Godin

na XVII
Utoorak, 9. srpnjaa/jula 2013. god
dine

Broj/Број

54 

Годинна XVII
Уторак,
У
9. јулла 2013. годин
нe
ISSN
N 1512-7494 - hrvatski jezik
srpski jezik
ISSN
N 1512-7508 ISSN
N 1512-7486 - bosanski jezik

VIJEĆE
E MINISTAR
RA
BOSNE I HERCEGOV
H
VINE
686

Temeljeem članka 17. Zakona o fin
nanciranju instiitucija
Bosne i Herceegovine ("Službbeni glasnik BiiH", br. 61/04, 449/02,
42/12, 87/12 i 32/13), člankaa 13. stavka (2) Zakona o Prorračunu
odnih obveza B
Bosne i
institucija Boosne i Hercegovvine i međunaro
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH"", broj
100/12), Oddluke o prijjenosu ovlastti predsjedate lju i
zamjenicima predsjedateljja Vijeća ministara
m
Bossne i
Hercegovine za interventnno korištenje proračunske
p
prričuve
("Službeni gllasnik BiH", broj
b
10/13) i Odluke
O
o utvrđiivanju
kriterija za korištenje sreddstava iz interrventne proraččunske
pričuve brojj 01-02-1-21008-1/13 od 31.01.2013.
3
goodine,
zamjenik predsjedatelja Vijeeća ministara Bosne
B
i Herceggovine
donio je

OD
DLUKU

RVENTNOM KORIŠTENJU
U SREDSTAV
VA
O INTER
TE
EKUĆE PROR
RAČUNSKE PRIČUVE
P
Č
Članak
1.
(Preddmet Odluke)
Odobravvaju se sredstvva za interventn
no korištenje ttekuće
proračunske ppričuve Proračuuna institucija Bosne
B
i Herceggovine
i međunarodnnih obveza Bossne i Hercegovine za 2013. goodinu,
u iznosu od 11.900 KM Stevvi Petkoviću iz Banje Luke, u svrhu
jednokratne ppomoći zbog tešškog materijaln
nog stanja.
Č
Članak
2.
(Mjerodavnnost za realizacciju)
Za reallizaciju ove Odluke
O
zadužeeno je Ministtarstvo
financija i trrezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakoonu o
financiranju iinstitucija Bosnne i Hercegovin
ne, a uplatu će izzvršiti
na žiro račun Steve Petkovićća.

Članak 3.
(Stupanje naa snagu)
Ova odluka stu
upa na snagu ddanom donošen
nja i objavljuje
"
glaasniku BiH".
se u "Službenom
Broj 01-50-3-605
55-2/13
2. srpnja 2013. godine
02
Sarajevo

Zamjenik preedsjedatelja
Vijeća miniistara BiH
Dr. Nikola Špirić,
Š
v. r.

На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговвине ("Служб
бени гласник
9/09, 42/12, 87//12 и 32/13), члана
ч
13. став
БиХ"", бр. 61/04, 49
(2) Закона
З
о Буџеету институциј
ија Босне и Херцеговине и
међу
ународних обаавеза Босне и Херцегови
ине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ
Х", број 100/1
12), Одлуке о
прен
носу овлашћеења предсједдавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета
С
минист
стара Босне и Херцеговине
за ин
нтервентно ко
оришћење буџџетске резервее ("Службени
гласн
ник БиХ", број
б
10/13) и Одлуке о утврђивању
критеријума за коришћење
к
ссредстава из интервентне
д 31.01.2013.
буџетске резерве број 01-02-11-2108-1/13 од
године, замјеник предсједавајуће
п
ег Савјета мин
нистара Босне
рцеговине дон
нио је
и Хер

ОДЛУК
КУ

О ИНТЕРВЕНТ
ТНОМ КОРИ
ИШЋЕЊУ СРЕ
ЕДСТАВА
ТЕКУ
УЋЕ БУЏЕТС
СКЕ РЕЗЕРВЕ
Е
Члан 11.
(Предмет Од
Одлуке)
Одобравају се
с средства заа интервентно
о коришћење
текућ
ће буџетске резерве Буџеета институци
ија Босне и
Херц
цеговине и међ
ђународних оббавеза Босне и Херцеговине
за 20
013. годину, у износу од 1.9000 КМ Стеви Петковићу
П
из

Broj 54 - Stranica 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Бање Луке, у сврху једнократне помоћи због тешког
материјалног стања.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на жиро рачун Стеве Петковића.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-50-3-6055-2/13
02. јула 2013. године
Сарајево

Замјеник предсједавајућег
Савјета министара БиХ
Др Никола Шпирић, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12), Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13) i Odluke o utvrđivanju
kriterija za korištenje sredstava iz interventne budžetske rezerve
broj 01-02-1-2108-1/13 od 31.01.2013. godine, zamjenik
predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio
je

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u
iznosu od 1.900 KM Stevi Petkoviću iz Banje Luke, u svrhu
jednokratne pomoći zbog teškog materijalnog stanja.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Steve Petkovića.
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-3-6055-2/13
02. jula 2013. godine
Sarajevo

687

Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj

Utorak, 9. 7. 2013.

100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
u iznosu od 3.000,00 KM Organizacionom odboru za
obilježavanje 18. godišnjice genocida nad Bošnjacima
Srebrenice "Zaštićene zone UN-a", u svrhu jednokratne
financijske potpore.
Članak 2.
(Mjerodavnost za realiziranje)
Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na račun proračuna općine Srebrenica (za posebne namjene).
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-2-18385/13
27. lipnja 2013. godine
Sarajevo

Zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег
Савјета министара Босне и Херцеговине донио је

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину, у износу од 3.000,00 КМ Организационом
одбору за обиљежавање 18. годишњице геноцида над
Бошњацима Сребренице "Заштићене зоне УН-а", у сврху
једнократне финансијске помоћи.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на рачун буџета општине
Сребреница (за посебне намјене).

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-50-2-18385/13
27. јуна 2013. године
Сарајево

Замјеник предсједавајућег
Савјетa министара БиХ
Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM Organizacionom odboru za
obilježavanje 18. godišnjice genocida nad Bošnjacima
Srebrenice "Zaštićene zone UN-a", u svrhu jednokratne
finansijske pomoći.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na račun budžeta opštine Srebrenica (za posebne namjene).
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-2-18385/13
27. juna 2013. godine
Sarajevo

688

Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Broj 54 - Stranica 3

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
u iznosu od 2.000,00 KM Udruženju "Majke enklave
Srebrenica i Žepa" iz Sarajeva, u svrhu jednokratne financijske
potpore za rad Udruženja.
Članak 2.
(Mjerodavnost za realiziranje)
Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Udruženja "Majke enklave Srebrenica i Žepa".
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-2-18673/13
27. lipnja 2013. godine
Sarajevo

Zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем, и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег
Савјета министара Босне и Херцеговине донио је

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину, у износу од 2.000,00 КМ Удружењу "Мајке
енклаве Сребреница и Жепа", у сврху једнократне
финансијске помоћи за рад Удружења.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на текући рачун Удружења "Мајке
енклаве Сребреница и Жепа".

Broj 54 - Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-50-2-18673/13
27. јуна 2013. године
Сарајево

Замјеник предсједавајућег
Савјета министара БиХ
Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM Udruženju "Majke enklave Srebrenica i
Žepa" iz Sarajeva, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za
rad Udruženja.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Udruženja "Majke enklave Srebrenica i Žepa".
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-2-18673/13
27. juna 2013. godine
Sarajevo

689

Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Utorak, 9. 7. 2013.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
u iznosu od 5.000,00 KM "Savezu udruženja antifašista i
boraca narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo" iz
Sarajeva, u svrhu jednokratne financijske potpore za rad
Udruženja.
Članak 2.
(Mjerodavnost za realiziranje)
Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na račun "Saveza udruženja antifašista i boraca
narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo".
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-2-23666/13
28. lipnja 2013. godine
Sarajevo

Zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег
Савјета министара Босне и Херцеговине донио је

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину, у износу од 5.000,00 КМ "Савезу
удружења антифашиста и бораца народноослободилачког
рата у Кантону Сарајево", у сврху једнократне финансијске
помоћи за рад Удружења.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на рачун "Савеза удружења
антифашиста и бораца народноослободилачког рата у
Кантону Сарајево".

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-50-2-23666/13
28. јуна 2013. године
Сарајево

Замјеник предсједавајућег
Савјета министара БиХ
Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u
iznosu od 5.000,00 KM "Savezu udruženja antifašista i boraca
narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo" iz Sarajeva, u
svrhu jednokratne finansijske pomoći za rad Udruženja.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na račun "Saveza udruženja antifašista i boraca
narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo".
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-2-23666/13
28. juna 2013. godine
Sarajevo

Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

690

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 28. svibnja 2013. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA
ZA VIJEĆE ZA REGIONALNU SURADNJU I PROCES
SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI
1. Željko Jerkić - državni službenik u Ministarstvu vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, imenuje se za Nacionalnog
koordinatora za Vijeće za regionalnu suradnju (RCC) i
Proces suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP).

2.

3.

4.

Broj 54 - Stranica 5

Nacionalni koordinator iz točke 1. ovog Rješenja
najmanje jedanput godišnje izvještava Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine o obavljenim poslovima
koordinacije, te traži instrukcije za postupanje.
Troškovi poslova, koordinacije padaju na teret Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine, o čemu posebnim
rješenjem odlučuje Generalni tajnik Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 135/13
28. svibnja 2013. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне
и Херцеговине, на 51. сједници одржаној 28. маја 2013.
године, донио је

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ КООРДИНАТОРА
ЗА САВЈЕТ ЗА РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ПРОЦЕС
САРАДЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
1. Жељко Јеркић - државни службеник у Министарству
спољних послова Босне и Херцеговине, именује се за
Националног координатора за Савјет за регионалну
сарадњу (RСС) и Процес сарадње у Југоисточној
Европи (SЕЕСР).
2. Национални координатор из тачке 1. овог Рјешења
најмање једанпут годишње извјештава Савјет
министара Босне и Херцеговине о обављеним
пословима координације, те тражи инструкције за
поступање.
3. Трошкови послова координације падају на терет
Савјета министара Босне и Херцеговине, о чему
посебним рјешењем одлучује Генерални секретар
Савјета министара Босне и Херцеговине.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 135/13
28. маја 2013. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Вјекослав Беванда, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 28. maja 2013. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA
ZA VIJEĆE ZA REGIONALNU SARADNJU I PROCES
SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI
1. Željko Jerkić - državni službenik u Ministarstvu vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, imenuje se za Nacionalnog
koordinatora za Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) i
Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).
2. Nacionalni koordinator iz tačke 1. ovog Rješenja
najmanje jedanput godišnje izvještava Vijeće ministara

Broj 54 - Stranica 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Bosne i Hercegovine o obavljenim poslovima
koordinacije, te traži instrukcije za postupanje.
Troškovi poslova koordinacije padaju na teret Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine, o čemu posebnim
rješenjem odlučuje Generalni sekretar Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

3.

4.

VM broj 135/13
28. maja 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

691

Na temelju članka 5. stavak (3) Zakona o policijskim
službenicima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12) i
članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 49.
sjednici održanoj 8. svibnja 2013. godine, usvojilo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLICIJSKOJ
ISKAZNICI I POLICIJSKOJ ZNAČKI
Članak 1.
U Pravilniku o policijskoj iskaznici i policijskoj znački
("Službeni glasnik BiH", br. 20/05, 92/05 i 76/06), članak 2.
mijenja se i glasi:
"Članak 2.
Iskaznica i značka izdaju se policijskim službenicima
Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
GPBiH), Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem
tekstu: SIPA) i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija).".
Članak 2.
U članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:
"Slovna oznaka identifikacijskog broja za policijske
službenike GPBiH je A, SIPA-e je E, a Direkcije je J.".
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 136/13
8. svibnja 2013. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, v. r.

На основу члана 5. став (3) Закона о полицијским
службеницима Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09
и 7/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне
и Херцеговине, на 49. сједници одржаној 8. маја 2013.
године, усвојио је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОЛИЦИЈСКОЈ
ЛЕГИТИМАЦИЈИ И ПОЛИЦИЈСКОЈ ЗНАЧКИ
Члан 1.
У Правилнику о полицијској легитимацији и
полицијској значки ("Службени гласник БиХ", бр. 20/05,
92/05 и 76/06), члан 2. мијења се и гласи:

Utorak, 9. 7. 2013.

Члан 2.
Легитимација и значка издају се полицијским
службеницима Граничне полиције Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: ГПБиХ), Државне агенције за истраге и
заштиту (у даљем тексту: СИПА) и Дирекције за
координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Дирекција).".
"Члан 2.
У члану 3. став 5. мијења се и гласи:
"Словна ознака идентификационог броја за
полицијске службенике ГПБиХ је А, СИПА-е је Е, а
Дирекције је Ј.".
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 136/13
8. маја 2013. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Вјекослав Беванда, с. р.

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o policijskim
službenicima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12) i
člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 49.
sjednici održanoj 8. maja 2013. godine, usvojilo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLICIJSKOJ
ISKAZNICI I POLICIJSKOJ ZNAČKI
Član 1.
U Pravilniku o policijskoj iskaznici i policijskoj znački
("Službeni glasnik BiH", br. 20/05, 92/05 i 76/06), član 2.
mijenja se i glasi:
"Član 2.
Iskaznica i značka izdaju se policijskim službenicima
Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
GPBiH), Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu:
SIPA) i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Direkcija).".
Član 2.
U članu 3. stav 5. mijenja se i glasi:
"Slovna oznaka identifikacionog broja za policijske
službenike GPBiH je A, SIPA-e je E, a Direkcije je J.".
Član 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 136/13
8. maja 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
692

Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), čl. 1. i 2. i
članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH",
br. 32/02 i 102/09) i članka 8. stavak 2. Zakona o uplatama na
jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH",

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

br. 55/04, 34/07 i 49/09), ravnatelj Uprave za neizravno
oporezivanje donosi

UPUTU

O IZMJENAMA I DOPUNI UPUTE ZA PRIMJENU
INFORMATIČKOG PROGRAMA RAČUN
Članak 1.
U Uputi za primjenu informatičkog programa Račun
("Službeni glasnik BiH", broj 19/11), u članku 6. stavak (1)
vrše se sljedeće izmjene:
u točki a) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) po osnovi podataka iz Specifikacije o naplati
neizravnih poreza za robu prijavljenu usmenim
putem (CPD), (u daljnjem tekstu: Specifikacija
CPD),"
u točki b) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) po osnovi podataka iz Specifikacije CPD),"
u točki c) "alineja 3) i 4)" brišu se,
"dosadašnje alineje 5) do 12) postaju alinejom 3) do
10),"
u točki d) iza alineje 3) dodaje se nova alineja 4)
koja glasi:
"4) po osnovi prihoda koji se uplaćuju na račune iz
Odjeljka II točke 2. Pravilnika, a iz nadležnosti
su praćenja Sektora za poreze,"
iza točke g) dodaje se nova točka h) koja glasi:
"h) Grupa za procedure Odsjeka za carine nadležna je za
knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda po
odluci donijetoj u upravnom postupku iz njene
nadležnosti."
Članak 2.
U članku 8. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Grupa za procedure Odsjeka za carine nadležna je za
knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda po odluci
donijetoj u upravnom postupku iz njene nadležnosti."
Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
"Članak 10.
(Knjigovodstveno evidentiranje obračuna i uplate neizravnih
poreza za robu prijavljenu usmenim putem)
(1) Prema članku 16. Upute o carinskom postupku u
putničkom prometu broj 01-02-2- 1127/13 od 16.04.2013.
godine i Objašnjenja o provođenju carinskog postupka
naplate neizravnih poreza za robu prijavljenu usmenim
putem (CPD) u informatičkom podsustavu ExDisc 2011,
CPD se knjigovodstveno evidentira u elektronskom
Kontrolniku CPD. Uplata prihoda po toj osnovi evidentira
se u istoj aplikaciji upisivanjem "K broja" iz internog
informatičkog programa Račun, nakon knjigovodstvenog
evidentiranja obračuna i uplate istih prihoda u ovom
programu.
(2) Specifikacija CPD tiska se u tri primjerka i potpisuje od
strane postupajućih carinskih službenika (primio i
predao), od kojih:
a) jedan primjerak zadržava službenik koji je predao
novac i odlaže u registrator Kontrolnik CPD,
b) drugi primjerak zadržava službenik koji je primio
novac i isti prilaže uz blagajničko izvješće kao
dokaz pologa novca u blagajnu,
c) treći
primjerak
služi
za
knjigovodstveno
evidentiranje u informatičkom programu Račun.
(3) Carinska ispostava, odnosno carinski referat na graničnom
prijelazu nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje
obračunatih prihoda po osnovu neizravnih poreza za robu
prijavljenu usmenim putem (CPD) u internom

Broj 54 - Stranica 7

informatičkom programu Račun, a prema podatcima iz
Specifikacije CPD.
(4) Organizacijska jedinica iz stavka (3) ovoga članka vrši
knjiženje zaduženja u interni informatički program Račun
prema podatcima iz Specifikacije CPD, kako slijedi:
a) datum zaduženja je datum koji se nalazi ispod
naslova Specifikacije CPD,
b) broj u gornjem desnom kutu Specifikacije CPD
sastoji se iz tri dijela (naprimjer: 2013-94161-26), u
kojem prvi dio broja predstavlja godinu nastanka
duga, drugi - srednji dio broja predstavlja
proračunsku organizaciju koja je izvršila naplatu
neizravnih poreza po CPD, a treći dio broja
predstavlja redni broj Specifikacije CPD i
predstavlja broj dokumenta organizacijske jedinice,
te se:
1) zadužuje identifikacijski broj organizacijske
jedinice iz Priloga broj 1. ove Upute, sukladno
podatku: proračunska organizacija iz srednjeg
dijela broja u gornjem desnom kutu
Specifikacije CPD,
2) kao broj dokumenta unosi: posljednji broj,
odnosno treći dio broja u gornjem desnom kutu
Specifikacije CPD,
c) tabela u prvom dijelu Specifikacije CPD sadrži
podatke iz CPD,
d) u internom informatičkom programu Račun vrši se
knjiženje zaduženja za iznos u koloni "Ukupno Neizravni porezi", koji se nalazi ispod tabele iz
točke c) ovoga stavka.
(5) Carinska ispostava ili carinski referat na graničnom
prijelazu obvezan je svakodnevno voditi dnevnik blagajne
o uplati neizravnih poreza za robu prijavljenu usmenim
putem, prema podatcima iz Specifikacije CPD i gotovinu
prikupljenu određenog dana zbirno polagati, po vrsti
prihoda, na jedan od računa iz Odjeljka II točka 2.
Pravilnika, istog a najkasnije narednog radnog dana.
(6) Prilikom pologa gotovine, platni nalog popunjava se
pojedinačno za svaku vrstu prihoda neizravnih poreza iz
Specifikacije CPD, a u polju platnog naloga "Broj
poreznog
obveznika"
upisuje
se
odgovarajući
identifikacijski broj carinske ispostave ili carinskog
referata na graničnom prijelazu koji vrši polog gotovine
(JIB) iz Priloga broj 1. ove Upute, shodno podatku
"proračunska organizacija" iz srednjeg dijela broja u
gornjem desnom kutu Specifikacije CPD.
(7) Carinski referat na graničnom prijelazu koji nema mrežnu
komunikaciju sa Glavnim uredom Uprave za neizravno
oporezivanje, sačinjava blagajničko izvješće i sa drugim
primjerkom Potvrde o naplati neizravnih poreza za robu
prijavljenu usmenim putem na pisanom tiskanom obrascu
(primjerak plave boje), obvezno dostavlja carinskoj
ispostavi kojoj organizacijski pripada, a koja iste
naknadno evidentira u Kontrolnik CPD i u interni
informatički program Račun.
(8) Ukoliko dnevni priliv gotovine ne prelazi 200,00
konvertibilnih maraka, a carinska ispostava odnosno
carinski referat na graničnom prijelazu je udaljen od
filijale banke ili pošte 15 i više kilometara, uplata
gotovine vrši se najkasnije u roku od pet radnih dana.
(9) Dnevnik blagajne obvezno se vodi i za svaki prihod
uplaćen gotovinom te na temelju obračuna za određeni
dan, novac se polaže na jedan od računa iz Odjeljka II
točka 2. Pravilnika, a najkasnije narednog radnog dana.
(10) U slučaju nemogućnosti automatskog uparenja uplate,
Odsjeku za pružanje usluga u Regionalnom centru kojem

Broj 54 - Stranica 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH

pripada, nadležna organizacijska jedinica Odsjeka za
carine podnosi zahtjev za uparenje pogrešne uplate, u
prilogu kojeg dostavlja kopije Specifikaciju CPD i
uplatnica po istoj.
(11) Administrativna taksa, prikazana u Specifikaciji CPD,
evidentira se u blagajnički dnevnik i polaže na jedan od
računa Jedinstvenog računa Trezora BiH prema Naredbi o
uplatnim računima za administrativne takse, a u polju
platnog naloga "Broj poreznog obveznika" upisuje se
odgovarajući identifikacijski broj carinske ispostave ili
carinskog referata na graničnom prijelazu koji vrši polog
pazara (JIB) iz Priloga broj 1. ove Upute, sukladno
podatku "proračunska organizacija" iz srednjeg dijela
broja u gornjem desnom kutu Specifikacije CPD. Prihod
po osnovi iste ne evidentira se u interni informatički
program Račun."
Članak 4.
Ova Uputa stupa na snagu danom stupanja na snagu
Upute o carinskom postupku u putničkom prometu, broj 01-022-1127/13 od 16.04.2013. godine, a bit će objavljena u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-1480-1/13
19. lipnja 2013. godine
Banja Luka

Ravnatelj
Dr. Miro Džakula, v. r.

На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно
опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05), чл. 1. и
2. и члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник
БиХ", бр. 32/02 и 102/09) и члана 8. став 2. Закона о
уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода
("Службени гласник БиХ", бр. 55/04, 34/07 и 49/09),
директор Управе за индиректно опорезивање доноси

УПУТСТВО

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УПУТСТВА ЗА
ПРИМЈЕНУ ИНФОРМАЦИОНОГ ПРОГРАМА
РАЧУН
Члан 1.
У Упутству за примјену информационог програма
Рачун ("Службени гласник БиХ", број 19/11), у члану 6.
став (1) врше се сљедеће измјене:
у тачки а) алинеја 2) мијења се и гласи:
"2) по основу података из Спецификације о наплати
индиректних пореза за робу пријављену усменим
путем (ЦПД), (у даљем тексту: Спецификација
ЦПД),"
у тачки б) алинеја 2) мијења се и гласи:
"2) по основу података из Спецификације ЦПД),"
у тачки ц) "алинеја 3) и 4)" бришу се,
"досадашње алинеје 5) до 12) постају алинејом 3) до
10),"
у тачки д) иза алинеје 3) додаје се нова алинеја 4)
која гласи:
"4) по основу прихода који се уплаћују на рачуне из
Одјељка II тачке 2. Правилника, а из
надлежности су праћења Сектора за порезе,"
иза тачке г) додаје се нова тачка х) која гласи:
"х) Група за процедуре Одсјека за царине надлежна
је за књиговодствено евидентирање обрачуна
прихода по одлуци донијетој у управном
поступку из њене надлежности."
Члан 2.
У члану 8. став (1) мијења се и гласи:

Utorak, 9. 7. 2013.

"(1) Група за процедуре Одсјека за царине надлежна је за
књиговодствено евидентирање обрачуна прихода по
одлуци донијетој у управном поступку из њене
надлежности."
Члан 3.
Члан 10. мијења се и гласи:
"Члан 10.
(Књиговодствено евидентирање обрачуна и уплате
индиректних пореза за робу пријављену усменим путем)
(1) Према члану 16. Упутства о царинском поступку у
путничком промету број 01- 02-2-1127/13 од
16.04.2013. године и Објашњења о провођењу
царвдског поступка наплате индиректних пореза за
робу пријављену усменим путем (ЦПД) у
информационом подсистему Ех Disc 2011, ЦПД се
књиговодствено
евидентира
у
електронском
Контролнику ЦПД. Уплата прихода по том основу
евидентира се у истој апликацији уписивањем "К
броја" из интерног информационог програма Рачун,
након књиговодственог евидентирања обрачуна и
уплате истих прихода у овом програму.
(2) Спецификација ЦПД штампа се у три примјерка и
потписује од стране поступајућих царинских
службеника (примио и предао), од којих:
а) један примјерак задржава службеник који је
предао новац и одлаже у регистратор
Контролник ЦПД,
б) други примјерак задржава службеник који је
примио новац и исти прилаже уз благајнички
извјештај као доказ полога новца у благајну,
ц) трећи примјерак служи за књиговодствено
евидентирање у информационом програму
Рачун.
(3) Царинска испостава, односно царински реферат на
граничном прелазу надлежан је за књиговодствено
евидентирање обрачунатих прихода по основу
индиректних пореза за робу пријављену усменим
путем (ЦПД) у интерном информационом програму
Рачун, а према подацима из Спецификације ЦПД.
(4) Организациона јединица из става (3) овог члана врши
књижење задужења у интерни информациони програм
Рачун према подацима из Спецификације ЦПД, како
слиједи:
а) датум задужења је датум који се налази испод
наслова Спецификације ЦПД,
б) број у горњем десном углу Спецификације ЦПД
састоји се из три дијела (напримјер: 2013-9416126), у којем први дио броја представља годину
настанка дуга, други - средњи дио броја
представља буџетску организацију која је
извршила наплату индиректних пореза по ЦПД,
а трећи дио броја представља редни број
Спецификације ЦПД и представља број
документа организационе јединице, те се:
1) задужује
идентификациони
број
организационе јединице из Прилога број 1.
овог Упутства, сходно податку: буџетска
организација из средњег дијела броја у
горњем десном углу Спецификације ЦПД,
2) као број документа уноси: посљедњи број,
односно трећи дио броја у горњем десном
углу Спецификације ЦПД,
ц) табела у првом дијелу Спецификације ЦПД
садржи податке из ЦПД,

Utorak, 9. 7. 2013.
д)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

у интерном информационом програму Рачун
врши се књижење задужења за износ у колони
"Укупно - Индиректни порези", који се налази
испод табеле из тачке ц) овог става.
(5) Царинска испостава или царински реферат на
граничном прелазу обавезан је свакодневно водити
дневник благајне о уплати индиректних пореза за
робу пријављену усменим путем, према подацима из
Спецификације ЦПД и готовину прикупљену
одређеног дана збирно полагати, по врсти прихода, на
један од рачуна из Одјељка II тачка 2. Правилника,
истог а најкасније наредног радног дана.
(6) Приликом полога готовине, платни налог попуњава се
појединачно за сваку врсту прихода индиректних
пореза из Спецификације ЦПД, а у пољу платног
налога "Број пореског обвезника" уписује се
одговарајући идентификациони број царинске
испоставе или царинског реферата на граничном
прелазу који врши полог готовине (ЈИБ) из Прилога
број 1. овог Упутства, сходно податку "'буџетска
организација" из средњег дијела броја у горњем
десном углу Спецификације ЦПД.
(7) Царински реферат на граничном прелазу који нема
мрежну комуникацију са Главном канцеларијом
Управе за индиректно опорезивање, сачињава
благајнички извјештај и са другим примјерком
Потврде о наплати индиректних пореза за робу
пријављену усменим путем на писаном штампаном
обрасцу (примјерак плаве боје), обавезно доставља
царинској испостави којој организационо припада, а
која исте накнадно евидентира у Контролник ЦПД и у
интерни информациони програм Рачун.
(8) Уколико дневни прилив готовине не прелази 200,00
конвертибилних марака, а царинска испостава
односно царински реферат на граничном прелазу је
удаљен од филијале банке или поште 15 и више
километара, уплата готовине врши се најкасније у
року од пет радних дана.
(9) Дневник благајне обавезно се води и за сваки приход
уплаћен готовином те на основу обрачуна за одређени
дан, новац се полаже на један од рачуна из Одјељка II
тачка 2. Правилника, а најкасније наредног радног
дана.
(10) У случају немогућности аутоматског упарења уплате,
Одсјеку за пружање услуга у Регионалном центру
којем припада, надлежна организациона јединица
Одсјека за царине подноси захтјев за упарење
погрешне уплате, у прилогу којег доставља копије
Спецификацију ЦПД и уплатница по истој.
(11) Административна такса, приказана у Спецификацији
ЦПД, евидентира се у благајнички дневник и полаже
на један од рачуна Јединственог рачуна Трезора БиХ
према
Наредби
о
уплатним
рачунима
за
административне таксе, а у пољу платног налога "Број
пореског обвезника" уписује се одговарајући
идентификациони број царинске испоставе или
царинског реферата на граничном прелазу који врши
полог пазара (ЈИБ) из Прилога број 1. овог Упутства,
сходно податку "буџетска организација" из средњег
дијела броја у горњем десном углу Спецификације
ЦПД. Приход по основу исте не евидентира се у
интерни информациони програм Рачун."
Члан 4.
Ово Упутство ступа на снагу даном ступања на снагу
Упутства о царинском поступку у путничком промету, број

Broj 54 - Stranica 9

01-02-2-1127/13 од 16.04.2013. године, а биће објављено у
"Службеном гласнику БиХ".
Број 01- 02-2-1480-1/13
19. јуна 2013. године
Бања Лука

Директор
Др Миро Џакула, с. р.

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), čl. 1. i 2. i
člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br.
32/02 i 102/09) i člana 8. stav 2. Zakona o uplatama na
jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH",
br. 55/04, 34/07 i 49/09), direktor Uprave za indirektno
oporezivanje donosi

UPUTSTVO

O IZMJENAMA I DOPUNI UPUTSTVA ZA PRIMJENU
INFORMACIONOG PROGRAMA RAČUN
Član 1.
U Uputstvu za primjenu informacionog programa Račun
("Službeni glasnik BiH", broj 19/11), u članu 6. stav (1) vrše se
sljedeće izmjene:
u tački a) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) po osnovu podataka iz Specifikacije o naplati
indirektnih poreza za robu prijavljenu usmenim
putem (CPD), (u daljem tekstu: Specifikacija
CPD),"
u tački b) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) po osnovu podataka iz Specifikacije CPD),"
u tački c) "alineja 3) i 4)" brišu se,
"dosadašnje alineje 5) do 12) postaju alinejom 3) do
10),"
u tački d) iza alineje 3) dodaje se nova alineja 4)
koja glasi:
"4) po osnovu prihoda koji se uplaćuju na račune
iz Odjeljka II tačke 2. Pravilnika, a iz
nadležnosti su praćenja Sektora za poreze,"
iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:
"h) Grupa za procedure Odsjeka za carine nadležna je za
knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda po
odluci donijetoj u upravnom postupku iz njene
nadležnosti."
Član 2.
U članu 8. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Grupa za procedure Odsjeka za carine nadležna je za
knjigovodstveno evidentiranje obračuna prihoda po odluci
donijetoj u upravnom postupku iz njene nadležnosti."
Član 3.
Član 10. mijenja se i glasi:
"Član 10.
(Knjigovodstveno evidentiranje obračuna i uplate indirektnih
poreza za robu prijavljenu usmenim putem)
(1) Prema članu 16. Uputstva o carinskom postupku u
putničkom prometu broj 01-02-2-1127/13 od 16.04.2013.
godine i Objašnjenja o provođenju carinskog postupka
naplate indirektnih poreza za robu prijavljenu usmenim
putem (CPD) u informacionom podsistemu ExDisc 2011,
CPD se knjigovodstveno evidentira u elektronskom
Kontrolniku CPD. Uplata prihoda po tom osnovu
evidentira se u istoj aplikaciji upisivanjem "K broja" iz
internog informacionog programa Račun, nakon
knjigovodstvenog evidentiranja obračuna i uplate istih
prihoda u ovom programu.

Broj 54 - Stranica 10
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Specifikacija CPD štampa se u tri primjerka i potpisuje od
strane postupajućih carinskih službenika (primio i
predao), od kojih:
a) jedan primjerak zadržava službenik koji je predao
novac i odlaže u registrator Kontrolnik CPD,
b) drugi primjerak zadržava službenik koji je primio
novac i isti prilaže uz blagajnički izvještaj kao dokaz
pologa novca u blagajnu,
c) treći
primjerak
služi
za
knjigovodstveno
evidentiranje u informacionom programu Račun.
Carinska ispostava, odnosno carinski referat na graničnom
prelazu nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje
obračunatih prihoda po osnovu indirektnih poreza za robu
prijavljenu usmenim putem (CPD) u internom
informacionom programu Račun, a prema podacima iz
Specifikacije CPD.
Organizaciona jedinica iz stava (3) ovog člana vrši
knjiženje zaduženja u interni informacioni program Račun
prema podacima iz Specifikacije CPD, kako slijedi:
a) datum zaduženja je datum koji se nalazi ispod
naslova Specifikacije CPD,
b) broj u gornjem desnom uglu Specifikacije CPD
sastoji se iz tri dijela (naprimjer: 2013-94161-26), u
kojem prvi dio broja predstavlja godinu nastanka
duga, drugi - srednji dio broja predstavlja budžetsku
organizaciju koja je izvršila naplatu indirektnih
poreza po CPD, a treći dio broja predstavlja redni
broj Specifikacije CPD i predstavlja broj dokumenta
organizacione jedinice, te se:
1) zadužuje identifikacioni broj organizacione
jedinice iz Priloga broj 1. ovog Uputstva,
shodno podatku: budžetska organizacija iz
srednjeg dijela broja u gornjem desnom uglu
Specifikacije CPD,
2) kao broj dokumenta unosi: posljednji broj,
odnosno treći dio broja u gornjem desnom uglu
Specifikacije CPD,
c) tabela u prvom dijelu Specifikacije CPD sadrži
podatke iz CPD,
d) u internom informacionom programu Račun vrši se
knjiženje zaduženja za iznos u koloni "Ukupno Indirektni porezi", koji se nalazi ispod tabele iz tačke
c) ovog stava.
Carinska ispostava ili carinski referat na graničnom
prijelazu obavezan je svakodnevno voditi dnevnik
blagajne o uplati indirektnih poreza za robu prijavljenu
usmenim putem, prema podacima iz Specifikacije CPD i
gotovinu prikupljenu određenog dana zbirno polagati, po
vrsti prihoda, na jedan od računa iz Odjeljka II tačka 2.
Pravilnika, istog a najkasnije narednog radnog dana.
Prilikom pologa gotovine, platni nalog popunjava se
pojedinačno za svaku vrstu prihoda indirektnih poreza iz
Specifikacije CPD, a u polju platnog naloga "Broj
poreznog
obveznika"
upisuje
se
odgovarajući
identifikacioni broj carinske ispostave ili carinskog
referata na graničnom prijelazu koji vrši polog gotovine
(JIB) iz Priloga broj 1. ovog Uputstva, shodno podatku
"budžetska organizacija" iz srednjeg dijela broja u
gornjem desnom uglu Specifikacije CPD.
Carinski referat na graničnom prijelazu koji nema mrežnu
komunikaciju sa Glavnom kancelarijom Uprave za
indirektno oporezivanje, sačinjava blagajnički izvještaj i
sa drugim primjerkom Potvrde o naplati indirektnih
poreza za robu prijavljenu usmenim putem na pisanom
štampanom obrascu (primjerak plave boje), obavezno
dostavlja carinskoj ispostavi kojoj organizaciono pripada,

Utorak, 9. 7. 2013.

a koja iste naknadno evidentira u Kontrolnik CPD i u
interni informacioni program Račun.
(8) Ukoliko dnevni priliv gotovine ne prelazi 200,00
konvertibilnih maraka, a carinska ispostava odnosno
carinski referat na graničnom prijelazu je udaljen od
filijale banke ili pošte 15 i više kilometara, uplata
gotovine vrši se najkasnije u roku od pet radnih dana.
(9) Dnevnik blagajne obavezno se vodi i za svaki prihod
uplaćen gotovinom te na osnovu obračuna za određeni
dan, novac se polaže na jedan od računa iz Odjeljka II
tačka 2. Pravilnika, a najkasnije narednog radnog dana.
(10) U slučaju nemogućnosti automatskog uparenja uplate,
Odsjeku za pružanje usluga u Regionalnom centru kojem
pripada, nadležna organizaciona jedinica Odsjeka za
carine podnosi zahtjev za uparenje pogrešne uplate, u
prilogu kojeg dostavlja kopije Specifikaciju CPD i
uplatnica po istoj.
(11) Administrativna taksa, prikazana u Specifikaciji CPD,
evidentira se u blagajnički dnevnik i polaže na jedan od
računa Jedinstvenog računa Trezora BiH prema Naredbi o
uplatnim računima za administrativne takse, a u polju
platnog naloga "Broj poreznog obveznika" upisuje se
odgovarajući identifikacioni broj carinske ispostave ili
carinskog referata na graničnom prijelazu koji vrši polog
pazara (JIB) iz Priloga broj 1. ovog Uputstva, shodno
podatku "budžetska organizacija" iz srednjeg dijela broja
u gornjem desnom uglu Specifikacije CPD. Prihod po
osnovu iste ne evidentira se u interni informacioni
program Račun."
Član 4.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom stupanja na snagu
Uputstva o carinskom postupku u putničkom prometu, broj 0102-2-1127/13 od 16.04.2013. godine, a bit će objavljeno u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-1480-1/13
19. juna 2013. godine
Banja Luka

Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
693

Temeljem članka 2.6 i 2.7 Izbornog zakona BiH
("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), a u vezi sa člankom 9. i člankom
22. stavak (5) Poslovnika Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/07,
33/09 i 24/13), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine, na 29. sjednici održanoj 28.06.2013. godine,
donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SREDIŠNJEG
IZBORNOG POVJERENSTVA BOSNE I
HERCEGOVINE
Članak 1.
Branko Petrić, razrješava se dužnosti predsjednika
Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, sa
danom 28.06.2013. godine, zbog isteka mandata na funkciji
predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine.

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku
Republike Srpske", "Službenim novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
Broj 01-02-2-957-1/13
28. lipnja 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stjepan Mikić, v. r.

На основу члана 2.6 и 2.7 Изборног закона БиХ
("Службени гласник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 18/13), а у вези са чланом 9. и
чланом 22. став (5) Пословника Централне изборне
комисије БиХ ("Службени гласник БиХ", број 50/07, 33/09
и 24/13), Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине, на 29. сједници одржаној 28.06.2013. године,
донијела је

ОДЛУКУ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА ЦЕНТРАЛНЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Бранко Петрић, разрјешава се дужности предсједника Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, са
даном 28.06.2013. године, због истека мандата на функцији
предсједника Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит
ће се у "Службеном гласнику БиХ", "Службеном гласнику
Републике Српске", "Службеним новинама Федерације
БиХ" и "Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ".
Број 01-02-2-957-1/13
28. јуна 2013. године
Сарајево

Предсједник
Стјепан Микић, с. р.

Na osnovu člana 2.6 i 2.7 Izbornog zakona BiH
("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), a u vezi sa članom 9. i članom 22.
stav (5) Poslovnika Centralne izborne komisije BiH ("Službeni
glasnik BiH", broj 50/07, 33/09 i 24/13), Centralna izborna
komisija Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici održanoj
28.06.2013. godine, donijela je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA CENTRALNE
IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
Branko Petrić, razrješava se dužnosti predsjednika
Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, sa danom
28.06.2013. godine, zbog isteka mandata na funkciji
predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Broj 54 - Stranica 11

Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku
Republike Srpske", "Službenim novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
Broj 01-02-2-957-1/13
28. juna 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stjepan Mikić, s. r.

694

Temeljem članka 2.6 i 2.7 Izbornog zakona BiH
("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), a u vezi sa člankom 9. i člankom
22. stavak (5) Poslovnika Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/07,
33/09 i 24/13), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine, na 29. sjednici održanoj 28.06.2013. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA SREDIŠNJEG IZBORNOG
POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
Stjepan Mikić, član Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine bira se za predsjednika Središnjeg
izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, iz reda hrvatskog
naroda, na period od 21 mjesec.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku
Republike Srpske", "Službenim novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
Broj 01-02-2-957-2/13
28. lipnja 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Branko Petrić, v. r.

На основу члана 2.6 и 2.7 Изборног закона БиХ
("Службени гласник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 18/13), а у вези са чланом 9. и
чланом 22. став (5) Пословника Централне изборне
комисије БиХ ("Службени гласник БиХ", број 50/07, 33/09
и 24/13), Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине, на 29. сједници одржаној 28.06.2013. године,
донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Стјепан Микић, члан Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине бира се за предсједника Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине, из реда хрватског
народа, на период од 21 мјесец.

Broj 54 - Stranica 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит
ће се у "Службеном гласнику БиХ", "Службеном гласнику
Републике Српске", "Службеним новинама Федерације
БиХ" и "Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ".
Број 01-02-2-957-2/13
28. јуна 2013. године
Сарајево

Предсједник
Бранко Петрић, с. р.

Na osnovu člana 2.6 i 2.7 Izbornog zakona BiH
("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), a u vezi sa članom 9. i članom 22.
stav (5) Poslovnika Centralne izborne komisije BiH ("Službeni
glasnik BiH", broj 50/07, 33/09 i 24/13), Centralna izborna
komisija Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici održanoj
28.06.2013. godine, donijela je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA CENTRALNE IZBORNE
KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
Stjepan Mikić, član Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine bira se za predsjednika Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine, iz reda hrvatskog naroda, na period od 21
mjesec.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku
Republike Srpske", "Službenim novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
Broj 01-02-2-957-2/13
28. juna 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Branko Petrić, s. r.

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
695

Nа temelju člаnkа 4.6. Zаkоnа о prijеnоsu, rеgulаtоru i
оpеrаtоru sustava еlеktričnе еnеrgiје u Bоsni i Hеrcеgоvini
("Službеni glаsnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člаnkа
11. Stаtutа Držаvnе rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu
("Službеni glаsnik BiH", br. 41/03, 59/04 i 2/10), nа sјеdnici
Držаvnе rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu, оdržаnој
25. lipnja 2013. gоdinе, dоniјеtа је

ОDLUKА

О IZBОRU PRЕDSЈЕDATELJA DRŽАVNЕ
RЕGULАТОRNЕ KОМISIЈЕ ZА ЕLЕKТRIČNU
ЕNЕRGIЈU
I
МIRSAD SALKIĆ birа sе zа prеdsјеdаtelja Držаvnе
rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu, u јеdnоgоdišnjеm
mаndаtu pоčеv оd 1. srpnja 2013. gоdinе.
II
Оvа оdlukа stupа nа snаgu dаnоm dоnоšеnjа i оbјаvlјuје
sе u "Službеnоm glаsniku BiH" i službеnim glаsilimа еntitеtа i
Brčko Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Utorak, 9. 7. 2013.

Оbrаzlоžеnjе
Оdlukama Pаrlаmеntаrnе skupštinе Bоsnе i Hеrcеgоvinе
brој PS BiH brој 113/07 оd 24. rujna 2007. gоdinе, PS BiH
broj 468/09 od 30. prosinca 2009. godine i brој 01,02-50-31117/10 оd 28. srpnja 2011. gоdinе, u Držаvnu rеgulаtоrnu
kоmisiјu zа еlеktričnu еnеrgiјu, u sаstаvu оd tri člаnа,
imеnоvаni su: Nikola Pejić, Mirsad Salkić i Мilоrаd Тušеvlјаk.
U sklаdu sа člаnkоm 4.6. Zаkоnа о prijеnоsu, rеgulаtоru i
оpеrаtоru sustava еlеktričnе еnеrgiје u Bоsni i Hеrcеgоvini
člаnоvi Kоmisiје sе nа jednakoprаvnој оsnоvi izmјеnjuјu nа
dužnоsti prеdsјеdаtelja Kоmisiје svаkе gоdinе.
Nаkоn prоtеkа јеdnоgоdišnjеg mаndаtа Milorada
Tuševlјaka sа dаnоm 30. lipnja 2013. gоdinе, sliјеdоm principа
rоtаciје člаnоvа Kоmisiје nа оvој funkciјi, zа prеdsјеdаtelja
Kоmisiје u nоvоm mаndаtnоm razdoblju birа sе Мirsad Salkić,
člаn Kоmisiје.
Brој 01-02-2-245/13
25. lipnja 2013. gоdinе
Тuzlа

Prеdsјеdаtelj Kоmisiје
Milorad Tuševlјak, v. r.

На основу члана 4.6. Закона о преносу, регулатору и
оператору система електричне енергије у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03,
76/09 и 1/11) и члана 11. Статута Државне регулаторне
комисије за електричну енергију ("Службени гласник
БиХ", бр. 41/03, 59/04 и 2/10), на сједници Државне
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 25.
jунa 2013. године, донијета је

ОДЛУКА

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ДРЖАВНЕ
РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГИЈУ
I
МИРСAД СAЛКИЋ бира се за предсједавајућег
Државне регулаторне комисије за електричну енергију, у
једногодишњем мандату почев од 1. јула 2013. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и службеним
гласилима ентитета и Брчкo Дистрикта Босне и
Херцеговине.
Образложење
Одлукaмa Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине број ПС БиХ број 113/07 од 24. сeптeмбрa
2007. године, ПС БиХ брoj 468/09 oд 30. дeцeмбрa 2009.
гoдинe и број 01,02-50-3-1117/10 од 28. јула 2011. године, у
Државну регулаторну комисију за електричну енергију, у
саставу од три члана, именовани су: Никoлa Пejић, Mирсaд
Сaлкић и Милорад Тушевљак.
У складу са чланом 4.6. Закона о преносу, регулатору
и оператору система електричне енергије у Босни и
Херцеговини чланови Комисије се на равноправној основи
измјењују на дужности предсједавајућег Комисије сваке
године.

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Након протека једногодишњег мандата Mилoрaдa
Tушeвљaкa са даном 30. јуна 2013. године, слиједом
принципа ротације чланова Комисије на овој функцији, за
предсједавајућег Комисије у новом мандатном периоду
бира се Мирсaд Сaлкић, члан Комисије.
Број 01-02-2-245/13
25. јунa 2013. године
Тузла

Предсједавајући Комисије
Mилoрaд Tушeвљaк, с. р.

Nа оsnоvu člаnа 4.6. Zаkоnа о prijеnоsu, rеgulаtоru i
оpеrаtоru sistеmа еlеktričnе еnеrgiје u Bоsni i Hеrcеgоvini
("Službеni glаsnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člаnа
11. Stаtutа Držаvnе rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu
("Službеni glаsnik BiH", br. 41/03, 59/04 i 2/10), nа sјеdnici
Držаvnе rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu, оdržаnој
25. juna 2013. gоdinе, dоniјеtа је

ОDLUKА

О IZBОRU PRЕDSЈЕDАVАЈUĆЕG DRŽАVNЕ
RЕGULАТОRNЕ KОМISIЈЕ ZА ЕLЕKТRIČNU
ЕNЕRGIЈU
I
МIRSAD SALKIĆ birа sе zа prеdsјеdаvајućеg Držаvnе
rеgulаtоrnе kоmisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu, u јеdnоgоdišnjеm
mаndаtu pоčеv оd 1. јulа 2013. gоdinе.
II
Оvа оdlukа stupа nа snаgu dаnоm dоnоšеnjа i оbјаvlјuје
sе u "Službеnоm glаsniku BiH" i službеnim glаsilimа еntitеtа i
Brčko Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Оbrаzlоžеnjе
Оdlukama Pаrlаmеntаrnе skupštinе Bоsnе i Hеrcеgоvinе
brој PS BiH brој 113/07 оd 24. septembra 2007. gоdinе, PS
BiH broj 468/09 od 30. decembra 2009. godine i brој 01,02-503-1117/10 оd 28. јulа 2011. gоdinе, u Držаvnu rеgulаtоrnu
kоmisiјu zа еlеktričnu еnеrgiјu, u sаstаvu оd tri člаnа,
imеnоvаni su: Nikola Pejić, Mirsad Salkić i Мilоrаd Тušеvlјаk.
U sklаdu sа člаnоm 4.6. Zаkоnа о prijеnоsu, rеgulаtоru i
оpеrаtоru sistеmа еlеktričnе еnеrgiје u Bоsni i Hеrcеgоvini
člаnоvi Kоmisiје sе nа rаvnоprаvnој оsnоvi izmјеnjuјu nа
dužnоsti prеdsјеdаvајućеg Kоmisiје svаkе gоdinе.
Nаkоn prоtеkа јеdnоgоdišnjеg mаndаtа Milorada
Tuševlјaka sа dаnоm 30. јunа 2013. gоdinе, sliјеdоm principа
rоtаciје člаnоvа Kоmisiје nа оvој funkciјi, zа prеdsјеdаvајućеg
Kоmisiје u nоvоm mаndаtnоm pеriоdu birа sе Мirsad Salkić,
člаn Kоmisiје.
Brој 01-02-2-245/13
25. јuna 2013. gоdinе
Тuzlа

Prеdsјеdаvајući Kоmisiје
Milorad Tuševlјak, s. r.

KONKURENCIJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE
696

Na temelju članka 42. stavak (2) u svezi s člankom 40. st.
(1) i (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br.
48/05, 76/07 i 80/09), odlučujući o prijedlogu za donošenje
rješenja o privremenoj mjeri postavljenom u zajedničkom
Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata
"Teloptic" d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići, koga zastupa Nedim Čaušević, direktor društva,
odnosno, Murisa Makarević, odvjetnica iz Sarajeva i "MilkoS"

Broj 54 - Stranica 13

d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga
zastupa Adin Fakić, direktor društva, odnosno, Murisa
Makarević, odvjetnica iz Sarajeva zaprimljenog pod brojem 0526-2-013-II/12, dana 14.09.2012. godine protiv Vlade Kantona
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo,
koju zastupa Nurija Memić, dipl. ing. maš., Kanton Sarajevo,
Ministarstvo privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000
Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz
članka 4. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji,
Konkurencijsko vijeće na 59. (pedesetdevetoj) sjednici
održanoj 29.04.2013. godine, donijelo je
1.

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj
mjeri, podnesen od strane gospodarskih subjekata
"Teloptic" d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići i "MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb,
71240 Hadžići, kao neutemeljen.
2. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom
glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko
Distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje
Konkurencijsko vijeće je dana 14.09.2012. godine, pod
brojem 05-26-2-013-II/12 zaprimilo Zahtjev za pokretanje
postupka u smislu članka 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (dalje u tekstu: Zakon),
podnesen od strane gospodarskih subjekata "Teloptic" d.o.o.
Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa
Nedim Čaušević, direktor društva, odnosno, Murisa Makarević,
odvjetnica iz Sarajeva i "MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko
raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa Adin Fakić, direktor
društva, odnosno, Murisa Makarević, odvjetnica iz Sarajeva
(dalje u tekstu: Podnositelji zahtjeva ili pojedinačno Teloptic ili
MilkoS), protiv Vlade Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina
Čauševića 1, 71000 Sarajevo, koju zastupa Nurija Memić, dipl.
ing. maš., Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede, Reisa
Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, (dalje u tekstu:
Vlada) zbog zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka
10. stavak 2. točka c) Zakona.
Konkurencijsko vijeće je dana 30.10.2012. godine
Podnositeljima zahtjeva poslalo upit o izmjeni pravne
kvalifikacije (akt broj 05-26-2-013-3-II/12), obzirom na
dosadašnju praksu Konkurencijskog vijeća u predmetima gdje
je jedna od stranaka u postupku organ uprave, i da činjenice
koje su navedene u Zahtjevu za pokretanje postupka mogu u
većoj mjeri predstavljati zabranjeni sporazum iz članka 4.
stavak (1) točka d) Zakona.
Podnositelji zahtjeva su dostavili saglasnost o izmjeni
pravne kvalifikacije dana 01.11.2012. godine podneskom broj
05-26-2-013-4-II/12.
U svom zahtjevu, Podnositelji između ostalog predlažu,
da Konkurencijsko vijeće do okončanja postupka donese
rješenje o privremenoj mjeri obustave primjene "Odluke o
naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo"
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12) (dalje u
tekstu: Odluka), u smislu članka 40. stavak (2) Zakona, kojim
će naložiti obustavu postupanja po Odluci sve dok se ne
uspostave istovjetni konkurencijski uvjeti privređivanja.
Konkurencijsko vijeće je na temelju Zahtjeva donijelo
zaključak o pokretanju postupka protiv Vlade Kantona
Sarajevo, dana 06.11.2012. godine broj 05-26-2-013-7-II/12
radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4.
stavak (1) točka d) Zakona.
Sukladno članku 33. Zakona, Konkurencijsko vijeće je
Zahtjev i zaključak o pokretanju postupka dostavilo na odgovor
Vladi Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo,

Broj 54 - Stranica 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

dana 06.11.2012. godine aktom broj 05-26-2 013-11-II/12 i
aktom broj 05-26-2-013-12-II/12.
Vlada Kantona Sarajevo je dostavila odgovor (na Zahtjev
i Zaključak) Konkurencijskom vijeću, dana 25.12.2012. godine
podneskom broj 05-26-2-013-13-II/12.
Na temelju dostavljenih podataka i dokumentacije
Podnositelja zahtjeva i Vlade Kantona Sarajevo, Konkurencijsko vijeće nije moglo utvrditi preliminarnu povredu Zakona,
koja bi mogla kratkoročno štetno utjecati na pojedine
gospodarske subjekte, te ne postoje utemeljeni razlozi za
donošenje rješenja o privremenoj mjeri i odlučilo je kao u izreci
ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljen priziv.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
primitka, odnosno objave ovog Rješenja.
Broj 05-26-2-013-35-II/12
29. travnja 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Gordana Živković, v. r.

На основу члана 42. став (2) у вези са чланом 40. ст.
(1) и (2) Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ",
бр. 48/05, 76/07 и 80/09), одлучујући о приједлогу за
доношење рјешења о привременој мјери постављеном у
заједничком Захтјеву за покретање поступка привредних
субјеката "Teloptic" д.о.о. Сарајево, Мостарско раскршће
бб, 71240 Хаџићи, кога заступа Недим Чаушевић, директор
друштва, односно, Муриса Макаревић, адвокат из Сарајева
и "МилкоС" д.д. Сарајево, Мостарско раскршће бб, 71240
Хаџићи, кога заступа Адин Факић, директор друштва,
односно, Муриса Макаревић, адвокат из Сарајева
запримљеног под бројем 05-26-2-013-II/12, дана 14.09.2012.
године против Владе Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина
Чаушевића 1, 71000 Сарајево, коју заступа Нурија Мемић,
дипл. инг. маш., Кантон Сарајево, Министарство привреде,
Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000, Сарајево, ради
утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4.
став (1) тачка д) Закона о конкуренцији, Конкуренцијски
савјет на 59. (педесетдеветој) сједници одржаној
29.04.2013. године, донио је
1.

РЈЕШЕЊЕ

Одбија се приједлог за доношење рјешења о
привременој мјери, поднесен од стране привредних
субјеката "Teloptic" д.о.о. Сарајево, Мостарско
раскршће бб, 71240 Хаџићи и "МилкоС" д.д. Сарајево,
Мостарско раскршће бб, 71240 Хаџићи, као
неоснован.
2. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у
"Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет је дана 14.09.2012. године, под
бројем 05-26-2-013-II/12 запримио Захтјев за покретање
поступка у смислу члана 28. Закона о конкуренцији
("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (у
даљем тексту: Закон), поднесен од стране привредних
субјеката "Teleoptic" д.о.о. Сарајево, Мостарско раскршће
бб, 71240 Хаџићи, кога заступа Недим Чаушевић, директор
друштва, односно, Муриса Макаревић, адвокат из Сарајева
и "МилкоС" д.д. Сарајево, Мостарско раскршће бб, 71240
Хаџићи, кога заступа Адин Факић, директор друштва,

Utorak, 9. 7. 2013.

односно, Муриса Макаревић, адвокат из Сарајева (у даљем
тексту: Подносиоци захтјева или појединачно Teloptic или
МилкоС), против Владе Кантона Сарајево Реиса
Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево, коју заступа
Нурија Мемић, дипл.инг. маш., Кантон Сарајево,
Министарство привреде, Реиса Џемалудина Чаушевића 1,
71000 Сарајево, (у даљем тексту: Влада) због злоупотребе
доминатног положаја у смислу члана 10. став 2. тачка ц)
Закона.
Конкуренцијски савјет је дана 30.10.2012. године
Подносиоцима захтјева послао упит о измјени правне
квалификације (акт број 05-26-2-013-3-II/12), обзиром на
досадашњу праксу Конкуренцијског савјета у предметима
гдје је једна од странака у поступку орган управе, и да
чињенице које су наведене у Захтјеву за покретање
поступка могу у већој мјери представљати забрањени
споразум из члана 4. став (1) тачка д) Закона.
Подносиоци захтјева су доставили сагласност о
измјени правне квалификације дана 01.11.2012. године
поднеском број 05-26-2-013-4-II/12.
У свом захтјеву, Подносиоци између осталог
предлажу, да Конкуренцијски савјет до окончања поступка
донесе рјешење о привременој мјери обуставе примјене
"Одлуке о накнади за експлоатацију вода на подручју
Кантона Сарајево" ("Службене новине Кантона Сарајево",
број 29/12) (у даљем тексту: Одлука), у смислу члана 40.
став (2) Закона, којим ће наложити обуставу поступања по
Одлуци све док се не успоставе једнаки конкуренцијски
услови привређивања.
Конкуренцијски савјет је на основу Захтјева донио
закључак о покретању поступка против Владе Кантона
Сарајево, дана 06.11.2012. године број 05-26-2-013-7-II/12
ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана
4. став (1) тачка д) Закона.
У складу са чланом 33. Закона, Конкуренцијски савјет
је Захтјев и закључак о покретању поступка доставио на
одговор Влади Кантона Сарајево и Правобранилаштву
Кантона Сарајево, дана 06.11.2012. године актом број 0526-2 013-11-II/12 актом број 05-26-2-013-12-II/12.
Влада Кантона Сарајево је доставила одговор (на
Захтјев и Закључак) Конкуренцијском савјету, дана
25.12.2012. године поднеском број 05-26-2-013-13-II/12.
На основу достављених података и документације
Подносиоца захтјева и Владе Кантона Сарајево,
Конкуренцијски савјет није могао утврдити прелиминарну
повреду Закона, која би могла краткорочно штетно утицати
на поједине привредне субјекте, те не постоје основани
разлози за доношење рјешења о привременој мјери и
одлучило је као у диспозитиву овог Рјешења.
Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор
пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана
пријема, односно објављивања овог Рјешења.
Број 05-26-2-013-35-II/12
29. априла 2013. године
Сарајево

Предсједник
Гордана Живковић, с. р.

Na osnovu člana 42. stav (2) u vezi sa članom 40. st. (1) i
(2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05,
76/07 i 80/09), odlučujući o prijedlogu za donošenje rješenja o
privremenoj mjeri postavljenom u zajedničkom Zahtjevu za
pokretanje postupka privrednih subjekata "Teloptic" d.o.o.

