You are on page 1of 1

A. Senaraikan cara kamu mengamalkan sikap bertanggungjawab di sekolah.

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


1. Kebersihan kelas ialah ____________ semua murid.
2. Kita

hendaklah

_____________

buku

teks

yang

dipinjam

dengan

_____________.
3. Sebagai murid yang bertanggungjawab, kita mesti datang ______________ ke
sekolah.
4. Saya meminta _____________ daripada guru setiap kali saya ingin keluar dari
kelas.
5. Jika

berlaku

kemalangan

di

makmal

sains,

_____________ perkara tersebut kepada guru.

saya

bertanggungjawab