P. 1
Git Morgen - Akeres Habayis - Tuesday 07.30.13

Git Morgen - Akeres Habayis - Tuesday 07.30.13

|Views: 132|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

For Sale - '06 Chevy Uplander in a very good condition!

Please call 347-232-7787
.לעט ןוא ןעמאנ רעביא טזאל 3475634340 טפור עטיב ,סיוורעס רעמוטסאק ןיא טוג ןייז ףראד ,רעטעברא םייט-לופ א טכוז ראטס םירפס
718-782-7038 - 845-542-2052 טפור עטיב ,קראפ רענראק טנעק ,ןעגנידראפ וצ הריד םורדעב 3 ענייש - ס"מוו
845-662-3165 טפור עטיב ,$750 :זיירפ ,ראק א טימ לבעליעווע ךיוא ,םיטפוש 'רפ ראפ הריד םורדעב 2 א ןעגנידראפ וצ - י"ק
For rent brand new 4 bedroom, Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very species. 845-352-4686 - יסנאמ
563-605-0019 טפור ,הכוס א ןבאה זומ ירשת שדוח ףיוא הריד גרובסמאיליוו א ראפ )םינומא ירמוש תירק( םילשורי ןופ הריד א ןשיוט וצ - טכוזעג
718-607-5244 • ם"תס רפוס - רעצלאה ףסוי • ןזיירפ עטוג • תוזוזמ ענייש
845-662-7022 טפור ,)אלעסיטנאמ זיב( געוו א $150 זיולב ראפ ,סליקסטעק יד ןופ/וצ ס'פירט ןא טמענ 'ראק' א טימ ןאמרעגניא
718-782-2737 - 917-860-5919 טכאנייב 8 זיב ראנ טפור ,ספירט יילרע עלא ןא טמענ ,ןעוו דנשידנאק-ריע רעשזדנעסעפ 15 טימ ןאמרעגניא
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896
347-563-2712 זנוא ייב ערה ןיע רעייא פא טכערפש ,רעדניק ,תחנ ,םיכודיש ,טנוזעג ,הסנרפ ןרעסעבראפ ריא טליוו ;ערה ןיעמ ונליצתו
718-782-0285 !טריטנאראג טייהנדירפוצ ,diamonds-platinum רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
718-306-9314 טרעפסקע םעד טפור רעללאד ןפיוא טנעס ןראפ ןעלטעס סע טנעק ריא Home Equity line of credit or a business line of credit א ריא טאה
347-432-3562 סליקסטעק יד ןיא סבאשזד ןא ןעמענ רימ
- Excellent Mice Proofing
347-403-9933 טפור עטיב ןכיורבעג גניבמאלפ ערעייא עלא ראפ
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300
Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774 HANDYMAN
Plumbing Plumbing
HANDYMAN ELECTRIC
קוקסיוא רעטעוו
ךאוו עגידנעמוק יד ראפ
גאטסניד ךאווטימ גאטשרענאד גאטיירפ ק"בש גאטנוז
°82 - °66
גינוז
°81 - °69
טנעקלאווראפ
°77 - °70
ןגער
°85 - °68
טנעקלאווראפ
°84 - °67
גינוז
°82 - °67
ןגער
ך 718-388-7744 :ןגראמ טוג • גרובסמאיליוו ל
ך 845-662-6122 :םוי םויה • לאוי תירק ל
ך 011-972-2-5810-342 :רמואו רשבמ • םילשורי ל
1343
4:38 :רחשה תולע
5:50 :המחה ץנ
8:49 ש”רק ןמז ףוס
9:23 א"רג ש"קזוס
10:13 :הלפת ןמז ףוס
10:36 :א"רג ת"זוס
1:02 :תוצח
8:14 :העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
July 30 ‘13 ’סמלו ק”פל ג”עשת בא ג”כ האר ’רפ גאטסניד
To advertise call: 718.388.7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com
■ 2 טייז ףיוא גנולייטפא "תיבה תרקע" יד ןיא םיכודיש יד טהעז ■
דניירפ רעייא
שטיוואקלאפ עשוי םייח
Coffee Break
683 Myrtle Ave.
718.254.0044
רימ ןבאה רעמוז דובכל
תועש עטרעגנעלראפ
:ךאווטימ זיב גאטנוז ןופ
טכאנייב 8:00 זיב ןעפא רימ ןענעז
טכאנייב 7:00 זיב גאטשרענאד
ןבאה רימ
ןסיורג א
לאווסיוא
רעפפאס ןופ
ס'לשעפס
טכאנ ךאוו
65 Division Ave. ח"ומ לש ד"מהיבב
א"טילש זניל ק"דבא ג״הרה ןב
א"טילש בולסרעי ק"דבא ג״הרה ןתח
א"טילש רעדיוו ןויצ ןב ברה
8:15תירחש ,ל"נה דמהיבב ותרחמל מ"ירבה
BUSINESS
HOME · /UTO
A THRU Z
INSURANCE
KEEPS YOU
COMPLETELY
COVERED
A-Z INSURANCE DMV SERVICES
Main Location º 310 Roebling Street
Tèl. 718.5ºº.4747 º Fox. 718.782.ó757
Plates
Nèw Florès (oll 50 Srorès)
Tronslèr Florès
Commèrciol Florès
Duplicorè Florès
Surrèndèr Florès
Losr or Srolèn Florès
Registration
Règisrrorion Rènèwol
Duplicorè Règisrrorion
Tronslèr
Title
Duplicorè Tirlè
Tronslèr Tirlè
Plates & Registration
O
N
T
H
E
S
P
O
T
!
683 MyrtIe Ave. º BrookIyn, NY 11205
Tèl. 718.ó24.4747 º Fox. 718.ó24.474ó
Additional Location!
9:30 העשב אפאפ לודגה ד"מהיבב "ךלמ ןב התאש עד" ןינעב א"טילש ףעיל 'יבוט השמ ג"הרה שורדי םויה הרות ירועיש ןוגריא
תואיצמ ןפאכ טמוק
יד ייב
ואטואפ ווע יל
!ליעס ראלפ
ןפערט טנעק ריא
סואיריטס ןוא סנואפעלעט
ףףא טנעצארפ 25-50 ראפ
...סלעיד ערעדנא ךאסא ךאנ ןוא
...ססאר רענראק ווע יל ,ואטואפ ווע יל
.לארשי ץרא ראפ ןאפעלעט טראמס ע'רשכ Unlimited ןבאה רימ •
. UNLIMITED שדוח א $30 ראפ USA ראפ סנואפלעס ערשכ עיינ •
.PROTECTER ןאפלעס א טפיוק ;םכיתושפנל דאמ םתרמשנו •
עגולק ערשכ
ראפ סנואפלעס
לארשי ץרא
Call & Save
718-387-4252
email: AkeresHabayis@GitMorgen.com To advertise call: 7183887744
■ July 30, 2013 • ק"פל ג"עשת בא ג"כ • האר 'רפ גאטסניד ■
טנייה
81°- 66°
גינוז
ןגראמ
82°- 69°
טנעקלאווראפ
ד"סב
העיקש
8:14 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
9:27 ............................................
the only place who sells in williamsburg
Kosher Gelato Ice Cream & Fruit Sorbet
at our new location 525 Flushing Ave 718-596-6767
open daily from 11-12 - Friday 9 till 1 hour before Zman
CHOCOLATE, NUTS, CANDIES, GIFT BASKET, DRIED FRUITS
From the Store that Serves Your Fresh Goodies All Year Round
תחגשהב
צ"דיב
בוקיטראט
DON'T MISS OUT: IT PAYS TO SIGN UP! TEXT "CP" TO 772937 NOW!
º Come Al l And Joi n The Fun At 197 lee Av e. º
- W O W ! -
The Best Sale You Could Ask For!
ADDITIONAL 20% OFF
-on al l al ready reduced Summer i t ems! -
3 DAYS ONLY
come and enj oy shoppi ng earl y f or best sel ect i on
סנעדישראפ
646-645-2068 טפור עטיב ,דראפדעב/שטניל ,ןעגנידראפ וצ הריד טנעמסיעב דשינרופ םורדעב 2 - ס"מוו
347-512-1704 טפור !טריטנאראג טייהנדירפוצ 100% ,Construction & Carpeting Jobs יילרע עלא ןעוט רימ
A Multi-Girl Office has an Opening available. Must have phone skills.
Please call 347-382-0377, leave detailed message and time when to call back
Medical billing office Looking for young girl with experience full time. Please call 718-928-8600
Job Opportunity - Looking to hire a girl for an Accounting Firm. Please call 347-661-2497
Having trouble getting approved for credit? Apply today to have advantage,
and get approved instantly! 866-647-7235 Ext. 433
Newly moving Chusen/Kallah apt. We fix it up. Free estimates. High quality. Great prices. Call 646-579-1805
718-705-8008 תידרחה הדע רשכהב diet spary יד טימ געט 30 ןיא טנופ 30 ןרילראפ ןכאנ ןריובעג-יינ ךיז ןריפש ס'רעמוטסאק ענעדירפוצ רעטנזיוט
718-782-0285 טפור ,טריטנאראג טייהנדירפוצ • ןזיירפ עטסעב • ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
718-302-4905 10:00
PM
זיב טפור ,תולכ ןוא סעטס'נתוחמ ראפ ךעלכיט ןופ לאווסיוא עטסנעש יד טאה - The Tichel Place
347-432-3562 סליקסטעק יד ןיא סבאשזד ןיוש ןעמענ רימ - Excellent Mice Proofing
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774
HANDYMAN
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
)סייוו( ו"יה ןיורב לשיפ 'ר בוך לזמ )רעדיוו( ו"יה אדנאל ןועמש יבצ 'ר
ס”מוו - 'יחת אליב תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ 'ילא השמ רמכ ןתחה
)רעצטיפש( ו"יה דלעפנירג רזעילא ךורב 'ר בוך לזמ )גידניא( ו"יה ןנאמ לאירבג 'ר
ס”מוו - 'יחת האל תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ לאוי םייח רמכ ןתחה
535 Bedford Ave. Btw. Ross - Willson 347-435-3131
!ליומ ןיא םעט ןטוג ן'טימ טביילב
.רעמוז םעד םילכאמ עכייר ערעזנוא ןופ ןיירא ךאנ טפאכ
.זייפשוצ עקאמשעג ןוא ן'שיילפ עכייר ראג יד ןופ
טכאנייב 1:00 :זיב - גאטימכאנ 5:00 ןופ :תועש
• Classified $10 ■ Small Box $25 ■ Inch $50 •
Attenti on Kal l as and Homeowners
Reminder: Tomorrow Wednesday
DRAPERY FOR LESS
will be at 27 Skillman St. (next to Family Plaza)
to accept your custom orders.
Come view our beutiful line of custom drapes, curtains, bedcovers and more..
F o r A p p o i n t me n t C a l l 7 1 8 8 5 5 - 1 1 0 0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->