FAKTA NYATA YANG PALING DIBENCI SYI'AH Dalam tatanan sosial masyarakat, ada dua hal penting yang

bernilai sangat sakral , dan merupakan makna cinta super tinggi. Kedua hal yang kami maksud adalah perb esanan dan penamaan. Seorang muslim, akan sangat berhati-hati dalam memilih calon istri, calon menant u, dan calon besannya. Sebelum keputusan diambil, berbagai kriteria dijadikan pe rtimbangan penting. Setelah akad pernikahan terealisasi, mulailah benih-benih ci nta tumbuh dan berkembang. Kemudian, saat Allah mengkaruniai buah hati kepada dua pihak yang saling mencint ai, mereka kemudian akan sama-sama mencari nama terindah, dan paling disukai, bi asanya mereka akan melihat figur utama penyandang nama tersebut, juga melihat si si keindahan arti sebuah nama. Dua hal ini benar-benar difahami oleh SAHABAT dan AHLU BAIT Rasulullah, dengan n yata kita saksikan aplikasi cinta antara kedua pihak ini di semua generasi. PERBESANAN ANTARA AHLUL BAIT DAN SAHABAT RASULULLAH: 1. RASULULLAH Shallallahu 'Alaihi Wasallam: Di antara isteri-isteri beliau: - Aisyah Binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma. - Hafshah Binti Umar Ibn Khattab Radhiyallahu anhuma. - Ramlah Binti Abu Sufyan Radhiyallahu anhuma. Di antara menantu-menantu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam: - Ali Ibn Abi Thalib, suami dari Fathimah Radhiyallahu anhuma. - Ustman Ibn Affan, suami dari dua putri Rasulullah: Ruqayyah dan Ummu Kultsum R adhiyallahu anhum. - Abu Al-Ash Ibn Al-Rabi', suami dari Zainab Radhiyallahu anha. 2. ALI IBN ABI THALIB Radhiyallahu anhu. Di antara Isteri beliau setelah wafatnya Fathimah Radhiyallahu anha: - Asma' Binti Umais, janda Abu Bakar Shiddiq. - Umamah Binti Abi Al-Ash, puteri Zainab Binti Rasulullah. Di Antara menantu-menantu beliau: - Umar Ibn Al-Khattab, suami dari Ummu Kultsum Binti Ali Radhiyallahu anhum. - AbdurRahman Ibn Amir al-Umawy, suami dari Khadijah Binti Ali. - Mu'awiyah Ibn Marwan Ibn Al-Hakam, suami dari Ramlah Binti Ali. - Mundzir Ibn Ubaidah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Fathimah Binti Ali. Di antara anak2 beliau: Abu Bakar, Umar, Utsman. 3. HASAN ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma. Di antara isteri-isteri beliau: - Ummu Ishaq Binti Thalhah Ibn Ubaidillah Al-Tamimi. - Hafshah Binti AbdurRahman Ibn Abi Bakar Al-Shiddiq. Di antara menantu-menantu beliau: - Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ummu Hasan Binti Hasan Ibn Ali. - Amar Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ruqayyah Binti Hasan. - Ja'far Ibn Mush'ab Ibn Zubair, suami dari Mulaikah Binti Hasan. Di antara anak2 beliau: Abu Bakar, Umar, Thalhah. 4. HUSEIN Ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma. Di antara Isteri-isteri beliau: - Laila Binti Abu Murrah, puteri dari Maimunah Binti Abu Sufyan. - Ummu Ishaq Binti Thalhah Binti Ubaidillah, Hasan Ibn Ali mewasiatkan agar adik nya Husein menikahi Ummu Ishaq, setelah wafatnya. Di antara menantu-menantu beliau: - Abdullah Ibn Amar Ibn Utsman Ibn Affan, suami dari Fathimah Binti Husein. - Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Sukainah Binti Husein.

HASAN AL-MUTSANNA Ibn HASAN Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara Isteri beliau: Ramlah Binti Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Al-Adwi . 11. Dan neneknya (Ibu dari Ibunya) adalah Asma' Binti AbdurRahman Ibn ABU BAKAR AL-S HIDDIQ. MUHAMMAD ibn UMAR ibn ALI ibn Abi Thalib: Di antara anak beliau: Umar. JA'FAR AL-SHADIQ Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Nasab beliau termasuk NASAB EMAS MULIA. 15. 21. 8. 18. 6. 13. Umar. . 20. suami dari Nafisah B inti Zaid. ALI ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib. 22. 17. JA'FAR Ibn Muhammad Ibn UMAR ibn Abi Thalib: Di antara anak beliau: Umar. ABDULLAH Ibn Husein Ibn Ali ibn Husein Ibn Abi Thalib: Di antara ISteri beliau: Ummu Amar Binti Amar Ibn Zubair Ibn Urwah Ibn Zubair Ib n Al-Awwam. Di antara isterinya: Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr Al-Shiddi q. Di antara menantu beliau: Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan. 19. JA'FAR AL-AKBAR Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara isteri beliau: Fathimah Binti Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam. ZAID ibn HASAN Ibn Abi Thalib: Di antara menantu beliau: Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan. 12. ABDULLAH Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib: Di antara menantu beliau Abdul Malik Ibn Marwan. HUSEIN ibn HASAN Ibn Abi Thalib: Di Antara Isteri beliau: Aminah Binti Hamzah Ibn Mundzir Ibn Zubair Ibn Al-Awwam . suami dari Zainab Bi nti Hasan. 10. 14. MUHAMMAD AL-BAQIR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ib Abi Thalib: Di antara isteri beliau: Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar AL-S hiddiq. 23. MUSA ibn UMAR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Abi Thalib: Di antara isteri beliau: Ubaidah Binti Zubair Ibn Hisyam Ibn Urwah Ibn Zubair Ib n Al-Awwam. 7. Muhammad Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara anak beliau: Umar. HUSEIN AL-ASGHAR Ibn Ali Zaina AL-Abidin Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara isterinya: Khalidah Binti Hamzah Ibn Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam. HASAN AL-AFTHAS Ibn Ali Ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husein: Di antara isteri beliau: Puteri Khalid Ibn Abu Bakar Ibn Abdullah Ibn UMAR ibn K hattab. 16.Di antara anak2 beliau: Abu Bakar. ISHAQ Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib: Di antara isteri beliau adalaha: Ummu Hakim Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bak ar Al-Shiddiq. Karena Ibunya adalah Ummu Farwah Ibn Qaasim Ibn Muhammad Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDI Q. 5. MUSA AL-JAUN Ibn Abdullah Ibn Mahdh Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara menantu beliau: Anak Saudara Al-Manshur Al-Abbasi. 9. MUSA AL-KAZHIM Ibn Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Th alib: Di antara anak beliau: UMAR dan AISYAH. suami dari Ummu Abiha. UBAIDULLAH Ibn Muhammad Ibn UMAR Al-Athraf Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara Isteri beliau: Bibi dari Abu Ja'far Al-Manshur. HASAN Ibn Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib: Di antara anak beliau: Umar. suami dari Ummu Kul tsum. 24. Beliau sendiri pernah berkata: Aku dilah irkan Abu Bakar Al-Shiddiq dua kali.

4. Fadhaa'il al-Shahaabah wa Alaaqatuhum Bi al-Nabi wa Aal Baitihi al-Athhaar. Al-Irsyad.25. sebagai bukti cinta kita kepada Ahlul Bait dan Sahabat R asulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. karya Al-Qummi. 8. karya Ibn Hazm. 9. Karya Al-Mufid. karya Al-Khau'i. SAUDARAKU. Al-Nasab wa al-Mushaaharah Baina Ahli al-Bait wa Al-Shahaabah. 26. Saudaraku. Dll . REFERENSI: 1. Di antara isteri beliau: Ummu Habib Binti Ma'mun Al-Abbasi. 6. kunyahnya adalah Abu Bakar. MUHAMMAD AL-JAWAD Ibn Ali Ibn Musa Ibn Ja'far: Di antara Isteri beliau: Ummu AL-Fadhl Binti Ma'mun Al-Abbasi. 5. Karya Al-Zubaidi. Mengapa para Ayatullah Syi'ah berusaha mati-matian menutupi FAKTA ini ? Mengapa begitu banyak orang bisa tertipu dengan dusta para Ayatullah dan ulama S yi'ah?? Semoga kita menyadari hakikat mereka. Mu'jam Rijal al-Hadits. ALI AL-RIDHA Ibn Musa Ibn JA'FAR Al-Shadiq. Nasab Quraisy. karya Ala'uddi n al-Mudarris. 2. ALI AL-HADI Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Musa: Di antara puteri beliau: AISYAH. 7. karya Al-Kulaini. Muntaha Al-Aamal. Al-Tanbih wa Ali-Irsyad. karya Al-Mas'udi. Lihatlah betapa erat hubungan antara Ahlu Bait dengan Sahabat Rasulul lah dan begitu pula pada generasi-generasi sebelumnya. 11. Jala' al 'Uyuun. 27. karya Al-Majlisi. Al-Kafi. k arya Al-Haiti. SEBARKANLAH Fakta berharga ini. Jamharat Ansaab Al-Arab. 3. 10. semoga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebenaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful