Církev československá husitská

Edice Blahoslav
Praha 2000

1

Milan Salajka Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů (pro školu, pracovnu a dům) Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav v roce 2000 166 26 Praha 6 Wuchterlova 5 Vydání první Sazba vlastní Tisk Tiskárna VS ČR Praha 4 – Pankrác © Milan Salajka 2000 © Církev československá husitská ISBN 80-7000-504-1

2

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů
pro školu, pracovnu a dům

Milan Salajka

3

(v Tibetu) tib. francouzsky franc. rusky rus. česky čes. japonsky jap. polynézsky. čínsky čín.Použité zkratky pro jazykové údaje: anglicky angl. italsky ital. (v Persii) pers. sanskrt san. staroslověnsky stsl. latina lat. tunguzsky ap. indiánsky. řečtina řec. (v Mongolsku) mong. (v Indii) ind. hebrejsky hebr. španělsky špan. portugalsky portug. 4 . arabsky arab. aramejsky aram. Dále: egyptsky. babylónsky babyl. německy něm. korejsky.

a Chr (n) = ante Christum natum. 5 . opatření.s nahotou. n. skupiny blouznivců zaměřených na obnovu „rajského stavu“ . letopočet před Kristem (př.). Adamité . usnesení. Acta Z lat. Formule pro prominutí hříchů (katol. l.otec. praotce Abrahama).) . zprostit. (V letech 1865-1908 vycházel jako Acta Sanctae Sedis .ASS. Samostatný. nezávislý. AMDG . našeho letopočtu (n. Absolutní Z lat. AAS.Abb – Ada A Abbé Francouzská obdoba starobylého aramejského abba .vztažený. úplný. protokoly). jezuitů. Papežův úřední list vyhlašující církevní zákony.). dokonalý. absolútus = odloučený.) AD = anno Domini (lat. Acta Apostolicae Sedis (lat. na rozdíl od kněze řádového. l.) . absolvó = splnit.) . Tj. „Ego absolvo te“ – odpouštím ti hříchy). Zřeknutí se hereze (při znovupřijímání do náboženského společenství. zkr.než se Kristus narodil.deistická sekta v Čechách v 18.konverzi). resp. agó = vést. na ničem nezávislý. jednat. zápisy (listiny. přísahou popřít. vyřizovat. po Kristu. osvobodit. ab-iúró = odpřísáhnout. Titul pro kněze působícího ve světě.léta Páně. Absoluce Z lat. falešných nauk při obrácení . protiklad: relativní .k větší Boží slávě.) . století (podle starozák. se zavržením manželského stavu.zkratka hesla Tovaryšstva Ježíšova. Tj. (lat. Úřední jednání. ad majorem Dei gloriam (lat.vyznavači biblického Adama.Akta apoštolského stolce. Abjuratio Z lat. Abrahamité .

) Adorace Z lat. mezi španělskými teology. odlišovat se. na křest L 3. sobotního dne). koncily vyznaly Ježíšovo božství. Správa sousední náboženské obce (nebo i celé diecéze). oró = mluvit. Právní ochrana církve. ad = k.36. Nástrojné. prosit.Adi .Aga Adiafora Z řec. Láska Boha a Krista k člověku.„pramen učení“.náboženský směr orientovaný na opětovný příchod Krista . Adopce Z lat. který byl Bohem přijat za syna (s odkazem na vzkříšení Sk 2. Po vydělení svátosti večeře Páně agapy mizely. Prvokřesťanské společné jezení na znamení jednoty ve víře a s výrazem péče o chudé.nauka (ve 2. = sedmého. Agapé Z řec.. nicméně adopcianismus žil ještě v 8. Advocatus ecclesiae . Agamie Z řec. ad-ministró = služebně spravovat. celibát. Ágama (San. Advent Z lat. Adopcianismus . mít rád. ad-optó = přihlašovat se k. poskytovaná vladařem.3. .22). agapáo = rád vidět.) . diaferó = převádět.) o Ježíši jako člověku. stol. mahájány). nemít důležitost. nepovinné záležitosti podléhající volnému náboženskému či etickému úsudku. uctívání Boha nebo svatých. Bezmanželství. svátek na počátku křesťanského církevního roku (čtyři neděle před Vánocemi). d. Adventismus . stol..32. ad-vocó = povolávat k poradě a pomoci. ad-venió = přicházet k. Administrovat Z lat..Soudce světa (s. resp. Příchod Mesiáše. modlit se. přijmout dítě za vlastní. (Závazné oproti tomu vyjadřuje: Ježíš je Bůh i člověk v plnosti. Svatá Písma hinduismu (tantry. Vzývání. V katolické církvi i ‚výsluha svátost‘. Advocatia ecclesiae Z lat.. nicméně jsou za- 6 .právní zástupce a správce majetku církve. gámos = manželství.

výzva papeže Jana XXIII. Přiblížení se Boha člověku (katol. Aggiornamento Z ital. (Dnes se je jistá společenstva pokoušejí obnovit. svátostným a vůbec obřadným aktům. Předchůdkyně skutečné vědy. nepoznávat. Hlasování ústním projevem či rukou.) .) – ‚černé umění‘. Zákaz ubližování živým tvorům myšlenkami. později usilovala zejména o výrobu zlata a o stvoření člověka (homunculus).29.sekta ‚čistých‘ (katharů) nazvaná podle jihofrancouzského města Albi. uplatňuje se v buddhismu a snad ještě přísněji v džinismu. mešní zpěv při lámání chleba.. Běžný způsob rozhodování při původních církevních koncilech.) Albigenští . stol. Od 7.36). století. (‚Akomodace‘ oční čočky. mše.) Akomodace Z lat. provádět.). pěstovaná původně v egyptských chrámových dílnách. Názor o nemožnosti poznání základu světa a podstaty věcí. Knižní scénář k bohoslužebným.beránek Boží (J 1.vatikánský koncil. ac-clámó = přidat se hlasem. Přizpůsobování k dnešní žádoucí potřebě.Alch znamenatelné snad až do 6. Alchimie / alchemie (Egypt. Agnosticismus Z řec.) Agnus Dei (Lat. (Poslední věta hud. (Také volání a potlesk při intronizaci. Aklamace Z lat.) .) Agenda Z lat.) Ahinsá (San. byla v letech 1209-29 zcela vyhubena.viz gnóze. 7 . agnoéo = neznat.Age . ac-commodó = přizpůsobit se. agó = jednat. ale též přibližování křesťanské zvěsti nebo myšlení lidskému chápání.neubližování. (Vedle toho ‚gnosticismus‘ . kterou si osvojil II. slovy nebo činy. giorno = den.

Podobnost. vypravovat. Analogie Z řec. analégo = sbírat. svazek. Ambit Z lat. Amulet (Lat. přiměřenost. Předmět. Islámské božstvo.) – ‚nekonečné světlo‘. ilah = bůh. analogia entis . milosrdný dar. Amen (Hebr. Analýza Z řec. povznášet. bapto = pohružovat. analýo = odlučovat. Opak: syntéza. Křížová cesta v klášteře. eleémosyné = soucit. 8 . Anabaptisté Z řec.) .) . Obecné označení. ‚nekonečný život‚. Anafora Z řec. svaz. il = článek. Almužna Z řec.) – vskutku. odpůrci nevědomého křtu dětí. (U Ježíše se někdy „amen“ vyskytuje před jeho výrokem. figurka. ana = znovu. démonickým mocnostem. anaféro = nést vzhůru.shoda výpovědí víry (Ř 12. křtít.předmět.korespondence všeho bytí s bytím Božím (Tomáš Akvinský).sdružení. Analogia fidei . zastánci dospělého křtu Duchem.) Amidismus (Jap. Předkládání chleba a kalicha před Boha (s modlitbou za přijetí této oběti).Ali – Ana Aliance (Fr. 6). slitování Útěcha v bídě. ambió = obcházet. odvolávat se na oběť. srovnatelnost. rozlučovat. Výklad skutečnosti metodou rozkládání a rozvažování jednot livých prvků. ( A-sociace = přidružení. tak staň se! Stvrzení modlitby či příslibu posluchači. obraz či nápis k obraně vůči nepřátelským. pod které spadají všechny školy čínského a japonského buddhismu. Novokřtěnci.) Alláh Z arab.

Výraz pro sbírku (kytici) textů. sebeponoření do „božského vědomí“. goné = plození. Původně ochrana toho. animus = duch. florilegium). Antiteze Z řec. Animalismus Z lat. 9 . Anglikáni . řídící verš při zpěvu. ‚Protihlas‘. Položená protikladná výpověď. Antifona Z řec. ale pak prokletí za činění nebo prohlašování něčeho. 22). nepomíjivá radost. Náboženství uctívající duši(-e) a ducha(-y). anamimnésko = upamatovávat se.) . stav oproštění od myšlenek. Podle religionistů 18. thésis = uložení. Vzdělávání dospělých. antí = proti. co je Bohu zasvěcené. opakovaný. zejména žalmickém. anatídzemi = odvolávat. Animismus Z lat. duše. antí = proti.mýtus o vzniku člověka. Antropogonie (z řec. století prvotní způsob náboženskosti lidstva. Anatéma Z řec. řec. 1K 16. ánthos = květ. zrod) . zvíře. Antologie Z řec. co je ve jménu Boha zamítnuté (Ga 1. anthologium (lat. Kult uctívání zvířat.Ana .členové anglické církve odchýlivší se od Říma a tvořící samostatný proud křesťanství od časů světové reformace. Ánanda (San. jemuž odpovídalo starší české „klasobraní“. Připomínání Ježíšova testamentu při večeři Páně (slova jejího ‚ustanovení‘ obětovavším se Kristem). andreios = mužný.blaženost. hlas. tj. V asijských náboženstvích absolutní.Ant Anamnéza Z řec. zříkat se. dospělý. Andragogika Z řec. agogé = vedení. animal = živočich.8n. foné = zvuk.

ánthropos = muž. 10 . obrana. 25. apostélló = poslat na cestu. služebník náboženského programu. stol. jež se (ve 4. hrozných úkazech. Antroposofie (z řec. Apologie Z řec. Aporie (řec. Nauka o člověku. Apoštol z řec. hledající zapomenutá lidská spojení k vyšším Světům (antické gnóze. v NZ pasáže Mt 24.nauka odvozená od jisté indické filozofie. Odklon od víry.nejvyšší katolický úřad. Obhajoby křesťanské pravdy v kontaktu s jinými filozofiemi a náboženskými názory (Justin. dnes nekanonické. Apostaze (řec. pak teosofista Rudolf Steiner. nezřetelné až protikladné výpovědi. Neujasněné. Vymlouvání řečí.1920).skupiny.) .rozdíl. Mluvní či písemné útvary o tajemných. Bibli přesto blízké knihy (deuterokanonické spisy. vylučovat. Apoštolská posloupnost (sukcese) – následování apoštolů církví i zvláštní tradiční biskupský institut v ní. apokalyptó = vyjevovat. zakladatel Svobodné školy pro duchovní vědy . apokrínó = odlučovat.) . L 21 a celá Apokalypsa Janova). Apostolici . V době reformace záštitné spisy (Melanchton).nesnáz. odpadnuvší je ‚apostata‘. vyslat. zjevovat. (Ve SZ kniha Daniel. apo = vy(mlouvat). pseudoepigrafa). logos = slovo. odstoupení. Apoštolský stolec . výpověď.Ant – Apo Antropologie z řec. Tertullian). rozpaky. člověk.) zříkaly manželství a majetku. bezradnost. Mk 13. Apokryfy Z řec. logídzomai = usuzovat. Hlasatel. jež budou předcházet posledním dnům světa. sofía = moudrost) . Skryté (tajné) spisy. Apokalypsa Z řec.

archimandrit. askéo = provozovat.1530 v Augsburgu a vystihující věroučné principy luterské reformace. cvičit.z řec. Atribut Z lat. oltář. Audice Z lat. do níž se umisťovala biskupská katedra. Přední funkce v církvi (archidiakonos. Apoteóza (řec. Átman (San.Apo – Aug Apostolikum . vlání. resp.obsáhlé evangelické vyznání víry přijaté na německém říšském sněmu r. Apsida Z řec. Askeze Z řec. Filozoficky podstatná vlastnost. co nepatří přímo k podstatě.vidění). orientovaná zpravidla k východu.) . arcibiskup. Arkánská disciplina Z lat. Mimořádný sluchový zážitek (vedle vize . pohyb. oslava vynikajících lidí./ arci. klášter). arché = počátek ( latinizováno). 11 .dech.církevní řády z konce 4. znak. nesmrtelné bytí člověka (duše) ve staroasijských náboženstvích. většinou za pomoci náboženského cvičení k tělesnému a duševnímu sebeovládání. arcipastýř). sebepřekonávání. stol. Označení pro vnitřní. . v Sýrii. stol. arca = schrána.bydlištní okrsek indických mudrců s jejich žáky (poustevna. Protiklad: akcidencie co přistupuje.).) . Zbožné. Apoštolské konstituce . Ášram-a (Ind. v.) . mandorla). přidělat Oblá přístavba k bazilice. dovídat se. attribuó = přidělovat. Aureola ( Lat.). audió = slyšet. Augustana / augsburské vyznání (a. Archi. určovat. Povinnost utajovat kultové akty.zlatavá zář kolem postavy (nimbus. hapteo = přidat.vyznání víry (dochované z 5. odříkavé vedení života. arcánus = tajný.) .zbožštění hrdinů.

samostatnost. projevující se v deseti zvířecích a lidských mutacích. Svézákonnost. z něhož se musí vycházet. Na ně navázal bahaismus (arab. Baldachýn (Pers. Spirituální islámské hnutí 19. babylon. Bál / Bel (Hebr. umísťovaná nad osobami a náboženskými předměty. buď pozdravena . Inkarnace božského vědomí na zemi. báb = brána k bohu. Modlitba a též písňové podání tohoto textu.svatá Písma perského náboženství / pársismu.) . jež pak nepodléhá cizímu patriarchovi. století.L 1. 12 . theonomie. Avesta (Pers. Axiom Z řec. B Bábismus Z arab.zlatý brokát z Bagdádu.) . nomós = zákon. autos da fe = akt víry. Avatára (San..pán.sestoupení.42. (Avatár Višnu.) . .28. Základ a předpoklad. Autonomie Z řec. vůdčí. Tkaná ‚nebesa‘. Autokefalita Z řec. Uznaná samostatnost určité pravoslavné církve.Maria. áxios = platný.sláva boží).) . axiologie -nauka o hodnotách. vlastník. sebeurčení. vlastní.) Ave Maria (Lat. kefalé = hlava.) . Veřejné vyhlášení a provedení rozsudku inkvizičního soudu. Protiklad: heteronomie. Kanaánsko-semitské označení božstva (přírody. aútos = sám.Aut – Bal Autodafé Špan. aútos = sám. mající hodnotu. plodnosti).

13 .buddhistický mnich. Baret doplňuje od 15. stol. kteří se chtěli (a chtějí) obejít bez kněží. Jedna z nejčtenějších indických zbožných knih o cestě ke spáse. příp. k vyvolenému ideálu a oddanost guruovi. basíleus = vůdce. Bhikšu (Ind. Udílení křtu s pohřížením do vody. Satan. Baret (Pozdnělat. Bhakti (San. též duchovenský).hinduistická láska k bohu. přičleněnými loďmi. Bhagavadgíta (San. král. Antická vládcova (archontova) síň. úřední oděv (jmen. Baptisterium – původně vodní nádrž pro obřad křtu (nyní převažuje ‚křtitelnice‘).) .Píseň Vznešeného.Bap – Bhi Baptismus Z řec. Bezpopovci (Rus.starověrci v Rusku. fació = činit. zvaná též evangeliem hinduismu. Benedikce Z lat. ponořovat. Bazilika Z řec.) . prebenda). ale i k obchodním jednáním. bápto = pohružovat. Statky přidělované k obživě spolu s duchovním úřadem (výsada.pohanské božstvo ‚Pán much‘ (uctívaný hnojnou obětí). zaslíbit. bene = dobře. zkáza.) . akt posvěcení. bene = dobře. Belzebub (Hebr. biretum) – pokrývka hlavy bez stříšky. Belial (Hebr.) .) . Žehnání. Beneficium Z lat. obročí. hala sloužící k účelům soudním. později Antikrist. zastánci uvědomělého křtu (s účastí Ducha svatého). bhikšúní – vysvěcená mniška.) . Poté i vlastní církevní stavba obdélníkového tvaru s velkou lodí.zloba.křtěnci. dicó = vyřknout. vladař. léno. Baptisté .

dokonalé poznání. L 12. světící biskup. dozorce.tupení. pak vyšší kněz. metropolita. patriarcha.) Blasfémie (Řec.nauka o Bibli. probuzení.pobožný. knihy). vnějšně nábožný.pův. Také mezi protestanty se setkáváme s tzv.východní náboženské procitnutí.) . na Balkán z Malé Asie.10). 1559.buddhistický kněz. dohlížet. biblismus / biblicismus – doslovné přijímání Bible jako bezprostřední směrnice pro život a myšlení. sestavená arcibiskupem Cranmerem r.28n. osvícení. Blouznivci (Německy die Schwärmer) . Bigotní (Franc. 14 . Biskup Z řec.) . 31n. V klasických církvích Západu a Východu se požaduje biskupská posloupnost.zákona. (Jejich opakem jsou církve se zřízením ‚laickým‘. zpěvník a sbírka modliteb. Dnes se v katolické církvi rozeznává diecézní biskup.) . Bódhi (San.slovanští ‚boží druzi‘. Bogomilové (Stsl. stol. epískopos = zacílený.) . Book of Common Prayer (Angl. arcibiskup.Bib . neviditelný svět.presbyterním či kongregačním. Mk 3.) .) Bonz (Ind. Agenda. episkopálními církvemi. Dualistická sekta přišlá v 11. Křesťanská svatá Písma Starého a Nového Biblistika . utrhání na cti. (Bůh stvořil duchovní. episképtomai = pozorovat. Prvokřesťanský svědek a dohlížitel.) . Urážení Boha (Mt 12. nábožensky úzkoprsý. satan svět viditelný. deklasující reformační (luterské) označení pro novokřtěnce či povýšené spiritualisty vzhledem k jejich nekorektnímu vztahu vůči evangeliu a dosvědčenému Svatému duchu. 1548 pro anglikánskou církev a úředně zavedená od r. bíblos = kniha (biblia .Boo ____________________________________________________ Bible Z řec.Kniha společné modlitby. hierarcha. biskup sufragán.

pouzdro na pečeť. z děl církevních otců a z legend o životě svatých. převládla mahájána a od 4.) . (Dnes turecký Istanbul. stol. Hlavní město Východořímské říše od 4. čisté transcendentno nepostižitelné myšlením a nevyjádřitelné slovy. do 16. Brahmanismus viděný zvnějšku proslul učením o karmě (osudu. Člověk vyproštěný z koloběhu životů. První z hinduistických bohů (z trojice Brahma. n. Buddha (San. Višnu-udržovatel a Šiva-ničitel).probuzený. nepomíjející. tantrismus. Buddhismus se štěpil do škol. Breviář . Stručný papežský výnos neslavnostní formy. až v něm v 1. Byzanc .) Byzantinismus . která je opatřena provázkem a pečetí. 15 . předurčení).) .480 př. stol. Rozprostřel se od Persie po Čínu.).Bra – Byz ____________________________________________________ Brahma (San. dosáhnuvší ‚nirvány‘.vypouklina.krátké. Bulla (Lat.) . modlitebních hodinkách (hore). Slavnostní papežské vyjádření listinou. určena pro pravidelné čtení při tzv. s citacemi z Bible.to věčné. Jednolité absolutno. Posléze čestný titul prince Siddharty Gautamy (563 . centrum pravoslavné církve řeckého jazyka. Breve (Lat.modlitební knížka pro členy řádů a kleriky.bezvýhradné uctívání okázalé božsko-lidské moci vladaře (na Západě cezaropapismus). o stěhování duší a vytvářením kast. l.) . l. n.řecké Byzantion (Konstantinopolis) u Bosporu. století.

pak se zde umísťovaly kazatelny (němec. C.. zábradlí.pravidlo pro mši. zpěvník. centum = sto. Kanzel). Centurie Z lat. Přepážka oddělující oltářní prostor křesťanského chrámu od ostatní lodi. jak s tím začal luterán Flacius Illirycus (1550 . Cantiones . od 4. Kancionál .dnes převažující bohoslužba. Nunc dimittis. Kněz konající mši.mříže. V tomto místě se původně podávaly věřícím hostie. oslavovat. při níž je kněz obrácen tváří k lidu. 16 . celebró = často se účastnit.. stol.hřbitovní kaple. koimáo = klást. Z řec.) . od 12. Canon missae (Lat. Benedictus. místně požadovaný. Celibát Z lat. Hlavní. Celebrant Z lat. Starokřesťanské hřbitovy. křesťanský hymnus (jmenovitě Magnificat. Pojednávání církevních dějin po jednotlivých stoletích. ukládat k spánku. píseň. coelebs = bezmanželství.74).bohoslužebná slavnost. Cemeterie / koimeterie. versus populum . stol. coemetariální kaple . cantó = zpívám.) . závazná část bohoslužby pro proměňování (transsubstanciaci).sbírka zpěvů. Katolická zásada uplatňovaná pro kléros od diakona výše. V pravoslaví požadavek na mnichy a hierarchy. chvalozpěv.Can – Cen C Cancelli (Lat. Biblický popěvek. všeobecně povinný.volnější (gregoriánské) zpěvy pro lidové pobožnosti a slavnosti. Canticum / kantikum Z lat.). Celebratio .

Communio sub utraque (specie) .kniha. Obřadní kniha pro biskupy. (těleso kanonického práva).12. ekklésia . Odborná příprava pastorů s použitím soudobých psychoterapeutických a komunikačních poznatků a metod pro práci na klinikách.den Páně (zlidovělé kyrké .) . église). v trestnicích i v náboženské obci.21. c. . zastávající asketismus.) .evangelijní rady. pův.Kirche). společenství na svátostných statcích církve.Cer – Con Přezkoušení písemných projevů v církvi. chudoba a poslušnost (Mt 19. později ‚obecenství svatých‘ (v nebesích). iglesia.mniši a mnišky podle řádu francouzského kláštera v Citeaux.hémera = dům /. Církev Tento pojem se v germánsko-slovanské řečové oblasti odvozuje z řec. kteří přijímají večeři Páně.název souboru platného práva římskokatolické církve. Cisterciáci / OCist.klinický pastorační zácvik. Codex / kodex (Lat. kyriaké oikia /.součást klasických mniš ských závazků a slibů. 16. 17 . Tomu odpovídá nejspíš české ‚sbírka‘.sebrání. shromáždění (ecclesia. caeremónia = posvátná úcta. Communio / komunio (Lat. Codex iuris canonici .společenství. sborník listů. Consilia evangelica (Lat. úkon. Vyšší mravní závazky plynoucí z evangelia: panictví. v latině a románských jazycích podle řec.24) . Kodifikace .shrnutí právní látky do zákoníků.přijímání podobojí. Clinical pastoral training (Angl. jenž se původně nazýval Corpus i.) .) . Uložený ozdravný trest podle kanonického práva. Communio sanctorum v Apoštolském kredu značí pův. Obecenství křesťanů. najmě těch. Ceremoniale Z lat.

) . shromažďovací síň buddhistické obce. v níž se ukrývaly jak ostatky. tak texty súter.doslova ‚půst‘. Patří k hlavním obřadním projevům v taoismu. Č Čaitja (San. Plymouthských bratří. Čaj (Čín. Darbysmus . V Tibetu jde o ‚kundüna‘.čí vláda. / tibet. provází kolektivní doznání hříchů spojené se zaklínáním božstev. s apsidou pro stúpu. vrchní správce tibetského teokratického státu.společenství oddělené na počátku 19.) . toho náboženství. určená ke zvěstování a k rozjímání. 1648). Dnes tvoří její střed zobrazený Buddha. pravoúhlá místnost se sloupořadím.) . Zásady chování přiměřeného duchovenskému stavu. založené anglikánským duchovním Darbym jako sdružení ‚bratří vedených Duchem svatým‘. jehož moudrost je velká jako oceán“.důstojnost pastýřská. zbožně žijící pokud možno bez pevných struktur.„učitel.) .svatyně. inkarnaci bódhisattvy.Dec ___________________________________________________ Cuius regio. kterou se řídila náboženská příslušnost poddaných.) . eius religio (Lat. od tzv. Právní zásada podle mírových ujednání augsburgských a vestfálských (1555. 18 . D Dalajláma (Mongol. Decorum pastorale (Lat.Cui . stol.

lógos = slovo. tzv. pak v několika dalších vydáních). tak zlé.Dei . Dekalog Z řec.dvanáctero příkazů (5M 27. Nábožensko-filozofický názor (18. usnášet se. deus = bůh. Denziger . v biblickém náboženství jde o „běsy“.středověké sbírky papežských disciplinárních výnosů.) . daimón = neosobní moc. tj.) . že Bůh sice stvořil svět. Vedle toho Dodekalog (řec. 19 . Člen v chudobě žijícího společenství. souboru vyznání. duch-rozdělovač. resp. dódeka = 12) . rozumné. nicméně pak do něj nezasahuje a zejména že se dějinně nezjevuje. v němž se usiluje o mystické sepětí duše s božstvem za pomoci sugestivních projevů (včetně tance).citační zkratka podle zhotovitele ‚Enchiridion symbolorum. přirozené náboženství.Der Deismus Z lat. daimónion. Božstvo osudové. stol. v pohanské filozofii jak dobré. Démon Z řec. V angličtině se ujalo ve významu jmenování do funkce. desatero Božích přikázání (2M 20. vyhlásit. biskupů se zákonnou platností. Denominace Z lat. Dekretály .2-17). Dekret Z lat. Derviš (Pers.1526). název. decernó = rozhodovat. shrnutí.žebrák. denóminó = pojmenovat po někom. definitionum et declarationum de rebus fidei et morum‘. vymezení a vyhlášení ve věci víry a mravů (1854. Rozhodnutí koncilů. nómen = jméno.bude-li tak chtít Bůh („s pomocí Boží“). v Americe se tím především rozumí název náboženské společnosti.). ‚Deset slov‘. déka = deset. Deo volente (Lat.

Det . knize Mojžíšově). dialégo = rozbírat. průvodce. Hnutí ‚bratří společného života‘ (15. Deuteronomium . liberum arbitrium .druhé. 17. její substance (Spinoza.Dia ____________________________________________________ Determinismus Z lat.15). D.) Deus (Lat.).předměty k pobožnosti (modlitební růženec. revelatus . stol. přesvědčivé podání myšlenky. sive natura .(Řec. Devotio moderna (Lat. Devocionálie .Bůh ztotožněný s přírodou. nést. déterminó = omezit.skrytý Bůh (Iz 45. 20 .předurčena.držet. V teologických pojmech: Deus absconditus . dévótus = zasvěcený. vymezit.) .osudově . kosmický zákon určující etické chování člověka.svoboda rozhodovat se. ( Protiklad: indeterminismus.posel.) . D. vedení důkazu (s pomocí tezí a antitezí k syntéze).zjevený Bůh. Dharma (San.soudobá zbožnost.) .). služba životu a organizovaná sociální práce (charita). zbožný. historicky pak předstupeň ke kněžství. Dialektika Z řec. Diákon (Řec.služebnost uložená církvi. druhotné. že lidská vůle je . Pomocník v prvotních křesťanských obcích. Diakonie . V češtině má toto označení hanlivý přídech. jejichž příslušnost ke kanonu se zpochybňuje. Deuterokanonické (druhotné) spisy. D.) . služebník. Dialogické.) . Odkaz k věčnosti v hinduismu a buddhismu. Přesvědčení. ex machina mechanické působení Boha. Deutero.) pro zbožnost hlubší a efektivnější. stol. rozmýšlet.opakování Zákona (v 5. Devotní Z lat.bůh. sošky či obrázky svatých atd.

strnulé lpění na určitých naukách. Provinční správní útvar. dichóthen = ze dvou stran. Diecéze Z řec.).nauka o základních pravdách křesťanské víry. Americké baptistické uskupení (od r.) . návod. tušení skrytých (budoucích) věcí. žijící v převážně nevěřícím. diaspeíro = roztrušovat. (trichotomie pak značí trojčlennost atd. Roztroušení židů mimo Palestinu. na Západě dodnes církevní oblast s vlastním biskupem. jenž zdůraznil Boží transcendenci vůči všem vnitrosvětským mohutnostem. Dichotomie Z řec. Doktrinářství . Nauková výpověď zásadního významu pro věření. nauka. rozptylovat. Ditheismus (Řec. napětí mezi Božím zjevením a mezi vším lidským.vyučování. Disciples of Christ (Angl. jinak věřícím prostředí.) . 1809). v letech 100-130). Název spisu v duchu apoštolů stran pořádků v církvi (Sýrie. Dogma (Řec. jež zavrhlo ve jménu Bible a touhy po jednotě všecka historická kreda a církevní učení. Brunner. Doktrina (Lat. spravovat.) Diaspora Z řec. Gogarten.) . Didaché (Řec. Pak členové církve.božské vnuknutí. Divinace (Lat. dogmatika .mínění. většinou mužské a ženské. světové válce. teologie zjevení . popř.víra ve dvě božstva. Zejména jde o dělení člověka na duši a tělo. podvojně.evangelický myšlenkový směr po 1.Barth.) .Dia – Dok ____________________________________________________ Dialektická teologie . 21 .učení.Učedníci Kristovi.) . nález. nauka. (Teologie Slova. dioikéo = přebývat.) . Bultmann.

Katedrála je pak hlavním arcibiskupským kostelem (s katedrou.) .Pán s vámi. kapitulou). Kněžské liturgické zvolání.pevně organizovaní keltští šamanští kněží (snad včetně žen).36).indické náboženství pojmenované snad podle čestného titulu svého heroického zakladatele Vordhamány Mahávíry (4.duch.láska). Liturgický chvalozpěv (Ř 11. Dualismus Z lat. dóxa = podoba. Protiklad: monismus (řec. monos = jeden) . tj.). Doxologie Z řec. latreia (řec. Džinové .svatá válka na obranu islámu. n. domus dei = dům Boží. ‚poddanství‘) . Kultické uctívání svatosti (lat. Přísnou askezí (ahimsa) lze se osvobodit od neustálého cyklu znovurození. stol. z čehož vyplývá i požadavek neubližovat ničemu živému. sedadlem. duše . Nevěří se tu v bohy.duchové.tělo.„(budiž) i s tvým duchem“. století.Bohu zasvěcená služba. stolicí). Dominus vobiscum (Lat. dogmaticky přesné velebení trojičního Boha (Otce. 22 . odpověď: „et cum spiritu tuo“ . Nauka o dvou neslučitelných principech (hmota . Dulie Z řec. Duchoborci (Rus. veneratio. duo = dva. Ducha svatého). Džinismus .) . Druidové . Syna.spiritualistická sekta pravoslavných Rusů v 18.nauka převádějící všechnu skutečnost pok00ud možno na jedno východisko. doplňující svůj stav z příslušníků předních rodů.) . Významný katolický kostel zaopatřovaný skupinou ustanovených duchovních (kanoniky. božský princip přebývá v každé duši. zákon . sláva. otrok. Džihád (Arab.Dóm . lesk. př. l. adoratio).Dži Dóm Z lat. dúlos = podrobený.

Boha smlouvy. smilovávat se.Bůh. triumphans . rovnocenný prvek. élevó = pozdvihnout. militans . e. eleéo = litovat. stejný. Emanace Z lat. aequus = rovný. církev. Ekonomie Boží spásy . Stejnohodnotný.u Boha vítězná. 23 . platit.Elohim (Hebr. (Lat. Žádost pánu (kýriovi-mocnáři) o slitování. Elamité . vyzdvihnout. Církevní směřování k jednotě církví a jejich svědectví po světě. valeó = mít sílu.c. ekklesía = shromáždění.) . Nauka o církvi. bojující. oikumene = zabydlená země. Ektenie Z řec. směrovat. émánó = vyvěrat. výběr. émineó = vyčnívat. bohové).) ecclesia visibilis / invisibilis . Čestný titul pro kardinály (Výsost).církev viditelná / neviditelná.Ekl – Emi E Ekleziologie Z řec.Boží plán záchrany pro život. zjevení Boží péče o člověka vyjádřené od Zákona přes proroky až po Ježíše Krista. Elevace Z lat. Pozdvihování hostie a kalicha při mešní konsekraci. řinout se. El je titul nejvyššího izraelského Boha. vynikat. ekteíno = rozprostírat. Vylití božského na svět (aniž by tím ubývalo zdroje). Eminence Z lat.vyznavači pantheonu 37 božstev (s Velkou matkou) v období starším než čtyři tisíce let v jižním Íránu (ještě před Peršany). semper reformanda . e. Ekvivalent Z lat. svět.c. e. stále potřebná reformy. Eleison Z řec. Ekumena Z řec. Přímluvné modlitby předkládané Bohu. El /.

nebo srdce shromážděných pro její přijetí. émpeiros = zkušený. aión = dlouhý věk. Entuziasmus Z řec. obíhání dokola. Encyklopedie Z řec. Oběžník papežův. př.Emp – Epi Empirie Z řec. shromažďovat (cyklus). Eparchie (Řec. Hledání boha ve všem. (Novolat. jeho určitých ucelených oblastí.zjevení Boha. upřednostňující horlivou aktivitu před myšlenkovou přesností a kázní. én = uvnitř. (Protiklad: racionalismus. kýklos = kolo. dodnes hierarchovo území v pravoslavné církvi (latinská diecéze). zjevovat se shůry. Provincie. Zjevení. theós = bůh. povědomý. n.vládní útvar. én = uvnitř. Epifanie Z řec.) . Za entuziasty bývají označováni křesťané se zvláštním duchovním sebevědomím. Enuma eliš . Entheismus Z řec. stol. encyclopaedia). ve 12. (Teofanie . Zkušenost.) Epikleze Z řec. doba vzniku: za Nabukadnezara. l. V křesťanství se tím míní nový věk započatý příchodem Kristovým.úvodní slova babylónského sedmitabulkového eposu o stvoření světa (souboj Marduka s Tiámatou). resp.) Encyklika Z řec. 24 . spekulace. známý. bez sebe.snaha odvozovat poznání toliko od zkušenosti. Empirismus .= vzděláv-. enthusiáo = být v božském nadšení. vyznávaný jako nástup věčnosti. kyklóo = řadit. epikaléo = volat ku pomoci. epifaíno = ukazovat se. Eón Z řec. Soustavně uspořádané poznatky a názory všeho vědění. věk světa. aby proměnil prvky večeře Páně. Liturgické vzývání Ducha svatého. paid.

Éra (Pozdnělat. aera = časový úsek). boží. zařazené do kanonu Nového zákona (za evangelia).3761 př. Etika . list. dopis. naděje) a čtyřech kardinálních (moudrost. n. Řekové od první olympiády . Ethos / etos (Řec. eisotérikos = vnitřní. jak přichází z budoucnosti. konečný. aitía = příčina.) .nauka o mravnosti a jejích zásadách. P. mytologickou či dějinnou základnu.Epi – Eti Epištola Z řec. Eremité Z řec. Římané od založení města . 25 . l. l. původ. věčný. Eschatologie Z řec. Pamětní deska s nápisem.622 n. táfos = pohřeb. l. erémía = pustina. Apoštolské listy psané do náboženských obcí. muslimové od Muhammadovy cesty z Mekky do Medíny . Náboženská skupina vzniklá z protihelénistického hnutí v židovstvu makabejské doby. obyčej. Etiologie Z řec.zvyk. láska. éschatos = nejposlednější. o završení a naplnění všeho dění a bytí.. které jsou známy jen kruhu vyvolených a jsou těmi zasvěcenci drženy v tajnosti. n.). Eséni Z aramej. křesťané od ‚narození Kristova‘ (l. nauka o hledání původu nebo příčin něčeho zásadně významného. mrav. Zpětné uvádění poznání na event. umírněnost). hrob. n. Mniši přebývající v pustině. epistolé = psaní.776 př.. v samotě (monaché). Nauka o ‘posledních‚. Chování a znalosti.753 př. svrchovaných událostech. Epitaf Z řec. Klasická křesťanská etika sedmi ctností spočívá na třech ctnostech božských (víra. Esoterika Z řec. zavinění. Dochovaly se po nich Svitky od Mrtvého moře (Kumrán). l. hasen / hassajja = svatí. spravedlnost.. Základní předěl pro počítání času: Židé od stvoření světa . statečnost.

odměna dobrým poselstvím.Euf – Exh Euforie (Řec. mezi ochablé věřící nebo ještě nevěřící. pokání. homologéo = srovnávat se.pietističtí probuzenci. Matoušovo. Duchovní cvičení. jak se liturgicky zpřítomňuje jeho poslední večeří. pochvalně. pak zástupce patriarchy v zahraničí. Ježíšovo poselství a svědectví o Kristu. jak je podáno ve čtyřech verzích v rámci křesťanského Nového zákona (ev.příslušníci církví vzešlých ze světové reformace a její snahy o výlučné přimknutí k evangeliu. Evangelizace . exegéomai = jít kupředu. ex = vy-. vykládat.pozvednutý hlas. exercitó = vytrvale cvičit. Lukášovo. resp.) . Byzantský místodržitel. Díkůvzdání za cestu Boží spásy vrcholící obětí Kristovou. Doznání hříchů. ex = mimo.) . éu = dobře.chvalořeč. jež se pak event. Modlitba při starobylém bohoslužebném předkládání chlebů shromážděnou obcí.část Bible s plným textem čtyř evangelií (někdy s kanonizačními a konkordančními tabulkami. Exercicie Z lat. velebení. resp. přiznávat se. Janovo). nadšenost. vrchní.šíření evangelia mimo běžná bohoslužebná shromáždění. vyznavači křesťanského fundamentalismu. vděčnost. Exarcha Z řec. povznesená nálada.) . Evangelíci . Evangeliář . cháris = milost. Exegeze Z řec. 26 . Evangelium (Řec. rozdávaly těm. zejména modlitbou. starší. kteří přijít nemohli. Evangelikálové . Markovo. Eucharistie Z řec. s ilustrační přízdobou). archós = první. Eulogie (Řec. Exhomologeze Z řec. Vědecký výklad textu v jeho vlastním smyslu (textová kritika).

F Faith and Order (Angl. bytím (existere contra esse). vybídka. vyskytnout se. é. Exkomunikace Z lat. jež opustily svou kastu a odříkají se světa. Existencialismus . společně přijímat. žít. Zapřísahání a vyhánění zlých duchů. znamenáním křížem nebo s pomocí dechu. Islámský vyznavač.) . Ekumenické hnutí od r. 27 . kniha Mojžíšova.) . specificky před přijetím večeře Páně (1K 11. že jistá všeobecná pravda může a musí člověka zasáhnout . po vyloučení z účasti na večeři Páně může následovat velká klatba (exsakrace). Vyloučení z církevního společenství.) .vystoupení z normálního stavu.vyvedení. exorkóo = zavazovat přísahou.Fak Exhorta-ce (Lat.) . v Indii osoby. exsistó = vystoupit.chudák.víra a řád. Existence Z lat. v případě křtěnců se to dálo modlitbou.) . jenž rezignoval na hmotné statky.filozofický a umělecký směr upřednostňující sebeuskutečňování člověka před jeho tzv. od. vytržení. 1927. 2. Exorcismus Z řec. pohrůžkami. ex = z. Připomínka.27nn).výzva. démonů. Extáze (Řec. Exodus (Lat. Fakir (Arab.jen se musí podat přiměřeně životním podmínkám a otázkám. Cesta Izraele z egyptského poddanství. Existenciální výklad Písem předpokládá. commúnicó = sdílet.Exh . mimo. vzkládáním rukou. napomenutí.

Fetiš Z portug. 28 . fátum = osud. Název pro člena řádu.Far – Fun Farizeové . fundámentum = základ. Extatické hloučky táhnoucí 13. paraš). Flagelanti Z lat.) . duchovenská osoba je páter . cítící odpovědnost za celý národ. strašné božství). stoletím. apologetická disciplina obhajující základní obsah víry rozumovými argumenty. hlavní podmínka. důtky. náboženské a též morální pravdy jsou neodvoditelné z rozumu. konkrétně zastává slovní inspiraci Písem a z toho úhlu též zamítá moderní poznatky přírodních věd.) . nýbrž jsou dostupné pouze vírou. chtějící sebemrskačstvím dosáhnout odpuštění hříchů i trestů (morových ran). . Flectamus genua (Lat.židovská náboženská strana přesných ‚následovníků tóry‘ (hebr. fasconó = očarovat. Evangelické hnutí v USA. uzavřené bratrstvo.14. Nauka. Nástroj s mocnou nadpřirozenou (démonskou) silou.hrozné.padněme na kolena! Fráter (Lat. laika bez svěcení. uhranout. (protiklad: tremendum .předmět. Fideismus Z lat. resp.otec. že metafyzické. Fatalismus Z lat. Tajuplně přitahující božská moc. Dnes se takto označuje každé radikalistické hnutí s náboženským podtextem. Fundamentální teologie . Pocit a názor. jež od konce 19. feiticso . Fundamentalismus Z lat. století vede boj za ‚pravověří‘. že všechny události jsou předem určeny osudem (božstvem) a vztah k budoucnosti je tedy celkem lhostejný. Fascinosum Z lat.bratr. flagellum = bič.ústřední složka katolického bohosloví. fidés = víra.

Obdaření mluvit ve vytržení cizími. později (v Bulharsku) zjednodušené na cyrilici. Genesis (Řec. tisíciletí př.sanskrtský název významných básnických skladeb. podle níž každé písmeno má svoji číslici (a svůj význam). geometría = zeměměřičství) Kabalistická praktika. nesrozumitelnými jazyky (1K 14). řeč. l.kniha vykládající obtížná slova. glosář .) – zrod Stvoření světa a člověka.Gallia. glossa = mluva.) . Snahy o královské a parlamentní výsady nad francouzskou církví. stol. římské území za Alpami. Gematria Od řec. hrdina babylonsko-asyrského národního eposu (3. glossa + laleo = mluvit. Staroslověnské písmo cyrilometodějské misie. n. jazyk.Hinnomské údolí. Glosolalie Z řec. kniha Mojžíšova. omezovala papežská moc na daném území a prosazovala jistá osobitost této církve.po okraji textu. G(h)etto (Ital. glagolit = mluvit.).) . 29 . Gehenna (Hebr.Glo G Galikanismus (Lat.král z urucké (mezopotámské) pověsti. Gítá .mezi řádky. slova. marginalis . Přidělený bydlištní okrsek (pro Židy). v pozdním židovstvu předpokládané místo posledního soudu. jimiž se od poloviny 14. Glagolice Ze stsl. Glosa Z řec. breptat. 1.) g.Gal . Gilgameš . Výklad k těžkým textovým místům. Údolní jeskyně jižně od Jeruzaléma. interlinearis . g. dodnes užívanou v pravoslavném světě.) – vydělená část. (Lat.

založená v Římě r. sekta založená Bernhardtem. v člověku zůstaly jen jiskry onoho světla. zprostředkovatel. 30 . Duchovní zpěv Afroameričanů (spirituály). Náboženský směr v prvních staletích n.středověký jednohlasý církevní zpěv pojmenovaný po slavném papeži Gregoriovi (Řehoři I.protibožské kníže či národ (Zj 20. Vycházel z představy o porušení počáteční říše světla pádem archontů. Gog a Magog .legendární zázračná miska od Ježíšovy poslední večeře.8). lat. z čehož vznikl svět. † 604). Grál (Starofranc.) .povrchních tělesných lidí. na rozdíl od psychiků (pocitoví lidé) a zejména od hyliků (sarkiků. mesiášsky uctívaným. gyrós = pokřivený. evangelní píseň.) . zvaným Abdr-ru-šin. případně považovaný až za vtělení určitého božství.Gnó – Gyr Gnóze Z řec. Gregoriana .ctihodný.) . 1551.biblická. do níž Josef z Arimatie měl zachytit Kristovu krev.univerzita s původně protireformačním zaměřením. Gyrovágové Z řec. Gospel Song (Angl. somatiků) . Guru (San. vagus = potulující se. v helénistické oblasti. V pozdější době pokládali se gnostici za nositele ducha (pneumatici). gignósko = poznávat. Náboženský učitel. Gregoriánský zpěv . Neuznávaní mniši bez vazby na klášter a na konkrétní církev. l..

Hagios (Řec. Závazné židovské zvykové právo odvozené od Tóry. (Touha a povinnost každého muslima.).svatý. zakázaný okrsek.Hab – Hek H Habib (Arab. Hadž / hidžra (Arab.přítel. hamartáno = nedosahovat.) . zmíněné ve Zj 16. Haram / harem (Arab. hédos = chuť. Židovská emancipace v 19. Hagady a Mišny. n. .) . Haskala (Hebr. plodnost a štěstí (4.) .) .čestný titul Mohammedův.pouť. tisíciletí př.) .oběť stovky volů.arabská tradice údajných činů a výroků Mohammedových. l.svatý.pátrání o svatých. jeden z nejstarších kultických symbolů pro život.obyčej. ‚Přítel Boží‘ . Harmagedon .osvícenost).) . Nauka o hříchu. chybovat. Velkolepá oběť (jako ztráta lidí). Halacha (Hebr. Hadit . Hedonismus Z řec. učení.pravoúhle či obloukovitě znázorněný sluneční kotouč na své pouti. Cesta do Mekky. rozkoš.) .mytické místo „poslední bitvy“.) Hagada (Hebr. hřešit. Ústní a později i zaznamenané výklady nekanonizované látky tóry pro obec. Hekatomba (Řec. výroky. století. provinit se. 31 . Poživačnost. Hamartologie Z řec. Hagiografie . Hákový kříž . písemnictví o nich. požitek. soustředění na vlastní štěstí.vyprávění.16.

Herrnhut . Vepsal se do obecné mluvy ‚koiné‘. Výběrové zastávání určité části svědectví Písem nebo nauky. hermeneúo = vyjadřovat. ovlivňoval myšlení řady církevních Otců. Hesla Jednoty bratrské . Henoteismus Z řec. Tu našli útočiště u hraběte Zinzendorfa a svou církev obnovili Čeští bratří (r. Upřednostňování jednoho z bohů. hésychos = klidný. Mniši (14. vydává ochranovská (herrnhutská) Jednota od r.Hel –Hes Helénismus Héllen = Řek (jméno praotce všech Řeků). Přístup k Písmům. být náchylný). Heortologie Z řec. hod. Hesychasté Z řec. hénos = starý. slavnost. Heretik . tichý. pokojný. neporozumění či odmítání jiného platného učení.knížečka biblického poselství na každý den roku. česky zvaná Ochranovem. Hermeneutika Z řec. předznamenávajícího atributy ostatních. vykládat. 1722). stol. hairéo = volit. tlumočit. Quetzer . přední. ve které je pořízena Septuaginta i záznam Nového zákona. hanobitel).pomýlený křesťan. zastávat něco (vybírat si. ke křesťanským naukám a jejich výklad jako dar a umění i jako určitá metoda. resp. Nauka o církevních svátcích.žvanil. kacíř (z němec. Řecký duch doby kol narození Ježíšova se svou orientálně ovlivněnou kulturou. 32 . Hereze Z řec.). heorté = svátek. čes. toužící patřit na ‚nestvořené božské světlo‘ s pomocí svého procvičovaného maximálního soustředění (mystika). 1731.osada v německém Sasku.

Pravoslavný hieromonachos . Šestidílné biblické dílo Origenovo († 254) sdružující hebrejský pratext Písem sv. vůdčí (seřazený). vrchní církev. Postupné myšlenkové pátrání. heks = šest. obyčejná církev). oslava. jiný. vyhledávání. h. Protikladem je Broad či Law Church (široká. Náboženská představa. gramma = vyryté. Hierogamie Z řec. dóxa = myšlenka. 33 .ortodoxní). Rozčlenění podle kněžské hodnosti.malé vozidlo. héteros = druhý. jurisdictionis .mnich s kněžským svěcením.) . archos = první. podle významu (hierarchie hodnot).) . řád.členění kléru podle sedmi stupňů svěcení. héteros = druhý. zákon. obyčej. nómos = zvláštnost.) hierarchia ordinis . jiný. Osvojování si buddhistické spásy prostřednictvím sebezapírání. Židovská (Davidova) hvězda. hiereús = bohu zaslíbený. znázorňujícím stvoření přírody. svatý. Hinajama (San.horní. event. resp. (protiklad:autonomie).Het – Hin Heterodoxie Z řec. které se člověk podřizuje. hieros gamos = svatá svatba. Hierarchie Z řec. písmeno. kněz.členění pravomocí. Hexapla Z řec. High Church (Angl. Nepravá víra (na rozdíl od pravé . s vlastním imitovaným aktem. značka. číslovky 6. (Lat. Všeobecně platná zásada. Heteronomní Z řec. jde tu o vlastní emancipaci. nacházet. získávat. Heuristika Z řec. Hexagram Z řec. heurísko = slídit. i jeho překlady. Anglikánské obce tendující ke katolicismu. na rozdíl od mahájány zaměřené k vysvobození všech bytostí.

hospitium = pohoštění. gétés = pěstitel. Homiletika . po porušení Nantského míru (1598) odcházeli od r. souhlas. pohostinství. horologium . rozmluva. stejno-. 1685 ze země.8 krát denně). Hospic Z lat. přinášená žertva. eignots = spříseženci. (protiklad: heterogenní). ústav).Hug Hinduismus . Homologie (Řec.) . až do nepřehlednosti členité.jednomyslnost. Od středověku nekvašený kulatý tenký chléb (oplatka).indické náboženství vědění s božstvy Višnua. Šivy a dalších. jež uznala stará církev za příslušná do novozákonního kanonu. je příznačné vírou v cyklický zánik a znovustvoření světa. Promluva (kázání) postupující v biblickém textu verš po verši. génna = rození. homilía = společenství. spolu-. Homogenní Z řec.= sou-. Křesťansky vedený pohostinný dům (hotel. Homilie Z řec.oběť chválením Boha. ‚modlitby hodinek‘ podle breviáře. provázenou očekáváním znovuzrození (reinkarnace) při účinnosti zákonů osudu (karmy). Hodegetika Z řec. Hostie (Lat.) . Hore . Hugenoti Z franc.pravoslavná liturgující kniha pro totéž. Hora (Lat. Homologumena .katolickému mnišstvu a kléru předepsaná modlitební zastavení podle časového rozvrhu (7 . 1562.Hin . samo sebe nazývá sanátana dharma (věčný řád). proti nimž byla vedena válka (s tzv. Hostia laudis .) .hodina. Toto náboženství ‚nejvyšší pravdy‘.nauka o kázání a kazatelství. dragonádami) od r. Knižními památkami jsou védy a upanišady. 34 .obětní zvíře. Francouzští kalvinisté.Písma. Nauka o vedení (duchovněpastýřském). učení. hodós = cesta. Stejnorodý. (protiklad: antilegomena). homo.

hypotetický – domnělý. Hypnopsychité Z řec. úsia.) .vědecké zkoumání církevních zpěvů. že duše mezi smrtí a zmrtvýchvstáním pouze upadá do spánku. domněnka. bytí. století (a později). Hypostaze (Řec. bytost.přísná skupina novokřtěnců. podstata (lat. Učené hnutí 14.) . Huterští bratří . individuální seberealizace). Chanuka (Hebr. psyché = duše. předpokládaný.základ. za pronásledování se dočasně rozšířivší do světa. hypnóo = spát. Následovník Mohammedův. oslavovat.zástupce. století pod vedením Jakoba Hutera na Moravě.Chan Humanismus Z lat. představitel. duchovnost. Chvalozpěv. Zastánci učení. ještě ne dosti potvrzená poznávací metoda. původně v 16.knížka duchovních písní. Židovská synagogální slavnost očekávání světla (1Mkb 4. húmánitás = lidství. vespod. politicko náboženský vůdce v islámském světě. oživující antické ideály lidství (ctnosti. . Hypoteza Z řec.) . CH Chálíf(a) (Arab. hymnéo = zpívat. substantia).zasvěcení. Podklad.Hum . druhý termín. v základu.59). hymnarium . Zvěcnění či zosobnění určitého abstrakta. božské hypostaze v Trojici). uložení. hymnologie . Hymnus / hymna Z řec. thesis = položení.16.= pod. 35 . základní myšlenka. popř. značí statek. myšlenky (např. hypó. opěvovat.

biřmování a svěcení pro kněžství). cháris = vděk.) . Charita Z lat. původně s hadí podobou.vyznání nezničitelnosti svátostného znamení (křtu.bezplatná nemocnice pro chudé. cheir. / hebr. Charismatické hnutí . Rozprostírání rukou nad hlavou. Charisma Z řec. Character indelebilis . charité .obdobná bytost u Božího trůnu (Iz 6. konkrétně při svěcení prokněžství nebo při ustanovování biskupů.24). (Chiromantie věštění z dlaně. vztažení. (latin. serafín .4). Chasidští . Katolická diakonie (sociální služba). charásso = ostřit. láska.„zbožná“ konzervativní náboženská strana v době makabejské. Očekávání tisíciletého mezivládí Krista a spravedlivých na zemi (Zj 20. Andělská bytost. z Ducha svatého (1K 12). milost. Franc. strážce na svatých místech (1M 3.mytologická smíšená postava s lidskou tváří a zvířecími křídly. přízeň. století sektářské hnutí hledající odloučení od všeho zla v očekávání mesiášské doby.2.4n). ražba.6). Chiliasmus Z řec.uplatňování zvláštních duchovních nadání a zkušeností uvnitř církve. Cherubín (Akad. chiliás = tisícovka.Char – Chir Charakter Z řec. milénium). Někdy zmatené představy o závěrečném střetání dobra a zla (antikrist). nebo v odloučivších se ‚letničních‘ (pentekostálních) společenstvech. Pak v 18. nositel Božího trůnu (1Sa 4. Osobitost. razit. úcta. tónos = natažení. cheiro = ruko-. Chirotonie Z řec. a to až prostřednictvím mysticko-extatického sjednocování s Bohem. cáritás = vážnost. rýt.) 36 . též hodnost. Boží dar z milosti. držící se přísně Zákona a vzdorující helénizaci.

vnější podoba.soustava určitých idejí. názorů a pojmů společenského vědomí. odlišná povaha. v teologii se ‚idiomem‘ nazývá především zvláštnost dvou přirozeností Kristových . (křižmo). dokonalý předobraz každé věci. Chrismatio .) – mast. křtěnců směsí olivového oleje a balzámu. olej. idealismus .vzorová..) . resp. ídólum = obraz. Idolatrie . idios = svůj.starobylý názor a od 18. Christos / Kristus Z řec. století. Ideologie .. I Idea (Řec. blouznivecko mystická sekta v 17. Chrisma (Řec. představa. za pomoci mystického sjednocování s neosobním bohem.uctívání obrazů božstev.Chly – Ido Chlysté . obraz. Mesiáš). století živý filozofický směr. (Ozvěna platonismu.lat.) Idiom Z řec. vysněná podoba. Pomazaný Hospodinův (hebrej. 37 .božské a lidské. pro který nejvnitřnější bytí světa je duchovní povahy.) . . Myšlenkový. Christian Science (Angl.ruští sebemrskači (flagelanti) nazývající se „Boží lidé“. modla. nemoci a smrti způsobem odvratu od všeho materiálního. titul Ježíše .vedle Syn boží.Křesťanská věda. Osobitost. Roku 1874 v Bostonu Marií Bakerovou založené hnutí pro osvobození od hříchu. Ideál .pomazání svěcených osob. Spasitel. chrísma = mast. Vykupitel. Idol Z řec.

Islámský učenec.indikativ Z lat. Používá se při klasifikaci biblických výroků co do jejich naléhavé závaznosti. eikós = podobizna.) . Okuřování ‚kadidlem‘ na bázi pryskyřice.23).chrámová předoltářní stěna s ikonami. 38 .) . trvat. ikonografie – ‚psaní‘ ikon.10) i osobní titul (Iz 7. ikonodulie . Původní akt zasvěcení chrámu. Církevní souhlas k tisku a šíření knihy. indícó = prostě oznamovat.zásvětnost). ikonoklasmus .s námi Bůh. přenesl se na akt uvedení v úřad.nic nepřekáží. (protiklad: transcendence . Imanence Z lat. mj.představený. Pravoslavný svatý obraz skrývající přítomnost Boha.. incendó = zapálit obětní oheň. Immanuel (Hebr.) . ikonostas . obraz.. Imprimatur (Lat. augur = ptakopravec. věštbou (haruspicium). Inaugurace Z lat. vnitrosvětskost. Bytí uvnitř. Výzvy a návody k následování Spasitele v mystickém 15. vonný kouř má znázorňovat k Bohu stoupající úctu.14. Incenzace Z lat. imperátum = nařízení.napodobování Krista. Imám (Arab.. ničení posvátných obrazů. in = v. Imperativ . „nihil obstat“ . umístěný na rubu titulu. Imitatio Christi (Lat.uctívání obrazů.Iko – Inc Ikona Z řec. ve světě. Kultická formule (Iz 8. u šiítů se má za Mohammedova proroka. století (např.zamítání.) . rozkaz. Mt 1.ať se tiskne. nebo i předák při modlitbě v mešitě. není závadné. maneó = tkvět v. Tomáš z Kempen). podobenství.

mj. 1559 (protireformace). Vedený v Římě od r. pokud vyhlašuje své soudy ‚ex cathedra‘ (ze svého stolce. Index librorum prohibitorum (Lat.ukazatel. klamat. křest). znejistit. vyšetřovat. peklo. Hnutí.) . vstup do nového životního stavu (obřízka. Rozsáhlejší vyjádření kardinálské kongregace. Neomylnost. zčásti byli jeho stoupenci nuceni k emigraci. zasáhnout v něčí prospěch.14). dnes prakticky bez významu. initió = zasvěcovat. pozemský. inquiró = vyhledávat. nebo slovně (verbálně)? Instalace / introdukce (Lat. Intercese Z lat. Vtělení Boha do Syna (J 1.Ind . spíró = dýchat. Inkvizice Z lat.vtělení do masa a svalů. seznam zakázaných knih. přiřčená papeži ve věcech víry (dogmatu) a mravů. přímluvná modlitba. Infallibilita Z lat.) . carneus – tělesný. Inkarnace (Řec . jež se odpoutávalo od oficializující se reformační anglické církve.Int Independenti Z lat. 39 .) . Rituální zasvěcení do určitého tajemství.zřízení. Svatá Písma jsou inspirovaná Duchem svatým: věcně (reálně). očišťovat. Infernum (Lat. uvedení (v úřad). 1232 za pomoci papežského tribunálu (dominikánského) v zájmu potírání kacířství.) . Rejdiště ďábla.navedení. Přímluva. oficiálně). Zkoumání víry od r. dependeó = záviset.podsvětí. falló = mýlit se. Instrukce (Lat. poučení. Iniciace Z lat.lat. Inspirace Z lat.) . inter-cédó = vstoupit mezi.

úsek v křesťanské bohoslužbě. intronizace).entuziastická sekta založená E. inter = mezi. Intinkce Z lat. 40 . inter-díco . pokoj. Mírový. mírotvorný.víceméně samostatná irská církev (po r. berlí ap.zapovídat. eiréné = mír. století Alláhovým prorokem Mohammedem (i za použití tradic izraelských proroků a Krista jako proroka). Roku 661 došlo ke štěpení vyznavačů na sunity a šiíty.spolehnutí na Boha. Náboženství založené v 7. Noření hostie do vína v kalichu při vysluhování večeře Páně. volání. zakazovat.Int – Isl Interdikt Z lat. Oslovení Boha na začátku listiny. zahajovat. Invokace Z lat. kult se omezuje na modlitby. Irwingiáni . Irwingem († 1834). pro mezicírkevní přijímání večeře Páně. vox = hlas. intingó = namáčet. régula = měřítko. Introit Z lat. Iroskotská církev . Iregularita Z lat. Katolický a později svébytný ekumenický pojem pro ‚společenství u cizího oltáře‘. Trestný zákaz výkonu církevních úkonů (klatba). Investitura Z lat. Nepravost či nedostatečnost. Vstup kněze do shromaždiště. resp. Udělení vysokého úřadu symbolizované jak oděvem (obláčení). výkonu kněžského úřadu. intró = vstupovat dovnitř. Irenický Z řec.) . smírný. vzývání svatých ve smyslu jejich přímluv u Boha (adorace). pravidlo. Interkomunio Z lat. se zaměřením na obnovu prvokřesťanské zbožnosti (očekávání brzké paruzie. v případě hierarchy doprovázený žalmickým zpěvem chóru. Islám (Arab. 400). jmenování nových apoštolů). vestis = oděv. (též instalace. tak např. řízená přímo z klášterů a misijně dalekosáhle činná (hybernové). communio = společenství. korunou.. jež je překážkou pro udělení svěcení. Knihou zjevení je Korán.

eó = jít. Itinerář Z lat. 1220 př. Jána (San. „Bůh bo juje“. Hinduistická představa osobního stvořitele světa.božské.nesprávně čteno jako Jehova!). s vokálními znaky pro ‚adonaj‘ (Pán). U apoštola Pavla nechybí vyznání. l. (V egyptském záznamu se s ním setkáváme kolem r. n.jdoucí. humanum . J Jahve (Hebr.) .biblické jméno označující osobu (praotce). s nímž adept překonává cestu k osvícení (bódhi): hínajána. vadžrajána. Jehovisté viz Svědkové Jehovovi (zvaní též „vážní zkoumatelé Bible“). 41 . jako spojený stát se představil v letech 1000 až 926 př.) . že v případě Kristovců jde o „nový Izrael“. tedy Jahovah/i (.právo ve věcech posvátných.) .Bůh Izraele.. naturale .vozidlo. Ius canonicum .právo přirozené. zemi a národ.lidské. cestovat. i. Skrýval se v tetragramu JHVH. Iús / iúra (Lat. Buddhistická představa povozu. zpráva o ní.) .právo. itúrus . i.l.) .kanonické právo. i.pán všehomíra. mahájána.Íšv – Jeh Íšvara (San. divinum . jež původně nejspíš znamenalo „Bůh vládne“. Záznam cesty. ius in sacra .n.) Pozdější označení tohoto národa zní ‚Židé‘ a jejich (hebrejské) náboženství se nazývá též judaismem (podle jižní části oné země). Izrael (Hebr.

Jes - Jus Jesus People (Angl.) - Ježíšovi lidé. Mládežové náboženské hnutí, jež se ohlásilo r. 1967 v Kalifornii / USA jako protiproud vůči studentskému politickému povstání a drogové scéně; neslo znaky fundamentalismu až rysy extatické. Jidiš - hebrejsko-německé nářečí Židů ve východní Evropě. Jin - jang. Základní pojmy všeho čínského myšlení a též náboženství, vyjadřující polaritu tvořivých sil (prapodstat) bez ohledu na vztahy dobra a zla a bez možnosti dospět k idei božství (tím méně božství osobního). Jóga (San.) - jho, zapřahání. Jde o hinduistický filozofický pojem pro touhu po sjednocení s univerzálním duchem, a to za pomoci rozmanitých cvičení vůle a těla. Jom kipur (Hebr.) - svátek velkého dne smíření (3M 16). Juda-ismus (Hebr.) - jméno jednoho z dvanácti izraelských kmenů a území v zaslíbené zemi. Označení pro izraelské, židovské náboženství, jak se počalo utvářet v době babylónského exilu a tzv. druhého chrámu v 6. století př.n.l. a pak za perské nadvlády. Došlo přitom k přechodu k ‚náboženství Knihy‘ - písemné tóry. Následovalo rabínské židovství, jež hledalo modus vivendi v římské Říši. Justificatio Z lat. iústus = spravedlivý; fació = činit. Soudní pojem ‚ospravedlnění‘ užil apoštol Pavel pro ideu lidského ospravedlnění před Bohem pouhou vírou (sólá fidé Ř 4,16); patřila k ústředním složkám reformačního vyznání víry, v odporu k tehdejšímu katolickému „záslužnictví“.

42

Káb - Kal

K
Kába (Arab.) - ústřední islámská mešita. Historicky jde o stavbu s rozměry 15 × 12 × 10,5 m s jedinými dveřmi a tzv. černým kamenem, vevnitř pokrytou černým brokátem. Kabala (Hebr.) - podání, tradice. Původně název pro část náboženských knih mimo Pentateuch. Ve středověku došlo ke smíšení biblického náboženství a panteistické filozofie, čemuž posloužil alegorický (jinotajný) výklad Písem. Kabalistikou se zve mystika, jež se mezi Židy pěstovala mezi 13. až 18. stoletím, pak také ‚ezoterní věda‘ na židovství nezávislá. Kacířství Z řec. kathaíro = čistit. Domáhání se čistoty i proti církvi samé (kathaři); pojmenování pro heretiky. (Náš výraz je odvozen od německého Quetzer doslova žvanil.) Kaisan (Jap.) - zakladatel hory. Zakladatel zenového kláštera, jenž byl zpravidla nazván podle hory, na níž stál. Kálí - hinduistická „černá“ bohyně, manželka Šivy; zobrazuje se s opaskem z useknutých rukou nepřátel a s náhrdelníkem z lebek. Kališníci / kalixtíni Z lat. calix = pohár, kalich. Husitští (a pozdější) stoupenci všeobecného přijímání chleba, ale i vína z kalicha. Kalvárie - katolický název pro Golgotu. Označení pro ‚křížovou cestu‘ v přírodě (na výšině); ve výtvarném umění skupinové zobrazení Kristova ukřižování. Kalvinisté - stoupenci Kalvínovi († 1564), členové evangelické církve ‚reformované podle slova Božího‘.

43

Kam - Kar Kampanila (Lat.) - samostatná věž se zvonem. Kanán - země Kenaánců, staré označení pro Palestinu, když ji zabírali Izraelité. Kandidát Z lat. candidus = bíle oděný. Do bílé tógy oděný uchazeč o veřejný úřad v Římě; ve staré církvi ten, kdo po přípravě slavnostně přistupuje ke křtu. Kanon (Řec.) - prut jako držadlo na štítě, spona, dutý rákos, měřítko, pravidlo. Biblický kanon - uznané knihy Bible; mešní k. - ústřední část bohoslužby. Kanonizace - svatořečení, přijetí svatého do seznamu. Kanony - církevněprávní naukové a kázeňské formulace koncilů. Kanovníci - jmenovaní, podle určitého řádu žijící členové dómské kapituly. Kantikum Z lat. cantó = zpívat. Biblický chvalozpěv v církevním provedení. Kancionál - soubor zpěvů církve, zpěvník. Kapitola Z lat. caput, capitulum = hlava, hlavička. Členěný text se ‚záhlavím‘; pro Bibli se užívá členění na kapitoly od r. 1205 (dělení na verše od r. 1551). Kapitula - kolegium vůdčích duchovních správců (kanovníků) při katedrálním kostele. Kaple Z lat. capella = malá prostora k pobožnostem. Malý samostatný kostelík nebo jen přístavba ke kostelu. Kaplan (capellánus) - původně duchovní přidělený kapli, nyní duchovní přidělený jedinému faráři, popř. se zvláštním posláním v duchovní správě (nemocnice, věznice, vojsko). Kardinál Z lat. cardó = čep, stěžej u dveří, osa. Původně titul biskupů v hlavních římských kostelích, od r. 1059 titul nejvyšších duchovních, oprávněných k volbě papeže 44

Katedrála .oficiální papežský výrok.samotky propojené chodbami. století na posvátné hoře Karmel. Karmelitáni(-nky) . Katalogy ctností / neřestí (Řec. Galatie ap. Kartuziáni . ‚Kartouza‘ (franc. rokle.biskupský dóm. katá = dole.mnišské společenství uzavřené v polovině 12. cumba = člun.Kat (každý z nich má přidělený titulární kostel v Římě). Starokřesťanská podzemní pohřebiště.zařízení pro vystavování rakve. Katafalk / tumba (Ital.) .pohlaví. hodnost a příslušnost k určité víceméně uzavřené skupině. Kasta (Portug. lat. jednání. zejména v blízkosti Říma. pěstovali stálé mlčení. ‚játi‘. kmen.) . že pro hinduisty jde o vyhlídku dobrou. pro buddhisty spíše špatnou.) .sedadlo./lat. chování předepsané védami.čin.) . apoštol Pavel uvádí ty ‚křesťanské‘ ve svých listech do Říma.stálé kuriální úřady. Lze říci. ind. modlitbu.seznamy lidských vlastností a norem chování.mnišské společenství sv. Karma (San. a to v souvislosti s dřívějším a budoucím životem (koloběh života a smrti). hojný půst. Katakomby Z řec. 45 . jak byly známy v Řecku i mezi židovstvem.) .) . sedadlo pro dozírajícího biskupa. Narozením předurčená forma bytí. Lidský potenciál (charakter). Stolice pro vyučujícího. ex cathedra . Bruna v pustině Cartusia (od r. Katedra (Řec. 1084). následek lidského konání. ale i práci rukama. pěstovalo uctívání Marie Panny. kongregace kardinálů .Kar .

pův. všeobsažný. Kérygma (Řec.Kat . jen mnišstvu přístupná část kláštera. Obřady v lidských ‚případech‘ (sňatek. Kismet (Arab. Katechismus . zamykat. Metodické užití obecných mravních norem na konkrétní případ. případ. Kazuálie Z lat. podaná v otázkách a odpovědech. kath‚ = po. případ. Klauzura Z lat. cásus = událost. Lutherův (1529). holos = celý. claudó = zavírat.univerzální církev. církev po všem světě. pohřeb apod. Katolický Z řec. poselství. K. katechetika . Obsah evangelijního poselství a jeho zvěstování. Clarou Sciffi r.) . 1212). Východní náboženská odrůda fatalismu.) . K. holon = celé. Katholikos . katecheta . ecclesia catholica (lat. Kazuistika Z lat. katechumen připravující se ke křtu. katécho = sklánět. heidelberský (1563).přehledná učebnice víry.ženská větev františkánského řádu (založ. Klarisky . Křesťanské vzdělávání (v souvislosti se křtem).vyhlášení.).nauka o křesťanském vzdělávání. vše. příčina. pak na Východě nejvyšší duchovní (dodnes nestoriánský a arménský patriarcha). cásus = pád. učit.osud. ženevský (1541/2). Od doby reformace zásadní věroučná pomůcka . katechismy současné (ekumenické) bývají i víceméně rozsáhlým souhrnem „křesťanských názorů“ či stanovisek. Uzavřené řádové (kanonické) spolubydlení. 46 . vysoký finanční úředník.) .poskytující náboženské vyučování. ovládat.K. starokřesťanský představitel místního kláštera.Kla Katecheze Z řec. pak i Catechismus Romanus. Obecný.

kmen.obecná mluva.. Kodex (Lat. adiutor = pomocník. vybrat. colligó = sbírat. Kolár(-ek) Z lat. „pro J. duchovenstvo. Koadjutor Z lat. Specifický novozákonní výraz pro společenství (obecenství) církve. Neladné. K. Prvokřesťanské shromáždění obce. kodifikace . Vyvolený a svěcením opatřený člen církve. Kompilace Z lat. collare = límec. Pána našeho“. pendó = vážit. Shrnutí.Klé .. Kolekta Z lat. zkratka. 47 . Koinónie Z řec. kaléo = povolávat. com (con) = spolu. důležitý zdroj pro šintoistické náboženství. Sbírky textů náboženských a nábožensko-právních.shrnutí právní látky do uspořádaných zákoníků. je v ní sepsán Nový zákon a mnohé spisy církevních otců. Stojatý límeček ukončující kněžskou náprsenku. Kompendium Z lat. Řečtina helénistického období.. učebnice. vyústění přednesených bohoslužebných modliteb do christologické formule („ve jménu Ježíše Krista“.) . soustava nauk. kněžstvo.Kom Klérus Z řec. sbírka v rámci (evangelické) bohoslužby. spis. Kojiki / kujiki (Jap. Kronika pověstí. do níž byl přeložen též Starý zákon (Septuaginta).pravěké historky. soubor. úspora. kléros = povolání (losování).) . Katolický pomocník (vicarius) či zástupce církevního funkcionáře po čas jeho delší pracovní neschopnosti (s nástupnickým právem). Koiné (Řec. koinonós = společný. tabulky.) . nevyznačené přejímání a uplatňování cizích myšlenek a textů. compíló = vykrádat.

stol. grex = stádo. 48 .) .. Konfirmace Z lat. Konfese Z lat.doznání hříchů a vin (úsek bohoslužby). V katolicismu jde o společenství podobná řádovým. congruó = přiměřeně se hodit. firmó = upevňovat.spoluslavení. Stvrzení křtu (biřmování). confiteor = vyznávat. později evangelický ústavní institut parlamentární povahy (nejvyšší orgán církve). Minimální veřejný příjem vyměřený pro určitý církevní úřad. posilovat. Konfiteor . Kongrua Z lat. Konfucianismus . Sacra congregatio .l.utváření nezávislých. Společné uskutečňování liturgického aktu za vedení hlavního ‚celebranta‘.čínský celkem nenáboženský taoismus nazvaný podle proslulého učence Kchung Fu-c‚ (mistr Kchung. Shromáždění biskupů k poradám o závažných církevních otázkách./ latinský přepis jména zní ‚Konfucius‘). z toho vyplývající. Koncil (Lat.n.Kom – Kon Komunio (Lat. Kongregacionalismus .od počátku shromáždění duchovenstva.ideově zaměřené útvary katolické církve. Synod/synoda (řec. Vyznání víry. žádající si však pouze neslavnostních slibů. zástup. označení pro společenství totožného vyznání. doznat. Praktická filozofie a etika k uplatňování při vládnutí a v mezilidských vztazích. † 479 př. samosprávných křesťanských společenstev opřených jen o shromažďující se sbor.shromáždění.společenství.) . vznikala od 17. / lat. sněm.) . Kongregace Z lat. Koncelebrace (Lat. zejména v anglikanismu.) . Podíl na večeři Páně (‚přijímání‘) a společenství věřících. sestavené z kardinálů.

Uzavřená místnost. Konkordát . posvěcení. v katolicismu zvláštní forma ustanovení biskupa. Smyslná žádostivost bez dostatečné důvěry v Boha a bázně před ním. Konkordance Z lat.) .) .Kon – Kon Konklave Z lat. Starobylá církevní nařízení zaštiťující se apoštolskou autoritou.obecné přijetí textů či prohlášení. Za reformace šlo o sjednocovací formule v rámci protestantských směrů (Kniha svornosti . Stejnomyslnost. dychtění. zámek. zbožná úvaha. při mši eucharistická proměna prvků večeře Páně. Konkordie . concordó = srdečně souhlasit. meditace . hlasovat pro. Zasvěcení. shodovat se.touha.ujednání. specificky mezi papežským stolcem a jednotlivými státy (conventio. smlouva. svatý. Konverze Z lat. důsledek Adamova hříchu. resp. shromáždění k volbě papeže. Kontemplace (Lat. Přimknutí k víře. přestup k jinému vyznání. Abecední seznam souznějících slov s udáním místa jejich výskytu v knize (biblická konkordance). Konsensus Z lat. papežské výnosy přímo zákonného charakteru. Konstituce (Lat. uvažování. Konsekrace Z lat. změna víry.soustava.pozorování. vertó = obracet.přemýšlení. Stupeň věcného až mystického rozvažování. clavis = klíč. hříchu ‚dědičného‘.1580). svěcení. koncilní. předpokládaná shoda. při kanonizaci Písem se tak posuzovala dochovaná literární svědectví. pactio). 49 . sacer = posvátný.) . ve středověku se tak hledala souladnost kanonů. Konkupiscence (Lat. sentió = vnímat. smýšlet.

Krišna / Kršna (San. scházet se. Klasická kreda: Nicejsko-cařihradské. jenž byl zvěstován Mohammedem.) . Černý. původně valné shromáždění kardinálů v Římě. Athanasijské. consistó = stavět na přední místo. resp. Krypta Z řec.pastýř či vozka.Kon . Konvikt Z lat. crucí fíxus = na kříži přibitý. Kříž se znázorněným tělem Ježíšovým.starobylá církev pojmenovaná podle národnosti ‚gupt‘. Výraz poprvé doložený u Ignáce z Antiochie († cca 117) v kontrastu vůči ‚judaismos‘. dnes obecný název pro náboženství. Korán (Arab. pochovávat. rada. Islámská svatá Písma se 114 súrami. Hrdina indických pověstí.) .věřím.čtení. schůze. Pod oltářem nebo za oltářem se nacházející (mučednická) hrobka. Svolání. Shromažďovací místo. krýpto = ukrývat. 50 . (Údajně pratext v držení Alláhově. Křesťanství Řec. convictió = spolužití. ale i shromáždění jiných korporací. vrchní církevní orgán všeobecně..) . Konvokace Z lat..Kře Konvent Z lat. Koptská (koptická) církev (Egypt. Apoštolské. založené na víře v Ježíše Krista. Společenství mnichů v klášteře. který se pokládá za osmé. Krucifix Lat. země egyptské. Přitahující. Společný domov s jistým duchovním programem. vocó = volat.venió = přicházet. nejdůležitějším vtělení Višny. ‚christianismos‘.) .) Kredo (Lat. Text vyznání víry. Konzistoř Z lat.

Od konce starověku název pro hromadné členstvo.Kul – Lam Kuladévatá (San. v obecném užití . Kult Z lat. Uspořádané veřejné akty bohopocty.Pane.Góvinda. ctít. smiluj se! Liturgická prosba. Obdobně si rodina volí svého gurua. quiétus = pokojný. L Laik Z řec. které z těch jmen zvolí (Ráma . Kyrie eleison (Řec.družstvo několika vznešených rodů. Kyberneze Z řec. znak mystické zbožnosti. množství. radnice.28). spirituální směr zejména ve francouzské církvi 17.Rámačandra.věda o kontrole a informaci. příp. Kvietismus Z lat.neodborník. lama = nemající nad sebe vyššího. trpné přijímání věcí od Boha. stol. spravovat.) . Kršna . Spravování církve. jež je církví vedeno a spravováno.) . Katolický duchovní pověřený pastorací určitého okrsku (kaplan) Kurie (Lat. ale též praktickoteologický obor. Hierarchizovaná forma učitelů buddhismu v Tibetu a Mongol 51 . curó = pečovat. Kurát Z lat. laós = lid. kybernetika . Zcela ztišené. Hinduistická božstva mají různé aspekty a je na rodinách.rodinné božstvo. kybernáo = kormidlovat. jejích obcí (1K 12. vyšší úřad. Gópála). poddaní. Lamaismus Z tibet.) . opatřovat. Papežský dvůr se svým nejvyšším správním úřadem. coló = pěstovat. Raghuvíra.

(vedle toho. Laterna Lat. četba.upadnuvší do pochybení. předčítat.Leu sku (važdrajána).) 52 .dalajlama a pančenlama.denní četba z Písem na pokračování (nebo při bohoslužbách totéž o nedělích).) . vrchní správu vykonávají dva velekněží . obecně ti. Malá věžovitá nástavba nad kopulí. lat. Vyprávění či texty o životě svatých. pojmenované podle anglikánské věroučné dohody uzavřené r. dulia). 1595 v londýnském paláci onoho jména. (Pojmenování podle jedné švýcarské evangelické akademie. Legenda Z lat. Uctívání. legó = sbírat. Čtení z Písem.episkopální sdružení celého anglického ‚společenství‘ (od r. lectio continua .Lam .vyslanec.) . Lectio (Lat. kteří ve víře a svém mravním životě selhali. lanterna = svítilna. Latreia (Řec. Leuenberská konkordie .výběr pro taková čtení.) . Papežský vyslanec .čtení.) . lekcionář .služba. přivádějící horní světlo do chrámu. jehož je hoden toliko Bůh a Kristus. Lambethská konference (Angl.) .proces sbližování reformačních církví shledáváním jednoty v učení a v základních projevech života církve. Křesťané. kteří zejména za pronásledování zapřeli svou víru a obětovali bohům či císaři.německé evangelické církve v jednotlivých spolkových zemích.) . Lapsi (Lat. se zaměřením na jiné náboženské postavy. posel. 1871).kardinál v hodnosti nuncia (vatikánského zpravodajce). Landeskirchen (Něm. Legát (Lat. podrobení.

Padlý anděl světla. řeč.světlo přinášející. Lingvistika Z lat. lingua = jazyk. Logos (Řec. Söderblom. thora.příslušníci izraelského kmene s kněžskými pravomocemi. tao.Venuše.očišťování. pojatá spíše jako formální literární bádání. pro křesťany jde o logos jako Boží oslovení (B.) .) . liturgika . veřejné jednání. Life and Work (Angl. veřejnost.) . levis = lehký. Přinášení smírčí oběti (v Římě po pěti letech). mínění. Liturgie Z řec.nauka o křesťanské bohoslužbě a kultu. Beztížné vznášení svatých a fakirů. pořádalo dvě světové konference a pak vplynulo spolu s hnutím pro Víru a řád do Světové rady církví (1948). součást praktické teologie. jitřenka . ďábel. Lustrace (Lat. dabar). léitos = lid.Lev .) . v teologii jde přednostně o exegezi. Veřejná bohoslužba. řeč. v. Hnutí za společně provozované praktické křesťanství. Lucifer (Lat. 1919 švédský arcibiskup N.Lut Levité .).život a dílo. mluva. Luteráni . Zpěv či recitace řady prosebných modliteb.18). satan (L 10. Litanie Z řec. Levitace Z lat. slovo). evangelická církev augsburského vyznání (a. Klíčový pojem západoevropské kultury (obdobně k dharma. jež vyvolal v život r. rozum.stoupenci reformátora Martina Luthera. litaneúo = prosit za slitování. 53 .slovo. Věda o jazyce.

Z unciálního (dvouřádkového oblého) latinského písma převzatá velká počáteční písmena. Mádhajana (San.) . 721 biskupů. diagramy složené ze čtverců a kruhů. misijního křesťanského kazatele v Indii. Oslovení Marie. maius . oblouk. který se očekává jako proměnitel světa ve spravedlivý (mesiáš). jako klamu (védánta).) .) . malefació = činit zle.gnostický náboženský směr nazvaný podle svého zakladatele Máního (* r.) – klam.poslední prorok.kruh.má paní.Mad – Man M Madona (Ital. Mája (San. Mandorla (Ital.opakované (mrmlavé) kouzelné zaříkávadlo božstva. 216). Procesní kodex proti čarodějnictví sestavený dominikánskými inkvizitory.svatozář obklopující celou postavu.) . Maleus maleficarum Z lat. Buddhistická spiritualita pro laiky propagující mj. Mandala (San. 54 . matky Ježíšovy.) . výseč. Manichejská církev se dělila do pěti stavů: 12 apoštolů. neomezenou lásku k bližním (maitri). sekyra. symboly kosmických sil pomáhající při meditaci. ‚vyvolení‘ a posluchači. Manicheismus .střední cesta. Pojetí skutečnosti jako kouzlem vyvolaného fenoménu. Majuskule Z lat.větší. škodit. (protiklad: minuskule).) . malleus = kladivo. Mystická kresba tantry. Mahdi (Arab. při jejím vzývání. Mantra (San. 360 presbyterů.

martyrologia . Manuál Z lat.nejvyšší bůh v pársismu. jimiž opatřovali židovští učenci text Písem. manús = ruka. mariolatrie . Poznámky na okraj(-i) textu. později Theotokos .ranní. praotec lidstva pro hinduismus.) .neposkvrněná. matrix = rodná matka. Výraz kajícnosti. Kritické poznámky.kalendářně uspořádaná soudní akta. osobní pokání. Martyrium (Řec.Man – Mea Manu (San. veřejná kniha zápisů o provedených církevních úkonech.matka Kristova. začasté až k smrti.původně bůh ranních červánků a jarního slunovratu. n.) . Immaculata (lat. hranice.svědectví. bezhříšná. margó . Příručka s liturgickými pokyny pro výsluhu svátostí (sakramentář. Maronité . Římský svitek o rodovém původu. 55 . Marona († cca 423). Ranní modlitební ‚hodinka‘. Matutin (Lat.matka Boží. jitřní. Marduk . Mazda Ahura . zejména s pomocí jeho vokalizace (4.) . Marginalia Z lat.učení o Marii. Maria . stol. mariologie .).) . resp.okraj.„moje vina“.) . Svědectví o víře.l. který nakonec zaujal v babylónském panteonu postavení tvůrce světa a boha osudu.podání. jsou v unii s Římem. . Mea culpa (Lat. pověsti.syrští křesťané v Libanonu nazvaní podle sv. klávesnice u varhan. Masora (Hebr. Matrika Z lat.6. agenda). krvavé mučednictví.) .uctívání Marie (hyperdulie).člověk.matka Ježíšova Nazývána na konci starověku Christotokos (řec.) .

mendicó = žebrat. cvičení. Svrchní plocha oltáře. stůl. kazatelna. métra = matka.mašíach.) . Soustředěné vnímání a sebeoddávání duchovním věcem. daraš = bádat. obrat. V Aristotelových spisech závěrečná část díla o původu a příčinách fyzických zjevů. 56 . co je „nad přírodou“.keltský předhistorický náhrobek či památník božstev. pólis = město. masdjid = shromaždiště modlitebníků.sedmiramenný svícen. vodní zdroj pro rituální omývání. Od Boha pomazaný očekávaný spásný král. která ve spiritismu zprostředkovává styk s duchy.Med – Mid Meditace (Lat. pokání.střed. Menora . Menhir . století. metá = za. fýsis = příroda. místo zejména pro sváteční bohoslužbu v pátek odpoledne.původem holandští novokřtěnci v 16. Metropolita Z řec. transcendujícím. Mensa (Lat.představitel církevní provincie. Mendikanti Z lat. (řec. Médium (Lat. symbol židovství (vedle hvězdicového hexagramu).) . Metanoia (Řec. Midraš Z hebr. o ‚nedokazatelném‘. nazvaní podle svého vůdce (Menno Simons). po. dosud společenství zavrhující křest dětí. prostředek.strava. Biskup .) .přemýšlení. přírodě předzřízeno a nadřízeno. Osoba.) . rozvody a jakékoli násilí.minaret.změna smýšlení. přísahu. Mešita Z arab. Metafyzika Z řec. Středověcí žebraví mniši. věda o tom. Menonité . Soubor výkladů hebrejských Písem podle určitých pravidel (rabíni). Zařízení: věž . Christos). Mesiáš (Hebr.) . výklenek ukazující směr.

ale minorité . 57 .část bohoslužby. Minuskule (Lat. v jezuitském řádu ap. Milenarismus Z lat. Ministerium (Lat.) . resp. Missa catechumenorum .Mig .svícen. jíž se směli zúčastnit katechumeni a kajícníci.) . minor = menší. mittó = posílat..menší bratří františkáni.liturgická kniha římskokatolické církve. fidelium . verbi Divini minister .biskupské pověření ke službě Slova. u nás husitští ‚Boží bojovníci‘.pomocník při mši. Držitelé nižších svěcení v katolickém kléru.služebník Božího slova. dočasné nadvlády Satana (chiliasmus). Missa . z níž muezin pětkrát denně povolává věřící k modlitbě (salat). Missale Romanum . stol. Misie .) Minaret (Arab. úřad.Mis Migne . pak v karolinské říši 9. Kanonická mise . mílle = tisíc. ministrant . s vojenskými rysy poslušnosti i bojovnosti.poslání za šířením víry (k nevěřícím). Minoristé Z lat. jak vychází opakovaně od l. Věž u mešity.služba.křesťanské žití jako služba pro Krista.) .bohoslužba pro věřící členy církve. (První stopy lze nalézt na konci starověku. Údobí tisícileté vlády či říše Mesiáše.citační zkratka (podle zhotovitele) pro rozsáhlý soubor děl řeckých a latinských církevních Otců. Služba církve.malá písmena. 1844 / 69. m.pozdnělatinský název pro křesťanskou bohoslužbu (nejasného původu). Mise Z lat. Militia Christi (Lat. století. kazatel. ale též nositelé protireformace v 17.) .

) – pás. 1928 a dnes je běžný v ekumenickém prostředí. usilující smířit víru a dogmata s duchem soudobého poznání. Dnes zašpičatělá liturgická pokrývka hlavy pro biskupy.mnišská cela. resp. Mladé církve .uzavření). monachium/monastýr . 1910 .souhrnné soudobé označení pro nová mezinárodní náboženská hnutí a akce (přicházející většinou z Asie) a oslovující především mladé lidi.) .název pro víceméně osamostatněné církve na mimoevropských kontenentech. jenž se rozšířil po Římské říši (lat. stol. 1907 odsouzen. Vyznavač oddělený od světského žití.) . pojem byl užit poprvé na mezinárodní misijní konferenci v Jeruzalémě r. monache = samota. z koloběhu rození a návratů. Modernismus (Lat. paralelní pojem k ‚nirváně‘. Mitra (Řec.67 platil požadavek protimodernistické přísahy římskokatolického kněžstva. Mnich Z řec. písemně fixovaná ve 2. ( klášter / claustrum . Mithraismus . sol invictus = neporazitelné Slunce). Mókša (San.opakování. kardinály a opaty (se dvěma látkovými pásky v týlu). 58 . n. Mládežová náboženství .vykoupení. Hinduistické vynětí z karmy.) . vnitřní svoboda plynoucí z ovládnutí těla a duše. r.Miš – Mók Mišna (Hebr.teologické směřování v katolicismu na přelomu k našemu století. točenka okolo hlavy. Sbírka rabínských výkladů tóry. vzešlé z misie. Člení se do šesti dílů (seder) s celkem 63 traktáty. osvobození z pout. S tím spojený reformismus – požadavek změn ve struktuře. i v dalších rozměrech života církve.z Persie pocházející mysterijní kult světelného boha. l.

„ite. Mše – výlučný název katolické bohoslužby. Mufti (Arab. sebeponořování do sjednocení s Bohem. kněžský (obětní) a královský (pastýřský). Islámský právně-náboženský rozhodčí. Osobní papežovo písemné sdělení nebo iniciativní podnět.) . Stoupenec islámu. v němž se většinou chce slyšet lat. Mudrá . monstró = ukazovat. Poslání církve podle trojího úřadu Kristova: ‚úřad‘ prorocký (učitelský).hinduistická a buddhistická symbolická gesta. 1823 (kniha zjevení ‚Mormon‘). Múnus (Lat. Münster (Něm. jak je můžeme vidět na božských sochách. mohamedán. Motu proprio (Lat. Smithem r. missa est“ . Víra v jednoho Boha (v protikladu proti mnohobožství . zasvěcovat se. Mysterium (Řec.-lat.rozhodující.závazek.) . Tajemství víry spjaté s bohoslužbou a svátostným jednáním Krista v církvi.) . americké sekty adventisticko-chiliastického charakteru. Moslem / muslim (Arab. Schrána pro vystavování posvěcené hostie nebo svatých ostatků (relikvií). založené J. klášterní kostel (od řec.klášter. úřad. zejména deset způsobů sepětí rukou. myéo = zavírat (oči a rty). 59 . Monstrance Z lat.populární název pro ‚církev Ježíše Krista svatých posledního dne‘.tajemné služby.bohu oddaný. Mystika Z řec. tajemné jednoty.jděte s posláním. Vnímání celkové skutečnosti jako všeobjímající.Mon – Mys Monoteismus Z řec.) . zbylý.polyteismu).) . monasterium).z vlastního pohnutí. Mormoni .) . mónos = jediný.

podstata. Nazaréni. Naturální. Nekropolis (řec. Narativní teologie Z lat. New Age (Angl. N Nanebevstoupení Páně .) . alternativní společenské chování. 60 .Bohem dané přirozené právo.přirozená teologie (rozpracována Tomášem Akvinským). Ale: Nanebevzetí Mariino (assumpce). stol. Naturalismus Z lat. čili přirozené náboženství . Fp 2.. lógos = slovo. Filozoficky: výklad světa z přírodních příčin.) . Pohřební řeč.) . Ius naturale . Theologia naturalis .město mrtvých. připomínající Ježíšovo vystoupení na nebe k Otci (L 24. Obrazné a příběhové vyprávění o působení božstev. přívrženců Nazaretského.od konce 4. dne po Velké noci vzkříšení. kosmologie a biologie. pověst o božstvech. hřbitov.víra u přírodních národů.nový věk. liturgický svátek 40. Nekrolog Z řec.9n.51.původní židovské označení kristovců. narró = vypravovat. ‚rozšířené vědomí‘. nátúra = příroda. ezoterika.důvěrná řeč. Sk 1. přirozenost. který se ohlásil v souvislosti s bouřlivými proměnami kol r. nekrós = mrtvý. 1968: vizionářská fyzika.Mýt – New Mýtus (Řec. založený spíše na příběhovém vyprávění nežli na teologických pojmech. nový světový řád. Duchovně velmi členitý (synkretický) názor náboženského charakteru.9nn).. Nazorejci . Nový teologický směr zejména pro výklad Bible. východní náboženské moudrosti. pohřebiště.

Stálý diplomatický zástupce a zpravodaj římskokatolické kurie u jednotlivých vlád. nómen = jméno.) . název. Nominalismus Z lat.. v březnu až dubnu). podléhající „kmenovým apoštolům“. Člen(-ka) řádu v přípravě na složení slibů. božská moc. nikoli ‚univerzáliím‘. na Platona se odvolávající filozoficko-náboženská škola: Bůh je výlučným základem všeho bytí. Božské TO. apoštolské misie (1860). jež nepochopitelně přemáhá člověka a způsobuje mu náboženský zážitek.) . Filozofické zaměření přikládající význam slovním pojmům. † 270). Protiklad: realismus.“ Krista oslavující chvalozpěv starce Simeona (L 2. Notae ecclesiae (Lat.29-32). tak se dosahuje blaženosti . projevuje se v ní sektářská tendence stran výlučné vyvolenosti vůči brzké paruzii Kristově (jeho brzkému opětovnému příchodu). Novic(-ka) Z lat. Numinosum Z lat.znaky církve.„Nyní propouštíš. Buddhismem a jinými směry doporučovaná rezignace na pozemsky tělesnou existenci a stálou cyklickou transmigraci. 61 . vzešlého z tzv.Nir – Nun Nirvána (San.) . Novoplatonismus ..název společenství z r. Novoapoštolská obec . svatost. novus = nový. Nisan (Hebr. vyvanutí. jež je stupňovitě utvářeno a k němuž se také lze stupňovitě blížit (Plotinos. Dnes Novoapoštolská církev.) .vyhasnutí.posel. apoštolskost. obecnost. Nunc dimittis (Lat.) .první měsíc židovského roku (podle lunárního počítání. 1907. Myslí se tím (podle Kreda) její jednota.poslední antická.osvobození duše v sepětí s božstvím. Nuncius (Lat. númen = pokyn.

Poslušnost plynoucí z víry (oboedentia nova). novolat. zástupce katolického biskupa pro právní záležitosti.děti žijící v klášteře. Část bohoslužby. Filozoficky předmět. oculus = oko.) . stvrzená slibem. název části římskokatolické mše. budoucí mniši a mnišky. telepatie). resp.Obe .to podávané. naproti. Oboedentia canonica . Oficium (Lat. oculta . oblátio = oběť. svátostí. okultismus . Skrytý zraku. Oberkirchenrat (Něm.čtyřhranný jehlan. Obláti . Oficiál .nezávislý od pozorujícího subjektu a jeho vědomí sebe. ob-iaceó = ležet před. dar. úřad.řádový oděv za obětování ze svého majetku.úředník. Osmidenní po významném církevním svátku.) . osobní titul pro člena tohoto vedení (OKR).Okt O Obedience (Lat. objektivní . ve starokřesťanství vyplněná přinášením hmotných obětí se sliby a modlitbami.ústřední úřad v německých zemských církvích.skryté věci. (Nenosili škapulíř . obětované. spiritismus. hostie.poslušnost. též židovský iniciační obřad (1M 17.) . Kámen. Obelisk (Řec. 62 .katolická mnišská a kněžská poslušnost představeným. připomínající Ježíšovu oběť. octó = osm.povinnost. neviditelný. Oktáv Z lat. v Egyptě používaný jako sluneční hodiny. novolat. Závazek a výkon bohoslužby.) .11). Objekt Z lat.u několika kmenů prováděné odstranění předkožky na mužském pohlaví. Offertorium (Lat.) Obřízka . Okultní Z lat. parapsychologie. kultický symbol.) .nauky o skrytých věcech (tajné vědy.

pověst. eimí = být. Ontický Z řec. Jsoucí.mešní řád. Ornát Z lat. Osiris . Směřování bohoslužebných staveb k východu slunce. Společenství žijící podle určitého pořádku (regule . u evangelíků způsobem ustanovení či ‚zřízení‘ (ordinace).nauka o bytí jsoucího.egyptský bůh mrtvých.) . Místo pro modlitbu. Slavnostní kněžský oděv (při mši). dóxa = podoba. Orientace Z lat. pravý. úkaz magického charakteru. Ortodoxní Z řec.Óm .biskupský správní úřad. Řecko. óró = dojednávat. Arménie. o nejzákladnějším bytí.) . hodnost. vyzdobit. správný.nejobsáhlejší a nejvznešenější symbol světa.) . 63 . jež chtěla konkurovat rozmáhající se neduchovní hudbě.pořadí. soukromá kaple. Předzvěst. snění a nevědomí v hinduistickém duchovním poznání (též ‚pranava‘). Řádně učící a bohoslužebně správně oslavující (pravoslaví).věštné znamení. Ordo (Lat. modlit se. Egypt). sláva. Začlenění do duchovenského stavu .Osi Óm (San. hudební díla. Sýrie. prosit. přívlastek církve Východu (Byzanc. oriéns = východ (orient). Ordinariát . ontologie . členství. Ómen (Lat. ornó = vystrojit.řehole). orthós = přímý. Oratorium Z lat.v katolické církvi způsobem kněžského svěcení. Ordo missae .

Hinduistický vykladač posvátných spisů. učený. Kristus (Ko 1. Pantokrator Z řec. pas = otec. / lat. Zj 19. Papež Z řec. veškerý. židovství aj.pársismu. pante = všude. všechen.park (ráj). podobně ruské ‚pop‘ (od 19. ale bůh se ve světě neukazuje. Vševládný Bůh. Nové. spíše peiorativum). v lidových představách i křesťané. Ztotožnění boha s přírodou. Místo pokoje a štěstí.. opět. vše-.chytrý. čestný titul. (dnes ‚Svatý Otec‘). vokat. zplození.6). genesis = zrození. opětovné narození.= každý. Pandit (San. panická hrůza . kratós = vláda.) . Palingeneze Z řec.15nn.) . bůh je všude a ve všem.buddhistická architektonická forma. že vše je v bohu. čtyřhranná nebo osmihranná.řecké lesní božstvo. v němž se záslužně ocitají věrní stoupenci příslušného náboženství . Paradisus (Pers. V pravoslavném řeckém prostoru zůstalo ‚papas‘ jako označení pro běžného duchovního. štíhlá stavba vícepatrová. strach vycházející z tohoto božstva.Pag . Panteismus Z řec. Japonsku a Koreji. Dřívější označení pro klerika stalo se výhradním pro římského biskupa od 5. páppa = otče.pův. Oproti tomu panenteismus učí.) . Pan . pás. jež se vyvinula z indické stúpy a zdomácněla především v Číně. moc. z různého materiálu. stol. s vybíhajícími střechami. tj. stol. bůh pastýřů.Par P Pagoda (Čín. theós = bůh. pan. palin = zpět. 64 . resp.

l. Pastor (Lat. sousedit. parainéo = poučovat. Titul pro biskupy (metropolity) v důležitých centrech starověké církve: Řím. starší. první. Náš výraz ‚náboženská obec‘. Pársismus .) . oblíbený u některých evangelíků. odevzdávat. Páter (Lat.otec. 65 . paradídomi = podávat. Paraklet . Pareneze Z řec.pastýř. Příchod Kristův na konci věků.) . napomínat. Jedna ze složek duchovní péče. Parochie Z řec. v jiných církvích převládají tituly kněz. n. archós = přední. vzývat.Pat Paradoze Z řec. tisíciletí př. duchovní nebo kazatel. farář. Parochus . zvát. Parakleze Z řec. tradice . patér = otec.přímluvce u soudu.latinizované označení pro lokálního faráře. a na jeho sklonku se stalo státním perským náboženstvím (texty Avesty). příchod.přítomnost. potupení a ukřižování JežíšeKrista (pascha. pesah) . Paruzie (Řec. Název pro duchovního správce. Jeden z prostředků duchovní péče. radit. Patriarcha Z řec.) . Předávání učení církve (lat.většinou od Květné neděle po Velký pátek. passió = utrpení. par-oikéo = sídlit. Izáka a Jákoba. v Janově evangeliu Duch svatý (Přímluvce a Utěšitel).Par . Biblický název pro izraelské kmenové vůdce Abrahama. parakaléo = přivolávat.staroíránské pojetí běhu světa jako soupeření dobra (ahura mazda) se zlem (ahra manju) bylo reformované Zoroastrem (Zarathuštra ap. Osoba vykonávající duchovní péči. Konstantinopolis.nesení). Svátky připomínající odsouzení. Pašije Z lat. Alexandrie. Antiochie. Zlidovělý katolický název pro kněze (vedle ‚velebný pán‘).) na počátku 1. umučení.

4. 66 .Pat . a to na základě jediné novozákonní zmínky (1Pt 3.sestava pěti knih Mojžíšových. perikópto = otloukat. události ‚vylití Svatého ducha‘. vysekávat. míní se tím vysvobození zesnulých z říše zmaru. potrava.325 (řečtí. Římské božstvo chránící rodinu. R. Od r. perfectus = dokonalý. pak trestní místo. spižírna. (Křesťanský středověk nabízel množství fantazijních představ o pekle a tamějších mukách.věda zabývající se spisy autoritativních ‚církevních otců‘: apoštolští otcové 95 . V CČSH se titul ujal v souvislosti s reformním požadavkem zřízení katolického patriarchátu pro ČSR (1920-24). penus = živobytí. založená J.) Pektorál Z lat. resp. stol. Moyesem (†1886) derivací od Učedníků Kristových jako duchovně přísné. Týkající se padesátého dne po Vzkříšení (letnic). Patristika / patrologie . charismatické hnutí.Per Jeruzalém.). Peklo .) . O dokonalé křesťanství usiluje mj. nyní jej nesou mnozí vrchní představitelé národních pravoslavných církví. Penáti Z lat. Náprsní kříž pro vyšší katolické duchovní. Pentateuch (Řec.původně podsvětí (infernum). ponicejští otcové (do konce 7. přednicejští otcové 185 . latinští). stát. tj. Perfekcionisté Z lat. 518 se metropolita konstantinopolský nazývá ekumenickým patriarchou. Pentekostální Z řec. Apoštolské kredo mluví i o Ježíšově „sestoupení do pekel“. americká sekta. materiálně kolektivní společenství. Perikopa Z řec.číslovka 50). základ izraelského náboženství (Zákon). Na to navazuje ‚letniční‘.6). pectus = hruď. určený ke zvěstování (jako samostatný celek).150. pentékonta . H. Úsek z Písem svatých. 1589 si titul patriarchy osobil biskup moskevský.19n.

pons = most. Nauka o pastýřském úřadě. Plebán Z lat. stol.) . Pietismus Z lat.ohromující zpustošení.slavnostní průvod. Nenávistné vystoupení proti skupině obyvatelstva. Zobrazení Marie s mrtvým Ježíšem (po ukřižování). věrnost. Pontifex Z lat. ale též pro zastánce nekřesťanských náboženství a věr. od r. zbožnost. plebs = lid. Lidový. Nauka o Svatém duchu (Duchu božím). Společenství bohů uvnitř polyteistického náboženského systému se nazývá panteon. mnohý.Pon Pieta (Ital. . Kultický průvod k božstvu či s božstvem při veřejných antických slavnostech. Doslova stavitel mostu (na druhý břeh života). Nejvyšší římský (pohanský) kněz.hnutí probuzenecké). . láska. provázenou účinnou láskou k bližním (17. dav. pietás = svědomitost. často nevzdělaný kněz. Pogrom (Rus. Starocírkevní označení pro primitivy neschopné skutečného duchovního života. o duchovní péči (lat. pneuma = dýchání. polýs = hojný. mateřská láska. Poimenika Z řec. především proti Židům. págánus = hrubý.Pie .) .) . chátra. poimén = pastýř. okázalost. Náboženství uctívající více nesmrtelných lidských postav s nadpřirozenou silou. Původně evangelické hnutí za cituplnou. 67 .lat. Pneumatologie Z řec. 445 titul pro římského biskupa (pontifex maximus). Polyteismus Z řec. duch. titul římského císaře. dech. opravdovou zbožnost. Pohanství Z lat. pastoraci).zbožnost. rozsáhlý. venkovan. Pompa (Řec.

Predikant (Lat.) . služebník.náboženské představy předcházející víře v božstva. Prebenda Z lat.) . Syn člověka.začlenění tzv. prae-habeo = poskytovat. Presbyterium – místo pro presbyterstvo (kněžstvo) v kostele. Prajňa / paňa (San. rabbi. sbírka kázání. Prefekt (Lat.) . Predeterminace . Prelát Z lat. Presbyter (Řec..kněz).) .předurčení. totiž vnímání sil‚ (dynamismus).. Presbyterní zřízení v evangelických církvích . Božské předzřízení.předříkávač. Priester . vyvolení k něčemu. 68 . prostředky obživy. Vůdčí postava prvokřesťanské obce (odtud Priest. Latinský název pro kazatele. Predestinace (Lat.moudrost. dozorce. prae-dicó = předříci. vyšší stupeň katolického kněžského svěcení. přednašeč. nadace). „post illa verba“ = po těch slovech. V katolické církvi představený určité oblasti církevního života.Pos – Pres Postila Z lat.předurčení týkající se možností lidského chování vůči Bohu. Syn Davidův. praelátus = představený. poněkud opovržlivě používaný pro evangelické kazatele (kteří jako že „nejsou kněžími“).představený. laiků do správy církve.) . správce. jež nepodléhá biskupu.přední. starší. Vyšší katolický duchovní s určitým úředním pověřením. eventuálně probuzením v souvislosti s nirvánou. Předtitul. předeslat. Zajištění pro určitý církevní úřad. Predikát Z lat. titul. prorok. druhý. propůjčovat. jež spravuje farář (titulus. Buddhistické poznání (intuice) v souvislosti s ‚osvícením‘. Pro Ježíše např.) . Pr(a)edeismus (Lat. Výklad slyšených slov z Písem. prae-feró = upřednostňovat. s částečným připodobením funkci biskupské.

) . Bohoslužebné obětování (lat. moderátor synody nebo předseda nejvyšší církevní rady u německých evangelíků (ve funkci biskupa). Profánní (Lat). primátor.) . resp. Vrchní biskup s čestným postavením mezi ostatními biskupy. z nichž se vybírá chléb pro večeři Páně.slib víry.neposvátný. Professio fidei . resp.) . Primice . vyznání. prímus . prosebný průvod s hlasovými projevy. zaujímaná jen vůči Bohu. profanace . Prosfora (Řec. Bohoslužebný. oznámení.) . V křesťanství ponížená poloha (klanění). Proskyneze (Řec. nikoli však pravomoci. Procesí (Lat. náboženskými předměty a dekoracemi. resp. průvod.Pr(a)e -Pro Pr(a)eses (Lat. prósternó = klesat k zemi. Představený filiálního kláštera. 69 .ochránce. Profes Z lat. podávaný dar. koncilních usnesení. oblatio).přinášení. při modlitbě. vedoucí duchovní správce větší církevní oblasti. Primas Z lat. . Prostrace Z lat. Promulgování (Lat. metropolity. neposvěcený a tedy ‚světský‘. praepositus = představený.odsvěcení.první mše vysvěceného katolického kněze. Prezident. professio = přihláška. resp. předák. znehodnocení. Slavnostní složení mnišského slibu.) – postup. v pravoslaví jde o pět pšeničných chlebů. předsedající. správce. zaměstnání.prohlášení. Liturgické sebevržení na zem při svátosti svěcení. Ležící mimo posvátný okrsek. Veřejné vyhlášení zákonů. resp.vkleče líbat královské nohy. Probošt Z lat.první. svolává národní synody a mívá i další osobité funkce. její vyznání.

často sektářské získávání přívrženců z jedné konfese do druhé. který přestoupil k židovství. jsou psány (od 6.) . dokazovat. prior = přední. přecházení.Pro . Prozřetelnost jako Boží vlastnost přesahující lidské chápání. legendy a předpisy hinduismu (mj. často ovšem též zástupný název pro jakési božství. přestup. předvídat. pseu . Vrchní činovník řádové provincie. do něhož vstupují i další osoby.) v tisících veršů jako dialog mezi osvíceným mistrem a jeho žákem. falsifikáty. formálně se odvozuje od protestace evangelických stavů na 2.staré vyprávění. aoristu proselthein) = ubírání se jinam. který se obsahově opírá o přesvědčení a vyznání reformátorů. Pseudoepigrafy Z řec. Převor Z lat. Prozelyta byl původně cizinec. prótéstor = ujišťovat. 1529. próvideó = vidět kupředu. epigrafo = přepisovat. říšském sněmu ve Špýru r. Spisy pod nepravým jménem. poskytující evangelíkům po toleranci i určité zrovnoprávnění. Prozelytismus (Z řec. „předurčující“ určité osoby ke svévolným činům.= mylný. Provinciál (Lat. 1861. 70 . Purána (San. Providence Z lat. Protestantským patentem byl nazván u nás výnos císaře Františka Josefa I.provinční správce. podvodný. stol. zprávu o vzniku světa). do 16. Zástupce opata v klášteře nebo vedoucí menšího mnišského společenství. z r.) .Pur Protestantismus Z lat. Obecné označení náboženského směru. dnes houževnaté. Listiny zachycující mýty.

Židovské oslovení znalce Písem. jímž se baví moudří.) .ten. Ramadán (Arab. i vlastní literatura židovské skupiny považované za sektu. století vůči zbytkům katolicismu.) . neznesvěcený. jehož žáky. Islámský půst se prostírá od konce února po konec března a drží se od východu do západu slunce. Ráma San. Odpor v anglikánské církvi 16. 71 . královský.) . Q Qumrán / Kumrán .pouštní město u Mrtvého moře.devátý měsíc islámského kalendáře. pak duchovní správcové židovské náboženské obce (učitel a kazatel). známými i na Západě. provázený příklonem k co nejradikálnějšímu kalvinismu.můj pane. Rádža (San. Rámakrišna (1836 . Rabíny se nazývali od 2. byli Vivékananda a Svámí Brahmánanda. R Rabbi (Hebr.) .Pur – Ram Puritanismus Z lat. deuterokanonickými a apokryfními. kde byly ve čtyřicátých letech nalezeny svitky s texty biblickými.král. Jediný je pojmenovaný a dodržuje se jako sváteční.1886) . do 18. Hrdina indického národního eposu Rámajana (sedmá inkarnace čili avatára Višny). púrus = čistý. století znalci Písma.bengálský světec.

c.R. Reformní hnutí . protestanti).) . vzešlá z katolického reformismu (u nás husitská CČSH). gestó = nosit. zlepšení.c. se vyjádřily v křestním vyznání. Rekviem Z lat. uznává pouze obnovné snahy. I. např.název církví „reformovaných podle slova Božího“ (helvetského vyznání). ‚bezpopovci‘.) Reformní církev . z uprázdněných biskupství a opravňují vladaře k obsazování nižších beneficií. requiescat in pace = ať odpočívá v pokoji (závěrečná formule té bohoslužby. Reformační církve . Chronologicky uspořádané seznamy listin se stručným uvedením jejich obsahu. Katolická mše za zesnulé či jejich duše. Reformace (Lat. do 20.normy pro pravdivost víry. nápis na náhrobku . (Římský katolicismus nepřipouští ‚reformování‘ ústavu spásy a jeho duchovních podstat. snášet. 72 .odštěpenci od ruské pravoslavné církve. jež se v oblasti správy církve vztahují k panovnické svrchovanosti nad církevními příjmy. Rekonciliace (Lat. vzešlé z reformace (evangelíci. králi patřící. reformované církve . Regálie Z lat. až 3.) . obnova.) . Hnutí za obnovu církve a víry. rex/regalis = královský. quiétus = klidný.) . Regula fidei / veritatis (Lat. stol.modernistické snahy v katolicismu na přelomu z 19. anglikánství).).Rek Raskolnici (Rus.znovupřijetí hříšníka do společenství po prokázaném pokání.znovuutváření.Ras . P. století. requiescó = dojít klidu. Ve 2. kalvinismus. Regesta Z lat. zejména ‚starověrci‘. století (luteranismus. ‚jedinověrci‘. odpočívat. Středověká královská práva. lat. později v kredech a dogmatických výpovědích. zejména v 16.

Vedle toho antifona (protihlas) . špan. Hnutí za procitnutí z formálního křesťanství k nové zbožnosti (pietistického až mystického charakteru. Učení vzniklé v souvislosti s transsubstanční naukou . popírač.) .. oživení.) . stol. fr.výnos.i po konsekraci zůstávají původní prvky chleba a vína nedotčeny (Wycliff).umělecky vyvedená zadní stěna oltářního stolu. respondeó = odpovídat.Rel – Rez Relikvie Z lat.titul pro opaty.ctihodný.).) . lipsanotéka).. Písemné vyjádření (papeže) k jednotlivé záležitosti.) . uchovávají se v podzemní kryptě (event. Reverendissimus .opakovaně zpívaný rámcový verš při zpěvu žalmů. Renegát (Novolat. Responzorium Z lat. .) .ústup. biskupy a preláty (v pravoslaví: osvícený.) . Retábl (Lat.vynikající) je titul kardinálský (Výsost). Na Západě eminence (z lat. včetně pláten a mučících nástrojů). Závazek duchovního přebývat v místě svého působení. resídó = být usazený. Rezidenční povinnost Z lat. Střídavý zpěv mezi duchovním a sborem. shodovat se. 19.negátor. Místo nebo čas duchovního soustředění a zotavování. Revival (Angl. udržet se. ‚velebný pán‘). Relikviář . relinquó = zanechat. Reverend (Angl. Přívlastek pro duchovního (katol. remáneó = zůstat. přeosvícený). zůstavit. zčásti v oltářní desce. Ten. 73 . Pozůstatky mučedníků a svatých. Reskript (Lat. Remanence Z lat.probuzení. kdo zapírá či mění své náboženství nebo svou stranu.schrána pro ostatky (řec. Retret (Franc.

Rota romana (Lat.8).obřad. stol.) . Roráty Z lat. nechť se otevře země a urodí se spása. proplétané vybranými událostmi z života Ježíšova).1200. Rigorismus .kulturní názor na přelomu 18. Rubriky Z lat..jejich předepsané provedení (katolíci podle Rituale. resp. rituál . Červeně tištěné pokyny v liturgických knihách. Románský (Lat.) . věnující pozornost iracionálním činitelům a náladám. Název pro pobožnosti v adventu s izajášovským zpěvem Nebesa. Gloria. róró = rosit. 74 .) . rozhodující zásadní církevně právní rozepře..) . Rosarium / růženec (Lat. Oproti tomu romantika . obvykle s kopulovitou střechou. Rotunda (Lat. s obdivem pro idealizovanou minulost. Ritus (Lat. Užívané kultové akty. Nejvyšší soudní dvůr kurie. ruber = červený. pozornost k lidovým tradicím. protiklad: laxnost.) . Provázek s 6 velkými a 53 menšími perlami. ať kane z oblaků spravedlnost.) .Rig .členění času podle fází měsíce. evangelíci podle Agendy)..římské kolo. Romanum (Lat. Rigorózní zkouška . přísný. Ave Maria. století.přísná zkouška doktorská. kruh. naše běžné počítání času podle oběhu Země kolem Slunce. posvátný řád. vydejte krůpěje shůry. Rok lunární / solární . a 19. kanout. Stavební styl cca 900 . podle nichž se odříkávají modlitby (Otčenáš. (Iz 45.Rub Rigorózní (Lat.přísnost (mravní).římský. podnět k historickému bádání.) – kulatá náboženská stavba.římský křestní symbol (vyznání víry) ve 2. tvorba literárních románů.růžová zahrada.tvrdý.

17. biřmování. Sakristie (Lat. tajuplné obřady). šabbát = odpočívat.3037. Sedm svátostných aktů s objektivní působností: křest.Řád – Sam Ř Řády (lat.pravidla pospolného žití. (řec. manželství. panictví.) . sacrámentum = přísaha věrnosti. počítají poslušnost. regulae) .9. Řehole (lat. ordines) . Salát (Arab. sváteční den týdne. Viz též v závěru mezi zkratkami! S Sabat Z hebr. eucharistie. (řec. posvátný. k nimž se mj.mnišská společenstva s určitým výrazným programem. (J 4.5-12. žido-pohanský míšenec z časů asyrské deportace Izraelitů.obyvatel pohoří Samaria (šomrón).v protikladu proti světskosti. pokání.) – správa chrámového pokladu. Sakrament Z lat. svěcení kněžstva. Za ‚prasvátost‘ se vyznává sám Kristus. L 10. mystérion = posvěcování. chudoba. Kněžství .) Samaritán . obětovat). Sacerdotium Z lat. sacer = zasvěcený. (Její započetí ohlašuje z věže muezzin.povinná rituální modlitba muslimů (arkán). hiereuó = zasvěcovat.) 75 . Sk 8. přestat pracovat. Židovský sedmý. Prostor pro uložení bohoslužebných předmětů a pro přípravu kněze na posvátný úkon (lidově ‚zákristie‘).11-19. poslední pomazání.20.

nejvyšší katolický ‚apoštolský‘ úřad. Je to ‚dévanágarí‘ . Sanskrt . a to namnoze s falešným přístupem či výkladem. secó = oddělovat.) . je v něm zapsána i všecka příslušná náboženská literatura. Objevuje se v židovstvu asi ze zoroastrismu.3.doslova upravený. Liturgický andělský chvalozpěv podle Iz 6.apoštolský stolec. definitivní. Sanctum officium . nebo spíše od sequor = následovat něco důsledněji. jehož nástupcem se stalo Congregatio de doctrina fidei. Sekta Z lat.svatý stolec.svatý. souvisící s cyklickým pojetím života. společenství radi76 . fagein = trávení. nyní papežský.interregnum). tělo. Jazyk árjovských kmenů. Nejsvětějšího otce. Sanctissimus pater . oddíl hudební mše. za časů Ježíšových se počítalo s existencí ďábla a démonů.chození v kruhu. Sanctus / Sanktus (Lat.nepřítel.) . Tento „mrtvý jazyk“ znamená pro Indii totéž. které ve 2.) .jazyk bohů. Satan/áš (Hebr.dřívější název pro inkviziční úřad. Sancta sedes . Sedisvakance . co latina pro Evropu. zdokonalený. Ústřední dogma všech indických náboženství. kamenná rakev. tisíciletí pronikly ze severozápadu do Indie a obsadili ji. Sarkofág Z řec.opuštěný apoštolský trůn před další volbou (mezivládí .Sam .oltářní prostor pro posvátné předměty a úkony s nimi spojené. Sedes apostolica (Lat. sárx = maso. Sanktuarium . protivník Boží. Původně stolec biskupský. Oddělená skupina zdůrazňující pouze část nauky.) .Sek Samsára (San. a pochopitelně liturgický jazyk pro hinduismus.titul papeže. Původně ošetření mrtvoly na bázi vápna.

v pravoslaví název pro mnišský oděv. sekat. 77 . Schéma (Řec. S ním často souvisí hereze . Sémantika / semasiologie / semiotika Z řec. resp.Scho kální. Schisma Z řec. V katol.) .zastávání nepravých nauk. scholastické teologické soubory (zejména Petrus Lomabardus. systém.číslovka 70. později ‚svět‘. schidzó = štípat. Sentence (Lat. v dalších církvích. úsudek. n.) . schola = škola. Řecký překlad Starého zákona (3. na náboženství. Předloha. Schematismus . Nauky o významu slov a znamení. Školské vědění v letech 800 až 1450. saec(u)lum = věk. Sekularizace Z lat. Serafíni (Hebr.způsob.).2. Sbírky výroků z Bible a z církevních Otců i reakce na ně. teologie navazující na Bibli. stol. resp. resp. Septuaginta (Lat. Odnětí určitého veřejného majetku z církevní dispozice v období josefinismu. oddělení se od jejího vedení. podle židovské legendy uskutečněný sedmdesáti oddělenými učenci. církevní Otce. Scholastika Z lat. Škodlivé štěpení církve. séma = znamení. opřené o autority velkých učitelů a propracovaných textů. filozoficky na Aristotela. př.Sek .) . úsek času (století). podoba. odchýlivší se od obecné církve a zdůrazňující nejvýše jen nějakou dílčí pravdu. l. ve starších náboženstvích hadovití strážci božstev. nauky.statistická příručka v katolických diecézích.rozvazování veřejného (i soukromého) života od vazeb na církev. název pro koncilní předlohu. náznak.) – služebné andělské bytosti před trůnem Božím (Iz 6.6).mínění. Sekularismus . a přece shodný v textu. † 1160).

Zejména tibetské učebnicové zpracování tradičních indických doktrin. ospravedlnění.Sid – Spe Siddhánta (San. jež vyvolal v život kol r. Sikhismus . Skopus (Řec. Smlouva (Hebr. 78 . Potvrzení oficiálnosti dokumentu pečetí. Přemýšlení o tom. jež bývalo spojeno též s korupcí. i když věří v zákon karmy a ve znovuzrozování. zkoumání.pečeť. berit.cíl. posvěcení). řec. razidlem či dnes razítkem na místě pro to obvyklém. testamentum) . jak naznačeno již ve Sk 8. Simonie / symonia (Lat. pak spásná naděje pro ‚kristovce‘. Pokus o zakoupení duchovního úřadu.) .) . za tzv. smíření. vykoupení.) . sotería = záchrana.svatokupectví. jejich svatou knihou je Ádigranth.stoleté hnutí za zřízení židovského národního státu v Palestině. boje o investituru získávání a předávání duchovních úřadů s politickými cíli. úmysl. označeném L. Sionismus . co je neověřitelné.S. 1500 guru Nának.nauka. Sigillum (Lat. Jde o kombinaci hinduismu a islámu.pátrání.posvátné návrší v Jeruzalémě. blaho. lat. vyplývající z Vykupitelovy spásné oběti (večeře Páně). Soteriologie Z řec.náboženství.18n. (locus sigilli).svazek Hospodina a mojžíšského lidu. Sikhové neutíkají z reálného světa. resp.) . Ústřední myšlenka textu. diathéké.) . Nauka o spásném díle Kristově (zástupná oběť. Spekulace (Lat. spása. jež si izraelský Bůh vyvolil za „místo svého přebývání“. Sijón .

Teorie a praktiky vycházející z přesvědčení. Duchovnost jako určitý životní způsob. (Quadragesimo anno.ruští pravoslavní vůdcové mladších mnichů (monachů). stol. stol.vbodnuté nebo vypálené znamení. Stabat mater (Lat. spíritus = dech. hlavními typy stúp jsou indická. v 13. Spiritualita Z lat. Sub utraque specie (Lat. n. mezi evangelíky zbožnost. po státu žádal právní a finanční podporu církve v tom směru. subsídó = být v záloze. Starci (Rus. dále existuje na „onom světě“ a lze s ní komunikovat (Swedenborg .) . ale i kněžský (habitus). toužit po něčem. duch. jednotlivá ‚média‘ atd. spíró = dýchat.„stála matka“.) . stíchos = řada.) . stol. Stigma (Řec. jak se tyto stavby rozmnožily po Indii od 3. zástupný křesťanský sociální výkon. gandhárská a tibetská.) . l. se stala tématem velkopáteční sekvence a pak i hudebním kusem. Formuloval jej Pius XI.pod obojím způsobem.vrcholek. že ‚duše‘ člověka přežívá fyzickou smrt. 79 . zejména řeholní.Spi .1848 a dále ‚sekty nového zjevení‘.Sub Spiritismus Z lat. př. Usuzování či věštění z nahodile otevřeného textu Bible. Scéna zpod Kristova kříže. manteía = věštba. Stúpa (San.) .. Stopy na rukou a nohou odvozené od Kristových ran na kříži (medicinsky neujasněno). sestry Foxovy . Kopulovité mauzoleum pro Buddhovy ostatky. Přijímání chleba i vína při večeři Páně.. Stichomantie Z řec. spíritus = duch. 1931) jako přenos sociální péče na co nejnižší společenskou úroveň.18. Subsidiarita Z lat. Pomocný. na Dálném východě pagoda.

suffrágátió = doporučení. succedó = vstoupit do něčeho. jež bez komentáře bývají stěží srozumitelné. T. zastávající pravověří a politickou stabilitu. v evangelickém prostředí oblastní duchovní správce zejména tam. k nimž počítala i církve a státy. Arcibiskupův biskup-pomocník nebo zastupující biskup v diecézi. kde nemají biskupy. Očekává brzy poslední soud nad protibožskými mocnostmi. Sútra (San.titul před jménem mnicha nebo za jménem světce v asijských náboženstvích. Svědkové Jehovovi . nicméně vybírá si z poselství Písem a dobrodružně vykládá zejména Zjevení Janovo. Supremát . Superintendent Z lat. hypostaze. Sunité . řec. 80 .následování apoštolů v jejich díle. Shrnutí zvěsti (bráhman) ve stručných větách. 1853 (Ch. základní bytí. přímluva při volbě. co je podstatné. obsah. Hnutí přežilo i několikerý odklad časového odhadu. Apoštolská sukcese . domácí rituály a základní povinnosti (podle kasty). intendó = rozprostírat.učebnice. super = nad. upřít se na něco.papežova svrchovanost nad biskupy. Sufragán Z lat.) . Vrchní dohlížitel.co přistupuje a k podstatě nutně nepatří. následovat. podpůrce. v klasických církvích přenášení apoštolského úřadu na biskupy. Svámí . střídat. v ostatních společenstvech všeobecné plnění apoštolátu. Sukcese Z lat. To. Snaží se být silně biblicistické. Russelem).) .většina muslimů.podstata.sekta založená r. obsahem je ‚zjevené vědění‘. Protiklad: akcidencie . co existuje samo sebou.Sub – Svá Substance (Lat.

racionalismu ap. syllabé = slabika. Směšování názorových a náboženských náhledů a tradic. Spasitele. Symbol (Řec. v postmodernismu).Svo – Syn Svobodné křesťanství / svobodné církve . Stručný výčet faktů či myšlenek. synergéo = být pomocný v díle. obracející se proti panteismu. Synkretismus Z řec. menonité. vlastně Niceano-Constantinopolitanum. 1864. Spolupůsobení. V obecnosti šlo též o smyslový obraz znázorňující a zpřítom ňující neviditelné a nedostupné. Symbolika . Synagoga Z řec. Od 4.Krista. resp. shoda. škola.nauka o obsahu víry.z tradice vybočující víra vymaňující se z nesvobody svědomí (modernisté).) . na Západě křestní Romanum a pak Athanasianum. symbolické knihy . společenstva oddělující se od ‚církve lidové‘ (baptisté.papežské vyjádření z r. synkeranéo = slučovat. shromažďovat. 81 .spojení. smíchávat. součinnost s Bohem. V blízkosti se nacházela vodní zařízení pro rituální omývání. metodisté). Sylabus Z řec. soupis. století jde o vyznání víry obecně (ekumenicky) přijímaná a zastávaná: Niceanum. synageíro = sbírat. resp. Židovské náboženské shromaždiště s pódiem pro čtení z Písem a se skříní pro uložení Tóry. Božího syna. Synergismus Z řec.vyznavačské spisy reformačních církví. (Lat. charakteristické mj. v křesťanství takto evidujeme rybu jako výraz ‚akrostichu‘ pro jméno Ježíše . z Východu Apostolicum. Poznávací znamení sestávající ze dvou polovin rozlomené značky. shrnutí.) Syllabus errorum (seznam omylů) . pro helénismus (a nověji např.

schůze. dovolené.islámský zákon plynoucí z Koránu a tradice. manželka (polovina) Šivy. Š Šakti-smus Hinduistická bohyně stvořitelské síly. Šamanismus (Tunguz. Šalom (Hebr. Šaría .pravé ‚kalify‘. zavržené či zakázané a zcela vyloučené. vyznávající mj. Souhled. Synopse Z řec./lat.) 82 . zákoníky i didakticky podané dogmatické spisy buddhismu. jež uznává pouze Mohammedova bratrance a švagra Aliho a jeho potomky za nositele boží vůle a pohlaváry . shromáždění parlamentární povahy.mír. sněm církevních delegátů. Organizované setkání duchovenstva. spolu. (Vedle sunitů a šíitů je i třetí proud – karidiité.Syn – Šíi Synod(-a) (Řec. Šíité Z arab. sýn = k sobě. vykonávající moc zákonodárnou (koncil). s ní spjatý náboženský směr v hinduismu. pohled.) .) . šía = strana. Krátký izraelský pozdrav vyskytující se v obdobě i v arabském světě. nabízí se v něm jednání doporučené či žádoucí. sledování paralelních textů prvních tří evangelií (synoptických). Islámské hnutí. Šástra . Původní kněžský název se rozšířil na označení domorodých medicinmanů. blaho.) .hinduistické védy a vůbec svaté spisy. sexuální energii. spása. ópsis = zření.extatické zapřísahání duchů a božstev. kouzelníků i posedlých duchovních.

chýše. Baldachýnovitá nadstavba nad oltářem. které v buddhismu určují chování mnichů.) . jak vznikla před přijetím buddhismu.milostivý.) . Mimořádná věc či osoba. Tabu (Polynéz. mnišek a laiků a tvoří předpoklad jakéhokoli pokroku na cestě k probuzení (bódhi). domeček pro svátost (pro nádobku s posvěcenými hostiemi). výjimečné. znázorňuje jako pyj .zvlášť označené. Souhrn všech japonských představ víry (většinou čínského původu) a z nich vyplývajících kulturních jednání. Vedle višnuismu a šaktismu jeden z hlavních kultů v hinduismu s jeho až nepřehlednou členitostí. stánek. Látkový pruh.) . (Může jít i o zákaz obrazů. prázdnota. Ústřední pojem buddhismu vyjadřující neexistenci a bezvýznamnost všeho tváří v tvář nejvyšší pravdě. Šiva-ismus (San. ale i za kajícníka a asketu. pokládán je za nezkrotného tanečníka a ploditele. T Tabernákl (Lat. na co je zakázáno hledět či se toho dotýkat.Šíl –Tab Šíla (San. to.cesta bohů. přikázání. položený na knězově šíji při výkonu úřadu.) 83 . přátelský.stan.prázdno. Šúnjatá (San.povinnost.) Štola Snad od řec. termín pro přijímané poplatky za kněžské úkony. Etické směrnice.) . za válečníka a hrozného ničitele světa./lat.linga nebo jako polonahý. Šintoismus (Jap.) .) . názvu pro dlouhý šat (ženský). (Šiva se mj.

i některé buddhistické myšlenky a praktiky. bůh. svatyně. (U nás se tento termín vžil jako označení pro židovskou synagogu. K rituálu je zapotřebí pěti věcí na „m“ (česky víno. Taoismus Z čín. Boha“.) Te Deum (Lat.) . Teismus Z řec. Templ Z lat. (Taoistický kanon vyšel v definitivní podobě na počátku 12. hudební kompozice. zhotovování osnovy.) . Ambroziánský chvalozpěv. stol. ale osobního Boha. talaris = po kotníky sahající. tao = cesta. Talmud palestinský). Pro židy rovnocenná část zjevení ze Sínaje – ‚ústní tóra‘ pro každodenní život a uplatňování práva (Talmud babylónský. století v důsledku sporů křesťanského náboženství s deismem a panteismem. Kouzelný předmět mající přinášet požehnání. kultu zesnulých.posvěcené. tantra = tažení vlákna. Religiózní směr. Talisman (Řec.) 84 . Tantrismus Ze san. víra v jednoho nadsvětného.Tal – Tem Talár Z lat. víry v démony). ryba.učení. mystická gesta a sexuální styk). Pojem zavedený v 17. templum = božstvu zasvěcený okrsek. chrám. učenců a soudců. v jehož populární formě jsou patrny nejrůznější ideály a lidové pověry (vč.) . maso. Vychází se z ideálně myšleného prazákladu všeho jsoucího.„tebe. Úřední šat kněží (kleriků). theós = vzývaný./arab. Jeden z hlavních proudů jóginského „věčného náboženství“ vztahujícího se k božské energii a tvůrčí síle (šakti). Talmud (Hebr. Budova pro náboženské úkony.

Ústava.řeč o Bohu. 1875 v N. ujali se jej až ‚církevní otcové‘ a pak školští učitelé (bohoslovci).sám sebe určující. Theologia crucis (kříže). nomós = obyčej. Pojem z antické kultury. T(h)eokracie Z řec. Steiner založil Společnost antroposofickou. diatheké. Němec R. osvobození. Poznávání Boha a vhled do podstaty a cíle světového dění prostřednictvím nějakého bezprostředního vnitřního zření nebo spekulace. Ospravedlňování Boha tváří v tvář existujícímu zlu. který nebyl upotřeben v novozákonních textech. tertius = třetí. zběhlost. Teologie krize (dialektická). kteří se nezavazují slibem. (Teosofická společnost zal. revelata (zjevená)…Teologie systematická. moudrost. často jde spíše o ‚hierokracii‘. Boží zjevení. pře. Laici přičlenění k řádu. díke = spravedlnost. naturalis (přirozená). T(h)eologie (Řec.. řec. řád.Ter – T(h)eo Terciáři Z lat. T(h)eosofie Z řec. T(h)eonomní Z řec.poslední vůle. Yorku a brzy přesídlila do Indie. revoluce. Bohu zákonitě podléhající.) . gloriae (slávy). t. bohosloví. t. kratéo = vládnout. právní věc.) . t. sofía = zkušenost. Biblicky ve významu smlouvy: Starý. T(h)eofanie Z řec.feministická.) 85 .. zákon. klerikalismus. Testament (Lat. faneróo = zjevovat se. T(h)eodicea Z řec. Protiklad: autonomní . biblická. leč pěstují zbožná cvičení. závěť. zůstávají ve světském životě. praktická. v níž Bůh platí za vládce. Nový zákon.

Tato idea. Mj. Tonzura (Lat. Traktát (Lat. rodinný emblém. 86 . cédó = vystupovat. janovská tonzura). co přesahuje zkušenost a představu. Titulární biskup . název pro nadaci. Pojednání. ve svitkovém provedení ústřední synagogální kultický předmět. uvnitř).nápis. Totemismus Z indián. určující židovské náboženství a etiku. zpracování látky.Tcha – Tra Tchaj-i (Čín. přecházet. prováděný v různých typech (petrovská.) .) .) . přepodstatnění prvků chleba a vína při večeři Páně (řec. Tiara Pers. oprávnění. Transcendence Z lat.) .zacházení s něčím. Transsubstanciace Z lat. Zástřih vlasů kněžstva na znamení vysvěcení. To.vysoká pokrývka hlavy perských králů.formálně ustanovený hierarcha bez fungující diecéze. tvoří osu tohoto převažujícího čínského filozoficko-náboženského směřování (jako božství ve vlastním těle či mysli). in-maneó = setrvávám v.nejvyšší jednota. publikace náboženského obsahu. Mojžíšský Pentateuch. zákon. pavlovská. Změna podstaty. totam = příbuzenství. metabolé) .ostříhání. substancia = podstata. ozdoba jména. co je zásvětné. Titul-us (Lat. ze které se vydržuje farní úřad se svým ‚parochem loci‘ a dalšími pracovníky v náboženské obci. Čerpá sice z animalismu.přikázání.) .katolické dogma od r. náboženská složka je v něm však nepatrná. Opak: imanence (lat. Tóra (Hebr. včetně své případné perzonifikace. 1215. tříposchoďová papežská koruna. tráns = nad. nadsvětné. za.) .

) . tychinismem se nazývá učení.poslední pomazání.trojího složení.trojí koš. stol.) Trimúrti (San. jež se za revolučních poměrů 19. kteří symbolizují principy stvoření. (Odstranil placené odpustky. U Ultramontanismus Z lat. upevňující autoritu církve a konzervující její duchovní i právní projevy.koncil západní církve v letech 1545 až 1563.Vinajapitaka. Hinduistická trojice bohů Brahmy.) .osud. strašné.) . Církve východního (pravoslavného) ritu. jež jsou svázány s papežstvím (tzv. řecko katolická církev). Název pro kanon buddhistických Písem . Unctio extrema (Lat. Francouzské katolické směřování. Svátost pro smrtelně nemocné. Sútrapitaka a Abhidharmapitaka.) . udržování a ničení. Triptych (Řec. svazek.hrozné. Hrůzné působení božského. Tyché (Řec. Tridentinum . Bohyně šťastné náhody.Tre – Uni Tremendum (Lat. Třídílná oltářní malba.trojí podoby. Višnua a Šivy. snažilo prosadit papežskou moc nad církví vůči státu. únitás = jednotnost. že svět řídí náhoda. jemuž by se člověk raději vyhnul. Uniaté Z lat. 87 .tajuplně přitahující síla božství.) . Ale: fascinosum . ultrá montés = za horami.) . Římské označení záalpských krajin. Tripitaka (San.

Uni – Uti Unionované církve - evangelické církve sjednocené z reformačních konfesí (lutersko - kalvínské); podnět k jejich konfederování dal pruský císař v průběhu 19. století. Unitářství - náboženský směr uznávající jedinost Boha, vzpouzející se křesťanské trojiční nauce (původně sociniáni), společenství otevřené i dalším náboženským směrům – východním aj. Unitas fratrum - Jednota bratří (českých a moravských) od r. 1457. Univerzálie, univerzální pojmy Z lat. úniversális = všeobecný. Antický a pak středověký spor, zda jsou takové pojmy „před věcmi“ jako jejich předobrazy (Plato), nebo toliko „ve věcech“ (Aristoteles), či „po věcech“ - jako rozumem vytvořené (nominalismus). Univerzita (Lat.) - veškerenstvo, souhrn, celek. Zařízení pro vědecké bádání a učení; ve 12. a 13. století sdružení učitelů a studentů (universitas magistrorum et scholarium) do jedné korporace (Boloňa 1119, Paříž 1200); obsahovala 3 fakulty - teologickou, medicinskou a právnickou a jako jejich předstupeň vzdělání filozofické (fak. artistickou); pozdější ‚universitas litterarum‘ označovala celek věd. Upanišady (San.) - posezení u... Závěrečná část hinduistických védů, poučující o tajemné cestě k vykoupení (átman, brahma). Úsia (Řec.) - bytost, duše, podstata, skutečnost. V dogmatice pojem pro vyjádření Božího a Kristova bytí (též hypostase, lat. substantia). Úřad - (lat. officium, munus). Tři ‚úřady‘ Kristovy a pak ‚úřady‘ církve: prorocký (učitelský), kněžský (obětní) a královský (pastýřský). Utilitarismus Z lat. útilis = vhodný, schopný, potřebný. Nauka, jež ztotožňuje dobré s užitečným (pragmatismus). 88

Utr – Ves Utrakvisté Z lat. uter = kdo nebo co ze dvou; utraque = oba. Communio sub utraque specie - přijímání ‚pod obojí způsobou‘, tj. chleba i vína (se zdůrazněním kalicha - kalixtíni, kališníci).

V
Vaganti Z lat. vágus = neumístěný, nejistý. Duchovní bez stálého místa, potulující se, resp. bez řádné ordinace. Valdenští - chudobná církev (pauperes Christi) svolaná lyonským Petrem Valdem na konci 12. století; dodnes činná jako reformační, sociálně cítící společenství v Itálii a též v Jižní Americe. Vánoce (od něm. Weihnachten) - pohansky oslavované noci při zimním slunovratu. Přeneseno na svátek Ježíšova narození (24./25. prosince). Vatikán - papežský palác na Vatikánském pahorku v Římě; Vatikánské město, stát Vatikán. Véda (San.) - vědění, svaté učení. Nejstarší indické nauky (od 15. stol. př.n.l.) dosvědčující náboženství ještě nehierarchizovaně polyteistické a magické; až do minulého století byly védy předávány ústně. Verbální inspirace (Písem) Z lat. verbum = slovo; inspíró = vdechnout. Doslovné vnuknutí Písem (Bible) Bohem (Duchem svatým). Vesper / nešpory Z lat. vesper = soumrak, večer. Večerní klášterní a kněžské modlitební zastavení v rámci hodinek (hore); večerní pobožnost, zvláště a použitím hudby.

89

Ves – Vol Vestfálský mír - mírová smlouva mezi Němci, Francií a Švédskem z r. 1648, jež ukončuje třicetiletou náboženskou válku a upevní nadlouho mezikonfesní poměry. Viaticum Z lat. via = cesta; viáticum = vybavení na cestu. Vysluhování večeře Páně v rámci posledního pomazání umírajících. Vigilie Z lat. vigiló = bdít, nespat. Noční nábožný úkon (modlitební hlídka). Vikář Z lat. vicárius = zástupný, náhradní. Zástupce v úřadu; u evangelíků pomocník faráře v obci, resp. bohoslovec při přípravě v kazatelském semináři, u katolíků kaplan; generální vikář - správní tajemník biskupův; apoštolský vikář - správce území opatřený biskupskými pravomocemi, nežli bude biskup zřízen. Višnu-ismus - vedle šivaismu jeden z hlavních kultů hinduismu. Tento bůh se znázorňuje jako čtyřruký, s vlídným výrazem obličeje vyzařujícím duševní klid. Vize Z lat. videó = vidět. Chtěný nebo spontánní vjem, dočasný změněný stav vědomí umožňující pohled do minulosti, nebo i kupředu (pokud nejde o stav předstíraný, delirantní, patologický). Vokace Z lat. vóx = hlas, volání. V případně kněží se vyžaduje jejich vocatio interna (vnitřní povolání) a v. externa (vnější pověření); v katolicismu se ně kdy mluví o vokaci i v případě přidělení konkrétního úkolu. Voluntarismus Z lat. voló = chtít, přát si; voluntas = vůle, touha. Zdůrazňování úlohy vůle pro víru (františkáni v 13. stol.); upřednostňování vůle před rozumnou úvahou. Vul – Zwi

90

stol. utajované hnutí (lóže). ze setkání buddhismu s taoismem a je zaměřena „k vidění vlastní podstaty“.reformátor staroíránského náboženství založeného na představě souboje dobra se zlem. Latinský překlad Bible pro obecnější užití. Zoroaster / Zarathuštra .l. (od Skopce po Ryby) žije dodnes. Zwingliáni . Jeronýmem. Zvěrokruh . 91 . označující zónu obepínající Zemi (souhvězdí jako panství kosmických ‚živočichů‘). s přísnými očistnými požadavky a předpisy. uvolňování (vyprazdňování) mysli. překonávání jednostranné racionality a integraci hlubinně-psychických vrstev člověka: strnulé tělesné polohy. k nezávislému a zcela bezprostřednímu probuzení a osvícení. dav.Vulgata Z lat. stol. vzájemnou podporu členů a o humanitní aktivity.světonázor a v jistém smyslu náboženské.stoupenci curyšského reformačního proudu s tzv. Představa zvěrokruhu kanonizovaná Řeky kolem r.n. Zrodilo se s osvícenstvím a usiluje o toleranci. a 7. což je přepisem sanskrtského ‚dhjána‘.výraz z mytické kosmologie. pořízený na konci 4. 1926 jako Vulgata clementina. 500 př. Z Zednářství . pozdějším Helvetským vyznáním. Zen Japonská zkratka slova ‚zenna‘ z čínského ‚čchan‘. Značný význam se přikládá aktivizaci těla. jež označuje soustředění ducha a meditaci. jež se v Číně utvářela v 6. Zen je školou. hluboké dýchání. autorizován církví byl ještě tridentským koncilem (1590/92) a nově vyšel v r. vulgus = obecný lid.

-Deuteronomium Dt Jozue Joz Soudců Sd Rút Rt Samuelovy 1S. 2Pa Ezdráš Ezd Nehemjáš Neh Ester Est Jób Jb Žalmy Ž Přísloví Př Kazatel Píseň písní Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Abakuk Sofonjáš Ageus Zacharjáš Malachiáš Kaz Pís Iz Jr Pl Ez Da Oz Jl Am Abd Jon Mi Na Abk Sf Ag Za Mal 92 .Mojžíšova-Exodus Ex 3. 2Kr Paralipomenon (Letopisy) 1Pa.Sestava a zkratky pro knihy křesťanských svatých Písem Starý zákon Pět knih Mojžíšových (M) 1. 2S Královské 1Kr.Mojžíšova-Numeri Nu 5.Mojž.Mojžíšova-Leviticus Lv 4.Mojžíšova-Genesis Gn 2.

Ester. Ezdra-Nehemja. Habakuk. Melachim / Králové. Ketubím (svatá Písma)Tehilím / Žalmy. Dibrej-Hanjamim / Kroniky. Šoftím/Soudci. Trei Asar (Dvanáct proroků) . Mišlej / Přísloví. Šir Haširim / Velepíseň. Zákon) Pět knih Mojžíšových (Pentateuch): Berešit. Nahum. -acharonim (pozdější): Ješajáhu / Izajáš. Zefanja. Jirmejáhu / Jeremjáš. 2Te Timoteovi 1Tm. Secharja. Echa / Nářky Jeremjášovy. Obadja. Šemot. Daniel. Jób. Nebiím (Proroci) -rišonim (dřívější): Jehošua / Jozue. Kohelet / Kazatel. Ámos.Nový zákon Čtyři evangelia podle Matouše Mt Marka Mk Lukáše L Jana J Skutky apoštolské Sk Epištoly Římanům Ř Korintským 1K. Jechezkel / Ezechiel. Šemuel / Samuel. Bemidbar. Joél. 2K Galatským Ga Efezským Ef Filipským Fp Koloským Ko Tesalonickým 1Te. Malachi. 3J Judův list Ju Zjevení Janovo Zj Názvy a pořadí hebrejských biblických knih Tora (Přikázání. 2J. 93 . Mícha. Jóna. 2Pt Janovy listy 1J. Hagaí. Vajíkra. 2Tm Titovi Tt Filemonovi Fm Židům Žd Jakubův list Jk Petrovy listy 1Pt.Hošea. Rut. Debarím.

D.Častější (křesťanské) zkratky a nápisy A.nápis na kříži) KEC = Konference evropských církví / CEC (angl. Melichar. = helvetské vyznání víry (švýcarské. = Deo volente (bude-li Bůh chtít) EKD = Evangelische Kirche in Deutschland (Německá evangelická církev EKU = Evangelische Kirche der Union (Sjednocená evangelická církev v Německu) ERC = Ekumenická rada církví /ECC.) LXX = Septuaginta (překlad hebrejských sv. = Anno Domini (léta Páně . v. = frater (řádový bratr) h. Baltazar CR = Corpus reformatorum (Soubor spisů reformátorů) CR = canonici regulares (řádní kanonikové) CSR = Corpus Sanctissimi Redemptoris (kongregace Nejsvětějšího Vykupitele DG = Dei gratia (Bohu díky) DV / d.našeho letopočtu) ADMG = Ad maiorem Dei gloriam (pro větší slávu Boží) A.) = Fratres minores capucini (řád františkánů-kapucínů) 94 .františkáni) Fr. v. WCC (angl.) LSS = Luterský světový svaz (federace) / LWF (angl. = augšburské vyznání víry (luterské) BMV = Beata Maria Virgo (Blažená Maria Panna) CIC = Codex iuris canonici (Kodex kanonického práva) CMB = Kašpar. kalvínské) IBMV = Institutum Beatae Mariae Virginis (Anglické panny) ICN = In Christi Nomine (ve jménu Kristovu) IHS/JHS = Jesus Hominum Salvator (Ježíš Spasitel lidstva) IND = In nomine Dei/Domini (ve jménu Boha/Páně) INRI = Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (Ježíš Nazaretský král židovský . Písem do řečtiny) NZ = Nový zákon O(FM)C(ap.) FM = Fratres minores (Menší bratří . v.

Francisci (františkánky) OSM = Ordo Servorum Mariae (řád služebníků Mariiných-servíti) P.) STP = sacrae theologiae professor (profesor teologie) Sv. Benedicti (benediktini) OSD = Ordo S.M.heslo reformace) VDM = Verbi Divini minister (služebník Božího slova . Augustini (augustiniáni) OSB = Ordo S. = soror (řádová sestra) SRC = Světová rada církví / WCC (angl.D.I. Kirche Deutschlands (Sjednocená evangelicko-luterská církev v Německu) Vulg. = Vulgata (latinský překlad Bible) WSCF = World Student Christian Federation (Světová federace křesťanských studentů) XP = Christos (řec. = svatý SZ = Starý zákon ThDr. Dominici (dominikánky) OSF = Ordo S.E.duchovenská osoba) RSS = Reformovaný (presbyterní) světový svaz (aliance) / WRA (angl.OCist = Ordo Cisterciensis (řád cisterciáků) OP = Ordo Praedicatorum (řád dominikánů) OSA = Ordo S. iniciály pro Krista) YMCA = Young Men´s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých křesťanů) YWCA = Young Women´s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých žen). / ThD / Dth / DD = různá označení pro doktora teologie V.) SJ = Societas Jesu (jezuité) Sr. = pater (otec) Pa = Paralipomenon (Kniha letopisů ve Starém zákoně) Rev = Reverend (ctihodný . = Verbum Dei manet in aeternum (Slovo boží trvá na věky .-Luth.duchovní) VELKD = Vereinigte Ev. 95 .

Atd. 1994 Praha Lexikon východní moudrosti (Bern – München – Wien).. 1984.Při náročnější potřebě naleznou se výklady slov a pojmů ve standardních slovnících (lexikonech): Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) Sacramentum mundi – Theologisches Lexikon für die Praxis (SM) Taschenlexikon Religion und Theologie (TRT) Theologische Realenzyklopädie (TRE) – též anglicky The new international dictionary of the Christian Church (IDCC) The Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC) Lexikon náboženství (König. Waldenfels). 1987 Freiburg/Br. 1996 Olomouc – Praha The Penguin Dictionary of Religions (Hinnells). 96 .