Sefer Yetzirah, Kocka Univerzuma

Christopher P. Benton

Prevela i priredila Jelena Lilit Šljukić

Elektronska verzija distribuirana preko kabalističkog sajta www.svetakabala.me
Copyright © Jelena Lilit Šljukić

2

Sefer Yetzirah, Kocka Univerzuma i Pojava Drveta ţivota
Riječ Kabala, koja se često koristi da označi korpus Jevrejskog misticizma i koja doslovno znači primiti ima gematriju 1 137. Ako momentalno obratimo paţnju na Ponovljeni Zakon 8:3 pronaći ćemo veoma blizak stih: “Čovjek ne ţivi o samom hljebu, već od svake riječi koja izlazi iz usta Gospodnjih” Riječ koja je upotrijebljena za riječ u ovom stihu nije uobičajena Hebrejska riječ devar kako bi se moglo očekivati, već se umjesto toga susrećemo sa riječju motzah (mem-vav-tzaddi-aleph) što znači iskaz. Riječ ne samo da se osvrće na deset zapovijesti sa kojima je Gospod, rečeno je, stvorio svijet2, već takoĎe ima brojčanu vrijednost 137, isto kao Kabala. Shodno tome, za mene, ovaj stih predstavlja saţetak esencije Kabale. Drugim riječima, Kabalom se pokušavaju shvatiti značenja i procesi iza Boţijeg stvaranja univerzuma, kao I podrška ţivotu koju smo primili od Onog koji je iza razumijevanja. Tako u ovom jednom stihu, mi imamo kompletan saţetak onoga što teţimo da shvatimo Kabalom. Mnogi ljudi kada razmisljaju o Kabali i jevrejskom misticizmu, odmah započinju sa izučavanjem Zohara. MeĎutim mnogo prije Zohara postojala je Sefer Yetzirah, Knjiga Stvaranja. Pravi datum i autorstvo ove knjige je nepoznato, ali dok će je iskreni vjernici pripisati Abrahamu, stil Hebrejskog sugeriše na period Mišne, otprilike 200 Nove ere. Tekst Sefer Yetzirah je mnogo kraći nego bolje znanog Zohara, po mnogim aspektima, to je kao tanka matematička knjiga, kratka u sadrţaju ali teška za dešifrovanje običnom čitaocu. Pored toga polazište Sefer Yetzirah pojavljuje se kao potreba da bi se uskladile dvije rabinske teorije kreacije. Jedna od ovih je da je svijet stvoren sa deset iskaza: “Sa deset iskaza stvoren je svijet” (Pirkei Avot 5:1)
1

Pošto je svako slovo u Hebrejskom alefbethu takodje broj, svako slovo ima svoju numerološku vrijednost. Ova vrijednost poznata je kao gematrija, od grčke riječi mjera. 2 Pirkei Avot 5:1

3

I druga, da je svijet stvoren pomoću 22 slova Hebrejskog alefbetha: “Bazalel 3 je znao kako da kombinuje slova sa kojima su stvoreni nebo I zemlja” (B. Berachot 55a)

Zato Sefer Yetzirah počinje kombinovanjem i usklaĎivanjem 10 I 22 u ovim početnim riječima Poglavlje 1, Stih 1:

“ Sa trideset I dvije čudesne staze mudrosti…On stvara svoj univerzum” (Sefer Yetzirah 1:1)

Ovdje ćemo istraţiti odabrani stih iz Sefer Yetzirah, sa ciljem da vidimo kako su 22 slova Hebrejskog alefbetha bila upotrijebljena da definišu kocku kao rani model univerzuma i pratićemo razvoj 10 Sefirota iz Sefer Yetzirah kroz kasnije tekstove Bahira i Zohara. TakoĎje ćemo pronaći tragove koji se odnose na ovaj rani model kreacije koji neki zovu Kocka Univerzuma, transformisanog u sada široko rasprostranjeno Drvo Ţivota. Konačno pokazaćemo kako današnje Drvo Ţivota razvijano od strane Rabbi Isak Lurije u 16-tom vijeku u Safed-u, savršeno usklaĎuje kabalu Sefer Yetzirah sa novijim Zoharom. Počećemo analizom stiha za stihom različitih pasusa Sefer Yetzirah.

3

Bezalel je bio glavni majstor za Šator od Sastanka I Kovčeg Zavjeta. Vidjeti Izlazak 31.

4

urezan Yah. Gaon od Vilne 1700.Slova i Sefiroti u tekstu Sefer Yetzirah Kao i mnogi drevni tekstovi. Nai me. Ali to je tema za mnogo kasnije. El Shaddai. On je uzdignut i svet i On je stvorio svoj univerzum sa tri knjige. Tako. sa brojem (safar) i sa komunikacijom (sippur)“ Sefer Yetzirah 1:1 Kao što smo ranije pomenuli. Duga verzija i komentar objavljen 946 Nove ere od strane Rabi Shabbetai Donnelo. Gospod nad vojskama. ja ne smatram da je Sefer Yetzirah završeno djelo. Četiri glavne verzije su: 1. Gospod Izraelski. Posebno. Za sada. Kabala nije gotova i završena tema. Umjesto toga. ipak je GRA verzija najbolja verzija za rad. uznesen i najviši. TakoĎe. originalna manuskripta Sefer Yetzirah nije više u postojanju . Saadia verzija i komentar od strane Saadia Gaon-a koji je objavljen 931 Nove ere. Ţivi Bog. ali varijacije počinju kada krenemo da razgledamo fine detalje. vratimo se na tekst! „Sa 32 mistične staze (netivot peliyot) mudrosti. U mnogim pogledima. uz jedan izuzetak. UreĎena verzija poznatija kao GRA verzija izraĎena od strane Rabbi Eliahu. zato što je izraĎena nakon Zohara i kreacije dijagrama Drveta Ţivota i zato teţi da se harmonizuje sa ovim kasnijim Kabalističkim razvojima više nego druge verzije. milosrdan i milostiv. početak Sefer Yetzirah sa 32 (10+22) sugeriše samo po sebi da će tekst teţiti da se uskladi sa 10 iskaza koji su bili upotrijebljeni da se 5 . koji prebiva u vječnosti. Kratka verzija i komentar objavljen oko 956 Nove ere od strane Donash Ibn Tamim i 4. Umjesto toga imamo različite varijante tekstova. dovodi nas do jedne vaţne tačke. Sve četiri ove verzije slaţu se jedna sa drugom oko ključnih tačaka. Po mom mišljenju postoji nekoliko mjesta gdje mogu biti napravljena poboljšanja. 2. Kralj univerzuma. 3. sa tekstom (sefer). kao mnoga druga područja istrage nastavlja da raste i da se razvija. činjenica da razvoj i evolucija postoji u tekstovima ovih različitih verzija. čije je ime sveto. sve naše reference ce ići iz GRA Verzije.

TakoĎe. Danas moţemo reći da su oni analogni zakonima fizike. ovo je ono što vidimo na početku Tore gdje Bog stvara svoj univerzum kroz izgovorenu riječ i ovo nas čak nosi u Hrišćanska JevanĎelja gdje na početku JevanĎelja po Jovanu čitamo stih: “U početku bješe riječ…” Konačno trebalo bi primijetiti da na Hebrejskom izraz devar znači oboje naredba i stvar. Sefer Yetzirah opisuje proces ličnog stvaranja isto koliko i univerzalnog stvaranja. onda u revidiranom čitanju ova lista moţe biti zamijenjena jasnijim podudaranjima u savremenim značenjima 10 sefirota. Prema tome.stvori svijet sa alternativnom teorijom da je svijet stvoren sa 22 slova Hebrejskog alefbetha. kao što Kaplan4 ističe u svom komentaru na Sefer Yetzirah. Poslednji red stiha iznad navodi da je Bog stvorio svoj univerzum sa tekstom (sefer) sa brojem (safar) i sa komunikacijom (sippur). Riječ za ugravirano (chakak. Osim toga u stihu 2:3 veza izmeĎu urazane i naredba ojačana je riječima: “On ih je urezao glasom”. prilično oskudnog. Aryeh Kaplan 6 . Neko takoĎe moţe dodati da je ovo urezivanje glasom primjer yesh m’ayin ili stvaranje nečega iz ničega. a to je jedno mjesto gdje mislim da tekst moţe biti poboljšan. Dakle. U modernoj terminologiji 4 Sefer Yetzirah. Ili na psihološkom nivou. tekst govori o trideset i dvije staze koje je urezao Jah (Gospod). Ali. Dalje. moţemo uporediti ove odredbe sa osnovnim uvjerenjem koje osoba ima o samoj sebi kroz koju svaka druga percepcija mora biti filtrirana. Ako je originalna namjera autora bila jednostavno da opiše Boga kroz atribute. bazični principi kojima se dalji razvoj univerzuma mora prilagoditi. Ovo ne treba da iznenenadi jer su u drevna vremena naredbe kraljeva često bile bukvalno ugravirane ili umetnute u kamen. chet-kuf-kuf) takoĎe se moţe prevesti i kao naredba. Na primjer. ponovo predočavajući vezu koja postoji izmeĎu izgovorene naredbe i stvorenog objekta. vaţno je da su ove staze koje definišu univerzum esencijalni fundamentalni zakoni koji su proglašeni i umetnuti u kamen od strane Kreatora. riječ netivot za staze teţi da označi više ličnu stazu. kao što je to često raĎeno u Tori. nasuprot javne st aze. Postoji tendencija jednog dijela Kabalista da poveţu ove deskriptivne pojmove sa značenjem deset sefirota kao što su shvaćeni u kasnijoj kabali. uvijek sam pronalazio redove izmeĎu pojedinih riječi i kasnijeg razvoja. knjiga stvaranja. Sljedeći dio stiha 1:1 sadrţi nekoliko opisnih naznaka Gospoda.

brojem (Safar) i komunikacijom (sippur) takoĎe uvodi obrazac koji se ponavlja tokom Sefer Yetzirah. još uvijek je samo voda. zajedno sa komunikacijom izmeĎu dva suprotna dijela. ipak. podjela trijada je ništa više nego velika iluzija koja se koristi da bi se stvorio osjecaj mnoštva. krajnja iluzija. Safar (broj). resh. Konkretno. Nadalje. Pročitajmo sledeće riječi u Talmudu: „Presveti da je blagoslovljen. Konačno. koje svakoj osobi stvaraju jedinstven pogled na svijet. komunikacija izmeĎu suprotnosti se uopšteno kroz Sefer Yetzirah naziva kao savez dva suprotstavljena dijela. oblikovao je svakog čovjeka u pečatu prvog čovjeka. TakoĎe imajte na umu. ako pogledamo gematriju slova samech. zato je svaka osoba zainteresovana za vlastitu jedinstvenu verziju stvarnosti. Tako moţemo reći da je stvaranje Boţije ime. Dakle.“ Stvaranje svijeta s tekstom (Sefer). osnovni model za stvaranje mnoštva u stvarnosti je trijada jedno nasuprot drugog. 5Osim toga. Osoba takoĎe moţe misliti o ovom savezu kao o ugovoru ili protokolu za dinamičke interakcije. sa desnom i sa lijevom moţdanom funkcijom i komunikacijom izmeĎu ove dvije hemisfere. TakoĎe treba napomenuti da riječi Sefer (tekst). Sefer Yetzirah temelji ovaj model na Propovjedniku 7:14 "Jer je Bog stvorio jedno prema drugom". sa vodom izmeĎu njih koja će se koristiti za komunikaciju. peh. Ovo sugerira da je podjela stvarnosti u dvije suprotnosti sa zavjetom meĎu njima. a ipak niti jedan od njih posjeća na svog druga. Naime. (B. nikako obrnuto. i Sippur (komunikacija) sve imaju isti korijen tri slova u hebrejskom (samech-Peh-Reš). To je kao da uzmete čašu vode i proglasite da će se podijeliti na vodu i vodu. svemir je derivat. Na kraju. isto kao shem (shin+mem =300) Hebrejska riječ za ime. Sanhedrin 37a). da za razliku od osnovne pretpostavke moderne nauke. naći ćemo da je to 60+80+200=340. a ovo nije jedino mjesto gdje 5 Pogledajte Sefer Yetzirah 6:4 7 . svaka osoba se obavezuje da kaţe:“Svijet je stvoren za mene“. mogli bismo reći da na ličnom nivou to predstavlja koordiniranu interakciju dvije moţdane hemisfere mozga. Drugim riječima Sefer Yetzirah pretpotstavlja da je ţivot taj koji stvara materiju.moţda moţemo asocirati ove procese.

„Deset sefirota praznine i 22 slova temelja: tri majčinska. kada budemo u stanju da vidimo iza iluzije ove podjele. U tom smislu. Sljedeća riječ belimah se obično prevodi kao praznina. Zaharija 14:9 8 . Hebrejskoj Bibliji. U drugom stihu Sefer Yetzirah termin sefirot je uveden po prvi put. Zohar I:15a. To bi takoĎe moglo predstavljati amalgam tri riječi sefer. “On povrh praznine Sjever razapinje. u stihu iz knjige o Job-u. 6 7 Konkretno. tada će na taj dan Ime biti Jedno7. I Zaharija 14:9.“ (Sefer Yetzirah 1:2) Pojam sefirot je proizvedena riječ za koju se čini da se odnosi na riječ safar za broj. moglo bi se shvatiti kao specijalan termin za 10 iskaza uz pomoć kojih je stvoren svijet. sedam udvojenih i dvanaest jednostavnih. safar i sippur koji su pomenuti u stihu kao tekst. broj i komunikacija. Pored toga. Ila'a reče: Svijet postoji samo zbog zasluga onih koji se obuzdavaju u sukobima. Chullin 89a) Nanovo prevedena riječ belimah u Job-u kao „suzdrţanost“ osobito je prikladna jer svi stihovi koji slijede imaju veze sa stavljanjem ograničenja nad elementima prirode. jer je zapisano: On je objesio zemlju nad belimah “ (B. Osim toga ta riječ se pojavljuje samo jednom u cijelom Tanahu. pogledajte Zohar I:12a.nalazimo ovakvu asocijaciju 6. tri slova u korijenu riječi belimah (beth-lamed-mem) grade glagol „obuzdati“ i ovo je interpretacija data u Talmudu: “R. On drţi zemlju o ništa obješenu” (belimah) Job (26:7) MeĎutim.

a to je brojčana vrijednost riječi ulhavdil (Vav-lamed-he-bet-dalet-jod-lamed) koja se nalazi u Postanku 1:18 i što znači "i podijeliti. evoluirala je iz Biblije. brojčana vrijednost bet-lamed-jod-mem-he je 87." Tako. 26:8-10) Shodno tome. S druge strane. he. kao što to čini na kraju drugih dana. je da iako su ove podjele bile neophodne za stvaranje stabilnog i krotkog svijeta. glif za alef dodatno se moţe rastaviti na dva jod i vav (‫י=א‬+‫י‬+‫ )ו‬i to rezultira brojčanom vrijednošću od 26 koja je na hebrejskom ista kao najsvetije četvoroslovno Ime Boţije (jod. tako je i podjela jedinstva u različite komponente. koje se danas uvijek izgovara kao Adonai (Gospod). 9 . tri majke. Ovakva interpretacija Adonai i Elohim.” (Job. Stoga moţemo sada reći da je belimah jednaka Elohim + Adonai. U čemu je vaţnost ovoga? Naime. takoĎe moţemo izjednačiti belimah sa Elohim plus slovo Alef. kako bi ovaj svijet opstao. MeĎutim. bolji način za prevod drugog stiha Sefer Yetzirah moţe biti: “ 10 Sefirota suzdrţanosti i 22 slova temelja. to nije dobro. sedam udvojenih i 12 jednostavnih” (Sefer Yetzirah 1:2) Ako pogledamo Gematriju od belimah pronaći ćemo neke obrasce koji su vrlo zanimljivi. he). MeĎu je postavio oko vode dokle ne bude kraj svjetlosti i mraku. dok je Elohim povezano sa stihovima koji govore o rasporedbi Boţije pravde. a slovo alef ima numeričku vrijednost 1. baš kao što je stavljanje ograničenja nad različitim djelovima prirode bitan dio kreativnog procesa. prema tradiciji. Razapinje oblak svoj nad njim. Bog ga je morao stvoriti ravnoteţom izmeĎu milosti i pravde i atribut milosrĎa simboliziran je imenom Adonai dok je pravda predstavljena sa Elohim. Jedan od razloga koji su naveli rabini u Genesis Rabbah IV: 6.„Zavezuje vode u oblacima svojim i ne prodire se oblak pod njima. razaranje izvornog stanja nediferenciranog jedinstva i u tom smislu. Drţi prijesto svoj. one još uvijek predstavljaju raskol. vav. i 86+1=87. gdje se puno puta koristi Adonai u sprezi sa djelima milosti i milosrĎa. Nadalje. zagonetka o kojoj su drevni rabini razmišljali je da na kraju drugog dana stvaranja Bog nije rekao: "To je dobro". S jedne strane. Boţije Ime Elohim ima gematriju 86 (alef-lamed-he-jod-mem).

Kroz riječi i njihove meĎusobne interakcije mi smo kreirali naš poseban pogled na svijet I jedinstvenu realnost koju svak od nas vidi. On ih je urezao. njegovi grijesi biće veliki. TakoĎe. U stihu iznad se kaţe: On ih je ugravirao. ovaj stih moţemo interpretirati na više ličnom. Psihički. Na primjer.(Sefer Yetzirah 2:2) Izjavu da je svijet stvoren sa 22 hebrejska slova.„Presveti. Tako. On ih je urezao. hebrejska riječ devar znači i riječ i stvar. konstitutivni djelovi ovih riječi su ništa više do slova alefbeta. Odatle izraz: Gospod Bog (Adonai Elohim). On ih je izmjerio i transformisao. ako riječi stvaraju naš opis stvarnosti I ako slova stvaraju riječi. On ih je izmjerio. Nadalje. On ih je permutovao. elektrona i neutrona ili da broj kao što je 6 moţe biti napisan kao proizvod prostih brojeva 2 i 3. a samo na temelju suda. 10 . moţemo zaključiti da 10 ograničavajućih sefirota pruţaju balans izmeĎu milosti i pravde. eksplicitno navodi da je svijet stvoren sa 22 slova hebrejskog alefbeta. Sledeći stih Sefer Yetzirah koji ćemo razmotriti. Stoga ću ga stvoriti na temelju pravde i milosti i tada se moţe odrţati. Umjesto toga. svijet ne moţe opstati. “Dvadeset-dva slova temelja: On ih je ugravirao. ne treba shvatiti kao neku drevnu Hebrejsku bajku. tada nije pretjerano reći da je pomoću slova stvoren Univerzum. On ih je permutovao.“ Genesis Rabbah XII:15 Tako. u tome zaista postoji jezgro istine. jednostavno je potrebno shvatiti u odgovarajućem kontekstu. ili izraţeno na drugi način izmeĎu ekspanzije (rasta) i kontrakcije (regulative). On ih je transformisao i sa njima je oslikao sve što je formirano i sve što će biti formirano”. neka je Blagoslovljen: Ako stvorim svijet samo na temelju milosti. psihološkom nivou. moţemo reći da je naš svijet zaista n apravljen od riječi i kao što smo ranije rekli. ovaj stih govori da je stvarnost s jedne strane formirana od neuništivih sastavnih djelova i ovo se ne razlikuje od toga kada kaţemo da se Univerzum sastoji od protona. Izjavu kao što je ova.

kada imamo početnu inspiraciju koja se pojavi u glavi niotkuda. Osim toga. razapinje oblak svoj nad njim. riječ za urezano (chet-tzaddi-bet-nun) takoĎe znači oblikovano i ovo se odnosi na stvaranje nečega iz nečega. Postavio si meĎu. kuf. Kao što Sefer Yetzirah sama ističe u stihu 2:4. preko koje ne prelaze. Ovo je rječito izraţeno u Job 26 i Psalm – u 104. i ne prodire se oblak pod njima. Drţi prijesto svoj. Slično. MeĎu je postavio oko vode dokle ne bude kraj svjetlosti i mraku. ga takoĎe ograničava od toga da bude nešto drugo. moţemo stvoriti drugačiju realnost.“ (Job 26:8-10) “Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim. tada moţemo početi oblikovati ideje I ići čak I dalje. Ovo oblijovanje je stvaranje nečega iz nečega. na mjesto koje si im utvrdio. Bezdanom kao haljinom odjenuo si je. kuf. ista slova koja speluju uţitak (ayin-nungimmel) lako se mogu preurediti da speluju riječ kuga (nun-gimmel-ayin). moţemo stvoriti različite riječi. kao što je pomenuto. Kroz samo preureĎivanje. i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Na primjer. Na primjer. jedina razlika izmeĎu čiste i neuredne sobe je u tome kako su stvari rasporeĎene. Od prijetnje tvoje bjeţe. na gorama stoje vode. Nakon permutovanja. (Psalm 104:5-9) 11 . nalazimo riječ teţio (shin-kuf-lamed-nun) i ovo se odnosi na mjere ili ograničenja koja se stavljaju nad objektima. Izlaze na gore i slaze u doline. Ovo je još jedan dodatni primjer stvaranja-nečega iz nečega . Sljedeća ključna riječ koju susrećemo u našem stihu je permutovana (tzaddi-ReshPeh-nun). od gromovnoga glasa tvojega teku. Ili . ako procijenimo teţinu predmeta na 170 kg to takoĎe znači da njegova teţina nije jednaka nekom drugom broju. da se ne pomjeri na vijek vijeka. nečega što je već tamo. „Zavezuje vode u oblacima svojim. Broj koji definiše predmet. ograničenja i razgraničenja su vaţni djelovi u kreativnom procesu.Kao što smo pomenuli ranije riječ za ugravirano (chet. Spajanjem i kombinovanjem slova na različite načine. nun) takoĎe se moţe čitati I kao naredba I ovo se odnosi na stvaranje nečega iz ničega.

vidimo spiralne oblike ne samo u najvećim galaksijama. ne samo da stvaramo šarolik univerzum. ovaj stih ponavlja primarni kreativni obrazac pronaĎen u 12 . već to činimo uz najmanje napora. a grananje odreĎenog stabla ne nalazimo samo kod velikih grana već i kod najmanjih grančica. Sada se vraćemo na stih 1:2 gdje čitamo da su 22 slova hebrejskog alefbeta podijeljena u tri grupe: tri majčinska.Konačno. stih 2:2 ne samo da potvrĎuje da je svijet stvoren od primarnih komponenti. sedam udvojenih i 12 jednostavnih” (Sefer Yetzirah 1:2) U stihu 3:4 tri majčinska slova su identifikovana sa elementima vazduha. oblikovanjem. Zemlja je stvorena od vode i vazduh od Daha koji odlučuje meĎu njima. Primjenjujući iste obrazce na različite situacije. mjerenjem i konačno supstitucijom uspješnih obrazaca u različitim situacijama. tri majke. Kada je ispravno shvaćeno. “ 10 Sefirota suzdrţanosti i 22 slova temelja. Dakle. ovo je nešto što viĎamo u prirodi svo vrijeme. Na primjer. voda. vatra. vode i vatre sa aleph. Hebrejska riječ za vodu (mem-jod-mem) počinje sa mem. već i u najmanjim morskim školjkama. Ukratko. Hebrejska riječ za vatru (aleph-shin) završava sa shin. takoĎe nam pruţa detaljan prika z koraka uključenih u kreativni proces: odredbom. tada ćemo generalno imati tendenciju da preuzmemo vodeću ulogu bez obzira na okolnosti. sklona je ka tome da taj obrazac koristi iznova i iznova. sedam udvojenih i dvanaest jednostavnih. dolazimo do stiha 2:2 i riječi transformisao (hey-mem-yud-resh-nun)koja takoĎe moţe biti prevedena kao zamijenio ili razmijenio. Drugim riječima. „Tri majčinska aleph-mem-shin u Univerzumu su vazduh. vode i vatre. kombinovanjem. kada priroda pronaĎe uspješan obrazac. Nebo je stvoreno od vatre. mem i shin posve je prirodna jer Hebrejska riječ za vazduh (aleph-vav-jod-resh) počinje sa aleph. TakoĎe.“(Sefer Yetzirah 3:4) Asocijacija vazduha. ako sami sebe zamišljamo kao uspješne voĎe.

u drevnim vremenima. izričito je definisao Kaplan8 kao tri slova: jod. Tim činom. Osam: On je zapečatio/dovršio zapad i okrenuo se ka iza i zapečatio/dovršio sa he-vav-jod. Sada. mem i shin mogu biti rasporeĎena u šest različitih permutacija i ove permutacije pečate šest pravaca. Kao što ćemo vidjeti u sledećem stihu. vatra i od njih potiču očevi. TakoĎe. u misterioznom vijećanju sa tri majčinska aleph-mem-shin i On ih postavi u Svoje Veliko Ime i zapečatio/dovršio je sa njima šest krajnosti. voda. stvoren je ograničen svijet koji nas razdvaja od čudesnih tajni jedne veće realnosti. Devet: On je zapečatio/dovršio jug i okrenuo se na desnu stranu i zapečatio/dovršio sa vav-jod-he. Uz to. Pet: On je zapečatio/dovršio visinu i okrenuo se ka uzvisini i zapečatio/dovršio je sa jod-he-vav. a od očeva posljedice“ (Sefer Yetzirah 3:2) Tri oca. Aryeh Kaplan 13 . (Sefer Yetzirah 1:13) 8 Sefer Yetzirah. Knjiga Stvaranja. vratimo se za trenutak stihu 3:2. „On je odabrao tri slova od jednostavnih. Sedam: On je zapečatio/dovršio istok i okrenuo se ka ispred i zapečatio/dovršio sa he-jod-vav. velika i čudesna tajna. prsten kralja koristio se za utiskivanje pečata nad zvaničnim dokumentima.Sefer Yetzirah trijada dvije suprotnosti povezane posredničkim principom. mem-shin) jer ne moţemo reći shem bez vazduha u tihom slovu aleph da bi povezali shin sa mem. Šest: On je zapečatio/dovršio ispod i okrenuo se na dolje i zapečatio/završio sa jod-vav-he. he i vav koja korespondiraju sa aleph. Deset: On je zapečatio/dovršio sjever i okrenuo se ka lijevoj strani i zapečatio/dovršio sa vav-he-jod. a iz njih vazduh. he i vav koja su upotrijebljena u najsvetijem Imenu muškog roda za Boga (jod-he-vav-he) i ovo je posve prikladno u pojmovima stiha 1:13 kojeg ćemo sledećeg istraţiti. „Tri majčinska aleph-mem-shin. prekrivena i zapečaćena sa šest prstenova. moţemo reći da su sva tri majčinska slova sadrţana u Imenu (shem. slova jod.

moţemo reći da je svetost više otkrivena na istoku nego na zapadu. Pravci i njihova korespondirajuća kombinacija slova.Raspored slova za pečate u ovom slučaju nije uzet iz GRA verzije Sefer Yetzirah. zato što izlazeće sunce predstavlja bistrinu i prosvjetljenje. I konačno. 14 . Idući dalje. mi se zapravo krećemo od. kao što se krećemo pravcima ovim redom. kako ja to volim da zovem maksimalno otkrivene svetosti do maksimalno skrivene svetosti. već iz kratke verzije i Saadia verzije. Glavna stvar koju moramo shvatiti u ovom pasusu je da kada se krećemo iz našeg prvog pravca do finalnog. prikazani su na slici ispod: PRAVAC GORE DOLJE ISTOK ZAPAD JUG SJEVER SLOVA YHV (JOD-HE-VAV) YVH (JOD-VAV-HE) HYV (HE-JOD-VAV) HVY (HE-VAV-JOD) VYH (VAV-JOD-HE) VHY (VAV-HE-JOD) Pravac gore asociran je sa najvećom otkrivenom svetošću u neograničenoj beskonačnosti budnosti i osjećaja za beskraj unutar nas. svetost je više otkrivena na jugu nego na sjeveru zato što tropska toplina predstavlja milost. imamo dolje Zemlja i njena ljepota takoĎe je sveta premda više ograničena. S toga. tako se i krećemo kroz kontinuum od Boţijeg otkrivanja do Boţijeg skrivanja. moţe biti napravljena i uz pomoć GRA verzije. Lekcija koju ţelim da izvedem. dok hladan sjever predstavlja surovost i konstantnu borbu. Sledeće. ali u mnogim aspektima nalazim da je to puno lakše uz pomoć verzije prezentovane iznad.

jer Kralj dolazi prvi Slovo vav stvara razdvojenost izmeĎu Shechine I Boga Slovo vav dolazi prvo. Pravac Gore Dolje Istok Zapad Jug Sjever Slova Jod-he-vav Jod-vav-he He-jod-vav He-vav-jod Vav-jod-he Vav-he-jod Prevod Kralj/Kćerka ujedinjeni Kralj I Kćerka Kćerka/Kralj ujedinjeni Kćerka I Kralj Ujedinjeni Kralj/Kćerka Ujedinjeni Kćerka/Kralj Interpretacija Ne postoji razdvojenost izmeĎu Boga I Shechine Kralj dolazi prvi. Shechinah je u progonstvu Svetost je umanjena. Posljedično. tada ćemo vidjeti da permutacija slova priča svoju priču putovanja od otkrivene do sakrivene svetosti. Prateći ove smjernice. ali sada postoji razdvojenost sa vav. slovo he. Pored toga. da za nas stvore sledeću alegoriju proputovanja od otkrivenog do skrivenog. Drugo. tradicionalno predstavlja prisustvo Boţije znano kao Shechinah i da se ponekad metaforički naziva Kćer. šest permutacija. hajde da interpretiramo priču ispričanu sa šest permutacija slova jod. Bog je u maksimalnoj skrivenosti Tako. Pravilo 1: Svetost je više otkrivena kada se jod nalazi ispred he i/ili vav. pošto očinska 15 . Prvo. ne samo da kompletiraju i pečate šest pravaca koji definišu naš svijet. i kao takvo predstavlja vezu i zajedništvo. ali u isto vrijeme i Shechinah ide sa njima.Sada. he i vav. moţemo pustiti slova I smjerove. Pravilo 3: Svetost je više otkrivena kada vav ne dolazi izmeĎu (i stvara odvojenost izmeĎu) jod i he. ako se budemo pridrţavali sledećih pravila interpretacije. Pravilo 2: Svetost je više otkrivena kada se he nalazi prije vav. Nadalje. postoji i tradicija prema kojoj kada ljudi griješe idu u progonstvo i razdvajanje od Boga. obratite paţnju da je slovo jod prvo slovo Najsvetijeg Hebrejskog Imena za Boga (jod-he-vav-he) i simbolizuje Boga kao Kralja. oni takoĎe pričaju priču duhovnog putovanja. Bog I Shechina su više skriveni Kada Kralj dolazi zadnji. I konačno slovo vav gramatički stoji za riječ i .

promijeniti red Sjemenu je Opustošenje. (Sefer Yetzirah 4:2) Sedam udvojenih: bet-gimmel-dalet-kaf-peh-resh-tav u govoru i mijenjanju reda. promijeniti red Ţivotu je Smrt. predstavljaju one stvari u ţivotu koje se mogu manifestovati kao polarne suprotnosti. Sjeme. Bogatstvo.slova jod. razmotrićemo sedam udvojenih slova alefbeta.Njihov temelj je: Mudrost. he i vav. korespondiraju sa majčinskim slovima aleph (‫ )א‬mem (‫ )מ‬i shin (‫)ש‬. Drugim riječima aleph predstavlja gore/dolje9 . mogu biti izgovorena na oba načina i tvrdo i meko i kao takva. mem korespondira sa istok/zapad i shin sa jug/sjever. “Sedam udvojenih: bet-gimmel-dalet-kaf-peh-resh-tav. promijeniti 9 Zato što obje gore/dolje permutacije počinju sa jod 16 . ova tri majčinska slova definišu naš trodimenzionalni osovinski sistem. Mir i Ljepota. koja tradicionalno. U našem sledećem stihu iz Sefer Yetzirah. Ţivot. Ovo su slova. Vlast. promijeniti red Bogatstvu je Siromaštvo. Promijeniti red Mudrosti je Ludost. Ovo je početak konstrukcije Kocke Univerzuma od slova Hebrejskog alefbeta.

ovi kvaliteti pripisani su drugim slovima. U stihu 4:4 tačno vidimo. koja imaju udvojen zvuk i u sljedećem stihu vidimo svaki od ovih kvaliteta uparen sa svojom suprotnošću. “Sedam udvojenih: bet-gimmel-dalet-kaf-peh-resh-tav. Vrline Mudrosti. i tav (‫ )ת‬sa krajnostima i centrom trodimenzionalnog osovinskog sistema prethodno utemeljenog sa tri majčinska slova: aleph. peh (‫)פ‬. Istok i Zapad. gore naznačena slova uklapaju u date asocijacije i kasnije kada budemo diskutovali o dijagramu Drveta Ţivota. gimel (‫) ג‬. MeĎutim. resh (‫)ר‬. kako će ova slova biti ugradjena u Kocku Univerzuma. mem i shin. takoĎe ćemo pronaći dobra poklapanja. (Sefer Yetzirah 4:3) U stihu 4:2 nalazimo sedam vrlina pripisanih slovima Hebrejskog alefbeta. Ţivota. Gore i Dolje. promijeniti red Ljepoti je Ruţnoća. Vlasti. Mira i Ljepote ne pojavljuju se istim redosledom u različitim verzijama Sefer Yetzirah. u našoj konstrukciji Kocke Univerzuma mi ćemo vidjeti. 17 .red Vlasti je Potčinjenost. Sjemena. U drugim verzijama. Sjever i Jug i Sveta Palata tačno u centru i sve ih podrţava. kaf (‫) כ‬. Bogatstva. dalet (‫) ד‬. promijeniti red Miru je Rat. kako se dobro.”(Sefer Yetzirah 4:4) Sada moţemo asocirati bet (‫) ב‬.

Bilo da mislimo o mineralima. I kad god pomislim na slovo Tav. kaf. u ovoj tačci moţemo stvoriti priče koje bi nam pomogle da razumijemo i koje bi nam dale osjećaj o osobinama koje su dodijeljene ovim slovima. Ţivot – Kaf – Zapad: Iz jedne perspektive. gimmel. moţemo se opustiti I iskusiti mir I stanje cjelovitosti. dobro korespondiraju sa pravcima u Kocki Univerzuma. resh. naš svijet postaje oštriji i pun izazova i teškoća. koja nas drţi u ravnoteţi. ţivot je zapis onoga što je bilo. Na jugu. Presveti prostire nit milosti po danu. sjeme za ono što dolazi. dalet. Bogatstvo – Gimel – Dolje: Ispod je Zemlja. Nadalje. potreba za vlašću i kontrolom prirode izbija u prvi plan. Tako je učestala metafora u Bibliji: „Zemlja kojom teče med i mlijeko“ (Izlazak 3:8) Sjeme – Dalet – Istok: Istok je pravac izlaska sunca i to je početak dana. Na kraju dana. Naš ţivot. Kao što se kaţe u Propovjedniku 11:6: „Izjutra sij sjeme svoje“.TakoĎe. ako je sjeme početak onoga što će da bude. Mir – Resh – jug: Na jugu je ţivot lakši I nema potrebe da se uključujemo u borbu za prevlast i opstanak što su odlike sjevera. I tako čineći. moţe dovesti do toga da se granice unutar našeg uma počnu razrješavati. Razmišljajte u terminima tropskog raja.” (B. Sam opstanak postaje borba u gorkoj hladnoći. Ljepota (milost) – Tav – Centar: Centar uvijek predstavlja tačku balansa. je skup naših sjećanja i iskustava. moţemo se otvoriti ka većoj mudrosti koju ranije nijesmo bili u stanju da čujemo. Avodah Zarah 3b) Kao što moţemo vidjeti iz gornje diskusije kvaliteti pripisani slovima bet. automatski pomislim na riječ Tora. i tav. I kako se dan razvija sjeme onoga što smo posadili klija i prelazi u ţivot. a posebno tokom noći suočeni smo sa beskrajem i nedogledom koji ide iza našeg uobičajenog dnevnog iskustva. 18 . Shodno tome. Vlast– Peh – Sjever: Ako se odvaţimo ka sjeveru. kakvim ga poznajemo. kada se pravilno koristi. sunce zalazi na zapadu a mi reflektujemo na naš ţivot ono što smo konstruisali u prethodnim satima. Naš fokus na nepostojanje granica u svemiru. materijalima ili hrani. izvor svog bogatstva. Mudrost – Bet – Gore: Kada pogledamo u nebo. svo bogatstvo dolazi od Zemlje. peh. Tora je asocirana sa Milošću jer u Talmud-u čitamo: “Za onoga koji se bavi proučavanjem Tore noću.To je Tora.

istok. dalet. pošto po tradiciji Tora predstavlja nacrt Univerzuma. bet. Ovo ostavlja samo slovo tav u izvještaju. Dolje. shin. “Ovo su deset Sefirota suzdrţanosti:Dah Ţivog Boga. zapad. Dah iz Daha. kaf. onda to ima dodatno značenje za nas. obratite paţnju šta se kaţe u stihu 1:14 Sefer Yetzirah.10 Kao I sa svakim nacrtom kraj je sadrţan u početku I obrnuto. vatra. voda. Sjever. peh i resh. ako tav predstavlja Toru. Gore. Zapad. gore. sjever i jug korespondiraju sa slovima mem. gimmel. dolje. Jug” (Sefer Yetzirah 1:14) Dah Ţivog Boga predstavljen je slovom aleph. Dakle. u ovom trenutku obratite paţnju da imamo sljedeće asocijacije koje se vezuju sa tri majčinska I sedam udvojenih. Dah iz Daha. Majčinska slova Aleph ‫א‬ Mem ‫מ‬ Shin ‫ש‬ Bet Gimel Dalet Kaf Peh Resh Tav ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ vazduh voda vatra gore dolje istok zapad sjever jug centar Udvojena slova Uz to. Ovo ima smisla jer je aleph prvo slovo alefbeta a tav poslednje i u stihu 1:7 čitamo: “Njihov kraj je sadţan u njihovom početku I njihov početak u kraju. Slično.” Konkretno.TakoĎe. Istok. 10 Genesis Rabbah 1:1 19 . Vatra iz Vode. Voda iz Daha. I tako mora odgovarati Dahu iz Daha. a to implicira da je kraj početak.

mislim da gore navedena imenovanja funkcionišu sasvim dobro. po mojoj teoriji. ja ţelim da iznesem argument još dalje. Uprkos tome. slova se pojavljuju kao asocijacije sa primarnim iskustvima I senzacijama koje definišu naš svijet. hodanje. miris. akcija. TakoĎe. A sada je vrijeme da razmotrimo preostalih dvanaest slova Hebrejskog alefbeta. Na početku poglavlja 5. Rezultati su saţeti u sljedećoj tabeli: 20 . bijes. Moje uvjerenje je da u ovoj tačci razvoja Kabale. tri majčinska slova i sedam udvojenih slova jesu deset sefirota.” (Sefer Yetzirah 5:1) U ovom stihu. stvaranje. moţemo zaključiti iz gore navedenog da su tri majčinska slova i sedam udvojenih povezani sa deset sefirota.U najmanju ruku. slušanje. kao što je slučaj sa drugim slovima I njihovim asocijacijama. Sefer Yetzirah čitamo sljedeće: “Dvanaest jednostavnih he-vav-zayin-chet-tet-yod-lamed-nun-samek-ayin-tzaddikuf. gutanje. gledanje. MeĎutim. spavanje. Drugim riječima. u svakom primjeru moţemo naći jednu ili više srodnih Hebrejskih riječi koje počinju sa odgovarajućim ključnim slovom. a u kasnijim Kabalističkim radovima kao što su Bahir i Zohar. smijeh. refleksija. Njihov temelj je: konverzacija. kao slova obuzdavajućih iskaza predstavljenih sefirotima. ovih deset slova prvobitno su izvršavali dvostruku funkciju. uračunatih dva puta. varijacije u dodjeljivanju asocijacija se mijenjaju onako kako se krećemo od jedne verzije Sefer Yetzirah do druge verzije. sefiroti su usvojili novu interpretaciju i postojanje potpuno nezavisno od Hebrejskih slova.

iz Sefer Yetzirah. Granica juţnog uspona. hey-vav-zayin-chet-tet-yod-lamed-nun-samech-ayintzaddi-kuf. Granica zapadnog uspona. granica zapad-jug. Granica istočnog uspona. granica istok-ispod. granica jug-ispod. tok Kretati se Pokretljiv Oscilacija Vizija/Proročanstvo Vid Buka Akcija Djelovanje Sjeme Privući Nozdrve Debeli pokrivač Mjesečar Bijes Prepirka Konzumirati Šaljiv Smiješan incident Ayin Tzzadi Kuf Bijes Ukus/Gutati Veselost Konačno. “Dvanaest jednostavnih. granica istok-sjever. granica jug-istok. Njihov temelj su dvanaest dijagonalnih granica. stvaranje Kocke Univerzuma od slova alefbeta je kompletirano. 21 .Hebrejsko slovo He Vav Zajin Glyph ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ Osobine u Sefer Yetzirah Govor/konverzacija Misao/refleksija Pokret/hodanje Chet Tet Jod Lamed Nun Samech ‫ח‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ק‬ Vidokrug/vid Sluh Akcija Spolni čin/Stvaranje Miris Spavanje Srodna Hebrejska riječ ‫הבטיח‬ ‫וכוח‬ ‫זבוח‬ ‫זוח‬ ‫זיזוי‬ ‫זיעה‬ ‫חזין‬ ‫חזיח‬ ‫טרטור‬ ‫ישמ‬ ‫יגיעה‬ ‫לבן‬ ‫לבב‬ ‫נחיר‬ ‫סגוס‬ ‫סהרורי‬ ‫עברה‬ ‫עשק‬ ‫צרך‬ ‫קפריסי‬ ‫קוריוז‬ Prevod Iskaz Debata Strujanje. u stihu ispod.

(Sefer Yetzirah 5:2) U ovom stihu. Hebrejska riječ alachson. dvanaest dijagonalnih granica su ništa više do dvanaest ivica koje nalazimo kod tipične kocke. Tako. najduţa strana trougla. Na primjer. Granica sjevernog uspona. Ako bi sada zamislili stvaranje trougla crtajući linije od centra kocke do njenih različitih uglova. granica sjever-zapad. u pravouglom trouglu ovo bi bil a hipotenuza koja je obično orjentisana tako da izgleda kao dijagonalna linija od dna do vrha trougla. ustvari znači. I dopušteno im je ići do zanavijek I gle. oni su granice svijeta.granica zapad-ispod. granica sjever-ispod. 22 . generalno prevedena kao dijagonala. tada će najduţa strana svakog trougla biti ivica kocke.

Dvanaest jednostavnih slova. u GRA verziji Sefer Yetzirah. 23 . prikačeni su na kocku na takav način da se čini kao da prate slovo bet na svakoj strani Kocke Univerzuma. navedeni su po svom uobičajenom redosljedu pojavljivanja u Hebrejskom alefbetu i počinjući sa istočnom stranom kocke.

tada smo kompletirali konstrukciju Kocke Univerzuma od slova alefbeta. reče: Zasigurno. moţeš li mene staviti prvo u stvaranju svijeta. “R. Pazzi predavao je priču o stvaranju.” (Genesis Rabbah I:10) “Slovo bet je onda pristupilo I reklo: O Gospodaru svijeta. ako bi sada dodali preostalih dvanaest jednostavnih slova našem dijagramu. (Zohar I :3a) Posljednji dio našeg stiha iz Sefer Yetzirah govori da su ovih dvanaest jednostavnih slova granice svijeta I ovo je posve istinito ako mislimo o ovim slovima kao odgovarajućim senzornim iskustvima . s tobom ću stvoriti svijet. u skladu sa ovom interpretacijom Bar Kappara. Zašto je stvoren sa bet? Zato što podrazumijeva blagoslov (berakah). Pored toga. I ti ćeš formirati početak u stvaranju svijeta. 24 . Presveti.Ovo je značajno. da ukaţe da je stvaranje svijeta blagoslov za one koji u njemu borave. jer ja predstavljam blagoslove (Berakhot) ponuĎene tebi na visini I ispod. jer je to informacija iz naših čula koja definiše granice naše fizičke stvarnosti. Judah b. blagosloven bio. jer po tradiciji slovo bet stoji za blagoslov I zato što Tora počinje sa ovim slovom .

I konačno aludira na senzorna iskustva koja definišu granice za našu percepciju fizičke stvarnosti. Preko tri prostorne ose uključuje doktrinu. TakoĎe definiše šest osnovnih pravaca u pogledu osobina kao što su mudrost i ludost koje egzistiraju zajedno duţ kontinuuma od jedne polarne suprotnosti do druge i prepoznaje centar gravitacije kocke kao sedmi pravac koji predstavlja tačku apsolutnog balansa. Bahir govori o pričama I midrašima u Postanku. što ih čini nedostupnim za ono što oko moţe da vidi.Na mnogo načina. zapad. Prekrasan model Kocke Univerzuma meĎutim ima par nedostataka. zaista! Nadalje. To je bila uobičajena praksa u ranijim vremenima. Sama knjiga je meĎutim kao CliffsNotes. teţe je predstaviti na tipičnom dvodimenzionalnom parčetu papira I nadalje. vaţni djelovi dijagrama su ugraĎeni unutar kocke. vatra. Ovo. Ovo je savršena refleksija slova Tav u centru naše kocke koje predstavlja Toru. vidimo početak redefiniranja sefirota (dalje od značenja vazduh. takoĎe moţemo tumačiti Svetinju nad Svetinjama drevni Hram u Jerusalimu kao mikrokosmos Univerzuma predstavljen Kockom Univerzuma. uzdignuti djelo u v isine time što bi se pripisalo nekome od autoriteta. da naša percepcija stvarnosti ovisi o trijadi jedne stvari koja je nasuprot druge. Pored toga. a kao što smo istraţili neke odlomke iz Zohara I Bahira. jer je trodimenzionalna. vidjet ćemo razvoj I redefiniranje razvoja Sefirota. Prostorija. voda. Konkretno. samo po sebi. Navodno je napisana u prvom vijeku. Sasvim izuzetan dijagram. slovima alefbeta. 25 . U Bahiru. Naime. ali se većina učenjaka ne slaţe. istok. ili ih dodaje ranijim idejama ili ih prepravlja na nešto drugačiji način. Konkretno. jug I centar koji nalazimo u Sefer Yetzirah) Sefiroti počinju da usvajaju značenja nezavisno od slova alefbeta. verzija mnogo ranijih spisa i tokova misli u rabinskoj knjiţevnosti. bi moglo da posluţi kao motivacija za konstrukciju alternativnog dvo-dimenzionalnog modela. zajedno sa trećim članom trijade. Knjiga Iluminacije (Sjaj) objavljena kasne 1100 godine. naći ćemo dalji razvoj nekih struktura koje su počele u Sefer Yetzirah. ovo je nevjerovatan dijagram. Bahir. kao što student zapisuje bilješke na času. mehanizmom za dinamičnu razmjenu. dolje. znana kao Svetinja nad Svetinjama konstruisana je u obliku kocke a u centru ove prostorije je Kovčeg Zavjeta koji sadrţi Svitak Zakona. od strane rabina mudraca Nehunya ben ha-Kanah. sjever. deset sefirota I misterijama duše. gore.

duše lete u radosti. ali dodat je dodatni element Drveta. malo ko bi danas prepoznao kamenolom Tore.” (Bahir 22) “Šta predstavlja ovo drvo koje si pomenuo? To predstavlja Moći Blagoslovljenog Presvetog. MeĎutim. jer sve ovisi o njemu. gornja sjeverna granica.“Šta su deset izreka? Prva je Najviša Kruna…Druga je Mudrost…Treća je kamenolom Tore. gornja zapadna granica. donja juţna granica. Ovo je značajno. gornja juţna granica. jugo-istočna granica. to čekaju. mudrost I kamenolom Tore. 26 . 11 Sve proizilazi iz Drveta I to predstavlja Modi. jedne iznad druge”. Slično. Od ova tri imena. gornja istočna granica. donja istočna granica. jer ne postoji eksplicitna referenca na Drvo u Sefer Yetzirah. prva dva su preţivjela do modernih vremena I to su standardni nazivi za prvi I drugi sefirot na Drvetu Ţivota. sve proizilazi iz toga I svemu je potrebno. sjeverno-zapadna granica. I od toga. ima jedno drvo I ono ima dvanaest dijagonalnih granica. Unutar njih je Drvo. jugo-zapadna granica. ja sam sve proširio. da bi cijeli svijet uţivao u njemu. Sjeverno-istočna granica. Konkretno.11 “Ja sam onaj koji je zasadio ovo drvo. kamenolom “Duha Gospodnjeg” (Bahir 141-143) U ovom stihu iz Bahira. donja zapadna granica. I u njemu. čitamo da se Drvo nalazi unutar Kocke. (Bahir 122) Pasus iz Bahira koji će za nas biti najvaţniji je ovaj ispod: “Blagoslovljeni Presveti. slova Kocke stvaraju sve I to sadrži sefirote.” (Bahir 95) Ovaj odlomak jasno upućuje na Kocku Univerzuma koja je opisana u Sefer Yetzirah. Nazvao sam ga Sve. riznica Mudrosti. prva tri sefirota imenovana su kao kruna. a slika drveta je vaţan motiv I mistični element unutar Judaizma kao I u mitovima kultura širom svijeta. K tome gledaju. U Bahiru se takoĎe susrećemo sa slikom drveta koje je funkcionalno ekvivalentno Kocki Univerzuma. donja sjeverna granica. kao treći sefirot.

(Zohar I:12b) “Na dan Šabata. i ulaze u njih I ostaju u nj ima tokom cijelog Šabata I blizinom Šabata. sve ove duše se uzdiţu još jednom ka regijama svijetlosti. kada se dan posvetio. U pre-Kolumbijskoj Srednjeameričkoj kulturi postojalo je drvo koje je obavljalo funkcije slično Sibirskom.Na primjer.”(ZoharII:98a) “Sve duše (nshama) proizilaze iz Velikog I Moćnog Drveta. U Judaizmu. Jer ko vrši tu zapovijest uzrokuje da tok postojanja neprestano teče. u Tori ne samo da imamo pojavu Drveta ţivota I Drveta znanja. I kroz ovo stablo šaman je u mogućnosti da putuje iz jednog područja u drugo. U Sibirskom folkloru postoji slično stablo koje povezuje gornje I donje svjetove sa ovim. vaţno je za ovaj motiv da eventualno bude uključen u neku mističnu teoriju Univerzuma. milijarde novih duša proizašlo je iz drveta Ţivota I one su udahnute u stanovnike Zemlje. Ovo je izraţeno riječima: Neka vode vrve s kretanjima ţivih duša. a more je puno na svakoj strani. iz te rijeke koja izlazi iz Edena” (Postanak 2:10) (Zohar II:99b) Kao što to Jung voli da kaţe. drvo je temeljni univerzalni arhetip. a njegove grane seţu do nebesa. Dakle. tako da mu vode nikad ne propadnu. 12 “Šesta uredba je plodite se I mnoţite. tamo će se okruniti svetim krunama Boţanskog sjaja I raskoši. u Nordijskoj mitologiji postoji drvo Yggdrasil. I nove duše su stvorene I izlaze iz drveta I nebeske vojske su uvećane u društvu sa ovim dušama. Kao što čovjeka roĎenjem Presveti daruje dušom. 12 Pogledajte Tree of Souls: The Mythology of Judaism Howard Schwartz 27 . takoĎe imamo kasniju mitologiju okruţenu ţivotodavnim Drvetom duša. tako ga daruje sa ovom “drugom “ dušom specijalno za Šabat.

Knjiga Sjaja (Blistavost) iz kojeg smo upravo citirali iznad. ulazak u Zohar moţe biti poput ulaska u san. Unutar korica Zohara. na koje se odnosi izjava: “I reče Bog: Neka bude svjetlost” (Postanak 1:3) (Zohar I:163a) 28 . (nakon pojave Bahira) od strane Rabbi Moses de Leona.“ (Zohar I:31a-31b) „Kada se misao rasvjetljava. dakle drugi je polazna tačka. da tekst ne govori opširno o temama kao što su deset iskaza koji predstavljaju sefirote. naići ćemo na dalji razvoj sefirota uprkos činjenici da se ovaj pojam ne koristi u izvornom tekstu. obučena je i obavijena u Binah (razumijevanje) a zatim se dodatna svijetla pojavljuju. Hohma (Mudrost) je polazna tačka“jer uzvišeni Keter (Kruna) koji je zaista prvi je previše nejasan i stoga se ne računa. rabin iz drugog vijeka naše ere. Navodno ga je napisao Shimon bar Yochai. Gospode. objavljen je u Španiji kasne 1200 godine. ali dok midraš u Midrash Rabbah posjeduje isti ukus finog logičkog govora kao argumenti pronaĎeni u Talmudu. veličanstvo (Gedulah) i sila (Gevurah) i slava (Tifaret) i pobjeda (Netzah) i čast (Hod)“ (I knjiga dnevnika 29:11) Riječ „i sve“ odnosi se na Zaddik (pravednika) koji je Yesod (temelj svijeta). odatle izvire Hesed (Milost) koje je primodijalno svijetlo. pogledajmo sljedeće odlomke iz Zohara. i jedno je u zagrljaju sa drugim sve dok se ne sjedine. Ovo su šest veličanstvenih dana koji su navedeni u stihu : Tvoje je. Simeon odgovori: Ovo su uistinu „kedrovi Libanonski koje je zasadio“Kao što kedrovi poniču iz Libanona. ali se opet učenjaci ne slaţu na temelju dokaza kao što su paţljive lingvističke analize teksta. „R. Jose je istaknuo pitanje: Šta su šest dana Bereshit -a o kojima rabini tako često govore? R. ureĎen je kao kolekcija priča i midraša oko standardnih djelova Tore. misao iz nepoznatog izvora.“ (Zohar I:65a) “I tako. Često ga je teško slijediti i teško odvojiti ono što je stvarno od onoga što nije stvarno. Poput zbirke Midrash Rabbah.Zohar. Konkretno. tako i ovih šest dana izviru iz Bereshit-a. jer je to hasida. Riječ Bereshit mi interperetiramo sa značenjem „drugi npr. Ipak to ne znači.

iz Safeda u Izraelu. svetost. zajedno ih je dvanaest I njima je dodat Malkut-nezavisnost I on je trinaesti. da bude tačka iz koje će se svijet razviti. za to (Nezavisnost)prima blagoslove od drugih. Kamen Temeljac. skupocjen. kamen od ugla. R. koja preplide svijet u postojanje. Ilalafta reče:Zašto se zvao Kamen Temeljac?Jer na njemu počinje temelj svijeta. nabrojane tokom te himne: pjesma. vidimo da moţemo pronaći moderna imena unutar Zohara za svaki od deset sefirota. (Isaija 28:16) U Midraš Rabbah kolekciji. kamen izabran. odnosno. čija je duţnost ujediniti sve ostalo u jedan spoj. nailazimo na pregršt referenci koje obraĎuju značenje Kamena Temeljca. Sada ćemo ispitati još jedan koncept iz ranije Biblijske I rabinske literature koji Zohar razraĎuje I čini se kao da odnosi na Kocku Univerzuma. snaga I vlast.“Ovo su trinaest aspekata hvale. 29 . (Psalm 50:2) (Brojevi Rabbah XII:4) MeĎutim. pobjeda. Gospod isijava“. pohvala. temelj tvrd. Iščekivan je dalji razvoj od strane Kabalista iz šesnaestog vijeka. tek kada uĎemo u Zohar. iz Ziona savršenstva ljepote. ja mećem u Sionu kamen. “Ovaj Kamen Temeljac13stvoren je prije svijeta. doţivjet ćemo punu mističnu snagu ove metafore. odanost I slava. himna I psalm. u Pritzker ediciji Zohara takođe se poziva na ovaj kamen kao presilicu tkanja. kao što je ova ispod iz Brojevi -Rabbah. Stoga je zapisano. Jose b. Izvorna referenca na ovaj kamen. (Zohar I:72a) 13 Daniel Matt.” (Zohar II:132a) Iz ovih odlomaka. moć I veličina. „GraĎa svijeta. započela je iz tačke u kojoj je stajao Hram. čini se da se javlja u Isaiji 28:16: „Zato ovako veli Gospod Bog: evo.

Ovaj sljedeći odlomak iz Zohara. ovaj kamen. tačku od koje je svijet započeo. sugerišući na to da su sefiroti sadrţani u Kamenu Temeljcu. tako jačajući vezu izmeĎu Kamena Temeljca I sefirota. a Kamen Temeljac se takoĎe koristi za stvaranje svijeta. dok je drugi kraj stajao iznad. “I iznad svoda koji im bješe nad glavama. bješe nešto kao prijesto. naziva se sh'thyiah (temelj) jer je polazna tačka svijeta. je spoj shath (utemeljeno) I Yah (Bog). po viĎenju kao kamen safir” (Jezekilj 1:26) Ovo aludira na Kamen Temeljac (eben shethiah) koji je centralna tačka Univerzuma I na kome stoji Svetinja nad Svetinjama. jedan njegov kraj ostao je pričvršćen u njemu.„Kada je Presveti Blagoslovljen bio. ne samo da povezuje dodatne stihove u Tanahu sa Kamenom Temeljcem. več takoĎe predstavlja ono što bi se moglo tumačiti kao veza izmeĎu kamena I elemenata tri majčinska slova (vazduh. Ovo jezgro. šireći se lijevo i desno i u svim pravcima sa kojima je podrţan. nadalje. (Zohar I:71b) Budući da Hebrejska riječ za safir ima tro-slovni korijen kao I riječ sefirot. 30 . On je odvojio jedan dragocjeni kamen ispod svog Prijestolja Slave i uronio ga u Ambis. što označava da je Presveti. i ovaj drugi superiorna glava sačinjava jezgro svijeta. napravio temelj I polazište svijeta I sve što je u njemu. voda I vatra) I sedam udvojenih slova iz Sefer Yetzirah. Kocka Univerzuma je stvorena slovima koja su upotrijebljena za stvaranje svijeta. htio da stvori svijet.” (Zohar II:222a) Već moţemo vidjeti neke sličnosti izmeĎu Kocke Univerzuma iz Sefer Yetzirah I Kamena Temeljca u Zoharu. moţemo napraviti supstituciju I reći da je Kamen Temeljac takoĎe Kamen Sefirot. Ime sh'thyiah. neka je Blagoslovljen.

“Ko li je postavio kamen ugaoni” (Job 38:6) “kamen izabran. kao što piše iznad. Slično. kamen od ugla. praveći tamo “Kuću Boţiju”. (Zohar I:231a) Sjetite se kako su dvanaest jednostavnih slova alefbeta povezani sa rubovima Kocke Univerzuma na takav način da prate slovo bet. a počiva u ambisu. koji se zove “kamen temeljac” te ga baci u ambis da se učvrsti tamo. Ovaj kamen. Nije da je on uzeo ovaj kamen. Ovo je središnja tačka Univerzuma. za blagoslov u svakom od kardinalnih pravaca. jer to je skrivena I nedokučiva misterija. Kamen Temeljac je postavljen kao “izvor blagoslova za svijet” Sljedeći pasus govori o povezanosti kamena sa Hramom Boţije Kuće. I iz njega svijet bješe zasaĎen.“R. a na temelju čega ovi stubovi počivaju. (Postanak 28:22) Ovaj kamen. Ovaj kamen na sebi ima sedam očiju. zbog jedne stvari – zato što je svijet posaĎen iz njega.“ (Zohar I:72a) 31 . Ponekad vode teku iz njega I ispunjavaju dubine. dragocjen” (Isaija 28:16) "Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla”(Psalm 118:22) Ovaj kamen je sloţen od vatre. kao što je pisano: “Na tom je jednom kamenu sedam očiju” (Zaharija 3:9) I zove se kamen temeljac. niko ne moţe znati. već ga je on utemeljio iznad I ispod. koji je stvoren od početka. reče on: Bio je Kamen Temeljac iz koga se svijet razvio i na kome je sagraĎen Hram. I zbog druge – zato što ga je Bog postavio kao izvor blagoslova za svijet. Judah je počeo tumačiti stih: „A ovaj kamen koji utvrdih za spomen biće Dom Boţiji“. utemeljio ga je na sedam stubova. I na ovom mjestu stoji Svetinja nad Svetinjama. postavljen je kao znak u središtu svijeta. To se navodi u riječima: “I Jakob uze kamen I utvrdi ga za spomen” (Postanak 31:45) . Svijet nije došao u postojanje sve dok Bog nije uzeo odreĎeni kamen. Jose je prokomentarisao stih: Na čemu su temelji tome uglavljeni?(Job 38:6) On reče: Kada je Bog stvorio svijet. vode I vazduha. „R.

Ova palata se zove Elohim. „(Daniel 12:3) Zaista tamo bješe svjetlina (Zohar) Najmisterioznije udari prazninu i prouzrokova da ova tačka sjaji. vatru Sadrţi vazduh. Vjerujem da je to ustvari isti pojam. uz pomoć ovog „početka“ Misteriozno Nepoznato stvori svoju palatu. i ova doktrina je sadrţana u riječima:“ Uz pomoć početka (to) stvori Elohim. i koji mnoge privedoše k pravednosti. takoreći. baš kao što se svil ena buba zatvara.Primarno značenje Boţije Kuće je naravno Hram u Jerusalimu. ali odlomak ispod sugeriše. Kocka Univerzuma I Kamen Temeljac imaju mnogo zajedničkih mitskih elemenata.“Zohar je taj iz kog su stvoreni svi kreativni iskazi kroz proširenje tačke ove misteriozne svjetlosti“ (Zohar I:15a) Kao što moţemo vidjeti. Da rezimiramo. vatru Predstavlja univerzum Predstavlja palatu Elohim(Boţiju Kuću) Pruţa blagoslov Pruţa blagoslov Svetinja nad Svetinjama je u Kocki Svetinja nad Svetinjama je izgradjena na Univerzuma Kamenu Temeljcu 32 . u različitim tačkama u vremenu. kao što sam odlomak govori: „Ova palata se zove Elohim“. „Zapisano je: „I razumni će sijati kao svjetlost nebeska. vodu. Tu je posijao sveto sjeme koje je stvoreno za dobrobit Univerzuma i na koje se moţe primijeniti stih: „Sveto sjeme će biti njeno stablo „(Isaija 6:13) Ponovo je tamo bio Zohar. u sopstvenu predivnu palatu. Ovo je „početak“ zatim ga proširio i napravio za sebe palatu za svoju čast i slavu. u nastavku je tabela koja ilustrira sličnosti izmeĎu dva mita. u smislu da je posijao sjeme za svoju slavu. izraţen na dva različita načina. Tako. pojavljuju se kao izomorfne slike istog mitskog koncepta. Kocka Univerzuma Kamen Temeljac Slova kocke upotrijebljena za stvaranje Upotrijebljen za stvaranje svijeta svijeta Odnosi se na sefirote Odnosi se na sefirote Sadrţi vazduh. vodu. kao zvijezde za vijek vjekova. Tako. da takoĎe moţemo misliti o čitavom Univerzumu kao o Boţijoj Kući.

a dijagram iznad zasigurno na to ukazuje stavljajući tri sefirota na svakoj strani sa preostalih četiri u proširenoj centralnoj koloni. slika upućuje na Hrišćanski krst. Jedina stvar koju zasigurno ne znamo su sve pojedinosti o tome kako je izvorno došlo do te transformacije. MeĎutim. 33 .Ako se vratimo na Postanak 28:22: „A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Boţji“ moţemo smatrati vrijednim predviĎanje ove izjave jer transformacija kamena u stub je odraz tranzicije od ranije Kocke Univerzuma do kasnijg Kabalističkog Drveta Ţivota. Ispod je ilustracija tipičnog odvijanja. stoga. Ako ţelimo da konvertujemo trodimenzionalnu kocku u dvodimenzionalni objekat. a to je upravo ono kako je danas uraĎeno sa modernom slikom Drveta Ţivota. bilo bi vjerovatnije da pronaĎu sugestivnu sliku drveta. u Sefer Yetzirah 6:5 čitamo „tri nasuprot tri“. Istina. kada se kutija razvije. svakako bi vidjeli kroz vlastite oči i razumijevanje. očigledna stvar koju je potrebno učiniti je odviti je na način na koji bi odvili kartonsku kutiju. srednjovjekovni rabini. ali ipak moţemo napraviti neke dobre obrazovne pretpostavke. Nadalje.

34 . MeĎutim. a ispod su neke od ranijih slika Drveta. Kao i većina stvari. prošlo je evoluciju. verzija drveta razvijenog u kasnom šesnaestom vijeku od strane Rabbi Isaac Lurie je najizdrţljivija i najupečatljivija u pogledu usklaĎivanja rane Kabale Sefer Yetzirah i kasnije Kabale.Jedna stvar koju znamo je da Kabalističko Drvo Ţivota koje je razvijeno nakon objave Zohara nije primilo svoj sadašnji oblik odjednom.

moţemo napraviti sljedeći. Uzmite kocku 35 .Opet. ne znamo tačno kako je Rabbi Isaak Luria izveo svoju konačnu verziju drveta. ali ako se vratimo nazad na Kocku Univerzuma kao našu polaznu tačku. izuzetan izvod: 1.

Dodajte tačke 5. Nacrtajte zvijezdu 4.2. Rotirajte je dok ne dobije izgled heksagona 3.Napravite drvo 36 .

teško je zamisliti da se moţe doći do ovog rezultata bez upotrebe heksagona i ispisane Davidove Zvijezde na neki sličan način kao što smo mi učinili iznad. Ono što slijedi su neke slike ove konstrukcije viĎene iz različitih uglova. obratite paţnju na to kako se centar drveta tačno podudara sa centrom kocke. Gospod je jedan! Blagoslovljeno neka je Ime Njegovog Slavnog Kraljevstva za vijek vjekova! 37 . i 32 za staze Drveta Ţivota) I igrom slučaja taj broj je upravo broj Hebrejskih slova u deklariranju vjere poznatom kao Shema. TakoĎe. kao što je to predloţeno u jednom od naših odlomaka iz Bahir-a. postoji način da se kocka presiječe na pola tako da je poperčni presjek heksagon umjesto kvadrata i ova konstrukcija nam omogućava da u potpunosti ugradimo drvo unutar kocke. Rezultat je uistinu predivan dijagram koji kombinuje sliku Drveta Ţivota sa svojim prethodnim modelom Kockom Univerzuma. Gospod je naš Bog. ne znamo da li je tačno ovako tekao proces. ali budući da je konačan rezultat savršen odgovor na Lurijansko drvo. Osim toga.Kao što smo rekli. Čuj o Izraele. 3 prostorne ose. 6 za Davidovu Zvijezdu. ova konstrukcija zahtijeva 49 linija (12 ivica kocke. 6 strana heksagona. Dalje.

TakoĎe. dno drveta u smislu konkretne fizičke stvarnosti.Drvo ţivota prošireno u kocki Univerzuma Sada. hajdemo ispititati relacije finalne slike sa tekstom Sefer Yetzirah. moderna interpretacija Drveta Ţivota ukazuje na to da se desna strana drveta interpertira u smislu intuitivnih. 38 . u ovom finalnom dijagramu vidimo da su sefiroti postigli postojanje nezavisno od slova. a vrh drveta u smislu onoga što je više apstraktno i ne-fizičko. dok u isto vrijeme imamo slova i sefirote uklopljene zajedno u jedan šematski prikaz „32 mistične staze mudrosti“ koje se pominju na početku Sefer Yetzirah. a lijeva strana u smislu više analitičke strukture lijeve moţdane hemisfere. holističkih funkcija desne strane moţdane hemisfere. kada smo završili izvod Drveta Ţivota iz Kocke Univerzuma. Ispod je drvo sa Hebrejskim i prevedenim imenima sefirota. Dalje.

39 . čiste vode. terapijskih bazena. aerobik. TakoĎe. vodu i vatru. samo razmislite o zdravstvenim benefitima koji mogu biti poţnjeveni iz aktivnosti kao što su plivanje. navedenih u Sefer Yetzirah.Jedna od stvari koju odmah moţemo primijetiti na ovom dijagramu drveta. i ova slova predstavljaju vazduh. Na primjer. jedan dobar način o upotrebi ovog dijagrama je razmišljati o svim načinima na koje moţemo koristiti ove odreĎene elemente da bi sebe doveli u stanje ravnoteţe. Ove staze korespondirju sa tri majčinska slova aleph. mem i shin. tečnosti (voda) u stomaku. svjeţeg vazduha. je da postoje tri staze koje povezuju lijevu i desnu stranu drveta. obratite paţnju na to kako vertikalan raspored na Drvetu Ţivota korespondira sa anatomijom ljudskog tijela: vatra u mozgu. vazduh u plućima. Tako. vjeţbe joga disanja. sauna i meditacijom da se smire vatre uma.

jedna stvar nasuprot druge a posrednično načelo izmeĎu njih. gimmel na gornjoj lijevoj i dalet izmeĎu njih. bet-gimmel-dalet-kaf-peh-resh-tav koji su objašnjeni u Sefer Yetzirah. vidimo ovaj isti desno-lijevo-centar model koji se ponovo ponavlja sa kaf-peh-resh. Obratite paţnju na način na koji su postavljeni na drvetu.Sljedeća očigledna stvar u strukturi Drveta Ţivota je da postoji sedam vertikalnih staza i kao što se moglo očekivati ove staze korespondiraju sa sedam udvojenih slova. Imamo bet na gornjoj desnoj strani. I kako se krećemo ka dnu drveta. a na kraju završavamo sa tav na dnu. Ovaj desno-lijevocentar model ponavlja obrazac pronaĎen u Sefer Yetzirah. 40 .

Ranije smo govorili o ovim asocijacijama u svezi sa Kockom Univerzuma.Podsjetimo se kako u Sefer Yetzirah slova bet-gimmel-dalet-kaf-peh-resh-tav odgovaraju mudrosti. vlasti. kamilu i meĎu ţivotinjama u pustinji moţemo reći da je kamila ţivotinja sa najvećim bogatstvom jer moţe ţivjeti od svoje pohranjene vode i masti. Mudrost je znanje na najvišem nivou prije nego što se odvila bilo kakva analiza lijeve moţdane hemisfere i blagosiljajući druge moţemo se podići do ovog nivoa dobra. Dakle. miru i milosti. za blagoslov i blagosoveći druge. bogatstvu. sjemenu. ali se sada ţelimo ponovo osvrnuti na njih u kontekstu Sefirota Drveta Ţivota. Ovo je odraz onoga što je rečeno u Izrekama. u terminima lijeve moţdane funkcije tamo je tačka u kojoj moramo probaviti svo stečeno znanje kako bi ga premjestili na viši nivo. Slovo bet stoji za berakah. TakoĎe. Opet obratite paţnju da se mudrost nalazi na desnoj strani drveta koja se odnosi na desnu moţdanu funkciju. ţivotu. mudrost se u ovom kontekstu ne odnosi na analitičke analize već na iskonsko znanje onoga što je istinito i onoga što je laţ. 41 . Slovo gimmel stoji za gamal. podiţemo sami sebe ka višem nivou mudrosti.

Konkretno. Arachin 15b) Slovo resh stoji za riječ rachamim. moţemo poboljšati ţivot unutar nas. TakoĎe 42 . Slovo peh znači usta na Hebrejskom a u Sefer Yetzirah odnosi se na vlast. kada imamo znanje. namjera. izbjegavajte korišćenje svojih usta za klevetanje drugih.„Pij vodu iz svog studenca i što teče iz tvog izvora. dijete intuitivne mudrosti u kombinaciji sa analitičkim razumijevanjem. reče jeziku: Svi članovi ljudskog tijela stoje. Poruka je jasna. Slovo kaf u Sefer Yetzirah povezano je sa riječju ţivot. svi članovi ljudskog tijela su spolja. U Hebrejskom slovo kaf stoji za kivane. a u Sefer Yetzirah resh predstavlja mir. Kroz namjeru. Na primjer. namjera da se stvori nešto u sprezi sa razumijevanjem potrebnog. Dalje. U Kabali. već sam te okruţio sa dva zida. Drugim riječima. ti si čuvar iznutra i ne samo to. jedan od mesa jedan od kostiju. “Rabbi Johanan reče u ime Rabbi Joseph ben Zimra:”U čemu je značenje riječi: Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi! (Psalm 120:3) Presveti. naučite da disciplinujete mozak i vladate sa oboje i jezikom i prohtjevima. to znanje postaje sjeme za ono što ćemo dovesti u postojanje. ti leţiš. mi moţemo usmjeriti i uskladiti fokus desne moţdane hemisfere i prilagoĎavajući sebe milosti i ljubavi. prilagoditi i kavanah. rezultira detaljnim nacrtom kako dovesti projekat u postojanje. znanje. U Hebrejskom riječ mir znači više od jednostavnog odsustva sukoba. Blagoslovljen bio. Za napredak od uobičajenih funkcija lijeve mozdane hemisfere do viših nivoa intelektualnih funkcija morate naučiti da kontrolišete svoja usta . znanje se smatra sintezom lijeve i desne moţdane aktivnosti. milosrĎe. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi!“ (B. Taj nacrt je i znanje i sjeme onoga što će doći.“(Mudre izreke 5:15) Slovo dalet izmeĎu ostalog stoji za daat.

značenja ovih slova nas usmjeravaju kako napraviti vertikalni uspon drveta. Na primjer. Osim toga. poput kamile (gimmel) probaviti znanje koje smo stekli u cilju da ga pomjerimo na još veći nivo. 43 . takoĎe dobro uklapaju sa strukturom Drveta Ţivota.implicira stanje cjelovitosti I potpunosti. slovo tav stoji za Toru i za princip milosti u Sefer Yetzirah. Avodah Zarah 3b) Iz gore navedenog. Presveti prostire nit milosti po danu. Ako smo milosrdni sa drugima. takoĎe postiţemo ravnoteţu I mir za sebe. ta dva pojma rječito su povezana u sljedećem odlomku iz Talmuda: “Za onoga koji se bavi proučavanjem Tore noću. za uspon na lijevoj strani od sefirota Hod do Gebura do Bina. vidimo da se značenja dvostrukih slova koja su data u GRA verziji Sefer Yetzirah. Kao što smo već rekli.” (B. Konačno. moramo disciplinovati naš um (peh) a zatim.

Ovo će za uzvrat prouzrokovati milosrĎe unutar nas i odvesti nas na mjesto ravnoteţe i ljepote. A rezultat će biti sposobnost da se ulovi pravo znanje koje će nam omogućiti da izbušimo iluzije svijeta i shvatimo pravu prirodu naše povezanosti sa svim stvarima. Moramo se pridrţavati pravilnog ponašanja i visokih etičkih normi u cilju da uspostavimo dobar temelj. 44 .Da bi se pomjerili na centralni stub drveta. potrebno je da počnemo sa Torom.

A taj blagoslov drugima je predstavljen sa slovom bet i blagosiljajući druge. dovodimo ţivotnu snagu u naše sopstvene ţivote. dolazimo do te tačke u kojoj moramo dati tu ljubav drugima i čineći tako.I konačno na desnoj strani drveta. slovo kaf predstavlja našu kavanu. 45 . ako su naše namjere ljubav i milost. I kada ispunimo sebe ljubavlju. našu odanost i namjere. viša duhovna mudrost se počinje otkrivati duboko u nama. mi postajemo blagoslov u njihovim ţivotima.

A ovaj isti obrazac. kada se posmatra iz centra drveta. desno obrazcem. čini se jasno. zajin. centar obrazca koji karakteriše poloţaj sedam udvojenih slova. Idući dalje. vidimo ih još jednom postavljene ma drvo u skladu sa ovim centar. kao i četvrtom posljednjom trijadom ayin-tzaddi-kuf. pronaći ćemo ova slova blizu vrha drveta a slovo he je izmeĎu slova vav i zajin. kroz alefbet do sljedeće trijade jednostavnih slova chet-tet-yud. lijevo. koje korespondiraju sa dvanaest jednostavnih slova koja se pominju u Sefer Yetzirah. U zaključku. Redosljed ovog obrazca je jednostavno obrnut smjer desno. kao što sam pomenuo na početku ovog rada. Ako je umjesto toga. ova trijada se pojavljuje u obrazcu koji moţemo okarakterisati kao centar. U ovim 46 . tada će to tijelo početi da se raspada kao i svako drugo tijelo koje nije više animirano ţivotom. lijevo. poloţaj slova će formirati značajan obrazac. Opet. Dakle. čini se da drvo pokušava prenijeti temu iz Sefer Yetzirah. Kao i ranije. vav. Ako počnemo sa prva tri he. desno. nastavljen je trećom trijadom lamed-nun-samech. da sva kreacija proizilazi iz interakcije dvije suprotnosti sa posredničkim načelom izmeĎu njih. posmatramo kao fiksirano tijelo znanja koje je kompletirano odavno. Tačnije. Kabala se treba smatrati temom koja se konstatno razvija i napreduje. Zamislite sebe u centru drveta (sefirot Tifaret) gledajući prema van i podsjetimo se da je prirodni redosljed ovih slova u Hebrejskom alefbetu he-vav-zayin-chet-tetyod-lamed-nun-samach-ayin-tzaddi-kuf. lijevo. da su poloţaji udvojenih slova i jednostavnih slova na Drvetu Ţivota naznačeni da bi nam poslali poruku o ključnom značenju Sefer Yetzirah.Sada je vrijeme da se ispita dvanaest dijagonalnih staza Drveta Ţivota.

osoba nije mogla odrediti svoj trenutni poloţaj na Drvetu Ţivota (da li se neko više upravlja lijevom moţdanom hemisferom ili desnom moţdanom hemisferom. konkretan ili apstraktan u orjentaciji) već su takoĎe korišćene asocijacije kao vodiči za putovanje oko drveta. tačna mehanika takvog putovanja zahtijevala bi još jedan poduţi papir izvan ovog i kao što mi to često kaţemo. Tako. 47 . ili iz interpretacije glif-a samog slova. od nazivom Moderna. već i druge interpretacije koje su se pojavile u drugim radovima i drugim vremenskim periodima. na sljedećoj stranici sam postavio tabelu koja pokazuje ne samo značenja pronaĎena u različitim verzijama Sefer Yetzirah. do tada.redovima. MeĎutim. značenja slova Hebresjkog alefbeta su prošla kontinuiranu modifikaciju tokom vjekova. upotrebom ovih interpretacija zajedno sa značenjima sefirota. predstavlja značenja za kojima ja najčešće poseţem. drugo mjesto i drugu veliku avanturu. Posljednja kolona. Osim toga. za referencu. Ova značenja dolaze ili iz Hebrejske riječi koja počinje naznačenim slovom. to je zadatak koji je najbolje ostaviti za neko drugo vrijeme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful