-1

100 நன௉த்ட௅யக்

கு஫ழப்ன௃கள் ................................................................................................................ 3

இதன ஹ஥ளய்: ஥ய஦

சழகழச்஺ச ன௅஺஫கள் ........................................................................ 18
கற்ன௄பயள்஭ி .............................................................................................................................................. 22
ஸயங்களனத்தழன் 50 நன௉த்ட௅ய குணங்கள் ....................................................................... 24
ச஺நனல் ன௉சழக்க சழ஬ கு஫ழப்ன௃கள்......................................................................................... 29
ஸகளழுப்஺஧ கு஺஫ப்஧தழலும், ஸசரிநள஦த்஺த கூட்டுயதழலும் கவ ஺ப

ன௅க்கழன ஧ங்கழ஺஦ யகழக்கழ஫ட௅ ? ........................................................................................... 31
஥ளர்ச்சத்ட௅ ஥ழ஺஫ந்த சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்கு!....................................................... 34
கு஫ட்஺ை (Snore) – இன௉க்கள!! ஋ன்஦ ஸசய்யட௅??? ........................................................... 37
பத்த னெ஬த்தழற்கு அன௉நன௉ந்தளகும் ஧ிபண்஺ை! ............................................................. 42
ஹகள஬ள ஧ள஦ங்க஭ளல் ஌ற்஧டும் உைல்஥஬க் ஹகடு ................................................... 45
ஆர்கள஦ிக் உணவுப் ஸ஧ளன௉ட்கள்! .......................................................................................... 47
஧ளரிசயளதம் - Stroke (Cerebro Vascular Accident) .................................................................................. 51
஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகல௃ம் இ஦ிப்஧ளக சளப்஧ிை஬ளம்! ...................................................... 56
தளய்஧ள஬ழன் அதழசனங்கள்............................................................................................................. 62
நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழகள் - Signs of Heart attack ........................................................................ 66
உங்கள் ஧ிபறர் ஧ற்஫ழன சழ஬ ன௃தழன தகயல்கள் ................................................................ 72
஧ிபசய ய஬ழ கு஺஫க்கும் நன௉ந்ட௅ ................................................................................................ 74
சழஹசரினன் ஋தற்களக? ........................................................................................................................ 76
ன௅டி உதழர்ய஺த தடுக்க .................................................................................................................... 78
குமந்஺தனின் னெ஺஭, பகசழனக் க஭ஞ்சழனம். ................................................................. 79
ஆஹபளக்கழனம் தன௉ம் னெ஬ழ஺கக் குடி஥ீர்... ........................................................................ 81
லஹ஬ள.. ஥ளன் கல்லீபல் ஹ஧சுகழஹ஫ன்! ............................................................................. 85
........................................................................................................................ 93

ன௅ன௉ங்஺க நபம் சழ஬ தகயல்கள் .......................................................................................... 95

100 நன௉த்ட௅யக் கு஫ழப்ன௃கள்

1. யி஧த்தழல் களனம்஧ட்ைய஺ப அயசபத்தழல் கண்ை஧டி டெக்கழச் ஸசல்஬க் கூைளட௅.
஧டுக்க ஺யத்ட௅ நட்டுஹந டெக்கழச் ஸசல்஬ ஹயண்டும். என௉ஹய஺஭ தண்டுயைம்
஧ளதழக்கப்஧ைளநல் இன௉ந்ட௅, ஥ீங்கள் உை஺஬ நைக்கழத் டெக்குயதன் னெ஬ம் அட௅
஧ளதழப்஧஺ைன஬ளம். உைல் ஧ளகங்கள் ஸசனல் இமந்ட௅, ஥ழ஺஬஺ந஺ன ஹநலும்
சழக்க஬ளக்கழயிடும்.
2. ஋லும்ன௃ ன௅஫ழவு ஌ற்஧ட்ைளல், ஋க்ஸ்-ஹப ஋டுத்ட௅ப் ஧ளர்க்களநல் குத்ட௅நதழப்஧ளகக்
கட்டுப்ஹ஧ளட்டுக் ஸகளள்஭ளதீர்கள். ஌ஸ஦ன்஫ளல், ஋லும்ன௃கள் ஹகளணல்நளண஬ளக
ஹசர்ந்ட௅ஸகளள்஭வும், த஺சகள் தளறுநள஫ளக எட்டிக்ஸகளள்஭வும் யளய்ப்ன௃ இன௉க்கழ஫ட௅.
இத஦ளல்... களல்கள் ஹகளண஬ளக, குட்஺ைனளக நள஫க்கூடின ஆ஧த்ட௅ இன௉க்கழ஫ட௅.
3. ஧ிறழஹனளஸதப஧ி ஋ன்஧ட௅ இனற்஺க ய஬ழ ஥ழயளபணி. நளதக் கணக்கழல் ய஬ழ
஥ழயபளணி நளத்தழ஺பகள் சளப்஧ிடுயதன் னெ஬ம் குணநளகும் ஧ிபச்஺஦஺ன, யளபக்
கணக்கழஹ஬ஹன குணநளக்கழயிடும்.
4. ஋லும்ன௃ உறுதழக்கு களல்சழனத்஺தயிை, ன௃ஸபளட்டீன்ஸ் நழக ன௅க்கழனம்.
ன௃ஸபளட்டீன்ஸ் ன௃ை஺ய ஋஦ில், அதழல் உள்஭ டி஺சன்ஸ்தளன் களல்சழனம். ஧ன௉ப்ன௃
ய஺க, ஹசளனள, கள஭ளன், ன௅ட்஺ை, இ஺஫ச்சழ ஹ஧ளன்஫யற்஫ழல் ன௃ஸபளட்டீன்ஸ்
அதழகநளக உள்஭ட௅.
5. ஋஺ை கு஺஫யள஦ இன௉சக்கப யளக஦ங்க஺஭ப் ஧னன்஧டுத்ட௅ஹயளர், நழக ஸநட௅யளக
ஸசல்஬ ஹயண்டும். ஹயகநளக ஸசல்லும்ஹ஧ளட௅ ஌ற்஧டும் அதழர்வுகள் ஹ஥படினளக
ன௅ட௅கு, கழுத்ட௅ நற்றும் இடுப்ன௃ப் ஧குதழ஺னப் ஧ளதழக்கும்.
6. ஋லும்ன௃கள், 25 யனட௅ ய஺பதளன் ஧஬ம் ஸ஧றும். அதன்஧ி஫கு ஸநள்஭ யலுயிமக்க
ஆபம்஧ிக்கும். ஋஦ஹய, குமந்஺தப் ஧ன௉யத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ 25 யனட௅ ய஺ப சளப்஧ிடும்
சத்தள஦ உணவுகள்தளன் ஋லும்஺஧ உறுதழப்஧டுத்ட௅ம். அதன் ஧ி஫கு

சளப்஧ிடுயஸதல்஬ளம் ஋லும்ன௃க஭ின் யலு கு஺஫னேம் ஹயகத்஺த கு஺஫க்க நட்டுஹந
உதவும்.
7. யனதள஦ கள஬த்தழல் தடுநள஫ழ யிழுந்தளல் ன௅ட௅கு ஋லும்ன௃, இடுப்ன௃ ஋லும்ன௃
உ஺ைந்ட௅ ஹ஧ளக யளய்ப்ன௃ அதழகம். யனதள஦யர்கள் ஥ைநளடும் ஧குதழக஭ில் த஺ப
யமயமப்஧ளக இன௉க்கக் கூைளட௅. ஥ல்஬ ஸய஭ிச்சத்ஹதளடு இன௉க்க ஹயண்டும்.
களர்ப்ஸ஧ட்டில் கூை தடுக்கழ யிம஬ளம். ஋஦ஹய, அயர்கள் ஋஺தனளயட௅ ஧ிடித்த஧டி
஥ைப்஧தற்கு யமழ ஸசய்ன ஹயண்டும்.
8. களல் தடுநள஫ழ ஧ிசகழயிட்ைளல்... உைஹ஦ '஺கனளல் ஥ீயியிடு' ஋ன்஧ளர்கள். அட௅
தயறு. என௉ஹய஺஭, ஋லும்஧ில் டை஬ழ஺ம ஸத஫ழப்ன௃ இன௉ந்தளல், ஥ீயியிடுயதன் னெ஬ம்
அந்தத் ஸத஫ழப்ன௃ அதழகரிக்க஬ளம்.
9. குதழகளல் ய஬ழ, கவ ழ் ன௅ட௅குய஬ழ, கழுத்ட௅ய஬ழ ஹ஧ளன்஫஺ய யந்தளல் உைஹ஦
ைளக்ை஺பப் ஧ளர்க்க ஏைளதீர்கள்... ஥ளற்கள஬ழனேம் ஸசன௉ப்ன௃ம்கூை களபணநளக
இன௉க்க஬ளம். அணிந்தழன௉ப்஧ட௅ தபநள஦ ஸசன௉ப்ன௃தள஦ள... ஥ளற்கள஬ழனில் ன௅ட௅கு
஥ன்஫ளகப் ஧டினேம்஧டி அநர்கழஹ஫ளநள... ஋ன்஧஺தஸனல்஬ளம் கய஦ினேங்கள். அ஺ப
நணி ஹ஥பத்ட௅க்கு என௉ ன௅஺஫, ஍ந்ட௅ ஥ழநழைம் சளய்ந்ட௅ அநர்ந்ட௅ 'ரி஬ளக்ஸ்'
ஸசய்ட௅ஸகளள்ய஺தனேம் யமக்கநளக்குங்கள். இவ்ய஭வுக்குப் ஧ி஫கும் ஸதளல்஺஬
இன௉ந்தளல், ைளக்ை஺பப் ஧ளர்க்க஬ளம்.
ஸ஧ண்கல௃க்களக...
10. இ஭யனதழல் தழ஦ன௅ம் என௉ கப் ஧ளல் குடிப்஧ட௅, ஋லும்ன௃க஺஭ யலுயளக்கழ
களல்சழனம் சத்஺த அதழகரிக்கும்.
11. ன௅ட்஺ைஹகளறழல் ஈஸ்ட்ஹபளஜன் அதழகஸநன்஧தளல் நளர்஧க ன௃ற்று யபநல் தடுக்க
ஹகளட௅஺ந உணவுைன் ஹகளஸ் ஹசர்த்ட௅ உண்ண஬ளம்.
12. நளர்஧க ன௃ற்று உள்஭ிட்ை ஧ல்ஹயறு ன௃ற்று ஹ஥ளய்கள் யபளநல் தடுக்க ஆப்஧ிள்
உதவுகழ஫ட௅.
13.நளதயிைளய்க் கள஬ ந஦ அழுத்தம், ஧னம், ஧தற்஫ம் ஆகழனயற்஫ளல் ஸதளந்தபயள?
அந்த ஥ளட்க஭ில் களர்ன்ஃ஧ி஭ளக்஺ற கள஺஬ உணயளக்குங்கள்.
கர்ப்஧க் கள஬ கய஦ிப்ன௃!
14. கர்ப்஧ிணிகள், ஥ளயல்஧மம் சளப்஧ிட்ைளல் யனிற்஫ழல் உள்஭ குமந்஺த கறுப்஧ளகப்
஧ி஫க்கும் ஋ன்஧ட௅ம், குங்குநப்ன௄ சளப்஧ிட்ைளல் சழயப்஧ளகப் ஧ி஫க்கும் ஋ன்஧ட௅ம் னெை

஥ம்஧ிக்஺கஹன. ஹதள஬ழன் ஥ழ஫த்஺த ஥ழர்ணனிப்஧஺ய 'ஸந஬஦ின்' ஋஦ப்஧டும்
஥ழ஫நழகஹ஭!
15. கர்ப்஧ிணிகள், இன௉ம்ன௃ச்சத்ட௅ நளத்தழ஺ப சளப்஧ிட்ைளல், உைல் ஹ஬சளக கறுத்ட௅, ஧ி஫கு
஧஺மன ஥ழ஫த்ட௅க்கு யந்ட௅யிடும். இ஺த ஺யத்ஹத, குமந்஺தனேம் கறுப்஧ளக ஧ி஫க்கும்
஋ன்று சழ஬ர் ஧னப்஧டுயளர்கள். அட௅ ஹத஺யனற்஫ட௅.
16. கர்ப்஧ிணி ஸ஧ண்கள், கள஺஬னில் சவ க்கழபம் சளப்஧ிை ஹயண்டும். இத஦ளல்
பத்தத்தழல் உள்஭ சர்க்க஺பனின் அ஭வு கு஺஫னளந஬ழன௉க்கும். அடிக்கடி நனக்கன௅ம்
யபளட௅.
17. யனிற்஫ழல் குமந்஺த ய஭ப ய஭ப, குைல் என௉ ஧க்கம் தள்ல௃ம். அப்ஹ஧ளட௅
அதழகநளக சளப்஧ிை ன௅டினளட௅. சவ க்கழபன௅ம் ஧சழக்களட௅. அந்த ஹ஥பங்க஭ில் ஜஷஸ்,
ன௅஺஭கட்டின தள஦ினங்கள் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫, ஧஬ ஹய஺஭க஭ளகப் ஧ிரித்ட௅ச் சளப்஧ிை
ஹயண்டும்.
18. ஧ிபசய கள஬த்ட௅க்குப் ஧ின் யனிற்று த஺சகள் யலுப்ஸ஧஫ உைற்஧னிற்சழகள்
ஸசய்ன ஹயண்டும்.
19. கர்ப்஧ிணிக஭ின் உைலுக்கு இனற்஺கனள஦ கு஭ிர்ச்சழ஺னத் தன௉கழ஫ட௅
யள஺மப்஧மம். உைல் களபணங்க஭ளல் நட்டுநல்஬... உணர்ச்சழ யசப்஧டுயதளலும்
உை஺஬ப் ஧ளதழக்கும் சூட்஺ை யள஺மப்஧மம் ஥ீக்குகழ஫ட௅. தளய்஬ளந்தழல் தளனளகப்
ஹ஧ளகழ஫யரின் தழ஦சரி உணயில் யள஺ம ஸபசழ஧ிக்கள் யிதயிதநளக இன௉க்கும்.
20. கர்ப்஧க் கள஬த்தழல் சழ஬ன௉க்கு களல்கள் யங்குயட௅

யமக்கநள஦ என்று. அதழகநளக
தண்ணர்ீ குடிப்஧தளல்தளன் இப்஧டி ஋ன்று ஸசளல்யட௅ தயறு.
21. கர்ப்஧க் கள஬த்தழல் ந஬ச்சழக்கல் ஧ிபச்஺஦ யன௉ம். அ஺தத் தயிர்க்க அதழகநளக
தண்ணர்ீ குடிக்க ஹயண்டும்.
22. ஧ிபசயம் ன௅டிந்த சழ஬ ஥ளட்க஭ில், யனிறு சுன௉ங்க ஹயண்டும் ஋ன்஧தற்களக ஸ஧ரின
ட௅ணி஺ன யனிற்஫ழல் கட்டியிடுயளர்கள். அட௅ தயறு. இத஦ளல் கன௉ப்஺஧ கவ மழ஫ங்கழை
யளய்ப்ன௃ உண்டு. இன௉நல் அல்஬ட௅ ட௅ம்ந஬ழன்ஹ஧ளட௅ சழ஬ன௉க்கு சழறு஥ீர்
ஸய஭ினளயதற்கு களபணம் இட௅தளன். ஧ிபசயம் ன௅டிந்ட௅ ஆறு யளபம் கமழத்ட௅,
அதற்கள஦ ஸ஧ல்ட்஺ை அணின஬ளம்.
23. ஺தபளய்டு, சுகர் ஹ஧ளன்஫ ஧ிபச்஺஦கள் உள்஭ ஸ஧ண்கள், கர்ப்஧க் கள஬த்தழல்
அதற்கள஦ நன௉ந்ட௅க஺஭க் கட்ைளனம் ஋டுத்ட௅க்ஸகளள்஭ ஹயண்டும். அட௅,

குமந்஺த஺னப் ஧ளதழக்களட௅.
24. ஧ி஫ந்த குமந்஺தக்கு ஧஺மன ட௅ணி஺ன ன௅த஬ழல் அணியிப்஧ட௅ சம்஧ிபதளனநளக
இன௉க்கழ஫ட௅. ஥ீண்ை஥ளள் ஸ஧ட்டினில் ஺யத்தழன௉ந்த ட௅ணி஺ன அப்஧டிஹன ஋டுத்ட௅ப்
ஹ஧ளைக் கூைளட௅. அதழல் ஸதளற்றுக் கழன௉நழகள் இன௉க்க஬ளம். ட௅஺யத்ட௅, களன ஺யத்த
஧ி஫ஹக அணியிக்க ஹயண்டும்.
25. சழ஬ கழபளநங்க஭ில் ஧ி஫ந்த குமந்஺தனின் ஥ளக்கழல் ஹதன், சர்க்க஺ப, கழு஺தப் ஧ளல்
ஹ஧ளன்஫யற்஺஫த் தைவும் ஧மக்கம் உள்஭ட௅. ஥ளள்஧ட்ை ஹத஦ளக இன௉ந்தளல்
அதழ஬ழன௉க்கும் என௉ ய஺க ஥ச்சுக்கழன௉நழ, இ஭ம்஧ிள்஺஭யளதத்஺தக்கூை ஸகளண்டு
யபக்கூடும்.
26. யள஺மப்஧மத்தழல் இன௉க்கும் ஸ஧ளட்ைளசழனம் குமந்஺தக஭ின் னெ஺஭த்தழ஫஺஦த்
டெண்டுகழ஫ட௅.
27. குமந்஺தகள் யி஺஭னளைச் ஸசல்யதற்கு ன௅ன்ன௃ ஥ழ஺஫ன தண்ணர்ீ குடிக்க
ஹயண்டும். யி஺஭னளடும்ஹ஧ளட௅ யினர்஺யனளக ஸய஭ிஹனறும் ஥ீ஺ப, அட௅ ஈடு
ஸசய்னேம்.
28. தளய்ப்஧ள஺஬ச் ஹசநழத்ட௅க் ஸகளடுப்஧ட௅ ஥ல்஬தல்஬. தயிர்க்கன௅டினளத ஧ட்சத்தழல்,
சுத்தநள஦ ஧ளத்தழபத்தழல் ஹசகரித்ட௅க் ஸகளடுக்க஬ளம். சளதளபண அ஺஫ ஸயப்஧த்தழல் 6
நணி ஹ஥பம் ய஺ப ஸகைளநல் இன௉க்கும்.
29. தனிர் சளப்஧ிட்ைளல் குமந்஺தகல௃க்குச் ச஭ி ஧ிடிக்கும் ஋ன்஧ட௅ தயறு.
குமந்஺தக்குத் தனிர் நழகவும் ஥ல்஬ உணவு. தனிரில்
ன௃ஸபள஧ஹனளட்டிக் ஋னும் சத்ட௅ அதழகம். அட௅ குைலுக்கு நழக ஥ல்஬ட௅. குமந்஺தக்கு
அ஬ர்ஜழ யபளநல் தடுக்கும்.
30. குமந்஺தகள் உணயில் நளவுச் சத்ட௅க்கஹ஭ அதழகநழன௉ப்஧தளல்... யள஺மப்஧மம்
அயசழனம் ஸகளடுக்க ஹயண்டும். இட௅ ந஬ச்சழக்க஺஬ப் ஹ஧ளக்கும். யள஺மப்஧மம்
சளப்஧ிட்ைளல் ச஭ி ஧ிடிக்கும் ஋ன்஧ட௅ தயறு.
31. குமந்஺தகள் குண்ைளக இன௉க்க ஹயண்டும் ஋ன்று அ஭வுக்கு அதழகநளக உணவு
ஸகளடுத்ட௅ உை஺஬ ஧ன௉ந஦ளக்களதீர்கள். 60 யனதழல் யப ஹயண்டின ஧ி.஧ி., சுகர்
ஹ஧ளன்஫஺ய 30 யனதழஹ஬ஹன யந்ட௅யிடும். குமந்஺தக஺஭ சவ பள஦ உைல்யளகுைன்
ய஭ர்க்கப் ஧ளன௉ங்கள்.

உணஹய நன௉ந்ட௅!
32. ஥ீங்கள், தழ஦ன௅ம் ஍ந்ட௅ யிதநள஦ ஧மங்க஺஭னேம், சழ஬ களய்க஫ழக஺஭னேம்
உணயளக ஋டுத்ட௅க் ஸகளள்஧யபள..? ஆம் ஋ன்஫ளல்... ஆஹபளக்கழனன௅ம் அமகும்
஋ப்ஹ஧ளட௅ம் உங்க ஧க்கம்தளன்!
33. தழ஦ன௅ம் என௉ ைம்஭ர் நளட௅஺஭ ஜஷஸ் குடிப்஧ட௅... உை஬ழல் பத்த அழுத்தம்,
ஸகளழுப்ன௃, ஥ச்சுத்தன்஺ந ஋஦ ஧஬ ஧ிபச்஺஦கல௃க்குத் தீர்யளக இன௉க்கும்.
34. ந஦஥஬க் ஹகள஭ளறு நற்றும் னெ஺஭ ஥பம்ன௃க஭ில் ஧ளதழப்ன௃ உள்஭யர்க஭ின் தழ஦சரி
உணயில் தர்ன௄சணி ட௅ண்டுகள் அயசழனம். ந஦ அழுத்தம், ஧னம் ஹ஧ளன்஫
஧ளதழப்ன௃க஺஭ தகர்க்கும் யிட்ைநழன் ஧ி-6 தர்ன௄சணினில் அதழகம்.
35. ஆப்஧ிள் ஹதள஬ழல் ஸ஧க்டின் ஋ன்஫ ஹயதழப்ஸ஧ளன௉ள் கணிசநளக இன௉ப்஧தளல்,
ஹதளஹ஬ளடு சளப்஧ிை ஹயண்டும். ஸ஧க்டின் ஥ம் உை஬ழன் ஥ச்சுக்க஺஭ ஥ீக்குயதழல்
஋க்ஸ்஧ர்ட்.
36. ன௄ண்டு சளப்஧ிட்டீர்கஸ஭ன்஫ளல்... உங்கள் உை஬ழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ
ஸயகுயளக அதழகரிக்கும். ஸயள்஺஭ அட௃க்கள் அதழகம் உற்஧த்தழனளயஹதளடு,
ஹகன்சர் ஸசல்கள் உன௉யளகளநலும் தடுக்கும்.
37. சழயப்஧ட௃ உற்஧த்தழக்கு ன௃ை஬ங்களய், ஧ீட்னொட், ன௅ன௉ங்஺கக்கவ ஺ப, அய஺ப,
஧ச்஺ச஥ழ஫க் களய்கள், உல௃ந்ட௅, ட௅ய஺ப, கம்ன௃, ஹசள஭ம்,
ஹகழ்யபகு, ஧ச஺஬க்கவ ஺ப ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ அடிக்கடி ஹசர்த்ட௅க் ஸகளள்஭ ஹயண்டும்.
38. ஧ச்஺சப் ஧னறு, ஹநளர், உல௃ந்ட௅ய஺ை, ஧஦ங்கற்கண்டு, ஸயங்களனம், சு஺பக்களய்,
ஸ஥ல்஬ழக்களய், ஸயந்தனக்கவ ஺ப, நளட௅஭ம் ஧மம், ஥ளயற்஧மம், ஹகள஺யக்களய், இ஭஥ீர்
ஹ஧ளன்஫஺ய உை஬ழன் அதழகப்஧டினள஦ சூட்஺ைத் தணிக்கும்.
39. சுண்஺ைக்கள஺ன உணயில் ஹசர்த்தளல்... ஥ளக்குப்ன௄ச்சழத் ஸதளல்஺஬,
யனிற்றுப்ன௄ச்சழத் ஸதளல்஺஬ டெப ஏடியிடும்.
40 ஸயங்களனம், ன௄ண்டு, சழறுகவ ஺ப, ஹயப்஧ி஺஬, நழ஭கு, நஞ்சள், சவ பகம், கன௉ப்஧ட்டி,
ஸயல்஬ம், சுண்஺ைக்களய் யற்஫ல், ஸசவ்யி஭஥ீர், அ஺பக்கவ ஺ப, ஋லுநழச்஺ச
ஹ஧ளன்஫஺ய உை஬ழல் உள்஭ ஥ச்சுத்தன்஺ந ஥ீக்கும் உணவுகள்.
41. ஸ஧ளன்஦ளங்கண்ணிக் கவ ஺ப஺னத் ட௅யட்ைல் ஸசய்ட௅ சளப்஧ிட்டு யந்தளல், னெ஬
ஹ஥ளய் தணினேம். இந்தக் கவ ஺பனின் ஺த஬த்஺த த஺஬க்குத் ஹதய்த்ட௅க் கு஭ித்ட௅

யந்தளல்... கண் ஹ஥ளய்கள் ஸ஥ன௉ங்களட௅.
42. ச஺நனலுக்குக் ஺கக்குத்தல் அரிசழ஺னப் ஧னன்஧டுத்ட௅யட௅ நழக நழக ஥ல்஬ட௅.
஺கக்குத்தல் அரிசழனில் ஥ளர்ச் சத்ட௅க்கள் ஥ழ஺஫ந்ட௅ள்஭஦.
43. ஺சக்கழள் ஹகப்஧ில் ஋ல்஬ளம் ஸ்஥ளக்ஸ் சளப்஧ிடுய஺த ன௅ற்஫ழலுநளகத் தயிர்க்க
ஹயண்டும். அதற்குப் ஧தழ஬ளக தள஦ினங்கள், ன௅஺஭கட்டின ஧னறு ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ச்
சளப்஧ிை஬ளம்.
44. ஧ப்஧ள஭ிப் ஧மங்கள் நழகவும் சத்ட௅ நழகுந்த஺ய. யளபம் என௉ன௅஺஫ ஧ப்஧ள஭ிப்
஧மம் யளங்கழச் சளப்஧ிடுங்கள். கண்கல௃க்கும் ஥ல்஬ட௅.
45. அதழக ஥ளட்கள் உண஺ய ஃப்ரிட்ஜழல் ஺யத்ட௅ சளப்஧ிடுய஺தத் தயிர்க்க
ஹயண்டும். அப்஧டி ஺யக்கப்஧ட்ை உணவுக஭ில் சத்ட௅க்கள் கு஺஫ந்ட௅ யிடுயஹதளடு,
உைல் ஆஹபளக்கழனத்ட௅க்கும் தீங்கழ஺஦ ஌ற்஧டுத்ட௅ம்.
46. தழ஦சரி சழறு ட௅ண்டு ஺஧஦ளப்஧ி஺஭ ஹத஦ில் ஊ஫ ஺யத்ட௅, அந்தத் ஹத஺஦
இபண்டு யளபம் சளப்஧ிட்ைளல் கல்லீபல் ஆஹபளக்கழனநளக இன௉க்கும்.
47. ஧஬நள஦ யின௉ந்ட௅ களபணநளக ஜீபணக் ஹகள஭ள஫ள? ன௃தழ஦ள, ஹதன், ஋லுநழச்஺சச்
சளறு... இயற்஫ழல் எவ்ஸயளன௉ ஸ்ன௄ன் க஬ந்ட௅ சளப்஧ிட்ைளல் ஹ஧ளட௅ம். கல்லும்
க஺பந்ட௅யிடும்.
48. ஹகன்சர் ஸசல்க஺஭த் தகர்க்கும் சக்தழ தழபளட்஺சனின் ஹதள஬ழல் இன௉க்கழ஫ட௅.
தழபளட்஺ச ஸகளட்஺ைக஭ி஬ழன௉ந்ட௅ ஸ஧஫ப்஧டும் நன௉ந்ட௅ப் ஸ஧ளன௉ட்கள், ஺யபஸ்
஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ஺ன ஸ஧ரிட௅ம் டெண்டுகழன்஫஦.

நன௉ந்ஹத ஹயண்ைளம்!
49. இனற்஺கச் சூம஬ள஦ இைங்கல௃க்குச் ஸசல்஬ ஹ஥ர்ந்தளல்... ஸகளஞ்ச ஹ஥பம்
ஆமநளக னெச்சு யிடுங்கள். டே஺பனீபலுக்கு அட௅ நழகவும் ஧ன஦஭ிக்கும்.
50. ஋ந்தயித ஹ஥ளய் தளக்கழனின௉ந்தளலும் ன௅த஬ழல் ஸசய்ன ஹயண்டினட௅, கய஺஬஺னத்
டெக்கழ ஋஫ழயட௅தளன். அட௅தளன் ன௅தலுதயிக்கும் ன௅ந்஺தன சழகழச்஺ச.
51. சர்க்க஺ப஺ன (சவ ஦ி) உங்கள் யளழ்க்஺கனி஬ழன௉ந்ட௅ எமழக்க ன௅டிந்தளல், உை஬ழன்
஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ஺ன ஋஭ிதழல் யலுப்஧டுத்த஬ளம்.

52. உைம்஺஧க் கு஺஫க்க எஹப யமழ உணவுக் கட்டுப்஧ளடும், ஥஺ை஧னிற்சழனேம்தளன்.
களந்தப்஧டுக்஺க, ஸ஧ல்ட், நளத்தழ஺ப ஹ஧ளன்஫஺ய உரின ஧஬஺஦த் தபளட௅.
஬ப்... ைப்..!
53. ஧ீட்ைள களஹபளட்டீன்ஸ் அதழகன௅ள்஭ உணவுக஺஭ உண்஧ட௅ இதனத்ட௅க்கு ஥ல்஬ட௅.
கு஫ழப்஧ளக ஹகபட், ன௅ட்஺ைஹகளஸ், சர்க்க஺பயள்஭ிக் கழமங்கு, அைர் ஧ச்஺ச ஥ழ஫
கவ ஺பகள் ஹ஧ளன்஫஺ய.
54. ஥ீங்கள் அடிக்கடி ஥ீச்சல் அடிப்஧யர் ஋ன்஫ளல்... இதனத்஺தப் ஧ற்஫ழ
கய஺஬ஹன஧ைத் ஹத஺யனில்஺஬.
55. உப்ன௃, இதனத்ட௅க்கு ஋தழபள஦ட௅. உப்ன௃ ஹ஧ளட்ை கை஺஬஺னக்
ஸகள஫ழக்கும்ஹ஧ளஸதல்஬ளம், இதனம் ஧ளதழக்கப்஧டுயதளக உணன௉ங்கள்.
56. ந஦ அழுத்தம் இதனத்தழன் ஋தழரி. அ஺த யிட்டுத் தள்ல௃ங்கள்.
57. உங்கள் குடும்஧த்தழல் னளன௉க்களயட௅ இதன ஹ஥ளய்கள் இன௉ந்தளல், உங்கள்
இதனத்஺த நன௉த்ட௅யர் னெ஬ம் ஹசளதழப்஧஺த யமக்கநளக்கழக் ஸகளள்ல௃ங்கள்.

கழட்஦ி஺னக் கய஦ினேங்கள்
58. கழட்஦ினில் கல் இன௉க்கழ஫தள? சளப்஧ளட்டில் ஸநக்஦ ீசழனம் ஹசன௉ங்கள். ஥ழ஺஫ன
஧ீன்ஸ் சளப்஧ிட்ைளஹ஬ ஹ஧ளட௅ம்! ஹகளட௅஺ந, ஏட்ஸ், ஧ளதளம், ன௅ந்தழரி, நீ ன், ஧ளர்஬ழ
ஹ஧ளன்஫஺யஸனல்஬ளம் ஸநக்஦ ீசழனம் அதழகம் உள்஭ சழ஬ உணவுகள்.
59. சழப்ஸ், ஹகளக், இ஦ிப்ன௃ள்஭ ஧ளட்டில் ஜஷஸ்கள், சவ ஦ி - இ஺யஸனல்஬ளம் கழட்஦ினில்
கல்஺஬ உன௉யளக்கும் யில்஬ன்கள்... உரளர்!
60. ஥ழ஺஫ன தண்ண ீர் குடிப்஧ட௅, சழறுசழறு கழட்஦ி கற்க஺஭ அகற்஫ உதவும். கூைஹய
ஹகபட், தழபளட்஺ச நற்றும் ஆபஞ்சு ஜஷஸ் ஋ன்று ஌தளயட௅ என்஺஫க் குடிப்஧ட௅
நழகவும் ஥ல்஬ட௅.
61. களய்க஫ழக஺஭ ஥ழ஺஫ன சளப்஧ிடு஧யர்கல௃க்கு, 'கழட்஦ினில் கல்' ஋ன்஫ ஧னஹந
ஹத஺யனில்஺஬.

஧ல்லுக்கு உறுதழ!
62. ஧ல்஬ழல் ய஬ழ, ஈறுக஭ில் யக்கம்,

யளனின் ஸய஭ிப்ன௃஫த்தழல் யக்கம்,

஧ல் கறுப்ன௃
஥ழ஫நளக நளறுயட௅, ஧ல்஬ழல் குமழ ஌ற்஧ட்டு உணவு தங்குயட௅, கு஭ிர்ந்த நற்றும்
சூைள஦ உணவு உட்ஸகளள்ல௃ம்ஹ஧ளட௅ கூச்சம் ஌ற்஧டுயட௅ ஹ஧ளன்஫஺ய ஧ல்
ஸசளத்஺த ஌ற்஧டுயதற்கள஦ அ஫ழகு஫ழகள்.
63. ஧ற்க஭ில் ஌ற்஧டும் ஧ளதழப்ன௃, ஸதளண்஺ைக்குப் ஧பயி, சநனங்க஭ில் இதனத்஺தனேம்
஧ளதழக்கும். ஋஦ஹய, ஧ற்க஺஭ ஋ப்ஹ஧ளட௅ம் சுத்தநளக ஺யத்தழன௉க்க ஹயண்டும்.
64. ஹத஥ீர், கள஧ி ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ அடிக்கடி குடிப்஧ட௅ ஧ற்கல௃க்கு ஥ீங்கஹ஭ ஹயட்டு
஺யப்஧தற்குச் சநம். நழகவும் கு஭ிர்ந்த ஥ீ஺பக் குடிப்஧஺தத் தயின௉ங்கள்.
65. சூைள஦ உண஺ய சளப்஧ிட்ை ஸ஥ளடிஹன, ஜழல்஬ள஦ உணவுக்கு நள஫ழ஦ளல்,
உைலுக்கும் ஧ல்லுக்கும் ஧ளதழப்ன௃கள் ஌ற்஧டும்.
66. இ஦ிப்ன௃ச் சளப்஧ிடு஧யர்கல௃க்குப் ஧ல் ஸசளத்஺த ஌ற்஧ை யளய்ப்஧ின௉க்கழ஫ட௅.
஋஦ஹய, ஋ட௅ சளப்஧ிட்ைளலும் யளய் ஸகளப்஧஭ிக்க ஹயண்டும்.
67. அக்கழ ஋஦ப்஧டும் ன௅கத்தழல் ஹதளன்றும் கட்டிகல௃க்கு நண் ன௄சும்
யமக்கநழன௉க்கழ஫ட௅. அக்கழ, என௉யித கழன௉நழத் ஸதளற்றுனெ஬ம் ஌ற்஧ைக்கூடினட௅.
அதற்கள஦ நன௉ந்ட௅க஺஭ப் ஧னன்஧டுத்ட௅யஹத ஥ல்஬ட௅.
68. சன௉நத்஺த இ஭஺நனளக, சுன௉க்கங்கள் இல்஬ளநல் ஺யத்தழன௉க்க தண்ணர்ீ அதழகம்
குடிப்஧ட௅ ன௅க்கழனநள஦ட௅. ந஦ அழுத்தம், ஹசளர்வு, இறுக்கநள஦ ஆ஺ை, நட௅, ன௃஺க,
கள஧ி... இ஺யஸனல்஬ளம் சன௉நத்தழன் யில்஬ன்கள்.
69. ஹத஺யனற்஫ அழுக்குகள் சன௉நங்க஭ில் தங்கழ, அதன் ஸ஧ள஬ழ஺யனேம்,
உனிர்ப்஺஧னேம் ஸகடுக்கழன்஫஦. ஋஦ஹய, ன௅கத்஺த அடிக்கடி கழுயிச்
சுத்தப்஧டுத்ட௅யட௅ அயசழனநள஦ட௅.
70. ன௅கப்஧ன௉ இன௉ந்தளல்... உைஹ஦ கழள்஭ி ஋஫ழன யிபல்கள் ஧ை஧ைக்கும். ஆ஦ளல்,
அட௅ ஆ஧த்தள஦ட௅. ன௅கத்தழல் ஧ள்஭ங்க஺஭ ஥ழபந்தபநளக்கழயிடும்.
71. ஥ீரிமழவு ஧ிபச்஺஦ உள்஭யர்கள் அ஺஦த்ட௅ ய஺க கவ ஺பகள், களய்கள்,
யள஺மத்தண்டு சளப்஧ிை஬ளம். ஸயந்தனம் நழக ஥ல்஬ட௅.

72. உப்஧ில் ஊ஫ழன ஊறுகளய், கன௉யளடு, அப்஧஭ம், யற்஫ல் கூைஹய கூைளட௅.
அ஺சயம் யளபத்தழல் 100 கழபளம் அ஭யில் சளப்஧ிை஬ளம். ன௅ட்஺ைனில் ஸயள்஺஭க்கன௉
நட்டும் ஏ.ஹக! உனர் பத்த அழுத்த ஧ிபச்஺஦ உள்஭யர்கல௃க்கும் இட௅ ஸ஧ளன௉ந்ட௅ம்.
73. நள, ஧஬ள, யள஺ம, களய்ந்த தழபளட்஺ச, சப்ஹ஧ளட்ைள, ஹ஧ரீச்஺ச ஆகழனயற்஺஫த்
தயிர்க்க஬ளம். ஧஺஦ ஸயல்஬ம், ஧஦ங்கற்கண்டு, ஹதன், ந஺஬யள஺ம, ஹ஬கழனம்,
஧ஞ்சளநழர்தம் ஹசர்க்கஹய கூைளட௅.
74. இபண்டு, னென்று ஸயண்஺ைக் களய்க஭ின் களம்ன௃ நற்றும் அடிப்஧குதழ஺ன ஥ீக்கழ,
ஸ஥டுக்குயளட்டில் கவ ஫ல்க஺஭ ஹ஧ளட்டுயிட்டு இபவு ன௅ழுக்க ைம்஭ர் ஥ீரில் னெடி
஺யக்க ஹயண்டும். கள஺஬ உணவுக்கு ன௅ன் இந்த ஥ீ஺ப நட்டும் அன௉ந்தழயப,
இபண்ஹை யளபத்தழல் சர்க்க஺ப கு஺஫னேம். இட௅ ஹநற்கத்தழன ஥ளடுக஭ின் ஋஭ின
஺யத்தழனம்
75. உைல் ஋஺ை஺னக் கு஺஫க்கழஹ஫ன் ஹ஧ர்யமழ ஋஦ சளப்஧ளட்டின் அ஭஺ய தழடீஸப஦
கு஺஫ப்஧ட௅ ஆ஧த்ட௅. உை஬ழல் சர்க்க஺பனின் அ஭வு ஹயறு஧ட்டு, சர்க்க஺ப ஹ஥ளய்
யன௉யதற்கும் யளய்ப்஧ின௉க்கழ஫ட௅.

ஸஜ஦பல் யளர்டு!
76. சர்க்க஺ப, டி.஧ி., ஹகன்சர், ஋ய்ட்ஸ் ஆகழன ஹ஥ளய்க஭ளல்
஧ளதழப்ன௃க்குள்஭ள஦யர்கல௃க்கும், ஸ்டீபளய்டு நளத்தழ஺ப சளப்஧ிடு஧யர்கல௃க்கும்
உை஬ழல் ஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ கு஺஫ந்ட௅ இன௉க்கும். இயர்க஺஭ ஋஭ிதழல் ஹ஥ளய் தளக்கும்.
஋ச்சரிக்஺கஹனளடு இன௉த்தல் அயசழனம்.
77. யளந்தழ, ஹ஧தழ ஌ற்஧ட்டு நன௉த்ட௅யந஺஦ ஸசல்஬ தளநதநளகும் சூம஬ழல்... உை஬ழல்
இன௉ந்ட௅ ஸய஭ிஹன஫ழன ஥ீன௉க்கு இ஺ணனளக உைஹ஦ சர்க்க஺ப நற்றும் உப்ன௃ க஬ந்த
஥ீஹபள, இ஭஥ீஹபள குடிக்க ஹயண்டும்.
78. ஥டு இபவு அல்஬ட௅ ஧னண ஹ஥பங்க஭ில் தழடீர் ஜஶபம் அடிக்கழ஫ட௅. உைஹ஦
ைளக்ை஺ப ஧ளர்க்க ன௅டினளத ஥ழ஺஬. அதற்களக சும்நள இன௉க்க ஹயண்ைளம். யட்டில்

இன௉ந்தளஹ஬ள அல்஬ட௅ ஧னணத்தழன் இ஺ைனிஹ஬ள ஧ளபளசழட்ைநளல் நளத்தழ஺ப
என்஺஫ ஧னன்஧டுத்ட௅யட௅ ஥ல்஬ட௅. அதன்஧ி஫கு, 6 நணி ஹ஥பத்ட௅க்குள் ைளக்ை஺ப
சந்தழப்஧ட௅ ஥ல்஬ட௅.
79. களட௅க஺஭ யளபம் இன௉ன௅஺஫ ஸநல்஬ழன களட்ைன் ட௅ணிக஭ளல் சுத்தம் ஸசய்ன
ஹயண்டும். சளயி, ஹலர்஧ின், ஧ட்ஸ் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫த் தயிர்க்க ஹயண்டும்.
஌ஸ஦஦ில் ஧ட்ஸ் ஹ஧ளடும்ஹ஧ளட௅ தழை அழுக்குகள் அப்஧டிஹன அழுத்தப்஧டுஹந தயிப,

ஸய஭ினில் யபளட௅.
80. யனிற்றுப்ஹ஧ளக்கு யிடு஧ை உை஦டி உ஧ளனம்... ஸயறும் ஸகளய்னள இ஺஬க஺஭
ஸநல்யட௅தளன்.
81. சளப்஧ிட்ைட௅ம் ஸ஥ஞ்ஸசரிச்ச஬ள? சழ஫ழட௅ ஸயல்஬ம் க஺பத்த ஥ீ஺ப அன௉ந்தழ஦ளல்
ஹ஧ளட௅ம்.
82. யினர்஺ய தங்கழன உ஺ைனேஹைஹ஦ஹன இன௉ப்஧ட௅ ஆ஧த்தள஦ட௅. அட௅ஹய ஹ஥ளய்
ஸதளற்றுக்கள஦ களபணினளக அ஺நந்ட௅யிடும்.
83. ஥ீங்கள் ஥ீண்ை ஹ஥பநளக தண்ணர்ீ குடிக்களநல் இன௉ந்தளலும்கூை சழறு஥ீர்
நஞ்ச஭ளக ஹ஧ளகும்.
84. உை஬ழல் ஌ஹதனும் களனம் அல்஬ட௅ ஥கக்கவ ஫ல் ஹ஧ளன்஫஺ய ஌ற்஧ட்ைளல், 12 நணி
ஹ஥பத்ட௅க்குள் தடுப்ன௃ ஊசழ (டி.டி.) ஹ஧ளைஹயண்டும். தடுப்ன௄சழ கள஬த்தழல் இன௉க்கும்,
஧த்ட௅ யனட௅ ய஺பனேள்஭ குமந்஺தகள் ஋ன்஫ளல், இந்த ஊசழ ஹத஺யனில்஺஬.
85. னெ஬ம், ஧வுத்தழபம் ஧ளதழப்ன௃ உள்஭யர்கள் கூச்சப்஧ைளநல் உைஹ஦ ைளக்ை஺பப்
஧ளர்க்க ஹயண்டும். ஥ளர்ச்சத்ட௅ள்஭ உண஺ய அதழகம் ஹசர்த்ட௅க் ஸகளள்஭ஹயண்டும்.
ந஬ச்சழக்கல் ஸதளைர்ந்தளல், இதனத்ட௅க்ஹக ஆ஧த்தளகழயிடும்.

஥ழல்... கய஦ி... ஸசல்!
86. நன௉த்ட௅யந஺஦னில் ஹ஥ளனள஭ினின் ஧டுக்஺கக்குக் கவ ஹம, ஥஺ை஧ள஺த ஋ன்று
கழ஺ைத்த இைங்க஭ில் ஋ல்஬ளம் அநர்ந்ட௅ சளப்஧ிடுயட௅ தயறு. அட௅...
ஸதளற்றுக்கழன௉நழக஺஭ ஧பஸ்஧பம் உள்ஹ஭ - ஸய஭ிஹன ஋டுத்ட௅ச்ஸசல்லும்
ஹய஺஬஺னத்தளன் ஸசய்னேம்.
87. தயிர்க்க ன௅டினளத சூம஺஬த் தயிப, நற்஫ சநனங்க஭ில் குமந்஺தகள் நற்றும்
ன௅தழனயர்க஺஭ ஹ஥ளனள஭ி஺னப் ஧ளர்ப்஧தற்களக நன௉த்ட௅யந஺஦க்கு அ஺மத்ட௅ச்
ஸசல்஬க் கூைளட௅.
88. 'ஹ஧ளஸ்ட்நளர்ட்ைம்' ஋ன்஫ளஹ஬ ஧஬ன௉க்கும் என௉யித ஧னன௅ம் ஧தற்஫ன௅ம்
இன௉க்கும். இதன் களபணநளக ஹ஧ளஸ்ட்நளர்ட்ைத்஺தத் தயிர்த்ட௅யிட்ைளல்... ஧ல்ஹயறு
சழக்கல்க஺஭ச் சந்தழக்க ஹ஥ரிடும். ஋தழர்஧ளபளத நபணஸநன்஫ளல் கட்ைளனம் ஧ிஹபத
஧ரிஹசளத஺஦ ஸசய்யட௅தளன் ஋ல்஬ளயற்றுக்கும் ஥ல்஬ட௅. ஧ரிஹசளத஺஦ அ஫ழக்஺க
இன௉ந்தளல்தளன் யளரிசுகல௃க்கள஦ இன்ரஶபன்ஸ் உள்஭ிட்ை அ஺஦த்ட௅யிதநள஦

ன௅தலீடுக஺஭ ஸ஧றுயதழல் சழக்கல் ஌ற்஧ைளந஬ழன௉க்கும்.
89. ஹலளட்ைல், லளஸ்ைல் ஹ஧ளன்஫ இைங்க஭ில் ஧னன்஧டுத்தப்஧டும் தட்டு நற்றும்
ைம்஭ர்க஺஭ சரினளக கழுயயில்஺஬ ஋ன்஫ளலும், சள஬ட்டில் ஹ஧ளைப்஧டும் ஧ச்஺சக்
களய்க஫ழகள், ஧மங்க஺஭ சுத்தநள஦ தண்ண ீரில் அ஬சயில்஺஬ ஋ன்஫ளலும்...
அநீ ஧ினளசழஸ் ஋னும் ஸதளற்றுக்கழன௉நழ தளக்குதல் ஌ற்஧டும். இத஦ளல், சளப்஧ிட்ைட௅ம்
ந஬ம் கமழந்ட௅யிடும். கய஦ிக்களநல் யிட்ைளல் உைல் ஸந஬ழந்ட௅ ஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ஺ன
ன௅ற்஫ழலுநளக இமக்க ஹ஥ரிடும்.

90. 'ஹ஧ளபடிக்கழ஫ட௅' ஋஦ அடிக்கடி கள஧ி, டீ குடிக்கக் கழ஭ம்஧ளநல்... டெய்஺நனள஦
தண்ண஺பக்

குடிப்஧ஹத ஥ல்஬ட௅.
91. எஹப இைத்தழல் உட்களர்ந்தழபளநல் அவ்யப்ஹ஧ளட௅ ஋ழுந்ட௅ ஥ைக்கஹயண்டும்.
அதழக஧ட்சம் 45 ஥ழநழைங்கல௃க்கு ஹநல் ஸதளைர்ச்சழனளக அநப ஹயண்ைளம். ஬ழஃப்ட்
஧னன்஧டுத்ட௅ய஺த கூடுநள஦ய஺ப தயிர்க்கவும்.
92. ஏடுயட௅ ஥ல்஬ உைற்஧னிற்சழ. ஆ஦ளல், கறுப்ன௃ ஥ழ஫ ஆ஺ை அணிந்ட௅ ஸகளண்டு
ஏைக் கூைளட௅. உை஬ழல் அதழக ஸயப்஧ம் ஈர்க்கப்஧ட்டு சழக்கல் உன௉யளக஬ளம்.
ஜழலுஜழலு கு஭ிர் ஹ஥பஸநன்஫ளல்... கறுப்ஹ஧ சழ஫ப்ன௃.
93. கம்ப்னைட்ைரில் ஹய஺஬ ஧ளர்ப்஧யர்கள் 20-20-20 ஧னிற்சழ஺னப் ஧மக ஹயண்டும்.
இன௉஧ட௅ ஥ழநழைங்கல௃க்கு என௉ன௅஺஫, இன௉஧ட௅ அடி ஸதள஺஬யிலுள்஭ ஸ஧ளன௉஺஭,
இன௉஧ட௅ யி஥ளடிகள் ஧ளர்த்ட௅ கண்஺ண இ஬குயளக்குயட௅தளன் ஧னிற்சழ. அவ்யப்ஹ஧ளட௅
கண்க஺஭க் கழுவுயட௅ம் அயற்றுக்குப் ன௃த்ட௅ணர்ச்சழ஺னத் தன௉ம்.
94. ச஺நக்கும்ஹ஧ளட௅ ஜன்஦ல்க஺஭த் தழ஫ந்ட௅ ஺யப்஧ட௅... அல்஬ட௅ ஋க்றளஸ்ட்
ஃஹ஧஺஦ ஏையிடுயட௅ ஥ல்஬ட௅. ச஺நனல் ஋ரியளனேயி஬ழன௉ந்ட௅ ஸய஭ிப்஧டும்
஥ச்சுக்க஺஭த் ஸதளைர்ந்ட௅ சுயளசழப்஧ட௅ டே஺பனீபலுக்கு ஆ஧த்தள஦ட௅.
஋ச்சரிக்஺க
95. ஸயற்஫ழ஺஬-஧ளக்கு, ன௃஺கனி஺஬, சவ யல், ன௃஺க ஹ஧ளன்஫யற்஺஫த் ஸதளைர்ச்சழனளகப்
஧னன்஧டுத்ட௅ஹயளரின் யளனள஦ட௅, உட்ன௃஫ம் ஸநன்஺நத் தன்஺ந஺ன இமந்ட௅,
஥ளர்஥ளபளகக் களட்சழன஭ிக்கும். இட௅, யளய் ன௃ற்றுஹ஥ளய்க்கு யமழயகுக்கும்.
96. இபவு உணவுக்குப் ஧ி஫கு ஥ீண்ை ஹ஥பம் ஸயறும் யனி஫ளக இன௉ப்஧தளல், ஆசழட்
஥ழ஺஫ன சுபந்தழன௉க்கும். ஋஦ஹய, கள஺஬னில் கட்ைளனம் சளப்஧ிைஹயண்டும். சரியப
சளப்஧ிைளநல் ஧மகழயிட்ைளல், அட௅ யனிற்஫ழல் ன௃ற்றுஹ஥ள஺ன உன௉யளக்கும்.

97. இபவு ஸயகு ஹ஥பம் ஹய஺஬ ஸசய்ன ஹயண்டினின௉ந்தளல், நறு஥ளள் கள஺஬னில்
யளக்கழங், ஜளகழங் ஹ஧ளகக்கூைளட௅. அட௅, ஧ன஦஭ிப்஧தற்குப் ஧தழ஬ளகக் ஸகடுத஺஬ஹன
தன௉ம்.
98. அ஬ர்ஜழ - ஆஸ்ட௅நள ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்கள் இன௉ந்தளல், ஸசல்஬ப் ஧ிபளணிக஺஭க்
ஸகளஞ்சம் தள்஭ிஹன ஺யனேங்கள். அ஬ர்ஜழ ஹ஥ளய்க்கு, கபப்஧ளன் ன௄ச்சழ என௉ ன௅க்கழன
களபணம்.
99. ஥ளற்஧ட௅ யனட௅க்குஹநல் ஸதளைர்ச்சழனளக அல்சர் ஸதளந்தபவு இன௉ந்தளல்
஋ன்ஹைளஸ்ஹகள஧ி ஧ரிஹசளத஺஦ ஸசய்ட௅யிடுயட௅ ஥ல்஬ட௅. ஃ஧ளஸ்ட்ஃன௃ட்
ய஺கன஫ளக்க஺஭த் ஸதளைஹய கூைளட௅.
100. சுகளதளபநற்஫ ன௅஺஫னில் ஧ச்஺ச குத்ட௅தல் நற்஫யர்கல௃஺ைன ஹ஥ள஺ன ஥நக்கு
யளங்கழத் தந்ட௅யிடும்.

நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டுய஺த அ஫ழந்ட௅ ஸகளள்யட௅ ஋ப்஧டி?

உ஬க஭யில் ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ நக்க஭ின் நபணத்தழற்கு நளப஺ைப்ஹ஧
ன௅தற்களபணம். ஥ம் ஥ளட்டில் ஆண்க஭ள஦ளலும், ஸ஧ண்க஭ள஦ளலும்
இ஭ம் யனதழஹ஬ஹன கடு஺நனள஦ நளப஺ைப்ன௃க்கு ஆ஭ளயட௅
அதழகரித்ட௅ யன௉கழ஫ட௅. நளப஺ைப்஺஧ ஸ஧ளறுத்த஭யில் நற்஫
஥ளடுகல௃க்கும், ஥நக்கும் நழகப்ஸ஧ரின ஹயறு஧ளடு உள்஭ட௅.
நற்஫ ஥ளடுக஺஭ களட்டிலும், ஥ம்஥ளட்டில் நளப஺ைப்ன௃ இ஭ம் யனதழ஦஺ப (30 – 45)
அதழகம் ஧ளதழப்஧ட௅ நட்டுநழன்஫ழ, அதன் யரினன௅ம்,

யி஺஭வுகல௃ம் நழகக் கடு஺ந.
நளப஺ைப்ன௃ ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦?
அட௅ ஋வ்யளறு ஌ற்஧டுகழ஫ட௅? னளன௉க்ஸகல்஬ளம் நளப஺ைப்ன௃ யன௉ம்? அதன் அ஫ழகு஫ழகள்
஋ன்஦? அ஺த குணப்஧டுத்ட௅யட௅ ஋வ்யளறு? இந்த ஹகள்யிகள் கு஫ழத்ட௅ யிமழப்ன௃ணர்வு
஌ற்஧டுத்ட௅யஹத இக்கட்டு஺பனின் ஹ஥ளக்கம் ஋ன்கழ஫ளர் நட௅஺ப அப்஧ல்ஹ஬ள
நன௉த்ட௅யந஺஦ இதன ஹ஥ளய் ஥ழன௃ணர் ைளக்ைர் ஋ஸ்.ஹக.஧ி. கன௉ப்஺஧னள. நளப஺ைப்ன௃
஋ன்஫ளல் ஋ன்஦? என௉ ஥ள஭ில் சபளசரினளக என௉ ஬ட்சம் ன௅஺஫ ட௅டிக்கும் இதனம்,
எவ்ஸயளன௉ ட௅டிப்஧ின் ஹ஧ளட௅ம், உை஬ழன் நற்஫ ஧ளகங்கல௃க்கு ஹத஺யனள஦
உண஺யனேம், ஆக்சழஜ஺஦னேம் ஋டுத்ட௅ ஸசல்லும் பத்தத்஺த, பத்தக்குமளய்கள்
யமழனளக அனுப்ன௃கழ஫ட௅.
இதற்களக கடி஦நளக உ஺மக்கும் இதன த஺சகல௃க்கு ஹத஺யனள஦ உண஺யனேம்,

ஆக்சழஜ஺஦னேம் ஋டுத்ட௅ச் ஸசல்஬ னென்று ன௅க்கழன பத்தக்குமளய்கள் உள்஭஦.
இ஺ய எவ்ஸயளன்றும் இதனத்தழன் ஸயவ்ஹயறு ஧ளகங்கல௃க்கு ஆக்சழஜன் க஬ந்த
பத்தத்஺த ஋டுத்ட௅ ஸசல்கழன்஫஦. இந்த பத்தக்குமளய்க஭ின் பத்த ஏட்ைத்தழற்கு
ன௅த஬ழல் சழ஫ழனதளக த஺ைக்கற்கள் ஹ஧ள஬ அ஺ைப்ன௃கள் ஌ற்஧டுகழன்஫஦. சழ஬
களபணங்க஭ளல் இத்த஺ை கற்கள் ஸ஧ரிதளகழ உ஺ைந்ட௅, அதன்ஹநல் பத்தம் உ஺஫ந்ட௅
பத்தக்குமள஺ன ன௅ழு஺நனளக அ஺ைத்ட௅ யிடுகழ஫ட௅. இத஦ளல் இதனத்தழன்
அத்த஺சப் ஧குதழ உணவும், ஆக்சழஜனும் கழ஺ைக்கப் ஸ஧஫ளததளல் ஸசன஬ழமக்கழ஫ட௅.
இட௅ஹய நளப஺ைப்ன௃. இதன பத்தக்குமளனில் அ஺ைப்ன௃ ஋ப்஧டி ஌ற்஧டுகழ஫ட௅?
பத்தக்குமளனின் த஺சச்சுயர் உள்஭ின௉ந்ட௅ ஸய஭ிஹன னென்று அடுக்குக஭ளக உள்஭ட௅.
இதழல் ன௅தல் இபண்டு அடுக்குகல௃க்கு இ஺ைனில், ஧ி஫ந்த ஏரின௉ ஆண்டுக஭ிஹ஬ஹன
டை஬ள஺ை ஹ஧ள஬ ஸகளழுப்ன௃ச் சத்ட௅ (Fatty Streak) ஧டின ட௅யங்குகழ஫ட௅. கள஬ப்ஹ஧ளக்கழல்
சழ஬ களபணங்க஭ளல் அட௅ ய஭ர்ந்ட௅ ஸகளழுப்ன௃ ஧டியநளகழ (Plaque) பத்தத்தழன் சவ பள஦
ஏட்ைத்தழற்கு த஺ைக்கற்க஭ளக நளறுகழ஫ட௅. என௉ கட்ைத்தழல் இத்த஺ை ஹநட்டில்
யிரிசல் உன௉யளகழ பத்தக்குமளனினுள் ஸயடிக்கழ஫ட௅. இதன் யி஺஭யளக பத்தத்தழல்
உள்஭ சழ஬ அட௃க்கள் இத்த஺ை ஹநட்டின் யிரிசல் உள்஭ ஧குதழனில் அநர்ந்ட௅
பத்தத்஺த உ஺஫ன ஺யத்ட௅, பத்தக்குமள஺ன ன௅ழு஺நனளக அ஺ைத்ட௅க் ஸகளள்கழ஫ட௅.
நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கள஦ களபணங்கள் ஋ன்஦?
களபணங்கள் இபண்டு. என்று ஥ம்நளல் கட்டுப்஧டுத்த ன௅டிந்த஺ய, நற்ஸ஫ளன்று ஥ம்
கட்டுப்஧ளட்டில் இல்஬ளத஺ய. கட்டுப்஧டுத்த ன௅டிந்த களபணங்கள் – ன௃஺க ஧ிடித்தல்,
உனர் பத்தஅழுத்தம், உை஬ழன் ஋஺ை, உைற்஧னிற்சழனின்஺ந, சர்க்க஺ப ஹ஥ளய்.
கட்டுப்஧ளட்டில் இல்஬ளத களபணங்கள் – யனட௅, ஧பம்஧பனளக யன௉ம் நப஧ட௃த்தன்஺ந.
இட௅தயிப பத்தக்குமளனில் ஋வ்யித அ஺ைப்ன௃ இன்஫ழனேம் நளப஺ைப்ன௃ யப஬ளம்.
ஆ஦ளல் இட௅ நழகச்சழ஬஺பஹன ஧ளதழக்கழ஫ட௅. இதற்கு களபணம் தழடீஸப஦
ன௅ழு஺நனளக அ஺ை஧டும் அ஭யிற்கு இதனத்தழன் பத்தக்குமளனில் ஌ற்஧டும்
கடு஺நனள஦ இறுக்கம். இதற்கள஦ அ஫ழயினல் ன௄ர்யநள஦ களபணம் இன்னும்
ஸதரினளயிட்ைளலும், இவ்ய஺க நளப஺ைப்ன௃, ன௃஺க ஧ிடிப்ஹ஧ளர், ஸகளக்஺கன் ஹ஧ளன்஫
நன௉ந்ட௅ உட்ஸகளள்ஹயளர், நழகவும் கு஭ிர்யள஦ ஧குதழகல௃க்கு ஸசல்ஹயளர், நழக
அதழகநளக உணர்ச்சழயசப்஧டுஹயள஺ப அதழகம் ஧ளதழக்கழ஫ட௅.
நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழகள்? நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கள஦ ஋ச்சரிக்஺க அ஫ழகு஫ழ,
எவ்ஸயளன௉ ஥஧ன௉க்கும் ஸயவ்ஹயறு யிதநளக இன௉க்க஬ளம். ஸ஧ளட௅யளக நளப஺ைப்ன௃
யன௉ம் ஹ஧ளட௅ ன௅த஬ழல் ஸநட௅யளக ஸ஥ஞ்சுய஬ழனேைஹ஦ள அல்஬ட௅ ஸ஥ஞ்சழல் என௉யித
க஦நள஦ இறுக்கத்ட௅ைஹ஦ள ட௅யங்கழ, ஧ின் அவ்ய஬ழனின் தன்஺ந ஧டிப்஧டினளக
அதழகரிக்க஬ளம். சழ஬ன௉க்கு இத்த஺கன உணர்வுகள் ஌ட௅நழன்஫ழனேம் யப஬ளம்.
இயர்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ யந்தழன௉ப்஧ஹத ஧ின்஦ள஭ில் ஹயஸ஫ளன௉ களபணத்தழற்களக
இ.சழ.ஜழ., அல்஬ட௅ ஋க்ஹகள ஧ரிஹசளத஺஦ ஸசய்னேம் ஹ஧ளட௅ தளன் ஸதரினஹய யன௉ம்.
இதற்கு "அ஺நதழனள஦ நளப஺ைப்ன௃‟ ஋ன்று ஸ஧னர்.
இதன ய஬ழனின் ஸயவ்ஹயறு தன்஺நகள்:

ஸ஧ளட௅யளக இதன ய஬ழ ஸ஥ஞ்சழன் ஥டுப்஧குதழனில் யன௉ம். அட௅ ய஬ழனளகஹயள,
என௉யித அழுத்தநளகஹயள, ஌ஹதள என௉ க஦நள஦ ஸ஧ளன௉஺஭ ஸ஥ஞ்சழல் சுநப்஧ட௅
ஹ஧ளன்஫ உணர்யளகஹயள, ஸ஥ஞ்சழன் இன௉ ஧குதழனில் இன௉ந்ட௅ம் ஥டுப்஧குதழ஺ன
ஹ஥ளக்கழ கனிற்஫ளல் இறுக்குயட௅ ஹ஧ள஬ஹயள, ஸ஥ஞ்சு ன௅ழுயட௅ம் ஌ஹதள
ன௅ழு஺நனளக ஥ழ஺஫யளக இன௉ப்஧ட௅ ஹ஧ளன்஫ உணர்வுைஹ஦ள இன௉க்க஬ளம்.
சழ஬ ஹ஥பங்க஭ில் சளப்஧ளடு ஸசரிக்களநல் உண்ைளகும் அஜீபண ஹகள஭ளறு ஹ஧ளன்஫
உணர்யளகவும் ஸய஭ிப்஧ை஬ளம். ஸ஥ஞ்சுக்குள் ஋ரிச்சல் ஹ஧ளன்஫ உணர்வு
இன௉க்க஬ளம். இத்த஺கன உணர்வுகள் சழ஬ ஥ழநழைங்கள் ஸதளைர்ச்சழனளகஹயள,
யிட்டுயிட்ஹைள யப஬ளம். ஸ஧ளட௅யளக இத்த஺கன உணர்வுகள் ஸதளைர்ச்சழனளக 20
஥ழநழைங்கல௃க்கு ஹநல் இன௉ந்தளல் அட௅ நளப஺ைப்஧ளக இன௉க்க யளய்ப்ன௃கள் அதழகம்
உள்஭ட௅.
நளப஺ைப்ன௃ யன௉ம் ன௅ன் சழ஬ ஥ளட்கஹ஭ள, யளபங்கஹ஭ள, ஌ன் சழ஬ நளதங்கல௃க்கு
ன௅ன்ஹ஧ கூை ஹநற்கூ஫ழன அ஫ழகு஫ழகள் ஸதன்஧ை஬ளம். அத்த஺கன ய஬ழ ஌தளயட௅
ஸசன஬ழல் ஈடு஧ட்டின௉க்கும் ஹ஧ளட௅ (஥஺ைப்஧னிற்சழ அல்஬ட௅ க஦நள஦ ஹய஺஬கள்)
சழ஬ ஥ழநழைங்கள் யன௉ம். ஏய்வு ஋டுத்தவுைன் ந஺஫ந்ட௅ யிடும்.
இதற்கு "ஆஞ்஺ச஦ள‟ ஋ன்று ஸ஧னர். ஥ள஭஺ையில் ன௅ன்஺஧ யிை கு஺஫யள஦
ஸசனல்஧ளட்டிஹ஬ஹன அத்த஺கன ய஬ழ யந்தளல் அல்஬ட௅ ஏய்வுக்கு ஧ின்னும்
அவ்ய஬ழ உைஹ஦ ந஺஫னளநல் இன௉ந்தளல் அட௅ஹய நளப஺ைப்஧ின் ஆபம்஧ அ஫ழகு஫ழ.
ஹநற்கூ஫ழன ய஬ழ ஸ஥ஞ்சழன் ஥டுப்஧ளகத்தழல் இல்஬ளநல் என௉ ஧க்கஹநள அல்஬ட௅
இபண்டு ஧க்க ஺கக஭ிஹ஬ள, ஥டுன௅ட௅கழஹ஬ள, கழுத்தழஹ஬ள, ன௅கத்தள஺ைனிஹ஬ள,
யனிற்஫ழஹ஬ள கூை யப஬ளம். இத்த஺கன ய஬ழனேைன் யளந்தழஸனடுப்஧ட௅ ஹ஧ளன்஫
உணர்வு, யளந்தழ ஋டுத்தல், த஺஬ச் சுற்஫ல், அதழக யினர்஺ய ஹ஧ளன்஫஺யனேம்
நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழகள்.

இதன ஹ஥ளய்: ஥ய஦

சழகழச்஺ச ன௅஺஫கள்

ஸ஧ளட௅நக்க஭ிைம் தற்ஹ஧ளட௅ நளப஺ைப்ன௃, இதன ஹ஥ளய்கள், பத்த குமளய்க஭ில்
அ஺ைப்ன௃ ஹ஧ளன்஫ ஧஬ ஹ஥ளய்கள் ஧ற்஫ழ ஥ல்஬ யிமழப்ன௃ணர்வு ஌ற்஧ட்டுள்஭ட௅. ஥ய஦

சழகழச்஺ச ன௅஺஫கல௃ம் யந்ட௅யிட்ை஦. ஥ழன௃ணத்ட௅யம் உள்஭ ைளக்ைர்கல௃ம்
இன௉க்கழ஫ளர்கள். யளழ்க்஺க ன௅஺஫஺ன நளற்஫ழ அ஺நத்ட௅யிட்டு, ஥ல்஬
சழகழச்஺சக஺஭ ஹநற்ஸகளண்ைளல் இதன ஹ஥ளய் ஌ற்஧ைளநல் சுகநளக யளம஬ளம்.
ஸசன்஺஦ யை஧ம஦ினில் உள்஭ யிஜனள இதனஹ஥ளய் சழகழச்஺ச ஥ழறுய஦ இதன
ஹ஥ளய் சழகழச்஺ச ஥ழன௃ணர் ைளக்ைர் ஋ம்.யிஜனகுநளர் இட௅஧ற்஫ழ கூறுகழ஫ளர்:஧ி஫யினில் ஌ற்஧ட்ை ஹகள஭ளறுகள் களபணநளகவும், இதன யளல்வுக஭ில் ஌ற்஧டும்
ஹ஥ளய்கள் களபணநளகவும், இதன த஺சக஭ில் ஌ற்஧டும் ஹ஥ளய்கள் களபணநளகவும்,
இதனத்தழன் கவ ழ் அ஺஫னில் இைட௅ ன௃஫த்தழல் இன௉ந்ட௅ ன௃஫ப்஧டும் ஧ிபதள஦ ஥ள஭ங்கள்

நற்றும் அதன் கழ஺஭ ஥ள஭ங்க஭ில் உள்஭ ஹ஥ளய்கள் னெ஬நளகவும் இதன ஹ஥ளய்கள்
஌ற்஧ை஬ளம். இதனத்ட௅க்கு பத்த சப்஺஭ ஸசய்னேம் ஥ள஭ங்க஭ில் ஌ற்஧டும்
ஹ஥ளய்க஭ளலும் இதன ஹ஥ளய்கள் ஌ற்஧டுயட௅ண்டு.
ஸ஧ளட௅நக்கள் ஸ஧ரிட௅ம் அஞ்சுகழ஫ ஧பய஬ள஦ ஹ஥ளய் இதன ஥ள஭ ஹ஥ளனளகும்
(கஹபள஦ரி ஆர்ைரி டிசவ ஸ்). இந்த ஥ள஭ங்கள் தளன் இதனத்ட௅க்கு பத்த சப்஺஭
ஸசய்கழ஫ட௅. ஸ஧ளட௅யளக இந்த பத்த ஥ள஭ங்க஭ின் உள்஧குதழனில் ஸகளழுப்ன௃
஧டியங்கள் உன௉யளகழ஫ களபணத்தளல் பத்த ஥ள஭ங்கள் சுன௉ங்கழ பத்த ஏட்ைத்஺த
த஺ை ஸசய்யதளல் இந்த ஹ஥ளய் ஌ற்஧டுகழ஫ட௅. பத்த ஥ள஭ங்க஭ில் ஸகளழுப்ன௃
஧டிந்ததளல் ஹ஧ளட௅நள஦ அ஭வு பத்த ஏட்ைம் ஌ற்஧ைளநல் ஹ஧ளய்யிடுகழ஫ட௅. அடுத்ட௅
ஆஞ்சழ஦ள ஸ஧க்ஹைளரிஸ் அதளயட௅ நளர்஧ின் ஥டு஧குதழனில் ய஬ழ ஌ற்஧டுதல்,
இத்த஺கன ய஬ழ சற்று ஏய்வு ஋டுத்தவுைன் ஹ஧ளய்யிடும். சழ஬ ஹ஥பங்க஭ில் தள஺ை
஋லும்ன௃, ஺ககல௃க்கும் ஧பவும். ஆஞ்சழ஦ள ஸ஧க்ஹைளரிஸ் ஋ன்஫ இந்த ஹ஥ளய், பத்த
஥ள஭ங்கள் னெ஬ம் சப்஺஭ ஸசய்னப்஧டும் பத்தத்தழன் அ஭வு கு஺஫னேம் ஹ஥பத்தழல்
஌ற்஧டும்.
அடுத்ட௅ ஥ழ஺஬னற்஫ ஆஞ்சழ஦ள ஋ன்஫ னெச்சு தழண஫ல் உணர்வு அல்஬ட௅ னெச்சு
தழண஫ல் ய஬ழ. 4-யதளக நளப஺ைப்ன௃, 5-யதளக தழடீஸப஦ ஌ற்஧டும் நளப஺ைப்஧ளல்
஌ற்஧டும் இதன ஏட்ைம் த஺ை஧டுதல் நற்றும் நபணம்.
இந்த ஹ஥ளய்கல௃க்கு ஧஬ களபணங்கள் இன௉க்கழன்஫஦. அதழல் ன௃஺க ஧ிடித்தல்,
஥ீரிமழவு, பத்த ஸகளதழப்ன௃, ஧பம்஧஺பனளக பத்தத்தழல் ஸகளழுப்ன௃ சத்ட௅ அதழகநளக
இன௉ப்஧ட௅, ந஦ அழுத்தம், ந஦க் கய஺஬, ஹசளர்வு, உைற்஧னிற்சழ இல்஬ளத ஥ழ஺஬,
உைல் ஧ன௉நன், யனட௅ ஹ஧ளன்஫ சழ஬யற்஺஫ கூ஫஬ளம்.
ஈ.சழ.ஜழ.னில் களணப்஧டும் நளற்஫ங்கள், ஸ்டிஸபஸ் ஸைஸ்ட், ஹலளல்ைர் (24 நணி
ஹ஥ப ஈ.சழ.ஜழ.) ஋க்ஹகள களர்டிஹனளகழபள஧ி, சழ.டி. ஆஞ்சழஹனள (64 சழ஺஬ஸ்) ஹ஧ளன்஫
ஹசளத஺஦கள் னெ஬ம் இந்த ஹ஥ளய்க஺஭ கண்ை஫ழன஬ளம்.

ஆஞ்சழ஦ள ஸ஧க்ஹைளரிஸ்
ஸ஧ளட௅யளக இந்த ஧ளதழப்ன௃ நளர்஧ின் ஥டு஧குதழ, யனிற்஫ழன் ஹநல்஧குதழ,
கழுத்ட௅, ன௅ட௅கு, தள஺ை ஋லும்ன௃ நற்றும் ஺கக஭ில் ய஬ழ஺ன
஌ற்஧டுத்ட௅ம். நளர்஧ின் கவ ழ் ஧குதழ நற்றும் யனிற்஫ழன் ஹநல்஧குதழனில்
சற்று அசவுகரினம் ஌ற்஧ட்டு சழ஫ழட௅ ஹ஥பம் ஏய்வு ஋டுப்஧தளஹ஬ள
அல்஬ட௅ தண்ணர்ீ குடித்தவுைஹ஦ள ஹ஧ளய்யிட்ைளல் இட௅ யளய்வு
உ஧த்தழபயம் ஋ன்று தய஫ளக ன௅டிவு ஋டுத்ட௅யிட்டு அப்஧டிஹன யிட்டு
யிடுகழ஫ளர்கள். சழ஬ ஹ஥பங்க஭ில் இந்த அ஫ழகு஫ழகஹ஭ளடு யினர்஺ய,
ஹசளர்வு, த஺஬சுற்஫ல், னெச்சு தழண஫ல் ஹ஧ளன்஫஺யனேம் ஌ற்஧ைக்கூடும்.
சழ஬ன௉க்கு ஋ந்த ய஬ழஹனள, அசவுகரினஹநள ஌ற்஧ைளநல் னெச்சுயிை

சங்கைஹநள அல்஬ட௅ ஋ரிச்சஹ஬ள நட்டும் ஌ற்஧ைக்கூடும். இத்த஺கன
அசவுகரினம், ஋ரிச்சல், ஧ளபநள஦ உணர்வு, ய஬ழ, அதழக யினர்஺ய,

த஺஬சுற்஫ல் ஹ஧ளன்஫யற்஫ளல் னெச்சுயிை சங்கைம் ஹ஧ளன்஫஺ய சழ஬
஥ழநழைங்கல௃க்கு ஌ற்஧ட்டு சற்று ஏய்வுக்கு ஧ி஫கு, அல்஬ட௅ உணவுக்கு
஧ி஫கு ஹ஧ளய்யிட்ைளல் உை஦டினளக ஆஸ்஧த்தழரினில் ஹசர்க்க

ஹயண்டின, சழகழச்஺ச ஸ஧஫ஹயண்டின அயசப அயசழன ஥ழ஺஬னளகும்.
஺நஹனள களர்டினல் இன்஧ளர்க்ஷன்
(நளப஺ைப்ன௃)
இட௅ய஺பனில் கூ஫ப்஧ட்ை அ஫ழகு஫ழகள் அ஺பநணி ஹ஥பத்ட௅க்கு ஹநல்
஥ீடித்தளல் அட௅ நளப஺ைப்஧ளக இன௉க்கக்கூடும். 30 சதயத
ீ இத்த஺கன
ஹ஥ளனள஭ிகல௃க்கு கு஫ழப்஧ளக ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய் உள்஭ 50 சதயதம்

ஹ஧ர்கல௃க்கு இட௅ஹ஧ளன்஫ அ஫ழகு஫ழகஹ஭ இல்஬ளநல் சழ஬ ஹ஥பங்க஭ில்
஧஬ய஦ம்,

அதழக யினர்஺ய நட்டும் ஸகளண்டு நளப஺ைப்ன௃

஌ற்஧ைக்கூடும். ஋வ்ய஭வு யி஺பயளக ஆஸ்஧த்தழரிக்கு ஸசன்று,
஋வ்ய஭வு யி஺பயளக சழகழச்஺ச ஸதளைங்கப்஧டுகழ஫ஹதள அவ்ய஭வுக்கு
அவ்ய஭வு ஥ல்஬ட௅. பத்த ஥ள஭ங்க஭ில் அ஺ைப்ன௃கள் அதழகநளக
இன௉ந்ட௅ இதன ஏட்ைம் ஥ழன்றுயிட்ைளல் தழடீர் நபணம் ஌ற்஧ைக்கூடும்.
஌ற்க஦ஹய கூ஫ப்஧ட்ை ஧ரிஹசளத஺஦கஹ஭ளடு "கஹபள஦ரி

ஆஞ்சழஹனளகழபள஧ி டிஜழட்ைல்'' ஋ன்஫ ஹசளத஺஦ தங்க தப ஹசளத஺஦

஋ன்று அ஺மக்கப்஧டும் ஆஞ்சழஹனள ஹசளத஺஦னளகும். இட௅ நழகவும்
஧ளட௅களப்஧ள஦ ஹசளத஺஦னளகும். ஋த்த஺஦ அ஺ைப்ன௃கள் பத்த
஥ள஭ங்க஭ில் இன௉க்கழ஫ட௅? ஋த்த஺஦ சதயத
ீ அ஺ைப்ன௃ ஋ந்த

இைங்க஭ில் இன௉க்கழ஫ட௅ ஋ன்஧஺த கண்ை஫ழன ன௅டினேம். ஥ல்஬
அனு஧யம் நழக்க ைளக்ைர்க஭ளல் ஸசய்னப்஧டும் இந்த ஹசளத஺஦

஋த்த஺கன சழகழச்஺சக஺஭ ஹநற்ஸகளள்஭஬ளம் ஋ன்று ன௅டிவு ஸசய்ன
நழகவும் ஧னனுள்஭ தகயல்க஺஭ தன௉கழ஫ட௅.
இதன ஹ஥ள஺ன ன௅ற்஫ழலுநளக குணநளக்கழயிை ன௅டினளட௅.
஧ிபதள஦நள஦ நற்றும் ன௅க்கழனநள஦ சழகழச்஺ச ஋ன்஦ஸயன்஫ளல்
யளழ்க்஺க ன௅஺஫஺ன நளற்஫ழ அ஺நப்஧ட௅ தளன்.
இத்த஺கன ஹ஥ளய்கல௃க்கு ஥ல்஬ நன௉ந்ட௅கள் இன௉க்கழன்஫஦.
ஸ஧ன௉ம்஧ளன்஺நனள஦ ஹ஥ளனள஭ிகல௃க்கு நன௉ந்ட௅கஹ஭ ஥ீண்ை
கள஬த்ட௅க்கு ஥ல்஬ ஧஬஺஦ தன௉ம்.
பத்த ஥ள஭ங்க஭ில் என்று அல்஬ட௅ 2 கடு஺நனள஦ அ஺ைப்ன௃கள்
இன௉ந்தளல் ஆஞ்சழஹனள ஧ி஭ளஸ்டி னெ஬ம் அ஺த ஥ீக்கழயிட்டு, அந்த

இைத்தழல் பத்த குமளய்கள் சுன௉ங்களநல் இன௉க்க ஸ்ஸைன்ட் ஋ன்று

ஸசளல்஬ப்஧டும் சழ஫ழன டிïப்஺஧ ைளக்ைர்கள் ஸ஧ளன௉த்தழயிடுயளர்கள்.
இட௅ ஥ல்஬ ஧஬஺஦ தன௉கழ஫ட௅.இட௅தயிப இன௉தன ஆ஧ஹபரன்
அதளயட௅ சழ஌஧ிஜழ ஆ஧ஹபரன் ஸசய்ட௅ ஸகளள்஭஬ளம். இட௅

஥ீண்ைகள஬த்ட௅க்கு நழக சழ஫ப்஧ள஦ ஧஬஺஦ தன௉ம். இதன்னெ஬ம் நபண
அ஧ளனம் நற்றும் ஧஬ சழக்கல்கள் ஥ீக்கப்஧டுகழன்஫஦.
தடுக்கும் யமழகள்

இந்த ஹ஥ளய் யபளநல் தடுப்஧ட௅ ஥நட௅ ஺கனில்தளன் இன௉க்கழ஫ட௅. ஥நட௅
யளழ்க்஺க ன௅஺஫஺ன நளற்஫ழக்ஸகளள்஭ ஹயண்டும். கு஫ழப்஧ளக இதன
ஹ஥ளய்க்கள஦ நன௉ந்ட௅கள் சளப்஧ிடு஧யர்கள், ஆஞ்சழஹனள ஧ி஭ளஸ்டி
ஸசய்ட௅ ஸகளண்டு ஸ்ஸைன்ட் ஸ஧ளன௉த்தழ இன௉ப்஧யர்கள், இதன

ஆ஧ஹபரன் ஸசய்ட௅ ஸகளண்ையர்கள் தங்கள் யளழ்க்஺க ன௅஺஫஺ன
நளற்஫ழக்ஸகளள்஭ ஹயண்டும்.

இந்த ஹ஥ளய் இல்஬ளதயர்கள், ஹ஥ளய்க்கள஦ அ஫ழகு஫ழ
இல்஬ளதயர்கல௃ம் இந்த ஹ஥ளய் தங்கல௃க்கு யந்ட௅யிைளநல்
ன௅ன்ஸ஦ச்சரிக்஺க ஥ையடிக்஺க ஋டுத்ட௅க்ஸகளள்஭ ன௅டினேம். ன௃஺க
஧ிடிக்களநல் இன௉ப்஧ட௅, உைல் ஧ன௉நன் இல்஬ளநல் ஧ளர்த்ட௅ ஸகளள்யட௅,
பத்தக் ஸகளதழப்ன௃, ஥ீரிமழவு அதழக ஸகளழுப்ன௃ (ஸகள஬ஸ்டிபளல்)

இல்஬ளநல் ஧ளர்த்ட௅க் ஸகளள்஭ ஹயண்டும். இ஺யஸனல்஬ளம் உணவு
ன௅஺஫ நற்றும் உைற்஧னிற்சழனளல் நட்டுஹந ன௅டினேம். சழ஬ன௉க்கு

இந்த ஹ஥ளய் இல்஬ளநல் இன௉க்க஬ளம். ஆ஦ளல் இட௅ யன௉யதற்கள஦
அ஫ழகு஫ழகள் இன௉க்க஬ளம். இத்த஺கனயர்கள் உை஦டினளக
ன௃஺க஧ிடிக்கும் ஧மக்கத்஺த ஺கயிை ஹயண்டும். உைல் ஋஺ை஺ன
கு஺஫க்க ஹயண்டும். பத்தக்ஸகளதழப்ன௃, ஥ீரிமழ஺ய கட்டுப்஧டுத்த
ஹயண்டும். இதற்கள஦ நன௉ந்ட௅க஺஭ சளப்஧ிை ஹயண்டும்.
உணவு ன௅஺஫
஥நட௅ உணவு ய஺ககள் ஥ழச்சனநளக இதன ஹ஥ளய்க஺஭த் தடுக்க
ஸ஧ன௉ம் உதயிகபநளக இன௉க்கும். கு஺஫ந்த ஸகளழுப்ன௃ சத்ட௅ள்஭ உணவு
ய஺ககள், அதழக அ஭வு ஧மங்கள், களய்க஫ழக஺஭ சளப்஧ிை ஹயண்டும்.
஌ற்க஦ஹய இதன ஹ஥ளய் உள்஭யர்கள், சழகழச்஺ச ஸ஧ற்று யன௉஧யர்கள்
இதன சழகழச்஺ச ைளக்ைர், உணவு ய஺க ஥ழன௃ணர்க஭ின் (ைனடிசழனன்)
ஆஹ஬ளச஺஦஺னப் ஸ஧ற்று அதற்ஹகற்஧ ஥நட௅ உணவு ய஺கக஺஭
நளற்஫ழ அ஺நத்ட௅க்ஸகளள்஭ ஹயண்டும். நழகவும் ஋஭ி஺நனள஦
யமழன௅஺஫ ஋ன்஦ஸயன்஫ளல் ஋வ்ய஭வு ன௅டினேஹநள அந்த அ஭வுக்கு
஋ண்஺ண஺ன அட௅ ஋ந்த ஋ண்஺ணனளக இன௉ந்தளலும் தயிர்க்க

ஹயண்டும். ஋ண்஺ண஺ன ஧னன்஧டுத்தழ ச஺நத்த ஸ஧ளன௉ட்க஺஭
தயிர்க்க ஹயண்டும். இ஺஫ச்சழ நற்றும் இ஺஫ச்சழ ஸ஧ளன௉ட்க஺஭

தயிர்க்க ஹயண்டும். ரி஺஧ன்டு நற்றும் ஧தப்஧டுத்தப்஧ட்ை உணவு
ய஺கக஺஭ தயிர்க்க ஹயண்டும். ஧ம ய஺ககள், களய்க஫ழகள்
சளப்஧ிடும் அ஭஺ய அதழகரிக்க ஹயண்டும்.
உைற்஧னிற்சழ

஥஺ை ஧னிற்சழ தளன் உைற்஧னிற்சழனில் நழக சழ஫ந்ததளகும். ஺சக்கழள்
ஏட்டுயட௅ம் சழ஫ந்தட௅. தழ஦ன௅ம் கள஺஬னிஹ஬ள, நதழனஹநள,
நள஺஬னிஹ஬ள ஸயறும் யனிற்஫ழல் இ஺ையிைளநல் 30 ன௅தல் 45

஥ழநழைங்கள் யளபத்ட௅க்கு கு஺஫ந்தட௅ 5 ஥ளட்க஭ளயட௅ ஥ைக்க ஹயண்டும்.
இதன ஹ஥ளனள஭ிகள் தங்கள் உைற்஧னிற்சழ ன௅஺஫஺ன ைளக்ைரிைம்
ஆஹ஬ளச஺஦ ஸ஧ற்று யகுத்ட௅க்ஸகளள்஭ ஹயண்டும். அயர்கல௃க்கு
சழகழச்஺ச அ஭ிக்கும் ைளக்ைர் ஧ரிந்ட௅஺ப ஸசய்தளல் இதன ஥ள஭

ஹ஥ளனள஭ிகள் ஹனளகள ஸசய்யட௅ம் ஧஬ன் அ஭ிக்கும். ஸநளத்தத்தழல்
இதனஹ஥ளய் யபளநல் தடுப்஧ட௅ உங்க஭ிைம்தளன் இன௉க்கழ஫ட௅.

கற்ன௄பயள்஭ி
குமந்஺தகல௃க்கு
சழறு குமந்஺தகல௃க்கு அடிக்கடி ச஭ிப் ஧ிடித்ட௅க்ஸகளண்டு இன௉நல்

உண்ைளகும். இட௅ அயர்கள் உைல் ஥ழ஺஬஺ன ஧ல்ஹயறு ய஺கக஭ில்
஧ளதழத்ட௅ ஧஬ ஹ஥ளய்க஺஭ உண்ைளக்கழயிடும்.
கற்ன௄ப யள்஭ினின் இ஺஬஺னச் சளஸ஫டுத்ட௅ அதனுைன்
஧஦ங்கற்கண்டு க஬ந்ட௅ குமந்஺தகல௃க்கு ஸகளடுத்ட௅ யந்தளல் இன௉நல்
஥ீங்கும். ஹநலும் குமந்஺தகல௃க்கு உண்ைளகும் நளந்தன௅ம் யி஬கும்.
ஆஸ்ட௅நள ஧ளதழப்஧ி஬ழன௉ந்ட௅ யிடு஧ை
இன்று குமந்஺தகள் ன௅தல் ஸ஧ரினயர்கள் ய஺ப அ஺஦ய஺பனேம்
஧ளதழப்ன௃க்குள்஭ளக்கும் ஹ஥ளய்க஭ில் ஆஸ்ட௅நளவும் என்று. ஆஸ்ட௅நள
ஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்ையர்கல௃க்கு அதழக னெச்சழ஺பப்ன௃ ஌ற்஧டும்.
இ஺஭ப்ன௃ ஹ஥ளய் உன௉யளகும். ஹநலும் இன௉நலும் ஌ற்஧டும்.

இயர்கள் தழ஦ன௅ம் கள஺஬னில் கற்ன௄பயள்஭ி இ஺஬னின் சளஸ஫டுத்ட௅
அதனுைன் ஧஦ங்கற்கண்டு அல்஬ட௅ ஹதன் க஬ந்ட௅ அன௉ந்தழயந்தளல்
ஆஸ்ட௅நளயி஦ளல் உண்ைள஦ ஧ளதழப்ன௃க஭ி஬ழன௉ந்ட௅ ஧டிப்஧டினளகக்
குணந஺ைன஬ளம்.

ச஭ித் ஸதளல்஺஬ ஥ீங்க
னெ஬த்தழல் சூடு இன௉ந்தளல் னெக்கழ஦ில் ஥ீர் யன௉ம் ஋ன்஧ட௅ சழத்தர்
யளக்கு.
னெக்கழல் ஥ீர் யடிந்ட௅ அட௅ சழ஬ ஥ளட்க஭ில் ச஭ினளக நள஫ழ இன௉ந஺஬
஌ற்஧டுத்தழயிடும். இயர்கள் கற்ன௄பயள்஭ி இ஺஬னின் சள஺஫ ஋டுத்ட௅
ஹதன் க஬ந்ட௅ அன௉ந்தழ யந்தளல் ச஭ி நற்றும் இன௉நல்
ஸதளல்஺஬னி஬ழன௉ந்ட௅ யிடு஧ை஬ளம்.
ன௃஺க ஧ிடிப்஧யபள ....?
ன௃஺க ஥நக்குப் ஧஺க ஋ன்஫ யளசகம் ஹ஧ளட்டு இன௉ந்ட௅ம்
ன௃஺கப்஧யர்கள் ஋ண்ணிக்஺க கு஺஫ந்த ஧ளடில்஺஬. அபசு ஸ஧ளட௅

இைங்க஭ில் ன௃஺க ஧ிடித்தலுக்கு த஺ை ஧ி஫ப்஧ித்ட௅ம் அதற்கு சரினள஦

஧஬ன் கழ஺ைக்கயில்஺஬. ன௃஺கனி஦ளல் ஌ற்஧டும் ஧ளதழப்ன௃க஺஭ப் ஧ற்஫ழ
ஹ஧ளதழன யிமழப்ன௃ணர்வு ஌ற்஧ட்டும் இந்஥ழ஺஬ நள஫யில்஺஬.

ன௃஺கப்஧யர்கள் அதழகம் டே஺பனீபல் ஹ஥ளனி஦ளல் ஧ளதழக்கப்஧டுகழன்஫஦ர்.
இஹத ஥ள஭஺ையில் ன௃ற்று ஹ஥ளனளக நளறுகழன்஫ட௅.
இயர்கள் கற்ன௃பயள்஭ி இ஺஬னி஺஦ சளஸ஫டுத்ட௅ அ஺த ஥ன்கு
சுண்ைக் களய்ச்சழ ஧ளதழனள஦ அ஭வு ஋டுத்ட௅ யடிகட்டி அன௉ந்தழ யந்தளல்
ன௃஺கனி஦ளல் உண்ைள஦ ஧ளதழப்ன௃க஭ி஬ழன௉ந்ட௅ யிடு஧ை஬ளம்.
யினர்஺ய ஸ஧ன௉க்கழ
சழ஬ன௉க்கு யினர்க்களநல் உைம்ன௃ ன௅ழுயட௅ம் ஧டியம் ஹ஧ளல்
களணப்஧டும். ஥நட௅ உை஬ழல் ஹதள஬ழல் ஧஬ ஹகளடி ட௅஺஭கள் உள்஭஦.
இயற்஫ழன் னெ஬ம்தளன் யினர்஺ய சுபப்஧ிகள் யினர்஺ய஺ன
ஸய஭ிஹனற்றுகழன்஫஦. இந்த யினர்஺யனின் னெ஬ம் உை஬ழல் உள்஭
அசுத்த ஥ீர் ஸய஭ிஹனறுகழ஫ட௅.

இந்த யினர்஺ய ஥ன்கு ஸய஭ிஹன஫வும், யினர்஺ய சுபப்஧ிகள் ஥ன்கு
ஸசனல்஧ைவும் கற்ன௄பயள்஭ினின் இ஺஬஺ன ஥ழம஬ழல் களன஺யத்ட௅

ஸ஧ளடி ஸசய்ட௅ அதனுைன் ஹதன் க஬ந்ட௅ சளப்஧ிட்டு யந்தளல் யினர்஺ய
ஸ஧ன௉கும்.

களசஹ஥ளய்
களசஹ஥ளனளல் உண்ைள஦ ஧ளதழப்ன௃கள் கு஺஫ன கற்ன௄பயள்஭ி சழ஫ந்த
நன௉ந்தளகும். கற்ன௄பயள்஭ி இ஺஬஺ன சளறு ஋டுத்ட௅ அதனுைன் ஹதன்
க஬ந்ட௅ அன௉ந்தழ யந்தளல் களச ஹ஥ளனளல் ஌ற்஧ட்ை ஧ளதழப்ன௃கள்
கு஺஫னேம்.

கற்ன௄பயள்஭ி என௉ கழன௉நழ ஥ளசழ஦ினளகும். கற்ன௄பயள்஭ி ஸசடி஺ன
ஸதன்஺஦ நபத்஺தச் சுற்஫ழ ஥ட்டு ஺யத்தளல் ஈ஫ளடுகளல் (12 அடி
யிட்ைம்) ய஺ப ஋ந்த யிதநள஦ ன௄ச்சழக஺஭னேம் அண்ை யிைளட௅.
சழத்தர்கள் இத஺஦ கற்஧க யின௉ட்சத்ட௅ைன் எப்஧ிடுயளர்கள். இத஦ளல்
கூை இதற்கு கற்ன௄பயள்஭ி ஋ன்று ஸ஧னர் யந்தழன௉க்க஬ளம்.
யட்஺ைச்

சுற்஫ழ கற்ன௄பயள்஭ி஺ன ஥ட்டு ய஭ர்த்தளல் யிரப் ன௄ச்சழகள்
ஸதளல்஺஬னி஬ழன௉ந்ட௅ தப்஧஬ளம். ஥ளட்஺ைப் ஧ளட௅களக்கும் ஹ஧ளர்ப்஧஺ை
யபர்க஺஭ப்

ஹ஧ளல் ந஦ித஺஦ இந்த கற்ன௄பயள்஭ி ஧ளட௅களக்கழ஫ட௅.
஥ளன௅ம் ஥ம் யட்டில்

கற்ன௄பயள்஭ி஺ன ய஭ர்த்ட௅ அதன் ஧ன஺஦ப்
ஸ஧றுஹயளம்.

ஸயங்களனத்தழன் 50 நன௉த்ட௅ய குணங்கள்
ஸயங்களனத்஺த ஆ஦ினன் ஋ன்கழ஫ளர்கள். இட௅ னை஦ிஹனள ஋ன்஫
஬த்தீன் யளர்த்஺தனி஬ழன௉ந்ட௅ ஹதளன்஫ழனட௅. இதற்கு ஸ஧ரின ன௅த்ட௅
஋ன்று அர்த்தம்.
ஸயங்களனத்தழன் களபத்தன்஺நக்குக் களபணம் அதழல் அ஺஬ல்
ன௃ஹபளப்஺஧ல் ஺ை சல்஺஧டு ஋ன்஫ ஋ண்ஸணனளகும். இட௅ஹய
ஸயங்களனத்தழன் ஸ஥டிக்கும் ஥நட௅ கண்க஭ில் ஧ட்டு கண்ண ீர் யபவும்

களணநளக இன௉க்கழ஫ட௅. சழ஫ழன ஸயங்களனம், ஸ஧ல்஬ளரி ஸயங்களனம்
இபண்டும் எஹப தன்஺ந஺ன உ஺ைன஦. எஹப ஧஬஺஦த்தளன்
தன௉கழன்஫஦.
ஸயங்களனத்தழல் ன௃பதச்சத்ட௅க்கள், தளட௅ உப்ன௃க்கள், ஺யட்ைநழன்கள்
உள்஭஦. ஋஦ஹய ஥ம் உைம்ன௃க்கு இட௅ ஊட்ைச்சத்ட௅ தன௉கழ஫ட௅.
஧஬ ஥ளடுக஭ில் ஸயங்களனத்஺த நன௉ந்ட௅ப் ஸ஧ளன௉஭ளகப்
஧னன்஧டுத்ட௅கழ஫ளர்கள். ஥நட௅ ஧ளட்டி ஺யத்தழனத்தழலும், ஸயங்களனம்
ன௅க்கழன இைம் யகழக்கழ஫ட௅. யிஞ்ஞள஦ிகள் ஸயங்களனத்தழன்
நகழ஺ந஺னப் ஧ளபளட்டுகழ஫ளர்கள்.

ஸயங்களனத்஺த ஋ப்஧டி ஧னன்஧டுத்தழ஦ளல், ஋ன்஦ ஧஬ன்கள்
கழ஺ைக்கும்?
1. ஥ள஺஬ந்ட௅ ஸயங்களனத்஺த ஹதள஺஬ உரித்ட௅ அஹதளடு சழ஫ழட௅
ஸயல்஬த்஺தச் ஹசர்த்ட௅ அ஺பத்ட௅ சளப்஧ிை ஧ித்தம் கு஺஫னேம், ஧ித்த
஌ப்஧ம் ந஺஫னேம்.
2. சநஅ஭வு ஸயங்களனச் சளறு, ய஭ர்஧ட்஺ை ஸசடி இ஺஬ச் சளற்஺஫
க஬ந்ட௅ களதழல்யிை களட௅ய஬ழ, கு஺஫னேம்.

3. ஸயங்களனச் சளறு, கடுகு ஋ண்ஸணய் இபண்஺ைனேம் சந அ஭யில்
஋டுத்ட௅ சூைளக்கழ இ஭ம் சூட்டில் களதழல்யிை, களட௅ இ஺பச்சல்
ந஺஫னேம்.
4. ஸயங்களனத் ஺தத் ட௅ண்டுக஭ளக ஥றுக்கழ, சழ஫ழட௅ இ஬யம்
஧ிசழ஺஦த்டெள் ஸசய்ட௅ ஹசர்த்ட௅, சழ஫ழட௅ கற்கண்டு டெ஺஭னேம் ஋டுத்ட௅,
அ஺஦த்஺தனேம் ஧ளலுைன் ஹசர்த்ட௅ சழ஫ழட௅ சளப்஧ிை ஋ல்஬ள
னெ஬க்ஹகள஭ளறுகல௃ம் ஥ீங்கும்.
5. ஸயங்களன ஸ஥டி சழ஬ த஺஬ய஬ழக஺஭க் கு஺஫க்கும்.
ஸயங்களனத்஺த யதக்கழச் சளப்஧ிை உரணத்தளல் ஌ற்஧டும் ஆச஦க்
கடுப்ன௃ ஥ீங்கும்

6. ஸயங்களனத்஺தச் சுட்டு, சழ஫ழட௅ நஞ்சள், சழ஫ழட௅ ஸ஥ய் ஹசர்த்ட௅,

஧ி஺சந்ட௅ நீ ண்டும் ஹ஬சளக சுை஺யத்ட௅ உ஺ைனளத கட்டிகள் ஹநல்
஺யத்ட௅க்கட்ை கட்டிகள் உைஹ஦ ஧ழுத்ட௅ உ஺ைனேம்.
7. ஸயங்களனச் சளறு சழ஬ யனிற்றுக் ஹகள஭ளறுக஺஭ ஥ீக்கும். இ஺த
ஹநளரில் யிட்டுக் குடிக்க இன௉நல் கு஺஫னேம்.

8. ஸயங்களனச் சளற்஺஫னேம், ஸயந் ஥ீ஺பனேம் க஬ந்ட௅ யளய்
ஸகளப்஧஭ித்ட௅, ஸயறும் ஸயங்களனச் சள஺஫ ஧ஞ்சழல் ஥஺஦த்ட௅ ஧ல்
ஈறுக஭ில் தையியப ஧ல்ய஬ழ, ஈறுய஬ழ கு஺஫னேம்.

9. ஸயங்களனப், ஸயங்களனத்஺த ச஺நத்ட௅ உண்ண உைல் ஸயப்஧஥ழ஺஬
சந஥ழ஺஬ ஆகும். னெ஬ச்சூடு தணினேம்.

10. ஸயங்களனத்஺த அயித்ட௅ ஹதன், கற்கண்டு ஹசர்த்ட௅ சளப்஧ிை உைல்
஧஬நளகும்.

11. ஸயங்களனத்஺த யதக்கழ ஸயறும் யனிற்஫ழல் சளப்஧ிட்டுயப ஥பம்ன௃த்
த஭ர்ச்சழ குணநளகும்.
12. ஸயங்களனத்஺த யதக்கழ ஹதன் யிட்டு இபயில் சளப்஧ிட்டு, ஧ின்
஧சும் ஧ளல் சளப்஧ிை ஆண்஺ந ஸ஧ன௉கும்.

13. ஧஺ை, ஹதநல் ஹநல் ஸயங்களனச் சளற்஺஫ சழயப ந஺஫ந்ட௅யிடும்.
14. தழடீஸப஦ னெர்ச்஺சனள஦ளல் ஸயங்களனத்஺த கசக்கழ
ன௅கப஺யத்தளல் னெர்ச்஺ச ஸத஭ினேம்.
15. ஸயங்களனச் சளற்஺஫னேம் ஹத஺஦னேம் க஬ந்ட௅ அல்஬ட௅ ஸயங்களனச்
சளற்஺஫னேம்,
குல்கந்஺தனேம் ஹசர்த்ட௅ சளப்஧ிட்ைளல் சவதஹ஧தழ ஥ழற்கும்.
16. ஸயங்களன பசத்஺த ஥ீர் க஬ந்ட௅ குடிக்க ஥ன்கு டெக்கம் யன௉ம்.
17.஧஺஦நப ஧த஥ீஹபளடு ஸயங்களனத்஺த ஥றுக்கழப் ஹ஧ளட்டு சூடு஧டுத்தழ
குடித்ட௅ யப ஹநகஹ஥ளய் ஥ீங்கும்.

18. ஸயங்களனம், அய஺ப இ஺஬ இபண்஺ைனேம் சந அ஭வு ஋டுத்ட௅
அ஺பத்ட௅ சளப்஧ிை ஹநகஹ஥ளய் கு஺஫னேம்.

19. ஸயங்களனம் கு஺஫யள஦ ஸகளழுப்ன௃ச்சத்ட௅ உள்஭ட௅. ஋஦ஹய

குண்ைள஦யர்கள் தளபள஭நளக ஸயங்களனத்஺தப் ஧னன்஧டுத்த஬ளம்.
20. ஧ச்஺ச ஸயங்களனம் ஥ல்஬ டெக்கத்஺த தன௉ம். ஧ச்஺ச
ஸயங்களனத்஺த ஹத஦ில் க஬ந்ட௅ சளப்஧ிடுயட௅ ஥ல்஬ட௅.
21. ஸயங்களனம் யனிற்஫ழலுள்஭ சழறுகுைல் ஧ள஺த஺ன
சுத்தப்஧டுத்ட௅கழ஫ட௅. ஜீபணத்ட௅க்கும் உதவுகழ஫ட௅.

22. ஸயங்களனம் பத்த அழுத்தத்஺த கு஺஫க்கும், இமந்த சக்தழ஺ன
நீ ட்கும்.

23. ஸதளைர்ந்ட௅ ன௃஺கப்஧ிடிப்஧யர்கள் ஸயங்களனச் சளற்஺஫ ஥ளள்

என்றுக்கு அ஺ப அவுன்ஸ் யதம்

னென்றுஹய஺஭ சளப்஧ிட்டு யப
டே஺பனீபல் சுத்தநளகும்.
24. ஸயங்களனச் சளற்றுைன், கடுகு ஋ண்ஸணய் க஬ந்ட௅ கவ ல் யளனே
களபணநளக னெட்டுக்க஭ில்஌ற்஧டும் ய஬ழ ஹ஥பத்தழல் தையியப ய஬ழ
குணநளகும்.

25. ஥றுக்கழன ஸயங்களனத்஺த ன௅கப்஧ன௉ உள்஭ இைத்தழல் ஹதய்த்தளல்
ன௅கப்஧ன௉ ஥ீங்கும்.
26. ஸயங்களனச் சளற்ஹ஫ளடு சழ஫ழட௅ உப்ன௃ க஬ந்ட௅ அடிக்கடி
சளப்஧ிட்டுயப, நள஺஬க்கண் ஹ஥ளய் சரினளகும்.

27. ஸயங்களனச் சள஺஫னேம், ஹத஺஦னேம் சந அ஭வு க஬ந்ட௅
கண்ய஬ழக்கு என௉ ஸசளட்டுயிை கண்ய஬ழ, கண் த஭ர்ச்சழ ஥ீங்கும்.
28. ஜ஬ஹதளர ஹ஥பத்தழல் ஸயங் களனத்஺த ன௅கர்ந்தளல் ஧஬ன் கழட்டும்.
29. ஸயங்களனத்஺த அ஺பத்ட௅ ஸதளண்஺ைனில்஧ற்றுப்ஹ஧ளை ஌ற்஧டும்
ஸதளண்஺ை ய஬ழ கு஺஫னேம்.

30. ஧ளம்ன௃ கடித்ட௅யிட்ைளல் ஥ழ஺஫ன ஸயங்களனத்஺தத்
தழன்஦ஹயண்டும். இத஦ளல் யிரம் இ஫ங்கும்.

31 ஆறு ஸயங்களனத்஺த ஍டைறு நழல்஬ழ ஥ீரி஬ழட்டு, க஬க்கழப் ஧ன௉க
சழறு஥ீர் கடுப்ன௃, ஋ரிச்சல் ஥ீங்கும்.

32. ஸயங்களனம் ஹசளைள உப்ன௃ இபண்஺ைனேம் ஹசர்த்ட௅ அ஺பத்ட௅ ஥ளய்
கடித்த இைத்தழல் தையி, ஸயங்களன சள஺஫ குடிக்க ஥ளய் யிரம்
இ஫ங்கும். ஧ி஫கு ைளக்ைரிைம் ஸசல்஬஬ளம்.
33. ஸயங்களனச் சளஹ஫ளடு சர்க்க஺ப ஹசர்த்ட௅க்குடிக்க னெ஬ஹ஥ளய்
குணநளகும்.

34. கள஬பள ஧பயினேள்஭ இைத்தழல் ஧ச்஺ச ஸயங்களனத்஺த
ஸநன்றுதழன்஦ கள஬பள தளக்களட௅.

35. என௉ ஧ிடி ஹசளற்றுைன் சழ஫ழட௅ உப்ன௃, ஥ளன்கு ஸயங்களனம் இயற்஺஫
ஹசர்த்ட௅ அ஺பத்ட௅, என௉ ஸயற்஫ழ஺஬னில் ஺யத்ட௅ ஥கச்சுற்றுள்஭
யிப஬ழல் கள஺஬, நள஺஬ ஺யத்ட௅க்கட்ை ஹ஥ளய் கு஺஫னேம்.
36. சழ஫ழன ஸயங்களனத்தழல் இன்சு஬ழன் உள்஭ட௅. ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகள்
இ஺த அதழகநளகப் ஧னன்஧டுத்த஬ளம்.

37. த஺஬னில் தழட்டுத்தழட்ைளக ன௅டி உதழர்ந்ட௅ யழுக்஺க

யிழுந்தழன௉ந்தளல் சழறு ஸயங்களனத்஺த இன௉ ட௅ண்ைளக ஥றுக்கழ
ஹதய்த்ட௅யப ன௅டிய஭ன௉ம்.
38. களக்களய் ய஬ழப்ன௃ ஹ஥ளய் உள்஭ யர்கள் தழ஦சரி ஏர் அவுன்ஸ்
ஸயங்களனச் சளறு சளப்஧ிட்டுயப ய஬ழப்ன௃ கு஺஫னேம்.
39. ஸயங்களனத்஺த தழ஦ன௅ம் சளப்஧ிட்டுயப டி.஧ி.ஹ஥ளய் கு஺஫னேம்.
40. ஸயங்களனச் சளற்ஹ஫ளடு சர்க்க஺ப ஹசர்த்ட௅ சளப்஧ிை யளதஹ஥ளய்
கு஺஫னேம்.
41. ஹதள்ஸகளட்டின இைத்தழல் ஸயங்களனத்஺த ஥சுக்கழத் ஹதய்க்க
யிரம் இ஫ங்கும்.

42. ஸயங்களனத்஺த ஧சும் தனின௉ைன் ஹசர்த்ட௅ சளப்஧ிட்டுயப தளட௅
஧஬நளகும்.

43. ஸயங்களனம் சளப்஧ிை ஸதளண்஺ை கபகபப்ன௃ ஥ீங்கழ குபல் ய஭நளகும்.
44. தழ஦ன௅ம் னென்று ஸயங்களனம் சளப்஧ிட்டுயப ஸ஧ண்கல௃க்கு
஌ற்஧டும் உதழபச் சழக்கல் ஥ீங்கும்

45. ஸயங்களனத்஺த ட௅ண்டு ட௅ண்ைளக ஥றுக்கழ யி஭க்ஸகண்ஸணனில்
யதக்கழ சளப்஧ிை, ந஬ச்சழக்கல் கு஺஫னேம்.
46. ஸயங்களனத்஺த அ஺பத்ட௅ ன௅ன் ஸ஥ற்஫ழ, ஧க்கயளட்டு ஸ஥ற்஫ழனில்
஧ற்றுப் ஹ஧ளை த஺஬ய஬ழ கு஺஫னேம்.

47. நளப஺ைப்ன௃ ஹ஥ளனள஭ிகள், பத்த஥ள஭ ஸகளழுப்ன௃ உள்஭யர்கள் சழன்஦
ஸயங்களனம் சளப்஧ிடுயட௅ ஥ல்஬ட௅.
48. சழன்஦ ஸயங்களனச் சளறு ஸகளழுப்஺஧ உைஹ஦ க஺பக்கும்.
49. ஸயங்களனத்஺த என௉ நண்ை஬ம் ஸதளைர்ந்ட௅ சளப்஧ிட்டுயப உைல்
கு஭ிர்ச்சழ னேம், னெ஺஭ ஧஬ன௅ம் உண்ைளகும்.
50. ஸயங்களனத்஺த யதக்கழக் ஸகளடுத்தளல் ஧ிள்஺஭கள் யின௉ம்஧ி
சளப்஧ிடுயர். ஊட்ைச்சத்ட௅ கழ஺ைக்கும்.

ச஺நனல் ன௉சழக்க சழ஬ கு஫ழப்ன௃கள்

ஸயங்களன சூப்஧ில் சழ஫ழத஭வு சவ஺ற ஹசர்த்தளல் ன௉சழ ஥ன்஫ளக
இன௉க்கும்.
சப்஧ளத்தழகள் ஸநன்஺நனளக இன௉க்க அதன் நள஺ய ஸயன்஦ ீரில்
஧ி஺சனவும். இ஺஫ச்சழ நழன௉ட௅யளக இன௉க்க அத஺஦ யி஦ ீகரில் சழ஫ழட௅
ஹ஥பம் ஺யத்தளல் ஹ஧ளட௅நள஦ட௅.

சளம்஧ளர் ஸ஧ளடி஺ன ஸநளத்தநளக அ஺பத்ட௅ ஺யத்ட௅க் ஸகளண்டு
யிட்ைளல் சழ஬ ஥ளட்கள் ஆ஦ உைஹ஦ஹன குணன௅ம் நணன௅ம்

கு஺஫ந்ட௅ யிடும். அத஦ளல் ஸகளஞ்சநளக அ஺பத்ட௅ ஺யத்ட௅ என௉
஧ள஬ழதீன் கயரில் ஹ஧ளட்டு ஺யத்ட௅ என௉ ைப்஧ளயில் ஹ஧ளட்டு
஺யக்கஹயண்டும். இத஦ளல் சளம்஧ளர் ஸ஧ளடி ஋ப்ஹ஧ளட௅ஹந
ஃப்ஸபஷ்ரளக இன௉க்கும்.

ஸகளத்த நல்஬ழ இ஺஬க஺஭ ஥ன்஫ளக ஆய்ந்ட௅ சுத்தநளக அ஬ம்஧ி களன
஺யத்ட௅ களற்று ன௃களத என௉ ைப்஧ளயில் ஹ஧ளட்டு ஺யத்தளல் ஥ழ஺஫ன
஥ளட்கள் ஸகைளநல் இன௉க்கும்.

நீ ன்க஺஭ ஋ண்ஸணனில் ஸ஧ள஫ழக்கும்ஹ஧ளட௅

நீ ன்க஺஭ ஋ண்ஸணனில் ஸ஧ள஫ழக்கும்ஹ஧ளட௅ அதன் யளச஺஦
அடுத்தடுத்த யடுகல௃க்கும்

ஸசல்லும். அடுத்த யட்டுக்களபர்கள்

஺சயம் ஋ன்஫ளல் அயர்கள் நழகவும் சங்கைப்஧டுயளர்கள். இ஺தத்
தயிர்க்க நீ ன்க஺஭ப் ஸ஧ள஫ழக்கும் ஸ஧ளழுட௅ அடுப்஧ின் அன௉கழல் என௉
ஸ஧ரின ஸநழுகுயர்த்தழ஺னப் ஸ஧ளன௉த்தழ ஺யத்ட௅க் ஸகளள்஭஬ளம்.

களய்க஫ழக஭ின் சத்ட௅க்க஺஭ப் ஧ளட௅களக்க

ஸநன்஺நனள஦ களய்க஫ழக஺஭ ஹதளலுைன் ச஺நக்கவும். களய்க஫ழ஺ன
ஸ஥ய்னில் யறுக்க ஹயண்டுஸநன்஫ளல் களபம் அதழகநளக ஹசர்க்க

ஹயண்ைளம். ஹ஧ளட௅நள஦ அ஭வுக்கு யறுத்தளல் ஥஬ம். ஌ஸ஦஦ில்
சத்ட௅கள் யற்஫ளநல் இன௉க்கும்.

களய்க஫ழக஺஭ ஥றுக்கழனப் ஧ி஫கு தண்ணரி
ீ ல் ஹ஧ளட்டு கழுய
ஹயண்ைளம். ஥றுக்குயதற்கு ன௅ன்ஹ஧ கழுயி யிடுயட௅ சத்ட௅க்க஺஭
஧ளட௅களக்க உதவும்.

ஸ஧ளட௅யளக களய்க஫ழக஺஭ ஆயினில் அதளயட௅ தட்டுப் ஹ஧ளட்டு னெடி
஺யத்ட௅ ஹயக ஺யப்஧ட௅ ஥ல்஬ட௅.
அ஺ப ஹயக்களைளக களய்க஫ழக஺஭ ஹயக ஺யத்ட௅

சளப்஧ிடுயட௅ம் சழ஫ந்தட௅. கத்தழரிக்களய் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ ன௅ழு஺நனளக
ஹயக ஺யத்ட௅ சளப்஧ிைவும்.
ன௅ந்஺தன ஥ளள் இபஹய களய்க஫ழக஺஭ ஥றுக்கழ ஺யத்ட௅க் ஸகளள்யட௅
சத்ட௅க்க஺஭ ஸய஭ிஹனற்஫ழயிடும். அப்஧டி ஥றுக்குயதளக இன௉ந்தளல்
஧ள஬ழதீன் கயரில் இறுக்கநளக னெடி ஺யக்கவும்

ஸகளழுப்஺஧ கு஺஫ப்஧தழலும், ஸசரிநள஦த்஺த
கூட்டுயதழலும் கவ ஺ப ன௅க்கழன ஧ங்கழ஺஦ யகழக்கழ஫ட௅
?
கவ ஺பகள் ஋ன்஫ளஹ஬ சத்ட௅க்க஭ின் ஸதளகுப்ன௃ ஋ன்஧த஺஦ ஥ம்நளல்
உணப ன௅டிகழ஫ட௅. கவ ஺ப ய஺கக஭ில்
஋ந்த சத்ட௅க்க஺஭னேம் இல்஺஬ஸனன்஫ளல் அட௅ நழ஺கனளகளட௅.
அத்த஺கன கவ ஺பக஺஭ உணயில் ஹசர்த்ட௅க் ஸகளள்யதன் னெ஬ம்
உண்ைளகும் ஥ன்஺நக஺஭ ஸதரிந்ட௅க்ஸகளள்ல௃ங்கள்!

* கவ ஺பக஺஭ உண்஧தன் னெ஬ம் உைல் ஧ன௉நன் கட்டுக்ஹகளப்஧ளக
இன௉க்கழ஫ட௅. ன௃ற்றுஹ஥ளய், இதன ஹ஥ளய், ஹ஧ளன்஫ கடு஺நனள஦ ஹ஥ளய்கள்
யன௉யத஺஦ தடுக்கழ஫ட௅. ஸகளழுப்஺஧ கு஺஫ப்஧தழலும், ஸசரிநள஦த்஺த
கூட்டுயதழலும் கவ ஺ப ன௅க்கழன ஧ங்கழ஺஦ யகழக்கழ஫ட௅.
* சர்க்க஺ப ஹ஥ளனள஭ிகள் கவ ஺பக஺஭ உண்஧த஦ளல் அயர்க஭ின்
உை஬ழல் உள்஭ சர்க்க஺பனின் அ஭வு கு஺஫கழ஫ட௅. சரினள஦
யிகழதத்தழல் கவ ஺பக஺஭ உணயில் ஹசர்த்ட௅ ஸகளள்யதன் னெ஬ம்

஺யட்ைநழன் 'ஹக' னின் அ஭வு உை஬ழல் அதழகரிக்க஫ட௅. இத஦ளல்
஥டுத்தப யனதழல் இன௉க்கும் ஸ஧ண்கல௃க்கு உண்ைளகும் இடுப்ன௃
சம்஧ந்தப்஧ட்ை ஧ிபச்ச஺஦கள் தீன௉ம். ஹநலும் ஋லும்ன௃
உறுதழப்ஸ஧றுகழ஫ட௅.

* இன௉ம்ன௃ச்சத்தழன் அ஭வும், களல்சழனத்தழன் அ஭வும் கவ ஺பக஭ில்
அதழகநளக இன௉ப்஧தளல் ஋ல்஬ள ய஺கனள஦ சத்ட௅க்க஺஭னேம்
கவ ஺பக஭ி஬ழன௉ந்ட௅ ஥ளம் ஸ஧஫஬ளம்.
இத்த஺கன கவ ஺பக஺஭ உணயில் ஹசர்த்ட௅க் ஸகளள்யதன் னெ஬ம்
கு஺஫யற்஫ ஸசல்யநள஦ ஹ஥ளனற்஫ யளழ்஺ய ஸ஧றுஹயளம்!!

கவ ஺பனில் இன௉க்கும் சத்ட௅க்கள் அ஺஦த்ட௅ம் யணளகளநல்

அப்஧டிஹன
ன௅ழு஺நனளக கழ஺ைக்க, ன௅த஬ழல் கவ ஺பக஺஭ ஥ீண்ை ஹ஥பம்
ச஺நப்஧஺த தயிர்க்க ஹயண்டும். அதழக ஹ஥பம் ச஺நப்஧தழ஦ளல்
கவ ஺பனில் இன௉க்கும் ன௅க்கழன சத்ட௅ஸ஧ளன௉஭ள஦ கஹபளட்டின் சழ஺தந்ட௅

யிடும். கஹபளட்டின் ஧ளர்஺யதழ஫னுக்கு உதவும் சத்ட௅ப்ஸ஧ளன௉ள் ஋ன்஧ட௅
கு஫ழப்஧ிைத்தக்கட௅ .

* கவ ஺பக஺஭ ச஺நப்஧தற்கு ஧னன்஧டுத்ட௅ம் தண்ண ீ஺ப யணளக

கவ ஹம

ஸகளட்டியிைக் கூைளட௅. ஹநலும் கவ ஺பக஺஭ ச஺நக்கும்-஧ளத்தழபங்க஺஭
ச஺நக்கும்ஹ஧ளட௅ தழ஫ந்ட௅ ஺யக்களநல் னெடி ஺யக்க ஹயண்டும்.

* கவ ஺பக஺஭ ஸயனி஬ழல் உ஬ர்த்தக்கூைளட௅. அப்஧டி உ஬ர்த்தழ஦ளல்
அயற்஫ழல் இன௉க்கும் கஹபளட்டீன்கள் யணளகழ

யிடும்.
* கவ ஺பக஺஭ ஸ஧ளரிப்஧஺த தயிர்க்க ஹயண்டும்.

சழறு஥ீர் ஋ரிச்ச஬ள? கவ ஺ப சளப்஧ிடுங்க
கவ ஺பத்தண்டின் சு஺ய யி஺஭கழன்஫ இைத்தழற்கு ஌ற்஫஧டி அ஺நனேம்.
இதழல் சழ஬ ஥ளர் உள்஭஺யக஭ளக இன௉க்கும். அந்த ஥ள஺ப
஋டுத்ட௅யிட்டு ச஺நனல் ஸசய்ன ஹயண்டும். கவ ஺பத் தண்டின் தடிப்஧ள஦
ஹயர்க஭ிலும் சத்ட௅ இன௉க்கழ஫ட௅. அத஦ளல் ஹநல் ஹதள஺஬ நட்டும்
சவயி யிட்டு ஥சுக்கழ ச஺நன஬ழல் ஧னன்஧டுத்த஬ளம்.

கவ ஺பத் தண்டின் சு஧ளயம் கு஭ிர்ச்சழ ஆகும். இட௅ ந஬த்஺த ஥ன்஫hக
இ஭க்குயட௅ைன் சழறு஥ீ஺பனேம் ஸ஧ன௉க்கும். கவ ஺பத் தண்டி஺஦

஧ன௉ப்ன௃ைன் ஹசர்த்ட௅ சளப்஧ிடுயட௅ ஥஬ம். கை஺஬, ஧ட்ைளணி, களபளநணி,
ஸநளச்஺ச ஆகழனயற்஺஫ ஹசர்த்ட௅ம் ச஺நக்க஬ளம்.

கவ ஺பத் தண்டு சளப்஧ிட்ைளல் சழறு஥ீர் ஋ரிச்சல் களணளநல் ஹ஧ளகும்.
ஸயள்஺஭, குன௉தழக் கமழச்சல், யனிற்றுக் கடுப்ன௃ ஆகழன஺யனேம் ஥ீங்கழ
யிடும்.

களய்க஫ழ ய஺கக஭ிஹ஬ கவ ஺ப ய஺ககல௃க்கு ன௅க்கழன இைம் உண்டு.
நன௉ந்ட௅க் க஺ைகல௃க்குச் ஸசன்று அதழக யி஺஬ ஸகளடுத்ட௅ சத்ட௅
நன௉ந்ட௅க஺஭ யளங்கழச் சளப்஧ிடுயதற்கு ஧தழ஬ளக கவ ஺ப சளப்஧ிட்ைளல்
ஹ஧ளட௅ம். ஹத஺யனள஦ சத்ட௅க்கள் தள஦ளகஹய கழ஺ைத்ட௅ யிடும்.
யி஺஬னேம் கு஺஫வு. இதழல் ஧க்க யி஺஭வுக்கு இைஹந இல்஺஬.

அந்த஭வுக்கு கவ ஺பக஭ில் அற்ன௃தநள஦ நன௉த்ட௅ய குணங்கள்
ஸ஧ளக்கழரநளக ஸ஧ளதழந்ட௅ கழைக்கழன்஫஦.

கவ ஺ப உணவு அ஺஦யன௉க்கும் ஌ற்஫ட௅. ஆ஦ளல் ஸ஧ன௉ம் ஧ள஬ள஦
குமந்஺தகள் கவ ஺ப஺ன ஧ளர்த்தளல் ஌ஹதள இ஺஬, த஺ம ஋ன்று

஥ழ஺஦த்ட௅ ஧னந்ட௅ ஏடி யிடுகழன்஫஦. குமந்஺தகள் நட்டுநல்஬, இ஭ம்
சழறுயர்கல௃ம், சழறுநழகல௃ம் கூை கவ ஺ப ஺யத்தளல் ஸதளட்டு கூை

஧ளர்ப்஧தழல்஺஬. இ஺த ஸ஧ற்ஹ஫hர்தளன் நளற்஫ ஹயண்டும். சழன்஦
யனதழல் இன௉ந்ஹத குமந்஺த கல௃க்கு கவ ஺ப உணவுக஺஭ ஸகளடுத்ட௅
஧மக்க ஹயண்டும்.

கவ ஺ப உணவு ஋ந்த஭வுக்கு சளப்஧ிடுகழஹ஫ளஹநள, அந்த஭வுக்கு
ஆஹபளக்கழனம் அ஺நனேம்.

஥ளர்ச்சத்ட௅ ஥ழ஺஫ந்த சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்கு!

சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்கு, ஥ம்ன௅஺ைன களபநள஦ ச஺நனலுக்கு
எத்ட௅ப் ஹ஧ளகளதட௅. அ஺த அதழகம் உணயில் ஹசர்க்களநல் இன௉ந்தளல்
஥ஷ்ைம் அட௅க்கழல்஺஬. ஥நக்குத்தளன். ஌ஸ஦஦ில் அதழக சத்ட௅
஥ழ஺஫ந்த களய்க஫ழக஭ில் இட௅வும் என்று. இதழலுள்஭ என௉ ஋ன்஺றம்
இதன் நளவுச்சத்஺த, கழமங்கு ன௅ற்஫ழனட௅ம் சர்க்க஺பனளக நளற்஫ழ
யிடுகழ஫ட௅. ஹசநழத்ட௅ ஺யக்கும் ஹ஧ளட௅ம் ச஺நக்கும் ஹ஧ளட௅ம் இ஦ிப்ன௃
இன்னும் அதழகநளகழ஫ட௅. கழமங்கு ய஺கனளக இன௉ந்தளலும் இதற்கும்
உன௉஺஭க்கழமங்குக்கும் சம்஧ந்தநழல்஺஬. இட௅ சுற்஫ழப்஧ைன௉ம் ஸகளடி
ய஺கனள஦ நளர்஦ிங் குஹ஭ளரி ய஺க஺னச் சளர்ந்தட௅. சர்க்க஺ப
யள்஭ினின் இ஺஬கள் நளர்஦ிங் குஹ஭ளரி ய஺கனின் இ஺஬஺னப்
ஹ஧ளன்஫ழன௉க்கும்.

சரித்தழபம்: இட௅ என௉ அஸநரிக்கச் ஸசடி. ன௅த஬ழல் நத்தழன, ஸதன்

அஸநரிக்களயிலும், ஸநக்சழஹகளயிலும் ஧னிரிைப்஧ட்ைட௅. ஸநக்சழஹகள
஧க்கத்தழல் உள்஭ தீவுக஭ில் சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்஺க ஆக்றழ

஋ன்று அ஺மத்த஦ர். ஸகள஬ம்஧ஸ் தன் ன௅தல் கைல் ஧னணத்஺த
ன௅டித்ட௅ ஸ்ஸ஧னினுக்கு தழன௉ம்஧ி யன௉ம் ஹ஧ளட௅ ஥ழ஺஫ன

ஸ஧ளன௉ள்க஺஭ ஋டுத்ட௅ யந்தளர். அதழல் சர்க்க஺ப யள்஭ினேம் என்று.
ஸ்஧ள஦ினர்கல௃க்கு இட௅ நழகவும் ஧ிடித்ட௅ப் ஹ஧ளகஹய ஧னிரிை

ஆபம்஧ித்த஦ர். அங்கழன௉ந்ட௅ கழமக்ஹக ஹ஧ள஦ நளலுநழகள் இ஺த
ஆசழனளவுக்குக் ஸகளண்டு ஸசன்஫஦ர். அஸநரிக்கப் ன௃பட்சழனின்ஹ஧ளட௅
சழப்஧ளய்கல௃க்கு ன௅க்கழன உணயளக சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்கு

தபப்஧ட்ைட௅. ஋ட்ைளம் ஸலன்஫ழ கள஬த்தழல் இங்கழ஬ளந்தழல் இட௅
஧ிப஧஬நளகழனட௅. ஧தழ஦ள஫ளம் டைற்஫ளண்டில் ஹ஧ளர்ச்சுகவ சழனர்கள்
இந்தழனளயில் அ஫ழன௅கப்஧டுத்தழ஦ர்.

சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்஺க ஧னிரிை சூைள஦, ஈபப்஧தநள஦ சவஹதளஷ்ண
஥ழ஺஬ ஹத஺யப்஧டுயதளல் ஍ஹபளப்஧ளயில் அவ்ய஭வு

஧ிப஧஬நளகயில்஺஬. இந்தழனள, சவ஦ள, கழமக்கழந்தழனத் தீவுக஭ில்
அதழகநளக யி஺஭கழ஫ட௅. இப்ஹ஧ளட௅ ஜப்஧ள஦ிலும் ஧பய஬ளக
யி஺஭யிக்கப்஧டுகழ஫ட௅. ஸதற்கு ஜப்஧ளன் தீவுக஭ில் களபள கழஹநள
஋ன்றும், யை ஜப்஧ள஦ில் றளட்ஜஷநள-இஹநள (ஜப்஧ள஦ின
உன௉஺஭க்கழமங்கு) ஋ன்றும் அ஺மக்கழ஫ளர்கள்.

ய஺ககள்: ன௅க்கழனநள஦ இபண்டு ய஺ககள் உள்஭஦.
1. ஥ீ஭நளக இ஭ம் நஞ்சள் ஹதளலுைன் அல்஬ட௅ சழயப்ன௃த் ஹதளலுைன்
உள்ஹ஭ ஸயள்஺஭னளக என௉ ய஺க. இதன் உள்ச஺த களய்ந்தளற்
ஹ஧ள஬ இன௉ந்தளலும் ஥ீர் அ஭வு இயற்஫ழல் நழக அதழகம்.

2. ஸய஭ினில் சழயப்ன௃த் ஹதளலுைன் உள்ஹ஭ ஆபஞ்சு யண்ண
ச஺தனேைன் கூடினட௅. இட௅ ஸகளஞ்சம் நழன௉ட௅யளக ஈபப்஧தத்ட௅ைன்
களணப்஧ட்ைளலும் ஥ீர் அ஭வு கு஺஫வு. உள்ஹ஭ ஧ளர்ப்஧தற்கு ஆபஞ்சு
஥ழ஫த்தழல் இன௉ப்஧தளல் அஸநரிக்களயில் இ஺தத் தய஫ளக
(ஹச஺஦க்கழமங்கு) ஋ன்கழன்஫஦ர். உண்஺நனில் ஹச஺஦க்கும் இதற்கும்
ஸதளைர்஧ில்஺஬. இந்த ய஺க இந்தழனளயில் அரிட௅. அஸநரிக்கர்கள்
யின௉ம்ன௃யட௅ இந்த ஆபஞ்சு ச஺த ஸகளண்ை஺தத்தளன். ஌ஸ஦஦ில்
யிட்ைநழன் „஌‟ இதழல் அதழகம்.

இ஺தத் தயிப ஊதளக்க஬ர் ச஺தனேைனும் கழ஺ைக்கழ஫ட௅. ஥யம்஧ர்

நளதம் அஸநரிக்களயில் ஥஺ைஸ஧றும் ஥ன்஫ழ அ஫ழயித்தல் (ஹதங்க்ஸ்
கழவ்யிங்க்) ஧ண்டி஺கனின் ஹ஧ளட௅ இந்த ய஺க சர்க்க஺ப

யள்஭ிக்கழமங்கழன் சவற஦ளகும். ஥ம்னெர்க஭ில் ஸ஧ளங்கல் (ஜ஦யரி)
நளதம் சவறன்.

ஹதர்ந்ஸதடுப்஧ட௅: ஺கனில் ஋டுத்தளல் க஦நளகக் ஸகட்டினளக இன௉க்க

ஹயண்டும். ஹதளல் ன௃ள்஭ி ஋ட௅வும் இல்஬ளநல் சுத்தநளக இன௉க்க

ஹயண்டும். டே஦ினில் சுன௉ங்கழ இன௉ந்தளல் ஧மசு. அழுகத் ஸதளைங்கழன
஧குதழ஺ன ஸயட்டி ஋஫ழந்தளல் கூை அதன் யளச஺஦ நற்஫
இைங்கல௃க்குப் ஧பயி இன௉க்கும். ஸய஭ித்ஹதளல் ஸகளஞ்சம்

கறுத்தழன௉ந்தளலும் ஸகட்டுப் ஹ஧ளய் இத஦டினில் உள்஭ ச஺தனேம்
கறுப்஧ளக நள஫ழனின௉க்கும். யளங்கழனட௅ம் நண் ஧டிந்தழன௉ந்தளல்

ஹதள஺஬ அ஬ம்஧க் கூைளட௅. ஈபம், கழமங்஺க சவக்கழபம் ஸகடுத்ட௅யிடும்.
உ஧ஹனளகழக்கும் ன௅ன் சுத்தம் ஸசய்தளல் ஹ஧ளட௅ம்.

஧ளட௅களத்தல்: சவக்கழபம் ஧னன்஧டுத்தழ யிைஹயண்டின களய்க஫ழ இட௅.

ஃப்ரிஜ்ஜழல் ஺யத்தளல் களய்ந்ட௅ ஹ஧ளய் ன௉சழனேம் கு஺஫ந்ட௅யிடும்.

உணவுச்சத்ட௅: அதழகநள஦ உணவுச்சத்ட௅ ஥ழ஺஫ந்தட௅. ச஺நப்஧ட௅

சு஬஧ம். என௉யித இ஦ிப்ன௃ைன் ன௉சழ ஧ிபநளதநளக இன௉க்கும்.

஧ச்஺சனளகவும் சளப்஧ிை஬ளம். ஹயக ஺யத்ட௅, சுட்டு, யதக்கழ, ஸ஧ளரித்ட௅
஋ன்று ஧஬ ய஺கக஭ில் ச஺நத்ட௅ சளப்஧ிை஬ளம். சர்க்க஺ப

யள்஭ிக்கழமங்கழன் ஹதளலும் சளப்஧ிைக் கூடினட௅. இதழல் ஥ழ஺஫ன
஥ளர்ச்சத்ட௅ உள்஭தளல் உரிக்களநல் சளப்஧ிடுயட௅ ஥ல்஬ட௅.

என௉ நீ டினம் ஺சஸ் சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்கழல் இன௉க்கும்
உணவுச்சத்ட௅: கஹ஬ளரி 130, ஸகளழுப்ன௃ச்சத்ட௅ 0.39 கழபளம், ன௃ஹபளட்டின் 2.15
கழபளம், களர்ஹ஧ள ஺லட்ஹபட் 31.56 கழபளம், ஥ளர்ச்சத்ட௅ 3.9 கழபளம்,
ஹசளடினம் 16.9 நழல்஬ழகழபளம், ஸ஧ளட்ைளசழனம் 265.2 நழல்஬ழ கழபளம்,
களல்சழனம் 28.6 நழல்஬ழ கழபளம், யிட்ைநழன் சழ 29.51 நழல்஬ழ கழபளம்,
யிட்ைநழன் ஌-26081 IU.

ச஺நனல் ய஺ககள்:
சள஬ட், ஜஷஸ், சூப்: சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்஺கப் ஧ச்஺சனளகஹய

ட௅ன௉யி சள஬ட்டில் ஹசர்த்தளல் ன௉சழஹனளடு யிட்ைநழன் „஌‟ சத்ட௅ம்
ஹ஥படினளக கழ஺ைக்கும். ஜஷறளக அ஺பத்ட௅ ஧ச்஺சனளக சூப்஧ில்
ஹசர்க்க஬ளம். ஆபஞ்சு யண்ணக் கழமங்஺கத் ட௅ன௉யி ஹசர்த்தளல்

சள஬ட், சூப் ச஺நனல் ய஺கக்கு யண்ணம் ஹசர்ப்஧ஹதளடு களபட் ஹ஧ள஬
களட்சழன஭ிக்கும். சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்஺க ச஺நக்க அதழக

஋ண்ஸணய் ஹத஺யப்஧ைளட௅. யதக்கழ஦ளலும் ஋ண்ஸணய் கு஺஫ந்த
அ஭ஹய இழுக்கும். சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்கழன் யளச஺஦஺ன

அதழகநளக்க ட௅ண்டு ஹ஧ளட்டு ஸகளஞ்சம் ஆப்஧ிள் ஜஷஸ் ஹசர்த்ட௅
கு஺஫ந்த தீனில் ச஺நத்தளல் ன௉சழனேம், ஧஭஧஭ப்ன௃ம் யன௉ம்.

஧ளனசம்: இதற்கு சர்க்க஺ப கு஺஫யளக ஧னன்஧டுத்தழ஦ளஹ஬ ஹ஧ளட௅ம்.

சர்க்க஺ப யள்஭ிக்கழமங்஺க ஹயக ஺யத்ட௅ ஹதளலுரித்ட௅க் ஸகளள்஭வும்.
஧ின்ன௃ அ஺த ஥ன்஫ளக நசழக்கவும். ஧ள஺஬ சுண்ைக்களய்ச்சழ, அதழல்
நசழத்த கழமங்஺க ஹசர்த்ட௅ ஸகளதழக்க ஺யக்கவும். ஌஬ப்ஸ஧ளடி,

குங்குநப்ன௄, ன௅ந்தழரி ஧ன௉ப்ன௃, உ஬ர்ந்த தழபளட்஺ச஺ன ஸ஥ய்னில்
யறுத்ட௅ப் ஹ஧ளைவும்.

கு஫ட்஺ை (Snore) – இன௉க்கள!! ஋ன்஦ ஸசய்யட௅???

கு஫ட்஺ை஺ன தடுக்க யமழகள்
஥ளம் உ஫ங்கழன஧ின், ஥ம் சுயளசக்குமளனில் உள்஭ த஺சகள் சற்ஹ஫
சளயகளசநளக ஹய஺஬ ஸசய்ன ஆபம்஧ிக்கும். இந்த ஹ஥பத்தழல் ஥ம்

ஸதளண்஺ைனள஦ட௅ சுன௉ங்கத் ஸதளைங்கும். சுன௉ங்கும்

ஸதளண்஺ையமழனளக ஸசல்லும் களற்றுக்கு இப்ஹ஧ளட௅ உள்ஸசன்று
ஸய஭ிஹன஫ ஹ஧ளதழன இைம் இல்஺஬.

ஆக சுன௉ங்கழன ஸதளண்஺ை யமழனளக ஸசல்லும் களற்஫ள஦ட௅
அழுத்தத்ட௅க்குட்஧டுகழ஫ட௅. அழுத்தம் ஥ழ஺஫ந்த களற்று ஸதளண்஺ைனின்
஧ின்ன௃஫ த஺சக஺஭ அதழபச் ஸசய்கழன்஫஦.

இந்த அதழர்஺யத் தளன் ஥ளம் கு஫ட்஺ை ஋ன்கழஹ஫ளம் ஋ன்கழ஫ளர்
ஸசன்஺஦ ன௄ந்தநல்஬ழ ஸ஥டுஞ்சள஺஬னில் உள்஭
ஹக.ஹக.ஆர்.களட௅னெக்கு ஸதளண்஺ை நன௉த்ட௅யந஺஦ இனக்கு஦ர்
ைளக்ைர் பயிபளந஬ழங்கம். அயர் கூ஫ழனதளயட௅:களபணங்கள்:

஥ளம் டெங்கும் ஹ஧ளட௅ த஺஬க்கு ஺யத்ட௅ ஸகளள்ல௃ம் த஺஬ன஺ண஺ன
நழகவும் ஸ஧ரிதளக உனபநளக ஺யத்ட௅க் ஸகளள்யதளல் ஌ற்஧டும். சழ஬

ய஺கனள஦ எவ்யள஺ந களபணநளக சுயளசக் குமளனில் ஌ற்஧டும் ச஭ி,
சழ஬ன௉க்கு உைல் ஧ன௉நன் களபணநளகவும் கு஫ட்஺ை ஌ற்஧டுகழ஫ட௅.

ன௅ழு டெக்கம் இன௉க்களட௅:

னளபளயட௅ கு஫ட்஺ை யிட்டு டெங்கழ஦ளல் அயனுக்ஸகன்஦ ஥ழம்நதழனளக
டெங்குகழ஫ளன் ஋஦ ஧஬ர் ஥ழ஺஦ப்஧ட௅ண்டு. ஆ஦ளல் அட௅ தயறு.
கு஫ட்஺ை யிடு஧யர் ஥ன்஫ளக டெங்க ன௅டினளட௅ ஋ன்஧ட௅ைன் ஧஬
஧ளதழப்ன௃ ஥ழ஺஬க்கும் தள்஭ப்஧டும் ஥ழ஺஬னேம் யப஬ளம். கு஫ட்஺ை
யிடு஧யர் ந஦ம் ஸத஭ியளக இன௉க்களட௅.

உைல் நழகவும் க஺஭ப்஧ளக இன௉க்கும் உை஬ழல் சக்தழ கு஺஫யளக
இன௉க்கும். ஸத஭ியற்஫ சழந்த஺஦ யன௉ம். அதழகநளக ஹகள஧ம் யன௉ம்.
இட௅நட்டுநழன்஫ழ உைலுக்கு ஹ஧ளதழன அ஭வு ஧ிபளணயளனே கழ஺ைக்களட௅.
இத஦ளல் பத்த அழுத்தம், சர்க்க஺ப ஹ஥ளய், இன௉தன ஹ஥ளய் ஧க்கயளதம்
ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய் ஌ற்஧ை யளய்ப்ன௃ இன௉க்கழ஫ட௅.
அத்ஹதளடு நழக தீயிபநளக கு஫ட்஺ை யிடு஧யர்கள் உ஫க்கத்தழஹ஬ஹன
இ஫ந்ட௅ யிடும் யளய்ப்ன௃ம் அதழகம் உள்஭ட௅. அத஦ளல் இயற்஺஫
தடுக்க ஥ையடிக்஺க ஋டுக்க ஹயண்டும்.

தயிர்க்க ஹயண்டின஺ய:

சுயளசப் ஧ள஺தனில் ஹத஺யனின்஫ழ ச஺த ய஭ர்ந்தளல் சவபளக களற்று
ஹ஧ளக யமழனின்஫ழ கு஫ட்஺ை ஌ற்஧ை஬ளம். ஋஦ஹய ச஺த ய஭பளநல்
இன௉க்க உைல் ஋஺ைனில் கய஦ம் ஹயண்டும். ஧க்க யளட்டில் ஧டுக்க
ஹயண்டும். 4 அங்கு஬ உனபத்தழற்கு ஹநல் த஺஬ன஺ண ஺யத்ட௅ டெங்க
கூைளட௅.

சளப்஧ிட்ை உைன் ஧டுக்க ஹ஧ளக கூைளட௅. ன௃஺க ஧ிடிக்க கூைளட௅.

அ஭வுக்கு அதழகநள஦ நன௉ந்ட௅கள் சளப்஧ிைக் கூைளட௅. நன௉ந்ட௅ அன௉ந்த
கூைளட௅. அத்ஹதளடு இத஦ளல் ஧ளதழக்கப்஧டு஧யர்கள் ஸதளண்஺ை னெக்கு,
களட௅ ஥ழன௃ண஺ப அட௃கழ ஆஹ஬ளச஺஦க஺஭ ஸ஧ற்றுக் ஸகளள்஭
ஹயண்டும்.

3 ய஺க ஹ஥ளனள஭ிகள்:

கு஫ட்஺ைனின் தீயிபத்தன்஺ந஺னப் ஸ஧ளறுத்ட௅ ஹ஥ளனள஭ிக஺஭ 3
குழுக்க஭ளக ய஺கப்஧டுத்த஬ளம்.
1. ஸநல்஬ழன கு஫ட்஺ை- அடுத்தழன௉க்கும் அ஺஫னில் எ஬ழ஺னக் ஹகட்க
ன௅டினேம். னெச்ஸசடுப்஧தழல் சழபநம் இல்஺஬.

2. உனபநள஦ கு஫ட்஺ை- கதவு னெடி இன௉ந்தளலும் கூை அடுத்ட௅ள்஭
அ஺஫னில் எ஬ழ஺னக் ஹகட்க஬ளம்.

3. உ஫ங்கும் ஹ஧ளட௅ னெச்சுத் தழணறுதல், ஹ஥பத்ட௅க்கு ஹ஥பம், னெச்சு 10
யி஦ளடிகல௃க்கு ஹந஬ளக ஥ழறுத்தப்஧டும்.
நளப஺ைப்ன௃ அ஧ளனம்:
7 நணி ஹ஥ப ஥ழத்தழ஺பனின் ஹ஧ளட௅ 30 ன௅஺஫ னெச்சு தழண஫ல்
஌ற்஧ட்ைளல் இட௅ ஆ஧த்தள஦தளக இன௉க்க஬ளம். ஸ஧ன௉னெச்ஸசடுத்த
யண்ணம், ஹ஥பத்ட௅க்கு ஹ஥பம் ஹ஥ளனள஭ி டெக்கம் க஺஬ன஬ளம்.

பத்தத்தழல் களணப்஧டும் கு஺஫யள஦ ஸச஫ழவு஺ைன ஆக்சழஜன் இதனம்,
சுயளசப்஺஧ நற்றும் னெ஺஭஺ன ஧ளதழக்க஬ளம். பத்த அழுத்தம்
உனர்ய஺ையதளல், நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டும்.

கட்டி஬ழல் நபணம் கூை ஌ற்஧ை஬ளம். இந்த ஹ஥ளனள஭ிகள் ஧க஬ழல் கூை
஥ழத்தழ஺பத் தன்஺ந஺ன, ஹசளம்ஹ஧஫ழத்த஦த்஺த உணர்யளர்கள். ைளக்ைர்
டெக்க யப஬ளற்஺஫ ஹசளதழக்கும் ஹ஧ளட௅, இந்த ஧ிபச்சழ஺஦ ஧ற்஫ழ
கூடுத஬ளக அ஫ழந்த ஹ஥ளனள஭ ரின் ட௅஺ணனேம் இன௉க்க ஹயண்டும்.
ஆ஧த்தள஦ ஹ஥ளய்:
ைளன்சழல் யக்கம்,

அடி஦ளய்டு ஧ிபச்சழ஺஦கள் ஌ற்஧டும் ஹ஧ளஹதள ச஭ி
஧ிடிக்கும் ஹ஧ளஹதள கு஫ட்஺ை சத்தம் ஌ற்஧ை஬ளம். இந்தப்
஧ிபச்சழ஺஦க஭ளல் ஌ற்஧டும் அ஺ைப்ன௃ ஥ீங்கழனவுைன், கு஫ட்஺ை
சத்தன௅ம் ஥ழன்று யிடும். அதழக உைல் ஋஺ை ஸகளண்ை குமந்஺தகள்
நற்றும் இ஭ யனதழ஦ன௉க்கு கு஫ட்஺ை ஌ற்஧டுகழ஫ட௅.
கழுத்஺தச் சுற்஫ழ அ஭வுக்கு அதழகநள஦ த஺ச ய஭ர்யதளல், ச஺த
அ஺ைப்ன௃ உன௉யளகழ, கு஫ட்஺ை ஌ற்஧டுகழ஫ட௅. ஆ஧த்தள஦ நன௉த்ட௅யக்
ஹகள஭ள஫ளக இட௅ கன௉தப்஧டுகழ஫ட௅. ஆ஧த்தள஦, டெக்கத் த஺ை
஌ற்஧டுத்ட௅ம் ஹ஥ளனளக இட௅ கன௉தப் ஧டுகழ஫ட௅.

ஆழ்ந்த டெக்க ஥ழ஺஬க்குச் ஸசல்லும் ஹ஧ளட௅ கண்கள் ஹயகநளக

அ஺சனேம், அந்த ஹ஥பத்தழல் ஥ம் னெச்சுக் களற்றும் ஹயகநளக உள்
ஸசன்று ஸய஭ிஹனறும். இதற்கு `அப்ஸ்ட்பக்டிவ் ஸ்லீப் அப்஦ிஹன‟
஋ன்று ஸ஧னர். அந்த ஹ஥பத்தழல் கு஫ட்஺ைனேம் அதழகரிக்கும். என௉
ஹ஥பத்தழற்கு 18-க்கும் ஹநற்஧ட்ை ன௅஺஫ ஥ம் கண்கள் ஹயகநளக

அ஺சந்ட௅, னெச்சுக் களற்றும் ஹயகநளக உள் ஸசன்று ஸய஭ியன௉கழ஫ட௅.
கு஫ட்஺ை யிடும் ஹ஧ளட௅ தழடீஸப஦ ஥ழன்று தழடீஸப஦ அதழகரிக்கும்

சுயளசத்தளல் ஥ம் உை஬ழல் பத்த அழுத்தம் அதழகரித்ட௅ இதன அ஺ைப்ன௃
தழடீர் நபணம் ஆகழன஺ய ஌ற்஧ை஬ளம்.

இந்தழனளயில் அதழகம் ஹ஧ர் ஧ளதழப்ன௃:

இந்தழனர்க஭ில் ஸ஧ன௉ம்஧ளஹ஬ளர் இந்த ஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப்
஧ட்டுள்஭஦ர். இத஦ளல் தழடீர் நபணம் ஌ற்஧டும் யளய்ப்ன௃

அதழகரிக்கழ஫ட௅. ஥ம் யளழ்க்஺க ன௅஺஫ நள஫ழ யிட்ைதளல், இந்த ஥ழ஺஬
஌ற்஧ட்டுள்஭ட௅.

கு஫ட்஺ை ஌ற்஧டுயதற்கள஦ களபணத்஺த அ஫ழந்ட௅ `ஸ்லீப் அப்஦ிஹன‟
ஹ஥ளய் உன௉யளகழ உள்஭தள ஋ன்஧஺தக் கண்டு஧ிடிக்க தநழமகத்தழன்
ஸ஧ரின ஥கபங்க஭ில் நன௉த்ட௅யந஺஦கள் உள்஭஦.

உங்கள் டெக்க ன௅஺஫஺ன ஺யத்ட௅, உங்கல௃க்கு ஹ஥ளய் உள்஭தள஧
஋ன்஧஺த அயர்கள் கண்ை஫ழந்ட௅ யிடுயர். களபணத்஺தக் கண்ை஫ழந்ட௅
யிட்ைளல், 30 சதயதத்தழ஦ர்

ஹ஥ள஺னக் குணப்஧டுத் தழக்ஸகளள்஭஬ளம்.
ைளன்சழல் அடி஦ளய்டு, னெக்கழனுள் யக்கம்

ஹ஧ளன்஫ ஧ிபச்஺஦க஺஭
அறு஺ய சழகழச்஺ச னெ஬ம் சரி ஸசய்ட௅ ஸகளள்஭஬ளம்.
கு஫ட்஺ை஺ன கு஺஫க்க:
ஆக்சழஜ஺஦ உை஬ழல் ஹத஺யனள஦ இைத்தழற்கு ஋டுத்ட௅ ஸசல் லும்
ய஺கனில் ன௃தழன கன௉யிகள் தற்ஹ஧ளட௅ கழ஺ைக்கழன்஫஦. அ஺஫னில்
உள்஭ ஆக்சழஜ஺஦ உள்஭ிழுத்ட௅ ஥ம் னெக்கழன் யமழஹன உைலுக்குச்
ஸசலுத்ட௅ம் இயற்஺஫ யட்டிலும்

஺யத்ட௅க் ஸகளள்஭஬ளம்.
கு஫ட்஺ை஺னக் கு஺஫க்க ஹநலும் சழ஬ கன௉யிகள் யி஭ம்஧பப்
஧டுத்தப்஧டுகழன்஫஦. யிஹசர த஺஬ன஺ண, கழுத்ட௅ப் ஧ட்஺ைகள்,
஥ளக்஺க அழுத்தழப் ஧ிடிக்கும் கன௉யிகள் ஋஦ ஧஬ ய஺ககள் உள்஭஦.
கு஫ட்஺ை யிடு஧ய஺ப, என௉ ஧க்கத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ இன்ஸ஦ளன௉ ஧க்கத்தழற்கு
தழன௉ப்஧ி ஧டுக்க ஺யத்தளஹ஬ கு஫ட்஺ை எ஬ழ கு஺஫னேம்.
ஸ்஺஧ஹபள நீ ட்ைர் கன௉யினளல் னெச்சுப் ஧னிற்சழ ஸசய்தல், ஧லூன்
ஊட௅தல், ன௃ல்஬ளங்குமல் ஊட௅தல், ஆகழனயற்஫ழல் ஌ஹதனும் என்஺஫

தழ஦ன௅ம் 30 ஥ழநழைம் ஹநற்ஸகளண்ைளல் கு஫ட்஺ை கு஺஫கழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅
ஆய்யில் கண்ை஫ழந்த உண்஺ந.

ஹனளகளயில் உள்஭ னெச்சுப் ஧னிற்சழனேம் நழகச் சழ஫ந்தட௅. தழ஦ன௅ம் 45

஥ழநழைம் ஹனளகள, னெச்சுப் ஧னிற்சழனேைன் கூடின ஥஺ை ஧னிற்சழ ஹ஧ளன்஫
஧மக்கங்க஺஭, சழறு யனட௅ ன௅தஹ஬ க஺ை஧ிடிக்க ஹயண்டும். இத஦ளல்
இ஭யனட௅ ஧ன௉ந஺஦க் கு஺஫க்க஬ளம். தழடீர் நபணத்஺தனேம்
தயிர்க்க஬ளம்.

சழகழச்஺ச ன௅஺஫:
கு஫ட்஺ை ஧ிபச்சழ஺஦஺ன அறு஺ய சழகழச்஺ச னெ஬ம் குணப்
஧டுத்த஬ளம். ஋ல்.஌.னே.஧ி. ஋ன்னும் ஹ஬சர் சழகழச்஺ச னெ஬ம்

கு஫ட்஺ை஺னக் கு஺஫க்க ன௅டினேம். கு஫ட்஺ைக்கு ன௅தல் சழகழச்஺ச
உைல் ஋஺ை஺ன கு஺஫ப்஧ட௅தளன்.

அடுத்ட௅ களற்றுச் ஸசல்லும் ஧ள஺தனிலுள்஭ அ஺ைப்ன௃ அதழகநளக
இன௉ந்தளல் னெக்கு, உள்஥ளக்கு, ஸதளண்஺ை ஹ஧ளன்஫ ஧குதழக஺஭

஧ரிஹசளதழத்ட௅ அ஺ைப்ன௃ள்஭ இைத்஺தக் கண்ை஫ழந்ட௅ ஹ஬சர் கழச்஺சனின்
னெ஬ம் அ஺ைப்஺஧ சரி ஸசய்ன஬ளம்.
ன௅ற்஫ழன ஥ழ஺஬னி஬ழன௉க்கும் ஹ஥ளனள஭ிக்கு ஆ஧ஹபரன் ஸசய்தளலும்
சரினள஦ தீர்ய஭ிக்களட௅ ஋ன்஧தளல் சழ஫ழகழ஫ழ ஋ன்கழ஫ நளஸ்க்஺க
எவ்ஸயளன௉ ஥ளல௃ம் டெக்கத்தழன்ஹ஧ளட௅ம் அணிந்ட௅ஸகளள்஭த்
தன௉கழஹ஫ளம். அ஺த அயர்கள் அணியதளல், அந்த நளஸ்க்கழலுள்஭

ஆக்சழஜன் அ஺ைப்ன௃ள்஭ இைத்தழல் ஹயகநளக அழுத்தம் ஸகளடுத்ட௅
அ஺ைப்஺஧ யி஬க்கழ, களற்று ஥ன்கு ஸசல்஬ உதவுகழ஫ட௅.
இத஦ளல் அயர்கள் கு஫ட்஺ை ஧ிபச்சழ஺஦னில்஬ளநல் ஆமநள஦
டெக்கத்஺த அனு஧யிக்க ன௅டிகழ஫ட௅. களற்஫஺ைப்஺஧ கண்ை஫ழன
நன௉த்ட௅ய ந஺஦னில் ஥ய஦நள஦

சழ஬ழப்ஹ஬ப் ஋ன்கழ஫ ன௅ழுட௅ம்
கம்ப்ïட்ைர் நனநளக்கப்஧ட்ை டெங்கும் அ஺஫னேள்஭ட௅. ஹ஥ளனள஭ி஺ன
அந்த அ஺஫க்குள்ஹ஭ என௉ இபவு ன௅ழுயட௅ம் டெங்க யிைஹயண்டும்.
அயபட௅ உை஬ழல் என்஧ட௅ இைங்க஭ில் கம்ப்னைட்ைஹபளடு
இ஺ணக்கப்஧ட்ை ஹக஧ிள்கள் ஸ஧ளன௉த்தப்஧டும். அட௅ அன்று இபவு
ன௅ழுயட௅ம் அயர் டெங்குயட௅, கு஫ட்஺ை யிடுயட௅ ஋த்த஺஦ ன௅஺஫
யிமழப்ன௃ யந்ட௅ ன௃பண்டு ஧டுத்தளர், ஋ந்தப் ஧க்கநளக ஧டுக்கும்ஹ஧ளட௅
கு஫ட்஺ைக஭ின் தன்஺ந ஋ப்஧டினின௉ந்தட௅.
பத்த அழுத்தம், இதனத்ட௅டிப்ன௃, னெ஺஭க்கும், நளர்ன௃க்கும் களற்று ஸசன்று
யந்த ஥ழ஺஬, அ஺ைப்ன௃ ஋ங்ஹகனின௉க்கழ஫ட௅ ஋ன்஧஺த ட௅ல்஬ழனநளகக்
கண்ை஫ழந்ட௅ யிை஬ளம் ஋ன்கழ஫ளர் ைளக்ைர் பயிபளந஬ழங்கம்.

பத்த னெ஬த்தழற்கு அன௉நன௉ந்தளகும் ஧ிபண்஺ை!

பத்த னெ஬த்தழற்கு ஧ிபண்஺ை:
஧ிபண்஺ை ஋ன்஧ட௅ தற்ஹ஧ளட௅ ஧஬ன௉க்கும் ந஫ந்ட௅ ஹ஧ளனின௉க்கும் என௉
ஸசடினளகும்.

஧ிபண்஺ை ட௅஺யனல் ஸசய்ட௅ சப்ன௃க் ஸகளட்டி சளப்஧ிட்ை கள஬ம் நீ ண்டும்
யன௉நள ஋ன்று ஌ங்க ஺யக்கும் அ஭யிற்கு ஧ிபண்஺ை ந஺஫ந்ட௅
யன௉கழ஫ட௅.

இந்த ஧ிபண்஺ை பத்த னெ஬த்தழற்கு அன௉நன௉ந்தளக உள்஭ட௅.
இ஭ம்஧ிபண்஺ை஺ன ஥றுக்கழ, ஸ஥ய்யிட்டு யதக்கழ ஥ன்கு அ஺பத்ட௅, கள஺஬
நள஺஬ இன௉ஹய஺஭னேம் ஸ஥ல்஬ழக்களய் அ஭யிற்கு உண்டு யப
ஹயண்டும்.

இப்஧டி என௉ நண்ை஬ம் சளப்஧ிட்டு யந்தளல் பத்த னெ஬ம் குணநளகும்.
நளதயிைளய் ஧ிபச்சழ஺஦கல௃க்கு:
யி஭க்ஸகண்ஸணனேைன் ட௅஭சழச் சளறு, ஸயங்களனச் சளறு, ஋லுநழச்சம் சளறு
சந அ஭வு ஋டுத்ட௅ களய்ச்சழக் ஸகளண்டு 15 நழல்஬ழ அ஭வு உட்ஸகளண்டு யப
ஸ஧ண்கல௃க்கு ஌ற்஧டும் நளதயிைளய் ஹகள஭ளறுகள் அகலும்.
நளதயிைளய் சரினளக ஸய஭ிப்஧ைளநல் யனிற்றுய஬ழ ஌ற்஧டுய஺தத்
தடுக்கவும் யி஭க்ஸகண்ஸணய் ஧னன்஧டுகழ஫ட௅.
சழ஬ன௉க்கு குமந்஺தப் ஹ஧ற்றுக்குப் ஧ின்஦ர் சரினளக நளதயிைளய் ஆகளநல்
ஸதளைர்ந்ட௅ யனிற்று ய஬ழ஺ன ஌ற்஧டுத்ட௅ம்.
அப்஧டி இன௉க்கும்ஹ஧ளட௅, அடியனிற்஫ழல் யி஭க்ஸகண்ஸணய் தையி, அதன்

நீ ட௅ ஆநணக்கு இ஺஬க஺஭ யதக்கழ ஸ஧ளறுக்கக் கூடின சூட்டில் ஹ஧ளட்டு
யப உதழபப் ஹ஧ளக்கு ஌ற்஧ட்டு யனிற்று ய஬ழ தீன௉ம்.

ஸ஧ளட௅யளக ன௄ப்ஸ஧ய்தழன ஸ஧ண்கல௃க்கு ஸயறும் யனிற்஫ழல்

யி஭க்ஸகண்ஸணய் ஸகளடுக்கும் யமக்கம் இன௉ந்தட௅. இட௅ கர்ப்஧ப்஺஧
ஸதளைர்஧ள஦ ஹக஭ளறுக஺஭ சரி ஸசய்னேம். ஆ஦ளல் அந்த யமக்கம்

஥ள஭஺ையில் கு஺஫ந்ட௅ யன௉யஹத ஧஬ கர்ப்஧ப்஺஧ ஧ிபச்சழ஺஦கல௃க்குக்
களபணநளக உள்஭ட௅.

இன௉ம்ன௃ச் சத்ட௅ ஥ழ஺஫ந்த குங்குநப் ன௄:
஧ிபசய ய஬ழ யந்ட௅ம், குமந்஺த ஸய஭ினில் யபளநல் இன௉க்குஹ஧ளட௅, 4
கழபளம் குங்குநப் ன௄஺ய ஧ள஬ழல் க஺பத்ட௅ குடிக்கக் ஸகளடுத்தளல்
உை஦டினளக சுகப்஧ிபசயம் ஆகும்.
கர்ப்஧ிணிகள் ஸயற்஫ழ஺஬னேைன் சழ஫ழட௅ குங்குநப் ன௄஺ய ஹசர்த்ட௅ச்
சளப்஧ிட்ைளல் ஋஭ிதழல் ஜீபணநளகும்.
குமந்஺த ஧ி஫ந்தட௅ம், 3 கழபளம் குங்குநப் ன௄஺ய யிழுதளக அ஺பத்ட௅
சளப்஧ிட்ைளல், யனிற்஫ழல் இன௉க்கும் அழுக்குகள் ஥ீங்கும்.

அதழக யன஺தக் கைந்ட௅ம் ன௄ப்ஸ஧ய்தளத ஸ஧ண்கல௃க்கு தழ஦ன௅ம் ஧ள஬ழல்
குங்குநப் ன௄஺ய க஬ந்ட௅ ஸகளடுத்ட௅ யந்தளல் ஆஹ஫ நளதத்தழல்
ன௄ப்஧஺ையர்.

஧ல் ய஬ழ஺னத் தீர்க்க:
஧ற்கள் ய஬ழ஺நனளகவும், ஧ிபச்சழ஺஦ இன்஫ழ இன௉க்கவும் ஧஬ ய஺கனள஦
஧ற்஧஺சகல௃ம், ஧ற்ஸ஧ளடிகல௃ம் யந்ட௅யிட்ை஦. ஆ஦ளல் இனற்஺க
ன௅஺஫க்கு ன௅ன்஦ளடி இ஺ய ஋ட௅வும் ஥ழற்க ன௅டினளட௅.
அந்த கள஬த்தழல் ன௃ங்கங் குச்சழக஺஭க் ஸகளண்டு கழபளநத்தழ஦ர் ஧ல்
ட௅஬க்கழ஦ர். அதழல் இன௉க்கும் நன௉த்ட௅யத் தன்஺ந அ஫ழந்ட௅தளன் அப்஧டி
ஸசய்தளர்கள்.

஧ல் ய஬ழ஺நனளக ன௃ங்கம் ஧ட்஺ை஺ன இடித்ட௅ டெ஭ளக்கழ, ஥ீர்யிட்டு
களய்ச்சழ ஧ளதழகளன யற்஫ ஺யக்க ஹயண்டும்.

களல் ஬ழட்ைர் ஥ல்ஸ஬ண்ஸணனில் 10 கழபளம் கடுக்களய் டெள் ஹசர்த்ட௅
களய்ச்சழ, அட௅ ஸகளமஸகளமஸயன்று யன௉ம்ஹ஧ளட௅, அதழல் ன௃ங்கம்
கரளனத்஺த ஊற்஫ழ ஸகளதழக்கயிட்டு இ஫க்கழயிைவும்.

இத஺஦க் ஸகளண்டு தழ஦ன௅ம் 2 ஹய஺஭ யளய் ஸகளப்஧஭ித்ட௅ யப ஧ல் ய஬ழ,
஧ல் கூச்சம் ஥ீங்கழயிடும்.
஧ல் ஸசளத்஺தனளயதழல் இன௉ந்ட௅ தடுக்கவும், ஈறு உறுதழனளகவும் உதவும்.

ஹகள஬ள ஧ள஦ங்க஭ளல் ஌ற்஧டும் உைல்஥஬க் ஹகடு

ஹகள஬ள கு஭ிர்஧ள஦ங்க஺஭ ஧ன௉குஹயளர் ஋ண்ணிக்஺க உ஬க஭யில்
அதழகம். ஹகளடிக் கணக்கள஦ ஬ழட்ைர் ஹகள஬ள ஧ள஦ங்கள்

ஆண்டுஹதளறும் ஧ன௉கப்஧டுகழன்஫஦. இட௅ ஹ஧ளன்஫ ஧ள஦ங்கள் இன்஫ழ,
உனிர் யளம ன௅டினளட௅ ஋ன்ஹ஫ கூை ஧஬ர் ஥ழ஺஦க்கழன்஫஦ர்.
ஹகளகஹகள஬ள, ஸ஧ப்சழ, ஬ழம்கள ஹ஧ளன்஫஺ய, ஧ட்டி ஸதளட்டிக஭ில் கூை
கழ஺ைக்கழன்஫஦. சூப்஧ர் நளர்க்ஸகட்டுக஭ில், ஹகள஬ள ஧ள஦ங்கள்
ஸகளட்டிக் கழைக்கழன்஫஦. இயற்஺஫ ஧ன௉க, சழ஦ிநள ஥ட்சத்தழபங்கல௃ம்
ஊக்குயிக் கழன்஫஦ர். ஹகள஬ள ஧ள஦ங்க஭ில் உள்஭ ஆ஧த்஺த
உணபளநல், கர்ப்஧ிணிகள், குமந்஺தகள், ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகள், பத்த
அழுத்தம் உள்ஹ஭ளர் கூை, இயற்஺஫ ஧ன௉குகழன்஫஦ர்.

இந்த ஧ள஦ங்க஭ில் அப்஧டி ஋ன்஦ உள்஭ட௅? ஋ன்஦ ஆ஧த்ட௅?
஧ளஸ்஧ளரிக் அநழ஬ம், சர்க்க஺ப, கள஧ீன், ஥ழ஫நழ நற்றும் யளச஺஦ ஊட்டி
ஆகழன஺ய இதழல் உள்஭஦. ட௅ன௉஺ய க஺பத்தல், ஆணி஺ன க஺பத்தல்,
சுண்ணளம்஺஧ க஺பத்தல் ஆகழன ஧ணிக஺஭த் தழ஫ம்஧ை ஸசய்னேம்,
஧ளஸ்஧ளரிக் அநழ஬ம், இதழல், 55 சதயதம்

உள்஭ட௅. இத஦ளல்,
ஹகள஬ளயில் அநழ஬த்தன்஺ந, 2.6 ஧ி.஋ச்., அ஭வு ஋கழறுகழ஫ட௅. உண஺ய

஧தப்஧டுத்த ஧னன்஧டும் யி஦ிகன௉ம், இஹத அ஭வு அநழ஬த்தன்஺ந

ஸகளண்ைட௅. ஹகள஬ளயில் சர்க்க஺பனேம், யளச஺஦ ஊட்டினேம் ஹசர்க்கப்
஧டுயதளல், யி஦ிக஺ப யிை சு஺யனளக உள்஭ட௅.
யி஦ிக஺ப குடித்தளல் ஋ன்஦ ஆகும் ஸதரினேநள?
ஹகள஬ள஺ய குடித்தளல் ஧ற்கள் ஧ளதழப்஧஺ைனேம்; ஧ல்஬ழல் குமழ யிழும்.
஥ம் ஧ல்஺஬, இட௅ ஹ஧ளன்஫ ஧ள஦ங்க஭ில் இபண்டு ஥ளட்கள் ஹ஧ளட்டு

஺யத்தளல், ஧ல் நழன௉ட௅யளகழ யிடும். 250 நழ.஬ழ., ஧ள஦த்தழல், 150 கஹ஬ளரிச்
சத்ட௅ உள்஭ட௅. உைலுக்குத் ஹத஺ய னள஦ சத்ட௅க் கஹ஭ள,

஺யட்ைநழஹ஦ள, தளட௅ப் ஸ஧ளன௉ட்கஹ஭ள இதழல் இல்஺஬. இதழல் உள்஭
சர்க்க஺ப, உை஦டினளக பத்தத்தழல் க஬ந்ட௅, ஸகளழுப்஧ளக நளறுகழ஫ட௅.
ஸதளைர்ந்ட௅ ஧ன௉கழ஦ளல், உைல் ஋஺ை அதழகரிப்ன௃ ஌ற்஧டுகழ஫ட௅.
குமந்஺தகள் இந்த ஧ள஦த்தழற்கு ஸயகு சவக்கழபம் அடி஺நனளகழ

யிடுகழன்஫஦ர். சர்க்க஺பனேம், கள஧ீனும் இதழல் இன௉ப்஧தளல், இந்த ஥ழ஺஬
஌ற்஧டுகழ஫ட௅. என௉ கப் கள஧ினில் 70 – 125, டீனில் 15 – 75, ஹகளஹகளயில் 10
– 17 நற்றும் என௉ சளக்ஹ஬ட் கட்டினில், 60 – 70 நழ.கழ., அ஭வுள்஭ கள஧ீன்,
360 நழ.஬ழ., ஹகள஬ள ஧ள஦த்தழல், 50 – 65 அ஭வு உள் ஭ட௅. இதழல் உள்஭

அநழ஬ன௅ம், கள஧ீனும், யனிற்஫ழல் அல்ச஺ப அதழகரிக்கழன்஫஦. உை஬ழ
஬ழன௉ந்ட௅ சுண்ணளம்ன௃ச் சத்ட௅ ஸய஭ிஹன஫, கள஧ீன் களபணநளக

அ஺நகழ஫ட௅. கள஧ீனுைன், கு஭ிர் ஧ள஦ங்க஭ில் உள்஭ ஧ளஸ்஧பசும்
ஹசர்ந்ட௅, ஋லும்ன௃ ஹதய் நள஦த்஺த உன௉யளக்கழ யிடுகழன்஫஦. இத஦ளல்,
஋லும்ன௃ ன௅஫ழவு ஌ற் ஧ட்டு யிடுகழ஫ட௅. கள஧ீன், இதன

ஸசனல்஧ளட்஺ைனேம், நத்தழன ஥பம்ன௃ நண்ை஬த்஺தனேம் ஊக்குயிக்கழ஫ட௅.
இத஦ளல், அதழக இதனத் ட௅டிப்ன௃ நற்றும் டெக்கநழன்஺ந ஆகழன஺ய
஌ற்஧டு கழன்஫஦. குமந்஺தகள் அதழகத் ட௅டிப்ன௃ைன், டெக்கம் யபளநல்
அயதழப்஧டுயர். டெங்கழ஦ளலும், அடிக்கடி யிமழத்ட௅க் ஸகளள்யர்.
இத஦ளல், ஸ஧ற்ஹ஫ளர் தழண்ைளடும் ஥ழ஺஬ ஌ற்஧டும். கள஧ீன், பத்த
அழுத்தத் ஺தனேம் அதழகரிக்கச் ஸசய்னேம்.
஋஦ஹய, ஋ப்ஹ஧ளட௅ம் ஧ை஧ைப்஧ளய் இன௉ப்஧யர்கள், கள஧ீன் அைங்கழன
஧ள஦ங்க஺஭ தயிர்க்க ஹயண்டும். கர்ப்஧ிணிகள், ஥ளள் என்றுக்கு, 300
நழ.கழ., அ஭வு கள஧ீன் ஧ன௉க஬ளம்; அதற்கு ஹநல் ஧ன௉கக் கூைளட௅. இந்த
஧ள஦ங்க஺஭ குடிப்஧தளல், உைல் ஆஹபளக்கழனத்ட௅க்கு ஋ந்த ஧஬னும்
஌ற்஧ைளட௅; ஧ணம் ஸச஬யமழயட௅ நட்டுஹந நழஞ்சும்.

஥ன்஫ழ-தழ஦ந஬ர்:

ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்ஹயளம்!
ஆர்கள஦ிக் உணவுப் ஸ஧ளன௉ட்கள்!
Thanks to : தழ஦கபன்

஧ளக்ஸகட்க஭ில் அ஺ைக்கப்஧ட்ை உணவுப் ஸ஧ளன௉ட்கள் யிற்கப்஧டும் “நளல்” க஬ளசளபத்ட௅க்கு
அஸநரிக்களயில் கூை நவுசு கு஺஫ந்ட௅ யன௉கழ஫ட௅. ஆ஦ளல், ஥ம்னெரில் ஸகளடிகட்டிப்஧஫க்கழ஫ட௅.
“நளல்” க஬ளசளபம்

தய஫ழல்஺஬

தளன்

ஆ஦ளல், சத்தள஦

உணவு

ய஺ககள், களய்க஫ழகள்

ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ யளங்கும் ஥ழ஺஬ நள஫ழ, ஧ளக்ஸகட், ைப்஧ள க஬ளசளபம், உபம் ஹ஧ளட்ை களய்க஫ழகள்
஋ன்று

஥ளம்

஧மங்கள்

஋ங்ஹகள

஋ன்஧ட௅

ஹ஧ளட்ைசநளச்சளபங்கள்
தழன௉ம்஧ி

யிட்ைட௅.

ஹ஧ளய்க்ஸகளண்டின௉க்கழஹ஫ளம்.

ஆர்கள஦ிக்

஧பம்஧஺பனளக

஥ளம்

஧ின்஧ற்஫ழ

த஺஬டெக்கழ

யிட்ை஦.

இப்ஹ஧ளட௅

஋ன்஧ட௅

உபம்

ஆர்கள஦ிக்

களய்க஫ழகள், தள஦ினங்கள்,

யந்தட௅தளன்.
நீ ண்டும்

ஹ஧ளைளத,

஥டுயில்,

உபம்

ஆர்கள஦ிக்குக்கு

நவுசு

பசளன஦

க஬ப்஧ில்஬ளத

உணவுப்ஸ஧ளன௉ட்கள் சளர்ந்தட௅. ஋ட௅ ஆர்கள஦ிக், அத஦ளல் ஋ந்த அ஭வுக்கு உைலுக்கு ஥ல்஬ட௅
஋ன்று ஧ளர்ப்ஹ஧ளம்.

உப்ன௃:இப்ஹ஧ளட௅ ஧஬ன௉ம் ஧பய஬ளக ஧னன்஧டுத்ட௅யட௅ அஹனளடின் சத்ட௅ள்஭ ஧ளக்ஸகட்
உப்ன௃தளன். சழ஬ ஆண்டுக்கு ன௅ன்ய஺ப ஧னன்஧டுத்தழ யந்த கல் உப்ன௃ ஥ழ஺஦யின௉க்கழ஫தள?
அதழல் உள்஭ க஦ிந சத்ட௅க்கள் ஧ற்஫ழ ஧஬ன௉க்கும் ஸதரினளட௅. இட௅தளன் ஆர்கள஦ிக் உப்ன௃.
உை஬ழல் அஹனளடின் சத்ட௅ ஹத஺யதளன். ஆ஦ளல், அஹனளடின் சத்ட௅ கழ஺ைக்கும் ஥ழ஺஬னில்,
உப்ன௃ னெ஬ன௅ம் அட௅ ஹசர்ந்தளல் ஧ிபச்சழ஺஦தளன்.

ரீ஺஧ண்ட் ஆனில்: ஸசக்கழல் ஆட்டின ஋ண்ஸண஺ன னளர் இப்ஹ஧ளட௅ ஧னன்஧டுத்ட௅கழன்஫஦ர்.
஥கபங்க஭ில் ஋ங்குப் ஧ளர்த்தளலும் ஧ளக்ஸகட் உணவு ஋ண்ஸணய்தளஹ஦. அப்஧டினேம் ஸசக்கழல்
ஆட்டிஸனடுத்த கை஺஬, ஥ல்ஸ஬ண்ஸணய் இன்஦ன௅ம் சழ஬ இைங்க஭ில் யிற்஧஺஦
ஸசய்னப்஧டுகழ஫ட௅. இட௅தளன் ஋ந்த க஬ப்ன௃ம் இல்஬ளத ஆர்கள஦ிக் ஋ண்ஸணய். ரீ஺஧ண்ட்
஋ன்஧ட௅, சூைளக்கழ சநப்஧டுத்ட௅யட௅. அத஦ளல், யளண஬ழனில் இபண்ைளயட௅ ன௅஺஫னளக
சூைளக்கப்஧டுகழ஫ட௅. இத஦ளல், பசளன஦ க஬ப்ன௃ ஹசர்கழ஫ட௅ உை஬ழல். இட௅தளன் ஥ழன௃ணர்கள்
கன௉த்ட௅.
ஸயண்ஸணய், ஸ஥ய், ய஦ஸ்஧தழ:

ஸயண்ஸணய்,

ஸ஥ய்,

ய஦ஸ்஧தழ

இ஺ய

னென்றுஹந

ஸகளழுப்ன௃

சளர்ந்தட௅தளன்.

அதழகம்

஧னன்஧டுத்தக்கூைளட௅. இத஦ளல், ஸகள஬ஸ்ட்பளல்தளன் உை஬ழல் ஹசன௉ம். நள஫ளக, ஆர்கள஦ிக்

ன௅஺஫னில்

இனற்஺கனளக

உன௉யளக்கப்஧ட்ை

ஆ஬ழவ்

ஆனில், ஸசக்கழல்

ஆட்டின

கை஺஬

஧ன௉ப்ன௃

உட்஧ை

஋ண்ஸணய்தளன் நழக ஥ல்஬ட௅.

உ஬ர்ந்த

தள஦ினங்கள்

தள஦ினங்கள்தளன்

஧ளக்ஸகட்டில்

஧னன்஧டுத்ட௅கழஹ஫ளம்.

அ஺ைக்கப்஧ட்ை
ஆ஦ளல், ஋ந்த

உ஬ர்ந்த

க஬ப்ன௃ம், ஸசரிவூட்ைலும்

இன்஫ழ,

இனற்஺கனளக யி஺஭யித்ட௅ ஋டுக்கப்஧ட்ை ஧ன௉ப்ன௃, தள஦ினங்கள்தளன் ஆர்கள஦ிக் ன௅஺஫ப்஧டி
஥ல்஬ட௅.

஥ன்கு

உ஬ர்ந்த

தள஦ினங்க஭ில்

ஸகளழுப்ன௃தளன்

நழஞ்சும்.

ஆ஦ளல், ஆர்கள஦ிக்

ன௅஺஫னில் சத்ட௅க்கள் ன௅ழு஺நனளகக் கழ஺ைக்கும்.
஧ள஬ழஷ் அரிசழ:

அரிசழ

சளதம்,

ஸயள்஺஭னளக

உள்஭யர்கல௃க்கு

஧ிடிக்களட௅.

இன௉க்க

ஹயண்டும்.

ஆ஦ளல், ன௃ழுங்கல்

஧ழுப்஧ளக

அரிசழ

இன௉ந்தளல்

சளதம்தளன்

நழக

஥கபங்க஭ில்

஥ல்஬ட௅ ஋ன்஧ட௅

இப்ஹ஧ளட௅தளன் ஧஬ன௉க்குத் ஸதரின ஆபம்஧ித்ட௅ள்஭ட௅. ஧ள஬ழஷ் ஸசய்னப்஧ைளத ன௃ழுங்கல் அரிசழ,
ன௅ழு

ஹகளட௅஺ந

ஆகழனயற்஫ழல்தளன்

100 சதயத

சத்ட௅க்கள்

உள்஭஦

஋ன்஧஺த

ந஫ந்ட௅

யிைளதீர்கள்.

சந்஺த களய்க஫ழ, ஧மங்கள்:

உபம், பசளன஦ க஬ப்ன௃ சளர்ந்ட௅ யி஺஭யிக்கப்஧ட்ை, ஸசனற்஺கனளக ஸ஧ரிதளக்கப்஧ட்ை
களய்க஫ழகள், ஧மங்கள் கண்கல௃க்கு கயர்ச்சழனளக இன௉க்க஬ளம். யி஺஬ கு஺஫யளக
இன௉க்க஬ளம். ஆ஦ளல், உைலுக்கு ஸகடுதல்தளன். உபம் க஬ப்஧ில்஬ளத களய்க஫ழகள், கவ ஺பகள்,
஧மங்கள் னெ஬ம் கழ஺ைக்கும் ஧஬ன், நன௉ந்ட௅க஭ில் கூை கழ஺ைனளட௅.

஧ளல்:

஧ளல் உைலுக்கு ஥ல்஬ட௅தளன். ஆ஦ளல், ஥ளம் சளப்஧ிடும் ஧ள஬ழல், ஸகளழுப்ன௃ச் சத்ட௅
஥ீக்கப்஧ட்ைதளல் ஧பயளனில்஺஬. ஆ஦ளல், களல்஥஺ைக஭ில் 90 சதயதம்

உபம், பசளன஦
ஆன்டி஧னளட்டிக் நன௉ந்ட௅க஺஭ ஸ஧ற்஫ ஥ழ஺஬னில்தளன் உள்஭஦ ஋ன்஧ட௅, இந்தழன நன௉த்ட௅ய

ஆபளய்ச்சழ கவுன்சழஹ஬ யன௉த்தத்ட௅ைன் கூ஫ழனேள்஭ட௅. ஆர்கள஦ிக் ய஺கனில் இப்ஹ஧ளட௅ ஧஬
ய஺க னெ஬ழ஺ககள் யந்ட௅யிட்ை஦. ஧ளலுைன் இயற்஺஫னேம் சளப்஧ிை஬ளம்.

ஹகள஬ள, கள஧ி, டீ:

இனற்஺கனள஦ கள஧ி, டீ இப்ஹ஧ளட௅ கழ஺ைப்஧தழல்஺஬. ஋ல்஬ளஹந, உபக்க஬ப்ன௃ நழக்கட௅தளன்.
அதழலும், ஧ளக்ஸகட் ஧ள஦ங்க஭ில் ஸ஧ன௉ம்஧ளலும் உைலுக்கு ஆஹபளக்கழனநழல்஬ளத
யிரனங்கள்தளன். னெ஬ழ஺க டீ ஥ல்஬ட௅. னெ஬ழ஺க சளர்ந்த ஧ள஦ங்கள் இப்ஹ஧ளட௅ உள்஭஦.
அயற்஺஫ யளங்கழ அன௉ந்த஬ளம்.

சர்க்க஺ப:

சர்க்க஺பக்கு ஧தழல், ஸயல்஬த்஺தப் ஧னன்஧டுத்த஬ளம். கள஧ி, டீ

னில் கன௉ப்஧ட்டி ஸயல்஬ம் ஹ஧ளட்டு சளப்஧ிட்ைளல், உைலுக்கு ஥ல்஬ட௅. ஋ந்த ஸகடுதலும்
யபளட௅.ஆர்கள஦ிக் ஹகளரம் இன்னும், இந்தழனளயில் ஸ஧ரின அ஭யில் ஋டு஧ையில்஺஬.
களபணம், இப்ஹ஧ளட௅ள்஭ உணவு ஸ஧ளன௉ட்கள் யி஺஬ஹன யிண்஺ணத் ஸதளடுகழ஫ட௅. ஆர்கள஦ிக்
சநளச்சளபங்கள் யி஺஬ இன்னும் அதழகம். இன௉ந்தளலும், கள஬ப்ஹ஧ளக்கழல், உபக்க஬ப்஧ில்஬ள
உணவுப் ஸ஧ளன௉ட்கள் சளப்஧ிடும் ஥ழ஺஬க்கு யன௉யட௅ நட்டும் ஥ழச்சனம்.

஧ளரிசயளதம் - Stroke (Cerebro Vascular Accident)

னெ஺஭ உை஬ழன் த஺஬னளன உறுப்஧ளகும். உை஬ழன் அ஺஦த்ட௅க் ஸதளமழி்஧ளடுக஺஭னேம்
ஆபம்஧ித்ட௅ சவ பளக இனக்குயட௅ ஥நட௅ னெ஺஭ஹன. இம் னெ஺஭னில் உன௉யளகும்
ன௅தன்஺நனள஦ ஧ளதழப்ன௃ அல்஬ட௅ ஹ஥ளய் ஧க்கயளதம் ஋ன்஫஺மக்கப்஧டும் ஧ளரிசயளதம்.
஧ளரிசயளதம் ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦?
உை஬ழன் கு஫ழப்஧ிட்ை ஧ளகங்கள் ஸசன஬ழமந்ட௅ ஹ஧ளதஹ஬ ஧ளரிசயளதநளகும். உதளபணநளக
உை஬ழன் என௉஧க்கக் ஺ககளல்கள் ஸசன஬ழமத்தல் அல்஬ட௅ களல்கள் ஸசன஬ழமத்தல்
அல்஬ட௅ ஋ல்஬ளக் ஺ககளல்கல௃ம் ஸசன஬ழமத்தல். சழ஬ரின் ன௅கத்தழல் என௉ ஧குதழனேம்
஧ளதழக்கப்஧ை஬ளம். அவ்யள஫஦யர்க஭ளல் ஹ஧சுயதற்கும் யிழுங்குயதற்கும் கூை
ன௅டினளநல் ஹ஧ளக஬ளம்.
஧ளரிசயளதம் ஋வ்யளறு ஌ற்஧டுகழ஫ட௅?
னெ஺஭ சரினளகத் ஸதளமழற்஧டுயதற்கு அதற்குப் ஧ிபளணயளனேவும் (Oxygen)
ஊட்ைச்சத்ட௅க்கல௃ம் (Nutreents) ஸதளைர்ச்சழனளக யமங்கப்஧ை ஹயண்டும். இ஺ய
குன௉தழனின் னெ஬ஹந யமங்கப்஧டுகழன்஫஦.
னெ஺஭க்குத் ஹத஺யனள஦ குன௉தழ஺னக் ஸகளண்டு ஸசல்லும் குன௉தழக்குமளய்க஭ில்
அ஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டுயதன் னெ஬ன௅ம் அல்஬ட௅ அ஺ய ஸயடிப்஧த஦ளலும் னெி்஺஭க்குத்
ஹத஺யனள஦ குன௉தழ கழ஺ைக்களநல் ஹ஧ளகழன்஫ட௅. ஆகஹய குன௉தழ கழ஺ைக்களத
னெ஺஭னின் ஧ளகங்கள் ஧ழுத஺ைகழன்஫஦.
இவ்யளறு ஧ளதழக்கப்஧ட்ை இக் கு஫ழத்த னெி்஺஭னின் ஧ளகத்தளல் இனக்கப்஧டும் உை஬ழன்
஧குதழகள் தநட௅ ஸசனற்஧ளட்஺ை இமந்ட௅ ஹ஧ளகழன்஫ட௅. இட௅ஹய ஧ளரிசயளதநளகும்.

னெி்஺஭னின் ஋ப்஧ளகம் ஧ளதழக்கப்஧டுகழன்஫ஹதள. அத்ஹதளடு ஋வ்ய஭வு னெ஺஭ப்஧ளகம்
஧ளதழக்கப்஧டுகழன்஫ஹதள அதற்ஹகற்஧ உை஬ழல் ஧ளதழப்ன௃ ஌ற்஧டும்.
குன௉தழக் குமளய்கள் ஋வ்யளறு அ஺ை஧டுகழன்஫஦?

குன௉தழனில் கட்டிகள் உண்ைளதல் (Thrombosis), இக்கட்டிகள் குன௉தழக் குமளய்க஺஭
அ஺ைப்஧தளல் னெ஺஭னில் ஧க்கயளதன௅ம், இதனத்தழல் நளப஺ைப்ன௃ம் (Heart attack-Ischaemic
Disease) உண்ைளகழன்஫ட௅.
இக்கட்டிகள் உண்ைளக ஋ன்஦ களபணம்?
▪ ன௃஺கனி஺஬ப் ஧ளய஺஦:
சழகஸபட், ஧ீடி, சுன௉ட்டு ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ப் ன௃஺கத்தல் (Smoking)
ன௃஺கனி஺஬ சப்ன௃தல் (ஸயற்஫ழ஺஬னேைன்)
னெக்குப்ஸ஧ளடி ஧ளய஺஦
▪ ஸகளழுப்ன௃ச்சத்ட௅ ஥ழ஺஫ந்த உணவுக஺஭ அதழகநளக உள்ஸகளள்஭ல் (High Cholesterol)
▪ ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய் - Diabetes Mellitus - குன௉தழனில் குல௃க்ஹகளறழன் அ஭வு கட்டுப்஧ளடின்஫ழ
அதழகரித்தல்
▪ உனர் குன௉தழனன௅க்கம் - High blood pressure (Hipertension)
▪ இதன ஹ஥ளய்கள்

▪ நட௅஧ளய஺஦ - Alcohol abuse
▪ உைற்஧னிற்சழனின்஺ந - Lack of Exercise (Sedenteric life style)
▪ ந஦ உ஺஭ச்சல் (Stress)
▪ குடும்஧த்தழல் அல்஬ட௅ ஧பம்஧஺பனில் இஹத ஧ளதழப்ன௃ உள்஭஺ந
▪ அதழக உைற்஧ன௉நன் (Obesity)

குன௉தழக்குமளய்கள் ஌ன் ஸயடிக்கழன்஫஦?
▪ உனர் குன௉தழனன௅க்கத்஺தத் தளங்கன௅டினநல்
▪ த஺஬னில் உண்ைளகும் தளக்கம் - யி஧த்ட௅ னெ஬நளகஹயள அல்஬ட௅ யிழுந்ட௅ த஺஬
அடி஧டுயதன் னெ஬ம்
▪ குன௉தழக் குமளய்க஭ில் அதளயட௅ ஥ளடிக஭ில் உன௉யளகும் யக்கம்

ஸயடிப்஧தளல்
(Aneurysm)
இத஺஦க் குணப்஧டுத்த ன௅டினளதள?
இந்ஹ஥ளய் குணப்஧டுத்த ன௅டினளத என்஫ளகழனும் சரினள஦ ஧பளநரிப்஧ிி்ன் னெ஬ம்
அயர்க஭ின் யளழ்க்஺கத் தபத்தழ஺஦ சவ பளக ஺யத்தழன௉க்க஬ளம். இந்ஹ஥ளனள஭ர்க஭ில் 20%
என௉நளதத்தழலும், 10% என௉யன௉ைத்ட௅க்குள்஭ளகவும் இ஫க்க யளய்ப்ன௃ண்டு. ன௅கம், கண்,
யளய் ஧ளதழக்கப்஧ட்ையர்கல௃ம், உை஬ழன் அ஺பப்஧ளகத்ட௅க்கு ஹநல் ன௅ழு஺நனளகப்
஧ளதழக்கப்஧ட்ையர்கல௃ம் குறுகழன கள஬த்தழனுள்ஹ஭ஹன இ஫க்கும் யளய்ப்ன௃ண்டு. ஆகஹய
இந்ஹ஥ளய் யந்த஧ின் யன௉ந்ட௅ய஺த யிை யன௉ன௅ன் களப்஧ஹத சள஬ச் சழ஫ந்ததளகும்.
இந்ஹ஥ளனள஭஺பப் ஧பளநரிப்஧ட௅ ஋வ்யளறு?
▪ ன௅கம் ஧ளதழக்கப்஧ைளதழன௉ப்஧ின் சளதளபணநளக உணவு
உட்ஸகளள்஭஬ளம். ன௅கம்஧ளதழப்ன௃ இன௉ப்஧ின் னெக்கழனூைளக ஸசலுத்தப்஧டும்
குமளய்னெ஬ம் (naso Gastric tube) நன௉த்ட௅ய ஆஹ஬ளச஺஦ப்஧டி சத்ட௅ள்஭ ஥ழ஺஫னேண஺யத்
தழபயநளகக் ஸகளடுக்க஬ளம்.
▪ உைற்஧னிற்சழ (Physiotherapy)
தகுதழஸ஧ற்஫ Physiotherapist னெ஬ம் ன௅஺஫னள஦ உைற்஧னிற்சழக஺஭
ஹநற்ஸகளள்஭஬ளம். இதன் னெ஬ம் ஹந஬தழக ஧ளதழப்ன௃கள் யபளட௅ தடுப்஧ஹதளடு
கள஬ப்ஹ஧ளக்கழல் சழ஫ழத஭வு ன௅ன்ஹ஥ற்஫த்஺தனேம் ஋தழர்஧ளக்க஬ளம்.

▪ நன௉த்ட௅ய அ஫ழவு஺பனின்஧டி, Blood Pressure நற்றும் Diabetes ஍ கட்டுப்஧ளட்டில்
஺யத்தழன௉த்தல்.
▪ ஧டுக்஺கப்ன௃ண்கள் ((Bed Sores) யபளட௅ ஧ளட௅களத்தல் - இபண்டு நணி ஹ஥பத்ட௅க்கு என௉
தை஺ய தழன௉ப்஧ிப்ன௃பண்டு ஧டுக்க஺யத்தல். தற்ஹ஧ளட௅ யிஹசைய஺க ஸநத்஺தகள்
க஺ைக஭ில் கழ஺ைக்கழன்஫஦. யசதழக்ஹகற்஧, களற்஫஺ைக்கக்கூடின ஸநத்஺தக஺஭ஹனள
அல்஬ட௅ ஥ீப஺ைக்கப்஧ட்ை ஸநத்஺தக஺஭ஹனள யளங்கழப் ஧ளயிக்க஬ளம். இயற்஫ழன்
னெ஬ம் எஹப யிதநளகப் ஧டுப்஧தளல் உன௉யளகும் ஧டுக்஺கப்ன௃ண்கள் யபளட௅
தடுக்க஬ளம். என௉ஹய஺஭ ஧டுக்஺கப் ன௃ண்கள் ஌ற்஧டின் தகுந்த நன௉த்ட௅யரிைம் களட்டி
ன௃ண்஺ணச் சுத்தப்஧டுத்தழ (Wound toilet) சரினள஦ நன௉ந்ட௅க஺஭ப் ஧ளயித்தல்.
▪ நளதஸநளன௉ தை஺யஹனனும் நன௉த்ட௅யஹசளத஺஦ ஸசய்தல்
இந்ஹ஥ளய் ஌ற்஧ைளட௅ தடுப்஧ட௅ ஋வ்யளறு?
▪ ன௃஺கனி஺஬ப் ஧ளய஺஦஺ன உைன் ஥ழறுத்ட௅தல். ன௃஺கனி஺஬஺ன ஋வ்யடியில்
஧ளயித்தளலும் அட௅ ஋நட௅ உை஬ளஹபளக்கழனத்஺த ஥ழச்சனம் ஧ளதழக்கும் (சழகஸபட், ஧ீடி,
சுறுட்டு, ஺஧ப், ன௃஺கனி஺஬ சப்ன௃தல் நற்றும் னெக்குப்ஸ஧ளடி ஧ளய஺஦).
ன௃஺கனி஺஬னிலுள்஭ Nicotin குன௉தழனன௅க்கத்஺தக் கூட்டும்
னெ஺஭க்கு கழ஺ைக்கும் ஧ிபளணயளனே஺யக் கு஺஫க்கும்
குன௉தழக்குமளய்க஭ில் ஸகளழுப்ன௃ப் ஧டிய஺த கூட்டும்
ன௃஺கப்஧தளல் ஧ளரிசயளதம் நட்டுநன்஫ழ நளப஺ைப்ன௃, டே஺பனீபல் ஸதளண்஺ை நற்றும்
யளய்ப்ன௃ற்றுஹ஥ளய்கள், ஸதளய்வு (Asthma), ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்கல௃ம் உண்ைளக஬ளம்.
ஹநலும் ன௃஺கப்஧யர் தன்஺஦ நட்டுநன்஫ழ தன்஺஦ச் சுற்஫ழனின௉ப்ஹ஧ள஺பனேம்
஧ளதழப்ன௃க்குள்஭ளக்குகழன்஫ளர் (Passive Smoking) ஆத஬ளல் ன௃஺கத்த஺஬ உைன்
஥ழறுத்ட௅யதன் னெ஬ம் தன்஺஦ நட்டுநன்஫ழ தன் சுற்஫த்தயரின் ஆஹபளக்கழனத்஺தனேம்
ஹ஧ண஬ளம்.
ஹநலும், ஧஬ர் னெக்குப்ஸ஧ளடி஺ன, அ஺ய ன௃஺கனி஺஬த்டெள் ஋ன்று அ஫ழனளநல்
஧ீபங்கழக்கு நன௉ந்ட௅ அ஺ையட௅ ஹ஧ளல் தநட௅ னெக்கழனுள் அ஺ைத்ட௅க் ஸகளள்கழன்஫஦ர்.
஧ளயம்! அயர்கல௃க்குத் ஸதரினயில்஺஬ ன௃஺கத்த஬ளல் உண்ைளகும் அஹத ஧ளதழப்ன௃
இத஦ிலும் உண்டு ஋ன்று. ஆகஹய இப்஧மக்கத்஺தனேம் உைன் ஥ழறுத்ட௅தல் சள஬ச்
சழ஫ந்தட௅.
▪ ஸகளழுப்ன௃ச்சத்ட௅ (Cholesterol) ஥ழ஺஫ந்த உணவுக஺஭த் தயிர்த்தல். குன௉தழனில்
ஸகளழுப்ன௃கள் களணப்஧டுகழன்஫஦. இட௅ கு஫ழத்த அ஭வுக்குள் களணப்஧ை ஹயண்டும்.
Total Cheleserol 240mg/dl க்கு அதழகநளகஹயள
LDL Cholesterol >130mg/dl க்கு அதழகநளகஹயள (bad Cholestrol)
HDL Cholesterol <40mg/dl க்கு கு஺஫யளகஹயள (Good Cholestrol)

களணப்஧டின் இ஺ய யி஺பயில் குன௉தழக்குமளய்க஭ில் ஧டிந்ட௅ குன௉தழஹனளட்ைத்஺த த஺ை
ஸசய்னேம். இத஦ளல் ஧ளரிசயளதம், நளப஺ைப்ன௃ ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்கள் உண்ைளகும்.
இத஺஦த் தயிர்஧தற்கு உணவுப்஧மக்கத்஺த நளற்றுயதன் னெ஬ன௅ம், உைற்஧னிற்சழனின்
னெ஬ன௅ம் குன௉தழனின் ஸகளழுப்஺஧க் கட்டுப்஧ளட்டில் ஺யத்தழன௉க்க஬ளம். இயற்஫ளலும்
கட்டுப்஧ைளயிடின் தகுந்த யில்஺஬கள் ஧ளயிப்஧தன் னெ஬ம் கட்டுப்஧டுத்த஬ளம்.
உணயில் ஌ற்஧டுத்த ஹயண்டின நளற்஫ம்:
▪ ன௅டிந்தய஺ப நழன௉கக் ஸகளழுப்஺஧த் தயிர்த்தல்
▪ ஸ஧ளரித்த உணவுக஺஭த் தயிர்த்தல்
▪ ஸ஥ய், ஹதங்களய்ப்஧ளல், சழயப்ன௃ இ஺஫ச்சழ, உ஬ர்ந்த ஧மங்கள், ஊறுகளய், அச்சளறு,
ன௅ட்஺ை நஞ்சள்கன௉, ஈபல், னெ஺஭, Cheese, Butter, Margarine, Ice Cream ஆகழனயற்஺஫த்
தயிர்த்தல்.
▪ ஆ஺ை ஥ீக்கழன ஧ளல்நள (Non Fat) ஧ளயித்தல்
▪ கூடினய஺ப ஥ளர்த்தன்஺நனேள்஭ இ஺஬க்க஫ழய஺ககள், ஧மங்கள், அய஺பனி஦ப்
஧ன௉ப்ன௃கள், ஹகளயள தள஦ினங்க஺஭ உணயில் ஹசர்த்தல்.
நீ ன் உண்ண஬ளம். ஆ஦ளல் இ஫ளல், ஥ண்டு, கணயளய் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫த் தயிர்க்கவும்.
▪ ஥ீபமழவு ஹ஥ள஺னக் கட்டுப்஧ளட்டில் ஺யத்தழன௉த்தல்.
நன௉த்ட௅யர் ஆஹ஬ளச஺஦ப்஧டி உணவுக்கட்டுப்஧ளடு, உைற்஧னிற்சழ நற்றும் நன௉ந்ட௅கள்
஧ளயித்தல்.
▪ குன௉தழ அன௅க்கத்஺தச் சவ பளக ஺யத்தழன௉த்தல்.
உணயில் உப்஺஧க் கு஺஫த்தல்; உணயில் ஋ண்ஸணய், ஸகளழுப்஺஧ தயிர்த்தல்; நட௅,
ன௃஺கத்த஺஬ ஥ழறுத்தல்; தகுந்த உைற்஧னிற்சழ ஸசய்தல்; நன௉த்ட௅ய ஆஹ஬ளச஺஦ப்஧டி
யில்஺஬க஺஭ப் ஧ளயித்தல் ஹ஧ளன்஫஦ னெ஬ம் குன௉தழனன௅க்கத்஺தக் கட்டுப்஧ளட்டில்
஺யத்தழன௉க்க஬ளம். குன௉தழனன௅க்கத்தழற்குரின யில்஺஬க஺஭ யளழ்஥ளள் ன௅ழுட௅ம்
ஸதளைர்ச்சழனளக ஧ளயிக்க ஹயண்டினட௅ நழகநழக ன௅க்கழனநளகும். யில்஺஬கள்
எத்ட௅யபளயிடின் நன௉த்ட௅ய ஆஹ஬ளச஺஦னேைன் ஹயறு யில்஺஬க஺஭ப் ஧ளயிக்க஬ளம்.
▪ நட௅஧ள஦ம் தயிர்த்தல்
▪ உைற்஧னிற்சழ
எழுங்களக யளபத்தழல் 5-6 ஥ளட்கள் உைற்஧னிற்சழ ஸசய்யதளல் உனர் குன௉தழனன௅க்கத்தக்
கு஺஫க்க஬ளம்,. குன௉தழனிலுள்஭ ஸகளழுப்஧ின் அ஭஺யக் கு஺஫க்க஬ளம்,
குன௉தழக்குமளய்க஭ில் ஸகளழுப்ன௃ ஧டிந்ட௅ குமளய்கள் அ஺ை஧டுய஺தத் தடுக்க஬ளம்.

▪ ஥ீங்கள் ன௅த்ன்ன௅த஬ளக உைற்஧னிற்சழ ஸசய்஧யபளனின்:
ஆபம்஧த்தழல் 10-15 ஥ழநழைங்கள் ஹயகநளக ஥ைக்கவும்.
இத஺஦ யளபத்தழ 2-3 தை஺யகள் நட்டும் ஆபம்஧த்தழல் ஸசய்னவும்
஧ின் ஧டிப்஧டினளக ஹ஥பத்஺த 20-25-30 ஥ழநழைங்க஭ளக கூட்ைவும். ஧ின்ன௃
ஸசய்னேம் தை஺யக஺஭ யளபத்தழற்கு 3-4-5-6 ஋஦க் கூட்ைவும்.
உைற்஧னிற்சழனின் னெ஬ம்:
குன௉தழனிலுள்஭ ஸகளழுப்ன௃ கு஺஫னேம்
஋லும்ன௃கள் யன்஺நஸ஧றும்
இதனம், சுயளசப்஺஧ ய஬ழ஺நன஺ைனேம்
உைலும் ந஦ன௅ம் ய஬ழ஺ந ஸ஧றும்
உை஬ழல் ஊ஺஭ச்ச஺த ஹ஧ளடுதல் தடுக்கப்஧டும்
▪ ந஦ உ஺஭ச்ச஬ழல்஬ழன௉ந்ட௅ (stress) யிடு஧ைல்
ந஦஺த ஏய்யளகவும் இ஬குயளகவும் ஺யத்தழன௉ப்஧தற்கு ஹனளகளச஦ம், தழனள஦ம்
(Meditation) ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ ஹநற்ஸகளள்஭஬ளம். உணர்ச்சழயச஧டுத஺஬னேம்,
ஹகள஧ப்஧டுத஺஬னேம் தயிர்த்தல் ஥஬ம்.
▪ உைல் ஧ன௉ந஺஦க் கு஺஫த்தல்
உணவுக்கட்டுப்஧ளடு, உைற்஧னிற்சழ ஸசய்யதளல் உைல் ஧ன௉ந஺஦ சவ பளக ஺யத்தழன௉த்தல்.
சளபம்:
஧ளரிசயளதநள஦ட௅ ன௅ற்஫ழலும் யபளட௅ தயிர்க்கக்கூடின என௉ ஹ஥ளனளகும். யந்த஧ின்
யன௉ந்ட௅ய஺தயிை யன௉ன௅ன் களத்தஹ஬ சழ஫ந்ததளகவும், ன௅ப்஧த்஺தந்ட௅ யனதள஦஧ின்
கழபநநளக நன௉த்ட௅ய ஹசளத஺஦ ஸசய்ட௅, ஆஹ஬ளச஺஦ப்஧டி தகுந்த
உைற்஧னிற்சழ உணவுப்஧மக்க யமக்க நளற்஫ம், நற்றும் சரினள஦ யளழ்஺க ன௅஺஫
னெ஬ம் ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ ஹ஥ளய்க஭ி஬ழன௉ந்ட௅ யிடு஧ட்டு கு஺஫னற்஫ யளழ்஺ய யளழ்ஹயளம்

Thanks:Dr. ஌களம்஧பம் குகதீ஧ன்

஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகல௃ம் இ஦ிப்஧ளக சளப்஧ிை஬ளம்!
தநழமழல் சவ ஦ி ட௅஭சழ ஋ன்஫஺மக்கப்஧டும் "ஸ்டீயினள ரிஹனளடினள஦ள' என௉ நன௉த்ட௅ய
ஸசடி. இச்ஸசடி சூரினகளந்தழ குடும்஧த்஺தச் சளர்ந்தட௅. இச்ஸசடினில் இன௉ந்ட௅ ஋டுக்கப்஧டும்
"ஸ்டீயிஹனள ஺சட்' நற்றும் "ரிஹ஧ளடி஺சட்' சர்க்க஺பக்கு நளற்஫ளக உணயில்
஧னன்஧டுகழ஫ட௅. ஸ்டீயினள கன௉ம்ன௃ சர்க்க஺ப஺ன யிை 30 நைங்கு அதழகநளக
இ஦ிப்ன௃த்தன்஺ந஺ன ஸகளண்டின௉ந்தளலும் நழக கு஺஫ந்த சர்க்க஺ப நற்றும் நளவு சத்ட௅
ஸகளண்ை இந்த ஸ஧ளன௉ட்கள் ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகல௃க்கு என௉ நன௉ந்தளக ஧னன்஧டுகழ஫ட௅.

஬த்தீன் அஸநரிக்க ஥ளைள஦ ஧பளகுஹயனில் ஸ்டீயினள இச்ஸசடி அதழகநளக உள்஭ட௅.
அங்கு இவ்யி஺஬க஺஭ ஸ஧ளடிஸசய்ட௅ சவ ஦ிக்குப் ஧தழ஬ளகப் ஧னன்஧டுத்ட௅கழ஫ளர்கள்.
இப்ஹ஧ளட௅ உ஬க ஥ளடுகள் ஧஬யற்஫ழலும் சளகு஧டி ஸசய்னப்஧ட்டு யன௉கழ஫ட௅.
இதன் நன௉த்ட௅ய ஧஬ன்கள்: ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய்க்கு ஧னன்஧டும் இனற்஺க சர்க்க஺ப. நழக
கு஺஫ந்த ஸகளழுப்ன௃ சத்ட௅ ஸகளண்ை சர்க்க஺ப உணவு. உணவு ஸ஧ளன௉ட்க஭ில்
ஹசர்க்கப்஧டும் இனற்஺க சர்க்க஺ப சு஺ய. பத்த ஸகளதழப்஺஧ கட்டுப்஧டுத்ட௅கழ஫ட௅. ஜீபண
சக்தழ஺ன சவ பளக்கும். அமகு சளத஦ ஸ஧ளன௉ட்க஭ில் ஸ்டீயினள ஧னன் ஧டுகழ஫ட௅. சன௉ந
ஹ஥ளய்க஺஭ தீர்க்கும் நன௉ந்ட௅க஭ில் ஹசர்க்கப்஧டுகழ஫ட௅. இன௉தன ஹ஥ளய் ஸதளைர்ன௃஺ைன
நன௉ந்ட௅க஭ில் ஸ்டீயினள உள்஭ட௅. கு஭ிர்஧ள஦ங்க஭ில் ஧னன்஧டுகழ஫ட௅.
இத்த஺கன சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன தற்ஹ஧ளட௅ இந்தழனளயில் ஧னிரிை நத்தழன ஹய஭ளந்ட௅஺஫
ன௅னற்சழகள் ஹநற்ஸகளண்டு யன௉கழ஫ட௅. தநழமக யியசளனிகள் சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன யியசளன
஥ழ஬ங்க஭ிலும், யட்டுத்

ஹதளட்ைங்க஭ிலும் கு஺஫ந்த ஸச஬யில் ய஭ர்க்க஬ளம். ஥ல்஬
யடிகளல் யசதழனேள்஭ ஸசம்நண்ணில் ஥ன்஫ளக ய஭ன௉ம் தன்஺ந ஸகளண்ைட௅. உயர்ப்ன௃
தன்஺ந தளங்கழ ய஭ன௉ம் தன்஺ந இல்஬ளததளல், தண்ண ீர் ஹதங்கழனேள்஭ யியசளன
஥ழ஬ங்க஭ில், ஹ஧ளதழன யடிகளல் யசதழ இல்஬ளத ஥ழ஬ங்க஭ில் இச்ஸசடி஺ன சளகு஧டி
ஸசய்ன ன௅டினளட௅. சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன அதழகநளக ஹ஥ளய் நற்றும் ன௄ச்சழகள் தளக்குயட௅
கழ஺ைனளட௅.
சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன ஥ளட்டி ஸசய்த 4,5 நளதங்க஭ில் அறுய஺ைக்கு தனளபளகழயிடும்.
அடுத்தடுத்த அறுய஺ைக஺஭ 3 நளதங்கல௃க்கு என௉ன௅஺஫ ஋ன்று 3 ஆண்டுகள் ய஺ப
ஸதளைர்ந்ட௅ அறுய஺ை ஸசய்ட௅ ஬ள஧ம் ஸ஧஫஬ளம். அறுய஺ைனின்ஹ஧ளட௅
அடி஧ளகத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ 10 ஸச.நீ . உனபம் ய஺ப யிட்டுயிட்டு ஹநல்஧குதழ஺ன ஸயட்டி ஋டுக்க
ஹயண்டும். இதன் ஧ி஫கு யன௉ம் இ஺஬கள் 3 நளதங்க஭ில் அறுய஺ைக்கு தனளபளகழயிடும்.
஌க்கன௉க்கு என௉ அறுய஺ைனில் 1 ன௅தல் 1.2 ைன்கள் ய஺ப உ஬ர் இ஺஬க஺஭ அறுய஺ை
ஸசய்ன஬ளம். ஆண்டுக்கு 4.48 ைன் ய஺ப உ஬ர் இ஺஬கள் கழ஺ைக்கும்.
யிற்஧஺஦ யளய்ப்ன௃கள்: சவ ஦ித்ட௅஭சழ ன௅தல் ஆண்டில் என௉ ஌க்கன௉க்கு என்஫஺ப ஬ட்சம்
னொ஧ளனேம், அடுத்த ஆண்டுக஭ில் கு஺஫ந்த ஸச஬யில் னொ.2 ஬ட்சம் ய஺பனேம்
யன௉நள஦த்஺த ஸ஧ற்றுத்தன௉ம். சவ ஦ித்ட௅஭சழ இ஺஬க஺஭ உ஬ப ஺யத்ட௅ ஸ஧ளடி ஸசய்ட௅
இ஦ிப்ன௃ ய஺ககள், கு஭ிர்஧ள஦ங்கள், ஧மச்சளறுகள், ஊறுகளய்கள், ஜளம் ஆகழன
ஸ஧ளன௉ள்கள் உற்஧த்தழ ஸசய்னப்஧ட்டு டேகர்வு சந்஺தக஭ில் அதழக஭வு யிற்஧஺஦
ஸசய்னப்஧டுகழ஫ட௅.

ட௅஭சழ - Ocimum sanctum
ட௅஭சழ ஋ன்஫ளல் ஸதரினளதயர் னளர்? அதன் நன௉த்ட௅ய குணங்கள் ஌பள஭ம்.

ய஭ன௉ம் தன்஺ந: யடிகளல் யசதழனேள்஭ குறுநண் நற்றும் ஸசம்நண், யண்ைல்நண்,
஋ல்ஹ஬ளர் யட்டிலும்

இன௉க்க ஹயண்டின ஸசடிக஭ில் ன௅தன்஺நனள஦ இைத்஺தப்
஧ிடித்தழன௉ப்஧ட௅ ட௅஭சழ ஸசடிதளன்.
஋஭ிதளகக் கழ஺ைக்கும் அந்த ட௅஭சழனில்தளன் ஋த்த஺஦ ஋த்த஺஦ நகத்ட௅யங்கள். ஋ன்஦
ஸசய்யட௅ ? அன௉கழல் ஋஭ிதழல் கழ஺ைப்஧தளல் அன௉஺ந ஸதரியதழல்஺஬
ட௅஭சழச் ஸசடி஺ன ஆஹபளக்கழனநள஦ ந஦ிதன் தழ஦ன௅ம் தழன்று யந்தளல் குைல்,
யனிறு, ஸதளைர்஧ள஦ ஧ிபச்சழ஺஦கள் யபஹய யபளட௅.!
ட௅஭சழ இ஺஬஺னப் ஹ஧ளட்டு ஊ஫ ஺யத்த ஥ீ஺ப ஸதளைர்ந்ட௅ ஧ன௉கழ யந்தளல் ஥ீபமழவு
஋஦ப்஧டும் சர்க்க஺ப யினளதழ ஥ம்஺ந ஸ஥ன௉ங்கஹய அச்சப்஧டும் !
ஜீபண சக்தழனேம், ன௃த்ட௅ணர்ச்சழ஺னனேம் ட௅஭சழ இ஺஬ னெ஬ம் ஸ஧஫஬ளம். யளய் ட௅ர்஥ளற்஫
த்஺தனேம் ஹ஧ளக்கும்.
கு஭ிக்கும் ஥ீரில் ன௅ந்஺தன ஥ளஹ஭ ஸகளஞ்சம் ட௅஭சழ இ஺஬஺னப் ஹ஧ளட்டு ஺யத்ட௅ அதழல்
கு஭ித்தளல் உைல் ஥ளற்஫நள ஥ளற்஫நள உங்க஭ிைநள ? ஹ஧ளஹன ஹ஧ளச்சு !
ஹசளப்ன௃ கூை ட௅஭சழனில் ஸசய்கழ஫ளர்கள். ஹதள஬ழல் ஧஬ ஥ளட்க஭ளக இன௉க்கும் ஧஺ை,
ஸசளரிக஺஭னேம் ட௅஭சழ இ஺஬னளல் குணந஺ைனச் ஸசய்ன ன௅டினேம்.
ட௅஭சழ஺ன ஋லுநழச்஺ச சளறு யிட்டு ஥ன்கு ஺ந ஹ஧ளல் அ஺பத்ட௅ ஹதள஬ழல் தையி யந்தளல்
஧஺ை ஸசளரி இன௉ந்த இைம் ஸதரினளநல் ஹ஧ளய்யிடும். சர்க்க஺ப ஹ஥ளய் யந்தயர்கல௃ம்
ட௅஭சழ இ஺஬஺ன ஸநன்று தழண்ண஬ளம்.
சழறு஥ீர் ஹகள஭ளறு உ஺ைனயர்கள், ட௅஭சழ யி஺த஺ன ஥ன்கு அ஺பத்ட௅ உட்ஸகளண்டு யப
ஹயண்டும். கூைஹய உைலுக்குத் ஹத஺யனள஦ அ஭யிற்கு தண்ணன௉ம்

஧ன௉கழ யப
஧ிபச்சழ஺஦ சரினளகும்.
இன்னும் சநீ ஧த்தழன அச்சுறுத்த஬ள஦ ஧ன்஫ழக் களய்ச்ச஺஬ ட௅஭சழ ஧ன்஫ழக் களய்ச்ச஺஬
ட௅஭சழ குணப்஧டுத்ட௅ம் ஋஦ ஆனேர்ஹயத ஥ழன௃ணர்கள் கூறுயதளக ஸசய்தழகள் கூ஫ழகழன்஫஦ .
னெ஬ழ஺கச் ஸசடினள஦ ட௅஭சழ, ஧ன்஫ழக் களய்ச்ச஺஬க் குணப்஧டுத்ட௅ம் யல்஬஺ந ஸ஧ற்஫ட௅
஋ன்று ஆனேர்ஹயத ஥ழன௃ணர்கள் கூறுகழன்஫஦ர். அட௅ நட்டுநல்஬ளநல், ஧ன்஫ழக் களய்ச்சல்
யபளநல் தடுக்கும் தழ஫஺நனேம் அதற்கு உண்ைளம்.
இட௅கு஫ழத்ட௅ ஆனேர்ஹயத நன௉த்ட௅ய ஥ழன௃ணபள஦ ைளக்ைர் னே.ஹக. தழயளரி கூறு஺கனில்,
ட௅஭சழனிைம் களய்ச்ச஺஬த் தடுக்கக் கூடின இனல்ன௃ உள்஭ட௅. இ஺த உ஬கம் ன௅ழுயட௅ம்
உள்஭ நன௉த்ட௅ய ஥ழன௃ணர்கள் சநீ ஧த்தழல்தளன் கண்ை஫ழந்ட௅ள்஭஦ர். உை஬ழன் ஧ளட௅களப்ன௃
கட்ை஺நப்஺஧ ஸநளத்தநளக சவ ர்஧டுத்தக் கூடின யல்஬஺ந ட௅஭சழக்கு உண்டு.

஋ந்தயிதநள஦ ஺யபஸ் தளக்குதலும் ஌ற்஧ைளநல் தடுக்கக் கூடின யல்஬஺நனேம்
அதற்கு உண்டு. ஺யபஸ் களய்ச்சல் யந்தளல் அ஺தக் குணப்஧டுத்தக் கூடின
யல்஬஺நனேம் ட௅஭சழக்கு உண்டு.
ஜளப்஧஦ ீஸ் ஋ன்ஸச஧஬ளடிடிஸ் ஋஦ப்஧டும் னெ஺஭க் களய்ச்சலுக்கு ட௅஭சழ஺னப்
஧னன்஧டுத்தழ ஸயற்஫ழ ஸ஧ற்றுள்஭஦ர். அஹதஹ஧ள஬ ஧ன்஫ழக் களய்ச்ச஺஬க் குணப்஧டுத்ட௅ம்,
தடுக்கும் யல்஬஺நனேம் ட௅஭சழக்கு உண்டு.
ஹ஥ளய் யபளநல் தடுக்கும் சக்தழ நட்டுநல்஬ளநல், யந்தளல் அ஺த யி஺பயில்
குணநளக்கும் சக்தழனேம் ட௅஭சழக்கு உண்டு.
஧ன்஫ழக் களய்ச்சல் யந்தயர்கல௃க்கு ட௅஭சழ஺ன உரின ன௅஺஫னில் ஸகளடுத்தளல் அட௅
யி஺பயில் குணப்஧டுத்தழ யிடும். உை஬ழன் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்ன௃த் தன்஺ந஺னனேம் அட௅
஧஬ப்஧டுத்ட௅ம் ஋ன்கழ஫ளர் தழயளரி.
ைளக்ைர் ன௄ஹ஧ஷ் ஧ஹைல் ஋ன்஫ ைளக்ைர் கூறு஺கனில், ட௅஭சழனளல் ஧ன்஫ழக் களய்ச்ச஺஬
யபளநல் தயிர்க்க ன௅டினேம்.
20 அல்஬ட௅ 25 ன௃த்தம் ன௃தழன ட௅஭சழ இ஺஬க஺஭ ஋டுத்ட௅ அ஺தச் சள஫ளக்கழ அல்஬ட௅ ஺ந
ஹ஧ள஬ அ஺பத்ஹதள, ஸயறும் யனிற்஫ழல் என௉ ஥ள஺஭க்கு 2 ன௅஺஫ சளப்஧ிட்டு யந்தளல்
஥ழச்சனம் ஧ன்஫ழக் களய்ச்சல் குணநளகும்.
இப்஧டிச் ஸசய்யதன் னெ஬ம் உை஬ழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்ன௃ சக்தழ அதழகரிக்கும். இத஦ளல்
஧ன்஫ழக் களய்ச்சல் ஥ம்஺ந அண்ைளட௅ ஋ன்கழ஫ளர்.
ஹ஥ளனின் தன்஺ந நற்றும் தீயிபத்தழற்ஹகற்஧ ட௅஭சழ஺னப் ஧னன்஧டுத்த ஹயண்டும்
஋ன்றும் கூறுகழ஫ளர் ஧ஹைல்.

ட௅஭சழனளல் ஋ந்தயிதநள஦ ஧க்க யி஺஭வுகல௃ம் கழ஺ைனளட௅ ஋ன்஧ட௅ம் ன௅க்கழனநள஦
என்று ஋ன்கழ஫ளர் ஧ஹைல்.!
சழ஫ந்த நன௉த்ட௅ய குணங் கள் ஸகளண்ைட௅஭சழ ஸசடி, தற்ஹ஧ளட௅ தளஜ் நகள஺஬ சுற்றுப்ன௃஫
நளசுக஭ளல் ஌ற்஧டும் தீன யி஺஭வுக஭ில் இன௉ந்ட௅ ஧ளட௅களக்க உதவுகழ஫ட௅. உ.஧ி.,னின்
ய஦த்ட௅஺஫ நற்றும் ஬க்ஹ஦ள஺ய த஺஬஺நனிைநளகக் ஸகளண்டு ஸசனல்஧டும்
ஆர்கள஦ிக் இந்தழனள ஧ி஺பஹயட் ஬ழநழஸைட் ஥ழறுய஦த்தழன் கூட்டு ன௅னற்சழனளக, களத஬ழன்
஥ழ஺஦வுச் சழன்஦நள஦ தளஜ் நகள஺஬ச் சுற்஫ழ 10 ஬ட்சம் ட௅஭சழ கன்றுகள் ஥ை
தழட்ைநழைப்஧ட்டுள்஭ட௅.
இட௅கு஫ழத்ட௅ ஆர்கள஦ிக் இந்தழனள ஧ி஺பஹயட் ஬ழநழஸைட் கம்ஸ஧஦ினின் ஸ஧ளட௅ ஹந஬ள஭ர்
கழன௉ஷ் ணன் குப்தள கூ஫ழனதளயட௅: தற்ஹ஧ளட௅ ய஺ப 20 ஆனிபம் ட௅஭சழ கன்றுகள் ஥ைப்
஧ட்டுள்஭஦. தளஜ் நகளலுக்கு அன௉கழல் உள்஭ இனற்஺க ன௄ங்கள நற்றும் ஆக்பள

ன௅ழுயட௅ம் ட௅஭சழ கன்றுகள் ஥ைப்஧ை உள்஭஦.சுற்றுப்ன௃஫த்஺த டெய்
஺நப்஧டுத்ட௅யதற்கள஦ சழ஫ந்த ஸசடிகல௃ள் என்று ட௅஭சழ.
அதழக஭யில் ஆக்சழஜ஺஦ ஸய஭ினிடும் தன்஺ந ட௅஭சழக்கு உள்஭ட௅. ஸதளமழற்சள஺஬
நற்றும் சுத்தழகரிப்ன௃ ஆ஺஬க஭ில் இன௉ந்ட௅ ஸய஭ிஹனறும் நளசுகள் இத஦ளல்
கு஺஫னேம்.இவ்யளறு கழன௉ஷ்ணன் குப்தள கூ஫ழ஦ளர்.
ஸதளல்஬ழனல் ட௅஺஫ கண்களணிப்஧ள஭ர் ஹதயிகள ஥ந்தன் தழம்ரி கூறு஺கனில், "ட௅஭சழ
அதழக஭யி஬ள஦ ஆக்சழஜன் ஸய஭ினிடும், இட௅, களற்஫ழல் களணப்஧டும் நளசுக஺஭க்
கு஺஫க்க ஥ழச்சனம் உதவும். களற்஺஫ சுத்தப்஧டுத்ட௅யதன் னெ஬ம், ஸதளமழற்சள஺஬
நற்றும் சுத்தழகரிப்ன௃ ஆ஺஬க஭ளல் தளஜ் நகளலுக்கு ஌ற்஧டும் ஧ளதழப்ன௃ கு஺஫னேம்' ஋ன்஫ளர்.

சவ஦ித்ட௅஭சழ ஧னிரிை஬ளம்; ஬ள஧ம் ஸ஧஫஬ளம்
இனற்஺கனின் ஧஬யிதநள஦ அற்ன௃தங்க஭ில் சவ ஦ித்ட௅஭சழ தளயபம் நழகவும் ன௅க்கழனநள஦
நன௉த்ட௅ய தளயபநளக தழகழ்கழ஫ட௅. சவ ஦ித்ட௅஭சழ கன௉ம்ன௃ சர்க்க஺ப஺ன யிை 30 நைங்கு
அதழகநளக இ஦ிப்ன௃ச் சு஺ய஺ன ஸகளண்டின௉ந்தளலும், சர்க்க஺ப ஹ஥ளனள஭ிகல௃க்கு
நன௉ந்தளக ஧னன்஧டுயட௅ ஆச்சரினந஭ிக்கழ஫ட௅. ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகள் சர்க்க஺ப஺ன
உ஧ஹனளகழக்க ன௅டினளத ஥ழ஺஬னில் இந்த சவ ஦ித்ட௅஭சழனி஬ழன௉ந்ட௅ ஸ஧஫ப்஧டும்
சர்க்க஺ப஺ன உ஧ஹனளகழக்க஬ளம். இத்த஺கன சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன யியசளனிகள்
ய஭ர்த்தளல் தங்க஭ட௅ ன௅தலீட்஺ைப் ஹ஧ள஬ இன௉நைங்கு யன௉நள஦ம் தபக்கூடினதளகும்.
ஸ்டீயினள ஋஦ப்஧டும் இந்த சழறுஸசடி ஧பளகுஹய ஥ளட்஺ைச் ஹசர்ந்ததளக இன௉ந்தளலும்
உ஬க ஥ளடுகள் ஧஬யற்஫ழலும் சளகு஧டி ஸசய்னப்஧ட்டு யன௉கழ஫ட௅. தநழமக யியசளனிகள்
சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன யியசளன ஥ழ஬ங்க஭ிலும், யட்டுத்

ஹதளட்ைங்க஭ிலும் ஋஭ிதளக கு஺஫ந்த
ஸச஬யில் ய஭ர்த்ட௅ அதழக஭வு ஬ள஧ம் ஸ஧஫஬ளம். சளகு஧டி கு஫ழப்ன௃கள்: சவ ஦ித்ட௅஭சழ
஧னிரிடுயதற்கு எப்஧ந்த சளகு஧டி ன௅஺஫ நழகவும் ஧ளட௅களப்஧ள஦தளகும். சவ ஦ித்ட௅஭சழ என௉
நழத ஸயப்஧நண்ை஬ ஧னிபளகும். ஥ல்஬ யடிகளல் யசதழனேள்஭ ஸசம்நண்ணில் ஥ன்஫ளக
ய஭ன௉ம் தன்஺ந ஸகளண்ைட௅. உயர்ப்ன௃ தன்஺ந தளங்கழ ய஭ன௉ம் தன்஺ந இல்஬ளததளல்,
தண்ணர்ீ ஹதங்கழனேள்஭ யியசளன ஥ழ஬ங்க஭ில், ஹ஧ளதழன யடிகளல் யசதழ இல்஬ளத
஥ழ஬ங்க஭ில் சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன சளகு஧டி ஸசய்ன ன௅டினளட௅. யியசளனிகள் ஥ழ஬த்஺த ஹதர்வு

ஸசய்த ஧ின்ன௃ ஥ன்஫ளக உழுட௅ ஌க்கன௉க்கு 20 ைன்கள் ய஺ப ஸதளழுஉபம் இட்டு நீ ண்டும்
என௉ன௅஺஫ ஥ன்஫ளக உமவும் ஧ணிக஺஭ ஹநற்ஸகளள்஭ ஹயண்டினட௅ அயசழனம். ஹநட்டு
஧ளத்தழக஭ில் 23-20 ஸச.நீ . இ஺ைஸய஭ினில் ஥ைவு ஸசய்னேம்ஹ஧ளட௅ என௉ ஌க்கன௉க்கு 44
ஆனிபம் ஸசடிகள் ய஺ப ஹத஺யப்஧டும். ஸ஧ளட௅யளக சவ ஦ித்ட௅஭சழ தண்டுக்குச்சழகள் னெ஬ம்
இ஦ம்ஸ஧ன௉க்கம் ஸசய்னப்஧டுகழ஫ட௅. என௉ ஌க்கன௉க்கு 24:12:18 கழஹ஬ள ஋ன்஫ அ஭யில்
த஺மச்சத்ட௅, நணிச்சத்ட௅, சளம்஧ல்சத்ட௅ இடுதல் ஹயண்டும். அடினேபநளக ஧ளதழன஭வும்,
த஺மச்சத்஺தனேம், ன௅ழு அ஭வு நணி நற்றும் சளம்஧ல் சத்ட௅க஺஭ ஧னின௉க்கு தப
ஹயண்டும். ஧ின்஦ர் ன௅தல் அறுய஺ைக்கு ஧ிந்஺தன கள஬க்கட்ைத்தழல் நீ தழ஧ளதழ
த஺மச்சத்஺த டேண்ட௄ட்ை சத்ட௅க்க஭ள஦ ஹ஧ளபளன் நற்றும் நளங்க஦ ீசு ஆகழனயற்஺஫
ஹசர்த்ட௅ யமங்க ஹயண்டினட௅ அயசழனம். சவ ஦ித்ட௅஭சழனின் நகசூ஺஬ அதழகரிக்க ன௅தல்
க஺஭ஸனடுத்தல் ஧ணிக஺஭ ஥ைவு ஸசய்த என௉ நளதத்ட௅க்குப் ஧ின்ன௃ம், அதன் ஧ின் 20
஥ளள்கல௃க்கு என௉ ன௅஺஫னேம் க஺஭ ஥ீக்கம் ஸசய்யட௅ ஧னிரின் ய஭ர்ச்சழக்கு ஥ன்஺ந
தன௉ம். சவ ஦ித்ட௅஭சழ இ஺஬க஭ில் ஸ்டீயிஹனள஺சடு ஹயதழப்ஸ஧ளன௉ள் அதழக஭வு
களணப்஧டுகழ஫ட௅. ஸசடிகள் அதழகநளக ன௄ப்ன௄க்கும் ய஺ப ஸ்டீயிஹனள஺சடு இ஺஬க஭ில்
அதழகநளக களணப்஧டும். இ஺஬க஭ின் ய஭ர்ச்சழ஺ன ஸ஧ன௉க்க ஥ைவு ஸசய்த ஧ின் 30, 45, 60,
75 நற்றும் 85 ஥ளள்க஭ிலும் நற்றும் அறுய஺ைனின் ஹ஧ளட௅ ன௄க்க஺஭ அகற்஫ழயிடுயட௅
அயசழனம். சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன அதழகநளக ஹ஥ளய் நற்றும் ன௄ச்சழகள் தளக்குயட௅ கழ஺ைனளட௅.
சவ ஦ித்ட௅஭சழ஺ன ஥ைவு ஸசய்த 4,5 நளதங்க஭ில் அறுய஺ைக்கு தனளபளகழயிடும்.
அடுத்தடுத்த அறுய஺ைக஺஭ 3 நளதங்கல௃க்கு என௉ன௅஺஫ ஋ன்று 3 ஆண்டுகள் ய஺ப
ஸதளைர்ந்ட௅ அறுய஺ை ஸசய்ட௅ ஬ள஧ம் ஸ஧஫஬ளம். அறுய஺ைனின்ஹ஧ளட௅
அடி஧ளகத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ 10 ஸச.நீ . உனபம் ய஺ப யிட்டுயிட்டு ஹநல்஧குதழ஺ன ஸயட்டி ஋டுக்க
ஹயண்டும். இதன் ஧ி஫கு யன௉ம் இ஺஬கள் 3 நளதங்க஭ில் அறுய஺ைக்கு தனளபளகழயிடும்.
஌க்கன௉க்கு என௉ அறுய஺ைனில் 1 ன௅தல் 1.2 ைன்கள் ய஺ப உ஬ர் இ஺஬க஺஭ அறுய஺ை
ஸசய்ன஬ளம். ஆண்டுக்கு 4.48 ைன் ய஺ப உ஬ர் இ஺஬கள் கழ஺ைக்கும். யணிக
யளய்ப்ன௃கள்: சவ ஦ித்ட௅஭சழ ன௅தல் ஆண்டில் என௉ ஌க்கன௉க்கு என்஫஺ப ஬ட்சம் னொ஧ளனேம்,
அடுத்த ஆண்டுக஭ில் கு஺஫ந்த ஸச஬யில் னொ.2 ஬ட்சம் ய஺பனேம் யன௉நள஦த்஺த
ஸ஧ற்றுத்தன௉ம். தற்ஹ஧ளட௅ உள்஥ளட்டு சந்஺தனில் சர்க்க஺பக்கு ஥ல்஬ நளற்஫ளக உள்஭
சவ ஦ித்ட௅஭சழ யி஺஬ ஹ஧ளகழ஫ட௅. சவ ஦ித்ட௅஭சழ இ஺஬க஺஭ உ஬ப ஺யத்ட௅ ஸ஧ளடி ஸசய்ட௅
இ஦ிப்ன௃ ய஺ககள், கு஭ிர்஧ள஦ங்கள், ஧மச்சளறுகள், ஊறுகளய்கள், ஜளம் ஆகழன
ஸ஧ளன௉ள்கள் உற்஧த்தழ ஸசய்னப்஧ட்டு டேகர்வு சந்஺தக஭ில் அதழக஭வு யிற்஧஺஦
ஸசய்னப்஧டுகழ஫ட௅. ஋஦ஹய தநழமக யியசளனிகள் ஸதளைர்ச்சழனளக ஧஬ ஆண்டுகள் அதழக
஬ள஧ம் தன௉ம் சவ ஦ித்ட௅஭சழ சளகு஧டினில் ஈடு஧ட்டு யளழ்யில் ய஭ம் ஸ஧஫஬ளம் ஋ன்கழ஫ளர்
அண்ணளந஺஬ப் ஧ல்க஺஬. ஹய஭ளண் ஸ஧ளன௉஭ளதளபத்ட௅஺஫ ன௅஺஦யர் ஹக.ஆர்.
சுந்தபயபதபளஜன்.

தளய்஧ள஬ழன் அதழசனங்கள்.

தளய்ப்஧ள஬ழலுள்஭ ஹலம்ஸ஬ட் ஋ன்஫ ஸ஧ளன௉ள், 40 ய஺கனள஦ ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்க஺஭

அமழக்கும் தழ஫ன் ஸ஧ற்றுள்஭ட௅ ஋஦, ஆய்யள஭ர்கள் கண்ை஫ழந்ட௅ள்஭஦ர்.தளய்ப்஧ள஬ழல் ஹ஥ளய்
஋தழர்ப்ன௃ சக்தழ ஧ற்஫ழ கண்ை஫ழயதற்களக ஆய்யள஭ர்கள் ஆபளய்ச்சழ ஸசய்ட௅ ஸகளண்டின௉ந்த

ஹ஧ளட௅, தற்ஸசன஬ளக கண்டு஧ிடிக்கப்஧ட்ைட௅ தளன், ஹ்னைநன் ஆல்஧ள ஬ளக்தல்ன௄நழன் ஹநட்
ஸ஬தல் டூ ட்னைநர்! இதன் சுன௉க்கம்தளன், ஹலம்ஸ஬ட்! ந஦ித உை஬ழல், ஹலம்ஸ஬ட் ஋ன்஦
஧ங்களற்றுகழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ இட௅ய஺ப கண்ை஫ழனப்஧ையில்஺஬.

சநீ ஧த்தழல், ஸ்யைன்

஥ளட்டின் லுண்ட் ஧ல்க஺஬ நற்றும் ஹகளத்ஸதன் ஸ஧ர்க் ஧ல்க஺஬னின்
ஆய்யள஭ர்கள் இ஺ணந்ட௅ ஥ைத்தழன ஆய்யில், இந்த ஹலம்ஸ஬ட் ந஦ித உை஬ழலுள்஭ 40

ய஺கனள஦ ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்க஺஭ அமழக்கழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ கண்ை஫ழனப்஧ட்டுள்஭ட௅. ஆய்யின்
ஹ஧ளட௅, சழறு஥ீர்஺஧ ன௃ற்றுஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்ை சழ஬ன௉க்கு, ஹலம்ஸ஬ட் ஸகளடுக்கப்஧ட்டு

ஹசளத஺஦ ஥ைத்தப்஧ட்ைட௅. அப்ஹ஧ளட௅, சழறு஥ீன௉ைன் ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்கள் இ஫ந்த ஥ழ஺஬னில்
ஸய஭ிஹன஫ழனட௅ கண்ை஫ழனப்஧ட்ைட௅.
இதன் னெ஬ம், ன௃ற்றுஹ஥ளய்க்கள஦ சழகழச்஺சனில் ன௅ன்ஹ஦ற்஫ம் ஌ற்஧ைக் கூடும் ஋ன்று
யல்லு஥ர்கள் கன௉ட௅கழன்஫஦ர். ஹலம்ஸ஬ட் ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்க஺஭ நட்டுஹந அமழக்கழ஫ட௅;

நற்஫ ஸசல்க஺஭ ஧ளதழப்஧தழல்஺஬ ஋ன்஧ட௅ கு஫ழப்஧ிைத்தக்கட௅. ஹலம்ஸ஬ட் ஋ப்஧டி ன௃ற்றுஹ஥ளய்
ஸசல்க஺஭ அமழக்கழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ கு஫ழத்ட௅, ஆய்வு ஥ைந்ட௅ யன௉கழ஫ட௅. குமந்஺தனின் யனிற்஫ழல்
ஸசல்லும் தளய்ப்஧ள஬ழல் உள்஭, ஹலம்ஸ஬ட் அங்கு, அநழ஬த் தன்஺ந஺ன உன௉யளக்குகழ஫ட௅.
அதன் னெ஬ஹந, ஹகன்சர் ஸசல்கள் அமழக்கப்஧டுகழன்஫஦ ஋ன்று ஸதரின யந்ட௅ள்஭ட௅.
தளய்ப்஧ளல் குமந்஺தகல௃க்கு எவ்யள஺ய ஹ஥ளய் யன௉ம் யளய்ப்஺஧ கு஺஫க்கழ஫ட௅.

எவ்யள஺நனி஦ளல் யன௉ம் ஆஸ்த்நள ஹ஥ள஺னத் தடுக்கும் சக்தழ தளய்ப்஧ளலுக்கு இன௉க்கழ஫ட௅
குமந்஺தகல௃க்கு தளய்ப்஧ளல் ஧஬ யமழக஭ிலும் ஆஹபளக்கழனத்஺தத் தன௉கழன்஫ட௅.

ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ தளய்நளர்கள் தங்கள் குமந்஺தகல௃க்கு ன௅த஬ழல் தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுக்க
ஆபம்஧ிக்கழன்஫஦ர் ஆ஦ளல் சழ஬ யளபங்க஭ிஹ஬ஹன ஧ல்ஹயறு களபணங்க஺஭க் களட்டி
஥ழறுத்தழயிடுகழன்஫஦ர்.. இட௅ நழகவும் தய஫ள஦தளகும்.

ஆறுநளதங்கள் ன௅தல் என௉ யனட௅ ய஺ப தளய்ப்஧ள஬ழல் குமந்஺தகள் ய஭ர்யஹத

ஆஹபளக்கழனநள஦ட௅. தளய்ப்஧ளல் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் நன௉த்ட௅யந஺஦கல௃க்குச்
ஸசல்லும் யளய்ப்ன௃ 80% கு஺஫கழ஫ட௅. தளய்ப்஧ளல் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் அதழக
஋஺ைனேைன் ய஭ன௉ம் ஆ஧த்தழ஬ழன௉ந்ட௅ம் தப்஧ிக்கழ஫ட௅. குமந்஺தனின் தள஺ை ய஭ர்ச்சழக்கும்

இட௅ ஧ன஦஭ிக்கழ஫ட௅. குமந்஺தப் ஧ன௉யத்஺தக் கைந்ட௅ யள஬ழ஧ யன஺த அ஺ைனேம் ஹ஧ளட௅ கூை
குமந்஺தகள் சரினள஦ ஋஺ைனில் ய஭ப சழறு யனதழல் குடிக்கும் தளய்ப்஧ளல் உதவுகழ஫ட௅.

தளய்ப்஧ள஺஬ கு஺஫ந்தட௅ ன௅தல் ஆறுநளதங்கள் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் ஥ீரிமழவு
ஹ஥ளனி஦ின்றும் தப்஧ி யிடுகழன்஫஦.
கு஫ழப்஧ளக குடும்஧த்தழல் னளன௉க்ஹகனும் ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய் இன௉ந்தளல் குமந்஺தக்கு
ஆறுநளதங்கள் ஸயறும் தளய்ப்஧ள஺஬ நட்டுஹந ஸகளடுத்ட௅ யப ஹயண்டும். அட௅

஧பம்஧஺பனளய் ஹ஥ளய் தளக்களநல் தடுக்கும் ஋ன்஧ட௅ ஆ஦ந்தநள஦ ஸசய்தழ. தளய்ப்஧ளல்
ஆஹபளக்கழனநள஦ ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ஺ன குமந்஺தக஭ின் உை஬ழல் உன௉யளக்குகழ஫ட௅.

யணிக ஥ழறுய஦ங்கள் தன௉ம் ஋ந்த சத்ட௅ப் ஸ஧ளன௉ல௃ம் தளய்ப்஧ள஬ழன் குணளதழசனங்கல௃க்கு
ஸயகு ஸதள஺஬யிஹ஬ஹன ஥ழன்று யிடுகழன்஫஦ ஋ன்஧ஹத உண்஺ந. யணிக ஥ழறுய஦ங்கள்

தங்கள் யிற்஧஺஦ப் ஸ஧ளன௉ட்க஺஭ ஧ிப஧஬ப்஧டுத்த தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுப்஧஺த ஥ழறுத்ட௅நளறு
ஊக்கப்஧டுத்ட௅ கழ஫ட௅.
தளய்ப்஧ள஺஬க் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் ய஬ழக஺஭த் தளங்கும் ய஬ழ஺ந

஧஺ைத்ததளகவும் இன௉க்கழன்஫஦. . தளய்ப்஧ள஬ழல் இன௉க்கும் அநழ஬த் தன்஺ந ஋ண்ஹைளர்஧ின்
஋஦ப்஧டும் ய஬ழ ஥ழயளபணி அதழகம் சுபக்க யமழ ஸசய்யஹத இதன் களபணநளம். தளய்ப்஧ள஬ழல்
என௉ குமந்஺தனின் ய஭ர்ச்சழக்குத் ஹத஺யனள஦ அ஺஦த்ட௅ யிதநள஦ சத்ட௅கல௃ம்

அைங்கழனின௉க்கழன்஫஦. அட௅ இனற்஺கனளகஹய அ஺நந்ட௅ யிட்ைத஦ளல் நழக ஋஭ிதளக

இனல்஧ளகஹய ஸசரிநள஦நளகழ யிடுகழ஫ட௅. யனிறு ஸதளைர்஧ள஦ ஹ஥ளய்கள் குமந்஺தகல௃க்கு
யன௉ய஺தத் தடுக்கழ஫ட௅. கு஺஫ப்஧ிபசயத்தழல் ஧ி஫ந்த குமந்஺தகஸ஭஦ில் அயர்கல௃க்குத்
தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுப்஧ட௅ நழக நழக அயசழனம்.

ஆஹபளக்கழனத்஺த நீ ண்ஸைடுக்கவும், ட௅யக்க கள஬ சழக்கல்க஭ி஬ழன௉ந்ட௅ யிடு஧ைவும், ஥ீடின
ஆனேல௃க்கும் அட௅ யமழ ஸசய்னேம். தளய்ப்஧ளல் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் அ஫ழவு

ய஭ர்ச்சழனில் சற்று ன௅ன்ஹ஦ ஥ழற்கழன்஫஦. ஹ஧ளதழன னெ஺஭ ய஭ர்ச்சழனேம், சுறுசுறுப்ன௃ம்

அத்த஺கன குமந்஺தகல௃க்கு இன௉ப்஧ஹத இதன் களபணநளகும். கு஫ழப்஧ளக கணிதயினல், ஸ஧ளட௅
அ஫ழவு, ஥ழ஺஦யளற்஫ல், ட௅ல்஬ழனநள஦ ஧ளர்஺ய ஹ஧ளன்஫யற்றுக்கு தளய்ப்஧ளல் ட௅஺ண
஥ழற்கழ஫ட௅. SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) ஋஦ப்஧டும் தழடீர் நபணங்க஭ி஬ழன௉ந்ட௅

குமந்஺தக஭஭க் களப்஧ளற்றும் சக்தழ தளய்ப்஧ளலுக்கு உண்டு. ஧ளலூட்டுயட௅ குமந்஺தகல௃க்கு
நட்டுநன்஫ழ தளய்க்கும் ஧஬ ய஺கக஭ில் ஧ன஦஭ிக்கழ஫ட௅.
கு஫ழப்஧ளக ஧ிபசய கள஬த்தழற்குப் ஧ின் உை஬ழன் ஋஺ை கு஺஫னவும், ஹத஺யனற்஫
கஹ஬ளரிக஺஭ இமக்கவும் ஧ளலூட்டுதல் உதயி ஸசய்கழ஫ட௅. ஆஸ்டிஹனளஹ஧ளஹபளசழஸ்

஋஦ப்஧டும் ஋லும்ன௃ ன௅஫ழவு ஹ஥ளய் யன௉ம் யளய்ப்஺஧னேம் ஧ளலூட்டுதல் கு஺஫க்கழ஫ட௅.
ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ ஸ஧ண்கள் தங்கள் நளதயி஬க்கு கள஬ம் ன௅டிந்த஧ின் ஆஸ்டிஹனளஹ஧ளஹபளசழஸ்
ஹ஥ளய்க்குள் யிழுகழ஫ளர்கள் ஋ன்஧ட௅ கு஫ழப்஧ிைத் தக்கட௅. ஧ிபசய கள஬த்தழல் ஥ழகழும்

உதழபப்ஹ஧ளக்கு ஧ளலூட்டும் தளய்நளன௉க்கு கட்டுக்குள் இன௉க்கழ஫ட௅. அத்ட௅ைன் கன௉ப்஺஧

தன்னு஺ைன ஧஺மன ஥ழ஺஬க்கு யன௉யதற்கு ஧ளலூட்டுதல் ஸ஧ன௉ந஭வு ட௅஺ண ஥ழற்கழ஫ட௅.
தழன௉ம்஧ நளதயி஬க்கு யன௉ம் கள஬த்஺தனேம் 20 ன௅தல் 30 யளபங்கள் ய஺ப ஥ீட்டித்ட௅
஺யக்கும் யல்஬஺நனேம் ஧ளலூட்டுதலுக்கு உண்டு.

஧ளலூட்டும் தளய்க்கு நளர்஧கப் ன௃ற்று ஹ஥ளய், கன௉ப்஺஧ ன௃ற்று ஹ஥ளய் யன௉ம் யளய்ப்ன௃கள்
ஸ஧ன௉ந஭வு கு஺஫கழன்஫஦. தளய்க்கும் குமந்஺தக்குநள஦ உன்஦தநள஦ உ஫஺ய ஧ளலூட்டுதல்
ஆமப்஧டுத்ட௅கழன்஫ட௅. ஧ி஫ந்த உைன் குமந்஺தக஭ளல் ஧ன்஦ிபண்டு ன௅தல் ஧தழ஺஦ந்ட௅ இஞ்ச்
ஸதள஺஬வு நட்டுஹந ஧ளர்க்க ன௅டினேம். அதளயட௅ தளனின் நளர்ன௃க்கும் ன௅கத்தழற்கும்

இ஺ைப்஧ட்ை டெபம் ! தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுக்கும் ஹ஧ளட௅ குமந்஺த தளனின் ன௅கத்஺தஹன
஧ளசத்ட௅ைன் ஧ளர்த்ட௅ ஧ந்தத்஺தப் ஧஬ப்஧டுத்தழக் ஸகளள்கழ஫ட௅. ன௅தல் ஆறுநளதங்கள் ய஺ப
தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுப்஧ட௅ குமந்஺தக஺஭ ஺யபஸ், ஧ளக்டீரினள தளக்குத஬ழ஬ழன௉ந்ட௅
களப்஧ளற்றுகழ஫ட௅.

நம஺஬க்கள஬ங்க஭ில் யன௉ம் இத்த஺கன தளக்குதல்க஭ி஦ளல் ஌பள஭நள஦ உனிரிமப்ன௃கள்
ஹ஥ரிடுகழன்஫஦ ஋ன்஧ட௅ கய஺஬க்குரின ஸசய்தழனளகும். தளய்ப்஧ளல் இ஺தன஺஦த்஺தனேம்

஋தழர்க்கும் கயசநளகச் ஸசனல்஧டுகழ஫ட௅. தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுக்க ன௅டினளதசூம஬ழல் ஧சுயின்
஧ளல் ஸகளடுக்கும் யமக்கம் ஧஬ன௉க்கும் இன௉க்கழ஫ட௅. இட௅ ஆ஧த்தள஦ட௅ ஋ன்கழன்஫஦ர்
நன௉த்ட௅யர்கள். ஧சுயின் ஧ளல் ஋஭ிதழல் ஸசரிநள஦நளயதழல்஺஬ ஋஦ அயர்கள்

கு஫ழப்஧ிடுகழன்஫஦ர். ஧ல்ஹயறு ஹ஥ளய்க஭ளல் ஧ீடிக்கப்஧ட்டு தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுக்க ஹயண்ைளம்

஋஦ நன௉த்ட௅யர்க஭ளல் அ஫ழவுறுத்தப்஧ட்ை தளய்நளர்கள் ஥ல்஬ தபநள஦ குமந்஺தகல௃க்குரின
஧ளல் ஸ஧ளன௉ட்க஺஭ ஧னன்஧டுத்த ஹயண்டும்தளய்ப்஧ள஬ழலுள்஭ ஹலம்ஸ஬ட் ஋ன்஫ ஸ஧ளன௉ள், 40
ய஺கனள஦ ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்க஺஭ அமழக்கும் தழ஫ன் ஸ஧ற்றுள்஭ட௅ ஋஦, ஆய்யள஭ர்கள்
கண்ை஫ழந்ட௅ள்஭஦ர்.தளய்ப்஧ள஬ழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்ன௃ சக்தழ ஧ற்஫ழ கண்ை஫ழயதற்களக

ஆய்யள஭ர்கள் ஆபளய்ச்சழ ஸசய்ட௅ ஸகளண்டின௉ந்த ஹ஧ளட௅, தற்ஸசன஬ளக கண்டு஧ிடிக்கப்஧ட்ைட௅
தளன், ஹ்னைநன் ஆல்஧ள ஬ளக்தல்ன௄நழன் ஹநட் ஸ஬தல் டூ ட்னைநர்! இதன் சுன௉க்கம்தளன்,
ஹலம்ஸ஬ட்! ந஦ித உை஬ழல், ஹலம்ஸ஬ட் ஋ன்஦ ஧ங்களற்றுகழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ இட௅ய஺ப
கண்ை஫ழனப்஧ையில்஺஬.
சநீ ஧த்தழல், ஸ்யைன்

஥ளட்டின் லுண்ட் ஧ல்க஺஬ நற்றும் ஹகளத்ஸதன் ஸ஧ர்க் ஧ல்க஺஬னின்
ஆய்யள஭ர்கள் இ஺ணந்ட௅ ஥ைத்தழன ஆய்யில், இந்த ஹலம்ஸ஬ட் ந஦ித உை஬ழலுள்஭ 40

ய஺கனள஦ ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்க஺஭ அமழக்கழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ கண்ை஫ழனப்஧ட்டுள்஭ட௅. ஆய்யின்
ஹ஧ளட௅, சழறு஥ீர்஺஧ ன௃ற்றுஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்ை சழ஬ன௉க்கு, ஹலம்ஸ஬ட் ஸகளடுக்கப்஧ட்டு

ஹசளத஺஦ ஥ைத்தப்஧ட்ைட௅. அப்ஹ஧ளட௅, சழறு஥ீன௉ைன் ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்கள் இ஫ந்த ஥ழ஺஬னில்
ஸய஭ிஹன஫ழனட௅ கண்ை஫ழனப்஧ட்ைட௅.

இதன் னெ஬ம், ன௃ற்றுஹ஥ளய்க்கள஦ சழகழச்஺சனில் ன௅ன்ஹ஦ற்஫ம் ஌ற்஧ைக் கூடும் ஋ன்று

யல்லு஥ர்கள் கன௉ட௅கழன்஫஦ர். ஹலம்ஸ஬ட் ன௃ற்றுஹ஥ளய் ஸசல்க஺஭ நட்டுஹந அமழக்கழ஫ட௅;
நற்஫ ஸசல்க஺஭ ஧ளதழப்஧தழல்஺஬ ஋ன்஧ட௅ கு஫ழப்஧ிைத்தக்கட௅. ஹலம்ஸ஬ட் ஋ப்஧டி ன௃ற்றுஹ஥ளய்

ஸசல்க஺஭ அமழக்கழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ கு஫ழத்ட௅, ஆய்வு ஥ைந்ட௅ யன௉கழ஫ட௅. குமந்஺தனின் யனிற்஫ழல்
ஸசல்லும் தளய்ப்஧ள஬ழல் உள்஭, ஹலம்ஸ஬ட் அங்கு, அநழ஬த் தன்஺ந஺ன உன௉யளக்குகழ஫ட௅.
அதன் னெ஬ஹந, ஹகன்சர் ஸசல்கள் அமழக்கப்஧டுகழன்஫஦ ஋ன்று ஸதரின யந்ட௅ள்஭ட௅.
தளய்ப்஧ளல் குமந்஺தகல௃க்கு எவ்யள஺ய ஹ஥ளய் யன௉ம் யளய்ப்஺஧ கு஺஫க்கழ஫ட௅.
எவ்யள஺நனி஦ளல் யன௉ம் ஆஸ்த்நள ஹ஥ள஺னத் தடுக்கும் சக்தழ தளய்ப்஧ளலுக்கு இன௉க்கழ஫ட௅
குமந்஺தகல௃க்கு தளய்ப்஧ளல் ஧஬ யமழக஭ிலும் ஆஹபளக்கழனத்஺தத் தன௉கழன்஫ட௅.

ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ தளய்நளர்கள் தங்கள் குமந்஺தகல௃க்கு ன௅த஬ழல் தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுக்க
ஆபம்஧ிக்கழன்஫஦ர் ஆ஦ளல் சழ஬ யளபங்க஭ிஹ஬ஹன ஧ல்ஹயறு களபணங்க஺஭க் களட்டி
஥ழறுத்தழயிடுகழன்஫஦ர்.. இட௅ நழகவும் தய஫ள஦தளகும்.
ஆறுநளதங்கள் ன௅தல் என௉ யனட௅ ய஺ப தளய்ப்஧ள஬ழல் குமந்஺தகள் ய஭ர்யஹத

ஆஹபளக்கழனநள஦ட௅. தளய்ப்஧ளல் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் நன௉த்ட௅யந஺஦கல௃க்குச்
ஸசல்லும் யளய்ப்ன௃ 80% கு஺஫கழ஫ட௅. தளய்ப்஧ளல் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் அதழக

஋஺ைனேைன் ய஭ன௉ம் ஆ஧த்தழ஬ழன௉ந்ட௅ம் தப்஧ிக்கழ஫ட௅. குமந்஺தனின் தள஺ை ய஭ர்ச்சழக்கும்
இட௅ ஧ன஦஭ிக்கழ஫ட௅. குமந்஺தப் ஧ன௉யத்஺தக் கைந்ட௅ யள஬ழ஧ யன஺த அ஺ைனேம் ஹ஧ளட௅ கூை
குமந்஺தகள் சரினள஦ ஋஺ைனில் ய஭ப சழறு யனதழல் குடிக்கும் தளய்ப்஧ளல் உதவுகழ஫ட௅.
தளய்ப்஧ள஺஬ கு஺஫ந்தட௅ ன௅தல் ஆறுநளதங்கள் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் ஥ீரிமழவு
ஹ஥ளனி஦ின்றும் தப்஧ி யிடுகழன்஫஦.

கு஫ழப்஧ளக குடும்஧த்தழல் னளன௉க்ஹகனும் ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய் இன௉ந்தளல் குமந்஺தக்கு

ஆறுநளதங்கள் ஸயறும் தளய்ப்஧ள஺஬ நட்டுஹந ஸகளடுத்ட௅ யப ஹயண்டும். அட௅

஧பம்஧஺பனளய் ஹ஥ளய் தளக்களநல் தடுக்கும் ஋ன்஧ட௅ ஆ஦ந்தநள஦ ஸசய்தழ. தளய்ப்஧ளல்
ஆஹபளக்கழனநள஦ ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்ன௃ச் சக்தழ஺ன குமந்஺தக஭ின் உை஬ழல் உன௉யளக்குகழ஫ட௅.

யணிக ஥ழறுய஦ங்கள் தன௉ம் ஋ந்த சத்ட௅ப் ஸ஧ளன௉ல௃ம் தளய்ப்஧ள஬ழன் குணளதழசனங்கல௃க்கு
ஸயகு ஸதள஺஬யிஹ஬ஹன ஥ழன்று யிடுகழன்஫஦ ஋ன்஧ஹத உண்஺ந. யணிக ஥ழறுய஦ங்கள்

தங்கள் யிற்஧஺஦ப் ஸ஧ளன௉ட்க஺஭ ஧ிப஧஬ப்஧டுத்த தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுப்஧஺த ஥ழறுத்ட௅நளறு
ஊக்கப்஧டுத்ட௅ கழ஫ட௅.
தளய்ப்஧ள஺஬க் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் ய஬ழக஺஭த் தளங்கும் ய஬ழ஺ந
஧஺ைத்ததளகவும் இன௉க்கழன்஫஦. . தளய்ப்஧ள஬ழல் இன௉க்கும் அநழ஬த் தன்஺ந ஋ண்ஹைளர்஧ின்

஋஦ப்஧டும் ய஬ழ ஥ழயளபணி அதழகம் சுபக்க யமழ ஸசய்யஹத இதன் களபணநளம். தளய்ப்஧ள஬ழல்
என௉ குமந்஺தனின் ய஭ர்ச்சழக்குத் ஹத஺யனள஦ அ஺஦த்ட௅ யிதநள஦ சத்ட௅கல௃ம்

அைங்கழனின௉க்கழன்஫஦. அட௅ இனற்஺கனளகஹய அ஺நந்ட௅ யிட்ைத஦ளல் நழக ஋஭ிதளக
இனல்஧ளகஹய ஸசரிநள஦நளகழ யிடுகழ஫ட௅. யனிறு ஸதளைர்஧ள஦ ஹ஥ளய்கள் குமந்஺தகல௃க்கு
யன௉ய஺தத் தடுக்கழ஫ட௅. கு஺஫ப்஧ிபசயத்தழல் ஧ி஫ந்த குமந்஺தகஸ஭஦ில் அயர்கல௃க்குத்
தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுப்஧ட௅ நழக நழக அயசழனம்.
ஆஹபளக்கழனத்஺த நீ ண்ஸைடுக்கவும், ட௅யக்க கள஬ சழக்கல்க஭ி஬ழன௉ந்ட௅ யிடு஧ைவும், ஥ீடின
ஆனேல௃க்கும் அட௅ யமழ ஸசய்னேம். தளய்ப்஧ளல் குடித்ட௅ ய஭ன௉ம் குமந்஺தகள் அ஫ழவு

ய஭ர்ச்சழனில் சற்று ன௅ன்ஹ஦ ஥ழற்கழன்஫஦. ஹ஧ளதழன னெ஺஭ ய஭ர்ச்சழனேம், சுறுசுறுப்ன௃ம்

அத்த஺கன குமந்஺தகல௃க்கு இன௉ப்஧ஹத இதன் களபணநளகும். கு஫ழப்஧ளக கணிதயினல், ஸ஧ளட௅
அ஫ழவு, ஥ழ஺஦யளற்஫ல், ட௅ல்஬ழனநள஦ ஧ளர்஺ய ஹ஧ளன்஫யற்றுக்கு தளய்ப்஧ளல் ட௅஺ண
஥ழற்கழ஫ட௅. SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) ஋஦ப்஧டும் தழடீர் நபணங்க஭ி஬ழன௉ந்ட௅

குமந்஺தக஭஭க் களப்஧ளற்றும் சக்தழ தளய்ப்஧ளலுக்கு உண்டு. ஧ளலூட்டுயட௅ குமந்஺தகல௃க்கு
நட்டுநன்஫ழ தளய்க்கும் ஧஬ ய஺கக஭ில் ஧ன஦஭ிக்கழ஫ட௅.

கு஫ழப்஧ளக ஧ிபசய கள஬த்தழற்குப் ஧ின் உை஬ழன் ஋஺ை கு஺஫னவும், ஹத஺யனற்஫

கஹ஬ளரிக஺஭ இமக்கவும் ஧ளலூட்டுதல் உதயி ஸசய்கழ஫ட௅. ஆஸ்டிஹனளஹ஧ளஹபளசழஸ்
஋஦ப்஧டும் ஋லும்ன௃ ன௅஫ழவு ஹ஥ளய் யன௉ம் யளய்ப்஺஧னேம் ஧ளலூட்டுதல் கு஺஫க்கழ஫ட௅.
ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ ஸ஧ண்கள் தங்கள் நளதயி஬க்கு கள஬ம் ன௅டிந்த஧ின் ஆஸ்டிஹனளஹ஧ளஹபளசழஸ்
ஹ஥ளய்க்குள் யிழுகழ஫ளர்கள் ஋ன்஧ட௅ கு஫ழப்஧ிைத் தக்கட௅. ஧ிபசய கள஬த்தழல் ஥ழகழும்

உதழபப்ஹ஧ளக்கு ஧ளலூட்டும் தளய்நளன௉க்கு கட்டுக்குள் இன௉க்கழ஫ட௅. அத்ட௅ைன் கன௉ப்஺஧

தன்னு஺ைன ஧஺மன ஥ழ஺஬க்கு யன௉யதற்கு ஧ளலூட்டுதல் ஸ஧ன௉ந஭வு ட௅஺ண ஥ழற்கழ஫ட௅.
தழன௉ம்஧ நளதயி஬க்கு யன௉ம் கள஬த்஺தனேம் 20 ன௅தல் 30 யளபங்கள் ய஺ப ஥ீட்டித்ட௅
஺யக்கும் யல்஬஺நனேம் ஧ளலூட்டுதலுக்கு உண்டு.

஧ளலூட்டும் தளய்க்கு நளர்஧கப் ன௃ற்று ஹ஥ளய், கன௉ப்஺஧ ன௃ற்று ஹ஥ளய் யன௉ம் யளய்ப்ன௃கள்

ஸ஧ன௉ந஭வு கு஺஫கழன்஫஦. தளய்க்கும் குமந்஺தக்குநள஦ உன்஦தநள஦ உ஫஺ய ஧ளலூட்டுதல்
ஆமப்஧டுத்ட௅கழன்஫ட௅. ஧ி஫ந்த உைன் குமந்஺தக஭ளல் ஧ன்஦ிபண்டு ன௅தல் ஧தழ஺஦ந்ட௅ இஞ்ச்
ஸதள஺஬வு நட்டுஹந ஧ளர்க்க ன௅டினேம். அதளயட௅ தளனின் நளர்ன௃க்கும் ன௅கத்தழற்கும்

இ஺ைப்஧ட்ை டெபம் ! தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுக்கும் ஹ஧ளட௅ குமந்஺த தளனின் ன௅கத்஺தஹன

஧ளசத்ட௅ைன் ஧ளர்த்ட௅ ஧ந்தத்஺தப் ஧஬ப்஧டுத்தழக் ஸகளள்கழ஫ட௅. ன௅தல் ஆறுநளதங்கள் ய஺ப
தளய்ப்஧ளல் ஸகளடுப்஧ட௅ குமந்஺தக஺஭ ஺யபஸ், ஧ளக்டீரினள தளக்குத஬ழ஬ழன௉ந்ட௅
களப்஧ளற்றுகழ஫ட௅.

நம஺஬க்கள஬ங்க஭ில் யன௉ம் இத்த஺கன தளக்குதல்க஭ி஦ளல் ஌பள஭நள஦ உனிரிமப்ன௃கள்
ஹ஥ரிடுகழன்஫஦ ஋ன்஧ட௅ கய஺஬க்குரின ஸசய்தழனளகும். தளய்ப்஧ளல் இ஺தன஺஦த்஺தனேம்
஋தழர்க்கும் கயசநளகச் ஸசனல்஧டுகழ஫ட௅.

நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழகள் - Signs of Heart
attack

ந஦ித இதனம்: அட௅ ஋ப்஧டிச் ஸசன஬ளற்றுகழன்஫ட௅

* இதனம் நளர்ன௃ப்஧குதழனின் ஺நனத்தழல் சற்ஹ஫ இைப்ன௃஫ம் அ஺நந்ட௅ள்஭ட௅.
* ஥ழநழைத்தழற்கு 60஬ழன௉ந்ட௅ 90 ன௅஺஫ ய஺ப ட௅டிக்கும் இதனம், என௉ ஥ள஺஭க்கு சுநளர் 1 ஬ட்சம் ன௅஺஫
ட௅டிக்கழ஫ட௅.
* இதனத்தழன் எவ்ஸயளன௉ ட௅டிப்ன௃ம் இபத்தத்தழ஺஦ உை஬ழல் ஸசலுத்ட௅கழ஫ட௅.
* கஹபள஦ரி தந஦ிகள் ஸகளண்டு ஸசல்லும் இபத்தத்தழல் இன௉ந்ட௅ இதனன௅ம் உை஬ழன் நற்஫ ஧ளகங்கல௃ம்
ஹத஺யனள஦ உண஺யனேம், ஆக்சழஜ஺஦னேம் ஸ஧ற்றுக் ஸகளள்கழன்஫஦.
* இதனம் ய஬ப்ன௃஫ம் இைன௃஫ம் ஋஦ இன௉ ஧ிரிவுக஭ளக உள்஭ட௅. இதனத்தழன் இன௉஧குதழக஭ிலும் இபண்டு
இபண்டு அ஺஫கள் உள்஭஦. ஸநளத்தத்தழல் ஥ளன்கு அ஺஫கள் உள்஭஦.
* இதனத்தழன் ய஬ட௅ ஹநல் அ஺஫ உை஬ழ஬ழன௉ந்ட௅ அசுத்த இபத்தத்஺தப் ஸ஧ற்று அ஺த ய஬ட௅ கவ ழ் அ஺஫க்கு
அனுப்஧ கவ ழ் அ஺஫ டே஺பனீபலுக்கு ஸசலுத்ட௅கழ஫ட௅.
* இபத்தம் டே஺பனீப஬ழல் சுத்தழகரிக்கப்஧ட்டு ஆக்சழஜ஺஦ப்ஸ஧ற்று ஧ின்ன௃ இதனத்தழன் இைப்ன௃஫ ஹந஬஺஫க்கு
யன௉கழ஫ட௅. இங்கழன௉ந்ட௅ இைட௅ கவ ழ் அ஺஫க்கு ஸசன்று அங்கழன௉ந்ட௅ உை஬ழன் ஧஬ ஧குதழகல௃க்கும்
ஸசலுத்தப்஧டுகழ஫ட௅.
* இதனத்தழன் இைப்஧குதழனில் இன௉ யளல்வுகள் (஺நத்பல் நற்றும் அஸனளடிக்) நற்றும் ய஬ப்஧குதழனில்
இன௉யளல்வுகள் (஧ல்ன௅஦ரி நற்றும் னெயிதழ்) உள்஭஦. இந்த ஥ளன்கு யளல்வுகல௃ம் என௉யமழ கதவு ஹ஧ள஬
ஸசனல்஧ட்டு இதனத்தழற்குள் பத்த ஏட்ைத்஺த ன௅஺஫ப்஧டுத்ட௅கழன்஫஦.
நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டுய஺த அ஫ழந்ட௅ ஸகளள்யட௅ ஋ப்஧டி?

உ஬க஭யில் ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ நக்க஭ின் நபணத்தழற்கு நளப஺ைப்ஹ஧ ன௅தற்களபணம். ஥ம் ஥ளட்டில்

ஆண்க஭ள஦ளலும், ஸ஧ண்க஭ள஦ளலும் இ஭ம் யனதழஹ஬ஹன கடு஺நனள஦ நளப஺ைப்ன௃க்கு ஆ஭ளயட௅

அதழகரித்ட௅ யன௉கழ஫ட௅. நளப஺ைப்஺஧ ஸ஧ளறுத்த஭யில் நற்஫ ஥ளடுகல௃க்கும், ஥நக்கும் நழகப்ஸ஧ரின ஹயறு஧ளடு
உள்஭ட௅. நற்஫ ஥ளடுக஺஭ களட்டிலும், ஥ம்஥ளட்டில் நளப஺ைப்ன௃ இ஭ம் யனதழ஦஺ப (30 – 45) அதழகம் ஧ளதழப்஧ட௅
நட்டுநழன்஫ழ, அதன் யரினன௅ம்

, யி஺஭வுகல௃ம் நழகக் கடு஺ந.

நளப஺ைப்ன௃ ஋ன்஫ளல் ஋ன்஦? அட௅ ஋வ்யளறு ஌ற்஧டுகழ஫ட௅? னளன௉க்ஸகல்஬ளம் நளப஺ைப்ன௃ யன௉ம்? அதன்
அ஫ழகு஫ழகள் ஋ன்஦? அ஺த குணப்஧டுத்ட௅யட௅ ஋வ்யளறு?

இந்த ஹகள்யிகள் கு஫ழத்ட௅ யிமழப்ன௃ணர்வு ஌ற்஧டுத்ட௅யஹத இக்கட்டு஺பனின் ஹ஥ளக்கம் ஋ன்கழ஫ளர் நட௅஺ப
அப்஧ல்ஹ஬ள நன௉த்ட௅யந஺஦ இதன ஹ஥ளய் ஥ழன௃ணர் ைளக்ைர் ஋ஸ்.ஹக.஧ி. கன௉ப்஺஧னள.

கஹபள஦ரி தந஦ிகள் (இபத்த ஥ளடிகள்) ஸகளண்டு ஸசல்லும் இபத்தத்தழல் இன௉ந்ட௅ இதனம் ஆக்றழஜ஺஦னேம்
ஊட்ைச் சத்ட௅க஺஭னேம் ஸ஧றுகழ஫ட௅. இந்த இபத்தக்குமளய்க஭ில் அ஺ைப்ன௃ ஌ற்஧ட்ைளல் இதனத் த஺சகள்

இபத்தம் கழ஺ைக்கப்ஸ஧஫ளநல் இ஫க்கழன்஫஦. இட௅ஹய நளப஺ைப்ன௃ ஋ன்஫஺மக்கப்஧டுகழ஫ட௅. நளப஺ைப்஧ின்
தீயிபத் தன்஺ந இதனத்த஺சக஭ில் ஌ற்஧ட்டுள்஭ ஧ளதழப்஺஧ப் ஸ஧ளறுத்ட௅ அ஺நகழ஫ட௅. இ஫ந்த த஺சகள்
இதனத்தழன் இபத்தம்ஸசலுத்ட௅ம் தழ஫஺஦க் கு஺஫த்ட௅ அதன் ஸசனல்஧ளட்டி஺஦ ஸயகுயளக

஧ளதழக்க஬ளம். ஧ளதங்க஭ில் யினர்த்தல் நற்றும் னெச்சுயிைன௅டினள஺ந ஹ஧ளன்஫ ஥ழ஺஬஺ன உன௉யளக்கழ
இதனத்தழல் ஸசன஬ற்஫ ஥ழ஺஬஺ன ஌ற்஧டுத்த஬ளம்.

என௉ ஥ள஭ில் சபளசரினளக என௉ ஬ட்சம் ன௅஺஫ ட௅டிக்கும் இதனம்; எவ்ஸயளன௉ ட௅டிப்஧ின் ஹ஧ளட௅ம், உை஬ழன்

நற்஫ ஧ளகங்கல௃க்கு ஹத஺யனள஦ உண஺யனேம், ஆக்சழஜ஺஦னேம் ஋டுத்ட௅ ஸசல்லும் பத்தத்஺த, கஹபள஦ரி

தந஦ிகள் (இபத்த ஥ளடிகள்) யமழனளக அனுப்ன௃கழ஫ட௅. இதற்களக கடி஦நளக உ஺மக்கும் இதன த஺சகல௃க்கும்
ஹத஺யனள஦ உண஺யனேம், ஆக்சழஜ஺஦னேம் ஋டுத்ட௅ச் ஸசல்஬ னென்று ன௅க்கழன பத்தக்குமளய்கள் உள்஭஦.
இ஺ய எவ்ஸயளன்றும் இதனத்தழன் ஸயவ்ஹயறு ஧ளகங்கல௃க்கு ஆக்சழஜன் க஬ந்த பத்தத்஺த ஋டுத்ட௅

ஸசல்கழன்஫஦. இந்த பத்தக்குமளய்க஭ின் பத்த ஏட்ைத்தழற்கு த஺ைனளக ன௅த஬ழல் சழ஫ழனதளக த஺ைக்கற்கள்
ஹ஧ள஬ அ஺ைப்ன௃கள் ஌ற்஧டுகழன்஫஦.

சழ஬ களபணங்க஭ளல் இத்த஺ை கற்கள் ஸ஧ரிதளகழ உ஺ைந்ட௅, அதன்ஹநல் பத்தம் உ஺஫ந்ட௅ பத்தக்குமள஺ன

ன௅ழு஺நனளக அ஺ைத்ட௅ யிடுகழ஫ட௅. இத஦ளல் இந்த இபத்தக் கு஭ளய் னெ஬ம் பத்தத்஺தப் ஸ஧றும் இதனத்தழன்
த஺சப் ஧குதழ ஆக்றழஜ஺஦னேம் ஊட்ைச் சத்ட௅கல௃ம் கழ஺ைக்கப் ஸ஧஫ளததளல் ஸசன஬ழமக்கழ஫ட௅. இட௅ஹய
நளப஺ைப்ன௃.

பத்தக்குமளனில் அ஺ைப்ன௃ ஋ப்஧டி ஌ற்஧டுகழ஫ட௅?

பத்தக்குமளனின் த஺சச்சுயர் உள்஭ின௉ந்ட௅ ஸய஭ிஹன னென்று அடுக்குக஭ளக உள்஭ட௅. இதழல் ன௅தல் இபண்டு

அடுக்குகல௃க்கு இ஺ைனில், ஧ி஫ந்த ஏரின௉ ஆண்டுக஭ிஹ஬ஹன டை஬ள஺ை ஹ஧ள஬ ஸகளழுப்ன௃ச் சத்ட௅ (Fatty Streak)
஧டின ட௅யங்குகழ஫ட௅. கள஬ப்ஹ஧ளக்கழல் சழ஬ களபணங்க஭ளல் அட௅ ய஭ர்ந்ட௅ ஸகளழுப்ன௃ ஧டியநளகழ (Plaque)

பத்தத்தழன் சவபள஦ ஏட்ைத்தழற்கு த஺ைக்கற்க஭ளக நளறுகழ஫ட௅. என௉ கட்ைத்தழல் இத்த஺ை ஹநட்டில் யிரிசல்

உன௉யளகழ பத்தக்குமளனினுள் ஸயடிக்கழ஫ட௅. இதன் யி஺஭யளக பத்தத்தழல் உள்஭ சழ஬ அட௃க்கள் இத்த஺ை
ஹநட்டின் யிரிசல் உள்஭ ஧குதழனில் அநர்ந்ட௅ பத்தத்஺த உ஺஫ன ஺யத்ட௅, பத்தக்குமள஺ன ன௅ழு஺நனளக
அ஺ைத்ட௅க் ஸகளள்கழ஫ட௅.

நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கள஦ களபணங்கள் ஋ன்஦?
களபணங்கள் இபண்டு.

என்று ஥ம்நளல் கட்டுப்஧டுத்த ன௅டிந்த஺ய, நற்ஸ஫ளன்று ஥ம் கட்டுப்஧ளட்டில் இல்஬ளத஺ய.
நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கள஦ களபணிகள்

* ன௃஺கப்஧ிடித்தல்
* சர்க்க஺ப ஹ஥ளய்
* உனர் இபத்த அழுத்தம்
* அதழக உைல் ஧ன௉நன் நற்றும் ஥ன்஺ந ஸசய்னேம் ஸகளழுப்ன௃ (HDL) கு஺஫யளக இன௉த்தல்
* அதழக ஸகள஬ஸ்ட்பளல்
* உைல் உ஺மப்ன௃ இல்஬ள஺ந
* குடும்஧த்தழல் ஧஬ன௉க்கு ஸதளன்றுஸதளட்டு நளப஺ைப்ன௃
* ந஦ அழுத்தம், அதீத ஹகள஧ம் நற்றும் ஧ை஧ைப்ன௃

* நப஧ினல் களபணிகள்.
கட்டுப்஧டுத்த ன௅டிந்த களபணங்கள் – ன௃஺க ஧ிடித்தல், உனர் பத்தஅழுத்தம், உை஬ழன் ஋஺ை,
உைற்஧னிற்சழனின்஺ந, சர்க்க஺ப ஹ஥ளய்.

கட்டுப்஧ளட்டில் இல்஬ளத களபணங்கள் – யனட௅, ஧பம்஧பனளக யன௉ம் நப஧ட௃த்தன்஺ந.

இட௅தயிப பத்தக்குமளனில் ஋வ்யித அ஺ைப்ன௃ இன்஫ழனேம் நளப஺ைப்ன௃ யப஬ளம். ஆ஦ளல் இட௅ நழகச்சழ஬஺பஹன
஧ளதழக்கழ஫ட௅. இதற்கு களபணம் தழடீஸப஦ ன௅ழு஺நனளக அ஺ை஧டும் அ஭யிற்கு இதனத்தழன் பத்தக்குமளனில்

஌ற்஧டும் கடு஺நனள஦ இறுக்கம். இதற்கள஦ அ஫ழயினல் ன௄ர்யநள஦ களபணம் இன்னும் ஸதரினளயிட்ைளலும்,

இவ்ய஺க நளப஺ைப்ன௃, ன௃஺க ஧ிடிப்ஹ஧ளர், ஸகளக்஺கன் ஹ஧ளன்஫ நன௉ந்ட௅ உட்ஸகளள்ஹயளர், நழகவும் கு஭ிர்யள஦
஧குதழகல௃க்கு ஸசல்ஹயளர், நழக அதழகநளக உணர்ச்சழயசப்஧டுஹயள஺ப அதழகம் ஧ளதழக்கழ஫ட௅.

நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழகள்?

நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழக஺஭ அ஺ைனள஭ம் கண்டுஸகளள்யட௅ சற்று கடி஦ம். அ஺ய ஧ி஫ அ஫ழகு஫ழக஺஭
எத்தழன௉க்க஬ளம்.

ஸ஧ளட௅யள஦ அ஫ழகு஫ழகள்

* ஸ஥ஞ்சுய஬ழனேைன் னெச்சுயிடுயதழல் சழபநம் நற்றும் இறுக்கம்.
* யினர்த்தல்,குநட்ைல் நற்றும் நனக்கம் யன௉யட௅ஹ஧ளல் உணர்தல்.
* நளர்஧ின் ன௅ன்஧குதழனிஹ஬ள அல்஬ட௅ ஸ஥ஞ்சுக்கூட்டின் ஧ின்ன௃஫ஹநள ய஬ழ இன௉க்க஬ளம். இங்கழன௉ந்ட௅ ய஬ழ
கழுத்ட௅ அல்஬ட௅ இைக்஺கக்கு ஧பய஬ளம்.
* யளந்தழ , இன௉நல், ஧ை஧ைப்ன௃ நற்றும் 20 ஥ழநழைங்கல௃க்கு ஹநல் ஸதளைன௉ம் ய஬ழ.
* தீயிப ஥ழ஺஬னில், இபத்த அழுத்தம் கு஺஫யதளல் நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧ட்ையரின் உைல் ஸய஭ித்ட௅ இ஫ப்ன௃ம்
ஹ஥ப஬ளம்.
நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கள஦ ஋ச்சரிக்஺க அ஫ழகு஫ழ, எவ்ஸயளன௉ ஥஧ன௉க்கும் ஸயவ்ஹயறு யிதநளக இன௉க்க஬ளம்.
ஸ஧ளட௅யளக நளப஺ைப்ன௃ யன௉ம் ஹ஧ளட௅ ன௅த஬ழல் ஸநட௅யளக ஸ஥ஞ்சுய஬ழனேைஹ஦ள அல்஬ட௅ ஸ஥ஞ்சழல் என௉யித
க஦நள஦ இறுக்கத்ட௅ைஹ஦ள ட௅யங்கழ, ஧ின் அவ்ய஬ழனின் தன்஺ந ஧டிப்஧டினளக அதழகரிக்க஬ளம்.

சழ஬ன௉க்கு இத்த஺கன உணர்வுகள் ஌ட௅நழன்஫ழனேம் யப஬ளம். இயர்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ யந்தழன௉ப்஧ஹத

஧ின்஦ள஭ில் ஹயஸ஫ளன௉ களபணத்தழற்களக இ.சழ.ஜழ., அல்஬ட௅ ஋க்ஹகள ஧ரிஹசளத஺஦ ஸசய்னேம் ஹ஧ளட௅ தளன்
ஸதரினஹய யன௉ம். இதற்கு “அ஺நதழனள஦ நளப஺ைப்ன௃’ ஋ன்று ஸ஧னர்.

இதன ய஬ழனின் ஸயவ்ஹயறு தன்஺நகள்: ஸ஧ளட௅யளக இதன ய஬ழ ஸ஥ஞ்சழன் ஥டுப்஧குதழனில் யன௉ம். அட௅

ய஬ழனளகஹயள, என௉யித அழுத்தநளகஹயள, ஌ஹதள என௉ க஦நள஦ ஸ஧ளன௉஺஭ ஸ஥ஞ்சழல் சுநப்஧ட௅ ஹ஧ளன்஫
உணர்யளகஹயள, ஸ஥ஞ்சழன் இன௉ ஧குதழனில் இன௉ந்ட௅ம் ஥டுப்஧குதழ஺ன ஹ஥ளக்கழ கனிற்஫ளல் இறுக்குயட௅
ஹ஧ள஬ஹயள, ஸ஥ஞ்சு ன௅ழுயட௅ம் ஌ஹதள ன௅ழு஺நனளக ஥ழ஺஫யளக இன௉ப்஧ட௅ ஹ஧ளன்஫ உணர்வுைஹ஦ள
இன௉க்க஬ளம்.

சழ஬ ஹ஥பங்க஭ில் சளப்஧ளடு ஸசரிக்களநல் உண்ைளகும் அஜீபண ஹகள஭ளறு ஹ஧ளன்஫ உணர்யளகவும்

ஸய஭ிப்஧ை஬ளம். ஸ஥ஞ்சுக்குள் ஋ரிச்சல் ஹ஧ளன்஫ உணர்வு இன௉க்க஬ளம். இத்த஺கன உணர்வுகள் சழ஬
஥ழநழைங்கள் ஸதளைர்ச்சழனளகஹயள,

யிட்டுயிட்ஹைள யப஬ளம். ஸ஧ளட௅யளக இத்த஺கன உணர்வுகள் ஸதளைர்ச்சழனளக 20 ஥ழநழைங்கல௃க்கு ஹநல்

இன௉ந்தளல் அட௅ நளப஺ைப்஧ளக இன௉க்க யளய்ப்ன௃கள் அதழகம் உள்஭ட௅. நளப஺ைப்ன௃ யன௉ம் ன௅ன் சழ஬ ஥ளட்கஹ஭ள,
யளபங்கஹ஭ள, ஌ன் சழ஬ நளதங்கல௃க்கு ன௅ன்ஹ஧ கூை ஹநற்கூ஫ழன அ஫ழகு஫ழகள் ஸதன்஧ை஬ளம். அத்த஺கன ய஬ழ
஌தளயட௅ ஸசன஬ழல் ஈடு஧ட்டின௉க்கும் ஹ஧ளட௅ (஥஺ைப்஧னிற்சழ அல்஬ட௅ க஦நள஦ ஹய஺஬கள்) சழ஬ ஥ழநழைங்கள்
யன௉ம். ஏய்வு ஋டுத்தவுைன் ந஺஫ந்ட௅ யிடும். இதற்கு “ஆஞ்஺ச஦ள‟ ஋ன்று ஸ஧னர்.

஥ள஭஺ையில் ன௅ன்஺஧ யிை கு஺஫யள஦ ஸசனல்஧ளட்டிஹ஬ஹன அத்த஺கன ய஬ழ யந்தளல் அல்஬ட௅ ஏய்வுக்கு
஧ின்னும் அவ்ய஬ழ உைஹ஦ ந஺஫னளநல் இன௉ந்தளல் அட௅ஹய நளப஺ைப்஧ின் ஆபம்஧ அ஫ழகு஫ழ. ஹநற்கூ஫ழன
ய஬ழ ஸ஥ஞ்சழன் ஥டுப்஧ளகத்தழல் இல்஬ளநல் என௉ ஧க்கஹநள அல்஬ட௅ இபண்டு ஧க்க ஺கக஭ிஹ஬ள,

஥டுன௅ட௅கழஹ஬ள, கழுத்தழஹ஬ள, ன௅கத்தள஺ைனிஹ஬ள, யனிற்஫ழஹ஬ள கூை யப஬ளம். இத்த஺கன ய஬ழனேைன்

யளந்தழஸனடுப்஧ட௅ ஹ஧ளன்஫ உணர்வு, யளந்தழ ஋டுத்தல், த஺஬ச் சுற்஫ல், அதழக யினர்஺ய ஹ஧ளன்஫஺யனேம்
நளப஺ைப்஧ின் அ஫ழகு஫ழகள்.

ஹ஥ள஺னக் கண்ை஫ழயட௅ ஋ப்஧டி ?

* நன௉த்ட௅யர் இதனத்ட௅டிப்ன௃ நற்றும் இபத்த அழுத்தத்தழ஺஦ ஧தழவு ஸசய்யஹதளடு ன௅ந்஺தன சழகழச்஺ச
யியபங்க஺஭ யிரியளக ஸ஧ற்றுக் ஸகளள்யளர்.
* இதனத்தழன் ஸசனல்஧ளடுக஺஭ நழன்஦ட௃ யடியில் ஸ஧ற்றுத் தன௉ம் இசழஜழ ECG) ஋டுக்கப்஧டுகழ஫ட௅..
* இசழஜழ இதனத்ட௅டிப்஧ின் ஹயகம் ஧ற்஫ழன தகய஺஬த் தன௉கழ஫ட௅. யமக்கத்தழற்கு நள஫ள஦ ட௅டிப்ன௃கள்

உள்஭஦யள ஋ன்றும் நளப஺ைப்஧ளல் இதனத்த஺சக஭ில் ஌ஹதனும் ஧ளதழப்ன௃ ஌ற்஧ட்டுள்஭தள ஋ன்றும் இசழஜழ
னெ஬ம் அ஫ழன஬ளம். ஆபம்஧ ஥ழ஺஬னில் இசழஜழ சவபளக இன௉ப்஧தளல் நளப஺ைப்஧ிற்கள஦ சளத்தழனக்கூறுகள்
இல்஺஬ ஋஦ கூ஫ ன௅டினளட௅ ஋ன்஧஺த ஥ழ஺஦யில் ஸகளள்க.

* இதனத்த஺சக஭ில் ஧ளதழப்ன௃ உள்஭தள ஋஦க் கண்ை஫ழன இபத்த ஧ரிஹசளத஺஦கள் உதவும்.
* நளர்ன௃ப்஧குதழனில் ஋க்ஸ்ஹப ஋டுக்கப்஧ை஬ளம்.
* ஋க்ஹகள-களர்டிஹனளகழபளம் ஋ன்஧ட௅ இதனத்தழன் ஸசனல்஧ளடுக஺஭ அ஫ழன உதவும் ன௃தழன ஸ்ஹகன் ன௅஺஫
* கஹபள஦ரி ஆஞ்ஜழஹனளகழபளம் ஋ன்஫ ஧ரிஹசளத஺஦ கஹபள஦ரி இபத்தக்குமளய்க஭ில் அ஺ைப்ன௃ உள்஭தள ஋஦
உறுதழனளக கணித்ட௅க் கூறும்.
நளப஺ைப்ன௃ யன௉ம்ஹ஧ளட௅ ஸகளடுக்கப்஧ைஹயண்டின ன௅தலுதயி ஋ன்஦?
நளப஺ைப்஧ிற்கு உரின ன௅஺஫னில் சழகழச்஺ச அ஭ித்தளல் உனிரிமப்஺஧த் தயிர்க஬ளம்.

* சழ஫ந்த நன௉த்ட௅ய உதயி கழ஺ைக்கும் ய஺ப , ஹ஥ளனள஭ினின் இறுக்கநள஦ உ஺ைக஺஭த் த஭ர்த்தழ அய஺ப
஧டுக்க ஺யத்தழன௉க்க ஹயண்டும்..
* ஆக்றழஜன் சழ஬ழண்ைர் இன௉ந்தளல் ஹ஥ளனள஭ிக்கு கட்ைளனம் ஸசனற்஺க சுயளசம் ஸகளடுக்க ஹயண்டும்.
* ஺஥ட்ஹபளக்஭ிசழ஺பன் அல்஬ட௅ றளர்஧ிட்ஹபட் நளத்தழ஺பகள் கழ஺ைக்கப்ஸ஧ற்஫ளல் என்஫ழபண்டு
நளத்தழ஺பக஺஭ ஹ஥ளனள஭ினின் ஥ளக்கழன் அடினில் ஺யக்கஹயண்டும்.
* ஥ீரில் க஺பக்கப்஧ட்ை ஥ழ஺஬னில் அஸ்஧ிரின் நளத்தழ஺ப஺னக் ஸகளடுக்க஬ளம்.
஋ன்ஸ஦ன்஦ சழகழச்஺சகள் ஸகளடுக்கப்஧ை ஹயண்டும்?

* நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧ட்ைளல் உை஦டி நன௉த்ட௅ய கய஦ிப்ன௃ம், நன௉த்ட௅யந஺஦னில் ஹசர்க்கப்஧டுயட௅ம் அயசழனம்.
* நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டும் ஆபம்஧கள஬ ஥ழநழைங்கல௃ம்,ஹ஥பங்கல௃ம் இக்கட்ைள஦஺ய. ன௅த஬ழல் கஹபள஦ரி தந஦ி
஋஦ப்஧டும் இபத்தக்குமளய்க஭ில் ஌ற்஧ட்டுள்஭ கட்டி஺னக் க஺பக்கும் நன௉ந்ட௅க஺஭க் ஸகளடுக்க ஹயண்டும்.
* இதனத்ட௅டிப்ன௃கள் கண்களணிக்கப்஧ட்டு இனல்ன௃க்கு நள஫ள஦ ட௅டிப்ன௃கல௃க்குரின சழகழச்஺ச அ஭ிக்கப்஧டுகழ஫ட௅.
ய஬ழ ஥ீக்கும் நன௉ந்ட௅க஺஭ ஹ஥ளன஭ிக்குக் ஸகளடுத்ட௅ ஏய்ஸயடுக்க அ஫ழவுறுத்தப்஧டுகழ஫ளர்.

* இபத்த அழுத்தம் அதழகநளக இன௉க்கும்஧ட்சத்தழல்,அத஺஦க்கு஺஫க்கத் தகுந்த நன௉ந்ட௅கள்
அ஭ிக்கப்஧டுகழன்஫஦.
* ஹ஥ளனள஭ினின் யனட௅,நளப஺ைப்஧ின் தளக்கம்,இதனம் ஧ளதழக்கப்஧ட்டுள்஭ அ஭வு நற்றும்

இபத்தக்குமளய்க஭ில் ஌ற்஧ட்டுள்஭ அ஺ைப்஧ின் அ஭வு ஆகழனயற்஺஫ப் ஸ஧ளறுத்ட௅ ஹ஥ளனள஭ிக்கு
அ஭ிக்கப்஧டும் சழகழச்஺ச நளறு஧டும்.

* ஧஬ ஹ஥பங்க஭ில் இபத்தக்குமளய்க஭ில் ஌ற்஧ட்டுள்஭ அ஺ைப்஧ி஺஦ ஥ீக்க ஸத஭ியள஦ நற்றும் ன௅஺஫னள஦
யமழன௅஺஫கள் அயசழனநளகழன்஫஦. அ஺ய கஹபள஦ரி ஆஞ்சழஹனளப்஭ளஸ்டி, ஧லூன்க஺஭க்ஸகளண்டு
இபத்தக்குமளய்க஺஭ யிரிய஺ைனச்ஸசய்தல் அல்஬ட௅ கஹபள஦ரி ஺஧஧ளஸ் அறு஺ய சழகழச்஺ச ஹ஧ளன்஫
ன௅஺஫க஭ளக இன௉க்க஬ளம்.

நளப஺ைப்஺஧த் தடுப்஧ட௅ ஋ப்஧டி?

நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கு அதழக சளத்தழனக்கூறுகள் உள்஭யர்கள் கவ ழ்க்கண்ை தடுப்ன௃ ன௅஺஫க஺஭க் கட்ைளனம்
க஺ை஧ிடிக்கவும்.

யளழ்க்஺கன௅஺஫னில் நளற்஫ம்

1. அயர்கள் உண்ட௃ம் உணவுகள் ஆஹபளக்கழனநளகவும்,உப்ன௃ & ஸகளழுப்ன௃ப் ஸ஧ளன௉ட்கள் கு஺஫யளகவும்
நற்றும் களர்ஹ஧ள஺லட்ஹபட்டுகள் & ஥ளர்ச் சத்ட௅கள் அதழகநளகவும் இன௉க்க ஹயண்டும்.
2. அ஭வு நீ ஫ழன உைல் ஋஺ை உ஺ைனயர்கள் உைல் ஋஺ை஺னக் கு஺஫த்தல் அயசழனம்.
3. உைற்஧னிற்சழக஺஭ யமக்கநளகச் ஸசய்தல் கட்ைளனம்.
4. ன௃஺கப்஧ிடித்த஺஬ ன௅ழுயட௅நளகக் கட்ைளனம் ஥ழறுத்த ஹயண்டும்.
஥ீரிமழவு ஹ஥ளய், அதழக அ஭வு இபத்த அழுத்தம் நற்றும் அதழக ஸகளழுப்ன௃ச்சத்ட௅ உ஺ைனயர்கள் நன௉ந்ட௅க஺஭
ன௅஺஫னளக உட்ஸகளண்டு, உைல்஥ழ஺஬஺னக் கட்டுக்குள் ஺யத்தழன௉க்க ஹயண்டும்.

1. ஸ஧ண்க஭ின் இதன ட௅டிப்ன௃ ஆண்க஺஭ யிை அதழகம். ஸ஧ளட௅யளக ஋ல்஬ள ஸ஧ரின உனிரி஦ங்க஭ின் இதன
ட௅டிப்ன௃ ஸநட௅யளகவும் (னள஺஦ – ஥ழநழைத்தழற்கு 20-30) சழ஫ழன உனிரி஦ங்க஭ில் இதன ட௅டிப்ன௃ ஹயகநளகவும்
இன௉க்கும் (஋஬ழ ஥ழநழைத்தழற்கு 500-600). ந஦ித இ஦த்தழல் ஸ஧ண்கள் உன௉யத்தழல் ஆண்க஺஭யிை சழ஫ழனயர்க஭ளக இன௉ப்஧தளல்
அயர்க஭ின் இதனத்ட௅டிப்ன௃ ஹயகநளக இன௉க்கும்.
2. ந஦ித இதனத்தழன் ஋஺ை அ஺ப கழஹ஬ளகழபளநழற்கு கு஺஫யளகஹய இன௉க்கும்.
3. ஥ீ஭நள஦ ஹநளதழப யிபல் உள்஭யர்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ யன௉யதற்கு யளய்ப்ன௃ கு஺஫வு ஋ன்஧தழ஺஦
யிஞ்ஞள஦ிகள் கண்டு஧ிடித்ட௅ள்஭ளர்கள்.
4. ந஦ித஦ின் இதன ட௅டிப்ன௃ என௉ ஥ள஺஭க்கு 100,000 தை஺யகல௃ம் என௉ யன௉ைத்தழற்கு 30 நழல்஬ழனன்
தை஺யகல௃ம் யளழ் ஥ள஭ில் 2.5 ஧ில்஬ழனன் தை஺யகல௃ம் ட௅டிக்கழன்஫஦
5. என௉ ந஦ித஦ின் யளழ்஥ள஭ில் சபளசரினளக 1 நழல்஬ழனன் ஹ஧பல் இபத்தத்஺த ஧ம்ன௃ (pump) ஧ண்ட௃கழ஫ட௅. (என௉
ஹ஧பல் ஋ன்஧ட௅ 117.34 ஬ழட்ஹைர்கள் …஥ீங்கஹ஭ கணக்கழட்டு ஸகளள்ல௃ங்கள்)
6. ஧ல் ஈறுக஭ில் ஹ஥ளய்ஸதளற்று உள்஭யர்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ ய஺பயதற்கு யளய்ப்ன௃கள் அதழகம்.
7. ஥ம் இதனத்தழன் அ஭வு ஥நட௅ ஺கனின் என௉ ஧ிடி அ஭ஹய (clenched fist).
8. கன௉யில் உன௉யளகும் ன௅தல் உறுப்ன௃ இதனஹந.

9. ஥ளம் இதனத்தழன் ஹநல் ஺க ஺ய஋ன்஫ளல் உை஦டினளக ஥ளம் ஥நட௅ ஺க஺ன ஸ஥ஞ்சழன் இைட௅஧க்கம்

஺யப்ஹ஧ளம் ஆ஦ளல் இதனம் ஸ஥ஞ்சழன் ஥டுயில்தளன் இபண்டு டே஺பஈபல்லுக்கும் நத்தழனில் இன௉க்கழ஫ட௅.
இதனத்தழன் அடி஧குதழ நட்டுஹந சற்று இைப்஧க்கம் சளய்ந்ட௅ இன௉க்கும் ஋஦ஹயதளன் ஥ளம் அவ்யளறு
உணன௉கழஹ஫ளம்.

10. ஬ப்..ைப் ..஬ப்..ைப் ..஋ன்னும் சத்தம் ஥நட௅ இதனம் ஌ற்஧டுத்ட௅கழ஫ட௅ ஋ன்஧ட௅ ஥நக்கு ஸதரினேம். ஥நட௅
இதனத்தழன் யளல்வுகள் தழ஫ந்ட௅ னெடும் ஹ஧ளஹத இந்த சத்தம் உன௉யளகழ஫ட௅

ஸ஧ண்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டும் ஹ஧ளட௅, அதற்கள஦ அ஫ழகு஫ழகள் ஸ஧ரின அ஭யில் ஸதரின யன௉யதழல்஺஬
஋ன்று ஆய்வு என்று கூறுகழ஫ட௅.

ஆண்க஺஭க் களட்டிலும் ஸ஧ண்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டுயட௅ ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ ஹ஥பங்க஭ில் ஸதரியதழல்஺஬
஋ன்றும் யளரழங்ை஦ில் ஥ைத்தப்஧ட்ை நன௉த்ட௅ய ஆய்வு கூறுகழ஫ட௅.
நழகத் தீயிபநளக நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டும்஧ட்சத்தழல், அட௅ நளப஺ைப்ன௃தளன் ஋ன்று ஸதரிந்தளல் நட்டுஹந
அதற்குரின சழகழச்஺ச஺ன ஋டுத்ட௅க் ஸகளள்஭ ன௅டினேம் ஋ன்றும் அந்த ஆய்வு கூறுகழ஫ட௅.

ஹ஥ளனள஭ிக஭ின் அ஫ழகு஫ழக஺஭ ஺யத்ஹத ைளக்ைர்கள் சழகழச்஺ச அ஭ிப்஧ளர்கள் ஋ன்஧தளல், ஸ஧ண்கல௃க்கு
நளப஺ைப்ன௃க்கள஦ சழகழச்஺ச ஸதரின யபளநல் ஹ஧ளய் யிடுயதளக அந்த ஆய்வு ஸதரியிக்கழ஫ட௅.

ன௅ட௅கழன் ஹநல்ன௃஫ம் ய஬ழ, யளந்தழ, சுயளசழப்஧தழல் ஌ற்஧டும் சழபநம், னெக்க஺ைப்ன௃, அஜீபணம் ஹ஧ளன்஫஺ய
ஸ஧ண்கல௃க்கு நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டுயதன் அ஫ழகு஫ழக஭ளக கண்ை஫ழனப்஧ட்டுள்஭ட௅.

ஸ஧ளட௅யளக நளபைப்ன௃ யிகழதம் ஸ஧ண்கல௃க்கு கு஺஫வு ஋ன்஫ ஹ஧ளதழலும், அ஺ய ஌ற்஧டும் அ஫ழகு஫ழகள்

ஸதரினளத ஹ஧ளட௅, சழகழச்஺ச ஋டுத்ட௅க் ஸகளள்஭ இன஬ளநல் ஹ஧ளயதளல், தழடீர் நபணம் ஌ற்஧டுயதளக அந்த
ஆய்வு கூறுகழ஫ட௅.

நளப஺ைப்ன௃ ஌ற்஧டும் ஸ஧ண்கல௃க்கு, அதற்கள஦ அ஫ழகு஫ழகள் ஸயகுஹ஥பம் ன௅ன்஧ளகஹய யந்தழன௉க்கக்கூடும்.

஋஦ஹய நளப஺ைப்ன௃ ஋ன்று ஸதரின யந்தவுைன் நன௉த்ட௅யந஺஦ ஸகளண்டு ஸசல்லும் யமழனில் தீயிப சழகழச்஺ச
அ஭ிக்கக்கூடின ஆம்ன௃஬ன்றழல் ஸசல்யஹத சழ஫ந்தட௅ ஋ன்று ஆய்வு ன௅டிவு ஸதரியித்ட௅ள்஭ட௅.

அப்ஹ஧ளட௅ தளன் உனி஺பக் களப்஧ளற்஫ ன௅டினேம் ஋ன்று ஸதரியிக்கப்஧ட்டுள்஭ட௅. ஸ஧ண்க஺஭ப் ஸ஧ளன௉த்தய஺ப
அயர்கல௃க்கும், சழகழச்஺ச அ஭ிப்஧யர்கல௃க்கும் நளப஺ைப்ன௃ ஋ன்று அ஫ழந்ட௅ ஸகளள்யதற்ஹக தளநதம்
ஆயதளஹ஬ஹன சழ஬ ஹ஥பங்க஭ில் ஧ளதழப்ன௃ ஌ற்஧டுயதளகத் ஸதரியிக்கப்஧ட்டுள்஭ட௅.

ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்ஹயளம்-2

உங்கள் ஧ிபறர் ஧ற்஫ழன சழ஬ ன௃தழன தகயல்கள்
இபத்த அழுத்தத்தழல் இபண்டு அ஬குகள் இன௉ப்஧ட௅ உங்கல௃க்கு ஸதரிந்தழன௉க்கும்.
சளதளபண இபத்த அழுத்தம் 120/80 ஋஦க் கு஫ழக்கப்஧டுகழ஫ட௅. ஹநலுள்஭ட௅ சுன௉க்கழுத்தம்
Systolic blood pressure (SBP), கவ ழுள்஭ட௅ யிரியழுத்தம் Diastolic blood pressure (DBP) ஋஦
அ஺ய இன௉ய஺கப்஧டும். இதழல் ஋஺தக் கட்டுப்஧டுத்ட௅யட௅ ன௅க்கழனநள஦ட௅?
஍ம்஧ட௅ யனதழற்கு ஹநற்஧ட்ையர்க஭ில் சுன௉க்கழுத்தத்஺த (SBP) கட்டுப்஧ளட்டில் ஸகளண்டு
யன௉ய஺தஹன நன௉த்ட௅யர்கள் இ஬க்களகக் ஸகளள்஭ ஹயண்டும் ஋஦ The Lancet ஋ன்஫
சஞ்சழ஺கனில் ஜீன் 18ல் இ஺ணனத்தழல் ஸய஭ினள஦ கட்டு஺ப என்று கன௉த்ட௅
ஸய஭ினிட்டுள்஭ட௅.
இதற்குக் களபணம் ஋ன்஦? இப்ஸ஧ளழுட௅ யனதள஦யர்க஭ின் ஋ண்ணிக்஺க அதழகரித்ட௅
யன௉கழ஫ட௅. அத்ட௅ைன் 50 யனதழற்கு ஧ின்஦ர் ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦யர்க஭ின் இபத்த அழுத்தம்
அதழகரித்ட௅ யன௉யட௅ம் ஸதரிந்தஹத. அயர்க஭ில் யிரியழுத்தத்஺த (DBP) யிை
சுன௉க்கழுத்தஹந (SBP) ஸ஧ன௉ம்஧ளலும் அதழகரிக்கழன்஫ட௅. யனட௅ கூைக் கூை சுன௉க்கழுத்தம்
அதழகரித்ட௅க் ஸகளண்ஹை ஸசல்கழ஫ட௅. ஆ஦ளல் யிரியழுத்தம் ஸ஧ளட௅யளக 50 யனட௅
ய஺பஹன அதழகரிக்கழ஫ட௅. அதற்கு ஹநல் அதழகரிப்஧ட௅ கு஺஫வு. அட௅ நட்டுநல்஬ ஧஬
தன௉ணங்க஭ில் அட௅ கு஺஫னவும் ஸசய்கழ஫ட௅.
இன்ஸ஦ளன௉ யிதநளகப் ஧ளர்த்தளல் இபத்த அழுத்த ஹ஥ளனேள்஭யர்க஭ில் 75%
சதயிகழதத்தழற்கு ஹந஬ள஦யர்கள் 50யனட௅ அல்஬ட௅ அதற்கு ஹந஬ள஦

யனட௅ள்஭யர்கஹ஭. இயர்கல௃க்குதளன் நளப஺ைப்ன௃, ஧க்கயளதம், ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்கள்
யன௉யதற்கள஦ சளத்தழனம் அதழகம். இதன் களபணநளக இத்த஺கனயர்க஭ட௅ இபத்த
அழுத்தத்஺த கட்டுப்஧ளட்டிற்குள் ஸகளண்டு யன௉யஹத நழக ன௅க்கழனநள஦தளகும்.
ன௅ன்஺஦ன கள஬ங்க஭ில் யிரியழுத்தம் (DBP) தளன் ன௅க்கழனநள஦ட௅ ஋஦ நன௉த்ட௅ய
உ஬கழல் என௉ கன௉த்ட௅ ஥ழ஬யினட௅. அ஺தக் கட்டுப்஧டுத்ட௅யஹத சழகழச்஺சனின் இ஬க்களக
இன௉க்க ஹயண்டும் ஋ன்றும் ஸசளல்஬ப்஧ட்ைட௅.
ஆ஦ளல் ஹநற் கூ஫ழன கன௉த்ட௅க்க஭ின் அடிப்஧஺ைனில் ஧ளபக்கும் ஹ஧ளட௅ இக்கன௉த்ட௅
தய஫ள஦ட௅, சுன௉க்கழுத்தஹந ன௅க்கழனம் ஋ன்஧ட௅ ஸய஭ிப்஧஺ை. ஹநற் கூ஫ழன
கட்டு஺பனள஭ர்கள் என௉ ஧டி ஹநஹ஬ ஹ஧ளய் 50யனதழற்கு ஹந஬ள஦யர்கல௃க்கு
சுன௉க்கழுத்தத்஺த நட்டுஹந அ஭யிட்ைளல் ஹ஧ளட௅நள஦ட௅ ஋ன்று கூறுகழ஫ளர்கள். இதற்கு
அயர்கள் ஥ளன்கு களபணங்க஺஭க் கூறுகழ஫ளர்கள்.
ன௅த஬ளயட௅ களபணம். சுன௉க்கழுத்தநள஦ட௅ நழகவும் சு஬஧நளகவும் ஸத஭ியளகவும் அதழக
தய஫ழன்஫ழனேம் அ஭யிைக் கூடினட௅. அத்ட௅ைன் அட௅ஹய நளப஺ைப்ன௃, ஧க்கயளதம், ஹ஧ளன்஫
ஹ஥ளய்கள் யன௉யதற்கு ன௅க்கழன களபணன௅ம் ஆகழ஫ட௅.
஧ிபறர் நள஦ினேைன், ஸ்ஸைதஸ்ஹகளப் கழ஺ைக்களத ஥ழ஺஬னில் ஥ளடித்ட௅டிப்஺஧ ஸதளட்டுப்
஧ளர்஧தன் னெ஬ம் கூை சுன௉க்கழுத்தத்஺த அண்ண஭யளக அ஭யிை ன௅டினேம். அத஦ளல்
நன௉த்ட௅யர்கள் இல்஬ளதஹ஧ளட௅, நன௉த்தய தளதழ அல்஬ட௅ நன௉த்ட௅ய உதயினள஭ர் கூை
இவ்யளறு சு஬஧நளக அ஭யிை ன௅டினேம். ஹ஥ளனள஭ிகல௃க்கு கூை சழறு ஧னிற்சழ னெ஬ம்
சுன௉க்கழுத்தத்஺த அ஭யிடுயதற்கு ஧மக்கழயிை஬ளம். ஋஦ஹய அ஭யிடுயட௅ம்,
கட்டுப்஧டுத்ட௅யட௅ம் இஹ஬சள஦ட௅.
ஆ஦ளல் இப்ஸ஧ளழுட௅ சு஬஧நளக யளங்கக் கூடின இ஬க்ஹபள஦ிக் ஧ிபறர் நள஦ிக஺஭ ஋ந்த
நன௉த்ட௅ய அ஫ழவு இல்஬ளதயன௉ம் ஧ட்ைன்க஺஭ அழுத்ட௅யதன் னெ஬ம் இனக்கழ,
஧ிபற஺ப உை஦டினளக அ஫ழன ன௅டினேம் ஋ன்஧஺தனேம் கு஫ழப்஧ிட்ஹை ஆக ஹயண்டும்.
இபண்ைளயட௅ களபணநளயட௅, த஦ட௅ ஧ிபறர் ஋ன்஦, அட௅ ஋வ்ய஭யளக இன௉க்க ஹயண்டும்
஋ன்஧தற்கு இபண்டு அ஬குக஺஭ ஺யத்ட௅க் ஸகளண்டு ஹ஥ளனள஭ிகள் குமம்஧
ஹயண்டினதழல்஺஬. ஹநலும் அந்த இபண்டில் ஋ட௅ ன௅க்கழனம் ஋ன்஫ ஹகள்யினேம்
அயர்கல௃க்கு ஋மளட௅.
நன௉த்ட௅யர்கல௃ம் கூை அட௅யள இட௅யள ன௅க்கழனம் ஋஦ அல்஬ளை ஹயண்டினதழல்஺஬
஋ன்஧ட௅ னென்஫ளயட௅ களபணநளகும். ஥ளன்களயதளக, ஧ிபறர் ஧ற்஫ழன யிமழப்ன௃ணர்வுப்
஧பப்ன௃஺பக஺஭ சுகளதளப இ஬ளகளயி஦ர் ஸ஧ளட௅ நக்க஭ி஺ைஹன ஋டுத்ட௅ச் ஸசல்யதற்கும்
தழட்ைநழடுயதற்கும் கூை என௉ இ஬க்கஸநன்஧ட௅ சு஬஧நளனின௉க்கும்.
சரி இப்ஸ஧ளழுட௅ உங்க஭ட௅ ஧ிபறன௉க்கு யன௉ஹயளம். ஍ம்஧ட௅ யனதழற்கு ஹநற்஧ட்ை
உங்கள் ஧ிபறர் ஋வ்ய஭யளக இன௉க்க ஹயண்டும். 140/90 க்கு ஹநற்஧ைளட௅ இன௉க்க
ஹயண்டும். ஥ீரிமழவும் ஹசர்ந்தழன௉ந்தளல் 130/80 க்குக் கு஺஫யளக இன௉க்க ஹயண்டும் ஋ன்ஹ஫
இட௅ய஺ப ஸசளல்஬ப்஧ட்ைட௅. ஆ஦ளல் ஹநற் கு஫ழப்஧ிட்ை ன௃தழன ன௅஺஫னில் கூறுயதளனின்
இயற்஺஫ ன௅஺஫ஹன 140, 130 ஋ன்று ஥ீங்கள் கு஫ழப்஧ிட்ைளல் ஹ஧ளட௅நல்஬யள?

ஆம் ஋வ்ய஭வு சு஬஧ம் ஥ழ஺஦யில் ஺யத்தழன௉க்க?

ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்ஹயளம்

஧ிபசய ய஬ழ கு஺஫க்கும் நன௉ந்ட௅

நன௉த்ட௅யம் ஋வ்ய஭ஹயள ன௅ன்ஹ஦஫ழ இன௉ந்தளலும், ஧ிபசய ஹயத஺஦ ஋ன்஧ட௅
தயிர்க்கன௅டினளத ய஬ழனளக இன௉ந்ட௅யந்தட௅. அந்த ஥ழ஺஬஺ந ஸநல்஬ நள஫ழயன௉கழ஫ட௅.
ய஬ழஹன இல்஬ளநல் குமந்஺த ஸ஧ற்றுக் ஸகளள்ல௃ம் யசதழ அஸநரிக்கள ஹ஧ளன்஫
ஹந஺஬஥ளடுக஺஭த் ஸதளைர்ந்ட௅ இன்று ஥ம் ஥ளட்டிலும் சளத்னநளகழ உள்஭ட௅. ஋ப்ஹ஧ளட௅
஧பய஬ளகும் ஋ன்஧ட௅தளன் ஹகள்யிக்கு஫ழ.
஧ிபசய ஹ஥பத்தழல், கர்ப்஧ப்஺஧ சுன௉ங்கும் ஹ஧ளட௅, அந்த நளற்஫ம் ஧ற்஫ழன தகயல் தண்டு
யைத்தழல் உள்஭ ஥பம்ன௃கள் யமழனளக ஧னணம் ஸசய்ட௅, னெ஺஭஺ன ஋ட்டும்ஹ஧ளட௅ ஥ளம்
அந்த ய஬ழ஺ன உணர்கழஹ஫ளம். இந்த ஹயத஺஦ ஋ல்஬ளப் ஸ஧ண்கல௃க்கும் எஹப நளதழரி
இன௉ப்஧தழல்஺஬.
1. குமந்஺தனின் ஋஺ை.
2. கன௉ய஺஫னில் குமந்஺தனின் ஥ழ஺஬.
3. இடுப்ன௃ ஋லும்஧ின் தன்஺நகள்.
4. சுன௉ங்கும் தன்஺நனின் ய஬ழ஺ந.
5. ன௅ன் அனு஧யம் நற்றும் ஋தழர்஧ளர்ப்ன௃

஋ன்஫ ஍ந்ட௅ களபணங்க஭ின் அடிப்஧஺ைனில் ய஬ழனின் அ஭வு நளறு஧டும். ஋வ்ய஭வு
ய஬ழ இன௉க்கும் ஋ன்஧஺த ன௅ன்ஹ஧ அ஫ழந்ட௅ கூ஫ன௅டினளட௅. சழ஬ர் ஸ஧ளறுத்ட௅க்
ஸகளள்஭க்கூடின அ஭யில் ய஬ழ஺ன உணர்கழ஫ளர் கள். சழ஬ர் தழனள஦ம், னெச்சுப் ஧னிற்சழ,
ஸயன்஦ ீர் கு஭ினல், நசளஜ், ஥ர்ஸ் கய஦ிப்ன௃, ஥ழற்஧ட௅, ஥ைப்஧ட௅, அநர்யட௅ ஹ஧ளன்஫
஥ழ஺஬நளற்஫ம்.. ஋ன்று நன௉த்ட௅ய ன௅஺஫ அல்஬ளத ஧மக்கங்கள் னெ஬ம் ய஬ழ஺ன

கு஺஫க்க ன௅னல்கழன்஫஦ர். ஧஬ர், ஋ந்த ன௅஺஫஺னனேம் ஧ின்஧ற்஫ ன௅டினளத அ஭வுக்கு
ய஬ழனளல் தழணறுகழ஫ளர்கள்.
இப்஧டி ஸசளல்஬ழ யி஭ங்க ஺யக்க ன௅டினளத ய஬ழ஺ன, நளனநளக ந஺஫ன ஺யத்ட௅,
குமந்஺த ஧ி஫ப்஧஺த அனு஧யித்ட௅ நகழம ஺யக்கும் என௉ உ஧ளனம்தளன் '஋஧ிடினைபல்
ஸை஬ழயரி' ஋ன்஧ட௅!
'஋஧ிடினைபல் ஸை஬ழயரி' ஋ன்஧ட௅, தண்டுயைத்தழல் ஊசழ னெ஬ம் என௉ நன௉ந்஺த
உட்ஸசலுத்தழ ஧ிபசய ய஬ழ஺ன ன௅ற்஫ழலுநளக அகற்஫ழ, குமந்஺த ஧ி஫ப்஺஧ சுகநள஦
அனு஧யநளக நளற்஫க்கூடின என௉ நன௉த்ட௅ய ன௅஺஫னளகும்.
஥ன்கு ஧னிற்சழ ஸ஧ற்஫ நனக்க நன௉ந்ட௅ ஥ழன௃ணபளல் சம்஧ந்தப்஧ட்ை ஸ஧ண்ட௃க்கு அ஺தப்
஧ற்஫ழ ஸத஭ியளக யி஭க்கப்஧டும். எப்ன௃தல் அ஭ித்தளல் நட்டுஹந ஋஧ிடினைபல்
ஸகளடுக்கப்஧டுகழ஫ட௅. 4 ஸச.நீ . இ஺ைஸய஭ினில் எழுங்கள஦ ஧ிபசயத்ட௅க்குரின
அ஫ழகு஫ழகள் ஸதன்஧ட்ைள஬ன்஫ழ இட௅ ஸகளடுக்கப்஧டுயட௅ இல்஺஬. ய஬ழனேம்
ஸதளைங்கழனின௉க்க ஹயண்டும்.
஋஧ிடினைபல் ஸகளடுக்கும்ஹ஧ளட௅, ஧க்க யி஺஭யளக பத்த அழுத்தம் கு஺஫னேம் யளய்ப்ன௃
உள்஭தளல், பத்தக்குமளய் யமழனளக தழபயங்கள் ஸசலுத்தப்஧டும். 5 ஥ழநழைத்ட௅க்கு
என௉ன௅஺஫ ைளக்ைரின் ஹ஥படி கண்களணிப்ன௃ அயசழனநளகழ஫ட௅. குமந்஺தனின் இதனத்
ட௅டிப் ன௃ம் நள஦ிட்ைரில் கண்களணிக்கப்஧டும்.
என௉க்க஭ித்ட௅ ஧டுத்தயளக்கழல் அல்஬ட௅ ஧டுக்஺க டே஦ினில் கு஦ிந்ட௅ உட்களர்ந்த
யளக்கழல் தண்டுயைத்தழன் நத்தழனில் ஋஧ிடினைபல் ஸ஧ளன௉த்தப்஧டும். ன௅ட௅஺க
ஆன்ட்டிஸசப்டிக் தழபயத்தளல் சுத்தம் ஸசய்ட௅ கு஫ழப்஧ிட்ை இைத்தழல் ஊசழ஺ன குத்ட௅யளர்
கள். ஊசழ யமழஹன ஋஧ிடினைபல் கதீட்ைர் ஋ன்கழ஫ சன்஦நள஦, நழன௉ட௅யள஦ ஧ி஭ளஸ்டிக்
குமளய் டே஺மக்கப்஧டும். ஊசழ஺ன ஋டுத்ட௅ யிட்டு, அந்த குமள஺ன ன௅ட௅கழன் ஹநல் ஹைப்
ஹ஧ளட்டு எட்டி யிடுயளர்கள். இதன் ஧ி஫கு ஹசளத஺஦க்களக நழகக்கு஺஫ந்த அ஭வு
நன௉ந்ட௅ ஸகளடுக்கப்஧ட்டு, ஧க்க யி஺஭வு ஌ற்஧டுகழ஫தள ஋஦ ஧ளர்க்கப்஧டும். ஧ி஫கு,
ஹத஺யனள஦ நன௉ந்ட௅ ஸகளடுத்ட௅ ஆசுயளசப்஧டுத்ட௅யளர்கள்.
஋஧ிடினைபல் ஸ஧ளன௉த்தழன஧ின், ஋ழுந்ட௅ ஥ைநளை ன௅டினளட௅. களல்கள் க஦ம் ஸதரினளத
அ஭வுக்கு நபத்ட௅ப் ஹ஧ளகும். தழன௉ம்஧ி ஧டுக்க஬ளம். ஸசனற்஺க ன௅஺஫னில் சழறு஥ீர்
ஸய஭ிஹனற்஫ யமழ ஸசய்னப்஧டும். ஋஭ிதள஦ ஧ிபசயத்ட௅க்கு இட௅ ஹநலும் ட௅஺ண
ன௃ரிகழ஫ட௅. ஋஧ிடினைபல் ஹய஺஬ ஸசய்ன ஆபம்஧ித்த வுைன் எவ்ஸயளன௉ ன௅஺஫ கன௉ய஺஫
சுன௉ங்கழ, யிரிந்ட௅, குமந்஺த இ஫ங்கழ யன௉ய஺த உணன௉ம்ஹ஧ளட௅ ய஬ழஹன ஸதரினளட௅!
குமந்஺த ஧ி஫ந்தவுைன் ஋஧ிடினைபல் நன௉ந்ட௅ ஸகளடுப்஧ட௅ ஥ழறுத்தப்஧டும். நனக்க நன௉ந்ட௅
஥ழன௃ணபளல் கதீட்ைர் அகற்஫ப்஧டும். ஏரின௉ நணி ஹ஥பத்தழல் நன௉ந்தழன் யரினம்

கு஺஫ந்ட௅
உைல் சகஜ ஥ழ஺஬க்கு தழன௉ம்஧ி யிடுகழ஫ட௅.
஌தளயட௅ அயசப ஥ழ஺஬னளல் சழஹசரினன் ஸசய்ன ஹ஥ர்ந்தளல், இஹத ன௅஺஫னில்
நனங்க஺யக்கும்ஹ஧ளட௅ குமந்஺த஺ன ஋டுப்஧஺த ஋ந்த ய஬ழனேம் இல்஬ளநல், ஆ஦ளல்

சுன஥ழ஺஦வுைன் உணப ன௅டினேம். இதற்கள஦ ந஦ப் ஧க்குயத்஺த ைளக்ைர் அயன௉க்கு
ன௅ன்ஹ஧ ஌ற்஧டுத்தழ யிடுகழ஫ளர்.
இன௉ந்தளலும், ஋஧ிடினைபல் ஧ற்஫ழ நளறு஧ட்ை கன௉த்ட௅ ஸகளண்ை அஸநரிக்கப் ஸ஧ண் கல௃ம்
இன௉க்கழ஫ளர்கள். அயர்க஭ின் சந்ஹதகங்கள் கு஫ழத்ட௅ நனக்க நன௉ந்ட௅ ஥ழன௃ணர் ஹகட்ைர்
஧ளலுைன் ஹ஧சழஹ஦ளம். இயர் இந்தழனளயில் ஧ி஫ந்ட௅, நன௉த்ட௅யம் ஧னின்று, 20 யன௉ைநளக
அஸநரிக்களயில் ஧ம்஧பநளக சுமன்று ஧ணின௃ரிந்ட௅ யன௉கழ஫ளர்.
''இங்ஹக ஸ஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ ஸ஧ண்கள் ஋஧ிடினைபல் ஸை஬ழயரி஺ன யபஹயற்கழ஫ளர்கள். ன௅தல்
஧ிபசயத்தழல் ஋஧ிடினைபல் ஧ற்஫ழ உணர்ந்தயர்கள் இபண்ைளயட௅ ஧ிபசயத்ட௅க்கு இனற்஺க
ன௅஺஫ ஧ற்஫ழ ஹனளசழப்஧ட௅கூை இல்஺஬!„„
''஋ந்த சழகழச்஺ச ன௅஺஫னிலும் ஧க்க யி஺஭வு கள் தயிர்க்க ன௅டினளதட௅. இதழல் 2% ய஺ப
னிஹ஬ஹன த஺஬ய஬ழ, ன௅ட௅குய஬ழ ஹ஧ளன்஫ யி஺஭வுகள் உண்ைளகழ஫ட௅. ஋஧ிடினைபல்
ஸை஬ழயரி஺ன ஸ஧ளன௉த்த ய஺ப ஥ன்கு ஧னிற்சழ ஸ஧ற்஫ ைளக்ைர், நனக்க நன௉ந்ட௅ ஥ழன௃ணர்
ஆகழஹனள஺பக் ஸகளண்டு ஸசனல் ஧டுத்தழ஦ளல் கண்டிப்஧ளக ன௅ழு ஧ன஺஦னேம்
அ஺ைன஬ளம்.„„
தண்டுயைத்தழல் ஊசழ குத்ட௅யதளல் ய஬ழ அதழகநளக இன௉க்கும். ''஧ிபசய ய஬ழ஺ன
எப்஧ிடும்ஹ஧ளட௅, ன௅ட௅கழல் ஊசழ குத்ட௅ம் ய஬ழ ஸ஧ரிதல்஬. இதற்கு ஧னன்஧டுத்தக்கூடின
நளர்஧ின், ஸைநபளல் ஹ஧ளன்஫ நன௉ந்ட௅கள் ஋஭ிதளக கழ஺ைக்கக் கூடின஺ய.„„
''஧ிபசயத்தழன்ஹ஧ளட௅ கணயர் கண்டிப்஧ளக உைன் இன௉க்க ஹயண்டும் ஋ன்஧தளல், அட௅ஹய
஺தரினன௅ம் ஥ம்஧ிக்஺கனேம் அ஭ிக்கழ஫ட௅. ஋஧ிடினைபல் ஧ற்஫ழ ஸத஭ியளக, ஸ஧ளறு஺நனளக
஋டுத்ட௅க் கூ஫ழ, சழ஬ன௉க்கு ஌ற்஧ைக்கூடின ஧க்க யி஺஭வுக஺஭ ஸசளல்஬ழ ன௅ழு எப்ன௃தல்
ஸ஧ற்஫ ஧ின்ஹ஧ ஸசய்கழ஫ளர்கள். யிடிஹனள ஹகசட் னெ஬ம் யி஭க்குயதளல் ஥ன்கு
யி஭ங்குகழ஫ட௅. ய஬ழஹன இல்஬ளநல் குமந்஺த ஸ஧ற்றுக் ஸகளண்ைட௅ இ஦ின
அனு஧யம்தளன்!''

சழஹசரினன் ஋தற்களக?

஋த்த஺஦ஹனள தளய்நளர்கள் ைளக்ைர் ஥ளர்நல் ஸை஬ழயரி ஆகும் ஋ன்று ஸசளன்஦ளர்.
ஆ஦ளல் க஺ைசழனில் ஆ஧ஹபரன் ஧ண்ணி யிட்ைளர் ஋ன்று கு஺஫஧ட்டுக்
ஸகளள்யளர்கள்.

என௉ தள஺ன, அயன௉க்கு ஋ல்஬ள ஹசளத஺஦கல௃ம் ஸசய்ட௅, அயர் ஥ளர்நல்
ஸை஬ழயரிக்கு உகந்தயர் தளன் ஋ன்று தீர்நள஦ித்ட௅, அய஺ப ஥ளர்நல் ஸை஬ழயரிக்கு
உட்஧டுத்ட௅கழஹ஫ளம்.
ஆ஦ளல், ஧ிபசய ய஬ழ யன௉ம்ஹ஧ளட௅தளன், ய஬ழனின் தன்஺நனிஹ஬ள, குமந்஺தனின்
த஺஬ தழன௉ம்ன௃யதழஹ஬ள, கன௉ப்஺஧ யளய் தழ஫ப்஧தழஹ஬ள, குமந்஺தனின்
஥ளடித்ட௅டிப்஧ிஹ஬ள நளற்஫ங்கள் ஌ற்஧ட்டு, குமந்஺தனின் ஧ள஺த யமழஹன
஧னணப்஧டுயட௅ த஺ை஧டுய஺த உணன௉கழஹ஫ளம்.
இ஺ய அ஺஦த்ட௅ம், அந்தக் கணம், ஧ிபசய ய஬ழ கண்ை஧ின்ன௃தளன் கய஦ிக்க ன௅டினேம்
– கணிக்க ன௅டினேம் – அன்஫ழ ன௅ன் கூட்டிஹன தீர்நள஦ிக்க இன஬ளட௅. ஋஦ஹய, ஧஬
சநனங்க஭ில் ஧ிபசய ய஬ழ கண்ை ஧ின்ன௃, அந்த தீர்நள஦த்஺த நளற்஫ழ, சழஹசரினன்
ஸசய்ன ஹ஥ரிடுகழ஫ட௅.
ஸ஧ன௉ம்஧ளஹ஬ளர் “ன௅தல் தை஺ய சழஹசரினன் ஸசய்ததளல் இந்த ன௅஺஫னேம் ைளக்ைர்
சழஹசரினன் ஸசய்ட௅ யிட்ைளர் ஋ன்று ஹநம்ஹ஧ளக்களகப் ன௃஬ம்ன௃கழ஫ளர்கள். ன௅தல் ன௅஺஫
ஸசய்னேம்ஹ஧ளட௅, அந்தக் கன௉ப்஺஧னில் ஺தனல் ஹ஧ளடுயதளல் அட௅ களனப்஧ட்டு
யிடுகழ஫ட௅. அ஺த யடு ஋ன்கழஹ஫ளம்.
அந்த யடு ஋ந்த அ஭வுக்கு உறுதழனள஦ட௅ ஋ன்று ஸ஧ரிதளக னளபளலும் கணிக்க
ன௅டினளட௅. ஋஦ஹய, ன௅தல் ன௅஺஫ சழஹசரினன் ஸசய்தயர்கள், அடுத்த ஧ிபசயத்தழல்
அயர்க஭ட௅ ஥ளர்நல் ஸை஬ழயரிக்கள஦ சளத்தழனக் கூறுகள் 50% ஋ன்று தளன் ஸசளல்஬
ஹயண்டும்.
஧ிபசயம் ஸ஥ன௉ங்கும்ஹ஧ளட௅, குமந்஺தனின் த஺஬ இடுப்ன௃ ஋லும்ன௃க்கு ஹந஬ளக
இன௉ப்஧ட௅ ஧ிபசய யளய், ஌ட௅யளக இல்஬ளநல் இன௉ப்஧ட௅ ஹ஧ளன்஫ கண்டு஧ிடிப்ன௃கள்
இன௉ந்தளல், அந்தத் தளய்க்கு சழஹசரினன் ன௅ன் கூட்டிஹன ஸசய்ட௅ யிை
ஹயண்டினதளகழ஫ட௅.
஌ஸ஦஦ில், அந்தத் தள஺ன ஧ிபசய ய஬ழக்கு உட்஧டுத்தழ஦ளல், ஹநற்ஸசளன்஦
கண்டு஧ிடிப்ன௃க஭ளல், குமந்஺த ஧ி஫க்க ஹ஥பநளகழ அந்த ஹ஥பத்தழல் கன௉ப்஺஧னிலுள்஭
அந்த யடு, யலுவுற்று கன௉ப்஺஧ஹன ஸயடித்ட௅, தளனின் உனின௉க்ஹக ஆ஧த்ட௅ ஌ற்஧ை
யளய்ப்ன௃ள்஭ட௅.
஋஦ஹய ஥ளர்நல் ஸை஬ழயரி ஋ன்஫ யிரப்஧ரீட்஺சக்கு இைம் ஸகளடுக்களநல் ன௅ன்
கூட்டிஹன சழஹசரினன் ஸசய்ன ஹயண்டினதளகழ யிடுகழ஫ட௅. சரி, சழஹசரினன் ஸசய்யட௅
஋ன்஫ளல் ய஬ழ கண்ை ஧ி஫கு ஸசய்னக் கூைளதள? ஋தற்களக 10, 15 ஥ளள் ன௅ன்஧ளக
ஸசய்ன ஹயண்டும் ஋ன்஫ ன௅ட௃ன௅ட௃ப்ன௃ ஋மத்தளன் ஸசய்னேம்.
஧ிபசய ய஬ழ ஋ன்஧ட௅ ஋ந்த ஹ஥பத்தழலும் ன௅ன் அ஫ழயிப்஧ின்஫ழ யன௉யட௅ அந்த
ஹ஥பம்தளன் தளய் சளப்஧ிட்டின௉ப்஧ளள். ஋஦ஹய அயல௃க்கு நனக்க நன௉ந்ட௅
ஸகளடுப்஧தற்கு ஹனளசழக்க ஹயண்டி உள்஭ட௅. அல்஬ட௅ அயள் இன௉க்கும்
இைத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ ய஬ழ கண்ை ஧ி஫கு ஧னணப்஧ட்டு யப ஥ீண்ை ஹ஥பநளக஬ளம்.

அந்ஹ஥பத்தழல் ஧ிபசய ய஬ழனி஦ளல், தளய்க்ஹகள, குமந்஺தக்ஹகள ஆ஧த்ட௅ ஌ற்஧ை
யளய்ப்ன௃ உண்டு. இ஺த ஋ல்஬ளம் ந஦தழல் ஸகளண்டுதளன் குமந்஺த ன௅ழு ய஭ர்ச்சழ
அ஺ைந்ததளக கன௉தப்஧டும் என௉ யளபங்கல௃க்குப் ஧ி஫கு, அதளயட௅, 10, 15 ஥ளட்கள்
ன௅ன்஧ளகஹய ஆ஧ஹபசன் ஸசய்ன ஹ஥ரிடுகழ஫ட௅.
சழ஬ சநனம் ைளக்ைர்கள், தளய்நளர்கள் ஹயண்டுஹகளல௃க்கு இணங்கழ, ஥ல்஬ ஥ளள்
஥ல்஬ ஹ஥பம் ஧ளர்த்ட௅ அந்த அறு஺ய சழகழச்஺ச ஸசய்ன ஹயண்டினதளகழ யிடுகழ஫ட௅

ன௅டி உதழர்ய஺த தடுக்க
ஹயப்஧ி஺஬ என௉ ஺கப்஧ிடி ஋டுத்ட௅ ஥ீரில் ஹயக஺யத்ட௅ என௉ ஥ளள் கமழத்ட௅ ஹயக஺யத்த ஥ீ஺ப
ஸகளண்டு த஺஬ கழுயி யந்தளல் ன௅டி ஸகளட்டுயட௅ ஥ழன்று யிடும்.
கடுக்களய், தளன்஫ழக்களய், ஸ஥ல்஬ழக்களய் ஸ஧ளடிக஺஭ க஬ந்ட௅ இபயில் தண்ணரில்

களய்ச்சழ

ஊ஫஺யத்ட௅ கள஺஬னில் ஋லுநழச்஺ச ஧மச்சளறு க஬ந்ட௅ க஬க்கழ த஺஬னில் ஹதய்த்ட௅ கு஭ித்ட௅ யப
ன௅டி உதழர்யட௅ ஥ழற்கும்.
ஸயந்தனம், குன்஫ழநணி ஸ஧ளடி ஸசய்ட௅ ஹதங்களய் ஋ண்ஸணனில் ஊ஫஺யத்ட௅ என௉ யளபத்தழற்கு
஧ின் தழ஦ன௅ம் ஹதய்த்ட௅ யந்தளல் ன௅டி உதழர்யட௅ ஥ழற்கும்.
யழுக்஺கனில் ன௅டி ய஭ப:
கவ மஸ஥ல்஬ழ ஹய஺ப சுத்தம் ஸசய்ட௅ சழ஫ழன ட௅ண்ைளக ஥றுக்கழ ஹதங்களய் ஋ண்ஸணனில் ஹ஧ளட்டு
களய்ச்சழ த஺஬க்கு தையி யந்தளல் யழுக்஺க ந஺஫னேம்.
இ஭஥஺ப கன௉ப்஧ளக:
ஸ஥ல்஬ழக்களய் அடிக்கடி உணயில் ஹசர்த்ட௅ யந்தளல் இ஭஥஺ப கன௉஺ந ஥ழ஫த்தழற்கு நளறும்.
ன௅டி கன௉ப்஧ளக:
஬நபத்தழன் இ஭ம்஧ிஞ்சு ஹயர், ஸசம்஧ன௉த்தழ ன௄ இடித்ட௅ டெள் ஸசய்ட௅ ஹதங்களய் ஋ண்ஸணனில்
களய்ச்சழ ஊ஫஺யத்ட௅ த஺஬க்கு ஹதய்த்ட௅ யப ன௅டி கன௉ப்஧ளகும்.
களய்ந்த ஸ஥ல்஬ழக்கள஺ன ஧வுைபளக்கழ ஹதங்களய் ஋ண்ஸணனேைன் க஬ந்ட௅ ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅
யடிகட்டி ஹதய்த்ட௅யப ன௅டி கன௉஺நனளகும்.
த஺஬ ன௅டி கன௉஺ந நழனுநழனுப்ன௃ ஸ஧஫:
அதழநட௅பம் 20 கழபளம், 5 நழல்஬ழ தண்ணரில்

களய்ச்சழ ஆ஫ழன ஧ின் ஧ள஬ழல் ஊ஫யத்ட௅ 15 ஥ழநழைம்
கமழத்ட௅ கூந்த஬ழல் தையி என௉ நணி ஹ஥பம் ஊ஫ ஺யத்ட௅ கு஭ிக்க ஹயண்டும்.
ஸசம்஧ட்஺ை ன௅டி ஥ழ஫ம் நள஫:

நரிக்ஸகளழுந்ட௅ இ஺஬஺னனேம் ஥ழ஬ளய஺ப இ஺஬஺னனேம் சந அ஭வு ஋டுத்ட௅ அ஺பத்ட௅ த஺஬க்கு
தையி஦ளல் ஸசம்஧ட்஺ை ன௅டி ஥ழ஫ம் நளறும்.
஥஺ப ஹ஧ளக்க:
தளந஺ப ன௄ கரளனம் ஺யத்ட௅ கள஺஬, நள஺஬ ஸதளைர்ந்ட௅ குடித்ட௅ யந்தளல்஥஺ப நள஫ழயிடும்.
ன௅஺஭க்கவ ஺ப யளபம் என௉஥ளள் ஸதளைர்ந்ட௅ சளப்஧ிைவும்.
ன௅டி ய஭ர்யதற்கு:
க஫ழஹயப்஧ி஺஬ அ஺பத்ட௅ ஹதங்களய் ஋ண்ஸணனில் க஬ந்ட௅ களய்ச்சழ த஺஬னில் ஹதய்க்கவும்.
களபட், ஋லுநழச்சம் ஧மச்சளறு க஬ந்ட௅ ஹதங்களய் ஋ண்ஸணனில் க஬ந்ட௅ களய்ச்சழ த஺஬னில்
ஹதய்க்கவும்.

ஸசளட்஺ைனள஦ இைத்தழல் ன௅டி ய஭ப:
ஹ஥ர்யள஭ங்ஸகளட்஺ை஺ன உ஺ைத்ட௅ ஧ன௉ப்஺஧ ஋டுத்ட௅ ஥ீர் யிட்டு ஺நன அ஺பத்ட௅ ஸசளட்஺ை
உள்஭ இைத்தழல் தையியப ன௅டிய஭ன௉ம்.
ன௃ழுஸயட்டு ந஺஫ன:
஥யச்சளபத்஺த ஹத஦ில் க஬ந்ட௅ தையி஦ளல் தழட்ைளக ன௅டிஸகளட்டுதலும் ன௃ழுஸயட்டும் ந஺஫னேம்.

குமந்஺தனின் னெ஺஭

, பகசழனக் க஭ஞ்சழனம்.

இந்த அயசப உ஬கழல் ஋த்த஺஦ அயசபநள஦ ஹய஺஬கள்

இன௉ந்தளலும் குமந்஺தக்ஸக஦ ஥ீண்ை ஹ஥பத்஺த எட௅க்க ஹயண்டினட௅ ன௅க்கழனம். குமந்஺தனின்
னெ஺஭, பகசழனக் க஭ஞ்சழனம். அதன் ஋ண்ணற்஫ யிந்஺தக஺஭ யிஞ்ஞள஦ிகள் இப்ஹ஧ளட௅ தளன்
ஸகளஞ்சம் ஸகளஞ்சநளக அ஫ழந்ட௅ யன௉கழ஫ளர்கள். கன௉யிஹ஬ஹன ஸதளைங்குகழ஫ட௅ இதன் க஺த.
கன௉ உண்ைளகழ ஥ளன்ஹக யளபங்க஭ில் ன௅த஬ளயட௅ னெ஺஭ உனிபட௃க்கள் - ஥ழனைஹபளன்கள் -

உன௉யளகழன்஫஦. ஋ன்஦ ஹயகத்தழல்? ஥ழநழைத்ட௅க்கு 2 ஬ட்சத்ட௅ 50 ஆனிபம் உனிபட௃க்கள் ஋ன்஫
ரீதழனில்! ஹகளடிக் கணக்கழல் ஥ழனைஹபளன்கள் ஹதளன்஫ழ ஹகளைள஦ ஹகளடி ஸதளடுப்ன௃க஺஭

என்றுைன் என்று உண்ைளக்குகழன்஫஦. இ஺யஸனல்஬ளம் நழகக் கய஦நளக ஌ற்஧டுத்தப்
஧ட்ை஺ய.

குமந்஺தகள் ஧ி஫ந்தவுைன் அயர்க஭ின் னெ஺஭ ஌஫த்தளம ''ஸயறு஺நனள஦ட௅''. அதளயட௅
஋஺தனேஹந கற்றுக் ஸகளள்யதற்கு தனளபளக இன௉க்கும். அயர்கள் ய஭ப ய஭ப கண்க஭ளல்

களட௃யட௅ம், களட௅க஭ளல் ஹகட்஧ட௅ம், ஸதளடு ஺கனி஦ளல் உணன௉யட௅ம், ஥ளக்கழ஦ளஹ஬
ன௉சழக்கழன்஫ட௅ம் அயர்க஭ட௅ 'ன௃தழன' னெ஺஭னில் ஧தழந்ட௅ னெ஺஭னில் நளற்஫ங்க஺஭
஌ற்஧டுத்ட௅கழன்஫஦.

஥ழனைஹபளன்க஭ின் ஹகளர்஺யக஭ிஹ஬ தளங்கள் ன௃ரிந்ட௅ ஸகளண்ையற்஺஫ச் ஹசநழக்கழ஫ளர்கள்.

குமந்஺தனின் னெ஺஭ கற்றுக் ஸகளள்யதற்கு யசதழனள஦ கன௉யினளகும். குறுகழன கள஬த்தழல்
குமந்஺த ஋ல்஬ளம் கற்றுக் ஸகளள்ல௃ம். தயழுயதற்கு, ஥ைப்஧தற்கு, ஏடுயதற்கு ஋ன்று
஋ல்஬ளயற்஺஫னேம் கற்றுக் ஸகளண்ஹை ஹ஧ளகும். ஋தழலும் ஹதைல் ஆர்யம் ஋஦ கல்யி
யளழ்க்஺க ய஺ப இட௅ ஥ீல௃ம். ஥ளம் ஋வ்ய஭வுக்கு குமந்஺தனேைன் ஸகளஞ்சழ,
யி஺஭னளடுகழஹ஫ளஹநள அந்த அ஭வுக்கு ஥ல்஬ ந஦ ய஭ர்ச்சழ இன௉க்கும்.

இந்த அயசப உ஬கழல் ஋த்த஺஦ அயசபநள஦ ஹய஺஬கள் இன௉ந்தளலும் குமந்஺தக்ஸக஦
஥ீண்ை ஹ஥பத்஺த எட௅க்க ஹயண்டினட௅ ன௅க்கழனம். அயர்கள் தபத்ட௅க்கு ஥ளம் இ஫ங்கழ யந்ட௅

யி஺஭னளை ஹயண்டும். சழக்க஬ள஦ ஥ைப்ன௃க஺஭னேம், சுற்றுச் சூம஺஬னேம் குமந்஺தகள், தங்கள்
ந஦ட௅க்குள்ஹ஭ யளங்கழக் ஸகளள்கழன்஫஦. எவ்ஸயளன௉ ஸ஧ளன௉ல௃க்கும் அ஺தக் கு஫ழப்஧ிடும்
ஸசளல்லுக்கும் இ஺ைஹன சரினளகத் ஸதளைர்ன௃க஺஭ ஌ற்஧டுத்தழக் ஸகளள்யர். அஹத ஹ஧ள஬
எவ்ஸயளன௉ ஸசனலுக்கும் அ஺தக் கு஫ழப்஧ிடும் ஸசளல்லுக்கும் இ஺ைஹன சரினளகத்
ஸதளைர்ன௃க஺஭ ஌ற்஧டுத்தழக் ஸகளள்யர்.

அயர்கள் 12-18 நளத யன஺த ஋ய்ட௅ம் ஹ஧ளட௅, கண்஧ளர்஺ய. தழ஺ச, ன௃஫ஸநளமழ, ஺ச஺ககள்,

உணர்ச்சழகள், ந஦ஸ஥கழழ்ச்சழ ஹ஧ளன்஫யற்஺஫னேம் ட௅ல்஬ழனநளகத் ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்஭க் கூடின
ஆற்஫஺஬க் ஸகளண்டின௉ப்஧ளர்கள். அச்சநனத்தழல் அயர்கள் ஥ளம் ஧ளர்க்கழன்஫ தழ஺ச஺னப்
ன௃ரிந்ட௅ ஸகளண்டு அ஺த ஹ஥ளக்கழப் ஧ளர்ப்஧ளர்கள். அந்தத் தழ஺சனில், அதளயட௅ ஥ளம்

ஹ஥ளக்குகழன்஫ தழ஺சனில், களட௃ம் ஸ஧ளன௉஺஭ அந்ஹ஥பத்தழல் ஥ளம் ஸசளல்லும் யளர்த்஺தனேைன்
ஸ஧ளன௉த்தழ ந஦தழல் இன௉த்தழக் ஸகளள்யளர்கள். அஹத ஹய஺஭னில் ஥ளம் ஸய஭ிப் ஧டுத்ட௅ம்
சந்ஹதகங்க஺஭னேம் அயர்கள் ன௃ரிந்ட௅ ஸகளள்யளர்கள். ஋டுத்ட௅க்களட்ைளக, ஌ஹதள என௉

ன௃த்தகத்஺தக் குமந்஺தனேைன் ஹசர்ந்ட௅ ஧டிக்கும் ஹ஧ளட௅, அங்கு ஧ைத்தழல் இன௉க்கும் என௉
நழன௉கத்஺தக் களட்டி அதன் ஸ஧னஸபன்஦ ஋ன்று குமந்஺த ஹகட்கும் ஹ஧ளட௅ ஥ளம் என௉

ஸ஧ன஺பச் ஸசளல்஬ழ ஆ஦ளல் அட௅ சரினள஦தள ஸதரினயில்஺஬ ஋ன்று என௉ சந்ஹதகத்஺தனேம்
ஹசர்த்ட௅க் ஸகளண்ைளல், அந்தச் ஸசளல்஺஬ அந்த நழன௉கத்ட௅ைன் ஸதளைர்ன௃஧டுத்தளநல்

இ஬குயளக ந஫ந்ட௅ யிடும். ஧ிள்஺஭க஭ின் னெ஺஭ ய஭ர்ச்சழ ன௅தல் னென்று ஆண்டுகள்
ஹயகநளக இன௉க்கும். குமந்஺தக஭ின் னெ஺஭ உனிபட௃க்க஭ின் ய஭ர்ச்சழ அயர்கள் ய஭ன௉ம்

சூம஺஬னேம், அனு஧யங்க஺஭னேம் ஸ஧ளறுத்ட௅ இன௉க்கும். ஸ஧ற்ஹ஫ளர்க஭ளகழன ஥ளம் அயர்கல௃க்கு
஥ல்஬ அனு஧யங்க஺஭ யமங்க ஹயண்டும்.

ஆஹபளக்கழனம் தன௉ம் னெ஬ழ஺கக் குடி஥ீர்...

ஹ஥ளனில்஬ளத யளழ்ஹய சழ஫ப்஧ள஦ யளழ்க்஺கனளகும். இத்த஺கன
யளழ்வு யளம ஥ளம் க஺ைப்஧ிடிக்க ஹயண்டினட௅ சுகளதளபஹந.. சுகளதளபம்
஋ன்஧ட௅ உண்ட௃ம் உணவு ன௅தல் உடுத்ட௅ம் உ஺ை ய஺ப ஋ல்஬ளஹந
அைங்கும். அட௅ஹ஧ளல், உைலும், ந஦ன௅ம் ஥ன்஫ளக இன௉ந்தளல் அட௅ஹய
ஆஹபளக்கழனநளகும்.
இன்஺஫ன சூம஬ழல் குடி஥ீர், உணவு, இன௉ப்஧ிைம், களற்று ஋஦
அ஺஦த்ட௅ம் நளசு஧ட்டுக் கழைக்கழன்஫஦. இந்தழனள ஹ஧ளன்஫ ய஭ன௉ம்
஥ளடுக஭ில் குடி஥ீரி஦ளல் உண்ைளகும் ஹ஥ளய்கஹ஭ நக்க஺஭ அதழகம்
஧ளதழப்஧தளக ஆய்ய஫ழக்஺ககள் ஸதரியிக்கழன்஫஦. ஧ி஭ளஸ்டிக்
஧ளட்டில்க஭ில் அ஺ைத்ட௅ யிற்கும் ஥ீர் கூை சுத்தநள஦ட௅ ஋ன்஧஺த
உறுதழ ஸசய்ன ன௅டினளட௅. இ஺யகள் ஸ஧ன௉ம்஧ளலும் இபசளன஦ ஹயதழப்
ஸ஧ளன௉ட்கள் க஬ந்ததளக உள்஭஦. இயற்஺஫ அன௉ந்ட௅யதளல் ஧஬

ஹ஥ளய்கல௃க்கு இட௅ஹய அஸ்தழயளபநளக அ஺நந்ட௅ யிடுகழ஫ட௅.

இத஦ளல் ஥ன்கு சுத்தநள஦ ஥ீ஺ப அன௉ந்த ஹயண்டும். உணயின்
னெ஬ன௅ம், ஥ீரின் னெ஬ன௅ம் ஹ஥ளய் தடுக்கும் நன௉ந்ட௅க஺஭ உட்ஸகளள்஭
சழத்தர்கள் ய஬ழனேறுத்தழனேள்஭஦ர்.

அதழல் ஸயறும் குடி஥ீ஺ப அன௉ந்ட௅ய஺த யிை சழத்தர்கள் கண்ை஫ழந்ட௅
கூ஫ழனேள்஭ னெ஬ழ஺கக் குடி஥ீ஺ப அன௉ந்தழ஦ளல் உைலுக்கு சக்தழ
கழ஺ைப்஧ட௅ நட்டுநழன்஫ழ ஹ஥ளனேம் தடுக்கப்஧டும்.

அந்த ய஺கனில் ஆயளபம் ன௄ குடி஥ீர், கரிசள஺஬ குடி஥ீர், ஥ன்஦ளரி
குடி஥ீர், ட௅஭சழ குடி஥ீர், யல்஬ள஺ப குடி஥ீர், சவபகக் குடி஥ீர்,

ஸ஥ல்஬ழப்஧ட்஺ைக் குடி஥ீர், நளம்஧ட்஺ைக் குடி஥ீர், ஆைளஹதள஺ைக் குடி஥ீர்,
ஹ஧ளன்஫஺ய அைங்கும்.
ஆயளபம்ன௄ குடி஥ீர்

“ஆயள஺ப ன௄த்தழன௉க்க சளயள஺பக் கண்ைட௅ண்ஹைள..”

஋ன்஫ நன௉த்ட௅யப் ஧மஸநளமழ உண்டு. ஆயளபம் ன௄ ஋ண்ணற்஫
நன௉த்ட௅ய குணங்க஺஭க் ஸகளண்ைட௅. இட௅ ஹ஥ளய்க஺஭க்
குணப்஧டுத்ட௅யதளல் ஹ஥ளனி஦ளல் ந஦ிதன் இ஫ப்஧஺த தடுக்கழ஫ட௅.
இன்஺஫ன உ஬க நக்கள் ஸதள஺கனில் ஧ளதழஹ஧ர் சர்க்க஺ப ஹ஥ளனளல்
அயதழப்஧டுகழன்஫஦ர். இந்த சர்க்க஺ப ஹ஥ள஺னக் கட்டுப்஧டுத்ட௅ம்

குணம் ஆயள஺பக்கு உண்டு. ஹநலும் ஹந஦ிக்கு தங்க ஥ழ஫த்஺தக்
ஸகளடுக்கும் தங்க஥ழ஫ப் ன௄வும் இட௅தளன்.

஥ீரில் ஆயளபம் ன௄க்கள் அல்஬ட௅ களன஺யத்த ஆயளபம் ன௄ ஸ஧ளடி
ஹசர்த்ட௅ ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ யடிகட்டி, குடி஥ீபளக அன௉ந்தழ யப஬ளம்.
இட௅ உைல் சூடு, ஧ித்த அதழகரிப்ன௃, ஥ீர்க்கடுப்ன௃, அதழக உதழபப்ஹ஧ளõக்கு,
எழுங்கற்஫ நளதயிைளய், குைற்ன௃ண் யனிற்றுப்ன௃ண் ஹ஧ளன்஫஺ய
஥ீங்கும்.
஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிக்கு இட௅ நழகவும் சழ஫ந்த னெ஬ழ஺கக் குடி஥ீர் ஆகும்.
இபத்தத்஺தச் சுத்தப்஧டுத்ட௅ம், உை஬ழல் உள்஭ ஹத஺யனற்஫
கமழவுக஺஭ யினர்஺ய னெ஬ம் ஸய஭ிஹனற்஫ழ, சன௉நத்தழற்கு
நழனுநழனுப்஺஧க் ஸகளடுக்கும்.
ஸ஧ண்கல௃க்கு உண்ைளகும் ஸயள்஺஭ப் ஧டுத஺஬ அ஫ஹய ஥ீக்கும்.
இத஺஦த் ஸதளைர்ந்ட௅ அன௉ந்தழ யந்தளல், உை஺஬ ஹ஥ளனின்஫ழ
அஹபளக்கழனநளக ஺யத்ட௅க் ஸகளள்஭஬ளம்.
ட௅஭சழ குடி஥ீர்

ட௅஭சழ ஥நக்கு அன௉நன௉ந்தளகும். ட௅஭சழ இ஺஬னேைன் சவபகம் ஹசர்த்ட௅

஥ீரில் ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ குடி஥ீபளக அன௉ந்தழ யந்தளல் உைலுக்கு ஧஬
஥ன்஺நகள் உண்டு.

அடிக்கடி ஸய஭ினைர் ஧னணம் ஸசய்஧யர்கல௃க்கும், ஸயனில் நற்றும்,
ந஺மக்கள஬ங்க஭ில் அ஺஬ந்ட௅ தழரி஧யர்கல௃க்கு ட௅஭சழ குடி஥ீர்

அன௉நன௉ந்தளகும். இட௅ உைற்சூடு, ஧ித்தம் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫த் தணிக்கக்
கூடினட௅.

஺ை஧ளய்டு, நஞ்சள்களநள஺஬, நஹ஬ரினள, கள஬பள ஹ஥ளய்கள்
஌ற்஧ைளநல் தடுக்கும். ஸதளண்஺ைச்ச஭ி, ய஫ட்டு இன௉நல், ன௃஺கச்சல்,
த஺஬னில் ஥ீர் ஹகளர்த்தல், அடிக்கடி ட௅ம்நல், ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ப்
ஹ஧ளக்கும். இபத்தத்தழல் உள்஭ ச஭ி஺ன ஥ீக்கழ இபத்தத்஺த
சுத்தப்஧டுத்ட௅ம்.

யல்஬ள஺ப குடி஥ீர்

஋ல்஬ள ஹ஥ளய்கல௃க்கும் ஸகளடுக்கப்஧டும் நன௉ந்தழல் ன௅தல்
நன௉ந்தளகவும், ட௅஺ண நன௉ந்தளகவும் இன௉ப்஧ட௅ யல்஬ள஺ப.
இத஺஦ சபஸ்யதழ னெ஬ழ஺க ஋ன்று அ஺மக்கழன்஫஦ர். இட௅
னெ஺஭க்கும், அதன் ஸசனல்஧ளட்டிற்கும் அதளயட௅ அ஫ழவுத் தழ஫னுக்கும்,
ஞள஧க சக்தழக்கும் ஌ற்஫ னெ஬ழ஺கனளகும்.

களன஺யத்த யல்஬ள஺ப ஸ஧ளடி஺ன ஥ீரில் ஹ஧ளட்டு ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅
அ஺஦யன௉ம் அன௉ந்த஬ளம்.

இட௅ ஞள஧க சக்தழ஺னத் டெண்டுயட௅ைன், ஧ித்த அதழகரிப்஺஧க்
கு஺஫க்கும். இபத்தத்தழல் ஌ற்஧டும் இன௉ம்ன௃ச் சத்ட௅க் கு஺஫஧ளட்஺ைப்
ஹ஧ளக்கழ இபத்தச் ஹசள஺க஺ன ஥ீக்கும். ஥பம்ன௃கல௃க்கு ன௃த்ட௅ணர்வு
ஸகளடுக்கும். ஸதளழுஹ஥ளய், னள஺஦க்களல் ஹ஥ளய், னெ஬ம், னெட்டுய஬ழ
ஹ஧ளன்஫ யற்஫ழற்கு சழ஫ந்த நன௉ந்தளகும்.
கரிசள஺஬ குடி஥ீர்
“஌ர்தன௉ம் ஆன்஫ கரிசள஺஬னளல் ஆன்நள சழத்தழ”
஋ன்஫ளர் யள்஭஬ளர் இபளந஬ழங்க அடிகள். அத்த஺கன சழ஫ப்ன௃ யளய்ந்த
கரிசள஺஬ கண்கல௃க்கு எ஭ி஺னனேம் உைலுக்குத் ஹத஺யனள஦
இன௉ம்ன௃ச் சத்஺தனேம் தபக்கூடினட௅.
ஸயள்஺஭ கரிசள஺஬ இ஺஬ச் சூபணம் 200 கழபளம் ஋டுத்ட௅ அதனுைன்
ன௅சுன௅சுக்஺க இ஺஬ 35 கழபளம், ஥ற்சவபகத்டெள் 35 கழபளம் அ஭வு ஹசர்த்ட௅
ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ ஹத஺யனள஦ அ஭வு ஧஦ங்கற்கண்டு அல்஬ட௅
஧஺஦ஸயல்஬ம் க஬ந்ட௅ கள஺஬, நள஺஬ ஹத஥ீன௉க்குப் ஧தழ஬ளக

அன௉ந்த஬ளம். அல்஬ட௅, கரிசள஺஬னேைன் ஥ற்சவபகம் ஹசர்த்ட௅ஸகளதழக்க
஺யத்ட௅ குடி஥ீபளகவும் அன௉ந்த஬ளம்.

கரிசள஺஬ இபத்த ஹசள஺க஺னப் ஹ஧ளக்கக் கூடினட௅. இபத்தத்தழல்
க஬ந்ட௅ள்஭ ஹத஺யனற்஫ ஥ீர்க஺஭ ஸய஭ிஹனற்றும் தன்஺ந
ஸகளண்ைட௅. இபத்தத்தழல் உள்஭ ஧ித்தத்஺தக் கு஺஫க்கும்.

இபத்தக் ஸகளதழப்ன௃, களசஹ஥ளய், ஋லும்ன௃ ஹதய்நள஦ம் ஹ஧ளன்஫஺ய
஌ற்஧ைளநல் தடுக்கும்.
சவபகக் குடி஥ீர்
சவர்+அகம் =சவபகம். அகம் ஋ன்னும் உை஺஬ சவர்஧டுத்ட௅யஹப சவபகத்தழன்
சழ஫ப்஧ள஦ குணநளகும்.

சவபகத்஺த ஥ீரில் ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ யடிகட்டி ஆ஫ழன ஥ீ஺ப தழ஦ம்
஧ன௉கழ யன௉யட௅ ஥ல்஬ட௅.

இட௅ உைற் சூட்஺ைத் தணிக்கும்.஧ித்தத்஺தக் கு஺஫க்கும்.

பத்தத்தழல் உள்஭ ஹத஺யனற்஫ ஸ஧ளன௉ட்க஺஭ ஥ீக்கழ, பத்தத்஺தக்
சுத்தப்஧டுத்ட௅ம். யினர்஺ய நற்றும் சழறு஥ீ஺பப் ஸ஧ன௉க்கும்.
கண் சூடு கு஺஫க்கும். யளய்ப்ன௃ண் யனிற்றுப்ன௃ண்஺ணப் ஹ஧ளக்கும்.
சன௉ந ஹ஥ளய்கள் யபளநல் தடுக்கும். இதனத்தழற்கு இதநள஦
குடி஥ீர்தளன் சவபகக் குடி஥ீர்.
நளம்஧ட்஺ைக் குடி஥ீர்
நளம்஧ட்஺ை஺ன இடித்ட௅ ஥ீரில் ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ குடி஥ீபளக்கழ

அன௉ந்தழ஦ளல், ஥பம்ன௃கள் ஧஬ப்஧டும், உைல் சூடு தணினேம், சன௉ந
ஹ஥ளய்கள் ஌ற்஧ைளநல் தடுக்கும். ஧ித்தத்஺தக் கு஺஫க்கும். அஜீபணக்
ஹகள஭ள஺஫ ஥ீக்கும்.
ஸ஥ல்஬ழப்஧ட்஺ைக் குடி஥ீர்
ஸ஥ல்஬ழ நபப் ஧ட்஺ை஺ன களன஺யத்ட௅ இடித்ட௅ ஸ஧ளடினளக்கழ
குடி஥ீரில் இட்டு களய்ச்சழ அன௉ந்ட௅யட௅ ஥ல்஬ட௅.
இட௅ ஆஸ்ட௅நள, ச஭ி, இன௉நல், ய஫ட்டு இன௉நல், ஸதளண்஺ைக்கட்டு,
டே஺பனீபல் ச஭ி, இபத்தச் ச஭ி ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ப் ஹ஧ளக்கும். பத்தத்஺தச்
சுத்தப்஧டுத்ட௅ம். உைல் சூட்஺ைத் தணிக்கும். குைல்ன௃ண்க஺஭ ஆற்றும்.
னெ஬ஹ஥ளய்க் களபர்கல௃க்கு னெ஬ஹ஥ளனின் ஧ளதழப்஺஧க் கு஺஫க்கும்.
ஆைளஹதள஺ைக் குடி஥ீர்
ஆைளஹதள஺ை இ஺஬க஺஭ சழ஫ழதளக ஥றுக்கழ ஹதன் யிட்டு யதக்கழ
஥ீரில் ஹ஧ளட்டு ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ குடீ஥ீபளக அன௉ந்தழ யந்தளல்,
ச஭ி, இன௉நல், ஹகள஺மக்கட்டு, ஥ளள்஧ட்ை ஸ஥ஞ்சுச் ச஭ி, னெக்கழல் ஥ீர்
யடிதல், டே஺பனீபல் ச஭ி ஹ஧ளன்஫஺ய ஥ீங்கும்.

யளந்தழ, யிக்கல் ஹ஧ளன்஫஺ய குணநளகும்.

஺ச஦ஸ், ஆஸ்ட௅நள ஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப் ஧ட்ையர்கல௃க்கு இட௅ சழ஫ந்த
நன௉ந்ட௅.

லஹ஬ள.. ஥ளன் கல்லீபல் ஹ஧சுகழஹ஫ன்!

நீங்ஔள் உங்ஔள் ஔல்லீனலப(LI VER) எவ்஫஭வு ந஥சிக்கிறீர்ஔள்? என்றமொரு
நஔள்வி எழுப்஦ப்஦ட்டொல் அதற்கு ஥ொம் அளிக்கும் ஦தில் என்ய஫ொஔ
இருக்கும்?
ஔல்லீனலப ந஥சிக்ஔ ந஫ண்டு஧ொ? எதற்ஔொஔ? முழுல஧நொஔ அறிநொத
ஒன்லம எவ்஫ொறு ந஥சிக்ஔ இநலும்? என்஦து ந஦ொன்ம ஦திநப
ற஦ரும்஦ொலும் ற஦மப்஦டும்.
ஒரு ஥஦ர் ஒன்லம ந஥சிக்ஔ ந஫ண்டும் எனில் அதயொல் ஏதொ஫து
உ஦நநொஔம் அ஫ருக்கு இருக்ஔ ந஫ண்டும் அல்பது அதயொல் இ஫ர்
ந஥சிக்ஔப்஦ட்டிருக்ஔ ந஫ண்டும் என்மொநப ஧யப்பூர்஫஧ொய ந஥சம்
அதன் மீது அ஫ருக்கு ல஫க்ஔ இநலும். அந்த ஫லஔயில் ந஥ொக்கியொல்
ஒரு ஧னிதலயப் ற஦ொறுத்த஫லன அ஫ன் அ஫யது ஔல்லீனலப ஫ொழ்஥ொள்
முழு஫தும் மிகுந்த அக்ஔலமயுடன் ந஥சிக்ஔ ந஫ண்டும்.

எதற்ஔொஔக் ஔல்லீனலப ந஥சிக்ஔ ந஫ண்டும்?. இதற்ஔொய ஦திலபக்
ஔல்லீனநப ஥ம்மிடம் ஦ட்டிநல் இட்டொல்...? இநதொ ஔல்லீனல் ந஦சுகிமது:
ளநபொ, ஥ொன் தொன் உங்ஔள் ஔல்லீனல்.... ஥ொன் உங்ஔல஭ எவ்஫஭வு
ந஥சிக்கிநமன் என்஦லத ஒன்஦து விதத்தில் வி஫ரிக்ஔப்ந஦ொகிநமன்.
ஔ஫ய஧ொஔக் நஔளுங்ஔள். அதன் பின் நீங்ஔளும் என்லய ந஥சிக்ஔ

ந஫ண்டு஧ொ? ந஫ண்டொ஧ொ? என்஦லத முடிவு றசய்யுங்ஔள்.

1) ஥ொன் உங்ஔளுக்குத் நதல஫நொய இரும்பு சத்துக்ஔல஭யும் இதன
ல஫ட்டமின்ஔல஭யும் நசமித்து ல஫க்கிநமன்.

஥ொனின்றி நீங்ஔள் றதொடர்ந்து றசநல்஦டக்கூடிந சக்திலந ற஦ம
஧ொட்டீர்ஔள்.

஧னிதன் ஆநனொக்கிந஧ொஔ ஫ொ஬த்நதல஫நொய சக்திஔள் இரும்பு
சத்துக்ஔளிலும் ல஫ட்டமின்ஔளிலும் நிலமந்துக் ஔொணப்஦டுகின்மய
என்஦லத நீங்ஔள் அறிந்திருப்பீர்ஔள் தொநய?. எயந஫ ஥ொனின்றி நீங்ஔள்
றதொடர்ந்து றசநல்஦டக்கூடிந சக்திலநப் ற஦ம ஧ொட்டீர்ஔள்.

2) நீங்ஔள் உட்றஔொள்ளும் உணல஫ ஜீனணிக்ஔச் றசய்யும் பித்தநீலன
(Bi l e) ஥ொநய உற்஦த்தி றசய்கிநமன்.

இது இல்லபநநல் நீங்ஔள் உட்றஔொள்ளும் உணவு ஜீனணிக்ஔொ஧ல்
(அதிலிருந்து சத்துக்ஔள் உடலுக்கு கிலடக்ஔொ஧ல்) வீணொகிவிடும்.
இப்ற஦ொழுது ஥ொன் இல்லபறநனில் உங்ஔள் நிலபல஧லந நநொசித்துப்
஦ொருங்ஔள். உணவு சொப்பிட இநபொ஧ல், ஫ொழ்஥ொள் முழு஫தும்
குளுக்நஔொலர உடலினுள் றசலுத்திக் றஔொண்டு ஫ொழ்஫லத எந்த
஧னிதயொ஫து விரும்பு஫ொயொ?

3) நீங்ஔள் உட்றஔொள்ளும் உணவிலுள்஭ விலத்தன்ல஧ றஔொண்ட
ஆல்ஔளொல் ந஦ொன்ம இதன தீல஧நொய இனசொநய தின஫ங்ஔளின்
அமிபங்ஔல஭ ஥ொநய சுத்தப்஦டுத்துகின்நமன்.

இது ந஦ொன்ம ஆ஦த்தொய வில அமிபங்ஔள் சிப ந஥னம் ஧து ந஦ொன்ம

ந஦ொலதப் ற஦ொருட்ஔள் மூபமும் அல்பது சொதொனண ஧ருந்துஔள் அதிஔ
அ஭வில் உ஦நநொகிப்஦தன் மூபமும் உடலில் நதங்குகின்மய.

஥ொன் இ஫ற்லம முலமநொஔ அஔற்மவில்லபறநனில் இ஫ற்மொல் உங்ஔள்
உயிருக்நஔ ஆ஦த்தொகி விடும்.

4) ஥ொன் உங்ஔள் உடல் இநங்ஔத் நதல஫நொய சக்திஔல஭ (சர்க்ஔலன Sugar குளுநஔொஸ், ஔொர்ந஦ொலளட்நனட் - Car bohydr at es, றஔொழுப்பு
சத்து - Fat ந஦ொன்மல஫ஔல஭..) ஒரு மின்ஔபன் (Bat t er y) ந஦ொல்
உங்ஔள் நதல஫க்நஔற்஦ நசமித்து ல஫க்கிநமன்.

஥ொன் இவ்஫ொறு றசய்நொவிடில் உங்ஔள் இனத்தத்தில் உள்஭ சர்க்ஔலனச்
சத்து அ஭வில் குலமந்து அதயொல் நிலயவி஬ந்து நஔொ஧ொ (Coma) ஫லன
கூட றசல்ப ந஥ரிடும் என்஦லத நீங்ஔள் நிலயவில் நிறுத்த ந஫ண்டும்.

஥ொன் என் ஦ணிலந முலமநொஔச் றசய்திருக்ஔொவிட்டொல் ஒருந஫ல஭
இன்று நீங்ஔள் உங்ஔள் ஦டுக்லஔயிலிருந்நத எழுந்திருக்ஔ இநபொது.

5) நீங்ஔள் பிமக்கும் முன்ந஦ உங்ஔள் முலமநொய இநக்ஔத்திற்குத்
நதல஫நொய இனத்தத்லத ஥ொநய உரு஫ொக்குகிநமன்.

஥ொனில்லபநநல் நீங்ஔள் இவ்வுபகில் உயிருடன் இருந்திருக்ஔந஫
஧ொட்டீர்ஔள் என்஦லதத் றதரிந்துக் றஔொள்ளுங்ஔள்.

6) உங்ஔள் உடல் ஫஭ர்ச்சிக்குத் நதல஫நொய புதிந புநனொட்டீன்ஔல஭
(Pr ot ei ns-புனதச் சத்துஔள்) ஥ொநய தநொரிக்கின்நமன்.

஥ொனின்றி உங்ஔள் உடல் ஫஭ர்ச்சி ற஦ற்றிருக்ஔ முடிநொது.

7) ஥ொன் நீங்ஔள் சு஫ொசிக்கும் ஔொற்றிலிருந்து ற஫ளிநநற்மப்஦டும்
புலஔஔள் ந஦ொன்ம ஥ச்சுப்ற஦ொருட்ஔல஭யும் அஔற்றுகின்நமன்.

஥ொனில்லபநநல், இது ந஦ொன்ம ஔபப்஦ொய தூய்ல஧நற்ம ஔொற்றின் விலத்
தன்ல஧யியொநபநந உங்ஔளுக்கு நஔடு ஏற்஦ட்டிருக்கும்.

8) ஥ொன் இனத்த உலமவுக் ஔொனணிஔல஭ (Cl ot t i ng Fact or s)
உரு஫ொக்குகின்நமன். இதன் மூபந஧ உங்ஔளுக்கு ஏதும் ஔொநம்
ஏற்஦டும் ந஦ொது அந்த இடத்தில் இனத்தம் உலமந்து ஒரு தடுப்ல஦ அது
ஏற்஦டுத்தி றதொடர்ந்து இனத்தம் ற஫ளிநநமொ஧ல் நின்று விடுகிமது.

உங்ஔளுக்கு ஒரு ஔொநம் ஏற்஦ட்டு றதொடர்ந்து இனத்தம் நிற்ஔொ஧ல்
ஓடியொல் அதயொல் நீங்ஔள் ஧னணித்து விடுவீர்ஔள் என்஦லத ஥ொன்
தனிநொஔக் கூம ந஫ண்டிந அ஫சிநமில்லப தொநய?
9) ஥ொன் உங்ஔல஭த் தொக்கும் ஃப்ளூ என்ம றபநதொலம் ஏற்஦டுத்தும்
ந஥ொய்க் கிருமிஔல஭த் தொக்கி அழிக்ஔ அல்பது அதலய ஫லுவி஬க்ஔச்
றசய்கிநமன்.

இவ்஫ொறு ஥ொன் றசய்நொ஧ல் இருந்தொல் ஧னிதர்ஔள் அறிந்த ஧ற்றும்
அறிநொத அலயத்து அற்஦க் கிருமிஔளின் தொக்குதலும் உங்ஔல஭
ந஥ொநொளிநொக்கி முடக்கி ல஫த்து இருக்கும்.

இதுற஫ல்பொம் ஥ொன் உங்ஔள் மீதுள்஭ ந஥சத்தியொல் றசய்கின்நமன்.
ஆயொல், நீங்ஔள் என்லய அநத ந஦ொல் ந஥சிக்கின்றீர்ஔ஭ொ?

஥ொன் உங்ஔல஭ ந஥சிக்ஔொ஧ல் இருந்து விட்டொல் எத்தலய ஦ொரிந

ஆ஦த்திற்கு நீங்ஔள் உள்஭ொவீர்ஔந஭ொ அநத அ஭விற்ஔொய ஆ஦த்லத
நீங்ஔள் என்லய ந஥சிக்ஔொ஧ல் இருப்஦தயொலும் அலட஫தற்ஔொய
அலயத்துச் சொத்திநக் கூறுஔளும் உள்஭ய.

என்லய நீங்ஔளும் ந஥சிக்ஔ ந஫ண்டும் என்மதும், ற஫று஧நய
எப்ற஦ொழுதொ஫து என்லய ஧யதில் நிலயத்துக் றஔொண்டு " ஥ொனும் என்
ஔல்லீனலப ந஥சிக்கிநமன்" என்று கூறியொல் என்லய ந஥சித்து விட்டதொஔ
ஆஔ முடிநொது. உங்ஔல஭ ந஥சிக்கும் முஔ஧ொஔ எந்ந஥னமும் ந஧நப
஦ட்டிநலிட்டது ந஦ொன்ம முக்கிந஧ொய சிப ந஫லபஔல஭ ஥ொன் றசய்஫து
ந஦ொன்று நீங்ஔளும் சிப ஔொரிநங்ஔல஭ச் றசய்ந ந஫ண்டும். அப்஦டிச்
றசய்தொல் தொன் நீங்ஔளும் என்லய ந஥சிக்கின்றீர்ஔள் என்று ற஦ொருள்.
இல்லபநநல் அது உங்ஔளுக்குத் தொன் ஆ஦த்தொஔ முடியும்.

என்லய நீங்ஔள் ந஥சிக்கும் வித஧ொஔ ஥டக்ஔ சிப எளில஧நொய
஫ழிஔல஭ உங்ஔளுக்கு ஥ொன் ஔற்றுத் தருகிநமன். ஔ஫ய஧ொஔக்
நஔளுங்ஔள் :

1) ஆ஦த்தில்லப எயக் ஔருதிக்றஔொண்டு பீர் (Beer ) ந஦ொன்ம
ஆல்ஔளொல் ஔபந்த ஧து ஦ொயங்ஔளில் என்லய மூழ்ஔடிக்ஔொதீர்ஔள்.

சிப ந஥னங்ஔளில் ஒநன ஒரு முலம சிறித஭வு இ஫ற்லம அருந்து஫தும்
கூட உங்ஔளுக்கு அ஦ொந஧ொயதொஔ முடியும்.

2) எல்பொ அநபொ஦தி ஧ருந்துஔளும் ந஫தி (chemi cal s) அமிபங்ஔள்
ஔபந்தயல஫நந. ஆலஔநொல் ஧ருத்து஫ர் ஆநபொசலயயின்றி எந்த
஧ருந்லதயும் உட்றஔொள்஭ொதீர்ஔள். நீங்ஔ஭ொந஫ எந்த
ஆநபொசலயயுமின்றிக் ஔபந்து உட்றஔொள்ளும் சிப ஧ருந்துஔள்
ஔபல஫யியொல், ஏநதனும் தீந ஥ச்சுத்தன்ல஧ உரு஫ொகி, அது என்லய

஦ொதிக்ஔச் றசய்து விடபொம்.

3) ஥ொன் மிஔவும் எளிதொஔ ஔொநம் ஏற்஦டுத்தப் ஦டுகிநமன். இந்த
ஔொநத்தின் ஫டுக்ஔள் (Ci r hossi s) நினந்தன஧ொயல஫.

஧ருந்துஔள் சிப ந஥னங்ஔளில் தவிர்க்ஔமுடிநொதல஫நந. ஆயினும் ஦ப
ந஥னங்ஔளில் அது நதல஫நற்மல஫ என்஦லத ஔ஫யத்தில் றஔொண்டு
஧ருந்துக்ஔல஭ உ஦நநொகிக்ஔ ந஫ண்டும்.

4) ஏநனொசொல் (Aer osol ) ந஦ொன்ம ஥ச்சுத்தன்ல஧ ஔபந்த தூவி
(Spr ay)ஔல஭ உ஦நநொகித்து நீங்ஔள் சுத்தப்஦டுத்தும் ந஦ொது அலதச்
சு஫ொசிக்ஔவும் றசய்கிறீர்ஔள் என்஦லத ஔ஫யத்தில் றஔொண்டு வீட்லட
எப்ற஦ொழுதும் ந஦ொதிந ஔொற்நமொடமுலடநதொஔ ல஫யுங்ஔள், அல்பது
முஔத்தில் திலன (mask) அணி஫து அ஫சிநம்.

இநத ந஦ொல் மூட்லடப் பூச்சிக் றஔொல்லி ஧ருந்துஔள், ற஦யின்ட் ந஦ொன்ம
ஏலயந இனசொநய ஸ்ப்நனக்ஔல஭யும் உ஦நநொகிக்கும் ந஦ொது அ஫ற்லம
சு஫ொசிக்ஔொ஧ல் இருக்ஔ ஔ஫யம் றசலுத்துங்ஔள்.

5) தொ஫னங்ஔளுக்கு உ஦நநொகிக்ஔப் ஦டும் இதன பூச்சிக் றஔொல்லி
஧ருந்துஔள் உ஦நநொகிக்கும் ந஦ொதும் லஔயுலம ஧ற்றும் ஔொலுலமஔள்
அணிந்திருப்஦து அ஫சிநம். ஏறயனில், இல஫ நதொல்ஔள் மூபமும்
உடலில் நுல஬ந்துப் ஦பச் றசல்ஔல஭(உயினணுக்ஔல஭)யும் தொக்கி
அழித்து விடுகின்மய.

அநத ந஦ொன்று இல஫ அலயத்தும் ஔொற்றில் ஔபந்துவிடும் விலம்
ஔபந்த இனசொநயப்ற஦ொருட்ஔள் என்஦லத நிலயவில் நிறுத்தி இ஫ற்லம
உ஦நநொகிக்கும் ந஦ொது முஔம், தலப ந஦ொன்ம ஏலயந ஦ொஔங்ஔல஭யும்

஧ொஸ்க், றதொப்பிஔள் ந஦ொன்மல஫ அணிந்து ஧லமத்திருப்஦து நிலயவில்
ல஫க்ஔப் ஦டந஫ண்டிந ஒன்மொகும்.

6) அதிஔ அ஭வில் அதிஔ஧ொய றஔொழுப்புச் சத்து ஔபந்த உணவுஔல஭
உட்றஔொள்஭ொதீர்ஔள். உங்ஔள் உடலுக்குத் நதல஫நொய
றஔொறபஸ்ட்நனொலபச் சரிநொய அ஭வில் ஥ொன் உரு஫ொக்கிக்
றஔொள்கிநமன். இதலயக் குறித்து விரி஫ொஔ சத்திந஧ொர்க்ஔம்.ஔொம்
த஭த்தியர் ற஫ளியிட்டுள்஭ றஔொல்லுந஧ொ றஔொறபஸ்ட்நனொல் என்மப்
஦திவிலயக் ஔ஫ய஧ொஔப் ஦டித்துப் ஦ொருங்ஔள்.

எயக்குச் சிறிது ஓய்வு றஔொடுங்ஔள். சரிநொய அ஭வில் சத்தொய
உணவுஔல஭ ஧ட்டும் உட்றஔொள்ளுங்ஔள். நீங்ஔள் சரிநொய அ஭வில்
உணல஫ உட்றஔொண்டீர்ஔ஭ொயொல் ஧ட்டுந஧ ஥ொனும் சரிநொஔ
உங்ஔளுக்குச் நசல஫ றசய்ந இநலும்.

முதபொஔவும் இறுதிநொஔவும் உங்ஔளுக்கு ஒரு எச்சரிக்லஔ… :

சொதொனண஧ொஔ ஥ொன் எயது ஔஷ்டங்ஔல஭ உங்ஔளுக்கு எப்ற஦ொழுதும்
றசொல்லிக் றஔொண்டிருப்஦தில்லப. அவ்஫ொறு றசொல்பவும் ஧ொட்நடன்.
எயக்கு ஏதொ஫து பினச்சலய எனில், என்யொல் இநன்ம஫லன அலதத்
தொங்கிக் றஔொள்ந஫ன். இவ்஫ொறு இருப்஦தொல் நீங்ஔள் ஥ொன்
ஆநனொக்கிந஧ொஔத் தொன் இருப்஦தொஔ நிலயத்துக் றஔொள்வீர்ஔள். ஆயொல்
அது எயது ஧ற்றும் உங்ஔ஭து இறுதி ந஥ன஧ொஔவும் ஆகிவிடும்
஫ொய்ப்புஔள் உண்டு.

நிலயவில் ல஫க்ஔவும் : ஥ொன் ஒருந஦ொதும் குலமப்஦ட்டுக்
றஔொள்஫தில்லப. அதயொநபநந ஥ொன் திருப்திநொ஭யொஔ உள்ந஭ன்
எயத் த஫மொஔ எலட ந஦ொடொதீர்ஔள். என்லய அதிஔ஧ொஔ இனசொநய

தின஫ங்ஔள் மூபமும் அமிபங்ஔள் மூபமும் ஦ொதிக்ஔச் றசய்தொல் ஥ொன்
றசநபொற்ம இநபொத஫ொறு ஦ொதிப்புக்குள்஭ொந஫ன். அதலய ஥ொன்
உங்ஔளுக்கு உடநய றதரிவிக்ஔொ஧ல் இருப்஦தயொல் அதன் மூபம்
உங்ஔள் உயிருக்கு எந்ந஥னமும் ஆ஦த்து வில஭நபொம். இதுந஫ நீங்ஔள்
ற஦றும் எயது ஒநன எச்சரிக்லஔ அறிவிப்஦ொஔவும் இருக்ஔபொம்.

எயந஫ இத்தலஔந சூ஬லிலிருந்து உங்ஔல஭ நீங்ஔள் ஦ொதுஔொத்துக்
றஔொள்஭ எயது கீழ்ஔண்ட ஆநபொசலயலநச் றசவி஧டுங்ஔள் :

1. ஧ருத்து஫ ஆநபொசஔரிடம் என்லய முலமநொஔ குறிப்பிட்ட
இலடற஫ளியில் ஦ரிநசொதித்துக் றஔொள்ளுங்ஔள்.

2. விநசல இனத்தப் ஦ரிநசொதலயஔள் (bl ood scr een t est ) மூபம்
எயது ஆநனொக்கிந நிலபலந நீங்ஔள் அறிந்துக் றஔொள்஭பொம்.

3. ஥ொன் எப்ற஦ொழுதும் மிருது஫ொஔ ற஧ன்ல஧நொஔ இருப்பின் அது
஥ல்பது. ஔடிய஧ொஔந஫ொ அல்பது வீக்ஔ஧ொஔ இருப்஦து ஏநதொ நஔொ஭ொறு
அல்பது அ஦ொநம் என்னில் நிஔழ்ந்துள்஭து என்஦தன் அறிகுறிநொஔ
இருக்ஔபொம்.

4. உங்ஔள் ஧ருத்து஫ர் ஏநதனும் இது ந஦ொன்று சந்நதஔத்லதப்
஦ரிநசொதலயயின் ந஦ொது உணர்ந்தொல் மீறநொலி (Ul t r asound) அல்பது
ஔணினி உடற்கூமொய்வு (CT Scan) எனும் இதன ஦ரிநசொதலய மூபம்
ந஧பதிஔ உதவி ற஦மபொம்.

5. உங்ஔள் உயிர் நீங்ஔள் என்லய ஥டத்தும் விதத்தில் தொன் நிலபத்து
இருக்கிமது.

அன்஦ர்ஔந஭.. இப்ற஦ொழுது உங்ஔள் மீதொய ந஥சத்தில் ஥ொன்
உங்ஔளுக்குச் றசய்யும் உதவிஔளின் முக்கிநத்து஫த்திலயக் குறித்து
உணர்ந்திருப்பீர்ஔள். தநவு றசய்து நீங்ஔளும் என்லய ஥ல்ப முலமயில்
ந஥சத்துடனும் அக்ஔலமநநொடு ந஦ணி ஥டத்துங்ஔள்.
உங்ஔள் ஫ொழ்க்லஔ எயது ஆநனொக்கிநத்தில் தொன் உள்஭து.
இப்஦டிக்கு,
உங்ஔல஭ ந஥சிக்கும் உங்ஔள் ஔல்லீனல்.

கள஭ளன் ந஺மக்கள஬ங்க஭ில் நட்கழப்ஹ஧ள஦ ஸ஧ளன௉ட்க஭ின் நீ ட௅ ய஭ன௉ம் என௉ய஺க

ன௄ஞ்஺சனி஦நளகும்.

இனற்஺கனளக ய஭ன௉ம் இயற்஺஫ சழ஬ர் ஧ிடுங்கழ ஋஫ழந்தழடுயர். ஆ஦ளல், இந்தழனள ன௅தற்ஸகளண்டு
஧஬ ஥ளட்ையபளல் யின௉ம்஧ி உண்ணப்஧டும் உணயளக உள்஭ட௅.

இனற்஺கனளய் ய஭ன௉ம் கள஭ளன்க஭ில் சழ஬ யிரன௅ள்஭தளகவும், சழ஬ யிரநற்஫தளகவும்
ய஭ன௉ம். யிரக் கள஭ளன்கள் ட௅ர்஥ளற்஫ம் யசக்கூடினதளகவும்,

அதழக யண்ண ன௅஺ைனதளகவும்
இன௉க்கும்.

கள஭ளன் ய஭ர்ப்ன௃ சழ஫ந்த யன௉யளய் ஈட்டித்தன௉ம் ஋஭ின ஸதளமழ஬ளக உள்஭ட௅. இத஺஦
தநழழ்஥ளட்டில் ஧஬ இைங்க஭ில் குடி஺சத் ஸதளமழ஬ளக ஹநற்ஸகளண்டு யன௉கழன்஫஦ர்.
கள஭ளன் நழகுந்த சு஺யனேள்஭தளகவும், நழகுந்த சத்ட௅க்கள் ஸகளண்ைதளகவும் இன௉ப்஧ஹதளடு நழகுந்த
நன௉த்ட௅யப் ஧னன் ஸகளண்ைதளக உள்஭ட௅. கள஭ளன் இதனத்஺தக் களக்கும் அற்ன௃த உணயளகும்.
கள஭ளன் ய஺ககள்
இந்தழனளயில் 8 ய஺கனள஦ கள஭ளன்கள் உள்஭஦. இயற்றுள் ஸநளக்குக்கள஭ளன், சழப்஧ிக்கள஭ளன்,
஺யக்ஹகளல் கள஭ளன் ஋ன்஫ னென்று ய஺க நட்டுஹந உற்஧த்தழ ஸசய்னப்஧டுகழ஫ட௅.
கள஭ளன் நன௉த்ட௅ய ஧னன்கள்
கள஭ளன் இபத்தத்தழல் க஬ந்ட௅ள்஭ அதழகப்஧டினள஦ ஸகளழுப்஺஧க் க஺பத்ட௅ இபத்தத்஺தச்
சுத்தப்஧டுத்ட௅ம் தன்஺ந ஸகளண்ைட௅. இத஦ளல் உனர் இபத்த அழுத்தம் நற்றும் இபத்த
஥ள஭ங்க஭ின் உட்஧பப்஧ில் உண்ைளகும் ஸகளழுப்ன௃ அ஺ைப்஺஧த் தடுக்கழ஫ட௅.

கள஭ள஦ில் உள்஭ ஸ஬ன்ட்஺ைசழன் (lentysine) ஋ரிட்டி஺ை஦ின் (eritadenin) ஋ன்஫ ஹயதழப் ஸ஧ளன௉ட்கள்
இபத்தத்தழல் க஬ந்ட௅ள்஭ ட்஺ப கழ஭ிசø஺படு ஧ளஸ்ஹ஧ள஬ழட் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫ ஸயகுயளகக்
கு஺஫க்கழ஫ட௅.

இதழல் ஋ரிட்டி஺஦ன் ஸகளழுப்ன௃ப் ஸ஧ளன௉ட்க஺஭ ஋ந்த யித ஧ளதழப்ன௃ம் இல்஬ளநல்

இபத்தத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ ஸய஭ிஹனற்஫ழ ஧ி஫ தழசுக்கல௃க்கு அனுப்஧ி உை஺஬ சநன் ஸசய்கழ஫ட௅. இவ்யளறு
உை஬ழல் அதழகம் ஹத஺யனில்஬ளநல் ஹசன௉ம் ஸகளழுப்ன௃ கட்டுப்஧டுகழ஫ட௅.
இத஦ளல் இபத்தம் சுத்தந஺ையட௅ைன் இதனம் ஧஬ப்஧ட்டு ஥ன்கு சவபளக

ஸசனல்஧டுகழ஫ட௅. இதனத்஺த ஧ளட௅களப்஧தழல் கள஭ள஦ின் ஧ங்கு அதழகம்.
ஸ஧ளட௅யளக உனர் இபத்த அழுத்தம் ஌ற்஧டும்ஹ஧ளட௅ உட்ன௃஫ச் ஸசல்க஭ில் ஸ஧ளட்ைளசழனத்தழன் அ஭வு

கு஺஫னேம். ஸய஭ிப்ன௃஫ச் ஸசல்க஭ில் உள்஭ ஹசளடினம், உட்ன௃஫ன௅ள்஭ ஸ஧ளட்ைளசழனத்தழற்கு சநநளக
இன௉க்கும். இபத்த அழுத்தத்தழன் ஹ஧ளட௅ ஸய஭ிப்ன௃஫த்தழல் ஹசளடினம் அதழகரிப்஧தளல் சந஥ழ஺஬ நள஫ழ
உற்ன௃஫த்தழல் ஸ஧ளட்ைளசழனத்தழன் அ஭வு கு஺஫கழ஫ட௅. இத஦ளல் இதனத்தழன் ஸசனல்஧ளடு
நள஫ழயிடுகழ஫ட௅.
இத்த஺கன ஥ழ஺஬஺னச் சரிஸசய்ன ஸ஧ளட்ைளசழனம் சத்ட௅ ஹத஺ய. அ஺ய உணவுப்ஸ஧ளன௉ட்க஭ின்

னெ஬ம் கழ஺ைப்஧ட௅ சள஬ச் சழ஫ந்தட௅. அந்த ய஺கனில் ஸ஧ளட்ைளசழனம் சத்ட௅ அதழகம் உள்஭ உணவு
கள஭ளன்தளன். 100 கழபளம் கள஭ள஦ில் ஸ஧ளட்ைளசழனம் சத்ட௅ 447 நழ.கழ. உள்஭ட௅. ஹசளடினம் 9 நழ.கழ
உள்஭ட௅. ஋஦ஹய இதனத்஺தக் களக்க சழ஫ந்த உணயளக கள஭ளன் உள்஭ட௅.

ஹநலும் கள஭ள஦ில் தளநழபச்சத்ட௅ உள்஭தளகவும் கண்ை஫ழனப்஧ட்டுள்஭ட௅. தளநழபச்சத்ட௅
இபத்த ஥ள஭ங்க஭ில் ஌ற்஧டும் ஧ளதழப்஺஧ சவர்ஸசய்னேம்.
கள஭ளன் னெட்டு யளதம் உ஺ைனயர்கல௃க்கு சழ஫ந்த ஥ழயளபணினளகும்.
ந஬ட்டுத்தன்஺ந, ஸ஧ண்கல௃க்கு உண்ைளகும் கன௉ப்஺஧ ஹ஥ளய்கள்
ஹ஧ளன்஫யற்஺஫க் குணப்஧டுத்ட௅கழ஫ட௅.

தழ஦ன௅ம் கள஭ளன் சூப் அன௉ந்ட௅யதளல் ஸ஧ண்கல௃க்கு உண்ைளகும் நளர்஧கப் ன௃ற்று ஹ஥ளய்
தடுக்கப்஧டுயதளக கள஭ளன் ஧ற்஫ழன சநீ ஧த்தழன ஆபளய்ச்சழனில் கண்டு஧ிடித்ட௅ள்஭஦ர்.
100 கழபளம் கள஭ள஦ில் 35 சதயதம்

ன௃பதச்சத்ட௅ உள்஭ட௅. ஹநலும் உைல் ய஭ர்ச்சழக்குத்

ஹத஺யனள஦ அநழஹ஦ள அநழ஬ங்கள் உள்஭தளல், குமந்஺தக஭ின் உைல் ய஭ர்ச்சழக்கு சழ஫ந்த
ஊட்ைசத்தளக அ஺நகழ஫ட௅.
஋஭ிதழல் சவபணநளகும் தன்஺நஸகளண்ைட௅.
ந஬ச்சழக்க஺஬த் தீர்க்கும் தன்஺ந ஸகளண்ைட௅.
கடும் களய்ச்ச஬ளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்டு உைல் இ஺஭த்தயர்கள் தழ஦ன௅ம் கள஭ளன் சூப் அன௉ந்தழ யந்தளல்
யி஺பயில் உைல் ஹதறும்.

கள஭ள஺஦ ன௅ட்஺ைஹகளஸ், ஧ச்஺சப் ஧ட்ைளணினேைன் ஹசர்த்ட௅ ச஺நத்ட௅ அன௉ந்தழ யந்தளல்
யனிற்றுப்ன௃ண், ஆச஦ப்ன௃ண் குணநளகும்.
கள஭ளன் தளய்ப்஧ள஺஬ யற்஫஺யக்கும் தன்஺ந ஸகளண்ைதளல் ஧ளலூட்டும் ஸ஧ண்கள் கள஭ளன்
உண்஧஺தத் தயிர்ப்஧ட௅ ஥ல்஬ட௅.
஥ன்஫ழ:஥க்கவ பன்

ன௅ன௉ங்஺க நபம் சழ஬ தகயல்கள்

நபங்கள், ஸசடிகள், ஸகளடிகள், ன௃ல், ன௄ண்டு ஋஦ இனற்஺க ஧஺ைத்த தளயப இ஦ங்கள்
அ஺஦த்ட௅ம் ந஦ித இ஦த்தழற்கு ஌ஹதள என௉ ய஺கனில் ஧னன்஧டுகழ஫ட௅. ஧ிபளண
யளனே஺ய உற்஧த்தழ ஸசய்னேம் ஸதளமழற்சள஺஬கல௃ம் இ஺யகஹ஭. ந஺ம஺ன

ஸகளடுக்கும் யன௉ண ஧கயளனும் இ஺யகஹ஭.
இயற்஫ழல் நபங்கள் அ஺஦த்ட௅ம் நக்கல௃க்கு ஧னன் தன௉஧஺ய. இம் நபங்கள்தளன்
நக்க஭ின் உனிர்஥ளடிகள். இந்த நபங்கல௃க்கு உள்஭ நன௉த்ட௅யத் தன்஺நகள் ஧ற்஫ழ
எவ்ஸயளன௉ இதமழலும் அ஫ழந்ட௅ யன௉கழஹ஫ளம். இந்த இதமழல் அ஺஦த்ட௅ யடுக஭ிலும்

ய஭ர்க்கப்஧டும் ன௅ன௉ங்஺க நபம் ஧ற்஫ழ ஸதரிந்ட௅ ஸகளள்ஹயளம்.
ன௅ன௉ங்஺க஺ன கற்஧கத் தன௉ ஋ன்ஹ஫ சழத்தர்கள் அ஺மக்கழன்஫஦ர். ன௅ன௉ங்஺கனின்
஧ன஺஦ ஥ம் ன௅ன்ஹ஦ளர்கள் ஆண்ைளண்டு கள஬நளக அனு஧யித்ட௅
யந்ட௅ள்஭஦ர். யட்டிற்கு

என௉ ன௅ன௉ங்஺க ய஭ர்த்ட௅ யந்தளல் குடும்஧த்தழல்
அ஺஦யன௉ம் ஆஹபளக்கழனநளக யளழ்யளர்கள்.
஧மங்கள஬த்தழல் அபசர்கள் யபர்கல௃க்கு

ன௅ன௉ங்஺க கவ ஺ப஺ன உணயளகக் ஸகளடுத்ட௅
யந்ட௅ள்஭஦ர். அத஦ளல் அயர்கள் ஧஬ன௅ைன் ஹ஧ளர் ன௃ரிந்த஦ர் ஋஦ யப஬ளற்று
ஆய்யள஭ர்கள் கூறுகழன்஫஦ர்.
ஸ஧ளட௅யளக ன௅ன௉ங்஺க அதழக யலுயில்஬ளத நபய஺கனளகும். ஋஭ிதழல் உ஺ைனேம்
தன்஺ந ஸகளண்ைட௅. இத஦ளல் நபத்தழல் னளன௉ம் ஌஫ழ கவ ஹம யிழுந்ட௅ யிைக்கூைளட௅
஋ன்஧தற்களகஹய, ன௅ன௉ங்஺க நபத்தழல் ஹ஧ய் உள்஭ட௅ ஋ன்று ன௅ன்ஹ஦ளர்கள்
கூறுயளர்கள்.
இட௅ இந்தழனள ன௅ழு஺நக்கும் ஋ல்஬ள இைங்க஭ிலும் ய஭ன௉ம் தன்஺ந
ஸகளண்ை஺ய.
ன௅ன௉ங்஺கனின் அ஺஦த்ட௅ ஧ளகங்கல௃ஹந அதழக நன௉த்ட௅யக் குணம் ஸகளண்ைட௅.
ன௅ன௉ங்஺க இ஺஬

ன௅ன௉ங்஺க இ஺஬னளல் நந்தம், உட்சூடு, த஺஬ஹ஥ளய், ஸய஫ழஹ஥ளய், னெர்ச்஺ச,
கண்ஹணளய் ஆகழன஺ய ஥ீங்கும்.
ன௅ன௉ங்஺கக் கவ ஺ப஺ன ச஺நத்ட௅ உண்டுயந்தளல் உைல் யலுப்ஸ஧றும். இபத்தம்
சுத்தந஺ைனேம். இதழல் அதழக஭வு இன௉ம்ன௃ச்சத்ட௅ ஥ழ஺஫ந்ட௅ள்஭தளல் இபத்த ஹசள஺க
஥ீங்கும். ஸந஬ழந்த உைல் உள்஭யர்கள் யளபம் இன௉ன௅஺஫ ன௅ன௉ங்஺கக் கவ ஺ப உண்டு
யந்தளல் உைல் ஹதறும்.
யனிற்றுப்ன௃ண்஺ண ஆற்றும். அஜீபணக் ஹகள஭ளறுக஺஭ ஥ீக்கழ ந஬ச்சழக்க஺஬ப்

ஹ஧ளக்கும்.
இபத்தத்தழல் க஬ந்ட௅ள்஭ ஹத஺யனற்஫ ஥ீர்க஺஭ ஧ிரித்ட௅ ஸய஭ிஹனற்றும். ஥ீர்ச்சுன௉க்கு,
஥ீர்க்கடுப்ன௃ ஹ஧ளன்஫ யற்஺஫ப் ஹ஧ளக்கும்.
உைல்சூட்஺ைத் தணிக்கும் இத஦ளல் கண்சூடு கு஺஫ந்ட௅, ஧ளர்஺ய ஥பம்ன௃கள் யலுப்
ஸ஧றும். ஧ித்தத்஺தக் கு஺஫க்கும்.
இ஭஥஺ப஺னப் ஹ஧ளக்கும். சன௉நத்஺தப் ஧஭஧஭க்கச் ஸசய்னேம்.
ஸ஧ண்கல௃க்கு உண்ைளகும் உதழப இமப்஺஧ப் ஹ஧ளக்க ன௅ன௉ங்஺கக்கவ ஺ப சழ஫ந்த
஥ழயளபணி. தளய்ப்஧ள஺஬ ஊ஫஺யக்கும். யளபம் இன௉ ன௅஺஫னளயட௅ ஸ஧ண்கள்
கண்டிப்஧ளக ன௅ன௉ங்஺கக் கவ ஺ப஺ன உணயில் ஹசர்த்ட௅ யப ஹயண்டும்.
ன௅ன௉ங்஺கக் கவ ஺ப சழ஫ழனயர் ன௅தல் ஸ஧ரினயர்கள் ய஺ப அ஺஦யன௉க்கும்
஌ற்஫தளகும்.
ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄
஥ளயின் சு஺ய னின்஺ந஺ன நளற்றும் தன்஺ந ஸகளண்ைட௅. ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய
஧ள஬ழல் ஹயக஺யத்ட௅ அந்த ஧ள஺஬ யடிகட்டி அன௉ந்தழ யந்தளல் கண்கள் கு஭ிர்ச்சழ
ஸ஧றும். ஧ித்த ஥ீர் கு஺஫னேம். யளத, ஧ித்த, க஧த்தழன் ஸசனல்஧ளடு சவ பளக இன௉க்கும்.
ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய ஥ழம஬ழல் உ஬ர்த்தழப் ஸ஧ளடி ஸசய்ட௅ கள஺஬னில் கரளனம் ஸசய்ட௅
அதனுைன் ஧஺஦ஸயல்஬ம் க஬ந்ட௅ அன௉ந்தழ யந்தளல் உைல் யலுய஺ையட௅ைன்,
஥பம்ன௃கள் ன௃த்ட௅ணர்வு ஸ஧றும். அட௅ஹ஧ளல் ஸ஧ளடி஺ன ஹத஦ில் க஬ந்ட௅ என௉
நண்ை஬ம் சளப்஧ிட்டு யந்தளல் ஆண்஺ந ஸ஧ன௉கும். இல்஬஫ உ஫யில் ஥ளட்ைம்
ஸகளள்஭ச் ஸசய்னேம். ஥ீர்த்ட௅ப்ஹ஧ள஦ யிந்ட௅ ஸகட்டிப்஧டும். ஸ஧ண்கல௃க்கு ஸயள்஺஭ப்
஧டுதல் குணநளகழ கர்ப்஧ப் ஺஧ யலுப் ஸ஧றும்.
ன௅ன௉ங்஺கப் ஧ிஞ்சு
ன௅ன௉ங்஺கப் ஧ிஞ்஺ச ஋டுத்ட௅ சழ஫ழதளக ஥றுக்கழ ஸ஥ய்னில் யதக்கழ அத஺஦ உண்டு
யந்தளல் இபத்தம் சம்஧ந்தப்஧ட்ை அ஺஦த்ட௅ ஹ஥ளய்கல௃ம் ஥ீங்கும். இபத்த
சழயப்஧ட௃க்க஭ின் ஋ண்ணிக்஺க அதழகரிக்கும்.
இதழல் அதழக களல்சழனம் சத்ட௅ இன௉ப்஧தளல் ஋லும்ன௃ கல௃க்கு ஊட்ைம்
கழ஺ைக்கும். ஋லும்ன௃ நஞ்஺ஜக஺஭ ஧஬ப் ஧டுத்தழ இபத்தத்஺தஅதழகம் உற்஧த்தழ

ஸசய்னேம். ஆண்஺ந சக்தழ஺னத் டெண்டும்.
ன௅ன௉ங்஺கக் களய்
அதழக சத்ட௅க்க஺஭த் தன்஦கத்ஹத ஸகளண்ைட௅. உணயில் சு஺ய஺ன அதழகரிக்கக்
கூடினட௅. அ஺஦யன௉ம் யின௉ம்஧ிச் சளப்஧ிடும் களய்தளன்“ ன௅ன௉ங்஺கக் களய்.
ந஬ச்சழக்க஺஬ப் ஹ஧ளக்கும். யனிற்றுப் ன௃ண்஺ண ஆற்றும். னெ஬ ஹ஥ளய்க்கு சழ஫ந்த
நன௉ந்தளகும். ச஭ி஺னப் ஹ஧ளக்கும்.
யி஺த
ன௅ற்஫ழன ன௅ன௉ங்஺க யி஺தக஺஭ ஋டுத்ட௅ களன ஺யத்ட௅ ஹ஬சளக ஸ஥ய்னில் யதக்கழ
ஸ஧ளடினளக்கழ ஧ள஬ழல் க஬ந்ட௅ சளப்஧ிட்டு யந்தளல், ஆண்஺ந
ஸ஧ன௉கும். யிந்தட௃க்க஭ின் ஋ண்ணிக்஺க அதழகரிக்கும். ஥பம்ன௃கள் ஧஬ப்஧டும், உைல்
யலுப்ஸ஧றும். உைல் சூடு தணினேம்.
இ஺஬க்களம்ன௃
சழ஬ர் ன௅ன௉ங்஺கக்கவ ஺ப ச஺நக்கும் ஹ஧ளட௅ அதன் களம்ன௃க஺஭ குப்஺஧னில் ஹ஧ளட்டு
யிடுயளர்கள். ஆ஦ளல் இந்த களம்஧ிலும் அதழக நன௉த்ட௅யக் குணம் உள்஭ட௅.
ன௅ன௉ங்஺க இ஺஬க்களம்ன௃க஺஭ சழ஫ழதளக ஥றுக்கழ அயற்றுைன் க஫ழஹயப்஧ி஺஬, சவ பகம்,
சழன்஦ ஸயங்களனம், ன௄ண்டு, ஹசளம்ன௃, நழ஭கு இயற்஺஫ ஹசர்த்ட௅ சூப் ஸசய்ட௅
அன௉ந்தழ஦ளல், ஥பம்ன௃கள் யலுப் ஸ஧றும். த஺஬னில் ஹகளர்த்ட௅ள்஭ ஥ீர்கள்
ஸய஭ிஹனறும். ய஫ட்டு இன௉நல் ஥ீங்கும்.

இன௉ ஧ள஬ளன௉க்கும் ஥ல்஬ உைல்

யன்஺ந஺னத் தபக்கூடினட௅.
ன௅ன௉ங்஺கப் ஧ட்஺ை
ன௅ன௉ங்஺கப் ஧ட்஺ை஺னச் சழ஺தத்ட௅ சழ஫ழட௅ உப்ன௃ ஹசர்த்ட௅ யக்கங்க஭ின்

நீ ட௅
஺யத்ட௅ கட்டி஦ளல் யக்கம்

கு஺஫னேம்.
ன௅ன௉ங்஺கப் ஧ிசழன் யிந்ட௅஺யப் ஸ஧ன௉க்கும். சழறு஥ீ஺பத் ஸத஭ின ஺யக்கும்.
ன௅ன௉ங்஺க ஹயர்
ஹயரின் சளற்றுைன் ஧ளல் ஹசர்த்ட௅ ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ அ஭யளக அன௉ந்தழ஦ளல்
யிக்கல், இ஺பப்ன௃, ன௅ட௅குய஬ழ ஥ீங்கும்.

ன௅ன௉ங்஺க சழ஬ கு஫ழப்ன௃கள்
஥ல்஬ ஧ச்஺சனளக உள்஭ ன௅ன௉ங்஺கக்கள஺ன ஋டுத்ட௅க் ஸகளண்டு அத஺஦ சள஫ளக்கழ,
அதனுைன் ஹதன் க஬ந்ட௅ சளப்஧ிட்ைளல் ஜ஬ஹதளரம் குணநளகும்.

சழ஬ன௉க்கு கழுத்ட௅ ய஬ழ என௉ ஧ிபச்ச஺஦னளக இன௉ந்ட௅ யன௉ம். இயர்கள் தழ஦ந்ஹதளறும்,
ன௅ன௉ங்஺க கவ ஺ப஺ன உணவுைன் ஹசர்த்ட௅க் ஸகளண்ைளல் ஥ள஭஺ையில் கழுத்ட௅ ய஬ழ
கு஺஫னேம்.

ஸய஭ி஥ளடுகல௃க்கு ஸசல்லும் ஸ஧ரினகு஭ம் ன௅ன௉ங்஺க யி஺தகள்

ஸ஧ரினகு஭ம்: ஸ஧ரினகு஭ம் ஹதளட்ைக்க஺஬க் கல்லூரி ன௅ன௉ங்஺க யி஺தகள் ஸய஭ி஥ளடுகல௃க்கு அனுப்஧ப்
஧டுகழ஫ட௅. ஸ஧ரினகு஭ம் ஹதளட்ைக்க஺஬ கல்லூரினில் கண்டு஧ிடிக்கப்஧ட்ை ன௅ன௉ங்஺க பகம் ஋ன்஧தளல்
இதற்கு ஧ி.ஹக.஋ம்.1 நற்றும் ஧ி.ஹக.஋ம்.2 ஋஦ ஸ஧னரிட்டுள்஭஦ர்.
஧ி.ஹக.஋ம். 1 ன௅ன௉ங்஺க களய்கள் எவ்ஸயளன்றும் 75 ஸச.நீ ., ஥ீ஭ன௅஺ைனட௅, ஧ி.ஹக.஋ம் 2 ன௅ன௉ங்஺க களய்கள்
120 ஸச.நீ ., ஥ீ஭ன௅஺ைனட௅. தநழழ்஥ளட்டின் ஧ல்ஹயறு ஧குதழகல௃க்கும், ஹகப஭ள, கர்஥ளைகள, நகளபளஷ்டிபள,
ஆந்தழபள உட்஧ை ஸய஭ி நள஥ழ஬ங்கல௃க்கும் இங்கழன௉ந்ட௅ ன௅ன௉ங்஺க யி஺தகள் யிற்஧஺஦க்கு
அனுப்஧ப்஧டுகழ஫ட௅. ஹநலும் தளன்சள஦ினள, ஸகன்னள, சழங்கப்ன௄ர், நஹ஬சழனள நற்றும் அபன௃ ஥ளடுகல௃க்கும்
ன௅ன௉ங்஺க யி஺தகள் ஸ஧ரினகு஭ம் ஹதளட்ைக்க஺஬ கல்லூரினி஬ழன௉ந்ட௅ அனுப்஧ப்஧டுகழ஫ட௅.
இவ்ய஺கனள஦ ன௅ன௉ங்஺க பகங்கள் ஋ல்஬ள ய஺கனள஦ நண்ணிலும் ய஭ன௉ம். யி஺தத்த 7 ன௅தல் 10
஥ளட்கல௃க்குள் யி஺தகள் ன௅஺஭க்கும். ஆறு நளதத் தழல் களய்க஺஭ அறுய஺ை ஸசய்ன஬ளம். என௉ ஆண்
டில் என௉ நபத்தழ஬ழன௉ந்ட௅ சபளசரினளக 200 களய்கள் கழ஺ைக்கும். ஹதளட்ைக்க஺஬க் கல்லூரினில், யல்லு஦ர்

பக ன௅ன௉ங்஺க யி஺த என௉ கழஹ஬ள 2 ஆனிபத்தழற் கும், உண்஺ந ஥ழ஺஬ ஋ன்஫ பக ன௅ன௉ங்஺க யி஺த
ஆனிபத்ட௅ 500 னொ஧ளய்க்கும் யிற்கப்஧டுகழ஫ட௅.
த஦ட௅ சத்ட௅க்க஭ின் யரினத்஺த

ஸகளஞ்சம் ஸகளஞ்சம் ஆக இமந்ட௅ யன௉ம் ன௄நழனில்
ன௅ன௉ங்஺க நளதழரி கவ ஺ப ய஺ககள் ஌஺மக஭ின் அநழர்தம் ஋஦஬ளம். அ஺ணத்ட௅ ஜீய சத்ட௅க்கல௃ம்
அைங்கழன இந்த கவ ஺ப என௉ இனற்஺கனின் அற்ப்ன௃தம் தளன். இட௅ கைவு஭ின் ஸகள஺ை .இதன் அ஺஦த்ட௅
஧ளகங்கல௃ம் உ஧ஹனளகம்ஆ஦ட௅ . இதன் யி஺த களய் ,இல்஺஬ ,இ஺஬னின் ஈர்க்கு , நபம் ,ஹயர் ,ன௄
அ஺஦த்ட௅ஹந ஧னனுள்஭஺ய ..
இதன் யி஺தனில் இன௉ந்ட௅ ஧ஹனள டீசல் ஋டுக்க஬ளம் ,ச஺நனல் ஋ண்ஸணய்஋டுக்க஬ளம்
ஹநலும் ஹந஦ி ஋மழலுக்கு , சுகதளபத்தழற்கு ,இனந்தழபத்தழற்கு நசக்கு ஋ண்ஸணய் ,இன்னும் ஋ன்஦ஹயள
உ஧ஹனளகம் .
ஆபஞ்஺ச ஹ஧ளல் 7 நைங்கு ஺யட்ைநழன் c அைங்கழனட௅ .

஧ள஬ழல் இன௉ப்஧஺த ஹ஧ளல் 4 நைங்கு சுண்ணளம்ன௃ சத்ட௅ அைங்கழனட௅

களபட்டில் இன௉ப்஧஺தப் ஹ஧ளல் 4 நைங்கு ஺யட்ைநழன் A அைங்கழனட௅

யள஺ம ஧மத஺த ஹ஧ளல் 3 நைங்கு ஸ஧ளட்ைளசழனம் அைங்கழனட௅

தனிரில் இன௉ப்஧஺த யிை 2 நைங்கு ன௃ஹபளட்டின் அைங்கழனட௅

இன௉ம்ன௃ சத்ட௅ அநரிநழதநளக உள்஭ட௅ .஋ந்த கவ ஺ப஺னனேம் யிை 75 நைங்கு இன௉ம்ன௃ சத்ட௅ அதழகம்.

இ஺஫ய஦ின் ஸகள஺ை ஋஦ கூறுயதழல் என௉ அர்த்தம் இன௉க்கழ஫ட௅ இட௅ 200 ஥ளடுகல௃க்கு ஹநல் உ஬கழல்
யி஺஭கழ஫ட௅.

சழத்தர்கள் ன௅ன௉ங்஺க஺ன ஧ிபம்ந யின௉ட்சம் ஋ன்ஹ஫ அ஺மக்கழன்஫஦ர். ன௅ன௉ங்஺கனின் இ஺஬, ன௄, ஧ிஞ்சு,
களய், யி஺த, ஧ட்஺ை, ஹயர் ஋஦ அ஺஦த்ட௅ ஧ளகங்கல௃ம் அ஭யற்஫ நன௉த்ட௅யக் குணங்க஺஭க்
ஸகளண்ை஺ய.

இந்தழனளயில் இநனந஺஬னில் ஸதளைங்கழ குநரி ய஺ப ஋ங்கும் களணப்஧டும் நபங்க஭ில் ன௅ன௉ங்஺க
ன௅க்கழனநள஦ட௅ .

இ஬ங்஺க, நழனளன்நர், நஹ஬சழனள ஹ஧ளன்஫ ஥ளடுக஭ில் இத஺஦ அதழகம் ஧னிர்ஸசய்கழன்஫஦ர். இதழல் களட்டு
ன௅ன௉ங்஺க, ஸகளடின௅ன௉ங்஺க, தயசு ன௅ன௉ங்஺க ஋஦ ஧஬ய஺கனேண்டு.
ன௅ன௉ங்஺கக் கவ ஺ப஺னப் ஹ஧ள஬ஹய ன௄யிலும் அதழக நன௉த்ட௅யக் குணங்கள் உள்஭஦.

ன௅ன௉ங்஺க ன௄யின் நன௉த்ட௅ய நகழ஺ந஺ன ஧஬ டைல்க஭ில் சழத்தர்கள் ஋ழுதழனேள்஭஦ர்.
ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய அ஺பத்ட௅ ஧ள஬ழல் க஬ந்ட௅ ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ அதனுைன் ஧஦ங்கற்கண்டு ஹசர்த்ட௅
கள஺஬ நள஺஬ இன௉ஹய஺஭னேம் அன௉ந்தழ யந்தளல் ஥ழ஺஦யளற்஫ல் அதழகரிக்கும்.
ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய ஥ழம஬ழல் உ஬ர்த்தழ ஸ஧ளடி ஸசய்ட௅ ஺யத்ட௅க்ஸகளண்டு தழ஦ன௅ம் கரளனம் ஸசய்ட௅
கள஺஬ நள஺஬ அன௉ந்தழ யந்தளல் உை஬ழல் உள்஭ ஧ித்தம் கு஺஫ந்ட௅, உைல் அசதழ ஥ீங்கழ உைல் ஥ழ஺஬
சவபளகும்.

ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய கரளனம் ஸசய்ட௅ யளபம் இன௉ன௅஺஫ அன௉ந்தழ யந்தளல் ஥பம்ன௃த் த஭ர்ச்சழ ஥ீங்கும்.

஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிக஭ின் ஥ழ஺஬னேம் இட௅ஹ஧ளல்தளன். இயர்கள் ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய அடிக்கடி உணயில்
ஹசர்த்ட௅க்ஸகளண்ைளல் ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனளல் ஌ற்஧ட்ை ஧ளதழப்ன௃கள் ஥ீங்கும்.
இயர்கள் ன௅ன௉ங்஺கப் ன௄஺ய அ஺பத்ட௅ ஧ள஬ழல் ஸகளதழக்க ஺யத்ட௅ ஧஦ங்கற்கண்டு க஬ந்ட௅ 48 ஥ளட்கள்
அதளயட௅ என௉ நண்ை஬ம் அன௉ந்தழ யந்தளல் தளம்஧த்ன உ஫யில் ஥ளட்ைம் உண்ைளகும்.
இ஺த இனற்஺கனின் யனகபள ஋஦க்கூ஫஬ளம் .
இதன் ஧ிசழன் கூை ஹநளகத்஺த கூட்ையல்஬ட௅ .஧ள஬ழல் இட்டு இபயில் சளப்஧ிை஬ளம்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful