GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (LPP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN PRASEKOLAH (LPP PRASEKOLAH) LPP MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPP-LPBS)

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

1

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

KANDUNGAN
Muka Surat Pengenalan Definisi Istilah I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Pendahuluan Konsep Rasional Matlamat Objektif Pelaksanaan Program Amalan Profesional Penilaian Amalan Profesional PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Konsep Objektif Strategi Pelaksanaan Kehadiran Status Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Lampiran 1(PBS) Lampiran 1-1(Panduan Menulis Pernyataan Profesional) Lampiran 1-2(Panduan Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-3(Senarai Semak Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-4(Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan) Lampiran 1-5(Penulisan Refleksi) Lampiran 1-6(Amalan Refleksi) Lampiran 1-7A(Aktiviti Profesional – Semester 1) Lampiran 1-7B(Aktiviti Profesional – Semester 2) Lampiran 1-7C(Aktiviti Profesional – Semester 3) Lampiran 1-7D(Aktiviti Profesional – Semester 4) Lampiran 1-8(Borang Kehadiran PBS) Lampiran 1-9(Laporan Perkembangan Pelajar) III. PRAKTIKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Kehadiran Praktikum Penangguhan Praktikum Kes Gagal Praktikum Syarat Taksiran Prestasi Pelajar dalam Praktikum Wajaran Penilaian Praktikum 4 5 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 32 32 32 34 39 39 40 40 41

3

Lampiran 2-14 27. Lampiran 2-2 3. 3. Lampiran 4-4 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA KPLI) 5. 4. Lampiran 2-3A 5. 5. LAMPIRAN 3 (Internship) 125 1. Lampiran 2-1 2. Lampiran 2-12 24. Lampiran 2-18 33. Lampiran 2-18A IV. PRAKTIKUM KPLI/KPLI SM/KDPM LAMPIRAN 4 (KPLI/KDPM) 1.7A 13. Lampiran 2-17 31. Lampiran 4-1 (Borang PR1 KPLI) 2. Lampiran 2-17A 32. 2. INTERNSHIP 1. Lampiran 2-15 28.10. Lampiran 2-7 12. Lampiran 2-10 21. Lampiran 2-13A 26. Lampiran 4-3 (Borang PR1_PRA_KPLI) 4. Lampiran 2-4 8. Lampiran 2-4 9. LAMPIRAN 2 (Praktikum) Muka Surat 42 1. Lampiran 2-11 22. Lampiran 2-6 11. Lampiran 2-5 10. Lampiran 2-11A 23. Lampiran 2-8 14. (Guru Pembimbing Sebagai Mentor) 43 (Pengajaran Berpasangan) 45 (Penulisan Jurnal Mingguan) 47 (Senarai Semak Penulisan Jurnal) 49 (Panduan Penyediaan Portfolio Praktikum) 50 (Senarai Semak Portfolio Praktikum) 52 (Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum) 54 (Laporan Aktiviti Kokurikulum) 55 (Pencerapan Klinikal) 56 (Borang PR1) 58 (Borang PR1/P) 60 (Panduan Penggunaan Borang PR1 & PR1/P) 62 (Borang PR1/PRA)=Pra-Sekolah 69 (Borang PR1/P/PRA)=Pra-Sekolah 70 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA dan PR1/P/PRA) 73 (Borang PR1/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 79 (Borang PR1/P/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 81 (Panduan Penggunaan Borang PR1/MP dan PR1/P/MP) 83 (Borang PR1/ML)=PK Masalah Penglihatan 87 (Borang PR1/P/ML)=PK Masalah Penglihatan 89 (Panduan Penggunaan Borang PR1/ML dan PR1/P/ML) 91 (Borang PR1/MD)=PK Masalah Pendengaran 95 (Borang PR1/P/MD)=PK Masalah Pendengaran 97 (Pand Penggunaan Borang PR1/MD dan PR1/P/MD) 99 (Borang PR1/PEMULIHAN) 103 (Borang PR1/P/PEMULIHAN) 105 (Pand Peng Borang PR1/P dan PR1/P/PEMULIHAN) 107 (Borang PR2) 114 (Panduan Penggunaan Borang PR2) 117 121 121 121 121 123 124 Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Penilaian Prestasi Pelajar Dalam Internship 6. Lampiran 2-3C 7. Lampiran 2-9A 20. Lampiran 2-3B 6. Lampiran 2-13 25. Lampiran 2-9 15. Lampiran 4-2 (Panduan Penggunaan Borang PR1 KPLI) 3. Lampiran 2-15A 29. Lampiran 2. Lampiran 4-6 (Panduan Penggunaan Borang PR2 KPLI) 4 132 133 135 142 144 149 152 . Lampiran 2-3 4. Lampiran 2-16 30. Lampiran 3-2 (Panduan Penggunaan Borang Penilaian Internship PR3) 129 V. Lampiran 3-1 (Borang PR3 Penilaian Internship) 126 2. Lampiran 4-5 (Borang PR2 KPLI) 6.

Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pensyarah pembimbing. Falsafah Pendidikan Guru. serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. penempatan (praktikum dan PBS). Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar.PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional . 5 . Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Praktikum dan Internship. Maklumat tentang struktur program. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai landasan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Selain itu. prosedur pelaksanaan. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan. pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan Pengurusan Praktikum. Di samping itu garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing penyeliaan dan penilaian pelajar. Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat. Di dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian. pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. guru pembimbing dan pengurus sekolah. dalam melaksanakan tugas bimbingan. panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas .

menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. dan makmal. : Merujuk kepada Guru Besar. termasuk bilik khas. gagal/ Pengurus Sekolah Pelajar Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal : Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam program praktikum akhir. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur program amalan profesional atau melanggar Akta 174 . : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaan program amalan profesional oleh ahli JKIPIPG . : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat program amalan profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada proses pengesahan kes cemerlang dalam program amalan profesional. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. bengkel. : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia : Merujuk kepada Jawatankuasa Penilaian Institut Pendidikan Guru Amalan dan JKIAPIPG JKPPIPG Peperiksaan 6 .DEFINISI ISTILAH Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPG yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing. : Merujuk kepada peserta Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM . : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan diilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar.

BAHAGIAN 1 PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 7 .

PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 1. 8 . kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri . Falsafah Pendidikan Guru. RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.1 : Konsep Program Amalan Profesional 3. pelajar dapat membina. (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/ Jabatan Pengkhususan/ Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: Program Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. KONSEP Amalan Profesional merupakan satu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima di dalam bilik kuliah ke situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melalui program latihan praktik yang sistematik. berasaskan sekolah dan bersifat developmental. 2.

Oleh yang demikian. kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional.1 Melalui program amalan profesional. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati. MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional. program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG. daya tahan. diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) memupuk sikap positif. dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. prinsip. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. teori. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. daya saing. INSAN GURU INOVASI ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R INOVASI ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R KREATIVITI KREATIVITI TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1.Semasa pelaksanaan amalan profesional. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPG dan sekolah. JPN dan sekolah. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai. OBJEKTIF 5.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Program Amalan Profesional 4. keprihatinan dan kepekaan terhadap murid 9 . 5.

kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. Pelaksanaan Program Amalan Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum 5 Prakt 1 4 minggu 2 100% 6 Prakt 2 8 minggu 4 100% 7 Prakt 3 12 minggu 6 100% Internship 8 Internship 4 Minggu 2 100% Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS 1 2 PBS 2 3 PBS 3 4 PBS 4 1 1 1 1 minggu minggu minggu minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major/elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan. (iii) 6. ilmu binaan. pihak IPG dan sekolah dapat: (i) (ii) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.2 Melalui program amalan profesional ini juga.(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. 5. dan seterusnya ilmu profesional perguruan. pendekatan.1.1: Pelaksanaan Amalan Profesional 10 . penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi).

1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). 7.1.7. (i) Penentuan LULUS adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan (ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali. 11 . PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian setiap aktiviti PBS. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Praktikum dan Intership dalam Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1.

BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 12 .

peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. OBJEKTIF Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen Amalan Profesional bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. pengurusan bilik darjah dan . iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) (x) (xi) membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menghayati kerjaya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. guru dan kakitangan sekolah mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. 2. 13 dapat memahami sistem pengurusan sekolah. penelitian dokumen.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Melalui PBS pelajar tugas sebenar seorang guru. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. tingkah laku murid. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan .

IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan pelbagai sebelum mereka di tempatkan di sekolah untuk parktikum.1.1) f) 14 .1) Hasil aktiviti PBS dan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. Jabatan Ilmu Pendidikan/ mata pelajaran major/ elektif akan memberikan tugasan dan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan mengikut Semester / Fasa yang ditetapkan. (rujuk Jadual 2. (rujuk Jadual 2. Pembelajaran Berasaskan Sekolah Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS Fasa 1 1 Minggu 2 PBS Fasa 2 1 Minggu 3 PBS Fasa 3 1 Minggu 4 PBS Fasa 4 1 Minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major / elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major / elektif Jadual 1. IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar.3. saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah selama 1 minggu bagi setiap Fasa iaitu mulai semester 1 hingga semester 4 seperti dalam Jadual 1. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. Penempatan hendaklah mengambilkira lokasi.

Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang ditetapkan. KEHADIRAN a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib.1: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) b) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap Fasa PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. c) d) 4. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. 5. Jabatan Ilmu Pendidikan. Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan yang berikut: a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) 15 . Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM.Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek Major Elektif 1 Elektif 2 Jadual 2.

Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. pengurusan. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS. (ii) a) b) c) d) e) Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. disiplin dan budaya sekolah struktur organisasi. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. peraturan. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan. Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. bimbingan dan penilaian. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah.6. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman persekitaran Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS 16 .

menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep. perbincangan dan penilaian. Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 17 .f) g) h) i) j) k) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS (iii) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) IPGM (Unit Praktikum. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan / Major/ Elektif ) Memahami. objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan.

LAMPIRAN 1 (PBS) 18 .

Pernyataan Profesional 3.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. 2.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK TUGASAN 1.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) • • Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 19 .1 Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama tugasan Tujuan tugasan Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian 3. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Tujuan Pernyataan Profesional 2.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.

4.2 3.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. Pengertian Portfolio 1.1.5 Matlamat dan pencapaian 1. (Shulman. 4.1 Pengetahuan 1. 2.1 3.2 Kemahiran 1. Tujuan Portfolio 2. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. 3.4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.3 3.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. pensyarah dan mentor untuk menilai 2. 2.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.4 Kelayakan 1.1.3 Pengalaman 1.1. 1992). perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.1.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. 3.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 20 . 2.1.

2) Senarai Semak 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.3) Major dan Ambilan 1.1) Penyataan sebelum PBS Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas 2.3) Temu bual 5.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan 9 2 3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 21 .3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.3) Temu bual 3.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.4) Soal selidik 4.4) Tarikh PBS 2.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.4) Soal selidik 5.2) No.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1) 2.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.2) Senarai semak 3.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 5.1) Aktiviti 6. Kad Pengenalan 1.1) Nama 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.1) Pemerhatian 3.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : _______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Pengesahan oleh guru yang ditemui: Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 22 .

Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. menganalisis. amalan dan tingkah laku positif 4. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Definisi Refleksi • • Proses merenung. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 23 . Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. • 2. kesedaran diri. mencari alasan. temu bual dan soal selidik. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. (Hanipah.

1 Kekuatan: 2. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.2 Kelemahan: 3. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) 24 .

LAMPIRAN 1-7A PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1) 1. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 . ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.

6 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.1 2.4 2.2.5 2.3 2. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi berasaskan ICT ? peluang menggunakan sumber pembelajaran yang Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 26 . Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.2 2.

Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5.LAMPIRAN 1-7B PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 2) Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 27 . Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada.

3 Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku. 2. 28 . Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.1 Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? 1.2 Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti.3 Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 1.4 Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran.4 Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? 2. 2. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.2 Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? 1.1 Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalansoalan berikut: 2. 2.LAMPIRAN 1-7C PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 3) 1.

5 1.8 Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis. Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspek-aspek berikut dan buat catatan: 1.3 1. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 29 .7 1.4 1.1 Teknik penyoalan guru 1.6 1.2 1.LAMPIRAN 1-7D PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 4) 1.

Format penulisan laporan aktiviti PBS. 2.2. Format penulisan laporan aktiviti PBS adalah seperti berikut: (cth) • • • • • Font Arial Seni huruf ialah 12 Langkau 11/2 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran 4. Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Refleksi selepas PBs dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: tiada tugasan lain yang diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan 30 .2. Kandungan aktiviti yang dicadangkan: 3. Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas. Panjang penulisan ditentukan oleh Jabatan yang memberi aktiviti berkenaan 4. 4. Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasab harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3. Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester.1. 3. Fokus aktiviti ialah: • • • • • • Berkaitan dengan sukatan pelajaran Ada unsur pemerhatian terhadap P&P Melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Mengenal persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) Meliputi sumber P&P Meliputi strategi P&P / kemahiran mengajar 4.3.LAMPIRAN 1-7E FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1.1.

KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 31 .LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No.

P. Major : ______________________________________ Ambilan : ___________________________ : ___________________________ Tandakan (9) Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati. K. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 32 .LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________ No. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 117 .

portfolio g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran i) j) menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi. b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.PRAKTIKUM 1. pelajar dapat: a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai d) merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran f) memupuk sikap positif. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan.Rujuk Jadual 1. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. 32 . 3. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini.1 (ii) Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPG dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). meningkatkan jati diri. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. 2. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Rujuk Jadual 1-1. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) b) c) d) Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Dalam Fasa 1 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major, manakala dalam Fasa 2 dan Fasa 3 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya semasa Praktikum 1. 2 kali

e) f)

Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dalam tempoh dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu) Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

1 1

1 2 2

2 3 2 4 2

1 1 1 1 1

5 7 5 9 4

1

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan
33

4. (i)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti tempoh praktikum anjuran sekolah di sepanjang

d) e) f) g) h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)
34

j)

k) l) m) n) o)

p)

sekurang-kurangnya

satu

q)

Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.

r) s)

(ii)

Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
35

(h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) (f) jadual waktu sukatan pelajaran. (s) (iii) Guru Pembimbing (a) (b) (c) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG Memahami. panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini 36 (g) (h) (i) . huraian sukatan pelajaran.(p) (q) (r) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum . pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak.

guru kokurikulum. guru panitia. guru mata pelajaran.(j) (k) (l) (m) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar 37 (k) . terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan (e) (f) (g) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. peraturan. guru penolong kanan. struktur organisasi. masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah (a) (b) (c) (d) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah. pengurusan. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. guru disiplin. guru darjah. gagal. disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah.

