You are on page 1of 133

1

BOSKA MATRYCA
czc nauk, cuda i wiar Gregg Braden
Spis treci
Wprowadzenie......... 4 Cz I: Odkrywanie Boskiej Matrycy: Tajemnica, ktra czy wszystko...............14 Rozdzia I: Pytanie: Co jest w przestrzeni pomidzy rzeczami? Odpowied: Boska Matryca............14 Rozdzia II: Burzenie paradygmatu: Eksperymenty, ktre wszystko zmieniaj............32 Cz II: Pomost pomidzy wyobrani a rzeczywistoci: Jak dziaa Boska Matryca..........44 Rozdzia III: Czy jestemy biernymi obserwatorami czy potnymi twrcami?.............44 Rozdzia IV: Raz poczeni, poczeni na zawsze: ycie w holograficznym wszechwiecie............68 Rozdzia V: Kiedy tutaj jest tam, a potem jest teraz: Przeskakujc czas i przestrze w Matrycy.............81 Cz III: Przekazy Boskiej Matrycy: ycie, mio i uzdrowienie w kwantowej wiadomoci .........90 Rozdzia VI: Wszechwiat do nas mwi: Przekazy Boskiej Matrycy..........90 Rozdzia VII: Czytajc w zwierciadach naszych zwizkw: Przekazy od nas samych..................103 Rozdzia VIII: Pisanie na nowo kodu rzeczywistoci: 20 kluczy do wiadomej kreacji...................123 Podzikowania ...........132

Wszelka materia powstaje i istnieje jedynie przy pomocy pewnej siy... Musimy uzna istnienie poza t si wiadomego i inteligentnego umysu. Ten umys jest matryc wszelkiej materii. Max Planck, 1944

Tymi sowami Max Planck, ojciec teorii kwantowej, opisa uniwersalne pole energii, ktre czy cae dzieo stworzenia: Bosk Matryc. Mam jedn ma kropl wiedzy w mojej duszy. Pozwl jej rozpuci si w Twoim oceanie. - Rumi Boska Matryca jest naszym polem. Jest take wszystkim w naszym wiecie. Jest nami i wszystkim, co kochamy, czego nienawidzimy, co tworzymy i czego dowiadczamy. yjc w Boskiej Matrycy, jestemy artystami wyraajcymi nasze najgbsze pasje, lki, marzenia i pragnienia poprzez esencj tajemniczego kwantowego ptna. Ale my jestemy zarwno tym ptnem, jak i obrazami na ptnie. Jestemy zarwno farbami, jak i pdzlami. W Boskiej Matrycy jestemy naczyniem, w ktrym istniej wszystkie rzeczy, pomostem midzy kreacjami naszych wewntrznych i zewntrznych wiatw, a take lustrem pokazujcym nam to, co stworzylimy. Ta ksika zostaa napisana dla tych z was, ktrzy tskni za zbudzeniem mocy swych najwikszych pasji i najgbszych aspiracji. W Boskiej Matrycy jestecie zarwno nasieniem cudu, jak i samym cudem.

Wprowadzenie
Podejdcie do krawdzi. Moglibymy spa. Podejdzie do krawdzi. Jest za wysoko! Podejdcie do krawdzi. I podeszli. A on pchn. I pofrunli. Te sowa pokazuj nam pikny przykad mocy, jaka nas oczekuje, gdy pozwolimy sobie zaryzykowa przygod poza granicami tego, co, jak wierzylimy, byo zawsze prawd w naszym yciu. W tym krtkim dialogu wspczesnego poety Christophera Logue'a grupa nowicjuszy staje przed dowiadczeniem, ktre bardzo si rni od tego, czego oczekiwali . Zamiast znale si nad krawdzi, dziki zachcie swego nauczyciela znajduj si poza ni w sposb jednoczenie zaskakujcy i dodajcy mocy. Na tym dziewiczym, niezbadanym terytorium dowiadczaj siebie w nowy sposb i w swoim odkryciu odnajduj now wolno.

Z caym szacunkiem, kolejne strony tej ksiki s jak zblianie si nowicjusza ku krawdzi. Opisuj istnienie pola energii - Boskiej Matrycy - ktre dostarcza zbiornika i jest jednoczenie pomostem oraz zwierciadem dla wszystkiego, co powstaje pomidzy wiatem wewntrz nas a wiatem zewntrznym. Fakt, e to pole istnieje we wszystkim, od najmniejszych czsteczek kwantowego atomu po odlege galaktyki, ktrych wiato wanie dociera do naszych oczu, i we wszystkim, co jest pomidzy, zmienia to, w co wierzylimy na temat naszej roli w akcie stworzenia. Dla niektrych z was to, co przeczytacie, bdzie nowym i bardzo odmiennym sposobem mylenia o tym, jak wszystko dziaa w naszym yciu. Dla innych jest to pocieszajca synteza tego, co ju wiecie lub przynajmniej podejrzewacie, i jest prawdziwe. Jednake dla kadego istnienie pola energii, ktre czy nasze ciaa, wiat i wszystko we wszechwiecie, otwiera drzwi potnych i tajemniczych moliwoci. Ta moliwo sugeruje, e moemy by czym znacznie wicej, ni pasywnymi obserwatorami przechodzcymi przez moment w czasie w istniejcym ju dziele stworzenia. Kiedy spogldamy na ycie" - na nasz duchow i materialn obfito, na nasze zwizki i kariery, nasze najgbsze mioci i najwiksze osignicia, wraz z naszymi lkami oraz brakiem tych wszystkich rzeczy moemy rwnie wpatrywa si prosto w lustro naszych najprawdziwszych, a czasem najbardziej niewiadomych przekona. Widzimy je w naszym otoczeniu, poniewa pojawiy si dziki tajemniczej esencji Boskiej Matrycy i jeli tak wanie jest, sama wiadomo musi gra kluczow rol w istnieniu wszechwiata.

JESTEMY JEDNOCZENIE ARTYSTAMI I DZIEEM SZTUKI


Jakkolwiek niepojta mogaby si wyda ta idea wielu ludziom, jest to samo sedno jednej z najwikszych kontrowersji wrd najbyskotliwszych umysw niedawnej historii. Aby zacytowa, Albert Einstein w autobiograficznych notatkach dzieli si swoj wiar w to, e jestemy w istocie pasywnymi obserwatorami, yjcymi we wszechwiecie ju umiejscowionym, na ktry, jak si zdaje, mamy may wpyw: Od dawna istnia ten olbrzymi wiat" - powiedzia -ktry istnieje niezalenie od nas, istot ludzkich, i ktry stoi przed nami jako wielka, odwieczna zagadka, przynajmniej czciowo dostpna naszym badaniom i myli" . W zupenym kontracie wobec pogldu Einsteina, ktry jest wci szeroko utrzymywany przez wielu dzisiejszych naukowcw, John Wheeler, fizyk z Princeton i kolega Einsteina, proponuje radykalnie odmienne spojrzenie na nasz rol w dziele stworzenia. W sposb odwany, jasny i graficzny Wheeler mwi: Mielimy ten dawny pogld, e istnia sobie wszechwiat poza nami [podkrelenie autora], a tu oto jest czowiek, obserwator, bezpiecznie chroniony przed wszechwiatem szeciocalowym kawakiem szyby". Odnoszc si do eksperymentw z koca XX wieku, pokazujcych nam, jak zwyczajne patrzenie na co zmienia t rzecz, Wheeler kontynuuje: Teraz dowiadujemy si ze wiata kwantowego, i obserwujc nawet co tak malekiego, jak elektron, musimy rozbi t szyb na kawaki: musimy dotrze do rodka, do wewntrz... A wic obserwator dawnego wiata powinien zosta wykrelony z ksiek i musimy wstawi w to miejsce nowe sowo: uczestnik" . C za zmiana! W radykalnie odmiennej interpretacji naszego zwizku ze wiatem, w ktrym yjemy, Wheeler stwierdza, i jest rzecz niemoliw abymy po prostu ogldali wiat wok. Eksperymenty w fizyce kwantowej faktycznie pokazuj e samo zwyczajne patrzenie na co tak maego, jak elektron -przez samo skupienie naszej wiadomoci na tym, co on robi choby przez chwil w czasie - zmienia jego waciwoci w trakcie ogldania. Eksperymenty te sugeruj, i sam akt obserwowania jest aktem tworzenia i e wiadomo dokonuje owej kreacji. Te odkrycia wydaj si popiera tez Wheelera, i nie moemy si ju duej uwaa wycznie za widzw nie majcych wpywu na wiat, ktry obserwuj. Mylenie o sobie jak o uczestnikach kreacji zamiast jak o przechodniach po zastanym wszechwiecie przez krtki okres ycia wymaga nowej percepcji tego, czym jest kosmos i w jaki sposb dziaa. Fundament dla tak radykalnego widzenia wiata by baz dla serii ksiek i artykuw napisanych przez innego fizyka z Princeton i koleg Einsteina, Davida Bohma. Przed mierci w 1992 roku, Bohm pozostawi nam dwie pionierskie teorie, oferujce bardzo odmienne - i pod pewnymi wzgldami niemal holistyczne - spojrzenie na wszechwiat i nasz w nim rol. Pierwsza bya interpretacj fizyki kwantowej, ktra utworzya paszczyzn dla spotkania i w efekcie przyjani Bohma z Einsteinem. Bya to wanie ta teoria, ktra otworzya drzwi dla tego, co Bohm okreli jako twrcze dziaanie ukrytych... poziomw rzeczywistoci". Innymi sowy, wierzy w istnienie gbszych lub wyszych poziomw stworzenia, ktre utrzymuj wzr formy tego, co dzieje si w naszym wiecie. To wanie na tych subtelnych poziomach rzeczywistoci bierze pocztek nasz fizyczny wiat. Jego druga teoria bya objanieniem wszechwiata jako pojedynczego, zjednoczonego systemu natury, poczonego wzajemnie w sposb, ktry nie zawsze jest oczywisty. W pocztkach swej pracy na uniwersytecie kalifornijskiego Lawrence Radiation Laboratory (obecnie Lawrence Livermore National Laboratory) Bohm mia okazj obserwowania maych 5

czsteczek atomw w specjalnym stanie gazowym zwanym plazm. Bohm odkry, i gdy owe czsteczki byy w stanie plazmy, zachowyway si nie tyle jak oddzielne jednostki, ale raczej jak poczone ze sob wzajemnie, jakby byy czci wikszej istoty. Owe eksperymenty stay si podstaw pionierskiej pracy, dla ktrej prawdopodobnie Bohm jest najbardziej pamitany - jego ksiki z 1980 roku, Wholeness and the Implicate Order (Ukryty porzdek, Warszawa 1988). W tym zmieniajcym paradygmat tomie Bohm zaproponowa, i jeli moglibymy zobaczy wszechwiat jako cao z wyszego punktu widzenia, wwczas obiekty w naszym wiecie ukazywayby si w istocie jako projekcja tego, co dzieje si w innym wymiarze, ktrego nie moemy obserwowa. Uwaa zarwno widzialne, jak i niewidzialne za wyraz wikszego, bardziej uniwersalnego porzdku. Aby je rozrni, nazwa te dwa wymiary ukrytym" i jawnym" [ang. implicate" i explicate" - przyp. tumacza]. Rzeczy, ktre moemy zobaczy, ktrych moemy dotkn i ktre wydaj si oddzielne w naszym wiecie, takie jak skay, oceany, lasy, zwierzta i ludzie - s przykadami jawnego porzdku kreacji. Jednake jakkolwiek odmienne od siebie mog si one wydawa, Bohm sugerowa, i s powizane w gbszej rzeczywistoci w sposb, ktrego po prostu nie moemy zobaczy z naszego miejsca w dziele stworzenia. Uwaa wszystko, co wydaje si nam oddzielne, za cz wikszej caoci, ktr nazwa ukrytym porzdkiem. Aby opisa rnice midzy ukrytym a jawnym, poda przykad pyncego strumienia. Uywajc jako metafory rnych sposobw, w jakie moemy zobaczy wod pync w tym samym strumieniu, Bohm opisa zudzenie rozdzielenia: W tym strumieniu jeden moe zobaczy wci zmieniajcy si wzr fal, pluskw i krgw na wodzie etc, ktre w oczywisty sposb nie maj niezalenego istnienia jako takie". Chocia wzburzenie wody moe si nam wydawa oddzielone, Bohm uwaa je za blisko zwizane i gboko poczone wzajemnie. Takie chwilowe istnienie, jakie mog mie te abstrakcyjne formy, implikuje raczej jedynie wzgldn niezaleno [podkrelenie autora], anieli absolutnie niezalene istnienie" stwierdzi . Innymi sowy, wszystkie s czci tej samej wody. Bohm uywa takich przykadw, by opisa swoje odczucie, i wszechwiat i wszystko, co jest w nim-wczajc nas-moe w istocie by czci wielkiego kosmicznego wzoru, gdzie wszystkie czci s rwnomiernie dzielone przez kad z nich. Podsumowujc to jednolite widzenie natury, Bohm rzek po prostu: Now form wgldu mona prawdopodobnie okreli najlepiej jako Niepodzielna, Cao w Pynnym Ruchu " . W 1970 roku Bohm przedstawi jeszcze janiejsz metafor, aby opisa wszechwiat rozumiany jako rozprzestrzeniony, a jednak bdcy niepodzieln caoci. Rozmylajc nad wspzalen natur kreacji, nabra wikszego przekonania, i wszechwiat dziaa jak wielki kosmiczny hologram. W hologramie kada cz tego, czymkolwiek jest dany obiekt, zawiera ten obiekt w caoci, jedynie w mniejszej skali (Dla tych, ktrzy nie znaj zbytnio pojcia hologramu, jego szczegowe wyjanienie zawarte jest w Rozdziale IV.). Wedug Bohma to, co widzimy jako wiat, jest w rzeczywistoci projekcj czego nawet bardziej realnego, co odbywa si na gbszym poziomie kreacji. To ten gbszy poziom jest poziomem pierwotnym -ukrytym. W tym ujciu, ktre wyraa si w sformuowaniu jako w niebie, tak i na ziemi" oraz jak wewntrz, tak i na zewntrz", wzory zawarte s we wzorach, kompletne same w sobie i rnice si jedynie skal. Elegancka prostota ludzkiego ciaa daje nam pikny przykad hologramu, ktry jest ju nam znany. DNA kadej czci naszego ciaa zawiera nasz genetyczny kod - cakowity wzr DNA - dla caej reszty organizmu, niezalenie od tego, skd pochodzi. Czy poddamy prbie wosy, paznokie, krew - wzr genetyczny sprawiajcy, i jestemy tym, kim jestemy, jest zawsze zawarty w kodzie... Zawsze ten sam. Tak jak wszechwiat nieustannie si zmienia z ukrytego na jawny, przepyw od niewidzialnego do widzialnego jest tym, co tworzy dynamiczny prd kreacji. To wanie t

nieustannie zmieniajc si natur kreacji mia na myli John Wheeler, okrelajc wszechwiat jako partycypujcy" - czyli niedokoczony i wci reagujcy na wiadomo. Ciekawe, i jest to dokadnie taki sposb, w jaki tradycje mdroci z przeszoci wskazyway funkcjonowanie naszego wiata. Od staroytnych indyjskich Wed, uwaanych przez niektrych uczonych za powstae 5 tysicy lat p.n.e. [za moment powstania Wed przyjmuje si umownie ok. 1800 p.n.e., cho prawdopodobnie cz tekstw powstaa wczeniej - przyp. tumacza] do liczcych 2 tysice lat Zwojw znad Morza Martwego [czyli tzw. Rkopisw z Qumran albo Manuskryptw znad Morza Martwego - przyp. tumacza], gwne przesanie zdaje si mwi, i wiat jest w istocie odbiciem tego, co dzieje si w wyszym wymiarze lub w gbszej rzeczywistoci. Na przykad komentujc nowe przekady fragmentw Zwojw znad Morza Martwego znanych jako Pieni Szabatowej Ofiary [Songs ofthe Sabbath Sacrifice], ich tumacze podsumowuj ich tre: To, co dzieje si na ziemi, jest tylko bladym odbiciem wikszej, ostatecznej rzeczywistoci" . Implikacj zarwno fizyki kwantowej, jak i staroytnych tekstw, jest to, i w niewidzialnym wymiarze tworzymy plan naszych zwizkw, kariery, sukcesw i poraek w widzialnym wiecie. Patrzc z tej perspektywy, Boska Matryca dziaa jak wielki kosmiczny ekran, ktry pozwala nam ujrze niefizyczn energi naszych emocji i przekona (nasz gniew, nienawi, wcieko; podobnie jak mio, wspczucie i zrozumienie) wywietlon w fizycznym medium ycia. Tak jak ekran kinowy odbija bez osdzania obraz, bez wzgldu na to, co zostao sfilmowane, Matryca zdaje si zapewnia bezstronn paszczyzn dla naszych wewntrznych dowiadcze i przekona, ktre widzimy w wiecie. Czasem wiadomie, a czciej niewiadomie, ujawniamy" nasze najprawdziwsze przewiadczenia dotyczce wszystkiego, od wspczucia po zdrad, poprzez jako otaczajcych nas zwizkw. Innymi sowy, jestemy jak artyci wyraajcy najgbsze namitnoci, lki, marzenia i pragnienia poprzez yw esencj tajemniczego kwantowego ptna. Jednake w przeciwiestwie do typowego ptna malarskiego, istniejcego w jednym miejscu, w okrelonym czasie, nasze ptno jest t sam substancj, z ktrej wszystko jest zrobione - jest wszdzie i jest zawsze obecne. Przeniemy przykad artysty/ptna o jeden krok dalej. Tradycyjnie artyci s oddzieleni od swej pracy i uywaj narzdzi dla przeniesienia wewntrznej kreacji na zewntrzny wyraz. Jednak w Boskiej Matrycy znika podzia midzy dzieem sztuki a artyst: my jestemy zarwno ptnem, jak i obrazem na nim, jestemy zarwno narzdziem, jak i artyst, ktry go uywa. Sam pomys, i tworzymy od wewntrz nasze wasne kreacje, przywodzi na myl jedn z kreskwek Disneya, tak popularnych w czarno-biaej telewizji w latach 50. i 60. Najpierw widzielimy rk nieokrelonego artysty szkicujc w bloku rysunkowym dobrze znan posta z kreskwki, tak jak Myszka Miki. Podczas szkicowania obraz nagle oywa i zaczyna si porusza. Potem Miki zaczyna tworzy wasne rysunki innych bohaterw kreskwki z wntrza samego szkicu. Pierwotny artysta nagle przestawa by potrzebny i znajdowa si dosownie... poza kadrem. Za pomoc niewidzialnej rki Miki i jego przyjaciele nabierali wasnego ycia i osobowoci. Podczas gdy wszyscy spali w wymylonym domu, caa kuchnia radonie oywaa. Gdy cukiernica taczya z solniczk, a filianka wywijaa z maselniczk, postaci nie miay ju adnego zwizku z artyst. Cho moe to by nadmiernym uproszczeniem tego, jak funkcjonujemy w Boskiej Matrycy, pomaga jednak w przywoaniu subtelnej i abstrakcyjnej idei: nas jako twrcw tworzcych wewntrz nasze wasne kreacje. Wyglda na to, i tak jak artyci dopracowuj obraz, a stanie si dokadnie taki, jak ich zamys, pod wieloma wzgldami robimy to samo poprzez Bosk Matryc z naszymi

dowiadczeniami yciowymi. Poprzez palet naszych przekona, osdw, emocji i modlitw, znajdujemy si w zwizkach, pracy i sytuacjach wsparcia lub zdrady, rozgrywajcych si z rnymi osobami w rnych miejscach. Jednoczenie ci ludzie i sytuacje czsto zdaj si znani i bliscy. Jako jednostki i jako ludzko dzielimy owoce naszego wewntrznego ycia jako nigdy niekoczcy si cykl chwila za chwil, dzie za dniem, i tak dalej. C za pikna, przedziwna i potna idea! Na podobiestwo malarza, ktry uywa swego ptna, wielokrotnie poszukujc doskonaego wyrazu swej wizji, moemy si uzna za tworzcych nieustannie artystw, tworzcych wci zmieniajce si dzieo, bez koca. Implikacje bycia otoczonym przez plastyczny wiat stworzony przez nas samych s rozlegle, potne i dla niektrych by moe troch przeraajce. Nasza zdolno do uywania Boskiej Matrycy w sposb zamierzony i twrczy nagle daje nam moc zmiany sposobu, w jaki widzimy nasz rol we wszechwiecie. W najwszym przynajmniej znaczeniu sugeruje, i ycie to znacznie wicej ni przypadkowe zdarzenia i zbiegi okolicznoci, z ktrymi radzimy sobie najlepiej, jak umiemy. Ostatecznie nasz zwizek z kwantow esencj, ktry czy nas ze wszystkim innym, przypomina nam, i sami jestemy twrcami. Jako tacy, moemy wyraa nasze najgbsze pragnienia uzdrowienia, obfitoci, radoci i pokoju we wszystkim, poczynajc od naszego ciaa i ycia a po nasze zwizki. A moemy to robi wiadomie, wybierajc czas i sposb. Jednake, tak jak nowicjusze w wierszu Christophera Loguj, przytoczonym na pocztku tego Wprowadzenia, potrzebowali maego szturchaca, aby polecie, wszystkie te moliwoci wymagaj subtelnej, acz potnej zmiany w sposobie, w jaki mylimy o wiecie i sobie samych. Wobec tej zmiany nasze sekretne pragnienia, najwysze cele i wzniose marzenia zdaj si nagle by w zasigu rki. Jak cudownie by nie wygldaa ta rzeczywisto, wszystko to - i duo wicej - jest moliwe w krlestwie Boskiej Matrycy. Kluczem jest nie tylko zrozumienie jej dziaania. By wyrazi nasze pragnienia, potrzebujemy rwnie jzyka rozpoznawanego przez t staroytn sie energii. *** Nasze najstarsze i najcenniejsze tradycje mdroci przypominaj nam, i rzeczywicie istnieje jzyk, ktry przemawia do Boskiej Matrycy, jzyk bez sw, niewymagajcy zewntrznych oznak komunikacji w postaci gestw i mowy ciaa. Ma on form tak prost i wszyscy ju od dawna wiemy, jak mwi" nim biegle. W istocie uywamy go codziennie w naszym yciu -jest to jzyk ludzkiej emocji. Wspczesna nauka odkrya, i poprzez kad emocj, jakiej dowiadczamy w ciele, podlegamy rwnie rnym biochemicznym zmianom takich rzeczy, jak pH i hormony, ktre odzwierciedlaj nasze uczucia . Poprzez pozytywne" dowiadczenia mioci, wspczucia i wybaczenia oraz negatywne" emocje nienawici, osdzania i zazdroci, kady z nas ma moc afirmacji lub negowania swojego istnienia w kadej chwili, kadego dnia. Dodatkowo, ta sama emocja, ktra daje nam tak moc wewntrz naszego ciaa, rozszerza t si do kwantowego wiata poza nasze ciao. Moe okaza si pomocne wyobraenie sobie Boskiej Matrycy jako kosmicznej tkaniny, ktra zaczyna si i koczy w wymiarze nieznanego i obejmuje wszystko, co jest pomidzy. Ta zasona ma wielopoziomow gboko i jest wszdzie jednoczenie, przez cay czas. Nasze ciao, ycie i wszystko, co znamy, istnieje i odbywa si w jej splocie. Od naszego poczcia w onie matki, a po nasze maestwa, rozwody, przyjanie i kariery, wszystko, czego dowiadczamy, mona uzna za fady" na tkaninie. Z perspektywy kwantowej wszystko, od atomw materii i dba trawy po nasze ciao, planety i to, co poza nimi, moe by uwaane za zakcenie" gadkiej materii tej tkaniny czasoprzestrzeni. By moe nie jest zbiegiem okolicznoci fakt, i staroytne tradycje duchowe i poetyckie opisuj egzystencj w ten sam sposb. Wedy na przykad mwi o

jednolitym polu czystej wiadomoci", ktre umoliwia zaistnienie i w ktrym skpane jest cae dzieo stworzenia . W tych tradycjach nasze dowiadczanie myli, uczu i emocji oraz wiary - i wszystkich osdw, jakie one tworz - s uwaane za zakcenia, przerwy w polu, ktre w przeciwnym razie jest gadkie i nieruchome. W podobny sposb pochodzcy z szstego wieku Hsin-Hsin Ming [Strofy Wiary w Umys - poemat napisany przez trzeciego patriarch buddyzmu ch'an (czyli japoskiego zen), Jianzhi Sengcan' - przyp. tumacza] opisuje waciwoci esencji, ktra jest planem wszystkiego w dziele stworzenia. Zwana Tao, pozostaje ostatecznie poza wszelkim opisem, tak jak widzimy w wedyjskich tekstach. Jest wszystkim, co jest - zbiornikiem wszelkiego dowiadczenia, podobnie jak i samym dowiadczeniem. Tao jest opisane jako doskonae, bdce jak rozlega przestrze, w ktrej niczego nie brakuje i niczego nie ma w nadmiarze" . Wedug Hsin-Hsin Ming tylko wwczas, gdy zakcimy spokj Tao naszym osdem, jego harmonia si nam wymyka. Kiedy zdarza si to nieuchronnie i doznajemy uczu gniewu i separacji, tekst ten proponuje wskazwki, by pomc nam w tym stanie: eby wej bezporednio w harmoni z t rzeczywistoci, powiedz po prostu w chwili zwtpienia: Nie dwa. W tym nie dwa nic nie jest rozdzielone, nic nie jest wykluczone" . Chocia przyznaj, i mylenie o sobie jak o zakceniu w Matrycy moe uj nieco romantyzmu naszemu yciu, daje ono rwnie potny sposb na uoglnienie wiata i nas samych. Jeli na przykad chcemy stworzy nowe, zdrowe i afirmujce ycie zwizki, wprowadzi uzdrawiajcy romans w nasze ycie lub zaprowadzi pokj na Bliskim Wschodzie, musimy stworzy nowe zakcenie w polu, takie, ktre odzwierciedla nasze pragnienie. Musimy zrobi now zmarszczk" w materii, z ktrej przestrze, czas, nasze ciao i wiat s zrobione. Oto nasz zwizek z Bosk Matryc. Otrzymalimy moc, aby wyobraa sobie, marzy i odczuwa moliwoci ycia z wntrza samej Matrycy, aby moga odzwierciedli to, co stworzylimy. Obie dziedziny, zarwno staroytne tradycje, jak i nowoczesna nauka, opisay, jak dziaa kosmiczne zwierciado; w przypadku eksperymentw, ktre bd omwione w pniejszych rozdziaach, pokazano nam nawet, jak te odbicia funkcjonuj w jzyku naukowym. Mimo e te badania mog rozwiza niektre tajemnice kreacji, bezsprzecznie otwieraj drzwi jeszcze gbszym pytaniom dotyczcym naszego istnienia. Oczywicie nie wiemy wszystkiego, co mona wiedzie o Boskiej Matrycy. Nauka nie ma wszystkich odpowiedzi - z ca uczciwoci naukowcy nawet nie s pewni, skd pochodzi Boska Matryca i jestemy rwnie wiadomi, i moglibymy to bada przez nastpne 100 lat i nadal nie znale wszystkich odpowiedzi. Wiemy jednak, e Boska Matryca istnieje. Jest tutaj i moemy poczy si z jej twrcz moc poprzez jzyk naszych emocji. Moemy wykorzysta t wiedz w naszym yciu w sposb uyteczny i wartociowy. Podczas gdy to czynimy, nasze poczenie z innymi i ze wszystkim nie moe by negowane. Z miejsca siy, jak oferuje ta wiadomo, mamy sposobno sta si spokojniejszymi i wspczujcymi ludmi, dziaajcymi aktywnie dla stworzenia wiata odzwierciedlajcego te wartoci -i jeszcze wicej. Poprzez Bosk Matryc mamy sposobno skoncentrowania si na tych atrybutach naszego ycia, stosujc je jako wewntrzn technologi uczu, wyobrani i marze. Kiedy to czynimy, czymy si z prawdziw esencj potgi, by zmieni nasze ycie i wiat.

O TEJ KSICE
Pod wieloma wzgldami nasze dowiadczenie Boskiej Matrycy moe by porwnane do oprogramowania komputera. W obu przypadkach instrukcje musz uywa jzyka rozumianego przez system. W przypadku komputera jest numeryczny kod zer i jedynek. W przypadku wiadomoci potrzebny jest inny rodzaj mowy, ktra nie uywa liczb, alfabetw ani nawet sw. Poniewa jestemy ju czci Boskiej Matrycy, byoby gboko uzasadnione, abymy posiadali ju wszystko, co potrzebne, by si z ni komunikowa, bez potrzeby stosowania podrcznikw ani specjalnych treningw. I posiadamy. Jzyk wiadomoci wydaje si by uniwersalnym dowiadczaniem emocji. Ju wiemy, jak kocha, nienawidzi, ba si i wybacza. Uznajc, i te uczucia s wanie instrukcjami programujcymi Bosk Matryc, moemy udoskonali nasze zdolnoci, aby lepiej rozumie, jak wprowadzi rado, uzdrowienie i pokj do naszego ycia. Ta ksika nie jest w zamierzeniu ostateczn rozpraw na temat historii nauki czy te nowej fizyki. Jest wiele innych tekstw, ktre ju wietnie odegray rol dostarczenia tych informacji naszej dzisiejszej wiadomoci. Do niektrych z nich nawet si tutaj odniosem np. do Hyperspace Michio Kaku [Michio Kaku, Hiperprzestrze. Naukowa podr przez wszechwiaty rwnolege, ptle czasowe i dziesity wymiar, Warszawa 1999] oraz dziea Davida Bohma Wholeness and the Implicate Order [David Bohm, Ukryty porzdek, Warszawa 1988]. Kada z nich reprezentuje now potn wizj naszego wiata i polecam je obie. Ksika ta ma by w zamierzeniu uytecznym narzdziem - przewodnikiem - ktre moemy zastosowa do tajemnic naszego codziennego ycia. Dlatego te s miejsca, w ktrych zdecydowaem si koncentrowa bardziej na skrajnych rezultatach kwantowych dowiadcze, anieli zagbia si w zbyt liczne szczegy samych eksperymentw. Abymy zrozumieli nasz moc, aby urzeczywistni uzdrowienie, pokj, rado, romans i partnerstwo, jak rwnie aby przetrwa nasz er w historii, waniejsze jest podkrelenie tego, co mwi wyniki bada o nas samych, ni wnikanie w szczegy, jak te dowiadczenia byy wykonane. Przeomowe odkrycia w wiecie fizyki kwantowej znacz dla wielu ludzi niewiele wicej, ni interesujce fakty -tematy do rozmowy na konferencjach, warsztatach lub przy cafe latte. A jednak tak dalece, jak sigaj ich implikacje i tak wysoko, jak prowadzi nas filozofia, odkrycia te zdaj si mie minimalny wpyw na nasze ycie codzienne. Na co komu na przykad wiedza, i czsteczka materii moe by w dwch miejscach jednoczenie i e elektrony mog porusza si szybciej, ni zakada Einstein, jeli niczego nie wnosi do naszego ycia? Staje si dla nas wana jedynie wwczas, gdy moemy poczy te poruszajce umys odkrycia z leczeniem naszego ciaa lub z tym, czego dowiadczamy w centrach handlowych, naszych mieszkaniach, na lotniskach czy w szkolnych klasach. Ta pozorna przepa pomidzy tajemnicami kwantowego wiata i naszym codziennym dowiadczeniem jest miejscem, w ktrym Boska Matryca oferuje pomost. W uzupenieniu opisu odkry naukowych ksika ta zabiera nas krok dalej: wyjania, w jaki sposb te odkrycia mog nam pomoc sta si lepszymi ludmi i zbudowa razem lepszy wiat. Napisaem t ksik z jednego powodu: aby da poczucie nadziei, moliwoci i umocnienia w wiecie, ktry sprawia czsto, i czujemy si mali, nieskuteczni i bezradni. I jest moim celem dokona tego w stylu konwersacyjnym, opisujc niesamowite odkrycia nowej nauki w sposb interesujcy i atwy do zrozumienia. Moje dowiadczenie z prezentacjami na ywo wykazao, i aby dotrze do audytorium w znaczcy sposb, wane jest szanowanie sposobu, w jaki suchacze przyswajaj informacje. Niezalenie od tego, za jak lewopkulowych" si uwaamy lub jak prawopkulowymi" 10

si czujemy, faktem jest, i wszyscy uywamy obu pkul mzgu, aby zrozumie wiat. Podczas gdy cz ludzi z pewnoci polega bardziej na jednej pkuli ni na drugiej, wane jest, aby szanowa zarwno nasz intuicj, jak i nasz logik, gdy zapraszamy ludzi do wykonania wielkiego skoku w widzeniu wiata. Z tego wanie powodu Boska Matryca zostaa napisana w bardzo podobny sposb, w jaki spleciona jest tkanina. Na tych stronach wplotem prawopkulowe" opisy osobistych relacji i bezporednich dowiadcze w lewopkulowe" badania i raporty naukowych odkry, ktre mwi nam, dlaczego te historie s wane. Ten sposb dzielenia informacji czyni dane mniej ksikowymi, zachowujc wci znaczc doz wiodcej nauki. Tak jak wszelkie ycie zbudowane jest z czterech podstawowych substancji chemicznych, ktre tworz nasze DNA, wszechwiat zdaje si by oparty na czterech cechach Boskiej Matrycy, ktre sprawiaj i wszystko dziaa tak, jak dziaa. Klucz do poczenia si z potg Matrycy ley w naszej umiejtnoci wykorzystania czterech przeomowych odkry, czcych j z naszym yciem w bezprecedensowy sposb: Odkrycie 1: Istnieje pole energii czce cae dzieo kreacji. Odkrycie 2: To pole odgrywa rol zbiornika, pomostu i zwierciada dla naszych wewntrznych przekona. Odkrycie 3: Pole jest alokalne i holograficzne. Kada jego cz jest poczona z kad inn i kada cz odzwierciedla cao w mniejszej skali. Odkrycie 4: Porozumiewamy si z polem poprzez jzyk emocji.

Jest w naszej mocy rozpoznanie i zastosowanie tej realnoci, ktra determinuje wszystko, od naszego wyzdrowienia po sukces naszych zwizkw i kariery. Ostatecznie nasze przetrwanie jako gatunku moe by bezporednio zwizane z nasz zdolnoci i chci dzielenia afirmujcych ycie praktyk, pochodzcych z jednolitego wiatopogldu kwantowego. Aby odda sprawiedliwo wielkim ideom implikowanym przez Bosk Matryc, napisaem j w trzech czciach, z ktrych kada powicona jest jednej z kluczowych implikacji pola. Zamiast tworzy formaln konkluzj na kocu kadej czci, podkreliem wane koncepcje w punktowym podsumowaniu, oznaczajc tak ide Kluczem" z przypisanym mu numerem (jak w Kluczu 1, Kluczu 2, itd.). Dla szybkiego wgldu, list 20 Kluczy mona znale na kocu Rozdziau VIII. Krtki opis kadej czci pomoe w poruszaniu si po materiale i znalezieniu najpotrzebniejszych informacji, od wanych odniesie po gbok inspiracj. Czci, Odkrywanie Boskiej Matrycy: Tajemnica, ktra czy wszystko, bada wci istniejce ludzkie poczucie, i jestemy jednoczeni poprzez pole energii, ktre wszystko czy. W Rozdziale 1 opisuj pojedyncze dowiadczenie, ktre cofno naukowcw na ponad 100 lat w poszukiwaniach jednolitego pola. To w tej sekcji dziel si rwnie XX-wiecznymi badaniami, ktre doprowadziy do postpw w fizyce kwantowej, zmuszajc naukowcw do powtrzenia oryginalnego eksperymentu, ktry mwi, i wszystko jest oddzielone. Zawieraj si tu trzy reprezentatywne dowiadczenia, pokazujce ostatnie naukowe dokumentacje uprzednio nierozpoznanego pola energii. Te odkrycia demonstruj w skrcie, e:

11

1.

Ludzkie DNA ma bezporedni wpyw na substancj, z ktrej nasz wiat jest zrobiony. 2. Ludzka emocja ma bezporedni wpyw na DNA, ktre ma wpyw na substancj, z ktrej nasz wiat jest zrobiony 3 Relacja midzy emocjami a DNA przekracza granice czasu i przestrzeni. Niezalenie od odlegoci efekty s takie same.

Na kocu Czci I moe zaistnie maa wtpliwo co do istnienia Boskiej Matrycy. Czy opisujemy j z duchowej, czy naukowej perspektywy, jest oczywiste, i co tam jest - pole energii czce wszystko, co robimy, podobnie jak wszystko, czym jestemy i czego dowiadczamy. A wic logiczne pytania to: Co uczynimy z t informacj?" i Jak uywamy Boskiej Matrycy w naszym yciu?". Cz II, Pomost pomidzy wyobrani a rzeczywistoci: Jak dziaa Boska Matryca, bada, co oznacza ycie we wszechwiecie, gdzie nie do, i wszystko jest poczone alokalnie, jest rwnie poczone holograficznie. Subtelna moc tych trzech regu jest, by moe, jednym z najwikszych odkry fizyki XX wieku - i pozostaje jednoczenie prawdopodobnie najmniej zrozumiana i najbardziej zlekcewaona. Ta cz jest w zamierzony sposb nietechniczna i pomylana tak, aby by uytecznym przewodnikiem po tajemnicy dowiadcze, ktre dzielimy wszyscy, cho rzadko rozpoznajemy ich pene dla nas przesanie. Kiedy patrzymy na nasze ycie z punktu widzenia, w ktrym wszystko jest wszdzie w kadej chwili, implikacje s tak rozlegle, i dla wielu trudne do uchwycenia. Wanie z powodu naszego uniwersalnego poczenia posiadamy moc wspierania innych, dzielenia i uczestniczenia w radociach ycia i jego tragediach wszdzie, w kadej chwili. Jaki uytek czynimy z takiej mocy? Odpowied zaczyna si wraz z naszym zrozumieniem, i nie istnieje naprawd tu" i tam" czy te wtedy" i teraz". Z perspektywy ycia jako uniwersalnie poczonego hologramu, tutaj jest ju tam, a potem zawsze jest teraz. Staroytne tradycje duchowe przypominaj nam, i w kadym momencie kadego dnia dokonujemy wyborw afirmujcych lub negujcych nasze ycie. W kadej sekundzie wybieramy odywianie si w sposb wspierajcy lub niszczcy nasze ycie; wykonywanie gbokich i afirmujcych ycie oddechw lub pytkich, negujcych ycie; a take mylenie i mwienie o innych ludziach w sposb honorujcy ich lub uwaczajcy im. Poprzez moc naszej wszechobecnej, holograficznej wiadomoci, kady z tych, zdawaoby si, niewiele znaczcych wyborw ma konsekwencje, ktre rozcigajsi poza miejsca i chwile naszego ycia. Nasze indywidualne wybory cz si, stajc si nasz kolektywn rzeczywistoci - tym, co czyni te odkrycia zarwno ekscytujcymi, jak i niepokojcymi. Poprzez zrozumienie tego widzimy: Dlaczego nasze dobre yczenia, myli i modlitwy znajduj si ju w miejscu swego przeznaczenia. e nie jestemy ograniczeni przez nasze ciao i prawa" fizyki. W jaki sposb wspieramy naszych ukochanych wszdzie, od pola bitwy po sal konferencyjn - nawet nie wychodzc Z domu. Ze mamy potencja natychmiastowego uzdrawiania. e jest moliwe widzenie poprzez czas i przestrze, nawet bez otwierania oczu.

12

Cz III, Przekazy Boskiej Matrycy: ycie, mioci uzdrowienie w kwantowej wiadomoci, zgbia bezporednio praktyczne aspekty tego, co oznacza ycie w jednolitym polu energii, wraz z tym, jaki ma wpyw na wydarzenia naszego ycia. Z przykadami synchronicznoci oraz zbiegw okolicznoci, potnymi aktami zamierzonego uzdrawiania i tym, co nasze najintymniejsze zwizki nam ukazuj, ta cz suy jako szablon do rozpoznania, co zblione dowiadczenia mog znaczy w naszym yciu. Przytaczajc historie prawdziwych przypadkw, dziel si si, ironi i jasnoci tego, jak pozornie niewiele znaczce wydarzenia w naszym yciu s w istocie nami samymi", ujawniajc nasze najprawdziwsze i najgbsze przewiadczenia. Wrd przykadw opisujcych ten zwizek przytaczam histori przypadku, w ktrym nasze zwierzta pokazuj nam swoim ciaem stan fizyczny, dotd niezauwaony i rozwijajcy si w naszym wasnym ciele. Boska Matryca jest rezultatem ponad 20 lat bada, podobnie jak mojej osobistej podry ku zrozumieniu wielkiej tajemnicy, przechowywanej w naszych cennych, staroytnych tradycjach mistycznych. Jeli zawsze poszukiwae odpowiedzi na pytania: Czy jestemy rzeczywicie ze sob poczeni, a jeli tak, to jak gboko siga to poczenie?" i Jak wielk mamy w istocie moc, aby zmieni nasz wiat?", wwczas spodoba ci si ta ksika. Boska Matryca zostaa napisana dla tych z was, ktrych ycie czy rzeczywisto naszej przeszoci z nadziej przyszoci. To wy jestecie proszeni o wybaczanie i znalezienie wspczucia w wiecie obracajcym si wrd ran, osdzania i strachu. Kluczem do przetrwania naszego czasu w historii jest stworzenie nowego sposobu mylenia, chocia nadal yjemy w warunkach zagraajcych naszemu istnieniu. Ostatecznie moemy odkry, e nasza zdolno zrozumienia i zastosowania zasad" Boskiej Matrycy jest kluczem do naszego najgbszego uzdrowienia, najwikszej radoci i naszego przetrwania jako gatunku. - Gregg Braden Santa Fe, Nowy Meksyk

13

Cz I
ODKRYWANIE BOSKIEJ MATRYCY: Tajemnica, ktra czy wszystko Rozdzia I Pytanie: Co jest w przestrzeni pomidzy rzeczami? Odpowied: Boska Matryca
Nauka nie potrafi rozwiza ostatecznej tajemnicy natury. A jest tak dlatego, e wedug najnowszych analiz my sami jestemy... czci tajemnicy, ktr prbujemy rozwiza - Max Planck (1858-1947), fizyk Gdy rozumiemy siebie, nasz wiadomo, rozumiemy rwnie cay wszechwiat i znika poczucie oddzielenia - Amit Goswami, fizyk

Jest takie miejsce, w ktrym wszystko bierze swj pocztek, umiejscowienie czystej energii, ktra po prostu jest". W tym kwantowym inkubatorze rzeczywistoci wszystko jest moliwe. Od naszego osobistego sukcesu, obfitoci i uzdrowienia po porak, braki i chorob... Wszystko, od naszych najwikszych lkw po najgbsze pragnienia, zaczyna si w tym bulionie" potencjalnoci. Poprzez twrcw rzeczywistoci: wyobrani, oczekiwanie, ocenianie, pasje i modlitw, powoujemy kad moliwo do istnienia. W naszych przekonaniach o tym, kim jestemy, co powinnimy, a czego nie powinnimy, co posiadamy, a czego nie posiadamy, nadajemy tchnienie ycia zarwno naszym najwikszym radociom, jak i najciemniejszym chwilom. Kluczem do mistrzowskiego opanowania tego miejsca czystej energii jest wiedza o tym, i ono istnieje, zrozumienie, jak dziaa, i w kocu mwienie jzykiem, ktry ono 14

rozpoznaje. Wszystkie rzeczy staj si nam dostpne jak architektom rzeczywistoci w tym wanie miejscu, gdzie zaczyna si wiat: w czystej przestrzeni Boskiej Matrycy. Klucz nr 1: Boska Matryca jest zbiornikiem, ktry utrzymuje wszechwiat, pomostem pomidzy wszystkimi rzeczami i zwierciadem, ktre nam pokazuje to, co stworzylimy.

Ostatni rzecz jak spodziewaem si zobaczy, wdrujc padziernikowego popoudnia po odlegym kanionie w rejonie Four Corners w pnocno-zachodnim Nowym Meksyku, by indiaski stranik mdroci idcy w moj stron tym samym szlakiem. A jednak tam by, stojcy na szczycie maego wzniesienia, ktre nas dzielio, gdy nasze cieki skrzyoway si owego dnia. Nie jestem pewien, od jak dawna tam by. Gdy go ujrzaem, po prostu czeka, patrzc na mnie, gdy ostronie stpaem wrd kamieni na ciece. Blask zachodzcego soca rzuca gboki cie na posta mczyzny. Kiedy podniosem rk, aby osoni oczy przed socem, mogem ujrze pukle jego wosw sigajce ramion, powiewajce wok jego twarzy. Wyglda na tak samo zaskoczonego moim widokiem, jak ja. Wiatr nis ku mnie brzmienie jego gosu, gdy zoy donie wok ust. Witaj!" - zawoa. Witaj!" - odpowiedziaem. - Nie spodziewaem si tutaj nikogo zobaczy o tej porze dnia". Podchodzc nieco bliej, zapytaem: Od jak dawna na mnie patrzysz?". Niedugo" - odpowiedzia. - Przyszedem tutaj posucha gosw moich przodkw w tamtych jaskiniach" - rzek, wskazujc w kierunku drugiej strony kanionu. cieka, ktr szlimy, prowadzia przez szereg stanowisk archeologicznych, zbudowanych okoo jedenastu wiekw temu przez tajemniczy lud. Nikt nie wie, skd przybyli i kim byli [Chodzi prawdopodobnie o kultur Anasazi - przyp. tumacza]. Bez wiadectw swojej ewolucji lud zwany przez wspczesnych Indian staroytnymi" objawi si pewnego dnia w historii, przynoszc ze sob najbardziej zaawansowan technologi, jak widziano w Ameryce Pnocnej przez nastpne tysic lat. Wydaje si, i miejsce to, od budynkw czteropitrowej wysokoci i doskonaych kiva (okrge budowle obrzdowe) wkopanych w ziemi, a po rozlegle systemy irygacyjne i wyrafinowane uprawy, ktre ywiy w lud, niespodziewanie pojawio si pewnego dnia. A potem ci, ktrzy je zbudowali, nagle odeszli - po prostu zniknli. Staroytni pozostawili kilka drogocennych wskazwek, aby nam powiedzie, kim byli. Z wyjtkiem naskalnej sztuki na cianach kanionu nie znaleziono adnych zapisw. Nie ma ladw masowych grobw ani kremacji, ani broni wojennej. A jednak dowody ich istnienia s tutaj: setki staroytnych domostw na obszarze dugoci jedenastu mil, szerokim na jedn mil, w odlegym zaktku wyludnionego kanionu w pnocno-zachodnim Nowym Meksyku. Czsto przychodz w to miejsce, by pospacerowa, zanurzy si w przedziwnym piknie otwartego pustkowia i wczu si w przeszo. Tego padziernikowego popoudnia obaj, stranik mdroci i ja, przyszlimy na pustyni z tego samego powodu. Gdy wymienilimy pogldy dotyczce tajemnic wci tam przechowywanych, mj nowy przyjaciel podzieli si ze mn pewn opowieci.

DAWNO, DAWNO TEMU...


Dawno temu nasz wiat bardzo si rni od tego, w jaki sposb widzimy go dzisiaj" - zacz stranik mdroci. - Byo mniej ludzi i ylimy bliej ziemi. Ludzie znali jzyk deszczu, plonw i wielkiego Stwrcy. Wiedzieli nawet, jak mwi do gwiazd i ludzi nieba.

15

Byli wiadomi tego, i ycie jest wite i bierze si ze zwizku pomidzy Matk Ziemi a Ojcem Niebem. W owym czasie istniaa rwnowaga i ludzie byli szczliwi". Poczuem co bardzo staroytnego wzbierajcego wewntrz mnie, kiedy suchaem echa agodnego gosu mczyzny odbijajcego si od piaskowego urwiska, ktre nas otaczao. Nagle jego gos zmieni si, przybierajc ton smutku. Potem co si stao" - powiedzia. - Nikt naprawd nie wie dlaczego, ale ludzie zaczli zapomina, kim s. W swym zapomnieniu poczuli si oddzieleni - oddzieleni od ziemi, od siebie nawzajem, a nawet od tego, ktry ich stworzy. Byli zagubieni i bdzili przez ycie bez kierunku i cznoci. W swoim oddzieleniu uwierzyli, i musz walczy, aby przey w tym wiecie i broni si przed tymi samymi siami, ktre day im ycie i ktre ongi poznali, aby y z nim w harmonii i ufnoci. Wkrtce uywali caej swej energii, aby chroni si przed wiatem wok, zamiast zawrze pokj ze wiatem w sobie". W jednej chwili opowie mczyzny wzbudzia we mnie rezonans. Kiedy suchaem tego, co mi opowiada, brzmiao to dla mnie tak, jakby opisywa dzisiejsz ludzko! Z nielicznymi wyjtkami wyizolowanych kultur i odlegych skansenw tradycji, jakie pozostay, nasza cywilizacja z pewnoci skupia uwag o wiele bardziej na wiecie wok nas, anieli na wiecie wewntrz nas. Wydajemy setki milionw dolarw kadego roku, bronic si przed chorobami i prbujc kontrolowa natur. Robic to, bdzimy i oddalamy si prawdopodobnie bardziej od naszej rwnowagi z naturalnym wiatem, ni kiedykolwiek przedtem. Ten stranik mdroci zaj moj uwag - teraz pytanie brzmiao, do czego zmierza z t opowieci. Nawet jeli zapomnieli, kim byli, gdzie wewntrz nich dar ich przodkw pozosta" kontynuowa. - Wci istniaa pami, ktra w nich ya. W swoich nocnych snach wiedzieli, e wci zachowuj moc, aby uzdrawia swoje ciaa, sprowadza deszcz, gdy tego potrzebuj i rozmawia ze swoimi przodkami. Wiedzieli, e w jaki sposb mog odnale swoje miejsce w naturalnym wiecie. Gdy prbowali przypomnie sobie, kim byli, zaczli budowa rzeczy na zewntrz swych cia, co miao im przypomina o tym, kim byli wewntrz siebie. W miar upywu czasu, zbudowali nawet maszyny, aby ich uzdrawiay, wytworzyli chemikalia, aby wzrastay ich uprawy i rozcignli kable, aby si komunikowa na due odlegoci. Im dalej wdrowali od swej wewntrznej mocy, tym bardziej zagracone byo ich zewntrzne ycie rzeczami, ktre - jak wierzyli - miay ich uszczliwi". Gdy tego suchaem, ujrzaem bezbdn paralel midzy ludmi, o ktrych suchaem, a nasz dzisiejsz cywilizacj. Nasza cywilizacja pogrya si w uczuciach bezradnoci, jak pomc sobie lub uczyni wiat lepszym. Tak czsto czujemy si bezsilni, widzc naszych ukochanych porwanych w szpony cierpienia i uzalenie. Mylimy, e jestemy bezradni wobec blu straszliwych chorb, jakiego adna ywa istota nigdy nie powinna znosi. Moemy tylko mie nadziej na pokj, ktry zwrci nam bezpiecznie tych, na ktrych nam zaley, z obcych pl bitewnych. A wszyscy razem czujemy si pozbawieni znaczenia w obecnoci wzrastajcej groby nuklearnej, gdy wiat dostosowuje si do podziaw wedug religijnych wierze, pochodzenia oraz granic. Wydaje si, i im bardziej bdzimy, oddalajc si od naszej naturalnej wizi z ziemi, z naszym ciaem, ze sob nawzajem i z Bogiem, tym bardziej si stajemy puci. W tej naszej pustce rozpaczliwie walczymy, aby wypeni nasz wewntrzny wiat rzeczami". Patrzc na wiat z tej perspektywy, nie mog si powstrzyma przed myl o podobnym dylemacie ukazanym w filmie science iiction Kontakt (Contact, re. Robert Zemeckis, 1997). Doradca naukowy prezydenta (grany przez Matthew McConaugheya) zgbia fundamentalne pytanie, przed jakim staje kade technologiczne spoeczestwo. Podczas telewizyjnego wywiadu pyta on, czy jestemy lepszym spoeczestwem dziki naszej technologii - czy zbliya nas ona

16

bardziej do siebie, czy te bardziej odseparowaa od siebie nawzajem? Na to pytanie nie ma odpowiedzi w filmie, a temat mgby sob wypeni ca ksik. Jednake pytanie, ktre stawia doradca, jak wiele naszej mocy oddajemy naszym rozrywkom, jest trafne. Gdy czujemy, i gry wideo, filmy, wirtualne zwizki on-line i bezgona komunikacja s koniecznoci i gdy staj si substytutami realnego ycia oraz kontaktu twarz w twarz, moe to znaczy, i spoeczestwo ma problem. Podczas gdy elektronika i rozrywkowe media z pewnoci zdaj si czyni ycie ciekawszym, mog jednoczenie stanowi czerwone flagi ostrzegajce nas, jak daleko odeszlimy od wasnej siy przeywania ycia bogatego, zdrowego i majcego gbsze znaczenie. Ponadto, gdy centrum uwagi w naszym yciu staje si to, jak unikn choroby, zamiast jak y w zdrowy sposb, jak pozosta z dala od wojny, zamiast jak wspdziaa w pokoju, jak tworzy now bro, zamiast jak y w wiecie, gdzie konflikt zbrojny sta si przeytkiem, jasno wida, i cieka, na ktrej jestemy, jest drog przetrwania. Tym samym nikt nie jest naprawd szczliwy - nikt naprawd nie wygrywa". Gdy okazuje si, e yjemy w ten sposb, oczywist rzecz do zrobienia jest znalezienie innej drogi. I to jest dokadnie to, o czym mwi ta ksika i powd, dla ktrego dziel si t opowieci. Jak si koczy ta historia?" - zapytaem stranika mdroci. -Czy ci ludzie odnaleli w kocu swoj moc i przypomnieli sobie, kim byli?". W owej chwili soce znikno za cianami kanionu i po raz pierwszy mogem wreszcie zobaczy, z kim rozmawiaem. Opalony mczyzna stojcy przede mn umiechn si szeroko, syszc moje pytanie. Milcza przez krtk chwil, po czym wyszepta: Nikt tego nie wie, poniewa historia jeszcze si nie skoczya. Ludzie, ktrzy si zagubili, to nasi przodkowie, a my jestemy tymi, ktrzy pisz zakoczenie. Jak mylisz...?". Widziaem potem tego czowieka zaledwie kilka razy, w rnych miejscach ziemi i wsplnoty, ktr obaj kochamy. Myl jednak o nim czsto. Gdy obserwuj rozwj wydarze na wiecie, przypominam sobie jego opowie i zastanawiam si, czy dopenimy zakoczenie w tym yciu. Czy ty i ja bdziemy tymi, ktrzy sobie przypomnieli? Wnioski pynce z opowieci, ktr w czowiek podzieli si ze mn w kanionie, s rozlege. Konwencjonalna wiedza pynca z historii mwi, i narzdzia przeszych cywilizacji niewane, jak staroytnych - byy znacznie mniej zaawansowane ni wspczesna technologia. Chocia prawd jest, e wczeni ludzie mogli nie uywa nowoczesnej" nauki do rozwizywania swych problemw, mogli jednak mie co lepszego. W dyskusjach z historykami i archeologami, ktrzy utrzymuj si z interpretowania przeszoci, temat ten jest zwykle rdem gorcych emocji. Jeli byli tak zaawansowani, gdzie jest wiadectwo ich technologii?" - pytaj eksperci. - Gdzie s ich tostery, kuchenki mikrofalowe i magnetowidy?". Uwaam to za bardzo ciekawe, i w interpretacji rozwoju cywilizacji tak wiele moe zalee od rzeczy, jakie zbudowali pojedynczy ludzie. A co z myleniem, jakie przywiecao temu, co zrobili? Skoro wedle mojej wiedzy prawd jest, e nigdy nie znalelimy telewizora ani kamery cyfrowej w archeologicznych ewidencjach, pytanie brzmi, dlaczego? Czy jest moliwe, e, kiedy patrzymy na pozostaoci rozwinitych cywilizacji, takich jak Egipt, Peru lub American Desert Southwest [rejony Arizony, Utah, Nowego Meksyku, Nevady, Kolorado, Kalifornii i Teksasu - przyp. tumacza], jestemy wiadkami pozostaoci technologii tak rozwinitych, e nie potrzeboway one tosterw i magnetowidw? Moe wyroli ponad potrzeb posiadania zagraconego i skomplikowanego wiata zewntrznego. By moe mieli wiksz wiedz o sobie, co dawao im wewntrzn technologi, aby y w inny sposb, wiedz, o ktrej zapomnielimy. Ta mdro moga im da wszystko, czego potrzebowali, aby utrzymywa si przy yciu i uzdrawia siebie w sposb, ktry my dopiero zaczynamy rozumie.

17

Jeli jest to prawd, wwczas by moe powinnimy popatrze nie dalej, jak na natur, aby zrozumie, kim jestemy i jaka jest nasza rola w yciu. I moliwe, i niektre z naszych najgbszych i najbardziej dodajcych mocy wgldw s ju teraz dostpne w tajemniczych odkryciach kwantowego wiata. W ostatnim stuleciu fizycy odkryli, i materia tworzca nasze ciaa i wszechwiat nie zawsze dziaa wedug poprawnych i schludnych praw fizyki, ktre uwaano za wite przez niemal trzy wieki. W rzeczywistoci, w najmniejszej skali naszego wiata, same czsteczki, z ktrych jestemy stworzeni, ami reguy mwice o tym, i jestemy oddzieleni od siebie nawzajem i ograniczeni w naszej egzystencji. Na poziomie czsteczek wszystko wydaje si poczone i nieskoczone. Te odkrycia sugeruj, i jest co w kadym z nas, co nie jest ograniczone czasem, przestrzeni, a nawet mierci. Osigniciem tych odkry jest to, i wydaje si, i yjemy w alokalnym" wszechwiecie, gdzie wszystko jest poczone. Intryga filmu obraca si wok zdalnego widzenia w ledztwie kryminalnym. Przez 15 lat prowadzi badania eksperymentalne dotyczce fenomenw parapsychicznych na uczelniach, w ktrych skad wchodzi Uniwersytet w Princeton, Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet w Newadzie oraz SRI International. Obecnie jest on starszym naukowcem w Institute of Noetic Sciences, organizacji, ktrej celem jest badanie granic wiadomoci dla postpu indywidualnej, spoecznej i globalnej transformacji". Dean Radin , starszy naukowiec w Institute of Noetic Sciences, by pionierem w badaniach nad tym, co oznacza dla nas ycie w takim wiecie. Alokalno" - wyjania - oznacza, i rzeczy, ktre wydaj si by oddzielone, w rzeczywistoci nie s oddzielone". Istniej takie aspekty nas samych, sugeruje Radin, ktre wykraczaj poza tu-i-teraz i pozwalaj nam si rozprzestrzenia w czasie i przestrzeni. Innymi sowy to ja", yjce w naszej osobie fizycznej, nie jest zewntrzn powok naszego ciaa. Jakkolwiek nazwiemy to tajemnicze co", posiadamy je wszyscy; i owo co" miesza si z tym czym" kadej innej osoby jako cz pola energii, w ktrym skpane jest wszystko. To pole jest uwaane za kwantow sie, ktra czy wszechwiat i rwnoczenie jest nieskoczenie mikroskopijnym, energetycznym planem wszystkiego, od uleczenia naszego ciaa po zaprowadzenie wiatowego pokoju. Aby rozpozna nasz prawdziw moc, musimy zrozumie, czym jest to pole i jak ono dziaa. Jeli staroytni z kanionu pnocnej czci Nowego Meksyku - czy z jakiegokolwiek innego miejsca na wiecie, w tej kwestii - rozumieli, jak ta zapomniana cz nas dziaa, to ma to dla nas ogromne znaczenie, abymy docenili wiedz naszych przodkw i znaleli miejsce dla ich mdroci w naszych czasach.

CZY JESTEMY POCZENI - NAPRAWD POCZENI?


Wspczesna nauka jest bliska rozwizania najwikszej tajemnicy wszech czasw. By moe nie usyszysz o tym w wieczornych wiadomociach i prawdopodobnie nie zobaczysz tego na pierwszej stronie USA Today czy The Wall Street Journal. Jednake niemal 70 lat bada w dziedzinie nauki znanej jako nowa fizyka" wskazuje na konkluzj, przed ktr nie moemy uciec. Klucz nr 2: Wszystko w naszym wiecie jest wzajemnie poczone.

18

To jest to - naprawd! To nowina, ktra wszystko zmienia i cakowicie wstrzsa fundamentami nauki, jak dzi znamy. No dobrze" - mwisz - ju to przedtem syszelimy. Co czyni ten wniosek tak odmiennym? Co to naprawd znaczy, e wszystko jest tak poczone?". To bardzo dobre pytanie, a odpowied moe ci zaskoczy. Rnica midzy nowymi odkryciami a tym, w co poprzednio wierzylimy, polega na tym, i w przeszoci po prostu nam wmwiono, e istnieje to poczenie. Poprzez techniczne okrelenia, takie jak wraliwa zaleno od warunkw pocztkowych" (lub efekt motyla") i teorie sugerujce, e to, co robimy tutaj" wywiera wpyw na to, co jest tam", moglimy szeroko zaobserwowa dziaanie owego poczenia w naszym yciu. Jednake nowe eksperymenty przenosz nas o krok dalej. W uzupenieniu dowodw na to, i jestemy ze wszystkim poczeni, obecne badania pokazuj, i to poczenie istnieje wanie z naszego powodu. Nasza czno daje nam moc, aby obrci sytuacj na nasz korzy, jeli chodzi o sposb, w jaki nasze ycie si rozwija. We wszystkim, od poszukiwania romansu i uzdrawiania naszych ukochanych a po spenienie naszych najgbszych aspiracji, jestemy integraln czci wszystkiego, czego codziennie dowiadczamy. Fakt, i te odkrycia pokazuj, i moemy uywa naszej cznoci wiadomie, otwiera drzwi do moliwoci poczenia si z t sam potg, ktra porusza cay wszechwiat. Poprzez jedno yjc w tobie, we mnie i we wszystkich ludziach wdrujcych po naszej planecie, mamy bezporedni czno z t sam si, ktra tworzy wszystko, od atomw i gwiazd a po DNA wszelkiego ycia! Jest jednake may kruczek: nasza moc, aby to uczyni, pozostaje upiona do chwili, gdy j przebudzimy. Kluczem do przebudzenia tak niesamowitej siy jest dokonanie maej zmiany w sposobie, w jaki widzimy siebie w wiecie. Zupenie jak nowicjusze Logue'a odkryli, i mog lata, po otrzymaniu maego szturchaca spychajcego ich ze skay (w poemacie przytoczonym na stronie 9), wraz z ma zmian w naszej percepcji moemy wykorzysta najpotniejsz si we wszechwiecie w celu rozwizania nawet najbardziej niemoliwych, zdawaoby si, sytuacji. Dzieje si tak wwczas, gdy pozwolimy sobie na nowy sposb widzenia naszej roli we wszechwiecie. Poniewa wszechwiat wydaje si by naprawd duym miejscem - niemal zbyt ogromnym, abymy mogli o tym myle - moemy zacz patrze na siebie inaczej w naszym codziennym yciu. Maa zmiana", ktrej potrzebujemy, to ujrze siebie jako cz wiata, a nie oddzielonych od niego. Sposobem na przekonanie siebie, i jestemy naprawd jednoci ze wszystkim, co widzimy i czego dowiadczamy, jest zrozumienie, jak jestemy poczeni i co to poczenie oznacza.

Klucz nr 3: Aby wykorzysta si samego wszechwiata, musimy widzie siebie raczej jako jego cz, anieli jako odseparowanych od niego.

Poprzez poczenie, ktre wie wszystko ze sob, materia", z ktrego zrobiony jest wszechwiat (fale czsteczek energii), zdaje si ama wszystkie prawa czasu i przestrzeni, jakie znamy. Chocia szczegy brzmi jak science fiction, s bardzo realne. Zaobserwowano, e czsteczki wiata (fotony), na przykad, ulegaj bilokacji- czyli e s w dwch rnych miejscach, oddzielone od siebie odlegoci wielu mil, dokadnie w tym samym momencie. Od DNA naszego ciaa po atomy wszystkiego innego, wszystkie rzeczy w naturze wydaj si wymienia informacje szybciej, ni przepowiada Albert Einstein - e wszystko w kadej chwili moe si przemieszcza - szybciej ni z prdkoci wiata. Podczas niektrych eksperymentw dane docieray na miejsce przeznaczenia zanim opuciy miejsce 19

pochodzenia! Z punktu widzenia historycznego, wierzono, e te fenomeny s niemoliwe, ale wyranie s nie tylko moliwe, ale mog wskazywa nam co wicej, ni interesujce anomalie maych jednostek materii. Wolno poruszania si, jak demonstruj kwantowe czsteczki, moe ujawnia, jak funkcjonuje reszta wszechwiata, jeli spojrzymy na to spoza tego, co wiemy o fizyce. Podczas gdy te wyniki mog brzmie jak futurystyczny skrypt z epizodu Star Treka, s obecnie obserwowane pod nadzorem dzisiejszych naukowcw. Kady eksperyment z osobna, dajcy takie rezultaty, jest fascynujcy i zasuguje na gbsze badania. Jednake rozwaane cznie sugeruj rwnie, i moemy nie by a tak ograniczeni przez prawa fizyki, jak wierzymy. By moe rzeczy s zdolne do przemieszczania si szybciej ni z prdkoci wiata i mog by w dwch miejscach naraz! A jeli rzeczy maj t zdolno, to co z nami? Oto wanie te moliwoci, ktre ekscytuj dzisiejszych wynalazcw i poruszaj nasz wyobrani. To wanie poczenie wyobrani - bdcej ide czego, co ma by - z emocj daje ycie pewnej moliwoci, ktra staje si przez to rzeczywistoci. Urzeczywistnienie zaczyna si wraz z nasz wol, aby znale miejsce wrd naszych przekona dla czego, co przypuszczalnie nie istnieje. Tworzymy to co" poprzez si jani i wiadomoci. Poeta William Blake rozpozna potg wyobrani - bardziej jako esencj naszego istnienia, anieli to, czego po prostu okazjonalnie dowiadczamy w wolnych chwilach. Czowiek jest cakowicie wyobrani" powiedzia, wyjaniajc: Wieczne ciao czowieka jest wanie Wyobrani, czyli samym Bogiem" . Filozof i poeta John Mackenzie wyjani dalej nasz zwizek z wyobrani, sugerujc: Rozrnienie pomidzy tym, co realne, a tym, co wyobraone, nie moe by pedantycznie utrzymywane... wszystkie istniejce rzeczy s... wyobraone" . W obu tych opisach konkretne wydarzenia yciowe musz by najpierw wyobraone jako moliwo, zanim mog sta si rzeczywistoci. Jednake pomidzy wyobraonymi ideami w jednym momencie czasu a ich urzeczywistnieniem si w drugim musi istnie co, co je czy. W jaki sposb w tkaninie wszechwiata musi istnie poczenie midzy przeszymi wyobraeniami a obecnymi i przyszymi rzeczywistociami. Einstein mocno wierzy, i przeszo i przyszo s intymnie splecione jako tworzywo czwartego wymiaru, rzeczywisto, ktr nazwa czasoprzestrzeni. Rozrnienie pomidzy przeszoci, teraniejszoci a przyszoci" - powiedzia - jest tylko uporczywie utrzymujc si iluzj" . A wic odkrywamy, w sposb, ktry dopiero zaczynamy rozumie, i jestemy poczeni nie tylko ze wszystkim, co widzimy dzi w naszym yciu, ale take ze wszystkim, co kiedykolwiek istniao, jak rwnie z rzeczami, ktre si jeszcze nie wydarzyy. A to, czego wanie dowiadczamy, jest wynikiem wydarze, ktre miay miejsce (przynajmniej czciowo) w tym wymiarze wszechwiata, jakiego nawet nie moemy ujrze. Konsekwencje tego zwizku s ogromne. W wiecie, gdzie inteligentne pole energii czy wszystko, od globalnego pokoju po osobiste uleczenie, wszystko to, co mogoby brzmie jak fantazja i cuda w przeszoci, nagle staje si moliwe w naszym yciu. Majc na uwadze te poczenia, musimy zacz myle o sposobie, w jaki odnosimy si do ycia, naszych rodzin, a nawet przypadkowych znajomoci, z nowej, potnej perspektywy. Dobre czy ze, suszne czy niesuszne, nic - od najjaniejszych i najpikniejszych yciowych dowiadcze a po najstraszliwsze przykady ludzkiego cierpienia - nie moe by duej lekcewaone jako przypadkowe zdarzenie. Jasne jest, i kluczem do uleczenia, pokoju, obfitoci, tworzenia, dowiadcze, kariery Od czasu staroytnych Grekw, ci, ktrzy wierzyli w uniwersalne pole energii wice wszystko, odnosili si do niego po prostu jako do eteru. W greckiej mitologii eter uwaany by za esencj samej przestrzeni i okrelany jako powietrze, ktrym oddychaj bogowie". Pitagoras i Arystoteles okrelali go jako tajemniczy pity element kreacji, w lad

20

za czterema znanymi elementami ognia, powietrza, wody i ziemi. W pniejszych czasach alchemicy nadal uywali sw Grekw do opisania naszego wiata - terminologii, ktra przetrwaa a do narodzin nowoczesnej nauki. Przeciwstawiajc si tradycyjnym pogldom wikszoci dzisiejszych naukowcw, niektre wielkie umysy w historii nie tylko wierzyy w istnienie eteru; wielu z nich przenioso wiar w jego istnienie o krok dalej. Mwili, i eter jest konieczny, aby prawa fizyki dziaay tak, jak dziaaj. W XVII wieku sir Izaak Newton, ojciec wspczesnej nauki, uywa sowa eter", aby opisa niewidzialn substancj, dziki ktrej moe istnie wszechwiat i ktra, jak wierzy, jest odpowiedzialna za grawitacj, jak rwnie za odczucia ciaa. Myla o tym jak o ywym duchu, chocia mia wiadomo, i narzdzia dla potwierdzenia jego istnienia nie byy dostpne w jego czasach. Dopiero w XIX wieku czowiek, ktry zaproponowa teori elektromagnetyczn James Clerk Maxwell, formalnie przedstawi naukowy opis eteru, ktry czy wszystko. Opisa go jako materialn substancj subtelniejszego rodzaju ni ciaa widzialne, przypuszczalnie istniejc w tych obszarach przestrzeni, ktre pozornie s puste". A do pocztku XX wieku najbardziej szanowane naukowe umysy wci uyway staroytnej terminologii, aby opisa esencj wypeniajc pust przestrze. Myleli o eterze jak o rzeczywistej substancji bdcej czym pomidzy materi fizyczn a czyst energi. To poprzez eter, rozumowali naukowcy, fale wietlne mog si porusza od jednego punktu do drugiego w tym, co w przeciwnym razie wygldaoby na pust przestrze. Mog jedynie uwaa, i eter, ktry moe by siedliskiem pola elektromagnetycznego z jego energi i wibracjami, jest obdarzony pewnym stopniem substancjalnoci, jakkolwiek odmienny moe by od zwykej materii" - twierdzi laureat Nagrody Nobla, fizyk Hendrik Lorentz w 1906 roku7. Rwnania Lorentza byy tymi, ktre day Einsteinowi narzdzie do rozwinicia jego rewolucyjnej teorii wzgldnoci. Nawet pniej, gdy jego teorie wydaway si nie bra pod uwag eteru we wszechwiecie, sam Einstein wierzy, e odkryte zostanie to, co wypenia pustk przestrzeni. Twierdzi: Przestrze bez eteru jest nie do pomylenia". W podobny sposb, jak Lorentz i staroytni Grecy myleli o tej substancji jako przekaniku, przez ktry poruszaj si fale, Einstein twierdzi, i eter jest konieczny dla istnienia praw fizyki: W takiej przestrzeni [bez eteru] nie tylko nie byoby rozprzestrzeniania si wiata, ale rwnie moliwoci istnienia norm czasu i przestrzeni". Chocia z jednej strony wydaje si, i Einstein uznawa moliwo istnienia eteru, z drugiej zastrzega, i nie powinien on by uwaany za energi w zwykym tego sowa znaczeniu. Eter moe nie by uwaany za obdarzony cechami charakterystycznymi dla przekanikw masy, czyli za zoony z czci [czsteczek], ktre mona by przeledzi w czasie". Opisa w ten sposb, jak wskutek niekonwencjonalnej natury eteru jego istnienie byoby wci kompatybilne z jego wasnymi teoriami. Dzisiaj nawet zwyke napomknicie o polu eteru wznieca debaty, czy eter istnieje, czy te nie. Niemal jednoczenie wskrzesza to wspomnienie synnego eksperymentu, ktry mia w zamierzeniu udowodni lub zaprzeczy istnieniu pola raz na zawsze. Jak to czsto bywa w tego rodzaju eksperymentach, wynik przynis wicej pyta - i kontrowersji - anieli odpowiedzi.

NAJWIKSZY NIEUDANY" EKSPERYMENT W HISTORII

21

Przeprowadzony ponad 100 lat temu, eksperyment eterowy zosta nazwany od nazwisk dwch naukowcw, ktrzy go opracowali, Alberta Michelsona i Edwarda Morleya. Jedynym celem eksperymentu Michelsona-Morleya byo ustalenie, czy tajemniczy eter wszechwiata faktycznie istnieje. Ten dugo oczekiwany eksperyment - obmylony dla sprawdzenia wynikw podobnego przeprowadzonego w 1881 roku - wywoa zgiek w rodowisku naukowym, ktre zgromadzio si w 1887 roku w laboratorium obecnie bdcym Case Western Reserve University. Ostatecznie mia on konsekwencje, ktrych nawet najlepsze umysy koca XIX wieku nie mogy przewidzie. Mylenie stojce za eksperymentem byo nowatorskie, aby uzyska pewno wyniku. Jeli eter istnieje naprawd, rozumowali Michelson i Morley, wwczas musi istnie energia bdca wszdzie, spokojna i nieruchoma. A jeli to prawda, wwczas przejcie ziemi przez to pole w przestrzeni powinno tworzy ruch, ktry mona by zmierzy. Dokadnie tak, jak moemy wykrywa powietrze falujce nad rozlegymi polami zotej pszenicy na rwninach Kansas, powinnimy by w stanie wykrywa eterow bryz". Michelson i Morley nazwali ten hipotetyczny fenomen wiatrem eterowym. Pilot kadego samolotu zgodzi si, e kiedy samolot leci wraz z prdem atmosferycznym, czas potrzebny na dotarcie z jednego miejsca w drugie moe by o wiele krtszy. Jednake kiedy leci on pod prd, musi znie gwatown drog, a opr wiatru moe wyduy lot. Michelson i Morley dedukowali, i gdyby mogli wystrzeli promie wiata w dwch kierunkach jednoczenie, rnica w czasie dotarcia do celu kadego promienia powinna pozwoli eksperymentatorom wykry obecno i prd wiatru eterowego. Podczas gdy sama idea dowiadczenia bya dobrym pomysem, wyniki zaskoczyy wszystkich.

Ostatecznie sprzt Michelsona i Morleya nie wykry wiatru eterowego. Pokazujc to, co wygldao na brak istnienia wiatru, oba dowiadczenia z 1881 i 1887 roku zdaway si prowadzi do tej samej konkluzji: nie istnieje aden eter. Michelson zinterpretowa wyniki tego, co nazwano najbardziej owocnym z nieudanych eksperymentw" w historii w 22

prestiowym American Journal of Science: Rezultat hipotezy o nieruchomym polu eterowym okaza si by niepoprawny i wynika z tego nieuchronna konkluzja, i hipoteza jest bdna". Podczas gdy w eksperyment moe by okrelony jako poraka" pod wzgldem udowodnienia istnienia eteru, pokazywa on w istocie, i eter mg po prostu nie zachowywa si w sposb, w jaki naukowcy pocztkowo oczekiwali. To, i aden ruch nie zosta wykryty, nie oznacza, i eteru nie ma. Dobrym przykadem byoby trzymanie palca nad gow by sprawdzi wiatr i wycignicie wniosku, i nie ma adnego powietrza, poniewa nie poczue powiewu podczas testu. Byoby to z grubsza odpowiednikiem sposobu mylenia, jaki prowadzi do podsumowania eksperymentu z 1887 roku. Akceptujc ten eksperyment jako dowd na nieistnienie eteru, wspczeni naukowcy dziaaj w zaoeniu, i wszystkie rzeczy we wszechwiecie wydarzaj si niezalenie od siebie. Akceptuj tez, i to, co jedna osoba robi w jednej czci wiata, jest zupenie niezwizane z innymi obszarami i nie ma wpywu na nikogo po drugiej stronie naszej planety. Bezspornie ten eksperyment sta si baz dla wiatopogldu majcego gboki wpyw na nasze ycie i wiat. W konsekwencji tego toku mylenia rzdzimy naszymi narodami, wadamy miastami, testujemy bomby atomowe i wyczerpujemy zasoby naszej planety, wierzc, i to, co robimy w jednym miejscu, nie ma wpywu na inne miejsca. Od 1887 roku jako podstaw dla rozwoju caej cywilizacji ustanowilimy przekonanie, i kada rzecz jest oddzielona od wszystkiego innego, zaoenie, ktre nowsze dowiadczenia ukazuj jako po prostu nieprawdziwe! Dzisiaj, ponad 100 lat po pierwszym eksperymencie, nowe badania sugeruj i eter lub co w tym rodzaju istnieje rzeczywicie-jednak nie w formie, ktrej Michelson i Morley oczekiwali. Wierzc w to, i pole musi by nieruchome i zoone z elektrycznoci i magnetyzmu, tak jak inne formy energii odkrytej w poowie XIX wieku, poszukiwali eteru tak, jak poszukiwaliby konwencjonalnej formy energii. Ale eter daleki jest od konwencjonalnoci. W 1986 roku Natur opublikowa skromny raport zatytuowany po prostu Szczeglna relatywno". Z nastpstwami, ktre cakowicie wstrzsaj podstawami eksperymentu Michelsona-Morleya, podobnie jak wszystkim, co mylimy o naszym poczeniu ze wiatem, opisano eksperyment wykonany przez naukowca o nazwisku E.W. Slivertooth, sponsorowany przez Siy Powietrzne Stanw Zjednoczonych (U.S. Air Force). Dublujc eksperyment z 1887 roku - ale z uyciem sprztu wielokrotnie czulszego - Silvertooth donis, i wykry ruch w polu eterowym. Co wicej, by on dokadnie poczony z ruchem Ziemi w kosmosie, wanie tak, jak przewidziano! Ten eksperyment, oraz inne od tamtej pory, sugeruje, i eter istnieje rzeczywicie, tak jak postulowa Planck w 1944 roku. Chocia wspczesne eksperymenty nadal wskazuj i pole istnieje, moemy by pewni, i nigdy nie bdzie ponownie zwane eterem". W koach naukowych najmniejsza wzmianka o tym sowie wywouje epitety od pseudonauki" po wierutn bzdur"! Jak zobaczymy w Rozdziale II, istnienie uniwersalnego pola energii, ktre przenika nasz wiat, jest rozumiane w bardzo rnych kategoriach - eksperymenty, ktre udowadniaj jego istnienie, s tak nowe, i jego nazwa pozostaje jeszcze do wybrania. Jednak istnieje ono niezalenie od tego, jak postanowimy je nazwa. czy wszystko w naszym wiecie i poza nim oraz wpywa na nas w sposb, jaki dopiero zaczynamy rozumie. A wic jak to si mogo sta? Jak moglimy przeoczy tak potny klucz do zrozumienia dziaania wszechwiata? Odpowied na to pytanie trafia w sedno poszukiwa, ktre stworzyy najwiksze kontrowersje i gorce debaty wrd najwikszych umysw ostatnich dwch stuleci - spr, ktry trwa do dzi. Wszystko to dotyczy sposobu, w jaki widzimy siebie w wiecie i naszej interpretacji tego punktu widzenia.

23

Kluczem jest to, e energia czca wszystko we wszechwiecie jest rwnie czci tego, co czy. Eksperymenty mwi nam, e zamiast myle o polu jak o oddzielonym od codziennej rzeczywistoci, powinnimy zrozumie, e w istocie zwyky wiat widzialny bierze w nim swj pocztek: to tak, jakby tkanina Boskiej Matrycy bya rozcignita gadko poprzez cay wszechwiat i od czasu do czasu marszczya si" to tu, to tam, w ska, drzewo, planet lub osob, ktr znamy. Ostatecznie wszystkie te rzeczy s wanie drobnymi zmarszczkami w polu, a ta subtelna, jednake potna zmiana w myleniu jest kluczem do korzystania z potgi Boskiej Matrycy w naszym yciu. Jednak, aby to zrobi, musimy zrozumie, dlaczego naukowcy patrz na wiat tak, jak to robi dzisiaj.

KRTKA HISTORIA FIZYKI: RNE REGUY DLA RNYCH WIATW


Nauka jest po prostu jzykiem opisujcym wiat naturalny wraz z naszym z nim zwizkiem oraz wszechwiatem poza nim. A jest to tylko jeden jzyk; istniej inne (takie jak na przykad alchemia i duchowo), ktre byy uywane na dugo przedtem, zanim pojawia si wspczesna nauka. Chocia by moe nie byy zbyt wyszukane, z pewnoci speniay swoje zadanie. Zawsze jestem zdumiony, gdy ludzie pytaj: Co robilimy przed pojawieniem si nauki? Czy cokolwiek wiedzielimy o wiecie?". Odpowiedzi jest gone Tak!". Wiedzielimy duo o wszechwiecie. To, co wiedzielimy, dziaao tak dobrze, e stanowio cakowit struktur dla zrozumienia wszystkiego, od pocztkw ycia a po przyczyny naszych chorb i jak sobie z nimi radzi, jak mierzy cykle soca, ksiyca i gwiazd. Mimo e ten rodzaj wiedzy nie by oczywicie opisany jzykiem technicznym, do ktrego przywyklimy dzisiaj, dobrze spenia swoje zadanie, dostarczajc poytecznej przypowieci o tym, jak wszystko dziaa i dlaczego jest takie, jakie jest. Tak dobrze, i - w istocie -cywilizacja istniaa przez ponad 5000 lat bez polegania na nauce, jak znamy dzi. Nauka i era naukowa jest powszechnie uznawana od pocztku XVII wieku. Byo to w lipcu 1687 roku, gdy Isaac Newton sformalizowa matematyk, ktra zdaje si opisywa nasz codzienny wiat, publikujc swoje klasyczne dzieo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematyczne Zasady Filozofii Naturalnej). Przez ponad 200 lat obserwacje Newtona dotyczce natury stanowiy podstaw dla dziedziny nauki zwanej fizyk klasyczn". Wraz z teoriami elektrycznoci i magnetyzmu Maxwella z koca XIX wieku i teori wzgldnoci Einsteina z pocztku wieku XX, fizyka klasyczna bya nieprawdopodobnie skuteczna w wyjanianiu rzeczy o duej skali, ktre widzimy, takich jak ruch planet i spadanie jabek z drzew. Suya nam tak dobrze, i moglimy oblicza orbity naszych satelitw, a nawet wysa czowieka na ksiyc. Jednake na pocztku XX wieku postpy w nauce ujawniy miejsce w naturze, w ktrym prawa Newtona po prostu zdaj si nie dziaa: maleki wiat atomw. Wczeniej nie mielimy po prostu technologii, aby wejrze w subatomowy wiat i patrze na sposb, w jaki zachowuj si czsteczki podczas narodzin gwiazdy w odlegej galaktyce. W obu wymiarach czy sferach - najmniejszej i najwikszej - naukowcy zaczli dostrzega rzeczy, ktrych nie mona wyjani przy pomocy tradycyjnej fizyki. Musia powsta nowy rodzaj fizyki, z reguami, ktre tumaczyyby wyjtki w naszym codziennym wiecie: rzeczy, ktre dziej si w dziedzinie fizyki kwantowej. Definicja fizyki kwantowej zawiera si w jej nazwie. Quantum znaczy nieciga ilo energii elektromagnetycznej" - tak wic jest to budulec, z ktrego zrobiony jest nasz wiat, gdy sprowadzimy go do jego esencji. Fizycy kwantowi szybko odkryli, e to, co wydaje si 24

nam staym wiatem, nie jest wcale takie stae. Nastpujcy przykad moe nam pomc zrozumie, dlaczego. Kiedy w miejscowym kinie ogldamy ruchomy obraz na ekranie, wiemy, i fabua, ktr widzimy, jest iluzj. Romans czy tragedia, ktre poruszaj nasze najgbsze emocje, s w rzeczywistoci rezultatem wywietlania bardzo szybko wielu nieruchomych obrazw, jeden po drugim, aby stworzy wraenie cigej historii. Podczas gdy nasze oczy widz pojedyncze obrazy w kadrze, nasz mzg czy je w to, co postrzegamy jako nieustajcy ruch. Fizycy kwantowi wierz i nasz wiat dziaa dokadnie w ten sam sposb. Na przykad to, co widzimy jako spadajc pik non lub potrjny axel [skok z obrotem w ywiarstwie figurowym - przyp. tumacza] ywiarza figurowego w sportowym programie ogldanym w niedzielne popoudnie, jest w istocie, w pojciach kwantowych, cigiem pojedynczych zdarze dziejcych si bardzo szybko i blisko siebie. Podobnie jak wiele obrazw powizanych razem czyni film tak realnym, ycie w istocie odbywa si jako szybkie, malekie rozbyski wiata zwane kwantami". Kwanty ycia nastpuj tak szybko po sobie, e o ile nasz mzg nie przywyk do dziaania w inny sposb (jak w niektrych formach medytacji), oblicza on redni impulsw, by stworzy nieprzerwan akcj widzian przez nas jak w niedzielnym programie sportowym. Fizyka kwantowa jest wic badaniem rzeczy dziejcych si w bardzo maej skali si, ktre le u podstaw naszego wiata fizycznego. Rnica w sposobach, w jakich wiat kwantowy i wiat codzienny wydaj si funkcjonowa, utworzya dwie szkoy myli wrd naukowcw we wspczesnej fizyce: klasyczn i kwantow. A kada ma swoje wasne teorie dla jej podtrzymania. Pozostaje wielkim wyzwaniem poczenie tych dwch bardzo rnych metod mylenia w jedn wizj wszechwiata - w jednolit teori. Aby to byo moliwe, musi istnie co, co wypeniaoby to, co zwiemy pust przestrzeni. Ale co mogoby j zajmowa?

PODSUMOWANIE DUGIEJ DROGI DO JEDNOLITEJ TEORII


1687 - Fizyka newtonowska: Isaac Newton publikuje swoje prawa ruchu i zaczyna si wspczesna nauka. Ten wiatopogld okrela wiat jako ogromny mechaniczny system, gdzie przestrze i czas s absolutne. 1867 - Fizyka teorii pola: James Clerk Maxwell proponuje istnienie si, ktrych nie mona wyjani fizyk Newtona. Jego badania, wraz z badaniami Michaela Faradaya, prowadz do odkrycia wszechwiata jako pl energii, ktre oddziauj na siebie wzajemnie. 1900 - Fizyka kwantowa: Max Planck publikuje swoj teori wiata jako rozbyskw energii zwanych kwantami". Eksperymenty na poziomie kwantowym pokazuj i materia istnieje raczej jako prawdopodobiestwa i tendencje, anieli rzecz absolutna, sugerujc, e rzeczywisto" moe nie by ostatecznie tak realna ani tak trwaa. 1905 - Fizyka wzgldnoci: Pogld na wszechwiat Alberta Einsteina wstrzsa fizyk newtonowsk. Proponuje on, by przyj, e czas jest raczej wzgldny, anieli absolutny. Kluczowym aspektem wzgldnoci jest to, i czas i przestrze nie mog by oddzielone i istniej razem jako czwarty wymiar.

25

1970 - Fizyka teorii superstrun: Fizycy odkrywaj i teorie opisujce wszechwiat jako malekie wibrujce struny energii mog by uyte do wyjanienia obserwacji zarwno kwantowego, jak i codziennego wiata. Teoria ta zostaje formalnie zaakceptowana przez gwny nurt wsplnoty fizyki w roku 1984 jako prawdopodobny pomost jednoczcy wszystkie inne teorie. 20??-Nowa, poprawiona, jednolita teoria fizyki: Pewnego dnia w przyszoci fizycy odkryj sposb na wyjanienie holograficznej natury tego, co obserwujemy w kwantowym wszechwiecie, podobnie do tego, co widzimy w naszym wiecie codziennym. Sformuuj rwnania dla ujednolicenia swych objanie w jedn spjn tez.

CO JEST W PRZESTRZENI POMIDZY?


Na pocztku filmu Kontakt gwna bohaterka, dr Arroway (grana przez Jodie Foster), zadaje swemu ojcu pytanie, ktre staje si motywem przewodnim pozostaej czci filmu: Czy jestemy sami we wszechwiecie? Odpowied jej ojca staje si wyznacznikiem tego, co bdzie prawd w jej yciu. Gdy znajduje si w szczeglnie delikatnych sytuacjach, takich jak otwarcie si na mio czy zaufanie swym dowiadczeniom w odlegym wszechwiecie, dokd zostaa przeniesiona, sowa jej ojca staj si przewodni ide w jej przekonaniach: jego odpowied jest po prostu taka, e jeli bylibymy sami we wszechwiecie, byoby to okropnym marnotrawstwem przestrzeni. Jeli zatem sdzimy, e przestrze midzy dwoma rzeczami jest pusta, wwczas take wyglda to na ogromne marnotrawstwo. Naukowcy wierz i ponad 90 procent kosmosu zagino" i wydaje si nam pust przestrzeni. To znaczy, i z caego wszechwiata, jaki znamy, jedynie 10 procent zawiera cokolwiek. Czy naprawd wierzysz, e te 10 procent stworzenia, jakie zajmujemy, jest wszystkim, co istnieje? Co si znajduje w przestrzeni, ktr uwaamy za pust"? Jeli jest rzeczywicie wypeniona pustk wwczas powstaje wielkie pytanie, na ktre trzeba odpowiedzie: Jak fale energii mog transmitowa wszystko, poczynajc od naszych rozmw przez telefony komrkowe a po odbite wiato, ktre przynosi te sowa twym oczom, z jednego miejsca w drugie? Tak jak woda przenosi fale dalej od miejsca, gdzie zosta wrzucony kamie do stawu, musi istnie co, co przenosi wibracje ycia z jednego punktu do drugiego. Jednak, aby uzna to za prawd, musimy podway jeden z kluczowych dogmatw wspczesnej nauki: wiar w to, i przestrze jest pusta. Gdy bdziemy mogli w kocu rozwiza tajemnic, z czego si skada przestrze, wwczas zrobimy wielki krok ku zrozumieniu nas samych i naszej relacji z otaczajcym nas wiatem. To pytanie, jak si przekonamy, jest tak stare, jak ludzko. A odpowied, jak rwnie odkryjemy, bya z nami prawdopodobnie przez cay czas. Nasze poczucie, i jestemy w jaki sposb poczeni ze wszechwiatem, nasz planet i ze sob wzajemnie, jest czym staym, od czasw aborygeskiej historii wyrytej na cianach australijskich klifw (dzi uwaanych za majce 20 tysicy lat) po witynie staroytnego Egiptu i naskaln sztuk amerykaskiego poudniowego zachodu. Podczas gdy to przewiadczenie zdaje si by silniejsze dzi ni kiedykolwiek, kwestia, czym jest to, co nas czy, pozostaje obiektem kontrowersji i sporw. Abymy byli poczeni, musi istnie co, co dokonuje tego poczenia. Od poetw i filozofw po naukowcw i tych, ktrzy szukaj odpowiedzi poza akceptowanymi pogldami swych czasw, ludzko zawsze miaa uczucie, i w pustce tego, co zwiemy przestrzeni co rzeczywicie istnieje. Fizyk Konrad Finagle (1858-1936) postawi oczywiste pytanie dotyczce znaczenia przestrzeni jako takiej, mwic: Rozwamy, co by si stao, gdyby usun przestrze 26

spomidzy materii. Wszystko we wszechwiecie by si skurczyo do rozmiarw nie wikszych, ni pyek kurzu... Przestrze jest tym, co powstrzymuje wszystko przed wydarzaniem si w jednym miejscu" . Pionierski antropolog Louis Leakey stwierdzi ktrego razu: Bez zrozumienia, kim jestemy, nie moemy dokona prawdziwego postpu". Wierz, i jest duo prawdy w tym stwierdzeniu. Sposb, w jaki widzielimy siebie w przeszoci, dziaa na tyle dobrze, aby nas doprowadzi do punktu, w ktrym jestemy dzisiaj. Teraz jest czas, by otworzy drzwi do nowego widzenia nas samych, ktre pozwoli na jeszcze wiksze moliwoci. Moliwe, i nasz opr przed zaakceptowaniem tego, co oznacza przestrze wypeniona inteligentn si ktrej my jestemy czci pozostaje najwiksz przeszkod w zrozumieniu, kim jestemy naprawd i jak dziaa wszechwiat. W XX wieku nauka nowoczesna moga odkry, co si znajduje w pustej przestrzeni: pole energii, rnice si od wszelkich innych form energii. Tak jak wskazuje sie Indry i Newtonowski eter, wydaje si, i ta energia jest wszdzie, zawsze i e istniaa od samego pocztku czasu. Albert Einstein podczas swojego wykadu w 1928 roku powiedzia: Zgodnie z ogln teori wzgldnoci, przestrze bez eteru jest nie do pomylenia; poniewa w takiej przestrzeni nie tylko nie byoby przepywu wiata, ale rwnie nie mogyby istnie kryteria czasu i przestrzeni" . wiato jest fal, czyli jak dwik nie moe rozprzestrzenia si bez powietrza, tak wiato nie moe rozprzestrzenia si bez eteru. Max Planck stwierdzi, i istnienie pola sugeruje, e inteligencja odpowiada za nasz fizyczny wiat. Musimy uzna poza t si [ktr widzimy jako materi] istnienie wiadomego i inteligentnego Umysu". Po czym skonkludowa: Ten Umys jest matryc wszelkiej materii [podkrelenie autora]" .

OGON EINSTEINOWSKIEGO LWA


Gdy mwimy o kosmicznej luce pomidzy gwiazdami i galaktykami lub o mikroprzestrzeni pomidzy pasmami energii, ktre ksztatuj atom, zwykle postrzegamy przestrze pomidzy nimi jako pust. Kiedy mwimy, e co jest puste", zwykle mamy na myli, i nie ma tam nic - absolutnie nic. Bez wtpienia dla niewprawnego oka to, co zwiemy przestrzeni", wyglda z pewnoci na pustk. Ale jak puste moe to by? Kiedy naprawd si nad tym zastanowimy, co mogoby oznacza ycie w wiecie, gdzie przestrze pomidzy czstkami materii byaby prawdziwie pozbawiona czegokolwiek? Po pierwsze, wiemy, e znalezienie takiego miejsca w kosmosie jest prawdopodobnie niemoliwe z jednego powodu: jak mwi powiedzenie, natura nie znosi prni. Jednake jak wygldaoby ycie, gdybymy mogli si w jaki magiczny sposb przenie do takiego miejsca? Zacznijmy od tego, i byoby to bardzo ciemne miejsce. Na przykad, cho moglibymy wczy owietlenie, wiato nie mogoby do donikd dotrze, poniewa nie byoby tam nic, przez co fale wietlne mogyby przej. Byoby to tak, jakbymy wrzucili kamie do wyschnitego stawu i szukali fal na powierzchni. Kamie uderzyby o dno, bez wzgldu na to, czy woda byaby tam, czy nie, ale nie byoby fal, gdy krgi na wodzie, ktre zwykle rozchodz si od miejsca zderzenia z wod, nie miayby nonika, po ktrym mogyby si porusza. Z tego samego powodu nasz hipotetyczny wiat byby bardzo cichy. Dwik musi si przenosi poprzez jakie medium, aby si zwielokrotni. W rzeczywistoci niemal kady rodzaj energii, jak znamy dzisiaj - od ruchu wiatru po gorco soca - nie mgby istnie, poniewa pola elektryczne, magnetyczne i promieniujce - nawet pole grawitacji - nie miayby tego samego znaczenia w wiecie, gdzie przestrze byaby pozbawiona wszelkiej substancji.

27

Na szczcie nie musimy spekulowa, jak wygldaby taki wiat, gdy otaczajca nas przestrze jest wszystkim, tylko nie pustk. Niezalenie od tego, jak j nazywamy lub jak nauka czy religia j definiuje, jest jasne, i istnieje pewne pole lub obecno bdca wielk sieci" czc cae dzieo stworzenia i wic nas z wysz moc wikszego wiata. Na pocztku XX wieku Einstein odnis si do tajemniczej siy, co do ktrej by pewny, i istnieje w tym, co postrzegamy jako wszechwiat wok nas. Natura pokazuje nam jedynie ogon lwa", stwierdzi, sugerujc, i jest co wicej ni to, co postrzegamy jako rzeczywisto, nawet jeli nie moemy tego zobaczy z naszego szczeglnego pooenia w kosmosie. Z piknem i elokwencj, typow dla Einsteinowskiego widzenia wszechwiata, rozwin t analogi kosmosu: Nie wtpi, i lew do niego przynaley [do ogona], chocia nie moe si od razu ujawni z uwagi na swe kolosalne rozmiary"16. W pniejszych pismach Einstein rozwija t myl, mwic, i niezalenie od tego, kim jestemy i jaka moe by nasza rola we wszechwiecie, wszyscy jestemy obiektem wikszej potgi: Ludzkie istoty, roliny, nawet kosmiczny py - wszyscy taczymy do tajemniczej melodii, intonowanej w oddali przez niewidzialnego kobziarza" Planck, ze swoj deklaracj inteligencji lecej u podstaw kreacji, opisa energi Einsteinowskiego lwa. Czynic to, wznieci ogie kontrowersji, ktry dzi ponie jeszcze intensywniej. W jego centrum, w jednej chwili, dawne koncepcje na temat tego, z czego zrobiony jest nasz wiat (i tym samym rzeczywisto wszechwiata), legy w gruzach! Ponad p wieku temu ojciec teorii kwantowej powiedzia nam, i wszystko jest poczone przez bardzo realn cho niekonwencjonaln energi.

POCZENI ZE RDEM: KWANTOWE SPLTANIE


[od stanu spltanego w fizyce kwantowej]
Odkd Planck przedstawi swoje rwnania fizyki kwantowej na pocztku XX wieku, rozwino si wiele teorii i przeprowadzono liczne dowiadczenia, ktre zdaj si udowadnia dokadnie to pojecie. Na najmniejszych poziomach wszechwiata atomy i subatomowe czsteczki rzeczywicie dziaaj tak, jakby byy poczone. Problem polega na tym, i naukowcy nie wiedz jak s poczone, ani nawet czy zachowanie, ktre obserwuj w tak maych skalach, ma jakiekolwiek znaczenie dla wikszych rzeczywistoci naszego codziennego wiata. Jeli tak, wwczas te odkrycia wskazuj i zadziwiajce technologie rodem z science fiction mog wkrtce sta si rzeczywistoci na wiecie. Nie dalej jak w 2004 roku fizycy z Niemiec, Chin i Austrii opublikowali raporty brzmice bardziej jak fantazja, anieli eksperyment naukowy. Naukowcy ogosili w Natur pierwsze udokumentowane dowiadczenia teleportacji kwantowej [Teleportacja kwantowa w kwantowej teorii informacji technika pozwalajca na przeniesienie stanu kwantowego na dowoln odlego z wykorzystaniem stanu spltanego, co umoliwia transmisj klasycznej informacji - przyp. tumacza] - czyli wysyania kwantowej informacji o czsteczce (jej energetycznego planu) do odlegych miejsc w tym samym czasie . Innymi sowy, proces ten przypomina faksowanie dokumentu i niszczenie oryginau w jego trakcie" . Inne eksperymenty wykazay rwnie nieprawdopodobnie brzmice osignicia, takie jak czsteczki promieniujce" z jednego miejsca w drugie i dokonujce bilokacji. Jakkolwiek odmienne wydaje si kade z tych bada, wszystkie czy wsplny mianownik wskazujcy na wiksz cao. Aby te eksperymenty mogy wykaza to, co wykazay, musi istnie przekanik, medium czyli co, przez co czsteczki bd mogy si przemieszcza. I tu

28

wanie ley by moe najwiksza tajemnica wspczesnych czasw, odkd konwencjonalna fizyka stwierdzia, i takie medium nie istnieje. W 1997 roku pisma naukowe na caym wiecie opublikoway wyniki czego, co wedug opinii tradycyjnych fizykw nie powinno si zdarzy. Przedstawione ponad trzem tysicom czterystu dziennikarzy, wykadowcw, naukowcw i inynierw w ponad 40 krajach dowiadczenie to zostao przeprowadzone przez Uniwersytet Genewski w Szwajcarii, nad tym, z jakiej materii zbudowany jest nasz wiatczsteczkami wiata zwanymi fotonami - z rezultatami, ktre nadal wstrzsaj podstawami wspczesnej nauki . Naukowcy specjalnie podzielili pojedynczy foton na dwie czsteczki, tworzc blinita" o identycznych waciwociach. Nastpnie, uywajc sprztu dostosowanego do eksperymentu, wystrzelili obie czsteczki w przeciwnych od siebie kierunkach. Bliniacze czstki byy umieszczone w specjalnie zaprojektowanej komorze, z dwiema wiatowodowymi ciekami, takimi, jak te transmitujce rozmowy telefoniczne, wychodzcymi z komory w przeciwnych kierunkach na odlego siedmiu mil. Zanim kade z blinit osigno swj cel, dzielio je czternacie mil. Na kocu drogi blinita byy zmuszone wybra" pomidzy przypadkowymi drogami, ktre byy dla obydwu pod kadym wzgldem identyczne. To, co czyni ten eksperyment tak interesujcym, to fakt, i gdy bliniacze czsteczki osigny punkty, gdzie miay ruszy jednym szlakiem lub drugim, obie dokonay dokadnie tego samego wyboru i poruszay si tak sam drog w tym samym czasie. Rezultaty byy bezbdnie identyczne za kadym razem, kiedy przeprowadzano to dowiadczenie. Nawet jeli konwencjonalna wiedza stwierdza, i blinita s od siebie oddzielone i nie maj ze sob kontaktu, dziaaj tak, jakby wci byy poczone! Fizycy nazywaj to tajemnicze poczenie kwantowym spltaniem". Kierownik projektu, Nicholas Gisin, wyjania: Co jest fascynujce, to to, e spltane fotony tworz jeden i taki sam obiekt. Nawet gdy bliniacze fotony s oddzielone geograficznie, jeli jeden z nich jest zmodyfikowany, drugi foton automatycznie podlega tej samej zmianie" . Pod wzgldem historycznym nie byo absolutnie nic w tradycyjnej fizyce, co odpowiadaoby temu, co pokazao to dowiadczenie. A jednak widzimy to raz za razem w eksperymentach, takich jak dowiadczenia Gisina. Dr Raymond Chaio z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley opisuje dalej rezultaty eksperymentw genewskich jako jedn z gbokich tajemnic mechaniki kwantowej. Te poczenia s faktami natury udowodnionymi przez dowiadczenia, ale wyjanienie ich filozoficznie jest bardzo trudne" . Powodem, dla ktrego te badania s wane dla nas, jest to, i konwencjonalna wiedza nakazywaaby nam wierzy, i nie ma sposobu, aby fotony komunikoway si ze sob - a ich wybory s niezalene i niezwizane ze sob. Bylimy zawsze przekonani, i kiedy obiekty fizyczne w tym wiecie s oddzielone, to s naprawd oddzielone w kadym znaczeniu tego sowa. Ale fotony pokazuj nam co zupenie innego. Komentujc fenomeny tego rodzaju na dugo przed eksperymentem z 1997 roku, Albert Einstein nazwa moliwo uzyskania takich wynikw nawiedzonym dziaaniem na odlego". Dzisiejsi naukowcy wierz i te niekonwencjonalne rezultaty to wynik waciwoci mogcych zaistnie jedynie w wymiarze kwantowym i uznaj je za kwantowe dziwactwo". Poczenie pomidzy fotonami byo tak cakowite, i wydawao si natychmiastowe. Z chwil gdy zostao zidentyfikowane w bardzo maej skali fotonw, ten sam fenomen znajdowano nastpnie w naturze w innych miejscach, nawet w galaktykach odlegych o cae lata wietlne. W myl zasady, nie powinno to robi adnej rnicy, czy korelacja pomidzy czsteczkami zachodzi wwczas, gdy s oddzielone o kilka metrw czy o cay wszechwiat" mwi Gisin. Dlaczego? Co czy dwie czsteczki wiata lub dwie galaktyki do tego stopnia,

29

i zmiana w jednej zachodzi symultanicznie w drugiej? Co to nam mwi o sposobie, w jaki dziaa wiat, co by moe przeoczylimy we wczeniejszych eksperymentach? Aby odpowiedzie na pytania tego rodzaju, najpierw musimy zrozumie, skd pochodzi Boska Matryca. Aeby tak si stao, musimy cofn si o krok - o drog wstecz - do czasu, ktry zachodni naukowcy uwaaj za pocztek wszystkiego... a przynajmniej wszechwiata, jaki znamy.

POCHODZENIE MATRYCY
Badacze gwnego nurtu nauki uwaaj i nasz wszechwiat zacz istnie pomidzy 13 a 20 bilionami lat temu wskutek ogromnej eksplozji niepodobnej do niczego, co kiedykolwiek istniao wczeniej i pniej. Chocia sprzeczne s teorie co do dokadnego czasu i co do tego, czy by jeden wybuch, czy wicej, wyglda na to, e panuje oglna zgoda co do tego, i nasz wszechwiat zacz si dawno temu od wielkiego uwolnienia energii. W 1951 roku astronom Fred Hoyle uku uywany do dzi termin dla tej eksplozji: nazwa j Wielkim Wybuchem" [ang. Big Bang - przyp. tumacza]. Badacze kalkulowali, e na uamki sekund przed Wielkim Wybuchem cay nasz wszechwiat by o wiele, wiele, wiele mniejszy ni dzi. Modele komputerowe sugeruj i by w istocie tak may, e by ciasno stoczony w malek kulk. Z ca pust" przestrzeni usunit z tego, co widzimy jako dzisiejszy wszechwiat, rozmiary tej kulki szacuje si na wielko ziarnka groszku! Jednake, chocia mg by may, z pewnoci nie by chodny. Modele wskazuj e temperatura w tej cinitej przestrzeni bya niewyobraalna -18 bilionw milionw stopni Fahrenheita - o wiele razy wysza ni obecna temperatura Soca. W cigu uamka sekundy od Wielkiego Wybuchu, jak pokazuj symulacje, temperatura moga spa do zaledwie 18 bilionw stopni i tak rozpoczy si narodziny naszego wszechwiata. Kiedy sia Wielkiego Wybuchu wdara si w pustk istniejcej prni, zabraa ze sob wicej ni tylko gorco i wiato, jak bymy oczekiwali. Rozbysa rwnie jako szablon energii, ktry sta si planem wszystkiego, co jest teraz i kiedykolwiek moe zaistnie. To wanie ten wzr jest przedmiotem staroytnych mitw, odwiecznych przekazw i mdroci mistykw. O nazwach sigajcych od sieci Indry w buddyjskich sutrach a po tradycje sieci" Babki - Pajka wrd Indian Hopi, echo tego wzoru trwa do dzi. To wanie ta siatka lub sie energii rozprzestrzenia si nadal w kosmosie jako kwantowa esencja wszystkich rzeczy, wczajc w to nas i nasze otoczenie. Jest to energia, ktra czy nasze ycie z Bosk Matryc. To rwnie ta esencja, ktra dziaa jako wielowymiarowe zwierciado, odbijajce z powrotem to, co tworzymy naszymi emocjami i przekonaniami, jako nasz wiat (Patrz Cz III.). Skd moemy mie a takpewno, e wszystko we wszechwiecie jest naprawd ze sob poczone? Aby odpowiedzie na to pytanie, wrmy do Wielkiego Wybuchu i do eksperymentu Uniwersytetu Genewskiego. Jakkolwiek rne si one wydaj jest midzy nimi subtelne podobiestwo: w kadym z nich poczenie, ktre badamy, istnieje pomidzy dwoma rzeczami, ktre raz byy zczone. W przypadku eksperymentu, rozdzielenie pojedynczego fotonu na dwie identyczne czsteczki pozwolio stworzy blinita, a zrobiono to, aby si upewni, e obie byy identyczne pod kadym wzgldem. Fakt, i fotony i czsteczki z Wielkiego Wybuchu byy raz czci siebie nawzajem, jest kluczem do ich poczenia. Wydaje si, e to, co raz byo zczone, jest zawsze poczone, niezalenie od tego, czy pozostaje fizycznie zwizane, czy te nie. 30

Klucz nr 4: Co raz byo zczone, jest na zawsze poczone, niezalenie od tego, czy jest fizycznie zwizane, czy te nie.

Oto klucz w naszym dyskursie, z jednego naprawd wanego i czsto niezauwaanego powodu. Tak wielki wydaje si nam dzi wszechwiat, a blask odlegych gwiazd potrzebuje bilionw lat wietlnych, by dotrze do naszych oczu, a jednak w jednej chwili caa materia we wszechwiecie zostaa cinita w bardzo malutk przestrze. W tym niewyobraalnym stanie kompresji wszystko byo fizycznie zczone. Kiedy energia Wielkiego Wybuchu spowodowaa ekspansj naszego wszechwiata, czsteczki materii zostay rozdzielone coraz wikszymi odlegociami. Eksperymenty wskazuj i niezalenie od tego, jak wielka przestrze dzieli dwie rzeczy, raz zczone pozostaj zawsze zwizane. S wszelkie powody ku temu, aby wierzy, i stan spltany czcy czsteczki obecnie rozdzielone ma rwnie zastosowanie w materii wszechwiata zczonego przed Wielkim Wybuchem. Technicznie rzecz biorc, wszystko, co powstao w naszym kosmosie wielkoci ziarnka grochu 13 czy 20 bilionw lat temu, jest nadal poczone! A energia, ktra dokonuje tego poczenia, jest tym, co Planck opisa jako matryc" wszystkiego. Dzi wspczesna nauka wysublimowaa nasze rozumienie matrycy Plancka, opisujc to jako form energii, ktra bya wszdzie i zawsze obecna od pocztku czasu po Wielkim Wybuchu. Istnienie tego pola implikuje trzy zasady, majce bezporedni wpyw na sposb, w jaki yjemy, na wszystko, co robimy, w co wierzymy, a nawet na to, co czujemy kadego dnia w naszym yciu. Idee te bezporednio zaprzeczaj wielu mocno zakorzenionym przekonaniom zarwno wiata nauki, jak i duchowoci. Jednoczenie jednak wanie te reguy otwieraj drzwi do umacniajcego i afirmujcego ycie widzenia wiata i przeywania naszego ycia. 1. Pierwsza regua sugeruje, i ze wzgldu na to, e wszystko istnieje wewntrz Boskiej Matrycy, wszystkie rzeczy s poczone. Jeli tak jest, wwczas to, co robimy w jednej sferze naszego ycia, musi mie efekt i wpyw na inne jego sfery. Druga regua zakada, i Boska Matryca jest holograficzna - co znaczy, e kada cz pola zawiera wszystko, co jest polu. Poniewa wierzy si, i wiadomo sama w sobie jest holograficzna, oznacza to, e na przykad modlitwa, jak odmawiamy w naszym pokoju, jest ju przy naszych bliskich i w miejscu, do ktrego bya kierowana. Innymi sowy nie ma potrzeby wysyania naszych modlitw dokdkolwiek, poniewa istniej ju wszdzie. Trzecia regua gosi, i przeszo, teraniejszo i przyszo s blisko zwizane. Matryca zdaje si by zbiornikiem utrzymujcym czas, zapewniajc cigo pomidzy naszym wyborem w teraniejszoci dowiadczeniami przyszoci.

2.

3.

Niezalenie od tego, jak to nazwiemy i jak nauka oraz religia to definiuj jest jasne, i co tam jest - sia, pole, obecno -bdce wielk siatk" czc nas ze sob nawzajem, z naszym wiatem i z wysz moc. Jeli moemy naprawd uchwyci to, co mwi nam te trzy reguy o naszych relacjach z innymi, wszechwiatem i nami samymi, wwczas wydarzenia naszego ycia nabieraj cakowicie nowego znaczenia. Stajemy si raczej uczestnikami, anieli ofiarami si, ktrych nie moemy ujrze ani zrozumie. Znalezienie si w tym wanie miejscu - oto, gdzie nasza moc zaczyna si naprawd.

31

Rozdzia II Burzenie paradygmatu: Eksperymenty, ktre wszystko zmieniaj


Wszystko musi si opiera na prostej idei. Kiedy j ju w kocu odkryjemy, bdzie tak fascynujca, tak pikna, i powiemy sobie nawzajem: tak, jake mogoby by inaczej . - John Wheeler (1911-2008), fizyk S dwa sposoby, aby zrobi z siebie gupca. Jeden to wiara w to, co nie jest prawd; drugi to niewiara w to, co jest prawd. - Soren Kierkegaard (1813-1855), filozof Pierwsze promienie porannego soca rzucay dugie cienie z gr Sangre de Cristo (Krew Chrystusa), ktre rozcigay si za nami na wschd. Zgodziem si spotka z moim przyjacielem Josephem (imi fikcyjne) w dolinie, aby zwyczajnie pospacerowa, porozmawia i cieszy si porankiem. Kiedy stalimy na skraju rozlegego obszaru ziemi czcej pnocn cz Nowego Meksyku z poudniowym Kolorado, moglimy dostrzec poprzez mile pl dzielcych nas od wielkiej szczeliny w ziemi, wwz Rio Grand Gorge, formujcy brzegi Rio Grand. Szawia z wysokich pusty bya szczeglnie wonna tego poranka i kiedy rozpoczlimy nasz spacer, Joseph komentowa gatunek rolinnoci pokrywajcy t ziemi. Cae to pole" - zacz - jak daleko sign wzrokiem, funkcjonuje jak jedna rolina". Jego gorcy oddech miesza si z mronym powietrzem i niewielkie oboczki pary pojawiay si na kilka sekund, gdy wypowiada kade sowo. Jest wiele krzeww w tej dolinie" - kontynuowa - a wszystkie roliny s poczone ze sob systemem korzeni w sposb dla nas niewidoczny. Chocia s ukryte przed naszym wzrokiem pod ziemi korzenie wci istniej - cae pole jest jedn wielk rodzin szawii. A jak w kadej rodzinie" - wyjania -dowiadczenie jednego czonka do pewnego stopnia dziel wszyscy". Kontemplowaem sowa Josepha. C za pikna metafora naszego wzajemnego poczenia i powizania ze wiatem. Skoniono nas do mylenia, e jestemy oddzieleni od siebie nawzajem, od wiata i wszystkiego, co si w nim dzieje. yjc w tym przekonaniu, czujemy si odizolowani, samotni i czasem bezsilni, by zmieni to, co powoduje nasz bl i cierpienie innych. Ironia polega na tym, e jestemy jednoczenie zasypywani ksikami z dziedziny rozwoju osobistego i warsztatami mwicymi nam o naszym wzajemnym poczeniu, o tym, jak potna jest nasza wiadomo i o tym, e ludzko jest naprawd jedn cenn rodzin. Kiedy suchaem Josepha, nie mogem si powstrzyma przed myleniem o tym, jak wielki poeta Rumi opisa nasz kondycj: Jake dziwnymi jestemy istotami!" - powiedzia e siedzc w piekle na dnie ciemnoci, boimy si wasnej niemiertelnoci"1. Ot to - pomylaem. - Me tylko roliny na tym polu s poczone nawzajem, ale razem posiadaj moc wiksz, ni kada z nich z osobna. Na przykad kady pojedynczy krzak w 32

dolinie ma wpyw tylko na may obszar otaczajcej go ziemi. Zasad ich jednak setki tysicy razem, a bdziesz dysponowa potn si! Razem zmieniaj one cechy rodowiska, takie jak pH gleby, w sposb, ktry zapewnia im przetrwanie. A gdy to czyni produkt uboczny ich istnienia - obfity tlen - jest wanie esencj nas samych. Jako zjednoczona rodzina, te roliny mog zmieni nasz wiat. W rzeczywistoci moemy mie wicej wsplnego z szawi w dolinie Nowego Meksyku, ni mgby sdzi. Tak jak posiada ona moc indywidualnie i zbiorowo, by zmienia wiat, my rwnie j posiadamy. Poszerzajce si badania wskazuj e jestemy czym wicej ni kosmicznymi spnialskimi przemierzajcymi wszechwiat ukoczony dawno temu. Dowiadczalne dowody prowadz nas do wniosku, i w rzeczywistoci tworzymy wszechwiat, przemierzajc go i dodajc do tego, co ju istnieje! Innymi sowy, zdajemy si by zarwno t wanie energi ktra ksztatuje kosmos, jak i istotami, ktre dowiadczaj tego, co tworz. Jest tak, poniewa jestemy wiadomoci, a wiadomo wydaje si by tym samym materiaem", z ktrego zrobiony jest wszechwiat. Oto samo sedno teorii kwantowej, ktra tak zajmowaa Einsteina. A do koca swego ycia wierzy, i wszechwiat istnieje niezalenie od nas. Odnoszc si do analogii midzy naszym wpywem na wiat a eksperymentami ukazujcymi materi zmieniajc si pod wpywem naszej obserwacji, stwierdzi po prostu: Lubi myle, e ksiyc tam jest, nawet gdy na niego nie patrz"2. Podczas gdy nasza konkretna rola w kreacji wci nie zostaa w peni zrozumiana, eksperymenty w dziedzinie kwantowej pokazuj jasno, e wiadomo ta ma bezporedni wpyw na wikszo czsteczek elementarnych [Pojcie czstek elementarnych wprowadzono w latach 30. XX w.; oznaczao ono elektron, proton, neutron i foton. W tamtych czasach uznawano, e caa materia zbudowana jest z tych czstek. W latach pniejszych odkryto wiele innych; obecnie znanych jest ok. 400 czstek elementarnych -przyp. tumacza] w kreacji. A my jestemy rdem wiadomoci. By moe John Wheeler, professor emeritus w Princeton i kolega Einsteina, najlepiej podsumowa nasz nowo pojt rol. Badania Wheelera doprowadziy go do przekonania, e moemy y w wiecie, ktry stworzony jest wanie przez sam wiadomo - jest to proces, ktry nazywa on wszechwiatem uczestniczcym. Zgodnie z tym [z zasad uczestnictwa]"-mwi Wheeler nie moglibymy nawet wyobrazi sobie wszechwiata, ktry by nie zawiera gdzie w jakim odcinku czasu obserwatorw, poniewa to, co buduje wszechwiat, to wanie te akty obserwatora-uczestnika"3. Przedstawia on sedno teorii kwantowej, stwierdzajc: adne zjawisko elementarne nie jest zjawiskiem, dopki nie zostanie zaobserwowane (lub zarejestrowane)".

PRZESTRZE JEST MATRYC


Jeli budulcem wszechwiata" jest obserwacja i uczestnictwo - nasza obserwacja i nasze uczestnictwo - co jest t materi ktr tworzymy? Aby zrobi cokolwiek, musimy mie najpierw co, z czego mona tworzy, jakie plastyczne tworzywo, bdce odpowiednikiem plasteliny dla wszechwiata. Z czego zrobiony jest wszechwiat, planety i nasze ciao? Jak to wszystko pasuje do siebie nawzajem? Czy naprawd mamy nad wszystkim kontrol? Aby odpowiedzie na takie pytania, musimy wyj poza granice naszych tradycyjnych rde wiedzy - nauki, religii i duchowoci i poczyje w wiksz mdro. Oto miejsce, w ktrym Boska Matryca wchodzi do akcji. Nie odgrywa ona roli produktu ubocznego we

33

wszechwiecie ani te nie jest zwyk czci kreacji - Matryca jest kreacj. Jest jednoczenie materiaem zawierajcym w sobie wszystko i zbiornikiem dla wszystkiego, co jest tworzone. Kiedy myl o Matrycy w ten sposb, przypomina mi si, jak Joel Primarck, kosmolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, opisa moment, w ktrym zacz si wszechwiat. Zamiast opisywa Wielki Wybuch, ktry nastpi w jednym miejscu, tak, jak zwykle wyglda typowy wybuch, mwi on: Wielki Wybuch nie nastpi gdzie w przestrzeni; wypeni on ca przestrze"5. Wielki Wybuch by sam przestrzeni rozbyskujc w nowy rodzaj energii, bdc jednoczenie t energi! Tak jak rdo wszechwiata byo sam przestrzeni manifestujc si energetycznie, tak Matryca jest sam rzeczywistoci - zawierajc wszelkie moliwoci, zawsze w ruchu, jako trwaa esencja czca wszystko.

SIA PRZED POCZTKIEM


Staroytny zbir pism indyjskich zwany Wedami naley do najstarszych tekstw na wiecie, a niektrzy badacze uwaaj i ma on a 7000 lat. W prawdopodobnie najlepiej poznanej czci, zwanej Rig Weda, znajduje si opis siy lecej u podstaw kreacji, z ktrej wszystko jest uksztatowane - siy, ktra istniaa przed pocztkiem". Ta moc, zwana Brahmanem, jest identyfikowana jako nienarodzona (...), w ktrej zamieszkuj wszystkie istniejce rzeczy"6. W dalszym cigu tekstu staje si jasne, e wszystkie rzeczy istniej poniewa Jedno manifestuje si jako wielo, a to, co bezforemne, przybiera formy" . Mwic innym jzykiem, moglibymy myle o Boskiej Matrycy dokadnie w ten sam sposb - jak o sile przed innymi siami. Jest to zarwno zbiornik utrzymujcy wszechwiat, jak i wzr wszystkiego, co dzieje si w naszym fizycznym wiecie. Poniewa jest substancj wszechwiata, jest w peni uzasadnione, e istnieje od pocztku kreacji. Jeli tak jest w istocie, wwczas logicznym pytaniem jest: Dlaczego a do niedawna naukowcy nie znajdowali dowodw na istnienie Matrycy?". To bardzo dobre pytanie zadaj badajcym to pole naukowcom przy kadej nadarzajcej si okazji. Za kadym razem odpowied jest tak podobna, e mog niemal przepowiedzie, co si wydarzy. Po pierwsze, patrz z niedowierzaniem, e mgbym sugerowa, i nauka przegapia w jaki sposb tak wane odkrycie, jak pole energii czce wszystko w kreacji. Nastpnie dyskusja zwraca si w stron sprztu i technologii. Po prostu nie mielimy technologii, aby wykry tak subtelne pole" - oto najczstsza odpowied. O ile moe to by do pewnego stopnia prawd od przynajmniej stu lat mielimy moliwo zbudowania detektorw potwierdzajcych istnienie Boskiej Matrycy (lub eteru, sieci kreacji czy jakkolwiek postanowimy to nazwa). Byoby moe trafniej powiedzie, i najwiksz blokad w naszym odkryciu Boskiej Matrycy jest opr gwnego nurtu nauki przed przyznaniem, e ona istnieje. Ta pierwotna sia energii dostarcza esencji wszystkiemu, czego dowiadczamy i co tworzymy. Jest kluczem do odkrycia najwikszej tajemnicy: kim jestemy, podobnie jak do odpowiedzi na najstarsze pytania o to, jak funkcjonuje nasz wiat.

TRZY EKSPERYMENTY ZMIENIAJCE WSZYSTKO

34

Historia bdzie patrze na minione stulecie jako na wiek odkry i naukowej rewolucji. Bezspornie, kluczowe przeomy naukowe, ktre stay si fundamentem dla caych dyscyplin, miay miejsce na przestrzeni ostatnich 100 lat. Od odkrycia Zwojw znad Morza Martwego w 1947 roku, a po model podwjnej helisy DNA Watsona i Cricka i po nasz umiejtno miniaturyzacji elektroniki mikrokomputerw, wiek XX by bezprecedensowy, jeli chodzi o postp naukowy. Jednak wiele odkry nastpio tak szybko, e pozostawiy nas w stanie oszoomienia. Chocia otworzyy drzwi do nowych moliwoci, nie bylimy w stanie odpowiedzie na pytanie: Co ta nowa informacja oznacza dla naszego ycia?". Tak jak wiek XX by czasem odkry, moemy si przekona, i wiek XXI jest okresem zrozumienia sensu tego wszystkiego, co odkrylimy. W proces ten zaangaowanych jest wielu naukowcw gwnego nurtu, nauczycieli i badaczy naszego czasu. Podczas gdy istnienie uniwersalnego pola energii steoretyzowano, zwizualizowano, opisano i wyobraono ju do dawno temu, dopiero niedawno wykonano dowiadczenia, ktre udowodniy raz na zawsze istnienie Matrycy. W latach 1993-2000 seria bezprecedensowych eksperymentw wykazaa istnienie ukrytego pola energii, w ktrym zanurzony jest wszechwiat. Dla celw tej ksiki wybraem trzy, jasno ilustrujce rodzaj tych bada, ktre definiuj na nowo nasze pojcie rzeczywistoci. Podkrelam, e s to badania przykadowe, poniewa donosi si o wielu innych, dajcych, jak si zdaje, podobne wyniki. Chocia same badania s fascynujce - to, co interesuje mnie naprawd, to idea stojca za kadym z nich. Kiedy naukowcy planuj eksperyment, aby okreli na przykad relacj midzy ludzkim DNA a materi fizyczn moemy by pewni, e tu za rogiem czeka nas dua zmiana paradygmatu. Mwi to, poniewa zanim te dowiadczenia udowodniy, e taka relacja istnieje, powszechnym przekonaniem byo, e wszystko w naszym wiecie jest oddzielne. Syszelimy od naukowcw ze starej szkoy" jasne stwierdzenie, e to, czego nie moesz zmierzy, nie istnieje. W podobnym duchu, przed opublikowaniem wynikw opisanych tu dowiadcze powszechne byo przekonanie, e jeli dwie rzeczy" s fizycznie oddzielone w wiecie, wwczas nie wpywaj na siebie wzajemnie - z braku poczenia. Ale wszystko to si zmienio w ostatnich latach ubiegego stulecia. Wanie wtedy biolog kwantowy Vladimir Poponin ogosi wyniki bada, ktre on i jego koledzy, z Peterem Gariaevem wcznie, prowadzili w Rosyjskiej Akademii Nauk. W czasopimie, ktre ukazao si w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, opisali seri eksperymentw wskazujcych na to, e ludzkie DNA bezporednio wpywa na wiat fizyczny poprzez co, co, jak wierzyli, byo nowym polem energii czcym je ze sob . W moim rozumieniu pole, z ktrym, jak si okazao, pracowali, prawdopodobnie nie jest nowe" w dosownym sensie tego sowa. O wiele prawdopodobniejszym scenariuszem jest, e istniao ono zawsze, ale po prostu nie byo nigdy rozpoznane, gdy jest tak form energii, do pomiaru ktrej nie mielimy nigdy odpowiedniego sprztu. Dr Poponin odwiedzi instytut amerykaski, kiedy ta seria dowiadcze zostaa powtrzona i opublikowana. Wielko tego, co mwi nam o wiecie jego studium Efekt Fantomowy DNA", jest chyba najlepiej podsumowana w sowach samego Poponi-na. We wstpie do swego raportu pisze: Wierzymy, i to odkrycie ma kolosalne znaczenie dla wyjanienia i gbszego zrozumienia mechanizmw stojcych za fenomenami energii subtelnej, wczajc w to wiele zaobserwowanych fenomenw uzdrawiania" .

35

Co naprawd mwi nam tutaj Poponin? Eksperyment I opisuje efekt fantomowy i to, co przekazuje nam o naszym zwizku ze wiatem, z innymi i ze wszechwiatem poza nami... Wszystko to dotyczy DNA i nas.

EKSPERYMENT I
Poponin i Gariaev zaplanowali swj pionierski eksperyment, aby sprawdzi zachowanie DNA wobec czsteczek wiata (fotonw), kwantowego materiau", z ktrego zbudowany jest wiat. Najpierw usunli powietrze ze specjalnie zaprojektowanej tuby, tworzc to, co uwaa si za prni. Tradycyjnie pojcie prni oznacza, i zbiornik jest pusty, ale naukowcy wiedzieli, e nawet po usuniciu powietrza co pozostao w rodku: fotony. Uywajc precyzyjnie skonstruowanego sprztu, ktry mgby wykry czsteczki, naukowcy mierzyli ich rozmieszczenie wewntrz tuby. Chcieli zobaczy, czy czsteczki wiata bd rozproszone wszdzie, przyczepione do szklanych bokw, czy te moe zgromadz si w stos na dnie zbiornika. To, co znaleli najpierw, nie byo niespodziank: fotony byy rozrzucone w sposb cakowicie nieuporzdkowany. Innymi sowy, czsteczki byy wszdzie wewntrz pojemnika - a byo to dokadnie to, czego oczekiwa Poponin i jego ekipa. W nastpnej czci dowiadczenia, wewntrz zamknitej tuby umieszczono razem z fotonami prbki ludzkiego DNA. W obecnoci DNA czsteczki wiata zrobiy co, czego nikt si nie spodziewa: zamiast rozproszonego ukadu, obserwowanego wczeniej przez ekip, czsteczki uoyy si inaczej w obecnoci ywego materiau. Byo jasne, i DNA miao bezporedni wpyw na fotony, ksztatujc je w regularne wzory dziki niewidzialnej sile. To wane, poniewa nie ma absolutnie niczego w dogmatach konwencjonalnej fizyki, co pozwalaoby na ten efekt. A jednak w tym kontrolowanym rodowisku DNA- substancja, z ktrej si skadamy - zostao zaobserwowane i udokumentowane jako majce bezporedni wpyw na kwantowy materia, z ktrego nasz wiat jest zbudowany. Kolejna niespodzianka nastpia, kiedy DNA zostao usunite z pojemnika. Byy wszelkie powody, aby zaangaowani w to naukowcy sdzili, i czsteczki wiata powrc do poprzedniego rozrzuconego ukadu wewntrz caej tuby. W lad za dowiadczeniem Michelsona-Morleya (opisanym w Rozdziale I), nic w tradycyjnej literaturze nie wskazuje, e cokolwiek innego mogoby si wydarzy. Tymczasem naukowcy stali si wiadkami zupenie innego wydarzenia. Fotony pozostay uporzdkowane, zupenie tak, jakby DNA pozostawao nadal w tubie. Poponin opisa we wasnych sowach wiato jako zachowujce si zaskakujco i kontrintuicyjnie" . Po sprawdzeniu urzdze i wynikw, Poponin i jego koledzy stanli przed zadaniem wyjanienia tego, co zaobserwowali. Co wpywao na czsteczki wiata, gdy DNA zostao usunite z tuby? Czy DNA pozostawio co po sobie, jak trwa si, ktra utrzymywaa si po usuniciu fizycznego materiau? A moe miao miejsce jeszcze bardziej tajemnicze zjawisko? Czy DNA i czsteczki wiata byy wci poczone w jaki sposb, ktrego nie rozpoznajemy, chocia zostay fizycznie rozdzielone, a jeli tak, to do jakiego stopnia? W podsumowaniu Poponin napisa, e on i badacze zostali zmuszeni do zaakceptowania hipotezy, i zostaa wzbudzona jaka nowa struktura pola" . Poniewa efekt wydawa si bezporednio zwizany z obecnoci ywego materiau, zjawisko to zostao nazwane fantomowym efektem DNA". Nowa struktura pola Poponina brzmi zaskakujco podobnie do matrycy", ktr Max Planck zidentyfikowa ponad 50 lat wczeniej, tak jak i jej wpyw sugerowany przez staroytne tradycje.

36

Podsumowanie Eksperymentu I: To dowiadczenie jest wane z wielu powodw. By moe najbardziej oczywiste jest to, i pokazuje ono jasno bezporedni zwizek pomidzy DNA a energi z ktrej skada si wiat. Spord wielu wnioskw, jakie moemy wycign z tej potnej demonstracji, dwa s pewne: 1. Istnieje rodzaj energii, ktry wczeniej pozostawa nierozpoznany. 2. Komrki/D NA wpywajna materi poprzez t wanie form energii. Wynik, uzyskany pod cis kontrol warunkw laboratoryjnych (by moe po raz pierwszy), daje dowd na istnienie potnego zwizku, ktry staroytne tradycje uwaay za wity przez stulecia. DNA zmienio zachowanie czsteczek wiata -esencji naszego wiata. Tak, jak mwiy od dawna nasze najcenniejsze teksty i tradycje duchowe, eksperyment usankcjonowa fakt, i mamy bezporedni wpyw na wiat wok nas. Niezalenie od mylenia yczeniowego i teorii New Age, wpyw ten jest rzeczywisty. Efekt fantomowy DNA pokazuje nam, i we waciwych warunkach i z wykorzystaniem odpowiedniego sprztu ten zwizek moe by udokumentowany (Wrcimy do tego eksperymentu w dalszej czci ksiki.). Chocia fantomowy efekt DNA sam w sobie jest rewolucyjn i wyrazist demonstracj poczenia pomidzy yciem a materi to nabiera on jeszcze wikszego znaczenia w kontekcie dwch nastpnych dowiadcze.

EKSPERYMENT II
Badania wykazay ponad wszelk wtpliwo, e ludzka emocja ma bezporedni wpyw na sposb funkcjonowania komrek . W latach 90. XX wieku naukowcy wsppracujcy z armi amerykask badali, czy sia naszych uczu ma nadal wpyw na ywe komrki, szczeglnie DNA, mimo e owe komrki nie s ju czci ciaa. Innymi sowy, czy emocja ma nadal pozytywny lub negatywny wpyw na prbki tkanek, ktre zostay oddzielone od ciaa? Wiedza konwencjonalna uznaaby, e nie. Dlaczego mielibymy si spodziewa takiego odkrycia? Odwoajmy si raz jeszcze do dowiadczenia Michelsona-Morleya z 1887 roku, ktrego wyniki uwaane byy za dowd, e niczego tam nie ma", co mogoby czy cokolwiek z czym innym w wiecie. Podajc za konwencjonalnym sposobem mylenia: z chwil gdy tkanka, skra, organy czy koci zostay usunite z ciaa, adne poczenie z nimi nie powinno ju istnie. Jednake ten eksperyment pokazuje nam, i dzieje si co zupenie innego. W raporcie z bada z 1993 roku, przedstawionym w czasopimie Advances, armia opisaa eksperymenty, ktre przeprowadzono, aby precyzyjnie ustali, czy poczenie emocji i DNA nadal trwa pomimo separacji, a jeli tak, to na jakie odlegoci . Badacze zaczli od pobrania wymazu tkanki i DNA z jamy ustnej wolontariusza. Prbka ta zostaa wyizolowana i przeniesiona do innej sali w tym samym budynku, gdzie zaczto bada fenomen, jaki wedug nowoczesnej nauki nie powinien mie miejsca. W specjalnie zaprojektowanej komorze DNA byo elektrycznie mierzone, aby sprawdzi, czy odpowiada na emocje osoby, od ktrej pochodzi, czyli dawcy bdcego w innym pokoju, kilkaset stp dalej. W tym pokoju dawcy pokazano szereg obrazw wideo. Materia ten, w zamierzeniu prowokujcy autentyczne stany emocjonalne w jego ciele, by bardzo rnorodny: od filmw wojennych przez obrazy erotyczne, a po komedie. Ide byo, aeby dawca dowiadczy

37

caego spektrum realnych emocji w krtkim okresie. W tym czasie DNA w innej sali byo mierzone pod ktem reakcji. Kiedy dawca dowiadcza emocjonalnych wzlotw i upadkw, jego komrki wykazyway potn elektryczn reakcj dokadnie w tej samej chwili. Chocia odlego mierzona w setkach stp dzielia dawc od prbek, DNA funkcjonowao, jakby wci byo poczone z jego ciaem. Pytanie brzmi: Dlaczego?". Do tego eksperymentu jest przypis, ktry przytaczam tutaj. Byem w Australii w zwizku z promocj ksiki w czasie atakw 11 wrzenia na amerykaski Pentagon i World Trade Center. Kiedy przybyem do Los Angeles, natychmiast stao si jasne, e wrciem do kraju, ktry bardzo si rni od tego, jaki opuciem dziesi dni wczeniej. Nikt nie podrowa - lotniska i ich parkingi byy puste. wiat zmieni si kolosalnie. Wkrtce po powrocie miaem wystpienie na konferencji w Los Angeles i chocia wydawao si, e pojawi si bardzo niewiele osb, organizatorzy zdecydowali si zrealizowa program. Gdy zaczy si prezentacje, speniy si obawy producentw: przyszo tylko kilku uczestnikw. Kiedy naukowcy i autorzy zaczli swoje mowy, wygldao to prawie tak, jakby przemawiali do siebie nawzajem. Wanie skoczyem przedstawienie mojego programu o wzajemnie poczonej naturze wszystkiego, koczc na eksperymencie armii amerykaskiej, ktry wyej opisaem. W czasie kolacji tego wieczoru inny prezenter podszed do mnie, dzikujc za mj program i poinformowa mnie, e bra udzia w badaniach, o ktrych mwiem. Gwoli cisoci, w czowiek, dr Cleve Backster, opracowa tene eksperyment dla armii jako cz toczcego si projektu. Jego pionierska praca nad tym, w jaki sposb ludzka intencja wpywa na roliny, doprowadzia do dowiadcze militarnych. To, co nastpnie przedstawi dr Backster, jest powodem, dla ktrego dziel si t histori. Armia przerwaa swoje dowiadczenia z dawc i jego DNA, kiedy byli wci w tym samym budynku, oddzieleni odlegoci kilkuset stp. Jednake, w lad za tymi pocztkowymi studiami, dr Backster opisa, jak on i jego ekipa kontynuowali badania na znacznie wikszych odlegociach. W ktrym momencie dawc i jego komrki dzieli dystans 350 mil. Co wicej, czas pomidzy dowiadczeniem dawcy a reakcj jego komrek by mierzony zegarem atomowym w Kolorado. W kadym eksperymencie przedzia czasu mierzony pomidzy emocj a reakcj komrek by rwny zeru - wpyw by jednoczesny. Czy komrki znajdoway si w tym samym pokoju czy te w odlegoci kilkuset mil, rezultaty byy takie same. Kiedy dawca przeywa emocjonalne dowiadczenie, jego DNA reagowao tak, jakby wci byo poczone w jaki sposb z jego ciaem. Chocia moe to brzmie dla nas w pierwszej chwili troch niesamowicie, rozwamy to: jeli istnieje kwantowe pole energii czce ca materi, wwczas wszystko musi by - i pozostawa - poczone. Jak to stwierdza elokwentnie dr Jeffrey Thompson, kolega Cleve'a Backstera, z tego punktu widzenia: Nie istnieje miejsce, w ktrym czyje ciao naprawd si koczy, ani miejsce, w ktrym si zaczyna" .

Podsumowanie Eksperymentu II:


Implikacje pynce z tego eksperymentu s rozlege i, dla niektrych, z trudem mieszczce si w gowie. Jeli nie moemy oddzieli czowieka od czci jego ciaa, czy oznacza to, e kiedy ywy organ skutecznie zostaje przeszczepiony drugiemu czowiekowi, obie osoby pozostaj w jaki sposb poczone? Niemal kadego dnia wikszo z nas kontaktuje si z tuzinami, a czasem setkami innych ludzi - a czsto jest to kontakt fizyczny. Za kadym razem, gdy dotykamy innej osoby, nawet po prostu wymieniajc ucisk doni, lad tego indywidualnego DNA pozostaje z nami 38

w formie pozostawionych przez t osob komrek skry. Jednoczenie czstka naszego pozostaje z t osob Czy oznacza to, e nadal jestemy powizani z tymi, ktrych dotykamy, tak dugo, jak ywe jest DNA w komrkach, ktre dzielimy? A jeli tak, jak gboko siga to poczenie? Odpowied na te pytania brzmi twierdzco - wyglda na to, e zwizek ten istnieje. Jednake jako tego poczenia wydaje si by zdeterminowana tym, jak bardzo jestemy wiadomi jego istnienia. Wszystkie te moliwoci pokazuj wielko tego, co ukaza nam ten eksperyment. Jednoczenie stawiaj fundament dla czego jeszcze gbszego. Jeli dawca dowiadcza emocji w swoim ciele i jego DNA reaguje na te emocje, wwczas znaczyoby to, e co musi si przemieszcza midzy nimi, pozwalajc emocji dotrze od jednego do drugiego, czy tak? Moe tak... a moe nie. Ten eksperyment mg wanie pokazywa co innego - potn ide, ktra jest tak prosta, e atwa do przeoczenia: By moe emocje dawcy nie musiay si wcale przemieszcza. Moliwe, e energia nie musi przemieszcza si od dawcy do odlegego miejsca, aeby wywiera wpyw. Emocje tej osoby mogy ju by w DNA - i gdziekolwiek indziej w tej kwestii - w chwili, gdy powstay. Wspominam o tym tutaj, aby zwrci uwag na istnienie zadziwiajcej moliwoci, ktr bd zgbia z ca uwag na jak zasuguje, w Rozdziale III. Zasadniczym przesaniem - powodem, dla ktrego postanowiem opisa ten eksperyment jest po prostu to: aeby DNA i jego dawca mieli jakiekolwiek poczenie, musi istnie co, co ich czy. Eksperyment wskazuje na cztery rzeczy: Pomidzy ywymi tkankami istnieje uprzednio nierozpoznana forma energii. 2. Komrki i DNA komunikuj si ze sob poprzez pole energii. 3. Ludzka emocja ma bezporedni wpyw na DNA. 4. Odlego wydaje si nie mie wpywu na efekt.
1.

EKSPERYMENT III
Chocia wpyw ludzkich emocji na zdrowie naszego ciaa i systemu immunologicznego by od dawna akceptowany w tradycjach duchowych na caym wiecie, rzadko bywa udokumentowany w sposb uyteczny dla przecitnego czowieka. W 1991 roku utworzono organizacj o nazwie Institute of HeartMath (Instytut Matematyki Serca), w specyficznym celu zbadania mocy, jak maj ludzkie uczucia nad ciaem oraz roli, jak te emocje mog odgrywa w naszym wiecie. HeartMath postanowio skoncentrowa swoje badania szczeglnie na miejscu w naszym ciele, w ktrym emocja i uczucie zdaj si powstawa: na ludzkim sercu. Pionierska praca tych badaczy bya szeroko publikowana w prestiowych pismach i cytowana w publikacjach naukowych . Jednym z najbardziej znaczcych odkry ogoszonych przez Heart Math jest dokumentacja pola energii o ksztacie obwarzanka, ktre otacza serce i rozciga si poza ciao. To pole energii elektromagnetycznej istnieje w konfiguracji zwanej torusem i ma rednic dugoci od piciu do omiu stp (patrz ilustracja 2). Chocia pole serca nie jest aur czowieka ani te pran opisan w staroytnych tradycjach sanskrytu, moe jednak by przejawem energii, ktra bierze pocztek w tym obszarze. Wiedzc o istnieniu tego pola, badacze Heart Math zadawali sobie pytanie, czy moe istnie inny rodzaj energii, jakiego jeszcze nie odkrylimy, ktry jest zawarty wewntrz znanego ju pola. Aby wyprbowa t teori, badacze postanowili podda testom wpyw ludzkiej emocji na DNA - esencj samego ycia. 39

Dowiadczenia byy prowadzone w latach 1992-1995; zostay rozpoczte od wyizolowania DNA w szklanej zlewce , ktre nastpnie zostao poddane dziaaniu potnej formy uczucia, znanej jako emocja koherentna. Wedug gwnych badaczy, Glena Reina i Rollina McCraty'ego, ten stan fizjologiczny moe by stworzony celowo poprzez uycie specjalnie zamierzonej techniki mentalnego i emocjonalnego samozorganizowania, ktre zawieraj celowe uspokojenie umysu, przeniesienie wiadomoci do rejonu serca i skupienie si na pozytywnych emocjach" . Wykonano szereg testw, w ktrych brao udzia pi osb wyszkolonych w stosowaniu emocji koherentnej. Uywajc specjalnych technik do analizy DNA zarwno pod ktem chemicznym, jak wizualnym, badacze mogli wykry zmiany, jakie nastpiy. Wyniki byy niezaprzeczalne, a ich implikacje bezbdne. Zasadnicze przesanie: ludzka emocja zmienia ksztat DNA! Bez fizycznego dotykania go ani robienia czegokolwiek innego poza stworzeniem precyzyjnego uczucia w swym ciele, uczestnicy potrafili wpyn na molekuy DNA w zlewce. W pierwszym eksperymencie, w ktrym braa udzia tylko jedna osoba, wpyw by wywarty kombinacj ukierunkowanej intencji, bezwarunkowej mioci oraz specyficznego wyobraenia molekuy DNA". Wedug sw jednego z badaczy: Te dowiadczenia ujawniy, e rne emocje wywoyway odmienny wpyw na molekuy DNA, powodujc ich zawinicie albo odwinicie" . Rzecz jasna, implikacje wykraczay poza wszystko, co byo dozwolone do dzi w tradycyjnej teorii naukowej. Zostalimy uwarunkowani, by wierzy, e stan DNA w naszym ciele jest nam dany. Wspczesne mylenie sugeruje, e jest to ustalona ilo komrek - otrzymujemy to, co otrzymujemy" przy urodzeniu i z wyjtkiem wpywu lekw, chemii oraz pola elektrycznego nasze DNA nie zmienia si w odpowiedzi na nic, co moemy uczyni w naszym yciu. Jednake ten eksperyment pokazuje nam, i nic nie jest dalsze od prawdy.

WEWNTRZNA TECHNOLOGIA, ABY ZMIENI NASZ WIAT


Co mwi nam te dowiadczenia o naszym zwizku ze wiatem? Wsplnym mianownikiem dla wszystkich trzech jest to, i dotycz ludzkiego DNA. Nie ma absolutnie niczego w wiedzy konwencjonalnej, co pozwalaoby sdzi, e materia ycia zawarty w naszym ciele moe mie wpyw na cokolwiek w wiecie zewntrznym. Nie ma rwnie niczego, co mogoby wskazywa, e ludzka emocja moe mie wpyw na DNA, gdy znajduje si ono wewntrz ciaa waciciela lub jest pozostawione samo o setki mil od niego. A jednak dokadnie to pokazuj nam wyniki. Gdy si zastanowimy nad kadym z tych eksperymentw z osobna, w oderwaniu od pozostaych, wyglda to interesujco. Kady z osobna pokazuje co, co zdaje si by anomali istniejc poza granicami konwencjonalnego mylenia, a niektre z tych odkry mog by nieco zaskakujce. Bez szerszego kontekstu moglibymy mie pokus, aby zaliczy je do kategorii rzeczy do sprawdzenia, kiedy indziej... kiedy, kiedy, w dalekiej przyszoci". Jednake gdy rozwaymy te trzy eksperymenty razem, nastpuje prawdziwe zburzenie paradygmatu: zaczynaj opowiada nam pewn histori. Kiedy przyjrzymy si kademu z tych dowiadcze jako czci wikszej ukadanki, historia ta wyskakuje na nas jak ukryte obrazki z rysunku Eschera! A wiec przyjrzyjmy si nieco gbiej... W pierwszym eksperymencie Poponin pokaza nam, e ludzkie DNA ma bezporedni wpyw na wibracje wiata. Z drugiego - dowiadczenia militarnego - dowiedzielimy si, i bez wzgldu na to, czy znajdujemy si z naszym DNA w tym samym pokoju, czy te jestemy od niego oddzieleni o setki mil, jestemy wci poczeni z jego molekuami, a wpyw jest ten sam. W trzecim eksperymencie, badacze HeartMath pokazali nam, e ludzka 40

emocja ma bezporedni wpyw na DNA, ktre z kolei oddziauje bezporednio na substancj, z ktrej nasz wiat jest zbudowany. Jest to pocztek technologii - wewntrznej technologii ktra daje wicej, ni tylko mwienie nam, e moemy mie wpyw na nasze ciao i nasz wiat... Pokazuje nam, i ten wpyw istnieje i jak dziaa! Wszystkie te eksperymenty wskazuj dwie podobne konkluzje, bdce sednem tej ksiki: 1. Co tam jest": matryca energii, ktra czy kad pojedyncz rzecz ze wszystkim innym we wszechwiecie. To czce pole odpowiada za nieoczekiwane rezultaty tych eksperymentw. 2. DNA naszego ciaa daje nam dostp do energii czcej nasz wszechwiat, a emocja jest kluczem do poczenia si z tym polem. W dodatku te dowiadczenia pokazuj nam, i nasze poczenie z polem jest esencj naszego istnienia. Jeli zrozumiemy, jak ono dziaa i w jaki sposb jestemy z nim poczeni, wwczas bdziemy mie wszystko, co potrzebne, aby zastosowa nasz wiedz o polu w naszym yciu. Zachcam ci do zastanowienia si nad tym, jaki wpyw moe to wywrze na twoje ycie i jakie wnioski moesz z tego wycign. Jakiego problemu nie mona rozwiza, jaka choroba nie moe zosta wyleczona i jakich warunkw nie mona poprawi, jeli moemy mie dostp do siy i zmiany w kwantowym wzorcu, z ktrego wszystko pochodzi? Ten wzorzec by uprzednio nierozpoznanym polem energii, ktre Max Planck okreli jako wiadomy i inteligentny Umys".

BOSKA MATRYCA
Eksperymenty pokazuj i Matryca skada si z formy energii, niepodobnej do niczego, cokolwiek znalimy w przeszoci - oto dlaczego trwao to tak dugo, a naukowcy j odkryli. Zwana energi subteln", po prostu nie funkcjonuje w taki sposb, jak typowe, konwencjonalne pole elektryczne. Wyglda raczej jak ciasno utkana sie i tworzy tkanin kreacji, ktr nazywam Bosk Matryc. Spord wielu sposobw, w jakie moglibymy zdefiniowa Bosk Matryc, najprostsze moe by widzenie jej jako pola bdcego trzema podstawowymi rzeczami: (1) zbiornikiem, w ktrym istnieje wszechwiat; (2) pomostem pomidzy naszym wewntrznym a zewntrznym wiatem; (3) lustrem odzwierciedlajcym nasze codzienne myli, uczucia, emocje i przekonania. Eksperymenty sugeruj, e energia czca wszechwiat jest ciasno utkan sieci tworzc ukryt tkanin naszej rzeczywistoci. S jeszcze trzy atrybuty stawiajce Bosk Matryc poza wszelk inn energi tego rodzaju. Po pierwsze, mona j opisa jako znajdujc si wszdzie przez cay czas... Ju istniejc. W przeciwiestwie do transmisji ze stacji telewizyjnej czy radiowej, ktra musi powsta w jednym miejscu, zanim bdzie wysyana i odbierana gdzie indziej, to pole wydaje si by ju wszdzie.

41

Po drugie, wyglda na to, i to pole powstao rwnoczenie z chwil stworzenia wszechwiata-wraz z Wielkim Wybuchem lub jakkolwiek zechcemy nazwa jego pocztek. Oczywicie, nie byo tam nikogo, kto mgby nam powiedzie, co istniao wczeniej, ale fizycy wierz e ogromne uwolnienie energii, ktre gwatownie powoao nasz wszechwiat do istnienia, byo wanie aktem stworzenia samego kosmosu. Jak wskazuje Hymn Kreacji ze staroytnej Rig Wedy, przed pocztkiem nie istniaa nawet nico, nie byo jeszcze powietrza ani nieba". Kiedy istnienie nicoci" eksplodowao w co" kosmosu, zrodzia si materia pord nicoci. Moemy myle o Boskiej Matrycy jak o echu tamtej chwili, gdy zacz istnie czas, jak rwnie o ogniwie czasu i przestrzeni, ktre nas czy z kreacj wszystkiego. To natura tego wszechobecnego (zawsze obecnego) poczenia pozwala na istnienie alokalnoci rzeczy wewntrz Matrycy. Trzeci cech tego pola i by moe t ktra nadaje mu takie znaczenie w naszym yciu, jest to, e zdaje si ono posiada inteligencj". Innymi sowy, pole odpowiada na si ludzkiej emocji. W jzyku innego czasu, staroytne tradycje uczyniy, co w ich mocy, aby podzieli si z nami t tajemnic. Wyryte na cianach wity, zapisane na zniszczonych czasem pergaminach i wpisane w ycie samych ludzi instrukcje mwice nam, jak porozumiewa si z energi czc wszystko, zostay pozostawione przez tych, ktrzy byli przed nami. Nasi przodkowie prbowali nam pokaza, jak uzdrawia nasze ciaa i tchn ycie w nasze najgbsze pragnienia i najwiksze marzenia. Dopiero teraz, niemal 5000 lat pniej, odkd pierwsza z tych instrukcji zostaa zapisana, jzyk nauki odkry na nowo wanie ten sam zwizek midzy nami a wiatem. Energia odkryta w tych eksperymentach (i steoretyzowana przez innych) jest tak nowa, e naukowcy musz si dopiero porozumie, jak j okreli jednym terminem. Zatem uywanych jest wiele rnych nazw dla zidentyfikowania pola czcego wszystko. Na przykad Edgar Mitchell, byy astronauta Apolla, nazywa jeUmysem Natury". Fizyki wsptwrca teorii superstrun Michio Kaku opisa je jako Kwantowy Hologram". Podczas gdy s to wspczesne etykiety dla kosmicznej siy uwaanej za odpowiedzialn za wszechwiat, znajdujemy podobne motywy i nawet podobne sowa w tekstach stworzonych na tysice lat przed fizyk kwantow. Na przykad, poczynajc od IV wieku, Ewangelie Gnostyczne rwnie uyway sowa umys, aby opisa t si i jak z potgi Ciszy pojawia si wielka moc, Umys Wszechwiata, ktry wszystkim zarzdza...". Jakkolwiek rni si od siebie nazwy, wszystkie wydaj si opisywa t sam rzecz yw esencj bdc tkanin naszej rzeczywistoci. To do tego umysu odwoa si Planck we Florencji, we Woszech, w poowie XX wieku. Podczas odczytu, ktry zaprezentowa w 1944 roku, wygosi tez, ktra, jak wszystko na to wskazuje, nie zostaa w peni zrozumiana nawet przez dzisiejszych naukowcw. Proroczymi sowami, ktre s rwnie przeomowe w XXI wieku, jak byy wwczas, Planck powiedzia: Jako czowiek, ktry powici cae swoje ycie najczystszej nauce, studiom nad materi, tyle mog wam powiedzie o wyniku moich bada nad atomami: Nie istnieje materia jako taka! Wszelka materia powstaje i istnieje jedynie za pomoc pewnej siy, ktra wprawia czsteczki atomu w wibracje i utrzymuje ten najbardziej mikroskopijny system soneczny w caoci... Musimy uzna istnienie za t si wiadomego i inteligentnego Umysu. Ten Umys jest matryc wszelkiej materii. Ponad wszelk rozsdn wtpliwo, eksperymenty oraz dyskusja zawarta w tym rozdziale pokazuj nam, e matryca Plancka istnieje. Niezalenie od tego, jak postanowimy je nazwa albo jakim prawom fizyki odpowiada ono lub nie, to pole czce wszystko w kreacji jest rzeczywiste. Jest tutaj, dokadnie w tej chwili - istnieje jako ty i jako ja. Jest to wszechwiat wewntrz nas i jednoczenie wszechwiat, ktry nas otacza, kwantowy pomost midzy wszystkim, co moliwe w naszym umyle, a tym, co staje si rzeczywistoci w naszym wiecie. Matryca energii, ktra wyjania, dlaczego trzy eksperymenty day takie

42

wanie wyniki, pokazuje nam rwnie, jak pozytywne uczucia i modlitwy wewntrz nas mog by skuteczne w wiecie wok nas. Ale nasz zwizek z matryc wszelkiej materii nie zatrzymuje si w tym miejscu... Rozciga si on na rzeczy, ktrych nie moemy zobaczy. Boska Matryca jest wszdzie i jest wszystkim. Od ptaka fruncego wysoko nad nami po kosmiczne czsteczki przenikajce nasze ciao i nasz dom, jakbymy byli pust przestrzeni wszelka materia istnieje w tym samym zbiorniku rzeczywistoci: w Boskiej Matrycy. To jest to, co wypenia pustk pomidzy tob a sowami na tej stronie. To jest to, z czego skada si sama przestrze. Gdy mylisz o Matrycy i zastanawiasz si, gdzie si znajduje, moesz by pewny, e gdziekolwiek istnieje przestrze, jest tam take subtelna energia.

CO TO WSZYSTKO OZNACZA?
Jak wielki sekret, ktrego wszyscy si domylaj ale rzadko o nim mwi poprzez Bosk Matryc wszyscy jestemy poczeni w najintymniejszy sposb, jaki mona sobie wyobrazi. Ale co naprawd oznacza to poczenie? Co oznacza to, i jestemy tak gboko spleceni z naszym wiatem i yciem innych, e dzielimy czyst kwantow przestrze tam, gdzie yje wyobrania i gdzie rodzi si rzeczywisto? Jeli jestemy naprawd kim wicej, ni przypadkowymi widzami, patrzcymi, jak ycie i wiat zdarzaj" si wok nas, wwczas kim wicej jestemy? Opisane wyej eksperymenty demonstruj e w kadym z nas istnieje sia niepodobna do czegokolwiek kiedykolwiek stworzonego przez maszyn w laboratorium. Jest to sia, ktrej nie ograniczaj prawa fizyki - przynajmniej nie te, ktre dzisiaj rozumiemy. I nie potrzebujemy laboratoryjnych eksperymentw, aby wiedzie o istnieniu tego poczenia. Ile to razy dzwonie do kogo i okazywao si, e on lub ona by ju na linii, gdy podnosie suchawk... albo gdy wykrcie numer, odkrywae, e linia jest ju zajta, poniewa twj znajomy wanie do ciebie dzwoni!? Ile razy znalaze si z przyjacimi na ruchliwej ulicy, w centrum handlowym czy na lotnisku, aby dozna niesamowitego uczucia, e ju bye w tym miejscu lub wanie z tymi ludmi, czynic dokadnie to samo, co teraz? Te proste przykady wydaj si zbyt zabawne, by o nich mwi, ale s czym wicej ni przypadkowymi zbiegami okolicznoci. Chocia moe nie potrafimy naukowo udowodni, dlaczego to si dzieje, wszyscy wiemy, e si wydarza. W takich momentach poczenia i deja vu widzimy, jak spontanicznie przekraczamy granice narzucone nam przez prawa fizyki. W tych krtkich chwilach przypominamy sobie, i we wszechwiecie jestemy prawdopodobnie czym znacznie wicej, ni moemy wiadomie przyzna. Jest to ta sama moc, ktra mwi nam, i jestemy czym wicej, ni tylko obserwatorami na tym wiecie. Kluczem do dowiadczenia siebie w ten sposb jest stworzenie tych dowiadcze wiadomie - aby osign ten transcedentalny wgld wtedy, gdy tego pragniemy, zamiast tylko wtedy, gdy wydaje si nam to przydarza". Z wyjtkiem kilku uzdolnionych ludzi pord nas, ktrzy s tego wiadomi, wydaje si, i jest bardzo dobry powd, dlaczego nie dowiadczamy bilokacji, podry w czasie i komunikowania si szybciej ni pozwalaj prawa fizyki: wszystko to sprowadza si do tego, w co wierzymy na swj temat i naszej roli we wszechwiecie. I o tym jest wanie nastpna cz. Jestemy twrcami - a nawet czym wicej, jestemy wzajemnie poczonymi twrcami. Poprzez Bosk Matryc uczestniczymy w cigej przemianie, nadajcej yciu znaczenie. Pytanie teraz mniej dotyczy tego, czy jestemy pasywnymi obserwatorami, czy nie, a bardziej tego, w jaki sposb moemy tworzy wiadomie.

43

Cz II
POMOST POMIDZY WYOBRANI A RZECZYWISTOCI: Jak dziaa Boska Matryca Rozdzia III Czy jestemy biernymi obserwatorami czy potnymi twrcami?

A wic dlaczego wszechwiat jest tak wielki, jak jest? Bo my jestemy tutaj. - John Wheeler (1911-2008), fizyk Wyobrania tworzy rzeczywisto... Czowiek jest w caoci wyobrani. - Neville (1905-1972), wizjoner i mistyk W 1854 roku Wdz Seattle [Chief Seattle, synny wdz plemion Suuamish i Duwamish yjcych na terenie dzisiejszego stanu Waszyngton - przyp. tumacza] ostrzega prawodawcw w stolicy Waszyngton, jakie skutki moe mie zniszczenie dzikich rejonw, ktre bdzie siga o wiele dalej poza chwil obecn i zagrozi przetrwaniu przyszych generacji. Z gbok mdroci, rwnie prawdziw dzisiaj, jak w poowie XIX wieku, wdz stwierdzi podobno: Czowiek nie utka sieci ycia -jest w niej zaledwie nitk. Cokolwiek czyni on sieci, czyni to sobie" . Paralela midzy opisem naszego miejsca w sieci ycia, jak przywoa Wdz Seattle, a naszym poczeniem z Bosk Matryc (i wewntrz niej) jest nieunikniona. Jako cz wszystkiego, co widzimy, jestemy uczestnikami nieustannej konwersacji - kwantowego dialogu - ze sob ze wiatem i tym, co jest poza nim. W tej kosmicznej wymianie nasze

44

uczucia, emocje, modlitwy i przekonania reprezentuj w kadej chwili to, co mwimy do wszechwiata. A wszystko, poczynajc od witalnoci naszego ciaa a po pokj na wiecie, jest jego odpowiedzi.

CO OZNACZA UCZESTNICZENIE" WE WSZECHWIECIE?


Jak wspomniaem w ostatnim rozdziale, fizyk John Wheeler sugeruje, e nie tylko odgrywamy pewn rol w tym, co nazywa on wszechwiatem uczestniczcym", ale penimy w nim rol pierwszorzdn. Kluczem do tezy Wheelera jest sowo uczestniczcy. We wszechwiecie tego rodzaju ty i ja jestemy czci rwnania. Oboje jestemy katalizatorami zdarze w naszym yciu, podobnie jak dowiadczajcymi" tego, co tworzymy... Te rzeczy wydarzaj si jednoczenie! Jestemy czci wszechwiata, ktry jest dzieem w toku". W tej nieukoczonej kreacji jestemy malekimi skrawkami wszechwiata, ktry patrzy na siebie - i buduje siebie" . Teza Wheelera otwiera drzwi do skrajnej moliwoci: jeli wiadomo dokonuje tworzenia, wwczas sam wszechwiat moe by rezultatem tej wiadomoci. Podczas gdy pogldy Wheelera zostay przedstawione pod koniec XX wieku, trudno nie pomyle o twierdzeniu Maksa Plancka z 1944 roku, e wszystko istnieje za spraw inteligentnego Umysu", ktry nazwa matryc wszelkiej materii". Pytanie, ktre a prosi, by je tutaj zada, to po prostu: Jakiego Umysu? We wszechwiecie uczestniczcym akt skupienia wiadomoci - czyli nas, patrzcych gdzie i badajcych wiat - jest aktem tworzenia siebie samego i w samym sobie. Jestemy tymi, ktrzy obserwuj i badaj wiat. Jestemy umysem (a przynajmniej czci wikszego umysu), jak to opisa Planck. Gdziekolwiek spojrzymy, nasza wiadomo stwarza dla nas co, na co moemy patrze. Klucz nr 5: Akt skupienia naszej wiadomoci jest aktem tworzenia. wiadomo stwarza! W naszym poszukiwaniu najmniejszych czsteczek materii oraz sposobu na zdefiniowanie kraca wszechwiata, relacja ta sugeruje, e moemy ich nigdy nie odnale. Bez wzgldu na to, jak gboko zagldamy do kwantowego wiata atomw i jak daleko sigamy w ogrom zewntrznej przestrzeni, sam akt patrzenia w oczekiwaniu, e co tam istnieje, moe by wanie si, ktra stwarza dla nas co, co moemy zobaczy. Wszechwiat uczestniczcy... Co to konkretnie za sob pociga? Jeli wiadomo stwarza naprawd, to ile w istocie posiadamy mocy, aby zmienia nasz wiat? Odpowied moe ci zaskoczy. XX-wieczny wizjoner z Barbadosu, znany po prostu jako Neville, opisa prawdopodobnie najlepiej nasz zdolno do przeksztacenia marze w rzeczywisto i wprowadzania wyobrani w ycie. Poprzez swoje liczne ksiki i wykady, uywajc prostych, acz bezporednich poj, dzieli si wielk tajemnic jak sterowa pord licznych moliwoci Boskiej Matrycy. Z perspektywy Neville'a, wszystko, czego dowiadczamy dosownie wszystko, co si nam przydarza, jest uczynione przez nas - jest produktem naszej wiadomoci i absolutnie niczego innego. Wierzy, e nasza zdolno zastosowania tego pojmowania poprzez potg naszej wyobrani jest jedyn rzecz stojc midzy nami a cudami w naszym yciu. Tak jak Boska Matryca zapewnia naczynie dla wszechwiata, 45

Neville sugerowa, e niemoliwe jest, by cokolwiek wydarzyo si poza zbiornikiem wiadomoci. Jak atwo myle odwrotnie! Pytania, jakie wszyscy zadawali zaraz po atakach terrorystycznych z 11 wrzenia w Nowym Jorku i Waszyngtonie, brzmiay: Dlaczego oni to nam zrobili? oraz Co my im zrobilimy?". yjemy w czasach, kiedy tak atwo jest myle o wiecie w kategoriach ich" oraz nas" i zastanawia si, jak rzeczy ze mog si zdarza dobrym ludziom. Jeli istnieje rzeczywicie jedno pole energii, ktre czy wszystko w naszym wiecie i jeli Boska Matryca dziaa w sposb, na jaki wskazuj dowody, wwczas moe nie by podziau na nich i na nas - jestemy tylko my. Poczynajc od liderw narodw, od ktrych nauczylimy si strachu i nienawici, po ludzi w innych krajach, ktrzy poruszaj nasze serca i skaniaj do mioci, wszyscy jestemy poczeni w sposb by moe najintymniejszy z moliwych: poprzez pole wiadomoci, bdce inkubatorem naszej rzeczywistoci. Razem tworzymy uzdrowienie lub cierpienie, pokj lub wojn. Moe to by najtrudniejsza implikacja ze wszystkiego, co ukazuje nam nowa nauka. I moe by rwnie najwikszym rdem naszego uzdrowienia oraz kluczem do przetrwania. Dzieo Neville'a przypomina nam, e najwikszym bdem w naszym widzeniu wiata jest by moe to, e patrzymy na zewntrzne przyczyny wzlotw i upadkw czyjego ycia. Chocia z pewnoci istnieje przyczyna i skutek, ktre prowadz do wydarze kadego dnia, pozornie maj one rdo w czasie i miejscu, ktre wydaj si zupenie niezwizane z dan chwil. Neville dzieli si sednem najwikszej tajemnicy dotyczcej naszego zwizku ze wiatem: Najwikszym zudzeniem czowieka jest jego przekonanie, e istniej inne przyczyny ni jego wasny stan wiadomoci" . Ale co to oznacza? Oto praktyczne pytanie, jakie naturalnie powstaje, kiedy mylimy o yciu we wszechwiecie uczestniczcym. Gdy pytamy, jak wielk w istocie mamy moc, by dokona zmiany w naszym yciu i wiecie, odpowied jest prosta. Klucz nr 6: Mamy wszelk moc, jakiej potrzebujemy, aby stworzy zmiany, ktre wybierzemy!

Zdolno ta jest nam udostpniona poprzez sposb, w jaki uywamy potgi naszej wiadomoci i tego, na czym postanowimy skoncentrowa nasz uwag. W swej ksice Potga wiadomoci" (The Power ofAwareness) Neville podaje wiele przykadw prawdziwych historii, ktre jasno ilustruj jak to dziaa. Jedna z jego najbardziej przejmujcych opowieci zapada mi w pami na dugo. Dotyczy ona dwudziestoparoletniego mczyzny, u ktrego zdiagnozowano rzadk chorob serca, co do ktrej lekarze byli przekonani, i jest nieuleczalna. onaty, z dwjk maych dzieci, by kochany przez wszystkich, ktrzy go znali i mia wszelkie powody, by cieszy si dugim i zdrowym yciem. Do chwili, gdy poproszono Neville'a, eby z nim pomwi, czowiek ten straci ogromnie na wadze i wychud niemal na szkielet". By tak saby, e nawet rozmowa sprawiaa mu trudno, ale zgodzi si po prostu sucha i wykaza zrozumienie, gdy Neville dzieli si z nim potg swoich przekona. Z perspektywy naszego udziau w dynamicznym i ewoluujcym wszechwiecie moe istnie tylko jedno rozwizanie kadego problemu: zmiana w postawie i wiadomoci. Majc to na myli, Neville poprosi mczyzn, aby dowiadczy siebie samego tak, jakby uzdrowienie ju nastpio. Jak sugerowa poeta William Blake, istnieje cienka linia midzy rzeczywistoci a wyobrani: Czowiek jest w caoci wyobrani". Jak proponuje fizyk David Bohm, mwic, e ten wiat jest projekcj wydarze w gbszej sferze rzeczywistoci, Blake kontynuuje: Wszystko, co posiadasz, cho wydaje si istnie na zewntrz, istnieje 46

wewntrz, w twej wyobrani, w ktrej ten wiat miertelnoci jest tylko cieniem" . Poprzez potg wiadomego skupienia na rzeczach, ktre tworzymy w naszej wyobrani, dajemy im szturchaca", ktry przenosi je przez barier wiata nierealnego w realny. Neville wyjania w jednym zdaniu, jakie podsun sowa, ktre mogy pomc jego nowemu przyjacielowi dopeni nowego sposobu mylenia: Zasugerowaem, aeby w wyobrani ujrza twarz lekarza, wyraajc niewiarygodne zdumienie, widzc go cakowicie uleczonym, eby zobaczy, jak dwukrotnie go bada i usysza go powtarzajcego w kko: To cud, to cud" . Oczywicie, moesz odgadn, dlaczego opowiadam t histori: w czowiek naprawd wydobrza. Kilka miesicy pniej wizjoner otrzyma od niego list mwicy o tym, jak mody czowiek rzeczywicie dokona cudownego uzdrowienia. Neville spotka si z nim potem i odkry, e cieszy si on swoj rodzin i yciem w doskonaym zdrowiu. Tajemnica polegaa na tym, jak wyjawi mczyzna, e zamiast zwyczajnie yczy sobie zdrowia, od dnia ich spotkania y z zaoeniem, e jest ju uzdrowiony i w wietnej formie". I tutaj znajdujemy sekret speniania pragnie naszego serca, ze stanu imaginacji po rzeczywisto naszego codziennego ycia: jestemy w stanie czu si tak, jakby nasze marzenia ju si speniy, nasze yczenia byy spenione, a nasze modlitwy ju wysuchane. W ten sposb aktywnie dzielimy to, co Wheeler nazwa wszechwiatem uczestniczcym".

YCIE POCZYNAJC OD ODPOWIEDZI


Istnieje subtelna, a jednak potna rnica midzy dziaaniem w kierunku rezultatu a myleniem wychodzcym od niego. Kiedy zaczynamy dziaa w pewnym kierunku, rozpoczynamy bezkresn i niekoczc si podr. Chocia moemy okreli kamienie milowe oraz stawia cele, by zbliy si do naszych osigni, w naszym umyle zawsze jestemy w drodze" do celu, zamiast w samym dowiadczeniu jego osignicia. Oto wanie dlaczego przestroga Neville'a, e musimy wej w obraz" naszego pragnienia serca i myle, wychodzc od niego", jest tak potna w naszym yciu. W staroytnym studium sztuk walki widzimy w wiecie fizycznym pikn metafor tego, w jaki dokadnie sposb dziaa ta zasada w wiadomoci. Bez wtpienia widziae pokazy czce moc koncentracji i siy osb wytrenowanych w tych dyscyplinach, w jednej chwili intensywnego skupienia na miejscu, w ktrym mog dokona wyczynu - jak rozbicie bloku lub stosu desek - ktry w innym przypadku byby dla nich niemoliwy do osignicia. Zasada, ktra umoliwia tego rodzaju pokazy, jest wanie t ktr Neville opisa w swej historii o uzdrowieniu modego czowieka. Chocia istniej triki, ktrych mona czasem uy, by dokona tych zdumiewajcych wyczynw bez duchowej emfazy, kiedy s wykonywane autentycznie, klucz do sukcesu ley w tym, na co sztuki walki kieruj swoj szczegln uwag. Na przykad, gdy postanawiasz rozbi konkretny blok, ostatni rzecz w twoim umyle jest punkt zetknicia si doni z powierzchni bloku. Dokadnie tak, jak sugerowa Neville w swojej instrukcji dla umierajcego mczyzny, kluczem jest umiejscowienie swej uwagi na dopenionym akcie: ju dokonanym uzdrowieniu lub ju rozbitej cegle. Adepci sztuk walki osigaj to przez zerodkowanie wiadomoci na punkcie bdcym poza podstaw bloku. Jedynym sposobem, by rka znalaza si w tym miejscu, jest wizja, jak by ju przesza poprzez przestrze pomidzy nim a tym punktem. Fakt, e przestrze jest jakim trafem zajta przez co twardego, takiego jak konkretny blok, staje si niemal drugorzdny. W ten sposb myl, wychodzc od punktu spenienia, zamiast od trudnoci dotarcia do spenienia. Dowiadczaj radoci, jak si odczuwa, dokonawszy tego aktu, w 47

opozycji do wszystkiego, co musi nastpi, zanim osign sukces. Ten prosty przykad pokazuje sposb, w jaki zdaje si funkcjonowa wiadomo. Dowiadczyem tej zasady osobicie, majc niewiele ponad 20 lat. Byo to wtedy, gdy centrum mojego ycia przenioso si z pracy w Copper Mili oraz gry w grupie rockowej ku koncentracji na wewntrznej mocy. O poranku w moje 21. urodziny, nagle i nieoczekiwanie poczuem potrzeb rozpoczcia kombinacji biegw na dugie dystanse, jogi, medytacji oraz sztuk walki. Z pasj zaczem poda za wszystkimi czterema naraz i stay si one opok", na ktrej si wspieraem, gdy tylko wiat wok mnie zdawa si rozpada na kawaki. Pewnego dnia w dojo (sala sztuk walki), zanim zaczy si nasze zajcia karate, staem si wiadkiem potgi skoncentrowanej uwagi, niepodobnej do niczego, cokolwiek widziaem, dorastajc w sercu pnocnego Missouri. Tego dnia nasz instruktor wszed do sali i poprosi o co zupenie innego od form i praktyk ruchowych, do ktrych przywyklimy. Wyjani, e sam zamierza usi porodku grubej maty, na ktrej szlifowalimy nasze umiejtnoci, zamkn oczy i wej w medytacj. W czasie tego wiczenia wycignie ramiona po obu bokach swego ciaa, z otwartymi domi skierowanymi w d. Poprosi, abymy dali mu par minut na zakotwiczenie si" w tej pozycji i zachci, abymy nastpnie zrobili wszystko, co w naszej mocy, by ruszy go z miejsca. Mczyni w naszej grupie przewaali nad liczb kobiet niemal dwukrotnie i istniaa zawsze przyjazna rywalizacja midzy pciami. Jednak tego dnia nie byo takiego podziau. Wszyscy usiedlimy razem blisko milczcego i nieruchomego instruktora. Patrzylimy, jak po prostu wszed na rodek maty, usiad ze skrzyowanymi nogami, zamkn oczy, podnis ramiona i zmieni swj rytm oddychania. Pamitam, jak byem zafascynowany i obserwowaem z bliska, jak jego klatka piersiowa wznosia si i opadaa, wolniej i wolniej z kadym oddechem, a trudno byo okreli, czy w ogle oddycha. Wedug umowy, zbliylimy si i prbowalimy ruszy instruktora z miejsca. W pierwszej chwili mylelimy, e bdzie to atwe wiczenie i tylko kilku z nas sprbowao. Gdy chwycilimy go za ramiona i nogi, cignlimy go w rnych kierunkach absolutnie bez powodzenia. Zdumieni, zmienilimy strategi i zebralimy si z jednej jego strony, by uy naszej poczonej wagi, eby pchn go w przeciwn stron. Nadal nie moglimy nawet poruszy jego ramion ani palcw doni! Po kilku chwilach wzi gboki oddech, otworzy oczy i z lekkim umiechem, ktry zaczlimy szanowa, zapyta: Co si stao? Jak to si stao, e wci tutaj siedz?". Po wielkim wybuchu miechu, ktry rozadowa napicie i ze znajomym byskiem w oczach, wyjani, co si wanie wydarzyo. Gdy zamknem oczy" - powiedzia - miaem wizj bdc jak sen i ten sen sta si moj rzeczywistoci. Wyobraziem sobie dwie gry, po obu bokach mojego ciaa, i siebie na ziemi pomidzy szczytami". Kiedy mwi, natychmiast ujrzaem ten obraz okiem umysu i poczuem, e w jaki sposb prowadzi nas w bezporednie dowiadczenie swej wizji. Widziaem acuchy przywizane do kadego z mych ramion" - kontynuowa ktrymi byem przywizany do szczytu kadej z gr. Jak dugo znajdoway si tam acuchy, byem poczony z grami w sposb, ktrego nic nie mogo zmieni". Nasz instruktor rozejrza si po twarzach, ktre chony kade sowo, jakie wypowiada. Z szerokim umiechem skonkludowa: Nawet klasa pena moich najlepszych uczniw nie moga zmieni mojego snu". Poprzez t krtk demonstracj w klasie sztuk walki, ten pikny czowiek da nam wanie bezporednie poczucie potgi zdefiniowania na nowo naszego zwizku ze wiatem. Lekcja bya zwizana nie tyle z reakcj na to, co ukazuje nam wiat, ile z tworzeniem wasnych regu co do tego, czego postanawiamy dowiadczy.

48

Sekret polega na tym, e instruktor dowiadcza siebie z perspektywy, w ktrej by ju umiejscowiony na macie. W owych chwilach y, poczynajc od wyniku swojej medytacji. Dopki nie postanowi zerwa acuchw w swej wyobrani, nic nie mogo go poruszy. I to wanie odkrylimy. Wedug sw Neville'a, sposobem na dokonanie takiego wyczynu jest uczynienie Twego snu o przyszoci teraniejszym faktem" . W jzyku nienaukowym, ktry brzmi niemal zbyt prostolinijnie, by wyda si prawdziwym, mwi nam dokadnie, jak to si dzieje. Prosz, nie bd rozczarowany prostot sw wizjonera, gdy sugeruje, e jedyne, co powinnimy zrobi, eby przeksztaci nasze wyobraenie w rzeczywisto, to przyj uczucie spenionego yczenia" . Dlaczego mielibymy oczekiwa, e posiadanie mocy tworzenia we wszechwiecie uczestniczcym, ktry jest naszym dzieem, miaoby by trudne?

WIELE MOLIWOCI - JEDNA RZECZYWISTO


Dlaczego sposb, w jaki mylimy i odczuwamy wiat, miaby mie jakikolwiek wpyw na cokolwiek z wydarze rozgrywajcych si w naszym yciu? W jaki sposb czynienie po prostu naszego snu o przyszoci teraniejszym faktem" zmienia bieg wydarze, ktre ju si tocz? Jeli wyglda na to, e na przykad nasz wiat stacza si po ciece globalnej wojny, czy ten konflikt musi naprawd nastpi? Gdy wydaje si, e nasze maestwo zaraz si rozpadnie lub e jest nam przeznaczone y w sabym zdrowiu, czy wynik tych dowiadcze musi by taki, jak przepowiedziano? A moe istnieje inny czynnik - ten, ktry jest czsto pomijany - a ktry moe w rzeczywistoci odgrywa potn rol w tym, jak dowiadczamy rzeczy, ktre ju zostay wprawione w ruch. Czy ycie poda za naszymi przepowiedniami, czy te odpowiada na nasze oczekiwania? Kluczem do ycia, poczynajc od miejsca, w ktrym nasze wyobraenie ju jest spenione i nasze marzenia oraz modlitwy s ju wysuchane, jest zrozumienie, e istniej moliwoci, od ktrych mona zacz. Aby to zrobi, musimy powrci na krtko do gwnego odkrycia, jakiego dokonaa fizyka kwantowa na temat naszego wiata. Fizyka kwantowa jest ogromnie skuteczna w opisywaniu zachowania rzeczy mniejszych od atomu - tak skuteczna, e rzeczywicie stworzono zbir regu" do opisania tego, czego moemy oczekiwa w tym malekim, niewidzialnym wiecie. Chocia regu jest kilka i s one proste, mog brzmie te nieco dziwnie, opisujc, co czyni czsteczki na poziomie subatomowym. Na przykad mwi nam, e: Prawa" fizyki nie s uniwersalne, poniewa rzeczy w maej skali zachowuj si inaczej, ni dzieje si to w codziennym wiecie. Energia moe si przejawia albo jako fala, albo jako czsteczka, a czasami jako jedno i drugie. wiadomo obserwatora determinuje sposb, w jaki energia si zachowuje. Jednake, jakkolwiek te reguy s suszne, wane jest, by pamita, e rwnania fizyki kwantowej nie opisuj aktualnego istnienia czsteczek. Innymi sowy, prawa te nie mog nam powiedzie, gdzie s czsteczki i jak dziaaj w chwili, gdy si tam znajduj. Opisuj one jedynie potencjalno istnienia czsteczek - tzn. gdzie one mog si znajdowa, jak mog si zachowa i jakie mogyby by ich waciwoci. A wszystkie ich cechy charakterystyczne ewoluuj i zmieniaj si z upywem czasu. Te kwestie maj znaczenie, poniewa jestemy zrobieni z tych samych czsteczek, jakie opisuj owe reguy. Jeli moemy osign wgld w 49

sposb, w jaki funkcjonuj wwczas moe bdziemy w stanie uwiadomi sobie wiksze moliwoci tego, w jaki sposb dziaaj. Tutaj wanie ley klucz do zrozumienia, co mwi nam naprawd fizyka kwantowa na temat naszej mocy we wszechwiecie. Nasz wiat, nasze ycie i ciao istniej tak, jak istniej, poniewa to wybralimy (wyobrazilimy sobie) spord wiata kwantowych moliwoci. Jeli chcemy zmieni ktrekolwiek z tych rzeczy, musimy najpierw ujrze je w nowy sposb - czynic to, wybieramy je z bulionu" wielu moliwoci. Nastpnie, w naszym wiecie, wydaje si, e tylko jedna z tych kwantowych potencjalnoci staje si tym, czego dowiadczamy jako naszej rzeczywistoci. W wizji mojego instruktora karate, postrzega on siebie jako przytwierdzonego do maty, w jednym miejscu i czasie - i by przytwierdzony... Nikt nie mg go poruszy. To, ktra spord wielu moliwoci stanie si realna, zdaje si by zdeterminowane wiadomoci i aktem obserwacji. Innymi sowy, obiekt naszej uwagi staje si rzeczywistoci w naszym wiecie. To jest wanie obszar, w ktrym nawet sam Einstein mia problem z teori kwantow, twierdzc: Myl, e czsteczka musi by oddzieln rzeczywistoci, niezalen od pomiarw"8. W tym kontekcie pomiary s odpowiednikiem obserwatora czyli nas. Klucz nr 7: Obiekt uwagi naszej wiadomoci staje si rzeczywistoci w naszym wiecie. Oczywicie, nasza rola we wszechwiecie jest centralnym zagadnieniem w pytaniu, dlaczego wiat kwantowy dziaa tak, jak si wydaje. Oto wanie przyczyna, dlaczego wane jest, aby najpierw poj sedno naukowych obserwacji, abymy mogli zrozumie, jak moemy to zastosowa w naszym yciu. Tajemnic, dlaczego potrzebujemy dwch zbiorw regu do opisania wiata, moemy wytropi w eksperymencie, ktry zosta przeprowadzony w 1909 przez Geoffreya Ingrama Taylora, fizyka brytyjskiego. Chocia eksperyment ma niemal sto lat, jego wyniki s wci obiektem kontrowersji i niepewnoci. Od czasu oryginalnego dowiadczenia by odtwarzany kilkakrotnie. Za kadym razem wyniki byy identyczne - i zupenie nie mieszczce si w gowie. Eksperyment, zwany dowiadczeniem podwjnej szczeliny", dotyczy rzutowania kwantowych czsteczek przez barier posiadajc dwa mae otwory oraz badania sposobu, w jaki s wykrywane po przejciu przez szczeliny. Zdrowy rozum wskazuje, e gdy zaczynaj lot z jednej strony jako czsteczki, powinny przemieszcza si na caym odcinku eksperymentu w tej formie i koczy go rwnie jako czsteczki. Jednake dowd pokazuje, e dzieje si co nadzwyczajnego w jakim punkcie pomidzy miejscem, z ktrego czsteczki wyruszaj, a tym, w ktrym kocz swj lot.

