You are on page 1of 9

Circle the correct answers. Bulatkan jawapan yang betul.

1 1 438 1 436 1 432 1 430

The missing number is Nombor dalam petak kosong di atas ialah A B 2 1 420 1 432 C D 1 434 1 443

Seven hundred and twenty-four in numerals is Tujuh ratus dua puluh empat dalam angka ialah A B 704 724 C D 742 7 042

5 thousands, 7 hundreds and 2 tens = 5 ribu , 7 ratus , dan 2 sa = A B 5 702 5 720 C D 7 502 7 205

What is the value of digit 8 in 5 784 ? Apakah nlai bagi digit 8 dalam 5 784? A B 8 80 C D 800 8 000

In which number does the digit 4 represent 400? Yang manakah antara nombor di bawah mempunyai digit 4 yang menunjukkan nilai 400? A B 4 528 3 420 C D 1 040 384

Which number is the smallest? Nombor manakah yang paling kecil? A B 3 238 3 400 C D 2 304 1 232

7.

The following numbers are less than 8 570, except Nombor-nombor berikut adalah kurang daripada 8570 kecuali A B 8 565 8 561 3 + 4 6 4 1 2 0 3 9 2 C D 8 559 8 571

8.

What is the missing number in the box ? Apakah nombor pada petak kosong di atas ? A B 9. 6 7 C D 8 9

Which number is nearest to 4 000 ? Nombor manakah yang paling hampir kepada 4000? A B 3 979 2 999 C D 4 504 3 699

10.

5 423 = 5 000 +

+ 20 + 3.

What is the missing number in the blank? Apakah nombor pada petak kosong di atas ? A B 4 000 400 2 C D 40 4

11.

572

6 065

1 587

What is the total of the three numbers above? Apakah hasil tambah tiga nombor I atas ? A B 12. 8 224 8 225 C D 8 320 8 356

87 + 8 809 = A B 8 764 8 896 C D 8 992 8 996

13.

6 006 - 2 654 = 8 400 The missing number in the box is Nombor dalam petak kosong di atas ialah A B 5 012 5 048 C D 5 056 5 066

14. Diagram 1 Rajah 1

thousands ribu

hundreds tens ratus puluh

ones sa

The number represented by the diagram 1 above is Nombor yang ditunjukkan pada rajah 1 di atas ialah A B 3 158 3 518 3 C D 3 815 3 816

15.

Which of the following sets of numbers is arranged in order ? Yang manakah set nombor berikut disusun dengan urutan yang betul. A B 5 325, 5 110, 5 506, 5 032 6 016, 6 117, 6 380, 6 429 C D 7 345, 7 089, 7 267, 7 415 3 334, 3 344, 3 364, 3 354

16.

8 254 + 187 = A B 8 441 8 452 C D 8 489 8 541

17.

+ 3 003 = 6 582 What is the missing number in the box ? Apakah nombor di dalam petak kosong di atas? A B 3 586 3 579 C D 3 562 3 565

18.

Which of the following is true? Yang manakah berikut adalah benar? A B 5 311 - 578 = 4 733 6 208 - 609 = 5 238 C D 7 524 - 1 006 = 6 532 6 009 - 505 = 5 604

19

Which of the following numbers becomes 8 560 after rounding off to the nearest ten? Yang manakah nombor berikut akan menjadi 8 560 selepas dibundarkan kepada puluh yang terdekat. A B 8 552 8 554 C D 8 555 8 565

20. A B 21.

5 003 + 550 554

= 5 570 C D 567 573

The total of 2 674, 506 and 4 001 is Jumlah hasil tambah 2 674, 506 dan 4001 ialah A B 7 181 7 188 C D 7 194 7 191

22. S 5 231 5 237 5 243 Diagram 1/ Rajah 1 What number is S in the diagram 1? Apakah nombor bagi S dalam rajah 1 di atas ? A B 23. 5 230 5 233 C D 5 229 5 225

Which number is the biggest? Yang manakah nombor paling besar ? A B 5 799 6 525 C D 5 679 6 799

24.

Count on in fours. What number comes after 6 752 ? Kira menaik secara empat-empat. Apakah nombor selepas 6 752 ? A B 6 742 6 748 C D 6 756 6 758

25.

7 569 is the answer to_____. 7 569 adalah jawapan kepada______. A B 4 567 + 322 6 789 + 765 C D 3 457 + 543 6 755 + 814

26.

School/Sekolah A B C

Pupils/BilanganMurid 2 762 5 540 980

The table shows the number of pupils in three different school. How many pupils are there altogether ? Jadual menunjukkan bilangan murid di tiga buah sekolah yang berbeza. Berapakah jumlah murid kesemuanya? A B 27. 7 282 8 882 C D 9 282 9 882

8 x 7 = A B 45 49 C D 56 58

28.

Month/ Bulan Visitors/Pelawat January/Januari 4 392 February/Februari 2 318 The table shows the number of visitors who attended an educational fair. Calculate the difference in the number of visitors between the two months. Jadual di atas menunjukkan bilangan pelawat yang telah menghadiri satu pameran pendidikan. Kira perbezaan bilangan pelawat di antara dua bulan tersebut. A B 6 710 3 074 6 C D 2 074 1 074

29.

Subtract 7 649 from 8 900. Tolakkan 7 649 daripada 8 900. A B 1 551 1 441 C D 1 251 1 151

30.

= 30

What is the missing number? Apakah nombor pada petak kosong di atas? A B 6 7 C D 8 9

31.

9 x 4 is equal to 9 x 4 adalah bersamaan dengan A B C D 4 9 4 4 + + + + 4 9 4 4 + + + + 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

32. A B 33. 2 4

x 2 = 4 x 4 C D 6 8

Ikhwan has 4 781 marbles. His brother gives him another 325 marbles. How many marbles does Ikhwan have now? Ikhwan mempunyai 4 781 biji guli. Abangnya memberikannya 325 biji guli lagi. Berapa biji gulikah yang Ikhwan ada sekarang? A B 3 244 4 562 7 C D 5 106 7 844

34.

Pak Amirul has 4 531 cows, 550 ducks and 4 432 chickens in his farm. How many animals does he have altogether? Pak Amirul mempunyai 4 531 ekor lembu, 550 ekor itik dan 4 432 ekor ayam di ladangnya. Berapa banyakkah haiwan ternakannya yang dia ada kesemuanya? A B 5 081 4 982 C D 9 513 9 531

35.

There are 5 633 men and 1 377 women in a hall. How many people are there in the hall? Terdapat 5 633 orang lelaki dan 1 377 orang wanita di sebuah dewan. Berapakah jumlah kesemua orang yang terdapat di dalam dewan tersebut.? A B 5 010 6010 C D 7 010 8 010

36.

A baker sold 4 301 of chocolate buns and 3 222 of banana buns. How many buns did he sell altogether? Seorang pembuat roti telah menjual sebanyak 4 301 roti ban coklat dan 3 222 roti ban pisang. Berapakan roti ban yang telah dijual kesemuanya? A B 7 235 7 325 C D 7 523 7 532

37.

Suhana collected 3 322 stamps. Balkis collected 442 stamps more than Suhana. How many stamps did they have altogether ? Suhana telah mengumpul sebanyak3 322 keping setem. Balkis pula mengumpul sebanyak 442 keping setem lebih banyak daripada kepunyaan Suhana. Berapa banyakkah setem mereka kesemuanya? A B 7 086 4 206 C D 3 764 442

38.

In the year 2009, there were 9 870 chairs in a store. At the end of of the year, 3 343 broken chairs were thrown away. How many chairs were left in the store? Pada tahun 2009, terdapat sebanyak 9 870 buah kerusi di dalam sebuah stor. Pada hujung tahun tersebut, sebanyak 3 343 kerusi telah dihapuskira. Berapakah jumlah kerusi yang tinggal di dalam stor tersebut? A B 6 527 6 157 C D 6 237 6 327

39.

Puan Shawati puts 7 cupcakes each on 5 plates. How many cupcakes are there altogether ? Puan Shawati meletakkan 7 kek cawan untuk setiap satu pinggan bagi 5 buah pinggan. Berapakah jumlah kek cawan yang ada kesemuanya? A B 35 45 C D 55 65

40.

In a pet shop, there are 8 aquarium. Each aquarium has 7 goldfish. How many goldfish are there in total? Di sebuah kedai menjual haiwan peliharaan, terdapat 8 buah akuarium. Setiap akuarium mempunyai 7 kan emas. Berapa banyakkah ikan emas yang ada kesemuanya? A B 49 56 C D 63 64