You are on page 1of 6

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn märts 2007 nr -k

Maakri tn 19/21 krundi detailplaneeringu


vastuvõtmine

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud


Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11.
jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning Tallinna Linnavalitsuse
21. veebruari 2001 korraldusega nr 592-k:

1. Võtta vastu Maakri tn 19/21 krundi detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö nr 12/2001,
millega on kavandatud Kesklinnas asuvale 0,6 ha suurusele planeeritavale maa-alale kaks krunti ja
määratud ehitusõigus kuni 30-korruselise ärihoone (kõrgusega kuni 110 m maapinnast) ning kuni
10-korruselise äri- ja parkimishoone ehitamiseks, Rävala pst ja Tornimäe tn nurgal paikneva hoone
lammutamiseks ning teiste olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks.
2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab
ametlikke teadaandeid.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Jüri Ratas
Linnapea Toomas Sepp
Linnasekretär
Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu
“Maakri tn 19/21 krundi detailplaneeringu
vastuvõtmine” juurde

Võtta vastu Maakri tn 19/21 krundi detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö nr 12/2001,
millega on kavandatud Kesklinnas asuvale 0,6 ha suurusele planeeritavale maa-alale kaks
krunti ja määratud ehitusõigus kuni 30-korruselise ärihoone (kõrgusega kuni 110 m
maapinnast) ning kuni 10-korruselise äri- ja parkimishoone ehitamiseks, Rävala pst ja
Tornimäe tn nurgal paikneva hoone lammutamiseks ning teiste olemasolevate hoonete
rekonstrueerimiseks.
Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Tornimäe, Maakri, Pääsukese tn ja Rävala pst vahelises
kvartalis. Eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleva Maakri tn 19/21 kinnistu sihtotstarbeks on
ärimaa. Riiklikus ehitisregistris on registreeritud kinnistul paiknev 4-korruseline büroohoone,
lisaks paiknevad krundil erinevatel aegadel ehitatud tootmishooned. Osaliselt jääb planeeritavale
maa-alale Tallinna linna omandis olev transpordimaa sihtotstarbega kinnistu nr 4031601, mis on
koormatud tasulise hoonestusõigusega kestvusega 50 aastat Osaühingu Senor Kinnisvara kasuks.
Käesoleval ajal kvartalis haljastus puudub, mõned puud kasvavad piki Maakri tänavat.
Detailplaneeringu ala asub arheoloogiamälestise nr 2594 alal – asulakoht, mis on muinsuskaitse
alla võetud kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10. Endiste tootmishoonete kogum
Maakri tänaval (Maakri tn 19/21, Tornimäe 10, Pääsukese tn 5 ja Väike-Pääsukese), kus asus
Tallinna Jaani koguduse kool, on kultuuriministri määrustega 19. juulist 1995 nr 19/2 ja 13. maist
1997 nr 25 tunnistatud ajaloo- ja arhitektuurimälestisteks. Osaliselt jääb planeeritav ala Maakri tn
28 ja 28a arhitektuurimälestisteks tunnistatud ehitiste kaitsevööndisse.
Tallinna üldplaneering määrab planeeritava maa-ala kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib
ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering ei sisalda
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Käesoleval ajal kehtib planeeritava maa-ala kohta Tallinna Linnavolikogu 5. mai 1994
otsusega nr 67 kehtestatud Liivalaia, Maakri, Kivisilla tänavate ja Tartu mnt vahelise kvartali
detailplaneering http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=14869 Kehtiva
detailplaneeringuga on kavandatud Maakri tn 19/21 krundil olevad hooned ümber ehitada
2-6-korruseliseks ärihoonete kompleksiks.
Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsusega nr 2 kehtestatud Liivalaia tn, Maakri tn, Kivisilla
tn ja Tartu mnt vahelise kvartali detailplaneeringu korrektuuriga
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=37981 ja Tallinna Linnavolikogu
18. juuni 1998 otsusega nr 82 kehtestatud Liivalaia tn, Maakri tn, Kivisilla tn ja Tartu mnt vahelise
kvartali detailplaneeringu korrektuuriga
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=55553 kavandati ehitada
piirkonda kõrghooned ja nii on oluliselt muudetud 1994. aastal kehtestatud detailplaneeringus ette
nähtud linnaehituslikku lahendust. 1994. aastal ei suudetud prognoosida järgnevatel aastatel
tegelikult aset leidnud majanduskasvu ja piirkonnas asuvate kruntide ehitusõiguse ulatust on
tänaseks tunduvalt suurendatud ning valminud ja ehitamisel on mitmeid kõrghooneid.
Kõrghoonetest linnaehitusliku ansambli moodustamiseks on vajalik muuta 1994. aastal kehtestatud
planeeringulahendust, et hoonestada Maakri tn 19/21 krunt piirkonnas toimunud linnaehituslikele
muudatustele vastavalt.
Planeeritav ala asub Tallinna ühes kiiremini arenevas piirkonnas. Tallinna Linnavolikogu
linnamajanduskomisjonis 18. jaanuaril 2001 kinnitatud lähteülesandega määrati planeeritava maa-
ala suuruseks 0,76 ha. Planeeringu koostamise käigus on planeeritava maa-ala piire ja suurust
täpsustatud nii, et planeeringuala ei kattuks nende planeeringutega, mida muuta ei soovita. Tartu
mnt läbimurde poolses osas on planeeringuala piiri täpsustatud arvestades tegelikult välja ehitatud
tänavarajatistega. Loobutud on planeeritud hoone osa ehitamisest tänavamaa kohale. Planeeritud
maa-ala suuruseks jäi 0,6 ha.
2
Planeeritava kvartali ruumiline lahendus lähtub lähinaabruses olevatest ja kavandatud
uusehitistest.
Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärgiks muuta Maakri tn 19/21 krundi hoonestamise
tingimusi ning koostada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude
lahendused.
Detailplaneeringuga on planeeritavale maa-alale kavandatud kaks krunti: Maakri tn 19/21 krundi
jagamise teel moodustatavad Rävala pst 1 / Maakri tn 19 ärimaa sihtotstarbega krunt ja Maakri tn
21 ärimaa sihtotstarbega krunt. Maakri tn 21 krundile jääv 4-korruseline hoone on kavandatud
rekonstrueerida. Planeeritava ala kavandatud hoonestustihedus on 7,7.
Rävala pst 1 / Maakri tn 19 krundile on määratud ehitusõigus kuni 30-korruselise ärihoone ning
kuni 10-korruselise äri- ja parkimishoone ehitamiseks, Rävala pst ja Tornimäe tn nurgal paikneva
hoone lammutamiseks ning teiste olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Kõrghoone asukoht
on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsusega nr 42 algatatud ja käesoleval ajal
koostamisel oleva teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas”
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=95850
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=97589
Kuni 30-korruseline kõrghoone on kavandatud Maakri tn 19/21 Rävala pst poolse 2-korruselise
lammutatava hoonemahu kohale, säilitades olemasoleva hoone fassaadi. Kõrghoone põhimaht on
kavandatud kvartali sees olevate väheväärtuslike hoonete asemele. Kuni 10-korruseline äri- ja
parkimishoone, mis on kavandatud Rävala pst ja Tornimäe tn nurgale, astub esimese korruse
ulatuses ehitusjoonest tagasi: Rävala pst poolses osas 3 meetrit ja Tornimäe tn poolses osas 2,9
meetrit. Esimese korruse minimaalseks kõrguseks on kavandatud 4 meetrit maapinnast.
Rekonstrueeritavate hoonete fassaadid korrastatakse ja värvitakse heledates toonides. Uued
hooned on planeeritud ehitada monoliitsest betoonist, fassaadides on kavas kasutada rohkesti
klaaspindu. Hoonete lõunapoolsetele fassaadidele on kavandatud terrassid, kuhu oleks suvel
võimalik paigutada terrassihaljastust.
Uute hoonete alla on kavandatud 2-korruselised maa-alused parklad. Tänavatasandil olevad
ruumid on planeeritud äripindadeks (kauplused, kohvikud, baarid, galeriid jms). Kvartali
perimeetril olevad äripinnad jätkuvad kvartali sisse kavandatud passaažide ääres, mis moodustavad
huvitava, ainult jalakäijatele mõeldud sisetänavate võrgu. Kvartali sisse on planeeritud siseõu,
mille kaudu pääseb kõikidesse kvartalis olevatesse hoonetesse.
Detailplaneeringuga Maakri tn ühesuunalist liikluskorraldust muuta ei kavandata, kahesuunalise