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa
Nedim Čaušević, direktor društva, odnosno, Murisa Makarević,
advokat iz Sarajeva i "MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko
raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa Adin Fakić, direktor
društva, odnosno, Murisa Makarević, advokat iz Sarajeva
zaprimljenog pod brojem 05-26-2-013-II/12, dana 14.09.2012.
godine protiv Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina
Čauševića 1, 71000 Sarajevo, koju zastupa Nurija Memić, dipl.
ing. maš., Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede, Reisa
Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja
postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka d)
Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće na 59.
(pedesetdevetoj) sjednici održanoj 29.04.2013. godine, donijelo
je
1.

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj
mjeri, podnesen od strane privrednih subjekata "Teloptic"
d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići i
"MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići, kao neosnovan.
2. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom
glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko
Distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje
Konkurencijsko vijeće je dana 14.09.2012. godine, pod
brojem 05-26-2-013-II/12 zaprimilo Zahtjev za pokretanje
postupka u smislu člana 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu:
Zakon), podnesen od strane privrednih subjekata "Teloptic"
d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga
zastupa Nedim Čaušević, direktor društva, odnosno, Murisa
Makarević, advokat iz Sarajeva i "MilkoS" d.d. Sarajevo,
Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa Adin
Fakić, direktor društva, odnosno, Murisa Makarević, advokat iz
Sarajeva (u daljem tekstu: Podnosioci zahtjeva ili pojedinačno
Teloptic ili MilkoS), protiv Vlade Kantona Sarajevo Reisa
Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, koju zastupa Nurija
Memić, dipl.ing. maš., Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede,
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, (u daljem
tekstu: Vlada) zbog zloupotrebe dominatnog položaja u smislu
člana 10. stav 2. tačka c) Zakona.
Konkurencijsko vijeće je dana 30.10.2012. godine
Podnosiocima zahtjeva poslalo upit o izmjeni pravne
kvalifikacije (akt broj 05-26-2-013-3-II/12), obzirom na
dosadašnju praksu Konkurencijskog vijeća u predmetima gdje
je jedna od stranaka u postupku organ uprave, i da činjenice
koje su navedene u Zahtjevu za pokretanje postupka mogu u
većoj mjeri predstavljati zabranjeni sporazum iz člana 4. stav
(1) tačka d) Zakona.
Podnosioci zahtjeva su dostavili saglasnost o izmjeni
pravne kvalifikacije dana 01.11.2012. godine podneskom broj
05-26-2-013-4-II/12.
U svom zahtjevu, Podnosioci između ostalog predlažu, da
Konkurencijsko vijeće do okončanja postupka donese rješenje o
privremenoj mjeri obustave primjene "Odluke o naknadi za
eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo" ("Službene
novine Kantona Sarajevo", broj 29/12) (u daljem tekstu:
Odluka), u smislu člana 40. stav (2) Zakona, kojim će naložiti
obustavu postupanja po Odluci sve dok se ne uspostave jednaki
konkurencijski uslovi privređivanja.
Konkurencijsko vijeće je na osnovu Zahtjeva donijelo
zaključak o pokretanju postupka protiv Vlade Kantona
Sarajevo, dana 06.11.2012. godine broj 05-26-2-013-7-II/12
radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4.
stav (1) tačka d) Zakona.

Broj 54 - Stranica 15

U skladu sa članom 33. Zakona, Konkurencijsko vijeće je
Zahtjev i zaključak o pokretanju postupka dostavilo na odgovor
Vladi Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo,
dana 06.11.2012. godine aktom broj 05-26-2 013-11-II/12 i
aktom broj 05-26-2-013-12-II/12.
Vlada Kantona Sarajevo je dostavila odgovor (na Zahtjev
i Zaključak) Konkurencijskom vijeću, dana 25.12.2012. godine
podneskom broj 05-26-2-013-13-II/12.
Na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije
Podnosioca zahtjeva i Vlade Kantona Sarajevo, Konkurencijsko
vijeće nije moglo utvrditi preliminarnu povredu Zakona, koja bi
mogla kratkoročno štetno utjecati na pojedine privredne
subjekte, te ne postoje osnovani razlozi za donošenje rješenja o
privremenoj mjeri i odlučilo je kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja.
Broj 05-26-2-013-35-II/12
29. aprila 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Gordana Živković, s. r.

697

Na temelju članka 25. stavak (1) točka e) u vezi sa članom
4. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik
BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) u postupku pokrenutom po
Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata
"Teloptic" d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići, koga zastupa Nedim Čaušević, direktor društva,
odnosno, Murisa Makarević, odvjetnica iz Sarajeva i "MilkoS"
d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga
zastupa Adin Fakić, direktor društva, odnosno, Murisa
Makarević, odvjetnica iz Sarajeva, protiv Vlade Kantona
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo,
koju zastupa Nurija Memić, dipl. ing. maš., Kanton Sarajevo,
Ministarstvo privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000
Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u
smislu članka 4. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji,
Konkurencijsko vijeće, na 59. (pedesetdevetoj) sjednici
održanoj dana 29.04.2013. godine, donijelo je

1.

RJEŠENJE

Odbija se zajednički zahtjev gospodarskih subjekata
"Teloptic" d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići i "MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb,
71240 Hadžići, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo,
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, radi
utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4.
stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji, kao
neutemeljen.
2. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm
glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо
Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Obrazloženje
Konkurencijsko vijeće je dana 14.09.2012. godine, pod
brojem 05-26-2-013-II/12 zaprimilo zajednički Zahtjev za
pokretanje postupka (dalje u tekstu: Zahtjev) u smislu članka
28. Zakona o konkurenciji (dalje u tekstu: Zakon), podnesen od
strane gospodarskih subjekata "Teloptic" d.o.o. Sarajevo,
Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa Nedim
Čaušević, direktor društva i Murisa Makarević, odvjetnica iz
Sarajeva (punomoć izdata dana 04.02.2013. godine) (dalje u

Broj 54 - Stranica 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

tekstu: Teloptic, Podnositelj zahtjeva ili Podnositelji zahtjeva) i
"MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići, 71000
Sarajevo, koga zastupa Adin Fakić, direktor društva i Murisa
Makarević, odvjetnica iz Sarajeva (punomoć izdata dana
04.02.2013. godine) (dalje u tekstu: MilkoS, Podnositelj
zahtjeva ili Podnositelji zahtjeva), protiv Vlade Kantona
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo,
koju zastupa Nurija Memić, dipl.ing. maš. Kanton Sarajevo,
Ministarstvo privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000
Sarajevo, (dalje u tekstu: Vlada) zbog zlouporabe vladajućeg
položaja iz članka 10. stavak 2. točka c) Zakona.
Uvidom u Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da
isti nije jasan i kompletan u smislu članka 28. Zakona, te je
Podnositeljima zahtjeva dana 18.09.2012. godine (aktom broj
05-26-2-013-1-II/12) upućen zahtjev za preciziranje i dopunu
istog, kao i za uplatu administrativne pristojbe u iznosu od
1.000,00 KM - utvrđenu člankom 2. tarifni broj 106. stavak (1)
točka f) Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi s
procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni
glasnik BiH", br. 30/06, i 18/11).
Podnositelji zahtjeva su dopunili Zahtjev dana
27.09.2012. godine podneskom broj 05-26-2-013-2-II/12 i
dokazom o uplati administrativne pristojbe.
Konkurencijsko vijeće je dana 30.10.2012. godine aktom
broj 05-26-2-013-3-II/12 Podnositeljima zahtjeva poslalo upit o
izmjeni pravne kvalifikacije Zahtjeva, imajući u vidu
dosadašnju praksu Konkurencijskog vijeća u predmetima gdje
je jedna od stranaka u postupku organ uprave, a s obzirom da
činjenice koje su navedene u Zahtjevu mogu eventualno
predstavljati zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) točka
d) Zakona, prije nego zlouporabu vladajućeg položaja iz članka
10. stavak 2. točka c) Zakona, kako je navedeno u prvobitnom
Zahtjevu.
Podnositelji zahtjeva su dostavili suglasnost za predloženu
izmjenu pravne kvalifikacije dana 01.11.2012. godine
podneskom zaprimljenim pod brojem 05-26-2-013-4-II/12.
Kompletiranjem predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko
vijeće je na temelju članka 28, stavak (3) Zakona dana
06.11.2012. godine izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i
urednog Zahtjeva broj 05-26-2-013-5-II/12.
Analizirajući Zahtjev i dostavljenu dokumentaciju,
Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da nije moguće bez
provedenog postupka ustvrditi postojanje povreda Zakona na
koje Podnositelji zahtjeva ukazuju, te je na 46. sjednici
održanoj dana 06.11.2012. gоdinе, sukladno članku 32. stavak
(2) Zakona, donijelo Zaključak o pokretanju postupka broj 0526-2-013-7-II/12 (dalje u tekstu: Zaključak).
Sukladno članku 33. Zakona, Konkurencijsko vijeće je
Zahtjev i Zaključak dostavilo na odgovor Vladi dana
06.11.2012. godine aktom broj 05-26-2 013-11-II/12.
Vlada je dostavila odgovor na Zahtjev i Zaključak
Konkurencijskom vijeću, dana 25.12.2012. godine podneskom
zaprimljenim pod brojem 05-26-2-013-13-II/12.
1. Stranke u postupku
Stranke u postupku su gospodarski subjekti "Teloptic"
d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići, 71000
Sarajevo i "MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb,
Hadžići, 71000 Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, Reisa
Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo.
1.1. Gospodarski subjekt Teloptic
Gospodarski subjekt "Teloptic" d.o.o. Sarajevo, registriran
je kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-010167-11, sa pretežitim registriranim djelatnostima u oblasti
proizvodnje bezalkoholnih pića i sirupa za bezalkoholna pića,
proizvodnje sokova od voća i povrća, na bazi poluproizvoda:

Utorak, 9. 7. 2013.

koncentrata, voćnih baza i dr. i proizvodnje mineralne vode i
drugih flaširanih voda.
1.2. Gospodarski subjekt MilkoS
Gospodarski subjekt "MilkoS" d.d. Sarajevo registriran je
kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-02-004011, sa pretežitim registriranim djelatnostima u oblasti
proizvodnje bezalkoholnih pića i sirupa za bezalkoholna pića,
proizvodnje sokova od voća i povrća, na bazi poluproizvoda:
koncentrata, voćnih baza i dr. i proizvodnje mineralne vode i
drugih flaširanih voda.
1.3. Vlada Kantona Sarajevo
Vlada Kantona Sarajevo je tijelo izvršno političke vlasti
čije su nadležnosti utvrđene ustavom, zakonima i drugim
propisima, a na koje se sukladno članku 2. stavak (1) točka b)
Zakona primjenjuju odredbe istoga, jer ista svojim djelovanjem
može neizravno ili izravno utjecati na tržišnu konkurenciju na
području Kantona Sarajevo.
2. Pravni okvir predmetnog postupka
Konkurencijsko vijeće je u postupku primijenilo odredbe
Zakona, Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta ("Službeni
glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i Zakona o upravnom postupku
("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).
Konkurencijsko vijeće je također uzelo u obzir i odredbe
Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", br. 27/11), Zakona o vodama Federacije
BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/06), odredbe
Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona
Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12),
odredbe Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 92/07 i 46/09)
i Odluke o visini posebnih vodnih naknada ("Službene novine
Federacije BiH", br. 46/07).
3. Postupak pred Konkurencijskim vijećem
Podnositelji zahtjeva su naveli slijedeće činjenice kao
razloge za podnošenje Zahtjeva:
da Zahtjev podnose protiv Vlade radi utvrđivanja
postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka
10. stavak (2) točka c) Zakona (naknadno
izmиjenjen u zabranjeni sporazum iz članka 4.
stavak (1) točka d) Zakona, uz saglasnost
Podnositelja zahtjeva podneskom zaprimljenim pod
brojem 05-26-2-013-4-II/12 dana 01.11.2012.
godine), prouzrokovanog primjenom "Odluke o
naknadi za eksploataciju voda na području Kantona
Sarajevo" (dalje u tekstu: Odluka), koju je Vlada
usvojila na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine.
da je Vlada u pomenutoj Odluci u točki II navela
gospodarske subjekte koji su zaključili ugovore o
koncesijama na vodu i koji plaćaju koncesione
naknade od 0,05 KM/m³ zahvaćene vode sve dok
traje koncesioni ugovor, a ti gospodarski subjekti su
izravni konkurenti Podnositeljima zahtjeva u
proizvodnji sokova i flaširanju prirodne izvorske
mineralne vode, koji bi po istoj Odluci bili obvezni
plaćati naknadu za korištenje vode od 1,5 KM/m³
zahvaćene vode, što je 30 puta više od konkurencije.
da zajednički koriste vodu sa izvorišta "Vilenac",
(Teloptic 160 m³ i MilkoS 290 m³ dnevno), te da su
do sada za korištenje vode iz pomenutog izvorišta
plaćali posebnu vodnu naknadu po cijeni od 0,03
KM/m³ za zahvaćenu vodu, što za Teloptic iznosi
4,8 KM dnevno, a za MilkoS 8,7 KM dnevno.
Primjenom ove Odluke Teloptic bi trebao da plaća

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

240,00 KM dnevno, a MilkoS 435,00 KM dnevno ili
ukupno 20.250,00 KM mjesečno za zahvaćenu vodu.
da su do sada plaćali posebnu vodnu naknadu po
cijeni od 0,03 KM/m3 za zahvaćenu vodu i naknadu
za zahvaćanje i flaširanje vode i mineralne vode po
cijeni od 2,00 KM za svaki kubni metar vode koja se
koristi za flaširanje i posebnu vodnu naknadu za
zaštitu voda po 1 ES i to 2,00 KM/1 ES prema
"Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli
izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i
posebnih vodnih naknada".
da troškovi vode u cijeni gotovih proizvoda iznose
0,5% te bi primjenom ove Odluke i plaćanjem
naknade od 1,5 KM/m³ zahvaćene vode dovelo do
poskupljenja proizvoda Podnositelja zahtjeva za 5%
što bi ih dovelo u neravnopravan položaj u odnosu
na domaću, a posebno na uvoznu konkurenciju.
da je gospodarski subjekt Teloptic, ne svojom
krivicom doveden u položaj da nije zaključio ugovor
o koncesiji, obzirom na činjenicu da je svojim
dopisom broj 14918/10-3 od 22.11.2011. godine
podnio zahtjev Ministarstvu privrede Kantona
Sarajevo za dodjelu koncesije za izvorište "Vilenac"
i Samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije za
izvorište "Vilenac" broj 14971/10-4 od 23.05.2012.
godine, ali da Ministarstvo privrede i Vlada nisu
odgovorili na pomenute zahtjeve, iako je postojala
zakonska regulativa iz te oblasti.
da smatraju da bi Konkurencijsko vijeće sukladno
članku 40. Zakona trebalo donijeti rješenje o
privremenoj mjeri i naložiti obustavu postupanja po
Odluci sve dok se ne uspostave jednaki
konkurencijski uvjeti privređivanja.
Vlada je u svom Odgovoru na Zahtjev i Zaključak, kojim
osporava Zahtjev, u bitnom navela slijedeće:
da je sustav upravljanja vodama na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine, financiranje
upravljanja vodama, uključujući i obveze plaćanja
opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada
regulirano Zakonom o vodama Federacije BiH i
podzakonkskim aktima, te da su Podnositelji
zahtjeva, prikazujući način na koji realiziraju svoje
obveze plaćanja posebnih vodnih naknada koje su
propisane Zakonom o vodama Federacije BiH,
pokušali da navedene posebne vodne naknade
poistovjete sa koncesionom naknadom - što se vidi
iz njihove kalkulacije za slučaj primjene predmetne
Odluke, te da zbog toga ovi navodi Podnositelja
zahtjeva nisu mjerodavni za ovaj postupak.
da na području Kantona Sarajevo postoje pravni
subjekti koji eksploatišu vodu na temelju
zaključenih ugovora o koncesiji i plaćaju koncesionu
naknadu sukladno zaključenom ugovoru, te postoje
subjekti koji također eksploatišu vodu i ne plaćaju
koncesionu naknadu, a dužni su bili, sukladno
važećim zakonom o koncesiji, zaključiti ugovor o
koncesiji i plaćati ugovorenu koncesionu naknadu.
da je Vlada, kao odgovorno tijelo za uspostavu
sustava korištenja prirodnih resursa, gdje spada i
voda, kao i za utvrđivanje pravila vezanih za
korištenje prirodnih resursa, u sklopu svojih
nadležnosti, a u cilju da se postigne uravnotežen
pristup prema svim subjektima na tržištu koji
eksploatišu vodu, donijela Odluku. Točkom I ove
Odluke, za korištenje pitke, mineralne i

-

-

-

Broj 54 - Stranica 17

termonineralne vode na području Kantona Sarajevo
određena je minimalna naknada od 0,05 KM po m³
dobivenog prava na zahvatanje vode, a točkom III
ove Odluke, naknadu za korištenje vode u iznosu od
1,5 KM po m³ zahvaćene vode, ili 1,5% od ukupnog
godišnjeg ostvarenog bruto ostvarenog eksploatacijom vode na području Kantona Sarajevo, obavezni
su plaćati svi pravni subjekti (fizičke i pravne osobe,
domaće i inozemne), koji su nositelji prava
korištenja vode na području Kantona Sarajevo, ili će
to postati, a koji nemaju zaključene ugovore o
koncesiji za korištenje vode.
da Podnositelji zahtjeva ne mogu vršiti poređenja
visine naknade koju su obvezni plaćati sukladno
tački III ove Odluke sa visinom koncesionih
naknada koje plaćaju subjekti koji imaju zaključene
ugovore o koncesiji, jer se ne nalaze u istom skupu
sa ovim subjektima, odnosno njihova ugovorena
visina koncesione naknade, u ovom trenutku, nije
poznata, jer nemaju zaključen ugovor o koncesiji, te
da svi subjekti navedeni u točki III Odluke,
uključujući i subjekte iz točke II Odluke (koji imaju
zaključen ugovor o koncesiji u slučaju da ga
raskinu), imaju isti tretman u pogledu plaćanja
visine naknade za korištenje vode, a samim tim i
Podnositelji zahtjeva ne mogu biti tretirani na
drugačiji način u odnosu na sve ostale subjekte.
da se Zakonom o koncesijama propisuje
transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir
za utvrđivanje uvjeta pod kojim se pravnim ili
fizičkim, domaćim ili inozemnim osobama
registriranim za obavljanje gospodarske djelatnosti,
mogu dodjeljivati koncesije u Kantonu Sarajevo i
stimuliranje ulaganja domaćeg i stranog kapitala u
oblastima utvrđenim ovim Zakonom.
da je aktom broj 14918/10 od 07.10.2010. godine
gospodarsko društvo "Teloptic" d.o.o. Sarajevo, od
Ministarstva privrede KS, zatražilo potpisivanje
ugovora o koncesiji za korištenje vode sa izvorišta
"Vilenac", Blažuj, Općina Ilidža. Aktom broj 07-0418 23737 od 09.03.2011. godine Ministarstvo
privrede KS je od ovog gospodarskog društva tražilo
da dostavi dodatnu dokumentaciju, da bi se zahtjev
mogao uzeti u razmatranje. Uz akt broj 14918/10-1
od 16.03.2011. godine, ovo gospodarsko društvo je
dostavilo dio tražene dokumentacije za provođenje
postupka dodjele koncesije. Aktom broj 07-04-1823737-1 od 24.05.2011. godine, Ministarstvo
privrede KS je obavijestilo ovo gospodarsko
društvo, da njegov zahtjev može biti uzet u
razmatranje tek kada bude dostavljenja kompletna
dokumentacija. Ovo gospodarsko društvo je uz akt
broj 14918/10-3 od 22.12.2011. godine, dostavilo
dopunu dokumentacije vezano za zahtjev za dodjelu
koncesije za izvorište "Vilenac". Ministarstvo
privrede KS je aktom broj: 07-06-25-1556/12 od
26.01.2012. godine uputilo zahtjev Agenciji za
vodno područje rijeke Save, za izdavanje prethodne
vodne suglasnosti. Ova Agencija izdala je prethodnu
vodnu saglasnost za zahvatanje pitke podzemne
vode iz bušotine na lokalitetu "Vilenac", Blažuj,
Općina Ilidža, broj: UP-I/25-1-40-059-4/12 od
21.02.2012. godine. U točki 5. Rješenja navedeno je
da se izvorište već koristi. Aktom broj: 14971/10-4
od 23.05.2012. godine gospodarsko društvo
"Teloptic" je obavijestilo Ministarstvo privrede KS,

Broj 54 - Stranica 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

da na temelju njegovog zahtjeva, broj 14918/10-3 od
23.12.2011. godine, podnosi Samoinicijativnu
ponudu sukladno članku 20. Zakona o koncesijama.
Istim aktom, navodi, da će dokumenta iz točke (2)
članka 20. pomenutog zakona, a koji se odnose na
izvod iz prostornog planskog dokumenta i
suglasnost Općinskog vijeća Ilidža, dostaviti
naknadno po rješavanju po zahtjevu prema Općini
Ilidža. Gospodarski subjekt Teloptic još uvijek nije
dostavio predmetnu suglasnost Općinskog vijeća
Ilidža.
da je člankom 117. stavak (2) Zakona o vodama
propisano da se pravo na korištenje ili upotrebu vode
ili ispuštanje otpadnih voda stečeno na temelju
vodne dozvole ne može prenositi na drugu pravnu i
fizičku osobu. U članku 1. Ugovora o zajedničkom
korištenju vode iz vlastitog bunara, broj:3036/10 od
23.07.2010. godine, Podnositelji zahtjeva su naveli,
da ovim ugovorom reguliraju međusobna prava i
obveze vezane za zajedničko korištenje vode iz
vlastitog bunara, na kojem je nositelj prava
korištenja gospodarski subjekt Teloptic. Obzirom da
su Podnositelji zahtjeva potvrdili da je gospodarski
subjekt Teloptic nositelj prava korištenja može se
zaključiti, da je ovaj ugovor o zajedničkom
korištenju vode iz vlastitog bunara zaključen
suprotno odredbama Zakona o vodama, te dovodi u
u pitanje legitimnost gospodarskog društva
"MilkoS" da bude stranka u zajedničkom Zahtjevu
za pokretanje postupka pred Konkurencijskim
vijećem.
Na temelju naprijed navedenih činjenica, Vlada smatra da
donošenjem i primjenom Odluke nije učinjena povreda iz
članka 4. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji.
4. Usmena rasprava
U daljem tijeku postupka, obzirom da se radi o predmetu
sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je
održalo usmenu raspravu, sukladno članku 39. Zakona. Usmena
rasprava je održana dana 06.02.2013. godine u prostorijama
Konkurencijskog vijeća, i ispred Podnosioca zahtjeva istoj su
prisustvovali Murisa Makarević odvjetnica iz Sarajeva, Derviš
Turčinović, Ismet Tica i Abid Šarić, a ispred Vlade Nurija
Memić.
Tijekom usmene rasprave, Podnositelji zahtjeva su se
izjasnili da u cijelosti ostaju kod navoda i činjenica iz Zahtjeva
i dopuna koje su ranije dostavljene Konkurencijskom vijeću.
Pored toga su u raspravi u bitnom izjavili i slijedeće:
što se tiče pravnog mišljenja prof. dr. Milića Simića,
koje je Vlada prihvatila kao odgovor na podneseni
Zahtjev gospodarskih subjekata Teloptic i MilkoS,
istaknuto je da se navedeno pravno mišljenje ne
može uzeti kao temelj za donošenje konačne odluke
od strane Konkurencijskog vijeća, obzirom da je
prof. dr. Milić Simić sam učestvovao u donošenju i
kreiranju Odluke koja je predmet rasprave, pa će
naravno svojim pravnim stavom nastojati da opravda
donošenje odluke koja je predmet usmene rasprave.
Vlada je u momentu donošenja Odluke znala koji su
to gospodarski subjekti koji se bave eksploatacijom
pitke mineralne vode za dalju prodaju, što nije slučaj
sa gospodarskim subjektom Terme Ilidža koje tu
vodu koriste za bazen, i koji od njih imaju zaključen
ugovor i pod kojim uvjetima, te da se ova Odluka
odnosi samo na Teloptic, jer ostala dva gospodarska

Utorak, 9. 7. 2013.

subjekta (Coca-Cola i Sarajevska pivara) imaju
zaključen ugovor o koncesiji.
Punomoćnik Podnositelja zahtjeva je istakao i da
gospodarski subjekt MilkoS koristi vodu na temelju
ugovora sa Telopticom koji ima pravo na prodaju
vode i gospodarski subjekt MilkoS za to plaća
gospodarskom subjektuTeloptic, što znači da
gospodarski subjekt Teleoptic crpi vodu, a ne
gospodarski subjekt MilkoS i isti plaća naknadu.
Punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo se izjasnio da u
potpunosti ostaje kod navoda datih u odgovoru na Zaključak, te
je u tijeku usmene rasprave u bitnom istakao slijedeće:
kad je u pitanju mišljenje prof. dr. Milića Simića,
ono je dato u momentu kada je zahtjev bio podnesen
u smislu članka 10. Zakona, a pošto je naknadno
došlo do promjene pravne kvalifikacije u članku 4.
stavak (1) točka d) Zakona, punomoćnik Vlade se
složio da isto ne može biti uzeto u obzir, što je i
navedeno u datom odgovoru na zahtjev. Vezano za
navode o timu koji je učestvovao u pripremi
prijedloga sporne Odluke, istaknuto je da g-din
Simić nije učestvovao u tome, te je kao dokaz
priložena preslika rješenja o imenovanju Komisije
za izradu "Odluke o naknadi za eksploataciju voda
na području Kantona Sarajevo za gospodarska
društva koja nemaju potpisane ugovore o koncesiji"
broj 02-05-5265-12/12 od 08.03.2012. godine.
Vlada Kantona Sarajevo, u momentu donošenja
Odluke nije znala na koga će se ista odnositi i
istražili smo da se odnosi na oko 15 gospodarskih
subjekata, te da je neodrživo da neko koristi vodu i
ne plaća naknadu u odnosu na druge koji plaćaju te
se isti tako dovode u neravnopravan položaj, a cilj
ove Odluke je bio uređenje sustava da se subjekti
dovedu u ravnopravan položaj.
što se tiče prava gospodarskog subjekta MilkoS na
korištenje vode iz bunara, punomoćnik Vlade smatra
da je ugovor o zajedničkom korištenju vode iz
vlastitog bunara zaključen suprotno odredbama
Zakona o vodama, i da se ista može koristiti samo na
temelju vodne dozvole, te se dovodi u pitanje
legitimnost gospodarskog društva MilkoS da bude
stranka
u
zajedničkom
Zahtjevu
pred
Konkurencijskim vijećem.
punomoćnik Vlade je istakao da je Zakonom o
vodama reguliran način dobivanja vodne dozvole,
nakon čega su firme u obvezi plaćati naknade
sukladno Zakonu o vodama, te da posjedovanje
vodne dozvole ili prethodne vodne saglasnosti
zatražene od koncesionara predstavlja uvjet za
dobijanje koncesije sukladno Zakonu o koncesijama.
Procedura sticanja prava koncesije je propisana
Zakonom o koncesijama Kantona Sarajevo i jednaka
je za sve zainteresirane osobe.
Punomoćnik Vlade je također u spis priložio presliku
Rješenja o imenovanju Komisije za izradu "Odluke o naknadi
za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo za
gospodarska društva koja nemaju potpisane ugovore o
koncesiji" broj: 02-05-5265-12/12 od 08.03.2012. godine, kao i
dopis Agencije za vodno područje rijeke Save broj: 50-10624/12 od 24.-01.2013. godine o izdatim vodnim dozvolama za
gospodarske subjekte na području Kantona Sarajevo.
Nakon provedene usmene rasprave, Konkurencijsko
vijeće je zatražilo dodatne podatke i dokumentaciju od
Podnositelja zahtjeva dana 18.02.2013. godine aktom broj: 05-

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

26-2-013-29-II/12, kao i od Vlade dana 18.02.2013. godine
aktom broj: 05-26-2-013-30-II/12.
Podnositelji zahtjeva su dana 26.02.2013. godine
podneskom broj: 05-26-2-013-31-II/12 i dana 05.03.2013.
godine podneskom broj: 05-26-2-013-34-II/12 dostavili
dodatne podatke i dokumentaciju.
Vlada je dana 27.02.2013. godine podneskom broj: 05-262-013-32-II/12 dostavila tražene podatke.
5. Mjerodavno tržište
Sukladno članku 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o
utvrđivanju mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište se određuje
kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja
djelatnosti na određenom zemljopisnom tržištu.
Prema odredbi članka 4. Odluke o utvrđivanju
mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište proizvoda obuhvata
sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno
zamjenjivim obzirom na njihove bitne značajke, kvalitetu,
namjenu, cijenu ili način uporabe.
Mjerodavno zemljopisno tržište obuhvata cjelokupnu ili
značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj
gospodarski subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini
mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim
uvjetima i koji to tržište bitno razlikuju od uvjeta konkurencije
na susjednim zemljopisnim tržištima.
Obzirom na predmet i sadržaj sporne Odluke,
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je mjerodavno tržište u
ovom predmetu tržište eksploatacije vode na području Kantona
Sarajevo.
6. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza
Nakon sagledavanja mjerodavnih činjenica, dokaza i
dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, kao i drugih
mjerodavnih podataka, Konkurencijsko vijeće je shodno
Zahtjevu utvrdilo slijedeće:
Uvidom u Rješenje o registraciji Općinskog suda u
Sarajevu broj 065-0-Reg-11-002369 od 08.12.2011. godine i
Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnosti broj
04-32.5-1-4200219930007/02 od 11.11.2002. godine utvrđeno
je da temeljna registrirana djelatnost gospodarskog subjekta
Teloptic proizvodnja sokova od voća i povrća, a uvidom u
Rješenje o registraciji Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0Reg-11-002876 od 25.10.2011. godine i Rješenje Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva brojUP-I
03-18-12/07 od 28.12.2007. godine utvrđeno je da je temeljna
registrirana djelatnost gospodarskog subjekta MilkoS
proizvodnja mineralne vode, proizvodnja bezalkoholnih pića i
sirupa za bezalkoholna pića.
Podnositelji zahtjeva za potrebe svoje proizvodnje koriste
vodu iz vlastitog bunara, izvorišta "Vilenac", a međusobna
prava i obveze vezano za zajedničko korištenje vode iz
vlastitog bunara, na kojem je nositelj prava korištenja
"Teloptic", regulirali su"Ugovorom o zajedničkom korištenju
vode iz vlastitog bunara" broj: 3036/10 od 23.07.2010. godine.
Prema odredbama navedenog ugovora sve obveze plaćanja
naknada nadležnim institucijama za zahvaćenu vodu,
uključujući i koncesije, vršit će gospodarski subjekt Teloptic,
dok će gospodarski subjekt MilkoS vršiti naknade za isto
srazmjerno količini utrošene vode.
Prema Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada, za korištenje vode plaća se posebnu vodna naknada po
cijeni od 0,03 KM/m³ za zahvaćenu vodu, naknada za
zahvaćanje i flaširanje vode i mineralne vode od 2,00 KM za
svaki kubni metar zahvaćene vode koja se koristi za flaširanje i

Broj 54 - Stranica 19

posebna vodna naknada za zaštitu voda od 2,00 KM/1ES
(ekvivalentni stanovnik).
Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj dana
12.06.2012. godine donijela "Odluku o naknadi za
eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo" kojom je,
između ostalog, propisano da su svi pravni subjekti (fizičke i
pravne osobe, domaće i strane), koji su nositelji prava
korištenja vode na području Kantona Sarajevo, ili će to postati,
a koji nemaju zaključene ugovore o koncesiji za korištenje
vode, obvezni plaćati naknadu za korištenje vode u iznosu od
1,5 KM po m³ zahvaćene vode, ili 1,5% od ukupnog godišnjeg
ostvarenog bruto prihoda eksploatacijom vode na području
Kantona Sarajevo.
Uvidom u dopis "Agencije za vodno područje rijeke
Save" Sarajevo broj: 50-1062-4/12 od 24.01.2013. godine,
utvrđeno je da na području Kantona Sarajevo slijedeći
gospodarski subjekti imaju vodnu dozvolu i/ili vodnu
suglasnost: Terme Ilidža d.o.o. Bazeni Termalna rivijera,
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, Coca-Cola HBC B-H d.o.o.
Sarajevo, Teleoptic d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sigma
Ilidža, TBG BH d.o.o. Kakanj Podružnica Sarajevo,
Hidrogradnja d.d. Sigma SA/kamenolom Hadžići, Scheidel
d.o.o. Ilijaš, Brajlović d.o.o. Sarajevo, House Milos d.o.o.
Ilidža, Breza - Dom d.o.o. Ilijaš - Podlugovi, Mujanović d.o.o.
Vogošća, Mujanić d.o.o. Blažuj - Sarajevo, OMV BH d.o.o.
Sarajevo (više vodnih dozvola - za svaku benzinsku postaju),
Ilidžanski dijamant d.o.o. Sarajevo, BAGS Energotehnika d.d.
Vogošća, i ZU Lječilište Banje Terme - Ilidža.
Na temelju podneska Vlade zaprimljenog dana
27.02.2013. godine pod brojem 06-26-2-013-32-II/12 utvrđeno
je da su slijedeći gospodarski subjekti nositelji koncesije za
korištenje vode na području Kantona Sarajevo: Coca-Cola HBC
B-H d.o.o. Sarajevo, Terme Ilidža d.o.o. Sarajevo i Sarajevska
pivara d.d. Sarajevo, te da su za navedene gospodarske subjekte
ugovorene koncesione naknade u iznosu od (..)* 1KM/m3. Na
temelju javno dostupnih podataka utvrđeno je da je Vlada dana
21.06.2004. godine donijela "Odluku o dodjeli koncesije za
korištenje pitke podzemne vode sa bunara BS -1 (raniji naziv
"CC Well" u proizvodnom krugu Coca-Cola HBC B-H d.o.o.
Sarajevo, u Binježevu, Mostarsko raskršće bb. Općina
Hadžići)" koja je objavljena u "Službenim novinama Kantona
Sarajevo", broj 16/04 od 01.07.2004. godine. Uvidom u
navedenu odluku utvrđeno je da ista stupa na snagu danom
objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo, te da će
se ugovor o koncesiji zaključiti u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu ove odluke. Na temelju javno dostupnog akta
Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-04-0532878/08 od 03.02.2009. godine (Odgovor na poslaničko
pitanje gosp. Nermina Pećanca) utvrđeno je da je ugovor o
koncesjii sa gospodarskim subjektima Coca-Cola HBC B-H
d.o.o. Sarajevo i Terme Ilidža d.o.o. Sarajevo zaključen dana
06.07.2004. godine. U pogledu dodjele koncesije za
gospodarski subjekt Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, na temelju
javno dostupnih podataka utvrđeno je da je Vlada dana
20.08.2010. godine donijela "Odluku o dodjeli koncesije za
eksploataciju pitke podzemne vode na nalazištu "Sarajevska
pivara" Sarajevo, gospodarskom društvu za proizvodnju piva i
osvježavajućih pića Sarajevska pivara d.d. Sarajevo" koja je
objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj
21/10 dana 20.08.2010. godine. Uvidom u navedenu odluku
utvrđeno je da ista stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Kantona Sarajevo", te da će se ugovor o
koncesiji zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na
1

(..)*Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu članka 38. Zakona o
konkurenciji

Broj 54 - Stranica 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

snagu ove odluke. Prema podacima iz javno dostupnog
Izvještaja o reviziji financijskih izvještaja proračuna Kantona
Sarajevo za 2010. godinu broj: 04-01/11 Ureda za reviziju
institucija u FBiH, ugovor o koncesiji sa gospodarskim
subjektom Sarajevska pivara d.d. Sarajevo je zaključen u tijeku
2010. godine.
U pogledu prigovora aktivne legitimacije upućenog od
Vlade za gospodarski subjekt MilkoS, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da isti nije utemeljen i da gospodarski subjekt MilkoS
ima pravo biti stranka u ovom postupku. Iako gospodarski
subjekt MilkoS nije izravno nositelj prava korištenja vode na
području Kantona Sarajevo, pa se odredbe Odluke samim time
izravno i ne odnose na njega, on ipak posrednim putem, na
temelju Ugovora o zajedničkom korištenju vode iz vlastitog
bunara broj: 3036/10 od 23.07.2010. godine zaključenog sa
gospodarskim subjektom Teloptic, plaća naknadu propisanu
Odlukom. Dakle, visina naknade utvrđena Odlukom posredno
utječe na gospodarski subjekt MilkoS i njegovo poslovanje, pa
je Konkurencijsko vijeće ocijenilo da isti radi zaštite svojih
pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku, pa samim
tim ima i pravo da bude stranka u postupku u smislu članka 41.
Zakona o upravnom postupku.
U pogledu zahtjeva Podnositelja zahtjeva da se utvrdi da
Odluka predstavlja zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1)
točka d) Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da odredbama predmetne Odluke nije prekršen članak
4. stavak (1) točka d) Zakona, u smislu primjene različitih
uvjeta za istovjetne transakcije sa drugim gospodarskim
subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na
konkurenciju iz slijedećih razloga:
Analizirajući odredbe Odluke, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da se istom stvaraju dvije kategorije obveznika
plaćanja nakande za korištenje vode. Jednu kategoriju čine svi
pravni subjekti (fizičke i pravne osobe, domaće i strane) koji su
nositelji prava korištenja vode na području Kantona Sarajevo ili
će to postati, a koji nemaju zaključene ugovore o koncesijama
za korištenje vode, a drugu kategoriju čine subjekti koji
trenutno imaju važeći ugovor o koncesiji (i plaćaju koncesionu
naknadu), i isti će postati obveznici plaćanja naknade utvrđene
Odlukom po isteku ili raskidu postojećih ugovora o koncesiji.
Analizom odredbi Zakona o vodama Federacije BiH
(Poglavlje IX - Vodni akti) utvrđeno je da se istim propisuje
način ostvarivanja prava na vodu izdavanjem vodnih akata, a
sve radi osiguranja upravljanja vodama i osiguranja pravičnog
pristupa vodi svim pravnim i fizičkim osobama. Na ovaj način
je osigurano da sve zainteresirane osobe pod jednakim uvjetima
mogu postati nositelji prava korištenja vode. Također,
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Vlada FBiH na temelju
članka 171. Zakona o vodama FBiH donijela Odluku o visini
posebnih vodnih naknada, a na temelju članka 174. istog
zakona donijela Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada. Obveze plaćanja općih i posebnih vodnih naknada
koje su propisane ovim podzakonskim aktima odnose se na sve
fizičke i pravne osobe koja su registrirane za obavljanje
djelatnosti na temelju rješenja izdatog od nadležnog organa.
Analizom odredbi Zakona o koncesijama (Kantona
Sarajevo) utvrđeno je da se istim, između ostalog, definiraju i
propisuju pripremne radnje za dodjelu koncesije, utemeljenje i
nadležnosti Komisije za koncesije, postupak dodjele koncesije,
ugovor o koncesiji, prava i obveze koncesionara i sl. dakle
propisuje se jasan pravni okvir za utvrđivanje uvjeta pod kojim
se pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje
gospodarske djelatnosti, mogu dodjeljivati koncesije na
području Kantona Sarajevo.

Utorak, 9. 7. 2013.

Iz navedenog nesporno proizilazi je da je zakonima i
podzakonskim aktima uređena oblast tj. uvjeti i način pod
kojim zainteresirani subjekti mogu steći pravo korištenja vode,
odnosno, koncesiju za iskorištavanje prirodnog bogatstva,
dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg
interesa. Posmatrano s aspekta Odluke, to znači da obje
kategorije/statusa subjekata na koje se Odluka odnosi mogu pod
jedankim, unaprijed propisanim uvjetima, steći pravo na
iskorištavanje vode, odnosno, koncesiju.
Nesporno je i da subjekti koji su nositelji prava korištenja
vode u smislu Zakona o vodama FBiH, nemaju nikakvih
pravnih ili drugih smetnji da podnesu zahtjev za dodjelu
koncesije (putem javnog poziva ili samoinicijativne ponude).
To potvrđuje i dokumentacija priložena uz Zahtjev, iz koje je
vidljivo da je u tijeku postupak za dodjelu koncesije za izvoršte
Vilenac gospodarskom subjektu Teloptic (dopis broj 14918/103 od 22.12.2011. godine, dopis broj 14971/10-4 od 23.05.2012.
godine).
U tijeku postupka pred Konkurencijskim vijećem, Vlada
je istakla da je u momentu donošenja Odluke bilo poznato da će
se ista odnositi na oko 15 gospodarskih subjekata, ali da nije
znala na koje subjekte konkretno će se odnositi, a da je
neodrživo da neko koristi vodu i ne plaća naknadu u odnosu na
druge koji plaćaju, jer se tako drugi dovode u neravnopravan
položaj, a da je cilj Odluke bio uređenje sustava, da se subjekti
dovedu u ravnopravan položaj. Slijedom navedenog,
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su do donošenja Odluke
subjekti koji su nositelji prava prava korištenja vode plaćali
naknade propisane federalnim propisima, dok su subjekti koji
su imali zaključen ugovor o koncesiji u Kantonu Sarajevo,
plaćali naknade propisane federalnim propisima, ali i
koncesionu naknadu.
Analizirajući
mjerodavne
činjenice,
dokaze
i
dokumentaciju prikupljene u postupku, Konkurencijsko vijeće
je nesporno utvrdilo da se Odluka podjednako odnosi na sve
pravne subjekte koji nemaju zaključen ugovor o koncesiji, bez
obzira na djelatnost kojom se bave, da je način stjecanja prava
na iskorištavanje vode, odnosno koncesiju, uređen zakonima i
podzakonskim aktima, i da je jednak za sve, da će subjekti koji
imaju zaključen ugovor o koncesiji naknadu iz Odluke plaćati
po isteku ili raskidu tog ugovora, a u međuvremenu plaćaju
naknadu za koncesiju, kao i da nema prepreka da subjekti
nositelji prava na iskorištavanje vode apliciraju i steknu
koncesiju. Na temelju utvrđenih činjenica proizilazi da Vlada
predmetnom Odlukom ne narušava tržišnu konkurenciju u
smislu primjene različitih uvjeta za identične transakcije sa
drugim gospodarskim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan
položaj u odnosu na konkurenciju, pa samim time ni Odluka ne
predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1)
točka d) Zakona.
7. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljen priziv.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
primitka, odnosno objave ovoga Rješenja.
Broj 05-26-2-013-36-II/12
29. travnja 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Gordana Živković, v. r.

На основу члана 25. став (1) тачка е) у вези са чланом
4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији ("Службени
гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09) у поступку
покренутом по Захтјеву за покретање поступка привредних

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

субјеката "Teloptic" д.о.о. Сарајево, Мостарско раскршће
бб, 71240 Хаџићи, кога заступа Недим Чаушевић, директор
друштва, односно, Муриса Макаревић, адвокат из Сарајева
и "МилкоС" д.д. Сарајево, Мостарско раскршће бб, 71240
Хаџићи, кога заступа Адин Факић, директор друштва,
односно, Муриса Макаревић, адвокат из Сарајева, против
Владе Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1,
71000 Сарајево, коју заступа Нурија Мемић, дипл. инг.
маш., Кантон Сарајево, Министарство привреде, Реиса
Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево, ради
утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу
члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији,
Конкуренцијски савјет, на 59. (педесетдеветој) сједници
одржаној дана 29.04.2013. године, донио је
1.

РЈЕШЕЊЕ

Одбија се заједнички захтјев привредних субјеката
"Teloptic" д.о.о. Сарајево, Мостарско раскршће бб,
71240 Хаџићи и "МилкоС" д.д. Сарајево, Мостарско
раскршће бб, 71240 Хаџићи, поднесен против Владе
Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1,
71000 Сарајево, ради утврђивања постојања
забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка д)
Закона о конкуренцији, као неоснован.
2. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у
"Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет је дана 14.09.2012. године, под
бројем 05-26-2-013-II/12 запримио заједнички Захтјев за
покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев) у смислу
члана 28. Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон),
поднесен од стране привредних субјеката "Teloptic" д.о.о.
Сарајево, Мостарско раскршће бб, 71240 Хаџићи, кога
заступа Недим Чаушевић, директор друштва и Муриса
Макаревић, адвокат из Сарајева (пуномоћ издата дана
04.02.2013. године) (у даљем тексту: Teloptic, Подносилац
захтјева или Подносиоци захтјева) и "МилкоС" д.д.
Сарајево, Мостарско раскршће бб, Хаџићи, 71000 Сарајево,
кога заступа Адин Факић, директор друштва и Муриса
Макаревић, адвокат из Сарајева (пуномоћ издата дана
04.02.2013. године) (у даљем тексту: Милкос, Подносилац
захтјева или Подносиоци захтјева), против Владе Кантона
Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево,
коју заступа Нурија Мемић, дипл. инг. маш. Кантон
Сарајево, Министарство привреде, Реиса Џемалудина
Чаушевића 1, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Влада) због
злоупотребе доминатног положаја из члана 10. став 2. тачка
ц) Закона.
Увидом у Захтјев, Конкуренцијски савјет је утврдио
да исти није јасан и комплетан у смислу члана 28. Закона,
те је Подносиоцима захтјева дана 18.09.2012. године (актом
број: 05-26-2-013-1-II/12) упућен захтјев за прецизирање и
допуну истог, као и за уплату административне таксе у
износу од 1.000,00 КМ - утврђену чланом 2. тарифни број
106. став (1) тачка ф) Одлуке о висини административних
такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским
савјетом ("Службени гласник БиХ", бр. 30/06, и 18/11).
Подносиоци захтјева су допунили Захтјев дана
27.09.2012. године поднеском број: 05-26-2- 013-2-II/12 и
доказом о уплати административне таксе.
Конкуренцијски савјет је дана 30.10.2012. године
актом број: 05-26-2-013-3-II/12 Подносиоцима захтјева
послало упит о измјени правне квалификације Захтјева,
имајући у виду досадашњу праксу Конкуренцијског савјета
у предметима гдје је једна од странака у поступку орган

Broj 54 - Stranica 21

управе, а с обзиром да чињенице које су наведене у
Захтјеву могу евентуално представљати забрањени
споразум из члана 4. став (1) тачка д) Закона, прије него
злоупотребу доминатног положаја из члана 10 став 2. тачка
ц) Закона, како је наведено у првобитном Захтјеву.
Подносиоци захтјева су доставили сагласност за предложену измјену правне квалификације дана 01.11.2012.
године поднеском запримљеним под бројем: 05-26-2-013-4II/12.
Комплетирањем предметног Захтјева, Конкуренцијски
савјет је на основу члана 28. став (3) Закона дана
06.11.2012. године издало Потврду о пријему комплетног и
уредног Захтјева број: 05-26-2-013-5-II/12.
Анализирајући Захтјев и достављену документацију,
Конкуренцијски савјет је оцијенио да није могуће без
проведеног поступка утврдити постојање повреда Закона
на које Подносиоци захтјева указују, те је на 46. сједници
одржаној дана 06.11.2012. године, у складу са чланом 32.
став (2) Закона, донијело Закључак о покретању поступка
број: 05-26- 2-013-7-II/12 (у даљем тексту: Закључак).
У складу са чланом 33. Закона, Конкуренцијски савјет
је Захтјев и Закључак доставио на одговор Влади дана
06.11.2012. године актом број: 05-26-2 013-11-II/12.
Влада је доставила одговор на Захтјев и Закључак
Конкуренцијском савјету, дана 25.12.2012. године
поднеском запримљеним под бројем: 05-26-2-013-13-II/12.
1. Странке у поступку
Странке у поступку су привредни субјекти "Teloptic"
д.о.о. Сарајево, Мостарско раскршће бб, Хаџићи, 71000
Сарајево и "МилкоС" д.д. Сарајево, Мостарско раскршће
бб, Хаџићи, 71000 Сарајево и Влада Кантона Сарајево,
Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево.
1.1. Привредни субјект Teloptic
Привредни субјект "Teloptic" д.о.о. Сарајево,
регистрован је код Општинског суда у Сарајеву под бројем
МВS: 65-01-0167-11, са претежним регистрованим
дјелатностима у области производње безалкохолних пића и
сирупа за безалкохолна пића, производње сокова од воћа и
поврћа, на бази полупроизвода: концентрата, воћних база и
др. и производње минералне воде и других флашираних
вода.
1.2. Привредни субјект МилкоС
Привредни субјект "МилкоС" д.д. Сарајево регистрован је код Општинског суда у Сарајеву под бројем МВS:6502-0040-11, са претежним регистрованим дјелатностима у
области производње безалкохолних пића и сирупа за
безалкохолна пића, производње сокова од воћа и поврћа, на
бази полупроизвода: концентрата, воћних база и др. и
производње минералне воде и других флашираних вода.
1.3. Влада Кантона Сарајево
Влада Кантона Сарајево је тијело извршно политичке
власти чије су надлежности утврђене уставом, законима и
другим прописима, а на које се у складу са чланом 2. став
(1) тачка б) Закона примјењују одредбе истога, јер иста
својим дјеловањем може директно или индиректно
утјецати на тржишну конкуренцију на подручју Кантона
Сарајево.
2. Правни оквир предметног поступка
Конкуренцијски савјет је у поступку примијенио
одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 и 34/10) и
Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр.
29/02, 12/04, 88/07 и 93/09).
Конкуренцијски савјет је такођер узео у обзир и
одредбе Закона о концесијама Кантона Сарајево

Broj 54 - Stranica 22

SLUŽBENI GLASNIK BiH

("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 27/11), Закона о
водама Федерације БиХ ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 70/06), одредбе Одлуке о накнади за
експлоатацију вода на подручју Кантона Сарајево
("Службене новине Кантона Сарајево", број 29/12), одредбе
Правилника о начину обрачунавања, поступку и роковима
за обрачунавање и плаћање и контроли измиривања
обавеза на темељу опће водне накнаде и посебних водних
накнада ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 92/07 и
46/09) и Одлуке о висини посебних водних накнада
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/07).
3. Поступак пред Конкуренцијским савјетом
Подносиоци захтјева су навели слиједеће чињенице
као разлоге за подношење Захтјева:
да Захтјев подносе против Владе ради
утврђивања постојања злоупотребе доминантног
положаја из члана 10. став (2) тачка ц) Закона
(накнадно измијењен у забрањени споразум из
члана 4. став (1) тачка д) Закона, уз сагласност
Подносилаца захтјева поднеском запримљеним
под бројем: 05-26-2-013-4-II/12 дана 01.11.2012.
године), проузрокованог примјеном "Одлуке о
накнади за експлоатацију вода на подручју
Кантона Сарајево" (у даљем тексту: Одлука),
коју је Влада усвојила на 74. сједници одржаној
12.06.2012. године.
да је Влада у поменутој Одлуци у тачки II навела
привредне субјекте који су закључили уговоре о
концесијама на воду и који плаћају концесионе
накнаде од 0,05 КМ/m3 захваћене воде све док
траје концесиони уговор, а ти привредни
субјекти су директни конкуренти Подносиоцима
захтјева у производњи сокова и флаширању
природне изворске минералне воде, који би по
истој Одлуци били обавезни плаћати накнаду за
кориштење воде од 1,5 КМ/m3 захваћене воде,
што је 30 пута више од конкуренције.
да заједнички користе воду са изворишта
"Виленац", (Teloptic 160m3 и МилкоС 290m3
дневно), те да су до сада за кориштење воде из
поменутог изворишта плаћали посебну водну
накнаду по цијени од 0,03 КМ/m3 за захваћену
воду, што за Teloptic износи 4,8 КМ дневно, а за
МилкоС 8,7 КМ дневно. Примјеном ове Одлуке
Teloptic би требао да плаћа 240,00 КМ дневно, а
МилкоС 435,00 КМ дневно или укупно 20.250,00
КМ мјесечно за захваћену воду.
да су до сада плаћали посебну водну накнаду по
цијени од 0,03 КМ/m3 за захваћену воду и
накнаду за захваћање и флаширање воде и
минералне воде по цијени од 2,00 КМ за сваки
кубни метар воде која се користи за флаширање
и посебну водну накнаду за заштиту вода по 1 ЕS
и то 2,00 КМ/1 ЕS према "Правилнику о начину
обрачунавања, поступку и роковима за
обрачунавање и плаћање и контроли измиривања
обавеза на темељу опће водне накнаде и
посебних водних накнада".
да трошкови воде у цијени готових производа
износе 0,5% те би примјеном ове Одлуке и
плаћањем накнаде од 1,5 КМ/m3 захваћене воде
довело дo поскупљења производа Подносилаца
захтјева за 5% што би их довело у неравноправан
положај у односу на домаћу, а посебно на увозну
конкуренцију.

-

Utorak, 9. 7. 2013.

да је привредни субјект Teloptic, не својом
кривицом доведен у положај да није закључио
уговор о концесији, с обзиром на чињеницу да је
својим дописом број 14918/10-3 од 22.11.2011.
године поднио захтјев Министарству привреде
Кантона Сарајево за додјелу концесије за
извориште "Виленац" и Самоиницијативну
понуду за додјелу концесије за извориште
"Виленац" број: 14971/10-4 од 23.05.2012.
године, али да Министарство привреде и Влада
нису одговорили на поменуте захтјеве, иако је
постојала законска регулатива из те области.
да сматрају да би Конкуренцијски савјет у складу
са чланом 40. Закона требао донијети рјешење о
привременој мјери и наложити обуставу
поступања по Одлуци све док се не успоставе
једнаки конкуренцијски услови привређивања.
Влада је у свом Одговору на Захтјев и Закључак,
којим оспорава Захтјев, у битном навела слиједеће:
да је систем управљања водама на територији
Федерације Босне и Херцеговине, финансирање
управљања водама, укључујући и обавезе
плаћања опће водне накнаде и посебних водних
накнада регулисано Законом о водама
Федерације БиХ и подзаконкским актима, те да
су Подносиоци захтјева, приказујући начин на
који реализују своје обавезе плаћања посебних
водних накнада које су прописане Законом о
водама Федерације БиХ, покушали да наведене
посебне
водне
накнаде
поистовјете
са
концесионом накнадом - што се види из њихове
калкулације за случај примјене предметне
Одлуке, те да због тога ови наводи Подносиоца
захтјева нису релевантни за овај поступак.
да на подручју Кантона Сарајево постоје правни
субјекти који експлоатишу воду на основу
закључених уговора о концесији и плаћају
концесиону накнаду у складу са закљученим
уговором, те постоје субјекти који такођер
експлоатишу воду и не плаћају концесиону
накнаду, а дужни су били, у складу са важећим
законом о концесији, закључити уговор о
концесији и плаћати уговорену концесиону
накнаду.
да је Влада, као одговорно тијело за успоставу
система кориштења природних ресурса, гдје
спада и вода, као и за утврђивање правила
везаних за кориштење природних ресурса, у
склопу својих надлежности, а у циљу да се
постигне балансиран приступ према свим
субјектима на тржишту који експлоатишу воду,
донијела Одлуку. Тачком I ове Одлуке, за
кориштење питке, минералне и термонинералне
воде на подручју Кантона Сарајево одређена је
минимална накнада од 0,05 КМ по m3 добивеног
права на захватање воде, а тачком III ове Одлуке,
накнаду за кориштење воде у износу од 1,5 КМ
по m3 захваћене воде, или 1,5 % од укупног
годишњег
оствареног
бруто
оствареног
експлоатацијом воде на подручју Кантона
Сарајево, обавезни су плаћати сви правни
субјекти (физичка и правна лица, домаћа и
страна), који су носиоци права кориштења воде
на подручју Кантона Сарајево, или ће то постати,
а који немају закључене уговоре о концесији за
кориштење воде.

Utorak, 9. 7. 2013.
-

-

-

SLUŽBENI GLASNIK BiH

да Подносиоци захтјева не могу вршити
поређења висине накнаде коју су обавезни
плаћати у складу са тачком III ове Одлуке са
висином концесионих накнада које плаћају
субјекти који имају закључене уговоре о
концесији, јер се не налазе у истом скупу са овим
субјектима, односно њихова уговорена висина
корцесионе накнаде, у овом тренутку, није
позната, јер немају закључен уговор о концесији,
те да сви субјекти наведени у тачки III Одлуке,
укључујући и субјекте из тачке II Одлуке (који
имају закључен уговор о концесији у случају да
га раскину), имају исти третман у погледу
плаћања висине накнаде за кориштење воде, а
самим тим и Подносиоци захтјева не могу бити
третирани на другачији начин у односу на све
остале субјекте.
да се Законом о концесијама прописује
транспарентан, недискриминаторан и јасан
правни оквир за утврђивање услова под којим се
правним или физичким, домаћим или страним
лицима регистрованим за обављање привредне
дјелатности, могу додјељивати концесије у
Кантону Сарајево и стимулисање улагање
домаћег и страног капитала у областима
утврђеним овим Законом.
да је актом број: 14918/10 од 07.10.2010. године
привредно друштво "Teleoptic" д.о.о. Сарајево,
од Министарства привреде КС, затражило
потписивање уговора о концесији за кориштење
воде са изворишта "Виленац", Блажуј, Општина
Илиџа. Актом број 07- 04-18 23737 од 09.03.2011.
године Министарство привреде КС је од овог
привредног друштва тражило да достави додатну
документацију, да би се захтјев могао узети у
разматрање. Уз акт број: 14918/10-1 од
16.03.2011. године, ово привредно друштво је
доставило дио тражене документације за
провођење поступка додјеле концесије. Актом
број: 07-04-18-23737-1 од 24.05.2011. године,
Министарство привреде КС је обавијестило ово
привредно друштво, да његов захтјев може бити
узет у разматрање тек када буде достављења
комплетна документација. Ово привредно
друштво је уз акт број: 14918/10-3 од 22.12.2011.
године, доставило допуну документације везано
за захтјев за додјелу концесије за извориште
"Виленац". Министарство привреде КС је актом
број: 07-06-25-1556/12 од 26.01.2012. године
упутило захтјев Агенцији за водно подручје
ријеке Саве, за издавање претходне водне
сагласности. Ова Агенција издала је претходну
водну сагласност за захватајне питке подземне
воде из бушотине на локалитету "Виленац",
Блажуј, Општина Илиџа, број: UР-I/25-1-40-0594/12 од 21.02.2012. године. У тачки 5. Рјешења
наведено је да се извориште већ користи. Актом
број: 14971/10-4 од 23.05.2012. године привредно
друштво
"Teloptic"
је
обавијестило
Министарство привреде КС, да по основу
његовог захтјева, број: 14918/10-3 од 23.12.2011.
године, подноси Самоиницијативну понуду у
складу са чланом 20. Закона о концесијама.
Истим актом, наводи, да ће документа из тачке
(2) члана 20. поменутог закона, а који се односе
на извод из просторног планског документа и

Broj 54 - Stranica 23

сагласност Општинског савјета Илиџа, доставити
накнадно по рјешавању по захтјеву према
Општини Илиџа. Привредни субјект Teloptic још
увијек није доставио предметну сагласност
Општинског савјета Илиџа.
да је чланом 117. став (2) Закона о водама
прописано да се право на кориштење или
употребу воде или испуштање отпадних вода
стечено на основу водне дозволе не може
преносити на друго правно и физичко лице. У
члану 1. Уговора о заједничком кориштењу воде
из властитог бунара, број: 3036/10 од 23.07.2010.
године, Подносиоци захтјева су навели, да овим
уговором регулишу међусобна права и обавезе
везане за заједничко кориштење воде из
властитог бунара, на којем је носилац права
кориштења привредни субјект Teloptic. Обзиром
да су Подносиоци захтјева потврдили да је
привредни субјект Teloptic носилац права
кориштења може се закључити, да је овај уговор
о заједничком кориштењу воде из властитог
бунара закључен супротно одредбама Закона о
водама, те доводи у питање легитимност
привредног друштва "МилкоС" да буде странка у
заједничком Захтјеву за покретање поступка
пред Конкуренцијским савјетом.
На основу напријед наведених чињеница, Влада
сматра да доношењем и примјеном Одлуке није учињена
повреда из члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији.
4. Усмена расправа
У даљем току поступка, обзиром да се ради о
предмету са странкама са супротним интересима,
Конкуренцијски савјет је одржао усмену расправу, у складу
са чланом 39. Закона. Усмена расправа је одржана дана
06.02.2013. године у просторијама Конкуренцијског
савјета, и испред Подносиоца захтјева истој су
присуствовали Муриса Макаревић адвокат из Сарајева,
Дервиш Турчиновић, Исмет Тица и Абид Шарић, а испред
Владе Нурија Мемић.
Током усмене расправе Подносиоци захтјева су се
изјаснили да у цијелости остају код навода и чињеница из
Захтјева и допуна које су раније достављене
Конкуренцијском савјету. Поред тога су у расправи у
битном изјавили и слиједеће:
што се тиче правног мишљења проф.др. Милића
Симића, које је Влада прихватила као одговор на
поднесени Захтјев привредних субјеката Teloptic
и МилкоС, истакнуто је да се наведено правно
мишљење не може узети као основ за доношење
коначне одлуке од стране Конкуренцијског
савјета, с обзиром да је проф.др. Милић Симић
сам учествовао у доношењу и креирању Одлуке
која је предмет расправе, па ће наравно својим
правним ставом настојати да оправда доношење
одлуке која је предмет усмене расправе.
Влада је у моменту доношења Одлуке знала који
су то привредни субјекти који се баве
експлоатацијом питке минералне воде за даљу
продају, што није случај са привредним
субјектом Терме Илиџа које ту воду користе за
базен, и који од њих имају закључен уговор и
под којим условима, те да се ова Одлука односи
само на Tеloptic, јер остала два привредна
субјекта (Соса-Соlа и Сарајевска пивара) имају
закључен уговор о концесији.

