. care vor defila prin faţa spiritului asemenea unei armate în faţa comandantului. Chiar crimele se înmulţesc când ura ajunge la paroxism. Prin urmare. corespunzătoare vibraţiilor corpului său spiritual . prin gânduri sublime de rugăciune. denumite egregor. de ceea ce mereu a născut şi hrănit cu gândul: boală. Uneori egregor-urile unor popoare luptă între ele. astfel crimele se ţin lanţ. omul ar mai putea câştiga lupta împotriva lor. dreptatea pierind pentru un moment. atrăgând din sferele spirituale entităţi care se întrupează. mâine se înfurie. Omul vorbeşte azi de rău. după care izbucneşte pe pământ un război între popoarele respective. exprimând gândurile. revoluţiile. care vor împiedica pe autorul lor şi pe alţii să progreseze spiritual. mentalul revenind mereu la obiectul fricii. sentimentele şi dorinţele comune ale membrilor grupării respective. care să ne reţină alte veacuri pe treapta evoluţiei pe care ne aflăm. sufletul său se încarcă cu o povară mai mare şi destinul său viitor va fi nefericit sub toate raporturile. mişcări ale gloatelor inconştiente. se manifestă în planul fizic. cuvântări sau scrieri provocatoare. al binelui. răzbunare.Prima carte pe creatorul lor la duşmănie împotriva aproapelui său.adică în sfera sa proprie. asemenea unui magnet uriaş. Frica slăbeşte trapul. sportivă etc.. politică. cinstit şi blând. obscen sau de ură. Dacă ar exista numai fiinţele create de propriile sale gânduri şi sentimente. neputându-se apropia de el. credincios Tatălui.asemenea unui magnet . cercetărilor şi concluziilor trase din materialul adunat . Orice grupare. urziri de gânduri. străduindu-se să nu facă rău nimănui. duşmănie etc. culturale au fost pregătite prin manipulări. dorinţele şi gândurile din viaţa sa terestră. Când aceste fiinţe malefice vor întâlni în hoinăreala lor un om liniştit . exprimând şi materializând gândurile şi sentimentele grupării respective. se nasc din sânul unei comunităţi mai mari de oameni sau al unui popor. ori îl determină să pornească la realizarea actului frumos la care se gândise mai înainte. în planul fizic. . socială. Toate gândurile care trec prin mintea unui om. făcându-le fără voia lor o atmosferă fiuidică plină de imagini. micşorează rezistenţa trapului.asemenea nouă . ca uriaşe baterii. ' Aceste fiinţe-gânduri colective. Drojdia societăţii umane. îşi va vedea în planul analizelor. Omul îşi vede atunci toate actele. va atrage către el. economice. religioasă. de unde apoi s-au revărsat jos. spre mânie şi ură. depusă în arhiva sa nepieritoare. pornirile. Ele plutesc în spaţiu ca fiinţe1 nevăzute. frumosului şi adevărului. care îl vor năpădi şi îndemna şi mai intens spre senzualitate şi perversiune. o creaţie . are un egregor.a Tatălui ceresc. Mereu pornesc din fiinţa sa gânduri de mânie sau de ură atroce. dar în acelaşi timp împiedică o lume întreagă să progreseze. iubire şi generozitate. care se acumulează în spaţiu. ucide. Frica este o altă foiţă care lucrează asupra mulţimii . ori de câte ori simţim tendinţa de a ne irita. Când spiritul trece bariera morţii fizice şi porneşte la drum.şi alte asemenea fiinţe malefice. nu-1 vor putea influenţa. de forte generatoare de teamă. poimâine blestemă şi făgăduieşte răzbunare. care au fost create de alţii.un suflet curat.124 Din tainele vieţii şi ale universului . Dacă ne-am scuturat de ideile negre sau răutăcioase. sub influenţa lor omul distrugând totul şi lăsând în urma sa ruină şi doliu. el atrage din depărtare .ele vor fi respinse asemenea benzilor de hârtie din faţa unui ventilator. Prin acest fapt. să ne amintim că acestea nu sunt manifestările spiritului nostru. până când într-o zi omul cade lovit chiar de ceea ce îi era frică.formând în spaţiul din jurai pământului nori întunecaţi. că însăşi piatra este un frate al nostru mai mic. masele la acţiuni militare ori la revoluţii. nici cu gândul . care în mod firesc tinde spre mai bine. creând bariere în evoluţia generală a umanităţii. Războaiele. Ar fi bine ca toate grupările. fură şi jefuieşte. milă. în viaţa sa terestră. dar în special asupra generatorilor lor. De aceea. se aruncă în luptă. Acest om pur. dar prin gândul său josnic. care lucrează apoi asupra tuturor. dărâmă instituţii. Aşadar fiecare om se coboară pe sine. ştiinţifică. împingând indivizii. asemenea unei fiare. Acest munte de ură se ridică din mentalul milioanelor de oameni rămaşi încă în stare înapoiată — asemenea particulelor de apă ce se evaporă de pe suprafaţa oceanelor . calmul se aşterne peste sufletul nostru. pline de energie potenţială. în sferele inferioare ale Cerului. Atunci să revenim hotărâţi la calm. care de fapt s-au acumulat în spaţiu. de a porni la o acţiune necugetată. orice mişcare culturală.toate aceste imagini. ci îndemnul ticălos al creaţiilor malefice din jurai nostru. popoarele şi diferitele mişcări spirituale şi culturale să iniţieze formarea unui egregor a! păci şi iubirii. Multe mişcări politice. conţin o imagine infinit de mică. omul nesocotit este un generator de rău. şi la un moment dat izbucnesc. devenim mai cuminţi şi nu mai atârnăm destinului nostru încă o ghiulea. uneltire ale multora. în acest fel. militare. distrage. artistică. gândurile duşmănoase sau de teamă ale omului creează fiinţe malefice. la ideea că toţi sunt fraţii noştri. Egregor-ul fiecărei grupări umane are o formă şi culoare particulară. mişcările muncitoreşti şi altele de genul lor sunt provocate de gândurile de duşmănie.mai ales asupra omului necredincios provocând boală sau inactivitate. pagubă etc.

călăuzeşte spiritul clarvăzătorului până la clişeele înscrise în Cer. entităţile spirituale misionare. membrii Juriului suprem . cataclisme. cu fapta ori cu vorba. Pentru a găsi cărarea către Arhiva Cerului. există persoane . locurile pe unde şi-a desfăşurat viaţa. Ele s-au fotografiat pe această materie ca pe o placă fotografică.nu poate fi primită prea uşor. în majoritatea cercurilor de revelaţie existente pe pământ. în care gelozia se ţese cu invidia. până la sfârşit.degajat din persoana care 1-a purtat . felul de viaţă. pornirile. dar bietului om trupesc îi este foarte greu să nu greşească. dar imaginea lor. Cu toţii privim cerul. simţit şi făcut omul. criticat.întrupări ale unor entităţi spirituale evoluate . iar facultatea lor a fost numită psihometrie. ego-ul nostru. pe care le citeşte. apariţii sau dispariţii de continente sau forme de vieţuitoare etc. într-un cuvânt destinul din viaţa sa următoare. Ei bine. Acestor persoane li s-a zis că au darul clarvederii. O afirmaţie de acest fel . Fotografia sau eterul ce însoţeşte obiectul . tot ce a dorit şi simţit în lunga lui serie de vieţi pe diferite planete.prin care s-a dovedit clar şi neîndoielnic că spiritul omului poartă cu el. dojenit. tot ce a suferit.Rochas. . In aceste profunzimi abisale ale Cerurilor se găsesc toate clişeele a tot ce a fost odată sau tot ce a gândit. dar nu vedem imaginile din această arhivă. Ştim că suntem chemaţi . gândit. Aşadar omul face cele mai multe greşeli cu gândul. 100 pentru cele cu vorba şi 10.care au darul divin de a citi memoria eterică a Pământului. însutit mai fericit este cel care nu vorbeşte de rău pe aproapele său şi nespus de fericit va fi în viaţa viitoare. Ea are nevoie de verificări. tot ce a gândit un om.a cărei valoare este incalculabilă pentru reformarea comportării omului şi a concepţiei sale de viaţă . Acesta e comandamentul. caracterul şi facultăţile sale.s-au înscris pe această materie arhivă a Pământului.îmbrăcăminte. Dacă vrem să reprezentăm raportul dintre cele trei categorii de acţiuni omeneşti dintr-o zi. relaţiile avute cu alţii. va rămâne întipărit în această arhivă a Cerului. presupus a fi ofensat sau micşorat. gura nea mers mereu ş i de cele mai multe ori am . depozitată în materia divină a spiritului. pasiunile. vorbit sau făcut în lungul şir al reîntrupărilor sale. Iată de ce trebuie să fim atenţi mereu la gândurile.privesc în marea Carte a Creatorului şi citesc trecutul duhului pentru a-i stabili programul viitoarei sale vieţi pământeşti.orânduitorul vieţii oamenilor .purtat de persoana respectivă. suferinţele şi pierderile întâmpinate. Mai toate au ca bază personalitatea noastră. Ştim că gândurile creează facultăţile. înţeleaptă. de la început şi. a rămas pe veci. Lancelin etc. care doresc să-i lumineze pe fraţii lor pământeni. Cât timp va trăi Pământul şi cât timp va exista acest univers. unde sunt înscrise faptele. împrejurările prin care a trecut. sentimentele şi dorinţele unei persoane care nu este de faţă. maree. adormite de magnetizatori. memorială a planetei şi a universului nostru. înscris cu litere eterice. împrejurările. S-ar părea că ceea ce relatez sunt simple afirmaţii. am arătat câteva din experimentele unor specialişti în această materie . tendinţele şi concepţiile omului. Uneori descrierea este atât de exactă şi de amănunţită. războaie. acţiunile tuturor vieţilor sale anterioare.să ducem o existenţă liniştită. căutând mereu să ne instruim şi să alinăm durerile altora. Formele gândurilor care pluteau prin spaţiu au pierit demult.000 pentru cele cu gândul.punând în acţiune voinţa noastră şi o atenţie deosebită . sfinţită şi iubitoare. . când ne culc ă m. încât îi uimeşte pe cei din jur. se înţelege că atunci când entitatea spirituală are un instrument fin la îndemână poate realiza opere delicate. vorbele şi faptele noastre. Marile duhuri. Clarvăzătorul nu face decât să urmărească înşirarea panoramică a locurilor şi evenimentelor prin care a trecut o persoană. au descris una sau mai multe din vieţile lor trecute. dorinţele şi gândurile sale. înscris în corpul său divin. clarvăzătorul are nevoie de fotografia persoanei sau de un obiect oarecare . Bouvier. bucuriile de care a avut parte. ne aduc la cunoştinţă adevărul că omul poartă cu sine. Acest fel de acţiuni sunt aproape neînsemnate faţă de infinitatea gândurilor ce ne-au trecut prin minte de dimineaţa până seara. Clarvăzătorul vede tot ce a făcut persoana respectivă în viaţa sa. omul care se va sili să nu greşească deloc cu gândul. bijuterie .Destinul omului 125 Aceste imagini hotărăsc calitatea corpului său planetar. Cu toate acestea. Cele mai multe planuri ale omului sunt de răzbunare. Tot pe veci au rămas înscrise imaginile lor şi în materia eternă. omul poartă cu sine arhiva în care se află înregistrate toate vieţile sale umane. întocmai ca un spectator ce priveşte un film despre viaţa unui om. Tot ce s-a petrecut în noaptea veacurilor pe pământ . Fericit este omul care nu greşeşte cu fapta. pentru că toate se înregistrează şi se plătesc. Ele mai rar sunt de laudă sau cu un fond de iubire. Din cele expuse. De diminea ţ a pân ă seara. formată dintr-o materie eterică invizibilă ochiului nostru. ocărât sau blestemat. iar atunci când dispune de un instrument mai grosolan nu poate face decât lucrări comune. în capitolele precedente. Am citat cazuri în care unele persoane uşor sensibile. Gibier. Prin urmare. am atribui numărul 1 greşelilor cu fapta. cu toate actele.fenomene meteorologice. de probe şi experimente.

Venind la o nouă întrupare. Entităţile spirituale bătrâne fiind întrupate doresc şi ele ceea ce este în legătură cu viaţa fizică — întrucât şi ele sunt oameni — dar mai presus de toate urmăresc cu nesaţ ceea ce înnobilează sufletul. spre o mai mare înţelepciune. Gândind astfel mereu se naşte în spirit. şi de aici la înţelepciunea îngerească a sfântului. de ce unul are dispoziţii filosofice şi altul nu se poate ridica de la gândirea comună. Dacă omul va persista multă vreme pe această cale nesocotită. intensificăm într-o asemenea măsură aceste gânduri. bijuterii. A doua categorie de energii desfăşurate de om în viaţa sa pământeană sunt dorinţele. iertând greşelile celor care le fac rău. ştergând lacrimile altora. fetusul din pântecele mamei sale. de lumina înşelătoare a vieţii terestre. a epilepsiei şi în general a tuturor bolilor nervoase. foarte puţini. Pentru că dorinţele înscrise în corpul planetar trebuie realizate cândva. duhul se obişnuieşte cu asemenea gânduri. care abia urcă scara spiritualităţii. tendinţa de a-şi realiza şi pune în practică gândurile. filosofice şi artistice. în viitoarea noastră reîntrupare. Dacă ne .Prima carte să ne străduim să treacă prin mintea noastră gânduri generate de preocupări ştiinţifice.către tot ce aparţine vieţii pământene. care comportă noţiuni abstracte. Materia eterică . oferindu-i-se posibilitatea să se ridice mai sus şi să-şi realizeze dorinţele superioare. dureri sufleteşti ori fericire. Să nu ne mai mirăm atunci de ce unul prinde înţelesul unei expuneri mai repede şi altul mai greu. renume. Acesta este rostul existenţei noastre terestre. la formarea unui corp planetar mai delicat sau mai grosolan. sub forma unor daruri înnăscute. omul se va naşte. case de prisos etc. pe scurt . dintr-o viaţă în alta. corpul nostru planetar va aspira dm atmosfera eterică a pământului materie vie inferioară. fiinţe care vom contribui la progresul a tot ce ne înconjoară. moşii. Un coip planetar cu metehne va determina formarea unui corp vital slab. Acestea ne îndeamnă cu toată puterea să intrăm în stăpânirea lucrurilor plăcute. în faza actuală de evoluţie. Dacă a fost stăpânit de dorinţe lumeşti. şi trebuie să ne iubim. o nouă dispoziţie spre mai bine.va determina după părăsirea vieţii terestre. indiferentă faţă de lux. risipite. corpul nostru planetar aspiră materie planetară de cea mai fină calitate. să obţinem bani.126 Din tainele vieţii şi ale universului . după moartea biologică. majoritatea oamenilor este animată de dorinţe inferioare. iar celălat nu şi le poate însuşi. el se va naşte într-o ţara. potenţial. degradate şi pervertite de corpul nostru planetar. Cred că oricine a urmărit aceste rânduri. cu toţii alergând să-şi satisfacă pântecele cu cele mai scumpe şi felurite bunătăţi. în viitoarea lui reîntrupare. bucurii ori mâhniri. simţăminte superioare sau inferioare. prin constituţia sa. la înţelegerea că totul din jurul nostru este Divinitatea manifestată. Dorinţa este motorul care ne mână spre onoruri şi plăceri de tot felul. şi aşa mai departe. întrucât aparţine globului pământesc. cele comune provocându-i durere. din ce în ce mai imperios. Gândind mereu la probleme înalte. Prin bunătate întărim toate facultăţile divine care zac adormite în scânteia noastră şi devenim entităţi spirituale luminoase. Ajunşi în spaţiu. Dorinţele sunt aspectele voinţei spiritului. povăţuindu-i şi ajutându-i pe semenii lor. Corpul nostru planetar se formează în funcţie de calitatea şi puritatea dorinţelor noastre.fină sau grosolană . Aşadar dorinţele contribuie. înţelege că numai astfel se ridică omul din întunericul minţii sălbaticului până la lumina minţii savantului. să ne ridicăm mereu la cuminţenie. pioasă. toţi doresc să se înalţe în ochii semenilor săi prin glorie. a viitoarelor boli. care cere^satisfacţia năzuinţelor sale terestre. ştiind că sunt spirite tinere. neinteresându-i ce va fi dincolo. obiecte de artă etc. viitorul său trup se va forma incorect. cu puteri uimitoare. determinându-1 să ia o formă incorectă. onoruri şi vanităţi efemere. automobile costisitoare. de ce unul e dispus să înveţe mai repede algebra. conducem spre o viaţă tihnită. că toţi oamenii sunt copiii aceluiaşi Tată Creator. va căuta să se nască acolo unde aceste forţe vor fi cheltuite. case. Dacă a fost animat de dorinţe superioare. în mod fatal. familie şi mediu civilizat. care va conţine. arătând o blândeţe ce cucereşte. venim cu porniri ori facultăţi care uimesc pe toţi cei care le constată sau aud de ele. spiritele bătrâne stau deoparte şi duc o viaţă retrasă. duhul va influenţa. căutând să-şi îmbogăţească mintea cu noi cunoştinţe. Acesta este mecanismul urcuşului spiritual pe scara existenţei terestre. cauzele unui sistem cerebral slab. pentru ca în fiecare viaţă să adăugăm la cele câştigate într-o existenţă precedentă o nouă facultate. prin urmare suntem fraţi. Acesta este înţelesul progresului nostru mental. Puţini. Dacă ne fură poftele către îmbrăcăminte luxoasă. încât la viitoarea reîntrupare venim cu ele. în viaţa următoare. Iată aşadar că după felul cum am gândit într-o viaţă ne pregătim o stare superioară sau inferioară. în mediul în care dorinţele din existenţa sa precedentă vor putea fi satisfăcute.

în veacurile ce vor urma. Dacă am fost pentru semenul nostru cauza mizeriei sale materiale sau fizice. acest om va fi urmărit pentru fapta sa. Se poate întâmpla ca mila şi iubirea noastră. să ne plătească sub forma unui sprijin oarecare material. vom avea un destin deplorabil. aceste obiceiuri nu vor mai exista. care îşi vor cere dreptul de a se manifesta şi înfăptui cândva. Astfel de exemple se pot înşira în sute şi mii de chipuri. lucruri necesare. căci şi-a legat existenţele sale viitoare de soarta acestor moştenitori nefericiţi. Omul este o fiinţă sociabilă. în vecii vecilor. Numai prin această faptă a lui destinul a fost satisfă cut. destinul se mai făureşte şi cu ceea ce fâptuieşte omul în lumea fizică. nu vor mai exercita nici un imbold asupra spiritului. omul se va simţi nefericit. la rândul său. să conducă spiritul spre realizarea sa. deşi va fi înconjurat de toate înlesnirile vieţii. sau mizerii materiale. ne vom duce şi-i vom da bani. negăsindu-şi echilibru decât în ziua împlinirii lor. Cu alte cuvinte. tocmai când vom fi mai singuri. care vor deveni forţa creatoare a unor efecte noi. ci va naşte o legătură karmică între noi. Dorinţele sunt forte. se va realiza. până când îl va determina. de încurajare. Noroc că această stânjenire nu durează decât atât cât durează trupul care contractase acest automatism. dorinţele sunt forţe care-1 fac pe om capabil să realizeze un obiectiv. Aceste acţiuni pot folosi sau dăuna persoanelor cu care el vine în contact. îmbrăcăminte. în fine. care nu se sting veacuri peste veacuri. născându-ne în circumstanţe care ne vor provoca suferinţe fizice. datoria achitat ă. tradusă prin fapte. pentru ca astfel legea divină să fie aplicată. de persoanele cărora le-am făcut bine sau rău. după care va urma plata sau răsplata ei.lucrează asupra noastră şi a celor din jurul nostru. în fine. Or un asemenea automatism pune în general un zăgaz. care va lucra asupra sa. ori cu sufletul. pentru că noul trup nu mai are nimic comun cu corpul fizic din întruparea trecută. Dacă repetăm mereu aceeaşi acţiune. Să vedem acum modul cum faptele noastre ne leagă. fericindu-i sau nenorocindu-i.Destinul omului 127 In anumite împrejurări se poate întâmpla ca o dorinţă. rămânând în mizerie. pagubă etc. Tocmai prin faptul că au avut loc cugetări şi dorinţe. o pasiune. precum şi în Arhiva Cerului. ni se va plăti gestul făcut în veacurile trecute. şi-i vom ridica moralul printr-o vorbă duioasă. Or dacă acest om nu are o conştiinţă înaltă şi o inimă miloasă. asupra omului intern. Acţiunile noastre sunt rezultatul unor cugetări şi dorinţe. conştiinţa că toţi oamenii suntem copiii aceluiaşi Creator. devine automată. un mod de realizare. va produce o nouă durere. Fapta aceasta ne leagă de fratele nostru şi în existenţele viitoare. . De orice natură ar fi fapta. o barieră celorlalte manifestări ale ego-ului nostru. în alte existenţe. determinând felul nostru de viaţă în viitoarea reîntrupare. Cu alte cuvinte. Să luăm şi un alt exemplu. a unor cauze — gânduri şi dorinţe produse în existenţa anterioară. In acest caz ea va fi urmărită veacuri de-a rândul în viitoarele întrupări. convieţuirea sa cu alţii aduce cu sine neapărat influenţe reciproce . Atunci va învăţa lecţia amară: omului nu îi este îngăduit să ia din bunul altuia. faptele noastre de tot felul . Or. Gândurile şi dorinţele au lucrat asupra spiritului. să nu poată fi împlinită nici în noua întrupare. De exemplu aflăm că un coleg de şcoală este în mare nevoie materială. ne vom bucura în viitor de un destin favorabil sub aspect material. după care încetează de a mai fi o forţă. Când nu se va aştepta. va cheltui din averea copiilor în folosul său. mai lipsiţi de căldura sufletească. va fi deposedat. până când. Ca probă a acestei afirmaţii este faptul că fiind izolat. într-una din existenţele viitoare. Orice acţiune lasă o urmă nepieritoare în duhul omului. Aceste acţiuni pot fi în legătură cu bunurile pământeşti. să-i şteargă lacrimile şi să-i amintească adevărul că nu e singur pe lume şi că Tatăl nu 1-a părăsit. Dacă am ajutat pe plan material. conform legii obişnuinţei. că este literalmente muritor de foame. ea va trebui neapărat să-şi găsească satisfacţia.din copilărie şi până închidem ochii . exprimarea finală. Toate faptele exercitate asupra fiinţei sau bunurilor unui semen. ea se încetăţeneşte în fiinţa noastră trupească. Dacă sufletul nostru e răscolit de milă pentru acest semen necăjit. La crearea viitorului corp fizic. până l-au determinat să intre în acţiune.acţiunile unora asupra celorlalţi. să ne ducă la căpătâiul unui om care zace bolnav şi n-are pe nimeni să-i dea un pahar cu apă. împiedicându-le sau favorizându-le evoluţia. aceste fapte se vor transforma în cauze noi. Fapta noastră nu va rămâne doar ca o expresie a bunătăţii. cu fiinţa sau trupul. Dar dacă exprimarea. Simţindu-se pe patul de moarte. înseamnă că acţiunile sunt efectul. se înscriu în corpul nostru divin. un om îl roagă pe un frate să accepte îngrijirea copiilor săi şi administrarea averii lăsate. de un altul. să-1 îngrijească. După ce gândurile şi dorinţele au găsit o posibilitate de exprimare. pe viitor.

prigoana şi o viaţă plină de dureri şi lacrimi îl copleşesc. în viaţa sau vieţile precedente. se miră de atâta nefericire şi datorită neştiinţei sale se revoltă: „Cu ce am greşit Doamne de sunt atât de pedepsit?" A uitat sărmanul că singur şi-a ales această viaţă sfâşietoare. inevitabile în vieţile sale viitoare. ca o consecinţă a mândriei sale de altădată. de vanitate. pentru ca anumite obligaţii din marea noastră datorie să fie achitate. liniştit şi mulţumit de el şi starea în care se află. de a căror vechime şi evoluţie nu avem nici o noţiune. au adus consecinţe sufleteşti . Din ce a furat şi adunat. Aceşti îngeri. creşte un copil orfan. din destinul lor. Dar vreau să subliniez . să se recomande atenţiei lumii. pentru a se ridica în lumina Cerurilor. Dar. omul revine mereu la viaţa terestră. întrupându-se până când va şterge toate . s-au întrupat în alte ţări. izolarea şi dispreţul fiinţei sale. bucură un nefericit. Trecând din lumea eterică în cea fizică. lipsa prin care a trecut fratele său.acţiunea şi motivul . şi totuşi inima sa nu a murit cu totul în faţa milei. într-o viaţă sau în mai multe. şi când mizeria. cel care a produs răul va recolta răul. Ei conduc spiritele la reîntrupare într-o anumită naţiune. Entităţile spirituale mai bătrâne. a înşelat o viaţă întreagă. dorind să se dezrobească 1 de cătuşele greşelilor din trecut. dar pentru că a produs pagubă. 2. bietul spirit a uitat totul. şi orânduiesc astfel ca întruparea să aibă loc într-un rang social. ajută o văduvă. Dar omul se va simţ i ca un parvenit. E posibil ca în timpul întrupării noastre actuale să nu se fi întmpat persoanele către care am contractat datorii. cu rolul special de a regla şi stabili ordinea achitării datoriilor contractate de duhurile umane. clevetirile răspândite ori gândurile urâte cu care am umplut spaţiul. achitându-şi mai repede datoria adunată în timp de mii de veacuri. să luăm trei exemple. măcar temporar. şi va trece prin paguba cu care îşi păgubise odinioară semenii. din totalul greşelilor. directorul îl dă afară pe un funcţionar incorect. şi alta motivul. în vederea bunului mers al instituţiei.vanitatea şi mândria. Cum suma greşelilor adunate veacuri nenumărate este foarte mare. al destinului nostru. Va fi mereu umilit. cunoscătoare a marii legi evolutive. şi cum ea nu se poate achita într-o singură viaţă. Dar să nu pierdem din vedere că motivul va avea un rezultat hotărâtor în destinul viitor al omului. lasă un imobil pentru adăpostirea. bună sau rea.motivul este precumpănitor faţă de fapta produsă. omul se va bucura pe viitor de o viaţă înlesnită din punct de vedere material. chiar dacă a fost împins de motive altruiste. Aş putea spune că dintre cei doi factori . iar motivaţia . urmând ca restul să fie plătite în vieţile următoare.îşi vor produce fiecare efectul lor. care sunt atribute sufleteşti. Un om a furat. care va aduce roade karmice. legături karmice.umilinţa. urmează că vom reveni de mai multe ori la viaţa fizică. cât mai dureroasă. va fi ocolit mereu de lume. Un om bogat. 1. încât revenind în viaţa viitoare. în viaţa trecută aruncând pe drum un frate de-al său. carte Urmările karmice sunt independente de motivul care ne-a decis să facem o faptă oarecare. producem când bine. Prin urmare. Pentru o înţelegere mai clară. Dar funcţionarul incorect a fost lovit în existenţa sa materială. sau chiar dacă trăiesc în aceeaşi ţară. fără să existe posibilitatea unui contact între noi. Motivul a fost lăudabil: să fie un exemplu şi să stabilească ordinea în instituţie. caută să-şi ia o porţie cât mai mare. ci împins şi de un gând ascuns. aleg din lista cea mare. Este o faptă foarte frumoasă. Dar omul nu a făcut acest gest doar din milă. se pot afla într-un alt nivel social. având multe proprietăţi.acţiune şi motiv .128 Din tainele vieţii ţi ale universului . După cum făcând binele a recoltat binele. va trebui să guste neapărat. o anumită cantitate. Pentru motivul de a fi corectitudine în viaţa oamenilor. 3. pentru ca odată şi odată să venim în raport direct cu toţi cei faţă de care suntem datori cu reparaţii. dar potrivit destinului lor.între fapta fizică şi motivul care a determinat-o. Ajutându-şi semenii. devenind oameni cu un rost în societate. nici chiar Creatorul. Cum legea Justiţiei divine trebuie împlinită. tot aşa. va contribui ca în viaţa sa viitoare s ă se bucure de o existen ţă şi mai îmbel ş ugată decât cea actuală . de mândrie. Cei doi factori . îngerii combină o mulţime de dispoziţii fizice şi sufleteşti. Nu i-a impus nimeni. creşterea şi educarea copiilor orfani. Acrul prin care atâţia copii nefericiţi vor fi scăpaţi de mizerie. prin care să ne achităm datoria faţă de ele. faţă de atâtea persoane din jurul nostru. în lumea spaţiilor există entităţi spirituale strălucitoare. fostul director se va reîntrupa cu dispoziţii sufleteşti prin care va fi ordonat. De regulă. adresându-le fraţilor noştri. pentru că s-a bucurat de bunul altuia.Prima.o existenţă îmbelşugată. nu putem plăti dintr-o dată toate faptele rele. Aşadar ele îşi făuresc singure programul vieţii viitoare. Vedem că fapta a adus consecinţele sale . într-un trup şi într-un moment favorabil pentru achitarea datoriei încredinţate spre plată la pornirea într-o nouă viaţa terestră. această orânduire se face cu oamenii aflaţi pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale. Se poate ca aceste persoane să se fi întrupat odată cu noi. când rău. pe când ştia de legile care duc la splendorile negrăite ale vieţii spirituale. lipsindu-1 de pâinea cea de toate zilele. alegând-o acolo sus. pe care ne-o dau spre achitare într-o întrupare. Motivele pot fi multiple. în mijlocul luxului şi al comodităţii sale. motivul are o putere mai mare în orânduirea viitorului destin. una este fapta comisă. după aptitudinile câştigate de duhul respectiv.

ca soţi. vor merge la un teatru. care ajută la marea operă a Creatorului. a legăturii dintre el şi cauzele create de el. mai strâmtă sau mai largă. sau va face ca facultăţile sale viitoare să fie şi mai reduse. Deşi încătuşat şi mărginit în această viaţă. destinul său este astfel alcătuit încât viaţa trupească să-i fie brusc curmată. Din cele expuse în acest capitol al destinului. să treacă printr-o moarte violentă. ducându-şi viaţa fără să ştie nimic despre marile scopuri ale Divinităţii. îşi primeşte răsplata faptei din partea datornicului său de odinioară. Omul revine mereu în trap.care va naufragia. la rândul său corpul vital a fost construit conform corpului planetar. catastrofă feroviară etc. sisteme şi aparate . care îşi ia forţele necesare şi se supune destinului spiritului coborât la reîntrupare. Să luăm un exemplu. om bogat. acuzatorul. trenul lor va deraia. naufragiu.fostul filantrop. este clădit după calităţile corpului vital. pe cât îi permite sistemul cerebral. după cum i-au fost faptele din viaţa trecută. universul întreg merg în scurgerea timpului fără de sfârşit din progres în progres. Destinul cere desfăşurarea evenimentelor după modul cum era conduita omului în trecut. Văzând acest copil frumos şi inteligent. cu un sistem cerebrospinal mai fin ori mai redus. pe care acum destinul 1-a adus să se nască în preajma acestei familii. la o altă înţelegere a adevărurilor. Acest corp fizic va fi o temniţă pentru bietul spirit. de spiritele executoare ale legii destinului. în bine sau în rău.ca într-un tipar sau model . de care este legat prin trecutul său. revoluţie.Destinul omului J2g greşelile adunate în trecut. spiritul poate gândi. şi aşa mai departe. un corp fizic cu o înfăţişare mai comună sau mai frumoasă. Corpul nostru vital va fi construit de spiritele constructoare. De asemenea. unde vor fi carbonizaţi de un incendiu etc. în funcţie de calitatea materiei mentale acumulate şi în funcţie de sentimentele frumoase sau urâte de care am fost animaţi în viaţa trecută. printr-o moarte violentă în război. ori ca buni prieteni. va lucra în această temniţă pe cât îi va permite lumina şi spaţiul ei. Astfel. se condamnă. combină astfel condiţiile ca datornicul de altădată. ele fiind de fapt efectele unor cauze produse în trecut. Destinul colectiv In existenţa sa terestră. Spiritul. care 1-a scos din mizerie pe actualul bogătaş. educa şi creşte ca pe copilul său. corpul vital este făurit conform anumitor datorii pe care le avem de plătit din lista mare a greşelilor noastre. Pentru neştiutori. se mărgineşte sau se înalţă în puteri spirituale. Pământul. într-o viaţă precedentă. printr-o zguduire sufletească puternică. Astfel omul. judecătorul şi victima sa proprie. Pe parcursul noii existenţe terestre duhurile îşi achită datoriile acumulate una faţă de cealaltă. simţi. Cei din spaţiu. prin ereditate. neavând în destinul lor datorii de plătit printr-un accident . acesta conform corpului mental. duhul acestui copil a făcut un mare bine unui om. dau copilului. asemenea împrejurări par născute „din întâmplare". viaţa sa şi mai tristă. Toţi cei desemnaţi de Forţele cereşti. va lucra cu facultăţile sale făurite prin gândurile de altădată. în vederea acestui scop. fiind acum. vor fi adunaţi într-o zi la un loc. Deşi copilul s-a născut în sânul unei familii sărace. jefuirea de altă dată se va compensa prin sacrificiul şi dăruirea de acum. trăind acum ca fraţi. în felul acesta. Acest seism îl va aduce la o altă ^concepţie. un trup sănătos şi o înfăţişare atrăgătoare. Copilul . Se vor îmbarca pe acelaşi vapor . născându-se în locurile unde sunt întrupate duhurile cu care a contractat cândva legături spirituale. bogătaşul îl place nespus de mult şi îl cere de la părinţii săi săraci pentru a-1 adopta. mai întunecată sau mai luminoasă. In jurul corpului vital sau dublului eteric. Când faptele sale rele s-au acumulat prea mult. dori şi face ca viaţa sa viitoare să fie mai uşoară. însă vor scăpa toţi cei nedestinaţi acestui fel de a pleca din lumea fizică. fiind puşi în situaţia de a pieri brusc din existenţa lor fizică. mai liberă şi cu puteri mai mari. omul va fi smuls din seria nesocotinţelor sale. împiedicând ajungerea fluidelor superioare până la el. omul adevărat. îi este hărăzit să dispună de o mare avere. El face greşeli. Un copil se naşte într-o familie săracă. care îi pune acum la dispoziţie întreaga avere. ura din alte vremuri se va şterge prin iubire. iubire şi sprijin până la sacrificiu. ca părinte şi copil. înţelegem că trapul nostru. incendiu. prin bucurii comune.pentru a forma un tot unitar. îşi construieşte temniţa pedepsei sale. cutremur. a legilor. să nu aibă copii şi totuşi să-şi dorească. se orânduieşte un complex de celule. Părinţii săi fiind sănătoşi şi fizicul lor având anumite însuşiri estetice. copleşit de povara păcatelor sale adunate din viaţă în viaţă. se judecă. omul nu cunoaşte legile care conduc universul. Justiţia divină se aplică fără greşeală şi fără îndurare. Omul este împricinatul. când gândurile şi vorbele au creat în preajma sa o lume nevăzută.

şi prin drumuri ascunse. în anul 1930 presa română a publicat date asupra nenorocirii petrecute în comuna Costeşti. Totul este recompensat . zise: «Fraţilor. către un punct mai ridicat al muntelui. E Săptămâna Mare. biserica de lemn. ori de la pământ la Cer. pentru a-şi face şcoala vieţii.viaţa noastră. mâine pe altul. La acea epocă. este a face un lucra plăcut domnului. căutaţi-i şi oriunde îi veţi găsi. învăluiţi în noaptea neagră şi torturaţi de actul lor nebunesc. Nimic din ce pare omului neînţeles. făcut din trunchiuri groase de lemn şi scânduri. s-au dus până la locul lor de rugăciune. legea cauzalităţii nu se poate înlătura. au aprins torţe şi i-au dat repede foc. şters printr-o suferinţă comună. s-a aprins. spiritele acestor ucigaşi au rătăcit prin spaţiu. Aceştia vor pierde trenul sau vor renunţa în ultimul moment de a mai pleca cu acel tren sau vapor. femei şi tineri . răsar în anumite locuri şi momente. voi cita un caz petrecut în ţara noastră. dar legea dreptăţii. şi să ierte şi pe nenorociţii care ne-au urmărit cu ura lor. . iar în Săptămâna Mare. neavând biserică. şi peste câteva ore se vor întruni acolo. catolicii considerându-i eretici. goniţi ca fiarele sălbatice. Domnul i-a adunat pe toţi la un loc. Bărbaţii ţinteau cu archebuzele încărcate. sub instigaţia preoţilor. Cine omoară prin sabie. unde se adunau într-un adăpost de vite. sancţiuni! Trei sute şi mai bine de ani. Au plătit fapta lor din trecut! Legea divină s-a executat. gata să ucidă pe oricare ar da să fugă din această casă de rugăciune. Cei veniţi au înconjurat adăpostul. Bunul Dumnezeu să ne ierte păcatele. Sus pe munte nu a mai rămas decât o mână de cenuşă. a câştiga un loc în cer»-. Cine omoară prin foc. «Duceţi-vă. Un cerc de revelaţie din Bucureşti. nu este fără rost. prin foc va pieri. o Biblie arsă pe la colţuri . şi cea rea!" Pământul se roteşte în jurai axei sale într-o zi. într-un mic sătuc.şi fapta bună. cetăţenii catolici îi urmăreau şi-i exterminau pe hughenoţii protestanţi.130 Din tainele vieţii şi ale universului .Cuvântul Domnului nu piere. oase calcinate. ştiu unde se adună. dar în realitate a fost determinat de legea cauzalităţii. de la o lumânare. împinsă de legea progresului. graţie unor zguduiri sufleteşti ce au înflăcărat şi cuprins întreaga lor fiinţă. episcopul din acest oraş spuse: «A-i distruge pe aceşti oameni este o binefacere. O voce ascuţită de femeie se ridică din mijlocul mulţimii: «Eu cunosc un cuib de hughenoţi. prin sabie va pieri. se ţin predici prin toate bisericile catolice. graţie destinului lor mereu fericit. Cu toate prigonirile şi suferinţele îndurate.sărbătoare mare printre catolici. necunoscute nefericiţilor de hughenoţi. prin intermediul unui medium. precum i-a iertat Mântuitorul pe călăii Săi». Cu vocea tremurândă de emoţie. vor scăpa ca prin minune din mijlocul unei catastrofe seismice sau a unei înspăimântătoare ploi de gloanţe etc. au ars toţi cei 110 care au dat foc fraţilor de altă credinţă. Aţi iertat voi martiri. se furişau noaptea unul câte unul pe drumuri ascunse. pe cărări pline de spini. pitit la poalele munţilor Ceveni. îşi dădu seama că nu mai este nici o scăpare. azi pe unul. Entităţile spirituale vin valuri la reîntrupare. arzând 110 persoane. a primit. înălţând cu sufletul pierdut rugi fierbinţi către Cel Atotputernic. judeţul Argeş. Din această mulţime nesfârşită. o comunicare referitoare la acest caz. iar după un timp se întorc în spaţiu. a venit vremea să dăm socoteală Domnului de . Nu departe de acest sătuc. S-a mai distras un cuib de şerpi. Cazul se va prezenta mulţimii neştiutoare ca fiind „o scăpare providenţială". denunţaţi-i». Să mergem să-i distingem». ocazie cu care se tună şi fulgeră în contra ereticilor. de la Cer la pământ. în preajma comemorării învierii Domnului nostru Isus Christos. pentru ideile lor religioase. se urmează sute de mii de ani. ca oameni trupeşti în satul Costeşti din România. Iată textul comunicării: „Sunt mai bine de trei sute de ani de când prin apusul Europei oamenii se ucideau între ei. între altele. Aici. Din mulţime se desprinse o ceată de 110 persoane . anii şi secolele se înşiră fără oprire. pe suprafaţa pământului. pe când se rugau. Ca să ilustrez acest fel de expiere al destinului colectiv. în Franţa. şi apoi cu un gest larg le dădu binecuvântarea. Această migraţie intensă. înconjurându-1 într-un an. în Săptămâna Patimilor.Prima carte sau catastrofa. Aflând rostul vieţii. era un orăşel unde îşi avea sediul episcopul catolic din partea aceea. entităţi spirituale în care se dezvoltă facultăţi divine. Sub adăpost se aflau 73 de persoane. Acţiunea nesocotinţei lor va trebui să aibă urmări. slăbiciunile şi groaza de care sufletele noastre sunt cuprinse acum. graţie conştiinţei lor mai devreme iluminată. şi în acelaşi timp călătoreşte mereu în jurul soarelui. s-a ascuns o mână de hughenoţi. aducându-i din nou pe pământ.bărbaţi. Vremea se scurge mereu. având ca scop perfecţionarea. să se roage lui Dumnezeu. A doua zi . Umanitatea se înşiră astfel inconştientă pe calea evoluţiei. Predicatorul observă grozăvia. hughenoţii au preferat să moară decât să se lepede de credinţa lor.

în virtutea legii iertării. pentru ridicarea celor de sub el. Va muri şi se va naşte şi de acum înainte. în mijlocul unei civilizaţii ce pare a-1 duce mereu înainte. Au trecut multe milioane de ani de atunci. vor fi mai pioase. A fost rând pe rând piatră. prin suferinţe atroce.ca materia astrală. va trebui expiată. Când îşi termină omul existenţa terestră? Sunt miliarde de veacuri. şi la întretăierea acestor două forţe sau vibraţii se produce linişte. al cărei efect îl vei culege cândva. de când omul a plecat din Sânul Creatorului şi a venit în sfera creaţiilor. în felul acesta. 1 Orice gând sau acţiune benefică va anihila pe cele malefice înregistrate în Arhiva cerească. care dezagregă materiile şi tulbură armonia din natură. dar vieţile lui se vor scurge mai lin. care ai primit palma. se naşte în lume din nou. Din acest moment. a ajuns la momentul fericit în care să înţeleagă că deasupra tuturor lucrurilor există legi inflexibile. la eliberarea sufletului de sub influenţa nefastă a forţelor distrugătoare. El va face ceea ce realizează şi fizicianul. cele două sunete se vor întâlni. trăitor pe un glob. să le „interferăm" cu gânduri şi fapte izvorâte din iubire. el va lucra cu forţele pe care i le pune la dispoziţie Divinitatea. care emite un sunet de o anumită vibraţie. din neştiutor ridicându-se. este efectul cauzei produsă de tine într-o altă întrupare. la armonizarea şi echilibrarea forţelor sale. suflul de viaţă din Viaţa Creatorului animându-1 din ce în ce mai intens. Marile Lumini cereşti ne recomandă pentru fiecare greşeală comisă cu gândul. Tot astfel poate lucra forţa iubirii contra forţei urii. mai fericite iar progresul său spiritual va fi din ce în ce mai accentuat. la înţelegere şi cunoaştere. asemenea unui soare dătător de viaţă şi lumină. le va înconjura cu fluide benefice şi luminoase. pe care mintea noastră nu le poate cuprinde. omul drept va ajunge la tăcere şi pace. valul rugăciunii sale. A fost o formă subtilă . pornind hotărâţi la corectarea defectelor şi la întărirea pârtilor bune. dar de această dată se botează în lumina spiritualităţii. Omul va şti că minciunii care cutreieră spaţiile trebuie să-i opună foiţa adevărului. vorba sau fapta. păşind grăbiţi să-şi termine cât mai repede şcoala pământului. urmat de un alt sunet a cărui limită inferioară de vibraţie corespunde limitei superioare a primului sunet. din ziua când se străduieşte să repare trecutul şi să-şi amelioreze viitorul. Atunci. întinde şi celălalt obraz". ce cheamă din spaţiu lumină . Aceşti oameni se desprind din cursul general al ^evoluţiei. îşi recunosc caracterul şi slăbiciunile. până va ajunge la perfecţiunea finală a evoluţiei terestre. omul va răspândi către anumite persoane bolnave. poate consola o pierdere sau întări un suflet. oricât de redusă ar fi.j/ înţelegând legea binelui şi a iubirii. . omul trece în sfârşit la partea a doua a existenţei sale terestre. nu trebuie să răspunzi cu o altă palmă. fiind conştienţi că orice gând pregăteşte mentalitatea şi facultăţile omului din prezent. animal şi mai apoi om. că vor fi iertaţi în aceeaşi măsură în care au iertat. vor urma conştient şi ştiinţific o cale spirituală. în acest fel vor dispune de forţe mai mari decât fraţii lor. Acest fenomen poartă numele de interferenţă'. El va şti că forţa rugăciunii. Sublimul nostru Domn Isus Christos a spus: „ Când unul te loveşte. din ziua când omul s-a convins că există legi ce conduc existenţa universurilor. Prin urmare.ca gândul. dar şi mai greu este de aplicat. De atunci a trecut din materie în materie. supus la flacăra durerilor şi a suferinţelor de tot felul. El va şti că împotriva forţei gândurilor egoiste. e nevoie să răspândească mereu foiţa iubirii şi a unirii. Ştiind că totul are urmări. cunoscând că orice faptă rea. iar acum este în mijlocul unor vieţi superioare. necăjite şi disperate. acumulând în fiinţa lor materii mai fine. căci în acest caz generezi o cauză.Destinul omului . El a dorit să spună: palma primită acum e palma pe care ai dat-o odată. vor exprima în viaţa lor terestră doar blândeţe şi iertare. Graţie voinţei sale. dar mai ales pe cele din vieţile viitoare. îşi va îmbunătăţi mereu destinul şi va îndulci soarta altora. Conştiinţa i se luminează din ce în ce mai mult. E greu de înţeles înălţimea acestor cuvinte ale Luminii lumilor sistemului nostru solar. Tu. dăraindu-le sănătate şi eliberându-le din adâncul mâhnirii în care au căzut.poate ameliora sau vindeca o boală. a fost o fiinţă şubredă . întinde şi celălalt obraz. aceşti oameni îşi analizează firea. Ca să nu mai continue această înşirare de cauze şi efecte. pentru a studia opera Tatălui şi a se îndumnezei. plantă. pentru ca astfel să distrugă forţele ce se opun mersului omenirii spre perfecţiune.forţele şi materiile binefăcătoare . ducându-şi o existenţă vecină cu a unui animal. Mii de veacuri a durat până când omul.

din lenea sa. care te legau iară de pământ. c ă ci ş tie c ă deasupra tuturor planeaz ă . în viaţa eternă a spaţiilor. terminându-ţi existenţa tristă în această vale a plângerii şi suferinţei. pe to ţ i din jurul s ă u. în bunătatea nesfârşită a Creatonilui. să dorească. Cât timp însuşirile divine dorm în scânteia din om. neînţeleasă de cei mulţi. Astfel vei ajunge la ultima sau penultima ta întrupare aici pe pământ. nu se mai supără. să caute un fruct. şi.Prima carte Ia seama. omule. O astfel de viaţă. sub formă de spirit. o rădăcină. Dar cum e posibil să trăiască omul fără dorinţe? Dorinţa face parte din însăşi făptura noastră. încetul cu încetul. supus totuşi legii evoluţiei. de pe când erai sălbatic. şi aşa mai departe. omul ajunge să înţeleagă rostul vieţii. numai lipsa dorinţelor materiale . omul caută să-şi creeze o existenţă mai bună . el înţelege să-şi facă cât mai conştiincios datoria de soţ. retrasă. Aşadar. în fine. ani de-a rândul şi vieţi după vieţi. conştiinţa divină ce zace latent în luminiţa din fiinţa noastră. Cu alte cuvinte . un vierme ori un animal mai cărnos. Cu timpul. ca să-şi împace nevoile organismului. îl face sprinten. cu însuşi Creatorul tău! Sufletul tău se desfată cu plăcerile lumii fizice. pentru a se ridica şi ea din noaptea neagră a existenţei materiale. respingând iluziile vieţii terestre. în preajma Luminii infinite. Motorul acţiunilor omului este dorinţa. ai trecut prin toată gama amărăciunilor şi chinurilor suferinţei sufleteşti. Cu toate acestea. dar pieritoare.omul duce o viaţă modestă. Ai trecut cu bine lunga ta evoluţie pământeană. Se roagă pentru iertarea greşelilor altora. Dorinţa ne ridică mereu.132 Din tainele vieţii şi ale universului . sub biciuirea ei. înţelege că este necesar să se îmbrace . De acum vei duce o existenţă de spirit. Rugăciunea este antena pe care o întinzi spre Infinit. să se zbată. că facem altele noi. viaţa pământească te-a învăluit cu tentaţii şi dorinţe noi.ne poate elibera din cătuşele vieţii pământeşti. încetul cu încetul. un vanitos fără seamă.să-şi satisfacă o plăcere fizică sau morală. Când şi-a astâmpărat foamea. care te vor zgudui din adâncul fiinţei tale şi vei crede nestrămutat. Ai plătit scump. un egoist feroce.curat şi simplu.^ el are pe buze lauda Celui suprem. ducând o astfel de existenţă vei avea multe ocazii să te încredinţezi prin simţurile tale interne. se pare că abia achităm din destinul nostru o greşeală din trecut. pelerinule. când ne vom scăpa de legăturile pământului. rând pe rând bandit. devenind din ce în ce mai luminată. se constată o iluminare a conştiinţei. Astfel. la obţinerea unor plăceri şi stări sociale . se întinde. nu vei mai veni pe acest glob. ajută cu fapta sau gândul umanitatea. mai spirituale. să sufere.casă. se lungeşte din nou să trândăvească. Nu uita să priveşti şi Cerul. că trebuie să aibă un adăpost . în inimă mila şi blândeţea. glasuri şi melodii divine. la fiecare întrupare. cu materia primordială a Creatorului. de chemarea la naştere şi moarte? Când vom înceta de a mai reveni în trup. până va găsi ce să mănânce. Omule. Priviţi la sălbaticul din junglă^ cum doarme întins la umbra copacilor. asemenea unei sfere strălucitoare? Răspunsul vine din antichitatea profundă a umanităţii: când nu vei mai avea nici o dorinţă terestră. hrană . glorie. cu legile divine. Se naşte în el dorinţa de a-şi procura ceva de mâncare ca să-şi potolească foamea. Ai suferit veacuri peste veacuri. să umble. Consecinţa unor astfel de vieţi este ajungerea la eliberarea spiritului din cătuşele ce-1 reţineau legat de pământ. la luminile ei sclipitoare.modest şi lipsit de lux.care ne îmbie la posedarea diferitele lucruri. Dar. avar. omul e scos din inerţia sa.scara ce te ridică în sferele sublime ale vieţii veşnice. ea este o formă a voinţei şi voinţa este cârmaciul vieţii noastre în veşnicie. a Creatorului. iart ă celor nesocoti ţ i. spiritualitate. renume. posezi multe din secretele naturii. Or dorinţa de a-şi procura hrana îi deşteaptă simţurile. nu se mai teme. dar ai pierdut legătura cu sferele subtile. prin revelarea unor fenomene. în tot cursul acestei vieţi. această fericire. ai plătit mereu din datoriile contractate şi înscrise în cartea ta cerească. are ca rezultat ştergerea greşelilor trecute şi evitarea altora. până vei ajunge de unde ai plecat. din existenţă în existenţă. Aşa fiind. îl învaţă să rabde. aici sau pe o altă planetă? Când vom ajunge să ne ducem traiul în spaţiile infinite. dar pare ţintuit locului. nu uita rugăciunea . hoţ. pentru a se coborî fluidele divine ce te vor întări şi ferici. îmbrăcăminte. Sub imboldul ei. Insă foamea începe să-1 îmboldească. înscriind din nou în cartea destinului tău greşeli peste greşeli. în cadrul aceleiaşi vieţi. este nevoie ca omul să alerge. mai apoi barbar. în minte îi vine imaginea mâncării. spre ziua existenţei spirituale. De atunci. Te vei înălţa în zările albastre unde vei duce o viaţă fericită şi veşnică. se dezvoltă în fiinţa sa facultăţi mentale ce tind spre realizarea celor dorite. Dacă lucrurile stau astfel. Se deşteaptă la o vreme. urcând mereu treptele spiritualităţii. mai just apreciatoare a lucrurilor şi fenomenelor. minunăţia legilor divine. sub imboldul dorinţei. în această continuă evoluţie. spre^nivele superioare. pentru ca prin aceste acţiuni să scoată din somnolenţa lor facultăţile sublime. foamea îl determină să se ridice. de podoabe scumpe. cunoşti destul de bine materia fizică şi legile ei. dusă de-a lungul unei serii de întrupări. în peştera întunecată a trupului. tată şi membru al societăţii din care face parte. iubeşte tot şi Duhul Celui nevăzut. prin sufletul tău. dorinţele sale devin din ce în ce mai pure.

la care am adăugat şi din adevărurile.mi s-a îngăduit să extrag numai această parte. permisă a se comunica omenirii în stadiul actual al evoluţiei sale. va vorbi doar Cerul.cuprinzând peste trei mii de pagini .133 descrierea integrală a vehicolelor entităţii spirituale umane şi a vieţii sale terestre. nntr-un material dictat timp de şapte ani . reprezentat prin cele mai înalte grade de entităţi spirituale aparţinătoare Pământului. (le >e acum înainte. exprimă cunoştinţe şi reflecţii extrase din lucrările publicate de înaintaşii mei. . comunicate de prietenii mei cereşti. în a doua carte. prezentată în prima carte.

A DOUA CARTE .

războaie. şi orânduindu-le după materie şi alfabet.resortul care îl va împinge la studiul acestor fenomene. Nu se pot da perlele Cerului. albinele Cerului. E drept că i-a vindecat pe mulţi de lepră. Lumea Cerului caută să aducă la sentimente mai bune chiar şi pe cei imorali. căci numai strălucitoarele duhuri sunt posesoarele unor cunoştinţe înalte şi numai ele au posibilitatea să ne facă asemenea destăinuiri. Dintre aceste două boli. stârnindu-i puternic curiozitatea . căutăm să introducem pe discipolul nostru în ştiinţa pierdută din veacurile apuse. şi punându-le în cale un bun medium de comunicări sau făcându-i pe ei mediumi auditivi. căutând. o nouă linie de conduită omenirii. unde. Dificultăţii de a găsi un bun medium se adaugă şi faptul că nu oricând o mare Lumină cerească se coboară ca să depene din ştiinţa universului. în general. cereţi să vă explicăm tot ce vedeţi şi auziţi. cea mai gravă e a duhului. ci se duceau la biblioteca sfântă. Desigur. cu sentimente frumoase. ca nu cumva să se piardă sau vreun ochi indiscret să le citească. Cu alte cuvinte. Isus Christos. decât sufletelor pure. Se înţelege că un duh luminos comunicând printr-un medium cu o moralitate ceva mai scăzută. a spiritului. când cei aleşi întâlneau un fenomen necunoscut. Fiul Tatălui divin. căutăm să refacem ştiinţa ascunsă din noaptea timpurilor. A venit să stabilească o doctrină. pentru ca ei. Aceasta este cea mai de seamă condiţie. Tot din acele scrieri aţi fi văzut că .135 Comunicări din Cer Se cere tăcere iniţiatului JVLarii preoţi ai antichităţii adunau pe papirusurile lor tot ce aflau de la noi. Isus Christos nu venise să-i vindece pe cei bolnavi trupeşte. Se poate îmbolnăvi trupul. ca să-i vindece. ci numai misionarilor coborâţi aici pe pământ. revoluţii. mediumi de o anumită valoare. In antichitate. în acest scop îl punem în faţa unor fenomene fireşti. Nu aceeaşi exigenţă se cere şi din partea mediumului. O dată pornit în cercetarea lumii noastre. acte de vandalism. ci să îndrepte starea de imoralitate a omenirii. şi boala ei se manifestă prin pervertirea legilor Tatălui ceresc. De aceea suntem nevoiţi să alegem din mulţimea omenirii pe cei coborâţi în lume cu misiunea de a fi răspânditorii luminii lumii noastre. omul fiind om nu ştie nimic de lumile invizibile. să le aştearnă pe hârtie şi să le transmită mai departe aleşilor sau ucenicilor lor. El nu venise să vindece durerile fizice. şi prin el îi predăm cunoştinţe referitoare la lumea cerurilor. aflau explicaţia fenomenului respectiv. dar uimitoare pentru el. Mulţi bolnavi aflaţi în Palestina au rămas nevindecaţi! Aşadar. aţi fi văzut acolo că şi scânteia se poate îmbolnăvi. cunoştinţa Adevărului. dar la urma urmei El nu venise pentru aceste semne care arătau Divinitatea Sa. Azi. va suferi mult. a spiritului uman. revelându-i din tainele cele mai înalte la care un pământean are acces. noi. nu ne mai întrebau pe noi. la rândul lor. entităţi spirituale libere. Mediumitatea sa nu este în raport cu moralitatea sa. dar nu totdeauna avem la îndemână instrumentele necesare. stătea El de vorbă numai cu cei morali? Fugea El de cei imorali? Pe aceştia căuta El să-i îndrepte. a dat vedere orbilor şi grai muţilor. Dacă el se află pe o treaptă mai ridicată de spiritualitate. Dacă s-ar mai fi păstrat scrierile antichităţii. O facem bucuroşi pentru luminarea voastră. iar durerea sa va fi recompensată. le spunem tot ce este necesar. sau primeau răspuns la anumite întrebări referitoare la problemele vieţii. Conform legii divine. dacă un medium este un om corect. De atunci au urmat decăderi. Dar această entitate deosebit de luminoasă nu poate comunica oricui. căci pentru lumea imorală coborâse pe Pământ. lumea noastră superioară nu se pune în legătură decât cu oamenii morali. îi punem în cale un medium de comunicări. păstrau cu grijă aceste scrieri. dar în definitiv el se achită de o misiune. In fine. el va constitui un instrument admirabil. Aşadar se cere un bun instrument şi o mare Lumină care să comunice. prefaceri şi răsturnări de guvernământ. pierdută în timpurile îndepărtate. Cele puţine care s-au mai strecurat de-a lungul veacurilor au fost distrase şi ele în epoca întunecată a Evului Mediu. coboară marile entităţi spirituale. Imoralitatea este o boală a scânteii. dar această condiţie nu este absolută. dar se poate îmbolnăvi şi duhul. a înviat morţi etc. încercăm să-1 convingem de existenţa lumii noastre invizibile. când el s-a adâncit suficient în aceste studii. In epoca actuală. Astfel refacem ştiinţa Cerului. iar focul şi sabia le-au distrus.

vorbeşte alt spirit. în antichitate. Din ele trebuie scoase cele voite de noi şi încă şi acelea interpretate. dar omenirea nefiind pe aceeaşi treaptă evolutivă. pentru că e mai bine să fiţi puţini dar buni. Noi comunicăm Adevărul numai din dragoste şi ca să fie răspândit printre oameni. într-un templu pur fluidic nu pot să-şi dea întâlnire duhurile inferioare. Noi spunem:. Mediumul era separat de restul lumii. deţinătorii unor mici temple. dar nu vrem ca din adevărurile noastre să se facă o profesie.pentru că pe de o parte. candidaţi ai ospiciilor de nebuni. facem din el un fericit. Noi nu suntem instrumente oarbe. îl acoperim cu iubirea şi protecţia noastră. tot ceea ce ştim noi. Pericolul este şi mai mare când mediumul vostru e imoral sau lipsit de tăria spirituală. dar lor le cerem tăcere şi iar tăcere. dar tăceau. oameni trupeşti. mângâiaţi şi ajutaţi pe mediumii voştri. el rămâne oarecum paralizat şi nu-şi poate desfăşura acţiunea. fiulare şi duhuale. pentru ca atunci când vom veni şi noi printre ei să nu bâjbâim prin întunericul neştiinţei. cele comunicate de noi vor părea atât de deosebite de cunoştinţele pământeşti. Aşa să faceţi şi voi. fiinţe pierdute.136 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte boala spiritului aduce după sine neapărat şi durerea trupului spiritului întrupat. pocăindu-se prin rugăciune şi resemnare. Totul e ca ştiinţa noastră să nu piară. Spiritul nu trebuie ispitit cu bani. fie coborâţi în trup. hrănit cu anumite alimente.fie cei din spaţiu. cu timpul devenind o sfântă. din cunoştinţele lor în rândul fraţilor mai mici . şi căutaţi să le puneţi în practică. Azi. la fel ca şi atunci. Noi comunicăm aceste adevăruri din dragoste pentru semenii noştri. încât vă vor socoti pe voi. nu se îngăduie să spui în dreapta şi în stânga cele aflate de la noi. ci mai ales din slujitorii săi şi din credincioşii ce vin să îngenuncheze în faţa Tatălui. Acestea sunt sfaturile noastre.pure. Să nu vă preocupe numărul celor care vin în templul vostru. va deveni un nefericit.în sferele inferioare . pentru a face din el un medium desăvârşit. Contra acestora este greu să rezistaţi şi veşnic sunteţi în pericoi de a cădea în laţul lor. nu reflectă Adevărul şi să nu-i acordaţi nici o încredere. îl luau sub ocrotirea lor. ci numai cu dragoste şi bunătate. Dar dorinţa lor este de a împărtăşi. Concepţiile voastre morale se schimbă din veac în veac. De aceea trebuie mare băgare de seamă. Trebuie să ştiţi . căci încă nu e îngăduit să se ştie jos la voi. Pe timpul iniţiaţilor marilor temple din Egipt. pentru a-i feri de întinare şi imoralitate. Iată pentru ce am aşternut şi noi aici aceste cunoştinţe. Preocuparea principală a entităţilor spirituale înalte este studiul. fratele lua de soţie pe sora sa. Acolo unde se cer bani. dar cei care populează templul1 trebuie să fie de o puritate desăvârşită. Planul divin este plin numai de duhuri dezinteresate. tainele noastre nu pot fi strigate. iniţiaţii noştri ascultau fermecaţi cuvântul nostru.iar pe de altă parte. Prin urmare. va fi acaparat de spirite inferioare. Reţineţi bine: din moment ce mediumul cere bani. asemenea unui spectacol de teatru. iar acolo unde e rău condus. în lumea noastră există oameni plini de o iubire desăvârşită. La fel cum am comunicat şi în alte timpuri. în templele voastre. adică face o meserie din darul său. nu este absolut necesar ca mediumul să fie moral. cei de sus . sau a perispiritului duhului liber. îl îngrijeau. curate fizic şi fluidic. în viaţa voastră terestră ziceţi: „Omul sfinţeşte locul". era instruit. „Locul sfinţeşte omul". comunicăm şi azi cu lumea trupească. citată de biserica creştină. dar tot aici . destrupat. ceea ce azi ar constitui un incest. Ele vor studia în vecii vecilor. O comunicare plătită. împreună cu familia lui. fără de sfârşit. Cunoştinţele noastre le răspândim în lume asemenea unor mici seminţe aruncate într-un noian de vorbe inutile. voi da crezare cuvintelor sale. Acest adevăr s-a verificat în lumea voastră terestră. intrând într-o mănăstire. Să-i iubiţi. Templul nu se compune numai din ziduri. Noi coborâm şi ne spunem cuvântul numai în templele . din conştiinţa că totul trebuie să evolueze. şi voi vedea că cel ce posedă asemenea taine nu caută să câştige din ele. sau mediumul nu caută să profite din darul său. ceea ce nu e tocmai exact. iubiţii noştri.sunt şi răzvrătiţii Legilor tătare. S-a întâmplat ca o femeie căzută în abisul depravării. iar acolo unde este inimă curată şi dezinteres. . dându-i tot ce avea nevoie. cu atât vi se va da mai mult. la dispoziţia oricui. modeste copii ale templelor din antichitate. în cercurile voastre. Numai aleşilor noştri le spunem tot Adevărul. cât de cât. ca asemenea răzvrătiţi sau inconştienţi să nu se furişeze pe lângă fiinţa voastră. când preoţii descopereau un medium în afara templului. spre cele patru colţuri ale pământului.spusele şi fiinţa noastră . Dacă găsim un bun medium. Tăcerea este pârghia studiului. care îl vor neferici. Când voi fi iarăşi printre voi. să se câştige de pe urma lor. Acolo unde el omeneşte este bine condus. Spiritele superioare se îndepărtează de unde văd că domneşte lăcomia. Noi nu avem voie să comunicăm totul şi mai ales oricui. Ei nu ne trădau niciodată. în antichitate. să-şi închine restul zilelor Domnului. Adesea azilul de nebuni va fi ultimul său locaş. va veni să comunice un spirit luminos. Cu cât veţi tăcea mai mult. şi dacă prin surprindere se furişează vreunul.şi nu este vorba de egoism sau părtinire. ca să fie aflate de cei ce au în suflet dorinţa de a le cunoaşte. avem individualitatea noastră şi scopurile noastre nu se îndeplinesc cu satisfacţii materiale. mulţimea ne va contesta existenţa .

Ca o primă treaptă. o lume a entităţilor spirituale. Bineînţeles. că acest rege este fostul tâlhar dintr-o viaţă terestră precedentă. Ele sunt oarbe şi se conduc. ia-1 pe un sălbatic antropofag din pădurile Noii Guinee şi vorbeşte-i de stilou. Interpretarea sa este admirabilă şi redă perfect. Lumea uită unde se află şi pare ca vede aidoma pe acest împărat despotic. Nu ne este permisă această destăinuire. duhurile. va veni deplina convingere. pentru care nu există nici o lege. Lumea ce îşi duce viaţa pe pământ este formată în acelaşi timp din actori şi spectatori. le devenim sfătuitori şi deci de un . în came şi oase. Nu trebuie să ne facem cunoscuţi şi mai ales nu trebuie să convingem decât pe cei ajunşi la un grad de evoluţie. oameni buni. dar nu va înţelege nimic. Nu ştim dacă cineva a văzut. nu ne este îngăduit să venim şi să spunem la toată lumea: „Să ştiţi. să-1 vadă şi mai ales să-1 pipăie. iar oamenii sunt actorii Aşa e orânduit de sus. ca în general omul trupesc să nu ştie de noi. cerneală şi hârtie. să se întristeze şi mai profund de starea lui nenorocită sau umilă. ar vrea să li se arate iubitul lor plecat. Omul nu trebuie să ştie ce a ştiut în Cer. joacă rolul împăratului roman Nero. el nu ştie ce a făgăduit maimarilor săi. Din acest moment. Suprafaţa pământului e scena vieţii. El nu trebuie să ştie decât de rolul său interpretat pe scena lumii. îşi blestemă ziua naşterii. Un artist cu renume. ar vrea ca o rudă a lor plecată din lumea pământească să le lase o probă scrisă pe hârtie. nu putem crede numai după vorbe în existenţa spiritului". fenomene care îl pun pe gânduri şi mai apoi îl determină să le cerceteze şi să le urmărească peste tot. să nu-1 blestemaţi pe Nero. să nu creadă în ruptul capului că există. El va judeca asemeni oricărui om şi judecata omului trupesc este de cele mai multe ori greşită. Unul va juca un rol de rege. ce constituţie are. auzit sau vorbit cu vreun spirit. Pentru unii nici aceste probe nu sunt de ajuns. prin spaţiile eterate. când de fapt în Cer el este o mare lumină. şi de la o vreme se naşte în el ideea că poate există o lume eterică prin spaţiu. Ei nu trebuie să ştie decât de Creatorul care i-a creat şi de îngeri . Majoritatea oamenilor declară: „Cum să credem în existenţa spiritului? când el nu ni se arată. Fiecare om joacă rolul asumat.slujitorii Săi de lumină.Comunicări din Cer js ? Pământul este scena. De aici rezultă că majoritatea oamenilor nu trebuie să cunoască aceste taine. măcar că i se vorbeşte de lucruri comune. Legi severe ne opresc să ne facem cunoscuţi oricui. Cu trecerea timpului. Aşadar. actorul X. nu ar mai privi cu respect la iubitul său rege iar pe omul simplu l-am face să protesteze. Iată că în cursul piesei. firea. Cei care ar vrea să creadă cer probe peste probe. Omul neagă cu putere existenţa noastră.mare folos în evoluţie. Să zicem că asistaţi la un spectacol de teatru foarte reputat. plutind în jurul omenirii trupeşti. înseamnă să-i tulburăm personalitatea. Să venim noi să spunem unui om nepregătit adevărul despre starea sa. Cum să creadă. judecata sa înlătură ideile preconcepute ale mediului său fizic şi intelectual. Nouă. iar când vine jos. este producerea unor fenomene parapsihologice. ca nu cumva ochii şi urechile să-i înşele. dacă mai gândeşte ca noi. un soţ ideal şi tată a cinci copii". pentru care vom plăti. încetul cu încetul. pentru că împăratul acesta e fratele nostru. nu trebuie să ştie de existenţa noastră. nu ne văd şi nu ne pot pipăi? într-adevăr. El te va asculta. ca şi animalele pe care le-au însufleţit. tiranul care a ucis mii şi mii de oameni. pentru că lumea cunoscând adevărul. să ştiţi că acest cioban este cutare sfânt din Cer" etc. gesturile şi cruzimea lui Nero. sau atribuit de sus. iar nu de cele cu totul inferioare. să facem o faptă nesocotită. ca un prim pas făcut de la neştiinţă pentru a se ajunge la revelaţie. legea îi acordă dreptul şi ne îngăduie să-i facem cunoscută existenţa noastră. un individ de după culise apare pe scena teatrului şi începe să spună: „Onorat public. numai după impulsul de moment şi sub imboldul instinctului. Mai-marii noştri. când lumea este mai atentă la desfăşurarea acţiunii. Din exemplul următor se va vedea că nu putem interveni evident în viaţa fratelui nostru întrupat. pentru că în viaţa sa de până atunci nu a văzut şi nu a pipăit asemenea obiecte. vă rog să nu vă indignaţi.ba chiar ne ordonă să producem anumite fenomene în faţa omului apropiat de gradul de a cunoaşte câte ceva din constituţia spiritului şi a universului. Ar vrea să ne audă vorbindu-le prin odaia lor. Bietul om nu distruge nimic. entităţi spirituale ale sferelor cereşti. să-i revelăm din normele de conducere şi din tainele ce ne înconjoară. Numai când duhul omului a atins un anumit indice de lumină şi puritate. altul de servitor şi un altul de cerşetor. Să nu-i purtaţi pică pentru că acesta e rolul său. ne îngăduie . fiind un cetăţean cuminte. dacă nu ne aud. Nu orice îi este permis unui duh. e vorba de duhurile conştiente de ceea ce fac. când nu ştim cum este. când cunoaşterea lumii noastre nu mai poate tulbura viaţa lor trupească. îi înţelegem şi le dăm dreptate. după oscilare şi zbucium. Vă închipuiţi ce impresie penibilă ar fi printre spectatori şi în ce depresie va cădea bietul artist. Noi. rol dictat de gradul său evolutiv şi de destinul său. E posibil ca această convingere să nu se îndeplinească în chiar viaţa .

Cei chemaţi le văd. ea este totuşi necesară evoluţiei spiritului. trimişii săi.Natura înconjurătoare pe care în veşnicia viitoare trebuie să o învăţăm la perfecţie. unde se vor face experienţe convingătoare. Acestor oameni li se pun la îndemână instrumente . unora dintre oameni să li se facă cunoscut că viaţa e în totul. Regula stabilită de Divinitate este ca omul să creadă că aceasta este prima şi ultima sa viaţă. dar mai presus de cele citite sunt cele văzute. Lodge. ţară sau continent. cel destinat să cunoască aceste taine ajunge la convingerea că există lumea duhurilor. simte la distanţe inimaginabile.levitează . E drept că.eteric. atunci trebuie să fie aşa". faună şi oameni asemenea planetei noastre. an de an. ce dirijează lumea materiei fizice. controlată şi pusă în practică. ori le ştie superficial. aude.prin mediumi diferiţi. se produc şi se vor produce în toate timpurile. în viaţa sa viitoare va fi un adept desăvârşit al lumii spaţiale. Fiind în întuneric. Newton. Spiritul întrupat nu ştie decât ceea ce-i revelează simţurile trupeşti. ca fiind vederile. Notzing. practica înseamnă pentru noi mai mult decât teoria. această regulă are şi excepţii. Cine vrea să cunoască în profunzime ştiinţa Cerului. Dar alături de acest ocean de neştiutori. Zilele trec şi evenimentele prezise se desfăşoară cu exactitate. ipotezele comunicantului care ori nu posedă deloc adevărurile. în acest caz. Experienţa. vorbeşte despre evenimente ce se vor întâmpla zilele sau lunile viitoare. pentru ca cele aflate de la noi şi difuzate prin personalitatea lor . cu aparenţa că trupul său doarme. Numai adevărurile constant comunicate şi. Va veni o vreme . De unde a ştiut el de aceste evenimente? Unde le-a văzut? Cu ce le-a văzut? Astfel se produc. ca fiind făcute de lumea noastră. duhurile.ştiinţa cerului. auzită şi simţită prin simţurile trupului lor. duh. înscrisă în marea carte a Creatorului. majoritatea oamenilor să nu ştie decât de lumea văzută. Totuşi. Ţinem să vă atragem atenţia că ştiinţa lumii noastre nu se poate revela decât treptat. spirit sau entitate spirituală. şi apoi cu totul câştigaţi cauzei cereşti li se comunică taine . le studiază şi se încredinţează că în dosul paravanului de carne şi oase se află un alt om . se va concretiza şi dezvolta în anumite temple ale noastre. în anumite situaţii. Crookes. Credinţa în existenţa noastră se dobândeşte mai mult sau mai puţin prin lectură. căutăm să luminăm prin cunoştinţele noastre mai ales pe cei culţi. De acum înainte. Nu a mai văzut niciodată şi nici nu a auzit de un asemenea fenomen. că acest om se numeşte om spaţial. şi apoi să caute să controleze cele citite. pentru ca omenirea să nu zacă în întunericul neştiinţei.deşi îmbrăcaţi în haina neştiinţei . care vede.să li se reveleze lumea Cerului.ce se bucură de o stimă şi reputaţie binecunoscută . Tot regulile cereşti ordonă ca în anumite împrejurări şi locuri. presupunerile. Cum de vede sau aude acel om ce se petrece la distanţe îndepărtate de el? Cu ce ochi vede el întâmplările din alte localităţi? De asemenea sunt nenumărate cazuri când un om. care înfrânge legea atracţiei pământului. în prealabil. cerem cultură spirituală. încetul cu încetul. răspândită prin grai sau scris semenilor. cărora . locul firesc al existenţei sale fiind spaţiile sau sferele cereşti. omul e greu de convins că există miliarde de corpuri cereşti cu floră. trebuie mai întâi să citească tot ce s-a scris despre lumea noastră. fapte ce uimesc şi provoacă polemici din care se trag concluzii. Cerul vrea să existe printre ei şi misionarii săi. despre ştiinţa ştiinţelor .138 Din tainele vieţii ţi ale universului -A doua carte când a văzut fenomenul. restul să le arunce. Aşa unora dintre oameni li se arată cum un altul se înalţă .de la suprafaţa pământului. să le considere ca adevărate. metapsihica noastră practică având nevoie de mulţi ani pentru a fi cunoscută. Dorim ca lumea evoluată să fie cuprinsă de dorinţa nestăpânită de a ne cunoaşte şi experimenta. Baret şi mulţi alţi savanţi ai pământului afirmă că există spirit. Asemenea fenomene şi multe altele s-au produs. aruncând astfel o sămânţă ce va răsări în unele locuri. Alteori li se oferă ocazia să vadă un om care ştie ce se petrece sau se vorbeşte în alt oraş. la anumite etape ale evoluţiei lor. prin diferiţi mediumi. mediumi. El are nevoie de probe care să-i demonstreze că pe lângă forţa şi materia fizică mai există — chiar în fiinţa sa — şi alte forţe şi materii. Va veni vremea când această dorinţă se va extinde. Regula este ca.mijlocitori între Cer şi pământ. că spaţiile sunt pline de entităţi spirituale şi că se poate comunica cu ele.să aibă toată tăria şi lumea să îşi zică: „Dacă Wallace. prin care lumea Cerului produce anumite fenomene pentru a-i convinge. numai acestui om îi putem vorbi despre ştiinţa divină. că spiritul are o origine divină şi deci existenţa lui e veşnică. Azi noi. dar mai mult cerem practică făcută cu noi. Cerul trebuie să aib ă legă turi cu omenirea trupească Oricât de tristă şi grea este viaţa trupească. Lombroso.

unde cercetătoml îşi va vedea teoria realizată şi verificată cu ochii săi trupeşti. inginerilor şi profesorilor de azi. şi conduita omului va fi conform legilor eterne. devenind cu adevărat im profund credincios şi umil slujitor al Stăpânului a tot ce există.şi noi . să o inoculăm în adâncul sufletelor tuturor oamenilor prin fenomenele produse de noi. primind cuvântul Divinului nostru Solar.Comunicări din Cer /3<? . nici poimâine. Va veni vremea când ştiinţa terestră va cuprinde şi ştiinţa metapsihică. înţelesul bucuriei este că fenomenele afirmate în Sfintele Evanghelii vor fi demonstrate prin experienţe şi religia ştiinţifică nu se va referi la „crede cele scrise acolo". templele religiei universale sau cereşti. dar îţi punem o condiţie: să le divulgi doar pe cele pe care ţi le vom desemna. rămânând în urma ştiinţei care probează totul. fiind om simplu.când studiile lumii Cerurilor vor fi predate în şcolile şi universităţile pământului. omul nu va putea distinge sursa vorbirii sale. dar trebuie să înţelegi că deocamdată nu se pot dezvălui multe din cunoştinţele lumilor noastre. Atunci nu se vor mai putea ocupa cu aceste practici decât cei care au studiat şi cercetat Adevărul. ştiinţa duhurilor. Câtă vreme omenirea se află. nu va mai satisface sufletul. şi a existenţei unei ierarhii spirituale nespus de strălucitoare.alinătoare şi însănătoşitoare de suflet. şi pe acelea le vei împărtăşi doar celor ce vei crede că merită să-şi hrănească sufletul cu asemenea cunoştinţe sfinte. ci într-un viitor foarte îndepărtat.entităţi spirituale . Insă fenomenul este bine definit şi pe deplin convingător când mediumul. vor putea oficia şi conduce templele. ştiu că eşti un aprig iscoditor al tainelor cereşti. de natura şi fenomenele ei. făcându-se Om. întâi s-au întrupat profeţii şi în ultimul moment Ioan Botezătorul. Va dispare frica clericului . Cele comunicate acum nu se vor înfăptui nici mâine. să găsească suflete pregătite. o religie a religiilor. religia teoretică trebuie să fie baza existenţei sale. iar religia actuală. pentru că omenirea pământului nu a ajuns cu evoluţia până la faza în care să poată lua cunoştinţă de tot ce tu ne întrebi. dacă este a lui sau a noastră. pe o treaptă inferioară de cunoaştere. pentru a răspândi o religie universală. Iată pentru ce acum. în milioane de temple se proslăveşte azi numele Celui coborât din înălţimea Sa divină. prin demonstraţia făcută prin mediumi. că ştiinţa Cerurilor îşi va face intrarea în templul ştiinţelor pământeşti. Aşa s-a petrecut şi în Iudeea în veacurile îndepărtate.învăţătură . pentru a dovedi existenţa altor materii şi forţe decât cele fizice. ne străduim să restabilim strălucirea religiei de altădată. Religia ştiinţifică va proba afirmaţiile sale prin experienţe.albinele universului trebuie să strângem polenul şi nectarul de la florile Cerului . licenţiaţi în parapsihologie. fiind nevoită să se reformeze. Auzind un medium în transă vorbind despre un subiect oarecare.oameni trupeşti . Omul evoluează pe mai multe planete şi sisteme solare Dragă frate. cu toate erorile şi lipsurile lor. Vedem râvna ta şi Cel mare a aprobat să iei cunoştinţă de multe din ele. Ştiinţele actuale. ştiinţifice. . care a propovăduit şi pregătit lumea. Ştiinţa va merge mână în mână cu credinţa. templele religiei religiilor. Cel mai dârz sceptic va trebui să se încovoaie în faţa faptului şi va admite că altcineva a vorbit despre acele cunoştinţe înalte sau în limba vorbită în alte timpuri şi ţinuturi. pentru ca atunci când va veni Cel ce trebuie să vină. ca şi în alte cicluri.nu prea îndepărtată . cunosc vieţile tale din veacuri. voi . căci fondul fiind ideea. cu desăvârşire străine sufletului său. Va veni vremea când numai cei cu studii universitare îndelungate. conform celor comunicate de sus. Suntem fericiţi că oamenii de ştiinţă ai pământului au început să se ocupe de lumea noastră. iar sufletul său se va cutremura la ideea că va plăti prin suferinţă încălcarea legilor eterne. necunoscută de el.că se naşte o sectă. sau despre probleme abstracte. conform legii progresului. şi în plus. Dar totuşi. Atunci alături de teorie va exista şi laboratorul de cercetări spirituale. Atunci templele metapsihice. De aici greutatea de a distinge originea terestră sau spaţială a unei idei. obţinând o diplomă legală asemenea medicilor. pentru Cel ce urma după el. care să lumineze lumea prin scrisul sau vorba lor. parapsihologia. ca fiind absolut reale. ea poate fi emisă de duhul mediumului sau de un duh liber din spaţiu. şi atunci omul se va încredinţa că cele comunicate sunt adevăruri cereşti. dispărând bariera dintre biserică şi laborator. fiind şi el fericit că cele citite prin cărţile sfinte le-a văzut şi auzit cu propriile simţuri. ştiinţa iniţiatică. Nu există muncă rodnică fără oboseală şi adversităţi.să le transformăm în miere . i se întăreşte raţionamentul. va vorbi într-o limbă sti'ăină. se vor umple de credincioşi. sunt luate de bune şi toată lumea crede în ele.îngeri de toate gradele . Cu cât omenirea îşi va ridica înţelegerea şi conştiinţa. Deocamdată ne silim să formăm doar câţiva antemergători. ca împlinire a celor anterioare.

Dar în afară de această exemplu Adam nu e un mit. îl cunoşti bine ca duh. Ele ne-au spus că nu s-au format deodată toate planetele acestui sistem. din vieţi trăite pe aiurea. să trăiesc pe toate gradele lor şi să cunosc diferitele feluri de vieţi. ci un adevăr. va trebui să emigrez de aici. Se cunoaşte de departe un negru de un alb sau de un mongoloid.tinere . pentru că nu o pricep. ci adevăruri mascate. şi atunci . vin pe această planetă duhurile de aiurea. au greşit mereu. mai evoluate. dintre oamenii albi îi deosebim pe semiţi de arieni. pentru ca mai târziu să treacă pe alte corpuri cereşti. Am să-ţi răspund: pentru că nu au sosit deodată pe Pământ şi pentru că au venit fiecare de pe altă planetă. Dar a ajuns el oare Superiorul acestui glob evoluând pe el de la începutul creării globului şi până acum? Nu. sosite aici. cu care au venit de pe acea planetă pe Pământ. pentru studiile lor. Răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. sosit aici împreună cu ceata mea. Aşadar fiecare din ele au alte cunoştinţe şi o altă evoluţie. Semiţii sunt spirite evoluate. ori pleacă de aici mai departe. îţi răspund: se urmează şi una şi alta. în facultăţi spaţiale superioare evoluţiei pe care o putea face pe Pământ. din alte sisteme planetare. de la cel inferior . Fiecare rasă a venit de pe o anumită planetă. duh.curios . Azi voi faceţi studii etnografice şi constataţi că pământul este populat de mai multe rase de oameni şi că fiecare are mai multe feluri de naţionalităţi. Pe o altă planetă voi învăţa alte lecţii.nu le interesează. Dar să nu crezi că terminând stagiul meu pe acest glob am atins ultimul termen al evoluţiei acestei planete. nu voi ajunge guvernator planetar.întrupaţi sau destrupaţi . avem cuno ş tin ţă de Biblia nescris ă a evreilor. dar coborât în trup nu îl mai ştii. avem dezlegarea să-ţi dezvăluim aceste taine. ci unele sunt mai vechi iar altele mai noi. pentru a le cunoaşte şi ca om trupesc. Acum plângem pentru că am plecat de la bine şi am venit aici la rău. Pe baza legii evoluţiei. el ne spune: „Din cutare planetă. şi rămânând până la terminarea evoluţiei sale. De aici deducţia că fratele cel mai tânăr al Pământului este cel mai apropiat Biblie scris ă . Una din legile de seamă ale cosmosului este legea evoluţiei. sunt un pelerin al acestui glob. îţi vine în minte ceva vag. ca să pot fi avansat abia la gradul de înger. Aici voi face un fel de şcoală. Deoarece gradul evolutiv ţi-a permis ca duh să le ştii. Nu cunosc amănunte privind evenimentele petrecute pe Pământ în alte vremuri. deoarece evoluţia cere o şcoală vastă.până la cel superior. oricât timp voi şedea pe planeta Pământ.se face după anumite norme.140 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte Ne întrebi dacă omul e obligat să evolueze pe toate planetele sistemului acesta. Cel care îţi dictez acum. s-au îndepărtat de soare. iar eu sunt dator să le cunosc pe toate. Orice trecere . şi se întrupează formând diferitele rase ale Pământului: rase de trupuri pe pământ şi rase de spirite în Cerurile noastre. Spiritele vin stoluri. Din capul locului îţi afirm că nu toţi locuitorii Pământului . şi în plus plângem pentru că unii am fost forţaţi să plecăm şi alţii dintre ai noştri au rămas acolo. de pe ce planetă a sosit aici. ca să pot ajunge şi eu. Atunci s-a făcut o selecţie şi cei mai greşiţi au fost aduşi în iadul planetei Pământ.care trăiesc în condiţii diferite. unde eram fericiţi. pe alta superioară. dar oameni fiind. Descrierile din Tora nu sunt basme. din înger. Există atâtea feluri de planete. Pe măsură ce au îmbătrânit. Ea nu se poate termina pe acest glob. Semiţii constituie cea mai nouă migraţie de popoare ale Pământului. Situaţia se repetă în evoluţia oricărui duh uman. depinde de gradul evolutiv al duhului. şi cine ştie prin câte planete va trebui să colind.vrei un răspuns al nostru. să se cuminţească şi să se ridice în înţelepciune şi în respectul legilor divine. Desigur că v-aţi întrebat de ce această deosebire.au venit de pe aceeaşi planetă. veacuri şi veacuri. cu atâtea constituţii materiale. voi da un exemplu. dar am aflat câte ceva de la marile duhuri conducătoare ale Pământului. care meritând raiul acelei planete au rămas pe ea. chiar de ar sta duhul aici un miliard de ani. De ce s-au format aceste rase? în ele se poate întrupa orice spirit? îţi răspund că fiecare rasă aparţine unor duhuri. pentru ca la para arzătoare a unei vieţi hulite. ştim de unde a venit. în fruntea tuturor duhurilor planetei Pământ se află Guvernatorul terestrian. sau evoluţia lui poate fi continuată pe alte planete. Ca să învederez această idee. cunoscută doar de duhurile superioare. sosite pe Pământ de pe o anumită planetă. îţi va răspunde orice mare spirit de aici." Multe ne spun aceste duhuri din trecutul lor de pe acea planetă. Prin urmare. Orice spirit al planetei Pământ. Pe duhurile mici . Dacă întrebăm pe un semit de unde a venit.de pe o planetă pe alta sau de pe un sistem pe altul . suveranul unei planete. el fiind o căpetenie-duh. Când eu. Este adevărat că toate planetele au locuitori . iar studiul ei le procură o deosebită satisfacţie şi fericire.canibalul din Noua Guinee . de la crearea lui. simbolice. stoluri. voi termina şcoala acestei planete. Este necesar să fac şcoala tuturor felurilor de grade de planete din univers.cereşti sau pământeşti . El a venit cu gradul lui format pe alte planete ale universului. pentru că sunt de diferite evoluţii. să devină ca fraţii lor. care cuprinde multe adev ă ruri. A ş a de . De asemenea. pentru că nu am trăit pe el.

