P. 1
O prostej prawdzie FO216 Stefan Kosiewski 20130729 Prolegomena do krytyki bergolenia ZECh.pdf

O prostej prawdzie FO216 Stefan Kosiewski 20130729 Prolegomena do krytyki bergolenia ZECh.pdf

5.0

|Views: 215|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
Ballada o prostej prawdzie biedaczyny von Francois Villon

W dniu św. Marty jajo-niespodzianka leci z Brazylii do Domu św. Marty
a myśli tylko o jajach, więc zapytane przez dziennikarzy w tramwaju o
lobby gejowskie we Watykanie, które jak już przyznało, spać mu nie daje,
kryje pedała bez żenady pod szatą Franciszka, za którego się przebrało

niczym wesołek purimowy przekabaca prawdę głoszoną wcześniej: - Wiele
o tym pisano. Wciąż nie widziałem we Watykanie nikogo z plakietką mówiącą,
że jest gejem. I kota odwraca ogonem; pyta, czy jest sędzią? W miejscu, gdzie Pan
Bóg żydom w Piśmie św. wali wprost, iż homoseksualizm jest dlań obżydliwością!

W Domu św. Marty, dziewicy, siostry Łazarza z Bethanii, którego Pan Jezus
cudem przywrócił życiu, panuje żydowski rejwach: wygłupia się jak dziecko,
mędrkuje nie na temat, więc nazajutrz Rzecznik Stolicy św. dementuje brednie
nieomylnego w sprawach wiary; najmniejszy brat Jezusa płacze jak dziecko. Grzech.

W Domu św. Marty po staropolsku: Gość w Dom Bóg w Dom - gospodyni uwija się,
znosi potrawy, dba, aby nie stał na stole opróżniony po winie dzban. U stóp Rabiego
zwinęła się zaś jak wąż siostra Marty Maria i myśli tylko o jednym. - Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego - bergoli się, by pedał był zbawiony.

http://shoudio.com/user/sowa/status/7824

http://sowa.quicksnake.org/Church-religion/Miedzy-nami-ciotami-Monsignore-FO213-Kosciol-pod-reka-posoborowych-pedalow-20130718-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZR-2
Ballada o prostej prawdzie biedaczyny von Francois Villon

W dniu św. Marty jajo-niespodzianka leci z Brazylii do Domu św. Marty
a myśli tylko o jajach, więc zapytane przez dziennikarzy w tramwaju o
lobby gejowskie we Watykanie, które jak już przyznało, spać mu nie daje,
kryje pedała bez żenady pod szatą Franciszka, za którego się przebrało

niczym wesołek purimowy przekabaca prawdę głoszoną wcześniej: - Wiele
o tym pisano. Wciąż nie widziałem we Watykanie nikogo z plakietką mówiącą,
że jest gejem. I kota odwraca ogonem; pyta, czy jest sędzią? W miejscu, gdzie Pan
Bóg żydom w Piśmie św. wali wprost, iż homoseksualizm jest dlań obżydliwością!

W Domu św. Marty, dziewicy, siostry Łazarza z Bethanii, którego Pan Jezus
cudem przywrócił życiu, panuje żydowski rejwach: wygłupia się jak dziecko,
mędrkuje nie na temat, więc nazajutrz Rzecznik Stolicy św. dementuje brednie
nieomylnego w sprawach wiary; najmniejszy brat Jezusa płacze jak dziecko. Grzech.

W Domu św. Marty po staropolsku: Gość w Dom Bóg w Dom - gospodyni uwija się,
znosi potrawy, dba, aby nie stał na stole opróżniony po winie dzban. U stóp Rabiego
zwinęła się zaś jak wąż siostra Marty Maria i myśli tylko o jednym. - Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego - bergoli się, by pedał był zbawiony.

http://shoudio.com/user/sowa/status/7824

http://sowa.quicksnake.org/Church-religion/Miedzy-nami-ciotami-Monsignore-FO213-Kosciol-pod-reka-posoborowych-pedalow-20130718-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZR-2

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Miedzy nami, ciotami Monsignore FO213 Kosciol pod reka
posoborowych pedalow 20130718 ZECh von Stefan Kosiewski ZR
Written by sowa (») today at 11:02 in category Church-religion, read: 440×... na wniosek nuncjusza apostolskiego w Urugwaju, pochodz¹cego z Polski
arcybiskupa Bolonka
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
Azostaù zesùany za karê do Watykanu, gdzie Jan Paweù II (Karol
Wojtyùa z Wadowic) zamiast skierowaã jurnego zakonnika na
galery, odesùaù go do œcielenia ùó¿ek dla przyje¿d¿aj¹cych z
wizytami do Rzymu podeszùych wiekiem hierarchów Koœcioùa
œw. i najpierw mianowaù karnie dyrektorem domu przy Via
Scrofa della, gdzie kard. Buenos Aires Bergoglio z upodobaniem
zatrzymywaù siê potem na nocleg, a wreszcie domu œw. Marty, z
którym Franciszek zwi¹zaù siê od marca tego roku ju¿ na staùe,
przedkùadaj¹c bliskoœã czuùej i troskliwej rêki praùata Battisty
Ricca nad surowy charakter apartamentów Watykanu....

Papie¿ Franciszek
poniedziaùek, 29 lipca 2013 Do zobaczenia na przyszùy rok w Jeruzalem.
Franciszek przyleci do Krakowa za 3 lata, natomiast
w przyszùym roku odwiedzi Izrael odpowiadaj¹c
pozytywnie na zaproszenie prezydenta Szymona
Pereza, zùo¿one podczas jego kwietniowej wizyty w
Rzymie a tak¿e na zaproszenia: Patriarchy
Bartùomieja I i palestyñskiej administracji terenów
okupowanych przez Izrael - zapowiedziaù to podczas
powrotu z Brazyli, w czasie blisko póùtoragodzinnej konferencji na
pokùadzie samolotu, który szczêœliwie wyl¹dowaù w poniedziaùek rano na
rzymskim lotnisku Ciampino.
Post-WYD Surprise: Pope Francis Gives Wide-Ranging In-Flight Press
Conference | Daily News | NCRegister.com
ncregister.com
Dodaj komentarz...
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/dTUEDf
Ze5Q1
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
AStefan Kosiewski Udostêpniony publicznie - 23:50


(...) Czy przewodnicz¹cy Episkopatu Argentyny Bergoglio nie wiedziaù
nic o lekkomyœlnym zachowaniu chargé d'affaires "ad interim" Stolicy
œw. , do czasu mianowania przez Karola Wojtyùê nowego nuncjusza w
Urugwaju, monsigniore Battista Ricca, który to udawaù siê wieczorami
na rozkosze do dzielnicy schadzek pedaùów a którejœ nocy zadzwoniù po
pomoc ksiê¿y, gdy¿ nie umiaù sam trafiã z powrotem do nuncjatury ze
spuchniêt¹, obit¹ mord¹. Czy kard. Bergoglio nie wiedziaù nic o tym, o
czym wiedziaùo wielu ludzi Koœcioùa Rzymskoktolickiego w Poùudniowej
Ameryce, ¿e Rocca utrzymuje sobie w nuncjaturze na etacie koœcielnym
seksualnego partnera w ùó¿ku, przywiezionego z Berna w Europie byùego
kapitana armii szwajcarskiej o nazwisku Patrick Haari, kochanka
utrzymywanego przezeñ z funduszy Koœcioùa, które Lucyfer daù w koñcu
pedaùowi, by temu nie brakùo w reformach, majtkach,
ob¿ydliwej swawoli szatana(...).
Miedzy nami, ciotami, Monsignore FO213 Kosciol pod reka
posoborowych pedalow 20130718 ZECh von Stefan Kosiewski ZR.pdf

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Stefan Kosiewski

Ballada o prostej prawdzie biedaczyny
von Francois Villon


W dniu œw. Marty jajo-niespodzianka leci z Brazylii do Domu œw. Marty
a myœli tylko o jajach, wiêc zapytane przez dziennikarzy w tramwaju o
lobby gejowskie we Watykanie, które jak ju¿ przyznaùo, spaã mu nie daje,
kryje pedaùa bez ¿enady pod szat¹ Franciszka, za którego siê przebraùo

niczym wesoùek purimowy przekabaca prawdê gùoszon¹ wczeœniej: - Wiele
o tym pisano. Wci¹¿ nie widziaùem we Watykanie nikogo z plakietk¹ mówi¹c¹,
¿e jest gejem. I kota odwraca ogonem; pyta, czy jest sêdzi¹? W miejscu, gdzie Pan
Bóg ¿ydom w Piœmie œw. wali wprost, i¿ homoseksualizm jest dlañ ob¿ydliwoœci¹!

W Domu œw. Marty, dziewicy, siostry £azarza z Bethanii, którego Pan Jezus
cudem przywróciù ¿yciu, panuje ¿ydowski rejwach: wygùupia siê jak dziecko,
mêdrkuje nie na temat, wiêc nazajutrz Rzecznik Stolicy œw. dementuje brednie
nieomylnego w sprawach wiary; najmniejszy brat Jezusa pùacze jak dziecko. Grzech.

W Domu œw. Marty po staropolsku: Goœã w Dom Bóg w Dom - gospodyni uwija siê,
znosi potrawy, dba, aby nie staù na stole opró¿niony po winie dzban. U stóp Rabiego
zwinêùa siê zaœ jak w¹¿ siostra Marty Maria i myœli tylko o jednym. - Marto, troszczysz
siê i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego - bergoli siê, by pedaù byù zbawiony.

http://shoudio.com/user/sowa/status/7824


http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/07/ballada-o-prostej-prawdzie-
biedaczyny.html
Za prawde powiadam wam Witz FO336 Leca w samolocie: rabin, szejk i
Bergoglio, trójca prze najswietsza do Izraela ZECh ZR
Geschrieben von sowa (») gestern um 21:45 in der Kategorie Kirche,
gelesen: 32x
On pope’s trip to Israel, rabbi and sheik will be traveling companions |
Jewish Telegraphic Agency jta.org weiter lesen

http://de.scribd.com/doc/156924850/O-prostej-prawdzie-FO216-
Stefan-Kosiewski-20130729-Prolegomena-do-krytyki-bergolenia-ZECh-pdf
http://sowa.quicksnake.org/Church-religion/Miedzy-nami-ciotami-Monsignore-
FO213-Kosciol-pod-reka-posoborowych-pedalow-20130718-ZECh-von-Stefan-
Kosiewski-ZR-2
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->