சவபராணம

If you have comments please send
Shivapuranam available in MP3 audio format here

மனனைர:
தமழ ேபசம சவனடயாரகள வாெயலலாம மணககனற பதகம சவபராணம. கலைலயம கனய ைவககம
எனப பகழ ெபறற தரவாசகததன மதற பதகமாக அைமநத சறபபப ெபறறத. தரஐநெதழதைத
மதலாகக

ெகாணேட

தவஙகம

இபபதகம

அடயார

ெதாழைகயல

சறபபடம

ெபறறத

இதன

ெபரைமையப பைற சாறறம.
சவபராணம எனற ெபயர ெகாணட இபபதகம சவ பராணமலலவா ேபசகனறத ? ஏன சவபராணம எனப
ெபயர ெபறறத ? மாணகக வாசகப ெபரமான பரமெபாரளாகய சவெபரமாைனப பலவாெறலலாம
வளதத அவர பவார தரவடகளககத தமமைடய உளமாரநத வணககஙகைளக கறத தவஙககறார.
சவனான உயர மமமலச ேசறறல அகபபடடத தைகதத நறகம காலமம, அசசவனகக சவெபரமான
தரவரளால ஏறபடம ேமமபாடகைளயம கற இறதயாக அசசவெபரமானன தரவடககச ெசலலம
ெபரநைலைய நமககக காடடகனறார. சவன மலசசழயல சககணட இரககம தாழநைலயலரநத,
சவனார ெபரஙகரைணயால சவகத அைடயம தனனகரறற ெபரநைல பறறக கறவதால இத
சவபராணேம.
தரவாசகம ெபரதம எளய நைடையக ெகாணடதாக இரபபத காரணமாக உைரயன தைணயனறேய
அனபரகள படததப பயனெபறவத. எனனம சநத பரதத தனமம ேபசம ெமாழயல வழககததல
இபேபாத இலலாத சல ெசாறகளககப ெபாரளம, அஙகஙேக ெதாடரபைடய சல கரததககள
கறபபதவம அனபரகளகக பயனபடககடம எனற கரததடன இவவைர வைரயபபடடளளத. ேநயதேத
நனற நமலனார பைழகைள மனனததம தவரததம அரள அவரதம ெசமமலரடகளககப ேபாறறதலகள.

பதகமம உைரயம.

தரசசறறமபலம

நமசசவாய வாஅழக நாதன தாள வாழக
இைமபெபாழதம என ெநஞசல நஙகாதான தாள வாழக

ேகாகழ ஆணட கரமண தன தாள வாழக
ஆகமம ஆகநனற அணணபபான தாள வாழக
ஏகன அேநகன இைறவன அடவாழக 5

ெபாரள:
நமசசவாய வாழக. நாதன தரவட வாழக.
கணணைமககம ேநரமம என ெநஞசம பரயாதவனைடய தரவட வாழக.
தரவாவடதைற ஆணடரளம கரவாகய மாணககததன தரவட வாழக.
தாேன ஆகமமாக நனற நமகக அரகல வரபவனைடய தரவட வாழக.
ஒரவனாகயம பலவரகெகாணடம இரககம இைறவனன தரவட வாழக.

கறபப:
1.

மாணகக வாசகர தமமைடய தரவாசகததன மதல ஒலயாக நமசசவாய எனற

தரஐநெதழதைத ெசானனத மகவம இனயத. சவம வாழக எனற கடத தவஙகாமல
வணககததறகரய நம மதலல கற இைறவனன சவ எனற தரநாமதைதச ெசாலவத
அவரைடய பணவனபன ெவளபபைட.
2.

தரவாசகததல சறபபடம ெபறவத ஆகமம. இமமதற பதகததேலேய அதைனப

ேபாறற நறபத அவரகக ஆகமஙகள பால உளள ெபரமதபைபக காடடவன.
ேவதஙகள இைறவனைடய இயலப கறகனற ேபாத, ஆகமஙகள அபெபரமாைன எவவைக
அைடயலாம எனபத பறற நமககக காடடகனறன. ேவதஙகள அறவானால ஆகமஙகள
அநத அறவன பயனபாட. இவவாற ஆகமஙகள நமகக இைறவனன அரகல ெசலலம
வழ காடடவதாலம, ஆகமஙகள இைறவனால அரளசெசயயபபடடதாலம இைறவைன,

இைறவன ஒரவேன. (See mAhEshvara mUrtham) ேவகம ெகடதத ஆணட ேவநதன அட ெவலக பறபபறககம பஞஞகன தன ெபயகழலகள ெவலக பறததாரககச ேசேயான தன பஙகழலகள ெவலக கரம கவவார உள மகழம ேகான கழலகள ெவலக சரம கவவார ஓஙகவககம சேரான கழல ெவலக 10 ெபாரள: எனனைடய ேவகதைதப ேபாகக ஆணடெகாணட மனனனன தரவட ெவலலடடம."ஆகம ெநற தநத அரகல வரச ெசயகனற வளளல" எனப ேபாறறகனறார. ைககைளக கபப வழபடவார உளளததல மகழநத இரககம மனனனைடய கழலகள ெவலலடடம.ேவதம. 3. ஒனேற கலமம ஒரவேன ேதவனம . . தனைன வடதத நறபவரகளகக ெவக தரததல உளள (அரய ெபாரளாக உளள) ெபரமானன பபேபானற ெமனைமயான கழலகள ெவலலடடம. அவவைறவன பசககளாகய நாம உயவறம ெபாரடட பலபல ேவடஙகள தாஙக நமைம ஆடெகாளகறான. பறபபைன நககபவனாகய தைலகேகாலமைடய ெபரமான அண ேசர கழலகள ெவலலடடம.தரமநதரம). தைல தாழநத வணஙகவாரகைள மக உயரநத நைலகக ஓஙகச ெசயயம ெபரஙகணம வாயநதவனைடய கழலகள ெவலலடடம. (ஏகம சத .

மனததன ேவகதைதயம (நைலயலலாமல அைலபாயதல) அதனால வரம ேகடடன ேவகதைதயம கைறதத தன பால மனதைத நைலெபறசெசயயம ஈசனன கரைணையயம கறககம. ஒள வடவானவனன தரவட ேபாறற.கறபப: 1. (இைறவன கரணடாசரனன பலைய அணநத வபரம கநத பராணம ததச மனவர வாககல காணக. .ேசயைமயல (தரததல) இரபபவன. மாயப பறபபைன நககம உயரநேதானன தரவட ேபாறற. சவன எனபெபறம ெசமெபாரளன சவநத தரவட ேபாறற. அனபனல நறபவனான தயவனன தரவட ேபாறற. 2.தயரம நககதைலக கறககம. பஞஞகன .பல அணநதவன எனவம ெபாரள ெகாளளலாம. ேசேயான . எம தநைத என நனற அரளபவனன தரவட ேபாறற. ேவகம ெகடததல . ஈசன அடேபாறற எநைத அடேபாறற ேதசன அடேபாறற சவன ேசவட ேபாறற ேநயதேத நனற நமலன அட ேபாறற மாயப பறபப அறககம மனனன அட ேபாறற சரார ெபரநதைற நம ேதவன அட ேபாறற 15 ெபாரள: எலலாவறைறயம உைடைமயாகக ெகாணடவனன தரவட ேபாறற.) 3.

"சவன அவன என சநைதயள நனற அதனால அவன அரளாேல அவன தாள வணஙக" எனற இவவரகள அனபனால நைற நறகனற அடயவரகக மடடமலலாத தததவம .ஒள (சபவஷடாய நம: . ேதச . கறபப: 1. கறபப: 1.சவ அஷேடாததரம ) ஆராத இனபம அரளம மைல ேபாறற சவன அவன என சநைதயள நனற அதனால அவன அரளாேல அவன தாள வணஙகச சநைத மகழச சவ பராணம தனைன மநைத வைன மழதம ஓய உைரபபன யான 20 ெபாரள: அடஙகாத இனபம அரளம கரைணயன மைல ேபானறவனகக ேபாறறதலகள.அைமபப சறநத வளஙகம தரபெபரநதைறயல இரககம நம ேதவனன தரவட ேபாறற. சவெபரமான எனனைடய சநைதயல ெபரஙகரைணயால வநதரககனற காரணததால அவனைடய தரவரேள தைணயாகக ெகாணட அவனைடய தரவடைய வணககம ெசயத உளளம மகழம வணணம சவபராணமாகய இதைன மன ெசயத வைனகள எலலாம தரச ெசாலலகனேறன.

சமபநதர) கண நதலான தன கரைணககண காடட வநத எயத எணணதறக எடடா எழல ஆரகழல இைறஞச வண நைறநதம மண நைறநதம மககாய.. தரவாசகததல தரமபத தரமபச ெசாலலபபடம கரதத. சநதைனகக எடடாத ேபரழக மகக கழலபணட தரவடகைள ெதாழத நனற." கடடணட தவககம பசககளாகய நம எலலா உயரகளன ெபாரடட அரயவனாகய இைறவன எளைமயாக நறபத சததாநதததல காணக. கறபப: .உன ெபரய ெபரய தனைமகைள ேமாசமான வைனகளல கடககம நான பகழநத ேபாறறம வைக ெதரயாத இரககேறன. பம மறறம இைவ தவர மத உளளன யாைவயமாய. (அரேள தைணயாக . அவவாற எளைமயாக வநதரககம இைறவைனத ெதாழவதறகம அபெபரமானைடய அரைளேய தைணயாகக ெகாணடாேலேய அத மடயம. எண இறநத எலைல இலாதாேன நன ெபரமசர ெபாலலா வைனேயன பகழம ஆற ஒனற அறேயன 25 ெபாரள: ெநறறயேல ஒர கணணைடய ெபரமான தனனைடய கரைணககண காடடயதால இஙக வநேதன.வரமபேவாரககம ெபரமெபாரள வாயநதத. வானம. அபபர ேசாறறததைற ெசனற அைடேவாேம . அளவடம எலைலகள எலலாம கடநத உளள ெபரமாேன ! . ஒளமககதாயம. வளஙக ஒளயாய.. "இைறவன தாேன வநத ஆடெகாளகறான.

ெநறற. மனதராகவம. வரகம . எமெபரமான ெபாரள: பலலாகவம. பறைவகளாகவம. மரமாகவம. பழவாகவம. மனவராகவம. பகழம ஆற . எமெபரமாேன ! கறபப: 1.(ஸதாவர ஜஙகமம) சராசரம. வலைம மகநத அசரரகளாகவம.பகழம வைக. இைறஞச . பாமபாகவம. உடல நஙகய ேபயகளாகவம. பாசததால கடடணட பசககளன உயவன ெபாரடட இைறவனால நணணடலம (சகம சரரம) அவறறன வைனகேகறற (பர) உடலகள பனனம அரளபபடடன எனபத சததாநதம கறம உலகன தவககம.1. 2. தாவர சஙகமம . இறநத . ேதவராகவம இநத அைசயம மறறம அைசயாதவறறால ஆன (அணடம) மழதம ெசனற எலலாப பறபபம பறநத கைளததவடேடன. கலலல வாழம உயராகவம.மரகம. பலவைக மரகஙகளாகவம.வணஙக.கடநத. நதல . சற ெசடகளாகவம. பலலாகப படாயப பழவாய மரமாகப பல வரகமாகப பறைவயாயப பாமபாகக கலலாய மனதராயப ேபயாயக கணஙகளாய வல அசரர ஆக மனவராயத ேதவராயச ெசலலாஅ நனற இத தாவர சஙகமததள 30 எலலாப பறபபம பறநத இைளதேதன. பலதரபபடட கணககடடஙகளாகவம. .

ேவதஙகள பலவாெறலலாம ஆழநத ஆராயநதம. எனன வநைத இத ?! . இைறவனைடய ெபரைமைய அறநத அவரைடய தரநாமகளல மழகயரபேபாரகக இஙேகேய வடேபற . நான உயயம ெபாரடட எனத உளளததள ஓம எனம ஒலயாய எழநத உணைமப ெபாரேள ! காைளைய ஓடட வரபவேன ! ேவதஙகள "ஐயா !" எனப ெபரதம வயநத கற ஆழமாகவம பலபல தனைமகைளப ெபரக ஆராயநதம காண மயலகனற மகசசறய ெபாரளமாக இரபபவேன ! கறபப: 1. பலபல ேகாணஙகளல கறயம அவர தம ெபரைமையக கறச ெசாறகள இலலாைமைய உணரததகனறன.ேவதம. அததக ெபரய அவேரா மகசசறயவறறலம நைறநதளளார. 2.ெமயேய உன ெபான அடகள கணட இனற வட உறேறன உயய என உளளததள ஓஙகாரமாய நனற ெமயயா வமலா வைடபபாகா ேவதஙகள ஐயா என ஓஙக ஆழநத அகனற நணணயேன 35 ெபாரள: உனனைடய தஙகத தரவடகைளக கணட இனற உணைமயாகேவ வட ேபறைடநேதன.

ெவயய . உணைம அறவாக ஒளவடம ெமயசசடேர ! எநத அறவம இலலாத எனககம இனபமாம ெபரமாேன ! அறவனைமையப ேபாககம நலலறேவ ! கறபப: 1. ஆககம அளவ இறத இலலாய. அைனதத உலகம ஆககவாய காபபாய அழபபாய அரள தரவாய .களைமயான.காயகனற/ சடான. தணய .ெவயயாய. தணயாய. என உரைமயாளனாக உளள மாசறறவேன ! ெபாயைமகள எலலாம அகலம வணணம வநத அரளெசயத. சடர மகவதால இரளககக ேகட .பசவணணர. உளளததல ெமயசசடரான இைறவன வர ெபாயயரளககக ேகட. களைமயாக இரககனறவரம நேர. இயமானனாம வமலா ெபாய ஆயன எலலாம ேபாய அகல வநதரள ெமய ஞானம ஆக மளரகனற ெமயச சடேர எஞஞானம இலலாேதன இனபப ெபரமாேன அஞஞானம தனைன அகலவககம நல அறேவ 40 ெபாரள: ெவபபமாகச சடகனறவரம. 2.

அரள தநத உயயக ெகாளகனறாய. மக அரகல இரபபவேன ! ெசாலலறகம சநதைனககம எடடாத நறகம மைற நாயகேன ! கறபப: 1.ெசால. காததல. மாறறம . மணததனம (வாசைன) நணைமயான (சகமமான) ெபாரேள ! ெவக ெதாைலவாகயம. இைறவனகக பறவறைறப ேபாலத ேதாறறம. அழததல. (இறதயல) அழககனறாய. உனறன அடயார நடவறறரககம அரைளப பரவாய. 4. நணயத . இைறவன அநத நணைமயனம நணைமயாக இரககறார. 3.ெதாைலவ. மடவ இலலாைமையக கறபபடட. உயரகைள மாையககள ேபாககவாய ! ந எனைன உனனைடய அடயார கடடததல பகைவபபாய. வாழவ. கறதத வயத.ேபாககவாய எனைனப பகவபபாய நன ெதாழமபன நாறறததன ேநரயாய. ேசயாய. அபெபரமாேன மறற எலலாப ெபாரளகளககம ஆககல. ஒப. ேசயைம . நணயாேன மாறறம மனம கழய நனற மைறேயாேன 45 ெபாரள: ேதாறறம.அரகல இரபபத. ெதாடரநத (அழயாத) இரககச ெசயகனறாய. 2. மைறததல. மடவ இலலாதவேன ! ந உலகஙகைளெயலலாம ேதாறறவககனறாய. மணமானத காண இயலாத நணெபாரளகளாகப பரவகனறத. அரளல எனற ஐநெதாழலகள மலம இயஙகசெசயகறார எனனம தறதைத ெவளபபடததகறார. .

மகவம எளதாகவம ேதனனம இனய ஊறறாக அவரகள உளளததல ேதானற அவரகளைடய பாச மலம அறககறார சவெபரமான. வைன நைறநத பறபபனால அவதபபடம ஆனமாககளல அனபனால இைறவன தரவட பறறபவரகளககக கடனமான மைறகளனால அலல. அடயவரகள மனததல ேதன ஊறெறடததாற ேபால நனற.... இபபறவைய மறறப ெபறசெசயயம எஙகளைடய ெபரமாேன ! ஐநநறமம நேய ஆனாய ! வானவரகள ேபாறற நறக அவரகளகக அரயவனாக மைறநதரநதாய. வலவைனேயன தனைன 50 மைறநதட மடய மாய இரைள . வணேணாரகள ஏதத மைறநதரநதாய.. எமெபரமாேன ! கறபப: 1. . ெபாரள: அபேபாத கறநத பாேலாட கரமபன சாறம ெநயயம கலநதால எவவாற இனககேமா அவவாற சறநத.கறநத பால கனனெலாட ெநயகலநதாற ேபாலச சறநத அடயார சநதைனயள ேதனஊற நனற பறநத பறபப அறககம எஙகள ெபரமான நறஙகள ஓர ஐநத உைடயாய.. எமெபரமான .......

அறமபாவம எனனம அரம கயறறால கடட பறமேதால ேபாரதத எஙகம பழ அழகக மட. 55 ெபாரள: ெகாடய வைனயல சககணடரககம எனைன மைறதத மடய மாையயாகய இரளைன ெசயயததகநதத. ெசயயத தகாதத எனனம வதகளால கடட. கறபப: 1. உடலன கடடமானம வவரககப படகறத. வமலா உனகக கலநத அனபாகக கசநத உள உரகம நலம தான இலாத சறேயறக நலக நலம தனேமல வநத அரள நளகழலகள காடட. அழககைன உைடயதாகவம உளள தசககள நைறநத. ெகடடப ேபாவதாகவம. மலததைன ெவளேயறறம ஒனபத தைளகள உளள வடான இவவடைல ைவததகெகாணட மயஙகநறக. . ேமேல ஒர ேதாலம சறற. மலம ேசாரம ஒனபத வாயல கடைல மலஙகப பலன ஐநதம வஞசைனையச ெசயய. வலஙகம மனததால. ஐநத பலனகளம ஏமாறற.

உனனடம கலநத நறகனற அனப நைறநத.நாயற கைடயாயக கடநத அடேயறகத 60 தாயற சறநத தயா ஆன தததவேன ெபாரள: ஒரைமபபடாமல சதறகனற சநதைனகைள உைடய மனததால. உளளம உரக நறகனற நலல தனைம இலலாத சறைமயைடயவனாகய எனககம அரளெசயத. மாசலாதவேன. உனனைடய நணட அழகய கழலணநத தரவடகள காடட. இநத உலகல உணரததகக வணணம கரைணயால வநத. அளததலகக இயலாத கரைணயனால நமைம ஆணட ெகாணடரளம வணணம இஙக ெதாழப படகனறத. மாசறற ேசாத மலரநத மலரசசடேர ேதசேன ேதன ஆரஅமேத சவபரேன பாசமாம பறற அறததப பாரககம ஆரயேன ேநச அரளபரநத ெநஞசல வஞசம ெகடப 65 . அநநைறவால கசநதம. ேகவலமான நைலயல நாம இரபபனம இைறவன தரவரள நமமைடய இழவ கணட பறம தளளாத. நாயனம ேகவலமான நைலயல கடநத அடேயனககப ெபறற தாயனம அதகமான அனப உைடயவனான தததவப ெபாரேள ! கறபப: 1.

மறககரைண காடட நல வழபபடததகறார. சவெபரமான தமகக அறககரைண பரவதன மலேம ெநஞசன வஞசெமலலாம அகல வழவைக ெசயதவடட வைகையப ேபாறறகனறார. இைறவன உயரகள பால அவரவர தனைமகக ஏறப அறககரைண.ேபராத நனற ெபரஙகரைணப ேபராேற ெபாரள: கறறமறற தய ஒள மலரகனற மலர ேபானற இனய சடேர ! ஒளயரவனேன ! ேதன நைறநத அமதேம ! சவபரதைத உைடயவேன ! பாசமாகய கடடைன அறததத தரவரள பரயம அறவற சறநேதாேன ! இனய அறககரைண பரநத. அதனால எனனைடய ெநஞசல வஞசைன ஒழய. என உளளம நஙகாத நனற ெபரஙகரைண ெபரகெகடககம ெபரெவளளேம ! கறபப: 1. மணவாசகப ெபரமான. ஆரா அமேத அளவலாப ெபமமாேன ஓராதார உளளதத ஒளககம ஒளயாேன நராய உரகக என ஆரயராய நனறாேன இனபமம தனபமம இலலாேன உளளாேன 70 ெபாரள: ெதவடடாத அமதேம ! அளவகள கடநத நறகனற ெபரமாேன ! .

இைறவனககப பறவறறால எவவத இனபேமா தனபேமா இலைல.ஆரவம / மயறச இலலாதவர உளளததல ெவளபபாடனற மைறநதரககம ஒளயாேன ! (என உளளதைத) நெரன உரகசெசயத. மறறவரகள அைலவரைச ஒனறையயாத ஒலபெபடட ேபால அவர மக அரகல இரநதம. அவவாற இரகக "இனபமம தனபமம இலலாேன" எனக கறவத ெபாரநதமா எனக ேகடடால. ேபெராளயாக இரநதம காண இயலாதவரகளாக உளளனர. ெசமெபாரளாக உளள அத தனனைடய வறறாத இனபததல தாேன எனறம மகழநத இரககம. இைறவனைடய எணகணஙகளல ஒனற வரமபல இனபமைடைம. எனனைடய இனனயராக நறபவேன ! இனப தனபஙகளகக அபபாறபடடவேன ! உள நறபவேன ! கறபப: 1. அனபரகக அனபேன யாைவயமாய அலைலயமாய ேசாதயேன தனனரேள ேதானறாப ெபரைமயேன ஆதயேன அநதம நடவாக அலலாேன ஈரதத எனைன ஆடெகாணட எநைத ெபரமாேன கரதத ெமய ஞானததால ெகாணட உணரவார தமகரததன 75 . பணநதபன கடய ெநஞசததக ேகாயலாகக ெகாளவாேன . ஆயனம ஆரவமம மயறசயம உைடயவரகள சவெபரமான தரவரளனால அவைர உணரகனறாரகள.தரமலர) 2. எஙகம நைறநதம அேத ேநரததல எலலாம கடநதம இரபபதால அவைரக கடவள எனகேறாம. இைறவன எலலாரைடய உளளததலம உளளார. (ஒ.

சவெபரமான எலலாப ெபாரளகளடனம கலநத ேதானறனம இைவ எதவம அவரலல. அவர கலநத இரபபத ேபாலேவ எலலாம கடநதம உளளார.ேநாககரய ேநாகேக நணகக அரய நண உணரேவ ெபாரள: அனபனால தனைனத ெதாழம அடயாரகளகக அனேப உரவாயவேன ! எலலாமம தாேன ஆக. எனேவ தான அவரைடய இயலபைன சறேறனம காண மயலகனற ஞானகளன தறைன . அவர பறபபத இலைல. அவரைடய ேபரயலப யாராலம மழதம ஆயவத பறற எணணயம பாரகக இயலாதத. 2. எதவம தானாக இலலாத இரககனறவேன ! சடரரகெகாணடவேன ! அடரநத இரளாகவம இரபபவேன ! பறபப எனபேத இலலாத ெபரைம உைடயவேன ! மதலாக இரபபவேன ! இறதயாகவம இைடபபடட நைலயாகவம ஆக இததததவஙகள எலலாம கடநதவேன ! (காநதம ேபால) எனைன ஈரதத எனைன ஆளாக அடயவனாகக ெகாணட அரளய என தநைதககம தைலவேன ! உனைனத தமத கரைமயான ெமயயறவன தைணயாகக உணரகனற ெபரேயாரகளைடய சநைதயன பாரைவ வயததறக உரய பாரைவ ! அவரகளைடய ஆராயம தறன வயததறக உரய ஆயவணரேவ ! கறபப: 1. 3. இைறவன அனபரகளகக எளயவனாகக காடச அளதத ேபாதலம. சவெபரமானகக அவதாரம இலைல.

கலபபதம இலலாத பணணய மரததேய ! எனைனக காககனற காவல ெதயவேம ! காணபதறக அரயதாக ஒள மகநத இரபபவேன ! ெதாடரசசயாகவம மைறயாகவம வரகனற இனப ெவளளேம ! தநைதேய ! மகதயாக நனற ஒள வசம சடரான ேதாறறததனனாய. ெபாரளன தனைமயால கைறபடாமல தான எனறம தயவனான பணணய மரததயாகேவ உளளார. 2. நண உணரவால அறயப படபவர. பததாக வரவதம. (ஒ.தரமநதரம) ேபாககம வரவம பணரவம இலாப பணணயேன காககம என காவலேன காணபரய ேபெராளேய ஆறற இனப ெவளளேம அததா மககாய நனற ேதாறறச சடர ஒளயாயச ெசாலலாத நண உணரவாய 80 ெபாரள: நஙகவதம. ெசாலலபபடாத படகமான நண உணரவாக இரநத கறபப: 1. ேபரறயாத ெபரஞசடர ஒனறதன ேவரறயாைம வளமபகனேறேன . (ஒ. இைறவன எஙகம நைறநத இரககம ெபாழத அவர எதைன நஙகவார. அவர கலநத இலலாத ெபாரள தான ஏத . அவனரேள கண ெகாணட காணன அலலால இபபடயன இநநறததன இவவணணததன .பததாகக கலபபதறக ? இவவாற எலலாப ெபாரளலம இரநத ேபாதலம.வயநத கறகனறார மாணகக வாசகர. பததாக வரவதறக அவர இலலாததத எனன உளளத. இைறவன ெசாறகளால ெசாலல மடயாதவர.

ஏகம சத வபரா பஹ¤தா வதநத .ேதவாரம ) மாறறமாம ைவயகததன ெவவேவேற வநத அறவாம ேதறறேன ேதறறத ெதளேவ என சநதைன உள ஊறறான உணணார அமேத உைடயாேன ேவறற வகார வடகக உடமபன உளகடபப ஆறேறன எம ஐயா அரேன ஓ எனற எனற 85 ெபாரள: இவவலகல பலேவற வதஙகளல கறபபடட. ஒ.ேவதம. . ெமயயறவாக ஆகம (ஆயவன இறதயல சாறாகத ேதறம) ேதறறேம ! அநதத ேதறறததன பயனான ெதளேவ ! எனனைடய சநதைனயனள உணபதறகக மகவம அரயதம வரமபததககதம ஆன அமத ஊறேற ! எனைன உைடைமயாக ஆளபவேன ! பலேவற வகாரஙகைள உைடய ஊனால (சைதயால) ஆன இவவடமபன உளேள கடடணட கடகக இயலவலைல.இவன இைறவன எனற எழதக காடெடாணாேத . எம தைலவா ! அரேன ! ஓ ! எனற பலவாற கறபப: 1.

அவவரளல ஒளயாக இைறவன ஆடகனறார. உலகஙகள எலலாம ஒடஙகய பனனர இைறவைனத தவர ேவற எதவம இலலாத அநநைல ஏதமறற இரள ேபானறத. அலலல பறவ அறபபாேன ஓ எனற ெசாலலறக அரயாைனச ெசாலலத தரவடககழ ெசாலலய பாடடன ெபாரள உணரநத ெசாலலவார . இரள எனபத (ஒள) இனைமையக கறககம. பகழ கறத தமமைடய ெபாயகள ஒழய உணைமேய ஆன அடயவரகள மணடம இவவலககக வநத வைன நைறநத பறவயல சககறாத மாையயால ஆன இவவடலன கடடமானதைத அழகக வலலாேன ! ேவற எதவமறறதாகய இரளல கதத ஆடகனற நாதேன ! தலைல எனனம சதமபரததல ஆடபவேன ! ெதனபாணட நாடைட உைடயவேன ! கறபப: 1.ேபாறறப பகழநதரநத ெபாயெகடட ெமய ஆனார மடட இஙக வநத வைனபபறவ சாராேம களளப பலககரமைபக கடட அழகக வலலாேன நள இரளல நடடம பயனற ஆடம நாதேன தலைல உள கததேன ெதனபாணட நாடடாேன 90 ெபாரள: ேபாறறதலகள ெசயத.

பலராலம பகழபபடடம. 95 ெபாரள: அலலல நைறநத பறவைய நககவாேன ! ஓ ! எனற ெசாலலறக அரய ெபரமாைனக அைழதத. தரசசறறமபலம .ெசலவர சவபரததன உளளார சவன அடககழப பலேலாரம ஏததப பணநத. ெதாழபபடடம. ெபாரளைன உணரநத ெசாலலவதன மலம உணரவேனாட ஒரைமபபடடத ெதாழதலால அவவைக வணககததன ெபரைம வலயறததபபடகனறத. (இைறவன) தரவடைய பணநத அதன கழரநத ெசாலலய இபபாடலன ெபாரளைன உணரநத ெசாலலபவரகள சவபரததல இரககம சவெபரமானன தரவட நழலககச ெசலவாரகள. கறபப: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful