INVESTITURE CEREMONIES October 20, 2012 I. Equipments a. Trefoil ( BSP/ GSP) b. 13 candles each for bsp a c. Neckerchief (BSP) d.

Match e. Phil flag/ school flag/ flag stands f. Patrol flags II. Venue: TECS II Grounds III. Time: 1:30 PM IV. Pre-processional arrangement V. PROGRAM PROPER a. INTRODUCTION: It was in 1906 when Lord Stephenson Smith Baden Powell initiated the scouting movement to foster and develop independence, discipline and love of nature to young boy. Three years later, at the memorable crystal palace rally of the Boyscouts in England , a group of uniformed , selfstyled Girlscouts appealed to Lord BP to form a similar movement for girls. Since then, scouting made a great impact to young boys and girls alike. This very day, we are celebrating a memorable moment in a boy or girl’s life: to be welcomed into the boyscout and girlscout organization. b. ENTRANCE AND COLOR CEREMONY Let us all welcome the candidates for investiture as they approach the ceremonial ground, followed by the TECS II BSP & GSP, the scouters, the teachers with a resounding applause. c. PROCESSIONAL Before we formally start the program, we would like to offer this moment to the Most Almighty through a doxology. Ladies and gentlemen, the entrance of colors! THE ENTRANCE OF COLORS Ang Pambansang Awit ng Pilipinas (SCOUT SALUTE!) d. WELCOME ADDRESS To formally welcome everybody to this ceremony, may I call on Sctr.Edwin Obciana and Sctr. Rosalia Potestades. d. CEREMONY PROPER i. CANDLE LIGHTING We are gathered here to welcome to the scouting movement the new members of the troop. To start with, the principal candle will be lighted….To do the honor, let us request SCTR. MILDRED Z. GALLENO, TECS II Camp chief. Ang kandilang aking sisindihan ang siyang sumasagisag sa tunay na diwa ng Scouting na dapat magliwanag at magbigay init sa puso at damdamin ng bawat Scout.

a worldwide brotherhood of scouts existing in more than 136 countries. His DUTY TO GOD (Sctr. His DUTY TO HIMSELF (Sctr Erlinda L. the Philippines deserves our full love and dedication. Edwin Obciana and Sctr. we call the parents to help us initiate our young boys and girls to this noble cause through the ceremonial clothing of neckerchief to the boys and pinning of investiture pins to the girls. Anyayahan. strongly reminding you to live in accordance with the scout ideals. Andres Bonifacio and others. Pamalagiing malakas ang aking katawan’ Gising ang isipan. We may not all worship Him in the same way. It symbolizes as well the ultimate unity of purpose and preparedness for outdoor life. The pages of our history are brightened by the outstanding deeds of selfsacrifice and love of our country of great men like Jose Rizal. Sctr. ready to serve others. THE SCOUT OATH PANUNUMPA NG SCOUT Sa ngalan ng aking dangal. The Boy Scouts (please execute the proper hand salute before and after the clothing of neckerchief) . Upang tumupad sa aking . We will now light the three candles that represent these three duties. His DUTY TO OTHER PEOPLE (Sctr. Michelle C. It also identifies you as persons of character.Erlinda L. Lacorte. lights the candle) It is our responsibility to develop ourselves into productive young citizens. Anyayahan lights the candle) Our country. Our Lord and Master. At sumunod sa batas ng Scout. Obciana lights the candle) We. Michelle C. iii. but we are one in our faith that He alone. who belong to the scout movement believe in God. Marcelo del Pilar. Edwin C. may we request Sctr. Ay gagawin ko ang buong makakaya. This scout oath describes the three duties that every scout embrace the moment he/she becomes a scout. Lacorte. CLOTHING OF NECKERCHIEF The scout uniform identifies you as a member of the scouting movement. To do the honor.ii.tungkulin Sa Diyos at sa aking bayan ang REPUBLIKA NG PILIPINAS. Order of clothing of neckerchief: 1. At this juncture. by preserving its dignified traditions and culture and by actively taking part in nation building. Apolinario MAbini. by following the laws of the land. The Kabscouts 2. reigns supreme. We should strive to discover our potentials and share our talents to others. We do our duty to our country by being noble citizens. Tumulong sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon. at marangal ang asal Scouts all over the world live by a code – the scout oath.

Sa tuwing gagawa ng pangako. Rosalia Potestades: Mga kaibigan at mga kapwa Scout. Ang kandilang ito ang sumasagisag na Mahalin ang Diyos.Pinakikiusapan po lamang na ang mga magulang at ninong o ninang ang mga KAB SOUT ay magsitayo at kasamang humanay ng mga bata. Sa paligid-ligid natin itaas itong ilaw (3x) Itaas. sisindihang walang hanggan. INVESTITURE OF BOYSCOUTS and KABSCOUT Sctr. . tumanglaw. Itong Ilaw Ng KAB SCOUTS Itong ilaw ng KAB Sccout ay ating sindihan (3x) Sisindihan. Pagsisindi ng Kandila 1. Gumawa ng mabuti araw-araw at Sumunod sa batas nga KAB Scout. Ngayon ay pinakikiusapan ko ang namumunong Lupon ng Kawan na ibigay sa amin ang tanglaw ng Scouting. malayo at mahirap marating. Sa pamamagitan ng Diwang ito. May mahigit na 3 milyong Scout ang gumagawa ng kanilang tungkulin sa Diyos. 3. habang buhay. Ako at ang aking kapamilya ay tapat sa aking pananampalataya. Naririto tayo ngayon upang isapi kayo sa kilusang Scouting. Ipinakikita ang pagmamahal sa aking bayan sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. ang landas na tatahakin ay madilim. inaasahang makatutupad ang isang KAB SCOUT sapagkat ibig niyang mapaniwala ang mga tao sa kanyang sinasabi. itaas nang tumanglaw Ilaw ba ay hihipan? Hindi! Hayaang tumanglaw (3X) Tumanglaw. Ikinagaggalak naming tanggapin ang mga bagong KAB SCOUT sa Kilusang Scouting. Sila ang mga kasapi ng mga bagong Kawan na nais magpatalaga at sumali sa kasaysayan ng mga KAB Scout. Lahat ay maaaring maganap at kung wala ito. 2.Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Sumasagisag ang kandilang ito na “Gagawin ko ang aking makakaya” Gagawin ko ang aking makakaya sa anumang gawaing iniaatang sa akin. Ang kandilang ito ang sumasagisag sa diwa ng Scouting na dapat mag-alab sa bawat puso ng isang tunay na Scout. Ihahanda ninyo ang inyong mga sarili sa mga tungkulin sa kasalukuyan at sa darating pang mga taon. sa ating bansa at pamumuhay ayon sa batas ng KAB Scout. Ako’y nangangakong gagawin ang aking makakaya upang mahalin ang Diyos at ang aking baying Pilipinas.

Ihahanda ninyo ang inyong mga sarili sa mga tungkulin sa kasalukuyan at sa darating pang mga taon. Sumusunod sa mga nakakatanda. ako ay kasapi ng Color Group sa Kawan. Sctr.siya’y matapat sa lahat ng dapat pagukulan ng katapatan. Sa bawat laro ay maymga tuntunin. Ako’y dadalo sa takdang oras sa mga miting at tutulong sa kapwa kong KAB SCOUT. ang sagisag niya sa pagiging Scout ay maaaring bawiin. EDWIN OBCIANA: Mga kaibigan at mga kapwa Scout. Ngayon ay pinakikiusapan ko ang namumunong Lupon ng Scouting na ibigay sa amin ang tanglaw ng Scouting.Bilang isang KAB Scout. sa kanyanng mga magulang at sa kanyang bayan. Ang sinasagisag ng kandilang ito ay Sundin ang batas ng Kab Scout. 2. Sila ang mga kasapi ng mga bagong Scout na nais magpatalaga at sumali sa kasaysayan ng mga BOY Scout. Gumawa nang mabuti araw-araw. Ang Scout ay MAPAGKAKATIWALAAN-Kung sisiraing niya ang kanyang dangal sa pamamagitan ng pagsisinungaling o pandaraya o ng di lubos na pagtalima sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya.4. Ikinagaggalak naming tanggapin ang mga bagong BOY SCOUT sa Kilusang Scouting. Ito ay billing tanda ng kanilang pagiging kasapi ng Scouting. Ang batas ng KAB SCOUT ay may tatlong payak na tuntunin. Pagsumikapan kong sundin ang mga tuntuning ito at ang mga layunin upang maging isang mabuting KAB SCOUT. Sinasagisag ng kandilang ito ang aking Bayan-Mahal ko ang aking bayan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa bayan. sa kanyang punong Scout. 5. Ang mga taong nakatatanda sa atin ay anfg ayting mga magulang at mga guro na tutulong upang matustusan an gating pagiging KAB SCOUT. 6. . 7. Naririto tayo ngayon upang isapi kayo sa kilusang Scouting. Sila ay nakatatanda kaysa atin at higit na may kaalaman. 1. May mahigit na 3 milyong Scout ang gumagawa ng kanilang tungkulin sa Diyos.Ang mga nakatatanda ay mabubuting pinuno. paaralan at tahanang aking ginagalawan. sa ating bansa at pamumuhay ayon sa batas ng BOY Scout. Tumulong sa pagsulong ng KAWAn. Ang Scout ay MATAPAT.

5. Maingat siya sa paggamit ng kanyang panahon at ariarian.Ang scout ay may kalinga sa ibang tao. Ang Scout ay MAGALANG. Siya ay nag-iipon para sa hinaharap. Kung inaakala niyang may mga alituntunin at batas na hindi tama. Sinisikap niyang umunawa sa iba. pangalan at Troop. Ang Scout ay MATIPID. Masaya niyang baguhin iyon sa matiwasay na pamamaraan.Ang Scout ay magalang sa sinuman kahit anupaman ang edad nito at kalagayan. 9. Ang Scout ay MATAPANG. Hindi saia nanakit o pumapatay ng mga bagay ng walang kasalanan nang walang katuwiran. Pinapangalagaan niya at ginagamit ng wasto ang mga likas yaman. Iginagalang niya ang paniniwala at kaugalian ng ibang tao. 7. Siya ay kapatid ng kanyang kapwa Scout. sinisikap niyang makapagbigay ng lugod sa iba. Sinusunod niya ang mga batas ng kanyang pamayanan at bansa. Ang scout ay MABAIT. Ang Kab Scout ay MASAYA. 10. Ang scout ay MAPAGKAIBIGAN. 4.Ang Scout ay gumagawa ng paraan upang hind imaging mabigay ang sarili sa iba upang makatulong sa ibang tao. Itinuturing niya ang iba gaya ng gusto niyang gawing pagturing ng iba sa kanya.Ang Scout ay sumusunod sa mga alituntunin ng kanyang pamilya.Ang scout ay nauunawaan na may angking lakas sa pagiging mabait. 8. 6.Ang Scoiut ay may lakas ng loob na humarap sa panganib kahit na siya ay may taglay na .Ang scout ay kaibigan ng lahat. Nagsisikap siyang makatulong sa iba kahiyt walang kabayaran o pabuya. Alam niya na amg mabuting kaugalian ay daan sa madaling pagkakasundo ng mga tao.3. Ang scout ay matulungin.Ang scout ay nagsisikap tumingin sa maaliwalas na bahagi ng bumhay. Ang Scout ay MASUNURIN.

Tumulong siya sa pagpapanatiling malinis na tahanan at kapaligiran. Pangwakas na Pananalita h. Siya ay naninindigan sa tama at matuwid sa kabila ng tudyo o pananakot sa iba. Ang Scout ay MALINIS. Recessional ( Retiring of Colors.Ang Scout ay malinis sa kanyang katawan at kaisipan. Mensahe g. Siya ay sumasama sa mga taong may ganito ring panuntunan. exit of parent’s Scout) . AWIT “ On My HONOR” f. Iginagalang niya ang paniniwala ng iba sa pananampalataya. e. 12. Pinakikiusapan po lamang na ang mga magulang at ninong o ninang ang mga BOY SCOUT ay magsitayo at kasamang humanay ng mga bata. 11.Ang Scout ay mapitagan sa Diyos. Tumupad siya sa kanyang mga tungkulin sa pananampalataya. Ang Scout ay MAKADIYOS.pangamba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful