PRIJEDLOG Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br.

101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2010. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Predlaže se Hrvatskim šumama d.o.o., s obzirom na vrlo teško stanje u drvoprerađivačkom sektoru, da sklopi posebne ugovore ili sporazume s gospodarskim subjektima koji su u mogućnosti ponuditi sredstva osiguranja za podmirenje, kako starih, tako i novih obveza za isporučenu sirovinu (bankarske garancije, zasnivanje fiducija i založnog prava na nekretninama trgovačkih društava i nekretninama vlasnika trgovačkih društava, cesije i slično), kao i mogućnost podmirenja dijela dugovanja kupnjom nekretnina, a čime će se omogućiti isporuka novih roba i minimalna razina proizvodnje i zaposlenosti. Posebni ugovori odnosno sporazumi kao i podmirenje dugovanja kupnjom nekretnina iz prethodnog stavka ove točke, mogu se sklapati, odnosno ostvarivati do stjecanja uvjeta za sklapanje redovnih godišnjih ugovora. Posebni ugovori, odnosno sporazumi mogu se sklopiti s gospodarskim subjektima koji su u poteškoće došli isključivo zbog utjecaja globalne ekonomske krize i koji svojim bonitetom dokažu da će moći podmirivati preuzete obveze. 2. Zadužuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za provedbu Natječaja za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, u ukupnom iznosu od 65.000.000,00 kuna.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl. iur.