Spuneam că fiecare rasă a venit de pe o altă planetă. Ele nu se pot întrupa aici.Comunicări din Cer 141 de soare. Totul se conduce după anumite Norme divine şi nimeni nu le poate înlătura. Marii noştri „cărturari" ne spun că cei care ne conduc acum sunt veniţi aici de pe o altă planetă. pentru a sălbătici populaţia de acolo. că în afară de planetele cunoscute. pentru a trece pe o alta. pe care nu orice chinez îl poate citi. ci în cârduri numeroase. Totul e făcut pentru a afla. ai un limbaj mai bogat. şi acum există acolo forme umane. Muncă şi iar muncă. pieritoare! Dacă ar şti că numai comorile morale şi intelectuale. Rostul acestor simboluri este de a nu forţa marile entităţi să întrebuinţeze multe „cuvinte" . entităţi spirituale albe. dar în acest caz constituie cei mai înapoiaţi oameni ai pământului. ci cunoaşterea legilor şi împlinirea lor. superioară Pământului. în ce mare greşeală sunt oamenii trupeşti. luate în masă. vezi o forfotă. pe care cine ştie când . Fiecare planetă e o şcoală şi în clasele ei învaţă entităţile spirituale organizate după gradul lor evolutiv. unde se vor întrupa. alţii se destrupează. Există multe. pleacă pe o planetă inferioară Pământului. cu evoluţia şi mentalitatea ei. Totul e gradat în lume. Au existat şi pe ele oameni asemănători cu cei de pe acest glob. Stau. De exemplu. un duh din rasa neagră a terminat evoluţia completă a rasei sale. numai cunoştinţele sunt singurele bunuri. Când ai ajuns să cunoşti toate simbolurile întrebuinţate pe Pământ. Toate marile probleme sunt scrise în Cer cu litere.ca urmare a evoluţiei . din cauza inferiorităţii lor. şi acum. foarte multe cunoştinţe pe care trebuie să le aflăm şi a căror sumă l-ar zdrobi pe un duh mai tânăr. Cu cât eşti mai evoluat. pe care nu-1 va crede oricine.şi ca să nu fie înţelese de toate duhurile. printre voi. Nu bunurile materiale te vor elibera de şcoala terestră. după deşertăciuni. Frate. nu ar evolua deloc. dar au pierit de mult. alţii audiază diferite cursuri. duhul trece în rasa albă şi încetul cu încetul devine un membru al rasei albe. ci nevoia legii te conduce să descoperi şi să înveţi şi la şcoala altor planete pentru a înainta mai repede. care . din toate punctele de vedere. nu ne rămâne decât să ne ducem pe o altă planetă a unui alt sistem solar. De ce acest veşnic zbucium peste tot? Unii vin. dar legea evoluţiei nu permite să leneveşti milioane de ani în şcoala lui. iar pe cele mai depărtate trăiesc oameni superiori. învăţa şi progresa. îmi permit să-ţi afirm un mare adevăr. Numai că acest limbaj este scris asemenea celui chinezesc. rasele sunt durabile şi nu se pot amesteca. mai bine să treacă în rasa albă a acestei planete. ai terminat şcoala acestui glob. înveţi mai multe semne. Nici aici. Plecarea nu se face individual. Cei mari din rasa lui îl vor sfătui ca în loc să se desprindă de marea sa grupare cerească. care nu se poate compara cu acea planetă. Chiar şi pe Pământ duhul poate face şcoala de la a (alfa) până la to (omega). îngeri planetari. O dată expirat termenul acordat pe acest glob. Noaptea. semne sau simboluri. folosită de duhurile de pretutindeni. mentalul lor fiind prea neînţelegător încă. având o constituţie diferită de a oamenilor tereştri. are două căi: să treacă în rândul rasei albe a Pământului sau să părăsească această planetă. nu ar învăţa nimic. superioară Pământului. rămânând în Ceruri în legătură permanentă cu stolul său. dar legile evoluţiei nu o permit. cu aprobarea Conducătorilor Pământului şi cu binecuvântarea Celor din planeta unde vom poposi. ci pe a celor mai mici. de stolul său şi să plece aiurea. Când a trebuit să se facă revoluţia rusă. unde se află o rasă albă asemănătoare cu cea de pe Pământ. poţi pleca pe o altă planetă. Unii^ ajută pământenilor. Se înţelege că nu vom face şcoala marilor forţe de pe acea planetă. pe globul nostru. Pentru noi. populată înainte de formarea Pământului cu oameni foarte avansaţi. care nu pier niciodată. în spaţiul din jurul pământului există duhuri care observă viaţa umană de aici. şi deci. Uneori este permisă întruparea lor chiar pe pământ. alţii pleacă. nu se pot aduce orice fel de duhuri de aiurea. Pe planeta cea mai apropiată de soare trăiesc oameni inferiori. unii se întrupează. pe acel glob omul ar putea evolua de la a (alfa) până la <x> (omega). trebuie să plecăm pe o altă planetă. Un elev din clasa a patra primară nu poate urma anul patru de liceu. celor de pe Pământ. Cine poate citi aceste semne. adunând bunuri materiale pământeşti. există şi altele. n-ar mai face greşeala să alerge toată viaţa lor după averi şi onoruri. au fost aduse valuri de duhuri inferioare. Ca urmare a acestui sfat. este limba simbolurilor sau a semnelor. când va sosi vremea terminării stagiului nostru aici. Cum să duci un duh începător între locuitorii învăţaţi ai acelui glob? Duhul terestru nu ar pricepe nimic. necunoscute de voi. poate învăţa tainele Tatălui care le-a înscris în materia eterică a Cerurilor. pentru a merge mai departe. privesc şi ascultă iar după ce îşi mai lărgesc într-o oarecare măsură orizontul cunoaşterii. Primii creştini pentru a nu fi descoperiţi de necreştini întrebuinţau şi ei semne. pentru stagiul la care ai fost adus. E drept că.îi va avea şi Pământul. pentru a face loc altora.pentru a explica ceva . Din această cauză. o activitate neînchipuită. Scopul actual al evoluţiei noastre este să devenim din spirite planetare. Limba universală. când vii şi tu printre noi. dar cine ştie când vom atinge acest ideal. iar ca duhuri sunt socotite demoni elementali sau vampiri. Pe un corp ceresc superior nu se poate duce orice spirit al Pământului.

tot aşa căutăm şi noi să tragem concluzii din analiza fluidelor. oamenilor trupeşti. puţini cunosc. duhurile ^superioare. Întrebi un duh despre o anumită problemă şi el îţi va răspunde în măsura cunoştinţelor sale. că lumea nevăzută comandă lumii văzute vouă. După cum în lumea voastră luaţi două corpuri. Explicaţia acestui fenomen ciudat constă în faptul că deşi înotăm într-un ocean fluidic. după ce îşi fac opera. Fluidele intră în compoziţia corpului meu. din cauza slăbiciunilor omeneşti. într-adevăr. duhurile. Există un paralelism între lumea noastră şi a voastră. stârnind în ei porniri sălbatice. despre aceste combinări ale fluidelor. Parcă cei mulţi de la noi ştiu ce este sub ultimul lor înveliş fluidic? Totul în lume se reduce la ştiinţă şi neştiinţă. şi deci cu atât poate vedea o categorie de fluide în plus. După această lungă introducere. cu atât vederea sa este mai pătrunzătoare. de unde ştiţi că ele există?" Răspund scurt: după spusele mai-marilor noştri. pentru a-i scoate de sub influenţa binefăcătoare a duhurilor amice lor. pentru a-şi face şcoala evolutivă. Voi oamenii vă vedeţi carnea trupului vostru. cunoaştem gama nesfârşită a fluidelor şi ştim că ele sunt formate din particule sferice. fără a fi adăugate pur şi simplu unele peste altele. şi în lumea noastră avem o culoare. ci întrepătrunzându-se unele pe altele . căci pe când auzul stagnează pentru toate duhurile umane. O să vă pară ciudat. şi deci le văd şi le simt. Nu e vorba de culorile voastre. către bătrâneţe.care învăluie scânteia asemenea unor haine. Prin urmare. în lumea noastră se petrece altfel. văzul evoluează din ce în ce mai mult. aflate în raport cu evoluţia sa. Spiritele inferioare aud duhul superior care li se adresează. cu cât duhul este mai avansat. nu cunoaştem toate categoriile de fluide ce intră în compoziţia lui. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. Aceste duhuri primitive. deduceţi compoziţia diferitelor stele sau planete. galbeni etc. Mulţi nu ştiu. Prin urmare. două substanţe chimice. Bineînţeles. Dacă pentru noi moartea nu mai este un mister. înconjurată de o serie de fluide . să nu credeţi că dacă suntem spirite. într-o perioadă a evoluţiei noastre a trebuit să învăţăm proprietăţile fluidelor. dar trebuie să vă spun că duhurile au posibilitatea să se facă nevăzute spiritelor inferioare lor. Odată veţi înţelege că Cerul conduce pământul. dar că vederea e deosebită. Noi. e drept Combinarea fluidelor /\ . vreau să-ţi vorbesc despre ceea ce mi-am propus azi. Cu cât un duh e mai evoluat. Cum orice duh se compune dintr-o scânteie. Aşadar noi. Există şi pentru noi multe mistere rămase nedezlegate. oameni trupeşti. după cum nici voi nu vedeţi aerul în sânul căruia vă mişcaţi şi respiraţi.duhul va fi colorat după culoarea dominantă a fluidelor externe. ci de culorile noastre. E drept că cei neştiutori o văd pe dinafară şi nu ştiu că e formată din celule de diferite forme. După cum voi. Aşadar auzul e unic dar văzul diferă după gradul de evoluţie al duhului. după cum voi. în lumea noastră este ca în lumea voastră: ştim atâta cât vedem.142 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte au stat toată ziua şi noaptea pe lângă oameni. atât a celor în stare de agregaţie. fiecare fluid îşi are numele şi culoarea proprie. în lumea noastră. cât şi a celor în stare de libertate. fără de care n-am fi putut ajunge la acest grad. Natura fluidelor. S-ar putea ca cineva din lumea voastră să ne întrebe: „Dacă nu vedeţi toate fluidele. alţii negri. cunoaştem tot ce există în univers. însă până să ajungă la acest stadiu şi auzul a evoluat. prin măsurarea radiaţiilor electromagnetice cu ajutorul spectroscopului. care le văd şi le analizează. sunt luate şi duse în altă parte. duhul mineral are şi el auzul său. dar nu-1 văd. ştiinţa naturii formează un mister fermecător. captivant şi ne atrage la studiu. ori din compoziţia meteoriţilor. Regret că nu e momentul potrivit să-ţi pot vorbi. însă există probleme cunoscute de orice duh. tot astfel marii noştri savanţi chimişti combină două sau mai multe fluide între ele şi obţin o anumită substanţă eterică. măcar la un nivel elementar. până când vom mai avansa. suntem oameni cu un corp fluidic diferit colorat. cu anumite înfăţişări şi proprietăţi. bazându-vă pe metoda analogiei. Aşa de exemplu cel mai redus duh îţi va spune că auzul nostru este identic la toate duhurile Pământului. Unele fluide sunt atât de fine încât majoritatea duhurilor nu le vede şi nu le simte. proprietăţile şi combinarea lor formează o ştiinţă cunoscută şi pusă în practică numai de marile duhuri. din mulţimea de fluide aflate prin spaţiu. că este cu atât mai puternică şi mai subtilă. şi le combinaţi şi obţineţi alte corpuri. influenţându-i puternic. omenii trupeşti. aceste două simţuri încep să se reducă. sunteţi unii albi. Văzul şi auzul vostru este aproape acelaşi pe toată durata vieţii terestre. văzute de noi altfel de cum le vedeţi voi.

şi le spun: „Vedeţi acest meteorit? Ei bine. în combinaţiile substanţelor voastre constataţi doar ceea ce sesizaţi cu organele de simţ. Aşa vor muri toate planetele. ne spun că în jurul globului nostru nu se găsesc toate fluidele din cosmos. se va demagnetiza.va întreba omul trupesc. pământul rămâne în starea actuală.fierul acesta nu mai are fluid propriu. „Vedeţi . mai ridicate. văd fluidele d. în corpul meu fluidic. A zis .el va muri şi se va rupe în bucăţi asemănătoare acestui meteorit ce a aparţinut unei planete. dar corpul ei nu va putrezi .combinat. oamenii.continuă marele savant . 2. ce stau una lângă alta. Să ştiţi că atunci când pământul va pierde fluidul său propriu. Dacă punem pe foc vasul cu apă şi cu sarea dizolvată. Procesul este asemănător cu dizolvarea unei bucăţi de sare în apă." Uite că încetul cu încetai vă conducem în cunoştinţele noastre de chimie fluidică.care pentru mine e transparent ca geamul vostru . de orice grad ar fi. faceţi diferite combinaţii chimice. vedem diferit.f.de un duh destrupat.Comunicări din Cer 143 foarte redus. duhurile. Dacă le-aţi vedea şi aţi putea să-i luaţi de exemplu acidului fluidul său. iar fluidul propriu . De aici încolo evoluţia auzului stagnează.dar pământul are în spinare mase enorme de apă. că prin alte globuri. toate mineralele pământului au în sânul lor câte două feluri de fluide: unul propriu şi altul general. al universului. El a evoluat de la duhul mineral până la om. spaţial. risipite prin univers. Aceleaşi fluide ca ale mele sunt şi în corpurile voastre. Voi. fluide generale . cimentate prin acest fluid magnetic. E firesc să nu cunoaşteţi acest fenomen. Aşadar. c. Bătrânii noştri savanţi. cele superioare văd toată gama de fluide până la z.aflate şi prin alte corpuri cereşti şi regiuni ale universului. cum de nu-1 dizolvă? Cum de nu-1 demagnetizează?" Este adevărat că apa oceanelor şi mărilor îi fură o mare cantitate de fluid. Dacă o planetă n-ar mai fabrica fluidele sale proprii. veniţi de prin diferite lumi şi cu tolba plină de cunoştinţe adânci. apa evaporându-se redă fluidul absorbit sării şi acesta se reface la loc.ci vedem corpurile voastre fluidice ca şi cum aţi fi duhuri libere. nemaifiind reţinute. Toate duhurile umane. în fine. ar muri.cum putrezeşte trupul vostru . Unele duhuri văd numai câteva fluide . Când o planetă nu va mai emite acest fluid magnetic. Noi vă vedem. „Prin urmare. până se va pulveriza şi apoi se va risipi în spaţiile siderale. Da. în stare solidă. Când cade pe pământ câte un meteorit din spaţiul cosmic. nu ne mai înşelăm. Apa a absorbit în masa ei magnetismul sării. Voi ştiţi că . se găsesc fluide necunoscute pe Pământ. cei mai avansaţi.ci se va sfărâma în părţi din ce în ce mai mici. particular. se vor risipi şi ele în spaţiu. ştampila sa . aflat în tot universul. încetul cu încetai. Noi. şi după ce cunoaştem toate însuşirile şi proprietăţile lor. vor auzi deopotrivă. Spiritele inferioare nu prea pot deosebi duhul întrupat . altele. au ajuns la concluzia că pământul are în jurul său două serii de fluide: \. b. toate corpurile terestre au în masa lor şi un fluid general. cu anumite culori şi proprietăţi. în el se găseşte fier. Când combinaţi două substanţe. rămânând pe fundul vasului. şi în acelaşi timp de a se opune atracţiei soarelui sau altor corpuri cereşti. Auzul a evoluat la duhul vegetal. O dată ce le vedem. Toate planetele îşi au fluidul lor propriu. Rolul fluidului magnetic propriu este de a reţine într-un tot unitar mineralele globului terestru. nu mai facem nici o confuzie între un duh destrupat şi un duh întrupat. auzul a atins culmea evoluţiei sale. dar nu vă vedem trupul . fierul are fluidul propriu A.va zice acest om . carbonat etc. ca şi culorile spectrului solar. dar producând mereu acest fluid magnetic propriu. orice corp solid se dizolvă dacă este pus într-un lichid ce are puterea de a-i lua fluidul magnetic. pentru că nu vedeţi fluidele. combinat cu fluidul general B ". Din studiile făcute asupra fluidelor acestei planete. ne apucăm să le studiem.la fel ca această bucată de fier . către exterior.sulfat. Toate celelalte fluide ale pământului. începem să le combinăm în vederea aflării marii taine şi anume cum a creat Tatăl lumile. ci numai alăturat. sarea se dizolvă în apă pentru că a fost demagnetizată?" . şi de aici înainte îşi urmează ascensiunea până la înaltele grade de Duhuri divine. aţi combinat şi cele două fluide proprii şi aţi dat naştere unui produs fluidic.sosit noaptea prin spaţiu . care s-a fărâmiţat şi moleculele ei s-au răspândit printre moleculele apei. aţi constata că el doritori de cunoaştere. Rolul acestui fluid în existenţa unei planete este de a o transforma într-un magnet uriaş. de unde este emis.Pecetea sau Ştampila cu care Tatăl a binecuvântat creaţia când a făcut-o. Prin combinarea unui acid cu un metal obţineţi un corp nou. Prin urmare. Fluidul general îl numim Fluid divin. „Bine . Noi. menţinută până când va produce acest eter magnetic.particulare globului nostru. formând oceane şi mări. Fluidul propriu este fabricat în central planetei noastre. numit sare chimică . ce nu vor mai avea puterea să-şi reînnoiască fluidul magnetic. Pe lângă fluidul propriu. fluide proprii . e.a. marii savanţi cereşti îşi adună elevii. s-a mai accentuat la duhul animalelor şi a culminat la duhul uman. dar să nu credeţi că e combinat ca în lumea trupească. Toate felurile de fluide din natură Tatăl le-a pus şi în sânul meu. Noi vedem că orice corp este însoţit de un fluid propriu. toate îl fabrică şi-1 emit din interiorul lor. Fenomenul văzului diferă.

Trebuie să-1 lepăd pentru că altminteri globul acesta nu-mi va permite să-1 părăsesc. ştim. . care va părăsi Pământul după împlinirea misiunii sale. între altele pierde fluidul său magnetic. când moare un om. Domnul Solar a înviat morţii de se minunau toţi evreii. Cu toţii poartă o culoare specifică.ştiind că orice substanţă. Când soseşte pe o planetă. . Fluidul a reparat. nu mineralul. că avem în faţă un întrupat.aflat sub dependenţa corpului vital . formată dintr-un fluid care-1 învăluie ca o haină.Dar această culoare? . Acesta este fluidul planetar. Graţie acestei haine mă pot mişca în sus. ordonându-i să intre din nou în trupul său remagnetizat.144 Din tainele vieţii şi ale universului . ci indirect.Dar aceasta? .Aceasta e culoarea fluidului planetei unde am locuit în alte vremuri. voi dezbrăca învelişul fluidic al planetei Pământ. ori a venit să facă şcoala acestei planete prin numeroase întrupări. Să nu credeţi că o dezbrac ca pe o haină de stofă. şi spiritul nemaifiind reţinut. duhurile superioare. la dreapta şi la stânga. mă voi înălţa până la zona periferică a Pământului şi numai acolo mi-o voi dezbrăca.Dar această culoare. universică şi cosmică. Am spus că scânteia este înconjurată de o combinaţie de diferite fluide. în jos. a vivificat şi a dat un impuls nou corpului vital. In afară de fluidele proprii mineralelor. şi care constituie pentru duh ştampila sa divină sau hainele sale divine. în fine. cu care m-am îmbrăcat când am sosit aici. şi fluidele proprii duhului. în acest scop.Ce s-ar fi întâmplat dacă din greşeală pierdeai sau lepădai fluidele proprii planetei tale? Nu te-ai mai fi putut întoarce pe ea? . Fiecare fluid planetar îşi va avea culoarea deosebită. Dar duhul are în corpul său. duhul mai are şi alte haine fluidice: haina solară. nu produsul farmaceutic v-a însănătoşit. Acum . . ori a venit să asculte cursurile marilor noştri savanţi şi apoi va pleca mai departe. După aceste explicaţii. când. Acest fluid este legătura dintre mine şi planeta Pământ. vegetalele şi animalele pământului. graţie cărora uneori vă faceţi bine. căci Creatorul le-a dat şi numai El le poate dezbrăca din jurul scânteii. orice corp este însoţit de un fluid propriu .Dar de ce nu ai lepădat complet hainele fluidice ale planetei de unde ai sosit? . ci trebuie să fac o serie de operaţii cu ajutorul cărora desprind fir cu fir fluidele acestei planete dintre particulele celorlalte învelişuri ale mele. sau particular. El nu făcea decât să redea trupului mort magnetismul pierdut şi prin puterea Gloriei Sale să cheme duhul evadat.şi apoi m-aş fi dus cu^uşurinţă în planeta mea.De ce trebuie să-1 lepezi? . fără de care nu s-ar putea mişca şi trai în atmosfera fluidică planetară. pretutindeni. fără a putea fi demagnetizate de nimeni.asemănătoare cu cele întâlnite în mineralele. Dacă ne adresăm unuia dintre aceştia şi-1 întrebăm ce înseamnă o anumită culoare? el răspunde invariabil: . înainte şi înapoi. apa rămânând limpede. Hainele divine vor fi purtate o veşnicie. duhul peregrinează din planetă în planetă. în cantităţi foarte reduse. sau magnetic al vostru şi din acel moment trupul . M-aş fi dus mai întâi în soarele de care aparţine planeta mea. prin decantare. în afară de haina planetară. Se produce un fenomen analog cu limpezirea unei ape tulburi. Duhul soseşte pe planeta noastră din diferite motive: ori este un misionar. Aşadar. pe care nu-1 confundăm cu un destrapat. între ele distingem două categorii: fluidele terestre . se depun particulele nămoloase. Noi. asemănătoare cu cea a corpului meu planetar? . să abordăm puţin şi corpul fluidic al spiritului uman.Aceasta e culoarea fluidului planetei pe care locuiesc de multă vreme. pământul mai are în jurul său o atmosferă fluidică.Ba da.Acesta e fluidul planetei Pământ.s-a făcut bine. . şi acolo aflându-se toate fluidele planetelor sale. ci fluidul care îl însoţea.Pentru că nu m-aş mai putea întoarce cu uşurinţă pe planeta mea. . Când va fi să plec de aici.aflaţi că atunci când sunteţi bolnavi şi luaţi medicamente. cu toate formând un glob fluidic în jurul hainelor divine ale scânteii. după prezenţa fluidelor proprii ale Pământului. . el este obligat să îmbrace fluidul planetar propriu acelei planete. totdeauna el este însoţit de fluidul său propriu. şi din fluidele tuturor planetelor pe unde a trecut. aş fi luat cantitatea de fluid necesar. Această ştampilă sau haină divină reprezintă pentru duh ceea ce pentru globul pământesc este atmosfera sa fluidică planetară. se eliberează din catenele trupului său. vegetalelor şi animalelor acestui glob. mj-aş fi îmbrăcat cu el.A dona carte nu mai atacă nici un metal sau oxid metalic cu care vine în contact. dezbrăcându-1 când voi pleca. Toate duhurile care trăiesc în jurul globului terestru trebuie să aibă în jurul lor o haină alcătuită din acest fluid. scânteia este îmbrăcată şi cu cele trei haine primite în Sfera divină. . dar nu direct.Este culoarea sistemului de unde am venit. Aşadar în orice stare s-ar afla un corp din lumea voastră. în lunga sa şcoală.

s-ar putea naşte în mintea cititorului gândul: „Bine de mine. materialiştii Cerului. entităţile spirituale superioare ale Cerului. dar duhul prin intermediul corpului planetar vede corpurile şi fiinţele eterice sau fizice. la mii de kilometri depărtare de suprafaţa pământului. dar cred că pentru azi a sosit momentul să închid robinetul cugetării mele. Nu mi-am terminat expunerea. De ce nu este văzut? Deoarece corpul său solar este format dintr-un fluid cu mult mai fin decât fluidul planetar. Un duh venit din Soare .spun asemenea elevilor din şcolile voastre: „De ce să mai învăţ şi cutare materie. căci Tatăl nostru are nevoie de savanţi. şi alta jos la voi. nu poţi să pleci oricând. căci pe drept cuvânt ştiinţa Cerurilor este infinită. La periferia fiecărei planete din sistemul nostru se găsesc . pentru a-mi continua. s-ar putea. Mulţi dintre noi . Asemenea învoiri sunt foarte rare şi date numai în vederea unor misiuni. cum ne vom aşterne de sus. Nu putem să ne ducem întotdeauna să le audiem. fără'a putea dezerta de la şcoala amară a acestei planete. nu. nu avem preocupările materialiste ale entităţilor inferioare. şi pe urmă voi face un voiaj de plăcere prin toate planetele sistemului nostru. şi până la viitoarea reîntrupare voi da o raită şi prin alte meleaguri ale universului". îţi răspund eu.vedeţi tot ce e format din această materie semieterică. preocupări materialiste ne răpesc mai tot timpul şi abia ne rămâne vreme să ne completăm studiile. să scape de întrupările de aici! Cunoştinţe referitoare la natura fluidelor. adevărate paradisuri faţă de această planetă a suferinţei necurmate. Cu ajutorul corpului vital . lucrători în via Sa infinită". pentru că unele sunt mai fine chiar decât cele care intră în constituţia corpului meu spiritual. nu-ţi poţi face studiile în Cer?" Ba da. studiile întrerupte de mult timp. înveţi miliarde de ani. cu anumită învoire . Dar veţi spune că aţi auzit că unele duhuri se duc în Marte. dar pe el nu-1 vede nimeni. Ei. pentru că ni s-au dat anumite misiuni de îndeplinit. voi pleca şi voi vizita tot Pământul. de aici din Cer. nu pleci. De aici concluzia: un corp grosolan nu vede un corp mai subtil sau mai fin. nu vei şti să o dezbraci pe cea de aici. Etericul nu vede fluidul planetar. îl îmbracă cu fluidul planetei dorite. Dar spiritul trăitor pe acest glob mai are în jurul său şi o învelitoare fiuidică planetară. Viaţa e viaţă şi ea trebuie trăită şi aici. şi nu poţi învăţa toate fluidele din jurul pământului. atunci ce te faci? Până nu înveţi. Dar nu putem ieşi dintr-o gravă dilemă: nu poţi pleca de aici. un vehicol planetar. pe pământ. Pentru că mâine trece vacanţa stării de spirit şi trebuie să ne coborâm iar la viaţa terestră. ca şi jos în nămolul cărnii. ca să poţi pleca. şi aceste misiuni şi. copii.Comunicări din Cer 145 Dar pentru că veni vorba de un duh care umblă din sistem în sistem şi din planetă în planetă . auziţi şi vedeţi lumea fizică. la fizica şi chimia lor.trimise de Soare . Oameni suntem şi noi. Prin urmare. pentru că deşi ai câte ceva din fluidele celorlalte planete ale sistemului nostru. pentru a ne duce prin planetele îndepărtate ale altor sisteme solare.format dintr-o materie semieterică . şi nu vei avea destul fluid al altei planete. care contribuie şi la avansarea noastră. care cere multe şi mari pregătiri. Venus sau o altă planetă a sistemului nostru. Atunci cu toţii ne consacram muncii. şi vezi la urma urmei că tot nu ştii totul. care se întreabă: „Unde-mi voi stabili viitorul culcuş? Cât mai este până mă voi întrupa? Cum să-mi croiesc destinul?" Noi ne gândim cum să facem să terminăm cât mai curând şcoala acestei planete. trebuie să-mi fac toate legăturile terestre. aşa vom „dormi" jos. după ce-1 va dezbrăca de fluidul planetei noastre. Totul a provenit din concentrarea fluidului primordial Cu ajutorul trupului vostru simţiţi. Să . până nu ai învăţat toate lecţiile acestui glob. Fluidul şi proprietăţile sale este un mare capitol al învăţăturilor noastre aici pe Pământ.obosiţi şi plictisiţi de atâtea studii . Câţi n-ar da să fugă aiurea. Nu. se dau periodic. Dar vei spune: „Bine. apoi trebuie ca o mare foiţă spirituală să-i dezbrace haina planetară. duhul inferior nu vede duhurile superioare. şi acolo. când îmi voi lepăda acest trup şi voi deveni spirit liber. mai departe. Noi. căci. înveţi.vede toate duhurile terestre. ele cum s-au putut duce? Mai întâi se cere o aprobare specială. Nu vei avea putinţa să te plimbi. jos. în acest scop îl duce până la periferia atmosferei fluidice a Pământului. pentru a putea să te duci de exemplu în Marte sau Venus.toate felurile de fluide din jurul planetelor acestui sistem. Ambele sunt folositoare avansării noastre spirituale.bineînţeles. Iată taina pentru care duhurile Pământului sunt robii acestui glob. frate. încă de pe acum. dar una se învaţă la noi.prin urmare nu are corp planetar . Aşadar cu fizicul sesizaţi doar fizicul. la ce îmi va folosi?!" Până la un oarecare punct au dreptate rudimentarii noştri. frate. Bătrânii noştri cu vârste de miliarde de ani ne spun: „învăţaţi.

Dar cum să existe energie fără un piedestal material? Energia este mişcarea infinit de rapidă a materiei. Cunoştinţele obţinute dorim să le împărtăşim şi celor însetaţi după cunoaşterea formelor de viaţă subtile. vedeţi la suprafaţa pământului acest fluid roşu. de a îmbina religia teoretică cu practica ştiinţifică a Cerurilor. Astfel constituit. Noi. voieşte şi simte.că un frate al lor spaţial a murit. de unde am purces cu toţii şi unde ne vom întoarce după ce vom colinda prin tot universul. o trinitate. suntem un trei-una.A doua carte înveţi. duhurile. „Vi se pare că nu e nimic. că din fluide putem face orice în lume şi chiar să-1 desfiinţăm. Câţi nu s-au mirat şi n-au râs că spiritiştii. ca un trandafir sălbatic? Dar iată că îi răresc şi mai mult particulele. că nu-1 mai văd?" Da. Astfel se deapănă cunoştinţele noastre. ca o masă gelatinoasă. însuşi Creatorul. Unii oameni." Am auzit pe unii pământeni că se îndoiesc de puterea noastră. prin vrednicia sa spirituală. Duhurile mici. bineînţeles cu însuşiri duse până la infinit. deduc în simplitatea lor asemenea omului trupesc . Chiar şi scânteia mea e un fluid. dar poate chiar să le combine între ele. Din studiul făcut asupra fluidului. ce intră şi în constituţia fraţilor noştri mai mici? Iată lucrez cu puterile mentale şi ale voinţei mele asupra acestui fluid şi îi răresc particulele componente. obţinând diferite feluri de materii fluidice. Vedeţi acum că nu mai are culoarea roşie aprinsă. orice fluid este o materie. Un nesocotit fudul chiar a bravat. lui. în acea parte a Cerului! Ce vedeţi?" Ne-a întrebat o mare entitate spirituală. El nu ştie că prin intermediul fluidelor îl putem însănătoşi sau îmbolnăvi. în şedinţele lor de fenomene. acolo viaţa este fericită. fraţilor. prin urmare şi ea este o materie. e constituit dintr-o materie. Ordin ni s-a dat din Sfera divină să întemeiem pe pământ o religie ştiinţifică. dar totuşi este viu.aşa ştie. i-am răspuns. el nu cunoaşte că totul. Cu această ocazie se poate întâmpla ca un duh să-şi dezbrace complet haina veche. Vedeţi că acum abia mai puteţi observa culoarea roză? Prin urmare. entităţi fluidice. a entităţilor spirituale. e drept. potrivit mediului destinat duhului să-şi ducă viitoarea existenţă. au murit pe pământ. nu ştiu că din mâinile lui iese un fluid cu anumite puteri. identică cu a mea. ori îl adoarme în vederea unui anumit scop?" Se miră şi se îndoiesc. defluidizându-i trupul. o materie vie. care gândeşte. a rezultat că acesta nu are posibilitatea să gândească şi să judece ca duhul. care au auzit câte ceva despre noi. se ţin de mână. dat fiind faptul că suntem fluidici şi lucrăm cu fluide. dacă adaug o cantitate mică din fluidul. sărmanul meu frate mai mic nu-1 mai vede. obţinând o alta mai fină. neştiutoare. însă. ne consideră făcuţi din ceva imaterial. a unor particule materiale infinit de mici. din care cauză fratele său nu 1-a mai putut vedea. experimentală şi iniţiatică. Fraţii noştri mai mari ne spun: „Fraţilor. pentru că şi ele când şi-au părăsit trupul.146 Din tainele vieţii şi ale universului . deoarece cunoscutul său. iar pe ele trăiesc oameni tot atât de moi ca şi pământurile acelea. exigenţele vieţii sunt prea puţin materiale şi oamenii întrupaţi îşi văd fraţii spaţiali şi aud graiul lor. prima noastră preocupare este să studiem mediul unde ne ducem traiul. trupul are o existenţă mult mai lungă decât pe Pământ. când plimbându-le în lungul tmpului unui om slăbit de o boală oarecare îl vindecă. diferite celor fizice ale Pământului. Aşadar. Am citit în gândul multor oameni întrebarea: „Ce poate să iasă din mâinile magnetizatomlui. a fost făcut din fluid şi de către Forţe fluidice. dar acolo e Centrul infinitului. Fiind fluidici şi trăind în sânul materiilor fluidice. Dar caracteristica esenţială a fluidului este de a-şi apropia sau asocia particulele. Departe de centrul creaţiilor se află corpuri cereşti făcute dintr-o materie ca o alifie. Au râs pentru că sunt ignoranţi! Nu ştiu ce rezultate uriaşe se pot obţine prin utilizarea fluidelor! Fluidul întreţine viaţa trupurilor tuturor fiinţelor de pe pământ. a făcut totul prin condensări şi multiplicări ale materiei Sale constitutive. Ea are menirea de a forma legătura dintre religie şi ştiinţă. simţitor şi cu o mică doză de voinţă. şi să fii numai urechi. chiar el. „Priviţi. dând naştere la urma urmei tuturor corpurilor cereşti şi Fiinţelor de pe ele. fluidele au proprietatea de a se condensa şi dilata. . acolo se află Creatorul prim. pentru că nu văd nimic. dar cu ce? Nu ne rămâne decât să audiem cursurile mai-marilor noştri. Ce eroare! Totul în lume e făcut din materie. Am aflat că unii învăţaţi ai pământului afirmă că materia fizică este energie concentrată. Acolo vom merge şi noi odată. Duhurile neştiutoare vor trăi cu această părere până într-o zi când li se va explica faptul că nu există propriu-zis moarte. Un duh mai mic veni la mine şi mă întrebă: „Ce-o fi cu fratele-duh cutare. Cauza primă — Tatăl. a fluidului. căci şi la noi se potriveşte vorba voastră: „Popa nu toacă de două ori pentru o babă surdă". când anumite forţe lucrează asupra lor. Avem misiunea să răspândim în lume ştiinţa Cerului. Nu vedem nimic. pot călători prin întregul univers. aflat în toate astrele. Fiinţa Primă. aşadar scânteia mea divină este o treime. văzând îmbrăcămintea veche plutind câtă va vreme fără direcţie prin spaţiu. ci roşie deschisă. spunând că ar vrea să vadă ce putem să-i facem noi. ci dezbrăcări de haine. a fost avansat şi ca urmare şi-a schimbat învelişul fluidic cu un altul mai fin. Puterea mea nu numai că le dilată sau contractă. aşa vorbeşte. puternicul om trupesc! Sărmanul ignorant . crezând în existenţa noastră.

lămurindu-se mai bine rostul vieţii şi a responsabilităţii conduitei. sau mai exact în ştiinţa viitorului. căci timp de 40 de zile El a trăit asemenea acelor personaje de care se vorbeşte că ar trăi în Tibet. prin puterea lor mentală. şi acea Fiinţă a fost întrupată şi cunoscută de atunci şi până acum. S-a dus Isus să se arate arhiereilor. tot astfel aceşti iniţiaţi ai Pământului nu pot trăda secretele entităţilor spirituale superioare. în momentul materializării sale este înconjurat de milioane de duhuri . sub numele de Isus Christos. dar totuşi îţi voi spune câte ceva.toate mari savanţi ai Cerurilor.în ştiinţele cereşti. A fost o automaterializare întocmai a fostului său trap. oameni al căror trap nu este conceput după legile cunoscute ale formării trapului. Materializarea din Tibet IVlă întrebi dragul meu frate dacă este adevărată afirmaţia unor teosofi. cunosc o entitate spirituală. dar ele există numai pentru anumiţi oameni. în Tibet. a transpirat ceva în lumea budhistă. Marii noştri conducători au primit autorizaţia de a ne lumina în privinţa tainei coborârii Domnului nostru pe Pământ. chiar trecând prin lume. încă necunoscute vouă.bea. Să nu vă miraţi când afirm că. de unde acel ceva a fost preluat în mod denaturat de secta teosofilor. care în scopul realiz ă rii unor experien ţ e se materializează în chip de om complet . participanţii la aceste experimente. Voi nu cunoaşteţi încă tainele lumilor fluidice. în Templul comuniunii omului cu Divinitatea se vor pune bazele corespunzătoare ale existenţei spiritului. şi anume că ar trăi prin regiunile munţilor Himalaia. ţinându-se de regulile anticilor iniţiaţi. adevăraţi savanţi . în Europa şi Asia răsăriteană. care începe să fie coaptă pentru asemenea cunoştinţe înalte. în locuri ferite. repetat de sute de ani pe pământ. şi atunci nimeni nu va mai îndrăzni să nege' existenţa noastră. în unele din sectele budhiste din Tibet. Ei ştiu că asistă la o serie de experienţe ale înaltei entităţi. Aceşti savanţi în ştiinţa trecutului. au crezut că este absolut identic cu Cel pus pe cruce. ascunse în munţi. mănâncă. Nu ştiu cum se face. Isus s-a arătat numai celor cărora a considerat El că e necesar. căci iar fi nefericit prin prezenţa Sa. se întreţine cu cei prezenţi. asistenţii experienţelor lumii cereşti. ferit de zbuciumul omenirii. cei care L-au răstignit? Nu. dar nu o fac pentru că sunt supuşi unui anumit ordin şi unei anumite discipline. Eu cunosc o singură Fiinţă care a realizat acest fenomen. să asiste la anumite experienţe şi explicaţii. care după ce se materializează.apare şi azi. pe când în realitate ele sunt fenomene naturale. Ei sunt într-o permanentă legătură cu lumea noastr ă cereasc ă ş i cu o mare entitate spiritual ă . Dragă frate. Ei sunt preoţi ciudaţi. şi prin ei am dobândit libertatea de a lămuri lumea europeană. Veşnic suntem cenzuraţi şi supravegheaţi. Preoţii savanţi. Asemenea fenomene vă par minuni. Oamenii aceştia ar putea produce fenomene şi fapte ce par minuni pentru omul de rând. Ştiinţa voastră oficială actuală a pătruns în multe taine ale antichităţii. Dar veţi întreba: „De ce se întrupează tocmai în Tibet?" Pentru ca moacei colţişor al pământului. se mişcă şi vorbeşte. Ei ştiu că mari duhuri spaţiale asistă la această experienţă de creaţie sau . dusă în veşnicie. Aceşti învăţaţi nu vor să răspândească învăţăturile lor oricui. după moartea trapului Său. unde se fac experienţe deosebite. nu s-a dus. care afirmă că le-au văzut şi au vorbit cu ele. să-L vadă în noua Sa ipostază. au puterea de a se feri de privirile profanilor. într-un corp ce pare carnal. Un asemenea fenomen s-a întâmplat după răstignirea lui Isus. Fiinţele despre care mă întrebi există în realitate. care . Dar credeţi că Isus i-a lăsat în întuneric? Credeţi că nu le-a spus prin ce fel de corp li se arată? Vă mărturisesc adevărul: Isus le-a spus totul. iar pe viitor va pătrunde şi mai adânc. dar marii noştri iniţiaţi se complac să se întrupeze acolo. ori lui Pilat. Nu era acelaşi. aceşti oameni au posibilitatea de a se face nevăzuţi faţă de oricine. După cum Domnul Isus nu s-a arătat decât celor a căror evoluţie o permitea. Să nu credeţi că aceşti experimentatori de prin pustietăţile Tibetului.Comunicări din Cer 147 In viitoarele temple ale pământului. aici sau oriunde prin univers. mai ales cele experimentale. ştiutor sunt şi totuşi nu am libertatea de a vorbi despre tot ce ştiu. Din aceste experienţe făcute în Tibet. Invizibil sunt. nu permit nimănui să se apropie de acest Adevăr. Au auzit ceva despre anumite materializări petrecute acolo. dar purul adevăr nu-1 ştiu nici ei. în Tibet există un laborator psihic. Când L-au văzut ucenicii Săi au crezut pentru un moment că-L văd pe Cel de pe cruce. când femeile plângând pe Cel răstignit şi văzând deodată lângă ele pe Isus. sunt ignoranţi ai pământului. iar nu în ştiinţa europeană.la anumite intervale de timp .

Să nu uitaţi că cel mai tare oţel a fost format de-a lungul miliardelor de secole. şi vom avea nevoie în viitorul apropiat de Lumină pentru a fi mai fericiţi. dar nu li se îngăduie. oameni trupeşti. bunicul meu. Aşadar sexul lipseşte în lumea spaţiilor cereşti. care în contrast cu fizicul tău oacheş. Dar spiritul întrupat a dat o asemenea formă materiei solide. căci mâine vom reveni jos în locul vostru. Dacă eşti în posesia unor cunoştinţe minime. de pe acum prezic viitorului meu tată. dar ni s-a dat învoirea să vă dezvăluim câte ceva. Omul a trecut prin trei faze în existenţ a sa pe P ă mânt Ştii bine că noi. o cvasi-materializează într-un volum mic. care mă vor umple de un farmec nespus. Te previn. Nu ni se permite să vorbim pe larg despre acest subiect oprit pentru omul trupesc. pentru a mă recunoaşte în această operă a cugetului meu. Noi. deşi este una din marile taine ale Cerurilor. O dată cu introducerea unei noi ordini de viaţă. De multe ori vă puneţi întrebări rămase fără răspuns. căci şi noi suntem curioşi ca voi. duhurile umane. nu suntem nici bărbaţi. ne adresăm celor ce ne-au depăşit cu şcoala lor. Noi dorim Lumină şi lucrare la lumina zilei. pentru restul zilelor petrecute în acest trap. Te asigur. prin viitorii mei ochi trupeşti. hrănindu-şi trapul pentru mai mult timp. Sărutări şi alintări divine îţi urez. în plus. marile călăuze ale lumii au nevoie de multe alte operaţii. din care e format şi Corpul divinului Creator. Mărturisesc că la revenirea mea pe pământ voi avea grijă să nu treacă viaţa mea terestră fără ca. Va citi lucrările tale şi toate cărţile bibliotecii tale.religia ştiinţifică. vor da probe de existenţa lor de dincolo de mormânt. pe care le va păstra cu sfinţenie. pe lângă experienţe se predau şi cursuri. spun în timpul vieţii lor că dacă vor mai exista după moarte. Iată o problemă arzătoare: De ce planta. după evoluţia prin care am trecut. şi pe noi ne arde dorinţa de a fi luminaţi asupra multor probleme. una feminină şi alta masculină? Primind răspunsul la această întrebare doresc să-1 împărtăşesc cu voi. deoarece hrana şi-o absorb din atmosferă. în stare fluidică. Dar să reţineţi bine că acelaşi duh trebuie să cunoască şcoala formei de viaţă a . In acel laborator din Tibet. va fi blond. introducerea noii religii . noua epocă de spiritualitate. şi cu toate acestea înţelepciunea Creatorului a stabilit ca vieţuitoarele fizice să aibă sex.148 Din tainele vieţii şi ale universului . frate. ş i pentru aceasta ne stau la dispoziţ ie dou ă căi: ne zbatem să aflăm adevărurile. Citind mai târziu aceste rânduri se va minuna când va auzi de modul cum au fost obţinute. tot din materia unică divină sau materia primă. să ştii că primul tău copil va fi un băiat. animalul şi omul e diferenţiat în două forme. diferenţiate în sex. pe care prin puterea lor spirituală o condensează. de acum ale mele. Fiecare urm ă rim s ă afl ă m ceea ce nu cunoa ş tem înc ă . acest laborator fiind înconjurat pe distanţe îndepărtate . pentru că pământul merge spre dezrobirea stării de azi. Mai întâi trebuie să ştiţi că în lumea fluidelor nu există forme pământeşti. mă voi bucura şi voi găsi în ele un puternic imbold de a mă ocupa de lumea duhurilor. tot astfel. Totul e voit şi orânduit de sus. se vor petrece fapte noi. azi copil: Tată. Eu citind peste mulţi ani de acum înainte aceste rânduri. direct prin noi înşine. trupul celor ce asistă cere prea puţină hrană fizică.care vei citi aceste rânduri.de sfere fluidice concentrice. ele ştiind să desfacă aceste oprelişti. Având în vedere viitorul. Milioane de ani apa oceanului nu a putut fi trecută de la un ţărm la altul. să nu recitesc aceste rânduri. frate. prin prefaceri succesive. fiind pe plan evolutiv 1&-0 distanţă de miliarde de ani de noi. sau dacă este imposibil.ca o cetate . După cum mulţi dintre voi. ei lucrează pe ascuns. duhurile suntem împărţite în diferite grade. iar furtuna ce va veni va aduce mari prefaceri sociale. ca să asişti la cele mai sublime experienţe realizate de duhuri pe pământ. că fiul tău cel mare se va interesa mult de opera noastră. mai prezic: Primul tău copil va fi un băiat. nici femei. în cea fizică. Noi. Pentru a te convinge pe tine . Omul sau animalul nu se naşte la întâmplare într-un sex masculin sau feminin. nu tot ce s-a scris de teosofi sunt exacte. tată al viitorului meu trup. încât a navigat cu ea de-a curmezişul apelor. ascultate cu smerenie de marii iniţiaţi de acolo. şi pentru a mă convinge şi pe mine . îndrăznim totuşi mai mult decât voi şi punem întrebări de felul: Unde locuieşte Creatorul? De ce nu ne permite să cunoaştem anumite adevăruri înainte de vreme? Ne frământă multe întrebări. poţi pătrunde prin zidurile sau sferele fluidice ale acelei cetăţi. pentru folosul vostru şi mai ales al nostru.care voi fi copilul tău. duhurile cu posibilităţi mai mari decât voi şi un câmp mai vast de cunoştinţe.A doua carte prefacere a materiei divine în ultima ei stare. In timpul acestor experienţe. Numai duhurile de un anumit grad pot pătrunde prin aceste bariere sau îngrădiri fluidice. Multe duhuri ar dori să asiste la aceste înalte experienţe de creaţii divine. de un nepreţuit folos cauzei noastre.

Templul viitor să fie luminat numai de Creator şi legile Sale. şi că în lumile fizice El a descompus stările cereşti în două forme: bărbat şi femeie. Două elemente sexuale contrare se uneau între ele şi generau oul. la fel ca bărbatul. fără ştirea omului. Dar acum chiar pe omul cât de puţin ridicat îl face să zâmbească. oamenii se cuplau câte doi. atât şi nimic care să amintească de sexualitate. Dacă a fost o vreme când simbolurile erau singura modalitate de a se transmite cunoştinţe şi informaţii. care conlucrează pentru viaţă şi progresul ei în veacuri! La orice vieţuitor femininul are o formă atractivă mai puternică decât masculinul. din veşnicie. să ne mai adăpăm la erorile de până acum. dar de data aceasta era bărbat şi femeie la exterior. şi ca o probă a ei. . ci să se spună ce se înţelege din aceste simboluri. Asemenea unor animale actuale omul trupesc. ca şi actorul pământului. Ei cunoşteau şi cunosc şi azi că Domnul Dumnezeu este unul. în urmă cu mii de ani.bărbat -şi 1-a aşezat în rai. cunoscute din cea mai adâncă antichitate de iniţiaţi. când omul era tare înapoiat. în acest scop a rupt din coasta lui o parte din care a făcut femeia. dădea naştere copilului. Am spune noi multe. pentru ignoranţi. Multe am vrea să vă mai spunem. tot androgină sau bisexuală. în această fază. Pe Pământ şi pe oricare altă planetă omul nu a fost de la început pereche. Iată un exemplu. Este adevărat că tot ce există în natură este condus. Forma aceasta bisexuală a durat multă vreme pe pământ. în diferite ţări apar şi azi hermafrodiţi. bisexual. pe care după ce se dezvolta îl năşteau.de-a lungul istoriei a mii de ani . primitiv. mai mare decât femininul. Le este frică şi lor ca nu cumva adevărul destăinuit despre sexualitate să aibă soarta cunoştinţelor care .Dumnezeu a făcut pe om după ştiinţa Sa infinită? Nu putea ca prin aceeaşi metodă să facă şi femeia? De ce să o scoată din coasta bietului om? Femeia este şi ea om. care prin dezvoltare. câte bazaconii s-au scris şi continuă să se scrie şi acum. Dumnezeu a făcut pe om . Aşadar. Fiecare om devenea mamă. Cât de interesante sunt problemele celor două forţe contrare. După schimbul de elemente sexuale. se forma în fiecare dintre ei fetusul.Comunicări din Cer 149 sexului masculin. Născătorul lua copilul venit în lumea fizică şi îl hrănea cu laptele produs de mamelele sale. Dorim ca problema sexualităţii să piară din învăţăturile teologice ale religiilor. De ce a făcut Dumnezeu pe Eva din coasta lui Adam?" Azi nu mai este permis să se ia litera cărţii aşa cum a fost scrisă odată. dar ne este teamă ca nu cumva preoţimea pământului. dar cenzorii de lângă noi nu ne îngăduie. să susţină că bărbatul care a greşit într-un anumit sens a fost pedepsit să se întrupeze într-o viaţă terestră. precum şi şcoala formei de viaţă a sexului feminin. se formau în interiorul trupului omenesc elementele sexuale masculine şi feminine. ci au fost amândoi într-un acelaşi trup. Cu câte erori se încarcă mintea copiilor în şcolile primare. de bărbat şi femeie. adică era prevăzut cu organe genitale femeieşti şi bărbăteşti. încât să servească anumitor interese. şi El este pozitiv şi negativ.ar întreba cineva preotul . Se poate o expunere mai naivă decât aceasta? O fi fost frumoasă povestea asta odată. pe toate planetele lor. ambele roluri. Acelaşi duh trebuie să joace. Fixaţi-vă bine în minte: Din veşnicie şi în toate universurile. Nu vrem ca venind pe pământ. în virtutea atavismului. legate de fazele Lunii şi de poziţia unor anumite planete ale sistemului nostru solar. Cu alte cuvinte. expulzat la timpul său. iar apoi se împerecheau invers. A sosit vremea să fie înlăturate aceste absurdităţi. în acest stadiu evolutiv omul se autofecunda în mod inconştient. Dualitatea este o mare taină dar omul nu trebuie să citească şi să audă în templul Domnului nimic ce se referă la sexualitate. a hotărât să-i facă un partener. masculinul nu a putut exista fără femininul corespunzător. oameni care sunt în acelaşi timp bărbat şi femeie. Omul a fost la început androgin. pentru că este prea pământesc. La anumite perioade de timp. pentru omul de azi ele şi-au pierdut valoarea. taică . după ce va vedea că nu mai merge cu raiul şi cu iadul. după cum voi nu simţiţi cum şi când se face filtrarea urinii din sângele trecut prin rinichi. îşi creştea şi alăpta copilul cu mamelele devenite turgescente şi pline cu lapte. vechile simboluri generând doar concepţii copilăreşti şi inexactităţi pe marginea cărora s-au făcut şi se fac numeroase polemici şi speculaţii filosofice. de principiul dualităţii opuse. „Cum. Unul juca rolul de bărbat şi celălalt de femeie.au fost astfel inteipretate. acest om era hermafrodit. în viitoarele noastre întrupări. După această primă fază a urmat a doua formă de om. creatoare. avea în interiorul său organe producătoare de elemente sexuale masculine şi feminine. masculin şi feminin. Dar văzând că sărmanul de el se plictiseşte. în această perioadă se dezvoltau mamelele omului şi produceau lapte. In schimb masculinul are o forţă activă. sub formă de femeie. ori cu păcatul lui Adam. doar cu o mică deosebire. adică bărbat de o parte şi femeie de altă parte.

Din această cauză. care se autofecundau fără ca omul să poată controla acest proces. dar traiul său se scurge într-o somnolenţă. Din acest punct de vedere. Aceste imagini îl îndeamnă să facă ceea ce este conform cu menirea sa. umană. unde omul se află în prima fază a autofecundării.procrearea. Alăturat acestora au mai fost puse în scânteia divină şi alte clişee. câştigată cu preţul a miliarde de ani de suferinţă. şi capitalul de imagini acumulate foarte sărac. şi din altă planetă. Duhul îşi construieşte viitorul sistem cerebral conform destinului său Omul nu-şi amineşte nimic din primii trei ani ai copilăriei sale pentru că la acea vreme sistemul său cerebral era slab format. duhul vede. întâi a fost forma androgină internă. zi de zi şi secundă de secundă imagini sau clişee în haina noastră divină. . să execute automat ceea ce e înscris în el. în decursul existenţei noastre. Aceste adevăruri le posedăm de la superiorii noştri. când va vieţui prin lumile planetare. memoria divină . funcţionând mereu. agonisită de noi. împerechindu-se în vederea funcţiei divine . 2. distingem două feluri de memorii: 1. în afară de această memorie originară există şi marea memorie a duhului. Cunoştinţele despre aceste stări . ci s-au format trei serii principale de fiinţe fizice umane. pentru că şi eu acumulez clişee ca şi EÎ. visare şi vegetare prelungită la infinit. cu organe bisexuale externe. şi dacă acum numărul clişeelor mele este mai mic decât cele ale Tatălui ceresc. născând şi alăptând numai femeia. Memoria sa este foarte redusă. într-un cuvânt . duhul să poată acumula în haina sau vehicolul său de memorie. Prin urmare. Sistemul cerebral nu este decât un translator. dintre care una chiar din sistemul nostim. în perioada imediat următoare naşterii sale din sânul Creatorului. în veşnicia sau eternitatea viitoare. omul s-a obişnuit şi nu-şi mai dă seama de valoarea ei deosebită. cu care. simte. duhul nu are nici un „trecut" înregistrat în fluidul memoriei sale. cu stările lor intermediare. El se distruge şi se reface zilnic. şi ca urmare nu înţelegea nimic din cele petrecute în jurul său.150 Din tainele vieţii şi ale universului . că memoria este rezultatul înregistrărilor făcute pe cortex. iar cea de-a doua. Copilul-duh trăieşte condus asemeni copilului-om. cu scopul de a ajunge şi el odată un creator. iar la alţii au pierit atributele feminine. atributele masculine au început să se reducă la unii. fiecare individ născând şi alăptând. acumulând ani de ani. până când unii au rămas numai bărbaţi iar alţii numai femei. dintre care clişeul dorinţei arzătoare de a studia operele Creatorului. Prima memorie. un releu. bineînţeles pe cale de dispariţie. hermafrodită. El trăieşte îndemnat de un instinct avut chiar de la crearea sa. eu. Alături de acesta mai este clişeul conservării şi clişeul perpetuării speciei. sub îndemnul unor imagini aşezate de Creator în scânteie. în această perioadă. formarea unor corpuri noi. pus în practică de duh când se va întrupa. entităţile spirituale. care au trăit pe acest glob în timpurile când omenirea trecea prin aceste faze. pe Cel care 1-a chemat la viaţă. duh sunt identic cu Tatăl. automat. se joacă. Creatorul a aşezat în spirit un clişeu ce reprezintă Divinitatea Creatoare. starea actuală . a fost dăruită. Prin aceeaşi stare trece şi duhul în prima perioadă a existenţei sale.a împerecherilor reciproce. în existenţa sa infinită. a doua formă .androgină externă.A doua carte în fine. într-adevăr este o minune a Creatorului ca. Aşadar. duhurile. din generaţie în generaţie . Nu s-a rupt nici o coastă.transmise prin viu grai. aude. Iată înţelesul prezenţei la bărbaţi a mamelelor. locul său de origine. încetul cu încetul. a fost agonisită. cu organe bisexuale interne.s-au deformat până au degenerat în basmul cu crearea Evei din coasta lui Adam. ambii fiind născători.când omul e reprezentat prin indivizi sexuaţi ce procrează prin împerechere. Procesul a continuat astfel mii de ani. memoria sa personală.manifestată instinctiv. unde omul este în a doua fază . toată ziua fiind pentru el un continuu prezent.trăieşte. în care să se întrupeze anumite entităţi spirituale. mă voi sili să mă apropii de numărul clişeelor acumulate de El. Memoria omului este una din minunile creaţiei. care se fecundau prin împerechere reciprocă şi cu schimbul. După ce a fost creat de Tatăl divin. datorită clişeelor puse de Creator în momentul când ne-a creat ca duh. Savanţii pământului afirmă greşit. memoria observării sau a învăţării. cea divină. şi mai suntem informaţi şi de duhurile sosite aici de pe planete inferioare. dintr-un alt sistem solar. chiar din momentul creaţiei sale în Sfera divină. pe baza cărora să-şi poată reaminti tot trecutul său. o legătură între lumea Fizică. imagini infinite şi ultra-microscopice. şi spirit. traiul omului este asemănător cu al unui animal: mănâncă. Noi. numai de instinct. în fine.

O. Dar iată . deşi cunosc tainele creaţiei Tatălui meu ceresc. De câte ori m-am întrupat am început de la ABC. Pe baza acestor clişee şi conform destinului pe care îl va trăi. din examinarea cutiei craniene.trupuri numeroase . Eu voi spune: după ce duhul şi-a îngropat multe soţii ale sale . modelând protuberantele cerebrale şi oasele craniene. le va rememora foarte . o înscrie deocamdată în memoria sa. pentru ca prin intermediul acestuia să-şi poată manifesta anumite facultăţi. cu vremea se pierde şi este nevoie să fie refăcut. de ce nu vorbeşte chiar din primul an al copilăriei noii sale întrupări?" Voi răspunde acestui frate că duhul ar vorbi chiar din primele luni ale vieţii sale trupeşti dar sistemul său cerebral încă nu este în stare să coordoneze deodată respiraţia. cu o mare repeziciune şi uşurinţă. dar. pentru că trupul său e prea plăpând şi organele lui sunt în curs de formare. ceea ce a depozitat odată. De asemenea filtrul auzului îi lipseşte iar ego-ul său nu are o legătură fidelă cu sistemul cerebral încă incomplet format. instrumentul său cerebral trebuie să fie în armonie cu cutia sa craniană. Dacă cunoştinţele frenologiei ar fi fost duse mai departe.j/ încă din primele momente ale întrupării sale duhul îşi va fasona şi sculpta sistemul cerebral. duhul îşi alcătuieşte sistemul cerebral. şi cu toate cunoştinţele mele. duhul lucrează mereu. încă din faza embrionară a viitorului său trup şi până la vârsta de trei ani a copilului. acestea nu se pot exterioriza. Nu este vorba de cunoştinţe ştiinţifice. câte taine ne înconjoară! Stăm şi medităm pentru ce oare a făcut Tatăl aşa şi nu altfel. frate. Această modelare este executată de duh fie pentru a-şi manifesta prin sistemul cerebral facultăţile avute. dragul meu frate. în acest caz orice fasonare a circumvoluţiunilor cerebrale şi a cutiei craniene îi sunt interzise. adunate în toate existenţele sale anterioare. aduce cu sine toată comoara sa formată din minuscule clişee memoriale. nu o poate memora. Dar pentru ca duhul să-şi poată cânta simfonia gândurilor sale. asimilindu-le înţelesul. să încep reînvăţarea alfabetului şi părinţii mei să-mi poarte mâna ca să învăţ din nou scrisul. Omul care posedă aceste idei din trecut. pentru ca înregistrarea lor să se realizeze cât mai clar. dar neînţelegându-i sensul. Povestea meşterului Manole se potriveşte de minune şi aici. ca mâine. şi deci are nevoie de o atenţie mai încordată şi repetări mai numeroase pentru ca noile clişee să se întipărească bine în materia memorie a duhului său. Din cele expuse mai sus reiese că duhul face două operaţii când întâlneşte idei noi: o operaţie de asimilare automată şi una de asimilare după înţelegerea conţinutului ideii. fie pentru întunecarea unor facultăţi dobândite în trecut şi care nu trebuie să ajungă la exprimare prin trupul din noua sa viaţă terestră. Dar cineva de la voi ar putea spune: „Aşa e. şi a vorbit româneşte. armonia sau dezarmonia manifestărilor sale sufleteşti. Chiar dacă în memoria duhului este înscris tot catalogul cuvintelor româneşti. însă condiţia este ca duhul să acorde atenţie exclusivă asupra ideilor memorate. Operaţia întipăririi. instrumentul cu care va cânta. a coardelor vocale etc. mişcarea gurii. pe când un altul se va trudi ore întregi să şi le însuşească. anumite capacităţi şi posibilităţi de manifestare intelectuală şi implicit destinul acelui om. De ce această deosebire? Pentru că cel dintâi nu a făcut decât să răscolească. zidurile construcţiei sale nu s-au mai dărâmat. nu se piardă.Comunicări din Cer . să-şi însuşească facultăţi noi sau să fie privat de facultăţile dobândite cu veacuri în urmă. dobândite în trecut şi folosite pentru obţinerea unor facultăţi noi. Când spiritul vine să se întrupeze. omul ar fi putut deduce. când mă voi întrupa şi voi fi iarăşi un copil de 5-6 ani. rogu-te. pe care le-a mai întâlnit şi deci le posedă. dar a căror manifestare este interzisă conform destinului său din această întrupare.el va ajunge să vorbească imediat după întruparea sa. dacă omul a mai trăit în România în altă viaţă. auzind o idee nouă. pe care duhul le întâlneşte pentru prima oară şi caută să le memoreze. forma şi structura encefalului său. Omul simplu. noile idei. O anumită dezvoltare a sistemului cerebral va permite duhului să-şi exteriorizeze diferite clişee ale memoriei sale integrale. şi de multe ori nu putem rupe vălul ce acoperă misterul scopului urmărit de Creator. şi apoi se mai cere o repetare a acestor imprimări. Creatorul aşa a vrut. ci de cunoştinţele dobândite de-a lungul miliardelor de ani de când duhul a fost făurit. conform planului destinului său. pentru ca clişeul să.copilul s-a făcut mare şi acum lucrează. este clar şi am înţeles. iar cel de al doilea vine pentru întâia oară în contact cu aceste idei. a limbii. Eu sunt un duh bătrân al planetei Pământ. ele se vor dezvolta la voia întâmplării. dobândită în mii de vieţi. Cu această ocazie. cu ajutorul anumitor fluide. Să admitem că . şi altele noi. neclar. o uită repede. asupra materiei instrumentului său cerebral. a înregistrării ideilor se face automat. din arhiva duhului său. Ajutat de anumiţi fraţi cereşti. constatăm că există două feluri de idei sau noţiuni cu care vine în contact un duh: cele vechi. După ce şi-a îngropat soţia. Orice clişeu estompat.duhul trebuie să fie un idiot. duhul lucrează la configuraţia. înaintea duhului său vin zi de zi noţiuni noi şi el va asimila noile date.potrivit destinului său din această viaţă terestră . să şi le însuşească. iar encefalul duhului va fi ca o pădure sălbatică în comparaţie cu un parc înfrumuseţat de o inteligenţă superioară. Aşa fiind.

El de fapt nu mai înregistrează nimic. Pe când începuse operaţia construcţiei fetusului. duhul . s-au înscris în el. După ce au pregătit terenul. cu fluide şi mai grosolane şi mai biciuitoare decât cele terestre. pentru a se impune băştinaşilor prin cultura şi conduita lor. în învelişul memorial se va înscrie tot ce va mai afla duhul în veşnicia viitoare. Conform clişeelor sale memoriale. lucrăm când sus. Sosiţi pe această nouă planetă. sau că memorează cu foarte mare uşurinţă.ce pare mai mult animal decât om . siliţi să se grăbească. la transformarea vieţii sociale a omenirii acestui pământ. dar pot să ne întârzie mii de ani. Sunt fraţi de-ai noştri. ne veţi comunica voi. tânăr şi sprinten. Există cazuri când trupul noului fetus are în linii generale forma umană. ce te faci cu ei? Ar fi să-i părăseşti. în nivelele noastre. inferioare planetei noastre. Vor evolua prin suferinţă şi apoi se întorc la marele grup de pe planeta de unde au plecat. spirite. Despre un asemenea om se va spune că are o memorie fenomenală. Astfel electrizaţi. Când vom coborî. în care duhul trebuie să se întrupeze. Această legiune de duhuri. la care s-a adăugat automatismul eteric al mamei umane şi astfel ea va naşte o formă hibridă. Nu m-a întrebat nimeni. şi trebuie înghiontiţi. De mult ai fi ajuns sus. mare este lumea Ta şi multe mai avem de aflat prin ea! Aşa-i. în nenumărate alte vieţi. adus ă aici pentru a ne face stagiul evolutiv al acestei planete. diferit tipului uman de pe această planetă. formând trupul noului copil ce se va naşte pentru a desfăşura destinul duhului în această nouă întrupare. în ignoranţa sa a dat buzna şi s-a întrupat într-o femeie aparţinătoare formelor proprii ale Pământului. care să lucreze asupra duhului leneş. care însă nu va trăi. Ca să-i scoatem din toropeală. şi cu toate acestea el este anormal. E foarte uşor şi bine când ai de-a face cu egali de-ai tăi. trimiţând rând pe rând la întrupare şi pe cei întârziaţi. că sunt frumoase comunicările noastre? Dacă ai trăi o mie de ani. înainte de a-i trimite jos la întrupare.lucrează asupra fetusului din pântecele mamei. frate. Unele din ele au fost mai vrednice. sub formă de semne sau simboluri infinit de microscopice. pe o alta inferioară. în acest caz un duh semi-om. în jurul ei există o mică peliculă de materie eterică. corpul embrionului s-a dezvoltat în mod automat şi a reprodus fostul său trup animal. se întorc în Cerul acelei planete. galvanizaţi. duhurile. El are forma umană aparţinătoare unei alte planete. fiind atunci duhuri libere prin spaţiu. Noi. partidul nostru are întârziaţii săi. am fost un cârd de câteva miliarde de duhuri.să se întrebe: „Ce s-a petrecut acolo? Cum se poate ca un om să nască un animal?" Răspunsul este următorul. dar nu ţi-o permite legea Tatălui . îi ridicăm sus.acum şi aici. rătăcit prin planeta noastră. toate cunoştinţele acumulate de la naşterea duhului şi până acum. Scânteia divină este deosebit de mică şi subtilă. a solidarităţii.152 Din tainele vieţii ţi ale universului . Iată . Fraţii avansaţi. dar nevoiaşul te-a reţinut şi întârziat. Iată îţi comunic din nou câteva crâmpeie de idei. n-ar fi nimic. sus de tot. dar ce facem când avem de ridicat câte un pietroi de frate neînţelegător? Este ca şi cum tu. când jos . Doamne. unde îi încărcăm cu o bună cantitate de fluid solar şi planetar. cuprinde o serie de grade de . dar cu toate acestea. Altele. I Când am venit pe Pământ. ci doar pune în vibraţie ceea ce s-a întipărit şi retipărit de multe ori. numită înveliş memorial. până îl fac şi pe el activ şi atent.ca oameni. Legea solidarităţii ne dictează să ne ajutăm reciproc. în această uriaşă arhivă este înscris şi planul construcţiei noului trup. cei mai bătrâni ai grupului îi ajută cât pot. Când tu şi alţii sunteţi jos. Dacă ar fi vorba de câteva sute de ani.legea iubirii. citind prin ziare că o femeie a născut un monstru . terminându-şt înainte de timp şcoala. apare un duh animal.dar mai ales mesagerii cereşti întrupători . Conform acestui plan.A doua carte uşor într-o altă viaţă când va întâlni din nou aceleaşi idei. care înlătură prin brutalitatea sa oarbă duhul uman şi se leagă de embrionul din pântecele mamei. îi coborâm pentru a învăţa în clasa în care au tot rămas repetenţi. mai nevoiaşe. pe Pământ. monstruoasă. Acest înveliş memorial este şi el foarte redus. dar contrar primului caz el va trăi multă vreme. dar s-ar putea ca cineva. vă îndrumăm noi. se întrupează mai întâi fruntaşii. dar dacă sunt leneşi. foarte mic. ai vrea să urci până la vârful unui munte împreună cu un bătrân neputincios care abia îşi târăşte piciorul. Atunci bătrânii şi avansaţii se sacrifică pentru cei neputincioşi şi pleacă cu ei de pe această planetă. noi ţi-am povesti din cunoştinţele noastre în fiecare zi şi tot nu le-am putea isprăvi. pentru a nu întârzia şederea noastră aici. au rămas mult în urmă cu avansarea şi cunoştinţele lor.

a duhurilor libere şi a celor întrupate . Noi. Prin urmare ceea ce vedem . Ei au aparate cu care ne văd globul şi viaţa omenească de aici. Iată. şi au alte aparate prin care întreţin conversaţii cu ei.om-animal. am făcut o prezicere. putem spune că Pământul. iar la întoarcere comunică oamenilor de acolo tot ce este la noi. din punct de vedere evolutiv. ziua lumea spirituală fiind sus iar cea întrupată jos. în univers totul merge cu o exactitate matematică. iar în ceea ce priveşte aparatele lor.se amestecă şi se confundă sus. în evoluţia sa. Duhurile marţiene ne vizitează. Lumea fizică de acolo este în posesia aparatelor prin care văd lumea lor spirituală. De atunci s-au format două lumi într-una. ci îţi dau numai un îndemn. pentru că pierdeţi din energiile electrice ale trupului şi corpului vital. cu ajutorul cărora omul slăbănog se va întări prin curenţi electrici. încât a permis să se întrupeze în el şi duhul de om. în medicina viitoare se vor crea diferite aparate. iar noaptea ambele lumi . plantele. noi suntem un fel de stăpâni ai acţiunilor voastre din timpul zilei. Fraţii mei mai mari au reprezentat milioane de oameni trupeşti aici şi pe multe planete pe unde au trecut. am aflat despre trecutul şi prezentul planetei Marte. duhurile. Bineînţeles că aceste forme de viaţă de pe alte planete sunt imperceptibile organelor de simţ ale omului întrupat pe pământ. de a trata maladiile pe cale fluidică. Mai exact aş putea spune că am fost mii de oameni trupeşti. peste câteva milioane de ani. Om am fost pe pământ şi om sunt şi aici în Ceruri. vă hrănim toată ziua cu ideile noastre creatoare şi conducătoare. l Noi. voi. Noi am comunicat oamenilor trupeşti despre multe invenţii şi descoperiri ale viitorului. care nu făcuse încă nici o întrupare în forma om. Nu în toate timpurile omul de pe pământ a avut inteligenţa şi forma actuală. va fi şi la noi. Va sosi vremea când multe slăbiciuni. nu trebuie să ne gândim la un sistem de piese electronice asemănătoare celor terestre.cu ochii spiritului . Astfel au trecut milioane de ani de când voi sunteţi supravegheaţi şi conduşi de noi. există. viaţa uneia neputând continua fără sprijinul celeilalte. A venit timpul când trupul uman a ajuns la un asemenea grad de evoluţie. ci unul de animal superior. vor fî vindecate cu fluide magnetice şi mai ales electrice.Comunicări din Cer j$ ş înaintând în vârstă. A fost o vreme când. deşi unii savanţi afirmă că noi. Micile abateri nu prejudiciază marelui plan al evoluţiei lumilor. dar aceste comunicări s-au pierdut sau nu au fost luate în serios. Prin urmare. pentru că trupul omului prin concentrarea fluidelor s-a născut şi prin coruperea fluidului s-a îmbolnăvit. Să nu vă mâhniţi.aflate cu două. cei de sus. a ajuns într-o anumită fază din trecutul planetei Marte. rezultă că în cursul existenţei lor. atunci cum rămâne cu liberul meu arbitru? Mai există el?" Da. Aflaţi că marţienii ştiu de existenţa noastră pe Pământ. pentru că eu nu te iau de mână şi te împing să faci sau nu ceva. 1 . Cunoscând acest adevăr. încă n-aţi ajuns să ştiţi să o întrebuinţaţi pentru întărirea trupului vostru. întreaga viaţă a acelei planete. iar tu prin judecata ta eşti liber să admiţi sau nu îndemnul meu. oameni trupeşti. am ajuns la concluzia că.că există acum acolo. Superioritatea lor se arată în toate direcţiile1. Duhul nu mai revine pe urmele evoluţiei sale JYlulte adevăruri am spus şi vom mai spune omenirii întrupate. ea este cu un grad mai sus decât Pământul. Atunci existau două lumi separate: una jos . fiecare individ are trasat dinainte planul său. toate planetele vor trece. deşi omul exista ca formă exterioară. Jupiter . Fiecare planetă îşi arje şi ea etapele ei. Examinând omul. Electricitatea joacă un mare rol în operele cereşti. dar noi suntem în urmă faţă de Marte cu câteva milioane de ani evolutivi. şi alta sus . prin aceleaşi forme evolutive. rând pe rând. Iată. animalele. el nu avea în el un duh uman. prin care va trece în viitor. Poate această prezicere a mea se va reţine. de la origine şi până în etapa finală. nu facem preziceri referitoare la invenţii ştiinţifice. ba chiar maladii. Cum planul de evoluţie al planetelor este unul şi acelaşi. trei grade mai sus. în linii mari. vă moleşiţi. de exemplu. care am studiat trecutul Pământului şi îi cunoaştem drumul viitor. am aflat şi de istoria altor planete ale sistemului nostru.duh uman. Există alte planete Venus. vă încetiniţi în toate actele voastre. şi într-o zi ştiinţa medicală o va duce pe făgaşul său firesc. Dar veţi spune: „Dacă e aşa.

Categoric ţi-o spun. vi s-a spus întotdeauna că tot ce veţi citi ca venind din lumea noastră să le treceţi cu de-amănuntul prin ciurul judecăţii voastre. muncă şi suferinţă? Admite judecata voastră ca divinul Tată. prigonind. . afirmaţiile unor autori teosofi nu corespund adevărului. fostul Nietzsche îiu mai poate greşi. Aceste abateri sunt permise pentru că. Tot ce angajează viitorul şi influenţează mulţimile spre regres. A veni tu. cât de superior. aplicat între ei şi de primii noştri creştini. să se înşele. după o serie de vieţi greşite. în încheiere. o greşeală fizică. care afectează o masă mare de oameni. să condamne pe un copil al Său să facă drumul invers. în general. Micile întârzieri sau abateri nu pot schimba planul stabilit de Divinitate. individ. Aşadar. O aceeaşi greşeală făcută de un duh superior. în afară de cele mari şi cunoscute. animal. dar nu e posibil ca duhul uman să revină pe urmele miilor de secole apuse şi să mai anime o buruiană sau un animal oarecare. urmate de condamnările respective. Dragă frate. noţiunea de timp nu există. Acum .mai încet sau mai grăbit. Pământul se îndreaptă acum către acea etapă marţiană de viaţă socialistă. El nu pleacă singur . mai ales că era un duh superior în lumea spaţiilor. Este bine ca eu. este socotit drept cea mai mare greşeală faţă de Divinitate. a influenţat mulţi cititori.nici nu poate fi vorbă. în viitor el se va întrupa într-un animal. duhul nepriceput şi întunecat se va întrupa printre oameni semi-animale.sau şi mai rău. primind o pedeapsă mai grea decât un criminal. în regnul animal. Admite judecata voastră ca să se piardă ceea ce s-a câştigat în miliarde de ani prin studiu. Dacă totuşi. Se poate ca un duh. iar evoluţia este o plăcere. va trebui să fac mai târziu. Prin urmare. Atunci omul va fi mereu sfătuit. următoarea afirmaţie a unor autori teosofi: „Dacă în existenţele sale trupeşti duhul uman greşeşte mereu. Pentru noi. înseamnă să pui o barieră mersului progresiv al mentalităţii unei societăţi. un fel de socialism fericit. şi din ce în ce mai rău. duhurile. Când un duh inferior. Dacă printr-o serie de vieţi denotă numai răutate şi prin farmece a ucis totul în jurul său .om. Orice s-ar petrece pe suprafaţa unei planete. întrupat. evoluţia planetară urmând acelaşi drum. şi întrupat într-o formă umană inferioară. el va fi luat şi dus pe o planetă inferioară planetei nostre.am mai spus-o .154 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte Planul divinului Creator fiind unic. Se vor petrece pe suprafaţa pământului mari frământări omeneşti. şi ca urmare va trăi conform legilor divine. aruncând în lume idei false. înseamnă să te opui legilor stabilite. Important este ca el să fie îndeplinit. atunci el se va întrupa într-o plantă şi chiar într-o piatră".el va fi pedepsit conform faptei sale şi potrivit gradului său evolutiv.am să răspund la problema ce văd că te frământă. acest fenomen nu are loc. viaţa sa morală va fi mult schimbată. dar niciodată într-un animal de pe planeta noastră. omenirea îşi urmează evoluţia . care a stabilit mersul evolutiv din ce în ce mai sus. aducând o nouă formă de viaţă individului şi statului. să greşească. făcând un ciclu evolutiv pe aceste mici raiuri ale divinului nostru Tată. întrupat. să mă grăbesc cu şcoala mea planetară. sau ucigând . într-o piatră .după ce mi-am depănat ideile cu care am venit . omenirea trupească va intra într-o legătură mai largă cu lumea spirituală sau cerească. vegetal sau chiar mineral? Este adevărat că omul e supus greşelii. Nu ne rămâne decât să ne silim să binemerităm. Astfel filosoful german Nietzsche. Când planeta Marte a ajuns la o formă de viaţă umană bazată pe ajutor reciproc. a adevărurilor eterne. planul nu are termen. îmbrăcând haina trupească. în faţa Forului Judecătoresc de sus. făcând alte experienţe. un popas pe o astfel de planetă. Tatăl ceresc vrea* progresul copiilor Săi şi descoperirea de către aceştia a tainelor Sale. prin răspândirea ideilor sale contrare legilor divine. Acum. unde viaţa e un vis. va cântări mai greu în balanţa judecăţii. greşeşte . căci se află pe o altă planetă. Ceea ce n-am făcut acum. la urma urmei. şi anume. înseamnă că ceea ce s-a realizat pe Marte se va realiza şi pe Pământ. iar concomitent acestor noi forme de existenţă umană. pentru odihna sufletului nostru. de la Stăpânul acestui sistem. cu efect asupra trupului. cultură etc. care în definitiv sunt tot în legătură cu evoluţia mea şi a celor din jurul meu. are o valoare mai mică decât greşeala spirituală. dar nu e nici un pericol pentru planeta aceasta dacă mă abat din calea destinului meu. peste milioane de ani. unde ideile lui sunt conforme mediului de acolo. îţi mai fac cunoscut că în sistemul nostru solar există planete mici. Cât priveşte întruparea într-o plantă .urând. duhul persistă pe aceeaşi cale întunecată şi nu dă semne de revenire. astfel că ne putem amâna anumite studii. create de mintea ta redusă. unde trupul are o constituţie diferită de cea terestră. om nesocotit. pe o planetă inferioară Pământului. lumea fizică a cunoscut perfect lumea cerească şi a intrat în legătură permanentă cu ea.ci însoţit de toate duhurile care l-au ajutat în ticăloşiile sau învăţăturile sale false.

iar sub ei se află lumea duhurilor umanizate. Lumea umanizată şi astralizată . transpunându-ne cu fiinţa noastră chiar în acel trecut devenit prezent. îmi amintesc tot trecutul meu ce se pierde în ceaţa eternităţii. îşi poate face o noţiune vagă asupra unui trecut mărginit. dar nu-1 cunoaşte. încât privind-o. Să vedem dacă în lumea noastră. şi dacă i se arată o fotografie a fiinţei sale din vremea copilăriei. ci un prezent continuu. a duhurilor. în urmă cu zece. miliarde de ani. nu este un trecut? Tot ce va urma de acum înainte. pentru lumea umanizată şi astralizată există noţiunea de timp. în lucrarea sa „Prezicerea". în linii mari.el îmi apare exterior fiinţei mele. Atunci. asupra memoriei mele. când căutăm să retrăim acest trecut. Noi. vi s-ar părea basme. dreptatea este de partea omului întrupat. până în copilăria mea de duh.Comunicări din Cer 155 Trecutul şi viitorul Mă întrebi. neexistând propriu-zis un trecut apreciabil. a constituţiei corpurilor sale şi a mentalităţii încă în curs de evoluţie. Dar eu. având o existenţă scurtă şi o memorie limitată. a duhurilor mai evoluate . într-adevăr. tot ce nu s-a întâmplat încă. şi deci prin felul de a gândi şi vedea lucrurile. prezentul de o clipă şi viitorul nesfârşit sunt orânduite de mai înainte. care în funcţie de locul unde este examinat primeşte două interpretări. îşi aminteşte parţial trecutul. Vedeţi ce greu ne este să mai concepem trecutul? Tot acest trecut. tot viitorul nostru. încât uităm că trăim în alte veacuri. defilând prin faţa ochilor mei spirituali asemenea imaginii unui film. nu mai există trecut. în Cer şi pe pământ. devenit prezent. Omul trupesc. încât descriindu-le. în momentul când mi-am propus să-mi amintesc acest trecut — de necrezut pentru voi. scenele şi evenimentele se petrec chiar în prezent. timpul pe când era tânăr sau copil. Fiecare din cei doi examinatori au dreptate. există un trecut . vi se pare că îl vedeţi ca fiind în interiorul vostru. pentru că el nu are posibilitatea să judece altfel. Dacă vreau să-mi amintesc ceva din trecutul meu trăit acum 20. Putinţa duhului superior de a străbate ca gândul spaţiile siderale distruge şi noţiunea timpului. Veşnic retrăiesc trecutul ca fiind un prezent.prin care a vieţuit.va spune el . o sută. există timp. atunci când.având strânse raporturi şi interese cu lumea trupească şi cu bunurile materiale ale acestui pământ . Vedeţi de ce nu vorbim lumii terestre despre stările de la noi? Ele se deosebesc atât de mult de ale voastre. Situaţia se schimbă la duhul superior. Insă.tot ce s-a întâmplat ieri.000 de ani prin Persia sau India. nu este un viitor? Atunci cum nu există timp?" Astfel. duhul superior consideră toate aceste noţiuni ca fiind iluzii. noţiunea de spaţiu a dobândit pentru el un alt înţeles şi o altă concepţie. şi există un viitor . atât de reliefată.aceea de a vedea. Duhul fiind nemuritor. de parcă ar fi de faţă. E greu pentru omul trupesc să admită concepţia noastră. că acţiunile. Locuind la o mare distanţă de suprafaţa pământului şi având posibilitatea să străbată spaţiile până la planetele acestui sistem şi chiar până în centrul acestui sistem.nu poate vedea decât prin prisma acestor interese. adică trecutul. el ia un anumit aspect. îl vedem la exteriorul nostru şi este atât de real. oameni lipiţi de pământ . Când căutaţi să răscoliţi trecutul. din cauza situaţiei în care se află.pe care îl aşteaptă. Această imagine a trecutului este atât de bine conturată. spune că existenţa duhului este trasată de la început. Primul este orb şi olog. dragul meu frate. Dacă într-o oarecare măsură mă puteţi urmări mental în expunerea despre trecut. Ele se deosebesc prin evoluţia lor. un orizont cu mult mai vast. Iată un subiect de o foarte mare importanţă. Lumea astralizată cuprinde conducătorii de tot felul ai popoarelor de pe suprafaţa pământului. generale. are o vechime atât de mare. el se prezintă sub un alt aspect. mi se pare că trăiesc acum în acel timp. rezultatul neştiinţei şi neputinţei. ca să-mi arate ce îmi rezervă viitorul. cei de dincolo şi anume de un spirit superior. încât se confundă cu eternitatea fără margini. Lumea divinizată este posesoarea regulilor de conducere ale Pământului. dacă Charles Richet afirmă un adevăr. astralizate şi divinizate. deoarece deţine puterea analizei şi a vederii în trecut şi viitor. tot ce există ca duh uman pe acest glob. Pentru un duh divinizat nu mai există decât un vast prezent. Din această cauză. Aprecierile sale asupra noţiunii spaţiului sunt altele decât ale omului trupesc. în acest scop sunt silit să vă spun c ă lumea duhurilor acestui glob se împarte în trei categorii: duhurile umanizate. o mie de ani. „Cum nu mai există timp? . apoi nu vă mai puteţi face nici o idee despre o altă facultate a noastră. tot astfel pot să-mi îndrept voinţa. al doilea este văzător şi creator. Eu nu mai am noţiunea trecutului. până în zările depărtate ale veacurilor ce vor veni. dacă este examinat de un om trupesc. Deja văd născându-se în . Aşadar există o mare deosebire între un duh întrupat şi unul liber. până în veacul veacurilor. pentru mine nu mai există trecut. îl pot desfăşura ca aţa de pe un mosor. duh. După cum prin voinţă pot să-mi regresez memoria şi să văd în trecut. dacă este examinat de noi.

formând o comunitate care să-1 apere în toate împrejurările şi să-1 ajute să-şi urmeze calea în veci. Divinul Creator a voit ca tu. nu există. nu-1 mai am. Lumea ce te înconjoară cu interesele ei te va împiedica să-ţi îndeplineşti destinul. iar aria acestui prezent şi intensitatea cu care vieţuim acest prezent creşte din rang în rang. Aflaţi acum încă o taină a lumilor spaţiale. dar punându-i în faţă legile Sale. Din acest moment. să o examinezi la lumina judecăţii tale. atunci mai am eu un trecut. lărgindu-se mereu. Aşadar. Aceste clişee mă absorb atât de puternic. de a se conduce aşa cum i se va părea lui că este mai bine. terestre. conform gradului meu de evoluţie. întreaga mea evoluţie. eşti tentat să faci sau nu ceea ce îţi sugerează veghetorul. un viitor? Trecutul îl cunosc. marii iniţiaţi ai trecutului au creat legenda pomului binelui şi al răului. înscrise în destinul tău. când acest viitor nu s-a desfăşurat încă? Ce a putut să se înscrie în substanţa memoriei tale?" Raţionamentul este corect. Aceste margini se depărtează pe măsura evoluţiei. există un vast prezent. însă Creatorul a dat copilului Său ceea ce a avut şi El . iar viitorul îmi apare înaintea ochilor. duhurile superioare. pe care în legătură cu această orânduire. Când mă gândesc la ce am de făcut în viitor. încât mă văd actualmente trăind în ele. sute de mii de ani. iar urmarea va fi nefericirea ta. până nu se mai vede nimic. cu legea divină.în linii generale .vei reuşi să-ţi urmezi calea destinului. Cum vei lupta cu aceste forţe. memoria este limitată la entităţile spirituale mai puţin evoluate şi este din ce în ce mai extinsă pe măsură ce urcăm treptele evoluţiei spirituale. Pentru a putea lupta cu uşurinţă contra acestor influenţe. apar vederii mele clişeele Gândirii divine referitoare la viitorul pe care îl mai am de parcurs. Omul este mereu hărţuit de forţele lăturalnice ale mediului înconjurător. după cum este înscris în haina sa memorială. care tind să te abată din drum? Tatăl a pus în fiinţa ta facultatea numită judecată. apoi pe cel mai îndepărtat şi tot aşa din ce în ce mai îndepărtat. el s-a imprimat cu toate peripeţiile lui în spirit. în viitor. pmule.ce îmbrăţişează o durată de timp inimaginabilă pentru voi . drumul pe care îl voi parcurge şi destinaţia unde voi ajunge. dacă nu asculţi de sfatul veghetorului tău şi te duci după amăgirile de un moment. Fiecare om are un veghetor Orice om întrupat are un spirit veghetor lângă el. Aşadar.156 Din tainele vieţii şi ale universului . şi mai ascultând şi de sugestiile veghetorului tău .stările mele viitoare. pentru îngerii solari şi mai largi. apus în mine sub forma unor semne nepieritoare gândirea Lui. cu interesele lui multiple. Dacă totuşi nu asculţi de această judecată. omule. un prezent şi un viitor? Nu. Atunci. Din primul moment. De la o vreme. Aşadar El a scris ceva în mine iar eu scot la iveală acel ceva. Iată şarpele din rai care te va împinge să faci lucruri contrare celor stabilite. până te vei întoarce de unde ai plecat. simt oboseală după care se aşterne înaintea mea o ceaţă şi încetul cu încetul nu mai văd nimic.în definitiv este mărginit. vei veni în conflict cu destinul.A doua carte mintea voastră mirarea şi întrebarea: „Trecutul a fost trăit. astfel că pentru marile Forte ce conduc universurile nu mai există decât un permanent prezent. îmi apar . reprezentate prin şarpele îndemnător la fapte contrare. până la marii Creatori din Sfera divină. este inevitabil ca omul trupesc să vadă lucrurile altfel şi să aibă concepţii cu totul deosebite de ale noastre. astfel că pentru gradul meu au o anumită limită. facultatea de a voi. De aici deducerea că prezentul meu . . de fructele căruia omul nu trebuie să se atingă. va suferi ş i î ş i va da seama c ă a gre ş it. depozitat acolo. Rolul său este de a-şi conduce protejatul la îndeplinirea destinului. în sensul nostru ceresc. pentru îngerii planetari aceste margini sunt mai largi. mă identific atât de fidel cu ele. suntem creaţi cu această facultate a reprezentărilor înscrise în fiinţa noastră. De câte ori te vei afla într-o situaţie nouă. Rolul acestei asocieri este asemănător cu cel dintre părintele pământesc şi copilul său. Concluzia este următoarea: fiind în condiţii diferite de ale noastre. Astfel. La fel se petrece şi cu trecutul. Tu. Pentru noi. mii. cu tot mediul ce mă înconjoară. Ei. Dar în jurul omului este mediul înconjurător şi îri plus liberul său arbitru. Văd veacuri peste veacuri. Creatorul a înscris în mine. în sensul concepţiilor voastre trupeşti.dăruit de Creator să te ajute la înlăturarea altor sugestii şi forţe . când doresc. asemenea unui proiect ce cuprinde tot viitorul meu. prezentul este clipa ce tot fuge spre trecut. să-ţi urmezi calea ce ţi-a înscris-o de la crearea ta. dar omul nu cunoaşte operele Creatorului. încep să văd viitorul mai apropiat. din grad în grad. De la o vreme.libertatea. parcă mă deştept dintr-un vis şi mă văd iarăşi în prezent. unire creată c ă lcându-le. mai există realmente. imaginea filmului este din ce în ce mai ştearsă. dragul meu. dar ce mai poţi vedea în viitor. el a fost determinat să se asocieze cu alţii.

fiind în legătură numai cu lumea fiuidică. După o zi de muncă. Ideea are în sine o forţă colosală. din trupul său. vei fi un fericit sau aspru pedepsit. se amestecă şi stăruind cu argumente îl determină să nu facă acest pas. Prin urmare. Prin cuvântul tău. spre binele său. prin scris sau vorbă. ţin să atrag atenţia că omul întrupat îşi va plăti greşeala proporţional cu gravitatea ei. în starea de transă duhul omului s-a exteriorizat complet . Legile morale pământeşti spun că nu-ţi este permis să iei femeia altuia. In situaţia părintelui terestru se află şi veghetorul omului. dar dacă duhul liber va greşi. încetul cu încetul duhul începe să se retragă din temniţa sa. încovoaie tendinţa de abatere şi influenţele lăturalnice. poate să te fericească sau să te ducă la săvârşirea unui păcat. voinţa omului se disciplinează şi de la o vreme va înţelege că trebuie să-şi ducă traiul aşa cum i-a fost trasat. A doua stare a omului este cea vremelnică. spre a nu se nenoroci. auzind de hotărârea lui. Ce se petrece cu el? De cum a pus capul pe pernă. prezentului şi viitorului. duhul este exteriorizat. în acest caz. iar corpul vital rămâne în trup. putem greşi în alegerile noastre. întrucât el.căci omul greşeşte şi cu gândul. Legile morale cereşti spun: Nici cu gândul să nu râvneşti la femeia altuia . abătându-1 de la impulsul său intern de a se călugări. Iată-1 afară la un metru de trup. orânduite şi intenţionat alese. fără de care viaţa trupească ar fi deosebit de chinuitoare. duhul are înscris în el drumul evoluţiei sale. în sprijinul urmăririi acestei discipline vine întruparea cu tunica ei de lut. făcând acte contra legilor divine.ceea ce nu are loc în starea somnambulică . Orice îndemn greşit sau în afara destinului ocrotitului său. este nevoie să se facă ceva pentru ca această libertate să-i fie disciplinată şi să-şi pună voinţa în joc numai pentru împlinirea misiunii sale. această responsabilitate este mai gravă când. omul se culcă şi adoarme. a îndemnului la fapte bune. Dar o persoană oarecare. conform destinului înscris înainte de întruparea sa. Din întrupare în întrupare. deoarece simţurile ne arată una şi adevărul este altul. el determină mai mulţi oameni la fapte contra legilor divine. De felul cum te vei servi de idee în relaţia cu semenul tău.conform destinului . memoria lui fiind foarte limitată. în starea somnambulică omul este în legătură şi cu lumea trupească şi cu cea spaţială. şi putem greşi acţionând prin ideile noastre asupra semenilor. Sa zicem că în destinul unui om este scris ca el să se călugărească. înainte de a intra în analiza fenomenului numit vis. La timpul hotărât . Iată un exemplu.Comunicări din Cer 157 în vederea apărării copilului de pericolele ivite în existenţa sa. în linii generale. transa şi visul. O dată ieşit complet din trup. Dacă un om este responsabil de modul cum sfătuieşte pe un altul. Divinitatea a orânduit ca omul şi orice animal să doarmă. Ideile unui iresponsabil au întors un om din drumul pe care pornise. pentru motivul că el are o conştiinţă mai liberă şi este mai bun cunoscător al regulilor de conducere ale lumilor decât omul trupesc. deoarece a contribuit la modificarea unui destin. e imposibil de cunoscut pe cale fizic ă . omule. Visul După actul morţii şi al reîntrupării. fiind călit mereu la focul suferinţelor. după cum a afirmat Domnul nostru Isus Christos. duhul începe să iasă lumii fluidice. visele sunt realităţi ale lumilor fluidice. trăgând după el şi o parte din corpul său vital. care prin suferinţe aprige. pentru că strici o alcătuire divină. şi pentru a ocoli pe cele rele. dar nu a putut să se apropie nici pe departe de adevăratul mecanism al producerii visului. Veghetorul are sarcina să observe drumul vieţii terestre a protejatului său. Iluziile există doar în lumea fizică. Prin urmare. cugetarea. starea de duh întrupat .când nu mai ştie nimic de patria de unde a venit şi nu cunoaşte decât ceea ce aparţine acestei vieţi pământeşti. va fi plătit de veghetor cu amarnice suferinţe. în starea de vis. Cu această ocazie. Aşadar. . care nu ştie decât ceea ce îl înconjoară. între aceste două stări se înşiră starea somnambulică.veghetorul îl îndeamnă să se călugărească. poţi deveni şarpele biblic. Modul cum îţi foloseşti gândirea. Lumea savantă a făcut apel la fel de fel de ipoteze pentru a-şi explica acest fenomen. cel care intervine îşi asumă o mare responsabilitate. căci prin ideile tale poţi să abaţi pe un om din calea destinului său. când posedă o memorie deplină a trecutului. greşeala sa va fi cu mult mai greu pedepsită. de la care se abate de multe ori.starea de spirit liber. visul este fenomenul cel mai important din viaţa omului. pentru ca spiritul să-şi trăiască pentru câteva ore viaţa de spirit. aparţinând Oricât de fantastice ar fi. prin libertatea de a hotărî. trebuie să reţinem că omul are o stare a sa eternă . prin voinţa sa.

iar duhul îşi vede de studiile. în acest moment un lucid vede pe pat trupul din care pleacă un fir aflat în legătură cu corpul vital. în cazul unor boli grave. Câteodată. dar la deşteptare le va uita pe toate.. în general. începe visul. în rezumat. în acest caz. Cei aflaţi în jurul bolnavului spun că acesta aiurează. îl încarcă şi iar îl bagă la loc. prin cordonul fluidic. trupul său nu mai este capabil să audă. Din corpul vital. Dublul vital a fost scos din trup. Numai în această stare au loc visele. Va vedea peisaje din diferite ţări şi ţinuturi. incoerent. Starea de veghe — când duhul şi dublul eteric se află în trup.format din scânteia divină înconjurată de toate celelalte învelişuri fluidice. Aşadar visul are loc după ce corpul vital a fost reintrodus în trup. îl va introduce în trup. fiind o pavăză. în acest timp dublul vital rămâne în trup. omul nu vorbeşte când doarme. pentru că dublul vital este în interiorul trupului. După puţin timp îl scoate din nou. Dar stăpânul trupului. numită aţipire. O dată ce a fost încărcat. sinonimă cu starea de transă. şi din afară. când visul are loc către ziuă şi omul se deşteaptă mai mult sau mai puţin repede după vis. Pentru a-şi aminti pe deplin. Să stea liniştit şi să mediteze asupra visului avut până mai adineaori. spiritul scoate puţin afară corpul vital. De acum omul doarme profund. conversaţia sa cu cei din spaţiu şi de aceea nu este înţeles de cei de faţă. foarte greu. iar spiritul hoinăreşte prin împrejurimi.158 Din tainele vieţii şi ale universului. Când omul se deşteaptă — am mai spus şi repet — dublul vital se află deja în interiorul trupului. omul începe să viseze. greu. imaginile trec în sistemul cerebral şi prin el omul îşi conştientizează şi memorează tot visul.când dublul eteric se află în trup. prin grai. odihnă sau meditare. iar duhul vine şi se introduce la rândul său în dublul vital. să nu se mişte. fie că duhul va fi departe. să nu deschidă pleoapele. dar după deşteptarea trupului său nu va şti absolut nimic despre întrebările primite şi răspunsurile date. Starea de somn adânc . auzul şi văzul său fiind spirituale. vorbeşte. între adormirea completă şi starea de veghe există o stare de tranziţie. el îşi aminteşte câte ceva. pentru că spiritul fiind plecat. ceea ce se poate realiza rugând pe un spirit prieten să-i facă acest serviciu. Spre ziuă. Trupul nu aude. Visul poate avea loc şi ziua când dormim. adresându-ne duhului. o piedică între vorbitor şi duh. Somnul de zi nu este absolut necesar. Starea de vis . . O dată deşteptat. ci doar pentru agrement. duhul se retrage din trup. meditaţiile şi conversaţiile sale cu lumea spaţială. Starea de somn adânc. După ce duhul îşi va încărca dublul vital cu fluid. fie că va fi pe lângă trupul său.A doua carte şi din învelişul sau corpul său vital. cu forţa electrică necesară pentru douăsprezece ore de funcţionare. Visul poate avea loc şi în timpul unei boli trupeşti.ale unui om spaţial sau trupesc . este starea normală a omului în timpul nopţii. . între anumite momente de aţipire. omul trupesc cunoaşte trei stări: 1. visul pare că se desface ca de pe un mosor. Apoi din corpul vital pleacă un alt fir. durerile trupului nu lasă dublul vital să iasă afară. va vorbi cu alte duhuri. în acest caz duhul este ajutat de fraţi cereşti. graţie căruia acest corp eteric va putea conduce ziua următoare funcţiile trupului. de trupul său. îl încarcă .se scoate şi dublul vital din trup. Cu toate acestea. Din acest moment. iar duhul singur este în afara corpului vital şi al trupului. La deşteptare. iar spiritul este în afară. şi încetul cu încetul îl reconstituie. fără vise. şi celor din jur. văzând şi auzind asemenea omului în stare de veghe. toate ideile şi imaginile culese de duh neavând timp să se risipească în spaţiu . omul nu va şti nimic. trăgând după el corpul vital. Apucând de un capăt al visului şi trăgând cu mintea mereu de el. Insă duhul nu va şti ce i se vorbeşte. de ce omul când doarme nu ne aude deloc şi de ce mediumul în stare de transă ne aude şi ne vorbeşte?" Pentru că în stare de somn duhul s-a îndepărtat de trupul său. El nu aiurează. Cu alte cuvinte. Dacă prin pase magnetice . el ne va înţelege şi ne va răspunde. nu-şi va aminti nimic din tot ce va gândi şi face de acum spiritul înconjurat de corpul său perispiritual. iar în stare de transă un duh străin a ocupat dublul vital exteriorizat şi prin el comunică trupului. ci reproduce fragmentat. şi se poate întâmpla ca frânturi din această discuţie să fie exprimate. persoana respectivă cade în starea numită transă. care se leagă de duh . în mod normal. pentru a fi încărcat cu fluid electric. nu va şti nimic din ce s-a petrecut în jurul său. dar îl încarcă. duhul iese singur din trup. condiţia este să se deştepte repede. Cineva ar putea să mă întrebe: „Dacă starea de somn este la fel cu starea de transă. 2. fiind atent la fenomenele din spaţiu. ci duhul din el înţelege şi răspunde. la rândul său.e drept. Aceasta e regula.sunt transmise dublului eteric. încetul cu încetul. Către ziuă duhul intră în dublul eteric şi în trapul său. cu care se consultă. imediat după vis. 3. pentru că altfel lumina zilei îl trece complet la viaţa trupească. îl încarcă repede cu fluid vital şi îl reintroduce în trup. despre trecut sau viitor etc. vede şi aude lumea spirituală. dublul vital este introdus în trup.când spiritul împreună cu dublul său eteric sunt în afara trupului. Dacă îi vorbeşte cineva el nu aude. în modul acesta.

fără cea mai mică întrerupere. din cele ce trebuie să facă în viaţa terestră actuală. Visele sunt necesare omului. cugetător ca duhul sau stăpânul său . Dublul vital are o importanţă capitală în existenţa omului trupesc. sub formă de simboluri.care ne împiedică ziua să ştim ce am făcut noaptea sau ce cunoaştem din alte vieţi . Aşadar. trebuie lăsată în necunoaşterea lumii spirituale. dar ce anume. al somnului. duhul face astfel ca însăşi vehicolul său să înregistreze. Datorită dublului vital se construiesc visele. fără să posede o inteligenţă. Nu. ceea ce a reţinut sau memorat. Dacă de exemplu un spirit superior trebuie să joace într-o întrupare a sa rolul unui biet cioban. Visul este o producţie voită a duhului. Compoziţia dublului vital este conformă constituţiei planetei pe care s-a întrupat duhul. i Am spus că omul spirit are un. cât de cât. după deplina sa înclinare. cu scopul de a face din om un medium auditiv. cunoaşterea Cerului constituind doar privilegiul celor puţini. Ar fi îngrozit ştiindu-se observat. poate călători sau vizita diferite regiuni terestre sau spaţiale. De vigoarea sau slăbiciunea sa depinde starea de sănătate sau debilitatea trupului. El nu trebuie să fie stingherit din cursul vieţii sale. dar atât de neînţeles pentru mintea lui simplă din actuala viaţă terestră. Visul poate să însemne ceva pentru om şi poate să nu-i arate nimic. nu trebuie să ştie că tot ce spune şi face este auzit şi văzut de cei din lumea spaţială. Pe lângă materia memorială a duhului şi în dublul vital se imprimă. El reprezintă „subconştientul" ştiinţei voastre terestre. şi dublul vital constituie un suport de înregistrare al fenomenelor din afara trupului omenesc. despre faptele pe care trebuie să le facă şi despre cele de care trebuie să se ferească. Viaţa nu i s-ar mai desfăşura în libertate. vizual sau telechinetic.Comunicări din Cer jţţg Fiind o materie vie. coborât în trup. Dublul vital fiind doar un înregistrator. De multe ori o persoană incultă. Cei mulţi nu cred în existenţa spiritului. sau a altor duhuri. dublul vital are capacitatea să înregistreze direct toate impresiile vizuale. şi nu le plac cunoştinţele lumii cereşti. olfactive sau auditive venite din lumea exterioară.să ştie ceva. duhul provoacă un vis. o fantezie fie a celulelor cerebrale. căci între aceste două lumi. îmbinate una în alta. potrivit rangului său.ca om trupesc . când duhul este în afara trupului. Aşadar. el trebuie să aibă. sau dublu vital . program de urmărit. decât sub formă de presentiment.nefiind prin sine însuşi inteligent. Rentru omul simplu viaţa trupească e o fericire. Noi suntem o piedică pentru animalul din om. Pentru a avea în vedere calea ce o are de urmat. bucurii sau supărări. în acest scop. ne uimeşte prin cunoştinţele sale de chimie.să ştie de lumea sa spirituală. Ca să se ţină pe acest drum şi să nu greşească. Pentru duhul superior. tot ce a aflat duhul în timpul nopţii despre viitorul său apropiat. La deşteptare îşi va aminti ceva. Deşi viaţa pare a se scurge fără nici o continuitate între lumea noastră şi a voastră. de presimţire că va fi ceva. iar la deşteptare „subconştientul" . oricare ar fi constituţia sa fizică şi chimică.înregistrează cunoştinţe ziua. pentru ca tot el — prin intermediul ego-ului.să aibă presentimente vagi despre evenimentele ce vor urma. că stăpânului său i se va întâmpla ceva. în afară de duh sau fiinţa noastră spirituală. Consistenţa trupului va fi în raport cu compoziţia dublului vital. pusă în stare de transă. în general. şi înregistrează cunoştinţe noaptea. schimbându-i compoziţia originară. Prin urmare.pentru cel care a visat. a stăpânului trupului. despre evenimentele prin care va trece. când spiritul se află în trup. omul poate trăi pe orice planetă. viaţa pur trupească este un chin al neştiinţei şi întunericului. a cărei funcţionare lumea neştiutoare de adevăruri cereşti nu o cunoaşte.personalitatea prin care s-a întrupat şi constituie conştiinţa sa în istarea de veghe . încât visul nu-i va spune nimic. Prin urmare. visul reprezintă uneori ceva şi alteori nimic . că între viaţa trupească în stare de veghe şi viaţa de spirit liber este o continuă curgere. Acest coip eteric. fie a retinei. el poate avea noaptea conversaţii cu alte duhuri. Divinitatea. cărarea pe care îi vor fi aşternute flori sau ghimpi. pentru că este o entitate superioară în lumea spaţiilor. nu poate reproduce decât inconştient şi vag. sub formă de vis simbolic. nu ştie. indicaţia drumului său. Atunci Divinitatea a orânduit viaţa de duh exteriorizat din timpul nopţii. a vieţii spirituale. adevărul este . Uneori duhul are nevoie ca ego-ul . a socotit că omenirea. în nemărginita Ei înţelepciune. De unde le scoate? Din adâncul arhivei sale spirituale. Graţie acestei adaptări. Chimiştii noştri cereşti acţionează asupra dublului vital. cât de cât. există o legătură indisolubilă. nu este aşa. fizică şi astronomie. care vor să transmită ceva iubitului lor întrupat. fie a „psihicului" său.nu le poate traduce limpede. duhurile lor fiind încă pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale. Lumea crede că visul este ceva întâmplător. însuşi duhul inferior declară că el nu vrea . Omul simplu e un cvasi-animal. care îi oferă conştiinţa de veghe când va fi în trup . corpul vita! este o arhivă păstrătoare de cunoştinţe. urmărit în toate actele şi gândurile sale.

dacă duhurile inferioare ar cunoaşte mecanismul materializării fluidelor . din care au început să facă trupuri de animale .A doua carte Cele mai multe vise par a fi irealităţi. marii savanţi ai Pământului. Precum norii sunt reprezentanţii sub formă de vapori ai lichidului numit apă. până când omenirea va ieşi din starea morală şi intelectuală înapoiată. nu se mai produc pe el asemenea transformări. Tot ce vedeţi pe pământ a provenit. în zona albă sau divină. prin condensarea şi încetinirea vibraţiei particulelor fluidului mineral.o altă serie de Constructori a transformat fluidul vegetal în fluid animal. o altă serie de Constructori prepară din fluidul mineral aflat în jurul planetei. a acestora în fluide animale şi pe urmă în fluide umane. el ar putea să facă din fluidul humifer un bob de humă. Consideră că divulgarea acestor taine este o adevărată crimă asupra într-adevăr. putând face din ele o portocală. de natură minerală. în univers există fluidele corespunzătoare a tot ce există pe pământ. argintului. roşie — cea de la suprafaţa pământului .a provenit prin concentrare din prima materie fluidică. unde sunt marile noastre entităţi spirituale. . plante sau a unui animal. Prin urmare. care încep crearea materiei minerale. După consolidarea mineralului. până când se va ridica pe treptele superioare ale înţelegerii şi conştiinţei. creează primele plante. adică o transformă în fluidul din care provine . ar putea să fabrice orice metal sau piatră preţioasă ar dori.ar cunoaşte şi mecanismul dematerializării corpurilor. Misterul creaţiei a constat. vegetală ori animală. constă şi va consta în transformarea fluidelor în materii gazoase. Când pământul a fost îmbrăcat cu o haină vegetală . animal etc. dematerializarea este transformarea materiei fizice. dintr-un anumit fluid. Prin urmare. Dar când este vorba să se construiască o planetă nouă. care în altă viaţă i-a făcut vreun neajuns. în fluidele sale corespunzătoare. lichide şi solide.plante aflate pe cea mai de jos treaptă evolutivă . din Sfera divină coboară cete numeroase de Constructori divini. In plus fluidele îşi urmează cursul lor evolutiv. Pământul fiind acum un glob bătrân. ba chiar să-i dematerializeze însuşi trupul. în scop de experiment. . care constă în prefacerea fluidelor de natură minerală în fluide vegetale. dar nu au luat parte la ele. ar coborî în atmosfera superioară a Pământului.va găsi fluide vegetale.160 Din tainele vieţii şi ale universului . platinei etc. Din fluidele universice s-a format tot ce există pe diferite planete. când voinţa nu îi va mai permite să se abată din calea armoniei divine. o pasăre şi chiar un trup de om ca al celorlalţi oameni. Duhurile de pe Pământ au auzit de asemenea operaţii de materializare. duhul inconştient ar putea defluidiza corpul vital al semenului său şi prin aceasta să provoace moartea trupului acestuia. din fluidul lor corespunzător. materializând fluide minerale. De asemenea. efemer. a inferiorităţii lor. în zona a treia.o dematerializează. din care îşi trag cu toate obârşia.numită de voi fizică . după ce au făcut o materializare . mecanismul operaţiei lor. din care a făcut Creatorul toate corpurile cereşti. pe unele din ele. Aceste reprezentări enigmatice vor dura mii de veacuri. şi apoi transformarea în fluid primitiv. le pot realiza. şi atunci vă daţi seama ce grozăvii ar rezulta! Din ură. şi apoi din ele. în fluidul său corespunzător. imaginativ-real. pentru că ar da posibilitate duhurilor de aici să se instruiască şi să poată face şi ele asemenea operaţii. stabilită din veşnicie în tot universul.nu o lasă ca atare în atmosfera voastră. începutul vieţii pe o planetă nouă este o continuă materializare. din categoria celor ce construiesc sori şi planete.de exemplu a unui fruct. dar nu destăinuie nimănui taina lor. fluide vegetale. săvârşită de anumite mari duhuri. Prin puterea voinţei sale. animale şi umane. din cauza pericolelor prin care ar trece omenirea aflat ă într-o faz ă evolutiv ă inferioar ă . ci din cauza ignoranţei. . marile duhuri. crea ţ iei. pentru că duhul nu are permisiunea să construiască un vis concret. Aşadar. Idei despre creaţie 1 oată materia pământului pe care-1 locuiţi . Entităţile spirituale superioare ale Pământului sunt cunoscătoare ale acestor creaţii. exact de aceeaşi compoziţie cu huma terestră. Dacă acest mare spirit ar coborî mai jos. tot astfel există în univers reprezentantul fluidic al aurului. Să presupunem că un mare spirit. sau pentru a se răzbuna pe un semen al său întrupat. în rezumat.a unei portocale. interzise nu de vreo oprelişte oarecare. care i-ar determina^ să facă un rău oarecare. flori etc.şi aşa mai departe. şi ar dori să facă o demonstraţie. prin dematerializarea în fluid a unei pietre. prin materializări.

neînţelegând ideile expuse în acele conferinţe cereşti. spiritul-stăpân revine în trapul său. la care îl supuneau cei mari. Alteori a fost o pedeapsă. cei din apropierea subiectului nostru cred că fratele lor a înnebunit şi îl duc la ospiciu. subiectul A se predă la o anumită vreme. nu pot să fac ceea ce vreau. Această suferinţă considerată demenţă de medicii pământului . entitate spirituală. In timpul zilei.dar ea nu este înţeleasă de oricine. sau trimisul special. cel care trebuie să-ţi vorbească de B îţi spune: „Aşteaptă. Dacă fenomenul se repetă mai des şi mai prelung. îngerii primesc pe cale de comunicări transmise prin unde-gânduri. un spirit uman a ieşit din casa lui trupească şi s-a dus într-o altă localitate unde se află întrupat un spirit prieten. dacă aţi şti ce de reguli şi legi ne îngrădesc şi conduc lumile. logic şi cuminte. Ei. înstrăinatul s-a făcut bine. încă nu a sosit vremea predării cursului meu".limba ţării sale. Din acest moment omul este recunoscut şi înţeles de fraţii săi. unde face pe împăratul Abisiniei. cursuri sosite din sori sau planete superioare. Acest duh se introduce în trapul subiectului nostru şi începe să vorbească. Cei din jur îl ascultă şi nu-1 înţeleg. Limba duhurilor este una şi aceeaşi peste tot universul . să nu te mai ţii după carul preocupărilor celor superiori ţie. La revedere la noapte. Să te sileşti. Din ele trag învăţăminte numai îngerii. ori împotriva legilor orânduite. un pas prea mic faţă de eternitate. A! Dar vreau să-ţi răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o: „E posibil ca un om trupesc să fie în stare de veghe iar spiritul să-i fie departe de trup?" Te iubesc şi vreau să ai şi la această întrebare răspunsul meu. dar este într-o stare de prostaţie. cunoştinţe şi mai înalte. trăieşte. Ai dori să înveţi mai repede. Fiecare idee îşi are semnul. prin firul de legătură. la care noi nu ne putem adăpa. Deşi Pământul primeşte o mulţime de unde-gânduri. pentru că acum le vorbeşte veritabilul stăpân al trapului. în zonele înalte ale Pământului. în acest caz nu-ţi rămâne decât să urmezi carul evoluţiei tale. poate să treacă pe acolo un duh nu prea cumsecade. v-aţi minuna de înţelepciunea Celui ce le-a orânduit! Eu. pe când subiectul B se predă la o epocă mult mai târzie. când îmi vei da o notă bună pentru cele comunicate pe ziua de azi. ca om trupesc. adică să fie în veghe. sunetul şi culoarea sa.Comunicări din Cer 161 Ce frumoase şi interesante sunt aceste teme. este posibil ca un spirit uman să plece din trupul său şi totuşi omul să nu doarmă. pentru să spiritul.aceleaşi semne. se mişcă şi are aparenţa că e deştept. cu tot ceea ce ca spirit cunoşti foarte bine. pentru că în aceste expuneri sunt idei al căror conţinut nu-1 pricepem. Atunci ce este de făcut? Să întrebi. Trupul părăsit de spirit pare deştept. dar cine să-ţi spună? căci după ce ai învăţat pe A. ori o încercare. De altfel acesta este rolul nostru: să te lămurim. licenţiat şi doctorat? Te înspăimânţi gândindu-te numai. dragul meu. îi recunoaşte pe ai săi şi medicii cred că alienatul. sau un duh trimis de o entitate superioară.vine ca o ispăşire din trecut.sau mai exact. Un spirit întrupat învaţă mai uşor . în lumea duhurilor toţi au de făcut o activitate. referitoare la mânuirea fluidelor şi crearea din ele a diferitelor materii planetare! Asemenea cunoştinţe sunt predate de marii noştri îngeri. Ce se întâmplă în acest caz? Să iau un exemplu. dar când se comunică cunoştinţe foarte abstracte. pe care cu ardoare caută să o termine cu bine. căci în fiecare an. Dar pe cine? Căci pe când omul trupesc îşi poate pierde vremea lenevind sau hoinărind. întreabă şi primesc răspunsuri aiurea şi nu ştiu ce să mai creadă. De exemplu. . reînvaţă . O greutate în plus este faptul că nu se permite învăţarea mai rapidă. decât este stabilit în program. Da. prin muncă. decât învăţăm noi limba universală. Până ce duhul analfabet a ajuns în clasa întâia primară a Cerurilor. dar nu vede şi nu aude. vei urca un mic pas spre mai bine. dar această veghe nu e deplină. deoarece cuprinde cunoştinţe şi gânduri ce nu intră în capitalul său de memorie şi gândire. Dar iată că spiritul-stăpân vine ca fulgerul şi dă afară spiritul-musafir. cu care vrea să se întreţină. degeaba auzim sunetul şi vedem semnul luminos. nu putem profita de ele. acţionează de la distanţă asupra sa. Săracul! Uneori a fost o neglijenţă a sa. Dar câte miliarde vor mai trece până ajunge în lumea spaţiilor la bacalaureat. cu o cultură cerească superioară culturii noastre. Când pleacă musafirul nepoftit. pentru ca trecând prin acest fel de suferinţă să ştie prin ce trece spiritul când nu poate intra în propriul său trap. a unei greşeli a duhului împotriva aproapele său. conferinţe la care luăm şi noi parte. au trecut câteva miliarde de ani. ci numai ceea ce trebuie să fac conform gradului la care am ajuns. ceea ce îmi place. în acest timp. ca să-1 înveţe să fie mai atent cu trapul său. atenţie şi supunere. că nu pricepem nimic. şi începe să vorbească la fel ca toată lumea. Din sfere superioare. culori şi sunete spirituale .

ni se permite să luăm cunoştinţă de evoluţiile planetare. nu ar putea încă să-1 dezvăluie în întregime. dar Creator. împăratul Wilhelm a spus: „Poporul german are dumnezeul său şi el ne va ajuta să câştigăm războiul". când Eu am făcut aceste planete. cred în această absurditate. Tu e şti Conducătorul suprem al acestei planete. La rândul Său. Guvernatorul Pământului. pe marele nostru Divin.A doua carte Pentru că te-am ţinut destul. Noi îl numim Dumnezeul planetei Pământ. adică în sânul divinului Meu Stăpân». frate dragă. Iată-1 pe bietul preot neştiutor pus într-o situaţie foarte grea în faţa elevilor mai mari. ierarhia Divinilor noştri iubiţi şi veneraţi. cunoştinţele referitoare la univers sunt hrana sufletelor noastre. Noi. inteligenţa li se luminează şi amintindu-şi de gogoriţele învăţate în orele de religie. iubitorul vostru Tată. ne spune: „Eu nu fac altceva decât execut ordinele Tatălui Meu ceresc.In genunchi stând. duhurilor de gradul meu. neputinciosul Tău serv. în mod conştient . care cu dragoste păstoreşte peste oiţele duhuri ale acestei planete. Copiii observă că teoriile şi cunoştinţele oamenilor de ştiinţă se bat cap în cap cu învăţătura căiţilor scrise de preoţi. alte somităţi spirituale. tu eş ti acum Guvernatorul planetei Pă mânt. . din ultimele clase de liceu. căci deşi sunt multe. am întrebat: . Creaţia a necesitat nu şapte zile. nu existam pe când s-au făcut aceste infinite corpuri cereşti. fostul nostru de odinioară Isus". Domnul meu iubit. cel mai mare spirit al Pământului. ci miliarde de miliarde de ani. împărat al acestei vaste împărăţii solare. Iată. ei se răzbună pe naivii care i-au învăţat asemenea absurdităţi. Eu. Păstorul vostru. Sărmanii copii citesc. Este adevărat că preotul. Ziditor nu eşti. păstorul^ Pământului nu eram aici în momentul creării sale?! Atunci mirat. numit pe Pământ Isus Christos. tu nu existai pe aici. dăruită de Tatăl Meu şi Fraţii Mei mai mari şi pe care. De la ei spicuim. Guvernatorul acestor de voi locuite planete. nu le-am făcut singur. sau vor veni alţii. marele Arhitect Creator". necesare întemeierii. mi-a zis: «Iubitul Meu frate. adunăm cunoştinţe. cei din spaţiu. când îţi voi mai depăna din cunoştinţele mele. o. poporul evreu afirmă din vechime că îl are pe Dumnezeul său. dar ce greu găsim aceste boabe. cine erau şi unde sunt Ei acum? . Veneratul nostru Terestrian. Copiilor voştri din şcoala primară li se spune că pământul şi întregul univers a fost creat de marele Creator în şapte zile. îndrăznesc să Te întreb. Fraţii Mei din Sfera-Laborator. . a marelui templu viitor. Aceste somităţi cereşti ne aduc la cunoştinţă evoluţia viitoare a micului nostru glob plutitor în imensitatea nemăsurabilă a universului nostru. Lucrările intelectuale. La rândul său.şi anume că avem pe marele nostru Terestrian. Lipsa mea de superioritate nu-mi permite să diger o mare cantitate din aceste boabe. ca şi puii seminţele. superiori mie. din aceste fructe roditoare de cunoştinţe. Marele nostru Terestrian ne-a spus într-una din prelegerile Sale: „Eu. marele Isus răspunde celor care îl întreabă: „Eu nu fac decât să execut ordinele Tatălui Meu ceresc. singur ai făcut aceste planete ale împărăţiei Tale? . Aşadar la noi există o altă ordine socială. această ignoranţă face să se distrugă credinţa şi ştiinţa în existenţa marelui şi adoratului nostru Tată divin.Fiule.Fiule. spunem acelaşi adevăr . Cu ocazia primului război mondial. nu le putem digera pe toate. chiar dacă ar cunoaşte Adevărul nostru ceresc.dar. fiule. Dumnezeul Dumnezeilor din univers. eu. ci zăceai în sânul lui Abraham. alţi sfinţi. precum şi a universului întreg. în mod inconştient. Fără să ştie. având în vedere mintea necoaptă a micului şcolar. Pe măsură ce cresc. de unde au venit. în învăţăturile primite. el spunea un adevăr. tu nu erai de faţă pentru că nu-Mi erai necesar. mă duc şi îţi spun: La revedere. că fiecare popor are un dumnezeu al său. în toate cuvântările Sale. Noi cunoaştem toată scara ierarhică a fiinţelor conlocuitoare pe acest glob. ale marelui Dumnezeu. eu nu eram de faţă la crearea Pământului? . ni s-a vorbit şi despre creaţia Pământului. Nouă. Fiii ■ . ci împreună cu Lucrătorii Tatălui Meu.Dar cum erau aceşti Lucrători. supus ordinelor marelui meu Guvernator solar. Măria Ta.Doamne. Din nefericire. cu toţii difuzându-ţi cunoştinţele Cerului. ţi-am dăruit-o ţie. Marele meu Stăpân. care este proprietatea Mea. învaţă şi datorită fragedei lor inteligenţe întunecată de reîntrupare şi datorită neputinţei de a cerceta şi verifica. templul ştiinţei şi artei divine Templul marelui Adevăr. Ierarhia cerească Din antichitate şi până în zilele noastre omul a afirmat.Nu. adevăr grăiesc.162 Din tainele vieţii şi ale universului . devenind indiferenţi faţă de feţele bisericeşti. pe tot întinsul pământului. dintre care pe aceasta ţi-am dăruit-o să o conduci. la rândul Meu. Cunoaştem şi Tronul argintiu al Divinităţii noastre teriene.

mi-a răspuns Domnul. Du-Te. Tu acum ştii cum se conduce un sistem. în Sfera divină. cunoşti cum trebuie să evolueze o planetă din punct de vedere moral şi fizic şi cum să evolueze duhurile de pe ele.Fiule. frate pământean. aceştia mai mici. Ei au fost ca tine odinioară. devenind guvernator planetar. iar când va termina întreaga serie . Eu am fost ceea ce eşti tu azi: un umil conducător de planetă. cum se nasc sorii şi planetele. un mic pasaj din marea noastră Biblie. Tu. unde să trăiască şi să avanseze. ci Tatălui nostru al tuturor. de ce acum Tu nu mai creezi? De ce ai rămas aici şi nu ai părăsit Soarele şi aceste planete pentru a Te duce cu Fraţii Tăi în sânul Tatălui ceresc şi a ne lăsa pe noi. Amin. căci vei fi şi tu un conducător de astru. Când studiile Mele s-au terminat şi când Tatăl acelui astru. Tu vei reveni la Mine şi atunci vei fi una cu Fraţii Tăi de aici. Marele Arhitect Creator Mi-a comunicat când eram în sânul Său. Aceeaşi filieră o va urma şi duhul animal din planetă în planetă şi din sistem în sistem. înainte ca Tatăl Meu să-Mi dăruiască acest sistem. să conducem fructul muncii Tale divine? . până la cele mai eterice va deveni spirit animal. Când astrul Tău şi planetele pe care Ei le vor crea vor muri. Fraţii Tăi de aici de la Mine. Mi-a zis: «Fiule. când scara evolutivă umană va fi urcată complet. după aceea asemeni Mie veacuri nenumărate au fost. spre infinit. Fiule. din negura îndepărtată a miliardelor de ani. «Du-Te . iar acesta de zeci de mii de ori mai mare decât anul globului tău. Tatăl nostru suprem a creat un alt sistem planetar. Aceeaşi scară de evoluţie o va urma şi duhul uman. purtătoare de vegetaţie. Numai El.Mi-a spus atunci Tatăl . frate. marele fost Isus^. marele Creator. la rândul Meu. din SferaLaborator. pe acesta.de la cele mai solide. Cum însă toate astrele îşi aveau conducătorii lor. Animând un trup de plantă.»" Iată. cum trăiesc şi cum mor. într-un alt sistem al acestui nemăsurat univers. devenind înger solar. când va deveni duh uman.Comunicări din Cer 163 Tatălui Meu sunt Creatorii de universuri. făcătorul Soarelui şi al acestor douăsprezece mari planete. în spaţiul unde Eu voi ordona şi Ei vor lucra împărăţia Ta. şi vei fi egal cu Ei. . Guvernatorul acelui sistem solar a judecat că Eu. Întoarce-Te acolo şi pune-Te la dispoziţia marelui Creator şi El îţi va ordona ceea ce trebuie să faci.Frate . La început va fi înger pe o planetă inferioară dar va avansa pe rând ca înger planetar pe toate categoriile de planete din univers. a fost necesar ca veacuri de ani divini să stau pe soarele de care aparţinea planeta Mea. şi am avansat până la gradul de Păstor solar sau de astru. Ziditori de astre. rând pe rând. a Tatălui nostru ceresc. marele Arhitect al lumilor. Eu. condu-o precum Te-am învăţat. Când a terminat seria completă de minerale din lume devine spirit vegetal. prin urmare. Divinul Cerurilor noastre. Fraţii Mei nu mai conduc. iar azi Ei sunt Ajutătorii marelui nostru Tată. Constructorii operelor Sale. Marele Creator trebuie să creeze continuu. Totul începe cu numărul unu şi se continuă spre infinit. cum fac şi ceea ce vei vedea ţine minte. Conducătorul planetar sau terestrian va peregrina prin planete de toate gradele. când vei fi conducător de sistem planetar». Acolo am studiat cele ce trebuie să cunoască un Guvernator solar. un astru asemănător cu al Lui. cum au fost create puzderie de miliarde de sisteme şi miliarde nesfârşite de planete. Totul începe cu a şi urcă spre 0). a venit vremea să Te întorci în sânul Lui Adam şi Abraham. dar nu am voie să-ţi vorbesc despre acestea. Eu ştiu ce are să-ţi spună şi facă. de milioane de ori mai mare decât anul solar.adevăr grăiesc vouă că Eu sunt mai mic decât Ziditorii care au lucrat la acest sistem planetar. de unde ai plecat. Cu acest rang va evolua. în fruntea căruia M-a pus pe Mine. Fiul Său. Spiritul mineral a evoluat pe toate felurile de planete solide din univers. De pe vremea când am fost şi Eu prin lumile fizice au trecut miliarde de ani divini. spiritul vegetal va trăi şi evolua prin toate felurile de plante de pe toate gradele de planete din univers. sunt demn de a poseda. căci o dată cu crearea de duhuri. .Tatăl meu iubit. şi aici cu Ei în sânul Meu vei trăi. Tu să urmăreşti pe Fraţii Tăi Ziditori de universuri. dar încă nu cunoşti cum se creează un sistem planetar. unitatea Lor de măsură a timpului.cu. înainte de a fi fost ceea ce sunt azi. nu poţi să-mi spui ce are să facă Tatăl suprem cu mine? . Tu acum eşti egal cu Mine. şi aşteaptă la crearea lumii Tale şi după ce o vei vedea făcută. din marea carte a creaţiilor. precum Ei sunt egalii Mei în creaţie. După aceea nu vei mai avea astru de condus în vecii vecilor şi vei ajunge şi Tu Ziditorul Meu. duhul uman va fi ridicat la rangul de înger planetar. Păstorul mult iubit al acestui sistem. Părintele nostru trebuie să creeze şi casele lor. ţi le poate spune. pe toate categoriile de sori şi după terminarea . Domnul să ne binecuvânteze pe toţi. Ce Mă întrebi nu-Mi aparţine. am asistat la crearea acestui astru şi a acestor planete ale Mele.Mărite Doamne. până la formele cele mai sublime de animal.

Atunci va fi nevoie să coboare din nou marele nostru Păstor pentru a lumina lumea cu lumina Iubirii Sale. nestânjenită de conducătorii omeneşti. ne întrebi dacă Guvernatorul solar s-a întrupat de mai multe ori pe planetele Sale — am pus şi noi această întrebare Domnului solar. nu va vedea şi crede decât în cele ce oferă pământul. conducător de sistem planetar. Evoluţia morală este mai severă. Ori de câte ori greşim . îngerii solari vor spune: „Doamne. dar dacă nu este moral. Aşa-numiţii dezmoşteniţi ai soartei nu sunt decât întârziaţi în mersul evoluţiei sau cei care au încălcat legile cereşti. Omul neştiutor spune că unii oameni sunt norocoşi. să-i ridic din ignoranţa în care se zbat". prin învăţătura Mea şi prin exemplul răbdării Mele fizice şi psihice să-i întăresc. considerând că viaţa terestră e dată pentru a fi trăită cât mai intens prin trup. atunci când a fost în Cerurile noastre. Spiritualistul. evoluţie şi grad de misiune. va deveni Guvernator solar. De ce a venit pe P ă mânt marele Guvernator solar lntrupându-se sub numele de Isus Christos. încetul cu încetul. Treptele se urcă mereu. Materialistul nostru când se va întrupa. în lumea noastră la fel ca în a voastră există două tabere: materialiştii şi spiritualiştii. termometrul moralităţii a scăzut. i se aplică suferinţa. După aceea. oricât de umilit şi amărât va fi. în rarele Sale prelegeri . căruia ne adresăm: Doamne binecuvântează-ne şi ajută-ne să îndeplinim misiunea cu care ne-ai învrednicit. Pe planeta noastră se face o anumită evoluţie. „ Copii! . pe când cea morală este absolut obligatorie. pentru că suferinţa va deveni atât de mare încât suspinele şi strigătele de durere vor umple spaţiile acestui sistem planetar." Atunci sufletele noastre s-au umplut de fericire şi de speranţa că trecând şcoala lumilor planetare vom ajunge şi noi în strălucirea preaslăvitului nostru Păstor solar. fenomen petrecut după coborârea şi întruparea marelui nostru Solar. în faţa acestei cumplite jelanii. fie ca duh destrupat . Aşadar venirea Guvernatorului nostru suprem a fost şi va fi determinată de scăderea moralităţii. Există două feluri de evoluţii: morală şi intelectuală. Hai să gradăm scara evoluţiei morale asemenea unui termometru. va mânca. marele nostru Păstor solar nu a coborât pentru prima oară pe planeta noastră. dar au rămas înapoi cu înţelegerea moralităţii. şi necăjiţi şi amărâţi am implorat ajutorul Părintelui ceresc. De aceea când ne întrupăm.şi Eu am evoluat ca voi. copleşind cu întristare lumea îngerilor solari. Văzându-ne şi auzindu-ne. când viaţa va deveni o povară şi traiul un iad. care cere suferinţă şi se prezintă sub diferite aspecte şi grade. care-i aparţine împreună cu multe altele. cei de aici.fie ca duh întrupat. Precum tu. iar alţii ghinionişti. toată speranţa noastră este în El. Evoluţia planetei şi evoluţia Domnului nostru a necesitat întruparea Sa printre oameni. Să nu uitaţi că şi Eu am fost odată asemeni vouă. ci plată şi răsplată. Când duhul rămâne în urma ritmului general de progres. jale mare este pe planeta Pământ.ni se pune o nouă pată pe albul imaculat al gradului nostru. bea şi petrece.Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte acestei nesfârşite şcoli solare. dragă frate. Au plecat de acolo duhurile evoluate şi au sosit valuri de duhuri înapoiate. fără de care nici un duh nu poate avansa. îşi va ridica ochii către Cer şi se va ruga." Atunci marele Păstor va zice: „Mă voi duce din nou acolo. Omul nu-şi datorează starea sa nimănui. până ce în zilele noastre a ajuns la 10° şi merge scăzând spre 0°. . Duhul poate să avanseze pe plan intelectual până la gradul de duh alb. va avea haina fluidică albă plină de pete negre. mai grea decât evoluţia intelectuală. învăţătura Lui a provocat un salt moral de 100°. Slujitorii altarelor îşi bat joc de voi şi vă speculează credinţa. ca să se deştepte din toropeală şi să-şi grăbească înaintarea. în Tatăl nostru ceresc. Cunoscătorii tainelor cereşti ştiu că nu există favoruri şi întâmplări în lume. Domnul va coborî din nou. până la Fiinţa supremă care a creat totul. materialiştii noştri râd de noi spunând: „Bigoţilor.ne-a răspuns Domnul. Noi. pentru ca prin sacrificiul Meu trupesc. JLJnii indivizi au fost foarte harnici pe scara evoluţiei intelectuale. jos pe pământ. cu evoluţia morală." Cu toate acestea noi şi voi am îngenunchiat mereu în faţa altarelor. în convorbirile nocturne purtate cu voi. iar viaţa sa terestră va fi înţeleaptă şi plină de milă faţă de durerea altora. când părăsiţi trupurile voastre. spiritele de aici devin pe scara evoluţiei morale mai înaintate. ci numai lui însuşi. Evoluţia intelectuală este lăsată la liberul arbitru al duhului. nu se ocupă Creatorul de fleacurile voastre. La un moment dat. vă povăţuim în ciuda materialiştilor noştri cereşti să cereţi cu spunere şi umilinţă ajutorul Domnului. vor ajunge până în Soare. viaţa celor rămaşi acolo devenind de nesuferit. Ei sunt victima greşelilor lor. tot mai sus.

spiritul şi perispiritul vegetal n-au nevoie să iasă noaptea din tmpul plantei. îl dizolvă. Fluidul mineral se combină în diferite moduri cu fluidul vegetal. animalul are nevoie să doarmă.cunoscând mersul vieţii terestre. Graţie procesului de absorbire al fluidului vegetal. Binecuvântat fie numele infinitului Tată divin că ne trimite asemenea străluciţi Slujitori ca să mântuiască sufletele noastre. de a coborî din Gloria Cerurilor în noroiul vieţii umane. fluidele sunt ori libere. fiind nevoit să se culce. iar seara. desfăşurat fără oprire. adică materie fizică însoţită de fluide minerale şi vegetale. însoţit de perispirit. noua Sa venire. Se pune întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă animalul sau omul nu ar avea posibilitatea să-şi primenească materia fluidică a corpului lor vital şi planetar? în acest caz. după mărimea corpului fizic al plantei. Hrănirea fluidică are loc în timpul când tmpul doarme. ca să poată ieşi şi să încarce cu fluid electric corespunzător perispiritul său. Când timpul va veni din nou . pentm a se hrăni. după-masă şi chiar o scurtă aţipire permit duhului să se încarce uşor cu o doză nouă de fluid.Domnul nostru va reveni pe norii Săi simbolici şi se va întrupa din nou. pentm ca în acest timp spiritul. dar nu pot asimila fluidul care le însoţeşte. animalele digeră corpul material solid al plantelor. biologice şi mentale din timpul zilei. prin urmare este însoţit de cantităţi mici de fluid. care se alătură fluidului vegetal. Mielul mănâncă iarbă şi găina boabe de porumb. Datorită activităţii fizice. Din această cauză ar urma ca perispiritul spiritului animal să slăbească. iar dacă această stare se prelungeşte mai multă vreme. Apa ploilor îl face lichid.Comunicări din Cer 165 Marele Păstor . îl adoră pentru sacrificiul Său. Când într-o parte a pământului conducerea ajunge pe mâna duhurilor roşii . pentru a se hrăni cu fluid din spaţiu. Cei mari de la noi. ziua şi noaptea. se poate combina fluidul mineral cu cel vegetal şi fluidul vegetal cu cel animal.cum a fost Imperiul Roman. La fel se petrece şi cu duhul omului. simţindu-se astfel bine dispus pentru orice activitate. perispiritul absorbind. asemenea unei baterii electrice. punând în pericol viaţa corpului vital şi mai apoi a trupului. Amin. Dimineaţa. luat direct din atmosferă pentm regenerarea corpului vital al spiritului întrupat în plantă. Combinarea şi asimilarea fluidelor Seria fluidelor din natură este infinită. Un somn de o oră. Pentm a se preveni slăbirea şi moartea tmpului său. fiecare având o anumită calitate. până noaptea târziu. dar fluidul vegetal nu se poate converti în fluid animal sau uman.anunţă din vreme. să poată ieşi din trup. animalul sau omul se simte obosit. perispiritul plantei conţine o cantitate bogată de fluide minerale. o dată cu mineralul solubil. prin profeţii Săi. dând naştere la o infinitate de compuşi cu însuşiri diferite. tmpul moare. Dintre toate aceste cămăşi fluidice. până când corpul vital şi trupul s-ar îmbolnăvi. astfel întremat perispiritul. două. Toţi din spaţiu îl admiră. obţinându-se varietăţi de plante. reintră în trup. ori combinate în diferite moduri între ele. dar nu pot regenera complet corpul planetar al spiritului animal. Ele se pot combina între ele ca şi elementele chimice. Mineralul este în pământ. Nu atât tmpul are nevoie de somn. Prin minare. mântuind lumea pentru o bună perioadă de timp de suferinţa produsă de ignoranţă. duhuri roşii care se întreceau prin cruzimi şi crime .este necesar să coboare Guvernatorul solar pentru a fonda o nouă religie. Duhul mineral este foarte mic. planta a absorbit în tmpul său şi fluid mineral. provocată de emigrări de duhuri.şi nu e prea departe . când s-a înscăunat religia creştină. iar planta absoarbe mineralul în tmpul său. condus de împăraţi. care regenerează coipul vital. ştiind cu mii de ani înainte ce are să se petreacă printre oamenii trupeşti . adică spiritul este nevoit să părăsească acel tmp. sub prestare de jurământ. putând de acum anima corpul vital şi trapul spiritului animal. încorporând. din spaţiu fluid planetar animal. perispiritul pierde din această energie. Dar. Doresc să fie bine lămurit: perispiritul duhului uman sau animal este format din mai multe învelişuri. Situaţia se schimbă la animal şi om. Animalul mănâncă plante. trecând puterea duhurilor roşii în mâna albaştrilor. să doarmă pentm a se reîncărca. cât mai ales spiritul. mai înainte de acesta Rama. numai coipul vital uman şi animal trebuie reparat . coipul perispiritual animal sau uman şi-ar pierde tot mai mult energia şi puterea. pentru a da o nouă direcţie morală. Duhul vegetal este înconjurat de un perispirit care poate fi foarte mare. când omul sau animalul se trezeşte din somn perispiritul său este încărcat cu energie electrică. în care nu a avut posibilitatea să-şi repare zilnic corpul său vital şi planetar. Aşa de exemplu. In stadiul actual al Pământului un fluid vegetal nu se mai poate transforma în fluid animal. în afară de fluidul propriu vegetal. afirmă că Guvernatorul solar a mai fost pe pământ sub numele de marele Krishna şi. şi chiar a albilor.

dar nu găseam momentul. Deşi este un spirit de o înaltă evoluţie. până ajunge în sfera cea mai înaltă a aceleaşi planete? Răspunsul este următorul. strălucitor prin cunoştinţele sale. Va fi condamnat la întrupare. dacă nu-1 vei lăsa să doarmă. De obicei pedeapsa aplicării acestor pete se execută la întruparea viitoare. ziua parţial . El va tăia toată ziua şi noaptea. nu putea greşi într-o asemenea măsură încât vehicolul său fluidic să poarte pete mari şi întunecate. Magnetizatorul a dat forţă corpului său vital. în sferele superioare. oricărui sistem ar aparţine. până la urmă. o mizerie fiziologică şi materială mai groaznică. cu condiţia să aţipească câte o jumătate de oră. se va topi pe picioare şi. şi de pe ea să luăm duhul roşu. un nefericit. Duhurile care îl văd fug de el. un spirit superior a greşit. un fel de călăi cereşti. indicator că purtătorul lor este un greşit. Astfel. încât poţi să-1 tai în bucăţi. Toate duhurile se înspăimântă de aceşti aplicatori de semne. duhul alb întrupat. judecat în Cer şi condamnat pentru o greşeală gravă. Evoluţia duhurilor planetare Orice planetă din univers. Dacă i se va arăta câte lemne a tăiat toată noaptea. La prânz mănâncă şi adoarme puţin şi iar e pus la lucru. Seara mănâncă. căci el tot nu se va deştepta ci va trece în lumea celor drepţi.prin alimente. încărcându-1 din nou cu fluid vital. şi noaptea pe deplin . Omul poate să mănânce oricât.166 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte zilnic. dacă nu doarme cât de puţin nu are nici o dispoziţie. nu-i va veni să creadă. care. Din acest^motiv el va fi însemnat şi împiedicat oarecum să înlăture suferinţa prin care va trebui să treacă. în care îşi duc traiul duhurile ce fac şcoala acelei planete. când întrupat pe pământ. avându-se în vedere lipsa lui de evoluţie şi deci de înţelegere. până la saturaţie. La miezul nopţii. şi acest om ar putea astfel să lucreze zi şi noapte. O altă experienţă este şi mai concludentă. îi dai de mâncare dimineaţa şi apoi îl laşi puţin să doarmă. şi în această stare de somnambulism îl pui să taie lemne. iar oamenii care vin în contact cu el constată o reducere uimitoare a facultăţilor sale.prin absorbire directă de fluid corespunzător din atmosfera înconjurătoare. se pune întrebarea: Cum evoluează duhurile? Fiecare duh urcă prin vrednicie. cu atât mai mari cu cât aceste învelişuri fluidice sunt mai interne. un condamnat. Să luăm ca punct de plecare planeta noastră. stimat şi apreciat de semeni. Aceste pete sunt cu atât mai mari şi mai negre. A devenit un neputincios. doarme puţin şi iar lucrează. Ca probă a acestui adevăr este faptul următor. Negreşit. de întunecime a judecăţii sale. O mâhnire şi o toropeală îi cuprind toată fiinţa. Iată. înlocuind fluidul extras cu un anumit fluid inferior. dar regenerarea lor se face la intervale mari de timp. funcţionând. Duhul-călău extrage mai întâi fluid alb din anumite locuri ale perispiritului duhului condamnat. şi prin acesta truplui. savanţii chimiei şi fizicii spaţiilor. nu mai are pe deplin discernământul actelor sale. Duhul neştiutor şi nesimţitor solicită o durere mai violentă. pentru a se deştepta din apatia sa sufletească. nici o putere de muncă. cât despre duhul roşu. de vor curge năduşelile de pe el. îl deştepţi şi-1 pui la lucru. un duh roşu sau albastru va fi mai pătat şi mai întunecat decât un duh alb. Din acest moment. din sfera cea mai de jos. pe rând. Poţi să-i dai oricât să mănânce. pe toată durata evoluţiei necesară pe . El va trăi când în spaţiu. El însuşi se miră de starea sa şi constată cu durere că este evitat de toată lumea. o săptămână întreagă. îl aşezi pe un scaun şi îi faci pase magnetice. pentru duhul alb. de asemenea: mâncare şi somn. mai apropiate de spirit. acelea nu se uzează? Acelea nu trebuie reparate? Da. el nu-şi mai aminteşte ceea ce a ştiut sau făcut ieri. are trei zone fluidice în jurul ei. Să vedem cum se aplică pata pe haina fluidică a unui duh alb. Adormi un om prin pase magnetice. durerea şi suferinţa prin care va trece este şi mai grea. cu cât duhul a păcătuit mai puternic. va adormi atât de adânc. Această operaţie o fac anumite mari duhuri. se uzează şi ele. Dar în jurul scânteii divine sau a spiritului mai sunt şi alte învelişuri fluidice. îl iei. necesitând reparaţii. Acum îl deştepţi şi-1 întrebi dacă e obosit şi el îţi va răspunde că e perfect odihnit. dar superioritatea sa îi va permite să treacă cu uşurinţă toate piedicile puse în cale de destinul său. cade într-un fel de slăbiciune. Cu această ocazie mi-a venit în minte un adevăr pe care de mult doream să ţi-1 dezvălui. După ce a muncit 24 de ore. Pe duhul albastru îl aşteaptă o pedeapsă mai grea.^ Omul poate lucra zi şi noapte. pentru că a fost încărcat cu fluid vital de către magnetizator. De aici concluzia: acest om nu a mâncat nimic şi totuşi a putut să desfăşoare o mare cantitate de energie. Aşa fiind. însemnarea şi reducerea puterilor sale se vor face prin încorporarea unor pete negre pe albul corpului său fluidic.

Această atracţie se datorează magnetismului posedat de toate corpurile cereşti. atâta timp cât necesită şcoala acelei planete. atracţie căreia voi i-aţi dat în mod greşit numele de gravitaţie.Comunicări din Cer 167 acest glob.este chemat să treacă prin şcoala lor. egal în grad cu sistemul său solar. mai concentrată.până dăm de fluidul solar în care înoată toate planetele sistemului nostru. Din ce este format un fluid Universul este plin de o materie eterică. până ce va ajunge şi pe ele înger. pe rând prin toate planetele sistemului nostru. pe care îl concentrează şi-1 face cu mult mai dens decât în spaţiile interstelare. în care înoată miliarde de stele şi planete. a patra. oamenilor şi a tuturor duhurilor. în mod sumar. acumulând în jurul său fluid. dar uzându-1 prin însăşi viaţa lor.numit de voi materie fluidică . pe toate planetele acelui sistem solar. Noi. ce umple universul respectiv. şcoala lor respectivă. unde să-şi facă şcoala planetară de duh albastru. duhul roşu va trece pe o altă planetă a sistemului nostru . plantelor. animalelor. devenind duh albastru. Dar să nu uitaţi că pe lângă universul nostru mai există încă alte trei universuri. Dar. mai fine . Prima sferă. Când duhul alb termină toată gama de şcoli planetare. entităţile spirituale. este tot om. dar totuşi celelalte părţi ale corpului nostru perispiritual se uzează şi trebuie să le reîmprospătăm. e posibil ca un duh roşu. până va deveni duh alb.îl vedem şi simţim prin puterea simţurilor noastre spirituale cu care ne-a înzestrat Creatorul. Orice duh al Pământului . cu alte haine. o pătură fluidică de culoare roşie. aflată într-o continuă acţiune şi reacţiune cu corpurile cereşti. timp de milioane de ani.şi va trăi şi evolua pe ea. să-1 reîmprospăteze cu fluidul proaspăt. dacă a fost într-un continuu progres. fiind formată de o părură eterică de un alb strălucitor. Urmează a doua sferă. unde planetele şi sorii au constituţii diferite de ale universului nostru şi în care duhul va parcurge. Fiecare soare sau planetă exercită o atracţie asupra materiei fiuidice. Acest eter .roşu. până va ajunge de la rangul de om la rangul de înger. care în definitiv. La finele stagiului. Când a terminat cu bine toată seria de evoluţie pe planetele acestui sistem se reîntoarce la prima planetă. toate corpurile cereşti înoată într-un ocean de materie fluidică. cu aceeaşi valoare evolutivă ca sistemul nostru. în fine. Prezenţa fluidului în cantităţi mari în jurul sorilor. Treptele ascensiunii spre gradul de înger sunt nespus de numeroase. a căror viaţă nu ar fi posibilă fără această materie fluidică. dar mai ales în jurul planetelor. Fluidul de la suprafaţa pământului este foarte dens şi pe măsură ce ne depărtăm de el. Fluidul universic necesar vieţii acestor vietăţi există în corpul lor perispiritual. dar cu un grad mai mare. mereu ca duh roşu. de asemenea cu toate nuanţele spre alb. duhul alb poate evolua pe toate planetele sistemului său solar sau pe planetele altui sistem. pe una din razele sale. La fel va face şi duhul albastru. va fi ridicat la rangul de duh înger planetar. întâlnim straturi de eter tot mai rare. la suprafaţa pământului şi de jur împrejur se află a treia zonă. o pătură fluidică de culoare albastră. trei sfere concentrice a căror densitate este mai mare în jurul globului terestru şi scade spre periferie. să plece de pe una din planetele sistemului nostru pe planeta unui alt sistem solar. pentru că nu-1 mai avem. Cu altă ocazie. Desigur că datorită trupului vostru format din materie foarte concentrată.la intervale mari de timp . trebuie să-1 primenească. tot ca duh roşu. cea mai de jos a sistemului. nu mai avem nevoie de primenirea corpului vital. am spus că dublul vital al tuturor vietăţilor are nevoie de acest fluid nutritiv. în acest scop .cea imediat următoare. şi când va termina toată seria va deveni duh alb. Prin urmare. în jurul sorilor această materie este mai densă decât în spaţiile interstelare. iar în jurai planetelor este şi mai densă. . ca valoare evolutivă . La finele acestui stagiu va trece pe a treia. De asemenea. de alte culori. cea mai subtilă. Trebuie să ştiţi că există douăsprezece grade de sisteme solare şi ca urmare douăsprezece categorii de planete. cu toate nuanţele ei până la roşu-alb. voi nu aveţi posibilitatea să-1 percepeţi.ne ridicăm în zonele periferice ale atmosferei fiuidice terestre şi acolo ne încărcăm cu un fluid mai diafan şi mai fin decât cel aflat la suprafaţa globului pământesc. Eterul sau fluidul constituie hrana pentru aceste nenumărate sfere cereşti. dar de această dată cu rangul de duh uman albastru. albastru sau alb . se află la periferia atmosferei fluidice a Pământului. am mai amintit că atmosfera fluidică a Pământului este compusă din trei pături sau zone fluidice. contribuie deosebit de mult la viaţa mineralelor. fără de care corpul fizic nu ar putea exista. şcoala este grea şi durata se numără în milioane de ani.

corp unitar. şi în fine. Pentru noi. de particule eterice este inegală. vorbelor şi gândurilor fiecărui vieţuitor de pe acel glob ceresc. Repartizarea acestor trei categorii de fiinţe vii. Fluidul universic este o masă de mici corpuri vii. continentelor. Din cele expuse până acum. altele — pe lângă o mică inteligenţă — au o mare memorie. aceste particule se asociază. împreună cu una de memorie şi una de inteligenţă.raportată la lumea voastră fizică . Am arătat că la suprafaţa pământului nu se găsesc decât particule fluidice treimice. Bănuim că prin puterea voinţei. denumit generic fluid. nouă zeci sunt cele cu particularitatea unei voinţe puternice. Divinitatea creează şi conduce lumile. şi noi. în zona compusă din particule memorie.fiind electrice . duhurile. Cu alte cuvinte. evoluează şi ele în decursul veacurilor. în tot timpul existenţei sale. aflate în interiorul universurilor. faţă de vaporii de apă. ca atare este o vietate. Fluidele sunt trup din trupul Sferei divine. Din această cauză le putem numi particule electrogene. dar se află într-o oarecare măsură şi la periferia atmosferei fluidice a Pământului. Ca să prezint oarecum acest raport. imprimat în această materie-memorie. se află. în jurul sorilor ele sunt aglomerate şi întrunite câte trei la un loc. Aici aflăm tot trecutul globului nostru. aceste particule cu memorie puternică.produc energie electrică. îngerii solari. aş spune că din o sută de particule. vietăţi reţinătoare de impresii-gânduri. eterul este atât de diafan. Aceste particule. aşadar. oceanelor. către forme şi stări superioare. în această zonă. urmează cele cu puterea de înregistrare. El constituie o altă categorie de eter. cele mai puţine sunt cele cu însuşirea capitală de a fi inteligente. au însuşirea unei puternice voinţe. Ne-am întrebat adesea de ce Divinitatea a stabilit astfel acest raport: „O. formând sferule din ce în ce mai mari. către periferia atmosferei fluidice a pământului. tot ce s-a petrecut pe planeta noastră. pe măsură ce te apropii de sori. adică din zona duhurilor roşii. fiecare din noi. de veci. gândire şi simţire. . nouă cu însuşirea de memorare şi una singură este inteligentă. o a treia categorie. în care mă simt ca gheaţa faţă de nori. Dar despre aceasta voi vorbi altă dată mai pe larg. mai fin. fluidul din jurul pământului . cu care se hrănesc planetele şi sorii. Ele sunt într-o continuă mişcare şi prin natura lor .de o parte. Cele mai numeroase sunt cele cu voinţă. adică o particulă de voinţă. Unele au calitatea de a fi inteligente.ai" corespunde cu cea a microbilor. crearea mărilor. constituie suportul de înregistrare al evenimentelor petrecute pe un glob ceresc. de ce ai făcut Tu capul mai mic decât mâinile şi picioarele?" Dar ce ştim noi? înţelepciunea Creatorului e nesfârşită şi noi nu o înţelegem.războaie. trei într-una. simple sau compuse. în fine. mai mare decât fiecare component al său . ne mişcăm. acest glomerul . găsim noi. voinţă. Jăsesc un eter mai rarefiat.aflate în diferite combinaţii şi stări de concentrare . Pe când în spaţiile interstelare aceste particule sunt libere. care plutesc sau constituie eterul din jurul sorilor şi mai apoi al planetelor. tot ce am făcut prin alte vieţi. şi în fine. duh. Doamne. Ea este cartea ce poartă scris cu litere nepieritoare tot ce am făcut. toată istoria omenirii . Noi. de la începutul creării sale. Acest eter. în esenţă. duhurile. trei sau mai multe glomemle s-au format particule şi mai mari. apariţia şi dispariţia plantelor şi animalelor. înţelegi că noi. în însăşi acest eter liber sau universic se pot distinge trei feluri de particule vii. Aici sus. întrupaţi sau destrupaţi. plutim în acest fluid roşu precum pluteşte gheaţa pe apa oceanelor polare. a fost formată de Creator din aceste particule simple.un amestec infinit de eter. duhurile . înzestrată cu cele trei calităţi ale componentelor sale. duhurile. Ţin să atrag atenţia că scânteia mea divină. Acesta este raportul între mine. trăim într-un ocean de materie vie. Să revenim la cele trei feluri de particule simple şi libere şi în special asupra particulelor vii denumite de noi ale memoriei. ca într-o arhivă uriaşă. constituind diferitele feluri de eter sau fluid. sute de mii de astfel de particule vii.168 Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte Acum să vedem ce este un fluid. migrări de popoare — totul e notat. prin slujitorii Săi. duhurile. Particula memorie se află în spaţiile uriaşe dintre stele. Aceasta este forma cea mai simplă de corpuri asociate trei în una. fiinţe păstrătoare de imagini. Aici e înscrisă. Prin puterea memoriei. aflându-ne în a treia zonă fluidică a pământului. Iată. căci într-un microb de-al vostru sunt mii. cea a duhurilor albastre. Din asocierea a două. de memorare. dobândind diferite însuşiri pe care nu le posedau iniţial. revoluţii. fiinţe conştiente de propria lor existenţă. sferic. este plin de viaţă. vietăţi ultramicroscopice. şi eterul roşu de la suprafaţa pământului. al tuturor acţiunilor. fiinţe vii cu mişcare. Cât de mici sunt microbii voştri! Dar cât de mici sunt aceste vietăţi. adică prin cunoaşterea trecutului împiedică preschimbarea cu uşurinţă a formelor. afirmă că eterul universic este format din particule libere şi că. această materie vie joacă rolul unei plăci fotografice sau de gramofon. prin puterea inteligenţei. transformă în veci operele Sale. şi se va înscrie tot ce se va petrece până la finele existenţei sale. ele existând în stare liberă sau combinându-se la rândul lor în diferite conglomerate. a căror mărime . Marii savanţi ai spaţiilor. Dacă mă ridic în a doua zona fluidică. de particule vii .se află într-o continuă mişcare.de altă parte. In fine.

în minoritate. a căror asociere va realiza o diversitate de materii. obţineţi aer lichid sau apă de aer. şi noi. una de memorie şi două de inteligenţă. Eu sunt alcătuit din aceeaşi materie în care plutesc. 2. în fine. s-au format. duhurile. acolo legea domneşte cu sfinţenie şi deci nu există nici un pericol dacă numărul particulelor-inteligenţă este mai mare. Deosebirea dintre naşterea noastră şi formarea gheţii este că noi. Materia sau particulele vii din Sfera divină poartă numele de materie divină. trei. Aveţi în jurul pământului aerul în stare gazoască. Toate aceste feluri de fluide din univers nu s-au făcut de la sine. un anumit fel de materie. agregate treimice . în lumile create. Fluidul fizico-psihic . Să nu se piardă din vedere că. Aşadar cele trei feluri de particule vii şi libere una de alta .particule de inteligenţă. raportul este inversat: particulele-inteligenţă fiind mai numeroase.intră în alcătuirea scânteii duhurilor. deşi suntem formaţi din aceleaşi particule vii din care este format şi eterul. una de inteligenţă şi două de voinţă etc. diverse agregate treimice. deoarece pretutindeni există materie vie î^tim deja că în tot cosmosul se află o materie formată din particule infinit de mici. întrunite trei în una. s-au alcătuit şi electronii cunoscuţi de ştiinţa voastră. suntem mai grei decât eterul. care deşi e apă este mai grea decât apa şi totuşi pluteşte pe suprafaţa ei.şi poate nimeni altul. prin multiple asocieri şi combinări.formate prin combinarea particulelor libere . acelaşi fenomen ca şi cu gheaţa. memorie şi voinţă — dau naştere la prima categorie de fluide. Aşadar. aceste fluide se află libere. în Sfera divină sau Laboratorul creaţiilor. una de memorie şi două de voinţă. încât raportul dintre mine şi fluidul alb al acestei sfere este ca gheaţa faţă de aer. ci am fost formaţi din el.formează corpul astrelor şi al planetelor. acolo se află marii Săi Auxiliari.de inteligenţă. Posibilităţi multiple de combinare şi tot atâtea feluri de fluide. în vecii vecilor nu va şti şi putea . Prin întrunirea acestor trei feluri de particule. înţelesul acestei stări se explică prin faptul că Sfera divină este sediul Creatorului. ne mişcăm cu uşurinţă în masa ei. în Sfera divină. formând o particulă ceva mai mare. în agregate de câte trei.se pot asocia. memorie şi inteligenţă. memorie şi voinţă . A doua categorie de fluide se formează prin numeroasele posibilităţi de aglomerare. Dacă în jurul planetelor raportul dintre cele trei feluri de particule este astfel alcătuit încât numărul particulelor-voinţă îl întrece pe cel al particulelor-memorie şi inteligenţă. în afara diferitelor posibilităţi de combinare a celor trei feluri de particule vii. a particulelor de inteligenţă.rezultat din combinarea primelor două fluide. Fluidul fizic . 3. duhurile. în Sfera divină. Fluidul psihic . ne mişcăm în zonele inferioare ale eterului terestru ca într-o apă eterică. în Sfera divină ele sunt libere. m-aş simţi aproape ca trăind în vid. Ca urmare. din apa acestui eter. mai există o gamă infinită a aceloraşi fluide. în Sfera divină. duhurile. iar cele de voinţă . Dacă m-aş putea duce în spaţiile interstelare sau solare. Deşi noi. prin puterea voinţei şi inteligenţei Lor uriaşe.Comunicări din Cer jgg de puţin condensat. formează. supunând aerul în stare gazoasă la presiuni înalte şi temperaturi joase. Dar pe când în cele patru universuri particulele vii se găsesc mai mult asociate. în afară de El. Aşadar noi. aflate în diferite stări de condensare. patru etc.să facă duhuri ca El. dar de o natură deosebită şi deci cu însuşiri proprii. una de voinţă şi două de inteligenţă. ci au fost hotărâte şi făcute de Creator şi Ajutoarele Lui. dar foarte concentrat. de Tatăl ceresc. au alte raporturi între ele şi se adună în alte asocieri. una de inteligenţă şi două de memorie. în ultimul timp puteţi realiza şi aer . Din cele trei particule vii de voinţă. fiinţe inteligente şi simţitoare. Acest agregat treimic poate fi format dintr-o particulă de voinţă şi două de memorie. atât de rarefiat şi simplificat este eterul din aceste regiuni ale abisurilor siderale. această materie se află şi în Sfera centrală a cosmosului. Numai Creatorul ştie . şi întrunite. formând o unitate. starea sa naturală şi de echilibru pentru globul vostru. nu ne-am îngheţat aici. memorie şi voinţă. la»rândul lor.trei feluri de fiinţe ce umplu cosmosul. Dar prin ştiinţa la care aţi ajuns. trei categorii de materii eterice sau fluide: 1. Pretutindeni există viaţă. Se petrece cu noi. duhurile. plutim în apa eterului. câte două. Asemenea gheţii ce are aceeaşi compoziţie cu apa. Dar diversele particule treimice. care dau o infinitate de fluide. câte trei la un loc. cele trei particule vii .

duhurile. De câte ori am făcut din fluidul cosmic o materializare oarecare. un cap de om. şi credeţi că el luminează. Din ele a făcut Creatorul aerai. ş tiu cum s ă le infuen ţ eze. inteligenţă şi memorie. mai puţin profund decât omul.vibraţia particulelor vii devine atât de redusă încât percepeţi şi voi lumina lor. reiese că noi. for ţ e. prin scăderea temperaturii apa voastră devine gheaţă. poate să treacă prin toate stările de agregare. unor realizeze diferite lucrări prin ajutorul lor. apa. Aceste vietăţi ultramicroscopice . utilizate în scopurile dictate de necesitatea evoluţiei noastre. Din ele este constituită însăşi Fiinţa Creatorului. Materia lumii create este formată din diferite stări de condensare a fluidelor. bineînţeles. prin unirea lor pot emana din ele energii uriaşe. viaţă există pretutindeni. iar când s-a ajuns la crearea pământului. care determină condensarea şi transformarea unei materii dintr-o stare în alta. formată din vietăţi inteligente cu simţire şi memorie. căci la fiecare om de pe pământ îi corespund peste o mie de duhuri. Ce eroare! Cugetă şi animalul. simţim şi cugetăm şi noi. de mare ajutor. Particulele vii servesc în acelaşi timp drept hrană corpului nostru fluidic. animalul şi omul. Chiar dacă sunt mici. printre noi şi umplând universurile există infinitatea micilor fiinţe cugetătoare. magnetică.servindu-ne ca instrumente de mişcare. Particulele sunt vii pentru că simt şi reacţionează la acţiunea undelor noastre. pentru că prin puterea voinţei le folosim asemenea unor instrumente. aşadar suntem cu miliardele în jurai pământului. a fiecărui corp ceresc. vă luminaţi casele cu ajutorul electricităţii. se va răci şi întuneca. alcătuite prin combinarea şi asocierea particulelor vii. în grade diferite de evoluţie. Aşadar. mişcarea lor a fost mult încetinită. întâlnind în cale o rezistenţă . înotăm în sânul unei materii vii. un fluid format dintr-o infinitate de corpuri. n-aţi simţit voi.formate din alte bobite . în fine. întregul glob solar este înconjurat de un uriaş furnal electric. denumite particule vii de voinţă. Adevărul este că pe filamentul becului. fiind numeroase. în fine. nu numai omul. nespus de mulţi. prin care vietatea se conduce în viaţă. dar în Cer se poate produce „frig" prin mijloace spirituale. Astfel. duhurilor. duhurile. trăim în oceanul unor fiinţe din care Creatorul a făcut însăşi scânteia mea.ne sunt nouă. Aşadar. vedeţi filamentul roşu-aprins. bineînţeles. soarele va pierde tot mai mult lumina şi căldura sa. Voi. particulele vii sunt baza existenţei noastre şi tot ele sunt forţele prin care Creatorul conduce lumile. iar frigul este rezultatul reducerii mişcării acestor particule din univers. ba încă cu mult mai profund analizatoare decât voi. din trei asemenea bobite de fiinţe vii. Noi suntem fiinţe cugetătoare. de particule vii şi luminoase. piatra. ele sunt instrumentele Creatorului cu care îşi impune voinţa în tot cosmosul creat de El. Din ele am fost formate noi. Această apă căreia voi îi spuneţi electricitate. am fost formate. le-a condensat şi trimis pe firele voastre ca să vă lumineze. Azi. credeţi că sunteţi singurele fiinţe cugetătoare. aceeaşi materie. Prin urmare. Pe măsură ce fluidele solare se vor condensa din ce în ce mai mult. Prin ele. în Sfera divină. odată. Din viaţă. acţiune. Greşită concepţie. planta. dar lumina lor tot nu este văzută de ochii voştri trupeşti. lucrând asupra dublului său vital. transformându-se într-o planetă. înjurai nostru au fost puse „pături" peste „pături" . alcătuind un tot absolut unitar. oameni trupeşti. Prin condensare mişcarea lor este redusă. în tot universul./ 70 Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte solid. Dar până atunci vor mai trece miliarde de ani pământeşti. din care cauză sunt luminoase. gândire etc. duhurile. Din cele expuse.Creatorul produce o categorie infinită de fluide. pentru a progresa pe toate planurile. memorie şi inteligenţă . supusă la presiuni înalte şi temperaturi joase. Noi. Marii no ş tri savan ţ i. Dar în afară de voi şi fără ştirea voastră. ca nisipul mărilor şi oceanelor. iar noi îi spunem eter sau fluid. Strălucirea soarelui este produsă de continua ciocnire a particulelor ce alcătuiesc fluidele electrice aflate în mare cantitate în jurul său. care atrăgând particulele vii din spaţiu. oamenii spaţiilor.dar nu de natură terestră . s ă le comande ş i s ă . Totul este viu. totul este inteligent. în lumile create nu există nici un alt fel de materie în afară de fluidele formate din aceste particule vii. noi vedem cum curge o apă luminoasă.particule vii de voinţă. o mână sau un trap întreg. alături de noi. Priviţi becul cum proiectează raze de lumină. alipite una de alta. Prin aceste particule vii. din particule vii a făcut Creatorul stelele şi planetele din univers. trăim în mijlocul unei naturi inteligente. este îndesată de dinamurile sau generatoarele voastre prin învârtirea rotorului. din toate punctele de vedere. o scădere de temperatură în camera de experienţă? Tot prin presiune şi frig . dictată de ceea ce vedeţi şi mai ales de ceea ce simţiţi. prin cuno ş tin ţ ele lor. marii noştri conducători supun legii şi dramului destinului pe fiecare om. Presiunea o mai exercită şi forţa de atracţie. Aceste particule vii sunt luminoase deoarece sunt libere şi se mişcă cu o viteză mare. un vânt rece.un filament de bec . Ele sunt într-o continuă mişcare. format din fluide extrem de condensate. Divinitatea aşează în fiecare fiinţă inferioară simţul instinctului.

un rudiment de perispirit. Prin urmare. închei acest subiect. vedem scânteia din interiorul său. Când Creatorii au pornit la crearea unui nou sistem solar.dar şi ele vor progresa.păzirea moralităţii. urmează dobândirea unei străluciri cât mai intense a învelişurilor noastre. iar duhul alb .particule vii ce alcătuiesc învelişurile noastre . în spaţiile intersiderale. Deşi scânteile sunt deosebite între ele. dezvelite. în fel şi fel de chipuri.să devină cu adevărat om. sau între o scânteie de animal şi o scânteie de om. Privind un duh vegetal. evoluează şi el mereu. în jurul acestor scântei minerale. vizibilă şi vouă pe cer.animând un trup uman . vom progresa graţie surorilor din jurul nostru .Comunicări din Cer 171 Noi. că spiritul de animal devine spirit de om. El va trebui întâi prefăcut din spirit de animal în spirit de om. cel albastru . ci mai ales în încorporarea de fluide evoluate în corpul nostru. scânteia de mineral devine scânteie de plantă. pe Pământ. pe globul nostru. Numai lucrând asupra lor. Aşadar şi scânteia şi materia învelişurilor sale se schimbă. Duhurile albastre au în corpul lor mai mult fluid al inteligenţei. Aşadar. cu o scurtă recapitulare. Numai fluidul care intră în constituţia dublului vital al vieţuitoarelor pământului se poate preface aici pe Pământ din dublu vital mineral în dublu vital vegetal. La duhul vegetal. privind la un duh de animal sau de om. primeşte o mică învelitoare fluidică. Pe măsura îndepărtării de Sfera divină. se perfecţionează. se fac diferite condensări fluidice.pornirea spre cercetare. Dar să nu se creadă că aici. iar prin moralitate sau sfinţenie avem posibilitatea de a încorpora mai ales fluid alb. nu se vede nici o deosebire exterioară între ele. abia zărim misteriosul spirit din interiorul său.creşterea puterii spiritului. Perispiritul sau fluidul corpului scânteii. dobândim fluide noi şi hainele noastre s-au schimbat. sub căldura şi vibraţia gândirii noastre. fluidul roşu al voinţei sau instinctului animalic. când noi. Din aceast motiv. omul e om şi animalul e animal. simţire şi memorare . Evolu ţ ia de la piatră la om In esenţa sa. aparent fiind absolut aceleaşi. In rezumat. iar duhurile albe. Aici. Deosebirea în modul lor de a se impresiona şi de a reacţiona este lesne de înţeles. în jurul şi în masa stelelor şi a planetelor aceste particule prime s-au asociat în bobite sau glomerule treimice. scântei treimice. tot mai sus. Pe măsură ce cresc forţele spirituale ale scânteii divine. foarte abstract pentru voi. Prin studiile făcute. memorie şi voinţă. rând pe rând. învelişul este mai bogat. materia primă este formată din trei feluri de particule vii şi libere . Duhurile roşii cheamă în jurul lor. duhurile umane superioare privim la un duh mineral. al spiritului. prefacerea fluidelor perispiritului se face tot în Sfera-Laborator. constatăm deosebiri intrinseci între o scânteie de mineral şi o scânteie de vegetal. s-a format seria infinită a fluidelor din cosmos. până când Creatorul va face şi din ele duhuri asemănătoare cu noi. până se formează un tot numit nebuloasă. /v . Paralel cu aceasta. de la albastru-întunecat la albastrul cel mai deschis şi de la albul mat la albul strălucitor ca focul viu al unui furnal electric. fluidele nebuloasei se îndesesc. Evoluţia noastră constă în dezvoltarea capacităţii de înţelegere. Din combinarea lor. influenţându-le în fel şi fel de moduri. iar la animal şi om el a devenit multiplu şi complex. spiritul de animal nu va anima niciodată un trup uman. părând că învelişurile perispirituale sunt opace. pe lângă o inteligenţă puternică. scânteia de plantă devine scânteie de animal.particule de inteligenţă. până când aceasta ajunge la punctul din univers unde se fixează pentru a da naştere unui nou sistem planetar. pentru ca apoi . iar acesta în dublu vital animal şi mai apoi uman. Iniţial scânteia minerală a fost descoperită. în corpul lor fluidic. după o evoluţie de mii şi milioane de ani. un vast capital de cunoştinţe. oricare entitate spirituală se compune din scânteia divină sau spiritul. Spiritele evoluează de la scânteia atomului până la marile Divinităţi Creatoare din Sfera divină. au plecat cu o infinitate de duhuri minerale. să fie om şi nu „animal". având în vedere diferenţa de constituţie şi evoluţie dintre ele. evoluţia nu constă numai în acumulări de cunoştinţe. scânteia minerală primeşte un dublu vital mineral şi o mică haină fluidică universică. a Ordinii divine. au o memorie puternică. Aici. de la roşu-închis la trandafiriu-deschis. De asemenea. ca şi cum lam vedea printr-un geam îngheţat. iar când prin asociere va forma regnul mineral. încorporăm în perispiritul nostru fluid albastru. înconjurat de învelişurile fluidice sau perispirit. nu mai vedem deloc scânteia lor. Această prefacere se face numai în Sfera divină. duhul roşu va avea instinctul animalic. In fine.

un suflet animal. Sosită aici. aflate într-o stare de asociere şi nu de combinare profundă. un alt rang în lumea fluidelor. Dublul sau corpul vital asigură sănătatea. iar în vecinătatea lor mai mulţi spermatozoizi de om şi câine. şi intrând în sânge. uman sau animal. El a coborât din spaţiu cu un perispirit uman. după cum dublul vital va fi normal sau anormal. în cap . spermatozoidul tatei şi ovulul mamei.fluide şi învelişuri în jurai spiritului uman? Aşadar. în opt. ci un amalgam de fluide minerale. în anumite condiţii de lumină. De ce această selecţie? Pentru că fiecare element sexual masculin . prin dublul vital. de natură electromagnetică pozitivă pentru una şi negativă pentru cealaltă. se va vedea. dublul vital joacă un rol deosebit. Introducând în vaginul căţelei spermatozoizi umani. boala sau moartea trupului. Restul învelişurilor fluidice sunt numai umane. viitorul copil va ieşi cu diferite metehne de natură trupească. Dacă raportul acestor fluide nu este în cantitatea normală.172 Din tainele vieţii şi ale universului . aducând sănătatea. S-ar putea face o experienţă şi mai apropiată de natură.A doua carte In existenţa voastră. Mama va consuma alimente vegetale şi animale. Celula-ou este atrasă cu o mare putere în cavitatea uterină. în decursul vieţii pământeşti. se poate face următoarea experienţă.este atras cu putere de fluidul magnetic contrar din acelaşi regn. către acest glomerul celular vine de la spiritul candidat la întrupare . ca duhuri întrupate. în progresie geometrică. fac ca dublul vital să sufere multiple variaţii în decursul vieţii trupeşti. De altminteri. Toate acţiunile duhului.o ramură fluidică prin care acesta se leagă de viitorul său trup. iar spermatozoizii canini nu se vor contopi decât cu ovulele de căţea.s-au contopit între ele şi au dat naştere unui fluid neutra dublul vital al acestui ou. Vreau acum să răspund întrebării formulate de tine: „Este adevărată afirmaţia unor ocultişti Papus . şi aşa mai departe. Graţie acestor fluide vitale. Pe o placă de sticlă se vor pune mai multe ovule de om şi câine. dar mai ales intelectuală. celula este silită să se dividă în două. se alipeşte de peretele uterului şi din acest moment mama îi trimite prin curentul său sanguin cantităţi de fluid vital din care se hrăneşte şi dezvoltă dublul vital al oului. prin minare. Aceste fluide vitale provin din alimentele ingerate şi asimilate de om. vegetale şi animale. numită ou.că în trupul omului s-ar afla patra feluri de fluide sau suflete: în abdomen . căldura şi puterea de muncă a trupului. La drept vorbind. care a îmbibat şi cotropit întregul trup.spiritul uman. Fluidul magnetic din jurai elementelor sexuale ale animalului este deosebit de fluidul magnetic din jurai celulelor sexuale umane. cu fluidele lor specifice. şi fluide minerale. alterări sau vindecări. Ele au o altă vibraţie. Curând. înjurai acestor celule reproducătoare se află câte o învelitoare de fluid vital. dublul suferă diferite modificări. care conduce totul?" Dragă frate. sub microscop. în fine. Pentru a se învedera acest lucra. de la elementele lor sexuale.se află şi fluid vital mineral. dar atâta tot. din cauză că nu-i atrage fluidul celulelor sexuale animale.pe lângă fluidul uman . în torace . afirm încă o dată că e greşită ideea emisă de acel ocultist.exterior mamei . asociate în vederea unui scop comun: întreţinerea funcţiilor trupului. Dar asupra acestei probleme voi reveni altă dată. iar fluidele lor . cum spermatozoizii umani se vor furişa prin lichidul spermatic şi vor merge numai către ovulele umane. se va vedea că ei nu vor înainta spre uter. Din momentul fuzionării celor două celule sexuale s-a născut o celulă nouă. pe lângă fluid uman. Iată că dublul vital uman va avea. magnetică. O mică întovărăşire.graţie fluidului său special . materia fluidică a dublului vital uman a fost obţinută de spirit de Ia părinţi. de naturi diferite. şi trapul viitorului copil va fi corect sau incorect construit. vegetale. în constituţia acestui dublu vital . l-am numit fluidul iubii'ii ş i este de natur ă . formând o masă celulară prin care se ramifică şi întinde dublul fluidic. vegetal şi animal. conform voinţei şi acţiunilor medicilor cereşti şi a puterilor duhului stăpânul corpului vital. Ce rost ar mai avea alte. chiar dacă sunt de sens contrar. pentru a se contopi.un suflet de om-animal şi deasupra capului . trupul va trece prin diferite dispoziţii. o altă viaţă. Fluidul care atrage cele dou ă elemente sexuale.pozitive şi negative .un suflet vegetal. animale şi umane. căldură etc. ale medicilor cereşti sau medicilor pământeşti. răspund scurt şi răspicat: Nu este adevărat. Sub acţiunea acestui dublu vital. cele două elemente sexuale se caută şi se atrag unul către altul. în trapul uman s-a întrupat un spirit uman. spiritul înconjurat de perispirit este legat de trap. apoi în patra. se vor răspândi în jurul viitorului fetus. dublul vital al trupului uman nu e un dublu pur urnan.

Acum să vedem mecanismul citirii sau aflării gândului unui om. . ziua şi noaptea. fără ca duhul să ştie ceva. afirm că. Dublul vital este unul şi acelaşi în tot trupul unde s-au infiltrat şi au penetrat adânc şi celelalte fluide ale corpului perispiritual. el ar fi conştient de lumea noastră şi ar avea legături permanente cu noi. Este atât de trecător încât ei înşişi. Această învelire şi penetrare constituie fericirea şi nefericirea voastră. Dublul vital este unul şi acelaşi. curentul electric curgând de-a lungul nervilor. înainte de a dezvolta acest subiect. secundă de secundă. Acest destin este pregătit prin dezarmonia provocată în dublul vital de către spiritul mesager întrupător de duhuri. duhul uman profită . ci dublul vital îmbătrâneşte. Fiind conştient de planul divin. ar fi ispitit să citească gândurile cele mai intime ale semenilor săi. vă deplasaţi sau citiţi. trupul. Privindu-1. de la picioare până la creştet. infiltrându-se prin toate celulele sale şi aninându-se de ele prin câte un fir fluidic. Aceştia cunoscând momentul eliberării definitive a duhului din trup. deci separat de dublul său vital. de jos până sus. îi vedem organele. iar mica scânteie divină. servitorul său bun şi supus. ne-ar vedea şi auzi mereu. aude şi simte lumea fizică. nu poate fi logică şi reală. mai rari chiar decât mediumii. discipoli la şcoala vieţii trupeşti. Noaptea când iese din trup şi colindă prin lumea spaţială. dar de cele mai multe ori abuzează. Este nefericirea voastră. se pot asimila unele cu altele. sărăcindu-1 şi ruinându-1. că se apropie eliberarea din temniţa trapului. care aud vorbirea noastră spirituală. şi apoi să profite de cele aflate. toate celulele aflate într-o mişcarea de dilatare şi contractare. din diferite motive. modificându-i compoziţia. Fluidele se pot combina între ele. dar dispare curând. lucru curios. există asemenea oameni. Cititorii gândurilor Mă întrebi dacă există întradevăr persoane cu minunatul har de a citi gândul oamenilor. fără să ştie că. fluidul predominant conduce trupul respectiv. rinichii filtrează substanţele nocive din sânge şi intestinele absorb din bolul alimentar substanţele nutritive. care le-a format şi condus. Trăiţi fericiţi sau nefericiţi. el singur începe să dărâme pereţii temniţei unde a vieţuit ani şi ani de zile. Voi trăiţi în trup şi nu ştiţi ce minune e făptura sa. Din acest moment. de la ghidul său. se miră cum de au citit acele gânduri. spiritul află de la prieteni. de viaţa spirituală.mecanicul . prin repercusiune. dar niciodată un dublu vital animal nu va putea conduce viaţa unui trup uman. nu trupul moare. şi astfel unul îl nenoroceşte pe celălalt. această capacitate apare câteodată efemer la unele persoane.Comunicări din Cer } 73 Dezechilibrul dublului vital este determinat de destinul spiritului candidat la întrupare. El împresoară trupul. tot timpul cât trăieşte. dar ei sunt extrem de rari. In cazul duhului aflat la un nivel inferior de evoluţie. Nenorocirea ar consta în faptul că. El este cârmaciul vieţii trupului. de înţelepciunea Creatorului. Dar.supraveghează bunul mers al acestei complicate maşini. prin care învaţă legile materiei fizice şi ale moralei sociale. vedem totul. deţinând acest dar. necunoscător al tainelor cereşti. vedem cum aleargă globulele sângelui prin vasele lor. ruinând mai devreme dublul vital. în diferite scopuri şi interese personale. se uzează şi moare. căci nu mai ştiţi de lumile eterice. Dublul vital . îşi ruinează piedestalul terestru. Dacă duhul înconjurat de învelişurile sale perispirituale ar fi la un metru deasupra capului. care asistă la întruparea spiritului. vin şi lucrează asupra dublului eteric. Darul de a citi gândurile ar nenoroci un duh întrupat lipsit de un trecut evolutiv de lungă durată. intervin medicii cereşti. care opreşte acest dar spiritual. dar inima bate. Chiar dacă dublul vital este un amalgam de fluide vegetale. toracele de un fluid animal etc. dar în adâncul celulelor se petrec o infinitate de procese şi fenomene. doreşte din adâncul fiinţei sale să vină o dată această sfântă zi.vede. fără să mai ştie nimic de patria sa spaţială. ale spiritului. Cauza acestei rarităţi se află în una din marile legi cereşti. Prin neputinţa sa. sau un dublu vital vegetal pe al unui trup de animal. se ruinează şi trupul. amândouă sunt victimele stăpânului lor. animale şi umane. după trecerea fenomenului. până la atomul ce constituie substanţa celulelor trupului şi rămânem uimiţi de minunata sa alcătuire. Organismul vostru funcţionează mereu. Duhul uzează. La drept vorbind. care 1-a organizat şi pus la dispoziţia duhului! Discutaţi. noi vedem prin el ca printr-un geam. ca o maşină automată. Iată de ce afirmaţia că abdomenul omului ar fi animat de un fluid vegetal. Aşa a voit Creatorul ca fiecare să-şi desfăşoare programul vieţii după cum se află înscris în destinul său. Da.

ca în lumea noastră a duhurilor. care să-1 dea de gol. dar gândindu-se la ea. silindu-se mereu să o ţină ascunsă. şi iată cum. aşteptându-1 consecinţe grave. neclară. cu atât o fortifică şi ideea iese mai la suprafaţă. . Să luăm un exemplu. trebuie să ştiţi că atunci când omul are pe suflet o taină. fiind preocupat de ascunderea ei. nu orice duh acceptă să i se acorde darul minunat de a citi sau auzi gândirea oamenilor. căci omul e om şi poate cădea în greşeli. aceşti oameni au dobândit un fel de a ghici pe făptaş. este supus greşelii. dar în acelaşi timp este şi un nefericit. a oamenilor spaţiali. Din această cauză devine foarte rezervat şi cuminte. care prin ispitire îl poate prăbuşi spiritual. Un asemenea om. o multiplică. o simplă bănuială născută de ideea plecată din spiritul făptaş şi transmisă involuntar şi inconştient spiritului instructorului. o suceşte. Iată-1 pe făptaş în faţa comisarului. aflate. în spiritul său. Astfel în mintea omenească a cititorului de gânduri vin cuvinte-gânduri de la o persoană aşezată lângă el. Este greu să-şi ducă la liman misiunea destinului pentru care s-a întrupat. Stând în faţa comisarulului. cititorul de gânduri aude şi vorbirea duhurilor. ele se arată numai sub formă de bănuieli. pentru că poate afla gândurile semenilor. în relaţie cu fapta ascunsă. a conştiinţei sale de veghe . care pornesc prin spaţiu sub forma unor semne eterice colorate şi sonore. Doar un puternic medium vizual sau auditiv poate citi sau cunoaşte gândurile cu adevărat. Fiind un duh superior şi un protejat şi răsfăţat al Cerurilor. Aceşti oameni se opresc din orice acţiune sau gândire. La început imaginea ideii era simplă. vrând-nevrând.să nu fie bănuit de fapta sa. o reproduce. de aproape sau departe . Posesorul unei asemenea mediumităţi este un fericit. inconştient. . înzecind-o şi însutind-o. Prin faptul că acordă o importanţă deosebită unei idei. darmite să se mai încarce şi cu năpasta asta. scoţând de la făptaş idei lăturalnice. fără să vrea. omul o fixează zi de zi tot mai puternic în sufletul său. Frica de a nu fi descoperit îl determină să facă tot posibilul . ca să mai scoată încă una şi încă una.A doua carte Mai întâi. Profitând de capacitatea sa mediumică se va face nespus de vinovat. acest nefericit făptuitor scoate din adâncul memoriei ideile faptei sale şi fără să ştie. Un om a comis o infracţiune. Perspicacitatea cercetătorului găseşte că una din idei are legătură cu însăşi fapta şi o dată ce a pus mâna pe această primă verigă. greşeala sa va cântări de zeci şi sute de ori mai mult decât a oricărui altul. Poliţistul sau magistratul le primeşte. Pentru că este întruparea unei entităţi spirituale evoluate.vede reprezentările simbolice ale gândirii unei persoane şi le traduce automat în grai mental. Deşi sunt oameni trupeşti. răsună o voce ca şi cum ar avea un receptor de telefon la ureche. Prin urmare.174 Din tainele vieţii şi ale universului . devine mai uşor exteriorizabilă. vorbe etc. stă liniştit şi surâzător iar în capul său. A încălcat o lege morală şi îşi va plăti amarnic greşeala. tocmai acel secret este dat mai repede la iveală. omul constată că ideile sale sunt rostite de o persoană aflată alături. cade pe gânduri şi chiar îl îngrozeşte faptul că nu-şi poate explica cum de acest om ştie ceea ce gândeşte el. iar şi iar este cu gândul la ceea ce a făcut. îşi îndreaptă mereu gândurile asupra faptei sale. începutul slab al unei convingeri. pune întrebări meşteşugite. pentru a obţine pe baza lor mărturisirea faptei comise. fiind oprit de aceştia să se destăinuie sau să facă o imprudenţă. apuci de una şi tragi apoi de toate celelalte. le exteriorizează. posesor al unei capacităţi foarte rare. o altă categorie de mediumi primesc unde-gânduri . oarecum presimţită.fără ştirea personalităţii. Dacă străinul îi mai spune câteva din propriile sale idei. I se pare ca este bănuit de oricine priveşte mai lung la el. Având această bănuială. intuitivă. dar de mare valoare. şi iată _cum. prin care i-ar vorbi cineva. O citire de gând. Uneori. mirându-se cum de un străin a citit ceea ce gândise în forul său intim. o idee pe care vrea s-o ascundă în adâncul sufletului său.în mod telepatic.prin fapte. In acest caz avem de-a face cu un simplu act de psihologie umană. Treptele citirii gândului sau a faptelor comise se ridică de la simpla presupunere. prin silinţa depusă ca nu cumva să scape un cuvânt ori să facă vreo aluzie la ea. spiritul .sub forma unor voci. Prin meseria lor. o speculează. In fine. Cu cât îşi îndreaptă mai mult atenţia la ea. făptaşul tremură la gândul că va fi descoperit. Aparenţa face să se creadă că ei văd cu ochii trupeşti gândirea unui om. Iată de ce sunt rari mediumii cititori şi auditori ai gândurilor umane. Cum nu poate traduce clar aceste idei în mentalul său. Fiind conştient că îmbrăcând haina trupească. se comportă din punctul de vedere al percepţiei asemenea unui spirit liber. toate fiind lăturalnice. devin atenţi şi spiritul lor traduce automat semnele colorate ieşite din capul semenului lor. Comisarul ştie că ideile sunt ca verigile unui lanţ. Există oameni cu darul de a vedea fluidele şi duhurile din lumea spaţiilor. cât de cât. Adică. până la vederea sau auzirea gândului . o întoarce. Dar tocmai gândul acesta scoate la suprafaţă ideile faptei sale. Apariţia întâmplătoare a unui poliţist îl face să tresară şi gândul îi fuge iar: „Nu cumva ăsta mă caută pe mine?" Astfel că. în realitate.

Iată aceste sugestii ale mele. a unui duh dornic să-şi aştearnă figura. In afară de faptul că eu nu mai am trup şf> corp vital. care să facă din el un microscop. şi nu apărem clar pe placa fotografică. condensăm acest corp de mărime naturală. care şi el este mirat. avem nevoie pentru fiecare repetare de o nouă cantitate de fluid de la fotograf. Prin urmare. vom putea sensibiliza perfect placa fotografică. Din fericire pentru tine. constat că încă nu cunosc pe deplin structura întregului univers. Acum. Dar tot El a pus în fiinţa noastră dorinţa vie. mai există o deosebire. în acest scop ne gândim la chipul şi înfăţişarea avută în viaţa terestră. până devine mic de tot. ca prin acest fapt să îndesăm mai bine fluidul extras şi apoi ne aşezăm la distanţa obişnuită în faţa obiectivului. In acest scop. dar lângă el s-a alăturat un asistent nevăzut. graţie memoriei mele. reclamă la producător. iar noi nu reuşim să impresionăm din prima încercare placa fotografică. ce ar putea fotografia şi microbi. în ultimul timp aţi constatat că anumite substanţe pot fi impresionate chiar de lumina slabă a nopţii.chiar de miliarde de . nu prea se găsesc. Omul trupesc este instrumentul entităţilor spirituale 1 u eşti om trupesc. şi să pozăm fără fluidul fotografului. şi încă foarte mare: eu posed o memorie deplină. Deşi. iar prin realizarea unui aparat cu obiectiv-microscop şi producerea plăcilor impresionabile la lumina infraroşie. cu plăci sensibile la lumina infraroşie şi prin contractarea noastră de la mărimea unui om trupesc până la un corp de câţiva milimetri. Dar nu ne putem permite să depăşim o oarecare limită pentru că îl îmbolnăvim. în timpul stării de veghe. cât un bob de mazăre. când lumina nu ne va mai risipi fluidele. de lumina infraroşie a spaţiilor'din jurul pământului.Comunicări din Cer 175 Fotografierea entităţilor spirituale (jrăsind un fotograf profesionist sau amator care ne poate servi ca medium. unde avem la dispoziţie fluid vital din belşug. Graţie capitalului agonisit de milioane de ani . a căror utilizare ar duce la rezultate frumoase. pe o placă pământească. când îţi părăseşti trupul dispui ca şi noi de memoria divină.intrând într-un nou ciclu de mare spiritualitate . mai ales prin cimitire. primind asemenea reclamaţii de la mai mulţi clienţi. fotograful se miră că i s-a stricat poza şi bănuieşte că a cumpărat o placă alterată. Creatorul parcă a voit ca opera Lui să rămână un mister pentru copiii Săi. consacraţi ca atare de Cer. sunt un spirit. disociindu-se. Cu acest aparat. ca şi tine. în fine. Prin concentrarea gândirii. Memoria mea îmbrăţişează sute de mii de ani trecuţi şi viitori. strângem. placa s-a stricat. posed tot ce am învăţat. Totuşi. pe când a ta abia reţine pe cea a câtorva zeci de ani din viaţa actuală. Bietul om a fotografiat un client. Nu ne rămâne decât să ne procurăm fluid din spaţiu. nesăţioasă să-L căutăm. tehnica fotografierii noastre trebuie îmbunătăţită. Negustorul de plăci. Pozele făcute în aer liber şi în amurgul serii ne reuşesc mai des. obiectivul aparatului de fotografiat să fie o combinaţie de lentile. ci este un corp fluidic care va impresiona mai greu placa fotografică. Noaptea. Există vreo deosebire între mine şi tine? Da. Este nevoie de o expunere mai lungă. Cu această ocazie. poza clientului a ieşit pătată. In momentul expunerii fluidele duhului au fost risipite de lumina electrică. în acelaşi timp. completă. luăm fluide din dublul vital al mediumului-fotograf şi le îmbibăm în perispiritul nostru. nici altul nu bănuieşte că aici e isprava unui om din spaţiu. post-mortem. Am credinţa că . făcându-ne responsabili de suferinţa sa. Cu această dimensiune ne aşezăm la distanţa convenită până vom impresiona placa fotosensibilă. incorectă. Eu sunt om al spaţiilor. dar reuşind totuşi să impresioneze vag placa sensibilă. ne micşorăm. vom reuşi mai uşor şi mai bine să ne arătăm lumii întrupate şi să o zguduim din ideile ei false că „morţii" au murit şi s-au prăpădit pe veci. şi nici unul. făcându-1 mai compact. să-I cercetăm operele. Deoarece mediumi-fotografi. ne creăm un corp fluidic aidoma cu cel din viaţa precedentă. mai dens. Fotograful făcând poza la lumina vie a electricităţii risipeşte fluidele acumulate cu atâta greutate în jurul nostru. pe când tu nu ai decât memoria vieţii actuale. de 2-3 minute.se vor naşte mai mulţi mediumi-fotografi. Developând placa. atât din trecutul meu cât şi din viitor. îmi permit câteva observaţii. reducerea memoriei tale integrale durează numai în timpul zilei. Vă recomand să faceţi plăci fotografice sensibile la lumina infraroşie. care nu risipeşte fluidele noastre. chiar şi la întuneric. unii dintre noi dăm buzna în cabinetul său de lucru pentru a ne fotografia. văzut şi auzit mii şi sute de mii de ani. pentru că vehicolul nostru nu este un corp solid ca al fraţilor pământeni.

unde nu de mult aveam şi noi un trup. Subiectul descris mai sus nu-1 vei găsi pomenit în nici o lucrare omenească. Din diferite motive. care suferă îngrozitor. iar nu cel spiritual. Vezi. al cărui dublu vital le transformă în unde psihice. Vederea noastră este dublă: vedem în lumea duhurilor dar vedem şi în lumea fizică. Revin. sunt dator. pământesc. dacă vrem. eu cunosc ceea ce tu. sub aspect fizic. Undele voastre sonore. cu totul diferit de al vostru şi. De pildă. ca un pelerin trecător în această viaţă trupească. Aşa fiind. spunându-vă că avem mijloacele noastre de investigare. percepute de noi. Ochiul vostru nu va vedea ceea ce vede corpul nostru. nemaiavând pe unde veni la dublul vital al sistemului cerebrospinal şi deci la spirit.că ne servim de voi după cum voi vă serviţi de anumite instrumente sau dispozitive. pentru a lua cunoştinţă. de când am venit întâia oară pe lume ca duh. ne aşezăm în apropierea capului unui frate întrupat. Dacă dorim să auzim fizic. dar vedem şi ceea ce este invizibil ochilor voştri. un om are trupul său grav rănit sau bolnav. cu vibraţii de undă foarte lungi şi de intensitate mică. Numai sub acest aspect de unde psihice spiritul vostru poate percepe sunetul din lumea voastră fizică. Undele fizice venite de la acel obiect sub' formă de imagine impresionează retina omului şi sunt transmise prin intermediul nervului optic'pe cortex. Acolo este transformată de către dublul vital în unde psihice de durere. trupească. vede o reţea de fire prin ochiurile căreia se află globulele de sânge albe şi roşii. Iată un fenomen ciudat şi în acelaşi timp interesant pentru voi.graţie dorinţei de a iscodi şi afla. Dar nu numai voi. transformate în unde psihice de dublul vital al sistemului vostru cerebral. Prin sistemul său nervos periferic. undele sonore fizice. noi vedem şi auzim în lumea noastră eterică.ea îi caută şi înghite cu mare plăcere. iar uneori şi microbii aflaţi printre ele sau în ele. Chiar cele mai mici insecte emit undele lor. tot astfel şi noi ne servim de voi. în virtutea legii solidarităţii. oamenii/emiteţi unde psihice vizuale. musculiţă aşezată pe o masă de sânge închegat. Voi vedeţi şi auziţi în lumea fizică. Eu mă alătur acestui om şi prin undele sale psihice văd obiectul respectiv sub aspect fizic. pe care. de lumea fizică. De această reparaţie spiritul nu are. aeriene-fizice. Când vederea voastră a slăbit vă serviţi de ochelari sau când e neputincioasă pentru a vedea lucrurile prea mici vă serviţi de microscop. dar sub unghiul sau aspectul uman trupesc. Aceste facultăţi le avem şi în privinţa auzului. ceea ce observă sub microscopul său. pentru că de cele mai multe ori comunicările noastre par a fi absurdităţi pentru voi. Aşadar. auzim ca şi fratele nostru întrupat. în acest caz. de aici sunt preluate de dublul vital. Ceea ce vede omul cu microscopul nu va vedea niciodată cu ochiul liber. în plus. în virtutea conştiinţei lor. în acest caz. reflecţiile sale privind ceea ce vede sub microscop. imposibil să-i vedeţi direct. . noi vedem ceea ce vede o musculiţă. dar este vizibil pentru unele animale.bolnave sau rănite . copil al Tatălui meu ceresc . dar ea este resimţită doar de celulele afectate . nu le putem auzi. nu poţi şti. sugerăm unui om întrupat să privească obiectul dorit.şi să nu vă fie cu supărare . Pe de o parte orice comunicare trebuie să aibă o autorizare prealabilă a marilor noştri superiori. Spiritul acelui om primeşte atunci undele microscopice purtătoare ale imaginii respective şi află ce este în faţa sa. iar pe de alta. sensibilitatea durerii. de câte mijloace dispunem noi? Asemenea taine ale lumii noastre sunt nenumărate. Dacă nervul sensibil prin care se transportă sensibilitatea durerii de la organul bolnav până la sistemul cerebrospinal este tăiat sau anesteziat. Urechea voastră nu va auzi undele sonore de natură fluidică. ci şi animalele emit unde vizibile pentru noi. Noi îl avem pe al nostru. nu vrem să părem asemenea unor visători. dar nu le putem mărturisi oricui. Prin urmare.care. Tu ai simţul percepţiei vizuale şi auditive. El primeşte în urechi undele sonore fizice. ceea ce văd oamenii trupeşti. durerea fizică se transmite sistemului cerebrospinal. Există momente când vrem şi noi să studiem materia fizică. e unitar. Din cele expuse se vede . să te luminez şi pe tine. adică îl văd ca şi cum aş avea şi eu un trup. dragă frate. fiind foarte grosolane. în starea ta de veghe. percepute de corpul nostru. De câte ori nu ne abatem pe la laboratorul unui savant şi cercetăm. nu mai este simţită. invizibili pentru tine. Acestea sunt conduse prin nervul auditiv la sistemul cerebral.A doua carte ani. datorită constituţiei corpului nostru. şi în această stare este simţită şi de duh. asupra multor probleme de care nici nu bănuieşti. iar dacă mai ai răbdare îţi voi spune încă o taină. trupeşte.176 . nici o . care transformă undele fizice în unde psihice. pornesc să repare rana produsă ori să vindece organul bolnav. Din tainele vieţii şi ale universului. noi vedem şi omeneşte. sunt percepute de noi ca şi cum am avea urechi. nevăzut de el. Vedem imaginile şi îi citim gândurile. vedem microbii. pământesc. După cum microscopul vă serveşte să vedeţi cu ochii voştri microbii. prin intermediul vostru. Cum nu mai există durere? Există. Aşadar. Ea emite unde psihice şi eu văd prin intermediul lor ceea ce voi vedeţi numai cu microscopul.

Chiar dacă aş vrea să stau. toate operele cereşti^ au la bază numărul trei. pentru a o mâna mai departe pe drumul evoluţiei. spune acelaşi lucru. avem în vedere legea şi numai legea. sau. sunteţi mânaţi la lucru de interese materiale. motorul tuturor operelor. numită sfânta treime. unu plus unu plus unu fac tot unu. Asemenea cazuri fiind frecvente. mai puţin activ decât tine. va fi judecat de Forul suprem şi condamnat să sufere şi el durerea provocată semenului său. în fiinţe active. al cănii rob vei fi cât vei trăi pe acest plan fizic. în locul celui de-al treilea factor . Având în vedere acest principiu. Prin inteligenţa sa omul preface mereu materia.cu un . printr-un cordon fluidic. Aşadar. succesul unei acţiuni oarecare ar fi dinainte ştiut. nu te poţi sustrage activităţii dictate de tiranul tău instrument pământesc. să lucrăm asupra materiei. Urmând aşa mereu. mai află. Omul e un mic Dumnezeu. este pus în legătură. inteligenţa şi interesul material. Să presupunem că rănirea a fost provocată de un om hain. tot nu pot. sunt condamnaţi să sufere. frate. pământenii. voinţa lor se impune. căci Tatăl şi-a construit instrumentul care mă sileşte pe mine şi pe toate duhurile să fim mereu active.. iar el pleacă cu fructele inteligenţei şi ale răspunderii sale morale. Aşadar. de al treilea factor al activităţii materia fizică. nu este aşa. o unitate sfântă. în lumea voastră materială. decât voi toţi. Dacă însă trei de unu se asociază pentru îndeplinirea unei opere. Ei bine. duhul poate să-şi piardă trupul. şi ea poate face minuni. Duhurile culpabile sunt condamnate să sufere durerea provocată altora. Diferitele voastre nevoi . suferind şi ele. cu un om ce suferă cumplit de o rană oarecare. numărul unu este neputincios când este singur. Astfel se face educaţia duhurilor inferioare. Dacă acest principiu ar fi urmărit şi în viaţa terestră. în lumea voastră. Stare pasivă sau inactivă nu există nicăieri în univers. eu ar trebui să fiu mai liber. luându-i o parte din durere şi uşurându-i astfel chinul. Această treime este temeiul oricărui succes al operelor cereşti. După destrupare. Duhul a fost condamnat să treacă prin durerea de care s-a făcut culpabil. Menţinut astfel sub acţiunea continuă a narcoticului. dar e nevoie să se ţină de ordinea stabilită. vrând-nevrând. Cauza activităţii Deşi este începutul tuturor operelor. care până acum nu ştiau ce e durerea şi ce rău e să sufere omul trupesc. făcând fapte reprobabile. chiar dacă acel unu ar fi una din cele mai înalte Forţe divine. numită intelect. venind la noi.Comunicări din Cer J77 cunoştinţă. forţa lor este resimţită. moralitatea. pentru a învăţa că este rău să faci pe altul să sufere. de morală. După ce îşi părăseşte trupul. Preotul îşi începe cuvântarea rostind mai întâi sacramentala formulă: „în numele Tatălui. se va săpa adânc în spiritul său raportul dintre o anumită faptă şi durere. Spiritul fiind un factor determinant în univers. un candidat la dumnezeire. de lege. Ca spirit. din răutate sau lăcomie. aceste duhuri sunt adunate la un loc şi legate toate printr-o centură fîuidică. venind la noi. de orice grad.vă transformă. omul a scăpat de această robie. cum ziceţi voi. să nu mai fac nimic. în uriaşa şi veşnica operă a Divinităţii. S-ar crede că.^ în lumea noastră spaţială. între amândouă stă unitatea. Totul se mişcă. Tot în legătură cu durerea. ca atare el este un mic lucrător. cu un bolnav. unu plus unu plus încă unu fac trei. care puteau fi evitate din calea destinului lor.haine. adăpost . că unii oameni. ferindu-se în viitor de a mai face acea faptă. dar după moartea trupului său.materia . Pentru fapta sa va fi judecat şi va suferi în lumea fizică. el trebuie să fie în veşnică activitate. transmisă prin cordonul de legătură la întregul ciorchine de duhuri needucate. şi destinul nu se opune. o treime domină viaţa omului: legea. Acum. când nu mai ai nici un raport fizic cu trupul tău. pentru ca prin munca lui să împingă totul mai departe. Iubirea este temelia universului. Dacă un om are legături puternice şi numeroase în lumea duhurilor superioare. ştiind că după ea va urma durerea. opera lor va avea succes. materia fizică rămâne jos. care aveţi atâtea nevoi de împlinit pentru satisfacerea vieţii trupeşti. duhurile coboară în virtutea iubirii ce le leagă de fratele lor greşit şi se leagă printr-un fir fluidic de iubitul lor întrupat.totul se-preface. chiar fără să ştie de această pierdere. frate. în lumea cerească. al Fiului şi al Sfântului Duh". care se bucură de binecuvântarea Forţelor supreme ale universurilor. totul este în activitate. Când termină. răzbunător sau cu instincte animalice în el. acest mănunchi de fioroşi criminali. până ajung să devină mai înţelepte. hrană. lipsiţi de noţiunea durerii aproapelui lor. Durerea trupească a acestui om va fi transformată în durere psihică. faci cunoştinţă în lumea spirituală.

dar nu am luat cunoştinţă despre ce era acolo. Puţinele cunoştinţe despre materia de acolo. Acest imbold venit de departe nu ne dă pace şi determină toate fiinţele Pământului să fie active.dorinţa de a face ceva. Tatăl ceresc este într-o perpetuă activitate. Dar alături de acest adevăr constatăm că unitatea. 3. chiar dacă aş vrea. Vrând-nevrând el ne scoate din starea de inactivitate şi nu ne dă pace până nu ne punem la lucru. Acest fluid de natură electrică vine de la Soarele nostru. să fim activi ca El. Creatorul nostru. fie în cel spaţial . scaldă pământul şi atmosfera sa fluidică. Tebuie să lucrăm în roiuri treimice. nu mai primiţi acest fluid şi simţiţi nevoia încetării lucrului. Aşadar. pentru a vă culca şi dormi. spirite.A doua carte alt factor. dar cu o forţă de nerezistat. în afara acestui fluid ce produce lumina zilei. iarăşi o sfântă treime în acţiunea noastră: inteligenţa noastră. legea sau codul moral. procurându-ne fericire. Atunci ne unim câte trei pentru a face o anumită lucrare. coeziunea ne dă tărie în lucru. în timpul zilei. Acest nou stăpân nu mai lucrează cu forţa brutală a trupului uman.cum ziceţi voi .asocierea puterilor noastre spirituale. Aşadar. când acest fluid electric vă vine de la soare. pentru a ne duce existenţa în mod fericit. Aşadar. v-a cuprins somnul şi orice activitate trupească a încetat. Răspund şi acestui om neştiutor: Nu se poate. nu are nici un spor. Aşa că. duhurile. pentru că la vremea respectivă. dar de ce laşi să se amestece un altul acolo unde nu-1 priveşte? De ce nu lucrezi singur?" De aici decurge nenorocirea omenirii terestre: din lipsa solidarităţii şi a organizării acestei solidarităţi. ba chiar uneori.factorul solar determinant pentru a fi veşnicele albine lucrătoare în marele stup al sferei Tatălui ceresc. ca şi pustnicii noştri din mănăstiri? Lasă-i în pace pe ceilalţi. Inteligenţei noastre creatoare — prin care ne vom construi destinul sau programul activităţii noastre viitoare pământeşti. se face noapte. aţi fost treji şi activi. le putem vedea şi studia. deoarece îl confundaţi cu activitatea trupului vostru. dar de îndată ce a încetat să vă scalde. El înlocuieşte. o stare mai bună decât cea produsă de inactivitate. simţim o mulţumire. armonică. plus al treilea factor . Examinând cauza acestei nefericiri. le posedăm de la mai marii noştri. Lucrând sub imboldul acestui fluid. dar care. cum s-ar zice. Spiritul trebuie să fie activ. producând . constatăm curând că ea are ca izvor inactivitatea. Codului moral divin — impus de semenii noştri superiori. nici un rezultat. care există invizibil şi în lumea voastră. savanţii Cerurilor noastre. care înlocuieşte în lumea noastră imboldul sau necesitatea trupului vostru. Cum activitatea mea sau a altui duh este vizibilă tuturor duhurilor şi cum această activitate trebuie să fie ordonată.străbate duhurile şi pământul. din carele prepară totul în lumea creată. combinându-se cu efluviile pământului. Un nepriceput al lumii tale ar putea să spună: „Bine frate. Pentru o mai bună înţelegere a acţiunii acestui factor activant solar. voi lucraţi. 2. să meditezi. Noi am încercat. în Sfera divnă ne-am născut şi am făcut primii paşi. ca albinele pământului în stupurile lor. fluidul activant . devenim activi. iar reprezentantul Său în lume este acest fluid. de o forţă covârşitoare. căci altfel se plictiseşte şi devine nefericit. Ele fiind în jurul nostru. dar nu-1 simţiţi. pentru că în univers există un anumit fluid. Fluidului îmbolditor sau activant . prin mişcarea sa de rotaţie. Când pământul. omule. inteligenţa noastră era prea puţin dezvoltată şi dorinţa de a . care ne pune la lucru. şi care vine ziua să vă lumineze şi încălzească.fie în omul întrupat. am să-1 compar cu fluidul electric solar. trebuie să ne supunem: 1. a întors spatele. de ce să nu te odihneşti.pomenit mai sus . „am simţit pe pielea noastră" . numită necesitate. noi. dă naştere la lumină şi căldură./ 78 Din tainele vieţii şi ale universului . pentru a face o lucrare omogenă. nevoile trupeşti — al treilea factor al activităţii lumii voastre. Un ignorant al lumii voastre ar putea să spună: „Dar bine. mai grosolan decât cel expus mai sus. atâta timp cât fluidul electric solar a lucrat asupra voastră. însă în mod direct nu putem cunoaşte nimic despre natura fluidului ce umple Sfera-Laborator. sa fii într-o stare contemplativă. în lumea noastră. reuşită în toate. soarelui. Copilăria duhului O mare plăcere ne procură studiul fizicii şi chimiei eterurilor din sfera plină de stele şi planete. Dar activitatea noastră trebuie să aibă mereu ca îndreptar sau busolă Legea sau codul moral. spre folosul nostru şi al operei cereşti. Căldura şi lumina sosită de la soare provin de la un fluid lipsit de căldură.că lucrul de unul singur. ci cu o subtilitate delicată şi plăcută. mă asociez cu încă două spirite. şi nu mai lucra nimic".

diferit de la un astm la altul. Creatorul ne-a expulzat curând din Laboratorul Său . Când soseşte noul duh-copil în Soare. şi la lumina găsirii înţelepciunii Sale. Această necunoaştere a ceea ce era în Sfera-Laborator. a doua planetă va avea fluidul atractiv de gradul trei. ca orice alt corp ceresc. sosiţi acum în sistemul nostru. Prin urmare. Azi ele vor părea pură fantezie. dacă acel soare are două sau mai multe planete. Prin comunicările noastre dorim să dezvoltăm simţul spiritual la cei care îl au în stare embrionară. nu am fi avut ce studia. In fine. soarele s-a fragmentat în planete. Dar noi nu avem în vedere starea actuală a ştiinţei. o planetă. pentru cei ce nu le pot cuprinde profunzimea. foiţele şi astrele existente aici. lipsite de materiile. ele erau într-un stadiu embrionar. erau necesare miliarde de ani şi tot nu am fi reuşit pe deplin să le scoatem din starea lor de inertie. Savanţii noştri ne spun că la o vreme. menţinându-se totuşi pe drumul lor eliptic. este îmbrăcat cu un anumit fluid. Graţie acestei energii atractive. Cea mai puternică voinţă atractivă o au planetele nevăzute încă de telescoapele astronomilor voştri. Iată. Creatorul doreşte ca. Odată ele aveau aceeaşi voinţă atractivă ca şi soarele din care s-au rupt. ipoteze. ca şi voi. până la o nouă acumulare de fluid. dar îmi revin. căci înţeleg legea progresului orânduită de Divinitate în lume. ci noi care avem mijloace nenumărate pentm a o studia. simţul spiritual. Pe măsură ce planeta este mai depărtată de soare. Dacă acest soare are un satelit.Comunicări din Cer jy g afla nu exista încă în fiinţa noastră. mai cu seamă pentm materia pură. Vrând-nevrând. Opera materializărilor Văzând marea deosebire de simţire şi cunoştinţe dintre voi şi noi. Voinţa Creatorului nostm a fost ca în copilăria noastră de duhuri. mă cuprinde o mâhnire. care de cum se năşteau şi fluidul lor atractiv se fortifica. să le umanizăm. Din acel moment ele s-au îndepărtat puţin de soarele lor. potrivit astrului care-1 emite. Crearea noastră este un mister pentru noi şi de aceea elaborăm presupuneri. ci facem cunoscute aceste probleme în vederea viitorului. o constatăm la noii duhuri-copii. după ce a fost capturat de un soare. am fost atraşi de unul din miliardele de sori. Dacă divinul nostm Creator nu ne-ar fi oferit fericirea de a ne preocupa de creaţia Sa. la rândul nostm. Orice corp sideral are gradul său de atracţie.în sfera cu miliarde de stele sclipitoare. Spiritul sau omul fluidic expulzat din Sfera-Laborator nu se mai poate întoarce acolo. chimia şi fizica materiilor eterice. aceste studii subtile şi altele de o mare abstracţie să fie împărtăşite unora din lumea voastră trupească. fiecare soare având puterea sa atractivă. pentru a le pune în starea dinamică actuală. . în vecii vecilor. duhurile întrupate. Aici am învăţat. Sosiţi în sfera creată. ai pă mântului. graţie căruia poate voi şi se poate mişca. lipsiţi de putere şi voinţă. Aşadar. pentru că nu-i mai da voie să iasă din captivitatea sa. Nu ştim cum am fost creaţi de Tatăl ceresc din materia primă. majorităţii savanţilor de azi demonstrat şi verificat. sorii se atrag unii pe alţii. Cu alte cuvinte. Ceea ce azi pare ficţiune şi absurditate. spre fericirea şi norocul nostm. să-L servească cu dragoste. să fim neştiutori. deoarece spiritul lor încă nu este pregătit să le asimileze. puterea fluidului său atractiv este mai mare. Tatăl a pus în noi facultatea de a voi şi puterea de a înţelege. Dacă Tatăl ne-ar fi făcut egali în inteligenţă şi voinţă cu El. proporţional cu puterea fluidului lor atractiv. Pentru ca în condiţiile de acolo. Evident. lipsindu-le al şaselea simţ. prin forţa lucrurilor. se depărtau de părintele lor. a celor ce vom veni la întrupare. copleşit de preocupările sale materiale? Nu. Dar El nu a avut nevoie de zei egali. Totul începe cu neştiinţă şi se termină cu atotştiinţă. toate astrele au un fluid al voinţei. forţa atractivă a planetei sau fluidul său captivant va avea o putere secundară faţă de soarele său. soarele nostru se va transforma într-o planetă şi după alte miliarde de ani va muri şi ea. atrasă de planete. în trecutul îndepărtat. din sânul Său . propovăduitori înfocaţi ai lumii fluidice. peste două-trei secole va fi foarte inteligibil. care să-I studieze operele. în jurul soarelui. înainte de a ne fi emis din sânul Său. ci de copii inimoşi. prin diferitele şcoli ale Tatălui nostm. în parte. pe când eram în Laborator.sau cum spunem noi. când iar se vor îndepărta. când eram duhuri-copii. frate. In decursul timpului s-a desfăcut din soare o cantitate mică de fluid-voinţă. în sfera creată. cine s-ar mai ocupa de ea? Omul trupesc. cu ce fel de probleme ne ocupăm noi în Cer. să le fi dezvoltat la stadiul actual. Fiecare planetă îşi are voinţa sa atractivă. plecată din Laborator. ele nu pot fi date oricui. devenind. evoluţia va face ca mişcarea spirituală să crească. deoarece premerg cu cel puţin un secol-două. redus. dar. la distanţe de miliarde de ani. şi aşa mai departe până la cea din urmă planetă. Acest fluid îşi are gradul său de energie.

Voi consideraţi ca fiind materie numai ceea ce cade sub percepţia simţurilor voastre. ci numai în Sfera-Laborator sau Sfera divină.A doua carte Miliarde de ani au trebuit să treacă până ce ochii voştri să ajungă la starea actuală şi. Voi. frate iubit. Existenţa acestor microorganisme a fost cunoscută de marii preoţi iniţiaţi egipteni. Doamne. De unde să ştie omul simplu . Dacă n-ar fi astfel. lichidă şi gazoasă. Materia primă a trecut din grad în grad. De asemenea. cunoştinţe. să puteţi vedea microbii. Newton a uitat ceea ce cunoştea perfect ca duh spaţial. lichidă şi gazoasă. până a ajuns materia grosolană a solidului. reiese că voi nu aveţi cunoştinţă de starea a patra a materiei. starea gazoasă. Pentru voi. numită materia primă. auzim pe fraţii noştri de jos. printr-o serie nesfârşită de stări intermediare. Eu îţi dau ceea ce îmi permite gradul meu. acest glob e viu. pe când eraţi copii nu ştiaţi de existenţa gazului. emisă de fratele nostru Newton. din aceasta . îţi dau şi ţie. însă era păstrată în secret. au aflat că multe din bolile omului sunt datorate acestor fiinţe foarte mici. poporul neştiind nimic. să nu intre cei nechemaţi". mă întreabă: „Tată. după cum afirmă'savanţii pământului?" Nu. dar anumite cunoştinţe se predau la anumite momente. dar nu ne este lămurit cum de pământul. adică a patra stare a aceleiaşi materii. cum să vă fac să puteţi concepe această viaţă? Pretutindeni e viaţă. şi anume pentru cei culţi. Din cele spuse mai sus. cei din spaţiile acestui univers. şi mai accentuată a devenit materie solidă. Fluidul universic este format din . pentru că toate o simt. mai există şi materia eterică sau fluidică. O. Chiar voi. are un simţ şi o voinţă proprie. neînţeleasă de voi. Ea a provenit dintr-o materie şi mai fină. care printr-o condensare . condensate până la starea solidă. Noi studiem în. dar nu afirm că aceste învăţături sunt definitive şi reprezintă ultimul cuvânt. celor mai bătrâni . Iniţiaţii nu au văzut aceste mici organisme . despre existenţa materiei eterice îţi pot vorbi toate duhurile. întâi a fost materia primă. din ea a derivat materia lichidă. ci este fericirea după care aleargă însetat duhul ajuns să simtă frumuseţea unui subiect. materia primordială sau materia numărul unu. nu se învaţă. în afară de materia aflată în stare solidă. în acest ocean de materie fluidică? Să fie atracţia stelelor. ea neexistând decât în Laboratorul divin. Aşadar. din ea s-a făcut materia fluidică. ce vor părea foarte ciudate fraţilor tăi trupeşti. un corp mai dens decât eterul. spaţiile interplanetare şi interstelare nu sunt goale. Eu mă simt pe mine şi constat că sunt mai tare decât fluidul din jurul pământului. precum noi. teoria gravitaţiei universale. ca duh întrupat. Dragă frate. asirieni şi chinezi. La noi studiile se fac numai mental. nu vedeţi fluidul din jurul pământului şi nu ne vedeţi nici pe noi. zicând că pământul stă în vid. uşile. Noi ştim că de jur împrejurul planetei există un fluid.materia gazoasă. în care plutesc sutele de miliarde de corpuri cereşti. pământul ar naviga la voia întâmplării şi noi am călători cu el de la un capăt la altul al acestui imens ocean fluidic. La noi se iniţiază. Totul e simţitor şi cu voinţă supusă din grad în grad voinţei superioare.precum nici voi nu ne vedeţi . Cuvintele evanghelice sunt aplicate şi la noi: „Uşile. cu ajutorul microscopului. Totul e făcut din viaţă. invizibile omului trupesc. destul de înalt în lumea eterică a Pământului. Dar la aceste materii trebuie adăugate şi materiile percepute de simţurile noastre. adică cei neajunşi ia nivelul cerut pentru aflarea unor cunoştinţe. pentru că învăţământul nu este obligatoriu. Medicina noastră este cu mult mai vastă decât a voastră. care la anumite momente le îndreaptă spre trupurile unor oameni.alt grad de cunoştinţe. întrupaţi pe pământ. celor ce doresc şi le merită. Aşadar. pentru a produce anumite efecte.un fel de cunoştinţe. de miliarde de ani. El ştia că globul pământesc pluteşte în mijlocul oceanului fluidic şi se mişcă în sânul acestui ocean ca şi peştele prin apă.că mai există încă o a treia stare a materiei. are o viaţă a sa. se află în sferele inferioare. la gradul meu de duh alb. luminătorul nostru. nu cunoaştem starea materiei prime. ale oamenilor fluidici. dar noi îl vedem. Ca terian. In lumea noastră iniţierea se face prin comunicări mentale.dar sub conducerea noastră secretă. Această materie fluidică umple tot interiorul universului. au aflat că aceste fiinţe sunt sub conducerea marilor noştri sfinţi savanţi. Pentru cei inculţi există doar două stări: solidă şi lichidă. fiii mei. De altfel. corpul meu este mai dens decât apa fluidică în care vieţuiesc şi mă mişc asemenea peştilor din apele voastre. oricât de inferioare ar fi. prin grai mental. după gradul evolutiv al fiecăruia: celor mici . Din aceste cunoştinţe culese de mine. ci spun: Aşa ştiu eu.180 Din tainele vieţii şi ale universului . Doritori de a afla şi ei arhitectura universului.sălbaticul din Africa sau iakutul din Asia . Bolile sunt cunoscute de noi în însăşi cauzele lor. veşnicie. pluteşte prin spaţiu. ci sunt pline de o materie în stare eterică. neîntâlnită în univers. e bună numai pentru cei întrupaţi. cum cred unii dintre savanţii voştri. milioane de fraţi duhuri mai mici. care îl atrag din toate părţile prin puterea gravitaţiei lor. îl simţim şi constatăm că e destul de consistent. nu există decât starea solidă. Pentru voi fluidul este inexistent. de starea fluidică. Fiind format din particule vii. şi se repetă.

Din inegalitatea acestor două forţe tangente . deoarece este atras de Sfera divină. fluid solar. pe când am fost şi eu om trupesc. Aşadar. Fluidul universic. . având ocazia şi putinţa să observăm globul în jurul căruia ne facem şcoala.s-a născut mişcarea de rotaţie proprie pământului. prin toate stările materiei voastre terestre. pentru că n-au văzut-o încă cu telescoapele lor. pământul s-a îndepărtat de locul său de origine. trecându-1 din concentrare în concentrare. ci fluidul universic care scaldă de jur împrejur soarele se învârteşte. Omul trupesc a început studiul pământului de curând. rând pe rând. Când rarefierea a atins un anumit grad. dacă el este târât de fluidul din jurul sistemului solar?" Se face ziuă şi noapte pentru că în mişcarea sa de rotaţie în jurul soarelui.internă şi externă . Cu vremea. copii. se îndepărtează în atmosfera solară?" Suntem obligaţi să răspundem duhului în a cărui minte s-a putut naşte o asemenea întrebare ştiinţifică. condensat în interiorul său. acest curent de materie eterică are o mişcare. care avem miliarde de ani în urma noastră. se mişcă în jurul soarelui de miliarde de ani. .Până unde se întinde atmosfera fluidică solară? .Cum. Această atmosferă eterică solară se termină dincolo de ultima sa planetă . succesiv. Fluidul universic curge în jurul soarelui.se înalţă. provocată de mişcarea circulară a fluidului universic înconjurător. şi nu a avut încă timpul să constate că . Un vapor de zeci de mii de tone pluteşte pe apa oceanului. din care s-a format apoi planeta noastră.Până dincolo de ultima sa planetă. pământul cădea mereu spre periferia atmosferei fluidice solare. cum de se face ziuă şi noapte pe pământ. care a determinat ziua şi noaptea.Nu. Fluidul solar a fost şi este mai dens în apropierea soarelui. tot astfel un duh tânăr m-a întrebat: „Domnule. compoziţia şi starea materiei terestre se va schimba. aflată în centrul sferei cosmosului. necunoscută de pământeni. Cu trecerea tinipului. el se îndepărtează de soare. până au ajuns la starea actuală. El îşi impune Voinţa fluidului universic. ! După cum în lumea voastră trupească un copil din clasele primare pune câte o întrebare de te miri cum i s-a născut în minte. pământul nu se învârteşte singur în jurul soarelui. s-a rupt din soare o bucată. intrând într-un fluid solar din ce în ce mai rar. luminătorule. puterea de atracţie a soarelui nu-i permite pământului să se îndepărteze decât foarte puţin. Noi. şi celelalte planete desprinse din soare. şi soarele nostru împreună cu toţi puii săi va avea tendinţa de a cădea către Laboratorul divin. La începutul creării sale. fiule. Iniţial fluidul solar era mai dens.Comunicări din Cer jgj particule de viaţă supuse Voinţei supreme a Creatorului. şi pământul este astfel construit ca el să plutească pe linia hotărâtă de Cel Atotputernic. Cum se face că pământul . Să luăm ca punct de observaţie sistemul nostru planetar. care a determinat toate prefacerile de pe suprafaţa sa. La început era numai soarele şi fluidul din jurul său. Iarăşi sunt întrerupt: „învăţătorule. cu timpul. în decurs de miliarde de ani. dar din cauza mişcării sale de rotaţie. putem supune voinţei noastre fluidul solar. De acolo. După cum voi puteţi trece un anumit coip din starea solidă în stare lichidă şi apoi gazoasă. pământul mai face şi o a doua mişcare. Din combinarea mişcării de îndepărtare a pământului de soare şi a mişcării circulare a fluidului solar s-a născut mişcarea de rotaţie a globului pământesc în jurul axei sale. provocată de fluidul universic.pe o distanţă de milioane de kilometri. . încă necunoscut astronomilor voştri. datorită mişcării sale de rotaţie. cu câţiva centimetri în fiecare an. adică particulele componente ale fluidului solar sunt mai apropiate în vecinătatea soarelui. De ce? Pentru că . materiile constitutive ale pământului s-au transformat. Azi. Acum revin şi mă adresez ţie. Pe măsura îndepărtării de soare. iar prin partea interioară merge mai încet. din Sfera divină se exercită atracţia despre care a vorbit fostul pământean Newton. Da. Ei bine. Prin intermediul fluidului universic Tatăl creator îşi impune Voinţa asupra globului terestru. pe suprafaţa lui. tot astfel noi. atribuită deA voi răcirii. mare sfânt la noi în Cer. cunoaştem acest fenomen. de la crearea lui. prin urmare. curge în jurul soarelui şi în mişcarea sa târăşte şi globul terestru. conducându-1 pe un anumit drum sau traiectorie. de rotaţie în jurul axei sale. şi din ce în ce mai rar către periferia sa. pământul se îndepărtează de soare sau se înalţă în atmosfera lui fluidică. toate astrele au tendinţa de a porni sau cădea către Sfera divină. nu se învârteşte pământul în jurul soarelui? . s-a rarefiat din ce în ce mai mult.care e un coip greu . până la starea gazoasă. La această cauză s-a mai adăugat încă un factor. care prin partea exterioară a mişcării circulare trage mai repede. şi mai depărtate între ele către periferia sferei fluidice solare. lichidă sau solidă.cea dintâi ruptă din soare . frate. deoarece el posedă. Acest fluid curge continuu. şi anume soarele. cei ştiutori. am învăţat că doar un corp uşor se înalţă. o curgere într-un sens circular.e construit ca să plutească. Aşa au luat naştere.ai să zici .

