You are on page 1of 5

Poemat konkretny FO215 Stefan Kosiewski 20130728 Prolegomena do krytyki bergolenia ZECh ZR

1. Paweù, czy Szaweù (anonimowy: makgajver@gmail.com) wystêpuj¹c z pozycji rzekomo obiektywnej mówi o ¿ydach w trzeciej osobie liczby mnogiej: oni, ¿ydzi ustawiaj¹c przeciwko tym nie okreœlonym przez niego bli¿ej, ogólnikowym ¿ydom konkretn¹ osobê administratora serwisu sowa, nazwan¹ grzecznoœciowo sùowem: Pan. 2. Paweù zarzuca Panu mówienie nieprawdy i jako argument podaje link do: The Jewish Chronicle 28 St. Albans Lane London NW11 7QE United Kingdom. Wobec powy¿szego wyjaœnia siê jednym zdaniem, jednym tchem, poematem konkretnym, co nastêpuje a zarazem rozbija siê to zdanie na sùupki tzw. poezji konkretnej (uprawianej niegdyœ w Polsce powojennej i wciskanej Polakom przez takie ¿ydostwo, jak Dró¿d¿ a po nim jeszcze i Marianna Bocian) - dla uùatwienia recepcji tekstu ¿ydom takim jak obecnie dr Sandauer, syn socrealistycznego krytyka literatury polskiej Artura Sandauera i nie¿yj¹cy ju¿ Ró¿ewicz, z Wrocùawia po wojnie wciskany do ka¿dego podrêcznika jêzyka polskiego:

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

Escrito por sowa (») hoy en categoría Stefan Kosiewski, leído: 7×

ad 1.: Pan, tzn. administrator serwisu internetowego magazynu sowa nie wypowiadaù siê nigdy i nigdzie na temat ¿ydowskiego pochodzenia rodzin królewskich we wspóùczesnej, demokratycznej Unii Europejskiej, finansowanych przez masoneriê z kontrybucji podatkowych naùo¿onych represyjnie na obywateli pañstw UE przez tzw. rz¹dy demokratyczne w tych anachronicznych w XXI w. wolnomularskich monarchiach konstytucyjnych, z którymi Polska zù¹czona zostaùa formalnie podpisem rozdygotanej dùoni uzale¿nionego od alkoholu masona, czùonka wolnomularskiej Grupy Windsor, obecnie alkoholika skoñczonego,

który tak samo prosto i bezmyœlnie, jak dla potrzeb kateringu lotniczego akceptowaù rachunki dot. zakupów tysiêcy buteleczek alkoholu (tzw. maùpki, fikoùki produkowane i ujawnione przez Palikota z Ruchu Palikota), któremu koledzy z rozwi¹zanej formalnie ubecji dali w Czeladzi zrobiã pierwszy milion, ¿eby miaù za co dokonaã zbrodniczego szabru maj¹tku Narodu Polskiego, tzn. bandyckiego przejêcia na siebie i ¿onê, pod hasùem tzw. prywatyzacji, czêœci maj¹tku Polskiego Monopolu Spirytusowego; zakupów tysiêcy buteleczek alkoholu dokonanych na koszt pañstwa przez Kancelariê Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego a opró¿nianych potem wespóù z innymi nie tylko na pokùadzie tupolewa i nie tylko nieszczêsn¹ rêk¹ Lecha Kaczyñskiego, który tak samo bezmyœlnie i zdradziecko podpisaù Traktat Lizboñski po masoñsku, tzn. kieruj¹c siê nakazem Góry i nie pytaj¹c o zdanie doùu, czyli szerokich rzesz Narodu Polskiego o to, czy ten nowoczesny Naród Polski (zùo¿ony przez ¿ydokomunê z grup pochodzenia etnicznego: polskiego, ¿ydowskiego i innych) chce dobrowolnie utraciã suwerennoœã nad Rzeczpospolit¹ Polsk¹ zapisywan¹ przez .: brata sygnatariusza, brata Jarosùawa Kaczyñskiego ze wszystkimi konsekwencjami Brukseli, jak ostatni król Polski Stanisùaw August, ¿yd u¿ywaj¹cy nazwiska Poniatowski wkupiony do herbu Cioùek na Mazowszu, podpisaù Moskwie Akt Konfederacji w Targowicy i zatwierdziù tym samym dokonany przez trzy europejskie monarchie masoñskie trzeci rozbiór Polski, a zatem Kaczyñski pochowany zostaù na Wawelu przez swoich za to gùównie, ¿e dokonaù - jako ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego szef pañstwa nominalnie polskiego - faktycznej likwidacji suwerennoœci pañstwowej Narodu Rzeczypospolitej Polskiej, po którym to fakcie historycznym desant na teren Polski obywateli brytyjskich ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego (Vincent-Rostowski i Sikorski) w roli czùonków marionetkowego rz¹du (z rzekomym potomkiem Henryka Sienkiewicza w roli Ministra Spraw Wewnêtrznych obok ubeckiego ¿yda Boni,

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

szata Pana Jezusa, o której mój Biskup Limburga ks. dr Franz-Peter Tebartz-van Elst napisaù prawdziwie poetycki List Pasterski obdarzaj¹c go w tytule sùowami ¿yda robi¹cego niegdyœ za ubowca na sùu¿bie Rzymu i przeœladuj¹cego najpierw jawnie podziemn¹ solidarnoœã pierwszych chrzeœcijan, zaœ potem podaj¹cego siê oficjalnie za apostoùa Jezusa Chrystusa, chocia¿ nigdy Jezusa na oczy nie widziaù i przy stole ze Synem Boga ¿ywego nie siedziaù, tak jak nie miaù ¿adnego œwiadka na fakt objawienia siê mu Prawdy w drodze do Damaszku, wiêc ten Szaweù, który u¿ywaù dla niepoznaki imienia Paweù a któremu ¿ydy uwierzyùy na sùowo œlepo w caùoœã gùoszonej przez czùowieka Ewangelii, przez czùowieka nie nale¿¹cego przecie¿ do wybranych przez Jezusa Dwunastu Apostoùów, napisaù w Liœcie do Galatów, czyli do ¿ydów, sekty ¿ydowskiej pierwszych chrzeœcijan, którzy nie byli jeszcze nazywani chrzeœcijanami, ani tym bardziej katolikami, ¿ydów ¿yj¹cych w rzymskiej prowincji Galacji, (okolicach dzisiejszej Ankary), protoplastów Mùodych Turków (tur. Jön Türkler lub Genç Türkler), mùodoturków, którzy dokonali po wiekach ludobójstwa 1,5 mln Ormian i wielu tysiêcy Greków Pontyjskich, ¿eby ubraã siê w szaty Chrystusa ("Christus als Gewand anziehen", 3,27 a z mùodoturków, którzy robili za Turków byù ¿yd Riza ze Salonik, z matki Cybejde Hanim, który przeniósù stolicê Turcji do Ankary, dokonaù sekularyzacji pañstwa i nakazaù jako pierwszy prezydent nadanie wszystkim obywatelom nazwisk brzmi¹cych po turecku, dla siebie zaœ wymyœliù nazwisko Atatürk (Ojciec Turków), którego to
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

a nie daj Bóg, ¿eby ktoœ rzuciù na Borusewicza cieñ podejrzenia o przejêcie go przez zachodnioniemieckie sùu¿by tajne po obaleniu muru berliñskiego, czy mo¿e obecn¹ wspóùpracê ew. z NSA Obamy w dziele szpiegowania caùej komunikacji internetowej w Polsce, w tym szpiegowanie ew. wspóùpracy Boniego, Tuska i Sienkiewicza z izraelskimi sùu¿bami, które dla ka¿dego etnicznego ¿yda bli¿sze s¹ ciaùu od koszuli i kapoty, wiêc Mosad jak podkoszulek, lub skóra zùa¿¹ca pùatami z nadmiernie opalonego ciaùa na pla¿y w Stegnach;

yn

Eu ro

¿eby Polacy mieli ci¹gle na myœli wspóùpracê KOR-owca Boniego tylko i wyù¹cznie z ubowcami w PRL-u, a Borusewicza z Hodyszem i Stasi, o którym to Borysewiczu dzisiaj wiemy, ¿e kasowaù jednego dnia za trzy przeloty na linii Warszawa-Gdañsk, tak nie mógù siê w Warszawie na¿reã za jednym razem, a pewny siebie, bo prowadziù go wspomniany puùkownik Hodysz, jak wyznaù w zapale Waùêsa przyparty do œciany

pe j

sk iS

tzn. jeszcze ten Boni nie ruszyù (.)upy w sprawie ujawnienia totalnego szpiegowania Polski przez tajne sùu¿by bêd¹ce formalnie pod nadzorem amerykañskiego ¿yda Obamy, dwulicowego zaiste jak Jonasz, gdy¿ nosz¹cego hebrajskie imiê Barak obok muzuùmañskiego Husein,

O

który nie sprawdziù jeszcze nawet, czy amerykañska agencja szpiegowska NSA ograniczyùa tylko do Niemiec kontrolê korespondencji internetowej przesyùanej œwiatùowodowym kablem na dnie oceanu ze wszystkich wszak pañstw Unii Europejskiej, a mo¿e tak¿e i skontrolowane byùo dzisiaj przez Amerykanów wysùanie telegramu z Krakowa na Copacabana przez kard. Dziwisza z podziêkowaniami za decyzjê podjêt¹ przez Franciszka, ¿e za trzy lata zùo¿y siê Naród Polski na podobn¹ imprezê w kiczowatym, ewangelikañskim stylu, jak transmitowane przez telewizjê nocne widowisko pla¿owe, które Brazyliê kosztowaùo w sumie, z caù¹ wizyt¹, ok. 150 mln dolarów;

W

Buy RoboPDF

A

ad.: 2. oddzielaj¹c zatem Pana od ¿ydów Paweù vel Szaweù/ Gaweù (anonimowy: makgajver@...) przyjmuje bezpodstawnie i nie proszony przez nikogo o to a zarazem w sposób niczym nie uprawniony i bezzasadny pozycjê Sêdziego w sprawie konfliktu, którego nie ma, tzn. w sprawie rzekomego konfliktu Pana z ¿ydami, którego Paweù (anonimowy ) dopatrzyù siê tylko po to, ¿eby wydaã wyrok sùowami: " to co Pan pisze nie jest prawd¹", po czym odsyùa Gaweù do linku ze zdaniem ¿ydów wybranych przez niego na drug¹ stronê konfliktu, który sobie sam wymyœliù; a czym¿e jest zatem, je¿eli nie jest prawd¹ to, o czym Pan nie pisze, gdy¿ przytacza tylko to, co napisaù ktoœ inny i zamieœciù we wskazanym linkiem miejscu, jeœli nie jest prawd¹ z drugiej rêki, przytaczan¹, zaczerpniêt¹ ze wskazanego êródùa, z któr¹ mo¿e Paweù/ Gaweù itd. nie chcieã siê zgodziã (Pawùa dobre prawo), lecz powinien u¿yã jakiœ jeden przynajmniej argument dla uzasadnienia wydanego przez siebie orzeczenia ( "to co Pan pisze nie jest prawd¹"), gdy¿ nawet kiedy zaprzecza siê stawianym, czy cytowanym przez kogoœ w MPiK-u , cudzym hipotezom, obala siê je tak jak tu, we wùasnym, filosemickim interesie, lub w interesie nie okreœlonych bli¿ej przez Gawùa
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

dla potrzeb niezbêdnych rozwa¿añ in spe zaliczmy tak wiêc w tym miejscu papie¿a Jana Pawùa II (nazwisko po ojcu: Wojtyùa, utworzone z poù¹czenia rdzenia sùowotwórczego imienia Woj- ciech ze sufiksem wskazuj¹cym na litewskie, czy te¿ litwackie pochodzenie: -ùo, obocznie: -ùa, -ùka; patrz inne, podobne nazwiska, bêd¹ce powszechnie w u¿yciu przez ¿ydów w PRL-u, jak np. Jagieùùo), za Pismem œw. Starego i Nowego Testamentu w przekùadzie z jêzyków oryginalnych opracowanym przez Zespóù Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznañ - Warszawa 1982 r., : do posoborowych nowinkarzy ¿yduj¹cych (judaizantes), str. 1316 .

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

firmuj¹cy niepolskim nazwiskiem Tusk bezkarnoœã sitwy ¿ydowskiej Amber Gold, zarejestrowanej na sùupa Stefañski (vell: Plichta), co jest powszechnie, czyli z grecka mówi¹c: po katolicku jedynie smutn¹ konsekwencj¹ bandyckiej zmowy ¿ydokomunistycznych ubowców Kiszczaka i Jaruzelskiego z trockistowskimi rewizjonistami ¿ydowskimi Kaczyñskiego, Geremka i Mazowieckiego w Magdalence, przy istotnym, osobistym udziale trzech ksiê¿y Koœcioùa Rzymskokatolickiego wysùanych tam przez ¿yda Glempa za zgod¹ ¿yda Wojtyùy a potem ju¿ tylko pasem transmisyjnym tej tragifarsy byù okr¹gùy stóù, odegrany przez to samo ¿ydostwo w rozszerzonym skùadzie dla potrzeb swoùoczy, która miaùa byã przez to promowana publicznie na stanowiska, (¿ydokatolik re¿imowy Stelmachowski i inni),

Eu ro

pe j

sk iS

mùodoturecki etnicznie byù Ruch Mùodej Polski, zaùo¿ony przez ¿ydów z Trójmiasta u¿ywaj¹cych nazwisk: Hall, Rybicki, Modzelewski, Kobzdej, Grzelak i innych jak równie¿: Bartyzel, Jurek, zafaùszowany historycznie, antydatowany oszukañczo przy samym zakùadaniu, rzekomo narodowo-katolicki; z tego wrzodu wylaùa siê w stanie wojennym spóùdzielnia pracy Swietlik zarz¹dzana przez Walendziaka, zaœ byùa ona potrzebna po to, ¿eby Tusk miaù od kogo otrzymywaã co miesi¹c wysokie sumy pieniêdzy za pracê na kominach, bo nie ma przecie¿ jeszcze takiego systemu w totolotka, ¿eby dawaù regularnie co miesi¹c wygrywaã, dawaù wypùaty du¿ych sum wygranych i to tylu osobom naraz;

O

W
Buy RoboPDF

A

nazwiska zakazaù urzêdowo przyjmowaã innym ludziom i przed nazwiskiem dopisaù sobie jeszcze dla caùkowitej zmyùki dwa imiona tureckie: Mustafa Kemal, jak w PRL-u ¿ydy dopisywaùy sobie za rad¹ ¿ydowskiej ¿ony Gomuùki imiona: Bogusùaw (Geremek), Bronisùaw (Komorowski), Jarosùaw (Kaczyñski), itd., itd. ...

¿ydów, o których albo nic siê zupeùnie nie wie, albo bergoli siê jeno bezmyœlnie "Ýydzi by mo¿e i b. chcieli swojego króla", bo nie chce siê Gawùowi znaã historii chrzeœcijañskiej Europy z czasów chocia¿by po tzw. Rewolucji Francuskiej i epoce Napoleona, kiedy to masoneria wymyœliùa instytucjê króla Belgów i kilka rodów królewskich przy okazji zrodziùa, mezaliansowanych w ostatnich latach z córkami i synami pochodz¹cymi z dobrych, ¿ydowskich rodzin bur¿uazyjnych, natomiast chce siê swoje bergolenie zapisaã pospiesznie na konto œw. Franciszka, który taki gùupi przecie¿ nie byù, skoro ukradù swojemu ojcu towar ze sklepu, a potem jeszcze cyrk odstawiù publicznie, rozbieraù siê do naga na Rynku i wyjaœniaù, ¿e postawiù za wszystko, co ojcu wùasnemu ukradù, kapliczkê ku chwale Pana Boga, a ze œw. Klar¹ nic nie miaù, jak Bergoglio nie znaù podobno w Poùudniowej Ameryce pedaùa, który robiù za nuncjusza papieskiego w Urugwaju a dzisiaj zarz¹dza wci¹¿ jeszcze na caùego Domem œw. Marty, w którego niewoli przebywa skuty ezoterycznymi okowami bliskoœci innych, ¿yduj¹cych nowinkarzy posoborowych samozwañczy nastêpca œw. Franciszka. Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski

http://www.spreaker.com/user/sowa1/poemat_konkretny_fo215

Written by sowa (») yesterday at 19:36 in category masonry, read: 12×

Stefan Kosiewski@Krystyna Konowalska - czy to wywoùane przekwitaniem, czy bergoleniem nowinkowego papie¿a? Bo Jezus chciaù przecie¿, abyœmy byli zimni, albo gor¹cy, lecz nie ciepli jak ciepùy jest stosunek Franciszka do pedaùa, który zarz¹dza Domem œw. Marty zamienionym w burdel. Nie odwoùaù gnoja, nie wyrzuciù z ciepùej posady koœcielnej - czy wobec takich zboczeñ we Watykanie mo¿na nie martwiã siê niczym, w spokoju i ciszy patrzeã na to wszystko, co te zboczeñce masoñskie z Koœcioùem œwiêtym robi¹? Koniec œwiata, a maùpy zamykaj¹ oczy i uszy, wtykaj¹ sobie nie tylko palce do otworów analnych i ¿ycz¹ innym ludziom bycia w takim stanie, bo bergol¹ siê bezbo¿nie!!! Czy Moskwa zerwie stosunki z Domem sw. Marty? FO214 ZR 20130724 HERODY/ Herodenspiel von Stefan... sowa.quicksnake.es Czy Moskwa zerwie stosunki z Domem sw. Marty? FO214 ZR 20130724 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt 3.3. | la revista europea kilka sekund temu read on http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Poemat-konkretny-FO215-StefanKosiewski-20130728-Prolegomena-do-krytyki-bergolenia-ZECh-ZR

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

...co te zboczeñce ¿ydomasoñskie z Koœcioùem œwiêtym robi¹?

yn

Bibl.: http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1238 Pawel Re: Nastêpca tronu Wielkiej Brytanii taki sam polak, jak Vincent-Rostowski hrabia Komorowski. Dlatego równy jest królom na Wawelu Lech Kaczyñski.

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A