MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti , ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT
ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014 I. GENERALITĂŢI
Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de masterat în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) au la bază legislaţia în vigoare şi Carta UPB. (2) În anul universitar 2013 – 2014, UPB organizează admiterea pentru studii universitare de masterat la programele de studii aprobate de către Senatul universităţii şi de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi acreditate de ARACIS. Art. 2. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii nr. 288/2004), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din MEN, indiferent de domeniul, instituţia de învăţământ superior şi anul în care a obţinut diploma. (2) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat poate urma, o singură dată, un singur program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat. (3) Persoana care a fost admisă la un program de studii universitare de masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand. (4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere se vor colecta datele cuprinse în Anexa nr. 1 la Ordinul MEN 4061/2011.

În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. candidaţii care se regăsesc peste numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat. nu este admisă depăşirea numărului de locuri aprobat de MEN. b) Senatul UPB. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. iar numărul de locuri sunt aprobate de: a) MEN. 9. 8. în perioada 19-20 septembrie 2013. Senatul UPB a hotărât ca formaţiile de studiu la masterat să fie de minim 15 masteranzi şi respectând o medie de minim 20 masteranzi pe domeniu. pe proprie răspundere. În cazul în care studenţii declaraţi admişi la studiile universitare de masterat. în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. candidaţii vor declara. finanţate de la bugetul de stat. Art. concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor lingvistice pentru limba de studiu. (1) Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează în cadrul facultăţilor care au programe de studiu aprobate de Senatul UPB şi de MEN. vor urma programul respectiv în regim „cu taxă de studii”. 10. 3. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură dată. Art. 6. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare sau postuniversitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.Regulament admitere masterat Art. Art. 5. pentru cele în regim cu taxă de studii. dacă au mai urmat alte forme de studii universitare sau postuniversitare pe locuri finanţate de la bugetul de stat. la cerere. De locurile în regim cu taxă pot beneficia. Art. 4. Pentru anul universitar 2013 – 2014. Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează într-o singură sesiune. au mai beneficiat de o astfel de facilitate. admiterea se face prin concurs. pe locurile finanţate de la buget. Art. Art. (2) La înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat cu predare în limba română cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate ale MEN. în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. La studiile universitare de masterat. Art. 7. (1) Pot candida la admiterea la studii universitare de masterat cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. 2 . La înscriere. pentru un program de studii universitare de masterat. (2) Formaţiile de studii se stabilesc de către Senat. pentru cele finanţate de la bugetul de stat.

adăugiri sau ştersături. eliberată de un cabinet medical. în original (candidaţii din promoţia 2013 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original. Pentru studiile universitare de masterat se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia. anunţată din timp de către facultăţi. se impune ca în cazurile de schimbare de nume. i) buletin/carte de identitate.Regulament admitere masterat II. color. prin afişare la sediul facultăţilor şi pe paginile proprii de web. în copie legalizată. b) două fotografii. atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate. f)certificatul de naştere. obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii. 11. care trebuie să conţină următoarele documente: a) fişa de înscriere tip. candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic. din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează. g) adeverinţă medicală tip.1500. cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă). c) diploma de bacalaureat. indiferent de profilul (domeniul)/specializarea şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă/inginer. d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original. Art. pe lângă numele din certificatul de naştere să fie consemnat în paranteză şi numele din buletinul/cartea de identitate. În fişa de înscriere nu se admit modificări. (2) Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer promoţia iulie 2013. pe hârtie fotografică. 13. (1) Înscrierile se fac în locuri special amenajate. în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate. aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul avizierelor facultăţilor. (3) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România. obţinută de la secretariatul facultăţii. toţi candidaţii vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatul de naştere. 3 . În scopul evitării unor neînţelegeri. j) chitanţa de plată a taxei de admitere. în copie legalizată (dacă este cazul). între orele 900 1500. în copie. între orele 900 . Art. (1) Facultăţile vor aduce la cunoştinţă candidaţilor documentele necesare pentru înscriere. inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei şi-au schimbat acest nume. Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere. realizate recent. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR Art. 12. (2) Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat. h) certificatul de căsătorie. format 3x4 cm. în original. (3) A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este 02-18 septembrie 2013. numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer. facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă: 15-26 iulie 2013.

data şi ora începerii. precum şi modul de susţinere al probei. ƒ sau.. III. data privind ziua de concurs.Regulament admitere masterat Art. 2. proba de concurs. la nivelul fiecărei facultăţi se va constitui o Comisie de admitere. organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI Art. Art. Art. ƒ sau. programele şi tematicile acesteia. 18. pentru proba orală. durata de desfăşurare. a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată. 4 . orice combinaţie dintre cele trei modalităţi anterioare.. o probă orală cu subiecte din bibliografia anunţată. calculată cu relaţiile: . constă din: ƒ o probă bazată pe examen scris cu subiecte din bibliografia anunţată. se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la secretariatele facultăţilor şi vor fi transmise la Rectoratul UPB.. Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe: a) Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA. Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior. sau M A = ( M 1 + M 2 + M 3 + M EXAMEN DE LICENTA ) / 4 . cu 15 zile înainte de începerea concursului. propuse de către catedrele de specialitate implicate în organizarea programelor de masterat. compusă din cadre didactice. …. o singură dată pentru fiecare ciclu de studii universitare (licenţă. . la care examinarea se desfăşoară individual. cu 15 zile înainte de începerea concursului. Art. o probă orală constând dintr-un interviu. iar componenţa ei va fi transmisă sub semnătura decanului la Rectoratul UPB. M 2 . 14. Programul de desfăşurare a concursului de admitere se afişează cel mai târziu în preziua probei. unde M 1 . doctorat). 17.pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată: M A = ( M 1 + M 2 + M 3 + M 4 + M 5 + M EXAMEN DE DIPLOMA ) / 6 . Art. repartizarea pe săli a candidaţilor. ƒ sau. (2) Pentru proba 2 de concurs trebuie să existe cel puţin câte trei cadre didactice care au sarcinile stabilite de comisia de admitere a facultăţii.5 de studii. 15.pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă: ciclu de licenţă de 4 ani: ciclu de licenţă de 3 ani: M A = ( M 1 + M 2 + M 3 + M 4 + M EXAMEN DE LICENTA ) / 5 . denumirea probei de concurs. indicându-se: pentru proba scrisă. masterat.. (1) Pentru pregătirea. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB. se va indica şi ora aproximativă de intrare la examen a fiecărui candidat. Calendarul concursului. b) Proba 2 – la alegerea fiecărei facultăţi. M 5 sunt mediile anilor 1. (3) Această comisie va fi condusă de decan. 19. 16.

Decizia exmatriculării o ia comisia de admitere pe facultate. în prezenţa decanului şi a întregii comisii pentru stabilirea subiectelor. vor fi respectate toate reglementările în vigoare privind desfăşurarea unui examen oral într-o sesiune de examene pe parcursul desfăşurării ciclului de studii universitare de licenţă.Regulament admitere masterat Art. CORECTAREA LUCRĂRILOR SCRISE. MB – este media celei de-a doua probe. se vor face în condiţii de deplină securitate. Nu vor fi programate două probe de concurs în aceeaşi zi pentru acelaşi candidat. se calculează ca medie aritmetică a mediilor de la fiecare probă de concurs. 5 . Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului. 23. MA şi MB. cu două zecimale. Mediile probelor de concurs ale fiecărui candidat. În cazul în care Comisia de admitere a facultăţii decide desfăşurarea probei 2 bazată pe examen oral. Candidaţii care copiază. 20. Art. Alegerea. Art. IV. 28. MG. sunt exmatriculaţi din concurs. 24. Art. vor fi respectate reperele metodologice ale admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă. a fiecărui candidat se calculează cu M G = ( M A + M B ) / 2 . de către cel puţin două cadre didactice pentru fiecare probă de concurs. 26. Art. pentru ca fiecare candidat să primească câte unul. Art. pentru corectarea şi notarea lucrărilor scrise vor fi respectate reperele metodologice ale admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR Art. relaţia: (2) Media generală de admitere. 22. multiplicarea şi sigilarea subiectelor în plicuri pentru fiecare sală de concurs. precum şi media generală MG se înregistrează în catalogul alfabetic al candidaţilor. fără rotunjire. 21. fără rotunjire. (3) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale. verificarea. Art. Art. MA şi MB. la propunerea comisiei de supraveghere a sălii în care s-a aflat candidatul. Subiectele pentru proba scrisă vor fi redactate şi multiplicate într-un număr suficient de exemplare. din tematica anterior adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. sau care săvârşesc orice alt act fraudulos. 25. În cazul în care Comisia de admitere a facultăţii decide desfăşurarea probei 2 bazată pe examen scris. (1) Mediile probelor de concurs ale fiecărui candidat. În cazul în care Comisia de admitere a facultăţii decide desfăşurarea probei 2 bazată pe examen scris. 27. în care: MA – este media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă/lungă durată.

numai dacă grupurile ţintă din care provin candidaţii admişi sunt similare. admişi „fără loc”. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis. specificânduse ora şi data afişării. verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii. dacă există programe de studii de masterat care nu şi-au completat formaţia cu numărul minim de 15 de candidaţi admişi. pentru ocuparea ultimului loc finanţat de la bugetul de stat. la proba scrisă de concurs. De asemenea. Art. candidaţi admişi Obs Facultatea programului concursul candidaţi care au crt. în cadrul aceleiaşi facultăţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. (1) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi şi în limita locurilor anunţate iniţial. se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. • listele nominale ale candidaţilor declaraţi admişi şi respectiv respinşi. criteriile de departajare sunt: media anilor de studii de licenţă/lungă durată. care nu şi-au completat formaţiile de studii în etapa precedentă. media examenului de finalizarea studiilor. aceste rezultate vor fi transmise la Rectorat. Repartizarea candidaţilor pe locurile fără taxă. Rezultatele concursului. 32. 34. În termen de cel mult trei zile de la data afişării rezultatului concursului. 33. 31. b) pentru programele de studii de masterat din alte facultăţi. Art. Comisia de admitere a facultăţii va depune la Rectoratul UPB. 29. scutiţi de de studii înscrişi de plătit taxa de admitere taxa de înscriere înscriere Fără Cu Fără Cu taxă taxă taxă taxă Total Facultate Art. Art.Regulament admitere masterat Art. Repartizarea candidaţilor pe programe de studii. 30. pentru fiecare program de studiu. se poate face în două etape: a) în cadrul facultăţii. candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 23. Secretar Şef Universitate.09.00 (cinci). cu condiţia ca MB să fie minim 5. în conformitate cu tabelul 1: Tabelul 1 Număr Din care: locuri Număr aprobate Număr Număr candidaţi Denumirea Număr candidaţi pentru Nr. media probei scrise de concurs.2013 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. În vederea înmatriculării. • subiectele şi baremurile de corectură. 6 . (2) În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii generale de admitere egale. Art. dosarul concursului de admitere care va conţine: • situaţia centralizatoare a rezultatului final.

35. 37. Documentele candidaţilor respinşi se restituie acestora. Prof. pentru fiecare an de studiu. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UPB din data de 06. Lucrările scrise ale candidaţilor respinşi se păstrează timp de un an de la încheierea concursului de admitere. Art. decanul facultăţii numeşte comisii. prin decizia Preşedintelui Senatului UPB. Statutul de masterand finanţat de la buget (fără taxă) se păstrează. 39. univ. pe întreaga durată de şcolarizare. Art. iar rezultatul acestora se anunţă în cel mult 5 zile de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. DISPOZIŢII FINALE Art. formate din 2 cadre didactice de specialitate. dr. Art. Art. Art. se aprobă de Senatul UPB. 40. Statutul de masterand cu taxă se păstrează. în arhiva facultăţii. Eventualele contestaţii se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului de admitere. ing. Cuantumul taxei. iar mediile au fost calculate fără greşeli. Comisia va examina atent fiecare contestaţie. Art.Regulament admitere masterat V. de regulă. După afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.06.. potrivit legii. în dosarele candidaţilor admişi. Art. până la terminarea studiilor. altele decât cele care au participat la proba 2.2013. criteriile de verificare şi apreciere a lucrării scrise contestată. precum şi dacă notele şi mediile acordate au fost transmise corect pe fiecare document de concurs. verificând modul în care au fost respectate prezentul Regulament. în funcţie de costurile specifice şcolarizării. VI. Ecaterina Andronescu 7 . pentru anul universitar 2013-2014. 38. Preşedintele Senatului UPB. Lucrările scrise se păstrează la facultăţi. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR Art. la cerere. cu sau fără taxă. Examenul este valabil numai pentru programele de studii pentru care s-a organizat concursul de admitere şi numai pentru anul universitar 2013-2014. 36. 41. nu se mai fac modificări. necondiţionat şi fără perceperea unor taxe. pe lista candidaţilor declaraţi admişi. pentru o durată de şcolarizare egală cu durata normală a studiilor la programul de studii respectiv. 43. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în învăţământul universitar de masterat. Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţi. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de admişi. în baza rezultatului concursului de admitere.42.

specializarea absolvită ___________________. specializarea ____________ 10. _____ PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ/INGINER CARE DORESC SĂ URMEZE ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT ANUL UNIVERSITAR 2013 . ___. anul _________ 5. luna ___________________. iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului: ___________________________________________________________________________ 2. ap. Buletinul/cartea de identitate: seria _______. cod poştal ______. Am absolvit: a) Facultatea ___________________________________________________________.2014 1. bl. din localitatea ______________________. în profilul/domeniul __________________. nr. la data de ___________________ 7. în anul ___________. sc. din localitatea ______________________________________. anul absolvirii ______ 9.Sexul:____________ 3. et. Numele. Media generală a anilor de studii: ____________________________________________ (în cifre şi litere) 11. în anul ___________. judeţul/sectorul _____________________. Cetăţenia:_____________________. eliberat de _______ ____________________________. Liceul absolvit: ___________________________________________________________.Regulament admitere masterat Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti FIŞA DE ÎNSCRIERE NR. Data naşterii: ziua ________. în profilul/domeniul __________________. Seria şi numărul diplomei de licenţă/inginer: ________________________ 8 . __________________________________. ___ . nr. judeţul/sectorul _____________ 6. _________________________________. Media examenului de licenţă/diplomă: ________________________________________ (în cifre şi litere) 12. Institutul de învăţământ superior _________________________________________. specializarea ____________ b) şi Facultatea _________________________________________________________. telefon:__________________ 8. Naţionalitatea ___________________ 4. str. Domiciliul stabil: localitatea _________________________________________________. Institutul de învăţământ superior _________________________________________. Locul naşterii: localitatea _________________________. ___. ____. ___. din localitatea ______________________________________.

cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare. Locul de muncă: __________________________________________________________ din localitatea _______________________________ judeţul/sectorul ___________________ telefon: ________________ 16. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. prin înaintarea unei cereri scrise. 7. Institutul de învăţământ superior _______________________________________________. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei.Regulament admitere masterat 13. ___________________________________. _______________________________. Candidat: Semnătura _________________________. _______________________________. 3. ___________________________________. ___________________________________. cu modificările ulterioare. de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. a) Facultatea la care se înscrie ___________________________________________________________________ b) Programul de studii pe care doreşte să îl urmeze: 1. 10. 8. _______________________________. 15. Data ______________ 9 . ___________________________________. 5. dreptul de acces. (în cifre şi litere) nota ____________________ la examenul de disertaţie (în cifre şi litere) 14. 9. Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere ____________ 17. datată şi semnată. 2. Facultatea _________________________________________________________________. _______________________________. 6. din localitatea _________________. Conform Legii nr. Verificat: Numele şi prenumele ___________________________________ Semnătura __________________________. __________________________________. 4. De asemenea am luat la cunoştinţă că Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere.cu media generală ________________. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacă este cazul): _____________________________________________________ în regim fără taxă/cu taxă. în anul ______. De asemenea. am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei. 677/2001. Cercetării şi Inovării. Data ____________ 18. Am luat la cunoştinţă că declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. _______________________________. şi Băncilor.