Broj 54 - Stranica 24
-

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Пуномоћник Подносиоца захтјева је истакао и да
привредни субјект МилкоС користи воду на
основу уговора са Telopticом који има право на
продају воде и привредни субјект МилкоС за то
плаћа привредном субјекту Teloptic, што значи
да привредни субјект Teloptic црпи воду, а не
привредни субјект МилкоС и исти плаћа накнаду.
Пуномоћник Владе Кантона Сарајево се изјаснио да у
потпуности остаје код навода датих у одговору на
Закључак, те је у току усмене расправе у битном истакао
слиједеће:
кад је у питању мишљење проф. др. Милића
Симића, оно је дато у моменту када је захтјев био
поднесен у смислу члана 10. Закона, а пошто је
накнадно
дошло
до
промјене
правне
квалификације у члан 4. став (1) тачка д) Закона,
пуномоћник Владе се сложио да исто не може
бити узето у обзир, што је и наведено у датом
одоговру на захтјев. Везано за наводе о тиму који
је учествовао у припреми приједлога спорне
Одлуке, истакнуто је да г-дин Симић није
учествовао у томе, те је као доказ приложена
фотокопија рјешења о именовању Комисије за
израду "Одлуке о накнади за експлоатацију вода
на подручју Кантона Сарајево за привредна
друштва која немају потписане уговоре о
концесији" број: 02-05-5265-12/12 од 08.03.2012.
године.
Влада Кантона Сарајево, у моменту доношења
Одлуке није знала на кога ће се иста односити и
истражили смо да се односи на око 15
привредних субјеката, те да је неодрживо да неко
користи воду и не плаћа накнаду у односу на
друге који плаћају те се исти тако доводе у
неравноправан положај, а циљ ове Одлуке је био
уређење система, да се субјекти доведу у
равноправан положај.
што се тиче права привредног субјекта МилкоС
на кориштење воде из бунара, пуномоћник Владе
сматра да је уговор о заједничком кориштењу
воде из властитог бунара закључен супротно
одредбама Закона о водама, и да се иста може
користити само на основу водне дозволе, те се
доводи у питање легитимност привредног
друштва МилкоС да буде странка у заједничком
Захтјеву пред Конкуренцијским савјетом.
пуномоћник Владе је истакао да је Законом о
водама регулисан начин добивања водне
дозволе, након чега су фирме у обавези да
плаћају накнаде у складу са Законом о водама, те
да посједовање водне дозволе или претходне
водне сагласности затражене од концесионара
представља услов за добивање концесије у
складу са Законом о концесијама. Процедура
стицања права концесије прописана је Законом о
концесијама Кантона Сарајево и једнака је за сва
заинтересована лица.
Пуномоћник Владе је такођер у спис приложио
фотокопију Рјешења о именовању Комисије за израду
"Одлуке о накнади за експлоатацију вода на подручју
Кантона Сарајево за привредна друштва која немају
потписане уговоре о концесији" број: 02-05-5265-12/12 од
08.03.2012. године, као и допис Агенције за водно подручје
ријеке Саве број: 50-1062-4/12 од 24.01.2013. године о

Utorak, 9. 7. 2013.

издатим водним дозволама за привредне субјекте на
подручју Кантона Сарајево.
Након проведене усмене расправе, Конкуренцијси
савјет је затражио додатне податке и документацију од
Подносиоца захтјева дана 18.02.2013. године актом број:
05-26-2-013-29-II/12, као и од Владе дана 18.02.2013.
године актом број: 05-26-2-013-30-II/12.
Подносиоци захтјева су дана 26.02.2013. године
поднеском број: 05-26-2-013-31-II/12 и дана 05.03.2013.
године поднеском број: 05-26-2-013-34-II/12 доставили
додатне податке и документацију.
Влада је дана 27.02.2013. године поднеском број: 0526-2-013-32-II/12 доставила тражене податке.
5. Релевантно тржиште
У складу са чланом 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о
утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште се
одређује као тржиште одређених производа који су
предмет обављања дјелатности на одређеном географском
тржишту.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању
релевантног тржишта, релевантно тржиште производа
обухвата све производе и/или услуге које потрошачи
сматрају међусобно замјењивим обзиром на њихове битне
карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин
употребе.
Релевантно географско тржиште обухвата цјелокупну
или значајан дио територије Босне и Херцеговине на којој
привредни субјекти дјелују у продаји и/или куповини
релевантног производа под једнаким или довољно
уједначеним условима и који то тржиште битно разликују
од услова конкуренције на сусједним географским
тржиштима.
Обзиром на предмет и садржај спорне Одлуке,
Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно
тржиште у овом предмету тржиште експлоатације воде на
подручју Кантона Сарајево.
6. Утврђено чињенично стање и оцјена доказа
Након сагледавања релевантних чињеница, доказа и
документације достављене од странака у поступку, као и
других релевантних података, Конкуренцијски савјет је
сходно Захтјеву утврдило сљедеће:
Увидом у Рјешење о регистрацији Општинског суда у
Сарајеву број 065-0-Рег-II-002369 од 08.12.2011. године и
Обавјештење о разврставању правног лица према
дјелатности број 04-32.5-1-4200219930007/02 од 11.11.2002.
године утврђено је да основна регистрована дјелатност
привредног субјекта Teloptic производња сокова од воћа и
поврћа, а увидом у Рјешење о регистрацији Општинског
суда у Сарајеву број 065-0-Рег-11-002876 од 25.10.2011.
године и Рјешење Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства број UP-I 03-18-12/07 од
28.12.2007. године утврђено је да је основна регистрована
дјелатност привредног субјекта МилкоС производња
минералне воде, производња безалкохолних пића и сирупа
за безалкохолна пића.
Подносиоци захтјева за потребе своје производње
користе воду из властитог бунара, изворишта "Виленац", а
међусобна права и обавезе везано за заједничко кориштење
воде из властитог бунара, на којем је носилац права
кориштења "Teloptic", регулисали су "Уговором о
заједничком кориштењу воде из властитог бунара" број:
3036/10 од 23.07.2010. године. Према одредбама наведеног
уговора све обавезе плаћања накнада надлежним
институцијама за захваћену воду, укључујући и концесије,
вршит ће привредни субјект Teloptic, док ће привредни

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

субјект МилкоС вршити накнаде за исто сразмјерно
количини утрошене воде.
Према Правилнику о начину обрачунавања, поступку
и роковима за обрачунавање и плаћање и контроли
измиривања обавеза на темељу опће водне накнаде и
посебних водних накнада, за кориштење воде плаћа се
посебну водна накнада по цијени од 0,03 КМ/m3 за
захваћену воду, накнада за захваћање и флаширање воде и
минералне воде од 2,00 КМ за сваки кубни метар захваћене
воде која се користи за флаширање и посебна водна
накнада за заштиту вода од 2,00 КМ/1ЕS (еквивалентни
становник).
Влада Кантона Сарајево, на 74. сједници одржаној
дана 12.06.2012. године донијела "Одлуку о накнади за
експлоатацију вода на подручју Кантона Сарајево" којом је,
између осталог, прописано да су сви правни субјекти
(физичка и правна лица, домаћа и страна), који су носиоци
права кориштења воде на подручју Кантона Сарајево, или
ће то постати, а који немају закључене уговоре о концесији
за кориштење воде, обавезни плаћати накнаду за
кориштење воде у износу од 1,5 КМ по m3 захваћене воде,
или 1,5% од укупног годишњег оствареног бруто прихода
експлоатацијом воде на подручју Кантона Сарајево.
Увидом у допис "Агенције за водно подручје ријeке
Саве" Сарајево број: 50-1062-4/12 од 24.01.2013. године,
утврђено је да на подручју Кантона Сарајево слиједећи
привредни субјекти имају водну дозволу и/или водну
сагласност: Терме Илиџа д.о.о. Базени Термална ривијера,
Сарајевска пивара д.д. Сарајево, Соса-Соlа НВС В-Н д.о.о.
Сарајево, Тeloptic д.о.о. Сарајево, Хидроградња д.д. Сигма
Илиџа, ТБГ БХ д.о.о. Какањ Подружница Сарајево,
Хидроградња д.д. Сигма СА/каменолом Хаџићи, Scheidel
д.о.о. Илијаш, Брајловић д.о.о. Сарајево, House Милос
д.о.о. Илиџа, Бреза -Дом д.о.о. Илијаш - Подлугови,
Мујановић д.о.о. Вогошћа, Мујанић д.о.о. Блажуј Сарајево, ОМВ БХ д.о.о. Сарајево (више водних дозвола за сваку бензинску станицу), Илиџански дијамант д.о.о.
Сарајево, БАГС Енерготехника д.д. Вогошћа, и ЗУ
Љечилиште Бање Терме - Илиџа.
На основу поднеска Владе запримљеног дана
27.02.2013. године под бројем 06-26-2-013-32-II/12
утврђено је да су слиједећи привредни субјекти носиоци
концесије за кориштење воде на подручју Кантона
Сарајево: Соса-Соlа НВС В-Н d.о.о. Сарајево, Терме Илиџа
д.о.о. Сарајево и Сарајевска пивара д.д. Сарајево, те да су
за наведене привредне субјекте уговорене концесионе
накнаде у износу од (..)*1 КМ/m3. На основу јавно
доступних података утврђено је да је Влада дана
21.06.2004. године донијела "Одлуку о додјели концесије за
кориштење питке подземне воде са бунара БС -1 (ранији
назив "СС Well" у производном кругу Соса-Соlа НВС В-Н
Ао.о.. Сарајево, у Бињежеву, Мостарско раскршће бб.
Општина Хаџићи)" која је објављена у Службеним
новинама Кантона Сарајево број 16/04 од 01.07.2004.
године. Увидом у наведену одлуку утврђено је да иста
ступа на снагу даном објављивања у Службеним новинама
Кантона Сарајево, те да ће се уговор о концесији
закључити у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке. На основу јавно доступног акта Министарства
привреде Кантона Сарајево број: 07-04-05-32878/08 од
03.02.2009. године (Одговор на посланичко питање госп.
Нермина Пећанца) утврђено је да је уговор о концесији са
привредним субјектима Соса-Соlа НВС В-Н d.о.о. Сарајево
1

(..)* Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о
конкуренцији

Broj 54 - Stranica 25

и Терме Илиџа д.о.о. Сарајево закључен дана 06.07.2004.
године. У погледу додјеле концесије за привредни субјект
Сарајевска пивара д.д. Сарајево, на основу јавно доступних
података утврђено је да је Влада дана 20.08.2010. године
донијела "Одлуку о додјели концесије за експлоатацију
питке подземне воде на налазишту "Сарајевска пивара"
Сарајево, привредном друштву за производњу пива и
освјежавајућих пића Сарајевска пивара д.д. Сарајево" која
је објављена у Службеним новинама Кантона Сарајево број
21/10 дана 20.08.2010. године. Увидом у наведену одлуку
утврђено је да иста ступа на снагу даном објављивања у
Службеним новинама Кантона Сарајево, те да ће се уговор
о концесији закључити у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке. Према подацима из јавно доступног
Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја буџета
Кантона Сарајево за 2010. годину број: 04-01/11 Уреда за
ревизију институција у ФБиХ, уговор о концесији са
привредним субјектом Сарајевска пивара д.д. Сарајево је
закључен у току 2010. године.
У погледу приговора активне легитимације упућеног
од Владе за привредни субјект МилкоС, Конкуренцијски
савјет је утврдио да исти није основан и да привредни
субјект МилкоС има право бити странка у овом поступку.
Иако привредни субјект МилкоС није директно носилац
права кориштења воде на подручју Кантона Сарајево, па се
одредбе Одлуке самим тиме директно и не односе на њега,
он ипак посредним путем, на основу Уговора о
заједничком кориштењу воде из властитог бунара број:
3036/10 од 23.07.2010. године закљученог са привредним
субјектом Teloptic, плаћа накнаду прописану Одлуком.
Дакле, висина накнаде утврђена Одлуком посредно утјече
на привредни субјект Милкос и његово пословање, па је
Конкуренцијски савјет оцјени да исти ради заштите својих
правних интереса има право да учествује у поступку, па
самим тим има и право да буде странка у поступку у
смислу члана 41. Закона о управном поступку.
У погледу захтјева Подносиоца захтјева да се утврди
да Одлука представља забрањени споразум из члана 4. став
(1) тачка д) Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет
је утврдио да одредбама предметне Одлуке није прекршен
члан 4. став (1) тачка д) Закона, у смислу примјене
различитих услова за идентичне трансакције са другим
привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај
у односу на конкуренцију из сљедећих разлога:
Анализирајући одредбе Одлуке, Конкуренцијски
савјет је утврдио да се истом стварају двије категорије
обвезника плаћања наканде за кориштење воде. Једну
категорију чине сви правни субјекти (физичка и правна
лица, домаћа и страна лица) који су носиоци права
кориштења воде на подручју Кантона Сарајево или ће то
постати, а који немају закључене угозоре о концесијама за
кориштење воде, а другу категорију чине субјекти који
тренутно имају важећи уговор о концесији (и плаћају
концесиону нахнаду), и исти ће постати обвезници плаћања
накнаде утврђене Одлуком по истеку или раскиду
постојећих уговора о концесији.
Анализом одредби Закона о водама Федерације БиХ
(Поглавље IХ - Водни акти) утврђено је да се истим
прописује начин остваривања права на воду издавањем
водних аката, а све ради осигурања управљања водама и
осигурања правичног приступа води свим правним и
физичким лицима. На овај начин је осигурано да сва
заинтересована лица под једнаким условима могу постати
носиоци права кориштења воде. Такођер, Конкуренцијски
савјет је утврдио да је Влада ФБиХ на основу члана 171.
Закона о водама ФБиХ донијела Одлуку о висини посебних

Broj 54 - Stranica 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

водних накнада, а на основу члана 174. истог закона
донијела Правилник о начину обрачунавања, поступку и
роковима за обрачунавање и плаћање и контроли
измиривања обавеза на темељу опће водне накнаде и
посебних водних накнада. Обавезе плаћања опћих и
посебних водних накнада које су прописане овим
подзаконским актима односе се на сва физичка и правна
лица која су регистрована за обављање дјелатности на
основу рјешења издатог од надлежног органа.
Анализом одредби Закона о концесијама (Кантона
Сарајево) утврђено је да се истим, између осталог,
дефинишу и прописују припремне радње за додјелу
концесије, оснивање и надлежности Комисије за концесије,
поступак додјеле концесије, уговор о концесији, права и
обавезе концесионара и сл. дакле прописује се јасан правни
оквир за утврђивање услова под којим се правним или
физичким лицима регистрованим за обављање привредне
дјелатности, могу додјељивати концесије на подручју
Кантона Сарајево.
Из наведеног неспорно произилази је да је законима и
подзаконским актима уређена област тј. услови и начин
под којим заинтересоваи субјекти могу стећи право
кориштења воде, односно, концесију за искориштавање
природног богатства, добара у општој употреби или
обављање дјелатности од опћег интереса. Посматрано с
аспекта Одлуке, то значи да обје категорије/статуса
субјеката на које се Одлука односи могу под једанким,
унапријед прописаним условима, стећи право на
искориштавање воде, односно, концесију.
Неспорно је и да субјекти који су носиоци права
кориштења воде у смислу Закона о водама ФБиХ, немају
никаквих правних или других сметњи да поднесу захтјев за
додјелу
концесије
(путем
јавног
позива
или
самоиницијативне понуде). То потврђује и документација
приложена уз Захтјев, из које је видљиво да је у току
поступак за додјелу концесије за изворште Виленац
привредном субјекту Teloptic (допис број 14918/10-3 од
22.12.2011. године, допис број 14971/10-4 од 23.05.2012.
године).
У току поступка пред Конкуренцијским савјетом,
Влада је истакла да је у моменту доношења Одлуке било
познато да ће се иста односити на око 15 привредних
субјеката, али да није знала на које субјекте конкретно ће
се односити, а да је неодрживо да неко користи воду и не
плаћа накнаду у односу на друге који плаћају, јер се тако
други доводе у неравноправан положај, а да је циљ Одлуке
био уређење система, да се субјекти доведу у равноправан
положај. Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је
утврдио да су до доношења Одлуке субјекти који су
носиоци права кориштења воде плаћали накнаде прописане
федералним прописима, док су субјекти који су имали
закључен уговор о концесији у Кантону Сарајево, плаћали
накнаде прописане федералним прописима, али и
концесиону накнаду.
Анализирајући релевантне чињенице, доказе и
документацију прикупљене у поступку, Конкуренцијско
вијеће је неспорно утврдило да се Одлука подједнако
односи на све правне субјекте који немају закључен уговор
о концесији, без обзира на дјелатност којом се баве, да је
начин стјецања права на искориштавање воде, односно
концесију, уређен законима и подзаконским актима, и да је
једнак за све, да ће субјекти који имају закључен уговор о
концесији накнаду из Одлуке плаћати по истеку или
раскиду тог уговора, а у међувремену плаћају накнаду за
концесију, као и да нема препрека да субјекти носиоци
права на искориштавање воде аплицирају и стекну

Utorak, 9. 7. 2013.

концесију. На основу утврђених чињеница произилази да
Влада предметном Одлуком не нарушава тржишну
конкуренцију у смислу примјене различитих услова за
идентичне трансакције са другим привредним субјектима,
доводећи их у неповољан положај у односу на
конкуренцију, па самим тиме ни Одлука не представља
забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка д)
Закона.
7. Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор
пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана
пријема, односно објављивања овога Рјешења.
Број 05-26-2-013-36-II/12
29. априла 2013. године
Сарајево

Предсједник
Гордана Живковић, с. р.

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) u vezi sa članom 4.
stav (1) tačka d)Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik
BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) u postupku pokrenutom po
Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekata
"Teloptic" d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići, koga zastupa Nedim Čaušević, direktor društva,
odnosno, Murisa Makarević, advokat iz Sarajeva i "MilkoS"
d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga
zastupa Adin Fakić, direktor društva, odnosno, Murisa
Makarević, advokat iz Sarajeva, protiv Vlade Kantona
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo,
koju zastupa Nurija Memić, dipl. ing. maš., Kanton Sarajevo,
Ministarstvo privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000
Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u
smislu člana 4. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji,
Konkurencijsko vijeće, na 59. (pedesetdevetoj) sjednici
održanoj dana 29.04.2013. godine, donijelo je
1.

RJEŠENJE

Odbija se zajednički zahtjev privrednih subjekata
"Teloptic" d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240
Hadžići i "MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb,
71240 Hadžići, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo,
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, radi
utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4.
stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
2. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm
glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо
Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Obrazloženje
Konkurencijsko vijeće je dana 14.09.2012. godine, pod
brojem 05-26-2-013-II/12 zaprimilo zajednički Zahtjev za
pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) u smislu člana
28. Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon), podnesen
od strane privrednih subjekata "Teloptic" d.o.o. Sarajevo,
Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, koga zastupa Nedim
Čaušević, direktor društva i Murisa Makarević, advokat iz
Sarajeva (punomoć izdata dana 04.02.2013. godine) (u daljem
tekstu: Teloptic, Podnosilac zahtjeva ili Podnosioci zahtjeva) i
"MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići,
71000Sarajevo, koga zastupa Adin Fakić, direktor društva i
Murisa Makarević, advokat iz Sarajeva (punomoć izdata dana
04.02.2013. godine) (u daljem tekstu: Milkos, Podnosilac
zahtjeva ili Podnosioci zahtjeva), protiv Vlade Kantona
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo,
koju zastupa Nurija Memić, dipl. ing. maš. Kanton Sarajevo,

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ministarstvo privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000
Sarajevo, (u daljem tekstu: Vlada) zbog zloupotrebe
dominatnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka c) Zakona.
Uvidom u Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da
isti nije jasan i kompletan u smislu člana 28. Zakona, te je
Podnosiocima zahtjeva dana 18.09.2012. godine (aktom broj:
05-26-2-013-1-II/12)upućen zahtjev za preciziranje i dopunu
istog, kao i za uplatu administrativne takse u iznosu od
1.000,00 KM - utvrđenu članom 2. tarifni broj 106. stav (1)
tačka f) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa
procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni
glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11).
Podnosioci zahtjeva su dopunili Zahtjev dana 27.09.2012.
godine podneskom broj:05-26-2-013-2-II/12 i dokazom o uplati
administrativne takse.
Konkurencijsko vijeće je dana 30.10.2012. godine aktom
broj: 05-26-2-013-3-II/12 Podnosiocima zahtjeva poslalo upit o
izmjeni pravne kvalifikacije Zahtjeva, imajući u vidu
dosadašnju praksu Konkurencijskog vijeća u predmetima gdje
je jedna od stranaka u postupku organ uprave, a s obzirom da
činjenice koje su navedene u Zahtjevu mogu eventualno
predstavljati zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka d)
Zakona, prije nego zloupotrebu dominatnog položaja iz člana
10 stav 2. tačka c) Zakona, kako je navedeno u prvobitnom
Zahtjevu.
Podnosioci zahtjeva su dostavili saglasnost za predloženu
izmjenu pravne kvalifikacije dana 01.11.2012. godine
podneskom zaprimljenim pod brojem: 05-26-2-013-4-II/12.
Kompletiranjem predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko
vijeće je na osnovu člana 28. stav (3) Zakona dana 06.11.2012.
godine izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog
Zahtjeva broj: 05-26-2-013-5-II/12.
Analizirajući Zahtjev i dostavljenu dokumentaciju,
Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da nije moguće bez
provedenog postupka utvrditi postojanje povreda Zakona na
koje Podnosioci zahtjeva ukazuju, te je na 46. sjednici održanoj
dana 06.11.2012. gоdinе, u skladu sa članom 32. stav (2)
Zakona, donijelo Zaključak o pokretanju postupka broj: 05-262-013-7-II/12 (u daljem tekstu: Zaključak).
U skladu sa članom 33. Zakona, Konkurencijsko vijeće je
Zahtjev i Zaključak dostavilo na odgovor Vladi dana
06.11.2012. godine aktom broj: 05-26-2 013-11-II/12.
Vlada je dostavila odgovor na Zahtjev i Zaključak
Konkurencijskom vijeću, dana 25.12.2012. godine podneskom
zaprimljenim pod brojem: 05-26-2-013-13-II/12.
1. Stranke u postupku
Stranke u postupku su privredni subjekti "Teloptic" d.o.o.
Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići, 71000 Sarajevo i
"MilkoS" d.d. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići, 71000
Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina
Čauševića 1, 71000 Sarajevo.
1.1. Privredni subjekt Teloptic
Privredni subjekt "Teloptic" d.o.o. Sarajevo, registrovan
je kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS:65-010167-11, sa pretežnim registrovanim djelatnostima u oblasti
proizvodnje bezalkoholnih pića i sirupa za bezalkoholna pića,
proizvodnje sokova od voća i povrća, na bazi poluproizvoda:
koncentrata, voćnih baza i dr. i proizvodnje mineralne vode i
drugih flaširanih voda.
1.2. Privredni subjekt MilkoS
Privredni subjekt "MilkoS" d.d. Sarajevom registrovan je
kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS:65-02-004011, sa pretežnim registrovanim djelatnostima u oblasti
proizvodnje bezalkoholnih pića i sirupa za bezalkoholna pića,
proizvodnje sokova od voća i povrća, na bazi poluproizvoda:

Broj 54 - Stranica 27

koncentrata, voćnih baza i dr. i proizvodnje mineralne vode i
drugih flaširanih voda.
1.3. Vlada Kantona Sarajevo
Vlada Kantona Sarajevo je tijelo izvršno političke vlasti
čije su nadležnosti utvrđene ustavom, zakonima i drugim
propisima, a na koje se u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b)
Zakona primjenjuju odredbe istoga, jer ista svojim djelovanjem
može direktno ili indirektno utjecati na tržišnu konkurenciju na
području Kantona Sarajevo.
2. Pravni okvir predmetnog postupka
Konkurencijsko vijeće je u postupku primijenilo odredbe
Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni
glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i Zakona o upravnom postupku
("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).
Konkurencijsko vijeće je također uzelo u obzir i odredbe
Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", br. 27/11), Zakona o vodama Federacije
BiH ("Službene novine FBiH" br. 70/06), odredbe Odluke o
naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12), odredbe
Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za
obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na
temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada
("Službene novine Federacije BiH" br. 92/07 i 46/09) i Odluke
o visini posebnih vodnih naknada ("Službene novine Federacije
BiH" br. 46/07),
3. Postupak pred Konkurencijskim vijećem
Podnosioci zahtjeva su naveli slijedeće činjenice kao
razloge za podnošenje Zahtjeva:
da Zahtjev podnose protiv Vlade radi utvrđivanja
postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz
člana 10. stav (2) tačka c) Zakona (naknadno
izmijenjen u zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1)
tačka d) Zakona, uz saglasnost Podnosilaca zahtjeva
podneskom zaprimljenim pod brojem: 05-26-2-0134-II/12 dana 01.11.2012. godine), prouzrokovanog
primjenom "Odluke o naknadi za eksploataciju voda
na području Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu:
Odluka), koju je Vlada usvojila na 74. sjednici
održanoj 12.06.2012. godine.
da je Vlada u pomenutoj Odluci u tački II navela
privredne subjekte koji su zaključili ugovore o
koncesijama na vodu i koji plaćaju koncesione
naknade od 0,05 KM/m³ zahvaćene vode sve dok
traje koncesioni ugovor, a ti privredni subjekti su
direktni konkurenti Podnosiocima zahtjeva u
proizvodnji sokova i flaširanju prirodne izvorske
mineralne vode, koji bi po istoj Odluci bili obavezni
plaćati naknadu za korištenje vode od 1,5 KM/m³
zahvaćene vode, što je 30 puta više od konkurencije.
da zajednički koriste vodu sa izvorišta "Vilenac",
(Teloptic 160 m³ i MilkoS 290 m³ dnevno), te da su
do sada za korištenje vode iz pomenutog izvorišta
plaćali posebnu vodnu naknadu po cijeni od 0,03
KM/m³ za zahvaćenu vodu, što za Teloptic iznosi
4,8 KM dnevno, a za MilkoS 8,7 KM dnevno.
Primjenom ove Odluke Teloptic bi trebao da plaća
240,00 KM dnevno, a MilkoS 435,00 KM dnevno ili
ukupno 20.250,00 KM mjesečno za zahvaćenu vodu.
da su do sada plaćali posebnu vodnu naknadu po
cijeni od 0,03 KM/m3 za zahvaćenu vodu i naknadu
za zahvaćanje i flaširanje vode i mineralne vode po
cijeni od 2,00 KM za svaki kubni metar vode koja se
koristi za flaširanje i posebnu vodnu naknadu za
zaštitu voda po 1 ES i to 2,00 KM/1 ES prema

Broj 54 - Stranica 28

SLUŽBENI GLASNIK BiH

"Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli
izmirivanja obaveza na temelju opće vodne naknade
i posebnih vodnih naknada".
da troškovi vode u cijeni gotovih proizvoda iznose
0,5% te bi primjenom ove Odluke i plaćanjem
naknade od 1,5 KM/m³ zahvaćene vode dovelo do
poskupljenja proizvoda Podnosilaca zahtjeva za 5%
što bi ih dovelo u neravnopravan položaj u odnosu
na domaću, a posebno na uvoznu konkurenciju.
da je privredni subjekt Teloptic, ne svojom krivicom
doveden u položaj da nije zaključio ugovor o
koncesiji, s obzirom na činjenicu da je svojim
dopisom broj 14918/10-3 od 22.11.2011. godine
podnio zahtjev Ministarstvu privrede Kantona
Sarajevo za dodjelu koncesije za izvorište "Vilenac"
i Samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije za
izvorište "Vilenac" broj:14971/10-4 od 23.05.2012.
godine, ali da Ministarstvo privrede i Vlada nisu
odgovorili na pomenute zahtjeve, iako je postojala
zakonska regulativa iz te oblasti.
da smatraju da bi Konkurencijsko vijeće u skladu sa
članom 40. Zakona trebalo donijeti rješenje o
privremenoj mjeri i naložiti obustavu postupanja po
Odluci sve dok se ne uspostave jednaki
konkurencijski uslovi privređivanja.
Vlada je u svom Odgovoru na Zahtjev i Zaključak, kojim
osporava Zahtjev, u bitnom navela slijedeće:
da je sistem upravljanja vodama na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine, finansiranje
upravljanja vodama, uključujući i obaveze plaćanja
opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada
regulisano Zakonom o vodama Federacije BiH i
podzakonkskim aktima, te da su Podnosioci
zahtjeva, prikazujući način na koji realizuju svoje
obaveze plaćanja posebnih vodnih naknada koje su
propisane Zakonom o vodama Federacije BiH,
pokušali da navedene posebne vodne naknade
poistovjete sa koncesionom naknadom - što se vidi
iz njihove kalkulacije za slučaj primjene predmetne
Odluke, te da zbog toga ovi navodi Podnosioca
zahtjeva nisu relevantni za ovaj postupak.
da na području Kantona Sarajevo postoje pravni
subjekti koji eksploatišu vodu na osnovu zaključenih
ugovora o koncesiji i plaćaju koncesionu naknadu u
skladu sa zaključenim ugovorom, te postoje subjekti
koji također eksploatišu vodu i ne plaćaju
koncesionu naknadu, a dužni su bili, u skladu sa
važećim zakonom o koncesiji, zaključiti ugovor o
koncesiji i plaćati ugovorenu koncesionu naknadu.
da je Vlada, kao odgovorno tijelo za uspostavu
sistema korištenja prirodnih resursa, gdje spada i
voda, kao i za utvrđivanje pravila vezanih za
korištenje prirodnih resursa, u sklopu svojih
nadležnosti, a u cilju da se postigne balansiran
pristup prema svim subjektima na tržištu koji
eksploatišu vodu, donijela Odluku. Tačkom I ove
Odluke, za korištenje pitke, mineralne i
termonineralne vode na području Kantona Sarajevo
određena je minimalna naknada od 0,05 KM po m³
dobivenog prava na zahvatanje vode, a tačkom III
ove Odluke, naknadu za korištenje vode u iznosu od
1,5 KM po m³ zahvaćene vode, ili 1,5% od ukupnog
godišnjeg
ostvarenog
bruto
ostvarenog
eksploatacijom vode na području Kantona Sarajevo,
obavezni su plaćati svi pravni subjekti (fizička i

-

-

-

Utorak, 9. 7. 2013.

pravna lica, domaća i strana), koji su nosioci prava
korištenja vode na području Kantona Sarajevo, ili će
to postati, a koji nemaju zaključene ugovore o
koncesiji za korištenje vode.
da Podnosioci zahtjeva ne mogu vršiti poređenja
visine naknade koju su obavezni plaćati u skladu sa
tačkom III ove Odluke sa visinom koncesionih
naknada koje plaćaju subjekti koji imaju zaključene
ugovore o koncesiji, jer se ne nalaze u istom skupu
sa ovim subjektima, odnosno njihova ugovorena
visina koncesione naknade, u ovom trenutku, nije
poznata, jer nemaju zaključen ugovor o koncesiji, te
da svi subjekti navedeni u tački III Odluke,
uključujući i subjekte iz tačke II Odluke (koji imaju
zaključen ugovor o koncesiji u slučaju da ga
raskinu), imaju isti tretman u pogledu plaćanja
visine naknade za korištenje vode, a samim tim i
Podnosioci zahtjeva ne mogu biti tretirani na
drugačiji način u odnosu na sve ostale subjekte.
da se Zakonom o koncesijama propisuje
transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir
za utvrđivanje uslova pod kojim se pravnim ili
fizičkim, domaćim ili stranim licima registrovanim
za obavljanje privredne djelatnosti, mogu
dodjeljivati koncesije u Kantonu Sarajevo i
stimulisanje ulaganje domaćeg i stranog kapitala u
oblastima utvrđenim ovim Zakonom.
da je aktom broj: 14918/10 od 07.10.2010. godine
privredno društvo "Teloptic" d.o.o. Sarajevo, od
Ministarstva privrede KS, zatražilo potpisivanje
ugovora o koncesiji za korištenje vode sa izvorišta
"Vilenac", Blažuj, Općina Ilidža. Aktom broj:07-0418 23737 od 09.03.2011. godine Ministarstvo
privrede KS je od ovog privrednog društva tražilo da
dostavi dodatnu dokumentaciju, da bi se zahtjev
mogao uzeti u razmatranje. Uz akt broj: 14918/10-1
od 16.03.2011. godine, ovo privredno društvo je
dostavilo dio tražene dokumentacije za provođenje
postupka dodjele koncesije. Aktom broj: 07-04-1823737-1 od 24.05.2011. godine, Ministarstvo
privrede KS je obavijestilo ovo privredno društvo,
da njegov zahtjev može biti uzet u razmatranje tek
kada bude dostavljenja kompletna dokumentacija.
Ovo privredno društvo je uz akt broj: 14918/10-3 od
22.12.2011.
godine,
dostavilo
dopunu
dokumentacije vezano za zahtjev za dodjelu
koncesije za izvorište "Vilenac". Ministarstvo
privrede KS je aktom broj: 07-06-25-1556/12 od
26.01.2012. godine uputilo zahtjev Agenciji za
vodno područje rijeke Save, za izdavanje prethodne
vodne saglasnosti. Ova Agencija izdala je prethodnu
vodnu saglasnost za zahvatajne pitke podzemne
vode iz bušotine na lokalitetu "Vilenac", Blažuj,
Opčina Ilidža, broj: UP-I/25-1-40-059-4/12 od
21.02.2012. godine. U tački 5. Rješenja navedeno je
da se izvorište već koristi. Aktom broj: 14971/10-4
od 23.05.2012. godine privredno društvo "Teloptic"
je obavijestilo Ministarstvo privrede KS, da po
osnovu njegovog zahtjeva, broj: 14918/10-3 od
23.12.2011. godine, podnosi Samoinicijativnu
ponudu u skladu sa članom 20. Zakona o
koncesijama. Istim aktom, navodi, da će dokumenta
iz tačke (2) člana 20. pomenutog zakona, a koji se
odnose na izvod iz prostornog planskog dokumenta i
saglasnost Općinskog vijeća Ilidža, dostaviti
naknadno po rješavanju po zahtjevu prema Općini

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ilidža. Privredni subjekt Teloptic još uvijek nije
dostavio predmetnu saglasnost Općinskog vijeća
Ilidža.
da je članom 117. stav (2) Zakona o vodama
propisano da se pravo na korištenje ili upotrebu vode
ili ispuštanje otpadnih voda stečeno na osnovu
vodne dozvole ne može prenositi na drugo pravno i
fizičko lice. U članu 1. Ugovora o zajedničkom
korištenju vode iz vlastitog bunara, broj: 3036/10 od
23.07.2010. godine, Podnosioci zahtjeva su naveli,
da ovim ugovorom regulišu međusobna prava i
obaveze vezane za zajedničko korištenje vode iz
vlastitog bunara, na kojem je nosilac prava
korištenja privredni subjekt Teloptic. Obzirom da su
Podnosioci zahtjeva potvrdili da je privredni subjekt
Teloptic nosilac prava korištenja može se zaključiti,
da je ovaj ugovor o zajedničkom korištenju vode iz
vlastitog bunara zaključen suprotno odredbama
Zakona o vodama, te dovodi u u pitanje legitimnost
privrednog društva "MilkoS" da bude stranka u
zajedničkom Zahtjevu za pokretanje postupka pred
Konkurencijskim vijećem.
Na osnovu naprijed navedenih činjenica, Vlada smatra da
donošenjem i primjenom Odluke nije učinjena povreda iz člana
4. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji.
4. Usmena rasprava
U daljem toku postupka, obzirom da se radi o predmetu sa
strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je
održalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona.
Usmenarasprava je održana dana 06.02.2013. godine u
prostorijama Konkurencijskog vijeća, i ispred Podnosioca
zahtjeva istoj su prisustvovali Murisa Makarević advokat iz
Sarajeva, Derviš Turčinović, Ismet Tica i Abid Šarić, a ispred
Vlade Nurija Memić.
Tokom usmene rasprave Podnosioci zahtjeva su se
izjasnili da u cijelosti ostaju kod navoda i činjenica iz Zahtjeva
i dopuna koje su ranije dostavljene Konkurencijskom vijeću.
Pored toga su u raspravi u bitnom izjavili i slijedeće:
što se tiče pravnog mišljenja prof. dr. Milića Simića,
koje je Vlada prihvatila kao odgovor na podneseni
Zahtjev privrednih subjekata Teloptic i Milkos,
istaknuto je da se navedeno pravno mišljenje ne
može uzeti kao osnov za donošenje konačne odluke
od strane Konkurencijskog vijeća, s obzirom da je
prof.dr. Milić Simić sam učestvovao u donošenju i
kreiranju Odluke koja je predmet rasprave, pa će
naravno svojim pravnim stavom nastojati da opravda
donošenje odluke koja je predmet usmene rasprave.
Vlada je u momentu donošenja Odluke znala koji su
to privredni subjekti koji se bave eksploatacijom
pitke mineralne vode za dalju prodaju, što nije slučaj
sa privrednim subjektom Terme Ilidža koje tu vodu
koriste za bazen, i koji od njih imaju zaključen
ugovor i pod kojim uslovima, te da se ova Odluka
odnosi samo na Teloptic, jer ostala dva privredna
subjekta (Coca-Cola i Sarajevska pivara) imaju
zaključen ugovor o koncesiji.
Punomoćnik Podnosioca zahtjeva je istakao i da
privredni subjekt MilkoS koristi vodu na osnovu
ugovora sa Telopticom koji ima pravo na prodaju
vode i privredni subjekt MilkoS za to plaća
privrednom subjektu Teloptic, što znači da privredni
subjekt Teloptic crpi vodu, a ne privredni subjekt
Milkos i isti plaća naknadu.

Broj 54 - Stranica 29

Punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo se izjasnio da u
potpunosti ostaje kod navoda datih u odgovoru na Zaključak, te
je u toku usmene rasprave u bitnom istakao slijedeće:
kad je u pitanju mišljenje prof. dr. Milića Simića,
ono je dato u momentu kada je zahtjev bio podnesen
u smislu člana 10. Zakona, a pošto je naknadno
došlo do promjene pravne kvalifikacije u član 4. stav
(1) tačka d) Zakona, punomoćnik Vlade se složio da
isto ne može biti uzeto u obzir, što je i navedeno u
datom odogovru na zahtjev. Vezano za navode o
timu koji je učestvovao u pripremi prijedloga sporne
Odluke, istaknuto je da g-din Simić nije učestvovao
u tome, te je kao dokaz priložena fotokopija rješenja
o imenovanju Komisije za izradu "Odluke o naknadi
za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo
za privredna društva koja nemaju potpisane ugovore
o koncesiji" broj: 02-05-5265-12/12 od 08.03.2012.
godine.
Vlada Kantona Sarajevo, u momentu donošenja
Odluke nije znala na koga će se ista odnositi i
istražili smo da se odnosi na oko 15 privrednih
subjekata, te da je neodrživo da neko koristi vodu i
ne plaća naknadu u odnosu na druge koji plaćaju te
se isti tako dovode u neravnopravan položaj, a cilj
ove Odluke je bio uređenje sistema, da se subjekti
dovedu u ravnopravan položaj.
što se tiče prava privrednog subjekta MilkoS na
korištenje vode iz bunara, punomoćnik Vlade smatra
da je ugovor o zajedničkom korištenju vode iz
vlastitog bunara zaključen suprotno odredbama
Zakona o vodama, i da se ista može koristiti samo na
osnovu vodne dozvole, te se dovodi u pitanje
legitimnost privrednog društva MilkoS da bude
stranka
u
zajedničkom
Zahtjevu
pred
Konkurencijskim vijećem.
punomoćnik Vlade je istakao da je Zakonom o
vodama regulisan način dobivanja vodne dozvole,
nakon čega su firme u obavezi da plaćaju naknade u
skladu sa Zakonom o vodama, te da posjedovanje
vodne dozvole ili prethodne vodne saglasnosti
zatražene od koncesionara predstavlja uslov za
dobivanje koncesije u skladu sa Zakonom o
koncesijama. Procedura sticanja prava koncesije
propisana je Zakonom o koncesijama Kantona
Sarajevo i jednaka je za sva zainteresovana lica.
Punomoćnik Vlade je također u spis priložio fotokopiju
Rješenja o imenovanju Komisije za izradu "Odluke o naknadi
za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo za
privredna društva koja nemaju potpisane ugovore o koncesiji"
broj: 02-05-5265-12/12 od 08.03.2012. godine, kao i dopis
Agencije za vodno područje rijeke Save broj: 50-1062-4/12 od
24.-01.2013. godine o izdatim vodnim dozvolama za privredne
subjekte na području Kantona Sarajevo.
Nakon provedene usmene rasprave, Konkurencijsko
vijeće je zatražilo dodatne podatke i dokumentaciju od
Podnosioca zahtjeva dana 18.02.2013. godine aktom broj: 0526-2-013-29-II/12, kao i od Vlade dana 18.02.2013. godine
aktom broj: 05-26-2-013-30-II/12.
Podnosioci zahtjeva su dana 26.02.2013. godine
podneskom broj: 05-26-2-013-31-II/12 i dana 05.03.2013.
godine podneskom broj: 05-26-2-013-34-II/12 dostavili
dodatne podatke i dokumentaciju.
Vlada je dana 27.02.2013. godine podneskom broj: 05-262-013-32-II/12 dostavila tražene podatke.

Broj 54 - Stranica 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

5. Relevantno tržište
U skladu sa članom 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o
utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište se određuje
kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja
djelatnosti na određenom geografskom tržištu.
Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog
tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili
usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim
obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu,
cijenu ili način upotrebe.
Relevantno geografsko tržište obuhvata cjelokupnu ili
značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni
subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda
pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to
tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim
geografskim tržištima.
Obzirom na predmet i sadržaj sporne Odluke,
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je relevantno tržište u
ovom predmetu tržište eksploatacije vode na području Kantona
Sarajevo.
6. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza
Nakon sagledavanja relevantnih činjenica, dokaza i
dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, kao i drugih
relevantnih podataka, Konkurencijsko vijeće je shodno
Zahtjevu utvrdilo slijedeće:
Uvidom u Rješenje o registraciji Općinskog suda u
Sarajevu broj 065-0-Reg-11-002369 od 08.12.2011. godine i
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti
broj 04-32.5-1-4200219930007/02 od 11.11.2002. godine
utvrđeno je da osnovna registrovana djelatnost privrednog
subjekta Teloptic proizvodnja sokova od voća i povrća, a
uvidom u Rješenje o registraciji Općinskog suda u Sarajevu
broj 065-0-Reg-11-002876 od 25.10.2011. godine i Rješenje
Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva broj UP-I 03-18-12/07 od 28.12.2007. godine
utvrđeno je da je osnovna registrovana djelatnost privrednog
subjekta MilkoS proizvodnja mineralne vode, proizvodnja
bezalkoholnih pića i sirupa za bezalkoholna pića.
Podnosioci zahtjeva za potrebe svoje proizvodnje koriste
vodu iz vlastitog bunara, izvorišta "Vilenac", a međusobna
prava i obaveze vezano za zajedničko korištenje vode iz
vlastitog bunara, na kojem je nosilac prava korištenja
"Teloptic", regulisali su "Ugovorom o zajedničkom korištenju
vode iz vlastitog bunara" broj: 3036/10 od 23.07.2010. godine.
Prema odredbama navedenog ugovora sve obaveze plaćanja
naknada nadležnim institucijama za zahvaćenu vodu,
uključujući i koncesije, vršit će privredni subjekt Teloptic, dok
će privredni subjekt MilkoS vršiti nakande za isto srazmjerno
količini utrošene vode.
Prema Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obaveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada,za korištenje vode plaća se posebnu vodna naknada po
cijeni od 0,03 KM/m³ za zahvaćenu vodu, naknada za
zahvaćanje i flaširanje vode i mineralne vode od 2,00 KM za
svaki kubni metar zahvaćene vode koja se koristi za flaširanje i
posebna vodna naknada za zaštitu voda od 2,00 KM/1ES
(ekvivalentni stanovnik).
Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj dana
12.06.2012. godine donijela "Odluku o naknadi za
eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo" kojom je,
između ostalog, propisano da su svi pravni subjekti (fizička i
pravna lica, domaća i strana), koji su nosioci prava korištenja
vode na području Kantona Sarajevo, ili će to postati, a koji
nemaju zaključene ugovore o koncesiji za korištenje vode,

Utorak, 9. 7. 2013.

obavezni plaćati naknadu za korištenje vode u iznosu od 1,5
KM po m³ zahvaćene vode, ili 1,5% od ukupnog godišnjeg
ostvarenog bruto prihoda eksploatacijom vode na području
Kantona Sarajevo.
Uvidom u dopis "Agencije za vodno područje rijeke
Save" Sarajevo broj: 50-1062-4/12 od 24.01.2013. godine,
utvrđeno je da na području Kantona Sarajevo slijedeći privredni
subjekti imaju vodnu dozvolu i/ili vodnu saglasnost: Terme
Ilidža d.o.o. Bazeni Termalna rivijera, Sarajevska pivara d.d.
Sarajevo, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Teleoptic d.o.o.
Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sigma Ilidža, TBG BH d.o.o.
Kakanj Podružnica Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sigma
SA/kamenolom Hadžići, Scheidel d.o.o. Ilijaš, Brajlović d.o.o.
Sarajevo, House Milos d.o.o. Ilidža, Breza –Dom d.o.o. Ilijaš –
Podlugovi, Mujanović d.o.o. Vogošća, Mujanić d.o.o. Blažuj Sarajevo, OMV BH d.o.o. Sarajevo (više vodnih dozvola - za
svaku benzinsku stanicu), Ilidžanski dijamant d.o.o. Sarajevo,
BAGS Energotehnika d.d. Vogošća, i ZU Lječilište Banje
Terme - Ilidža.
Na osnovu podneska Vlade zaprimljenog dana
27.02.2013. godine pod brojem 06-26-2-013-32-II/12 utvrđeno
je da su slijedeći privredni subjekti nosioci koncesije za
korištenje vode na području Kantona Sarajevo: Coca-Cola HBC
B-H d.o.o. Sarajevo, Terme Ilidža d.o.o. Sarajevo i Sarajevska
pivara d.d. Sarajevo, te da su za navedene privredne subjekte
ugovorene koncesione naknade u iznosu od (..)*1 KM/m3. Na
osnovu javno dostupnih podataka utvrđeno je da je Vlada dana
21.06.2004. godine donijela "Odluku o dodjeli koncesije za
korištenje pitke podzemne vode sa bunara BS -1 (raniji naziv
"CC Well" u proizvodnom krugu Coca-Cola HBC B-H d.o.o.
Sarajevo, u Binježevu, Mostarsko raskršće bb. Općina
Hadžići)" koja je objavljena u "Službenim novinama Kantona
Sarajevo", broj 16/04 od 01.07.2004. godine. Uvidom u
navedenu odluku utvrđeno je da ista stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", te da
će se ugovor o koncesiji zaključiti u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu ove odluke. Na osnovu javno dostupnog akta
Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-04-0532878/08 od 03.02.2009. godine (Odgovor na poslaničko
pitanje gosp. Nermina Pećanca) utvrđeno je da je ugovor o
koncesjii sa privrednim subjektima Coca-Cola HBC B-H d.o.o.
Sarajevo i Terme Ilidža d.o.o. Sarajevo zaključen dana
06.07.2004. godine. U pogledu dodjele koncesije za privredni
subjekt Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, na osnovu javno
dostupnih podataka utvrđeno je da je Vlada dana 20.08.2010.
godine donijela "Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju
pitke podzemne vode na nalazištu "Sarajevska pivara"
Sarajevo, privrednom društvu za proizvodnju piva i
osvježavajućih pića Sarajevska pivara d.d. Sarajevo" koja je
objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj
21/10 dana 20.08.2010. godine. Uvidom u navedenu odluku
utvrđeno je da ista stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Kantona Sarajevo", te da će se ugovor o
koncesiji zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke. Prema podacima iz javno dostupnog
Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja budžeta Kantona
Sarajevo za 2010. godinu broj: 04-01/11 Ureda za reviziju
institucija u FBiH, ugovor o koncesiji sa privrednim subjektom
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo je zaključen u toku 2010.
godine.
U pogledu prigovora aktivne legitimacije upućenog od
Vlade za privredni subjekt MilkoS, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da isti nije osnovan i da privredni subjekt MilkoS ima
1
(..)*Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o
konkurenciji

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

pravo biti stranka u ovom postupku. Iako privredni subjekt
Milkos nije direktno nosilac prava korištenja vode na području
Kantona Sarajevo, pa se odredbe Odluke samim time direktno i
ne odnose na njega, on ipak posrednim putem, na osnovu
Ugovora o zajedničkom korištenju vode iz vlastitog bunara
broj: 3036/10 od 23.07.2010. godine zaključenog sa privrednim
subjektom Teloptic, plaća naknadu propisanu Odlukom. Dakle,
visina naknade utvrđena Odlukom posredno utječe na privredni
subjekt MilkoS i njegovo poslovanje, pa je Konkurencijsko
vijeće ocиjenilo da isti radi zaštite svojih pravnih interesa ima
pravo da učestvuje u postupku, pa samim tim ima i pravo da
bude stranka u postupku u smislu člana 41. Zakona o upravnom
postupku.
U pogledu zahtjeva Podnosioca zahtjeva da se utvrdi da
Odluka predstavlja zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1)
tačka d) Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da odredbama predmetne Odluke nije prekršen član 4.
stav (1) tačka d) Zakona, u smislu primjene različitih uslova za
identične transakcije sa drugim privrednim subjektima,
dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju iz
slijedećih razloga:
Analizirajući odredbe Odluke, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da se istom stvaraju dvije kategorije obveznika
plaćanja nakande za korištenje vode. Jednu kategoriju čine svi
pravni subjekti (fizička i pravna lica, domaća i strana lica) koji
su nosioci prava korištenja vode na području Kantona Sarajevo
ili će to postati, a koji nemaju zaključene ugovore o
koncesijama za korištenje vode, a drugu kategoriju čine
subjekti koji trenutno imaju važeći ugovor o koncesiji (i plaćaju
koncesionu naknadu), i isti će postati obveznici plaćanja
naknade utvrđene Odlukom po isteku ili raskidu postojećih
ugovora o koncesiji.
Analizom odredbi Zakona o vodama Federacije BiH
(Poglavlje IX – Vodni akti) utvrđeno je da se istim propisuje
način ostvarivanja prava na vodu izdavanjem vodnih akata, a
sve radi osiguranja upravljanja vodama i osiguranja pravičnog
pristupa vodi svim pravnim i fizičkim licima. Na ovaj način je
osigirano da sva zainteresirana lica pod jednakim uslovima
mogu postati nosioci prava korištenja vode. Također,
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Vlada FBiH na osnovu
člana 171. Zakona o vodama FBiH donijela Odluku o visini
posebnih vodnih naknada, a na osnovu člana 174. istog zakona
donijela Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima
za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na
temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada.
Obaveze plaćanja općih i posebnih vodnih naknada koje su
propisane ovim podzakonskim aktima odnose se na sva fizička
i pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na
osnovu rješenja izdatog od nadležnog organa.
Analizom odredbi Zakona o koncesijama (Kantona
Sarajevo) utvrđeno je da se istim, između ostalog, definiraju i
propisuju pripremne radnje za dodjelu koncesije, osnivanje i
nadležnosti Komisije za koncesije, postupak dodjele koncesije,
ugovor o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i sl. dakle
propisuje se jasan pravni okvir za utvrđivanje uslova pod kojim
se pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje
privredne djelatnosti, mogu dodjeljivati koncesije na području
Kantona Sarajevo.

Broj 54 - Stranica 31

Iz navedenog nesporno proizilazi je da je zakonima i
podzakonskim aktima uređena oblast tj. uslovi i način pod
kojim zainteresirani subjekti mogu steći pravo korištenja vode,
odnosno, koncesiju za iskorištavanje prirodnog bogatstva,
dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg
interesa. Posmatrano s aspekta Odluke, to znači da obje
kategorije/statusa subjekata na koje se Odluka odnosi mogu pod
jedankim, unaprijed propisanim uslovima, steći pravo na
iskorištavanje vode, odnosno, koncesiju.
Nesporno je i da subjekti koji su nosioci prava korištenja
vode u smislu Zakona o vodama FBiH, nemaju nikakvih
pravnih ili drugih smetnji da podnesu zahtjev za dodjelu
koncesije (putem javnog poziva ili samoinicijativne ponude).
To potvrđuje i dokumentacija priložena uz Zahtjev, iz koje je
vidljivo da je u toku postupak za dodjelu koncesije za izvoršte
Vilenac privrednom subjektu Teloptic (dopis broj 14918/10-3
od 22.12.2011. godine, dopis broj 14971/10-4 od 23.05.2012.
godine).
U toku postupka pred Konkurencijskim vijećem Vlada je
istakla da je u momentu donošenja Odluke bilo poznato da će
se ista odnositi na oko 15 privrednih subjekata, ali da nije znala
na koje subjekte konkretno će se odnositi, a da je neodrživo da
neko koristi vodu i ne plaća naknadu u odnosu na druge koji
plaćaju, jer se tako drugi dovode u neravnopravan položaj, a da
je cilj Odluke bio uređenje sistema, da se subjekti dovedu u
ravnopravan položaj. Slijedom navedenog, Konkurencijsko
vijeće je utvrdilo da su do donošenja Odluke subjekti koji su
nosioci prava prava korištenja vode plaćali naknade propisane
federalnim propisima, dok su subjekti koji su imali zaključen
ugovor o koncesiji u Kantonu Sarajevo, plaćali naknade
propisane federalnim propisima, ali i koncesionu naknadu.
Analizirajući
relevantne
činjenice,
dokaze
i
dokumentaciju prikupljene u postupku, Konkurencijsko vijeće
je nesporno utvrdilo da se Odluka podjednako odnosi na sve
pravne subjekte koji nemaju zaključen ugovor o koncesiji, bez
obzira na djelatnost kojom se bave, da je način stjecanjaprava
na iskorištavanje vode, odnosno koncesiju, uređen zakonima i
podzakonskim aktima, i da je jednak za sve, da će subjekti koji
imaju zaključen ugovor o koncesiji naknadu iz Odluke plaćati
po isteku ili raskidu tog ugovora, a u međuvremenu plaćaju
naknadu za koncesiju, kao i da nema prepreka da subjekti
nosioci pravana iskorištavanje vode apliciraju i steknu
koncesiju. Na osnovu utvrđenih činjenica proizilazi da Vlada
predmetnom Odlukom ne narušava tržišnu konkurenciju u
smislu primjene različitih uslova za identične transakcije sa
drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan
položaj u odnosu na konkurenciju, pa samim time ni Odluka ne
predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka
d) Zakona.
7. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja.
Broj 05-26-2-013-36-II/12
29. aprila 2013. godine
Sarajevo

Predsjednik
Gordana Živković, s. r.

Broj 54 - Straanica 32

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

AG
GENCIJA ZA
A LIJEKOV
VE I MEDIC
CINSKA SR
REDSTVA BOSNE
B
I HE
ERCEGOV
VINE
698

Na temeelju članka 1222., a sukladno članku
č
77. Zakoona o lijekovim
ma i medicinskim
m sredstvima (("Službeni glasn
nik BiH", broj
58/08), Agenccija za lijekovee i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje
o

POPIS

MED
DICINSKIH SR
REDSTAVA ZA
Z KOJA SU IIZDANE POTV
VRDE ZA UPIIS U REGISTA
AR MEDICIN
NSKIH
SREDSTAVA
A
U razdooblju od 01. svvibnja 2013. do
o 31. svibnja 20013. godine izd
dane su Potvrd
de za upis u Reegistar sljedećih medicinskih
sredstava:

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 33

 

Broj 54 - Straanica 34

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 35

 

Broj 54 - Straanica 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 37

 
Ukupann broj medicinskkih sredstava up
pisanih u Regisstar od 01. svibn
nja 2013. do 31. svibnja 2013. godine je 115.
Broj 100-07.56-4052/13
01. srpnnja 2013. godin
ne
B
Banja
Luka

Ravnatellj
Nataša Grubiš
iša, v. r.

Broj 54 - Straanica 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

овима и медиц
цинским средсствима ("Служ
жбени гласник
На осноову члана 122.., а у складу саа чланом 77. ЗЗакона о лијеко
БиХ", број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска ссредства Босне и Херцеговине објављује

СПИСАК

ИНСКИХ СРЕ
ЕДСТАВА ЗА
А КОЈА СУ И
ИЗДАТЕ ПОТВ
ВРДЕ ЗА УПИ
ИС У РЕГИСТ
ТАР МЕДИЦИНСКИХ
МЕДИЦИ
СРЕДСТАВА
А
У пери
иоду од 01. маја
м
до 31. мај
аја 2013. годинне издате су Потврде за упис
у
у Регисттар сљедећих медицинских
средстава:

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 39

 

Broj 54 - Straanica 40

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 41

 

Broj 54 - Straanica 42

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

 

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 22013.

Broj 54
4 - Stranica 43

 
Укупан
н број медицин
нских средставва уписаних у Р
Регистар од 01
1. маја 2013. го
одине до 31. мааја 2013. годин
не је 115.
Број 100-07.56-4052/13
3
01. јулла 2013. годинее
Б
Бања
Лука

Директоор
Наташа
Н
Грубииша, с. р.

Broj 54 - Straanica 44

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

Na osnoovu člana 122., a u skladu sa članom
č
77. Zakkona o lijekovim
ma i medicinskiim sredstvima (("Službeni glasnik BiH", broj
58/08), Agenccija za lijekovee i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje
o

SPISAK

MED
DICINSKIH SR
REDSTAVA ZA
Z KOJA SU IIZDANE POTV
VRDE ZA UPIIS U REGISTA
AR MEDICIN
NSKIH
SREDSTAVA
A
U perioddu od 01. maja 2013. do 31. maja
m 2013. godinne izdane su Po
otvrde za upis u Registar sljedeećih medicinskiih sredstava:

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 45

 

Broj 54 - Straanica 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 47

 

Broj 54 - Straanica 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

 

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 49

 
Ukupann broj medicinskkih sredstava up
pisanih u Regisstar od 01. majaa 2013. do 31. maja 2013. godiine je 115.
Broj 100-07.56-4052/13
3
01. julla 2013. godine
Direktor
or
B
Banja
Luka
Nataša Grubiiša, s. r.

Broj 54 - Straanica 50

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

699

Na temeelju članka 1222., a sukladno članku
č
77. Zakoona o lijekovim
ma i medicinskim
m sredstvima (("Službeni glasn
nik BiH", broj
58/08), Agenccija za lijekovee i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje
o

POPIS

MEDICIN
NSKIH SREDS
STAVA ZA KO
OJA SU IZDAN
NE POTVRDE
E O OBNOVI UPISA U REG
GISTAR MED
DICINSKIH
SREDSTAVA
A
U razdooblju od 01. svibnja 2013. do
d 31. svibnja 2013. godine izdane su Pottvrde o obnovvi upisa u Reg
gistar sljedećih
medicinskih ssredstava:

 
z koje je izvrššena odnova up
pisa u Registar od 01. svibnjaa 2013. do 31. svibnja 2013.
Ukupann broj medicinsskih sredstava za
godine je 2.
Broj 100-07.56-4053/13
3
01. srpnnja 2013. godinee
Ravnateelj
Banja Luka
Nataša Grubiiša, v. r.

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 51

овима и медиц
цинским средсствима ("Служ
жбени гласник
На осноову члана 122.., а у складу саа чланом 77. ЗЗакона о лијеко
БиХ", број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска ссредства Босне и Херцеговине објављује

СПИСАК

ДИЦИНСКИХ
Х СРЕДСТАВА
А ЗА КОЈА С
СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ
П
О ОБНОВИ
О
УПИ
ИСА У РЕГИСТАР
МЕД
МЕДИЦИ
ИНСКИХ СРЕ
ЕДСТАВА
У периооду од 01. маја до 31. маја 2013.
2
године ииздате су Потвврде о обнови уписа
у
у Регисттар сљедећих медицинских
средстава:

 
н број медицин
нских средставва за које је иззвршена обнова уписа у Реги
истар од 01. мааја 2013. годин
не до 31. маја
Укупан
2013. годинее је 2.
3
Број 100-07.56-4053/13
01. јулаа 2013. годинее
Директоор
Баања Лука
Наташа
Н
Грубииша, с. р.

Broj 54 - Straanica 52

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

Na osnoovu člana 122., a u skladu sa članom
č
77. Zakkona o lijekovim
ma i medicinskiim sredstvima (("Službeni glasnik BiH", broj
58/08), Agenccija za lijekovee i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje
o

SPISAK

MEDICIN
NSKIH SREDS
STAVA ZA KO
OJA SU IZDAN
NE POTVRDE
E O OBNOVI UPISA U REG
GISTAR MED
DICINSKIH
SREDSTAVA
A
U periodu od 01. majaa 2013. do 31. maja 2013. goodine izdane su
u Potvrde o obn
novi upisa u Reegistar sljedećiih medicinskih
sredstava:

 
je 2.

Ukupann broj medicinskkih sredstava za koje je izvršeena obnova upiisa u Registar od
o 01. maja 20113. do 31. majaa 2013. godine
Broj 10--07.56-4053/13
3
01. julaa 2013. godine
Baanja Luka

Direktorr
Nataša Grubišša, s. r.

Utorak, 9. 7. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54 - Stranica 53

KAZALO
VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
686 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће буџетске резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
687 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
688 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
689 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
690 Rješenje o imenovanju Nacionalnog koordinatora
za Vijeće za regionalnu suradnju i Proces suradnje
u Jugoistočnoj Europi (hrvatski jezik)
Рјешење о именовању Националног координатора за Савјет за регионалну сарадњу и Процес
сарадње у Југоисточној Европи (српски језик)
Rješenje o imenovanju Nacionalnog koordinatora
za Vijeće za regionalnu saradnju i Proces saradnje
u Jugoistočnoj Evropi (bosanski jezik)
691 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskoj
iskaznici i policijskoj znački (hrvatski jezik)
Правилник о измјенама Правилника о
полицијској легитимацији и полицијској
значки (српски језик)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskoj
iskaznici i policijskoj znački (bosanski jezik)
BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
692 Uputa o izmjenama i dopuni Upute za primjenu
informatičkog programa Račun (hrvatski jezik)
Упутство о измјенама и допуни Упутства за
примјену информационог програма Рачун
(српски језик)
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva za
primjenu informacionog programa Račun
(bosanski jezik)
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
693 Odluka o razrješenju predsjednika Središnjeg
izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

6
8
9

10

Одлука о разрјешењу предсједника Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине
(српски језик)
11
Odluka o razrješenju predsjednika Centralne
izborne komisije Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
11
694 Odluka o izboru predsjednika Središnjeg izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
11
Одлука о избору предсједника Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине
(српски језик)
11
Odluka o izboru predsjednika Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
12
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
695 Odlukа о izbоru prеdsјеdatelja Držаvnе
rеgulаtornе komisiје zа еlеktričnu еnеrgiјu
(hrvatski jezik)
12
Одлука о избору предсједавајућег Државне
регулаторне комисије за електричну енергију
(српски језик)
12
Odlukа о izbоru prеdsјеdаvајućеg Držаvnе
rеgulаtorne komisije zа еlеktričnu еnеrgiјu
(bosanski jezik)
13
KONKURENCIJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE
696 Rješenje broj 05-26-2-013-35-II/12 (hrvatski
jezik)
13
Рјешење број 05-26-2-013-35-II/12 (српски
језик)
14
Rješenje broj 05-26-2-013-35-II/12 (bosanski
jezik)
14
697 Rješenje broj 05-26-2-013-36-II/12 (hrvatski
jezik)
15
Рјешење број 05-26-2-013-36-II/12 (српски
језик)
20
Rješenje broj 05-26-2-013-36-II/12 (bosanski
jezik)
26
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
BOSNE I HERCEGOVINE
698 Popis medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava
(hrvatski jezik)
32
Списак медицинских средстава за која су
издате Потврде за упис у Регистар
медицинских средстава (српски језик)
38
Spisak medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava
(bosanski jezik)
44
699 Popis medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde o obnovi upisa u Registar medicinskih
sredstava (hrvatski jezik)
50
Списак медицинских средстава за која су
издате Потврде о обнови уписа у Регистар
медицинских средстава (српски језик)
51
Spisak medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde o obnovi upisa u Registar medicinskih
sredstava (bosanski jezik)
52

Broj 54 - Straanica 54

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

Utorak, 9. 7. 22013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 54
4 - Stranica 55

Broj 54 - Straanica 56

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 7. 2013.

Nakladnik: Ovlašštena služba Domaa naroda Parlamentaarne skupštine Bossne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajev
vo - Za nakladnikaa: tajnik Doma naro
oda Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine Maarin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina ni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-0074 - Služba za prav
vne i opće poslove:
Telefoni: Centralla: 722-030 - Ravnaatelj: 722-061 - Prettplata: 722-054, fakks: 722-071 - Oglasn
722-051 - Računnovodstvo: 722-044, 722-046 - Komerccijala: 722-042 - Prretplata se utvrđujee polugodišnje, a up
plata se vrši UNAPR
RIJED u korist računa: UNICREDIT
BANK d.d. 338-3320-22000052-11, VAKUFSKA
V
BANK
KA d.d. Sarajevo 1 60-200-00005746-5
51, HYPO-ALPE-A
ADRIA-BANK A.D
D. Banja Luka, filijaala Brčko 552-00000000017-12, RA
AIFFEISEN BANK
K d.d. BiH Sarajev
vo 161-000-000717000-57 - Tisak: GIK
K "OKO" d.d. Sara
ajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za
neprimljene brojeeve primaju se 20 daana od izlaska glasiila.
"Službeni glasnikk BiH" je upisan u evidenciju
e
javnih glaasila pod rednim brrojem 731.
Upis u sudski reggistar kod Kantonallnog suda u Sarajev
vu, broj UF/I - 21688/97 od 10.07.1997. godine. - Identifik
kacijski broj 42002226120002. - Porezn
ni broj 01071019. PDV broj 2002266120002. Molimo pretplatnike
p
da obvezno dostave svoj PD
DV broj radi izdavaanja poreske fakture
e.
Pretplata za II polugodište 2013. za "Službeni
"
glasnik BiH"
B
i "Međunarodnne ugovore" 120,00 KM, "Službene nov
vine Federacije BiH
H" 110,00 KM.
Web izdanje: httpp: //www.sluzbenilist.ba - godišnja prettplata 200,00 KM

Godina XVII
Utorak, 9. 7. 2013. godine

Broj/Broj

54

SLU@BENE OBJAVE
IZDAVANJE JAMSTVA
KOMUNALNO PODUZE]E "GRADSKE TOPLANE"
A.D. PALE
MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE
Ul. Trg Bosne i Hercegovine br. 1
71000 SARAJEVO
PREDMET: Zahtjev za izdavanje jamstva BiH
^lankom 52. stavak 1. Zakona o zadu`ivanju, dugu i
garancijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
52/05 i 103/09) propisano je da zajmoprimatelj ili kreditna
institucija koja tra`i jamstvo za zajam, sukladno ovom zakonu,
podnosi zahtjev u pisanoj formi uz obveznu dokumentaciju s
dovoljno detalja kako bi Ministarstvo moglo procijeniti
financijsko stanje zajmoprimatelja i njegovu solventnost.
^lankom 15. stavak 1. Zakona o zadu`ivanju, dugu i
garancijama Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", br. 71/12 i 29/10) propisano je da se Republika Srpska
mo`e zadu`ivati uzimanjem kredita od me|unarodnih
financijskih institucija, vlada stranih zemalja i drugih inozemnih
kreditora ukoliko za to postoji iskazan interes Vlade, odnosno
ovla{tenih ministarstava, op}ina, gradova, fondova socijalne
sigurnosti, Investicijsko-razvojne banke i fondova kojima ona
upravlja i javnih poduze}a u Republici Srpskoj uz suglasnost
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine.
1. Informacija o zajmoprimatelju
KP "Gradske toplane" AD Pale utemeljeno je Odlukom
Skup{tine op{tine Pale o osnivanju JP "Gradske toplane" s PO
Pale br. 01-022/8 od 27.05.1996. godine i isto je bilo registrirano
kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu pod registarskim
ulo{kom br. U-469/96 od 18.06.1996. godine. Sukladno Zakonu o
javnim preduze}ima izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti ovog
poduze}a, te je isto od 13.12.2007. godine, poslovalo pod
nazivom "Komunalno preduze}e "Gradske toplane" AD Pale, ~iji
je utemeljitelj bila Vlada Republike Srpske.
Na temelju Zakona o prijenosu prava svojine na kapitalu
Republike Srpske u poduze}ima koja obavljaju komunalne
djelatnosti na jedinice lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik
RS", br. 50/10) preneseno je pravo svojine s Republike Srpske, na
Op{tinu Pale, na temelju ~ega je obavljena i registracija ovog
poduze}a kod Okru`nog privrednog suda u Isto~nom Sarajevu,
pod registarskim brojem, 061-0-REG-11-000 168 od 01.06.2011.

Godina XVII
Utorak, 9. 7. 2013. godine

godine, od kada ovo poduze}e posluje pod nazivom Komunalno
preduze}e "Gradske toplane" Akcionarsko dru{tvo Pale, ~iji je
vlasnik akcija u iznosu 391.345,00 Op{tina Pale u cjelokupnom
iznosu.
Pale s preko 30 000 stanovnika su jedna od rijetkih op}ina u
Republici Srpskoj koja u posljednjim godinama ima intenzivan
rast broja stambenih i poslovnih objekata u centralnom dijelu
grada i bli`oj okolici. Me|utim, ovakvu izgradnju objekata nije na
odgovaraju}i na~in pratio razvitak komunalne infrastrukture,
naro~ito sustava daljinskog grijanja. Toplotni konzum
priklju~enih objekata dostigao je maksimalni kapacitet JP
"Gradske toplane", te je dalje priklju~ivanje objekata, ~ak i onih
koji se nalaze u neposrednoj blizini, postalo nemogu}e, usprkos
`elji vlasnika i korisnika stanova da se njihovi objekti priklju~e na
sustav daljinskog grijanja.
KP "Gradske toplane" su nastale iz drvoprera|iva~kog
poduze}a "Novorez". Na zemlji{tu poduze}a 1987. godine,
izgra|ena je toplana za su{enje parom, a za zagrijavanje obli`njih
zgrada, toplotnom energijom. U narednim godinama toplotna
mre`a se postupno {irila i 1996. godine Toplana je predana
novoutemeljenom poduze}u "Gradske toplane". "Gradske
toplane" trenutno isporu~uju toplotnu energiju za 43 objekta i to
37 000 m stambenog i 11 500 m javnog i poslovnog prostora.
Glavni energent je drvna biomasa.
KP "Gradske toplane" posjeduje tri kotla od kojih je samo
jedan u funkciji od 6.5 MW maksimalne snage. Godi{nja
potro{nja iznosi oko 25 800 m drvne biomase.
Intenzivnim doseljavanjem stanovnika i izgradnjom novih
stambenih objekata postoje}i kapaciteti nisu u mogu}nosti da
opskrbljuju nove objekte, kao i zbog dotrajalosti same energane
tako i postoje}eg toplovoda, gdje gubitci toplotne energije dosti`u
~ak 40%.
U posljednjih 15 godina izgra|eno je oko 150 000 m2
stambenog i poslovnog prostora za koji nije bilo mogu}nosti
priklju~enja na postoje}i sustav daljinskog grijanja. Iz ovoga je
vidljivo da postoji potreba za izgradnjom nove energane i sustava
novog toplovoda. Tako|er, potrebno je izmje{tanje toplane na
novu lokaciju, jer je izgradnjom novih objekata postoje}a toplana
dospjela u sredi{te stanovanja.
Nadzorni odbor ovog poduze}a, na sjednici odr`anoj
20.05.2013. godine, donio je Odluku o odobravanju kreditnog
zadu`enja KP "Gradske toplane" AD Pale, kod Europske banke za
obnovu i razvoj, u iznosu od 4.500 000,00 EURA (Odluka br.
728-00/13 od 20.05.2013. godine). Planirana kreditna sredstva
namijenjena su za financiranje Projekta daljinskog grijanja u
Palama.
2. Informacija o kreditnoj instituciji
Davatelj kredita je Europska banka za obnovu i razvoj s kojom
su ovo poduze}e i Op{tina Pale potpisali Mandatno pismo za

Broj 54 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

Projekt centralnog grijanja Pala, pod brojem 790-1/12 od
16.08.2012. godine.
Ukupna vrijednost Projekta daljinskog grijanja Pala iznosi
7.000 000,00 eura.
Planirani izvori financiranja su kreditna sredstva Europske
banke za obnovu i razvoj u iznosu od 4.5000 000,00 eura s rokom
otplate od 15 godina, uz grejs period od tri godine, s kamatnom
stopom {estomjese~ni EURIBOR + 1% godi{nje mar`e,
jednokratna provizija 1% i provizija na neiskori{tena sredstva
0,5%, uz tro{kove obrade kredita od 1%.
Investicijski grant po ovom projektu iznosi 2.000 000,00 eura
i tehni~ka pomo} za provo|enje projekta u iznosu od 500. 000,00
eura.
3. Informacija o projektu
Naziv projekta koji se planira financirati kreditnim
sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj je "Projekat
daljinskog grijanja u Palama".
Sustav toplifikacije po Studiji izvodivosti se planira uraditi u
6 stambenih zona (0-6) gdje zona 0 obuhvata objekte koji se
nalaze u centru grada, uklju~uju}i i objekte koji su priklju~eni na
sustav daljinskog grijanja kao i objekte koji nisu priklju~eni, a
imaju razveden sustav centralnog grijanja.
Ukupno toplotno optere}enje u ovoj zoni iznosi 14,2 MW.
Priklju~eni objekti ~ine ukupno 34% toplovodnog optere}enja,
dok objekti s provedenim sustavom centralnog grijanja koji nisu
priklju~eni, ~ine ~ak 64% toplotnog optere}enja. U ostalih 5 zona
toplotno optere}enje iznosi oko 5 MW. Ovo jasno ukazuje na
veliki potencijal budu}e potra`nje za toplotnom energijom.
Studijom izvodivosti izgradnja nove kotlovnice predvi|ena je
na bazi tri scenarija, od kojih je scenarij tri najpovoljniji, a
uklju~uje instaliranje kotla od 7,5 MW na biomasu u kombinaciji
s akumulacijskim rezervoarom od 100 m kao i kotlom od 10,5
MW na lako lo` ulje kao jamstvo pouzdane proizvodnje u slu~aju
neplaniranih ga{enja kotla na biomasu. Planirana izgradnja
toplovodne mre`e iznosi 4730 m uklju~uju}i zamjenu postoje}eg
toplovoda i priklju~ak novih objekata.
Prema Studiji izvodivosti postoje}i broj grijne povr{ine u
iznosu od 50 000 m2 pove}ao bi se na 200 000 m2 grijne povr{ine.
Spomenutom studijom je tako|er predvi|ena i ugradnja
izmjenjiva~a toplote s mjerno-regulacijskom opremom i isporuka
setova za svakog korisnika, tako da }e se potro{nja kod krajnjeg
korisnika mjeriti u KWh.
U Studiji izvodivosti utvr|eni su samoodr`ivi sustavi
servisiranja anuiteta (glavnica + kamata) KP Gradskih toplana
prema EBRD u razdoblju va`enja kredita.
Dokumenti koji su usvojeni i objavljeni u dosada{njem tijeku
realizacije projekta su:
- Odluka Nadzornog odbora KP "Gradske toplane" o
prihva}anju Nacrta Mandatnog pisma za projekt
Centralnog grijanja od Europske banke za obnovu i razvoj
broj 705-00/12 od 31.07.2012. godine.
- Suglasnost Skup{tine op{tine Pale na Mandatno pismo
Europskoj banci za obnovu i razvoj za razmatranje projekta
pro{irenja sustava centralog grijanja
- Odluka Nadzornog odbora o odobravanju kreditnog
zadu`enja KP "Gradske toplane" Pale, br. 728-00/13 od
20.05.2013. godine.
4. Dokumenti ~ije je usvajanje u tijeku
-

Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje garancije
Op{tine Pale za kreditno zadu`enje KP "Gradske toplane"
a,d, Pale, kod Europske banke za obnovu i razvoj, ~ije je
dono{enje planirano na sjednici Skup{tine op{tine Pale
31.05.2013. godine.

Utorak, 9. 7. 2013.

5. Informacija o podjamstvu
Budu}i da se zajmoprimatelj ne financira iz prora~una,
podjamac u navedenom kreditnom sporazumu je Republika
Srpska ~iji }e dokumenti biti usvojeni u narednom razdoblju.
Broj 770-01/13
V.D. direktor
24. svibnja 2013. godine Dipl. oec. Nenad Pavlovi}, v. r.

PREDMET: Zahtjev za izdavawe jamstva BiH
^lanom 52. stav 1. Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama
Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 52/05 i
103/09) propisano je da zajmoprimac ili kreditna institucija
koja tra`i garanciju za zajam, u skladu sa ovim zakonom, podnosi
zahtjev u pisanoj formi uz obaveznu dokumentaciju sa dovoqno
detaqa kako bi Ministarstvo moglo procijeniti finansijsko
stawe zajmoprimca i wegovu solventnost.
^lanom 15. stav 1. Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama
Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.
71/12 i 29/10) propisano je da se Republika Srpska mo`e
zadu`ivati uzimawem kredita od me|unarodnih finansijskih
institucija, vlada stranih zemaqa i drugih inostranih
kreditora ukoliko za to postoji iskazan interes Vlade, odnosno
nadle`nih ministarstava, op{tina, gradova, fondova
socijalne sigurnosti, Investicione-razvojne banke i fondova
kojima ona upravqa i javnih preduze}a u Republici Srpskoj uz
saglasnost Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine.
1. Informacija o zajmoprimcu
KP "Gradske toplane" AD Pale osnovano je Odlukom
Skup{tine op{tine Pale o osnivawu JP "Gradske toplane" sa
PO Pale br. 01-022/8 od 27.05.1996. godine i isto je bilo
registrovano kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu pod
registarskim ulo{kom br. U-469/96 od 18.06.1996. godine. U
skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima izvr{eno je
uskla|ivawe djelatnosti ovog preduze}a, te je isto od 13.12.2007.
godine, poslovalo pod nazivom "Komunalno preduze}e Gradske
toplane" AD Pale, ~iji je osniva~ bila Vlada Republike
Srpske.
Na osnovu Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu
Republike Srpske u preduze}ima koja obavqaju komunalne
djelatnosti na jedinice lokalne samouprave ("Slu`beni
glasnik RS", br. 50/10) preneseno je pravo svojine sa Republike
Srpske, na Op{tinu Pale, na osnovu ~ega je izvr{ena i
registracija ovog preduze}a kod Okru`nog privrednog suda u
Isto~nom Sarajevu, pod registarskim brojem, 061-0-REG-11-000
168 od 01.06.2011. godine, od kada ovo preduze}e posluje pod
nazivom Komunalno preduze}e "Gradske toplane" Akcionarsko
dru{tvo Pale, ~iji je vlasnik akcija u iznosu 391.345,00
Op{tina Pale u cjelokupnom iznosu.
Pale sa preko 30000 stanovnika su jedna od rijetkih
op{tina u Republici Srpskoj koja u posqedwim godinama
pove}an je broj stambenih i poslovnih objekata u centralnom
dijelu grada i bli`oj okolini. Me|utim, ovakvu izgradwu
objekata nije na adekvatan na~in pratio razvoj komunalne
infrastrukture, naro~ito sistema daqinskog grijawa.
Toplotni konzum prikqu~enih objekata dostigao je maksimalni
kapacitet JP Gradske toplane, te daqe prikqu~ivawe objakata,
~ak i onih koji se nalaze u neposrednoj blizi postalo je
nemogu}e, uprkos `eqi vlasnika i korisnika stanova da se
wihovi objekti prikqu~e na sistem daqinskog grijawa.
KP Gradske toplane su nastale iz drvoprera|iva~kog
preduze}a "Novorez". Na zemqi{tu preduze}a 1987. godine,
izgra|ena je toplana za su{ewe parom, a za zagrijavawe
obli`wih zgrada toplotnom energijom. U narednim godinama
toplotna mre`a se postepeno {irila i 1996. godine Toplana je
predata novoosnovanom preduze}u Gradske toplane. Gradske
toplane trenutno isporu~uju toplotnu energiju za 43 objekta i

Utorak, 9. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

to 37000 m2 stabenog i 11500 m2 javnog i poslovnog prostora.
Glavni energent je drvna biomasa.
KP Gradske toplane posjeduju tri kotla od kojih je samo
jedan u funkciji od 6.5 MW maksimalne snage. Godi{wa
potro{wa iznosi cirka 25800 m2 drvne biomase.
Pove}anim doseqavawem stanovnika i izgradwom novih
stambenih objekata postoje}i kapaciteti nisu u mogu}nosti da
snabdijevaju nove objekte, kao i zbog dotrajalosti same energane
tako i postoje}eg toplovoda, gdje gubici toplotne energije
dosti`u ~ak do 40%.
U posqednih 15 godina izgra|eno je 150.000 m2 stambenog i
poslovnog prostora za koje nije bilo mogu}nosti prikqu~ewa
na postoje}i sistem daqinskog grijawa. Iz ovoga je vidqivo da
postoji potreba za izgradwom nove energane i sistema novog
toplovoda. Tako|e, potrebno je izmje{tawe toplane na novu
lokaciju, jer izgradwom novih objekata postoje}a toplana je
dospjela u centar stanovawa.
Nadzorni odbor ovog preduze}a, na sjednici odr`anoj
20.05.2013. godine, donio je Odluku o odobravawu kreditnog
zadu`ewa KP "Gradske toplane" AD Pale, kod Evropske banke
za obnovu i razvoj, u iznosu od 4.500 000,00 EVRA (Odluka br.
728-00/13 od 20.05.2013. godine). Planirana kreditna sredstva
namijewena su za finansirawe Projekta daqinskog grijawa u
Palama.
2. Informacija o kreditnoj instituciji
Davalac kredita je Evropska banka za obnovu i razvoj sa
kojom su ovo preduze}e i Op{tina Pale potpisali Mandatno
pismo za Projekat centralnog grijawa Pala, pod brojem 790-1/12
od 16.08.2012. godine.
Ukupna vrijednost Projekta daqinskog grijawa Pala
iznosi 7.000 000,00 evra.
Planirani izvori finansirawa su kreditna sredstva
Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 4.500 000,00 evra sa
rokom otplate od 15 godina, uz grejs period od tri godine, sa
kamatnom stopom {estomjese~ni EURIBOR + 1% godi{we
mar`e, jednokratna provizija 1% i provizija na
neiskori{}ewa sredstva 0,5%, uz tro{kove obrade kredita od
1%.
Investicioni grant po ovom projektu iznosi 2.000 000,00
evra i tehni~ka pomo} za implementaciju projekta u iznosu od
500. 000,00 evra.
3. Informacija o projektu
Naziv projekta koji se planira finansirati kreditnim
sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj je "Projekat
daqinskog grijawa u Palama".
Sistem toplifikacije po Studiji izvodqivosti se planira
uraditi u 6 stambenih zona (0-6) gdje zona 0 obuhvata objekte koji
se nalaze u centru grada, ukqu~uju}i i objekte koji su
prikqu~eni na sistem daqinskog grijawa kao i objekte koji
nisu prikqu~eni, a imaju razveden sistem centralnog grijawa.
Ukupno toplotno optere}ewe u ovoj zoni iznosi 14,2 MW.
Prikqu~eni objekti ~ine 34 % ukupno toplovodnog
optere}ewa, dok objekti sa sprovednim sistemom centralnog
grijawa koji nisu prikqu~eni, ~ine ~ak 64 % toplotnog
optere}ewa u ostalih 5 zona toplotno optere}ewe iznosi oko 5
MW. Ovo jasno ukazuje na veliki potencijal budu}e potra`we za
toplotnom energijom.
Studijom izvodqivosti izgradwa nove kotlovnice
predvi|ena je na bazi tri scenarija, od kojih je scenario tri
najpovoqniji, a ukqu~uje instalisawe kotla od 7,5 MW na
biomasu u kombinaciji sa akumulacijskim rezervoarom od 100 m2
kao i kotlom od 10,5 MW na lako lo` uqe kao garancija pouzdane
proizvodwe u slu~aju neplaniranih ga{ewa kotla na biomasu.
Planirana izgradwa toplovodne mre`e iznosi 4730 m
ukqu~uju}i zamjenu postoje}eg toplovoda i prikqu~ak novih
objekata.
Prema Studiji izvodqivosti postoje}i broj grejne
povr{ine u iznosu od 50 000 m2 pove}ao bi se na 200 000 m2 grejne

Broj 54 - Stranica 3

povr{ine. Pomenutom studijom je tako|e predvi|ena i ugradwa
izmjewiva~a toplote sa mjerno-regulacionom opremom i
isporuka setova za svakog korisnika, tako da }e se potro{wa
kod krajweg korisnika mjeriti u KWh.
U Studiji izvodqivosti utvr|eni su samoodr`ivi sistemi
servisirawa anuiteta (glavnica + kamata) KP Gradskih
toplana prema EBRD u periodu va`ewa kredita.
Dokumenti koji su usvojeni i objavqeni u dosada{wem toku
realizacije projekta su:
- Odluka Nadzornog odbora KP "Gradske toplane" o
prihvatawu Nacrta Mandatnog pisma za projekat
Centralnog grijawa od Evropske banke za obnovu i razvoj
broj 705-00/12 od 31.07.2012. godine.
- Saglasnost Skup{tine op{tine Pale na Mandatno pismo
Evropskoj banci za obnovu i razvoj za razmatrawe
projekta pro{irewa sistema centralog grijawa,
- Odluka Nadzornog odbora o odobravawu kreditnog
zadu`ewa KP "Gradske toplane" Pale, br. 728-00/13 od
20.05.2013. godine.
4. Dokumenti ~ije je usvajawe u toku
- Odluka o davawu saglasnosti za izdavawe garancije
op{tine Pale za kreditno zadu`ewe KP "Gradske
toplane" a,d, Pale, kod Evropske banke za obnovu i razvoj,
~ije je dono{ewe planirano na sjednici Skup{tine
op{tine Pale 31.05.2013. godine.
5. Informacija o podgaranciji
Budu}i da se zajmoprimac ne finansira iz buxeta, podgarant
u navedenom kreditnom sporazumu je Republika Srpska ~iji }e
dokumenti biti usvojeni u narednom periodu.
Broj 770-01/13
V.D. direktor
24. maja 2013. godine
Dipl. eec. Nenad Pavlovi}, s. r.

PREDMET: Zahtjev za izdavanje jamstva BiH
^lanom 52. stav 1. Zakona o zadu`ivanju, dugu i garancijama
Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09)
propisano je da zajmoprimac ili kreditna institucija koja tra`i
garanciju za zajam, u skladu s ovim zakonom, podnosi zahtjev u
pisanoj formi uz obaveznu dokumentaciju s dovoljno detalja kako
bi Ministarstvo moglo procijeniti finansijsko stanje zajmoprimca
i njegovu solventnost.
^lanom 15. stav 1. Zakona o zadu`ivanju, dugu i garancijama
Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.
71/12 i 29/10) propisano je da se Republika Srpska mo`e
zadu`ivati uzimanjem kredita od me|unarodnih finansijskih
institucija, vlada stranih zemalja i drugih inostranih kreditora
ukoliko za to postoji iskazan interes Vlade, odnosno nadle`nih
ministarstava, op}ina, gradova, fondova socijalne sigurnosti,
Investiciono-razvojne banke i fondova kojima ona upravlja i
javnih preduze}a u Republici Srpskoj uz saglasnost
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine.
1. Informacija o zajmoprimcu
KP "Gradske toplane" AD Pale osnovano je Odlukom
Skup{tine op{tine Pale o osnivanju JP "Gradske toplane" s PO
Pale br. 01-022/8 od 27.05.1996. godine i isto je bilo registrovano
kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu pod registarskim
ulo{kom br. U-469/96 od 18.06.1996. godine. U skladu sa
Zakonom o javnim preduze}ima izvr{eno je uskla|ivanje
djelatnosti ovog preduze}a, te je isto od 13.12.2007. godine,
poslovalo pod nazivom "Komunalno preduze}e Gradske toplane"
AD Pale, ~iji je osniva~ bila Vlada Republike Srpske.
Na osnovu Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu
Republike Srpske u preduze}ima koja obavljaju komunalne
djelatnosti na jedinice lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik
RS", br. 50/10) preneseno je pravo svojine s Republike Srpske, na
Op{tinu Pale, na osnovu ~ega je izvr{ena i registracija ovog
preduze}a kod Okru`nog privrednog suda u Isto~nom Sarajevu,

Broj 54 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

pod registarskim brojem, 061-0-REG-11-000 168 od 01.06.2011.
godine, od kada ovo preduze}e posluje pod nazivom Komunalno
preduze}e "Gradske toplane" Akcionarsko dru{tvo Pale, ~iji je
vlasnik akcija u iznosu 391.345,00 Op{tina Pale u cjelokupnom
iznosu.
Pale s preko 30 000 stanovnika su jedna od rijetkih op}ina u
Republici Srpskoj koja u posljednjim godinama ima intenzivan
rast broja stambenih i poslovnih objekata u centralnom dijelu
grada i bli`oj okolini. Me|utim, ovakvu izgradnju objekata nije
na adekvatan na~in pratio razvoj komunalne infrastrukture,
naro~ito sistema daljinskog grijanja. Toplotni konzum
priklju~enih objekata dostigao je maksimalni kapacitet JP
"Gradske toplane", te dalje priklju~ivanje objekata, ~ak i onih koji
se nalaze u neposrednoj blizini postalo je nemogu}e, uprkos `elji
vlasnika i korisnika stanova da se njihovi objekti priklju~e na
sistem daljinskog grijanja.
KP "Gradske toplane" su nastale iz drvoprera|iva~kog
preduze}a "Novorez". Na zemlji{tu preduze}a 1987. godine,
izgra|ena je toplana za su{enje parom, a za zagrijavanje obli`njih
zgrada toplotnom energijom. U narednim godinama toplotna
mre`a se postepeno {irila i 1996. godine Toplana je predata
novoosnovanom preduze}u "Gradske toplane". "Gradske
toplane" trenutno isporu~uju toplotnu energiju za 43 objekta i to
37 000 m stambenog i 11 500 m javnog i poslovnog prostora.
Glavni energent je drvna biomasa.
KP "Gradske toplane" posjeduje tri kotla od kojih je samo
jedan u funkciji od 6.5 MW maksimalne snage. Godi{nja
potro{nja iznosi oko 25 800 m drvne biomase.
Intenzivnim doseljavanjem stanovnika i izgradnjom novih
stambenih objekata postoje}i kapaciteti nisu u mogu}nosti da
snabdijevaju nove objekte, kao i zbog dotrajalosti same energane
tako i postoje}eg toplovoda, gdje gubici toplotne energije dosti`u
~ak 40%.
U posljednjih 15 godina izgra|eno je oko 150 000 m2
stambenog i poslovnog prostora za koji nije bilo mogu}nosti
priklju~enja na postoje}i sistem daljinskog grijanja. Iz ovoga je
vidljivo da postoji potreba za izgradnjom nove energane i sistema
novog toplovoda. Tako|er, potrebno je izmje{tanje toplane na
novu lokaciju, jer izgradnjom novih objekta postoje}a toplana je
dospjela u centar stanovanja.
Nadzorni odbor ovog preduze}a, na sjednici odr`anoj
20.05.2013. godine, donio je Odluku o odobravanju kreditnog
zadu`enja KP "Gradske toplane" AD Pale, kod Evropske banke za
obnovu i razvoj, u iznosu od 4.500 000,00 EURA (Odluka br.
728-00/13 od 20.05.2013. godine). Planirana kreditna sredstva
namijenjena su za finansiranje Projekta daljinskog grijanja u
Palama.
2. Informacija o kreditnoj instituciji
Davalac kredita je Evropska banka za obnovu i razvoj s kojom
su ovo preduze}e i Op{tina Pale potpisali Mandatno pismo za
Projekat centralnog grijanja Pala, pod brojem 790-1/12 od
16.08.2012. godine.
Ukupna vrijednost Projekta daljinskog grijanja Pala iznosi
7.000 000,00 eura.
Planirani izvori finansiranja su kreditna sredstva Evropske
banke za obnovu i razvoj u iznosu od 4.5000 000,00 eura s rokom
otplate od 15 godina, uz grejs period od tri godine, s kamatnom
stopom {estomjese~ni EURIBOR + 1% godi{nje mar`e,
jednokratna provizija 1% i provizija na neiskori{tena sredstva
0,5%, uz tro{kove obrade kredita od 1%.
Investicioni grant po ovom projektu iznosi 2.000 000,00 eura
i tehni~ka pomo} za implementaciju projekta u iznosu od 500.
000,00 eura.
3. Informacija o projektu
Naziv projekta koji se planira finansirati kreditnim sredstvima
Evropske banke za obnovu i razvoj je "Projekat daljinskog
grijanja u Palama".
Sistem toplifikacije po Studiji izvodljivosti se planira uraditi u
6 stambenih zona (0-6) gdje zona 0 obuhvata objekte koji se

Utorak, 9. 7. 2013.

nalaze u centru grada, uklju~uju}i i objekte koji su priklju~eni na
sistem daljinskog grijanja kao i objekte koji nisu priklju~eni, a
imaju razveden sistem centralnog grijanja.
Ukupno toplotno optere}enje u ovoj zoni iznosi 14,2 MW.
Priklju~eni objekti ~ine 34% ukupno toplovodnog optere}enja,
dok objekti s provedenim sistemom centralnog grijanja koji nisu
priklju~eni, ~ine ~ak 64% toplotnog optere}enja. U ostalih 5 zona
toplotno optere}enje iznosi oko 5 MW. Ovo jasno ukazuje na
veliki potencijal budu}e potra`nje za toplotnom energijom.
Studijom izvodljivosti izgradnja nove kotlovnice predvi|ena
je na bazi tri scenarija, od kojih je scenarij tri najpovoljniji, a
uklju~uje instaliranje kotla od 7,5 MW na biomasu u kombinaciji
s akumulacijskim rezervoarom od 100 m kao i kotlom od 10,5
MW na lako lo` ulje kao garancija pouzdane proizvodnje u
slu~aju neplaniranih ga{enja kotla na biomasu. Planirana
izgradnja toplovodne mre`e iznosi 4730 m uklju~uju}i zamjenu
postoje}eg toplovoda i priklju~ak novih objekata.
Prema Studiji izvodljivosti postoje}i broj grijne povr{ine u
iznosu od 50 000 m2 pove}ao bi se na 200 000 m2 grijne povr{ine.
Spomenutom studijom je tako|er predvi|ena i ugradnja
izmjenjiva~a toplote s mjerno-regulacionom opremom i isporuka
setova za svakog korisnika, tako da }e se potro{nja kod krajnjeg
korisnika mjeriti u KWh.
U Studiji izvodljivosti utvr|eni su samoodr`ivi sistemi
servisiranja anuiteta (glavnica + kamata) KP Gradskih toplana
prema EBRD u periodu va`enja kredita.
Dokumenti koji su usvojeni i objavljeni u dosada{njem toku
realizacije projekta su:
- Odluka Nadzornog odbora KP "Gradske toplane" o
prihvatanju Nacrta Mandatnog pisma za projekat
Centralnog grijanja od Evropske banke za obnovu i razvoj
broj 705-00/12 od 31.07.2012. godine.
- Saglasnost Skup{tine op{tine Pale na Mandatno pismo
Evropskoj banci za obnovu i razvoj za razmatranje projekta
pro{irenja sistema centralnog grijanja,
- Odluka Nadzornog odbora o odobravanju kreditnog
zadu`enja KP "Gradske toplane" Pale, br. 728-00/13 od
20.05.2013. godine.
4. Dokumenti ~ije je usvajanje u toku
-

Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije
Op{tine Pale za kreditno zadu`enje KP "Gradske toplane"
a.d. Pale, kod Evropske banke za obnovu i razvoj, ~ije je
dono{enje planirano na sjednici Skup{tine op{tine Pale
31.05.2013. godine.

5. Informacija o podgaranciji
Budu}i da se zajmoprimac ne finansira iz bud`eta, podgarant
u navedenom kreditnom sporazumu je Republika Srpska ~iji }e
dokumenti biti usvojeni u narednom periodu.
Broj 770-01/13
V.D. direktor
24. maja 2013. godine
Dipl. ecc. Nenad Pavlovi}, s. r.

PROGLA[ENJE UMRLIM
Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i
OGLAS
Pred Osnovnim sudom Br~ko Distrikta BiH u toku je postupak utvr|ivanja
smrti MARKOVI] ro|. Martinovi} ANE, k}i Ive i majke Mande ro|. Grgi}, ro|ena
03.03.1922. godine u Donjem Zoviku, po prijedlogu Markovi} Franje iz Donje
Dubravice bb. Markovi} Ana, navodno je umrla 19.07.1992. godine u Gornjem
Zoviku.
Pozivaju se sva lica kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti
Markovi} Ane, k}i Ive iz Gornjeg Zovika, da to jave Sudu u roku od 30 (trideset)
dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

Utorak, 9. 7. 2013.

Po proteku roka od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog oglasa, Sud }e
donijeti odluku povodom podnesenog prijedloga.
Broj 96 0 V 063773 13 V
21. juna 2013. godine
Br~ko
(03-3-1820/13-G)

8. Ambasada BiH u [tokholmu:
a)

a)
b)

PUTNE ISPRAVE

c)
d)

1. Ambasada BiH u Va{ingtonu:

e)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

paso{ br. 4859330, izdat 18.07.2005. godine u Va{ingtonu, na ime
Omerovi} Izet
paso{ br. 46342465, izdat 09.03.2004. godine u Va{ingtonu, na ime Traylor
Jasminka
paso{ br. A1408349, izdat 25.09.2012. godine u Va{ingtonu, na ime Ki}i}
Aida
paso{ br. 4842794, izdat 25.01.2005. godine u Va{ingtonu, na ime [ehi}
Ago
paso{ br. 4298237, izdat 08.01.2003. godine u GK Njujork, na ime
Selimovi} Ned`ad
paso{ br. A1517008, izdat 05.03.2013. godine u Va{ingtonu, na ime ^utuna
Amer
paso{ br. 4656846, izdat 05.08.2004. godine u Va{ingtonu, na ime
Dervi{evi} Dervi{
paso{ br. 4656847, izdat 05.08.2004. godine u Va{ingtonu, na ime
Dervi{evi} Fadila

2. Generalni konzulat BiH u Minhenu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

paso{ br. 1146867, izdat 12.03.2012. godine u Minhenu, na ime Senad
Islamovi}
paso{ br. A0081754, izdat 24.02.2010. godine u Minhenu, na ime Halid
D`afi}
paso{ br. A0007577, izdat 30.11.2009. godine u Minhenu, na ime Osman
Muminovi}
paso{ br. A0844230, izdat 01.07.2011. godine u Minhenu, na ime
Aleksandar Bo|anac
paso{ br. A1499342, izdat 07.02.2013. godine u Minhenu, na ime Kulina
Bojana
paso{ br. A0169646, izdat 21.05.2010. godine u Minhenu, na ime Belma
Ljaki}
paso{ br. 6043575, izdat 16.07.2008. godine u Minhenu, na ime Sanela
Marangolo

3. Ambasada BiH u Bernu:
a)

paso{ br. A0441129, izdat 10.12.2010. godine u Bernu, na ime Anastasija
Grma{

4. Ambasada BiH u Ljubljani:
a)

paso{ br. 3400723, izdat 10.06.2002. godine u Ljubljani, na ime Smaji}
Sejfo

5. Ambasada BiH u Londonu:
a)

paso{ br. A1294446, izdat 03.07.2012. godine u Londonu, na ime Eldin
Hasa

paso{ br. 0344194, izdat 17.06.1999. godine u [tokholmu, na ime Aljo
Halilovi}

9. Generalni konzulat BiH u Milanu:

Ministarstvo
vanjskih
poslova
putem
diplomatsko-konzularnih
predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e putne isprave Bosne i Hercegovine:

a)

Broj 54 - Stranica 5

f)
g)

paso{ br. 4139399, izdat 07.04.2003. godine u Milanu, na ime Rasim Ja{i}
paso{ br. A0132498, izdat 19.04.2010. godine u Milanu, na ime Brenda
Husovi}
paso{ br. A1011933, izdat 18.10.2011. godine u Milanu, na ime Salkanovi}
\anija
paso{ br. A1538651, izdat 02.04.2013. godine u Milanu, na ime Halil
Sulejmanovi}
paso{ br. A0271067, izdat 20.07.2010. godine u Milanu, na ime Sejdi}
Denis
paso{ br. A0048448, izdat 12.01.2010. godine u Milanu, na ime Nihad
Sejdi}
paso{ br. A0736538, izdat 16.05.2011. godine u Milanu, na ime Mustafa
Hrusti}

10. Generalni konzulat BiH u Frankfurtu:
a)
b)
c)

paso{ br. A1163805, izdat 27.03.2012. godine u Frankfurtu, na ime Nikola
Melan~i}
paso{ br. A1486059, izdat 18.01.2013. godine u Frankfurtu, na ime Nisveta
Walter,
paso{ br. A1017686, izdat 24.10.2011. godine u Frankfurtu, na ime Aziz
Osmanovi}
MFA-BA-VPP
08/2-30-2-23810/13
28. juna 2013. godine
Sarajevo
(SL-868-G)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
Na osnovu ~l. 63. i ~l.67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04,) Op}inski sud u Gora`du
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-13-000 174, po zahtjevu
Brajlovi} Nermina, sin Murata u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 28/02
2
K.O. Cvilin, ozna~ene kao k.~. 2649/1 zv. Bara, ku}a i zgrada povr{ine 74 m ,
2
2
dvori{te povr{ine 500 m , njiva 3. klase povr{ine 846 m , vo}njak 1. klase povr{ine
2
2726 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br. 28/02
K.O. Cvilin je Brajlovi} Murat, sin Hasiba sa 1/1 dijela.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 045-0-DN-13-000 174
21. juna 2013. godine
Gora`de
(03-3-1790/13-G)

6. Ambasada BiH u Berlinu:
a)
b)
c)
d)

paso{ br. A0332023, izdat 02.09.2010. godine u Berlinu, na ime ^utuna
Sakib
paso{ br. 4974839, izdat 24.01.2006. godine u Berlinu, na ime Bejta
Halilovi}
paso{ br. 6017420, izdat 04.07.2008. godine u Berlinu, na ime Pe~at Vidoje
paso{ br. A0073802, izdat 15.02.2010. godine u Berlinu, na ime Durakovi}
Asmir

7. Generalni konzulat BiH u [tutgartu:
a)

paso{ br. A1455040, izdat 30.11.2012. godine u [tutgartu, na ime Beklija
Sanela

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-13-000 059, po zahtjevu
Jozinovi} Danijela, sina Ivana iz Golije{nice, op}ina @ep~e u toku je postupak za
uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
Posjedovni list broj 523 katastarska op}ina Golije{nica, ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 8/2 naziv parcele "Vijaka" kulture njiva 2. klase
2
povr{ine 526 m

Broj 54 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

-

katastarska ~estica broj 8/5 naziv parcele "Ku}i{te" kulture njiva 2. klase
2
povr{ine 426 m
katastarska ~estica broj 8/6 naziv parcele "Ku}i{te" kulture prilazni put
2
povr{ine 172 m
katastarska ~estica broj 8/7 naziv parcele "Ku}i{te" kulture njiva 2. klase
2
povr{ine 782 m
katastarska ~estica broj 8/8 naziv parcele "Vijaka" kulure ku}a i zgrada
2
2
povr{ine 150 m i dvori{te povr{ine 287 m
katastarska ~estica broj 8/12 naziv parcele "Vijaka" kulture njiva 2. klase
2
povr{ine 1798 m . Prema podacima iz katastra posjednik navedenih
nekretnina je Jozinovi} Danijel, sin Ivice iz Golije{nice, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 044-DN-13-000 059
13. juna 2013. godine
@ep~e
(03-3-1794/13-G)
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-13-000 057, po zahtjevu
"TADI]" d.o.o. @ep~e u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
Posjedovni list broj 1889 katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 718/5 naziv parcele "Podovi" kulture privredna
2
2
zgrada povr{ine 574 m i ekonomsko dvori{te povr{ine 716 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je "TADI]" d.o.o.
@ep~e, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 044-0-DN-13-000 057
11. juna 2013. godine
@ep~e
(03-3-1801/13-G)
Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),m Op}inski sud u Biha}u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Senije Mid`i}, k}eri Mehmeda iz
Biha}a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine
za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 470/03 ko Zalo`je
2
2
katastarska ~estica br. 1022 ku}a i zgrada pov. 63 m i dvori{te pov. 156 m
2
katastarska ~estica br. 1023 privredna zgrada pov. 20 m i njiva Obarci 3 kl.
2
pov.208 m
Prema podacima iz katastra posjednik navednih nekretnina je Senija Mid`i},
k}i Mehmeda ro|. Sadikovi} iz Biha}a.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Utorak, 9. 7. 2013.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza.
Broj 017-0-DN-13-000 993
28. juna 2013. godine
Biha}
(03-3-1858/13-G)
Zemlji{noknji`no odjeljenje Op}inskog suda u Konjicu postupaju}i po
zahtjevu Ru`e Vida~kovi} iz Konjica radi uknji`be nekretnina i prava na
nekretninama (novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka), primjenog
10.06.2013. godine, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama
Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja
vodi pod brojem 056-0-DN-13-000 607, po zahtjevu Ru`e Vida~kovi} iz Konjica,
Polje Bijela kao pretpostavljene vlasnice, pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru
2
nekretnina ozna~ene kao k.~. br. 3269, zv. Mlake povr{ine 320 m , u naravi stambena
2
2
zgrada 1 povr{ine 56 m , stambena zgrada 2 povr{ine 40 m , pomo}na zgrada 3
2
2
2
povr{ine 15 m i dvori{te povr{ine 209 m , k.~. br. 3270, zv. Mlake povr{ine 5508 m ,
2
2
u naravi pomo}na zgrada 1 povr{ine 44 m . pomo}na zgrada 2 povr{ine 12 m , njiva
2
2
6. klase povr{ine 4116 m i njiva 7. klase povr{ine 1336 m , k.~. br. 3271, zv. Mlake,
2
2
vo}njak 3. klase povr{ine 1046 m i k.~. br. 3272 zv. Mlake povr{ine 5582 m , u
2
2
naravi livada 5. klase povr{ine 2690 m i livada 6. klase povr{ine 2892 m , upisane u
katastarskoknji`ni ulo`ak broj 2010/01 za katastarsku op}inu Bijela.
Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje
vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.
Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu prispjelih dokaza.
Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`no
odjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije
Zemlji{noknji`nog odjeljenja.
Broj 056-0-DN-13-000 607
21. juna 2011. godine
Konjic
(03-3-1862/13-G)
Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-13-000 189, po zahtjevu
[abanovi} Envera, sin Hameda u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L.
br. 2395 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2673/2 zv. Gornja mahala, ku}a i zgrada
2
2
povr{ine 70 m , dvori{te povr{ine 28 m , P.L. br. 1957 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao
2
2
k.~. 2672 zv. Gornja mahala, ku}a i zgrada povr{ine 64 m , dvori{te povr{ine 48 m i
P.L. br. 65 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2673/1 zv. Gornja mahala, vo}njak 2.
2
klase povr{ine 551 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisanih u
P.L. br. 2395 K.O. Gora`de I je [abanovi} Enver, sin Hameda sa 1/1 dijela, P.L. br.
1957 K.O. Gora`de I je ^eki} ro|. [abanovi} Fazila, k}i Hameda sa 1/10 dijela,
]urovac ro|. [abanovi} Zilha, k}i Hameda sa 1/10 dijela, Gad`o ro|. [abanovi}
Amra, k}i Hameda sa 1/10 dijela, [abanovi} Enver, sin Hameda sa 3/5 dijela i
[abanovi} ro|. Dedovi} Mel}a sa 1/10 dijela i P.L. br. 65 K.O. Gora`de I je ^eki} ro|.
[abanovi} Fazila, k}i Hameda sa 1/5 dijela, ]urovac ro|. [abanovi} Zilha, k}i
Hameda sa 1/5 dijela, Gad`o ro|. [abanovi} Amra, k}i Hameda sa 1/5 dijela,
[abanovi} Enver, sin Hameda sa 1/5 dijela i [abanovi} ro|. Dedovi} Mel}a sa 1/5
dijela.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

Utorak, 9. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 045-0-DN-13-000 189
28. juna 2013. godine
Gora`de
(03-3-1877/13-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVUANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-13-000 090, po zahtjevu Razi}
Nezira, sin Mustafe iz Zavidovi}a, 2 km u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u
posjedovni list broj 1223, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa:
2
- katastarska ~estica broj 688/1 "Obarak" oranica 4 klase povr{ine 305 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Razi} Nezir
Mustafin, Zavidovi}i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-13-000 090
01. jula 2013. godine
Zavidovi}i
(03-3-1891/13-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-13-000 092, po zahtjevu
Memi{evi} Suade, k}i Emina iz Zavidovi}a, Majdan u toku je postupak za
uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u
posjedovni list broj 2622, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa:
katastarska ~estica broj 614/3 "Stjepana Radi}a" ku}a i zgrada povr{ine
2
2
102 m i dvori{te povr{ine 194 m .
Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV
Memi{evi} Suada Eminova, Zavidovi}i.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-13-000 092
01. jula 2013. godine
Zavidovi}i
(03-3-1893/13-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-13-000 094, po zahtjevu
Omerovi} Alije, sin Kadre iz Dubravice, op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za
uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Broj 54 - Stranica 7

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u
posjedovni list broj 365, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ena sa:
2
- katastarska ~estica broj 408/1 "Osredak" oranica 5 klase povr{ine 445 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Omerovi} Kadre
Alija, Dubravica, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-13-000 094
01. jula 2013. godine
Zavidovi}i
(03-3-1895/13-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-13-000 096, po zahtjevu
D`ebi} Safeta, sin Ibrahima iz Zavidovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
posjedovni list broj 1547, katastarska op}ina Ali}i, ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 1807/1 "Kosanica" vo}njak 3 klase povr{ine
2
1094 m ,
2
katastarska ~estica broj 1807/2 "Kosanica" TRAFOSTANIC povr{ine 4 m ,
2
katastarska ~estica broj 1807/3 "Kosanica" livada 3 klase povr{ine 333 m ,
2
katastarska ~estica broj 1807/4 "Kosanica" livada 3 klase povr{ine 573 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je D`ebi} Safet
Ibrahimov, Zavidovi}i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-13-000 096
01. jula 2013. godine
Zavidovi}i
(03-3-1897/13-G)
Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67, a u skladu
sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-13-000 724, a po zahtjevu
[kapur Fehre, sina Adema, [kapur Hazima, sina Adema, [kapur Benjamina, sina
Adema, Noci} Melihe, k}i Adema i Bedak Ehlimane, k}i Adema, u toku je postupak
uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina, za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, upisana je po
novom premjeru u Posjedovni list broj 371 k.o. Novo Selo, ozna~ene kao:
2
k.~.br. 562/1, zv. Seli{te put u pov. 2322 m , {to prema podacima starog
premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 239, 240, 241, i 242
k.o. SP Novo Selo.
Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednici navedene nekretnine su
podnosioci zahtjeva za uspostavu [kapur Fehro, sin Adema, [kapur Hazim, sin
Adema, [kapur Benjamin, sin Adema, Noci} Meliha, k}i Adema i Bedak Ehlimana,
k}i Adema dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj
kao suvlasnici navedene nekretnine u ZK ul. br. 239 k.o. SP Novo Selo upisani su
[kapur Salih, sin Muje, [kapur Hazim, sin Adema, [kapur Fehro, sin Adema,
[kapure Benjamin, sin Adema, Bedak Ehlimana, k}i Adema i Noci} Meliha, k}i
Adema, u ZK ul. br. 240 k.o. SP Novo Selo kao suvlasnici upisani [eljmo Ibrahim,
sin Sulejmana, Kotori} Hatid`a, k}i Sulejmana, [eljmo Sulejman, sin Osmana,

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

Broj 54 - Stranica 8

[eljmo Sead, sin Osmana, [eljmo Hasan, sin Osmana, Hrnji} Hajrak}i Osmana,
[eljmo Zlata ud. Fuada, [eljmo D`emal, sin Fuada, Hod`i} Fahrija, k}i Fuada, Buri}
Bahrija, k}i Fuada, u ZK ul. br. 241 k.o. SP Novo Selo kao suvlasnici upisani [kapur
Salih, sin Muje, [kapur Hazim, sin Adema, [kapur Fehro, sin Adema, [kapur
Benjamin, sin Adema, Bedak Ehlimana, k}i Adema i Noci} Meliha, k}i Adema, u ZK
ul. br. 242 k.o. SP Novo Selo kao suvlasnici upisani [kapur Fehro sin Adema, [kapur
Hazim, sin Adema, [kapur Benjamin, sin Adema, Noci} Meliha, k}i Adema i Bedak
Ehlimana, k}i Adema.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava; zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 039-0-DN-13-000 724
02. jula 2013. godine
Te{anj

Utorak, 9. 7. 2013.

izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime
"@ITOPROMET" d.d. Mostar u ste~aju.
Broj St-I-352/13
02. srpnja 2013. godine
Mostar
(03-3-1923/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/5-1/II-17-1-1735-1620/05 od 11.11.2005.
godine, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, PDV broj
400337850009, na ime "Semberka" a.d. fabrika prerade vo}a, povr}a i za~ina,
Kara|or|eva bb, 76316 Janja,
(03-3-1869/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-30025/07, izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime "BRAVARIJA
RADOJEVI]", Poveli} bb, Srbac, vl. Radojevi} Krsto.
(03-3-1879/13-G)

(03-3-1921/13-G)

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-56-1058-2/07, izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime DOO "D@ENER" ILID@A,
direktor Suljevi} D`enan, Josipa Pan~i}a 9.
(O-589/13)

OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1 UPJR/1-5104-2/07 od 13.07.2007. godine,

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-35-891-19/11, izdato od Uprave za
indirektno oporezivanje Banja Luka, na ime "IDEA" doo Isto~no Sarajevo.
(O-611/13)

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Savi} Kristina, diploma broj 07-37-622-11-08, Ekonomska {kola Br~ko
Pe{tali} Jasmina, svjedo~anstvo I razreda, djel. broj 184-6, svjedo~anstvo II
razreda djel. broj 222-8, svjedo~anstvo III razreda djel. broj 229-8,
svjedo~anstvo IV razreda djel. broj 130-8 i diploma djel. broj 131-8,
CUO "Bori{a Kova~evi}" Br~ko
Mari} Martin, diploma djel. broj 07-37-629-7/12, JU Ekonomska {kola
Br~ko
Perkovi} Ankica, diploma djel. broj 167-1, CUO "Bori{a Kova~evi}"
Br~ko

115

116
117
118

Radovanovi} Smilja, diploma djel. broj 969-25-2002, JU Ekonomska {kola
Br~ko

119

Radi} Cvijeta, svjedo~anstvo I razreda djel. broj 07-37-690/10-23, JU
Ekonomska {kola Br~ko

120

D`ani} Mirsad, svjedo~anstvo I razreda djel. broj 221-3, II razreda djel. broj
195-4 i III razreda djel. broj 113-5, CUO "Bori{a Kova~evi}" Br~ko

121

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful