17. studeni 2010.

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 58331/09 Željko GREGAČEVIĆ protiv Hrvatske podnesen dana 23. listopada 2009. godine

IZLAGANJE ČINJENICA

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Željko Gregačević, hrvatski je državljanin rođen 1974. godine i živi u Čepinu. Pred Sudom ga zastupa g. P. Sabolić, odvjetnik iz Osijeka. Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Dana 29. kolovoza 2006. godine podnositelj zahtjeva optužen je pred Općinskim sudom u Osijeku za prijevaru. Dana 20. srpnja 2007. godine osuđen je za četverostruku prijevaru. Opozvana mu je uvjetna osuda koja mu je bila izrečena u jednom prethodnom kaznenom postupku. Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Naloženo mu je i da plati žrtvama iznos od 569.927,85 hrvatskih kuna (HRK) na ime naknade štete i troškova. Podnositelj zahtjeva žalio se 7. studenog 2007. godine tvrdeći, inter alia, da se njegova osuda osniva na nalaz i mišljenju koje je sastavio knjigovodstveni vještak od 13. srpnja 2007. godine i koje je njegovom branitelju dan tek na završnom ročištu dana 18. srpnja 2007. godine, kad obrana nije imala vremena proučiti to izvješće i pripremiti svoj odgovor, te da se osniva i na nekim dokumentima koje je dostavila policija na samom ročištu, a koji obrani uopće nisu bili dani. Nadalje, obrana je zatražila da vještak bude saslušan na raspravi, s obzirom na neke prijeporne izjave iz njegovog nalaza i mišljenja i također

2GREGAČEVIĆ protiv HRVATSKE IZLAGANJE ČINJENICA I PITANJA

zbog toga što su bila svjedočila dva svjedoka, Mat. G. i Mar. G., ali je raspravni sud odbio ove prijedloge bez ikakvog obrazloženja. Nadalje, opozvana mu je uvjetna osuda koja mu je bila izrečena u prethodnom kaznenom postupku, bez da je optužba dala odgovarajući prijedlog i bez da mu je dana prilika da iznese svoje tvrdnje u tom pogledu. Dana 24. siječnja 2008. Županijski sud u Osijeku potvrdio je presudu kojom je podnositelj zahtjeva utvrđen krivim, ali mu je smanjio kaznu na četiri godine zatvora. Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je dana 16. svibnja 2009. godine naknadno podnesenu ustavnu tužbu podnositelja zahtjeva.

PRIGOVORI
Pozivajući se na članak 6., stavak 1. Konvencije, podnositelj zahtjeva prigovara ocjeni činjenica i ishodu kaznenog postupka protiv njega, kao i tome da nije bilo kontradiktornog suđenja, da je došlo do povrede načela jednakosti stranaka i da nije bilo odgovarajućeg obrazloženja odluke kojom je raspravni sud odbio prijedlog obrane za izvođenjem daljnjih dokaza. Također prigovara da mu nije bila dana odgovarajuća prilika da iznese bilo kakve tvrdnje glede opoziva uvjetne osude koja mu je bila izrečena u prethodnom kaznenom postupku. Na temelju članka 6., stavka 3. (d) Konvencije, prigovara da nije imao odgovarajuće vrijeme za pripremu svoje obrane, i da nisu bili saslušani svjedoci koje je predložila obrana. Podnositelj zahtjeva također prigovara na temelju članka 13. Konvencije da nije imao nikakvo djelotvorno pravno sredstvo u odnosu na svoj prigovor na temelju članka 6. Na kraju se poziva na članak 17. Konvencije.

PITANJA UPUĆENO STRANKAMA 1 Je li podnositelj zahtjeva imao pošteno suđenje u slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo protiv njega u skladu sa člankom 6., stavkom 1. Konvencije? Osobito, je su li poštovana načela kontradiktornog suđenja i jednakosti stranaka glede opoziva uvjetne osude podnositelja zahtjeva, dostave izvješća vještaka i dokaza koje je dostavila policija na ročištu od 18. srpnja 2007. godine? 2 Jesu li sudovi dali odgovarajuće obrazloženje za svoje odbijanje da osobno saslušaju vještaka i da saslušaju svjedoke Mat. G. i Mar. G., kako je to zatražila obrana? 3 Je li podnositelju zahtjeva dano dovoljno vremena da pripremi svoju obranu, kako to traži članak 6., stavak 3. (b) Konvencije?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful