You are on page 1of 2

BAITANG ASIGNATURA PETSA: Paksang Aralin

:

PANG ARAW-ARAW NA BANGHAY ARALIN SA EPP VI

Paksang Aralin:

Paksang Aralin:

Paksang Aralin:

Paksang Aralin:

Sanggunian: Manual ng Guro pp.______ Patnubay ng Guro pp._____

Sanggunian: Manual ng Guro pp.______ Patnubay ng Guro pp._____

Sanggunian: Manual ng Guro pp.______ Patnubay ng Guro pp._____

Sanggunian: Manual ng Guro pp.______ Patnubay ng Guro pp._____

Sanggunian: Manual ng Guro pp.______ Patnubay ng Guro pp._____

Kasangkapang ginamit na pagkatuto: Aklat pp.____

Kasangkapang ginamit na pagkatuto: Aklat pp.____

Kasangkapang ginamit na pagkatuto: Aklat pp.____

Kasangkapang ginamit na pagkatuto: Aklat pp.____

Kasangkapang ginamit na pagkatuto: Aklat pp.____

Talaan ng Pagkatuto:

Talaan ng Pagkatuto:

Talaan ng Pagkatuto:

Talaan ng Pagkatuto:

Talaan ng Pagkatuto:

Bilang ng bata na nakakuha ng masteri level ______ Bilang ng bata na kailangan ng Remedyal _____ Mga mungkahing Gawain:

Bilang ng bata na nakakuha ng masteri level ______ Bilang ng bata na kailangan ng Remedyal _____ Mga mungkahing Gawain:

Bilang ng bata na nakakuha ng masteri level ______ Bilang ng bata na kailangan ng Remedyal _____ Mga mungkahing Gawain

Bilang ng bata na nakakuha ng masteri level ______ Bilang ng bata na kailangan ng Remedyal _____ Mga mungkahing Gawain

Bilang ng bata na nakakuha ng masteri level ______ Bilang ng bata na kailangan ng Remedyal _____ Mga mungkahing Gawain