You are on page 1of 208

Peter J.

Carroll

Psychonauta
czyli

Magia Chaosu w Teorii i Praktyce

w przekadzie Dariusza Misiuny

Warszawa

2006

Peter J. Carroll Liber Null & Psychonaut Copyright 1987 Peter J. Carroll First published by Samuel Weiser, Inc, now Red Wheel/Weiser, as Liber Null & Psychonaut Ilustracje do Liber Null Andrew David Ilustracje do Psychonauty Brian Ward York Beach, Me

przekad Dariusz Misiuna redakcja stylistyczna Rafa Nowakowski projekt okadki Wojciech Benicewicz Joanna John skad i a m a n i e Joanna John p o m o c techniczna T o m a s z G a t o " Gawroski

Copyright for the Polish edition by Okultura, Warszawa 2 0 0 6 Wydanie 1 I S B N 83-88922-10-6 Wydawnictwo Okultura

skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1 www.okultura.pl

druk i oprawa P o d l a s k a S p d z i e l n i a Produkcyjno-Handlowo-Usugowa 15-182 B i a y s t o k , ul. 27 L i p c a 40/3, tel./fax ( 0 8 5 ) 6 7 5 - 4 8 - 0 2 , http://www.podlaska.com.pl

SPIS T R E C I
Wprowadzenie

LIBER NULL
13 15 19 20 25 29 33 37 41 45 49 52 54 57 59 62 64 67 69 73 77 89 95 97 99 100 102 103

Poszukiwania magiczne Iluminatw Thanaterosa Liber M M M Kontrola Umysu Magia nienie Liber L U X Gnoza Ewokacja Inwokacja Wyzwolenie. Augoeides Dywinacja Rzucanie urokw Liber N O X Czarostwo Sobowtr Magiczna metamorfoza Ekstaza Praktyka zmiennych wierze Alfabet pragnie Millenium Liber A O M Eteryka Przeistoczenie Chaosfera Eonika Reinkarnacja

SPIS TRECI
Wprowadzenie M a g i a nowego eonu

PSYCHONAUTA
10? 111 117 123 129 133 134 137 140 144 146 147 151 157 159 162 168 170 175 179 185 193 197 207 213

Grupowe eksperymenty magiczne Poziomy wiadomoci Walka magiczna Rytuay chaosu Msza chaosu Inicjacja Egzorcyzm Ostatnie namaszczenie: Ostateczne zaczarowanie Wywicenie M a g i c z n y czas Chemognoza Perspektywy magiczne Chaos: Tajemnica wiata Bafomet Cenzor psychiczny Demon Choronzon Szamanizm Gnostycyzm K a p a s t w o okultystyczne Bro magiczna Paradygmaty magiczne Anegdoty M a g i a a teoria katastrof.

Ksik nocami, natach

dedykuj

wszystkim psychonautom, w

ktrzy

wraz

ze

mn kom

pord i na

lenych pustkowi, szczytach

wityniach, Misteria...

podziemnych

gr przywoywali

Peter J . C a r r o l l

PODZIKOWANIA
P r a g n s e r d e c z n i e p o d z i k o w a w s z y s t k i m t y m , k t r z y n a przestrzeni lat p r z y c h o d z i l i m i z p o m o c , d z i k i c z e m u m o g o d o j d o p o w s t a n i a tej k s i k i : R a y o w i S h e r w i n o w i , k t r y w 1 9 7 8 r o k u p r z y c z y n i si do wyda nia pierwszej wersji Liber N u l l d l a s t u d e n t w z a k o n u I l u m i n a t w Thanat e r o s a i p o m g mi w p r z y g o t o w a n i u jej p o p r a w i o n e j wersji, k t r a ukazaa si w 1981 r o k u : C h r i s t o p h e r o w i B r a y o w i z k s i g a r n i S o r c e r o r ' s Apprentice, d z i k i k t r e m u Liber N u l l m o g a liczy na kolejne d o d r u k i , a Psychonauta w r e s z c i e ujrza w i a t o d z i e n n e ; A n d r e w D a v i d o w i , k t r y p r z y g o t o w a ilu stracje do Liber N u l l i B r i a n o w i W a r d o w i , k t r y z i l u s t r o w a stem w a m winien d o z g o n n wdziczno. Psychonaut. Je

N i c nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone."

NOTA OD AUTORA
N a p i s a e m Liber N u l l z m y l o o s o b a c h z a i n t e r e s o w a n y c h na p o w a nie o k u l t y z m e m . D l a t e g o zawiera o n a p o t n e r y t u a y , p r z e z n a c z o n e jedy nie d l a c z y t e l n i k w o b d a r z o n y c h d o b r y m z d r o w i e m . O s o b y c i e r p i c e n a c h o r o b y serca, epilepsj lub j a k k o l w i e k i n n c h r o n i c z n p r z y p a d o p r o s z o n e s o p o w s t r z y m a n i e si p r z e d p r a k t y k o w a n i e m o p i s a n y c h tu w i c z e i ry t u a w . Z a r w n o autor, j a k i w y d a w c a nie b i o r o d p o w i e d z i a l n o c i z a nie w a c i w e w y k o r z y s t a n i e znajdujcych si w tej k s i c e treci, a n i za s k u t k i u b o c z n e , k t r e m o g , c h o nie m u s z , p o j a w i si w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o m a w i a n y c h w n i n i e j s z y m dziele w i c z e .

10

LIBER NULL LIBER NULL LIBER NULL LIBER NULL LIBER NULL LIBER NULL LIBER NULL

LIBER NULL
Publikacja I O T w klasie 4 , 3 i 2 zawierajca: Liber Liber Liber Liber MMM LUX NOX AOM

Millenium

Wprowadzenie

WPROWADZENIE
M a g i a c h a o s u , p r a k t y k o w a n a p r z e z z a k o n I l u m i n a t w T h a n a t e r o s a , jest s z t u k w y j t k o w o o s o b i s t i p r a k t y c z n , k t r a o p i e r a si n a e k s p e r y m e n t o w a n i u . K s i c e tej p r z y w i e c a j d w i e tezy. P i e r w s z a z n i c h g o s i , e o d m i e n n e stany wiadomoci stanowi klucz do o d k r y w a n i a magicznych mocy. D r u g a , e m o c e t e m o n a rozwija b e z o d w o y w a n i a si d o i n n e g o s y s t e m u s y m b o licznego n i s a m a r z e c z y w i s t o . W rozdziaach powiconych wiczeniu zmiennoci przekona i tworze niu w a s n e g o a l f a b e t u p r a g n i e z a j m u j e m y si m a g i c z n y m s t y l e m m y l e n i a . P o n i e w a uznaj n a t u r a l n s k o n n o d o c i e m n e j s t r o n y m a g i i z a c a k i e m d o b r y p u n k t wyjcia d l a rozwoju z a i n t e r e s o w a m a g i c z n y c h , c a d r u g c z tej k s i k i p o w i c i e m c z a r n o k s i s t w u . P o r z u c a j c a r c h a i c z n e , z a k u r z o n e ksigi m a g i c z n e , p e n e n i e d o r z e c z n o ci i mistyfikacji, w o l a e m s k u p i si na g r o m a d z e n i u t y c h w i t a l n y c h e l e m e n tw r o z m a i t y c h tradycji, ktre r a z e m s k a d a j si n a y w s z t u k . E l e m e n t y t e s t a n o w i trzon p r a k t y k i Z a k o n u I l u m i n a t w T h a n a t e r o s a ( I O T ) , b d c e g o m a g i c z n y m s p a d k o b i e r c Z o s K i a C u l t u s i z a k o n u A.'.A.'. Ksiga ta pierwotnie miaa suy jako podrcznik m a g i c z n y I O T . Jej

obecne wydanie ma nie poytek t y m wszystkim, ktrzy p r a g n pracowa s a m o d z i e l n i e lub z m y l o p r z y s t p i e n i u do Z a k o n u . A c z k o l w i e k o inicjowa nym m w i si o n " , p o w o d e m jest j e d y n i e u k o n w s t r o n t r a d y c y j n e g o stylu tekstw m a g i c z n y c h . N a s z e s t u d i a w a d n e j m i e r z e nie w y k l u c z a j kobiet.

13

LIBER

NULL

D i a g r a m 1. Ewolucja tradycji magicznej.

14

Poszukiwania

Magiczne

lluminatw

Thanaterosa

POSZUKIWANIA MAGICZNE ILUMINATW THANATEROSA*


T a j e m n i c e m a g i i p o s i a d a j t a k u n i w e r s a l n , a j e d n o c z e n i e f i z y c z n i e na m a c a l n n a t u r , e w y m y k a j si p r o s t y m w y j a n i e n i o m . Istoty, k t r e z g biy i w c i e l i y w ycie te t a j e m n i c e , o s i g a j m i s t r z o s t w o . W r o z m a i t y c h m o m e n t a c h historii m i s t r z o w i e inspiruj a d e p t w d o t w o r z e n i a m a g i c z n y c h , m i s t y c z n y c h , religijnych, a nawet w i e c k i c h z a k o n w , k t r y c h c e l e m jest p o

m o c i n n y m w o s i g a n i u m i s t r z o s t w a . T e g o r o d z a j u z a k o n y c z a s a m i otwar cie n a z y w a y si i l u m i n a t a m i . Z d a r z a o si j e d n a k , e r o z t r o p n o n a k a z y waa im skryto. Misteria m o n a p o d t r z y m a jedynie dziki nieustajcym objawieniom. D l a t e g o Iluminaci Thanaterosa kontynuuj tradycj sigajc s i e d m i u t y s i c y lat w g b dziejw. J e d n a k w w y m i a r z e z e w n t r z n y m Z a kon nie p o s i a d a historii, c h o c i a z o s t a s t w o r z o n y j a k o s a t r a p a i l u m i n a t w . W z a k o n i e nie p o s i a d a j c y m p r z e s z o c i nie m a c o u k r y w a p r z y s z o ci p r z e d t e r a n i e j s z o c i . Z a k o n w bierze s w n a z w o d b s t w a m i o c i ,

* I l u m i n a c i T h a n a t e r o s a (skr. I O T od I l l u m i n a t i od I h a n a t e r o s " - z a o o n y w 1976 roku przez Pe tera C a r r o l l a i Fratra U.D. ( o b e c n i e a u t o r a p o c z y t n y c h k s i e k m.in. o m a g i i s e k s u a l n e j ) p a k t m a g i c z n y majcy n a celu p o p u l a r y z o w a n i e e k s p e r y m e n t a l n e g o p o d e j c i a d o p r a k t y k i m a g i c z n e j i w p r o w a d z e n i e n o w e g o p a r a d y g m a t u do tradycji o k u l t y s t y c z n e j , w k t r y m n a c i s k k a d z i e si na k r e a t y w n o , p o m y sowo, i n n o w a c y j n o i s k u t e c z n o . Z a o y c i e l e I O T z a p o c z t k o w a l i b a r d z o p o p u l a r n y , s z c z e g l nie w latach o s i e m d z i e s i t y c h XX wieku ( h o n o r o w y m c z o n k i e m tego z a k o n u by m . i n . k u l t o w y pisarz, W i l l i a m S. B u r r o u g h s ) , nurt m a g i i c h a o s u , p o s i a d a j c y c h a r a k t e r a n a r c h i c z n y , a s w s i e c i o w struk tur z a p o w i a d a j c y pojawienie si internetu. M a g o w i e c h a o s u , z a m i a s t tradycyjnych ory m a g i i cere m o n i a l n e j , l u b i k o r z y s t a z n o w o c z e s n y c h t e c h n o l o g i i . S a m za z a k o n I O T n a d a l f u n k c j o n u j e w wielu krajach, m . i n . w N i e m c z e c h , Austrii, Szwajcarii, Wielkiej B r y t a n i i , A u s t r a l i i , U S A i na B l i s k i m W s c h o dzie, c h o Peter C a r r o l l nie jest j u j e g o a k t y w n y m u c z e s t n i k i e m . - p r z y p . t u m .

15

LIBER

NULL

E r o s a o r a z b o g a mierci, T h a n a t o s a . S e k s i m i e r , p o z a t y m e s d w i e m a n a j w i k s z y m i o b s e s j a m i i s i a m i n a p d o w y m i l u d z k o c i , reprezentuj pozy t y w n e i n e g a t y w n e m e t o d y o s i g a n i a w i a d o m o c i m a g i c z n e j . Z a w a r t a w na z w i e z a k o n u i l u m i n a c j a " o d n o s i si d o inspiracji, o w i e c e n i a i w y z w o l e n i a , osiganych przy p o m o c y praktykowanych przeze m e t o d . S z c z e g l n y cel, dla ktrego stworzono IOT, stanowi wpynicie na

k s z t a t w i e o w y a n i a j c e g o si p i t e g o e o n u . Z a d a n i e to, c h o w istocie hi storyczne, polega na rozprzestrzenianiu wiedzy magicznej wrd jednostek, p o n i e w a p o raz p i e r w s z y o d c z a s u n a r o d z i n p i e r w s z e g o e o n u rysuje si p o trzeba manifestacji tych zdolnoci. W I O T nie m a formalnej hierarchii. Istnieje j e d y n i e p o d z i a n a specjali zacje, z e w z g l d u n a rozwijane p r z e z ludzi u m i e j t n o c i . U c z n i o w i e wzmacniaj m a g i c z n wol przeciw najmocniejszemu z m o liwych p r z e c i w n i k w - ich w a s n e m u u m y s o w i . R o z w i j a j m a g i c z n e z d o l n o ci o r a z z g b i a j t a j e m n i c z y wiat n i e n i a . Wtajemniczeni poznaj wszelkie formy okultystycznych mocy. Staraj si d o skonali w wybranej przez siebie, szczeglnej formie m a g i i . Z a w s z e te s u p o m o c t y m w s z y s t k i m , ktrzy chcieliby wstpi do z a k o n u i p o d a t ciek. A d e p c i d o s k o n a l si w e w s z e l k i c h a s p e k t a c h m a g i c z n e j m o c y , p o s z u k u jc mdroci i samowyzwolenia. M i s t r z o w i e s t a r a j si u r z e c z y w i s t n i a cele Z a k o n u t a k i m i r o d z a j a m i d z i a a n i a lub n i e - d z i a a n i a , j a k i e u z n a j z a s t o s o w n e . N a d i a g r a m i e 1 p r z e d s t a w i l i m y j a k k s z t a t o w a si p r z e k a z tradycji m a gicznych od pierwszego do pitego eonu. Wicej na temat samej eoniki opo w i e m y w r o z d z i a l e pt. M i l l e n i u m " .

16

LIBER MMM
Skrypt Inicjacyjny

4 IOT

Liber

MMM

LIBER MMM
K u r s ten o b e j m u j e w i c z e n i a w o s i g a n i u m a g i c z n e g o t r a n s u , czyli pew nej formy k o n t r o l i u m y s u zblionej d o j o g i , p r a k t y k o w a n i e o s o b i s t e j m e tamorfozy i podstawowych technik magicznych. najistotniejsze i Osignicie powodzenia najmocniejsze narzdzie

w tych t e c h n i k a c h j e s t w a r u n k i e m p o s t p u k u w t a j e m n i c z e n i u 3 . Dziennik magiczny stanowi m a g a . P o w i n i e n by w y s t a r c z a j c o obszerny, b y z n a l a z a si t a m s t r o n a n a opisanie codziennych zdarze. Uczniowie powinni zapisywa czas, trwanie i stopie p o w o d z e n i a p o d j t y c h p r a k t y k . P o w i n n i s p o r z d z a n o t a t k i n a te m a t o k o l i c z n o c i t o w a r z y s z c y c h ich pracy.

LIBER

NULL

KONTROLA UMYSU
D l a efektywnej p r a k t y k i m a g i c z n e j n i e z b d n e jest w y j t k o w e s k u p i e n i e , a d o chwili o s i g n i c i a t r a n s u . D o k o n u j e si t e g o p o p r z e z kolejne fazy: c a k o w i t y b e z r u c h c i a a , r e g u l a c j o d d y c h a n i a , p o w s t r z y m a n i e p o t o k u myli, koncentracj na dwiku, koncentracj na p r z e d m i o t a c h i koncentracj na wyobraeniach umysu.

Niewzruszono
Przyjmij j a k najbardziej w y g o d n p o z y c j c i a a i staraj si u t r z y m a j j a k n a j d u s z e j . P o w s t r z y m u j m r u g a n i e p o w i e k a m i , nie p o r u s z a j j z y k i e m , p a l c a m i , c z y i n n y m i c z c i a m i c i a a . N i e p o z w l , b y u m y s d a si p o n i e b i e g o w i m y l i . Z a c h o w u j b i e r n u w a g . Z u p y w e m c z a s u to, c o p o c z t k o w o m o g o b y w y g o d n p o z y c j , teraz s t a n i e si u d r k , ale nie z w a a j n a t o ! K a d e g o d n i a zarezerwuj sobie czas na t praktyk, a p o t e m wykonuj j przy k a d e j sprzyjajcej okazji. Spisuj rezultaty w dzienniku m a g i c z n y m . K a d e wiczenie powinno

t r w a p r z y n a j m n i e j p i m i n u t . K i e d y w y d u y si d o p i t n a s t u m i n u t , na ley przej d o regulacji o d d y c h a n i a .

Oddychanie
P o z o s t a w b e z r u c h u t a k d u g o , j a k to m o l i w e , i zacznij z r o z w a g s p o w a l n i a i p o g b i a o d d y c h a n i e . C e l e m tej p r a k t y k i jest c a k o w i t e wy korzystanie moliwoci p u c bez wysiku i napicia mini. D l a wyduenia p r o c e s u , p o m i d z y w y d e c h e m i w d e c h e m m o n a u t r z y m a o p r n i o n e lub w y p e n i o n e p u c a . W a n e , b y u m y s c a k o w i c i e s k u p i si n a c y k l u o d d y c h a nia. G d y p r z e b i e g w i c z e n i a r o z w i n i e si d o t r z y d z i e s t o m i n u t o w y c h sesji, na ley p r z e j d o p r a k t y k i p o w s t r z y m y w a n i a myli.

Nie-mylenie
w i c z e n i a w n i e w z r u s z o n o c i i o d d y c h a n i u m a j p o z y t y w n y w p y w na z d r o w i e , lecz n a p l a n i e o g l n y m p r z y g o t o w u j j e d y n i e d o p r a k t y k i powstrzy m y w a n i a b i e g u m y l i , s t a n o w i c e j w s t p d o m a g i c z n e g o t r a n s u . Pozostajc w b e z r u c h u i g b o k o o d d y c h a j c , o d c i g a j u m y s od p o j a w i a j c y c h si my li. K a d a t a k a p r b a p o k a e ci, e u m y s c h a r a k t e r y z u j e w c i e k a a k t y w n o J e d y n i e p r z y najwikszej d e t e r m i n a c j i z d o a s z o s i g n k i l k a s e k u n d spokoju

20

Liber

MMM

u m y s u , ale nawet w t e d y m o n a m w i o s u k c e s i e . P o s t a r a j si k o n c e n t r o w a na p o j a w i a j c y c h si m y l a c h i w y d u a o k r e s y c a k o w i t e j ciszy. P o d o b n i e jak to byo z bezruchem ciaa, ta niewzruszono u m y s u p o winna by p r a k t y k o w a n a o ustalonych porach oraz w chwilach bezczynnoci. Rezultaty naley zapisywa w dzienniku.

Transe magiczne
M a g i a jest n a u k i s z t u k p o w o d o w a n i a z m i a n y z g o d n i e z e s w wol. W o l a tylko w t e d y n a b i e r a s k u t e c z n o c i m a g i c z n e j , g d y nie p r z e s z k a d z a jej s k u p i o n y u m y s . N a p o c z t k u t r z e b a w y w i c z y si w k o n c e n t r a c j i n a j a k i m n i e i s t o t n y m zjawisku. J e l i b o w i e m s k u p i a m y si n a j a k i e j k o n k r e t n e j f o r m i e p r a g n i e n i a , d z a rezultatu z a k c a efekt. I d e n t y f i k a c j a z e g o , lk p r z e d p r z e g r a n i p r a g n i e n i e z w r o t n e , by nie u r z e c z y w i s t n i a p r a g n i e n i a - w s z y s t k i e te a s p e k t y naszej d u a l i s t y c z n e j n a t u r y j a k z m o r y staj n a m n a d r o d z e d o osi gnicia r e z u l t a t u . D l a t e g o p o d c z a s w y b o r u o b i e k t w k o n c e n t r a c j i korzystniej z d e c y d o w a si n a c o , c o nie p o s i a d a d u c h o w e g o , e g o t y s t y c z n e g o , i n t e l e k t u a l n e g o , e m o c j o n a l n e g o i u t y l i t a r n e g o z n a c z e n i a . I n n y m i sowy, zjawisko b e z z n a c z e n i a .

Koncentracja na przedmiocie
L e g e n d a o z y m s p o j r z e n i u w y w o d z i si ze z d o l n o c i c z a r o d z i e i i czar n o k s i n i k w d o m a r t w e g o w p a t r y w a n i a si w p r z e s t r z e . U m i e j t n o t m o n a rozwija n a k a d y m o b i e k c i e - z n a k u n a c i a n i e , o d l e g y m p r z e d m i o cie, g w i e d z i e na niebie - na w s z y s t k i m . U t r z y m a n i e n i e r u c h o m e g o spojrze nia c h o b y p r z e z k i l k a chwil w y d a j e si n a d z w y c z a j t r u d n e , a j e d n a k t r z e b a je doskonali g o d z i n a m i . N a l e y odeprze wszelkie p o k u s y o d w r c e n i a wzroku od przedmiotu, wszelkie prby bdzenia m y l a m i . O s t a t e c z n i e technika ta p o z w a l a w y a w i a o k u l t y s t y c z n e t a j e m n i c e z r o z m a i t y c h rzeczy, lecz n i m d o tego d o j d z i e trzeba p o p r a c o w a z n i e s t o t n y m i o b i e k t a m i .

Koncentracja na dwiku
Ta c z u m y s u , w ktrej pojawiaj si myli w e r b a l n e , p o d l e g a kontroli m a g i c z n e j , dziki koncentracji n a d w i k u w y o b r a o n y m w u m y l e . N a l e y wybra j a k i Waw He, Aum prosty dwik, Mani Padme na p r z y k a d Aum Hum, lub Om, Abrahadabra, Jod He

Zazas Zazas Nasatanada Z a z a s , a n a s t p

nie n i e u s t a n n i e p o w t a r z a g o w u m y l e , a b y z a b l o k o w a i n n e myli. N i e -

21

LIBER

NULL

z a l e n i e o d t e g o , j a k n i e w a c i w y m o e si w y d a , n a l e y p r z y n i m t r w a . Z c z a s e m d w i k z a c z n i e p o w t a r z a si a u t o m a t y c z n i e i m o e p o j a w i a si nawet w s n a c h . B d t o p o z y t y w n e o z n a k i . K o n c e n t r a c j a n a d w i k u jest kluczem do o p a n o w a n i a sw m o c y i pewnych form rzucania zakl.

Koncentracja na obrazie
C z u m y s u o d p o w i e d z i a l n a z a w y o b r a e n i a w i z u a l n e p o d l e g a kon troli m a g i c z n e j d z i k i koncentracji n a o b r a z i e m y l o w y m . N a l e y z w i z u a l i z o w a p r o s t y k s z t a t , n a p r z y k a d trjkt, k o o , k w a d r a t , k r z y czy g w i a z d i jak najduej u t r z y m a go w oku u m y s u . B d z i e to moliwe przy wielkim wysiku. Najpierw naley postrzega obraz z z a m k n i t y m i o c z a m i . Potem m o n a go projektowa na bia paszczyzn. Technika ta stanowi podstaw d l a t w o r z e n i a sigili i n i e z a l e n y c h form m y l o w y c h . P r z y t o c z o n e wyej trzy m e t o d y o s i g a n i a t r a n s u m a g i c z n e g o p r z y n o s z s k u t k i j e d y n i e p r z y fanatycznej d e t e r m i n a c j i . Z a j m u j e m y si t u n a o g nie s p o t y k a n y m i i z w y k l e n i e d o s t p n y m i d l a ludzkiej w i a d o m o c i z d o l n o c i a m i , p o n i e w a w y m a g a j o n e w p r o s t n a d l u d z k i e j k o n c e n t r a c j i . N o t u j k a d y dzie formalnej praktyki w swym magicznym dzienniku, zwracajc szczegln

u w a g n a t o w a r z y s z c e jej n a d z w y c z a j n e o k o l i c z n o c i . N i e c h a d n a strona nie p o z o s t a n i e p u s t a .

Metamorfoza
T r a n s m u t a c j a u m y s u w m a g i c z n w i a d o m o z w a n a jest c z s t o Wiel k i m D z i e e m . Jej d a l e k o s i n y m c e l e m jest o d k r y c i e P r a w d z i w e j W o l i . N a wet najdrobniejsza zdolno przemiany wewntrznej jest wicej warta od

n i e z m i e r z o n e j w a d z y n a d w i a t e m z e w n t r z n y m . P r a k t y k a m e t a m o r f o z y jest wiczeniem wiadomego restrukturyzowania umysu.

W s z e l k a p r b a r e o r g a n i z o w a n i a u m y s u z a k a d a d w o i s t o m i d z y sta n e m o b e c n y m , a t y m , j a k i z a m i e r z a m y o s i g n . D l a t e g o nie s p o s b rozwija t a k i c h c n t j a k s p o n t a n i c z n o , r a d o , d o b r e s a m o p o c z u c i e , a s k a czy uczu cie w s z e c h m o c y b e z p o g r e n i a si w k o n w e n c j o n a l n o c i , s m u t k u , p o c z u c i u winy, g r z e c h u i n i e m o c y . R e l i g i e z b u d o w a n e s na f a s z y w y m p r z e k o n a n i u , e m o n a osign j e d n o bez drugiego. W y s o k a m a g i a uznaje t dualistyczn k o n d y c j , lecz nie o c e n i a ycia p o d t y m k t e m . W o l i o s i g a d o w o l n prze strze p e r c e p c j i p r z y p o m o c y woli.

22

Liber

MMM

K a d y s t a n u m y s u m o e arbitralnie s u y t r a n s m u t a c j i , lecz n i e k t r e s bardziej sprzyjajce od i n n y c h . J e d e n z nich s t a n o w i lek na n i e z r w n o w a e n i e i niebezpieczestwo popadnicia w obd podczas magicznego transu. Drugi p o m a g a z w a l c z a obsesje p o j a w i a j c e si p o d w p y w e m n i e k t r y c h p r a k t y k m a g i c z n y c h . S to : 1) m i e c h / m i e c h 2) B r a k przywizania / B r a k bezinteresownoci Stany te m o n a osign za p o m o c medytacji. N a l e y przywoywa je przy k a d e j n a d a r z a j c e j si okazji, a n a s t p n i e m y l e o p o d a n y c h skut kach. P o z w a l a t o w y p r a c o w a n o w y silny n a w y k u m y s u . W e m y p o d u w a g m i e c h : jest t o najsilniejsza e m o c j a , k t r a zawiera w sobie w s z y s t k i e p o z o s t a e , o d e k s t a z y a p o s m u t e k . N i e p o s i a d a przeci w i e s t w a . P a c z jest j e d y n i e p e w n s z c z e g l n , b o n i e r o z w i n i t f o r m m i e chu, m a j c o c z y s z c z a oczy, a w p r z y p a d k u dzieci w y r a a p r o b o p o m o c . m i e c h to p o s t a w a o b r o n n a , ktra p o l e g a na a r t o w a n i u z w a s n e j siy. R z e c z w t y m , by d o s t r z e g a ten k o m i z m nawet w n e u t r a l n y c h czy p r z e raajcych s y t u a c j a c h . N i e d o n a s n a l e y o c e n a p o z o r n e g o b r a k u g u s t u w e w s z e c h w i e c i e . Staraj si m i a w c h w i l a c h o l n i e n i a i z a g u b i e n i a z t e g o , co o b o j t n e i b e z z n a c z e n i a , a t a k e p r z e r a a j c e i o b u r z a j c e . m i e j si ze w s z y s t k i e g o , nawet jeli p o c z t k o w o b d z i e t o m i e c h w y m u s z o n y . B r a k p r z y w i z a n i a / B r a k b e z i n t e r e s o w n o c i t o f o r m u a m a g i c z n a naj lepiej o p i s u j c a d z i a a n i e p o z b a w i o n e d z y rezultatw. Z n i e z w y k trud noci przychodzi wybr, a nastpnie dziaanie pozbawione przyczyn.

A w a n i e n a t y m p o l e g a u m i e j t n o , ktra w y z w a l a m a g i c z n e m o c e . U m o liwia t o j e d y n i e j e d n o p u n k t o w a w i a d o m o . P r z y w i z a n i e m a d w i e strony, p o z y t y w n , czyli z w i z e k e m o c j o n a l n y , i n e g a t y w n , czyli awersj. P r z y w i zanie do swoich c e c h o s o b o w o c i , ambicji, z n a j o m o c i i d o w i a d c z e z m y s o wych, w rwnej mierze co awersja w o b e c nich, jest u c z u c i e m o g r a n i c z a j c y m . Z drugiej strony niebezpiecznie jest traci zainteresowanie t y m i s p r a w a m i , jako e w s p t w o r z one nasz system symboliczny, czyli rzeczywisto m a g i c z n . J a k i m wyjciem jest uwane traktowanie tych newralgicznych elementw na szej rzeczywistoci dla przeciwstawiania si chciwoci i nudzie. D z i k i w y w a o nemu p o s t p o w a n i u zyskujemy s w o b o d p o t r z e b n d o d z i a a n i a m a g i c z n e g o .

23

LIBER

NULL

O b o k tych d w c h praktyk medytacyjnych istnieje jeszcze trzecia, bardziej a k t y w n a f o r m a metamorfozy, ktrej o b i e k t e m s c o d z i e n n e nawyki. N i e z a l e n i e od tego, j a k niegrone si wydaj, nawyki w myli, sowie i u c z y n k u s k o t w i c o s o b o w o c i . M a g p r a g n i e p o d n i e t kotwic i w y p y n n a m o r z a c h a o s u . A b y r u s z y z m i e j s c a , wybierz j a k i m n i e j s z y n a w y k lub zwyczaj i w y m a go ze swego zachowania. Jednoczenie wiadomie nabierz jakiego przypad k o w e g o n a w y k u . W s w o i m w y b o r z e nie sugeruj si d u c h o w y m i , e g o c e n t r y c z n y m i czy u c z u c i o w y m i preferencjami, nie wybieraj te n i c z e g o , c o m o g o b y n a r a z i ci n a n i e p o w o d z e n i e . Z a c z y n a j c o d t a k i c h d r o b n y c h k r o k w , z cza s e m b d z i e s z m g p o k o n y w a o d l e g e d y s t a n s e . W s z e l k i e t e g o r o d z a j u prak tyki n a l e y z a p i s y w a w d z i e n n i k u m a g i c z n y m .

Liber

MMM

MAGIA
O s i g n i c i e s u k c e s u w tej fazie w t a j e m n i c z e n i a w y m a g a o p a n o w a n i a

w pewnym stopniu transw magicznych i metamorfozy. Niniejsza magiczna instrukcja zawiera trzy o d m i e n n e t e c h n i k i : r y t u a , sigile i n i e n i e . M a g p o winien t a k e z a z n a j o m i si z j e d n y m c h o b y s y s t e m e m w r e b n y m : kart o m a n c j , k r y s t a l o m a n c j , r u n a m i , w a h a d e k i e m lub w r c r d k . D o dyspozycji m a m y n i e o g r a n i c z o n ilo t a k i c h t e c h n i k . W s z y s t k i e o n e m a j u s p o k o i u m y s i w y z w o l i inspiracj d o o d p o w i e d z i n a p y t a n i e . K a d y sys tem symboli powinien jedynie w y d o b y w a ukryte w nas umiejtnoci. T y m wikszy z n i c h p o y t e k , i m m n i e j s a r b i t r a l n e , d l a t e g o n a j m n i e j p r z y d a t n a wydaje si a s t r o l o g i a . W k a d y m rytuale m a g i c z n y m m a m y do czynienia z talizmanicznymi b r o n i a m i , g e s t a m i , w i z u a l i z a c j a m i sigili, z a k l c i a m i o r a z t r a n s e m m a g i c z n y m . Z a n i m j e d n a k z a b i e r z e m y si z a sigile o r a z n i e n i e , m u s i m y u d o s k o nali si w R y t u a l e O d p d z e n i a . W a c i w i e w y k o n a n y r y t u a o d p d z e n i a p o w o d u j e n a s t p u j c y szereg s k u t k w . P r z y g o t o w u j e m a g a d o z n a c z n i e szyb szej koncentracji m a g i c z n e j ni jest to w s t a n i e z r o b i j a k i e k o l w i e k w i c z e n i e transowe. P o m a g a m u o d e p r z e obsesje, k t r e m o g si p o j a w i a w r a z z p r z e n i k a n i e m m a r z e s e n n y c h i sigili d o w i a d o m o c i . C h r o n i g o t a k e p r z e d gronymi w p y w a m i atakw magicznych, praktyki okultystycznej. ktre m o g si z d a r z y p o d c z a s

Dla dobrego o p a n o w a n i a rytuau o d p d z e n i a przydatna bdzie zawsze bro m a g i c z n a : m i e c z , sztylet, r d k a czy te d u y piercie. A r t e f a k t taki winien w y w o a w r a e n i e n a u m y l e , a t a k e r e p r e z e n t o w a a s p i r a c j e m a g a . N a j w i k s z e korzyci p y n z w a s n o r c z n i e w y k o n a n y c h n a r z d z i o r a z z tych i n s t r u m e n t w , ktre o d k r y t o w u n i k a l n y , n i e z w y k y s p o s b . P o d c z a s R y t u au O d p d z e n i a naley w y k o n a nastpujce kroki: P o pierwsze, m a g z a z n a c z a b r o n i m a g i c z n barier w o k siebie. J e s t ona m o c n o wizualizowana. Najbardziej efektywne s trjwymiarowe figury, takie jak ta p r z e d s t a w i o n a na ilustracji nr 1.

25

LIBER

NULL

Ilustracja 1. R n e formy trjwymiarowych barier, ktre m a g m o e stworzy przy p o m o c y broni magicznych.

P o d r u g i e , m a g k o n c e n t r u j e swoja w o l n a z w i z u a l i z o w a n y m o b r a z i e : n a p r z y k a d n a m a g i c z n e j broni, t r z e c i m o k u czy kuli w i a t a w e w n t r z g o w y M i a s t t e g o m o n a s k u p i si n a o k r e l o n y m d w i k u . P o trzecie, m a g w z m a c n i a barier m o c s y m b o l i n a k r e l o n y c h m a g i c z n b r o n i . M o e t o by tradycyjna g w i a z d a p i c i o r a m i e n n a , p e n t a g r a m , o m i o r a m i e n n a g w i a z d a c h a o s u a l b o k a d a i n n a f o r m a . C a k i e m p r z y d a t n e s rw nie sowa mocy. Po czwarte, m a g dy do nieskoczonej prni, za spraw krtkotrwa e g o lecz w y t o n e g o w y s i k u p o w s t r z y m a n i a p o t o k u m y l i .

Sigile
M o e z d a r z y si, e m a g b d z i e p o t r z e b o w a c z e g o , c z e g o nie d a si o s i g n w n o r m a l n y s p o s b . W i n i e n w t e d y d o p r o w a d z i d o sprzyjajcego z b i e g u o k o l i c z n o c i p o p r z e z b e z p o r e d n i interwencj woli, p o d w a r u n k i e m , e nie w y w r z e o n a zbyt wielkiej presji n a w s z e c h w i a t . Z w y k a c h r z a d k o o k a z u j e si s k u t e c z n a , p o n i e w a w o l a a n g a u j e si w t e d y w d i a l o g z umy s e m , a n a s z e m a g i c z n e z d o l n o c i u l e g a j r o z m y c i u . P r a g n i e n i a staj si cz c i k o m p l e k s u e g o . U m y s z a c z y n a o b a w i a si p o r a k i . D l a w y c i s z e n i a tego s t r a c h u , p o j a w i a si u k r y t e d e n i e d o nie s p e n i e n i a p r a g n i e . S t o p n i o w o n a s z e p r a g n i e n i e staje si s p l o t e m s p r z e c z n y c h k o n c e p c j i . P r z y tej okazji warto w s p o m n i e , e c z s t o k r o u p r a g n i o n y rezultat p o j a w i a si d o p i e r o wtedy, gdy z a p o m i n a m y o p i e r w o t n y m p r a g n i e n i u . T e n fakt p o z w a l a z r o z u m i e , na c z y m p o l e g a a k t y w n o sigili o r a z w i k s z o c i m a g i c z n y c h z a k l . Sigile dzia aj, p o n i e w a p o b u d z a j wol d o p o d w i a d o m e g o d z i a a n i a z p o m i n i c i e m racjonalnego umysu. A k t y w a c j a sigila n a s t p u j e w t r z e c h e t a p a c h : s k o n s t r u o w a n i a sigila, W g u b i e n i a go w u m y l e i n a a d o w a n i a . Sigil k o n s t r u u j e si w t a k i s p o s b , ty j e g o z n a k graficzny nie s u g e r o w a t o w a r z y s z c e g o m u p r a g n i e n i a . N i e trzeba

26

Liber

MMM

p o s u g i w a si w t y m celu s k o m p l i k o w a n y m s y s t e m e m s y m b o l i c z n y m . Ilu stracja 2 p o k a z u j e , j a k t w o r z y sigile ze sw, o b r a z w i d w i k w . O c z y wicie cel t y c h z a k l jest c a k o w i c i e a r b i t r a l n y i nie n a l e y si n i c z y m

s u g e r o w a . A e b y s k u t e c z n i e z a g u b i sigila, z a r w n o j e g o f o r m a , j a k i zwi zane z n i m pragnienie, naley w y m a z a ze w i a d o m o c i . M a g czyni to p o przez o d c i g a n i e swojej u w a g i k u i n n y m s p r a w o m . C z a s a m i m o n a sigil s p a li, z a k o p a lub u t o p i . O r y g i n a l n y m s p o s o b e m n a z a p o m n i e n i e p r a g n i e n i a z w i z a n e g o z d a n y m z a k l c i e m jest n i e u s t a n n e p o w t a r z a n i e j e g o f o r m u y , c o pozwoli, b y t o w a r z y s z c e m u p r a g n i e n i e z o s t a o w y s s a n e z u m y s u . Sigil a duje si w c h w i l a c h , g d y u m y s o s i g a s p o k j w t r a n s i e m a g i c z n y m , lub k i e d y zostaje s p a r a l i o w a n y w s t a n i e w y s o k i e g o n a p i c i a . N a l e y w t e d y s k o n c e n t r o wa si n a sigilu j a k n a m e n t a l n y m o b r a z i e , m a n t r z e , c z y te j a k i e j n a r y s o w a nej p o s t a c i . D o b r e o k a z j e d o a d o w a n i a sigili s t w a r z a m a g i c z n y t r a n s , c h w i l a o r g a z m u lub w i e l k i e g o p o d n i e c e n i a , chwile w i e l k i e g o lku, z o c i , z a k o p o t a nia a l b o w y t o n e j frustracji i r o z c z a r o w a n i a . M o n a t a k e , w r a z z p o j a w i e niem si j a k i e g o i n n e g o s i l n e g o p r a g n i e n i a , p o w i c i j e ( z a p o m n i e o n i m ) i z a m i a s t tego s k u p i si na sigilu. Po u t r z y m a n i u sigila w u m y l e p r z e z j a k n a j d u s z y c z a s , m d r z e jest o d p d z i g o w y b u c h e m m i e c h u . N a l e y p r o w a dzi n o t a t k i na t e m a t p r a c y z s i g i l a m i , ale tak, by nie p o w o d o w a o to w i a d o mej refleksji n a d z s i g i l i z o w a n y m p r a g n i e n i e m .

27

LIBER

N U L L

a) Metoda sowna: Pragn zdoby Necronomicon"

Usunicie powtarzajcych

si

liter

Uoenie z pozostaych liter sigila

b) Metoda obrazkowa,

majca na celu zniszczenie przeciwnika

Kocowy

sigil

c) Metoda

mantryczna

Rearanacja Kocowa mantra

Ilustracja 2. Tworzenie sigila przy p o m o c y : a) metody sownej, b) metody obrazkowej c) metody mantrycznej

28

Liber

MMM

NIENIE
Stan snu dostarcza doskonaych warunkw do dywinacji, kontaktu

z i s t o t a m i p o n a d z m y s o w y m i , czy zjawiska eksterioryzacji czyli w y c h o d z e nia z ciaa". W s z y s c y l u d z i e n i co n o c , ale nieliczni z a p i s u j s w e d o w i a d c z e nia p o p r z e b u d z e n i u . M a r z e n i a s e n n e b y w a j t a k o d l e g e o d r z e c z y w i s t o c i , e umys m u s i chroni przed n i m i ja. C e l e m m a g a jest zdobycie p e n e g o d o s t p u d o k r a i n y s n u i przejcie n a d n i k o n t r o l i . T e u s i o w a n i a n i e u c h r o n nie p r o w a d z d o d z i w a c z n e j i zabjczej w a l k i z e s w y m p s y c h i c z n y m c e n z o rem, k t r y jest g o t w n a w s z y s t k o , b y nie u d o s t p n i t y c h d o w i a d c z e . J e d y n y m s p o s o b e m n a z d o b y c i e p e n e g o d o s t p u d o k r a i n y s n u jest trzy manie przy k u zeszytu i czego do pisania. N a l e y zapisywa w n i m tu po przebudzeniu wszelkie szczegy z a p a m i t a n e ze snu. Jeli c h c e si przej w i a d o m k o n t r o l n a d s n e m , n a l e y w y b r a s o b i e temat d o n i e n i a . M a g p o w i n i e n z a c z o d p r o s t y c h d o w i a d c z e , t a k i c h j a k p r a g n i e n i e ujrzenia j a k i e g o p r z e d m i o t u i d o s k o n a l i si w t y m , p r z e d s p r b o w a n i e m d y w i n a c j i c z y eksterioryzacji. Sen u s t a w i a si p o p r z e z s i l n wizuali zacj w y b r a n e g o p r z e d m i o t u w u m y l e w y c i s z o n y m t u p r z e d z a n i c i e m . D l a uzyskania bardziej s k o m p l i k o w a n y c h d o w i a d c z e m o n a s i g n p o sigile. N o t a t k i z e s n w najlepiej t r z y m a p o z a d z i e n n i k i e m m a g i c z n y m , p o n i e w a zazwyczaj s o n e b a r d z o o b s z e r n e . J e d n a k e , k a d y z n a c z c y s u k c e s p o winien by o d n o t o w a n y w t y m d z i e n n i k u . I c h o c i a m o n a z a c z o b a w i a si j e g o w i d o k u , d o b r z e u t r z y m a n y d z i e n n i k m a g i c z n y s t a n o w i n a j p e w n i e j s z g w a r a n c j s u k c e s u w dziele L i b e r M M M . D z i k i n i e m u m o n a o s z a c o w a d o k o n y w a n e p r z e z siebie postpy, jak i, co najistotniejsze, m o t y w o w a si do d a l s z e g o rozwoju.

29

LIBER LUX, LIBER NOX


Skrypty Inicjacyjne

3 IOT
S z t u k m a g i c z n m o n a dzieli n a wiele s p o s o b w : i w y s o k , w e d u g p r z y w i e c a j c y c h jej moralnych konsekwencji itd. na magi nisk

intencji e t y c z n y c h , c z y w e d u g jej do tem

P o n i s z y p o d z i a o d n o s i si raczej

p e r a m e n t u . B i a a m a g i a z o r i e n t o w a n a jest bardziej n a o s i g n i c i e m d r o ci i o g l n e g o z m y s u w i a r y we w s z e c h w i e c i e . C z a r n interesuje bardziej

zdobycie m o c y i jest o d b i c i e m w i a r y w siebie. R e z u l t a t y o b u m o g by p o dobne, j a k o e ich cieki s p o t y k a j si w s p o s b nie d a j c y si o p i s a . O s o b i e inicjowanej daje si w o l n rk do k o r z y s t a n i a z k a d e j z t y c h cieek. Tak z w a n y z o t y r o d e k , czyli c i e k a wiedzy, b d c a f a k t y c z n y m trz sawiskiem z u y t y c h idei, s t a n o w i w y m w k d l a b i e r n o c i i p r o w a d z i d o n i k d .

Liber

LUX

LIBER LUX
S k r y p t inicjacyjny 3 biaej m a g i i z a k o n u m a g i c z n e g o I l u m i n a t w T h a naterosa jest p o d z i e l o n y z g o d n i e ze s c h e m a t e m p r z e d s t a w i o n y m na r y s u n k u 3. D o t y c z y o n teoretycznych a s p e k t w c h a o s u , K i a , d u a l i z m u , eteru i u m y s u .

Ilustracja 3. S c h e m a t Liber Lux.

D u a l i z m cechuje n o r m a l n k o n d y c j e c z o w i e c z . S z c z c i e istnieje t y l k o dziki nieszczciu, b l d z i k i p r z y j e m n o c i , d o b r o d z i k i z u , J a n g d z i k i jin, c z a r n e d z i k i b i a e m u , n a r o d z i n y d z i k i m i e r c i , a i s t n i e n i e d z i k i nieistnieniu. W s z e l k i e zjawiska m u s z m i e swoje p r z e c i w i e s t w a , p o n i e w a z m y sy s w s t a n i e p o s t r z e g a j e d y n i e r n i c e . W a c i w o c i u m y s u m y l c e g o jest r o z r n i a n i e w s z y s t k i e g o na co natrafia, p o n i e w a s a m w swej istocie jest rwnie dualistyczny. A m i m o to w c z o w i e k u t k w i c o p o j e d y n c z e g o , c h o cia u m y s nie jest w s t a n i e t e g o t a k p o s t r z e g a . C z o w i e k u w a a si z a o r o -

33

LIBER

NULL

d e k woli i p e r c e p c j i . W o l a i p e r c e p c j a nie f u n k c j o n u j o d d z i e l n i e , c h o t a k si w y d a j e u m y s o w i . J e d n o , ktra d l a u m y s u przejawia si p o d p o s t a c i bli n i a c z y c h funkcji woli i percepcji, m a g o w i e n a z y w a j K i a . C z a s a m i n a z y w a si j r w n i e d u c h e m , d u s z lub si y c i o w . K i a nie d a si b e z p o r e d n i o d o w i a d c z y , p o n i e w a s t a n o w i o n a s a m r d z e w i a d o m o c i (czy te d o w i a d c z e n i a ) i j a k o t a k a nie p o s i a d a c e c h , n a k t r y c h u m y s m g b y z a c z e p i swe o k o . K i a j e s t s a m w i a d o m o c i , ulot n y m J a " , k t r e n a d a j e ton s a m o w i a d o m o c i , ale nie s k a d a si z n i c z e g o p o z a s a m y m s o b . K i a m o n a c z a s a m i o d c z u j a k o r o d z a j n a t c h n i e n i a lub roz koszy, lecz m i m o t o s p o c z y w a g d z i e n a d n i e d u a l i s t y c z n e g o u m y s u . N a j czciej d a si j u c h w y c i w n i e z a m i e r z o n y c h p r z e b y s k a c h m y l i , n a styku dowiadczenia, w tym przejrzystym zbiorniku opinii z n a n y m przez nas jako e g o . I s t o t m a g i i jest n a d a n i e K i a wikszej w o l n o c i , p y n n o c i i celowoci, k t r e s p r a w i , e b d z i e m o n a w y z w o l i z niej o k u l t y s t y c z n si. K i a po s i a d a t a k m o c , p o n i e w a jest c z c i wielkiej s i y yciowej w s z e c h w i a t a . Przyjrzyjmy si wiatu pozornych przeciwiestw, w ktrym yjemy.

U m y s p o s t r z e g a w i a t w t a k i s p o s b , e w s z y s t k o j a w i si mu w o p o z y c j a c h . M w i si, e r z e c z y istniej i c h a r a k t e r y z u j si o k r e l o n y m i w a c i w o c i a m i . I s t n i e n i e m i d z i a a n i e m . T a k i e r o z u m o w a n i e p o c i g a z a s o b k o n c e p c j przy c z y n y i s k u t k u , czyli p r z y c z y n o w o c i , w r a m a c h ktrej k a d e z j a w i s k o po s t r z e g a si j a k o s k u t e k zjawiska j e p o p r z e d z a j c e g o . J e d n a k e p o d o b n y opis r z e c z y w i s t o c i nie w y j a n i a nawet, d l a c z e g o w s z y s t k o istnieje, nie m w i c ju nawet o t y m , d l a c z e g o j e d n a rzecz p o w o d u j e d r u g . T o o c z y w i s t e , e rzeczy m u s i a y k i e d y p o w s t a i d o tej p o r y s a m e d l a siebie s p r z y c z y n . T o co o d p o w i e d z i a l n e z a p o c z t e k i s t a e o d d z i a y w a n i e n a siebie z d a r z e magowie n a z y w a j c h a o s e m " . M o n a rwnie d o b r z e n a z w a j e B o g i e m lub T a o , a l e C h a o s jest n a z w p o z b a w i o n j a k i e g o k o l w i e k z n a c z e n i a , w o l n o d dziecin nych, a n t r o p o m o r f i c z n y c h idei religijnych. C h a o s j e s t r w n i e t si, ktra komplikuje wszechwiat, generujc

s t r u k t u r y nie w y n i k a j c e z j e g o p o s z c z e g l n y c h c z c i . T o o n w y z w a l a y cie s p o d s t e r t y p r o c h u , przejawiajc si najdobitniej w l u d z k i e j sile yciowej, w K i a , gdzie jest r d e m w i a d o m o c i . K i a jest t y l k o m a c z s t k wielkiej siy yciowej w s z e c h w i a t a nadajc i m p u l s y d o r o z p a d a n i a si n a d w o i s t o c i i p o n o w n e g o c z e n i a . O d r a d z a s i

34

Liber

LUX

n i e u s t a n n i e , p o t y nie w y c z e r p i e si jej p i e r w o t n y i m p u l s . K o l e j n y i m p u l s sta nowi rdze p o s z u k i w a m i s t y c z n y c h , u n i w y z w o l o n e g o d u c h a z w i e l k i m d u c h e m . A k i e d y t y l k o K i a j e d n o c z y si z c h a o s e m , rozwija s w o j w o l i per cepcj w e w s z e c h w i e c i e , d o s t p u j c c z e g o , c o n a z y w a m y m a g i . P o m i d z y c h a o s e m a z w y k m a t e r i , p o m i d z y K i a a u m y s e m ist nieje o b s z a r n a w p u k s z t a t o w a n e j s u b s t a n c j i n a z y w a n e j e t e r e m . T a d u a l i styczna m a t e r i a p o s i a d a s u b t e l n , p r o b a b i l i s t y c z n n a t u r . Z a w i e r a w s o b i e wszelkie m o l i w o c i , k t r e c h a o s o d r z u c a i k t r e nie s t a y si j e s z c z e trwa ymi realiami. To m e d i u m " , za porednictwem ktrego nieistniejcy" chaos p r z e k a d a si na r z e c z y w i s t e " rezultaty. Eter t w o r z y s w e g o r o d z a j u szkielet, na k t r y m m a t e r i a l i z u j si p r a w d z i w e z d a r z e n i a i m y l i . P o n i e w a z d a r z e n i a eteryczne t y l k o c z c i o w o w k r a c z a j d o d u a l i s t y c z n e j egzystencji, m o g nie p o s i a d a d o k a d n e j lokalizacji w c z a s i e i p r z e s t r z e n i . M o g r w n i e nie p o s i a d a k o n k r e t n e j m a s y i energii, a w i c nie o d d z i a y w a na p l a n fizyczny. C h a o s bierze s w n a z w w a n i e o d tej d z i w n e j , n i e o k r e l o n e j n a t u r y p l a n u eterycznego, p o n i e w a c h a o s u nie m o n a p o z n a b e z p o r e d n i o . Z e t e r y c z n e g o w i a t a r o d z c y c h si m o l i w o c i j e d y n i e te, ktre nazy w a m y o d c z u w a l n y m i , p r z y c z y n o w y m i , p r a w d o p o d o b n y m i , lub n o r m a l n y m i z d a r z e n i a m i b y w a , e w k r a c z a j d o istnienia. T y m n i e m n i e j j a k o s a m o i s t n e o r o d k i K i a lub c h a o s u s a m i m o e m y ( m a n i p u l u j c e t e r e m ) p r z y w o a d o ist nienia n i e p r a w d o p o d o b n e zbiegi o k o l i c z n o c i lub n i e o c z e k i w a n e z d a r z e n i a . O t o c a a m a g i a . N a w e t n a u c e z d a r z a si w k r a c z a w o b s z a r z a j m o w a n y p r z e z eter ze s w o i m i o d k r y c i a m i k w a n t o w e j n i e o z n a c z o n o c i i p r o c e s a m i w i r t u a l nymi z a c h o d z c y m i w m a t e r i i s u b a t o m o w e j . T o w a n i e eter o t a c z a c e n t r a l n y r d z e s i y yciowej, n a k t r y m m a g sku pia s w u w a g . Z a z w y c z a j funkcjonuje tak, j a k K i a - jest m i d z y m y l , lecz jego wasnoci s tak z m i e n n e , e p r a w i e w s z y s t k o d a si ze p r z y w o a . M y l nadaje m u ksztat, z a K i a m o c . I z tej przyczyny w o l a i p e r c e p c j a r o z p o c i e r a j si na sfery c z a s u i prze strzeni w y k r a c z a j c e p o z a f i z y c z n e o g r a n i c z e n i a m a t e r i a l n e g o c i a a . S z a l o n a r n o r o d n o p r a k t y k m a g i c z n y c h i m y l i ich w s p i e r a j c y c h wy nika w a n i e z tej z m i e n n o c i eteru. M a m y tu do c z y n i e n i a w s z a k e z p o wierzchownymi rnicami. Uwolnione od lokalnej symboliki, wszystkie

systemy zadziwiaj p o d o b n m e t o d , p o n i e w a w y w o d z si z s z a m a n i z m u . Tej w a n i e tradycji p o w i c i m y n a s t p n e r o z d z i a y tej ksigi. 35

LIBER

NULL

36

Liber GNOZA

LUX

O d m i e n n e stany wiadomoci s kluczem do wiata magicznych mocy. Wymagaj specyficznego stanu u m y s u znanego we wszystkich tradycjach j a k o s t a n b e z myli, c z a s e m o k r e l a n e g o j a k o s t a n z a t r z y m a n i a d i a l o g u we wntrznego, samo i n i c o , s a m a d h i lub j e d n o p u n k t o w a w i a d o m o .

W tej k s i c e b d z i e m y go z w a g n o z . W i n n y m z n a c z e n i u j e s t on w y m i a rem m a g i c z n e g o t r a n s u . Istniej d w i e z a s a d n i c z e k a t e g o r i e m e t o d o s i g a n i a gnozy. P i e r w s z a t o m e t o d a a s c e t y c z n a , w t r a k c i e ktrej s t o p n i o w o w y c i s z a si k a d myl, a d o koncentracji n a p o j e d y n c z y m o b i e k c i e . M e t o d a e k s t a t y c z n a , d y d o k o n c e n tracji n a w y b r a n y m celu p o p r z e z u z y s k a n i e s t a n u m a k s y m a l n e j w r a l i w o c i u m y s u . P o d w p y w e m silnej s t y m u l a c j i d o c h o d z i w k o c u d o z b l o k o w a n i a wszystkich funkcji p o z a c e n t r a l n - k o n c e n t r a c j n a o b i e k c i e . S t d te s i l n a asceza i silna e k s t a z a m a j t a k i s a m s k u t e k - t w o r z s t a n w i a d o m o c i j e d n o p u n k t o w e j , czyli g n o z . Neurofizjologia o d k r y a wreszcie to, c o m a g o w i e z n a l i z w a s n e g o d o wiadczenia o d tysicleci. P r z y t o c z m y s o w a w i e l k i e g o m i s t r z a : I s t n i e j d w i e metody z o s t a n i a b o g i e m : w i t o b l i w o i w y s t p e k " . N i e c h a j u m y s z a p o n i e , bd stanie si n i e w z r u s z o n y m l u s t r e m wody. P o d c z a s s t a n w j e d n o p u n k t o wej koncentracji, s t a n w gnozy, w i a r a p r z e n i k a m a g a , p o z w a l a j c z a i s t n i e sile yciowej. T a b l i c a 1 p r z e d s t a w i a rne, m o l i w e do w y k o r z y s t a n i a m e t o d y . Metoda Ascetyczna Pozycja trupa Trans magiczny Koncentracja Bezsenno Godwka Wyczerpanie Wytrzeszcz oczu Substancje w trans hipnotyczne i wprowadzajce Metoda Ekstatyczna Podniecenie seksualne Pobudzenie emocjonalne, np. strach, gniew, przeraenie Bl, tortury Biczowanie Taniec, bbnienie piewy Odpowiedni chd Substancje pobudzajce Delikatne halucynogeny Gwatowne oddychanie Przecienie zmysw

Deprywacja zmysw Tablica 1. Gnoza Fizjologiczna

37

LIBER

NULL

Pozycja t r u p a s u y z a t r z y m a n i u p r o c e s w m y l o w y c h p o p r z e z s y m u l o w a nie m i e r c i . M o e p r z y b i e r a r o z m a i t e formy, p o c z w s z y o d z w y k e g o nie-my lenia p o b a r d z i e j s k o m p l i k o w a n e rytuay. N a j p r o s t s z i n a j s z y b s z metod; jest p r z e s o n i c i e u s z u , n o s a i ust o r a z o c z u . D z i k i s t u m i o n e m u o d d e c h w m y l i z w r a c a j si n i e m a l ku n i e w i a d o m o c i . W kolejnej t e c h n i c e n a l e y stan p r z e d l u s t r e m w o d l e g o c i o k o o p m e t r a i w l e p i w z r o k w swoje martwe, l u s t r z a n e spojrzenie. P o p e w n y m czasie d o c h o d z i d o w y c i s z e n i a u m y s u d z i k i u t r z y m a n i u a b s o l u t n i e n i e z m c o n e j woli n a o b r a z i e . P o d n i e c e n i e m o n a o s i g n n a wiele s p o s o b w , j e d n a k w k a d y m przyp a d k u trzeba przenie p o d a n i e z jego obiektu cielesnego ku paszczynie d z i a a m a g i c z n y c h . I s t o t a p r a k t y k i s e k s u a l n e j s p r o w a d z a si d o stworze nia n i e z a l e n e g o p o r z d k u bytw, co n a z y w a si e w o k a c j . T a k e w prak t y c e inwokacji, g d y m a g p o s z u k u j e z j e d n o c z e n i a z j a k z a s a d (bytem)

p r o c e s ten m o e z o s t a o d z w i e r c i e d l o n y na p l a n i e fizycznym. P a r t n e r a wizu alizuje si j a k o i n k a r n a c j p o d a n e j idei lub b o g a . P r z e d u e n i e podniecenia s e k s u a l n e g o , a d o o s i g n i c i a o r g a z m u czy te p o w t a r z a j c y c h si spazmw orgazmicznych, m o e p r o w a d z i do s t a n w t r a n s o w y c h p r z y d a t n y c h we

w r e n i u . C z s t o b y w a k o n i e c z n e o d r n i e n i e p r a w d z i w e j s e k s u a l n o c i od n a t o k u fantazji i s k o j a r z e , ktre j p r z e s a n i a j . D o k o n u j e si t e g o za po m o c o k r e s w abstynencji jakkolwiek form i wzrastajcego p o d a n i a , fantazji. Takie nie ograniczanego ma funkcj

umysowej

dowiadczenie

terapeutyczn. W o b e c K i a b d zawsze dziewic. L i b e r M M M zajmuje si k o n c e n t r a c j p r o w a d z c d o t r a n s u magicz n e g o . Jej s k u t k i e m u b o c z n y m jest w z r o s t w r a l i w o c i . T a k a z w i k s z o n a wra l i w o b y w a c z a s e m p r z y d a t n a , p o d o b n i e j a k u c z u c i e m i o c i czy s m u t k u , a l e w p r a k t y c e t y l k o z o , n i e p o k j i p r z e r a e n i e m o n a p r z e k s z t a c i do takich r o z m i a r w , by p o m o g y o s i g n u p r a g n i o n y rezultat. D o b r z e wiemy, do ja k i e g o s t o p n i a lk i z o m o g p a r a l i o w a u m y s , lecz n i e z a l e n i e od oko l i c z n o c i , m a g o w i nie w o l n o straci z o c z u celu swej p r a k t y k i . N i e ma nic g o r s z e g o , n i cofnicie si d o p o z i o m u b e k o t l i w e g o idioty, czy te p o p a d n i cie w k a t a t o n i . B e z s e n n o , g o d w k a i w y c z e r p a n i e o r g a n i z m u zawsze byy popularnymi p r a k t y k a m i , s t o s o w a n y m i w r o z m a i t y c h z a k o n a c h . P o d c z a s tych wicze naley zawsze z w r a c a swj u m y s ku p r z e d m i o t o w i s w e g o d o w i a d c z e n i a . Bl,

38

Liber

LUX

tortury i cierpienia s e k s u a l n e stosowali z p o w o d z e n i e m czarownicy, m n i s i i fa kirzy P o m a g a j o n e w o s i g a n i u s t a n w e k s t a z y i j e d n o p u n k t o w e j w i a d o moci. J e d n a k e g d y o p r o r g a n i z m u w o b e c b l u jest w y s o k i , m o e d o j d o b e z s e n s o w n e g o zniszczenia ciaa p r z e d o s i g n i c i e m u p r a g n i o n e g o rezultatu. T a c e , b b n i e n i e i p i e w y w y m a g a j s k r u p u l a t n e g o p r z y g o t o w a n i a , je li m a j w p r o w a d z i u c z e s t n i k w w n a s t r j . R w n i e p r z y d a t n e b y w a j e g z a l tacje liryczne, i n k a n t a c j e o r a z m o d y . C a o najlepiej k o n t r o l u j e si p o p r z e z jak form r y t u a u . G b o k i e o d d y c h a n i e c z s t o stosuje si d l a w z m o c n i e n i a efektu t a c w i p o d s k o k w . P o s u g i w a n i e si s z c z e g l n y m s t y l e m c h o d u nie jest t e c h n i k d a j c na t y c h m i a s t o w e rezultaty, lecz m e d y t a c j , k t r a p o m a g a u m y s o w i z a t r z y m a bieg mylenia. K i e d y p o d c z a s d u g i c h s p a c e r w o m i a t a si o k o l i c n i e u w a nym s p o j r z e n i e m b e z w p a t r y w a n i a si w c o k o l w i e k , u z y s k u j e si s z e r o k per spektyw. M o n a o g a r n w s z y s t k o p o d 1 8 0 k t e m , o d c z u b k w b u t w p o s a m o niebo. Palce n a l e y p o d k u r c z y w n i e n a t u r a l n y s p o s b , b y z w r a c a uwag na r a m i o n a . W t e d y to u m y s r o z m y w a si w s w y m o t o c z e n i u i wyzby wa si wszelkich myli. A s c e t y c z n y m w a r i a n t e m p o w y s z e j t e c h n i k i jest w y t r z e s z c z a n i e o c z u . Trzeba s k o n c e n t r o w a c a u w a g n a o b s e r w a c j i j a k i e g o o b i e k t u , a c i a o p o zostawi w b e z r u c h u . Z a p u n k t koncentracji m o e s u y k a d e zjawisko na turalne: roliny, skay, n i e b o , w o d a lub o g i e . N i e istnieje a d e n m a g i c z n y n a r k o t y k , k t r y b y s a m z siebie w y w o y w a p o d a n y skutek. Jeli j u , n a r k o t y k i p o z w a l a j raczej z i n t e n s y f i k o w a rezul taty wyej w y m i e n i o n y c h p r a k t y k . W e w s z y s t k i c h p r z y p a d k a c h zbyt d u e dawki p r o w a d z do depresji, p r z y g n b i e n i a i o g l n e j u t r a t y k o n t r o l i . S u b stancje zmieniajce w i a d o m o n a l e y s t o s o w a z j e s z c z e w i k s z u w a g ze wzgldu na z w i z a n e z n i m i n i e b e z p i e c z e s t w a . N a z b y t c z s t o o d d z i e l a j o n e bowiem siy yciowe od c i a a . K i e d y wszystkie t e t e c h n i k i p r a k t y k u j e si r w n o c z e n i e , d o c h o d z i d o przeadowania zmysw. I tak, na p r z y k a d , w n i e k t r y c h r y t u a a c h t a n t r y c z nych k a n d y d a t w p i e r w zostaje zbity p r z e z s w e g o g u r u , p o t e m z m u s z o n y d o zaycia haszyszu, a wreszcie o p n o c y p r o w a d z i si go na c m e n t a r z , g d z i e ma d o k o n a t a j e m n e g o s t o s u n k u s e k s u a l n e g o . W ten s p o s b o s i g a si j e d no z b o g i e m .

39

LIBER

NULL

O d r b n technik stanowi deprywacja sensoryczna,

k t r tradycyjnie

p r a k t y k o w a n o w c e l a c h m n i s i c h , g r s k i c h g r o t a c h , w i e a c h eremitw, a tak e p o d c z a s r y t u a w mierci, c a o p a l e n i a i z m a r t w y c h w s t a n i a . P o d o b n y efekt m o n a o s i g n p r z y p o m o c y h e m w , o p a s e k n a oczy, z a t y c z e k d o u s z u , po w t a r z a n y c h d w i k w i s k r p o w a n y c h ruchw. L e p i e j p r z e z k r t k i c z a s ca k o w i c i e o d c i si o d j a k i c h k o l w i e k b o d c w z m y s o w y c h , n i j e d y n i e zredu kowa je na bardzo dugo. N i e k t r e f o r m y g n o z y bardziej n i i n n e p r z y p o m i n a j o k r e l o n e formy m a g i i . W t a j e m n i c z o n y m o e d o w o l n i e k o r z y s t a z e s w e g o g e n i u s z u , a b y wy p r a c o w a w a s n e m e t o d y egzaltacji. P a m i t a j c i e j e d n a k , e a s c e t y c z n e i e k s t a t y c z n e t e c h n i k i stosuje si wy m i e n n i e , nie z a r w n o c z e n i e p o d c z a s t e g o s a m e g o d z i a a n i a m a g i c z n e g o .