50

Ilustracja 4. Gdy jest dostpny jeden otwr, czsteczka zachowuje si tak, jak bymy oczekiwali. Naukowcy odkryli, e gdy elektron na przykad przechodzi przez barier z jednym otworem, zachowuje si dokadnie tak, jak bymy oczekiwali: zaczyna i koczy swoj podr jako czsteczka. Nie ma niespodzianek. Gdy zastosuje si dwa otwory, ten sam elektron czyni co, co zdaje si niemoliwe. Chocia zaczyna podr zdecydowanie jako czsteczka, w jej trakcie ma miejsce tajemnicze zdarzenie: elektron przechodzi przez oba otwory jednoczenie, czego moe dokona jedynie fala energii, tworzc w miejscu docelowym rodzaj wzoru.

Jest to jeden z przykadw zachowania, jakie naukowcy nazywaj po prostu kwantowym dziwactwem". Jedynym wytumaczeniem jest to, e drugi otwr zmusi w jaki sposb elektron do poruszania si, jak gdyby by fal jednak dociera on do miejsca przeznaczenia dokadnie w taki sposb, jak w punkcie wyjcia: jako czsteczka. Aby to zrobi, elektron musi w jaki sposb dostrzega, e drugi otwr istnieje i jest dostpny. Poniewa przyjmuje si, e elektron nie moe naprawd niczego wiedzie" w dosownym sensie tego sowa, jedynym innym rdem tej wiadomoci jest osoba ogldajca eksperyment. Konkluzja jest taka, e w jaki sposb wiedza o tym, e elektron ma dwie moliwe cieki do przebycia, istnieje w umyle obserwatora i e wiadomo przygldajcego si jest tym, co determinuje sposb poruszania si elektronu. Zasadniczy wniosek z eksperymentu jest taki: czasami elektrony zachowuj si w taki sposb, jakiego bymy oczekiwali. Gdy tak si dzieje, reguy naszego codziennego wiata, w ktrym rzeczy s odrbne i oddzielne, wydaj si mie zastosowanie. Jednak w innych przypadkach elektrony zaskakuj nas i dziaaj jak fale. Kiedy to ma miejsce, wymagaj kwantowych regu dla wyjanienia ich zachowania. A to jest wanie punkt, w ktrym mamy sposobno ujrzenia naszego wiata i nas samych w nowym wietle, poniewa oznacza to, i jestemy czci wszystkiego i e wiadomo odgrywa kluczow rol we wszechwiecie. Z punktu widzenia historii, naukowcy korzystaj z jednej z dwch gwnych teorii dla wyjanienia wynikw eksperymentu podwjnej szczeliny. Kada ma swe silne punkty i posiada pewne aspekty, ktre maj wikszy sens ni inne wyjanienia. W czasie, gdy to pisz, obie s wci teoriami, a trzecia moliwo zostaa przedstawiona stosunkowo niedawno. Spjrzmy pokrtce na wszystkie trzy interpretacje. 51

INTERPRETACJA KOPENHASKA
W 1927 roku fizyk Niels Bohr i Werner Heisenberg z Instytutu Fizyki Teoretycznej w Danii, w Kopenhadze, sprbowali poj kwantowe dziwactwo, jakie ukazyway nowe teorie. Rezultat ich pracy znany jest jako interpretacja kopenhaska. Jak dotd, jest to najszerzej akceptowane wyjanienie, dlaczego czsteczki zachowuj si w taki, a nie inny sposb. Wedug Bohra i Heisenberga, wszechwiat istnieje jako niezliczona liczba zachodzcych na siebie moliwoci. Istniej wszystkie w rodzaju kwantowego bulionu bez sprecyzowanej lokalizacji ani stanu, dopki nie wydarzy si co, co zamknie w miejscu jedn z moliwoci. To co" jest wiadomoci osoby - prostym aktem obserwacji. Jak dowodzi eksperyment, gdy patrzymy na co takiego, jak elektron przechodzcy przez otwr w barierze, sam akt obserwacji jest tym, co wydaje si zmienia jedn z kwantowych moliwoci w rzeczywisto. A w tym momencie jedynym, co widzimy, jest ta wersja, na ktrej si skoncentrowalimy.

Za: Teoria ta bya niesychanie skuteczna w wyjanieniu zachowania czsteczek, jakie byo obserwowane w dowiadczeniach. Przeciw: Gwny zarzut wobec tej teorii (jeli mona to uwaa za pojedyncz teori), dotyczy tego, e sugeruje, i wszechwiat moe si manifestowa jedynie w obecnoci kogo lub czego, co go obserwuje. W dodatku interpretacja kopenhaska nie bierze pod uwag czynnika grawitacji.

INTERPRETACJA WIELOWIATOWA
Nastpnym popularnym wyjanieniem dziwacznego zachowania kwantowych czsteczek po interpretacji kopenhaskiej jest interpretacja wszechwiatw rwnolegych zwana interpretacj wielowiatow. Przedstawiona po raz pierwszy w roku 1957 przez fizyka z uniwersytetu w Princeton Hugh Everetta III, teoria ta zdobya niezwyk popularno i

52

poparcie, poniewa wydaje si dotyczy wielu pozornych tajemnic wiata kwantowego. Podobnie jak interpretacja kopenhaska, sugeruje ona, e w kadym danym momencie czasu istnieje nieskoczona liczba zachodzcych moliwoci oraz e wszystkie ju istniej i wydarzaj si symultanicznie. Rnica pomidzy tym wyjanieniem a interpretacj kopenhask polega na tym, e wedug interpretacji wielowiatowej kada moliwo wydarza si we wasnej przestrzeni i nie moe by widziana przez pozostae. Te unikalne przestrzenie s nazywane wszechwiatami rwnolegymi. Podrujemy przypuszczalnie w przestrzeni czasu jednej moliwoci w jednym wszechwiecie i co chwila dokonujemy kwantowego skoku w inn moliwo, w innym wszechwiecie. Z tej perspektywy kto mgby przeywa swe ycie w chorobie, a poprzez zmian obiektu koncentracji dozna nagle cudownego" uzdrowienia, podczas gdy wiat wok niego wyglda zupenie tak samo, jak przedtem. Interpretacja Everetta wskazuje na to, e ju istniejemy w kadym z wszechwiatw rwnolegych. Gdy wemiemy je wszystkie pod uwag, przeywamy kady kolejny sen oraz fantazje, jakie moglibymy sobie kiedykolwiek wyobrazi. Niektrzy zwolennicy tej teorii sugeruj nawet, e gdy w nocy nimy, nasze sny s wynikiem zrelaksowania uwagi utrzymujcej nas tu, w naszej rzeczywistoci, pozwalajc nam na dryfowanie przez wiaty rwnolegych moliwoci. Podobnie jak obserwatorzy w interpretacji kopenhaskiej, widzimy tylko t moliwo, na ktrej si koncentrujemy. I to jest klucz zamykajcy dan moliwo w miejscu jako rzeczywisto". Za: Ta teoria wydaje si wyjania, dlaczego nie widzimy wielu moliwoci wskazywanych w interpretacji kopenhaskiej. Przeciw: Podobnie jak wiele idei opartych na teorii kwantowej, ta teoria nie bierze pod uwag siy grawitacji. Chocia moe wyjania niektre zjawiska, jakie widzimy w wiecie kwantowym, dopki nie bierze pod uwag wszystkich si natury, jest uwaana za niekompletn. W ostatnich latach przedstawiono trzeci teori, ktra zdaje si odnosi do wad obydwu poprzednich, zarwno interpretacji kopenhaskiej, jak i wielowiatowej. Nazwana od nazwiska swego autora, profesora matematyki uniwersytetu w Oksfordzie, sir Rogera Penrose'a, interpretacja Penrose'a sugeruje, e sia grawitacji, czsto pomijana przez fizykw kwantowych, jest wanie tym, co utrzymuje wszechwiat w caoci. INTERPRETACJA PENROSE'A Podobnie jak zwolennicy pozostaych interpretacji, Penrose wierzy w to, e na poziomie kwantowym istnieje wiele moliwoci i prawdopodobiestw. Jego teoria rni si jednak w tym, czym jest to, co zamyka" kad poszczegln moliwo w naszej rzeczywistoci. Penrose proponuje, e kwantowe moliwoci z innych wymiarw s form materii. Poniewa kada materia tworzy grawitacj, kada z moliwoci ma swoje wasne pole grawitacyjne. Jednake utrzymanie go wymaga energii, a im wicej energii wymaga dane prawdopodobiestwo, tym bardziej jest niestabilne. Poniewa jest niemoliwe, aby wystarczyo energii dla wszystkich z nich na zawsze, zaamuj si ostatecznie w pojedynczy stan - najstabilniejszy, ktry postrzegamy jako nasz rzeczywisto".

53

Za: Najwiksz si tej teorii jest to, e po raz pierwszy bierze pod uwag grawitacj - jedyny czynnik dzielcy idee Einsteina oraz teorie kwantowe i czyni t si centraln w istnieniu rzeczywistoci. Przeciw: By moe najwikszym mankamentem teorii Penrosea (jeli moe by uwaana za pojedyncz) jest to, e jego krytycy wierz, e nie jest konieczne branie jej pod uwag. Chocia teoria kwantowa jest wci tylko teori, jak dotd bya w 100 procentach skuteczna w przepowiadaniu wynikw kwantowych eksperymentw. A wic mamy ju praktyczn teori rzeczywistoci. Interpretacja Penrose'a rwnie j przynosi, zawierajc te czynnik grawitacji, ktrego zabrako w pozostaych teoriach.

A WIC KTRA Z NICH?


Fizyk teoretyczny Michio Kaku, wspautor jednolitej teorii superstrun, opisa by moe najlepiej dylemat fizyki kwantowej, mwic: Twierdzi si czsto, e spord wszystkich teorii przedstawionych w tym stuleciu teoria kwantowa jest najbardziej niemdra. Niektrzy mwi e jedyn rzecz, dla ktrej za tak uchodzi teoria kwantowa, jest to, e jest niekwestionowanie prawidowa" . Czy ktrakolwiek z trzech zaakceptowanych teorii wyjania zarwno anormalne" zdarzenia w bardzo maym wymiarze subatomowym, jak i to, dlaczego wiat, ktry widzimy, dziaa tak, jak dziaa? Jakkolwiek dobra jest kada z tych interpretacji i jak dobrze moe ona odnosi si do tego, co zauwaamy w laboratoriach, jedynym czynnikiem, jaki moe by brakujcym ogniwem", jest rola, jak odgrywa Boska Matryca, czc nas ze zbiornikiem wszystkiego, co jest obserwowane. Podczas gdy patrzcy wydaje si by dzik kart w eksperymentach dajcych nieoczekiwane rezultaty, co wtedy, gdy anomalie" nie s wcale anomaliami? Co wtedy, gdy dziwactwo" kwantowych czsteczek jest w rzeczywistoci normalnym sposobem zachowania materii? Czy jest moliwe, e wszystko - od informacji poruszajcej si szybciej ni prdko wiata, po dwie rzeczy istniejce w tym samym miejscu w tym samym

54

momencie - naprawd pokazuje nam nasz potencja, zamiast naszych ogranicze? Jeli tak, wwczas musimy zada sobie pytanie: Co jest tym jedynym czynnikiem wicym wszystkie te rzeczy razem i nie pozwalajcym nam dowiadcza tej samej wolnoci, jak zdaj si mie czsteczki?". To my jestemy tym wanie czynnikiem, ktrego brak w istniejcych teoriach! Jest to szczeglnie nasza zdolno celowego tworzenia warunkw wiadomoci (myli, uczu, emocji i przekona), ktre zamykaj jedn wybran moliwo w rzeczywisto naszego ycia. I to jest wanie to, co sprawia, e nauka zatacza koo, czc si ze staroytnymi duchowymi tradycjami naszego wiata. Zarwno nauka, jak i mistycyzm, opisuj siy wice wszystko razem i dajce nam moc wpywania na zachowanie materii - oraz samej rzeczywistoci - po prostu przez sposb, w jaki postrzegamy wiat wok nas. Kluczem jest to, e istnieje dua rnica w znaczeniu, jakie rne tradycje duchowe i gwny nurt nauki nadaj odkryciom kwantowego wiata. Z powodw, ktre opisaem wczeniej, wikszo fizykw wierzy, i sposb, w jaki zachowuj si elektrony i fotony, ma niewiele wsplnego z tym, jak przeywamy nasze codzienne ycie. Z drugiej strony, staroytne tradycje sugeruj, e wanie z powodu sposobu, w jaki wszystko dziaa na poziomie subatomowym, moemy zmieni nasze ciao i wiat. Jeli jest to prawd, wwczas to, co si dzieje w kwantowym krlestwie, ma szczeglny zwizek z naszym yciem dzie po dniu. Jak wskazywa mj indiaski przyjaciel Joseph w kanionie, nie potrzebujemy maszyn, by osign wspaniae wyniki, jakie widzimy w kwantowych czsteczkach. Moc naszej zapomnianej wewntrznej technologii moemy uzdrawia, dokonywa bilokacji, by wszdzie jednoczenie, widzie na odlego, czy si telepatycznie, wybra pokj i robi wszystko inne. Wszystko to sprowadza si do potgi skupienia wiadomoci, ktra jest wielk tajemnic naszych najcenniejszych staroytnych tradycji.

TWORZENIE RZECZYWISTOCI KURS PODSTAWOWY


W naukach buddyzmu Mahajany wierzy si, e rzeczywisto moe istnie tylko tam, gdzie nasz umys koncentruje swoj uwag. W istocie, mdro wskazuje, e zarwno wiat czystej formy, jak i bezforemny, s wynikiem wiadomoci zwanej subiektywn imaginacj" . Kade dowiadczenie wyda nam si dostatecznie realne tylko wwczas, jeli przyjmiemy, e co, na co skierujemy swoj uwag, bdzie mogo zaistnie w rzeczywistoci. Z wyjtkiem lekkiej rnicy w zakresie jzyka, ta staroytna tradycja brzmi bardzo podobnie do XXwiecznej teorii kwantowej. Jeli wszystkie z nakazw i zakazw kwantowych moliwoci s prawd a emocja jest kluczem do wyboru rzeczywistoci, wwczas pytanie brzmi: Jak mamy czu, e co si wydarzyo, kiedy osoba obok nas patrzy nam prosto w twarz i mwi, e tak nie jest?". Na przykad czy okamujemy siebie samych, gdy mwimy, e ukochana osoba jest ju uzdrowiona, stojc nad ni na oddziale intensywnej terapii w szpitalu imienia w. Jakiego? Ironia ostatniego pytania polega na tym, e z samej jego natury nie istnieje na nie jedna odpowied. We wszechwiecie wielu moliwych rzeczywistoci istniej liczne potencjalne odpowiedzi. Gdzie wrd tych wszystkich wszechwiatw rwnolegych istnieje scenariusz, w ktrym uzdrowienie naszego ukochanego ju nastpio. W jakim miejscu istnieje rzeczywisto, w ktrej choroba nigdy nie miaa miejsca. Jednak z przyczyn, ktrych moemy nigdy nie pozna ani nie zrozumie, nie jest to rezultat, jaki zosta obudzony - nie jest to ta rzeczywisto" leca przed nami na noszach.

55

Odpowied na nasze pytanie sprowadza nas do tego, w co wierzymy na temat wiata i naszej mocy wyboru. Pytaniem staje si: Jak moliwo wybieramy? Na jak rzeczywisto decyduje si nasz ukochany albo lekarz?". Aby na to odpowiedzie, musimy najpierw uzna, e mamy moc, aby takiego wyboru dokona. Jak to ukazaa opowie Neville'a o mczynie i jego niemal beznadziejnej chorobie, obecna rzeczywisto nie jest zbudowana z kamienia. Wydaje si raczej mikka i plastyczna; moe si zmieni nawet w chwili, gdy wydaje si, e nie ma po temu powodu. W relacji Neville'a, lekarze modego czowieka postawili diagnoz (wybrali rzeczywisto) z nieoczekiwanym rezultatem. Nie wiedzc, e mia wybr, mody mczyzna wierzy im z pocztku i przyj ich wersj rzeczywistoci. Dopiero wtedy, gdy zaoferowano mu inn moliwo i on j zaakceptowa, jego ciao odpowiedziao na nowe przekonanie - i zrobio to szybko. (Podaj inny potny przykad takiej moliwoci w Rozdziale IV.). Einstein przedstawi synne twierdzenie, e nie moemy rozwiza problemu, dopki pozostajemy na tym samym poziomie mylenia, ktre go stworzyo. Podobnie nie moemy zmieni rzeczywistoci, pozostajc w tej samej wiadomoci, ktra j stworzya. Aby zamkn jedn z wielu moliwoci opisanych przez naukowcw z Kopenhagi, wielowiatowo i teorie rzeczywistoci Penrose'a, musimy j okreli z maksymaln dokadnoci. Precyzyjnie. Z chwil gdy rozpoznamy nasz wybr w kategoriach tego, co widzimy jako nasz rzeczywisto, nastpne powszechnie zadawane pytania brzmi: Jak to robimy? Jak mamy postrzega kogo jako uleczonego, gdy ciao tej osoby wydaje si chore?". Odpowied zaczyna si wraz z nasz gotowoci by spojrze poza iluzj tego, co wiat nam ukazuje. W przykadzie choroby naszego ukochanego zachca si nas, by spojrze poza chorob, jakiej on dowiadcza, myle o nim jak o ju uzdrowionym i odczuwa to, jak to jest by z nim w tej nowej rzeczywistoci. Jednake aby wybra inn moliwo, musimy zrobi co wicej, ni tylko myle o nowej formie bycia i yczy sobie, eby wyzdrowienie ukochanej osoby ju nastpio. Jest to by moe najwiksza przestroga w tym sposobie widzenia wiata i jest tym, co moe stanowi najwiksz puapk. W naszym strachu przed utrat osb, miejsc i rzeczy, ktre s nam najdrosze, istnieje pokusa, aby radzi sobie z ogromem sytuacji poprzez negowanie rzeczywistoci zagldajcej nam w twarz, mwic po prostu, e w nianie wierzymy. Ale dopki nie podejmiemy take dziaa, ktre zastpi przeraajc rzeczywisto rzeczywistoci uzdrowienia, nasz brak akceptacji jest granic dajc niewiele wicej ni frustracje i rozczarowanie. Osobicie dowiadczyem utraty przyjaci, ktrzy wpadli w t puapk i nie ma ich ju dzi na tym wiecie. Chocia s jedynymi osobami, ktre wiedz co si zdarzyo naprawd w ich sercach i umysach przed odejciem, miaem sposobno by wiadkiem walki, przez jak przeszli ze swoimi przekonaniami. Jeli jestem tak potn istot" -rozumowali-to dlaczego wci jestem w tym stanie? Zmieniem moje przekonania... Dlaczego nie wyzdrowiaem?". Problem jest gboki, osobisty i draliwy. A odpowied moe budzi silne uczucia w dyskusjach na temat, co istnieje", jak zdaje si funkcjonowa wszechwiat i gdzie jest w tym Bg. Zasadnicze jest to: istnieje subtelna i delikatna rwnowaga midzy wybraniem po prostu nowej moliwoci a rzeczywistym podaniem za ni, angaowaniem myli, uczu i przekona, ktre powouj do ycia w rezultat jako now rzeczywisto. Klucz nr 8: Nie wystarczy po prostu powiedzie, e wybieramy now rzeczywisto!

56

eby wybra kwantow rzeczywisto, musimy sta si tym nowym sposobem istnienia. Jak sugeruje Neville, musimy porzuci" siebie dla nowej moliwoci i w naszej mioci dla tego stanu (...) y w nowym stanie i ani przez chwil duej w dawnym stanie" . A jest to dokadnie to, do czego zachcaj nas staroytne instrukcje, jakie odnajdujemy w niektrych z naszych najcenniejszych tradycji. Technika tego porozumienia czowieka z Bogiem zwana jest czsto modlitw.

MWIC JZYKIEM KWANTOWYM: UCZUCIE JEST KLUCZEM


Wczeniej w tym rozdziale zidentyfikowalimy rne interpretacje tego, dlaczego kwantowe dziwactwo zdaje si wydarza w taki wanie sposb. Teorie s szczeglnie zainteresowane tym, dlaczego akt zwykego obserwowania materii wydaje si j zmienia. Chocia kade z wyjanie rni si co do tego, dlaczego ma miejsce okrelony wpyw, wszystkie zdaj si sugerowa ten sam wsplny mianownik: nas i nasz rol jako obserwatorw we wszechwiecie. Gdy obserwujemy co - to znaczy, gdy wiadomie koncentrujemy nasz uwag na jednym miejscu w czasie - wydaje si, e zamykamy jedn z moliwoci w miejscu, w tym wanie momencie. Czy pochodzi to z rzeczywistoci rwnolegej", czy te z bulionu migoczcych kwantowych prawdopodobiestw, teorie sugeruj, e to, co postrzegamy jako Realno (z wielkiej litery R) jest tym, czym jest, z powodu naszej obecnoci. Chocia wydaje si to by rewolucyjn nowin w nowej nauce, jest od wiekw akceptowane jako sposb istnienia wszystkiego w staroytnych tradycjach i rodzimych kulturach. Skrybowie, mistycy i uczeni zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zachowa t wielk tajemnic naszego zwizku ze wszechwiatem i przekaza j nam w sowach minionych stuleci. Czasami znajdujemy j tam, gdzie najmniej moglibymy si spodziewa tak potnej mdroci. Poczynajc od cian wity i grobowcw na pustyniach Egiptu, przez gnostyck mdro staroytnej biblioteki Nag Hammadi, po tradycyjn medycyn praktykowan dzi na caym obszarze Amerykaskiego Poudniowego Zachodu [American Southwest], jzyk nadajcy tchnienie ycia moliwociom naszej wyobrani, marze i modlitw pozostaje z nami. By moe najjaniejszy przykad tego jzyka zosta opisany sowami czowieka, ktry y w klasztorze pooonym niemal 15 tysicy stp nad poziomem morza, wysoko na paskowyu tybetaskim. Wiosn 1998 roku miaem okazj prowadzi podr badawcz poczon z pielgrzymk w gry Tybetu przez 22 dni. W tym czasie grupa i ja zanurzylimy si w jednym z najwspanialszych, najsurowszych, najbardziej nieskazitelnych i odlegych obszarw, jakie pozostay do dzi na naszej planecie. Po drodze odwiedzilimy 12 klasztorw, dwa klasztory eskie i spotkalimy najpikniejszych ludzi, jakich mgby sobie kiedykolwiek wyobrazi, wczajc mnichw, mniszki, nomadw i pielgrzymw. To wanie wtedy znalazem si twarz w twarz z opatem jednego z klasztorw i miaem szans zada mu pytanie, dla ktrego podrowalimy tak daleko i tak dugo. Pewnego mronego poranka znalelimy si stoczeni w malekiej kapliczce, otoczonej buddyjskimi otarzami i staroytnymi tankami (zawile haftowane tkaniny ukazujce wielkie nauki przeszoci). Skoncentrowaem si bezporednio na oczach mczyzny bez wieku, siedzcego w pozycji lotosu przede mn. Przez tumacza zadaem mu to samo pytanie, jakie zadawaem kademu mnichowi lub mniszce, jakich spotykalimy w czasie pielgrzymki.

57

Gdy patrzymy na wasze modlitwy" -zaczem - co robicie? Gdy widzimy, jak intonujecie i piewacie przez 14 lub 16 godzin dziennie, gdy widzimy dzwony, misy, gongi, flety, mudry i mantry na zewntrz, co si dzieje wewntrz was?'. Potne doznanie przeszo przez moje ciao, gdy tumacz przekaza odpowied opata: Nigdy nie widziae naszych modlitw" - powiedzia - poniewa modlitwa nie moe by widziana". Poprawiajc cikie weniane szaty pod stopami, mwi dalej: To, co widzielicie, to jest to, co robimy, eby stworzy uczucie w naszym ciele. Uczucie jest modlitw}". Jakie to pikne - pomylaem. - / jakie proste/ Zupenie tak, jak wskazyway eksperymenty z koca XX wieku, to ludzkie uczucia i emocje wpywaj na substancj, z ktrej stworzona jest rzeczywisto - to nasz wewntrzny jzyk zmienia atomy, elektrony i fotony zewntrznego wiata. Jednake dotyczy to mniej konkretnych sw, jakimi si posugujemy, a bardziej uczu, jakie one w nas tworz. To jzyk emocji jest tym, ktry przemawia do kwantowych si wszechwiata... Uczucie jest tym, co rozpoznaje Boska Matryca. Klucz nr 9: Uczucie jest jzykiem, ktry przemawia" do Boskiej Matrycy. Czuj, jakby twj cel by ju osignity, a twoja modlitwa ju wysuchana. Opat mwi nam to samo, co wielcy naukowcy XX wieku. Nie tylko przekazywa te same idee, jakie udokumentowali eksperymentatorzy, lecz przenis to o krok dalej: dzieli si instrukcjami opisujcymi, jak moemy mwi jzykiem kwantowych moliwoci, a czyni to poprzez technik, ktr znamy dzi jako form modlitwy. Nic dziwnego, e modlitwy czyni cuda! Wprowadzaj nas w kontakt z czyst przestrzeni gdzie cuda naszego umysu staj si rzeczywistoci naszego wiata.

WSPCZUCIE: SIA NATURY I LUDZKIE DOWIADCZENIE


Jasno odpowiedzi opata wprawia mnie w oszoomienie. Jego sowa byy echem idei zapisanych w staroytnych gnostyckich i chrzecijaskich tradycjach 2 tysice lat temu. Aby nasze modlitwy zostay wysuchane, musimy przekroczy wtpliwo tak czsto towarzyszc naturze naszego pragnienia. W lad za krtk nauk o przekraczaniu tej polaryzacji, sowa Jezusa zapisane w bibliotece Nag Hammadi przypominaj nam o potdze naszych rozkazw. W sowach, ktre powinny by nam znane do tej pory, przypomina si nam, e kiedy powiemy grze: Gro, przesu si", ona si przesunie . Poprzez jasno swych sw, opat odsoni tajemnic tego, czym jest to, co czynili mnisi i mniszki w swych modlitwach: mwili kwantowym jzykiem uczucia i emocji, jzykiem bez sw ani zewntrznej formy wyrazu. W 2005 roku miaem szans ponownie odwiedzi klasztory Tybetu, w sumie w cigu 37 dni. Podczas podry nasza grupa dowiedziaa si, e opat, ktry podzieli si z nami tajemnic uczucia w 1998 roku, zmar. Chocia okolicznoci nigdy nie zostay wyjanione, wiedzielimy po prostu, i nie byo go ju na tym wiecie. Mimo e nigdy nie poznalimy 58

czowieka, ktry zaj jego miejsce, gdy dowiedzia si o naszym powrocie, powita nas i pozwoli nam kontynuowa rozmow, ktra zacza si w 1998 r. Innego mronego tybetaskiego poranka, w innej kaplicy, znalelimy si twarz w twarz z nowym opatem klasztoru. Zaledwie chwil przedtem poprowadzono nas przez pene meandrw kamieniste przejcie do tego malekiego, zimnego i sabo owietlonego pomieszczenia - w absolutnej ciemnoci, ostronie wyczuwalimy drog krok po kroku po liskiej pododze, niebezpiecznie wygadzonej przez od stuleci wylewane maso z mleka jakw i rozprowadzane na powierzchni. To w chodnym, rozrzedzonym powietrzu staroytnej komnaty, mieszczcej si w sercu tego klasztoru, zadaem nowemu opatowi nastpne pytania: Co wie nas ze sob nawzajem, ze wiatem i z wszechwiatem? Czym jest substancja przenoszca nasze modlitwy poza nasze ciao i utrzymujca wiat w caoci?". Opat patrzy prosto na mnie, gdy tumacz jak echo przekaza moje pytanie po tybetasku. Instynktownie spojrzaem na przewodnika, bdcego naszym tumaczem podczas caej rozmowy. Nie byem przygotowany na przekaz, jaki usyszaem. Wspczucie" - powiedzia. - Geshe [wielki nauczyciel] mwi, e to wspczucie nas czy". Jak to moe by?" - spytaem, szukajc objanienia tego, co usyszaem. - Czy opisuje on wspczucie jako si natury czy jako emocjonalne dowiadczenie?". Nagle wybucha oywiona wymiana zda, gdy tumacz przekaza moje pytanie opatowi. Wspczucie jest tym, co czy wszystko" - taka bya jego ostateczna odpowied. I to byo to! Po dziesiciu minutach intensywnego dialogu dotyczcego najgbszych elementw buddyzmu tybetaskiego, jedyne, co miaem usysze, to te sze sw! Par dni pniej zaangaowaem si w podobn konwersacj jeszcze raz, zadajc identyczne pytanie wysoko postawionemu mnichowi z innego klasztoru. Jednake zamiast oficjalnoci, jakiej dowiadczylimy w obecnoci opata, znalelimy siew celi mnichamalekim pokoju, gdzie jad, spa, modli si i studiowa w czasie, gdy nie przebywa w wielkim holu pieww. Do tego czasu nasz tumacz zaznajomi si z form moich pyta oraz z tym, co prbowaem zrozumie. Gdy zgromadzilimy si wok lampki opalanej masem z mleka jakw w sabo owietlonym pokoju, spojrzaem na niski sufit. By pokryty czarn sadz, od niezliczonych lat palenia tych samych lamp dla ciepa i wiata dokadnie w tym samym miejscu, gdzie znalelimy si tego popoudnia. Tak jak pytaem opata par dni wczeniej, zadaem mnichowi to samo pytanie (przez tumacza): Czy wspczucie jest si kreacji, czy dowiadczeniem?". Jego oczy zwrciy si ku temu miejscu na suficie, na ktre patrzyem par sekund wczeniej. Wziwszy gboki oddech, myla przez chwil, zbierajc mdroci, jakie pozna, odkd wstpi do klasztoru w wieku omiu lat (Zdawa si mie mniej wicej dwadziecia pi lat). Nagle spuci wzrok i popatrzy na mnie, odpowiadajc. Odpowied bya krtka, mocna i majca ogromny sens. Jest jednym i drugim" - to byy sowa, jakie usyszaem od mnicha: Wspczucie jest zarwno si we wszechwiecie, jak i ludzkim dowiadczeniem". Tego dnia, w celi mnicha (w poowie drogi dookoa wiata), niemal 15 tysicy stp nad poziomem morza, w miejscu oddalonym od najbliszego miasta o cae godziny, usyszaem sowa mdroci tak proste, e wiele zachodnich tradycji pomija je do dzi. Mnich wanie podzieli si tajemnic tego, co czy nas ze wszystkim we wszechwiecie, jak rwnie tajemnic cechy, ktra czyni nasze uczucia i emocje tak potnymi: s jednym i tym samym.

59

NIE KADE UCZUCIE ZADZIAA


Ostatnie przekady staroytnych modlitw zapisanych po aramejsku, w jzyku Esseczykw (skrybw Zwojw znad Morza Martwego), wydaj si cakowicie popiera to, czym podzieli si ze mn mnich na temat tajemnic tworzenia rzeczywistoci. Te nowe interpretacje daj rwnie wiey trop co do tego, dlaczego te instrukcje wydaj si czsto tak mgliste. Dziki ponownemu przekadowi dokumentw Nowego Testamentu jest jasne, e na przestrzeni wiekw z niesychan swobod traktowano sowa i intencje autorw. Jak mwi powiedzenie, wiele zagubiono w przekadzie". (Opisaem to - oraz inne przykady tego, co przekazuj na tych stronach - w mojej ostatniej ksice, Secrets ofthe Lost Mode of Prayer [Tajemnice zaginionej formy modlitwy przyp. tumacza], jednak s one na tyle wane, e postanowiem je zaczy te tutaj.). W odniesieniu do naszej zdolnoci uczestniczenia w wydarzeniach ycia, zdrowia i rodziny, porwnanie na przykad wspczesnej wersji biblijnej Procie, a bdzie wam dane" z tekstem oryginalnym daje nam pogld na to, jak wiele moe by utracone! We wspczesnej skondensowanej wersji Biblii Krla Jakuba czytamy: O cokolwiek poprosisz ojca w mym imieniu, da on tobie. Jak dotd, nie prosie o nic w mym imieniu: Pro, a otrzymasz, aby twoja rado bya pena . Porwnujc to z tekstem oryginalnym, widzimy, e klucz zosta pominity. W nastpnym paragrafie podkreliem brakujc cz.

Wszystko, o co prosisz wprost, bezporednio... z wntrza Mego Imienia Bdzie ci dane. Jak dotd tego nie uczynie... A wic pro bez ukrytych motyww I bd otoczony swoj odpowiedzi -Bd otulony swoim pragnieniem, aby twe zadowolenie byo pene.
Tymi sowami przypomina nam kwantow zasad mwic e uczucie jest jzykiem, ktry suy kierowaniu i koncentrowaniu naszej wiadomoci. To raczej stan, w ktrym jestemy, anieli to, co robimy o jakiej porze dnia. Chocia jasne jest, e emocja jest jzykiem rozpoznawanym przez Bosk Matryc, jest rwnie oczywiste, e nie kade uczucie tak dziaa. Gdyby tak byo, wwczas wiat byby bardzo chaotycznym miejscem, gdzie idea jednego czowieka nakadaaby si na zupenie inn koncepcj drugiego. Mnich stwierdzi, e wspczucie jest jednoczenie si kreacji i dowiadczeniem, ktre ma do niej dostp. Najgbsze elementy tej nauki sugeruj, e aby osign stan wspczucia, musimy podej do okolicznoci bez silnych oczekiwa co do waciwoci lub niewaciwoci ostatecznego wyniku sytuacji. Innymi sowy, musimy j postrzega bez osdzania i bez ego. A wydaje si, e jest to dokadnie ta jako emocji, ktra jest kluczem do przemawiania do Boskiej Matrycy w sposb znaczcy i skuteczny.

60

Jak sugeruje fizyk Amit Goswami, wymaga to czego wicej ni zwykego stanu wiadomoci, aby przeksztaci kwantow moliwo w teraniejsz rzeczywisto. W istocie, wskazuje on, e aby to zrobi, musimy si znale w tym, co okrela on jako niezwyczajny stan wiadomoci" . Aby doj do tego punktu - jak jest podane w przekadzie aramejskim - musimy prosi bez ukrytego motywu". Innym sposobem objanienia tej bardzo wanej czci instrukcji, uywajc wspczesnych poj, jest to, e musimy podejmowa nasze decyzje, wychodzc od pragnienia, ktre nie wypywa z naszego ego. Wielk tajemnic przeniesienia uwagi naszej wyobrani, przekona, uzdrowienia i pokoju w obecn rzeczywisto jest to, e musimy to czyni bez silnego przywizania do wyniku naszego wyboru. Mwic innymi sowami, zachca si nas do modlitwy pozbawionej naszych sdw na temat tego, co powinno, a co nie powinno si sta. Klucz nr 10: Nie kade uczucie zadziaa. To, ktre ma moc tworzenia, musi by pozbawione ego oraz osdzania. By moe jeden z najlepszych opisw tego, jak dowiadczamy tego neutralnego miejsca, mona znale w dziele wielkiego sufickiego poety Rumiego. W sowach, ktre s proste i pene mocy, stwierdza on: Poza pojciami niewaciwego dziaania a waciwego dziaania znajduje si pole. Tam ciebie spotkam" . Jak czsto naprawd moemy powiedzie, e jestemy w polu nie osdzania Rumiego w jakiejkolwiek chwili naszego ycia - zwaszcza gdy na szali spoczywa los naszych bliskich? A jednak wydaje si, e jest to wanie najwiksz lekcj naszej mocy, najwikszym wyzwaniem naszego ycia i ogromn ironi naszej zdolnoci tworzenia we wszechwiecie uczestniczcym. Wyglda na to, e im silniejsze jest nasze pragnienie, by zmieni nasz wiat, tym bardziej nasza moc staje si nieuchwytna, by to uczyni. Jest tak dlatego, e to, czego chcemy, jest czsto oparte na ego. Gdyby tak nie byo, zmiana nie miaaby dla nas tak wielkiego znaczenia. Jednake, gdy dojrzewamy w stanie wiadomoci, w ktrym wiemy, e moemy odmieni nasz rzeczywisto, wydaje si, e staje si to dla nas wtedy mniej istotne. Podobnie jak na przykad nasze pragnienie prowadzenia samochodu zanika, gdy rzeczywicie zaczynamy to robi, kiedy mamy zdolnoci zdziaania cudw uzdrowienia i zaprowadzenia pokoju, pilna potrzeba ich dokonywania wydaje si zanika. Moe tak by, poniewa wraz z wiedz o tym, e moemy rzeczy zmienia, przychodzi akceptacja wiata wanie takim, jaki jest. To wanie ta wolno posiadania mocy bez przywizywania zbyt wielkiej wagi do niej jest tym, co pozwala nam by jeszcze skuteczniejszymi w naszych modlitwach. I tu moe spoczywa odpowied na pytanie zadane tym, ktrzy medytowali, piewali pieni oraz intonowali om, taczyli i modlili si o uzdrowienie swych ukochanych. Chocia kady akt by bez wtpienia dokonany z dobr intencj czsto wizao si z nim silne przywizanie do posiadania lub sprawienia, by uzdrowienie naszych ukochanych nastpio. Wizao si z przekonaniem, e cudowne uzdrowienie jest konieczne. A jeli uzdrowienie wci musiao si zdarzy, wnioskiem jest, e jeszcze nie miao miejsca - gdyby miao, nie prosilibymy o nie w naszych modlitwach. Jest to tak, jakby przez pragnienie rezultatu wyzdrowienia, wysiki, aby je stworzy, w istocie wzmacniay istniejc rzeczywisto choroby! Prowadzi to do drugiej czci staroytnej instrukcji, czego, co czsto jest pomijane w prbach wprowadzenia cudw do naszego ycia.

61

Nastpna cz tumaczenia zaprasza nas do tego, abymy byli otoczeni" nasz odpowiedzi i owinici" tym, czego pragniemy, aby nasza rado moga si speni. Ten fragment przypomina nam wanie o tym, co eksperymenty i staroytne tradycje sugeruj w przekazywanej mdroci. Musimy najpierw mie uczucie uzdrowienia, obfitoci, pokoju i odpowiedzi na nasze modlitwy o dobrostan w naszych sercach tak, jakby ju nastpiy, zanim stan si rzeczywistoci w naszym yciu. W tym fragmencie Jezus sugeruje, e ci, z ktrymi rozmawia, nie zrobili tego. Tak jak moi przyjaciele z potn medycyn modlitwy i dobrych intencji, chocia mogli wierzy, e prosili, aby ich modlitwy zostay wysuchane. Jeli ich prob byy po prostu sowa: Prosz, spraw, aby nastpio uzdrowienie", nie moga si speni, bo nie jest to jzyk, ktry mogoby rozpoznawa uniwersalne pole Boskiej Matrycy. Jezus przypomina swym uczniom, e musz mwi" do wszechwiata w sposb znaczcy. Gdy czujemy, e jestemy otoczeni uzdrowieniem naszych ukochanych i jakbymy byli otuleni pokojem w naszym wiecie, jest to wwczas jednoczenie jzyk i kod otwierajcy drzwi do wszelkich moliwoci. W tym uczuciu, przechodzimy z punktu widzenia, w ktrym podejrzewamy, e dowiadczamy zwyczajnie tego, cokolwiek do nas przychodzi, do perspektywy, w ktrej wiemy, e jestemy czci wszystkiego, co jest. Zatem tworzymy przemian energii, ktr mona nazwa kwantowym skokiem". W dokadnie ten sam sposb, w jaki elektron atomu przeskakuje z jednego poziomu energii na drugi bez przemieszczania si w przestrzeni midzy nimi, kiedy naprawd wiemy, e mwimy kwantowym jzykiem wyboru, a nie tylko mylimy, i moglibymy, przechodzimy w inny stan wiadomoci. To ten wanie stan staje si czyst przestrzeni, w ktrej zaczynaj si marzenia, modlitwy i cuda.

JESTEMY STWORZENI, ABY TWORZY


Podczas rozmowy z indyjskim poet i mistykiem Rabindranathem Tagore w 1930 roku Albert Einstein podsumowa dwa wiatopogldy pocztku XX wieku dotyczce naszej roli we wszechwiecie. Istniej dwie rne koncepcje na temat natury wszechwiata" zacz. Pierwszy widzi wiat jako jedno zalen od ludzkoci", a drugi postrzega wiat jako rzeczywisto niezalen od czynnika ludzkiego" [podkrelenie autora] . Chocia eksperymenty opisane w Rozdziale II pokazuj z pewnoci e nasza wiadoma obserwacja substancji, z ktrej zrobiony jest nasz wiat, wczajc atomy i elektrony, bezporednio wpywa na sposb zachowania materii, prawdopodobnie odkryjemy, e istnieje trzecia moliwo - przypadajca gdzie pomidzy dwoma skrajnociami Einsteina. Ta moliwo moe ukaza, i nasz wszechwiat zacz istnie poprzez proces, w ktrym na pocztku nie bralimy udziau. Chocia kreacja moga rozpocz si bez naszej obecnoci, jestemy tu teraz, podczas gdy on si nadal rozwija i ewoluuje. Od gwiazd tak odlegych, e ich ywot dobiega koca, zanim ich wiato dotrze do naszych oczu, po energi, ktra znika w tajemniczych meandrach, ktre nazywamy po prostu czarnymi dziurami", zmiana jest t uniwersaln sta na ktr moemy liczy. Dzieje si to jako cz wszystkiego, co widzimy i ma miejsce nawet w tych wymiarach, ktrych nie moemy zobaczy. Do tej chwili powinno by jasne, i jest dla nas rzecz niemoliw, abymy byli po prostu widzami w naszym wiecie. Jako wiadomi obserwatorzy, jestemy czci wszystkiego, co widzimy. W dodatku, pomimo e naukowcy musz si dopiero porozumie

62

co do tego, ktra teoria wyjania, dlaczego zmieniamy nasz rzeczywisto, wszyscy sugeruj, e wszechwiat zmienia si w naszej obecnoci. Jest to tak, jakby fakt bycia wiadomym by aktem tworzenia samym w sobie. Jak stwierdzi fizyk John Wheeler, yjemy we wszechwiecie uczestniczcym" - ale nie takim, w ktrym manipulujemy lub wymuszamy nasz wol, czy te jestemy w stanie kontrolowa cakowicie wiat wok nas. W roli, jak odgrywamy dzisiaj, bdc czci wszechwiata, mamy zdolno modyfikowania i zmieniania jego maych fragmentw poprzez sposb, w jaki przeywamy wasne ycie. W krlestwie kwantowych moliwoci zdajemy si by stworzeni do uczestniczenia w naszej kreacji. Jestemy stworzeni, aby tworzy! Poniewa wydajemy si by uniwersalnie zczeni na poziomie kwantowym, ostatecznie nasze poczenie obiecuje, e pozornie mae zmiany w naszym yciu mog mie olbrzymi wpyw na wiat, a nawet na wszechwiat poza nim. Nasze kwantowe poczenie z kosmosem przebiega tak gboko, e naukowcy stworzyli nowe sownictwo, by opisa, co to poczenie naprawd oznacza. Na przykad wspomniany w Rozdziale I efekt motyla" opisuje, jak mae zmiany mog wywrze naprawd wielki wpyw. Zasadniczym wnioskiem z fenomenu okrelanego formalnie jako wraliwa zaleno od warunkw pocztkowych, jest to, e maa, pojedyncza zmiana w jednej czci wiata moe wywoa ogromne nastpstwa w innym miejscu i czasie. Jest to najczciej okrelane sowami: Gdy motyl zatrzepocze swymi skrzydami w Tokio, miesic pniej moe to spowodowa huragan w Brazylii" . Czsto uywanym przykadem tego efektu jest wynik pomyki szofera arcyksicia Ferdynanda w 1914roku, ktry skrci w niewaciw ulic. Ten bd postawi gow Austrii twarz w twarz z jego zabjc, a historia pokazuje, e mier Ferdynanda bya katalizatorem prowadzcym do I wojny wiatowej. Wszystko to zaczo si od przypadkowego zdarzenia, prostego bdu, jakie wszyscy popeniamy co pewien czas. Jednake ta pomyka miaa globalne konsekwencje. W Rozdziale II badalimy trzy eksperymenty, ktre opowiaday o naszej relacji ze wiatem wok nas. Pokazay one, e DNA zmienia materi, z ktrej nasz wiat jest zbudowany i e emocja zmienia samo DNA. Dowiadczenia militarne oraz te, ktre prowadzi Cleve Backster, pokazay, e ten wpyw nie jest ograniczony ani czasem, ani odlegoci. Jasny wynik wskazuje, e ty i ja kierujemy si ktr mamy w sobie, dziaajc w wymiarze wolnym od tych ogranicze fizyki, jakie znamy. Badania implikuj, i nie jestemy ograniczeni naukowymi prawami w taki sposb, w jaki je dzisiaj rozumiemy. Moe to by wanie ta moc, na ktr wskazywa mistyk w. Franciszek ponad 600 lat temu, mwic: Istniej w nas pikne i nieokieznane siy". Jeli istnieje w nas moc, ktra zmienia esencj wszechwiata w sposb, ktry moe uzdrawia i tworzy pokj, wwczas istnienie jzyka pozwalajcego nam to czyni wiadomie i wedle naszej woli miaoby ogromny sens. I on istnieje - co ciekawe, jest to konkretnie jzyk emocji, wyobrani i modlitwy, ktry zagubiono na Zachodzie wskutek edycji tekstw biblijnych z rozkazu Kocioa chrzecijaskiego w IV wieku n.e.

KIEDY CUDA PRZESTAJ DZIAA


Efekty poczenia ciaa i umysu oraz pewne rodzaje modlitwy s dobrze udokumentowane w dostpnej literaturze. Ze studiw na wikszych uniwersytetach i z testw pola w krajach rozdartych wojn jasno wynika, e sposb naszego odczuwania wewntrz naszego ciaa wpywa nie tylko na nas, ale i na wiat poza nami . Ten zwizek pomidzy wewntrznym a zewntrznym dowiadczeniem wydaje si by powodem, dla ktrego pewne formy modlitwy daj nam tyle mocy. Chocia dokadny mechanizm wyjaniajcy, dlaczego modlitwy dziaaj, moe nie by w peni rozumiany, one dziaaj i s na to dowody. Jednake 63

istnieje te pewna uporczywa tajemnica. W badaniach pozytywny wpyw modlitw wydaje si trwa tak dugo, jak dugo one trwaj. Kiedy si kocz, ich wpyw rwnie zdaje si koczy. Na przykad podczas eksperymentw na modlitwach o pokj badania pokazuj jasno, i istnieje statystycznie istotny spadek kluczowych wskanikw obserwowanych przez badaczy. Zmniejszya si czstotliwo wystpowania wypadkw drogowych, przyj na szpitalnych oddziaach reanimacji, a nawet zbrodni kryminalnych. W obecnoci pokoju jedyne, co mogo mie miejsce, to pokj. Jakby te przykady nie byy interesujce, to, co pokazuj dalej, pozostaje wci tajemnic dla tych, ktrzy badali ten wpyw . Gdy eksperymenty zakoczono, przemoc powrcia, czasem osigajc nawet wyszy poziom ni przed ich rozpoczciem. Co si stao? Dlaczego wpyw modlitw i medytacji zdawa si zanika? Odpowied na te pytania moe si okaza kluczem do zrozumienia istotnej cechy wiadomoci, ktra stwarza. Stao si to, e uczestnicy przestali robi to, co robili - przerwali swoje medytacje i modlitwy. I oto wyjanienie naszej tajemnicy. Jeli wierzymy, e wybr rzeczywistoci jest czym, co si robi tylko na chwil, wwczas jest cakowicie zrozumiae, e kiedy przestajemy odczuwa, jakby nasza nowa rzeczywisto istniaa, na skutek naszej decyzji ona zanika. Nasze tworzenie rzeczywistoci moe by krtkotrwaym wyborem, jeli przyjmiemy, e uczucia zwizane z uzdrowieniem, pokojem i obfitoci s dowiadczeniami, ktre trwaj za kadym razem jedynie przez par minut. Ze wspczesnych dowiadcze oraz instrukcji zawartych w staroytnych tekstach wiemy, e tworzenie rzeczywistoci jest czym wicej, ni to, co robimy... Jest tym, czym jestemy Klucz nr 11: Musimy sta si w naszym yciu tym, czego pragniemy dowiadczy w naszym wiecie.

Jeli uczucie jest drog, jak wybieramy, a czujemy przez cay czas, oznacza to, e nieustannie dokonujemy wyboru. Moemy czu nasz wdziczno za pokj w naszym wiecie z caym przekonaniem, poniewa on zawsze gdzie istnieje. Moemy docenia dobre samopoczucie naszych ukochanych, podobnie jak nasze wasne, poniewa jestemy uzdrawiani i odradzamy si do jakiego stopnia kadego dnia. Moe to by dokadnie to, co aramejskie wersje Ewangelii prbuj przekaza ludziom przyszoci poprzez jzyk, jaki nam pozostawiy niemal 2 tysice lat temu. To moe by rwnie ten sam wpyw, jaki zosta opisany w gnostycznym tekcie zaginionej Ewangelii Tomasza: To, co macie, ocali was, jeli wydobdziecie to z siebie. To, czego nie macie w sobie, zabije was, jeli nie macie tego w sobie" . Chocia przestroga jest krtka, jej przesanie jest potne. Poprzez sowa przypisywane mistrzowi, Jezusowi, przypomina si nam, e moc ksztatowania naszego ycia i wiata jest czym, co yje w nas jako zdolno, ktr dzielimy wszyscy.

YCIE NIE ZAWSZE PODA ZA PRAWAMI FIZYKI


Co si dzieje, gdy yjemy w sposb, ktry amie akceptowane prawa fizyki? Albo co wtedy, gdy nie wiemy o istnieniu tych praw? Czy jest moliwe, e moemy poda za przykadem kwantowych czsteczek, ktre zdaj si wanie tak dziaa? 64

Zdrowy rozum mwi nam, e jeli co istnieje w jednym miejscu, wwczas z pewnoci nie moe si znajdowa gdzie indziej w tym samym czasie, niezalenie od tego, czym to co" jest. A jednak jest to wanie to, co ukazay nam eksperymenty. Oczywistym pytaniem wynikajcym z takich odkry jest: Jeli materia, z ktrej zbudowany jest wiat, moe si znajdowa w dwch miejscach jednoczenie, a my jestemy czci wiata, to dlaczego nie moemy zrobi tego samego? Dlaczego nie moemy wypenia naszych obowizkw w miejscu pracy lub w klasie i w tym samym czasie rozkoszowa si soneczn pla lub wspinaczk gdzie w grskich kanionach?". Chocia wszyscy od czasu do czasu zastanawialimy si, czy co takiego mogoby si zdarzy, taka moliwo jest w istocie czyst fantazj... Czy nie? Gdy syszymy o jakim niezwykym wydarzeniu, dotyczcym zazwyczaj innych osb, jest zwykle nieco prawdy w tych doniesieniach. Chocia szczegy mog si rni, czsto mona okreli ukryty wtek rzeczywistego zdarzenia w okrelonym czasie. Wielki potop jest doskonaym przykadem tego, co mam tutaj na myli. Na przestrzeni historii, w niezliczonych kulturach, istnieje niemal uniwersalny wtek, wci opowiadany na nowo, rozgrywajcy si na rnych kontynentach, w rnych jzykach i z rnymi ludmi, ale opowie i jej mora s niemal identyczne. Chocia szczegy si rni, historia jest podobnie akcentowana relacjami o ludziach, ktrzy dokonywali bilokacji - to znaczy pojawiali si fizycznie w rnych miejscach w tym samym momencie. Czsto te wyczyny s przypisywane joginom, mistykom oraz osobom, ktre mistrzowsko opanoway upione zdolnoci (jednak nie zawsze). Wspln nici ktra zdaje si czy wszystkie te doniesienia, jest to, e ci, ktrzy dokonuj bilokacji, s zwykle mistrzami mocy ludzkich emocji, takich jak mio i wspczucie. Czsto te raporty zwizane s z dokonaniami witych i s dobrze udokumentowane przez misjonarzy, tubylcw i innych, ktrych uwaa si za wiarygodnych wiadkw tych cudw. Na przykad jednym spord najlepiej udokumentowanych z licznych przypadkw bilokacji przypisywanych w. Franciszkowi z Paoli by przypadek, ktry mia miejsce w 1507 roku. Gdy wity wypenia swe obowizki przy kocielnym otarzu, ludzie, ktrzy przyszli, by go zobaczy, ujrzeli, e wyglda na pogronego w gbokiej modlitwie, wic postanowili mu nie przeszkadza. Jednak kiedy wyszli, byli niesychanie zdumieni, znajdujc go na zewntrz kocioa, do ktrego przed chwil weszli. A nie by tam sam, rozmawia z miejscowymi i z przechodniami. Szybko pobiegli z powrotem do kaplicy, by odkry, e z niej nie wyszed - wci tam by, pogrony w modlitwie". W jaki sposb, wskutek tajemniczego stanu wiadomoci zwizanego z gbok medytacj w. Franciszek z Paoli ukaza si tym samym ludziom w dwch miejscach, w tym samym czasie. W latach 1620-1631, Maria de Agreda, zakonnica yjca przez 46 lat w klasztorze w Agredzie, w Hiszpanii, zdaa relacj z ponad 500 podry do odlegego kraju za oceanem. Wedle wiedzy tych, ktrzy j znali i z ni mieszkali, nigdy nie opucia klasztoru. Jednak wedug Marii, leciaa" do odlegego miejsca, o ktrym mwia, w czasie, jak je nazywaa, swoich dowiadcze ekstazy". Taki fenomen mona by dzi okreli jako liczcy 300 lat raport widzenia na odlego (zdolnoci postrzegania zdarze na odlego poprzez skierowanie wiadomoci w okrelone miejsce), z wyjtkiem pewnego szczeglnego rozrnienia: Maria de Agreda nie tylko odwiedzaa ziemie, ktre opisaa, ale nauczaa tubylcw, ktrych tam spotkaa, o yciu Jezusa. Chocia mwia w swoim ojczystym jzyku hiszpaskim, Indianie mogli j zrozumie, gdy dzielia si z nimi naukami wielkiego mistrza. Udokumentowanie jej widze nastpio, kiedy arcybiskup Meksyku Don Francisco Manzo y Zuniga usysza o jej dowiadczeniach. Gdy wysa misjonarzy, aby zbadali spraw, byli zdumieni, znajdujc miejscowych Indian wietnie ju zaznajomionych z yciem Jezusa tak dobrze, e natychmiast ochrzcili cae plemi.

65

Niemal dziesi lat pniej mistyczne podre Marii de Agreda zostay potwierdzone. Chocia bya zwizana przysig posuszestwa nakazan przez Koci, opisaa najdrobniejsze szczegy ldu, ktrego nigdy fizycznie nie odwiedzia. Jej opis by tak kompletny, e zawiera nawet subtelnoci klimatu i zmieniajcych si pr roku, podobnie jak niuanse kultury i wierze ludu, ktry nauczaa. Po rygorystycznym kocielnym dochodzeniu" mistyczne podre Marii de Agreda zostay ogoszone przez Koci jako autentyczne i nadano jej najwysz rang wrd mistykw minionych wiekw" . Nie wszystkie doniesienia o bilokacji pochodz z mrocznych lat XVI i XVII wieku. Stosunkowo niedawno, bo w czasie II wojny wiatowej, miao miejsce wiele przypadkw ukazywania si witego czowieka w wielu miejscach jednoczenie. Jednym z najlepiej udokumentowanych byo ukazanie woskiego mistyka Ojca Pio. Kiedy obieca, e okupowane przez nazistw miasto San Giovanni Rotondo zostanie uchronione przed zniszczeniem przez aliantw, pojawi si w biay dzie w sposb rzadki nawet w przypadkach bilokacji. Gdy bombowce nadleciay nad miasto, by zaatakowa niemieckie umocnienia, obraz Ojca Pio w brzowych szatach pojawi si przed samolotami, unoszc si w powietrzu! Inaczej ni w przypadku krtkich pojawie, o ktrych czasem si donosi w warunkach stresu na polu walki, obraz pozostawa tak dugo, e wszyscy mogli go zobaczy. I tak dugo, jak pozostawa, wszelkie prby zrzucenia bomb zawiody. Sfrustrowani i zafrapowani, piloci zmienili kurs i wyldowali na pobliskim lotnisku ze wszystkimi bombami, jakie mieli, gdy zaczynali swoj misj. Jeden z pilotw wszed do pobliskiej kaplicy. Ku swojemu zdumieniu wewntrz spotka tego samego mnicha, ktrego wczeniej widzia unoszcego si przed jego samolotem... By to Ojciec Pio! Ojciec nie by duchem ani ukazaniem si dawno zmarego witego, jak przypuszcza pilot. By realny. By ywy. I tego dnia w jaki sposb znalaz si w dwch miejscach jednoczenie: na ziemi w kaplicy i w powietrzu, bezporednio naprzeciw samolotw. Alianci wyzwolili Wochy, a miasto San Giovanni Rotondo ocalao, tak jak obieca Ojciec Pio . Gdy dowiadczamy czego, co wydaje si wykracza poza wymiar tego, co uwaamy za prawdziwe, czsto uznajemy to za cud. Co mamy zrobi z raportami i udokumentowanymi przypadkami bilokacji i innych, zdawaoby si, cudownych wyczynw, ktre obejmoway ponad 600 lat? Czy moemy je przekreli jako czyst fantazj lub mylenie yczeniowe?... Moliwe. Zawsze istnieje prawdopodobiestwo, e zostay wyczarowane przez zrcznych ludzi lub tych, ktrzy szczerze pragnli, aby byy prawd. Jednake co wtedy, jeli wydarzyo si tam co wicej? Jeli udowodniono nam ponad wszelk wtpliwo, e nie jestemy ograniczeni obecnymi prawami fizyki, wwczas to potwierdzenie pozwala nam ujrze siebie w nowym, potnym wietle, oferujc nam co wicej, ni wiar, aby zbudowa nowe przekonania. Zupenie tak jak nowicjusze, wspomniani w wierszu we Wprowadzeniu do tej ksiki, odkryli now wolno w swych nieoczekiwanych dowiadczeniach, gdy odkryjemy, e moemy pj w lady" kwantowych czsteczek dziaajcych poza granicami czasu i przestrzeni, wwczas bdziemy mogli z pewnoci uy naszej zdolnoci do uzdrawiania wasnego ciaa i przynie rado naszemu yciu. Kluczem jest: aby zrobi to, co wydaje si niemoliwe, jedna osoba musi przekroczy granice tego, co wczeniej uwaano za prawdziwe. Tak jak nowicjusze, ktrzy odkryli, e s czym wicej, ni przedtem wierzyli, z chwil gdy wyszli poza swj strach przed krawdzi", musimy najpierw przekroczy nasze przekonania mwice, e taki fenomen jest niemoliwy, ebymy mogli przeywa cuda w naszym yciu. Klucz nr 12: Nie jestemy ograniczeni tymi prawami fizyki, jakie znamy dzisiaj.

66

Kto musi dokona cudu jako pierwszy, ebymy mogli zobaczy, e to moliwe. Moe ta osoba jest szczeglnie uzdolniona w pewnej dziedzinie ycia, takiej jak uzdrawianie. Albo moe ten kto jest po prostu otwarty na widzenie wiata w inny sposb. Niezalenie od tego, jak do tego dojdzie, gdy jedna osoba dokona tej szczeglnej rzeczy - czy jest to Jezus, czy twj ssiad - wwczas ten sam cud staje si dostpny dla wszystkich innych. Pikny przykad tej zasady ilustruje niezdolno Indian Ameryki Pnocnej do ujrzenia statkw pierwszych Europejczykw zakotwiczonych tu przy ich wybrzeu. Koncepcja masywnej drewnianej odzi z wielkimi masztami i aglami bya im tak obca, e nie mieli punktu odniesienia dla tego, co widzieli. W taki sam sposb, w jaki nasz wzrok jest w stanie wykry pojedyncze sceny filmu, oczy Indian mogy z pewnoci wyrni sylwetki statkw na horyzoncie. I tak jak nasz mzg prbuje zrozumie to, co widzi, scalajc razem kadry w nieprzerwane dowiadczenie filmu, Indianie prbowali zrobi to samo. Problem polega na tym, e aden z nich nigdy tego nie robi: nic w ich kolektywnym dowiadczeniu nie wskazywao, w jaki sposb postrzega europejski aglowiec. Dopiero wtedy udao si im wyrni okrty, gdy plemienny uzdrawiacz zmruy oczy i uy swojego wzroku inaczej, aby mc je dostrzec. Wszystko sprowadzao si do sposobu, w jaki ludzie pozwalali sobie postrzega. W ich gotowoci sprbowania czego innego, otworzy si przed nimi cay nowy wiat. By moe nie rnimy si tak bardzo od Indian na tym wybrzeu, nieco ponad 500 lat wczeniej. Moemy jedynie wyobraa sobie, co jest do naszej dyspozycji, gdy pomylimy o naszym wiecie, wszechwiecie i nas samych nieco inaczej. Na pocztku tej czci zadalimy pytanie: Jeli elektron jest w stanie znale si jednoczenie w dwch miejscach, dlaczego my nie moemy?". By moe znajdziemy odpowied, stawiajc t kwesti nieco inaczej. Zamiast przyjmowa przekonanie, e czsteczki mog dokona czego, czego my nie moemy, spytajmy, co sprawia, e elektron dokonuje bilokacji. Jeli zrozumiemy, jak w okolicznociach cudu zachowuje si budulec, z ktrego jestemy zrobieni, moe bdziemy mogli odnale takie warunki w naszym yciu. Aeby zrozumie, jak to dziaa, bdziemy musieli zbada pojedynczy aspekt naszej egzystencji, dajcy kademu z nas zdolno przeksztacenia naszego wiata poprzez zmian nas samych: potg hologramu.

67

Rozdzia IV Raz poczeni, poczeni na zawsze: ycie w holograficznym wszechwiecie

A wic oto my - caa cz tego wielkiego hologramu zwanego Kreacj, bdc JA kadego innego... Wszystko to jest kosmiczn gr i nie istnieje nic poza tob! Itzhak Bentov (1923-1979) naukowiec, pisarz i mistyk

Widzie wiat w ziarnku piasku, I Niebo w dzikim kwieciu, Trzyma nieskoczono w otwartej doni I wieczno w jednej godzinie. -William Blake (1757-1827), poeta, wizjoner i mistyk W eksperymentach opisanych w poprzednich rozdziaach wskazano na istnienie tajemnicy, ktra nigdy nie zostaa wyjaniona. Cz dowodu na rzeczywiste istnienie Boskiej Matrycy przedstawiono wwczas, gdy dwie rzeczy", ktre raz byy zczone (dwa fotony, DNA i fotony albo dawca i jego DNA), dziaay, jakby byy wci poczone jedna z drug, nawet wtedy, gdy zostay rozdzielone odlegoci sigajc od stp do kilkuset mil. Pytanie brzmi: Dlaczego?

CZY TO JEST RZECZYWISTE, CZY TO HOLOGRAM?


Wszyscy syszelimy, i obraz wart jest tysic sw. Jako wzrokowiec wiem, e jest to dla mnie prawdziwe. Na przykad jedna demonstracja tego, jak dziaa silnik mojego samochodu jest dla mnie o wiele bardziej istotna ni czytanie caych stron podrcznika opisujcego, dlaczego piercienie oporowe si poruszaj a silnik zapala, gdy przekrcam kluczyk! Kiedy raz zobacz obraz caoci, wwczas mog zawsze wrci, by zrozumie detale, o ile s jeszcze istotne; czasami chc jedynie, eby mj samochd ruszy. Podejrzewam, e wielu z nas funkcjonuje w ten sposb. Chocia yjemy w wiecie rozwinitej techniki i podrcznikw wskazujcych, jak co wykona oraz komputerowych szkole na temat dlaczego co jest takie, a nie inne, bezporednie dowiadczenie jest wci najlepszym sposobem, aby wyjani jasno now ide. Mocnym przykadem takiego dowiadczenia jest nasze wprowadzenie do idei hologramu . Hologramy uywane s w badaniach od czasu ich odkrycia pod koniec lat czterdziestych XX wieku. Jednak od tamtej pory hologram, to czym on dokadnie jest i jak dziaa, mia mae znaczenie dla przecitnego a

68

technicznego czowieka, dopki w 1977 roku nie ukaza si oryginalny film Gwiezdne Wojny. W zasadniczej scenie na pocztku filmu widzimy reprezentantw caej planety, Ksiniczk Lei, bagajc o pomoc w ocaleniu jej ludu. Koduje ona swoje wiadomoci w formie cyfrowego hologramu, ktry jest przechowywany w pamici R2, androida, ktry uj serca i wyobrani widzw na caym wiecie. Gdy Ksiniczka Leia pozostaje w jednej czci wszechwiata, R2 niesie jej holograficzny obraz do innego wiata w bardzo odlegej galaktyce. Wiadomo pozostawaa sekretem, dopki mody wojownik, Luke Skywalker, jej od niego podstpem nie wydoby. W zachwycajcej scenie, bdcej dzieem sztuki, R2 dostarcza prob Ksiniczki Lei, wywietlajc jej miniaturowy obraz w pokoju, zupenie jakby bya tam osobicie. Nagle jej obraz jak ywy pojawia si w powietrzu, by przemwi. Poniewa widzimy j trjwymiarowo, moglibymy jej dosign i dotkn zupenie tak, jak osoby siedzcej w kinie obok nas. Gdybymy to jednak zrobili, nasze rce przeszyby przez puste powietrze: jest ona wanie hologramem. Dla wielu ludzi w latach 70. ta scena bya pierwszym dowiadczeniem projekcji holograficznej i tego, jak realna moe si wydawa. Dao nam to take zdumiewajcy wgld w to, jak mog wyglda nasze rozmowy telefoniczne w jakim momencie niedalekiej przyszoci. Nawet dzi, dziesitki lat pniej, najmniejsze wspomnienie sowa hologram" przywodzi na myl obraz Ksiniczki Lei. Z wielu powodw myli si zwykle o hologramie jak o obrazie - trjwymiarowym obrazie - ktry wyglda jak ywy, gdy wywietlany jest w szczeglny sposb lub gdy go widzimy jako pewien rodzaj wiata. Cho stworzenie takiego filmu jest jednym z przykadw tego, co hologram moe wytwarza, zawiera on znacznie wicej, ni jedynie fotografi. Zasada holograficzna moe by najprostszym, a jednak najmniej zrozumianym fenomenem natury. Jednoczenie moe zawiera najwikszy potencja, ktry a przyprawia o zawrt gowy, dla dokonywania zmiany nawet w najwikszej moliwej skali w odcinku czasu. Wszelako, aby zastosowa t potg w naszym osobistym yciu, musimy zrozumie dokadnie, czym jest hologram i jak dziaa. Po pierwsze: czym waciwie jest hologram?

ZROZUMIENIE HOLOGRAMU
Gdyby poprosi naukowcw o wyjanienie, co to jest hologram, prawdopodobnie zaczliby od opisania go jako specjalnego rodzaju fotografii, w ktrej obraz na powierzchni nagle wydaje si trjwymiarowy z chwil wystawienia na bezporednie wiato. Proces, ktry tworzy te obrazy, dotyczy sposobu uywania wiata laserowego w taki sposb, i obraz jest przekazywany ponad ca powierzchni filmu. To ta waciwo przekazywalnoci" sprawia, i film holograficzny jest tak wyjtkowy. Tym sposobem kada cz powierzchni zawiera cakowity obraz tak, jak by widziany w oryginale, jedynie w mniejszej skali. Innymi sowy, kady fragment jest hologramem. Gdyby oryginalny obraz zosta podzielony na niezliczone fragmenty, kady z nich - niewane, jak may - nadal pokazywaby peny widok cakowitego oryginalnego obrazu.

69

Tak jak bezporednie dowiadczenie uruchomienia silnika samochodu jest najskuteczniejszym sposobem pokazania, jak on dziaa, prawdopodobnie najlepsz metod zilustrowania, jak dziaa hologram, bdzie rwnie przykad.

***
Jeszcze w latach 80. XX wieku pojawia si na rynku seria zakadek (dzi bdcych obiektami kolekcjonerskimi) wykorzystujcych technologi holograficzn. Kada bya zrobiona z byszczcego paska srebrnego papieru, wygldajcego na pierwszy rzut oka jak poyskujca folia aluminiowa. Jednak, gdy trzymao si papier bezporednio pod jasnym wiatem i poruszao w przd i w ty, dziao si co, co sprawiao, i zakadki te rniy si od tradycyjnych: nagle obrazki w folii jakby zaczynay oywa i zawisay w powietrzu tu nad samym papierem. Gdy przechylao si zakadk raz w jedn raz w drug stron, obraz pozostawa obecny, trjwymiarowy i jak ywy. Pamitam wiele ich wersji: twarz Jezusa, posta Marii Panny, delfina przeskakujcego piramid i kwiat ry w penym rozkwicie. Jeli posiadasz jedn z tych zakadek, moesz zrobi eksperyment, aby sobie zademonstrowa, jak dziaa hologram. Uwaga: mankament polega na tym, e zakadka w tym procesie zostanie zniszczona! Majc to na uwadze, uyj ostrych noyczek, by poci swoj pikn byszczc zakadk na setki kawaeczkw jakiegokolwiek ksztatu. Nastpnie we najmniejszy z nich i potnij go znowu na jeszcze drobniejsze kawaeczki. Jeli zakadka jest naprawd hologramem, bdziesz mg patrze na swj maleki kawaek zakadki pod szkem powikszajcym i wci widzie cay obraz, jedynie w pomniejszonej skali. Jest to spowodowane tym, e istnieje on w caoci na kadym fragmencie zakadki..

. Klucz nr 13: W holograficznym czym", kada jego cz odzwierciedla cao tego czego.

70

ROZWIZANIE TAJEMNICY BLINIACZYCH FOTONW


Z janiejszym rozumieniem tego, czym jest hologram i jak jest stworzony, wrmy do eksperymentu z Uniwersytetu Genewskiego z Rozdziau I. Dla podsumowania: odlego 14 mil dzielia dwa bliniacze fotony. Gdy jeden z nich zosta zmuszony do dokonania wyboru midzy dwoma ciekami, aby zakoczy swoj podr, drugi foton zawsze dokonywa takiego samego wyboru, jakby wiedzia", co robi jego bliniak. Ten sam eksperyment zosta powtrzony przy innych okazjach i za kadym razem rezultaty byy identyczne. Dwie czsteczki dziaaj tak, jakby wci byy poczone, nawet gdy znajduj si o cae mile od siebie. Wiedza konwencjonalna sugeruje, i aby taki rodzaj poczenia mg mie miejsce, fotony musiayby jako wysya sobie wzajemnie sygnay. W tym punkcie wanie pojawia si problem dla fizykw: aby wiadomo moga si przemieci midzy nimi, musiaaby porusza si szybciej ni prdko wiata. A zgodnie z teori wzgldnoci Einsteina nic nie moe porusza si tak szybko. Czy jest zatem moliwe, e te czsteczki ami prawa fizyki... czy te pokazuj nam co innego? Czy pokazuj nam moe co tak obcego naszemu myleniu o wszechwiecie, ktrego tajemnic wci prbujemy zmusi do przybrania wygodnie znajomej formy przenoszenia si - wedug naszej wiary - energii z jednego miejsca w drugie? A co, jeli sygna z jednego fotonu nigdy nie przemieszcza si, aby trafi do drugiego? Czy jest moliwe, e yjemy we wszechwiecie, w ktrym informacja pomidzy fotonami, modlitwa za naszych ukochanych albo pragnienie pokoju po drugiej stronie wiata nie musz si nigdzie przenosi, aby by odebrane? Odpowied brzmi: tak! To wanie wydaje si by dokadnie tym typem wszechwiata, w ktrym yjemy. Russel Targ, wspzaoyciel programu nauk kognitywnych w Stanford Research Institute w Menlo Park, w Kalifornii, piknie i elokwentnie opisuje to poczenie: yjemy w alokalnym wiecie, gdzie rzeczy fizycznie oddzielone od siebie mog jednak by w natychmiastowej komunikacji" . Targ wyjania, co takie poczenie oznacza, stwierdzajc: Nie polega to na tym, e zamykam oczy i wysyam wiadomo osobie oddalonej o tysic mil, ale raczej na tym, e w pewnym sensie moja wiadomo nie jest oddzielona od jej wiadomoci" . Powodem, dla ktrego sygnay nie musiay wdrowa pomidzy fotonami, jest to, e ju tam si znajdoway - nigdy nie wychodziy z jednego miejsca i nigdy nie byy przenoszone do drugiego w konwencjonalnym pojciu. Z definicji, kade miejsce w hologramie jest odbiciem kadego innego. A waciwo, ktra istnieje gdziekolwiek wewntrz niego, istnieje take wszdzie indziej. Zatem w alokalnym hologramie naszego wszechwiata ukryta energia czca wszystkie rzeczy natychmiast czy je rwnie. Nauczyciele duchowi zazwyczaj zgadzaj si z naukowcami w tym widzeniu rzeczywistoci. Jak opisuje Ervin Laszlo, twrca systemw filozoficznych: ycie ewoluuje, tak jak wszechwiat, w witym tacu z ukrytym polem" . Wydaje si, e jest to dokadnie to, co staroytna Sutra Avata Saka buddyzmu Mahajany opisuje jako cudown sie" energii, ktra czy wszystko w kosmosie. Jeli wszechwiat jest alokalny i holograficzny, ta sie nie tylko czy wszystko razem, ale kady jej punkt odzwierciedla rwnie wszystkie pozostae. Sutra zaczyna si stwierdzeniem, i kiedy w dalekiej przeszoci ta sie zostaa zawieszona" tak, e rozciga si nieskoczenie we wszystkich kierunkach", jak sam wszechwiat. W dodatku, poza byciem wszechwiatem, ta sie zawiera go w sobie i nadaje mu cechy holograficzne. Staroytna Sutra opisuje nieskoczon ilo klejnotw na przestrzeni 71

caej sieci, sucych jako kosmiczne oczy. Tym sposobem wszystkie rzeczy s widoczne dla wszystkich pozostaych. W tym, co moe by istotnie najstarszym znanym opisem hologramu, jaki dotd odkryto, Sutra odkrywa nastpnie moc, jak posiada kady z klejnotw, zmiany w caej sieci: Kady z klejnotw odzwierciedlony w tym jednym klejnocie, take odzwierciedla wszystkie inne klejnoty tak, e trwa nieskoczony proces odzwierciedlania" . Zgodnie z tumaczeniem tej Sutry, do ktrego si odniosem, sie ta symbolizuje kosmos, w ktrym powtarzana jest w nieskoczono wzajemna relacja midzy wszystkimi czonkami kosmosu" . C za pikny opis subtelnej, a jednak potnej zasady stosowanej przez natur dla przetrwania, rozwoju i ewolucji. W holograficznym wszechwiecie, gdzie kada cz zawiera ju cay wiat odzwierciedlony w mniejszej skali, wszystkie rzeczy s ju wszdzie. Holograficzna zasada obiecuje, i wszystko, czego potrzebujemy do przetrwania i rozwoju, jest zawsze w nas, wszdzie, przez cay czas... Od prostoty pojedynczego dba trawy, po zoono naszego ciaa. Z chwil gdy zrozumiemy moc naszego nieskoczenie poczonego hologramu, staje si jasne, i nic nie jest ukryte i e nie istniej sekrety - rzeczy te s produktem ubocznym naszego poczucia separacji. Chocia moe to wyglda, jakbymy byli oddzieleni jeden od drugiego i reszty wiata, to oddzielenie nie istnieje na poziomie, na ktrym powstaje hologram: wewntrz Boskiej Matrycy. Na tym poziomie jednoci naprawd nie moe by takich rzeczy, jak tutaj" i tam". Teraz moemy wyjani tajemnice naszych eksperymentw opisanych w pierwszej czci ksiki. Gdy armia amerykaska dokonaa eksperymentw na dawcy i jego komrkach, DNA dziaao tak, jakby wci byo poczone z osob przeywajc swoje emocje. Nawet gdy dawca i jego DNA zostali oddzieleni odlegoci sigajc 350 mil, rezultaty byy takie same, a tajemnica pozostawaa, poniewa nasze konwencjonalne wyjanienia, dlaczego DNA odpowiadao na emocje swego waciciela, byy bdne. Wikszo ludzi uznaaby, e jaka cz energii bya podzielona w tym eksperymencie. Gdy mylimy o energii, zwykle wyobraamy j sobie jako powstajc w jednym miejscu i potem w jaki sposb przesyan lub przekazywan do innego. Tak jak obraz w naszym telewizorze lub nasza ulubiona muzyka w radiu jest wynikiem energii przesyanej z punktu A do punktu B, oczekiwalibymy jakiego rodzaju siy przemieszczajcej si od dawcy do jego DNA. Jednake, aeby przekaz zaistnia, potrzeba czasu, aby przedosta si z jednego miejsca do nastpnego. Chocia ten przedzia czasowy nie musi by duy, moe trwa tylko nanosekund, jaka ilo czasu musi min, aby konwencjonalna energia przesza z jednego punktu do drugiego. Jednak kluczem w tym eksperymencie byo to, i zegar atomowy (dokadny, co do jednej sekundy na milion lat) wskazywa, i aden upyw czasu nie nastpi. Efekt by symultaniczny, poniewa adna wymiana nie bya konieczna. Na poziomie kwantowym dawca i DNA byli czci tego samego wzoru, a informacja od kadego z ich bya ju obecna w drugim: byli poczeni. Energia emocji dawcy nigdy nie przemieszczaa si donikd, poniewa ju znajdowaa si wszdzie. adna zmiana, ktr yczymy sobie ujrze w naszym wiecie - od uzdrowienia i bezpieczestwa naszych bliskich po pokj na Bliskim Wschodzie lub w jakimkolwiek z ponad 60 narodw zaangaowanych dzi w konflikt zbrojny - nie musi by wysyana z naszych serc i umysw do miejsc, w ktrych jest potrzebna. Nie jest konieczne wysyanie" czegokolwiek dokdkolwiek. Z chwil gdy nasze modlitwy s w nas, s ju wszdzie. Klucz nr 14: Uniwersalnie poczony hologram wiadomoci obiecuje, i z chwil gdy tworzymy nasze dobre yczenia i modlitwy, s one ju odebrane w miejscu przeznaczenia.

72

Implikacje tej zasady s rozlegle i gbokie. Jednak, aby naprawd wiedzie, co to oznacza w naszym yciu, musimy zbada ostatni fragment dziaania hologramu: moc tworzenia w nim zmian. Jeli wszystko jest naprawd poczone i ju obecne wszdzie w kadym czasie, to co si dzieje, kiedy zmienimy co w jednej czci hologramu? Raz jeszcze odpowied moe ci zaskoczy.

ZMIANA GDZIEKOLWIEK OZNACZA ZMIAN WSZDZIE


W Filmie Kontakt jest scena, ktra odwouje si do dziecistwa gwnej postaci i pokazuje wpyw, jaki jej ojciec mia na jej ycie przed swoj nag mierci. Wspierajc ambitny sposb, w jaki podchodzia do swoich celw, czsto mawia, i wielkie rzeczy w przyszoci jego crki zostan osignite maymi krokami. Jest to nie tylko wspaniaa rada, jak wszyscy rodzice mog przekaza swym dzieciom, ale wydaje si, e jest to rwnie sposb, w jaki dziaa hologram wiadomoci i ycia. Kiedy czynimy ma zmian tutaj, a inn tam, nagle wszystko wydaje si zmienia. W istocie maa przemiana w jednym miejscu moe trwale zmieni cay paradygmat. Wizjoner i filozof Ervin Laszlo podaje powd, dla ktrego tak jest: Wszystko, co dzieje si w jednym miejscu, dzieje si rwnie w innych miejscach; wszystko, co wydarzyo si w jednym czasie, wydarza si rwnie w czasie pniejszym. Nic nie jest lokalne ani ograniczone do tego, gdzie i kiedy si wydarza" . Jak to ukazali tak wymownie wielcy nauczyciele duchowi, tacy jak Mahatma Gandhi czy Matka Teresa, alokalna zasada holograficzna jest olbrzymi si - Dawidem" wobec Goliata" zmiany w kwantowym wiecie. Tak jak hologram zawiera oryginalny obraz we wszystkich swych licznych czciach, kada zmiana dokonana w choby jednym z tych segmentw zostaje odzwierciedlona wszdzie, na caym obszarze wzoru. C za potny zwizek! Pojedyncza zmiana w jednym miejscu wywouje zmian wszdzie! By moe najlepszy przykad na to, jak mae modyfikacje mog wpywa na cay system, mona ujrze w czym, co jest nam wszystkim znane: w DNA naszego ciaa. Ogldajc jakikolwiek film oparty na wspczesnym ledztwie kryminalnym, dowiadujemy si szybko, i tosamo sprawcy moe zosta wykryta dziki ladom, jakie zostawi w miejscu popenienia zbrodni. Jeli ledczy potrafi zidentyfikowa jakkolwiek cz ciaa osoby lub cokolwiek, co od niej pochodzi - kropl krwi lub zgubiony wos, a nawet kawaek paznokcia - wwczas mog zidentyfikowa t osob. I nie ma znaczenia, z jakiego miejsca ciaa pochodzi DNA z powodu zasady hologramu: wszystkie czci odzwierciedlaj cao. Kada cz DNA jest identyczna jak pozostae (z wyjtkiem mutacji). Ocenia si, i przecitny czowiek posiada od 50 do 100 trylionw komrek w swoim ciele. Kada z tych komrek posiada 23 pary chromosomw, ktre zawieraj indywidualne DNA (kod ycia). Kiedy dokonamy oblicze, oznacza to, i czowiek nosi od okoo 2300 trylionw do 4600 trylionw kopii DNA w swym ciele. Wyobra sobie tylko, jak dugo by trwao, aby dokona zmiany w czyim DNA, gdybymy prbowali zaktualizowa kad z tych kopii, po jednej komrce jednorazowo. Ale kiedy DNA modyfikuje wzr gatunku, nie musi tego czyni w sposb linearny, po jednym pamie za kadym razem. Ze wzgldu na

73

zasad hologramu, kiedy DNA zostaje zmienione, ta zmiana zostaje odzwierciedlona na obszarze caoci. Klucz 15: Poprzez hologram wiadomoci maa zmiana w naszym yciu zostaje odzwierciedlona wszdzie w naszym wiecie.

By moe zadajesz sobie pytanie: Dlaczego jest to tak wane w moim yciu? Chocia jest to oczywiste pytanie, odpowied moe by mniej oczywista. Subtelna moc hologramu polega na tym, i oferuje nam wpyw, aby dokona olbrzymiej zmiany na wielk skal poprzez zmian wzoru tylko w jednym miejscu. Zrozumienie zasady hologramu jest wane, poniewa zdaje si dokadnie opisywa sposb, w jaki funkcjonujemy. Od DNA naszego ciaa, przez atomow struktur wiata wok nas, a po sposb, w jaki dziaa pami i wiadomo, zdajemy si by hologramami wikszej istoty, ktr dopiero zaczynamy rozumie.

HOLOGRAFICZNY MZG W HOLOGRAFICZNYM WSZECHWIECIE


Pamitam, jak ogldaem w latach 70. [XX wieku] dokument na temat ludzkiego mzgu, w ktrym chirurdzy przygotowywali si do usunicia cinienia gboko w tkankach mzgu czowieka, spowodowanego urazem w wypadku. Chocia by on w peni wiadomy, czci jego odkrytego mzgu byy stymulowane elektrycznymi sondami, aby sprawdzi, z ktr czci ciaa byy zwizane. Na przykad kiedy elektroda dotykaa jednego miejsca, pacjent postrzega eksplozje koloru, a miejsce to oznaczano jako centrum widzenia. Poza dziwnym dowiadczeniem ogldania ywego mzgu wystawionego na wiata sali operacyjnej, co czynio ten film tak interesujcym, pokazano sposb, w jaki dziaa mzg owego czowieka. Kiedy na przykad niektre jego strony stymulowano elektrycznie, wytwarzajc jego dowiadczenie widzenia koloru, te miejsca nie wydaway si korespondowa z tymi, ktre tradycyjnie wie si z widzeniem. Byo to tak, jakby czstki

74

jego mzgu nauczyy si jako widzie" w taki sposb, jaki zwykle spodziewalibymy si znale w innej czci mzgu. Rewolucyjna praca neurofizjologa Karla Pribrama rwnie wykazaa, i funkcje mzgu s bardziej globalne, ni kiedy postulowano. Przed badaniami Pribrama wierzono, i nasz mzg pracuje jak zadziwiajcy biologiczny komputer, przechowujcy poszczeglne rodzaje informacji w konkretnych miejscach. W tym mechanicznym modelu pamici, istniaa relacja jeden do jednego midzy pewnymi typami pamici i miejscami, w ktrych bya przechowywana. Problem polega na tym, i zlokalizowana pami nie zostaa potwierdzona w eksperymentach laboratoryjnych. Dokadnie w ten sam sposb, w jaki dokument pokaza miejsca w mzgu czowieka, ktre znay" funkcje innych rejonw, eksperymenty zademonstroway, i zwierzta zachowyway wspomnienia i kontynuoway swoje ycie nawet wtedy, gdy cz ich mzgu, o ktrej sdzono, i przechowuje te funkcje, zostaa usunita. Innymi sowy, wydawao si, i nie istnieje bezporedni zwizek pomidzy pamici a fizycznym miejscem w mzgu. Byo oczywiste, i mechaniczne widzenie mzgu i pamici nie jest odpowiedzi- miao miejsce co innego, dziwnego i wspaniaego. We wczesnych latach 70. Pribram by pionierem potnego nowego modelu dla wyjanienia dowodw tych eksperymentw. Zacz od mylenia o mzgu i pamici jak o dziaajcych jak hologramy. Jednym z kluczy dowodzcych, i Pribram by na waciwym tropie, byo laboratoryjne potwierdzenie sposobu, w jaki mentalnie przetwarzamy informacje. Opar si on na wczeniejszych badaniach, aby sprawdzi swoj hipotez. W latach 40. XX wieku naukowiec Dennis Gabor uy zoonego zbioru rwna znanych jako transformaty Fouriera (nazwane tak od nazwiska ich odkrywcy, Josepha Fouriera), aby stworzy pierwsze hologramy, za ktre otrzyma Nagrod Nobla w 1971 roku. Pribram zgadywa, i jeli mzg rzeczywicie dziaa jak hologram, przekazujc informacje przez swoje delikatne obwody, wwczas powinien przetwarza informacje w ten sam sposb, jak transformaty Fouriera. Wiedzc, e komrki mzgowe tworz fale elektryczne, Pribram mg przetestowa wzory w obwodach, uywajc transformatw Fouriera. Bez wtpienia jego teoria bya trafna -eksperymenty udowodniy, e nasz mzg przetwarza informacje w sposb odpowiadajcy rwnaniom hologramu. Pribram objani swj model poprzez prost metafor hologramw w hologramach. Stwierdzi w wywiadzie: Hologramy zawarte w systemie widzenia (wizualnym) s(...) hologramami w kawakach" . S to mniejsze czstki wikszego obrazu. Cay obraz jest zbudowany bardzo podobnie do tego, jak oko owada posiadajce setki maych soczewek zamiast jednej duej... Otrzymujesz cay wzr, w caoci utkany razem, jako jednolit cao w chwili, w ktrej tego dowiadczasz" . Co ciekawe, chocia Pribram i David Bohm (ktrego koncepcje zostay omwione we Wprowadzeniu) zaczli swoje prace niezalenie od siebie, obaj uywali tego samego wyjanienia, by opisa wyniki swoich eksperymentw. Kady z nich posugiwa si modelem holograficznym dla wyjanienia istoty ycia. Bohm, jako fizyk kwantowy, patrzy na wszechwiat jak na hologram. Pribram, jako neurofizjolog, bada mzg jako holograficzny procesor, z naszym umysem dokonujcym procesw holograficznych. Kiedy te dwie teorie poczy si razem, wynikiem bdzie nic innego, jak perspektywa zmieniajca cay paradygmat. Ta perspektywa sugeruje, i jestemy czci znacznie wikszego systemu wielu rzeczywistoci, zawartych w innych rzeczywistociach, ktre z kolei s zawarte w jeszcze innych rzeczywistociach. W tym systemie nasz wiat moe by uwaany za cie lub projekcj zdarze nastpujcych w gbszej, ukrytej rzeczywistoci. To, co widzimy jako nasz wszechwiat, jest naprawd nami - naszym indywidualnym i kolektywnym umysem - przeksztacajcym

75

moliwoci gbszych wymiarw w fizyczn rzeczywisto. Ten radykalnie nowy sposb widzenia nas samych oraz wszechwiata oferuje nam ni mniej ni wicej, jak tylko bezporedni dostp do kadej moliwoci, jakiej moglibymy sobie kiedykolwiek yczy (lub si o ni modli), wymarzy czy wyobrazi. W swych badaniach Pribram wyjania istnienie tych wanie potencjalnoci. Poprzez holograficzny model mzgu oddziaujcego ze wszechwiatem wzajemnie, mwi on, e funkcjonowanie naszego mzgu pozwala na przekraczania czasu i przestrzeni. W kontekcie tego holograficznego modelu, wszystko staje si moliwe. Kluczem do dowiadczenia mocy tego potencjalnego osignicia jest to, i musimy myle o sobie w ten nowy sposb. A kiedy tak czynimy, zaczyna dzia si co wspaniaego: my sami podlegamy przemianie. Jest dla nas niemoliwoci, aby w jaki sposb" lub w jakim sensie" widzie siebie jako istoty obdarzone moc we wszechwiecie nieskoczonych moliwoci albo tak siebie widzimy, albo nie. I to jest wanie tematem tej ksiki. Moemy myle o sobie inaczej tylko wtedy, gdy mamy po temu powd. Koncept Boskiej Matrycy jako uniwersalnie poczonego hologramu obiecuje nam, i jestemy ograniczeni jedynie naszymi wierzeniami i przekonaniami. Jak sugeruj staroytne tradycje duchowe, niewidzialne mury naszych najgbszych przekona i wierze mog sta si naszym najwikszym wizieniem. Jednoczenie przypominaj nam take, e wanie nasze przekonania mog sta si najwikszym rdem wolnoci. Jakkolwiek mog si rni tradycje mdroci caego wiata, wszystkie przynosz nam t sam konkluzj: Decyzja, czy by wolnym, czy by winiem, naley do nas i tylko my moemy dokona tego wyboru.

MOC ZIARNA GORCZYCY


Pionierska praca Karla Pribrama i dalsze studia innych badaczy ukazuj e nasz mzg funkcjonuje jak holograficzne procesory informacji. Jeli jest to prawda dla nas jako jednostek, wwczas ma to gboki sens, e nasz umys kolektywny oraz wiadomo rwnie dziaa w ten sposb. Nasz planet zamieszkuje dzi ponad sze miliardw ludzi (i umysw). Wewntrz zbiornika Boskiej Matrycy kady pojedynczy umyl jest czci wikszej pojedynczej wiadomoci. Niezalenie od tego, jak mog si rni jeden od drugiego, kady umys zawiera wzr caej wiadomoci. I poprzez to poczenie kady z nas ma bezporedni dostp do caego wzoru. Innymi sowy, kady z nas posiada moc dokonania zmiany caego hologramu naszego wiata. Cho dla niektrych ludzi jest to niekonwencjonalny sposb mylenia o tym, kim jestemy, dla innych jest to w doskonaej harmonii z ich przekonaniami i dowiadczeniami. Naukowe badania podtrzymuj te zasady i dowiody, i kiedy wewntrz grupy dziaa zwykle dowiadczenie wiadomoci, rezultaty mog zosta wykryte poza ow grup i nawet poza budynkiem, w ktrym te osoby si spotkay. Jasne jest, i wewntrzne dowiadczenia zostaj przeniesione przez subtelne kanay w sposb, ktry nie jest ograniczony tak zwanymi prawami fizyki lub bezporednim otoczeniem. Pewien przykad tego fenomenu jest wyrany we wpywie, jaki Medytacja Transcendentalna (MT) moe mie na szerok populacj. W 1972 roku, 24 miasta w Stanach Zjednoczonych, o populacji przekraczajcej 10 tysicy ludzi, dowiadczyy znaczcych zmian w swoich wsplnotach, kiedy liczba tak niewielka, jak jeden procent (100 osb) wzia udzia w badaniach. Osoby zaangaowane

76

uyy specyficznych technik medytacyjnych dla stworzenia wewntrznego dowiadczenia pokoju, ktre miao by odzwierciedlone w wiecie zewntrznym. Nazywa si to efektem Maharishiego" na cze jogina Maharishiego Mahesha, ktry twierdzi, e gdy jeden procent populacji bdzie praktykowa metody medytacji, jakie zaproponowa, zmniejszy si skala przemocy i zbrodni w teje populacji. Takie i podobne im badania doprowadziy do przeomowego projektu, Midzynarodowego Projektu Pokojowego na Bliskim Wschodzie", opublikowanego w Journal of Conflict Resolution w 1988 roku . W czasie wojny izraelsko-libaskiej na pocztku lat 80. praktycy byli wytrenowani w dokadnych technikach MT, aby wytwarza stan pokoju w swoich ciaach, a nie tylko myle o nim i modli si, by tak si stao. W okrelone dni miesica, o okrelonych porach dnia, osoby te umiejscawiano w rozdartych wojn obszarach Bliskiego Wschodu. W czasie, gdy medytowali (czuli pokj), czstotliwo incydentw terrorystycznych, zbrodni przeciw ludnoci, liczba przyj w oddziaach pogotowia oraz wypadkw drogowych, ulegy sporemu zmniejszeniu. Gdy uczestnicy wstrzymali swe praktyki, statystyki znw wzrosy. Badania te potwierdziy wczeniejsze odkrycia: kiedy may procent populacji sam osiga wewntrz stan pokoju, wwczas pokj by odzwierciedlony w wiecie wok nich. Wyniki uwzgldniay dni tygodnia, dni witeczne, a nawet fazy ksiyca; a byy tak konsekwentne, e badacze mogli okreli minimaln liczb osb potrzebnych do dowiadczenia wewntrznego pokoju, zanim znalazby odbicie w otaczajcym wiecie: pierwiastek kwadratowy z jednego procenta populacji. Oznacza to jedynie podstawow liczb wymagan do tego, aby wpyw zacz by odczuwany - im wicej osb bierze w tym udzia, tym wyraniejszy rezultat. Chocia moemy nie rozumie w peni wszystkich przyczyn, dla ktrych ten wpyw ma miejsce, korelacje i wyniki pokazuj i istnieje. Moemy uy tej zasady we wasnym yciu dla jakiejkolwiek grupy osb, niezalenie od tego, czy jest to maa wsplnota, czy kongregacja kocielna, due miasto czy caa nasza planeta. Aby okreli, jak wiele osb potrzeba, aby pracoway wsplnie dla pokoju i uzdrowienia w tej grupie, naley: 1. Okreli cakowit liczb obecnych osb. 2. Wyliczy jeden procent z tej cakowitej liczby (pomnoy liczb z kroku 1. przez 0,01). 3. Obliczy pierwiastek kwadratowy z jednego procenta (wstawi liczb z kroku 2., i nacisn funkcj w swoim kalkulatorze). Ta formua daje liczby mniejsze, ni moglibymy oczekiwa. Na przykad, w jednomilionowym miecie cakowita liczba wynosi 100. W wiecie, gdzie yje 6 miliardw ludzi, jest to tylko 8 tysicy osb. A to obliczenie przedstawia jedynie minimum potrzebne do rozpoczcia procesu. Im wicej osb jest zaangaowanych, tym szybciej zauwaa si wpyw. Chocia te oraz podobne im badania zasuguj z pewnoci na wiksz uwag, pokazuj e ma miejsce wpyw, ktry nie jest przypadkowy. Klucz nr 16: Minimalna liczba osb potrzebnych do wywoania zmiany w wiadomoci wynosi pierwiastek z 1% caej populacji.

77

By moe to jest wanie powd, dla ktrego tak liczne tradycje mdroci podkrelaj znaczenie kadej jednostki w caoci. W jednej z najlepiej znanych paraboli dotyczcych potgi wiary, Jezus uy zasady hologramu dla zilustrowania tego, jak nawet maa wiara jest wszystkim, co potrzebne, aby otworzy drzwi wikszej moliwoci. Zaprawd" - powiedzia -Gdybycie mieli wiar jak ziarno gorczycy i rzekli tej grze: przenie si std tam, przeniosaby si i nic nie byoby dla was nie moliwe" (Mt 17,19) . Zbadamy implikacje tego, co to oznacza, w nastpnej sekcji. Zanim to jednak zrobimy, waciwe tu bdzie krtkie objanienie, co oznacza wiara". Sowo wiara samo w sobie moe czasami zawiera pewien adunek emocjonalny, poniewa jest czsto kojarzone z wierzeniem, ktre nie ma, zdawaoby si, podstaw dla jej podtrzymania. Zwykle syszymy, gdy jest uywane jako lepa wiara". W moim pojciu, w rzeczywistoci absolutnie nie istnieje nic takiego, jak lepa wiara. Gdzie gboko wewntrz nas wszystkie nasze wierzenia pochodz z uczucia gbszego poczenia midzy rzeczami, ktre s", a tym, co moe by. Chocia moe nie zawsze jestemy tego wiadomi albo nie zawsze jestemy w stanie powiedzie, dlaczego mylimy, e co jest takie, a nie inne, nasze wierzenia s dla nas prawdziwe. I ta prawda jest podstaw wiary. Istnieje jednak pewien rodzaj wiary, ktry jest rzeczywicie oparty na bardzo solidnej podstawie awangardy nauki, poparty odkryciami fizyki kwantowej. W Rozdziale III omwilimy krtko moliwe przyczyny, dla ktrych wiat fizyczny zmienia si pod wpywem naszej obserwacji. Wszystkie wyjanienia, jakie zostay wymienione, uznaway koegzystencj wielu rzeczywistoci wewntrz kosmicznego bulionu moliwoci. Jak ukazay eksperymenty, to sam akt patrzenia - czyli wiadomej obserwacji zamyka jedn z moliwoci w miejscu naszej rzeczywistoci. Innymi sowy, oczekiwanie lub przekonanie, jakie mamy w trakcie obserwacji jest tym skadnikiem w bulionie, ktry wybiera", jaka rzeczywisto staje si naszym realnym" dowiadczeniem. Majc to na uwadze - wiara w twierdzeniu Jezusa jest czym wicej, ni tylko wypowiedzi na temat tego, i gra si przesunie. Przypowie majca niemal 2 tysice lat uczy nas o potnym jzyku, dziki ktremu wybieramy rzeczywisto spord ju istniejcych nieskoczonych moliwoci. Jak mwi jasno Neville w swoim opisie wiary, poprzez akt obstawania przy zaoeniu, i twoje pragnienie jest ju spenione (...) twj wiat nieuchronnie dostosowuje si do twojego zaoenia" . W przykadzie z gr gdy naprawd wiesz, e ju si przesuna, twoje przekonanie, e to si ju stao, jest energi ktra sprowadza t moliwo w nasz rzeczywisto. W kwantowym wymiarze wszelkich moliwoci gra nie ma wyboru - musi si przesun. Kolejny przykad ilustruje, jak prosty i naturalny moe by ten rodzaj wiary. Otwiera on rwnie drzwi do niezliczonych moliwoci tego, jak maa zmiana w twoim punkcie widzenia moe stworzy olbrzymi zmian w naszym wiecie. Par lat temu miaem okazj by wiadkiem biologicznego odpowiednika przesunicia gry". W tym przypadku gr" by zagraajcy yciu guz w pcherzu moczowym kobiety w rednim wieku. Zachodni lekarze zdiagnozowali go jako zoliwy i wierzyli, e operacja nie pomoe. W prowizorycznej klasie w sali balowej naszego hotelu, pokazano grupie, ktrej byem uczestnikiem, film nakrcony przez naszego instruktora, kiedy by wiadkiem cudownego uzdrowienia w szpitalu bez lekw w Pekinie, w Chinach . Klinika bya jedn z wielu w regionie, w ktrej rutynowo uywa si nie tradycyjnych metod leczenia z olbrzymim sukcesem. Instruktor podkrela, i celem tego filmu byo

78

pokazanie nam, i moc uzdrawiania jest czym, co yje w kadym z nas. Nie bya to reklama kliniki ani zaproszenie, aby kady z zagraajc yciu chorob zdecydowa si na szalon podr do Pekinu. To, czego mielimy by wiadkami, mogo zosta osignite dokadnie tu, w naszej klasie lub w salonie naszego domu. Kluczem do uzdrowienia, powiedzia, jest zdolno skupienia emocji i energii w naszym ciele lub w ciele bliskiej osoby (za jej pozwoleniem) w sposb nieinwazyjny i wspczujcy. Dla kobiety w filmie klinika bez lekw bya ostatni desk ratunku, poniewa wszystko inne zawiodo. Orodek podkrela osobist odpowiedzialno za zdrowie pacjentw i zapewnia nowy, afirmujcy ycie sposb istnienia, zamiast po prostu naprawia" ludzi i odsya ich do domu. Te zalecenia zawieraj nowe nawyki ywieniowe, agodne formy ruchu stymulujce si yciow (chi) w ciele oraz nowe metody oddychania. Podajc za tymi prostymi zmianami w stylu ycia, ciao pacjenta wzmacnia si, aby uatwi uzdrowienie, ktre jest moliwe. W lad za tymi zabiegami, w ktrym momencie pacjenci kliniki mog przej leczenie, ktre zostao zarejestrowane na tym filmie wideo. Gdy miniaturowy film si rozpocz, moglimy zobaczy kobiet z guzem lec na czym, co przypominao szpitalne ko na kkach. Bya w stanie czuwania, w peni wiadoma i nie dostaa adnego rodka uspokajajcego ani znieczulajcego. Trzech lekarzy w biaych fartuchach laboratoryjnych stao za ni podczas gdy technik siedzia przed ni trzymajc sond, ktra miaa by uyta do ultrasonografii, aby zobaczy guz w jej ciele. Powiedziano nam, i obraz nie bdzie zawiera ci w czasie w sposb, w ktry filmy z ycia natury pokazuj proces trwajcego cay dzie otwierania si pczka ry skondensowany do kilku sekund. Nasz film ma pokazywa realny czas, abymy mogli zobaczy prawdziwy wpyw uzdrawiania przez lekarzy. Film by krtki, trwa mniej ni cztery minuty. W tym przedziale czasu wszyscy widzielimy co, co uwaa si za cud wedle standardw zachodniej medycyny. A jednak w kontekcie holograficznym Boskiej Matrycy jest to co, co ma absolutny sens. Lekarze uzgodnili sowo, ktre miao wzmocni w nich specjaln cech uczucia w ich ciaach. Przypominajc nam o instrukcji Neville'a, aby uczyni marzenie o przyszoci teraniejszym faktem (...) przez przyjcie uczucia, i nasze yczenie ju jest spenione", emocje lekarzy byy po prostu uczuciem, i kobieta jest ju uzdrowiona . Chocia wiedzieli, e guz istnia w chwilach, ktre doprowadziy do tego procesu, uznali rwnie, e jego obecno bya tylko jedn z moliwoci spord wielu istniejcych. Tego dnia ustanowili kod przyzywajcy inn moliwo. A zrobili to w jzyku rozpoznawanym przez Bosk Matryc, na ktry ona odpowiada - w jzyku ludzkiej emocji, ktra ukierunkowuje energi (patrz Rozdzia III). Patrzc na lekarzy, syszelimy, jak powtarzaj sowa na ksztat mantry, ktre przetumaczone z grubsza na angielski znaczyy ju dokonane, ju dokonane". Na pocztku wydawao si, i nic si nie dzieje. Nagle guz zacz dre, pojawiajc si i znikajc, jakby chwia si pomidzy rzeczywistociami. W sali panowaa absolutna cisza, gdy ogldalimy w trwodze t scen. W cigu kilku sekund zblad, po czym kompletnie znikn z ekranu... Nie byo go. Wszystko inne byo na swoim miejscu, tak jak na sekundy wczeniej wszystko, z wyjtkiem guza, ktry zagraa yciu kobiety. Pomieszczenie wygldao tak samo. Lekarze i technik byli obecni i nic spirytystycznego" raczej nie miao miejsca; jedynie stan, ktry wczeniej by niebezpieczny dla ycia kobiety, zupenie znikn.

79

Pamitam, e mylaem o staroytnym upomnieniu mwicym, e z ma wiar mona przesun gr. Przypominam sobie te, jak si zastanawiaem nad tym, e do tego momentu zawsze wierzyem, e przesunicie gry jest metafor - teraz wiedziaem, i jest to fakt. Uywajc formuy pierwiastka kwadratowego z jednego procentu, populacja kliniki udowodnia, e wiadomo moe bezporednio wpywa na nasz rzeczywisto. W czasie, kiedy uzdrowienie zostao dokonane, w pomieszczeniu byo sze osb (trzech lekarzy, technik, operator kamery oraz uzdrawiana kobieta). Wedug formuy, pierwiastek kwadratowy z jednego procenta populacji w tym pokoju wynosi tylko 0,244 na osob! Z wymogiem liczby mniejszej, ni wiara jednej osoby w absolutnej pewnoci, i uzdrowienie ju nastpio, fizyczna rzeczywisto ciaa kobiety ulega zmianie. Chocia liczba w tym przypadku bya maa, formua wci pozostawaa prawdziwa. Jak zauwaylimy wczeniej, liczba ta jest minimum potrzebnym do zainicjowania nowej rzeczywistoci. Z caym prawdopodobiestwem, 100 procent osb w tym pokoju dowiadczyo uczucia uzdrowienia kobiety i zajo to dwie minuty i 40 sekund, by jej ciao odzwierciedlio ich rzeczywisto. Od tamtej pory pokazaem ten film (za pozwoleniem) wielu widzom - wczajc personel medyczny - na caym wiecie. Reakcje s rne i s one przewidywalne. W chwili, gdy uzdrowienie si dokonuje, trwa zwykle cisza, gdy widzowie rejestruj w swych sercach i umysach to, co wanie ujrzeli na wasne oczy. Po chwili cisza ustpuje miejsca westchnieniom radoci, miechowi, a nawet aplauzowi. Dla niektrych ludzi ogldanie filmu jest potwierdzeniem tego, w co wierz i jest prawd. Wwczas wiara zostaje wrcz uprawomocniona przez zobaczenie, e to naprawd jest moliwe. Dla innych, ktrzy s bardziej sceptyczni, typowym pytaniem jest: Jeli jest to realne, dlaczego o tym nie wiemy?". Moja odpowied brzmi: Teraz wiecie!". Jak dugo trwa efekt uzdrowienia?" - oto nastpne pytanie. Badania pokazay, e 95 procent pacjentw, ktrzy kontynuuj afirmujce ycie zmiany w ywieniu, oddychaniu i ruchu, ktrego nauczyli si w klinice, zachowuje zdrowie. Po westchnieniu pochodzcym gdzie spomidzy pragnienia, aby uwierzy, i frustracji, e tak wielu ludziom nie mona byo pomc wspczesnymi technikami, sysz zwykle co w rodzaju: To zbyt proste... To po prostu nie moe by takie atwe!". Moja odpowied brzmi: Dlaczego mielibymy spodziewa si czego mniej?". W holograficznym wiecie Boskiej Matrycy wszystko jest moliwe, a my wybieramy nasze moliwoci. Jednak wiara, e my jestemy tutaj", a moliwoci istniej gdzie tam" daje nam czasem poczucie, e s one niedostpne. Te same zasady, ktre opisuj jak dziaa Boska Matryca, mwi nam rwnie, e w gbszej rzeczywistoci, to, o czym zwykle mylimy, jak o bdcym gdzie indziej", jest ju naprawd tutaj", i vice versa. Wszystko to sprowadza si do sposobu, w jaki widzimy siebie w polu Marze. Wiedzc, e wszystko, od najstraszliwszego cierpienia po najbardziej radosn ekstaz - i wszystkie moliwoci pomidzy - ju istnieje, odkrywamy, e ma to absolutny sens, ebymy posiadali moc zaamania przestrzeni i sprowadzenia tych moliwoci do naszego ycia. A tak czynimy... poprzez milczcy jzyk wyobrani, marze i przekona.

80

Rozdzia V
Kiedy tutaj jest tam, a potem jest teraz: Przeskakujc czas i przestrze w Matrycy

Czas nie jest wcale tym, czym si wydaje. Nie pynie tylko w jednym kierunku, a przyszo istnieje symultanicznie z przeszoci -Albert Einstein (1879-1955), fizyk Czas jest tym, co chroni wszystko przed wydarzaniem si jednoczenie - John Wheeler (1911-2008), fizyk

Czas jest... Zbyt Wolny dla tych, ktrzy Czekaj, Zbyt Szybki dla tych, ktrzy si Boj, Zbyt Dugi dla tych, ktrzy s w aobie, Zbyt Krtki dla tych, ktrzy si Raduj, Lecz dla tych, ktrzy Kochaj, Czas nie istnieje. Tymi sowami poeta Henry Van Dyke przypomina nam o naszej penej ironii relacji z czasem. Czas jest by moe najbardziej nieuchwytnym ze wszystkich ludzkich dowiadcze. Nie moemy go zapa ani sfotografowa. W przeciwiestwie do tego, co oszczdno wiata dziennego mogaby oznacza, jest niemoliwe zgromadzenie go w jednym miejscu, by uy go pniej w innym. Kiedy prbujemy opisa znaczenie czasu w naszym yciu, pozostaje nam uycie sw, ktre ukazuj go we wzgldnym znaczeniu. Mwimy, e co wydarzyo si wtedy w przeszoci, co dzieje si teraz w teraniejszoci albo co si stanie kiedy w przyszoci. Jedynym sposobem, w jaki moemy opisa czas, jest opisanie go poprzez rzeczy, ktre dziej si w nim. Bdc tak tajemniczym, czas by przedmiotem ludzkiej uwagi przez tysice lat. Przez niezliczone stulecia pracowalimy, aby wynale i udoskonali systemy pomiaru czasu poprzez cykle i cykle w cyklach z bardzo susznego powodu. Na przykad, aby wiedzie, kiedy sia zboe, ktre wyywi ca cywilizacj, potrzebna jest informacja, ile dni, cykli ksiycowych i zamie mino od ostatniego siewu. Staroytne systemy pomiaru czasu 81

utrzymuj precyzyjne zapisy tych faktw. Kalendarz Majw na przykad oblicza cykle czasu, ktre rozpoczy si w roku 3113 p.n.e. (ponad 5 tysicy lat temu), podczas gdy indyjski system jug ledzi rozwj cyklw kreacji, ktre rozpoczy si ponad 4 miliony lat temu! A do XX wieku czas w wiecie Zachodu ujmowano w typowo poetyckim sensie, jako artefakt (sztuczny wytwr) ludzkiego dowiadczenia. Filozof Jean-Paul Sartre opisa nasz relacj wobec czasu jako szczeglny rodzaj separacji: podzia, ktry czy na nowo". Ale ten poetycki pogld uleg zmianie w 1905 roku, gdy Einstein przedstawi swoj teori wzgldnoci. Przed t teori uwaano czas za osobne zjawisko, rne od trzech wymiarw, wysokoci, dugoci i szerokoci, definiujcych przestrze. Jednak w swojej teorii Einstein zasugerowa, e przestrze i czas s blisko zwizane i nie mog by traktowane oddzielnie. Razem tworz czasoprzestrze, powiedzia, ktra ksztatuje wymiar wykraczajcy poza nasze znajome trjwymiarowe dowiadczenie: czwarty wymiar. Nagle czas sta si czym wicej ni przypadkow koncepcj filozoficzn... Sta si wpywow si. W sowach, ktre przyniosy naszej percepcji czasu nowe znaczenie, Einstein opisa jego tajemnicz natur, stwierdzajc po prostu to, co oczywiste: Rozrnienie pomidzy przeszoci teraniejszoci a przyszoci jest tylko uparcie utrzymujc si iluzj" . Tym potnym twierdzeniem Einstein zmieni na zawsze sposb, w jaki mylimy o naszej relacji z czasem. Rozwamy jego implikacje... Jeli przeszo i przyszo s obecne w tej chwili, czy moemy si z nimi porozumiewa? Czy moemy podrowa w czasie? Nawet przed miaym twierdzeniem Einsteina moliwoci zawarte w tych pytaniach intrygoway naukowcw, mistykw i pisarzy. Poczynajc od ukrytych wity w Egipcie dedykowanych dowiadczeniu czasu, a po groz klasycznej powieci H.G. Wellsa Wehiku czasu z 1895 roku, perspektywa posiadania zdolnoci podrowania w nurcie czasu porywaa nasz wyobrani i wypeniaa nasze marzenia. Ta nasza fascynacja jest tak stara, jak nasze istnienie, a pytania jej dotyczce s nieskoczone. Czy czas jest realny? Czy istnieje bez nas? Czy jest w wiadomoci co, co nadaje czasowi jego znaczenie? Jeli tak, czy mamy moc lub prawo do zatrzymania jego biegu na tyle, by zajrze w przyszo... Lub moe odwiedzi i porozumie si z ludmi w przeszoci? Czy moemy si skontaktowa z innymi wymiarami, a nawet innymi wiatami, z ktrymi dzielimy teraniejszo?

WIADOMO SPOZA CZASU


W penej mocy ksice Smali Miracles: Extraordinary Co-incidences from Eueryday Life [Mae Cuda: Niezwyke zbiegi okolicznoci z codziennego ycia], Yitta Halberstam i Judith Leventhal opowiadaj zadziwiajc histori o mocy przebaczenia . Chocia zrobiem, co mogem, by uchwyci sedno tej zachwycajcej i inspirujcej opowieci, zachcam do dowiadczenia jej w caoci w tekcie oryginalnym. Tym, co czyni t histori tak interesujc i jest przyczyn dla ktrej j tu przytaczam, jest fakt, e w tym przypadku przebaczenie jest tak potne, e przekracza czas. Wiadomo o mierci ojca bya szokiem dla Joeya. Nie rozmawiali ze sob, odkd skoczy 19 lat i zakwestionowa tradycyjne ydowskie pogldy swej rodziny. Dla ojca Joeya nie moga istnie wiksza haba, anieli zwtpienie w tak uwicon czasem filozofi. Zagrozi zakoczeniem ich relacji, dopki syn nie zaakceptuje swych korzeni i przestanie je kwestionowa. Joey uzna, e nie moe speni wymaga swego ojca, a wic opuci dom, by wyruszy na odkrywanie wiata. Odtd on i jego ojciec nie rozmawiali ze sob nigdy wicej. Byo to w maej kawiarence w Indiach, gdy odnalaz Joeya przyjaciel i podzieli si z nim wiadomoci o mierci jego ojca. Bya to pierwsza rzecz, jakiej dowiedzia si Joey o jego przejciu. Natychmiast wrci do domu i zacz zgbia swoje ydowskie dziedzictwo. 82

Gboko poruszony nowym rozumieniem swoich korzeni oraz swego ojca, Joey zacz planowa nieoczekiwanie osobist pielgrzymk do ziemi, w ktrej miaa korzenie jego rodzinna tradycja: by w drodze do Izraela. W tym oto miejscu historia ta przyjmuje gboki i mistyczny zwrot, dajc nam wgld w potg Boskiej Matrycy. Joey znalaz si przed cian Paczu w Jerozolimie, czci muru staroytnej wityni, jaka pozostaa po jej zniszczeniu niemal 2 tysice lat wczeniej. To tutaj ortodoksyjni ydzi przy chodz si codziennie modli, powtarzajc sowa tych samych modlitw, jakie odmawiano od stuleci. Joey napisa kartk do swego ojca, deklarujc swoj mio i proszc o wybaczenie za bl, jaki spowodowa w rodzinie. Zgodnie z obyczajem, chcia j zostawi w jednej z licznych maych szpar i dziur, jakie powstay, gdy oryginalna zaprawa murarska odpada spomidzy kamieni. Wanie wtedy, gdy Joey znalaz waciwe miejsce dla swej kartki, zdarzyo si co zadziwiajcego - co, co nie ma racjonalnego wyjanienia w oczach tradycyjnej nauki Zachodu. Kiedy Joey woy swoj kartk w cian, inny kawaek papieru wypad nagle spomidzy kamieni, prosto na jego stopy. Bya to modlitwa, ktr kto inny napisa i umieci w cianie na tygodnie, a moliwe, e miesice wczeniej. Gdy Joey sign po zwinity papier, przenikno go niezwyke uczucie. Gdy Joey otworzy kartk i zacz czyta jej tre, rozpozna pismo - byo to pismo jego ojca! Kartka, ktr trzyma Joey, bya t, jak napisa jego tata i pozostawi w cianie przed swoj mierci. Deklarowa w niej swoj mio do syna i prosi Boga o wybaczenie. Ktrego razu w nie tak odlegej przeszoci ojciec Joeya pojecha do tego samego miejsca, w ktrym teraz znalaz si Joey. W ironicznym splocie synchronicznoci, jego ojciec umieci swoj modlitw dokadnie w tym samym miejscu w cianie, w ktrym pozostaa a do chwili, gdy nadszed Joey. C za potna opowie! Jak mogo si zdarzy co tak nadzwyczajnego? Jest oczywiste, i musi istnie jaka forma komunikacji midzy rzeczywistociami i wiatami. Joey yje w wymiarze teraniejszoci, ktry zwiemy naszym wiatem". Chocia jego ojciec ju nie y, judaizm wierzy, e wci istnieje on w innym wymiarze, zwanym hashamayim albo niebem, ktry ley poza naszym wiatem. Uwaa si, i oba krlestwa koegzystujw teraniejszoci i e komunikuj si ze sob. Chocia moe pozostawa tajemnic mechanizm tego, jak to si dokadnie stao, e wiadomo od ojca trafia do Joeya, jedno jest pewne: aby Joey mg otrzyma wskazwk, e jego ojciec jest z nim wci w kontakcie, musi istnie co, co czy ich obu, medium zapewniajce pojemnik dla obydwu wymiarw dowiadczenia. Boska Matryca jest tym medium - odpowiada opisowi miejsca, ktre staroytni zwali niebem: jest to dom duszy, bdcy naczyniem dla przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Co piknego i cennego przenikno midzy Joeyem a jego ojcem przez pomost Boskiej Matrycy. Zostay przekroczone granice czasu, przestrzeni i (w tej opowieci) nawet ycia i mierci, nastpi kontakt przynoszcy uzdrowienie i zamknicie problemu midzy ojcem a synem. Musimy spojrze jeszcze gbiej w nasz zwizek z przestrzeni ktra tworzy tutaj i tam, a czasem, ktry umoliwia zaistnienie wtedy i teraz, by zrozumie, jak to si stao i dlaczego.

83

KIEDY TUTAJ JEST TAM


Jeli nasz wszechwiat i wszystko, co w nim jest, s naprawd utrzymywane w zbiorniku Boskiej Matrycy, jak wskazuj eksperymenty, wwczas moemy szybko odkry, e musimy zdefiniowa na nowo nasze pojcia przestrzeni, podobnie jak i czasu. Moglibymy nawet odkry, i odlegoci, ktre zdaj si odcina nas nawzajem oraz naszych ukochanych, dziel jedynie nasze ciaa. Jak widzielimy w opowieci o Joeyu i jego ojcu, jest w nas co, co nie jest ograniczone odlegoci ani tradycyjnymi prawami fizyki. Chocia te moliwoci mog brzmie jak rodem z science fiction, s one rwnie przedmiotem powanych naukowych bada - w rzeczywistoci tak powanych, e w ostatnich latach Zimnej Wojny, zarwno Stany Zjednoczone, jak i byy Zwizek Radziecki powiciy kolosalne sumy pienidzy na wielkie badania, by precyzyjnie zrozumie, jak realna jest w istocie czca wszystko Matryca. Mocarstwa chciay wiedzie szczeglnie, czy jest moliwe nawigowanie na wielkie odlegoci przez Bosk Matryc przy uyciu wewntrznego oka umysu - psychicznych zdolnoci pewnego rodzaju telepatii, znanej jako zdalne widzenie [remote viewing]. Wyniki mog by zdumiewajco podobne do niektrych popularnych filmw z ostatnich lat i mog rwnie dobrze by dokadn podstaw ich fabuy. Dowiadczenia te ukazuj rwnie niewyran granic midzy faktami a fikcj, dzisiaj nawet jeszcze bardziej niewyran ni kiedykolwiek. W 1970 roku Stany Zjednoczone oficjalnie zaczy badanie moliwoci uycia metod parapsychicznych do pywania" po Matrycy i zagldania do odlegych ldw i celw wroga. To wtedy CIA ufundowao wczesne dowiadczenia, uywajc parapsychicznie uzdolnionych osb, takich jak empaci (jednostki posiadajce zdolno wyczuwania dowiadcze innych osb bez werbalnych czy wizualnych wskazwek), aby skoncentroway swj umys na okrelonych miejscach . Kiedy ju tego dokonali, szkolono ich, by mogli z coraz wiksz dokadnoci opisa to, co odkryli. Program ten, nazwany skrtowo SCANATE (od skanowania wedug wsprzdnych"), by jednym z prekursorskich programw, prowadzcych do synnych obecnie bada w Stanford Research Institute (SRI - Instytut Badawczy w Stanford) nad zdalnym widzeniem. Chocia niektre aspekty zdalnego widzenia mog wydawa si troch jak nie z tego wiata", jest to w istocie oparte na solidnych zasadach kwantowych, z ktrych cz zostaa ju zgbiona w tej ksice. Nawet eksperci przyznaj e nikt dokadnie nie wie, jak dziaa widzenie na odlego. Na przykad, cho moemy trzyma w doni pikn muszl, z perspektywy kwantowej istnieje energetyczna cz muszli, ktra znajduje si wszdzie. Poniewa nasza muszla istnieje poza lokalnym miejscem, w ktrym trzymamy j w naszej rce, okrela si j jakoalokaln". Wzrastajca liczba naukowcw akceptuje dowody eksperymentalne, i wszechwiat, planeta, a nawet nasze ciaa s alokalne. Jestemy wszdzie ju teraz i zawsze. Jak stwierdzi Russell Targ, co zostao przytoczone w Rozdziale TV, nawet jeli moemy by fizycznie oddzieleni od siebie nawzajem, moemy wci pozostawa w natychmiastowym kontakcie - i tego wanie dotyczy zdalne widzenie. Skutkiem tego widzcy w programie SCANATE zostali nauczeni, jak osiga widzenie na jawie lub wiadomy sen". W tym odmiennym stanie wiadomoci dawali swej wiadomoci wolno skupienia si na okrelonych miejscach. Te miejsca mogy by innymi pomieszczeniami w tym samym budynku lub w innej czci wiata. Objaniajc cechy poczenia naszego wszechwiata w wymiarze kwantowym, Targ stwierdza: Nie jest trudniej opisa, co si dzieje w odlegych zaktkach Zwizku Radzieckiego ni opisa to, co dzieje si 84

po drugiej stronie ulicy" . Praktykanci byli szkoleni nie duej ni przez trzy lata, zanim zostali wyznaczeni do tajemnych misji. Szczegy militarnych projektw amerykaskich dotyczcych zdalnego widzenia, dopiero niedawno podanych do wiadomoci publicznej, opisujc o najmniej dwa rodzaje sesji. Pierwszy, zwany skoordynowanym widzeniem na odlego, dotyczy opisw tego, co osoby widzce znajduj w okrelonych wsprzdnych geograficznych, okrelonych jako dugo i szeroko geograficzna. Drugi, zwany rozwinitym zdalnym widzeniem, jest oparty na seriach relaksacji i technik medytacyjnych. Chocia szczegy mog si rni w zalenoci od metody, oglnie procedury zdalnego widzenia zaczynaj si od tego, e widzcy wchodz w agodny stan relaksacji, poniewa w tym stanie wydaj si by bardziej otwarci na otrzymywanie zmysowych wrae z odlegych miejsc. W czasie sesji inna osoba suy zwykle jako przewodnik, ktrego rol jest pomaganie widzcemu poprzez sugerowanie mu, aby przyjrza si okrelonym szczegom. Dziki zbiorowi wskazwek, pozwalajcych patrzcemu na rozrnienie, ktre wraenia s wane dla konkretnej misji", osoba ta jest w stanie opisa to, co widzi, coraz bardziej szczegowo. Sugestie przewodnika wydaj si odrnia t form kontrolowanego widzenia od wiadomego nienia, jakie czsto zdarza si spontanicznie podczas snu. Powody dla zachowania tajnoci byy ogromne i otworzyy drzwi do nowej ery pracy wywiadu, zmniejszajc ryzyko podejmowania niebezpiecznych dziaa na ldzie, a do zamknicia programw zdalnego widzenia w poowie lat 90. Jednym z ostatnich oficjalnie" zakoczonych programw w 1995 roku by projekt Stargate (Gwiezdne Wrota). Chocia proces by uwaany przez niektrych za niepowan nauk i nawet pomijany przez wojskowych sceptykw, spora liczba sesji zdalnego widzenia zostaa potwierdzona sukcesami, ktrych nie mona byo przypisa przypadkowi. Niektre z nich ocaliy nawet komu ycie. W czasie pierwszej wojny w zatoce w 1991 roku, widzcy na odlego zostali poproszeni o znalezienie miejsc w zachodnim Iraku, w ktrych znajduj si rakiety . Projekt ten odnis sukces w znalezieniu konkretnych wyrzutni rakietowych, eliminujc inne miejsca, wczeniej rozwaane. Korzyci z takiego ponadzmysowego poszukiwania byy oczywiste. Przez zawenie moliwych lokalizacji broni oszczdzono zarwno czas, jaki pienidze. Najwiksz jednak korzyci byo ocalenie ycia samych oddziaw. Zdalne poszukiwania mierciononych rakiet zredukowao ryzyko naraenia ycia onierzy, ktrzy tradycyjnie musieliby odby tak misj w terenie. Powodem, dla ktrego wspominam tutaj o tych projektach i technikach, jest to, e wykazay z sukcesem dwie rzeczy, bdce kluczem do naszego zrozumienia Boskiej Matrycy. Po pierwsze, s jeszcze jedn przesank tego, e Matryca istnieje. Jeli podrowanie ku odlegym miejscom i ujrzenie ich w szczegach, ktre s bardzo realne, bez opuszczania nawet krzesa, na ktrym siedzimy, jest moliwe, musi istnie co, przez co nasza wiadomo moe podrowa. Moim gwnym punktem uwagi tutaj jest to, e widzcy ma dostp do miejsca przeznaczenia, niezalenie od tego, gdzie si ono znajduje. Po drugie, sama natura energii, ktra czyni zdalne widzenie moliwym, pokazuje holograficzne poczenie, ktre zdaje si by czci naszej tosamoci. Wobec dowodw na istnienie Boskiej Matrycy, dawne koncepcje tego, kim jestemy i jak funkcjonujemy w czasoprzestrzeni, zaczynaj si zaamywa.

