Ἡ Θεία Λεηηνπξγία : Εἰξεληθά

Οἱ αἰηήζεηο ηνῦ ἱεξέσο ζπλερίδνπλ. ἖μαθνινπζεῖ λά δέεηαη ζηόλ Θεό Παηέξα κέ
α὎μαλόκελε πίζηε, ἐιπίδα θαί ἀγάπε ζηό Πξόζσπν Τνπ.
«Ὑπὲξ ηῆο πόιεσο ηαύηεο, πάζεο πόιεσο θαὶ ρώξαο
θαὶ ηῶλ πίζηεη νἰθνύλησλ ἐλ αὐηαῖο, ηνῦ Κπξίνπ
δεεζῶκελ».
Ἅο παξαθαιέζνπκε ηόλ Κύξην γηά ηήλ πόιε α὎ηή πνύ
βξηζθόκαζηε, πνύ θαηνηθνῦκε θαί γηά θάζε πόιε θαί ρώξα,
θαί γη’α὎ηνύο πνύ θαηνηθνῦλ κέ πίζηε κέζα ζ’α὎ηέο.
Μέζα ἀπό α὎ηέο ηίο ἔλλνηεο αἰζζάλεηαη ὁ ἐθθιεζηαδόκελνο
ηόλ λνῦ ηνπ λά πιαηαίλεη, λά πιαηαίλεη θαί ἡ θαξδηά ηνπ
θαί λά ἀγθαιηάδεη ἄγλσζηνπο ἀδειθνύο, λά πξνζεύρεηαη γη’
α὎ηνύο, λά ἑλώλεηαη γη’ α὎ηνύο, θαί λά ἀπεπζύλεηαη κέ
ἀζθάιεηα θάησ ἀπ’ ηήλ ἄγξππλε θξνληίδα ηνῦ Θενῦ
Παηέξα.
«Ὑπὲξ εὐθξαζίαο ἀέξσλ, εὐθνξίαο ηῶλ θαξπῶλ ηῆο
γῆο, θαὶ θαηξῶλ εἰξεληθῶλ, ηνῦ Κπξίνπ δεεζῶκελ».
Ἄο παξαθαιέζνπκε ηόλ Κύξην λά εἶλαη νἱ ἀέξεο θαινί (ε὎θξαζία = γιπθύηεηα θαηξνῦ), λά
εἶλαη δειαδή ὏γηεηλνί∙ ε὎θνξίαο ηῶλ θαξπῶλ, …λα ὏πάξρεη ε὎θνξία ζηνπο θαξπνύο ηῆο
γῆο (θαξπνθνξία), θαί θαηξῶλ εἰξεληθῶλ δειαδή λά εἶλαη νἱ θαηξνί (νἱ θαηξηθέο ζπλζήθεο)
εἰξεληθνί θαί ὄρη θαηαζηξνθηθνί.
Παξαηεξνῦκε ὅηη δέλ πξνζεπρόκαζηε κόλν γηά πλεπκαηηθά ἀγαζά, ἀιιά θαί γηά ὏ιηθά.
Γηόηη ἡ ἖θθιεζία δίλεη βέβαηα ηήλ πξώηε ζέζε ζηήλ ςπρή δέλ παξαβιέπεη ὅκσο θαί ηίο
ἀλάγθεο καο ηίο ὏ιηθέο, θαζόηη ὁ Θεόο εἶλαη ρνξεγόο θαί ηῶλ κέλ θαί ηῶλ δέ.
Ἡ ἀγάπε ηῆο ἖θθιεζίαο ζπλερίδεηαη :
«Ὑπὲξ πιεόλησλ, ὁδνηπνξνύλησλ, λνζνύλησλ, θακλόλησλ, αἰρκαιώησλ θαὶ ηῆο
ζσηεξίαο αὐηῶλ, ηνῦ Κπξίνπ δεεζῶκελ».
Ἄο παξαθαιέζνπκε ηόλ Κύξην γη’ α὎ηνύο πνύ ηαμηδεύνπλ κέ πινῖα ζηήλ ζάιαζζα, γηά
α὎ηνύο πνύ ηαμηδεύνπλ πεδνί, θάλνληαο κεγάιεο πνξείεο γηά λά πεηύρνπλ ηνύο ζηόρνπο
ηνπο, γηά ηνύο ἀξξώζηνπο, γηά ὅζνπο θαθνπαζνῦλ ἀπό θνύξαζε, γηά ηνύο αἰρκαιώηνπο
θαί ηήλ ζσηεξία ηνπο.
Σπγθηλεῖηαη ἡ ςπρή ηνῦ ἀλζξώπνπ ὅηαλ ζπλεηδεηνπνηεῖ πώο γηά ὅιεο ηίο δξαζηεξηόηεηεο,
κά θαί ηά παζήκαηα ἡ ἖θθιεζία δέεηαη ζηό Θεό ! Καί ηώξα κέλ εἴκαζηε ἐκεῖο νἱ

1

ἐθθιεζηαδόκελνη, θαί πξνζεπρόκαζηε γηά ὅινπο α὎ηνύο. Μπνξεῖ ὅκσο θαί κεῖο θάπνηεο
θνξέο λά ἀλήθνπκε ζ’ α὎ηνύο πνύ θάπνηνη ἄιινη, κέζα ζηήλ ἖θθιεζία ζά πξνζεύρνληαη.
Πόζε δεζηαζηά, θαί ζαιπσξή ραξίδεη α὎ηό ζηήλ ςπρή.
Καί θζάλνπκε ζηό ηειεπηαίν ὏πέξ :
«Ὑπὲξ ηνῦ ῥπζζῆλαη ἡκᾶο ἀπὸ πάζεο ζιίςεσο, ὀξγῆο, θηλδύλνπ θαὶ ἀλάγθεο,
ηνῦ Κπξίνπ δεεζῶκελ».
Ἄο παξαθαιέζνπκε ηόλ Κύξην γηά ηήλ ἀπαιιαγή, ηήλ ιύηξσζε, ηήλ ζσηεξία ἀπό θάζε
ζιίςε, ὀξγή, θίλδπλν, θαί ἀλάγθε. Ὅια α὎ηά εἶλαη δνθηκαζίεο γηά ηόλ ἄλζξσπν πνύ ηόλ
ηαπεηλώλνπλ, ηόλ ἐμνπζελώλνπλ. Αἰζζάλεηαη ἀδύλακνο λά ἀληαπεμέιζεη. Γη’ α὎ηό ἡ
἖θθιεζία ηνῦ ζπκπαξαζηέθεηαη, πξνζεπρνκέλε γη’ α὎ηόλ θαί δεηᾶ ἀπ’ ηόλ Θεό γηά ηόλ
θαζέλα καο :
«Ἀληηιαβνῦ, ζῶζνλ, ἐιέεζνλ θαὶ δηαθύιαμνλ ἡκᾶο, ὁ Θεόο, ηῇ ζῇ ράξηηη»,
δειαδή βνήζεζέ καο, ζῶζε, ἐιέεζε, θαί δηαθύιαμε καο ὁ Θεόο κέ ηήλ ράξε Σνπ.
Ἀκέζσο κεηά ηόλ Θεό, ἡ Παλαγηά καο. Κιείλεη ὁ ιεηηνπξγόο πξίλ ηό Ἀκήλ κέ δέεζε
πξόο ηήλ Παλαγηά, δηόηη εἶλαη ἡ κεζίηξηα ν὎ξαλνῦ θαί γῆο, ἡ Μεηέξα ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ
Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ. Ἀθνύγσληαο ηό ὄλνκά ηεο, δπλαηά αἰζζήκαηα ε὎ιαβείαο, ηηκῆο,
ε὎γλνκσζύλεο θαί ἀγάπεο γηά ηήλ δηαθνλία ηεο κᾶο πιεκκπξίδνπλ ηήλ θαξδηά θαί γη’ α὎ηό
ζηαπξνθνπηώκαζηε ὅηαλ ἀθνῦκε ηόλ ιεηηνπξγό λά ηήλ πξνζθσλεῖ :
«Τῆο παλαγίαο, ἀρξάληνπ, ὑπεξεπινγεκέλεο, ἐλδόμνπ
δεζπνίλεο ἡκῶλ, Θενηόθνπ θαὶ ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηὰ
πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ κλεκνλεύζαληεο, ἑαπηνὺο θαὶ
ἀιιήινπο θαὶ πᾶζαλ ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ Φξηζηῷ ηῷ Θεῷ
παξαζώκεζα».
Τήλ ἀλαγλσξίδνπκε θαί ηήλ ἀπνθαινῦκε Παλαγίαλ, Ἄρξαληνλ
(=ἀκόιπληε), Ὑπεξεπινγεκέλε, Ἔλδνμνλ, Γέζπνηλα (=Κπξία),
Ἀεηπάξζελνλ (πνύ δηαηήξεζε ἀεί=πάληνηε ηήλ παξζελία ηεο, ἀπ’
ηήλ ἀξρή κέρξη ηό ηέινο ηῆο δσῆο ηεο). Ἄο ἐπηθαιεζζνῦκε ηήλ
Παλαγία θαί καδί ὅινπο ηνύο ἁγίνπο, θαί ἄο ἀπνζέζνπκε, ἄο
ἐκπηζηεπζνῦκε (=παξαζώκεζα) ηνύο ἑαπηνύο καο, κά θαί
ὁιόθιεξε ηήλ δσή καο ζηόλ ἕλα Θεό ηόλ Κύξην Ἰεζνῦ Χξηζηό
(=Χξηζηῷ ηῷ Θεῷ).
Καί ὁ ιαόο κέ ἐθπξόζσπν ηόλ ἱεξνςάιηε ζά ἀλαθσλήζεη : «Σνί, Κύξηε».
Ναί, ζέ Σέλα Κύξηε, κόλν ἐκπηζηεπόκαζηε ηήλ δσή καο, δηόηη Σύ εἶζαη ὁ Θεόο θαί
Γεκηνπξγόο καο. Καί κεηά ἀπό ηήλ δήισζή καο α὎ηή ὁ ἱεξέαο ζά αἰηηνινγήζεη ηό γηαηί :
«Ὅηη πξέπεη ζνη πᾶζα δόμα, ηηκὴ θαὶ πξνζθύλεζηο ηῷ Παηξὶ θαὶ ηῷ Υἱῷ θαὶ ηῷ
Ἁγίῳ Πλεύκαηη, λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ».
Γηόηη ζέ Σέλα ἀξκόδεη θάζε δόμα, ηηκή θαί πξνζθύλεζε, ζηόλ Παηέξα, ζηόλ Ὑηό θαί ζηό
Ἅγην Πλεῦκα, ηώξα θαί πάληνηε θαί ζηνύο ἀηειείσηνπο αἰῶλεο.
Κιείλνπκε πάιη κέ κηά δνμνινγία, κηά δνμνινγία ζηό πξόζσπν ηνῦ Παληνδύλακνπ Θενῦ,
ζηό πξόζσπν ηνῦ Τξηαδηθνῦ Θενῦ, ηόλ Παηέξα, ηόλ Ὑηό θαί ηό Ἅγην Πλεῦκα, ὅπνπ

2

ἀξκόδεη κόλν δόμα, ηηκή θαί πξνζθύλεζε. Νά πνύ κέζα ζηήλ δνμνινγία ἐκπεξηέρεηαη θαί
ἡ Τξηαδνινγία∙ θαί ὅπσο μεθίλεζε ὁ ἱεξέαο ηήλ Θ.Λεηηνπξγία κέ ηό «Δ὎ινγεκέλε ἡ
βαζηιεία ηνῦ Παηξόο θαί ηνῦ Ὑηνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο…» κέ δόγκα δειαδή
Τξηαδηθό, ἔηζη κεηά ηήλ δέεζή ηνπ ζά θιείζεη πάιη κέ ηηκή θαί δνμνινγία ζηήλ
Τξηαδηθόηεηα, ηόλ Τξηζππόζηαην πιάζηε θαί Θεό.
Καί κέ ηό Ἀκήλ (=ἀιεζῶο) ηνῦ ιανῦ ἐπηζθξαγίδνπκε ηνύο ιόγνπο ηνῦ ιεηηνπξγνῦ, κέ
αἴζζεκα ζεβαζκνῦ, ε὎ιαβείαο θαί βαζηᾶο ε὎γλσκνζύλεο γηά ηίο κεγάιεο, ἀλππέξβιεηεο
θαί ἀλεθηίκεηεο ε὎εξγεζίεο Τνπ.
(…ζπλερίδεηαη)

Μέ ἀγάπε
π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

«Μηά ἀληηπξόηαζε γηά ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ !»
Καινθαίξη ! Σπλδπαζκέλν κέ ηό ηαμίδη. Μέ κηά ρνύθηα ἁικύξα ζηό ζῶκα θαί κηά
ραιάξσζε ζηήλ ςπρή καο. Ἀθνξκή λά γεπζνῦκε ηήλ ὀκνξθηά ηῆο ζάιαζζαο ἤ ηήλ
ἀξρνληηά ηνῦ βνπλνῦ. Νά ἀιιάμνπκε παξαζηάζεηο θαί λά πάξνπκε δπλάκεηο γηά ηόλ
ἐπεξρόκελν ρεηκώλα.
Γηαθνπέο ! Μηά ιέμε πνύ ἀγθαιηάδεη ηά ὄλεηξα, ηίο πξνζδνθίεο θαί ηίο ἐιπίδεο κηᾶο
ὁιόθιεξεο ρξνληᾶο, καδί κέ ηήλ θαηάζεζε πνιιῶλ ζπζηαζηηθῶλ νἰθνλνκηῶλ γη’ α὎ηό ηό
ηαμίδη ζη’ ὄλεηξν. Κη ὅκσο γηά ηνύο πεξηζζόηεξνπο κέλνπλ ἀλεμαξγύξσηεο νἱ ὅπνηεο
ζπζίεο θαί θξνῦδεο νἱ ὀλεηξηθέο ἐιπίδεο ηνπο. Ὄρη γηαηί ἡ ραιάξσζε θξάηεζε ιίγν θαί ἡ
ἀπόιαπζε θόπεθε ἀπόηνκα.
Ἀιιά γηαηί νἱ πόζνη ηνπο ἄιιε κηά θνξά κεῖλαλ
ἀλεθπιήξσηνη θαί η’ ὀμπγόλν δέλ ἀλαδσνγόλεζε ηά πλεπκόληα ηῆο ςπρῆο ηνπο.
Πόζν εὔθνιν εἶλαη ἀιήζεηα, θαζώο ἀξρίδεηο λά
ζρεδηάδεηο θαί λά ἑηνηκάδεζαη γηά ηήλ ἀλαρώξεζε
ηῶλ δηαθνπῶλ ζνπ, λά ἀξλεζεῖο ὅινλ α὎ηόλ ηόλ
πνιπδηαθεκηζκέλν ζύγρξνλν ηξόπν δηαθνπῶλ θαί
λά ἐπηδνηήζεηο ζέ ἐπηινγέο πνύ κπνξεῖ λά
θαληάδνπλ ληεκνληέ, ἀιιά πεξηέρνπλ ἐκπεηξίεο
δσῆο ἀιεζηλῆο θαί ραξίδνπλ πξαγκαηηθά ηήλ ἔμνδν
ἀπό ηήλ ἀζθπθηηθή θαζεκεξηλόηεηα ; Γύζθνιν ;
Ἀθαηόξζσην ; Κη ὅκσο ὏πνπηεύζεθεο πνηέ ὅηη
κπνξεῖ λά θξύβεη ηό θιεηδί γηά λ᾽ ἀλνίμεη ἡ πόξηα
ζηῆο ςπρῆο ζνπ ηή ραιάξσζε θαί ζηνῦ ζώκαηνο ηήλ ἀλάπαπζε ;
Καί ἴζσο ηό πξῶην βῆκα λά εἶλαη λ’ ἀξλεζεῖο ηήλ ἀπαηειή «ἐιεπζεξία» ζνπ, θάλνληαο
δηαθνπέο κέ ηήλ παξέα ζνπ, θαί λά δήζεηο ηίο δηαθνπέο ζνπ κέ ηήλ νἰθνγέλεηά ζνπ ; Μέ
α὎ηή ηε «ρακέλε» ὁινρξνλίο νἰθνγέλεηα, πνύ ζπκβαηηθά θαηάληεζε λά δεῖ ζ’ ἕλα ζπίηη.
Πνύ ζπάληα ζπλαληηέηαη ἤ ηξώεη ὅιε καδί. Σθέθηεθεο κήπσο εἶλαη ε὎θαηξία λά ηά βξεῖο
ἐπηηέινπο κέ ηόλ παηέξα ζνπ θαί λά ἀθνπγθξαζζεῖο ηή θσλή ηῆο κάλαο ζνπ, πνύ δέλ
βξίζθεη ρξόλν θαί ἀθνξκή λά ζνῦ πεῖ ηίο ἀλεζπρίεο θαί ηνύο πόζνπο ηῆο θαξδηᾶο ηεο ;
Μήπσο ἦξζε ἡ ὥξα λ’ ἀξλεζεῖο ηό ηεξάζηην club, ζηό ὁπνῖν ζπλσζηίδνληαη θάζε βξάδπ
ἑθαηνληάδεο ἄλζξσπνη ηόζν θνληά θαί ηόζν μέλνη ζπλάκα ; Νά πεῖο ὄρη ζηά μελύρηηα ηῆο
ἀιινπξόζαιιεο ζύγρξνλεο «δηαζθέδαζεο», πνύ ζνῦ ἐπηβάιινπλ ζπλεπαθόινπζα λά
θνηκᾶζαη ὅιε κέξα, θαί λά γλσξίζεηο ηίο ὀκνξθηέο ηνῦ ηόπνπ καο ; Νά βαδίζεηο ηά

3

δξνκάθηα πνύ ὁδεγνῦλ ζηά παλέκνξθα θάηαζπξα μσθθιήζηα, πνύ ἀγλαληεύνπλ ηή
ζάιαζζα ἤ ηίο θαηαπξάζηλεο βνπλνπιαγηέο θαί λά ληώζεηο πόζν ζέ ἀγαπᾶ ὁ Θεόο,
ραξίδνληάο ζνπ ηήλ ὀκνξθηά Τνπ θη ἄο εἶζαη κηά ζηαιηά ἄλζξσπνο ;
Νά δξαζθειίζεηο ζηό ἐζσηεξηθό ηνπο ἀλάβνληαο ηά θαληήιηα ζηίο εἰθόλεο ηῶλ ἁγίσλ θαί
λ’ ἀθνπγθξαζζεῖο γηά ιίγν ηή ζησπή ηνπο, πνύ ζά κηιήζεη ἠρεξά θαί εὔγισηηα ζηήλ
θαξδηά ζνπ ;
Νά ἔξζεηο ζ’ ἐπαθή θαί ἐπηθνηλσλία κέ ηνύο ἀλζξώπνπο ηῆο ὏παίζξνπ ; Μ’ ὅζνπο ἀπ’
α὎ηνύο ἀπόκεηλαλ κέζα ζηήλ ἁπιόηεηά ηνπο λά δηαζώδνπλ κηά θπζηθόηεηα θαί
γλεζηόηεηα ηόζν δπζεύξεηε ζηήλ πξνζπνηεηή ζπκπεξηθνξά ηῶλ ἀλζξώπσλ ηῶλ
κεγαινππόιεσλ ; Ν’ ἀλαθαιύςεηο ζηήλ ἀθηηαζίδσηε ἀπ’ ηόλ δῆζελ «πνιηηηζκό» καο
ἀλαζηξνθή καδί ηνπο, κηά ἀλζξσπηά πνύ ράλεηαη ;
Καί γηαηί λά πξνηηκήζεηο θαί πάιη ηίο εὔθνιεο ιύζεηο ηνῦ fast food ; Τνῦ ηππνπνηεκέλνπ
πνύ ζέ ρνξηαίλεη θαζεκεξηλά ζηό ἐμαληιεηηθό ζνπ πξόγξακκα θαί λά κή γεπζεῖο ηήλ
ηνπηθή θνπδίλα γεκάηε ἀπό ηά ηνπηθά ἀγαζά, πνύ ζά ζέ θέξεη κέ ηό δηθό ηεο γεπζηηθό
ηξόπν πηό θνληά ζηνύο ἀλζξώπνπο θαί ζηόλ ηόπν ηνπο ;
Δ὎θαηξία δέλ εἶλαη λά βξεζεῖο ηαπεηλόο πξνζθπλεηήο ζέ ἱεξά πξνζθπλήκαηα θαί λά
θαηαζέζεηο πόλνπο θαί πόζνπο ηῆο ςπρῆο ζνπ ζέ ζαπκαηνπξγά εἰθνλίζκαηα θαί ηνπηθνύο
ἁγίνπο ;
Καί ηά δεηιηλά ηνῦ δεθαπεληαύγνπζηνπ λά ζπληνλίζεηο ηήλ θαξδηά ζνπ ζηήλ
πξνζεπρεηηθή κεισδία ηῆο Παξάθιεζεο ηῆο Παλαγίαο καο γηά λά δξέςεηο ηήλ ὏πέξνρε
αἴζζεζε ὅηη πέξα ἀπό Μεηέξα ηνῦ Θεαλζξώπνπ εἶλαη θαί δηθή καο κάλα ; Κη ἄλ ζέο
θιεῖζε γηά ιίγν ηόλ ἠιεθηξνληθό ὏πνινγηζηή ζνπ. Βγέο ἀπ’ ηό ςπρξό δηαδίθηπν θη ἄθεζε
ηό ζξόηζκα ηῶλ θύιισλ, ηό θειάξπζκα ηῶλ λεξῶλ, ηή κεισδία ηῶλ πνπιηῶλ ἤ ηόλ
θινῖζβν ηῆο ζάιαζζαο λά γίλνπλ ἠρεηηθή ὏πόθξνπζε ζηή κειέηε ἑλόο πλεπκαηηθνῦ
βηβιίνπ, πνύ ζά ζξέςεη θαί ζά ηνλώζεη ηήλ ςπρή ζνπ.
Καινθαίξη ! Γηαθνπέο !
Εὐθαηξία κνλαδηθή λά ραξίζνπκε ζηόλ ἑαπηό καο κηά ἀληηπξόηαζε ἀπ’ ηά
θαζηεξσκέλα.
Ν’ ἀλνίμνπκε γηά ιίγν ηόλ ὁξίδνληα ἀπ’ αὐηά πνύ ζρεδηάδνπλ θαί θάλνπλ νἱ
πνιινί. Γηαηί πξαγκαηηθέο δηαθνπέο δέλ εἶλαη ἡ ε὎θαηξία λ’ ἁκαξηήζεηο. Νά δνθηκάζεηο
πξάγκαηα πνύ ὁ θνζκηθόο ηξόπνο δσῆο ηόζν ἔληερλα θαί πηεζηηθά ζνῦ ἐπηβάιιεη.
Γέλ εἶλαη ἡ ε὎θαηξία γηά ἐθήκεξεο ἐπηπόιαηεο ζρέζεηο. Ἡ ἀπόιαπζε θαί ἡ ἀλάπαπζε δέλ
βξίζθνληαη ζηή ριηδή, ἀιιά ζηήλ ἁπιόηεηα. Γέλ βξίζθνληαη ζηήλ ἔληαζε θαί ηόλ
ζόξπβν, ἀιιά ζηήλ ἡζπρία ηήλ ἐμσηεξηθή θαί ηήλ ἐζσηεξηθή.
Γέλ βξίζθνληαη ζηό ἐπηπόιαην, ηό ἐπηθαλεηαθό θαί ηό πξόζθαηξν, ἀιιά ζηό δηαρξνληθό
θαί ηό ἀιεζηλό.
Κη εἶλαη ε὎θαηξία ηνῦην ηό θαινθαίξη λά πεῖο ὄρη ζηό πξνθιεηηθό θαί ηό θνζκνπνιίηηθν,
ηό μελόθεξην θαί ἐπηβεβιεκέλν, θαί λεθάιηα λ’ ἀθνινπζεῖο ηό ζεκλό, θαί
παξαδνζηαθό. Αὐηό πνύ πξαγκαηηθά ὅινη καο ἔρνπκε ἀλάγθε.
Καιέο δηαθνπέο !…
(Πεγή : ΑΤΤΙΚΟΣ - Απόζπαζκα από ηό Πεξηνδηθό “Η Γξάζε καο”)

4