Lu axplock av våra akuvlLeLer hösLen2013

CSR Sweden/Folkuniversitetet
vl kommer aven l hösL ge en CS8 -uLblldnlng
under lolkunlverslLeLeLs Lak.
Datum: 10, 12, 17, 19, 24 sepLember.
Tid: kl 18.00-20.13.
Sveriges mest prisvärda CSR-utbildning för
a||a som har eu |ntresse av hå||baret]
g|oba||ser|ngsfrågor!
Samseminarer
Sam ar CS8 Swedens plamorm för publlka
möLen om angelagna amnen kopplaL ull håll-
barheL. vl ar allud på SummlL, Skofabrlken l
PornsLull uden ar allud. 13.43-18.00. vl har högL
l Lak och valkomnar publlken ln l dlskusslonen.
LlLe som Almedalen l SLockholm.
Några av höstens ämnen:
Skaueßykt: 18 september
l panelen bl. a: lorum Syd, SwedwaLch, föreLag.
ModeraLor: Lmma lhre, llnansdeparLemenLeL
1ramck|ng: S december
1ramcklng ar en soclal uLmanlng som kan lamna
avLryck på arbeLskraû, leveranLörsked[an, dlna
ansLalldas beLeende och handllngar uLomlands.

En heldagsutbildning 26/9
The Academy for Human Rights in Business och
1toospoteocy lotetoouoool (1l) 5vetlqe loom
ämnet:
"Ann-korrupnon, kunskap
och system |nom bo|agen"
uagen kommer au fokusera på Lvå delar, dels au
klargöra den Leoreuska grunden och kravbllden
både nauonellL och lnLernauonellL, och dels
genom fallsLudler förbereda delLagarna på de
sysLem som ldag kravs lnLernL lnom bolagen.
vår gasuörelasare under dagen ar AdvokaL Pe-
len Waxberg från Mannhelmer SwarLllng.
Las mer på www.csrsweden.se

Europa/världen
- kampan[en Skllls for !obs forLsauer.
- ny kampan[ sLarLar under hösLen krlng
SmarL Clues
- SamarbeLe med CS8 Lurope/C8l krlng
lnLegrerard rapporLerlng.
1he Academy for
Human Rights in
Business//Rektor Parul Sharma
MeJlemmot l c5k 5weJeo bot olluJ eo ftl plots
vlJ Jesso otbllJoloqot. lot ftôqot/ptlsoppqlfet
kootokto/ftôqo c5k 5weJeo.
Mänsk||ga kämgheter
17 okLober (1 dag) uLblldnlng l rlskhanLerlng av
manskllga ramgheLer för föreLag som ar verk-
samma l högrlsklander eller komplexa markna-
der på eu eller annaL sau.
Leverantörsled
23-24 okLober (2 dagar)
lokus på högrlsklander - för dlg som arbeLar
med leveranLöruppföl[nlng, men aven för dlg
lnLe arbeLar med frågorna akuvL ldag. Pur ser
deL uL renL prakuskL med processer och fråge-
sLallnlngar krlng manskllga ramgheLer, arbeLs-
rauen och euken (anu-korrupuonen) l leveran-
LörsledeL speclellL med fokus på högrlsklander?
vllka mlnlmlkrav bör sLallas? Pur ser eu uppföl[-
nlngsprogram uL? vad kravs för mlnlmlkompe-
Lens lnLernL för au handlagga dessa frågor?
Ann-korrupnon
3-6 november (2 dagar) vad ar korrupuon, vad
ar en röd ßagga, vllka verkLyg och arbeLsmodel-
ler måsLe ñnnas på plaLs? vem bar ansvareL och
l vllka led? vad sager Sverlge, Lu och den nya
8rlmska lagsuûnlngen? Pur ser Lrenderna och
rlskerna uL l ullvaxLmarknaderna? Pur bör för-
beredelserna, rlskanalyserna samL hanLerlngen
se uL? Ln rad fallsLudler kommer au dlskuLeras
med målsaunlngen au man lamnar kursen
med svar på frågan "hur [obbar [ag meLodlskL
med anu-korrupuonsfrågan lnom mlu bolag?"
kursen ar relevanL för små, medelsLora och
sLorbolag.

Þ|us mycket, mycket mer.
Du har vä| seu CSk1V?
”For learning, sharing and debate.”
www.csrtv.se
Lu samarbeLe mellan
CS8 Sweden och Worldfavor.
Kontaktperson:
Marlanne 8ogle, CS8 Sweden, 076 213 71 22, marlanne.bogle[csrsweden.se - 1he Academy of Puman 8lghLs ln 8uslness, Þarul Sharma. parul.sharma[csrsweden.se
MedlemsföreLag: !ohnson & !ohnson | Svenska Spel | Lömergs | l8M | SAS | SAA8 | ÞosLen | Axfood | uanske 8ank | AsLraZeneca | SÞÞ | Samhall | Þñzer | Sodexo | Skandla | L.Cn | nordlc Cholce PoLels |
Mlcrosoû | Mannhelmer SwarLllng - csrsweden.se - csreurope.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful