Свети Димитрије Ростовски нам саветује да током

припреме за исповест свакодневно ишчитавамо
следеће редове и да потом по њима брижљиво
преиспитујемо сопствену савест – своја дела, мисли
и осећања.
!споведам пред мојим "осподом и #о$ом, и пред
тобом часни оче , сва моја безбројна пре$решења,
која сам починио до данашње$ дана и часа, делом,
речју и помислима. Свако$а дана и свако$а часа
$решим небла$одарношћу прама #о$у збо$ %е$ови&
велики& и безбројни& доброчинстава и %е$ово$
свебла$о$ промисла о мени $решном.
С'"Р()!* сам празнословљем, осу+ивањем,
непослушношћу, $ордошћу, немилосрдношћу,
завишћу, $невом, клеветом, непажњом, небри$ом за
своје спасење, несавесношћу, дрскошћу,
раздражљивошћу, унинијем,узвраћањем злом на
зло, $рубошћу,роптањем,самооправдавањем,
спорењем, самовољом, прекоревањем, сва+ом,
ла$ањем сме&ом, саблажњавањем, самољубљем,
&валисањем, стомакоу$а+ањем, претеривањем у
јелу и пићу, сујетом, лењошћу, при&ватањем нечисти& помисли, &алапљивошћу, нечистим
по$ледима, пропуштањем бо$ослужења збо$ лењости и безбрижности, расејаношћу за време
домаће и ,рквене молитве, делом, речју, мишљу, по$ледом, слу&ом,мирисом,укусом, додиром и
свим осталим мојим душевним и телесним чулима.

-'.(/ С( 0#*" С1!2 /*.!2 3Р("Р()(%' ! /*4!/ 0' *3Р*)5'..

!сто тако кајем се и молим за опроштај збо$ све$а оно$а што услед мноштва своји& $ре&ова и
заборавности нисам исповедио. -ајем се и збо$ све$а оно$а што услед немара и одла$ања
исповести нисам записао како би& исповедио. -ајем се тако+е за све оно што сам у своме
ду&овном слепилу превидео. -ајем се и збо$ оне $ре&овности коју ми није дато да видим, јер
знам да када би #о$ показао човеку све ње$ове $ре&е и сву $решност одједном, човек би по
своме маловерју и слабости пао у безизлазно очајање – од ко$а $а #о$ милостиво чува6 'ли ја
знам да постоји и таква $ре&овност. /олим да ми и она буде опроштена – како би& у потпуности
био очишћен од $ре&а и како не би постојала никаква мо$ућност ваздушним митарима 7
,арини,има – демонима8 да се обрадују после моје смрти по телу, не$о да би& у потпуности
добио опроштај и сјединио се са "осподом !сусом 2ристом за вечни живот9.