85

JZYK ODZWIERCIEDLAJCY RZECZYWISTO


Chocia zachodnia nauka dopiero zaczyna rozumie, co oznacza nasza relacja wobec czasu i przestrzeni w kontekcie wzajemnego poczenia, nasi przodkowie byli ju w peni wiadomi tego zwizku. Na przykad gdy lingwista Benjamin Lee Whorf bada jzyk Indian Hopi, odkry i ich sownictwo bezporednio odzwierciedla ich widzenie wszechwiata. A ich koncepcja tego, kim jestemy jako ludzko, bardzo si rni od sposobu, w jaki zwykle o sobie mylimy - widzieli oni wiat jako jedno, w ktrej wszystko poczone jest u rda. W swej przeomowej ksice Jzyk, myl i rzeczywisto, (Language, Thought and Reality, Warszawa 1982), Whorf tak podsumowa wiatopogld Hopi: Z punktu widzenia Hopi, znika czas, a przestrze ulega zmianie w taki sposb, e nie istnieje jednorodna i natychmiastowa bezczasowa przestrze naszej domniemanej intuicji czy klasycznej mechaniki newtonowskiej" . Innymi sowy, Hopi po prostu nie myl o czasie, przestrzeni, odlegoci oraz rzeczywistoci tak, jak my. W ich oczach, yjemy we wszechwiecie, w ktrym wszystko yje, jest wzajemnie poczone i dzieje si teraz". A ich jzyk odzwierciedla t perspektyw. Na przykad kiedy patrzymy na ocean i widzimy fal, moglibymy powiedzie: Spjrz na t fal". Ale wiemy, e w rzeczywistoci nie istnieje ona sama; jest tam tylko za spraw innych fal. Bez projekcji jzyka" - mwi Whorf - nikt nigdy nie widzia pojedynczej fali" . To, co widzimy, jest powierzchni w nieustannie zmieniajcym si falujcym ruchu". Jednake w jzyku Hopi, mwicy powiedziaby, e ocean faluje", by opisa obecn aktywno wody. A dokadniej, wedug Whorfa, Hopi mwi walalata, co znaczy wydarza si mnogie falowa-nie i mog przywoa uwag do jednego miejsca w falowaniu tak, jak my" . W ten sposb, chocia moe to brzmie dla nas dziwnie, s w istocie bardziej dokadni w opisywaniu wiata. W podobnym duchu, w jakim mamy skonno o nim myle, pojcie czasu nabiera cakowicie nowego znaczenia w tradycyjnych wierzeniach Hopi. Studia Whorfa doprowadziy go do odkrycia, e przejawione zawiera wszystko, co jest i byo dostpne zmysom, historyczny fizyczny wszechwiat (...) bez prb rozrniania pomidzy teraniejszoci a przeszoci, ale wyczajc wszystko, co my nazywamy przyszoci" . Innymi sowy, Hopi uywajtych samych sw, aby okreli jedynie to, co jest" lub co ju si wydarzyo. Wobec uprzednich rozwaa o kwantowych moliwociach to widzenie czasu i jzyka ma gboki sens. Hopi opisuj moliwoci, ktre zostay wybrane, podczas gdy przyszo pozostawiaj otwart. Poczynajc od wnioskw pyncych z jzyka Hopi, po udowodnione przykady zdalnego widzenia, nasz zwizek z przestrzeni i czasem jest w oczywisty sposb wikszy, ni tradycyjnie uznawalimy. Sedno nowej fizyki sugeruje, e czas i przestrze nie mog zosta rozdzielone. Jeli zrewidujemy to, co oznacza dla nas odlego wewntrz Boskiej Matrycy, wwczas stanie si jasne, i musimy te rozway na nowo nasz zwizek z czasem. Oto punkt, w ktrym moliwoci staj si naprawd interesujce.

86

GDY POTEM JEST TERAZ


Gdy pomagamy naszym dzieciom dojecha na lekcj gry w pik i upewniamy si, e jestemy w por na lotnisku, by zdy na nasz samolot, czym jest czas naprawd? Czy te sekundy midzy minutami, ktre tworz nasz dzie, s wszystkim, co powstrzymuje wszystko od wydarzania si jednoczenie, jak mwi cytat z Johna Wheelera na pocztku tego rozdziau? Czy czas istnieje, jeli nikt o nim nie wie? By moe nawet gbszym pytaniem bdzie, czy rzeczy wydarzajce si w czasie s ju ustalone", czy te nie. Czy wydarzenia wszechwiata s ju wpisane w o czasu, a s po prostu odtwarzane jako nasze ycie? A moe czas jest w jaki sposb plastyczny? A jeli tak, czy wydarzenia w nim mona zmieni? Konwencjonalne mylenie sugeruje, e czas porusza si tylko w jednym kierunku naprzd - i to, co ju si stao, jest w istocie wyryte w tkaninie czasu i przestrzeni. Jednak dowody dowiadczalne wskazuj e nasze koncepcje przeszoci i teraniejszoci mog nie by cakiem czyste i schludne. Nie tylko wydaje si, e czas porusza si w dwch kierunkach, jak postulowa Einstein, ale wydaje si rwnie, e wybory dokonane dzisiaj mog w rzeczywistoci zmieni to, co miao miejsce wczoraj. W 1983 roku przygotowano eksperyment dla sprawdzenia takich moliwoci. Rezultaty poszy w zupenie przeciwnym kierunku do tego, w jaki sposb nauczono nas myle o czasie, a ich implikacje przyprawiaj o zawrt gowy. Fizyk John Wheeler zaproponowa zastosowanie do tego badania odmiany synnego eksperymentu podwjnej szczeliny, eby sprawdzi wpyw teraniejszoci na przeszo. Oto krtkie podsumowanie oryginalnego dowiadczenia opisanego w Rozdziale II. Kwantowa czsteczka (foton) zostaa wystrzelona do celu, ktry mgby wykry, jak do niego dotara - czy jako czsteczka materii, czy te jako fala energii. Jednak zanim dotara do celu, musiaa przej przez otwr w barierze. Tajemnica polegaa na tym, i foton w jaki sposb wiedzia, kiedy bariera posiadaa jeden otwr, a kiedy posiadaa dwa. Kiedy otwr by jeden, czsteczka przemieszczaa si i przybywaa do miejsca przeznaczenia dokadnie w taki sposb, w jaki zacza swoj drog: jako czsteczka. Jednake kiedy byy dwa otwory, chocia zaczynaa eksperyment jako czsteczka, poruszaa si jako fala energii, przechodzc przez oba otwory jednoczenie i dziaaa jako fala w miejscu przeznaczenia. Wynik: ustalono, e skoro naukowcy przeprowadzajcy eksperyment byli jedynymi, ktrzy wiedzieli o istnieniu otworw w barierze, ich wiedza wpyna w jaki sposb na zachowanie fotonu. Wheelerowska odmiana tego eksperymentu zawieraa jedn kluczow rnic, opracowan dla przetestowania j ego koncepcji dotyczcych przeszoci i teraniejszoci. Zmieni on eksperyment w taki sposb, aby foton zosta zaobserwowany jedynie po przejciu przez barier, jednak zanim dotrze do miejsca przeznaczenia. Innymi sowy, jest ju w drodze do celu, gdy podejmowana jest decyzja, co do tego, w jaki sposb bdzie ogldany. Opracowa on dwa rne sposoby, aby si dowiedzie, e foton osign swj cel: jeden przy uyciu soczewki, aby widzie" go wizualnie jako czsteczk, podczas gdy w drugim uyto ekranu wykrywajcego go jako fale. Jest to wane, poniewa poprzedni eksperyment pokaza, e fotony dziaaj w sposb, w jaki si oczekuje, zalenie od tego, jak

87

s obserwowane - to znaczy byy czsteczkami, kiedy mierzono je jako czsteczki, a falami, gdy mierzono je jako fale. W tym dowiadczeniu, jeli obserwator postanowi widzie foton jako czsteczk, soczewka miaa pozostawa w miejscu, a foton mia si przemieszcza tylko przez jeden otwr. Jeli obserwator postanowi obserwowa go jako fal, ekran mia pozosta na miejscu, a foton mia przej przez dwa otwory jako fala. Tu jest element decydujcy: decyzja ta bya podejmowana po rozpoczciu eksperymentu (teraniejszo), a jednak determinowaa zachowanie czsteczki, kiedy eksperyment si rozpocz (przeszo). Wheeler nazwa ten test dowiadczeniem opnionego wyboru. Opierajc si na tym rodzaju bada, wydaje si, jakby czas, jakim go znamy w naszym wiecie (poziom fizyczny), nie ma wpywu na wymiar kwantowy (poziom energii). Jeli pniejszy wybr determinuje to, jak co si odbyo w przeszoci, Wheeler proponuje, e wtedy moe pozna waciwo po fakcie dokonania si ju wydarzenia" . Implikacje tego, co mwi, otwieraj drzwi do potnej moliwoci dla naszej relacji z czasem. Wheeler sugeruje, e wybory, ktrych dokonujemy dzisiaj, mog w istocie, bezporednio wpywa na rzeczy, ktre ju si wydarzyy w przeszoci. A jeli tak jest rzeczywicie, mogoby to zmieni wszystko! Czy to prawda? Czy decyzje, ktre podejmujemy wanie teraz, wpywaj a nawet determinuj to, co ju si zdarzyo? Chocia wszyscy syszelimy od wielkich mdrcw, i posiadamy moc przekroczenia naszych najgbszych ran, czy ta zdolno rozciga si na napisanie na nowo przeszych wydarze, ktre do nich doprowadziy? Kiedy nawet zadamy takie pytanie, trudno nie pomyle o tym, jak zawikane stay si sprawy, gdy gwny bohater filmu Powrt do przyszoci (Back to Future), Marty McFly (grany przez Micheala J. Foksa), mia okazj to zrobi. Wyobra sobie jednak, jakie mielibymy moliwoci, na przykad, gdybymy mogli nauczy si z cierpie wielkich wojen minionego stulecia albo bolesnego rozwodu, ktry wanie przeprowadzilimy, i dokona dzi wyborw, ktre mogyby zapobiec tym wydarzeniom. Gdybymy to potrafili, byoby to odpowiednikiem wielkiej kwantowej gumki do zmazywania, pozwalajcej nam zmienia bieg zdarze, ktre doprowadziy nas do cierpienia. Wanie to pytanie doprowadzio do jeszcze innego wariantu eksperymentu podwjnej szczeliny. Interesujce, e to wanie dowiadczenie zwane jest eksperymentem kwantowej gumki". Chocia nazwa brzmi nieco skomplikowanie, atwo je objani i jest niczym innym w swoich implikacjach, jak zmian paradygmatu - a wic natychmiast przejd do rzeczy. Zasadnicz spraw ktr demonstruje ten eksperyment, jest to, e zachowanie czsteczek, kiedy eksperyment si rozpoczyna, wydaje si by zdeterminowane cakowicie przez rzeczy, ktre nie maj jeszcze miejsca, dopki nie jest zakoczony . Innymi sowy, teraniejszo ma moc zmiany tego, co ju si wydarzyo w przeszoci. I to jest tak zwany efekt kwantowej gumki: rzeczy, ktre si wydarzaj po fakcie, mog zmieni (wymaza") sposb zachowania czsteczek we wczeniejszym punkcie czasu. Pytanie jest tutaj oczywiste: czy ten wpyw ma zastosowanie tylko w przypadku czsteczek kwantowych, czy te odnosi si rwnie do nas? Nawet jeli jestemy zrobieni z czsteczek, by moe nasza wiadomo jest klejem, ktry trzyma nas zamknitych w wydarzeniach - wojnach, cierpieniu, rozwodach, biedzie i chorobie - ktre postrzegamy jako rzeczywisto. Albo moe dzieje si co innego: moe jest tak, e my ju zmieniamy nasz przeszo, gdy uczymy si z naszych bdw, a robimy to

88

przez cay czas. Moe jest to tak powszechne dla naszych wyborw, e odbijaj si echem w czasie minionym, e dzieje si to nawet bez naszej wiedzy ani nawet bez refleksji na ten temat. By moe wiat, jaki widzimy dzisiaj, jako taki, jakim si czasem wydaje, jest rezultatem tego, czego ju si nauczylimy i co znalazo ju odbicie w przeszoci. Jest to z pewnoci co do przemylenia, a w tej chwili wydaje si, i badania podtrzymuj t moliwo. Jeli jest to prawda i nasz wiat rzeczywicie dziaa jak kosmiczna ptla przyczynowo-skutkowa -z lekcjami teraniejszoci zmieniajcej przeszo - wwczas pomyl tylko, co to oznacza! W najmniejszym razie wynika z tego, i wiat, ktry widzimy dzisiaj, jest rezultatem tego, czego si ju nauczylimy. A bez naszych lekcji mogoby by o wiele gorzej, czy nie? Niezalenie od tego, czy wpywamy na przeszo, czy nie, jest jasne, e wybory, jakich dokonujemy teraz, determinuj nasz teraniejszo i przyszo. A wszystkie trzy przeszo, teraniejszo i przyszo - istniej w zbiorniku Boskiej Matrycy. Miaoby to gboki sens, e bdc czci Matrycy, bylibymy zdolni do komunikowania si z ni w sposb, ktry jest znaczcy i uyteczny w naszym yciu. A zgodnie z naukowymi dowiadczeniami, jak rwnie z naszymi najcenniejszymi tradycjami, tak wanie czynimy. Wsplny mianownik bada z poprzednich rozdziaw jest dwojaki: 1. Pokazuj nam, e jestemy czci Boskiej Matrycy. 2. Demonstruj e ludzka emocja (przekonania, oczekiwania i uczucia) s jzykiem, ktry rozpoznaje Boska Matryca. Interesujce jest, cho moe przypadkowe, e s to wanie te dowiadczenia, ktre zostay wycite z tekstw biblijnych i zostay zlekcewaone w kulturze Zachodu. Jednak dzisiaj wszystko to si zmienia. Zachca si ludzi do szanowania wasnych emocji, a kobiety szukaj nowych drg, aby wyrazi moc bdc tak naturaln czci ich istnienia. Jasne jest, e emocja, uczucie i wiara s jzykiem Boskiej Matrycy i e istnieje pewna cecha emocji, ktra pozwala nam na dowiadczanie pola energii czcego wszechwiat w sposb, ktry jest potny, uzdrawiajcy i naturalny. Pytaniem jest teraz: Jeli mwimy do Boskiej Matrycy, skd wiemy, kiedy nam odpowiada?". Jeli nasze uczucia, emocje, przekonania i modlitwy zapewniaj plan dla kwantowej materii wszechwiata, wwczas co mwi nam nasze ciaa, ycie i zwizki o naszej roli w tej konwersacji? Aby na to odpowiedzie, musimy uzna drug poow naszego dialogu ze wszechwiatem. Jak zatem odczytujemy przekazy z Boskiej Matrycy?

89

Cz III

PRZEKAZY BOSKIEJ MATRYCY:


ycie, mio i uzdrowienie w kwantowej wiadomoci

Rozdzia VI
Wszechwiat do nas mwi: Przekazy Boskiej Matrycy

Gdy zarwno mio, jak nienawi s nieobecne, wszystko staje si jasne i niepodzielne. Dokonaj jednak najmniejszego rozrnienia, a niebo i ziemia stan si nieskoczenie odlege. - Sendts'an, filozof z VI wieku Jestemy zarwno zwierciadem, jak odbit twarz w nim - Rumi, poeta z XIII wieku Chocia przemawiamy do Boskiej Matrycy jzykiem uczu, przekona i wiary, poprzednie rozdziay opisuj rwnie, w jaki sposb Matryca odpowiada nam poprzez zdarzenia w naszym yciu. W tym dialogu nasze najgbsze przekonania staj si planem wszystkiego, czego dowiadczamy Poczynajc od pokoju na naszym wiecie po uzdrowienie naszego ciaa, od naszych relacji i romansw po karier, jak podamy, nasza konwersacja ze wiatem jest ciga i nigdy si nie koczy. Poniewa si nie koczy, niemoliwe jest, abymy kiedykolwiek stali si pasywnymi obserwatorami na uboczu ycia... Jeli jestemy wiadomi, z definicji - tworzymy. Czasem nasz dialog jest subtelny, czasem nie. Jednake, niezalenie od stopnia subtelnoci, ycie w odzwierciedlonym wszechwiecie obiecuje, e od wyzwa po nasze radoci, wiat jest niczym innym, jak Matryc odzwierciedlajc nasze najgbsze i najprawdziwsze wierzenia. A to obejmuje nasze intymne zwizki. Czasem zwierciada, w ktrych widzimy siebie w innych ludziach, mog by najtrudniejsze do zaakceptowania, chocia prezentuj uczciwe odbicia. Mog by one rwnie szybk drog do naszego najwikszego uzdrowienia.

NASZA ODZWIERCIEDLONA RZECZYWISTO


W 1998 roku miaem w Tybecie dowiadczenie, bdce potn metafor dziaania kwantowej konwersacji". W drodze do stolicy, miasta Lhasa, nasza grupa jechaa zakrtem drogi, prowadzcej do maego jeziora u podna skay. Powietrze byo absolutnie nieruchome, pozwalajc wodzie utrzymywa doskonae odbicie wszystkiego wok.

90

Z miejsca, w ktrym bylimy, mogem dostrzec wielki obraz piknie wyrzebionego Buddy odbijajcy si w wodzie. Najwyraniej znajdowa si gdzie w skale wznoszcej si nad jeziorem, chocia w tym momencie nie mogem dostrzec samej rzeby - jedyne, co widziaem, to odbicie. Dopiero gdy objechalimy ska dookoa, ujrzaem na wasne oczy to, co, jak wyobraziem sobie, byo rdem odbicia. I oto ono: wyrzebiony w penym reliefie Budda growa nad jeziorem, uwolniony z ywej skay, jako milczcy wiadek wszystkiego, co przed nim przepywao. W tamtym momencie obraz w jeziorze sta si metafor widzialnego wiata. Gdy jechalimy wok zakrtu i zobaczyem w wodzie Budd, odbicie byo jedyn drog bym si dowiedzia o istnieniu posgu. Cho podejrzewaem, e woda odbijaa co fizycznego, ze swojej perspektywy po prostu nie mogem ujrze samego obiektu. W podobny sposb mwi si, e codzienny wiat jest odbiciem gbszej rzeczywistoci wplecionej w tkanin wszechwiata - rzeczywistoci, ktrej po prostu nie moemy dostrzec z miejsca, ktre w niej zajmujemy.

Ilustracja 11. Odbijajcy si w wodzie Budda, wyrzebiony w skale niedaleko Lhasy, Tybet.

Zarwno staroytna tradycja, jak i wspczesna nauka sugeruj e to, co postrzegamy jako widzialne zwizki ycia", jest ni mniej, ni wicej, jak odbiciem tego, co dzieje si w innym wymiarze, w miejscu, ktrego nie moemy dostrzec z naszego punktu widzenia we wszechwiecie. I z takim samym przekonaniem, z jakim wiedziaem, e obraz w wodzie odzwierciedla co, co byo realne i trwae, moemy by pewni, e nasze ycie informuje nas o wydarzeniach majcych miejsce w innym wymiarze istnienia. Sam fakt, e nie moemy zaobserwowa tych wydarze, nie oznacza, e nie s realne. Staroytne tradycje sugeruj w istocie, e wiat niewidzialny jest bardziej realny, ni ten widzialny! Jak powiedzia Bohm, co przytoczyem we Wprowadzeniu, po prostu nie moemy dostrzec tej gbszej rzeczywistoci" z naszego miejsca w czasoprzestrzeni. Chocia moemy nie by w stanie wejrze bezporednio w to niewidzialne krlestwo, mamy pewne wskazwki, co si w nim dzieje, poniewa widzimy jego odbicie w naszym codziennym yciu. Z tej perspektywy nasze dowiadczenia kadego dnia su jako przekazy z tych gbszych rzeczywistoci - s przekazem z wntrza samej Boskiej Matrycy. I tak samo, jak musimy zrozumie sowa innego jzyka, by pozna jego tre, musimy rozpozna jzyk Boskiej Matrycy, aby mc wykorzysta to, co ona nam mwi. Czasami przekazy, ktre do nas docieraj, s bezporednie i nie mona ich nie dostrzec, podczas gdy innym razem s tak subtelne, e mona je przeoczy. Czsto jednak mylimy, e pokazuje si nam jedno, podczas gdy przekaz mwi nam w istocie co zupenie innego.

91

RZECZY NIE ZAWSZE S TYM, CZYM SI WYDAJ


Uderzy mnie nagy zryw wiatru w owej chwili i rozpali moje oczy. Patrzyem w stron zagadkowego miejsca. Nie byo tam absolutnie nic nadzwyczajnego. Nic nie widz"- powiedziaem. Wanie to poczue"- odpowiedzia. [...] Co? Wiatr?" Nie akurat wiatr"- odpar surowo. -Moe si to wydawa tobie wiatrem, poniewa znasz jedynie wiatr". W tym dialogu Don Juan, czarownik z indiaskiego plemienia Yaaui, naucza swego ucznia Carlosa Castaned o subtelnych rzeczywistociach niewidzialnego wiata. W swojej ksice Podr do Ixtlan Castaneda, antropolog dokumentujcy drog staroytnego szamana, nauczy si bardzo szybko, e nie powinien ufa filtrom swojej percepcji, jak go uwarunkowano w przeszoci. wiat, jak odkry, istnieje na poziomach zarwno widzialnych, jak i niewidzialnych. Na przykad mwiono zawsze Castanedzie, e gdy gazie krzeww poruszaj si obok ciebie i czujesz chodny powiew smagajcy twe policzki, oznacza to poruszajcy si wiatr. W powyszym przykadzie nauczyciel Castanedy przypomina mu, e wydaje si tylko, e to wiatr, poniewa jest to jedyne, co zna. W rzeczywistoci mgby to by wiatr albo uczucie powiewu na jego twarzy i we wosach, ale moe to by take energia ducha, ktry daje o sobie zna. Castaneda szybko odkry, e takie dowiadczenie nie bdzie ju nigdy tylko wiatrem". Poprzez filtry naszej percepcji robimy, co w naszej mocy, eby dostosowa nasze romanse, przyjanie, finanse i zdrowie do tych ram, jakie zakreliy nasze dowiadczenia z przeszoci. Chocia granice te mog dziaa, na ile dobrze nam su w rzeczywistoci? Jak wiele razy odpowiedzielimy yciu w sposb, jakiego nauczylimy si od kogo innego, zamiast w sposb oparty na tym, czego nauczyy nas wasne dowiadczenia? Jak czsto nie pozwalalimy sobie na wikszy dobrobyt, gbsze zwizki lub bardziej satysfakcjonujc prac, poniewa okazja, jaka pojawia si na naszej ciece, wygldaa podobnie jak inne w przeszoci i skierowalimy si w przeciwn stron?

JESTEMY ZESTROJENI Z NASZYM WIATEM


W kontekcie Boskiej Matrycy jestemy czci kadego dba trawy, jak rwnie kadej skay w kadym strumieniu i kadej rzece. Jestemy czci kadej kropli deszczu i nawet chodnego powiewu, muskajcego nasze twarze, gdy wychodzimy z domu o poranku. Jeli poczenie ze wszystkim w naszym wiecie jest tak gbokie, wwczas zrozumiae jest, e powinnimy widzie dowody na to poczenie w naszym yciu kadego dnia. By moe rzeczywicie widzimy takie wanie dowody - a moe nawet widzimy je codziennie, jedynie w sposb, ktry nie zawsze rozpoznajemy albo ktrego nie zauwaamy. Wszyscy wiemy, e im duej przebywamy w obecnoci osb, miejsc i rzeczy, ktre nas otaczaj, tym bezpieczniej si wrd nich czujemy Dla wikszoci z nas, na przykad, wejcie do salonu we wasnym domu jest z pewnoci przyjemniejsze, ni wejcie do pokoju hotelowego w innym miecie. Nawet jeli hotel jest nowy i posiada najnowsze tkaniny,

92

dywany i tapicerki, po prostu nie czujemy si tam jak w domu". Gdy dowiadczamy czego w ten sposb, nasz komfort bierze si z zestrojenia z subteln energi, ktra harmonizuje nas z naszym wiatem - tak rwnowag nazywamy rezonansem. Do pewnego stopnia jestemy w rezonansie ze wszystkim, poczynajc od samochodu po nasz dom (a nawet z urzdzeniami, na ktrych dziaaniu polegamy kadego dnia), co jest powodem, dla ktrego wpywamy na innych ludzi, na nasze otoczenie i wiat po prostu przez nasz obecno. Nie powinno wic by niespodziank e jeeli co zmienia si w nas lub w rzeczach wok nas, zmiany te manifestuj si w naszym yciu... I tak si wanie dzieje. Czasem te zmiany manifestuj si w sposb subtelny. Na przykad miaem amerykaski samochd, ktrego oryginalny silnik mia przebieg ponad 300 tysicy mil do chwili, gdy go sprzedaem w 1995 roku. Zawsze robiem wszystko, co mogem, aby dba o mojego starego przyjaciela", niezawodny pojazd, ktry wyglda jak nowy i wozi mnie bezpiecznie od gr Kolorado po wzgrza Napa w Kalifornii i z powrotem na pustyni w Nowym Meksyku. Chocia mj samochd zawsze rusza i jedzi doskonale, kiedy ja z niego korzystaem, nigdy nie omieszka si zepsu", kiedy tylko go wypoyczaem komu innemu. Za kadym razem inny dwik zaczyna bucze w silniku, na tablicy zapalay si wiata ostrzegawcze albo po prostu przestawa jedzi, gdy inna osoba o innym dotyku siadaa za kierownic. I tak, niezawodnie, gdy znw wlizgiwaem si na siedzenie kierowcy i jechaem nim do warsztatu, problem leczy si sam", znikajc tajemniczo. Chocia mechanik zapewnia mnie, e tak si dzieje przez cay czas", jestem pewien, e po kilku takich faszywych alarmach zacz mie co do mnie pewne podejrzenia, ilekro widzia mojego trzystutysiczno milowego pontiaka wjedajcego na parking. Cho nie mog tego naukowo udowodni, rozmawiaem z dostateczn liczb osb, by wiedzie, e nie jest to niezwyke dowiadczenie. Rzeczy, ktre s rwnie zaznajomione z nami, jak my z nimi, po prostu wydaj si dziaa lepiej w naszej obecnoci. Czasem jednak nasz rezonans ze wiatem ujawnia si nam w sposb mniej subtelny, dajc przekaz trudniejszy do przeoczenia jak w poniszym przykadzie. Wiosn 1990 roku porzuciem moj prac w przemyle obronnym w Denver i zamieszkaem tymczasowo w San Francisco. W cigu dnia pracowaem nad swoimi seminariami i pisaem moj pierwsz ksik, podczas gdy noc pracowaem jako doradca. Doradzaem zwaszcza w kwestii zrozumienia potgi emocji w naszym yciu oraz roli, jak peni one w naszych zwizkach. Jedna z moich pierwszych klientek opisaa zwizek bdcy piknym przykadem tego, jak gboki - i jak dosowny moe by nasz rezonans ze wiatem. Opisaa dugotrway zwizek z mczyzn w swym yciu jako nigdy niekoczc si randk". Przez ponad dziesi lat trwali razem w zwizku, ktry wydawa si beznadziejnie zablokowany. Ich rozmowy o maestwie zawsze zdaway si koczy ktni jednak nie mogli si bez siebie obej i pragnli dzieli ze sob ycie. Pewnego wieczoru moja klientka opisaa dowiadczenie rezonansu, ktre byo tak jasne i mocne, e pozostawiao niewiele wtpliwoci co do istnienia takiego poczenia z naszym wiatem. Opowiedz mi o swoim yciu w ostatnim tygodniu" powiedziaem jej. - Jak sprawy w domu?". Och, nie uwierzysz, co si wydarzyo" - zacza. - Jaki dziwny tydzie! Najpierw, gdy mj chopak i ja ogldalimy na kanapie telewizj, usyszelimy z azienki ciki oskot. Gdy poszlimy zobaczy, co si stao, nigdy nie zgadniesz, co ujrzelimy". Nie mgbym zgadn ani nawet sobie wyobrazi" - powiedziaem - ale teraz naprawd mnie zainteresowaa... Co si stao?".

93

Rura z gorc wod pod umywalk eksplodowaa, wyrywajc drzwiczki toaletki z zawiasw i wyrzucajc je na cian naprzeciw umywalki" - odpowiedziaa. Ooo!" - wykrzyknem. - Nigdy w yciu nie syszaem czego podobnego". To nie wszystko" - mwia dalej. - Jest tego wicej! Gdy poszlimy do garau po samochd, gorca woda znajdowaa si tam na caej pododze - podgrzewacz wody wybuchn i woda bya wszdzie. Potem, gdy wycofalimy samochd z garau na podjazd, wybucha chodnica w samochodzie i gorcy pyn niezamarzajcy znalaz si wszdzie na caym podjedzie!". Suchaem, co mwia kobieta i natychmiast rozpoznaem schemat. Co si dziao w domu tego dnia?" - spytaem. - Jak opisaaby wasz relacj?". To proste" - wyznaa. - Przypominao to garnek pod cinieniem". Nagle umilka i spojrzaa na mnie. Chyba nie sdzisz, e to napicie w naszej relacji ma co wsplnego w tym, co si stao, prawda?". W moim wiecie" odpowiedziaem jest to cakowicie zwizane z tym, co si stao. Jestemy zestrojeni z naszym wiatem, a wiat fizycznie pokazuje nam energi tego, czego emocjonalnie dowiadczamy. Czasem jest to subtelne, ale w twoim przypadku byo dosowne - twj dom dosownie odzwierciedli napicie, jakie opisaa midzy sob a swym partnerem. I zrobi to poprzez sam esencj, uywan przez tysice lat jako symbol emocji: za porednictwem wody. Jak potne, pikne i jasne przesanie otrzymaa od pola energii. Co teraz z tym zrobisz?". Klucz nr 17: Boska Matryca suy jako zwierciado naszych zwizkw, ktre tworzymy wedug swoich przekona. Niezalenie od tego, czy rozpoznajemy nasze rezonansowe poczenie z rzeczywistoci wok, czy te nie, istnieje ono poprzez Bosk Matryc. Jeli dysponujemy mdroci, by zrozumie przekazy, ktre z niej nadchodz poprzez nasze otoczenie, nasz zwizek ze wiatem moe by potnym nauczycielem. Czasem moe nawet ocali nam ycie!

GDY PRZEKAZ JEST OSTRZEENIEM


Najlepszym przyjacielem mojej matki, obok jej dwch synw, by 12-funtowy kbek energii ubrany w ciao border terriera o imieniu Corey Sue (w skrcie: Corey). Chocia czsto podruj w zwizku z wykadami i seminariami, robi, co w mej mocy, by dzwoni do mamy przynajmniej raz w tygodniu, eby sprawdzi, jak si ma i powiadomi j, co si dzieje u mnie. Tu przed moim dwutysicznym objazdem ksiki The Isa-iah Effect [Efekt Izajasza], zadzwoniem do domu w niedzielne popoudnie, a mama podzielia si ze mn swoj trosk o Corey. Nie zachowywaa si, jak zwykle i nie jada zbyt dobrze, wic moja matka zabraa j do weterynarza, eby zbada, czy co jest nie w porzdku. W czasie wizyty zrobiono seri zdj rentgenowskich, ktre wykazay co, czego nikt si nie spodziewa. Z niewyjanionego powodu zdjcia Corey pokazyway skrawki maych biaych plam na pucach, ktrych tam by nie powinno. Nigdy wczeniej nie widziaem czego podobnego u psa" - powiedzia zdziwiony weterynarz. Podjto decyzj wykonania dodatkowych bada, aby sprawdzi, co mogy wskazywa te miejsca u Corey.

94

Chocia mama, co oczywiste, martwia si o Corey, gdy jej suchaem, zaczem si martwi z innego powodu. Podzieliem si z ni zasad rezonansu i tym, jak zestrojeni jestemy z naszym wiatem, naszymi pojazdami, domami, a nawet naszymi zwierztami. Przedstawiem sporo historii, w ktrych udokumentowano, jak zwierzta przejmoway stan zdrowotny swoich wacicieli na tygodnie, a nawet miesice przed wykryciem problemw w ciele osb, ktre si nimi opiekoway. Miaem uczucie, e co podobnego dziao si z Corey i moj mam. Podaem kilka argumentw mwicych, e ycie jest pene takich przekazw, i mama zgodzia si zrobi badanie w nastpnym tygodniu. Chocia nie dowiadczaa najmniejszego dyskomfortu i sdzc po zewntrznych oznakach, nie miaa powodu do poddawania si badaniom, zgodzia si spotka z lekarzem i zrobi zdjcie rentgenowskie klatki piersiowej. C, prawdopodobnie moesz przewidzie, do czego zmierza ta opowie i dlaczego j tu przytaczam. Ku zdumieniu mamy, promienie rentgenowskie wykazay podejrzane miejsce w jej pucach, ktrego nie byo wida w corocznych badaniach zrobionych niecay rok wczeniej. Po dalszym dochodzeniu, moja matka odkrya, e miaa tkank bliznowat na prawym pucu, po chorobie wyleczonej w dziecistwie, i miejsce to zrobio si kancerogenne. Trzy tygodnie pniej poddaa si operacji i jedna trzecia jej puca zostaa cakowicie usunita. Gdy rozmawiaem potem w szpitalu z lekarzem, podkrela, jakie mama ma szczcie", e choroba zostaa wykryta tak wczenie, szczeglnie, e nie byo widocznych symptomw, ktre by wiadczyy o jakimkolwiek problemie. Przed operacj czua si wspaniale i cieszya si yciem z Corey, swymi synami i swymi piknymi ogrodami, bez jakiegokolwiek znaku, e cokolwiek mogo by nie w porzdku. Jest to przykad na to, jak moemy zastosowa zwierciada w naszym yciu. Poniewa mama i ja nauczylimy si odczytywa przekazy, jakie ukazywao nam ycie w danym momencie oraz zaufalimy tej mowie wystarczajco, by to zastosowa w praktyce, historia ta ma szczliwe zakoczenie: mama wy-dobrzaa po operacji. W chwili, gdy to pisz, ma si wietnie i od szeciu lat nie ma problemu z rakiem. Co szczeglnie interesujce, plamy na pucach Corey, ktre uprzednio skoniy nas do zbadania zdrowia mamy, rwnie cakowicie znikny po operacji. Ona i mama przeyy razem nastpne sze lat w dobrym zdrowiu, z wszelk radoci, jak znajdoway w sobie nawzajem i w swych codziennych zajciach. (Nota: Corey Sue opucia ten wiat podczas edycji tej ksiki wskutek komplikacji swego podeszego wieku. Kiedy umara, w poowie drogi do swych 15 urodzin, miaa niemal 100 lat w psich latach" obliczonych dla swojej rasy. Przeya cay okres od czasu plam" na pucach i operacji mamy w dobrym zdrowiu i z iskr, przynoszc rado kademu, ktrego ycia dotkna. Jak mwia czsto mama, nikt nie by obcym dla Corey Sue". Kochaa kadego, kogo spotkaa i dawaa mu o tym zna delikatnym, wilgotnym pocaunkiem, ktrego bdzie brakowao kademu, kto j zna.). Chocia prawdopodobnie niemoliwe byoby udowodnienie naukowo, e stan Corey mia cokolwiek wsplnego z tym, co przydarzyo si mojej matce, moemy powiedzie, e synchroniczno midzy tymi dwoma dowiadczeniami jest znaczca. A poniewa nie jest to wyizolowany przypadek, musimy powiedzie, e gdy widzimy takie zbienoci, istnieje korelacja. Chocia moemy nie rozumie w peni tego powizania dzisiaj, prawd jest, e moemy je bada przez nastpne 50 lat i wci nie poj jej do koca. To, co moemy zrobi, to zastosowa t wiedz w naszym yciu. Gdy to uczynimy, codzienne zdarzenia stan si bogatym jzykiem, dajcym wgld w nasze najintymniejsze tajemnice. Raz jeszcze, w wiecie, w ktrym samo ycie odzwierciedla nasze najgbsze wierzenia, moe istnie kilka rzeczy, ktre s prawdziwym sekretem. Ostatecznie, chyba jest

95

mniej istotne, jakie nieoczekiwane zakrty pojawiaj si na naszej drodze ycia, a bardziej to, czy rozpoznajemy jzyk, ktry nas przed nimi ostrzega, czy te nie.

NASZE NAJWIKSZE LKI


Poniewa Boska Matryca odzwierciedla nieustannie nasze przekonania, uczucia i emocje poprzez wydarzenia w naszym yciu, wiat codzienny daje nam wgld w najgbsze wymiary naszego ukrytego ja. W naszych osobistych zwierciadach ukazuj si nam nasze najprawdziwsze przewiadczenia, mioci i lki. wiat jest potnym (i czsto dosownym) lustrem, z ktrym nie zawsze atwo jest si zmierzy. Z cakowit uczciwoci ycie zapewnia nam bezporednie okno na ostateczn rzeczywisto naszych przekona, a czasem nasze odbicia ukazuj si w sposb, jakiego nigdy bymy nie oczekiwali. *** Pamitam incydent, jaki mia miejsce w supermarkecie Safeway na przedmieciu Denver, ktrego wieczoru w 1989 roku. Zatrzymaem si w drodze z pracy do domu, jak czyniem czsto, by kupi par rzeczy na obiad. Gdy wdrowaem wzdu regaw z puszkami, popatrzyem znad listy rzeczy do kupienia dostatecznie dugo, by zauway, e w tym sektorze byem sam, z wyjtkiem modej matki z ma dziewczynk siedzc w wzku na zakupy. Byo jasne, e si spieszyy i byy rwnie uszczliwione zakupami w sklepie pod koniec swego dugiego dnia, jak ja. Gdy moja uwaga zwrcia si ponownie ku porwnywaniu nazw z listy z tymi na puszkach stojcych na pce, zaskoczy mnie nagle krzyk dziecka. Nie by to zwyky krzyk: jego donono i intensywno mogyby rywalizowa z przebojem Is it live or is it Memorex" Elli Fitzgerald. Maa dziewczynka bya sama w wzku na zakupy i czua si przeraona... Absolutnie przeraona. W cigu kilku sekund matka pojawia si w polu widzenia crki, by j uspokoi. Dziecko natychmiast przestao krzycze i ycie wrcio dla wszystkich do normy. Wszyscy widywalimy takie sytuacje, jednak co wydao mi si inne tego wieczoru. Z jakiego powodu, zamiast po prostu zignorowa ten zwyczajny incydent, naprawd przyjrzaem si temu, co si stao. Mj wzrok instynktownie szuka pomidzy rzdami. Jedyne, co zobaczyem, to matk, ktra na moment odesza od wzka z zakupami, zostawiajc na chwil swoj dwu- lub trzyletni crk sam. To wszystko - dziewczynka bya po prostu sama. Dlaczego bya tak przeraona? Matka znikna z jej pola widzenia jedynie na chwil, za rogiem drugiego szpaleru regaw. Dlaczego mae dziecko, otoczone kolorowymi puszkami i adnymi opakowaniami, nie majc wok nikogo, kto mgby je zniechci do ich poznawania, miaoby by tak przeraone t sytuacj? Dlaczego po prostu nie powiedziao sobie czego w rodzaju: Hej, oto jestem tu sama z tymi piknymi czerwono-biaymi puszkami zupy Campbel. Myl, e zbadam kady rzd, puszka po puszce, i bd si wietnie bawi! Dlaczego perspektywa bycia sam choby nawet przez chwil, dotkna j tak gboko w tak wczesnym wieku, e jej instynktown reakcj sta si krzyk do utraty tchu? Innego wieczoru miaem zaplanowan sesj z kobiet okoo trzydziestopicioletni z ktr pracowaem wielokrotnie wczeniej. Nasze spotkanie przebiegao, jak zwykle: gdy moda kobieta zrelaksowaa si w wiklinowym fotelu naprzeciwko mnie, poprosiem, by opisaa, co si wydarzyo w cigu tygodnia, odkd ostatnio rozmawialimy. Zacza mi opowiada o swoim zwizku z mem, trwajcym niemal osiemnacie lat. Przez wiksz cz ich maestwa toczyli walk, czasami gwatown. Dowiadczaa bolenie nie tylko 96

codziennej krytyki wszystkiego, poczynajc od stylu, w jakim si ubieraa, po sposb prowadzenia domu i gotowania posikw. Nawet w ku, jak mwia, czua si tak, jakby nie bya nigdy do dobra. Chocia traktowanie, jakie opisywaa, nie byo niczym nowym w ich zwizku, w cigu minionego tygodnia sytuacja ulega eskalacji. Jej m wpad w gniew, gdy postawia go wobec pyta o jego nadgodziny" i pne wieczory w biurze. Bya nieszczliwa z mczyzn ktrego kochaa i ktremu ufaa tak dugo. Teraz jej rozpacz zostaa pogbiona bardzo realn grob fizycznego uszczerbku wskutek wybuchu niekontrolowanych emocji swego ma. Po pobiciu jej i powaleniu na ziemi w szczytowym momencie ich ostatniej ktni, jej m opuci dom, by zamieszka z przyjacik. Nie zostawi ani numeru telefonu, ani adresu, ani adnej wskazwki, czy i kiedy wrci - po prostu odszed. Mczyzna, ktry uczyni ycie tej kobiety tak aosnym na tak dugo oraz zagrozi jej bezpieczestwu potn eksplozj swoich emocji i zniewag - w kocu odszed. Gdy opisaa jego odejcie, czekaem na jakie objawy ulgi. Zamiast tego jednak zaczo si dzia co zdumiewajcego. Kobieta zacza niekontrolowanie szlocha, uwiadomiwszy sobie, e znikn z jej ycia. Gdy poprosiem, by opisaa, jak si czuje, to, co usyszaem, nie byo rozwizaniem ani ulg, jakich bym oczekiwa. Zamiast tego powiedziaa, e dowiadcza blu samotnoci i tsknoty. Zacza opisywa uczucia zmiadenia" i absolutnego zaamania" w zwizku z nieobecnoci swojego ma. Teraz, majc sposobno rozpoczcia ycia wolnego od krytyki, obelg i maltretowania, bya pogrona w alu. Odpowied na pytanie: dlaczego?" w obydwu sytuacjach, jakie wanie opisaem, jest ta sama. Jakkolwiek rni si one od siebie, przez obydwie przebiega ta sama wsplna ni. Jest bardzo moliwe, e przeraenie, jakiego maa dziewczynka dowiadczya w supermarkecie oraz zaamanie odczuwane przez kobiet, ktr porzuci okrutny m, miay mao wsplnego z osobami, ktre pozostawiy je same w owych chwilach. Matka dziewczynki oraz m owej kobiety suyli jako katalizatory subtelnego, acz potnego wzorca, ktry przebiega tak gboko przez kadego z nas, e bywa niemal nierozpoznawalny... Czsto jest wrcz cakowicie zapomniany. Tym wzorcem jest lk. A lk posiada wiele masek w naszej kulturze. Chocia odgrywa kluczow rol w sposobie, w jaki budujemy wszystko, od naszych przyjani i karier po nasze romanse oraz zdrowie naszego ciaa, lk wypywa na powierzchni niemal codziennie, jako schemat w naszym yciu, ktrego nie rozpoznajemy. Ale co ciekawe, ten wzorzec moe nie by wcale naszym wasnym. Gdy jestemy dotknici dowiadczeniem, ktre wydobywa na powierzchni potne negatywne emocje w naszym yciu, moemy by pewni, e niewane, co - jak mylimy wzbudzio nasz strach, bo jest bardzo prawdopodobne, e rozgrywa si co innego - co tak gbokiego i pierwotnego, e mona to atwo przeoczy... To znaczy, dopki nie przetnie nam drogi w sposb, ktrego nie mona nie zrozumie.

97

NASZE UNIWERSALNE LKI


Jeli czytasz t ksik, jest wysoce prawdopodobne, e zgbie ju wiele zwizkw w swoim yciu. W swoich poszukiwaniach bez wtpienia osigne znaczcy wgld w to, jacy ludzie wywoywali pewne emocje i dlaczego. W rzeczywistoci, znasz pewnie siebie tak dobrze, e gdybym zada ci pytania dotyczce twojego ycia i przeszoci, mgby udzieli mi waciwych odpowiedzi, by doj do waciwych wnioskw w kadym tecie terapeutycznym, jaki mona zaproponowa. I to wanie w tych doskonaych i atwych do zaakceptowania odpowiedziach mona atwo przeoczy ten jeden najgbszy schemat, ktry przenika twoje ycie od dnia, w ktrym si urodzie. To wanie z tego konkretnego powodu zachcam uczestnikw seminariw i warsztatw, aby wypenili uprzednio wydrukowany formularz, proszc, by zidentyfikowali najwaniejsze wzorce opiekunw z czasw dziecistwa, ktre uznaliby za negatywne". Pytam o schematy negatywne, poniewa rzadko widz ludzi uwikanych w pozytywne wzorce radoci w ich yciu. Niemal powszechnie sytuacje, ktre sprawiaj e ludzie czuj si zablokowani, maj korzenie w tym, co uwaa si za uczucie negatywne. S one emocjami, jakie odczuwamy wobec naszych wasnych dowiadcze oraz tego, co dla nas w yciu znacz. I cho nie moemy zmieni tego, co si stao, moemy zrozumie, dlaczego czujemy to, co czujemy oraz zmieni to, co oznacza dla nas historia naszego ycia. Po ukoczeniu tego wiczenia prosz czonkw audytorium, by wypowiedzieli gono wybrane cechy negatywne, jakie zanotowali, zarwno eskiego, jak mskiego opiekuna. Dla wielu osb s to ich rodzony ojciec i matka, podczas gdy dla innych przybrani rodzice. Dla niektrych s to starsi bracia, siostry, inni krewni albo przyjaciele rodziny. Niezalenie od tego, kto to jest, pytanie dotyczy osb, ktre si nimi opiekoway w latach for maty wnych to znaczy do wieku dojrzewania. Wszelka niemiao znika na sali, gdy ludzie zaczynaj wykrzykiwa negatywne cechy ze swych formularzy tak szybko, jak tylko mog je zapisa na biaej tablicy. Natychmiast zaczyna si dzia co interesujcego: gdy jedna osoba wypowiada sowa opisujce jej wspomnienia, kto inny podaje to samo uczucie i czsto uywa dokadnie tego samego sowa. Przykad terminw z jakiegokolwiek programu ukazuje niemal identyczne przymiotniki, wczajc: Gniewny Zimny Niedostpny Krytyczny Osdzajcy Obraliwy Zazdrosny Rygorystyczny Kontrolujcy Niewidoczny Lkliwy Nieuczciwy Sal zaczyna wypenia lekko, a ludzie zaczynaj si mia wobec tego, co widz. Gdybymy nie wiedzieli, moglibymy pomyle, e wszyscy pochodzimy z tej samej rodziny. Podobiestwo sw jest czym wicej, ni zbiegiem okolicznoci. Jak to moliwe, e tak wielu ludzi z tak rn przeszoci ma tak podobne dowiadczenia? Wyjanieniem tej tajemnicy jest wzorzec, przebiegajcy gboko przez tkanin zbiorowej wiadomoci, ktry mona okreli jako nasze podstawowe lub uniwersalne lki. Uniwersalne wzorce lku mog by subtelne w swym wyrazie, jednak tak bolesne, gdy si je przywoa, e zrcznie tworzymy maski, by uczyni je znoniejszymi. Podobnie jak trudne wspomnienie rodzinne jest zawsze obecne, jednak rzadko omawiane, niewiadomie zgodzilimy si na zamaskowanie ran naszej zbiorowej przeszoci w sposb, ktry jest spoecznie moliwy do zaakceptowania. Jestemy tak skuteczni w ukrywaniu naszych najwikszych lkw, e pierwotne przyczyny naszych ran zostay zapomniane, a jedyne, co wci pozostaje, to ich wyraz - to znaczy ich odreagowywanie.

98

Tak jak kobieca, ktra traci ma i maa dziewczynka w supermarkecie nie byy prawdopodobnie wiadome, dlaczego czuy si i reagoway w ten sposb, my take nie jestemy wiadomi. Wskutek sposobu, w jaki maskujemy nasz strach, nie musimy nigdy mwi o najgbszych ranach naszego ycia. Jednak wci w nas pozostaj, uporczywe i nierozwizane, a stanie si co, co sprawi, e nie moemy po prostu patrze gdzie indziej. Gdy pozwolimy sobie wej nieco gbiej w te potne, nie zamaskowane chwile naszego ycia, odkrywamy, e jakkolwiek rne mogyby si wydawa wszystkie nasze lki, wszystkie sprowadzaj si do trzech podstawowych wzorcw (lub ich kombinacji): strachu przed separacj i opuszczeniem, lku przed niskim poczuciem wasnej wartoci oraz lku przed poddaniem si i zaufaniem. Zbadajmy kady z nich.

NASZ PIERWSZY UNIWERSALNY LK: SEPARACJI OPUSZCZENIE


Niemal powszechne jest uczucie, ktre przenika kadego z nas, gdy jestemy sami. W kadej osobie i w kadej rodzinie istnieje niewypowiedziane wraenie, e jestemy w jaki sposb oddzieleni od tego, ktokolwiek i jakkolwiek jest odpowiedzialny za nasze istnienie. Czujemy, e gdzie we mgle naszej staroytnej pamici zostalimy tu sprowadzeni, a potem opuszczeni bez jakiegokolwiek wyjanienia i przyczyny. Dlaczego mielibymy oczekiwa, e bdziemy to odczuwa inaczej? Mimo nauki, ktra potrafi umieci czowieka na ksiycu i przetumaczy nasz kod genetyczny, wci naprawd nie wiemy, kim jestemy. I z pewnoci nie wiemy na pewno, jak si tutaj dostalimy. Wyczuwamy wewntrz nasz duchow natur, starajc si uprawomocni nasze uczucia. Od literatury i kina po muzyk i ca kultur, czynimy rozrnienie pomidzy naszym miejscem na ziemi a odlegym niebem, ktre znajduje si gdzie indziej. Na Zachodzie afirmujemy nasze odseparowanie od Stwrcy poprzez przekad wielkiej modlitwy zaczerpnitej z Biblii, okrelajcej ten zwizek: jest to Ojcze nasz". Powszechne zachodnie tumaczenie rozpoczyna si od sw: Ojcze nasz, ktry jest w Niebie", uznajc t separacj. W tej interpretacji jestemy tutaj", podczas gdy Bg jest gdzie indziej, daleko std. Jednake oryginalny tekst aramejski oferuje zupenie inne widzenie naszego zwizku z naszym Niebiaskim Ojcem. Tumaczenie tego samego zdania zaczyna si tak: Promieniejcy: wiecisz wewntrz nas, na zewntrz nas - nawet ciemno janieje - kiedy pamitamy" , wzmacniajc ide, e Stwrca nie jest odseparowany ani odlegy. Zamiast tego twrcza sia naszego Ojcajakiekolwiek przypiszemy mu znaczeniejest nie tylko z nami, jest on nami i przenika wszystko, co znamy jako nasz wiat. Odkrycie w 2004 roku Kodu Boga i przesania, jakie pochodzi z przetumaczenia DNA caego ycia na litery staroytnych alfabetw hebrajskich i arabskich wydaje si podtrzymywa to tumaczenie. Podajc ladem wskazwek pozostawionych nam w mistycznej ksidze z I wieku n.e., Sepher Yetzirah, odkrywamy, e kady pojedynczy element tworzcy nasze DNA odpowiada jednej literze z tych alfabetw. Gdy dokonamy zamiany, odkrywamy, i pierwsza warstwa DNA w naszym ciele wydaje si w istocie podtrzymywa staroytne przekonanie, e wielka inteligencja przebywa wszdzie, z naszym wntrzem wcznie. Ludzkie DNA dosownie odczytuje si: Bg/Wieczny wewntrz ciaa . Gdy istnieje lk w naszym yciu, nawet gdy nie jestemy wiadomi, czym dokadnie jest, tworzy on w naszym ciele emocjonalne nastawienie - dowiadczenie czsto okrelane jako ciar" lub gorcy punkt". Przejawia si to w naszym yciu wtedy, gdy mamy silne

99

przekonania na temat susznoci" lub niesusznoci" czego lub co do tego, jak jaka sytuacja powinna" si rozegra. Nasze obcienia lub punkty zapalne s gwarancj, e stworzymy zwizki, ktre wska nam, jaki lk prosi o uzdrowienie. Innymi sowy, te obcienia uka nam nasze lki - im wiksze jest ktre z nich, tym gbszy lk. I rzadko si myl. Jeli nie pamitasz wiadomie swojego lku przed separacj i opuszczeniem, istnieje wysokie prawdopodobiestwo, e przejawi si on w twym yciu w sposb, jakiego najmniej oczekujesz i w najbardziej nieodpowiednim czasie. Na przykad czy uwaasz siebie w swoich romansach, swej karierze i w przyjaniach za opuszczajcego" czy za opuszczanego"? Czy jeste tym, ktry zawsze dowiaduje si ostatni, e zwizek si zakoczy? Czy doskonale dobre" maestwa, praca i przyjanie wydaj si zaamywa na twych oczach bez ostrzeenia i bez wyranego powodu? I czy jeste zaamany, gdy te zwizki si rozpadaj lub zawodz? Powtarzajc te schematy zwizek po zwizku, moesz zredukowa bl swojego lku do poziomu, w ktrym mona go kontrolowa. Mogoby to nawet zaj cae twoje ycie. Jednake co za co", co polega tutaj na tym, e cierpienie zmienia kierunek. Staje si twoim sposobem patrzenia poza uniwersalny lk, e zostae oddzielony od caoci swego Stwrcy, porzucony i ostatecznie zapomniany. Jak moesz kiedykolwiek odnale mio, zaufanie i blisko, za ktrymi tsknisz, jeli zawsze porzucasz lub jeste porzucany wanie wtedy, gdy si zbliysz?

NASZ DRUGI UNIWERSALNY LK: NISKIE POCZUCIE WASNEJ WARTOCI


Istnieje niemal powszechne uczucie przepywajce przez kad osob w kadej kulturze i w kadym spoeczestwie, mwice, e w jaki sposb nie jestemy dostatecznie dobrzy Czujemy, e nie zasugujemy na uznanie za nasz wkad dla rodziny, wsplnoty i miejsca pracy. Czujemy, e nie jestemy warci tego, by nas honorowano i szanowano jako ludzkie istoty. Czasem nawet zaskakujemy samych siebie uczuciem, e nie jestemy dostatecznie dobrzy, aby y. Chocia to poczucie niskiej wartoci moe nie zawsze by uwiadomione, istnieje bez przerwy i dostarcza ukrytych fundamentw dla sposobu, w jaki podchodzimy do ycia i naszych zwizkw z innymi ludmi. Jako mistrzowie emocjonalnego przetrwania, czsto widzimy siebie odgrywajcych scenariusze z ycia wzite, ktre odpowiadaj wyimaginowanym wartociom, jakie sobie nadajemy. Na przykad kady z nas ma marzenia, nadzieje i aspiracje osignicia wikszych rzeczy w yciu i czsto racjonalizujemy powody, dla ktrych nigdy ich nie urzeczywistniamy. Jak widzielimy we wczeniejszych rozdziaach, emocja jest jzykiem samym w sobie, dokadnie tym jzykiem, na ktry odpowiada Boska Matryca. Gdy czujemy, e nie moemy speni naszych najwikszych marze, Matryca oddaje nam po prostu to, co dalimy jej do dyspozycji: opnienia, wyzwania i przeszkody. Chocia moemy yczy sobie wikszych rzeczy, zwtpienie, ktre si wyania z gbi naszego wntrza, pochodzi ostatecznie z naszego poczucia niskiej wartoci. Zastanawiamy si: Czy jestem dostatecznie dobry, aby dozna takiej radoci w moim yciu? A czemu mielibymy oczekiwa innych uczu? W zachodniej tradycji judeochrzecijaskiej, ci, ktrym ufamy i ktrych szanujemy, mwi nam, e jestemy w jaki sposb gorszymi" istotami. Nie jestemy tak dobrzy jak anioy w niebie czy wici, od ktrych si uczymy. Ta sama tradycja 100

przekonaa wielu ludzi, e przez sam fakt istnienia na tym wiecie potrzebujemy zbawienia od samego ycia z przyczyn, o ktrych si mwi, e s poza naszym rozumieniem. Poprzez liczc 2 tysice lat opowie o Jezusie, porwnuje si nasze ycie do ocenzurowanego, skrconego i preferowanego wspomnienia ycia czowieka, ktrego nigdy nie docigniemy. Czasami te porwnania stajsi powanymi ostrzeeniami, sugerujcymi, e moemy zosta potpieni a po samo ycie po mierci, jeli nie bdziemy y w okrelony sposb. Czasem s nieco lejsze, przypominajc nam po prostu o naszej nieadekwatnoci, zadajc sarkastyczne pytania, takie jak: Za kogo si uwaasz - za Jezusa Chrystusa?" albo: Jak si tam dostaniesz... idc po wodzie?". Ile razy syszae takie lub podobne uwagi, implikujce, e nawet gdyby si stara ze wszystkich si, by przey dobrze swoje ycie, nigdy nie bdziesz tak dobry i tak wartociowy, jak mistrz z przeszoci? Chocia rzadko bierzemy powanie takie komentarze, na gbokim poziomie wci przypominaj nam one, e w jaki sposb nie zasugujemy na najwiksze radoci ycia. Nawet gdy masz wysokie poczucie wasnej wartoci, do pewnego stopnia moesz wierzy tym sugestiom. Ostatecznie wszyscy w nie wierzymy do pewnego stopnia. W rezultacie wyraamy nasze przekonania poprzez oczekiwania wobec naszych dokona, przez to, na jak wiele radoci sobie pozwalamy, a take przez sukces naszych zwizkw. Nasz lk przed byciem nie do wartociowym, by cieszy si mioci akceptacj zdrowiem i dugowiecznoci gwarantuje, e kady z naszych zwizkw bdzie odzwierciedla nasze poczucie niskiej wartoci. A dzieje si to w sposb, jakiego za nic w wiecie nigdy bymy nie oczekiwali. Na przykad, ile razy wchodzie w zwizki, ktre nie s wcale tym, czego chcesz naprawd, lecz je racjonalizujesz, mwic co w rodzaju: To jest dostatecznie dobre na dzie dzisiejszy" lub: To droga do czego lepszego"? Czy kiedykolwiek syszae siebie mwicego: Pragnbym dzieli ycie z kochajc wspczujc i pen troski osob, ale..." lub: To nie jest praca, w ktrej mog wyrazi moje zalety i talenty, ale...", w lad za czym wymieniasz wszelkie powody, dla ktrych twoje najwiksze marzenia nie mog by w tej chwili spenione? Jeli taki lub podobny mu scenariusz ma miejsce w twoim yciu, istnieje wysokie prawdopodobiestwo, e masz do czynienia ze zrcznie utworzonymi maskami, jakich uywasz do kwestionowania swej wartoci. Poprzez swoje osobiste i zawodowe relacje przypominasz sobie o swych podstawowych przekonaniach na swj temat, przekonaniach, ktre prosz o uzdrowienie.

NASZ TRZECI UNIWERSALNY LK: ZAWIERZENIE I UFNO


Czy kiedykolwiek dowiadczye relacji jakiegokolwiek rodzaju, w ktrej poziom twego zaufania by tak peny, e bye w stanie podda swoje indywidualne ja, aby pozna w zamian wiksze? Aby by jasno tutaj zrozumianym, nie sugeruj, e oddajesz siebie i ca swoj osobist moc w jakiejkolwiek sytuacji. Przeciwnie, dowiadczenie, o ktre pytam, jest takim dowiadczeniem, w ktrym masz tak silne poczucie tego, kim jeste, e pozwalasz sobie na porzucenie wasnych przekona na temat tego, czym lub kim powiniene by, w zamian za wiksze moliwoci osignicia tego, kim moesz si sta. Niemal powszechne jest w kadym z nas uczucie, e to nie jest bezpieczne - nie jest bezpiecznie ufa innym ludziom, mdroci naszego ciaa ani pokojowi na wiecie. A dlaczego powinnimy myle inaczej? Nie musimy szuka dalej, ni w wieczornych wiadomociach, aby da sobie mnstwo powodw dla usprawiedliwienia naszych uczu. Kadego dnia 101

pokazuje si nam przykady zachowania, ktre wydaj si uzasadnia, a nawet powiela poczucie, e yjemy w przeraajcym i niebezpiecznym wiecie. Od terroru, morderstw i zamachw, ktre widzimy na wiecie, po naduycie zaufania i zdrady, ktrych dowiadczamy w naszym yciu prywatnym i niezliczone problemy zdrowotne, przed jakimi si nas ostrzega kadego dnia - ta planeta zwana domem" z pewnoci moe wyglda na naprawd przeraajce miejsce. Ostatecznie, nasze poczucie bezpieczestwa w wiecie musi pochodzi z bezpieczestwa, jakie czujemy wewntrz siebie. Aby tego dowiadczy, musimy zaufa musimy zapyta siebie, czy mamy wiar w inteligencj wszechwiata, ktra jest wszechobecna we wszystkich sytuacjach i w caym yciu. Jeli nasza odpowied na to pytanie brzmi nie", wwczas musimy siebie zapyta, dlaczego. Kto lub jakie dowiadczenie nauczyo nas, e nasz wiat nie jest bezpieczny i zaufanie nie jest w porzdku? Na przykad czy wierzysz w proces ycia? Gdy odkrywasz, e wszechwiat zagra nie fair wobec ciebie, twego bliskiego lub twego pupila, czy natychmiast zaczynasz go obwinia, by w ten sposb czu si bezpieczniej? Gdy twoje dzieci wychodz rano do szkoy, czy martwisz si, e co mogoby si sta i e nie bd bezpieczne, czy te wiesz, e s bezpieczne do czasu, gdy poczujesz rado powitania ich, gdy autobus je podwiezie pod dom o 15.30? Chocia wszystkie przeraajce rzeczy, ktre si wydarzaj wok nas, s z pewnoci czci pewnej rzeczywistoci, kluczem do uniewanienia naszych lkw jest to, e nie musz by one czci naszej rzeczywistoci. Chocia moe si to wydawa naiwn filozofi New Age, jest to w istocie staroytny pogld, ktry jest dzisiaj wspierany przez awangard nauki. Wiemy, e Boska Matryca istnieje, odzwierciedlajc w naszym yciu wszystko, cokolwiek mylimy, czujemy, odczuwamy i w co wierzymy w naszych sercach i umysach. Jestemy wiadomi, e subtelna zmiana w sposobie, w jaki siebie postrzegamy, jest jedynym, co potrzebne, aby zmiana ta zostaa odzwierciedlona w naszym zdrowiu, karierze i w zwizkach. I to jest punkt, w ktrym wida wyranie niedorzeczn natur tego bdnego koa strachu. Klucz nr 18: Sedno naszych negatywnych" dowiadcze mona zredukowa do jednego z trzech uniwersalnych lkw (lub ich kombinacji): lku przed porzuceniem, niskim poczuciem wasnej wartoci albo braku ufnoci [rozumianej jako poczucie bezpieczestwa - przyp. tumacza] . Jeli chcemy, aby co si zmienio, musimy ten cykl przeama i da Boskiej Matrycy co innego do odzwierciedlenia. Brzmi prosto, prawda? To moe by zwodniczo proste, skoro zmiana sposobu widzenia siebie jest prawdopodobnie jedn z najtrudniejszych praktyk, z jakimi kiedykolwiek si zmierzymy w naszym yciu. Z powodu naszych wewntrznych przekona, dowiadczamy w naszym zewntrznym wiecie wielkiej batalii, rozgrywajcej si w sercach i umysach kadej yjcej osoby-walki, ktra definiuje, kim-jak wierzymy-jestemy. Wobec wszelkich przyczyn, dla ktrych nie ufamy, jestemy proszeni o znalezienie drogi wyjcia z wizienia, w ktrym zamyka nas nasz strach. Kadego dnia dowiadczenia ycia prosz nas, abymy udowodnili sobie, na ile potrafimy zaufa... nie lepym zaufaniem bez powodu, ale naprawd poczu bezpieczestwo, ktre naley do nas

102

Rozdzia VII Czytajc w zwierciadach naszych zwizkw: Przekazy od nas samych


ycie jest lustrem i odzwierciedli mylcemu t myl, ktr on je natchnie. - Ernest Holmes (1887-1960), twrca Nauki Umysu [Science of Mind] Krlestwo jest w tobie i poza tob (...) Nie istnieje nic ukrytego, co nie zostanie przejawione. - Sowa Jezusa, zapisane przez Didymosa Judasa Thomasa, z Biblioteki Nag Hammadi Boska Matryca, poza tym, e jest zbiornikiem naszych dowiadcze, zapewnia kwantowe lustro, ukazujce nam w naszym wiecie to, co stworzylimy w swoich przekonaniach. Poprzez nasze zwizki z innymi ludmi ukazuje nam najczystsze przykady tego, czym s te przewiadczenia. Czasami nasze lustra s oczywiste i mwimy: Ach tak! A wic to dziaa w ten sposb". Innym razem zaskakuj nas, odzwierciedlajc subteln rzeczywisto osdu, ktry bardzo si rni od tego, w co mylelimy, e naprawd wierzymy. Niezalenie od tego, czego ucz nas zwierciada, gdy spdzamy czas z innymi ludmi, staj si oni stymulatorami waciwych emocji i uczu we waciwym czasie, aby pomc nam uzdrowi najwiksze urazy i najgbsze rany. Nasze zwizki ukazuj nam nasze radoci i mioci, podobnie jak nasze lki. Ale poniewa rzadko jestemy zablokowani" w radoci, czysto przyjemne zwizki zwykle nie stymuluj gbokich lekcji ycia. Zwizki daj nam sposobno ujrzenia siebie w kady sposb, jaki mona sobie wyobrazi. Od najwikszych zdrad i naduycia naszego zaufania po nasze najbardziej rozpaczliwe prby zapenienia pustki, kady - wczajc naszych wsppracownikw, kolegw szkolnych i yciowych partnerw - ukazuje nam co, co dotyczy nas. Jeli posiadamy mdro, by rozpozna przesania, jakie zostaj nam odzwierciedlone, odkrywamy wasne przewiadczenia i wierzenia, ktre przynosz cierpienie w naszym yciu. Spotykam ludzi, ktrzy mwi mi, e robi sobie przerw we wszelkich zwizkach lub nigdy w adnym wicej nie bd poniewa uwaaj je za zbyt bolesne. Prawd jest, e zawsze jestemy w jakim zwizku z kim albo z czym. Nawet gdy yjemy na szycie gry i nigdy nie widujemy innych ludzi, musimy wci by w interakcji z ow gr i z samym sob. W tym wzajemnym oddziaywaniu zostanie nam ukazane prawdziwe odbicie naszych najgbszych przekona. Przyczyna? Nasze lustra w wiecie nigdy nie przestaj dziaa dziaaj zawsze. Nie ma ucieczki! A lustra nigdy nie kami. Klucz nr 19: Nasze prawdziwe przekonania s odzwierciedlane w naszych najintymniejszych zwizkach. Boska Matryca zapewnia neutraln powierzchni, ktra po prostu odbija to, co si na ni projektuje. Pytaniem jest, czy rozumiemy jej jzyk, czy te nie. Moe lepiej bdzie spyta tak: Czy rozpoznajemy wiadomoci, ktre sobie wysyamy, jako 103

Bosk Matryc? W XX wieku twrca Nauki Umysu (Science of Mind) Ernest Holmes stwierdzi: ycie jest lustrem i odzwierciedli mylcemu t myl, ktr je natchnie" . Liczne staroytne kultury uznaway to poczenie i przywizyway wag do odbi naszych zwizkw jako cieki ku caoci i zjednoczeniu z Boskoci. Na przykad w tekstach koptyjskich, gnostyckich i esseskich, jakie odkryto w bibliotece Nag Hammadi w 1945 roku, ukazuje si nam cig luster, ktre stan przed kadym w jakim punkcie jego ycia. Chocia mog by zawsze obecne, wydaje si, e istnieje pewien porzdek w sposobie, w jaki je rozpoznajemy. W tych duchowych tradycjach wierzono, e z chwil gdy nasze bolesne uczucia zostaj uleczone, opanowujemy wzorce, ktre pozwalay urazowi istnie. Innymi sowy, aby przekroczy lk, ktry moe istnie w naszym yciu obecnie, musimy najpierw opanowa wzorce, ktre umoliwiaj jego istnienie.

PI STAROYTNYCH ZWIERCIADE ZWIZKU


Zwierciado Pierwsze: Zwierciado Drugie: Zwierciado Trzecie: Zwierciado Czwarte: Zwierciado Pite: Odbicia chwili obecnej. Odbicia tego, co oceniamy w chwili obecnej. Odbicia tego, co utracilimy, oddalimy albo co nam zabrano. Odbicia naszej Ciemnej Nocy Duszy. Odbicia naszych najwikszych aktw wspczucia.

Ilustracja 12. Nasze lustra zwizkw wymienione w porzdku, w jakim zwykle je poznajemy. Z reguy najbardziej oczywiste lustra rozpoznaje si najpierw, pozwalajc na ukazanie si mocy gbszych i subtelniej szych, aby stay si jasne. W nastpnych sekcjach zbadamy pi luster zwizku, od najbardziej oczywistych po najsubtelniejsze. Opanowanie kadego z nich w kolejnoci jest zakodowanym rwnaniem, umoliwiajcym nasze najwiksze uzdrowienie w najkrtszym czasie. Naukowe badania wykazay, e gdy zmieniamy nasze uczucia dotyczce tego, co si zdarzyo w przeszoci, zmienia si chemia naszego ciaa w chwili obecnej. We wszechwiecie, w ktrym to, co czujemy w odniesieniu do siebie, zostaje odzwierciedlone w wiecie wok nas, staje si waniejsze ni kiedykolwiek, aby rozpozna to, co mwi nam nasze zwizki i nauczy si odczytywa przekazy Boskiej Matrycy.

104

ZWIERCIADO PIERWSZE: ODBICIA CHWILI


Czytasz w twarzy nieba i ziemi, ale nie rozpoznae dotd tego, co jest przed tob, i nie wiesz, jak odczyta t chwil. - Ewangelia Tomasza Zwierzta s wspaniaymi lustrami, wywoujcymi subtelne emocje, ktre nazywamy naszymi problemami". W niewinnoci bycia po prostu tym, kim s potrafi rozpala potne uczucia kontroli i osdu co do tego, jak rzeczy powinny lub nie powinny wyglda. Koty s doskonaym tego przykadem. Moje pierwsze dowiadczenie z kotami rozpoczo si zim 1980 roku. Pracowaem w przedsibiorstwie naftowym jako geolog komputerowy i mieszkaem w maym apartamencie w Denver. Jako czonek nowo powstaego departamentu usug technicznych, spdzaem wikszo dni, wieczorw i weekendw na poznawaniu dziaania nowych komputerw i zastosowaniu tego, czego si nauczyem w tradycyjnych koncepcjach geologii ropy naftowej. Nie braem pod uwag posiadania jakiegokolwiek zwierzcia, po prostu dlatego, e nigdy nie przebywaem w domu na tyle dugo, by si nim opiekowa. Pewnego weekendu odwiedzi mnie przyjaciel i przywiz mi nieoczekiwany prezent: piknego, powo-rudego kociaka, majcego okoo piciu tygodni. By najsabszy z miotu i nazywa si Tigger, od Tygryska z klasycznych ksiek dla dzieci o Kubusiu Puchatku. Chocia nie wolno mi byo mie zwierzcia w apartamencie, natychmiast poczuem sympati do Tiggera i odkryem, e wielka obecno, jak nosi w swoim maym ciaku, dodawaa tak wiele mojemu yciu, e tskniem za nim, gdy go przy mnie nie byo. Mwic sobie, e to tylko tymczasowe, postanowiem nagi nieco zasady i zatrzyma go. I tak oto Tigger i ja stalimy si rodzin. Natychmiast nauczyem mojego nowego przyjaciela, aby szanowa zakazane strefy" w naszym domu. Zosta nauczony, aby trzyma si z dala od kanap, blatu kuchennego i szczytu lodwki. Przede wszystkim nie wolno mu byo przesiadywa na parapetach okiennych, eby wyglda na zewntrz w czasie, gdy byem w pracy. Kadego dnia, gdy wracaem, spa na jednym z dozwolonych miejsc. Wszystko wydawao si wspaniale funkcjonowa w naszym sekretnym zwizku. Pewnego dnia wrciem z pracy wczeniej ni zwykle. Gdy otworzyem drzwi mieszkania, Tigger zbudzi si z gbokiego kociego snu dokadnie na blacie kuchennym obok zlewu -w miejscu, ktre zostao definitywnie okrelone jako zakazane. By tak zdumiony, widzc mnie wchodzcego, jak ja, widzc go na blacie. Natychmiast zeskoczy, wrci na swoje miejsce na ku i czeka, co zrobi. Byem teraz ciekawy: czy by to jednorazowy incydent, czy te wskazwka, co naprawd si dziao, gdy codziennie opuszczaem dom? Czy zna mj grafik tak dobrze, e znajdowaem go na waciwym miejscu o waciwej porze, gdy wracaem do domu kadego wieczoru? Tego dnia zrobiem eksperyment. Wyszedem na balkon, ukazujcy pikny pas zieleni poniej, wlizgnem si za kotary, by si ukry i zaczeka, udajc, e wyszedem do pracy. Po kilku minutach Tigger zeskoczy z ka i poszed prosto do kuchni. Sdzc, e mnie nie ma, powrci na swoje miejsce na blacie obok tostera i sokowirwki. Czu si tak wygodnie w tym miejscu, e zacz drzema i szybko zasn obok zlewu, w miejscu, do ktrego nigdy by si nie zbliy, gdyby wiedzia, e jestem w domu.

105

Dopiero potem, gdy rozmawiaem z przyjacimi, ktrzy rwnie mieli koty, dowiedziaem si czego, co prawdopodobnie kady waciciel kota ju dawno odkry: nie tresuje si kota! Cho s na pewno wyjtki, zwykle koty robi to, co koty. Lubi miejsca pooone wysoko i zmierzaj do tych, ktre s najwyej - na te same wysoko pooone kontuary, lodwki i parapety, ktre s zakazanymi strefami. Chocia mog szanowa nasze reguy w naszej obecnoci, gdy s same, same ustalaj zasady w swoim wiecie.

LUSTRA S WSZDZIE
Powodem, dla ktrego przytaczam t histori, jest to, co mi zrobio" zachowanie Tiggera. Bdc po prostu tym, kim by, spowodowa moj frustracj sigajc niemal gniewu. Patrzy mi prosto w oczy i wiedziaem, e by w peni wiadomy tego, gdzie przebiegay granice. Jednak wci dziaa wbrew treningowi i robi to, co sam wybra i kiedy wybra. By moe nieprzypadkowo, w czasie moich kopotw z Tiggerem zauwayem paralel z moimi frustracjami w pracy. Rzeczywicie, zdawao si, jakby ludzie, ktrych nadzorowaem, robili dokadnie to, co Tigger: nie zwaali na moje instrukcje dotyczce naszych projektw. Po szczeglnie trudnym popoudniu jedna z moich wsppracownic podesza do mnie i spytaa, dlaczego nie pozwalam jej po prostu wykonywa swojej pracy. Przydzieliem jej zadanie i czua si tak, jakbym zarzdza jego wykonaniem krok po kroku. Pniej tego wieczoru wszedem do mieszkania i Tigger po raz kolejny znajdowa si w zakazanej strefie na kuchennym blacie. I tym razem, gdy na mnie spojrza, nawet nie zada sobie trudu, by si ruszy. Byem wcieky! Gdy usiadem na kanapie, by przemyle to, co mi si ukazao, zauwayem paralel pomidzy brakiem szacunku" Tiggera dla moich zasad i tym, co wygldao na tak sam postaw moich wsppracownikw. Poprzez dwa symultaniczne, cho pozornie niezwizane ze sob dowiadczenia, zarwno Tigger, jak moi koledzy z pracy pokazali mi co wanego na mj temat. Kady odzwierciedla wzorzec tak subtelny, e a do tego momentu nie byem go wiadomy. Miao to by pierwsze z serii luster, jakie miaem w sobie rozpozna, zanim mogem uzdrowi jeszcze potniejsze i subtelniejsze w innych swoich zwizkach. W latach 60. i 70. specjalici od rozwoju osobistego powszechnie mawiali, e jeli si nam nie podoba to, co pokazuje nam wiat, powinnimy przyjrze si sobie. Uczyli, e wszystko, poczynajc od gniewu naszych wsppracownikw po naduycia zaufania, jest odbiciem naszych najgbszych przewiadcze. Wzorce, z ktrymi si utosamiamy najsilniej, s czsto tymi, ktrych nawet nie potrafimy dostrzec w naszym yciu. To jest dokadnie taki scenariusz, jaki mia miejsce w moim zwizku z Tiggerem i z ludmi w pracy. Nie sugeruj, e moi wsppracownicy mieli wiadomo tego, e odzwierciedlali mnie samego i to, jak ten schemat rozgrywa si w moim yciu - jestem prawie pewny, e nie mieli. Po prostu poprzez wzajemn interakcj ujrzaem w sobie co, co ze mnie wydobyli. W owym okresie mojego ycia byo to zwierciado kontroli. Poniewa odbicie pojawio si w tej samej chwili, zamiast w godziny czy nawet dni pniej, mogem ujrze zwizek midzy moim zachowaniem a ich reakcjami. Natychmiastowy oddwik by kluczem do mojej lekcji.

ZWIERCIADO CHWILI
Moemy zobaczy, jak wane jest rozpoznanie zwizku pomidzy tym, co robimy, a tym, co si dzieje w wiecie, gdy przyjrzymy si badaniom antropologicznym ukrytych plemion w Azji. Gdy badacze odkryli jedno z zaginionych" plemion (byo zaginione tylko dla nas, oczywicie, poniewa oni sami wiedzieli dokadnie, kim byli i gdzie si znajdowali), 106

byli zdumieni, e czonkowie plemienia nie widzieli zwizku midzy stosunkiem seksualnym a ci. Odstp wielu miesicy pomidzy seksualnym aktem a narodzinami jest tak wielki, e zwizek pomidzy dwoma zdarzeniami wcale nie by dla nich oczywisty. Na tym polega warto naszych luster - ich natychmiastowo pomaga nam zrozumie realne, ukryte zwizki pomidzy pozornie odrbnymi zdarzeniami. Jeli widzimy nasze przekonania, ktre rozgrywaj partie w naszych lustrach, wwczas s one rozgrywane teraz. Z chwil gdy zostaj rozpoznane, negatywny wzorzec moe zosta uzdrowiony za jednym uderzeniem serca! Rozpoznanie tego jest pierwsz wskazwk dlaczego istnieje. Przewanie odkrywamy, e nasze negatywne wzorce odzwierciedlone w naszym yciu maj korzenie w jednym z trzech uniwersalnych lkw, ktre badalimy w poprzednim rozdziale. Gdy widzimy nasze przekonania odbite w czasie realnym naszych zwizkw z innymi, dowiadczamy pierwszego z naszych luster, ktrym jest wanie zwierciado chwili. Jednake czasami odbicie chwili moe pokazywa nam co jeszcze subtelniejszego ni to, co robimy w yciu - czasami ujawni nam to, co oceniamy w naszym yciu. Gdy tak si dzieje, dowiadczamy drugiego zwierciada zwizku.

LUSTRO DRUGIE: ODBICIA TEGO, CO OSDZAMY W DANE J CHWILI


Rozpoznaj to, co widzisz, a to, co jest przed tob ukryte, stanie si dla ciebie jasne Ewangelia Tomasza W latach 70. jeden z moich instruktorw sztuk walki podzieli si ze mn sekretem odczytywania przeciwnika: Kada osoba w konkurencji jest dla ciebie lustrem. Jako twoje osobiste lustro, twj oponent pokae ci, kim jeste w danej chwili. Obserwujc, w jaki sposb do ciebie podchodzi, widzisz jego reakcj na to, jak ciebie postrzega". Przez cae ycie pamitaem sowa mojego instruktora i rozmylaem nad nimi. Pniej zaczem dostrzega to, co powiedzia o wspzawodnictwie w dojo, w sposobie, w jaki ludzie zachowuj si w yciu. W 1992 roku dowiadczyem czego, w czym lustro zdawao si by kompletnie nieczytelne... To wanie wtedy odkryem subtelno drugiego zwierciada zwizku. Jesieni owego roku w moim yciu pojawiy si trzy nowe osoby w bardzo krtkim czasie. Dziki nim mogem dowiadczy trzech najmocniejszych - jak rwnie bolesnych zwizkw, jakie poznaem jako czowiek dorosy. Chocia nie rozpoznaem ich wtedy, kada z tych osb staa si dla mnie nauczycielem w sposb, jakiego bym nigdy sobie nie wyobrazi. Wszystkie razem udzieliy mi jednej lekcji, ktra upewnia mnie, e moje ycie nigdy ju nie bdzie takie samo. Chocia kady zwizek suy mi jako lustro dokadnie we waciwym czasie, pocztkowo nie rozpoznaem, czego mia mnie nauczy. Pierwszy zwizek by z kobiet ktra wkroczya w moje ycie z celami i zainteresowaniami tak podobnymi do moich, e postanowilimy y i pracowa razem. Drugim byo nowe partnerstwo zawodowe, ktre miao zapewni bardzo potrzebne wsparcie dla tworzenia i organizowania seminariw na terenie caego kraju. Trzeci zwizek by poczeniem przyjani i zawodowego porozumienia, z czym wiza si czowiek opiekujcy si moj posiadoci w czasie, gdy podrowaem w zwizku z prac, w zamian za miejsce do ycia w jednym z moich nieuywanych budynkw, bdcych w remoncie. Fakt, e te zwizki przyszy do mnie w tym samym czasie, powinien by dla mnie wskazwk, e co to oznaczao co duego. Niemal natychmiast wszyscy troje zaczli testowa moj cierpliwo, asertywnoi stanowczo. Czuem, jakby ci ludzie doprowadzali mnie do szalestwa! Z kad z tych osb trway ktnie i niezgoda. Poniewa tak duo 107

podrowaem, miaem tendencj do lekcewaenia napi i unikania rozwizania sytuacji. Przyjem postaw czekaj i patrz" do chwili, gdy powrciem z kolejnej podroy. Gdy wrciem, sprawy wyglday dokadnie tak, jak wtedy, gdy wyjedaem, a nawet jeszcze gorzej. W owym czasie miaem zwyczaj, ktry kultywowaem, przychodzc na lotnisko po kadym seminarium. Odbieraem moje rzeczy z sektora bagaowego, wypacaem z bankomatu dostateczn ilo gotwki na gaz oraz na posiek i zaczynaem moj cztero- lub piciogodzinn jazd samochodem do domu. Jednak podczas pewnej szczeglnej podry co si stao, co postawio wszystko w tych zwizkach w polu uwagi. Po odebraniu swojego bagau poszedem do bankomatu, aby wypaci pienidze. Ku mojemu przeraeniu, maszyna spokojnie wydrukowaa mj bilans, mwicy, e na moim koncie nie byo do rodkw nawet na 20-dolarowy kupon na gaz! Byo to szczeglnie przeraajce, poniewa ostatnio umwiem pracownikw budowlanych, by zacz remont w stuletnim budynku z cegy w mojej posiadoci, a paciem im wanie czekami przypisanymi do tego konta. Trzeba doda do tego dug hipoteczny, utrzymanie biura, podr i wydatki rodzinne, a maszyna mwia mi, e nie ma nic absolutnie nic - aby pokry jakiekolwiek z moich zobowiza. Wiedziaem, e to musi by pomyka. Wiedziaem te, e o 17.30 w niedzielne popoudnie w Nowym Meksyku nic nie mona byo zrobi - wszystko byo zamknite do poniedziaku. Po przekonaniu dyurnego na parkingu, e opac przelewem rachunek za dugoterminowe parkowanie, rozpoczem moj przeduon drog do domu, mylc o tym, co si stao. Gdy zadzwoniem do mojego banku nastpnego ranka, zdumiaem si jeszcze bardziej. Ku mojemu zaskoczeniu, zerowe saldo nie byo pomyk; naprawd nic nie byo na koncie. W rzeczywistoci byo mniej ni nic - nieupowaniona wypata dokonana przez kobiet, ktrej powierzyem mj biznes, cakowicie oprnia moje konto. Z powodu kar, jakie zastosowano w zwizku z realizacj kadego spord przekraczajcych stan konta czekw, nagle zostaem z saldem ujemnym i setkami dolarw zaduenia. Poczuem szok i niewiar. Prdko moje emocje przerodziy si w gniew, a gniew przerodzi si w furi. Przez mj umys przebiegay myli o wszystkich ludziach, ktrym wypisaem czeki i o tym, jak miaem dotrzyma moich zobowiza. Pogwacenie mojego zaufania i cakowite lekcewaenie mnie i moich powinnoci byo bardziej bolesne, ni oczekiwaem. eby byo gorzej, pniej w cigu tego dnia moje biznesowe partnerstwo osigno punkt wrzenia. Gdy otworzyem przesyk i spojrzaem na rozliczenia za seminaria, ktre ju zakoczyem, odkryem rozbienoci w wydatkach i wkrtce signem po telefon, walczc o moj cz z naszych dziaa, punkt po punkcie. W tym samym tygodniu odkryem, e lokator mieszkajcy w mojej posiadoci oddawa si pasjom, ktre nie tylko pozostaway w bezporedniej sprzecznoci z naszymi uzgodnieniami, ale byy te le widziane przez stan Nowy Meksyk. Byo jasne, i nie mogem duej ignorowa tego, co si dziao w kadym z moich zwizkw.

JEST WICEJ NI JEDNO LUSTRO


Nastpnego ranka zszedem botnist drog prowadzc z mojej posiadoci ku duej grze, ktra majaczy nad dolin za moim domem. W milczcej modlitwie, kroczyem ostronie ponad gbokimi, botnistymi koleinami i wirem, proszc o mdro, aby rozpozna wzorzec, ktry mi ukazano tak krzykliwie, chocia nie mogem go dostrzec. Co byo wspln nici czc te relacje? Pamitajc, co powiedzia mj instruktor sztuk walki, pytaem siebie, co jest tym wsplnym odbiciem, ktre te trzy osoby ukazuj mi swoim dziaaniem? 108

Natychmiast przez mj umys przebiegy sowa, niektre tak szybko, e znikny, podczas gdy inne trway jasno. W cigu kilku sekund, cztery sowa pojawiy si obok innych: uczciwo, rzetelno, prawda oraz zaufanie. Zadaem sobie wicej pyta: Czy ci ludzie odzwierciedlaj to, czym jestem w danej chwili, czy pokazuj mi, e jestem nieuczciwy'? Czy w jaki sposb pogwaciem rzetelno, zaufanie i prawd w mojej pracy? Gdy zadaem te pytania w moim umyle, z gbi mojego ciaa wytrysno pewne uczucie. Wewntrz mnie, gos - mj gos woa: Nie! Oczywicie, e jestem uczciwy! Oczywicie, e jestem rzetelny! Oczywicie, e jestem wiarygodny i godny zaufania! Te rzeczy s wanie podstaw mojej pracy, ktr dziel z innymi ludmi. Chwil pniej ogarno mnie inne uczucie - najpierw ulotne, potem coraz janiejsze i silniejsze, a stao si trwale obecne, bym widzia i wiedzia. W owej chwili lustro stao si nagle krysztaowo czyste: trzy osoby, ktre tak zrcznie przycignem do swojego ycia, nie ukazyway mi tego, czym ja byem w owej chwili; zamiast tego, kada z nich ukazywaa inne, subtelniejsze odbicie, o ktrym nikt mi nie mwi. Poprzez sprzecznoci naszych przekona i stylu ycia, zamiast ukaza mi to, czym byem, pokazyway mi rzeczy, ktre osdzam! Te osoby pokazyway mi wartoci, ktre budziy we mnie mocne oceny -wartoci, ktre, jak czuem, pogwaciy. W owym czasie mojego ycia bardzo silnie osdzaem sposb, w jaki ludzie byli odpowiedzialni, jeli chodzi o zalety uczciwoci i rzetelnoci. Z caym prawdopodobiestwem to moje obcienie budowao si od dziecistwa. W jednej chwili moje poprzednie dowiadczenia stay si jasne. Natychmiast przypomniaem sobie wszystkie sytuacje, gdy te same wartoci pogwacono w moim yciu: minione romanse, w ktrych moje partnerki nie byy szczere wobec innych w swoim yciu, obietnice dorosych, zoone i nigdy niedotrzymane, przyjaci penych dobrych intencji i licznych mentorw, ktrzy skadali obietnice i nigdy ich nie mogli dotrzyma za nic w wiecie... Moja lista cigna si coraz dalej i dalej. Moje osdy dotyczce tych kwestii narastay w tak malekim wymiarze, e ich nie rozpoznawaem. Teraz znajdoway si w centrum czego, czego nie mogem ignorowa! Posiadanie pustego konta w banku gwarantowao, e bd musia zrozumie przesanie pynce z tych zwizkw, zanim bd mg pj dalej w yciu. By to dzie, gdy poznaem subteln jednak potn tajemnic drugiego zwierciada zwizku: zwierciada tego, co oceniam w yciu.

CZY ROZPOZNAJESZ SWOJE ZWIERCIADA?


Zachcam ci do zbadania swoich zwizkw z ludmi, ktrzy s ci najblisi. Nastpnie uznaj cechy i charakterystyki, ktre irytuj ci niepomiernie i wydaj si doprowadza ci do szau. Z chwil gdy to zrobisz, zadaj sobie nastpujce pytanie: czy ci ludzie ukazuj mnie w tym momencie? To bardzo moliwe. Jeli tak, bdziesz to natychmiast wiedzia dziki wyranemu uczuciu, e to jest wanie to. Jednake jeli odpowied brzmi nie", mog one ujawnia co jeszcze gbszego i potniejszego, ni obraz tego, kim jeste - mog ukazywa ci odbicie rzeczy, ktre oceniasz w yciu. Rozpoznanie i po prostu uznanie istnienia tego zwierciada jest wanie tym punktem, w ktrym zaczyna si uzdrowienie twoich osdw.

109

UZDRAWIANIE Z EFEKTEM KASKADY


Dzie po tym, jak rozpoznaem zwierciado moich osdw, odwiedziem przyjaciela, ktry mieszka i pracuje w pobliskim Taos Pueblo. Jako jedna z najstarszych rodzimych wsplnot w Ameryce Pnocnej, miejsce to byo nieustannie zamieszkane przez co najmniej 1500 lat. Robert (imi zmienione) mia sklep na samym terenie Puebla i by ogromnie utalentowanym artyst i rzemielnikiem. W caym jego sklepie byy wyeksponowane jego rzeby, apacze snw [talizmany chronice przed zymi snami - przyp. tumacza], muzyka i biuteria, bdce czci jego tradycji na stulecia przedtem, zanim pojawia si jakakolwiek Ameryka". Gdy wszedem, pracowa nad rzeb majc niemal siedem stp wysokoci. Gdy wymienilimy powitania, spytaem o jego rodzin oraz prac i cieszylimy si kilkuminutow pogawdk. Nastpnie to on zapyta, co dziao si u mnie. Podzieliem si z nim wydarzeniami minionego tygodnia, trzema osobami i zaginionymi pienidzmi. Po wysuchaniu mojej relacji myla przez kilka chwil, po czym opowiedzia mi pewn histori. Mj pradziad" - zacz - upolowa bawou na rwninach pnocnego Nowego Meksyku". Wiedziaem, e musia mwi o bardzo odlegych czasach, poniewa, o ile mi wiadomo, aden baw nie pojawi si w tej czci stanu od lat. Przed swoj mierci ofiarowa mi najcenniejsz rzecz, jak posiada: gow pierwszego bawoa, jakiego kiedykolwiek upolowa jako mody chopiec". Robert kontynuowa, opowiadajc mi, jak ta gowa bawou staa si rwnie i jego skarbem. Po mierci pradziadka by to jeden z nielicznych namacalnych reliktw przeszoci, jakie czyy go z jego dziedzictwem. Pewnego dnia odwiedzia Roberta wacicielka galerii z pobliskiego miasta. Widzc, jak pikna bya owa gowa, zapytaa, czy mogaby jej uy jako eksponatu w swojej galerii, na co si zgodzi. Po upywie kilku tygodni Robert, nie majc adnej wiadomoci od swojej znajomej, wyruszy do miasta, aby zobaczy, jak si miewa. Ku swemu zdumieniu, gdy przyby do galerii, niczego tam nie zasta. Drzwi byy zamknite, okna zasonite, a sklep by zlikwidowany. Wacicielka galerii wraz z jego gow bawou znikna. Robert patrzy na mnie znad swej rzeby na tyle dugo, e mogem dostrzec, e byo to bolesne dowiadczenie. Co zrobie?" - zapytaem. Oczekiwaem, e usysz, jak odszuka wacicielk galerii i odzyska swoj cenn wasno. Gdy nasze oczy si spotkay, mdro jego odpowiedzi wyrazia si w jej prostocie: Nic nie zrobiem, poniewa to ona yje z tym, co uczynia". Opuciem Taos Pueblo owego dnia, rozmylajc nad t histori i nad tym, co oznaczaa dla mnie i mojego ycia. Pniej w owym tygodniu zaczem bada legalne moliwoci odzyskania przynajmniej czci pienidzy, ktre znikny z mojego konta. Szybko si dowiedziaem, e chocia miaem suszno, oznaczao to dugotrway, wyczerpujcy i kosztowny proces. Wobec natury tego, co si stao, bybym proszony o przekazanie swojej sprawy raczej organom kryminalnym, ni cywilnym. W tej sytuacji byoby to cakowicie poza moim wpywem, a kobieta za to odpowiedzialna zostaaby skazana na wizienie. Wszystko to w poczeniu z duszym emocjonalnym zwizkiem z kim, z kim nie czuem ju adnej wizi. Gdy rozwayem te opcje, przemylaem raz jeszcze moj rozmow z przyjacielem w Pueblo i lekcj, jak miaem zrozumie. Nie zajo mi to wiele czasu, aby doj do wniosku, ktry od razu odczuem jako waciwy: postanowiem nie robi nic. Niemal natychmiast zaczo si wydarza co nieoczekiwanego - kada z tych trzech osb, odzwierciedlajcych mj osd, zacza znika z mojego ycia. Nie czuem ju gniewu wobec nich ani nie czuem ju odrazy. Zaczem odczuwa dziwne wraenie nicoci" wobec kadej z tych osb. Nie byo zamierzonego wysiku z mojej strony, aby ich oddali. Z chwil, gdy okreliem na nowo to, co si stao midzy nami i czym byy te dowiadczenia, a nie to, co z nich zrobia moja ocena, nie pozostao po prostu nic, co mogoby utrzyma te osoby w moim yciu. Kada z 110

nich po prostu zacza znika z mych codziennych spraw. Coraz mniej byo od nich listw i telefonw, coraz rzadziej o nich mylaem. Moje oceny byy magnesem, ktre utrzymyway te zwizki w miejscu. Chocia to nowe zjawisko byo interesujce, w cigu kilku dni zaczo si dzia co jeszcze bardziej intrygujcego, a nawet nieco dziwnego. Zdaem sobie spraw, e od dawna byy inne osoby w mym yciu, ktre take zaczy znika. Nie byo z mej strony wiadomego wysiku, aby zakoczy te relacje; po prostu wydaway si nie mie ju sensu. W rzadkich sytuacjach, gdy rozmawiaem z tymi osobami, czuo si, e byo to wymuszone i sztuczne. Tam, gdzie wczeniej istniaa wsplna paszczyzna, teraz byo skrpowanie. Niemal rwnie szybko, jak zauwayem zmian w tych relacjach, uwiadomiem sobie, czym byo dla mnie to nowe zjawisko. Kady z tych zwizkw znikajcych z mego ycia, by oparty na tym samym schemacie, ktry pierwotnie sprowadzi te osoby do mojego ycia... Tym schematem by osd. Poza tym, e by magnesem, ktry przycign do mnie te zwizki, mj osd by rwnie tym, co je podtrzymywao. Wobec jego nieobecnoci, klej si rozpuci. Zauwayem co, co byo efektem kaskady: z chwil gdy rozpoznaem schemat w jednym miejscu - w jednym zwizku - jego echo zaniko na innych poziomach mojego ycia. Zwierciada osdu s subtelne, nieuchwytne i by moe nie bd mie sensu dla kadego, kto je sobie uwiadomi. Gdy moi przyjaciele i rodzina usyszeli o mojej decyzji nierobienia niczego", uznali, e neguj to, co si stao. Zabraa twoje pienidze!" - mwili. Naduya twojego zaufania! Zostawia ci z niczym!". Na pewnym poziomie ich uwagi byy do prawdziwe - wszystko to si rzeczywicie stao. W moim rozumieniu jednak, gdybym poda za typowym schematem odwetu i wyrwnywania rachunkw, znalazbym si w bdnym kole mylenia, ktre karmi wanie takie dowiadczenia. Na innym poziomie jednak, bdc po prostu tym, kim byy, kada z tych trzech osb ukazaa mi co na mj temat, co miao si sta kluczem dla zawodowych decyzji, jakie miaem podj w przyszoci. To co byo potn lekcj dotyczc roztropnoci zaufania. A do tego czasu chciaem wierzy, e zaufanie jest jednoznaczne. To znaczy albo ufamy komu, albo nie - jeli tak, moemy ufa mu cakowicie. Chocia nie chciaem myle O wiecie w inny sposb, nauczyem si z tych zwizkw, e istniej poziomy zaufania, jakie mamy rozrni w sobie nawzajem. Czsto ufamy innym w wikszym stopniu i z wiksz odpowiedzialnoci anieli nawet oni mogliby zaufa sobie. I to jest wanie to, czego dowiadczyem. Rozpoznanie osdu odzwierciedlonego w zwizku jest potnym odkryciem, ktrego echo dosignie wszystkich aspektw ycia. Ludziom, ktrzy mi pomogli w tych lekcjach, skadam podzikowanie. A tym, ktrzy ukazali mi moje czowieczestwo, przekazuj mj najgbszy szacunek i wdziczno za utrzymywanie nieskazitelnego lustra przede mn. C za pikne potwierdzenie tajemnicy drugiego zwierciada zwizku! (Nota: W poprzedniej historii sugerowaem rozwizanie ciaru osdu bez penego opisu, jak dokadnie takie rozwizanie osign. Jest ono w peni opisane w mojej ksice, wydanej przez Hay House w 2006 roku, Secrets ofthe Lost Mode ofPrayer [Tajemnice zaginionej formy modlitwy], jako Trzecia Tajemnica: Bogosawiestwo jest uwolnieniem". Aby podsumowa ten potny klucz do transformacji naszych osdw, bogosawiestwo jest staroytnym sekretem, uwalniajcym nas od cierpie ycia na tyle dugo, aby je zastpi innym uczuciem. Gdy bogosawimy ludzi lub rzeczy, ktre nas zraniy, zawieszamy na pewien czas cykl cierpienia. Nie ma znaczenia, czy zawieszenie trwa przez nanosekund czy te cay dzie. Jakkolwiek dugi jest ten okres, podczas bogosawiestwa otwieraj si dla nas drzwi, aby rozpocz nasze uzdrawianie i ruszy naprzd. Kluczem jest to, i przez pewien czas jestemy uwolnieni od naszego blu na tyle dugo, aby wpuci co innego do naszego serca i umysu: potg pikna".).

111

***

ZWIERCIADO TRZECIE: ODBICIA TEGO, CO ZDRADZILIMY LUB CO NAM ODEBRANO


Krlestwo [ojca] jest jak pewna kobieta, ktra niosa [naczynie] pene poywienia. Gdy sza drog, w pewnej odlegoci od domu, uchwyt naczynia si zama, a jedzenie wylao si na drog. Nie zauwaya tego; nie zauwaya adnego wypadku. Gdy dotara do swego domu, postawia naczynie i odkrya, e jest puste. - Ewangelia Tomasza Twoja mio, wspczucie i troska s jak posiek w naczyniu z powyszej paraboli. Przez cae ycie wci istniej te czci ciebie, ktre pocieszaj karmi i wspieraj innych (podobnie jak ciebie) w trudnych chwilach. Gdy tracimy osoby, miejsca i rzeczy, ktre s nam drogie, to wanie nasza kochajca i wspczujca natura pozwala nam przetrwa i przej przez te dowiadczenia. Poniewa dzielimy je wiadomie, mio, wspczucie i troska s rwnie t czci nas, ktra jest najbardziej podatna na utrat, niewinne oddanie lub odebranie nam przez tych, ktrzy maj nad nami wadz. Za kadym razem, gdy ufamy na tyle, by kocha i wspiera kogo innego i wiara ta zostaje pogwacona, tracimy jak cz siebie w tym dowiadczeniu. Nasza niech, aby wystawi si ponownie na tak sytuacj, jest nasz ochron - sposobem, aby przetrwa nasze najgbsze rany i najwiksze zdrady. A za kadym razem, gdy zamykamy si przed dostpem do naszej najprawdziwszej natury wspczucia i troski, jestemy jak posiek zwolna wylewajcy si z naczynia, ktre niosa kobieta. Gdy osigamy w yciu punkt, w ktrym naprawd chcemy si otworzy i dzieli si sob z innym czowiekiem, sigamy do wntrza naszej mioci, by odkry, e znika, pozostawiajc po sobie przestrze wypenion pustk. Odkrywamy, e zagubilimy siebie po trochu w dowiadczeniach, w ktrych zaufalimy na tyle, by wpuci je do naszego ycia. Dobr wiadomoci jest tutaj to, e te czci nas, ktre wydaj si by nieobecne, nigdy naprawd nie znikny. To nie jest tak, e s na zawsze wymazane z pamici... S czci naszej najprawdziwszej istoty, czci naszej duszy. I tak jak dusza nie moe nigdy ulec zniszczeniu, sedno naszej prawdziwej natury nie moe by nigdy utracone. Jest po prostu zamaskowane i ukryte dla bezpieczestwa. Rozpoznanie, w jaki sposb si maskujemy, oznacza wkroczenie na ciek szybkiego uzdrowienia. Wezwanie z powrotem tych czci nas samych, ktre zagubilimy, moe by najwikszym wyrazem naszego osobistego mistrzostwa w opanowaniu siebie. *** We wczesnych latach mojej pracy w przemyle obronnym, pracowaem w zespole opracowujcym oprogramowanie dla systemw zbrojeniowych. Moi koledzy i ja dzielilimy ma przestrze pracy i typowe dla standardu si powietrznych biurka, krzesa i boksy; spdzalimy razem dugie godziny w cakowitej bliskoci. Jak moesz sobie wyobrazi, byo bardzo mao prywatnoci. Gdy rozmowa telefoniczna odbijaa si echem od pustych, szpachlowanych cian i unosia nad boksami, musielimy si pozna nawzajem bardzo dobrze

112

- w istocie tak dobrze, e szybko stalimy si dla siebie prawdziwymi doradcami we wszystkim, od decyzji zawodowych i randek po sprawy rodzinne i ycie osobiste. Kilka razy w tygodniu szlimy razem na lunch, okazjonalnie realizujc czeki i zaatwiajc krtkie sprawy w poudnie. Wanie podczas jednej z takich przygd w porze lunchu, miaem sposobno ujrze pierwszorzdne lustro dowiadczenia, ktre stworzyo osobiste pieko" w yciu jednego z moich kolegw, mczyzny, ktry sta si te moim przyjacielem. Kadego dnia mj przyjaciel zakochiwa si" w kobietach, ktre spotka w czasie pracy. Moga to by kelnerka, ktra przyja zamwienie lub kasjerka w sklepie spoywczym. Prawd mwic, bya to prawie kada osoba, ktra pojawia si na jego drodze w cigu dnia (tzn. kada kobieta). Zdarzao si to wszdzie, a schemat by zawsze ten sam: po prostu spojrza w oczy kobiety i doznawa tego uczucia", ktrego nie umia wyjani. Nie rozumiejc, co to wszystko znaczyo, umieszcza swoje dowiadczenie w jedynym wyjanieniu, jakie mg znale dla tego, co si dziao. Czu, e jest zakochany! A zakochiwa si kilka razy w cigu dnia. Powodem, dla ktrego stanowio to taki problem, byo to, e by onaty. Mia pikn on, ktra go bardzo kochaa, piknego, nowo narodzonego syna i ogromnie kocha ich oboje. Zranienie ich w jakikolwiek sposb czy zniszczenie tego, co razem stworzyli, byo ostatni rzecz jak kiedykolwiek chciaby zrobi. Jednoczenie jego uczucia dla innych kobiet byy niemal obezwadniajce i byy czym, czego po prostu nie rozumia. Tym razem wanie wrcilimy do biura po krtkim lunchu i wizycie na stacji benzynowej i w banku. To wanie w banku wpad w tarapaty. Bya tam pikna kasjerka w okienku, w ktrym skadalimy czeki (byo to w dawnych czasach, zanim pojawiy si depozyty elektroniczne). Zanim dotarlimy z powrotem do biura, jedyne, do czego by zdolny, to myle o niej nieustannie. Nie mg pracowa ani na niczym si skupi i nie mg usun jej z umysu. A jeli ona teraz o mnie myli?" -pyta. -A jeli jest wanie tjedyn?". Ostatecznie podnis suchawk, zadzwoni do banku, odnalaz kasjerk i zapyta, czy mog si spotka na kawie po pracy. Zgodzia si. Ale gdy byli w kawiarni, spojrza w oczy kelnerki serwujcej drinki i zakocha si w niej. Przytaczam t histori, poniewa z przyczyn, ktrych nie rozumia, ten czowiek by zmuszony do inicjowania kontaktu z kobietami, ktre, jak szczerze wierzy, darzy uczuciem. Czynic to, ryzykowa wszystko, co byo mu drogie, z on synem i karier wcznie. Co si z nim dziao? Czy miae kiedykolwiek podobne dowiadczenie (cho, miejmy nadziej, w mniejszym stopniu)? Czy kiedykolwiek, kiedy bye w doskonale szczliwym, penym oddania zwizku, nagle to" si zdarzyo? Albo moe nie jeste w zwizku, albo nawet go poszukujesz, gdy - bez uprzedzenia - idc ruchliw ulic lub bdc w centrum handlowym, sklepie spoywczym czy na lotnisku, przeywasz to dowiadczenie". Kto, kogo nigdy nie widziae, mija ci, w pewnej chwili wasze oczy si spotykaj i - ding! - pojawia si to uczucie. By moe jest to wanie poczucie bliskoci lub jej potencjalnoci, moe to te by niemal przemony impuls zblienia si do tej osoby, poznania jej, a nawet rozpoczcia rozmowy. Pytaem o to wielokrotnie w czasie warsztatw. Co ciekawe, odkryem, e jeli jestemy naprawd uczciwi wobec siebie, ten rodzaj cznoci nie jest a tak niezwyky. Gdy si to zdarza, spotkanie zwykle toczy si mniej wicej tak: nawet jeli oczy dwch osb si spotkay i obie w oczywisty sposb doznay tego uczucia", jedna z nich w ktrym momencie to zlekceway. Jednak przez uamek sekundy dzieje si co niezaprzeczalnego... Odmienny stan wiadomoci i poczucie nierealnoci. W tej przelotnej chwili wykraczajcej poza przypadkowe spojrzenie, ich oczy przekazuj sobie wiadomo. Kada z osb mwi co drugiej w owej chwili, co, czego prawdopodobnie adna z nich nie jest nawet wiadoma.

113

Potem, niemal jak na sygna, ich racjonalne umysy tworz zakcenie - cokolwiek, co przeamie niezrczno tego kontaktu. Moe to by dwik samochodu lub inna przechodzca osoba. Moe to by tak proste, jak li opadajcy na ulic lub kichnicie. Moe to by nawet opona krca na poboczu! Rzecz w tym, e uywajc czegokolwiek jako wymwki, jedna z osb odwraca swoj uwag i moment mija, ot tak, po prostu! Gdy mamy takie dowiadczenie, co si waciwie dzieje?

ODNAJDYWANIE W INNYCH TEGO, CO UTRACILIMY


Gdy znajdujemy si w takich sytuacjach, stajemy przed potn okazj poznania siebie w bardzo szczeglny sposb -to znaczy, jeli rozpoznamy, czego dotyczy ta chwila. Jeli nie, wwczas, jak odkry mj przyjaciel inynier, ten rodzaj poczenia moe si sta kopotliwy, a nawet przeraajcy! Sekretem takich spotka jest sedno tajemnicy trzeciego zwierciada. Aby przetrwa w yciu, wszyscy powicilimy wielkie czci tego, kim jestemy. Za kadym razem, gdy to czynimy, tracimy co wewntrz w sposb, ktry jest spoecznie akceptowany, mimo to bolesny. Przyjmowanie rl dorosych i utrata dziecistwa wskutek rozpadu rodziny; utrata rasowej tosamoci tam, gdzie rne kultury s zmuszone do koegzystencji; i przetrwanie wczesnej traumy wskutek tumienia emocji zranienia, zoci i gniewu - wszystkie s przykadem utraty czci siebie. Dlaczego mielibymy robi co takiego? Dlaczego mielibymy zdradza nasze przekonania, mio, zaufanie i wspczucie, wiedzc, i s sam esencj tego, kim jestemy? Odpowied jest prosta: chodzi o przetrwanie. Jako dzieci moglimy odkry, e jest atwiej, pozostajc cicho, zamiast wypowiada swoj opini, ryzykujc wymianie i ponienie przez rodzicw, braci, siostry czy kolegw. Jeli jestemy maltretowani w rodzinie, duo bezpieczniej jest podda si" i zapomnie, zamiast stawia opr tym, ktrzy maj nad nami wadz. Jako spoeczestwo akceptujemy zabijanie innych w czasie wojny, na przykad, i usprawiedliwiamy to szczeglnymi okolicznociami. Zostalimy uwarunkowani, aby zdradza siebie wobec konfliktu, choroby i przytaczajcych emocji w sposb, ktry dopiero zaczynamy rozumie. W kadej chwili mamy okazj ujrzenia potnej moliwoci, zamiast oceniania, co jest waciwe, a co niewaciwe. Po kadej czci nas, ktr zdradzilimy, aby znale si tam, gdzie jestemy dzisiaj w yciu, pozostaje pustka czekajca na wypenienie. Nieustannie poszukujemy tego, cokolwiek to jest, co wypeni t szczegln prni. Gdy znajdujemy kogo, kto posiada wanie to, co zdradzilimy, czujemy si dobrze w jego towarzystwie. Komplementarna esencja tej osoby wypenia nasz wewntrzn prni i sprawia, e czujemy si znowu caoci. Oto klucz do zrozumienia, co przytrafiao si mojemu przyjacielowi inynierowi i w innych wspomnianych przykadach. Gdy odnajdujemy w innych nasze brakujce" czci, czujemy si nieodparcie i potnie do nich przycigani. Moemy nawet wierzy, e potrzebujemy" ich w naszym yciu, dopki nie przypomnimy sobie, e to, co nas tak w nich pociga, wci w nas pozostaje... po prostu upione. Jeli mamy wiadomo, e wci posiadamy te cechy i zalety, moemy zdj z nich mask i wczy z powrotem do naszego ycia. A gdy to uczynimy, nagle odkryjemy, e nie jestemy ju tak potnie, magnetycznie i niewytumaczalnie przycigani do osoby, ktra pierwotnie odzwierciedlaa nam te wartoci.

114

Rozpoznanie naszych uczu wobec innych takimi, jakimi s a nie takimi, jakimi uczynio je nasze uwarunkowanie, jest kluczem do trzeciego zwierciada zwizku. To niewytumaczalne uczucie, ktrego doznajemy, bdc z kim innym - ten magnetyzm i ogie, ktry nas tak oywia - to w istocie my! To esencja tych czci nas, ktre zagubilimy i uwiadomienie sobie, e chcemy mie je znw w naszym yciu. Majc to na uwadze, wrmy do naszej opowieci o moim koledze inynierze. Z pewnoci istnieje due prawdopodobiestwo, e nie zdajc sobie z tego sprawy, mj przyjaciel widzia w tych kobietach czci siebie, ktre utraci, zdradzi lub ktre mu odebrano w cigu jego ycia. Jest bardzo prawdopodobne, e widzia je rwnie w mczyznach, ale nie pozwala sobie na te same uczucia ze wzgldu na swoje uwarunkowanie. W jego dowiadczeniu, rzeczy, ktre zagubi, byy tak czsto spotykane, e mg je znale niemal w kadym, kogo spotka. Jednake, nie rozumiejc, czego dotycz jego uczucia, by zmuszony poda za nimi w jedyny sposb, jaki zna. Szczerze wierzy, e kade spotkanie byo szans na szczcie, poniewa czu si tak dobrze, gdy przebywa z tymi kobietami. Wci bardzo kocha swoj on i syna - gdy raz go zapytaem, czy mgby ich kiedykolwiek opuci, wyglda na wstrznitego. Nie zamierza zakoczy swojego maestwa, jednak poda za si tego, co odczuwa, ku kompromitujcym sytuacjom, a utrata rodziny staa si bardzo realnym zagroeniem.

JAK ODKRY, CO NAM MWI UCZUCIA PRZYCIGANIA


Kady z nas zrcznie zdradzi pewne czstki siebie, co byo konieczne, jak czulimy, w owej chwili dla naszego fizycznego lub emocjonalnego przetrwania. Gdy to czynimy, atwo jest ujrze siebie jako pomniejszonego" i wpa w puapk naszych wierze na temat tego, co pozostaje. Dla niektrych ludzi wymiana nastpuje, zanim nawet j poznamy i uwiadomimy sobie, co si stao; dla innych jest to wiadomy wybr. Pewnego popoudnia, gdy pracowaem w tej samej korporacji obrony z moim koleg inynierem, na moim biurku wyldowao nieoczekiwane zaproszenie. Bya to nieformalna prezentacja, jaka miaa zosta wykonana dla Biaego Domu i wojskowych urzdnikw w zwizku z nowo utworzonym systemem obronnym, zwanym Strategie Defense Initiatiue (SDI) [Strategiczna Inicjatywa Obrony], popularnie okrelanym jako Gwiezdne Wojny". Podczas przyjcia, jakie miao miejsce po prezentacji, miaem sposobno wysuchania rozmowy midzy jednym z wojskowych urzdnikw wysokiego szczebla a dyrektorem generalnym naszej firmy. Pytanie, jakie dyrektor zada, byo zwizane z osobistymi kosztami, jakie ponis urzdnik, aby osign t pozycj wadzy. Co musiae powici, aby znale si tu, gdzie jeste dzisiaj?" - zapyta. Urzdnik opisa, jak wspina si po szczeblach kariery wojskowej i Pentagonu, a do pozycji zwierzchnika w wielkiej, wielonarodowej korporacji. Suchaem z uwag, gdy mczyzna odpowiada z niezwyk szczeroci i uczciwoci. Aby doj do miejsca, w ktrym jestem dzisiaj" - zacz -musiaem si odda systemowi. Za kadym razem, gdy awansowaem, traciem inn cz siebie. Pewnego dnia uwiadomiem sobie, e jestem na szczycie i spojrzaem wstecz na swoje ycie. Tym, co odkryem, byo to, e oddaem tak wiele z siebie, e nic nie pozostao. Korporacje i wojsko miay mnie w posiadaniu. Utraciem wszystko, co kochaem najbardziej: moj on, dzieci, przyjaci i zdrowie. Sprzedaem te rzeczy dla wadzy, bogactwa i kontroli".

115

Byem zdumiony jego uczciwoci. Cho ten czowiek zatraci si rzeczywicie w tym procesie, by wiadomy tego, co uczyni. By zasmucony, ale bya to dla niego cena warta zapaty za jego pozycj wadzy. By moe z innych powodw, kady z nas najprawdopodobniej czyni co podobnego w swym yciu. Dla wielu z nas jednake celem jest nie tyle wadza, ile przetrwanie. Gdy spotkasz kogo w swym yciu, kto wzbudzi w tobie uczucie bliskoci, zachcam ci do zanurzenia si w owej chwili. Dzieje si wwczas co rzadkiego i cennego dla kadego z was: wanie znalaze kogo, kto zachowa te czci ciebie, ktrych szukae. Czsto jest to obustronne dowiadczenie, w ktrym przycigasz do siebie drug osob z tego samego powodu! Uywajc swej mocy rozrniania, jeli poczujesz, e jest to waciwie, zainicjuj rozmow. Zacznij mwi o czymkolwiek - naprawd o czymkolwiek - aby utrzyma kontakt wzrokowy. W czasie rozmowy zadaj sobie w mylach to proste pytanie: Co widz w tej osobie, co w sobie zagubiem, zdradziem albo co mi zabrano? Niemal natychmiast odpowied pojawi si w twym umyle. Moe to by co prostego, jak uczucie zrozumienia, lub tak jasnego, jak gos, ktry rozpoznajesz i ktry by z tob od czasu dziecistwa. Odpowiedzi s czsto pojedyncze sowa i krtkie zdania, a twoje ciao wie, co jest wane dla ciebie. Moe po prostu postrzegasz pikno w tej osobie, ktrego, jak czujesz, brakuje w tobie w danej chwili. By moe jest to niewinno danej osoby, wdzik, z jakim ona si porusza pord sklepowych regaw, lub jej pewno siebie, z jak wykonuje swoje zadanie, lub po prostu blask jej witalnoci. Twoje spotkanie moe trwa tylko kilka sekund, moe najwyej kilka minut. Ten moment jest dla ciebie okazj aby poczu rado i podekscytowanie chwili. To ty, odnajdujcy cz siebie w drugiej osobie, co, co ju posiadasz, podobnie jak uczucie, jak to jest, gdy jest przebudzone. Dla tych z nas, ktrzy maj odwag uzna sens bliskoci w tych przelotnych spotkaniach, zwierciado straty jest prawdopodobnie tym, co staje przed nami kadego dnia. Odnajdujemy w sobie kompletno, gdy inni odzwierciedlaj nam nasz najprawdziwsz natur. Kolektywnie poszukujemy naszej caoci, a indywidualnie tworzymy sytuacje, ktre prowadz nas ku jej odnalezieniu. Od przedstawicieli kleru po nauczycieli, od ludzi starszych po modych, rodzicw i dzieci, wszyscy s katalizatorami uczucia. W tych uczuciach odnajdujemy rzeczy, za ktrymi tsknimy w sobie, rzeczy, ktre s wci z nami, chocia ukryte za naszymi maskami tego, czym - jak wierzymy - jestemy. Jest to naturalne i ludzkie. Zrozumienie, co mwi nam nasze uczucia wobec innych, moe sta si najpotniejszym narzdziem w odkrywaniu naszej najwikszej mocy.

ZWIERCIADO CZWARTE: ODBICIA CIEMNEJ NOCY DUSZY


To, co posiadasz, ocali ci Jeli wydobdziesz to z siebie . - Ewangelia Tomasza W czasie technicznego boomu pocztku lat 90. XX w., Gerald (imi fikcyjne) by inynierem w Silicon Valley, w Kalifornii. Mia dwie pikne, mode crki i by zwizany z rwnie pikn on. Byli razem niemal 15 lat. Gdy go spotkaem, jego firma przyznaa mu wanie nagrod za pity rok pracy na stanowisku starszego negocjatora do spraw sprzeday specjalistycznego oprogramowania. Jego stanowisko uczynio z niego wartociowy atut

116

firmy, a potrzeba jego ekspertyz rozcigna si znacznie ponad typowy omiogodzinny dzie pracy przez 5 dni w tygodniu. By odpowiedzie na zapotrzebowanie na swoje umiejtnoci, Gerald zacz pracowa pnymi wieczorami, a w czasie weekendw podrowa poza miasto z pokazami swojego oprogramowania. W niedugim czasie okazao si, e spdza wicej czasu ze swymi wsppracownikami ni z rodzin. Mogem dostrzec bl w jego oczach, gdy opisywa, jak si od siebie oddalili. Gdy wraca do domu wieczorami, jego ona i dzieci ju spay, a w biurze pojawia si rano, zanim zaczy swj dzie. W krtkim czasie zacz si czu jak obcy we wasnym domu. Wiedzia wicej o rodzinach ludzi w biurze, ni o wasnej. To wtedy ycie Geralda przybrao dramatyczny obrt. Przyszed do mnie na konsultacj, gdy pisaem ksik zatytuowan Walking Between the Worlds: Science of Compassion [Wdrujc pomidzy wiatami: Nauka o wspczuciu], opisujc jak rol odgrywaj zwierciada" zwizku w naszym yciu. Ponad 2200 lat temu, autorzy Zwojw znad Morza Martwego wyodrbnili siedem szczeglnych wzorcw, ktrych przejawiania si moemy oczekiwa w naszych relacjach z innymi ludmi. Gdy Gerald rozwin swoj opowie, byo jasne, e opisywa jeden z nich, bdcy odbiciem najwikszego lku w naszym yciu, znanego powszechnie jako Ciemna Noc Duszy". Wrd inynierw w jego biurze bya byskotliwa programistka, bdca mniej wicej w jego wieku. Czsto wsppracowali ze sob nad zadaniami, ktre trway czsto przez wiele dni i wymagay podrowania do innych miast na terenie kraju. W krtkim czasie poczu, jakby zna j lepiej ni wasn on. W tym punkcie opowieci poczuem, e wiem, jak si zakoczy. Jednak nie wiedziaem, to co byo potem, a take dlaczego Gerald by tak wzburzony. Do szybko, jak wierzy, zakocha si w swojej wsppracownicy i zdecydowa si opuci on i crki, aby rozpocz z ni nowe ycie. Ta decyzja miaa dla niego sens w owym czasie, skoro mieli ze sob tyle wsplnego. Jednak w cigu kilku krtkich tygodni, jego nowa partnerka zostaa wysana do pracy nad projektem w Los Angeles. Poprosiwszy o specjalne wzgldy, Gerald uzyska wydelegowanie do tego samego biura. Natychmiast sprawy zaczy i le, a Gerald odkry, e straci wicej, ni zyska. Przyjaciele, jakich znali z on od lat, stali si nagle odlegli i nieosigalni. Jego wsppracownicy myleli, e mia le w gowie", opuszczajc stanowisko i projekty, nad ktrymi tak ciko pracowa. Nawet jego rodzice byli oburzeni, e rozbi rodzin. Chocia czu si zraniony, Gerald racjonalizowa, e bya to po prostu cena zmiany. By wolny, mg rozpocz nowe, wspaniae ycie. Czego wicej mg pragn? Oto miejsce, w ktrym ukazuje si zwierciado rwnowagi i Ciemnej Nocy Duszy. Tak jak wczeniej wszystko zdawao si trafia na waciwe miejsce, Gerald odkry, e wszystko w rzeczywistoci zaczo si rozpada! Po kilku tygodniach jego nowa mio oznajmia, i ich zwizek nie jest tym, czego oczekiwaa. Zakoczya go nagle i poprosia, aby odszed. Tak po prostu zosta sam, samotny i zaamany. Po wszystkim, co dla niej zrobiem, jak moga?" -biada. Opuci on, dzieci, przyjaci i prac - krtko mwic, powici wszystko, co kocha. W krtkim czasie zacz kiepsko pracowa. Po kilku ostrzeeniach i naganach jego departament ostatecznie go zwolni. Gdy Gerald kontynuowa swoj histori, byo jasne, co si naprawd stao: jego ycie, z najwyszego puapu, ze wszystkimi perspektywami nowego zwizku, nowej pracy i wikszych dochodw, spado najniej jak mona, a wszystkie te sny si rozwiay. Tego wieczoru, gdy Gerald przyszed, by ze mn pomwi, zadawa tylko jedno pytanie: Co si stao?". Jak to moliwe, e to, co zapowiadao si tak dobrze, mogo si potoczy tak le?

117

NASZA CIEMNA NOC DUSZY: ROZPOZNANIE BODCA


Do dnia, gdy go spotkaem, Gerard utraci wszystko, co kocha. Przyczyna tego jest kluczem do tej opowieci. Zamiast uwolni rzeczy, ktre kocha, poniewa czu si speniony i szed naprzd, dokonywa wyborw tylko wwczas, gdy wierzy, e dostanie co lepszego w zamian. Innymi sowy, gra bezpiecznie. Ze wzgldu na swj lk, e mgby nie znale nic lepszego, pozosta fizycznie w swoim maestwie i rodzinie dugo po tym, jak je opuci emocjonalnie. Istnieje subtelna, jednak znaczca rnica pomidzy porzucaniem pracy, przyjaci i romansw poniewa jestemy spenieni, a pozostawaniem w nich z obawy, e nic innego nie znajdziemy. We wszystkich rodzajach zwizkw moe istnie tendencja do lgnicia do status quo, dopki nie pojawi si co lepszego. To przywizanie moe pochodzi z niewiadomoci tego, co czynimy, albo istnie, poniewa obawiamy si rozbi d i stawi czoa niepewnoci, nie wiedzc, co bdzie dalej. Chocia moe to rwnie dobrze reprezentowa schemat, ktrego nie jestemy wiadomi, tym niemniej jest to schemat. Czy jest to praca, romans czy nasz styl ycia, moemy podtrzymywa schemat, w ktrym nie jestemy naprawd szczliwi, a jednak nigdy nie wyrazilimy tego uczciwie wobec ludzi w naszym yciu. Tak wic nawet wtedy, gdy wiat wierzy, e nasze ycie jest jak zawsze, wewntrz moemy woa o zmian i czu si sfrustrowani, poniewa nie wiemy, jak wyjawi t potrzeb tym, ktrzy s blisko nas. Jest to schemat budujcy negatywno. Nasze prawdziwe uczucia s zamaskowane jako napicie, wrogo lub czasem po prostu jako nieobecno w zwizku. Kadego dnia przechodzimy przez film naszej pracy lub dzielenia ycia i domu z inn osob podczas gdy emocjonalnie jestemy odlegli i pogreni w innym wiecie. Czy nasze problemy dotycz szefa, kochanka, czy nawet nas samych, racjonalizujemy, idziemy na kompromisy i czekamy. A tu pewnego dnia, ot tak, po prostu -bum! - to si wydarza. Wydawaoby si, i zupenie znikd wanie te rzeczy, na ktre czekalimy i za ktrymi tsknilimy w yciu, nagle si pojawiaj. Gdy tak si dzieje, bywa, e zanurzamy si w nich po uszy, jakby nie byo jutra. W przypadku Geralda, gdy przeprowadzi si do nowego miasta, by by w swoim nowym zwizku, pozostawi za sob nierozwizan pustk, w ktrej run jego wiat. Teraz, straciwszy wszystko, co kocha, Gerald siedzia przede mn a wielkie zy spyway mu po policzkach. Jak mog odzyska moj prac i moj rodzin? Powiedz mi po prostu, co mam zrobi!". Gdy podaem mu pudeko chusteczek, ktre trzymaem przy biurku na okazje takie, jak ta, powiedziaem co, co zupenie zbio Geralda z tropu: Tym razem w twoim yciu nie chodzi o odzyskanie tego, co stracie, chocia moe wanie tak si dzieje. To, co stworzye dla siebie, siga o wiele gbiej ni twoja praca i twoja rodzina. Wanie obudzie w sobie si, ktra moe sta si twoim najpotniejszym sprzymierzecem. Gdy przejdziesz przez to dowiadczenie, bdziesz mie now pewno siebie, ktra bdzie niewzruszona. Wszede w czas, ktry rozpoznali staroytni i nazwali Ciemn Noc Duszy". Gerald otar oczy i wyprostowa si na krzele. Co rozumiesz przez Ciemn Noc Duszy?" - zapyta. - Jak to si stao, e nigdy o tym nie syszaem?". Ciemna Noc Duszy jest okresem w twoim yciu, gdy przycigasz sytuacje, ktre reprezentuj to, co jest twoim najwikszym lkiem" - odpowiedziaem. - Taki czas zwykle nadchodzi wtedy, gdy si go najmniej spodziewasz, najczciej bez ostrzeenia. Rzecz w tym" - kontynuowaem - e tylko wtedy moesz wej w t dynamik, gdy twoje panowanie nad yciem sygnalizuje, e jeste na to gotowy! Wtedy, wanie wtedy, gdy wydaje si, e ycie jest doskonale, rwnowaga, ktr osigne, jest znakiem, e jeste gotowy na zmian.

118

Pokusa stworzenia zmiany bdzie czym, za czym tsknisz w yciu, czym, czemu po prostu nie moesz si oprze. W innym przypadku nigdy nie dokonaby tego skoku". Czy masz na myli tak pokus, jak nowy zwizek?" - zapyta Gerald. Wanie tak jak nowy zwizek" - odpowiedziaem. -Zwizek jest czym w rodzaju katalizatora, ktry obiecuje, e zrobimy w yciu krok naprzd". Mwiem dalej, wyjaniajc, e nawet, gdy wiemy, e jestemy w stanie doskonale przetrwa wszystko, cokolwiek ycie rzuci nam pod nogi, nie ley w naszej naturze, by zbudzi si rano i powiedzie: Hmm... dzi oddam wszystko, co kocham i co jest dla mnie cenne, by wej w Ciemn Noc Duszy". Po prostu nie funkcjonujemy w ten sposb! Jak to czsto bywa, najwiksze prby naszej Ciemnej Nocy Duszy wydaj si nadchodzi w czasie, gdy tego najmniej oczekujemy. Szansa, e ycie przyniesie nam dokadnie to, czego potrzebujemy, dokadnie wtedy, gdy tego potrzebujemy, ma gboki sens. Tak jak nie moemy napeni naczynia wod zanim nie odkrcimy kurka, posiadanie penego emocjonalnego zestawu narzdzi jest bodcem, ktry sygnalizuje kran ycia, aby przynie zmian. Dopki nie wywoamy przepywu, nic nie moe si zdarzy. Drug stron tego procesu jest to, i gdy znajdziemy si w Ciemnej Nocy Duszy, pociech moe by wiedza, i jedyn drog abymy si znaleli w takim punkcie ycia, jest to, e to my odkrcilimy kurek. wiadomie lub nie, zawsze jestemy gotowi na wszystko, cokolwiek ycie moe nam przynie.

NASZE NAJWIKSZE LKI


Celem Ciemnej Nocy Duszy jest dowiadczenie i uzdrowienie naszych najwikszych lkw. Rzecz naprawd interesujc w Ciemnej Nocy jest to, e poniewa lki kadego czowieka s inne, to, co wydaje si przeraajcym dowiadczeniem dla jednej osoby, moe nie by niczym wielkim dla kogo innego. Na przykad Gerald przyzna, e jego najwikszym lkiem byo zosta samemu. Rozmawiaem wczeniej tego samego wieczoru z kobiet ktra powiedziaa mi, e bycie sam" jest jej najwiksz radoci. Nie jest niczym niezwykym, e kto, kto najbardziej boi si bycia samemu, staje si mistrzem zwizkw, w ktrych bdzie dowiadcza swojego lku. Na przykad Gerald opisa romanse, przyjanie i relacje zawodowe z przeszoci, ktre za nic w wiecie nie mogy trwa dugo! Jednak za kadym razem, gdy si koczyy, wierzy, e zwizek zawid". W rzeczywistoci by on tak udany, e pozwala mu na to, by stan przed swoim najwikszym lkiem przed samotnoci. Poniewa nigdy go nie uleczy ani nawet nie rozpozna wczeniej tych wzorcw w swym yciu, znajdowa si w sytuacjach, w ktrych strach stawa si coraz mniej subtelny. Ostatecznie ycie doprowadzio go do punktu, w ktrym ta emocja staa si na tyle obecna, e musia t kwestie rozwiza, eby mg ruszy dalej. *** Chocia moemy przechodzi przez wiele Ciemnych Nocy Duszy w cigu naszego ycia, pierwsza jest zwykle najcisza. Jest rwnie czsto najpotniejszym motorem zmiany. Z chwil gdy zrozumiemy, dlaczego czujemy taki bl, dowiadczenie zaczyna nabiera nowego znaczenia. Gdy rozpoznamy zwiastuny Ciemnej Nocy Duszy, moemy powiedzie, Aha! Znam ten schemat! Tak, to zdecydowanie Ciemna Noc Duszy, w porzdku. Zatem co mam opanowa?". Znam ludzi, ktrzy czuj si tak umocnieni z chwil gdy ulecz dowiadczenia Ciemnej Nocy Duszy, e niemal omielaj si prosi wszechwiat o zesanie nastpnej! Czyni to, bo po prostu wiedz e jeli przeyli pierwsz mog przetrwa wszystko. Jedynie wtedy, gdy przeywamy takie dowiadczenia bez zrozumienia, czym si dlaczego si pojawiaj zostajemy zamknici przez lata, a nawet cae ycie, w schemacie, ktry moe dosownie skra wanie to, co jest nam najdrosze... Na przykad samo ycie. 119

ZWIERCIADO PITE: ODBICIA NASZEGO NAJWIKSZEGO AKTU WSPCZUCIA


Pokacie mi kamie, ktry budowniczy Odrzucili. To bdzie kamie wgielny. - Ewangelia Tomasza Pod koniec lat 80. moje biuro znajdowao si w wielkim, wielopitrowym budynku na wzgrzach Denver. Chocia budynek by ogromny, koniec Zimnej Wojny i cicia w rzdowym budecie sprawiy, i firma, w ktrej pracowaem, musiaa si zmniejszy" i skonsolidowa. Poniewa inne jej oddziay przeniosy si do naszego przybytku, przestrze bya luksusem. Dzieliem moje biuro z inn pracownic kobiet obejmujc w departamencie funkcj bardzo odmienn od mojej. Nie byo midzy nami wspzawodnictwa ani podziau obowizkw i szybko stalimy si dobrymi przyjacimi, dzielcymi historie rodzinnych weekendw, przyjaci oraz radoci i smutki ycia poza firm Pewnego dnia wanie wrcilimy z lunchu, a ona odebraa wiadomoci, jakie nadeszy na jej poczt gosow gdy nas nie byo. Ktem oka spostrzegem, e znieruchomiaa, po czym usiada ze szklistym spojrzeniem. Jej twarz staa si kredowo biaa, poza szmink na ustach i rem na policzkach. Gdy odoya suchawk, daem jej chwil na zapanowanie nad sob po czym spytaem, co si stao. Spojrzaa na mnie i zacza opowie, ktr odebraem jako smutn i jednoczenie potn. Jej dobra przyjacika miaa crk o godnym pozazdroszczenia poczeniu urody, uzdolnie sportowych i talentw artystycznych, z ktrych kade kultywowaa od wczesnego dziecistwa. Gdy dziewczynka podrosa, szukaa drogi na poczenie wszystkich swoich walorw w jednej profesji i zdecydowaa si zosta modelk. Jej rodzina popara ten wybr i pomagaa jej, jak tylko moga, w spenieniu tego marzenia. Gdy przekazaa swoje portfolio agencjom reklamowym, okazao si, e wiele z nich odpowiedziao z entuzjazmem. Otrzymaa propozycje podry, edukacji i wikszego wsparcia, ni moga sobie wyobrazi. Kady, kto patrzy na to z zewntrz, uznawa, e jej ycie nie mogo potoczy si lepiej. Jednake na subtelnym, niemal niedostrzegalnym poziomie, ci, ktrzy naprawd j znali, mogli zauway, e co si zmieniao. Jej entuzjazm ustpi miejsca obawom. Agencje, z ktrymi pracowaa, szukay pewnego typu powierzchownoci u kobiet, ktre promoway. Chocia ta moda dziewczyna dysponowaa z pewnoci wyjtkow urod nie byo to dokadnie to, czego chciay agencje pod koniec lat 80. Niepokojona tym, co potrzebne, by zyska co tak szczeglnego, moda dziewczyna poprosia swoj rodzin o pomoc przy serii kosmetycznych zabiegw, ktre, jak czua, wyrzebiyby jej ciao tak, by speniao oczekiwania przemysu. Zacza od najbardziej oczywistych poprawek, operacji kosmetycznych. Chocia zbliay j bardziej do celu, jej look" wci nie by wystarczajcy, wic przystpia do bardziej ekstremalnych zabiegw. Od dziecistwa miaa zawsze niewielk wad zgryzu, z lekko cofnitym podbrdkiem i szczk. Zgodzia si na ich przebudowanie, co oznaczao wyamanie i ponowne zaoenie szczki dla stworzenia wikszej symetrii. Jej usta byy cinite drutami przez okoo sze tygodni w czasie, gdy zrastay si koci, wic spoywaa wwczas jedynie pyny. Gdy druty zostay usunite, miaa piknie symetryczn twarz, z wyrazistymi komi policzkowymi, a wada zgryzu znikna. Patrzc na fotografie tej dziewczyny, ktre pokazaa mi moja koleanka, mogem osobicie dostrzec ma rnic midzy zdjciami przed i po operacji. Straciwszy na wadze przez tygodnie pozostawania na pynnej diecie, ta pikna moda kobieta zacza dostrzega, e jej ciao nie miao ju ksztatu litery V sprzed operacji. W rzeczywistoci, wskutek utraty wagi, jej grna cz ciaa utracia odpowiednie napicie mini, ktre nadaway jej proporcje modelki". Jednak w jej percepcji, by to problem, ktry 120

mona byo usun chirurgicznie, wiec poddaa si zabiegowi usunicia dolnych wystajcych" eber, aby osign lepsze ksztaty i proporcje. Stres zwizany z tymi wszystkimi zabiegami sprawi, e stan jej ciaa zacz si pogarsza. Odkrya, e nie moga ju duej kontrolowa przybierania ani utraty wagi tu i tam. Jej ciao znalazo si w trybie tracenia na wadze" i codziennie tracia kilogramy. Gdy jej rodzice zauwayli, co si dzieje, byo za pno: wskutek serii komplikacji dziewczyna zmara tego poranka. To bya wanie wiadomo, jak moja koleanka otrzymaa po lunchu. Moliwe, e znasz ludzi na podobnej ciece, cho miejmy nadziej, mniej skrajnej. Podaj ten przykad, by podkreli pewn spraw. Moda kobieta w tej historii miaa w swym umyle pewn wizj doskonaoci i obraz ten sta si dla niej obiektem porwna. Utrzymywaa si nieustannie w cieniu tego punktu odniesienia, uywajc swojego mentalnego obrazu jako miary w porwnywaniu swojej fizycznej powierzchownoci. Jej przekonania mwiy, e bya w jaki sposb niedoskonaa i e te niedoskonaoci" mona byo naprawi dziki cudom nowoczesnej technologii. Jednak to, co si przydarzyo tej kobiecie, biegnie znacznie gbiej ni operacje zastosowane do naprawienia jej domniemanych wad - zmierza bezporednio do serca tego zwierciada. Dlaczego ta kobieta uwaaa, e takie skrajnoci byy konieczne dla jej sukcesu? Dlaczego jej rodzina i przyjaciele wspierali jej denie do perfekcji? Dlaczego ta moda osoba, bdc ju pikn na swj sposb, czua si zmuszona, by sta si kim innym, ni t ktr bya od urodzenia? Jaki lk (lub lki) mia tak si w jej yciu, e prbowaa zmieni swoj powierzchowno, aby uzyska aprobat innych? Moe jeszcze waniejsze pytanie to: Czego my moemy si nauczy z jej dowiadczenia? Jaki jest punkt odniesienia, wobec ktrego czujemy si odpowiedzialni, gdy mierzymy wasne sukcesy i poraki w naszym yciu?

NIEDOSKONAOCI" S DOSKONAOCI
Czsto dziel si t opowieci na moich warsztatach. Zaraz potem prosz uczestnikw o wypenienie prostej ankiety, w ktrej oceniaj siebie w dziedzinach takich jak edukacja, romanse, praca i osignicia sportowe. System oceniania skada si z czterech kategorii, sigajcych od naprawd dobry" po naprawd saby". Kluczem jest tutaj to, i daj im bardzo mao czasu na wypenienie formularzy. A robi to z okrelonego powodu: sama odpowied na papierze jest mniej istotna, ni mylenie, jakie za ni stoi. Jakiekolwiek s odpowiedzi, rzeczywistoci jest to, e jeli cokolwiek jest mniej ni doskonae, jest to uczestnik osdzajcy sam siebie. Jedynym sposobem na to, aby ludzie mogli siebie ocenia pod ktem sukcesu lub poraki, jest porwnanie z czym poza ich wasnym dowiadczeniem. Jak wiemy, wszyscy jestemy swoimi najsurowszymi krytykami. Z tego powodu zwierciado znane jest jako nasz najwikszy akt wspczucia. Dotyczy wspczucia dla nas samych - tego, czym jestemy i kim si stalimy. Poprzez to zwierciado nas samych, jestemy proszeni o wspczujce pozwolenie na przejawienie si doskonaoci, ktra ju istnieje w kadym momencie ycia. To prawda niezalenie od tego, jak inni widz t chwil i jak si ona w istocie rozwija. Dopki nie przywizujemy wagi - co jest naszym wasnym dzieem - do wyniku, kade dowiadczenie jest po prostu okazj do wyraenia siebie... ni mniej, ni wicej. Jakie byoby twoje ycie, gdyby pozwoli, aby wszystko, co robisz, byo doskonae wanie takim, jakie jest, niezalenie od tego, co z tego wynika? Jeli wszystko, co robimy i tworzymy, czynimy najlepiej, jak umiemy, to dopki nie porwnamy tego z czym innym, jak moe to nie by wspaniae? Jeli projekt zawodowy, zwizek czy szkolne zadanie nie toczy si w oczekiwany sposb, moemy zawsze nauczy si czego z naszych dowiadcze i nastpnym razem zrobi to inaczej. 121

W Boskiej Matrycy to sposb, w jaki siebie odczuwamy - nasze dziaania, powierzchowno i nasze osignicia - zostaje nam odzwierciedlony jako rzeczywisto w naszym wiecie. Majc to na uwadze, najgbsze uzdrowienie w naszym yciu moe sta si rwnie naszym najwikszym aktem wspczucia. Jest to dobro, jak okazujemy sobie.

POZA ZWIERCIADAMI
Cho istniej z pewnoci inne zwierciada, ukazujce nam jeszcze subtelniejsze sekrety naszej natury, te, ktre przedstawiem tutaj, s picioma lustrami, umoliwiajcymi nam nasze najwiksze uzdrowienie w zwizkach ycia. W tym procesie odnajdujemy nasz najprawdziwsz moc jako twrcy w Boskiej Matrycy. Kade lustro jest kamieniem milowym w kierunku osignicia wyszego poziomu osobistego mistrzostwa. Z chwil, gdy si o nich dowiesz, nie moesz ich znw od-wiedzie". Gdy raz ujrzysz je w swoim yciu, nie moesz ich od-widzie". Za kadym razem, gdy rozpoznajesz ktre z tych zwierciade w szczeglnym miejscu swojego ycia, istnieje wysokie prawdopodobiestwo, e odnajdziesz rwnie ten sam schemat w innych dziedzinach. Na przykad kwestie kontroli, ktre wyzwalaj tyle emocji w twojej rodzinie, mog si manifestowa ze znacznie mniejsz intensywnoci, kiedy kupujesz uywany samochd od kogo obcego. Powodem, dla ktrego jest to bardziej umiarkowane, jest to, e prawdopodobnie nie jeste na tym samym poziomie intymnoci ze sprzedawc, jak ze swoj rodzin i przyjacimi. Chocia schematy s mniej intensywne, wci istniej. I na tym polega pikno holograficznego wzorca wiadomoci. Rozwizanie, jakie znajdziesz w swojej relacji z dealerem samochodowym, sprzedawc w sklepie spoywczym czy kelnerem, ktry przynis przypalony obiad w twojej ulubionej restauracji, przejawi si w twoich zwizkach w domu. Musi, poniewa na tym polega wanie natura hologramu. Gdy raz schemat zostaje zmieniony w jednym miejscu, kady zwizek zawierajcy ten wzorzec na tym skorzysta. Zmiany przychodz do nas czasami wtedy, kiedy najmniej si ich spodziewamy. Gdyby tak nie byo, prawdopodobnie nigdy nie wstalibymy rano, mwic: Dzisiaj stawi czoa zwizkom, ktre ukazuj mi najwiksze zwierciada moich najgbszych osdw". Po prostu nie funkcjonujemy w ten sposb! Zamiast tego, okazje do uzdrowienia dziki naszym zwierciadom pojawiaj si czsto wtedy, gdy idziemy wrzuci list do skrzynki pocztowej lub pompujemy koa samochodu. Niedawno spotkaem przyjaciela, ktry wanie porzuci karier, rodzin, przyjaci i zwizek w innym stanie, aby przenie si w dzikie rejony pnocnego Nowego Meksyku. Zapytaem go, dlaczego zostawi tak wiele za sob, by y w izolacji pustyni. Zacz mi opowiada, i przyby, aby odkry swoj ciek duchow". Jednak jednym tchem powiedzia mi, e nie mg zacz, poniewa nic nie szo, jak naley. Mia problemy z rodzin prac a nawet z kontrahentami budujcymi jego nowy duchowy" dom. Jego frustracja bya oczywista. Suchajc jego opowieci, przedstawiem jedyny wgld, jaki czuem, e mgby mu pomc. Z mojej perspektywy, jestemy zdolni jedynie do ycia duchowego. Inaczej mwic, jako istoty ducha, jestemy zdolni jedynie do dowiadcze duchowych. Niezalenie od tego, jakim ycie moe si wydawa, wierz, e kady wysiek i wszystkie nasze cieki prowadz nas do tego samego miejsca. Wychodzc z tego przekonania - codzienne zajcia nie mog by oddzielone od naszego duchowego rozwoju - one s nasz duchow ewolucj! Zwrciem si do przyjaciela i zasugerowaem, e by moe, wszystkie trudnoci, jakie mia w owej chwili, byy jego ciek duchow. Chocia nie bya to oczywicie odpowied, jakiej oczekiwa, ciekaw by, co miaem na myli. Mia koncepcj, e jego

122

duchowo zostanie speniona poprzez ycie w samotnoci i spokojnej kontemplacji kadego dnia. Wyjaniem moje przekonania, sugerujc, e chocia wszystkie te rzeczy mog sta si czci jego ycia, sposb, w jaki rozwie kady z problemw, przed jakim stoi, moe by wanie ciek ktr przyszed zgbi. Spogldajc na mnie ze zdziwionym wyrazem twarzy, gdy si egnalimy, odrzek: Moe tak jest!".

Rozdzia VIII Pisanie na nowo kodu rzeczywistoci: 20 kluczy do wiadomej kreacji


Odkrye ju teraz warunki, w jakich pragnienie twego serca moe sta si rzeczywistoci twego bytu. Pozosta tu, a nabierzesz w sobie mocy, ktrej nic nie moe zniszczy. - Sowa wypowiedziane do mistyka Gurdjieffa przez jego nauczyciela w Meetings with Remarkable Men: Gurdjieffs Search for Hidden Knowledge [Spotkania z wybitnymi ludmi: Poszukiwania ukrytej wiedzy Gurdjieffa]. Sowa popularnej rockowej ballady z lat 70. piewanej przez zesp Ten Years After, brzmi jak echo tego samego pragnienia pyncego z serca, o jakim sysz od ludzi na caym wiecie, rozpaczliwie pragncych dokonania zmiany, ktrzy czuj si jednak niezdolni, by to zrobi. Tak pragnbym zmieni wiat" - zaczyna si refren - Ale nie wiem, co zrobi / A wic zostawi to tobie" . Mam nadziej, e na nastpnych stronach utkamy razem wszystko, czego nam trzeba jako instrukcji, by umocni si poprzez wiedz, jak wiat uczyni lepszym. W pierwszym rozdziale tej ksiki przytoczyem opowie mojego indiaskiego przyjaciela o tym, e ludzie w jego tradycji wierz, i dawno temu w tajemniczy sposb zaczlimy zapomina o naszej mocy zmieniania wszechwiata. Sugerowa on, e zoona technologia uywana dzisiaj jest nasz prb przypomnienia sobie tej zdolnoci, bo naladuje w naszym wiecie to, co w istocie czynimy w naszym ciele. Majc to na uwadze, nie bdzie dla nas niespodziank, e komputery stay si tak integraln czci naszego ycia: wydaj si one rzeczywicie naladowa sposb, w jaki przechowujemy nasze wspomnienia i komunikujemy si. Jednake porwnanie technologii wewntrznej z zewntrzn moe i nawet dalej, ni przypuszcza mj przyjaciel (a przynajmniej dalej, ni wyjawi w rozmowie ze mn owego dnia). Pod wieloma wzgldami nasz mzg, a nawet sama wiadomo, jest porwnywany do wspczesnego komputera. W swej przeomowej ksice Consciousness Explained (wiadomo wyjaniona) Daniel Dennett, dyrektor Centrum Bada Kognitywnych w Tufts University, mwi, e rzeczywicie moemy uwaa nasz mzg za swego rodzaju komputer" i e daje to potn metafor dla zrozumienia, w jaki sposb uywamy informacji . Pod wieloma wzgldami koncepcje nauki komputerowej daj nam wanie to, czego potrzebujemy, by odnale drog do tego, co nazywa on terra incognita lub nieznanym ldem, pomidzy tym, co mwi nauka o naszym mzgu, a tym, czego dowiadczamy poprzez mzg. 123

Jest jasne, e sukces komputera jako narzdzia pamici i komunikacji daje nam potny przykad pomagajcy zrozumie tajemnic wiadomoci. Poniej znajduje si krtki opis dziaania wspczesnego komputera. Informacja ta jest cisa, cho ogromnie uproszczona. Ten prosty model pozwoli nam porwna nasz zewntrzny wiat do sprztu, a oprogramowanie do wewntrznych mechanizmw samej wiadomoci. Paralele s fascynujce, a podobiestwa oczywiste. Po pierwsze, wszystkie komputery potrzebuj tylko trzech rzeczy, aby byy uyteczne. Niezalenie od tego, jak duy lub may albo jak skomplikowany moe si wydawa komputer, zawsze potrzebuje sprztu, systemu operacyjnego oraz oprogramowania, aby dziaa. Jak dotd, brzmi to do prosto... Ale by rzuci nowe wiato na wiadomo, wane jest zrozumienie, co naprawd robi te trzy czci komputera. System operacyjny jest tym, co umoliwia nam komunikowanie si z chipami i obwodami, a ostatecznie sprawia, e dziaa drukarka, ekran itd. Czy jest to znajomy system Macintosh, czy Windows, czy nawet bardziej egzotyczne, opracowane dla specjalnych zada, kiedy wpisujemy nasze polecenia z klawiatury, to wanie dziki systemowi operacyjnemu znaczy to co dla komputera. Przekada on nasze instrukcje na co, co maszyna rozpoznaje. Sprzt jest fizyczn struktur samego komputera. Zawiera takie rzeczy, jak monitor i klawiatura, chipy i procesory - gadety, dziki ktrym dziaa system operacyjny. Owoc pracy komputera jest zwykle widoczny na urzdzeniu sprztowym jakiego rodzaju. Poza ekranem, mog to by drukarki, plotery i projektory, pokazujce to, co stworzylimy. Oprogramowanie zawiera znajome programy, takie jak Word, PowerPoint i Excel, ktrych uywamy codziennie w biurach i szkoach, aby wykona nasze zadania. To dziki naszej relacji z tymi programami komputer otrzymuje od nas polecenia, ktre sprawiaj e cay ten sprzt jest uyteczny! Oto klucz do tej analogii: dla wszelkich celw i zamierze system operacyjny komputera jest stay i si nie zmienia. Innymi sowy, jest" tym, czym jest. Kiedy chcemy, eby nasz komputer zrobi co innego, nie zmieniamy systemu operacyjnego - zmieniamy polecenia, jakie mu wydajemy. Powodem, dla ktrego jest to wane, jest to, e wiadomo zdaje si dziaa dokadnie w ten sam sposb. Jeli mylimy o caym wszechwiecie jak o kolosalnym komputerze wiadomoci, wwczas sama wiadomo jest systemem operacyjnym, a rzeczywisto jest tym, co zostao wytworzone za jej pomoc. Tak jak system operacyjny komputera jest ustalony i zmiany musz pochodzi z przemawiajcych do niego programw, aby zmieni nasz wiat, musimy zmieni programy, ktre nadaj sens rzeczywistoci: uczucia, emocje, modlitwy i przekonania.

124

Ilustracja 13. Porwnanie komputera wiadomoci ze znajomym elektronicznym komputerem: dla obydwu, zmiana tego, CO on WYTWARZA, odbywa si poprzez jzyk, ktry jest rozpoznawany przez system.

Klucz nr 20: Musimy sta si w naszym yciu dokadnie tym, czego chcemy dowiadczy w naszym wiecie.

Wszystko, cokolwiek moglibymy sobie kiedykolwiek wyobrazi oraz prawdopodobnie rzeczy, ktrych nigdy nie bralimy pod uwag, jest moliwe w tym sposobie widzenia siebie. Tak jak programy Word i Works s narzdziami, dziki ktrym modyfikujemy to, co wytwarza nasz komputer... Uczucia, przekonania i modlitwy s programami, ktre zmieniaj wytwr wiadomoci jako Boskiej Matrycy Pikno tej analogii polega na tym, e posiadamy ju te potne programy do tworzenia rzeczywistoci i ju ich uywamy kadego dnia. W kadej chwili wysyamy nasze przekazy emocji, uczu, modlitw i przekona do wiadomoci, ktra przekada ten kod na codzienn rzeczywisto naszego ciaa, zwizkw, ycia i wiata. Pytanie teraz mniej dotyczy tego, czy ten jzyk istnieje, a bardziej tego, jak celowo uywamy go w naszym yciu. Aby dokadnie zrozumie, dlaczego nasze przekonania s tak potne i jak dokonujemy takiej zmiany w wiecie szeciu bilionw ludzi, przeniesiemy nasze zrozumienie hologramu o jeden krok dalej.

125

WZORCE CAOCI
Do tej chwili powinno by dla nas oczywiste, e jestemy istotami holograficznymi. Powinno by rwnie jasne, e jestemy holograficznym ciaem yjcym w holograficznej wiadomoci holograficznego wszechwiata. Jestemy potnymi istotami wyraajcymi si poprzez ciaa, ktre rozcigaj si poza granice naszych komrek, aby sta si samym wszechwiatem. Po prostu bdc" tym, kim jestemy, zawieramy w sobie cao kreacji, odzwierciedlajc wszystko od najwikszych fenomenw po najmniejsze zjawisko, od najjaniejszego wiata po najciemniejsz ciemno. Nasi przyjaciele s czci tej caoci, podobnie jak nasi partnerzy, rodzice i dzieci. Nasze ciaa odzwierciedlaj wzorce wszechwiata, zawarte w jeszcze wikszej liczbie wzorcw, zawartych w jeszcze wikszej liczbie wzorcw, i tak dalej. Nasze holograficzne istnienie nie jest jednak tajemnic i jest przedmiotem najgbszej i najbardziej poruszajcej prozy i poezji w historii wiata. Na przykad, w gnostycznym dziele The Thunder: Perfect Mind [Piorun: Doskonay umys, Nag Hammadi - przyp. tumacza], kobieta z III wieku n.e. oznajmia, e jest ni mniej, ni wicej, jak wcieleniem wszelkich moliwoci, jakie istniej ju w kadym czowieku. Jestem pierwsza i ostatnia" stwierdza. -Jestem dziwk i jestem wit. Jestem oni dziewic. (...) Jestem matk mego ojca i siostr mego ma. (...) W mej saboci, nie opuszczaj mnie i nie obawiaj si mojej mocy. (...) Dlaczego znienawidzie mnie w swych zamiarach?" . Jakkolwiek trafnie sowa te mog opisywa nasze holograficzne istnienie, zostay napisane we wczesnych latach istnienia Kocioa chrzecijaskiego i wyprzedzay bardzo swoje czasy. Majc to na uwadze, atwo zrozumie, dlaczego The Thunder: Perfect Mind pozostawa zaginiony, a do odkrycia przykocielnej biblioteki Nag Hammadi, niemal 1700 lat pniej, gdy poproszono patriarchat rady Kocioa, aby wybra dokumenty, ktre zostan pominite w oficjalnych" tekstach religijnych. Istotne tutaj jest to, e kady z nas jest cay i kompletny sam w sobie. I w tym stanie znajdujemy klucz do jeszcze wikszych wzorcw uzdrowienia, ktre istniej w jeszcze wikszej caoci. To wanie ta potna zasada dziaa w naszym yciu, wywoujc dowiadczenia i emocje, ktre mog w istocie mie mao wsplnego z tym, czego dotycz w naszym mniemaniu. Na przykad jest bardzo prawdopodobne, e smutek, jaki odczuwamy podczas filmu ukazujcego strat, ma bardzo niewiele wsplnego z rzeczywist scen ukazan w filmie. Przykuwajca uwag scena ukazujca onierzy strzelajcych do wilka oswojonego przez Johna Dunbara (granego przez Kevina Costnera) w filmie z 1990 roku Taczcy z Wilkami jest doskonaym przykadem tego, jak ta zasada dziaa w naszym yciu. Widzimy oczami Dunbara, jak ci sami onierze, ktrzy wzili go do niewoli, atakuj wilka, ktry zaufa mu jak przyjacielowi. Widziaem ten film kilkakrotnie i za kadym razem emocje, jakie ta scena budzi w widzach, s potne, szczere - a dla niektrych ludzi s tajemnic. Dlaczego odczuwamy tak wielki smutek, widzc, jak wilk Dwie Skarpety zostaje upolowany i zabity?- pytaj. Odpowied mogaby ich zaskoczy. Istnieje prawdopodobiestwo, i smutek, jaki czuj, moe mie niewiele wsplnego z tym, co dzieje si na ekranie. Jest bardzo prawdopodobne, e w cigu kilku minut film wywoa uczucia, jakie zamykali w sobie za kadym razem, gdy tracili co cennego lub gdy co im odebrano. Ostatecznie nie jest zaskoczeniem odkrycie, e uczucia wywoane podczas ogldania filmu maj prawdopodobnie wicej wsplnego z nami - z tym, co zagubilimy w sobie, aby przetrwa dowiadczenia naszego ycia - a dopiero potem z ludmi przeywajcymi swj dramat w filmie. Jednak bez wiedzy, e zdradzilimy tak wiele w sobie, moemy widzie si jako reagujcych na stymulacj pochodzc z ksiek, filmw lub sytuacji, z ktrymi si 126

identyfikujemy. Jest to nasz sposb na przypomnienie sobie o tym, e wci rozpoznajemy rzeczy, ktre utracilimy, aby przetrwa cikie chwile w yciu. Nasze ycie wydaje si dziaa w ten sposb: kady z nas odzwierciedla dla innych rne czci caoci. Przypomina nam o tym staroytna hermetyczna zasada: jak na grze, tak na dole; jak wewntrz, tak na zewntrz". Jak sugerowa fizyk John Wheeler, moemy by jak kosmiczna ptla sprzenia zwrotnego we wszechwiecie, z tym samym wzorem powtarzajcym si znowu i znowu, na rnych poziomach skali. Przenoszc t ide o krok dalej, staroytne tradycje sugeruj e ptla dowiadczenia" ycia trwa tak dugo, a osigniemy nasze najwiksze uzdrowienie. Wwczas zostajemy uwolnieni z cyklu -lub jak afirmuj wierzenia Indii, nasza karma jest ukoczona.

KTO MUSI TO ZROBI JAKO PIERWSZY


W yjcym hologramie naszego komputera wiadomoci, kada najmniejsza cz hologramu, niewane, jak maa, yje w wymiarze swojej wasnej przestrzeni. Jako taka, suy wikszej caoci. Na przykad czsteczki subatomowe s tym, z czego skadaj si atomy i tym, co determinuje ich funkcjonowanie; atomy z kolei tworz molekuy i okrelaj jak one dziaaj molekuy zawieraj komrki naszego, ciaa i tworz to, jak my dziaamy, a nasze ciaa s zwierciadem kosmosu... i tak dalej. Wanie ze wzgldu na natur hologramu, jak widzielimy w Czci II, zmiana na jakimkolwiek poziomie zostaje odzwierciedlona na caej przestrzeni caoci. Zakorzenienie nowego sposobu mylenia czy wiary we wszechogarniajcym wzorze kosmosu nie wymaga wielkiej liczby ludzi. Poczynajc od Indian z XVII wieku, ktrzy nauczyli si widzie" niezwyky wzr obcego statku w lad za tym, jak ich plemienny uzdrawiacz odkry, jak zmieni swoj percepcj, po obywateli Izraela i Libanu w latach 80. XX w., ktrzy dowiadczyli pokoju w lad za tym, jak osoby wyszkolone w odczuwaniu pokoju uczyniy to o umwionej porze, wzgldnie niewielu ludzi tworzcych nowy program w wiadomoci moe dokona wielkiej zmiany w rezultatach naszej kolektywnej rzeczywistoci. Kluczem jest to, e kto musi to zrobi jako pierwszy. Jedna osoba musi wybra nowy sposb bycia i y wedug tej zmiany w obecnoci innych, aby moga mie wiadkw i zosta zapiecztowana we wzr. Czynic to, aktualizujemy nasze programy przekona i wysyamy wiadomoci plan dla nowej rzeczywistoci. Widzielimy t zasad dziaajc wiele razy w przeszoci: od Buddy, Jezusa i Mahometa po Gandhiego, Matk Teres i Marina Luthera Kinga juniora, wiele osb yo sugerowa, e przysze pokolenia dokonaj tego, co wydawao si cudem dla ludzi jego czasu. Mino wiele lat i byo wielu ludzi, ktrzy szli ladem tych wizjonerw, a rozmach tego, co zaoferowali, jest nasz przewag nad wizjonerami przeszoci. Dzisiaj wiemy, e moemy uzdrowi nasze ciao i y do pnego wieku. Wiemy, e mio, docenianie i wdziczno s cechami afirmujcymi ycie, ktre nadaj naszemu ciau witalno, a wiatu pokj. I wiemy, e wraz z wiedz, jak aktualizowa to, co mwimy do Boskiej Matrycy, wzgldnie niewielu ludzi moe dokona duej zmiany. Co zrobimy z tak wiedz? Co si dzieje, gdy jedna osoba postanawia odpowiedzie w nowy sposb na stary i szkodliwy schemat? Co si dzieje, gdy kto wybiera, w odpowiedzi na przykad na zdrad" czy naduycie zaufania", co innego, anieli bl i gniew? Jak mylisz, co ma miejsce w rodzinie, ktrej jeden czonek zaczyna oglda wiadomoci wieczorne bez odczuwania potrzeby zemsty lub wyrwnania rachunkw z tymi, ktrzy skrzywdzili innych? Oto, co si dzieje: ta jedna osoba staje si ywym pomostem - jednoczenie pionierem i poon - dla kadej innej osoby, ktra ma odwag wybra t sam ciek. Za kadym

127

razem, gdy kto inny dokonuje takiego samego wyboru, jest nieco atwiej, poniewa kto ju zrobi to wczeniej. Jak odkrylimy wczeniej, kluczem do ich sukcesu jest to, e aby to zrobi, musz przekroczy to, co sprawio im bl, bez zatracania si w tym dowiadczeniu. Innymi sowy, Martin Luther King nie mgby powstrzyma nienawici, nienawidzc. Nelson Mandela nie mgby przetrwa 20 lat w wiezieniu, pogardzajc tymi, ktrzy go uwizili. W ten sam sposb niemoliwe jest zakoczenie wojny poprzez wywoanie wicej wojen. Widzimy potny przykad tej wanie zasady w naszej niezdolnoci osignicia pokoju w XX wieku. Rezultat: we wszechwiecie, ktry odzwierciedla nasze przekonania, jest jasne, e rozgniewani ludzie nie mog stworzy pokojowego wiata. Prbowalimy, ale niestabilno dzisiejszego wiata jest dowodem na to, dokd zaprowadziy nas nasze wysiki. W naszych przykadach tych, ktrzy zmienili cykl opresji z wntrza samej opresji, pojawiaj si dwa potne wzorce: 1. Wybr spogldania poza nienawi bierze pocztek w tym samym systemie, ktry j pomnaa, zamiast by narzuconym na system z zewntrznego rda. 2. Ludzie, ktrzy dokonuj takiego wyboru, staj si ywym pomostem dla tych osb, ktre kochaj najbardziej. Odnajduj swoj najprawdziwsz moc poprzez ycie swoj prawd w systemie, ktry nie wspiera ich przekona w danej chwili. Co za potny model! Holograficzna wiadomo sprawia, e zmiana uczyniona gdziekolwiek w systemie staje si zmian wszdzie w systemie. Nawet z szecioma miliardami ludzi, ktrzy obecnie dziel ze sob wiat, wszyscy korzystamy do pewnego stopnia z wyborw pokoju i uzdrowienia dokonanych przez zaledwie niewielu. Mog powiedzie to z przekonaniem, poniewa byem wiadkiem dziaania tej zasady. Poprzez nasz znajomo Boskiej Matrycy mamy teraz wszystko, czego nam potrzeba, aby przyj nasz moc i zastosowa to, co wiemy, wobec wielkich wyzwa naszego czasu. Czy wybierzemy pokj w naszym wiecie czy te w naszych rodzinach, uzdrawiajc naszych najbliszych czy samych siebie, zasady s dokadnie te same. W naszym porwnaniu wszechwiata do komputera wiadomoci, z uczuciami, emocjami i przekonaniami oraz modlitwami programujcymi rzeczywisto, byoby w peni uzasadnione, abymy posiadali podrcznik z instrukcjami podkrelajcymi kroki w tworzeniu rzeczywistoci. Klucze zawarte s w nastpnej czci, wybrane z ich objanie, i przeznaczone s do tego, by poprowadzi nas krok po kroku poprzez sekwencje logiki i dziaa, ktre, jak udowodniono, tworz zmian. Chocia istniej z pewnoci inne klucze, ta potwierdzona przez czas, podobnie jak przez moje wasne dowiadczenie, kolejno bya skuteczna na przestrzeni historii. Z tego powodu jest przedstawiona tutaj jako skrcona instrukcja obsugi" dla zaktualizowania naszych programw rzeczywistoci i zmiany wiata.

20 KLUCZY DO TWORZENIA RZECZYWISTOCI


Oto klucze, ktre zawieraj w piguce najwaniejsze czci tej ksiki. Kady z osobna jest interesujcy. Razem opowiadaj histori - nasz histori - przypominajc o naszej mocy tworzenia. Klucze mog by uwaane za oprogramowanie, ktrego uywa nasz komputer wiadomoci dla tworzenia rzeczywistoci... za nasz kod zmiany. I jak z kadym kodem, klucze podane s w danej kolejnoci nie bez powodu. Mwic wprost, tak jak potrzebujemy wszystkich skadnikw, zanim zaczniemy piec ciasto, tak nasze klucze do 128

tworzenia rzeczywistoci dziaaj tylko wtedy, gdy kady krok tego procesu jest zrozumiany i dostpny nam, gdy go potrzebujemy. Gdy mylimy o zrozumieniu tych kluczy, przypomina mi si potna kolejno wiedzy opisanej w tajemniczej trzeciej ksidze Kabay, Sepher Yetzirah. W instrukcji opisujcej krok po kroku, jak stworzony jest wszechwiat, nieznany autor ksigi zaprasza czytelnika do rozwaenia kadego kroku w kreacji, po jednym za kadym razem. Czynic to, czytelnik bierze pod rozwag kady z nich w jego miejscu mocy. Badaj je, / i wyprbuj je" mwi tekst staroytnej instrukcji. Spraw, by [kada] rzecz stana w swojej esencji" . W podobny sposb zapraszam ci do rozwaenia kadego klucza z poniszej sekwencji indywidualnie. Uznaj warto kadego z nich jako potnego czynnika zmiany. Pracuj z nim tak dugo, a zacznie mie dla ciebie sens. Razem te kroki mog sta si twoim kodem dla zmiany wiata i ciebie samego.

20 KLUCZY DO WIADOMEJ KREACJI


Klucz nr 1: Boska Matryca jest zbiornikiem, ktry utrzymuje wszechwiat, pomostem pomidzy wszystkimi rzeczami i zwierciadem, ktre nam pokazuje to, co stworzylimy. Klucz nr 2: Wszystko w naszym wiecie jest wzajemnie poczone. Klucz nr 3: Aby wykorzysta si samego wszechwiata, musimy widzie siebie raczej jako jego cz, anieli jako odseparowanych od niego. Klucz nr 4: Co raz byo zczone, pozostaje na zawsze poczone, niezalenie od tego, czy jest fizycznie zwizane czy te nie. Klucz nr 5: Akt skupienia naszej wiadomoci jest aktem tworzenia. wiadomo stwarza! Klucz nr 6: Mamy wszelk moc, jakiej potrzebujemy, aby stworzy zmiany, ktre wybierzemy! Klucz nr 7: Obiekt uwagi naszej wiadomoci staje si rzeczywistoci w naszym wiecie. Klucz nr 8: Nie wystarczy po prostu powiedzie, e wybieramy now rzeczywisto! Klucz nr 9: Uczucie jest jzykiem, ktry przemawia" do Boskiej Matrycy. Czuj, jakby twj cel by ju osignity, a twoja modlitwa ju wysuchana. Klucz nr 10: Nie kade uczucie zadziaa. To, ktre ma moc tworzenia, musi by pozbawione ego oraz osdzania. Klucz nr 11: Musimy sta si w naszym yciu tym, czego pragniemy dowiadczy w naszym wiecie. Klucz nr 12: Nie jestemy ograniczeni tymi prawami fizyki, jakie znamy dzisiaj. Klucz nr 13: W holograficznym czym", kada jego cz odzwierciedla cao tego czego.

129

Klucz nr 14: Uniwersalnie poczony hologram wiadomoci obiecuje, e z chwil, gdy tworzymy nasze dobre yczenia i modlitwy, s one ju odebrane w miejscu przeznaczenia. Klucz nr 15: Poprzez hologram wiadomoci, maa zmiana w naszym yciu zostaje odzwierciedlona wszdzie w naszym wiecie. Klucz nr 16: Minimalna liczba osb potrzebnych do wywoania zmiany w wiadomoci wynosi pierwiastek kwadratowy z 1% caej populacji. Klucz nr 17: Boska Matryca suy jako zwierciado zwizkw, ktre tworzymy wedug swoich przekona. Klucz nr 18: Sedno naszych negatywnych" dowiadcze mona zredukowa do jednego z trzech uniwersalnych lkw (lub ich kombinacji): lku przed porzuceniem, niskim poczuciem wasnej wartoci albo brakiem ufnoci. Klucz nr 19: Nasze prawdziwe przekonania s odzwierciedlane w naszych najintymniejszych zwizkach. Klucz nr 20: Musimy sta si w naszym yciu dokadnie tym, czego chcemy dowiadczy w naszym wiecie. Niemal powszechnie dzielimy poczucie, e jestemy czym wicej, ni tym, co widzialne. Gdzie gboko we mgle naszej staroytnej pamici, wiemy, i posiadamy w sobie magiczne i cudowne moce. Od czasu dziecistwa fantazjujemy na temat naszej zdolnoci dokonywania rzeczy wykraczajcych poza krlestwo rozumu i logiki. A dlaczeg by nie? Gdy jestemy dziemi, mamy si dopiero nauczy" regu mwicych, e cuda nie mog si w yciu wydarza. To, co przypomina nam o naszym cudotwrczym potencjale, jest wszdzie wok nas. W Czci II sugerowaem, e anomalie" kwantowych czsteczek mog by czym wicej, ni po prostu dziwnym" lub nawiedzonym" zachowaniem. Zapytaem, czy wolno poruszania si w czasoprzestrzeni, jak posiadaj te czsteczki, pokazuje nam naprawd wolno moliw w naszym yciu. Celowo czekaem a do tej chwili z odpowiedzi na to pytanie. Idc ladem wszystkich eksperymentw i bada, jak rwnie za przykadem tych, ktrzy przekroczyli ograniczenia swych przekona, wierz, e odpowiedz brzmi: tak. Jeli czsteczki, z ktrych jestemy zbudowani, mog by w natychmiastowej komunikacji jedna z drug istnie w dwch miejscach naraz, y zarwno w przeszoci, jak w przyszoci, wwczas my moemy rwnie. Jedyn rnic pomidzy wyizolowanymi czsteczkami a nami jest to, e jestemy zrobieni z bardzo wielu z nich, utrzymywanych razem potg samej wiadomoci. Staroytni mistycy przypominali o naszych sercach, a wspczesne eksperymenty udowodniy naszym umysom, e jedyna i najpotniejsza sia we wszechwiecie yje w kadym z nas. I jest to wielki sekret samej kreacji: potga tworzenia w wiecie tego, co wyobraamy sobie wedle naszych przekona. Chocia moe brzmie to zbyt prosto, aby by prawdziwe, wierz, e wszechwiat dziaa dokadnie w ten sposb.

130

Kiedy suficki poeta Rumi zauway, e obawiamy si naszej wasnej niemiertelnoci, mia by moe na myli to, e w istocie to moc wyboru niemiertelnoci jest tym, co naprawd nas przeraa. Tak jak nowicjusze Christophera Logue'a z wiersza przytoczonego we Wprowadzeniu odkryli, e jedynym, czego potrzebowali, byo mae popchnicie, by mogli polecie, tak by moe jedynym, czego nam trzeba, jest maa zmiana, aby ujrze, e jestemy architektami naszego wiata i naszego przeznaczenia, kosmicznymi artystami wyraajcymi nasze wewntrzne przekonania na ptnie wszechwiata. Jeli moemy pamita, e jestemy zarwno sztuk jak i artystami, wwczas by moe bdziemy pamita, e jestemy zarwno nasieniem cudu, jak samym cudem. Jeli moemy dokona tej maej zmiany, bdziemy ju uzdrowieni w Boskiej Matrycy.

Id dalej, chocia nie istnieje miejsce, do ktrego masz doj. Nie prbuj widzie na odlego. To nie jest dla czowieka. Poruszaj si, wewntrz, ale nie tak, jak nakazywaby strach. - Rumi

131

PODZIKOWANIA
Boska Matryca jest syntez bada, odkry i prezentacji, ktre wziy swj pocztek u maej publicznoci w saloniku w Denver, w stanie Kolorado, w roku 1986. Od tamtej pory wielu ludzi pojawio si na mojej drodze, stanowic pomost dla dowiadczenia, ktre prowadzio do potnego i dodajcego mocy przesania tej ksiki. Czsto w tym uczestniczyli w sposb, ktrego nawet nie byli wiadomi! Chocia wymienienie ich wszystkich z osobna zajoby cay tom, ponisze strony s dla mnie sposobnoci, bym wyrazi moje podzikowanie tym, ktrych wysiki bezporednio przyczyniy si do powstania tej ksiki. Jestem szczeglnie wdziczny: Wszystkim naprawd wspaniaym osobom w wydawnictwie Hay House! Przedstawiam moje szczere wyrazy szacunku i podzikowania Louise Hay, Reidowi Tracy oraz Ronowi Tillinghastowi za Wasz wizj i oddanie prawdziwie niezwykej formie prowadzenia biznesu, ktre stay si symbolem sukcesu Hay House. Reidowi Trcy, prezesowi i dyrektorowi generalnemu, przesyam moj najgbsz wdziczno za wsparcie i niezachwian wiar we mnie i w moj prac. Jill Kelmer, kierowniczce redakcji, wielkie podzikowania za szczere opinie i doradztwo; za to, e zawsze bya obecna, gdy dzwoniem; oraz za wieloletnie dowiadczenie, ktre wnosi do kadej rozmowy. Angeli Torrez, mojej publicystce; Alexowi Freemonowi, mojemu redaktorowi; Jacui Clark, dyrektorowi ds. reklamy; Jeannie Liberati, dyrektor ds. sprzeday; Margarete Nielsen, dyrektor ds. marketingu; Nancy Levin, dyrektor ds. seminariw, i Rocky'emu George'owi, nadzwyczajnemu reyserowi dwiku - nie mgbym prosi o milsz grup ludzi do wsppracy ani o bardziej oddany zesp dla wsparcia mojej pracy! Wasz entuzjazm i profesjonalizm s niezrwnane i jestem dumny, e jestem czci wszystkich dobrych rzeczy, jakie rodzina Hay House przynosi naszemu wiatu. Nedowi Leavittowi, mojemu agentowi literackiemu: wielkie podzikowania za mdro i rzetelno, jakie przynosisz kademu kamieniowi milowemu, jaki razem robimy. Dziki Twojemu przewodnictwu we wprowadzaniu naszych ksiek w wiat wydawniczy dotarlimy do wikszej liczby ludzi, ni kiedykolwiek przedtem, z naszym dodajcym mocy przesaniem nadziei i moliwoci. Cho gboko doceniam Twoje nieskazitelne doradztwo, jestem szczeglnie wdziczny za Twoj przyja i Twoje zaufanie. Stephanie Gunning, mojej edytorce i przyjacice... Wielkie dziki za Twoje oddanie i umiejtnoci, i za energi, ktr wkadasz we wszystko, co robisz. Nade wszystko, dzikuj Ci za pomoc w zebraniu zoonoci nauki i znalezieniu waciwych sw, by j dzieli w sposb radosny i peen znaczenia. Jestem zadziwiony tym, e zawsze zadajesz waciwe pytania, we waciwy sposb, by doprowadzi do najjaniejszych wyborw. Jestem dumny, e jestem czci wirtualnego zespou i rodziny, jaka powstaa wok mnie, by wspiera moj prac przez te lata, wczajc Lauri Willmot, moj ulubion (i jedyn) kierowniczk mego biura. Masz mj podziw i niezliczone podzikowania za to, e zawsze jeste - a zwaszcza wtedy, gdy to wane! Robinowi i Jerry Miner z Sourcebooks, wielkie dziki za pozostawanie z nami przez lata i tworzenie wielkich i wspaniaych wydarze i tak piknej prezentacji materiau wspierajcego nasze programy. MA. Bjarkman, Rae Baskin, Sharon Krieg, Vickowi Spaulding oraz wszystkim w The Conference Works! ...wyraam moj najgbsz wdziczno za wszystko, co robicie, by pomc nam w dzieleniu si naszym przesaniem z tak pikn publicznoci na terenie caego kraju. Mojej matce Sylvii; i mojemu bratu Ericowi... Dzikuj Wam za niezawodn mio i za wiar we mnie. Chocia nasza rodzina pod wzgldem wizw krwi jest maa, razem odkrylimy, e nasza powikszona rodzina mioci jest wiksza, ni kiedykolwiek moglimy sobie wyobrazi. Moja wdziczno za wszystko, co wnosicie do kadego dnia mojego ycia, wykracza poza sowa, jakie prawdopodobnie mgbym zapisa na tej stronie. Ericowi, reyserowi dwiku i obrazu oraz nadzwyczajnemu technicznemu guru, przekazuj bardzo szczeglne podzikowania za cierpliwo wobec licznych, rnorodnych i czsto stanowicych prawdziwe wyzwanie sytuacji, jakie, pracujc razem, przeywamy. Cho jestem dumny, dzielc nasz wspln prac, jestem szczeglnie dumny, e jestem Twoim bratem. Osobie, ktra widzi mnie w mojej najlepszej i najgorszej formie, Kennedy, mojej ukochanej onie i yciowej partnerce. Dzikuj Ci za Twoj zawsze obecn mio i niezachwiane wsparcie i za Twoj cierpliwo wobec naszych dugich dni, krtkich nocy i naszych dzie dobry" na odlego. Przede wszystkim dzikuj Ci za wszystko, co robisz, by utrzyma nas w sile i zdrowiu oraz za pomoc w dotrzymaniu mojej obietnicy, e bd w optymalnej formie, zawsze! Twoje sowa dodajce otuchy przychodz zawsze dokadnie we waciwym czasie i w sposb, o jakim nigdy by nie wiedziaa! Bardzo szczeglne podzikowania dla wszystkich, ktrzy wspierali nasz prac, ksiki, nagrania i prezentacje na ywo przez wszystkie lata. Jestem zaszczycony Waszym zaufaniem i peen zachwytu dla Waszej wizji lepszego wiata. Dziki Waszej obecnoci nauczyem si, jak sta si lepszym suchaczem i usyszaem sowa, ktre pozwalaj mi dzieli nasze umacniajce przesanie nadziei i moliwoci. Pozostaj na zawsze wdziczny Wam wszystkim.

132

O AUTORZE Gregg Braden, autor bestsellerowych ksiek na licie New York Timesa, badajcy rol duchowoci w technologii, jest honorowym gociem na midzynarodowych konferencjach oraz w specjalnych programach telewizyjnych i radiowych. Byy starszy projektant systemw komputerowych (w Martin Marietta Aerospace), geolog komputerowy (Philips Petroleum) i szef operacji technicznych (Cisco Systems), Gregg jest uwaany za gwny autorytet w budowaniu pomostu midzy mdroci naszej przeszoci a nauk uzdrawianiem i pokojem w naszej przyszoci. Przez ponad 20 lat Gregg prowadzi poszukiwania w wioskach ukrytych w wysokich grach, odlegych klasztorach, staroytnych wityniach, badajc zapomniane teksty, by odkry ich ponadczasowe tajemnice. Jego studia doprowadziy do wydania w 2004 roku jego burzcej paradygmat ksiki The God Code [Kod Boga], ujawniajcej rzeczywiste sowa staroytnego przesania zakodowanego w DNA caego ycia. W latach 1998-2005, podre Gregga do klasztorw w centralnym Tybecie ujawniy zapomnian form modlitwy, utracon wskutek biblijnej cenzury wczesnego Kocioa chrzecijaskiego. W wydanej w 2006 roku ksice Secrets of the Lost Mode of Prayer [Tajemnice zaginionej formy modlitwy] dokumentuje ten rodzaj modlitwy, pozbawionej sw i zewntrznego wyrazu, dajcej nam jednak bezporedni dostp do kwantowej siy, ktra wszystko czy. Poczynajc od jego przeomowej ksiki Awakening to Zero Point, poprzez intymno Walking Between the Worlds [Spacerujc midzy wiatami] po kontrowersyjn The Isaiah Effect [Efekt Izajasza], prace Gregga budz w nas to, co najlepsze, inspirujc nasze najgbsze pasje i dajc nam narzdzia do zbudowania lepszego wiata. Mona si skontaktowa z biurem Gregga dla uzyskania dalszych informacji pod adresem: Wisdom Traditions P.O. Box 5182 Santa Fe, New Mexico 87502 (505) 424-6892 www.greggbraden.com E-mail: ssawbraden@aol.com

133