Годин на XVII Пон недјељак, 15. јула 2013.

год динe

Број/Broj

55 

Godin na XVII Poned djeljak, 15. jula a/srpnja 2013. godine ISSN 1 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - бо осански језик 1512-7494 - хрватски х језик ISSN 1

САВЈЕТ МИНИСТА АРА Б БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВ Х ВИНЕ 700
На осно ову члана 17. Закона З о Савјет ту министара Б Босне и Херцегови ине ("Службен ни гласник БиХ Х", бр. 30/03, 4 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у ве ези са чланом 6. ст. уке о оснивању у Комисије за а државну имо овину, 5. и 6. Одлу утврђивање и расподјелу у државне имовине, одређи ивање права и оба авеза Босне и Херцеговине, ентитета и Б Брчко Дистрикта Б Босне и Херце еговине у упр рављању држа авном имовином ("Службени гла асник БиХ", бр. 10/05, 18/05, 69/05 и 70/05), Са авјет министар ра Босне и Херцеговине Х , н на 44. сједници одр ржаној 3. април ла 2013. годин не, донио је О ИЗМЈЕН НИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВА АЊУ ЧЛАНО ОВА КОМ МИСИЈЕ ЗА ДРЖАВНУ Д ИМОВИНУ И Ч Члан 1. У Одлу уци о именовањ њу чланова Ко омисије за држ жавну имовину ("С Службени гласн ник БиХ", бр. 61/07, 3/08, 43 3/10 и 13/13) у члан ну 1. тачка е) мијења м се и гла аси: "е) МИРХА ИСАН НОВИЋ-ЖИГА - Служб ба за послове инстит туција Босне и Херцеговине, " заједничке п Ч Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу да аном доношењ ња и м гласнику БиХ Х". објављује се у "Службеном ој 137/2013 СМ бро 3. априла 2013. године арајево Са Предсједавајући БиХ Савјета министара Б Вјекосл лав Беванда, с. р.

7, 81/07, 94/07 7 i 24/08), a u vezi sa članom m 6. st. 5. i 6. 76/07 Odlu uke o osnivanju Komisije za dr ržavnu imovinu u, utvrđivanje i raspo odjelu državne imovine, i određiivanje prava i obaveza o Bosne i Her rcegovine, entiteta i Brčko Dis strikta Bosne i Hercegovine H u uprav vljanju državno om imovinom ( ("Službeni glas snik BiH", br. 10/05 5, 18/05, 69/0 05 i 70/05), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 44 4. sjednici održ žanoj 3. aprila 2013. godine, jelo je donij O IZMJENI OD DLUKE O IME ENOVANJU ČLANOVA KOMISI IJE ZA DRŽA AVNU IMOVIN NU Član 1 1. U Odluci o imenovanju i čla anova Komisij je za državnu vinu ("Službeni i glasnik BiH" ", br. 61/07, 3/08, 43/10 i imov 13/13 3) u članu 1. tačka e) mijenja s se i glasi: "e) MIRHA ISANOVI I Ć-ŽIG GA - Služba za zajedničke poslo ove institucija Bosne B i Hercego ovine," Član 2 2. Ova Odluka st tupa na snagu d danom donošen nja i objavljuje se u "Službenom " gla asniku BiH". VM broj 137/2 2013 3. 3 aprila 2013. godine g Sarajevo Predsjedavajući istara BiH Vijeća mini Vjekoslav Be evanda, s. r.

ODLUK KU

ОД ДЛУКУ

osne i Na osno ovu člana 17. Zakona Z o Vijeću ministara Bo Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 8 81/06,

Na temelju čla anka 17. Zakon na o Vijeću min nistara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik B BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 7, 81/07, 94/07 i 24/08), a u s svezi s člankom m 6. st. 5. i 6. 76/07 Odlu uke o utemeljenju Povjeren nstva za držav vnu imovinu, utvrđivanje i raspod djelu državne iimovine, određivanje prava i obveza Bosne i Her rcegovine, entitteta i Brčko Dis strikta Bosne i Hercegovine u upr ravljanju držav vnom imovino om ("Službeni nik BiH", br. 10 0/05, 18/05, 69//05 i 70/05), Vi ijeće ministara glasn

Број 55 - Страна 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (2)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donijelo je O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DRŽAVNU IMOVINU Članak 1. U Odluci o imenovanju članova Povjerenstva za državnu imovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 61/07, 3/08, 43/10 i 13/13) u članku 1. točka e) mijenja se i glasi: "e) MIRHA ISANOVIĆ-ŽIGA - Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine," Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 137/2013 3. travnja 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 9. став (4) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 51. сједници, одржаној 28.05.2013. године, донио је О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У БЕОГРАДУ И ЗАГРЕБУ Члан 1. (Предмет Одлуке) (1) Овом Одлуком формира се Комисија за куповину објеката за смјештај дипломатско конзуларних представништава Босне и Херцеговине у Београду и Загребу (у даљем тексту: Комисија). Члан 2. (Задаци Комисије) (1) Комисија ће провести све потребне процедуре у вези куповине објеката за смјештај дипломатско конзуларних представништава Босне и Херцеговине у Београду и Загребу, сачинити извјештај о свом раду и дати приједлоге најповољнијих понуда на основу којих ће Савјет министара Босне и Херцеговине донијети коначне одлуке о куповини објеката. (2) По потписивању купопродајних уговора, Комисија је дужна поднијети коначан извјештај Савјету министара Босне и Херцеговине. Члан 3. (Састав Комисије) (1) У Комисију се именују: а) Селма Ужичанин, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине b) Вељко Обреновић, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине с) Мариофил Љубић, Правобранилаштво Босне и Херцеговине d) Влатка Ловрић Вукоја, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

701

ОДЛУКУ

За техничког секретара Комисије именује се Ивана Марић-Грујић, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине. (3) Радом Комисије ће координирати Селма Ужичанин, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине. Члан 4. (Накнада за рад Комисије) Накнаду за рад члановима и техничком секретару Комисије утврђује Савјет министара Босне и Херцеговине посебном одлуком. Члан 5. (Рокови за рад) (1) Комисија је дужна до 30. септембра 2013. године поднијети Савјету министара Босне и Херцеговине приједлог најповољније понуде за куповину објеката за дипломатско конзуларна представништва Босне и Херцеговине у Београду и Загребу са информацијом о проведеним процедурама и реализованим задацима. (2) Комисија ће поднијети коначан извјештај о свом раду Савјету министара Босне и Херцеговине по закључењу купопродајних уговора. Члан 6. (Ступање на снагу) (1) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". (2) Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о формирању Комисије за куповину објеката за потребе амбасада Босне и Херцеговине у Београду, Загребу и Берлину ("Службени гласник БиХ", број 13/11). СМ број 138/13 28. маја 2013. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 9. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici, održanoj 28.5.2013. godine, donijelo je О FORMIRANJU KOMISIJE ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU Član 1. (Predmet Odluke) (1) Ovom Odlukom formira se Komisija za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu (u daljem tekstu: Komisija). Član 2. (Zadaci Komisije) (1) Komisija će provesti sve potrebne procedure u vezi kupovine objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu, sačiniti izvještaj o svom radu i dati prijedloge najpovoljnijih ponuda na osnovu kojih će Vijeće ministara

ODLUKU

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 3

Bosne i Hercegovine donijeti konačne odluke o kupovini objekata. (2) Po potpisivanju kupoprodajnih ugovora, Komisija je dužna podnijeti konačan izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Član 3. (Sastav Komisije) (1) U Komisiju se imenuju: a) Selma Užičanin, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine b) Veljko Obrenović, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine c) Mariofil Ljubić, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine d) Vlatka Lovrić Vukoja, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (2) Za tehničkog sekretara Komisije imenuje se Ivana MarićGrujić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. (3) Radom Komisije će koordinirati Selma Užičanin, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Član 4. (Naknada za rad Komisije) Naknadu za rad članovima i tehničkom sekretaru Komisije utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom. Član 5. (Rokovi za rad) (1) Komisija je dužna do 30. septembra 2013. godine podnijeti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog najpovoljnije ponude za kupovinu objekata za diplomatsko konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu sa informacijom o provedenim procedurama i realizovanim zadacima. (2) Komisija će podnijeti konačan izvještaj o svom radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine po zaključenju kupoprodajnih ugovora. Član 6. (Stupanje na snagu) (1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". (2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Komisije za kupovinu objekata za potrebe ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu, Zagrebu i Berlinu ("Službeni glasnik BiH", broj 13/11). VM broj 138/13 28. maja 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s člankom 9. stavak (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici, održanoj 28.5.2013. godine, donijelo je

O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU Članak 1. (Predmet Odluke) (1) Ovom Odlukom formira se Povjerenstvo za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu (u daljem tekstu: Povjerenstvo). Članak 2. (Zadaci Povjerenstva) (1) Povjerenstvo će provesti sve potrebne procedure u svezi kupovine objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu, sačiniti izvješće o svom radu i dati prijedloge najpovoljnijih ponuda na osnovu kojih će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijeti konačne odluke o kupovini objekata. (2) Po potpisivanju kupoprodajnih ugovora, Povjerenstvo je dužno podnijeti konačno izvješće Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Članak 3. (Sastav Povjerenstva) (1) U Povjerenstvo se imenuju: a) Selma Užičanin, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine b) Veljko Obrenović, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine c) Mariofil Ljubić, Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine d) Vlatka Lovrić Vukoja, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine (2) Za tehničkog tajnika Povjerenstva imenuje se Ivana Marić-Grujić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. (3) Radom Povjerenstva će koordinirati Selma Užičanin, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Članak 4. (Naknada za rad Povjerenstva) Naknadu za rad članovima i tehničkom tajniku Povjerenstva utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom. Članak 5. (Rokovi za rad) (1) Povjerenstvo je dužno do 30. rujna 2013. godine podnijeti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog najpovoljnije ponude za kupovinu objekata za diplomatsko konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu sa informacijom o provedenim procedurama i realiziranim zadacima. (2) Povjerenstvo će podnijeti konačno izvješće o svom radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine po zaključenju kupoprodajnih ugovora. Članak 6. (Stupanje na snagu) (1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

ODLUKU

Број 55 - Страна 4 (2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Povjerenstva za kupovinu objekata za potrebe veleposlanstava Bosne i Hercegovine u Beogradu, Zagrebu i Berlinu ("Službeni glasnik BiH", broj 13/11). VM broj 138/13 28. svibnja 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r.

Члан 5. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 139/13 26. јуна 2013. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 39. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05 и 103/09), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 55. сједници одржаној 26. јуна 2013. године, донио је О ПОВЛАЧЕЊУ ЧЕТВРТЕ ТРАНШЕ IV STAND-BY АРАНЖМАНА (СБА) СА МЕЂУНАРОДНИМ МОНЕТАРНИМ ФОНДОМ (ММФ) Члан 1. (Задужење) Савјeт министара Боснe и Херцeговинe донио је Одлуку о прихватању задужења према Мeђународном монeтарном фонду (ММФ) по IV Stand-by аранжману (СБА) и повлачењу прве транше IV Stand-by аранжмана (СБА), ("Службени гласник БиХ", број 78/12), Одлуку о повлачењу друге транше IV Stand-by аранжмана (СБА) са Међународним монетарним фондом (ММФ), ("Службени гласник БиХ", број 02/13) и Одлуку о повлачењу треће транше IV Stand-by аранжмана (СБА) са Међународним монeтарним фондом (ММФ), ("Службeни гласник БиХ", број 38/13). Члан 2. (Издавање Промисорне ноте) Овлашћује се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да у оквиру IV Stand-by аранжмана изда Промисорну ноту у износу од 76.357.421,37 КМ што представља протувриједности од 33,82 милиона специјалних права вучења (СДР) и проведе све потребне активности из своје надлежности за повлачење четврте транше. Члан 3. (Алокација средстава четврте транше) (1) Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине ће извршити aлокацију средстава четврте транше IV СБА у сљедећeм омјеру: а) 2/3 за буџет Федерације Босне и Херцеговине б) 1/3 за буџет Републике Српске (2) Уплате осталих транши подлијежу кварталном прегледу ММФ-а и биће одобраване у зависности како Босна и Хeрцеговина буде испуњавала преузете обавезе. Члан 4. (Услови за позајмљивање) Позајмљивање средстава из члана 3. ове Одлуке ентитетима се врши у складу са Законом о задуживању, дугу и гарапцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05 и 103/09) под истим условима као што је обавеза Босне и Херцеговине према ММФ-у.

702

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 39. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici održanoj 26. juna 2013. godine, donijelo je O POVLAČENJU ČETVRTE TRANŠE IV. STAND-BY ARANŽMANA (SBA) SA MEĐUNARODNIM MONETARNIM FONDOM (MMF) Član 1. (Zaduženje) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) po IV. Stand-by aranžmanu (SBA) i povlačenju prve tranše IV. Stand-by aranžmana (SBA), ("Službeni glasnik BiH", broj 78/12), Odluku o povlačenju druge tranše IV. Standby aranžmana (SBA) sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) ("Službeni glasnik BiH", broj 02/13) i Odluku o povlačenju treće tranše IV. Stand-by aranžmana (SBA) sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), ("Službeni glasnik BiH", broj 38/13). Član 2. (Izdavanje Promisorne note) Ovlašćuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da u okviru IV. Stand-by aranžmana izda Promisornu notu u iznosu od 76.357.421,37 KM što predstavlja protuvrijednosti od 33,82 miliona specijalnih prava vučenja (SDR) i provede sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti za povlačenje četvrte tranše. Član 3. (Alokacija sredstava četvrte tranše) (1) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će izvršiti alokaciju sredstava četvrte tranše IV. SBA u sljedećem omjeru: a) 2/3 za budžet Federacije Bosne i Hercegovine b) 1/3 za budžet Republike Srpske (2) Uplate ostalih tranši podliježu kvartalnom pregledu MMF-a i bit će odobravane u zavisnosti kako Bosna i Hercegovina bude ispunjavala preuzete obaveze. Član 4. (Uslovi za pozajmljivanje) Pozajmljivanje sredstava iz člana 3. ove Odluke entitetima se vrši u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09) pod istim uslovima kao što je obaveza Bosne i Hercegovine prema MMF-u.

ОДЛУКУ

ODLUKU

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 5

Član 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 139/13 26. juna 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r.

Članak 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 139/13 26. lipnja 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r.

Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa člankom 39. Zakona o zaduživanju, dugu i jemstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine, donijelo je O POVLAČENJU ČETVRTE TRANŠE IV. STAND-BY ARANŽMANA (SBA) SA MEĐUNARODNIM MONETARNIM FONDOM (MMF) Članak 1. (Zaduženje) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) po IV. Stand-by aranžmanu (SBA) i povlačenju prve tranše IV. Stand-by aranžmana (SBA), ("Službeni glasnik BiH", broj 78/12), Odluku o povlačenju druge tranše IV. Standby aranžmana (SBA) sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), ("Službeni glasnik BiH", broj 02/13) i Odluku o povlačenju treće tranše IV. Stand-by aranžmana (SBA) sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), ("Službeni glasnik BiH", broj 38/13). Članak 2. (Izdavanje Promisorne note) Ovlašćuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da u okviru IV. Stand-by aranžmana izda Promisornu notu u iznosu od 76.357.421,37 KM što predstavlja protuvrijednosti od 33,82 milijuna specijalnih prava vučenja (SDR) i provede sve potrebite aktivnosti iz svoje mjerodavnosti za povlačenje četvrte tranše. Članak 3. (Alokacija sredstava četvrte tranše) (1) Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će izvršiti alokaciju sredstava četvrte tranše IV. SBA u sljedećem omjeru: a) 2/3 za proračun Federacije Bosne i Hercegovine b) 1/3 za proračun Republike Srpske (2) Uplate ostalih tranši podliježu kvartalnom pregledu MMF-a i bit će odobravane u ovisnosti kako Bosna i Hercegovina bude ispunjavala preuzete obveze. Članak 4. (Uvjeti za pozajmljivanje) Pozajmljivanje sredstava iz članka 3. ove Odluke entitetima se vrši se sukladno Zakonu o zaduživanju, dugu i jemstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09) pod istim uvjetima kao što je obveza Bosne i Hercegovine prema MMF-u.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 1.000,00 КМ Чусто Армину из Бугојна, у сврху једнократне финансијске помоћи за израду магистарског рада. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Чусто Армина. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-17696/13 08. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

703

ОДЛУКУ

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Број 55 - Страна 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Čusto Arminu iz Bugojna, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za izradu magistarskog rada. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Čusto Armina. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-17696/13 08. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 5.000,00 КМ невладиној организацији "Удружење дистрофичара Кантона Сарајево", у сврху једнократне финансијске помоћи за набавку ортопедских помагала. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун "Удружења дистрофичара Кантона Сарајево". Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-18696/13 03. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

704

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Čusto Arminu iz Bugojna, u svrhu jednokratne financijske potpore za izradu magistarskog rada. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Čusto Armina. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-17696/13 08. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM nevladinoj organizaciji "Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo", u svrhu jednokratne finansijske pomoći za nabavku ortopedskih pomagala.

ODLUKU

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 7

Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun "Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo". Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-18696/13 03. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 500,00 КМ Калкан Рамизу из Какња, у сврху једнократне финансијске помоћи за издржавање. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Калкан Рамиза. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-20994/13 03. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM nevladinoj organizaciji " Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo", u svrhu jednokratne financijske potpore za nabavku ortopedskih pomagala. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun "Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo". Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-18696/13 03. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 500,00 KM Kalkan Ramizu iz Kaknja, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za izdržavanje. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Kalkan Ramiza. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Zamjenik predsjedavajućeg Broj 01-50-2-20994/13 Vijeća ministara BiH 03. jula 2013. godine Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r. Sarajevo

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени

705

Број 55 - Страна 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 500,00 KM Kalkan Ramizu iz Kaknja, u svrhu jednokratne financijske potpore za uzdržavanje. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Kalkan Ramiza. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-20994/13 03. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Радош Елдина. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-20996/13 04. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

ODLUKU

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Radoš Eldinu iz Jablanice, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za izdržavanje. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Radoš Eldina. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-20996/13 04. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 1.000,00 КМ Радош Елдину из Јабланице, у сврху једнократне финансијске помоћи за издржавање.

706

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 9

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Radoš Eldinu iz Jablanice, u svrhu jednokratne financijske potpore za uzdržavanje. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Radoš Eldina. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-20996/13 04. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-22627/13 08. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM "Udruženju oboljelih od mukopolisaharidoze Republike Srpske", sa sjedištem u Doboju, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za obavljanje djelatnosti Udruženja. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun "Udruženja oboljelih od mukopolisaharidoze Republike Srpske". Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-22627/13 08. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 2.000,00 КМ "Удружењу обољелих од мукополисахаридозе Републике Српске", са сједиштем у Добоју, у сврху једнократне финансијске помоћи за обављање дјелатности Удружења. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун "Удружења обољелих од мукополисахаридозе Републике Српске".

707

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Број 55 - Страна 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM "Udruženju oboljelih od mukopolisaharidoze Republike Srpske", sa sjedištem u Doboju, u svrhu jednokratne financijske potpore za obavljanje djelatnosti Udruge. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun "Udruženja oboljelih od mukopolisaharidoze Republike Srpske". Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-22627/13 08. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-22751/13 05. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM NVO ALTRUISTA "SVJETLO" Sarajevo, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za rad organizacije. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun NVO ALTRUISTA "SVJETLO" - Sarajevo. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-22751/13 05. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 5.000,00 КМ НВО АЛТРУИСТА "СВЈЕТЛО" - Сарајево, у сврху једнократне финансијске помоћи за рад организације. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун НВО АЛТРУИСТА "СВЈЕТЛО" - Сарајево.

708

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 11

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM NVO ALTRUISTA "SVJETLO" Sarajevo, u svrhu jednokratne financijske potpore za rad organizacije. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun NVO ALTRUISTA "SVJETLO" - Sarajevo. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-22751/13 05. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-24280/13 03. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Ibrić Adnanu i Brkić Harisu, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za odlazak na 54. Međunarodnu matematičku olimpijadu u Kolumbiju. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Ibrić Adnana. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-24280/13 03. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 1.000,00 КМ Ибрић Аднану и Бркић Харису, у сврху једнократне финансијске помоћи за одлазак на 54. Међународну математичку олимпијаду у Колумбију. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Ибрић Аднана.

709

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Број 55 - Страна 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Ibrić Adnanu i Brkić Harisu, u svrhu jednokratne financijske potpore za odlazak na 54. Međunarodnu matematičku olimpijadu u Kolumbiju. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Ibrić Adnana. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-24280/13 03. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-24280-1/13 03. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM Rajković Marku, Gvozdenac Dejanu, Đukić Milici i Palangetić Marku, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za odlazak na 54. Međunarodnu matematičku olimpijadu u Kolumbiju. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Rajković Marka. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-24280-1/13 03. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 2.000,00 КМ Рајковић Марку, Гвозденац Дејану, Ђукић Милици и Палангетић Марку, у сврху једнократне финансијске помоћи за одлазак на 54. Међународну математичку олимпијаду у Колумбију. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Рајковић Марка.

710

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 13

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM Rajković Marku, Gvozdenac Dejanu, Đukić Milici i Palangetić Marku, u svrhu jednokratne financijske potpore za odlazak na 54. Međunarodnu matematičku olimpijadu u Kolumbiju. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Rajković Marka. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-24280-l/13 03. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-24730/13 08. јула 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12 i 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Hondo Nejli, iz Sarajeva, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za izdržavanje porodice. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Hondo Nejle. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-24730/13 08. jula 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12 и 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 1.000,00 КМ Хондо Нејли из Сарајева, у сврху једнократне финансијске помоћи за издржавање породице. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Хондо Нејле.

711

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12 i 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine

ODLUKU

Број 55 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Hondo Nejli iz Sarajeva, u svrhu jednokratne financijske potpore za uzdržavanje obitelji. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Hondo Nejle. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-24730/13 08. srpnja 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 52/09, 38/10 i 65/10), direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donosi O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG GRANIČNOG VETERINARSKOG PRIJELAZA Član 1. (Predmet) Ovom Odlukom se određuje privremeni cestovni granični veterinarski prijelaz za pregled živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u prometu preko granice Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na lokaciji Bijača - Nova Sela. Član 2. (Pregled pošiljki) Pregled pošiljki živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla vršit će se prilikom uvoza i izvoza iz Bosne i Hercegovine. Član 3. (Najava pošiljki) Pošiljke živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se pregledaju od strane granične veterinarske inspekcije na privremenom cestovnom graničnom veterinarskom prijelazu Bijača se obavezno najavljuju 24 sata ranije. Član 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 07-3-02-2-1791-1/13 20. juna 2013. godine Sarajevo Direktor Ljubomir Kalaba, s. r.

ODLUKU

На основу члана 10. став (5) Правилника о условима увоза и провоза живих животиња, производа животињског поријекла, ветеринарских лијекова, сточне хране и отпадака животињског поријекла у Босну и Херцеговину ("Службени гласник БиХ", бр. 52/09, 38/10 и 65/10), директор Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине доноси О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ГРАНИЧНОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ПРЕЛАЗА Члан 1. (Предмет) Овом Одлуком се одређује привремени друмски гранични ветеринарски прелаз за преглед живих животиња и производа животињског поријекла у промету преко границе Босне и Херцеговине и Републике Хрватске на локацији Бијача - Нова Села. Члан 2. (Преглед пошиљки) Преглед пошиљки живих животиња и производа животињског поријекла вршиће се приликом увоза и извоза из Босне и Херцеговине. Члан 3. (Најава пошиљки) Пошиљке живих животиња и производа животињског поријекла које се прегледају од стране граничне ветеринарске инспекције на привременом друмском граничном ветеринарском прелазу Бијача се обавезно најављују 24 часа раније. Члан 4. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 07-3-02-2-1791-1/13 20. јуна 2013. године Сарајево Директор Љубомир Калаба, с. р.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 712

ОДЛУКУ

Temeljem članka 10. stavak (5) Pravilnika o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog podrijetla u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 52/09, 38/10 i 65/10), direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donosi O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG GRANIČNOG VETERINARSKOG PRIJELAZA Članak 1. (Predmet) Ovom Odlukom se određuje privremeni cestovni granični veterinarski prijelaz za pregled živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na lokaciji Bijača - Nova Sela. Članak 2. (Pregled pošiljki) Pregled pošiljki živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla vršit će se prilikom uvoza i izvoza iz Bosne i Hercegovine. Članak 3. (Najava pošiljki) Pošiljke živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koje se pregledaju od strane granične veterinarske inspekcije na privremenom cestovnom graničnom veterinarskom prijelazu Bijača se obavezno najavljuju 24 sata ranije.

ODLUKU

Na osnovu člana 10. stav (5) Pravilnika o uslovima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla,

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 15

Članak 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 07-3-02-2-1791-1/13 20. lipnja 2013. godine Sarajevo Direktor Ljubomir Kalaba, v. r. 7.

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 29. став (4) Одлуке о начину полагања јавног и стручног испита ("Службени гласник БиХ", бр. 96/07, 43/10 и 103/12), а у вези са чланом 28. став (5) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 и 40/12), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, по службеној дужности, објављује ПОСТАВЉЕНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ПО ЈАВНИМ ОГЛАСИМА ЗА ЈУНИ 2013. ГОДИНЕ 1. - РАДОМИР СТЕВАНОВИЋ, поставља се на радно мјесто виши стручни сарадник за нормативно-правне и пројектно-аналитичке послове у Одсјеку за унапређење и промоцију извоза Сектора за спољнотрговинску политику и страна улагања Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, почев од 20.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б2 платног разреда државних службеника. 2. - ДРАГАН ЗАРИЋ, поставља се на радно мјесто стручни сарадник за мултилатералне трговинске односе у Одсјеку за мултилатералне трговинске односе Сектора за међународне трговинске односе Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, почев од 20.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б1 платног разреда државних службеника. 3. - ДАРИЈА БУГАРИН, поставља се на радно мјесто II секретар у Одсјеку за економску дипломатију Министарство иностраних послова БиХ, почев од 15.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б5 платног разреда државних службеника. 4. - ДИНА ФЕЈЗИЋ, поставља се на радно мјесто II секретар у Одсјеку за економску дипломатију Министарство иностраних послова БиХ, почев од 15.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б5 платног разреда државних службеника. 5. - МИРТА МАНДИЋ, поставља се на радно мјесто стручни сарадник за признавање докумената у Одсјеку за признавање докумената Сектора за информисање, сарадњу и признавање докумената Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања, почев од 01.07.2013. године. Државном службенику припада плата из Б1 платног разреда државних службеника. 6. - СИНИША ГОЛУБОВИЋ, поставља се на радно мјесто стручни сарадник за правне и кадровске послове у Одјељењу за правне, финансијско-

713

8.

ПРЕГЛЕД

9.

10.

11.

12.

13.

материјалне и опште послове -Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, почев од 01.07.2013. године. Државном службенику припада плата из Б1 платног разреда државних службеника. - ЈАКУБ БУТКОВИЋ, поставља се на радно мјесто начелник Одјељења за усклађивање подстицаја у пољопривреди, шеме руралног развоја и хармонизацију платних система и регистара Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, почев од 01.07.2013. године. Државном службенику припада плата из Б4 платног разреда државних службеника. - МИЛАД ЗЕКОВИЋ, поставља се на радно мјесто виши стручни сарадник за подстицаје у пољопривреди и шеме руралног развоја у Одјељењу за усклађивање подстицаја у пољопривреди, шеме руралног развоја и хармонизацију платних система и регистара – Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, почев од 01.07.2013. године. Државном службенику припада плата из Б2 платног разреда државних службеника - АЛЕКСАНДАР ЧАРКИЋ, поставља се на радно мјесто стручни савјетник за хемијска вјештачења у Одсјеку за хемијско - физичка вјештачења Сектора за форензичка испитивања и вјештачења - Агенција за форензичка испитивања и вјештачења БиХ, почев од 01.07.2013. године. Државном службенику припада плата из Б3 платног разреда државних службеника. - РЕНАТА МАРИЋ, поставља се на радно мјесто стручни савјетник - инспектор за странце у Теренском центру Травник - Служба за послове са странцима, почев од 22.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б3 платног разреда државних службеника. - АСКО ПОПРЖАНОВИЋ, поставља се на радно мјесто виши стручни сарадник - инспектор за странце у Теренском центру Зеница - Служба за послове са странцима, почев од 22.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б2 платног разреда државних службеника. - ИЛИЈА СЛИШКО, поставља се на радно мјесто виши стручни сарадник -инспектор за странце у Теренском центру Ливно - Служба за послове са странцима, почев од 22.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б2 платног разреда државних службеника. - СИНИША ЈЕВТИЋ, поставља се на радно мјесто стручни сарадник - инспектор за странце у Теренском центру Бихаћ - Служба за послове са странцима, почев од 22.06.2013. године. Државном службенику припада плата из Б1 платног разреда државних службеника. Број 03-34-2-195-4/13 09. јула 2013. године Сарајево Директор Невен Акшамија, с. р.

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav (5) Zakona o

Број 55 - Страна 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ -

Понедјељак, 15. 7. 2013.

državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA JUNI 2013. GODINE - RADOMIR STEVANOVIĆ, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za normativno-pravne i projektno-analitičke poslove u Odsjeku za unapređenje i promociju izvoza Sektora za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika. - DRAGAN ZARIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za multilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za multilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika. - DARIJA BUGARIN, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika. - DINA FEJZIĆ, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika. - MIRTA MANDIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za priznavanje dokumenata u Odsjeku za priznavanje dokumenata Sektora za informisanje, saradnju i priznavanje dokumenata - Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika. - SINIŠA GOLUBOVIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove u Odjeljenju za pravne, finansijsko-materijalne i opće poslove - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika. - JAKUB BUTKOVIĆ, postavlja se na radno mjesto načelnik Odjeljenja za usklađivanje podsticaja u poljoprivredi, šeme ruralnog razvoja i harmonizaciju platnih sistema i registara - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika. - MILAD ZEKOVIĆ, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za podsticaje u poljoprivredi i šeme ruralnog razvoja u Odjeljenju za usklađivanje podsticaja u poljoprivredi, šeme ruralnog razvoja i harmonizaciju platnih sistema i registara - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, počev od 01.07.2013. godine.

9.

PREGLED

1.

10.

2.

11.

12.

3.

13.

4.

Državnom službeniku pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika. - ALEKSANDAR ČARKIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za hemijska vještačenja u Odsjeku za hemijsko - fizička vještačenja Sektora za forenzička ispitivanja i vještačenja - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika. - RENATA MARIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik - inspektor za strance u Terenskom centru Travnik - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika. - ASKO POPRŽANOVIĆ, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik - inspektor za strance u Terenskom centru Zenica - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika. - ILIJA SLIŠKO, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik - inspektor za strance u Terenskom centru Livno - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika. - SINIŠA JEVTIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik - inspektor za strance u Terenskom centru Bihać - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika. Broj 03-34-2-195-4/13 09. jula 2013. godine Sarajevo Direktor Neven Akšamija, s. r.

5.

6.

Na temelju članka 29. stavak (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u svezi s člankom 28. stavak (5) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM NATJEČAJIMA ZA LIPANJ 2013. GODINE 1. - RADOMIR STEVANOVIĆ, postavlja se na radno mjesto viši stručni suradnik za normativno-pravne i projektno-analitičke poslove u Odsjeku za unapređenje i promociju izvoza Sektora za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B2 platnog razreda državnih službenika. 2. - DRAGAN ZARIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni suradnik za multilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za multilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.06.2013. godine.

PREGLED

7.

8.

Понедјељак, 15. 7. 2013. -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 17

Državnom službeniku pripada plaća iz B1 platnog razreda državnih službenika. 3. - DARIJA BUGARIN, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomaciju Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B5 platnog razreda državnih službenika. 4. - DINA FEJZIĆ, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomaciju - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B5 platnog razreda državnih službenika. 5. - MIRTA MANDIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni suradnik za priznavanje dokumenata u Odsjeku za priznavanje dokumenata Sektora za informiranje, suradnju i priznavanje dokumenata - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B1 platnog razreda državnih službenika. 6. - SINIŠA GOLUBOVIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove u Odjeljenju za pravne, financijsko-materijalne i opće poslove - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B1 platnog razreda državnih službenika. 7. - JAKUB BUTKOVIĆ, postavlja se na radno mjesto načelnik Odjeljenja za usklađivanje poticaja u poljoprivredi, sheme ruralnog razvitka i harmonizaciju platnih sustava i registara - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B4 platnog razreda državnih službenika. 8. - MILAD ZEKOVIĆ, postavlja se na radno mjesto viši stručni suradnik za poticaje u poljoprivredi i sheme ruralnog razvitka u Odjeljenju za usklađivanje poticaja u poljoprivredi, sheme ruralnog razvitka i harmonizaciju platnih sustava i registara - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B2 platnog razreda državnih službenika. 9. - ALEKSANDAR ČARKIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za kemijska vještačenja u Odsjeku za kemijsko - fizička vještačenja Sektora za forenzička ispitivanja i vještačenja - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, počev od 01.07.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B3 platnog razreda državnih službenika. 10. - RENATA MARIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik - inspektor za strance u Terenskom centru Travnik - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B3 platnog razreda državnih službenika. 11. - ASKO POPRŽANOVIĆ, postavlja se na radno mjesto viši stručni suradnik - inspektor za strance u Terenskom centru Zenica - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B2 platnog razreda državnih službenika.

12. - ILIJA SLIŠKO, postavlja se na radno mjesto viši stručni suradnik - inspektor za strance u Terenskom centru Livno - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B2 platnog razreda državnih službenika. 13. - SINIŠA JEVTIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni suradnik - inspektor za strance u Terenskom centru Bihać - Služba za poslove sa strancima, počev od 22.06.2013. godine. Državnom službeniku pripada plaća iz B1 platnog razreda državnih službenika. Broj 03-34-2-195-4/13 09. srpnja 2013. godine Sarajevo Direktor Neven Akšamija, v. r.

На основу члана 19. става (1) Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 и 39/08), члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и члана 19. става (2) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О ДОПУНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОВЈЕРЕ ПОДАТАКА Члан 1. У Упутству о начину електронске провјере података ("Службени гласник БиХ", број 45/09) иза члана 3. додаје се члан 3а. који гласи: "Члан 3а. (Изузетак од вршења провјере података) (1) Подаци које надлежни органи за издавање личне карте или путне исправе у поступку издавања личне карте или путне исправе прибаве провјером од надлежног општинског органа управе важе 60 дана аналогно одредбама ентитеских Закона о матичним књигама и Закона о матичним књигама Брчко Dистрикта БиХ да изводи из матичне књиге рођених имају неограничен рок важења. (2) У смислу става (1) овог члана, надлежни орган за издавање личне карте или путне исправе неће вршити поновну провјеру података у надлежном општинском органу и прихватиће резултате претходне провјере извршене у поступку издавања личне карте или путне исправе, уколико од дана уручења личне карте или путне исправе неком лицу до дана подношења захтјева за издавање личне карте или путне исправе од стране тог истог лица није протекао временски период дужи од 60 дана и уколико се подаци добијени претходном провјером слажу са подацима наведеним у обрасцу захтјева. (3) Образац захтјева за издавање личне карте или путне исправе у правном смислу сматра се и изјавом или исказом странке датом пред надлежним органом

АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 714

УПУТСТВО

Број 55 - Страна 18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

управе и подносилац захтјева је дужан у истом навести тачне и истините податке. (4) У случају неслагања података добијених претходном провјером у поступку издавања личне карте или путне исправе са подацима наведеним у обрасцу захтјева, надлежни орган за издавање личне карте или путне исправе покренуће поступак поновне провјере сходно члану 3. овог Упутства." Члан 2. На све захтјеве запримљене након ступања на снагу овог Упутства примјењиваће се одредбе овог Упутства. Члан 3. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 15-03-02-2-771/13 1. јула 2013. године Бања Лука Директор Мр Синиша Мацан, с. р.

pokrenut će postupak ponovne provjere shodno članu 3. ovog Uputstva." Član 2. Na sve zahtjeve zaprimljene nakon stupanja na snagu ovog Uputstva primjenjivat će se odredbe ovog Uputstva. Član 3. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 15-03-02-2-771/13 1. jula 2013. godine Banja Luka Direktor Mr. Siniša Macan, s. r.

Na osnovu člana 19. stava (1) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i člana 19. stava (2) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU ELEKTRONSKE PROVJERE PODATAKA Član 1. U Uputstvu o načinu elektronske provjere podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09) iza člana 3. dodaje se član 3a. koji glasi: "Član 3a. (Izuzetak od vršenja provjere podataka) (1) Podaci koje nadležni organi za izdavanje lične karte ili putne isprave u postupku izdavanja lične karte ili putne isprave pribave provjerom od nadležnog općinskog organa uprave važe 60 dana analogno odredbama entiteskih Zakona o matičnim knjigama i Zakona o matičnim knjigama Brčko Distrikta BiH da izvodi iz matične knjige rođenih imaju neograničen rok važenja. (2) U smislu stava (1) ovog člana, nadležni organ za izdavanje lične karte ili putne isprave neće vršiti ponovnu provjeru podataka u nadležnom općinskom organu i prihvatit će rezultate prethodne provjere izvršene u postupku izdavanja lične karte ili putne isprave, ukoliko od dana uručenja lične karte ili putne isprave nekom licu do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte ili putne isprave od strane tog istog lica nije protekao vremenski period duži od 60 dana i ukoliko se podaci dobijeni prethodnom provjerom slažu sa podacima navedenim u obrascu zahtjeva. (3) Obrazac zahtjeva za izdavanje lične karte ili putne isprave u pravnom smislu smatra se i izjavom ili iskazom stranke datom pred nadležnim organom uprave i podnosilac zahtjeva je dužan u istom navesti tačne i istinite podatke. (4) U slučaju neslaganja podataka dobijenih prethodnom provjerom u postupku izdavanja lične karte ili putne isprave sa podacima navedenim u obrascu zahtjeva, nadležni organ za izdavanje lične karte ili putne isprave

Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i članka 19. stavak (2) Zakona o Agencij za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne Hercegovine donosi O DOPUNI NAPUTKA O NAČINU ELEKTRONIČKE PROVJERE PODATAKA Članak 1. U Naputku o načinu elektroničke provjere podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09) iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi: "Članak 3a. (Izuzetak od vršenja provjere podataka) (1) Podaci koje nadležna tijela za izdavanje osobne iskaznice ili putne isprave u postupku izdavanja osobne iskaznice ili putne isprave pribave provjerom od nadležnog općinskog tijela uprave važe 60 dana analogno odredbama entiteskih Zakona o matičnim knjigama i Zakona o matičnim knjigama Brčko Distrikta BiH da izvodi iz matične knjige rođenih imaju neograničen rok važenja. (2) U smislu stavka (1) ovog članka, nadležno tijelo za izdavanje osobne iskaznice ili putne isprave neće vršiti ponovnu provjeru podataka u nadležnom općinskom tijelu i prihvatit će rezultate prethodne provjere izvršene u postupku izdavanja osobne iskaznice ili putne isprave, ukoliko od dana uručenja osobne iskaznice ili putne isprave nekom licu do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice ili putne isprave od strane tog istog lica nije protekao vremenski period duži od 60 dana i ukoliko se podaci dobijeni prethodnom provjerom slažu sa podacima navedenim u obrascu zahtjeva. (3) Obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice ili putne isprave u pravnom smislu smatra se i izjavom ili iskazom stranke datom pred nadležnim tijelom uprave i podnositelj zahtjeva je dužan u istom navesti točne i istinite podatke. (4) U slučaju neslaganja podataka dobijenih prethodnom provjerom u postupku izdavanja osobne iskaznice ili putne isprave sa podacima navedenim u obrascu zahtjeva, nadležno tijelo za izdavanje osobne iskaznice ili putne isprave pokrenut će postupak ponovne provjere sukladno članku 3. ovog Naputka." Članak 2. Na sve zahtjeve zaprimljene nakon stupanja na snagu ovog Naputka primjenjivat će se odredbe ovog Naputka.

NAPUTAK

UPUTSTVO

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 19

Članak 3. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim glasniku BiH". Broj 15-03-02-2-771/13 1. srpnja 2013. godine Banja Luka Direktor Mr. Siniša Macan, v. r.

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 16. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08), Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, на сједници одржаној 19. јуна 2013. године, усвојио је ВИСОКОГ СУДСКОГ И ТУЖИЛАЧКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет Пословника) Пословником Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Пословник) уређује се организација и начин рада Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Савјет). Члан 2. (Обим примјене) Одредбе овог пословника које се односе на судије и тужиоце сходно ће се примјењивати и на предсједнике судова, главне тужиоце, замјенике главних тужилаца и стручне сараднике које именује Савјет, уколико овим пословником није другачије прописано. ПОГЛАВЉЕ I - ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА САВЈЕТА Одјељак А. Организација и чланови Савјета Члан 3. (Организација Савјета) (1) Савјет чини 15 чланова. Савјет представља предсједник Савјета (у даљњем тексту: предсједник). (2) Предсједник и два потпредсједника Савјета, те члан Савјета који ради у Савјету по основу пуновременог радног ангажмана чине Предсједништво Савјета (у даљњем тексту: Предсједништво). (3) Секретаријат Савјета (у даљњем тексту: Секретаријат) обавља стручне, финансијске и административне послове Савјета. (4) Канцеларија дисциплинског тужиоца врши дужност тужиоца у вези са наводима који се тичу повреда дужности носилаца правосудних функција. Члан 4. (Избор чланова Савјета) (1) Поступак избора чланова Савјета регулише се посебним правилником који усваја Савјет. (2) Мандат члана Савјета почиње наредног дана од дана истека мандата члана Савјета умјесто којег је именован, односно од дана достављања обавјештења Савјета о његовом избору. (3) Члан Савјета потписује изјаву о националној припадности. (4) Члан Савјета потписује Изјаву о непостојању сукоба интереса, која гласи:

715

ПОСЛОВНИК

"Доље потписани (име и презиме члана), као члан Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и у складу са чланом 10. став (2) Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, свечано изјављујем да не обављам функцију или било какву дужност у политичкој партији, као ни у фондацијама или удружењима повезаним с политичким партијама. Такође, изјављујем да сам свјестан законске обавезе да се суздржавам од учествовања у активностима политичких партија док будем обављао функцију члана Савјета Члан 5. (Привремено удаљење од вршења дужности члана Савјета) (1) Одлуку о привременом удаљењу доноси предсједник најкасније у року од три дана од дана сазнања за околности из члана 7. став (1) Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Закон). (2) Одлуку о привременом удаљењу предсједника доноси један од потпредсједника најкасније у року од три дана од дана сазнања за околности из члана 7. став (1) Закона. Члан 6. (Права и дужности чланова Савјета) (1) Чланови Савјета за вријеме трајања мандата имају права из члана 9. Закона. (2) Члан Савјета остварује право на накнаду путних трошкова насталих у оквиру обављања дужности члана Савјета изван његовог мјеста рада, односно изван сједишта послодавца, у износу и на начин утврђен позитивним прописима за путне трошкове судија, тужилаца и одређених категорија стручног особља у судским и правосудним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине. (3) Чланови Савјета имају дужност да: а) редовно присуствују сједницама Савјета осим у случају оправданог изостанка; б) благовремено обавијесте предсједника Савјета или надлежно одјељење Секретаријата о немогућности присуствовања сједници; ц) учествују у раду подсавјета, комисија за обављање разговора, дисциплинских комисија, сталних комисија, радних група и обављају друге задатке које им додијели Савјет; д) не откривају информације које се односе на процес доношења одлука Савјета. Члан 7. (Разлози за изузеће члана Савјета) Члан Савјета не може да учествује у активностима Савјета ако: а) се ради о питању које се тиче њега самог, крвних сродника у правој линији до било којег степена, а у побочној линији до четвртог степена или брачног. односно ванбрачног друга или сродника по тазбини, односно сродника ванбрачног друга, до другог степена, без обзира на то да ли су брак, односно ванбрачна заједница престали или не; б) постоје друге околности које доводе у сумњу његову непристрасност. Члан 8. (Захтјев за изузеће члана Савјета) (1) Изузеће члана Савјета може да тражи лице које за то има оправдани интерес. (2) Захтјев за изузеће члана Савјета подноси се одмах по сазнању за постојање разлога за изузеће, а најкасније

Број 55 - Страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (6)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

до доношења одлуке Савјета по питању за које се изузеће тражи. (3) Изузеће може да се тражи само поименично за одређеног члана Савјета. (4) Лице које тражи изузеће је дужно да у захтјеву наведе околности због којих сматра да постоји неки од разлога за изузеће члана Савјета. У захтјеву не могу да се поново наводе разлози који су истицани у захтјеву за изузеће који је раније одбијен. Члан 9. (Поступак за изузеће члана Савјета) (1) Чим сазна да постоји неки од разлога за изузеће из члана 7. овог пословника или када је поднесен захтјев за његово изузеће, члан Савјета је дужан да прекине активности у поступку у којем је захтјев поднесен и да одмах о томе обавијести предсједника Савјета. (2) Ако се ради о изузећу предсједника, док се не донесе одлука о поднесеном захтјеву, њега ће мијењати један од потпредсједника Савјета. (3) Савјет, односно надлежни органи Савјета застаће с поступком до доношења одлуке о изузећу. Члан 10. (Одлучивање о захтјеву за изузеће члана Савјета) (1) O захтјеву за изузеће члана Савјета одлучује предсједник. (2) Ако се тражи изузеће предсједника Савјета, одлуку о изузећу доноси Савјет. (3) Прије доношења одлуке о изузећу тражиће се изјава од члана Савјета чије се изузеће тражи, а, према потреби, обавиће се и друге потребне радње. (4) Против одлуке којом се усваја или одбија захтјев за изузеће жапба није допуштена. Oдјељак Б. Сједнице Савјета Члан 11. (Мјесто и план одржавања сједница Савјета) (1) Сједнице Савјета се, у правилу, одржавају у сједишту Савјета. (2) У току године најмање три сједнице Савјета одржаће се, у правилу, изван сједишта Савјета. (3) Сваке године у децембру Савјет усваја годишњи распоред одржавања редовних сједница Савјета за наредну годину. Сједнице се, у правилу, одржавају сваке треће седмице у мјесецу и могу да трају дуже од једног радног дана. Члан 12. (Сазивање сједница Савјета, утврђивање и достављање приједлога дневног реда) (1) Предсједник сазива сједнице Савјета на основу распореда одржавања сједница из члана 11. став (3) овог пословника. (2) Предсједник може да сазове и ванредну сједницу Савјета у случају хитних питања или на захтјев најмање пет чланова Савјета. (3) Предсједник припрема приједлог дневног реда сједнице Савјета. (4) Сваки члан Савјета, главни дисциплински тужилац, директор и замјеник директора Секретаријата могу да предложе предсједнику да се одређено питање уврсти у дневни ред сједнице. (5) Утврђени приједлог дневног реда надлежно одјељење Секретаријата доставља, у правилу, електронским путем члановима Савјета најмање пет дана прије редовне сједнице.

Замјеник директора води рачуна, ако је то могуће, да се материјали за сједницу доставе електронским путем члановима Савјета најмање два дана прије сједнице. На дан сједнице Савјета, дневни ред и сви материјали у електронској форми су на располагању члановима Савјета. (7) Изузетно, материјал за сједницу Савјета може да се достави непосредно прије одржавања сједнице или на самој сједници Савјета ако се ради о питању о којем треба хитно одлучити. Члан 13. (Јавност рада) (1) Сједнице Савјета у правилу су отворене за јавност изузев процеса савјетовања и гласања. (2) Приступ сједницама остварује се у сједишту Савјета у посебној просторији путем видео-линка, уз обавезну најаву доласка најкасније 48 часова прије одржавања сједнице. (3) Просторије из става (2) овог члана у којима се прате јавне сједнице могу да се снимају надзорним камерама. (4) Најмање једно лице из Секретаријата биће присутно у просторији која је намијењена за праћење сједница. (5) Савјет може да одређене тачке дневног реда прогласи затвореним за јавност. (6) Радни материјапи за сједнице Савјета нису доступни јавности. (7) Снимање на јавним сједницама Савјета допуштено је само на основу посебне одлуке Савјета. (8) Јавност рада из овог члана обезбиједиће се након испуњења техничких претпоставки. Члан 14. (Отварање сједнице Савјета и усвајање дневног реда) (1) Предсједник или, у случају његовог одсуства, један од потпредсједника отвара сједницу Савјета констатујући вријеме почетка сједнице и утврђује присуствује ли сједници потребан број чланова Савјета за одлучивање (кворум), након чега се приступа усвајању дневног реда сједнице Савјета. (2) Дневни ред сједнице Савјета утврђује се на основу раније достављеног приједлога дневног реда из члана 12. овог пословника, као и на основу накнадно предложених измјена или допуна. Члан 15. (Расправа/дискусија на сједници Савјета) (1) Дискусија и одлучивање на сједници Савјета одвија се по тачкама усвојеног дневног реда. (2) О свакој тачки дневног реда предсједник отвара расправу, те даје ријеч уважавајући редослијед јављања. (3) У току дискусије чланови Савјета и остали учесници на сједници поступају са међусобним уважавањем, те се укључују у расправу након што им предсједник да ријеч. (4) Учесници у расправи су дужни да у свом излагању буду јасни и сажети те су дужни да расправу вежу за предмет, односно тачку дневног реда. (5) Члан Савјета може да добије ријеч највише два пута у току дискусије о једној тачки дневног реда. Члан Савјета који се у оквиру једне тачке први пут јавља за ријеч има предност у односу на чланове Савјета који су већ учествовали у дискусији. (6) Учешће у расправи временски је ограничено и у правилу не може да траје дуже од 5 минута по јављању.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (7)

Број 55 - Страна 21

Предсједник Савјета може да дозволи одступања од правила утврђених овим чланом у мјери у којој оцијени да је то потребно за свеобухватно разматрање појединих питања. (8) По окончању дискусије за поједину тачку дневног реда предсједник Савјета ће закључити расправу и прецизно формулисати закључке, односно одлуку о којој се гласа. (9) У току сједнице забрањено је коришћење мобилних телефона у просторији у којој се сједница одржава. Одјељак Ц. Одлуке и записници Савјета, сталне комисије Савјета Члан 16. (Одлуке Савјета) (1) Савјет одлучује на сједници Савјета у складу са чланом 14. Закона. (2) Изузетно, у хитним случајевима, Савјет може да донесе одлуку и без одржавања сједнице, гласањем путем електронске поште или телефонским путем, о чему одлуку доноси предсједник. О одржаном гласању сачињава се службена биљешка. (3) Савјет одлучује у форми: а) одлука б) закључака ц) мишљења и д) упутстава (4) Предсједник потписује акте које доноси и усваја Савјет, у правилу, у року од пет радних дана након сједнице. (5) Секретаријат води архиву аката које доноси и усваја Савјет у складу са прописима о канцеларијском и архивском пословању. (6) Секретаријат успоставља и одржава електронску базу података за потребе одржавања сједница Савјета, у којој се похрањују материјали за сваку сједницу као и финалне верзије аката које је донио и усвојио Савјет. Члан 17. (Записници и тонски записи са сједница Савјета) (1) Записнике на сједницама Савјета води надлежно одјељење Секретаријата. Записник садржи сажетак дискусија и резултате гласања, као и све одлуке, закључке или мишљења које је Савјет усвојио. Сваки члан Савјета у току излагања може да тражи да се његова изјава у цјелини или дјелимично цитира у записнику. (2) Записник се након сједнице Савјета електронским путем доставља члановима Савјета, те се разматра и усваја на наредној сједници Савјета. Правила која се односе на доставу материјала за сједницу Савјета примјењују се и на доставу записника. (3) Записник са сједнице Савјета није доступан јавности. Савјет може да одлучи да записник или његов дио буду доступни јавности. (4) Сједнице Савјета се снимају, а тонски записи се чувају у Секретаријату и нису доступни јавности. (5) Приступ тонским записима има замјеник директора Секретаријата, те шеф и запосленици Одјељења за правна питања који присуствују сједницама Савјета. (6) Право преслушавања тонског записа у цјелини или у релевантном дијелу има сваки члан Савјета, директор Секретаријата, шеф Кабинета и, када је то потребно ради извршења одлуке или закључка Савјета, запосленик који је присуствовао сједници у цјелини или у току расправе по појединим тачкама дневног реда.

Вођење, чување и приступање записницима и тонским записима са сједница Савјета детаљније се регулише посебним правилником. Члан 18. (Сталне комисије Савјета) (1) У складу са чланом 12. Закона, Савјет може да формира сталне комисије Савјета које ће се бавити питањима од посебног интереса за правосуђе. (2) Одлуком о формирању сталних комисија коју доноси Савјет дефинише се дјелокруг њиховог рада, те регулишу остала питања која су од важности за рад сталних комисија. (3) Савјет доноси одлуку којом именује чланове сталних комисија из става (2) овог члана на мандат од двије године, који може да се продужи. Савјет може, у складу са чланом 13. Закона, да именује и стручњаке који нису чланови Савјета да као савјетници учествују у раду сталних комисија. (4) Савјет може, ради ефикаснијег извршавања одређених задатака да формира и друге радне органе. Одјељак Д. Годишњи извјештај, стратешки план и интерни акти Савјета Члан 19. (Годишњи извјештај Савјета) (1) Савјет одлучује о структури годишњег извјештаја. (2) У складу са утврђеном структуром, Секретаријат припрема нацрт годишњег извјештаја Савјета. који доставља Предсједништву најкасније до 15. марта. (3) Савјет, на приједлог Предсједништва, разматра и усваја годишњи извјештај, у правилу, до 15. априла. (4) Годишњи извјештај се доставља институцијама из члана 20. став (3) Закона и објављује на интернетској страници Савјета. Члан 20. (Стратешки план и годишњи план рада Савјета) (1) Савјет усваја стратешки план Савјета као и годишњи план рада. (2) Нацрт годишњег плана рада за наредну годину усваја се у августу текуће године. (3) Стратешки план из става (1) овог члана доставља се свим правосудним институцијама и институцијама наведеним у члану 20. став (3) Закона, као и међународним партнерима и донаторима, те се објављује на интернетској страници Савјета. (4) Савјет усваја план имплементације стратешког плана, којим се, између осталог, дефинишу конкретне активности на провођењу стратешког плана и рокови за њихово извршење. као и организационе јединице задужене за сваки стратешки циљ. (5) Секретаријат подноси Савјету полугодишњи извјештај о провођењу стратешког плана Савјета и годишњи извјештај о провођењу годишњег плана рада Савјета. Члан 21. (Интерни акти Савјета) У складу са чланом 16. Закона, Савјет усваја интерне прописе потребне за ефикасан и дјелотворан рад Савјета. Одјељак Е. Предсједник и потпредсједници Савјета и Предсједништво Савјета Члан 22. (Предсједник Савјета) (1) Предсједник заступа и представља Савјет према трећим лицима како је утврђено у члану 11. став (5) Закона.

Број 55 - Страна 22 (2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (3)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

(3)

(4) (5)

(1)

(2) (3)

(1)

(2)

Предсједник Савјета има сљедеће дужности и овлашћења: а) да надзире цјелокупни рад Савјета; б) да сазива сједнице Савјета, утврђује приједлог дневног реда за сједнице и предсједава сједницама Савјета; ц) да сазива састанке Предсједништва, припрема дневни ред и предсједава састанцима; д) да одржава и води активан дијалог са представницима правосуђа и другим партнерима Савјета у правосуђу и изван њега; е) да овласти адвоката да заступа Савјет у поступцима пред судовима или другим органима, уколико Законом није прописано обавезно заступање Правобранилаштва Босне и Херцеговине; ф) да одобрава план годишњих одмора и потписује захтјеве за одсуство за потпредсједнике Савјета и чланове Савјета који су у пуновременом радном ангажману, директора. замјеника директора, главног дисциплинског тужиоца и шефа Кабинета; г) да врши друге дужности како је то утврђено Законом, другим прописима, овим пословником и интерним актима Савјета. Предсједник може да одлуком пренесе одређене дужности и овлашћења наведене у ст. (1) и (2) овог члана на потпредсједника Савјета или члана Савјета који је у пуновременом радном ангажману. За вријеме одсуства, односно спријечености предсједника да обавља дужност, замјењује га један потпредсједник, у складу са одлуком предсједника. Предсједник може да одреди другог члана Савјета да обавља његове дужности у периоду током којег ни предсједник ни потпредсједници не могу да обављају своје дужности. Члан 23. (Потпредсједници Савјета) Мандат потпредсједника траје до истека мандата предсједника или до истека или престанка њиховог мандата из других разлога у складу са одредбом члана 6. Закона. зависно од тога који од ова два датума раније наступи. Потпредсједници помажу предсједнику у обављању задатака потребних за ефикасан и прописан рад Савјета. Потпредсједници Савјета обављају посебне задатке које им је додијелио предсједник у складу са чланом 22. овог пословника и у складу са подјелом задатака према одлуци Предсједништва. Члан 24. (Предсједништво) Предсједништво има сљедеће задатке и надлежности: а) да надгледа рад Секретаријата; б) да прати провођење стратешког плана и плана рада Савјета; ц) да разматра приједпог буџета Савјета; д) да разматра нацрт годишњег извјештаја Савјета; е) да одобрава повећање плате и одлучује о додјели новчане награде (стимулације) за запослене у Савјету, на приједлог директора Секретаријата; ф) да одлучује о другим питањима за која га овласти Савјет. Предсједништво одлучује консензусом, а уколико се консензус не постигне, одлучује Савјет.

Предсједништво може да одлучи да одређени члан Предсједништва буде одговоран за посебне задатке из надпежности Предсједништва. (4) Предсједништво сваких шест мјесеци Савјету подноси извјештаје о свом раду. (5) Административну и стручну подршку Предсједништву пружа Кабинет Предсједништва, којим руководи шеф Кабинета, а који за свој рад одговара предсједнику. Организација и дјелокруг послова и одговорности запослених у Кабинету Предсједништва прописује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. (6) Директор и замјеник директора Секретаријата присуствују састанцима Предсједништва без права гласа и могу да изнесу своје мишљење о свим питањима која се разматрају. Одјељак Ф. Секретаријат Члан 25. (Дужности и организација Секретаријата) (1) Секретаријат пружа административну и стручну подршку Савјету у складу са Законом, овим пословником и другим актима Савјета. (2) Организација Секретаријата утврђује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Члан 26. (Директор и замјеник директора Секретаријата) (1) Директор и замјеник директора Секретаријата имају одговорности и задатке у складу са Законом, овим пословником и другим актима Савјета. (2) Директор Секретаријата одлучује о реализацији одлука које имају буџетске импликације. (3) Директор СекретариЈата потписује документе који имају буџетске импликације и дописе који се односе на оперативна питања и ова овлашћења може да пренесе на друге запослене у Секретаријату. (4) Директор Секретаријата по потреби сазива састанак свих запослених у Савјету, а најмање једном годишње. Члан 27. (Припрема и извршење буџета) Поступак припреме, усвајања и извршења буџета Савјета уређује се посебним правилником. Одјељак Г. Канцеларија дисциплинског тужиоца Члан 28. (Дужности и организација) (1) Канцеларија дисциплинског тужиоца врши дужност тужиоца у вези са наводима који се тичу повреда дужности носилаца правосудних функција у складу са Законом, другим релевантним законима, овим пословником и другим интерним актима Савјета. (2) Организација и систематизација радних мјеста Канцеларије дисциплинског тужиоца уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Члан 29. (Самосталност и независност Канцеларије дисциплинског тужиоца) (1) Канцеларија дисциплинског тужиоца је самостална и независна у свом раду на дисциплинским предметима. (2) Државне службенике у Канцеларији дисциплинског тужиоца именује и разрјешава комисија у чијем је саставу члан Савјета којег изабере Савјет, главни дисциплински тужилац и директор Секретаријата у

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (2)

Број 55 - Страна 23

скпаду са одредбама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине. Запосленике у Канцеларији дисциплинског тужиоца именује и разрјешава комисија у чиЈем је саставу члан Савјета којег изабере Савјет, главни дисциплински тужилац и директор Секретаријата у складу са одредбама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине. (3) Чланови Комисије за избор државних службеника у Канцеларији дисциплинског тужиоца из члана 24. став (2) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине су члан Савјета којег изабере Савјет и државни службеник којег овласти главни дисциплински тужилац. Члан 30. (Главни дисциплински тужилац) (1) Главни дисциплински тужилац има овлаштења и задатке у складу са Законом. овим пословником и другим актима Савјета. (2) Главни дисциплински тужилац подноси Савјету полугодишњи извјештај о раду Канцеларије дисциплинског тужиоца. Одјељак X. Оцјењивање и радни односи Члан 31. (Оцјењивање руководећих државних службеника у Савјету) (1) Савјет у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине оцењује рад руководећих државних службеника у Савјету. (2) Савјет формира комисију у саставу од три члана Савјета која проводи поступак оцјењивања руководећих државних службеника у Савјету и даје приједлог оцјене Савјету. (3) Савјет доноси Правилник о оцјењивању руководећих државних службеника у Савјету. Члан 32. (Радни односи) (1) Савјет усваја Правилник о раду, којим се регулишу права и обавезе запослених у Савјету. (2) Савјет има Одбор запосленика. Састав и надлежност Одбора запосленика Савјета регулише се Правилником из става (1) овог члана. ПОГЛАВЉЕ II - ПОСТУПАК ИЗБОРА И ИМЕНОВАЊА Одјељак А. Објављивање конкурса Члан 33. (Објављивање конкурса) Јавни конкурс за слободну позицију судије, тужиоца, предсједника суда, главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и додатног судије објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и у једним дневним новинама у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ? као и на интернетској страници Савјета. Члан 34. (Форма и садржај конкурса) (1) Текст јавног конкурса садржи: а) број и назив слободних позиција; б) основне и посебне услове за именовање на оглашену позицију; ц) поступак пријаве на слободну позицију; д) информацију о доступности пријавног материјала; е) начин и мјесто за предавање пријавног материјала; ф) рок за подношење пријаве.

У дневним новинама објављује се скраћени текст јавног конкурса, у којем се наводе основне информације о оглашеним позицијама, те информација о мјесту на којем је објављен комплетан текст јавног конкурса. Одјељак Б. Подношење пријава Члан 35. (Пријавни материјал) (1) Савјет утврђује садржај обрасца за пријаву, који је доступан на интернетској страници Савјета. (2) Уз пријавни образац кандидат прилаже сљедеће документе: а) копију дипломе; б) копију увјерења о положеном правосудном испиту; ц) оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Босне и Херцеговине; д) потврду о радном искуству, за кандидате који не обављају правосудну функцију. (3) Кандидат који је именован дужан је да прије полагања заклетве достави увјерење о здравственој способности, те уколико је потребно, потврду о иступању из чланства политичке странке. (4) Кандидат може да приложи и остале документе који су релевантни за разматрање његове пријаве. (5) Давање погрешних или неистинитих информација у пријавном материјалу може имати за посљедицу искључивање кандидата из конкурсне процедуре, што ће бити назначено у пријавном обрасцу. (6) Оригинал дипломе и увјерења о положеном правосудном испиту кандидат доставља на увид члановима комисије за обављање разговора. Члан 36. (Одбацивање пријаве) Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају Законом прописане услове неће се узети у разматрање, о чему се кандидат обавјештава електронском поштом. Одјељак Ц. Органи за провођење јавног конкурса Члан 37. (Конкурсна процедура) (1) Конкурсна процедура обухвата: а) квалификационо и писмено тестирање кандидата за позиције, односно тестирање за кандидате за које је прописана обавеза квалификационог и писменог тестирања; б) обављање разговора са кандидатима; ц) рангирање и предлагање кандидата. (2) Поступак квалификационог и писменог тестирања проводи се у складу са овим пословником и посебним правилником. (3) Конкурсну процедуру из става (1) тач. б) и ц) овог члана проводе подсавјети за предлагање кандидата и комисије за обављање разговора у складу са Законом и овим пословником. Члан 38. (Подсавјети за предлагање кандидата) (1) Подсавјети за предлагање кандидата за именовање су: Подсавјет на нивоу Босне и Херцеговине, Подсавјет Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Подсавјет Федерације Босне и Херцеговине и Подсавјет Републике Српске. (2) Подсавјет на нивоу Босне и Херцеговине и Подсавјет Брчко Дистрикта БиХ именује предсједник, у складу

Број 55 - Страна 24

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

(3) (4)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

са чланом 37. Закона, водећи рачуна о томе да сви чланови Савјета буду заступљени у једнакој мјери. Подсавјет Федерације БиХ чини пет чланова Савјета из Федерације БиХ, а Подсавјет Републике Српске чини пет чланова Савјета из Републике Српске. Подсавјет на нивоу Босне и Херцеговине и Подсавјет Брчко Дистрикта БиХ обављају разговор с кандидатима који су се пријавили на слободну позицију на нивоу Босне и Херцеговине, односно Брчко Дистрикта БиХ. Члан 39. (Избор предсједавајућег и допредсједавајућег) Чланови подсавјета бирају предсједавајућег и допредсједавајућег подсавјета на период од шест мјесеци. По истеку периода из става (1) овог члана, допредсједавајући преузима дужност предсједавајућег, а чланови подсавјета бирају новог допредсједавајућег. Члан 40. (Дужности предсједавајућег) Предсједавајући подсавјета сазива и води сједнице подсавјета те потписује одлуке и закључке подсавјета. Допредсједавајући мијења предсједавајућег у случају његовог одсуства. Члан 41. (Комисије за обављање разговора) Ентитетски подсавјети именују комисије за обављање разговора (у даљњем тексту: комисије) у саставу од три члана Савјета. Уколико је то могуће, већина чланова комисије су чланови надлежног ентитетског подсавјета. У саставу комисије неће учествовати члан Савјета који је судија или тужилац у истој институцији из које је кандидат са којим се обавља разговор. Комисија обавља разговор са кандидатима и бодује успјех кандидата на разговору. Разговор са кандидатима за исту позицију у правилу проводи комисија у истом саставу. Ангажман члана Савјета у раду комисије има приоритет у односу на остале обавезе у вршењу дужности члана Савјета и у вршењу службених дужности. Члан 42. (Именовање стручњака) У раду комисије, поред чланова, учествују и два стручњака изабрана са листе стручњака коју утврђује Савјет у складу са чланом 13. Закона и овим пословником. Сваки суд и тужилаштво на општој сједници, односно колегију, предлаже по једног судију, односно тужиоца, који може да буде именован за стручњака из става (1) овог члана. Листу стручњака утврђује Савјет на двогодишњем нивоу на темељу приједлога достављених од стране судова и тужилаштава, при чему једно лице не може да буде уврштено на листу више од два пута узастопно. За обављање разговора са кандидатима за именовање у судове, односно тужилаштва различитих нивоа формирају се одвојене листе. Одредбе овог пословника које се односе на чланове комисије примјењују се и на стручњаке у комисији. Стручњаци учествују у раду комисије на исти начин као и чланови комисије.

Члан 43. (Једнака заступљеност у раду комисија) Приликом именовања комисија, ентитетски подсавјети воде рачуна да: а) у саставу комисије која обавља разговор са кандидатима за позицију судије већину чине судије, а у саставу комисије која обавља разговор са кандидатима за позицију тужиоца већину чине тужиоци; б) сви чланови Савјета и стручњаци с листе из става (1) члана 42. буду заступљени у једнакој мјери. Члан 44. (Спријеченост члана комисије) (1) Члан комисије који је спријечен да учествује у раду комисије о томе ће без одлагања обавијестити надлежно одјељење Секретаријата и предсједавајућег надлежног подсавјета, писаним путем, уз образложење разлога спријечености. (2) У случају из става (1) овог члана предсједавајући подсавјета ће именовати новог члана у комисију, о чему се обавјештава подсавјет. Члан 45. (Примјена одредаба) Одредбе овог пословника које се односе на комисије примјењују се и на Подсавјет Босне и Херцеговине и Подсавјет Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у поступку обављања разговора. Одјељак Д. Критерији за оцјењивање успјеха кандидата Члан 46. (Критерији за рангирање кандидата) (1) Рангирање кандидата врши се на основу сљедећих критерија: а) стручности кандидата; б) способности правне анализе; ц) способности кандидата да одговорно, независно и непристрасно обавља функцију за коју се пријавио, узимајући у обзир, између осталог, досадашње радно искуство кандидата, професионалну непристрасност и углед, понашање ван посла, едукацију и усавршавање, објављивање научних радова те друге активности у струци; д) комуникативности и способности презентовања. (2) Рангирање кандидата који су се пријавили на руководећу позицију врши се на основу сљедећих критерија: а) стручности кандидата; б) способности правне анализе; ц) способности кандидата да одговорно, независно и непристрасно обавља функцију за коју се пријавио, узимајући у обзир, између осталог, досадашње радно искуство кандидата. професионапну непристрасност и углед, понашање ван посла, едукацију и усавршавање, објављивање научних радова те друге активности у струци; д) комуникативности и способности презентовања; е) руководних вјештина и искуства те способности управљања људским потенцијалима. (3) Критерији из става (1), тач. б), ц) и д), и става (2), тачке б), ц), д) и е) овог чпана, утврђују се на разговору. Члан 47. (Стручност) (1) Стручност кандидата утврђује се на основу: а) резултата квалификационог тестирања;

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 25

б) резултата писменог тестирања; ц) оцене резултата рада. (2) Квалификационо тестирање проводи се за: а) кандидате који нису носиоци правосудне функције, а пријаве се на позицију судије или тужиоца било којег нивоа; б) кандидате који су носиоци правосудне функције, а немају оцену рада за посљедње три године, осим у случају из става (6) овог члана. (3) Писмено тестирање проводи се за: а) кандидате који нису носиоци правосудне функције, а пријаве се на позицију судије окружног или кантоналног суда, ентитетских врховних судова, Суда БиХ, Апелационог суда Брчко Дистрикта БиХ; б) кандидате који нису носиоци правосудне функције, а пријаве се за позицију тужиоца ентитетских тужилаштава и Тужилаштва БиХ. (4) Кандидати за позиције из става (3) овог члана позивају се на писмено тестирање само уколико су на квалификационом тестирању остварили одговарајући резултат. (5) За кандидате који већ обављају функцију судије или тужиоца или су ове функције обављали у периоду од три године до објављивања конкурса, стручност се утврђује на темељу оцене рада за посљедње три године. (6) Уколико кандидат у посљедње три године није оцијењен због одсуства или престанка функције, у обзир се узима оцјена рада за посљедње три године које су претходиле одсуству, односно престанку функције. Члан 48. (Подобност) (1) У поступку именовања, поред критерија из члана 46. овог пословника, у обзир се узимају и околности које су релевантне за оцјену подобности кандидата, попут података о ранијим дисциплинским прекршајима, ранијим кривичним осудама и друге околности које би кандидата могле да учине неподобним за судијску, односно тужилачку функцију. (2) Околности из става (1) овог члана утврђује комисија. (3) Подобност кандидата да обавља судијску или тужилачку дужност оцењује се описном оценом и то: "кандидат је подобан" или "кандидат није подобан". (4) Оцјена "кандидат није подобан" се посебно образлаже. Одјељак Е. Обављање разговора са пријављеним кандидатима Члан 49. (Избор кандидата за обављање разговора) На разговор се позивају кандидати који су на квалификационом тестирању остварили одговарајући успјех, утврђен посебним правилником, односно кандидати који испуњавају основне и посебне услове прописане Законом за именовање на позицију на коју се пријављују, а који нису били у обавези да полажу квалификациони тест. Члан 50. (Обавјештавање кандидата) Кандидати се обавјештавају о мјесту, датуму и времену обављања разговора, као и о саставу комисије, у правилу. најкасније седам дана прије заказаног разговора.

Члан 51. (Садржај разговора) (1) На разговору са кандидатом испитује се: а) способност правне анализе: б) комуникативност и способност презентовања; ц) способност кандидата да одговорно, независно и непристрасно обавља функцију за коју се пријавио, узимајући у обзир, између осталог, досадашње радно искуство кандидата, углед, професионалну непристрасност и понашање ван посла, едукацију и усавршавање, објављивање научних радова те друге активности у струци; д) околности које су релевантне за утврђивање подобности кандидата за обављање правосудне функције. (2) На разговору са кандидатом који се пријавио за руководећу позицију, поред околности из става (1) овог члана, испитују се и руководне вјештине и искуство те способност управљања људским потенцијалима. Члан 52. (Утврђивање питања) (1) У складу са чланом 51. овог пословника, комисија прије разговора утврђује питања која се постављају кандидатима по унапријед утврђеном распореду. (2) Поред утврђених питања. комисија може да постави и друга питања везана за поједине одговоре кандидата. Члан 53. (Обављање разговора) (1) Комисија унапријед одређује оквирно вријеме трајања разговора. (2) Разговор са кандидатима обавља се на професионалан начин и уз пуно уважавање личности кандидата. (3) Предсједавајући комисије утврђује идентитет кандидата, утврђује позицију за коју се кандидат пријавио, представља чланове комисије, провјерава да ли кандидат има приговор на састав комисије те информише кандидата о критеријима који се испитују током разговора и времену које је предвиђено за обављање разговора. (4) Предсједавајући комисије замолиће кандидата да пажљиво саслуша свако питање и упутити га да конкретно одговори на постављено питање. (5) У случају да је у току разговора поднесен захтјев за изузеће члана комисије, о томе се одмах обавјештава предсједник Савјета и надлежни подсавјет. (6) У случају из става (5) овог члана комисија ће застати са обављањем разговора са кандидатом који је поднио захтјев, до одлуке предсједника. Одјељак Ф. Бодовање и рангирање Члан 54. (Бодовање обављеног разговора) (1) Бодовање разговора са кандидатом врши се на посебном обрасцу, чији садржај утврђује Савјет. (2) Уколико се кандидат пријавио на више позиција, комисија га бодује за сваку позицију појединачно. (3) Током разговора са кандидатом сваки члан комисије независно ће бодовати сваки од критерија који се оцјењују на разговору. (4) На разговору кандидат може да оствари највише 25 бодова. (5) У укупном броју бодова које кандидат за позицију судије или тужиоца може да оствари на разговору,

Број 55 - Страна 26

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

критерији из члана 46. став (1) тач. б), ц) и д) учествују у сљедећем омјеру: а) 10 бодова за способност правне анализе; б) 10 бодова за способност кандидата да одговорно, независно и непристрасно обавља функцију за коју се пријавио; ц) 5 бодова за комуникативност и способност презентовања. (6) У укупном броју бодова које кандидат за руководећу позицију може да оствари на разговору, критерији из члана 46. став (2) тач. б), ц), д) и е) учествују у сљедећем омјеру: а) 5 бодова за способност правне анализе; б) 5 бодова за способност кандидата да одговорно, независно и непристрасно обавља функцију за коју се пријавио; ц) 5 бодова за комуникативност и способност презентовања; д) 10 бодова за руководне вјештине и искуство те способност управљања људским потенцијалима. Члан 55. (Значајне разлике у бодовима) (1) У случају значајне разлике у бодовима додијељеним кандидату на разговору за поједине критерије од стране чланова комисије, предсједавајући комисије ће о томе отворити дискусију. (2) Чланови комисије могу да размотре и измијене бодове. Члан 56. (Бодовање стручности кандидата) Бодовање стручности кандидата врши се у складу са прописима који регулишу поступак квалификационог и писменог тестирања. односно у складу са прописима који регулишу поступак оцењивања носилаца правосудних функција. Члан 57. (Рангирање кандидата) (1) Бодови остварени за критериј стручности збрајају се са бодовима оствареним на разговору и на основу укупног броја бодова софтвер утврђује процентуални успјех кандидата, односно број остварених процентних бодова. (2) На основу оствареног броја процентних бодова врши се рангирање кандидата. Члан 58. (Једнак број бодова) У случају да два или више кандидата који су аплицирали на исту позицију остваре идентичан укупан број процентних бодова, редослијед кандидата на ранглисти утврђује се према броју процентних бодова за критериј стручности, а уколико су кандидати по овом критерију остварили једнак успјех, у обзир ће се узети дужина радног искуства након положеног правосудног испита. Члан 59. (Објављивање резултата) Ранг-листа кандидата са бројем остварених бодова по сваком од критерија као и са укупним бројем процентних бодова сваког кандидата објављује се на заштићеном дијелу интернетске странице и доступна је кандидатима који учествују у конкурсној процедури.

Одјељак Г. Предлагање кандидата и именовање Члан 60. (Приједлог за именовање) Надпежни подсавјет доставља Савјету ранг-листу кандидата. са образложеним приједлогом за именовање. Члан 61. (Одлука о именовању) (1) Савјет одлучује о сваком именовању појединачно, на основу приједлога надпежног подсавјета. (2) Уколико Савјет не усвоји приједлог подсавјета, а подсавјет не предложи другог кандидата, Савјет може да именује другог кандидата са ранг-листе. (3) Приликом именовања Савјет одлучује и о датуму ступања именованог на дужност. Члан 62. (Објављивање) (1) Одлука о именовању објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и на интернетској страници Савјета те се доставља именованом и суду, односно тужилаштву у којем је именовање извршено. (2) Савјет обавјештава кандидате о донесеној одлуци о именовању објављивањем обавјештења на интернетској страници Савјета. (3) Обавјештење о именовању доставља се надпежном министарству правде. Одјељак X. Права пријављених кандидата у току поступка именовања Члан 63. (Права кандидата у поступку именовања) (1) Кандидат има право приступа властитом пријавном материјалу у току цијелог процеса именовања. (2) Пријавни материјал кандидата као и мишљења о кандидату, уколико су прибављена у скпаду са чланом 41. Закона, доступни су кандидату у просторијама Савјета, а на његов захтјев се могу доставити и копије ових материјала. Накнада за извршене услуге копирања и доставе копираних материјала наплаћује се у складу са прописима који регулишу приступ информацијама. (3) Кандидат може да достави коментар на прибављено мишљење које се односи на њега, као и коментар у вези са својом пријавом. Коментар се упућује на разматрање надлежном подсавјету или комисији за обављање разговора. (4) У поступку именовања кандидату нису доступни сљедећи подаци: а) подаци у вези са пријавним материјалом другог кандидата; б) коментари комисије, подсавјета, односно Савјета дати у поступку предлагања и доношења одлуке о именовању. (5) Приступ осталим информацијама у поступку именовања одобрава се у складу са прописима који регулишу приступ информацијама и заштиту личних података. Члан 64. (Преузимање оригиналних докумената) Кандидат може у просторијама Савјета преузети оригиналне документе које је доставио у току конкурсне процедуре.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 27

Одјељак I. Додатне судије и судије поротници Члан 65. (Додатне судије) (1) Предсједник суда може Савјету поднијети захтјев за утврђивање потребе за именовањем додатног судије. (2) У захтјеву се наводи разлог због којег се тражи именовање додатног судије, врста предмета на којима би додатни судија радио и период за који се тражи именовање додатног судије. (3) Уз захтјев се прилажу показатељи који указују на потребу за именовањем додатног судије те доказ о обезбијеђеним финансијским средствима за рад додатног судије, односно сагласност надлежног министарства. (4) Захтјев претходно разматра стална комисија Савјета надлежна за питања правосудне управе, која Савјету презентује приједлог за одпучивање по захтјеву. (5) Након доношења одлуке о потреби именовања додатног судије, Савјет проводи поступак именовања у складу са одредбама Закона и овог пословника које се односе на именовање судија. (6) Приликом именовања додатног судије, Савјет одлучује о периоду на који се додатни судија именује и датуму ступања на дужност. Члан 66. (Продужење мандата додатног судије) (1) Предсједник суда може Савјету поднијети захтјев за продужење мандата додатног судије. (2) Предсједник суда подноси захтјев из става (1) овог члана. у правилу, 90 дана прије истека мандата на који је додатни судија именован. (3) На захтјев за продужење мандата примјењују се одредбе члана 65. ст. (2) до (4) овог пословника. (4) Приликом утврђивања оправданости захтјева за продужење мандата у обзир ће се узети резултати рада додатног судије. (5) Уколико Савјет утврди оправданост захтјева, донијеће одлуку о продужењу мандата додатног судије. Члан 67. (Именовање судија поротника) (1) Савјет именује судије поротнике са листе кандидата коју, на основу расписаног конкурса, предлаже предсједник суда и у којој се наводи: а) име кандидата; б) лични подаци за сваког кандидата, укључујући старосну доб, занимање, националну припадност и било које релевантно радно или друго искуство; ц) рангирање предложених кандидата са образложењем; д) кратак преглед поступка по којем је извршен избор кандидата. (2) Одлука којом се именује судија поротник доставља се именованом судији поротнику, предсједнику суда и надлежном министарству правде. ПОГЛАВЉЕ III - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА КОЈЕ ИМЕНУЈЕ САВЈЕТ Члан 68. (Примјена одредаба) Уколико није другачије прописано, одредбе овог пословника које се односе на судије примјењиваће се и на стручне сараднике које именује Савјет (у даљњем тексту: стручни сарадник).

Члан 69. (Утврђивање броја стручних сарадника) Савјет утврђује број стручних сарадника у складу са претходно утврђеним критеријима, након консултација са предсједником суда, органом надлежним за буџет и надлежним министарством правде. Члан 70. (Услови за именовање) Да би лице било именовано за стручног сарадника, мора, поред услова прописаних Законом о судовима. испуњавати и услове из члана 21. Закона. Члан 71. (Пријаве) Поред докумената из чпана 35. став (2) овог пословника. стручни сарадник уз пријаву прилаже и оригинал или овјерену копију увјерења о просјечноЈ оцени оствареној за вријеме студија. Члан 72. (Критерији за именовање) (1) Именовање стручних сарадника врши се на темељу сљедећих критерија: а) познавање релевантних прописа и њихове примјене; б) способност правне анализе; ц) просјечна оцена остварена за вријеме студија; д) објављени научни радови и друге активности у струци: е) претходно искуство и радни резултати; ф) комуникативност и способност презентовања. (2) На разговору са кандидатом комисија испитује критерије из става (1) овог члана, као и околности које су релевантне за утврђивање подобности кандидата за обављање послова стручног сарадника. (3) Комисија оцењује успјех кандидата оцјенама од "1" до "5", водећи рачуна о сваком од критерија из става (1) овог члана. (4) Оцјена "1" значи недовољан, оцена "2" значи довољан, оцена "3" значи добар, оцена "4" значи врло добар и оцена "5" значи изврстан. (5) Подобност кандидата да обавља послове стручног сарадника комисија оцјењује описном оцјеном, и то: "кандидат је подобан" или "кандидат није подобан". (6) Оцјена,;кандидат није подобан" се посебно образпаже. (7) Оцјењивање се врши на посебном обрасцу, чији садржај утврђује Савјет. Члан 73. (Рангирање и предлагање кандидата) (1) На основу оцјене разговора комисија сачињава ранглисту. (2) У случају да више кандидата има једнаке оцене, кандидати се рангирају према абецедном реду. (3) Ранг-листа кандидата након обављеног разговора доставља се надлежном подсавјету и надлежном одељењу Секретаријата. (4) Надлежни подсавјет доставља Савјету ранг-листу кандидата, са образложеним приједлогом за именовање. Члан 74. (Поништење одлуке о именовању стручног сарадника) (1) Савјет може да поништи одлуку о именовању ако након доношења одлуке о именовању, а прије него што именовани стручни сарадник преузме дужност, добије податке који би, да су били познати у вријеме именовања, представљали разлог да Савјет не донесе

Број 55 - Страна 28

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

одлуку о именовању. Савјет може, ако то сматра неопходним, одгодити датум ступања на МЈесто стручног сарадника именованог лица на које се односе наведени подаци како би те податке могао на одговарајући начин провјерити. (2) Савјет ће поништити одлуку о именовању и у случају када именовано лице одустане од позиције на коју је именовано. односно пропусти да ступи на дужност на дан одређен одлуком о именовању без оправданих разлога. Оправданост разлога цијени Савјет. (3) У случају из ст. (1) и (2) овог члана Савјет може да именује сљедећег кандидата са ранг-листе или да поново огласи мјесто стручног сарадника као слободно. ПОГЛАВЉЕ IV - ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И УДАЉЕЊЕ ОД ВРШЕЊА ДУЖНОСТИ Одјељак А. Дисциплински органи Члан 75. (Дисциплински органи) Дисциплински органи су: Првостепена дисциплинска комисија, Другостепена дисциплинска комисија и Савјет. Члан 76. (Дисцигшинске комисије) (1) Предсједник именује четири првостепене и три другостепене дисциплинске комисије за судије и три првостепене и двије другостепене дисциплинске комисије за тужиоце и именује за предсједавајућег комисије једног члана сваке комисије. (2) Предсједник именује, по потреби, више првостепених и другостепених дисциплинских комисија када је то неопходно из разлога прописаних Законом и овим пословником те када је неки од чланова комисије или предсједавајући спријечен да учествује у раду комисије. (3) Сваки кантонални и окружни суд, као и свако кантонално и окружно тужилаштво, на општој сједници, односно Колегију, предлаже по једног судију, односно тужиоца који може да буде именован за члана Првостепене дисциплинске комисије. (4) Листу судија и тужилаца који могу да буду именовани за чланове првостепених дисциплинских комисија утврђује Савјет на основу приједлога достављених од стране судова и тужилаштава. (5) Чланови дисциплинских комисија имају мандат од двије године и могу бити поново именовани. Члан 77. (Изузеће) Одредбе о изузећу чланова Савјета односе се и на изузеће чланова дисциплинских комисија. Члан 78. (Изузеће главног дисциплинског тужиоца и запосленика Канцеларије дисциплинског тужиоца) (1) О изузећу главног дисциплинског тужиоца одпучује Савјет. (2) Изузеће главног дисциплинског тужиоца може да тражи судија или тужилац против којег је покренут дисциплински поступак, односно његов пуномоћник. (3) Захтјев за изузеће може да се поднесе до почетка главне расправе. (4) У захтјеву су подносиоци дужни да наведу околности због којих сматрају да постоје неки од разлога за изузеће из члана 7. овог пословника. У захтјеву се не

могу поново наводити разлози који су истицани у захтјеву за изузеће који је раније одбијен. (5) Прије доношења одлуке о изузећу из става (1) овог члана узеће се изјава од главног дисциплинског тужиоца, а према потреби обавиће се и друге потребне радње. (6) Главни дисциплински тужилац је дужан да у писаној форми обавијести предсједника Савјета о сваком могућем сукобу интереса који може настати у току његовог рада. У том случају поступак ће се наставити без одгађања до доношења одлуке о изузећу. (7) Против одлуке којом се усваја или одбија захтјев за изузеће жалба није допуштена. (8) У случају изузећа главног дисциплинског тужиоца, Савјет одређује лице које ће поступати у дисциплинском предмету. (9) Главни дисциплински тужилац одлучује о изузећу запосленика Канцеларије дисциплинског тужиоца из разлога за изузеће из члана 7. овог пословника и у складу с принципима из овог члана. Одјељак Б. Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности Члан 79. (Супсидијарна примјена Закона о парничном поступку) У свим питањима која се односе на дисциплински поступак, која нису обухваћена Законом и овим пословником, сходно се примјењују одредбе Закона о парничном поступку према мјесту извршења дисциплинског прекршаја. Члан 80. (Употреба језика) У дисциплинском поступку у равноправној су употреби босански, српски и хрватски језик, а службена писма су латиница и ћирилица. Члан 81. (Пријем притужби) (1) Свако физичко или правно лице или институција или организација може Канцеларији дисциплинског тужиоца поднијети притужбу против једног или више носилаца правосудних функција. (2) Притужба се подноси у писаној форми са потребним доказима. (3) Канцеларија дисциплинског тужиоца може по службеној дужности оформити предмет против судије или тужиоца када има сазнања о повреди службене дужности од стране судије или тужиоца или по сазнању о понашању судије или тужиоца које је непримјерено носиоцу правосудне функције. (4) У случају анонимне притужбе, Канцеларија дисциплинског тужиоца цијени да ли треба провести истрагу у сваком појединачном случају. (5) Канцеларија дисциплинског тужиоца води евиденцију свих притужби које је Савјет примио против судија или тужилаца и формира предмет по свакој притужби. Члан 82. (Поступање са притужбама) Канцеларија дисциплинског тужиоца врши претходну провјеру навода из притужбе и може да притужбу одбаци без претходне провјере или након претходне провјере уколико установи да: а) је притужба изван надпежности Савјета; б) се притужба не односи на понашање или поступање које представља дисциплински прекршај;

Понедјељак, 15. 7. 2013. ц)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 29

је наводна повреда дужности судије или тужиоца незнатна; д) је наступила застара покретања или вођења дисциплинског поступка; е) је притужба поднесена у сврху непримјереног утицаја на поступак који је у току пред судом или тужилаштвом; ф) је притужба неразумљива; г) је о истој ствари раније донесена одлука. Члан 83. (Истрага) (1) Истрагу проводи Канцеларија дисциплинског тужиоца у складу са Законом и овим пословником. (2) При истрази притужбе дисциплински тужилац може: а) да тражи од било којег физичког или правног лица или институције или организације све исправе или друге информације које сматра потребним за правилно доношење одлуке; б) да саслуша лице које је поднијело притужбу, судију или тужиоца против којег се води истрага и/или било које друго лице које може дати корисну информацију. Канцеларија дисциплинског тужиоца обезбјеђује да је судија или тужилац упознат са природом навода који га терете, а приликом испитивања, судија или тужилац може да има пуномоћника; ц) да предузима све друге радње које сматра неопходним за доношење коначне одлуке. (3) Након окончања истраге, Канцеларија дисциплинског тужиоца утврђује да ли постоји довољно доказа о учињеном дисциплинском прекршају. (4) Канцеларија дисциплинског тужиоца одбацује притужбу ако након проведене истраге утврди да нема довољно доказа о учињеном дисциплинском прекршају. Канцеларија дисциплинског тужиоца о одлуци из овог става обавјештава Савјет, подносиоца притужбе и судију/тужиоца уколико је испитан на начин из става (2), тачка б) овог члана или уколико је на други начин упознат о наводима притужбе од стране Канцеларије дисциплинског тужиоца. Одјељак Ц. Дисциплински поступак Члан 84. (Покретање дисциплинског поступка) (1) Дисциплински поступак покреће Канцеларија дисциплинског тужиоца подношењем дисциплинске тужбе Првостепеној дисциплинској комисији. (2) Дисциплинска тужба садржи: а) име и презиме, функцију коју обавља у правосуђу, титулу и адресу, број телефона, емаил адресу и друге личне податке судије или тужиоца против којег је покренут дисциплински поступак, као и податке за његовог пуномоћника или пуномоћнике, уколико су доступни; б) наводни дисциплински прекршај; ц) чињенични опис дисциплинског прекршаја, укључујући вријеме, мјесто и начин учињења; д) одредбе Закона или других прописа које треба примијенити; е) приједлог свједока, вјештака, исправа и доказа које треба извести на расправи. (3) Канцеларија дисциплинског тужиоца може повући дисциплинску тужбу у било које вријеме прије почетка расправе. Након тога, дисциплинска тужба се може повући само уз сагласност Првостепене

дисциплинске комисије и лица против којег је тужба поднесена. (4) Канцеларија дисциплинског тужиоца не може поднијети нову дисциплинску тужбу на основу истих чињеница. Члан 85. (Додјељивање предмета Првостепеној дисциплинској комисији) Додјела дисциплинских предмета на поступање дисциплинским комисијама врши се по унапријед утврђеном редослиједу, односно по систему аутоматизма. Члан 86. (Достављање дисциплинске тужбе судији или тужиоцу) Судији или тужиоцу против којег се води дисциплински поступак пред Првостепеном дисциплинском комисијом Савјет доставља дисциплинску тужбу, заједно са свим приложеним документима, препорученом поштом или лично, у складу са одредбама о достави Закона о парничном поступку. Члан 87. (Право судије или тужиоца против којег се води дисциплински поступак да одговори на наводе тужбе) (1) Судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак има право да буде заступан од стране пуномоћника по његовом избору у свим фазама дисциплинског поступка. (2) Судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак или његов пуномоћник може на наводе дисциплинске тужбе писаним путем одговорити Савјету или дати усмену изјаву на записник у року од 15 дана од достављања дисциплинске тужбе. Првостепена дисциплинска комисија доставља копију писаног одговора и/или усмене изјаве забиљежене у писаној форми са свим приложеним документима Канцеларији дисциплинског тужиоца у року од три дана од дана кад је примљен одговор. (3) Ако судија или тужилац одлучи да одговори, одговор на наводе или усмена изјава забиљежена у писаној форми може укључити одбрану за коју судија или тужилац против којег је покренут дисциплински поступак сматра да треба да буде размотрена од стране Првостепене дисциплинске комисије заједно са приједлогом у вези са свједоцима, вјештацима, документима или другим доказима које треба извести на расправи. (4) Судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак наводи адресу на коју ће му Савјет или Канцеларија дисциплинског тужиоца достављати исправе или поднеске. (5) Ако је према судији или тужиоцу извршена исправна достава, а они не доставе одговор у року, поступак се наставља. Члан 88. (Припремно рочиште) (1) Након истека рока за давање одговора из члана 87. став (2) овог пословника. предсједавајући комисије заказује припремно рочиште у року од 15 дана. (2) На припремном рочишту странке морају да предложе све доказе које желе да изведу у току поступка, да наведу имена и адресе предложених свједока и вјештака, те да на припремно рочиште донесу све исправе и предмете које желе да употријебе као доказ,

Број 55 - Страна 30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (2)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

осим оних за које је потребан налог или одобрење надлежног органа. (3) Комисија на припремном рочишту одпучује о чему ће се расправљати на главној расправи, односно које су спорне чињенице. (4) Које ће доказе комисија прихватити и који ће се докази извести на главној расправи одлучује предсједавајући комисије у консултацији са другим члановима. (5) Након припремног рочишта нови докази се не прихватају, осим ако из оправданих разлога нису могли бити изведени на припремном рочишту. (6) На припремном рочишту одредиће се датум главне расправе. Члан 89. (Принудно давање информација и документације) Ако странка није у могућности да прибави информацију од органа или лица наведених у члану 19. Закона, може тражити од Савјета да искористи своја законска овлашћења према истом члану. Члан 90. (Свједоци) (1) Свједоке позива Првостепена дисциплинска комисија доставом писаног позива, у којем се наводи: а) име и презиме свједока и име једног родитеља; б) дан, час и мјесто доласка; ц) предмет у вези с којим се позива и назнака да се позива као свједок; д) упозорење на посљедице неоправданог изостанка и обавјештење о праву на накнаду трошкова у складу са одредбама Закона о парничном поступку. (2) Свједоци који се због старости, болести или тешких тјелесних мана не могу одазвати позиву могу се саслушати и у свом стану или у просторијама у којима бораве. (3) Прије свједочења свједок ће се упозорити на дужност казивања истине и посљедице давања лажног исказа у складу са одредбама Закона о парничном поступку. Члан 91. (Вјештаци) (1) Вјештака могу ангажовати Канцеларија дисциплинског тужиоца. судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак и комисија. (2) Трошкове вјештака из става (1) сноси онај ко га је ангажовао. (3) Вјештаке позива Првостепена дисциплинска комисија доставом писаног позива, у којем се наводи: а) име, презиме и занимање вјештака; б) дан, час и мјесто доласка; ц) предмет у вези с којим се позива. (4) Прије давања налаза и мишљења, вјештак се упозорава на дужност давања налаза и мишљења савјесно и у складу са правилима струке и на посљедице неоправданог изостанка у складу са одредбама Закона о парничном поступку, те се обавјештава о праву на награду и накнаду трошкова у складу са одредбама Закона о парничном поступку. Члан 92. (Главна расправа) (1) Главна расправа ће се, у правилу, одржати најкасније у року од 15 дана од дана одржавања припремног рочишта.

Предсједавајући Првостепене дисциплинске комисије може одлучити да се главна расправа одржи одмах након одржавања припремног рочишта. (3) Предсједавајући Првостепене дисциплинске комисије руководи главном расправом. (4) Уколико се странка која је била уредно позвана не појави на расправи, комисија може да одржи расправу и донесе одлуку. Уколико странка обавијести комисију о разлозима недоласка и комисија оцијени да се ради о оправданом разлогу изостанка, комисија ће одгодити расправу. (5) Судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак може имати више од једног пуномоћника. Првостепена дисциплинска комисија може да ограничи усмено представљање током расправе само на једног или два пуномоћника. (6) Чланови комисије и странке или њихови пуномоћници могу да постављају питања сваком лицу које учествује у поступку пред комисијом. (7) Предсједавајући комисије одпучује о приговорима странака који се односе на саслушање свједока и вјештака. (8) Ако изведени докази указују на измјену у чињеничном стању у односу на оно које је изнесено у дисциплинској тужби или на то да је судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак учинио још један или више дисциплинских прекршаја или неки други дисциплински прекршај, Канцеларија дисциплинског тужиоца може да затражи: а) да се дисциплинска тужба усмено измијени током расправе; б) да се расправа одгоди како би се могла припремити нова или допунити или измијенити постојећа дисциплинска тужба. (9) Уколико комисија дозволи да се тужба измијени или допуни, на захтјев судије или тужиоца против којег се води поступак, комисија може да одгоди расправу како би судија или тужилац против којег се води поступак могао припремити одговор на наводе на измијењену тужбу. (10) Расправе пред комисијама снимају се уређајима за звучно снимање. (11) Редослијед на расправама пред дисциплинским комисијама: а) Канцеларија дисциплинског тужиоца даје уводну ријеч, која укључује кратко представљање дисциппинске тужбе, након чега судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак или његов пуномоћник могу дати уводну ријеч. б) Након уводне ријечи, Канцеларија дисциплинског тужиоца наставља са представљањем предмета, позивајући свједоке и износећи друге битне доказе којимасе доказују наводи тужбе. ц) Након што Канцеларија дисциплинског тужиоца представи предмет, судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак или његов пуномоћник могу дати уводну ријеч, уколико то није већ раније учињено, позвати свједоке и изнијети друге доказе битне за наводе дисциплинске тужбе. д) Канцеларија дисциплинског тужиоца може дати завршну ријеч, а онда судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак или његов пуномоћник могу дати завршну ријеч.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (2)

Број 55 - Страна 31

(12) Свака странка може захтијевати аудио-снимак главне расправе. Аудио-снимак се доставља свим странкама у року од пет дана од дана подношења захтјева Члан 93. (Терет доказивања) Терет доказивања је на Канцеларији дисциплинског тужиоца. Члан 94. (Одлуке Првостепене дисциплинске комисије) (1) Одлуке Првостепене дисциплинске комисије доносе се већином гласова чпанова комисије и морају бити израђене у писаној форми у року од 15 дана од дана закључења главне расправе. (2) Прије закључења расправе комисија утврђује датум када ће одлуке бити стављене на располагање у просторијама Савјета и о томе обавјештава странке. Даном стављања на располагање одлуке у просторијама Савјета сматра се да је извршено достављање одлуке странкама. (3) Одлуком се утврђује да ли је судија или тужилац одговоран за дисциплински прекршај и ако јесте, која му се мјера изриче. Таква одлука укључује: а) опис предмета и имена странака; б) списак утврђених или одбачених дисциплинских прекршаја; ц) преглед изведених доказа, утврђених чињеница и правних закључака; д) образложење изречене мјере. (4) Након закључења главне расправе, а најкасније у року од три дана, комисија доноси одпуку, о чему се саставља посебан записник који потписују сви чланови комисије. Издвојено мишљење члана комисије констатоваће се у записнику. (5) Писмено израђену одпуку потписује предсједник комисије. (6) Члан комисије који се не слаже са одлуком припрема издвојено мишљење, које чини саставни дио записника о савјетовању и гласању. (7) По службеној дужности или на захтјев једне од странака, комисија може у одлуци исправити штампарске грешке, грешке у рачунању или очигледне грешке. (8) Изузетно, одлуке се могу доставити на начин предвиђен одредбама Закона о парничном поступку које регулишу доставу. Члан 95. (Изјава о признању прекршаја) (1) У свакој фази дисциплинског поступка, судија или тужилац против којег се води дисциплински поступак може признати да је учинио један или више прекршаја или све прекршаје за које се терети. У случају признања, неће се изводити други докази. (2) Комисија на основу признања доноси одлуку, а признање се може узети у обзир као олакшавајућа околност при одређивању дисциплинске мјере. Члан 96. (Подношење и одпучивање о споразуму о заједничкој сагласности о утврђивању дисциплинске одговорности) (1) Споразум се може поднијети Савјету уз дисциплинску тужбу или након подношења дисциплинске тужбе од стране Канцеларије дисциплинског тужиоца.

Странке се могу споразумјети који ће дисциплински прекршај или прекршаје судија или тужилац признати или се могу споразумјети да се умјесто дисциплинских прекршаја наведених у тужби утврђује дисциплинска одговорност за други или друге дисциплинске прекршаје. (3) Уколико се споразум доставља уз дисциплинску тужбу, предсједник именује Комисију за разматрање споразума. (4) Уколико се споразум доставља након подношења дисциплинске тужбе и након што је формирана Првостепена дисциплинска комисија, иста комисија ће у наставку поступка поступати и као Комисија за разматрање споразума. (5) У случају да комисија из става (3) овог члана донесе одлуку којом одбија предложени споразум, иста комисија ће у наставку поступка поступати као Првостепена комисија. (6) Комисија о споразуму одлучује на сједници. Изузетно, комисија може да одржи расправу када оцијени да је то неопходно. (7) Када комисија о споразуму одлучује на сједници, одлука ће се донијети у року од осам дана од дана формирања комисије из става (3) овог члана, односно у року од осам дана од дана достављања споразума Савјету у случају из става (4) овог члана. (8) Када комисија одржава расправу, иста ће се одржати у року од 15 дана од дана формирања комисије из става (3) овог члана, односно у року од осам дана од дана достављања споразума Савјету у случају из става (4) овог члана. Након закључења расправе, а најкасније у року од три дана, комисија доноси одлуку о споразуму. (9) Писмено израђену одлуку о прихватању или одбијању споразума потписује предсједник комисије. Члан 97. (Прихватање или одбијање споразума о заједничкој сагласности о утврђивању дисциплинске одговорности) (1) Уколико комисија из члана 96. овог пословника прихвати споразум, о томе се доноси посебна одлука. (2) Уколико се члан комисије не слаже са одлуком, припрема издвојено мишљење, које чини саставни дио записника о савјетовању и гласању. (3) Након доношења одлуке о прихватању споразума странке немају право жалбе. (4) Уколико комисија из члана 96. овог пословника одбије споразум, у одлуци ће се навести разлози одбијања споразума. Одбијање споразума од стране комисије не спречава странке да поново закључе споразум. (5) У случају одбијања споразума, Канцеларија дисциплинског тужиоца у року од 90 дана од дана одбијања споразума, може поднијети приједлог за наставак дисциплинског поступка или покренути нови дисциплински поступак. У супротном, сматраће се да је Канцеларија дисциплинског тужиоца по протеку овог рока повукла дисциплинску тужбу према одредбама члана 84. став (3) овог пословника. (6) Приједлог из става (5) Канцеларија дисциплинског тужиоца може да поднесе и у споразуму. (7) Након што је од стране Канцеларије дисциплинског тужиоца поднесен приједлог о наставку поступка из ст. (5) или (6), комисија ће наставити поступак.

Број 55 - Страна 32 Одјељак Д. Жалба

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Члан 98. (Право на жалбу) (1) Странке могу да изјаве жалбу на одлуку Првостепене дисциплинске комисије у року од осам дана од дана када је одлука стављена на располагање странкама у просторијама Савјета. (2) Жалба се изјављује Првостепеној дисциплинској комисији у писаној форми у довољном броју примјерака за комисију и супротну странку и садржи: а) назнаку одпуке против које се изјављује жалба; б) изјаву да се одлука побија у цјелини или у одређеном дијелу; ц) основе и разлоге жалбе; д) потпис лица које улаже жапбу; е) адресу и телефонски број на које ће комисија контактирати странку или достављати сва писмена, укључујући и информацију о стављању одлуке на располагање у просторијама Савјета. (3) Одлука се може побијати: а) због повреде правила поступка која је могла имати утицај на доношење законите и правилне одлуке; б) због погрешног или непотпуно утврђеног чињеничног стања; ц) због погрешне примјене материјалног права; д) због одлуке о изреченој дисциплинској мјери. (4) У жалби се не могу износити нове чињенице и предлагати нови докази, осим ако жалилац докаже да их без своје кривице није могао изнијети, односно предложити до закључења главне расправе. Члан 99. (Поступање Првостепене дисциплинске комисије по жалби) (1) Првостепена дисциплинска комисија одбациће рјешењем неблаговремену, непотпуну или недопуштену жалбу. (2) Првостепена дисциплинска комисија ће доставити примјерак благовремене, потпуне и допуштене жалбе са прилозима супротној странци у поступку у року од три дана од дана пријема жалбе. Супротна странка може у року од осам дана од дана пријема жалбе доставити одговор на жалбу. Неблаговремени одговори неће се узимати у разматрање. (3) Након пријема одговора на жалбу или након протека рока за достављање одговора на жалбу, Првостепена комисија ће жалбу и одговор на жалбу, ако је поднесен, са свим списима доставити Другостепеној дисциплинској комисији у року од осам дана. Члан 100. (Другостепена дисциплинска комисија) Другостепена дисциплинска комисија сходно примјењује правила и поступке утврђене овим пословником за првостепени дисциплински поступак. Члан 101. (Одлуке Другостепене дисциплинске комисије) Другостепена дисциплинска комисија доноси одлуке на сједници или на основу одржане расправе у складу са Законом о парничном поступку. Члан 102. (Поступање Другостепене дисциплинске комисије по жалби) (1) Ако Другостепена дисциплинска комисија утврди да је расправа из члана 101. овог пословника неопходна,

заказаће расправу у року од 15 дана од дана пријема списа по жалби од Првостепене комисије. (2) Ако Другостепена дисциплинска комисија одпучује на сједници, комисија ће заказати сједницу, у правилу, у року од 15 дана од дана пријема списа по жалби од Првостепене комисије. (3) Након одржане сједнице из члана 101. овог пословника или закључења главне расправе, а најкасније у року од три дана, комисија доноси одлуку, о чему се саставља посебан записник који потписују сви чланови комисије. Издвојено мишљење члана комисије констатоваће се у записнику. (4) Писмено израђену одлуку потписује предсједник комисије. (5) Члан комисије који се не слаже са одлуком припрема издвојено мишљење, које чини саставни дио записника о савјетовању и гласању. (6) По службеној дужности или на захтјев једне од странака. комисија може у одлуци исправити штампарске грешке, грешке у рачунању или очигледне грешке. (7) Одлуке Другостепене дисциплинске комисије стављају се на располагање странкама у просторијама Савјета у року од 15 дана од дана доношења. Даном стављања на располагање одлуке у просторијама Савјета сматра се да је извршено достављање одлуке странкама. (8) Изузетно, одлуке се могу доставити на начин предвиђен одредбама Закона о парничном поступку које регулишу доставу. Члан 103. (Жалбе на одлуке Другостепене дисциплинске комисије) (1) На одлуку Другостепене дисциплинске комисије може се уложити жалба Савјету као цјелини у писаној форми у року од осам дана од дана достављања. (2) Одлука Другостепене дисциплинске комисије може се побијати само због изречене дисциплинске мјере. (3) Предсједник одређује за извјестиоца члана Савјета који није учествовао у одлучивању у истом предмету и који прије расправљања и гласања излаже предмет Савјету. Додатне информације о предмету може изложити и надлежно одјељење Секретаријата. (4) Савјет о жалби одлучује на сједници. (5) Одлука Савјета је коначна. Члан 104. (Одлуке Савјета по жалби) Одлучујући о жалби, Савјет може: а) да одбаци жалбу као неблаговремену, непотпуну или недопуштену; б) да одбије жалбу као неосновану ако утврди да не постоје разлози због којих је жалба изјављена и да тако потврди одлуку Другостепене дисциплинске комисије; ц) да прихвати жалбу и преиначи одлуку Другостепене дисциплинске комисије у погледу изречене дисциплинске мјере. Члан 105. (Дисциплинске мјере) (1) Дисциплинске мјере из члана 58. став (1) тач. б), ц), д) и е) Закона објављују се на интернетској страници Савјета у складу са правилима која утврди Савјет. (2) Дисциплинска мјера из члана 58. став (1) тачка ф) Закона објављује се на интернетској страници Савјета и у "Службеном гласнику БиХ".

Понедјељак, 15. 7. 2013. (3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (3)

Број 55 - Страна 33

Дужину трајања посебних дисциплинских мјера из члана 58. став (2) Закона утврђује дисциплинска комисија у сваком појединачном случају. (4) Коначна одлука о дисциплинској мјери или дисциплинским мјерама из члана 58. став (1), тач. б), ц), д), е) и ф) и става (2) Закона доставља се предсједнику суда у којем судија/стручни сарадник обавља дужност, односно главном тужиоцу тужилаштва у којем тужилац обавља дужност. Члан 106. (Издаци, трошкови и накнаде) (1) Свака странка сноси своје трошкове, укључујући и трошкове свједока и вјештака које је предложила. (2) Ако се дисциплински поступак оконча одлуком којом се утврди да дисциплински прекршај није доказан, на захтјев судије или тужиоца против којег је вођен дисциплински поступак, Савјет ће надокнадити оправдане трошкове поступка. (3) Првостепена дисциплинска комисија доноси одлуку из става (2) овог члана у писаној форми. Против ове одлуке допуштена је жалба Другостепеној дисциплинској комисији у року од осам дана од дана достављања одлуке. Одјељак Е. Удаљење судије или тужиоца од вршења дужности Члан 107. (Покретање поступка привременог удаљења од вршења дужности) (1) Захтјев за привремено удаљење од вршења дужности у складу са Законом подноси се Првостепеној дисциплинској комисији у писаној форми. (2) Захтјев за удаљење може се поднијети заједно са дисциплинском тужбом или појединачно уколико га подноси Канцеларија дисциплинског тужиоца у складу са чланом 78. став (1) Закона. (3) Захтјев за удаљење треба да садржи: а) име и презиме, функцију коју обавља у правосуђу, титулу и адресу, број телефона, емаил адресу и друге личне податке судије или тужиоца против којег је покренут дисциплински поступак, као и податке за његовог пуномоћника. уколико су доступни; б) чињенице због којих се захтијева удаљење од вршења дужности; ц) законски основ за привремено удаљење; д) приједлог свједока, вјештака, исправа и других доказа који треба да се изведу на расправи, односно на основу којих Првостепена комисија треба да одлучи о захтјеву за удаљење без расправе. Члан 108. (Поступак доношења одлуке о привременом удаљењу) (1) У стварима које се односе на привремено удаљење од вршења дужности, Савјет/Дисциплинска комисија сходно примјењује правила која се примјењују на дисциплински поступак, осим ако није другачије регулисано овим чланом. (2) У стварима које се односе на привремено удаљење од вршења дужности судије или тужиоца, Савјет/ Дисциплинска комисија поступа хитно. Дисциплинска комисија је дужна да о захтјеву за привремено удаљење од вршења дужности одлучи без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема захтјева.

Првостепена дисциплинска комисија о захтјеву за привремено удаљење од вршења дужности судије или тужиоца, из разлога предвиђених у члану 77. тач. а), б) и д) Закона, одлучује на основу чињеница и понуђених доказа из захтјева за привремено удаљење. Дисциплинска комисија може да од подносиоца захтјева за привремено удаљење затражи додатне информације. (4) У случајевима из претходног става, Првостепена дисциплинска комисија може одлучити да затражи изјашњење од судије/тужиоца чије се привремено удаљење тражи уколико сматра да би то могло да буде од значаја за одлучивање. Изјашњење се доставља најкасније у року од 24 часа. (5) Приликом достављања одлуке о привременом удаљењу од вршења дужности судији или тужиоцу чије се удаљење од дужности тражи, Првостепена дисциплинска комисија је дужна да достави и захтјев којим се тражи удаљење од вршења дужности судије или тужиоца уколико је одлуку о привременом удаљењу од вршења дужности судије или тужиоца донијела без достављања на одговор захтјева којим се тражи удаљење од вршења дужности судије или тужиоца. (6) Против одлуке о привременом удаљењу од вршења дужности судија или тужилац има право да поднесе жалбу у року од три дана од дана достављања. (7) Жалба се доставља подносиоцу захтјева за удаљење, који може да у року од 24 часа од дана пријема жалбе Првостепеној дисциплинској комисији поднесе одговор на жалбу. (8) Првостепена дисциплинска комисија у року од три дана од дана запримања одговора на жалбу, односно од дана истека рока за подношење одговора на жалбу, доставља жалбу и одговор на жапбу ако је поднесен, са свим списима, Другостепеној дисциплинској комисији. (9) Другостепена дисциплинска комисија је дужна да одлучи по жалби у року од три дана рачунајући од дана пријема списа од стране Првостепене дисциплинске комисије. Одлука Другостепене дисциплинске комисије у поступку који се води о захтјеву за привремено удаљење од вршења дужности судије или тужиоца је коначна. Члан 109. (Право на пуномоћника током поступка привременог удаљења) Судија или тужилац против којег је покренут поступак привременог удаљења од вршења дужности има право да буде заступан од стране пуномоћника по његовом избору. Члан 110. (Привремено удаљење због неспособности за вршење дужности) (1) У случајевима неспособности судије или тужиоца из члана 75. став (1) Закона, Канцеларија дисциплинског тужиоца изнијеће предмет за привремено удаљење од вршења дужности Савјету које доноси одлуку. (2) Уколико удаљење траје шест мјесеци, након истека тога рока Првостепена дисциплинска комисија по службеној дужности поново разматра сваки појединачни случај и ако утврди да неспособност и даље постоји, продужиће удаљење од вршења дужности.

Број 55 - Страна 34

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Члан 111. (Удаљење због истраге у кривичном поступку и након подизања оптужнице) (1) У случајевима привременог удаљења судије или тужиоца од вршења дужности због основа предвиђених у члану 77. став (1) тач. а) и б) Закона, удаљење може да траје до окончања истраге, односно кривичног поступка по тим основама. (2) По престанку основа предвиђених у члану 77. став (1) тач. а) и б) Закона, привремено удаљење од вршења дужности може да буде продужено због других основа предвиђених у члану 77. Закона. (3) Захтјев за продужење удаљења од вршења дужности у складу са Законом подноси се Савјету у писаној форми. (4) На садржај захтјева за продужење удаљења примјењује се члан 107. став (3) овог пословника. Одјељак Ф. Извршење дисциплинских мјера Члан 112. (Вријеме извршења дисциплинских мјера) (1) Изречена дисциплинска мјера се извршава када постане коначна. (2) Савјет уноси податке о изреченим дисциплинским мјерама у персонални досије судије, тужиоца или стручног сарадника. (3) У случају када дисциплински тужилац повуче тужбу или када комисија одбије тужбу, биљешка о тужби неће бити унесена у персонални досије судије или тужиоца. Члан 113. (Извршење дисциплинских мјера) (1) Дисциплинска мјера писмене опомене. која се не објављује јавно, извршава се уручењем туженом одлуке која садржи изречену мјеру. (2) Дисциплинска мјера јавне опомене извршава се објављивањем одлуке о изреченој мјери на општој сједници суда, односно колегију тужилаштва. (3) Дисциплинску мјеру смањења плате извршава предсједник суда, односно главни тужилац суда или тужилаштва у којем тужени обавља правосудну функцију, путем надлежне службе, а по извршењу мјере писаним путем обавјештава Савјет у року од 15 дана. (4) Дисциплинска мјера привременог или трајног упућивања у други суд или тужилаштво извршава се ступањем на дужност у другом суду или тужилаштву. (5) Дисциплинска мјера премјештаја с мјеста предсједника суда на мјесто судије, односно са мјеста главног тужиоца на мјесто тужиоца, извршава се ступањем на дужност судије, односно тужиоца. (6) На темељу одлуке којом се изриче дисциплинска мјера из ст. (4) и (5) овог члана. Савјет доноси посебну одлуку. (7) Дисциплинска мјера разрјешења од дужности извршава се уручивањем туженом одлуке која садржи мјеру разрјешења од дужности. ПОГЛАВЉЕ V - НЕСПОЈИВОСТ ДУЖНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА И ИМУНИТЕТ Члан 114. (Извјештавање Савјета о активностима и стварима финансијске природе) Извјештаји из члана 86. Закона подносе се до 31. марта текуће године за претходну годину.

Члан 115. (Поступак за утврђивање активности које су неспојиве са дужностима судије и тужиоца) (1) У складу са чланом 84. Закона предсједник суда или главни тужилац у писаној форми доставља Савјету захтјев за утврђивање активности које су неспојиве са дужностима судије и тужиоца. (2) У захтјеву се наводи: а) име и презиме предсједника суда или главног тужиоца; б) име и презиме судије, односно тужиоца на којег се захтјев односи; ц) подаци и докази о активности за коју се сматра да је неспојива са дужностима судије, односно тужиоца; д) образложење због чега подносилац захтјева сматра да се ради о активности која је неспојива са дужностима судије, односно тужиоца. (3) Захтјев претходно разматра стална комисија Савјета надлежна за питања неспојивости, која Савјету подноси приједлог за одлучивање по захтјеву. (4) Одлука Савјета доставља се подносиоцу захтјева, судији или тужиоцу на којег се одлука односи, као и Канцеларији дисциплинског тужиоца уколико се ради о активности неспојивој са дужностима судије и тужиоца. Члан 116. (Поступак за оспоравање и укидање имунитета судија и тужилаца) (1) Захтјев за укидање имунитета судије или тужиоца подноси се Савјету у писаној форми. (2) У захтјеву се наводи: а) име и презиме лица које подноси захтјев; б) име и презиме и мјесто рада судије или тужиоца који се позива на имунитет; ц) ознака предмета и мјесто гдје је запримљен предмет у којем се судија или тужилац позива на имунитет; д) чињенице и прописи на којима се предмет заснива; е) образложење зашто радња судије/тужиоца спада у оквир његових службених дужности као и зашто подносилац захтјева сматра да имунитет треба да буде укинут уз прилагање свих попратних информација или докумената. (3) Након што прими захтјев, копију захтјева заједно са попратном документацијом, Савјет одмах доставља судији или тужиоцу на којег се захтјев односи и који може у року од 15 дана од пријема захтјева поднијети писмени одговор Савјету. (4) Након пријема одговора или након истека рока за подношење одговора из става (3) овог члана, Савјет одлучује о захтјеву. Ако је неопходна додатна истрага, предсједник Савјета одређује једног члана Савјета за извјестиоца, који подноси извјештај Савјету. (5) Одлуку о укидању имунитета или одбијању захтјева за укидање имунитета Савјет доноси на сједници. ПОГЛАВЉЕ VI - ПРЕСТАНАК МАНДАТА Члан 117. (Престанак мандата судија и тужилаца) (1) Савјет доноси одлуку о престанку мандата у складу са чланом 88. Закона, која садржи: а) име, презиме и позицију судије или тужиоца чији мандат престаје;

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 35

б) датум престанка мандата; ц) разлог престанка мандата. (2) Одлуку о престанку мандата из разлога наведених у члану 88. став (1) тачка ф) Закона, Савјет доноси на основу правноснажне одлуке надпежног органа о трајном губитку радне способности, односно способности за вршење дужности судије или тужиоца. Члан 118. (Разлози за престанак статуса стручног сарадника) Статус стручног сарадника престаје: а) истеком мандата, уколико је Законом прописан ограничен мандат; б) у случају подношења оставке; ц) у случају именовања на позицију судије, односно тужиоца; д) због трајног губитка радне способности; е) у случају његовог разрјешења од стране Савјета као резултат дисциплинског поступка; ф) одласком у пензију. Члан 119. (Објава одлуке о престанку мандата) Одлука о престанку мандата доставља се судији или тужиоцу на којег се односи, предсједнику суда или главном тужиоцу и објављује се у одговарајућем службеном гласилу. Савјет такође обавјештава надлежно министарство правде. ПОГЛАВЉЕ VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 120. (Престанак важења) (1) Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 44/09, 28/10 и 58/10, 29/06, 98/06, 2/07, 20/08) осим поглавља VIII и IX, која престају да важе 01.12.2013. године. (2) Даном почетка примјене поглавља II и III овог пословника престаје да важи Правилник о поступку избора и именовања кандидата на правосудне позиције у Босни и Херцеговини од 13.05.2009. године, 23.09.2009. године и 13.10.2010. године. (3) Даном ступања на снагу овог пословника престају да важе Правила о вођењу сједница Високог судског и тужилачког савјета БиХ, број 08-02-1306/2011, од 05.04.2011. године. Члан 121. (Ступање на снагу) (1) Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". (2) Поглавље II и III овог пословника примјењиваће се од 1. 12. 2013. године. Број 08-02-2700/2013 19. јуна 2013. године Сарајево Предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ Милорад Новковић, с. р.

Na osnovu člana 16. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 19. juna 2013. godine, usvojilo je

VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (Predmet Poslovnika) Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se organizacija i način rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće). Član 2. (Obim primjene) Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na sudije i tužioce shodno će se primjenjivati i na predsjednike sudova, glavne tužioce, zamjenike glavnih tužilaca i stručne saradnike koje imenuje Vijeće, ukoliko ovim poslovnikom nije drugačije propisano. POGLAVLJE I - ORGANIZACIJA I NAČIN RADA VIJEĆA Odjeljak A. Organizacija i članovi Vijeća Član 3. (Organizacija Vijeća) (1) Vijeće čini 15 članova. Vijeće predstavlja predsjednik Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik). (2) Predsjednik i dva potpredsjednika Vijeća, te član Vijeća koji radi u Vijeću po osnovu punovremenog radnog angažmana čine Predsjedništvo Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo). (3) Sekretarijat Vijeća (u daljnjem tekstu: Sekretarijat) obavlja stručne, finansijske i administrativne poslove Vijeća. (4) Ured disciplinskog tužioca vrši dužnost tužioca u vezi sa navodima koji se tiču povreda dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija. Član 4. (Izbor članova Vijeća) (1) Postupak izbora članova Vijeća regulira se posebnim pravilnikom koji usvaja Vijeće. (2) Mandat člana Vijeća počinje narednog dana od dana isteka mandata člana Vijeća umjesto kojeg je imenovan odnosno od dana dostavljanja obavijesti Vijeća o njegovom izboru. (3) Član Vijeća potpisuje izjavu o nacionalnoj pripadnosti. (4) Član Vijeća potpisuje Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, koja glasi: "Dolje potpisani (ime i prezime člana), kao član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i u skladu sa članom 10. stav (2) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, svečano izjavljujem da ne obavljam funkciju ili bilo kakvu dužnost u političkoj partiji, kao ni u fondacijama ili udruženjima povezanim s političkim partijama. Također, izjavljujem da sam svjestan zakonske obaveze da se suzdržavam od sudjelovanja u aktivnostima političkih partija dok budem obavljao funkciju člana Vijeća". Član 5. (Privremeno udaljenje od vršenja dužnosti člana Vijeća) (1) Odluku o privremenom udaljenju donosi predsjednik najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za okolnosti iz člana 7. stav (1) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). (2) Odluku o privremenom udaljenju predsjednika donosi jedan od potpredsjednika najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za okolnosti iz člana 7. stav (1) Zakona.

POSLOVNIK

Број 55 - Страна 36

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

(1) (2)

(3)

ako:

Član 6. (Prava i dužnosti članova Vijeća) Članovi Vijeća za vrijeme trajanja mandata imaju prava iz člana 9. Zakona. Član Vijeća ostvaruje pravo na naknadu putnih troškova nastalih u okviru obavljanja dužnosti člana Vijeća izvan njegovog mjesta rada odnosno izvan sjedišta poslodavca, u iznosu i na način utvrđen pozitivnim propisima za putne troškove sudija, tužilaca i određenih kategorija stručnog osoblja u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Članovi Vijeća imaju dužnost: a) redovno prisustvovati sjednicama Vijeća osim u slučaju opravdanog izostanka; b) blagovremeno obavijestiti predsjednika Vijeća ili nadležni odjel Sekretarijata o nemogućnosti prisustvovanja sjednici; c) učestvovati u radu podvijeća, komisija za obavljanje razgovora, disciplinskih komisija, stalnih komisija, radnih grupa i obavljati druge zadatke koje im dodijeli Vijeće; d) ne otkrivati informacije koje se odnose na proces donošenja odluka Vijeća. Član 7. (Razlozi za izuzeće člana Vijeća) Član Vijeća ne može učestvovati u aktivnostima Vijeća se radi o pitanju koje se tiče njega samog, krvnih srodnika u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili bračnog odnosno vanbračnog druga ili srodnika po tazbini odnosno srodnika vanbračnog druga, do drugog stepena, bez obzira na to da li su brak odnosno vanbračna zajednica prestali ili ne; b) postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. Član 8. (Zahtjev za izuzeće člana Vijeća) Izuzeće člana Vijeća može tražiti osoba koja za to ima opravdani interes. Zahtjev za izuzeće člana Vijeća podnosi se odmah po saznanju za postojanje razloga za izuzeće, a najkasnije do donošenja odluke Vijeća po pitanju za koje se izuzeće traži. Izuzeće se može tražiti samo poimenično za određenog člana Vijeća. Osoba koja traži izuzeće dužna je u zahtjevu navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuzeće člana Vijeća. U zahtjevu se ne mogu ponovo navoditi razlozi koji su isticani u zahtjevu za izuzeće koji je ranije odbijen. Član 9. (Postupak za izuzeće člana Vijeća) Čim sazna da postoji neki od razloga za izuzeće iz člana 7. ovog poslovnika ili kada je podnesen zahtjev za njegovo izuzeće, član Vijeća dužan je prekinuti aktivnosti u postupku u kojem je zahtjev podnesen i odmah o tome obavijestiti predsjednika Vijeća. Ako se radi o izuzeću predsjednika, dok se ne donese odluka o podnesenom zahtjevu, njega će mijenjati jedan od potpredsjednika Vijeća. Vijeće odnosno nadležna tijela Vijeća zastat će s postupkom do donošenja odluke o izuzeću. a)

(1) (2)

(3) (4)

(1)

(2) (3)

Član 10. (Odlučivanje o zahtjevu za izuzeće člana Vijeća) (1) O zahtjevu za izuzeće člana Vijeća odlučuje predsjednik. (2) Ako se traži izuzeće predsjednika Vijeća, odluku o izuzeću donosi Vijeće. (3) Prije donošenja odluke o izuzeću tražit će se izjava od člana Vijeća čije se izuzeće traži, a prema potrebi obavit će se i druge potrebne radnje. (4) Protiv odluke kojom se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dopuštena. Odjeljak B. Sjednice Vijeća Član 11. (Mjesto i plan održavanja sjednica Vijeća) (1) Sjednice Vijeća se, u pravilu, održavaju u sjedištu Vijeća. (2) U toku godine najmanje tri sjednice Vijeća održat će se, u pravilu, izvan sjedišta Vijeća. (3) Svake godine u decembru Vijeće usvaja godišnji raspored održavanja redovnih sjednica Vijeća za narednu godinu. Sjednice se, u pravilu, održavaju svake treće sedmice u mjesecu i mogu trajati duže od jednog radnog dana. Član 12. (Sazivanje sjednica Vijeća, utvrđivanje i dostavljanje prijedloga dnevnog reda) (1) Predsjednik saziva sjednice Vijeća na osnovu rasporeda održavanja sjednica iz člana 11. stav (3) ovog poslovnika. (2) Predsjednik može sazvati vanrednu sjednicu Vijeća u slučaju hitnih pitanja ili na zahtjev najmanje pet članova Vijeća. (3) Predsjednik priprema prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća. (4) Svaki član Vijeća, glavni disciplinski tužilac, direktor i zamjenik direktora Sekretarijata mogu predložiti predsjedniku da se određeno pitanje uvrsti u dnevni red sjednice. (5) Utvrđeni prijedlog dnevnog reda nadležni odjel Sekretarijata dostavlja, u pravilu, elektronskim putem članovima Vijeća najmanje pet dana prije redovne sjednice. (6) Zamjenik direktora vodi računa, ako je to moguće, da se materijali za sjednicu dostave elektronskim putem članovima Vijeća najmanje dva dana prije sjednice. Na dan sjednice Vijeća, dnevni red i svi materijali u elektronskoj formi su na raspolaganju članovima Vijeća. (7) Izuzetno, materijal za sjednicu Vijeća može se dostaviti neposredno prije održavanja sjednice ili na samoj sjednici Vijeća ako se radi o pitanju o kojem treba hitno odlučiti. Član 13. (Javnost rada) (1) Sjednice Vijeća u pravilu su otvorene za javnost izuzev procesa vijećanja i glasanja. (2) Pristup sjednicama ostvaruje se u sjedištu Vijeća u posebnoj prostoriji putem videolinka, uz obaveznu najavu dolaska najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice. (3) Prostorije iz stava (2) ovog člana u kojima se prate javne sjednice mogu se snimati nadzornim kamerama. (4) Najmanje jedna osoba iz Sekretarijata bit će prisutna u prostoriji koja je namijenjena za praćenje sjednica. (5) Vijeće može određene tačke dnevnog reda proglasiti zatvorenim za javnost. (6) Radni materijali za sjednice Vijeća nisu dostupni javnosti. (7) Snimanje na javnim sjednicama Vijeća dopušteno je samo na osnovu posebne odluke Vijeća. (8) Javnost rada iz ovog člana osigurat će se nakon ispunjenja tehničkih pretpostavki.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 37

Član 14. (Otvaranje sjednice Vijeća i usvajanje dnevnog reda) (1) Predsjednik ili u slučaju njegovog odsustva jedan od potpredsjednika otvara sjednicu Vijeća konstatirajući vrijeme početka sjednice i utvrđuje prisustvuje li sjednici potreban broj članova Vijeća za odlučivanje (kvorum), nakon čega se pristupa usvajanju dnevnog reda sjednice Vijeća. (2) Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se na osnovu ranije dostavljenog prijedloga dnevnog reda iz člana 12. ovog poslovnika, kao i na osnovu naknadno predloženih izmjena ili dopuna. Član 15. (Rasprava/diskusija na sjednici Vijeća) (1) Diskusija i odlučivanje na sjednici Vijeća odvija se po tačkama usvojenog dnevnog reda. (2) O svakoj tački dnevnog reda predsjednik otvara raspravu, te daje riječ uvažavajući redoslijed javljanja. (3) U toku diskusije članovi Vijeća i ostali učesnici na sjednici postupaju sa međusobnim uvažavanjem te se uključuju u raspravu nakon što im predsjednik da riječ. (4) Učesnici u raspravi dužni su u svom izlaganju biti jasni i sažeti te su dužni raspravu vezati za predmet odnosno tačku dnevnog reda. (5) Član Vijeća može dobiti riječ najviše dva puta u toku diskusije o jednoj tački dnevnog reda. Član Vijeća koji se u okviru jedne tačke prvi put javlja za riječ ima prednost u odnosu na članove Vijeća koji su već učestvovali u diskusiji. (6) Učešće u raspravi vremenski je ograničeno i u pravilu ne može trajati duže od pet minuta po javljanju. (7) Predsjednik Vijeća može dozvoliti odstupanja od pravila utvrđenih ovim članom u mjeri u kojoj ocijeni da je to potrebno za sveobuhvatno razmatranje pojedinih pitanja. (8) Po okončanju diskusije za pojedinu tačku dnevnog reda predsjednik Vijeća će zaključiti raspravu i precizno formulirati zaključke odnosno odluku o kojoj se glasa. (9) U toku sjednice zabranjeno je korištenje mobilnih telefona u prostoriji u kojoj se sjednica održava. Odjeljak C. Odluke i zapisnici Vijeća, stalne komisije Vijeća Član 16. (Odluke Vijeća) (1) Vijeće odlučuje na sjednici Vijeća u skladu sa članom 14. Zakona. (2) Izuzetno, u hitnim slučajevima, Vijeće može donijeti odluku i bez održavanja sjednice, glasanjem putem elektronske pošte ili telefonskim putem, o čemu odluku donosi predsjednik. O održanom glasanju sačinjava se službena zabilješka. (3) Vijeće odlučuje u formi: a) odluka b) zaključaka c) mišljenja i d) uputstava (4) Predsjednik potpisuje akte koje donosi i usvaja Vijeće, u pravilu, u roku od pet radnih dana nakon sjednice. (5) Sekretarijat vodi arhivu akata koje donosi i usvaja Vijeće u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. (6) Sekretarijat uspostavlja i održava elektronsku bazu podataka za potrebe održavanja sjednica Vijeća, u kojoj se pohranjuju materijali za svaku sjednicu kao i finalne verzije akata koje je donijelo i usvojilo Vijeće.

Član 17. (Zapisnici i tonski zapisi sa sjednica Vijeća) (1) Zapisnike na sjednicama Vijeća vodi nadležni odjel Sekretarijata. Zapisnik sadrži sažetak diskusija i rezultate glasanja, kao i sve odluke, zaključke ili mišljenja koje je Vijeće usvojilo. Svaki član Vijeća u toku izlaganja može tražiti da se njegova izjava u cjelini ili djelimično citira u zapisniku. (2) Zapisnik se nakon sjednice Vijeća elektronskim putem dostavlja članovima Vijeća, te se razmatra i usvaja na narednoj sjednici Vijeća. Pravila koja se odnose na dostavu materijala za sjednicu Vijeća primjenjuju se i na dostavu zapisnika. (3) Zapisnik sa sjednice Vijeća nije dostupan javnosti. Vijeće može odlučiti da zapisnik ili njegov dio budu dostupni javnosti. (4) Sjednice Vijeća se snimaju, a tonski zapisi se čuvaju u Sekretarijatu i nisu dostupni javnosti. (5) Pristup tonskim zapisima ima zamjenik direktora Sekretarijata, te šef i uposlenici Odjela za pravna pitanja koji prisustvuju sjednicama Vijeća. (6) Pravo preslušavanja tonskog zapisa u cjelini ili u relevantnom dijelu ima svaki član Vijeća, direktor Sekretarijata, šef Kabineta i kada je to potrebno radi izvršenja odluke ili zaključka Vijeća, uposlenik koji je prisustvovao sjednici u cjelini ili u toku rasprave po pojedinim tačkama dnevnog reda. (7) Vođenje, čuvanje i pristupanje zapisnicima i tonskim zapisima sa sjednica Vijeća detaljnije se regulira posebnim pravilnikom. Član 18. (Stalne komisije Vijeća) (1) U skladu sa članom 12. Zakona, Vijeće može formirati stalne komisije Vijeća koje će se baviti pitanjima od posebnog interesa za pravosuđe. (2) Odlukom o formiranju stalnih komisija koju donosi Vijeće definira se djelokrug njihovog rada te reguliraju ostala pitanja koja su od važnosti za rad stalnih komisija. (3) Vijeće donosi odluku kojom imenuje članove stalnih komisija iz stava (2) ovog člana na mandat od dvije godine, koji se može produžiti. Vijeće može, u skladu sa članom 13. Zakona, imenovati i stručnjake koji nisu članovi Vijeća da kao savjetnici učestvuju u radu stalnih komisija. (4) Vijeće može, radi efikasnijeg izvršavanja određenih zadataka, formirati i druga radna tijela. Odjeljak D. Godišnji izvještaj, strateški plan i interni akti Vijeća Član 19. (Godišnji izvještaj Vijeća) (1) Vijeće odlučuje o strukturi godišnjeg izvještaja. (2) U skladu sa utvrđenom strukturom, Sekretarijat priprema nacrt godišnjeg izvještaja Vijeća, koji dostavlja Predsjedništvu najkasnije do 15. marta. (3) Vijeće, na prijedlog Predsjedništva, razmatra i usvaja godišnji izvještaj, u pravilu, do 15. aprila. (4) Godišnji izvještaj se dostavlja institucijama iz člana 20. stav (3) Zakona i objavljuje na internet stranici Vijeća. Član 20. (Strateški plan i godišnji plan rada Vijeća) (1) Vijeće usvaja strateški plan Vijeća kao i godišnji plan rada. (2) Nacrt godišnjeg plana rada za narednu godinu usvaja se u augustu tekuće godine.

Број 55 - Страна 38 (3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Strateški plan iz stava (1) ovog člana dostavlja se svim pravosudnim institucijama i institucijama navedenim u članu 20. stav (3) Zakona, kao i međunarodnim partnerima i donatorima te se objavljuje na internet stranici Vijeća. (4) Vijeće usvaja plan implementacije strateškog plana, kojim se, između ostalog, definiraju konkretne aktivnosti na provedbi strateškog plana i rokovi za njihovo izvršenje, kao i organizacione jedinice zadužene za svaki strateški cilj. (5) Sekretarijat podnosi Vijeću polugodišnji izvještaj o provedbi strateškog plana Vijeća i godišnji izvještaj o provedbi godišnjeg plana rada Vijeća. Član 21. (Interni akti Vijeća) U skladu sa članom 16. Zakona, Vijeće usvaja interne propise potrebne za efikasan i djelotvoran rad Vijeća. Odjeljak E. Predsjednik i potpredsjednici Vijeća i Predsjedništvo Vijeća Član 22. (Predsjednik Vijeća) (1) Predsjednik zastupa i predstavlja Vijeće prema trećim osobama kako je utvrđeno u članu 11. stav (5) Zakona. (2) Predsjednik Vijeća ima sljedeće dužnosti i ovlaštenja: a) nadzirati cjelokupni rad Vijeća; b) sazivati sjednice Vijeća, utvrđivati prijedlog dnevnog reda za sjednice i predsjedavati sjednicama Vijeća; c) sazivati sastanke Predsjedništva, pripremati dnevni red i predsjedavati sastancima; d) održavati i voditi aktivan dijalog sa predstavnicima pravosuđa i drugim partnerima Vijeća u pravosuđu i izvan njega; e) ovlastiti advokata da zastupa Vijeće u postupcima pred sudovima ili drugim tijelima, ukoliko Zakonom nije propisano obavezno zastupanje Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine; f) odobravati plan godišnjih odmora i potpisivati zahtjeve za odsustvo za potpredsjednike Vijeća i članove Vijeća koji su u punovremenom radnom angažmanu, direktora, zamjenika direktora, glavnog disciplinskog tužioca i šefa Kabineta; g) vršiti druge dužnosti kako je to utvrđeno Zakonom, drugim propisima, ovim poslovnikom i internim aktima Vijeća. (3) Predsjednik može odlukom prenijeti određene dužnosti i ovlaštenja navedene u st. (1) i (2) ovog člana na potpredsjednika Vijeća ili člana Vijeća koji je u punovremenom radnom angažmanu. (4) Za vrijeme odsustva odnosno spriječenosti predsjednika da obavlja dužnost, zamjenjuje ga jedan potpredsjednik, u skladu sa odlukom predsjednika. (5) Predsjednik može odrediti drugog člana Vijeća da obavlja njegove dužnosti u periodu tokom kojeg ni predsjednik ni potpredsjednici ne mogu obavljati svoje dužnosti. Član 23. (Potpredsjednici Vijeća) (1) Mandat potpredsjednika traje do isteka mandata predsjednika ili do isteka ili prestanka njihovog mandata iz drugih razloga u skladu sa odredbom člana 6. Zakona, zavisno od toga koji od ova dva datuma ranije nastupi. (2) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju zadataka potrebnih za efikasan i propisan rad Vijeća. (3) Potpredsjednici Vijeća obavljaju posebne zadatke koje im je dodijelio predsjednik u skladu sa članom 22. ovog

poslovnika i u skladu sa podjelom zadataka prema odluci Predsjedništva. Član 24. (Predsjedništvo) (1) Predsjedništvo ima sljedeće zadatke i nadležnosti: a) nadgledati rad Sekretarijata; b) pratiti provedbu strateškog plana i plana rada Vijeća; c) razmatrati prijedlog budžeta Vijeća; d) razmatrati nacrt godišnjeg izvještaja Vijeća; e) odobravati povećanje plaće i odlučivati o dodjeli novčane nagrade (stimulacije) za zaposlene u Vijeću, na prijedlog direktora Sekretarijata; f) odlučivati o drugim pitanjima za koja ga ovlasti Vijeće. (2) Predsjedništvo odlučuje konsenzusom, a ukoliko se konsenzus ne postigne, odlučuje Vijeće. (3) Predsjedništvo može odlučiti da određeni član Predsjedništva bude odgovoran za posebne zadatke iz nadležnosti Predsjedništva. (4) Predsjedništvo svakih šest mjeseci Vijeću podnosi izvještaje o svom radu. (5) Administrativnu i stručnu podršku Predsjedništvu pruža Kabinet Predsjedništva, kojim rukovodi šef Kabineta, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku. Organizacija i djelokrug poslova i odgovornosti uposlenih u Kabinetu Predsjedništva propisuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. (6) Direktor i zamjenik direktora Sekretarijata prisustvuju sastancima Predsjedništva bez prava glasa i mogu iznijeti svoje mišljenje o svim pitanjima koja se razmatraju. Odjeljak F. Sekretarijat Član 25. (Dužnosti i organizacija Sekretarijata) (1) Sekretarijat pruža administrativnu i stručnu podršku Vijeću u skladu sa Zakonom, ovim poslovnikom i drugim aktima Vijeća. (2) Organizacija Sekretarijata utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Član 26. (Direktor i zamjenik direktora Sekretarijata) (1) Direktor i zamjenik direktora Sekretarijata imaju odgovornosti i zadatke u skladu sa Zakonom, ovim poslovnikom i drugim aktima Vijeća. (2) Direktor Sekretarijata odlučuje o realizaciji odluka koje imaju budžetske implikacije. (3) Direktor Sekretarijata potpisuje dokumente koji imaju budžetske implikacije i dopise koji se odnose na operativna pitanja i ova ovlaštenja može prenijeti na druge zaposlene u Sekretarijatu. (4) Direktor Sekretarijata po potrebi saziva sastanak svih zaposlenih u Vijeću, a najmanje jednom godišnje. Član 27. (Priprema i izvršenje budžeta) Postupak pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta Vijeća uređuje se posebnim pravilnikom. Odjeljak G. Ured disciplinskog tužioca Član 28. (Dužnosti i organizacija) (1) Ured disciplinskog tužioca vrši dužnost tužioca u vezi sa navodima koji se tiču povreda dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa Zakonom, drugim relevantnim zakonima, ovim poslovnikom i drugim internim aktima Vijeća.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 39

Organizacija i sistematizacija radnih mjesta Ureda disciplinskog tužioca uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Član 29. (Samostalnost i nezavisnost Ureda disciplinskog tužioca) (1) Ured disciplinskog tužioca je samostalan i nezavisan u svom radu na disciplinskim predmetima. (2) Državne službenike u Uredu disciplinskog tužioca imenuje i razrješava komisija u čijem je sastavu član Vijeća kojeg izabere Vijeće, glavni disciplinski tužilac i direktor Sekretarijata u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Zaposlenike u Uredu disciplinskog tužioca imenuje i razrješava komisija u čijem je sastavu član Vijeća kojeg izabere Vijeće, glavni disciplinski tužilac i direktor Sekretarijata u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. (3) Članovi Komisije za izbor državnih službenika u Uredu disciplinskog tužioca iz člana 24. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine su član Vijeća kojeg izabere Vijeće i državni službenik kojeg ovlasti glavni disciplinski tužilac. Član 30. (Glavni disciplinski tužilac) (1) Glavni disciplinski tužilac ima ovlaštenja i zadatke u skladu sa Zakonom, ovim poslovnikom i drugim aktima Vijeća. (2) Glavni disciplinski tužilac podnosi Vijeću polugodišnji izvještaj o radu Ureda disciplinskog tužioca. Odjeljak H. Ocjenjivanje i radni odnosi Član 31. (Ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika u Vijeću) (1) Vijeće u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ocjenjuje rad rukovodećih državnih službenika u Vijeću. (2) Vijeće formira komisiju u sastavu od tri člana Vijeća koja provodi postupak ocjenjivanja rukovodećih državnih službenika u Vijeću i daje prijedlog ocjene Vijeću. (3) Vijeće donosi Pravilnik o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika u Vijeću. Član 32. (Radni odnosi) (1) Vijeće usvaja Pravilnik o radu, kojim se reguliraju prava i obaveze uposlenih u Vijeću. (2) Vijeće ima Odbor uposlenika. Sastav i nadležnost Odbora uposlenika Vijeća regulira se Pravilnikom iz stava (1) ovog člana. POGLAVLJE II - POSTUPAK ODABIRA I IMENOVANJA Odjeljak A. Objavljivanje konkursa Član 33. (Objavljivanje konkursa) Javni konkurs za upražnjenu poziciju sudije, tužioca, predsjednika suda, glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i dodatnog sudije objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u jednim dnevnim novinama u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, kao i na internet stranici Vijeća. Član 34. (Forma i sadržaj konkursa) (1) Tekst javnog konkursa sadrži: a) broj i naziv upražnjenih pozicija; b) osnovne i posebne uvjete za imenovanje na oglašenu poziciju;

c) postupak prijave na upražnjenu poziciju; d) informaciju o dostupnosti prijavnog materijala; e) način i mjesto za predavanje prijavnog materijala; f) rok za podnošenje prijave. (2) U dnevnim novinama objavljuje se skraćeni tekst javnog konkursa u kojem se navode osnovne informacije o oglašenim pozicijama te informacija o mjestu na kojem je objavljen kompletan tekst javnog konkursa. Odjeljak B. Podnošenje prijava Član 35. (Prijavni materijal) (1) Vijeće utvrđuje sadržaj obrasca za prijavu, koji je dostupan na internet stranici Vijeća. (2) Uz prijavni obrazac kandidat prilaže sljedeće dokumente: a) kopiju diplome; b) kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu; c) original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine; d) potvrdu o radnom iskustvu, za kandidate koji ne obavljaju pravosudnu funkciju. (3) Kandidat koji je imenovan dužan je prije polaganja zakletve dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te, ukoliko je potrebno, potvrdu o istupanju iz članstva političke stranke. (4) Kandidat može priložiti i ostale dokumente koji su relevantni za razmatranje njegove prijave. (5) Davanje pogrešnih ili neistinitih informacija u prijavnom materijalu može imati za posljedicu isključivanje kandidata iz konkursne procedure, što će biti naznačeno u prijavnom obrascu. (6) Original diplome i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu kandidat dostavlja na uvid članovima komisije za obavljanje razgovora. Član 36. (Odbacivanje prijave) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju Zakonom propisane uslove neće se uzeti u razmatranje, o čemu se kandidat obavještava elektronskom poštom. Odjeljak C. Organi za provođenje javnog konkursa Član 37. (Konkursna procedura) (1) Konkursna procedura obuhvata: a) kvalifikaciono i pismeno testiranje kandidata za pozicije odnosno testiranje za kandidate za koje je propisana obaveza kvalifikacionog i pismenog testiranja; b) obavljanje razgovora sa kandidatima; c) rangiranje i predlaganje kandidata. (2) Postupak kvalifikacionog i pismenog testiranja provodi se u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim pravilnikom. (3) Konkursnu proceduru iz stava (1) tač. b) i c) ovog člana provode podvijeća za predlaganje kandidata i komisije za obavljanje razgovora u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom. Član 38. (Podvijeća za predlaganje kandidata) (1) Podvijeća za predlaganje kandidata za imenovanje su: Podvijeće na nivou Bosne i Hercegovine, Podvijeće Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Podvijeće Federacije Bosne i Hercegovine i Podvijeće Republike Srpske. (2) Podvijeće na nivou Bosne i Hercegovine i Podvijeće Brčko Distrikta BiH imenuje predsjednik, u skladu sa

Број 55 - Страна 40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ a)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

članom 37. Zakona, vodeći računa o tome da svi članovi Vijeća budu zastupljeni u jednakoj mjeri. (3) Podvijeće Federacije BiH čini pet članova Vijeća iz Federacije BiH, a Podvijeće Republike Srpske čini pet članova Vijeća iz Republike Srpske. (4) Podvijeće na nivou Bosne i Hercegovine i Podvijeće Brčko Distrikta BiH obavljaju razgovor s kandidatima koji su se prijavili na upražnjenu poziciju na nivou Bosne i Hercegovine odnosno Brčko Distrikta BiH. Član 39. (Izbor predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg) (1) Članovi podvijeća biraju predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg podvijeća na period od šest mjeseci. (2) Po isteku perioda iz stava (1) ovog člana, dopredsjedavajući preuzima dužnost predsjedavajućeg, a članovi podvijeća biraju novog predsjedavajućeg. Član 40. (Dužnosti predsjedavajućeg) (1) Predsjedavajući podvijeća saziva i vodi sjednice podvijeća, te potpisuje odluke i zaključke podvijeća. (2) Predsjedavajući mijenja predsjedavajućeg u slučaju njegovog odsustva. Član 41. (Komisije za obavljanje razgovora) (1) Entitetska podvijeća imenuju komisije za obavljanje razgovora (u daljnjem tekstu: komisije) u sastavu od tri člana Vijeća. (2) Ukoliko je to moguće, većina članova komisije su članovi nadležnog entitetskog podvijeća. (3) U sastavu komisije neće učestvovati član Vijeća koji je sudija ili tužilac u istoj instituciji iz koje je kandidat sa kojim se obavlja razgovor. (4) Komisija obavlja razgovor sa kandidatima i boduje uspjeh kandidata na razgovoru. (5) Razgovor sa kandidatima za istu poziciju u pravilu provodi komisija u istom sastavu. (6) Angažman člana Vijeća u radu komisije ima prioritet u odnosu na ostale obaveze u vršenju dužnosti člana Vijeća i u vršenju službenih dužnosti. Član 42. (Imenovanje stručnjaka) (1) U radu komisije, pored članova, učestvuju i dva stručnjaka odabrana sa liste stručnjaka koju utvrđuje Vijeće u skladu sa članom 13. Zakona i ovim poslovnikom. (2) Svaki sud i tužilaštvo na općoj sjednici odnosno kolegiju predlaže po jednog sudiju odnosno tužioca, koji može biti imenovan za stručnjaka iz stava (1) ovog člana. (3) Listu stručnjaka utvrđuje Vijeće na dvogodišnjem nivou na temelju prijedloga dostavljenih od strane sudova i tužilaštava, pri čemu jedna osoba ne može biti uvrštena na listu više od dva puta uzastopno. (4) Za obavljanje razgovora sa kandidatima za imenovanje u sudove odnosno tužilaštva različitih nivoa formiraju se odvojene liste. (5) Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na članove komisije primjenjuju se i na stručnjake u komisiji. Stručnjaci učestvuju u radu komisije na isti način kao i članovi komisije. Član 43. (Jednaka zastupljenost u radu komisija) Prilikom imenovanja komisija, entitetska podvijeća vode računa da:

u sastavu komisije koja obavlja razgovor sa kandidatima za poziciju sudije većinu čine sudije, a u sastavu komisije koja obavlja razgovor sa kandidatima za poziciju tužioca većinu čine tužioci; b) svi članovi Vijeća i stručnjaci s liste iz stava (1) člana 42. budu zastupljeni u jednakoj mjeri. Član 44. (Spriječenost člana komisije) (1) Član komisije koji je spriječen da sudjeluje u radu komisije o tome će bez odlaganja obavijestiti nadležni odjel Sekretarijata i predsjedavajućeg nadležnog podvijeća, pisanim putem, uz obrazloženje razloga spriječenosti. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana predsjedavajući podvijeća će imenovati novog člana u komisiju, o čemu se obavještava podvijeće. Član 45. (Primjena odredaba) Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na komisije primjenjuju se i na Podvijeće Bosne i Hercegovine i Podvijeće Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u postupku obavljanja razgovora. Odjeljak D. Kriteriji za ocjenjivanje uspjeha kandidata Član 46. (Kriteriji za rangiranje kandidata) (1) Rangiranje kandidata vrši se na osnovu sljedećih kriterija: a) stručnosti kandidata; b) sposobnosti pravne analize; c) sposobnosti kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju za koju se prijavio, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponašanje van posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci; d) komunikativnosti i sposobnosti prezentiranja; (2) Rangiranje kandidata koji su se prijavili na rukovodeću poziciju vrši se na osnovu sljedećih kriterija: a) stručnosti kandidata; b) sposobnosti pravne analize; c) sposobnosti kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju za koju se prijavio, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponašanje van posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci; d) komunikativnosti i sposobnosti prezentiranja; e) rukovodnih vještina i iskustva, te sposobnosti upravljanja ljudskim potencijalima. (3) Kriteriji iz stava (1), tač. b), c) i d), i stava (2), tač. b), c), d) i e) ovog člana, utvrđuju se na razgovoru. Član 47. (Stručnost) (1) Stručnost kandidata utvrđuje se na osnovu: a) rezultata kvalifikacionog testiranja; b rezultata pismenog testiranja; c) ocjene rezultata rada; (2) Kvalifikaciono testiranje provodi se za: a) kandidate koji nisu nosioci pravosudne funkcije, a prijave se na poziciju sudije ili tužioca bilo kojeg nivoa;

Понедјељак, 15. 7. 2013. b)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ d)

Број 55 - Страна 41

kandidate koji su nosioci pravosudne funkcije, a nemaju ocjenu rada za posljednje tri godine, osim u slučaju iz stava (6) ovog člana. (3) Pismeno testiranje provodi se za: a) kandidate koji nisu nosioci pravosudne funkcije, a prijave se na poziciju sudije okružnog ili kantonalnog suda, entitetskih vrhovnih sudova, Suda BiH, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH; b) kandidate koji nisu nosioci pravosudne funkcije, a prijave se za poziciju tužioca entitetskih tužilaštava i Tužilaštva BiH. (4) Kandidati za pozicije iz stava (3) ovog člana pozivaju se na pismeno testiranje samo ukoliko su na kvalifikacionom testiranju ostvarili odgovarajući rezultat. (5) Za kandidate koji već obavljaju funkciju sudije ili tužioca ili su ove funkcije obavljali u periodu od tri godine do objavljivanja konkursa, stručnost se utvrđuje na temelju ocjene rada za posljednje tri godine. (6) Ukoliko kandidat u posljednje tri godine nije ocijenjen zbog odsustva ili prestanka funkcije, u obzir se uzima ocjena rada za posljednje tri godine koje su prethodile odsustvu odnosno prestanku funkcije. Član 48. (Podobnost) (1) U postupku imenovanja, pored kriterija iz člana 50. ovog poslovnika, u obzir se uzimaju i okolnosti koje su relevantne za ocjenu podobnosti kandidata, poput podataka o ranijim disciplinskim prekršajima, ranijim krivičnim osudama i druge okolnosti koje bi kandidata mogle učiniti nepodobnim za sudijsku odnosno tužilačku funkciju. (2) Okolnosti iz stava (1) ovog člana utvrđuje komisija. (3) Podobnost kandidata da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost ocjenjuje se opisnom ocjenom i to: "kandidat je podoban" ili "kandidat nije podoban". (4) Ocjena "kandidat nije podoban" se posebno obrazlaže. Odjeljak E. Obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima Član 49. (Izbor kandidata za obavljanje razgovora) Na razgovor se pozivaju kandidati koji su na kvalifikacionom testiranju ostvarili odgovarajući uspjeh, utvrđen posebnim pravilnikom odnosno kandidati koji ispunjavaju osnovne i posebne uvjete propisane Zakonom za imenovanje na poziciju na koju se prijavljuju, a koji nisu bili u obavezi polagati kvalifikacioni test. Član 50. (Obavještavanje kandidata) Kandidati se obavještavaju o mjestu, datumu i vremenu obavljanja razgovora, kao i o sastavu komisije, u pravilu, najkasnije sedam dana prije zakazanog razgovora. Član 51. (Sadržaj razgovora) (1) Na razgovoru sa kandidatom ispituje se: a) sposobnost pravne analize; b) komunikativnost i sposobnost prezentiranja; c) sposobnost kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju za koju se prijavio, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponašanje van posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci;

okolnosti koje su relevantne za utvrđivanje podobnosti kandidata za obavljanje pravosudne funkcije. (2) Na razgovoru sa kandidatom koji se prijavio za rukovodeću poziciju, pored okolnosti iz stava (1) ovog člana, ispituju se i rukovodne vještine i iskustvo, te sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima. Član 52. (Utvrđivanje pitanja) (1) U skladu sa članom 51. ovog poslovnika, komisija prije razgovora utvrđuje pitanja koja se postavljaju kandidatima po unaprijed utvrđenom rasporedu. (2) Pored utvrđenih pitanja, komisija može postaviti i druga pitanja vezana za pojedine odgovore kandidata. Član 53. (Obavljanje razgovora) (1) Komisija unaprijed određuje okvirno vrijeme trajanja razgovora. (2) Razgovor sa kandidatima obavlja se na profesionalan način i uz puno uvažavanje ličnosti kandidata. (3) Predsjedavajući komisije utvrđuje identitet kandidata, utvrđuje poziciju za koju se kandidat prijavio, predstavlja članove komisije, provjerava da li kandidat ima prigovor na sastav komisije te informira kandidata o kriterijima koji se ispituju tokom razgovora i vremenu koje je predviđeno za obavljanje razgovora. (4) Predsjedavajući komisije zamolit će kandidata da pažljivo sasluša svako pitanje i uputiti ga da konkretno odgovori na postavljeno pitanje. (5) U slučaju da je u toku razgovora podnesen zahtjev za izuzeće člana komisije, o tome se odmah obavještava predsjednik Vijeća i nadležno podvijeće. (6) U slučaju iz stava (5) ovog člana komisija će zastati sa obavljanjem razgovora sa kandidatom koji je podnio zahtjev, do odluke predsjednika. Odjeljak F. Bodovanje i rangiranje Član 54. (Bodovanje obavljenog razgovora) (1) Bodovanje razgovora sa kandidatom vrši se na posebnom obrascu, čiji sadržaj utvrđuje Vijeće. (2) Ukoliko se kandidat prijavio na više pozicija, komisija ga boduje za svaku poziciju pojedinačno. (3) Tokom razgovora sa kandidatom svaki član komisije nezavisno će bodovati svaki od kriterija koji se ocjenjuju na razgovoru. (4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 25 bodova. (5) U ukupnom broju bodova koje kandidat za poziciju sudije ili tužioca može ostvariti na razgovoru, kriteriji iz člana 46. stav (1) tač. b), c) i d) učestvuju u sljedećem omjeru: a) 10 bodova za sposobnost pravne analize; b) 10 bodova za sposobnost kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju za koju se prijavio; c) 5 bodova za komunikativnost i sposobnost prezentiranja. (6) U ukupnom broju bodova koje kandidat za rukovodeću poziciju može ostvariti na razgovoru, kriteriji iz člana 46. stav (2) tač. b), c), d) i e) učestvuju u sljedećem omjeru: a) 5 bodova za sposobnost pravne analize; b) 5 bodova za sposobnost kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju za koju se prijavio; c) 5 bodova za komunikativnost i sposobnost prezentiranja;

Број 55 - Страна 42 d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

10 bodova za rukovodne vještine i iskustvo te sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima. Član 55. (Značajne razlike u bodovima) (1) U slučaju značajne razlike u bodovima dodijeljenim kandidatu na razgovoru za pojedine kriterije od strane članova komisije, predsjedavajući komisije će o tome otvoriti diskusiju. (2) Članovi komisije mogu razmotriti i izmijeniti bodove. Član 56. (Bodovanje stručnosti kandidata) Bodovanje stručnosti kandidata vrši se u skladu sa propisima koji reguliraju postupak kvalifikacionog i pismenog testiranja odnosno u skladu sa propisima koji reguliraju postupak ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija. Član 57. (Rangiranje kandidata) (1) Bodovi ostvareni za kriterij stručnosti zbrajaju se sa bodovima ostvarenim na razgovoru i na osnovu ukupnog broja bodova softver utvrđuje procentualni uspjeh kandidata odnosno broj ostvarenih procentnih bodova. (2) Na osnovu ostvarenog broja procentnih bodova vrši se rangiranje kandidata. Član 58. (Jednak broj bodova) U slučaju da dva ili više kandidata koji su aplicirali na istu poziciju ostvare identičan ukupan broj procentnih bodova, redoslijed kandidata na rang-listi utvrđuje se prema broju procentnih bodova za kriterij stručnosti, a ukoliko su kandidati po ovom kriteriju ostvarili jednak uspjeh u obzir će se uzeti dužina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita. Član 59. (Objavljivanje rezultata) Rang-lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova po svakom od kriterija, kao i sa ukupnim brojem procentnih bodova svakog kandidata objavljuje se na zaštićenom dijelu internet stranice i dostupna je kandidatima koji učestvuju u konkursnoj proceduri. Odjeljak G. Predlaganje kandidata i imenovanje Član 60. (Prijedlog za imenovanje) Nadležno podvijeće dostavlja Vijeću rang-listu kandidata, sa obrazloženim prijedlogom za imenovanje. Član 61. (Odluka o imenovanju) (1) Vijeće odlučuje o svakom imenovanju pojedinačno, na osnovu prijedloga nadležnog podvijeća. (2) Ukoliko Vijeće ne usvoji prijedlog podvijeća, a podvijeće ne predloži drugog kandidata, Vijeće može imenovati drugog kandidata sa rang-liste. (3) Prilikom imenovanja Vijeće odlučuje i o datumu stupanja imenovanog na dužnost. Član 62. (Objavljivanje) (1) Odluka o imenovanju objavljuje se u "Službenom glasniku BiH'1 i na internet stranici Vijeća, te se dostavlja imenovanom i sudu odnosno tužilaštvu u kojem je imenovanje izvršeno. (2) Vijeće obavještava kandidate o donesenoj odluci o imenovanju objavljivanjem obavijesti na internet stranici Vijeća. (3) Obavijest o imenovanju dostavlja se nadležnom ministarstvu pravde.

Odjeljak H. Prava prijavljenih kandidata u toku postupka imenovanja Član 63. (Prava kandidata u postupku imenovanja) (1) Kandidat ima pravo pristupa vlastitom prijavnom materijalu u toku cijelog procesa imenovanja. (2) Prijavni materijal kandidata kao i mišljenja o kandidatu, ukoliko su pribavljena u skladu sa članom 41. Zakona, dostupni su kandidatu u prostorijama Vijeća, a na njegov zahtjev se mogu dostaviti i kopije ovih materijala. Naknada za izvršene usluge kopiranja i dostave kopiranih materijala naplaćuje se u skladu sa propisima koji reguliraju pristup informacijama. (3) Kandidat može dostaviti komentar na pribavljeno mišljenje koje se odnosi na njega, kao i komentar u vezi sa svojom prijavom. Komentar se upućuje na razmatranje nadležnom podvijeću ili komisiji za obavljanje razgovora. (4) U postupku imenovanja kandidatu nisu dostupni sljedeći podaci: a) podaci u vezi sa prijavnim materijalom drugog kandidata; b) komentari komisije, podvijeća odnosno Vijeća dati u postupku predlaganja i donošenja odluke o imenovanju. (5) Pristup ostalim informacijama u postupku imenovanja odobrava se u skladu sa propisima koji reguliraju pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka. Član 64. (Preuzimanje originalnih dokumenata) Kandidat može u prostorijama Vijeća preuzeti originalne dokumente koje je dostavio u toku konkursne procedure. Odjeljak I. Dodatne sudije i sudije porotnici Član 65. (Dodatne sudije) (1) Predsjednik suda može Vijeću podnijeti zahtjev za utvrđivanje potrebe za imenovanjem dodatnog sudije. (2) U zahtjevu se navodi razlog zbog kojeg se traži imenovanje dodatnog sudije, vrsta predmeta na kojima bi dodatni sudija radio i period za koji se traži imenovanje dodatnog sudije. (3) Uz zahtjev se prilažu pokazatelji koji ukazuju na potrebu za imenovanjem dodatnog sudije te dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima za rad dodatnog sudije odnosno saglasnost nadležnog ministarstva. (4) Zahtjev prethodno razmatra stalna komisija Vijeća nadležna za pitanja pravosudne uprave, koja Vijeću prezentira prijedlog za odlučivanje po zahtjevu. (5) Nakon donošenja odluke o potrebi imenovanja dodatnog sudije, Vijeće provodi postupak imenovanja u skladu sa odredbama Zakona i ovog poslovnika koje se odnose na imenovanje sudija. (6) Prilikom imenovanja dodatnog sudije, Vijeće odlučuje o periodu na koji se dodatni sudija imenuje i datumu stupanja na dužnost. Član 66. (Produženje mandata dodatnog sudije) (1) Predsjednik suda može Vijeću podnijeti zahtjev za produženje mandata dodatnog sudije. (2) Predsjednik suda podnosi zahtjev iz stava (1) ovog člana, u pravilu, 90 dana prije isteka mandata na koji je dodatni sudija imenovan. (3) Na zahtjev za produženje mandata primjenjuju se odredbe člana 65. st. (2) do (4) ovog poslovnika.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (4)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (5)

Број 55 - Страна 43

Prilikom utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za produženje mandata u obzir će se uzeti rezultati rada dodatnog sudije. (5) Ukoliko Vijeće utvrdi opravdanost zahtjeva, donijet će odluku o produženju mandata dodatnog sudije. Član 67. (Imenovanje sudija porotnika) (1) Vijeće imenuje sudije porotnike sa liste kandidata koju, na osnovu raspisanog konkursa, predlaže predsjednik suda i u kojoj se navodi: a) ime kandidata; b) lični podaci za svakog kandidata, uključujući starosnu dob, zanimanje, nacionalnu pripadnost i bilo koje relevantno radno ili drugo iskustvo; c) rangiranje predloženih kandidata sa obrazloženjem; d) kratak pregled postupka po kojem je izvršen izbor kandidata. (2) Odluka kojom se imenuje sudija porotnik dostavlja se imenovanom sudiji porotniku, predsjedniku suda i nadležnom ministarstvu pravde. POGLAVLJE III - POSEBNE ODREDBE O STRUČNIM SARADNICIMA KOJE IMENUJE VIJEĆE Član 68. (Primjena odredaba) Ukoliko nije drugačije propisano, odredbe ovog poslovnika koje se odnose na sudije primjenjivat će se i na stručne saradnike koje imenuje Vijeće (u daljnjem tekstu: stručni saradnik). Član 69. (Utvrđivanje broja stručnih saradnika) Vijeće utvrđuje broj stručnih saradnika u skladu sa prethodno utvrđenim kriterijima, nakon konsultacija sa predsjednikom suda, organom nadležnim za budžet i nadležnim ministarstvom pravde. Član 70. (Uvjeti za imenovanje) Da bi osoba bila imenovana za stručnog saradnika. mora, pored uslova propisanih Zakonom o sudovima, ispunjavati i uslove iz člana 21. Zakona. Član 71. (Prijave) Pored dokumenata iz člana 35. stav (2) ovog poslovnika, stručni saradnik uz prijavu prilaže i original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija. Član 72. (Kriteriji za imenovanje) (1) Imenovanje stručnih saradnika vrši se na osnovu sljedećih kriterija: a) poznavanje relevantnih propisa i njihove primjene; b) sposobnost pravne analize; c) prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija; d) objavljeni naučni radovi i druge aktivnosti u struci; e) prethodno iskustvo i radni rezultati; f) komunikativnost i sposobnost prezentiranja. (2) Na razgovoru sa kandidatom komisija ispituje kriterije iz stava (1) ovog člana, kao i okolnosti koje su relevantne za utvrđivanje podobnosti kandidata za obavljanje poslova stručnog saradnika. (3) Komisija ocjenjuje uspjeh kandidata ocjenama od "1" do "5", vodeći računa o svakom od kriterija iz stava (1) ovog člana. (4) Ocjena "1" znači nedovoljan, ocjena "2" znači dovoljan, ocjena "3" znači dobar, ocjena "4" znači vrlo dobar i ocjena "5" znači izvrstan.

Podobnost kandidata da obavlja poslove stručnog saradnika komisija ocjenjuje opisnom ocjenom i to: "kandidat je podoban" ili "kandidat nije podoban". (6) Ocjena "kandidat nije podoban" se posebno obrazlaže. (7) Ocjenjivanje se vrši na posebnom obrascu, čiji sadržaj utvrđuje Vijeće. Član 73. (Rangiranje i predlaganje kandidata) (1) Na osnovu ocjene razgovora komisija sačinjava rang-listu. (2) U slučaju da više kandidata ima jednake ocjene, kandidati se rangiraju prema abecednom redu. (3) Rang-lista kandidata nakon obavljenog razgovora dostavlja se nadležnom podvijeću i nadležnom odjelu Sekretarijata. (4) Nadležno podvijeće dostavlja Vijeću rang-listu kandidata, sa obrazloženim prijedlogom za imenovanje. Član 74. (Poništenje odluke o imenovanju stručnog saradnika) (1) Vijeće može poništiti odluku o imenovanju ako nakon donošenja odluke o imenovanju, a prije nego što imenovani stručni saradnik preuzme dužnost, dobije podatke koji bi, da su bili poznati u vrijeme imenovanja, predstavljali razlog da Vijeće ne donese odluku o imenovanju. Vijeće može, ako to smatra neophodnim, odgoditi datum stupanja na mjesto stručnog saradnika imenovane osobe na koju se odnose navedeni podaci kako bi te podatke moglo na odgovarajući način provjeriti. (2) Vijeće će poništiti odluku o imenovanju i u slučaju kada imenovana osoba odustane od pozicije na koju je imenovana odnosno propusti da stupi na dužnost na dan određen odlukom o imenovanju bez opravdanih razloga. Opravdanost razloga cijeni Vijeće. (3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovog člana Vijeće može imenovati sljedećeg kandidata sa rang- liste ili ponovo oglasiti mjesto stručnog saradnika kao upražnjeno. POGLAVLJE IV - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST, DISCIPLINSKI POSTUPAK I UDALJENJE OD VRŠENJA DUŽNOSTI Odjeljak A. Disciplinski organi Član 75. (Disciplinski organi) Disciplinski organi su: Prvostepena disciplinska komisija, Drugostepena disciplinska komisija i Vijeće. Član 76. (Disciplinske komisije) (1) Predsjednik imenuje četiri prvostepene i tri drugostepene disciplinske komisije za sudije i tri prvostepene i dvije drugostepene disciplinske komisije za tužioce i imenuje za predsjedavajućeg komisije jednog člana svake komisije. (2) Predsjednik imenuje, po potrebi, više prvostepenih i drugostepenih disciplinskih komisija kada je to neophodno iz razloga propisanih Zakonom i ovim poslovnikom te kada je neki od članova komisije ili predsjedavajući spriječen da učestvuje u radu komisije. (3) Svaki kantonalni i okružni sud, kao i svako kantonalno i okružno tužilaštvo, na općoj sjednici odnosno Kolegiju, predlaže po jednog sudiju odnosno tužioca koji može biti imenovan za člana Prvostepene disciplinske komisije. (4) Listu sudija i tužilaca koji mogu biti imenovani za članove prvostepenih disciplinskih komisija utvrđuje Vijeće na osnovu prijedloga dostavljenih od strane sudova i tužilaštava. (5) Članovi disciplinskih komisija imaju mandat od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani.

Број 55 - Страна 44

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (5)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Član 77. (Izuzeće) Odredbe o izuzeću članova Vijeća odnose se i na izuzeće članova disciplinskih komisija. Član 78. (Izuzeće glavnog disciplinskog tužioca i zaposlenika Ureda disciplinskog tužioca) (1) O izuzeću glavnog disciplinskog tužioca odlučuje Vijeće. (2) Izuzeće glavnog disciplinskog tužioca može tražiti sudija ili tužilac protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak odnosno njegov punomoćnik. (3) Zahtjev za izuzeće može se podnijeti do početka glavne rasprave. (4) U zahtjevu su podnosioci dužni navesti okolnosti zbog kojih smatraju da postoje neki od razloga za izuzeće iz člana 7. ovog poslovnika. U zahtjevu se ne mogu ponovo navoditi razlozi koji su isticani u zahtjevu za izuzeće koji je ranije odbijen. (5) Prije donošenja odluke o izuzeću iz stava (1) ovog člana uzet će se izjava od glavnog disciplinskog tužioca, a prema potrebi obavit će se i druge potrebne radnje. (6) Glavni disciplinski tužilac dužan je u pismenoj formi obavijestiti predsjednika Vijeća o svakom mogućem sukobu interesa koji može nastati u toku njegovog rada. U tom slučaju postupak će se nastaviti bez odgađanja do donošenja odluke o izuzeću. (7) Protiv odluke kojom se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dopuštena. (8) U slučaju izuzeća glavnog disciplinskog tužioca, Vijeće određuje osobu koja će postupati u disciplinskom predmetu. (9) Glavni disciplinski tužilac odlučuje o izuzeću uposlenikci Ureda disciplinskog tužioca iz razloga za izuzeće iz člana 7. ovog poslovnika i u skladu s principima iz ovog člana. Odjeljak B. Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Član 79. (Supsidijarna primjena Zakona o parničnom postupku) U svim pitanjima koja se odnose na disciplinski postupak, koja nisu obuhvaćena Zakonom i ovim poslovnikom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku prema mjestu učinjenja disciplinskog prekršaja. Član 80. (Upotreba jezika) U disciplinskom postupku u ravnopravnoj su upotrebi bosanski, srpski i hrvatski jezik, a službena pisma su latinica i ćirilica. Član 81. (Prijem pritužbi) (1) Svaka fizička ili pravna osoba ili institucija ili organizacija može Uredu disciplinskog tužioca podnijeti pritužbu protiv jednog ili više nosilaca pravosudnih funkcija. (2) Pritužba se podnosi u pismenoj formi sa potrebnim dokazima. (3) Ured disciplinskog tužioca može po službenoj dužnosti oformiti predmet protiv sudije ili tužioca kada ima saznanja o povredi službene dužnosti od strane sudije ili tužioca ili po saznanju o ponašanju sudije ili tužioca koje je neprimjereno nosiocu pravosudne funkcije. (4) U slučaju anonimne pritužbe, Ured disciplinskog tužioca cijeni da li treba provesti istragu u svakom pojedinačnom slučaju.

Ured disciplinskog tužioca vodi evidenciju svih pritužbi koje je Vijeće primilo protiv sudija ili tužilaca i formira predmet po svakoj pritužbi. Član 82. (Postupanje sa pritužbama) Ured disciplinskog tužioca vrši prethodnu provjeru navoda iz pritužbe i može pritužbu odbaciti bez prethodne provjere ili nakon prethodne provjere, ukoliko ustanovi da: a) je pritužba izvan nadležnosti Vijeća; b) se pritužba ne odnosi na ponašanje ili postupanje koje predstavlja disciplinski prekršaj; c) je navodna povreda dužnosti sudije ili tužioca neznatna; d) je nastupila zastara pokretanja ili vođenja disciplinskog postupka; e) je pritužba podnesena u svrhu neprimjerenog utjecaja na postupak koji je u toku pred sudom ili tužilaštvom; f) je pritužba nerazumljiva; g) je o istoj stvari ranije donesena odluka. Član 83. (Istraga) (1) Istragu provodi Ured disciplinskog tužioca u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom. (2) Pri istrazi pritužbe disciplinski tužilac može: a) tražiti od bilo koje fizičke ili pravne osobe ili institucije ili organizacije sve isprave ili druge informacije koje smatra potrebnim za pravilno donošenje odluke; b) saslušati osobu koja je podnijela pritužbu, sudiju ili tužioca protiv kojeg se vodi istraga i/ili bilo koju drugu osobu koja može dati korisnu informaciju. Ured disciplinskog tužioca osigurava da je sudija ili tužilac upoznat sa prirodom navoda koji ga terete, a prilikom ispitivanja, sudija ili tužilac može imati punomoćnika; c) poduzimati sve druge radnje koje smatra neophodnim za donošenje konačne odluke. (3) Nakon okončanja istrage, Ured disciplinskog tužioca utvrđuje da li postoji dovoljno dokaza o učinjenom disciplinskom prekršaju. (4) Ured disciplinskog tužioca odbacuje pritužbu ako nakon provedene istrage utvrdi da nema dovoljno dokaza o učinjenom disciplinskom prekršaju. Ured disciplinskog tužioca o odluci iz ovog stava obavještava Vijeće, podnosioca pritužbe i sudiju/tužioca, ukoliko je ispitan na način iz stava 2. tačka b) ovog člana ili ukoliko je na drugi način upoznat o navodima pritužbe od strane Ureda disciplinskog tužioca. Odjeljak C. Disciplinski postupak Član 84. (Pokretanje disciplinskog postupka) (1) Disciplinski postupak pokreće Ured disciplinskog tužioca podnošenjem disciplinske tužbe Prvostepenoj disciplinskoj komisiji. (2) Disciplinska tužba sadrži: a) ime i prezime, funkciju koju obavlja u pravosuđu, titulu i adresu, broj telefona, e-mail adresu i druge lične podatke sudije ili tužioca protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, kao i podatke za njegovog punomoćnika ili punomoćnike, ukoliko su dostupni; b) navodni disciplinski prekršaj; c) činjenični opis disciplinskog prekršaja, uključujući vrijeme, mjesto i način učinjenja;

Понедјељак, 15. 7. 2013. d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (3)

Број 55 - Страна 45

odredbe Zakona ili drugih propisa koje treba primijeniti; e) prijedlog svjedoka, vještaka, isprava i dokaza koje treba izvesti na raspravi. (3) Ured disciplinskog tužioca može povući disciplinsku tužbu u bilo koje vrijeme prije početka rasprave. Nakon toga, disciplinska tužba može se povući samo uz saglasnost Prvostepene disciplinske komisije i osobe protiv koje je tužba podnesena. (4) Ured disciplinskog tužioca ne može podnijeti novu disciplinsku tužbu na osnovu istih činjenica. Član 85. (Dodjeljivanje predmeta Prvostepenoj disciplinskoj komisiji) Dodjela disciplinskih predmeta na postupanje disciplinskim komisijama vrši se po unaprijed utvrđenom redoslijedu odnosno po sistemu automatizma. Član 86. (Dostavljanje disciplinske tužbe sudiji ili tužiocu) Sudiji ili tužiocu protiv kojeg se vodi disciplinski postupak pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Vijeće dostavlja disciplinsku tužbu, zajedno sa svim priloženim dokumentima, preporučenom poštom ili lično u skladu sa odredbama o dostavi Zakona o parničnom postupku. Član 87. (Pravo sudije ili tužioca protiv kojeg se vodi disciplinski postupak da odgovori na navode tužbe) (1) Sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ima pravo da bude zastupan od strane punomoćnika po njegovom izboru u svim fazama disciplinskog postupka. (2) Sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ili njegov punomoćnik može na navode disciplinske tužbe pisanim putem odgovoriti Vijeću ili dati usmenu izjavu na zapisnik u roku od 15 dana od dostavljanja disciplinske tužbe. Prvostepena disciplinska komisija dostavlja kopiju pismenog odgovora i/ili usmene izjave zabilježene u pismenoj formi sa svim priloženim dokumentima Uredu disciplinskog tužioca u roku od tri dana od dana kad je primljen odgovor. (3) Ako sudija ili tužilac odluči odgovoriti, odgovor na navode ili usmena izjava zabilježena u pismenoj formi može uključiti odbranu za koju sudija ili tužilac protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak smatra da treba biti razmotrena od strane Prvostepene disciplinske komisije zajedno sa prijedlogom u vezi sa svjedocima, vještacima, dokumentima ili drugim dokazima koje treba izvesti na raspravi. (4) Sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak navodi adresu na koju će mu Vijeće ili Ured disciplinskog tužioca dostavljati isprave ili podneske. (5) Ako je prema sudiji ili tužiocu izvršena ispravna dostava, a oni ne dostave odgovor u roku, postupak se nastavlja. Član 88. (Pripremno ročište) (1) Nakon isteka roka za davanje odgovora iz člana 87. stav (2) ovog poslovnika, predsjedavajući komisije zakazuje pripremno ročište u roku od 15 dana. (2) Na pripremnom ročištu stranke moraju predložiti sve dokaze koje žele izvesti u toku postupka, navesti imena i adrese predloženih svjedoka i vještaka, te na pripremno ročište donijeti sve isprave i predmete koje žele upotrijebiti kao dokaz, osim onih za koje je potreban nalog ili odobrenje nadležnog organa.

Komisija na pripremnom ročištu odlučuje o čemu će se raspravljati na glavnoj raspravi odnosno koje su sporne činjenice. (4) Koje će dokaze komisija prihvatiti i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi odlučuje predsjedavajući komisije u konsultaciji sa drugim članovima. (5) Nakon pripremnog ročišta novi dokazi se ne prihvataju, osim ako iz opravdanih razloga nisu mogli biti izvedeni na pripremnom ročištu. (6) Na pripremnom ročištu odredit će se datum glavne rasprave. Član 89. (Prinudno davanje informacija i dokumentacije) Ako stranka nije u mogućnosti da pribavi informaciju od organa ili lica navedenih u članu 19. Zakona, može tražiti od Vijeća da iskoristi svoja zakonska ovlaštenja prema istom članu. Član 90. (Svjedoci) (1) Svjedoke poziva Prvostepena disciplinska komisija dostavom pismenog poziva, u kojem se navodi: a) ime i prezime svjedoka i ime jednog roditelja; b) dan, sat i mjesto dolaska; c) predmet u vezi s kojim se poziva i naznaka da se poziva kao svjedok; d) upozorenje na posljedice neopravdanog izostanka i obavijest o pravu na naknadu troškova u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku. (2) Svjedoci koji se zbog starosti, bolesti ili teških tjelesnih mana ne mogu odazvati pozivu mogu se saslušati i u svom stanu ili u prostorijama u kojima borave. (3) Prije svjedočenja svjedok će se upozoriti na dužnost kazivanja istine i posljedice davanja lažnog iskaza u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku. Član 91. (Vještaci) (1) Vještaka mogu angažirati Ured disciplinskog tužioca, sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak i komisija. (2) Troškove vještaka iz stava (1) snosi onaj ko ga je angažirao. (3) Vještake poziva Prvostepena disciplinska komisija dostavom pismenog poziva, u kojem se navodi: a) ime, prezime i zanimanje vještaka; b) dan, sat i mjesto dolaska; c) predmet u vezi s kojim se poziva. (4) Prije davanja nalaza i mišljenja, vještak se upozorava na dužnost davanja nalaza i mišljenja savjesno i u skladu sa pravilima struke i na posljedice neopravdanog izostanka u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku te se obavještava o pravu na nagradu i naknadu troškova u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku. Član 92. (Glavna rasprava) (1) Glavna rasprava će se, u pravilu, održati najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja pripremnog ročišta. (2) Predsjedavajući Prvostepene disciplinske komisije može odlučiti da se glavna rasprava održi odmah nakon održavanja pripremnog ročišta. (3) Predsjedavajući Prvostepene disciplinske komisije rukovodi glavnom raspravom. (4) Ukoliko se stranka koja je bila uredno pozvana ne pojavi na raspravi, komisija može održati raspravu i donijeti odluku. Ukoliko stranka obavijesti komisiju o razlozima

Број 55 - Страна 46

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

nedolaska i komisija ocijeni da se radi o opravdanom razlogu izostanka, komisija će odgoditi raspravu. (5) Sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak može imati više od jednog punomoćnika. Prvostepena disciplinska komisija može ograničiti usmeno predstavljanje tokom rasprave samo na jednog ili dva punomoćnika. (6) Članovi komisije i stranke ili njihovi punomoćnici mogu postavljati pitanja svakoj osobi koja učestvuje u postupku pred komisijom. (7) Predsjedavajući komisije odlučuje o prigovorima stranaka koji se odnose na saslušanje svjedoka i vještaka. (8) Ako izvedeni dokazi ukazuju na izmjenu u činjeničnom stanju u odnosu na ono koje je izneseno u disciplinskoj tužbi ili na to da je sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak učinio još jedan ili više disciplinskih prekršaja ili neki drugi disciplinski prekršaj, Ured disciplinskog tužioca može zatražiti: a) da se disciplinska tužba usmeno izmijeni tokom rasprave; b) da se rasprava odgodi kako bi se mogla pripremiti nova ili dopuniti ili izmijeniti postojeća disciplinska tužba. (9) Ukoliko komisija dozvoli da se tužba izmijeni ili dopuni, na zahtjev sudije ili tužioca protiv kojeg se vodi postupak, komisija može odgoditi raspravu kako bi sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi postupak mogao pripremiti odgovor na navode na izmijenjenu tužbu. (10) Rasprave pred komisijama snimaju se uređajima za zvučno snimanje. (11) Redoslijed na raspravama pred disciplinskim komisijama: a) Ured disciplinskog tužioca daje uvodnu riječ, koja uključuje kratko predstavljanje disciplinske tužbe, nakon čega sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ili njegov punomoćnik mogu dati uvodnu riječ. b) Nakon uvodne riječi, Ured disciplinskog tužioca nastavlja sa predstavljanjem predmeta, pozivajući svjedoke i iznoseći druge bitne dokaze kojima se dokazuju navodi tužbe. c) Nakon što Ured disciplinskog tužioca predstavi predmet, sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ili njegov punomoćnik mogu dati uvodnu riječ, ukoliko to nije već ranije učinjeno, pozvati svjedoke i iznijeti druge dokaze bitne za navode disciplinske tužbe. d) Ured disciplinskog tužioca može dati završnu riječ, a onda sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ili njegov punomoćnik mogu dati završnu riječ. (12) Svaka stranka može zahtijevati audiosnimak glavne rasprave. Audiosnimak se dostavlja svim strankama u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Član 93. (Teret dokazivanja) Teret dokazivanja je na Uredu disciplinskog tužioca. Član 94. (Odluke Prvostepene disciplinske komisije) (1) Odluke Prvostepene disciplinske komisije donose se većinom glasova članova komisije i moraju biti izrađene u pismenoj formi u roku od 15 dana od dana zaključenja glavne rasprave. (2) Prije zaključenja rasprave komisija utvrđuje datum kada će odluke biti stavljene na raspolaganje u prostorijama Vijeća i o tome obavještava stranke. Danom stavljanja na

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(1)

(2)

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

raspolaganje odluke u prostorijama Vijeća smatra se da je izvršeno dostavljanje odluke strankama. Odlukom se utvrđuje da li je sudija ili tužilac odgovoran za disciplinski prekršaj i ako jeste, koja mu se mjera izriče. Takva odluka uključuje: a) opis predmeta i imena stranaka; b) spisak utvrđenih ili odbačenih disciplinskih prekršaja; c) pregled izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i pravnih zaključaka; d) obrazloženje izrečene mjere. Nakon zaključenja glavne rasprave, a najkasnije u roku od tri dana, komisija donosi odluku, o čemu se sastavlja poseban zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije. Izdvojeno mišljenje člana komisije konstatirat će se u zapisniku. Pismeno izrađenu odluku potpisuje predsjednik komisije. Član komisije koji se ne slaže sa odlukom priprema izdvojeno mišljenje, koje čini sastavni dio zapisnika o vijećanju i glasanju. Po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka, komisija može u odluci ispraviti štamparske greške, greške u računanju ili očigledne greške. Izuzetno, odluke se mogu dostaviti na način predviđen odredbama Zakona o parničnom postupku koje reguliraju dostavu. Član 95. (Izjava o priznanju prekršaja) U svakoj fazi disciplinskog postupka, sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak može priznati da je učinio jedan ili više prekršaja ili sve prekršaje za koje se tereti. U slučaju priznanja, neće se izvoditi drugi dokazi. Komisija na osnovu priznanja donosi odluku, a priznanje se može uzeti u obzir kao olakšavajuća okolnost pri određivanju disciplinske mjere. Član 96. (Podnošenje i odlučivanje o sporazumu o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti) Sporazum se može podnijeti Vijeću uz disciplinsku tužbu ili nakon podnošenja disciplinske tužbe od strane Ureda disciplinskog tužioca. Stranke se mogu sporazumjeti koji će disciplinski prekršaj ili prekršaje sudija ili tužilac priznati ili se mogu sporazumjeti da se umjesto disciplinskih prekršaja navedenih u tužbi utvrđuje disciplinska odgovornost za drugi ili druge disciplinske prekršaje. Ukoliko se sporazum dostavlja uz disciplinsku tužbu, predsjednik imenuje Komisiju za razmatranje sporazuma. Ukoliko se sporazum dostavlja nakon podnošenja disciplinske tužbe i nakon što je formirana Prvostepena disciplinska komisija, ista komisija će u nastavku postupka postupati i kao Komisija za razmatranje sporazuma. U slučaju da komisija iz stava (3) ovog člana donese odluku kojom odbija predloženi sporazum, ista komisija će u nastavku postupka postupati kao Prvostepena komisija. Komisija o sporazumu odlučuje na sjednici. Izuzetno, komisija može održati raspravu kada ocijeni daje to neophodno. Kada komisija o sporazumu odlučuje na sjednici, odluka će se donijeti u roku od osam dana od dana formiranja komisije iz stava (3) ovog člana odnosno u roku od osam

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 47

dana od dana dostavljanja sporazuma Vijeću u slučaju iz stava (4) ovog člana. (8) Kada komisija održava raspravu, ista će se održati u roku od 15 dana od dana formiranja komisije iz stava (3) ovog člana odnosno u roku od osam dana od dana dostavljanja sporazuma Vijeću u slučaju iz stava (4) ovog člana. Nakon zaključenja rasprave, a najkasnije u roku od tri dana, komisija donosi odluku o sporazumu. (9) Pismeno izrađenu odluku o prihvatanju ili odbijanju sporazuma potpisuje predsjednik komisije. Član 97. (Prihvatanje ili odbijanje sporazuma o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti) (1) Ukoliko komisija iz člana 96. ovog poslovnika prihvati sporazum, o tome se donosi posebna odluka. (2) Ukoliko se član komisije ne slaže sa odlukom, priprema izdvojeno mišljenje, koje čini sastavni dio zapisnika o vijećanju i glasanju. (3) Nakon donošenja odluke o prihvatanju sporazuma stranke nemaju pravo žalbe. (4) Ukoliko komisija iz člana 96. ovog poslovnika odbije sporazum, u odluci će se navesti razlozi odbijanja sporazuma. Odbijanje sporazuma od strane komisije ne sprječava stranke da ponovo zaključe sporazum. (5) U slučaju odbijanja sporazuma, Ured disciplinskog tužioca u roku od 90 dana od dana odbijanja sporazuma, može podnijeti prijedlog za nastavak disciplinskog postupka ili pokrenuti novi disciplinski postupak. U suprotnom, smatrat će se da je Ured disciplinskog tužioca po proteku ovog roka povukao disciplinsku tužbu prema odredbama člana 84. stav 3. ovog poslovnika. (6) Prijedlog iz stava (5) Ured disciplinskog tužioca može podnijeti i u sporazumu. (7) Nakon što je od strane Ureda disciplinskog tužioca podnesen prijedlog o nastavku postupka iz st. (5) ili (6), komisija će nastaviti postupak. Odjeljak D. Žalba Član 98. (Pravo na žalbu) (1) Stranke mogu izjaviti žalbu na odluku Prvostepene disciplinske komisije u roku od osam dana od dana kada je odluka stavljena na raspolaganje strankama u prostorijama Vijeća. (2) Žalba se izjavljuje Prvostepenoj disciplinskoj komisiji u pismenoj formi u dovoljnom broju primjeraka za komisiju i suprotnu stranku i sadrži: a) naznaku odluke protiv koje se izjavljuje žalba; b) izjavu da se odluka pobija u cjelini ili u određenom dijelu; c) osnove i razloge žalbe; d) potpis osobe koja ulaže žalbu; e) adresu i telefonski broj na koje će komisija kontaktirati stranku ili dostavljati sva pismena, uključujući i informaciju o stavljanju odluke na raspolaganje u prostorijama Vijeća. (3) Odluka se može pobijati: a) zbog povrede pravila postupka koja je mogla imati utjecaj na donošenje zakonite i pravilne odluke; b) zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja; c) zbog pogrešne primjene materijalnog prava; d) zbog odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri. (4) U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi, osim ako žalitelj dokaže da ih bez svoje

krivnje nije mogao iznijeti odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave. Član 99. (Postupanje Prvostepene disciplinske komisije po žalbi) (1) Prvostepena disciplinska komisija odbacit će rješenjem neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu. (2) Prvostepena disciplinska komisija će dostaviti primjerak blagovremene, potpune i dopuštene žalbe sa prilozima suprotnoj stranci u postupku u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Suprotna stranka može u roku od osam dana od dana prijema žalbe dostaviti odgovor na žalbu. Neblagovremeni odgovori neće se uzimati u razmatranje. (3) Nakon prijema odgovora na žalbu ili nakon proteka roka za dostavljanje odgovora na žalbu, Prvostepena komisija će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostaviti Drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od osam dana. Član 100. (Drugostepena disciplinska komisija) Drugostepena disciplinska komisija shodno primjenjuje pravila i postupke utvrđene ovim poslovnikom za prvostepeni disciplinski postupak. Član 101. (Odluke Drugostepene disciplinske komisije) Drugostepena disciplinska komisija donosi odluke na sjednici ili na osnovu održane rasprave u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. Član 102. (Postupanje Drugostepene disciplinske komisije po žalbi) (1) Ako Drugostepena disciplinska komisija utvrdi da je rasprava iz člana 101. ovog poslovnika neophodna, zakazat će raspravu u roku od 15 dana od dana prijema spisa po žalbi od Prvostepene komisije. (2) Ako Drugostepena disciplinska komisija odlučuje na sjednici, komisija će zakazati sjednicu, u pravilu, u roku od 15 dana od dana prijema spisa po žalbi od Prvostepene komisije. (3) Nakon održane sjednice iz člana 101. ovog poslovnika ili zaključenja glavne rasprave, a najkasnije u roku od tri dana, komisija donosi odluku, o čemu se sastavlja poseban zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije. Izdvojeno mišljenje člana komisije konstatirat će se u zapisniku. (4) Pismeno izrađenu odluku potpisuje predsjednik komisije. (5) Član komisije koji se ne slaže sa odlukom priprema izdvojeno mišljenje, koje čini sastavni dio zapisnika o vijećanju i glasanju. (6) Po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka, komisija može u odluci ispraviti štamparske greške, greške u računanju ili očigledne greške. (7) Odluke Drugostepene disciplinske komisije stavljaju se na raspolaganje strankama u prostorijama Vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja. Danom stavljanja na raspolaganje odluke u prostorijama Vijeća smatra se da je izvršeno dostavljanje odluke strankama. (8) Izuzetno, odluke se mogu dostaviti na način predviđen odredbama Zakona o parničnom postupku koje reguliraju dostavu. Član 103. (Žalbe na odluke Drugostepene disciplinske komisije) (1) Na odluku Drugostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini u pismenoj formi u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Број 55 - Страна 48 (2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Odluka Drugostepene disciplinske komisije može se pobijati samo zbog izrečene disciplinske mjere. (3) Predsjednik određuje za izvjestioca člana Vijeća koji nije učestvovao u odlučivanju u istom predmetu i koji prije raspravljanja i glasanja izlaže predmet Vijeću. Dodatne informacije o predmetu može izložiti i nadležni odjel Sekretarijata. (4) Vijeće o žalbi odlučuje na sjednici. (5) Odluka Vijeća je konačna. Član 104. (Odluke Vijeća po žalbi) Odlučujući o žalbi, Vijeće može: a) odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu; b) odbiti žalbu kao neosnovanu ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je žalba izjavljena i tako potvrditi odluku Drugostepene disciplinske komisije; c) prihvatiti žalbu i preinačiti odluku Drugostepene disciplinske komisije u pogledu izrečene disciplinske mjere. Član 105. (Disciplinske mjere) (1) Disciplinske mjere iz člana 58. stav (1) tač. b), c), d) i e) Zakona objavljuju se na internet stranici Vijeća u skladu sa pravilima koja utvrdi Vijeće. (2) Disciplinska mjera iz člana 58. stav (1) tačka f) Zakona objavljuje se na internet stranici Vijeća i u "Službenom glasniku BiH". (3) Dužinu trajanja posebnih disciplinskih mjera iz člana 58. stav (2) Zakona utvrđuje disciplinska komisija u svakom pojedinačnom slučaju. (4) Konačna odluka o disciplinskoj mjeri ili disciplinskim mjerama iz člana 58. stav (1), tač. b), c), d), e) i f) i stava (2) Zakona dostavlja se predsjedniku suda u kojem sudija/stručni saradnik obavlja dužnost odnosno glavnom tužiocu tužilaštva u kojem tužilac obavlja dužnost. Član 106. (Izdaci, troškovi i naknade) (1) Svaka stranka snosi svoje troškove, uključujući i troškove svjedoka i vještaka koje je predložila. (2) Ako se disciplinski postupak okonča odlukom kojom se utvrdi da disciplinski prekršaj nije dokazan, na zahtjev sudije ili tužioca protiv kojeg je vođen disciplinski postupak, Vijeće će nadoknaditi opravdane troškove postupka. (3) Prvostepena disciplinska komisija donosi odluku iz stava (2) ovog člana u pismenoj formi. Protiv ove odluke dopuštena je žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. Odjeljak E. Udaljenje sudije ili tužioca od vršenja dužnosti Član 107. (Pokretanje postupka privremenog udaljenja od vršenja dužnosti) (1) Zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti u skladu sa Zakonom podnosi se Prvostepenoj disciplinskoj komisiji u pismenoj formi. (2) Zahtjev za udaljenje može se podnijeti zajedno sa disciplinskom tužbom ili pojedinačno, ukoliko ga podnosi Ured disciplinskog tužioca u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona. (3) Zahtjev za udaljenje treba sadržati: a) ime i prezime, funkciju koju obavlja u pravosuđu, titulu i adresu, broj telefona, e-mail adresu i druge

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

lične podatke sudije ili tužioca protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, kao i podatke za njegovog punomoćnika, ukoliko su dostupni; b) činjenice zbog kojih se zahtijeva udaljenje od vršenja dužnosti; c) zakonski osnov za privremeno udaljenje; d) prijedlog svjedoka, vještaka, isprava i drugih dokaza koji treba da se izvedu na raspravi odnosno na osnovu kojih Prvostepena komisija treba odlučiti o zahtjevu za udaljenje bez rasprave. Član 108. (Postupak donošenja odluke o privremenom udaljenju) U stvarima koje se odnose na privremeno udaljenje od vršenja dužnosti, Vijeće/Disciplinska komisija shodno primjenjuje pravila koja se primjenjuju na disciplinski postupak, osim ako nije drugačije regulirano ovim članom. U stvarima koje se odnose na privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca, Vijeće/Disciplinska komisija postupa hitno. Disciplinska komisija je dužna o zahtjevu za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti odlučiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Prvostepena disciplinska komisija o zahtjevu za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca, iz razloga predviđenih u članu 77. tač. a), b) i d) Zakona, odlučuje na osnovu činjenica i ponuđenih dokaza iz zahtjeva za privremeno udaljenje. Disciplinska komisija može od podnosioca zahtjeva za privremeno udaljenje zatražiti dodatne informacije. U slučajevima iz prethodnog stava, Prvostepena disciplinska komisija može odlučiti da zatraži izjašnjenje od sudije/tužioca čije se privremeno udaljenje traži, ukoliko smatra da bi to moglo biti od značaja za odlučivanje. Izjašnjenje se dostavlja najkasnije u roku od 24 sata. Prilikom dostavljanja odluke o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudiji ili tužiocu čije se udaljenje od dužnosti traži, Prvostepena disciplinska komisija dužna je dostaviti i zahtjev kojim se traži udaljenje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca, ukoliko je odluku o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudije ili tužioca donijela bez dostavljanja na odgovor zahtjeva kojim se traži udaljenje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca. Protiv odluke o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija ili tužilac ima pravo podnijeti žalbu u roku od tri dana od dana dostavljanja. Žalba se dostavlja podnosiocu zahtjeva za udaljenje, koji može u roku od 24 sata od dana prijema žalbe Prvostepenoj disciplinskoj komisiji podnijeti odgovor na žalbu. Prvostepena disciplinska komisija u roku od tri dana od dana zaprimanja odgovora na žalbu odnosno od dana isteka roka za podnošenje odgovora na žalbu, dostavlja žalbu i odgovor na žalbu ako je podnesen, sa svim spisima, Drugostepenoj disciplinskoj komisiji. Drugostepena disciplinska komisija dužna je odlučiti po žalbi u roku od tri dana računajući od dana prijema spisa od strane Prvostepene disciplinske komisije. Odluka Drugostepene disciplinske komisije u postupku koji se vodi o zahtjevu za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca je konačna.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (6)

Број 55 - Страна 49

Član 109. (Pravo na punomoćnika tokom postupka privremenog udaljenja) Sudija ili tužilac protiv kojeg je pokrenut postupak privremenog udaljenja od vršenja dužnosti ima pravo biti zastupan od strane punomoćnika po njegovom izboru. Član 110. (Privremeno udaljenje zbog nesposobnosti za vršenje dužnosti) (1) U slučajevima nesposobnosti sudije ili tužioca iz člana 75. stav (1) Zakona, Ured disciplinskog tužioca iznijet će predmet za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti Vijeću koje donosi odluku. (2) Ukoliko udaljenje traje šest mjeseci, nakon isteka toga roka Prvostepena disciplinska komisija po službenoj dužnosti ponovo razmatra svaki pojedinačni slučaj i ako utvrdi da nesposobnost i dalje postoji, produžit će udaljenje od vršenja dužnosti. Član 111. (Udaljenje zbog istrage u krivičnom postupku i nakon podizanja optužnice) (1) U slučajevima privremenog udaljenja sudije ili tužioca od vršenja dužnosti zbog osnova predviđenih u članu 77. stav (1) tač. a) i b) Zakona, udaljenje može trajati do okončanja istrage odnosno krivičnog postupka po tim osnovama. (2) Po prestanku osnova predviđenih u članu 77. stav (1) tač. a) i b) Zakona, privremeno udaljenje od vršenja dužnosti može biti produženo zbog drugih osnova predviđenih u članu 77. Zakona. (3) Zahtjev za produženje udaljenja od vršenja dužnosti u skladu sa Zakonom podnosi se Vijeću u pismenoj formi. (4) Na sadržaj zahtjeva za produženje udaljenja primjenjuje se član 107. stav (3) ovog poslovnika. Odjeljak F. Izvršenje disciplinskih mjera Član 112. (Vrijeme izvršenja disciplinskih mjera) (1) Izrečena disciplinska mjera se izvršava kada postane konačna. (2) Vijeće unosi podatke o izrečenim disciplinskim mjerama u personalni dosje sudije, tužioca ili stručnog saradnika. (3) U slučaju kada disciplinski tužilac povuče tužbu ili kada komisija odbije tužbu, zabilješka o tužbi neće biti unesena u personalni dosje sudije ili tužioca. Član 113. (Izvršenje disciplinskih mjera) (1) Disciplinska mjera pismene opomene, koja se ne objavljuje javno, izvršava se uručenjem tuženom odluke koja sadrži izrečenu mjeru. (2) Disciplinska mjera javne opomene izvršava se objavljivanjem odluke o izrečenoj mjeri na općoj sjednici suda odnosno kolegiju tužilaštva. (3) Disciplinsku mjeru smanjenja plaće izvršava predsjednik suda odnosno glavni tužilac suda ili tužilaštva u kojem tuženi obavlja pravosudnu funkciju, putem nadležne službe, a po izvršenju mjere pisanim putem obavještava Vijeće u roku od 15 dana. (4) Disciplinska mjera privremenog ili trajnog upućivanja u drugi sud ili tužilaštvo izvršava se stupanjem na dužnost u drugom sudu ili tužilaštvu. (5) Disciplinska mjera premještaja s mjesta predsjednika suda na mjesto sudije odnosno sa mjesta glavnog tužioca na mjesto tužioca, izvršava se stupanjem na dužnost sudije odnosno tužioca.

Na temelju odluke kojom se izriče disciplinska mjera iz st. (4) i (5) ovog člana, Vijeće donosi posebnu odluku. (7) Disciplinska mjera razrješenja od dužnosti izvršava se uručivanjem tuženom odluke koja sadrži mjeru razrješenja od dužnosti. POGLAVLJE V - NESPOJIVOST DUŽNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA I IMUNITET Član 114. (Izvještavanje Vijeća o aktivnostima i stvarima finansijske prirode) Izvještaji iz člana 86. Zakona podnose se do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Član 115. (Postupak za utvrđivanje aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima sudije i tužioca) (1) U skladu sa članom 84. Zakona predsjednik suda ili glavni tužilac u pismenoj formi dostavlja Vijeću zahtjev za utvrđivanje aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima sudije i tužioca. (2) U zahtjevu se navodi: a) ime i prezime predsjednika suda ili glavnog tužioca: b) ime i prezime sudije odnosno tužioca na kojeg se zahtjev odnosi; c) podaci i dokazi o aktivnosti za koju se smatra da je nespojiva sa dužnostima sudije odnosno tužioca; d) obrazloženje zbog čega podnosilac zahtjeva smatra da se radi o aktivnosti koja je nespojiva sa dužnostima sudije odnosno tužioca. (3) Zahtjev prethodno razmatra stalna komisija Vijeća nadležna za pitanja nespojivosti, koja Vijeću podnosi prijedlog za odlučivanje po zahtjevu. (4) Odluka Vijeća dostavlja se podnosiocu zahtjeva, sudiji ili tužiocu na kojeg se odluka odnosi, kao i Uredu disciplinskog tužioca, ukoliko se radi o aktivnosti nespojivoj sa dužnostima sudije i tužioca. Član 116. (Postupak za osporavanje i ukidanje imuniteta sudija i tužilaca) (1) Zahtjev za ukidanje imuniteta sudije ili tužioca podnosi se Vijeću u pismenoj formi. (2) U zahtjevu se navodi: a) ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev; b) ime i prezime i mjesto rada sudije ili tužioca koji se poziva na imunitet; c) oznaka predmeta i mjesto gdje je zaprimljen predmet u kojem se sudija ili tužilac poziva na imunitet; d) činjenice i propisi na kojima se predmet zasniva; e) obrazloženje zašto radnja sudije/tužioca spada u okvir njegovih službenih dužnosti kao i zašto podnosilac zahtjeva smatra da imunitet treba biti ukinut uz prilaganje svih popratnih informacija ili dokumenata. (3) Nakon što primi zahtjev, kopiju zahtjeva zajedno sa popratnom dokumentacijom, Vijeće odmah dostavlja sudiji ili tužiocu na kojeg se zahtjev odnosi i koji može u roku od 15 dana od prijema zahtjeva podnijeti pismeni odgovor Vijeću. (4) Nakon prijema odgovora ili nakon isteka roka za podnošenje odgovora iz stava (3) ovog člana, Vijeće odlučuje o zahtjevu. Ako je neophodna dodatna istraga, predsjednik Vijeća određuje jednog člana Vijeća za izvjestioca, koji podnosi izvještaj Vijeću. (5) Odluku o ukidanju imuniteta ili odbijanju zahtjeva za ukidanje imuniteta Vijeće donosi na sjednici.

Број 55 - Страна 50

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

POGLAVLJE VI - PRESTANAK MANDATA Član 117. (Prestanak mandata sudija i tužilaca) (1) Vijeće donosi odluku o prestanku mandata u skladu sa članom 88. Zakona, koja sadrži: a) ime, prezime i poziciju sudije ili tužioca čiji mandat prestaje; b) datum prestanka mandata; c) razlog prestanka mandata. (2) Odluku o prestanku mandata iz razloga navedenih u članu 88. stav (1) tačka f) Zakona, Vijeće donosi na osnovu pravomoćne odluke nadležnog organa o trajnom gubitku radne sposobnosti odnosno sposobnosti za vršenje dužnosti sudije ili tužioca. Član 118. (Razlozi za prestanak statusa stručnog saradnika) Status stručnog saradnika prestaje: a) istekom mandata, ukoliko je Zakonom propisan ograničen mandat; b) u slučaju podnošenja ostavke; c) u slučaju imenovanja na poziciju sudije odnosno tužioca; d) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti; e) u slučaju njegovog razrješenja od strane Vijeća kao rezultat disciplinskog postupka; f) odlaskom u penziju. Član 119. (Objava odluke o prestanku mandata) Odluka o prestanku mandata dostavlja se sudiji ili tužiocu na kojeg se odnosi, predsjedniku suda ili glavnom tužiocu i objavljuje se u odgovarajućem službenom glasilu. Vijeće također obavještava nadležno ministarstvo pravde. POGLAVLJE VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 120. (Prestanak važenja) (1) Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje važiti Poslovnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 44/09, 28/10 i 58/10, 29/06, 98/06, 2707, 20/08), osim poglavlja VIII i IX, koja prestaju važiti 01.12.2013. godine. (2) Danom početka primjene poglavlja II i III ovog poslovnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora i imenovanja kandidata na pravosudne pozicije u Bosni i Hercegovini od 13.05.2009. godine, 23.09.2009. godine i 13.10.2010. godine. (3) Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaju važiti Pravila o vođenju sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj 08-02-1306/2011, od 05.04.2011. godine. Član 121. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". (2) Poglavlje II i III ovog poslovnika primjenjivat će se od 1. 12. 2013. godine. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog Broj 08-02-2700/2013 vijeća BiH 19. juna 2013. godine Milorad Novković, s. r. Sarajevo Na temelju članka 16. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i

tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine, usvojilo je VISOKOG SUDBENOG I TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. (Predmet Poslovnika) Poslovnikom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se ustrojstvo i način rada Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće). Članak 2. (Obujam primjene) Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na suce i tužitelje shodno će se primjenjivati i na predsjednike sudova, glavne tužitelje, zamjenike glavnih tužitelja i stručne suradnike koje imenuje Vijeće, ukoliko ovim poslovnikom nije drugačije propisano. POGLAVLJE I. - USTROJSTVO I NAČIN RADA VIJEĆA Odjeljak A. Ustrojstvo i članovi Vijeća Članak 3. (Ustrojstvo Vijeća) (1) Vijeće čini 15 članova. Vijeće predstavlja predsjednik Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik). (2) Predsjednik i dva potpredsjednika Vijeća te član Vijeća koji radi u Vijeću na temelju punovremenog radnog angažmana čine Predsjedništvo Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo). (3) Tajništvo Vijeća (u daljnjem tekstu: Tajništvo) obavlja stručne, financijske i administrativne poslove Vijeća. (4) Ured stegovnoga tužitelja obnaša dužnost tužitelja u svezi navoda koji se tiču povreda dužnosti nositelja pravosudnih funkcija. Članak 4. (Izbor članova Vijeća) (1) Postupak izbora članova Vijeća regulira se posebnim pravilnikom koji usvaja Vijeće. (2) Mandat člana Vijeća počinje narednoga dana od dana isteka mandata člana Vijeća umjesto kojeg je imenovan, odnosno od dana dostavljanja obavijesti Vijeća o njegovom izboru. (3) Član Vijeća potpisuje izjavu o nacionalnoj pripadnosti. (4) Član Vijeća potpisuje Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, koja glasi: "Dolje potpisani (ime i prezime člana), kao član Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i sukladno članku 10. stavak (2) Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, svečano izjavljujem da, ne obnašam funkciju ili bilo kakvu dužnost u političkoj partiji, kao ni u fondacijama ili udrugama povezanim s političkim partijama. Također, izjavljujem da sam svjestan zakonske obveze da se uzdržim od sudjelovanja u aktivnostima političkih partija dok budem obnašao funkciju člana Vijeća". Članak 5. (Privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti člana Vijeća) (1) Odluku o privremenom udaljenju donosi predsjednik najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za okolnosti iz članka 7. stavak (1) Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). (2) Odluku o privremenom udaljenju predsjednika donosi jedan od potpredsjednika najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za okolnosti iz članka 7. stavak (1) Zakona.

POSLOVNIK

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 51

(1) (2)

(3)

ako:

Članak 6. (Prava i obveze članova Vijeća) Članovi Vijeća za vrijeme trajanja mandata imaju prava iz članka 9. Zakona. Član Vijeća ostvaruje pravo na naknadu putnih troškova nastalih u okviru obnašanja dužnosti člana Vijeća izvan njegovog mjesta rada odnosno izvan sjedišta poslodavca, u iznosu i na način utvrđen pozitivnim propisima za putne troškove sudaca, tužitelja i određenih kategorija stručnog osoblja u sudskim i pravosudnim institucijama na razini Bosne i Hercegovine. Članovi Vijeća imaju obvezu da: a) redovito budu nazočni sjednicama Vijeća, osim u slučaju opravdanog izostanka; b) blagovremeno obavijeste predsjednika Vijeća ili nadležni odjel Tajništva o nemogućnosti nazočnosti sjednici; c) sudjeluju u radu podvijeća, povjerenstava za obavljanje razgovora, stegovnih povjerenstava, stalnih povjerenstava, radnih skupina i obnašaju druge zadatke koje im dodijeli Vijeće; d) ne otkrivaju informacije koje se odnose na proces donošenja odluka Vijeća. Članak 7. (Razlozi za izuzeće člana Vijeća) Član Vijeća ne može sudjelovati u aktivnostima Vijeća se radi o pitanju koje se tiče njega samog, krvnih srodnika u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja ili bračnog, odnosno izvanbračnog druga ili srodnika po tazbini, odnosno srodnika izvanbračnog druga, do drugog stupnja, bez obzira na to jesu li brak, odnosno izvanbračna zajednica prestali ili ne; b) postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost. Članak 8. (Zahtjev za izuzeće člana Vijeća) Izuzeće člana Vijeća može tražiti osoba koja za to ima opravdani interes. Zahtjev za izuzeće člana Vijeća podnosi se odmah po saznanju za postojanje razloga za izuzeće, a najkasnije do donošenja odluke Vijeća po pitanju za koje se izuzeće traži. Izuzeće se može tražiti samo poimenično za određenog člana Vijeća. Osoba koja traži izuzeće dužna je u zahtjevu navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuzeće člana Vijeća. U zahtjevu se ne mogu ponovno navoditi razlozi koji su isticani u zahtjevu za izuzeće koji je ranije odbijen. Članak 9. (Postupak za izuzeće člana Vijeća) Čim sazna da postoji neki od razloga za izuzeće iz članka 7. ovog poslovnika ili kada je podnesen zahtjev za njegovo izuzeće, član Vijeća dužan je prekinuti aktivnosti u postupku u kojem je zahtjev podnesen i odmah o tome obavijestiti predsjednika Vijeća. Ako se radi o izuzeću predsjednika, dok se ne donese odluka o podnesenom zahtjevu, njega će mijenjati jedan od potpredsjednika Vijeća. Vijeće, odnosno nadležna tijela Vijeća zastat će s postupkom do donošenja odluke o izuzeću. a)

(1) (2)

(3) (4)

(1)

(2) (3)

Članak 10. (Odlučivanje o zahtjevu za izuzeće člana Vijeća) (1) O zahtjevu za izuzeće člana Vijeća odlučuje predsjednik. (2) Ako se traži izuzeće predsjednika Vijeća, odluku o izuzeću donosi Vijeće. (3) Prije donošenja odluke o izuzeću tražit će se izjava od člana Vijeća čije se izuzeće traži, a prema potrebi, obavit će se i druge potrebne radnje. (4) Protiv odluke kojom se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dopuštena. Odjeljak B. Sjednice Vijeća Članak 11. (Mjesto i plan održavanja sjednica Vijeća) (1) Sjednice Vijeća se, u pravilu, održavaju u sjedištu Vijeća. (2) Tijekom godine najmanje tri sjednice Vijeća održat će se, u pravilu, izvan sjedišta Vijeća. (3) Svake godine u prosincu Vijeće usvaja godišnji raspored održavanja redovitih sjednica Vijeća za narednu godinu. Sjednice se, u pravilu, održavaju svakog trećeg tjedna u mjesecu i mogu trajati duže od jednog radnog dana. Članak 12. (Sazivanje sjednica Vijeća, utvrđivanje i dostavljanje prijedloga dnevnog reda) (1) Predsjednik saziva sjednice Vijeća na temelju rasporeda održavanja sjednica iz članka 11. stavak (3) ovog poslovnika. (2) Predsjednik može sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u slučaju žurnih pitanja ili na zahtjev najmanje pet članova Vijeća. (3) Predsjednik priprema prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća. (4) Svaki član Vijeća, glavni stegovni tužitelj, direktor i zamjenik direktora Tajništva mogu predložiti predsjedniku da se određeno pitanje uvrsti u dnevni red sjednice. (5) Utvrđeni prijedlog dnevnog reda nadležni odjel Tajništva dostavlja, u pravilu, elektroničkim putem članovima Vijeća najmanje pet dana prije redovite sjednice. (6) Zamjenik direktora vodi računa, ako je moguće, da se materijali za sjednicu dostave elektroničkim putem članovima Vijeća najmanje dva dana prije sjednice. Na dan sjednice Vijeća, dnevni red i svi materijali u elektroničkom obliku su na raspolaganju članovima Vijeća. (7) Iznimno, materijal za sjednicu Vijeća može se dostaviti neposredno prije održavanja sjednice ili na samoj sjednici Vijeća, ako se radi o pitanju o kojem treba žurno odlučiti. Članak 13. (Javnost rada) (1) Sjednice Vijeća u pravilu su otvorene za javnost izuzev procesa vijećanja i glasovanja. (2) Pristup sjednicama ostvaruje se u sjedištu Vijeća u posebnoj prostoriji putem videolinka, uz obveznu najavu dolaska najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice. (3) Prostorije iz stavka (2) ovog članka u kojima se prate javne sjednice mogu se snimati nadzornim kamerama. (4) Najmanje jedna osoba iz Tajništva bit će prisutna u prostoriji koja je namijenjena za praćenje sjednica. (5) Vijeće može određene točke dnevnoga reda proglasiti zatvorenim za javnost. (6) Radni materijali za sjednice Vijeća nisu dostupni javnosti. (7) Snimanje na javnim sjednicama Vijeća dopušteno je samo na temelju posebne odluke Vijeća. (8) Javnost rada iz ovog članka osigurat će se nakon ispunjenja tehničkih pretpostavki.

Број 55 - Страна 52

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Članak 14. (Otvaranje sjednice Vijeća i usvajanje dnevnog reda) (1) Predsjednik ili u slučaju njegove odsutnosti, jedan od potpredsjednika, otvara sjednicu Vijeća konstatirajući vrijeme početka sjednice i utvrđuje nazoči li sjednici potreban broj članova Vijeća za odlučivanje (kvorum), nakon čega se pristupa usvajanju dnevnoga reda sjednice Vijeća. (2) Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se na temelju ranije dostavljenog prijedloga dnevnog reda iz članka 12. ovog poslovnika, kao i na temelju naknadno predloženih izmjena ili dopuna. Članak 15. (Rasprava/diskusija na sjednici Vijeća) (1) Diskusija i odlučivanje na sjednici Vijeća odvija se po točkama usvojenoga dnevnog reda. (2) O svakoj točki dnevnoga reda predsjednik otvara raspravu, te daje riječ uvažavajući redoslijed javljanja. (3) Tijekom diskusije članovi Vijeća i ostali sudionici na sjednici postupaju s međusobnim uvažavanjem, te se uključuju u raspravu nakon što im predsjednik da riječ. (4) Sudionici u raspravi dužni su u svome izlaganju biti jasni i sažeti te su dužni raspravu vezati za predmet, odnosno točku dnevnoga reda. (5) Član Vijeća može dobiti riječ najviše dva puta tijekom diskusije o jednoj točki dnevnoga reda. Član Vijeća koji se u okviru jedne točke prvi put javlja za riječ ima prednost u odnosu na članove Vijeća koji su već sudjelovali u diskusiji. (6) Sudjelovanje u raspravi vremenski je ograničeno i u pravilu ne može trajati duže od pet minuta po javljanju. (7) Predsjednik Vijeća može dozvoliti odstupanja od pravila utvrđenih ovim člankom u mjeri u kojoj ocijeni da je to potrebno za sveobuhvatno razmatranje pojedinih pitanja. (8) Po okončanju diskusije za pojedinu točku dnevnoga reda predsjednik Vijeća će zaključiti raspravu i precizno formulirati zaključke, odnosno odluku o kojoj se glasa. (9) Tijekom sjednice zabranjeno je korištenje mobilnih telefona u prostoriji u kojoj se sjednica održava. Odjeljak C. Odluke i zapisnici Vijeća, stalna povjerenstva Vijeća Članak 16. (Odluke Vijeća) (1) Vijeće odlučuje na sjednici Vijeća sukladno članku 14. Zakona. (2) Iznimno, u žurnim slučajevima, Vijeće može donijeti odluku i bez održavanja sjednice, glasovanjem putem elektroničke pošte ili telefonskim putem o čemu odluku donosi predsjednik. O održanom glasovanju sačinjava se službena pribilješka. (3) Vijeće odlučuje u formi: a) odluka; b) zaključaka; c) mišljenja i d) uputa. (4) Predsjednik potpisuje akte koje donosi i usvaja Vijeće, u pravilu, u roku od pet radnih dana nakon sjednice. (5) Tajništvo vodi pismohranu akata koje donosi i usvaja Vijeće sukladno propisima o uredskom i arhivskom poslovanju. (6) Tajništvo uspostavlja i održava elektroničku bazu podataka za potrebe održavanja sjednica Vijeća u kojoj se pohranjuju materijali za svaku sjednicu, kao i konačne verzije akata koje je donijelo i usvojilo Vijeće.

Članak 17. (Zapisnici i tonski zapisi sa sjednica Vijeća) (1) Zapisnike na sjednicama Vijeća vodi nadležni odjel Tajništva. Zapisnik sadrži sažetak diskusija i rezultate glasovanja, kao i sve odluke, zaključke ili mišljenja koje je Vijeće usvojilo. Svaki član Vijeća tijekom izlaganja može tražiti da se njegova izjava u cjelini ili djelomično citira u zapisniku. (2) Zapisnik se nakon sjednice Vijeća elektroničkim putem dostavlja članovima Vijeća, te se razmatra i usvaja na narednoj sjednici Vijeća. Pravila koja se odnose na dostavu materijala za sjednicu Vijeća primjenjuju se i na dostavu zapisnika. (3) Zapisnik sa sjednice Vijeća nije dostupan javnosti. Vijeće može odlučiti da zapisnik ili njegov dio budu dostupni javnosti. (4) Sjednice Vijeća se snimaju, a tonski zapisi se čuvaju u Tajništvu i nisu dostupni javnosti. (5) Pristup tonskim zapisima ima zamjenik direktora Tajništva, te šef i uposlenici Odjela za pravna pitanja koji nazoče sjednicama Vijeća. (6) Pravo preslušavanja tonskog zapisa u cjelini ili u relevantnom dijelu ima svaki član Vijeća, direktor Tajništva, šef Kabineta i kada je to potrebno radi izvršenja odluke ili zaključka Vijeća, uposlenik koji je nazočio sjednici u cjelini ili u tijeku rasprave o pojedinim točkama dnevnoga reda. (7) Vođenje, čuvanje i pristupanje zapisnicima i tonskim zapisima sa sjednica Vijeća detaljnije se regulira posebnim pravilnikom. Članak 18. (Stalna povjerenstva Vijeća) (1) Sukladno članku 12. Zakona, Vijeće može oformiti stalna povjerenstva Vijeća koja će se baviti pitanjima od posebnog interesa za pravosuđe. (2) Odlukom o oformljavanju stalnih povjerenstava koju donosi Vijeće definira se djelokrug njihovog rada te reguliraju ostala pitanja koja su od važnosti za rad stalnih povjerenstava. (3) Vijeće donosi odluku kojom imenuje članove stalnih povjerenstava iz stavka (2) ovoga članka na mandat od dvije godine, koji se može produžiti. Vijeće može, sukladno članku 13. Zakona, imenovati i stručnjake koji nisu članovi Vijeća da kao savjetnici sudjeluju u radu stalnih povjerenstava. (4) Vijeće može, radi učinkovitijeg izvršavanja određenih zadataka, oformiti i druga radna tijela. Odjeljak D. Godišnje izvješće, strateški plan i interni akti Vijeća Članak 19. (Godišnje izvješće Vijeća) (1) Vijeće odlučuje o strukturi godišnjeg izvješća. (2) Sukladno utvrđenoj strukturi, Tajništvo priprema nacrt godišnjeg izvješća Vijeća, koji dostavlja Predsjedništvu najkasnije do 15. ožujka. (3) Vijeće, na prijedlog Predsjedništva, razmatra i usvaja godišnje izvješće, u pravilu, do 15. travnja. (4) Godišnje se izvješće dostavlja institucijama iz članka 20. stavak (3) Zakona i objavljuje na internet stranici Vijeća. Članak 20. (Strateški plan i godišnji plan rada Vijeća) (1) Vijeće usvaja strateški plan Vijeća kao i godišnji plan rada. (2) Nacrt godišnjeg plana rada za narednu godinu usvaja se u kolovozu tekuće godine.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 53

Strateški plan iz stavka (1) ovog članka dostavlja se svim pravosudnim institucijama i institucijama navedenim u članku 20. stavak (3) Zakona, kao i međunarodnim partnerima i donatorima te se objavljuje na internet stranici Vijeća. (4) Vijeće usvaja plan implementacije strateškog plana kojim se, između ostaloga, definiraju konkretne aktivnosti na provedbi strateškog plana i rokovi za njihovo izvršenje, kao i organizacijske jedinice zadužene za svaki strateški cilj. (5) Tajništvo podnosi Vijeću polugodišnje izvješće o provedbi strateškog plana Vijeća i godišnje izvješće o provedbi godišnjeg plana rada Vijeća. Članak 21. (Interni akti Vijeća) Sukladno članku 16. Zakona, Vijeće usvaja interne propise potrebne za učinkovit i djelotvoran rad Vijeća. Odjeljak E. Predsjednik i potpredsjednici Vijeća i Predsjedništvo Vijeća Članak 22. (Predsjednik Vijeća) (1) Predsjednik zastupa i predstavlja Vijeće prema trećim osobama kako je utvrđeno u članku 11. stavak (5) Zakona. (2) Predsjednik Vijeća ima sljedeće dužnosti i ovlasti: a) nadzire cjelokupni rad Vijeća; b) saziva sjednice Vijeća, utvrđuje prijedlog dnevnoga reda za sjednice i predsjedava sjednicama Vijeća; c) saziva sastanke Predsjedništva, priprema dnevni red i predsjedava sastancima; d) održava i vodi aktivan dijalog sa zastupnicima pravosuđa i drugim partnerima Vijeća u pravosuđu i izvan njega; e) ovlašćuje odvjetnika da zastupa Vijeće u postupcima pred sudovima ili drugim tijelima, ukoliko zakonom nije propisano obvezno zastupanje Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine; f) odobrava plan godišnjih odmora i potpisuje zahtjev za dopust za potpredsjednike Vijeća i članove Vijeća koji su u punovremenom radnom angažmanu, direktora, zamjenika direktora, glavnog stegovnog tužitelja i šefa Kabineta: g) obnaša druge dužnosti kako je to utvrđeno Zakonom, drugim propisima, ovim poslovnikom i internim aktima Vijeća. (3) Predsjednik može odlukom prenijeti određene dužnosti i ovlasti navedene u st. (1) i (2) ovoga članka na potpredsjednika Vijeća ili člana Vijeća koji je u punovremenom radnom angažmanu. (4) Za vrijeme dopusta, odnosno spriječenosti predsjednika u obnašanju dužnosti, zamjenjuje ga jedan potpredsjednik, sukladno odluci predsjednika. (5) Predsjednik može odrediti drugog člana Vijeća koji će obnašati njegove dužnosti u razdoblju tijekom kojeg ni predsjednik ni potpredsjednici ne mogu obnašati svoje dužnosti. Članak 23. (Potpredsjednici Vijeća) (1) Mandat potpredsjednika traje do isteka mandata predsjednika ili do isteka ili prestanka njihovog mandata iz drugih razloga sukladno odredbi članka 6. Zakona, zavisno od toga koji od ovih dvaju datuma ranije nastupi. (2) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju zadataka potrebnih za djelotvoran i propisan rad Vijeća. (3) Potpredsjednici Vijeća obavljaju posebne zadatke koje im je dodijelio predsjednik sukladno članku 22. ovog

poslovnika i sukladno podjeli zadataka prema odluci Predsjedništva. Članak 24. (Predsjedništvo) (1) Predsjedništvo ima sljedeće zadatke i nadležnosti: a) nadgledati rad Tajništva; b) pratiti provedbu strateškog plana i plana rada Vijeća: c) razmatrati prijedlog proračuna Vijeća: d) razmatrati nacrt godišnjeg izvješća Vijeća; e) odobravati povećanje plaće i odlučivati o dodjeli novčane nagrade (stimulacije) za uposlene u Vijeću na prijedlog direktora Tajništva; f) odlučivati o drugim pitanjima za koja ga ovlasti Vijeće. (2) Predsjedništvo odlučuje konsenzusom, a ukoliko se konsenzus ne postigne odlučuje Vijeće. (3) Predsjedništvo može odlučiti da određeni član Predsjedništva bude odgovoran za posebne zadatke iz nadležnosti Predsjedništva. (4) Predsjedništvo svakih šest mjeseci Vijeću podnosi izvješće o svome radu. (5) Administrativnu i stručnu potporu Predsjedništvu pruža Kabinet Predsjedništva, kojim upravlja šef Kabineta, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku. Ustrojstvo i djelokrug poslova i odgovornosti uposlenih u Kabinetu Predsjedništva propisuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. (6) Direktor i zamjenik direktora Tajništva nazoče sastancima Predsjedništva bez prava glasa i mogu iznijeti svoje mišljenje o svim pitanjima koja se razmatraju. Odjeljak F. Tajništvo Članak 25. (Dužnosti i ustrojstvo Tajništva) (1) Tajništvo pruža administrativnu i stručnu potporu Vijeću sukladno Zakonu, ovom poslovniku i drugim aktima Vijeća. (2) Ustrojstvo Tajništva utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Članak 26. (Direktor i zamjenik direktora Tajništva) (1) Direktor i zamjenik direktora Tajništva imaju odgovornosti i zadatke sukladno Zakonu, ovom poslovniku i drugim aktima Vijeća. (2) Direktor Tajništva odlučuje o realizaciji odluka koje imaju proračunske implikacije. (3) Direktor Tajništva potpisuje dokumente koji imaju proračunske implikacije i dopise koji se odnose na operativna pitanja i ove ovlasti može prenijeti na druge uposlene u Tajništvu. (4) Direktor Tajništva po potrebi saziva sastanak svih uposlenih u Vijeću, a najmanje jednom godišnje Članak 27. (Priprema i provedba proračuna) Postupak pripreme, usvajanja i provedbe proračuna Vijeća uređuje se posebnim pravilnikom. Odjeljak G. Ured stegovnog tužitelja Članak 28. (Dužnosti i ustrojstvo) (1) Ured stegovnog tužitelja obnaša dužnost tužitelja u svezi navoda koji se tiču povreda dužnosti nositelja pravosudnih funkcija sukladno Zakonu, drugim relevantnim zakonima, ovom poslovniku i drugim internim aktima Vijeća.

Број 55 - Страна 54 (2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta Ureda stegovnog tužitelja uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Članak 29. (Samostalnost i neovisnost Ureda stegovnog tužitelja) (1) Ured stegovnog tužitelja samostalan je i neovisan u svome radu na stegovnim predmetima. (2) Državne službenike u Uredu stegovnog tužitelja imenuje i razrješava povjerenstvo u čijem je sastavu član Vijeća kojeg izabere Vijeće, glavni stegovni tužitelj i direktor Tajništva sukladno odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Uposlenike u Uredu stegovnog tužitelja imenuje i razrješava povjerenstvo u čijem je sastavu član Vijeća kojeg izabere Vijeće, glavni stegovni tužitelj i direktor Tajništva sukladno odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. (3) Članovi Povjerenstva za izbor državnih službenika u Uredu stegovnog tužitelja iz članka 24. stavak (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine su član Vijeća kojeg izabere Vijeće i državni službenik kojeg ovlasti glavni stegovni tužitelj. Članak 30. (Glavni stegovni tužitelj) (1) Glavni stegovni tužitelj ima ovlasti i zadatke sukladno Zakonu, ovom poslovniku i drugim aktima Vijeća. (2) Glavni stegovni tužitelj podnosi Vijeću polugodišnje izvješće o radu Ureda stegovnog tužitelja. Odjeljak H. Ocjenjivanje i radni odnosi Članak 31. (Ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika u Vijeću) (1) Vijeće sukladno Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ocjenjuje rad rukovodećih državnih službenika u Vijeću. (2) Vijeće oformljava povjerenstvo u sastavu od tri člana Vijeća koje provodi postupak ocjenjivanja rukovodećih državnih službenika u Vijeću i daje prijedlog ocjene Vijeću. (3) Vijeće donosi Pravilnik o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika u Vijeću. Članak 32. (Radni odnosi) (1) Vijeće usvaja Pravilnik o radu, kojim se reguliraju prava i obveze uposlenih u Vijeću. (2) Vijeće ima Odbor uposlenika. Sastav i nadležnost Odbora uposlenika Vijeća regulira se Pravilnikom iz stavka (1) ovoga članka. POGLAVLJE II - POSTUPAK ODABIRA I IMENOVANJA Odjeljak A. Objavljivanje natječaja Članak 33. (Objavljivanje natječaja) Javni natječaj za slobodna mjesta suca, tužitelja, predsjednika suda, glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i dodatnog suca objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u jednim dnevnim novinama u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, kao i na internet stranici Vijeća. Članak 34. (Forma i sadržaj natječaja) (1) Tekst javnog natječaja sadrži: a) broj i naziv slobodnih mjesta; b) osnovne i posebne uvjete za imenovanje na slobodna mjesta; c) postupak prijave na slobodna mjesta;

d) informaciju o dostupnosti prijavnog materijala; e) način i mjesto za predavanje prijavnog materijala; f) rok za podnošenje prijave. (2) U dnevnim novinama objavljuje se skraćeni tekst javnog natječaja u kojemu se navode osnovne informacije o oglašenim slobodnim mjestima te informacija o mjestu na kojem je objavljen kompletan tekst javnog natječaja. Odjeljak B. Podnošenje prijava Članak 35. (Prijavni materijal) (1) Vijeće utvrđuje sadržaj obrasca za prijavu koji je dostupan na internet stranici Vijeća. (2) Uz prijavni obrazac kandidat prilaže sljedeće dokumente: a) kopiju diplome; b) kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu; c) original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine; d) potvrdu o radnom iskustvu, za kandidate koji ne obnašaju pravosudnu funkciju. (3) Kandidat koji je imenovan dužan je, prije polaganja prisege, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te, ukoliko je potrebno, potvrdu o istupanju iz članstva političke stranke. (4) Kandidat može priložiti i ostale dokumente koji su relevantni za razmatranje njegove prijave. (5) Davanje pogrešnih ili neistinitih informacija u prijavnom materijalu može imati za posljedicu isključivanje kandidata iz natječajne procedure što će biti naznačeno u prijavnom obrascu. (6) Original diplome i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu kandidat dostavlja na uvid članovima povjerenstva za obavljanje razgovora. Članak 36. (Odbacivanje prijave) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju Zakonom propisane uvjete neće se uzeti u razmatranje o čemu se kandidat obavještava elektroničkom poštom. Odjeljak C. Tijela za provedbu javnog natječaja Članak 37. (Natječajna procedura) (1) Natječajna procedura obuhvaća: a) kvalifikacijsko i pismeno testiranje kandidata za pozicije, odnosno testiranje za kandidate za koje je propisana obveza kvalifikacijskoga i pismenog testiranja; b) obavljanje razgovora s kandidatima; c) rangiranje i predlaganje kandidata. (2) Postupak kvalifikacijskoga i pismenog testiranja provodi se sukladno ovom poslovniku i posebnom pravilniku. (3) Natječajnu proceduru iz stavka (1) toč. b) i c) ovog članka provode podvijeća za predlaganje kandidata i povjerenstva za obavljanje razgovora sukladno Zakonu i ovom poslovniku. Članak 38. (Podvijeća za predlaganje kandidata) (1) Podvijeća za predlaganje kandidata za imenovanje su: Podvijeće na razini Bosne i Hercegovine, Podvijeće Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Podvijeće Federacije Bosne i Hercegovine i Podvijeće Republike Srpske. (2) Podvijeće na razini Bosne i Hercegovine i Podvijeće Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine imenuje predsjednik, sukladno članku 37. Zakona, vodeći računa o tome da svi članovi Vijeća budu zastupljeni u jednakoj mjeri.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ a)

Број 55 - Страна 55

Podvijeće Federacije Bosne i Hercegovine čini pet članova Vijeća iz Federacije Bosne i Hercegovine, a Podvijeće Republike Srpske čini pet članova Vijeća iz Republike Srpske. (4) Podvijeće na razini Bosne i Hercegovine i Podvijeće Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine obavljaju razgovor s kandidatima koji su se prijavili na slobodna mjesta na razini Bosne i Hercegovine, odnosno Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Članak 39. (Izbor predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg) (1) Članovi podvijeća biraju predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg podvijeća na period od šest mjeseci. (2) Po isteku perioda iz stavka (1) ovoga članka, dopredsjedavajući preuzima dužnost predsjedavajućeg, a članovi podvijeća biraju novog dopredsjedavajućeg. Članak 40. (Dužnosti predsjedavajućeg) (1) Predsjedavajući podvijeća saziva i vodi sjednice podvijeća te potpisuje odluke i zaključke podvijeća. (2) Dopredsjedavajući mijenja predsjedavajućeg u slučaju njegove nenazočnosti. Članak 41. (Povjerenstva za obavljanje razgovora) (1) Entitetska podvijeća imenuju povjerenstva za obavljanje razgovora (u daljnjem tekstu: povjerenstva) u sastavu od tri člana Vijeća. (2) Ukoliko je to moguće, većina članova povjerenstva članovi su nadležnoga entitetskog podvijeća. (3) U sastavu povjerenstva neće sudjelovati član Vijeća koji je sudac ili tužitelj u istoj instituciji iz koje je kandidat s kojim se obavlja razgovor. (4) Povjerenstvo obavlja razgovor s kandidatima i boduje uspjeh kandidata na razgovoru. (5) Razgovor s kandidatima za istu poziciju u pravilu provodi povjerenstvo u istom sastavu. (6) Angažman člana Vijeća u radu povjerenstva ima prioritet u odnosu na ostale obveze u obnašanju dužnosti člana Vijeća i u obnašanju službenih dužnosti. Članak 42. (Imenovanje stručnjaka) (1) U radu povjerenstva, osim članova, sudjeluju i dva stručnjaka odabrana s liste stručnjaka koju utvrđuje Vijeće sukladno članku 13. Zakona i ovom poslovniku. (2) Svaki sud i tužiteljstvo na općoj sjednici, odnosno kolegiju, predlaže po jednog suca, odnosno tužitelja, koji može biti imenovan za stručnjaka iz stavka (1) ovoga članka. (3) Popis stručnjaka utvrđuje Vijeće na dvogodišnjem nivou na temelju prijedloga dostavljenih od strane sudova i tužiteljstava, pri čemu jedna osoba ne može biti uvrštena na listu više od dva puta uzastopno. (4) Za obavljanje razgovora s kandidatima za imenovanje u sudove, odnosno tužiteljstva različitih razina oformljavaju se odvojene liste. (5) Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na članove povjerenstva primjenjuju se i na stručnjake u povjerenstvu. Stručnjaci sudjeluju u radu povjerenstva na isti način kao i članovi povjerenstva. Članak 43. (Jednaka zastupljenost u radu povjerenstava) Prilikom imenovanja povjerenstava, entitetska podvijeća vode računa da:

u sastavu povjerenstva koje obavlja razgovor s kandidatima za poziciju suca većinu čine suci, a u sastavu povjerenstva koje obavlja razgovor s kandidatima za poziciju tužitelja većinu čine tužitelji; b) svi članovi Vijeća i stručnjaci s liste iz stavka (1) članka 42. budu zastupljeni u jednakoj mjeri. Članak 44. (Spriječenost člana povjerenstva) (1) Član povjerenstva koji je spriječen sudjelovati u radu povjerenstva o tome će bez odlaganja obavijestiti nadležni odjel Tajništva i predsjedavajućeg nadležnog podvijeća, pismenim putem, uz obrazloženje razloga spriječenosti. (2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka predsjedavajući podvijeća imenovat će novog člana u povjerenstvo o čemu se obavještava podvijeće. Članak 45. (Primjena odredaba) Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na povjerenstva primjenjuju se i na Podvijeće Bosne i Hercegovine i Podvijeće Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u postupku obavljanja razgovora. Odjeljak D. Kriteriji za ocjenjivanje uspjeha kandidata Članak 46. (Kriteriji za rangiranje kandidata) (1) Rangiranje kandidata obavlja se na temelju sljedećih kriterija: a) stručnosti kandidata; b) sposobnosti pravne analize; c) sposobnosti kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano obnaša funkciju za koju se prijavio, uzimajući u obzir, između ostaloga, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristranost i ugled, ponašanje izvan posla, eduka d) komunikativnosti i sposobnosti prezentiranja. (2) Rangiranje kandidata koji su se prijavili na rukovodeću poziciju obavlja se na temelju sljedećih kriterija: a) stručnosti kandidata; b) sposobnosti pravne analize; c) sposobnosti kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano obnaša funkciju za koju se prijavio, uzimajući u obzir, između ostaloga, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristranost i ugled, ponašanje izvan posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje znanstvenih radova te druge aktivnosti u struci; d) komunikativnosti i sposobnosti prezentiranja; e) rukovodnih vještina i iskustva te sposobnosti upravljanja ljudskim potencijalima. (3) Kriteriji iz stavka (1) toč. b), c) i d) i stavka (2) toč. b), c), d) i e) ovoga članka utvrđuju se na razgovoru. Članak 47. (Stručnost) (1) Stručnost kandidata utvrđuje se na temelju: a) rezultata kvalifikacijskoga testiranja; b) rezultata pismenoga testiranja; c) ocjene rezultata rada. (2) Kvalifikacijsko testiranje provodi se za: a) kandidate koji nisu nositelji pravosudne funkcije, a prijave se na poziciju suca ili tužitelja bilo koje razine; b) kandidate koji su nositelji pravosudne funkcije, a nemaju ocjenu rada za posljednje tri godine, osim u slučaju iz stavka (6) ovoga članka.

Број 55 - Страна 56 (3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ d)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Pismeno testiranje provodi se za: a) kandidate koji nisu nositelji pravosudne funkcije, a prijave se na poziciju suca okružnog ili kantonalnog suda, entitetskih vrhovnih sudova, Suda Bosne i Hercegovine, Apelacijskog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; b) kandidate koji nisu nositelji pravosudne funkcije, a prijave se za poziciju tužitelja entitetskih tužiteljstava i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. (4) Kandidati za pozicije iz stavka (3) ovoga članka pozivaju se na pismeno testiranje samo ukoliko su na kvalifikacijskome testiranju ostvarili odgovarajući rezultat. (5) Za kandidate koji već obnašaju funkciju suca ili tužitelja ili su ove funkcije obnašali u razdoblju od tri godine do objavljivanja natječaja, stručnost se utvrđuje na temelju ocjene rada za posljednje tri godine. (6) Ukoliko kandidat u posljednje tri godine nije ocijenjen zbog dopusta ili prestanka funkcije, u obzir se uzima ocjena rada za posljednje tri godine koje su prethodile dopustu, odnosno prestanku funkcije. Članak 48. (Podobnost) (1) U postupku imenovanja, pored kriterija iz članka 46. ovog poslovnika, u obzir se uzimaju i okolnosti koje su relevantne za ocjenu podobnosti kandidata, poput podataka o ranijim stegovnim prekršajima, ranijim kaznenim osudama i druge okolnosti koje bi kandidata mogle učiniti nepodobnim za sudačku, odnosno tužiteljsku funkciju. (2) Okolnosti iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje povjerenstvo. (3) Podobnost kandidata za obnašanje sudačke ili tužiteljske dužnosti ocjenjuje se opisnom ocjenom i to: "kandidat je podoban" ili "kandidat nije podoban". (4) Ocjena "kandidat nije podoban" posebno se obrazlaže. Odjeljak E. Obavljanje razgovora s prijavljenim kandidatima Članak 49. (Izbor kandidata za obavljanje razgovora) Na razgovor se pozivaju kandidati koji su na kvalifikacijskome testiranju ostvarili odgovarajući uspjeh, utvrđen posebnim pravilnikom, odnosno kandidati koji ispunjavaju osnovne i posebne uvjete propisane Zakonom za imenovanje na poziciju na koju se prijavljuju, a koji nisu bili u obvezi polagati kvalifikacijski test. Članak 50. (Obavještavanje kandidata) Kandidati se obavještavaju o mjestu, datumu i vremenu obavljanja razgovora, kao i o sastavu povjerenstva, u pravilu, najkasnije sedam dana prije zakazanog razgovora. Članak 51. (Sadržaj razgovora) (1) Na razgovoru s kandidatom ispituje se: a) sposobnost pravne analize; b) komunikativnost i sposobnost prezentiranja; c) sposobnost kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano obnaša funkciju za koju se prijavio, uzimajući u obzir, između ostaloga, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristranost i ugled, ponašanje izvan posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje znanstvenih radova te druge aktivnosti u struci;

okolnosti koje su relevantne za utvrđivanje podobnosti kandidata za obnašanje pravosudne funkcije. (2) Na razgovoru s kandidatom koji se prijavio za rukovodeću poziciju, pored okolnosti iz stavka (1) ovoga članka, ispituju se i rukovodne vještine i iskustvo te sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima. Članak 52. (Utvrđivanje pitanja) (1) Sukladno članku 51. ovog poslovnika, povjerenstvo prije razgovora utvrđuje pitanja koja se postavljaju kandidatima po unaprijed utvrđenom rasporedu. (2) Osim utvrđenih pitanja, povjerenstvo može postaviti i druga pitanja vezana za pojedine odgovore kandidata. Članak 53. (Obavljanje razgovora) (1) Povjerenstvo unaprijed određuje okvirno vrijeme trajanja razgovora. (2) Razgovor s kandidatima obavlja se na profesionalan način i uz puno uvažavanje ličnosti kandidata. (3) Predsjedavajući povjerenstva utvrđuje identitet kandidata, utvrđuje poziciju za koju se kandidat prijavio, predstavlja članove povjerenstva, provjerava ima li kandidat prigovor na sastav povjerenstva te informira kandidata o kriterijima koji se ispituju tijekom razgovora i vremenu koje je predviđeno za obavljanje razgovora. (4) Predsjedavajući povjerenstva zamolit će kandidata da pozorno sasluša svako pitanje i uputiti ga da konkretno odgovori na postavljeno pitanje. (5) U slučaju da je tijekom razgovora podnesen zahtjev za izuzeće člana povjerenstva o tome se odmah obavještava predsjednik Vijeća i nadležno podvijeće. (6) U slučaju iz stavka (5) ovoga članka povjerenstvo će zastati s obavljanjem razgovora s kandidatom koji je podnio zahtjev, do odluke predsjednika. Odjeljak F. Bodovanje i rangiranje Članak 54. (Bodovanje obavljenog razgovora) (1) Bodovanje razgovora s kandidatom obavlja se na posebnom obrascu, čiji sadržaj utvrđuje Vijeće. (2) Ukoliko se kandidat prijavio na više pozicija, povjerenstvo ga boduje za svaku poziciju pojedinačno. (3) Tijekom razgovora s kandidatom svaki član povjerenstva neovisno će bodovati svaki od kriterija koji se ocjenjuju na razgovoru. (4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 25 bodova. (5) U ukupnom broju bodova koje kandidat za poziciju suca ili tužitelja može ostvariti na razgovoru, kriteriji iz članka 46. stavak (1) toč. b), c) i d) sudjeluju u sljedećem omjeru: a) 10 bodova za sposobnost pravne analize; b) 10 bodova za sposobnost kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano obnaša funkciju za koju se prijavio; c) 5 bodova za komunikativnost i sposobnost prezentiranja. (6) U ukupnom broju bodova koje kandidat za rukovodeću poziciju može ostvariti na razgovoru, kriteriji iz članka 46. stavak (2) toč. b), c), d) i e) sudjeluju u sljedećem omjeru: a) 5 bodova za sposobnost pravne analize; b) 5 bodova za sposobnost kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano obnaša funkciju za koju se prijavio; c) 5 bodova za komunikativnost i sposobnost prezentiranja;

Понедјељак, 15. 7. 2013. d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 57

10 bodova za rukovodne vještine i iskustvo te sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima. Članak 55. (Značajne razlike u bodovima) (1) U slučaju značajne razlike u bodovima dodijeljenima kandidatu na razgovoru za pojedine kriterije od strane članova povjerenstva, predsjedavajući povjerenstva će o tome otvoriti diskusiju. (2) Članovi povjerenstva mogu razmotriti i izmijeniti bodove. Članak 56. (Bodovanje stručnosti kandidata) Bodovanje stručnosti kandidata obavlja se sukladno propisima koji reguliraju postupak kvalifikacijskoga i pismenog testiranja, odnosno sukladno propisima koji reguliraju postupak ocjenjivanja nositelja pravosudnih funkcija. Članak 57. (Rangiranje kandidata) (1) Bodovi ostvareni za kriterij stručnosti zbrajaju se s bodovima ostvarenima na razgovoru i na temelju ukupnoga broja bodova softver utvrđuje postotni uspjeh kandidata, odnosno broj ostvarenih postotnih bodova. (2) Na temelju ostvarenoga broja postotnih bodova obavlja se rangiranje kandidata. Članak 58. (Jednak broj bodova) U slučaju da dva ili više kandidata koji su aplicirali na istu poziciju ostvare identičan ukupan broj postotnih bodova, redoslijed kandidata na rang-listi utvrđuje se prema broju postotnih bodova za kriterij stručnosti, a ukoliko su kandidati po ovome kriteriju ostvarili jednak uspjeh u obzir će se uzeti dužina radnoga iskustva nakon položenog pravosudnog ispita. Članak 59. (Objavljivanje rezultata) Rang-lista kandidata s brojem ostvarenih bodova po svakom od kriterija, kao i s ukupnim brojem postotnih bodova svakog kandidata objavljuje se na zaštićenom dijelu internet stranice i dostupna je kandidatima koji sudjeluju u natječajnoj proceduri. Odjeljak G. Predlaganje kandidata i imenovanje Članak 60. (Prijedlog za imenovanje) Nadležno podvijeće dostavlja Vijeću rang-listu kandidata, s obrazloženim prijedlogom za imenovanje. Članak 61. (Odluka o imenovanju) (1) Vijeće odlučuje o svakom imenovanju pojedinačno, na temelju prijedloga nadležnoga podvijeća. (2) Ukoliko Vijeće ne usvoji prijedlog podvijeća, a podvijeće ne predloži drugog kandidata, Vijeće može imenovati drugog kandidata s rang-liste. (3) Prilikom imenovanja Vijeće odlučuje i o datumu stupanja imenovanog na dužnost. Članak 62. (Objavljivanje) (1) Odluka o imenovanju objavljuje se u "Službenom glasniku BiH1' i na internet stranici Vijeća te se dostavlja imenovanome i sudu, odnosno tužiteljstvu u kojemu je imenovanje izvršeno. (2) Vijeće obavještava kandidate o donesenoj odluci o imenovanju objavljivanjem obavijesti na internet stranici Vijeća. (3) Obavijest o imenovanju dostavlja se nadležnom ministarstvu pravde.

Odjeljak H. Prava prijavljenih kandidata tijekom postupka imenovanja Članak 63. (Prava kandidata u postupku imenovanja) (1) Kandidat ima pravo pristupa vlastitom prijavnom materijalu tijekom cijeloga procesa imenovanja. (2) Prijavni materijal kandidata, kao i mišljenja o kandidatu, su pribavljena sukladno članku 41. Zakona, dostupni su kandidatu u prostorijama Vijeća, a na njegov zahtjev mogu se dostaviti i kopije ovih materijala. Naknada za izvršene usluge kopiranja i dostave kopiranih materijala naplaćuje se sukladno propisima koji reguliraju pristup informacijama. (3) Kandidat može dostaviti komentar na pribavljeno mišljenje koje se odnosi na njega, kao i komentar u vezi sa svojom prijavom. Komentar se upućuje na razmatranje nadležnom podvijeću ili povjerenstvu za obavljanje razgovora. (4) U postupku imenovanja kandidatu nisu dostupni sljedeći podaci: a) podaci u vezi s prijavnim materijalom drugog kandidata; b) komentari povjerenstva, podvijeća, odnosno Vijeća dani u postupku predlaganja i donošenja odluke o imenovanju. (5) Pristup ostalim informacijama u postupku imenovanja odobrava se sukladno propisima koji reguliraju pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka. Članak 64. (Preuzimanje originalnih dokumenata) Kandidat može u prostorijama Vijeća preuzeti originalne dokumente koje je dostavio tijekom natječajne procedure. Odjeljak I. Dodatni suci i suci porotnici Članak 65. (Dodatni suci) (1) Predsjednik suda može Vijeću podnijeti zahtjev za utvrđivanje potrebe za imenovanjem dodatnog suca. (2) U zahtjevu se navodi razlog zbog kojeg se traži imenovanje dodatnog suca, vrsta predmeta na kojima bi dodatni sudac radio i razdoblje za koje se traži imenovanje dodatnog suca. (3) Uz zahtjev se prilažu pokazatelji koji ukazuju na potrebu za imenovanjem dodatnog suca te dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za rad dodatnog suca odnosno suglasnost nadležnog ministarstva. (4) Zahtjev prethodno razmatra stalno povjerenstvo Vijeća nadležno za pitanja pravosudne uprave, koje Vijeću prezentira prijedlog za odlučivanje po zahtjevu. (5) Nakon donošenja odluke o potrebi imenovanja dodatnog suca, Vijeće provodi postupak imenovanja sukladno odredbama Zakona i ovog poslovnika koje se odnose na imenovanje sudaca. (6) Prilikom imenovanja dodatnog suca. Vijeće odlučuje o razdoblju na koje se dodatni sudac imenuje i datumu stupanja na dužnost. Članak 66. (Produženje mandata dodatnog suca) (1) Predsjednik suda može Vijeću podnijeti zahtjev za produženje mandata dodatnog suca. (2) Predsjednik suda podnosi zahtjev iz stavka (1) ovoga članka, u pravilu, 90 dana prije isteka mandata na koji je dodatni sudac imenovan. (3) Na zahtjev za produženje mandata primjenjuju se odredbe članka 65. st. (2) do (4) ovog poslovnika.

Број 55 - Страна 58 (4)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (4)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Prilikom utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za produženje mandata u obzir će se uzeti rezultati rada dodatnog suca. (5) Ukoliko Vijeće utvrdi opravdanost zahtjeva, donijet će odluku o produženju mandata dodatnog suca. Članak 67. (Imenovanje suca porotnika) (1) Vijeće imenuje suce porotnike s liste kandidata koju, na temelju raspisanoga natječaja, predlaže predsjednik suda i u kojoj se navodi: a) ime kandidata; b) osobni podaci za svakog kandidata, uključujući starosnu dob, zanimanje, nacionalnu pripadnost i bilo koje relevantno radno ili drugo iskustvo; c) rangiranje predloženih kandidata s obrazloženjem; d) kratak pregled postupka po kojemu je izvršen izbor kandidata. (2) Odluka kojom se imenuje sudac porotnik dostavlja se imenovanom sucu porotniku, predsjedniku suda i nadležnom ministarstvu pravde. POGLAVLJE III - POSEBNE ODREDBE O STRUČNIM SURADNICIMA KOJE IMENUJE VIJEĆE Članak 68. (Primjena odredaba) Ukoliko nije drugačije propisano, odredbe ovog poslovnika koje se odnose na suce primjenjivat će se i na stručne suradnike koje imenuje Vijeće (u daljnjem tekstu: stručni suradnik). Članak 69. (Utvrđivanje broja stručnih suradnika) Vijeće utvrđuje broj stručnih suradnika sukladno prethodno utvrđenim kriterijima, nakon konzultacija s predsjednikom suda, tijelom nadležnim za proračun i nadležnim ministarstvom pravde. Članak 70. (Uvjeti za imenovanje) Da bi osoba bila imenovana za stručnog suradnika, mora, pored uvjeta propisanih Zakonom o sudovima, ispunjavati i uvjete iz članka 21. Zakona. Članak 71. (Prijave) Pored dokumenata iz članka 35. stavak (2) ovog poslovnika, stručni suradnik uz prijavu prilaže i original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija. Članak 72. (Kriteriji za imenovanje) (1) Imenovanje stručnih suradnika obavlja se na temelju sljedećih kriterija: a) poznavanje relevantnih propisa i njihove primjene; b) sposobnost pravne analize; c) prosječna ocjena ostvarena tijekom studija; d) objavljeni znanstveni radovi i druge aktivnosti u struci; e) prethodno iskustvo i radni rezultati; f) komunikativnost i sposobnost prezentiranja. (2) Na razgovoru s kandidatom povjerenstvo ispituje kriterije iz stavka (1) ovoga članka, kao i okolnosti koje su relevantne za utvrđivanje podobnosti kandidata za obavljanje poslova stručnog suradnika. (3) Povjerenstvo ocjenjuje uspjeh kandidata ocjenama od "1" do "5", vodeći računa o svakom od kriterija iz stavka (1) ovoga članka.

Ocjena "1" znači nedovoljan, ocjena "2" znači dovoljan, ocjena "3" znači dobar, ocjena "4" znači vrlo dobar i ocjena "5" znači izvrstan. (5) Podobnost kandidata da obavlja poslove stručnog suradnika povjerenstvo ocjenjuje opisnom ocjenom i to: "kandidat je podoban" ili "kandidat nije podoban". (6) Ocjena "kandidat nije podoban" posebno se obrazlaže. (7) Ocjenjivanje se obavlja na posebnom obrascu, čiji sadržaj utvrđuje Vijeće. Članak 73. (Rangiranje i predlaganje kandidata) (1) Na temelju ocjene razgovora povjerenstvo sačinjava ranglistu. (2) U slučaju da više kandidata ima jednake ocjene, kandidati se rangiraju prema abecednom redu. (3) Rang-lista kandidata nakon obavljenog razgovora dostavlja se nadležnom podvijeću i nadležnom odjelu Tajništva. (4) Nadležno podvijeće dostavlja Vijeću rang-listu kandidata, s obrazloženim prijedlogom za imenovanje. Članak 74. (Poništenje odluke o imenovanju stručnog suradnika) (1) Vijeće može poništiti odluku o imenovanju ako nakon donošenja odluke o imenovanju, a prije nego što imenovani stručni suradnik preuzme dužnost, dobije podatke koji bi, da su bili poznati u vrijeme imenovanja, predstavljali razlog da Vijeće ne donese odluku o imenovanju. Vijeće može, ako to smatra neophodnim, odgoditi datum stupanja na mjesto stručnog suradnika imenovane osobe na koju se odnose navedeni podaci kako bi te podatke moglo na odgovarajući način provjeriti. (2) Vijeće će poništiti odluku o imenovanju i u slučaju kada imenovana osoba odustane od pozicije na koju je imenovana, odnosno propusti da stupi na dužnost na dan određen odlukom o imenovanju bez opravdanih razloga. Opravdanost razloga cijeni Vijeće. (3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovoga članka Vijeće može imenovati sljedećeg kandidata s rang- liste ili ponovno oglasiti mjesto stručnog suradnika kao upražnjeno. POGLAVLJE IV - STEGOVNA ODGOVORNOST, STEGOVNI POSTUPAK I UDALJENJE OD OBNAŠANJA DUŽNOSTI Odjeljak A. Stegovna tijela Članak 75. (Stegovna tijela) Stegovna tijela su: Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo, Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo i Vijeće. Članak 76. (Stegovna povjerenstva) (1) Predsjednik imenuje četiri prvostupanjska i tri drugostupanjska stegovna povjerenstva za suce i tri prvostupanjska i dva drugostupanjska stegovna povjerenstva za tužitelje i imenuje za predsjedavajućeg povjerenstva jednog člana svakog povjerenstva. (2) Predsjednik imenuje, po potrebi, više prvostupanjskih i drugostupanjskih stegovnih povjerenstava kada je to neophodno iz razloga propisanih Zakonom i ovim poslovnikom te kada je neki od članova povjerenstva ili predsjedavajući spriječen sudjelovati u radu povjerenstva. (3) Svaki kantonalni i okružni sud, kao i svako kantonalno i okružno tužiteljstvo, na općoj sjednici odnosno Kolegiju, predlaže po jednog suca odnosno tužitelja koji može biti imenovan za člana Prvostupanjskoga stegovnog povjerenstva.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (4)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (4)

Број 55 - Страна 59

Listu sudaca i tužitelja koji mogu biti imenovani za članove prvostupanjskih stegovnih povjerenstava utvrđuje Vijeće na temelju prijedloga dostavljenih od strane sudova i tužitelj stava. (5) Članovi stegovnih povjerenstava imaju mandat od dvije godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 77. (Izuzeće) Odredbe o izuzeću članova Vijeća odnose se i na izuzeće članova stegovnih povjerenstava. Članak 78. (Izuzeće glavnog stegovnog tužitelja i uposlenika Ureda stegovnog tužitelja) (1) O izuzeću glavnog stegovnog tužitelja odlučuje Vijeće. (2) Izuzeće glavnog stegovnog tužitelja može tražiti sudac ili tužitelj protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak, odnosno njegov punomoćnik. (3) Zahtjev za izuzeće može se podnijeti do početka glavne rasprave. (4) U zahtjevu su podnositelji dužni navesti okolnosti zbog kojih smatraju da postoje neki od razloga za izuzeće iz članka 7. ovog poslovnika. U zahtjevu se ne mogu ponovno navoditi razlozi koji su isticani u zahtjevu za izuzeće koji je ranije odbijen. (5) Prije donošenja odluke o izuzeću iz stavka (1) ovoga članka uzet će se izjava od glavnog stegovnog tužitelja, a prema potrebi obavit će se i druge potrebne radnje. (6) Glavni stegovni tužitelj dužan je u pismeoj formi obavijestiti predsjednika Vijeća o svakom mogućem sukobu interesa koji može nastati tijekom njegovog rada. U tom slučaju postupak će se nastaviti bez odgađanja do donošenja odluke o izuzeću. (7) Protiv odluke kojom se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dopuštena. (8) U slučaju izuzeća glavnog stegovnog tužitelja, Vijeće određuje osobu koja će postupati u stegovnom predmetu. (9) Glavni stegovni tužitelj odlučuje o izuzeću uposlenika Ureda stegovnog tužitelja iz razloga za izuzeće iz članka 7. ovoga poslovnika i sukladno načelima iz ovoga članka. Odjeljak B. Postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti Članak 79. (Supsidijarna primjena Zakona o parničnom postupku) U svim pitanjima koja se odnose na stegovni postupak, koja nisu obuhvaćena Zakonom i ovim poslovnikom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku prema mjestu učinjenja stegovnog prekršaja. Članak 80. (Uporaba jezika) U stegovnom postupku u ravnopravnoj su uporabi bosanski, srpski i hrvatski jezik, a službena pisma su latinica i ćirilica. Članak 81. (Prijem pritužbi) (1) Svaka fizička ili pravna osoba ili institucija ili organizacija može Uredu stegovnog tužitelja podnijeti pritužbu protiv jednog ili više nositelja pravosudnih funkcija. (2) Pritužba se podnosi u pismenoj formi s potrebnim dokazima. (3) Ured stegovnog tužitelja može po službenoj dužnosti oformiti predmet protiv suca ili tužitelja kada ima saznanja o povredi službene dužnosti od strane suca ili tužitelja ili po saznanju o ponašanju suca ili tužitelja koje je neprimjereno nositelju pravosudne funkcije.

U slučaju anonimne pritužbe, Ured stegovnog tužitelja cijeni treba li provesti istragu u svakom pojedinačnom slučaju. (5) Ured stegovnog tužitelja vodi evidenciju svih pritužaba koje je Vijeće primilo protiv sudaca ili tužitelja i oformljava predmet po svakoj pritužbi. Članak 82. (Postupanje s pritužbama) Ured stegovnog tužitelja obavlja prethodnu provjeru navoda iz pritužbe i može pritužbu odbaciti bez prethodne provjere ili nakon prethodne provjere, ukoliko ustanovi da: a) je pritužba izvan nadležnosti Vijeća; b) se pritužba ne odnosi na ponašanje ili postupanje koje predstavlja stegovni prekršaj; c) je navodna povreda dužnosti suca ili tužitelja neznatna; d) je nastupila zastara pokretanja ili vođenja stegovnog postupka; e) je pritužba podnesena u svrhu neprimjerenog utjecaja na postupak koji je u tijeku pred sudom ili tužiteljstvom; f) je pritužba nerazumljiva; g) je o istoj stvari ranije donesena odluka. Članak 83. (Istraga) (1) Istragu provodi Ured stegovnog tužitelja sukladno Zakonu i ovom poslovniku. (2) Pri istrazi pritužbe stegovni tužitelj može: a) tražiti od bilo koje fizičke ili pravne osobe ili institucije ili organizacije sve isprave ili druge informacije koje smatra potrebnima za pravilno donošenje odluke; b) saslušati osobu koja je podnijela pritužbu, suca ili tužitelja protiv kojega se vodi istraga i/ili bilo koju drugu osobu koja može dati korisnu informaciju. Ured stegovnog tužitelja osigurava da je sudac ili tužitelj upoznat s prirodom navoda koji ga terete, a prilikom ispitivanja, sudac ili tužitelj može imati punomoćnika; c) poduzimati sve druge radnje koje smatra neophodnim za donošenje konačne odluke. (3) Nakon okončanja istrage, Ured stegovnog tužitelja utvrđuje postoji li dovoljno dokaza o učinjenome stegovnom prekršaju. (4) Ured stegovnog tužitelja odbacuje pritužbu ako nakon provedene istrage utvrdi da nema dovoljno dokaza o učinjenom stegovnom prekršaju. Ured stegovnog tužitelja o odluci iz ovog stavka obavještava Vijeće, podnositelja pritužbe i suca/tužitelja, ukoliko je ispitan na način iz stavka 2. točka b) ovog članka ili ukoliko je na drugi način upoznat o navodima pritužbe od strane Ureda stegovnog tužitelja. Odjeljak C. Stegovni postupak Članak 84. (Pokretanje stegovnog postupka) (1) Stegovni postupak pokreće Ured stegovnog tužitelja podnošenjem stegovne tužbe Prvostupanjskom stegovnom povjerenstvu. (2) Stegovna tužba sadrži: a) ime i prezime, funkciju koju obnaša u pravosuđu, titulu i adresu, broj telefona, e-mail adresu i druge osobne podatke suca ili tužitelja protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak, kao i podatke za njegovog punomoćnika ili punomoćnike, ukoliko su dostupni;

Број 55 - Страна 60 b) c)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

navodni stegovni prekršaj; činjenični opis stegovnog prekršaja, uključujući vrijeme, mjesto i način učinjenja; d) odredbe Zakona ili drugih propisa koje treba primijeniti; e) prijedlog svjedoka, vještaka, isprava i dokaza koje treba izvesti na raspravi. (3) Ured stegovnog tužitelja može povući stegovnu tužbu u bilo koje vrijeme prije početka rasprave. Nakon toga. stegovna tužba može se povući samo uz suglasnost Prvostupanjskoga stegovnog povjerenstva i osobe protiv koje je tužba podnesena. (4) Ured stegovnog tužitelja ne može podnijeti novu stegovnu tužbu na temelju istih činjenica. Članak 85. (Dodjeljivanje predmeta Prvostupanjskom stegovnom povjerenstvu) Dodjela stegovnih predmeta na postupanje stegovnim povjerenstvima obavlja se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu, odnosno po sistemu automatizma. Članak 86. (Dostavljanje stegovne tužbe sucu ili tužitelju) Sucu ili tužitelju protiv kojeg se vodi stegovni postupak pred Prvostupanjskim stegovnim povjerenstvom Vijeće dostavlja stegovnu tužbu, zajedno sa svim priloženim dokumentima, preporučenom poštom ili osobno sukladno odredbama o dostavi Zakona o parničnom postupku. Članak 87. (Pravo suca ili tužitelja protiv kojega se vodi stegovni postupak da odgovori na navode tužbe) (1) Sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak ima pravo biti zastupan od strane punomoćnika po njegovom izboru u svim fazama stegovnog postupka. (2) Sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak ili njegov punomoćnik može na navode stegovne tužbe pismenim putem odgovoriti Vijeću ili dati usmenu izjavu na zapisnik u roku od 15 dana od dostave stegovne tužbe. Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo dostavlja kopiju pismenog odgovora i/ili usmene izjave zabilježene u pismenoj formi sa svim priloženim dokumentima Uredu stegovnog tužitelja u roku od tri dana od dana kad je primljen odgovor. (3) Ako sudac ili tužitelj odluči odgovoriti, odgovor na navode ili usmena izjava zabilježena u pismenoj formi može uključiti obranu za koju sudac ili tužitelj protiv kojega je pokrenut stegovni postupak smatra da treba biti razmotrena od strane Prvostupanjskoga stegovnog povjerenstva zajedno s prijedlogom u vezi sa svjedocima, vještacima, dokumentima ili drugim dokazima koje treba izvesti na raspravi. (4) Sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak navodi adresu na koju će mu Vijeće ili Ured stegovnog tužitelja dostavljati isprave ili podneske. (5) Ako je prema sucu ili tužitelju izvršena ispravna dostava, a oni ne dostave odgovor u roku, postupak se nastavlja. Članak 88. (Pripremno ročište) (1) Nakon isteka roka za davanje odgovora iz članka 87. stavak (2) ovog poslovnika, predsjedavajući povjerenstva zakazuje pripremno ročište u roku od 15 dana. (2) Na pripremnom ročištu stranke moraju predložiti sve dokaze koje žele izvesti tijekom postupka, navesti imena i adrese predloženih svjedoka i vještaka te na pripremno ročište donijeti sve isprave i predmete koje žele

upotrijebiti kao dokaz, osim onih za koje je potreban nalog ili odobrenje nadležnoga tijela. (3) Povjerenstvo na pripremnom ročištu odlučuje o čemu će se raspravljati na glavnoj raspravi odnosno koje su sporne činjenice. (4) Koje će dokaze povjerenstvo prihvatiti i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi odlučuje predsjedavajući povjerenstva u konzultaciji s drugim članovima. (5) Nakon pripremnog ročišta novi se dokazi ne prihvaćaju, osim ako iz opravdanih razloga nisu mogli biti izvedeni na pripremnom ročištu. (6) Na pripremnom ročištu odredit će se datum glavne rasprave. Članak 89. (Prinudno davanje informacija i dokumentacije) Ako stranka nije u mogućnosti pribaviti informaciju od tijela ili osoba navedenih u članku 19. Zakona, može tražiti od Vijeća da iskoristi svoje zakonske ovlasti prema istom članku. Članak 90. (Svjedoci) (1) Svjedoke poziva Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo dostavom pismenog poziva, u kojemu se navodi: a) ime i prezime svjedoka i ime jednog roditelja; b) dan, sat i mjesto dolaska; c) predmet u vezi s kojim se poziva i naznaka da se poziva kao svjedok; d) upozorenje na posljedice neopravdanog izostanka i obavijest o pravu na naknadu troškova sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku. (2) Svjedoci koji se zbog starosti, bolesti ili teških tjelesnih mana ne mogu odazvati pozivu mogu se saslušati i u svom stanu ili u prostorijama u kojima borave. (3) Prije svjedočenja svjedok će se upozoriti na dužnost kazivanja istine i posljedice davanja lažnog iskaza sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku. Članak 91. (Vještaci) (1) Vještaka mogu angažirati Ured stegovnog tužitelja, sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak i povjerenstvo. (2) Troškove vještaka iz stavka (1) snosi onaj tko ga je angažirao. (3) Vještake poziva Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo dostavom pismenog poziva, u kojemu se navodi: a) ime, prezime i zanimanje vještaka; b) dan, sat i mjesto dolaska; c) predmet u vezi s kojim se poziva. (4) Prije davanja nalaza i mišljenja, vještak se upozorava na dužnost davanja nalaza i mišljenja savjesno i sukladno pravilima struke i na posljedice neopravdanog izostanka sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku, te se obavještava o pravu na nagradu i naknadu troškova sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku. Članak 92. (Glavna rasprava) (1) Glavna rasprava će se, u pravilu, održati najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja pripremnog ročišta. (2) Predsjedavajući Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva može odlučiti da se glavna rasprava održi odmah nakon održavanja pripremnog ročišta. (3) Predsjedavajući Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva vodi glavnu raspravu. (4) Ukoliko se stranka koja je bila uredno pozvana ne pojavi na raspravi, povjerenstvo može održati raspravu i donijeti odluku. Ukoliko stranka obavijesti povjerenstvo o

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 61

razlozima nedolaska i povjerenstvo ocijeni da se radi o opravdanom razlogu izostanka, povjerenstvo će odgoditi raspravu. (5) Sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak može imati više od jednog punomoćnika. Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo može ograničiti usmeno predstavljanje tijekom rasprave samo na jednog ili dva punomoćnika. (6) Članovi povjerenstva i stranke ili njihovi punomoćnici mogu postavljati pitanja svakoj osobi koja sudjeluje u postupku pred povjerenstvom. (7) Predsjedavajući povjerenstva odlučuje o prigovorima stranaka koji se odnose na saslušanje svjedoka i vještaka. (8) Ako izvedeni dokazi ukazuju na izmjenu u činjeničnom stanju u odnosu na ono koje je izneseno u stegovnoj tužbi ili na to da je sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak učinio još jedan ili više stegovnih prekršaja ili neki drugi stegovni prekršaj, Ured stegovnog tužitelja može zatražiti: a) da se stegovna tužba usmeno izmijeni tijekom rasprave; b) da se rasprava odgodi kako bi se mogla pripremiti nova ili dopuniti ili izmijeniti postojeća stegovna tužba. (9) Ukoliko povjerenstvo dozvoli da se tužba izmijeni ili dopuni, na zahtjev suca ili tužitelja protiv kojega se vodi postupak, povjerenstvo može odgoditi raspravu kako bi sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi postupak mogao pripremiti odgovor na navode na izmijenjenu tužbu. (10) Rasprave pred povjerenstvima snimaju se uređajima za zvučno snimanje. (11) Redoslijed na raspravama pred stegovnim povjerenstvima: a) Ured stegovnog tužitelja daje uvodnu riječ, koja uključuje kratko predstavljanje stegovne tužbe, nakon čega sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak ili njegov punomoćnik mogu dati uvodnu riječ; b) nakon uvodne riječi, Ured stegovnog tužitelja nastavlja s predstavljanjem predmeta, pozivajući svjedoke i iznoseći druge bitne dokaze kojima se dokazuju navodi tužbe; c) nakon što Ured stegovnog tužitelja predstavi predmet, sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak ili njegov punomoćnik mogu dati uvodnu riječ, ukoliko to nije već ranije učinjeno, pozvati svjedoke i iznijeti druge dokaze bitne za navode stegovne tužbe; d) Ured stegovnog tužitelja može dati završnu riječ, a onda sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak ili njegov punomoćnik mogu dati završnu riječ. (12) Svaka stranka može zahtijevati audiosnimku glavne rasprave. Audiosnimka se dostavlja svim strankama u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Članak 93. (Teret dokazivanja) Teret dokazivanja je na Uredu stegovnog tužitelja. Članak 94. (Odluke Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva) (1) Odluke Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva donose se većinom glasova članova povjerenstva i moraju biti izrađene u pismenoj formi u roku od 15 dana od dana zaključenja glavne rasprave. (2) Prije zaključenja rasprave povjerenstvo utvrđuje datum kada će odluke biti stavljene na raspolaganje u

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(1)

(2)

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

prostorijama Vijeća i o tome obavještava stranke. Danom stavljanja na raspolaganje odluke u prostorijama Vijeća smatra se da je izvršeno dostavljanje odluke strankama. Odlukom se utvrđuje je li sudac ili tužitelj odgovoran za stegovni prekršaj i ako jeste, koja mu se mjera izriče. Takva odluka uključuje: a) opis predmeta i imena stranaka; b) popis utvrđenih ili odbačenih stegovnih prekršaja; c) pregled izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i pravnih zaključaka; d) obrazloženje izrečene mjere. Nakon zaključenja glavne rasprave, a najkasnije u roku od tri dana, povjerenstvo donosi odluku, o čemu se sastavlja poseban zapisnik, koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Izdvojeno mišljenje člana povjerenstva konstatirat će se u zapisniku. Pismeno izrađenu odluku potpisuje predsjednik povjerenstva. Član povjerenstva koji se ne slaže s odlukom priprema izdvojeno mišljenje koje čini sastavni dio zapisnika o vijećanju i glasovanju. Po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka, povjerenstvo može u odluci ispraviti tiskarske greške, greške u računanju ili očigledne greške. Iznimno, odluke se mogu dostaviti na način predviđen odredbama Zakona o parničnom postupku koje reguliraju dostavu. Članak 95. (Izjava o priznanju prekršaja) U svakoj fazi stegovnog postupka, sudac ili tužitelj protiv kojega se vodi stegovni postupak može priznati da je učinio jedan ili više prekršaja ili sve prekršaje za koje se tereti. U slučaju priznanja, neće se izvoditi drugi dokazi. Povjerenstvo na temelju priznanja donosi odluku, a priznanje se može uzeti u obzir kao olakšavajuća okolnost pri određivanju stegovne mjere. Članak 96. (Podnošenje i odlučivanje o sporazumu o zajedničkoj suglasnosti o utvrđivanju stegovne odgovornosti) Sporazum se može podnijeti Vijeću uz stegovnu tužbu ili nakon podnošenja stegovne tužbe od strane Ureda stegovnog tužitelja. Stranke se mogu sporazumjeti koji će stegovni prekršaj ili prekršaje sudac ili tužitelj priznati ili se mogu sporazumjeti da se umjesto stegovnih prekršaja navedenih u tužbi utvrđuje stegovna odgovornost za drugi ili druge stegovne prekršaje. Ukoliko se sporazum dostavlja uz stegovnu tužbu, predsjednik imenuje Povjerenstvo za razmatranje sporazuma. Ukoliko se sporazum dostavlja nakon podnošenja stegovne tužbe i nakon što je oformljeno Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo, isto povjerenstvo će u nastavku postupka postupati i kao Povjerenstvo za razmatranje sporazuma. U slučaju da povjerenstvo iz stavka (3) ovoga članka donese odluku kojom odbija predloženi sporazum, isto povjerenstvo će u nastavku postupka postupati kao Prvostupanjsko povjerenstvo. Povjerenstvo o sporazumu odlučuje na sjednici. Iznimno, povjerenstvo može održati raspravu kada ocijeni da je to neophodno. Kada povjerenstvo o sporazumu odlučuje na sjednici, odluka će se donijeti u roku od osam dana od dana oformljavanja povjerenstva iz stavka (3) ovoga članka,

Број 55 - Страна 62

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (4)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

odnosno u roku od osam dana od dana dostavljanja sporazuma Vijeću u slučaju iz stavka (4) ovoga članka. (8) Kada povjerenstvo održava raspravu, ista će se održati u roku od 15 dana od dana oformljavanja povjerenstva iz stavka (3) ovoga članka, odnosno u roku od osam dana od dana dostavljanja sporazuma Vijeću u slučaju iz stavka (4) ovoga članka. Nakon zaključenja rasprave, a najkasnije u roku od tri dana, povjerenstvo donosi odluku o sporazumu. (9) Pismeno izrađenu odluku o prihvaćanju ili odbijanju sporazuma potpisuje predsjednik povjerenstva. Članak 97. (Prihvaćanje ili odbijanje sporazuma o zajedničkoj suglasnosti o utvrđivanju stegovne odgovornosti) (1) Ukoliko povjerenstvo iz članka 96. ovog poslovnika prihvati sporazum, o tome se donosi posebna odluka. (2) Ukoliko se član povjerenstva ne slaže s odlukom, priprema izdvojeno mišljenje, koje čini sastavni dio zapisnika o vijećanju i glasovanju. (3) Nakon donošenja odluke o prihvaćanju sporazuma stranke nemaju pravo žalbe. (4) Ukoliko povjerenstvo iz članka 96. ovog poslovnika odbije sporazum, u odluci će se navesti razlozi odbijanja sporazuma. Odbijanje sporazuma od strane povjerenstva ne sprječava stranke da ponovno zaključe sporazum. (5) U slučaju odbijanja sporazuma, Ured stegovnog tužitelja u roku od 90 dana od dana odbijanja sporazuma, može podnijeti prijedlog za nastavak stegovnog postupka ili pokrenuti novi stegovni postupak. U protivnome, smatrat će se da je Ured stegovnog tužitelja po proteku ovog roka povukao stegovnu tužbu prema odredbama članka 84. stavak (3) ovog poslovnika. (6) Prijedlog iz stavka (5) Ured stegovnog tužitelja može podnijeti i u sporazumu. (7) Nakon što je od strane Ureda stegovnog tužitelja podnesen prijedlog o nastavku postupka iz st. (5) ili (6), povjerenstvo će nastaviti postupak. Odjeljak D. Žalba Članak 98. (Pravo na žalbu) (1) Stranke mogu izjaviti žalbu na odluku Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva u roku od osam dana od dana kada je odluka stavljena na raspolaganje strankama u prostorijama Vijeća. (2) Žalba se izjavljuje Prvostupanjskom stegovnom povjerenstvu u pismenoj formi u dovoljnom broju primjeraka za povjerenstvo i suprotnu stranku i sadrži: a) naznaku odluke protiv koje se izjavljuje žalba: b) izjavu da se odluka pobija u cjelini ili u određenom dijelu; c) osnove i razloge žalbe; d) potpis osobe koja ulaže žalbu; e) adresu i telefonski broj na koje će povjerenstvo kontaktirati stranku ili dostavljati sva pismena, uključujući i informaciju o stavljanju odluke na raspolaganje u prostorijama Vijeća. (3) Odluka se može pobijati: a) zbog povrede pravila postupka koja je mogla imati utjecaj na donošenje zakonite i pravilne odluke; b) zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja; c) zbog pogrešne primjene materijalnog prava; d) zbog odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri.

U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi, osim ako žalitelj dokaže da ih bez svoje krivnje nije mogao iznijeti, odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave. Članak 99. (Postupanje Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva) (1) Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo odbacit će rješenjem neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu. (2) Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo dostavit će primjerak blagovremene, potpune i dopuštene žalbe s prilozima suprotnoj stranci u postupku u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Suprotna stranka može u roku od osam dana od dana prijema žalbe dostaviti odgovor na žalbu. Neblagovremeni odgovori neće se uzimati u razmatranje. (3) Nakon prijema odgovora na žalbu ili nakon proteka roka za dostavu odgovora na žalbu, Prvostupanjsko povjerenstvo će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostaviti Drugostupanjskom stegovnom povjerenstvu u roku od osam dana. Članak 100. (Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo) Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo shodno primjenjuje pravila i postupke utvrđene ovim Poslovnikom za prvostupanjski stegovni postupak. Članak 101. (Odluke Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva) Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo donosi odluke na sjednici ili na temelju održane rasprave sukladno Zakonu o parničnom postupku. Članak 102. (Postupanje Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva) (1) Ako Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo utvrdi da je rasprava iz članka 101. ovog poslovnika neophodna, zakazat će raspravu u roku od 15 dana od dana prijema spisa po žalbi od Prvostupanjskoga povjerenstva. (2) Ako Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo odlučuje na sjednici, povjerenstvo će zakazati sjednicu, u pravilu, u roku od 15 dana od dana prijema spisa po žalbi od Prvostupanjskoga povjerenstva. (3) Nakon održane sjednice iz članka 101. ovog poslovnika ili zaključenja glavne rasprave, a najkasnije u roku od tri dana, povjerenstvo donosi odluku, o čemu se sastavlja poseban zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Izdvojeno mišljenje člana povjerenstva konstatirat će se u zapisniku. (4) Pismeno izrađenu odluku potpisuje predsjednik povjerenstva. (5) Član povjerenstva koji se ne slaže s odlukom priprema izdvojeno mišljenje, koje čini sastavni dio zapisnika o vijećanju i glasovanju. (6) Po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka, povjerenstvo može u odluci ispraviti tiskarske greške, greške u računanju ili očigledne greške. (7) Odluke Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva stavljaju se na raspolaganje strankama u prostorijama Vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja. Danom stavljanja na raspolaganje odluke u prostorijama Vijeća smatra se da je izvršeno dostavljanje odluke strankama. (8) Iznimno, odluke se mogu dostaviti na način predviđen odredbama Zakona o parničnom postupku koje reguliraju dostavu.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (2)

Број 55 - Страна 63

Članak 103. (Žalbe na odluke Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva) (1) Na odluku Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini u pismenoj formi u roku od osam dana od dana dostavljanja. (2) Odluka Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva može se pobijati samo zbog izrečene stegovne mjere. (3) Predsjednik određuje za izvjestitelja člana Vijeća koji nije sudjelovao u odlučivanju u istom predmetu i koji prije raspravljanja i glasovanja izlaže predmet Vijeću. Dodatne informacije o predmetu može izložiti i nadležni odjel Tajništva. (4) Vijeće o žalbi odlučuje na sjednici. (5) Odluka Vijeća je konačna. Članak 104. (Odluke Vijeća po žalbi) Odlučujući o žalbi, Vijeće može; a) odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu; b) odbiti žalbu kao neutemeljenu ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je žalba izjavljena i tako potvrditi odluku Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva; c) prihvatiti žalbu i preinačiti odluku Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva u pogledu izrečene stegovne mjere. Članak 105. (Stegovne mjere) (1) Stegovne mjere iz članka 58. stavak (1) toč. b), c), d) i e) Zakona objavljuju se na internet stranici Vijeća sukladno pravilima koja utvrdi Vijeće. (2) Stegovna mjera iz članka 58. stavak (1) točka f) Zakona objavljuje se na internet stranici Vijeća i u "Službenom glasniku BiH". (3) Dužinu trajanja posebnih stegovnih mjera iz članka 58. stavak (2) Zakona utvrđuje stegovno povjerenstvo u svakom pojedinačnom slučaju. (4) Konačna odluka o stegovnoj mjeri ili stegovnim mjerama iz članka 58. stavak (1), toč. b), d), e) i 0 o stavka (2) Zakona dostavlja se predsjedniku suda u kojemu sudac/stručni suradnik obnaša dužnost, odnosno glavnom tužitelju tužiteljstva u kojemu tužitelj obnaša dužnost. Članak 106. (Izdaci, troškovi i naknade) (1) Svaka stranka snosi svoje troškove, uključujući i troškove svjedoka i vještaka koje je predložila. (2) Ako se stegovni postupak okonča odlukom kojom se utvrdi da stegovni prekršaj nije dokazan, na zahtjev suca ili tužitelja protiv kojega je vođen stegovni postupak, Vijeće će nadoknaditi opravdane troškove postupka. (3) Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo donosi odluku iz stavka (2) ovoga članka u pismenoj formi. Protiv ove odluke dopuštena je žalba Drugostupanjskom stegovnom povjerenstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. Odjeljak E. Udaljenje suca ili tužitelja od obnašanja dužnosti Članak 107. (Pokretanje postupka privremenog udaljenja od obnašanja dužnosti) (1) Zahtjev za privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti sukladno Zakonu podnosi se Prvostupanjskom stegovnom povjerenstvu u pismenoj formi.

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

Zahtjev za udaljenje može se podnijeti zajedno sa stegovnom tužbom ili pojedinačno, ukoliko ga podnosi Ured stegovnog tužitelja sukladno članku 78. stavak (1) Zakona. Zahtjev za udaljenje treba sadržati: a) ime i prezime, funkciju koju obnaša u pravosuđu, titulu i adresu, broj telefona, e-mail adresu i druge osobne podatke suca ili tužitelja protiv kojega je pokrenut stegovni postupak, kao i podatke za njegovog punomoćnika, ukoliko su dostupni; b) činjenice zbog kojih se zahtijeva udaljenje od obnašanja dužnosti; c) zakonski osnov za privremeno udaljenje; d) prijedlog svjedoka, vještaka, isprava i drugih dokaza koji se trebaju izvesti na raspravi, odnosno na temelju kojih Prvostupanjsko povjerenstvo treba odlučiti o zahtjevu za udaljenje bez rasprave. Članak 108. (Postupak donošenja odluke o privremenom udaljenju) U stvarima koje se odnose na privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti, Vijeće/Stegovno povjerenstvo shodno primjenjuje pravila koja se primjenjuju na stegovni postupak, osim ako nije drugačije regulirano ovim člankom. U stvarima koje se odnose na privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti suca ili tužitelja, Vijeće/Stegovno povjerenstvo postupa žurno. Stegovno povjerenstvo dužno je o zahtjevu za privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti odlučiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo o zahtjevu za privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti suca ili tužitelja, iz razloga predviđenih u članku 77. toč. a), b) i d) Zakona, odlučuje na temelju činjenica i ponuđenih dokaza iz zahtjeva za privremeno udaljenje. Stegovno povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva za privremeno udaljenje zatražiti dodatne informacije. U slučajevima iz prethodnoga stavka, Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo može odlučiti da zatraži izjašnjenje od suca/tužitelja čije se privremeno udaljenje traži, ukoliko smatra da bi to moglo biti od značaja za odlučivanje. Izjašnjenje se dostavlja najkasnije u roku od 24 sata. Prilikom dostave odluke o privremenom udaljenju od obnašanja dužnosti sucu ili tužitelju čije se udaljenje od dužnosti traži, Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo dužno je dostaviti i zahtjev kojim se traži udaljenje od obnašanja dužnosti suca ili tužitelja, ukoliko je odluku o privremenom udaljenju od obnašanja dužnosti suca ili tužitelja donijelo bez dostave na odgovor zahtjeva, kojim se traži udaljenje od obnašanja dužnosti suca ili tužitelja. Protiv odluke o privremenom udaljenju od obnašanja dužnosti sudac ili tužitelj ima pravo podnijeti žalbu u roku od tri dana od dana dostave. Žalba se dostavlja podnositelju zahtjeva za udaljenje, koji može u roku od 24 sata od dana prijema žalbe Prvostupanjskom stegovnom povjerenstvu podnijeti odgovor na žalbu. Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo u roku od tri dana od dana zaprimanja odgovora na žalbu, odnosno od dana isteka roka za podnošenje odgovora na žalbu, dostavlja žalbu i odgovor na žalbu ako je podnesen, sa svim spisima, Drugostupanjskom stegovnom povjerenstvu. Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo dužno je odlučiti po žalbi u roku od tri dana računajući od dana prijema spisa od strane Prvostupanjskog stegovnog povjerenstva.

Број 55 - Страна 64

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ (5)

Понедјељак, 15. 7. 2013.

Odluka Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva u postupku koji se vodi o zahtjevu za privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti suca ili tužitelja je konačna. Članak 109. (Pravo na punomoćnika tijekom postupka privremenog udaljenja) Sudac ili tužitelj protiv kojega je pokrenut postupak privremenog udaljenja od obnašanja dužnosti ima pravo biti zastupan od strane punomoćnika po njegovom izboru. Članak 110. (Privremeno udaljenje zbog nesposobnosti za obnašanje dužnosti) (1) U slučajevima nesposobnosti suca ili tužitelja iz članka 75. stavak (1) Zakona, Ured stegovnog tužitelja iznijet će predmet za privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti Vijeću koje donosi odluku. (2) Ukoliko udaljenje traje šest mjeseci, nakon isteka toga roka Prvostupanjsko stegovno povjerenstvo po službenoj dužnosti ponovno razmatra svaki pojedinačni slučaj i ako utvrdi da nesposobnost i dalje postoji, produžit će udaljenje od obnašanja dužnosti. Članak 111. (Udaljenje zbog istrage u kaznenom postupku i nakon podizanja optužnice) (1) U slučajevima privremenog udaljenja suca ili tužitelja od obnašanja dužnosti zbog osnova predviđenih u članku 77. stavak (1) toč. a) i b) Zakona, udaljenje može trajati do okončanja istrage, odnosno kaznenog postupka po tim osnovama. (2) Po prestanku osnova predviđenih u članku 77. stavak (1) toč. a) i b) Zakona, privremeno udaljenje od obnašanja dužnosti može biti produženo zbog drugih osnova predviđenih u članku 77. Zakona. (3) Zahtjev za produženje udaljenja od obnašanja dužnosti u skladu sa Zakonom podnosi se Vijeću u pismenoj formi. (4) Na sadržaj zahtjeva za produženje udaljenja primjenjuje se članak 107. stavak (3) ovog poslovnika. Odjeljak F. Izvršenje stegovnih mjera Članak 112. (Vrijeme izvršenja stegovnih mjera) (1) Izrečena stegovna mjera izvršava se kada postane konačna. (2) Vijeće unosi podatke o izrečenim stegovnim mjerama u osobni dosje suca, tužitelja ili stručnog suradnika. (3) U slučaju kada stegovni tužitelj povuče tužbu ili kada povjerenstvo odbije tužbu, pribilješka o tužbi neće biti unesena u osobni dosje suca ili tužitelja. Članak 113. (Izvršenje stegovnih mjera) (1) Stegovna mjera pismene opomene, koja se ne objavljuje javno, izvršava se uručenjem tuženom odluke koja sadrži izrečenu mjeru. (2) Stegovna mjera javne opomene izvršava se objavljivanjem odluke o izrečenoj mjeri na općoj sjednici suda, odnosno kolegiju tužiteljstva. (3) Stegovnu mjeru smanjenja plaće izvršava predsjednik suda, odnosno glavni tužitelj suda ili tužiteljstva u kojem tuženi obnaša pravosudnu funkciju, putem nadležne službe, a po izvršenju mjere pismenim putem obavještava Vijeće u roku od 15 dana. (4) Stegovna mjera privremenog ili trajnog upućivanja u drugi sud ili tužiteljstvo izvršava se stupanjem na dužnost u drugom sudu ili tužiteljstvu.

Stegovna mjera premještaja s mjesta predsjednika suda na mjesto suca, odnosno s mjesta glavnog tužitelja na mjesto tužitelja, izvršava se stupanjem na dužnost suca, odnosno tužitelja. (6) Na temelju odluke kojom se izriče stegovna mjera iz st. (4) i (5) ovoga članka, Vijeće donosi posebnu odluku. (7) Stegovna mjera razrješenja od dužnosti izvršava se uručivanjem tuženom odluke koja sadrži mjeru razrješenja od dužnosti. POGLAVLJE V - NESPOJIVOST DUŽNOSTI NOSITELJA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA I IMUNITET Članak 114. (Izvješćivanje Vijeća o aktivnostima i stvarima financijske prirode) Izvješća iz članka 86. Zakona podnose se do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 115. (Postupak za utvrđivanje aktivnosti koje su nespojive s dužnostima suca i tužitelja) (1) Sukladno članku 84. Zakona predsjednik suda ili glavni tužitelj u pismenoj formi dostavlja Vijeću zahtjev za utvrđivanje aktivnosti koje su nespojive s dužnostima suca i tužitelja. (2) U zahtjevu se navodi: a) ime i prezime predsjednika suda ili glavnog tužitelja; b) ime i prezime suca, odnosno tužitelja na kojeg se zahtjev odnosi; c) podaci i dokazi o aktivnosti za koju se smatra da je nespojiva s dužnostima suca, odnosno tužitelja; d) obrazloženje zbog čega podnositelj zahtjeva smatra da se radi o aktivnosti koja je nespojiva s dužnostima suca, odnosno tužitelja. (3) Zahtjev prethodno razmatra stalno povjerenstvo Vijeća nadležno za pitanja nespojivosti, koje Vijeću podnosi prijedlog za odlučivanje po zahtjevu. (4) Odluka Vijeća dostavlja se podnositelju zahtjeva, sucu ili tužitelju na kojeg se odluka odnosi, kao i Uredu stegovnog tužitelja, ukoliko se radi o aktivnosti nespojivoj s dužnostima suca i tužitelja. Članak 116. (Postupak za osporavanje i ukidanje imuniteta suca i tužitelja) (1) Zahtjev za ukidanje imuniteta suca ili tužitelja podnosi se Vijeću u pismenoj formi. (2) U zahtjevu se navodi: a) ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev; b) ime i prezime i mjesto rada suca ili tužitelja koji se poziva na imunitet; c) oznaka predmeta i mjesto gdje je zaprimljen predmet u kojem se sudac ili tužitelj poziva na imunitet; d) činjenice i propisi na kojima se predmet zasniva; e) obrazloženje zašto radnja suca/tužitelja spada u okvir njegovih službenih dužnosti, kao i zašto podnositelj zahtjeva smatra da imunitet treba biti ukinut uz prilaganje svih popratnih informacija ili dokumenata. (3) Nakon što primi zahtjev, kopiju zahtjeva zajedno s popratnom dokumentacijom, Vijeće odmah dostavlja sucu ili tužitelju na kojeg se zahtjev odnosi i koji može u roku od 15 dana od prijema zahtjeva podnijeti pismeni odgovor Vijeću. (4) Nakon prijema odgovora ili nakon isteka roka za podnošenje odgovora iz stavka (3) ovog članka, Vijeće odlučuje o zahtjevu. Ako je neophodna dodatna istraga, predsjednik Vijeća određuje jednog člana Vijeća za izvjestitelja koji podnosi izvješće Vijeću.

Понедјељак, 15. 7. 2013. (5)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 55 - Страна 65

Odluku o ukidanju imuniteta ili odbijanju zahtjeva za ukidanje imuniteta Vijeće donosi na sjednici. POGLAVLJE VI - PRESTANAK MANDATA Članak 117. (Prestanak mandata suca i tužitelja) (1) Vijeće donosi odluku o prestanku mandata sukladno članku 88. Zakona, koja sadrži: a) ime, prezime i funkciju suca ili tužitelja čiji mandat prestaje; b) datum prestanka mandata; c) razlog prestanka mandata. (2) Odluku o prestanku mandata iz razloga navedenih u članku 88. stavak (1) točka f) Zakona, Vijeće donosi na temelju pravomoćne odluke nadležnoga tijela o trajnom gubitku radne sposobnosti, odnosno sposobnosti za obnašanje dužnosti suca ili tužitelja. Članak 118. (Razlozi za prestanak statusa stručnog suradnika) Status stručnog suradnika prestaje: a) istekom mandata, ukoliko je Zakonom propisan ograničen mandat; b) u slučaju podnošenja ostavke; c) u slučaju imenovanja na poziciju suca, odnosno tužitelja; d) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti; e) u slučaju njegovog razrješenja od strane Vijeća kao rezultat stegovnog postupka; f) odlaskom u mirovinu. Članak 119. (Objava odluke o prestanku mandata) Odluka o prestanku mandata dostavlja se sucu ili tužitelju na kojeg se odnosi, predsjedniku suda ili glavnom tužitelju i

objavljuje se u odgovarajućem službenom glasilu. Vijeće također obavještava nadležno ministarstvo pravde. POGLAVLJE VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 120. (Prestanak važenja) (1) Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje važiti Poslovnik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 44/09, 28/10 i 58/10, 29/06, 98/06, 2/07, 20/08), osim poglavlja VIII. i IX., koja prestaju važiti 01. 12. 2013. godine. (2) Danom početka primjene poglavlja II. i III. ovog poslovnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora i imenovanja kandidata na pravosudne pozicije u Bosni i Hercegovini od 13. 05. 2009. godine, 23. 09. 2009. godine i 13. 10. 2010. godine. (3) Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaju važiti Pravila o vođenju sjednica Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, broj 08-02-1306/2011. od 05. 04. 2011. godine. Članak 121. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". (2) Poglavlje II. i III. ovog poslovnika primjenjivat će se od 1.12. 2013. godine. Predsjednik Broj 08-02-2700/2013 Visokog sudbenog i 19. lipnja 2013. godine tužiteljskog vijeća BiH Sarajevo Milorad Novković, v. r.
(Sl-895/13-G)

Број 55 - Страна 66

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Понедјељак, 15. 7. 2013.

САДРЖАЈ

САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 700 Одлука о измјени Oдлуке о именовању чланова Комисије за државну имовину (српски језик) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Komisije za državnu imovinu (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za državnu imovinu (hrvatski jezik) 701 Одлука о формирању Комисије за куповину објеката за смјештај дипломатско конзуларних представништава Босне и Херцеговуне у Београду и Загребу (српски језик) Odluka о formiranju Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovune u Beogradu i Zagrebu (bosanski jezik) Odluka o formiranju Povjerenstva za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu (hrvatski jezik) 702 Одлука о повлачењу четврте транше IV Standby аранжмана (СБА) са Међународним монетарним фондом (ММФ) (српски језик) Odluka o povlačenju četvrte tranše IV. Stand-by aranžmana (SBA) sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) (bosanski jezik) Odluka o povlačenju četvrte tranše IV. Stand-by aranžmana (SBA) sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) (hrvatski jezik) 703 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 704 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 705 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 706 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)

1 1 1

2

2

3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8

Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 708 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 709 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 710 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 711 Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 712 Одлука о одређивању привременог граничног ветеринарског прелаза (српски језик) Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza (bosanski jezik) Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza (hrvatski jezik) АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 713 Преглед постављених државних службеника по јавним огласима за јуни 2013. године (српски језик) Pregled postavljenih državnih službenika po javnim oglasima za juni 2013. godine (bosanski jezik) Pregled postavljenih državnih službenika po javnim natječajima za lipanj 2013. godine (hrvatski jezik) АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 714 Упутство о допуни Упутства о начину електронске провјере података (српски језик)

707

9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13

14 14 14

15 15 16

17

Понедјељак, 15. 7. 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ 18 18

Број 55 - Страна 67 35 50

Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu elektronske provjere podataka (bosanski jezik) Naputak o dopuni Naputka o načinu elektroničke provjere podataka (hrvatski jezik) ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 715 Пословник Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (српски језик)

Poslovnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Poslovnik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

19

Број 55 - Стр рана 68

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Понедјељак к, 15. 7. 2013.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Број 55 - Страна 69

Број 55 - Стр рана 70

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Понедјељак к, 15. 7. 2013.

Понедјељак, 15. 7. 2013.

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Број 55 - Страна 71

Број 55 - Стр рана 72

С Л УЖ Б Е НИ ГЛАС НИ К Б иХ

Понедјељак к, 15. 7. 2013.

Издавач: Овлаш штена служба Дом ма народа Парлам ментарне скупшти ине Босне и Херц цеговине, Трг БиХ Х 1, Сарајево - За а издавача: секрет тар Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Марин М Вукоја - При ипрема и дистрибу уција: ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево, Џемала а Биједића 39/III ан Прусина - Теле ефони: Централа: 722-030 7 - Директо ор: 722-061 - Претп плата: 722-054, фа акс: 722-071 - Огла асни одјел: 722-04 49, 722-050, факс: Директор: Драга 722-074 - Служб ба за правне и оп пште послове: 722-051 - Рачуноводс ство: 722-044, 722-046 - Комерцијал ла: 722-042 - Прет тплата се утврђује е полугодишње, а уплата се врши и УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT U BANK K д.д. 338-320-22000052-11, ВАКУ УФСКА БАНКА д д.д. Сарајево 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-AD DRIA-BANK А.Д. Бања Лука, филиј јала Брчко 552-00 00-00000017-12, RA AIFFEISEN BANK K д.д. БиХ Сарајев во 161-000- 000717 700-57 - Штампа: ГИК "ОКО" д. д. Сарајево - За шта ампарију: Мевлуди ин Хамзић - Рекла амације за непримљ љене бројеве примају се 20 дана од и изласка гласила. "Службени гласник БиХ" је уписа ан у евиденцију јав вних гласила под р редним бројем 731. Упис у судски ре егистар код Кантон налног суда у Сарајеву, број УФ/I 07.1997. године. - Идентификацијск ки број 420022612 20002. - Порезни број 01071019. - ПДВ број 200226 6120002. Молимо претплатнике да 2168/97 од 10.0 обавезно достав ве свој ПДВ број ради р издавања пор реске фактуре. Пр ретплата за II полу угодиште 2013. за "Службени гласни ник БиХ" и "Међун народне уговоре" 120,00 КМ, "Слу ужбене новине Федерације БиХ" 110 0,00 КМ. Wеb издање: http p://www.sluzbenilis st.ba - годишња пр ретплата 200,00 КМ М

Godina XVII/IX Ponedjeqak, 15. 7. 2013. godine

Broj/Broj

55

Godina XVII/IX Ponedjeljak, 15. 7. 2013. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daqwem tekstu: Zakon), obavezni primjewivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje da va`i Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tewa o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavqenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e da kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.

A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[EWA OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TEWE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVQAWE PONUDA OBAVJE[TEWE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVQIVAWE ISPRAVKA OBAVJE[TEWA

Cijena oglasa - obavje{tewa o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavqawe obavje{tewa off-line (dostavqawe oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavqawe obavje{tewa on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjewuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BAWALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeqka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz naruxbenicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavqaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tewa dostavqena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bi}e objavqena u ponedjeqak naredne sedmice. Tako zaprimqeni oglasi bi}e objavqeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeqak. Svi oglasi primqeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavawa fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeqewe: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacioni broj: 4200226120002. - Poreski broj: 01071019. PDV broj: 200226120002. Internet izdawe: http://www.sluzbenilist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM.

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 3

A.1. - OBAVJE[TEWE O NABAVCI
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 21-1-2-1-396/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Josip Grabovac, dipl. ing. Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op}ina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavaka rezervnih dijelova i usluga za odr`avanje vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavaka rezervnih dijelova i usluga za odr`avanje vozila LOT 1 program VW, LOT 2 - program [koda, LOT 3 - program Landrover i LOT 4 - program Iveco Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:13.8.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Blajbur{kih `rtava bb, 88 000 Mostar, Poslovna zgrada Elektroprivrede HZ H-B d.d. Mostar na Rudniku, soba 234 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani Ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju putem otvorenog postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 23,40 KM (dvadesettri i 40/100 KM) na `iro ra~un kod Ugovornog tijela kod Raiffeisen bank d.d. Banja Luka broj ra~una: 1610450028020039 sa naznakom predmet nadmetanja. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Banka BLBABA22 (UniCredit bank a.d. Banja Luka,) Korespondentna banka BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) ra~un IBAN: BA395511100034800325 u iznosu 12,00 (dvanaest) EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije". Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u poslovnom prostoru Naru~itelja - Blajbur{kih `rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 sati uz prethodnu najavu za tel.:036/326-023 (024), a najkasnije do 08.08.2013. godine uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Josip Grabovac, dipl. ing. Adresa: Blajbur{kih `rtava bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036326024 Faks: 036316531 Elektronska po{ta: josip.grabovac@opmostar.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Usluga odr`avanja vozila iz programa VW I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga za odr`avanje vozila iz programa VW II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tehni~koj specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Broj 55 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova OP Mostar ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Usluga odr`avanja vozila iz programa [koda I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava rezervnih dijelova i usluga za odr`avanje vozila iz programa [koda II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tehni~koj specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova OP Mostar ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 - Usluga odr`avanja vozila iz programa Landrover I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga za odr`avanje vozila iz programa Landrover II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tehni~koj specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova OP Mostar ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4 - Usluga odr`avanja vozila iz programa Iveco I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava rezervnih dijelova i usluga za odr`avanje vozila iz programa Iveco II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tehni~koj specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova OP Mostar (M1-A-10076-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 24-1-1-1-108/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: \enan Cigura Adresa: Branilaca grada b.b. Po{tanski broj: 71370 Op{tina/Grad: Breza IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 032781559 Faks: 032781559 Elektronska po{ta: javnenabavke@rmubreza.ba Internet adresa: www.rmubreza.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Dizel manevarska lokomotiva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dizel lokomotiva za manevar kompozicije sa punim i praznim teretnim kolima u RMU Breza. Lokomotiva mora biti atestirana, pregledana, isprobana pri isporuci, izvr{en probni rad i data garancija. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 800.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik Breza II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ponu|a~ je du`an navesti rok realizacije. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u TD

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 5

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: ZD RMU Breza - Velika sala za sastanke (M1-A-10337-13)

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-2-1-160/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Samra Avdi} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta: samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa: www.hjpc.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Razvoj i implementacija Modula za evaluaciju rada zaposlenika i funkcionalno unapre|enje Modula za imenovanje i napredovanje i Modula za online testiranje kandidata na otvorene pozicije u pravosu|u II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 64.117,45 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku 30 dana od dana prijema iste. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslov iz ~lana 24. ZJN. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U slu~aju potrebe za dodatnim ili novim uslugama te ako se osiguraju sredstva za realizaciju istih, ugovorni organ }e sa odabranim dobavlja~em provesti pregovara~ki postupak za dodatne ili nove usluge ukoliko je na zadovoljavaju}i na~in ispunio svoje prethodno preuzete obaveze. Ukupni procjenjeni tro{kovi kasnijih usluga ne}e prelaziti iznos od 50% vrijednosti zaklju~enog ugovora. (M1-A-10292-13)

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-121/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta: granpol@granpol.gov.ba

Broj 55 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Internet adresa: www.granpol.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ~ita~a dokumenata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ~ita~a dokumenata prema tehni~kom opisu datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 90 komada II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 192.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco, centralno skladi{te Grani~ne policije BiH, Reufa Muhi}a 2 A, Ilid`a/Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ugovorenom roku isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dobavlja~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:97,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, 71 210 Ilid`a/Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti na zahtjev, svakim radnim danom 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM, uplatu izvr{iti na ra~una JRT BIH Depozitni ra~un, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacja 0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija Grani~ne policije BiH - Nabavka ~ita~a dokumenata. [ifra op{tine je op{tina uplatioca. Svaki dobavlja~ je du`an da prilikom zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavi dokaz o uplati i uredno popunjen zahtjev za tendersku dokumentaciju sa svim podacima svoje firme, kontaktima i sl. (M1-A-10318-13)

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-2-1-129/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta: granpol@granpol.gov.ba Internet adresa: www.granpol.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2014. do 31.12.2015 II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 51.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Otvoreni postupak za nabavku avio karata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka avio-karata za potrebe slu`benih putovanja. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 7

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Ul. Reufa Muhi}a 2-A Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dobavlja~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, 71 210 Ilid`a/Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokuentacija se mo`e dobiti na zahtjev, svakim radnim danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 15 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Uplatu izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH- Depozitni ra~un, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni postupak za nabavku avio-karata za potrebe slu`benih putovanja za potrebe Grani~ne policije BiH. Pod op{tinom se podrazumijeva op{tina uplatioca. Na zahtjevu je potrebno upisati sve kontakte dobavlja~a-adresa, mjesto, tel, fax itd. (M1-A-10055-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-119/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2013. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2013. godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 45000 litara II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 88.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajevo) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od 01.10.2013. godine do 31.12.2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:30

Broj 55 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Mjesto: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova, ul. Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene fiksne i iskazane u KM (konvertibila marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a, isporu~eno za {to dobavlja~ snosi rizik pove}anja cijena, a ugovorni organ snosi rizik smanjenja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tr`i{tu, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a o roku isporuke ra~unaju}i od momenta narud`be, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a koje ponu|ene stavke-robe su porijeklom iz BiH, - Pismeno ovla{tenje za potpis ponude, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude, - Dobavlja~i dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije}i:"Ponuda za isporuku lo` ulja za ~etvrti kvartal 2013. godine - ne otvarati do 13.08.2013. godine do 12,30 sati", - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu ponuda tj. 13.08.2013. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene, - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje, - Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba (M1-A-10297-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-3-1-120/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7

Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma okvirni sporazum o javnoj nabavci radova po LOT-ovima u toku 2014. godine II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma LOT 1 -Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova, LOT 2 - Izvo|enje molersko farbarskih radova, LOT 3 -Izvo|enje instalaterskih radova, LOT 4 - Izvo|enje radova na preventivnom i interventnom odr`avanju kotlovnica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji-odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 9

Mjesto: Ul. Tina Ujevi}a broj 1, Dom Policije, I sprat, Press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE -Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog zahtjeva dobavlja~a, -Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude na obrascu za cijenu ponude (ANEKS 3) uklju~uju}i sve relevantne tro{kove sa pripadaju}im porezom (PDV) te potpisan od strane ovla{tene osobe i ovjeren pe~atom -Potpisana i ovjerena izjava dobavlja~a da su cijene navedene u ponudi fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i iskazane u KM -Izjava o garanciji-garantnom roku za izvo|enje ponu|enih radova i ugra|ene opreme -Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da najmanje 50% ukupne vrijednosti roba, koje se ugra|uju imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine i da su najmanje 50% radne snage za izvr{enje ugovora rezidenti iz Bosne i Hercegovine -Dobavlja~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po vrsti radova bez davanja alternativne ponude -Pismeno ovla{tenje odgovornog lica za potpis ponude -Pismena i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od minimalno 60 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude -Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u orginalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORGINAL PONUDA" i "KOPIJE PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i:"Ponuda za izvo|enje radova u toku 2014. godine (navesti broj LOT-a i vrstu radova za koju se ponuda dostavlja), ne otvarati do 13.08.2014. godine do 13,00 sati -Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda tj. 13.08.2014. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene -Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje -Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Ranko Krneta , Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba broj 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Ranko Krneta, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba broj 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Ranko Krneta, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Teku}e i investiciono odr`avanje objekata, opreme i instalacija u objektima i izme|u objekata 1. Ru{enje i demonta`a 2.Zemljani radovi 3.Betonski i arminrano betonski radovi 4.Zidarski radovi 5.Tesarski radovi 6.Stolarski radovi 7.Krovopokriva~ki radovi 8.Limarski radovi 9.Bravarski radovi 10.Kerami~arski radovi 11.Gipsarski radovi 12.Podopolaga~ki radovi 13.Kamenoreza~ki radovi 14.Izolaterski radovi 15.Fasaderski radovi 16.Stakloreza~ki radovi II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014.godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje molersko farbarskih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Teku}e i investiciono odr`avanje objekata, bojenje zidova poludisperzionom bojom, masnom bojom, fasadeksom, bojenje drvenih i metalnih konstrukcija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje instalaterskih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Teku}e i investiciono odr`avanje objekata, opreme i instalacija u objektima i izme|u objekata 1.Hidro radovi 2.Termo radovi 3.Ma{inski radovi 4.Elektro radovi

Broj 55 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 220.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje radova na preventivnom i interventnom odr`avanju kotlovnica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovan godi{nji servis kotlovnica i preventivno i interventno odr`avanje kotlovnica II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a (M1-A-10308-13)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-156/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Duda [abi} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala i {tampanje obrazaca II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV-e bez obzira na broj LOT-ova IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica,sala Direkcije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije ,soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00 KM + PDV bez obzira na broj LOT-ova odnosno ukupno 23,40 KM, na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u. Na nalogu za uplatu obavezno navesti napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 11-11/13". Tenderska dokumentacije se mo`e dostaviti i putem po{te ponu|a~ima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute na fax iili e-mail z Aneksa A. Ponu|a~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upu}en na fax ili na e-mail iz Aneksa A. 3. Ponuda se dostavlja u tri primjerka: Original i dvije kopije kompletne ponude.Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 11

isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-11/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: j-nabavke01@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Tiri} Sead Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta:kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [TAMPANJE OBRAZACA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dkoumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 84.620,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica,Centralno skladi{te ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KANCELARIJSKI MATERIJAL II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 140.380,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica,Centralno skladi{te (M1-A-10048-13)

MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 69-1-2-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca Mostar Kontakt osoba: Razija [ejtani} i An|ela Pa`in Adresa: Krpi}a 3 Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227551960004 Telefon: 036580750 Faks: 036580724 Elektronska po{ta: min.branitelja_hnz@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~koneretvanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do kraja 2013 II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 100.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma pru`anje usluga banjsko-klimatskog lije~enja II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma predmet nabave je pru`anje usluga banjsko-klimatskog lije~enja pripadnicima braniteljsko/bora~ke populaciji sa pudru~ja Hercegova~ko-neretvanske `upanije na na~in utvr|en u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 100.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 55 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumantaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:13.8.2013 Vrijeme:10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca Mostar, Krpi}a 3, 88 000 Mostar (M1-A-10157-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-744/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Davor ]osi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036313323 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: davor.cosic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nadogradnja VMware licenci II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nadogradnja VMware licenci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:12.8.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom ?Dokumentacija za nadmetanje: Nadogradnja VMware licenci": -za ponuditelje iz BiH 20,00 KM na ra~un 3381002202842183 -za strane ponuditelje u iznosu od 10,23 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT:UNCRBA22XXX Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Uvid u Dokumentaciju je mogu} u u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora VMware licence I.2. Kratak opis predmeta ugovora VMware licence II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 (tri) godine od potpisa ugovora

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 13

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP JP HT d.d. Mostar, Tvrta Milo{a 18, Mostar ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Citrix VDI-in-a-Box licence I.2. Kratak opis predmeta ugovora Citrix VDI-in-a-Box licence na VMware ESXi hypervizoru II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 (tri) godine od potpisa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP JP HT d.d. Mostar, Tvrta Milo{a 18, Mostar (M1-A-10063-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-745/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Ivan Radi{i} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036313306 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: ivan.radisic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava cijevi i upozoravajuce trake II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka cijevi sa priborom i upozoravajucih traka sa tekucinom

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:13.8.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava cijevi i upozoravajuce trake". -za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na ra~un broj 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. -za strane ponuditelje u iznosu od 10,50 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, otkupljena dokumentacija se mo`e poslati e-mailom ili po{tom, ali u tom slu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Cijevi sa priborom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Cijevi sa priborom II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja ugovornih obveza.

Broj 55 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Upozoravaju}a traka i teku}ina I.2. Kratak opis predmeta ugovora Upozoravaju}a traka i teku}ina II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja ugovornih obveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg (M1-A-10099-13)

JEDINSTVENI OP]INSKI ORGAN UPRAVE OP]INE BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 85-1-1-1-53/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Biha} Kontakt osoba: Ljubica Blagovi} Adresa: Bosanska 4 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263145260006 Telefon: 037224222 Faks: 037222644 Elektronska po{ta: ljubica.blagovic@bihac.org Internet adresa: www.bihac.org I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: BIHA] I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka visokosteonih junica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka 66 visokosteonih junica rase simentalac II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 66 komada II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 284.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Biha},adresa poljoprivrednog proizvo|a~a kojeg odredi Op}ina II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: zgrada op}ine Biha},ul.Bosanska br.4. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na broj 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 0000000009, Op}ina 003 (M1-A-10104-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-197/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Dijana ]u}ula Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 15

I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Tri (3) godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 46.153,85 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Radovi na uklanjanju reklamnih panoa sa razli~itih vrsta gra|evina (visoki objekti i dr.) na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Visinski radovi na uklanjanju reklamnih panoa sa razli~itih vrsta gra|evina (visoki objekti i dr.) pri realizaciji rje{enja koja provodi Slu`ba za Inspekcijske poslove (Inspektorat) na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: U Sali za ven~anje u prizemlju, u zgradi Op}ine Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.55 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje tenderske dokumentacije se mo`e izvr{iti preko ra~una br: 3380002210023628 Uni Credit Bank sa naznakom:vrsta prihoda 722449; {ifra Op}ine: 079. Tenderska dokumentacija se mo`e pogledati i preuzeti u kancelariji broj 206/II u zgradi Op}ine Novo Sarajevo. Tenderska dokumentacija se mo`e dostaviti po{tom, nakon prilo`ene uplatnice.

Zainteresovani dobavlja~i mogu pogledati tendersku dokumentaciju prije otkupa. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dijana ]u}ula Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492152 Faks: 033492353 Elektronska po{ta: inspekcija@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Fata Husejnovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492305 Faks: 033492194 Elektronska po{ta: husejnovicf@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba (M1-A-10054-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-199/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Mensura [abanovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija vanjske kanalizacije koja nije u nadle`nosti KJKP ViK Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 55 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.735,04 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Op}ina Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 55 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima li~no na adresi Zmaja od Bosne 55 kancelarija 112 uz prilo`en dokaz o uplati naknade za preuzimanje iste koja iznosi 20 KM i upla}uje se na `iro ra~un Op}ine broj : 3380002210023628, kod UniCredit Bank . Kod uplate na `iro ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru op}ine 079 a za vrstu prihoda 722449. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mensura [abanovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492133 Faks: 033492365 Elektronska po{ta: komunalno@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Fata Husejnovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba (M1-A-10230-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-1-1-200/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Enes Begovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Tri (3) godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka lo` ulja EL-BAS-1002 za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka lo` ulja EL-BAS-1002 za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Op}ine Novo Sarajevo u ul. Zmaja od Bosne br.55 Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 17

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: U Sali za ven~anje u prizemlju, u zgradi Op}ine Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.55 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje Tenderske dokumentacije se mo`e izvr{iti preko ra~una broj: 3380002210023628 UniCredit bank sa naznakom: vrsta prihoda 722449; {ifra Op}ine: 079 Tenderska dokumentacija se mo`e pogledati i preuzeti u kacenariji broj 300/ III u zgradi Op}ine Novo Sarajevo u vremenu od 9.00 do 13.00 sati. Tenderska dokumentacija se mo`e dostaviti po{tom, nakon prilo`ene uplatnice. Zainteresovani dobavlja~i mogu izvr{iti uvid u Tendersku dokumentaciju prije otkupa. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Enes Begovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492111 Faks: 033492145 Elektronska po{ta: begovice@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Fata Husejnovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492305 Faks: 033492194 Elektronska po{ta: husejnovicf@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba (M1-A-10229-13)

OP]INA KLADANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 99-1-2-1-16/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Kladanj Kontakt osoba: Senahid [ari} Adresa: Kladanjske brigade br.2 Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209176440008 Telefon: 035621150 Faks: 035621150 Elektronska po{ta: opcinakl@kladanj.ba Internet adresa: www.kladanj.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: KLADANJ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kreditno zadu`enje Op}ine Kladanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor obuhvata kreditno zadu`enje op}ine Kladanj u iznosu 600.000,00 KM u roku 72 mjeseca sa grejs periodom od 3 mjeseca II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kladanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 75 mjeseci od realizacije ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: zgrada op}ine Kladanj-sala (M1-A-10027-13)

JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 100-1-1-1-46/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" Kontakt osoba: mira. Marjanovi} Adresa: SIME MATAVUQA bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400802010004 Telefon: 051216515 Faks: 051216813

Broj 55 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Elektronska po{ta: domzdravlja-bl@teol.net Internet adresa: www.domzdravljabanjaluka.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka tonera i ribona za {tampa~e, fotokopir aparate i faks aparate II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tonera i ribona za {tampa~e, fotokopir aparate i faks aparate II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa (odgo|eno pla}awe maksimalno do 120 dana), u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb, u sali za satanke u zgradi Uprave Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi u koraku 1, a po~ev{i od dana objavqivawa obavje{tewa od 15.07.2013. godine svakom radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 ~asova uz dokaz o uplati od 10,00 KM ili se mo`e dostaviti po{tom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati. U svrhu uplate navesti otkup tenderske dokumentacije, broj tendera i broj obavje{tewa. Tra`ena dokumenta koja je prilo`io ponu|a~ moraju biti ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un kod Komercijalne banke AD Bawa Luka 571-010-00000792-16 (M1-A-10087-13)

@UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 101-1-1-1-58/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO Kontakt osoba: Ilija Mihaljevi} Adresa: Ul. Sv. Ive broj 2 Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281045960009 Telefon: 034200423 Faks: 034200423 Elektronska po{ta: bolnica.livno@tel.net.ba Internet adresa: www.bolnica-livno.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: @upanija 10 I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 19

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava AXYM testova za testiranje transmisioni bolesti za potrebe Slu`be za transfuziju Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 20.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:20.8.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.8.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Testovi za AXYM II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 75 pakovanja II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.300,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog tijela, Slu`ba za Transfuziju ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TPHA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 5 pakovanja II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog tijela, Slu`ba za Transfuziju (M1-A-10034-13)

OP]INA ILIJA[ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 108-1-3-1-50/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Ilija{ Kontakt osoba: Kamenja{ Sabit, 033 580 657 Adresa: 126.Ilija{ke brigade 6 Po{tanski broj: 71380 Op{tina/Grad: Ilija{ IDB/JIB: 4200621930005 Telefon: 033580657 Faks: 033400505 Elektronska po{ta: o_ilijas@bih.net.ba Internet adresa: www.ilijas.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ILIJA[ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Regulacija korita rijeke Miso~e u du`ini od 120 m" kod O.[. Stari Ilija{ od P-20 do P-26 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi uklju~uju : sje~enje drve~a i {iblja, skidanje humusa, iskop, izrada nasipa sa krunom, izrada AB podu`nih greda i stabilizacionih pragova. Dno korita {irine 12 m" i kosina u nagibu 1:1,5 se armiraju i betoniraju te obla`u kamenom. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Ilija{ Stari op}ina Ilija{ II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba da sadr`i naziv predmeta nabavke i dokaz o upla~enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,oo KM a upla~uje se na depozitni ra~un op}ine Ilija{ 1602000000710645 Vakufska banka dd Sarajevo, sa vrstom prihoda 722612, {ifra op}ine 040, svrha "otkup tenderske dokumentacije - regulacija korista r. Miso~a". U skladu sa ~lanom 11. stav 4. pod d) ta~ka 1. i 2. ZJN BiH ukazujemo na mogu~nost

Broj 55 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

dodjele ugovora za dodatne radove putem pregovara~kog postupka bez objave obavje{tenja o nabavci sa dobavlja~em kojem se dodijeli ugovor. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:15 Mjesto: Zgrada op}ine, suteren - Velika sala (M1-A-10199-13)

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-252/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: Adnana Hasanovi} Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa: www.jpsumetk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga gra|evinskih i drugih ma{ina

II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Po tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.057,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova [G Majevi~ko, Srebrenik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Po tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Po tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G "Majevi~ko" , Ul. Bosanskih branilaca bb, Srebrenik Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom uz uplatu i zahtjev za izuzimanje iste. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057 kod NLB banke (M1-A-10153-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-370/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl. ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Op}ina/Grad: Sarajevo Po{tanski broj: 71000 IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033/237-655 Faks: 033/534-886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 21

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije: Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5. b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka: Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe - Kupovina II.2. Podjela na lotove: Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3. a Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procjenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 12/13-P-Le`ajevi i semerinzi II.4. b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 12/13-P- Le`ajevi i semerinzi II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjejsto isporuke roba ili izv{renja usluga ili izvo|enja radova FCO skaldi{te ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e (Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijske sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka: Otvoreni posutpak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}ie ponude I.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3. a. Datum Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b.-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. godine IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. godine Vrijeme: 15,00 sati Mjesto: Terezija br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP" VIK" d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8

Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~na lica: Belma Husi}, dipl.ing.ma{.; tel. 033 774 920 i Edin Huremovi}, dipl.ing.ma{.; tel. 033 774 920. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Op}ina/Grad: Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Telefon: 033/204-575 Faks: 033/204-575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20 Op}ina/Grad: Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Telefon: 033/204-575 Faks: 033/204-575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Belma Husi}, dipl. ing. ma{. Adresa: Gli{e Jankovi}a br. 8 Op}ina/Grad: Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Telefon: 033/774-920 Faks: 033/377-920 Elektronska po{ta: belmah@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M2-A-10068-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-373/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

Broj 55 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 23/13-P - Nabavka kanalizacionog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Lot 1 - Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Lot 2 - Armirano betonski poklopci i reviziona okna II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM (po lotu) IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Terezija br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br. 8. Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Adnan Hod`i}, dipl.ing.ma{.; tel. 033 203 059. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba

Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Adnan Hod`i}, dipl.ing.ma{. Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033203059 Faks: 033203059 Elektronska po{ta:adnanh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Armirano betonski poklopci i reviziona okna I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (M1-A-10011-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-374/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 23

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 200.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 28/13-P - Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priklju~ke II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 14:30

Mjesto: Terezija br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br. 8. Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Adnan Hod`i}, dipl.ing.ma{.; tel: 033 203 059. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br.20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Adnan Hod`i}, dipl.ing.ma{. Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033203059 Faks: 033203059 Elektronska po{ta:adnanh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-10012-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-375/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 55 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 110.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 29/13-P - Oprema za specijalna vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 14:45 Mjesto: Terezija br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br. 8. Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Adnan Hod`i}, dipl.ing.ma{.; tel. 033 203 059. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575

Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br.20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Adnan Hod`i}, dipl.ing.ma{. Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033203059 Faks: 033203059 Elektronska po{ta:adnanh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-10013-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-381/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 45.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zamjenski kontakteri II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te Ugovornog organa Sarajevo

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033238641 Faks: 033238641 Elektronska po{ta:enverf@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba

Broj 55 - Strana 25

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 15:15 Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti u korist "UniCredit banka" d.d. Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija broj 8. Za dodatne informacije za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontakt osoba: Filipovi} Enver, dipl. el. ing., 033/238 - 641. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Kenan Karasalihovi} Adresa: Terezije br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033200313 Faks: 033200313 Elektronska po{ta: kenank@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Kenan Karasalihovi} Adresa: Terezije br. 38, soba br. 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033200313 Faks: 033200313 Elektronska po{ta: kenank@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Filipovi} Enver, dipl. el. ing. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8

(M1-A-10189-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-86/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Majda Pamukovi} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200671280001 Telefon: 033567300 Faks: 033567333 Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztmfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka aluminijskih kaseta za kriokonzervaciju i ~uvanje zamrznutih vre}ica sa }elijama II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka aluminijskih kaseta za kriokonzervaciju i ~uvanje zamrznutih vre}ica sa }elijama II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Broj 55 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu tro{kova za izdavanje TD vr{iti u korist ra~una Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH broj 1820000000161492 otvoren kod BOR banke (M1-A-10247-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-3-1-87/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Crnki} Mirela Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200671280001 Telefon: 033567300 Faks: 033567333 Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba Internet adresa: www.ztmfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada dizajna i projekta, konstrukcija i validacija ~istih prostora za procesuiranje tkiva i }elija, za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada dizajna i projekta, konstrukcija i validacija ~istih prostora za procesuiranje tkiva i }elija, za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 340.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Garantni period, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu tro{kova za izdavanje TD vr{iti u korist ra~una Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH broj 1820000000161492 otvoren kod BOR banke Obavezni odlazak na lice mjesta se organizira za: 1. 19.07.2013.g. u 12.00 sati 2. 23.07.2013.g. u 12.00 sati

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 27

Kontakt osoba: Mirela Crnki}, 033/567-300 i 033/567-307 (M1-A-10209-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-552/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka instalacije za suho pra`njenje silosa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka instalacije za suho pra`njenje silosa II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~koj specifikaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 75 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po izvr{enju isporuke

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom i profesionalnom ili trgova~kom registru Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao pod I.1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Murat Asoli Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: murat.asoli@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10043-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-554/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Anja Pranji} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine

Broj 55 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Guma u plo~i II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana potpisivanja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od isporuke robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla", Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Anja Pranji} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla

Telefon: 035305369 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10040-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-559/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Materijal i rezervni dijelovi za automatiku II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 29

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sadr`ana u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-559/13. Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-559/13. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305081 Faks: 035305009 Elektronska po{ta:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10100-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-560/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge pomo}nih radnika rukovaoca transportnih sistema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge pomo}nih radnika rukovaoca transportnih sistema II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 480.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od izvr{enja usluge. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Nedima Mujki}

Broj 55 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta:nedima.mujkic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10173-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-563/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka ulja za motore, reduktore i hidrauliku II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od datuma stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sadr`ana u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla" Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-563/13. Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-563/13. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305081 Faks: 035305009 Elektronska po{ta:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10106-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-565/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 31

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge gra|evinskih ma{ina sa rukovaocima za potrebe redovnog odr`avanja gra|evinskih objekata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge gra|evinskih ma{ina sa rukovaocima za potrebe redovnog odr`avanja gra|evinskih objekata II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u Tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od izvr{enja usluge. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj

1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305132 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: nedima.mujkic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10175-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-567/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Elektro oprema za realizaciju II faze mjera za{tite od eksplozije i po`ara ugljene pra{ine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije

Broj 55 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sadr`ana u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.8.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla" Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-567/13. Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-567/13. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305081 Faks: 035305009 Elektronska po{ta:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10202-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-47/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH Kontakt osoba: Danica Petrovi} Adresa: Musala 9 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200231120002 Telefon: 033226518 Faks: 033220663

Elektronska po{ta: szzp11@bih.net.ba Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka slu`benog putni~kog automobila snage motora 180/245 kW/KS, zapremine motora 2967 ccm II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka slu`benog putni~kog automobila snage motora 180/245 kW/KS, zapremine motora 2967 ccm II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3) II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 110.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco adresa ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji dobavlja~a za obavljenje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima, carinom i porezom na dodanu vrijednost, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 33

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Musala 9, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada u iznosu od 25,00 KM za tendersku dokumentaciju se upla}uje na transakcijski ra~un broj: 338-90022115294-91 kod UniCreditbank Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije Primalac: Bud`et Fedracije - Federalno ministarstvo finansija/financija Vrsta prihoda: 722621 Bud`etska organizacija: 1202001 Op}ina Centar 077 (M1-A-10317-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 177-1-2-1-56/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske Kontakt osoba: Renata Zucchiatti, Olivera Dodik, Dragana Aleksi} Adresa: Trg Republike Srpske broj 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4402752740009 Telefon: 051338324 Faks: 051338550 Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net Internet adresa: vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovawe I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: godinu dana II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`awe usluge hitnih intervencija servisa po pozivu, za klima ure|aje (split-sisteme) u Administrativnom centru Vlade

Republike Srpske i Poslovnom objektu Vlade RS u ulici Jasenova~kih `rtava broj 4 u Bawaluci II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 5 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Administrativni centar Vlade RS, Trg Republike Srpske broj 1, Lamela A, 9.sprat, kancelarija broj 32 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Broj ra~una na koji }e se upla}ivati nadoknada za preuzimawe TD je `iro ra~un Javnih prihoda RS 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda 722511, {ifra op{tine 002 i {ifra buxetske organizacije 0420001. Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa TD ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Jasna Savkovi}, Lamela A, 5.sprat kancelarija 23 ili Glavni protokol (prizemqe Lamele A) Adresa: Trg Republike Srpske broj 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka Telefon: 051338324 Faks: 051338550 Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net Internet adresa: vladars.net (M1-A-10053-13)

Broj 55 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

VODOVOD, DRU[TVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU D.O.O. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 184-1-3-1-32/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Kontakt osoba: Jadranka Bago Adresa: Mile Budaka 106 Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227094700000 Telefon: 036314890 Faks: 036315016 Elektronska po{ta: pra-vod.mo@tel.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Mostar I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 150.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma gra|evinski radovi na vodovodnoj mre`i II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 150.000 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je Grada Mostar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:70,00 % 2. rok izvr{enja, u~e{}e:10,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 16.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:20.8.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.8.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Mile Budaka 106 Mostar (M1-A-10134-13)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 189-1-1-1-85/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: Sini{a Lazi} i Dragica Risti} Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana zakqu~ewa. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 500.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka brojila elektri~ne energije sa opremom za AMM II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Brojila elektri~ne energije sa opremom za AMM - detaqno u TD. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaqno u TD. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova isporuka na centralno skladi{te naru~ioca u Doboju. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 35

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e:3,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada ZP"ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj, ul. Nikole Pa{i}a 77, 74000 Doboj Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti} Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a tel. 053/209-736. Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa na ra~un naru~ioca. (M1-A-10132-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-130/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e "Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka Kontakt osoba: Vesna Javorac Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka

IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta: info@elektrokrajina.com Internet adresa: elektrokrajina.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovawe I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prehrabena roba II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prehrambena roba za restorane Dru{tvene ishrane u Radnim jedinicama koje su u sastavu ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa Tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa Tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa Tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa Tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda

Broj 55 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Broj `.r. za otkup Tenderske dokumentacije je: 551001-00000105-05 kod Uni Kredit Banke. Uz uplatnicu potrebno je dostaviti i Rje{ewe o registraciji. Rokovi po prigovoru po~iwu te}i od momenta prijema istog na Protokol u zgradi Direkcije na adresi Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Raili} 051/215-583 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta: info@elektrokrajina.com Internet adresa: elektrokrajina.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana Raili} 051/215-583 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta: info@elektrokrajina.com Internet adresa: elektrokrajina.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana Raili} 051/215-583 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta: info@elektrokrajina.com Internet adresa: elektrokrajina.com ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Meso i mesni proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Meso i mesni proizvodi II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 200.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restorani Dru{tvene ishrane po Radnim jedinicama koje su u sastavu ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vo}e, povr}e, mlijeko, mlije~ni proizvodi, za~ini i pribor I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vo}e, povr}e, mlijeko, mlije~ni proizvodi, za~ini i pribor II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 200.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restorani Dru{tvene ishrane po Radnim jedinicama koje su u sastavu ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka (M1-A-10143-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-175/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051246080 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za kopir aparate II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine navedene detaljno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 37

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F.C.O. Kupca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag.pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br.93, Banja Luka, Sala za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sanela.jungic@poste.srpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sanela.jungic@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:sanela.jungic@postesrpske.com (M1-A-10268-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-179/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93

Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka licenci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na `r 565-501-4200000-338 ili na blag.pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za tendere ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com

Broj 55 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:sonja.bejat@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Licence Adobe, Corel i Visio II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.948,72 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Licence Adobe II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.256,41 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Licence Microsoft FrontPage II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 854,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Licenca ABC Amber txt Convertor II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 170,94 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Licenca FOXIT PHANTOM 5 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 256,41 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Licenca PDF konvertor to Excel II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 427,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 (M1-A-10269-13)

JP "GRADSKA TOPLANA" D.O.O. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 229-1-1-1-10/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Gradska toplana" D.O.O. Bijeqina Kontakt osoba: JELENA MIHAJLOVI] Adresa: Milo{a Crwanskog bb Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4402021610009 Telefon: 055211641 Faks: 055211614 Elektronska po{ta: gradskatoplana@teol.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: BIJEQINA I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 39

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka ugqa za grejnu sezonu 2013/2014 godine II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: po 20,00 KM za svaki lot IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Milo{a Crwanskog bb, Bijeqina Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Adresa na kojoj se mo`e li~no preuzeti tenderska dokumentacija je JP "Gradska toplana" d.o.o. Bijeqina po predaji dokaza o prethodnoj uplati iznosa od 20,00 KM za lot 1, od 20,00 KM za lot 2 i 20,00 KM za lot 3, na `iro-ra~un JP "Gradska toplana" d.o.o. Bijeqina broj: 199-05700002914-31 ( kod Sparkasse Bank ) sa nazivom javne nabavke i brojem lota. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Separisana kocka 40-80 mm, kalori~ne mo}i od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg i separisani orah 15-40 mm kalori~ne mo}i od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Separisana kocka 40-80 mm, kalori~ne mo}i 15000 KJ/kg 17000 KJ/kg ( 1000 t ) i separisani orah 15-40 mm, kalori~ne mo}i od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg ( 1000 t ) II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa od dana zakqu~ewa ugovora-okvirnog sporazuma do 15.09.2014. godine III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 %

2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova ul. Sremska bb, Bijeqina ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Rovna kocka 30-80 mm, kalori~ne mo}i od 11000 KJ/kg do 13000 KJ/kg II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Rovna kocka 30-80 mm kalori~ne mo}i od 11000 KJ/kg do 13000 KJ/kg ( 2500 t ) II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa od dana zakqu~ewa ugovora-okvirnog sporazuma do 15.09.2014. godine III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova ul. Sremska bb, Bijeqina ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Lignit kocka 40-80 mm kalori~ne mo}i do 10500KJ/kg II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Lignit kocka 40-80 mm, kalori~ne mo}i do 10500 KJ/kg ( 700 t ) II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa od dana zakqu~ewa ugovora-okvirnog sporazuma do 15.09.2014. godine III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova ul. Sremska bb, Bijeqina (M1-A-10066-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-3-1-247/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033286574 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Broj 55 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na gra|evinsko zanatskim II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na gra|evinsko zanatskim radovima na osnovnom odr`avanju objekta Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Aktuelni Izvod iz sudskog registra u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) Da dostavi dokaz da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih transacijskih ra~una u zadnjih 12 mjeseci, b) da je ukupan prihod u posljednje 2 (dvije) godine (2011, 2012) bio: za Lot 1 iznad 80.000,00 KM, za Lot 2. iznad 130.000,00 KM, za Lot 3. iznad 76.000,00 KM, za Lot 4. iznad 118.000,00 KM, za Lot 5. iznad 30.000,00 KM, za Lot 6. iznad 60.000,00 KM, za Lot 7. iznad 240.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) uspje{no iskustvo po realiziranim ugovorima najmanje 2 (dva) u predhodnih dvije (2) godine: 2011.god. i 2012.god., ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`enu nabavku. b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a}a radova i/ili kvalifikacije njegovog rukovode}eg osoblja i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pru`anje konkretnih radova; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00

Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} tel: 033/286-543 i gosp. Mario Andri} tel. 033/286-548, a za predmjere radova je gosp. Mehmed Hrnji} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad Telefon: 033286574 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SANACIJU SANITETA I.2. Kratak opis predmeta ugovora RADOVI ZA SANACIJU SANITETA VOJARNA ?TRAVNIK?TRAVNIK II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano o T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.188,34 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjeri~a~kih odnosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Travnik ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi, za O-9- mokri ~vorovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi, za O-9- mokri ~vorovi na lokaciji "Vojvoda Stepa Stepanovi}" u Bjeljini. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D: II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bijeljina ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radove na krovi{tu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radove na krovi{tu polumonta`nog objekta O - 23/12, lokacije ?Dubrave? @ivinice - Tuzla. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano i T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 32.478,63 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 41

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Tuzla ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi za lokaciju ?SBK? u Mostaru I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi za lokaciju ?SBK? u Mostaru II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano i T.D: II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.427,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mostar ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi objektu na aerodromu Mahovljani Lakta{i, Banja Luka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi objektu na aerodromu Mahovljani Lakta{i, Banja Luka II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D: II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.820,51 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lakta{i, Banja Luka ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi za smje{taj vojnika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi za smje{taj vojnika na objektu "Ante Bruno Bu{i}" Livno II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.641,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Livno ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na objektu MO BiH-A001 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na objektu MO BiH-A001 u Ul.Hamdije Kre{evljakovi}a br.98 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 102.564,10 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo (M1-A-10186-13)

UPRAVA POLICIJE MUP-a BPK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 242-1-1-1-3/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA POLICIJE MUP-a BPK Kontakt osoba: MIRSAD DU^I] Adresa: ZAIMA IMAMOVI]A 5 Po{tanski broj: 73000 Op{tina/Grad: Gora`de IDB/JIB: 4245013020067 Telefon: 038223593 Faks: 038223593 Elektronska po{ta: mducicgomup@hotmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Bosansko-podrinjski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka odje}e i obu}e za policijske slu`benike specificirane po lotovima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka odje}e i obu}e za policijske slu`benike /op}a policija, jedinica za podr{ku i krim. tehnika i KDZ II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u profesionalnim ili trgova~kim registrima. Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 55 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da ekonomsko i finansijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju ugovora, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu realizaciju ugovora, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Uprava policije MUP BPK ul. Zaima Imamovi}a br. 5 73000 Gora`de Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude izraditi u skladu sa upustvom za izradu ponude koje su sastavni dio tenderske dokumentacije. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Posebnu pa`nju posvetiti obavezi dostavljanja uzoraka uz ponudu u skladu sa tehni~kim karakteristikama jedinstvene policijske uniforme u F BiH i pravilnkom o karakteristikama, izgledu, kroju i djelovima takti~ke uniforme jedinice za podr{ku Uprave policije MUP BPK Gora`de koji su sastavni dio tenderske dokumentacije. Sva komunikacija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati isklju~ivo pismeno, po{tom ili putem faxa, sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka bluza, pantolona, ~arapa, {trample, kravate, {apke i policijski ~inovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka odje}e i obu}e za policijske slu`benike: bluze pantalone ~arape {tranple kravate {apke i policijski ~inovi II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 36.555,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 36.555,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava isprukom robe III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. garancija za kvalitet, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uprava policije MUP BPK Gora`de, ulica Zaima Imamovi}a br. 5 73000 Gora`de ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ko{ulja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka policijskih ko{ulja dugi i kratki rukav /op{ta policija/ II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 12.589,00

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.589,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava isporukom robe III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. garancija za kvalitet, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uprava policije MUP BPK, ulica Zaima Imamovi}a br. 5 73000 Gora`de ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka plitkih cipela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka plitkih policijskih cipela6 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6.410,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.410,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava isporukom robe. III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. garancija za kvalitet, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uprava policije MUP BPK, ulica Zaima Imamovi}a br. 5, 73000 Gora`de ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odjevni predmeti za pripadnike krim. policije i KDZ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka T majci, takti~kih pantolona, jakni ka~keta i prsluka za pripadnike krim policije i KDZ. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 5.128,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.128,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava isporukom robe III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. garancija za kvalitet, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uprava policije MUP BPK ulica Zaima Imamovi}a br. 5 73000 Gora`de ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka odje}e i obu}e za pripadnike Jedinice za podr{ku I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka digital urbane odje}e i obu}e za pripadnike Jedinice za podr{ku. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 24.786,00

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 43

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.786,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava isporukom robe III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. garancija za kvalitet, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uprava policije MUP BPK Ulica Zaima Imamovi}a br. 5 73000 Gora`de (M1-A-10116-13)

OP]INA [IROKI BRIJEG OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 248-1-3-1-28/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA [IROKI BRIJEG Kontakt osoba: Predrag Naletili} Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg IDB/JIB: 4272082230003 Telefon: 039702801 Faks: 039705915 Elektronska po{ta: info@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: [IROKI BRIJEG I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom koji upravlja opremom II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 3 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na izvr{enju rje{enja urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabave je izbor ponu|a~a za izvo|enje radova na uklanjanju objekata za koje je urbanisti~ko-gra|evinski inspektor donio rje{enje o uklanjanju Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:13.8.2013 Vrijeme:10:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. fra Didaka Bunti}a br. 11, I kat soba br. 17 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se na transakcijski ra~un broj: 3382202200120303 kod UniCredit Bank d.d. Mostar - svrha doznake: Javna nabava-izvr{enje rje{enja urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora - dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja ponuda ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Predrag Naletili} Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg Telefon: 039702806 Faks: 039705915 Elektronska po{ta: predrag.naletilic@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Predrag Naletili} Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg Telefon: 039702806 Faks: 039705915 Elektronska po{ta:predrag.naletilic@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ru{enje pogona za proizvodnju betona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ru{enje pogona za proizvodnju betona i odvoz poru{enog materijala na deponij. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.255,00 KM

Broj 55 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uzari}i-[iroki brijeg ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ru{enje ogradnog zida I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ru{enje ogradnog zida i odvoz poru{enog materijala na deponij. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 504,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Privalj-[iroki Brijeg ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Iskop odvodnog kanala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Strojni iskop odvodnog kanala s deponiranjem iskopanog materijals na parceli. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vagan-[iroki brijeg (M1-A-10296-13)

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 252-1-3-1-12/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Kontakt osoba: Jaki} Jesenka dia i Milavica Senada dia Adresa: Hivzi Bjelevca 54 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200683530003 Telefon: 033776180 Faks: 033776196 Elektronska po{ta: fondstan@bih.net.ba Internet adresa: www.fondstan.lol.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo

I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Vanjsko uredjenje oko objekata O-3C i O-3D II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Vanjsko ure|enje oko objekata O-3C i O-3D u naselju Rosulje Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Vanjsko ure|enje na povr{ini od cca 5.300,00 m2 sa potrebnom infrastrukturom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rosulje Vogo{}a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz da je pravno lice registrovano za izgradnju objekata niskogradnje - djelatnost koja je predmet ovog tendera. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivan izvje{taj o finansijskom poslovanju preduze}a za 2011 i 2012 godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) koji treba biti ve}i od 80 % vrijednosti ponude. Dokaz o pla}enim porezima Izvod iz jedinstvenog registra traksakcijskih ra~una ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca da u zadnja tri mjeseca nijedan ra~un ponu|a~a nije bio blokiran III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Uslovi i nacin placanja, u~e{}e:20,00 % 3. Rokovi izvodjenja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.8.2013. Vrijeme: 11:00

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 45

Mjesto: Hivzi Bjelevca 54/1 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1) Uplata za tender: UniCredit bank Sarajevo na traksakcioni ra~un 3389002205671273 2) Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "Ponuda za izvo|enje radova na vanjskom ure|enju oko objekata O-3C i O-3D Rosulje Vogo{}a ne otvarati". Na koverti obavezno nazna~iti punu adresu ponu|a~a, broj telefona i faxa. 3) Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovla{tena lica ponudioca 4) Ugovorni organ mo`e obustaviti postupak dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 12 ZJN 5) Svi zahtjevani dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije, izdati u skladu relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je ponu|a~ registrovan i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od datuma predaje ponude. 6) Ponu|a~ ima pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije uplate (M1-A-10129-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-894/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta: dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 13 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme -Specijalna oprema- ronila~ka oprema, alpinisti~ka oprema, oprema za nasilan ulazak, takti~ka oprema, za{titna oprema, termovizijski dvogled Jedinice za podr{ku, ure|aj za blokiranje be`i~nih signala, za{titna oprema za kontradiverzione preglede, metal detektor ru~ni, ure|aj za zaustavljenje vozila, ure|aj za kontrolu prtljaga, balisti~ka kaciga sa vizirom i analizatori baterija

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, sala 59,drugi sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima isklju~ivo u prostorijama Pododjela za javne nabavke uz predo~en dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije.Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na ra~un: 154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721 124, {ifra op{tine: 099; bud`etska organizacija: 1504001; u svrhu doznake je potrebno navesti broj tenderske dokumentacije13-002453/13 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta: aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SPECIJALNA OPREMA-RONILA^KA OPREMA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.581,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 55 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SPECIJALNA OPREMA-ALPINISTI^KA OPREMA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SPECIJALNA OPREMA- OPREMA ZA NASILAN ULAZAK II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.521,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SPECIJALNA OPREMA- TAKTI^KA OPREMA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.692,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SPECIJALNA OPREMA- ZA[TITNA OPREMA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.709,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SPECIJALNA OPREMA- TERMOVIZIJSKI DVOGLED II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.641,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora URE\AJ ZA BLOKIRANJE BE@I^NIH SIGNALA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ZA[TITNA OPREMA ZA KONTRADIVERZIONE PREGLEDE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.128,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora METAL DETEKTOR RU^NI II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.539,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 47

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora URE\AJ ZA ZAUSTAVLJANJE VOZILA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.197,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora URE\AJ ZA KONTROLU PRTLJAGA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.085,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora BALISTI^KA KACIGA SA VIZIROM ZA[TITA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.051,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ANALIZATOR BATERIJA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.710,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10090-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-895/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta: dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradnja ra~unarske i druge opreme za potrebe pravosudnih institucija Br~ko distrikta BiH Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 55 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, sala 59,drugi sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima isklju~ivo u prostorijama Pododjela za javne nabavke uz predo~en dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na ra~un:154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721 124, {ifra op{tine: 099; bud`etska organizacija: 1504001; u svrhu doznake je potrebno navesti broj tenderske dokumentacije13-002402/13 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta: aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Osnovnog suda Br~ko distrikt BiH II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.059,83 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Apelacionog suda Br~ko distrikt BiH II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.418,80 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske i ostale opreme za potrebe Tu`ila{tva Br~ko distrikta BiH

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.059,83 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Kancelarije za pravnu pomo}i Br~ko distrikta BiH II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.495,73 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Pravobranila{tva Br~ko distrikta BiH II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.905,98 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Pravosudne komisije Br~ko distrikta BiH II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 22.649,57 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10137-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-896/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 49

Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta: dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinsko - zanatskih radova na javnim objektima u Br~ko distriktu BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: U kancelariji br. 59 u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, u ulici Bulevar mira br. 1

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima isklju~ivo u prostorijama Pododjela za javne nabavke uz predo~en dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na ra~un: 154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721 124, {ifra op{tine: 099, bud`etska organizacija: 1504001, svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije br. 13-002386/13 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta: miralem.kovacevicc@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak rekonstrukcije pijace u "[" naselju, Br~ko distrikt BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak rekonstrukcije pijace II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradnje "Azizija" d`amije u Brezovom Polju, Br~ko distrikt BiH - VI faza radova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nastavak izgradnje "Azizija" d`amije II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak objekta ~itaonice u MZ Brezovo polje selo, Br~ko distrikt BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak objekta ~itaonice II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.000,00 KM

Broj 55 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10064-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-899/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta: dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op{ta gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova za potrebe Odjeqewa za obrazovawe - 2 lota II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Data u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Sala broj 59. zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu za otkup tenderske dokumentacije ponu|a~i trebaju uplatiti na jedinstveni ra~un distrikta broj 154-921-20034345-03 vrsta prihoda 721124 {ifra op{tine 099. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti iskqu~ivo u prostorijama pododijeqewa za javne nabavke uz predo~avawe orginalnog dokaza o upla~enoj nadoknadi za otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i adaptacija objekta JU Pete osnovne {kole I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj okumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 124.000,00 KM

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 51

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija P[ Pruta~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Datom u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10078-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-838/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija blok transformatora br. 2 i 3 u pogonu HE Salakovac i rekonstrukcija blok transformatora br. 1 u pogonu HE Grabovica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 750.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE na Neretvi II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Sala 145 II sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000004192P . IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000004192P. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751880 Faks: 033751773 Elektronska po{ta: e.kustura@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Emina Turkovi}

Broj 55 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751880 Faks: 033751773 Elektronska po{ta: e.kustura@elektroprovreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751880 Faks: 033751773 Elektronska po{ta:e.kustura@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10021-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-844/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada idejnog projekta za ugradnju regulisanog oduzimanja pare na turbinama blokova 5 i 6 u TE Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema projektnom zadatku II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema projektnom zadatku II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 130 dana od zaklju~ivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odgo|eno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtijeva se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo u realizaciji minimalno jednog ugovora u zadnje tri godine, ~iji je predmet rekonstrukcija turbine tipa 13K215, 13K223 ili TK-200 iz kondenzacione u turbinu za kombinovanu proizvodnju elektri~ne i toplotne energije. . Realizovani ugovor treba da obuhvata: -izradu glavnog projekta sa kompletnim prora~unom i specifikacijom opreme; -isporuku i ugradnju specificirane opreme i pu{tanje u pogon turbine; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada JPEPBiH d.d. Sarajevo (sala 145) ul.Vilsonovo {etali{te 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtijevu) na ovla{teni fax +387 33 75 17 59. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija br.325/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i sa sjedi{tem u BiH su du`ni predo}iti zahtijev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000005394; Za firme izvan BiH na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 2000005394. U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev. (M1-A-10215-13)

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 53

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-848/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovic Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena servomotora na bloku 5 u TE Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 257.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo u realizaciji mimimalno 1 (jednog) posla na isporuci servomotora , ~ija je vrijednost bila minimalno 30.000,00

KM, a koji je realizovan u prethodne 3 (tri) godine. U tom smislu Ponu|a~ mora dostaviti Potvrdu od investitora u kojoj su navedeni: naziv Izvr{ioca, broj ugovora, investitor, vrijednost ugovora, kvalitetet i vrsta isporu~ene robe i kontakt osobu investitora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 9:15 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni fax broj:00387 33 751 756. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, ( kancelarija br. 305/4). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: Sparkasse Bank d.d. Sarajevo broj ra~una 1990490176075902; za firme izvan BiH: Vakufska banka d.d. Sarajevo broj ra~una 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br: 2000002494. U skladu sa ^lanom 3 ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Elektronska po{ta: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10331-13)

Broj 55 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-282/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: \ur|evik bb Po{tanski broj: 75272 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209284170009 Telefon: 035774970 Faks: 035772667 Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com Internet adresa: www.rudnikdjurdjevik.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-IO-02-5-34/13-P - Nabavka sinhronog motora 1.250 kW, 6kV, 50 Hz, 1.000 o/min za bager E[ 10/70 za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o \ur|evik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sinhronog motora 1.250 kW, 6kV, 50 Hz, 1.000 o/min namjenjen za pokretanje motor-generatorske grupe na bager E[ 10/70 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 komad II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 245.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "\ur|evik" d.o.o - \ur|evik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 120(stotinudvadeset) dana od obostranog potpisa Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u Slu`benom glasniku BiH ?ne zahtjeva se? III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~, u predhodne 3 (tri) godine ( u 2010., 2011., 2012.), mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji je karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, a ~ija je ukupna vrijednost najmanje 80.000,00 KM. Za ponu|a~e koji nude istovjetan-orginalni sinhroni motor, pod ugovorom ~iji je karakter i kompleksnost istovjetan nabavkama planiranim ovim tenderom, podrazumjeva se ugovor o isporuci rudarske opreme i mehanizacije i rezervnih dijelova za rudarsku opremu i mehanizaciju i elektro opremu koja se koristi na povr{inskim kopovima. Za ponu|a~e koji }e nuditi ekvivalentan motor tra`enom sinhronom motoru, pod ugovorom ~iji je karakter i kompleksnost istovjetan nabavkama planiranim ovim tenderom, podrazumjeva se ugovor o isporuci visokonaponskih sinhronih ili asinhronih motora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Uvid u tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti svakim radnim danom u postorijama JP EP BiH d.d.- Sarajevo, Soba 305/IV u periodu od 09.00-11.30 sati i od 12.30-15.00 sati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH "otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD R-IO-02-5-34/13-P - Nabavka sinhronog motora 1.250 kW, 6kV, 50 Hz, 1.000 o/min za bager E[ 10/70 za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o \ur|evik IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-IO-02-5-34/13 -P- Nabavka sinhronog motora 1.250 kW, 6kV,

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 55

50 Hz, 1.000 o/min za bager E[ 10/70 za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o - \ur|evik ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751983 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10177-13)

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-194/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: @eljko Bo`i} fax: 033/650-030 Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200450270001 Telefon: 033223379 Faks: 033650030 Elektronska po{ta: safet.sinanovic@zfbh.ba Internet adresa: www.zfbh.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: @eljezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka registrofona i radio ure|aja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka registrofona i radio ure|aja sa ugradnjom u `eljezni~kim stanicama Sarajevo, Podlugovi, Kakanj i Lukavac, a u stanici Kakanj instaliranje jednog 8-kanalnog registrofona II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3 bazne radio stanice, 10 ru~nih radio stanica i 1 registrofon II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Podlugovi, Kakanj i Lukavac II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,00 ? IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Sarajevo, Musala br. 2, sala za otvaranje ponuda, prizemlje Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije preuzimanja tenderske dokumentacije kandidati imaju mogu}nost da li~no izvr{e uvid u tendersku dokumentaciju. Uplata nov~ane naknade se vr{i na `iro ra~un za KM 3389002207823509 UniCredit bank Sarajevo u korist JP @FBiH doo Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for JP @FBH doo Sarajevo UniCredit Bank, Sarajevo sa naznakom, "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. UD-26358/2013. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH doo Sarajevo, ulica Musala 2, tre}i sprat, soba broj 128, od 11,00 do 13,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati, a ista se mo`e poslati po{tom na zahtjev dobavlja~a. (M1-A-10216-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-275/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa: www.kc-bl.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska

Broj 55 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj 01-5287-1/13 od 22.05.2013. godine, radi nabavke LOT 1 - Kape i potro{ni materijal za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~iji bolesti; LOT 2 Potro{ni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; LOT 3 - Kape i potro{ni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavke LOT 1 - Kape i potro{ni materijal za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~iji bolesti; LOT 2 Potro{ni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; LOT 3 - Kape i potro{ni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstvaa teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og Suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizira se tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizira se tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku; LOT 1 - Kape i potro{ni materijal

za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~ije bolesti; LOT 2 Potro{ni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; LOT 3 - Kape i potro{ni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 13.08.2013. do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11 (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 30,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender broj 01-5287-1/13 od 22.05.2013. godine, radi nabavke LOT 1 - Kape i potro{ni materijal za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~iji bolesti; LOT 2 - Potro{ni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; LOT 3 - Kape i potro{ni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kapa i potro{nog materijala za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~iji bolesti. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender broj 01-5287-1/13 od 22.05.2013. godine, radi nabavke LOT 1 - Kape i potro{ni materijal za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~iji bolesti; LOT 2 - Potro{ni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; LOT 3 - Kape i potro{ni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 57

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 01-5287-1/13 od 22.05.2013. godine, radi nabavke LOT 1 - Kape i potro{ni materijal za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dje~iji bolesti; LOT 2 - Potro{ni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; LOT 3 - Kape i potro{ni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kapa i potro{nog materijala za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno (M2-A-9991-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-357/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3

II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za kamione II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za kamione Mercedes, Iveco i nabavka elektro dijelova i materijala za vozila II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Rudarska bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati: PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KAMIONE BROJ OP - 26/13, LOT BROJ:______, NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije mo`e se uplatiti na `iro ra~un broj: - IK Banka d.d. Zenica 1340200000009472 - Uni Credit banka d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "Za otkup tenderske dokumentacije OP-26/10. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb. Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552530 Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552530 Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com

Broj 55 - Strana 58 Internet adresa: www.rmukakanj.ba ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za kamione Mercedes II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 52.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za vozila Iveco II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije ugovora, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Elektro dijelovi i maaterijal za vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj (M1-A-10131-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-358/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka filtera II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.850,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije ugovora, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 59

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM s PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Rudarska bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno navesti: PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK NABAVKE FILTERA BROJ OP - 25/13, NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: - IK Banka d.d. Zenica 1340200000001953 - Uni Credit Banka d.d. Sarajevo 3389002208041953 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552530 Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552531 Faks: 032552530 Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba (M1-A-10130-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-2-1-359/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Edin Kasper Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada Glavnog rudarskog projekta otvaranja i eksploatacije rezervi krovnog ugljenog sloja ju`nog krila jame "Seoce" revir "Begi}i-Bi{trani", pogona "Haljini}i", ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada Glavnog rudarskog projekta otvaranja i eksploatacije rezervi krovnog ugljenog sloja ju`nog krila jame "Seoce" revir "Begi}i-Bi{trani", pogona "Haljini}i", ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja U roku od 90 dana od dana prijema narud`be, a po potpisivanju ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om

Broj 55 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. Rudarska bb. Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati: OTVORENI POSTUPAK BROJ: 24/13-P - IZRADA GLAVNOG RUDARSKOG PROJEKTA OTVARANJA I EKSPLOATACIJE REZERVI KROVNOG UGLJENOG SLOJA JU@NOG KRILA JAME "SEOCE" REVIR "BEGI]I-BI[TRANI", POGONA "HALJINI]I", ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. KAKANJ Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: - IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427 - UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "ZA IZUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE - OP:24/13-P" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Elektronska po{ta: rmu.kasper@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba (M1-A-10231-13)

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 284-1-1-1-93/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209390440007 Telefon: 035303300 Faks: 035250474 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka ra~unarske i mre`ne opreme II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na pismeni zahtijev ponu|a~a, putem na adresu koju nazna~i ponu|a~, odnosno na Expeditu Javne zdravstvene ustanove univerzitetski klini~ki centar Tuzla, ul, Trnovac b.b. svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati od 16.07.2013. godine do 13.08.2013. godine, uz dokaz o uplati 25KM + PDV nerefundiraju}eg iznosa, uplata se vr{i na `iro ra~un JZU UKC TUZLA na broj 1321000307930097 kod NLB Banke Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trkulja MIroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035303655 Faks: 035272301 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035303655 Faks: 035272301 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 61

Internet adresa: www.ukctuzla.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka ra~unara, mre`ne opreme i printera II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 106.837,60 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka rezervnih dijelova za ra~unare i telekomunikacionu opremu II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.367,52 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA (M1-A-10205-13)

JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-133/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Halid [ibonji} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877834 Faks: 032879029 Elektronska po{ta: komerc@spdzdk.ba Internet adresa: www.spdzdk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka nafte i benzina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 40 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM na jedan od trans.ra~una IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zavidovi}i ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka nafte i benzina za PJ-ce, Zenica, @ep~e i Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 85000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 165.779,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjesecai ili do realizacije ugovora

Broj 55 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ-ce, Zenica, @ep~e i Zavidovi}i ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka nafte i benzina za PJ-cu Olovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 84000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 163.956,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ Olovo ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva za PJ-ce, Vare{ Kakanj i Visoko I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 52000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 101.438,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ-ce, Vare{ Kakanj i Visoko ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva za PJ-ce, Te{anj, Maglaj i Uprava Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 12000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.598,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ-ce, Te{anj, Maglaj i Uprava Zavidovi}i (M1-A-10300-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-990/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira

Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka i ugradnja jedno{inskih elektri~nih dizalica u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka i ugradnja 4 (~etiri) jedno{inske elektri~ne dizalice sa kompletnom prate}om elektro i ma{inskom opremom, prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedeset) radnih dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke i ugradnje robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 63

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ registrovan za djelatnost Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje/Monta`a, servisiranje i popravak ure|aja za dizanje i preno{enje-{ifra djelatnosti 28.22 / 29.220 Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-om, a za inoponu|a~e 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~imogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostavena faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kovatenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj:338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH naIBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavniciponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i~, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroperivreda.ba (M1-A-10309-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-725/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sabina Osmanovi} (za tehni~ka pitanja) tel. 00387 35 216 323 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 00387 35 287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Materijal za izradu konzola, obujmica nosa~a i drugih ~eli~nih elemenata za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Materijal za izradu konzola, obujmica nosa~a i drugih ~eli~nih elemenata za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ( LOT 1 - LOT 4 ), prema tehni~koj specifikaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - min. 60 ( {ezdeset ) dana od dana fakturisanja (koje ne zahtjeva garanciju za odgo|eno pla}anje;) b) Rok isporuke: max. 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda;

Broj 55 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

-Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora; -Da se ponu|a~ obavezuje da }e prilikom isporuke robe dostaviti obrazac EUR1 (samo za ino ponu|a~e). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije; -Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, za svaki LOT posebno; -Da ponu|a~ ponudi minimalnu vremensku garanciju od 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke za svaki LOT posebno. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Materijal za izradu konzola, obujmica nosa~a i drugih ~eli~nih elemenata za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, LOT***".Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba -Materijal za izradu konzola, obujmica nosa~a i drugih ~eli~nih elemenata za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, LOT***" . Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA Materijal za izradu konzola, obujmica nosa~a i drugih ~eli~nih elemenata za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, LOT***"- ne otvarati do 12.08.2013. godine u 13 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e).Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporu~eno na Pogon "Radionice" u [i}kom Brodu (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla-isporu~eno na Pogon "Radionice" u [i}kom Brodu (ino ponu|a~i).Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene.U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da

se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Plosnati ~elici I.2. Kratak opis predmeta ugovora Plosnati ~elici, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 53.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pogon "Radionice" u [i}kom Brodu ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Okrugli ~elici I.2. Kratak opis predmeta ugovora Okrugli ~elici, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pogon "Radionice" u [i}kom Brodu ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ^eli~ni profili I.2. Kratak opis predmeta ugovora ^eli~ni profili, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pogon "Radionice" u [i~kom Brodu ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vij~ana roba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vij~ana roba, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 65

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pogon "Radionice" u [i}kom Brodu (M1-A-10151-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-726/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sabina Osmanovi} (za tehni~ka pitanja) 035/216-323; Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Toplo pocin~avanje gotovih proizvoda II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Toplo pocin~avanje gotovih proizvoda II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 55.000 kg II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 69.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radionica Davaoca usluga II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 6 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno - min. 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) b) Rok izvr{enja usluga: sukcesivno - maksimalno 15 dana od dana izdavanja Narud`be i dostavljanja gotovih proizvoda III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije - Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio vr{enje usluga koje su predmet nabavke, za posljednje dvije godine - Vremenska garancija kvaliteta od 12 (dvanaest) mjeseci od dana izvr{enja usluge - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da je u mogu}nosti vr{iti cin~anje dijelova du`ine 6m Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Toplo pocin~avanje gotovih proizvoda". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Toplo pocin~avanje gotovih proizvoda".Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Toplo pocin~avanje gotovih proizvoda - ne otvarati do 12.08.2013. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od

Broj 55 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-10150-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-534/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Daniel Grbe{i} Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335734 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: daniel.grbesic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava konzola i nosa~a izolatora II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava konzola i nosa~a izolatora II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 245.432,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Distribucije elektri~ne energije II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 (jedna) godina

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:14.8.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106a, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736. Tako|er, natje~ajna dokumentacija se mo`e poslati i po{tom, kao i brzom po{tom (posljednje na tro{ak dobavlja~a). Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije {alje se na fax 036/335 787. Prilikom podno{enja zahtjeva za preuzimanje natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 33810022008112-94 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) SWIFT: UNCRBA22XXX, IBAN:BA39 3380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Nabava konzola i nosa~a izolatora". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-10136-13)

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 67

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-536/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jasna Raspudi}, oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335717 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jasna.raspudic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora AKZ dijela opreme HE Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora AKZ dijela opreme HE Mostar II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:14.8.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "AKZ dijela opreme HE Mostar". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-10242-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-375/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Miralem ^ebo , dipl.ing.gra|., tel. 033/563 480, Branka Mujezinovi}, dipl. ecc., tel 033/563 511, fax 033/563 495 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa: www.jpcfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine

Broj 55 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, cesta M4, dionica: Simin Han-Kalesija, km 15+250, km 15+650 i km 15+850 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pripremni radovi: ra{~i{}avanje lokacije, signalizacija u toku izvo|enja radova, ru{enja zidova i odvoz materijala - zemljani radovi: Iskop sa utovarom i odvozom na deponiju, nabavka transport i ugradnja materijala za nasip, - Obnova kolovoza:nabavka, transport i ugradnja tampona, izrada asfaltnih slojeva, ugradnja betonskih ivi~njaka - Armira~ki i AB radvi:izrada AB zidova kao potpornih konstrukcija - Ostali radovi: izrada drena`e,horizontalna signalizacija, odvodnjavanje II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 240.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Cesta M4, dionica:Simin Han-Kalesija, km 15+250, km 15+650 i km 15+850 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({esdeset) kalendarskih dana od po~etka istih Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM, {to dokazuju pismom-potvrdom poslovne banke; - najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju istih ili sli~nih radova (sanacija klizi{ta, sanacija {karpi, sanacija slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta) u posljednje tri (3) godine u visini od 300.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u izvo|enju najmanje tri (3) ugovora na sanaciji klizi{ta, sanaciji {karpi, sanaciji slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta od kojih bar jedan vrijednosti ve}e od 250.000,00 KM u posljednje tri godine; -mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: voditelj gra|enja?diplomirani in`enjeri gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima niskogradnje. -posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Po~ev od 16.7.2013.godine uz potvrdu o uplati 50,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom. Broj ra~una: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka dd BIH Svrha doznake: otkup TD br.REF. JPCFBH//02.2-5967-R/13-M^ Izvo|enje radova : Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, cesta M4, dionica:Simin Han-Kalesija, km 15+250, km 15+650 i km 15+850 Primalac: JP Ceste Federacije BIH Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-10263-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-376/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Miralem ^ebo , dipl.ing.gra|., tel. 033/563 480, Branka Mujezinovi}, dipl. ecc., tel 033/563 511, fax 033/563 495 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa: www.jpcfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija {karpe iznad nivelete i propusta, cesta M4, dionica:Simin Han-Kalesija, Toj{i}i, km 21+000 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - Pripremni radovi: ra{~i{}avanje lokacije, signalizacija u toku izvo|enja radova,ru{enja rigola i odvoz materijala

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 69

- zemljani radovi :Iskop sa utovarom i odvozom na deponiju, nabavka transport i ugradnja materijala za nasip, - Obnova kolovoza:nabavka, transport i ugradnja tampona, izrada asfaltnih slojeva, ugradnja betonskih ivi~njaka - Armira~ki i AB radvi:izrada AB zidova kao potpornih konstrukcija - Ostali radovi: izrada drena`e,horizontalna signalizacija II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Cesta M4, dionica:Simin Han-Kalesija, Toj{i}i, km 21+000 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({esdeset) kalendarskih dana od po~etka istih Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Garancija za ponudu u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada KM) Garancija za dobro izvr{enje ugovora 10% od vrijednosti ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM, {to dokazuju pismom-potvrdom poslovne banke; - najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju istih ili sli~nih radova (sanacija klizi{ta, sanacija {karpi, sanacija slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta) u posljednje tri (3) godine u visini od 200.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u izvo|enju najmanje tri (3) ugovora na sanaciji klizi{ta, sanaciji {karpi, sanaciji slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta od kojih bar jedan vrijednosti ve}e od 200.000,00 KM u posljednje tri godine; - mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: voditelj gra|enja?diplomirani in`enjeri gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima niskogradnje. - posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Po~ev od 16.7.2013.godine uz potvrdu o uplati 50,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom.

Broj ra~una: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka dd BIH Svrha doznake: otkup TD br. Izvo|enje radova: Sanacija {karpe iznad nivelete i propusta, cesta M4, dionica:Simin Han-Kalesija, Toj{i}i, km 21+000 Primalac: JP Ceste Federacije BIH Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-10264-13)

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 328-1-3-1-60/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" Kontakt osoba: Enver Vukovi} Adresa: ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263598130006 Telefon: 037223451 Faks: 037226685 Elektronska po{ta: info@cesteusk.com Internet adresa: www.cesteusk.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje regionalne ceste R400 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R400, dionica: Skokovi-Ju{i}i od P 94 - P 141 (km 2+832,45 - km 3+818,82), L=976,37m, I FAZA II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u TD. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 128.200,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na regionalnoj cesti R400. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2013. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 55 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 9:50 Mjesto: JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a", ul. Miroslava Krle`e bb, Biha}. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju mo`ete podi}i na adresi: ul. Miroslava Krle`e bb, 77000 Biha}, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili se ista mo`e dostaviti po{tom isti dan po prijemu zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije. Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM. Uplate se vr{e na depozitni ra~un broj:1020220000055884, vrsta prihoda:722565, op}ina:003. (M1-A-10073-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-185/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka namirnica:10202-137/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 10202-137/13, LOT 1 - Nabavka mlijeka, mlije~nih proizvoda i svje`eg povr}a 10202-137/13, LOT 2 - Nabavka svje`eg mesa 10202-137/13, LOT 3 - Nabavka svje`e ribe 10202-137/13, LOT 4 - Nabavka hljeba Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br.1, 88420 Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1.Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2.Tenderska dokumentacija izdaje se na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplati 20 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom preporu~eno ili elektronski e-mailom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-137/13 lot ___, valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, dd BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-137/13 lot_____, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3.Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 71

razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. Vrijeme otvaranja ponuda: LOT 1 u 12,00; LOT 2 u 12,30; LOT 3 u 13,00; LOT 4 u 13,30 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mlijeka, mlije~nih proizvoda i svje`eg povr}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mlijeka, mlije~nih proizvoda i svje`eg povr}a II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 33.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Za lot 2 ne zahtjeva se garancija za ponudu i garancija za dobro izvr{enje ugovora ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`e ribe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka svje`e ribe II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji

V. Dodatne informacije Za lot 3 ne zahtjeva se garancija za ponudu i garancija za dobro izvr{enje ugovora ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hljeba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hljeba II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Za lot 4 ne zahtjeva se garancija za ponudu i garancija za dobro izvr{enje ugovora (M1-A-10081-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-186/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada i isporuka segmenata vode}eg le`aja fi 1250 mm za potrebe HE Grabovica, Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Broj 55 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod II 4.a. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, 88420 Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplatii 20 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom prepru~eno ili elektronski e-mail-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-147/13, valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, BIC/ SWIFT VAKUBA22 , IBAN CODE: BA391601020000013652, na ra~un 1601060000004629 za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-147 /13, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi

nalogodavac" (our...). Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (M1-A-10279-13)

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-59/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: Amir Mujeti} Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263189550001 Telefon: 037318800 Faks: 037318901 Elektronska po{ta: amir.mujetic@kbbihac.ba Internet adresa: www.kbbihac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ENDOPROTEZE ZA KOLJENO II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma -Totalna endoproteza za koljeno -Cement za endoproteze bez antibiotika -Cement za endoproteze sa antibiotikom II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je osnovana firma

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 73

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -Izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za posljednje dvije godine poslovanja -Bilans uspjeha i bilans stanja u posljednjoj financijskoj godini -Solventnost kod poslovnih banaka u posljednjoj godini poslovanja III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Lista glavnih roba isporu~enih u posljednje dvije godine -Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a -Dokaz da je predmet nabavke registriran kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva za prometovanje u BiH -Navode o anga`iranom stru~nom osoblju ili stru~nim organima bez obzira da li pripadaju dobavlja~u -Certifikat o garanciji kvalitete predmeta nabavke -Izjavu ponu|a~a da }e obezbijediti edukaciju osoblja za ugradnju proteza -Izjavu ponu|a~a da }e prije potpisa ugovora ako ga dobije dostaviti mjenicu kao garanciju za izvr{enje ugovora -Izjavu ponu|a~a da }e ukoliko dobije ugovor o snabdijevanju obezbijediti konsignaciono skladi{te kod ugovornog organa Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa-sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo, Filijala Biha} ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ENDOPROTEZE ZA KOLJENO I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kompletna endoproteza za koljeno II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 60 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 170.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te ugovornog organa V. Dodatne informacije Uplata za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se vr{i na`iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod UniCredit banke Sarajevo , filijala Biha} ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma CEMENT ZA ENDOPROTEZE BEZ ANTIBIOTIKA I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Cement za endoproteze bez antibiotika

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 50 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te ugovrnog organa V. Dodatne informacije Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit babke Sarajevo, Filijala Biha} ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma CEMENT ZA ENDOPROTEZE SA ANTIBIOTIKOM I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma -Cement za endoproteze sa antibiotikom II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 50 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te ugovrnog organa V. Dodatne informacije Uplata za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se vr{i na `iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo, Filijala Biha} (M1-A-10080-13)

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-60/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: Amir Mujeti} Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263189550001 Telefon: 037318800 Faks: 037318901 Elektronska po{ta: amir.mujetic@kbbihac.ba Internet adresa: www.kbbihac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton

Broj 55 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 260.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA POTRO[NOG MATERIJALA ZA KIRURGIJU II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma -Cirkularni stapleri kao u specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 9 stavki II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Apoteka ugovornog organa koja se nalazi u sjedi{tu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru -Kopiju Rje{enja o odobrenju bavljenja sa djelatnosti prometa medicinskih pomagala na veliko III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -Izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a u posljednje dvije godine -Poslovni bilansi -Dokaz o solventnosti kod poslovnih banaka u posljednjoj godini poslovanja III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Listu glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine -Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a -Navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima bez obzira na to da li pripadaju ponu|a~u. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa-sala za sastanke

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj: 338-900-220-782-7195 kod Unikredit banke Sarajevo, Filijala Biha}. (M1-A-10079-13)

KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 352-1-1-1-32/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Esad D`ogovi} Adresa: ul. Patriotske lige br.58 71000 Sarajevo FBiH Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200258320003 Telefon: 033560570 Faks: 033560561 Elektronska po{ta: esad.dzogovic@park.ba Internet adresa: www.park.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 90.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kuporpodaji betonskog ~elika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od ~elika II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Isporuka betonskog ~elika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od ~elika II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema specifikaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova skladi{te Ugovornnoh organa-centralni magacin u Ned`ari}ima. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u TD

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 75

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e:85,00 % 2. ROK PLA]ANJA, u~e{}e:12,00 % 3. ROK ISPORUKE, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: kao u koraku I (M1-A-10119-13)

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 354-1-1-1-36/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" Kontakt osoba: Mirjana Vu~i}, dipl.ecc Adresa: SLATINSKA 11 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400917770002 Telefon: 051307835 Faks: 051307835 Internet adresa: http://www.zotovicbl.com/ I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka dizel elektri~nih agregata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Agregat 150 kVA (120kW) - 2 komada Agregat 440 kVA (352 kW) - 1 komad II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Agregat 150 kVA (120kW) - 2 komada; Agregat 440 kVA (352 kW) - 1 komad II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 207.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Za dizel elektri~ne agregate 150 kVA, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}", lokacija Trapisti, a za dizel elektri~ni agregat 440 kVA , lokacija Slatina. II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema TD III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 1.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav otovi}", Bawa Luka, Slatinska 11, Slu`ba za plan, analizu i javne nabavke Zavoda Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i preuzimaju podno{ewem zahtjeva za preuzimawe iste na faks broj: 051/307-835. Nakon prijema zahtjeva za preuzimawe tenderske dokumentacije Ugovorni organ istu {aqe po{tom ili mailom, na zahtjev

Broj 55 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

ponu|a~a, s tim da tra`eni obrasci i aneksi koje dobavqa~ mora da dostavi moraju biti originalni (M1-A-10181-13)

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TK DIREKCIJA CESTA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-35/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Zemira Be{irovi} Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420020008 Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalne ceste R-469 @ivinice - Kalesija (Me|a{) st. 3+000 do st. 4+000 L=1.000,00m II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalne ceste R-469 @ivinice - Kalesija (Me|a{) st. 3+000 do st. 4+000 L=1.000,00m II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 384.615,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 384.615,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova R-469 @ivinice - Kalesija (Me|a{) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM na broj ra~una 1321000311387371 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija cesta Tuzla, Albina Herljevi}a 43, Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespodencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla, Slatina 2, Tuzla i putem faxa broj: 035 282 482 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla Adresa: Slatina 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba (M1-A-10335-13)

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TK DIREKCIJA CESTA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-36/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Zemira Be{irovi} Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420020008 Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 77

I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora izvo|enje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R-459 Tuzla - Dokanj - [ibo{nica L=953,00 m II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog putnog pravca R-459 Tuzla - Dokanj - [ibo{nica, makadamska dionica: od zavr{etka novog asfalta na Majevici prema Lova~kom domu na Majevici (iz projekta od P-318 do P-242) L=953,00 m II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 512.820,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 512.820,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova R-459 Tuzla - Dokanj - [ibo{nica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 80 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM na ra~un br. 1321000311387371 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Direkcija cesta Tuzla, Albina Herljevi}a 43, Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespodencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla, Slatina 2, Tuzla

i putem faxa broj: 035 282 482 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla Adresa: Slatina 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba (M1-A-10333-13)

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TK DIREKCIJA CESTA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-37/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Zemira Be{irovi} Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420020008 Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R-456 Sapna - Godu{ L=1.000,00 m II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R-456 Sapna - Godu{ L=1.000,00 m II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 384.615,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 384.615,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova R-456 Sapna - Godu{ II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 80 kalendarskih dana

Broj 55 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM na ra~un broj: 1321000311387371 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija cesta Tuzla, Albina Herljevi}a 43, Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespodencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla, Slatina 2, Tuzla i putem faxa broj: 035 282 482 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla Adresa: Slatina 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba (M1-A-10336-13)

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TK DIREKCIJA CESTA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-38/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Direkcija cesta Tuzla Kontakt osoba: Zemira Be{irovi} Adresa: Albina Herljevi}a 43 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420020008 Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanaciji klizi{ta K4 i K5 na regionalnoj cesti R-456 Priboj - Sapna, dionica Rasto{nica - Godu{ II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanaciji klizi{ta K4 i K5 na regionalnoj cesti R-456 Priboj - Sapna, dionica Rasto{nica - Godu{ II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 213.675,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 213.675,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova R-456 Priboj - Sapna II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM na broj ra~una: 1321000311387371 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 10:00

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 79

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Direkcija cesta Tuzla, Albina Herljevi}a 43, Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespodencija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati pismenim putem preko Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla, Slatina 2, Tuzla i putem faxa broj: 035 282 482 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla Adresa: Slatina 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035281500 Faks: 035282482 Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba (M1-A-10334-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-191/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka guma za vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka guma za vozila po otvorenom postupku broj: 10304-OP-017/13 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 49.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hifzi Bjelavca br.23, Azi}i, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja trajanje ugovora je 365 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-017/13 Nabavka guma za vozila PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 19.08.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje.

Broj 55 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Hifzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-10338-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-806/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bjeqac Milo{ Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt

I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hrane, pi}a i osnovnih `ivotnih namirnica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hrane, pi}a i osnovnoh `ivotnih namirnica: hqeba, svih vrsta mesa, suhomesnatih proizvoda, tjestenine, kafe, {e}era, alkoholnih i bezalkoholnih pi}a i dr. za potrebe [.G."Klekova~a-Potoci" I.Drvar. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 20.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [.G."Klekova~a-Potoci" I.Drvar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Otvarawu ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a. [G "Klekova~a-Potoci" u I.Drvaru zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 13. ZJN i da ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetawa. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Bjeqac Milo{ Adresa: Potoci bb Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Drvar/Isto~ni Drvar Telefon: 050480076 Faks: 050480961

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 81

Elektronska po{ta: klekovacapotoci@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hqeba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hqeba za potrebe [.G. "Klekova~a-Potoci" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.600,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD III Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke-kvalitet u~e{}a,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}awa-uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin [.G."Klekova~a-Potoci" I.Drvar ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mesa: tele}e, june}e i ostalo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mesa: tele}e, june}e i ostalo za potrebe [.G."Klekova~a-Potoci" I.Drvar II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.850,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD III Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke-kvalitet u~e{}a,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}awa-uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin [.G."Klekova~a-Potoci" I.Drvar ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka osnovnih `ivotnih namirnica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka osnovnih `ivotnih namirnica za potrebe [.G."Klekova~a-Potoci" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 44.550,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD III Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke-kvalitet u~e{}a,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}awa-uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin [.G."Klekova~a-Potoci" I Drvar (M1-A-9997-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-807/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada {ds, primicawe i privla~ewe {ds, sanacija traktorskih vlaka i stovari{ta u odjelu 74 PJ "Kozara-Vrba{ka" [U G.Podgradci II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 66.021,51 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Gradi{ka" [U " G.Podgradci" II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o radu

Broj 55 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Gradi{ka" Gradi{ka Vladete Radi}a 10 78400 Gradi{ka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ima je omogu~en izlazak na lice mjesta kako bi se mogli upoznati sa uslovima terena na kojima }e se izvoditi radovi. Obilazak terena }e se organizovati na 10 dana prije isteka roka za dostavqawe ponuda po objavqenom obavje{tewu o nabavci u "S.Glasniku BiH". Zainteresovani dobavqa~i za obilazak terena trebaju da se obratiti na adresu i kontakt osobe date u Aneksu A. Tenderska dokumentacija se mo`e na zahtjev ponu|a~a preuzeti u [G "Gradi{ka" Gradi{ka uz prethodnu uplatu i prilo`eni dokaz o uplati 30,00 KM + PDV na `iro ra~un broj 562-001-00000330-38 kod Razvojne banke. Tenderska dokumentacija }e se izdavati ponu|a~ima do 10 dana prije isteka roka za dostavqawe ponuda po Obavje{tewu o nabavci objavqenog u " Sl. Glasniku BiH". ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl.in`.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka Telefon: 051813055 Faks: 051814674 Elektronska po{ta: gradiska@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org (M1-A-10029-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-808/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac

Kontakt osoba: Vujanovi} @eqko, dipl.ek. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga servisirawa i popravke putni~kih vozila u [G "Prijedor" Prijedor II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga servisirawa i popravke putni~kih vozila marke: -Lada Niva 16 komada -[koda Oktavia 2 komada -VW Kombi 2 komada -UAZ 1 komad -Audi A4 1 komad -Opel Frontera 2 komada Hjundai 1 komad -Nisan x trail 1 komad II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 72.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Ovla{teni servis za servisirawe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Na period od 12 mjeseci Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 83

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupno ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Dinamika i rok pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok izvr{ewa usluge od momenta dostavqawa pismene naruxbe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Prijedor" Vo`da Kara|or|a 4/2 Prijedor ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Vujanovi} @eqko Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/2 Po{tanski broj: 79101 Op{tina/Grad: Prijedor Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta: prijedor@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org (M1-A-10022-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-810/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Tomovi} Marko Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt

I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi na izgradwi i rekonstrukciji [KP na podru~ju [G "Sjeme}" Rogatica II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G "Sjeme}" Rogatica ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Tomovi} Marko Adresa: Radni~ka br.1. Po{tanski broj: 73220 Op{tina/Grad: Rogatica Telefon: 058415358 Faks: 058420261 Elektronska po{ta: sjemec@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa [KP "Stari Brod-Tatinica"

Broj 55 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 151.438,17 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Sjeme}" Rogatica ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija [KP "Gu~evo-Re{etnik" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.656,73 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Sjeme}" Rogatica ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija [KP "Ciglana-Grobqe" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 84.392,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Sjeme}" Rogatica ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrikcija [KP "Slatina-Lepenica" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 114.084,42 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %

2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Sjeme}" Rogatica ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija [KP "Meraja-Brda" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 207.994,11 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Sjeme}" Rogatica (M1-A-10112-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-811/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Trivunovi} Mladen, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1

Broj 55 - Strana 85

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i izgradwa traktorskih vlaka,izgradwa {uskog kamionskog puta. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Vrbawa" Kotor Varo{, Cara Du{ana 48 Kotor Varo{ Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~ima je omogu~en odlazak na lice mjesta kako bi se mogli upoznati sa uslovima terena na kojima }e se izvoditi radovi. Obilazak terena }e se organizovati na 10 dana prije isteka roka za dostavqawe ponide po objavqenom obavje{tewu o nabavci u "Sl.Glasniku BiH". Zainteresovani dobavqa~i za obilazak terena trebaju se obratiti na adresu i kontakt osobe date u Aneksu A. Tenderska dokumentacija se mo`e na zahtjev ponu|a~a preuzeti u [G "Vrbawa" Kotor Varo{, a uz prethodnu uplatu i prilo`eni dokaz o uplati 30,00 KM za tendersku dokumentaciju + PDV na `iro ra~un 562-099-00005590-20 kod Razvojne banke. Tenderska dokumenatcija }e se izdavati ponu|a~ima do 10 dana prije isteka roka za dostavqawe ponuda po Obavje{tewu o nabavci objavqenog u "Sl.Glasniku BiH": ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trivunovi} Mladen, dipl.in`.{um. Adresa: Cara Du{ana 48 Po{tanski broj: 78220 Op{tina/Grad: Kotor Varo{ Telefon: 051783632 Faks: 051783318 Elektronska po{ta: vrbanja@sumers.org

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 19 PJ "Uzlomac" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 46.914,17 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko"- [G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 63 PJ "Vrbawa". II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 130.075,18 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je Kotorvaro{ko -[G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 67/2 PJ "Vrbawa" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 44.551,26 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Broj 55 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko" -[G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i igradwa traktorskih vlaka u odjelu 68 PJ "Vrbawa" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 66.525,94 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko" - [G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i izgradwa traktoskih vlaka u odjelu 145/1 PJ "Vrbawa" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.351,57 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je " Kotorvaro{ko" -[G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz i iznos {ds, ~i{}ewe i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 191 PJ "Vrbawa" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 142.809,63 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova

III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko" - [G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa {umskog kamionskog puta " Ve~i}i-Vilenska vrela" prvi dio u du`ini 1 328,51 m II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.975,21 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko" - [G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa {umskog kamionskog puta " Ve~i}i-Vilenska vrela" drugi dio u du`ini 1 113,38m II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.882,95 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko" - [G "Vrbawa" Kotor Varo{ ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa {umskog kamionskog puta "Bur~a" u du`ini 4 385,89 m II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.653,57 KM

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 87

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [umskoprivredno podru~je "Kotorvaro{ko" - [G "Vrbawa" Kotor Varo{ (M1-A-10028-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-812/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borivoj Jovi}, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ustupawe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu i iznosu {ds u odjelu 64 PJ [edinac u koli~ini od 1308 m3 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 36.676,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PJ [edinac [G "Gorica" [ipovo RJ Ravna Gora odjel 64

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Gorica" [ipovo Prve {ipova~ke 1 70270 [ipovo ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Borivoj Jovi}, dipl.in`.{um. Adresa: Prve {ipova~ke br.1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: [ipovo Telefon: 050371420 Faks: 050371286 Elektronska po{ta: gorica@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org (M1-A-10124-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-813/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bjeqac Milo{,dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org

Broj 55 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga: odr`avawe i servisirawe motornih vozila i ugradwa rezervnih dijelova za vozila. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga: odr`avawe i servisirawe motornih vozila i ugradwa rezervnih dijelova za vozila, za potrebe [G "Klekova~a-Potoci" I. Drvar. Navedene usluge }e se vr{iti na sqede}im tipovima vozila: Lada, Citroen, Hjundai, Isuzu, Volksvagen, Peugeot, Zastava, Mahundra i Fap. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Radionice ili ovla{teni servisi za pru`awe usluga II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke - kvalitet u~e{}a, u~e{}e:10,00 % 3. Rok pla}awa - uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 21.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 22.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G "Klekova~a Potoci" I.Drvar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE [G "Klekova~a Potoco " I.Drvar zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 13. ZJN i da ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetawa. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Bjeqac Milo{, dipl.in`.{um. Adresa: Potoci bb Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Drvar/Isto~ni Drvar Telefon: 050480076 Faks: 050480961 Elektronska po{ta: klekovacapotoci@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org (M1-A-10165-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-814/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Vukovi} Milan Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 89

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu [G "Magli}" Fo~a (drugi put) II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 20.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 8:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 9:00 Mjesto: [G "Magli}" Fo~a ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Milan Vukovi} Adresa: Kraqa Petra br.14. Po{tanski broj: 73300 Op{tina/Grad: Fo~a-RS Telefon: 058210297 Faks: 058210301 Elektronska po{ta: maglic@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi [DS i izvozu [DS u odjelu 47/2 PJ "Me{trevac" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 74.080,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %

2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}aqa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 67.135,00 KM ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi [DS, izvozu i iznosu prostornog drveta u odjelu 104 PJ "Me{trevac" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 48.302,50 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}aqa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 43.959,50 KM ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi [DS, izvozu i iznosu prostornog drveta u odjelu 116 PJ "Zelengora-Kmur" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.272,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}aqa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 52.028,60 KM ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi [DS, izvozu i iznosu prostornog drveta u odjelu 126 PJ "Zelengora-Kmur" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 47.787,00 KM

Broj 55 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}aqa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 42.015,60 KM ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi [DS, izvozu i iznosu prostornog drveta u odjelu 195 PJ "Zelengora-Kmur" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.635,20 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok izrade,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}aqa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 25.574,30 KM (M1-A-10320-13)

OP]INA POSU[JE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 371-1-3-1-11/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA POSU[JE Kontakt osoba: ANDRIJANA ERE[ Adresa: FRA GRGE MARTI]A 30 Po{tanski broj: 88240 Op}ina/Grad: Posu{je IDB/JIB: 4272141340004 Telefon: 039681035 Faks: 039681041 Elektronska po{ta: opcina.posusje.gs@tel.net.ba Internet adresa: www.opcina-posusje.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: POSU[JE I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Demoliranje i ru{enje zgrada; prebacivanje zemlje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 220.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ru{enje bespravno izgra|enih objekata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma ru{enje bespravno izgra|enih objekata na podru~ju op}ine Posu{je II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma navedeno u tenederskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Posu{je II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~l. 22-26 ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno ~l.22-26 ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno ~l.22-26 ZJN Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:70,00 % 2. na~in pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:12.8.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Op}ina Posu{je, ured br.104 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nakanad za tendersku dokumentaciju se upla}uje na `iro ra~un 3382002261584848 kod Unicredit banke, vrsta prihoda 722612, {ifra op}ine 070 (M1-A-10281-13)

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 91

JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKA[" OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 381-1-3-1-39/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{" Kontakt osoba: Dipl.ing.ma{. Ned`ad Bi~ak~i} Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200288400001 Telefon: 033285100 Faks: 033285110 Elektronska po{ta: hospital@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora I faza izvo|enja radova na rekonstrukciji i dogradnji postoje}eg sistema centralnog razvoda medicinskih gasova II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 340.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{", Kranj~evi}eva broj 12, Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od dana potpisa ugovora do isteka roka izvo|enja radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:65,00 % 2. Servis, u~e{}e:20,00 % 3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:5,00 % 4. Rok izvo|enja radova, u~e{}e:5,00 % 5. Garancija na izvedene radove, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 60,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{", Kranj~evi}eva broj 12, 71000 Sarajevo, II sprat Upravne zgrade, Crvena sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu TD ponu|a~i mogu izvr{iti na transakcijski ra~un ugovornog organa broj 1020500000057616 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03/13" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amira Petrovi} Adresa: Kranj~evi}eva 12, III sprat Upravne zgrade, soba 384 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033285108 Faks: 033285374 Elektronska po{ta: amira.petrovic@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Nisveta ^ampara Adresa: Kranj~evi}eva 12, III sprat Upravne zgrade, protokol, soba broj 380 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033285110 Faks: 033285110 Elektronska po{ta: nisveta.campara@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dipl.ing.ma{. Ned`ad Bi~ak~i} Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033285451 Faks: 033285374 Elektronska po{ta:nedzad.bicakcic@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba (M1-A-10212-13)

GRAD PRIJEDOR OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 392-1-1-1-31/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD PRIJEDOR Kontakt osoba: STANKO MARKOVI] Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400711050003 Telefon: 052245110 Faks: 052245111 Elektronska po{ta: gradonacelnik@prijedorgrad.org Internet adresa: www.prijedorgrad.org

Broj 55 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: PRIJEDOR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku opreme po projektu IPA CAN II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 77.240,92 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Aerodrom Urije II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 150 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Velika sala na Ii spratu, zgrada Administartivne slu`be grada Prijedor, ul.Trg Oslobo|enja br.1, 79 101 Prijedor Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu u uredno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "PONUDA PO PROJEKTU IPA

CAN - NE OTVARAJ!dostaviti po{tom ili li~no na adresu: Grad Prijedor, Trg Oslobo|enja br.1, 79 101 Prijedor. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplati na Ra~un javnih prihoda Grada Prijedor,broj: 562-007-00004173-49,otvoren kod NLB Razvojne banke Banja Luka ( svrha uplate:naknada za tendersku dokumentaciju, vrsta prihoda:722521, op{tina 074, bud`etska organizacija 0074125) ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: STANKO MARKOVI] Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor Telefon: 052245188 Faks: 052245184 Elektronska po{ta: gradonacelnik@prijedorgrad.org Internet adresa: www.prijedorgrad.org I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: MILOVAN POLOVINA Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor Telefon: 052245178 Faks: 052245111 Elektronska po{ta: gradonacelnik@prijedorgrad.org Internet adresa: www.prijedorgrad.org I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: STANKO MARKOVI] Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor Telefon: 052245188 Faks: 052245184 Elektronska po{ta:gradonacelnik@prijedorgrad.org Internet adresa: www.prijedorgrad.org (M1-A-10234-13)

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 396-1-1-1-15/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Institut za intelektualno vlasni{tvo Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Tatjana Ali~ehi} Adresa: Kneza Domagoja bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar - Centralna zona IDB/JIB: 4227521460007 Telefon: 036334381 Faks: 036318420 Elektronska po{ta: info@ipr.gov.ba Internet adresa: www.ipr.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 93

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme, Nabavka printera, Nabavka opreme za prijenos podataka i glasa Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ovaranje ponuda: LOT 1 u 11:30 LOT 2 u 12:30 LOT 3 u 13:30 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 7 laptopa, 31 ra~unar, 31 monitor, 31 ups II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 66.802,57 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke do 20 dana od potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Instituta u Mostaru, Kneza Domagoja bb, Ispostava Instituta u Sarajevu H. ]emerli}a 2/9 i ispostava Instituta u Banja Luci Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka printera II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 13 printera II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.239,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke do 20 dana od potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Instituta Kneza Domagoja bb Mostar, Ispostava Instituta u Sarajevu H. ]emerli}a 2/9 i u Ispostavi Banja Luka Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za prijenos podataka i glasa II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6 mobitela II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.555,55 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke do 20 dana od potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Instituta, Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar (M1-A-10122-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-415/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Idriz Pa{i} 033/769-607 Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033460974 Elektronska po{ta: kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Vru}e cin~anje ~eli~nih konstrukcija II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Vru}e cin~anje ~eli~nih konstrukcija II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u tenderskoj dokumentaciji

Broj 55 - Strana 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sarajevo,Bulevar Me{e Selimovi}a br 18 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka broj OP 18-31/13 date su sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti na PROTOKOLU, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a, uz prezentaciju uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 3389002208635108 Unicredit banka d.d. uz naznaku "Tender broj OP 18-31/13 usluga vru}eg cin~anja" (M1-A-10325-13)

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 406-1-2-1-72/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH TELECOM DD SARAJEVO, DIREKCIJA TRAVNIK Kontakt osoba: Alina Bakaran Adresa: Prnjavor 11 Po{tanski broj: 72270 Op{tina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4200211100064 Telefon: 030519800 Faks: 030509820 Elektronska po{ta: travnik@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 004-O-p/13 Nabavka usluga uklju~enja {irokopojasnih usluga BH Telecoma na podru~ju SBK. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 004-O-p/13 Nabavka usluga uklju~enja korisnika {irokopojasnih usluga BH Telecoma na podru~ju SBK.(triple play,dual play,internet usluge i dodavanje drugog STB-a). II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3.400 kom. usluga specificiranih u teh.specifikaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je SBK koje je u nadle`nosti RD Travnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja sukcesivno pru`anje usluga po potrebi naru~ioca u roku 18 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje bez avansa,po izvr{enim uslugama,sukcesivno, po ispostavljenoj fakturi u roku 30 dana. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji preduze}a (navedeno u TD). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokaz o solventnosti (navedeno u TD). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u TD (referenc lista s potvrdama i registracija za elektroinstalaterske radove ili radove na izradi ra~unarskih mre`a ili telekomunikacionih sistema). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 13:00

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 95

Mjesto: Direkcija Travnik,Prnjavor 11 Travnik,glavna zgrada Direkcije Travnik Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD se mo`e preuzeti,tako {to }e se putem faks (030 509 813) uputiti zahtjev za preuzimanje iste,te }e biti dostavljen na adresu nazna~enu na zahtjevu,putem po{te ili je li~no preuzimanje u Direkciji Travnik(nazna~eno u aneksu A-adresa za preuzimanje TD).Osoba za tehni~ka pitanja navedena u aneksu A-adresa za dodatne informacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Begovi} Hidajet,Bakaran Alina Adresa: Prnjavor 11 Po{tanski broj: 72270 Op{tina/Grad: Travnik Telefon: 030519800 Faks: 030509820 Elektronska po{ta: travnik@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Begovi} Hidajet,Bakaran Alina Adresa: Prnjavor 11 Po{tanski broj: 72270 Op{tina/Grad: Travnik Telefon: 030519800 Faks: 030509820 Elektronska po{ta: travnik@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Direkcija Travnik, Goran Nermin, Rijad Had`iabdi} (509 801) Adresa: Prnjavor 11 Po{tanski broj: 72270 Op{tina/Grad: Travnik Telefon: 030519800 Faks: 030509820 Elektronska po{ta:travnik@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-10149-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 437-1-1-1-131/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Bernhard Wiener Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200703820003 Telefon: 033284524 Faks: 033217966 Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba Internet adresa: www.szzp.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 17.094,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka opreme za vizuelnu komunikaciju II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te Ugovornog organa, Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Sala 1/I Zgrade Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nid`ara ^osi} Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033707832 Faks: 033217966 Elektronska po{ta: nidzara.cosic@szzp.gov.ba Internet adresa: www.szzp.gov.ba (M1-A-10293-13)

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 465-1-1-1-30/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova "Dom zdravlja" Zenica

Broj 55 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Kontakt osoba: Naira Rami} Adresa: Fra Ivana Juki}a 2 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218074270000 Telefon: 032444391 Faks: 032444391 Elektronska po{ta: amrabajramovic@hotmail.com Internet adresa: www.domzdravljazenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rengenskog ure|aja ko{tanu denzitometriju II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM uplatom na @.R. 134-010-0000009820 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00

Mjesto: Sala centra za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Zenica, Fra Ivana Juki}a br 2 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ure|aja za rendgensku ko{tanu denzitometriju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 70 000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 4. rok isporuke i instalacije aparata, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te kupca ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ultrazvu~nog ure|aja za ko{tanu denzitometriju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 20.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja dato u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 4. rok isporuke i instalacije aparata, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te kupca (M1-A-10289-13)

AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE KADROVA OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 475-1-2-1-30/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE KADROVA Kontakt osoba: MAJA MARKI] Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 6 Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227631130002 Telefon: 036355570 Faks: 036355571 Elektronska po{ta: info@aeptm.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 97

I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Hotelske i restorantske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 641.025,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava usluga pripremanja, isporu~ivanja i poslu`ivanja hrane II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge pripremanja, isporu~ivanja i poslu`ivanja hrane II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesto izv{enja usluga pripremanja hrane su prostorije davatelja usluge, a mjesto izvr{enja usluga isporu~ivanja i poslu`ivanja hrane su prostorije Agencije za {kolovanje i stru~no usavr{avanje kadrova u vojarni "Stanislav Baja Kraljevi}" - objektu broj 18(33), Rodo~ bb, Mostar Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 7.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:14.8.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kralja Zvonimira br.6, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti osobno, svakim radnim danom u prostorijama Agencije za {kolovanje i stru~no usavr{avanje kadrova, na adresi: kralja Zvonimira br.6, Mostar, uz predo~enje pisanog zahtjeva za preuzimanje TD i dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 50,00 KM na JRT Trezor BiH - depozitni ra~un broj:3060310000938769 otvoren kod

Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, vrsta prihoda:722153, prora~unska organizacijska jedinica: 0908999. Samo oni ponu|a~i koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva ponu|a~a, dokumentacija za nadmetanje se mo`e poslati e-mailom ili po{tom. U tom slu~aju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak podataka ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. (M1-A-10274-13)

OP]INA SAPNA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 476-1-2-1-6/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Sapna Kontakt osoba: Nurija Aliefendi} Adresa: 206. vite{ke brigade Po{tanski broj: 75411 Op{tina/Grad: Sapna IDB/JIB: 4209487440001 Telefon: 035599530 Faks: 035599555 Elektronska po{ta: o.sapna@bih.net.ba Internet adresa: www.opcinasapna.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SAPNA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 02-14-904/13 kreditno zadu`enje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kreditno zadu`enje za nabavku opreme za prikupljanje i odvoz otpada sa podru~ja op}ine Sapna. Iznos kredita 100.000,00 KM, rok otplate 3 godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 100.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 113.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banka II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Broj 55 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Ul. 206 vite{ke brigade bb, Sapna Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici Agencije za javne nabavke BiH (www.javnenabavke.ba) i web stranici Op}ine Sapna (www.opcinasapna.ba) (M1-A-10206-13)

JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-1-1-190/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Produ`nica "Elektrodistribucija" Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150528 Telefon: 032449666 Faks: 032449636 Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka sitnog alata za potrebe ED Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumenentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 71.900,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova skladi{te ED Zenica u Radakovu-Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja jedan mjesec od dana obostranog potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena objave Obavje{tenja o nabavci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora u prethodne 2 (dvije) godine, koji se odnose na isporuku alata ili sitnog alata, u zbirnoj vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 8:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: S. bega Ba{agi}a br. 6 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 16.07.2013 godine, na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica u vremenu od 08 do 16 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-30/13.

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 99

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-30/13 - ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE:BA391601020000013652. (M1-A-10227-13)

OP]INA NOVI TRAVNIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 485-1-2-1-24/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Novi Travnik Kontakt osoba: Vi{nja ^oli}, Hamid Migalo, Biljana Skopljakjovi} Adresa: Kralja Tvrtka b.b. Po{tanski broj: 72290 Op{tina/Grad: Novi Travnik IDB/JIB: 4236222030003 Telefon: 030795600 Faks: 030795608 Elektronska po{ta: opcina.novi.travnik@tel.net.ba Internet adresa: www.ont.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: NOVI TRAVNIK I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o pru`anju usluga za odr`avanje javne rasvjete za 2013-2014. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor o pru`anju usluga odr`avanja javne rasvjete za 2013-2014. godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 45.000 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.461,54 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Novi Travnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dvanaest mjeseci od dana zaklju~enja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumentacijom.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20.00KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:05 Mjesto: Op}ina Novi Travnik, ul.Kralja Tvrtka bb,sala Op}inskog vije}a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 20,00 KM, uplata se vr{i na `iro ra~un kod Intessa Sanpaolo Bank, broj:1549995000429981, vrsta prihoda: 722131, {ifra op}ine: 065. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanje tenderske dokumentacije dobavlja~ima. (M1-A-10324-13)

OP[TA BOLNICA ZVORNIK OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 490-1-1-1-11/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: op{ta bolnica zvornik Kontakt osoba: dalibor ivanovic Adresa: Sime Peri}a br. 2 75400 Zvornik Po{tanski broj: 75400 Op{tina/Grad: Zvornik IDB/JIB: 4401544420002 Telefon: 056211110 Faks: 056211110 Elektronska po{ta: obzv3@teol.net Internet adresa: www.bolnicazvornik.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da

Broj 55 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Otvoreni postupak za nabavku robe za potrebe bolni~ke kuhiwe i magacine 1000/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka sredstava za ~i{}ewe, prehrambenih namirnica, hleba i sve`eg mesa II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Minimalni rok pla}awa 60 dana odlo`eno beskamatno III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 9.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:05 Mjesto: Op{ta bolnica Zvornik prostorija biblioteke 4.sprat nove zgrade, Sime Peri}a 2, Zvornik, Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no, mejlom ili po{tom nakon {to ponu|a~ dostavi pismenu prijavu i prilo`i uplatnicu na nepovratan iznost od 20,00KM upla}en na ra~un 5520200001803671 kod Hipo Alpe Adrija banke sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije 1000/13" ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za odr`avawe ~isto}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 meseci III Podkriteriji 1. CENA,u~e{}e: 80,00 % 2. USLOVI PLA]AWA,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin Op{te bolnice Zvornik V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prehrambene namirnice za snabdevawe bolni~ke kuhiwe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 meseci III Podkriteriji 1. CENA,u~e{}e: 80,00 % 2. USLOVI PLA]AWA,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bolni~ka kuhiwa OB Zvornik V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hleb I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 meseci III Podkriteriji 1. CENA,u~e{}e: 80,00 % 2. USLOVI PLA]AWA,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bolni~ka kuhiwa OB Zvornik V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sve`e meso I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 101

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 meseci III Podkriteriji 1. CENA,u~e{}e: 80,00 % 2. USLOVI PLA]AWA,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bolni~ka kuhiwa OB Zvornik V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10291-13)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-2-1-458/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Avdi} Azra,ing.gra|. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033297140 Faks: 033297814 Elektronska po{ta: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 25.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izrada vizuelnih obilje`ja za KCUS-a II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Izrada vizuelnih komunikacija - obilje`avanje prostora, disciplina, naziva, izrada natpisa za potrebe OJ KCUS-a II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KCUS, Bolni~ka br. 25

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano Tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano Tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano Tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano Tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Vizuelna obilje`ja TIP 1, 2, 3, 7, 8 i 10, u~e{}e:50,00 % 2. Vizuelna obilje`ja TIP 12, 13 i 14, u~e{}e:20,00 % 3. Vizuelna obilje`ja TIP 9, 15, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29 i 30, u~e{}e:15,00 % 4. Zbir ostalih tipova vizualnih obilje`ja, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM `iro ra~.br. 338 900 220 795 1937 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: KCUS-a, Bolni~ka br.25, objekat TEB, soba br.2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 09 do 15 h, uz predo~en zahtjev za u~e{}e i dokaz o uplati 20,00 KM na `iro ra~un br.338 900 220 795 1937 kod Uni Credit bank Sarajevo.Zahtjev za u~e{}e i uplatnica mogu se dostaviti i putem tel.fax-a br.033 297 814 i u tom slu~aju originalna Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom. Ponu|a~i imaju pravo uvida u Tendersku dokumentaciju prije otkupa. Tenderska dokumentacija se preuzima u KCUS-a - Tehni~ki sektor Gra|evinska slu`ba ul.Stjepana Tomi}a b.b. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: [uko Zenir,dipl.ing.gra|. i Avdi} Azra, ing.gra|. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033266832 Faks: 033266841 Elektronska po{ta: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba (M1-A-10287-13)

Broj 55 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-349/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mirela Zejnilovic Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba Internet adresa: www.rmub.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 300.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA MA[INU ZA IZRADU JAMSKIH PROSTORIJA II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:97,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Armije BiH 52, Direkcija Rudnika, sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanjem TD dostaviti zajedno sa dokazom o uplati nov~ane naknade za TD na faks broj 035 870404. TD se mo`e preiuzeti li~no u kancelariji broj 61 direkcije rudnika ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem.Uplata nov~ane naknade se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla: 1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i,Account No. 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. Napomena: Ponu|a~i koji su otkupilo TD u prvom postupku nisu du`ni ponovo upla}ivati naknadu za TD ali imaju obavezu izuzeti TD. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i Telefon: 035870356 Faks: 035870404 Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i Telefon: 035870356 Faks: 035870404 Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-10192-13)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-352/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mirela Zejnilovic Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba Internet adresa: www.rmub.ba

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 103

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 600.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ORIGINALNI DIJELOVI ZA TRANSPORTNI SISTEM SA DONJOM [INOM I BESKONA^NIM U@ETOM ZA PRIMARNI TRANSPORT II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:97,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.8.2013. Vrijeme: 12:00

Mjesto: Armije BiH 52, Direkcija Rudnika, sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije dostaviti zajedno sa dokazom o uplati nov~ane naknade za TD na faks broj 035 870 404. TD se mo`e preuzeti li~no u kancelariji broj 61 Direkcije Ugovornog organa ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata nov~ane naknade se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1321300309179345 kod NLB Banke dd Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i, Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. Napomena: Ponu|a~i koji su otkupili Td u prethodnom postupku nemaju obavezu ponovne uplate ali su du`ni istu izuzeti. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i Telefon: 035870356 Faks: 035870404 Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i Telefon: 035870356 Faks: 035870404 Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-10193-13)

VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTON OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 514-1-1-1-47/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 Elektronska po{ta: vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~koneretvanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne

Broj 55 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava interventnih vatrogasnih vozila sa pripadaju}om opremom sa nadogradnjom za potrebe Uprave za civilnu za{titu i vatrogastvo HN@/K II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Interventna vatrogasna vozila sa pripadaju}om opremom sa nadogradnjom za potrebe Uprave za civilnu za{titu i vatrogastvo Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumetaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 581.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Uprava za civilnu za{titu i vatrogastvo HN@/K, Ul. Stjepana Radi}a 3, Mostar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isporuke vozila i isteka jamstvenog roka. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva osigurana u Prora~unu za 2013. godinu na poziciji Uprave za civilnu za{titu i vatrogastvo HN@/K - Plan i Program utro{ka namjenskih sredstava u 2013. godini. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Aktualni izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca od dana izdavanja). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Potvrda o solventnosti (original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca od dana izdavanja). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ovjerena kopija ID broja, ovjerena kopija PDV broja, ovjerena kopija izdana od nadle`nog organa da dobavlja~ ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. jamstveni rok, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:12.8.2013 Vrijeme:11:30

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Stjepana Radi}a 3, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, zainteresirani ponuditelji su du`ni predati dokaz o uplati naknade od 20,00 KM na `iro ra~un Naru~itelja: -3380002200005953, - UniCredit Bank d.d., - svrha doznake: Uplata tenderske dokumentacije - primalac: Prora~un HN@/K - vrsta prihoda: 722631 prora~unska organizacija: 1202001 - op}ina: 180 s naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za nabavu vatrogasnih vozila". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036449020 Faks: 036449030 Elektronska po{ta: vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba (M1-A-10179-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 566-1-2-1-24/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O. Kontakt osoba: Brzika Husein,rukovodilac slu`be vanjskog transporta Adresa: HUMAC bb Po{tanski broj: 70240 Op{tina/Grad: Gornji Vakuf-Uskoplje IDB/JIB: 4236108330005 Telefon: 030252495 Faks: 030252495 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 105

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora usluge pravoza uglja na relaciji RU "Gra~anica" - TE "Kakanj" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora usluge pravoza uglja II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 60.000 tona II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 510.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RU "Gra~anica" - TE "Kakanj" II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2013 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:97,00 % 2. uslovi pla~anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Humac bb, Gornji Vakuf_Uskoplje, sala kolegija Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije sa imenom i prezimenom, kontakt osobe, kontakt telefonom, telefaksom i e-mail adresom ponu|a}a na fax 030-252-495. Tendersku dokumentaciju ponu|a}i mogu preuzeti li}no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti elektronskim putem nakon dostavljanja dokaza o izvr{enoj uplati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na ra~un 1020170000009666 kod Union banke Bugojno. (M1-A-10332-13)

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 576-1-1-1-57/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Aida Selimovi} Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006 Telefon: 033551945 Faks: 033214508 Elektronska po{ta: kabinetfucz@hotmail.com Internet adresa: www.fucz.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za vozila Land Rover Defender II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za vozila Land Rover Defender 110 TDI za potrebe Sektora za organizaciju deminiranja i uni{tavanja NUS-a, Federalne uprave CZ II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 102.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 55 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Garantni period, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Bojni~ka 65, Azi}i, Stup, 71000 Sarajevo ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Aida Selimovi} Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad Telefon: 033769876 Faks: 033214508 Elektronska po{ta:selimovic.a@fucz.gov.ba Internet adresa: www.fucz.gov.ba (M1-A-10326-13)

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 611-1-1-1-17/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BIHA] Kontakt osoba: MAJA MUSLI] Adresa: PUT V KORPUSA bb Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263016530005 Telefon: 037312414 Faks: 037312421 Elektronska po{ta: kadrovska@dzbihac.com Internet adresa: www.dzbihac.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka te~nog goriva za vozila u vlasni{tvu ZU Dom zdravlja Biha} II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka te~nog goriva za vozila u vlasni{tvu ZU Dom zdravlja Biha} II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 38.000 litara II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 77.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godinu dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.8.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: ZU Dom zdravlja Biha}, Put V korpusa bb, IV sprat (Pravna slu`ba) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti u neprovidnoj zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabaku te~nog goriva - ne otvarati do 15.08.2013. godine do 12.15 sati". Ponude se dostavljaju na protokol Doma zdravlja li~no ili putem po{te. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na ra~un Doma zdravlja Biha} broj: 1610350000340027 kod Reiffeisen banke filijala Biha}. (M1-A-10146-13)

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 107

HELIKOPTERSKI SERVIS REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 613-1-2-1-9/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Helikopterski servis Republike Srpske Kontakt osoba: Sowa Bo`i} Adresa: Trg Republike Srpske 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4402904350007 Telefon: 051339269 Faks: 051339272 Elektronska po{ta: hs@hs.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: na period od 2 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 300.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma servisirawe i odr`avawe helikoptera II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma servisirawe i odr`avawe helikoptera II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova lokacija izabranog ponu|a~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. vrijednost norma radnog sata, u~e{}e:70,00 % 2. brzina odziva ponu|a~a na zahtjeve ugovornog organa, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 29.7.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-10004-13)

OP[TINA PETROVO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 777-1-2-1-10/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA PETROVO Kontakt osoba: Zeqko Tomic Adresa: OZRENSKIH ODREDA B.B. Po{tanski broj: 74317 Op{tina/Grad: Petrovo IDB/JIB: 4400032310004 Telefon: 053262700 Faks: 053262720 Elektronska po{ta: investicije@petrovo.ba Internet adresa: www.petrovo.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: GRA^ANICA/PETROVO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 55 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Dugoro~no kreditno zadu`ewe op{tine Petrovo u svrhu finansirawa prenesenih obaveza i kapitalnih ulagawa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kreditno zadu`ewe u neto iznosu : 446.634,00 KM , od toga u svrhu finansirawa prenesenih obaveza : 283.484,00 KM i kapitalnih ulagawa . 163.150,00 KM Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Otplata kredita vr{it }e se prema jednakim mjese~nim anuitetima u roku od 10 godina sa grejs periodom od 6 mjeseci koji je ura~unat u rok otplate kredita III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Op{tina Petrovo, Ul .Ozrenskih odreda , bb Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no radnim danom od 07 : 00 do 15 : 00 ~asova u zgradi op{tine Petrovo , uz dokaz o uplati od 30,00 KM , ili istu mo`emo dostaviti po{tom , nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati . Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un op{tine Petrovo kod NLB Razvojne banke Bawa Luka broj: 562-005-00001562-26, svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju - kreditno zadu`ewe, vrsta prihoda 729 124, buxetska organizacija : 999999999,{ifra op{tina 038 ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Finansirawe prenesenih obaveza I.2. Kratak opis predmeta ugovora Finansirawe prenesenih obaveza nastalih u prethodnim godinama u iznosu od 283.484,00 KM II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 283.484,00

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 139.826,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 10 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kapitalna ulagawa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kapitalna ulagawa se odnose na izgradwu Doma kulture u mjesnoj zajednici Kakmu` i izgradwu trotoara u mjesnoj zajednici Petrovo. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 163.150,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.476,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 10 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Prema tendesrkoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Prema tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10346-13)

KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" A.D. VI[EGRAD OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 822-1-2-1-4/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Komunalno preduze}e "Komunalac" a.d. Vi{egrad Kontakt osoba: \okanovi} Sini{a Adresa: Nikole Pa{i}a 7 Po{tanski broj: 73240 Op{tina/Grad: Vi{egrad IDB/JIB: 4400495330004 Telefon: 058630261 Faks: 058630261 Elektronska po{ta: komunalacvgd@hotmail.rs I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: VI[EGRAD I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 109

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge lizinga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lizing za nabavku mehanizacije (osnovnih sredstava) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Lizing usluge za nabavk :NOVO :autosme}are,kamion kiper,motokultivator s frezom POLOVNO : rovokopa~,mini bager,valjak ru~ni,kombi s korpom,stroj za posipanje i grn za snijeg II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 494.342,88 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vi{egrad II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 godine (36 mjeseci) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 Uplata na `irora~un 5620060000253080 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: KP "Komunalac"A.D.Vi{egrad ; Nikole Pa{i}a 7 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pri preuzimanju TD treba dostaviti uplatnicu na uvid i sva dokumentacija vezana zaTD se preuzima u prostorijama preduze}a (M1-A-10323-13)

JEDINSTVENI OP]INSKI ORGAN - OP]INSKI NA^ELNIK @EP^E OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 839-1-3-1-3/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Jedinstveni Op}inski Organ - Op}inski Na~elnik @EP^E Kontakt osoba: Jozo Dun|er Adresa: Stjepana Radi}a 2 Po{tanski broj: 72230

Op{tina/Grad: @ep~e IDB/JIB: 4218204580006 Telefon: 032888600 Faks: 032888608 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: @EP^E I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Snadbijevanje vodom naselja MZ Lug Brankovi}i i MZ D. Ozimica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada bazena-rezervoara 2x200m3 (zavr{etak radova) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 160.000,00 KM II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 135.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina @ep~e, lokalitet MZ Jug - Brankovi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ^etrdeset radnih dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Opisano u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Opisano u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Opisano u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Opisano u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 (pedeset) KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00

Broj 55 - Strana 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: U prostorijama Op}ine @ep~e Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Izgradnja rezervoara 2x200 m3 financira se iz sredstava Vodnih naknada za 2013. godinu, putem Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona. (M2-A-10057-13)

J.P. "BROTING" D.O.O. ZA IN@ENJERING, ORGANIZACIJA JAVNIH USLUGA I RADOVA OP]INE ^ITLUK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 881-1-3-1-5/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: J.P. "BROTING" d.o.o. za in`enjering, organizacija javnih usluga i radova op}ine ^itluk Kontakt osoba: MILENKA BUKOVAC Adresa: Kralja Tomislava bb Po{tanski broj: 88260 Op}ina/Grad: ^itluk IDB/JIB: 4227060800005 Telefon: 036640063 Faks: 036640064 Elektronska po{ta: broting@tel.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: ^ITLUK I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma izvo|enje radova na odr`avanju lokalnih cesta sa asfaltnim kolovozom II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma -redovito odr`avanje -poja~ano odr`avanje Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 24. ZJN dokazi definirani u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -ponu|a~ je obvezan dostaviti potvrdu poslovne banke da je likvidan u zadnjih 6 ({est) mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -referenc listu izvedenih radova na poslovima izgradnje i odr`avanja cesta sa asfaltnim kolovozom-5 (pet) ugovora u posljednje 3 (tri) godine u vrijednosti od 100.000,00 KM po svakom ugovoru uz izjavu investitora o dobro izvr{enim radovima -popis mehanizacije za izvr{enje ugovora sa kojom raspola`e ponuditelj; minimalno treba posjedovati 1.fini{er 2.grejder 3.kombinirka 4.rovokopa~ 16 tona 5.mali i veliki valjak 6. kamion -listu uposlenog osoblja ovjerenu od nadle`ne slu`be, obvezno u stalnom radnom odnosu 1.dipl.ing.gra|. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:19.8.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.8.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: prostorije JP "Broting" ^itluk, ul.kralja Tomislava bb-sportska dvorana Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE JP "Broting" ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. Uplata za tendersku dokumentaciju vr{i se na `iro ra~un broj 3381202200425612 kod UniCredit bank d.d. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma redovito odr`avanje lokalnih cesta sa asfaltnim kolovozom I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma redovito odr`avanje lokalnih cesta sa asfaltnim kolovozom II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 200.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2014 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina ^itluk ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma poja~ano odr`avanje lokalnih cesta sa asfaltnim kolovozom I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma poja~ano odr`avanje lokalnih cesta sa asfaltnim kolovozom II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 200.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 200.000,00 KM

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 111

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2014. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina ^itluk (M1-A-10036-13)

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 893-1-1-1-31/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Elzira Arifhod`i} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200662450000 Telefon: 033562012 Faks: 033562251 Elektronska po{ta: mbp@ks.gov.ba Internet adresa: www.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka, transport i isporuka gra|evinskog materijala - Nabavka broj 06-14-19346/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora U Bud`etu Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su sredstva za nabavku, transport i isporuku gra|evinskog materijala za sanaciju, rekontrukciju i adaptaciju stambenih jednica pripadnika bora~ke populacije sa podru~ja Kantona Sarajevo u iznosu od cca 341.000,00 KM bez PDV-a. Odobrena sredstva bi se utro{ila za nabavku, transport i isporuku gra|evinskog materijala za sanaciju, rekontrukciju i adaptaciju stambenih jednica pripadnika bora~ke populacije za oko 100 korisnika sa podru~ja Kantona Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12Pre~i{}eni tekst) i Uredbom o na~inu i uslovima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/07, 23/09,10/11 i 33/12) i Pravilnikom za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/07, 36/08, 18/11 i 42/12). Na osnovu nalaza stru~ne Komisijei obavljene kategorizacije devastiranih stambenih jedinica odobravala bi se jednokratna bespovratna pomo} u gra|evinskom materijalu.

Predmet ovog otvorenog postupka je nabavka, transport i isporuka materijala korisnicima jednokratne bespovratne pomo}i u vidu gra|evinskog materijala (vlasnicima stambenih jedinica ) na adresu istih. Isporu~eni materijal u potpunosti mora zadovoljavati standardne uslove kvaliteta i uslove iz specifikacije materijala. Odabrani dobavlja~ }e nabaviti i transportovati materijal korisnicima jednokratne bespovratne pomo}i u vidu gra|evinskog materijala, na adresu koju }e dobiti od Ugovornog organa zajedno sa specifikacijom gra|evinskog materijala. Primopredaju materijala ovjeravali bi dobavlja~ materijala i korisnik jednokratne bespovratne pomo}i u vidu gra|evinskog materijala. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Predvi|ena je dodjela gra|evinskog materijala za cca 100 korisnika, specifikacije vrste materijala date su u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 341.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gra|evinski materijal bi se isporu~ivao na cca 100 adresa na podru~ju Kantona Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisa ugovora pa do kraja 2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Ugovorni organ se obavezuje da }e izvr{iti pla}anje obaveza po ovom Ugovoru u roku od 15 dana nakon isporuke gra|evinskog materijala, odnosno ispostavljene fakture, a u zavisnosti od dinamike priliva bud`etskih sredstava. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 15:30 Mjesto: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otvoreni postupak }e se obaviti u skladu sa odredbama ~lana 29. Zakona o javnim nabavkama. Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu da budu upu}eni u pismenoj formi, putem faksa ili elektronske po{te ili putem telefona, uz obavezu ponu|a~a da u {to kra}em roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, po~ev od 16.07.2013.godine, a najkasnije do roka utvr|enog u obavje{tenju o javnoj nabavci. Ukoliko ponu|a~ ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvr|enog roka smatra se da je odustao od u~e{}a u javnoj nabavci, uz obavezu

Broj 55 - Strana 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

da ugovornom organu nadoknadi tro{kove tenderske dokumentacije i dostavljanja na adresu ponu|a~a. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Velid Imamovi}, Elzira Arifhod`i} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033562008 Faks: 033562251 Elektronska po{ta: elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba Internet adresa: www.mbp@ks.gov.ba (M1-A-10183-13)

POBJEDA-RUDET D.D. GORA@DE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 999-1-3-1-3/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Pobjeda-Rudet d.d. Gora`de Kontakt osoba: Ra`anica Nusret, dipl.ing.ma{. Adresa: Vi{egradska bb Po{tanski broj: 73000 Op{tina/Grad: Gora`de IDB/JIB: 4245037710005 Telefon: 038221336 Faks: 038221335 Elektronska po{ta: info@pobjeda.com Internet adresa: www.pobjeda.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Bosansko-podrinjski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu tehnolo{kih otpadnih voda - objekt 121 KNJIGA 2.: Hidrotehnolo{ka, hidroma{inska i elektro faza. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dat u tenderskojdokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 180 dana od zaklju~enja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.8.2013. Vrijeme: 8:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.8.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Vi{egradska bb, 73000 Gora`de Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata nov~ane naknade na ime tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na ra~un broj 1610300000120082 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u periodu od 8-12 sati u prostorijama firme uz dokaz o uplati nov~ane naknade. (M1-A-10082-13)

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "NOVI [EHER" NOVI [EHER OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1012-1-2-1-5/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Osnovna {kola "Novi [eher" Novi [eher Kontakt osoba: Alija Mulasmaji} Adresa: Novi [eher bb Po{tanski broj: 74254 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218545220008 Telefon: 032611010 Faks: 032611010 Elektronska po{ta: o.s.novi_seher@hotmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 113

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prijevoza u~enika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge prijevoza u~enika osnovnih {kola podrazumijevaju redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja u~enika - {kola mjesto stanovanja u~enika, a isti mora biti uskla|en sa po~etkom i zavr{etkom nastave, a sve u cilju blagovremenog dolaska i odlaska u~enika u / iz {kolu / e. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokimentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumenatciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Novi [eher bb 74254 Novi [eher Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti napisati OTVORENI POSTUPAK BROJ 3 / 13 PRIJEVOZ U^ENIKA LOT: _____________ - NE OTVARATI , OTVARA KOMISIJA. Informacije o uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije mogu se dobiti kod kontakt osobe Begi} Elmedine, na broj 032 /611- 907, ili 032/611 - 010. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Kopice - Novi [eher I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Kopice - Novi [eher - Kopice

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 101 u~enika II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.205,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja ugovora do kraja prvog polugodi{ta {kolske 2013./2014. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji ^obe - Novi [eher I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji ^obe - Novi [eher - ^obe II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 34 u~enika II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.425,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja ugovora do kraja prvog polugodi{ta {kolske 2013. / 2014. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Ljubatovi}i - Novi [eher ( AUTO DAN ) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji LJubatovi}i - Novi [eher - Ljubatovi}i je ujedno i auto dan za navedenu relaciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.644,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja ugovora do kraja prvog polugodi{ta {kolske 2013. /2014. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prijevoz u~enika na relaciji Ad`e - Novi [eher (AUTO DAN) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Ad`e - Novi [eher - Ad`e je ujedno i auto dan za navednu relaciju

Broj 55 - Strana 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.432,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja ugovora do kraja prvog polugodi{ta {kolske 2013. /2014. godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Crni Vrh (Kula / Radoj~i}i) - Novi [eher (AUTO DAN) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Crni Vrh (Kula / Radoj~i}i) - Novi [eher - Crni Vrh (Kula / Radoj~i}i) je ujedno i auto dan za navedenu relaciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.872,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja ugovora do kraja prvog polugodi{ta {kolske 2013. /2014. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Domislica - Novi [eher (AUTO DAN) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Domislica - Novi [eher - Domislica je ujedno i auto dan za navedenu relaciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.988,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja ugovora do kraja prvog polugodi{ta {kolske 2013. /2014. goine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj (M1-A-10120-13)

OSNOVNA [KOLA "MULA MUSTAFA BA[ESKIJA" DONJE MO[TRE VISOKO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1015-2-2-1-7/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Osnovna {kola "Mula Mustafa Ba{eskija" Donje Mo{tre Visoko Kontakt osoba: Hanka D`afi}, Dervi{evi} Halim Adresa: Donje Mo{tre Po{tanski broj: 71305 Op{tina/Grad: Visoko IDB/JIB: 4218237910001 Telefon: 032740987 Faks: 032740987 Elektronska po{ta: mm_baseskija_dm@live.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge, usluge kopnenog transporta II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na gravitacionom podru~ju {kole Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 115

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.8.2013. Vrijeme: 10:00 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati OGRANI^ENI POSTUPAK - PRIJEVOZ U^ENIKA NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji D`indi}i - Donje Mo{tre II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19.446,90 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja Ugovora, odnosno po~etka {kolske 2013/2014.godine, do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Dobro Selo - Donje Mo{tre II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.510,22 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja Ugovora, odnosno po~etka {kolske 2013/2014.godine, do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Gornja Zim~a - Donje Mo{tre II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.481,98 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja Ugovora, odnosno po~etka {kolske 2013/2014.godine, do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Gornji Porje~ani - Donje Mo{tre

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.035,46 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja Ugovora, odnosno po~etka {kolske 2013/2014.godine, do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji D`indi}i - Radovlje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.035,46 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisivanja Ugovora, odnosno po~etka {kolske 2013/2014.godine, do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko (M1-A-10083-13)

O[ "VARE[ MAJDAN" VARE[ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1027-1-2-1-9/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: O[ "Vare{ Majdan" Vare{ Kontakt osoba: Mujesira Kevri} Adresa: Perunska 24 Po{tanski broj: 71330 Op{tina/Grad: Vare{ IDB/JIB: 4218246660000 Telefon: 032845020 Faks: 032845021 Elektronska po{ta: vmajdan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 55 - Strana 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora prevoz u~enika po relacijama u prvom polugodi{tu 2013/2014 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: O[ Vare{ Majdan ,Perunska 24, Vare{ ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vare{ Majdan-Pajtov Han-Budo`elje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.236,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 02.09. do 31.12.2013. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Majdan V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vare{ Majdan-Strije`evo II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.233,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od 02.09. do 31.12.2013. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Majdan

V. Dodatne informacije Navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prevoz u{enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vare{ Majdan- Stupni Donavedena relacija je auto dan II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.846,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od 02.09. do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Mjadan V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dabravine- Kdari}inavedena relacija je auto dan II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.470,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od 02.09. do 31.12.2013. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dabravine V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dabravine -Koko{~i}inavedena relacija je auto dan II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.837,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od 02.09. do 31.12.2013. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dabravine V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vare{ Majdan- Brgulenavedena relacija je auto dan

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 117

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.179,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od 02.09. do 31.12.2013 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Majdan V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-10196-13)

JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSNOVNA [KOLA "OMER MU[I]" BRE@ANI KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1037-1-2-1-3/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna {kola "Omer Mu{i}" Bre`ani - Kakanj Kontakt osoba: Envera Velispahi} Adresa: Bre`ani bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218214030004 Telefon: 032777058 Faks: 032777058 Elektronska po{ta: os.omerm@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga prijevoza u~enika JU O[ "Omer Mu{i}" Bre`ani Kakanj u {kolskoj 2013.-2014.godini za prvo polugodi{te II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika JU O[ "Omer Mu{i}" Bre`ani-Kakanj u {kolskoj 2013.-2014.godini za prvo polugodi{te II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.8.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Bre`ani bb. Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati: PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK BROJ: 01/13 - NABAVKA USLUGA PRIJEVOZA U^ENIKA JU O[ "OMER MU[I]" BRE@ANI - KAKANJ U [KOLSKOJ 2013.-2014. GODINI ZA PRVO POLUGODI[TE LOT:_____ - NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA Podatke o uplati tro{kova na ime izdavanja tenderske dokumentacije zatra`iti na broj telefona: 032/777-058. Kontakt osoba Envera Velispahi}. Prilikom uplate na uplatnicu nazna~iti: Uplata nov~ane naknade za izuzimanje tenderske dokumentacije - Otvoreni postupak broj: 01/13 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji @ivalji - Ri~ica - Koli}i - Mahala Centralna {kola Bre`ani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji @ivalji - Ri~ica - Koli}i - Mahala Centralna {kola Bre`ani II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014.godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014.godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Bare - Centralna {kola Bre`ani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Bare - Centralna {kola Bre`ani II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

Broj 55 - Strana 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014.godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Na`bilj - Kraljeva Sutjeska Centralna {kola Bre`ani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Na`bilj - Kraljeva Sutjeska Centralna {kola Bre`ani II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Bi{trani - Centralna {kola Bre`ani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Bi{trani - Centralna {kola Bre`ani II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Podru~na {kola Na`bilj I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Podru~na {kola Na`bilj II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Dolovi - Veliki Trnovci - Bijelo Polje Seoce - Centralna {kola Bre`ani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Dolovi - Veliki Trnovci - Bijelo Polje Seoce - Centralna {kola Bre`ani II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta 2013.-2014. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Ri~ica - Haljini}i - Podru~na {kola "^elikovina" Rojin Potok I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Ri~ica - Haljini}i - Podru~na {kola "^elikovina" Rojin Potok II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2013.-2014. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj (M1-A-10232-13)

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 55 - Strana 119

JU O[ "MULA MUSTAFA BA[ESKIJA" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1046-1-2-1-5/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU O[ "Mula Mustafa Ba{eskija" Kakanj Kontakt osoba: Anes Prohi} Adresa: Rudarska 19 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218132060002 Telefon: 032557440 Faks: 032557441 Elektronska po{ta: mmbaseskija@bih.net.ba Internet adresa: www.mmbkakanj.org I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te {kolske 2013/14. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Izjava o tehni~koji profesionalnoj sposobnosti za pru`anja usluga. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.7.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 10:15

Mjesto: JUO["Mula Mustafa Ba{eskija" Rudarska 19,72240 KAKANJ ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te 2013/14. na relciji Kakanj-ku~i}i II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ~etiri mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova O[ "M.M.Ba{eskija"Kakanj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te 2013/14. na relaciji Kakanj-Bijele Vode II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ~etiri mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova O["M.M.Ba{eskija"Kakanj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te 2013/14. na relaciji Kakanj-Hausovi}i II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ~etiri mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova O["M.M.Ba{eskija "Kakanj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te 2013/14. na relaciji Kakanj-Brnj II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM

Broj 55 - Strana 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeqak, 15. 7. 2013.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ~etiri mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova O["M.M.Ba{eskija"Kakanj ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te 2013/14. na relaciji Tr{}e-Zagra|e II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ~etiri mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova O["M.M.Ba{eskija"Kakanj ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz |aka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz |aka za I polugodi{te 2013/14. na relaciji Tr{}e-Vukanovi}i II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja ~etiri mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova O["M.M.Ba{eskija"Kakanj ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.