în antichitate. ceea ce nu este exact. făceau experienţe privite din două puncte de vedere. nu avem nevoie să încredinţăm lumea terestră de existenţa noastră. cărora le puteţi da numele de Glasul Adevărului. Ei doresc să refacă studiile răspândite de cei plecaţi acum zece mii de ani. savanţii cereşti au părăsit planeta noastră. numărul mediumilor s-a redus. marii savanţi ai Cerului acestui glob au creat în anumite locuri . religiile şi castele organizate de ei au decăzut. fondul prim al informaţiei s-ar fi deformat. uman-trupesc şi uman-spiritual. deoarece în locul celor plecaţi. răspund şi la întrebarea ta: „Ce este o materializare?" Materializarea este un studiu făcut de savanţii Cerurilor noastre. 1-a transformat în „motomobil". De la plecarea lor. oamenii fluidici. interpretează conform limitelor sale ceea ce nu înţelege şi astfel. pentru a face din el un bun instrument pentru studiile lor. îşi încep experienţele care îi vor duce la: ştiinţa creaţiei. căutând să-1 treacă prin toate stările fizice ale pământului: gazoasă. pe de o parte. Pentru a-şi face studiile. unii dintre ei s-au şi întrupat. s-ar fi deformat. altfel pierdută. pentru că. omenirea a ajuns la civilizaţia de azi. Egipt . omenirea a decăzut tot mai mult în abisul neştiinţei şi mai ales al imoralităţii. lumea crede că spiritismul constă în mijlocul de a comunica cu omul ceresc.întrupat sau neîntrupat .182 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte După această lungă introducere. datorită nivelului său de evoluţie. aflat în jurul nostru. Aceşti savanţi au început să reia combinaţiile fluidului solar cu materia solidă. . animalul şi planta. în scopul avansării cunoştinţelor noastre. iar pe de alta. Pentru ca tainele aflate de la cei de sus să nu fie divulgate. împărtăşită prin viu grai celor nepregătiţi. deoarece noaptea duhurile întrapate sunt şi ele ceea ce suntem şi noi. şi invers. evoluţia duhului este reprezentată prin clase sau grade. pătrunzând globul pământesc până în centrul său. Aceşti mari savanţi cereşti au experimentat şi făcut studii pe pământ aproximativ 12. rând pe rând casta marilor preoţi. aproximativ de o sută de ani încoace. strălucitoare mai mult în domeniul material. Savanţii noştri lucrează cu acest fluid. care . în general. Ei se schimbau cu rândul. Casta marilor preoţi a dobândit un caracter religios pentru a nu avea acces oricine la ea şi apoi au ierarhizat-o. experienţele se făceau numai în sânul cercului marilor iniţiaţi. Aşadar. întemeind o ştiinţă nouă. avem nevoie de experienţe terestre. până ce nu ar mai fi corespuns adevărului. De atunci au trecut veacuri. Materializarea este un capitol important din studiile savanţilor cereşti. iniţiatul depunea un jurământ. aducând în lume vechile cunoştinţe ale savanţilor de acum 20-25 mii de ani. Tăinuirea acestor experienţe şi comunicări nu era dictată de vreun scop egoist. Tot aşa cu orice idee: omul simplu o schimonoseşte ori o înlocuieşte cu alta. Dar după ce şi-au terminat studiile. ci pentru că ştiinţa cerească. cu fluidul solar. Fiind necesar să se dea omului pământesc sau ceresc anumite cunoştinţe. oameni morali şi intelectuali. acceptând mai degrabă să moară decât să destăinuie cele comunicate de sus. Aşa s-au scurs veacurile. în acest scop. Deoarece aceste studii nu se pot finaliza în Cer. Tibet. un medium de materializare şi un cerc select format din oameni puri. dintre care s-au întrupat în Egipt.000 de ani exista în spaţiul din jurul pământului o pleiadă de mari savanţi. ştiinţa numită spiritism. anihilând oarecum pornirea duhurilor inferioare spre bestialitate. când unii erau sus. Ei se trudesc să afle cum a creat Divinitatea. dând naştere la fenomene neînţelese.aparent . din această materie subtilă. şi nu de dragul de-a uimi pământenii. erau întreţinuţi complet de casta preoţilor. iar lumea superioară a Pământului să nu rămână fără această ştiinţă cerească. Acum în spaţiu se află din nou cete de mari savanţi. Cei de sus. savanţii cereşti coboară la suprafaţa pământului. constituind. împreună cu cei de jos. oameni trupeşti. transmiţându-se mai departe. Una din numeroasele lor studii şi experienţe este creaţia. Vă dau un exemplu simplu şi comun. lichidă şi solidă. pământesc. Savanţii ^cereşti fac aceste experienţe pentru că le sunt necesare. evoluaţi şi culţi. avându-se ca punct de plecare moralitatea şi intelectualitatea. şi impunând anumite condiţii. pentru asemenea operaţii foarte rare se cer trei factori: savanţi cereşti. Acum 20.nuclee de iniţiaţi. Vrând-nevrând. şi pe baza dragostei Lui.India. necuprinse încă de voi. ci numai iubirea.000 de ani. dar el necunoscând la început înţelesul acestui cuvânt.nu are la bază ştiinţa. în chiar atmosfera voastră. Duhul inferior . iniţiaţi în tainele cereşti. formând o religie. Omul de la ţară a auzit de „automobil". Treptat. pentru ca prin ei şi cu ajutorul lor să-şi facă experienţele. pe când în cel moral este în regres faţă de primele veacuri ale creştinismului. lichidă şi gazoasă a acestui glob. ceilalţi erau întrupaţi jos. omul. formează un cerc de fraţi trupeşti. până au dispărut şi ei. anume pregătit de la naştere pentru această înaltă misiune cerească. nu avem nevoie să comunicăm cu voi. aduc în mijlocul lor un medium superior. De asemenea. iar iniţieri nu s-au mai făcut. în definitiv veche de când se află omul pe acest pământ. ei ajung astfel să facă materializări.neputând. casta preoţească a fost ocupată de duhuri mai puţin ştiutoare. până a reapărut marele Christ. Pământul nu mai avea savanţi cereşti care să cunoască mediumizarea vehicolelor unui om. Noi. să cuprindă adâncul tuturor lucrurilor. Unii erau în spaţiu şi alţii întrupaţi pe pământ.

lanţuri. fluide care încep cu a şi se termină cu zed. Am terminat. Combinările fluidice au produs levitaţia unor corpuri . în acest scop s-au întrupat1 noii savanţi cereşti sosiţi pe acest glob. pe conductori electrici. Materia azedică înveleşte soarele. Aşadar există o deosebire între scânteie şi corpul spiritual format din materie azedică. în dorinţa de a se cultiva. memoria şi voinţa ei. scrieri fără condei. El curge pe firul electric. asemenea unui suport magnetic. în studiile noastre am constatat că materia azedică a corpului nostru spiritual are însuşirea de a fi imprimabilă de ideile.000 de ani. butoaie rostogolite etc. Cât timp vor sta aceşti savanţi cereşti în preajma pământului şi vor radia din cunoştinţele lor. acumulând. când. în special cele de materializări. Din nefericire pentru voi. această voinţă este anihilată sau robită voinţei eului. în fine. iar vorbirea sonoră este întocmai ca şi a voastră trupească. Să mulţumim Fiului Său solar. Producerea sunetelor şi vorbirii directe a duhurilor Sunetele şi vorbirea sonoră a omului trupesc le producem cu oarecare greutate. profitând de datele şi descoperirile ştiinţei. întrupaţi ca orice om. voinţă şi o memorie proprie. propagatorii noii ştiinţe cereşti . agonisind destul capital. înainte de-a mă înălţa în sferele luminii şi ale armoniei să mulţumim Divinităţii Creatoare. Există o mare deosebire între viaţa actuală a omenirii şi cea de acum 20. între aceste eteruri sau fluide există şi cel numit de voi electricitate. Am spus că în jurul pământului. Lodge. Aşadar.000 kilometri pe secundă. să mulţumim înalţilor savanţi care ne-au admis ca auxiliari ai lor. care. acum — datorită civilizaţiei. adică avem azedul nostru. Eul nostru cel mai intimiste o scânteie foarte mică. ca şi apa într-un canal. cu subiectul de azi. Acest corp azedic are inteligenţă. ele fiind un complex de eteruri de diferite calităţi şi densităţi. Crookes. gesturile şi acţiunile noastre. când asistă la anumite fenomene spirituale. Generatoarele voastre electrice absorb fluidul electric. nu aveţi încă un aparat de analizat natura fluidului electric. Sunetele produse de duhuri imită pe cele de clopoţei. dar şi pentru noi. Materiile eterice ce umplu interiorul universului le vom numi azed. îl condensează şi trimit mai departe. Allan Kardek. Iată de ce noi acum optăm pentru intelectuali laici. Din cele expuse se înţelege că nu atât lumea terestră are nevoie de aceste experimente cereşti. spaţialul sau duhul.denumită de unii metapsihism.Comunicări din Cer 183 imposibil de realizat fără intervenţia oamenilor întrupaţi. şi astfel cunoştinţele lumii noastre împânzesc azi pământul. se află materia eterică. Notzing. cu o viteză de 300. unde ne vom continua studiile. împrejurul ei există o serie de eteruri. care împreună cu scânteia divină formează duhul. pentru o alta. care reproduce în mod inconştient ceea ce s-a imprimat pe ea. în diferite grade de condensare. formarea de fantome. pe deasupra firului şi prin toţi porii săi. Lombroso. Lumea cerească doreşte să îndrume lumea terestră. Gelley. ca şi al tuturor planetelor şi sorilor. Charles Richet. Scânteia divină este partea noastră esenţială. punând bazele ştiinţifice ale noii ştiinţe spiritualiste. Toate invenţiile de o sută de ani încoace sunt date omenirii de aceşti savanţi cereşti. formându-i corpul fluidic. Fiecare fel de fluid are o anumită însuşire.fără intervenţia omului trupesc.simţuri dezbrăcate de corpul nostru fluidic . iubite frate.au posibilitatea de a fi impresionaţi de materii terestre. materia azedică are proprietatea de a reţine ideile emise de cineva şi de a le reproduce apoi ca o placă de gramofon. a scânteii. omenirea va progresa din ce în ce mai mult. Spaţialul îşi formează concluziile din concluziile pământeanului. de o castă. Baret şi alţii. mecanică. care să cuprindă o întreagă serie de iniţiaţi. asimilând şi publicând aceste cunoştinţe. automată. prin simţurile lor trupeşti . moralei creştine şi ştiinţei terestre — nu mai sunt necesare studiile noastre de religie şi castele. materializări etc. că şi ea are inteligenţa. Noi nu mai suntem preocupaţi să facem din preoţii pământului colaboratorii noştri. Guvernatorul nostru. care sub prisma cunoştinţelor pământeşti. ci avem nevoie de savanţii pământului. căci pe când atunci era neapărată nevoie de o formă de religie. Aşadar. cea care cugetă şi voieşte. şi aplicaţii diferite în viaţa noastră spaţială. La lumina lor ne vom adăpa şi noi două mii de ani. . să studieze cele cereşti. cât mai ales lumea spaţială. are nevoie de instrumentul trupesc al pământeaului. Dar. Va fi însă nevoie de iniţiaţi. vom părăsi această planetă. obligată să-şi facă experienţele fără de care entităţile spirituale ar rămâne doar teoreticieni.ştiinţa revelată .

A doua carte pentru că scânteia are voinţă. Eu. Eu. fiinţă azedică. produce o voce. o vorbire identică cu a mea. Din acest moment o voce.nu are o conducere proprie şi deci un liber arbitru. perceptibilă numai între noi duhurile. răsună de jur împrejurai pământului: „Domnul Domnilor a ordonat prima Sa poruncă «Să nu ucideţi» căci cel ce va ucide îşi va lua pedeapsa prin mine. Biblia cerurilor. Dar ceea ce este mai curios e că la fel se petrece şi cu vorbirea. câteodată fiind tentat să mă îndoiesc de spusele lui. ca un ecou general. Fiind un spirit de grad superior. limbă etc. asemenea unui răzvrătit de la voi. unde a fost creată. materia azedică vibrează şi reproduce vorbele mele. instrumentul Divinităţii. Guvernatorul Pământului gândeşte puternic. Dar dacă eu3 duh. transformată în interiorul lor într-o conştiinţă puternică şi vie că nu e bine să ucizi. Această vibraţie pune în mişcare aerul din camera unde am dorit să mi se asculte graiul. şi tot ce a gândit s-a imprimat în azedul din jurul pământului. Vibraţia ei. în care voi trăiţi. Noi. Am constatat că pe când noi avem o voinţă exprimată prin liber arbitru. Dar când avem învoire sau când duhurile inferioare. dacă voi şti să o pun în vibraţie . dobândesc o convingere deplină citind cele dorite în materia azedică înconjurătoare. un răspuns scurt. în spaţiile siderale. trebuie să o pun în mişcare. o fac fără învoire. materia azedică vorbeşte. reiese că materia azedică are o voinţă oarbă. oarecum mecanică. Materia azedică reproduce în veci. căci şi ele se înregistrează în memoria materiei azedice. gândirea şi acţiunea voastră. să memoreze un Ordin divin. o inteligenţă slabă şi o memorie inconştientă. duhurile. şi nu va mai da ascultare celui răzvrătit în contra Tatălui. dar acesta este adevărul. Această carte veşnică. Dar. Guvernatorul suprem al globului terestru pune în vibraţie acest azed. Scânteia divină cugetă la înaltele probleme ale creaţiilor. Materia azedică joacă un rol hotărâtor în existenţa noastră. Guvernatorul Pământului comunică iar materia azedică înregistrează şi apoi reproduce: „Adevăr vă spun. Cum să fac să mă înţelegeţi mai uşor? Vă dau un exemplu.184 Din tainele vieţii şi ale universului . materia azedică . citim în această uriaşă carte a Divinităţii. sunt ca şi gheaţa. Astfel . Domnul vostru Creator exist şi am existat din veacul veacurilor". ceea ce s-a imprimat pe ea. şi cei din odaia aceea aud vibraţii sonore care reproduc aidoma vorbirea mea psihică.asemenea unei plăci de gramofon . După aceea. cu un rudiment de inteligenţă. şi totuşi cu un caracter uman trupesc. fenomenul se produce astfel. vorbesc în limba lor şi materia azedică o înregistrează. Vi se pare o situaţie ciudată. fiindu-ne interzis de mai marii Cerurilor. gândim şi vorbim se imprimă în această materie azedică. aşa cum înţelepciunea Lui ştie să o facă. duhurile superioare ale Pământului. memorie şi inteligenţă superioară. duhurile ne-am întrebat adesea: „La ce-o fi făcut Creatorul această materie azedică. între multe altele. voinţă şi memorie?" Iar judecata ne-a dat răspunsul că divinul nostru Tată a vrut să mai aibă un instrument. servind ca hrană materială corpului nostru şi hrană intelectuală sufletului nostru. istorică a omenirii. laringe. că Voinţa Tatălui ceresc este să nu ucizi. Vorbirea noastră este psihică. Să presupunem că un spirit superior.aspecte din viaţa unui om. totuşi. Am spus că avem memoria noastră azedică şi putem citi în ea. Din cele expuse. ca să fiu mai sigur întreb şi pe vecinul meu. Pentru ca ideile sale să nu aibă trecere în lumea duhurilor mai mici. anumite evenimente din istoria unui popor sau ordine ale ierarhilor mei superiori. în vibraţie. vreau să determin pe oamenii trupeşti să-mi audă graiul. vorbire directă. sunt un aisberg plutitor prin oceanul azedic al spaţiilor. inconştient. vorbim. Dar cum vorbirea mea e puternică. azedică şi puternica Lui materie. îmi va reproduce oricând. ceea ce mai marii noştri au gândit sau propovăduit cândva. asemănătoare cu a voastră. Noi. Mai întâi trebuie să ştiţi că noi producem foarte rar asemenea fenomene. diferit de răspunsul variabil şi inteligent al unui frate spaţial. pentru a nu speria oamenii. trupească. Acum revin la întrebarea ta: Cum producem noi. duhurile. în virtutea voinţei şi mai ales a memoriei. în studiile noastre. ci numai în Sfera divină. dar care nu este decât o reproducere mecanică. dă naştere la una din multele „minuni" ale Cerurilor: fără să fie o fiinţă inteligentă ca mine. am constatat că tot ce facem." Aceste cuvinte se repetă mereu iar duhurile le aud şi sunt cuprinse de obsesie. pe când materia azedică din jurul ei are o cugetare comună. trăiesc într-o apă azedică şi totuşi nu mă topesc în ea. în care plutesc. cuvintele sale vor avea autoritate în lumea duhurilor mai mici. Ecoul acesta răsună şi se repetă până când sugestia puternică se va săpa adânc în scânteia lor divină. într-un anumit mod. Răzvrătitul rămâne o unitate combătută mereu de materia azedică. ar striga către cele patru puncte cardinale: „Nu e adevărat că există un Dumnezeu". Materia care formează scânteia divină nu se află printre stele şi planete. deşi nu avem plămâni. din ignoranţa faptei. prin care să conducă lumea. Pentru ca lumea duhurilor acestei planete să înveţe. Noi.deşi are o voinţă . Pentru a citi în ea. până când nici un duh nu se va mai îndoi.

o surioară. adică să fac un fulger psihic. unele sunt încărcate mai mult cu electricitate pozitivă şi altele au în corpul lor azedic mai mult electricitate negativă.cu care mă împac la idei. ci este neutră. se descarcă direct în azed şi produc o vibraţie puternică. vizibil numai duhurilor. pentru că vătămarea dublului fluidic poate provoca moartea trupului. Atunci. procedăm astfel. Am mai spus că duhurile nu au sex ca voi.Comunicări din Cer 185 răsună în acea cameră o vorbire omenească. Materia azedică este bărbat-femeie. de obicei cele inferioare. ele se simpatizează. o îmbătare şi fericire negrăită. fiind maleabilă şi influenţabilă. prin acest proces mă descarc de electricitatea mea pozitivă care transportă gândirea mea prin spaţiu. Această alipire fiind făcută.pe care trebuie să-1 elimin. cu voinţă. duhurile încarcă mobila cu electricitatea predominantă a mediumului. Dar soseşte momentul când sunt prea plin de electricitate negativă. pentru a se distra pe contul lui. ne este necunoscut. închid această paranteză. Ea este o materie vie. de un duh. Atunci toate^ duhurile feminine din acea cameră sau casă se descarcă de electricitatea lor pozitivă în medium. nici negativă. să ne alipim corpurile spirituale. punând la rândul său în mişcare aerul din cameră ori mobila unde s-a produs descărcarea. nu este nici pozitivă. care de spaimă ar cădea mort. mă despart de negativul meu iar duhul feminin elimină prisosul său pozitiv. numai prin calea gândului. O dată absorbit. este un instrument. se iubesc. Ei. timbrul vocii voastre. Schimbul acesta produce un sentiment de o nespusă plăcere. Dar descărcarea electricităţii negative ar produce o perturbare în azedicul neutru din jurul meu. absoarbe în corpul său azedic numai electricitate negativă. pentru a putea gândi mai departe. iar duhul masculin se hrăneşte numai cu electricitate pozitivă. mobila încărcată cu electricitate negativă. Eu am corpul meu azedic. Acest schimb ne produce o sensibilitate de o fericire divină. aţi zice voi . Omul spaţial feminin se hrăneşte.căci în aceste împrejurări. Acum. şi totuşi sunt de două feluri: masculine şi feminine. trosnituri. scaun . în acest scop.asemenea fulgerelor voastre din natură. atunci cum procedează un duh ca să-şi procure azedicul necesar? Iată cum. dar deschid alta. De asemenea se pot provoca şi diferite zgomote. în acelaşi timp. şi. Cum fac să mă descarc? Pe un spaţial feminin . perceput de voi. Dacă azedicului ce a înregistrat gândirea voastră i-aţi putea da o anumită direcţie. atrage cu putere către sine. deschid o paranteză. Noi auzim doar ideile care formează miezul undelor voastre sonore. Ea se produce în anumite cercuri cunoscătoare. Uneori aceste sunete sunt făcute intenţionat. cugetări imprimate în materia azedică înconjurătoare. dacă sunt produse fără învoire specială. înainte de a arăta cum se face această desfacere şi combinare electrică. Când vrem s ă producem anumite sunete sau zgomote — ciocă nituri. însă producerea acestor sunete se bazează pe principiul tunetelor din natură. memorie şi o inteligenţă foarte redusă. Tot prin intermediul electricităţii se pot produce şi mişcări de obiecte . Iată de ce asemenea fenomene sunt pedepsite cu grele suferinţe cereşti. nu oricărui om. toate duhurile masculine se descarcă de electricitatea lor negativă în azedicul neutru dintr-o mobilă oarecare. ori în scop de studiu. pentru a vedea efectele descărcării lor electrice. sau. Dacă doresc ca obiectul să se îndepărteze. oameni trupeşti. Nu se încarcă mediumul cu prea multă electricitate pozitivă. şi nu de un om trupesc. Scânteia divină. pe care o produceţi când vorbiţi. mediumul devenind un puternic magnet pozitiv. conştient sau inconştient. unul din asistenţi.care se ridică sau se plimbă singure. mă hrănesc. produsă de o fiinţă invizibilă. Prin puterea voinţei mele. fâsâituri etc. Să presupunem că mediumul este femeie. au aceeaşi evoluţie şi sunt oarecum asemănător organizate. un nepoliticos. pentru că vorbirea cuprinde idei. Dacă două duhuri cu electricităţi contrarii împărtăşesc aceleaşi idei. Se întrunesc mai multe duhuri. este neutru şi în această stare nu-i este de nici un folos duhului. îl desfac în două. Noi auzim vorbirea voastră psihică.vorba vine . Vocea. eul meu gândeşte. care au corpul mai grosolan. alteori. care ar tulbura gândirea duhurilor din jurul meu. în starea lui normală. Această iubire constă în alipirea trupurilor lor azedice şi producerea unui schimb de electricitate între ele. ca nu care cumva să vă fugă gândul la sexualitate.pe care îl reţin. în pozitiv . corpul meu azedic slăbeşte în putere şi trebuie să-1 refac. mediumul. corpul meu spiritual fiind masculin. pot să-i desfac forţele electrice şi apoi să combin materia pozitivă cu cea negativă.masă. mai apropiat de dublul vostru vital. adică hermafrodită. Dar azedicul din spaţiu. s-ar produce mici fulgere . reproşându-mi-se că sunt un nepriceput. absorb în mine materia azedică din mediul înconjurător. aţi realiza fenomenul numit telepatie sau vorbirea la distanţă cu un altul. Ele având aceeaşi încărcătură electrică. Noi nu auzim vorbirea voastră sub formă de unde sonore. Gândurile sau şirul ideilor mele produc unde. şi zgomote psihice. fără intervenţia nimănui . — . şi în negativ . dar care va zgudui aerul unei încăperi producând un mic tunet sau zgomot. pentru a atrage atenţia omului. îl rog să ne unim.

186

Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte

Se poate produce o descărcare electrică între electricitatea mediumului şi cea acumulată într-o mobilă şi în acest caz se produce în mobilă un zgomot oarecare, fără să se producă mişcare. Tot graţie electricităţii bipolare, se pot produce vibraţii atât de puternice încât zidurile se clatină ca de un cutremur, parchetul se ondulează, ferestrele se închid şi deschid de la sine etc. Voi nu vă daţi seama ce precauţii luăm pentru evitarea îmbolnăvirii persoanei de care ne servim ca medium, în producerea acestor fenomene, căci suntem responsabili de îmbolnăvirea ei şi vom suferi consecinţele. O mare ^dificultate întâmpinăm şi la încărcarea obiectului pe care vrem să-1 mişcăm de la un loc la altul. în acest scop procedăm astfel. Eu, duh masculin, mă aşez la un capăt al obiectului de încărcat, iar un alt duh, feminin, se aşează la capătul opus. Apoi ne descărcăm de surplusul nostru electric. Din combinarea eiectricităţilor de sens contrar se nasc, în acel obiect, fulgere psihice invizibile vouă - care alungă din acel obiect azedicul său neutru. După aceea, ne aşezăm mai multe duhuri de acelaşi fel şi încărcăm obiectul cu electricitate pozitivă ori negativă, după cum ne este intenţia. Verificarea se face astfel: dacă se va alipi de obiect un duh de polaritate contrară, va simţi o mare plăcere. După ce am încărcat o masă, un scaun, un condei etc, încărcăm mediumul, care se supune conştient, sau îl alegem şi îl încărcăm fără ca el să ştie. Repet: mediumul va fi încărcat cu electricitate contrară naturii sale; dacă este femeie - cu electricitate pozitivă, dacă este bărbat cu electricitate negativă. Obiectul îl încărcăm cu electricitate pozitivă sau negativă, în funcţie de medium şi de intenţia noastră de a îndepărta sau apropia obiectul de medium. în fine, tot prin intermediul electricităţii putem face levitaţii de obiecte şi chiar levitarea mediumului. în acest caz, creăm o sferă din fluid electric de o anumită polaritate, iar obiectul sau mediumul îl încărcăm cu electricitate de sens contrar. Sfera sau globul fiind fixat de noi în spaţiul camerei şi având o mare forţă atractivă, ridică obiectul sau mediumul către el. Se cere ca azedicul din cameră să fie liniştit, motiv pentru care, în timpul acestor experienţe asistenţii nu trebuie să se mişte din locurile lor, pentru că aerul va mişca azedicul, îngreunând sau împiedicând producerea acestor fenomene. Levitaţia făcută într-un loc deschis şi la mari distanţe este diferită, are un alt mecanism, fiind opera directă a entităţilor spirituale. Dar despre acest fenomen voi vorbi altă dată.

Păzirea legilor aduce fericire, încălcarea lor - nefericire
Dragă frate, vrei să ştii dacă este adevărată părerea unor ocultişti care susţin că divinul Tată ne-a creat şi aşezat în raiul Său, unde să evoluăm şi să-L ajutăm în creaţiile Sale viitoare. Dar, la o vreme, unii din noi crezându-ne puternici şi atotştiutori, am căutat să ne dezrobim de sub ascultarea Lui. Acest păcat spiritual ne-a făcut să cădem în materie şi, în loc de evoluţie pur spirituală, am fost sortiţi la o evoluţie prin forme umane. îţi răspund că această părere este absolut falsă. Nu există două feluri de evoluţii: una în Sfera divină şi alta în sfera creată. Creatorul nu are două măsuri, două metode; El conduce totul după un singur plan. Tatăl nu face excepţii, El este unic şi legile Sale sunt unice. Nici o abatere nu este permisă de la legile Sale, care sunt fatale. Deşi Tatăl are deplină libertate de voinţă, totuşi El nu hotărăşte o lege în mod arbitrar, din voinţa Sa suverană, ci o extrage dintr-o experienţă. Cu toate că eu sunt copilul Său, chiar dacă sunt un candidat la Divinitate, totuşi nu pot să lucrez asupra materiei din jurul meu, din care să trag o concluzie sau lege, precum o face Tatăl meu, pentru că materia din sfera creată este o materie compusă, pe când cea din Laboratorul Său divin este liberă şi simplă. Aşadar, în virtutea liberului meu arbitru, nu pot să fac experienţe decât cu materia de aici, din jurul pământului, şi nu pentru a scoate o lege, ci numai pentru a extrage învăţăminte. Tatăl ceresc a creat materiile de tot felul pornind de la simplu la compus. Eu, din contră, în studiile mele sunt nevoit să pornesc de la compus la simplu, să analizez materia sintetizată. Mai-marii noştri de aici ne spun că Sfera divină este plină numai de particule simple, de materie aflată în prima ei stare şi că acolo nu se fac decât diverse combinaţii ale acestor particule libere. Imediat ce Tatăl a creat o materie compusă, o trimite în sfera creată. Prin urmare, orice fel de materie întâlnită în univers este materie compusă. Chiar fluidul cel mai simplu e o asociaţie de particule şi nu o materie simplă. Dorind să cunosc cum a creat Tatăl această materie compusă, fie ea chiar şi fluidul cel mai simplu, sunt silit să-1 desfac, să-i analizez elementele componente. Dar făcând această operaţie -

Comunicări din Cer

JS7

inversă celei făptuită de Creator - încalc legea Lui, îmi atrag răspunderea Legii divine, fatale, care glăsuieşte răspicat: „ Cel ce strică ceea ce Eu am creat, acela va suferi". Da, ştiu că prin opera mea produc o perturbare sau anarhizare în materia divină; cu toate acestea, în dorinţa de a mă instrui şi în virtutea liberului meu arbitru, caut să o descompun în particulele sale primare, să o desfac în elementele iniţiale din care a fost compusă. Noi, duhurile ajunse la gradul de a şti să facem asemenea experienţe înalte de fizică şi chimie cerească, am reuşit să aflăm cum a făcut Tatăl materia compusă în Laboratorul Său. Dar cu această ocazie am constatat un fapt nou: imediat ce materia compusă a fost descompusă, se adună şi se recompune la loc, în mod automat, graţie legii, graţie memoriei ce o are de-a reveni la starea dată de Creator. Ca să studiez materiile din universul creat, nu-mi rămâne decât să mă întrupez. Cum materia trupului este vie şi sensibilă, toată sensibilitatea ei îmi va fi transmisă şi mie, duhului. Ca spirit, voi înregistra orice experienţă suferită de trapul meu, şi voi învăţa o lecţie. Dacă îmi mp un picior, îmi ard o mână, îmi îmbolnăvesc un organ intern, cu alte cuvinte orice i se va întâmpla trupului meu, voi învăţa o lecţie nouă, înscrisă în spirit. De asemenea experienţe are nevoie orice spirit, dacă vrea să evolueze, dar toate cer durere. De la materia cea mai densă a trupului meu voi trece la experienţe cu materia corpului meu fluidic şi, treptat, la fluidele cele mai simple din natură. Am plecat de la compus şi am ajuns la simplu. Materia primă, simplă, din Laborator, a fost şi este mereu lucrată de Tatăl nostru Creator, care are un corp simplu şi unic. Din această materie unică ne-a făcut Creatorul şi pe noi, dar pe când Tatăl este format din trei particule sferice, alăturate una de alta, pe noi ne-a făcut tot din trei sfere, dar le-a lipit una de alta. O particulă de voinţă, una de memorie şi alta de inteligenţă. Prin urmare, scânteia mea este o inteligenţă creatoare, o voinţă mobilizatoare şi o memorie înregistratoare. Pentru a crea materia, divinul Creator pune în joc Voinţa Sa şi combină în fel şi fel de chipuri particulele libere din Laborator, precum şi rezultatele lor. Ca să ajung şi eu din spirit simplu un Lucrător divin, ca şi Cei aflaţi în Laborator, trebuie să devin aidoma Divinităţii, adică cu cele trei particule - voinţă, inteligenţă şi memorie - alăturate. Tatăl este unic, adică o singură fiinţă, nu trei sfere lipite, ci trei sfere una lângă alta. Divinii Săi Lucrători sunt şi ei formaţi tot din trei sfere alăturate. Nici marele nostru Guvernator solar nu este format din trei sfere alăturate, ci tot din trei sfere într-una, alipite, ca şi la mine. Lumea Laboratorului este formată dintr-o infinitate de Lucrători divini, care, sub ordinele Tatălui, pregătesc din materia primă materiile compuse, trimise apoi în sferele create pentru a forma sori, comete şi planete. Prima mea particulă este inteligenţa, prin care raţionez, judec, ea fiind producătoare de idei. Când inteligenţa mea nu funcţionează, nu produc nici o idee. Ideile se arată sub formă de lumini sau fulgere electrice extrem de mici. Scânteile, fulgerele fiind idei, inteligenţa mea se descarcă de electricitatea pe care o posedă. Cu alte cuvinte, ideile sunt forte electrice. Dar să nu confundaţi electricitatea voastră casnică cu electricitatea ideilor emise de inteligenţa unui duh. Din momentul în care cuget, când inteligenţa mea lucrează, emit idei, adică proiectez din scânteia mea fulgere electrice. Dar tot cugetând, emiţând idei, eu ar trebui să mor. Nu se întâmplă acest fenomen, pentru că în aceeaşi măsură în care emit, absorb particule-idei din spaţiu. Ideile mele nu le proiectez la întâmplare, ci, când judec, de regulă le dau o direcţie către un spirit prieten. El ascultând, primeşte în sânul său particulele de inteligenţă, fulgerele electrice emise de mine, le înţelege şi apoi îmi răspunde. La rândul său, „vorbind" şi el, se ^descarcă de forţele sale electrice, care vin spre mine, intră în mine şi astfel mă încarc din nou. în acest fel se menţine echilibrul corpului meu. Există cazuri când emit o serie de idei de ordin general, fără o destinaţie personală. In acest caz, ideile ies din corpul meu duhual, izbesc fluidul din mediul în care trăiesc, produc în el unde şi prin aceste unde se răspândesc. în acest caz ideile se răspândesc sub formă de raze. Dar spaţiul fiind plin de asemenea particule-idei, le absorb şi-mi refac corpul meu inteligenţă. Inteligenţa cunoaşte legile divine, deoarece acestea au fost înscrise, în linii generale, în materia-memorie a spiritului. Nefiind raţionalizate de inteligenţă ele se numesc instinctuale. Materia-memorie este un fluid universic unde se întipăresc toate experienţele Divinităţii. Eu fiind alcătuit din inteligenţă sau viaţă vie, din voinţă producătoare de mişcare şi din memorie - tipar divin sau carte veşnică, îmi menţin forma dată de Părintele meu. Eu funcţionez astfel: inteligenţa propune, apoi memoria dispune, după care intervine voinţa, transformându-mi ideile interioare în fapt. De exemplu, inteligenţa mea spune: Ucide! a doua parte a fiinţei mele - memoria - spune: Tatăl, legea Lui nu permite crima! Iar la urmă intervine voinţa

188

Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte

sau liberul meu arbitru care hotărăşte să fac sau nu acel fapt. Din armonizarea sau nearmonizarea acestor trei factori, independent unul de altul, se naşte concluzia: fericire sau nefericire. într-adevăr, în cazul când concluzia va fi conformă cu legea, va urma fericirea mea interioară, iar dacă va fi în contradicţie cu legea, voi simţi o nefericire. Instinctiv, memoria ştie că uciderea - sau alt comandament - este oprită. Chiar în memoria celui mai înapoiat sălbatic se află instinctul de a nu ucide, şi totuşi canibalul este forţat de necesitatea fizică - foamea - să ucidă. In interiorul său adânc are teama instinctivă de a ucide şi numai foamea neînduplecată îl face să calce ceea ce conştiinţa lui interioară îi recomandă să nu facă. Păzirea legilor divine aduce după sine fericire, iar încălcarea lor, nefericire, pedeapsă tradusă prin căderea spre materia mai densă. Cu cât experimentăm în contra legilor divine, cu atât ne îngreunăm şi cădem mai adânc, spre centrul materiei create. Spiritul mai evoluează în acest caz? Desigur că evoluează, dar numai prin nefericire. Evoluţia nu are nici o legătură cu fericirea sau nefericirea.

Templul ştiinţei cereşti
1 rupul omenesc este astfel creat, ca spiritul cufundat în el să se creadă a fi una cu trupul. De ce acest lucru? Deoarece Divinitatea, în marea Ei înţelepciune, a dorit ca pe Pământ studiile să se facă pe două căi: .1. prin simţurile psihice - capabile să aprecieze materia psihică; 2. prin simţurile trupeşti - în stare să examineze materia fizică şi fenomenele din sânul ei. Trăind doar o viaţă spirituală duhul nu ar avea posibilitatea să examineze materia fizică a pământului. Prin urmare, duhul trebuie să fie o dată liber, iar altă "dată - coborât în sânul materiei terestre. Dacă un om ar purta de mic, toată viaţa sa, ochelari roşii, el nu ar cunoaşte aspectul naturii văzut cu ochii liberi. El ar vedea lumea, dar sub un alt colorit. Tot aşa duhul liber vede şi el lumea materială a pământului, dar nu cu ochi trupeşti, ci cu vederea psihică, cu o oarecare alterare a realităţii fizice văzută de voi. Iată de ce acelaşi duh trebuie să trăiască şi în forme pământeşti, pentru a compara cunoştinţele entităţilor spirituale cu cele ale oamenilor trupeşti. Prin urmare, există două forme de viaţă: 1. de duh liber în spaţiul ceresc; 2. de duh întrupat la viaţa planetară. Deşi noi plutim în junii vostru cu miliardele, lumea trupească nu are cunoştinţă de noi. De ce? Pentru că aşa a voit Creatorul nostru, ca fiind eterici să rămânem invizibili omului trupesc. Dar cu toate acestea, tot Creatorul a voit ca un număr foarte mic de oameni să ştie de noi, de existenţa noastră. în acest scop, ne-a permis să dovedim acestei minorităţi existenţa noastră. De aici selecţionarea şi adunarea anumitor persoane - pentru a forma un cerc psihic. însă aceste cercuri sunt şi ele gradate. Ceea ce se poate da şi proba cercului B, nu se poate spune cercului A, şi aşa mai departe. Deasupra tuturor acestor cercuri, noi formăm un grup de oameni, constituit din spirite întrupate din zonele superioare ale Pământului, pentru a face cu ei înalte studii cereşti. Dar pentru a le destăinui tainele divinului Tată, le cerem jurământul - ca pe timpul vechilor egipteni sau indieni că nu vor divulga cele comunicate de noi. O dată constituit acest mic cerc de revelaţie, îi vom da din comorile cereşti, ce vor cuprinde probleme morale, sociale, politice, religioase şi Ştiinţifice. Anticii cereau pedeapsa cu moartea pentru cei care divulgau asemenea secrete, pentru că îşi dădeau seama de gravitatea acestei fapte. Vrem ca cei aflaţi în cercurile noastre de revelaţie, spirite superioare întrupate, să nu stea în întunericul trapului, ci să fie propagatorii credinţei şi ştiinţei cereşti, precum şi a legilor morale. în diferite locuri sunt necesare câteva faruri care să lumineze Adevărul în bezna vieţii trupeşti. Aceşti oameni sunt chemaţi să aducă anumite corectări ştiinţei oficiale, greşită în cea mai mare parte, deoarece omul a văzut şi judecat numai prin mentalul său concret, fără să aibă în vedere factorul numit eter, care joacă un rol covârşitor în toate fenomenele produse în jurul vostru. Acestui cerc de iniţiere îi cerem o anumită conduită în lume şi o rigurozitate, obiectivitate şi exactitate în cercetare. Să asculte cele comunicate de noi, dar, să le verifice, pe cât le este posibil. Recomandăm cu stăruinţă să nu se entuziasmeze, să nu adopte cu uşurinţă cunoştinţele primite de la noi şi să le recepţioneze ca fiind cel mai mare dar acordat unui muritor. Aceasta este atitudinea unui adevărat savant. Cerem ca ei să înveţe prin comparaţie şi să aştepte ca timpul să confirme ideile noastre. De asemenea cerem ca un astfel de cerc să fie format din persoane puţine, culte şi mai presus de toate morale, oameni reţinuţi, iar nu palavragii, pentru că marile Lumini cereşti nu pot sta de vorbă cu persoane neserioase, nestudioase.

Comunicări din Cer

]S9

Atât în lumea noastră, cât şi în lumea voastră, există duhuri care sunt adversari hotărâţi ai legăturilor noastre permanente cu cei de pe pământ. Un asemenea duh se va prezenta la un cerc format din tot felul de persoane, pregătite şi nepregătite, dându-se drept Domnul Isus. El nu o face din grandomanie, ci cu un anumit scop, fiind unul din adversarii răspândirii doctrinei noastre şi a ideii existenţei noastre printre pământeni. El urmăreşte discreditarea acestor persoane în lumea lor şi în acelaşi timp, în mod indirect, discreditarea întregii noastre mişcări. Trebuie să fiţi foarte circumspecţi, fie şi numai în a afirma existenţa lumii noastre. Noi avem nevoie numai de insule, nu de oceane de credincioşi, şi în special nu avem nevoie de obsedaţi şi exaltaţi, căci aceştia sunt stăpâniţi de duhurile materialiste, adică de duhurile contrare, care au adoptat teza materialistă a filosofilor noştri cereşti. Trebuie să se ştie că Divinitatea a făcut în lume totul pereche, două principii contrare una alteia. Numai prin acţiunea lor opusă lumea materială şi spirituală învaţă şi merg spre progres. Progresul cere existenţa a două păreri - principii - contrarii. Astfel, în secolul trecut au coborât pe pământ forţe cereşti care aveau rolul, în special, de a fi propagatorii celui mai- aprig materialism. Acum au coborât forţe cu misiunea de a propaga spiritualismul, ca o contrapondere a materialismului de ieri şi de azi. Maestrul ceresc A, cu toată ceata lui de miliarde de spirite, a adoptat teza X. Maestrul B, egal în evoluţie cu A, a adoptat împreună cu adoratorii săi teza contrarie Y. Aceşti doi erudiţi sunt prieteni buni, forţe egale şi de acord cu privire la toată ştiinţa şi legile cereşti, dar pentru a contribui la evoluţia duhurilor de sub ei, au primit misiunea, de la mai-marii lor, să adopte două teze diferite. Unul - o teză materialistă, iar celălalt - teza spiritualistă, fiecare putând lua oricând locul celuilalt, deoarece cunoaşte la perfecţie şi teza contrară. Ca duh, Hegel ştia bine adevărul, dar se obligase ca atunci când va fi om trupesc, să fie un înverşunat adversar al celor ce vor susţine că există suflet, că există duhuri şi viaţă veşnică, se obligase să susţină teza materialistă. Acum venim noi să dominăm cu experienţele şi ideile noastre teza spiritualistă. Aşadar, totdeauna trebuie să existe pe pământ foc şi gheaţă, pentru a se menţine lupta ce duce la progres. în alte vremuri a fost necesar ca savanţii noştri cereşti să sălăşluiască printre preoţii religiilor. Acum ştiinţa pământului cere ca savanţii Cerului să se nască în lumea cultă, printre laicii pământului. Cu această ocazie, fac cunoscut că într-un veac se întrupează mai multe spirite care au adoptat pe pământ ideea de luptă a materialismului. într-un alt veac, se întrupează mai mult duhuri care au misiunea să lupte pentru ideea spiritualistă. Prin urmare, când unii, când alţii vor domina cu ideile ! lor omenirea terestră. Noi lucrăm pe tot pământul pentru formarea Templului ştiinţific al Adevărului revelat - Templul Marelui Adevăr. Idealul nostru este ca în fiecare ţară, în fiecare mare oraş să avem un templu unde să se facă ştiinţă şi experienţă, adică studii şi cercetări în domeniul parapsihologic, cu aplicarea lor. în acest templu să existe o sală de conferinţe publice şi o mare bibliotecă publică, de unde lumea să primească ideile cereşti, studiul vieţii, al naturii şi duhurilor din tot universul. Dorim ca omul luminat prin ştiinţa cerească să nu mai'fugă de casa Domnului şi să nu mai creadă că se poate lipsi de rugăciune şi ajutorul celor din Ceruri. în fine, vrem ca cele scrise în cărţile sfinte să nu mai fie doar crezute, ci şi probate.

Este posibilă evoluţia entităţii spirituale în Cer, fără să se întrupeze?
Dragă frate, îmi pui această întrebare deoarece eşti în interiorul trupului tău, care te înconjoară cu neştiinţa lui. După moartea biologică sau în timpul somnului, când devii duh liber, tu ştii că nu este posibilă doar existenţa cerească, pentru că evoluţia cere ca orice duh să facă şi studii planetare. Or aceste studii solicită neapărat întrupări repetate. Cu altă ocazie am afirmat că Divinitatea nu are două măsuri, Ea conduce lumile create după un singur plan. De ce ar face excepţii cu anumite duhuri, ca ele să nu facă şcoala vieţii de om trupesc? Creatorul a stabilit legi şi ele se aplică tuturor. Ni s-a dat ordin şi o ceată de fraţi cereşti, din planul divin al Pământului, te înconjurăm şi prin tine vrem să luminăm şi pe alţii. Prin urmare, nu putem să-ţi spunem decât adevărul. Iar răspunsul la întrebarea pusă este: în primele timpuri ale ascensiunii lor infinite, toate duhurile trebuie să îmbrace mii şi sute de mii de ani haina trupească a acestei planete, precum şi a tuturor gradelor de planete risipite- în spaţiul infinit al universului. - Dar oare toţi spiritiştii din lume, toţi ocultiştii, masonii, teosofii, cabaliştii etc. primesc în şedinţele lor, de la fiinţele invizibile, numai adevărul?

190

Din tainele vieţii şi ale universului - A doua carte

- îţi răspund categoric că nu. - Cum se poate? - Există spirite forţate să spună minciuni. - Dar cine le forţează? - Evoluţia şi mentalitatea ascultătorilor. Să presupunem că avem înaintea noastră un bigot, sau chiar slujitorul unui cult oarecare. Nici un spirit nu va îndrăzni să-i tulbure ideile de bază şi deci îi va vorbi în conformitate cu credinţa sa religioasă. Preotul creştin va fi convins că nu există o religie superioară religiei sale, rabinul crede că religia lui este cea mai ştiinţifică şi aşa mai departe. Cum să le spunem acestora adevărul pur, şi anume că Divinitatea-Christ şi Divinitatea-Iahve1 este una şi aceeaşi Entitate divină. Omul nu poate concepe că pe măsură ce omenirea se înalţă în înţelegere apare şi necesitatea creării pe pământ a unei noi religii. Cum să spui budhistului, mozaicului, creştinului etc. că religia viitorului va fi o religie generală pe tot pământul? Va exista o religie universală, religia tuturor miliardelor de planete, religia adevărurilor ştiinţifice cereşti. însuşi Divinul nostru Guvernator solar a spus-o în ultima Sa întrupare: „ Voi trimite Duhul Adevărului, care să vă spună şi să vă lumineze". In baza acestei promisiuni, noi, duhurile superioare ale Pământului, am primit ordin să difuzăm adevărurile referitoare la opera Creatorului. Examinând adevărurile spuse la fel pe tot pământul, şi comparându-le cu cărţile diferitelor voastre religii, veţi constata o nepotrivire şi atunci se va naşte în mintea voastră, întrebarea: „De ce această nepotrivire? Cum, vechii mediumi-scriitori au primit de la comunicanţii lor cereşti informaţii neconforme cu Adevărul?" Ei nu au fost induşi în eroare, ci comunicările date erau conform evoluţiei lor de atunci, şi mai ales s-a avut în vedere lumea căreia erau destinate acele comunicări. Totdeauna profesorul predă cunoştinţe conform gradului de înţelegere al elevilor săi. Prin urmare, duhurile predau adevărul numai în măsura evoluţiei auditorului lor. Iată înţelesul ideilor mai înalte ale comunicărilor de azi, faţă de cele scrise şi vorbite în timpuri îndepărtate. în plus, să nu se uite că, am afirmat cu toţii, din diferite interese, aceste vechi scripturi au fost alterate. Interesul material şi Adevărul nu pot sta la un loc. Religia viitorului va fi o religie ştiinţifică, lipsită de preocupări de ordin material. Adevărurile din planurile divine nu se pot împăca cu materialismul planului de jos. Când s-au întrupat pe globul nostru pământesc, conducătorii divini nu s-au interesat de bunurile pământului. Am făcut o mare digresiune şi acum revin la subiectul iniţial. După cum nu poţi semăna anumite seminţe în orice pământ, tot aşa nu poţi semăna anumite idei în orice om. Trebuie să-i dai omului numai adevărurile potrivite cu gradul evolutiv al spiritului său. Unui duh întrupat i-a venit în minte întrebarea pusă de tine: „Există spirite care au evoluat în Cer, fără să se întrupeze?" Duhul comunicant, conform regulii stabilite la noi, i-a dat un răspuns ce nu corespundea Adevărului. „Cum se poate - vei spune iarăşi - spiritele mint?" Eu îţi răspund că uneori, neputând, nefiindu-le permis să spună Adevărul, deoarece n-o permite evoluţia celui care întreabă, spiritele spun un neadevăr. Apoi să nu se uite că la grade mici de spirite întrupate, vin duhuri mici şi acestea spun atâta cât ştiu; duhurile tinere sunt mai neştiutoare, necunoscând înaltele adevăruri. De unde să spună dacă nici ele nu ştiu? în lumea cerească există o^ axiomă: Legile divine nu permit excepţii. Niciodată şi nicăieri în
univers nu S-a văzut O excepţie. încălcarea unei anumite orânduiri atrage după sine automat pedeapsa,

suferinţa şi mai apoi supunere oarbă. De multe ori în existenţa mea am încălcat legea, uneori inconştient, dar de cele mai multe ori conştient. Am făcut-o cu scop de experiment, să văd ce se va întâmpla, să văd efectele faptei mele, dar întotdeauna am suferit. Am învăţat că cel ce încalcă legea divinului Creator trebuie să plătească prin suferinţă. Iată un capitol asupra căruia mai toate duhurile fac experienţe, capitolul uciderii. Legea divină spune: Să nu ucizi! Dar nu dă nici un motiv, nu ne luminează, pentru ce să nu ucidem. Duhul îşi zice: „Prea iubitul meu Tată Creator nu este aici ca să mă vadă, sau să-L întreb de ce şi cum. Ia să ucid."

' IHVH ni!"P - Tetragrama Havayah, considerat ă numele de nespus a Divinităţ ii. Evreii nu pronunţă acest nume, înlocuindu-1 cu Adonai, când îl întâlnesc în Tora. Pentru cabalişti tetragrama mrP reprezintă mai mult decât numele Divinităţii, fiind considerată formula cheie pentru descifrarea şi înţelegerea tainei sferei create. Tetragrama HlîV exprimă Cuvântul, omul creat după chipul şi asemănarea Domnului. Divinitatea se manifestă prin întruparea Cuvântului, a Verbului. Astfel mi"P Havayah devine flit? fi * Ieşua (Isus), Divinitatea asumându-şi natura umană, devine fiul omului, pentru ca în finalul misiunii Sale să revină în slavă pe Tronul Său. Tetragrama mi"P frântă Ia mijloc este reunită prin tf (şin) - focul generator şi subtil, vehicolul vieţii nediferenţiate, mediatorul universal care permite întrupările, coborârea spiritului în materie, flltfn11 Ieşua (Isus) reprezintă întruparea Cuvântului, a lui mn\

Comunicări din Cer

'

191

Duhul a fost creat să nu creadă tot ce i se spune şi apoi el este doritor să experimenteze şi să vadă ce se va întâmpla dacă ucide, căci numai experienţa te învaţă, numai aşa evoluezi. Deşi în pravila penală a ţării se spune: „Cel ce ucide merge la ocnă", în primele timpuri ale existenţei sale, neavând conştiinţa pe deplin luminată, duhul uman ucide. Tu, eu şi mulţi am trecut prin aceste greşeli, pe alte planete, în urmă cu multe sute de mii de ani. Acum te îngrozeşti la ideea uciderii şi a vieţii de ocnaş. Pe omul inferior nu-1 sperie mediul ocnei şi el încalcă legea terestră, dar mai presus de ea, încalcă l