(l) (m) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan. unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG 38 .

9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • • • • • (c) Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 5. melengkapkan tempoh amalan profesional. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum.89.2.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% 39 . Jadual 3. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% . Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.(vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) (a) (b) (c) (d) (e) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang.

8. Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru.(d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. 7. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuatkuasa penangguhan praktikum Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. kepada 40 . Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG). Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2). 6.

4: Wajaran Penilaian Praktikum 41 . WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Pengurusan Bilik Darjah 6. Kokurikulum 8.4) Tempoh (minggu) Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 9. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Pengajaran dan Pembelajaran 4.2 Praktikum Bidang Wajaran Praktikum 1 4 Major 100% Praktikum 2 8 Major 70% 100% Elektif 1 30% Praktikum 3 12 Major 70% 100% Elektif 1 30% Jadual 3. Komunikasi 5.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%. Penilaian 7. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3.Komponen Penilaian 1.(Rujuk Jadual 3. Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum 9. elektif 1 dan elektif 2.

LAMPIRAN 2 (Praktikum) 42 .

Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. 3. Dengan bimbingan melalui latihan43 . 2.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. Objektif 2. Dengan pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar. 2.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. 3. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu.LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Tanggungjawab Mentor 3.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar.4 Pembimbing di dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. Oleh itu. 3. 3. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. model. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama.

1 Mendengar lebih daripada bercakap. Dengan cara ini mereka akan dihala ke arah perubahan. 4. kasih sayang.4 Komitmen kepada perkembangan berterusan. kerajinan dll). 4. 3.latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak. 4.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) 4. nasihat.2 Mencelah hanya apabila perlu. Pelajar perlu mencari bimbingan. 4. Prinsip Bimbingan 4.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. 4. 44 . 4.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. 4. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional.

2.1.3.2. b) Kemahiran mengajar c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan. 2.1. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar.4.1. kaedah dan teknik yang berlainan 3. cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.6. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2.2.mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”. 2.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. 3. 2. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran pembelajaran.berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran pembelajaran. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional. 2.memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai.berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar.meningkatkan kreativiti.mengkaji kelemahan pengajaran pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. Garis Panduan 3.Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.1.1. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas 45 . strategi. 2.5.

4. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam 3 minggu pertama amalan profesional.3. 4.2. 4. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4.3. berpasangan 46 . Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Amalan profesional. c) “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. 3. 3.1. b) “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan.1.3.2. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan. 3. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan.4. 4.3. Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional.4.

2. 2.7. masalah. 2. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan.3. 2. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas.1. mengandungi pandangan. 2.1. 47 . Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. 3.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL MINGGUAN 1. 3.4. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkat tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya 2.6.5.4 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung. Objektif Pelajar dapat: 2. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. Garis Panduan 3. 3. menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan.2. masalah. 2. 2. cadangan. 3. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa.3 .dan tindakan susulan. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah.

8.7.6. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. 4. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemaskini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. 4. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.1.3. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. 3. 3.2. 3.5. 48 .

I. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. IV. V. Kritis/kreatif 49 . 2. II. PERKARA Ada isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. STATUS Ada Tiada CATATAN 4. Meramal Kesan dan Akibat Isu/Masalah/PeristiwaYang Difokuskan. III. Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (literature review) I. 1. Sesuai dan releven V. 3. Sesuai/Releven dengan isu II. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. Ada sumber rujukan 5 Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan IV.LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ BIL. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. Mencukupi III.

II. I. II. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan.BIL. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Kesimpulan/Refleksi I. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing --------------------------------------------( ) 50 . Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. II. I. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. Yang Dikenal pasti. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan.

1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.1.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 3. 3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.5 Matlamat dan pencapaian 1.4 Kelayakan 1.1. 4.1992). Ciri-Ciri Portfolio 3.3 Pengalaman 1. Tujuan Portfolio 2. (Shulman. 51 . 2.1 Pengetahuan 1. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. 3.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. 4.1. Pengertian Portfolio 1.LAMPIRAN 2-3B PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.1. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum 2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 2.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.1. 2. pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai 2. 3.2 Kemahiran 1.

peta minda. bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. lakaran. draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan (9) atau (x) Bil 1 Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru: Catatan Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis. bahan bantu mengajar ii.perisian – digital. Gunakan format refleksi P&P 4 a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan.modul iii. 2 3 a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan: Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Fokuskan satu projek/aktiviti shj. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu.video dan audio 52 Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran 5 6 .

iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih 7 Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar 8 9 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )
53

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tarikh: ______________

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

1.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

2.

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

3.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/ permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti

54

LAMPIRAN 2-4A

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE- ......... Nama Pelajar: ________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ___________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: _____________________________

Tempat: ____________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: _________________________________________ Bilangan Pelajar: _____________________________________________________ Aktiviti/Kemahiran yang dijalankan (kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian):
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Refleksi: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Aspek bimbingan oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________

T. Tangan Pelajar

T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

55

Objektif Pensyarah pembimbing. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 56 . pemerhatian pengajaran secara langsung. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran.LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. 2. PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. D. Lingkaran Pencerapan Klinikal A. pengumpulan data dari pemerhatian.

(ii) merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan.4. Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan. Pembimbing mengkategorikan data. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. B. tertentu dalam E. D. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) pelajaran. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). mencari penerangan atau penjelasan. C. mengenal pasti alternatif. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. soalan dan kesimpulan. 57 . Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional.

K.LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. cemerlang dalam banyak aspek 58 .P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

... Permulaan b. Pembinaan portfolio a....... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b.....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a.. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………………… (Tandatangan Pelajar ) 59 .......... Penerapan nilai f.. Keprihatinan c.... Unsur KB a.. Pencapaian hasil pembelajaran h...... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan . Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c.... Pemikiran reflektif b... Pekerti d......... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a. Catatan reflektif c.......... Hasil pembelajaran b... Pengurusan bilik darjah d.. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c... Kualiti pembelajaran f.................... Komunikasi e.... Sumber pengajaran pembelajaran e.. Strategi pengajaran pembelajaran d. Penutup g...............

0 4.1 – 40.0 12.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 30.1 – 18.SULIT LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 8.0 16.0 2.8.0 6.0 16. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 60 .0 8.0 6.1 – 6.0 8.1 – 4.1 – 32.0 4.0 12.1 – 12.1 – 24.0 24.1 – 16.1 .1 – 24.0 32.0 Peratus 40% 0 – 8.10.1 – 16. K.1 – 20. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 12.0 24.1 – 8.0 18.0 Peratus 20% 0 – 4.P.1 .

. Pemikiran reflektif b. Penutup g.... Keperihatinan c.. Sifat Profesional = (A + B + C + D) X 100 = JUMLAH MARKAH ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing .... Penerapan nilai f....... Strategi pengajaran pembelajaran d... Pembinaan portfolio a... (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ----------------------------------------------------(Nama: ) 61 . Permulaan b.. Catatan reflektif c..... Aplikasi nilai Markah = (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a...... Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah = 1 2 3 4 5 (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) b..Komponen Aspek a. Sumber pengajaran pembelajaran e. Unsur KBKK a..... Pencapaian hasil pembelajaran h. Kualiti pembelajaran f..... Perkembangan pengajaran Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) c.............. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c. Komunikasi e.... Pekerti Markah = d... Pengurusan bilik darjah d...

disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. tepat. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. 5. jelas. tepat. Bagi setiap aspek. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. 2. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 3. 7. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. 4. 6. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 62 . jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Praktikum 2 dan Praktikum 3. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

masa dan situasi. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. kurang menarik. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Tiada contoh soalan berdaya fikir. keunikan individu murid. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. 63 . tidak menarik. masa dan situasi. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. keunikan individu murid. isi pelajaran. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Strategi dan aktiviti amat sesuai. isi pelajaran. Strategi dan aktiviti sesuai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. tetapi kurang menarik. kurang mencukupi. d. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. sumber pengajaran pembelajaran. mencukupi. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. sumber pengajaran pembelajaran. masa dan situasi.Tahap 1 c. tidak mencukupi. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. sumber pengajaran pembelajaran. isi pelajaran.

b. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. menyeronokkan. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. c. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Disiplin kelas kurang terkawal. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. menarik. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. 64 . Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan.B. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid.

Kualiti suara adalah amat baik. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. nada. Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. d. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. tepat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Komunikasi Tahap 2 gangguan. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Ada perubahan tingkah laku. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Sebutan adalah amat jelas. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Penglibatan yang aktif dan responsif. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Arahan yang diberi kurang jelas. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Sebutan adalah jelas.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. e. f. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Kualiti suara adalah baik. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 65 . Isi-isi utama berjaya dicungkil. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. nada. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tahap 3 sebahagian pelajar. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Suara lantang. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. tepat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran.

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Catatan refleksi kurang berkualiti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD a. b. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi tidak berkualiti. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. C. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. 66 . Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. h.Tahap 1 g. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kebolehan membuat tindakan susulan. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Berpakaian kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. kreatif dan teratur. kepentingan. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. bersopan santun. sabar. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. peka. kebajikan dan keselamatan pelajar. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 67 . Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. bertimbang rasa. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. tetapi pengolahannya kurang kemas. berbudi bahasa. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. sopan santun. bersopan santun.Tahap 1 c. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. mesra. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. b. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Penyediaan portfolio kemas. Penyediaan portfolio amat kemas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Berpakaian kemas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. berbudi bahasa.

Tahap 1
c. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

d.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

68

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Amalan profesional (Tandakan ;): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

69

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p & p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai

g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikiir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif a. Catatan reflektif b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Penyayang

c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: )

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

70

0 8.1 – 40.0 8. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.8.1 .0 24.0 6.1 – 32.1 – 20.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 12.0 4.1 – 4.P.0 18.0 71 .0 2.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 30. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisi oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.0 16.0 Peratus 20% 0 – 4.1 – 18.0 8.0 16.1 – 8.1 – 24.1 .0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 16.0 4.1 – 12.1 – 16.10.0 24.1 – 24.1 – 6.0 6.0 32. K.0 12.0 12.

........... Keselamatan h............ Pengurusan bilik darjah d... Sumber pengajaran pembelajaran e. Penampilan diri SIKAP DAN b. Catatan reflektif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Markah: d.. Rutin harian f... Penyayang SAHSIAH (20 markah) c.... Kualiti pembelajaran g........ Komunikasi f... Penutup i..........T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ....BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/PRA Komponen Aspek a....... Pembinaan portfolio (D) a. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN (30 markah) c...... Pengelolaan murid e.. Pemikiran reflektif c........... Penerapan nilai Markah: g..... ....................... Permulaan b. Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a...... Aplikasi nilai k..... Pendekatan dan strategi p&p 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan d. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 2 3 4 5 Markah: T. Hasil pembelajaran b........ Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j........ Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN (40 markah) c...... (Nama: ) . (Nama: ) 72 Tandatangan Pelajar ....... Unsur Kemahiran Berfikir a..

tepat. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. 5. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Bagi setiap aspek. dan berfokuskan murid.LAMPIRAN 2-9A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA dan PR1/P PRA 1 2. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. pendekatan bersepadu. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. jelas. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 73 . Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. 4. pendekatan bersepadu. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. dan berfokuskan murid. tepat. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. 3. dan berfokuskan murid. pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit.

Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran .Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Wujud rutin sempadan antara komponen. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. 74 . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . mencukupi dan selamat digunakan.

Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. kumpulan dan kelas secara seimbang.B. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 75 . Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej.

Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Murid berasa yakin. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. 76 . Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. selesa dan selamat. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 77 . bertimbang rasa. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. mesra. mesra. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. . dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. peka. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. bersopan santun. kurang menunjukkan keyakinan diri. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. ikhlas. peka. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra. ikhlas. Pakaian kurang kemas. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Penyediaan portfolio kemas. bertimbang rasa. peka. sopan santun. mesra. bertimbang rasa. Tidak meneruskan penulisan jurnal. sabar. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Berpakaian kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. peka. Penyediaan portfolio amat kemas. sabar. berbudi bahasa. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. peka. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. berbudi bahasa. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. kreatif dan teratur. tetapi pengolahannya kurang kemas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Tahap 3 Menyediakan catatan.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Berpakaian kemas. sabar. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

beriltizam. Tahap 5 Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. dedikasi. menyumbang idea. beriltizam. Tegas tapi lembut. Tahap 2 Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab.Tahap 1 Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. 78 . sanggup berkorban masa. dedikasi. sanggup berkorban masa. menyumbang idea. Berpengetahuan dlam bidang. Tahap 3 Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Tahap 4 Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan.

): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . K. cemerlang dalam banyak aspek 79 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.

... Pengurusan tingkah laku e.......... Komunikasi f... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c... Penerapan nilai f........... Pengurusan rutin d........... Catatan refleksi c............. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. j..... (A) PERANCANGAN c. b... Aplikasi nilai h........BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MP Komponen a...... (C) AMALAN REFLEKSI Kualiti Pembelajaran Penutup a. (Nama: ) 80 .......... Penampilan diri b.... Penyayang c. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .... Penilaian pembelajaran g.............. Sumber pengajaran-pembelajaran e.. (Nama: ) Tandatangan Pelajar .. Unsur terapi a.......... Permulaan b... Pemikiran reflektif b. Aplikasi unsur terapi i...... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d.....

8.0 16.1 – 24.1 – 24. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 18.1 – 12.1 – 6.0 16.1 – 16.P.0 12.1 – 4.0 4.0 4.1 – 20.0 8.1 .0 6. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.10.1 – 8.1 – 30. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 Peratus 30% 0 – 6.: _____________________ Kursus : _________________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Sekolah : _____________________________________________________________ Tajuk : ______________________ Masa : ______________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 12. K.1 – 40.0 2.0 8.0 8.0 6.1 .1 – 16.1 – 12.0 Peratus 40% 0 – 8.0 Peratus 20% 0 – 4.LAMPIRAN 2-11 BORANG PR1/P MP BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ No.0 24.9 32.1 – 32.0 81 .0 18.0 24.

.. Penutup Markah : (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a... Kualiti pembelajaran j. Pengurusan rutin d. Aplikasi unsur terapi i........ Pendekatan dan strategi p&p d.. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 Markah: (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c........ Pembinaan Portfolio a..... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c...... Penilaian pembelajaran g... Sikap professional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .... Catatan reflektif c....………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) . Pemikiran reflektif b.... Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b... Unsur terapi a.. Hasil pembelajaran b.... Penerapan nilai f............. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 82 ….. Sumber pengajaran pembelajaran e. Pengurusan tingkah laku e... Komunikasi f.... Aplikasi nilai h...............Komponen Aspek a..... Permulaan b.......…... Penyayang c...

Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. tidak Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. 4. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. 3. Bagi setiap aspek. mencukupi dan Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. tidak Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 2. dan berfokuskan murid. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 83 . Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. jelas. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan.LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP dan PR1/P/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP.

PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. kumpulan dan kelas secara seimbang. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad mencukupi dan selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran selamat digunakan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 84 . Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid.sesuai. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Berjaya menguruskan aktiviti individu. mencukupi dan kurang selamat digunakan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Menilai kemajuan murid secara sistematik. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Tahap 3 Tahu kepentingan alat bantu dengar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P & P. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 4 Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Tahap 5 Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. 85 . Tahap 2 Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. . Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.Tahap 1 Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. C.

bersemangat. . menyumbang idea dan pandangan. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. ikhlas. berbudi bahasa. peka. dedikasi. bertimbang rasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. iltizam. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. peka. mesra. Menyediakan catatan. bertimbang rasa. ikhlas. Mengamalkan ciri-ciri profesional. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. sabar. mesra. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. peka. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. mesra. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. peka. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. menyumbang idea. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. peka. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. sabar. bersopan santun. beriltizam. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. bertimbang rasa. sanggup berkorban masa. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 86 . Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Tahap 3 Berpakaian kemas. Tahap 4 Berpakaian kemas.Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. kurang menunjukkan keyakinan diri. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. berbudi bahasa. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. sabar. sopan santun. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah.

): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . K. cemerlang dalam banyak aspek 87 .LAMPIRAN 2-12 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.P. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

..... Penampilan diri b.............Kanta .... Pengurusan tingkah laku e. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan Pendekatan & strategi pengajaran .... Aplikasi nilai j. Pengurusan rutin d. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.. Kualiti pembelajaran k.. b...........) 88 . Catatan refleksi c. (A) PERANCANGAN c.Aktiviti g. Pemikiran reflektif b.BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a..... Sumber pengajaran pembelajaran e... Peka tahap penglihatan murid: . Penilaian pembelajaran i.......Brailler ...............................Sumber P & P .... Penyayang c.... Penerapan nilai a.........pembelajaran d. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ...... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a...CCTV h........ Permulaan b...... Komunikasi f... Peka keperluan khas murid . Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a.) Tandatangan Pelajar: (Nama: ..........

P.1 – 8.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 2-13 BORANG PR1/P/ML BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.0 4.0 4.0 6.1 – 24.0 16.0 89 .0 6.1 – 18.0 16.9 32.0 Peratus 40% 0 – 8. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 24.1 – 12.1 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.10.1 – 40.0 2.0 12.0 8.0 Peratus 20% 0 – 4.8.1 – 32. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 6.1 – 20.1 .0 12.1 – 16.0 18.1 – 30.0 8.1 – 16.0 8. K.1 – 12.1 – 24.1 – 4.0 Peratus 30% 0 – 6.0 24.

Komponen Aspek a... Pemikiran reflektif b..... Pencapaian hasil pembelajaran i...... Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b...... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) …………………………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) 90 .Sumber P&P ............. Penyayang c.. Hasil pembelajaran b....... Penerapan nilai a... Pengurusan tingkah laku e. Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c... Pendekatan dan strategi p&p d...Kanta . Sumber pengajaran pembelajaran e. Permulaan b... Peka tahap penglihatan murid: .............. Peka keperluan khas murid : ..... Aplikasi nilai j. Catatan reflektif c... Pembinaan Portfolio a.. Penutup Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a....Aktiviti g. Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .. Perkembangan pengajaran Markah: 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c..Brailer . Kualiti pembelajaran k.....CCTV h............ Komunikasi f.. Pengurusan rutin d.

hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. dan berfokuskan murid. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. 4. tepat. jelas. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Bagi setiap aspek. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. 2. 3. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.LAMPIRAN 2-13A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML dan PR1/P/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 91 . Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. dan berfokuskan murid.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. mencukupi dan selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. kumpulan dan kelas secara seimbang.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Berjaya menguruskan aktiviti individu. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan 92 . dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik.Brailler . Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. .Sumber P & P . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. 93 . Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Tahap 2 Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Tahap 3 Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Tahap 4 Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Tahap 5 Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik.Tahap 1 Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. C. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. sesuai serta membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid . AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.Kanta . Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P.

Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. peka. bertimbang rasa. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. beriltizam. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Tahap 3 Berpakaian kemas. mesra. sabar. bersopan santun. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. peka. Mengamalkan ciri-ciri profesional. mesra. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. sabar. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. berbudi bahasa. ikhlas. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. c. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. iltizam. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 94 . bertimbang rasa.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. peka. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. bersemangat. sabar. menyumbang idea. menyumbang idea dan pandangan. ikhlas. kurang menunjukkan keyakinan diri. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sanggup berkorban masa. bertimbang rasa. peka. mesra. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. sopan santun. Tahap 3 Menyediakan catatan. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. berbudi bahasa. Tahap 4 Berpakaian kemas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. . peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. dedikasi.

cemerlang dalam banyak aspek 95 . K.LAMPIRAN 2-14 Borang PR1/MD BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.P. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

(Nama: ) 96 ............... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a....... Kemahiran alat bantu dengar g.. Penutup a. Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b............... Penilaian pembelajaran h...... Pengurusan rutin d.... Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ... (A) PERANCANGAN c.. Kualiti pembelajaran k. Penerapan nilai a.............. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan...... Aplikasi nilai j..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a...... b... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e...... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d........... Komunikasi seluruh f.. Sumber pengajaran dan pembelajaran e.... Catatan refleksi c. Penyayang c..... Penampilan diri b... Permulaan b............. (Nama: ) Tandatangan Pelajar ...... Perkembangan pengajaran c...

0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 8.1 – 24. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 6.9 32.8.LAMPIRAN 2-15 BORANG PR1/P/MD BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.1 – 16.1 – 20.0 8.1 – 18.0 18.1 – 6.0 12.1 – 4.1 .1 – 16. K.10.0 16.0 2.0 4.1 .0 24.1 – 40.0 97 .0 Peratus 30% 0 – 6.0 12.0 24.0 Peratus 20% 0 – 4.1 – 24.P.0 8.0 6.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 16.1 – 32. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 12.1 – 30.1 – 8.0 4.

............ Penutup a......... (Nama: ) 98 ...... Penilaian pembelajaran h..... Penyayang c.. Kualiti pembelajaran k...... Pengurusan rutin d........... Perkembangan pengajaran c... Penerapan nilai a...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a............. (Nama: ) Tandatangan Pelajar . Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e. Penampilan diri b...... Komunikasi seluruh f... Catatan refleksi c.... (A) PERANCANGAN c....... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a....... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d.. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ... Aplikasi nilai j..... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b.. Kemahiran alat bantu dengar g... Sumber pengajaran dan pembelajaran e......... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan. Permulaan b. b................

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. mencukupi dan selamat digunakan. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. tidak mencukupi dan kurang Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. jelas. Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 4. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. 2. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. 3. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. tepat. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. tepat. dan berfokuskan murid. tidak mencukupi dan kurang Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. mencukupi dan 99 .LAMPIRAN 2-15A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD DAN PR1/P/MD 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. dan berfokuskan murid. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. dan berfokuskan murid. Bagi setiap aspek.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 100 . Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad selamat digunakan. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran selamat digunakan. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.sesuai. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. kumpulan dan kelas secara seimbang. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses p&p. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. C. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. . Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Tahu kepentingan alat bantu dengar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Menilai kemajuan murid secara sistematik. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Ada keupayaan menilai kesan P&P. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. lengkap dan kemas Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan 101 . Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P.Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menyediakan catatan. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

mesra. kurang menunjukkan keyakinan diri. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. bersopan santun. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. peka. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 102 . empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sanggup berkorban masa. bersemangat. ikhlas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. peka. sopan santun. sabar. ikhlas. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. menyumbang idea. menyumbang idea dan pandangan. berbudi bahasa. berbudi bahasa. mesra. iltizam. sabar. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. bertimbang rasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. sabar. peka. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. bertimbang rasa. dedikasi. Mengamalkan ciri-ciri profesional. mesra. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Tahap 4 Berpakaian kemas. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. peka. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion.D. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. beriltizam. peka. Tahap 3 Berpakaian kemas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. . bertimbang rasa.

P.LAMPIRAN 2-16 BORANG PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PEMULIHAN Nama Pelajar : ____________________________ No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. K. cemerlang dalam banyak aspek 103 .: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Praktikum (Tandakan Praktikum 1 Sekolah √ ): Praktikum 2 Praktikum 3 : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : ________ Tarikh : _____________Masa : _________ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

.. Perkembangan pengajaran d.... Penerapan nilai g............. Pembinaan Portfolio (D) a... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a..... Pencapaian hasil pembelajaran i...... Keperihatinan c. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Pengurusan bilik darjah e... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: . Unsur kemahiran berfikir a..... Kualiti pembelajaran g..... Pengajaran secara kumpulan (B) PELAKSANAAN c. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 104 …………………………………………... Pemikiran reflektif b... Rutin harian f. Hasil pembelajaran b.. Komunikasi f. Pendekatan dan strategi p&p d........... Permulaan b. Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan (A) PERANCANGAN c................ Penampilan diri SIKAP DAN SAHSIAH b......... Catatan reflektif c.. Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) . Penutup h... Pekerti d...Komponen BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Aspek Tahap a...

LAMPIRAN 2-17 BORANG PR1/P/PEMULIHAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PEMULIHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ____________________________ No.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Sekolah : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ Masa : __________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 24.0 24.1 – 16.P.1 .0 12.1 – 24.0 6.0 8.0 Peratus 30% 0 – 6.0 2.9 32.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 16.1 – 32.1 – 20.0 12.0 16.0 6.1 – 8.0 8.1 – 24.0 8.0 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 18.0 16.1 – 12.10. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 40.1 – 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 4.1 – 6.0 105 .1 – 30.1 – 18.1 .1 – 4. K.0 Peratus 20% 0 – 4.8.

Permulaan b.......... Catatan reflektif c.. Unsur kemahiran berfikir a.................... Pencapaian hasil pembelajaran i. Pendekatan dan strategi p&p d.... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 106 …………………………………………. Pembinaan Portfolio a......... Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b....... Hasil pembelajaran b. Pengurusan bilik darjah e...... Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c....... Penutup h. Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ... Komunikasi f.. Rutin harian f............. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Aplikasi nilai Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a.... Perkembangan pengajaran d.Komponen Aspek a. Pemikiran reflektif b. Pekerti d... Penerapan nilai Markah: g... Kualiti pembelajaran g. Keperihatinan c.. Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c. Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) ....

tepat. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pemulihan. tepat.LAMPIRAN 2-17A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PEMULIHAN dan PR1/P/PEMULIHAN 1 2. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . Bagi setiap aspek. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. 3. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. jelas. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/Pemulihan A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. 107 . Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. masa dan situasi. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. kurang mencukupi. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Strategi dan aktiviti amat sesuai. keunikan individu murid. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. tidak menarik. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Lajur. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.Persediaan Pengajaran Kumpulan. sumber pengajaran dan pembelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. masa dan situasi. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. masa dan situasi. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. isi pelajaran. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. isi pelajaran. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan. kurang menarik. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. isi pelajaran. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Lajur. Lajur. tetapi kurang menarik. Strategi dan aktiviti sesuai. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. keunikan individu murid. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. tidak mencukupi. sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tiada contoh soalan berdaya fikir. 108 . mencukupi.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Tidak peka terhadap Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Pengajaran Secara Kumpulan. 109 . Tidak peka dengan keperluan pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar.B. Penggunaan masa tidak dikawal. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. menyeronokkan. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. menarik. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai.

Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Tahap 2 kondusif. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Dapat mengawal disiplin dengan baik. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Sebutan adalah jelas. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Arahan yang diberi mengelirukan. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. tepat. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Tahap 4 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Ada perubahan tingkah laku. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. tepat. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Kualiti suara adalah baik. Disiplin kelas kurang terkawal.Tahap 1 disiplin pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Kualiti suara adalah amat baik. nada. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Disiplin kelas tidak terkawal. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. 110 . Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Sebutan adalah amat jelas. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Tahap 3 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Arahan yang diberi kurang jelas. Penglibatan yang aktif dan responsif. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Suara lantang. Tahap 5 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. nada. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik.

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Tahap 2 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tahap 4 Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Catatan refleksi kurang berkualiti. Tahap 3 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Tahap 5 Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Catatan refleksi tidak berkualiti. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Bersurai secara yang tidak berdisiplin.Tahap 1 Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. 111 .

mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. kepentingan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. tetapi pengolahannya kurang kemas. peka. berbudi bahasa. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. bertimbang rasa. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum C. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. 112 . sopan santun.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 bertindak berlandaskan bukti. sabar. berbudi bahasa. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. mesra. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kreatif dan teratur. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Berpakaian kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Berpakaian kemas. bersopan santun. Tidak meneruskan penulisan jurnal. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. bersopan santun. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio kemas. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Penyediaan portfolio amat kemas.

Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 113 . sanggup berkorban masa. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 kebajikan dan keselamatan pelajar. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. dedikasi. beriltizam. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. bersemangat. menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. terpuji. menyumbang idea.

4 19.9 15.P.9 24.0 – 4.LAMPIRAN 2-18 BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif ) Nama Pelajar : _______________________________________ No.0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 14.9 12.7.0 114 .0 .0 – 19.10.5 .9 8. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3. K.9 5.4 6.5 – 23.: ______________________ Kursus : ____________________________________________ Ambilan : ______________________ Major : ______________________________________ Elektif : _______________________ Nama Sekolah : ____________________________________________________________________ Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 4.0 – 6.0 – 30.

Amalan refleksi . PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) .Perancangan . - KOMUNIKASI (10 markah) 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) Markah D = __________ E. - PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 115 .Pelaksanaan .BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A. konsep dan kemahiran .Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) Markah C = __________ D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu.Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.

Penglibatan (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 H.Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) Markah H = __________ Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) % RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 116 . PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F. PENILAIAN (10 markah) . buku persediaan mengajar dan portfolio) Markah F = __________ G.Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid . KOKURIKULUM .Penilaian pengajaran (Rujuk PR1.Penilaian pembelajaran .Kehadiran .Kesedaran tentang prestasi murid .Bimbingan .Menyimpan rekod murid .

kaki tangan sekolah. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. kakitangan sekolah. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. ibu bapa dan masyarakat setempat. kakitangan sekolah. kanakkanak. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan. 2. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. 117 . ibu bapa dan masyarakat setempat. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. ibu bapa dan masyarakat. ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. 3. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. kakitangan sekolah. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. 5. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sukar menerima teguran. kakitangan sekolah. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. kanakkanak. 4. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. A.LAMPIRAN 2-18A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) 1. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. kanakkanak. B. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. kaki tangan sekolah. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan.

Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. ekspektasi terhadap murid realistik. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. peka terhadap keperluan kumpulan. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. tepat . strategi pengajaran kurang sesuai. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. menggunakan sumber dengan berkesan. menarik.C. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. strategi pengajaran tidak sesuai. persembahan pengajaran lemah. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Kualiti suara adalah baik. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. suara terlalu perlahan. selesa dan berkesan. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. 118 . Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. tidak menyedari keperluan murid. kurang menyedari keperluan murid. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. suara kurang lantang. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebutan adalah jelas. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan.

sosial dan peribadi. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. G. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. sosial dan peribadi. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. 119 . Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Ada usaha untuk membimbing. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Ada kebolehan membuat refleksi. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. sosial dan peribadi murid. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 A. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Keupayaan membuat refleksi terhad. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Tidak berkebolehan membuat refleksi. sosial dan peribadi. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Ada usaha untuk membimbing.F.

Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. merancang. Melaksanakan semua peranan dengan segera. merancang. Cekap dalam merancang. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. dan kemahiran memberi motivasi. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. kecekapan memimpin. 120 . Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi.Tahap 1 B. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. mengelola. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. mengelola.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP 121 .

akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. 3. 122 . KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. OBJEKTIF Melalui program internship. Pelajar dikehendaki merancang. 2.INTERNSHIP 1. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. Pada peringkat ini. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. ketahanan diri. pelajar akan dapat: a) Merancang. jati diri. i) Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah.

guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) 123 .(iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. pengurus sekolah dan guru mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. peraturan IPG. dan peraturan sekolah f) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i) j) Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya l) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 2 waktu seminggu b) Maksimum 4 waktu seminggu c) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. d) Pelajar major Prasekolah dikehendaki sepenuhnya dalam seminggu. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami. menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship c) Berbincang dengan guru pembimbing. mengajar 1 hari pengajaran 4.

Komponen Penilaian 1. Sikap dan sahsiah Rujukan Portfolio internship dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio internship Kertas Cadangan Projek Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Laporan pengurus sekolah.1: Komponen Penilaian Internship 124 . Jurnal Reflektif 6. 5. Penilaian projek/ aktiviti 5.1.m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship. mentor dan pensyarah pembimbing Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 30% Jumlah 100% Jadual 4. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2 Perancangan pojek/aktiviti 3. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DALAM INTERNSHIP Penilaian prestasi pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah/ mentor dan pensyarah pembimbing pada minggu akhir berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 4.

LAMPIRAN 3 125 .

K.0 Peratus 30% 0 – 11.9 5.9 15.9 4.5 – 23.0 – 4.0 . Nama Pelajar : ____________________________________ No.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.0 – 30.5 .4 19.0 – 14.9 8.9 24.7.0 126 .4 6.9 12.0 – 6.0 – 19.P. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penyeliaan internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.10.

Pengendalian projek/aktiviti lancar . - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan borang penilaian Melaksanakan analisis data Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) . PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Pelan tindakan disediakan Matlamat jelas dan sesuai Kos yang munasabah Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk Kertas kerja) Markah B = __________ C.BORANG PENILAIAN PR3 (INTERNSHIP) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A.Penglibatan aktif peserta . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Mengikut jadual perancangan . - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 127 .Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D.

SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) . guru besar dan guru mentor) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Mentor ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : _________________________ 128 .berusaha mencapai matlamat .Mempunyai matlamat .Bermotivasi tinggi.Berfikiran terbuka.dengar pandangan orang lain .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Mampu mempengaruhi dan memimpin orang berusaha mencapai matlamat .Mampu menyelesaikan masalah (Rujuk portfolio) Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah ULASAN = (A + B + C + D + E +F ) = % (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing.

mengikut jadual perancangan. kakitangan sekolah. kaki tangan sekolah.mengikut jadual perancangan.mengikut jadual perancangan. strategi sesuai. tetapi kurang teratur. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. kakitangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat. sukar menerima teguran. strategi kurang sesuai. tidak mengikut jadual perancangan. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. strategi tidak sesuai. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. kaki tangan sekolah. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. 4. strategi sesuai. tidak ada sumber rujukan. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. Berjaya menarik minat kanak-kanak. ibu bapa dan masyarakat. ibu bapa dan masyarakat. mudah diterima sebagai rakan sejawat. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. PERANCANGAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. kakitangan sekolah. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Tahap 3 Jelas. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. ibu bapa dan masyarakat setempat. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. tetapi kurang teratur. 3. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. ibu bapa dan masyarakat setempat. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. strategi sesuai. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. PELAKSANAAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. persembahan sangat lemah Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. sumber rujukan sangat terhad. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. sumber rujukan terhad. tidak teratur. A. kanakkanak. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. 2. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. B. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. kakitangan sekolah.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1.mengikut jadual perancangan. Tahap 4 Jelas dan teratur. kanakkanak. kanakkanak. tidak teratur. Tahap 2 Kurang jelas. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. 129 . kurang teratur. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. kurang teratur. persembahan kreatif dan mengikut format C.

Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. sopan santun. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. kebajikan dan keselamatan pelajar. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Berpakaian kemas. bertimbang rasa. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. kepentingan. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. bersopan santun. kurang menunjukkan keyakinan diri. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. seterusnya merancang langkah susulan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. sabar.D. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. seterusnya merancang langkah susulan. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. . Pakaian kurang kemas. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. PENILAIAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. berbudi bahasa. Berpakaian kemas. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. peka. berbudi bahasa. F. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. 130 . tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 2 Kurang jelas. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri.

iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 131 . Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. menyumbang idea. bersemangat. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. menyumbang idea dan pandangan. terpuji. beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. sanggup berkorban masa.

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN KPLI-SR/KPLI-SM/KPLD/KDPM/KDC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

K. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.LAMPIRAN 4-1 Borang PR1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM KPLI/KPLI SR/KPLD/KDPM Nama Pelajar : _________________________ No. cemerlang dalam banyak aspek 133 .P.: ___________________ Kursus : ____________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen:______________________________________________ _ Praktikum Sekolah : Fasa I / Fasa II/ Praktikum :______________________________________________________ Tajuk : _____________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : _______ Tarikh : _________ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Masa : ________ Penyeliaan Ke: ______ Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.

.......... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………..... Pencapaian hasil pembelajaran h... Unsur KB a.. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c...... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Pekerti d..... Pemikiran reflektif b....... Permulaan b..... Penutup g..... Sumber pengajaran pembelajaran e... Pengurusan bilik darjah d..... Kualiti pembelajaran f...... Catatan reflektif c..... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a........... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan . Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c... Komunikasi e.... Keprihatinan c. Pembinaan Portfolio a............... Hasil pembelajaran b....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1 Komponen Aspek a...…………… Tandatangan Pelajar 134 .. Penerapan nilai f...... Strategi pengajaran pembelajaran d..

Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 135 . jelas. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 i. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran j. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.LAMPIRAN 4-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 1. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tepat. 3. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Bagi setiap aspek. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 5. tepat. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. 4. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 6. tepat. 2.

keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. sumber pengajaran pembelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. mencukupi. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. kurang mencukupi. tidak menarik. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. masa dan situasi. tetapi kurang menarik. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran n.Tahap 1 k. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. l. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. isi pelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. 136 . Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. masa dan situasi. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT m. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. tidak mencukupi. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. isi pelajaran. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Strategi dan aktiviti sesuai. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Strategi dan aktiviti amat sesuai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. keunikan individu murid. isi pelajaran. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. keunikan individu murid. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. sumber pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. masa dan situasi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. kurang menarik.

Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 g. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. h. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. i. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. menarik. 137 . Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Disiplin kelas kurang terkawal. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya.D. menyeronokkan. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Suara lantang. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. tepat. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. l. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Penglibatan yang aktif dan responsif. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. tepat. Komunikasi Tahap 2 Arahan yang diberi kurang jelas. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Kualiti suara adalah baik. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. j. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kualiti suara adalah amat baik. nada. Sebutan adalah amat jelas. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Sebutan adalah jelas. k. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. nada. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Ada perubahan tingkah laku. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 138 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan.

Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. p. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.Tahap 1 o. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. e. 139 . Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD d. C. Kebolehan membuat tindakan susulan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Catatan refleksi kurang berkualiti. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

tetapi pengolahannya kurang kemas. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan.Tahap 1 f. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kebajikan dan keselamatan pelajar. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. bersopan santun. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. bertimbang rasa. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. sopan santun. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. mesra. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Berpakaian kemas. kepentingan. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 140 . bersopan santun. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. berbudi bahasa. berbudi bahasa. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kreatif dan teratur. sabar. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. f. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Penyediaan portfolio amat kemas. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. peka. Penyediaan portfolio kemas. Berpakaian kemas. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. dedikasi. Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas 141 . terpuji. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. menyumbang idea. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. menyumbang idea dan pandangan.Tahap 1 g. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni h. sanggup berkorban masa. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. bersemangat. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Pekerti Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. iltizam. beriltizam.

P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K.: _____________________ Kursus : _________________________Ambilan :_________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major Praktikum (Tandakan : _____________________________________________ √ ): Praktikum 2/ Fasa 2 Praktikum 3 Praktikum 1/Fasa 1 Sekolah : _____________________________________________________ Tema : ___________________________Tunjang : ________________________ Tajuk : ________________________Kesepaduan Tunjang : _________________ Umur : ________ Tarikh : ____________Masa : ________Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 4-3 BORANG PR1/PRA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _______________________ No. cemerlang dalam banyak aspek 142 .

..... Sifat profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ULASAN KESELURUHAN: .... Rutin harian f. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b... Unsur kemahiran berfikir a....... Penerapan nilai g.. Keselamatan h. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) 143 ……………………………………………… Tandatangan Pelajar .. Pembinaan Portfolio a. Pengelolaan murid e.... Penyayang c....... Kualiti pembelajaran g....... Pengurusan bilik darjah d. Catatan reflektif c..... Pencapaian hasil pembelajaran j......... Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI a..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a.... Pendekatan dan strategi p&p d... Pemikiran reflektif b.... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c........... Komunikasi f. Hasil pembelajaran b... Penutup i... Sumber pengajaran pembelajaran e..... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Aplikasi nilai k. Permulaan b...........

dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. pendekatan bersepadu. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. jelas. tepat. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. pendekatan bersepadu. pendekatan bersepadu. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. dan berfokuskan murid. tepat. pendekatan bersepadu. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. pendekatan bersepadu.LAMPIRAN 4-4 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 144 . Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 3. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Bagi setiap aspek. 7. 6. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah.

Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. 145 . Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Wujud rutin sempadan antara komponen. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme.

Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 146 . Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran.B. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. kumpulan dan kelas secara seimbang. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Berjaya menguruskan aktiviti individu.

Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. selesa dan selamat. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Murid berasa yakin. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Menyediakan catatan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. 147 . Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Berpakaian kemas. tetapi pengolahannya kurang kemas. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 148 . Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Penyediaan portfolio amat kemas. Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. sanggup berkorban masa. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. ikhlas. Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. dedikasi. bertimbang rasa. kreatif dan teratur. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. mesra. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Penyediaan portfolio kemas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. menyumbang idea. . beriltizam. sabar. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra. kurang menunjukkan keyakinan diri. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. mesra. menyumbang idea. bertimbang rasa. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Pakaian kurang kemas. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. sabar. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tegas tapi lembut. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. peka. peka. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. ikhlas. peka. berbudi bahasa. berbudi bahasa. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. beriltizam. sanggup berkorban masa. sopan santun. sabar. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. bertimbang rasa. bersopan santun. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka. dedikasi.Tahap 1 Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Berpakaian kemas. Berpengetahuan dlam bidang.

0 – 19.9 12.0 149 . K.9 5.: -------------------------------------Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengkhususan/Major : --------------------------------------------------Minor/Elektif : ---------------------------------------------------------Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir sahaja) Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.P.0 Peratus 30% 0 – 11.9 24.0 .LAMPIRAN 4-5 Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ----------------------------------------------------.7.4 6.10. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 4.0 – 30.5 .0 – 14.9 8.9 15.No.4 19.5 – 23.0 – 6.0 – 4.

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Komen

C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1- Fasa 2)

1

2

3

4

5

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

1

2

3

4

5

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR 1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

1

2

3

4

5

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah E = __________

150

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Komen

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR 1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

1

2

3

4

5

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

%

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan /Nama Guru Pembimbing __________________________________ Tandatangan /Nama Pensyarah Pembimbing _____________________________________ Tarikh :_____________________

151

LAMPIRAN 4-6 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)
1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (iv) Borang PR1 (v) Portfolio praktikum (vi) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

D. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL
Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN
Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

152

tidak menyedari keperluan murid. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid.F. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. suara terlalu perlahan. selesa dan berkesan. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Sebutan adalah jelas. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. suara kurang lantang. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. strategi pengajaran tidak sesuai. menarik. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. menggunakan sumber dengan berkesan. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. strategi pengajaran kurang sesuai. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. 153 . dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. persembahan pengajaran lemah. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. tepat . Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. ekspektasi terhadap murid realistik. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. kurang menyedari keperluan murid. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Kualiti suara adalah baik. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. peka terhadap keperluan kumpulan. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang.

Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Ada kebolehan membuat refleksi.F. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. sosial dan peribadi. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. 154 . sosial dan peribadi. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. G. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. sosial dan peribadi. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Ada usaha untuk membimbing. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. sosial dan peribadi murid. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 C. Keupayaan membuat refleksi terhad. Ada usaha untuk membimbing. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan.

mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. mengelola. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. 155 . Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. merancang. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. merancang. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. dan kemahiran memberi motivasi. kecekapan memimpin. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. mengelola.Tahap 1 D. Cekap dalam merancang. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Melaksanakan semua peranan dengan segera. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful