P. 1
מל"ס- מועד א | חורף 2010

מל"ס- מועד א | חורף 2010

|Views: 2|Likes:
Published by Ron
שנה ראשונה\מערכות לוגיות ספרתיות\מבחנים\2010\סמסטר א###
שנה ראשונה\מערכות לוגיות ספרתיות\מבחנים\2010\סמסטר א###

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ron on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

ןחבמ ס''למב

הצרמה לאומש 'פורפ רמיו
דעומ 'א
ךשמ הניחבה 3 תועש .
הניחבב 3 תולאש שיו תונעל לע .ןלוכ
כ''הס לכ דוקינה ירשפאה אוה 120 ןויצהו , יברמה לכב הרקמ אל הלעי לע
100 .תודוקנ
תולאשב תורחבנה שי רותפל תא לוכ םיפיעסה קמנלו תא תובושתה ןפואב
.טרופמ תובושת אל תוקמונמ אל הנבשחת
רתומ ישומיש לוכב רמוח ר!ע טרפ םינובשחמ ,םיבשחמל וא לכ דויצ
ינורטקלא .רחא
שי בותכל טעב דבלב בתכבו רורב .רדוסמו
בתכ אל אירק אל קדביי
!!!החלצהב
הלאש 1 – 60 תודוקנ
ףיעס )– 'א 40 תודוקנ ךותמ 60 (
םינותנ ינש תותוא C1 "ו C2 םירומאה תויהל םיה! ןיטולחל ראותמכ רויצב
.ןלהל
תוביסמ תוילאקי!יפ ינש תותואה ל''נה #א םעפ םניא אלא ,םינרכנוסמ C1
םידקמ תצקמב תא C2 (C2>C1 וא $ C2 םידקמ תצקמב תא C1 (C1>C2 $
ראותמכ .ןלהל
δ וניה שרפה עפומ ןיב C1 "ו C2 םילד%ה . t1 "ו t2 וליאו ,םיעובק δ לוכי
תונתשהל םימעפל& C1 םידקמ תא C2 םימעפלו C2 םידקמ תא C1 ךא ,$
לכב הרקימ
1 2
t and <<t δ δ <<
.
הנב תכרעמ תינורניסא תקדובה תא עפומה ןיב C1 ל C2 ראותמכ 'ןלהל
תכרעמ ,רמולכ תנתונ יוויח Z1=1 רשאכ C1 םידקמ תא C2 יווחו , Z2=1
רשאכ C2 םידקמ תא C1 .
1 . הנב תמאר%איד םיבצמ לע יפ לדומ Moore .
2 . םושר תלבט םירבעמ .תיביטימירפ
3 . םצמצ תא רפסמ םיבצמה לככ .רשפאה
4 . הצקה םידוק םיבצמל ךכ אלש ויהי .םיצורימ
5 . םושר תא תואוושמה ינתשמ בצמה .םיאצומהו
6 . שממ תא תכרעמה תר!עב D-Latch .
7 . םושר תא תואוושמ רוריעה לש דחא "המ D-Latches .
ןיא ךרוצ טטרשל המיכס לש .ל%עמה
ףיעס ) – 'ב !0 תודוקנ ךותמ 60 (
תותואל C1 "ו C2 םיפיסומ תוא ישילש C3 רשאכ , םתשלש םירומא תויהל םיה!
םלוא ,ןיטולחל םה םניא םינרכנוסמ #א ןיבו ,םעפ לכ תו%ו!ה
( , ), ( , ), ( , )
1 2 1 3 2 3
C C C C C C
םימייק דימת ישרפה עפומ
, ,
12 13 23
0 0 0 δ δ δ > > >
רשאכ ,המאתהב
ij 1 ij 2
t and <<t δ δ <<
ךנה .
שרדנ ןנכתל תכרעמ תחוודמה לע רדס עפומ לש C1, C2 "ו C3 ךות שומיש
בירב ןנותש ףיעסב 'א לע יפ טרפמ 'אבה
יוויח
$תואיצי&
רדס תותואה
$הסינכ&
O
3
O
2
O
1
1 0 0 C
3
( C
2
( C
1
0 1 0 C
2
( C
3
( C
1
1 1 0 C
1
( C
3
( C
2
0 0 1 C
3
( C
1
( C
2
1 0 1 C
2
( C
1
( C
3
0 1 1 C
1
( C
3
( C
2
1 . ןנכת תכרעמ ןמקלדכ תשמממה תא הלבטה .תראותמה
שמתשה תונוכמב םיבצמ #יעסמ "כ 'א Bac! Bo" רבחו ןתוא דחי לע
תנמ לבקל תכרעמ תלעופה לע יפ הלבטה .ל''נה
2 . המ ךתעדל היהי היה רפסמ םיבצמ יפוסה ירחא& ול $םוצמצה תייה
שרדנ שממל תא תכרעמה ל)נה י''ע תנוכמ םיבצמ קמנ *הדיחי תא
.ךתבושת
הלאש ! – "0 תודוקנ
תרדס י'צנוביפ & #$%o&acc$ תרד%ומ $ ןפואב 'אבה
ןנכת תכרעמ תיתרפס תבשחמה תא תרשע םירביאה םיינושארה הרדסב
{ }
, , ,
1 2 10
a a a + תמשורו םתוא ךותל ןורכי! ךכ םויסבש ךילהתה ליכי ןורכי!ה
,
,
,
1
2
i i 1 1 2
a 1
a 1
a a a i 3
− −
=


=


= + ∀ ≥

תא תרשע םירביאה לש הרדסה תובותכב תומיאתמה סקדניאל לש רביאה
.הרדסב
לע ןונכתה תויהל טרופמ לע יפ תויחנהה 'תואבה
1 . ראת טורפב תא תולועפ בושיחה לש רביא
i
a וליאב .הרדסבש םיביכר
ךילע ראת *שמתשהל טוריפב תא םירוביחה םינושה ןיב םיביכרה ךות
ןומיס לש ינווכ תוסינכה תואיציהו ןכו תא תומש לכ .םינתשמה
2 . רבסה קוידב תא ךילהת בושיחה לש רביאה
i
a לע יפ ירו!חמ .ןועשה
והמ רפסמ ירו!חמ ןועשה םישרדנה *בושיחל
3 . ןמס קוידב תא רפסמ תויביסה בחור& %'s לכב $ דחא .םינתשמהמ
4 . והמ בחור םירטסי%רה םינושה םישרדנה שומימל תכרעמה ה!יאמו %וס
לכ דחא *םהמ
5 . והמ לדו% ןורכי!ה שרדנה ידכב רו%אל תא יכרע הרדסה המו לדו%
םירטסי%רה םירושקה *ויליא
6 . רבסה קוידב דציכ הליחתמ תכרעמה דציכ ,לועפל םימדקתמ בושיחמ
i
a בושיחל
i 1
a
+
דציכו , הקיספמ תכרעמה לועפל רשאכ
i 10 =
*
ןייצ וליא םילנ%יס םישרדנ דציכ ,ךכל םה םירצונ ןמסו םתוא .המכסב
7 . ןנכת תא תכרעמה ךות שומיש רפסמב ילאמינימ לש יבאשמ הרמוח
םכסמ& ($))e Carr* . $דיחי
הלאש " – "0 תודוקנ
ןנכת תכרעמ תיתרפס תלבקמה הרדס תיארקא לש יכרע 1 "ו 0 לכבו םעפ
איהש הל%מ הרדס הפיצר לש העברא 1 תכרעמה ,םי, תטלופ סלופ 1
תר!וחו תליחתל 'המ%ודל .הריפסה
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Input :
↓ ↓
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Output
:
1 . םושר תמאר%איד םיבצמ לדומב Mea*
2 . םושר תלבט םירבעמ
3 . םצמצ תא הלבטה לככ ןתינש
4 . שממ תא תכרעמה תר!עב +## םושרו תא תואושמ רוריעה לש לכ
דחא "המ ## ןכו תא תואושמ םיאצומה
5 . דציכ תייה ביחרמ תא תכרעמה יוהי!ל #צר לש - םידחא ם%ו -
*םיספא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->