You are on page 1of 4
Ἡ Θεία Λεηηνπξγία : Ἀληίθσλα Σά Δἰξεληθά πνύ ἀλαθέξακε ζηά

Ἡ Θεία Λεηηνπξγία : Ἀληίθσλα

Σά Δἰξεληθά πνύ ἀλαθέξακε ζηά πξνεγνύκελα ηεύρε, εἶλαη εἶδνο αἴηεζεο-δέεζεο, πξνζεπρῆο πξόο ηόλ Θεό Παηέξα πνύ ἀπήγγεηιε κέ ξπζκό θαί ζνβαξόηεηα ὁ ιεηηνπξγόο ἤ ὁ Γηάθνλνο. Σώξα ὁ λαόο ζά γεκίζεη κέ ν὎ξάληνπο ἤρνπο, ζά Σνῦ κηιήζνπκε, ζά Σνῦ ἀπαγγείινπκε ηνύο ὕκλνπο καο κέ ηήλ γιώζζα ηῶλ ἀγγέισλ, ὥζηε λά γεκίζνπλ νἱ θαξδηέο θαηάλπμε θαί ἀγάπε. «Ταῖο πξεζβείαηο ηῆο Θενηόθνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο» :

Μέ ηίο πξεζβείεο ηῆο Θενηόθνπ θαί ηίο δεήζεηο ηεο ζέ ΢έλα ΢σηήξα, ζῶζε καο.

Σήλ ζύληνκε α὎ηή δέεζε ηήλ ιέεη πόηε ὁ ἕλαο ρνξόο, πόηε ὁ ἄιινο, πόηε ὁ δεμηόο, πόηε ὁ ἀξηζηεξόο δηαδνρηθά, ζάλ λά ἀληηθσλεῖ ὁ ἕλαο πξόο ηόλ ἄιινλ γη’ α὎ηό θαί ηά ςάικαηα α὎ηά ιέγνληαη Ἀληίθσλα. Μία ἄιιε ἐθδνρή ζέιεη λά κᾶο πεῖ ὅηη ὁ ἀξηζηεξόο ρνξόο ἀληηθσλνῦζε ὡο πξόο ηήλ βάζε ηνῦ ἤρνπ πνύ ἔπηαλε ὁ δεμηόο. Σά Ἀληίθσλα εἶλαη ηξία ζηήλ ζεηξά, θαί πξίλ ἀπό θάζε ἀληίθσλν πξνπνξεύεηαη ζηίρνο δνμνινγεηηθόο ηῶλ ςαικῶλ ηνῦ Γαπΐδ.

ηῶλ ςαικῶλ ηνῦ Γαπΐδ. Ὁ πξῶηνο ζηίρνο πνύ ζά

Ὁ πξῶηνο ζηίρνο πνύ ζά ἀθνύζνπκε ἀπ’ ηόλ ρνξό κέηα ηό Ἀκήλ ηῶλ Δἰξεληθῶλ, εἶλαη :

«Εὐιόγεη, ἡ ςπρή κνπ, ηὸλ Κύξηνλ θαί, πάληα ηὰ ἐληόο κνπ, ηὸ ὄλνκα ηὸ ἅγηνλ αὐηνῦ·»

Γνμνιόγεζε ςπρή κνπ ηόλ Κύξην, θαί ὅιεο κνπ νἱ ἐζσηεξηθέο δπλάκεηο, ὅιν κνπ ηό εἶλαη, δνμνινγεῖηε ηό ὄλνκα Α὎ηνῦ ηό ἅγην.

«Ταῖο

πξεζβείαηο ηῆο Θενηόθνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο» Ἀθνῦκε ηόλ δεύηεξν ζηίρν ηνῦ ἴδηνπ ςαικνῦ :

«Εὐιόγεη, ἡ ςπρή κνπ, ηὸλ Κύξηνλ θαὶ κὴ ἐπηιαλζάλνπ πάζαο ηὰο ἀληαπνδόζεηο αὐηνῦ·»

Σήλ δεύηεξε θνξά πάιη ἀπό

ηό

:

Γνμνιόγεζε ςπρή κνπ ηόλ Κύξην θαί κή μερλᾶο θακηά ἀπ’ ηίο ε὎εξγεζίεο Σνπ ζέ ζέλα.

Καί ηήλ ηξίηε θνξά ὁ ζηίρνο πνύ πξνεγεῖηαη :

«Κύξηνο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ ἡηνίκαζε ηὸλ ζξόλνλ αὐηνῦ θαὶ ἡ βαζηιεία αὐηνῦ πάλησλ δεζπόδεη».

Ὁ Κύξηνο ζηόλ ν὎ξαλό ζηεξέσζε θαί ἐηνίκαζε ηόλ Θξόλν Α὎ηνῦ, θαί ἡ βαζηιεία Σνπ δεζπόδεη πάλσ ζ’ ὅινπο ηνύο ιανύο θαί ζ’ ὅινπο ηνύο αἰῶλεο.

Παιαηόηεξα ζηό ζεκεῖν α὎ηό ἀθνπγόηαλ ὁιόθιεξνο ὁ ςαικόο. Λόγνη πξαθηηθνί ἔρνπλ ζπληειέζεη ὥζηε ζήκεξα λά ἀπαγγέινληαη κόλν ηξεῖο ζηίρνη. Οἱ ζηίρνη α὎ηνί πνύ ἐξκελεύζακε ἀθνύγνληαη ζηήλ Κπξηαθάηηθε Θεία Λεηηνπξγία. Ὅηαλ ἔρνπκε κεγάιεο ἑνξηέο ηνῦ Κπξίνπ καο, Γεζπνηηθέο (Υξηζηνύγελλα, Θενθάλεηα, θιπ.) ἤ ηῆο Παλαγίαο καο, Θενκεηνξηθέο (Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ -15 Αὔγνπζην, Ὑπαπαληή, Δἰζόδηα ηῆο Θενηόθνπ, θιπ.) ηόηε νἱ ζηίρνη πνύ ἀθνύγνληαη εἶλαη ἄιινη, ζύκθσλα κέ ηό λόεκα ηῆο ἑνξηῆο.

1

Πάληα ὅκσο ηό πξῶην ἀληίθσλν εἶλαη ζηαζεξό :

«Ταῖο πξεζβείαηο ηῆο Θενηόθνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο»

Θενηόθνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο» Ἡ Παλαγία καο. Ἡ Θενηόθνο. «Ἡ

Ἡ Παλαγία καο. Ἡ Θενηόθνο. «Ἡ Κπξία Θενηόθνο» ὅπσο ζπλήζηδε λά ηήλ ἀπνθαιεῖ κέ ἄπεηξν ζεβαζκό ὁ Ἅγηνο Νεθηάξηνο. Σήλ ἐπηθαινύκεζα πνιιέο θνξέο θαί Σῆο δεηᾶκε λά παξέκβῃ κέ ηίο δεήζεηο Σεο, ἀθνῦ εἶλαη Μεηέξα ηνῦ Κπξίνπ καο, ὥζηε λά ἰθαλνπνηεζνῦλ ηά αἰηήκαηά καο. Σό α὎ηί καο ἀθνύεη, ὁ λνῦο καο δηεγείξεηαη, θαί ηό βιέκκα πξνζειώλεηαη ἐθεῖ ζηήλ Ὠξαία Πύιε. Ἀξηζηεξά ἡ εἰθόλα ηῆο Παλαγίαο καο… «Ταῖο πξεζβείαηο ηῆο Θενηόθνπ,…». Γεμηά ἡ εἰθόλα ηνῦ Κπξίνπ καο… «…Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο».

Ἀθνινπζεῖ ἀπ’ ηόλ Γηάθνλν ἤ ηόλ Ἱεξέα Μηθξά ΢πλαπηή. Καί κηθξά, γηαηί α὎ηή ἡ αἴηεζηο ἔρεη ηῆο ἀξρῆο θαί ιίγα ηνῦ ηέινπο ηῆο κεγάιεο δέεζεο ηῶλ Δἰξεληθῶλ, ὅπνπ πξνεῖπε ὁ ἱεξέαο. Ἡ ιεγόκελε Μηθξά ΢πλαπηή ἔρεη ηίο ἐμῆο δεήζεηο :

«Ἔηη θαὶ ἔηη, ἐλ εἰξήλῃ ηνῦ Κπξίνπ δεεζῶκελ.» Πάιη θαί πάιη κέ εἰξήλε ἄο παξαθαιέζνπκε ηόλ Κύξην. Θέιεη λά ἐπηθνηλσλνῦκε καδί Σνπ πάιη θαί πάιη, ἀιιά γηά πνηό πξάγκα ;;… «Ἀληηιαβνῦ, ζῶζνλ, ἐιέεζνλ θαὶ δηαθύιαμνλ ἡκᾶο, ὁ Θεόο, ηῇ ζῇ ράξηηη.»… …«Τῆο Παλαγίαο, ἀρξάληνπ, ὑπεξεπινγεκέλεο, ἐλδόμνπ δεζπνίλεο ἡκῶλ, Θενηόθνπ θαὶ ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηὰ πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ κλεκνλεύζαληεο, ἑαπηνὺο θαὶ ἀιιήινπο θαὶ πᾶζαλ ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ Φξηζηῷ ηῷ Θεῷ παξαζώκεζα.» Ὁ ιαόο, «΢νί Κύξηε» ἐθθξάδνληαο ηήλ ἀπόιπηε ἐκπηζηνζύλε ηνπ ζηόλ Κύξην. «΢έ ΢έλα Κύξηε». Καί ἀθνῦκε ηόλ ιεηηνπξγό :

«Ὅηη ζὸλ ηὸ θξάηνο θαὶ ζνῦ ἐζηηλ ἡ βαζηιεία θαὶ ἡ δύλακηο θαὶ ἡ δόμα, ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Υἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ.»

Γηόηη δηθή ΢νπ εἶλαη ἡ ἰζρπξή ἐμνπζία θαί δηθή ΢νπ εἶλαη ἡ βαζηιεία θαί ἡ δύλακε θαί ἡ δόμα ηνῦ Παηξόο θαί ηνῦ Τἱνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο.

Μέ ηό Ἀκήλ ἀθνῦκε ηό Β’ Ἀληίθσλν ἐλαιιάμ πάιη ἀπ’ ηνύο ςάιηεο κέ ἐθθξαζηηθόηεηα, πξνζδίδνληαο δύλακε θαί κεγαιεῖν. «Σῶζνλ ἡκᾶο Υἱέ Θενῦ…», ζῶζε καο Τἱέ ηνῦ Θενῦ «ὁ ἀλαζηάο ἐθ λεθξῶλ, ςάιινληάο

ζνη ἀιιεινύτα» , θαζώο ζνῦ ςάιινπκε αἰλεῖηε, ὏κλνινγεῖηε ηόλ Θεό.

Σή θξάζε «ὁ ἀλαζηάο ἐθ λεθξῶλ» ζά ηήλ ἀθνύζνπκε κόλν ζηήλ Κπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία, γηαηί ἡ Κπξηαθή εἶλαη ἡκέξα Ἀλαζηάζεσο, ἡκέξα ραξκόζπλε, ἡκέξα Κπξίνπ. ΢ηίο θαζεκεξηλέο ἀθνῦκε «ὁ ἐλ Ἁγίνηο ζαπκαζηόο», δειαδή ἐζύ πνύ εἶζαη ζαπκαζηόο ἀπό ηνύο Ἁγίνπο ΢νπ, πνύ κεγαινύξγεζαλ ράξη ζέ ΢έλα.

Νένο ηόλνο δνμνινγίαο ἀθνύγεηαη ζηήλ άηκόζθαηξα ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο θαζώο ἀληηθσληθά θαί πάιη κέ ξπζκό ζξηακβεπηηθό ἀθνῦκε :

«Δόμα Παηξὶ θαὶ Υἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. Καὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ

αἰώλσλ. Ἀκήλ.» , … Γόμα ἄο εἶλαη ζηόλ Παηέξα θαί ζηόλ Τἱό θαί ζηό Ἅγην Πλεῦκα θαί ηώξα θαί πάληνηε θαί ζηνύο ἀηειείσηνπο αἰῶλεο. Μαθάξη λά γίλεη - Ἀιεζῶο.

Α὎ηό ηό «Γόμα Παηξί» εἶλαη κηά εἰζαγσγή ζ’ ἕλαλ ὕκλν κέ ἱζηνξία θαί πνιύ ζενινγηθό πινῦην :

«Ὁ κνλνγελὴο Υἱὸο θαὶ Λόγνο ηνῦ Θενῦ, ἀζάλαηνο ὑπάξρσλ θαὶ θαηαδεμάκελνο δηὰ ηὴλ ἡκεηέξαλ ζσηεξίαλ, ζαξθσζῆλαη ἐθ ηῆο ἁγίαο Θενηόθνπ θαὶ ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, ἀηξέπησο ἐλαλζξσπήζαο ζηαπξσζείο ηε, Φξηζηὲ ὁ Θεόο, ζαλάηῳ ζάλαηνλ

2

παηήζαο, εἷο ὢλ ηῆο ἁγίαο Τξηάδνο, ζπλδνμαδόκελνο ηῷ Παηξὶ θαὶ ηῷ Ἁγίῳ Πλεύκαηη, ζῶζνλ ἡκᾶο.» ΢πγγξαθέαο ηνῦ ὕκλνπ ηνύηνπ πηζηεύεηαη ὅηη εἶλαη ὁ ε὎ζεβήο α὎ηνθξάηνξαο ηνῦ Βπδαληίνπ Ἰνπζηηληαλόο. Υίιηα πεληαθόζηα ρξόληα, ἔρνπλ πεξάζεη ἀπό ηόηε θαί ὁ ὕκλνο α὎ηόο ἐμαθνινπζεῖ ζέ θάζε ιεηηνπξγία λά ηέξπῃ ηίο θαξδηέο θαί λά ἑλώλεη ηό πιήζνο πνύ ὁκόθσλα ἀπεπζύλεηαη

ζηόλ Κύξην θαί Σνῦ ιέεη : «Κύξηε ΢ύ εἶζαη ὁ Μνλνγελήο Τἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ· ΢ύ εἶζαη ἀζάλαηνο θαί ὅκσο θαηαδέρηεθεο γηά ηήλ δηθή καο ζσηεξία λά γίλεηο ἄλζξσπνο ἀπ’ ηήλ Ἁγία Θενηόθν θαί ἀεηπάξζελν Μαξία. Ἔγηλεο ἄλζξσπνο ἀιιά ἀηξέπησο, δει. ρσξίο λά κεηαηξαπεῖ, ρσξίο λά ράζεη ἤ λά πάζεη ηίπνηα ἡ Θεία ΢νπ θύζε. Καί ἀθνῦ ζηαπξώζεθεο Υξηζηέ ὁ Θεόο, πάηεζεο κέ ηόλ ζάλαηό ΢νπ ηόλ ζάλαην θαί ηόλ θαηήξγεζεο. ΢ύ Κύξηε πνύ εἶζαη ἕλα ἀπό ηά ηξία πξόζσπα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο θαί ζπλδνμάδεζαη κέ ηόλ Παηέξα θαί ηό Ἅγην Πλεῦκα, θάλε καο θαί κᾶο ἀμίνπο ηῆο αἰσλίαο ζσηεξίαο, ζῶζε καο.»

Ἔηζη ηειεηώλεη θαί ηό β’ ἀληίθσλν πξόο ηόλ Κύξην καο, ηόλ ὁπνῖν παξαθαινῦκε γηα ηό πηό ζπνπδαῖν ζέκα ηῆο δσῆο καο, ηό ζέκα ηῆο ζσηεξίαο καο. Γηαηί εἶλαη ὁ κόλνο ιπηξσηήο ηῶλ ςπρῶλ καο, ἡ κόλε πεγή ζσηεξίαο θαί ἀιεζείαο. Κύξηε ζῶζνλ ἡκᾶο.

Μέ ἀγάπε

π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

«Τό θσηεηλό ιεπθό ξάζν»

Ὁ θπξ Μαλώιεο ἦηαλ ἤζπρνο ἄλζξσπνο. Ἀγαζόο θαί ιηγάθη ἀθειήο. Δἶρε δέθα ηέζζεξα

ρξόληα λεσθόξνο ζηνύο Ἁγίνπο Σαμηάξρεο. Πξίλ ἦηαλ ζέ ἄιιε ἐπαξρία θη ἦηαλ θη ἐθεῖ λεσθόξνο, ἔηζη εἶρε πεῖ. Ὄρη πώο ἔλνηαδε θαί θαλέλα… Ἦηαλ θη ὁ ἐθεκέξηνο πνύ ηόλ πξνζέιαβε, ὁ παπα- Θενδόζεο, ἄλζξσπνο ἄδνινο. Κάπνηα Κπξηαθή, μεθίλεζε ὁ λεσθόξνο πξσί-πξσί γηά ηόλ λαό. Θά εἶραλ κνπζαθηξαίνπο παπάδεο ἀπό ἄιιε Μεηξόπνιε.

Ὁ Γεζπόηεο εἶρε δεηήζεη ἀπό ηόλ παπα-Θενδόζε λά ηνύο θηινμελήζεη ζπιιεηηνπξγνύο ζηόλ λαό ηνπ. Ὁ ἀγαζόο λεσθόξνο ἔθηαζε ἀμεκέξσηα ζηόλ λαό. Σό θξύν ηζνπρηεξό. Καζώο ἔθαλε λά βάιεη ηό θιεηδί ζηήλ εἴζνδν, δηέθξηλε ιίγν ἀπόκεξα ζηό ζθνηάδη θάηη λά θηλεῖηαη. Σόλ πιεζίαζε ἕλα παιιεθάξη ζηό κπόη ηνπ. Ἦηαλ δηπισκέλνο ἀπό ηή ζηέξεζε θαί κειαληαζκέλνο ἀπό ηό θξύν. Φνξνῦζε κνλάρα ηά ἐζώξνπρά ηνπ! Κύξηνο νἶδε ζέ ηί εἶρε κπιερηεῖ ἤ ἀπό ηί εἶρε μεκπιέμεη… Ὁ θύξ Μαλώιεο ηξόκαμε ἀξρηθά, ἀιιά κεηά ζάζηηζε. «Σί ζπλέβε ξέ παηδί; Γηαηί εἶζαη ἔηζη;». «Ἄζηα κπάξκπα… Ἔρεηο ηίπνηα λά κνῦ δώζεηο λά θνξέζσ;». «Πνῦ λά βξῶ ξέ παηδί;… Κάηζε, ζηάζνπ. Ἔια κέζα…». Μπῆθαλ ζηόλ πξόλαν. Ὁ θύξ Μαλώιεο, ρσξίο δεύηεξε θνπβέληα, βγάδεη παλσθόξη,

πνπιόβεξ, πνπθάκηζν, παληειόλη θαί ηνῦ ηά δίλεη. ΢άζηηζε ηώξα ὁ λεαξόο. «Σί θάλεηο ἐθεῖ ξέ κπάξκπα;». «Μή ζέ λνηάδεη… ἖γώ θνξάσ ηό ξαζάθη κνπ πάλσ ἀπό ηά ξνῦρα θη εἶλαη καθξύ, δέλ ζά θαίλεηαη… Κη ὕζηεξα ἐδῶ κέζα ζά ἔρεη δέζηε ζέ ιίγν… Μή ζέ λνηάδεη… Γέλ θάζεζαη θη ἐζύ; Θά δεζηαζεῖο…».

Ὁ λεαξόο εἶρε ἤδε γπξίζεη ηήλ πιάηε ηνπ θαί θαηέβαηλε ηά ζθαιηά κέ ηά μέλα ξνῦρα

θνξεκέλα.

ηήλ πιάηε ηνπ θαί θαηέβαηλε ηά ζθαιηά κέ ηά μέλα ξνῦρα θνξεκέλα. 3

3

Ἡ Λεηηνπξγία πξνρσξνῦζε. Ὁ παπα-Θενδόζεο θαί ἄιινη ηξεῖο ἱεξεῖο, κέ ηά ἄκθηά ηνπο, ζπιιεηηνπξγνῦζαλ ὄξζηνη γύξσ ἀπό ηήλ ἁγία Σξάπεδα. Κάπνηα ζηηγκή, ἐθεῖ γύξσ ἀπό ηό «πξόζρσκελ ηά ἅγηα ηνῖο ἁγίνηο…», ὁ παπα-Θενδόζεο ζήθσζε ηό θεθάιη θαί πξόζεμε ζέ κηά γσληά ηνῦ ἱεξνῦ ηόλ θύξ Μαλώιε, πνύ κόιηο εἶρε κπεῖ, ἐκπεξίζηαηνο θαί ἀγρσκέλνο ὅπσο πάληα, γηά λά ηά πξνιάβεη ὅια. «Βξέ ζέ θαιό ηνπ… », εἶπε ἀπό κέζα ηνπ ὁ θαιόβνπινο ἱεξέαο, «ζήκεξα βξῆθε ὁ ε὎ινγεκέλνο λά θάλεη ηίο θνξδέιεο ηνπ; ΢ήκεξα πνύ ἔρνπκε θόζκν;… Ἀληί λά βάιεη ηό θιαζηθό ηνπ καῦξν ξαζάθη, πῆγε θη ἔβαιε α὎ηή ηή ιεπθή θειεκπία; ΢ήκεξα βξῆθε;… Ἴζα δειαδή λά ηόλ δνῦλ νἱ μέλνη θαί λά βξνῦκε θάλα κπειά κέ ηέηνηα θακώκαηα… Θέο λά θηάζεη θαί ζη’ α὎ηηά ηνῦ Γεζπόηε θάλα ηέηνην: “΢ηνύο Σαμηάξρεο ηό ξίμαλε ζηά παξδαιά…”». Μέρξη ηό ηέινο ηῆο ἀθνινπζίαο, ὁ παπα-Θενδόζεο δέλ κπνξνῦζε λά ἠξεκήζεη. «Ρέ πεηξαζκόο πνύ κᾶο βξῆθε Κπξηαθάηηθα… Κη ἀπό θεῖ πνύ δέλ ηό πεξηκέλακε…». Κήξπμε ἕλαο ἀπό ηνύο θηινμελνύκελνπο ἱεξεῖο. Κνηλώλεζαλ ηόλ θόζκν. Ἔβαιαλ ἀπόιπζε. Ὁ παπα-Θενδόζεο πήγαηλε λά ζθάζεη. Κάζε πνύ ἔβιεπε ηόλ θύξ Μαλώιε λά πεγαηλνέξρεηαη κπξνζηά ζηνύο μέλνπο παπάδεο, δαγθσλόηαλ… Οἱ ἱεξεῖο ἔβγαιαλ ηά ἄκθηά ηνπο, ἑηνηκάζηεθαλ. «Παηέξεο, ζέιεηε λά θαηεβεῖηε ζηό ὏πόγεην; Θά ᾽ρνπκε θαθέδεο θαί θέξαζκα. Θά ραξνῦκε λά κείλεηε… Νά, θύξ Μαλώιε», ἔθαλε λά θσλάμεη ηόλ λεσθόξν, «ἤ κᾶιινλ ἄζε», κνπξκνύξηζε κέζα ἀπό ηά δόληηα ηνπ. «Ἀληώλε, Ἀληώλε», θώλαμε ηόλ ςάιηε, «πάξε ηνύο παηέξεο θάησ, κέρξη λά ηειεηώζσ θη ἐγώ ἐδῶ… Παηέξεο, ηειεηώλσ θη ἔξρνκαη… ». Οἱ ἱεξεῖο θύγαλε. Ἔκεηλε ζηό ἱεξό κνλάρνο ηνπ. Καί λά ζνπ θη ὁ θύξ Μαλώιεο, θνπξηόδνο, κέ

ρέξηα θνξησκέλα. «Ἔια δῶ, βξέ Μαλώιε, ἔια δῶ… Σί ζνῦ ᾽ξζε βξέ ε὎ινγεκέλε θαί κνῦ

ζεκαηνζηνιίζηεθεο ζήκεξα;». «Πῶο;», ἔθαλε ὁ θύξ Μαλώιεο κέ ηό ραξαθηεξηζηηθό βιέκκα ηνῦ ἀλζξώπνπ πνύ ζέ θνηηάεη ἀπό ηό βάζνο ηῆο ἀθέιεηαο. «Πνῦ πῆγεο θαί ηό βξῆθεο βξέ

ἄλζξσπέ κνπ α὎ηό ηό ξάζν; Μά ξεδίιη ζέιεηο λά κᾶο θάλεηο;». «Πάηεξ κνπ ἐζεῖο κνῦ ηό δώζαηε… Δἶλαη ιίγν ἄπιπην βέβαηα… ἀιιά θεξηά εἶλαη, κή λνκίδεηε ὅηη θεύγνπλ θαί εὔθνια…». «἖γώ ζνῦ ηό ᾽δσζα; Πόηε κσξέ ζνῦ ηό ᾽δσζα ἐγώ;». «Ὅηαλ πξσηνῆξζα βξέ πάηεξ κνπ, πξίλ δεθαηέζζεξα ρξόληα… Μπάααα, ηί πάζαηε ζήκεξα;». Θόισζε ὁ παπα-Θενδόζεο. «Θά κέ ηξειάλεηο κσξέ; Γέλ ζνῦ κηιάσ γηά ηό καῦξν ζνπ ηό

ξάζν… Γηά ηνῦην ᾽δῶ ζνῦ κηιάσ… », θαί θάλεη κηά κέ ζπκό θαί ἁξπάδεη ηό ξάζν ηνῦ θύξ Μαλώιε… ΢άλ ιέπη ἔπεζε ἀπ’ ηά κάηηα ηνπ ἡ ἀζηξαθηεξή ιεπθάδα θη εἶδε ζηά ρέξηα ηνπ ἕλα καῦξν ηξηκκέλν ξαζάθη, ζακπό ἀπό ηή ρξήζε θαί ηά θεξηά. Κη ἔηζη ὅπσο ηό ἀλαζήθσζε, βιέπεη γπκλά ηά πόδηα ηνῦ θύξ Μαλώιε, ζάλ λά θνξνῦζε ἀπό κέζα θνληό παληεινλάθη.

«Σί ἔγηλε βξέ Μαλώιε;», ξώηεζε κέ θσλή μεςπρηζκέλε, ζάλ λά ηνῦ ᾽ρε ἔξζεη δαιάδα.

Ὁ ἀθειήο λεσθόξνο ηνῦ ηά εἶπε ὅια κέ ἁπιόηεηα.

Ὁ παπα-Θενδόζεο εἶρε θαηαπηεῖ ηή γιώζζα ηνπ. Ἔλησζε κέζα ηνπ θάηη ζάλ ηαπείλσζε πνύ

ἐληνύηνηο ηόλ γιύθαηλε…

Kαιό θαινθαίξη κέ ἀγάπε θαί ηαπείλσζε…!!!

(Απόζπαζκα από ηό Μηθξό Γεξνληηθό Πόιεσλ “Όζν κπνξείο”, ηνπ Βαζίιε Αξγπξηάδε)

΢ΑΛΠΙ΢ΜΑΣΑ ΑΛΗΘΔΙΑ΢ ΘΑ ΔΚΓΟΘΟΤΝ ΞΑΝΑ ΣΟΝ ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ , ΠΡΩΣΑ Ο ΘΔΟ΢ ! ΚΑΛΔ΢ ΓΙΑΚΟΠΔ΢ !