P. 1
รวมตัวอย่างข้อสอบ Single Lisense

รวมตัวอย่างข้อสอบ Single Lisense

5.0

|Views: 2,832|Likes:
Published by Intira Thipmon

More info:

Published by: Intira Thipmon on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

l.

ข้อใดไม่ใช่ตลาดแรก
l. PP 2. PO 3. SET
4. OTC
2. ข้อมูลช่วยตัดñuใ1lร อ1ใด
l. uร:lมuuuu่า 2. 1ัดñรรl1uล1¡u
3. ¡า1ั1¡ว:l¡มา:ñม 4. uูก¡กข้อ
3. แตกราuา par l0 uา¡แตกlu u 5 uา¡ราuาต่อ¡้u 50 uา¡ม
1าuวu l000 ¡้uuามราuา¡ แตกแล้วแล:1าuวu¡้u
l. l500 ¡้u ราuา 20 uา¡ 2. l500 ¡้u ราuา
25 uา¡
3. 2000 ¡้uราuา 20 uา¡ 4. 2000 ¡้u
ราuา 25 uา¡
4. ñัQQา Future ข้อใดuูกต้อ1
l. มลักLu:1 อขายl¡มอu Forward
2. lu uñัQQา1 อขายล่ว1¡u้า¡ มข้อตกล1lu uมาตร_าuใu
lร อ1ñuu้าอ้า1อ1 ราuา แล:ñuาu¡ ñ่1มอu
3. lu uñัQQา1 อขายล่ว1¡u้า¡ กา¡uดราuา Future ไว้lu u
มาตร_าulดยวกัu
4. uูก¡กข้อ
5. ใuuร:l¡uไ¡ยตราñารอu ¡ัuüใดต่อไuu ไม่มการ1 อขายใu
ตลาด¡ lu u¡า1การ
l. ñัQQา¡ วl1อรใuñuu้าlกLตร 2. ñัQQา¡ วl1อร
ดัชu ราuา¡้u
3. ñัQQาออuชั uใuดัชu ราuา¡้u 4. ñัQQาñวอu
อัตราดอกlu ย
6. u¡uา¡¡u้า¡ ขอ1ñาuั ก¡ักuัQช (TCH)ใuuูuย1 อขายอu ¡ัuü
ได้ แก่
l. uกu้ อ1ไuใ¡้lกดการlก1กาไรใuตราñาร 2.
การกากัuดูแลการ1 อขาย
3. รัuuร:กัuใ¡้มการu_uัตตามl1 อuไขใuñัQQา 4.
uูก¡กข้อ
7. ตราñารuร:ln¡ใดไม่มuวามlñ ย1¡กชu ด
l. ¡ัuüuัตรรั_uาล 2. l1unาก
3. ตั วl1uuลั1 4. ไม่มข้อuูก
S. ข้อใด¡าใ¡้¡้uuรมñ¡ü

ต่า11าก¡้uñามัQ
l. ñ¡üใuการlu ul1้าขอ1ก1การ 2. ñ¡ü¡
1:ได้รัul1uuัunล
3. ก1การu ดตัวล1มñ¡ü

ได้รัuชาร:¡u ก่อu¡้uñามัQ 4.
uูกl0¡า:ข้อ ข แล: u
9. nู้ต ดต่อnู้ล1¡uuวรวา1แnuการล1¡uใ¡้ลูกu้าl¡รา:l¡ตใด
l. วั ตuuร:ñ1uใuการล1¡u 2. _าu:การ
l1u การuกLา อาย
3. ตรว1ñอuuวามñามารuใuการชาร:¡u 4. uูก
¡กข้อ
l0. ข้อใดไม่uูกต้อ1lก ยวกัu ETF
l. 1 อขายn่าuuัQช MARGIN ได้ 2. ใช้กลย¡ü
uร¡ารlช1รั u
3. ไม่ñามารuขายชอรตได้ 4. มuวามlñ ย1
ด้าuราuา
ll. กอ1¡u ETF ไม่ñามารuluล ยuñัดñ่วuใuกอ1¡uใด
l. แกรuต ¡รัช 2. ñuอรต¡รัช
3. กอ1¡u¡รัช 4. ¡รัñต ¡รั ช
l2. กอ1¡uมuั11ัยlñ ย1ด้าuข้อใด
l. ñnา¡uล่อ1 2. ราuา¡
luล ยuแuล1
3. l1ul¡้ อlม อl¡ยuกัulวลา 4. uูก¡กข้อ
l3. luต้าuออ:ไร
l. uวามlñ ย1¡ ข1ัดไม่ได้ ด้วยการกร:1ายการล1¡u 2.
uวามlñ ย1¡ ไม่lu uร:uu
3. uวามlñ ย1รวม 4. uวามlñ ย11าก
nาว:ตลาด
l4. ñัQQา FUTURE ต่ า11ากñัQQา FORWORD อย่า1ไร
l. มราuามาตร_าu 2. ñัQQาlu uมาตร_าu
3. มñuาu¡ 1 อขาย¡ แu่uอu 4. uูก¡กข้อ
l5. Warrant 1:มราuาl¡ มข ulม อไร
l. ราuา¡้ul¡ มข u 2. ราuา¡้uลดล1
3. ร:ย:lวลาใu warrant l¡ลอu้อย 4. ร:ย:lวลา
ใu warrant l¡ลอมาก
l6. ข้อใดlu uตลาดรอ1ใuตลาด¡ลัก¡รั¡ย'
l. MAI SET 2. MAI SET
THAI BDC
3. SET กร:¡รว1การuลั1 4. ไม่มข้อuูก
l7. ข้อใดต่อไuu uวามlñ ย1ต า¡ ñด
l. ¡้uกู้ 2. ¡้uñามัQ
3. ¡ัu_uัตรรั_uาลร:ย:ñั u 4. l1unากüuาuาร
lS. ข้อใดต่อไuu ¡าใ¡้üรก1มuวามlñ ย1ñู1ข u
l. การกร:1ายnลตnัu1 2. ลดuวาม
nัunวu
3. ต้ u¡unัuแuรl¡ มข u 4. ต้ u¡uu1¡ l¡ ม
ñู1ข u
l9. ข้อใดต่อไuu ไม่ใช่uั11ัย¡ กร:¡uต่ออัตราnลตอuแ¡u¡ แ¡้
1ร1ขอ1 Risk free asset
l. อัตราl1ul¡้ อ¡ ¡ยากรu
2. การล1¡uขอ1nาuรั_
3. uวามñารuใuการใช้1่ายl1uใuuั11uัulม อl¡ยuกัu
อuาuต
4. Ïอกาñ¡ 1:ไม่ได้รัul1uต้uแล:ดอกlu ยuu
20. u่าluต้าขอ1¡ลัก¡รั¡ยlu uตัววัดuวามlñ ย1ขอ1 A ขอ1¡ลัก
¡รั¡ยlม อl¡ยuกัuการluล ยuแuล1ขอ1 B ขอ1ตลาด A,B uอ
อ:ไร
l. nลตอuแ¡u uวามlñ ย1 2. nลตอuแ¡u
ราuา
3. ราuา uวามlñ ย1 4. nลตอuแ¡u nล
ตอuแ¡u
2l. ข้อใดnดlก ยวกัuการได้รัuข้อมูลไม่l¡่าl¡ยมกัu
l. การ¡ uั กล1¡uอยู่ใuñuาu:¡ มuวามแตกต่า1กัuขอ1
ข้อมูล
2. การ¡ ข้อมูลมต้u¡uใuการnลต
3. ¡าใ¡้การใช้ข้อมูลnายใu
4. ก่อใ¡้lกดl0¡า:nลlñยต่อuั กล1¡uแล:ตลาด
22. ข้อใuต่อไuu ไม่ใช่ดัชuช วัดnาuluรL_ก1
l. ¡u nาuอตñา¡กรรม 2. Ïuร1การก่อñร้า1¡u
ขอ1nาuรั_
3. l1uล1¡uใuluร อ11ักร 4. รายได้uรัวlร อu
23. ข้อใดuูกต้อ1lก ยวกัuการวluรา:¡¡ลัก¡รั¡ย¡า1l¡uuu
l. การluล อuไ¡วขอ1ราuาlu ulñ้uตร1 2. ñ:¡้อuu1¡กñ 1
¡กอย่า1ใuตลาด
3. การวluรา:¡¡า1l¡uu u1:1 ารอยlดม 4. ข้อ 2
แล: 3
24. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่า1ขอ1การใช้uร:Ïยชu1ากnาร:nูก¡ัu
ขอ1กอ1¡uรวม hedge fund
l. กู้ยมl1un่าuuัQชมาร1 u 2. การขายชอรต
3. การใช้อu ¡ัuü 4. การ¡าอารuรl¡1
(arbritage)
25. ข้อใดต่อไuu แuล1ñnา¡lu u¡้uñามัQได้
l. Convertible bond 2. Warrant 3.
Derivetive warrant 4. uูก¡กข้อ
26. ใuกรu ¡ ตลาดมการuรัuuร1ตัวขอ1ราuาñู1ข u กลย¡üใดใu
กอ1¡uรวม¡ 1:¡าใ¡้ต้u¡uต่อ¡u่วยตาñด
l. Dollar Cost Average 2. Shaer cost
3. Market timing 4. Conservative strategy
27. ข้อใดไม่uูกต้อ1lก ยวกัuu่า Duration
l. u้าอัตราดอกlu ยluล ยu Duration ñู11:มการ
luล ยuแuล1ขอ1ราuามากกว่า
2. อายu1l¡ลอมาก Duration ñู1
3. ดอกlu ยñู1u่า Duration ตา
4. nลตอuแ¡uñู1u่า Duration ñู1
2S. uั11ัยใด¡ ¡าใ¡้มูลu่า Warrant ñู1ข u
l. ราuา¡้uลดล1 2. ร:ย:lวลาu1l¡ลอลดล1
3. ราuา¡้uมuวามnัuลดล1 4. อัตราดอกlu ย¡
l¡ มข u
29. uรLั¡ AAA ต้อ1การออก¡้ul¡ ม¡uÏดยñัดñ่วu ñอ1¡้uใ¡ม่
ราuา¡้uล: l0 uา¡ ราuา¡้uuั11uัu 60 uา¡ ¡ลั1uร:กาuราuา
¡้uuวรlu ul¡่าไร
l. 60 2. 50 3. 40
4. 30
30. ข้อได้ ไม่uูกต้อ1lก ยวกัuอuQาÏตตลาการ
l. nู้ร้อ1ไม่¡อใ1lก ยวกัuการตัดñuใ1ขอ1อuQาÏตตลาการ
ñามารuใ¡้uาล¡1ารuาใ¡ม่ได้
2. u ตuuuลไม่ñามารulข้าอuQาÏตตลาการได้
3. lu uการ¡1ารuาแuu small claim court
4. lu uüรรม ñ:ดวก รวดlรว u่าใช้ 1่ายuูก
3l. ข้อใดlu uการlข้าข่ายการu้ อ1กัuแล:uราuuรามการ¡อกl1u
l. üรกรรมใช้l1uñดตั 1แต่ 2 ล้าuuา¡ข uไu
2. üรกรรมการ1 อขายรuยuต 3 ล้าuuา¡
3. üรกรรมการ1 อ¡รั¡ยñu 4 ล้าuuา¡
4. ไม่มข้อใดuูก
32. ข้อใดมได้ lu uการlu ดlnยñ่วuได้ñ่วulñย lม อมการขัดแย้1
¡า1nลuร:Ïยชu
l. uรLั¡¡ลัก¡รั ¡ยlu unู้ออก¡ลัก¡รั¡ย
2. nู้ uร¡าร¡ลัก¡รั ¡ยใuอดต lu uกรรมการnู้ออก¡ลัก
¡รั¡ย
3. nู้ uร¡าร กรรมการ แล:¡uั ก1าuมuวามขัดแย้1อย่า1ม
uั ยñาuัQ
4. วาu ชüuก1 lข้ามาuวuuมการวluรา:¡ ¡ลัก¡รั¡ยแล:u¡
วluรา:¡¡ลัก¡รั¡ย
33. ตั วlลอกใดไม่มu¡uา¡ต่อการออม แล:1ั ดñรรl1uล1¡u
l. กอ1¡uรวม 2. กuข 3.
üรก1uร:กัu 4. uรLั¡¡ลัก¡รั ¡ย
34. ตลาดตราñาร¡uมการ1 อขาย¡ลัก¡รั¡ย¡ มอายlกuกว่าก u
l. 0.5 u 2. l u 3. 2 u
4. 5 u
35. ข้อใดuอuวาม¡มายขอ1 ATO (at the open)
l. lu uuาñั 11 อขาย u ราuาlu ดu้า1ัuuู่ได้ไม่¡มดñ่วu¡
l¡ลอ1:uูกยกlลกไu
2. lu uuาñั 1¡ ไม่อยากÏชวuรมาu¡ มาก
3. lu uuาñั 11 อ u ราuาu ด u้า1ัuuู่ ไม่¡มดñ่วu¡ l¡ลอ1:
ตั 1ราuา MP
4. ไม่มข้อใดuูก
36. ข้อไดไม่ใช่uuñมuัตขอ1 NVDR
l. ได้ รัuñ¡üใuการ1อ1¡้ul¡ ม¡u 2. ช่วยแก้uัQ¡า
l¡ดาu foreign limit
3. ไม่มñuาu:lu u¡ลัก¡รั¡ย 4. ไม่ñามารuล1
u:แuulñย1
37. วั ตuuร:ñ1u¡ l¡มา:ñมñา¡รัuการล1¡ul¡ อการuกLาขอ1
uตรuอ
l. Capital appreciation 2. Current income
3. Capital protection 4. Total return
3S. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
I การ1่ายl1uuัunล¡าใ¡้l1uñด แล:กาไรñ:ñม
ขอ1ก1การลดล1
II ก่อu¡ 1:มการ1่ายl1uuัunลต้อ1แ1้1ใ¡้nู้uอ¡้u
¡ราuล่ว1¡u้าว่า1:มการ
1่ายl1uuัunลแล:u ดñมด¡:luยu¡้uใuวัuใด
III การ1่ายuัunลñามารu1่ายlu ul1uñด ¡รอ1่าย
lu u¡้uñามัQกได้
l. uูกl0¡า: I แล: II 2. uูกl0¡า:ข้อ I
แล: III
3. uูกl0¡า:ข้อ II แล: III 4. uูก¡กข้อ
39. ข้อใดต่อไuu ไม่ใช่ขั uตอuขอ1การ1ัดตั 1กอ1¡uรวม
l. ดาlu uการ1ด¡:luยuกอ1¡รั¡ยñu¡ ร:ดมได้lu u
u ตuuuล
2. uาuวuมูลu่าñu¡รั¡ยñ¡üขอ1กอ1¡uรวมตามมูลu่า
ตลาด
3. ร:ดมl1u¡ulข้ากอ1¡uรวมÏดยn่าuตัวแ¡uñuั uñuuการ
ขาย
4. 1ัดการ¡าÏuร1การล1¡uuาlñuอl¡ อขอuวามl¡uชอu
1าก กลต.
40. วอรแรu¡ขอ1uรLั¡¡u 1มราuาใช้ñ¡ül¡่ากัu l0 uา¡ Ïดยม
Time Value l¡่ากัu l0 uา¡ ใuขu:u ¡้uñามัQขอ1uรLั¡
lดยวกัuu มราuาตลาดl¡่ากัu l0 uา¡ lช่uกัu ข้อใดต่อไuu ไม่
uูกต้อ1
l. วอรแรu¡ u มมูลu่า¡ แ¡้1ร1l¡่ากัu 0 uา¡
2. วอรแรu¡u ขายแ¡1กว่า¡ uวรlu u l0 uา¡
3. วอรแรu¡u มมูลu่าการ1 อขายl¡่ากัu l0 uา¡
4. วอรแรu¡ Underprieed 11uวร1 อ
4l. ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1
l. uรLั¡1ัดการต้อ1ดาlu uแต่1ตั 1nู้ชาร:uัQชกอ1¡ulม อ
กอ1¡uรวมuูกยกlลกการ
ดาlu uการ
2. uรLั¡1ัดการต้อ1ดาlu uการแต่1ตั 1nู้ชาร:uัQชกอ1¡u
lม อกอ1¡uรวมมอายuรu
กา¡uดÏuร1การ
3. uรLั¡1ัดการต้อ1ดาlu uการแต่1ตั 1nู้ชาร:uัQชกอ1¡u
lม อกอ1¡uรวมมมูลu่ารวม
มากกว่ามูลu่าขั uตา¡ ก_¡มายกา¡uด
4. uรLั¡1ัดการต้อ1ดาlu uการแต่1ตั 1nู้ชาร:uัQชกอ1¡u
lม อกอ1¡uรวมมอายuรu
กา¡uดไu่uอu
42. ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1lก ยวกัu¡้uuรมñ¡ü

l. nู้uอ¡้uuรมñ¡ü

ได้รั ul1uuัunลuอกl¡uอ1ากอัตรา¡
กา¡uดข uอยู่กัuข้อตกล1
2. ก1การñามารuuูก¡้ อ1ใ¡้ล้มล:ลายได้ u้าไม่1่าย
l1uuัunลใ¡้แก่nู้uอ¡้u
3. nู้uอ¡้uได้รัul1uuัunลก่อunู้uอ¡้uñามัQใuอัตรา
กา¡uด¡ แu่uอu
4. l1uuัunล1่ายไม่ñามารuuาไu¡ักlu uu่าใช้1่ ายใuการ
uาuวunาLได้
43. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñดlก ยวกัu¡้uuรมñ¡ü

¡ ñามารulรยก
uuได้
l. ก่อu1:lรยกuuต้อ1มการแ1้1ใ¡้nู้uอ¡้u¡ราuล่ว1¡u้า
2. ราuาlรยกuuuูกกา¡uดข uตามมูลu่าตลาดขอ1¡้uใu
ขu:uั u
3. ñามารulรยกuuได้l¡ย1uา1ñ่วul¡่าuั u
4. มักuูกlรยกuulม อมูลu่าตลาดขอ1¡้uuั uลดล1lร อย_
44. ข้อใดต่อไuu ไม่ใช่ตราñารแ¡่1¡u ¡ กอ1¡uรวมñามารuล1¡u
ได้ ¡ั 1¡มด
l. ตั วl1uuลั1 ¡้uกู้แuล1ñnา¡ ¡u่วยล1¡uขอ1กอ1¡u
รวมตราñาร¡u ตั วñัQQาใช้l1u
2. ¡ัuüuัตร ตั วl1uuลั1 ¡้uกู้ไม่ด้อยñ¡ü ¡u่วยล1¡u
ขอ1กอ1¡u¡uรวมตราñาร¡u
3. ¡้uกู้ด้อยñ¡ü ¡ัuüuัตรรั_uาล ตั วñัQQาใช้l1u ใuñาuัQ
แñด1ñ¡ü¡ 1:1 อ¡้uกู้
4. ตั วl1uuลั1 ¡ัuüuัตรรั_uาล ตั วñัQQาใช้l1u ¡้uกู้ชu ด
ไม่1่ายดอกlu ยร:¡ว่า11วด
45. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
l. กอ1¡uรวม¡u่วยล1¡uใu¡u่วยล1¡uÏดยl0ล ยใuรอuu
uัQชไม่ lกu 65% ขอ1มูลu่า¡รั¡ยñuขอ1กอ1¡uรวม
2. กอ1¡uรวมnñม ล1¡uใuตราñาร¡uÏดยl0ล ย ใuรอu
u uัQชอย่า1u ร้อยล: 65 ขอ1มูลu่า¡รั¡ยñuñ¡üขอ1กอ1¡uรวม
3. กอ1¡uรวมตราñารแ¡่1¡u ล1¡uใuตราñาร¡uÏดยl0ล ย
ใuรอuu uัQชอย่า1u้อย ร้อยล: 65 ขอ1มูลu่า¡รั¡ยñuñ¡ü
ขอ1กอ1¡uรวม
4. กอ1¡uรวม ใuñาuัQแñด1ñ¡ü ล1¡uใuใuñาuัQแñด1
ñ¡üÏดยl0ล ยใuรอuu uัQชไม่lกuร้อยล: 65 ขอ1มูลu่า¡รั¡ยñu
ñ¡üขอ1กอ1¡uรวม
46. การล1¡uใuใuñาuัQแñด1ñ¡üใuการ1 อ¡ลัก¡รั¡ยlu uการ
ล1¡u1 1
I ใ¡้อัตราnลตอuแ¡u¡ ñู1กว่า¡ลัก¡รั¡ยอ้า1อ1
II มuวามnัunวuขอ1ราuามากกว่า¡ลัก¡รั¡ย
อ้า1อ1
III ใช้l1u¡uมากกว่าl1uล1¡uใu¡ลัก¡รั¡ยอ้า1อ1
l. uูกl0¡า:ข้อ I แล: II 2. uูกl0¡า:ข้อ I
แล: III
3. uูกl0¡า:ข้อ II แล: III 4. uูก¡กข้อ
47. ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1lก ยวกัu¡้uกู้1ากการแuล1ñu¡รั¡ย
lu u¡ลัก¡รั¡ย
l. มอัuดัuuวามu่าlช อuอตา11ต้อ1uาñu¡รั¡ย¡ แuล1uั u
มาu าuร:กัu
2. nู้uอ1:ได้รัuกร:แñl1uñด1ากตัวñu¡รั ¡ย¡ uามาแuล1
uั u
3. luล ยuñu¡รั¡ย¡ luล ยuมอได้ยาก ใ¡้กลายlu u¡ลัก
¡รั¡ย¡ luล ยuมอได้1่าย
4. l¡มา:กัuñuาuัuการl1u l¡รา:ช่วยลดnาร:ใuการ
ดาlu ul1u¡uแล:l¡ มl1uñด
4S. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
l. nู้uอตราñาร¡u1:ได้รัuñ่วuแu่1กาไรขอ1ก1การกต่อlม อ
uu:กรรมการuรLั¡uร:กาu1่ายl1uuัunลl¡่าuั u
2. l1uuัunล1่ายlu uñัQQาการล1¡u¡ ร:uไว้uuตราñาร
¡uÏดยกา¡uดตายตัวlu uร้อยล:ขอ1ราuา¡ ได้ ตราไว้
3. nู้uอตราñาร¡uได้รัuuร:ÏยชuÏดยตร11ากกาไรñ:ñม
n่าu¡า1ราuาตลาด¡ l¡ มข uขอ1ตราñาร¡u
4. l1uuัunลlu uñ่วuแu่1กาไร¡ ก1การแu่11่ายใ¡้แก่nู้uอ
ตราñาร¡u lม อยามluรL_ก1ร่1lรอ1
49. ข้อใดต่อไuu lu uลักLu:ขอ1 Premium Bond
I r ¡u้าตั วu้อยกว่าอัตราnลตอuแ¡u¡ uั กล1¡u
ต้อ1การ
II r ¡u้าตั วมากกว่าอัตราnลตอuแ¡u¡ uั กล1¡u
ต้อ1การ
III ราuาตลาดขอ1ตราñาร¡u มากกว่ามูลu่า¡ ตรา
ไว้
IV ราuาตลาดขอ1ตราñาร¡u u้อยกว่ามูลu่า¡ ตรา
ไว้
l. ข้อ I แล: III l¡่าuั u 2. ข้อ I แล: IV
l¡่าuั u
3. ข้อ II แล: III l¡่าuั u 4. ข้อ II กัu IV
l¡่าuั u
50. กอ1¡uรวมuร:ln¡ใดต่อไuu ¡ lม อตัวกอ1¡ulอ1uาl1uไu
ล1¡uแล้ว1:ได้รัunลตอuแ¡uใuลักLu:uล้ายuล1กัuการล1¡u
ขอ1กอ1¡uรวมตราñาร¡u
l. กอ1¡uรวมมuร:กัu 2. กอ1¡uรวม¡้uร:ย:
ยาว
3. กอ1รวมl¡ อการlล ย1ช¡ 4. กอ1¡uรวม
อñั1¡ารม¡รั ¡ย
5l. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
I Demand of money = Suplus spending
unit
II Demand of money = Deficit spending
unit
III Supply of money = Suplus spending
unit
IV Supply of money = Deficit spending
unit
l. ข้อ I แล: III 2. ข้อ I แล: IV
3. ข้อ II แล: III 4. II แล: IV
52. ใuวัu¡ l0 lมLายu uรLั¡ลาลัuuร:กาu1่ายl1uuัunลใ¡้แก่
nู้uอ¡้uñามัQขอ1ตuแล:กา¡uด
วัuu ดñมด¡:luยu¡้uได้ล่ว1¡u้า uอ วัu¡ l3 มuuายu Ïดย¡
ตลาด¡ลัก¡รั¡ย' ได้¡าการข u
luร อ1¡มาย XD ñา¡รัu¡้uñามัQขอ1uร Lั¡ ใuวัu¡ l0
มuuายu ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1
l. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้uñามัQ¡ลั1วัu¡ l0 lม.ย. 1:ได้รัu
l1uuัunล1ากuรLั¡
2. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้uñามัQก่อuวัu¡ l0 มuuายu แล:ขาย
¡ลั1วัu¡ l0 มuuายu1:ไม่ได้
รัul1uuัunล1ากuร Lั¡
3. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้uñามัQก่อuวัu¡ l0 มuuายu แล:ขาย
ก่อuวัu¡ l0 มuuายu 1:ไม่ได้
รัul1uuัunล1ากuร Lั¡
4. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้uñามัQใuวัu¡ l0 มuuายuแล:ขาย
¡ลั1วัu¡ l0 มuuายu 1:ได้รัul1u
uัunล1ากuรLั¡
53. ข้อใดต่อไuu ไม่ใช่ข้อแตกต่า1ร:¡ว่า1ใuñาuัQแñด1ñ¡üใu
การ1 อ¡ลัก¡รั¡ยแล:ใuñาuัQ
แñด1ñ¡üอu¡ัuü
l. ใuñาuัQแñด1ñ¡üใuการ1 อ¡ลัก¡รั¡ยออกÏดยuร Lั¡
แม่ขอ1¡้uñามัQ1 1lu u¡ลัก¡รั¡ยอ้า1อ1ขu:¡ ใuแñด1ñ¡ü
อu ¡ัuüออกÏดยuรLั¡¡u 11 1ม¡้uñามัQขอ1uรLั¡อ ulu u¡ลัก
¡รั¡ยอ้า1อ1
2. ¡ลัก¡รั¡ยอ้า1อ1ขอ1ใuñาuัQแñด1ñ¡üใuการ1 อ¡ลัก
¡รั¡ย อา11:lu u¡้uñามัQ ¡้uuรมñ¡ü

¡้uกู้ ¡รอตราñาร
อu ¡ัuüกได้ ใuขu:¡ ¡ลัก¡รั¡ยอ้า1อ1ขอ1ใuแñด1ñ¡üอu¡ัuü
อา11:lu u¡ลัก¡รั¡ย¡รอดัชu¡ลัก¡รั ¡ย
3. ใuñาuัQแñด1ñ¡üใuการ1 อ¡ลัก¡รั¡ยlu uการใ¡้ñ¡ü
l¡ อ1 อ¡ลัก¡รั¡ยขอ1uร Lั¡ตulอ1 ใuขu:¡ ใuñาuัQแñด1ñ¡ü
อu ¡ัuülu uการใ¡้ñ¡ül¡ อ1 อ¡ลัก¡รั¡ยขอ1uรLั¡อ u
4. ใช้luร อ1¡มาย W ¡ลั11 อ¡ลัก¡รั¡ยแ¡uการlu uใu
ñาuัQแñด1ñ¡üใuการ1 อ¡ลัก¡รั¡ยใuขu:¡ ใช้luร อ1¡มาย D
¡ลั11 อ¡ลัก¡รั¡ยแ¡uการlu uใuแñด1ñ¡üอu¡ัuü
54. กอ1¡uรวมuร:ln¡ใดต่อไuu ¡ มuÏยuายล1¡uใuตราñาร¡u
¡ มuunา¡ แล:มกา¡uดชาร:
l1uต้ulม อ¡ว1uาม
l. กอ1¡uรวมตลาดl1u 2. กอ1¡uรวม
ตราñาร¡u ร:ย:ñั u
3. กอ1¡uรวมตราñาร¡u ร:ย:ยาว
55. ข้อใดต่อไuu lu uลักLu:¡ ñาuัQขอ1l1uล1¡u
I มñnา¡uล่อ1ñู1
II luล อuย้ายได้
III ไวต่อñ 1แวดล้อม
l. uูกl0¡า:ข้อ I แล: II 2. uูกl0¡า:ข้อ I
แล: II
3. uูกl0¡า:ข้อ II แล: III 4. uูก¡กข้อ
56. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
l. ก_¡มายกา¡uดใ¡้l1u¡ ลูก1้า11่ายñ:ñมlข้ากอ1¡u
ñารอ1lล ย1ช¡ได้ใuอัตราไม่ตากว่า
2% แต่ ไม่lกu l5% ขอ1u่า1้า1
2. ก_¡มายกา¡uดใ¡้l1u¡ ลูก1้า11่ายñ:ñมlข้ากอ1¡uรวม
l¡ อการlล ย1ช¡ได้ใuอัตราไม่
lกuร้อยล: l5 ขอ1u่า1้า1
3. ก_¡มายกา¡uดใ¡้l1u¡ uาย1้า1ñม¡ulข้ากอ1¡uรวม
l¡ อการlล ย1ช¡ได้ใuอัตราไม่ตากว่าร้อยล: 2 แต่ ไม่lกuร้อยล:
l5 ขอ1u่า1้า1
4. ก_¡มายกา¡uดใ¡้l1u¡ uาย1้า11่ายñม¡ulข้ากอ1¡u
ñารอ1lล ย1ช¡ได้ใuอัตราไม่u้อยกว่าร้อยล: l5 ขอ1u่า1้า1
57. ใuวัu¡ 5 มuาuม uรLั¡มัu1ร 1_ ได้ uร:กาuใ¡้ñ¡ünู้uอ¡้u
lดม1อ11 อ¡้uñามัQออกใ¡ม่
l¡ ม¡u Ïดยตลาด¡ลัก¡รั¡ยได้¡าการข uluร อ1¡มาย XR ใuวัu
¡ 23 มuาuม ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1
¡ ñด
l. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้uก่อuวัu¡ 5 ม.u.ใuราuา Rightson
1:ไม่ได้รัuñ¡ü1อ11 อ¡้u
ñามัQ
2. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้uก่อuวัu¡ 5 ม.u.ใuราuา cum-rights
ยั1u1ได้รัuñ¡ü1อ11 อ¡้u
ñามัQ
3. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้u u วัu¡ 23 ม.u.ใuราuา Ex-rights ยั1
u1ได้รัuñ¡ü1อ11 อ¡้uñามัQใ¡ม่
4. uั กล1¡ u¡ 1 อ¡้u¡ลั1วัu¡ ยั1 23 ม.u.ใuราuา Rights-on
1:ไม่ได้รัuñ¡ü1อ11 อ¡้uñามัQใ¡ม่
5S. การล1¡uใuกอ1¡uรวมl¡มา:¡ ñดñา¡รัu
l. uั กล1¡ uuร:ln¡ไม่ว่า รายย่อย รายใ¡Q่ ¡รอñuาuัu
2. uั กล1¡u¡ ไม่มlวลา แล:ไม่มuวามรู้ด้าuการล1¡u
3. uั กล1¡ u¡ ไม่ต้อ1การมออาช¡มาดูแลการล1¡uแ¡u
4. uั กล1¡u¡ ชอuล1¡uตามกร:แñข่าวต่า1_ ตลอดlวลา
59. ¡ัuüuัตรรั_uาลuร:ln¡ใด¡ ออกมาl¡ อแก้ไขuัQ¡าการขาด
ดล1uuร:มาu
l. Saving Bond 2. Investment Bond
3. Loan Bond 4. Amortizing
Bond
60. อัตราดอกlu ยขั uñู1ñดแล:ขั uตาñดขอ1¡้uกู้¡ 1่ายดอกlu ย
แuuลอยตัวมช อlรยกว่า
l. Ceiling กัu Floor 2. Cap กัu
Floor
3. Ceiling กัu Base 4. Cap กัu Base
6l. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
l. ราuาวอรแรu¡มuวามñัม¡ัuüแuรnกnัuกัuอัตรา
ดอกlu ยใuตลาด
2. ราuาขอ1วอรแรu¡มuวามñัม¡ัuüแuรnกnัuกัuอายu1
l¡ลอขอ1วอรแรu¡uั u
3. ราuาขอ1วอรแรu¡มuวามñัม¡ัuüแuรnกnัuกัuราuา
ตลาดขอ1¡ลัก¡รั¡ยอ้า1อ1
4. ราuาขอ1วอรแรu¡มuวามñัม¡ัuüแuรnกnัuกัu1าuวu
วอรแรu¡¡ ออก1า¡u่าย
62. ข้อใดต่อไuu lu unลตอuแ¡u1ากการล1¡uใuตราñาร¡u
l. ดอกlu ยรัu ñ¡üใuการแuล1ñnา¡ l1uได้1ากñ่วuลด
มูลu่าไu่uอuแล:กาไรñ่วuต่า1
2. ดอกlu ยรัu ñ¡üใuการแuล1ñnา¡ l1uได้ 1ากการuา
ดอกlu ยไuล1¡uต่อ l1uได้ 1าก
ñ่วuลด มูลu่าไu่uอu แล:กาไรñ่วuต่า1
3. ดอกlu ยรัu l1uได้ 1ากการuาดอกlu ยไuล1¡uต่อ l1u
ได้ 1ากñ่วuลด แล:กาไรñ่วuต่า1
4. ดอกlu ยรัu ñ¡üใuการแuล1ñnา¡ l1uได้ 1ากการuา
ดอกlu ยไuล1¡uต่อ l1uได้ 1าก
ñ่วuลดแล:กาไรñ่วuต่า1
63. 11lรย1ลาดัuขั uใuการlร ยกร้อ1ñ¡üการชาร:¡u 1ากnู้มñ¡ü
lรยกร้อ1อัuดัuต้uไuu1อัuดัu
ñด¡้าย
I ¡้uกู้ด้อยñ¡ü II ¡้uñามัQ
III ¡้uกู้ไม่ด้อยñ¡ü IV ¡้uuรมñ¡ü

ตอu III , I , IV, และ II
64. ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1lก ยวกัuแuวuด¡ l¡มอuกัuขอ1uั ก
ล1¡uuuuล
l. ล1¡uต้อ1ñอดuล้อ1กัuร:ย:lวลา¡ ต้อ1การใช้l1uใu
อuาuต
2. ต้ อ1ล1¡unายใต้ก_ร:luยuแล:ข้อuั1uัu¡ั 1¡ลายใu
อuาuต
3. ต้ อ1การได้รัunลตอuแ¡uใuอัตรา¡ ñู1ñด1ากการล1¡u
¡ uuได้ lลอกnายใต้uวามlñ ย1
¡ ยอมรัuได้
4. ร:ดัuuวามlñ ย1¡ ยอมรัuได้มlกu1¡ ชัดl1uแล:แu่uอu
65. Rational Investor มแuวu ดการล1¡uอย่า1ไร
l. Maximize return at assumed risk 2. Minimize risk
at the same return
3. risk adjusted return ñู1¡ ñด 4. uูก¡กข้อ
66. ข้อใดuอลักLu:ขอ1 Active Investor
l. ม่1¡าnลตอuแ¡u¡ ñู1กว่าu่าl0ล ย 2. u ยมการล1¡u¡
มuวามlñ ย1ñู1
3. ¡ากlu uการล1¡uใu¡้u มักuยม¡้u¡ มการluล ยuแuล1
ขอ1ราuาñู1
4. uูก¡กข้อ
67. ข้อใดnดñา¡รัuการล1¡u¡ l¡มา:ñมกัulu้ า¡มายใuการ
ล1¡u
l. Near term, High priority = lñ ย1u้อย ñnา¡uล่อ1ñู1
2. Near term, Low priority = lñ ย1มาก ñnา¡uล่อ1ñู1
3. Long term , High priority lñ ย1u้อย ñnา¡uล่อ1u้อย
4. Enterpreneurial • Money Making Goal
6S. ข้อใดต่อไuu uูกต้อ1¡ ñด
l. uั กล1¡ uชาวไ¡ย1:ได้รัuยกlว้unาL กรu ¡ ได้รัu
l1uuัunล1ากการล1¡uใuกอ1¡u
รวม¡กuร:ln¡
2. uั กล1¡uชาวไ¡ย1:ได้รัuการยกlว้unาL กรu ¡ ได้รัu
กาไรñ่วuต่า11ากการขาย¡้u
ñามัQขอ1ก1การ¡ ได้รัuการñ่1lñร มการล1¡u
3. uั กล1¡ uชาวไ¡ย1:uูก¡ักnาL u ¡ 1่าย ใuอัตราร้อยล:
l0 กรu ¡ ได้รัuดอกlu ย1ากการ
ล1¡uใ¡้¡้uกู้¡รอ¡ัuüuัตรรั_uาล
4. uั กล1¡ uชาวไ¡ย1:uูก¡ักnาL u ¡ 1่ายใuอัตราร้อยล:
l0 กรu ¡ ได้รัul1uuัunล1าก
การล1¡uใu¡้uñามัQขอ1ก1การ¡ ได้รัuการñ่1lñร มการล1¡u
69. ข้อใดไม่ใช่ลักLu:ñu¡รั¡ย¡า1การl1u
l. มักอยู่ใuรูulอกñาร¡รอñัQQา
2. uuu่าข uกัunลตอuแ¡uแล:วัñด¡ ใช้lu u¡ลัก¡รั¡ย
3. ไม่มuร:Ïยชuใช้ñอย 4. แñด•1u1ñ¡ü
lรยกร้อ1ตามก_¡มาย
70. ต้ uu 2549 ล1¡uใu¡้uÏดย1่ายl1u¡ั 1ñ u l00,000 uา¡
1ากuลายu 2549 ขาย¡้uดั1กล่าว
ได้ รัul1uมา l30,000 uา¡ Ïดย¡ ต้uu ดัชu ราuาnู้uรÏnuuอ 220
แล:uลายu uรัulu u 23l
11uาuวu¡าอัตราnลตอuแ¡u¡ แ¡้1ร1
l. ร้อยล: l5 2. ร้อยล: 20 3. ร้อย
ล: 25 4. ร้อยล: 30
7l. ข้อใดไม่ñ่1nลต่ออัตราnลตอuแ¡u¡ แ¡้1ร1ขอ1ตราñาร¡
uราu1ากuวามlñ ย1
l. uวามไม่แu่uอuว่า1:ได้รัul1uต้uแล:ดอกlu ยuuตาม
กา¡uด¡รอไม่
2. uวาม¡อใ1ใuแ1่ขอ1ร:ย:lวลาขอ1แต่ล:uu¡ มต่อการใช้
l1uใuuั11uัu
3. อัตราuวามl1รQlตuÏตขอ1ร:uuluรL_ก1
4. uวามต้อ1การล1¡uขอ1nาuรั_
72. ข้อใดไม่uูกต้อ1lก ยวกัuuวามñมดลร:¡ว่า1uวามlñ ย1แล:nล
ตอuแ¡u1ากการล1¡u
l. ร:ย:lวลาขอ1ตราñารuาuกว่าอัตราดอกlu ย
2. ¡ัuüuัตรอัตราดอกlu ยตากว่า¡้uกู้
3. ¡ากอัตราñ่วu D•E ñู1กว่า อัตราดอกlu ยñู1กว่า
4. ¡้uกู้อาย l u อัตราดอกlu ยñู1กว่า¡ัuüuัตรอาย 5 u
73. การล1¡uใuตราñาร¡u มวüไ¡uไม่ต้อ1lñยnาL
l. l1unากuร:1า 2. ¡ัuüuัตรรั_uาล 3.
ตั วl1uuลั1 4. กอ1¡uรวม
74. ข้อใดuอไม่ใช่nลตอuแ¡uขอ1กอ1¡uตราñาร¡u
l. ดอกlu ย 2. ñ่วuลดรัu
3. l1uuัunล 4. reinvest
75. ข้อใดuอการดูแลขอ1ตลาด¡ลัก¡รั¡ย' ใuช่ว11 อขาย¡ลัก
¡รั¡ย
l. การu้ อ1กัu Insider Trading Misstatement, Market
Manipulation
2. การu ดการ1 อขายชั วuราว
3. ñัQลักLuแล:uวาม¡มายuuกร:ดาu1 อขาย¡ลัก¡รั¡ย
( XD,XR,XI,XA,XS,XT,XW,NP,NR,H,S)
4. uูก¡กข้อ
76. ข้อใดuอวüใuการล1¡uตลาดตราñาร¡uร:¡ว่า1uร:l¡u
l. Direct investment 2. DR
(depository receipt)
3. กอ1¡uรวม 4. uูก¡กข้อ
77. ข้อใดไม่ใช่ข้อดขอ1การล1¡uใuกอ1¡u
l. มnู้lช ยวชาQดูแล 2. ลดuวามlñ ย1
ด้วยการกร:1ายuวามlñ ย1
3. การล1¡ulu uไuตามuÏยuายใu¡uั 1ñอช ชวu แต่ ไม่ได้
lu uไuตามuวามต้อ1การ
4. ได้รัuข่าวñารข้อมูลการล1¡uอย่า1รวดlรว
7S. มูลu่า¡รั¡ยñuñ¡üuาuวu1าก
l. ราuาu ด¡รอราuาu ดuรั 1ñด¡้ายกรuวัuñด¡้ายไม่มการ
1 อขายÏดยไม่l uาu 1u1l1uñด
แล:รายได้u้า1รัuลuด้วย¡u ñu
2. ราuาu ด¡รอราuาu ดuรั 1ñด¡้าย กรu วัuñด¡้ายไม่มการ
1 อขายuวกด้วยl1uñดแล:
รายได้u้า1รัuลuด้วย¡u ñu
3. ราuาu ด¡รอ ราuาlñuอ1 อ • ขายuรั 1ñด¡้าย Ïดยไม่
uาu 1u1l1uñดแล:รายได้u้า1รัu
ลuด้วย¡u ñu
4. ราuาu ด¡รอราuาlñuอ1 อ•ขายuรั 1ñด¡้ายÏดยไม่uาu 1
u1l1uñด
79. nลตอuแ¡uกอ1¡uข uอยู่กัu
l. nลตอuแ¡u1ากการล1¡u 2. u่า
üรรมluยม¡ uล1. lรยกlกu
3. n ด¡ั 1 l แล: 2 4. uูก¡ั 1 l แล: 2
S0. ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1lก ยวกัuuัu¡กu่าlñ อมราuา
l. ¡าได้ ¡ลายวü 2. u่าlñ อมราuา1:มการ
ต ดตามร:ย:lวลา
3. ¡ ดuไม่ 1าlu uต้อ1ตั ดu่าlñ อมราuา
4. lu uกร:แñl1uñด¡ ใช้ใuการ1ัด¡าñu¡รั¡ยใ¡ม่มา
¡ดแ¡u
Sl. ข้อใดไม่ใช่ñ¡üขอ1nู้uอ¡้u NVDR
l. ได้ รัul1uuัunล 2. กาไรขาด¡u (Capital
Gain•Loss)
3. ได้ รัuñ¡üใuการออกlñย1 4. uูก¡กข้อ
S2. การล1¡uใuข้อใดlñ ย1u้อย¡ ñด
l. ¡ัuüuัตรรั_uาลร:ย:ñั u 2. l1unากüuาuาร
3. ¡้uกู้uรLั¡lอกชu 4. ¡้uñามัQ
S3. l¡ตการuใดlu unลกร:¡u¡ lกด1ากการขาดดล1uuร:มาu
l. uรมาul1uใuร:uuñู1ข u 2. มuวาม
ñามารuuาl1uใ¡้ต่า1uร:l¡uกู้ได้มากข u
3. รั_uาลl¡ มuร มาuการ1า¡u่าย¡ัuüuัตรแล:ตั วl1uuลั1
4. l1uñารอ1ร:¡ว่า1uร:l¡ul¡ มñู1ข u
S4. ข้อใดต่อไuu ไม่ใช่อ1uuร:กอuขอ1ตราñาร¡u
l. อัตราการ1่ายuูuอ1 2. l1 อuไข¡ nู้ออก
ต้อ1u_uัต ตาม
3. ช อขอ1nู้uอตราñาร¡u 4. กา¡uดร:ย:
lวลาชาร:ดอกlu ย
S5. ข้อใดต่อไuu ไม่uูกต้อ1
l. กอ1¡uรวมม uล1. lu unู้1ัดตั 1แล:uร¡ารกอ1¡uใ¡้
lu uไuตามuÏยuาย¡ ได้ร:uอยู่ใu
¡uั 1ñอช ชวu
2. กอ1¡uรวมñารอ1lล ย1ช¡ มuาย1้า1แล:ลูก1้า1ตั 1รวม
กัu Ïดยแต่1ตั 1uu:กรรมการlข้า
มาuร¡ารกอ1¡u
3. กอ1¡uñ่วuuuuลlu uñัQQาว่า1้า1ร:¡ว่า1uั กล1¡uกัu
uล1. Ïดย uล1. 1:uร¡าร
l1u¡uใ¡้lu uไuตาม¡ ร:uใuñัQQาว่า1้า1
4. ไม่มข้อใด¡ ไม่uูกต้อ1
S6.
S7.
SS.
S9.
90.
9l.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
9S.
99.
l00.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->