Apocalipsa lui Petru

Apocalipsa lui Petru
Notă introductivă

Fragmentul tradus aici a fost descoperit în 1886 de către Misiunea Arheologică Franceză într-o veche necropolă din Akmîm în Egiptul de Sus. A fost publicat la Paris în 1892 (Bouriant, Mémoires publiés par les membres de la Mission Archéologique Française au Caire, T. ix., fasc. l, 1892). Manuscrisul se află acum la Muzeul Gizeh şi s -a susţinut că a fost compus între secolele al VIII-lea şi al XII-lea. Până la descoperirea fragmentului, despre Apocalipsa lui Petru se ştia din următoarele surse: - Aşa numitul Fragment muratorian - un inventar de scrieri sacre publicat prima dată de Muratori în 1740 şi descoperit de acesta într-un manuscris din secolul al VIII-lea sau al Xlea ce aparţinea bibliotecii ambrosiene din Milano (şi care înainte aparţinuse mănăstirii din Bobbio) - este atribuit pe baza dovezilor interne celei de-a doua jumătăţi a secolului al II-lea (vezi Westcott, Canon of the N.T., p. 514.). La rândul 69 se spune: „şi numai Apocalipsele lui Ioan şi Petru le-am primit, pe care (ultima) unii dintre noi nu ar fi citit-o în biserică”. - Clement Alexandrinul (c. 200 d.Hr.), în lucrarea sa Hypotoposes, a făcut, potrivit mărturiei lui Eusebiu (H. E., VI, 14), „scurte prezentări ale tuturor Scripturilor canonice, fără să le uite chiar şi pe cele îndoielnice - mă gândesc la cartea lui Iuda şi la celelalte epistole generale. De asemenea Epistola lui Barnaba şi cea numită Apocalipsa lui Petru”. De asemenea, în Eclogae Prophetiae, cap. 41, 48 şi 49, acesta dă trei, iar după unii patru, citate din Apocalipsa lui Petru, pomenindu-i numele de două ori. - Catalogus Claromontanus, un inventar răsăritean de scrieri sfinte, ce aparţine secolului al III-lea, are la sfârşit Apocalipsa lui Petru (vezi Westcott, Canon, p. 555). - Metodiu, episcop de Olimp pe la începutul secolului al IV-lea, scrie în Symposium, II. 6: „Şi am mai învăţat din Scripturile de inspiraţie dumnezeiască că cei născuţi înainte de vreme, chiar dacă sunt vlăstarul unui adulter, sunt daţi îngerilor purtători de grijă”. Deşi Petru nu este menţionat aici pasajul are acelaşi înţeles ca şi unul din citatele date de Clement Alexandrinul. - Eusebiu (339 d.Hr.), în Istoria bisericească, III. 2 şi 25, face referire directă la Apocalipsa lui Petru; Macarie cel Mare (începutul secolului al V-lea), o citează în Apocritica, IV. 6 iar Sozomen (mijlocul secolului al V-lea), pomeneşte de ea în H. E., VII. 19. - În lista celor Şaizeci de cărţi, un document datat în secolul al V-lea sau al VI-lea, Apocalipsa lui Petru este menţionată printre textele apocrife (vezi Westcott, Canon, p. 551). - Aşa numita Stihometrie a lui Nichifor - o listă cuprinzând scripturi şi note referitoare la întinderea lor, atribuită lui Nichifor, patriarh al Constantinopolului (806-814 1

pomeneşte Apocalipsa lui Petru după Evanghelia după Toma şi înainte de Periodoi Pauli.Apocalipsa lui Petru d. Imaginile sale se înrudesc foarte puţin sau deloc cu Cartea lui Daniel.Autorul de anale armean Mkhitan (secolul al XlII-lea). dacă nu şi adevăratele surse. . precum şi din elemente comune conţinute în alte scrieri apocaliptice de mai târziu ce par să fi avut ca sursă ultimă o carte cum este Apocalipsa lui Petru. Aici. Viziunea lui Pavel. cu treizeci mai multe decât Catalogus Claromontanas amintit mai sus. nici de lună. Singurele sale paralele din scriptura canonică. Marcu 9:44. sfinţii sunt încoronaţi cu flori şi sunt frumoşi la chip. 48 şi în parabola din Luca 16:19. a ajuns destul de cunoscută şi trebuie să fi trecut printr-o schimbare considerabilă găsindu-şi un loc în canon.). Patimile Sf. Cartea lui Enoh sau Apocalipsa Sf. uitată cu totul. mai prezintă o paralelă importantă şi cu Oracolele sibiline (cf. într-o listă de antilegomene ale Noului Testament. se pot găsi în Isaia 66:24. ca s-o lumineze. Dar adevăratele paralele. Pe lângă acest rai. Din aceste relatări putem bănui că Apocalipsa lui Petru a fost scrisă înainte de mijlocul secolului al II-lea şi că a cunoscut o largă circulaţie. Dar chiar şi înainte de descoperirea de la Akhmîm.) -. dar până la urmă a fost respinsă şi. De aceea nu este surprinzător că în viziunile de acelaşi gen de mai târziu chiar numele ce ţin de infernul grecesc sunt atribuite unor locuri din iad. ale imageriei sale cu privire la răsplăţile şi pedepsele ce îi aşteaptă pe oameni după moarte pot fi găsite în credinţele greceşti care şi-au lăsat amprenta asupra unor pasaje cum este. 225 sqq. pe un tărâm strălucind de razele soarelui2. cu excepţia notabilă a celei de-a Doua Epistole a lui Petru. 2 .Hr. Astfel de scrieri sunt Apocalipsa lui Ezdra. Aici nu ne aflăm în Sheolul evreiesc. Apocalipsa lui Petru oferă cea mai veche mărturie din literatura creştină a acelor reprezentări imagistice ale raiului şi iadului care au exercitat o influentă atât de răspândită şi de îndelungată. şi observă că el însuşi a fost cel care a copiat aceste cărţi (conform Harnack. pe termen lung. căci o luminează slava lui Dumnezeu. include Apocalipsa lui Petru printre antilegomene sau scrierile controversate ale Noului Testament. Perpetua şi viziunile din Istoria lui Varlaam şi Iosafat1. Ioan. ci ne aflăm printre caznele din Tartar şi noroiul clocotitor al lacului aherusian3. intonând cântece de laudă în aerul înmiresmat. dar este o cetate spirituală: „Cetatea n are trebuinţă nici de soare. Această apocalipsă este într-adevăr iudaică prin severitatea moralei sale şi chiar prin frazeologia întrebuinţată (cf. utilizarea frecventă a cuvântului drept şi ideea că Dumnezeu şi nu Hristos va veni să-i judece pe păcătoşi). de pildă. sau printre focurile din câmpia lui Hinnom. şi făclia ei este Mielul”. caracterul general al cărţii a fost dedus din rarele fragmente păstrate de vechii scriitori. Orac Sib. Raiul din Apocalipsa lui Petru este asemănător cu Câmpiile Elizee şi cu Insulele Binecuvântaţilor. II. şi îi dă un număr de trei sute de versete. Noul Ierusalim al Apocalipsei pare auster. Viziunea lui Er de la sfârşitul Republicii lui Platon. Geschichte der altchristlichen Literatur). Apocalipsa lui Petru arată o remarcabilă afinitate de idei cu a Doua Epistolă a lui Petru. La fel şi în cazul chinurilor prin care trec păcătoşii în Apocalipsa lui Petru..

Şi în vreme ce ne rugam. Republica. căruia Petru i-a împărtăşit tainele ce i-au fost revelate. Şi mergând cu El. Texts and Studies. în arabă. p. Phaedon. 563. cei doisprezece ucenici. 1892. însetaţi şi obidiţi şi le va curăţa sufletele în viaţa aceasta: şi îi va judeca pe fiii fărădelegii”6. se poate spune că nu are nici o legătură cu opera de fată. să îi îmbărbătăm8 şi pe cei care ne ascultă. căpătând noi curaj [din aceasta]. Judecând din analiza textului acesteia. Apoi Dumnezeu se va pogorî peste cei credincioşi care sunt înfometaţi. 1 1 „. Se termină brusc în momentul enumerării păcătoşilor din iad şi a pedepselor acestora. 3..616. 4. i. cel păstrat de Macarie cel Mare a aparţinut probabil discursului eshatologic de la început. citat de Tischendorf (Apocalypses Apocr. p. Se spune că această carte a fost scrisă de Clement. însuşi scriitorul numeşte această scriere Librum Perfectionis sau Librum Completum. X. 37-43 şi Robinson and James.mulţi dintre ei vor fi profeţi mincinoşi4 şi vor propovădui felurite căi şi învăţături ale pierzaniei: dar aceştia vor ajunge fii ai pierzaniei5. Perpetua şi în viziunile povestite în Faptele lui Toma şi în Istoria lui Varlaam şi Iosafat. 43. ca să putem vedea ce fel de înfăţişare au şi. Broaştele. Robinson. 5. p 113. şi poate că cea mai izbitoare paralelă se găseşte în unul din cântecele funebre ale lui Pindar. 6.Apocalipsa lui Petru în timp ce influenţa sa este aproape sigur că s-a făcut simţită în Faptele Sf. 3 . A fost cu siguranţă una din sursele din care s-a inspirat scriitorul Viziunii lui Pavel. Aristofan. The Gospel according to Peter and the Revelation of Peter.. VI. 3 Cf. fiindcă versetul 5 sugerează că discipolii au început să predice Evanghelia. fragmentul de la Akhmîm conţine aproape jumătate. 2. drepţii care au părăsit lumea aceasta. au apărut dintr-o dată doi oameni care stăteau dinaintea Domnului către miazăzi. Ţinând cont de întinderea întregii cărţi de la 270 de versete la 300. 2 Cf. exprimat probabil după înviere. ______________________________ Cf. Fragmentul începe în mijlocul unui discurs eshatologic al lui Iisus. Se numeşte Apocalipsa lui Petru sau povestirea lucrurilor arătate acestuia de Iisus Hristos care s-au petrecut de la începutul lumii şi care se vor petrece până la sfârşitul lumii sau a doua venire a lui Hristos. Platon. scrisă mai târziu. ne-am rugat ca El să ne arate pe unul dintre fraţii noştri. Şi direct sau indirect poate fi considerată sursa tuturor viziunilor medievale despre lumea de dincolo.. Şi Domnul a mai spus: „Să mergem pe munte:7 Să ne rugăm”. IV.). ale cărei manuscrise se găsesc la Roma şi la Oxford. Mai există şi o altă Apocalipsa a lui Petru.l45. noi. Fragmentele păstrate în scrierile lui Clement din Alexandria şi ale lui Methodiu au aparţinut probabil sfârşitului care nu s-a mai păstrat din carte. Odiseea. şi la care nu puteam să ne aţintim ochii9.

Îmbărbăta. Cf . Cf . 2 Petru i. Cf . Păstorul lui Herma. 11. 5 4 4 . C f . Fiii fărădelegii. 2 Cor. şi nu pot spune cât de mare era frumuseţea lor. l Petru i. iar văzduhul era luminat de razele soarelui şi pământul înflorea de flori ce nu se veştejeau şi era plin de miresme şi plante. 5. dar numai Petru pe aceea a iadului. Cartea lui Enoh cvi. 9 Nu puteam să ne aţintim ochii. 11 Zăpadă şi trandafir. ii. drepţii. iii. Fiii pierzaniei. 9. 14. 6 Le va curăţa sufletele. 9. căci ei au apărut fără veste. 3. 11. Neveştejit Cf . 2 Petru i. 19. 2 Petru ii. 18. 4. 1-3. 10. iar veşmântul lor strălucea aşa cum ochiul omului10 nu a văzut nicicând. Cf . Viz . Cf'. Cf . xi. H. 1. 7 Cf . 8. Şi i-am spus: „Şi unde sunt toţi drepţii. căci de pe chipurile lor răzbătea o rază ca de soare. 2. C f . Cf . v. 10 Ochiul omului. fiindcă trupurile lor erau mai albe ca zăpada şi mai împurpurate decât trandafirul11. Şi atâta de puternică era mireasma lor că ajungea din locul acela până la noi. iii. Şi văzând atunci frumuseţea lor. fiindcă aveau părul inelat şi strălucitor şi le cădea frumos pe faţă şi pe umeri. l Cor. ale căror înfăţişări voi aţi vrut să le vedeţi”. El mi-a spus: „Aceştia sunt fraţii voştri. 7. am rămas încremeniţi de uimire. 15. xxiv.Apocalipsa lui Petru 7. 6. vii. ____________________________ Profeţi mincinoşi. atâta erau de frumoşi. Şi m-am apropiat de Domnul şi am zis: „Cine sunt aceştia?” 13. ca şi când ar fi fost o ghirlandă împletită din nard şi flori felurit colorate sau precum un curcubeu pe cer. iii. Şi în vreme ce priveam către ei. Cf . E. 12. şi care este locul în care ei stau şi au această slavă? 15. 18. ii. iii. răspândind strălucire şi lumină. 1. 3. 8 Drepţii. iar roşul era amestecat cu alb. am fost uluiţi. cov. Şi Domnul mi-a arătat mie12 un ţinut nemărginit din afara lumii. Viz . 7 . 16. iii. Mat. etc. 12 Aparent toţi ucenicii par să fi avut vedenia cerului. Euseb. 16. căci nu se poate spune în cuvinte sau cuprinde cu mintea slava de care erau învăluiţi şi frumuseţea înfăţişării lor. 2 Ţes. Păstor Herma. Păstor Herma. 2 Petru i. cu flori frumoase şi nepie ritoare şi încărcate de roade binecuvântate.

3. P ăstor Herma. loviţi de aceste fiare. dreaptă este judecata Ta”. Doamne.Apocalipsa lui Petru 17.) 14 13 25. Şi acolo şedeau femei cărora 5 . Cf. Asem. iar bărbaţii care se împreunaseră cu ele în spurcăciunea17 adulterului atârnau spânzuraţi de picioare cu capetele vârâte în mocirla aceea. Iar slava locuitorilor era la fel şi. Asem. spurcat. şi astfel întorşi de pe o parte pe alta în acea osândă. 18 Viermi. 17. 2 Petru i. 24. Păstor Herma. plin de şerpi răi. 19. 24. Întunecoasă. Marcu ix.. Pedeapsă. 21. 22. 2 Petru ii. plină de noroi încins. Îngeri pedepsitori. Păstor Herma. în care se aflau oamenii care stricaseră dreptatea16. Cf. Focul (din ziua judecăţii). Didahia 13. 12. pârjolindu-i şi pedepsindu-i. într-un singur glas. 3. şi viermi18 ca nişte nori întunecaţi îi chinuiau. 22. Iar sufletele celor omorâţi [de către ei] stăteau şi priveau pedepsirea acelor ucigaşi şi spuneau: „O. (Vezi mai amănunţit în „O revelaţie Divină despre Iad”. 2 Petru ii. 18. 6. Cf . 23. 20. 17 Spurcăciune Cf.14.17. ei înălţau laude Domnului Dumnezeu. iar cei care erau pedepsiţi acolo şi îngerii osânditori aveau straie întunecate 14 asemeni aerului din acel loc. şi îngerii osânditori îi chinuiau. 9. Şi dinaintea acelui loc am văzut un altul. Cf . 5. 7. viii. P ăstor Herma. Şi acolo se aflau oameni spânzuraţi de limbă: şi aceştia erau hulitorii căii celor drepţi. Şi am zis: „N-am crezut că voi veni într-un astfel de loc”. Cf . 18. 10. Isaia Ixvi. A strica dreptatea. bucurându-se în locul acela. 2 Petru ii. ____________________________ Mari preoţi. care era locul de osândă. Şi acolo era o mlaştină mare. vi. Cf . Şi am văzut ucigaşi şi pe cei care uneltiseră împreună cu ei aruncaţi într-un loc strâmtorat. 16 Noroiul mocirlei. Cf . şi îngerii pluteau printre ei. ix. femei spânzurate de păr deasupra acelei mocirle care bolborosea: şi acestea erau cele care se împodobeau ca să săvârşească adulter. vi. Cf . iar dedesubtul lor ardea focul15. 2 Petru ii. 48. Cf . n. Şi aproape de locul acela am văzut un alt loc îngust în care curgea sângele şi murdăria celor pedepsiţi şi arăta de parcă ar fi fost un lac. 15 Hulitori. viii. 2 Petru iii. 2 Petru ii. Cf . 6. Domnul ne-a spus: „Acesta este locul marilor voştri preoţi13. As. Asem. Şi mai erau şi alţii. Iar locuitorii acelui tărâm erau înveşmântaţi în lumina îngerilor strălucitori şi lumina lor era la fel până în ţara lor. 19.r.20. întunecat. al oamenilor drepţi”.

Marcu ix. încinse la foc. Cf . 14. etc. Cf . 21. femei şi bărbaţi. şi erau pedepsiţi să li se înfigă un fier încins în ochi: iar aceştia erau cei care batjocoriseră şi huliseră20 calea dreptăţii. Şi alţi bărbaţi şi femei erau azvârliţi de pe o stâncă până la poalele ei şi iarăşi erau duşi în vârf de cei care erau puşi să-i pedepsească să urce înapoi pe stâncă. 32. 2 Petru ii. i. Cf . 6. Iar alături de aceştia erau alţi bărbaţi şi femei. 9. Iar lângă aceştia erau alţi bărbaţi şi femei care îşi muşcau buzele. ____________________________ Viermi neobosiţi. jelind. arzând şi întorcându-se de pe o parte pe alta şi pârjolindu-se: şi aceştia erau cei care părăsiseră calea lui Dumnezeu24. 33. ix. iar femeile care îi însoţeau erau cele care se culcaseră una cu alta ca bărbat şi femeie. Cf . viii. 2 Petru ii. 2. 26. stăteau femei şi bărbaţi cufundaţi până la genunchi: şi aceştia erau cămătarii şi cei care luaseră camătă la camătă. Alte femei şi alţi bărbaţi erau pârjoliţi în partea din mijloc şi erau aruncaţi întrun loc întunecat şi erau loviţi de duhuri rele. Iar într-un alt loc se aflau pietre mai ascuţite decât sabia ori secera. Păstor Herma. iii. Asem. Herma.Apocalipsa lui Petru sângele le venea până la gât. Isaia 1xvi. Păstor Herma. Şi iarăşi alţii lângă ei. sânge şi mocirlă care bolborosea -. 29. iii. 2 Petru ii. Asem . 30. care aveau vergi şi se loveau unul pe celălalt fără să se oprească dintr-o astfel de pedeapsă. 48. 20 19 6 . Huliseră. viii. Cf . Şi în faţa lor se aflau alţi bărbaţi şi femei care îşi muşcau limbile. Asem. Viz. iar dinspre ei săreau scântei de foc şi le izbeau pe femei în ochi: iar acestea erau blestematele care procreaseră şi-şi lepădaseră pruncii. iar de-acolo aruncaţi din nou jos şi nu aveau răgaz de la această osândă: aceştia erau cei care îşi întinaseră23 trupurile purtându-se ca femeile. 22 Bogaţii. Şi lângă stânca aceea era un loc cu mult foc şi se aflau acolo oameni care îşi făcuseră cu mâinile lor chipuri cioplite în loc de Dumnezeu. 20. iar femei şi bărbaţi în veşminte zdrenţăroase şi murdare se rostogoleau peste ele încoace şi încolo drept pedeapsă: iar aceştia erau bogaţii care se încrezuseră în bogăţiile lor şi nu avuseră milă de orfani şi văduve. 8 Porunca.plin cu smoală. care aveau limbi de foc în gurile lor: şi aceştia erau martorii mincinoşi21. iar în faţa lor stăteau. Cf . 2. şi nesocotiseră porunca22 lui Dumnezeu. 5. 31. 24. 21 Martori mincinoşi. ix. iar măruntaiele lor erau mâncate de viermi neobosiţi:19 iar aceştia erau cei care prigoniseră pe cei drepţi şi îi dăduseră prinşi. 19. mulţi copii care se născuseră din ele înainte de a le veni sorocul. Iar într-un alt iaz mare . 28. 27.

chiar dacă ei sunt rodul adulterului. Tot de acolo am aflat prin scripturile insuflate de Dumnezeu că cei care nu se nasc la soroc sunt încredinţaţi unor îngeri păzitori. 2 Petru ii. 19. CLEMENT ALEXANDRINUL. [în Apocalipsă lui Petru] se spune: “Pământul va înfăţişa pe toţi oamenii înaintea lui Dumnezeu în ziua judecăţii. fiind el însuşi judecat.Apocalipsa lui Petru 23 24 Întinaseră. Eclog.r. 2 Petru ii. „Cerul” din „O revelaţie Divină despre Iad”. 7. Scriptura spune că pruncii care au fost părăsiţi sunt încredinţaţi unui înger păzitor. voi. 4. laolaltă cu cerul care îl cuprinde”. De pildă. 10. i. (Despre copiii avortaţi vezi Cap. Viz . Apocritica iv. 6. Rom.. CLEMENT ALEXANDRINUL. Calea lui Dumnezeu. FRAGMENTE DIN APOCALIPSA LUI PETRU 1..6 cf. ______________________________ 1 Partea referinţei care e redată între paranteze drepte este atribuită de Harnack lui Clement însuşi şi nicidecum Apocalipsei. şi nu vor fi pedepsiţi. p. 22. Conviv. Ante-Nicene. 5.r. 3. 26.16. n. Cf . primind aceasta drept răscumpărare]1. n. Petru spune în Apocalipsă că acei copii care sunt născuţi înainte de soroc vor fi de partea mai bună: şi că aceştia sunt încredinţaţi unui înger păzitor ca ei să poată primi o parte de cunoaştere şi să dobândească un loc mai bun [după ce vor fi suferit ceea ce ar fi suferit dacă ar fi fost în trup: însă alţii vor obţine mântuirea doar ca fiinţe năpăstuite cărora li se arată milă. 49. MACARIE CEL MARE. Păstor Herma. de care ei sunt instruiţi şi astfel cresc. Ezdra. ix. viii.) (Vezi şi alte Evanghelii apocrife. CLEMENT ALEXANDRINUL. şi se spune că ei vor fi precum credinciosul care-i aici de o sută de ani. METHODIUS. ii. 2. Eclog. 473. 41. 48. 2. xvi. Însă laptele femeilor care curge din pieptul lor şi se încheagă va zămisli mici fiare mâncătoare de carne: iar acestea se vor urca pe ele şi le vor sfâşia2.) 7 . iii. Eclog. 6. 2 Cf.