You are on page 1of 76

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

En gris  no entra examen tipu test dia 24/03/2010 Continguts Tema I. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA Tema 1. El control de l'activitat administrativa (I) Tema 2. El control de l'activitat administrativa (II) Subtema I. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA Tema 1. El control de l'activitat administrativa (I). Les classes de control: de legalitat i d'oportunitat. La revocació dels actes. La revisió d'ofici dels actes. Tema 2. El control de l'activitat administrativa (II) Els recursos administratius. El recurs de reposició. El recurs d'alçada. El recurs extraordinari de revisió. II. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA Tema 3. La jurisdicció contenciosa administrativa L'evolució històrica i el plantejament constitucional. Els òrgans jurisdiccionals i llurs competències. La naturalesa, l'extensió i els límits de la jurisdicció. Tema 4. El procés contenciós administratiu Les parts. L'objecte. Les pretensions del procés. EL procediment en primera i única instància. L'abast i l'execució de la sentència. El sistema de recursos. Els procediments especials. La protecció jurisdiccional dels drets fonamentals. La via d'emparament ordinària. III. LES FORMES DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA Tema 5. L’activitat de limitació El concepte de policia i d’intervenció administrativa. El règim jurídic de les autoritzacions administratives i llur tipologia. La delimitació de drets. Les limitacions a la propietat i a la iniciativa econòmica. Els deures i les prestacions forçoses. El neointervencionisme administratiu i l’activitat policial. Tema 6. L’activitat sancionadora El concepte i les característiques. Les classes de sancions. L’autotutela i les sancions administratives. Els principis del Dret administratiu sancionador. El procediment administratiu sancionador. L’execució de les sancions. Tema 7. L’activitat de prestació El concepte de servei públic i la doctrina del Dret 1

II. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA Tema 3. La jurisdicció contenciosa administrativa Tema 4. El procés contenciós administratiu

III. LES FORMES DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA Tema 5. L’activitat de limitació Tema 6. L’activitat sancionadora Tema 7. L’activitat de prestació Tema 8. L’activitat de foment Tema 9. L’activitat de planificació Tema 10. L’activitat arbitral

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

comunitari. La crisi del concepte: del servei públic a la iniciativa econòmica pública. Les formes de gestió de serveis públic. El règim jurídic de la concessió. Les relacions entre concessionari i els usuaris. L’anomenat sector públic i l’activitat industrial de l’Administració. Tema 8. L’activitat de foment El concepte i la tipologia. La subvenció: concepte i classes. El control de les subvencions i la incidència del Dret comunitari. Tema 9. L’activitat de planificació El concepte i les classes de plans. L’Estat i les Comunitats Autònomes en els procediments de planificació. La planificació pública i la participació ciutadana. L’execució dels plans i el seu control. El planejament urbanístic a Catalunya. Tema 10. L’activitat arbitral El concepte d’intervenció arbitral de l’Administració. Les classes: arbitratge voluntari i arbitratge obligatori. El règim jurídic de les decisions arbitrals administratives. IV. EL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ Tema 11. El personal al servei de les Administracions Públiques. El règim jurídic i els diferents models organitzatius. La distribució competencial en la matèria. La tipologia del personal al servei de IV. EL PERSONAL AL SERVEI l'Administració Pública. DE L'ADMINISTRACIÓ Tema 12. La funció pública. Tema 11. El personal al servei de les El concepte i les classes de funcionaris. Les Administracions Públiques plantilles orgàniques i els llocs de treball. La Tema 12. La funció pública funció pública a les Comunitats Autònomes i a Tema 13. La relació funcionarial l'Administració local. Tema 13. La relació funcionarial. La selecció i l'ingrés. Les situacions administratives. La provisió dels llocs de treball. El règim estatutari dels funcionaris: drets i deures. El règim retributiu. Les incompatibilitats. La responsabilitat del funcionari. Funció pública i drets sindicals.

2

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TEMA 1. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA (I) 1. LES CLASSES DE CONTROL: de legalitat i d’oportunitat: La finalitat dels actes d’impuganció és la de paralitzar, substituir, expulsar o esborrar un acte administratiu. D’acord amb els motius que motiven els actes administratitius ens trobem davant de dos tipus de control: 1. D’ OPORTUNITAT: quan canvia el criteri polític. Es revisien o s’impugnen a través de la revocació: no sempre es pot fer. Art. 105.1, actes desfavorables o de gravàmen (NO! amb els favorables) EX// aquells que no són beneficiosos. [límits: igualtat, dispensa singular (no cobrar taxes d’edificació a det. Subjectes per motius varis) ] art. 105.2 es poden rectificar els errors materials o numèrics. Qui pot revocar? L’ajuntament, només aquest, que és una administració local. 2. DE LEGALITAT: quan s’infringeix la llei. L’Administració: quan l’Administració vol modificar un acte administratiu per raons jurídiques. L’administració pot fer: segons els vicis d’il·legalitat de l’art. 62 i 63 de la mateixa llei que correspon a la nul·litat i anul·labilitat dels actes. (art. 62: REVISIÓ D’OFICI de motius greus art. 102 de la llei – actes nuls de ple dret – decideix revisar-los l’Administració ja sigui pq se n’ha adonat ella o pq li ha dit un particular. Si es declara la revisió d’ofici l’acte s’expulsarà de l’ordenament i caldrà mirar quins efectes a produït; per declarar la revisió d’ofici cal un dictamen d’un òrgan en concret, de la Comissió jurídica, que és de caràcter vinculant.) (art. 63  art. 103 declaració de lesivitat (lesió) pels supòsits més lleus el que fa l’Administració és un acte de contracció, fa un informe dient que és un acte anul·lable i el que fa és anar al jutge i s’autoimpugna l’acte). El particular: recursos administratius de caràcter ordinari (s’interposa per qualsevol motiu ) ( RECURS D’ALÇADA I DE REPOSICIÓ)de caràcter extraodinari (s’interposa per motius taxats) (EXTRAODINARI DE REVISIÓ – NO ÉS EL MATEIX QUE LA REVISIÓ D’OFICI- )

-

RECURS ORDINARIS: el seu objecte són els actes resolutòris i de tràmit. ► Resolutòris: axtes administratius que acaben un procediment i que decideixen sobre el fons (la causa) d’aquell procediment. Són actes definitius i s’anomen de resolució pq donen una solució a l’acte, encara que quan són dictats per òrgans col·legiats sobre tot, s’adopten i publiquen amb el nom d’acords. ► De tràmit: són actuacions prèvies que la f’Administració i que serveixen per poder arribar a adoptar l’acte resolutòri. Actuacions prèvies que precedeixen l’acte resolutòri; són actes de tràmit. Són tot aquells actes que es dicten en l’àmbit dle procediment des de la seva iniciació i que encadenen com eslabons del mateix fins a la seva ressolució.

3

 revocació en benefici dels interessats.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Nota: aquesta distinció és molt important a efectes pràctics perquè els actes de tràmit. sempre que tal revocació no constitueixi una dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al principi d’igualtat a l’interés públic o a l’ordenament jurídic. per regal general. LA REVOCACIÓ DELS ACTES: Parlem de revocació quan l’Administració revisa. per més que beneficii al interessat. REVOCACIÓ DELS ACTES FAVORABLES: per regla general de irrevocabilitat hi ha motius diferents i són: ● A petició del interessat: ja sigui que obeeixi a raons de força major o per interès de millor les condicions de l’acte favorable. REVOCACIÓ D’ACTES DE GRAVÀMEN O DESFAVORABLES: art. Efectes de la revocació: podran ser totals o parcials. ja que podrien produir indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. Conseqüència: la revocació pot acordar-se per motius de legalitat. i menys encara per dispensar un tracte de favor o adoptar decisions contra el interés públic. o pot sorgir de motius d’oportunitat sempre que no sigui una decisió il·legal. extingueix o substitueix un acte administratiu en supòsits diferents dels que ja estan contemplats. 4 . ● Aparaició de circumstàncies sobrevingudes: que faran ineficaç l’acte o en presència de les quals no s’hagués dictat o la desaparició d’aquelles que van motivar la seva adopció. sempre dins dels límits de l’ordenament jurídic i de les exigències de l’interés públic. En el procediment s’ha de donar audiència als interessats en els casos i terminis de l’art. inclús a elements desfaborables d’un acte que sigui favorable o simplement tenir com a finalitat reduir el gravàmen d’un acte. L’administració en aquests casos no pot dictar una resolució il·legal. 105 L 30/1992  les Administracions públiques “podran revocar en qualsevol moment els seus actes de gravàment o desfavorables. i per motius que puguin ser de legalitat o opotunitat. i ex tunc (des que l’acte es va iniciar) o ex nunc (des d’ara. és a dir. ja sigui l’actre desfaboralbe nul de ple dret o anul·lable. Ex// les llicències otorgades per les Administracions locals. En els actes favorables es dedueix d’aquest precepte un principi de revocabilitat dels actes de gravàmen. La revocació pot exerciir-se en qualsevol moment sense límit temporal. la il·legalitat dels actes de tràmit pot fer-se valer com a vivi del procediment. Excepte en aquests casos. a l’impugnar l’acte definitiu. Ex// en el supòsit de les concessions d’aigua o autoritzacions de vertits. no poden ser impugnat de manera autònoma i directa menys que decideixin directa o indirectament el fons de l’assumpte. 2. La revocació també pot ser parcial i pot afectar. que no té efectes retroactius). 84 de la L 30/1192. i que determinen la impossibilitat de contiuar el procediment.

També s’anomena revocació-sanció. La revocaió de l’acte supòsa una expropiació material dels drets conferits per ella mateixa. 5 . ● Per canvi de criteri de l’Administració: o de l’aprovació de normes o plans amb els que siguin incompatibles els drets otorgats per actes favorables prèvis. Llavors es discuteix si en tal cas la revocació de l’acte favorable ha de donar lloc o no a una indemnització. ● Revocacions tàcites o implícites: actes que impliquin directament un procediment de revisió o de revocació d’un acte anterior però que el privin dels seus efectes pròpis com si així fos. el que significa que el mateix cra una situació jurídica en precari. ● Reserves de revocació: clàusles accessòries introduides en un acte administratiu que permeten a l’Administració extinguir discrecionalment els drets i facultats otorgades per l’esmentat acte.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ● Revocació per sanció jurídica: que és dóna per incompliment de les obligacions del interessat. Sol anar acompanyada d’una sanció pecuniària. Ex// actes de reintegrament de subvencions.

no és obstacle per a la tramitació. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA (II) ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS: El recurs administratiu es pot definir com l’acte a través del qual el subjecte legitimat demana a la mateixa Administració autora de l'acte que revisi una resolució administrativa. A banda d'aquests. o n'ha de declarar la inadmissió. o. en l'escrit d'interposició del recurs s'ha de fer constar el nom i cognoms del recurrent. L'òrgan que resolgui el recurs ha de decidir totes les qüestions. i l'extraordinari de revisió. que plantegi el procediment. la data i la signatura. El recurs es pot interposar davant de l'òrgan que hagi dictat l'acte que s'impugna o davant del seu superior jeràrquic. La jurisprudència. Amb caràcter general. hagin estat al•legades o no per les persones interessades. Els recursos tenen caràcter impugnatori i es basen en el fet que l’acte que es recorre és contrari a l’ordenament jurídic per motius de nul•litat de ple dret o d'anul•labilitat. l'acte que es recorre i la raó de la seva impugnació. ► El recurs d'alçada: (art. la seva identificació personal. excepcionalment. Es configuren com una veritable garantia per als ciutadans. A l’hora de fer una classificació bàsica dels recursos administratius podem distingir entre els ordinaris. que és el competent per resoldre el recurs. per part del recurrent. 6 . L'error en la qualificació del recurs. sempre que se'n dedueixi el caràcter veritable. si hi ha altres persones interessades diferents del recurrent. La resolució del recurs ha d'estimar o desestimar en tot o en part les pretensions que s'hi formulen. la identificació del mitjà i. en tot cas. en matèria fiscal. És una via de revisió a sol•licitud sempre d'una persona interessada i subjecta a termini. cal destacar la reclamació economicoadministrativa.114-115 L 30/1192) Poden ser recorreguts en alçada les resolucions i els actes de tràmit qualificats que no posin fi a la via administrativa. tant de forma com de fons. ha interpretat els requisits formals en el sentit més favorable a l'admissibilitat del recurs. trasllat del recurs perquè. un acte de tràmit si és qualificat. el lloc. se'ls ha de donar. al•leguin el que estimin procedent. en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. si s'escau del lloc que s'assenyali a l’efecte de notificació i l'òrgan a què es dirigeix.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TEMA 2. dins del termini establert i respectant les formalitats que s’estableixin. Contra les disposicions administratives de caràcter general no es pot interposar recurs en la via administrativa. que són el d’alçada i el potestatiu de reposició. aplicant els principis antiformalista i de tutela judicial efectiva. En aquest sentit.

No obstant això. sens perjudici de la possibilitat d’interposar recurs extraordinari de revisió o d'iniciar els procediments de revisió d'ofici. si l’acte impugnat és exprés. Un cop transcorregut aquest termini sense que es dicti resolució es pot entendre que el recurs està desestimat (silenci negatiu). i queda oberta la via jurisdiccional. Contra la resolució d'un recurs d'alçada no es pot interposar cap altre recurs administratiu. d’acord amb la seva normativa específica. Transcorregut aquest termini sense que es dicti resolució. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d'un mes. d’acord amb la seva normativa específica. el recurs de revisió (recurs previst amb caràcter extraordinari) s’interposa contra els actes ferms en via administrativa. El seu caràcter potestatiu permet a la persona interessada escollir entre interposar aquest recurs administratiu o bé dur a terme directament la impugnació jurisdiccional. es pot entendre desestimat el recurs (silenci negatiu). únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu. Si l’acte és presumpte. Si l’acte és presumpte. el termini serà de tres mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què. El recurs de revisió es podrà interposar quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 7 . no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta. i queda oberta la via jurisdiccional. sense perjudici dels procediments de revisió d'ofici o el recurs extraordinari de revisió. llevat del recurs extraordinari de revisió. la resolució serà ferma a tots els efectes. Passats aquests terminis. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi interposat recurs. Contra la resolució d’aquest recurs no és possible interposar un nou recurs de reposició. 116-117 L 30/1992) Els actes administratius que posin fi a la via administrativa poden ser recorreguts potestativament (de forma opcional) en reposició davant del mateix òrgan que els hagi dictat. ► El recurs potestatiu de reposició: (art. El termini per interposar el recurs és d’un mes.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES El termini per interposar el recurs és d’un mes. si s'interposa el recurs de reposició. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és de tres mesos. En qualsevol cas. ► El recurs extraordinari de revisió: A diferència del recurs d’alçada i del recurs potestatiu de revisió. es produeixin els efectes del silenci administratiu. o poden ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. si l’acte impugnat és exprés. el termini serà de tres mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què. es produeixin els efectes del silenci administratiu. s'entendrà estimat (silenci positiu) quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació presumpta d'una sol•licitud pel transcurs del termini.

la Llei 30/1992 estableix que les facultats de revisió no poden ser exercides quan. En definitiva. es pot entendre que el recurs està desestimat (silenci negatiu). al títol VII. En la resta de casos. El recurs de revisió s’interposa davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna. Un cop transcorregut aquest termini sense que es dicti resolució.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES • • • • Actes que s’han dictat incorrent en error de fet. inclou els procediments de revisió d'ofici i el sistema de recursos administratius. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma. Cal recordar que el règim previst a la Llei 30/1992 és aplicable tant a l’Administració de l’Estat com a l’Administració de les comunitats autònomes i a les entitats que integren l’Administració local. evidenciïn l'error de la resolució recorreguda. 4. al dret dels particulars o a les lleis. al títol VIII. es tracta de fixar uns límits a l’ús de la revisió. ● La revisió de disposicions i actes nuls de ple dret : Quan el procediment de revisió s’inicia a sol•licitud d’una persona interessada 8 . En aquest sentit. anterior o posterior a la resolució. i queda oberta la via jurisdiccional. LA REVISIÓ D’OFICI DELS ACTES: ● La revisió dels actes en via administrativa: La LRJPAC regula. el termini per presentar-lo és de quatre anys. les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals. concretada en la capacitat de revisar els seus actes amb caràcter previ a la via jurisdiccional. la revisió dels actes en via administrativa i. Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer que. el termini és de tres mesos des que es descobreixen els documents o des que la sentència judicial és ferma. l’exercici de la revisió sigui contrari a l’equitat. Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació. a comptar des de la notificació de la resolució impugnada. a la bona fe. pel temps transcorregut o per altres circumstàncies. així com a les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és de tres mesos. Quan el recurs de revisió s’interposa pel primer motiu. maquinació fraudulenta o d'una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma. encara que siguin posteriors. Es produeix un enfrontament entre la legalitat i la seguretat jurídica. violència. El contingut d'ambdós títols és una mostra més del privilegi d'autotutela de l'Administració. que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient. ● La revisió d’ofici: La revisió dels actes planteja el problema derivat del fet que aquesta afecta situacions jurídiques establertes. que n'estan vinculades o en depenen. per prescripció d’accions. Quant a la revisió dels actes en via administrativa. suborn.

. sense necessitat de demanar el dictamen de l'òrgan consultiu. Aquesta possibilitat s'entén sense perjudici que. el transcurs d'aquest termini en produeix la caducitat. o sigui contrària al principi d’igualtat. la qual cosa no vol dir que aquest article estigui reconeixent en tot cas el dret de la persona interessada a ser indemnitzat. en qualsevol cas.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (aquesta sol•licitud també s'anomena acció de nul•litat). els errors materials. cal assenyalar que quan el procediment de revisió s'ha iniciat a sol•licitud d'una persona interessada. d'ofici o a sol•licitud d'una persona interessada. en canvi. en la mateixa resolució en la qual es declara la nul•litat. subsisteixin els actes ferms dictats en aplicació seva. ● La revocació d'actes: Les administracions públiques poden revocar en qualsevol moment els seus actes de gravamen o desfavorables. sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis. no té fonament o s’haguessin desestimat quant al fons altres sol•licituds substancialment iguals. per procedir a la impugnació posterior davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Si. se’n produeix la caducitat. el procediment s'ha iniciat d'ofici. exigeix l'audiència prèvia de tots els que hi constin com a persones interessades. a l’interès públic o a l’ordenament jurídic. Aquesta declaració de lesivitat no es pot adoptar una vegada transcorreguts quatre anys des que s'hagi dictat l'acte administratiu i. de fet o aritmètics existents en els seus actes 9 . La declaració de lesivitat: L'Administració pot declarar lesius per a l'interès públic els actes favorables per a les persones interessades que siguin anul•lables. pot establir les indemnitzacions que correspongui reconèixer a les persones interessades. com que es tracta d'una disposició administrativa. l’òrgan competent per fer la revisió podrà acordar-ne motivadament la inadmissió. amb el transcurs del termini de tres mesos des de l'inici sense que s'hagi dictat resolució es pot entendre desestimada per silenci administratiu. si no es basa en cap de les causes de nul•litat de l’article 62 de la Llei 30/1992. Finalment. Amb el transcurs del termini de sis mesos des de l'inici del procediment sense que s'hagi declarat la lesivitat. ● La revisió d’actes anul•lables declaratius de drets. ● Rectificació d'error: Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment. L’Administració.

que la revisió dels actes administratius també pot portar-se a terme per l’Administració.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES II. No és possible interposar recurs en via administrativa contra les disposicions administratives de caràcter general.2 preveu que les lleis podran substituir aquests recursos en supòsits o àmbits sectorials determinats i quan la peculiaritat de la matèria així ho justifiqui. reclamació. 107. 107. per altres procediments d’impugnació. Els recursos previstos en la Llei 30/1992 –en endavant. No hem d’oblidar.4). 1. LRJAP-. de 13 de gener. conciliació. mediació i arbitratge. ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS (RESUM DE MOODLE) Els recursos administratius són l’instrument que tenen els particulars afectats en els seus drets o interessos per un acte administratiu per instar una revisió davant la mateixa Administració que l’ha dictat. davant òrgans 10 . 120-126) I els procediments d’impugnació substitutius del recurs d’alçada i del recurs de reposició (l’art. són els següents: -Recurs d’alçada -Recurs de reposició -Recurs extraordinari de revisió Cal tenir en compte també les reclamacions economico-administratives (art. mitjançant la Llei 4/1999. després d’aquestes modificacions. de règim jurídic de les Administracions Publiques i del procediment administratiu comú. ha comportat una reestructuració del sistema de recursos existent. sense necessitat que ho sol·licitin els particulars (revisió d’ofici). les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals (arts. però. TIPUS DE RECURSOS La modificació de la Llei 30/1992.

1. garanties i terminis que la Llei 30/1992 reconeix als ciutadans i als interessats en el procediment administratiu). del President o d’altre òrgan. 109 LRJAP) -Les resolucions dels recursos d’alçada. -Les altres resolucions d’òrgans administratius. -Les de qualsevol altra autoritat o òrgan. pactes.2” (art. 11 . -Les dels Secretaris Generals i Directors Generals en material de personal. -Els actes emanats dels òrgans directius amb nivell de Director General o superior. “salvo en los caos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma. -Les de qualsevol altre òrgan quan així ho estableix una disposició legal o quan l’òrgan de què es tracti resol recursos d’alçada. -Les resolucions dels procediments d’impugnació a què es refereix l’art. quan una disposició legal o reglamentària així ho estableixi. 52. 107.2 LBRL). A l’Administració de la Generalitat posen fi a la via administrativa les resolucions dels òrgans següents: -Les del Govern i les del President de la Generalitat. QÜESTIONS GENERALS SOBRE ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS 2. les resolucions del qual posin fi a la via administrativa. o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27. -Les dels Consellers. A l’Administració de l’Estat posen fi a la via administrativa: -Els actes administratius dels membres i òrgans del Govern. llevat que una llei estableixi el contrari. 2. -Els acords. convenis o contractes que tinguin la consideració de finalitzadors del procediment.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES col·legiats o comissions específiques no sotmeses a instruccions jeràrquiques. els alcaldes o presidents i les Juntes de Govern Local. respectant els principis. quan així ho estableixi una disposició legal.2 LRJAP. -Els actes emanats dels Ministres i els Secretaris d’Estat en l’exercici de les competències que tenen atribuïdes els òrgans dels quals són titulars. Actes que posen fi a la via administrativa Posen fi a la via administrativa (art. A l’Administració local posen fi a la via administrativa: -Les resolucions del Ple. -Les d’autoritats i òrgans inferiors quan resolguin per delegació de l’Alcalde. -Les resolucions dels òrgans administratius sense superior jeràrquic. en relació amb les competències que tinguin atribuïdes en matèria de personal.

2. -El lloc. -L’acte que es recorre i la raó de la seva impugnació. així com la seva identificació personal. 2. Interposició del recurs administratiu La interposició del recurs administratiu haurà d’expressar (art.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2. 110 LRJAP): -El nom i els cognoms de la persona que el presenta. que plantegi el procediment. hagin estat al·legades o no pels interessats.3. sense que en cap cas es pugui agreujar la seva situació inicial (prohibició de la reformatio in peius). -Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’acte. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42. de esta Ley” (art. si escau. l’execució de l’acte impugnat en els següents casos: -Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació. podrà suspendre.4. la resolució haurà de ser congruent amb les peticions formulades pel recurrent. 12 . del lloc que s’assenyali a efectes de notificacions. Suspensió de l’execució La interposició d’un recurs administratiu no suspèn l’execució de l’acte impugnat. la signatura. la identificació del mitjà i. l’òrgan que ha de resoldre el recurs. 111.5. Tanmateix.1 de la LRJAP. 2. éste no ha dictado resolución expresa al respecto. per tal que formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents. L’òrgan que ha de resoldre el recurs decidirà totes les qüestions. Audiència als interessats D’acord amb el que disposa l’article 112 LRJAP. segundo párrafo. abans de la resolució del recurs s’ha de complir el tràmit d’audiència a favor dels interessats quan hagin de ser tinguts en compte fets o documents nous no recollits a l’expedient originari. d’ofici o a sol·licitud del recurrent. tant de forma com de fons. 62.4. previstes a l’art. “La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma. la data. excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari.3 LRJAP). 2. el centre o la unitat administrativa a què es dirigeix. Tanmateix. -La resta de particularitats exigides per les disposicions especifiques. Resolució del recurs La resolució del recurs estimarà (totalment o en part) o desestimarà les pretensions formulades o declararà la seva inadmissió. prèvia ponderació entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut. -L’òrgan.

43. els actes que decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte. si no hi ha resolució. Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagi interposat el recurs. es comptarà el termini. 118. Objecte del recurs: es poden impugnar mitjançant aquest recurs: -Les resolucions que no posin fi a la via administrativa. Interposició: es pot interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte impugnat o davant l’òrgan competent per resoldre el recurs. determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos legítims (art. -Els actes de tràmit qualificats. Causes al. si l’acte no és exprés. 114 i 115 LRJAP) Òrgan que resol: l’òrgan superior jeràrquic del que ha dictat l’acte que es recorre. Tanmateix. 116 i 117 LRJAP) El recurs de reposició es un recurs potestatiu. Termini per interposar-lo: -1 mes. a partir del dia següent a aquell en què es produeixen els efectes del silenci administratiu (d’acord amb l’art. Transcorregut aquest termini.5 LRJAP. Termini per dictar i notificar la resolució: 3 mesos.1 LRJAP). és a dir. transcorregut el termini de resolució. es podrà entendre desestimat el recurs. si l’acte és exprés. la resolució és ferma. els actes administratius produïts per silenci administratiu produeixen efectes des dels venciment del termini màxim en el qual ha de dictar-se i notificar-se la resolució expressa sense que aquesta s’hagi produït). s’entendrà estimat si.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 3. excepte el recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’art. RECURS DE REPOSICIÓ (arts. RECURS D’ALÇADA (arts.legables: les enumerades en els articles 62 i 63 LRJAP (causes de nul·litat de ple dret i anul·labilitat).1 LRJAP. El termini es comptarà a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti. 4. 107. -3 mesos. Contra la resolució d’un recurs d’alçada no és possible interposar un altre recurs administratiu. Això significa que l’interessat pot optar entre recórrer l’acte administratiu davant el mateix òrgan que l’ha dictat o impugnar-lo directament davant la Jurisdicció 13 . si el recurs d’alçada s’ha interposat contra la desestimació per silenci administratiu d’una sol·licitud. En aquest cas. l’òrgan administratiu competent no dictés resolució expressa.

5 LRJAP. els actes administratius produïts per silenci administratiu produeixen efectes des dels venciment del termini màxim en el qual ha de dictar-se i notificar-se la resolució expressa sense que aquesta s’hagi produït). El termini es comptarà a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Contenciosa-Administrativa. Òrgan que resol: el mateix òrgan administratiu que ha dictat l’acte que es recorre. Objecte del recurs: es poden impugnar mitjançant aquest recurs: -Els actes administratius resolutoris que posin fi a la via administrativa. si l’acte és exprés. 108 i 118 i 119 LRJAP) 14 . es podrà entendre desestimat el recurs.legables: les enumerades en els articles 62 i 63 de la LRJAP (causes de nul·litat i anul·labilitat). a partir del dia següent a aquell en què es produeixen els efectes del silenci administratiu (d’acord amb l’art. Interposició: s’interposa davant l’òrgan administratiu que va dictar l’acte impugnat. es comptarà el termini. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es podrà interposar de nou aquest recurs. determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o un perjudici irresparable a drets o interessos legítims (art. únicament es podrà interposar recurs contenciós-administratiu (o recurs extraordinari de revisió si s’escau). En aquest cas. RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ (arts. 43. Transcorregut aquest termini. és a dir. si no hi ha resolució. -Els actes administratius de tràmit únicament es podran impugnar si són actes de tràmit qualificats. Si opta per presentar el recurs de reposició. si decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte. 107.1). -3 mesos. Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagi interposat el recurs. mitjançant un recurs contenciós-administratiu. si l’acte no és exprés. Termini per dictar i notificar la resolució: 1 mes. no podrà presentar el recurs contenciós-administratiu fins que es resolgui expressament el de reposició o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu. Termini per interposar-lo: -1 mes. 5. Causes al.

TEMA 3. 3 i 4. 2.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Òrgan que resol: el mateix òrgan administratiu que ha dictat l’acte que es recorre. s’entendrà desestimat i queda oberta la via jurisdiccional contenciosa-administrativa i. Que la resolució s’hagués dictat com a conseqüència de prevaricació. Objecte del recurs: aquest recurs es pot presentar contra els actes ferms en via administrativa quan es doni alguna de les circumstàncies següents: 1. el termini serà de 3 mesos a comptar des del coneixement dels documents o des del moment que la sentència judicial va quedar ferma. ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS I LLURS COMPETÈNCIES: Els organs de la jurisdicció són els següents: a) Jutjats de lo Contenciós-Administratiu b) Jutjats Centrals de lo Contenciós-Administratiu c) Sales de lo Contenciós-Administratiu dels TSJ d) Sala de lo Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional 15 .. Interposició: davant l’òrgan administratiu que va dictar l’acte impugnat. LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 1. la possibilitat d’interposar un recurs contenciós-administratiu. 4. Termini per interposar-lo: s’interposarà. dins del termini de 4 anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada. Error de fet que resulti dels propis documents incorporats a l’expedient. i s’hagi declarat així en sentencia judicial ferma. si no hi ha resolució. quan es tracti de la causa 1.. anterior o posterior a aquella resolució. Transcorregut aquest termini. Aparició de documents de valor essencial per la resolució del procediment (encara que siguin posteriors) que posin de relleu l’error de la resolució que es recorre. per tant. Termini per dictar i notificar la resolució: 3 mesos. Que en la resolució hagin incidit essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentencia judicial ferma. violència. Quan es tracti de les causes 2. 3.

menys quan confirmen en via de recurs. fiscalització o tutela. 8.Resolucions en matèria de responsabilitat patrimonial dictades per ministres i secretaris d’Estat. ens i entitats on la seva competència s’extengui per tot el territori nacional i contra les resolucions contra òrgans superiors.000€ o sis mesos de cessament de les activitats o privació de drets imposats pels òrgans centrals de l’Administració General de l’Estat. on la seva competència s’exten a tot el territori nacinal i compren el coneixement dels recursos contra actes administratius d’algun òrgan. . (art.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES e) Sala de lo Contenciós-Administratiu del Suprem a) Jutjats de lo Contenciós-Administratiu: Són òrgans unipersonals que van ser creats per la LJCA 1998 (Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa) encara que van ser previstos en la LOPJ de 1985. en execució d’actes de l’Administració. (art. . .3 LJCA) . fiscalització i tutela. quan confirmen íntegrament els dictats per aquelles en vía de recurs. El número de jutjats varia segons segons els habitants. Les seves competències s’extenen a cada provincia. ja siguin expressos o tàcits. Les seves competències han incrementat mitjançant LO 19/2003.050 € . b) Jutjats centrals de lo Contenciós-Administratiu: Són òrgans que van ser creats per la LJCA de 1998.Recursos que es dirigeixin contra actes administratius. quan allò reclamat no excedeixi de 30.És òrgan competent per resoldres sobre les autoritzacions d’entrada a domicilis i altres llocs on el seu accés requereixi el consentiment del titular.Recursos contra disposicions i actes de l’Administració perifèrica de l’Estat i de les comunitats autònomes. axió com sobre les autoritzacions o ratificacions de les mesures urgents i restrictives. ● Competències: . contra actes dels organismes. 8. de l’Administració de les Comunitats Autònomes.Sancions administratives inferiors a 60.Resolucions en matèria d’extranjeria que dicti l’Adminstració perifèrica de l’Estat (art. Són òrgans unipersonals amb la seva seu a Madrir.Recurs contenciós-Administratiu electoral contraa actes de les jutens electorals de Zona en matèria de proclamació de candidatures.2 LJCA) . El seu efecte bàsic de la reducció del plaç mitjà de resolució dels processos que ha tingut. Se li atribuiexen competències de manera molt prudent. ● Competències: . 8. .4 LJCA) .Els dictats per ministres i secretaris de l’Estat en matèria de persones. on cada capital te la seva seu.Resolucions que acordin la inadmissió de les peticions d’assil polític 16 . (art.Tots els recursos que es dirigeixin contra actes de les etntitas locals i d’entitats y copreracions dependents o vinculades en aquestes. 8.1 LJCA) .Disposicions i actes dels organismes i entitats públiques que pertanyen al sector públic estatal amb competència ent tot el territori nacional.

.Dels recursos contra actes de la Comissió de Vigilància i Activitats de Financiació del Terrorisme. Les seves competències poden classificar-se segons es refereixin a: ● Competències d’única instància (art. .Els recursos contra les disposicons generals de les entitats locals. . .Resolen els recursos de Revisió contra sentències fermes dels mateixos jutjats. 99 LJCA. 11.Sobre els convenis entres Administracions públiques que exerceixin la seva competència en terrotri de la respectiva Comunitat Autònoma.Dels recursos contra actes de naturalesa Econòmica-Administrativa dictats pel ministre d’Economia i Hisenda.1 LJCA): .Coneixen a segona instància dels recursos d’apelació contra sentències i autos dels Jutjats de l o Contenciós-Administratiu..Coneixen dels recursos de Cassació per la unificació de doctrina prevista a l’art.Coneixen igualment de recursos sobre convenis entre Administracions públiques no atribuits als Tribunals Superiors de Justícia. 17 . d) Sala de lo Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional: Aquesta sala es va crear fa 30 anys per jutjar certs recursos contra acts de l’Administració de l’Estat.Sobre actes de prohibició o proposta de modificiació de reunions en llocs de trànsit públic. menys les atribuides als Jutjats. Actua dividida en seccions i les seves competències són a única instància de les altres..Sobre actes d’òrgans centrals de l’Administració de l’Estat de nivell inferior a Ministre o Secretari de’Estat en matèria de personal.1 LJCA): .Sobre actes i resolucions dels Tribunals Econòmics-Administratius Regionals i Loclas que posin fi a la vía administrativa i del Tribunal Econòmic-Administratiu Central en matèria de cedits.En matèria de personal. . La seva circumscripció és de les comunitats autònomes. 101 LJCA. La majoria de les Sales estan dividires en Seccions que es componen de varis magistrats. ● Competències en única instància (art. ● Competències per la resolució de recursos i qüestions de competències: .Coneix els actes i disposicions generals de Ministres i Secretaris d’Estat Generals (menys los atribuits als Jutjats Centrals) . 10. .Les relatives als actes i disposicons de les Comunitats autònomes en general. . coneix en única instància dels recursos contra les disposicions genreals i els actes de Ministres i Secretaris d’Estat no atribuits als Jutjats Centrals.Coneixen el Recurs de Cassació en interés de la llei previst per l’art. . . .ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES c) Sales de lo contenciós administratiu dels Tribunals Superiors de Justícia: Òrgans col·legiats que tenen un origen antic.Coniexen les qüestions de competència entre els Jutjtas de lo contenciós de la respectiva comunuitat Autònoma . .

Es refereixen a la resolució de recursos de casació i revió contra Sentències del Tribunals Superiors de Justícia i de l’Audiència Nacional..ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES . Una Secció de la mateixa Sala Especial coneix dels recursos de cassació per la unificació de doctrina quan la contradicció es produeixi entre sentències dictades en úncia instància per Seccions diferents de la propia Sala Tercera. .Els recursos d’apel·lació contra sentències i autos dels Jutjats Centrals de lo Contenciós-Administratiu i els corresponents recursos de queixa. f) LA SALA ESPECIAL DE L’RT.. ● Competències en única instància: . entre ells els de recursos de revió contra sentències dictades en única instància per la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem. TEMA 4. . el Banc D’Espanya. i es composa d’un nombre variable de magistrats que actuen en Seccions. ● Competències per a la resolució de recursos i qüestions de competència: ..Els recursos contra disposicions i actes de la Junta Electoral Central i dels recursos contencios-electoral contra la proclamació d’lelectes previstos a la LOREG ● Competències en vía de recurs: .Les relatives a recursos contra actes i disposicions dels òrgans gobernatius més alts ( Consell de Ministres.Els recursos de Revisió contra sentències dels mateixos jutjats centrals. Per les vistes o deliberacions es requereix la presència de tots els membres de la Secció.Dels recursos contra actes i resolucions de certs organismes i entitats. així com també del Tribunal de Comptes. 61 LOPJ: Aquesta Sala està formada perl President del Tribunal Suprem.De les qüestions de competència que es puguin plantejar entre els mateixos jutjats e) Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem: És l’òrgan superior de la Jurisdicció. EL PROCÉS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 18 .. els Presidents de les difetnes Sales del mateix i el Magistrat més modern i més anticde cada una d’elles que coneix alguns assumptes.. ) . Comisions Delegades del Govern.

Aquesta condició recau. sinó que és necessària que qui ho pretengui tingui una relació amb l’objecte pretensió del procés. incloses les persones jurídiques.. on els altres. 20 LJCA prohibeix a certs subjectes interposar recurs contenciós-adm. (art.capacitat per a ser part: ho poden ser tan les persones físiques com les jurídiques. Contra l’activitat de l’Administració en certs casos.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1. el nascutures. les masses patrimonials o patrimonis separats que careixin transitòriament de titular o quan aquest es trobi privat de les seves facultat de disposició i administració. ● Legitimació: no n’hi ha prou en la capacitat processal genèrica per ser part. que formulen en ell les seves pretensions contradictòries. s’oposa a les pretensions de la recurrent. davant de tot. . ● Part recurrent o demandant: es la part que combat en judici de l’activitat administrativa objecte del recurs. en l’Administració pública contra l’activitat per la qual es dirigeix el recurs. a no ser que una llei ho autoritzi expressament. . LES PARTS: En raó del mateix esperit de garantia de la tutela judicial efectiva dels ciutadans en les seves relacions amb l’Administració. No poden recórrer contra l’activitat d’una determinada Administració els òrgans de la mtyeixa i els membres dels seus òrgans col·legiats. També es part codemandada totes aquelles persones o entitats privades o públiques. També pot ser demandada la pròpia Administració autora de l’acte. 2. 19. ja sigui una sola persona o varies a la vegada. totes les quals hagin de recórrer en temps i forma i tenen la mateixa posició jurídica en el sí del procés.1 b) ) ● Capacitat processal: les parts han de tenir capacitat processal. L’OBJECTE DEL RECURS: 19 . exposen les seves al·legacions i proposen i practiquen les proves en els terminis que la llei estableix. El procés contenciós-administratiu és un procés entre les parts. Aquesta relació específica amb l’objecte del procés de denomina LEGITIMACIÓ ( que pot ser activa  si afecta al demandant o passiva) ● Prohibicions de recórrer: l’art. la LJCA regula la qualitat de part en el procés i els requisits de capacitat i legitimació necessaris per ostentar aquesta condició. que és aquella capacitat genèrica que els hi reconeix l’OJ per comparèixer en un judici i realitzar les actuacions processals. hauràn de ser representades o assistides en un judici. on els seus drets o interessos legítims pugin quedar afectat per l’estimació de les pretensions del (art 21.capacitat per comparèixer en un judici: està reconeguda només en aquells subjectes que estiguin en ple dret de l’exercici dels seus drets civils.2 LJCA) ● Part demandada o recorrida: aquesta part.

Si.Els demandants poden pretendre la declaració de no ser conforme a Dret l’activitat impugnada i. . ● L’activitat impugnable: perten superar la concepció tradicional del contenciós-administratiu com un procés a l’acte i persegueix que el ciutadà pugui obtenir en aquesta vía la tutela judicial efectiva. . . (art 33. la seva anul·lació.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES En aquest cas haurem de diferenciar l’objecte del procés i de recurs o impugnació.El recurs contra ctes administratius expressos o pressumptes. en el mateix recurs una acumulació de pretensions. El principi de congruència obliga als òrgans judicals a jutjar dincs d’aquests límits. L’objecte de recus o impugnació correspon a l’activitat administrativa impugnable mentre que l’objecte del procés és allò que delimita el debat processalt i el contingut possible de “fallo”. Forma part de l’objecte de recurs: . 3.1 LJCA) ● Acomulació: en un mateix procés poden deduir-se perl demandant diferents pretensions en relació amb unmateix act o amb varis actes.El recurs contra la inactivitat de l’Administració .Quan es tracta d’una pretensió de condemna a l’Administració per que cesi o es modifiqui l’actuació impugnada i adotpi les mersues pretinetns per la satifacció del dret o interés vulnerat. ● Principi de congruència: és dóna quan la pretensió formulada. No obstant. si es que existeix. si l’òrgan jurisdiccional no estima pertient l’acomulació.El recurs contra disposicions de caràcter general o reglaments (directe o indirecte) . el demandant podrà pretendre que l’òrgan judicial condemni a l’Adminsitració al compliment de les seves obligacions en els terminis concrets en què estiguin establerts. . finalment.Pot demanar-se també el reconixement d’una situació jurídica individualitzada vulnerada. ● Classes de pretensions: . té per objecte un actuació material constitutiva de vía de fet. el demandant podrà pretendre que se li declari contrària al Dret. la regulació de les pretensions de les parts és generosa i precisa i dóna compte dels diversos tipus d’accions processals que puguin exercitar-se al interposar el recurs contenciós-adminitratiu. inclosa la de indemnització dels danys i perjudicis causats quan procedeixi. disposicions o actuacions entre els que existeixi conexió directa. si aquesta és un acte o disposició general.El recurs contra l’actuació material en vía de fet. delimta els terminis del debat processal i fixa els límits del “fallo” com en qualsevol tipus de procés. LES PRETENSIONS DE LES PARTS: En aquest cas. Es produeis llavors. que s’ordi el cessament de dita situació i s’adoptin les mesures necessàries de restabliment. per faltar aquella 20 .si el reucs es diregeix conta la inactivitat de l’Administració. i tote les mesures adequades per al restabliment de dita situació jurídica. per lo demés. .

Reclamació de l’expedient: si el reucs no s’ha iniciat mitjançant la demana. otorgant-li a l’efecte un plaç de trenta dies. Per excepció. en el procediment ordinare. (art.El que acrediti la legitimació de l’actor quan se lihagi transmès per herència u altre títol.La còpia o trasllat de la resolució recurrida o altres dades que permaetin identificar l’actuació impugnada. en cada cas. han d’acompanyar-se una sèrie de documents. transcorregut el plaç per la remissió de l’expedient sense que aquest s’hagués enviat. La omissió d’algun d’aquests documents. La remissió de l’expedient és molt iporant. on el seu transcurs impedirà derinitaivametn la impugnació és de dos mesos i es compta des del dia següent a la publicació de l’acte exprés recurrit. S’hi s’ha interposat recurs previ de reposició. A aquest escrit. doncs el demandant té dret a coneixer abans de formular la demanda de manera que pugui fonamentar-la amb el coneixement de causa. És un procediment senzill i essencialment escrit. . L’expedient ha de ser remès en un plaç de 20 dies. .Anunci de la interposició: interposat el recurs. és subsanable en un plaç de 10 dies. És possible i habitual que en el mateix escrit d’interposició del recurs es solicitin mesures cautelars. el plaç de dos mesos comença a comptar des del dia següent al e la declaració de lesivitat. mitjançant un senzill escrit d’interposició. contat des de que s’enten produit l’acte perssumpte segons la legislació aplicable. ● Forma: el recurs s’inicia normalment. la parat recurrent pot demanar que se li obri el 21 . senyalada per l’òrgan judicial. ordenarà que la part recurrent interposi per separat varis recursos. En el recurs de lesivitat. l’òrgan judicial pot anunciar la seva interposició d’ofici a a sol·licitud del recurrent en un plaç de 15 dies perque pugui personar-se en el procés tot aqeull que tingui un interés legítim en la defensa de l’actuació impugnada. el plaç per a recorrer de 6 mesos es per s’hi s’impugna un acte presusmpte per silenci administratiu.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES conexió direta. PROCEDIMENT EN PRIMERA I ÚNICA INSTÀNCIA: El procediment ordinari o de primera instància ha de tramitar-se en tots aquells casos en que per raó de la quantia o de la matèria no en procedeixi un altres. en concret: . l’òrgan judicial ha de requerir a l’Administració per a que li remti l’expedient administatiu. .Els documents que acreditin que es compleixen els requisits per entaular accions per la perwswona jurídica recurrent. En qualsevol cas. el plaç de dos mesos comença a córrer des dels dia segúent al de la notificació de la resolució expressa o a la seva desestimació presumpta. Es pot solicitar l’ampliació del recurs per abarcar també aquesta nova actuació. ● Plaç: el plaç per la interposició del recurs. 36 LJCA) 4. Si l’Administració autora d’un acte preten impugnar-lo ha de declarar-lo prèviament lesiu per l’intrés públic. que poden ser: . que és un plaç de caducitat.

Inadmissió del recurs: rebut l’expedient.. si no es presenta escrit de demanda. 22 . o contestació. els motius de revurs i al·legacions en què es fonament no han de senyir-se als ja exposats davant l’Administració. que es presentin conclusions escrites o que no es realitzi cap d’aquests tràmits. l’òrgan judicial acordarà llavors. donsc.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES plaç per formalitzar la demanda a efectes d’evitar majors dilacions. la opinió de cada part sobre la quantia. oficina o protocol o persona on el seu poder es trobin. pot declara que no es dóna lloc a la inadmissió del recurs quan: . si ho considera necessari.Falta de legitimació del recurrent . com la recepció a prova. les parts oden presentar al·legacions en el plaç de 10 dies.Falta jurisdicció o competència del Jutjat o Tribunal . un cop es rebi l’expedient.. ● Instrucció del procés: . entregar al recurrent l’expedient adminstratiu per a que es formalitzi la demanda en el plaç de 20 dies. La resolució s’adopta en forma d’auto contra el que poden interposar-se recursos previstos a la llei. sense perjudici de que pugui formular al·legacions complementaries. rebent el procés a prova quan exiteixi disconformitat en els fets i aquests fossin de transcendència de resolució del pelit . ja sigui en un plaç de tres dies des de que se’ls notifiqui la diligència d’ordenació que declari conclusió el període de prova.Prova: les parts poden demanar la recepció del procés a prova en els escrits de demanda i de contestació i en els d’al·legació complementaris. En els escrits de demanda i contestació. Abans de resoldre sobre la inadmisió.Vista o conclusions: les parts poden demandar que es celebri una vista oral. ja sigui en els escrits de demanda. Les parts demandades. Mitjançant la formula ritual “OTROSÍ” en els escrits poden exposar-se pretensions secundaries.S’hagi caducat el plaç d’interposició del recurs. el Jutge o Tribunal declararà la caducitat del recurs mitjançant auto. Presentada la demanda es dóna trasllat de la mateixa i de l’expedient a les parts demandades per a què contestin. Amb la demanda i la contestació les parts han d’acompanyar els documents en que es fonamenten el seu dret o desiganr l’arxiu. quan el recurs no s’ha inicat ja per demanda. . dins els primers cinc dies per contestar la demanda poden al·legar la incompetència de l’òrgan jurisdiccional o que existeidxen motius d’inadminisibilitat del recurs. però l’escrit s’ha d’admetre.Haver-se interposat el recurs contra activitat no susceptible d’impugnació . . com es diu. el recurs contenciós-Administratiu no té avui le lcaràcter estrictament reivosr d’altres temps.Demanda i contestació: concloses les mencionades actuacions preparatories. L’òrgan judicial ha de resoldre mitjançant auto sobre la citada sol·licitud. el Jutjat o Sala .

en el seu cas. 67 LJCA. la tramitació conlou la seva pràctica. quan es consider que la disposició. interposat el recurs contenciós-administratiu.Que hagués tingut per objectes disposicions. posant així fi al procés. a menys que decideixi acordar noves diligències per millorar la provisió. la sentència té un contingut merament declaratiu i no precisa fer altres pronunciaments. per raons de fones. molt infreqüentment en la pràctica del procediment ordinari. el jutge o tribunal declararà el pleit conclòs per sentència. concretar. En aquest cas. Segons l’art. acts o actuacions no susceptibles d’impugnació. ● Terminació del procediment: .Altres formes de terminació: ◦ DESISTIMENT: és la manifestació expresa de la voluntat del recurrent a renunciar la seva pretensió. . la sentència ha de declarar a la reparació i a l’obligat a indemnitzar.Senyalament: celebrada la vista o exposades les conclusions. la sentència ha de dictar-se en el plaç de 10 dies des de que el pleit es declararà conclòs. quan dita acutació incorreix en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic. Si s’estima la pretensió de resarcir danys i perjudicis. . sense entrar a pronunciar-se sobre el fons de l’assumpe.Que s’hagués presentat l’escrit inical del recurs fora de plaç La sentència ha de limitar a declarar que el recurs es inadmissible. el dia de la votació i fallo del recurs. perl contati.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES La vista oral. menys al que es refereix a costes processals. 68 LJCA els fallos poden ser dels tipus següents: ◦ INADMISSIBILITAT: es dóna per: . l’Administració reconeix totalment en la vía administrativa les pretensions del recurrent. acte o actuació impugnada s’ajusten a dret. ◦ DESESTIMACIÓ: la desestimació del recurs es produeix. ◦ SATISFACCIÓ EXPRAPROCESSAL: es produeix quan.Que recaigués sobre la cosa jutjada o existís litispendència . aclarar o rectificar allò que sigui previst. i suposa l’acceptació expressa per aaquest de les pretensions del demandant. .Falta de jurisdicció dele Jutjat o Tibunal Contenciós-Administratiu . reconix i retablei la situació jurídica individualitzada defensada pel recurrent i adopta les mesures necessaries. es celebra mitjançant l’exposició sucinta de les al·legacions pels defensos de les parts que puguin ser invitats després pel Jutge o Tribunal a puntualitzar. ◦ “ALLANAMIENTO” DELS DEMANDATS: és molt poc freqüent. ◦ ESTIMACIÓ: la estimació del recurs procedeix. 23 . si les ha hagut. llavors. actor o actuació impugnada i. Es senyalarà. en tal cas.Que s’hagi interposat el recus per persona incapaç . En tal cas.La sentència: la sentència és la manera normal de terminació del porcés. la sentència declara la no conformitat a Dret i anula total o parcialment la disposicioó. Segons art.

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ◦ POSSIBLE ACORD: es pot donar si posa fi a la controvèrsia.Les dictades en el procediment especial de protecció del dret fonamental de reunió de l’art. quan es tracta d’interposar un recurs extraordinari com la cassació. que fou introduida al contenciós ordinari. quan el judici versi sobre matèries susceptibles de transacció. el qual. és a dir. ◦ TRAMITACIÓ: el recurs d’apel·lació pot interposar-se per les parts de demandant o demandat i és admissible en ambdós efectes. EL SISTEMA DE RECURSOS: Tenim un conjunt de recursos per inerposar contra providències autos i sentències. va dóna lloc a una audiència a les altres parts restants per termini de 3 dies. es poden interposar RECURS DE SÚPLICA.Les recaigudes en assumptes de quantía inferior a 25 milions de pessetes .La sentències sobre qüestions de perosnal al servei de les Administracions públiques. ● Recurs ordinari d’apel·lació: ◦ SENTÈNCIES APEL·LABLES: aquest recurs. és susceptible de ser interposat per motius taxats. en contenciós electoral o de quantia indeterminada. Aquest recurs s’interposa en el plaç de 5 dies mitjançant escrit fundat danvat el mateix òrgan judicial que va dictar la resolució recorrida. resolen allò que procedeixi. La jurisprudència constitucional reconeix que el dret a la tutela judicial efectiva no té el mateix abast a l’hora d’interposar un recurs en primera instància que a la d’impugnar una resolució judicial i mensy encara. Són els que posen fi a la peça separada de mesures cautelars. ◦ RESOLUCIONS RECURRIBLES: són susceptibles d’aquest recurs. menys quan els hi recaigui en assumptes de quantia inferior a 3 milions de pessentes. 122 LJCA.Les dictades en matèria electoral ◦ MOTIUS DE RECURS: 24 . Les seves exigències formals. . de segona instància. les sentències dictades en única instància amb les següents excepcions: . sinó que en la pràctica judicial adquiereix matissos d’elevat formalisme. que és del tot. Aquests recursos són els següents: ● Recursos de súplica i apel·lació contra providències i autos: Contra PROVIDÈNCIES (decisions sobre qüestions processals que no precisen de motivació en forma d’auto). que paralitza l’execució de la sentència apel·lada. pot interposar-se contra les sentències dels Jutjats i Jutjats Centrals de lo Contenciós Administratiu. ● Recurs de Cassació: ◦ NATURALESA I CARÀCTERS: la cassació. menys si hi ha una excepció legal expressa. 5. poden tirar per terra recursos ben fonamentats en quan al fons. . moltes vegades interpretades amb rigor. Contra ACTES DE 1ª INSTÀNCIA poden ser objectes de RECURS D’APEL·LACIÓ en un sol efecte.

condemna per fals testimoni de testimonis per declaracions que van servir de fonament a la sentencia. excés o defecte en l’exercici de la jurisdicció. Intracció de les normes de l’ordenament jurídic o de la jurisprudència. . Incompetència o inadequació del procediment. . les sentències 25 . tradicional al nostre Dret. però tampoc pot excedir allò declarat en fallo o modificar-lo. tot i haver. L’activitat d’executar correspon a la propia Administració. . contra sentències fermes de qualsevol dels òrgans de la Jurisdicció que la LJCA perveu pels mateixos supòsits enq ue altres ordres jurisdiccional: . 6.aparició de documents decisious i retinguts per la part afavorida. per infracció de les nomes reguladores de la sentència. El incident de l’execució L’execució forçosa LES VIES D’EMPARAMENT ORDINÀRIA I CONSTITUCIONAL: Quan el procediment seguit davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu hagi estat l’especial de protecció dels DFon o quan. 117. precisió important ja que no ha de ser parcial o restringuida. .reconeixment o declaració de falsestat de documents en virtud dels quals recau la sentencia. sinó que també ha de prendre les decisions necessàries al respecte. ja que no es tracta d’una potestat o facultat. violència o altra maquinació fraudulenta. Cal que es compleixi a menys que concorri una causa d’impossiblitat material o legal d’executar el fallo.3 de la CE. sinó d’un DEURE establert per l’ordenament.se seguit el procediment ordinari. EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES: La LJCA recalca la citada obligació de les parts de complir les sentències en la forma i terminis que aquestes consignen.Condemna a realitzar una determinada activitat L’execució voluntària: l’obligació d’executar existeix des de que la sentència és comunicada a l’òrgan que hagués realitzat l’activitat objecte del recurs en plaç de 10 dies.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Abús. que no només pot.sentència dictada en virut del cofet.Sentències anul·latòries . prevaricació. L’art. ● Recurs de revisió: és un recurs.Condemna del pagament d’una quantitat líquida. dicta que la potestat de fer executar les sentències i demés resolucions judicials corresponen exclusivament a Jutges i Tribunals. Modalitats d’execució: . Quebrantament de les formes essencials del judici. l’òrgan/s judicial/s que hagin intervingut en ell haguéssin causat una lesió d’un dels DFon. posteriors a la sentència.

l’acte o el fet. que pot ser. acte o fet de caràcter administratiu i la seva tramitació hagués de produir-se precisament perquè la llei formal aplicada 26 . La Sala decideix mitjançant providència.ministeri fiscal .aquells que hagin estat part en el programa judicial corresponent (art. la admissió o inadmissió mitjançant l’auto. En els dos supòsits la legitimació correspon a: . bé d’atorgament. La viabilitat del recurs té com a pressupòsit el compliment dels requisits següents (art. Transcorregut el plaç de vista i al·legacions es dicta la sentència. termini de 20 dies.  Invocació formal en el procés judicial del D constitucional vulnerat el més aviat possible. bé la notificació a les parts de la concurrència de les causes apreciades per resoldre. procedeix la concessió a les parts (per plaç comú no superior a 20 dies) per vista i formulació d’al·legacions. S’inicia per demanda. que ha de recollir els requisits de l’art.disposicions de rang inferior a la llei. a una acció o omissió de l’òrgan judicial. aquelles persones a les que afavoreixi la decisió o qui tingui un interès legítim (47 LOTC). bé directament la inadmissió. La inadmissió del recurs dóna lloc al requeriment a l’òrgan o autoritat de qui dimani la disposició. o al jutge o tribunal que va conèixer del procediment precedent de la remissió de les actuacions o testimoni d’elles (art. Si el recurs de la tramitació es refereix a una disposició.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES seran recurribles davant del TC per la via del RA. 44 LOTC):  esgotament de tots els recursos utilitzables dins de la via judicial. bé de denegació de l’empara sol·licitada. regulat al títol III de la LOTC. termini de 20 dies des de la notificació de l’últim recurs. .1LOTC). El RA procedeix contra: . corporatiu o institucional que violin els drets i llibertats susceptibles d’empara. Rebudes les actuacions i transcorregut el temps. així com qualsevol altre ens públic de caràcter territorial. 2. 51 LOTC). 49 LOTC i l’admissió de la qual s’ha de resoldre primer.Les violacions dels drets o llibertats susceptibles d’empara que tinguin el seu origen immediat i directe en un acte o omissió d’un òrgan judicial. 46.defensor del poble . amb independència dels fets que van donar lloc al procés. La viabilitat del recurs depèn de l’esgotament previ de la via judicial procedent. directa o immediatament. o dels òrgans executius col·legiats de les CCAA o funcionaris o agents. podent disposar-se la substitució d’aquest tràmit pel de vista oral (52 LOTC) 3.  Imputació de la violació del dret o llibertat. Procediment del recurs d’empara: 1. actes jurídics o simple via de fet del govern o de les seves autoritats o funcionaris.

 Reconeixement del dret o llibertat de conformitat amb el seu contingut constitucional. en el seu cas. articulado en torno a los principios de concentración. y ordenará a la Administración demandada que remita el expediente administrativo. amb determinació dels seus efectes.administrativo. El procedimiento se iniciará por demanda. COMPLEMENTO MANUALES PROCEDIMIENTO ABREVIADO. oralidad y amplia discrecionalidad judicial. Para los recursos que se deduzcan en las materias de que conozcan los Juzgados de lo contencioso. prescindiendo del escrito y trámite de interposición.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES lesiona el D o llibertat invocats. y si compareciese sólo el actor. trasladará al demandado y citará a las partes para la celebración de la vista. con indicación de día y hora. abstenint-se de qualsevol altra consideració sobre la seva actuació. la Sala ha d’elevar la qüestió al Ple (autoqüestió) per la declaració d’inconstitucionalitat d’aquella llei (art. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida. que el juez.2 LOTC). cuando su cuantía no supere las 500. de les mesures adients per a la seva conservació. o con una ratificación de los expuestos en la demanda.000 ptas. previo examen de su jurisdicción y de competencia objetiva. actes o fets administratius ha de contenir el següent:  Declaració de nul·litat de la decisió. el juez lo remitirá al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista. se tendrá al actor por desistido del recurso. 55. o lo hiciera sólo el demandado. ha de concretar la violació del dret o llibertat i preservar o restablir-los. se proseguirá la vista en ausencia del demandado. a la que se acompañará los documentos establecidos para acompañar el escrito de interposición. el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho 27 . El contingut de la sentència és diferent segons: Quan el recurs es refereixi a decisions dels jutges i tribunals.  Restabliment del recurrent en la integritat del seu dret o llibertat amb adopció. Recibido el expediente administrativo. la Ley prevé un proceso rápido. y se le condenará en costas. Si las partes no comparecieren. Acto seguido. - Els efectes del recurs d’empara són interpartes. o se trate de cuestiones de personal que no se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios públicos de carrera. acte o resolució que hagi impedit el ple exercici del dret o llibertat. Quan el recurs es refereixi a disposicions.

pero introduce importantes variaciones. sin más trámites. se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que su fundamenten sus pretensiones. en la intervención del Ministerio Fiscal. EL PROCESO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Las singularidades de este proceso. El juez dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la celebración de la vista. Si no hubiere conformidad sobre los hechos. Si no se sustanciasen cuestiones procesales.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES convengan. en cuanto no sean incompatibles con los trámites del juicio abreviado. Viene después el trámite de admisión del procedimiento especial a cuyo efecto el Juez. o transcurso del plazo fijado para la resolución. en la facilitación de la suspensión del acto impugnado y en la reducción de plazos respecto al proceso ordinario. El plazo de interposición es de 10 días. en su caso. requerimiento para el cese de la vía de hecho. La Ley de 1998 ha suprimido el procedimiento especial en materia de personal. Según la nueva versión. si la hubiere. aunque subsisten algunas peculiaridades a lo largo del articulado. La Ley Jurisdiccional de 1998 mantiene el proceso con el mismo carácter preferente y urgente que ya tenía. con la venia del juez. en muchos casos. según los casos. exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusión de la vista. es decir. desde el día siguiente al de la notificación del acto. incluye la regulación del proceso especial en materia de derechos fundamentales con importantes novedades. publicación de la disposición impugnada. que pretendió ser una especie de interdicto administrativo. de manera concisa. oídos los Letrados. Tras la práctica de la prueba. se centraron en la eliminación de los requisitos de interposición. este recurso tiene por objeto hacer valer todas las pretensiones del proceso. si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos. los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso. un proceso inspirado en los principios de urgencia y sumariedad. por entender que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible. en el supuesto de estimar posibles motivos de inadmisión o 28 . de las conclusiones. y. El escrito de interposición se concibe como un anticipo de la demanda puesto que expresará con precisión y claridad el derecho/s cuya tutela se pretende y. regula ex novo la llamada cuestión de ilegalidad de los reglamentos y el procedimiento en caso de suspensión administrativa previa de acuerdos. antes de darla por terminada. PROCESOS ESPECIALES. que se computarán. siempre que tengan como finalidad restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado. La Ley pretende superar la rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales. las personas que sean parte en los asuntos podrán. se propondrán las pruebas y se practicarán.

previstas en la LO Reguladora del Derecho de Reunión (1983) que no sean aceptadas por los promotores. con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente. y ésta es una novedad destacable de la modificación introducida por la Ley de 1998. trasladándose a los promotores copia debidamente registrada del recurso a la autoridad gubernativa. de manera contradictora. El planteamiento de la cuestión de ilegalidad por el juez se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia y habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. convocará al representante legal de la Administración. No es. y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido. lo que lo expone a eventuales acciones de responsabilidad. La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas. 29 . CUESTIÓN DE ILEGALIDAD Cuando un juez o tribunal hubiese dictado sentencia estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada. Se trata fundamentalmente de un control. la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. en la que. incluida la desviación de poder. y no fuere competente para anularla en un recurso directo. arroja sobre el juez de instancia la carga de fundamentar ante el superior la invalidez del reglamento ya aplicado. suscitado de oficio.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES inadecuación del procedimiento. sin embargo. El Tribunal.121). oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso. Esta novedad. La sentencia estimará o desestimará parcial o totalmente la cuestión. Tramitación especial se da a la prohibición o propuesta de modificación de reuniones. La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla. al Ministerio Fiscal y a los recurrentes a una audiencia. con el riesgo de ser desautorizado por haber estimado indebidamente un recurso indirecto. y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo (art. deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente. en el plazo improrrogable de cuatro (4) días. un proceso garantista de los derechos e intereses de las partes intervinientes. de la legalidad del reglamento que aprovecha la circunstancia de una sentencia estimatoria de un recurso indirecto contra un acto de aplicación y a resolver por el juez competente para el recurso directo. estimará el recurso cuando la disposición. El recurso se interpondrá dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación. emplazando a las partes para que en el plazo de 15 días. salvo que faltare algún requisito procesal insubsanable. puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. La sentencia. los comunicará a las partes y lo resolverá en una comparecencia a la que convocará a las partes y al Ministerio Fiscal. caso en que la declara inadmisible.

disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión (art. acompañado en todo caso copia del citado acto de suspensión. el órgano jurisdiccional requerirá a la Corporación para que en el plazo de diez (10) días remita el expediente administrativo. deberá interponerse el recurso mediante escrito fundado. asuntos exteriores. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones. convocándolos para la celebración de la vista. o darse traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional. LA ACTIVIDAD DE POLICÍA O LIMITACIÓN. industria. Recibido el expediente administrativo. sanidad. 30 . educación. etc. A ese efecto. que se dará como mínimo a los diez (10) días de la puesta de manifiesto del expediente. dicha suspensión deber ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. comercio. sólo quedan las técnicas impugnativas por razones de legalidad ante el sistema judicial. 127). se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso. agricultura. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido. vista que podrá sustituirse motivadamente por alegaciones escritas. Cuando estas impugnaciones van precedidas del reconocimiento legal de un efecto suspensivo sobre la actividad cuestionada. La ordenación de las normas administrativas y su estudio se ha venido configurando sobre la idea del fin público último a que tales normas atendían o sobre la clase de materia que regulaban. en el plazo de diez (10) días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PROCESO ANTE SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DE ACUERDOS Suprimidos los controles administrativos directos de las Administraciones territoriales superiores sobre las inferiores. TEMA 5. L’ACTIVITAT DE LIMITACIÓ LAS FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. De aquí que la clasificación más común de la llamada “parte especial” atendiera a los diversos sectores de la actuación o intervención administrativa: orden público. LAS CLASES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. el órgano jurisdiccional lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones. 1. según proceda.

fomento y servicio público). actividad que ni fomenta. La actividad sancionadora tiene naturaleza garantizadora de cualquier otro tipo de actividad administrativa y tiene un carácter cuasijudicial de la misma naturaleza que la represiva penal. Parece obligado separar la llamada actividad administrativa de limitación o de policía de la: 1) Actividad sancionadora: es distinta de la actividad de limitación o de policía. actuando como verdadero árbitro mediador. ni da pretensiones. los derechos o la actividad de los particulares. de tipo sancionador y arbitral.. educación. pues toda actividad sancionatoria presupone una infracción o conducta antijurídica del destinatario de la sanción. es preciso disponer también de otros criterios que permitan sistematizar. distinguiéndose entre: 1) Actividad de limitación o de policía: restringe la libertad. Estas formas de actividad administrativa operan en todos los campos de intervención de la Administración.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Aparte de esa clasificación por los fines. Pero estas tres formas de la actividad administrativa (actividad de policía. También tiene naturaleza cuasi.ej. en el orden público actúan fundamentalmente las formas de limitación y de sanción pero no tanto las de fomento). las normas que la rigen. puesto que en nuestro Derecho la Administración ha sido investida de funciones de indudable carácter judicial. y que sólo por razones históricas y circunstanciales se ha atribuido a la Administración. Para ello se atiende al efecto que la actividad administrativa causa en la libertad y derechos de los particulares. que se pueden combinar y sustituir unas por otras. ni limita derechos. ni sanciona. p. puesto que no se limitan derechos de los particulares. También es posible alcanzar un mismo fin público con diversas formas de intervención.judicial. 3) Actividad de prestación o de servicio público: La Administración suministra prestaciones a los particulares (sanidad. porque la Administración actúa en alguna forma como juez civil y el acto administrativo cumple funciones similares a la sentencia. 2) Actividad de fomento o incentivadora: Estimula mediante premios o apoyos el ejercicio de la actividad de los particulares para que oriente ésta al cumplimiento de fines de interés general. que no encajan en el concepto de actividad de limitación o de policía. en lo que 31 . dentro de cada sector o materia (orden público. aunque pueden estar presentes en distinta medida (así. no agotan la realidad de la actividad de la Administración. lo que impide decir que se está limitando su derecho (no hay limitación jurídica donde hay conducta contraria a Derecho). sino por la que la Administración decide o arbitra entre pretensiones contrarias de los particulares.). 2) Actividad arbitral de la Administración: con este concepto se pretende acoger la actividad administrativa de mediación entre los intereses y derechos de los particulares.. sanidad. transporte etc. etc). sectores o materias sobre los que incide la norma administrativa.

Encuentra una aplicación directa en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL). una simple previsión o apoderamiento legal será suficiente para desarrollar actividades de servicio público y de fomento. Por el contrario. En la actividad de limitación y sancionadora debe exigirse el máximo de precisión legal sobre los aspectos fundamentales. cualquiera que ésta sea y cuyo efecto sería la obsolescencia de los reglamentos ejecutivos. Está fundamentado en el art. Sin embargo no es razonable exigir que cualquier actividad administrativa sea objeto de previsión legal. confianza legítima e interés público. por ejemplo. 2. la tesis de la vinculación positiva de forma general no es. es decir. La vinculación positiva no se impone en cambio con tanto rigor cuando la actividad administrativa va en la línea de ampliar los derechos y esfera de actuación de los particulares. en términos exhaustivos. algunos de estos principios se presentan como condiciones de la actividad de limitación o de policia. para conseguir un grado digno de asistencia sanitaria puede fomentar con subvenciones los hospitales privados o crear sus propios servicios públicos hospitalarios. LOS PRINCIPIOS QUE CONDICIONAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 103 CE. Toda la actividad administrativa. principio que también se aplica a la actividad de fomento y a la de servicio público en que todos 32 . Y supone que a supuestos de hecho iguales deben aplicárseles consecuencias iguales y que las diferencias de tratos necesitan justificar adecuadamente la existencia de los motivos de tales diferencias. 14 CE “Los españoles son iguales ante la Ley. conforme al cual la Administración debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. sin embargo. a diferencia de la actividad de los particulares. la regulación por norma legal es requisito esencial de toda actividad limitativa o ablatoria que comporte limitación de las libertades y derechos de los ciudadanos definidos en la C.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES se ha llamado principio de intercambiabilidad de las técnicas de intervención administrativa. raza. buena fe. Admitida. La vinculación de toda la actividad administrativa a la legalidad se expresa en el art. sexo o religión. sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. proporcionalidad. está sujeta a determinados principios: legalidad. La vinculación positiva rigurosa. La Administración.E. razonable exigir de la Ley una regulación minuciosa de la actividad administrativa. que sujeta al principio de igualdad ante la ley toda intervención sobre la libertad y propiedad. igualdad. No obstante. sin que basten los poderes generales de intervención. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales: “El contenido de los actos de intervención será congruente con los motivos y fines que lo justifiquen. Este principio se invoca de forma especial en el art. Que los intereses de los afectados no sean contrarios a intereses públicos. Que las expectativas puedan ser objetivamente reconocidas por un observador neutral. EL INTERÉS PÚBLICO. sin que puedan establecerse discriminaciones injustificadas en las tarifas. se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual”. Como la buena fe remite a la creencia del sujeto sobre la licitud jurídica de su propia actuación. si fueren varios los admisibles. Ocurre cuando se pone el énfasis en el deber de la Administración de no variar su conducta si con ella ha generado el administrado expectativas razonables de continuidad.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES los administrados tienen en igualdad de condiciones derecho a las mismas prestaciones.Una acción de la Administración que justifique las legítimas expectativas de los administrados. La proporcionalidad entre la actividad administrativa y el fin público a que debe responder supone que los medios empleados se correspondan con los resultados. PROPORCIONALIDAD Y FAVOR LIBERTATIS. aunque no beneficie a la totalidad de la comunidad. sin que éstos sobrepasen las necesidades públicas. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA. se aminoran las consecuencias negativas de los actos contrarios a Derecho. Principio quebrantado cuando una de las partes actúa contra sus propios actos. El interés público es un interés común que. La confianza legítima aparece como una manifestación o especialidad de la buena fe. Este principio. por el contrario. Sirve de justificación a toda actividad administrativa. y así la Administración no puede en función del interés público proceder a 33 . y. abusa de la nulidad por motivos formales. La invocación al interés público tiene ciertas limitaciones. La jurisprudencia comunitaria exige para su aplicación determinadas condiciones: . se agravan para el que obra de mala fe. ejercita un derecho con retraso o abusa de sus prerrogativas. tiene una mayor aplicación en la actividad de limitación y en la sancionatoria. aplicable con carácter general a toda actividad administrativa. El principio de buena fe rige las relaciones entre la Administración y los administrados del mismo modo que rige las relaciones entre los particulares. si favorece al menos a una parte importante de sus miembros.

Por actividad administrativa de limitación o de policía se entiende aquella forma de intervención mediante la cual la Administración restringe la libertad o derechos de los particulares. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN. ni confundir aquél con el fiscal o recaudatorio. 34 . requisa de determinados servicios profesionales en caso de epidemia). LOS GRADOS DE LIMITACIÓN EN LA LIBERTAD Y DERECHOS DE LOS PARTICULARES. En un segundo grado: Sometimiento del ejercicio de un derecho a una autorización administrativa. enriqueciéndose a expensas de algunos administrados.: orden de cierre de establecimientos por razones de orden público) Incluso la limitación de la esfera individual puede llegar a imponer al particular y a favor de la Administración prestaciones de dar o hacer sin abonar por ello compensación alguna (p. La actividad administrativa de limitación de los derechos y libertades de los administrados responde a una escala o progresión.ej.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES reglamentar la vida privada. Cuando la limitación tiene lugar sin el intermedio de un acto administrativo. estamos en presencia de una limitación legal (como ocurre en el caso de determinadas nacionalizaciones o en algunas imposiciones generalizadas de deberes. según la intensidad de la medida interventora: En el grado menor de la intervención administrativa: Deberes o cargas que la Administración puede exigir a los administrados de comunicar determinados comportamientos o actividades.).. La actividad administrativa de limitación supone en todo caso que la incidencia negativa de ésta sobre la libertad y derechos de los particulares sea consecuencia del ejercicio de una potestad administrativa con un acto administrativo de por medio y no efecto directo de una norma. 4. pero sin sustituir con su actuación la actividad de éstos. como los deberes fiscales).ej: permiso de conducir o licencia de construcción). con infracción del principio de igualdad. Una forma de limitar los derechos es también su sacrificio o privación en favor de un interés público mediante una indemnización (la expropiación forzosa). tributaria etc.ej. bien mediante la remisión de la información o imponiendo el deber de identificación o la obligación d soportar inspecciones administrativas (inspección laboral. Tercer grado: Prohibición formal de hacer o imposición de una determinada conducta positiva (p. 3. sanitaria. constatación reglada por la Administración de que se dan las condiciones requeridas para ello (p.

ordena. en la mayor parte de los casos la cuestión de su otorgamiento o denegación se resuelve en un problema de valoración fáctica. El estudio de la potestad reglamentaria.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 5. DIFERENCIA CON LA CONCESIÓN La diferencia de la autorización con la concesión. se la considera como un acto de control reglado que determina si se cumplen las exigencias legales o reglamentarias previstas en la norma (en la licencia de construcción. LA AUTORIZACIÓN. su régimen jurídico. La LBRL de 1985 enumera las técnicas de limitación de la actividad de los ciudadanos del siguiente tenor: a) Ordenanzas y Bandos . Pero estando los hechos claros en uno u otro sentido.AA. suele remitirse a la teoría de las fuentes del Derecho administrativo. que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes. la adecuación del proyecto a los planes de urbanismo). el número reducido parece transmutar la idea del derecho o posibilidad abierta a todos los ciudadanos a ejercer un derecho. En todos aquellos casos en que se da una limitación de la actividad. radica en que no existe un derecho preexistente del particular. LAS TÉCNICAS DE LA ACTIVIDAD DE LIMITACIÓN. sino que éste nace justamente del acto concesional. b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventive. Lo mismo ocurre en la esfera de competencias de las Entidades Locales. donde los reglamentos se consideran más un producto normativo que una técnica de intervención. su género próximo. o a ser admitido el ejercicio de una actividad o profesión. La Administración del Estado o de las CC. 6. en la contraria de que se trata de un 35 . En base a esas normas reglamentarias la Administración exige después autorizaciones previas. prohíbe o sanciona la actividad de los particulares.. que podrán aprobar Ordenanzas y reglamentos y los Alcaldes dictar bandos. impone determinadas limitaciones a la actividad de los administrados a través de los reglamentos. c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. LA REGLAMENTACIÓN. Por ello. parece que no debe reconocerse ningún margen de discrecionalidad en el otorgamiento o denegación de la autorización. Así ocurre cuando la pretendida autorización recae sobre actividades que la legislación limita a unos pocos sujetos. que se traduce en la instancia judicial en un control de los hechos determinantes del ejercicio de la potestad autorizatoria. en desarrollo de mandatos legales y con apoyo en éstos. CONCEPTO Partiendo de la existencia de un derecho o libertad en el solicitante de la autorización.

ej. si la licencia se otorga en razón a una actividad sobre determinados objetos.. OTORGAMIENTO. sin que suponga alteración alguna en las relaciones jurídico-privadas que subyacen en el otorgamiento de la autorización. A juicio de Parada. si se trata de licencias referentes a actividades personales. y que constituyen actos independientes de la autorización inicial. lo que sí es factible. cuando desde una autorización se justifican otras intervenciones sobre el sujeto autorizado. Algunos autores hablan de “autorizaciones de efecto continuado” para referirse a supuestos en los que se crea entre la Administración y el autorizado una relación jurídica continua en la que éste queda sujeto a una serie de controles análogos a los que en la relación concesional permiten al concedente vigilar y dirigir la actividad del concesionario.. et. sin embargo. remitiendo al concepto de concesión los demás supuestos en que la legislación permite claramente la discrecionalidad en el otorgamiento o limita el número de beneficiarios del ejercicio del derecho o actividad en función de condiciones legalmente definidas. Su admisión o no viene dada. Así en las autorizaciones otorgadas “intuitu personae“ no es posible su transmisión (p. El concepto de autorización debe limitarse a los supuestos en que no hay limitación en el número de los beneficiarios del derecho o actividad ejercitada. quedan sin efecto por la ejecución de la actividad autorizada (obra por ejemplo).. incidiendo de esta forma sobre los efectos del ejercicio del derecho o actividad autorizada. 36 . Una cláusula que limita el efecto de la autorización al ámbito de las relaciones entre la Administración y el sujeto autorizado. En cuanto a su extinción. sino en otras potestades que la ley y la reglamentación reconocen a la Administración sobre la actividad autorizada.. CONDICIONAMIENTO. cuando éstos se transmiten s trasmite con ellos la autorización (así sucede. en primer lugar. o bien que se confunde la autorización con otras técnicas limitativas o intervenciones administrativas posteriores sobre la actividad autorizada. ni discrecionalidad en el otorgamiento (licencia de caza. por el transcurso del plazo por el que fueron otorgadas. en las concesiones.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES privilegio que la Administración crea apara un administrado: en suma de una concesión. de conducir. todas las autorizaciones se otorgan con la cláusula “sin perjuicio de tercero”. en las licencias de construcción). No obstante. y por su revocación o anulación.ej. en principio. licencia de conducción o de armas). no es posible aceptar que las autorizaciones se puedan modular discrecionalmente a través de determinaciones accesorias (condición.). en función del grado de personalización de la actividad autorizada. Estos actos encuentran su legitimación no en el acto de autorización. es que se están haciendo pasar por autorizaciones supuestos de concesión. Cuestión asimismo relevante en el régimen de las autorizaciones es su transmisibilidad. p. término y modo). TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Desde la concepción de la autorización como un acto reglado. En cambio.. LAS AUTORIZACIONES DE EFECTO CONTINUADO.

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 7. ORDENES, MANDATOS Y PROHIBICIONES Las órdenes son “actos por los que la Administración, sobre la base de una potestad de supremacía, hace surgir a cargo de un sujeto un deber de conducta positivo (mandato) o negativo (prohibición), cuya inobservancia expone al obligado a una sanción en caso de desobediencia”. Las órdenes positivas o negativas pueden venir establecidas de forma general por una norma sin necesidad de acto administrativo interpuesto, o bien requerir para su efectividad que la Administración dicte un acto administrativo con dicho contenido. Las órdenes, que siempre han de justificarse en una norma legal, pueden estar legitimadas por una potestad de supremacía general que afecta a todos los ciudadanos o bien configurarse dentro de una relación de supremacía especial (concesionarios de la administración p.ej.), o de una relación jerárquica (funcionarios, militares), aunque en éste último caso la orden no tiene efecto limitativo sobre derechos. En donde con más evidencia se manifiesta el carácter limitativo de derechos de la orden es en las relaciones de supremacía general (Ley Protección de Seguridad Ciudadana.- disolución manifestaciones que alteren gravemente la seguridad ciudadana, etc). El efecto de la orden debidamente notificada o comunicada consiste en la obligación de obedecer conforme a su contenido, es decir, en una obligación ejecutoria de conducirse de la manera exigida por la orden. Las órdenes, mandatos y prohibiciones cuentan con un amplio sistema garantizador, que normalmente es más enérgico en las órdenes dictadas en una relación de supremacía especial, que incluso pueden disponer de una Jurisdicción al servicio de su peculiar disciplina (militares).

37

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TEMA 6. L’ACTIVITAT SANCIONADORA. LA ACTIVIDAD SANCIONADORA 1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LÍMITES DE LA POTESTAD SANCIONADORA La potestad sancionadora de la Administración ha sido convalidada por el art. 25.1 de la CE que al establecer el principio de legalidad en materia punitiva, se refiere a la penal y a la administrativa: "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta, o infracción administrativa, según la legislación vigente" y en el párrafo 3 de este artículo dice "la administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad". También el art. 45.3 de la CE reconoce la licitud de las sanciones impuestas por la administración a quienes violen la legislación referente al medio ambiente. Consecuentemente con estos preceptos el T.C ha confirmado la legitimidad de la potestad sancionadora de la Administración en diversos pronunciamientos y sobre todo en las sentencias 77/1983 en la que ha establecido las condiciones y límites para la imposición de sanciones administrativas en los siguientes términos: 1) Sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad. 2) Interdicción de las penas de privación de libertad (éste límite no es aplicable al régimen disciplinario). 3) El respeto de los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la CE. 4) La subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los

38

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES actos sancionadores por la jurisdicción Contenciosos-Administrativa y la preferencia de la jurisdicción penal para aquellos hechos susceptibles de ser enjuiciados por ambas jurisdicciones. El T.C. ha considerado también inexcusable la concurrencia del elemento de la culpabilidad. Sin embargo, dicho tribunal no se ha planteado los límites cuantitativos de la potestad sancionadora, cuestión ineludible si como afirma, la potestad sancionadora de la Administración es “auxiliar de la penal” que corresponde a los tribunales de Justicia. En contra de ese carácter subordinado, la realidad es que las multas administrativas superan en cientos de millones los límites establecidos con carácter general para las penas de multa por delito en el Código penal, que fija entre cien mil y un millón de pesetas la de mayor gravedad.. 2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SUS MANIFESTACIONES. RESERVA DE LA LEY Y TIPICIDAD Las leyes administrativas precisan de ordinario las sanciones y sus cuantías máximas cuando se trata de multas y definen genéricamente como infracción el incumplimiento de los preceptos legales, remitiendo al reglamento de ejecución de la Ley la enumeración o tabla de conductas sancionables. La LRJAP-PAC ha recogido esta doctrina al establecer la reserva de Ley y la tipicidad para las infracciones, al tiempo que permite la regulación complementaria por reglamentos. La Ley también recoge las reglas complementarias de estos principios sobre irretroactividad. Por último hay que señalar que, aunque el principio de legalidad debiera haberse entendido sin equívocos, al igual que en materia penal, como exigencia de ley estatal, negando, en consecuencia, a los parlamentos autonómicos toda posibilidad de aprobar normas sancionadoras administrativas, ello no ha ocurrido así. RESERVA DE LEY. El art. 25 de la Constitución se refiere al principio de legalidad en materia penal, estableciendo que “nadie podrá ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente”. En una interpretación amplia, este precepto implica además de la exigencia de ley habilitante o de reserva de ley, la traslación a la actividad administrativa sancionadora del principio de tipicidad, de irretroactividad de la norma sancionadora y retroactividad de la más favorable, prohibición de analogía y del doble castigo (bis in idem) y en general, la aplicación de los principios condicionantes de la potestad punitiva del Estado. Desde la perspectiva de reserva legal, el empleo por el constituyente del término “legislación” no ha creado problemas en el derecho penal, porque el TC se ha precipitado a declarar que en éste se da una reserva absoluta de Ley, que debe ser orgánica cuando se limiten derechos fundamentales.

39

A falta de previsión expresa. La LRJAPPAC. para el T. y de “cobertura legal”. la diferencia entre el principio de “reserva absoluta de ley”. la Ley parece admitir una responsabilidad sin culpa. con la posibilidad de remitir a la potestad reglamentaria la descripción pormenorizada de las conductas ilícitas. es que en la primera. Es más. es decir. se cometan y de las sanciones que se impongan. pueden ser o no sancionadas las personas jurídicas. a la responsabilidad civil derivada de la infracción administrativa y a la autoría múltiple. refiriéndose únicamente a la responsabilidad de las personas jurídicas. como la enajenación penal. 25. la ley legitimadora ha de cubrir por entero tanto la previsión de la pena como la descripción de la conducta ilícita (tipicidad) sin posibilidad de completar esa descripción por medio de un Reglamento de aplicación o desarrollo. 3. a diferencia de lo que acontece en el Derecho penal. que opera en materia penal. la ha abordado en términos muy incompletos en su artículo 130. aplicable a las sanciones administrativas. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS En la versión penalista más común la culpabilidad es un juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un hecho típico y antijurídico. Dentro del precepto referido a la responsabilidad la Ley afronta el reparto de las sanciones en los supuestos de autoría múltiple. pues “la reserva de ley establecida en el art. pues no contiene referencia alguna a la voluntariedad. En definitiva. Otra cuestión que suscita el Derecho administrativo sancionador es la exigencia del elemento de la culpabilidad y si. siempre serán aplicables las normas penales sobre exención de responsabilidad criminal previstas en al art. y. mientras que el principio de “cobertura legal” de las sanciones administrativas. LA RESPONSABILIDAD Y LA CULPABILIDAD EN LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. sólo se puede ser administrativamente incriminado en concepto de autor. la LRJAP-PAC parece confusa. 8 de Código Penal. Se entiende por ello. que en el ámbito administrativo no es necesario esa reserva absoluta de ley. al aludir a la “responsabilidad a título de simple inobservancia”. por el contrario. la tipicidad. lo más adecuado dada la identidad de toda potestad punitiva. al que se aplica la discutible regla de imponer la responsabilidad solidaria de las infracciones que en su caso.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Sin embargo. etc. Sobre la culpabilidad. “cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente”. a la intencionalidad o a la culpa del autor de los hechos infracciónales. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. es decir. no de cómplice o encubridor. en vez de remitir al Código Penal la solución de estas cuestiones. bastando con una “cobertura legal”. y lo mismo pudiera inferirse cuando incluye 40 . sólo exige cubrir con ley formal una descripción genérica de las conductas sancionables y las clases y cuantía de las sanciones.C este precepto tiene distinto alcance en materia de sanciones administrativas.1 CE no puede ser tan estricta en relación con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto”.

parece desdeñarse el elemento de la culpabilidad cuando se admite la responsabilidad administrativa de las personas físicas o jurídicas que tienen el deber de prevenir el incumplimiento por otras de las obligaciones impuestas por la Ley. Estas notas se cumplen en general en el caso de las multas. no se consideraban culpables ante el Derecho penal y que.) CLASES. implican la privación de determinados derechos (ej.Expropiaciónsanción por incumplimiento de la función social de la propiedad. la admisión de la responsabilidad de las personas jurídicas.. que es el supuesto más frecuente. a título de dolo o negligencia. retractos en favor de la administración. las ordinarias en aquél derecho. lo que no persiguen las sanciones administrativas que parten de su existencia y que consisten simplemente en “la penalidad que al culpable de la situación creada corresponde padecer”. Además de la multa. CONCEPTO. además no podían ser condenados a penas privativas de libertad. de lo que parece deducirse que sin esa intencionalidad también es posible la sanción. no puede admitirse. que pueda darse infracción alguna. y. tratan de vencer ese incumplimiento. etc). sin embargo.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES entre los criterios que sirven para graduar la responsabilidad la concurrencia de la intención del sancionado. Del ámbito de las sanciones administrativas. por no ser personas físicas. 41 . ni tampoco en las multas coercitivas que si bien traen causa del incumplimiento previo de una obligación. deben excluirse las medidas que con nombre de sanciones o sin él. las sanciones administrativas consisten habitualmente en la pérdida de derechos que el propio ordenamiento administrativo reconoce y reglamenta y de los que priva justamente por su infracción (privación carnet de conducir. diga lo que diga la Ley citada. admisión que ha sido una de las causas del desarrollo de la potestad sancionadora administrativa que permitía castigar a entes que. en fin. Las multas coercitivas están adscritas a la potestad ejecutiva de la Administración y no a la represiva. sin el elemento subjetiva de la culpabilidad. ni en las medidas resarcitorias cuya finalidad es reparadora. etc. Una quiebra de la exigencia de la culpabilidad es. CLASES Y GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS La legislación no ofrece una definición de lo que son las sanciones administrativas. pero no en las medidas preventivas dirigidas a impedir una infracción o incumplimiento jurídico. Sin embargo. y por tener una justificación no sólo represora sino más bien reparadora del incumplimiento. Por ello las multas coercitivas son independientes de las que pueden imponerse en concepto de sanción y compatibles con ellas. aunque se podrían definir estas como “cualquier mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal a resultas de un procedimiento administrativo y con una finalidad puramente represiva”. penal o administrativa.

aquellas cuya comisión proporciona al infractor un beneficio todavía superior. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. Como las sanciones administrativas pueden llegar a ser extraordinariamente graves. Esta Regulación del principio de proporcionalidad incluye asimismo la norma constitucional sobre la imposibilidad de que las sanciones administrativas pecuniarias en ningún caso impliquen. 42 . Alcaldes. 5.). La responsabilidad administrativa abarca. en este caso. . es decir. como la penal. recogiendo esta tendencia. directa o indirectamente. en fin. tráfico etc.) reguladas en la ley 1/92 de seguridad ciudadana. e impone los siguientes criterios de proporcionalidad: a) La existencia de intencionalidad o reiteración. la responsabilidad civil por las consecuencias dañosas del hecho infraccional. sale al paso de las sanciones rentables.Sanciones sectoriales: A cargo de la Administración especializada (tributaria. Esto se consigue mediante la confiscación por vía sancionatoria de ese beneficio. caza.Sanciones de policía general o de orden público: competencia de las autoridades gubernativas generales (Gobierno. obliga a las Administraciones públicas a guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. la jurisprudencia ha impuesto la vigencia del principio de proporcionalidad para limitar la inadmisible discrecionalidad de la Administración en la aplicación de las sanciones.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Las sanciones administrativas pueden clasificarse en función de la relación que une al sancionado con la Administración en: . una vez descontado el importe de la multa. La LRJAP-PAC prescribe “las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo. c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza. b) La naturaleza de los perjuicios causados.Sanciones que traen causa en una relación supremacía especial: concepto del que se ha abusado para burlar las garantías a que debe estar condicionado todo poder represivo (destacan las sanciones funcionariales y corporativas: sanciones disciplinarias). . etc. así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente. sanidad. GRADUACIÓN. debiendo. comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine. La Ley 30/92. y quedando. a su estado originario. la privación de libertad y. de no hacerse así. expedita la vía judicial correspondiente”.

la prescripción del delito o de la pena. una de las causas del anormal desarrollo de la potestad sancionada de la Administración. LA EXTINCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Según el art. La LRJAP-PAD sólo trata de la prescripción de las infracciones y de las sanciones. lo que explica la remisión a la vía jurisdiccional civil. ante la masificación de las infracciones menores incriminadas con penas pecuniarias. el cumplimento de la condena. La cuestión es más compleja cuando se trata de disolución de personas jurídicas Parece que la solución más justa es que el patrimonio social. Esta solución de impotencia administrativa en la ejecución de la resolución por la que se declara la responsabilidad civil del infractor puede estar justificada en casos en que el damnificado es otro particular. Se consideran en primer lugar: . 112 del Código penal la responsabilidad criminal se extingue: por la muerte del reo. Si quedan obligaciones pendientes se transmiten a los socios en proporción a su participación. producen un efecto extintivo de la responsabilidad administrativa sancionadora. Todas estas formas de extinción de la responsabilidad se aplicarán a las infracciones y sanciones punitivas. la amnistía. no obstante de la disolución quede afecto al pago de las sanciones impuestas. Esta técnica que se introduce en los procesos penales para permitir.Muerte del infractor: en principio. además de esta forma de extinción. La ley de bases 19/1988 sobre el Tráfico. sin embargo.Cumplimento de sanción o pago de multa. que el órgano competente lo es para determinar el alcance de lo que debe ser repuesto a su primitivo estado o restituido por vía de indemnización de daños y perjuicios. el indulto. pues. una condena sin proceso cuando el infractor admite su responsabilidad. Es el supuesto más frecuente de la extinción de la responsabilidad administrativa. implica que la pena o sanción no se transmite a los herederos. Una modalidad es el pago voluntario en medida reducida. constituyendo su ausencia en nuestro proceso penal. trataremos de aquellas otras que de forma análoga o no al derecho penal. 43 . el perdón del ofendido en los delitos perseguibles a instancia de parte.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Parece. 6. pero que no puede imponer ni lo uno ni lo otro por vía de ejecución administrativa. cuando se trata de daños causados al dominio público o a los bienes públicos por los particulares parece que debería haberse reconocido explícitmante esta facultad decisorio-ejecutoria como aparejada a la imposición de la sanción. . la personalidad de la sanción propia de toda materia punitiva.

44 . La C. 10 Ley general tributaria que prevé la concesión. por el transcurso del tiempo. acepta el pago incluso cuando se considera inocente. la amnistía opera sobre el delito mismo. que ante el riesgo de sufrir un castigo mayor.Derecho de gracia: Es otra forma de extinción de las sanciones administrativas. reduciéndose la cuantía en un 20 %. el tiempo ya ganado se suma al que se gane tras la reanudación. Se admite la reanudación de la prescripción cuando el expediente estuviere paralizado más de un mes por causa no imputable al interesado. por causa no imputable al infractor. haga efectivo el importe de la multa. las infracciones muy graves prescriben a los tres años. art. es decir a través de la amnistía o el indulto. El indulto particular se admite aunque produce desigualdad. y supone modificar los efectos de una sentencia judicial por un acto administrativo. en el plazo de 5 días del cheque en descubierto. Los plazos se corresponden.Arrepentimiento espontáneo. perdonando a unos y no a otros. condonaciones o moratorias". con los establecidos para las infracciones. Si el indulto actúa sobre la reducción o extinción de la pena. . Según esta ley. En términos similares se regula la prescripción de las sanciones ya impuestas por no ejecutarlas durante un cierto tiempo. En derecho administrativo no hay una regulación análoga a la establecida en materia penal por la ley de indulto de 1870. . esta forma de extinción tiene el peligro de suponer una presión sobre el presunto infractor.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES circulación de vehículos a motor y seguridad vial. rebajas. como un olvido. si bien el tiempo se cuenta a partir del momento en que se adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción. con conocimiento del interesado. según su gravedad. hace aplicación del pago en medida reducida. entendiéndose que la infracción nunca se ha producido. las graves a los dos años y las leves a los seis meses. del procedimiento de ejecución y se reanuda si este se paraliza más de un mes. Es otra forma de pago que origina la extinción de las infracciones tributarias encuentra su aplicación en el pago con intereses de demora de la deuda tributaria antes del requerimiento previo. interrumpiéndose ésta cuando se inicia el expediente sancionador con conocimiento del interesado. Se admiten las amnistías fiscales.E. cuando el infractor en el acto de notificación ante el agente (vía breve) o ante el órgano administrativo encargado de la denuncia (vía ordinaria) y dentro de los diez días siguientes a la formulación de la misma. En este caso. . Según Lozano. regulado en las leyes que establezcan las respectivas infracciones y sanciones y en su defecto por la LRJAP y PAC. También en el pago. por razones prácticas ante la imposibilidad de la hacienda para luchar contra el fraude fiscal. que suponga la condonación de una singular sanción administrativa. La prescripción de la sanción se interrumpe por la iniciación.Prescripción: Las infracciones y sanciones administrativas se extinguen. mediante ley. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido. en fin. de perdones. Prohíbe los indultos generales pero se admite la amnistía porque ésta equivale a una legislación derogatoria.

al prescribir que “los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien”. 8. De la doctrina del TC se desprende que las autoridades administrativas no pueden.3 de la CE. Así el art. En la CE de 1978 no se recogió la regla del non bds in idem. 105 impone a la administración la necesidad de actuar y. o en el principio de exigencia de racionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos establecida en el artículo 9. La LRJAP-PAC recoge la preferencia procesal de la Jurisdicción penal en la averiguación de los hechos. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA. y el art. Sin embargo. Además la potestad sancionadora de la 45 .ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 7. mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos”. Por su parte el TC ha calificado el principio non bis in idem como principio general del derecho. que la fijación de los hechos sancionables por un acto administrativo (incluso confirmado por una posterior sentencia de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa) vincule a la Jurisdicción penal. De la tradicional consideración de la potestad sancionadora de la Administración como una manifestación más del poder punitivo del Estado se había extraído la consecuencia de su independencia de la Jurisdicción penal y. por ello. El TC ha declarado aplicable el artículo 24 de la CE que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. no parece admitirse la hipótesis inversa. la doctrina ah defendido su vigencia por entender que la formulación de la doble sanción está implícita en el principio de legalidad del artículo 25 que vetaría una tipificación simultánea de iguales conductas con diferentes efectos sancionadores. EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y LA SUBORDINACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA A LA JURISDICCIÓN PENAL. por ello mismo. y asimismo determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos. la compatibilidad de la sanción administrativa con la penal. No obstante. de sancionar a través de un procedimiento administrativo con un trámite de audiencia. 106 reconoce el derecho a revisar los actos sancionadores ante una instancia judicial. en su determinación o fijación definitiva. sancionar unos hechos que el Tribunal de lo penal ha declarado inexistente o simplemente no probados. por cuanto es doctrina constitucional “la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a acabo actuaciones o procedimientos sancionadores en aquellos casos en que los hechos pueden ser constitutivos de delito o falta según el Código penal o las leyes penales especiales. La CE condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración a la observancia de determinados procedimientos y garantías judiciales posteriores. es decir.

En cuanto al derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpables (a que también se refiere el art. 135). 46 . afirma ser un derecho fundamental frente a todos los poderes públicos y por ello vigente en el ámbito sancionador administrativo. 35 de la Ley (art. debe impedir igualmente en los procedimientos sancionadores que los funcionarios fuercen a declarar a los administrados o les obliguen a presentar documentos o pruebas para documentar los procedimientos que instruyen contra ellos bajo amenaza de nuevas sanciones. La primera garantía en el ejercicio de la potestad sancionadora es.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Administración debe ejercerse de acuerdo con las garantías establecidas en los art. El procedimiento sancionador debe asegurar el respeto a la presunción de inocencia que la Sentencia del TC 13/1982 de 1 de abril. 6 y 7 del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales y consiguiente jurisprudencia del Tribunal Europeo. La LRJAP-PAC recoge que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (art. El TC además de afirmar la inexcusabilidad del procedimiento sancionador. Este derecho ha sido desarrollado por la LRJAP-PAC que integra en ellos siguientes derechos: 1) A ser notificado de los hechos que s ele imputen. constituye otro de los principios esenciales y sagrados de todo procedimiento punitivo. derecho que el TC concreta en el trámite de audiencia y el derecho a aportar pruebas de descargo frente a la acusación. respetando su derecho al silencio. de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya la competencia. Entre los principios de rigurosa observancia está el derecho de audiencia y defensa. si impide a los jueces en los procesos penales coaccionar a los inculpados para que declaren sobre los hechos que se le imputan.1). al que expresamente alude el artículo 24 de la CE. 137. cuando se parte de hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes. El principio de separación entre la fase instructora y sancionadora. así como la identidad del instructor. encomendándolas a órganos distintos. la de la exigencia de un procedimiento sancionador La LRJAP-PAC establece que en los procedimientos sancionadores debe estar separada la fase instructora y la sancionadora. sin embargo. 3) Los demás derechos reconocidos por el art. 2) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes. encomendándose a órganos distintos. se ha pronunciado sobre la esencialidad de algunos principios insitos en al tutela judicial efectiva. sin duda. de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso pudieran imponerse. 24 CE). La regla de presunción de inocencia cede. las cuales vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.

La ley 30/92 no contiene una regulación del procedimiento sancionador. limitación que justifica en función de la menor entidad tanto de las faltas penales como de las infracciones administrativas.Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. que también recoge al art. establece dos modalidades procedimentales: el procedimiento general u ordinario y el simplificado. Será competente para realizar estas actuaciones. A tal efecto.Hechos que motivan la incoación. 47 . como contenido mínimo lo siguiente: . averiguación o inspección de las infracciones administrativas. el órgano o unidad que tenga atribuidas las funciones de investigación. El reglamento de procedimiento (RD 1398/93). al recibir comunicación o denuncia sobre una supuesta infracción administrativa. la iniciación de los procedimientos sancionadores se produce por acuerdo del órgano competente en cada caso. Estas actuaciones previas no forman parte del expediente sancionador y su omisión no constituye un vicio de procedimiento. . 13.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Por último hay que considerar el derecho a la asistencia letrada. Los trámites son los mismos para ambos.Determinación de los órganos instructor y decisor. .Medidas de carácter provisional que el órgano competente para iniciar el procedimiento haya podido acordar a fin de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. audiencia en el procedimiento y plazos para su ejercicio (art. su posible calificación y sanción correspondiente. De acuerdo con el reglamento de procedimiento. limitándose a establecer unos principios a los que deben sujetarse estos.1). y el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/93) sólo tiene aplicación supletoria: “en defecto total o parcial de procedimientos específicos previstos en las correspondientes normas”. o la persona u órgano designado al efecto por el órgano competente. el órgano competente podrá acordar la realización de unas “actuaciones previas” con el objeto de “determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación”. 9. petición razonada de otros órganos o denuncia. bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. . 24 CE. . El TC ha reconocido este derecho únicamente para los procesos penales por delito. El acuerdo de iniciación habrá de precisar.Indicación del derecho a formular alegaciones. pero en el simplificado se reducen los plazos de tramitación y se concentran algunos actos con el fin de lograr una mayor celeridad procedimental en las infracciones administrativas leves.

en la que se fijarán. la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. la iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución (si contiene un pronunciamiento preciso de la responsabilidad imputada. indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento y concediéndoles un plazo de 15 días para formular alegaciones y para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento. en su caso. voluntariamente. “las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer…”. recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar. tienen un plazo de 15 días para ejecutar alegaciones en relación a los extremos contenidos en dicho acuerdo. no se tomen en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las incorporadas al acuerdo de iniciación. la apertura de un periodo de prueba. Se abre así un trámite de audiencia del que sólo se puede prescindir cuando. por un plazo entre 10 y 30 días: “se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades” (art. Si los interesados no formulan alegaciones en dicho plazo. en los plazos y términos establecidos). control de cambio) y que requieren que el infractor reconozca su responsabilidad. El acuerdo de iniciación se comunica al instructor. se determinará la infracción y las personas que resulten responsables. en la propuesta de resolución. 137). Los interesados. y a los interesados entendiéndose por tal al inculpado. es el pago voluntario (que algunas normas sectoriales admiten (seguridad vial. y podrá acordar. En aplicación del principio de presunción de inocencia. recibido el acuerdo.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES La formulación del acuerdo de iniciación con este contenido mínimo. en su caso. Acreditados los hechos se procede a la formalización de la propuesta de resolución. una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas. especificándose los probados y su exacta calificación jurídica. La propuesta de resolución se notificará a los interesados. El Reglamento establece la posibilidad de adoptar en cualquier momento del procedimiento. el interesado no tiene que probar la no comisión de los hechos que se le imputan. obviándose toda fase instructora previa). especificándose la sanción que se propone o declarando la no existencia de infracción. es un trámite esencial del procedimiento y constituye el presupuesto formal básico de su existencia. La carga de la prueba corresponde a la Administración. o que proceda al pago de la sanción. 48 . de forma motivada los hechos. El instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos. con traslado de las actuaciones que existan y se notifica al denunciante. Otra posibilidad de eliminar trámites y obtener una pronta resolución.

es el de si la interposición de recursos judiciales. A favor de la suspensión automática de la sanción por la interposición de un recurso opera también el argumento analógico de que los recursos contra las sentencias penales suspenden siempre la ejecución de la pena. el principio de congruencia. a costosos o imposibles avales a costa de los recurrentes. el arbitrismo del legislador es manifiesto. pues. Se reconoce así.C. junto con todos los documentos. como ocurre en materia fiscal. o transcurrido el plazo para ello. En otro caso. 10. En definitiva. porque afecta al derecho de defensa del administrado y así lo ha declarado el T. EL PRINCIPIO NULLA POENA SINE IUDICIO Y LA EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS SANCIONADORES DE LA ADMINISTRACIÓN. Los principios afectados por esta cuestión son los recogidos en el artículo 24 CE. que él mismo llevará a cabo. antes de dictar resolución. para no entender infringido el principio nuulla poena sine indicio es forzoso aceptar el carácter automático de la suspensión con motivo de la interposición de los recursos administrativos y jurisdiccionales. sin condicionarla tampoco. la resolución podrá recurrirse de nulidad por indefensión" sentencia 44/1983. decidir. El órgano decisor podrá. "la resolución deberá fundarse únicamente en los hechos que hubieren sido notificados por el instructor al interesado. 49 . la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. La resolución ha de ser motivada y ha de decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados o derivadas del procedimiento. el contencioso-administrativo. En nuestro Derecho. pues mientras la mayoría de las leyes que regulan la potestad sancionadora nada dicen sobre la ejecutoriedad inmediata de las sanciones. o en su caso el de amparo constitucional. hay que sumar las vacilaciones de la jurisprudencia constitucional.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Presentados los escritos de alegaciones. contra los actos sancionadores suspende o no su ejecutoriedad. y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción (salvo los que resulten de actuaciones complementarias). otras imponen la suspensión. es decir. de presunción de inocencia y el de la efectividad misma de la tutela judicial. la vulneración de éste es causa de nulidad de pleno derecho de la resolución. Un problema de procedimiento especialmente grave y mal resuelto por el Derecho español. y no han faltado tampoco supuestos de prohibición de cualquier medida suspensiva. regla capital porque el principio nulla poene sine indicio obliga a respetar la situación previa a la sentencia de primera instancia y la misma presunción de inocencia hasta el agotamiento de todas las restantes instancias judiciales. el instructor cursará inmediatamente su propuesta de resolución al órgano competente para resolver. Al contradictorio panorama legislativo. mediante acuerdo motivado. El órgano competente dictará resolución en el plazo de 10 días desde la recepción de la propuesta de resolución (salvo suspensión por actuaciones complementarias). alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

de que la ejecución de las penas impuestas por los jueces y tribunales penales se suspenda por al simple interposición de los recursos procedentes y que ese mismo efecto garantizador no se produzca cuando la potestad punitiva del estado se actúa a través de las autoridades o funcionarios administrativos. un término polémico y polisémico al mismo tiempo. en fin. que reduce la suspensión de efectos del acto sancionador. 24 CE que recogió. la “peculiar” conclusión a que conduce esa restrictiva doctrina del TC en la interpretación del art. reafirmando que lo que lesiona el derecho a la tutela judicial es la imposibilidad de que los Tribunales conozcan y decidan sobre la concreta pretensión de la suspensión de la ejecución de la sanción antes de que se ejecute realmente aquélla. 138. A menor fiabilidad jurídica en los agentes sancionadores y menores garantías procedimentales. sanidad. Ésa es. LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN O SERVICIO PÚBLICO. L’ACTIVITAT DE PRESTACIÓ.3.) La actividad de prestación se denomina también de servicio público. menores garantías también en el trámite del recurso judicial. después la LRJAP-PAC. afirma que vulnera el derecho constitucional a la garantía judicial efectiva la ejecución de una sanción que no ha ganado firmeza y también cuando los tribunales no han resuelto o decidido todavía sobre la correcta petición (pretensión) de suspensión de la ejecución.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES De lo contrario seguirá vigente la contradicción. 1. abastecimientos. La novedad de la doctrina de esta sentencia está en que acentúa el concepto de daño irremediable que pudiera producirse a los derechos e intereses de l que acciona si no se adopta la medida cautelar de suspender la ejecución de la sanción. Es aquella por la que la Administración satisface directamente una necesidad pública mediante la prestación de un servicio a los administrados (transporte. las consideraciones expuestas parece que han dado algún fruto sobre la más reciente jurisprudencia constitucional y así la STC 78/1996 de 20 de mayo. TEMA 7. etc. enseñanza. la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa). Ahora bien. no explicada ni justificada por el alto Tribunal. la Constitución presume que es menor que la de aquellos jueces. cuya fiabilidad. . en caso de que proceda. pues entonces la Administraciones habría convertido en el Juez de dicha suspensión.Polémico por la tensión político-ideológica que suscita entre quienes ven en los servicios públicos los males de la 50 . hasta el momento de la resolución de un recurso ordinario administrativo (art. más o menos. desde el punto de vista de la independencia y objetividad.

sino que constituye un título general de intervención que justifica la limitación de derechos. LOS SERVICIOS COMPARTIDOS ENTRE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PRIVADA. como la Justicia. sin ánimo de lucro. libre competencia y globalización económica que socaban los fundamentos del Estado del Bienestar. actividades todas ellas susceptibles también de explotación económica por la iniciativa privada.El surgimiento de un tercer sector de organizaciones que pretende satisfacerlas desde la filantropía. Una señal más de la crisis del Derecho público. derivan del ejercicio de funciones conectadas directamente a la soberanía. educación y seguridad). la calificación que algunas leyes hacen de una actividad como de servicio público no habilita sólo para actividades de prestación. la sanción e. el fomento de la acción de los particulares. Sintetizando la evolución de los servicios públicos desde su nacimiento con la Monarquía absoluta hasta nuestros días. la seguridad pública. Se habla entonces de servicios públicos uti universi. sanidad. sino el conjunto de ella con independencia de que sea de prestación. Determinadas prestaciones de interés general. CLASES DE SERVICIOS PÚBLICOS. tradicionalmente a cargo del estado. están desapareciendo en nuestros días por las contrarias ideas de privatización. y. es decir. puede afirmarse que se está cerrando el ciclo vital de este poderoso instrumento de gobierno y administración. El término servicio público sirve también para designar una administración. de limitación o de fomento. - En este sentido. 51 . El poder ejecutivo satisface también otras necesidades que los ciudadanos perciben de forma general y no personalizada. en no va más de la eficiencia económica y servicial. DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU PRIVATIZACIÓN. en contraposición a los servicios públicos uti singuli que son aquellos que se disfrutan individualizadamente. Construido en la Europa continental en los últimos siglos sobre la ideas de gestión directa por funcionarios. el aumento del intervencionismo y del déficit público en contraste con la iniciativa y empresa privada. la burocracia. monopolio y carácter nacional.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES estatalización. Polisémico en cuanto por servicio público no se entiende exclusivamente una forma de la actividad administrativa.La convergencia de organizaciones públicas y empresas privadas en determinadas materias (sanidad. las relaciones internacionales. Así ocurre con los servicios públicos de enseñanza. . como la defensa nacional. transporte. de forma que los usuarios puedan asumir todo o parte de su coste. etc. incluso. Para completar el panorama de cómo se satisfacen fines públicos es necesario referirse a dos aspectos significativos: . un órgano administrative.

Así ocurrió en materia de educación y beneficencia. la Iglesia católica había asumido en solitario o juntamente con la Corona la satisfacción de necesidades sociales de interés general. Ahora vivimos un Estado débil pero con fuertes recursos que desparrama sus dineros sobre multitud de organizaciones privadas no lucrativas. que ya contaba con la presencia de entes especializados (la ONCE. como el registro civil. Al servicio de esta plúrima acción social. hoy claramente públicas. se organizaron servicios públicos. antes registros parroquiales. coordinación e inspección. el sector público de gestión directa y empresas privadas concurren en la satisfacción de las necesidades educativas y sanitarias. el tercer sector disfruta del privilegio de trabajar con una financiación pública estable y. eventualmente. sin perjuicio de otras funciones. La Constitución. SERVICIOS PÚBLICOS Y TERCER SECTOR. El estado social de nuestros días. modelo mixto adoptado también en la seguridad pública. el neoliberalismo y la globalización todavía en ciernes y España fuera de la CE. En apelación a la sociedad civil supone una corrección de ciento ochenta grados de la política con que la beneficencia se inició en el Estado liberal: Un Estado sin recursos pero decidido a asumir directamente la gestión de los servicios sociales. donde empresas privadas de seguridad conviven con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. La aparición del constitucionalismo y la separación Iglesia-Estado desplazó a la Iglesia de aquellos cometidos y.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Con anterioridad al siglo XIX. dictando leyes ad hoc y creando institutos de acción social o bienestar social. atendidos desde los presupuestos estatales. 2. la cesión de bienes públicos de equipo para su afectación al servicio concertado. dictada en un momento en que el socialismo real de los países comunistas estaba vivo. Cruz Roja. se ha empeñado en combatir a través de lo que se ha venido en denominar acción social otras miserias de la condición humana (asistencia domiciliaria. poniendo una vela en el altar del liberalismo económico al reconocer “la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado”. más allá del aseguramiento para todos de estos infortunios frente a la enfermedad y la pobreza de solemnidad. etc). pretendió ser neutral. LAS FRONTERAS ENTRE LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN Y LA ACTIVIDAD PRIVADA EN LA CONSTITUCIÓN. En la actualidad. drogodependencia. y otra vela en el del socialismo e intervencionismo público al prescribir que “toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere la titularidad está subordinada 52 . las CCAA han asumido sus competencias en la materia. nutridos ya con los fondos provenientes de la desamortización de los bienes eclesiásticos y manos muertas. etc). por el contrario la ONG ha de someterse a las potestades administrativas de planificación. en su lugar. Además de la preterición del sector lucrativo a favor del no lucrativo.

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES al interés general” y. La Constitución no es obstáculo formal para que el Estado o las CCAA creen por ley nuevos servicios públicos. Regla no vigente en la actualidad. PRINCIPIOS GENERALES La actividad de prestación o de servicio se sujeta a determinados principios. 31. sobre cualquier sector de la actividad económica. La realidad. idéntica reserva para otras actividades y servicios”. sin embargo. Para los entes locales el único requisito que ahora se exige a la actividad económica pública competitiva con la privada es que sea de utilidad pública. lo cual no es compatible con actuaciones empresariales públicas carentes de justificación. alumbrados por la jurisprudencia y doctrina francesa e igualmente predicables de los servicios públicos en nuestro Derecho. mientras los particulares pueden crear sus empresas con plena libertad de criterios. público y privado. sin sujetarse a la regla de subsidiaridad. al reconocer “la iniciativa pública en la actividad económica”. la ideología liberal dominante y el Derecho de la Unión Europea hacen cada vez más impensable esa alternativa. depuración de aguas. exige que se garantice y salvaguarde la libre competencia. todas las actuaciones de los órganos de la Administración Pública deben responder al interés público que en cada caso. mediante ley. declarando determinada actividad esencial con exclusión de la actividad privada. tanto si se trata de actos de autoridad como de actuaciones empresariales. Por otra parte. la coexistencia de empresas públicas con fines empresariales y de empresas privadas en el marco de una economía de mercado. cualesquiera que sean el objeto del servicio y la naturaleza. por lo que tanto el Estado como las CCAA pueden crear empresas públicas. y para ello han de regir las mismas reglas para ambos sectores de producción. Se trata de unos principios de aplicación general. antes vigente. etc) prescribe que “El Estado y las CCAA en el ámbito de sus respectivas competencias.2 de la propia Constitución también exige una equitativa asignación de los recursos públicos y que su programación y ejecución responda a criterios de eficiencia y de economía. del gestor. sin más condición que la que sus fines sean lícitos. 3. Para los entes locales la LBRL después de reservar a las Entidades locales determinados servicios que declaran esenciales (abastecimiento. siempre ha de concurrir. podrán establecer. sino que puede proyectarse. Según esta regla mientras una actividad económica pudiera ser asumida por el sector privado tal actividad estaba vetada al público. La iniciativa pública no está limitada a los servicios esenciales o de interés general. 53 . aunque en las mismas condiciones que la iniciativa privada. sobre todo. pública o privada. Según el Tribunal Supremo. y la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea. EL RÉGIMEN DEL SERVICIO PÚBLICO TRADICIONAL. y necesariamente. pues en cuanto a esta últimas el art.

Por el principio de neutralidad. abastecimiento en general) y otros en los días y horarios previstos (educación. en cuanto está definida explícita o implícitamente como servicio público. implica un trato igual para todos los que tiene. El principio de perfectibilidad o adaptabilidad de los servicios públicos supone que quien los presta. En el ámbito local el principio de legalidad ya está cubierto para determinados servicios por la LBRL. el servicio público debe desarrollarse de forma ininterrumpida de acuerdo con la naturaleza de la prestación. como puede ser poseer determinados títulos para matricularse en un establecimiento universitario. etc. Por el principio de continuidad. Por su parte el principio de igualdad. Ello implica que unos servicios habrán de prestarse en forma continua (policía. sea la Administración o un concesionario. La ley autonómica o estatal puede reservar en monopolio la actividad a la Administración si se trata de servicios esenciales. una concreción del principio constitucional de objetividad en el funcionamiento de la administración. derecho subjetivo incuestionable si reúne las condiciones legalmente establecidas. El principio de gratuidad sólo es aplicable cuando se deriva de la naturaleza del servicio (la protección ciudadana) o viene impuesto por una norma constitucional (art. 14 CE). comporta la existencia de una relación entre la Administración que la desempeña o el concesionario que en nombre de ella actúa y el particular. La aceptación de la solicitud del usuario al disfrute de la prestación va precedida de la comprobación administrativa de las circunstancias de 54 . y de acuerdo con la Constitución (art. está obligado a incorporar a la prestación que suministra a los usuarios del servicio los adelantos técnicos que se vayan produciendo. transporte). Toda actividad administrativa de prestación. LA RELACIÓN DE PRESTACIÓN. los servicios públicos deben prestarse teniendo en cuenta las exigencias del interés general.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES En virtud del principio de legalidad corresponde al poder legislativo el reconocimiento de una actividad como de interés general y la dotación de créditos necesarios para su satisfacción mediante la creación de un servicio público. derecho de acceso al servicio y la prohibición de todo trato discriminatorio. beneficiario de la misma. EL ESTATUS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. como un medio de propaganda o e favoritismo. la enseñanza básica es obligatoria y gratuita) o legislativa específica. 27 CE. 4. ADMISIÓN DEL SERVICIO El primer aspecto relevante de esa relación es el derecho del particular a ser admitido al disfrute del servicio. siendo ilícita su utilización con fines partidistas.

pero intervenido. que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. Aprobadas las tarifas. deberán ser objeto de revisión. La admisión del usuario al disfrute del servicio supone la sumisión de éste a una relación especial conforme a la normativa del servicio. la correlativa mayor o menor presencia del Derecho público y privado lleva consigo un régimen 55 . con descomposición de sus factores constitutivos. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: Primera. por consiguiente. por circunstancias independientes a la buena gestión de una u otra. PRECIOS PÚBLICOS Y TARIFAS Supuesto el acceso al servicio. que no se presten o realicen por el sector privado. TASAS. y Segundo. RELACIÓN DE PRESTACIÓN Y GARANTÍA JUDICIAL La variedad de formas de gestión y. debiendo incluirse en los contratos de gestión de servicios las “tarifas máximas y mínimas que hubieren de percibirse de los usuarios. la principal obligación del usuario es satisfacer la contraprestación económica en el caso de que el servicio no fuere gratuito. Especial interés tiene la regulación de las tarifas en los supuestos de gestión indirecta o contractual de los servicios públicos. de oficio o a petición de las empresas. La remuneración del concesionario o gestor privado del servicio es también un precio privado. un precio público o un simple precio privado.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES hecho alegadas por el usuario. y procedimientos para su revisión”. siempre que se produjere un desequilibrio en la economía de la empresa mixta o de la concesión. sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. afecten o beneficien al sujeto pasivo. Esta puede consistir en una tasa. LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO. Por su parte tienen la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando. Aparte del deber de observar las normas de funcionamiento del servicio. prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado. el contenido de la relación comporta el derecho de los usuarios a recibir las prestaciones previstas en términos de cantidad y calidad determinadas por las normas y a ser resarcidos por los daños ocasionados por el funcionamiento del servicio. tras de lo cual se produce la decisión administrativa por la que se admite al particular el disfrute del servicio. Las tasas “son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran.

Como forma privada de gestión directa se prevé la “sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local”. etc). la gestión directa por la Administración entrañaba la aplicación de un régimen integral de Derecho Administrativo sobre todos los elementos (entidad gestora. apareciendo así los servicios públicos gestionados por sociedades de capital íntegramente público que no son otra cosa que Administraciones Públicas disfrazadas de empresas privadas. Posteriormente se desbordó esa estricta correlación de gestión-aplicación del Derecho Administrativo. 5. bienes relaciones con usuarios. Para los entes locales las formas de gestión directa admite también formas de Derecho Público y de Derecho Privado. en estos dos casos últimos siempre asistirá al usuario el derecho de denuncia ante la Administración de la que dependa la entidad prestadora del servicio y la impugnación posterior de sus resoluciones o inactividad ante la Justicia Administrativa. fórmula que se está aplicando como sustantivo de los antiguos establecimientos públicos y que permite eludir la aplicación del Derecho Administrativo en campos tan significativos como los hospitales. Así. En cuanto a las formas de gestión indirecta o contractual. contratos. Renfe).ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES diverso para su garantía judicial. relaciones logísticas con terceros. directa e indirecta. con aplicación de derecho privado (ejm. Si la prestadora del servicio es una administración en forma societaria la competencia sería la jurisdicción civil. personal que la sirve. etc. o se le ocasionaron daños por el funcionamiento del servicio. que igualmente conocerá de las cuestiones relativas a los conflictos entre los usuarios y los gestores del servicio en régimen contractual. o fuese rechazado una vez admitido. Entre las primeras están: 1) La gestión por la propia Entidad local: el servicio estará a cargo del personal directamente dependiente en su actuación de los acuerdos y actos de los órganos de la corporación local. A ellas hay que añadir la fundación privada creada por entes públicos según prevé la Ley 30/1994 de Fundaciones. No obstante. en caso de que el usuario no fuere admitido al disfrute del servicio. todas ellas suponen la intervención de un particular o de una empresa mixta ligada a 56 . tal como se configuraron en el siglo XIX. LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS La variedad de regímenes de gestión no está en los orígenes de los servicios públicos. o tratado de forma indebida. La legislación local impuso una racionalización de los diversos modos de gestión. cuando se trate de un régimen de prestación directa por un ente administrativo la jurisdicción contenciosoadministrativa es la competente para la efectividad de la relación de prestación. 2) La gestión por Organismo autónomo local: comporta la creación de una organización especializada regida por un Consejo de Administración que será presidido por un miembro de la Corporación. Entonces.

estatal en que los empleados siguen ostentando la condición de funcionarios. cuando el servicio de interés económico general tenga carácter comercial su compatibilidad con la libre competencia queda asegurada con la expresa aceptación de las derogaciones parciales de ésta que guarden la debida proporción con aquél interés. En el servicio postal se desmantela de forma parcial el monopolio del Estado. porque no pueden tratarse de la misma forma que los servicios de interés económico general.A. 90 del Tratado no se aplica. sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. a fin de facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos. En definitiva. las modalidades de gestión indirecta se regulan en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. del Parlamento Europeo y del Consejo. 6. Servicio Postal. como responsable de la gestión económica del sistema. El Servicio de Correos que se prestaba de forma directa pasa a ser (convertido en S. buscando su imbricación en la planificación urbanística y en la ordenación del territorio y se abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión de las empresas eléctricas. A diferencia de regulaciones anteriores. En los demás casos – servicios de interés general que no tienen carácter comercial – las condiciones del art. y se arbitra su colaboración con las instancias administrativas encargadas de la defensa de la competencia. La planificación estatal. asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en los términos que reglamentariamente se establezcan. EL MODELO EUROPEO DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL Y EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ECONÓMICOS. su calidad su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone sin reserva al Estado de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. se crea la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico con amplias facultades en materia de solicitud de información y de resolución de conflictos. Por ello.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES la Administración titular del servicio por una relación contractual. de 19 de diciembre. El operador del mercado. El nuevo sistema eléctrico supone la plasmación normativa de las previsiones contenidas en la directiva 96/92CE. La comercialización de energía eléctrica queda asentada en los principios de libertad de contratación y de elección de suministrador. queda restringida a las instalaciones de transporte. La alteración del modelo de los servicios públicos europeos trae causa del Tratado de Roma de 1957 con la introducción de la doctrina norteamericana de la libre competencia. Por último. que es sustituida por una planificación indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar que se desenvuelva el sector eléctrico en un futuro próximo. algo insólito) el “operador al que se 57 . Electricidad. A partir de aquí la cruzada por la libre competencia no es ya compatible con el modelo de los servicios públicos económicos en que el monopolio concesional era la regla. el sector eléctrico se asienta ahora en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico. a propósito del contrato de gestión de servicio público.

etc. con peso igual o inferior a 350 gramos. prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios. etc. del Parlamento Europeo y del Consejo. determinados servicios: de giro. Hidrocarburos. entendiendo por tal el conjunto de servicios postales de calidad determinada en la Ley y sus reglamentos de desarrollo. para la prestación del servicio telefónico disponible al público. los hidrocarburos siguen siendo dominio público del Estado.Autorización general para la prestación de los servicios y para el establecimiento o explotación de las redes de telecomunicaciones que no precisen de una licencia individual. que se prestarán en todo o parte del territorio nacional. los comercializadores y distribuidores.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES encomienda el servicio público universal”. de acuerdo con lo establecido en el capítulo siguiente. La Ley general de Telecomunicaciones. la liberalización sólo opera para los transportistas. las define como “servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia”. transportista titular de la mayoría de las instalaciones de la red básica de gas natural. y otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general. como las minas y las mismas concesiones hidroeléctricas. cuyo ejercicio requiere dos tipos de autorizaciones: . que tendrá la responsabilidad de la Red Básica y de las redes de transporte secundario con objeto de garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso. Telecomunicaciones. las individuales podrán denegarse cuando el número de licencias sea limitado y quien solicite una no haya resultado adjudicatario del título en la correspondiente licitación. los servicios obligatorios de telecomunicaciones. el transporte y la distribución.Se requerirá licencia individual para el establecimiento o explotación de redes públicas de telecomunicaciones. . para la prestación de servicios o el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones que impliquen el uso del dominio público radioeléctrico. Pero la liberalización no se extiende al Gestor Técnico del sistema. exención de cuantos tributos graven su actividad vinculada a los servicios reservados. La Ley distingue como obligaciones de servicio público el servicio universal de telecomunicaciones. relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. cuya exploración y explotación está sujeta a autorizaciones y concesiones administrativas. envíos interurbanos y transfronterizos. Además se le reserva con carácter exclusivo. los almacenamientos. Para garantizar la prestación del servicio postal universal y la referencia reserva se otorgan al operador los importantísimos derechos que recuerdan al monopolio anterior: condición de beneficiario de la expropiación forzosa. en cumplimiento de la directiva 97/13/CE. de 24 de abril de 1998. La liberación de los hidrocarburos (Ley de 7 de octubre de 1998) supone en principio que estas actividades “no requieren de la presencia y responsabilidad del Estado para su desarrollo”. 58 . Respecto al Gas. Gas. A diferencia de las autorizaciones generales. A pesar de ello. de 10 de abril de 1997.

del monopolio. imponer. al servicio de la seguridad jurídica preventiva y hoy entrarían en esta categoría las nuevas actividades para realizar las inspecciones técnicas de vehículos. del monopolio al oligopolio. frente a una publicatio que llevaba a la gestión directa por la Administración o indirecta a través de concesionario. correo. . recientemente llevada a cabo para determinados servicios públicos económicos (telecomunicaciones. energía. 59 . etc. transporte.). se abordó alternativamente en el Derecho europeo con su remisión a la iniciativa privada sujeta a una fuerte intervención: .Poderes arbitral y sancionador entre y sobre los operadores. el primer mandamiento de mercado. Ante esa realidad.Potestad tarifaria y . se entiende el conjunto definido de servicios de telecomunicaciones con una calidad determinada. por necesidades de la defensa nacional y de la seguridad pública. en todo caso monopólica. en todo caso. frente al servicio público tradicional consiste en que la satisfacción de necesidades generales se remite a la actividad privada (principio de subsidiariedad). Dentro del mismo régimen y concepto podrían incluirse actividades tales como la notarial. LOS SERVICIOS PÚBLICOS IMPROPIOS O ACTIVIDADES PRIVADAS REGLAMENTADAS En nuestro Derecho. como contrario a la libre competencia. La salvaguarda de esta iniciativa privada. . otras obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal y de los servicios obligatorios a los titulares de licencias individuales o de autorizaciones generales. etc.Poder reglamentario mediante instrucciones de servicio. El Gobierno podrá. si bien sujeta a una fuerte intervención administrativa con repudio. 7. la doctrina calificó de servicios públicos impropios (o actividades administrativas reglamentadas) el servicio de taxis. las farmacias. ésa es la diferencial esencial. accesible a todos los usuarios con independencia de su localización geográfica y aun precio asequible de forma que todos los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. la banca.Autorización previa. la enseñanza privada.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Por servicio universal de telecomunicaciones. una técnica que el liberalismo decimonónico aceptó con naturalidad y que el neoliberalismo condena y sataniza allí donde es posible. mediante Real Decreto. En definitiva. ¿no será que la única diferencia entre el régimen del servicio público prestado en gestión indirecta (concesión) y el servicio público impropio o virtual esté en la sustitución de un concesionario (monopolio) por varios operadores (oligopolio)? Puede concluirse que la especificidad del régimen de las actividades reglamentadas o servicios públicos impropios y el nuevo modelo derivado de la privatización.

La política económica del siglo XIX sitúa la acción de fomento en el centro mismo del intervencionismo administrativo. lo que dio nombre al más importante Ministerio. La incentivación de actividades privadas es conocida desde los primeros tiempos de nuestra civilización. L’ACTIVITAT DE FOMENT. 60 . La instauración del sistema ferroviario puedo hacerse gracias a las ayudas económicas con que el Estado estimuló a las compañías concesionarias del ferrocarril. el de Fomento. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO Por actividad de fomento se entiende aquella modalidad de intervención administrativa consistente en dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TEMA 8. pero es en el despotismo Ilustrado del siglo XVIII donde ese modo de intervención es teorizado más conscientemente como una modalidad de la acción pública y de forma más consciente.

incluso la franquicia de los Derechos de Aduanas para el material que hay de introducirse”. polígonos industriales. que con la política de subvenciones llegó también la corrupción y el falseamiento de la libre competencial empresarial. 51. la actividad incentivadota se ha extendido a todos los sectores económicos (agricultura. ni.2). en general. los estímulos económicos cobran de nuevo decisiva importancia en las obras públicas que regula la Ley General de 13 de abril de 877. como ocurre con la concesión de títulos nobiliarios por el Rey. desgravaciones fiscales. que define la subvención como “cualquier auxilio directo o indirecto de fondos públicos. pues la propia CE de 1978 alude en numerosos preceptos a la actividad administrativa de fomento. como las condecoraciones civiles. LAS MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO Y SU NATURALEZA REGLADA.Económicas: primas. en absoluto. vivienda. 61 . bien de las CC.AA. se han prolongado hasta nuestro días. Tras la constitución de 1876. a través de polos de desarrollo. los beneficios de carácter jurídico que se vinculan a aquéllas.3). 2. No es fácil fuera de esta descripción de la acción de fomento reconducir a un mismo régimen jurídico las numerosas acciones de fomento. otorgamiento de títulos. La actividad de fomento es también título competencial específico. el fomento puede consistir en medidas: . Atendiendo a las ventajas que se otorgan a los particulares cuya acción pretende incentivarse. como el beneficio de expropiación forzosa. La incentivación a las empresas. etc.Jurídicas: carácter de beneficiarios de la expropiación forzosa. No es discrecional. ni calificar de reglada o discrecional la actividad administrativa incentivadota. el otorgamiento o la denegación de becas para el estudio. Por último. etc. la concesión de las condecoraciones militares es básicamente reglada.2). . subvenciones.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES No hay que olvidar. como las previstas en la Orden de Alfonso X el Sabio. Por el contrario. educación física y el deporte” (art. sujetas a reglamentaciones muy precisas. etc). debe destacarse el carácter discrecional de la concesión de estímulos económicos. que depende de las diversas regulaciones y procedimientos. y . En la actualidad no hay duda sobre la legitimidad de esta forma de intervención.Honoríficas. (desarrollo económico de la Comunidad). sin embargo. bien del Estado (investigación científica y técnica).43. minería. al sancionar los principios rectores de la política social y económica indica que “los poderes públicos de fomentaran la educación sanitaria. Hay supuestos en donde la discrecionalidad es manifiesta. De otro lado. y las sociedades cooperativas (129. zonas de preferente localización. militares. Básicamente discrecional es el otorgamiento de condecoraciones civiles. etc. Así. etc. En el siglo XX se extienden las ayudas económicas a todos los sectores productivos y se racionalizan con la Ley 152/1963. las organizaciones de consumidores (art.

una intervención que habrá de acomodarse al principio de mensurabilidad de las potestades administrativas y de la especificad del fin público perseguido. así como la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y de las disposiciones generales con rango inferior a la Ley que supongan compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos presupuestados. ya que al fin y a la postre es siempre la Ley sustantiva la que reconoce el derecho a las medidas de fomento. pero al tiempo constituye un título habilitante que permite a la Administración intervenir. Los estímulos económicos pueden suponer para la Administración una pérdida de ingresos (exenciones y desgravaciones fiscales) o una efectiva salida de dinero público hacia el beneficiario (anticipos.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 3. premios o primas y seguros de beneficios industriales). 3) Afectación inicial de la atribución patrimonial al desarrollo de una actividad del beneficiario. según la doctrina más autorizada debe distinguirse de otras ayudas económicas en función de las siguientes notas: 1) La subvención es ante todo una atribución patrimonial a fondo perdido.3 CE: “todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de una Ley”). La subvención. LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS Los incentivos económicos son “uno de los procedimientos más eficaces de promoción de la iniciativa económica privada y el cauce a través del cual los poderes públicos orientan y corrigen el sistema de mercado en una determinada dirección”. 133. El principio de igualdad está vigente sobre la actividad de fomento. La actividad del fomento económico está sujeta al principio de legalidad (art. si bien esa nulidad se puede predicar del acto de otorgamiento del beneficio económico sin cobertura presupuestaria. El otorgamiento de estímulos económicos orienta libremente la acción del beneficiario hacia el fin. que obliga a tratar por igual a los presuntos beneficiarios de dicha acción y a distribuir las ayudas a través de procedimientos basados en las reglas de transparencia. No hay subvención sin consignación expresa en los presupuestos y su falta implica la inexigibilidad de las obligaciones dinerarias de los entes públicos que no estén reflejadas en los presupuestos. LA SUBVENCIÓN. 2) De una Administración Pública como sujeto activo otorgante a favor de un particular. limitándose la Ley de Presupuestos a posibilitar la exigibilidad temporal del gasto. 62 . ordenar y controlar las actuaciones privadas apoyadas por ayudas públicas. 4. el beneficio de buena fe dispone de una acción de responsabilidad contractual o extracontractual para exigir de la Administración el resarcimiento de los daños producidos. publicidad y libre concurrencia. No obstante.

sobre todo cuando se hacen en el seno de un convenio. la discrecionalidad se reduce mediante las bases de los concursos que anuncian y ofertan las subvenciones. Cierto que en la regulación de las ayudas públicas económicas se pueden encontrar elementos y perfiles contractuales. con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia. la relación jurídica que se crea con el otorgamiento de la subvención se califica como jurídico-administrativa y la litigiosidad que engendra es competencia de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa. es impugnable el acto de denegación. concurrencia y objetividad”. Debido a este carácter reglado. La discrecionalidad de la concesión de subvenciones se va reduciendo también por la creciente procedimentalización en su otorgamiento. y los principios d igualdad. no discrecional. Con base en dicho principio. La Ley General Presupuestaria recoge tanto el concepto estricto de subvención “disposición gratuita de fondos públicos realizada por el Estado o sus Organismos autónomos a favor de personas o Entidades. públicas o privadas. resulta impugnable el acto de denegación. con fondos de la Comunidad Económica Europea. la legislación española. Otro el principio de riesgo compartido que impide considerar la subvención 63 . parte de un concepto más amplio de subvención que comprende toda clase de ayuda económica. Por ello. para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público” como el amplio “ cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto del Estado o de sus Organismos autónomos y las subvenciones o ayudas financiadas. con arreglo a determinados baremos. como también lo es el acto de otorgamiento de la subvención por terceros aspirantes que se consideran con mejor derecho a una subvención ya otorgada. pero no es menos cierto que la mecánica operativa y su régimen jurídico es más cercano al del acto unilateral. en todo o en parte. así como el de otorgamiento por parte de terceros aspirantes que se consideren con mejor derecho a la subvención ya otorgada. 81 de la Ley General presupuestaria: “las subvenciones a que se refiere la presente sección se otorgarán bajo los principios de publicidad. proporcionalidad. resultaren de mejor condición. Hay además. en que la administración toma la iniciativa anunciando.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Sin embargo. Esto implica la sustitución paulatina del sistema de auxilios rogados (el particular toma la iniciativa de solicitar el beneficio). En cuanto a su naturaleza jurídica. por el de auxilios concursados. Acto además reglado en aplicación del principio de objetividad en su otorgamiento que impone ahora el art. otros límites que condicionan el otorgamiento de la subvención: uno es el de previa consignación presupuestaria ya referido. su disposición a conceder beneficios a los administrados que. como ahora la comunitaria. eficiencia y economía en el gasto público.

será necesario acuerdo del consejo de Ministros para autorizar la concesión de subvenciones. En la Administración del Estado son competentes para otorgar subvenciones los titulares de los departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos. 6. dentro también del ámbito de su competencia. En los Entes Locales serán competentes los Plenos o el presidente. las Corporaciones de Derecho Público y las fundaciones que estén bajo el protectorado de un ente de Derecho público. a publicar trimestralmente en el BOE las subvenciones concedidas en cada período. La Ley General presupuestaria sometió la concesión de subvenciones a los principios de publicidad. EL PROCEDIMIENTO DE OTROGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES. así como las personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. Dichas atribuciones podrán ser objeto de delegación.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES como pura donación que libere al beneficiario de todo riesgo o aportación de capital propio a la actividad subvencionada. cuando el gasto a aprobar sea superior a 2000 millones de pesetas. concurrencia y objetividad. en los términos que establezcan en las respectivas disposiciones orgánicas. una vez librados los fondos a favor de los beneficiarios. LA GESTIÓN INDIRECTA DE LAS SUBVENCIONES. La Ley Presupuestaria permite la gestión indirecta de la actividad administrativa de fomento. Podrán ser colaboradoras las sociedades estatales. No obstante. como es el caso de las subvenciones imputadas a un mismo crédito presupuestario y pretendidas por una pluralidad de solicitudes. En las CCAA lo será el Consejo de Gobierno y las consejerías. principios que deben guiar la interpretación de las normas del procedimiento de concesión de subvenciones públicas. previa consignación presupuestaria para ese fin. Por último. El principio de publicidad obliga a establecer las oportunas bases reguladoras de la concesión y. 5. conocimiento 64 . el órgano competente realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación. de forma que “las bases reguladoras de las subvenciones o ayudas establezcan que la entrega y distribución de los fondos públicos a los beneficiarios se efectúe a través de una Entidad colaboradora”. la ayuda o subvención debe respetar la libre competencia entre los operadores económicos del sector sin crear situaciones de desigualdad entre unos y otros. La concurrencia competitiva es obligada cuando la finalidad o naturaleza de la subvención así lo exija. En el trámite de instrucción.

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO Y REINTEGRO La principal obligación del beneficiario de la subvención es la de “realizar aquella actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención”. condiciones y finalidad de la subvención. Además esta obligado a: 1) Acreditar ante la Entidad concedente o la Entidad colaboradora. la Administración concedente tiene la obligación de librar al beneficiario los fondos comprometidos. La resolución del procedimiento tendrá lugar en el plazo que establezca la convocatoria y. También se admite la terminación convencional del procedimiento. 2) Someterse a las actuaciones de comprobación. CONTROL Y SANCIONES. en su caso. cuando las normas reguladoras de la subvención así lo prevean. Es válida la renuncia del beneficiario a la subvención sin más condición que la de reintegrar lo ya percibido. la realización de la actividad o la adopción del comportamiento. El incumplimiento de los términos en que fue concedida la subvención lleva consigo el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención. respetándose el objeto. 8. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que haya recaído resolución expresa. Por su parte. 7. y en todo caso por la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones”.. LA RELACIÓN DE SUBVENCIÓN: ANULACIÓN. concediéndoles un plazo de quince días para que formulen las alegaciones y presente los documentos y justificaciones pertinentes. en seis meses. 3) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad. no es válida la revocación sin causa justificada. Por el contrario. MODIFICACIÓN. en cuyo caso el beneficiario reintegrará el exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada. Un supuesto de reintegro parcial lo constituye aquel en que el importe de la subvención supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de ayuda. siguiendo después el trámite de audiencia a los interesados. en su defecto. La modificación de la subvención puede acordarse “cuando se produzca una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 65 . se entenderá que el silencio es desestimatorio de la concesión de subvención.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. así como los criterios de valoración establecidos respecto de solicitudes o peticiones.

A considerar por último que la infracción administrativa cede el paso a la infracción penal que comete: 1) El que obtuviese una subvención o desgravación pública en más de diez millones pesetas. La pertenencia de España a las Comunidades Europeas supone la aplicación de las prohibiciones y limitaciones garantizadoras de la libre competencia 66 . así como la prohibición de obtener subvenciones públicas o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un período de tres a seis años. SUBVENCIÓN Y DERECHO COMUNITARIO. culpa o simple negligencia y de las que pueden ser responsables tanto los beneficiarios como las Entidades colaboradoras: 1) La obtención de una subvención o ayuda falseando u ocultando ls condiciones requeridas para la concesión. a las multas se podrán acumular la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o de la prohibición durante el mismo plazo de celebrar contratos con el Estado u otros entes públicos. cuando en ellas intervengan dolo. obligando a los preceptores a justificar el empleo correcto de los fondos recibidos ante el Ministerio de Economía y Hacienda. 2) La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida. de las obligaciones asumidas. siempre que no se hay procedido a su devolución sin previo requerimiento.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES La Ley General Presupuestaria prevé un determinado control sobre los beneficiarios de la subvención. Las sanciones aplicables consistirán en multas de hasta el triple de la cantidad indebidamente obtenida. En ambos casos las penas consisten en prisión menor y multa del tanto al séxtuplo del importe de la subvención. 3) El incumplimiento. aplicad o no justificada. incumpliere las condiciones establecidas. 4) Falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos. por razones imputables al beneficiario. alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. 2) El que en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos públicos. El sistema garantizador de la legislación reguladora de las subvenciones se refuerza con la definición de un amplio catálogo de infracciones administrativas de las que son constitutivas las siguientes conductas. Asimismo. falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieren impedido. cuyo importe supere los 10 millones de pesetas. 9.

bonificaciones de intereses.. No obstante y a pesar de la amplitud de las excepciones que quiebran la prohibición general. a tenor del artículo 92 del Tratado de la CEE. que sean de tal entidad que amenacen con falsear o puedan falsear la competencia.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES en el espacio comunitario. La apertura de un procedimiento de control conlleva la suspensión automática de las ayudas proyectadas. y si el Estado no se conforma con la decisión de suprimir o modificar una ayuda. acordar la procedencia de una ayuda incursa en la prohibición general siempre que circunstancias excepcionales justifiquen tal decisión. a la prevención y. Las condiciones precisas para que una ayuda económica a una empresa sea contraria a la prohibición comunitaria: 1) Que se trate de una ayuda económica. etc. que afecten a los intercambios comerciales. pues el Consejo puede. las mismas no constituyen un numerus clausus..). la Comunidad. Se comprenden tanto las subvenciones propiamente dichas o ayudas directas como incentivaciones que aligeren las cargas que gravan el presupuesto de una empresa y que son de idéntica naturaleza y producen los mismos efectos (exenciones de impuestos y tasas. En cuanto al control de la normativa sobre ayudas y subvenciones. la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrán apelar directamente al Tribunal de Justicia. y a petición de un Estado miembro. en su caso. a la represión. 2) Es preciso que la ayuda económica: se nutra de fondos públicos y no privados. 67 . a través de la Comisión y del Consejo. por unanimidad. desarrolla una triple actividad tendente al examen.

68 • • . ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN: • • • • • Objetivo:Determinar el objetivo deseado (Que es lo que queremos). Cursos alternos de acción: Determinar diferentes caminos. establecer prioridades. análisis y la selección de la decisión más acertada. Futuro: Prever situación futura. seleccionando los medios para conseguirlos. L’ACTIVITAT DE PLANIFICACIÓ. En caso de objetivos no complementarios. En caso de objetivos múltiples. Una de las principales características de la planificación es que a través de ella se logran objetivos. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Concepto: La planificación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema. se analizan experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. sino competitivos. Debe existir un sistema de evaluación y control eficaz.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TEMA 9. Elección: La Planificación implica determinación. formas de acción ó estrategias para lograr objetivos. CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN: • • Existencia de objetivos definibles y cuantificables. anticipar hechos inciertos. Instrumentación adecuada: una organización eficiente para ejecutar y preparar un plan debe utilizar elementos de racionalidad y una dirección sobre bases científicas. compararlos y reducirlos a la unidad.

no se deben elaborar planes demasiado optimistas y ambiciosos imposibles de lograr. al establecer métodos para utilizar racionalmente los recursos. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos. 69 . Permite evaluar alternativas. razonamientos precisos y exactos. Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. Promueve los elementos para llevar a cabo el control. por otra parte el reconocer hacia donde se dirige la acción permite encaminar y aprovechar los esfuerzos. la planificación debe adaptarse a la realidad y condiciones del medio ambiente. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias. estableciendo las medidas necesarias para afrontarlas. y un afán de lograr y mejorar las cosas. Reduce los niveles de incertidumbre que se puedan presentar en el futuro. y que proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a la situación.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN: Es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social. Flexibilidad: Al elaborar un plan es necesario establecer márgenes de holgura. que permitan afrontar situaciones imprevistas. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. Mantiene mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir. Los Fundamentos Básicos que muestran la importancia de la Planificación son: • Propicia el desarrollo de las empresas. PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN: • • • • • • • • • Cada etapa del proceso administrativo se rige por principios. para planear eficientemente es necesario tomar en cuenta los siguientes principios: Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable. ya que a través de ella se prevén las contingencias y los cambios que pueda deparar el futuro. antes de tomar decisiones. Promueve la eficiencia ya que elimina la improvisación. Objetividad: Al planificar es necesario basarse en hechos reales. en todos los niveles de la empresa. cuya aplicación es indispensable para el logro de una administración racional.

TIPOS DE PLANES: De acuerdo al tiempo de realización los planes pueden ser: Inmediatos (Ejecutados antes de 6 Meses). logrando una secuencia de esfuerzos efectiva. • Corto Plazo Mediatos (Ejecutados entre 6 y 12 Meses). LIMITACIONES Ó DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN: • • • • 1.. 70 .. 4. VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN: • La Planificación se aprovecha de las actividades expresas y ordenadas. Los esfuerzos empleados se revisan cuidadosamente y los gastos totales se fijan dentro de un orden conocido y aceptado. procedimientos y presupuestos para lograrlo.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Unidad: Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general y dirigirlos al logro de los propósitos y objetivos de la empresa. Se reduce el trabajo no productivo. La Planificación indica la necesidad de cambios futuros.Su Costo puede exceder su utilidad. programas. • • Mediano Plazo (Realizables en un plazo de 1 a 3 años).. se piensa más en el presente que en el futuro. Largo Plazo (Realizables en un plazo mayor de 3 años). todos los esfuerzos están dirigidos hacia la obtención de resultados. Del cambio de estrategias: Cuando un plan se extiende con relación al tiempo (largo plazo) será necesario rehacerlo completamente..Establece Barreras Psicológicas.Retarda las acciones. Se coordinan las actividades. lo cual no quiere decir que se abandonen los propósitos. sino que la empresa debe modificar los cursos de acción (estrategias) igualmente las políticas. 2.Paraliza la iniciativa de los Ejecutivos. 3.

Un negocio jurídico complejo. a resolverlo mediante transacciones fraudulentas).Su exactitud depende del futuro. 71 . Otra razón para la desconfianza del arbitraje es su parentesco con el contrato de transacción. de Derecho público o privado. de transigir. ¿Y que otra cosas es el arbitraje sino una transacción a cargo de un tercero? Prohibición por ello de someter los conflictos de la administración con terceros a la decisión de árbitros o amigables componedores.. Dejar en manos de terceros. las resoluciones judiciales que fueran desfavorables a la Administración. que consiste en resolver un conflicto vis a vis entre las partes. la posibilidad de resolver los conflictos en que la Administración es parte. y de ahí la tradicional regla de que los Abogados del Estado no podían ni allanarse a las demandas ni dejar de recurrir. con razón o sin ella. someta al juicio de un tercero la resolución de la controversia. TEMA 10. Una cosa es que la Administración cuando se encuentra en un conflicto con otro sujeto. con menos razón podía admitirse que la Administración fuera juzgada por los simples particulares actuando de árbitros. máxime cuando la Justicia administrativa misma surgió para evitar el sometimiento a los tribunales civiles de los pleitos y conflictos en que era parte la Administración. Ni siquiera si admitió en los comienzos del régimen constitucional el sometimiento de los conflictos de la Administración a los jueces civiles. desarrollando lo que hemos denominado la actividad arbitral de la Administración. Pero esos principios van relajándose y rebajándose las exigencias para transigir y allanarse en los pleitos del Estado. tradicionalmente se contempló como una abdicación del poder del propio Estado. a seguidas. Prohibición. LA DESCONFIANZA TRADICIONAL ANTE EL ARBITRAJE Y LA TRANSACCIÓN SOBRE DERECHOS DEL ESTADO. pues. inviable (porque se presta a la simulación del conflicto y. Pero ¿qué es la Administración pública sino un conjunto de funcionarios que administran bienes y funciones ajenas?. y otra muy distinta es que ella misma arbitre sobre bienes o derechos de particulares en ejercicio de una potestad administrativa atribuida por Ley. L’ACTIVITAT ARBITRAL. que el mismo Código Civil pone bajo sospecha cuando lo celebran los administradores de bienes ajenos.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 5. ARBITRAJE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. y se creó un fuero administrativo.

lo que en parte va siendo legalmente reconocido. se alzan las reglas tradicionales ya aludidas de desconfianza al arbitraje y a la transacción de cualesquiera conflictos sobre derechos y conflictos de la Hacienda Pública y. a través de laudos de terceros. Por ello. incluidos los de conciliación. También evolucionan los principios y modos de resolución de los conflictos entre la Administración y los administrados en materias estrictamente administrativas. y cuando la especificidad de la materia así lo justifique. La LRJAP-PAC permite que “las leyes podrán sustituir el recurso de alzada. Frente a una corriente doctrinal que postula esa solución para paliar los enormes retrasos que se producen en las decisiones de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 72 . la resolución de las controversias que suscita la actividad administrativa. LA ACTIVIDAD ARBITRAL DE LA ADMINISTRACIÓN. entre los administrados sobre derechos privados o administrativos bajo el control de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. si se cae en una práctica generalizada de delegar en instancias no administrativas. 106 CE): “Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo”. Surgiendo la gran cuestión: ¿Es posible admitir con carácter general un arbitraje privado que sustituya a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. en supuestos o ámbitos sectoriales determinados. o sustancialmente reducida. ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidos a instrucciones jerárquicas. de la misma forma que la justicia civil es sustituida por las decisiones y laudos de árbitros y amigables componedores a través del arbitraje de Derecho privado que regula la Ley 36/1988?. siguen en pie las dificultades jurídicas y políticas para la litigiosidad que engendra al actividad administrativa pueda solventarse al margen de la solemnidad y garantía de los procesos. 2. con respeto a los principios. de impugnación o de reclamación.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EL ARBITRAJE COMO SUCEDÁNEO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA. por otros procedimientos. en particular. reserva constitucional que podría quedar enervada. la reserva constitucional de la función de control judicial que la CE establece a favor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. mediación o arbitraje. La Administración puede estar investida por al Ley de la potestad de resolver conflictos entre terceros. a pesar del fervor con que muchos defienden hoy que la Administración se comporte antes y durante el proceso como un particular y que someta al arbitraje sus conflictos. Otro argumento contrario es que tales atajos para reducir la litigiosidad puedan afectar a terceros implicados en el acto o actividad administrativa en litigio potencial o real. burlando las garantías que les asisten dentro (y no fuera) del proceso contencioso-administrativo.

El contenido del acto arbitral se aproxima al de las sentencias o decisiones judiciales civiles en cuanto aplicación objetiva de las normas y principios jurídicos. a través del Jurado de Expropiación. A falta de una frontera precisa. como tradicionalmente ha ocurrido con las minas o las aguas. donde. se presenta un interés público concurrente en el seguimiento y resultados de la aplicación generalizada de la norma. sino en la equidad con que debe resolver entre los sujetos enfrentados. como en materia represiva. Esto último ocurre cuando. como sucedáneo de la justicia civil. Y no sólo litigios acerca de los derechos o relaciones estrictamente administrativas. la actividad arbitral. determina el montante del justiprecio.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES La Administración resuelve. La misma técnica concesional para la gestión de los servicios públicos ha llevado a la Administración a arbitrar en los conflictos entre el concesionario y los usuarios. sobre lo que es en puridad una cuestión civil. ni en el beneficio directo de la Administración como sujeto. como la dispensada por el artículo 25 de la CE a la potestad sancionadora de la Administración. La atribución de potestades arbitrales a la Administración está todavía más justificada cuando se trata de delimitar la extensión física de derechos administrativos de concesión sobre bienes públicos. por ello. el otorgamiento de subvenciones. y abiertos ahora a la libre competencia entre varios operadores o concesionarios. entre otros supuestos. sino sobre relaciones y derechos privados. antes en régimen de monopolio. además de la finalidad de garantizar la justa resolución de un conflicto. la necesidad funcional de incidir. la Administración asume o debe asumir en el cumplimiento de esta actividad una actitud de rigurosa neutralidad. Tras la CE de 1978. pasan desapercibidos como supuestos de actividad arbitral aquellos en los que la administración decide entre particulares sobre derechos o intereses administrativos. LA PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD ARBITRAL Y LA DUALIDAD DE SUS MANIFESTACIONES. Y en fin y por ser muy habitual. por elementales razones de eficacia. la condición de funcionarios o de contratista o concesionario. exactamente la misma que han de adoptar los órganos jurisdiccionales en los procesos civiles. 3. litigios entre particulares en múltiples ocasiones. La potestad arbitral crece en la actualidad a caballo de las nuevas formas de regulación sobre los tradicionales servicios públicos. hay que agregar como explicación de la potestad administrativa arbitral. En todo caso. como cuando los ciudadanos disputan sobre el mejor derecho a ser beneficiarios de actos favorables. 73 . entró en prevención y sospecha por falta de una clara cobertura constitucional. la actividad arbitral no tiene su razón de ser predominante en el interés público. en efecto. sobre derechos privados en los múltiples sectores de la intervención pública.

pero estimó conforme a la Constitución que esa decisión la asuman árbitros imparciales. La actividad arbitral de la Administración se ejercita bajo dos formas: . Al margen de la disputa doctrinal. pero tampoco existe inconveniente de principio para que lo sea del contencioso-administrativo. en cuanto presumía en ellos la aceptación de un arbitraje de la Administración. siempre y cuando la decisión arbitral pueda ser posteriormente impugnada ante un órgano jurisdiccional civil.000 pesetas.Una obligatoria. en otros casos voluntario. EL RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ARBITRAL. Ambas formas. lo que se reflejo en la legislación sobre éste. y de lo acertado o desacertado de la doctrina constitucional. . El TC echó tinta de inconstitucionalidad sobre la actividad arbitral de la Administración. Pero las cosas no son distintas en los supuestos de arbitraje obligatorio cuando se actúa a través de una potestad administrativa vinculante. transformándolas ahora en arbitraje voluntario. que es hoy una jurisdicción tan ordinaria como la civil. que denominaremos actividad administrativa arbitral y actividad de la Administración en arbitrajes de Derecho privado no son incompatibles y pueden estar atribuidas y convivir en una misma Administración.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES En los supuestos en los que el arbitraje administrativo posee carácter voluntario. que requiere el sometimiento de las partes al arbitraje de la Administración para que ésta lo ejercite o nombre árbitros que lo harán con sometimiento a la Ley 36/1988. lo cierto y verdad es que esas sospechas de inconstitucionalidad por uno u otro motivo han supuesto un retranqueo de buena parte de las potestades arbitrales de la Administración que se imponían obligatoriamente sobre las relaciones entre particulares. conflicto cuya resolución la Ley 74 . 4. si los sujetos privados pueden someter la decisión de sus conflictos a cualquier persona a través de los mecanismos de la Ley de Arbitraje.Otra voluntaria. En la STC 192/1981 de 8 de abril declaró que la Administración por si misma no puede arbitrar en conflictos colectivos ordenando el cese de una huelga. porque venía a privar de recurso jurisdiccional a los arbitrajes sobre asuntos de cuantía inferior a 500. de Arbitraje de Derecho privado y recursos ante la Jurisdicción civil. lo que suponía un atentado al principio de garantía judicial efectiva. no se advierte la razón por la que dicha tarea no puede ser también asumida institucionalmente por la Administración. El supuesto de hecho para calificar un acto administrativo de arbitral es la existencia de un conflicto en que se enfrentan dos o más sujetos con pretensiones puestas e inconciliables. en la que persisten sus facultades dirimentes y vinculantes sobre conflictos entre particulares y cuyos actos arbitrales son controlados por la Jurisdicción contenciosoAdministrativa. A su vez la STC 174/1995 afirmo la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Transportes Terrestres 16/1987.

Otro en el que la Administración gestiona o administra el arbitraje a través de la creación de órganos mixtos. los trámites de audiencia y alegaciones. sobresaliendo entre todas la regulación del justiprecio expropiatorio. En estos casos. o policía. A la vista de las diversas soluciones que las Leyes ofrecen. No otra cosa supone dentro del procedimiento común. en el que. ese acto se enjuiciará en su caso por la Jurisdicción Contencioso. 75 . Pero sí hay regulaciones sectoriales que permiten una prefiguración de ese régimen. Ha de significarse que a veces los actos administrativos arbitrales se manifiestan como añadido necesario de un acto de limitación. o sancionador.Uno de arbitraje institucional. 5. aparte de la configuración pretendidamente neutral del Jurado de expropiación. de forma vinculante en el plazo de seis meses siguiendo un procedimiento administrativo. representativos de la Administración y de los sectores interesados que ejercerán las funciones de árbitro. LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL ARBITRAJE VOLUNTARIO EN EL DERECHO PRIVADO. Un segundo principio es la igualdad de oportunidades y medios de defensa. No hay una descripción general del régimen jurídico de esta actividad. se puede distinguir dos modelos: . De la misma forma la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones resolverá los conflictos relativos a la ejecución e interpretación de los acuerdos de interconexión y de los producidos por el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones. sustancialmente análoga a la exigida al juez civil y que la LRJAP-PAC garantiza a través de la regulación de las causas de abstención y recusación. previa audiencia de las partes. sino por la civil en los términos que se prevén en la citada Ley de Arbitraje. en que es un órgano administrativo Ad hoc ejercita funciones de árbitro. o de inscripción en un registro administrativo. Distinta es la actividad de la Administración cuando actúa en funciones de arbitraje por el cauce de la Ley 36/1988 de 5 de diciembre.Administrativa. o de fomento. además de las normas propias de estos procedimientos deberán observarse las reglas de igualdad de oportunidades que se deriva de lo expuesto. la Ley impone un procedimiento de igualdad de oportunidades de audiencia para ambas partes mediante la presentación de las hojas de justiprecio. En este caso ni actúa una potestad administrativa que se impone obligatoriamente a los administrados en conflicto. de arbitraje de Derecho civil.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES atribuye a la Administración de forma obligatoria y vinculante para ambos contendientes. en términos similares a la de los jueces en la LEC. por consiguiente. Un principio inexcusable es la neutralidad del órgano administrativo. . ni su actividad se concreta en un acto administrativo ni. como los que con la misma finalidad y naturaleza se prescriben para la resolución de los recursos administrativos de alzada y reposición. cuando en ellos subyace la oposición y el conflicto entre particulares.

76 . que se documentará por los órganos arbitrales previstos en las normas correspondientes. como son la gratuidad y la innecesariedad de la protocolización notarial del laudo. En todo caso. es susceptible únicamente de recurso ordinario de anulación ante la audiencia Provincial del lugar donde se hubiere dictado el laudo y por causas tasadas. Y el segundo modelo por las diferentes Juntas arbitrales que se constituyen con representantes de la Administración y de los sectores interesados en el transporte. pero con ciertas particularidades. La ejeccuión del laudo.La recurribilidad ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. consumo.ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES El primer caso estaría representado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. la Administración hace aquí el papel de árbitro privado con sujeción a las reglas de la Ley de Arbitraje. etc. etc. a su vez contra los laudos firmes sólo cabe el recurso de revisión. al igual que los que dictan los demás árbitros privados. según la Ley de arbitraje está a cargo del Juez de Primera Instancia del lugar en donde se haya dictado . conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes. Lo más singular del acto arbitral de la Administración en estos casos (sea dictado por ella misma o por las Juntas arbitrales o árbitros designados en la forma prevista por la Ley) es que está desprovisto de dos características esenciales de los actos administrativos: .La ejecutoriedad por la propia Administración.