liiklusega on Kuke tn Tornimäe tn on lõigus Rävala pst kuni Postimehe majani kahesuunaline,
selles lõigus on võimalik rajada 6,0 m laiune sõidutee sissesõiduks Maakri tn 19/21 ja Tornimäe tn
3, 5 ja 7 kruntidele planeeritud maa-alustesse parklatesse. Olemasolevate, säilitatavate
hoonemahtude vahel Maakri tn 21 ja 23 on Tornimäe tn ühesuunalise liiklusega, suunaga Maakri
tn poolt Rävala pst poole. Vastuvõetud Maakri tn 28 ja 30 kruntide detailplaneeringuga on ette
nähtud välja ehitada Tornimäe tn pikendus kuni Lennuki tänavani. Kirjeldatud liiklusskeem
võimaldab korraldada planeeritava maa-ala teenindamiseks vajaliku liikluse nii, et põhiline
juurdepääs oleks Rävala puiesteelt ning Maakri tänavale täiendavat liiklust juurde ei planeerita.
Parkimiskohtade vajaduse arvutamise aluseks on võetud Eesti Standardi EVS 843:2003
Linnatänavad linnakeskuse norm, kokku on planeeritud 180 parkimiskohta. Parkimine on
kavandatud oma krundil hoonete mahus kahel maa-alusel parkimiskorrusel ja ning äri- ja
parkimishoone neljal maapealsel korrusel. Sissesõit parklasse on Tornimäe tänavalt. Jalakäijate
alad on kavandatud piki kõnniteid ja avatavate kangialuste kaudu kvartali keskel olevasse siseõue.
Piki Maakri tänavat kasvavad puud säilitatakse. Planeeritava maa-ala keskossa, siseõue, on
kavandatud paigaldada konteinerhaljastust. Soovitav on rajada haljastatud katuseterrassid. Rävala
pst 1 / Maakri tn 19 krundi haljastuse osakaaluks on kavandatud 6% (250 m²), Maakri tn 21
krundile ei ole olemasoleva säilitatava hoonestuse tõttu võimalik haljastust rajada. Piirdeaedu ei
rajata. Hoonete soojusvarustus on lahendatud kaugkütte baasil. Servituutide vajadused
tehnovõrkude omanike või valdajate kasuks on planeeringus näidatud. Olmejäätmete kogumine on
planeeritud kooskõlas Jäätmeseaduse ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Konteinerid jäätmete
3
sorteeritud kogumiseks on planeeritud paigutada hoonetesse spetsiaalsetesse ventileeritavatesse,
prügiautodega juurdepääsetavatesse ruumidesse.
Detailplaneeringu menetlus
Planeerimisseaduse § 18 lg 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus tegema otsuse planeeringu
vastuvõtmise kohta. Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 alusel teeb linnavalitsus
detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse korraldusega.
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=93200
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles avaldusega 29. veebruarist 2000 Maakri tn 19/21
kinnistu omaniku Aktsiaseltsi Logoner esindaja. Detailplaneeringu lähteülesanne kinnitati Tallinna
Linnavolikogu linnamajanduskomisjonis 18. jaanuaril 2001. Detailplaneering algatati Tallinna
Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 korraldusega nr 592-k.
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=79178 Teade detailplaneeringu
algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 28. veebruaril 2001. Detailplaneeringu koostamise ja
koostamise finantseerimise õigus on 9. märtsil 2001 sõlmitud lepinguga nr DP-17-01 üle antud
Aktsiaseltsile Logoner. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks
toimus avalik arutelu 18. juunil 2002. Teade arutelu toimumise aja ning koha kohta ilmus ajalehes
Päevaleht 15. juunil 2002.
Detailplaneeringu koostas osaühing R-KONSULT kooskõlas lähteülesandega nr 654 ja Tallinna
Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja
detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringule on lisatud Tallinna
Kultuuriväärtuste Ametiga kooskõlastatud Maakri – Pääsukese - Tornimäe kvartali
regenereerimise ja säilivate hoonete remont-restaureerimise eritingimused ning insener T.
Metsvahi ekspertarvamus piirkonna liikluslahenduse kohta.
Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu
kooskõlastanud. Tallinna Kesklinna Halduskogu ja Kesklinna Valitsus, Tallinna Transpordiamet,
Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, Aktsiaselts Tallinna
Küte, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ja aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastasid planeeringu
omapoolseid tingimusi esitamata.
AKTSIASELTS TALLINNA VESI palus kinnistule positsioon 1 projekteeritud
kanalisatsioonitorustikele ette näha servituudivajadused. Tingimus on täidetud. Järgnevate
projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee ja kanalisatsiooni ehitusprojektide)
koostamiseks tuleb taotleda aktsiaseltsilt tehnilised tingimused. Aktsiaselts KH Energia-Konsult
palus tööprojekti koostamiseks tellida aktsiaseltsilt tehnilised tingimused ja tööprojekt
aktsiaseltsiga kooskõlastada. Elion Ettevõtted Aktsiaselts juhtis tähelepanu, et tegevuse
korraldamisel liinirajatise kaitsevööndis tuleb juhindud Elektroonilise side seaduse § 116 - 119
nõuetest. Osaühing Jaotusvõrk palus tööjooniste staadiumiks täita kõik tehnilistes tingimustes
antud nõuded, konkretiseerida tehnilised tingimused, joonised osaühinguga täiendavalt
kooskõlastada. Eelpoolnimetatud tingimused ei puuduta otseselt planeeringulahendust ja täidetakse
ehitusprojekti staadiumis.
Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimustel, et lammutus-,
rekonstrueerimis-, ehitus ja haljastusprojektid kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist
keskkonnaametiga ning arheoloogiliste kaevetööde ajal ilmneva jääkreostuse korral tuleb kohale
kutsuda jäätmehoolde osakonna esindaja, uusehitiste projekteerimise eel läbiviidavate
reostusuuringute aruanne tuleb esitada läbivaatamiseks jäätmehoolde osakonda. Tingimused
täidetakse ehitus-, ja haljastusprojektide koostamise staadiumis, vastavad nõuded on lisatud
detailplaneeringu seletuskirja.
Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ettepanekuga jätta moodustamata Tornimäe tn
krunt, sest Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel koostatava Tartu maantee läbimurde aluse
maa detailplaneeringuga määratakse muuhulgas ka Tornimäe tänava lõikude teemaa piirid.
Ettepanekuga on arvestatud ning Tornimäe tn krunti käesoleva detailplaneeringuga ei määrata.
Lisaks on Tallinna Maa-amet oma varasemas kirjas palunud kooskõlastada detailplaneering
Tallinna linna omandis oleva transpordimaa sihtotstarbega kinnistu nr 4031601 hoonestusõiguse
4
omaniku Osaühinguga Senor Kinnisvara. Tingimus on täitmata, detailplaneeringut
Osaühinguga Senor Kinnisvara kooskõlastatud ei ole, kuna osaühingu krunt ei asu planeeritaval
maa-alal. Hoonestusõiguse omaniku seisukoha teadasaamiseks teavitatakse teda detailplaneeringu
avaliku väljapaneku toimumisest Planeerimisseaduses ettenähtud korras.
Muinsuskaitseamet ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kooskõlastasid detailplaneeringu, märkides,
et detailplaneeringu alal asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis nr 2594 - asulakoht
(kaitse alla võetud kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10). Mistahes mullatööde korral
tuleb eelnevalt teostada arheoloogilised uuringud tellija kulul. Märkusega on arvestatud ja vastav
nõue on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.
Lennuamet palus 30-korruselise ehitise projekti ametiga kooskõlastada lennuohutuse tagamise
tingimuste saamiseks. Tingimus täidetakse ehitusprojekti staadiumis.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Maakri tn 19/21 kinnistu omanik Aktsiaseltsi Logoner
esindaja Olav Miil. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Tornimäe tn 3, 5, 7 naaberkinnistute
omanik aktsiaseltsi EKE Invest esindaja Rein Tiik.
Arvestades eeltoodut on Maakri tn 19/21 krundi detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele
vastuvõtmiseks ja võib korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Arvo Rikkinen
Linnaplaneerimise Ameti
detailplaneeringute teenistuse direktor
ameti juhataja ülesannetes

Koostajad: Marita Kukk, 6404746, Reet Sarv, 6404366, Tallinna Linnaplaneerimise Amet,
09.03.2007

Rate