Liber

LUX

EWOKACJA
Ewokacja t o s z t u k a s t w a r z a n i a o r a z k o n t r o l o w a n i a istot m a g i c z n y c h

i n i e z a l e n y c h b e z c i e l e s n y c h bytw. B y t y te p o s i a d a j setki nazw, z n a n y c h z d e m o n o l o g i i r n y c h kultur. N a z y w a si j e y w i o a k a m i , d u c h a m i r o d z i n nymi, inkubami, sukkubami, demonami, automatyzmami, atawizmami,

w i d m a m i itd. T e g o rodzaju n i e z a l e n e b y t y m o g p o s i a d a z w i z e k z t a l i z m a nami, m i e j s c a m i , z w i e r z t a m i , p r z e d m i o t a m i , o s o b a m i . M o g by w c z y m zawarte, b d u n o s i si w eterze. T o nie p r z y p a d e k , e s p r o w a d z a n e s d o obsesji i k o m p l e k s w l u d z k i e g o u m y s u . P o m i m o i w y w o d z si z u m y s u , m o g z c z a s e m p r z y l g n do n i e k t r y c h o b i e k t w lub m i e j s c w p o s t a c i d u chw, w i d m c z y wibracji, a l b o te k i e r o w a z d a r z e n i a m i n a o d l e g o p o d p o staci fetyszy, d u c h w r o d z i n n y c h i poltergeistw. S t a n o w i t c z K i a lub siy yciowej z w i z a n e j z p r z e s t r z e n i e t e r y c z n , ktra nie z a w s z e m u s i nia si w d o s t r z e g a l n y c h w y m i a r a c h . Ewokacja m o e p o n a d t o o z n a c z a w z y w a n i e lub t w o r z e n i e o k r e l o n y c h bytw d l a realizacji k o n k r e t n e g o z a d a n i a . M a g o w i e c z s t o p o s u g u j si n i dla wasnej p r z e m i a n y b d w y w a r c i a w p y w u n a w s z e c h w i a t . T a k i e o b c o wanie z c z c i o w o n i e z a l e n y m i b y t a m i b e z p r z e k s z t a c e n i a w i a t a z p o m o c woli m o e d o p r o w a d z i d o u n i e z a l e n i e n i a si b y t u p o w y g a n i c i u siy y ciowej m a g a . P w i a d o m y byt m o e p o d e j m o w a z a d a n i a nie k o n t r o l o w a n e przez w i a d o m o . A p o d c z a s o p t a n i a m a g m o e d o s t p i z a z w y c z a j nie osigalnych s t a n w n a t c h n i e n i a , u m i e j t n o c i o r a z m d r o c i . O w e b y t y m a g i c z n e w y w o d z si z t r z e c h r d e . S to: b y t y p o w s t a e p o d c z a s j a s n o w i d z e n i a ; byty, k t r y c h o p i s z n a j d z i e m y w rejestrach d u c h w i d e m o n w ; o r a z te, ktre m a g s a m p r a g n i e p o w o a d o ycia. K a d y z tych p r z y p a d k w w y m a g a i n n e g o s p o s o b u ewokacji. N a p o cztku u m y s m a g a m u s i r o z p o z n a a t r y b u t y b y t u m a g i c z n e g o , jego rodzaj, wymiar, nazw, w y g l d i charakter. R y s u n e k a u t o m a t y c z n y , czy te s o w a ze sane przez natchnienie m o g p o m c w ujawnieniu specyfiki o d k r y t e g o b y t u . Aby n a t o m i a s t stworzy n o w y byt, n a l e y p o s u y si n a s t p u j c p r o c e dur. M a g g r o m a d z i s k a d n i k i s y m b o l i z u j c e p o d a n e a t r y b u t y b y t u i t w o rzy z nich sigila. Na p r z y k a d d l a stworzenia y w i o a k a p r z y d a t n e g o we w r eniu, m o n a p o s u y si s y m b o l a m i p r z e d s t a w i o n y m i na ilustracji 4. ujaw

41

LIBER

NULL

Ilustracja 4. Tworzenie ywioaka poprzez czenie o d p o w i e d n i c h symboli w formie sigila.

N a l e y wybra imi i wizerunek ywioaka, a take, wedle uznania, liczb, k t r a b d z i e g o c h a r a k t e r y z o w a . Nastpnie, przy p o m o c y wybranej metody gnostycznej, m a g skupia

s w w o l i p e r c e p c j n a sigilu lub c h a r a k t e r y s t y c e y w i o a k a , p r z e z c o s t a n si o n e c z c i s i y yciowej m a g a i z a p o c z t k u j a u t o m a t y c z n e istnienie. W p r z y p a d k u j u istniejcych b y t w o p e r a c j a t a s u y n a w i z a n i u wizi p o midzy bytem a wol maga. Z a z w y c z a j n a s t p u j e p o t y m j a k a f o r m a s a m o o c z y s z c z e n i a , czy te na wet e g z o r c y z m m a j c y p r z y w r c i m a g o w i n o r m a l n y s t a n w i a d o m o c i p r z e d p r z y s t p i e n i e m d o n a s t p n y c h operacji. B y t y n i s z e g o p o r z d k u , m a j c e wicej n i j e d n o z a d a n i e d o w y k o n a n i a , m o g s p e n i a swoje p r z e z n a c z e n i e b e z ingerencji z e s t r o n y s w e g o p a n a . G d y t r z e b a b d z i e j e u n i c e s t w i , n a l e y z n i s z c z y ich sigile lub m a t e r i a l n e p o d stawy, p o z b y si ich w i z e r u n k w m e n t a l n y c h , b d p o n o w n i e w c h o n j e p r z y p o m o c y w i z u a l i z a c j i . W p r z y p a d k u p o t n i e j s z y c h i bardziej niezale nych b y t w e g z o r c y z m m u s i n a b r a takiej m o c y , j a k a i s t n i a a p o d c z a s rytu a u ich e w o k a c j i . J e l i m a g p r a g n i e przej n a d n i m i k o n t r o l , m u s i p o n o w n i e o s i g n s t a n gnozy, k t r y j a k p o p r z e d n i o n a p e n i g o m o c . P o d c z a s e w o k a c j i m o n a s t o s o w a w s z y s t k i e t e c h n i k i gnozy. O t o nie k t r e z nich: R y t u a t e u r g i c z n y p o l e g a na wizualizacji i s k o m p l i k o w a n e j c e r e m o n i i , ktrej z a d a n i e m jest k o n c e n t r a c j a n a j e d n y m p u n k c i e . J e d n a k z o o n o ry t u a u m o e p r z y c z y n i si bardziej d o r o z p r o s z e n i a u w a g i , ni s k u p i e n i a jej n a k o n k r e t n y m z a d a n i u . W rezultacie m o e s p o t k a n a s r o z c z a r o w a n i e . Przy woywanie przy p o m o c y m o d w i rozkazw bywa jeszcze mniej skuteczne,

42

Liber

LUX

jeli nie p o w t a r z a si a p e l u a d o w y c z e r p a n i a . W t a k i m r y t u a l e m o n a wy k o r z y s t y w a p o e t y c k i e u n i e s i e n i e , szanty, t a c e e k s t a t y c z n e i b b n i e n i e . T r a d y c j a g o e c k i c h g r i m u a r w p o s u g u j e si d o d a t k o w t e c h n i k - p r z e r a e n i e m . K s i g i t e g r o m a d z i l i k s i a katoliccy, c h o s k a z y w a l i ich tre n a p o t p i e n i e . R y t u a y o d p r a w i a n e o p n o c y n a c m e n t a r z a c h czy w k a t a k u m b a c h s p r z y j a y k o n c e n t r a c j i K i a , p o n i e w a p a r a l i o w a y peryferyjne funk cje u m y s u s i lku. M a g , k t r y p o t r a f i z a c h o w a k o n t r o l w t a k i c h w a r u n kach, m u s i a o d z n a c z a si w y j t k o w w o l i m o c . T r a d y c j a orficka p o s u g u j e si o r g a z m e m s e k s u a l n y m w celu s k u p i e n i a woli i percepcji. W a r t o z a u w a y , e d z i a a l n o p o l t e r g e i s t w n i e o d m i e n n i e koncentruje si w o k ludzi u o m n y c h s e k s u a l n i e , p r z e w a n i e dzieci, starcw, rzadziej k o b i e t w o k r e s i e m e n o p a u z y . W c h w i l a c h s t r e s u i n t e n s y w n e p o d n i e cenie m o e d o p r o w a d z i d o p r z e n i e s i e n i a frustracji n a o b i e k t y z n a j d u j c e si poza ciaem. P o d c z a s e w o k a c j i m e t o d orfick n a l e y w chwili o r g a z m u s k o n c e n t r o wa si n a a t r y b u t a c h b y t u p r z y j m u j c y c h p o s t a sigila, b y p o t e m n a m a c i j e p y n a m i s e k s u a l n y m i . P r z y p o m i n a t o p r z e b i e g p o w s t a w a n i a obsesji. Wy starczajca ilo m o c y m o e z a p e w n i i m n i e z a l e n e g z y s t e n c j . I n k u b y i s u k k u b y s i s t n i e j c y m i j u wczeniej bytami, powstaymi

dziki p a t o l o g i o m s e k s u a l n y m i n n y c h ludzi. T r a d y c y j n i e , i n k u b p o s z u k u j e stosunkw seksualnych z ywymi kobietami, za s u k k u b a z mczyznami, czsto p o d c z a s s n u . M i m o t o obie formy s p c i m s k i e j , c h o s u k k u b y usi uj i m i t o w a kobiety. W e w o k a c j i g o e c k i e j , d l a w z b u d z e n i a lkw i koszmarw, przydatne

bywa z o e n i e ofiary. P a m i t a j m y j e d n a k , e jest t o w y c z e r p u j c a m e t o d a . a t w o p o g r y si w m o r z u krwi, t a k j a k k i e d y Aztecy, b e z o s i g n i c i a wy miernych efektw. Przy s k a d a n i u ofiary s t a r a m y si b e z p o r e d n i o m a n i p u l o wa u l a t u j c y m y c i e m w celu i n k a r n a c j i p o d a n e g o b y t u . Z a z w y c z a j c z y n i s i t o m a c z a j c sigil lub t a l i z m a n w y b r a n e g o d e m o n a w e k r w i ofiary. J e d n a k najatwiej k o n t r o l o w a jest c a y p r o c e s korzystajc z w a s n e j krwi. O s i g n i c i e penej k o n t r o l i n a d t y m r y t u a e m n i e c h y b n i e p o z w a l a n a m z m d r z e n a tyle, abymy zamiast niego wykorzystali inne metody. P r z y w o y w a n i e istot p o n a d z m y s o w y c h , d l a u d o w o d n i e n i a i n n y m lu d z i o m ich i s t n i e n i a , nie daje w i k s z y c h rezultatw. O k o l i c z n o c i tej operacji

43

LIBER

NULL

z a w s z e p o z w a l a j d o m y l a si s k u t k w hipnozy, h a l u c y n a c j i , b d z a m r o c z e nia. I t a k j e s t w istocie, g d y na p a s z c z y n i e fizycznej o w e b y t y w c a l e nie ist niej. G o d w k a , b e z s e n n o i d e p r y w a c j a z m y s w , z a y w a n i e n a r k o t y k w i d y m z k a d z i d e z a z w y c z a j t o w a r z y s z z s t p i e n i u d e m o n a na w y b r a n e me dium, suce naszym rozkazom. J a k k o l w i e k b y nie byo p r z e s a d z o n e r e d n i o w i e c z n e w y o b r a e n i e p a k t u z d i a b e m , z a w i e r a si w n i m z i a r e n k o p r a w d y D l a t e g o , z a n i m K i a zjednoczy si z c h a o s e m , t r z e b a p o n o w n i e w c h o n d o s w e g o w n t r z a w s z y s t k i e myli, o b s e s j e i d e m o n y . B o n i e z a l e n i e o d t e g o , j a k b a r d z o s u y t e c z n e w dora nych c e l a c h , m a g m u s i j e w k o c u p o r z u c i .

44

Liber

LUX

INWOKACJA
N i e s p o s b w y k o n a najwyszej inwokacji, inwokacji K i a . P a r a d o k s p o lega n a t y m , e K i a nie p o s i a d a c e c h d u a l i s t y c z n y c h , nie m a a t r y b u t w , ktre b y m o n a i n w o k o w a . N a d a jej j a k w a r t o z n a c z y z a p r z e c z y innej. Wy raa si to w nastpujcej regule: Jestem tym, czym nie jestem. A j e d n a k m o e si z d a r z y , e m a g b d z i e p o t r z e b o w a jakiej z m i a n y swej egzystencji. Takiej metamorfozy mona dokona wyodrbniajc to,

czym si nie jest i p r z e k r a c z a j c o b a s t a n y p o p r z e z w z a j e m n e ich zniesienie. Inwokacj m o n a p o s t r z e g a r w n i e j a k o p r b p r z y c z e n i a d o p s y c h i k i elementw o d r z u c o n y c h . P r a w d b o w i e m jest, e u m y s m u s i w k o c u roz puci si w c h a o s i e , lecz k o m p l e t n y i z r w n o w a o n y p s y c h o k o s m o s atwiej to o s i g n i e . M a g i c z n y p r o c e s c z e n i a wierze i p r a g n i e p r a k t y k u j c e g o p o d c z a s in wokacji u n a o c z n i a , e d o m i n u j c e obsesje i k o m p l e k s y o s o b o w o c i s c a k i e m arbitralne i d a j si a t w o o c z y c i . Spord wielu map umysu (psychokosmosw) wikszo jest nie

trwaa, s p r z e c z n a i o p a r t a na niejasnych z a o e n i a c h . W i e l e z nich w y k o r z y stuje s y m b o l i k form b o s k i c h , j a k o e w e w s z y s t k i c h m i t o l o g i a c h zawieraj si p r a w d y n a t u r y p s y c h o l o g i c z n e j . C a k o w i t y p a n t e o n m i t y c z n y o d z w i e r c i e dla c a o c i o w c h a r a k t e r y s t y k l u d z k i e g o u m y s u . M a g o w i e c z s t o wykorzy stuj p o g a s k i e b s t w a j a k o p u n k t wyjcia d o i n w o k a c j i p e w n y c h w g l d w i u m i e j t n o c i , g d y istoty te p r z e d s t a w i a j najbardziej w y r a z i s t e i r o z w i n i t e s f o r m u o w a n i e p o s z c z e g l n y c h idei. J e d n a k p o s u g i w a si m o n a n i e m a l wszystkim, p o c z w s z y o d a r c h e t y p w n i e w i a d o m o c i zbiorowej, s k o c z y w szy na p o d s t a w o w y c h w a r t o c i a c h a l c h e m i i . M a g , ktry dotrze do gbokiego p o z i o m u mocy, bdzie dostrzega te formy w y s t a r c z a j c o w y r a n i e , by z d o l n y by p r z e k o n a i n n y c h o o b i e k t y w nym i s t n i e n i u b o g a . W istocie j e d n a k c e l e m inwokacji jest t y m c z a s o w e o p tanie b s t w e m , k o m u n i k o w a n i e si z n i m , m a n i f e s t a c j a j e g o m o c y m a g i c z nych, a nie t w o r z e n i e k u l t w religijnych. W a c i w a m e t o d a inwokacji b s t w a d a si o p i s a j a k o c a k o w i t e p r z y s w o jenie j e g o c e c h . M a g najpierw w p r o w a d z a si w o d p o w i e d n i n a s t r j , w k t -

45

LIBER

NULL

rym odczuwa t o s a m o z bogiem za porednictwem wszelkich dowiadcze odpowiadajcych jego naturze. W przypadku wyrafinowanej formy rytuau

m o e o t o c z y si d w i k a m i , z a p a c h a m i , k o l o r a m i , i n s t r u m e n t a m i , l i c z b a m i , s y m b o l a m i , m u z y k i p o e z j o d n o s z c y m i si d o b o g a lub p e w n e j j a k o c i . N a s t p n i e j e d n o c z y s w o j si y c i o w z w i z e r u n k i e m b o g a , z k t r y m zdy j u z j e d n o c z y s w myl. P o m a g a j t u t e c h n i k i gnozy. Ilustracja 5 p r z e d s t a w i a n i e k t r e p r z y k a d y m a p u m y s u . Poniej p o d a j k i l k a p o r a d m o g c y c h si p r z y d a d o r y t u a u inwokacji.

Ilustracja 5. R n o r o d n o psychokosmosw, czyli map umysw, zawierajcych przydatne magowi symbole: A) siedem klasycznych form planetarnych, B) cztery klasyczne ywioy, C) trzy ywioy alchemiczne, D) taoistyczne jin-jang, E) pi tatw wedyjskich, F) jedenacie sefir kabalistycznych, G) osiem trigramw taoistycznych, H) dwanacie znakw zodiaku.

46

Liber

LUX

Przykad inwokacji Boga Wojny


I n i c j o w a n y stoi w p e n t a g o n a l n e j k a p l i c y r o z w i e t l o n e j b l a s k i e m p i c i u czerwonych l a m p . O d z i a n y jest w s z k a r a t i s k r z w i e l k i e g o n i e d w i e d z i a lub wilka. D z i e r y s t a l o w b r o , a e l a z n a k o r o n a ( h e m ) o k a l a j e g o g o w . C i a o m a o d p o w i e d n i o p r z y g o t o w a n e p o p r z e z g o d w k i , u s z t y w n i e n i a , bi c z o w a n i e i r o d k i p o b u d z a j c e . J e g o myl s t a l e z w r a c a si k u M a r s o w i . C i s k a siark, d b i n i y w i c a k r y d o k a d z i e l n i c y . N a c i e r a s w e c i a o m a ci tygrysi. P o d c z a s c e r e m o n i i o t w a r c i a w i t y n i wybija n a b b n i e r y t m

wojenny lub te o d d a j e g o n e s t r z a y z b r o n i p a l n e j . J e g o u m y s w y z w o l o n y jest s p o d w s z e l k i c h o b c y c h w p y w w d z i k i w s z e l k i m d o s t p n y m r o d k o m (najlepszy d o t e g o w y d a j e si r y t u a p e n t a g r a m u ) . K r w i u p u s z c z o n z prawego ramienia rysuje na piersi sigil M a r s a , a na czole Oko H o r u s a . O s t r y m m i e c z e m zakrela s y m b o l e M a r s a w o k siebie, wyobraa jc je sobie w kolorze szkaratu, po c z y m wizualizuje siebie j a k o b o g a H o r u s a . N a s t p n i e rozpoczyna taniec wojenny, p o d c z a s g d y jego asystent, jeli p o siada takowego, wci wybija m a r s z o w e r y t m y lub strzela w powietrze. W tle roz legaj si n a g r a n i a m u z y k i wojennej. T a c z c dziko, m a g piewa s w e m u b o g u : Io Horusie Horusie! Przyjd do mnie Horusie! GEBURAZARPE! Jeste m n Horusie! Jestem tob H o r u s e m ! Powtarza t p i e , a b g d o p r o w a d z i g o d o ekstazy. Z a z n a c z m y , e zyski z tej c e r e m o n i i m o e m i e t y l k o ten, k t r e g o K i a z w r c o n a jest k u p o d a n y m a r t e f a k t o m w y o b r a n i . N i e s p o s b zawzi p o l a p o t e n c j a l n y c h d o w i a d c z e , j a k i c h m o e z a p r a gn d o w i a d c z o n y p s y c h o n a u t a . O t o k i l k a u w a g t y c z c y c h s p o s o b w , we dug jakich m o n a odprawi czarn msz p e n blunierstw przeciw b o g o m logiki i r a c j o n a l n o c i . W celu w y w o a n i a s t a n w e k s t a z y i n a t c h n i e n i a w a r t o p r z y w o y w a W i e l k S z a l o n B o g i n i C h a o s u , s t a n o w i c n i s z y a s p e k t naj wyszej p o d s t a w y egzystencji w swej a n t r o p o m o r f i c z n e j f o r m i e . Bbnieniu, p o d s k o k o m i chaotycznym ruchom towarzysz bezsensowne i n k a n t a c j e . G b o k i e o d d y c h a n i e w y w o u j e s a l w y m i e c h u . N i e m a rol o d grywaj t e r o z m a i t e h a l u c y n o g e n y i u y w k i , w s p a r t e s p o r a d y c z n y m i daw-

47

LIBER

NULL

kami gazu

rozweselajcego.

O s o b y uczestniczce w

rytuale

przy p o m o c y Roz

rzutu k o c i w y b i e r a j ktre z n i e z w y k y c h z a c h o w a s e k s u a l n y c h .

lega si h a a l i w a m u z y k a . J a s k r a w e w i a t o p r z e n i k a o p a r y d y m u z kadzi de. C a y ten n a t o k w r a e sprzyja p r z e k r a c z a n i u z m y s w . N a o t a r z u ley o t w a r t e w i e l k i e d z i e o f i l o z o f i c z n e , najlepiej B e r t r a n d a R u s s e l l a . J e g o kartki powoli p o n . P o d o b n i e m o e w y g l d a i n w o k a c j a b o g a m i e r c i , S a t u r n a . Inicjowany p r z y g o t o w u j e si d o niej p r z y p o m o c y g o d w k i , b e z s e n n o c i i w y c z e r p a n i a . W k r a c z a d o k r g u p o g r o n e g o w n i e m a l c a k o w i t e j c i e m n o c i , k t r roz p r a s z a j e d y n i e ar t r z e c h k a d z i d e o y w i c z n y m , s y c c y m , s t c h y m zapa c h u . O b c i a swe n a g i e i z i m n e c i a o k a w a k a m i o o w i u p r z y t r o c z o n y m i d o k o c z y n , t u o w i a i gowy. Przy d w i k u p o w o l n e g o , m o n o t o n n e g o r y t m u b b n w o d g r y w a w a s n y p o g r z e b . W t y m celu m o e z a y n i e w i e l k i e iloci a t r o p i n o - p o c h o d n y c h alkaloidw, przy zachowaniu absolutnej kontroli. Na s t p n i e m e d y t u j e n a d s o b w p o s t a c i z w o k lub s z k i e l e t u z k o s w d o n i , p o d n o s z c e g o si p o w o l i z g r o b u , o d z i a n e g o w p o d a r t e , z w i s a j c e s z m a t y . W p r a k t y c e inwokacji nic nie s p r a w d z a si t a k d o b r z e , j a k e k s c e s .

48

Liber

LUX

WYZWOLENIE
Stwarzajc ycie z p i e r w o t n e g o s z l a m u , C h a o s z a w s z e s t a r a si zwik sza m o l i w o c i ekspresji i r n i c o w a swoje m a n i f e s t a c j e . W historii e w o lucji d o c h o d z i o do wielu o k r e s w s t a g n a c j i i regresu, ale m i m o to z a w s z e wygryway najbardziej e l a s t y c z n e , p r z y s t o s o w a l n e , c h o n n e i s k o m p l i k o w a n e stworzenia, ludzie, idee i kulty. P o s z u k i w a n i e t y c h w a r t o c i w i e si z osi ganiem wikszej w o l n o c i , n i ta, k t r m o n a z d o b y d z i k i j a k i e j k o l w i e k powierzchownej z m i a n i e b d reorganizacji w a d z y . B d e m jest s d z i , e j a k a w i a r a m o e d a wicej w o l n o c i o d innej. Najbardziej i s t o t n a jest s a m a m o l i w o z m i a n y . K a d a n o w a f o r m a w y z w o lenia m o e w k o c u p r z y c z y n i si do z n i e w o l e n i a w i k s z o c i s w o i c h wy znawcw. N a t y m p o z i o m i e istnienia nie s p o s b u c i e c o d d u a l i z m u . M o n a c o najwyej d o k o n y w a s e n s o w n y c h w y b o r w . Z a c h o w a n i e w y z w a l a j c e t o t a k i e , ktre daje j e d n o s t c e w i k s z e m o l i woci p r z y s z y c h d z i a a . Z a c h o w a n i e restrykcyjne t o t a k i e , k t r e o g r a n i cza t e m o l i w o c i . C a y sekret w o l n o c i s p r o w a d z a si d o u n i k a n i a sytuacji, w ktrych ilo a l t e r n a t y w staje si m o c n o o g r a n i c z o n a lub w r c z a d n a . T r u d n o j e s t k r o c z y t c i e k , b o w i e m p r o w a d z i o n a p o z a w a s n kul tur, s p o e c z e s t w o , relacje r o d z i n n e i o s o b i s t e , w i e r z e n i a , u p r z e d z e n i a , o p i nie i idee. To w a n i e te k o m f o r t o w e k a j d a n y n a d a j z n a c z e n i e , c h a r a k t e r i sens p r z y n a l e n o c i w i k s z o c i l u d z i o m . A j e d n a k z r y w a j c j e d n e kajdany, n a k a d a si n a s t p n e , b o inaczej t r z e b a b y o b y o b r a b a r d z o o g r a n i c z o n y i ubogi styl ycia - s a m k w i n t e s e n c j o g r a n i c z e n i a . Z a p u n k t w y j c i a m o n a o b r a o t w a r t o n a w s z e l k i e p r z e j a w y kreatyw noci. K t o , kto potrafi z a c h o w a r n o r o d n o w m y l e n i u , p r z e k o n a n i a c h i u c z y n k a c h , jest bardziej wyzwolony, anieli o s o b y p o w i c a j c e si t y l k o jednej f o r m i e d z i a a l n o c i . Z t e g o p o w o d u m i s t y c y suficcy, o p r c z z g b i a n i a p r a k t y k o k u l t y s t y c z nych starali si o p a n o w a wiele o d r b n y c h s z t u k i r z e m i o s . G w n e techniki majce suy wyzwoleniu k a d nacisk na porzucenie wizi ze s p o e c z e s t w e m , na z e r w a n i e z k o n w e n c j a m i i n a w y k a m i , co sprzyja rozwiniciu s z e r s z e g o s p o j r z e n i a n a wiat. N a l e d o n i c h : w i t o k r a d z t w o , herezja, i k o n o k l a z m , b i o e s t e t y z m i a n a t e m i z m .

49

LIBER

NULL

witokradztwo: niszczenie witoci


K i e d y w e w s p a n i a y m a k c i e n i e p o s u s z e s t w a b d b l u n i e r s t w a jed n o s t k a p r z e a m u j e r e g u y u w a r u n k o w a n i a , d o c h o d z i d o w y z w o l e n i a pot nej d a w k i energii. E n e r g i a t a w z m a c n i a d u c h a i d o d a j e o d w a g i d l a przyszych a k t w i n s u r e k c j i . R z u k a m i e n i e m w telewizor. O d k r y w a j n i e z n a n ci sek s u a l n o . C z y to, c o n o r m a l n i e u z n a j e s z z a przejaw b u n t u p r z e c i w w a s n y m w a r t o c i o m . C z y rzeczy najbardziej n i e p r z e w i d y w a l n e i e k s t r e m a l n e , do p k i nie o g r a n i c z a j o n e twojej, b d czyjej m o l i w o c i d z i a a n i a .

Herezje: alternatywne definicje


Z g b i a j c idee z p o z o r u d z i w n e , z w a r i o w a n e , s p r z e c z n e i bezsensow ne, z r o z u m i e m y , e k o n c e p c j e , ktre p o p r z e d n i o u z n a w a l i m y z a rozsdne i s e n s o w n e s w a n i e d z i w n e , z w a r i o w a n e itp. T o c o s t u m i o n e , o g r a n i c z o n e , o m i e s z o n e lub p o t p i o n e w y d a j e najlepsze w i a d e c t w o o g l n i e o b o w i z u j c y m p o g l d o m . W dyskusji z a w s z e staraj si s p r z e c i w i a , s z c z e g l n i e jeli twj o p o n e n t w y g a s z a twoje w a s n e sdy.

Ikonoklazm: przeamywanie zudze


W ludzkim d z i a a n i u z a z n a c z a si wielki r o z d w i k p o m i d z y teo ri a p r a k t y k , r o d k a m i a c e l a m i . P o r w n a j c i e p o r n o g r a f i i r o m a n s , g d i o b a r s t w o , o b y c z a j n o i m a s t u r b a c j , przyjrzyjcie si p r z e m o c y w yciu c o d z i e n n y m , m a s o w y m m o r d o m i n s p i r o w a n y m p r z e k o n a n i a m i ideologicz n y m i . S p j r z c i e na to, co dzieje si w i m i religii i s p o e c z e s t w a k o n s u m p cyjnego. R o z w a c i e kakofoni neuroz, fantazmatw i psychoz, prowadzc k u l t u r m a t e r i a l n o - s e n s a c y j n k u n i e p e w n e m u k o c o w i . Jeli s p e n e t r u j e m y w a r s t w y b r u d w kryjce si w s p o e c z e s t w i e , o d k r y j e m y j e g o p r a w d z i w e na w y k i . M o n a , a n a w e t p o w i n n o si rozwija t list w n i e s k o c z o n o . G u p o t a l u d z k a nie z n a g r a n i c , m i m o i s p o e c z e s t w o t a k usilnie o d c i n a si o d swej c i e m n e j strony. C y n i z m , k p i n a i m i e c h to p r z y w i l e j e m a g a .

Bioestetyzm: ciao
Istnieje c o , c o jest bardziej p r a w d o m w n e o d w s z e l k i c h m d r c w i za wiera wicej m d r o c i , nili najwiksza b i b l i o t e k a . T y m c z y m jest twoje ciao. Potrzebuje tylko poywienia, ciepa, seksu i transcendencji. Transcen d e n c j a , p o k u s a p o c z e n i a si z c z y m w i k s z y m , j e s t r o z m a i c i e z a s p o k a j a n a

50

Liber

LUX

w mioci, d z i e a c h h u m a n i t a r n y c h , a r t y s t y c z n y c h i n a u k o w y c h czy w m a w gicznym p o s z u k i w a n i u prawdy. Z a s p o k o j e n i e t y c h p r o s t y c h p o t r z e b s t a n o w i samo sedno wyzwolenia. W a d z a , autorytet, przepastne b o g a c t w o i dza d o wiadczenia z m y s o w e g o s t a n o w i o d s t p s t w o o d t y c h d e .

Anatemizm: samo-zniszczenie
K r o c z c u t a r t y m i c i e k a m i w c i g r o m a d z i m y b a g a p r z e s d w , osobli woci, t o s a m o c i i preferencji, dajcych n a m p o c z u c i e k o m f o r t u i definicj naszej o s o b o w o c i , czy te e g o . N i e da si w p e n i p o j idei, b e z z r o z u m i e n i a warunkw, w j a k i c h si o n a nie s p r a w d z a . P o d o b n i e , nie s p o s b m w i o p o siadaniu o s o b o w o c i , jeli nie m o n a n i k i e r o w a z g o d n i e z w a s n w o l . A n a t e m i z m jest t e c h n i k p r a k t y k o w a n b e z p o r e d n i o n a s o b i e . S p o y w a j nielubiane p o k a r m y , a p r z e s t a n i e s p r a w i a c i t o p r z y k r o . S z u k a j z w i z k u z c z y m , c o z a z w y c z a j o d r z u c a s z . S p i s k u j p r z e c i w k o s w o i m najbardziej wi tym z a s a d o m w myli, m o w i e i u c z y n k u . Przecie w k o c u i t a k ujrzysz u p a dek kadej u k o c h a n e j p r z e z ciebie rzeczy. Lepiej w i c u m r z y j teraz, by p niej p o w s t a . S p r a w d w s z y s t k o , w co wierzysz, k a d y w y b r i k a d y o s d . Osobowo, m a s k a konwenansu wrasta w nasze twarze. Ja" przesania n a m wzrok. D u s z a l u d z k a staje si t r y w i a l n p r z e c h o w a l n i p y t k i c h t o s a m o ci. N a j b a r d z i e j c h r o n i o n e z a s a d y staj si n a j w i k s z y m i k a m s t w a m i . M y l, wic j e s t e m " . L e c z c z y m jest o w o ja"? I m wicej m y l i s z , t y m bardziej za mykasz si w s w o i m ja". K i e d y m y l Ja pi", m o j e ja jest lepe. Intelekt jest mieczem, k t r y m a s u y o b r o n i e p r z e d i d e n t y f i k a c j z j a k i m k o l w i e k z a s t a nym z j a w i s k i e m . N a j p o t n i e j s z e u m y s y u n i k a j s z t y w n y c h idei. N a p r a w d pikny w i d o k r o z c i g a si j e d y n i e z e w z g r z a u s y p a n e g o z t w y c h m a r t w y c h osobowoci.

51

LIBER

NULL

AUGOEIDES
N a j w a n i e j s z i n w o k a c j m a g i c z n jest i n w o k a c j a g e n i u s z u m a g a , de m o n a , p r a w d z i w e j woli, czy te A u g o e i d e s a . Z g o d n i e z t r a d y c j o p e r a c j a ta nosi n a z w o s i g a n i a W i e d z y i K o n w e r s a c j i w i t e g o A n i o a S t r a . C z a s a m i z n a n a jest r w n i e j a k o M a g n u m O p u s czyli W i e l k i e D z i e o . A u g o e i d e s m o e by o k r e l o n y j a k o najbardziej d o s k o n a y przejaw Kia w w i e c i e d w o i s t o c i . P e n i c rol a w a t a r a K i a na z i e m i reprezentuje praw d z i w wol, raison d'etre m a g a , j e g o sens ycia. O d k r y w a n i e czyjej praw

dziwej woli lub n a t u r y m o e by t r u d n e i n i e b e z p i e c z n e , j a k o e faszywa i d e n t y f i k a c j a p r o w a d z i do obsesji i s z a l e s t w a . O p e r a c j a o s i g a n i a w i e d z y i konwersacji z a z w y c z a j t r w a d o d u g o . M a g d o k o n u j e s t o p n i o w e j m e t a m o r f o z y , k o m p l e t n e g o p r z e b u d o w a n i a swej egzystencji. W t o k u swej p r z e m i a n y m u s i o d k r y k o d s w e g o o d r o d z o n e g o ja. ycie nie jest j e d n a k t a k b e z s e n s o w n y m p r o c e s e m , j a k n a m si zdaje. K i a ink a r n o w a o si w t y c h s z c z e g l n y c h d u a l i s t y c z n y c h w a r u n k a c h w j a k i m celu. S i a b e z w a d u p o p r z e d n i c h wciele p o p y c h a K i a k u n o w y m f o r m o m m a n i f e stacji. K a d a i n k a r n a c j a s t a n o w i z a d a n i e , u k a d a n k d o r o z w i z a n i a n a dro dze ku wyszej formie caoci. A r o z w i z a n i e tej u k a d a n k i kryje si w t y m s a m y m d u a l i s t y c z n y m wie cie, d o k t r e g o p r z y n a l e y m y . Z u p e n i e j a k b y m y byli w r z u c e n i d o labiryntu. J e d y n a rzecz, j a k a n a m p o z o s t a j e , to ruszy w d r o g i b a c z n i e o b s e r w o w a z a o m y c i a n . W t a k i m j a k n a s z , c a k o w i c i e c h a o t y c z n y m k o s m o s i e , nie m a p r z y p a d k w . W s z y s t k o p o s i a d a z n a c z e n i e . P o r u s z z i a r n k o p i a s k u n a play, a p r z y c z y n i s z si w k o c u do z m i a n y historii w i a t a . Osobie realizujcej s w o j p r a w d z i w wol towarzyszy i m p e t wszech

wiata. T a k a o s o b a sprawia wraenie wielkiego szczciarza. N a s a m y m po c z t k u w i e l k i e g o d z i e a o s i g a n i a w i e d z y i konwersacji m a g lubuje inter p r e t o w a k a d y przejaw istnienia j a k o b e z p o r e d n i p r z e k a z z n i e s k o c z o n e go Chaosu". O z n a c z a to cakowite wkroczenie w magiczny krajobraz. M a g bierze p e n o d p o w i e d z i a l n o za sw o b e c n inkarnacj i musi traktowa k a d e dowiadcze nie, zjawisko, czy informacj j a k o odzwierciedlenie swojej drogi yciowej. Przeko nanie, e przydarzajce si n a m sprawy wcale nie m u s z by zwizane z naszymi c z y n a m i jest b o w i e m zudzeniem tworzonym przez n a s z p y t k w i a d o m o .

52

Liber

LUX

Przygldajc si z bliska cianom labiryntu, czyli w a r u n k o m swej egzystencji, m a g moe rozpocz inwokacj. Geniusz nie jest zwyczajnym uzupenieniem czyjej osoby Jest raczej zdolnoci do ekscesu, ktra umoliwia odkrycie swego wewntrznego boga. B e z p o r e d n i o po p r z e b u d z e n i u , najlepiej o b r z a s k u , i n i c j o w a n y u d a j e si na miejsce inwokacji. W y o b r a a j c sobie, e k a d e g o d n i a r o d z i si na n o w o , uzyskuje s z a n s l e p s z e g o o d r o d z e n i a . N a j p i e r w w i c o c z y s z c z a w i t y n i s w o jego u m y s u p r z y p o m o c y r y t u a u lub t r a n s u m a g i c z n e g o . P o t e m z a o d s a n i a znak, s y m b o l lub sigil, k t r y p r z e d s t a w i a m u w i t e g o A n i o a S t r a . S y m bol ten b d z i e m u s i a z m i e n i p o d c z a s W i e l k i e g o D z i e a w r a z z p r z y p y w e m natchnienia. N a s t p n i e inwokuje w i z e r u n e k A n i o a o k i e m s w o j e g o u m y s u . M o e o n p r z e d s t a w i a w i e t l i s t e g o s o b o w t r a m a g a s t o j c e g o p r z e d n i m lub z a nim, a l b o te k u l j a s k r a w e g o w i a t a u n o s z c si n a d j e g o g o w . G d y to uczyni, f o r m u u j e swoje aspiracje i p o g r a si w m o d a c h c z y g o n e j , eg zaltowanej p r o k l a m a c j i . N a j l e p s z f o r m inwokacji j e s t s p o n t a n i c z n a w y p o wied od serca, k t r a , jeli nawet na p o c z t k u n i e p e w n a , na p e w n o z c z a s e m nabierze r o z m a c h u . M a g p o w i n i e n u t w o r z y t a k i z e s t a w idei i w y o b r a e , ktre o d p o w i a d a j n a t u r z e j e g o g e n i u s z u , a j e d n o c z e n i e c z e r p i ze, j a k o ze rda n a t c h n i e n i a . K i e d y m a g ujawni wicej swej p r a w d z i w e j woli, A u g o eides o d k r y j e p r z e d n i m w i z e r u n k i , n a z w y i z a s a d y d u c h o w e , k t r e u m o l i wi mu o s i g n i c i e w y s z e j m a n i f e s t a c j i . Po nawizaniu cznoci z inwokowan form m a g powinien sprowadzi j do siebie i w p r o w a d z i w ycie w e d l e swej woli. R y t u a m o n a z a k o c z y o d w o a n i e m si d o m d r o c i ciszy p o p r z e z krtk koncentracj na sigilu A u g o e i d e s a . W a n e , by n i g d y nie s t o s o w a w t y m kontekcie r y t u a u o d p d z e n i a . C z a s a m i m o n a s i g n p o bardziej wyrafino wane formy r y t u a u , p o s u g u j c e si m o c n i e j s z y m i f o r m a m i gnozy. Na k o c u naley d o k o n a p o d s u m o w a n i a i a n a l i z y p o d j t y c h z a d a . I na wet jeli z d a r z y n a m si p o p e n i b d , nie p o w i n n i m y p o c z u w a si do winy czy grzechu. M a g i a o z n a c z a rozwj caej j e d n o s t k i w d o s k o n a e j h a r m o n i i z m o c n i e s k o c z o n o c i , a t a k i e u c z u c i a s s y m p t o m a m i b r a k u r w n o w a g i . G d y jakie niezrwnowaone o d a m k i ego przez p o m y k utosamiaj si z g e n i u s z e m , m o e d o j do katastrofy. W tej s y t u a c j i sia y c i o w a t o n i e w morzu k o m p l e k s w i wywouje groteskowego d e m o n a , C h o r o n z o n a . N i e ktrzy zbyt p o s p i e s z n i m a g o w i e z a p o m i n a j g o o d p d z i p o d c z a s swej inwo kacji, p r z e z co w k o c u p o p a d a j w s p e k t a k u l a r n e s z a l e s t w o . 53

LIBER

NULL

DYWINACJA
P r z e s t r z e , c z a s , m a s a i energia p o c h o d z z c h a o s u , p r z e b y w a j w chao s i e i p r z e z c h a o s k i e r o w a n e za p o r e d n i c t w e m e t e r u z m i e n i a j si w rne rodzaje istnienia. N i e k t r e z e s t a n w s k u p i e n i a eteru p o s i a d a j t y l k o c z c i o w e , probabil i s t y c z n e z r n i c o w a n i e w egzystencji i nie s o k r e l o n e w c z a s i e a n i w przes t r z e n i . P o d o b n i e d o m a s y , k t r a istnieje j a k o z a k r z y w i e n i e czasoprzestrze r o z c i g a j c e si ze s t o p n i o w o m a l e j c s i w n i e s k o c z o n o , co my odbier a m y j a k o grawitacj, te i p o z o s t a e zjawiska, s z c z e g l n i e z w i z a n e z umys e m l u d z k i m , w y s y a j fale p o p r z e z c a e s t w o r z e n i e . R n e m e t o d y w y c h w y t y w a n i a i o d c z y t y w a n i a tych fal t w o r z sztuka p r z e w i d y w a n i a , czyli d y w i n a c j . F a l e te o d b i e r a si, jeli w y w o u j rezonans u o d b i o r c y i nie s z a g u s z a n e a n i nie t u m i ich c e n z o r psychiczny. Niektre f o r m y r e z o n a n s u o b j a w i a j si n a t u r a l n i e . D o k l a s y c z n y c h p r z y k a d w naley r e z o n a n s p o m i d z y m a t k a d z i e c k i e m o r a z p o m i d z y k o c h a n k a m i . I n n e wy w o u j e si d z i k i s k u p i e n i u n a p r z e d m i o c i e d y w i n a c j i . Z w y k y s z u m m e n t a l n y m o n a s t u m i , w y c i s z a j c u m y s p r z y pomocy w y b r a n e j g n o s t y c z n e j m e t o d y , a l b o p o p r z e z k o n c e n t r a c j . W t y m celu stosuje si najczciej a s c e t y c z n y rodzaj gnozy. B e z s e n n o , g o d w k a i wyczerpanie sprzyjaj o s i g a n i u w g l d w p o p r z e z wizje, ale p o d o b n i e j a k n a r k o t y k i szko d z k o n c e n t r a c j i . W dywinacji m o n a p o s u g i w a si k a d f o r m t r a n s u ma g i c z n e g o , najpierw kierujc s w u w a g k u p o d a n e m u p r z e d m i o t o w i wrb (lub j a k i e j j e g o z s i g i l i z o w a n e j formie), b y p o t e m p o z w o l i t e m u wraeniu r o z w i n si w c z y s t y m s t a n i e w i a d o m o c i . D o d y w i n a c j i p r z y d a t n e s t a k e r n o r a k i e t e c h n i k i e k s t a t y c z n e , cho n i e k t r e z n i c h p r z y s p a r z a j k o p o t w . W c e l a c h w r e b n y c h m o n a zoy ofiar. W i e l u ludzi t o r t u r o w a o si d l a wiedzy, ale o wiele przyjemniejszym jej r d e m j e s t s e k s . Przejrzysto e r o t y c z n o - p i c z k o w a (czyli t r a n s seksu alny) o p i s u j e s t a n o s i g a n y p o p r z e z n i e u s t a n n e s t y m u l o w a n i e i wyczerpywa nie swej s e k s u a l n o c i w s z e l k i m i s p o s o b a m i , d o p k i u m y s nie o s i g n i e stanu g r a n i c z n e g o m i d z y w i a d o m o c i a n i e w i a d o m o c i . J e d n a k nie z a w s z e t o si u d a j e i c z a s e m t r z e b a p o p r z e s t a na p o r e d n i k a c h s y m b o l i c z n y c h . Tech n i k a t a m o e m i e p o z y t y w n y w p y w n a p r a k t y k d y w i n a c j i , ale te kom pletnie j zrujnowa.

54

Liber

LUX

Przyjmujc, e p e r c e p c j a m a g i c z n a m o e s t w a r z a p e w i e n rodzaj s u b telnego z w i z k u z o d p o w i e d z i na p y t a n i e , p o w i n n o si t a k w y b i e r a , c z y i ujawnia s y m b o l e , aby w n i o s y p o d a n o d p o w i e d d o w i a d o m e g o u m y su. Trzeba p o c z y n i j e s z c z e krok, aby d o s z o d o penej m a n i f e s t a c j i percepcji magicznej. O s y m b o l e nie t r u d n o , w y s t a r c z y w z i p i e r w s z y z b r z e g u s y s t e m ezoteryczny. P r a w d z i w a t r u d n o p o l e g a n a w y t w o r z e n i u wizi m a g i c z n e j .

Aby o t r z y m a s y m b o l i c z n y rezultat, m a g s t a r a si w y m k n s p o d kontroli wiadomoci, j e d n o c z e n i e u w a a j c , b y p r o c e s ten nie by c z y s t o p r z y p a d kowy. I tak, w k a r t o m a n c j i i t a r o c i e n a l e y najpierw przyjrze si talii, p o t e m za p o t a s o w a j l e k k rk. W p r z e c i w n y m razie rezultat b d z i e c z y s t o przy padkowy, a p r z e s t r z e s t y m u l u j c a p e r c e p c j m a g i c z n o g r a n i c z o n a . P o w y o d r b n i e n i u s y m b o l u naley p o z w o l i , by percepcja magiczna

w peni si s k r y s t a l i z o w a a . P o w i n i e n on s t a si p o d s t a w d l a m y l e n i a intu icyjnego, a nie g o t o w o d p o w i e d z i , k t r interpretuje si m e c h a n i c z n i e . A s t r o l o g i a nie n a d a j e si d o m a g i c z n e g o w r e n i a , p o n i e w a z a k a d a stosunek p r z y c z y n o w o - s k u t k o w y m i d z y w y d a r z e n i a m i , ktre z w i z a n e s

ze s o b b a r d z o l u n o , jeli w o g l e . G d y b y z w i z e k ten by silny, a s t r o l o g i a byaby z w y k n a u k . A j a k o e jest on b a r d z o saby, a s t r o l o g i a z a w d z i c z a swoje s u k c e s y u p r z e d n i e j z n a j o m o c i faktw o s b j p r a k t y k u j c y c h , a p o raki p r z y m i e w a n i e j a s n y m j z y k i e m , z a g a d k o w s y m b o l i k i nieprecyzyj nymi o g l n i k a m i . N a j l e p s z e m e t o d y w r e b n e o d w o u j c e si d o s y m b o l i c z n e g o p o r e d nika to te, k t r e z n a j d u j si p o n i e j p r o g u u w a g i , a p o w y e j p r o g u czystej p r z y p a d k o w o c i . Z t e g o w z g l d u najprostsze i najlepsze s t e c h n i k i s z a m a skie, n a p r z y k a d rzuty k o m i , k a m y k a m i , czy d r e w i e n k a m i z e z n a k a m i ru nicznymi. W p r z y p a d k u bardziej s k o m p l i k o w a n y c h m e t o d , t a k i c h j a k rzut m o n e t a m i czy k o m i , liczenia o d y g k r w a w n i k a , k i e d y w gr w c h o d z roz liczne interpretacje, m n i e j p r a w d o p o d o b n a staje si i n t u i c y j n a sia przewidy wania. W y s o c e s k o m p l i k o w a n e s y s t e m y m a t e m a t y c z n e o b r a z u j d e k a d e n c j tej p o d w i a d o m o c i i r e n e s a n s r a c j o n a l n e g o u m y s u . Spord wszystkich si, ktre przeszkadzaj w dywinacji, adna nie

m a wikszej m o c y n a d u k s z t a t o w a n w i a d o m o c i ,

n i t a k z w a n y cen

zor psychiczny. T e n s a m c z y n n i k w z b r a n i a n a m d o s t p u d o n a s z y c h m a rze s e n n y c h i c h r o n i n a s p r z e d z a l e w e m w r a e z m y s o w y c h , ktre nie-

55

LIBER

NULL

p r z e r w a n i e b o m b a r d u j n a s z e c i a o . I c h o nie m o e m y b e z n i e g o funk cjonowa, czasami warto wyczy niektre j e g o elementy. Mona sto

s o w a w t y m c e l u r n e r o d k i h a l u c y n o g e n n e , j e d n a k s o n e m a o przy datne, bowiem dezaktywuj te blokady mechanicznie i przypadkowo.

M a g p o w i n i e n z a c z d o s t r z e g a w s z y s t k i e n a p o t y k a n e k o i n c y d e n c j e , miast je p o m i j a . C z a s a m i m a m y wraenie, e wiedzielimy ju o czym, z a n i m to si s t a o . M o e n a m si t o p r z y d a r z a wiele razy d z i e n n i e , ale nie nadajemy t e m u z n a c z e n i a . K i e d y p o s t a r a m y si z a p a m i t y w a t a k i e z d a r z e n i a i noto w a j e w d z i e n n i k u m a g i c z n y m , z a c z n si o n e p o j a w i a c o r a z czciej. Koin c y d e n c j i z d a r z a si t a k wiele, e p r z e c h o d z i m y n a d n i m i d o p o r z d k u dzien nego. I niepostrzeenie z d o b y w a m y znajomo przyszych wydarze.

Liber

LUX

RZUCANIE UROKW
M a g i c z n a w o l a m o e w p y w a n a w i a t b e z p o r e d n i o lub z a p o r e d nictwem s y m b o l i i sigili. W y w i e r a n i e b e z p o r e d n i e g o w p y w u n a wiat, j a k w p r z y p a d k u p r z e w i d y w a n i a p r z y s z o c i , w i e si z w y s o k i m p o z i o m e m sztuki m a g i c z n e j i jest b a r d z o u l o t n e . T e g o r o d z a j u p r a k t y k a b y w a n a z y w a n a z a k l i n a n i e m , czyli s z t u k r z u c a n i a urokw. Z m a g i c z n e g o p u n k t u w i d z e n i a p r z y j m u j e si, e s a m i s t w o r z y l i m y wiat, w k t r y m yjemy. M a g , r o z g l d a j c si w o k siebie, m o e p o w i e d z i e oto m o j a w o l a " lub o t o c o p o s t r z e g a m " . J e d n a k b d z i e b l i s z y prawdy, k i e d y powie: t a k o t o m a n i f e s t u j e si m o j e K i a " . N a p i e r w s z y rzut o k a t o d z i w n e , e s t w a r z a m y t a k o g r a n i c z o n e w a r u n k i , ale k a d y rodzaj d u a l i s t y c z n e g o istnienia o z n a c z a r e d u k c j . K i a i n k a r n u j e si w o k r e l o n y s p o s b n a k a d a j c o k r e l o n y szereg o g r a n i c z n i k w . R z e c z y w y m y k a j si naszej percepcji, p o n i e w a p r z e b y w a j w c h a o s i e . M a g z m i e nia stan rzeczy s i swej woli j e d y n i e wtedy, g d y d o r w n a " c h a o s o w i , k t r y utrzymuje bieg rzeczy. O z n a c z a t o z j e d n o c z e n i e z e r d e m w y d a r z e . )ego wola r o z p u s z c z a si w woli w s z e c h w i a t a . D l a t e g o ci, k t r z y d o w i a d c z a j prawdziwych z d a r z e m a g i c z n y c h , m a j m d o c i i m o g by nawet bliscy mierci. C z ich K i a , czyli s i y yciowej, k t r a w a d a n o r m a l n rzeczywi stoci, u l e g a nagej z m i a n i e , g d y z a c h o d z i c o n i e s a m o w i t e g o . D l a t e g o najle piej, jeli w t y m d z i a a n i u m a g i c z n y m k i l k a o s b s y n c h r o n i z u j e swoje czyny. Z drugiej strony, jeli n a s z e m u d z i a a n i u asystuje wiele o s b p o d d a n y c h nor m a l n e m u b i e g o w i z d a r z e , d z i a a n i e t o m o e by jeszcze t r u d n i e j s z e . W p r o c e s i e rozwijania swojej woli a t w o p o p e n i o k r u t n y b d p o m y lenia jej z s z o w i n i z m e m e g o . W o l a nie jest w o l m o c y , m s k o c i , w y t r w a o ci, czy t w a r d o c i . W o l a jest j e d n o c i p r a g n i e . Wola w y r a a si najpeniej wtedy, g d y n i k t nie z a u w a a jej d z i a a n i a . Kiedy za u m y s znajduje si w s t a n i e z w i e l o k r o t n i o n y c h p r a g n i e , d o w i a d cza i d i o t y c z n y c h m c z a r n i woli m o c y . W s z y s t k i e te t r e n i n g i , d e p r y w a c j e , lu bowania, z a k a z y i s p r a w d z i a n y w y w o u j k o n f l i k t y w u m y l e . W o l a z a w s z e manifestuje si j a k o z w y c i s t w o najsilniejszego p r a g n i e n i a , c h o c i a e g o re

a g u j e j a k r o z p i e s z c z o n e d z i e c k o , jeli nie z a s p o k o i si j e g o z a c h c i a n e k . Dlatego przed przystpieniem do praktyki m a g musi osign jedno Pragnie. P o d o b n i e j a k r e o r g a n i z a c j a p r z e k o n a jest k l u c z e m d o w y z w o l e n i a ,

57

LIBER

NULL

t a k s a m o r e o r g a n i z a c j a p r a g n i e jest p i e r w s z y m w a r u n k i e m r o z w o j u woli P o d c z a s p r a k t y k i wiele p r z e c i w n o c i m o n a p o k o n a p r z y p o m o c y rnych sigili. P r a g n i e n i e p r z e d s t a w i a si p o d p o s t a c i j a k i e g o glifu obrazkowego, w o s k o w e j f i g u r k i , liter z a l f a b e t u m a g i c z n e g o b d wizji o k a u m y s u . W s z y s t k o to sprzyja skupianiu woli. Koncentracj na tych czarach powinno si wesprze j a k f o r m uniesienia gnostycznego p o d c z a s rzucania zaklcia. W p r z y p a d k u kadej formy z a k l i n a n i a pamitajmy, e o wiele atwiej kie rowa z d a r z e n i a m i , ktre dopiero co wykluwaj si i m a j p o s t a embrionu. D l a t e g o m a g stara si raczej wykorzysta ten aspekt c h a o s u d l a swoich korzy ci, anieli mu si przeciwstawia. Pragnienie manifestuje si w t e d y j a k o zwyka, c h o troch d z i w n a koincydencja, a nie j a k o wstrzsajcy p r z e o m . Wol m o n a w z m o c n i jeszcze j e d n technik p o z a transem magicznym. M a m t u n a m y l i szczcie. M a g p o w i n i e n d o s z u k i w a si u m i e c h u losu w d r o b n y c h , n i e p o z o r n y c h s p r a w a c h , o d n a l e w a r u n k i sprzyjajce s w e m u s u k c e s o w i i o s t r o n y m i r u c h a m i rozwija swoje s z c z c i e . W s z e c h w i a t sprzyja t e m u , k t o realizuje s w o j p r a w d z i w w o l .

58

Liber

NOX

LIBER NOX
Wtajemniczenie 3 z a k o n u m a g i c z n e g o I l u m i n a t w T h a n a t e r o s a w zakresie czarnej m a g i i przebiega z g o d n i e ze s c h e m a t e m p r z e d s t a w i o n y m na ilustracji 6.

Ilustracja 6. S t r u k t u r a Liber N o x

M o c m a g i c z n a jest k l u c z e m d o n i e b a i p i e k a t e r a n i e j s z o c i . N i e w i a domi t e g o , p o d w p y w e m d r o b n y c h l k w i p r a g n i e , p o p a d a m y w szarzy zn e g z y s t e n c j a l n y c h w t p l i w o c i . W y m y l a m y p r z y j e m n e i b o l e s n e w y d a r z e nia, ktre m a j z a s t p i d z i e dzisiejszy. S i a y c i o w a z a w s z e s z u k a c i a a , cie lesnoci, idei, e m o c j i , p r z e y , itp. w n i e k o c z c y c h si w c i e l e n i a c h . K i a p o zbawione c i a a nie p o s i a d a s w o j e g o z w i e r c i a d a , a p r z e z to w i a d o m o c i , ekstazy, c z e g o k o l w i e k . M a m y w i c do c z y n i e n i a z n i c o c i a l b o z cielesnoci, a w ycie c i a a wpi sany jest d u a l i z m . W i e c z n a wojna jest c e n , p o d s t a w i n a g r o d istnienia.

59

LIBER

NULL

K i a rozwija si w m i r i a d a c h d o w i a d c z e , k t r e w s p l n i e k o n s t y t u u j J a . S o n e f o r m a m i naszej w i a d o m o c i . P r z e c i w s t a w i e n i e m a y c h lkw i p r a g n i e w i e l k i m o p o z y c j o m s e k s u i m i e r c i , b l u i p r z y j e m n o c i , ewolucji K i a jest zarzewiem niezaspokojenia. I s t n i e n i e j e s t j e d n y m w i e l k i m z a s p o k o j e n i e m . N i c z y m m n i e j . K i e d y pr b u j e m y si w y r z e c j a k i e j k o l w i e k czci siebie, s a m i d y m y d o u t r a t y formy, z a p r z e c z e n i a siebie p r o w a d z c e g o d o z a n i k u d u c h a . S a m a J a jest B o g i e m i j a k o t a k a p o w i n n a r o z p o z n a w a siebie w e w s z y s t k i c h r z e c z a c h . T y m , k t r z y h o d u j o g r a n i c z e n i o m , p r z y p i s a n a jest m i e r n o t a i u p a d e k . C i za, k t r z y s u s z n i e d o c e n i a j s w e s p r z e c z n o c i , s pa n a m i z i e m i . W naszej d u a l i s t y c z n e j n a t u r z e s k u p i a si c a a m o r a l n o . G u p o t j e s t u s i o w a n i e z o s t a n i a k i m i n n y m , ni j e s t e m y . O m i e l a m si n a z w a n a j w y s z w a r t o c i z a a k c e p t o w a n i e siebie s a m e g o i ycie b e z o g r a n i c z e . N a j w i k s i g r z e s z n i c y s n a j w i k s z y m i w i t y m i , c h o c i a m o g by tego n i e w i a d o m i . W i e l k i c h ludzi c e c h u j w i e l k i e s p r z e c z n o c i . A d w o i s t o to nie w s z y s t k o . W k a d e j chwili k o n s o r c j u m j a " n a k a d a n o w t w a r z . N i e je s t e m t y m , k i m b y e m p a r s e k u n d t e m u , nie m w i c j u o d n i u w c z o r a j s z y m . I m i e n i e m m o i m jest L e g i o n . J e s t e m k o l o n i istot d z i e l c y c h t s a m p o w o k . A K i a , w i c a j e z e s o b m i o w a s n a , p e w n e g o d n i a j e o d r z u c i , d l a wasnej p r z y j e m n o c i r o z k o s z u j c si nawet m i e r c i . K i m e jest b g , jeli nie czowiekiem w a d a j c y m s i a m i chaosu? N i c nie jest d l a niego prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. N i e ma celu w j e g o yciu. M o e go s a m sobie okreli. To on zwiza si z z i e m i i inkarnuje si wtedy, kiedy chce. W s z e c h w i a t jest szalony i samowolny. N i e da si niczego zmieni, p o z a z m i a n s a m e g o siebie. J e d y n z a s a d o g l n jest oglny brak zasad. A j e d n a k Wielka Bo gini C h a o s u jest zawsze gotowa uycza m o c y s w y m w y b r a c o m . Jak to jest z d u a l i z m a m i ? C z y trzeba z a w s z e d b a o to, by i s t n i a y ze s o b o d d z i e l n i e , jeli m a j d o s t a r c z a n a m z a s p o k o j e n i a ? P r z e c i e t a k i e d r o b n e przyjemnoci, jak s m a k o w a n i e cikostrawnych, przejrzaych, gnijcych po k a r m w niewiele r n i si o d s p o y w a n i a e k s k r e m e n t w , a m i m o t o daj n a m z a d o w o l e n i e . O s o b i c i e wol o d y w i a si p r o s t y m , z d r o w y m j a d e m , j e d y n i e c z a s a m i s m a k u j c n e k t a r y o b r z y d l i w o c i i rozkoszy. Zachowajmy K i a dla dziaa przynoszcych natchnienie, ekstaz i ma gi. Albowiem poszukujc przyjemnoci, najatwiej dozna rozczarowa

i g w a t o w n i e p o w r c i do c o d z i e n n e j szarzyzny. 60

Liber

NOX

G n o z a jest m e c h a n i z m e m , d z i k i k t r e m u K i a w y c o f u j e si z c i a a , przygotowujc si k u g b o k i e m u p o g r e n i u w m a g i i . J e s t w i e l k o s z c z d n o c i na potrzeby j e s z c z e w i k s z e g o w y d a t k u . K i a jest w s t p u j c e n e r g i , k t r a s z u k a formy. N a z y w a n o j Wielkim

Podaniem, S i y c i o w i M i o c i W a s n . O b r a z u j e j a t u t 0 t a r o t a , G u piec, czyli J o k e r . Jej z w i e r z c i e m h e r a l d y c z n y m jest znia si, a b y z n a l e z a s p o k o j e n i e p o r d y w y c h i sp, p o n i e w a zawsze martwych.

O t o c z e g o s a m d o w i a d c z y e m . M o j a n a j g b s z a j a , d u s z a lub d u c h . Bya nicoci bezksztatn pozbawion cech bezimienn czyst moc, a zarazem stawaa si wszystkim, czego si dotkna. Jestem tym zudzeniem, a zarazem nie jestem tym zudzeniem. Amen.

61

LIBER

NULL

CZAROSTWO
C z a r o s t w o t o s z t u k a p o s u g i w a n i a si p o d s t a w a m i m a t e r i a l n y m i dla d o k o n y w a n i a p r z e m i a n m a g i c z n y c h . M a j o n e t zalet, e m o c w n i c h za w a r t m o n a rozwija w czasie. W y k o r z y s t u j e si do t e g o c e l u cztery rodzaje p o d s t a w m a t e r i a l n y c h . T a k i e , k t r e zawieraj s w o i s t m o c , czyli fetysze, tali z m a n y , p u a p k i n a d u c h y i a m u l e t y . T a k i e , ktre m a j by n o n i k a m i mocy d l a w y w o a n i a k o n k r e t n y c h s k u t k w n a o k r e l o n y c h o b i e k t a c h , czyli proszki, n a p o j e m i o s n e , figurki w o s k o w e i s z n u r k i z p t e l k a m i . T a k i e , k t r e stanowi p o d s t a w d l a d y w i n a c j i . W r e s z c i e t a k i e , ktre b d c n a c z y n i a m i d l a pewnych e t e r y c z n y c h form, p e n i funkcj broni m a g i c z n y c h . P o n a d t o m o n a korzy s t a z k r w i i n a s i e n i a j a k o r e z e r w u a r w siy yciowej. I n n e cielesne wyda liny i n i e c z y s t o c i : wosy, p a z n o k c i e , lin stosuje si do n a w i z a n i a k o n t a k t u z o s o b a m i , ktre m a j by p o d d a n e n a s z y m w p y w o m . T a l i z m a n y , a m u l e t y i fetysze n a p e n i a si e n e r g i w procesie analogicz n y m d o ewokacji. T a l i z m a n y s z w y k l e o b d a r z o n e j a k i m p r o s t y m adun k i e m , k t r y w y z w a l a w j e g o p o s i a d a c z u m o c , o d w a g , z d r o w i e , m s k o , stan b e z myli, sen, czy i n n e e m o c j e . J e l i jest o n s p r a w n i e s p o r z d z o n y , m o e dzia a s a m o c z y n n i e , b e z koncentracji ze strony w a c i c i e l a . K s z t a t i s k a d tego m a t e r i a u p o w i n n y w s k a z y w a n a p o d a n y efekt. A m u l e t y s p r z e d m i o t a m i z a w i e r a j c y m i c z s t k siy eterycznej i siy yciowej, p o s i a d a j c y m i konkretne p r z e z n a c z e n i e i do p e w n e g o s t o p n i a o b d a r z o n y m i inteligencj. T w o r z y si je t y l k o p o d c z a s b a r d z o silnych ewokacji. Przyjmuj o n e k s z t a t niewielkiego

c z o w i e k a lub s t w o r z e n i a , a w trakcie ewokacji ich k o p i e t e r y c z n u m i e s z c z a si w f o r m i e materialnej. S u p r z e w a n i e o c h r o n i e miejsc i ludzi, dziaajc w o g r a n i c z o n y m z a s i g u . T a k i e p r z e d m i o t y , c z c z o n e p r z e z d u s z y czas wrd staej g r u p y o s b lub p l e m i e n i a , n a z y w a n e s f e t y s z a m i . P o d p e w n y m w z g l d e m k a d a p o d s t a w a m a t e r i a l n a m o e stanowi pu a p k na d u c h a , ale niektre substancje, przewanie krysztay, szybciej ni inne wchaniaj w d r u k i eteryczne. D u e i powszechnie d o s t p n e krysztay kwarcowe m o n a stosowa do g r o m a d z e n i a wrae, umieszczajc je w pobliu naadowa nych miejsc, o s b i przedmiotw. Jeli wiemy, e j a k i d u c h lub y w i o a k za mieszkuje p e w n e miejsce, m o e m y go zapa, ciskajc k r y s z t a e m w j e g o posta. C z a r o w n i k rzuca zaklcia przy p o m o c y rozmaitych proszkw, napojw miosnych, mikstur, figurek woskowych i zawizanych wzekw. U y t y do

62

Liber

NOX

ich w y k o n a n i a m a t e r i a p o w i n i e n p r z y p o m i n a o u p r a g n i o n y m celu i ewentualnie z a w i e r a p r z e d m i o t y o s o b i s t e lub f r a g m e n t y c i a a ofiary. M a g wi nien w o y c a y swj w y s i e k w k o n c e n t r a c j , w i z u a l i z a c j i e g z a l t a c j g n o styck, a b y n a s y c i g o s w o i m p r a g n i e n i e m . N a a d o w a n y m a t e r i a u m i e s z c z a si w miejscu, g d z i e m o e z e t k n si z ofiar. Instrumentarium czarw bywa p o m o c n e take w sztuce mantycznej. Narzdzia potrzebne do dywinacji s u przewanie tylko j a k o pojemniki na wraenia p y n c e z m a g i c z n e j percepcji o p e r a t o r a . N a a d o w a n e i n s t r u m e n t y zawieraj o s a d y b e z k s z t a t n e j energii eterycznej, k t r a i s t o t n i e w z m a c n i a d o znania. W tej k a t e g o r i i m i e s z c z si g w n i e t a k i e przyrzdy, j a k z w i e r c i a d a magiczne, k r y s z t a o w e kule, m o c n o w y p o l e r o w a n e p a s z c z y z n y o r a z naczy nia z c i e m n y m p y n e m lub k r w i . Z w i e r c i a d o c i e m n o c i j e s t i n s t r u m e n t e m stworzonym z c z a r n e g o s z k a , czyli o b s y d i a n u . N a l e y t r z y m a je w ukryciu, blisko ciaa. M o n a je a d o w a , koncen trujc si n a n i m p o d c z a s m a g i c z n e g o t r a n s u . Przez d u s z y c z a s w p a t r u j e m y si w nie b e z z m r u e n i a o c z u , d o p k i nie o t w o r z y si n i c z y m o t c h a lub tu nel. D o p i e r o p o w y d r e n i u t e g o t u n e l u e t e r y c z n e g o m o e m y k o r z y s t a z e zwierciada c i e m n o c i . Percepcja p o r u s z a si w n i m d o w o l n i e k u i n n y m cza soprzestrzeniom. C o si z a tyczy b r o n i m a g i c z n e j , k o n s t r u u j e si j j a k o e t e r y c z n y d u p l i kat j a k i e g o i s t n i e j c e g o p r z y r z d u , j a k r d k a , m i e c z , sztylet, z a o s t r z o n a ko, czy s t r z a k a . T a e t e r y c z n a f o r m a p r z e t r z y m y w a n a j e s t w p o d s t a w i e m a terialnej, d o p k i nie wystrzeli si jej d z i k i s i l n e m u s k u p i e n i u woli. S p r a w n i czarownicy p o t r a f i d o t r z e z a p o r e d n i c t w e m z w i e r c i a d a c i e m n o c i d o celu lub ofiary i c i s n w e m a g i c z n b r o . W i n n y m p r z y p a d k u k o n i e c z n a jest bliska o d l e g o , a n a w e t k o n t a k t z c e l e m . Bro m a g i c z n m o n a n a s y c i ofiar z krwi a l b o n a m a c i p y n a m i sek sualnymi p o d c z a s p o w i c o n y c h t e m u o r g i a s t y c z n y c h r y t u a w . A l e t o gw nie d u g o t r w a a k o n c e n t r a c j a n a p e n i a te p r z y r z d y m o c . P o t n e a m u l e t y i b r o n i e o t r z y m u j c z a s e m o s o b i s t e nazwy, z a p o r e d nictwem k t r y c h m o n a j e k o n t r o l o w a . Z d a r z a si, e s s p r a w n e nawet w rkach o s b nieudolnych.

63

LIBER

NULL

SOBOWTR
We wszystkich tradycjach magicznych wystpuj opisy sobowtrw.

Z n a j d z i e m y j e w s t a r o y t n y m s z a m a n i z m i e , w e g i p s k i m K a " i K i " okulty s t y c z n y c h s z t u k w a l k i , w o p i s a c h d u s z y i d u c h a , a we w s p c z e s n y m okulty z m i e w k o n c e p c j i c i a a a s t r a l n e g o . N a j a t w i e j z o b a c z y g o lub d o w i a d c z y , k i e d y c i a o f i z y c z n e zblia si k u mierci. S o b o w t r nie p o s i a d a k o n k r e t n e g o k s z t a t u , c h o c i a sia y c i o w a wyka zuje n a t u r a l n s k o n n o d o u t r z y m y w a n i a j e g o w y o b r a e n i a n a w z r ciaa f i z y c z n e g o . A l e nawet g d y jest e k s t e r i o r y z o w a n y p o d p o s t a c i cielesn, nie k o n i e c z n i e d a si u c h w y c i z w y k p e r c e p c j . P o d o b n i e j a k c a a m a t e r i a ete r y c z n a , w y w i e r a r o z m a i t e s k u t k i n a z w y k r z e c z y w i s t o , z a l e n i e o d tego z j a k m o c sia y c i o w a jest z d o l n a s k u p i a si w j e d n y m p u n k c i e . S o b o w t r potrafi p r z e n i k a g r u b m a t e r i , a c z a s a m i n a w e t p r z y b i e r a f o r m cielesn, k t r a p o z w a l a m u w p y w a n a w i a t materialny. W o k u l t y s t y c z n y c h s z t u k a c h w a l k i s o b o w t r a p r o j e k t u j e si w p o b l i u c i a a ofiary p r z y p o m o c y wizualizacji, b y p o t e m z p r z e r a l i w y m k r z y k i e m za d a jej fizyczny c i o s . C z a s a m i c z siy eterycznej w d z i e r a si w przeciwni k a w y w o u j c t a k z w a n y o p n i o n y d o t y k m i e r c i . S o b o w t r a m o n a take w y s y a p o t o , b y i n f o r m o w a o r u c h a c h w r o g w . A l b o w c h o n g o w ciao, by u d o p o r n i si na ich ciosy. W p r z y p a d k u w i k s z o c i p r a k t y k uzdrowiciels k i c h t a s a m a sia d z i a a z a p o r e d n i c t w e m rk. S o b o w t r m o e p r z y j m o w a t a k e i n n e formy, najczciej p o s t a zwie r z c . T e r i o m o r f i c z n e ( z w i e r z c o k s z t a t n e ) m a n i f e s t a c j e s o b o w t r a objawiaj si najczciej j a k o atawizmy. W y w o u j s w e g o r o d z a j u o p t a n i e , p o d c z a s k t r e g o d o g o s u d o c h o d z z a c h o w a n i a c h a r a k t e r y s t y c z n e d l a d a n e g o zwie rzcia. T e w z o r c e m o g s p o c z y w a u p i o n e w naszej p a m i c i , a l b o w y p y n z a k t y w o w a n e j p a m i c i eterycznej. N i e z a l e n i e o d ich r d a , p o d o b n e ata w i z m y p o w o d u j p r z e r a a j c e s k u t k i . N a w e t jeli e t e r y c z n a f o r m a z w i e r z c a p r z e t r z y m y w a n a jest w ciele f i z y c z n y m , m o e m a n i f e s t o w a si p o d p o s t a c i o s z a a m i a j c e g o m s t w a a l b o z d o l n o c i d o i m i t o w a n i a d z i k i c h zwierzt i bu d z e n i a lku u ludzi. T a k a f o r m a eteryczna, w y d a l o n a z c i a a , m o e s u y za p o j a z d w i a d o m o c i , p o d r u j c y i ujawniajcy z d o l n o c i zwierzt. W y b i t n i m a g o w i e m o g p o s u g i w a si c h i m e r y c z n y m i f o r m a m i , j a k gryfy i bazyliszki, j a k o s w y m i p o j a z d a m i .

64

Liber

NOX

W n o r m a l n y m c y k l u n a r o d z i n i mierci sia yciowa

niewiele p r z e n o s i

z j e d n e g o wcielenia do n a s t p n e g o . W t y m celu m o n a p o s u y si p r o j e k c j sobowtra, k t r y z n a k o m i c i e n a d a j e si d o c e l o w e g o p r z e n o s z e n i a c e c h o s o bowociowych do nowego wcielenia po mierci. S p o r d w s z y s t k i c h t e c h n i k u z y s k i w a n i a d o s t p u d o s o b o w t r a najtrud niejsz d o k o n t r o l o w a n i a i n a j b a r d z i e j n i e b e z p i e c z n j e s t n a r k o z a . M i m o t o o d n i e p a m i t n y c h c z a s w m a g o w i e s t o s o w a l i tzw. m a c z a r o w n i c ( s k a d a jc si z a l k a l o i d w p s i a n k o w a t y c h , b i e l u n i a d z i d z i e r z a w y , wilczej j a g o d y i lulka c z a r n e g o ) o r a z z a y w a l i h a l u c y n o g e n y i i n n e r o d k i w p r o w a d z a j c e w trans. N a j s a b s z t e c h n i k jest w i z u a l i z a c j a , ale m o e o n a s u y j a k o m o del, n a k t r y m b u d u j e si p e w n e w r a e n i a cielesne, w y w o y w a n e r u c h a m i w eterze. C z a s a m i o d b i e r a si je j a k o u c z u c i a c i e p a , m r o w i e n i a , czy te b l u . Naley j e d y n i e k o n t y n u o w a p r o c e s , czekajc na rozwj w r a e . W s z t u k a c h walki i j o d z e o k u l t y s t y c z n e j w celu w y z w o l e n i a m o c y p r a k t y k u j e si n a g e wydechy i o k r z y k i o w y s o k i c h t o n a c h . Najbardziej w y m a g a j c i o d p o w i e d n i m e t o d u w a l n i a n i a s o b o w t r a jest nienie. Zwyczajny sen s t a n o w i p r z y p a d k o w k o m p o z y c j c z c i o w o z a p o mnianych w y d a r z e , m a r z e i lkw. S t a n o w i o n e jedynie b a r d z i e j graficzn posta fantazji i m r z o n e k , caej u m y s o w e j paplaniny, j a k a zajmuje n a s z g o w na co dzie. P o d o b n i e j a k w i a d o m o r o z b u d z o n a uczy si r o z p o z n a w a r nice m i d z y p r a w d z i w y m i r z e c z a m i a m a r z e n i a m i , t a k te w i a d o m o snu uczy rozrnia m i d z y p r a w d z i w y m i s n a m i a m a r z e n i a m i s e n n y m i . P r a w d z i w e sny s t a n o w i k l u c z d o p o d s t a w y sobowtra. rzaniu p i e r w s z y m k r o k i e m p o w i n n o by u f o r m o w a n i e go P r z y j e g o stwa w prawdziwym

nie. P o n i e w a rce s t a n o w i najbardziej w i d o c z n c z c i a a , a w i a d o m o snu w s z c z e g l n y s p o s b w i e si ze z m y s e m w z r o k u , m a g s t a r a si ujrze rce s o b o w t r a we nie. D o p k i to si nie u d a , n a l e y zawsze p r z e d z a n i ciem k o n c e n t r o w a si n a t y m y c z e n i u . Z c z a s e m rce m o g p o j a w i a si w zwyczajnych, b a h y c h s n a c h , ktre s t a n si b a r d z i e j s k o m p l i k o w a n e i dzi waczne. A l e nie o to c h o d z i . W t e g o r o d z a j u p r a k t y c e s u k c e s n a d c h o d z i j a k o nage, p r z e o m o w e d o wiadczenie. K i e d y u w i a d o m i m y sobie, e n i m y , s z y b k o p r z y w o a j m y swoje yczenie ujrzenia rk. I n a g l e p o j a w i si w caej swej krasie. T e n w i d o k wywouje s z o k . J e s t t a k j a k b y w y r w a n o nas z z a m y l e n i a , jakby p k a n a m prze-

65

LIBER

NULL

p o n a . A b y ten w s t r z s nie z b u d z i n a s z e snu, t r z e b a k i l k a k r o t n i e powtrzy d o w i a d c z e n i e . N a s t p n i e w y p o w i a d a m y y c z e n i e z n a l e z i e n i a si w jakim m i e j s c u z n a n y m n a m z c o d z i e n n e g o ycia. P r z y w o u j c swoje rce we nie, p r z y g l d a m y si i m , a n a s t p n i e w y r u s z a m y n i m i n a p o s z u k i w a n i e t e g o miej s c a . J e l i wizja z a c z y n a b l a k n , w r a c a m y d o s w y c h rk i z a c z y n a m y wszystko od n o w a . M u s i m y w i d z i e w s z y s t k i e s z c z e g y t e g o m i e j s c a i b y t a m o tej sa mej p o r z e , k i e d y t o c z y si sen. W k o c u o k a e si, e s o b o w t r z n a j d z i e si we w a c i w y m m i e j s c u . K i e d y t o si u d a , w s z y s t k o i n n e staje si m o l i w e . Nie m n i e j j e d n a k , t r z e b a by z a w s z e g o t o w y m d o p o w i c e n i a kolejnych n o c y n a rozwijanie tych zdolnoci.

Liber

NOX

MAGICZNA METAMORFOZA
Z a j m i e m y si teraz m e t a m o r f o z w w i a d o m o c z a r n o m a g i c z n . C h a o s , sia yciowa w s z e c h w i a t a , nie z n a l u d z k i c h u c z u . D l a t e g o c z a r o w n i k nie m o e kierowa si n i m i , jeli z a m i e r z a p o c h w y c i si w s z e c h w i a t a . W y k o n u j e p o tworne, s a m o w o l n e d z i a a n i a , by u w o l n i si z o g r a n i c z e ludzkiej egzystencji. ycie m a g i c z n e w y m a g a o d r z u c e n i a k o m f o r t u , p o t o c z n o c i , p o c z u c i a bezpieczestwa i p e w n o c i . A b y s t a si bardziej s t a n o w c z y m i rozwija swoje umiejtnoci, t r z e b a r u s z y d o w s p z a w o d n i c t w a i w a l k i , s t a n w o b e c sy tuacji e k s t r e m a l n y c h i p r z e c i w n o c i losu. K o n i e c z n y jest p o r y w d e s p e r a c j i ,

ycie na k r a w d z i . T r z e b a n a u c z y si r a d z i s o b i e w yciu. W r o d o w i s k u p e n y m s t a g n a c j i c i a o u m y s t w o r z y w a s n y c h przeciw nikw: c h o r o b y i fantazje. J e d y n i e w s y t u a c j a c h skrajnych m o e d o j d o u j a w n i e n i a d u c h a . E l a styczne r o d o w i s k o t o w a r u n e k k o n i e c z n y d l a z a i s t n i e n i a m a g i c z n e j w i a d o moci. J e d y n i e t a k i e o t o c z e n i e m o e p o d d a si s u b t e l n y m s i o m m a g i c z n y m . Jedynie w z m i e n n y c h o k o l i c z n o c i a c h m o g z a d z i a a wrby. Porzucie zatem wszelkie trwae schematy z a m i e s z k a n i a , zatrudnienia, stosunkw s p o e c z n y c h i g u s t u . J e d n z wielu n a z w K i a jest A n o n . A n o n s w o b o d n i e p r z e k s z t a c a s w arbitraln o s o b o w o , o d r z u c a j c w s z e l k t o s a m o n a r z u c a n m u p r z e z rodowisko. D y s p o n u j c a b s o l u t n w o l n o c i w sferze iluzji, m a d o w y b o r u dualizm. W s z y s t k o , c o jest d l a n i e g o realne, s t a n o w i rodzaj p r a g n i e n i a , a l b o wiem jest t o w s z e c h w i a t , w k t r y m o n a s a m p o s t a n o w i z a m i e s z k a . G d y b y t o byo N i e b o lub P i e k o , k a d y z n a s m g b y robi, c o m u si y w n i e p o doba. W i z i n a s tutaj j e d y n i e lk p r z e d k o n t a k t e m z j e d n y m a l b o z d r u g i m . J a k e z u d n a jest idea u m y s u , idea ego - staego atrybutu, p r z y m i o t u Jani. O Kia m o n a powiedzie tylko tyle, e ilo d o w i a d c z a n e g o znaczenia jest wprost p r o p o r c j o n a l n a do stopnia manifestacji K i a w d a n y c h okolicznociach. K i a o d c z u w a si j a k o p e n i z n a c z e n i a , m o c y , g e n i u s z u i e k s t a z y w d z i a aniu. P o z a n i nic nie jest p r a w d z i w e . C z a r o w n i k p o s t p u j e z g o d n i e ze s w o j w o l w sferze iluzji, p o n i e w a wie, e nie ma tu nic bardziej lub m n i e j w a n e g o , a w s z y s t k o , co robi, jest t y l k o g e s t e m . W ten s p o s b czyni c o k o l w i e k , c o m a d l a n i e g o j a k i sens. R e a l i z u j e s w o j w o l w d z i a a n i u , nie p o d a j c s k u t k w t e g o d z i a a n i a .

67

LIBER

NULL

W strefie A n o n a k o n k u r u j z e s o b liczne j a n i e , d u s z e , d u c h y rodzinne, d e m o n y , obsesje, n i e z l i c z o n e iloci m o l i w y c h d o w i a d c z e . K a d a gra trwa k r t k o . N a s t p u j e p o niej m i e r , g w a t o w n a r e k o n f i g u r a c j a t y c h fragmen t w w nowe, n i e r o z p o z n a w a l n e u k a d y . Pozostaje j e d y n i e styl i d u c h g r y A n o n a , c h y b a e c i a u eterycznemu u d a o si o s i g n w i e l k integracj. D z i a a n i a C z a r n e g o M a g a p r z y k u j g o n a z a w s z e d o z i e m i . L e c z jeli o b a w i a si w n a s t p n y m wcieleniu u t r a t y m o l i w o c i p o w r o t u do swej po przedniej okultystycznej n a u k i , m o e m o c n o w i z u a l i z o w a sigila C h a o s u

( p o k a z a n e g o na ilustracji 7) w chwili swojej m i e r c i .

Ilustracja 7. Sigil C h a o s u to jedyny symbol wykorzystywany przez zakon magiczny Ilumina tw Thanaterosa jako znak rozpoznawczy oraz zwierciado ciemnoci pomagajce w komu nikacji midzy adeptami.

68

Liber

NOX

EKSTAZA
Ekstaza to s a m o sedno Q u a d r i g i Sexualis, szeregu transw somatycz nych, do k t r y c h n a l e Pozycja m i e r c i i R y t y T h a n a t e r o s a . Na ilustracji 8 widnieje n a u k a i s z t u k a c i t y c h p o w i z a m i d z y m a g i c z n w o l a pewnymi formami g n o s t y c k i e g o u n i e s i e n i a . Pod w z g l d e m m a g i c z n y m szczyty p o d n i e c e n i a i groty niezwruszonego spokoju s t y m s a m y m m i e j s c e m . W t y m u k r y t y m w y m i a r z e n a s z e g o ist nienia k o u j e s p J a n i ( K i a ) , w o l n y o d p r a g n i e , a j e d n a k g o t o w y r z u c i si w wir d z i a a i d o w i a d c z e n i a . N i e z l i c z o n e w a r i a n t y g n o z y s p o k o j u s p r o w a d z a j si z a w s z e d o pozycji mierci, ale w a r t o s p r b o w a nastpujcej p r a k t y k i : Klczc w pozycji s m o k a , z d o m i na udach, w y p r o s t o w a n y m i plecami, wpatrujemy si przed siebie w odbicie swych oczu w j a k najwikszym lustrze znajdujcym si o k o o p metra przed nami. Najlepiej, aby witynia bya o g o ocona ze wszystkiego, p o m a l o w a n a na czarno lub biao. Praktyk powinny poprzedzi przygotowania obejmujce jeden z magicznych transw lub inten sywny wysiek skupionego mylenia. K i e d y wpatrujemy si w swoje oczy, przestajemy myle. Najlepiej nie wka da w to jakiegokolwiek wysiku". Wystarczy cierpliwo. N a l e y stale koncen trowa si na odbiciu swych oczy, d o p k i nie ustanie praca u m y s u . Wszelkie znieksztacenia odbicia wi si z myleniem. N a l e y ich zaprzesta. N i e p o t r z e b a z a w s z e l k cen d y d o s u k c e s u . J e g o o z n a k i pojawiaj si s a m o c z y n n i e , j a k c h o b y utrata fizycznej p e r s p e k t y w y lub o d b i c i a ciaa. C i a o m o e si jawi j a k o g i g a n t y c z n e b d m i k r o s k o p i j n e . S t o zjawiska charakteryzujce d e p r y w a c j sensoryczn. N i e d y m y d o nich s a m y c h . O n e j e d y n i e w s k a z u j n a m , e utracilimy n a s z wiar. Z a m y k a m y w t e d y o c z y i w k r a c z a m y w p u s t k . Jeli nie m o e m y ca kowicie p o z b y si myli, m o e m y z w i z u a l i z o w a j a k i p r z e d m i o t , d o kt rego b d z i e m y je w r z u c a j a k do zbiornika. W k r t c e j e d n a k i ta wizualiza cja z n i k n i e , p o z o s t a w i a j c K i a u n o s z c si w s w o i m b e z m i a r z e . Z n a j d u j c s i w t y m s t a n i e b e z p r a g n i e , m o n a p r a k t y k o w a j a k k o l w i e k form m a gii. D z i k i s i g i l o m w y a w i a m y natchnienie i a t a w i z m y z n i e z n a n y c h rejo nw w i a d o m o c i , a wol i percepcj p o s z e r z a m y o n o w e w y m i a r y .

69

LIBER

NULL

Jeli p o w y s z a t e c h n i k a o k a e si n i e s k u t e c z n a w o s i g a n i u gnozy, mag p o w i n i e n s t a n na c z u b k a c h p a l c w , z z a m k n i t y m i o c z a m i i ramionami o d c h y l o n y m i do t y u , z szyj i p l e c a m i n a c i g n i t y m i tak, by c a e c i a o byo j a k najbardziej n a p i t e . P o d c z a s t a k i e g o u k r z y o w a n i a o d d e c h staje si gboki i spazmatyczny. N i e p o m n y wszystkiego p o z a napiciem, ktre go mczy, m a g m o e d o s t p i P u s t k i , k i e d y t o w s z y s t k o p r z e m i n i e i p a d n i e wyczer pany na podog. W tej chwili p o w i n i e n s p o n t a n i c z n i e w y b u c h n m i e c h e m . Wystar

czy, by z r o z u m i a , e nic nie ma z n a c z e n i a , a b d z i e si m i a ze wszystkiego.! M o e n a w e t o t r z y m a a s k z a n u r z e n i a si w b o s k i m s z a l e s t w i e ekstatycz nego miechu. Pozycja m i e r c i o d g r y w a g w n rol p o r d r y t u a w T h a n a t e r o s a , po n i e w a sprzyja n a t c h n i e n i u , reifikacji i w y c z e r p a n i u , j a k r w n i e przekrocze niu p r a g n i e . N o r m a l n y s t o s u n e k seksualny, g e n i t a l n e z j e d n o c z e n i e o s b p c i przeciw nych m o e p o d k a d y m , nie t y l k o m a g i c z n y m , w z g l d e m by r d e m na t c h n i e n i a , jeeli t y l k o o s o b y t e c z y w z a j e m n e e m o c j o n a l n e z a a n g a o w a n i e . N a t c h n i e n i e to, k i e d y w y k o r z y s t a si j e d o celw m a g i c z n y c h , m o e okaza si n a j p o t n i e j s z m o c . P r d l u n a r n y u k a p a n k i m o n a z a u w a y w d n i u , k i e d y libido jest silne. U k a p a n a libido w z m a c n i a si p o p r z e z p o w s t r z y m a n i e . Po u d a n i u si do od o s o b n i o n e g o m i e j s c a p r a k t y k i k a d y z u c z e s t n i k w w y c i s z a u m y s p r z y po m o c y w y b r a n e j p r z e z siebie m e t o d y . D l a p r z y k a d u m o n a s k o r z y s t a z kl c z e n i a p r z e d s o b w pozycji s m o k a i p r z y g o t o w a n i a d o p r a k t y k i przy p o m o c y pozycji m i e r c i . N a s t p n i e u c z e s t n i c y j e d n o c z si ze s o b w s e k s u a l n y m uci s k u . A w r a z z r o z w o j e m p o d n i e c e n i a c o r a z silniej m e d y t u j n a d w y b r a n y m p r z e d m i o t e m n a t c h n i e n i a lub s i g i l e m . W chwili s z c z y t o w a n i a p r a g n i e n i e za p a d a si w p o d w i a d o m o . Po p r z e b y t y m k a t a k l i z m i e c e l e b r a n c i c z u j si w y p r n i e n i , lecz c a y czas w i n n i czujnie o c z e k i w a d o s t p i e n i a inspiracji. R e i f i k a c j a , czyli u r z e c z o w i e n i e si p r a g n i e n i a , jest m o l i w a d z i k i autoerotycznemu wariantowi quadrigi sexualis. P o d c z a s takiej p r a k t y k i u m y s po

zostaje czysty, a s e k s u a l n o p o b u d z a si i d o p r o w a d z a do s z c z y t o w a n i a za p o m o c z w y k e g o d o t y k u . C i a o ley n a w z n a k , o c z y s z a m k n i t e , p o z o -

70

Liber

NOX

stae z m y s y nie rejestruj b o d c w . W trakcie w d r w k i ku c o r a z w y s z y m szczytom r o z k o s z y p o w i n n o si o d r z u c a w s z e l k i e n a t r t n e o b r a z y i fanta zje. K i e d y c i a o w k r a c z a w faz o r g a z m u , a t a k e k i l k a s e k u n d po n i m , na ley z c a y c h si s k i e r o w a w o l i percepcj na p r z e d m i o t p o d a n i a , a j e s z c z e lepiej na j e g o sigil. W tej k r t k i e j chwili, kiedy m a g nie istnieje, d o c h o d z i do poczenia, d o u k s z t a t o w a n i a si obsesji, n a r o d z e n i a d e m o n a , n a a d o w a n i a sigila, w y s a n i a j e g o woli. Przejrzysto e r o t y c z n o - p i c z k o w a t o t a k i w a r i a n t s t o s u n k u s e k s u a l nego, p o d c z a s ktrego pragnienie osiga stan graniczny m i d z y w i a d o m o Io w a n i e z tego m i e j s c a n a p y w a j p o d w i a d o m e

ci a n i e w i a d o m o c i .

obrazy i w i e s z c z e n a t c h n i e n i a . S e k s u a l n o p o b u d z a si raz za r a z e m , a kie dy trzeba j e s z c z e raz, d z i k i c z e m u w i a d o m o zstpuje do w i a t a cieni. P o d czas tej p r a k t y k i lepiej nie m c z y z b y t n i o ciaa a n i d o s t a r c z a mu n a d m i e r nej wygody, p o n i e w a m o n a w t e d y n i e o p a t r z n i e p o g r y si w e nie. C i a o moe m i e p r o b l e m z w y t r w a n i e m wielu o r g a z m w , s z c z e g l n i e jeli jest to ciao m s k i e . D l a t e g o a b y z a p o b i e c tej t r u d n o c i m o n a p o s u y si k a r e z z (stosunkiem p r z e d u o n y m ) , e k s c y t a c j p o w s t r z y m y w a n t u p r z e d o s t a t e c z nym s p e n i e n i e m , lecz n i e u s t a n n i e p o w t a r z a n i d o p r o w a d z a n a n a s a m prg o r g a z m u . W y c z e r p a n i e p r a g n i e n i a t o p r o c e s m a g i c z n y , k t r y d z i a a zgodnie z r e g u , e u p r a g n i o n e z d a r z e n i a najczciej m a j m i e j s c e wtedy, gdy z a p o m i n a m y o s w y m p r a g n i e n i u . Dzieje si tak, p o n i e w a sia e t e r y c z n a dziaa p o p r z e z w y t w o r z o n e p r z e z n a s n a p i c i a eteryczne, k t r y c h s o b i e j u nie u w i a d a m i a m y . N a p r a g n i e n i u k o n c e n t r u j e m y si p o d c z a s w s z y s t k i c h faz pobudzenia, u w o l n i e n i a i z a s p o k o j e n i a rnych f o r m s t o s u n k u s e k s u a l n e g o , a do chwili, g d y z m c z o n y u m y s z a c z y n a si b u n t o w a . W tym konkretnym przypadku warto skupia si na wiadomym

pragnieniu, a nie na sigilu. K i e d y czujemy, e w z b u d z a si w n a s reakcja prze ciw n i e m u , c a k o w i c i e o p r n i a m y swj u m y s p o p r z e z b y s k a w i c z n e p r z e niesienie u w a g i n a i n n e sprawy. T y m s a m y m , p o w s t r z y m u j c si p r z e d wia d o m y m p r a g n i e n i e m i reakcj na nie z a p e w n i a m y s o b i e j e g o u r z e c z y w i s t n i e nie kiedy w p r z y s z o c i .

71

LIBER

N U L L

Pozycja

mierci

Normalny Stosunek Seksualny

Auto erotyczny Stosunek Seksualny

Odwrcony

Stosunek

Seksualny

Analny lub

Oralny

Ilustracja 8. Quadriga sexualis i jej wykorzystanie

72

Liber

NOX

PRAKTYKA ZMIENNYCH WIERZE


Z a j m i j m y si teraz r o z m a i t y m i f a z a m i c y k l u w i e r z e . W a r t o w y p r b o wa ktr, a m o e nawet k a d p r z e z j a k i o k r e s c z a s u . D z i k i t a k i m p r bom m o n a z a o s z c z d z i j e d n lub d w i e i n k a r n a c j e , a t a k e u w i a d o m i sobie n a c z y m p o l e g a m e c h a n i k a eonw, w p y w a j c a n a p s y c h i c z n e m i l l e n nia dawnej i przyszej historii. R o z m a i t e s y s t e m y w i e r z e p o d a e m w p o rzdku historycznym, zakadajc e numer 1 wystpuje po numerze 6

w krgu. A e b y lepiej u k a z a d y n a m i k z m i a n i u a t w i p o s u g i w a n i e si k o ci, p o s t a n o w i e m p r z e d s t a w i a t e i z m i c h a o i z m z a r w n o w ich w c z e s n y c h , jak i z d e g e n e r o w a n y c h f o r m a c h .

1 oczko na kostce: Poganizm


B o s k o przejawia si we w s z y s t k i m , co istnieje. W y w i o a c h , raz b u r z liwych raz a g o d n y c h , w m o r z a c h , g r a c h , zielonych k a c h , w g r a d z i e i by skawicach. B o g o w i e p r z y j m u j p o s t a zwierzt, s o b e c n i w m e t a l a c h i ka mieniach, j e d n a k p r z e d e w s z y s t k i m objawiaj si c z o w i e k o w i w j e g o wa snym u m y l e , p o p y c h a j c go ku m i o c i , s z c z c i u , w o j n o m i k a t a s t r o f o m . Bogowie m a j p i e c z n a d w s z y s t k i m w wiecie. N i e m a n i c z e g o t a k i e g o , c o by nie z n a j d o w a o si we w a d a n i u j a k i e g o b o g a . A l b o w i e m k a d a rzecz jest j e d n o c z e n i e s u b s t a n c j i esencj. B o g o w i e wyaniaj si z c h a o s u , a z b o g w w y a n i a j si esencje w s z y s t k i c h rzeczy. Niektrzy n a d a j istot j e d n y m r z e c z o m , inni p o z o s t a y m . W c z o w i e k u za skupia si istota c a e g o w i a t a . D o b r o i zo jest t y m , co raduje lub gniewa bogw. Ale to, co raduje M a r s a , niekoniecznie m u s i sprawia p r z y j e m n o W e n u s . S t d w niebiosach c a y czas toczy si wojna i nie mniejsza wojna panuje w czowieku. J e d n a k przy p o m o c y odpowiednich ofiar i inwokacji m o n a naprawia bieg rzeczy i w k u p i a si w a ski bogw. A jeli cae ycie przeyjemy p o b o n i e , o d d a j c h o d p a t r o n u j c e m u nam b o g u i nie naprzykrzajc si zbytnio i n n y m b s t w o m , nasz d u c h w chwili mierci u d a si w zawiaty, by p o c z y si z esencj s w e g o b s t w a .

2 oczka na kostce: Monoteizm


Nie ma innego b o g a poza tym J e d y n y m , ktry wszystko stworzy. To on s t w o r z y c z o w i e k a na w a s n e p o d o b i e s t w o .

73

LIBER

N U L L

To on d a czowiekowi woln wol, aby czyni d o b r o albo zo. D o b r e j e s t t o , c o raduje B o g a , Z e jest to, c o w z b u d z a j e g o gniew. Po mierci B g nagradza nas lub karze, J e l i jest z n a s z a d o w o l o n y lub n a m i r o z c z a r o w a n y . B g stworzy take anioy i demony, D u c h y o b d a r z o n e w o l n wol. N i e k t r e z n i c h p o z o s t a y d o b r e , i n n e s t a y si ze. To one p o m a g a j czowiekowi trwa w dobroci L u b kusz g o d o zego. Jeli przestaniesz czyni zo, B g b d z i e si cieszy. J e l i z m y l o B o g u w y r z e k n i e s z si rozkoszy, B g r w n i e b d z i e si cieszy. M o e s z w m o d l i t w i e prosi B o g a o p o m o c . M o e s z o d d a w a m u cze m o d l i t w . B g bdzie si t y m radowa. A b y by d o b r y m i radowa B o g a , M u s i s z by p o s u s z n y n a u k o m I a u t o r y t e t o m hierarchii kocielnej K t r u s t a n o w i n a ziemi J a k o j e d y n p r a w d z i w religi.

3 oczka na kostce: Ateizm


Idea B o g a i d u s z y t o z b y t e c z n e hipotezy. P o z a t y m nie m a a n i j e d n e g o d o w o d u m a t e r i a l n e g o n a ich p o p a r c i e . Lepiej w i c t r z y m a si rzeczywisto ci, n i e p r a w d a ? W s z y s t k o da si w y j a n i , nawet jeli w tej chwili nie z n a m y o d p o w i e d z i n a k a d e p y t a n i e . R a d z i m y s o b i e j e d n a k c a k i e m niele. W y s t a r c z y ro zejrze si d o k o a , b y u z m y s o w i sobie, e c a y w i a t kieruje si r o z u m n z a s a d p r z y c z y n y i s k u t k u . D l a tych, k t r z y nie p o t r a f i k i e r o w a si rozu m e m , w s z y s t k o j e s t c z a r n m a g i . N a p r z y k a d c a a k o n c e p c j a wolnej woli jest p r a w d o p o d o b n i e z u d z e n i e m w y w o a n y m d e f e k t e m w n e u r o e l e k t r y c z n o - b i o c h e m i c z n y m p i o n o w a n i u m z g u . M o e m y j e d n a k p o s u g i w a si n i d o p k i nie o d n a j d z i e m y r d e tego b d u . W k o c u s z c z c i e t o istota c a e g o

74

Liber

NOX

ycia. J e d y n a m o r a l n o , j e d y n e p r a w o g o d n e p r z e s t r z e g a n i a t o t a k i e , k t r e zabrania g u p c o m s z k o d z e n i a s w o j e m u s z c z c i u i s z c z c i u i n n y c h ludzi. A m i e r to po p r o s t u m i e r . Jeste m a r t w y . K r o p k a . C h y b a e k i e d y d o w i e d z i e m y c z e g o i n n e g o .

4 oczka na kostce: Nihilizm (Pny ateizm)


Materia jest p o d s t a w wszechwiata. N a u k a p r a w d o p o d o b n i e m o e odpowie dzie na kade pytanie. N i e ma niczego takiego, co nie m i a o b y swojej przyczyny. Ale to a d n e w y j a n i e n i e . wiat w y d a j e si teraz p r z y p a d k o w y , arbitralny, p o z b a w i o n y z n a c z e n i a . B o c h o c i a w i e m y j u J a k " t o w s z y s t k o d z i a a , nie z n a m y o d p o w i e d z i D l a czego". w i a t s t a si p r z e w i d y w a l n y , ale p o z b a w i o n y s e n s u . T a k i jest c i a r inteligencji, t a k i jest bl z r o z u m i e n i a . T o o c z y w i s t e , e p o m i e r c i nie o c a leje nic z c z o w i e k a , a d e n d u c h czy d u s z a . D l a t e g o nie ma p o w o d u , by sta ra si o c o k o l w i e k . N i e ma te p o w o d u , by p o w s t r z y m y w a si p r z e d c z y m kolwiek. N a w e t jeli s a m i u d z i m y si s w o j s w o b o d , p o n i e w a nie istnieje nic t a k i e g o j a k w o l n a w o l a . P o p r o s t u w s z y s t k o si n a m p r z y d a r z a . D a j e m y si p o r w a n u r t o w i z d a r z e . C a a m o t y w a c j a s p r o w a d z a si d o t e g o , aby o b niy p o z i o m e n e r g e t y c z n y c i a a - u m y s u , z m n i e j s z y w y s t p u j c e n a p i c i a , nawet o k r n d r o g . W p r z y p a d k u takich zagadnie jak kwestia wanoci, dobroci, znacze nia lub p r a w d y nie istniej a d n e absoluty. W s z y s t k i e o n e w y n i k a j z przy padkowej s t r u k t u r y m z g u i j e g o r o d o w i s k a . y j e m y w wiecie n a p d z a n y m p r z e z s k o m p l i k o w a n e , c h a o t y c z n e siy, ktre p o w o a y n a s d o istnienia i p e w n e g o razu s p r o w a d z n a s d o n i c o c i . Wszelkie nasze dziaania s i b d o w o c e m tego, c z y m jestemy i tego, c o si n a m p r z y d a r z a . P o n i e w a przy w s z y s t k i c h n a s z y c h r o s z c z e n i a c h d o p o siadania w o l n e j woli j e s t e m y t y l k o p r z y p a d k o w y m t w o r e m p o r u s z a j c y m si p o s t a y m , c h o n i e z n a n y m torze.

5 oczek na kostce: Chaoizm


J a k o na grze, tako na dole Jestem wszechwiatem P y n c a p r z e z e m n i e sia yciowa Jest si yciow wszechwiata

75

LIBER

NULL

P y n c a p r z e z e m n i e s u b t e l n a sia (eter) Jest subteln si wszechwiata Z n a j d u j c a si w e m n i e t w a r d a m a t e r i a Jest tward materi wszechwiata W o b l i c z u c h a o s u nic nie jest p r a w d z i w e W s z y s t k o jest d o z w o l o n e C h o c i a o n s a m o g r a n i c z y si D o zasady dwoistoci B u d u j c ten w i a t D l a siebie (Aby lepiej z r o z u m i e w y o o n e tu w i e r z e n i a , n a l e y z a p o z n a si w ca oci z The Book of Chaos)

6 oczek na kostce: Zabobon (Niski chaoizm)


P o n i e w a w s z y s t k i e zjawiska w y w o d z si z j e d n e g o r d a , m i d z y po d o b n y m i rzeczami wystpuj tajemnicze zwizki. W s z y s t k i e p o d o b n e rzeczy zawieraj ten s a m z n a k lub istot. D z i e l tego s a m e g o d u c h a . w d u c h lub i s t o t a m o e p r z e n i k a r n e rzeczy, jeeli tylko w e j d o n e w k o n t a k t z p r z e d m i o t a m i z a w i e r a j c y m i j e g o z n a k . N a t y m po lega z a s a d a r e z o n a n s u . P o n i e w a w s z y s t k i e rzeczy s n a r n o r a k i e , t a j e m n i c z e s p o s o b y powi z a n e z e s o b , m o n a w r y s o b i e n a j a k i t e m a t , p o s u g u j c si c z y m , c o jest d o t e g o p o d o b n e . W s z y s t k o m o e by o m e n e m , jeeli t y l k o m a si do s p r y t u , a b y to przejrze. W p o d o b n y s p o s b m o n a w y w i e r a w p y w n a p e w n e rzeczy, oddzia u j c n a rzeczy, ktre j e p r z y p o m i n a j . P o d o b n e p r z y c i g a p o d o b n e . N a tym polega zasada podobiestwa. N a j m d r z e j s i s ci ludzie, k t r z y znaj si na t y c h najgbiej ukrytych p o w i z a n i a c h . T o w a n i e oni m o g o d k r y t o c o n i e z n a n e , o d w o u j c si d o c z e g o j e s z c z e bardziej n i e z n a n e g o . T o w a n i e oni w i e d z , j a k i e ofiary naley z o y , a b y z j e d n a s o b i e istot rzeczy. M o r a l n o s p r o w a d z a si d o u n i k a n i a n i e s z c z c i a . K a d y c z o w i e k w n a s t p n y m wcieleniu p r z y j m i e p o s t a takiego s t w o r z e n i a , ktre najbardziej p r z y p o m i n a z a s w e g o ycia.

76

Liber ALFABET PRAGNIE


Istnieje t y l k o j e d n a e m o c j a , ktrej

NOX

nie d o t y c z y p r a w o p r z e c i w i e s t w .

Jest ni m i e c h , zawierajcy w s o b i e swoje w a s n e p r z e c i w i e s t w o . Wszyst kie p o z o s t a e e m o c j e - m i o i n i e n a w i , s t r a c h i p o d a n i e itp. - f u n k c j o nuj w r a m a c h d u a l i z m u . Z a m i e s z c z o n y p o n i e j A l f a b e t P r a g n i e o b e j m u j e wszystkie p o d s t a w o w e e m o c j e , u o o n e w d o p e n i a j c e si p a r y n a w z r kla sycznych b o g w c z y k a b a l i s t y c z n e g o R u a c h . P o g a s c y filozofowie p o s t r z e g a l i cechy l u d z k i e o d z w i e r c i e d l o n e w n a t u rze i p r o j e k t o w a l i te w a s n e o d z w i e r c i e d l e n i a j a k o p o s t a c i b o g w . N i c dziw nego wic, e w i k s z o p o g a s k i c h k o s m o l o g i i z a w i e r a a k o m p l e t n e spek trum naszej p s y c h o l o g i i r o z d z i e l o n e m i d z y p o s t a c i b o s k i e . W filozofii p o g a s k i e j g w n e rozrnienia emocji o d p o w i a d a y p o s z c z e glnym b o g o m p l a n e t a r n y m . K a d a z tych z a s a d m a n i f e s t o w a a si p o d p o s t a ci trzech w a n y c h form, reprezentowanych tutaj p r z e z a l c h e m i c z n e zasady.

Rtci

Siarki

oraz Soli lub Ziemi

R t , czyli p o d n i o s a , d u c h o w a z a s a d a , o z n a c z a tutaj t r y b k a t a r k t y c z n y , ekstatyczny, g n o s t y c z n y . S i l n e r o z b u d z e n i e j a k i e j k o l w i e k funkcji e m o t y w n e j doprowadza u m y s d o p a r o k s y z m u , ktry m o e o g a r n c a w i a d o m o , c o jest o d c z u w a n e j a k o w i e l k a u l g a lub o c z y s z c z e n i e , a n a w y s z y m p o z i o mie jako e k s t a z a . O s t a t e c z n y m jej r e z u l t a t e m m o e by s t a n j e d n o p u n k t o wej w i a d o m o c i , tak istotny dla mistyki i magii. Na t y m p o z i o m i e m a m y d o c z y n i e n i a z b e z p o r e d n i m o d d z i a y w a n i e m siy yciowej. S t a n g n o z y jest rwnie p o d s t a w o w y m w a r u n k i e m d o przeprowadzenia radykalnych z m i a n p r z e k o n a religijnych, czyli tzw. konwersji. J a k i e k o l w i e k w i e r z e n i e jest w t y m stanie a t w e do p r z y j c i a z racji w y s o k i e j p o d a t n o c i na s u g e s t i , w a c i w e j opnionemu umysowi.

S i a r k a , czyli d y n a m i c z n a , a k t y w n a z a s a d a okrela tutaj p o w s z e c h n y , pier wotny p d do k o p u l a c j i i n i s z c z e n i a , do c i e n i a ku u l u b i o n y m b o d c o m i uni-

77

LIBER

NULL

kania b o d c w szkodliwych. Jest to normalny s p o s b funkcjonowania umysu z k t r e g o d o p i e r o p n i e j w y a n i a j si tryby e k s t a t y c z n e i z i e m s k i e . S l , czyli z a s a d a z i e m s k a , c i k a i o s p a a p o j a w i a si wtedy, g d y c o staje n a p r z e s z k o d z i e u j a w n i e n i u si e m o c j i b d z o s t a j e o n a s k a o n a domieszka s w e g o p r z e c i w i e s t w a . Z w r a c a si w t e d y k u s a m e j s o b i e , z a m i a s t s z u k a spen i e n i a w d z i a a n i u lub e k s t a z i e . D u a l i z m y r z d z c e e m o c j a m i s p r z e d s t a w i o n e na t a b l i c y 2. Z kolei ilus t r a c j a 9 p o k a z u j e n a m , e r d e m k a d e j e m o c j i j e s t jej p r z e c i w i e s t w o .

COAGULA Zasada przycigania

SOLVE Zasada odpychania, i porzucania

i czenia

oddzielania

Seks Mio Podanie Przyjemno Podniecenie

mier Nienawi Strach Bl Przygnbienie

Tablica 2. D u a l i z m Emocji M a g , u z b r o j o n y w t a k s a m o w i e d z , m o e p r z e p y n c a y o c e a n dualiz m w n a r e k i n i e s w e g o p r a g n i e n i a , a b y w k o c u d o t r z e d o b r z e g u szczli wej ekstazy. A n t y c y p u j c d y s f u n k c j o n a l n e tryby z i e m s k i e , m o e p r z e k s z t a c i s w o j e e n e r g i e t a k , b y o d n a l e s p e n i e n i e w i n n y c h f o r m a c h . ( W t y m celu, w chwili g d y n e g a t y w n a e m o c j a s i g a z e n i t u , k o n c e n t r u j e si na alternatyw n y m p r a g n i e n i u lub j e g o sigilu.)

78

Liber

NOX

Ilustracja 9. rdo kadej emocji znajduje si zawsze w jej przeciwiestwie.

79

LIBER

NULL

K a d e j z d w u d z i e s t u jeden z a s a d A l f a b e t u Pragnie p r z y p o r z d k o w a e m p r o s t p o s t a graficzn oraz j e d n o s o w o m n e m o n i c z n e . T y m i f o r m a m i graficz n y m i m o n a p o s u g i w a si w rnych z a k l c i a c h i sigilach, ale sowa zazwyczaj nie s w stanie uchwyci uczu. T y c h d w a d z i e c i a j e d e n z a s a d m o n a p o r w n a d o t r y u m f w tarota. W t a k i m u k a d z i e K i a b d z i e o d p o w i a d a G u p c o w i . Alfabet Pragnie uzupeniany jest przez alfabet czterech zasad obejmuj cych wystpujce w parach emocje s o m a t y c z n e blu/przyjemnoci i przygn bienia/podniecenia. Seks mier

Sia tworzenia jest zarazem si niszczenia. Te s a m e m e c h a n i z m y k o m r k o w e o d p o w i e d z i a l n e za rozwj i reprodukcj przyczyniaj si do mierci i starzenia.

Uwolnienie

Rozpuszczenie

(Glify: ucieczka ze stanu rozdwojenia, implozywne poczenie) Pozycja m i e r c i o b e j m u j e t e w s z y s t k i e s t a n y t r a n s o w e , k t r e p r o w a d z d o w y c i s z e n i a u m y s u . K o n c e n t r a c j a n a p o j e d y n c z y m b o d c u , myli, o b r a z i e , w i d o k u czy d w i k u m o e p r z y s p i e s z y efekt b l o k o w a n i a p o z o s t a y c h b o d cw. P o r d najwikszej ciszy m a g s p r a w u j e k o n t r o l n a d s w y m w i a t e m . S e k s u a l n o czsto przynosi przelotne uczucie ekstazy. Aby je o s i g n , m a g najpierw p r z e z p e w i e n czas z a c h o w u j e a b s t y n e n c j p c i o w , p o t e m za d o p r o w a d z a si d o s z c z y t u p o d n i e c e n i a . Z w y c z a j n a d z a p o d l e g a t r a n s c e n dencji, s u c teraz w y s z e m u celowi. w i a d o m o w s p i n a si n a c o r a z wik sze w y y n y p o d n i e c e n i a i m o e przyj c a k i e m n o w p o s t a .

Zniszczenie

dza

(Glify: antagonizm, stosunek seksualny)

80

Liber

NOX

d z a , impuls nakaniajcy do zjednoczenia seksualnego, stanowi nie zbdn f u n k c j o r g a n i z m u i j a k o t a k a nie jest w n i c z y m n i e z w y k a , p o m i jajc w i e l o fetyszy, w k t r y c h si o b j a w i a . Z kolei d z a k r w i i p o t r z e b a zniszczenia n i e s u raczej p o y t e c z n y m c e l o m . D l a t e g o ich i s t n i e n i e t r u d n o wyjani b e z o d w o a n i a si ich p r z e c i w i e s t w a . P r a g n i e n i e j e d n o c z e n i a s i z rozmaitymi rzeczami i osobami towarzyszy rwnie silnemu pragnieniu

o d c z e n i a si o d r o z m a i t y c h f e n o m e n w . W s k r a j n y c h p r z y p a d k a c h m o e ono p r z y j p o s t a d e n i a d o w y e l i m i n o w a n i a n i e k t r y c h a s p e k t w s w e g o wiata w s z a l o n y m p d z i e p a r o d i u j c y m d z s e k s u a l n .

Atrofia

Frustracja

(Glify: utrata formy w wyniku rozpuszczenia, katastrofa spowodowana poczeniem) l a k j a k frustracja to niespeniona dza, t a k te cechujce atrofi n u d a , o s p a o, depresja i zniechcenie s rezultatem n i e u d a n e g o o d e r w a n i a si od n i e m i ych sobie okolicznoci. Z kolei, w y k o r z y s t y w a n i e swojej d z y czy p o p d u znisz czenia d l a czystej rozrywki, nieuchronnie prowadzi do frustracji i atrofii.

Strach

Podanie

C z y nie jest tak, e nasze upragnione wyspy skarbw le d o k a d n i e p o r o d k u tych o b r a z w przeraenia i obrzydzenia, od ktrych n o r m a l n i e si o d w r a c a m y ?

Terror

Rado

(Glify; czarna otcha strachu, skok do gry i do przodu) Jeli pozwolimy dopuci do siebie lk, moe on sparaliowa umys. C z a s a m i ta kie uczucie wywouje przebyski niezwykych magicznych percepcji. A jeli przy tej oka zji wola zostanie skupiona na wybranym celu, wyzwala to potne moce. Terror jako na rzdzie magiczne stanowi istotny skadnik wielu szk mistycznych i inicjacyjnych.

81

LIBER

NULL

T r u d n i e j o s i g n g n o z r a d o c i , ale d l a n i e k t r y c h k l u c z gsi n a tle za c h o d z c e g o s o c a , k o n t e m p l a c j a o b r a z w religijnych c z y i n t e n s y w n y przy p y w nostalgii wystarczaj do p o r u s z e n i a szalek percepcji mistycznej.

Przeraenie

Przyciganie

(Glify: bycie napadnitym, zblianie si do siebie) O t o n o r m a l n e reakcje n a b o d c e s t a n o w i c e z a g r o e n i e i z a c h t . T e u c z u c i a s p o w s z e c h n e i nie w y m a g a j d u s z y c h k o m e n t a r z y p o z a t y m , e w naszej c y w i l i z a c j i , k t r a o d d z i e l i a si od zjawisk p r z y r o d y , p r a w i e wszyst k i e lki i p r a g n i e n i a p o c h o d z z n a s z y c h fantazji lub s n a m w p a j a n e przez spoeczestwo.

Awersja

Chciwo

(Glify: nieunikniona nieprzyjemno, pochonicie) J a k z a u w a y k i e d y p e w i e n m d r z e c , p r a g n i e n i e j e s t p r z y c z y n wszel kiego cierpienia. To istotna sprzeczno cywilizowanego" spoeczestwa. Awersja w i e si z u d r k , n d z , c i e r p i e n i e m , a l e m i z a k o p o t a n i e m wy n i k a j c y m i z n i e m o n o c i o d d z i e l e n i a si od zjawisk, k t r e w y w o u j w nas lk, z u w a g i na d a w n e p r a g n i e n i a . Z kolei c h c i w o to s t a n n i e m o n o c i za s p o k o j e n i a p r a g n i e n i a z u w a g i na d a w n e lki. C h c i w o i lk p r a k t y k o w a n e codziennie przyjmuj groteskowe, dziwaczne proporcje.

Nienawi

Mio

S t a r a j c si u n i k a p r z e m o c y u c z y n i l i m y z t u m i e n i a g n i e w u c n o t . S z k o d z i t o naszej r w n o w a d z e e m o c j o n a l n e j . N e g u j c w a s n y g n i e w t r a c i m y m i o s n e u n i e s i e n i a . P a m i t a j c i e , b y by l u d m i w i e l k i c h n a m i t n o c i .

82

Liber

NOX

Gniew

Uniesienie

(Glify: przekraczanie wciekoci, zaponicie namitnoci) Niepohamowany gniew rzadko przyjmuje gwatown posta i pra

wie n i g d y nie p r o w a d z i d o p r z e m o c y .

Powie w a m o t y m k a d y wojownik.

Ostrone wyzwalanie gniewu wywouje skutki katarktyczne. G o w a wyzwala si z n a p i . C i a o si r o z l u n i a . l e p a w c i e k o t o m a g i c z n y s t a n u m y s u . Przydaje si d o n a r z u c a n i a swej woli w i a t u . A u z d o l n i o n y m p r a k t y k u j c y m , p o z w a l a te o t w i e r a w r o t a d o s t a n w t r a n s o w y c h . S t a n y transowe p r z y n o s z uniesienie. Bhakti j o g a , d r o g a mioci boej, posiada swe o d p o w i e d n i k i w zachodniej mistyce. Sia pochaniajcej mioci moe nas doprowadzi do m o c y mistycznej pustki.

Agresja

Pasja

(Glify: bro, objcie) N a m i t n e o d d a n i e si s w e m u p a r t n e r o w i , p o t o m s t w u i p l e m i e n i u jest w rwnej m i e r z e n a t u r a l n e , c o i m p u l s d o z w a l c z a n i a z o d z i e i , w r o g w , k o n kurentw i d r a p i e n i k w . W dzisiejszych c z a s a c h , k i e d y agresj s p o e c z n

z i n s t y t u c j o n a l i z o w a n o na o g l n o k r a j o w s k a l , w s k a l i o s o b i s t e j i r e g i o n a l n e j jest o n a z r y t u a l i z o w a n a p o d p o s t a c i s p o r t u .

Odraza

Przywizanie

(Glify: gniew skierowany do rodka, bezuyteczny dodatek) S t a n o d r a z y w y n i k a z niemonoci z a p o m n i e n i a , u n i k n i c i a lub znisz czenia z n i e n a w i d z o n e g o o b i e k t u . I n n y m i sowy, nie s p o s b u w o l n i si o d p r z y w i z a n i a d o n i e g o . S a m o p r z y w i z a n i e jest f o r m m i o c i , w ktrej o s o b a

83

LIBER

NULL

u k o c h a n a staje si b e z u y t e c z n y m d o d a t k i e m d o n i e s p e n i o n e j n a m i t n o c i , c z e g o w y n i k i e m jest jej c z c i o w a r e a k c j a , e l e m e n t o d r a z y . miech miech

(Glif: ukryty w centrum mandali) O d r z u c a n y p r z e z n a u k , k t r a nie potrafi g o w y t u m a c z y , unikany

p r z e z religi, j a k o z a g r o e n i e d l a jej p o b o n o c i , z a p o b i e g a j c y pretensjonal n o c i w s z t u c e i filozofii, m i e c h j e s t w swej istocie n a r z d z i e m m a g i c z n y m . W ekstatycznym miechu czowieka d o s t r z e g a m wol uwolnienia.

Dekonceptualizacja

(Glif: spadajce w d byskawice, ktre rozchodz si do gry) Z b i j a n i e z t r o p u najlepiej w y z w a l a p o c z u c i e h u m o r u . K i e d y a r c y b i s k u p p u s z c z a g o n e g o b k a , energia w y s w o b o d z o n a z n a s z y c h r o z b i t y c h wierze u w a l n i a si p o d p o s t a c i m i e c h u . m i e c h p e n i f u n k c j o c h r o n n . G d y b y m y si n i e m i a l i z n a s z y c h z a w i e d z i o n y c h o c z e k i w a , m o g l i b y m y w ko c u p o p a w s z a l e s t w o . D l a t e g o te m a g , n i e m o r a l n i e l u b u j c si w m i e c h u , z r z u c a z siebie j a r z m o w s z e l k i c h p o r a e k i c h r o n i si p r z e d p o p a d a n i e m w s t a n y awersji. P a c z to i n f a n t y l n a f o r m a d e k o n c e p t u a l i z a c j i , d z i e c i c a p o sta miechu, ktra suy oczyszczeniu oczu i wezwaniu pomocy.

Konceptualizacja

(Glif: naczynie na pomysy) I n n y r o d z a j d o w c i p u , k a l a m b u r , o p i e r a si n a z m y l a n i u z w i z k u m i d z y d w i e m a i d e a m i . N i e s k o c z o n y szereg t e g o r o d z a j u g u p i c h d o w c i p w p o lega n a u w a l n i a n i u s w o b o d n e j energii z a s k o c z e n i a z a s p r a w n i e o c z e k i w a nych skojarze. P o d o b n e m o c j czujemy, k i e d y c o o d k r y w a m y , k r z y c z c

84

Liber

NOX

" n o jasne!", d o k a d n i e tak!". R a d o , k t r a s t d p y n i e , n a k a n i a ludzi d o zajm o w a n i a si n a u k , k a b a , a n a w e t k r z y w k a m i . W trybie f u n k c j o n a l n y m skaniajc n a s d o m y l e n i a i o d k r y w a n i a , s t a n o w i m o t y w a c j d l a i n t e l e k t u .

Zjednoczenie

(Glif: podwjne, wzajemnie wznoszce si byskawice) Ekstatyczny miech boskiego szalestwa ju s a m y m s w y m pojawieniem si z a k r c a p e r c e p c j w w i r z e z a s k o c z e n i a . W s z y s t k o n a g l e , w z a d z i w i a j c y sposb o k a z u j e si c z y m i n n y m , ni si z d a w a o . A j e d n o c z e n i e j e s z c z e bar dziej w y d a j e si t a k i e s a m o ! K o n c e p t u a l i z a c j a i d e k o n c e p t u a l i z a c j a z d a r z a j si r w n o c z e n i e . G d y p o p a d a m y w e k s t a z , j z y k n i e u c h r o n n i e s t a c z a si w wiat p a r a d o k s w . T a k i e zazwyczaj przypadkowe p a r o k s y z m y m o n a w y w o y w a przy po m o c y r o z m a i t y c h f o r m pozycji m i e r c i o r a z p o p r z e z c e l o w e w o k a c j m i e c h u wobec n a p o t k a n y c h z d a r z e . N i e k t r e s t a n y e m o c j o n a l n e z a l e w w i k s z e j m i e r z e o d a k t y w a c j i ra czej czysto fizjologicznych anieli psychologicznych odruchw. Mona

z a j m o w a si n i m i p r z y p o m o c y a l f a b e t u u z u p e n i a j c e g o . U k a z a n y n a ilu stracji 10 a l f a b e t u z u p e n i a j c y e m o c j i s o m a t y c z n y c h o d p o w i a d a c z t e r e m y wioom: ziemi, powietrzu, ogniu i wodzie. Uniesienie Bl

Przyjemno

Przygnbienie

Ilustracja 10. Alfabet uzupeniajcy emocji somatycznych, odpowiadajcy sefirze Malchut. 85

LIBER

NULL

a d n a z e m o c j i nie ma m i e j s c a j e d y n i e w u m y l e . W s z y s t k i e z a l e od s k o m p l i k o w a n y c h interakcji c h e m i c z n y c h i n e r w o w y c h z o t o c z e n i e m . T y m n i e m n i e j e m o c j e s o m a t y c z n e (cielesne) m o n a r o z p o z n a n a p o d s t a w i e bar dziej b e z p o r e d n i c h relacji z e z m y s a m i i n a p o d s t a w i e o g l n e g o t o n u u k a d u n e r w o w e g o . E k s t a t y c z n e , f u n k c j o n a l n e i n e g a t y w n e t r y b y k a d e g o z t y c h sta n w e m o c j o n a l n y c h o m w i m y n a k o n i e c . E m o c j e s o m a t y c z n e s b l i s k o zwi z a n e z w i k s z y m a l f a b e t e m . D e p r e s j a w i e si z w i e l o m a t r y b a m i z i e m s k i m i , a b l i p r z y j e m n o z w i k s z o c i t r y b w f u n k c j o n a l n y c h . Te z w i z k i maj c h a r a k t e r d w u s t r o n n y , p o d t y m w z g l d e m , e r o z b u d z e n i e j e d n e g o m o e wy w o a d r u g i i vice versa.

Bl

Przyjemno

(Glify: penetracja, delikatny dotyk) I n t e n s y w n e p o s z u k i w a n i e lub u n i k a n i e b o d c w o r o z m a i t y m nate n i u i a s o r t y m e n c i e w i e si z e m o c j a m i b l u i p r z y j e m n o c i . Z a k r e s takich i n s t y n k t w jest d o s y w s k i . O b e j m u j e p o c i g d o r z e c z y m i k k i c h , g o r c y c h i s o d k i c h o r a z u n i k a n i e c z e g o , c o m o e n a s s k a l e c z y , s k r a j n y c h tempera tur oraz gorzkiego s m a k u . I n t e n s y w n e p o b u d z a n i e tych e m o c j i m o e p r o w a d z i d o s t a n w eksta tycznych. T r u d n o je o s i g n w p r z y p a d k u p r z y j e m n o c i , ale bl znajduje za

s t o s o w a n i e m a g i c z n e w r y t u a a c h inicjacyjnych, p r a k t y k a c h o c z y s z c z a j c y c h i s k a d a n y c h o f i a r a c h . W i a d o m o , e skrajne m c z a r n i e w y w o u j e k s t a z . Hedonizm, bezwzgldne poszukiwanie rozkoszy, nieuchronnie pro

wadzi do epikurejskiego blu. H e d o n i s t a g w a t o w n i e p o p a d a w folgowanie c o r a z b a r d z i e j t r u j c y m , o d r z u c a j c y m i o g u p i a j c y m r o z k o s z o m , b y otrzy m a j a k k o l w i e k reakcj z e s w y c h w y c z e r p a n y c h z m y s w . H e d o n i z m i m a s o c h i z m za wszelk cen prbuj p o b u d z i otpiae szarzyzn zmysy.

Przygnbienie

Uniesienie

(Glify: obwisy, wznoszcy si nad sob)

86

Liber

NOX

Ilustracja 11. M o j a kabaa.

87

LIBER

NULL

O g l n a kondycja u k a d u nerwowego zaley od zdrowia

i funkcjonuj

c y c h w n i m e m o c j i . E m o c j e z r o d z a j u e k s t a t y c z n y c h o y w i a j s y s t e m i powo d u j o g l n e u n i e s i e n i e . Z kolei z i e m s k i e , z a b l o k o w a n e i s f r u s t r o w a n e emocje w y w o u j o g l n y s t a n depresji. T a k i e u c z u c i a n a z y w a si, o d p o w i e d n i o , s z c z c i e m a l b o n i e d o l . Na s t p u j c a p o n i e k t r y c h f o r m a c h m i s t y c z n e g o u n i e s i e n i a m r o c z n a n o c du szy" t o p o p r o s t u o g l n y t o n u k a d u n e u r o e n d o k r y n a l n e g o , k t r y w a h a si g w a t o w n i e m i d z y s t a n a m i u n i e s i e n i a i depresji. N a k o n i e c p o d z i e l m y si k i l k o m a s p o s t r z e e n i a m i n a t u r y o g l n e j . A l f a b e t p r a g n i e t u m a c z y nasz n i e z d o l n o d o d o k o n y w a n i a p o s t p w , jeli c h o d z i o e m o c j e " . N i e z a l e n i e o d t e g o , j a k s p r a w n i e p o t r a f i m y m a n i p u l o w a n a s z y m o t o c z e n i e m , jestemy i tak uwizieni w dualistycznej klatce przyjemnoci/blu i szczcia/ndzy. N i e n a l e y w i c p a k a n a d l u d m i p o g r o n y m i w b l u , strachu, mierci i cierpieniu, p o n i e w a e m o c j e te n i e u c h r o n n i e t o w a r z y s z m i o c i , pragnieniu, p r z y j e m n o c i i s e k s u a l n o c i . J e d y n i e m i e c h nic nie kosztuje. Byli tacy, ktrzy p r b o w a l i u n i k a cierpienia p o p r z e z w y r z e k a n i e si p r a g n i e n i a . B i e d n i g u p c y p o d d a w a l i si d r o b n y m c i e r p i e n i o m i o d d a w a l i d r o b n y m p r z y j e m n o c i o m . M d r z e c s z u k a s p e n i e n i a w rzeczach, ktre go o d p y c h a j , j a k rwnie w rze c z a c h , ktre go przycigaj. P o w i c a j c si sile d o w i a d c z e n i a , m o e m y na za w s z e szale w w i e c i e d u a l i s t y c z n y c h rozkoszy. ( Z o b . ilustracja 11) N a w e t jeli c o s t a n i e n a p r z e s z k o d z i e s p e n i e n i a j a k i e j e m o c j i i nie b d z i e m y w s t a n i e w z n i e jej n a p o z i o m e k s t a t y c z n e j rozkoszy, z a w s z e m o e m y p r z e k s z t a c i t u w i z i o n e n e r g i z m y l o i n n y c h c e l a c h . N a l e y w t e d y za p o m n i e c z e g o d o t y c z y y n a s z e e m o c j e i z a s t p i j e i n n y m , m a g i c z n y m lub d o c z e s n y m p r a g n i e n i e m . N a w e t p r a g n i e n i e m i e c h u d a si z a s t p i . S z y b k o to sobie uzmysowimy. Z t e g o z a m k n i t e g o k r g u p r a g n i e nie s p o s b uciec, ale jeli m a si tego w i a d o m o , m o n a o s i g n s p o r w o l n o - s w o b o d p r a g n i e n i a . Alfabet P r a g n i e m o e by n a z y w a n y O b s z a r e m A n o n a , b o k i e d y K i a o s i g a c a k o w i t a n o n i m o w o w o l n o o d u t o s a m i e n i a - m o e d o woli p o r u s z a si m i d z y literami alfabetu pragnie.

88

Liber

NOX

MILLENIUM
W t o k u ewolucji l u d z k o p r z e s z a cztery eony, cztery g w n e s t a n y wia domoci, a p i t y j u w y a n i a si zza h o r y z o n t u . P i e r w s z y e o n , z a s n u t y j u m g a m i c z a s u , by er s z a m a n i z m u i m a g i i , k i e d y p r z y w d c y l u d z k o c i wa dali m o c a m i p a r a p s y c h i c z n y m i . N a g i c z o w i e k , z d a n y n a b e z p o r e d n i zwi zek z d z i k i m o t o c z e n i e m , z a p e w n i a s o b i e p r z e t r w a n i e d z i k i o w y m m o c o m . w i a d o m o t a m t y c h c z a s w p o z o s t a w i a swoje p i t n o n a wielu tajnych trady cjach c z a r o w n i c t w a i c z a r o s t w a . P r z e t r w a a te w n i e k t r y c h r d z e n n y c h kul turach, w k t r y c h m o c e s u y y w z m a c n i a n i u k o n f o r m i z m u s p o e c z n e g o . D r u g i e o n , p o g a s k i , u k s z t a t o w a si w r a z z r o z w o j e m bardziej z o onego s y s t e m u s p o e c z n e g o , p o d z i e l o n e g o na r o l n i c z y i m i e j s k i tryb ycia. W y k s z t a c e n i e m y l e n i a a b s t r a k c y j n e g o i o d d a l e n i e si c z o w i e k a o d n a t u r y sprawio, e z a g u b i o n o w i e d z o m o c a c h p a r a p s y c h i c z n y c h . B o g o w i e , d u c h y i istoty n a d p r z y r o d z o n e z t r u d e m w y p e n i a y p u s t k p o u t r a c o n e j w i e d z y o naturze i tajnikach ludzkiego umysu.

Trzeci eon, monoteistyczny, w y o n i si z s a m e g o serca cywilizacji p o g a skiej, po c z y m w y p a r stare s c h e m a t y w i a d o m o c i . E k s p e r y m e n t ten s t a r a n o si niegdy p r z e p r o w a d z i w Egipcie, ale p o n i e s i o n o fiasko. M o n o t e i z m d o s z e d do gosu d o p i e r o w j u d a i z m i e , a p o t e m w chrzecijastwie i islamie, ktre s jego o d g a z i e n i a m i . N a W s c h o d z i e b u d d y z m przej j e g o form. W m o n o t e i s t y c z nym eonie ludzie czcili pojedyncz, w y i d e a l i z o w a n form s a m y c h siebie. E o n a t e i s t y c z n y n a r o d z i si w z a c h o d n i c h k u l t u r a c h m o n o t e i s t y c z n y c h i powoli r o z p r z e s t r z e n i si p o c a y m wiecie, c h o c i a p r o c e s ten w c i trwa. D a l e k o m u d o z w y k e j negacji m o n o t e i z m u . Z a w i e r a r a d y k a l n e i p o z y t y w ne p r z e k o n a n i a , e d z i k i d o g b n e j obserwacji p r z e d m i o t w m a t e r i a l n y c h m o n a z r o z u m i e i o p a n o w a w s z e c h w i a t . I s t n i e n i e istot d u c h o w y c h u z n a wane jest z a k w e s t i b e z z n a c z e n i a . L u d z i e p o s z u k u j d o z n a z m y s o w y c h jako j e d y n i e w y m i e r n y c h . We wspczesnym wiecie niektre kultury nadal formalnie tkwi

w p r z e s z o c i , p o d c z a s g d y i n n e u l e g y ewolucji. A j e d n a k w k a d e j z nich istniej j a k i e l a d y z a m i e r z c h y c h e o n w . C z a r y u p r a w i a n o w c y w i l i z a c j a c h p o g a s k i c h , a ich p o z o s t a o c i w y s t p u j i w naszej cywilizacji. P o g a s t w o p o z o s t a w i o po s o b i e l a d y w k a t o l i c y z m i e i p r o t e s t a n t y z m i e . P o s t p n a k a zuje k u l t u r o m r o z w i n i t y m c o r a z szybciej w k r a c z a w n o w e eony. E o n ate-

89

LIBER

NULL

i s t y c z n y r o z p o c z si k i l k a s e t lat t e m u . E o n p o g a s k i s z e tysicy lat temu. N a t o m i a s t pierwszy eon, szamanistyczny p o w s t a u zarania ludzkoci. P e w n e o z n a k i w s k a z u j , e p i t y e o n w y a n i a si j u w a n i e t a m , gdzie n a l e a o b y si go s p o d z i e w a - w najbardziej r o z w i n i t y c h o b s z a r a c h kultury ateistycznej. Ewolucja w i a d o m o c i p o s i a d a cykliczny charakter, ktry mona p r z y r w n a d o o b r a z u w z n o s z c e j si spirali. Pity e o n s t a n o w i p o w r t d o w i a d o m o c i p i e r w s z e g o e o n u , tyle e n a w y s z y m p o z i o m i e . W e o n i e t y m f i l o z o f i a c h a o i s t y c z n a z n o w u s t a n i e si d o m i n u j c si moraln i com intelektualn. L u d z i e b d r o z w i z y w a p r o b l e m y d z i k i mo Na podstawie obserwacji wspczesnych trendw

parapsychicznym.

m o n a p r z e p o w i e d z i e , j a k r o z w i n i e si s y t u a c j a i j a k w niej rol odegraj Iluminaci. P r z e d n a m i d e k a d y , a m o e nawet i s t u l e c i a wojen. Z n i e l i c z n y m i wyjt k a m i pozostaoci monoteizmu szybko ustpuj miejsca wieckiemu humani z m o w i i k o n s u m e r y z m o w i . T e c h n o l o g i c z n e s u p e r m o c a r s t w a a t e i s t y c z n e usi u j c a k o w i c i e z d u s i l u d z k w i a d o m o . W k r a c z a m y w o k r e s , k t r y moe p r z y n i e p o d o b n e represje w o b e c d u c h a , c o c z a s y r e d n i o w i e c z n e g o m o n o t e i z m u . T r u d n o z a c h o w a r w n o w a g m i d z y p r o d u k c j i k o n s u m p c j , kiedy k o n s u m e n c k a religia m a s dyktuje p o l i t y k . N a w i e c i e p o j a w i a si c o r a z wicej m e c h a n i z m w s i o w e g o sterowania z a c h o w a n i e m j e d n o s t k i , a w r a z z r o s n c y m p r z e l u d n i e n i e m planety, ludzie wymylaj coraz dziwaczniejsze formy zaspokojenia materialnej zmysowoci. P r o b l e m e m k a d e g o o k r z e p e g o i u z n a n e g o s y s t e m u w i e r z e jest j e g o iner cja i n i e c h w o b e c z m i a n . r e d n i o w i e c z n e i n s t y t u c j e religijne w y m o r d o w a y m i l i o n y ludzi d l a z a c h o w a n i a swojej h e g e m o n i i . A j e d n a k w s z y s t k i e te prze l a d o w a n i a , k r w a w e krucjaty, wite wojny, p o g r o m y i c a o p a l e n i a na stosach nie p o w s t r z y m a y n a d e j c i a a t e i z m u . W s p c z e s n e s u p e r m o c a r s t w a a t e i s t y c z n e w y s y a j s w o j e a r m i e i zrzuca j b o m b y w r a m a c h poparcia dla hegemonii k o n s u m e n c k i e g o kapitalizmu i k o n s u m e n c k i e g o k o m u n i z m u . A to d o p i e r o p o c z t e k . l e p a l o g i k a kon s u m p c j o n i z m u i technologii spowoduje jeszcze alienacj, niezaspokojenie, z a c h a n n o i k r y z y s t o s a m o c i , c o m o e p r z y c z y n i si d o w y b u c h u naj b a r d z i e j d e s t r u k c y j n e j wojny w dziejach l u d z k o c i . M o e d o j d o r o z a m u w s p o e c z e s t w i e , k t r y przybierze f o r m a n t y t e c h n o l o g i c z n e g o d i h a d u " .

90

Liber

NOX

N i e r o z w i e t o w e w n t r z n y c h s p r z e c z n o c i s y s t e m u , lecz s p r o w a d z i n o w y wiek c i e m n o t y i o p n i p r z e m i a n y . J a k k o l w i e k p o w a n i e b d w y g l d a t e wydarzenia, nie b d m i a y s z c z e g l n e g o z n a c z e n i a d l a r o z w o j u w i a d o m o ci. W p y n t y l k o n a jej s y n c h r o n i z a c j . N i e m n i e j j e d n a k , I l l u m i n a c i p o winni s k o r z y s t a z s z a n s , j a k i e m o g si im p r z y d a r z y . A b d to: Zmierzch duchowoci. W r a z z u d o s k o n a l e n i e m si T e c h n o l o g i i E m o c j o nalnej l u d z k o p o r z u c i r o z m a i t e idee d o t y c z c e i s t o t y d u c h a lub n a t u r y c z o wieka. w i a d c z y o t y m r o s n c a p o p u l a r n o n a r k o t y k w , m r o c z n e j s e k s u a l noci, d z i w a c t w , perwersji i materialnej z m y s o w o c i . S u b s t a n c j e c h e m i c z n e , elektronika i c h i r u r g i a p r o w a d z j e d y n i e d o w i k s z e g o z n i e w o l e n i a . G n o z a , alfabet p r a g n i e i i n n e m e t o d y m a g i c z n e u m o l i w i a j w y z w o l e n i e . Zmierzch zabobonu. W r a z z rozwijaniem si T e c h n o l o g i i Magicznej

znikn u p r z e d z e n i a w o b e c o k u l t y z m u . Telepati, telekinez, w p y w n a p o d wiadomo, hipnoz, u r o k i c h a r y z m bdzie si systematycznie p o d d a w a te stom, d o s k o n a l i i w y k o r z y s t y w a j a k o m e t o d y kontroli. N i e w y k l u c z o n e , e uj rzymy m a g w pracujcych za d r u t a m i k o l c z a s t y m i lub w p o d z i e m n y c h celach. Zmierzch tosamoci. Idee dotyczce miejsca jednostki w spoecze

stwie, jej roli, stylu ycia i w a r t o c i e g o s t r a c s w e z n a c z e n i e , g d y z n i k n wizi spoeczne. W a r t o c i s u b k u l t u r o w e r o z m n o si n a n i e w i a r y g o d n s k a l , c o doprowadzi d o p o w s t a n i a caej nowej k l a s y profesjonalistw, zajmujcych

si ich k o n t r o l o w a n i e m . T e c h n o l o g i a T r a n s m u t a c j i b d z i e z a j m o w a a si t a k m o d , j a k i s t y l a m i ycia. K o n s u l t a n c i o d stylw ycia s t a n si n o w y m i ka p a n a m i naszej cywilizacji. T o o n i b d n o w y m i m a g a m i . Zmierzch wiary. P o r z u c i m y w s z y s t k i e t o k s y c z n e k o n c e p c j e o r z e k a j c e o tym, c o jest b e z w z g l d n k o n i e c z n o c i i c o p o s i a d a w a r t o a b s o l u t n . Moralno zniknie wraz z rozwojem Technologii Psychologicznej. Technolo gie w i a r y i p r o g r a m o w a n i a z a c h o w a w wojsku, p s y c h i a t r i i , w i z i e n n i c t w i e , p r o p a g a n d z i e , s z k o l n i c t w i e i m e d i a c h s t a n si t a k w y s z u k a n e , e p r a w d a straci z n a c z e n i e . R z e c z y w i s t o s t a n i e si r w n a m a g i i . Zmierzch ideologii. Idee d o t y c z c e tego, c o n a d a j e k s z t a t l u d z k i m pra gnieniom, ustpi miejsca nauce o utrzymywaniu m e c h a n i z m w kontroli rzdu i j e g o a g e n d . B d m i a y c h a r a k t e r g l o b a l n y lub p r a w i e globalny, ale

91

LIBER

NULL

ich g w n y m c e l e m s t a n i e si o c h r o n a r z d u p r z e d l u d e m . S u r o w a cybernet y k a p r z e k s z t a c i si w T e c h n o l o g i P o l i t y c z n . R z d y s t a n p r z e d wyborem d o s t o s o w a n i a si d o k o o r d y n o w a n i a p c z k u j c l u d z k r n o r o d n o c i , albo o g r a n i c z e n i a tej r n o r o d n o c i p r z y p o m o c y r o d k w represji.

LIBER AOM
Praktyka Adepta

2 IOT

Liber

AOM

LIBER AOM
R y t u a y stopnia adepta okrywa tajemnica. A j e d n a k przedstawiamy je tutaj t a k w y r a n i e , j a k t y l k o j z y k n a t o p o z w a l a . J e d y n i e d o s k o n a l c si w dziele w t a j e m n i c z e n i a m o n a u z y s k a m o c n i e z b d n d o k o r z y s t a n i a z t y c h technik. B e z niej c z e k a n a s p o r a k a , k a t a s t r o f a i m i e r . P o d a n e niej m e t o d y pozwol c h o b y czciowo zrozumie celowo praktyki. P r a k t y k u j c y a d e p t nie k o r z y s t a z a d n e g o s y s t e m u s y m b o l i c z n e g o p o z a s a m r z e c z y w i s t o c i . Przyswaja sobie a l b o z a c h o w u j e d o c e l w t e c h n i c z n y c h wszystkie z a b a w k i w t a j e m n i c z o n e g o - sigile, b o g w , d e m o n y i n a r z d z i a cza rownika. Z b r o n i m a g i c z n y c h k o r z y s t a t y l k o p o d c z a s c e r e m o n i i , a j e g o na rzdziami s jasnowidzenie i rzucanie urokw. K i e d y inicjowani na niszych s t o p n i a c h k i e r o w a l i si w s w o i m r o z w o j u w i e d z i e k s t a z , a d e p t k o r z y s t a ze swojej u m i e j t n o c i u p r a w i a n i a m a g i i j e d y n i e p o to, b y m i e r z y r o s n c si swojej d u c h o w o c i . P o d c z a s swojej p r a k t y k i w p e n i rozwija m a g i c z n wia d o m o i staje si k i m , k t o n i e u s t a n n i e yje c h a o s e m . M o c m o e g o p o n i e wszdzie. M o e p o s u g i w a si d u a l i z m a m i swojej o s o b o w o c i i tworzy a u t o n o miczne satrapy i l u m i n a t w z o s b ze swego otoczenia. M o e te przerwa swoj manifestacj w wiecie d u a l i z m w i c a k i e m przesta istnie. A l b o w i e m to z c h a o s u p o w s t a j d w i e p o d s t a w o w e s i y ycia, solve et coagula e g z y s t e n c j i , m o c e w i a t a i C i e m n o c i . M o c w i a t a t o e k s p a n s y w n a , p o r u s z a j c a , d u a l i z u j c a , p r o g r e s y w n a ekspresja C h a o s u , o d p o w i e d z i a l n a z a nowe n a r o d z i n y , t w o r z e n i e , wcielenie i r n o r o d n o . M o c c i e m n o c i t o p o w s t r z y m u j c a , z w r o t n a , t r a n s c e n d u j c a i w y c o f u j c a ekspresja C h a o s u , o d p o w i e d z i a l n a z a m i e r , r o z k a d , reabsorbcj, p r o s t o t i p o w r t d o r d a . T e d w i e s i y z n a j d u j si u p o d o a w s z y s t k i c h p o s z u k i w a m i s t y c z n y c h oraz w s z y s t k i c h m a g i c z n y c h i d o c z e s n y c h a k t y w n o c i . T w o r z d u c h o w e p o d stawy w s z e c h w i a t a . Z w o l e n n i c y j e d n e j z nich z a z w y c z a j n a z y w a j przeciw-

95

LIBER

NULL

nikw czarnymi m a g a m i . D l a t e g o ekspansj ciemnoci w egzystencj mona by z p o w o d z e n i e m n a z w a z s t p o w a n i e m c i e m n o c i w m a t e r i , a wycofanie si z egzystencji o k r e l i j a k o p o w r t do w i a t a . B y y b y to j e d n a k t y l k o try wialne rozwaania filozofii moralnej, bez wikszego znaczenia. Pozytywna i n e g a t y w n a c i e k a m a g i i zbiegaj si i t w o r z j e d n o r o z c h o d z c si ze c i e e k m i s t y c z n y c h . P o d c z a s g d y m i s t y c y z m u s w o i c h p o d s t a w zajmuje si a l b o m o c w i a t a a l b o m o c c i e m n o c i , m a g i a s t a r a si z n o s i wystpu j c e m i d z y n i m i p r z e c i w i e s t w a . C e l e m m a g a jest z n a l e z i e n i e si w s a m y m r o d k u p r o c e s u t w o r z e n i a i n i s z c z e n i a , z o s t a n i e y w m a n i f e s t a c j s i y cha osu w wiecie d u a l i z m w , p e n y m m i k r o k o s m o s e m , b o g i e m . S a m za praktyk adepta ilustruj nagwki przedstawione na ilustracji 12.

Ilustracja 12. S t r u k t u r a Liber A O M

96

ETERYKA
Etery o r o z m a i t y m stopniu gstoci to rodki do s p e n i a n i a cu

dw. A d e p t u c z y si j a k j e s t o s o w a , b y d y k t o w a s w o j w o l , b d traktowa j e j a k o s p r a w d z i a n s w o i c h m i s t y c z n y c h m o c y . T e g o r o d z a j u d z i a a n i a m o n a k l a s y f i k o w a w z a l e n o c i o d czstoci i p o c h o d z e n i a d a n y c h si eterycznych. O p e r a c j g s t e g o eteru stosuje si dla u z y s k a n i a c i e l e s n e g o w y c z y n u , t a k i e g o j a k lewitacja c z y walki o k r t k i m z a s i g u . O d p o w i e d z i a l n a z a nie sia s p o c z y w a sztuka tu

powyej p p k a i m o n a j w y p c h n p r z y p o m o c y s z n u r w m o e r u n ku j a k i e j k o l w i e k czci c i a a i m i e j s c z n a j d u j c y c h si do k i l k u m e t r w poza p o w i e r z c h n i c i a a . L e w i t a c j a ( t e c h n i k a o b e j m u j c a u m i e j : c h o dzenia po w o d z i e , o g n i u i w p o w i e t r z u o r a z n i e z w y k l e s z y b k i e penie si p o z i e m i ) o s i g a n a jest d z i k i p o d t r z y m y w a n i u m a s y c i a a o w y r u r a m i siy eterycznej. W p r z y p a d k u c h o d z e n i a po o g n i u si t w y k o r z y i dla odparcia aru i pomieni. J e l i a d e p t c h c e , a b y s z n u r y m o c y w y s z y z j e g o c i a a , siada*zyow a n y m i n o g a m i na z i e m i i s t a r a si p o d s k a k i w a n i c z y m a b a . Cnie to p r z e p r o w a d z a si z a z w y c z a j w c i e m n o c i , s k a c z c z n a d t y m i p . Wy starcz trzy lata p r a k t y k i , a b y n a u c z y si, j a k p r z y p o m o c y tej m y w i e ra n a c i s k na p o w i e r z c h n i p o d s o b . W m i d z y c z a s i e m o n a kor z p o duszki, a b y o c h r o n i z a d e k . P r z e p y w tej s i y w ciele atwiej o s i g n p o p r z e z wyksztacy r nych m i e j s c a c h c i a a d o z n a n i a c i e p a czy s w d z e n i a . A d e p t n w o l n i si o d a t a k u p r a w i e k a d e j c h o r o b y i z a p e w n i s o b i e d u g o w i e c z k i e r u jc si p s y c h i c z n do o s a b i o n y c h p u n k t w s w o j e g o c i a a . J e l i si da si w c i g n do rk, b d z i e m o n a j w y r z u c i z siebie w c e l a c h u z d r d s k i c h lub d o z a d a n i a m i e r t e l n e g o c i o s u s w e m u nieprzyjacielowi. G s t a sia e t e r y c z n a s t a n o w i p o d s t a w d o najbardziej n a d l i h wy czynw, d o s k o k w n a d u w y s o k o , w s p i n a n i a si p o p i o n o w y c n a c h , zginania metalowych ostrzy i innych szalonych czynw. Z kolei o p e r a c j a s u b t e l n y c h eterw o b e j m u j e p r z e n o s z e n i e n e m o c j i z a p o r e d n i c t w e m eterw, ktre n o r m a l n i e w i si y c i o w giem. Jest o n a t y m atwiejsza, i m p r o s t s z y jest p r z e k a z i w i k s z y a d u n o c j i . J a k to z w y k l e b y w a , atwiej p o w o d o w a d e s t r u k c y j n e s k u t k i , a dzia-

97

LIBER

NULL

a k o n s t r u k t y w n i e . A d e p t m o e rozwija swe m o c e , w y b i e r a j c d r o b n y okaz ywej r o l i n y i k o n c e n t r u j c si na p r a g n i e n i u , a b y z w i d a . K i e d y to si sta nie, m o e s p r b o w a o d w r c i nurt swojej woli i w s k r z e s i j d o ycia. M o e p r a k t y k o w a k o n t a k t t e l e p a t y c z n y z r n y m i z w i e r z t a m i , s z c z e g l n i e z psa m i , k t r e najlepiej si do t e g o n a d a j . A t a k e w n i e o c z e k i w a n y c h chwilach wybiera z t u m u p r z y p a d k o w e o s o b y i w myli n a k a z y w a im, aby wstay u s i a d y , p o r u s z y y si, czy w y k o n a y j a k s z c z e g l n c z y n n o . J e d n y m z k l a s y c z n y c h t e s t w z d o l n o c i p a r a p s y c h i c z n y c h jest m o c two r z e n i a w o k siebie a u r y s u b i e k t y w n e j n i e w i d z i a l n o c i . N i e c h o d z i t u o wywo a n i e t y m c z a s o w e j , u k i e r u n k o w a n e j lepoty, ale o z n i k n i c i e z p o l a w i d z e n i a o t a c z a j c y c h n a s o s b . N i e j a k i m u z u p e n i e n i e m tej z d o l n o c i jest w y t w o r z e n i e a u r y c h a r y z m y , k t r a m o e s u y p r z y z a k a d a n i u r o z m a i t y c h k u l t w i sekt m e s j a n i s t y c z n y c h . M o c e te zyskuje si d z i k i s t a e j , na w p w i a d o m e j , inten sywnej k o n c e n t r a c j i n a w y b r a n e j w a c i w o c i c h a r a k t e r u , k t r c h c e m y przyj.

Liber

AOM

PRZEISTOCZENIE
Przedostatnia przemiana osignicie staej wiadomoci magicznej We wszystkich rzeczach dostrzegaj regu: JA JESTEM TYM ZUDZENIEM We wszystkich rzeczach dostrzegaj rwnie regu: JA NIE JESTEM TYM ZUDZENIEM Ale nie ma nic bardziej daremnego ni zawsze by troch w wiecie, a troch poza nim, Dlatego wanie, kiedy starasz si By w N i m Cakowicie utosamiaj si z nim, yj N i m , A w odstpach midzy byciem Spoczywaj w Pustce, Oprnij si, Pozbd U m y s u . Wiedz, e tylko w ten sposb mona osign cakowit wolno od konsekwencji swoich czynw.

99

LIBER

NULL

CHAOSFERA
C h a o s f e r a to p i e r w o t n y p r o m i e i l a m p a m a g i c z n a a d e p t a parapsy c h i c z n a o s o b l i w o , k t r a e m i t u j e z siebie p r o m i e n i s t c i e m n o . Jej zada n i e m jest s t w o r z e n i e szczeliny w s t r u k t u r z e r z e c z y w i s t o c i , p o p r z e z ktr m a t e r i a c h a o s u w k r a c z a w n a s z w y m i a r . M o n a j p o s t r z e g a t a k e jako zobrazowanie a k s j o m a t u powiadajcego, e wiara p o s i a d a m o c strukturyzowania rzeczywistoci. Chaosferze mona nada materialn posta, dziaajc niczym opoka na c h a o t y c z n e i e t e r y c z n e m a n i f e s t a c j e . Jej f o r m a p o k a z a n a na ilustracji 13 sta n o w i t y l k o j e d n z wielu m o l i w o c i . T u t a j p r z e d s t a w i o n a j e s t j a k o k u l a , z kt rej r o z c h o d z si w e k t o r y w k i e r u n k u w i e r z c h o k a s z e c i a n u . P r z y o d r o b i n i e inteligencji m o n a z a u w a y , e reprezentuje o n a r z e b z o o n z czterech osi nie i s t n i e j c e g o w g e o m e t r i i h i p e r s z e c i a n u , s k a d a j c e g o si z d w c h przeni k a j c y c h si c z w o r o c i a n w si w i a t a i c i e m n o c i . T a k i e e k s t r a w a g a n c j e lo g i k i a b s u r d u b y w a j p o m o c n e , k i e d y t w o r z y si o b i e k t y p a r a d o k s a l n e j natury.

Ilustracja 13. Chaosfera

C h a o s f e r a p o s i a d a b a r w najgbszej czerni, d z i k i c z e m u p o c h a n i a jed n o c z e n i e w s z y s t k i e kolory i p o s i a d a najwikszy p o t e n c j a emisji i absorpcji. W n t r z e kuli jest p u s t e , b y p o m i e c i rne p r z e d m i o t y . J e d n z e strza d a si odczepi do celw magicznych. Chaosfer m o n a wszake w y k o n a zgodnie ze s w o i m g u s t e m . J e s t to b a h a s p r a w a w p o r w n a n i u z p s y c h i c z n y m p r o c e s e m , k t r y t o w a r z y s z y jej p r z y g o t o w a n i u .

100

Liber

AOM

C h a o s f e r a d u j e si i w p r o w a d z a w m a g i c z n y w y m i a r , n a p e n i a j c j ete ryczn s i y c i o w z m o d u l o w a n p a r a d o k s e m . S i y c i o w m o n a d o s t a r czy p r z y p o m o c y m e t o d y , k t r o p a n o w a o si najlepiej. M o e t o by ofiara z krwi, w y d z i e l i n s e k s u a l n y c h , projekcja s i y eterycznej c i a a p r z e n i e s i o n e j poprzez k o n c e n t r a c j p o d c z a s e k s t a t y c z n y c h rytw g n o s t y c k i c h , a l b o c o in nego. M o d u l a c j p a r a d o k s u o t r z y m u j e si, w t a c z a j c w si y c i o w j a k naj wicej s p r z e c z n o c i i n i e d o r z e c z n o c i . S u t e m u j a k i e k o l w i e k w y k l u c z a j c e si idee i o b r a z y : m e t a f i z y c z n e z a s a d y o g n i a i wody, N u i t i H a d i t , nie p r z y s t a jce do siebie figury g e o m e t r y c z n e , czer i biel, m a t e m a t y c z n e zero i n i e s k o czono, j a k rwnie wszystkie niezliczone manifestacje p a r a d o k s u . J e l i a d e p t p r z e p r o w a d z a t o p e r a c j w wityni, w t w o r z e n i u c h a o s f e r y mog mu p o m a g a jego uczniowie, natomiast ona s a m a m o e funkcjono wa j a k o b g lub fetysz. I m bardziej n a p e n i si j m o c , t y m szersza szcze lina o t w o r z y p r z e d n a m i w y m i a r chaotyczny, u w a l n i a j c wicej s w o b o d n e j energii C h a o s u . S k o n s t r u o w a n a c h a o s f e r a d o s t a r c z a surowej s i y C h a o s u k a d e m u , k t o si w p o b l i u niej znajduje. D l a t e g o o s o b y n i e w t a j e m n i c z o n e nie p o w i n n y si d o niej z b l i a , b o w i e m m o e by d l a nich n i e b e z p i e c z n a . K u l a t a jest rwnie w i r e m lub p o r t a l e m , p r z e z k t r y m a g i c z n a w o l a i p e r c e p c j a a t w o w n i k a j d o i n n y c h rejonw i s t n i e n i a , p o d o b n i e j a k w p r z y p a d k u p o t n e g o zwierciada m a g i c z n e g o . Ustawienie aktywnych chaosfer w rnych p u n k t a c h n a z i e m i m o e p r z y p i e s z y i m m a n e n t y z a c j e s c h a t o n u , czyli z m i a n e o n u .

101

LIBER

NULL

EONIKA
P i t y e o n m a g i c z n y p o s i a d a n a razie f o r m e m b r i o n a l n i nie w i a d o m o , j a k p r z y j m i e p o s t a . N o w y c h a o i s t y c z n y e o n m o e s t a si E r W o d n i k a , b d c z a s e m totalitarnej tyranii, (zob. M i l l e n i u m " ) . I l u m i n a c i , j e g o tajni a g e n c i , m o g c z a s a m i w y c h o d z i z u k r y c i a i w p y w a n a bieg historii. B o w i e m k a d e i s t n i e n i e jest r y d w a n e m c h a o s u , a c z o w i e k j e g o najbardziej wy t w o r n y m p o j a z d e m . A d e p c i w i n n i d b a o to, b y s p o e c z n o l u d z k a ewolu o w a a w lepsze f o r m y i p o m a g a w b o s k i m i n k a r n o w a n i u si K i a na ziemi. M o g p r a c o w a n a d t e c h n o l o g i a m i n o w e g o e o n u - t e c h n o l o g i a m i emocji, w i e r z e , m a g i i , t r a n s m u t a c j i i p o l i t y k i - ktre u w o l n i c z o w i e k a od d u c h o w o c i , p r z e s d w , z a b o b o n w , t o s a m o c i i ideologii. M o g s t a r a si tworzy kulty, z a k o n y , s a b a t y i koterie d l a rozwijania w i e d z y t a j e m n e j i n i s z c z e n i a sat r a p s t a r e g o e o n u d u c h o w o c i i j e g o form m y l o w y c h . A l b o w i e m pity e o n m a szans sta si w i e l k i m o d r o d z e n i e m , e p o k , w kt rej d o j d z i e do w i e l k i c h z m i a n na Z i e m i , a filozofia c h a o i s t y c z n a w y p r a w i ludz k o w p o d r do z a k t k w galaktyki i do s a m e g o e p i c e n t r u m jej istnienia. Przed n a m i p r o s t y w y b r p o m i d z y wyej o p i s a n p e r s p e k t y w , a n o w c i e m n er.

102

Liber REINKARNACJA

AOM

C a k o w i t a r e i n k a r n a c j a jest o s t a t e c z n m e t a m o r f o z . T o n a j w y s z y ry tua s e k s u i m i e r c i , d z i k i k t r e m u a d e p c i o s i g a j s t o p i e m i s t r z a . Z w y k l e o s o b i s t y eter i sia y c i o w a K i a u l e g a j d e z i n t e g r a c j i w r a z z roz padem c i a a m a t e r i a l n e g o . N o w e istoty p o w s t a j z p u l i u n i w e r s a l n e j s i y y ciowej w ten s a m s p o s b , co z uniwersalnej p u l i m a t e r i i . Z a n i m d o j d z i e do p o n o w n e g o wcielenia, o s o b i s t a sia y c i o w a zostaje r o z p r o s z o n a n a m i l i o n y rnych istot. A d e p t m a g i i n a tyle j e d n a k e w z m o c n i s w e g o d u c h a , b y m c p r z e n i e ca t si y c i o w do j e d n e g o , n o w e g o c i a a . W w y j t k o w y c h p r z y p a d k a c h jest nawet w s t a n i e o c a l i w f o r m i e eterycznej p e w n e w s p o m n i e n i a . D z i k i t a k i e m u d z i a a n i u o s i g a n a j w y s z y s t o p i e m i s t r z o s t w a . I s t n i e j trzy f o r m y najwyszych r y t u a w s e k s u i m i e r c i : R y t u a C z e r w o n y , R y t u a C z a r n y i Ry tua B i a y .

Rytua Czerwony
R y t u a ten p r z e z n a c z o n y jest w y c z n i e d l a m c z y z n , k t r y c h c i a o jest ju stare, b d z n i s z c z o n e . A d e p t w y b i e r a m o d , s i l n k o b i e t i n a w i z u j e z ni s i l n w i m i o s n . Z a p a d n i a j i w o k r e s i e p i e r w s z y c h d w c h m i e s i c y ciy d o b r o w o l n i e k o c z y swoje ycie. M o c e , ktre a d e p t r o z w i n p o d c z a s p o d r y a s t r a l n y c h , p o c z o n e z e s k u t k a m i wizi m i o s n e j z m a t k s p o w o duj r e i n k a r n a c j w d o j r z e w a j c y m p o d z i e . Z a w c z a s u w a r t o j e d n a k p a m i ta, by z a b e z p i e c z y k o b i e c i e b y t materialny, a r e i n k a r n u j c e m u si m i s t r z o w i zapewni odpowiednie wyksztacenie.

Rytua Czarny
R y t u a ten p o l e g a n a s i l n y m w d a r c i u si d u c h a d o c i a a j u z a m i e s z k a e j istoty. J e s t niebezpieczny, a j e g o s k u t k i p o z o s t a j w y s o c e n i e p e w n e , w zwiz ku z c z y m n a l e y go s t o s o w a j e d y n i e w b a r d z o w y j t k o w y c h i o s t a t e c z n y c h s y t u a c j a c h . W j e g o w y n i k u z d a r z y si m o e , e d w i e siy y c i o w e b d za m i e s z k i w a j e d n o c i a o - jeli wdzierajcy si d u c h nie z d o a p r z e g n a d u cha j u z a d o m o w i o n e g o . W t a k i m p r z y p a d k u ofiara s p r a w i a b d z i e w r a e nie s z a l e c a . P o z o s t a n i e jej p a m i p o p i e r w o t n y m d u c h u , c o s t a n o w i n i e l a d a przeszkod dla nowego mieszkaca.

103

LIBER

NULL

P o w y b o r z e o d p o w i e d n i e j ofiary n a l e y z a b r a j d o b e z p i e c z n e g o , o d o s o b n i o n e g o p o k o j u , g d z i e w p r o w a d z a si j w s t a n n i e w i a d o m o c i p r z y p o m o c y o p i a t w lub i n n y c h silnych n a r k o t y k w . P r z y g o t o w u j c y si d o reink a r n a c j i a d e p t w i n i e n o d o s o b n i si w t y m s a m y m p o m i e s z c z e n i u i skoczy swoje o b e c n e i s t n i e n i e , z a y w a j c w t y m celu m i e r t e l n e d a w k i t e g o s a m e g o n a r k o t y k u . Z historii z n a n e s p r z y p a d k i a d e p t w w y k o r z y s t u j c y c h d o tego w a s n y c h u c z n i w , a to ze w z g l d u na atwiejszy d o s t p do ich p a m i c i . Z tej r w n i e p r z y c z y n y n i e k t r z y w y k o r z y s t u j d o t e g o w a s n e r o d z o n e dzieci.

Rytua Biay
P o d c z a s t e g o r y t u a u o s i g a si c a k o w i t r e i n k a r n a c j , k t r u z y s k u j e si w w y n i k u w y b o r u p r z y p a d k o w e g o p o d u p o d c z a s l o t u a s t r a l n e g o . W przy p a d k u , gdyby t r u d n o byo n a s z y m przyjacioom, z w o l e n n i k o m i uczniom o d n a l e n a s z n o w i n k a r n a c j i z a p e w n i jej o d p o w i e d n i e w y k s z t a c e n i e m a g i c z n e , n a l e y p o s t a r a si o j a k i eteryczny s y g n a r o z p o z n a w c z y . W tym c e l u p o d c z a s m i e r c i p o m i e n n i e w i z u a l i z u j e si sigil o k r e l a j c y n a s z ma g i c z n a s p i r a c j , k t r p n i e j m o e r o z p o z n a j a s n o w i d z n a p o d s t a w i e ob serwacji eterycznej k o n s t y t u c j i d o r a s t a j c e g o n i e m o w l c i a . M o e te sprawi, e w p n i e j s z y m yciu n o w y c z o w i e k b d z i e c z u silny z w i z e k z t y m ma gicznym istnieniem.

104

PSYCHONAUTA PSYCHONUTA PSYCHONAUTA PSYCHONUTA PSYCHONUTA


PSYCHONAUTA PSYCHONAUTA

PSYCHONAUTA
Publikacja I O T w klasie 3 i 2 zawierajca: Podrcznik Teorii i Praktyki Magii

Wprowadzenie

WPROWADZENIE
M a g i a , p o k i l k u s t u l e c i a c h z a p o m n i e n i a , z n o w u p o w r a c a d o a s k naj wiatlejszych u m y s w . J e s z c z e d o n i e d a w n a p r z y j o si u z n a w a , e m a gia bya p o p r z e d n i c z k n a u k i , z a s t p i o n p r z e z n i w p r o c e s i e s y s t e m a t y z a cji wiedzy. J e d n a k o b e c n i e t o n a u k a w y d a j e si o d k r y w a n a n o w o p r a w a o d dawna z n a n e m a g i c z n e j s z t u c e . U c z e n i a n t r o p o l o g o w i e z b l e m p r z y z n a j , e za w s z e l k i m i c z a r a m i tzw. k u l t u r p r y m i t y w n y c h k r y j si b a r d z o realne i przeraajce m o c e , k t r y c h i s t n i e n i a nie s p o s b w y j a n i . Z kolei fizycy zajmujcy si s k o m p l i k o w a n y m i k w e s t i a m i b u d o w y k o s m o s u , p r z y z n a j e p r z y p o m i n a o n nie tyle d z i e o z e g a r m i s t r z a , c o raczej w i e l k i e czary. S a m a s z t u k a m a g i c z n a przeywa wielkie o d r o d z e n i e . w i a d c z o t y m chociaby o g r o m n e iloci k s i g k a b a l i s t y c z n y c h i r e d n i o w i e c z n y c h p o d r c z nikw m a g i c z n y c h w y n o s z o n e z w y m i e n i t e j c z y t e l n i M u z e u m B r y t y j s k i e g o . J e d n a k w t y m n o w y m e o n i e w i k s z o m a g i c z n y c h p o s z u k i w a c z y kieruje si ku p r a k t y k o m e k s p e r y m e n t a l n y m , p o s u g u j c si r n y m i t e c h n i k a m i , nie zalenie od ich religijnych i s y m b o l i c z n y c h s k o j a r z e . W s z y s t k o w s k a z u j e na to, e t o w a n i e t e c h n i k i m a g i c z n e s t a n si h i p e r n a u k a m i p r z y s z o c i . r de s z t u k m a g i c z n y c h nie n a l e y d o s z u k i w a si w cywilizacji r e d n i o w i e c z nej c z y n a w e t p o g a s k i e j . W y w o d z si o n e z g b s z y c h , b a r d z i e j r o z w i n i tych f o r m cywilizacji s z a m a s k i e j . A l b o w i e m j u p r z e d w i t e m historii l u d z ko z n a a d z i w n e , p o r a a j c e m o c e , ktre z c z a s e m w y m k n y si jej z rk. Teraz z a z n o w u staje p r z e d m o l i w o c i p o n o w n e g o o d k r y c i a t y c h m o c y i raczej nie z a m i e r z a jej z a p r z e p a c i . N i n i e j s z a k s i g a zawiera m a t e r i a p r z y d a t n y d l a o s b z a i n t e r e s o w a n y c h p r a k t y k a m i g r u p o w y m i . P o d a j e te d o b r e w s k a z w k i d l a ludzi p r a g n c y c h

107

PSYCHONAUTA

p e n i f u n k c j e s z a m a s k i e . I j a k o t a k a w l o g i c z n y s p o s b u z u p e n i a ksig L i ber Null, b d c p o d r c z n i k i e m c z a r w d l a i n d y w i d u a l n y c h p r a k t y k u j c y c h w ramach systemu I O T (Magicznego Z a k o n u Iluminatw Thanaterosa). R o z d z i a y w tej ksigi m o n a c z y t a w d o w o l n e j kolejnoci, poniewa jest t o z b i r p o w i z a n y c h z e s o b esejw. N i e k t r e idee, nie d o k o c a rozwi nite w j e d n y m r o z d z i a l e , z n a j d u j swe r o z w i n i c i e w i n n y m r o z d z i a l e , z kt rego z o s t a y wyniesione.

Magia

Nowego

Eonu

MAGIA NOWEGO EONU


S t a r e c h i s k i e p r z e k l e s t w o p o w i a d a : O b y y w c i e k a w y c h c z a s a c h " . A nie s p o s b o p r z e si w r a e n i u , e y j e m y w najciekawszej e p o c e od chwili u p a d k u C e s a r s t w a R z y m s k i e g o . Z a w s z e , g d y w h i s t o r i w d z i e r a si c h a o s , a przeznaczenie ulega g w a t o w n y m z m i a n o m , do gosu d o c h o d z przerni mesjasze i m a g o w i e . N i c w i c d z i w n e g o , e o d chwili, g d y n a s z a w a s n a cy wilizacja w k r o c z y a w e p o k p e r m a n e n t n e g o z a m t u i k r y z y s u , n a w i e d z a nas plaga c z a r o w n i k w . M a j d o s p e n i e n i a k o n k r e t n m i s j d z i e j o w , b o w i e m w s p o e c z e s t w i e p r z e c h o d z c y m g r u n t o w n e z m i a n y n i e m a rol o d g r y w a j rozmaite n o w e k o n c e p c j e d u c h o w e . T o w a n i e z n i c h n o w a k u l t u r a k s z t a tuje swj w i a t o p o g l d . C z a r o w n i c y owi p o m a g a j okreli, j a k p o s t a m a przyj nowa du c h o w o . W i k s z o z n i c h jest n i e s t e t y f a s z y w y m i p r o r o k a m i . N i e k t r z y s k o c z n a stosie. T y m n i e m n i e j s w r d n i c h t a c y m i a k o w i e , k t r z y spra wi l u d z k o c i w i k s z y dar, anieli s a m i si t e g o s p o d z i e w a j . O r t o d o k s y j n e , hierarchiczne religie m o n o t e i s t y c z n e s w s t a n i e d u c h o w e g o i i n t e l e k t u a l n e go wyczerpania. N i e zmienia to j e d n a k faktu, e z d jeszcze przela sporo krwi, z a n i m r u n z o s k o t e m . N a u k a w y p o s a y a n a s w m o c i p o m y s y , ale nie w m d r o i o d p o w i e d z i a l n o n i e z b d n e do ich w d r o e n i a . D l a t e g o z d u y m p r a w d o p o d o b i e s t w e m m o n a s t w i e r d z i , e kolejny e t a p w r o z w o j u l u d z k o c i z a z n a c z y si e k s p l o r a c j k r a i n p a r a p s y c h i c z n y c h . W i e l e d o w o d w w s k a z u j e n a to, e j u t a k si dzieje. D z i k i t y m n o w y m p o s z u k i w a n i o m ludzko ponownie odkryje znane ju w archaicznym szamanizmie magiczne m o c e . O c z y w i c i e , p o j a w i si o n e w c a k i e m nowej p o s t a c i i w z n a c z n e j m i e rze p r z y c z y n i si do r o z w o j u naszej wiedzy.

111

PSYCHONAUTA

W s p c z e s n e p r a k t y k i m a g i c z n e p o w i n n y w y r n i a si d w o m a c e c h a m i . P o p i e r w s z e , p o d e j c i e e k s p e r y m e n t a l n e d o k o n k r e t n y c h t e c h n i k w i n n o prze z w y c i y p r z y w i z a n i e d o d a w n e j s y m b o l i k i m a g i c z n e j i p r z e s t a r z a y c h me t o d , n i e z m i e n n y c h o d wiekw. N a j w y s z y c z a s , a b y przyjrze i m si u w a n i e i n a d a im w i k s z e j s k u t e c z n o c i . Po d r u g i e , n a l e y w y p r a c o w a n o w for m u d u c h o w . M a g i a m u s i w y p r a c o w a swj w a s n y s m a k , w i a t o p o g l d , s w o j w a s n f i l o z o f i , czyli c o , c o sprawi, e s t a n i e si g o d n s p a d k o b i e r czyni starodawnej sztuki. Wiedziay o tym pradawne kultury szamaskie, u z n a j c si za d z i e d z i c w z a l e d w i e c z s t k i tej wielkiej w i e d z y i m o c y , ktre n a l e a y d o ich w c z e n i e j s z y c h tradycji. N i e s p o s b o p r z e si w r a e n i u , e w z a m i e r z c h y c h c z a s a c h rzeczy w i s t o bya bardziej c h a o t y c z n a i p o d a t n a n a w p y w y m a g i c z n e . N a w e t w astrofizyce i biologii znajdziemy potwierdzenie w i a t o p o g l d u mitycznego. W y s t a r c z y z r e s z t przyjrze si n a j d a l s z y m o b i e k t o m w k o s m o s i e , e b y d o w i e d z i e si c z e g o o najstarszych z d a r z e n i a c h , z a c h o d z c y c h w t y m wszech w i e c i e , o k a t a k l i z m a c h i z j a w i s k a c h p e n y c h d z i w a c t w i p r z e m o c y . Po t w i e r d z a je m a t e r i a b i o l o g i c z n y z e b r a n y p r z e z a r c h e o l o g w w najstarszych w a r s t w a c h g e o l o g i c z n y c h z najbardziej z a m i e r z c h y c h e p o k naszej planety. D z i k i n i e m u w i e m y , e w dalekiej p r z e s z o c i y y n a Z i e m i n i e s a m o w i t e , gigantyczne smoki. W i e l e w s k a z u j e n a to, e d o p i e r o , k i e d y m a t e r i a n a s z e g o w i a t a n a b r a a p o r z d k u i s e n s u , z n i k n a z n i e g o m a g i a . T a k p r z y n a j m n i e j j a w i si relacje m i d z y m a g i a m a t e r i . S i a materii zyskuje w k o n f r o n t a c j i ze w i a t e m ma gii, z a w y j t k i e m s p o r a d y c z n y c h p r z y p a d k w w y g i n a n i a m e t a l o w y c h ye c z e k c z y f e s t y n i a r s k i c h p o p i s w c h o d z e n i a p o o g n i u . J e s t t o j e d n a k nie d o k o c a p r a w d . Z d r u g i e j s t r o n y b o w i e m w o s t a t n i c h c z a s a c h n a s z w i a t prze y g r u n t o w n e z m i a n y , w w y n i k u k t r y c h sia m a g i c z n a z a c z a w y k a z y w a r o s n c m o c , p o d b i j a j c k r a i n p s y c h i k i . w i a d c z o t y m c o r a z liczniejsze p r z e j a w y k r e a t y w n o c i , p o j a w i a j c e si w t a k o g r o m n y m t e m p i e , e c a k o w i t a p u l a l u d z k i c h idei w y d a j e si p o d w a j a z u p y w e m k a d e j kolejnej de kady. A p r z y c z y n t e g o nie jest n a u k a : s t a n o w i o n a t y l k o j e d e n z e s k u t k w u b o c z n y c h t e g o p r o c e s u , p o d o b n i e j a k eksplozja t w r c z o c i w s z t u c e , m u z y c e i i n n y c h d z i e d z i n a c h ludzkiej a k t y w n o c i . P r z y g l d a j c si t y m prze m i a n o m z p u n k t u w i d z e n i a rozwoju si m a g i c z n y c h , n a l e y przyj z a fakt

112

Magia

Nowego

Eonu

coraz w i k s z d o s t p n o p a r a p s y c h i c z n y c h m o c y . O ile b o w i e m w d a w n y c h czasach t a k i e m o c e j a k telepatia, j a s n o w i d z e n i e i p o d r e a s t r a l n e , b y y d o stpne t y l k o n i e l i c z n y m w y b r a c o m , k t r z y n i e r z a d k o z d o b y w a l i j e wiel kim k o s z t e m , o tyle o b e c n i e s o n e d o s t p n e k a d e j o s o b i e , p o s i a d a j c e j c h o odrobin zapau. N a r o d z i n o m nowej w i a d o m o c i p a r a p s y c h i c z n e j t o w a r z y s z y z d e c y d o wanie r e w o l u c y j n a a u r a . M a g i a staje d o w a l k i z e w s z y s t k i m i s i a m i o p r e sji. D o t y c z y t o r n y c h ciwstawia si psychiatrii d z i e d z i n l u d z k i e g o ycia. W s p c z e s n a m a g i a p r z e i medycynie, a wic dyscyplinom prbujcym

dostosowa lekko nadpsuty a u t o m a t ludzki do starych wzorcw spoecznej represji. Z a c h c a ludzi d o r o z w i j a n i a w a s n y c h t e c h n i k o b r o n n y c h , a t a k e d o sigania p o lejsze r o d k i w s p o m a g a j c e u m y s i c i a o (jak c h o b y z i o a ) wy pierajc t r a d y c y j n e t e c h n i k i , s t a n o w i c e c z s t a r e g o s y s t e m u . M a g i a o d rzuca p o l i t y k j a k o p o l e b a t a l i i o d o m i n a c j . W y e j o d g r o m a d z e n i a k a p i t a u stawia p o d e j m o w a n i e p r b e m a n c y p a c j i i o w i e c e n i a , p o n i e w a t y l k o o n e s g w a r a n t e m w o l n o c i . M a g i a s p r z e c i w i a si j a k i e j k o l w i e k i d e o l o g i i , p o n i e w a ich g w n y m e f e k t e m s m i e r t e l n e ofiary. Jej n a j w i k s z y m p r z e c i w n i k i e m jest religia, bo c h o c i a religia w swej s c h y k o w e j p o s t a c i s p r a w i a w r a e n i e d o broczynnej i m i o s i e r n e j , t o w a n i e o n a jest o d p o w i e d z i a l n a z a s p o r d a w k l u d z k i e g o s z a l e s t w a i z o r g a n i z o w a n y c h a k t w p r z e m o c y . C o stwierdziwszy, m a g i a s p r z e c i w i a si t a k e m a t e r i a l i s t y c z n e m u z a b o b o n o w i , k t r y p o s t r z e g a wiat w y c z n i e p r z e z p r y z m a t m a t e r i i , nie d o s t r z e g a j c z w i z k w m i d z y n a s z y m i z a c h o w a n i a m i a sfer p s y c h i c z n c z o w i e k a . A b y p r z e c i w s t a w i si represyjnym p o r z d k o m s p o e c z n y m , k t r e cza sem s a m i s o b i e n a r z u c a m y p r z y p o m o c y z o w i e s z c z y c h r o d k w , m a g i a o d wouje si d o wizji c h a o t y c z n e g o d o b r a . P r z y w i z a n i e m a g i i d o d o b r a p o twierdza jej t r o s k a o w o l n o j e d n o s t e k i ich z w i k s z o n w i a d o m o , a t a k e jej z a i n t e r e s o w a n i e i n n y m i f o r m a m i ycia n a Z i e m i . N a w y s z y m p o z i o m i e w y r a a si t o p o p r z e z o d c z u w a n i e nie d a j c y c h si o k r e l i w i b r a c j i " , g e n e r o wanych p r z e z l u d z k i e m y l i i czyny. C h a o t y c z n y m a s p e k t e m m a g i i n o w e g o e o n u jest p s y c h o l o g i c z n a anar chia. T o o p e r a c j a o b c i g a n i a u m y s u " p r z e p r o w a d z a n a n a n a s s a m y c h , a tak e na n a s z y m w i e c i e . J e j z a d a n i e m jest s p r o w a d z e n i e o w i e c e n i a i n a t c h n i e nia z a s p r a w rozbicia z a s t a n y c h s t r u k t u r w i a t o p o g l d o w y c h . M a g i a n o w e g o

113

PSYCHONAUTA

e o n u w y k o r z y s t u j e w t y m celu p o c z u c i e h u m o r u , p r a k t y k z m i e n n y c h wierze, kontrinformacj i dezinformacj. P o s u m y si n i e w i n n y m p r z y k a d e m . Z a z w y c z a j s k w a p l i w i e polecam a s t r o l o g i z w y c z a j n y m l u d z i o m , ale o d r a d z a m j m o i m z n a j o m y m okultys t o m . A l b o w i e m k i e d y d o a s t r o l o g i i z a s t o s u j e si p o c z u c i e h u m o r u o r a z prak t y k z m i e n n y c h w i e r z e , m o e o n a niele n a m i e s z a w m z g a c h . C z y b y t o o z n a c z a o , e j e s t e m : a ) k a m c , b ) s z a l e c e m , c ) o s o b o w i e c o n , c z y moe d ) k i m w i a d o m y m naszej z d o l n o c i d o ycia n i e m a l k a d p r a w d ?

Grupowe

Eksperymenty

Magiczne

GRUPOWE EKSPERYMENTY MAGICZNE


P o d s t a w o w y m celem wikszoci rytuaw m a g i c z n y c h jest wytworzenie wikszej iloci m o c y , n i ley to w m o l i w o c i a c h p o j e d y n c z e g o c z o w i e k a . M a m y t u d o c z y n i e n i a z e f e k t e m synergii, w y s t p u j c y m w d o b r z e z s y n c h r o nizowanej p r a k t y c e g r u p o w e j , k i e d y t o z b i o r o w a m o c p r z e w y s z a s u m m o c y w s z y s t k i c h u c z e s t n i k w d a n e g o d z i a a n i a . P r a k t y k i g r u p o w e p o z w a l a j te na p r z e p r o w a d z e n i e e k s p e r y m e n t w , k t r y c h nie s p o s b w y k o n a w p o j e dynk, a p o n a d t o u m o l i w i a j p o d z i a pracy, d z i k i k t r e m u z a a w a n s o w a n i uczestnicy r y t u a u uzupeniaj braki w umiejtnociach p o z o s t a y c h adep tw. D z i a a n i a g r u p o w e m o g s u y p o n a d t o z a r o z g r z e w k , e k s p e r y m e n t badawczy, b d m e t o d o s i g a n i a w y m i e r n y c h s k u t k w . W istocie a d n a t e c h n i k a nie j e s t n i e z a w o d n a , d l a t e g o k a d e d z i a a n i e d o p e w n e g o s t o p n i a stanowi eksperyment. Niektre wiczenia maj cakowicie eksperymentalny charakter, t a k p o d w z g l d e m z a m y s u j a k i j e g o realizacji, a w i c n i e m o e m y p r z e w i d z i e ich rezultatw. G d y b y m y wiedzieli, d l a c z e g o p r z e p r o w a d z i l i m y d a n e w i c z e n i e , s t r a c i o b y o n o sens. C e l e m w i k s z o c i w i c z e o r a z t e c h n i k jest o s i g n i c i e w y m i e r n y c h efektw. I to n i m i w a n i e z a j m i e m y si w t y m r o z d z i a l e . N a s z e r o z w a a n i a b d dotyczy czterech dziedzin eksperymentowania: f e n o m e n w parapsy chicznych, rytuaw, transw oraz nienia. R y t u a nie t y l k o s y n c h r o n i z u j e d z i a a l n o grupy, ale t a k e n a d a j e jej u r o c z y s t y c h a r a k t e r . Z a k a d a n i e szat r y t u a l n y c h i o t a c z a n i e si p r z y r z d a m i c e r e m o n i a l n y m i s u y z a a k c e n t o w a n i u przejcia o d z w y k y c h c z y n n o c i d o d z i a a o s z c z e g l n y m z n a c z e n i u . Strj p e n i d o d a t k o w f u n k c j - deper-

117

PSYCHONAUTA

s o n a l i z u j e . W y z w a l a j e d n o s t k z d o c z e s n y c h o s o b o w o c i , j e d n o c z e n i e wy z n a c z a j c jej f u n k c j w r a m a c h n o w e g o , s a k r a l n e g o u k a d u o d n i e s i e . N a j lepiej s p e n i a t rol d u g a c z a r n a s z a t a z k a p t u r e m . R w n i e d o b r z e jest, je li u c z e s t n i c y r y t u a u w o g l e nie s o d z i a n i . w i e t n y m d o p e n i e n i e m rynsz t u n k u jest p r o s t a , p o z b a w i o n a e m b l e m a t w m a s k a , z w i k s z a j c a a n o n i m o wo maga. Z b i o r o w e e k s p e r y m e n t y z p r o s t y m i z j a w i s k a m i p a r a p s y c h i c z n y m i spro w a d z a j si z w y k l e d o w i c z e t e l e p a t y c z n y c h . W a r t o z a z n a c z y j e d n a k , e t e l e p a t i a n a b i e r a s k u t e c z n o c i wtedy, g d y d u a g r u p a z s y n c h r o n i z o w a n y c h o s b k o n c e n t r u j e si n a w y b r a n y m celu. W o b e c m a o z s y n c h r o n i z o w e j grupy b a r d z i e j s k u t e c z n e m o e o k a z a si d z i a a n i e p o j e d y n c z e j o s o b y . P r b a pro jekcji c a e g o s t r u m i e n i a o b r a z w , d l a z w i k s z e n i a p r a w d o p o d o b i e s t w a sta tystycznego osignicia konkretnego rezultatu, zazwyczaj o s i g a mniejsze

p o w o d z e n i e , n i silna projekcja j e d n e g o o b r a z u . W t y m c e l u najlepiej s t o s o w a i n t e n s y w n , b y s k a w i c z n k o n c e n t r a c j , p o n i e w a w r a z z k o l e j n y m i pr b a m i nasze m o c e ulegaj coraz wikszemu rozproszeniu. E k s p e r y m e n t y z tzw. w r o t a m i a s t r a l n y m i , p o d c z a s k t r y c h j e d n o s t k a s t a r a si d o t r z e d o z n a c z e n i a s y m b o l i c z n e g o j a k i e g o o b r a z u , sigila lub s y m b o l u , t o nic i n n e g o j a k w i c z e n i e twrczej w y o b r a n i w s t a n i e l e k k i e g o t r a n s u . P r a k t y k o w a n e p r z e z k i l k a o s b r w n o c z e n i e , m o e s t a si d o b r y m p u n k t e m w y j c i a d o telepatycznej w y m i a n y o b r a z w . A k t y w n o p a r a p s y c h i c z n rnych o s b m o n a koordynowa p o d c z a s zbiorowego rytuau, w ktrym m e d y t u j e si n a d wczeniej d o b r a n y m i s y g n a a m i . G r u p a m o e k o n c e n t r o w a si n a s y m b o l u , czy m a n t r z e , a l b o o p e r o w a w sferze o b r a z w g e n e r o w a n y c h i o p i s y w a n y c h p r z e z jej lidera. N i e s to oczywicie wszystkie metody rozbudzania mocy, uyteczne do synchronizacji dziaa uczestnikw grupowego rytuau. Istot taca magicz n e g o jest o b d n e w i r o w a n i e w o k s t a e g o p u n k t u , w s p o m a g a n e z b i o r o w inwokacj mantr. Podczas takiego taca rwnowag zapewnia wpatrywanie si w s a m r o d e k k r g u . D l a w z m o c n i e n i a g n o z y i euforii m o n a p o s u y si h i p e r w e n t y l a c j , b i c z o w a n i e m i s u b s t a n c j a m i p o b u d z a j c y m i . P o d n i e c e nie s e k s u a l n e t r u d n o k o n t r o l o w a i k o o r d y n o w a , c h y b a e m a o n o c h a r a k ter a u t o e r o t y c z n y . D l a t e g o z a z w y c z a j nie jest o n o n a r z d z i e m s t y m u l o w a n i a zbiorowej gnozy, lecz zostaje w c z o n e d o p r a k t y k w i e c z c y c h r y t u a .

118

Grupowe

Eksperymenty

Magiczne

R y t u a y m e d y t a c y j n e i e k s t a t y c z n e s u z a z w y c z a j j e d n e m u z czterech celw: c z a r o m , czyli w y w o y w a n i u k o n k r e t n y c h r e z u l t a t w p r z y p o m o c y m a gii; ewokacji, czyli w y w o y w a n i u k o n k r e t n y c h r e z u l t a t w z a p o r e d n i c t w e m r o z m a i t y c h d e m o n w i y w i o a k w ; inwokacji, czyli p r z y w o y w a n i u r o z m a itych istot i m y l o k s z t a t w d l a c z e r p a n i a z n i c h w i e d z y i m d r o c i ; o r a z dy winacji, czyli z d o b y w a n i u w i e d z y b e z p o r e d n i o w w y n i k u d z i a a m a g i c z nych. N a j p r o s t s z y m s p o s o b e m n a s k o o r d y n o w a n i e t y c h d z i a a j e s t w y z n a czenie j e d n e j o s o b y d o w y k o n a n i a g w n e j sekwencji r y t u a l n e j , p o d c z a s g d y p o z o s t a l i u c z e s t n i c y p o w t a r z a j wczeniej z a p l a n o w a n e w i z u a l i z a c j e , m a n try, r y t u a l n e r u c h y i i n w o k a c j e . S k u t e c z n y r y t u a m u s i f u n k c j o n o w a j a k au tomat, w k t r y m b e z j a k i c h k o l w i e k z a k c e przejawia si m o c . D o p r a k t y k g r u p o w y c h p r z y d a j si r o z m a i t e s t a n y t r a n s o w e , p o c z w s z y o d d e l i k a t n e j sugestii, s k o c z y w s z y n a g b o k i e j h i p n o z i e . O s o b a p r o w a d z c a p r z e k a z u j e j a k m y l lub i n w o k a c j p o z o s t a y m u c z e s t n i k o m , z n a j d u j c y m si w sta nie g b o k i e g o r e l a k s u lub l e k k i e g o o d u r z e n i a . W takiej s y t u a c j i n a s z c e n z o r p s y c h i c z n y u l e g a o s a b i e n i u , lecz c z s t o blokuje r o z m a i t e z d a r z e n i a m a g i c z n e przed d o c i e r a n i e m d o i n n y c h p o z i o m w w i a d o m o c i . P r o b l e m ten p o k o n u j e si zlecajc innej o s o b i e k o n t r o l o w a n i e s t a n u t r a n s o w e g o . M o e o n a w t e d y zasugerowa j e d n o s t c e transujcej, by szukaa p o d a n e j informacji poprzez j a s n o w i d z t w o , a n a s t p n i e d o s t a r c z y a j p r o w a d z c e m u . M o n a te n a k o n i j d o w y k o n a n i a t a k i e g o d z i a a n i a m a g i c z n e g o , k t r e w n o r m a l n e j sytuacji byoby z a k a z a n e p r z e z c e n z o r a p s y c h i c z n e g o . P e w n e n i e b e z p i e c z e s t w o ley w fakcie, e o s o b a p r o w a d z c a ekspery menty m o e wykorzysta sw wadz nad o s o b przebywajc w stanie transo w y m w s y t u a c j a c h z ycia c o d z i e n n e g o . W d o d a t k u p a m i i w y o b r a nia p a t a j figle i p o t r a f i niele n a m i e s z a w t a k i c h s z c z e g l n y c h m o m e n tach. D l a t e g o lepiej nie w y k o n y w a t a k i c h d o w i a d c z e zbyt c z s t o . R w n i e istotne jest, b y s u y y o s i g a n i u o b i e k t y w n y c h rezultatw. E k s p e r y m e n t y g r u p o w e w y k o n u j e si r w n i e p o d c z a s n i e n i a . G w n y m p r o b l e m e m w p r a c y z e s n a m i jest w p r o w a d z e n i e d a n e j k o m e n d y d o sfery snu, a n a s t p n i e w y p e n i e n i e jej z n a l e y t s t a r a n n o c i . J e d e n n i e z a w o d n y s p o s b t o p o p r z e d z e n i e r y t u a u i n k a n t a c j lub w i z u a l i z a c j , k t r a p r z e d za niciem winna wrzuci konkretne polecenie magiczne w gbiny umysu. T a k zwany sabat astralny to podstawowa praktyka m a g i c z n a przeprowadzana

119

PSYCHONAUTA

we nie. U c z e s t n i c z c e w niej o s o b y u m a w i a j si na s p o t k a n i e we wczeniej u s t a l o n y m , w y n i o n y m m i e j s c u . W t y m celu m o g u o y si d o s n u w jed n y m p o m i e s z c z e n i u , e w e n t u a l n i e u s t a l i p o c z t e k s n u n a ten s a m c z a s , nie d z i e l c tej s a m e j p r z e s t r z e n i . W p i e r w s z y m p r z y p a d k u w y b r a n e o s o b y m o g w y c h o d z i z c i a a , b u d z c p o z o s t a e z p l a n u a s t r a l n e g o . N a p o c z t k u ce lem takich sabatw bdzie uzyskiwanie wsplnych wrae. J e d n a k z czasem, w kolejnych e k s p e r y m e n t a c h m o n a s p o y t k o w a j e d o a k t w woli. M o t y w a c j d o s p o t y k a n i a si w e nie m o e by p o d n i e c e n i e s e k s u a l n e . N a t o m i a s t w p r o c e s i e eksterioryzacji bywaj p r z y d a t n e s p e c j a l n e m a c i d o l a t a n i a .

Poziomy

wiadomoci

POZIOMY WIADOMOCI
O d c z a s w n a r o d z i n p s y c h o l o g i i l u d z i e z a b a w i a j si w y m y l a n i e m c o raz t o n o w s z y c h m a p u m y s u . W s z y s t k i e t e s c h e m a t y p o s i a d a j m n i e j lub bar dziej a r b i t r a l n y c h a r a k t e r . W a d n e j te m i e r z e nie o d n o s z si do r o z p o z n a walnych d o w i a d c z a l n i e s t r u k t u r m z g u . W i e l e z n i c h z w y c z a j n i e b y w a o d z w i e r c i e d l e n i e m p r z e s d w i u p r z e d z e ich t w r c w . A j u z p e w n o c i a den nie s p r a w d z a si w c a o c i , p o n i e w a u m y s t o z b y t z o o n a s t r u k t u r a , b y m i e c i a si w j a k i m k o l w i e k s c h e m a c i e . N a w e t t a k p o z o r n i e o c z y w i s t y szablon, j a k p o d z i a n a w i a d o m o i p o d w i a d o m o , m o e b y k w e s t i o n o wany, p o n i e w a c a a z a w a r t o m z g u t o j e d n a w i e l k a n i e w i a d o m a g b i a . Pozostaje w i c k w e s t i a w y a p y w a n i a p e w n y c h rzeczy z u m y s u . J e d n e b o w i e m tkwi w n i m g b o k o , i n n e z a t r o c h bliej p o w i e r z c h n i . N i e s p o s b j e d n a k w y z n a c z y j a k i e j k o l w i e k linii, k t r a o d d z i e l a a b y to, co m o n a , a c z e g o nie m o n a u c h w y c i m y l . W i k s z o z tego, c o b y w a o p i s y w a n e j a k o wiat w y szej w i a d o m o c i , jest raczej m i e s z a n i n p o b o n y c h , m o r a l i s t y c z n y c h ycze i kilku bardziej m t n y c h , d y s f u n k c j o n a l n y c h i n s t y n k t w o r a z p o p d w . J a k d o t d p s y c h i a t r i a i p s y c h o l o g i a nie p o t r a f i z a d o w a l a j c o w y j a n i , n a c z y m p o l e g a p r z e m i e s z c z a n i e si treci u m y s u . W c i nie u s t a l o n o r da s z a l e s t w a a n i nie o p r a c o w a n o m e t o d j e g o leczenia. J e d n a k n i e z a l e n i e o d s k o m p l i k o w a n y c h relacji m i d z y t r e c i a m i w i a d o m o c i , jej f u n k c j o n o w a nie o g r a n i c z a si d o piciu p o z i o m w : gnozy, u w a n o c i , a u t o m a t y z m u , n i e nia i n i e w i a d o m o c i . N i e w i a d o m o znajduje niewiele z a s t o s o w a p o z a z a p e w n i a n i e m wy poczynku dla ciaa i utrzymaniem go z dala od niebezpieczestw podczas tych g o d z i n c i e m n o c i , d o k t r y c h nie jest o n p r z y s t o s o w a n y . n i e n i e , ktre

123

PSYCHONAUTA

z a z w y c z a j , c h o nie zawsze, z a c h o d z i w e nie, p e n i w i e l e r n o r a k i c h funk cji. P o m a g a u m y s o w i trawi w i a d o m e p r z e y c i a o r a z n a d a w a i m warto e m o c j o n a l n . J e s t t a k e o k n e m w y c h o d z c y m n a m n i e j d o s t p n e rejony psyc h i k i i o t w a r t y m n a w y m i a r p a r a p s y c h i c z n o c i . A u t o m a t y z m y p o m a g a j nam s p r o s t a w y z w a n i o m c o d z i e n n e g o ycia, j e g o r u t y n o m : c h o d z e n i u , jedzeniu, k i e r o w a n i u p o j a z d a m i o r a z m i l i o n a m i p o m n i e j s z y c h z a d a , n a d k t r y m i nie m u s i m y si z a s t a n a w i a . U w a n o t o t a k i s t a n , w k t r y m u m y s nie reaguje n a b o d c e w s p o s b a u t o m a t y c z n y . N i e k t r e u m y s y o s i g a j s t a n uwanoci j e d y n i e p o d w p y w e m n i e s p o d z i e w a n y c h z d a r z e . I n n e p o t r a f i s a m e rozbu d z i w s o b i e u w a n o . S t o p i e i c z a s t r w a n i a u w a n o c i w y w o a n e j rozma i t y m i b o d c a m i z a l e y p r z e w a n i e od inteligencji d a n e j o s o b y . Z kolei ze sta n e m g n o z y m a m y d o c z y n i e n i a wtedy, g d y u m y s w y r a n i e u w i a d a m i a sobie to w s z y s t k o , co si z n i m dzieje. N i e ma to nic w s p l n e g o z u s i l n y m myle n i e m o c z y m k o l w i e k . P r z e c i w n i e , w s t a n i e w z m o o n e j u w a n o c i z a n i k a my lenie, a u m y s zostaje o w a d n i t y s a m y m o b i e k t e m u w a g i . S t a n ten m o n a w y z w o l i p o d w p y w e m terroru, g n i e w u , o r g a z m u o r a z r o z m a i t y c h wycisza jcych praktyk medytacyjnych. A u t o m a t y z m y z e b r a y j u tgie b a t y o d l i c z n y c h m i s t y k w . B o chocia p r o w a d z e n i e s a m o c h o d u t o p r z y d a t n a u m i e j t n o , m a r n o t r a w s t w e m ycia jest s p d z e n i e g o z a k k i e m . A l e a u t o m a t y c z n y p o z i o m w i a d o m o c i p o s i a d a te swoje zalety, bo w a n i e p r z e z e d o c i e r a j do n a s p r z e b y s k i inspiracji i ja s n o w i d z e n i a . C z c i o w o to r w n i e z n i e g o , a nie z p o z i o m u u w a n o c i , rzu c a n e s zaklcia. A l b o w i e m przy rzucaniu zakl dla p o m y l n e g o przebiegu caej p r o c e d u r y n i e z b d n e jest w y k o n y w a n i e jej w s t a n i e b e z - m y l i . N a w e t g e n i u s z e p o s i a d a j swoje w a s n e a u t o m a t y z m y . W y s t p u j u nich j a k o hobby, s z c z e g l n e z a m i o w a n i a czy p a s j e , d z i k i k t r y m m o g w s t p o w a w stan p r n i i o t w i e r a si na przejawy n i e o c z e k i w a n e g o . P o d o b n i e j a k wiele prak t y k w r e b n y c h s p r o w a d z a si d o z a p r z t a n i a u m y s u b e z m y l n y m i , a u t o m a tycznymi zadaniami. C h o p o z i o m u w a n o c i m o e by a r e n , n a ktrej d o s k o n a l i m y nasze m e t o d y i teorie, a t a k e p r z e y w a m y najbardziej z n a c z c e chwile w yciu, nie o d g r y w a on z n a c z c e j roli w p r a k t y c e m a g i c z n e j . W istocie, im bardziej sku p i a m y si n a u w a n o c i , t y m t r u d n i e j s z e m o e o k a z a si w y k o n y w a n i e prak tyk m a g i c z n y c h . P o z i o m g n o s t y c z n y s t a n o w i i s t o t n e r d o m o c y m a g i c z -

124

Poziomy

wiadomoci

nych o r a z b a z m i s t y c z n y c h s t a n w w i a d o m o c i . I c h o z p e r s p e k t y w y inte lektualnej w i k s z o p r z e y m i s t y c z n y c h s p r o w a d z a si d o b e k o t u , w g r u n cie rzeczy a t w o o r z e c , c z y m jest g n o z a i j a k j o s i g n . G n o z a t o inten sywna w i a d o m o d o z n a , w t y m r w n i e naszej j a n i i n i c o c i . P r o w a d z d o niej skrajne e m o c j e , d z i k i k t r y m d o c h o d z i d o g b o k i e g o a k t u j e d n o punktowej koncentracji na d a n y m obiekcie. Ta intensywna w i a d o m o p o pycha m i s t y k w d o p o p e n i a n i a t r z e c h p o w s z e c h n y c h b d w . P i e r w s z y m z nich jest z u d z e n i e identyfikacji z o b i e k t e m k o n c e n t r a c j i . D r u g i m , w y n i k a jce z t e g o p r z e k o n a n i e o n i e i s t n i e n i u n a s s a m y c h . T r z e c i w r e s z c i e to o b s e s j a n a t e m a t n a s z e g o o b i e k t u k o n c e n t r a c j i , k i e d y t o t r a k t u j e si g o j a k o najwa niejsz r z e c z na w i e c i e . Z m a g i c z n e g o p u n k t u w i d z e n i a g n o z a jest s t a n e m d o s t a r c z a j c y m woli i percepcji r o d k w t r a n s p o r t u d o w i a t w p o z a u m y s e m . S a m a tre g n o z y jest z n a c z n i e m n i e j c i e k a w a o d t e g o , d o c z e g o daje n a m d o s t p . O c z y w i c i e niektre z n a s z y c h a k t y w n o c i u m o l i w i a j n a m d o s t p d o wielu p o z i o m w wiadomoci. I t a k d l a p r z y k a d u n a s z e a u t o m a t y z m y f u n k c j o n u j nawet

wtedy, g d y z n a j d u j e m y si w s t a n i e u w a n o c i . O k r e s o w o d z i a a j o n e t a k e w s t a n i e gnozy. W i e l e s t a n w t r a n s o w y c h i h i p n o t y c z n y c h r o z g r y w a si gdzie p o m i d z y p o z i o m e m a u t o m a t y c z n y m a p o z i o m e m n i e n i a . P o d e j r z e w a m te, e c z n a s z e g o n i e n i a w y s t p u j e w s t a n i e jawy, c h o t e g o nie z a u w a a m y , p o d o b n i e j a k g w i a z d y lni nawet z a d n i a , m i m o e ich nie w i d z i m y . W i k s z o ludzi u t o s a m i a s w o j a k t y w n o z p o z i o m e m a u t o m a t y c z nym i p o z i o m e m u w a n o c i . N i e k t r z y a r t y c i i s z a l e c y najlepiej c z u j si w k r a i n i e n i e n i a . Z kolei m i s t y k o d n a j d u j e si w s t a n i e g n o z y . Z m a g i c z n e g o p u n k t u w i d z e n i a a d n a z t y c h p e r s p e k t y w nie jest p r a w d z i w a . J a t o nic i n n e g o j a k p u n k t , w k t r y m b e z k s z t a t n a sia y c i o w a ( K i a ) s t y k a si z prze s t r z e n i d o w i a d c z e n i a . P o n i e w a z a d o w i a d o m o c i d o c h o d z i j e d y n i e w ze t k n i c i u K i a z U m y s e m , nie j e s t e m y w s t a n i e d o t r z e d o w a s n e g o r d z e n i a bez o d w o y w a n i a si d o w y o b r a e . D o w y p e n i e n i a tej luki s u y n a m E g o . E g o to o b r a z J a n i i K i a , z b u d o w a n y z n a w y k w . K i a b y a b y w s t a n i e wyra a si na k a d y m z tych p o z i o m w i we w s z y s t k i c h t y c h s t a n a c h m o g a b y czu si j a k w d o m u . T r e n i n g m a g i c z n y w p r o w a d z a na podwoje zaniedbanej krainy nienia, p o z w a l a p r z e g l d a si t r e c i o m n a s z y c h a u t o m a t y z m w i d o d a w a d o nich

125

PSYCHONAUTA

nowe, w a s n e p r o g r a m y . Powinien te uczy m e t o d w c z a n i a i w y c z a n i a uwanoci, a t a k e w s t p o w a n i a na p o z i o m g n o z y i d z i a a n i a z jej perspektywy. N o r m a l n y c z o w i e k oscyluje p o m i d z y p o z i o m e m n i e w i a d o m o c i i a u tomatyzmami. N i e k i e d y t y l k o p r z y d a r z a j m u si d z i w n e c h w i l e p o d w y

s z o n e j u w a g i o r a z n i e n i a . M a g p o w i n i e n d y d o t e g o , b y o s c y l o w a midzy p o z i o m e m uwanoci a krain nienia. Ale take, gdy nadchodzi ku t e m u o d p o w i e d n i a pora, pozwala sobie na w y p a d y w wiat automatyzmw i krain gnozy.

Walka

Magiczna

WALKA MAGICZNA
W a l k a znachorw z c z a r o w n i k a m i w y n i k a z nierozwizywalnych kon fliktw i n t e r e s w z a w o d o w y c h . M o e te by t r a k t o w a n a j a k o w i c z e n i e m a giczne l u b s p r a w d z i a n czyjej w y s z o c i . J e l i obaj p r o t a g o n i c i p o s i a d a j p o d o b n e u m i e j t n o c i , m a o p r a w d o p o d o b n e , b y t a k a w a l k a p r z e b i e g a a z e skut kiem m i e r t e l n y m . W p r z y p a d k u z m a g a m a g w z e z w y c z a j n y m i l u d m i , dysponujcymi broni konwencjonaln, obie strony s zagroone tak, jak w z w y k y m konflikcie zbrojnym. Walk m a g i c z n naley wszak traktowa z tak s a m powag, uwzgld niajc m o l i w y stres w y w o a n y n a p a d e m , p r a w d o p o d o b n e n i e w y g o d y i c h o roby, p o w a n e u s z k o d z e n i a c i a a , a nawet z a b j s t w o . B r a k p r z y g o t o w a n i a f i zycznego m o e n a r a z i p r o t a g o n i s t n a s z w a n k p o d w z g l d e m p s y c h i c z n y m . A jeli c h o d z i o z a p a bojowy, ze w s z y s t k i c h m o l i w y c h m o t y w a c j i najbar dziej b e z s e n s o w n y jest r e w a n . S p r a w d z a si t y l k o j a k o n a u c z k a i p r z e s t r o g a dla i n n y c h . P r z e m o c t o p r y m i t y w n e n a r z d z i e . W y s t a r c z y o d r o b i n a refleksji, by znale bardziej skuteczne parapsychiczne m e t o d y wywierania w p y w u na innych: w i c e i k r p u j c e z a k l c i a lub d z i a a n i a m a g i c z n e m a j c e w p y n na z m i a n o p i n i i u n a s z y c h p r z e c i w n i k w . A t a k m a g i c z n y m o e przyj d w i e p o s t a c i : d u g o d y s t a n s o w i k r t k o d y s t a n s o w . W p r z y p a d k u pierwszej z n i c h m o n a p r z e k a z a t e l e p a t y c z n i e przeciwnikowi polecenie, aby d o k o n a samozniszczenia. N i e t r u d n o sprawi, b y c z o w i e k w p a d p o d s a m o c h d . Z u p e n i e i n n r z e c z jest z a s p r a w i e n i e , by to s a m o c h d w p a d na czowieka. W p r z y p a d k u dziaa krtkodystansow y c h m o n a z r a n i s w e g o p r z e c i w n i k a lub w y s s a z n i e g o energi, p o s u g u jc si w a s n y m p o l e m e n e r g e t y c z n y m . W y m a g a t o j e d n a k b e z p o r e d n i e g o ,

129

PSYCHONAUTA

b l i s k i e g o k o n t a k t u . T e n rodzaj w a l k i m a g i c z n e j nie r o z g r y w a si przy p o m o c y z w y k e j woli czy wizualizacji, ale p o p r z e z projekcj m o c y , k t r mona p o c z u , z a z w y c z a j za p o r e d n i c t w e m rk. W r z a d s z y c h w y p a d k a c h wyst p u j e z d o l n o emisji m o c y p o p r z e z g o s , w z r o k lub o d d e c h . W y p y w a ona z rejonu p p k a i j e s t r o z n i e c a n a p r a k t y k a m i o d d e c h o w y m i , k o n c e n t r a c j , wi z u a l i z a c j o r a z p r a k t y k a m i s e k s u a l n y m i . C z tej m o c y w p r o w a d z a si d o c i a a w r o g a , g d z i e p r z y c z y n i a si d o r o z p a d u energii y c i o w y c h , p r o w a d z c d o c h o r b , a c z a s e m m i e r c i . O b r o n s t a n o w i n a t o m i a s t u n i k a n i e k o n t a k t u lub s p r a w o w a n i e w y s t a r c z a j c o silnej kontroli n a d s w y m i w e w n t r z n y m i ener

g i a m i , b y n e u t r a l i z o w a w p y w niszczycielskiej energii. Niektre akty wampiryzmu psychicznego zachodz mimowolnie, na p r z y k a d , k i e d y m o d e o s o b y m i e s z k a j z d u o s t a r s z y m i o d siebie ludmi. S i l n e m u c z a r o w n i k o w i nie jest a t w o c i g n energii y c i o w y c h z e sabej o s o b y , c h y b a e najpierw j zabije lub p o w a n i e o s a b i z bliskiej o d l e g o c i . S t r a t e g i a s u k c e s u w d u g o d y s t a n s o w e j w a l c e m a g i c z n e j s p r o w a d z a si do u m i e j t n e g o p r z e k a z u t e l e p a t y c z n e g o i m p u l s w s a m o d e s t r u k c y j n y c h . Nie b e z p i e c z e s t w o m z w i z a n y m z t m e t o d m o n a z a p o b i e g a n a wiele spo sobw. J e d e n z n i c h p o l e g a na z l e c e n i u c z e l a d n i k o w i , a b y w y k o n a za nas

b r u d n r o b o t . A p o d c z a s a t a k u m a g i c z n e g o w i z u a l i z u j e si s w o j ofiar wraz z z a d a n jej r a n . D o n a w i z a n i a z w i z k u m i d z y z w i z u a l i z o w a n y m obra z e m a c e l e m p r z y d a t n e o k a z u j si figurki w o s k o w e , fotografie, w o s y oraz p a z n o k c i e ofiary. W szczytowej fazie d e s t r u k c j i w y b r a n e g o w y o b r a e n i a p o

m a g a r o z b u d z e n i e g n i e w u i n i e n a w i c i . M a g w y w o u j e w s o b i e bl wyobra ajc s o b i e j e d n o c z e n i e , e p o c h o d z i o n o d j e g o p r z e c i w n i k a , c o j e s z c z e bar dziej r o z b u d z a j e g o w c i e k o . P o w o l n i e j s z m e t o d , w y m a g a j c d u s z e j k o n c e n t r a c j i , j e s t C z a r n y Post, p o d c z a s k t r e g o e n e r g i e p s y c h i c z n e , w y z w o l o n e za s p r a w g o d w k i , kieruje si ze z y m i i n t e n c j a m i w k i e r u n k u wybra n e g o celu. T a k z w a n y fetysz m i e r c i " t o s k o m p l i k o w a n a m e t o d a a t a k u m a g i c z nego, skuteczna j e d n a k niezalenie od dzielcego nas dystansu. C z a r o w n i k s p o r z d z a n a r z d z i e zawierajce y c z e n i e mierci s w o j e g o w r o g a . S t o s u j e d o t e g o celu c u c h n c e s u b s t a n c j e o r a z o b i e k t r e p r e z e n t u j c y j e g o ofiar. P o d c z a s s t a r a n n i e p r z e p r o w a d z a n e j operacji, m a g u k i e r u n k o w u j e s w o j si p a r a p s y c h i c z n n a bliski k o n t a k t z ofiar. N a s t p n i e u m i e s z c z a f e t y s z tak, b y w r g

130

Walka

Magiczna

s i z n i m z e t k n . S p r a w n e m u c z a r o w n i k o w i w y s t a r c z a b y t c z y s t o eteryczny, ktrego w y s y a d o u p r z y k r z a n i a ycia s w e m u o p o n e n t o w i . Z a z w y c z a j a t a k magiczny d o k o n u j e si u k r a d k i e m . N i e t r z e b a o b w i e s z c z a intencji, c h y b a e ofiara jest w y j t k o w o n e r w o w a , p a r a n o i c z n a lub z a b o b o n n a . Obrona przed takim a t a k i e m jest p o w a n y m problemem, poniewa

sama p r b a p o z n a n i a d o k a d n y c h intencji n a s z e g o w r o g a z w i k s z a n a s z p o datno n a a t a k i . Najlepiej u z y s k a p o m o c k o g o i n n e g o . S a m o d z i e l n y kontr atak t o b a r d z o r y z y k o w n a strategia, s z c z e g l n i e , g d y n a s z p r z e c i w n i k przej ju inicjatyw. N a j w i k s z e ryzyko w i e si z p r z y p u s z c z e n i e m i d e n t y c z n e g o ataku, p o n i e w a p r z y g o t o w a n i e g o z a w s z e w y z w a l a a u t o d e s t r u k c y j n e t e n d e n cje. A to g r o z i z w r c e n i e m si naszej m o c y p r z e c i w n a m s a m y m , s z c z e g l n i e w takim przypadku. T a k a walka p r z y p o m i n a pojedynek na granaty. N a j s k u t e c z n i e j s z o c h r o n g w a r a n t u j czujce lub n a w p czujce istoty. Przecitny c z o w i e k m o e p o d w p y w e m d u g o t r w a e j , obsesyjnej d z i a a l n o ci religijnej w y t w o r z y p o m n i e j s z eteryczn f o r m m y l o w , n a z y w a n p r z e z niego j e g o b o g i e m . E f e k t ten w z m a c n i a jeszcze p r a k t y k a z b i o r o w a , c o t u m a czy, d l a c z e g o t a k t r u d n o a t a k o w a p o p u l a r n e p o s t a c i e p u b l i c z n e . J e s t g o d n e zauwaenia, e k i e d y t e g o rodzaju o s o b y p o p a d a j w n i e a s k p u b l i c z n o c i , bardzo s z y b k o staczaj si w o t c h a c h o r o b y i o s o b i s t e g o z a t r a c e n i a . D l a t e g o wanie c z a r o w n i k p r o d u k u j e w a s n e b y t y z w i k s z d b a o c i i t r o s k . I s t o t y p r z y w i z a n e do t a l i z m a n w , a m u l e t w i fetyszy s t w a r z a si p o p r z e z s k u p i e n i e swej energii psychicznej na w y b r a n y c h p r z e d m i o t a c h . T e g o rodzaju k o n c e n tracji c z a s a m i t o w a r z y s z ofiary z krwi i wydzielin s e k s u a l n y c h . Na zakoczenie naley podkreli, e we wszystkich formach ataku m a g i c z n e g o , tych p r a w d z i w y c h i urojonych, n a j g o r s z y m w r o g i e m jest paranoja. N i e m d r z e jest te w d a w a si w s y t u a c j e , z k t r y c h jedy

nym wyjciem bywa konflikt. A t a k m a g i c z n y p r z y p o m i n a swoj struk tur p r a k t y k uzdrawiania, ktrej jest dokadnym przeciwiestwem.

W o b u p r a k t y k a c h w y k o r z y s t u j e si j e d n a k te s a m e m o c e . I j a k to zwy kle b y w a , d z i a a n i e k o n s t r u k t y w n e p r z y c h o d z i n a m t r u d n i e j , n i z w y ke s z k o d z e n i e .

131

Rytuay

Chaosu

RYTUAY CHAOSU
W nastpnych rozdziaach przedstawi pi rytuaw s z a m a s k i c h N o wego E o n u G n o s t y c k i e g o , p r z y d a t n y c h k a p a n o m c h a o s u w wielu s y t u a c j a c h . N o s z o n e n a z w y : M s z a C h a o s u , Inicjacja, W y w i c e n i e , E g z o r c y z m i O s t a t nie N a m a s z c z e n i e . M s z a C h a o s u t o d o u n i w e r s a l n y r y t u a , p o m o c n y w in wokacji, e w o k a c j i , z a k l i n a n i u i k o n s e k r a c j i . R y t u a E g z o r c y z m u znajduje za s t o s o w a n i e w p r z y p a d k u m a n i f e s t a c j i zjawisk p a r a p s y c h i c z n y c h u ludzi o r a z w konkretnych miejscach i obiektach. Rytua Ostatniego Namaszczenia

m o n a z a a p l i k o w a z m a r e j lub umierajcej o s o b i e , a n a w e t s o b i e s a m e m u . Z kolei R y t u a I n i c j a c y j n y s u y w t a j e m n i c z a n i u neofitw d o w e w n t r z n y c h zakonw. a d e n z t y c h r y t u a w nie u c z y n i z n i k o g o m i s t r z a czy a d e p t a , p o niewa d o tej p o z y c j i m o n a a s p i r o w a j e d y n i e w a s n y m w y s i k i e m i c z e k a n a u z n a n i e z e s t r o n y s w y c h towarzyszy. P r o s t y s z k i c n i e z b d n y c h w y m o g w dla o k u l t y s t y c z n e g o k a p a n a p o d a e m w r a z z r y t u a e m m a j c y m d o p e n i ten p r o c e s . P o d a n e t u r y t u a y p o s i a d a j p o s t a o g l n y c h s z k i c w , m o d y f i k o wanych w z a l e n o c i o d w y m o g w sytuacji. K a d y z n i c h m o e w y k o n a p o j e d y n c z a o s o b a . N a d a j si o n e r w n i e d o o d p r a w i e n i a w g r u p i e .

133

PSYCHONAUTA

MSZA CHAOSU
R y t u a ten m o e p e n i funkcj s a k r a m e n t u inwokacji, ktra s u y wy w o a n i u energii potrzebnej do inspiracji, dywinacji i k o m u n i i z p e w n y m i ob s z a r a m i w i a d o m o c i . Znajduje rwnie z a s t o s o w a n i e p o d c z a s r z u c a n i a zakl m a j c y c h z m i e n i rzeczywisto f i z y c z n . M o e s u y p o n a d t o konsekracji in s t r u m e n t w m a g i c z n y c h lub ewokacji istot m a g i c z n y c h . M s z a C h a o s u skada w i n n a si z szeciu przynajmniej czci: p r z y g o t o w a n i a , deklaracji intencji, in wokacji C h a o s u , inwokacji B a f o m e t a , l u b o w a n i a i c e r e m o n i i z a m k n i c i a . P r z y g o t o w a n i a do r y t u a u o b e j m u j w y z n a c z e n i e k r g w i trjktw, roz m i e s z c z e n i e i n s t r u m e n t w i broni m a g i c z n y c h o r a z s p o y c i e jakichkolwiek eliksirw c h e m i c z n y c h i b o t a n i c z n y c h p r z y d a t n y c h do o s i g n i c i a s t a n u gnozy. W p r z y g o t o w a n i u u c z e s t n i k w d o r y t u a u p o m a g a j r y t u a y o d p d z e n i a , prak tyki m e d y t a c y j n e , t a c e w k r g u i i n n e p r z y g o t o w a w c z e formy gnozy. D e k l a r a c j a intencji p o w i n n a by p r o s t a . N a l e y j w y p o w i e d z i e z pre cyzj i m o c n y m g o s e m . T r z y m a j c w g r z e j a k k o l w i e k p o d s t a w m a t e r i a l n d o w y k o r z y s t a n i a p o d c z a s r y t u a u , p r o w a d z c y g o k a p a n w y p o w i a d a nast p u j c e s o w a : J e s t n a s z w o l [tu p a d a j s o w a o z n a j m i a j c e cel r y t u a u ] " . P o d s t a w m a t e r i a l n m o e by p o k a r m d o dalszej k o n s e k r a c j i i k o n s u m p cji, a t a k e sigil s u c y u r z e c z y w i s t n i e n i u k o n k r e t n e g o p r a g n i e n i a . M o e te b y d o w o l n y t a l i z m a n , a m u l e t lub fetysz p r z y g o t o w a n y d o pniejszej konse kracji. K i e d y p o d s t a w s t a n o w i eliksir seksualny, k a p a n lub k a p a n k a stoj z p u s t y m i r k a m i , p o n i e w a ofiara ma by z o o n a z ich w a s n e g o c i a a . I n w o k a c j i C h a o s u d o k o n u j e si p r z y p o m o c y b a r b a r z y s k i e j inkantacji, ktrej t o w a r z y s z w y b r a n e p r z e z p r o w a d z c e g o r y t u a m e t o d y g n o s t y c z n e . Poniej p r z e d s t a w i a m t najwaniejsz c h a o t y c z n p r z e m o w , uzupeniajc j m o l i w i e d o k a d n y m t u m a c z e n i e m ( p r z y n a j m n i e j w s t o p n i u , w j a k i m ze z w a l a n a t o p r y m i t y w n a s t r u k t u r a l o g i c z n a a n g i e l s k i e g o j z y k a ) . K a p a n za k r e l a w p r z e s t r z e n i n a d k r g i e m sigil c h a o s u , c z e m u t o w a r z y s z w i z u a l i z a c j e ze strony jego asystentw oraz nastpujce sowa: O L S O N U F VAROSAGAI G O H U W a d a m tob zawoa V O U I N A VABZIR D E T E H O M Q U A D M O N A H S m o k Orze Pierwotnego C h a o s u

134

Rytuay

Chaosu

ZIR ILE IAIDA DAYES PRAF ELILA Jestem pierwszym co yje w pierwszym eterze Z I R D O KIAFI CAOSAGO M O S P E L E H T E L O C H Jestem postrachem z i e m i , rogami mierci PANPIRA MALPIRGAY CAOSAGI Wylewam ognie ycia na ziemi ZAZAS ZAZAS NASATANATA ZAZAS (Tej ostatniej linijki nie mona przetumaczy.) N a d c a y m k r g i e m w i z u a l i z u j e si o m i o p r o m i e n n , b y s z c z c g w i a z d chaosu. M o n a te s k a d a ofiary z k a d z i d e , krwi i e l i k s i r w s e k s u a l n y c h .

Inwokacja Bafometa
K a p a n lub k a p a n k a p r z e o b r a a j c y si w B a f o m e t a w i z u a l i z u j e siebie w tradycyjnej b o s k i e j f o r m i e t e g o r d a m o c y . B a f o m e t j a k o r e p r e z e n t a n t ziemskiego n u r t u ycia jest t h e r i o m o r f i c z n y m b s t w e m z r o g a m i , p o s i a d a jcym a s p e k t y a n d r o g y n i c z n e , l u d z k i e , p t a s i e , g a d z i e i s s a c z e . K a p a n w z b u dza w s o b i e p r d chi, k u n d a l i n i , w i t e g o o g n i s t e g o w a , n a t o m i a s t p o z o stali u c z e s t n i c y r y t u a u m o g w y k o n y w a t a k i e i n k a n t a c j e , j a k n i e o c e n i o n y H y m n d o P a n a " , w i z u a l i z o w a o d w r c o n y p e n t a g r a m n a tle k a p a n a , a jeli zajdzie t a k a p o t r z e b a , p o k u s i si o osculum infame. ( W o k tzw. n i e c z y s t e g o p o c a u n k u w t y l n e p a r t i e c i a a d i a b a n a r o s o wiele n i e p o r o z u m i e . Wystar czy s k i e r o w a s t r u m i e p o w i e t r z a w peritoneum, p r z e s t r z e m i d z y genita

liami a o d b y t e m , g d z i e d r z e m i e k u n d a l i n i , c z e k a j c n a p r z e b u d z e n i e . ) N a stpnie k a p a n d o k a c z a inwokacji przy u y c i u n a s t p u j c e j litanii: W pierwszym eonie byem Wielkim Duchem, W drugim eonie ludzie czcili mnie jako Rogatego Boga, Pangenitor Panphage W trzecim eonie byem Panem Mroku, Diabem W czwartym eonie ludzie nie znaj mnie, Albowiem jestem Ukryty W nadchodzcym nowym eonie pojawiam si pod postaci Bafometa Boga przed wszystkimi bogami, ktry bdzie trwa na Ziemii po wszystkie wieki P o inwokacji k a p a n , j a k o B a f o m e t , ujmuje j a k k o l w i e k p o d s t a w m a t e rialn, ktra p o d c z a s r y t u a u s t a n o w i a obiekt s k u p i e n i a i konsekruje j j a k i m kolwiek s p o s o b e m w y b r a n y m przez znajdujcego si w n i m b o g a . M o e by to

135

PSYCHONAUTA

m o w a , gest lub c o n i e o c z e k i w a n e g o . Z w i e c z e n i e m rytu jest l u b o w a n i e . K a p a n u n o s i p o d s t a w m a t e r i a l n i w r a z z i n n y m i u c z e s t n i k a m i r y t u a u woa: O t o moja Wola" Jeli p o d s t a w a m a t e r i a l n a jest s a k r a m e n t e m , zostaje n a t y c h m i a s t skonsu m o w a n a . Jeli jest sigilem, m o e by z n i s z c z o n a lub u k r y t a . Z kolei konsekro w a n y p r z e d m i o t zostaje u m i e s z c z o n y w p o j e m n i k u i z a c h o w a n y na pniej. W p r z y p a d k u g b o k i e g o t r a n s u lub o p t a n i a z a m k n i c i e r y t u a u musi by p o p r z e d z o n e e g z o r c y z m e m . U s u w a si w t e d y wszelkie s y m b o l e i parafernalia B a f o m e t a , a n a s t p n i e zakrela n a d k a p a n e m zwyczajny p e n t a g r a m . Na stpnie o b m y w a jego twarz wod, przywoujc go jego wasnym imieniem. P o d k o n i e c c e r e m o n i i w y k o n u j e si r y t u a o d p d z e n i a .

Rytuay

Chaosu

INICJACJA
R y t u a inicjacyjny nie p o w i n i e n p o d l e g a a d n y m s z t y w n y m f o r m u o m , poniewa k a d y k a n d y d a t p o s i a d a inne w y m a g a n i a , umiejtnoci i saboci. D l a t e g o k a d y z a k o n p o s u g u j c y si s z t y w n y m i f o r m u a m i w y k a z u j e z a d z i wiajcy b r a k p e r c e p c j i i w y o b r a n i . S a m o ycie jest j e d n y m w i e l k i m c i g i e m inicjacji, p r z e r y w a n y m p r z e z m i e r i o d r o d z e n i e . O n e te z r e s z t zawieraj w sobie p o t e n c j a inicjacyjny. P o p r z e k r o c z e n i u p e w n e g o p o z i o m u m a g m o e sam p o s z u k a t y c h p r z e y inicjacyjnych a l b o p o s u c h a i m p u l s u d o a n g a o w a n i a si w p o d o b n e d o w i a d c z e n i a . N i e istnieje j e d n a n i e z m i e n n a d r o g a , ktra a u t o m a t y c z n i e d o p r o w a d z a n a s d o pozycji a d e p t a lub m i s t r z a . E g z y stencja z a w i e r a z b y t wiele z m i e n n y c h , by w p r o s t y c h r w n a n i a c h d a w a jed noznaczny wynik. K i e d y s t u d e n t lub neofita z w r a c a si d o s t r a n i k w j a k i e j o r g a n i z a c j i tajemnej, w y r a a j c c h w s t p i e n i a w jej szeregi, zostaje p o d d a n y o k r e s o w i p r b n e m u , p o k t r y m m o e przej inicjacj. P r o c e d u r t y c h nie p o w t a r z a si n a tzw. w y s z y m p o z i o m i e , p o n i e w a k a n d y d a t , k t r y nie p r z y p a d n i e d o g u stu a d e p t o m d a n e g o z a k o n u i nie b d z i e w s t a n i e s p r o s t a ich w y z w a n i o m , nie m a c z e g o s z u k a w tej o r g a n i z a c j i . C o si z a tyczy z a k o n w w e w n t r z nych, ich i s t n i e n i e jest t y l k o w y r a z e m n a d m i e r n e j hierarchizacji. F o r m a l n a inicjacja p o w i n n a z a w i e r a n a s t p u j c e e l e m e n t y : Prb s p r a w d z i a n h a r t u d u c h a i o d d a n i a d l a z a k o n u , a t a k e roz maitych przydatnych umiejtnoci. Wzmocnienie - p r z y p o m o c y r o z m a i t y c h jemnic, m o c y i mdroci. Wprowadzenie do zakonu - n a k a d a j c e na k a n d y d a t a p e w n e l u b o w a n i a p o s u s z e s t w a i tajemnicy. Niespodziank - z a k o n powinien aranowa sytuacje wprawiajce kan posiadanych przez zakon ta

d y d a t w w s t a n z d u m i e n i a , zbijajce ich o c z e k i w a n i a o r a z z m u s z a j c e do nie typowego mylenia i dziaania. Sprawianie dowcipw stanowi wieck pozo s t a o p o r y t u a a c h inicjacyjnych o r a z o d z w i e r c i e d l e n i e k o s m i c z n e g o a r t u , ktry n i e u s t a n n i e r o z g r y w a si n a w s z y s t k i c h p o z i o m a c h naszej egzystencji. W m i n i o n y c h e o n a c h p o d o b n y rodzaj d o w i a d c z e n i a s t a r a n o si w y w o a w w y n i k u s y m u l o w a n y c h a k t w mierci i o d r o d z e n i a w l i c z n y c h w a r i a n t a c h : hipnozy, s p o y w a n i a h a l u c y n o g e n w , c h w i l o w e g o s p r o w a d z e n i a si d o p o -

137

PSYCHONAUTA

z i o m u b e z b r o n n e g o d z i e c k a itd. Terror, p r a k t y k i d e p r y w a c y j n e i ekstatyczne p o w i n n o si j e d n a k p r z e p r o w a d z a z p e w n o s t r o n o c i i t r o s k o bezpie czestwo fizyczne. J e l i c h o d z i o prby, m o n a je p r z e p r o w a d z a w celu s p r a w d z a n i a umie j t n o c i k a n d y d a t a , n a p r z y k a d j e g o m o c y d y w i n a c j i . P r z e d s t a w i a m y kan d y d a t o w i j a k i p r z e d m i o t i z a d a j e m y p y t a n i e o j e g o histori. M o n a te zle ci mu n a r y s o w a n i e p e n t a g r a m u w p o w i e t r z u z t a k w y r a z i s t o c i , by zoba czyli g o inni l u d z i e . P r e z e n t o w a n i e d o k a d n e j f o r m u y inicjacyjnej m i j a si z c e l e m . N i e jest t o a n i m o l i w e , a n i w a c i w e . M o n a j e d n a k p o k u s i si o n a s z k i c o w a n i e o g l n e g o z a r y s u k i l k u p o y t e c z n y c h t e c h n i k , p o c z w s z y o d t y c h dotycz c y c h s p r a w d z i a n w inicjacyjnych: Podr inicjacyjna. K a n d y d a t w y r u s z a (lub zostaje w y s a n y ) w p o d r . N a j czciej jest to p o d r przez las n o c lub przez z a t o c z o n e m i a s t o . W rnych m o m e n t a c h tej p o d r y zaczepiaj go r o z m a i c i s t r a n i c y o r a z osoby, w ktrych nie r o z p o z n a j e o n stranikw. K a d a z nich c z e g o o d n i e g o w y m a g a . K a n d y d a t m u s i s p e n i t e yczenia, jeli c h c e przej d o n a s t p n e g o p u n k t u . Stra na posterunku. K a n d y d a t otrzymuje z a d a n i e p i l n o w a n i a wybranego

miejsca, ktrego nie ma prawa o p u c i , jeli nie chce d o z n a goryczy poraki. M o e by to d r z e w o w zagajniku, a nawet latarnia w miejscu p u b l i c z n y m . Aran uje si mu r o z m a i t e sytuacje, p o d w p y w e m ktrych m u s i zmierzy si ze swymi l k a m i i p r a g n i e n i a m i , nie pozwalajc sobie na o p u s z c z e n i e p o s t e r u n k u . Obrona magiczna. K a n d y d a t a w p r o w a d z a si do k r g u , g d z i e ma przy

s t p i d o m a g i c z n e j w a l k i . N i e znajduje si w n i m a d n a b r o m a g i c z n a ani n i k t p o z a n i m s a m y m . M a g zostaje p o d d a n y cikiej p r b i e , w ktrej d o z w o lone s w s z y s t k i e chwyty. W a l k a k o c z y si w r a z z p o d d a n i e m si k a n d y d a t a lub z a d e c y z j n a d z o r u j c e g o r y t u a oficera. O t o za przykady moliwych wzmocnie: k a n d y d a t a m o n a przygoto w a p r z y p o m o c y g o d w e k , m e d y t a c j i , a jeli zajdzie t a k a p o t r z e b a , r o z m a itych eliksirw. N a s t p n i e p o k a z u j e si m u p e w n e m o c e i istoty w y c z a r o w a n e p r z e z oficerw z a k o n u . K a n d y d a t a m o n a te w p r o w a d z i w s t a n t r a n s u i p o p r o w a d z i p r z e z szereg wizji. C a k i e m p r z y d a t n e b y w a j r y t u a y g r u p o w e m a j c e w y t w o r z y p o d w y s z o n y lub o d m i e n n y s t a n w i a d o m o c i . M o n a na uczy go k o n k r e t n y c h technik lub k o n s e k r o w a jaki i n s t r u m e n t do j e g o celw.

138

Rytuay

Chaosu

Przy w p r o w a d z a n i u k a n d y d a t a do z a k o n u udziela mu si informacji o wy mogach o d n o n i e d o c h o w a n i a tajemnicy. J e g o rkojmi m o e s t a n o w i krew, obcite p a z n o k c i e , lina i sznur m i e r z c y j e g o w y s o k o o d s t p d o gowy. C o d o e l e m e n t u n i e s p o d z i a n k i nie p o w i e m j u nic wicej, p o n i e w a t a k j a k znaczna c z r y t u a u to s p r a w d z i a n m a g i c z n y c h i o r g a n i z a c y j n y c h umiejt noci z a k o n u , t a k te a r a n o w a n i e n i e s p o d z i e w a n y c h s y t u a c j i jest s p r a w d z i a nem j e g o k r e a t y w n o c i .

PSYCHONAUTA

EGZORCYZM
R o z r n i a m y d w a p o d s t a w o w e rodzaje e g z o r c y z m w . E g z o r c y z m u j e si m i e j s c a l u b obiekty. M o n a te e g z o r c y z m o w a ludzi. R z a d k o n a t o m i a s t do c h o d z i d o e g z o r c y z m o w a n i a zwierzt, p o n i e w a jest t o t r u d n y i wyjtkowo n i e w d z i c z n y z a b i e g . O s o b a e g z o r c y z m o w a n a n i e k o n i e c z n i e m u s i by op t a n a p r z e z j a k z e w n t r z n istot. L u d z i e p o s i a d a j b o w i e m n i e z w y k zdol n o t w o r z e n i a w a s n y c h d e m o n w z n a w y k w m e n t a l n y c h o r a z w reakcji na stres. D l a t e g o e g z o r c y z m j a k o lek n a s z a l e s t w o m a s e n s t y l k o wtedy, kiedy s a m p a c j e n t u s k a r a si n a o b e c n o n i e p r o s z o n e g o i n t r u z a . A j e g o skutecz n o w d u e j m i e r z e z a l e y o d tego, j a k d a w n o d o s z o d o o p t a n i a . J a k powia d a j s z a m a n i i u z d r o w i c i e l e , nie s p o s b u l e c z y c z o w i e k a p o s i a d a j c e g o z d u s z , czyli t a k i e g o , u k t r e g o o b j a w y s z a l e s t w a s t w i e r d z o n o d a w n o temu. Konwencjonalne egzorcyzmy religijne zastpuj jedn obsesj inn,

z n a c z n i e od niej p o t n i e j s z . O p i e r a j si o n e na p r z y w o y w a n i u b o g a w ce lu w y p d z e n i a d e m o n a i s p r a w d z a j si j e d y n i e wtedy, g d y k a n d y d a t na p r a w d o d c z u w a p o d z i w lub lk w o b e c tej b o s k i e j p o s t a c i . E g z o r c y s t a musi i n w o k o w a , a d o p e w n e g o s t o p n i a nawet u c i e l e n i a t e g o b o g a , p o s u g u j c si j e g o p r z y m i o t a m i , o d p o w i e d n i m i f o r m u a m i s y m b o l i c z n y m i o r a z zacho w a n i a m i . C z a s a m i k o n i e c z n e jest uycie siy. N i e b e z z n a c z e n i a m o e o k a z a si o d w o a n i e d o m a g i c z n e j s z t u c z k i , polegajcej n a z a i n s c e n i z o w a n i u w y p dzenia takiego demona. M e t o d y p s y c h i a t r y c z n e s u c e leczeniu c h o r b u m y s u z n a j d u j si

w c i w e w c z e s n y m s t a d i u m rozwoju. W i k s z o z n i c h p r z y p o m i n a tech n i k kija i m a r c h e w k i . T e r a p i a p r z y u y c i a m a r c h e w k i p o l e g a n a o k a z y w a niu s y m p a t i i p a c j e n t o w i i p r z e m a w i a n i u m u d o r o z u m u . Jej o d d z i a y w a n i e b y w a s k u t e c z n e z p e r s p e k t y w y d u s z e g o c z a s u . Z kolei t e r a p i a przy uyciu kija jest w i e r n s p a d k o b i e r c z y n i r e d n i o w i e c z n y c h p r a k t y k w y p d z a n i a de m o n w s i . W n a s z y c h c y w i l i z o w a n y c h c z a s a c h u d o s k o n a l o n o " j o elek t r o w s t r z s y , s k a l p e l i h i p o d e r m i . M o e m y m i e j e d n a k s p o r e wtpliwoci, c o d o jej s k u t e c z n o c i . A l t e r n a t y w w o b e c m e t o d religijnych i p s y c h i a t r y c z n y c h s t a n o w i nie k o n w e n c j o n a l n e t e c h n i k i s z a m a s k i e . Z a m i a s t i n w o k o w a b o g a s w e g o pa cjenta, e g z o r c y s t a p r z y w o u j e i personifikuje j e g o d e m o n a . T a k a p r a k t y k a o k a z u j e si s k u t e c z n a s z c z e g l n i e w o b e c o s b nie w y k a z u j c y c h s k o n n o c i

140

Rytuay

Chaosu

religijnych.

E g z o r c y s t a najpierw p r z e z p e w i e n c z a s o b s e r w u j e p a c j e n t a , p o

tem za prowadzi go w o d o s o b n i o n e m i e j s c e , g d z i e daje mu do z r o z u m i e n i a , e jest z d a n y n a j e g o a s k . Pacjent o t r z y m u j e z a p r o s z e n i e d o p o d r y p o kra inie o s o b i s t e g o p i e k a , z a p r o s z e n i e , k t r e g o nie m o e o d r z u c i . E f e k t o s a c z e n i a w z m a c n i a si o s t r y m i , d u s z c y m i k a d z i d a m i . E g z o r c y s t a p o w i n i e n za chowywa si d z i w a c z n i e . M o e g r o z i p a c j e n t o w i i r z u c a w n i e g o r n y m i przedmiotami. Albo bluzga na i w y p o m i n a mu jego uomnoci. Grunt, aby p o t g o w a a t m o s f e r o s a c z e n i a a d o chwili, g d y p a c j e n t u z m y s o w i s o b i e swoje w a s n e d z i w a c t w a i o g r a n i c z e n i a . D o p i e r o u z m y s o w i e n i e s o b i e k r e s u swych si, u m o l i w i p a c j e n t o w i p o w r t d o n o r m a l n o c i . Jeszcze i n n p o s t a przyjmuj techniki gnostyczne. Polegaj one na d o p r o w a d z e n i u p a c j e n t a d o s t a n u e k s t a z y lub w y c i s z a n i u j e g o u m y s u . W o b u p r z y p a d k a c h p a c j e n t staje si b a r d z o p o d a t n y n a s u g e s t i e , c o t u m a c z y w y k o rzystanie t y c h t e c h n i k w p r a k t y k a c h p r a n i a m z g u . W wielu f o r m a c h o p t a nia i s t o t n rol o d g r y w a b o w i e m c z y n n i k s e k s u a l n y a l b o t r a u m a . T o w a r z y szca p o b u d z e n i u s e k s u a l n e m u lub t r a u m a t y c z n y m p r z e y c i o m e n e r g i a m e n talna m o e z a s i l a obsesj, a s t a n i e si o n a n i e z a l e n y m b y t e m ( a l b o m a g n e sem p r z y c i g a j c y m n i e z a l e n y b y t ) . W istocie t o p r o s t a m e t o d a , p r z y p o m o c y ktrej m a g jest w s t a n i e k a r m i w a s n e d u c h y o p i e k u c z e , y w i o a k i i d e m o n y . P o d o b n e f o r m y obsesji i o p t a n i a m o n a w y t p i j e d y n i e p o p r z e z osignicie tego s a m e g o stopnia u m y s o w e g o uniesienia. S u y t e m u rytua, p o d c z a s k t r e g o pacjent p r z e y w a katharsis i u l e g a p r z e p r o g r a m o w a n i u tak, aby o d r z u c i z a g n i e d o n e g o i n t r u z a . E g z o r c y z m y miejsc i o b i e k t w p r z y j m u j d w i e p o s t a c i e . P i e r w s z a z n i c h polega na zainscenizowaniu wypdzenia d e m o n a przed o s o b , ktra s a m a p o t r z e b u j e e g z o r c y z m u , ale nie potrafi p o g o d z i si z t y m f a k t e m . C z s t o z d a r z a si, e e g z o r c y s t a jest w z y w a n y d o p o m o c y w o c z y s z c z e n i u m i e j s c a , ktrego prawdziwy problem stanowi jego mieszkacy. W t a k i m p r z y p a d k u e g z o r c y s t a , jeli c h c e si w y k a z a w s w y m fachu, m u s i d o k o n a c e r e m o n i i o d p d z e n i a w o b e c n o c i tych o s b , je w a n i e obierajc s o b i e za cel. D l a z m y lenia s w e g o p r a w d z i w e g o p a c j e n t a m u s i z a p r o p o n o w a m u u d z i a w c e r e m o nii o c z y s z c z e n i a d a n e g o o b i e k t u lub miejsca. A k i e d y j u obaj w w y o b r a n i lub w w i e c i e r e a l n y m d o k o n a j eksterioryzacji o b c y c h m o c y , m o g p o k u s i si o ich k o n t r o l .

141

PSYCHONAUTA

J e e l i w d a n e j s y t u a c j i d o c h o d z i d o o b i e k t y w n e j m a n i f e s t a c j i zjawisk p a r a p s y c h i c z n y c h , czyli k o n k r e t n y c h o d g o s w , n a g y c h s p a d k w t e m p e r a t u r y m a t e r i a l i z a c j i lub te p r z e m i e s z c z a n i a si p r z e d m i o t w , e g z o r c y s t a nie powi nien z a k a d a , e m a d o c z y n i e n i a z c a k o w i c i e p o z a l u d z k i m w p y w e m . Cz s t o si b o w i e m z d a r z a , e t o ludzie s a m i n i e w i a d o m i e w y w o u j p o d o b n e zja w i s k a . J e e l i j e d n a k m a g d o j d z i e d o w n i o s k u , e r d o o w y c h zjawisk znaj d u j e si nie w c z o w i e k u , lecz w s a m y m m i e j s c u , n a d a r z a mu si c i e k a w a spo s o b n o . M o e b o w i e m , z a m i a s t w y p d z a t energi p a r a p s y c h i c z n , podj si s c h w y t a n i a jej. O g l n i e m w i c , d o b r p u a p k n a d u c h y jest k a d a wy s o c e u p o r z d k o w a n a s t r u k t u r a , p o s i a d a j c a niski p o z i o m e n t r o p i i : s k u p i o n a w o l a , n a m a g n e t y z o w a n e e l a z o , k r y s z t a , a w p e w n e j m i e r z e nawet krysta licznie c z y s t a w o d a . M a g najczciej r o z p o c z y n a swoje p r b y t r o p i e n i a o b c e j istoty, p o s u g u j c si j a k p o d s t a w d l a jej m a n i f e s t a c j i . W z a l e n o c i o d s t o p n i a rozwoju s w o i c h m o c y j a s n o w i d z e n i a m o e p o s u y si c i e m n o c i , d y m e m z k a d z i d a l u b h a l u c y n o g e n a m i d l a r o z p o z n a n i a z c z y m lub k i m m a p r z y j e m n o o b c o w a . N a s t p n i e o d p r a w i a r y t u a uwizienia, w k t r y m n a j i s t o t n i e j s z rol od g r y w a p u a p k a n a d u c h a . S p o r d w s z y s t k i e g o n a j s k u t e c z n i e j s z e s krysztay. P o d c z a s r y t u a w religijnych, c z s t o n i e w i a d o m i e , k o r z y s t a si z k r y s z t a w soli. J e d n a k w k u l t u r a c h s z a m a s k i c h wyej ceni si w i k s z e , bardziej sta b i l n e k r y s z t a y ( n p . k w a r c ) . S w o j d r o g z w y c z a j n a sl j e s t t a k d o b r a w wy a p y w a n i u r o z m a i t y c h d r o b n y c h p a s k u d z t w p a r a p s y c h i c z n y c h , e niektrzy c z a r o w n i c y i m i s t y c y o d m a w i a j s p o y w a n i a jej. I n i e z a l e n i e co o t y m my limy, k o n s u m o w a n i e surowej soli nie jest z d r o w e . J e d n y m z e s p o s o b w n a z a m k n i c i e tych istot w k r y s z t a a c h jest rzuce nie k r y s z t a e m w z a j m o w a n e p r z e z nie m i e j s c e . O c z y w i c i e wczeniej m u s i by o n o r o z p o z n a n e . R w n i e s k u t e c z n e jest z n i e w o l e n i e d u c h a p r z y p o m o c y s i y woli, s z c z e g l n i e g d y o d p o w i e d n i o p r z e p r o w a d z o n y r y t u a sprzyja zwik s z o n e m u s k u p i e n i u , a d u c h jest n a g a n i a n y o s t r y m i , n a m a g n e t y z o w a n y m i na rzdziami z elaza. Z kolei do w y p d z e n i a d u c h a c z s t o w y s t a r c z a sia s k u p i e n i a i w y r a n e r o z k a z a n i e i n t r u z o w i , a b y s o b i e p o s z e d . M o n a te najpierw u s i o w a uwi zi d u c h a , a d o p i e r o p n i e j g o w y r z u c i . W o d a , m i m o e jest b a r d z o p o w s z e c h n s u b s t a n c j , w y k a z u j e liczne a n o m a l i e . N a p o z i o m i e m o l e k u l a r n y m

142

Rytuay

Chaosu

nie jest c a k o w i c i e h o m o g e n i c z n a , a n i te z u p e n i e p r z y p a d k o w a . P o s i a d a d e likatn s t r u k t u r , p o d a t n na ar, p r o m i e n i o w a n i e i p a r a p s y c h i c z n e o t o c z e nie. D z i k i t e m u a t w o w c h a n i a energi p a r a p s y c h i c z n , ale r w n i e s z y b k o pozwala n a jej r o z p r o s z e n i e . S t d n a a d o w a n e k r y s z t a k i soli p o w r z u c e n i u d o wody r o z p u s z c z a j si w c i g u k i l k u d n i . K i e d y w i c c h c e m y z n a l e s p o s b n a n a t a r c z y w e g o d u c h a , m o e m y z a m i a s t b e z p o r e d n i e g o w y p d z e n i a zwy czajnie n a a d o w a p r b k w o d y i r o z p r y s k a j w o t o c z e n i u i n t r u z a . T a k i za bieg jest w y j t k o w o s k u t e c z n y i w p y w a d e z i n t e g r u j c o na d u c h a . P o d c z a s e g z o r c y z m o w a n i a m i e j s c m a g o w i m o e si p r z y d a r z y , e na potka d u c h y p o z o s t a e p o z m a r y c h . J e l i t a k o w e b d w y k a z y w a y j a k i k o l wiek s t o p i e koherencji, m a g m o e p r z y s t p i d o p r z e d s t a w i o n e j w n a s t p nym r o z d z i a l e c e r e m o n i i o s t a t n i e g o n a m a s z c z e n i a .

PSYCHONAUTA

O S T A T N I E N A M A S Z C Z E N I E : O S T A T E C Z N E ZACZAROWANIE
S i y o r g a n i c z n e , ktre p o w o u j d o istnienia k a d istot, w p e w n y m m o m e n cie, n i e u c h r o n n i e p o w o d u j jej w y c o f a n i e z egzystencji. S p r z e c i w w o b e c tego jest b e z c e l o w y i b e z s e n s o w n y , bo m i e r jest w a r u n k i e m k o n i e c z n y m istnienia ycia. B e z niej ycie l u d z k i e nie b y o b y j u ludzkie. m i e r m o e by w i e l k i m wtajemnic z e n i e m a l b o n a g katastrof, w ktrej m a r n u j si o w o c e o b e c n e g o wcielenia. T a k czy inaczej, w k a d e j mierci b i o r u d z i a trzy e l e m e n t y naszej istoty: na sze K i a , n a s z e c i a o eteryczne o r a z n a s z e c i a o fizyczne. O s t a t n i e z nich ulega m n i e j lub b a r d z i e j s z y b k i e m u z n i s z c z e n i u , c o z a l e y o d s t o p n i a i r o d z a j u zabo b o n w w y z n a w a n y c h w d a n e j k u l t u r z e . J e d y n i e religie n a p r a w d przeraone z g o n e m w y p r a c o w a y o b r z y d l i w e n a w y k i b a l s a m o w a n i a z w o k c z y grzebania ich w z a m k n i t y c h s k r z y n i a c h . Co z a si tyczy c i a a e t e r y c z n e g o , te zazwy czaj z a c z y n a si r o z p a d a w r a z z r o z k a d e m c i a a fizycznego. C i a o to, cza s e m n a z y w a n e d u s z , zawiera w i z e r u n e k c i a a f i z y c z n e g o o r a z resztki najsil niejszych w s p o m n i e . K i e d y m i e r c i t o w a r z y s z y g w a t o w n e u n i e s i e n i e , ciao e t e r y c z n e m o e z a c h o w y w a resztki tych e m o c j i i p a m i o t y m d o w i a d c z e n i u . P o w o l n y r o z p a d c i a a e t e r y c z n e g o c z a s a m i p r z y c z y n i a si d o rozma itych p a r a r e l i g i j n y c h d o z n a p r z e y w a n y c h c z a s e m p r z e z o s o b umierajc. K a d y z n a s m o e z o y k r t k w i z y t w niebie l u b p i e k l e n a s z y c h oczeki w a . P o m i e r c i c i a o eteryczne m o e u k a z y w a si p o d p o s t a c i d u c h a , a r ne j e g o e l e m e n t y p o t r a f i p r z y w i z y w a si do r n y c h miejsc, o b i e k t w czy, n i e c o rzadziej, ludzi. Z a z w y c z a j j e d n a k p o k i l k u d n i a c h o d chwili a g o n i i roz p a d a si w eterycznej kostnicy. Z kolei, jeli c h o d z i o K i a , jest o n o p o n o w n i e w c h a n i a n e p r z e z p u l siy yciowej t e g o w i a t a , k t r z n a m y p o d i m i e n i e m B a f o m e t a . M i s t y c y p r z e y w a j ten p r o c e s j a k o z j e d n o c z e n i e z b o g i e m . Ale c z a r o w n i k o m s y t u a c j a t a p r z y p o m i n a raczej p o a r c i e p r z e z d i a b a . N i c wic d z i w n e g o , e r o b i c o m o g , aby tego u n i k n . M a g m o e si z a s t a n o w i nad t y m , czy z a l e y m u n a z a c h o w a n i u i n d y w i d u a l n e j w i a d o m o c i . W c h o n i c i e K i a p r z e z B a f o m e t a sprawia, e r o z p a d a si o n o n a n i e s k o c z e n i e m a e cz s t e c z k i , z k t r y c h p o w s t a j n o w e K i a , b y z a l u d n i n o w e byty. Przy p o m o c y r o d k w m a g i c z n y c h j e s t e m y w s t a n i e s p r a w i , a b y K i a r e i n k a r n o w a o si w c a o c i i z a c h o w a o s w o j s p j n o . T e g o rodzaju r e i n k a r n a c j a b d z i e m i a a c h a r a k t e r n i e w i a d o m y i nie z a c h o w a j si jej l a d y w p a m i c i . I s t n i e j w s z a k t a k i e t e c h n i k i , ktre u m o l i w i a j K i a p r z e n i e s i e n i e z e s o b o d r o b i n y c i a a

144

Rytuay

Chaosu

eterycznego, d z i k i c z e m u m o l i w e jest z a c h o w a n i e z p o p r z e d n i c h wciele niektrych g w n y c h lekcji i najistotniejszych l a d w w p a m i c i . Mag musi sam zdecydowa jak formu obierze dla swej duszy.

A w chwili m i e r c i innej istoty, lub n i e d u g o p o t e m , p o s i a d a m o l i w o przy jcia funkcji p s y c h o p o m p a , p r z e w o d n i k a d u s z y " p o z a w i a t a c h . O s o b i e u m i e r a j c e j m o n a w y d a w a k o n k r e t n e w s k a z w k i i zachty. J e li j e d n a k znajduje si o n a w p i c z c e , n a l e y do i n n e g o g a t u n k u lub jest nie ywa, t r z e b a z d a si n a t e l e p a t y c z n w i z u a l i z a c j , b y p r z y jej p o m o c y p r z e kazywa w i a d o m o c i . N i e k t r e z e w s k a z w e k s t a k u n i w e r s a l n e , e m o n a je przekazywa niezalenie od przypadku: Nic bj si, poniewa nadchodzi czas wielkiej przemiany" Wszystko, co widzisz jest zudzeniem, to tylko fantastyczne obrazy, ktre moesz wymia i odrzuci, poniewa nie posiadaj na ciebie w p y w u . Sigaj wyej! Wzno si ponad t o ! " Jeli chcesz, moesz powrci do rda" Jeli chcesz, moesz pozosta sob. Czy swoj wol" Jeli chcesz pozosta sob, szukaj nowego ycia" Poszukujc dobrego odrodzenia, wypatruj emanacji mioci, inteligencji i ywotnoci. Zmierzaj tam, gdzie wolno i sia"

145

PSYCHONAUTA

WYWICENIE
M a g i c z n y k a p a n , w o d r n i e n i u o d a d e p t a , t o k t o , k t o p o t r a f i udzie la s a k r a m e n t w , k t o w p r a w i o n y w r y t u a y w t a j e m n i c z e n i a , m s z , egzorc y z m y i c e r e m o n i e o s t a t n i e g o n a m a s z c z e n i a . T o r w n i e k t o , k t o b e z zbd n y c h k o m p l i k a c j i i z a d u f a n i a potrafi w y o y z a g a d n i e n i a m a g i i i mistycy z m u k a d e m u z a i n t e r e s o w a n e m u . W i k s z o a d e p t w jest w s t a n i e peni f u n k c j e k a p a s k i e , p o d w a r u n k i e m e nie k r o c z c i e k s a m o t n i k a . Po b i e r a n i e o d k a p a n a j e g o m a g i c z n e j m o c y s p r a w i a , e o s o b y i n i c j o w a n e stop n i o w o z b l i a j si d o p o z i o m u a d e p t a . C e r e m o n i a wywicenia nie o z n a c z a b i e r n e g o p o t w i e r d z e n i a czyich

mocy, p o n i e w a stanowi d o w d u z n a n i a za zasugi osignite w obecnoci i n n y c h towarzyszy. Z a k o n r o z p o z n a j e j a k o w y w i c o n y c h k a p a n w C h a o s u osoby zdolne zademonstrowa nastpujce m o c e : - u m i e j t n o p r o w a d z e n i a M s z y C h a o s u s u c e j i n w o k a c j i , r z u c a n i u cza rw i k o n s e k r a c j i ; - umiejtno skutecznego egzorcyzmowania miejsc i o s b ; - umiejtno opracowywania i przeprowadzania ceremonii wtajemniczenia; - u m i e j t n o k o n s t r u o w a n i a i p o s u g i w a n i a si m a g i c z n y m i b r o n i a m i ; - umiejtno czarowania i wrenia przy p o m o c y dowolnej metody; - umiejtno mdrej, przekonujcej rozmowy na tematy zwizane z m a g i i mistyk. Powysze umiejtnoci przez pewien czas p o d d a w a n e s sprawdzianom, k t r e , jeli w y p a d n p o m y l n i e , w i e c z y o d p o w i e d n i rytua wywicenia.

W t y m celu m a g przeprowadza M s z C h a o s u , ktra ma mu dostarczy ma gicznej inspiracji i k o n s e k r o w a j e g o n a r z d z i a k a p a s k i e . W m s z y tej p o w i n n o u c z e s t n i c z y j a k najwicej oficerw z a k o n u , b y ryt ten n a b r a o d p o wiedniej mocy.

146

Magiczny

Czas

MAGICZNY CZAS
S o c e i ksiyc to ciaa niebieskie wywierajce najwikszy fizyczny i pa rapsychiczny w p y w na z i e m s k i e ycie. W p o r w n a n i u z n i m i o d d z i a y w a n i a p o z o s t a y c h p l a n e t s n i k e i m a j niewielki zwizek z a t r y b u t a m i s t a r o y t n y c h bogw. A s t r o l o g i a , p o d o b n i e j a k k a d a i n n a w i e d z a , upaja si s o b , a tracc dystans staje si niebywale p r n a i nieprecyzyjna. To p r a w d a , e na Z i e m i w p y w m a j i n n e planety. N i e jest t o j e d n a k w p y w b e z p o r e d n i , w s z y s t k i e o d d z i a y w u j z a p o r e d n i c t w e m S o c a , przez c o maleje ich w a s n a m o c . K s i y c nie wieci w a s n y m w i a t e m , lecz o d b i j a w i a t o s o n e c z n e . P r o mienie s o n e c z n e , o d b i t e o d ksiyca, z m i e n i a j s w e w a c i w o c i , a d o c i e r a j c do Z i e m i roztaczaj zowieszcz, srebrzyst powiat. W czasach, kiedy ludz k o nie p o c h a n i a a n a m a s o w s k a l r o d k w u s p o k a j a j c y c h , s z p i t a l e psy c h i a t r y c z n e z a l u d n i a y si s z a l e c a m i w k a d p e n i k s i y c a . S i l n e wia to k s i y c a w y w i e r a w p y w psychofizyczny n a r o z m a i t e g a t u n k i ycia ro l i n n e g o i z w i e r z c e g o . D z i a a te p o b u d z a j c o . N i e w i e l e jest r z e c z y bardziej o y w i a j c y c h od kpieli w wietle ksiyca, lecz jeli energii tej nie skieruje si ku c z e m u p o y t e c z n e m u , m o e sta si t o k s y c z n a i d o p r o w a d z i jej w a c i ciela d o o b d u . Z d a l a o d cywilizacji cykl m e n s t r u a c y j n y k o b i e t y s y n c h r o n i zuje si z f a z a m i k s i y c a . K r w a w i e n i e z a z w y c z a j n a s t p u j e w m o m e n c i e n o wiu, c h o z d a r z a si t a k e w t r a k c i e p e n i . Z kolei do j a j e c z k o w a n i a d o c h o d z i w p r z e c i w s t a w n e j fazie k s i y c a . P o w i a d a si, e w c z a s i e k r w a w i e n i a k o b i e t a p o s i a d a p a r a p s y c h i c z n e m o c e , a wiele a u t o r y t e t w m a g i c z n y c h p r z y z n a j e , e penia to czas dobroczynnej magii, czas uzdrawiania, p o d z e n i a i g r o m a d z e nia d o s t a t k u . C i s a m i l u d z i e t w i e r d z , e n w t o najlepsza p o r a n a z o w i e s z cze czary. J e s t t o nie d o k o c a p r a w d . Istnieje b o w i e m o g l n a z a s a d a m -

147

PSYCHONAUTA

w i c a , e kacie d z i a a n i e m a g i c z n e j e s t bardziej s k u t e c z n e p o d c z a s p e n i , p o n i e w a w t e d y m o n a c z e r p a z w i k s z y c h z a s o b w energii p a r a p s y c h i c z n e j . M a g i a destrukcyjna p o d c z a s nowiu m o e by bardziej niszczycielska, ponie w a b a r i e r a o c h r o n n a k a d e g o z n a s jest w t e d y s a b s z a . A l e z d r u g i e j strony w p r z e s t r z e n i znajduje si w t e d y m n i e j energii p o t r z e b n e j d o a t a k u . N i e d o t y c z y t o o c z y w i c i e m i e s i c z k u j c e j kobiety. T o d l a t e g o z r e s z t liczne sys t e m y religijne i m a g i c z n e lkaj si m o c y k o b i e t p o d c z a s m i e s i c z k i , przez co c h t n i e s k a z u j je na w y k l u c z e n i e z ycia w i t y n n e g o i religijnego. J e d n a k z drugiej strony niektre tajemne zakony m a g i c z n e s k o n n e s poytkow a te m o c e p a r a p s y c h i c z n e , m a n i f e s t u j c e si w k a d p e n i i nw, o d p o w i e d n i o d l a d o b r y c h i z y c h celw. A d z i k i w s p c z e s n y m r o d k o m anty k o n c e p c y j n y m m o n a d o s t r o i c y k l m e n s t r u a c y j n y d o k a d e j z faz ksiyca, wedle yczenia. C o si z a t y c z y s t o s o w n e g o c z a s u d l a d z i a a m a g i c z n y c h , w a r t o zauwa y, e n a j l e p s z y m c z a s e m w y w i e r a n i a w p y w u n a i n n y c h jest c z w a r t a rano c z a s u l o k a l n e g o . W tej w a n i e g o d z i n i e c i a o i u m y s z n a j d u j si na najni s z y m p o z i o m i e f u n k c j o n o w a n i a f i z j o l o g i c z n e g o . T o c z a s n i e n i a , c z a s , kiedy w i k s z o l u d z i r o d z i si i w i k s z o u m i e r a . C o r o c z n y cykl pr roku w u m i a r k o w a n y m klimacie wywiera powany w p y w p a r a p s y c h i c z n y n a ludzi z a p o r e d n i c t w e m ycia r o l i n n e g o i zwierz c e g o . R o c z n e r y t m y s e k s u , rozwoju, m i e r c i i r o z k a d u u w a l n i a j o d p o w i a dajcy im nurt parapsychiczny, ktry p r a w d o p o d o b n i e t u m a c z y rnice po m i d z y p o s z c z e g l n y m i z n a k a m i z o d i a k u i s p r a w i a , e r n e r o d z a j e dzia a m a g i c z n y c h s s k u t e c z n e w r n y m c z a s i e . I t a k e n e r g i e w i o s n y sprzyjaj w s z e l k i m d o b r o c z y n n y m d z i a a n i o m , o d p o w i e d z i a l n y m z a rozwj, m i o , p o d n o i u z d r a w i a n i e . E n e r g i e te c z si z p o g a s k i m w i t e m , p r z y p a d a j c y m n a 3 0 k w i e t n i a , w wigili m a j o w . W p o d o b n y s p o s b energie jesieni sprzyjaj n e k r o m a n c j i , mierci i czarnej m a g i i . T o w a r z y s z te i n n e m u witu p o g a s k i e m u , wigilii w s z y s t k i c h w i t y c h , d a t o w a n e j n a 3 1 p a d z i e r n i k a . E n e r g e t y c z n e w a c i w o c i p r o m i e n i o w a n i a s o n e c z n e g o u l e g a j chwilo wemu zakceniu p o d wpywem plam na Socu. S to olbrzymie magne t y c z n e wiry, ktre p r z e m i e s z c z a j si po p o w i e r z c h n i s o n e c z n e j i co jede n a c i e lat p o j a w i a j si z e z w i k s z o n i n t e n s y w n o c i . ciemniejszych, poniewa s chodniejsze od pozostaej Sprawiaj wraenie powierzchni tego

148

Magiczny

Czas

rozszalaego t e r m o n u k l e a r n e g o p a l e n i s k a . T o w a r z y s z c e t y m p l a m o m ol brzymie p o l a energii w y w i e r a j k o n k r e t n y w p y w n a Z i e m i i m o g nawet przerywa k o m u n i k a c j r a d i o w . N i e s p o s b p r z e w i d z i e ich o d d z i a y w a n i a , cho w chwili k u l m i n a c j i m o e by g w a t o w n e , p o w o d u j c liczne w s t r z s y i katastrofy. P o d w p y w e m t y c h w y d a r z e c z a s e m d o c h o d z i d o k r y z y s u , za p o w i a d a j c e g o p r z e o m . O b r a z ten d o d a t k o w o k o m p l i k u j e cykl z m i a n bie gunw m a g n e t y c z n y c h , s k a d a j c si n a p e e n cykl d w u d z i e s t o d w u l e t n i . P o d wzgldem m a g i c z n y m k u l m i n a c j e p l a m s o n e c z n y c h sprzyjaj w p r o w a d z a n i u wielkich z m i a n , p o n i e w a bieg w y d a r z e jest w t e d y b a r d z i e j c z u y i niestabil ny, a n a j m n i e j s z a a k c j a m o e p o w o d o w a p o w a n e k o n s e k w e n c j e . O s t a t n i e d w i e t a k i e k u l m i n a c j e m i a y m i e j s c e w 1 9 6 8 i 1 9 7 9 r o k u , ini cjujc d o b r e i ze okresy. M i e j m y n a d z i e j , e 1 9 9 0 rok z a p o c z t k u j e lepsze czasy n a Z i e m i . P o m i d z y t y m d w u d z i e s t o d w u l e t n i m c y k l e m a d w u d z i e stoma d w o m a a t u t a m i t a r o t a w y s t p u j e p e w n a korelacja. W t a k i m u k a d z i e G u p i e c b d z i e p r z y p u s z c z a l n i e r e p r e z e n t o w a p i e r w s z y wze, a K o o For tuny d r u g i w k a d y m c y k l u . Z n a j o m o c y k l w r o c z n y c h i a s t r o n o m i c z n y c h nie p o w i n n a n a s o g r a n i cza w n a s z y c h p r a k t y k a c h m a g i c z n y c h . J e l i j u , t o p r d z e j m o e by w s k a zwk, k i e d y t a k a p r a k t y k a jest s k u t e c z n i e j s z a .

149

Chemognoza

CHEMOGNOZA
ISTOTNA z zatruwaniem pieczn nych. staniem UWAGA: Zaywanie jakichkolwiek rnica narkotykw wie a si organizmu. taka Dlatego pomidzy przyswajaln wszystkich niebez toksycz

dawk jest Autor

sama, jak

w przypadku

substancji

niniejszej publikacji przeprowadzi wnikliwe za kadym

badania razem

nad wykorzy w cile kon

rozmaitych rodkw psychoaktywnych, warunkach, nakanianie wspartych do ca

trolowanych jego intencj

metodologi

nauki.

Nie jest bynajmniej Niemniej pomi techniki,

zaywania podobnych miao to

substancji.

nicie historycznego

znaczenia, jakie

wykorzystanie wiedzy.

magicznej

odbyoby si ze szkod dla spjnoci przedstawionej tu

Substancje chemiczne pochodzenia rolinnego oraz wasnego wyrobu zawsze o d g r y w a y i s t o t n rol w m a g i i i s z a m a n i z m i e . D z i k i t y m r o d kom n i e k t r e m o c e o k u l t y s t y c z n e staj si bardziej d o s t p n e , ale a d e n z nich sam w s o b i e nie w y z w a l a m a g i c z n y c h m o c y . I s t n i e j cztery c z y n n i k i m a j c e w p y w n a w y n i k e k s p e r y m e n t w z t y m i m a g i c z n y m i l e k a m i : p o pierwsze, fizjologiczne o d d z i a y w a n i e samych substancji; po drugie, praktyczne d o w i a d c z e n i e ich u y t k o w n i k w ; po trzecie, z a w a r t e w t y c h s u b s t a n c j a c h siy magiczne; i po czwarte, jakiekolwiek zewntrzne zdarzenia magiczne wyst pujce w t r a k c i e e k s p e r y m e n t u . P o d w z g l d e m reakcji f i z j o l o g i c z n y c h o w e p o t e n c j a l n i e u y t e c z n e w m a gii s u b s t a n c j e m o n a p o d z i e l i n a trzy k a t e g o r i e . D o pierwszej z n i c h n a l e halucynogeny, rodki wzmacniajce percepcj. H a l u c y n a c j e , w odrnieniu o d w y s z y c h s t a n w percepcji, z d a r z a j si, k i e d y z a y w a j c y p r z e d a w k u j e d a n s u b s t a n c j lub nie jest w s t a n i e s k o n c e n t r o w a si, p r z e z c o j e g o u m y s

151

PSYCHONAUTA

z a c z y n a b d z i p o k r a i n i e w y o b r a n i . D o drugiej k a t e g o r i i n a l e substancje r o z l u n i a j c e , t a k i e j a k h a s z y s z i a l k o h o l . U a t w i a j o n e o s i g n i c i e gnostyczn e g o s t a n u o s z o o m i o n e g o p o b u d z e n i a , n i e z b d n e g o w n i e k t r y c h rytuaach e k s t a t y c z n y c h . Z kolei s u b s t a n c j e h i p n o t y c z n e lub n a r k o t y c z n e to takie, ktrych z a y w a n i e w y w o u j e s t a n n i e w i a d o m o c i i r n e t y p y t r a n s w . S u b s t a n c j e p r z y n a l e n e d o k a d e j z tych t r z e c h k a t e g o r i i m o g jednak w y w o y w a r o z m a i t e s k u t k i , z a l e n i e o d w i e l k o c i d a w e k . I t a k n a przykad w w i k s z o c i p r z y p a d k w u m i a r k o w a n e s p o y c i e s u b s t a n c j i narkotycznych d z i a a p o b u d z a j c o , p o d c z a s g d y d u e d a w k i m o g w y w o y w a halucynacje. N a d m i e r n e p o r c j e s u b s t a n c j i r o z l u n i a j c y c h w y w o u j o m a m y i odrtwie nie. N a t o m i a s t h a l u c y n o g e n y w m a y c h i l o c i a c h m o g d z i a a pobudzajco, p o d c z a s g d y s p o y t e w duej d a w c e p r o w a d z d o t r a n s u . Ponadto kady narkotyk po przedawkowaniu wywouje stan zatru

cia, k t r y w s k r a j n y c h p r z y p a d k a c h m o e p r o w a d z i d o p i c z k i c z y nawet m i e r c i . O d d z i a y w a n i e tych s u b s t a n c j i z m i e n i a si t a k e w z a l e n o c i od in dywidualnych predyspozycji i dowiadczenia. D a w k i , k t r e u pocztkuj

c y c h m o g w y w o a c o najwyej d e l i k a t n eufori a l b o m d o c i , w przypad k u a d e p t w m o g p r o w a d z i d o t r a n s u lub s t a n w e k s t a t y c z n y c h . I s t o t n rol o d g r y w a t e w o l a , a p r z e d e w s z y s t k i m u m i e j t n o s k u p i e n i a percepcji na t y m , c o i s t o t n e . B e z niej n i e u c h r o n n i e z n i w e c z o n y z o s t a j e m a g i c z n y poten cja t y c h s u b s t a n c j i . S t a j si j e d y n i e r o d k i e m w y w o u j c y m m d o c i lub lek k i m a f r o d y z j a k i e m . W celu o s i g n i c i a o d p o w i e d n i e g o s t a n u s k u p i e n i a nie z b d n a jest u p r z e d n i a p r a k t y k a m e d y t a c y j n a , o b e c n o a d e p t a lub s z c z e g l n a sia m a g i c z n a z a w a r t a w d a n e j s u b s t a n c j i . K i e d y c z e g o b r a k , m o n a d o z n a b e z a d n y c h lub n i e p r z y j e m n y c h wizji n a r k o t y c z n y c h . J e l i n a r k o t y k s p o r z d z a n y jest z c z e g o y w e g o , lub k i e d y j e g o p r z y g o t o w a n i u t o w a r z y s z y a o d p o w i e d n i a intencja, m o e z a w i e r a j a k m a g i c z n si. D l a t e g o te n a r k o t y k i p o c h o d z e n i a b o t a n i c z n e g o n a l e y zbiera z n a j w y s z t r o s k i n a l e n y m i m s z a c u n k i e m . Z a o k a z a n c z e d u c h roliny m o e n a m p o w i e r z y swj sekret. T a k a t a j e m n i c a z a z w y c z a j o b e j m u j e w i e d z n a t e m a t m i e j s c w y s t p o w a n i a d a n e j roliny, jej c e c h i w a c i w o c i (tak leczniczych, j a k i i n n e g o r o d z a j u ) , a t a k e p o w i z a n y c h z n i si i s t w o r z e . N i e k t r e mik s t u r y m o g z a w i e r a s k a d n i k i nie n a r k o t y c z n e , p o s i a d a j c e n a t o m i a s t okul t y s t y c z n m o c , n p . czci c i a a zwierzt, z k t r y m i c z a r o w n i k p r a g n i e si s k o -

152

Chemognoza

p a n i k o w a . Z kolei, k i e d y m a m y z a y c z y s t o c h e m i c z n s u b s t a n c j , w a r t o jeli jej k o n s u m p c j p o p r z e d z i m y i n w o k a c j . P o m o e o n a w u k i e r u n k o w a n i u naszej percepcji, a by m o e n a a d u j e s u b s t a n c j o d p o w i e d n i e n e r g i . C z a s a m i t o w a r z y s z c e s p o y w a n i u n a r k o t y k w z d a r z e n i a sprzyjaj u k i e runkowaniu percepcji. D o w i a d c z o n a o s o b a m o e p o m c neoficie w o s i gniciu o d p o w i e d n i c h wizji lub u n a o c z n i p e w n e s z c z e g l n e zjawiska j e g o poszerzonej p e r c e p c j i . P o z w l m y s o b i e teraz d o k o n a s k r t o w e g o p r z e g l d u p o w s z e c h n i e uy wanych s u b s t a n c j i m a g i c z n y c h o r a z w y w o y w a n y c h p r z e z nie s k u t k w . J e d n z najstarszych s u b s t a n c j i jest, w y s t p u j c a w licznych p o d a n i a c h l u d o w y c h , ma d o l a t a n i a . J e j g w n y s k a d n i k s t a n o w i w y c i g z j e d n e j lub wicej truj cych rolin p s i a n k o w a t y c h ( b i e l u n i a , l u l k a c z a r n e g o , wilczej j a g o d y , a c z a s a mi a k o n i t u i t o j a d u ) . W d a w n y c h e p o k a c h m a c i t s m a r o w a n o c z o o i o k o lice u d . C z a s e m te p r z y p o m o c y t r z o n k a o d m i o t y w c i e r a n o j w k o b i e c e genitalia, c o p r z y c z y n i o si p o w s t a n i u z a c h o w a n e j a d o n a s z y c h c z a s w le gendy. A l k a l o i d y z a w a r t e w r o l i n a c h p s i a n k o w a t y c h w y w o u j s e n n o o r a z chwilowe z a n i k i w i a d o m o c i , podczas ktrych d o c h o d z i do halucynacji

z m o t y w e m l a t a n i a , sprzyjajcych p o d r o m a s t r a l n y m . N a t o m i a s t a l k a l o i d y a k o n i t u p r o w a d z d o o g l n e g o o d r t w i e n i a c i a a . N i e s t e t y , z a y w a n i e tych substancji w d u y c h d a w k a c h grozi m i e r t e l n y m z a t r u c i e m o r g a n i z m u , c o graniczy z s a m o b j s t w e m . M o n a p r z y j m o w a c o najwyej m i n i m a l n e dozy, przed p r z y s t p i e n i e m do p o d r y astralnej we nie, ale nie w p i c z c e . W narurze wystpuje sporo halucynogenw pobudzajcych percepcj

m a g i c z n . Z kolei s y n t e t y k i t a k i e j a k L S D , nie p o s i a d a j c e n a t u r a l n y c h wa ciwoci m a g i c z n y c h , p o t r a f i w y w o a o s z a a m i a j c e wizje, k t r e j e d n a k , c h o silnie n a a d o w a n e e m o c j a m i , w y d a j si j e d y n i e o d z w i e r c i e d l a o c z e k i w a n i a i lki ich u y t k o w n i k a . Z racji n i e z w y k e g o t e m p a i z o o n e j s t r u k t u r y kwasowych tripw" c i k o jest n a d a t y m d o w i a d c z e n i o m o d p o w i e d n i

k i e r u n e k . I n a w e t jeli n a s a m y m p o c z t k u s w e g o i s t n i e n i a L S D w z b u d z a o s w e g o r o d z a j u w i b r a c j o c e a n i c z n , w dzisiejszych c z a s a c h o t a c z a je raczej aura p a r a n o i i o b d u . C h o c i a t r u d n o jest n a d a s t a n o m t r a n s o w y m j a k i k o l w i e k k i e r u n e k , g a z rozweselajcy m o e d o s t a r c z a wiele p o y t k u . Z racji t o w a r z y s z c y c h j e g o z a y w a n i u o l n i e w a j c y c h wizji, potrafi s t a si n i e z a p o m n i a n y m r d e m

153

PSYCHONAUTA

n a t c h n i e n i a . C z a s a m i m o n a o d n i e w r a e n i e , e s a m a t a s u b s t a n c j a przynosi o l n i e n i e , j e d n a k p o j a w i a j c e si p o d c z a s niej w g l d y z a z w y c z a j umykaj w m o m e n c i e p r z e b u d z e n i a . T y m n i e m n i e j daje p r z e d s m a k c z e g o , c o przypom i n a bezforemny stan samadhi. O c z y w i c i e n a t u r a l n e h a l u c y n o g e n y d o s t a r c z a j z n a c z n i e wikszej spo s o b n o c i p o s z e r z a n i a percepcji m a g i c z n e j . I t a k na p r z y k a d Amanita Muscaria, m u c h o m o r c z e r w o n y z c h a r a k t e r y s t y c z n y m c z e r w o n y m k a p e l u s z e m w bia e k r o p k i , zawiera liczne alkaloidy, w t y m bufotenin. S u b s t a n c j t m o n a zna le r w n i e w g r u c z o a c h p e w n y c h r o p u c h , co t u m a c z y , d l a c z e g o wykorzy s t y w a n o j w r e d n i o w i e c z n y c h w y w a r a c h m a g i c z n y c h . W t y m kontekcie in teresujco w y p a d a fakt, e m u c h o m o r y dziaaj o d s t r a s z a j c o na ropuchy. P o d o b n a g r u p a a l k a l o i d w h a l u c y n o g e n n y c h w y s t p u j e w g r z y b a c h z ga t u n k u Psylocybe. W i e si z n i m i n i e z w y k a h i s t o r i a . D o n i e d a w n a bowiem z n a n o je w y c z n i e w A m e r y c e . I c h o c i a n i e m a l k a d y i n n y g a t u n e k halu c y n o g e n n y r o z p o z n a n o p o d w z g l d e m d z i a a n i a , ten d z i w n y g a t u n e k jesz c z e nie t a k d a w n o t e m u by k o m p l e t n i e nieznany. B y m o e w i c m a m y d o c z y n i e n i a z n a g y m r o z p l e n i e n i e m si d y n a m i c z n e j , h a l u c y n o g e n n e j muta cji w r a m a c h d o t y c h c z a s m a o z n a c z c e g o g a t u n k u . W y p a d a t y l k o m i e na dziej, e nie z n i k n i e o n a r w n i e s z y b k o , j a k si p o j a w i a . Te m a e g r z y b k i w y w o u j r w n i e interesujce efekty, co Amanita Muscaria, ale b e z t o w a r z y s z c y c h i m n i e p r z y j e m n y c h s k u t k w u b o c z n y c h . S r w n i e b a d z o k o m u n i k a t y w n e , jeli p o d c h o d z i si d o n i c h z s z a c u n k i e m , d o s t a r c z a j w g l d u w ich k o l e k t y w n istot, a t a k e p o z w a l a j nawizujcej z n i m i k o n t a k t o s o b i e n a lepsze z r o z u m i e n i e siebie o r a z w s z e c h w i a t a . W p r z y p a d k u wszystkich substancji pobudzajcych oraz wywoujcych t r a n s e s p r a w d z a si j e d n a r e g u a . N a l e y s p o y je w w y s t a r c z a j c e j iloci, aby d o s t p i p o d a n e g o s t a n u , ale j e d n o c z e n i e z a y w a j e o s t r o n i e , a b y nie u t r a c i n a d n i m i kontroli. D o s u b s t a n c j i w y w o u j c y c h s t a n y t r a n s o w e na le: o p i u m , t y t o , w y w a r z m a n d r a g o r y o r a z r o z m a i t e s u b s t a n c j e znieczula j c e , t a k i e j a k eter i c h l o r o f o r m . Z kolei do s u b s t a n c j i p o b u d z a j c y c h m o n a z a l i c z y : a l k o h o l , h a s z y s z i d r o b n e iloci h a l u c y n o g e n w . W s z y s t k i e t e s u b s t a n c j e w y m a g a j w s p a r c i a z e s t r o n y d o d a t k o w y c h tech n i k e k s t a t y c z n y c h , d z i k i k t r y m m o n a u k i e r u n k o w a p e r c e p c j t a k , aby przyniosa n a m poytek. Generalnie, substancje chemiczne s p o m o c n e we

154

Chemognoza

w s z y s t k i c h d z i a a n i a c h m a g i c z n y c h , ktre w i si z r e c e p t y w n o c i . A w i c w p o d r y a s t r a l n e j , d y w i n a c j i i inwokacji. Po p e w n y m c z a s i e a d e p t b d z i e mg p y n n i e d o n i c h p r z e c h o d z i b e z s t a n u o d u r z e n i a . N a t o m i a s t w przy padku b a r d z i e j a k t y w n y c h d z i a a m a g i c z n y c h , t a k i c h j a k r z u c a n i e sigili i urokw, p o s u g i w a n i e si s u b s t a n c j a m i c h e m i c z n y m i j e s t m a o s k u t e c z n e . A w p r z y p a d k u d z i a a w o j e n n y c h m o e o k a z a si w r c z k a t a s t r o f a l n e . Osobom zainteresowanym tymi kwestiami przyda si j e s z c z e j e d n a

uwaga. N i e t r z e b a z b y t g b o k o w k r a c z a w w i a t a l c h e m i i , b y z r o z u m i e , e pojawiajcy si w niej c z a r n y eliksir" to n i e m a l na p e w n o e s e n c j a z r o p u c h y . [Uwaga: Wszystkie omawiane w tym rozdziale substancje bywaj trujce, a ich zaywanie moe prowadzi do zgonw. W przypadku wielu wystpujcych w przyrodzie substancji psy choaktywnych nie sposb na wasn rk odrni dawki psychoaktywnej od miertelnie tru jcej. Uwzgldniwszy to, naley podkreli, e wszystkie podane tu techniki doczekay si omwienia wycznie z racji historycznej obiektywnoci.]

Perspektywy

Magiczne

PERSPEKTYWY MAGICZNE
N i e s p o s b w y j a n i i s t n i e n i a k o s m o s u , ycia i w i a d o m o c i , o d n o s z c si w y c z n i e d o s a m y c h p r o c e s w f i z y c z n y c h . O d p o w i e d z i religijne s t a n o w i przejaw m y l e n i a y c z e n i o w e g o , p r b z a p e n i e n i a w y b u j a y m i fantazjami

bezdennej o t c h a n i i g n o r a n c j i . D l a t e g o m a g o w i e , jeli c h c z n a l e w y t u m a czenie d l a s w y c h m i s t y c z n y c h i o k u l t y s t y c z n y c h p r z e y , m u s z w y j p o z a te m a t e r i a l i s t y c z n e i religijne systemy. D l a k a d e g o m a g a jest r z e c z o c z y w i st, e istnieje c o p o n a d c z y s t o f i z y c z n y m p o z i o m e m r z e c z y w i s t o c i . r e d n i o w i e c z n i m a g o w i e yli w p r z e k o n a n i u , e ich m o c e p o c h o d z w p r o s t o d B o g a a l b o D i a b a . J e d n a k w swej istocie m a g i a d z i a a r w n i e d o b r z e , b e z w z g l d u n a to, czy p r z y w i e c a j jej d o b r e , ze c z y n e u t r a l n e intencje a n i o d tego, j a k je n a z w i e m y . J a k a k o l w i e k by nie bya n a t u r a tej innej r z e c z y w i s t o ci, nie m a p o t r z e b y jej a n t r o p o m o r f i z o w a . W i e l e d y s c y p l i n n a u k o w y c h z g r y z a k a d a , e nie istnieje nic t a k i e g o , jak w i a d o m o czy iskra ycia w m a t e r i a l n y c h z d a r z e n i a c h , by n a s t p n i e k w e s t i o n o w a ich f u n k c j o n o w a n i e w y w y c h i s t o t a c h . A j a k o e w i a d o m o nie p a s u j e d o ich m e c h a n i s t y c z n y c h s c h e m a t w , n a z y w a j j z u d z e n i e m . Z kolei m a g o w i e p o s u g u j si c a k i e m o d m i e n n a r g u m e n t a c j . O b s e r w u jc w s o b i e i w o t o c z e n i u w i a d o m e procesy, p o t r a f i o k a z a w s p a n i a o m y l no i o b d a r z y w i a d o m o c i k a d e istnienie: d r z e w a , a m u l e t y , c i a a niebie skie itd. J e s t to p e n a p o s z a n o w a n i a i s z c z o d r o b l i w o c i p o s t a w a , ktrej nie p o d z i e l a religia, o d m a w i a j c a d u s z y c h o b y z w i e r z t o m . M a g i c z n e s p o j r z e n i e n a u m y s rni si z n a c z n i e o d p o d e j n a u k o w y c h i religijnych. Z religijnego p u n k t u w i d z e n i a j e s t e m y d o b r o w o l n y m i , z n i e w o l o n y m i lub n i e w i a d o m y m i z a b a w k a m i w r k a c h b o g w . M o e m y te by

157

PSYCHONAUTA

c z c i o w o b o s c y i c z c i o w o d i a b e l s c y lub c z c i o w o boscy, lecz w gwnej m i e r z e d i a b e l s c y , z w a s n e g o w y b o r u . W k a d y m r o d z a j u t a k i e g o myleniu o t o c z k a m o r a l n a p r z e s a n i a n i e w i e d z . W r z e c z y w i s t o c i nie istnieje nic ta k i e g o , j a k n a u k o w e s p o j r z e n i e n a u m y s . Istnieje j e d y n i e p s y c h o l o g i a , a wic t y l k o j m o e m y s k o n f r o n t o w a z m a t e r i a l i s t y c z n y m p o g l d e m . A j a k i e to d z i w n e r z e c z y w y c h o d z z tej k o n f r o n t a c j i ! P s y c h o l o g i a uznaje, e k i e d y lu d z i s p o t y k a j a k i e z d a r z e n i e ( k i e d y d o c i e r a d o n i c h b o d z i e c ) , p o b u d z a ich t o d o d z i a a n i a ( u r u c h a m i a ich reakcj). A t y m , c o s p r a w i a , e reakcje poszcze g l n y c h o s b s r n e , jest ich e g o . C z a s a m i , w m a t e r i a l i s t y c z n y m w i a t o p o g l d z i e u z n a j e si istnienie wolnej woli. P y t a n i e , c z y j e s t e m m o i m e g o , czy w o l n w o l , o d c z a s w s t a r o y t n y c h nie d o c z e k a o si d e f i n i t y w n e j o d p o w i e d z i , a to d l a t e g o , e z o s t a o le p o s t a w i o n e . M a g i a p r o p o n u j e alternatywne s p o j r z e n i e n a t o zjawisko. W e d u g niej w i a d o m o p o j a w i a si wtedy, kiedy K i a (czyli o d p o w i e d n i k wolnej woli i percepcji, nie p o s i a d a j c y j e d n a k ad n e g o k s z t a t u ) s t y k a si z m a t e r i a l n o c i (czyli z e g o , u m y s e m , informacj p o c h o d z e n i a z m y s o w e g o i p o n a d z m y s o w e g o i t d . ) . T a k w i c m a m y d o czy nienia z o b y d w o m a zjawiskami, a zarazem z a d n y m z nich. D o w i a d c z a m y s w e g o i s t n i e n i a t y l k o w m i e j s c u ich s p o t k a n i a . W nastpnych rozdziaach, powiconych C h a o s o w i , Bafometowi, Choronzonowi i C e n z o r o w i Psychicznemu d o k o n a m y o g l n e g o przegldu magicz nej interpretacji i s t n i e n i a . B a r d z i e j s z c z e g o w y w y k a d t e c h n i c z n y c h a s p e k t w teorii o k u l t y s t y c z n y c h znajduje si w r o z d z i a l e o p a r a d y g m a t a c h m a g i c z n y c h .

158

Perspektywy

Magiczne

C H A O S : TAJEMNICA WIATA
C z y nie j e s t tak, e w i a d o m o , m a g i a i c h a o s s t a n o w i j e d n o i t o s a m o zjawisko? w i a d o m o potrafi s p r a w i a , e w s z y s t k o dzieje si s p o n t a n i c z nie, b e z j a k i e j k o l w i e k u p r z e d n i e j przyczyny. Z a z w y c z a j p r o c e s y t e z a c h o d z w m z g u , g d z i e t a c z w i a d o m o c i , k t r n a z y w a m y Wol", e c h c e nerwy, czym p r o w o k u j e d o p e w n y c h m y l i i czynw. C z a s e m te z d a r z a si, e w i a d o m o s p o n t a n i c z n i e p o w o u j e p e w n e rzeczy d o i s t n i e n i a p o z a c i a e m . M wimy w t e d y o d z i a a n i a c h m a g i c z n y c h . K a d y a k t woli jest z e swej n a t u r y magiczny. I o d w r o t n i e , k a d y a k t w i a d o m e j percepcji jest r w n i e m a g i c z n y . Kiedy w i c c o p o j a w i a si w m a t e r i i nerwowej, b y w a n a t y c h m i a s t p o s t r z e gane w w i a d o m o c i . C z a s a m i d o c h o d z i d o tej p e r c e p c j i b e z p o r e d n i o , b e z porednictwa zmysw, jak na przykad w jasnowidzeniu. N i e m n i e j j e d n a k m a g i a nie o g r a n i c z a si d o w i a d o m o c i . K a d e z d a r z e nie, w t y m n a w e t p o c z t e k w i a t a , p o s i a d a r d o m a g i c z n e . I n n y m i sowy, d o c h o d z i d o n i e g o s p o n t a n i c z n i e , b e z j a k i e j k o l w i e k u p r z e d n i e j przyczyny. Materia s p r a w i a w r a e n i e , j a k b y r z d z i y n i p r a w a f i z y k i , ale s t o t y l k o sta tystyczne p r z y b l i e n i a , nie s p o s b b o w i e m w y j a n i f u n k c j o n o w a n i a wszyst kiego z a s a d p r z y c z y n o w o - s k u t k o w . Z a w s z e istnieje t a k i p o z i o m , g d z i e d a n e w y d a r z e n i e p o p r o s t u si dzieje". N a p i e r w s z y rzut o k a m o n a w i c m i e wraenie z u p e n i e p r z y p a d k o w e g o , n i e p o u k a d a n e g o k o s m o s u . J e s t o n o j e d nak m y l c e . R z u j e d n k o s t k , a m o e s z t r z y m a j a k k o l w i e k liczb. R z u sze m i l i o n w , a o t r z y m a s z d o k a d n i e m i l i o n s z s t e k . N i e ma r e g u y w re p r e z e n t o w a n y c h tutaj p r z e z k o s t k p r a w a c h w s z e c h w i a t a . O n e t e s zjawi s k a m i , k t r e p e w n e g o r a z u u k s z t a t o w a y si w s p o s b s p o n t a n i c z n y i m o g r w n i e s z y b k o p r z e s t a si s p r a w d z a , k i e d y w s p o n t a n i c z n y s p o s b p o jawi si c o i n n e g o . P o n i e w a t r u d n o w y o b r a z i s o b i e zjawiska, d o k t r y c h d o c h o d z i s p o n tanicznie, b e z u p r z e d n i e j p r z y c z y n y ( m i m o i dzieje si t a k z a w s z e , k i e d y eg zekwuje si s w o j w o l ) , l u d z i e w o l n a z y w a j e C h a o s e m . N i k t z n a s nie potrafi o g a r n u m y s e m C h a o s u , p o n i e w a t a c z n a s , k t r a zajmuje si r o z u m i e n i e m , s k a d a si z m a t e r i i p o s u s z n e j p r z e d e w s z y s t k i m s t a t y s t y c z n e j formie p r z y c z y n o w o c i . W istocie, c a e n a s z e r a c j o n a l n e m y l e n i e o p a r t e jest n a h i p o t e z i e , e j e d n a rzecz p o p r z e d z a i n n . T a k a s t r u k t u r a m y l e n i a s p r a w i a , e n i g d y nie b d z i e m y w s t a n i e u c h w y c i m y l s a m e j n a t u r y w i a d o m o c i

159

PSYCHONAUTA

i w s z e c h w i a t a j a k o c a o c i , p o n i e w a m a j o n e c h a r a k t e r s p o n t a n i c z n y , ma g i c z n y i c h a o t y c z n y . O c z y w i c i e , b y o b y n a d u y c i e m w y c i g a z t e g o wnio sek, e w i a t o b d a r z o n y jest w i a d o m o c i i potrafi m y l e w n a s z y m rozu m i e n i u t e g o s o w a . C h o r w n i e d o b r z e w o l n o w a m m y l e , e wiat J E S T m y l C h a o s u . L e c z c h o m o e m y z r o z u m i e t m y l , C h a o s , z k t r e g o wy p y w a , j e s t d l a n a s n i e d o s t p n y . W p o d o b n y s p o s b p r z y w y k l i m y d o bycia w i a d o m y m i i w d r a a n i a swej woli, c h o n i g d y nie b d z i e m y w s t a n i e poj, co to takiego. K a d a z p o d s t a w o w y c h s z k f i l o z o f i c z n y c h s z u k a o d p o w i e d z i n a pewne p y t a n i a d o t y c z c e egzystencji. N a u k a p y t a j a k t o si d z i e j e ? " , a odpowie d z i p o s z u k u j e w a c u c h u p r z y c z y n i s k u t k w . R e l i g i a p y t a d l a c z e g o tak si d z i e j e ? " i w y m y l a t e o l o g i c z n e o d p o w i e d z i . S z t u k a p y t a p o c o t o si dzieje?", o d p o w i e d z i s z u k a j c w z a s a d a c h estetyki. M a g i a s z u k a o d p o w i e d z i n a pyta nie: c o si d z i e j e ? " , jest p r z e t o p r b z g b i e n i a n a t u r y rzeczy. J e l i bdziemy chcieli d o c i e c s e d n a s p r a w y i u s y s z e , j a k z p e r s p e k t y w y m a g i i k s z t a t u j si sprawy t y p u natura w i a d o m o c i i wiata, p o w i n n i m y usysze nastpujc o d p o w i e d : s t o s p o n t a n i c z n e , m a g i c z n e , c h a o t y c z n e zjawiska. S i a porusza j c a w i a t e m o r a z sia kierujca o r o d k i e m w i a d o m o c i m a j c h a r a k t e r ka p r y n y i arbitralny, t w o r z c i n i s z c z c b e z j a k i e g o k o l w i e k p o w o d u p o z a za s k a k i w a n i e m siebie. N i e m a nic w z n i o s e g o a n i m o r a l i z a t o r s k i e g o w mwie niu o K i a i C h a o s i e . y j e m y w wiecie, g d z i e nic nie jest p r a w d z i w e , cho p e w n e i n f o r m a c j e m o g by p r z y d a t n e d o p e w n y c h celw. J e d y n i e o d nas za ley, c o u z n a m y z a d o b r e , z n a c z c e czy z d u m i e w a j c e . K o s m o s n i e u s t a n n i e s a m siebie z d u m i e w a i z a c h c a nas d o p o d o b n e g o z a c h o w a n i a . M n i e osobicie p o d o b a si e w e n t u a l n o , e wiat m o e by w i e l k i m a r t e m . G d y b y wiat i c a e ycie p o s i a d a y j a k i k o n k r e t n y cel, b y o b y to m n i e j interesujce. M o g l i b y m y j a k o w c e i w z g o d z i e z t u m e m , a l b o t o c z y z n i m h e r o i c z n , c h o nieskuteczn wojn. T y m c z a s e m m a m y wielk s w o b o d , ktra pozwala nam na d o b r o w o l n e m o d e l o w a n i e rzeczywistoci. By m o e teologia, czy nawet me tafizyka to tylko kiepska liryczna poezja, ale j e d n a k d o p u m y j do gosu:

C h a o s - powiedzmy to sowo, cho pozna moemy tylko nieprawd o nim. J e g o blunierstwo bdzie naszym wyzwoleniem. Z m i a n a to jedyne stae zjawisko. O c h , dajcie mi czci przypadkowo wszechrzeczy, albowiem wszystko,

160

Perspektywy

Magiczne

co kiedykolwiek kochaem, z niej wanie si powio i przez ni bdzie mi odebrane. Przypadek to wielka szansa! Chwaa niech bdzie rwnie pozornemu porzdkowi, poniewa z w i k s z a on moliwoci chaosu. Nie ma prawdy absolutnej w wiecie bezwzgldnej wzgldnoci. Wszystkie rzeczy powstaj przypadkiem, chocia niektre z nich zawieraj chwilami odrobin relatywnej prawdy. Skoro za ycie toczy si przypadkiem, nadajemy mu wasny kierunek. Nie czuj si odpowiedzialny za swe czyny nawet wobec siebie s a m e g o Nie potrzebuj usprawiedliwie. Wane jest tylko to, e co robi. ycie jest odpowiedzi s a m w sobie, przeywam je ca sw d u c h o w o c i . Uwierz we wszystko, co przyniesie mi rado, m o c i ekstaz. Zrozumienie nie moe si zrozumie. Percepcja nie moe si postrzega. Wola nie m o e si wyrugowa. Tajemnic Wszechwiata J E S T Tajemnica Wszechwiata, ktrej d o s t p u j w czasie burzy i milczenia.

PSYCHONAUTA

BAFOMET
K i m jest B g ? " - m o e m y i my z a d a p y t a n i e , najstarsze d l a myli ludz koci o d chwili jej p o w s t a n i a . C o p r a w d a n a d a n o m u n o w p o s t a w r a z z wy n a l e z i e n i e m teleskopu. G d y b y b o w i e m Z i e m i s p r o w a d z i d o r o z m i a r u ziarnka p i a s k u , n a d a l k o s m o s byby t y m s a m y m , n i e w y o b r a a l n i e w i e l k i m wszechwia t e m . N a j d a l e j z a u w a o n e o b i e k t y wci dzieliyby o d n a s n i e s a m o w i c i e dugie d y s t a n s e , nie m e t r y a n i kilometry, tylko tysice m i l i a r d w . J a k n a s z e m a e zia r e n k o w t y m o c e a n i e gwiezdnej przestrzeni. T r u d n o s p o d z i e w a si, by jaka kolwiek z a w i a d u j c a t y m sia m a r t w i a si t y m , c o m a m y n a n i a d a n i e . N a s z g a t u n e k l e d w o c o z a c z t w o r z y p r e t e n s j o n a l n e teorie n a t e m a t bo g w k o s m i c z n y c h , k i e d y z a c z l i m y m i e s z a n a s z m e g a l o m a s k psycholo gi z p o z o s t a o c i a m i p o s z a m a s k i e j wiedzy. M o n o t e i s t y c z n y B g jest jedy nie w y i d e a l i z o w a n y m o b r a z e m n a s s a m y c h , n a s z y c h o j c w i k r l w wywy s z o n y c h do entej p o t g i . Z p e r s p e k t y w y t e l e s k o p u ten p o m y s w y d a j e si dzie c i c o n i e d o j r z a y . N i c d z i w n e g o , e I n k w i z y c j a l u b i a p a l i n a s t o s a c h astro n o m w . T a k c z y inaczej, p r z e d p o j a w i e n i e m si m o n o t e i s t y c z n e j o b d n e j hi storii n a s z g a t u n e k r o z u m i a , j a k b a r d z o z o o n a jest s t r u k t u r a psychiczna naszego drobnego zaktka wszechwiata. W pierwszym eonie szamaskim l u d z i e d o c e n i a l i p o d s t a w o w e z n a c z e n i e w s z e c h p r z e n i k a j c e g o d u c h a . Cza s e m p r z y j m o w a o n p o s t a R o g a t e g o B o g a , m c z y z n y z p o r o e m . T a pozba w i o n a m o r a l n o c i sia nie p o d d a w a a si p r z e k u p s t w u a n i a d n y m u k a d o m . J e d n a k p r z y p o m o c y uwanej obserwacji, m e d i a c j i i w y t o n e g o treningu m o n a b y o z a c z e r p n d l a siebie i s w e g o p l e m i e n i a w y s t a r c z a j c ilo pa rapsychicznej mocy, potrzebnej do przetrwania w t y m w r o g i m rodowisku. O w e pierwotne umiejtnoci parapsychiczne, wsparte wysokim poziomem inteligencji, p r z y c z y n i y si d o g w a t o w n e g o r o z w o j u g a t u n k u ludzkiego,

k t r y w y r s z p o k r a c z n y c h istot c z e k o k s z t a t n y c h i e w o l u o w a do r a n g i naj p o t n i e j s z e g o s t w o r z e n i a na naszej p l a n e c i e . A w s z y s t k o to s t a o si moliwe d z i k i tej p o t n e j m o c y , k t r a s k r y a si p o d u n i w e r s a l n y m s y m b o l e m R o g a t e g o B o g a . B s t w o byo r o g a t e , p o n i e w a s p r a w o w a o w a d z n a d wiatem zwierzcym i p o s i a d a o pewne upragnione przez czowieka zdolnoci. Jego d w a rogi w s k a z y w a y n a d w u b i e g u n o w n a t u r siy, k t r a bya z a r w n o do bra, j a k i z a , w i e t l i s t a i c i e m n a , p i k n a i p r z e r a a j c a . P o z a t y m w i z e r u n e k R o g a t e g o B o g a h i p n o t y z o w a i b u d z i lk, p o w i a d c z a j c p o t g tej siy.

162

Perspektywy

Magiczne

W r a z z n a s t a n i e m e o n u p o g a s k i e g o r o z k w i t o r o l n i c t w o i ycie o s i a d e w m i a s t a c h . C z o w i e k straci k o n t a k t z w i e l o m a a s p e k t a m i tej siy p o w i z a nej b e z p o r e d n i o z p r z y r o d i w y t w o r z y n i e p r a w d o p o d o b n e p o l i t e i s t y c z n e i panteistyczne konstrukcje dla okieznania swojego zachowania i wasne go r o d o w i s k a . W i e d z a s t a a si f r a g m e n t a r y c z n a , a r o z m a i t e a s p e k t y tej siy przejy r n e b o s k i e p o s t a c i . Na ziemi p o j a w i a si religia, a w r a z z n i roz p o w s z e c h n i si z a b o b o n . I c h o p i e r w o t n a w i e d z a m a g i c z n a o s t a a si w nie ktrych miejscach, u p r a w i a n o j nieoficjalnie, nierzadko za ukradkiem.

W e o n i e m o n o t e i s t y c z n y m religia s t a a si w p e n i z i n s t y t u c j o n a l i z o w a n y m instrumentem pastwa. A pojedynczy bogowie z tego okresu nadawali bosk sankcj w a d z o m w i e c k i m i k a p a s k i m . U s t a n o w i l i te w z r i d e a l n e g o oby watela. J e d n a k p r a d a w n a sia yciowa, sia m a g i c z n a nie b y a w s t a n i e d o s t a r czy i m o d p o w i e d n i e g o b u d u l c a . Z a m i a s t t e g o J a h w e , J e h o w a , A l l a c h i B u d da z o s t a l i s t w o r z e n i na k s z t a t i p o d o b i e s t w o d o s k o n a e g o m c z y z n y , we dle w z o r u o b o w i z u j c e g o w p o s z c z e g l n y c h k u l t u r a c h . M a g i a z o s t a a prze klta, p o n i e w a k a p a n i n o w y c h religii nie m i e l i o niej p o j c i a i o b a w i a l i si z a k w e s t i o n o w a n i a ich k o m p e t e n c j i . Z powodu wyidealizowanej koncepcji bstw unitarnych wszelkim

przejawom niedoskonaoci i wystpku n a d a n o d e m o n i c z n p o s t a . W jed n z n i c h w c i e l i si R o g a t y B g d a w n e j e p o k i , k t r y z o s t a a n t y - b o g i e m tych s y s t e m w . J e g o w y z n a w c y , w i e d m y i c z a r o w n i c y , s p o t y k a l i si p o t a j e m n i e , a b y o d p r a w i a czary. W e o n i e a t e i s t y c z n y m , w k t r y m z n a j d u j si d o m i n u j c e w n a s z y c h c z a s a c h k u l t u r y , b g s t a si c z o w i e k i e m , p o z b a w i o n y m z d o l n o c i m i s t y c z nych i p a r a p s y c h i c z n y c h , ale za to w y p o s a o n y m w t e c h n o l o g i c z n e z d o b y cze. K u l t u r o m a t e i s t y c z n y m , p r z y p o m o c y n a j w y s z e g o a k t u w y b i r c z e g o b r a k u u w a g i , u d a j e si nie d o s t r z e g a p r z e j a w w t y c h p l a n w r z e c z y w i s t o ci, k t r e nie n a l e d o w i a t a f i z y c z n e g o . T y m s p o s o b e m s i a y c i o w a k o s m o s u o r a z z a m i e s z k u j c y c h g o istot w y m y k a si ich s z a c u n k o m , s t a j c si ukrytym bogiem.

O b e c n i e s t o i m y n a p r o g u e o n u c h a o i s t y c z n e g o , w k t r y m f o r m u j e si n o w a k o n c e p c j a w i a t a p a r a p s y c h i c z n e g o . T a n o w a k o n c e p c j a p o j a w i a si n a w i e l u f r o n t a c h . Jej o b e c n o z a z n a c z a si w w i e l u d z i e d z i n a c h . C z o o w rol w y d a j e si t u o d g r y w a f i z y k a k w a n t o w a , d o s t a r c z a j c a t e o r e t y c z n y c h

163

PSYCHONAUTA

p o d s t a w d l a w i e l u zjawisk o d k r y w a n y c h na n o w o w z w i z k u z o d r o d z e n i e m zainteresowania parapsychologi i staroytnymi praktykami magicznymi. W n o w y m p a r a d y g m a c i e r z e c z y w i s t o c i si p r z e n i k a j c c a olbrzymi p r z e s t r z e k o s m o s u n a z y w a si C h a o s e m , a jest t o n i e w y o b r a a l n i e p o d n a p r n i a , z ktrej w y a n i a si istnienie, p o r z d e k , f o r m a . J a k o w s z e c h o b e c n a i nie d u a l i s t y c z n a , jest p r a k t y c z n i e n i e z a u w a a l n a . N i e s p o s b jej p o j ani n a w e t w y o b r a z i . U s i o w a n i e o r z e c z e n i a c z e g o k o l w i e k o niej b y o b y zaprze c z e n i e m jej w a s n o c i , a z a t e m k a m s t w e m . J e s t e m y w s t a n i e powiedzie co n a j w y e j , e sia ta jest p r z y p a d k o w a i c h a o t y c z n a , p o n i e w a w y a n i a si z niej f o r m a b e z j a k i e j k o l w i e k przyczyny. Z t e g o p o w o d u m o e m y by nawet szczliwi, ale b d z i e t o raczej w i a d e c t w e m n a s z e g o p o z y t y w n e g o podejcia d o ycia, n i o k r e l e n i e m jej p r z y m i o t w . N a w e t jeli z d o a m y s t w i e r d z i , e f u n k c j o n u j e na p o z i o m i e s u b a t o m o w y m ( k w a n t o w y m ) i w s a m y m sercu na s z e g o i s t n i e n i a , to o p i s z e m y z a l e d w i e d r u g o r z d n e jej efekty. N a j c z c i e j po s t r z e g a m y j j a k o z m i a n . J e d n a k t a d o e f e k t o w n a definicja o p i e r a si n a z u d z e n i u lub d a l e k o p o s u n i t y m u p r o s z c z e n i u , p o n i e w a w c a y m wiecie nie ma a n i j e d n e j rzeczy, k t r a b y a b y s t a t y c z n a . A g d y b y nawet b y o inaczej, nie p o t r a f i l i b y m y d o s t r z e c istnie z n a j d u j c y c h si w c a k o w i t y m bezruchu, p o n i e w a nie w y d z i e l a y b y z siebie energii a n i nie p o w s t r z y m y w a y b y ru c h u p o z o s t a y c h obiektw. C h a o s m o n a w i c s c h a r a k t e r y z o w a j a k o Wiel k i e g o P o r u s z y c i e l a , j e d y n e g o , k t r y s a m jest w b e z r u c h u . A l e i t a k , niezale nie o d n a s z y c h w y o b r a e , j e g o n a t u r a p o z o s t a n i e d l a n a s p u s t a , b e z o s o b o w a i n i e l u d z k a , n a z b y t fantazyjna i k a p r y n a , a b y m y m o g l i w p r o w a d z i go jako b o g a do naszego ograniczonego dualistycznego mylenia. Pewien aspekt C h a o s u ma j e d n a k niezmierne znaczenie dla kadego m a g a . J e s t n i m d u c h energii yciowej naszej planety. W s z y s t k i e y w e istoty p o s i a d a j p e w n e d o d a t k o w e w a s n o c i , o d r n i a j c e j e o d m a t e r i i nieorga nicznej. D a w n i s z a m a n i p r z e d s t a w i a l i s o b i e t si p o d p o s t a c i R o g a t e g o B o g a . A w b l i s z y c h n a m c z a s a c h p o w r c i a z i m p e t e m , wcielajc si w sym bol B a f o m e t a . Bafomet to inaczej pole parapsychiczne planety, wytwarzane przez

w s z y s t k i e z a m i e s z k u j c e j istoty. O d c z a s w s z a m a s k i c h wciela si w roz m a i t e formy, p r z y j m u j c w i z e r u n e k P a n a ( w s z e c h p o t n e j , z a r a z e m stwr czej i niszczycielskiej istoty), S z i w y - K a l i ( t w r c z e g o fallusa i m a t k i - p o e r a c z -

164

Perspektywy

Magiczne

ki dzieci), A b r a x a s a ( p o l i m o r f i c z n e g o b s t w a o p o d w j n e j , dobrej i zej n a t u rze), D i a b a ( z w i e r z c e g o b o g a s e k s u i m i e r c i ) , , z e g o A r c h o n t a r z d z c e g o tym w i a t e m , I s z t a r lub A s t a r o t ( b o g i n i m i o c i i w o j n y ) , A n i m a M u n d i (czyli d u s z w i a t a ) , czy te p o p r o s t u B o g i n i " . J e g o i n n e p r z e d s t a w i e n i a ukazuj g o j a k o O r a , B a r o n a S a m e d i , T h a n a t e r o s a i C e r n u n n o s a (celtyc kiego r o g a t e g o b o g a ) . N i e j a s n e jest p o c h o d z e n i e i m i e n i a B a f o m e t " . P r a w d o p o d o b n i e m a o n o korzenie w g r e c k i m s o w i e Baph-metis, o z n a c z a j c y m u n i z m d r o c i " . B o gowie, k t r y c h i m i o n a i w y o b r a e n i a n a w i z u j d o t e g o s y m b o l u , przewijaj si w n a u k a c h g n o s t y c k i c h . I c h o c i a a d e n z t y c h w i z e r u n k w nie j e s t w sta nie o d d a i s t o t y tej siy, zazwyczaj p r z e d s t a w i a si j j a k o h e r m a f r o d y t , przy pominajcego rogatego czowieka z rozmaitymi atrybutami g a d w i ssakw. M o g a b y t a k e p r z e j a w i a si w p i e r w o t n i a c z e j s y m b o l i c e , m a n i f e s t o w a si w swoich o w a d z i c h i r o l i n n y c h a s p e k t a c h , p o n i e w a sia ta jest d u c h e m oy wiajcym w s z y s t k o , o d bakterii a p o tygrysa. A jeli u d a n a m si s t w o r z y m a s z y n o b d a r z o n w i a d o m o c i , sia ta b d z i e m u s i a a wej w t r y b y t e g o mechanizmu. P o m i d z y jego rogami zazwyczaj widnieje p o c h o d n i a , jako

e d u c h z w y k l e p r z e d s t a w i a n y jest p o d p o s t a c i w i a t a . W w i z e r u n k u t y m nie p o w i n n o z a b r a k n e l e m e n t w n e k r o t y c z n y c h , a l b o w i e m B a f o m e t " jest take w a d c m i e r c i . ycie i m i e r to d w i e s t r o n y t e g o s a m e g o zjawiska, ktre s t a l e w y p e n i a sia yciowa. D l a t e g o z a p r z e c z e n i e m i e r c i jest r w n o znaczne z a p r z e c z e n i u ycia. P r o c e s y k o m r k o w e , o d p o w i e d z i a l n e z a f u n k c j o n o w a n i e ycia, s p r a w i a j e m i e r staje si n i e u c h r o n n a i k o n i e c z n a . R e l i g i e o d s u w a j c e m i e r nie p o t r a f i d o c e n i ycia. A p r z e c i e m i e r c i nie t r z e b a si lka, s k o r o i t a k j u si b y o m i l i o n a m i form ycia. W s z y s t k i e n a s z e w r a e nia s p r o w a d z a j si do a m n e z j i . W w i z e r u n k a c h B a f o m e t a z a w s z e p o d k r e l a si a s p e k t y s e k s u a l n e t e g o b o g a - b o g i n i , p o n i e w a s e k s s t w a r z a ycie, a s e k s u a l n o jest m i a r siy yciowej, y w o t n o c i , n i e z a l e n i e o d s w y c h przejaww. D u c h o w i siy yciowej p r z y w i e c a j d w a r o d z a j e ekstazy, r o z m n a a n i e i w y c z e r p a n i e , s e k s i u m i e r a n i e . J e s t to p i k n y i p r z e r a a j c y B g w z n o s z cego si w p o w i e t r z u s o k o a , B g o p a d a j c e g o m o d e g o d r z e w a , B g p o c z o n y c h k o c h a n k w , B g p a d l i n y t o c z o n e j p r z e z r o b a k i , B g b i e g n c e g o za jca, B g s z a l o n e g o p o l o w a n i a g w a c c e g o cisz len. P r z y w o u j t e g o B o g a n i e p o h a m o w a n gr m i o s n , w i n e m i osobliwymi substancjami, od ktrych

165

PSYCHONAUTA

c i a o dry, a w y o b r a n i a si r o z p a l a . A t a k e spraw, a b y p o p r z e z wyczerpanie swej w i a d o m o c i p o c z y si z t y m B o g i e m d z i k i k o n c e n t r a c j i i wizualizacji, o b d a r z a j c si m a g i c z n s i y c i o w p o t r z e b n d o c z y n i e n i a d o b r e j i z e g o . N i e c h a j p r z y b d z i e w s w y m r o g a t y m m a j e s t a c i e j a k o m o c powietrza i wyostrzy nasz wzrok i such! P r a w i e we w s z y s t k i c h m i t o l o g i a c h m w i si o p e w n y c h prymitywnych g a d z i c h e n e r g i a c h , k t r e c z s t o p o p r z e d z a j p o j a w i e n i e si s a m y c h istot bo skich. S t d w r o z m a i t y c h m i t o l o g i a c h m a m y d o c z y n i e n i a z rozmaitymi,

p r z y p o m i n a j c y m i L e w i a t a n a w a m i , w i j c y m i si w o k w s z e c h w i a t a oraz c h a o t y c z n y m i s m o k a m i , ktre n a w z r T i a m a t s m a t r y c a m i w s z e l k i e g o ist n i e n i a . B o g o w i e zazwyczaj prbuj zaszlachtowa lub uwizi te w o w e moce a l b o po p r o s t u zajmuj si ich t r w a y m z w a l c z a n i e m . Prawie wszystkie demony m a j w sobie c o ze zwierzcia, a w i k s z o z nich p r z y p o m i n a g a d a . I s t n i e j liczne, c h o m a o p r z e k o n u j c e w y j a n i e n i a s u p r e m a c j i gadziej s y m b o l i k i w p r e z e n t a c j a c h p i e r w o t n y c h si z a . To p r a w d a , e w e maj k s z t a t y falliczne, ale nie s p o s b t e g o p o w i e d z i e o w i k s z o c i czworono n y c h g a d w . N i e m o n a te z a p r z e c z y , e n i e k t r e w e w y d a j si prze c h o d z i p r o c e s o d r o d z e n i a , zrzucajc s w skr. N i e wiadczy to jednak

o ich n i e m i e r t e l n o c i . To s a m o m o n a p o w i e d z i e o n i s z c z y c i e l s k i m poten cjale n i e k t r y c h w i e l k i c h g a d w , ktre w y g i n y n a d u g o p r z e d pojawie n i e m si c z o w i e k a . J e e l i wic w ludzkiej p o d w i a d o m o c i z a c h o w a y si ja kie w s p o m n i e n i a o n i e b e z p i e c z n y c h s t a r c i a c h z p o t w o r n y m i z w i e r z t a m i , p o w i n n y o n e d o t y c z y s s a k w : m a m u t w , n i e d w i e d z i , u b r w i d z i k i c h ko tw. W s z y s t k o to w s k a z u j e na istnienie j a k i e g o o wiele g b s z e g o z w i z k u p o m i d z y c z o w i e k i e m a s m o k i e m , t y m bardziej e w t e k ten przewija si na wet w m i t a c h kultur, ktre nie n o t u j w y s t p o w a n i a a d n y c h s p e k t a k u l a r nych g a d w . B y m o e w i c n a s z m i t y c z n y s m o k jest u p i o n y g d z i e w e w n t r z na szych gw. E w o l u c j a o b d a r z y a n a s b o w i e m t r z e m a m z g a m i . A k a d y z nich w t o k u w y a n i a n i a si p r z e j m o w a funkcje p o p r z e d n i e g o , z a m i a s t p o d d a w a m z g c a k o w i t e j rekonstrukcji. D l a t e g o d o p i e r o n a j m o d s z y m z g w i a d c z y o n a s z y m c z o w i e c z e s t w i e . J e d y n i e m a p y d o p r a c o w a y si p o d o b n e j struk tury. N i e c o s t a r s z y m z g jest w s p l n y n a m i s s a k o m . N a t o m i a s t najbardziej a r c h a i c z n y m u m y s e m jest t a k z w a n y g a d z i m z g " . W naszej c z a s z c e siedzi zatem czowiek, wilk i krokodyl.

166

Perspektywy

Magiczne

Z a t e m m o n a p o w i e d z i e te, e w s z e l k i e n k a j c e n a s k o s z m a r y i mity, w ktrych w y s t p u j s m o k i , w e i p o d s t p n e d e m o n y t o nic i n n e g o j a k ga dzie atawizmy, w y a n i a j c e si ze s t a r y c h czci n a s z e g o m z g u . E w o l u c j a nie wymazaa n a j s t a r s z y c h w z o r c w z a c h o w a , lecz j e d y n i e u k r y a j e p o d war stw n o w y c h m o d y f i k a c j i . S t d te nasi m i t o l o g i c z n i b o g o w i e , p r z e d s t a w i ciele ludzkiej w i a d o m o c i , p o k o n u j t y t a n w i s m o k i , r e p r e z e n t a n t w starej w i a d o m o c i . W t r a d y c j a c h m a g i c z n y c h z a c h o w a o si wiele t e c h n i k r o z b u d z a n i a wil kw i s m o k w , u p i o n y c h g d z i e w z a k a m a r k a c h n a s z y c h s t a r y c h m z g w . Wystarczy s k i e r o w a s i y eteryczne w s t r o n c z a s z k i , a b y j a k o p i e r w s z e oy wiy si g a d z i e o b w o d y . W orientalnej ezoteryce p r a k t y k a u w a l n i a n i a m o c y wowej nosi n a z w w z n o s z e n i a K u n d a l i n i " . J e d n a k czujni o r i e n t a l n i m a g o wie d b a j o to, by K u n d a l i n i nie z a g n i e d z i a si w t y m rejonie, ale w z n i o s a si k u w y s z y m o r o d k o m m z g o w y m . O w e s t a r s z e o b w o d y m z g u d o z n a j o y w i e n i a r w n i e w s k u t e k inten sywnych s t a n w p o b u d z e n i a o r a z w y c i s z a j c y c h m e d y t a c j i . w p r o w a d z i si w s t a n gnozy, M o n a wtedy postaci

przyjmujc o d p o w i e d n i e zwierzce

albo p o s u y si s i g i l a m i w celu u r u c h o m i e n i a t y c h p o d w i a d o m y c h p r o gramw zachowa. Uwolnienie takiego smoczego u m y s u " posiada bardzo k o n k r e t n e z a s t o s o w a n i e . P o m a g a b o w i e m w s t w o r z e n i u p o t n y c h i raczej n i e m i y c h d e m o n w , a t a k e w r z u c a n i u p o d o b n y c h u r o k w . P r o g r a m y ga dziej w i a d o m o c i nie zawieraj w s o b i e s u m i e n i a o r a z w s p c z u c i a , j e d y n i e o d r o b i n n a m y s u p o t r z e b n e g o d o p o l o w a n i a , z a b i j a n i a , o d y w i a n i a i roz mnaania. N i c w i c d z i w n e g o , e s p o e c z e s t w a i religie z a w s z e s t a r a y si t r z y m a wilka i s m o k a n a smyczy, s p u s z c z a j c g o t y l k o p o d c z a s wojny. D l a m a g w t e atawistyczne siy stanowi rdo osobistych mocy. D l a t e g o B a f o m e t , bstwo na wskro magiczne, czsto posiada ksztat czowieka-ssaka-wa, p o d o b n i e jak liczni s z a m a s c y b o g o w i e .

167

PSYCHONAUTA

CENZOR

PSYCHICZNY

N a s z a f i z y c z n a s t r o n a b a r d z o o b a w i a si c h a o s u i m a g i i . D l a t e g o umys s t a r a si o m i j a z w i z a n e z t y m kwestie, r o z w i j a j c w s o b i e b a r d z o potnego c e n z o r a , k t r y u s u w a j e s p r z e d naszej u w a g i . K i e d y l u d z i e o b c u j z e z j a w i s k a m i o c h a r a k t e r z e m a g i c z n y m , zazwyczaj s t a r a j si ich nie z a u w a a . D o p i e r o p r z y m u s z e n i d o t e g o r e a g u j stanem b o j a n i i p r z e r a e n i a , k t r e g o k o n s e k w e n c j b y w a j z a b u r z e n i a psychiczne. C e n z o r p s y c h i c z n y w y t w a r z a z a p o r c h r o n i c n a s p r z e d i n g e r e n c j obcych wiatw. R e d a g u j e wikszo docierajcych do nas p r z e k a z w telepatycz

n y c h , c z y n i n a s l e p y m na d o z n a n i a p o n a d z m y s o w e , a t a k e w d u e j mie rze b l o k u j e d o s t r z e g a n i e z n a c z c y c h k o i n c y d e n c j i i p r z y p o m i n a n i e s o b i e ma rze s e n n y c h . C e n z o r p s y c h i c z n y nie jest t a k i m z w y k y m s o b i e z a k a . Bez n i e g o n a s z e ycie nie b y o b y m o l i w e , p o n i e w a p o g r y o b y si w bezustan nych halucynacjach. Ta n a s z a sia, n a s z a w i a d o m o , k t r a z n a j d u j e si u p o d o a woli i per cepcji, b y w a n a z y w a n a K i a . K i a nie p o s i a d a k s z t a t u . A k a d a p r z y p i s y w a n a jej f o r m a lub b o s k a m o t y w a c j a jest n a j z w y k l e j s z y m z u d z e n i e m . K i a t o nic i n n e g o , j a k p u s t k a z n a j d u j c a si w r o d k u k a d e g o i s t n i e n i a , p u s t k a b d c a prawdziwym witym Anioem Strem. N a t o m i a s t cenzor psychiczny to z g r u n t u m a t e r i a l n e zjawisko, c h r o n i c e u m y s p r z e d m a g i o r a z pogre n i e m si w d z i k i m b e z m i a r z e p a r a p s y c h i c z n y m , k t r y s p r a w i a w r a e n i e cha o s u . M a g o w i e z n a j wiele s z t u c z e k p o m a g a j c y c h o m i j a m e c h a n i z m y cen z o r a p s y c h i c z n e g o . B o te s a m c e n z o r jest b a r d z i e j a k t y w n y n a okrelonych p o z i o m a c h w i a d o m o c i . D l a t e g o c z a s e m w e n i e p e r c e p c j a , a nawet wola dysponuj o d r o b i n swobody do dziaa magicznych, ale cenzor uniemo liwia im d o t a r c i e do t e g o p o z i o m u lub s p r a w i a , e w s p o m n i e n i e o t y m nie p r z e d o s t a j e si d o w i a d o m o c i . J e d n a k wadza cenzora w najwikszym stopniu o g a r n i a p o z i o m uwano ci czyli sfery w i a d o m y c h u c z u i myli. I d l a t e g o w a n i e wiele t e c h n i k ma g i c z n y c h s u y o d d a l e n i u w i a d o m o c i o d t e g o p o z i o m u . N i e c o sabiej chro n i o n y p r z e z c e n z o r a j e s t p o z i o m m o t o r y c z n y , o d p o w i e d z i a l n y z a n a s z e zacho w a n i a m e c h a n i c z n e . Z d a r z a si w i c , e g d y d o naszej g o w y nie p r z y c h o d z a d n e myli, d o w i a d c z a m y niezwykych p o d p r o g o w y c h przebyskw. Cen z o r j e d n a k s k u t e c z n i e daje i m o d p r , p r z e z c o nie m o g d o t r z e d o naszej

168

Perspektywy

Magiczne

w i a d o m o c i . G d y b y u d a o si n a m p r z e k r o c z y t g r a n i c , z a l a a b y n a s fala telepatii, k r t k o o k r e s o w e j p r e k o g n i c j i i n i e z w y k y c h k o i n c y d e n c j i . N a j s a b i e j kontrolowany p r z e z c e n z o r a jest g n o s t y c z n y p o z i o m cichej k o n c e n t r a c j i o r a z ekstatycznego podniecenia, a to dlatego, e prowadzi on do wyciszenia s p o rej czci u m y s u . D l a t e g o najbardziej s k u t e c z n e s y s t e m y m a g i c z n e w y p r a c o way c o n a j m n i e j k i l k a m e t o d s z y b k i e g o w k r a c z a n i a n a ten p o z i o m u m y s u .

PSYCHONAUTA

DEMON CHORONZON
W w i e l u s y s t e m a c h o k u l t y s t y c z n y c h n a p o t y k a m y d z i w n y b d mylowy J e s t n i m , o d z i e d z i c z o n e po m o n o t e i s t y c z n y c h religiach, p r z e k o n a n i e o istnien i u p e w n e j w y s z e j j a n i lub prawdziwej woli. W i e l e o s b lubi si u d z i , e p o s i a d a j a k i e w e w n t r z n e ja", ktre w j a k i s p o s b jest bardziej prawdziwe

i u d u c h o w i o n e " od n a s z e g o z w y c z a j n e g o , n i s z e g o j a " . P r z e k o n a n i e to nie m a a d n e g o u z a s a d n i e n i a . W i a d o m o b o w i e m , e w naszej k o n s t r u k c j i psy chicznej nie istnieje a d e n e l e m e n t , k t r y o p a r b y si z m i a n o m p o d wpy w e m p o t n y c h t e c h n i k p s y c h o l o g i c z n y c h . N i e o b o w i z u j w niej a d n e stae w a r t o c i . P r z y z a s t o s o w a n i u o d p o w i e d n i c h b o d c w m o n a p r z e m i e n i ko m u n i s t w w faszystw, w i t y c h w otrw, t c h r z y w b o h a t e r w i vice-versa. N i e z n a j d z i e si w n a s a d n e s u w e r e n n e s a n k t u a r i u m , k t r e reprezentowaoby n a s z p r a w d z i w n a t u r . A n i a d e n s e k r e t n y m i e s z k a n i e c . A w s z y s t k i e nasze p r z e k o n a n i a o d n o n i e naszej natury, c a e n a s z e j a " j e s t n i c z y m i n n y m jak w y p a d k o w j e d n o s t k o w y c h d o w i a d c z e o d chwili u r o d z i n . P r z y p o m o c y n a r k o t y k w , p r a n i a m z g u " i i n n y c h r a d y k a l n y c h t e c h n i k perswazji z ka d e g o c z o w i e k a m o n a u c z y n i p a t r i o t j a k i e g o k o l w i e k kraju, z w o l e n n i k a ja kiejkolwiek i d e o l o g i i , w y z n a w c j a k i e j k o l w i e k religii. N a s z u m y s t o p o pro s t u p r z e d u e n i e c i a a , a p r z e c i e nie m a t a k i e g o j e g o f r a g m e n t u , k t r e g o nie d a o b y si w y m i e n i a l b o z m o d y f i k o w a . J e d y n c z c i n a s s a m y c h , k t r a istnieje p o z a t t y m c z a s o w i zmien n s t r u k t u r p s y c h o l o g i c z n , z n a n j a k o e g o " , jest K i a . K i a t o p o j c i e ce l o w o nie p o s i a d a j c e definicji, d z i k i c z e m u w i e t n i e w y r a a j c e iskierk y cia, si y c i o w . K i a nie p o s i a d a formy. J e s t a n i t y m , a n i t a m t y m . N i e s p o s b o r z e c o niej c z e g o k o l w i e k p o z a t y m , e s t a n o w i p u s t e c e n t r u m w i a d o m o c i , p o z b a w i o n e d o b r o c i , w s p c z u c i a , d u c h o w o c i i j a k i c h k o l w i e k innych cech. T y m niemniej dostarcza n a m poczucia sensu i z u d n e g o dowiadcze nia w i a d o m o c i w k o n t a k c i e ze w i a t e m z e w n t r z n y m . A im m o c n i e j s z e jest t o d o w i a d c z e n i e , t y m silniejsze jest t o u c z u c i e . N a p r z y k a d m i e c h p o d c z a s s z c z y t o w e j fazy ekstazy. O w e c e n t r u m w i a d o m o c i nie p o s i a d a f o r m y a n i j a k i c h k o l w i e k cech, k t r e m g b y w y o b r a z i s o b i e u m y s . N i k t tutaj nie m i e s z k a . K i a nie p o s i a d a i m i e n i a , jest a n o n i m o w e . S k a d a m y si z b i o - m i s t y c z n e g o p o l a s i o w e g o , k t r e m u p r z y c z e p i o n o c i a o i g o w , p o c h o d z c e g o , p o w i e d z m y , z hi-

170

Perspektywy

Magiczne

perprzestrzeni.

Bdem

n i e k t r y c h s y s t e m w o k u l t y s t y c z n y c h jest p r z y p i

sywanie K i a j a k i c h z g r y o k r e l o n y c h lub w r o d z o n y c h w a c i w o c i . A l b o wiem k a d a p r b a n a d a w a n i a k o s m i c z n e g o z n a c z e n i a n a s z e m u e g o s t a n o w i przejaw m y l e n i a y c z e n i o w e g o . T a k , n a s z e e g o jest z b i o r e m p o b o n y c h ycze n a w a s n y t e m a t . S t a nowi o b r a z n a s s a m y c h , t w o r z o n y z n a s z y c h d o w i a d c z e y c i o w y c h - z na szego c i a a , p c i , rasy, religii, kultury, e d u k a c j i , socjalizacji, l k w i p r a g n i e . Spoeczestwo z m u s z a nas, bymy wyksztacili zintegrowane, asertywne ego. W m a w i a si n a m , e p o w i n n i m y d o k a d n i e w i e d z i e , k i m j e s t e m y , e p o w i n n i m y p o s i a d a w a s n e p r z e k o n a n i a i s k u t e c z n i e je b r o n i . A im m o c n i e j si z c z y m u t o s a m i a m y , t y m silniejszy p o w i n n i m y s t a w i a o p r wszyst kiemu, co j e s t t e g o p r z e c i w i e s t w e m . Z tej w a n i e p r z y c z y n y n a j m o c n i e j s z e , najbardziej w y p e n i o n e o b s e s j a m i e g o p o s i a d a j n a j s a b s z e o s o b y . L u d z i e c i o p o w i a d a j c si z a j a k k o l w i e k z a s a d , o s t a t e c z n i e p r z y c i g a j jej p r z e c i w i e stwo. P o d k r e l a j c s w o j si, b d p o g r a si w s a b o c i . W y c h w a l a j c z a dobro, b d c z y n i z o . R o z w j e g o p r z y p o m i n a b u d o w a n i e fortecy w o c h r o n i e p r z e d rzeczy w i s t o c i . E g o d o s t a r c z a o d r o b i n y o c h r o n y o r a z p o c z u c i a s e n s u y c i a , ale im jest w i k s z e , t y m bardziej p o d a t n e jest na a t a k i i z r a n i e n i e . N i e s t e t y , to nie w s z y s t k o . K a d a forteca jest r w n i e w i z i e n i e m . D c d o w y k l u c z e n i a przeciwstawnych sobie pogldw, surowo ogranicza nasz wolno. Wikszo mistykw i natchnionych religijnie magw opisuje swoje

przeycia w j z y k u m e t a f i z y k i . T w i e r d z , e kieruje n i m i c o w i k s z e g o , zu p e n i e j a k b y byli l i m i t a r g a n y m i p r z e z h u r a g a n lub k r o p l a m i e z , s k a p u j c y m i d o o c e a n u . S n u j r o z w a a n i a . R o z w o d z si n a t e m a t swej r z e k o m e j unii z b o s k o c i , p o d c z a s g d y f a k t y c z n i e nic t a k i e g o ich nie s p o t y k a . W rze c z y w i s t o c i p o p a d a j w s t a n g n o s t y c k i e j egzaltacji, z a l e w a j c y ich e g o p i e c z o owicie k u l t y w o w a n p r z e z nich s a m y c h wizj b o s k o c i . P r o c e s ten w g r u n c i e rzeczy nie r n i si o d u c z y n k w c z a r n y c h m a g w , k t r z y r o z d m u c h u j swe ego do w y m i a r w kosmicznych. J e d n a wyczuwalna rnica polega na tym, e o s o b y religijne m i e s z a j w to B o g a , aby w j e g o i m i e n i u d b a o w a s n e interesy. U d a j t a k e p o k o r , a b y u c h r o n i si p r z e d z a r z u t e m m e g a l o m a n i i . Z p o d o b n sytuacj m a m y do czynienia w p r z y p a d k u m a g a , ktry pr buje i n w o k o w a w i t e g o A n i o a S t r a . W t e d y w s z y s t k i e s p o s t r z e e n i a i za m i e r z e n i a , j a k i e w y t w a r z a w n i m w a s n e e g o , staj si r d e m j e g o wia-

171

PSYCHONAUTA

d o m o c i . D o t y c z y t o w s z y s t k i c h i m i o n , sw, o b r a z w , s y m b o l i i wskazw e k k o m u n i k o w a n y c h w ten s p o s b , j a k r w n i e n i e k t r y c h p r z y p a d k o w y c h f r a g m e n t w p r z e k a z w telepatycznej. P o n i e w a m a g o t r z y m u j e j e w stanie gnozy, j e s t w o b e c n i c h b e z k r y t y c z n y . S p o r o z nich p y n i e z j e g o wasnej pod w i a d o m o c i . A k i e d y s to p r z e k a z y n i e o c z e k i w a n i e i n t e l i g e n t n e , staj si t y m bardziej atrakcyjne. O c z y w i c i e , k a d y z n a s p o s i a d a s w e g o w i t e g o A n i o a S t r a , a jest n i m o c z y w i c i e K i a , m o c w i a d o m o c i , m a g i i , g e n i u s z u . P o s i a d a m y take n i e s y c h a n u m i e j t n o p o p a d a n i a w obsesj n a p u n k c i e w y t w o r w naszego geniuszu, czsto mylc je z s a m y m geniuszem. W m a g i i t e g o r o d z a j u s k u t k o m u b o c z n y m , g d y t o w a r z y s z y i m obsesja, n a d a j e si i m i d e m o n a C h o r o n z o n a . C h o raczej n a l e a o b y m w i o grupie d e m o n w , g d y i m i to w y s t p u j e w liczbie m n o g i e j . O d d a w a n i e czci wa s n y m k r e a c j o m j e s t r w n o z n a c z n e z z a m y k a n i e m si w e w a s n y m szalestwie i s p r o w a d z a n i e m na siebie katastrofy. W istocie w i a r a w b o g a jest t y m s a m y m c o w i a r a w e w a s n e e g o . K a d y c z o w i e k jest s w o i m w a s n y m w y p a c z o n y m o b r a z e m b o g a . Z a r w n o m a n i a k religijny, j a k c z a r n y m a g c z e r p i c h a r y z m z e s w y c h obsesji, ale ich p o s z u k i w a n i a z m i e r z a j d o n i k d , p o n i e w a nie p o t r a f i p r z e b i si p r z e z g s z c z wa snych lkw i pragnie ku c z e m u r z e c z y w i s t e m u - a n o n i m o w e m u i bez

ksztatnemu, a m i m o to wspaniaemu rdu wewntrznej mocy. N a s z a w i a d o m o , t w r c z o i m a g i a s t a n o w i najbardziej tajemnicze i n i e s a m o w i t e rzeczy na wiecie. P o d t y m w z g l d e m a d e n b g ani w y s z a ja nie m o g si z n a m i r w n a , p o n i e w a s n a s z y m i w y t w o r a m i . S a m nie jestem w s t a n i e n a d a sensownej nazwy, cechy lub w i z e r u n k u tej nieskoczonej tajem nicy, ktra znajduje si w s a m y m rdzeniu mojej w i a d o m o c i , p o z a z u d z e n i e m w s z e c h w i a t a . Z a p r a w d , jest c o w p o w i e d z e n i u , e nie da si p o w i e d z i e nic s e n s o w n e g o o A b s o l u c i e , co by nie byo gorsze od nas s a m y c h . Inwokacja witego A n i o a Stra (czyli K i a ) to p a r a d o k s a l n i e t r u d n e zada nie. J a k o e nie p o s i a d a on postaci, nie s p o s b obj go w y o b r a n i . N i e m o n a go ani dostrzec ani urzeczywistni, p o n i e w a s a m jest r d e m percepcji i woli. J e l i z a o y m y , e p o d c z a s inwokacji m o g w y s t p i k o n k r e t n e z n a k i , n a j p r a w d o p o d o b n i e j t a k o w e si p o j a w i . W y s t a r c z y w p r o w a d z i si w stan gnozy, a ujawni j e n a m n a s z w a s n y g e n i u s z . P o d c h o d z c z a b e z a d n e g o

172

Perspektywy

Magiczne

nastawienia, m o n a ujrze c o s , c o p o t w i e r d z i n a s z e w e w n t r z n e w i e r z e n i a . W o b u p r z y p a d k a c h u m y k a t o c o istotne, p o n i e w a , j a k t o j u z o s t a o p o wiedziane, w i t y A n i o S t r jest n i c z y m i n n y m j a k s a m s i m a g i i , g e n i u s z u i w i a d o m o c i . C o t a k i e g o n i g d y nie p o j a w i a si w p r n i . P r z y j m u j e d o woln p o s t a , k t r a w s z a k e n i g d y nie jest n i m s a m y m . A z a t e m w celu inwokacji p r a w d z i w e g o w i t e g o A n i o a S t r a w a r t o s p r bowa tylko d w c h rzeczy. P o pierwsze, w y z n a c z y e g o nalene m u miejsce p o przez n a g e u t o s a m i e n i e si z t y m , c z e g o si w y r z e k a m y . Po d r u g i e za, u s i o wa o d c z u b o s k m o c K i a j a k o r d o w s z y s t k i c h a k t w w i a d o m o c i , m a g i i i geniuszu, sigajc po j a k najbardziej r n o r o d n e tego rodzaju d z i a a n i a . Inwokuj jak najczciej, powiada wyrocznia. I przepdzaj Choronzona zawsze, kiedy si pojawi.

Szamanizm

SZAMANIZM
S z a m a n i z m s t a n o w i n a j s t a r s z tradycj m i s t y c z n i m a g i c z n . P o c h o d z z niej w s z y s t k i e s z t u k i religijne i n a u k i t a j e m n e . T r a d y c j e s z a m a s k i e s w c i y w e na p k u l i p o u d n i o w e j , w A u s t r a l i i , A f r y c e i A m e r y c e P o u dniowej. K u l t u r y s z a m a s k i e w y s t p u j z a z w y c z a j w s p o e c z n o c i a c h o w i e c kich, c h o z n a n e s p r z y p a d k i s z a m a n i z m u w p l e m i o n a c h n a w p o s i a d y c h , gdzie p r z y j m u j e o n p o s t a z n a c h o r s t w a . N i e s t e t y , rozwj c y w i l i z a c j i przyczy ni si do n i e m a l c a k o w i t e g o z n i s z c z e n i a tej tradycji w A m e r y c e P o u d n i o wej, O c e a n i i , Azji P n o c n e j i w rejonie A r k t y k i . P o z o s t a o c i w i e d z y sza m a s k i e j z a c h o w a y si w e u r o p e j s k i m kulcie c z a r o w n i c . Z kolei s z a m a n i z m bliskowschodni zosta wchonity przez kulty k a p a s k i e wraz z wyksztace n i e m si cywilizacji k l a s y c z n y c h . Analizujc wspczesne pozostaoci po szamanizmie, mona wycign d w a w n i o s k i . P o p i e r w s z e , m i m o o l b r z y m i c h d y s t a n s w g e o g r a f i c z n y c h dzie lcych w s z y s t k i e k u l t u r y s z a m a s k i e , s t o s u j o n e z a d z i w i a j c o p o d o b n e tech niki. P o d r u g i e , nawizuje d o n i c h c a y w s p c z e s n y w i a t m a g i c z n y . P o d s t a w o w e r e g u y m a g i i , p o d o b n i e j a k n a u k i , nie u l e g a j z m i a n i e . C z a s a m i tylko bywaj z a p o m i n a n e . S z a m a n i z m dostarcza szerokiego wachlarza okultystycz nych t e c h n i k , z k t r y c h l u b i c z e r p a w s p c z e n i m a g o w i e . N i c d z i w n e g o , jeli b o w i e m c h c e m y u n i k n s a m o z n i s z c z e n i a , p o t r z e b u j e m y u s i l n i e tej sa mej wiedzy, co nasi p r z o d k o w i e yjcy w p i e r w s z y m e o n i e . W p r a d a w n y c h czasach s z a m a n i z m zapewnia ludziom rwnowag oraz praktyczn wiedz o t y m , j a k y i p r z e y w s p o e c z n o c i . D l a t e g o k a d a szkoa okultystyczna stara si o d n a l e zagubione arkana tej wiedzy. Przyjrzyjmy si zatem tej tradycji.

175

PSYCHONAUTA

W p r z e c i w i e s t w i e d o p o z o s t a y c h t e c h n o l o g i i , nie s p o s b g r o m a d z i s z a m a s k i e j m o c y . K a d y s z a m a n m o e c z u si szczliwy, jeli p r z e w y szy g o j e g o u c z e . M o c e s z a m a s k i e s t a k t r u d n e d o o p a n o w a n i a , e trzeba sporej d a w k i t a l e n t u , a b y nie p o p a w d e g e n e r a c j . D l a t e g o te w tej dzie d z i n i e p r z e s z o jest w s p o m i n a n a j a k o czas wielkiej w i e t n o c i . I t y l k o cza s a m i m o e si z d a r z y , e j a k i p r a k t y k u j c y s z a m a n o d z y s k a resztki daw nych mocy. G w n y m e l e m e n t e m s z a m a n i z m u jest p o s t r z e g a n i e z a w i a t w . D z i k i w y m i a r o m astralnym i eterycznym, zawierajcym rozmaite m o c e , mona w y w i e r a p o t n y w p y w n a wiat. S z a m a n z a z w y c z a j p o d r u j e w t y c h wy m i a r a c h p o d c z a s e k s t a z y lub t r a n s u n a r k o t y c z n e g o . C e l e m o w y c h p o d r y m o e b y p o z n a n i e p r z y s z o c i , leczenie choroby, z a d a n i e m i e r t e l n e g o ciosu w r o g o m lub z n a l e z i e n i e zwierzt m o c y . P r z y s z y c h s z a m a n w z a z w y c z a j w y o d r b n i a si z g r o n a p o t e n c j a l n y c h k a n d y d a t w , o d s i e w a j c ludzi p o d a t n y c h n a rozstrj n e r w o w y . W s t p n i e wy selekcjonowani otrzymuj konkretne wskazwki lub te p o d a j l a d e m

n i e w i d z i a l n e j , z n a n e j w k a d e j k u l t u r z e , siy. I n i c j a c j a s z a m a s k a zawiera trzy e l e m e n t y : p o d r w z a w i a t y , s p o t k a n i e z d u c h a m i o r a z d o w i a d c z e n i e m i e r c i i o d r o d z e n i a . W t e g o r o d z a j u d o w i a d c z e n i u c i a o i n i c j o w a n e g o zo staje r o z c z o n k o w a n e p r z e z r n e f a n t a s t y c z n e istoty, a n a s t p n i e p o n o w n i e s c a l o n e , w z b o g a c o n e o m a g i c z n y a r t e f a k t ( m o e by t o k o , k r y s z t a k w a r c u lub d u c h z w i e r z c y ) . J e g o n a s t p s t w e m jest p r z y s w o j e n i e s o b i e e t e r y c z n e g o p o l a s i o w e g o o r a z licznych d o d a t k o w y c h m o c y . W w i k s z o c i s y s t e m w s z a m a s k i c h t si e t e r y c z n m o n a wystrzeli wa z ciaa przez ppek, co p o m a g a w k r t k o d y s t a n s o w y c h dziaaniach ma g i c z n y c h . C z a s e m m o n a e m i t o w a j t a k e p o p r z e z o c z y lub rce, przy c z y m s t a n o w i e k w i w a l e n t t a k i c h m o c y , j a k e n e r g i a chi, ki, k u n d a l i n i a l b o a u r a . W t r a d y c j a c h s z a m a s k i c h przewijaj si b a r d z o r n e w t k i . wszystkim d o m i n u j tu egzorcyzmy i zdolnoci uzdrowicielskie, Przede uzyski

w a n e w s t a n a c h t r a n s o w y c h i p e n i c e istotne role w yciu w s p l n o t y . S z a m a n i d o k o n u j c z a s e m n a yczenie k l i e n t w a t a k w m a g i c z n y c h lub d z i a a o c h r o n n y c h . Z d a r z a si te, e w d a j si z e s o b w m a g i c z n w a l k , p r z y j m u j c w t e d y p o s t a zwierzr z a w i a t o w y c h .

176

Szamanizm

N i e k t r y m s z a m a n o m udaje si w t a k d u y m s t o p n i u o p a n o w a w a s n f i l o l o g i , e niewiele o b c h o d z i ich ar, c h d o r a z bl. K l a s y c z n y j u p r z y k a d t o wystpujca n a c a y m wiecie p r a k t y k a c h o d z e n i a p o o g n i u , p o d c z a s ktrej lu dzie znajdujcy si p o d m a g i c z n o c h r o n nie d o z n a j a d n y c h o p a r z e . Kontakty ze wiatem duchw przyjmuj w kulturach szamaskich

r o z m a i t p o s t a . M o g d o t y c z y d u c h w natury, istot z w i e r z c y c h i rolin nych, k t r e c z a s e m p e n i f u n k c j serwitorw. S z a m a n i o b c u j t a k e z cie niami u m a r y c h o r a z r n o r a k i m i s t w o r z e n i a m i s e k s u a l n y m i , t a k i m i j a k in kuby i s u k k u b y c z y r o g a t e b s t w a , z n a n e n a w e t w r e j o n a c h , g d z i e nie w y s t puj z w i e r z t a z r o g a m i . D r o g a w z a w i a t y n a s t p u j e p o p r z e z n i e b e z p i e c z n e wrota, p o r w n y w a l n e d o w s p c z e s n e j k o n c e p c j i O t c h a n i . S e n , j a k i t r a n s , s t a n o w i i s t o t n e m e t o d y z y s k i w a n i a d o s t p u d o i n n y c h wiatw. Szamani posiadaj te rne narzdzia. W wikszoci przypadkw

s to h a a l i w e i n s t r u m e n t y , na p r z y k a d b b e n k i i g r z e c h o t k i , d z i k i k t rym m o n a p r z y w o y w a d u c h y i w p r o w a d z a si w s t a n t r a n s o w y . A t a k e o b i e k t y m o c y , najczciej k r y s z t a y k w a r c u . T o w a n i e z t y c h n i e z w y k y c h tradycji s z a m a s k i c h w y w o d z si w s z y s t k i e s y s t e m y o k u l t y s t y c z n e . I d o nich trzeba s i g a , a b y o d n a j d y w a z a g u b i o n e m o c e i n a n o w o j e w s k r z e s z a .

177

Gnostycyzm

GNOSTYCYZM
W p i e r w s z y m i d r u g i m w i e k u naszej ery d o s z o do g w a t o w n e g o rozwoju d z i w a c z n y c h kultw, ktre z a c z y m n o y si w r o z m a i t y c h r e j o n a c h C e s a r stwa R z y m s k i e g o , s z c z e g l n i e w d o r z e c z u N i l u , w A l e k s a n d r i i , n i e z a p o m n i a nym t y g l u r n y c h k u l t u r i n a r o d w . B y y to k u l t y g n o s t y c k i e , a ich sfera idei o r a z a k t y w n o c i o b e j m o w a a z a d z i w i a j c y k o n g l o m e r a t a n t y k u i n o w o czesnoci. P o c z t k o w y e n t u z j a z m w n e t s t u m i a fala represji, w z n i e c o n a w r a z z p o j a w i e n i e m si c z a r n e g o z a k o n u h i e r a r c h i c z n y c h c h r z e c i j a n . O c z y w i c i e , nie s p o s b o b w i n i a J e z u s a za to, co w j e g o i m i e n i u w y c z y n i a l i furiaci reli gijni. G n o s t y c y z o s t a w i l i po s o b i e wiele d o k u m e n t w , a n i e k t r z y z n i c h ze szli d o p o d z i e m i a , o d d z i a y w u j c n a rozwj s z t u k i m a g i c z n e j w n a s t p n y c h epokach. Z p e w n o c i redniowieczni katarzy i albigensi dysponowali wiedz g n o s t y c k , a w p y w tej tradycji p r z e n i k n liczne h e r e t y c k i e nurty. M y l g n o s t y c k r o z k a d a si n a wiele w t k w . N i e k t r e z n i c h d o t y c z zaawansowanych spekulacji kosmicznych, podobnych do wyrafinowanych

w y k w i t w myli w s c h o d n i e j . T o w a n i e o n e a n t y c y p o w a y r e d n i o w i e c z n kaba i astrologi. G n o s t y c y wypracowali rwnie zaawansowany system magiczny, z k t r e g o o c a l a y j e d y n i e nieliczne p o z o s t a o c i . W ich w i a t o p o gldzie m i e c i y si r o z m a i t e s y s t e m y e t y c z n e , p o c z w s z y o d a n a r c h i c z n e g o l i b e r t y n i z m u , s k o c z y w s z y n a cisej ascezie. N a ich p o w s t a n i e m i a y w p y w skrajnie o d m i e n n e w a r u n k i . J e d n a k p r z e d e w s z y s t k i m g n o s t y c y z m z a j m o wa si d o w i a d c z e n i e m m i s t y c z n y m , o w g n o z , p r z e c i w s t a w i a n p i s t i s , czyli zwykej w i e r z e . w i a t z a p a m i t a g n o s t y k w g w n i e d z i k i ich p i s m o m a p o kryficznym, ktre wprawiay w osupienie wspczesnych im ortodoksw.

179

PSYCHONAUTA

G n o s t y c y z m o d g r y w a n i e z w y k l e i s t o t n rol w r o z w o j u z a c h o d n i e g o o k u l t y z m u , s t a n o w i c s y n t e z greckiej, egipskiej i o r i e n t a l n e j tradycji mi s t y c z n e j , k t r a p o n a g y m z e p c h n i c i u d o p o d z i e m i a o b j a w i a si pniej w d z i e a c h r e d n i o w i e c z n y c h i r e n e s a n s o w y c h m a g w , u t e m p l a r i u s z y , w kul cie c z a r o w n i c , r o k r z y o s t w i e o r a z w s p c z e s n y c h p r a k t y k a c h m a g i c z n y c h . G n o s t y c y nie a k c e p t o w a l i j a k i c h k o l w i e k b o s k i c h w i z e r u n k w , p o n i e w a w e d u g n i c h N a j w y s z a I s t o t a z n a j d o w a a si p o z a z a s i g i e m r o z u m i e n i a , a w i c i p r z e d s t a w i e n i a , z a w s z e l k i e p r b y jej a n t r o p o m o r f i z a c j i u z n a w a l i za k o m i c z n e . W o l e l i raczej nic nie m w i , ni w y p o w i a d a si n a t e m a t cze g o , c o ich s a m y c h p r z e r a s t a o . B g g n o s t y k w p r z y p o m i n a t a o a l b o pustk. I c h o c i a by n i e u c h w y t n y , k a d y c z o w i e k , t a k j a k i k a d a y w a istota, no si w s o b i e j e g o iskr. G n o z a o z n a c z a a w e w n t r z n e d o w i a d c z a n i e tej pier w o t n e j iskry. Z a g a d n i e n i e r o z c z o n k o w a n i a b o s k i e j istoty i w c i e l e n i a jej w m a t e r i sta n o w i o g w n o n i e k o c z c e j si d e b a t y w r d g n o s t y k w . W jej t o k u po w s t a w a y l i c z n e teorie. N i e k t r e z nich p o s u g i w a y si s e k s u a l n t e r m i n o l o g i d l a p o e t y c k i e g o z o b r a z o w a n i a t e g o p r o c e s u . I n n e s t a n o w i y alegoryczny k o m e n t a r z n a t e m a t p s y c h o l o g i i c z o w i e k a , j a k o e w k a d e j k o s m o l o g i i za w i e r a si p s y c h o l o g i a . B y y te t a k i e , ktre s u y y o m i e s z a n i u d o g m a t w i n n y c h religii. A nawet t a k i e , ktre m i a y o m i e s z y s a m p r b z r o z u m i e nia t e g o p r o c e s u w a s n y m u m y s e m . G n o s t y c y , t w o r z c t e teorie, w y p r a c o wali w i e l o b a r w n y w i a t m a g i c z n y p e e n e o n w i a r c h o n t w , p o r e d n i c z c y c h m i d z y n a s z y m wiatem a ostateczn rzeczywistoci. Ostateczna rzeczywisto wytworzya d u liczb eonw. Zazwyczaj

b y o ich t r z y d z i e c i . O t a c z a y o n e w i a t materialny. E o n y nie b y y jednost k a m i c z a s u , ale i s t o t a m i , z a s a d a m i d u c h o w y m i . W p n i e j s z y m o k r e s i e poja w i y si w m a g i c z n y c h wizjach d o k t o r a J o h n a D e e , k t r y w i d z i a w nich trzy d z i e c i etyrw. N a t o m i a s t ich r n o r o d n e w e w n t r z n e n a p i c i a p r z y c z y n i y si do s t w o r z e n i a wielu a r c h o n t w , czyli w a d c w . W i z j a ta nie wyczerpy w a a w s z a k e m o l i w y c h interpretacji s a m e j k o n c e p c j i a r c h o n t w , p o n i e w a w niektrych systemach gnostycznych ostateczna rzeczywisto przyjmowaa p o s t a p i e r w s z e g o a r c h o n t a . D o p i e r o z n i e g o w y a n i a l i si n a s t p n i a r c h o n t o wie w p r o c e s i e z w a n y m e n n o i , k t r y m o g l i b y m y o k r e l i m i a n e m projek cji m y l i . T y c h p o m n i e j s z y c h a r c h o n t w byo s i e d m i u i tworzyli o n i h e b d o -

180

Gnostycyzm

mad. E n n o i a p i e r w s z e g o a r c h o n t a p r z y c z y n i a si d o p o w s t a n i a k o b i e c e j , czy te a n d r o g y n i c z n e j istoty, ktrej n a d a n o i m i B a r b e l o (lub B a r b e l o n ) . W nie ktrych s y s t e m a c h B a r b e l o u t o s a m i a n o z W i e l k C i s z , w ktrej m a n i f e s t o wa si p i e r w s z y a r c h o n t j a k o p r a p r z y c z y n a . W j a k i s p o s b z t y c h z a s a d k o s m i c z n y c h w y o n i a si sia o d p o w i e dzialna z a s t w o r z e n i e t e g o w i a t a . N a z y w a n o j m i d z y i n n y m i J a l d a b a othem, S a b a o t h e m , czy I a o . C z a s a m i u w a a n o , e sia t a m a s i e d e m p o s t a c i , ktre u t o s a m i a n o z a s t r o l o g i c z n y m i p l a n e t a m i . P r z e d s t a w i a n o j j a k o a n d r o gyna l u b m c z y z n z e z w i e r z c g o w . T w i e r d z o n o , e t o w a n i e o n a jest o d p o w i e d z i a l n a z a s t w o r z e n i e istot m a t e r i a l n y c h , k t r e o s t a t e c z n a rzeczywi sto z a p o d n i a i s k r y c i o w . W s p c z e n i m a g o w i e z n a j B a r b e l o p o d i n n nazw, j a k o B a b a l o n lub N u i t w i e l k m a t k - g w i a z d , w ktrej t r z e b a si p o nownie z a t o p i , b y z g b i n a j w y s z e m i s t e r i a d u c h o w e . Z kolei J a l d a b a o t h t o nic i n n e g o , j a k j e s z c z e j e d n a m a n i f e s t a c j a r o g a t e g o b o g a , n a z y w a n e g o B a f o m e t e m p r z e z t e m p l a r i u s z y , a w c h r z e c i j a s t w i e u z n a n e g o za d i a b a . Z k o lei, o m a w i a n a p r z e z n a s wczeniej s m o c z a sia wciela si w n i e k t r y c h syste mach gnostyckich w posta wa wiata, L e w i a t a n a , ktry okra wszech wiat i p o y k a swj o g o n . Podejcie gnostykw do wiata materialnego, jakkolwiek pozornie

s p r z e c z n e , s t a n o w i b e z p o r e d n i k o n s e k w e n c j ich g n o z y o r a z s p e k u l a c j i k o s m o l o g i c z n y c h . O d k r y w s z y s w w e w n t r z n iskr, p o c z u l i d o t y k n i e s k o c z o n o c i , u w i a d a m i a j c s o b i e , e od tej chwili nic nie j e s t w s t a n i e ich p o ruszy. W n a s t p s t w i e t e g o zyskiwali n i c z y m n i e s k r p o w a n w o l n o . N i e ktrzy g n o s t y c y twierdzili, e p e w n e f o r m y a k t y w n o c i m o g g a s i t iskr yciow, p o d c z a s g d y i n n e m o g sprzyja jej w y z w o l e n i u . T y m s a m y m wy t w o r z y si w r d n i c h p o d z i a na a s c e t w i libertynw, c h o i j e d n i i d r u d z y w y s t p o w a l i z a z w y c z a j n a p r z e k r o b o w i z u j c y m w d a n e j k u l t u r z e oby c z a j o m . w i a t m a t e r i a l n y by d l a g n o s t y k w s i e d l i s k i e m z a , z n i s z c z e n i a i ze p s u c i a . B y p r z e j a w e m n i e d o s k o n a o c i z racji swej n i e t r w a o c i . J e d y n i e iskra y c i o w a o s i g a a w n i m n i e m i e r t e l n o , i n k a r n u j c si w d u g i m a c u c h u wciele, d o p k i nie z j e d n o c z y a si z n i e s k o c z o n o c i . M o g o t o n a s t p i a l b o p o d k o n i e c w i a t a , a l b o wczeniej n a s k u t e k s a m o w y z w o l e n i a . T a k i e byo, p o k r t c e , s p o j r z e n i e g n o s t y k w n a r z e c z y w i s t o . G n o s t y c y z m n i g d y nie w y p r a c o w a s t r u k t u r i n s t y t u c j o n a l n y c h . W y s t p o w a p o d p o s t a c i elitar-

181

PSYCHONAUTA

nych kultw, prowadzonych przez tak szacowne osoby jak Szymon Mag, filozof Walentyn i Apoloniusz z Tyany. Gnoza bya przekazywana bezporednio z ust mistrza, przyjmujc

f o r m o d p o w i e d n i d l a lokalnej s t r u k t u r y w i e r z e . T a k o t o p r a k t y k i g n o s t y c k i e a d o p t o w a n o do p o t r z e b l o k a l n y c h . W i e l e z t y c h n a u k s p i s a n o rw n i e w c e l u u p r z y t o m n i e n i a n a u c z y c i e l o m ich roli, a t a k e , by wprowadzi z a m i e s z a n i e w k r g a c h w c z e s n y c h z o r g a n i z o w a n y c h religii, chrzecijastwa i j u d a i z m u . W ten s p o s b d o s z o do p o w s t a n i a r o z l i c z n y c h alternatywnych k a w a k w biblijnych zawierajcych g n o s t y c k i e s p e k u l a c j e . P r z e d s t a w i a y one s t a r o t e s t a m e n t o w e g o b o g a J a h w e j a k o o k r u t n e g o , s t a r e g o g u p c a , k t r y umy li s o b i e z n c a si n a d l u d z k o c i . T e s a m e t e k s t y p r z e d s t a w i a y w a (obda r o w u j c e g o w i e d z ) j a k o przyjaciela ludzi. G n o s t y c y d o s t r z e g a l i te w Jezusie p r a w d z i w e g o p o s a c a n i e s k o c z o n o c i , c h o nie p r z y w i z y w a l i w a g i d o jego u k r z y o w a n i a . L i c z y o si j e g o p r z e s a n i e m i o c i o r a z p y n c a z n i e g o m o c . G n o s t y c y byli p r a w d z i w y m i a n a r c h i s t a m i d u c h a . P o s t r z e g a l i wszystkie i n n e religie j a k o i n s t r u m e n t y z n i e w o l e n i a s u c e k a s t o m k a p a s k i m i wa d z y wieckiej w r a z z jej p r a w n y m i i m o r a l n y m i r e i m a m i . W s p r z e c i w i e wo b e c t y c h w a d z w y s u w a l i k o s m o l o g i c z n satyr, a n t y m o r a l n o o r a z m a g i . M a g i a g n o s t y k w o b e j m o w a a p o s u g i w a n i e si s p r z y m i e r z e c a m i du c h o w y m i , n e k r o m a n c j o r a z w y w a r a m i w y w o u j c y m i m a r z e n i a s e n n e oraz z a c h o w a n i a e r o t y c z n e . J e d n a k ich p o d s t a w o w e t e c h n i k i m i a y c h a r a k t e r orgiastyczny, a m u l e t o w y i inkantacyjny. Ich r y t u a y o r g i a s t y c z n e p o l e g a y na

s p o y w a n i u s a k r a m e n t w w postaci m s k o - d a m s k i c h eliksirw seksualnych o r a z k r w i m e n s t r u a c y j n e j p o o d b y t y m s t o s u n k u . P o w i a d a n o te, e spoy w a j u s u n i t e z w a s n e j woli p o d y . W i k s z o sekt g n o s t y c k i c h nie p r o p a g o waa rozmnaania, postrzegajc je jako powtarzanie podstawowego bdu. Ich liczne s e k s u a l n e p r a k t y k i m i a y zbi z t r o p u z e g o a r c h o n t a o r a z d a p r z e d s m a k a d e p t o m tego, c z y m jest o s t a t e c z n e z a n u r z e n i e si w B a b a l o n . G n o s t y c y pozostawili po sobie niezliczone dziea sztuki w kamieniach, c e r a m i c e , m e t a l a c h i biuterii, ktre p r z e s z y d o historii j a k o k l e j n o t y g n o styckie. N a a d o w a n e o d p o w i e d n i m i zaklciami, m o g y funkcjonowa jako t a l i z m a n y i a m u l e t y . P o z o s t a w i l i te z a s k a k u j c o d z i w n e f i g u r k i w o t y w n e m o g c e p e n i rol r y t u a l n y c h fetyszy.

182

Gnostycyzm

Wiele s w m o c y o r a z b a r b a r z y s k i c h i m i o n e w o k a c j i i s t n i e j c y c h w re dniowiecznej i w s p c z e s n e j m a g i i m i a o swe r d o w g n o s t y c k i c h i n k a n t a cjach. C z s t o s o n e w p l e c i o n e d o p i k n y c h i p o t n y c h i n w o k a c j i , j a k r y t u a n i e n a r o d z o n e g o czy r y t u a b e z g o w e g o . S a m o s o w o A b r a k a d a b r a p o c h o d z i o d g n o s t y c k i e g o b o g a A b r a x a s a . W i e l e sekt g n o s t y c k i c h d z i a a o w o k o l i c a c h Damaszku, std te poszukiwania tropw Necronomiconu powinny wie

gnostyckim szlakiem. Peen z e s t a w p o n a d c z a s o w y c h kwestii m a g i c z n y c h przewija si p r z e z g n o s t y c y z m , j a k o e t o w a n i e t a tradycja d u c h o w a u m i a a p o c z y w s o bie t e c h n i k i p o c h o d z c e z e s t a r o y t n e g o E g i p t u , g r e c k i c h s z k m i s t e r y j n y c h oraz s y s t e m w o r i e n t a l n y c h , zawierajce w s o b i e n a u k i c z e r p i c e z s a m e g o rda m a g i i i o k u l t y z m u , czyli z s z a m a n i z m u .

Kapastwo

Okultystyczne

KAPASTWO OKULTYSTYCZNE
K a c i e m a g i c z n e , m i s t y c z n e i religijne p r z e d s i w z i c i e z m i e r z a d o z a s p o kojenia p i c i u l u d z k i c h p o t r z e b : - o p r a c o w a n i a t e c h n i k inynierii e m o c j o n a l n e j , - nadania yciu sensu i znaczenia, - w y k s z t a c e n i a p e w n y c h m e t o d interwencji i o r d o w n i c t w a , - s f o r m u o w a n i a w y t u m a c z e n i a kwestii m i e r c i , - w y t w o r z e n i a s t r u k t u r y s p o e c z n e j , czyli k u l t u . P o t r z e b y te s g b o k o ze s o b p o w i z a n e , a wiele religii, s z c z e g l n i e z a wiele filozofii p o l i t y c z n y c h n a w e t nie usiuje ich w s z y s t k i c h z a s p o k o i . Ich przedstawiciele w o l z a d a w a l a si c z s t k o w y m i r o z w i z a n i a m i , z a k a d a j c , e wystarczy dostarczy jedno rozwizanie, by o m i n inne problemy. O k u l tystyczny k a p a n uznaje t e g o r o d z a j u p o d e j c i e z a zbyt p o w i e r z c h o w n e , woli z a j m o w a si w s z y s t k i m i k w e s t i a m i . Przyjrzyjmy si w i c m o l i w y m u j c i o m kadego zagadnienia i zestawmy podejcie okultystyczne z m e t o d a m i pocho dzcymi z bardziej ortodoksyjnych systemw.

Inynieria emocjonalna
Obejmuje ona wszystkie praktyki suce rozbudzaniu i kontrolowaniu s t a n w e m o c j o n a l n y c h . M o e t o by arliwa m o d l i t w a i p i e p e n a n a m i t noci, p o c z u c i e w i n y i c h p o k u t y za w y m y l o n e grzechy, s t r a c h i n i e p o k j zwizany z w i d m e m boskiego gniewu, a take rado wynikajca z oczekiwa nia b o e j n a g r o d y . W naszej k u l t u r z e istnieje w y r a n a z a l e n o m i d z y z a a m y w a n i e m

si w i a t o p o g l d w religijnych a s p o y w a n i e m s u b s t a n c j i w p y w a j c y c h na z m i a n n a s t r o j u . N i e t r u d n o w y j a n i , c z e m u t a k si dzieje. W s z a k najwik-

185

PSYCHONAUTA

s z y m z a g r o e n i e m d l a religii jest z a w s z e r o z r y w k a . W s p c z e s n y przemys r o z r y w k o w y j e s t w y s t a r c z a j c o potny, b y z a s p o k o i w s z y s t k i e n a s z e oczeki wania oraz s p o w o d o w a te k o s z m a r y i radoci, ktre dotychczas zapewniaa k a s t a k a p a s k a . N i e s p o s b o d m w i s z c z e r o c i tej wieckiej r o z r y w c e . M a o n a t p r z e w a g n a d s w k a p a s k p o p r z e d n i c z k , e nie u k r y w a swej istoty p o d p o z o r e m d u c h o w o c i . C o nie z m i e n i a f a k t u , e j e d n a k w rwnej mierze p o s u g u j e si m a n i p u l a c j . M a g p o w i n i e n p o s i u m i e j t n o p o s u g i w a n i a si t e c h n i k a m i oddzia y w a n i a n a e m o c j e , aby m c w p r o w a d z a si w o d p o w i e d n i nastrj. N i e po t r z e b a a d n y c h innych p o w o d w . W y s t a r c z s a m e chci. W yciu l u d z k i m nie s p o s b u n i k n emocji. D l a t e g o lepiej sta si ich p a n e m ni niewolnikiem. K a p a n o k u l t y s t y c z n y m u s i wiedzie, j a k p r z e k a z y w a i n n y m z a s a d y inynie rii e m o c j o n a l n e j . P r z e d e w s z y s t k i m c h o d z i tu o t e c h n i k i g n o s t y c k i e , t a k i e jak w p a d a n i e w e k s t a t y c z n y sza, c a k o w i t e w y c i s z a n i e u m y s u o r a z w y w o y w a n i e miechu bogw poprzez poczenie miechu z kontemplacj paradoksw. K t o k o l w i e k o p a n u j e t e t e c h n i k i , z d o b d z i e n a d s o b w i e l k w a d z , cen niejsz n i z d r o w i e , m i o , s a w a czy b o g a c t w a c a e g o w i a t a . W y z w o l i si b o w i e m z o d d z i a y w a w i a t a i nic nie b d z i e w s t a n i e go d o t k n wbrew j e g o y c z e n i o m . M d r z e c , k t r y t o potrafi, m o e y d o b r z e n a w e t w piekle.

Znaczenie
Z n a c z e n i e jest r w n o z n a c z n e z m o t y w a c j . C o k o l w i e k p o b u d z a n a s z ak t y w n o cielesn i u m y s o w , d o s t a r c z a n a m m o t y w a c j i . W z w i z k u z tym c i a o d o s t a r c z a n a m b a r d z o czsto s e n s u ycia. B l , r o z k o s z , g d i p o d a n i e to p o d s t a w o w e b o d c e , ktre zachcaj nas do d z i a a n i a , a w i c s t a n o w i rdo z n a c z e n i a . K i e d y o r g a n i z m u p o r a si z t y m i p r o b l e m a m i , bardziej subtelne m o tywacje p o j a w i si w u m y l e : d z a w i e d z y i wadzy, satysfakcja e m o c j o n a l n a . O r g a n i z m m o e s z u k a jeszcze wyszych, d u c h o w y c h " m o t y w a c j i , a zdarzaj si m i a k o w i e , ktrzy p o s z u k u j z n a c z e n i a s a m e g o z n a c z e n i a . K w e s t i o n o w a n i e j a k i e g o s e n s u p r z y p o m o c y r o z u m u z a z w y c z a j wie si z j e g o u t r a t . N a s z e d o w i a d c z e n i a p o s i a d a j b o w i e m sens d o p i e r o wtedy, g d y p o d z i e l i m y je p o d w z g l d e m r n i c na b o l e s n e i r o z k o s z n e , d o b r e i ze, c i e k a w e i n i e c i e k a w e , p i k n e i b r z y d k i e , istotne i n i e i s t o t n e . To z a z a l e y wy c z n i e o d naszej w r a l i w o c i . P o t r a f i m y p o s t r z e g a w y c z n i e r n i c e . Idee p o s i a d a j d l a n a s sens d o p i e r o wtedy, g d y d o c e n i a m y ich w i e o i orygi-

186

Kapastwo

Okultystyczne

nalno. P o d o b n i e jest z d u c h o w o c i . Z a u w a a m y j j e d y n i e w o d n i e s i e n i u d o spraw n i e p o s i a d a j c y c h d u c h o w e j natury. R o z r n i a m y z n a c z e n i a d z i k i o p o z y c j o m . N a t o m i a s t w i a r a t o w g r u n c i e rzeczy a k t d o k o n y w a n i a r n i c , o d r n i a n i a j e d n e j rzeczy o d innej. T a k w i c w s z y s t k i e idee, k t r e p o s i a d a j dla nas z n a c z e n i e , m u s z o p i e r a si n a w a r u n k o w e j wierze. D l a p r z y k a d u , g d y b y m y byli a b s o l u t n i e p e w n i t e g o , czy B g istnieje o r a z c z y jest i j a k wy glda w i e c z n e ycie, idee t e u t r a c i y b y d l a n a s z n a c z e n i e . M a j c t a k pew no, n i e m u s i e l i b y m y t r o s z c z y si o nie. R o z u m p r o w a d z i d o erozji z n a c z e n i a , kiedy poszukuje bezwarunko

wych, o s t a t e c z n y c h o d p o w i e d z i . P o d t y m w z g l d e m m o n a b y g o n a z w a p o m o c n i k i e m w s a m o b j s t w i e i z a s t a n o w i si n a d j e g o n i e d o p a s o w a n i e m do n a t u r y egzystencji. M i s t y k - a s c e t a i m a g obieraj d w i e r n e p o s t a w y w o b e c teje e g z y s t e n cji. M i s t y k d o k o n u j e r a d y k a l n e g o o d d z i e l e n i a w i a t a m a t e r i a l n e g o o d w i a t a duchowego, a nastpnie prbuje odebra cae znaczenie wiatu materialnemu p o to, b y p r z e n i e j e n a w i a t d u c h o w y . T a k i e p o s t p o w a n i e n a p i e r w s z y rzut oka w y d a j e si t r o c h d z i w a c z n e , ale u w a n i e j s z y o b s e r w a t o r z n a j d z i e w t y m szalestwie m e t o d . M i s t y k s t a r a si z n i e c z u l i w o b e c s e k s u , g o d u , p r z y j e m noci i b l u , czyli w s z y s t k i e g o , c o d o s t a r c z a m o t y w a c j i n o r m a l n e m u c z o w i e kowi. W rezultacie o t w i e r a si p r z e d n i m n o w y w i a t p r z e y d u c h o w y c h . J e g o sny, j e g o m o d l i t w y i d i a l o g w e w n t r z n y n a b i e r a j i s t o t n e g o z n a c z e n i a . T w r c y i w y z n a w c y r n y c h religii p o t r z e b u j k o s m o l o g i c z n y c h k o n cepcji, ktre m o g suy im jako system odnonikw. W tego rodzaju

k o n c e p c j a c h n a j w y s z a z a s a d a m u s i by d w o i s t a lub p o s i k o w a si j a k i m t o d z a j e m p a r a d o k s u . A l b o w i c s k a d a si z d w c h p r z e c i w s t a w n y c h p o d m i o t w , a l b o g o s i , e c o z tej najwyszej istoty o d p a d o . N i e m o n a z a k w e s t i o n o w a p a r a d o k s w religii. P o d d a j si o n e j e d y n i e h i e r a r c h i c z n e j inter pretacji. R e l i g i e s ze swej n a t u r y represyjne i k o n s e r w a t y w n e . T y l k o here zje i s c h i z m y p r z y c z y n i a j si do ewolucji idei. T y m z a , co p o z w a l a r e l i g i o m na g e n e r o w a n i e s e n s u , jest relacja p o m i d z y a u t o r y t e t e m a j e g o w y z n a w c . S t d te religie f u n k c j o n u j w y c z n i e j a k o zjawiska s p o e c z n e . N a t o m i a s t religie o s o b i s t e w s p o s b n i e u c h r o n n y p r z e k s z t a c a j si w m a g i i m i s t y k , ktre z kolei w y k a z u j s k o n n o d o k o s t n i e n i a p o d p o s t a c i n o w y c h religii.

187

PSYCHONAUTA

M a g nie d o s t r z e g a t a k o l b r z y m i e j p r z e p a c i m i d z y m a t e r i a wiatem d u c h o w y m . D l a n i e g o s to d w a a s p e k t y tej s a m e j rzeczy. a d n e j z nich nie w y w y s z a . N i e o d r z u c a n i c z e g o z e s w e g o d o w i a d c z e n i a . yje w continuum, c i g n c y m si o d w z n i o s e g o i n i e w y r a a l n e g o T a o / B o g a / C h a o s u , p o p r z e z t a j e m n i c z e , s u b t e l n e etyry, a do d z i w n e g o i o s z a a m i a j c e g o w i a t a mate r i a l n e g o . M a g t r a k t u j e k a d y e l e m e n t wiedzy, k a d y e l e m e n t m o c y , kad s p o s o b n o d o o s i g n i c i a o w i e c e n i a j a k o rzecz g o d n u w a g i . J e d y n rzecz, ktrej woli si w y s t r z e g a , jest l e k c e w a e n i e z n a c z e n i a w s z y s t k i c h rzeczy. Jeli z a c h c e d z i a a w e w s z y s t k i c h sferach, m u s i o p a n o w a s z t u k d z i a a n i a bez j a k i c h k o l w i e k u p r z e d z e a l b o chwilowej w i a r y we w s z y s t k o , z c z y m si zmie rza. M a g p o w i n i e n u m i e p o s u g i w a si p a s t o r a e m , p d z l e m , p r o b w k o r a z r d k , z k a d y m r a z e m p r z y w o u j c K i a d o i s t n i e n i a . D l a n i e g o samo ycie j e s t w y s t a r c z a j c n a g r o d , a s p o s b j e g o p r z e y w a n i a j e g o w a s n , uni kaln duchowoci. N i e m a s e n s u z a d a w a a b s t r a k c y j n y c h , o g l n i k o w y c h p y t a n a t e m a t y cia i w i a t a , p o n i e w a w o d p o w i e d z i na nie t r z e b a by w y m y l e hipotetyczne s t a n y nie-ycia i nie-wiata. I s t n i e j c y w s z e c h w i a t s t a n o w i f a n t a s t y c z n e , ma g i c z n e m i e j s c e , s a m o z a ycie o k r y w a n i e z g b i o n a t a j e m n i c a . T y l k o ten, kto nie z w r a c a u w a g i n a to, c o si w o k n i e g o dzieje, s k o n n y jest t w o r z y wydu m a n e teorie r e k o m p e n s u j c e j e g o b r a k i wiedzy. T y m c z a s e m d l a m a g a t o wa n i e ten b r a k w i e d z y s t a n o w i o s t a t e c z n e r d o z n a c z e n i a . P r a w d z i w y k a p a n potrafi p r z e k a z a s e n s tajemnicy.

Ordownictwo
W s z y s t k i e religie p o s i a d a j j a k i e s p o s o b y w p y w a n i a n a r z e c z y w i s t o lub z a c h c a n i a s w o i c h b o g w d o w y w i e r a n i a t a k i e g o w p y w u . A nawet je li ich nie p o s i a d a j , to p r z y n a j m n i e j sprawiaj w r a e n i e , e jest inaczej. J e d n a k im b a r d z i e j o r t o d o k s y j n i z i n s t y t u c j o n a l i z o w a n staje si d a n a religia, t y m m n i e j e k s p o n u j e ten a s p e k t swojej d z i a a l n o c i . N i c d z i w n e g o . M a g i a t o b a r d z o a n a r c h i s t y c z n y interes. J e d n i s w t y m lepsi, inni gorsi, a j e s z c z e in n y m z u p e n i e nie w y c h o d z i . T a k czy inaczej, k t o k o l w i e k o s i g a w t y m suk cesy, w n e t u w i a d a m i a sobie, e o d p o w i a d a j z a nie j e g o w a s n e m o c e p a r a p s y c h i c z n e , a nie j a c y b o g o w i e . J e d n o s t k i te s z y b k o p r z y c i g a j do siebie rze s z w i e r n y c h , b u r z c t y m s a m y m religijn hierarchi. T o d l a t e g o w s z y s t k i e o r t o d o k s j e k r z y w o p a t r z n a m a g i . A p o z a t y m z w y c z a j n i e b o j si, e m o g y b y jej nie s p r o s t a . 188

Kapastwo

Okultystyczne

R e l i g i e w o l z w o y w a k o n g r e g a c j e i o s t r o n i e a n g a o w a si w m i s j o r d o w n i c t w a . A j a k b y c o , w razie n i e p o w o d z e n i a z a w s z e p r z y p o m i n a j s t a r piewk o t y m , e T a k a bya w o l a B o g a " . B a ! G d y b y j a k i k o l w i e k B g c h c i a co u c z y n i , na p e w n o nie p r z e j m o w a b y si l u d m i . Zupenie i n n a jest postawa okultystycznego kapana, prowadzcego

d z i a a l n o m a g i c z n z a k o n u a l b o kowentu. M u s i o n b r a p o d u w a g m o liwo n i e p o w o d z e n i a , p o n i e w a nie z a w s z e potrafi z g r o m a d z i o d p o w i e d n i zasb m o c y , c z s t o z a nie d o k o c a m o e p o l e g a n a s w y c h w s p p r a c o w nikach. O z n a c z a t o przyjcie p o s t a w y c a k o w i t e g o z a a n g a o w a n i a , p r z y j e d n o c z e s n y m u s u n i c i u c h o b y l a d u d z y r e z u l t a t u . N a p l a n i e f i z y c z n y m na ley z a d b a o w s z y s t k o , c o m o e w s p o m c o s i g n i c i e s u k c e s u , a b y m a g i a staa si j e d y n i e o s t a t e c z n y m c i o s e m , k t r y zachwieje d o t y c h c z a s o w r w n o wag. W y s t a r c z y d l a t e g o celu p o w i c i si c a k o w i c i e , o c z e k i w a r e z u l t a t u bez s t r a c h u i p r a g n i e n i a , a k i e d y si zjawi, p r z y w i t a go m i e c h e m .

mier
R n i c a p o m i d z y i d e a m i a w i e r z e n i a m i p o l e g a n a t y m , e idee cza s a m i m o g by p r a w d z i w e , n a t o m i a s t w i e r z e n i a z a w s z e s f a s z y w e . B y m o e b r z m i t o o s k a r y c i e l s k o , lecz d l a m n i e jest n i c z y m definicja. I d e o d w i a r y rni a d u n e k e m o c j o n a l n y , i n w e s t o w a n y w w i a r . J e l i b o w i e m u z n a j e m y co za p r a w d , nie m u s i m y j e s z c z e w y s i l a si, a b y w to u w i e r z y . W s z e l k i e wierzenia n a t e m a t m i e r c i p o s i a d a j , p o z a f a s z e m i s t o p n i e m n i e p r a w d o p o d o b i e s t w a , j e s z c z e j e d n i s t o t n c e c h . P o t r z e b u j w a r u n k w d o ich spe nienia. I n n y m i sowy, m u s z z a k a d a istnienie z a r w n o w i e c z n e g o n i e b a , j a k i w i e c z n e g o p i e k a , p r z y j e m n e i b o l e s n e wcielenia. W y o b r a m y s o b i e sy tuacj, w ktrej j e d n o s t k a zostaje s k a z a n a a l b o na raj w i e k u i s t y a l b o na wie czyste m k i , c a k o w i t e w y m a r c i e lub w i e c z n e i s t n i e n i e p o d p o s t a c i b e z c i e lesnego d u c h a , nie p o s i a d a j c e g o z m y s w a n i woli. A teraz w y o b r a m y s o bie o d m i e n n y s c h e m a t , w e d u g k t r e g o n a s z e o b e c n e u c z y n k i nie b d m i a y w p y w u na nasze niewielka. p r z y s z e wcielenia. C , j e g o p r z y d a t n o d l a w i a r y b y a b y

B o w i e m k a d a wiara ma wywiera na nas w p y w emocjonalny.

K a p a n i o k u l t y s t y c z n i w o g l e nie p o w i n n i z a j m o w a si t y m n e k r o t y c z n y m i n t e r e s e m . P o w i n n i raczej p o w i c i swj talent u k a z y w a n i u l u d z i o m s a m e j n a t u r y m i e r c i . W dzisiejszych c z a s a c h n e k r o m a n c j a to raczej p o d u p a d a j c a s z t u k a , g w n i e z racji n a d u y d o k o n y w a n y c h p r z e z tych, k t r z y p o s i a d a j

189

PSYCHONAUTA

k o n t a k t t e l e p a t y c z n y z y w y m i lub p r a g n ich p i e n i d z y . T y m n i e m n i e j lud z i e , k t r z y o b c o w a l i z u m a r y m i m a j p e w n o , e istnieje c o p o z a wiar I d l a t e g o j u c h o b y j e d n o d o w i a d c z e n i e wyjcia z c i a a jest wicej w a r t e od j a k i e j k o l w i e k wiary. S t a n o w i te z n a k o m i t e p r z y g o t o w a n i e do m i e r c i . I ka d a n a p r a w d z a i n t e r e s o w a n a n i m o s o b a nie p o w i n n a m i e p r o b l e m u z jego urzeczywistnieniem.

Struktura spoeczna
We wszystkich ludzkich przedsiwziciach, angaujcych wicej ni j e d n o s o b , w y t w a r z a si p e w n a s t r u k t u r a s p o e c z n a . C z a s a m i przyjmuje o n a p o s t a cisej hierarchii, i n n y m r a z e m s p r a w i a w r a e n i e d e m o k r a c j i . R o z p a t r u j c d y n a m i k r o z w o j u r o z m a i t y c h kultw, n a u k t a j e m n y c h i religii, m o e m y z r o z u m i e , j a k naley, a j a k nie p o w i n n o si o r g a n i z o w a z a k o n w ma gicznych. W religii h i e r a r c h i a o d g r y w a d e c y d u j c rol, s a m a w s o b i e b d c obiek t e m k u l t u , n a w e t jeli p r z e m i l c z a t kwesti. W celu z n i e w o l e n i a s w o i c h wy z n a w c w h i e r a r c h o w i e p r z e d s t a w i a j si j a k o p o w i e r n i c y n a u k " lub wy s z y c h m o c y . P r z y p o m i n a to s y t u a c j w w o j s k u , g d y o n i e r z e s a l u t u j nie tyle oficerowi, co p a t e n t o m o f i c e r s k i m na j e g o piersi. I c h o efekt jest ten s a m , taki socjotechniczny zabieg p o m a g a z a m a opr ego, ktre niechtnie pod p o r z d k o w u j e si czyjej woli. T a k a a s y m e t r y c z n a relacja, raz u s t a n o w i o n a , p o s i a d a s k o n n o d o p o w t a r z a n i a si. K a p a n lub p r z y w d c a m o e w t e d y w y d a w a p o d w a d n y m ko m e n d y , ktre w c a l e nie m u s z b y n a t a r c z y w e . W y s t a r c z y , e p o m i n i e p e w n e s p r a w y z o s t a y , w z a m i a n dobierajc t a k i e s o w a , k t r e k t o c h c i a b y usy s z e . W r a z z u t r w a l e n i e m t a k i e g o w z o r c a g u r u staje si d l a n a s n a j m d r z e j s z y m c z o w i e k i e m n a wiecie. I n n y trik, p o p u l a r n y w r d o r g a n i z a c j i religijnych i p o l i t y c z n y c h , p o lega n a w y m u s z a n i u p o n o w n e j racjonalizacji wierze w t o k u d z i a a n i a . L u dzi nie n a k a n i a si do d a n e j religii, o d w o u j c si do ich i n t e l e k t u . Przy m u s z a si ich do z a c h o w a religijnych w d z i e c i s t w i e lub w c h w i l a c h zwik s z o n e g o s t r e s u . B a r d z i e j s w t e d y p o d a t n i na z b i e n e z n i m i o p i n i e i ich uzasadnienia. Aby wszczepi komu anarchizm, wystarczy nakoni go do p o d o e n i a b o m b y z rnych romantycznych p o b u d e k . N i e bdzie m i a p niej p r o b l e m u z d o b o r e m o d p o w i e d n i c h idei, k t r e u t w i e r d z go w p r z e k o -

190

Kapastwo

Okultystyczne

naniu o s u s z n o c i j e g o czynw. Z tej p r z y c z y n y n a j s k u t e c z n i e j s z e o r g a n i z a c j e o d razu r z u c a j p o t e n c j a l n y c h k o n w e r t y t w n a p i e r w s z lini o g n i a . W p o dobny s p o s b w y m u s z a si p o s u s z e s t w o . P o c z t k o w o z o b o w i z u j e si n e o fit do drobnych aktw serwilizmu, skromnych uczynkw wiadczonych na rzecz o r g a n i z a c j i . D z i k i n i m w y k s z t a c a si p o c z u c i e l o j a l n o c i p o p a r t e sze regiem r a c j o n a l i z a c j i . A k i e d y j u d a n a o s o b a s t a n i e si w i e r n y m c z o n k i e m organizacji, nie t r u d n o o p o w a n i e j s z e a k t y u l e g o c i , w y r a a n e w d a n i n i e z inteligencji, p o r t f e l a i c i a a . Ponadto, zaleno midzy przywdc a p o d w a d n y m zezwala temu dru g i e m u n a d z i a a n i e b e z p r z y j m o w a n i a o d p o w i e d z i a l n o c i z a s w e czyny. Wy starczy j e d e n r o z k a z , a b y p o d w a d n y a t w o p r z e a m a s w e w e w n t r z n e o p o r y w o b e c a k t w p r z e m o c y , e k s p l o a t o w a n i a swej s e k s u a l n o c i i p o d d a w a n i a si e m o c j o m . C o w i c e j , p o d w a d n y m o e by nawet w d z i c z n y s w e m u p r z e o o n e m u z a to, e u m o l i w i m u z r e a l i z o w a n i e s w y c h u k r y t y c h p r a g n i e . Tajemniczo i elitarno cechuj wszystkie struktury hierarchiczne.

O c z y w i c i e , nie ma nic z e g o w d b a n i u o e k s k l u z y w n o i z a c h o w a n i u ja kich p r a w d z i w y c h sekretw, tyle e w i k s z o k u l t w o p i e r a si w d u e j m i e rze na s z t u c z n i e t w o r z o n y c h k o t e r i a c h i o t a c z a si t a j e m n i c w celu s p r a w o w a nia kontroli n a d s w y m i c z o n k a m i . J u s a m a a k c e p t a c j a z a s t a n y c h elit i u z n a wanie tajemnicy z a k a d a nasze posuszestwo. M o n a wtedy nas kusi zdoby w a n i e m kolejnych s t o p n i w hierarchii o r a z d o s t p e m do kolejnych t a j e m n i c . M e t o d t w s p o m a g a ujednolicenie strojw i s t a n d a r d w z a c h o w a . Dla

u m o c n i e n i a zbiorowej t o s a m o c i t w o r z y si m e g a l o m a s k i e o d z n a k i , p a g o n y i i n s y g n i a . W n i e k t r y c h o r g a n i z a c j a c h p e n i o n e r w n i e i s t o t n rol, co za s a d n i c z a d z i a a l n o k u l t u . L u d z i e a t w o d a j si z w i e w i e l k i m g r u p o m , p o n i e w a p r z y n a l e c d o nich s a m i zyskuj n a m i a s t k wasnej w i e l k o c i . Z d a w a o b y si, e p o d s t a w o w y m w a r u n k i e m takiej d z i a a l n o c i kul towej j e s t w y s o k i s t o p i e c y n i z m u ich liderw. J e d n a k r z a d k o t a k si z d a rza. Wikszo z w nich karmi si w a s n y m i Czasami kamstwami, racjonalizuj pograjc je, si

cakowicie

wirze

zudzenia.

za

powou

jc si na w y s z k o n i e c z n o . W rezultacie m i o t a j c e

nimi obsesje d o

starczaj im sporej c h a r y z m y , przejawiajcej si w o g n i s t e j m o w i e i arli w y m s p o j r z e n i u . A j a k i jest k o c o w y rezultat takiej kultowej d z i a a l n o c i ?

191

PSYCHONAUTA

Komercja lub akcja policji


K u l t m o e p r z e k s z t a c i si w n i e s z k o d l i w i n s t y t u c j lub zradykalizow a si t a k , e p a s t w o p o s t a n o w i g o z n i s z c z y . A u t e n t y c z n y z a k o n m a g i c y b d z i e a n g a o w a si w p a r a p s y c h i c z n e w a l k i p a r t y z a n c k i e z w s z e l k i m i czar nymi k u l t a m i i religiami, wcznie ze w i a t o p o g l d e m materialistycznym W t a k i m k u l c i e k a d y c z o w i e k jest s w o i m w a s n y m k a p a n e m . K a d y jego c z o n e k p o s i a d a p r a w o d o p r z e k a z y w a n i a swojej w i e d z y i n n y m . N i k t za nie m o e w y m a g a z a c h o w y w a n i a w r a m a c h z a k o n u j a k i e j t a j e m n i c y , z a wyjt k i e m tajemnicy dotyczcej jego wasnej t o s a m o c i . W p r z e c i w i e s t w i e do k u l t w i religii, a u t e n t y c z n y z a k o n nie jest zain t e r e s o w a n y p r z y j m o w a n i e m j a k najwikszej iloci c z o n k w , p o n i e w a jego y w o t n o zaley od wybitnych cech wstpujcych d o jednostek. Obowi z u j c a w n i m h i e r a r c h i a p o w i n n a by o d b i c i e m i n d y w i d u a l n y c h zdolno ci. A w s z y s t k i e , o p i s a n e wyej s z t u c z k i p o w i n n y o d razu z o s t a o b n a o n e i o m i e s z o n e . Istnieje b o w i e m t y l k o j e d n o u s p r a w i e d l i w i e n i e d l a i s t n i e n i a au t e n t y c z n e g o z a k o n u m a g i c z n e g o . J e s t n i m u m o l i w i e n i e j e d n o s t k o m zdoby cia k o n t r o l i n a d s w o j d u c h o w o c i . A e jest to z a d a n i e n i e b e z p i e c z n e i hero iczne, s t r z e c i e si akcji policji.

192

Bro

Magiczna

BRO MAGICZNA
B r o m a g i c z n dzieli si na pi kategorii, g w n i e ze w z g l d u na jej funk cje, a nie w y g l d , j a k i przybiera na p l a n i e fizycznym. O c z y w i c i e , w s z y s t k i e ro dzaje b r o n i s u w y w i e r a n i u w p y w u n a wiat f i z y c z n y , ale s a m e f u n k c j o n u j na planie e t e r y c z n y m lub a s t r a l n y m . Ich p o s t a fizyczna to nic i n n e g o j a k kon wencjonalna f o r m a , naczynie, w k t r y m m o e g r o m a d z i si sia eteryczna. M i e c z i p e n t a k l to o d p o w i e d n i o bronie a n a l i z y i syntezy. W p e n t a k l u g r o m a d z o n e s eteryczne formy, o b r a z y o r a z m o c e , kiedy m a g i c z n a w o l a i p e r c e p cja o y w i a j w y o b r a n i . M a g p o d c z a s s w y c h d z i a a m o e s t w o r z y setki p e n takli, t y m n i e m n i e j w a r t o m i e g w n e g o przedstawiciela tej m a g i c z n e j broni, ktrego m o c b d z i e rosa w r a z z p r a k t y k . M o e o n s u y z a o t a r z , n a k t r y m b d k o n s e k r o w a n e p o m n i e j s z e p e n t a k l e . P o d c z a s licznych p r a k t y k e w o k a c y j nych p e n t a k l u m i e s z c z a si na p u c h a r z e , a zaklcia o d p r a w i a r d k . M i e c z , a j e s z c z e czciej sztylet, to b r o analizy, i n s t r u m e n t p o d z i a u , ktry w p o d s t a w o w y m z n a c z e n i u jest n a r z d z i e m d e s t r u k c j i . P r z y p o m o c y m i e c z a m a g i c z n a w o l a i p e r c e p c j a u s u w a j z w y o b r a n i n i e p o d a n e ele menty. M i e c z to r e z e r w u a r m o c y dezintegrujcej w p y w y si e t e r y c z n y c h

o d d z i a u j c y c h n a w i a t materii. Z a r w n o m i e c z , j a k i p e n t a k l t o o r ete ryczny, d z i k i k t r e m u w y s z y p o r z d e k woli, percepcji i w y o b r a n i s p r a w u j e w a d z m e n t a l n n a d p l a n a m i p o r e d n i e j natury. Z kolei r d k a i p u c h a r to b r o n i e , ktre s u b e z p o r e d n i e j t r a n s m i sji s i y yciowej (czyli K i a ) n a p l a n eteryczny. R d k a jest n a r z d z i e m woli, a p u c h a r n a r z d z i e m percepcji. Pojcia te staraj si raczej o p i s y w a niewy r a a l n e p r o c e s y , ktre z a c h o d z n a s t y k u w i a d o m o c i i m a t e r i i , a n i e l i zwy czajne p o c z u c i e percepcji i m o t o r y k i . O w s z y s t k i c h t y c h p r o c e s a c h m o n a

193

PSYCHONAUTA

p o w i e d z i e j e d y n i e to, e niektre w y d a r z e n i a w y d a j si na n a s s p y w a z ze w n t r z , p o d c z a s g d y i n n e sprawiaj w r a e n i e , j a k b y r o d z i y si w nas i dopie r o p o t e m w y p y w a y n a z e w n t r z . J e d n a k w y s t a r c z y c h o raz d o z n a praw dziwej ekstazy, a b y w s z y s t k i e te p o d z i a y o k a z a y si a r b i t r a l n e i nierzeczywi ste. W k r a c z a m y w t e d y w wiat, z k t r y m nie m o g s o b i e p o r a d z i struktury logiki i tylko m o c l a m p y p o m a g a w przekroczeniu tych paradoksw. P u c h a r m o e b y t r a k t o w a n y j a k o eteryczny z b i o r n i k m a g i c z n e j percep cji. S p o r d w s z y s t k i c h o r y najmniej p r z y p o m i n a p r z e d m i o t fizyczny, z kt r e g o c z e r p i e s w n a z w . M i m o t o c z a s a m i p r z y d a j e si j a k o n a c z y n i e d o zbie r a n i a k r w i lub a t r a m e n t u . N i e k t r z y l u d z i e p o s i a d a j j e d n a k c a k i e m inne p u c h a r y . M a j p o s t a zwierciade, k r y s z t a w , s t a n w t r a n s u , talii tarota, m a n d a l , m a r z e s e n n y c h czy. najzwyczajniej szych w r a e p r z y p y w u niezwy k y c h m o c y . R z e c z y t e c z s t o s u o d w r c e n i u u w a g i t a k , b y m a g i c z n a per c e p c j a m o g a p r z e l i z g n si n i e p o s t r z e e n i e , u n i k a j c kolizji z w y t w o r a m i w y o b r a n i i d y s k u r s y w n m y l . P e w n c z znajdujcej si w t y c h przed m i o t a c h m o c y m o n a okreli jako s a m o o c z a r o w a n i e . I rzeczywicie, puchar n a b i e r a a u t o h i p n o t y c z n e j w a c i w o c i , otwierajc w r o t a , p o p r z e z k t r e per c e p c j a zyskuje d o s t p d o i n n y c h w y m i a r w . P o d o b n i e j e s t z r d k . T a b r o r w n i e p r z y j m u j e r o z m a i t e formy. J a k o i n s t r u m e n t p o m a g a j c y w projekcji m a g i c z n e j woli n a p l a n eteryczny i m a t e r i a l n y m o e przyj p o s t a sigila, a m u l e t u , p i e r c i e n i a , m a n t r y , a nawet a k t u czy te g e s t u . I t a k j a k w p r z y p a d k u p e n t a k l u , istnieje p e w i e n p o y t e k z posiadania maego, przenonego i trwaego narzdzia, poniewa jego moc r o n i e w r a z z u y t k o w a n i e m . R d k a jest p o d p e w n y m w z g l d e m p o d o b n a r w n i e d o p u c h a r u , p o n i e w a jej m o c c z c i o w o s u y d o z a c z a r o w a n i a p o w i e r z c h n i o w y c h w a r s t w u m y s u tak, b y t y m gbiej p r z e n i k n y u k r y t e tre ci. Z kolei z m i e c z e m m a j w s p l n w a c i w o u n a o c z n i a n i a woli i p o d w i a d o m o c i o c z e k i w a w o b e c nich. W p r z y p a d k u l a m p y wybr tego p r z e d m i o t u dla okrelenia magicznej b r o n i m a c h a r a k t e r c z y s t o u m o w n y i w i e si z p o p u l a r n a n a l o g i d u c h a i w i a t a . C h a o s , ten o s t a t e c z n y s u b s t r a t i s t n i e n i a , j a k r w n i e K i a , o s o b i s t a sia y c i o w a , m o g b y r w n i e d o b r z e o d c z u w a n e p o d p o s t a c i o s z a a m i a j cej c i e m n o c i , j a k te p u s t k i i w i e t l i s t o c i . L a m p a , j a k o n a r z d z i e s u c e s p r o w a d z a n i u t y c h si d o zwyczajnej w i a d o m o c i , m o e p r z y j m o w a r-

194

Bro

Magiczna

norakie formy. M o e by w s z y s t k i m , p o c z w s z y o d w y o b r a e n i a B o g a lub tao, s k o c z y w s z y n a j a k i m p r y m i t y w n i e w y g l d a j c y m fetyszu c z y s y m b o l u . Droga m a g a polega na przejawianiu d u c h a w materii. D l a t e g o jego p o d s t a wow t e c h n i k j e s t g n o z a , s k u p i a n i e w i a d o m o c i p r z y p o m o c y r o d k w psy c h o l o g i c z n y c h . L a m p a m a g a p o w i n n a by c z y m , c o p o m a g a w u r z e c z y w i s t nieniu t e g o s t a n u g n o z y i p o b i e r a r o z b u d z o n e w w c z a s siy. L a m p a t o b r o natchnienia, w pierwotnym rozumieniu tego sowa j a k o czego, co dostarcza nam tchu. K a d y m a g powinien umie przeprowadzi jakkolwiek operacj ma giczn na p l a n i e a s t r a l n y m , czyli w s a m e j w y o b r a n i . S k u p i a j c si silnie na wi zualizacji d a n e j b r o n i tak, b y s t a a si o n a d l a n i e g o o b e c n a , a n g a u j e d o d z i a ania e t e r y c z n f o r m b r o n i o r a z z w i z a n e z n i siy w n i m s a m y m . T a k a czy sto i m a g i n a c y j n a s z t u c z k a m a g i c z n a w i a d c z y o autentycznej m o c y a d e p t a .

Paradygmaty

Magiczne

PARADYGMATY MAGICZNE
K a d y s y s t e m p o z n a w c z y i m y l o w y opiera si n a licznych f u n d a m e n talnych p o s t u l a t a c h t y c z c y c h w i a t a i z a l e n o c i p o m i d z y n i m a c z o w i e kiem. W s z y s t k i e te idee i z a o e n i a s k a d a j si na p a r a d y g m a t , czyli d o m i nujcy w i a t o p o g l d p o r e d n i c z c y w interakcjach m i d z y k u l t u r lub j e d n o s t k a w i a t e m . T a k w i c e o n y o z n a c z a j bardziej n a s t p o w a n i e r o z m a i t y c h wielkich, m e t a f i z y c z n y c h p a r a d y g m a t w m y l o w y c h , anieli j e d n o s t k i c z a s u historycznego. K a d y wielki paradygmat obejmuje mniejsze paradygmaty

w p y w a j c e n a j e g o j a k o . N a p r z y k a d w d o m i n u j c e j biaej, a n g l o s a s k i e j , protestanckiej k u l t u r z e E u r o p y i A m e r y k i c z o o w rol o d g r y w a p a r a d y g m a t p r o t e s t a n c k o - a t e i s t y c z n y , z z a l e n y m i od siebie p a r a d y g m a t a m i liberal nego, h u m a n i s t y c z n e g o a t e i z m u o r a z etyki pracy, a t a k e p a r a d y g m a t scjentystyczny, z z a l e n y m i od siebie p a r a d y g m a t a m i p r z y c z y n o w o c i i a t e i z m u . P o z o s t a e k u l t u r y d y s p o n u j z u p e n i e i n n y m i p o g l d a m i n a wiat, ktre trudno spenetrowa przybyszowi z zewntrz. wiat ( s a m w sobie b d c y two rem e l a s t y c z n y m ) d o s t a r c z a k a d e m u wystarczajcej iloci u z a s a d n i e wy b r a n e g o p r z e z n i e g o p a r a d y g m a t u . W p e w n y m s t o p n i u y j e m y w wiecie wy t w o r z o n y m p r z e z s a m y c h siebie. Z a m i a s t w i c k u r c z o w o t r z y m a si p a r a d y g m a t u m a g i c z n e g o , m o e m y bez ryzyka zgbi p o m o c n e n a m pozostae p a r a d y g m a t y . W i k s z o z n a s w y c h o w a a si w k u l t u r o w y m p a r a d y g m a c i e n a u k i . S t d te w s p c z e s n y w i a t o p o g l d m a g i c z n y m u s i u w z g l d n i a j e g o d z i e d z i c t w o , jeli c h c e by s k u t e c z n y w e w s p c z e s n e j cywilizacji t e c h n o l o gicznej. Poniej przedstawi sze alternatywnych p a r a d y g m a t w m a g i c z

nych, s t a n o w i c y c h o s o b l i w y k o n g l o m e r a t c z a r w i h i p e r n a u k i . Z n a s z e g o c o d z i e n n e g o p u n k t u w i d z e n i a w s z y s t k i e o n e m o g w y d a w a si s z a l o n e . J e d -

197

PSYCHONAUTA

nak, po u w a n y m wgldzie dojdziemy do wniosku, e nasz codzienny punkt w i d z e n i a j e s t r w n i e szalony. Wszystkie p a r a d y g m a t y magiczne lubi mie dystans w podejmowanych p r z e z siebie d z i a a n i a c h . M o e to by d y s t a n s w c z a s i e lub w p r z e s t r z e n i , ale t a k e d y s t a n s c z a s o p r z e s t r z e n n y . I c h o nie p o t r a f i m y s o b i e w y o b r a z i sku t e c z n o c i d z i a a n i a n a d y s t a n s , nie p o w i n n i m y o d r a z u s k a z y w a g o n a po r a k . N a w e t n a u k a d o w o d z i , e m o l i w e jest o d d z i a y w a n i e n a o d l e g o . w i a d c z y o t y m p r z y k a d si grawitacji i m a g n e t y z m u , j a k r w n i e z a a m y w a n i e si c z a s o p r z e s t r z e n i w t a k zwanej zwyczajnej r z e c z y w i s t o c i . W m a g i i t e g o r o d z a j u s y t u a c j e o k r e l a n e s m i a n e m s y n c h r o n i c z n o c i . M a o n a miej sce wtedy, g d y p e w n a myl, a k t percepcji o r a z woli d o k o n u j e si w tej sa m e j chwili, c o o d p o w i a d a j c e jej z d a r z e n i e w w i e c i e m a t e r i a l n y m . N a u k a nie w y k l u c z a m o l i w o c i p r z e k a z y w a n i a czystej i n f o r m a c j i z m i e j s c a na miej sce. P r z e c i w n i e , p o t w i e r d z a j z a s a d a n i e r o z d z i e l n o c i k w a n t o w e j " . O c z y w i c i e nie k a d y z b i e g o k o l i c z n o c i jest r d e m s y n c h r o n i c z n o c i , ale dla w i k s z o c i m a g w c a k i e m p r z y d a t n a jest u m i e j t n o w s p t w o r z e n i a nie z w y k y c h z b i e g w o k o l i c z n o c i . M e c h a n i z m y f u n k c j o n o w a n i a t y c h zjawisk o p i s a n e s w s z e c i u kolejnych p a r a d y g m a t a c h .

Paradygmat chaoeteryczny
Z n a n y n a m w i a t t o ledwie w y s e p k a n a o c e a n i e z n a c z n i e w i k s z e g o p o r z d k u , z w a n y m p o t e n c j a l n o c i a l b o p i e r w o t n y m C h a o s e m . C o wicej, ten b e z g r a n i c z n y c h a o s p r z e n i k a k a d y z a k t e k naszej w y s p y p o r z d k u . Z o s t a a kiedy wypluta z chaosu i jeszcze do niego powrci. Na przekr tak zniko m e m u p r a w d o p o d o b i e s t w u , w i a t ten s a m p o w o a si d o i s t n i e n i a . M y za j a k o l u d z i e j e s t e m y najbardziej z o o n s t r u k t u r n a tej w y s e p c e , c o nie z m i e nia f a k t u , e p o s i a d a m y w s a m y m r o d k u swej istoty t iskierk c h a o s u , ktra n a d a a t e m u w i a t u z u d z e n i e i s t n i e n i a . T o w a n i e t a iskierka daje n a m si yciow i n a k a n i a do dziaa magicznych. N i e potrafimy w s p o s b bezpo r e d n i ujrze C h a o s u , p o n i e w a zawiera o n w s o b i e j e d n o c z e n i e z a p r z e c z e n i e w s z e l k i c h n a s z y c h w y o b r a e n a j e g o t e m a t . M o e m y c o najwyej c z a s a m i u c h w y c i i s p o y t k o w a c z c i o w o u f o r m o w a n m a t e r i , p o s i a d a j c jedy nie p r o b a b i l i s t y c z n e i n i e o k r e l o n e istnienie. M a t e r i t n a z y w a m y e t e r a m i .

198

Paradygmaty

Magiczne

A b y p o c z u si p e w n i e j , m o e m y n a z w a t n i e o k r e l o n r z e c z t a o , b o giem lub c h a o s e m i n a d a jej c e c h y d o b r o c z y n n e . W m a g i i istniej d w i e s z k o y m y l e n i a . P i e r w s z a z nich uznaje p r z y p a d k o w o i c h a o t y c z n o form o t w r c z e g o c z y n n i k a w s z e c h w i a t a . D r u g a z a p o s t u l u j e w p y w siy d u chowej w i a d o m o c i . P o n i e w a z a m o g o d w o y w a si j e d y n i e d o w a s n y c h spekulacji, p r z y p i s u j swej n a t u r z e cechy c z y s t o p r z y p a d k o w e i c h a o t y c z n e lub u w i a d o m i o n e d u c h o w o . O s o b i c i e j e s t e m z d a n i a , e d y s p o n u j w i a d o moci duchow, posiadajc charakter p r z y p a d k o w y i chaotyczny.

Manipulacja prawdopodobiestwem
O t o znacznie skromniejsza, znacznie mniej pretensjonalna p o d wzgl d e m k o s m o l o g i c z n y m wersja p i e r w s z e g o p a r a d y g m a t u . W e d l e niej, u r de k a d e g o w y d a r z e n i a znajduje si t a k i m o m e n t , w k t r y m d a l s z y rozwj p r z y p a d k w j e s t nieokrelony. w i a t nie p r z y p o m i n a s w o j s t r u k t u r m e c h a n i z m u a u t o m a t y c z n e g o z e g a r k a . O b c u j e b o w i e m z p e w n y m p o z i o m e m dezor ganizacji, k t r e g o nie m o e p o k o n a . N i e s p o s b p r z e w i d z i e , j a k i e i n f o r m a cje b d d o n a s d o c i e r a . A l e p a r a d o k s a l n i e , istnieje c i s a f o r m u a m a t e m a t y c z n a , p r z e d s t a w i a j c a w a r u n k i b r z e g o w e tej d e z o r g a n i z a c j i . J e s t n i z a s a d a n i e o z n a c z o n o c i " H e i s e n b e r g a . R e g u l e tej p o d l e g a j r w n i e z d a r z e n i a za c h o d z c e w n a s z y m u m y l e . N i e s p o s b ich p r z e w i d z i e . W y d a j si p o j a w i a bez przyczyny. P a n u j e j e d n a k , t a k e w r d n a u k o w c w , p r z e k o n a n i e o istnie niu jakiej u k r y t e j z m i e n n e j , sprawiajcej, e z n i e s k o c z o n e j liczby m o l i w o ci w y d a r z e n i e przyjmuje t j e d n k o n k r e t n f o r m . T u k r y t z m i e n n m i a aby b y w e d u g n i c h w i a d o m o lub i n f o r m a c j a . W t a k i m u k a d z i e w i a d o m o m o g a b y k o n t r o l o w a s p o s b m a t e r i a l i z o w a n i a si n i e o k r e l o n y c h z d a rze. M a g , u z b r o j o n y w t k o n c e p c j i p o s u g u j c y si m a g i w w y b r a n y m krytycznym momencie, m o e aranowa znaczce koincydencje.

Teoria pola morficznego"


Ta nowa i niezwyka hipoteza na temat m e c h a n i z m w formotwrczych dostarcza wietnego materiau dla kolejnego paradygmatu magicznego.

W d u y m uproszczeniu, utrzymuje ona, e kade nowopowstajce zdarzenie, predysponuje wszystkie nastpujce po nim p o d o b n e wydarzenia do dziania si w ten s a m s p o s b . O d p o w i a d a za to tzw. p o l e m o r f i c z n e , p r z e n i k a j c e c z a s i p r z e s t r z e . H i p o t e z a t a nie o k r e l a g e n e z y p i e r w s z e g o w y d a r z e n i a . Z a k a d a

199

PSYCHONAUTA

j e d y n i e , e s k o r o j u z a s z o , w y t w a r z a o n o t o p o l e m o r f i c z n e , d z i k i czemu m o e z n o w u si p r z y d a r z y . T a k i e p o d e j c i e s t a n o w i d o b r y g r u n t d l a racjo nalizacji d z i a a m a g i c z n y c h . I t a k na p r z y k a d , w wietle tej teorii j a s n o w i d z t w o p o l e g a ma na pod p a t r y w a n i u t e g o p o l a m o r f i c z n e g o , p o z o s t a w i o n e g o p r z e z z d a r z e n i e z od legej lub n i e d a w n e j p r z e s z o c i . N i e s p o s b j e d n a k w y j a n i w ten s p o s b tzw. d a r u p r o r o c z e g o , najbardziej niejasnej z e s z t u k m a n t y c z n y c h . Atawizmy, d z i w n e istoty, b o g o w i e i d e m o n y m o g by f r a g m e n t a m i p o l a morficznego, p o r z u c o n y m i przez ludzkie i zwierzce myli. N a t o m i a s t m a g i a sympatyczna m a w y w o a t a k i e z d a r z e n i e w m a e j skali, a b y z o s t a o n a s t p n i e przechwy c o n e p r z e z p o l e m o r f i c z n e i z r e a l i z o w a n e w n a t u r z e . G d y b y m y z g o d n i e z t h i p o t e z u z n a l i , e w y s t a r c z y w y o b r a z i s o b i e p i e r w o t n e w y d a r z e n i e , a b y wy tworzy m a e pole morficzne, t u m a c z y o b y to skuteczno wizualizacji. R e l i g i a p r z y j m u j e , e w i a d o m o p o p r z e d z a ycie o r g a n i c z n e . Z g o d nie z t y m p r z e k o n a n i e m , z a n i m p o w s t a o m a t e r i a l n e ycie, istnieli b o g o w i e , m o c e anielskie, tytani i demony. N a u k a wyznaje wprost przeciwny pogld, w e d l e k t r e g o p r z e d p o j a w i e n i e m si w i a d o m o c i z a c h o d z i o wiele proce s w ewolucji o r g a n i c z n e j . Z kolei m a g i a w y b i e r a trzecie r o z w i z a n i e i, zwra

cajc u w a g g w n i e n a j a k o s a m e j w i a d o m o c i , u z n a j e j e d n o c z e s n ewo lucj f o r m o r g a n i c z n y c h i p a r a p s y c h i c z n y c h . W e d l e t e g o w i a t o p o g l d u wraz z r o z w o j e m o r g a n i c z n y m w y t w a r z a si p o l e p a r a p s y c h i c z n e , k t r e o d d z i a y w u j e n a rozwj f o r m o r g a n i c z n y c h . T y m s a m y m k a d y g a t u n e k p o s i a d a wa sny rodzaj p o l a p a r a p s y c h i c z n e g o , b d c y j e g o m a g i c z n e s e n c j . C z a s a m i m o n a n a w e t o d c z u w a d z i w n o b e c n o tych e g r e g o r w lub nawet d o s t r z e g a j e w f o r m a c h , k t r y m p a t r o n u j . O s o b y , k t r y m u d a o si z o b a c z y ludz kiego egregora, zazwyczaj opisuj go j a k o B o g a . D l a s z a m a n w i czarowni k w k o n t a k t o w a n i e si z p o l a m i m o r f i c z n y m i zwierzt o d g r y w a i s t o t n e zna c z e n i e , p o n i e w a u m o l i w i a im w g l d w ich n a t u r i k o r z y s t a n i e z ich m o c y , s z c z e g l n i e n a p l a n i e e t e r y c z n y m . S t d w a n i e bierze si t o t e m i z m , w y s t pujcy powszechnie u ludw owieckich, a take p o p u l a r n e wyobraenie mi tyczne bogw z ludzkimi ciaami i zwierzcymi gowami. W i k s z o m a g w jest z g o d n a c o d o t e g o , e ycie n a naszej p l a n e c i e zaley od olbrzymiego, zoonego egregora, znanego j a k o Wielka M a t k a , A n i m a M u n d i , Wielki Archont, Diabe, Pan i Bafomet.

200

Paradygmaty

Magiczne

wiat tworzony przez obserwatora


Z a z w y c z a j przyjo si u z n a w a wol i percepcj j a k o d w i e o d d z i e l n e funk cje naszej w i a d o m o c i . I rzeczywicie, z a r w n o w o l a j a k i percepcja s k a d a j si n a p o d s t a w o w s t r u k t u r naszej istoty. U s t a l m y j e d n a k k i l k a z a o e : Wszystko, co postrzegamy, jest rzeczywiste (to zaoenie wydaje si by

cakiem rozsdne).
To, czego nie moemy dostrzec, nie istnieje (przynajmniej dla nas samych). Wszelkie akty woli, ktre nie zaistniay w percepcji, nie byy aktami woli lecz jedynie pobonymi yczeniami. A wic Wola i Percepcja jest tym samym. R o z e j r z y j c i e si. C a y w a s z w i a t jest o w o c e m waszej woli i p e r c e p c j i . J e s t p o c h o d n w a s z e j wiary. D o t y c z y t o r w n i e i n n y c h o s b , k t r e m u s z pe ni j a k f u n k c j w tej waszej wierze. O c z y w i c i e , t a k i e p r z e k o n a n i a m u s z by m o c n o z a k o r z e n i o n e i o p o r n e w o b e c b a h y c h k a p r y s w , c h o c i a praw d z i w e a k t y w o l i i percepcji m o g w p y w a n a ich o g l n y k s z t a t . S k a d a j si o n e n a m o d e l m a g i c z n y , z g o d n i e z k t r y m w s z y s t k o j e s t m o l i w e , c h o cza s e m b a r d z o t r u d n e d o u r z e c z y w i s t n i e n i a . A u s t i n S p a r e z w y k l e p o s u g i w a si t y m p a r a d y g m a t e m w s w o i c h d z i a a n i a c h , w y p r z e d z a j c o p w i e k u poja wienie si na w i e c i e f e n o m e n u n i e - o b i e k t y w n o c i , czyli j e d n z licznych in terpretacji teorii k w a n t o w e j . S u g e r u j e o n d e c y d u j c y w p y w a k t u w o l i c j o n a l nej p e r c e p c j i n a a k t u a l n e w y d a r z e n i a . Z m a g i c z n e g o p u n k t u w i d z e n i a p o l e g a to na c z e r p a n i u z n a j g b s z y c h p o k a d w w i a d o m o c i o r a z z wiary, e sa m e m u inicjuje si bieg z d a r z e .

Wszechwiat holograficzny
A b y precyzyjnie okreli pooenie pewnej czsteczki, musielibymy z n a r e l a t y w n e p o o e n i e w s z y s t k i c h innych c z s t e c z e k n a w i e c i e . H o l o g r a f i c z n y m o d e l w i a t a jest j e s z c z e bardziej w y m a g a j c y , p o n i e w a u t r z y m u j e , e w s z y s t k i e c z s t e c z k i n a wiecie s z e s o b p o c z o n e j a k u k r y t b e z p o r e d n i w i z i . R e l a c j a t a p o s i a d a swoje m a t e m a t y c z n e u z a s a d n i e n i e w z a s a d z i e n i e r o z d z i e l n o c i k w a n t o w e j " . P o d o b n e h i p o t e z y najczciej n o s z n a z w t e o rii s t r u n " , p o n i e w a s u g e r u j , e w s z y s t k o jest p o w i z a n e - c z s t e c z k i m a t e r i a l n e g o w i a t a p o w i z a n e s z e s o b r o d z a j e m s t r u n . T a k w i c teoretycz nie, jeli d o j d z i e d o j a k i e j k o l w i e k z m i a n y w e w s z e c h w i e c i e , w i n n a b y za-

201

PSYCHONAUTA

u w a a l n a w tej s a m e j chwili g d z i e k o l w i e k indziej. O c z y w i c i e , k o n c e p c j a ta kiej u k r y t e j f o r m y b e z p o r e d n i e j k o m u n i k a c j i s t a n o w i j e d n z f u n d a m e n t a l nych z a s a d m a g i i . T sie p o w i z a m i d z y r n y m i w y d a r z e n i a m i m o n a t r a k t o w a jako w y s z projekcj r z e c z y w i s t o c i , j a k w t e c h n i c e h o l o g r a m u . P r o j e k t o w a n y m h o l o g r a f e m jest ta c z s t k a r z e c z y w i s t o c i , k t r s o b i e u w i a d a m i a m y w y c i u c o d z i e n n y m . T e o r i a s y n c h r o n i c z n o c i o r a z w s z y s t k i e p o z o s t a e paradyg m a t y m a g i c z n e u t r z y m u j , e istnieje j a k a f o r m a p r z e k a z y w a n i a informacji, k t r a w o s o b l i w y s p o s b funkcjonuje w c z a s o p r z e s t r z e n i . C h o t r u d n o wy o b r a z i s o b i e p o d o b n e z a c h o w a n i e m a t e r i i i energii, nie m a p o w o d u , ktry w z b r a n i a b y t e g o i n f o r m a c j i . C z y s t a i n f o r m a c j a nie p o s i a d a w a g i a n i siy, nic nie stoi n a p r z e s z k o d z i e w jej s w o b o d n y m p r z e p y w i e , j e s t z a t e m c a k i e m p r a w d o p o d o b n e , e g d z i e w p s y c h i c e o r a z w n i e o k r e l o n o c i k w a n t o w e j , sta n o w i c e j p o d o e w i a t a f i z y c z n e g o , znajduje si j a k i c z y n n i k d z i a a j c y ni c z y m p r z e k a n i k i o d b i o r n i k tej czystej i n f o r m a c j i . T u m a c z y o b y t o d l a c z e g o zjawiska p a r a p s y c h i c z n e m o n a o b s e r w o w a , ale nie d a si j u ich o b i e k t y w n i e z a r e j e s t r o w a , c o p o w i a d c z y kady, kto p r b o w a z r o b i zdjcia d u c h o m lub n a g r a ich o d g o s y . D o s k o n a l e t u m a c z y t e t a k t , p o w s z e c h n i e z n a n y a d e p t o m o k u l t y z m u , d l a c z e g o atwiej s p o w o d o wa, by czowiek w p a d p o d szesnastotonowy gaz, ni sprawi, aby gaz sam s p a d na c z o w i e k a . W d r u g i m p r z y p a d k u m a n i p u l u j e si znacznie wiksz ilo ci informacji, chyba e w odpowiedniej chwili zaczaruje si kierowc d w i g u .

Wysza wymiarowo
yjemy w wiecie, g d z i e cztery w y m i a r y s w y m a g a n y m minimum istnienia. K a d e wydarzenie, abymy mogli je o d c z u , musi z a c h o d z i tak w c z a s i e , j a k i w p r z e s t r z e n i . P r z e s t r z e lub figura p o s i a d a j c a t y l k o d w a lub trzy w y m i a r y , b e z g b o k o c i a l b o c z a s u t r w a n i a , nie m o e s t a si c z c i naszego wiata. C h o zazwyczaj mylimy w trzech w y m i a r a c h , nieuchronnie y j e m y w c z t e r o w y m i a r o w e j r z e c z y w i s t o c i , n a w e t jeli c z a s m a d l a nas i n n jako. C z s t o z a p o m i n a m y o uwzgldnianiu czasu w naszym myleniu, po n i e w a jest d l a n a s c z y m o c z y w i s t y m . Z a k a d a m y , e r z e c z y d z i e j si w tych s a m y c h r a m a c h c z a s u i kiedy b d m i a y swj kres. Z a m y j e d n a k p r z e z chwil, e istnieje c o t a k i e g o j a k p i t y w y m i a r , k t r e g o nie p o t r a f i m y u c h w y c i n a s z y m i z m y s a m i . A n a d o d a t e k przyj-

202

Paradygmaty

Magiczne

mijmy, e w s z y s t k i e zjawiska p r z e b i e g a j w p i c i u w y m i a r a c h . J a k t a k i pic i o w y m i a r o w y w i a t p r z e d s t a w i a b y si naszej c z t e r o w y m i a r o w e j percepcji?

W s p r z d n a p i t e g o w y m i a r u b y a b y n i e d o s t r z e g a l n a w n a s z y c h czterech w y m i a r a c h . T u m a c z y t o d l a c z e g o nie p o t r a f i m y d o s t r z e c p o j e d y n c z y c h cz steczek o r a z k w a r k w . W y s z a w y m i a r o w o d o s t a r c z a r w n i e r o z w i z a innych z a g a d e k f i z y c z n y c h , d o t y c z c y c h n a p r z y k a d z a b u r z e r w n o r z d noci o r a z p e w n y c h c e c h p r n i . L i n i z p i t e g o w y m i a r u p o s t r z e g a l i b y m y j a k o p u n k t , n a t o m i a s t p i c i o w y m i a r o w a p a s z c z y z n a b y a b y d l a n a s lini. Z j e s z c z e b a r d z i e j n i e z w y k s y t u a c j m i e l i b y m y do c z y n i e n i a w p r z y p a d k u p i c i o w y m i a r o w y c h o b i e k t w s t a y c h " , ktre w n a s z y m w i e c i e p o s t r z e g a l i bymy jako paszczyzny, poniewa w takim ukadzie nasze czterowymiarowe o b i e k t y s t a e m u s i a y b y by t y l k o m a r n y m o d b i c i e m p r a w d z i w i e p i c i o w y m i a r o w y c h , k t r y c h nie j e s t e m y w s t a n i e s o b i e w y o b r a z i . C o p o w i e d z i a w szy, n a l e y z a z n a c z y , e a d e n z tych p u n k t w , linii, p a s z c z y z n i o b i e k t w s t a y c h " nie f u n k c j o n u j e w p i t y m w y m i a r z e w s p o s b b a r d z i e j o c z y w i s t y ni p u n k t y , linie, p a s z c z y z n y i o b i e k t y s t a e " naszej c z t e r o w y m i a r o w e j g e o metrii. P r z y j m u j o n e p o s t a z w y c z a j n y c h idealizacji. G d y b y w i c przyj istnienie piciu w y m i a r w , o k a z a o b y si, e wszyst kie rzeczy p o s t r z e g a n e p r z e z n a s j a k o o b i e k t y s t a e " to w g r u n c i e r z e c z y za faszowane obrazy obiektw piciowymiarowych. Pozornie m o e to wydawa si b e z s e n s o w n k o m p l i k a c j , ale p o z w a l a w y k a z a , e m o e m y y w p i c i o w y m i a r o w e j r z e c z y w i s t o c i i nie z d a w a s o b i e z t e g o sprawy. W k o n s e k w e n cji m o g l i b y m y w y j a n i wiele n i e z r o z u m i a y c h kwestii, n i e k o n i e c z n i e z o d niesieniami do fundamentw fizyki. Przede wszystkim t u m a c z y o b y nasze w r a e n i e ycia w wiecie bardziej s k u t k w a n i e l i p r z y c z y n ? J a k o istoty ro z u m n e p o t r a f i m y b a d a s k u t k i . N i e p o t r a f i m y j e d n a k s t w i e r d z i z absolut n p e w n o c i ich p r z y c z y n . W s z y s t k i e n a s z e tzw. p r a w a fizyczne to w istocie nic i n n e g o , j a k z w y k y k a t a l o g o c z e k i w a n y c h p r z e z n a s s k u t k w . N a s z a p o c z u c i e w p y w u n a z d a r z e n i a jest w istocie z u d n e . P o t r a f i m y c o najwyej d o konywa takich wyborw, aby zwikszy p r a w d o p o d o b i e s t w o pojawienia

si o k r e l o n y c h s k u t k w . J e d n a k a d e n z n a s nie j e s t w s t a n i e z a p a n o w a na s a m ich p r z y c z y n . P y t a n i e , d l a c z e g o t a k si dzieje, n i e u s t a n n i e z a d a j s o b i e r o z m a i c i f i z y c y i f i l o z o f o w i e . I s t n i e n i e wyszej w y m i a r o w o c i d o s t a r c z a n a m wic jakiej odpowiedzi. B o , jak twierdz kabalici, wiat przyczynowy peni rol u k r y t e g o w y m i a r u . 203

PSYCHONAUTA

G d y b y m y u z n a l i istnienie p i t e g o w y m i a r u , d o s t p n e g o d l a p s y c h e je d y n i e w o g r a n i c z o n y m z a k r e s i e , z n a l e l i b y m y w y t u m a c z e n i e d l a wszyst k i c h zjawisk m a g i c z n y c h . I n f o r m a c j a p r z e m i e s z c z a j c a si w t y m w y m i a r z e m o g a b y m a n i f e s t o w a si w k a d y m p u n k c i e z w y k e g o c z a s u i przestrze ni. T e l e p a t i a , n e k r o m a n c j a , j a s n o w i d z e n i e i p r e k o g n i c j a o d r a z u p r z e s t a y b y k o g o k o l w i e k d z i w i . T r a n s f o r m a c j e z a c h o d z c e w p i t y m w y m i a r z e przyj m o w a y b y w naszej zwyczajnej r z e c z y w i s t o c i p o s t a s k u t k w , c o c z y n i o b y m o l i w y m telekinez oraz wszystkie formy rzucania zakl i urokw. Za m i a s t m o z o l n e j i c z a s o c h o n n e j p r a c y w t y m wiecie, p o t r z e b n e j d l a osiga nia w y m i e r n y c h efektw, m o g l i b y m y p o k u s i si o d o s t p d o p i c i o w y m i a r o w e g o w i a t a przyczyny, b y z n i e g o c z e r p a n i e o g r a n i c z o n e m o l i w o c i . C e l e m n i n i e j s z y c h s t u d i w nie jest j e d n a k e rehabilitacja m a g i i o r a z na u k i , lecz w y k a z a n i e , e m o n a o b e j si b e z o d w o a d o i r r a c j o n a l i z m u p o d c z a s t w o r z e n i a p o d s t a w t e o r e t y c z n y c h d l a m a g i c z n e g o modus operandi. G d y b y k i e d y k o l w i e k n a u k a s p r b o w a a d o g b n i e zaj si m a g i , s k u t k i t e g o m o g y b y by k a t a s t r o f a l n e . L u d z k o z d y a j u u d o w o d n i , e nie jest w sta nie o p e r o w a o d p o w i e d z i a l n i e nawet t a k n i e g r o n s u b s t a n c j j a k p l u t o n , nie w s p o m i n a j c o w y s o k o rozwinitej t e c h n o l o g i i m a g i c z n e j , c z y nawet z d a w a o b y si b a n a l n e j telepatii. D l a t e g o , c h o n a p i e r w s z y rzut o k a m o e w y d a w a si to d z i w n e , o k u l t y c i d y s k r e d y t u j c w a s n s z t u k w o c z a c h o r t o d o k s y j n e j n a u k i , r o b i to w t r o s c e o z a c h o w a n i e n a s z e g o g a t u n k u . J e e l i j e d n a k a u t o r niniejszych r o z w a a p o s i a d a j a k s k o n n o d o pa r a d y g m a t w m w i c y c h o istnieniu w y s z y c h w y m i a r w , to d l a t e g o e ewolu cja c h o b y n a j p r o s t s z y c h form z a p o r e d n i c t w e m w y s z y c h w y m i a r w przyj m u j e p o s t a c a k i e m z n a n y c h n a m s y m b o l i . P r z e d s t a w i e m j e n a ilustracji 1 .

204

Paradygmaty

Magiczne
Trzeci wymiar

pierwszy

wymiar

Drugi

wymiar

Punk

Linia

Trjkt

Pity Czwarty wymiar

wymiar

? Czworocian

Podobnie:

Punkt

Linia

Paszczyzn

Ciao stae Ilustracja 1. Ewolucja form w rnych wymiarach.

!?!

205

W i k s z o p a r a d y g m a t w m a g i c z n y c h z a k a d a , e w i a t s k a d a si z trzech rzeczywistoci. Pierwsza rzeczywisto to: P u s t k a , C h a o s , Ajn S o f Aur, Bg, Empirean,

W s z e c h w i a t B , M e o n , P l e r o m a czyli P l e n u m , M u m m u , N a g u a l , w i a t Ar c h e t y p o w y lub Formatywny, Pity Wymiar, K o s m i c z n y U m y s , H o l o g r a m , N o c Pana, Hiperprzestrze, Akauzalno, Rzeczywisto Kwantowa. Druga rzeczywisto to: A s t r a l lub E t y r y , P r a w d o p o d o b i e s t w o , Bogowie,

P o l a M o r f i c z n e , w i a t C i e n i a , w i a t Syderalny, Wiatr, w i a t o A s t r a l n e , Po tencja, A u r a , r o d k o w a N a t u r a . Trzecia rzeczywisto to: w i a t F i z y c z n y lub M a t e r i a l n y , M a l c h u t , W s z e c h wiat A, Tonal C z w a r t y Wymiar, B o e C i a o , Holograf, Kauzalno.

Wszystkie p a r a d y g m a t y m a g i c z n e cechuje rwnie swoista ekwiwalencja p o m i d z y m i k r o - a m a k r o k o s m o s e m , z g o d n i e z k t r c z o w i e k zawiera w so bie, o p r c z s w e g o fizycznego istnienia, c z s t k pierwszej i d r u g i e j rzeczywi stoci.

Anegdoty

ANEGDOTY
Niektre z przedstawionych w obecnej ksice technik i pomysw s o w o c e m d o w i a d c z e z m o j e g o ycia. P o s t a n o w i e m w i c p r z y t o c z y j e w n i e c o a n e g d o t y c z n e j f o r m i e , c z a s e m p o m i j a j c s z c z e g y t y c z c e ich lokali zacji o r a z z m i e n i a j c i m i o n a w y s t p u j c y c h p o s t a c i . J e d n a k , o ile to m o l i w e , s t a r a e m si o p i s a t e z d a r z e n i a j a k n a j d o k a d n i e j . N i e w i e m , j a k t o si s t a o . B y m o e d l a t e g o , e u r o d z i e m si i w y c h o w a e m w p o b l i u tej czci S o u t h D o w n s , g d z i e z n a j d u j si r u i n y starej, romasko-brytyjskiej wityni w Chanctonbury oraz twierdzy templariuszy

w Steyning. A m o e dlatego, e moja m a m a bya m e d i u m . N i e m n i e j p a m i t a m d o s k o n a l e , e w s w y c h d z i e c i c y c h s n a c h s t a l e s p o t y k a e m d z i w n e istoty, p r z y p o m i n a j c e p o l a s i o w e y w i o a k w . O d n a j m o d s z y c h lat p a s j o n o w a e m si te c z a r a m i . D o d z i w s p o m i n a m d o b r z e t p i e r w s z n o c , g d y p r b o w a e m c o w y c z a r o w a . W i z a o si t o z t y p o w y m i d l a n a s t o l a t k w frustra c j a m i , n a t u r y p r z e w a n i e s e k s u a l n e j , ktre p r z e r a d z a y si w gniew, w rw nej m i e r z e e k s c y t u j c y , c o wyczerpujcy. C z a s a m i b r a e m k t r y z e s w y c h s t a r y c h m i e c z y lub t o p o r w , z g r o m a d z o n y c h w m o i m p o k o j u , i p r o w a d z i e m w a l k z n i e w i d z i a l n y m w r o g i e m , wcielajc si w b e r s e r k a . P e w n e j n o c y po j e d n y m t a k i m n a p a d z i e s z a u , k i e d y nie z d y e m j e s z c z e o c h o n , p o s t a n o w i e m w y j na d w r i d o s t r z e g e m p o t e n c j a l n ofiar w k i m , k t o z o d l e g o c i t r z y d z i e s t u m e t r w w y g l d a n a k o n t r o l e r a . Z d a r z y o m i si w t e d y wy p u c i s t r z a energii, zwyczajnie k o n c e n t r u j c si n a j e g o p l e c a c h . M o j a nie w i a d o m a ofiara n i e m a l n a t y c h m i a s t p o d s k o c z y a , j a k b y k t o b o l e n i e k o p n j w b o k . M c z y z n a n a g l e si o d w r c i , rzucajc m i z s z o k o w a n e s p o j r z e n i e i ujrza m o j r w n i e z d z i w i o n t w a r z . P o t e m z a s t a r a si z a m a s k o w a swoje

207

PSYCHONAUTA

z a k o p o t a n i e i s z y b k o p o s z e d w p r z e c i w n y m k i e r u n k u . M a m t y l k o nadzieja e nie w y r z d z i e m m u trwaej krzywdy. K i e r o w a a m n c i e k a w o oraz czy sto c h u l i g a s k i e p o b u d k i . I c h o nie c z u e m si z t e g o p o w o d u d u m n y , miaem wreszcie d o w d na to, e c o s k r y w a si w tych m a g i c z n y c h k s i k a c h . K o l e j n y c h o d k r y u d a o m i si d o k o n a , g d y s t u d i u j c n a uniwersytecie z a c z e m e k s p e r y m e n t o w a z s i l n y m i h a l u c y n o g e n a m i . O c z e k i w a e m , e po k a m i m o j p r a w d z i w d u s z i p o r w w s a m o o k o c y k l o n u . Z a m i a s t tego u j r z a e m w e w n t r z r d z e n i a mej istoty j e d y n i e m o c woli o r a z m o c percepcji. C a a reszta b y y t o z b y t e c z n e d o d a t k i , k t r y c h r w n i e d o b r z e m o n a byo si p o z b y . D z i k i t e m u z a c z e m d o s t r z e g a p o d p o z o r n y m p o r z d k i e m r z e c z y o d d z i a y w a n i e s p o n t a n i c z n e j , twrczej, c h a o t y c z n e j , m a g i c z n e j siy. Z pocztku t r u d n o byo zaakceptowa mi takie owiecenie. M u s i a o upyn s p o r o c z a s u , z a n i m p o g o d z i e m si z n i m i p r z y s w o i e m go s o b i e . W m i d z y c z a s i e z a b r a e m si z a m e d y t a c j . M i a e m w r a e n i e , e do s t a r c z a m i o n a t y l k o s p o k o j u , c h o c i a o c z e k i w a e m z n a c z n i e wicej. J e d n a k u w i a d o m i e m s o b i e z c z a s e m , e d z i k i niej staj si b a r d z i e j o p a n o wany, co o k a z a o si p o y t e c z n e w mojej pniejszej p r a k t y c e yciowej i ma g i c z n e j . Z a c z e m te z a p i s y w a swoje sny. C i e s z y e m si, e p r z y odrobi nie u p o r u z n a j d u j si o n e w z a s i g u mojej rki. U d a o mi si wiele razy ni o swej m a t c e , p o t w i e r d z a j c w y p a d k i z r z e c z y w i s t o c i . Z a c h c o n y s u k c e s e m , p o s t a n o w i e m w i z u a l i z o w a w a s n e rce w e nie, c o m i a o by w s t p e m d o p o d r y a s t r a l n e j . I w t e d y w a n i e n a p o t k a e m o p r z e s t r o n y c e n z o r a psy c h i c z n e g o . W naszej p s y c h i c e znajduje si t a k a s t r u k t u r a , k t r a s t a r a si nas p r z e k o n a , e n i e k t r e d o w i a d c z e n i a z n a j d u j si p o z a n a s z y m z a s i g i e m . C e n z o r robi c o w j e g o m o c y , a b y u c h r o n i n a s p r z e d j a k i m d o w i a d c z e n i e m , a l b o nie p o z w o l i n a d o t a r c i e d o naszej w i a d o m o c i w s p o m n i e n i a o przey t y c h p o z a w i a t o w y c h f e n o m e n a c h . W i e l e m i e s i c y zajo m i p r z e z w y c i e n i e tej p r z e s z k o d y , ale za to z d o b r y m w y n i k i e m . Pewnej n o c y p o j a w i m i si w e nie p e w i e n o d d a w n a z m a r y krewny. N a t y c h m i a s t w y c i g n e m p r z e d siebie rce i s p r b o w a e m w y p c h n j e d o p r z o d u . W rezultacie s a m z n a l a z e m si we nie, stojc w w y b r a n y m p r z e z sie bie m i e j s c u . Z n a l a z e m si t a m b a r d z o s z y b k o . T a m o m e n t a l n a p o d r p o p r z e z wiele k i l o m e t r w p r z y p o m i n a a p r z e b i j a n i e si p r z e z b a l o n . P o d o b n i e

208

Anegdoty

byo z m o i m i p n i e j s z y m i d o w i a d c z e n i a m i . Z a k a d y m r a z e m d o z n a w a em w r a e n i a , j a k b y m p r z e c i s n si p r z e z m e m b r a n i n a k i l k a chwil z n a l a z si w u p r a g n i o n y m m i e j s c u . P o w r a c a e m z k a d e j takiej p o d r y u z b r o j o n y w liczne w s p o m n i e n i a , ktre w n a j m n i e j s z y c h s z c z e g a c h p o t w i e r d z a y s p e cyfik d a n e g o m i e j s c a . N i e w y s t p o w a y p o d c z a s n i c h c h a r a k t e r y s t y c z n e d l a snw z n i e k s z t a c e n i a . C o wicej, k i e d y p e w n e g o r a z u c o u m k n o m e j wizji, o k a z a o si e n i c z e g o nie z a b r a k o , t y l k o p o d r o w a e m d o g r y n o g a m i . M n i e j wicej w t y m s a m y m c z a s i e z g b i a e m p o z y c j m i e r c i " o r a z si gile A u s t i n a S p a r e ' a . N i e z a p o m n nigdy, k i e d y p o raz p i e r w s z y p r b o w a e m przy p o m o c y sigili w s k r z e s z a z w i e r z c e a t a w i z m y . K i l k a d n i w c z e n i e j s p o r z d z i e m sigil, d z i k i k t r e m u m i a e m o s i g n k o c i k a r m . P o k r t k o trwaej k o n c e n t r a c j i , b e z a d n y c h rezultatw, z d y e m j u z a p o m n i e o t y m , gdy w n o c y p o d a e m s a b o o w i e t l o n alej. N a g l e c o w e m n i e d r g n o i p o c z u e m czyj o b e c n o p o prawej s t r o n i e , n a s u p i e . K i e d y s p o j r z a e m t a m , u j r z a e m h i p n o t y z u j c e k o c i e oczy, a wtedy, j a k r a o n y p i o r u n e m , za c z e m si i r r a c j o n a l n e z a c h o w y w a . K i c a e m , m i a u c z a e m i m r u c z a e m j a k o p t a n y . J e d y n i e b r a k k u r z u w e w n t r z u d o n i u p e w n i m n i e , e nie biega em na czworakach. P e w n e g o razu, w c z a s i e , g d y m i e s z k a e m w w i e l k i m m i e c i e , m i a e m na osiedlu z n a j o m e g o nieuchronnie p o p a d a j c e g o w szalestwo. Powiedzmy, e n a z y w a si R o n . W dzisiejszych c z a s a c h w i k s z o p s y c h i a t r w z d i a g n o z o w a a b y R o n a j a k o p a r a n o i d a l n e g o s c h i z o f r e n i k a . R o n z a c h o w y w a si nie z w y k l e d z i w a c z n i e . S t a l e s y s z a g o s y i m i a w r a e n i e , e k t o g o przela duje. J e d n e g o d n i a z o y m i w i z y t , z w a b i o n y p l o t k a m i o m y c h n i e c o dziennych zainteresowaniach. R o n m i a na sobie bodaj pi rnych warstw odzienia, w y g l d a na przeraliwie g o d n e g o i kompletnie oszalaego. Od d u s z e g o c z a s u m i e s z k a n a d w o r z e , p r b u j c u n i k a d e m o n w , k t r e rze k o m o z a g n i e d z i y si w j e g o m i e s z k a n i u . P o s t a n o w i e m s p r a w i , b y p o c z u si u m n i e j a k najlepiej i p o m c mu z caej swej m o c y . Poszlimy do pokoju, przystosowanego do magicznych eksperymen

tw, g d z i e p r z y s t p i e m d o s t a n d a r d o w e j p r o c e d u r y o d p r a w i a n i a e g z o r c y z m u . N i e s t e t y , k u m e m u r o z c z a r o w a n i u , niewiele o n a p o m o g a . R o n za m k n si w s o b i e i z a c z b e k o t a c o p o d n o s e m . N i e b y e m w s t a n i e wy doby z niego d e m o n a , aby nastpnie go o d p d z i . Z i r y t o w a n y postanowi-

209

PSYCHONAUTA

e m s a m wcieli si w t e g o d e m o n a . Z a c z e m n a p a s t o w a R o n a , u z b r o j o n y w bekot i bluzgi. W y d a w a e m dziwaczne odgosy, w y m a c h i w a e m przed nim s w y m m a g i c z n y m o r e m i o d g r a a e m si. Z a r z u c a e m g o j e g o w a s n y m i l k a m i . P r z e z k i l k a chwil s t a e m si j e g o w a s n p a r a n o j . U b r a n y w m r o c z n e szaty, w c i e m n o c i p o k o j u , g d z i e z k a d z i e l n i c y u n o s i si s m r d siarki, prze p r o w a d z i e m j e g o d u s z p o o s t r z u m i e c z a w p r o s t d o p i e k a . E f e k t by za dziwiajcy. M j p a c j e n t nie tylko o t w o r z y si, ale n a d o d a t e k z a c z m w i k l a r o w n i e i r o z s d n i e . P r b o w a w y b r n z sytuacji, s z u k a j c o p a r c i a w logi ce i z d r o w y m rozsdku. Widzc, e moja operacja m a g i c z n a wywara zado walajcy w p y w na jego emocje, postanowiem j zakoczy, wyprowadza j c n a s z d u s z n e j kaplicy. R o n z a c h o w y w a si n o r m a l n i e j e s z c z e p r z e z o k o o dwadziecia minut. W midzyczasie prbowaem go zachci do uporzd k o w a n i a s w o j e g o ycia. N i e s t e t y , s z y b k o p o n o w n i e o g a r n o g o s z a l e s t w o i k i e d y t y l k o w y s z e d z m o j e g o m i e s z k a n i a , z n o w u by n i e n o r m a l n y . B a r d z o a o w a e m , e nie b y e m w s t a n i e go p r z e t r z y m a i u c z y n i d l a n i e g o c z e g o wicej. J a k p o w i a d a j p l e m i e n n i z n a c h o r z y , c z o w i e k a z c h o r g o w m o n a u l e c z y , ale nie m o n a p o m c c z o w i e k o w i , k t r y m a c h o r d u s z (czyli wie loletnie p r o b l e m y n a t u r y p s y c h i a t r y c z n e j ) . W i e l e lat p n i e j s p o t k a e m raz j e s z c z e R o n a . Z n a j d o w a si p o d c z u j n o p i e k p s y c h i a t r w i p r z y p o m i n a w a r z y w o . W y p a d a m i j e d y n i e wierzy, e by p o p r o s t u p o d w p y w e m lekw uspokajajcych. M n i e j wicej w t y m s a m y m okresie o s i g n e m pierwsze s u k c e s y w prak tyce ze s p a r e ' o w s k p o z y c j mierci". Po k i l k u m i e s i c a c h e k s p e r y m e n t w na gle d o s t p i e m d z i w a c z n e g o s t a n u ekstazy, d o s t a r c z a j c e g o mi nie tylko nie z w y k e g o w y t c h n i e n i a , ale rwnie kolejnych przey m a g i c z n y c h . M i d z y in n y m i m o g e m o p u s z c z a swe ciao i p o d p o s t a c i p u n k t u w i a d o m o c i b a d a kul e k t o p l a z m a t y c z n , z a w a r t w torsie k a d e g o c z o w i e k a . M o j a u m i e j t n o w y z w a l a n i a w sobie dzikiej w c i e k o c i p r z y d a a si w szczeglnie w y m a g a j c y c h p r a k t y k a c h . I t a k p e w n e g o razu, kiedy w y c h o d z c w p o p i e c h u nie m o g e m znale kluczy, s t a n e m o d r u c h o w o p o r o d k u p o k o j u i w c i e k y do g r a n i c , k r z y k n e m w niebogosy. N i e m a l n a t y c h m i a s t k l u c z e s p a d y j a k b y z nieba i o s u n y si po mojej p r a w i c y na p o d o g . C h w y c i e m je s z y b k o i w y b i e g e m . D o p i e r o z c z a s e m d o t a r a do m n i e n i e z w y k a o k o liczno tego zjawiska. K i e d y t o w s p o m i n a m , n a d a l p r z e c h o d z m n i e ciarki.

210

Anegdoty

N i e d u g o p o t e m u d a e m si w n i s k o b u d e t o w p o d r d o o k o a w i a t a , ktra o k a z a a si z n a k o m i t o k a z j d o d o s k o n a l e n i a m o i c h m a g i c z n y c h m o c y D u g i e okresy bezczynnoci p o d c z a s przemierzania pustynnych szlakw oraz r w n i e d u g i e o k r e s y b o g i e g o s p o k o j u p o d c z a s p o b y t u w H i m a l a j a c h sprzy j a y d o s k o n a l e n i u telepatii. N i e m n i e j rozwijajce b y o u n i k a n i e n i e b e z p i e c z nych s y t u a c j i , j a k i e z d a r z a j si p o d c z a s p o d r y z m a y m b u d e t e m . J e l i ycie ludzi jest w I n d i a c h n a r a o n e n a n i e b e z p i e c z e s t w a , c o d o piero t r z e b a p o w i e d z i e o yciu t a m t e j s z y c h p s w ! N i c w i c d z i w n e g o , e w t y c h n i e z w y k l e w y m a g a j c y c h w a r u n k a c h indyjskie p s y r o z w i n y inteli gencj n i e w y m o w n i e p r z e w y s z a j c ich u g a s k a n y c h i u t u c z o n y c h z a c h o d n i c h p o b r a t y m c w . A b y p r z e y j a k o pies w I n d i a c h , t r z e b a w y p r a c o w a w s o b i e w a c i w o c i m e d i u m i c z n e . I nic d z i w n e g o , e n i e k t r e z tych p s w r z e c z y w i c i e s m e d i a m i . P o z n a e m s z c z e g l n i e t a k i e g o j e d n e g o p i e s k a , ktry ilekro, kiedy o n i m p o m y l a e m , natychmiast przybiega do m n i e , porzuca j c s w o j e d o t y c h c z a s o w e zajcia. W w i o s c e g r s k i e j , g d z i e m i e s z k a e m , b y o wielu m n i c h w b u d d y j s k i c h . T a m t e j s i m i e s z k a c y p o s i a d a j n i e z w y k e m o c e . P e w n e g o d n i a , k i e d y siedzia e m n a d a c h u d o m u p r z y l e g a j c e g o d o d u e g o r y n k u , p o s t a n o w i e m spraw d z i , czy k t r y z p r z e c h o d n i w b d z i e w s t a n i e p r z e c h w y c i p o j a w i a j c e si w mojej g o w i e myli. Na c h y b i trafi w y b r a e m m n i c h a w c z e r w o n e j szacie, k t r y w a n i e w k r a c z a na rynek, n a k a z u j c m u , a b y si z a t r z y m a . I rzeczy w i c i e t a k zrobi, c h o z a t r z y m a si p o r o d k u ulicy. N a k a z a e m m u si o d w r c i , co te u c z y n i , a p o t e m w y k o n a d z i e s i k r o k w i w r c i na swe p o p r z e d n i e m i e j s c e . W s z y s t k i e m o j e k o m e n d y w y s y m n i c h w y k o n a b e z za r z u t u . G d y j e d n a k p o raz kolejny k a z a e m m u si c o f n d z i e s i k r o k w , na gle p o t r z s n g o w j a k b y c h c i a si o c u c i i p o s z e d s w o j d r o g . U t r a c i e m z n i m k o n t a k t . P a t r z c na to z p e r s p e k t y w y c z a s u , d o c h o d z do w n i o s k u , e w c a l e nie w y k a z a e m si n a d z w y c z a j n y m i z d o l n o c i a m i , b o p r z e c i e m n i s i c i c a y czas medytuj, wic s p o d a t n i na rne wpywy. K i e d y w r c i e m d o A n g l i i , trafiem a k u r a t n a p o r g r z y b o b r a n i a . M j znajomy czarownik o b d a r o w a m n i e porcj tego m a g i c z n e g o s a k r a m e n t u , k t r n i e z w o c z n i e s p o y e m . N i e z d y a nawet u p y n g o d z i n a , g d y rozto c z y a si p r z e d e m n p i k n a wizja. P r z e d s t a w i a a o n a w i e c c e , r o z c z o n k o wane ciao pokryte oszaamiajcymi, przezroczystymi skrzydami. Unosio

211

PSYCHONAUTA

si n a d e m n tak, e m o g e m przyjrze m u si d o k a d n i e , z a n i m si o d d a l i o D o p i e r o z a d r u g i m r a z e m , k i e d y u d a e m si w p s y l o c y b i n o w p o d r , d o tara d o m n i e istota tej wizji. P o d c z a s tej p o d r y z a u w a y e m b o w i e m m a e m u s z k i t o c z c e si w o k grzybkw. N a j a t w i e j b y o j e z a u w a y , k i e d y ka d o si g r z y b y w p i e k a r n i k u . W y c h o d z i y z n i c h r o b a l e , k t r e n a s t p n i e zja d a e m , p o c h a n i a j c ich istot. C z y b y m s p o t k a W a d c M u c h ? Powyej przytoczyem najatwiejsze d o wyjanienia zjawiska spord

tych, k t r e n a s z y m n i e p o d c z a s mojej p r a k t y k i m a g i c z n e j . W m i d z y c z a s i e m i a e m do czynienia z setkami przekazw telepatycznych, koincydencjami, p r z y p a d k a m i prekognicji i n i e z l i c z o n y m i c z a r a m i , k t r e dzisiaj nie w y d a j m i si j u d z i w a c z n e . O b e c n i e , najbardziej n u r t u j e m n i e t a j e m n i c a , d l a c z e g o zjawiska t e nie s b e z u s t a n n i e n a m w s z y s t k i m d o s t p n e . O d n o s z w s z a k wra e n i e , e k a d y , kto ma si i o c h o t p r z e z w y c i y swj w e w n t r z n y o p r w o b e c t e g o r o d z a j u z d a r z e , p o k o n a s w e g o c e n z o r a p s y c h i c z n e g o " i wnet ich d o s t p i .

Magia

Teoria

Katastrof

MAGIA A TEORIA KATASTROF


Teoria katastrof to narzdzie matematyczne umoliwiajce przedstawia nie n a g y c h , n i e c i g y c h z m i a n p r z y p o m o c y m o d e l u t o p o l o g i c z n e g o . T o p o l o g i a b y w a c z a s a m i n a z y w a n a g u m o w g e o m e t r i " , w ktrej f i g u r y m o n a d o w o l n i e z n i e k s z t a c a , p o d w a r u n k i e m e ich p o d s t a w o w e c e c h y p o z o staj n i e z m i e n n e . T e o r i a t a d o s t a r c z a j a k o c i o w e g o , ale nie i l o c i o w e g o wy janienia, w jaki sposb m o e dochodzi do nagych zmian. Powiada nam, e w p e w n y c h w a r u n k a c h m o n a o c z e k i w a p e w n y c h o s o b l i w o c i . I c h o nie potrafi o k r e l i , k i e d y d o k a d n i e m o e si t o z d a r z y , p o d p o w i a d a n a m , j a k w y w o y w a katastrofy. W n i n i e j s z y m ujciu teori k a t a s t r o f stosuje si do t a k i c h o k o l i c z n o c i j a k inicjacje, i l u m i n a c j e i religijne n a w r c e n i a . W k a dej z t y c h sytuacji m a m y d o c z y n i e n i a z n a g z m i a n s t a n u , k t r a d z i k i teorii k a t a s t r o f m o e by p o s t r z e g a n a w r n y m wietle. M o j e z a i n t e r e s o w a nie t k o n c e p c j p i e r w o t n i e w z i o si z n a t u r a l n y c h i n k l i n a c j i do heretyc k i c h n a u k , p o n i e w a d l a w i k s z o c i m a t e m a t y k w teoria k a t a s t r o f jest w c i c z a r n m a g i " . P r e z e n t u j j tutaj j e d n a k z i n n e g o p o w o d u : p o n i e w a o d k r y e m , e znajduje o n a z a s t o s o w a n i e w m a g i i .

Teoria katastrof
W s w o i c h r o z w a a n i a c h b d p o s u g i w a si w y c z n i e p r z e d s t a w i o n y m na ilustracji 2 r o k o w y m m o d e l e m katastrofy. Z n a j d u j c e si w n i m z a g i c i e o z n a c z a p r z e s t r z e katastrofy, przez k t r m o e p r z e m i e s z c z a si d o w o l n y p u n k t r e p r e z e n t u j c y z a c h o w a n i e . K i e r u n e k Z t o o z a c h o w a n i a . I m wyej o t a p r z e b i e g a n a p a s z c z y n i e , t y m w i k s z e jest p r a w d o p o d o b i e s t w o ujawnie nia si d a n e g o z a c h o w a n i a . A to n a j w y s z y p u n k t na p a s z c z y n i e , B t r o c h

213

PSYCHONAUTA

niszy, D j e s z c z e niszy, a C najniszy. O Y to c z y n n i k k o n t r o l i , p o w o d u j c y p r z e m i e s z c z e n i e si z a c h o w a n i a z p u n k t u D do B lub z p u n k t u C do A. O X t o d r u g i c z y n n i k kontroli, p o w o d u j c y katastrofy. P r z y d u y m wpy_ w i e c z y n n i k a X przejcie z p u n k t u A do C lub z p o w r o t e m nie d o k o n u j e si p y n n i e , ale w s p o s b g w a t o w n y . K i e d y p u n k t w p a d a w z a g i c i e si pasz czyzny, g w a t o w n i e p r z e c h o d z c n a jej d r u g s t r o n , d o c h o d z i d o j e g o nagej z m i a n y . I p o d o b n i e , jeli z a c h o w a n i e znajduje si w p u n k c i e B lub D, prze m i e s z c z a n i e si po osi X lub Y s p o w o d u j e t y l k o d e l i k a t n z m i a n . N i e m n i e j , jeli z a c h o w a n i e znajduje si w p u n k c i e A lub C, k a d e w i k s z e p r z e m i e s z c z e nie si na osi Y b d z i e p r o w a d z i do z m i a n k a t a s t r o f a l n y c h , p o n i e w a p u n k t przeskoczy przestrze zagicia.

Ilustracja 3. Porwnanie wiatopogldu okultystycznego z materialistycznym w wietle teorii katastrof. Punkt A to rozwany okultysta, punkt B to rozwany materialista, punkt C to nie d b a y okultysta, a punkt D to niedbay materialista.

214

Magia

Teoria

Katastrof

Zastosowanie teorii katastrof: wiatopogld okultystyczny vs materialistyczny


Powyszy model moe suy porwnywaniu wiatopogldu okulty s t y c z n e g o ze w i a t o p o g l d e m m a t e r i a l i s t y c z n y m . P o j a w i a j si w n i m n a s t pujce c z y n n i k i k o n t r o l i : Y - ilo z d o b y t e g o i p a m i t a n e g o p r z e z d a n y p o d miot d o w i a d c z e n i a oraz X - stopie dbaoci i rygorystycznoci, z j a k dany p o d m i o t p r z y p o m i n a s o b i e to, c z e g o d o w i a d c z y ( z o b . ilustracja 3 ) .

Zmiany:
B > D ; oscylacja cechujca p o p - o k u l t y z m , p o d c z a s ktrej j a k i k o l w i e k b e z k r y t y c z n i e p r z y j m o w a n y n o n s e n s m o e c h o b y n a k i l k a d n i (czyli przez czas p r z e t r z y m y w a n i a g o w p a m i c i ) w p y n n a z m i a n czyich myli. D > C; rozwj w y r a f i n o w a n e g o m a t e r i a l i z m u , s p o w o d o w a n y b a d a

niami n a u k o w y m i i racjonalizacj. B -> A; rozwj w y r a f i n o w a n e g o o k u l t y z m u , s p o w o d o w a n y b a d a n i a m i m a g i c z n y m i i racjonalizacj. D > A; stopniowy rozwj wiatopogldu okultystycznego, s p o w o d o w a n y zgbianiem teorii magicznych oraz kontaktem z d o w i a d c z e n i a m i m a g i c z n y m i . C > A; nage przyswojenie sobie wiatopogldu okultystycznego, spo wodowane kontaktem z dowiadczeniami magicznymi. Przejcia z p u n k t u A w y d a j si m a o p r a w d o p o d o b n e , p o n i e w a w y m a gaj w y m a z a n i a pewnych dowiadcze z pamici. K a d y schemat treningu m a g i c z n e g o m a n a celu w y t w o r z e n i e t e g o w a n i e s t a n u A , w k t r y m p o d m i o t m o e w y p o w i a d a si n a t e m a t d o w i a d c z e o k u l t y s t y c z n y c h . N i e k t rzy m i s t r z o w i e preferuj c o p r a w d a t a k i t r e n i n g u m y s u , ktry wytwarza

u u c z n i a s t a n C t y l k o po to, by w p n i e j s z y m o k r e s i e d o k o n a j e g o k a t a s t r o f i c z n e j rewizji p o d w p y w e m d o w i a d c z e o c h a r a k t e r z e m a g i c z n y m . O s o bicie u w a a m , e najatwiej d o k o n a z m i a n y t y p u D > A (czyli s t o p n i o w e j z m i a n y w w y n i k u rozwoju obiektywizmu oraz g r o m a d z e n i a d o w i a d c z e n i a ) , m i m o e c e l e m niniejszej k s i k i jest d o k o n a n i e z m i a n y t y p u B > A .

Zastosowanie teorii katastrof: zmiana wiary


M o d e l katastroficzny m o e rwnie suy u k a z y w a n i u z m i a n wierze. Pojawiaj si w n i m n a s t p u j c e c z y n n i k i k o n t r o l i : Y - e m o c j o n a l n e z a a n g a -

215

PSYCHONAUTA

o w a n i e w t l u b i n n w i a r o r a z X - r a c j o n a l i z m i i r r a c j o n a l i z m . U k a z u j e je i l u s t r a c j a 4. (I) i ( I I ) rodzaj w i a r y m o e w a h a si m i d z y i d e o l o g i a religi, a n a w e t o b e j m o w a t a k i e wierzenie, j a k i m jest b r a k wiary. Zmiany: A B oraz C D zwyczajnie reprezentuj osabienie lub w z m o c n i e n i e

w i a r y p o p r z e z z w i k s z e n i e lub z m n i e j s z e n i e s t o p n i a r a c j o n a l i z m u . K i e d y roz wj w i a r y u z a l e n i o n y jest o d w z r o s t u i r r a c j o n a l i z m u , t o w a r z y s z y t e m u o d r o d z e n i e religijne i n a c j o n a l i z m . B <-> D : reprezentuje o s c y l a c j p o m i d z y d w o m a r a c j o n a l n y m i wierze n i a m i ( I ) i ( I I ) , d o k o n u j c si p o d w p y w e m e m o c j i . A <-> C: reprezentuje k a t a s t r o f i c z n z m i a n , s p o w o d o w a n p r z e j c i e m o d j e d n e j d o d r u g i e j irracjonalnej w i a r y (I) i ( I I ) , p o d w p y w e m z m i a n y za a n g a o w a n i a e m o c j o n a l n e g o , n p . n a w r c e n i a religijnego. A <-> D i B <-> C: s to r w n i e p r a w d o p o d o b n e z m i a n y . W stosunku do (I)

Ilustracja 4. Zastosowanie teorii katastrof do badania zmiany wierze. Punkty A i C reprezen tuj silne wierzenia o naturze emocjonalnej i irracjonalnej, natomiast punkty B i D reprezentuj wierzenia emocjonalne i racjonalne. Zauwacie wypyw racjonalizmu na osabienie wiary. Ilustracja 5. p o k a z u j e j e s z c z e j e d n o zjawisko, do ktrego m o e doj

w p r z y p a d k u tej katastroficznej p a s z c z y z n y . M o w a tu o bifurkacji czyli roz s z c z e p i e n i u , k i e d y t o p o p a d n i e c i e w i r r a c j o n a l i z m m o e p r o w a d z i d o poja w i e n i a si d w c h silnych wiar, j e d n a k n i e s t a y c h p o d w z g l d e m z a a n g a o w a n i a e m o c j o n a l n e g o . T e c h n i k a t a znajduje swe z a s t o s o w a n i e w m a g i i .

216

Magia

Teoria

Katastrof

Zastosowanie teorii katastrof: inicjacja mistyczna


W t y m p r z y p a d k u c z y n n i k a m i kontroli s: Y - wiedza m i s t y c z n a oraz X - m o c m i s t y c z n a / w y w i c z e n i e w g n o z i e . O b r a z u j e j i l u s t r a c j a 6. Zmiany: D > A: s t o p n i o w y rozwj w i e d z y i m o c y , k t r e g o n a s t p s t w e m jest stworzenie lepszego systemu. D > B > A: p r o c e s , w k t r y m najpierw m a m y do c z y n i e n i a z g r o m a d z e n i e m w i e d z y , p o t e m z a m o c y ; bezpieczny, ale nie a t w y d o d o k o c z e n i a . D > C : najpierw g r o m a d z o n a jest m o c , p o t e m w i e d z a . T e n rodzaj tre n i n g u o r a z d o w i a d c z e c z s t o p r o w a d z i d o herezji lub s z a l e s t w a . W i e l u m i strzw m i s t y c y z m u powiada, e zdobywanie m o c y dla samej m o c y odciga k a n d y d a t a o d z a s a d n i c z e g o celu j e g o inicjacji m i s t y c z n e j i t w o r z y barier ka tastroficzn przed dalszym postpem.

W stosunku do (I)

Ilustracja 5. Ekstrapolacja ilustracji 4, ukazujca fenomen bufurkacji czyli rozszczepienia.

217

PSYCHONAUTA

Ilustracja 6. Inicjacja mistyczna w wietle teorii katastrof. P u n k t A to owiecony mistyk, p u n k t B to m i s t y k dysponujcy spor wiedz, p u n k t C to czowiek posiadajcy m o c , ale nie wiedz, a p u n k t D to pocztkujcy.

Zastosowanie teorii katastrof: inicjacja magiczna


C z y n n i k a m i k o n t r o l i s t u t a j : Y m o c o r a z X w i e d z a . P o d c z a s inicja cji m a g i c z n e j m o c i w i e d z a p o s i a d a j i n n e f u n k c j e n i w inicjacji m i s t y c z n e j , p o n i e w a ich s t r u k t u r y , t a k j a k i o d d z i a y w a n i e n a k a n d y d a t a , s o d m i e n n e . M i d z y i n n y m i z tej wanie przyczyny mistycy i m a g o w i e czsto okazuj

w z a j e m n niech do swych systemw.

Ilustracja 7. Inicjacja magiczna w wietle teorii katastrof. Punkt A to owiecony mag, punkt B to potny, ale niemdry m a g , punkt C to czowiek peen pomysw, a punkt D to pocztkujcy.

218

Magia

Teoria

Katastrof

Ilustracja 8. Eksploracja ilustracji 7 - paszczyzna podwjnej katastrofy. Zmiany: D > A: s t o p n i o w y rozwj w i e d z y i m o c y . D > B : k r o c z e n i e c i e k m o c y , m o g c e p r o w a d z i k a n d y d a t a d o ka tastrofy. D > C : k r o c z e n i e c i e k w i e d z y ; ten t y p t r e n i n g u z a z w y c z a j p r o d u kuje w y c z n i e d y l e t a n t w . N a przykadzie tych d w c h ostatnich modeli widzimy, dlaczego mi strzowie m i s t y c y z m u potpiaj zdobywanie m o c y dla samej mocy, a mistrzo w i e m a g i i nie a p r o b u j z d o b y w a n i a w i e d z y d l a s a m e j wiedzy. K a d a z tych c i e e k o d c i g a k a n d y d a t a o d j e g o p i e r w o t n e g o celu i w y m a g a k a t a s t r o f a l nej z m i a n y p o to, b y m g o n d o p r o w a d z i d o z a m i e r z o n e g o efektu. D o b y wanie m o c y dla samej m o c y w magii oraz wiedzy dla samej wiedzy w misty c e p r z y n a j m n i e j p o m a g a j k a n d y d a t o w i w d a l s z y m r o z w o j u . O b y d w a t e sche m a t y m o n a p o c z y w j e d e n m o d e l p o d w j n e j katastrofy, p r z e d s t a w i o n y n a ilustracji 8 . M a m n a d z i e j , e w y b a c z y m i t o p o s u n i c i e p i e r w o t n y p o m y s o d a w c a teorii katastrof. P u n k t y B i C z n a j d u j si na tej p a s z c z y n i e t r o c h niej n i p u n k t D. Pozostawi j wnikliwej uwadze czytelnika, pozwalajc sobie jedynie zauwa y, j a k b a r d z o n i e b e z p i e c z n i e c i e n k a jest c i e k a D > A .

219