GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (LPP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN PRASEKOLAH (LPP PRASEKOLAH) LPP MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPP-LPBS)

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

1

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

KANDUNGAN
Muka Surat Pengenalan Definisi Istilah I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Pendahuluan Konsep Rasional Matlamat Objektif Pelaksanaan Program Amalan Profesional Penilaian Amalan Profesional PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Konsep Objektif Strategi Pelaksanaan Kehadiran Status Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Lampiran 1(PBS) Lampiran 1-1(Panduan Menulis Pernyataan Profesional) Lampiran 1-2(Panduan Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-3(Senarai Semak Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-4(Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan) Lampiran 1-5(Penulisan Refleksi) Lampiran 1-6(Amalan Refleksi) Lampiran 1-7A(Aktiviti Profesional – Semester 1) Lampiran 1-7B(Aktiviti Profesional – Semester 2) Lampiran 1-7C(Aktiviti Profesional – Semester 3) Lampiran 1-7D(Aktiviti Profesional – Semester 4) Lampiran 1-8(Borang Kehadiran PBS) Lampiran 1-9(Laporan Perkembangan Pelajar) III. PRAKTIKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Kehadiran Praktikum Penangguhan Praktikum Kes Gagal Praktikum Syarat Taksiran Prestasi Pelajar dalam Praktikum Wajaran Penilaian Praktikum 4 5 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 32 32 32 34 39 39 40 40 41

3

Lampiran 2-3A 5. Lampiran 2. Lampiran 2-14 27. INTERNSHIP 1. Lampiran 2-9A 20. Lampiran 4-3 (Borang PR1_PRA_KPLI) 4. Lampiran 2-18A IV. 3. 5. Lampiran 2-9 15. PRAKTIKUM KPLI/KPLI SM/KDPM LAMPIRAN 4 (KPLI/KDPM) 1. Lampiran 2-3C 7. Lampiran 2-17 31. Lampiran 2-11A 23. Lampiran 3-1 (Borang PR3 Penilaian Internship) 126 2. Lampiran 4-5 (Borang PR2 KPLI) 6. Lampiran 4-4 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA KPLI) 5. Lampiran 2-4 9. Lampiran 2-15 28. 2. Lampiran 2-8 14. (Guru Pembimbing Sebagai Mentor) 43 (Pengajaran Berpasangan) 45 (Penulisan Jurnal Mingguan) 47 (Senarai Semak Penulisan Jurnal) 49 (Panduan Penyediaan Portfolio Praktikum) 50 (Senarai Semak Portfolio Praktikum) 52 (Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum) 54 (Laporan Aktiviti Kokurikulum) 55 (Pencerapan Klinikal) 56 (Borang PR1) 58 (Borang PR1/P) 60 (Panduan Penggunaan Borang PR1 & PR1/P) 62 (Borang PR1/PRA)=Pra-Sekolah 69 (Borang PR1/P/PRA)=Pra-Sekolah 70 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA dan PR1/P/PRA) 73 (Borang PR1/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 79 (Borang PR1/P/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 81 (Panduan Penggunaan Borang PR1/MP dan PR1/P/MP) 83 (Borang PR1/ML)=PK Masalah Penglihatan 87 (Borang PR1/P/ML)=PK Masalah Penglihatan 89 (Panduan Penggunaan Borang PR1/ML dan PR1/P/ML) 91 (Borang PR1/MD)=PK Masalah Pendengaran 95 (Borang PR1/P/MD)=PK Masalah Pendengaran 97 (Pand Penggunaan Borang PR1/MD dan PR1/P/MD) 99 (Borang PR1/PEMULIHAN) 103 (Borang PR1/P/PEMULIHAN) 105 (Pand Peng Borang PR1/P dan PR1/P/PEMULIHAN) 107 (Borang PR2) 114 (Panduan Penggunaan Borang PR2) 117 121 121 121 121 123 124 Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Penilaian Prestasi Pelajar Dalam Internship 6. Lampiran 4-1 (Borang PR1 KPLI) 2. Lampiran 3-2 (Panduan Penggunaan Borang Penilaian Internship PR3) 129 V. Lampiran 2-13 25. LAMPIRAN 3 (Internship) 125 1. Lampiran 2-3 4. Lampiran 2-3B 6. Lampiran 2-11 22. Lampiran 2-17A 32. Lampiran 2-18 33. Lampiran 2-16 30. Lampiran 2-5 10. LAMPIRAN 2 (Praktikum) Muka Surat 42 1. Lampiran 2-13A 26. Lampiran 2-6 11. Lampiran 2-12 24. Lampiran 2-2 3. 4. Lampiran 2-10 21. Lampiran 2-1 2. Lampiran 2-7 12.7A 13. Lampiran 4-2 (Panduan Penggunaan Borang PR1 KPLI) 3. Lampiran 4-6 (Panduan Penggunaan Borang PR2 KPLI) 4 132 133 135 142 144 149 152 .10. Lampiran 2-4 8. Lampiran 2-15A 29.

Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan. Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pensyarah pembimbing. Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Di samping itu garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing penyeliaan dan penilaian pelajar. bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional . serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. guru pembimbing dan pengurus sekolah. Di dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian. peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat. 5 . dalam melaksanakan tugas bimbingan. pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional.PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai landasan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan Pengurusan Praktikum. Maklumat tentang struktur program. pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. penempatan (praktikum dan PBS). Falsafah Pendidikan Guru. Selain itu. prosedur pelaksanaan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar. Praktikum dan Internship. panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

: Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia : Merujuk kepada Jawatankuasa Penilaian Institut Pendidikan Guru Amalan dan JKIAPIPG JKPPIPG Peperiksaan 6 .DEFINISI ISTILAH Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPG yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan diilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada Guru Besar. dan makmal. termasuk bilik khas. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur program amalan profesional atau melanggar Akta 174 . bengkel. gagal/ Pengurus Sekolah Pelajar Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal : Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam program praktikum akhir. menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada proses pengesahan kes cemerlang dalam program amalan profesional. : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaan program amalan profesional oleh ahli JKIPIPG . : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM . : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat program amalan profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada peserta Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang.

BAHAGIAN 1 PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 7 .

menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri . KONSEP Amalan Profesional merupakan satu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Melalui program latihan praktik yang sistematik.PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 1. (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/ Jabatan Pengkhususan/ Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: Program Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. Hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan.1 : Konsep Program Amalan Profesional 3. pelajar dapat membina. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima di dalam bilik kuliah ke situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. 8 . berasaskan sekolah dan bersifat developmental. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. 2. RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu. Falsafah Pendidikan Guru.

diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) memupuk sikap positif. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai. prinsip.1 Melalui program amalan profesional. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPG dan sekolah. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Program Amalan Profesional 4. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati. program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG. 5. keprihatinan dan kepekaan terhadap murid 9 . dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata.Semasa pelaksanaan amalan profesional. Oleh yang demikian. OBJEKTIF 5. teori. daya saing. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. INSAN GURU INOVASI ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R INOVASI ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R KREATIVITI KREATIVITI TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1. kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. daya tahan. MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep. JPN dan sekolah.

penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi). 5.1: Pelaksanaan Amalan Profesional 10 . dan seterusnya ilmu profesional perguruan. pendekatan. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan. Pelaksanaan Program Amalan Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum 5 Prakt 1 4 minggu 2 100% 6 Prakt 2 8 minggu 4 100% 7 Prakt 3 12 minggu 6 100% Internship 8 Internship 4 Minggu 2 100% Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS 1 2 PBS 2 3 PBS 3 4 PBS 4 1 1 1 1 minggu minggu minggu minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major/elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1.(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi. (iii) 6. pihak IPG dan sekolah dapat: (i) (ii) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.1. ilmu binaan. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran.2 Melalui program amalan profesional ini juga.

Praktikum dan Intership dalam Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1. 11 .1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian setiap aktiviti PBS.7. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. 7. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan.1. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali. (i) Penentuan LULUS adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan (ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus.

BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 12 .

peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) (x) (xi) membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. 13 dapat memahami sistem pengurusan sekolah. pengurusan bilik darjah dan . pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menghayati kerjaya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid. guru dan kakitangan sekolah mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. tingkah laku murid. 2. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen Amalan Profesional bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan . Melalui PBS pelajar tugas sebenar seorang guru. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru.

STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah selama 1 minggu bagi setiap Fasa iaitu mulai semester 1 hingga semester 4 seperti dalam Jadual 1. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar.1) Hasil aktiviti PBS dan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. Pembelajaran Berasaskan Sekolah Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS Fasa 1 1 Minggu 2 PBS Fasa 2 1 Minggu 3 PBS Fasa 3 1 Minggu 4 PBS Fasa 4 1 Minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major / elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major / elektif Jadual 1. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). (rujuk Jadual 2. IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar.3. (rujuk Jadual 2.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. Penempatan hendaklah mengambilkira lokasi. Jabatan Ilmu Pendidikan/ mata pelajaran major/ elektif akan memberikan tugasan dan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan mengikut Semester / Fasa yang ditetapkan.1) f) 14 . Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan pelbagai sebelum mereka di tempatkan di sekolah untuk parktikum.1.

jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang ditetapkan.Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek Major Elektif 1 Elektif 2 Jadual 2. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan yang berikut: a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) 15 . Jabatan Ilmu Pendidikan. c) d) 4. 5.1: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) b) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap Fasa PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. KEHADIRAN a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib.

pengurusan.6. disiplin dan budaya sekolah struktur organisasi. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. peraturan. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. (ii) a) b) c) d) e) Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman persekitaran Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS 16 . Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. bimbingan dan penilaian. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan.

objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan / Major/ Elektif ) Memahami. perbincangan dan penilaian.f) g) h) i) j) k) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS (iii) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) IPGM (Unit Praktikum. Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep. Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 17 .

LAMPIRAN 1 (PBS) 18 .

2.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK TUGASAN 1. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.1 Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2. Pernyataan Profesional 3.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) • • Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 19 .1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama tugasan Tujuan tugasan Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian 3. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2. Tujuan Pernyataan Profesional 2.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3.

(Shulman.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.1. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. 4. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. Tujuan Portfolio 2. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.3 3.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.2 Kemahiran 1.4 Kelayakan 1.1 3.5 Matlamat dan pencapaian 1. Pengertian Portfolio 1.1.2 3. 2. 2.3 Pengalaman 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 3. 20 .1.1.1.4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1 Pengetahuan 1. 2.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 3. 4.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. 1992).

LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.1) Penyataan sebelum PBS Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas 2.1) Pemerhatian 5.4) Tarikh PBS 2.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan 9 2 3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 21 .4) Soal selidik 5.3) Major dan Ambilan 1.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.2) No.2) Senarai Semak 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.5) Interaksi dengan murid 5.2) Senarai semak 3. Kad Pengenalan 1.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.4) Soal selidik 4.3) Temu bual 5.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1) 2.1) Nama 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Temu bual 3.1) Pemerhatian 3.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : _______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Pengesahan oleh guru yang ditemui: Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 22 .

cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. temu bual dan soal selidik. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. (Hanipah.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. mencari alasan. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Definisi Refleksi • • Proses merenung. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. menganalisis.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 23 . Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. • 2. amalan dan tingkah laku positif 4. kesedaran diri. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.

LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: 2.2 Kelemahan: 3. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) 24 .

telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 . ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.LAMPIRAN 1-7A PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1) 1.

6 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.2 2.2. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi berasaskan ICT ? peluang menggunakan sumber pembelajaran yang Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 26 .1 2.4 2.3 2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.5 2.

Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6.LAMPIRAN 1-7B PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 2) Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada. Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada. adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 27 .

3 Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 2.1 Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. 2.4 Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1.LAMPIRAN 1-7C PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 3) 1.2 Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti.2 Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? 1. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran.3 Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 1. 28 . Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 2. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalansoalan berikut: 2.1 Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? 1.4 Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? 2.

7 1.5 1.2 1. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 29 . Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspek-aspek berikut dan buat catatan: 1.8 Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis.3 1. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas.4 1.1 Teknik penyoalan guru 1.LAMPIRAN 1-7D PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 4) 1.6 1.

1. Format penulisan laporan aktiviti PBS adalah seperti berikut: (cth) • • • • • Font Arial Seni huruf ialah 12 Langkau 11/2 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran 4.2. Fokus aktiviti ialah: • • • • • • Berkaitan dengan sukatan pelajaran Ada unsur pemerhatian terhadap P&P Melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Mengenal persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) Meliputi sumber P&P Meliputi strategi P&P / kemahiran mengajar 4. 3.3. 4. Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester. Format penulisan laporan aktiviti PBS.2.LAMPIRAN 1-7E FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1. 2. Kandungan aktiviti yang dicadangkan: 3. Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasab harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3. Panjang penulisan ditentukan oleh Jabatan yang memberi aktiviti berkenaan 4. Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas.1. Refleksi selepas PBs dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: tiada tugasan lain yang diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan 30 .

LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 31 .

K. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 32 .P. Major : ______________________________________ Ambilan : ___________________________ : ___________________________ Tandakan (9) Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati.LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________ No. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 117 .

2. 3.Rujuk Jadual 1. pelajar dapat: a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai d) merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran f) memupuk sikap positif. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. 32 . meningkatkan jati diri. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. portfolio g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran i) j) menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.PRAKTIKUM 1. b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.1 (ii) Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPG dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). OBJEKTIF Melalui program praktikum ini. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan.

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Rujuk Jadual 1-1. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) b) c) d) Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Dalam Fasa 1 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major, manakala dalam Fasa 2 dan Fasa 3 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya semasa Praktikum 1. 2 kali

e) f)

Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dalam tempoh dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu) Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

1 1

1 2 2

2 3 2 4 2

1 1 1 1 1

5 7 5 9 4

1

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan
33

4. (i)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti tempoh praktikum anjuran sekolah di sepanjang

d) e) f) g) h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)
34

j)

k) l) m) n) o)

p)

sekurang-kurangnya

satu

q)

Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.

r) s)

(ii)

Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
35

(h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak. (s) (iii) Guru Pembimbing (a) (b) (c) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG Memahami. menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) (f) jadual waktu sukatan pelajaran. huraian sukatan pelajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini 36 (g) (h) (i) .(p) (q) (r) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum .

struktur organisasi. disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah.(j) (k) (l) (m) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah (a) (b) (c) (d) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan (e) (f) (g) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. gagal. guru kokurikulum. guru disiplin. guru panitia. guru darjah. peraturan. pengurusan. guru mata pelajaran. guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar 37 (k) . guru penolong kanan.

pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG 38 .(l) (m) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan. unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar.

gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 5.9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • • • • • (c) Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan.(vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) (a) (b) (c) (d) (e) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang.2. melengkapkan tempoh amalan profesional. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% .2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% 39 . Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Jadual 3.89.

Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru.(d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. 7. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). KES GAGAL PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG). Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuatkuasa penangguhan praktikum Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. kepada 40 . 8. 6. Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2).

Pengajaran dan Pembelajaran 4. elektif 1 dan elektif 2.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum 9.Komponen Penilaian 1. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.4) Tempoh (minggu) Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 9. Pengurusan Bilik Darjah 6. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2.(Rujuk Jadual 3. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. Penilaian 7. Kokurikulum 8. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3.4: Wajaran Penilaian Praktikum 41 . Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Komunikasi 5.2 Praktikum Bidang Wajaran Praktikum 1 4 Major 100% Praktikum 2 8 Major 70% 100% Elektif 1 30% Praktikum 3 12 Major 70% 100% Elektif 1 30% Jadual 3.

LAMPIRAN 2 (Praktikum) 42 .

3. 3.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. 2. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu. Tanggungjawab Mentor 3.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. Dengan bimbingan melalui latihan43 . Oleh itu. Dengan pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. 3. pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). 2. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. 3. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru.4 Pembimbing di dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. model. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan.LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Objektif 2.

44 . 3.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. 4. 4.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) 4. Dengan cara ini mereka akan dihala ke arah perubahan. 4. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah.1 Mendengar lebih daripada bercakap. Pelajar perlu mencari bimbingan. 4. Prinsip Bimbingan 4. nasihat. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. 4. kerajinan dll).5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. 4. 4.2 Mencelah hanya apabila perlu. kasih sayang.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah.4 Komitmen kepada perkembangan berterusan.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah.latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah.

1.memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai. 2.2. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2.1.6.1.2. Garis Panduan 3.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1.berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas 45 . strategi. 2. kaedah dan teknik yang berlainan 3. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar.1. 3.1.berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran pembelajaran. 2. cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.4.5.mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”. b) Kemahiran mengajar c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan.3.meningkatkan kreativiti. 2. 2.mengkaji kelemahan pengajaran pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran pembelajaran. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional. 2.

4. 3.1. berpasangan 46 . Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. 4. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan.1. 4. 4. 3. c) “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan.3.2. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Amalan profesional. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro.4.3.2. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan.4. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. 3.3. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred. b) “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan.3. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam 3 minggu pertama amalan profesional.

LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL MINGGUAN 1. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. 2. masalah. cadangan.7.3 . menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. 3. 3. 2. 2.3.1. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkat tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya 2.4 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. 2. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas.4.1. mengandungi pandangan. Objektif Pelajar dapat: 2. 47 . 2. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung. 3.5. masalah.2. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa.2. 3. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan.6. Garis Panduan 3.dan tindakan susulan. 2. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa.

Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4. 48 . Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional. pensyarah penyelia dan guru pembimbing.2. 3. 4.3. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemaskini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. 3. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.8. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan.7. 3. 4.6.5. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan.1.

LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ BIL. Kritis/kreatif 49 . Ada sumber rujukan 5 Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan IV. PERKARA Ada isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. STATUS Ada Tiada CATATAN 4. Sesuai dan releven V. I. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. 2. Meramal Kesan dan Akibat Isu/Masalah/PeristiwaYang Difokuskan. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. III. 1. Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (literature review) I. Mencukupi III. II. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. Sesuai/Releven dengan isu II. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. V. 3. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. IV.

Kesimpulan/Refleksi I. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing --------------------------------------------( ) 50 . Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. II. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Yang Dikenal pasti. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. I. II. II. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. I.BIL. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9.

3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 2.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. 4. 3.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Ciri-Ciri Portfolio 3. Tujuan Portfolio 2.1. 3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.1 Pengetahuan 1.1.1992).2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum. pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai 2. 3. 3.4 Kelayakan 1. 2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.LAMPIRAN 2-3B PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. (Shulman. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. Pengertian Portfolio 1.3 Pengalaman 1.1.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.2 Kemahiran 1.5 Matlamat dan pencapaian 1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum 2.1. 2. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. 4. 51 .1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.

2 3 a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan: Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum.perisian – digital. peta minda. bahan bantu mengajar ii. draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i. lakaran.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan (9) atau (x) Bil 1 Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru: Catatan Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Fokuskan satu projek/aktiviti shj. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis. bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Gunakan format refleksi P&P 4 a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan.modul iii.video dan audio 52 Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran 5 6 .

iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih 7 Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar 8 9 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )
53

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tarikh: ______________

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

1.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

2.

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

3.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/ permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti

54

LAMPIRAN 2-4A

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE- ......... Nama Pelajar: ________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ___________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: _____________________________

Tempat: ____________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: _________________________________________ Bilangan Pelajar: _____________________________________________________ Aktiviti/Kemahiran yang dijalankan (kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian):
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Refleksi: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Aspek bimbingan oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________

T. Tangan Pelajar

T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

55

SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E. pemerhatian pengajaran secara langsung. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. Objektif Pensyarah pembimbing. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. Lingkaran Pencerapan Klinikal A. PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B. pengumpulan data dari pemerhatian. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian.LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 56 . 2. D. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran.

D. B. soalan dan kesimpulan. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) pelajaran. mengenal pasti alternatif. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). tertentu dalam E. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan.4. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. 57 . Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. C. mencari penerangan atau penjelasan. (ii) merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. Pembimbing mengkategorikan data.

K.P. cemerlang dalam banyak aspek 58 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

. Sumber pengajaran pembelajaran e... Pekerti d. Catatan reflektif c. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Kualiti pembelajaran f...... Strategi pengajaran pembelajaran d......... Permulaan b..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a.. Hasil pembelajaran b. Keprihatinan c...... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a.......... Pencapaian hasil pembelajaran h.......................... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b......... Penerapan nilai f......... Penutup g....... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan .. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………………… (Tandatangan Pelajar ) 59 ... Unsur KB a....... Pengurusan bilik darjah d. Komunikasi e........ Pemikiran reflektif b.. Pembinaan portfolio a.

0 24.0 8.0 16.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 16.1 – 30.1 – 32.0 32.1 – 40.1 – 12.0 6.0 12.0 4.1 – 18.1 – 8.0 6.0 8.SULIT LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.0 18.0 12.1 . cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.10.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 4.1 – 24.1 – 24.0 8.P.1 – 6.1 – 20. K.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 60 .1 .1 – 12.1 – 16.0 24.0 16. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 4.0 2.0 Peratus 20% 0 – 4.8.

.... Pembinaan portfolio a. Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah = 1 2 3 4 5 (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) b...... Strategi pengajaran pembelajaran d... Pekerti Markah = d... Keperihatinan c.. Catatan reflektif c........ (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ----------------------------------------------------(Nama: ) 61 . Penutup g... Perkembangan pengajaran Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) c.......... Pengurusan bilik darjah d. Unsur KBKK a... Penerapan nilai f.. Kualiti pembelajaran f.Komponen Aspek a.. Komunikasi e. Sifat Profesional = (A + B + C + D) X 100 = JUMLAH MARKAH ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing .. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c. Pencapaian hasil pembelajaran h... Hasil pembelajaran b... Sumber pengajaran pembelajaran e...... Pemikiran reflektif b.......... Aplikasi nilai Markah = (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a.. Permulaan b..

tepat. 3. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 62 . disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. jelas. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. tepat. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit.LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. 7. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Bagi setiap aspek. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. 4. 6. 2. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. 5. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. tepat. Praktikum 2 dan Praktikum 3. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit.

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. keunikan individu murid. Strategi dan aktiviti sesuai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. 63 . Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. d. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. keunikan individu murid. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. tidak menarik. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. isi pelajaran. masa dan situasi. kurang mencukupi. mencukupi. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. sumber pengajaran pembelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. masa dan situasi. tetapi kurang menarik. Pemilihan sumber yang tidak sesuai.Tahap 1 c. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Strategi dan aktiviti amat sesuai. isi pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. masa dan situasi. tidak mencukupi. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. sumber pengajaran pembelajaran. isi pelajaran. kurang menarik. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Tiada contoh soalan berdaya fikir. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai.

Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. 64 . Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. menyeronokkan. b. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar.B. c. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. menarik. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. tepat.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Ada perubahan tingkah laku. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. d. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Kualiti suara adalah baik. Tahap 3 sebahagian pelajar. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Kualiti suara adalah amat baik. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. e. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. f. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Komunikasi Tahap 2 gangguan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Suara lantang. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Penglibatan yang aktif dan responsif. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Arahan yang diberi kurang jelas. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. nada. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 65 . Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Sebutan adalah amat jelas. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. nada. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Sebutan adalah jelas. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran.

Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. 66 . Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. h. C.Tahap 1 g. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Catatan refleksi kurang berkualiti. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. b. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD a. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Kebolehan membuat tindakan susulan.

memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. kreatif dan teratur. kepentingan.Tahap 1 c. mesra. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. bersopan santun. bertimbang rasa. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Penyediaan portfolio amat kemas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. peka. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. berbudi bahasa. b. Penyediaan portfolio kemas. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. tetapi pengolahannya kurang kemas. Berpakaian kemas. sabar. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. kebajikan dan keselamatan pelajar. Berpakaian kemas. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. sopan santun. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. berbudi bahasa. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. bersopan santun. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 67 . kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D.

Tahap 1
c. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

d.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

68

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Amalan profesional (Tandakan ;): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

69

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p & p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai

g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikiir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif a. Catatan reflektif b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Penyayang

c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: )

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

70

8.0 24.0 8.0 4. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 12.1 – 20.1 – 24. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 8.0 4.1 – 30.0 2. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 24.10. K.0 16.1 – 16.0 Peratus 20% 0 – 4.1 – 6.1 – 24.0 Peratus 40% 0 – 8.P.1 – 32.0 8.0 71 .0 32.1 .1 – 18.1 – 12.1 – 40.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisi oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 12.1 .0 16.0 6.1 – 4.1 – 8.0 6.1 – 12.0 18.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 16.

.. Aplikasi nilai k.. Penampilan diri SIKAP DAN b........ Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j........ Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN (40 markah) c.................. Unsur Kemahiran Berfikir a.... Penerapan nilai Markah: g....... Catatan reflektif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Markah: d............ (Nama: ) 72 Tandatangan Pelajar . Pengelolaan murid e.. Kualiti pembelajaran g.. Keselamatan h.... Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 2 3 4 5 Markah: T.......T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .... (Nama: ) .... Rutin harian f. Komunikasi f........ Pendekatan dan strategi p&p 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan d.......... ....... Hasil pembelajaran b....... Penyayang SAHSIAH (20 markah) c... Pengurusan bilik darjah d.. Pembinaan portfolio (D) a............. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN (30 markah) c..... Permulaan b... Pemikiran reflektif c.BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/PRA Komponen Aspek a..... Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a.... Sumber pengajaran pembelajaran e..... Penutup i....

Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 73 . Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. tepat. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. tepat.LAMPIRAN 2-9A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA dan PR1/P PRA 1 2. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. Bagi setiap aspek. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. 4. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 5. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. pendekatan bersepadu. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. jelas. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. 3.

Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. 74 . Wujud rutin sempadan antara komponen. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran .

Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. kumpulan dan kelas secara seimbang.B. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 75 . Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. 76 . Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Murid berasa yakin. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. selesa dan selamat. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

mesra. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. peka. . peka. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Penyediaan portfolio amat kemas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penyediaan portfolio kemas. ikhlas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Berpakaian kemas. bertimbang rasa. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. bertimbang rasa. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. mesra. Berpakaian kemas. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 77 . Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. berbudi bahasa. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. peka. kurang menunjukkan keyakinan diri. berbudi bahasa. sopan santun. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. mesra. tetapi pengolahannya kurang kemas. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. ikhlas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Tahap 3 Menyediakan catatan. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. bersopan santun. sabar. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. sabar. kreatif dan teratur. peka. sabar. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. bertimbang rasa. Pakaian kurang kemas. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

beriltizam. sanggup berkorban masa. Tahap 5 Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. menyumbang idea. Tahap 2 Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. 78 . Tegas tapi lembut. dedikasi. Tahap 3 Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Tahap 4 Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. menyumbang idea. sanggup berkorban masa.Tahap 1 Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. beriltizam. dedikasi. Berpengetahuan dlam bidang.

masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. cemerlang dalam banyak aspek 79 .: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. K.

............. (C) AMALAN REFLEKSI Kualiti Pembelajaran Penutup a..... Penerapan nilai f. Pemikiran reflektif b..... Aplikasi unsur terapi i............. (A) PERANCANGAN c. Pengurusan tingkah laku e....... (Nama: ) 80 .......BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MP Komponen a........ Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Penampilan diri b... b......... Sumber pengajaran-pembelajaran e...... Aplikasi nilai h... Penilaian pembelajaran g.. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing . Permulaan b......... Penyayang c.. (Nama: ) Tandatangan Pelajar ................. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a..... j... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d.. Unsur terapi a............. Pengurusan rutin d. Catatan refleksi c... Komunikasi f.

0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 40. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.10.1 – 8.1 – 12.1 – 30.0 12.0 2.0 Peratus 30% 0 – 6. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.8.1 – 12.0 8.0 8.0 6.9 32.0 12.0 16.0 16.1 – 20.0 24.0 Peratus 20% 0 – 4.0 4.P. K.0 8.1 – 24.1 – 24.LAMPIRAN 2-11 BORANG PR1/P MP BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ No.0 18.1 – 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 .0 4.1 – 32.1 – 18.1 – 16.1 – 16.: _____________________ Kursus : _________________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Sekolah : _____________________________________________________________ Tajuk : ______________________ Masa : ______________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.1 .0 24.0 81 .1 – 6.0 6.

.... Sumber pengajaran pembelajaran e..... Penerapan nilai f. Pendekatan dan strategi p&p d.... Hasil pembelajaran b.....………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) .................. Pengurusan tingkah laku e.. Pemikiran reflektif b............. Aplikasi unsur terapi i... Sikap professional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .Komponen Aspek a. Penyayang c... Permulaan b... Aplikasi nilai h...…... Penilaian pembelajaran g.. Pembinaan Portfolio a........... Pengurusan rutin d........ Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b. Kualiti pembelajaran j. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 82 ….... Komunikasi f. Penutup Markah : (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a........ Unsur terapi a... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c. Catatan reflektif c. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 Markah: (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c.......

berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. jelas. tidak Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. mencukupi dan Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. 4. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. tidak Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. tepat. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. tepat. dan berfokuskan murid. 3. 83 . dan berfokuskan murid. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. 2. dan berfokuskan murid. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid.LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP dan PR1/P/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Bagi setiap aspek. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit.

Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. mencukupi dan kurang selamat digunakan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. kumpulan dan kelas secara seimbang. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad mencukupi dan selamat digunakan. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran selamat digunakan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran mencukupi dan kurang selamat digunakan. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 84 . dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu.

85 . Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. . Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Tahap 2 Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina.Tahap 1 Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Tahap 3 Tahu kepentingan alat bantu dengar. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Tahap 4 Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Tahap 5 Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. C. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

berbudi bahasa. menyumbang idea dan pandangan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. peka. sabar. mesra. peka. peka. mesra. bersopan santun. peka. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra. berbudi bahasa.Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dedikasi. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. sabar. peka. sanggup berkorban masa. Tahap 4 Berpakaian kemas. iltizam. mesra. Menyediakan catatan. Tahap 3 Berpakaian kemas. mesra. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. bertimbang rasa. sabar. ikhlas. menyumbang idea. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. beriltizam. bersemangat. bertimbang rasa. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. . ikhlas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. bertimbang rasa. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 86 . Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. sopan santun. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. kurang menunjukkan keyakinan diri.

K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-12 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.P.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . cemerlang dalam banyak aspek 87 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

.. Penilaian pembelajaran i. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ..CCTV h... Komunikasi f. Kualiti pembelajaran k..... Penerapan nilai a....... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Peka keperluan khas murid .... Peka tahap penglihatan murid: .) 88 .... Penampilan diri b............. (A) PERANCANGAN c.. Penyayang c. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a... b....pembelajaran d. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan Pendekatan & strategi pengajaran ..........Brailler . Pengurusan tingkah laku e........ Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a.....) Tandatangan Pelajar: (Nama: .. Aplikasi nilai j... Permulaan b.. Sumber pengajaran pembelajaran e................... Catatan refleksi c....... Pemikiran reflektif b......BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a.............. Pengurusan rutin d...........Aktiviti g....Sumber P & P .Kanta ....

1 – 24.1 – 18.0 4.0 89 .1 – 12. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 16.1 – 20.0 4.0 8.0 24.0 8.0 2.1 – 16.1 – 24.1 – 12.1 – 30. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.9 32.0 8.0 6.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 12.1 – 8.0 Peratus 20% 0 – 4.0 6.P.0 24.0 16.0 18.0 Peratus 40% 0 – 8.1 .1 – 32.1 – 6.0 16. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.10.1 – 4.0 Peratus 30% 0 – 6.0 12.LAMPIRAN 2-13 BORANG PR1/P/ML BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No. K.1 .8.1 – 40.

. Peka keperluan khas murid : ....CCTV h....Komponen Aspek a......... Kualiti pembelajaran k.. Permulaan b... Penerapan nilai a........ Sumber pengajaran pembelajaran e....... Hasil pembelajaran b.. Catatan reflektif c. Aplikasi nilai j. Pembinaan Portfolio a..... Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ......Sumber P&P ... Perkembangan pengajaran Markah: 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c. Peka tahap penglihatan murid: .. Penyayang c....Aktiviti g.. Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c.............Kanta . Pengurusan tingkah laku e.. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) …………………………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) 90 ... Komunikasi f... Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b. Pencapaian hasil pembelajaran i........ Penutup Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a... Pengurusan rutin d. Pendekatan dan strategi p&p d......Brailer ... Pemikiran reflektif b....

dan berfokuskan murid. 4. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Bagi setiap aspek. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. jelas. 2. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.LAMPIRAN 2-13A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML dan PR1/P/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. tepat. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tepat. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 91 . Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. 3. dan berfokuskan murid. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit.

dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. kumpulan dan kelas secara seimbang. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan 92 . tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan.

Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. .Kanta . Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik.Tahap 1 Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 3 Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Tahap 4 Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Tahap 5 Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. sesuai serta membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid . kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. C.Sumber P & P . Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. 93 . Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik.Brailler .Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Tahap 2 Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid.

menyumbang idea. berbudi bahasa. Mengamalkan ciri-ciri profesional. sabar. peka. sabar. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 94 . bersemangat. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. bertimbang rasa. peka.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. c. . Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. dedikasi. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. mesra. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. mesra. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. peka. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan. mesra. Tahap 3 Menyediakan catatan. sabar. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. bersopan santun. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. menyumbang idea dan pandangan. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. beriltizam. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. sanggup berkorban masa. sopan santun. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tahap 4 Berpakaian kemas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. berbudi bahasa. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. Tahap 3 Berpakaian kemas. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. ikhlas. kurang menunjukkan keyakinan diri. bertimbang rasa. ikhlas. peka. bertimbang rasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. iltizam. peka. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat.

P. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 2-14 Borang PR1/MD BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K. cemerlang dalam banyak aspek 95 .

.. (Nama: ) 96 ..........BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a........... Penutup a................... Komunikasi seluruh f.. (A) PERANCANGAN c........ Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing . Permulaan b. Penilaian pembelajaran h... Penerapan nilai a... Aplikasi nilai j... Penampilan diri b... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e... b...... (Nama: ) Tandatangan Pelajar ... Kualiti pembelajaran k.......... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b.. Sumber pengajaran dan pembelajaran e........... Penyayang c....... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a...... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan.... Pengurusan rutin d.. Catatan refleksi c............. Kemahiran alat bantu dengar g.... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d... Perkembangan pengajaran c.

1 – 20.1 – 32. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 16.0 97 .0 4.0 6.1 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 Peratus 30% 0 – 6. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 Peratus 40% 0 – 8.0 Peratus 20% 0 – 4.0 16.8.P.0 12.0 12.0 4.1 – 24.0 16. K.0 18.LAMPIRAN 2-15 BORANG PR1/P/MD BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.1 – 12.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.1 – 6.1 – 16.0 2.0 6.1 – 40.1 – 18.1 – 4.1 – 30.1 – 24.0 8.9 32.0 8.0 24.1 .1 – 12.1 – 8.0 24.0 8.10.

....... Kemahiran alat bantu dengar g... Penerapan nilai a. b........ strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d.......... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b.... Penilaian pembelajaran h.. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a..................... Perkembangan pengajaran c. Kualiti pembelajaran k..... Pengurusan rutin d. (Nama: ) 98 ..... Catatan refleksi c. (A) PERANCANGAN c.. Aplikasi nilai j............. Penyayang c.. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan.......... Penutup a....... Komunikasi seluruh f......BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a. Permulaan b...... Sumber pengajaran dan pembelajaran e................ Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ...... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e. Penampilan diri b. (Nama: ) Tandatangan Pelajar .

dan berfokuskan murid. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. mencukupi dan 99 . Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. jelas. Bagi setiap aspek. 3. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. tepat. tidak mencukupi dan kurang Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. dan berfokuskan murid. 2. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tidak mencukupi dan kurang Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. 4. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. mencukupi dan selamat digunakan. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. tepat. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai.LAMPIRAN 2-15A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD DAN PR1/P/MD 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. kumpulan dan kelas secara seimbang. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad selamat digunakan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran selamat digunakan. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 100 . Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.sesuai. selamat digunakan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses p&p. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. . Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. C. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan 101 . Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tahu kepentingan alat bantu dengar. Ada keupayaan menilai kesan P&P. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Menyediakan catatan. lengkap dan kemas Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik.

ikhlas. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Tahap 4 Berpakaian kemas. Tahap 3 Berpakaian kemas. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sanggup berkorban masa. dedikasi. sabar. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. peka. menyumbang idea. bersemangat. berbudi bahasa. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. peka. mesra. bertimbang rasa. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. sopan santun. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. peka. mesra. mesra. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. beriltizam. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 102 . sabar. bersopan santun. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. iltizam. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. bertimbang rasa. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. peka. peka. bertimbang rasa. kurang menunjukkan keyakinan diri.D. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. menyumbang idea dan pandangan. . Mengamalkan ciri-ciri profesional. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. sabar. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. ikhlas. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab.

cemerlang dalam banyak aspek 103 .LAMPIRAN 2-16 BORANG PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PEMULIHAN Nama Pelajar : ____________________________ No.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Praktikum (Tandakan Praktikum 1 Sekolah √ ): Praktikum 2 Praktikum 3 : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : ________ Tarikh : _____________Masa : _________ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.P.

. Permulaan b.............. Rutin harian f.................. Pekerti d...Komponen BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Aspek Tahap a... Pengurusan bilik darjah e... Unsur kemahiran berfikir a. Penutup h. Penerapan nilai g..... Keperihatinan c... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: . Hasil pembelajaran b.. Komunikasi f......... Penampilan diri SIKAP DAN SAHSIAH b...... Catatan reflektif c. Pendekatan dan strategi p&p d.... Pengajaran secara kumpulan (B) PELAKSANAAN c..... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) ... Pencapaian hasil pembelajaran i... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a. Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan (A) PERANCANGAN c.. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 104 …………………………………………. Pembinaan Portfolio (D) a.. Sumber pengajaran pembelajaran e...... Pemikiran reflektif b. Kualiti pembelajaran g...... Perkembangan pengajaran d.....

1 – 18. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 24.0 Peratus 40% 0 – 8.0 8.1 – 24.1 – 40.0 6.0 12.1 – 20. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 16.0 18.0 6.0 2. K.1 – 12.0 4.1 – 6.0 105 .1 – 12.0 8.0 8.10.1 .LAMPIRAN 2-17 BORANG PR1/P/PEMULIHAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PEMULIHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ____________________________ No. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 4.1 – 8.0 Peratus 20% 0 – 4.9 32.P.1 – 24.1 – 16.1 – 16.1 – 4.0 12.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Sekolah : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ Masa : __________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 Peratus 30% 0 – 6.8.1 – 30.1 .1 – 32.0 16.0 24.

Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c.....Komponen Aspek a......... Penutup h.. Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .............. Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b.. Aplikasi nilai Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a.......... Kualiti pembelajaran g.. Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c..... Catatan reflektif c... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 106 …………………………………………. Unsur kemahiran berfikir a.. Pengurusan bilik darjah e.. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Keperihatinan c.. Komunikasi f..... Permulaan b... Pekerti d.. Pencapaian hasil pembelajaran i... Pendekatan dan strategi p&p d...... Rutin harian f. Penerapan nilai Markah: g... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) ...... Hasil pembelajaran b. Pemikiran reflektif b...... Perkembangan pengajaran d..... Pembinaan Portfolio a........

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/Pemulihan A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 107 .LAMPIRAN 2-17A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PEMULIHAN dan PR1/P/PEMULIHAN 1 2. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 3. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. tepat. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pemulihan. jelas. tepat. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Bagi setiap aspek. tepat. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. kurang menarik. sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan. tidak mencukupi. tetapi kurang menarik. isi pelajaran. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. isi pelajaran. kurang mencukupi. Strategi dan aktiviti sesuai. keunikan individu murid. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). keunikan individu murid. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. masa dan situasi. masa dan situasi. sumber pengajaran dan pembelajaran. isi pelajaran. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Lajur.Persediaan Pengajaran Kumpulan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Lajur. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. tidak menarik. 108 . Strategi dan aktiviti amat sesuai. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. masa dan situasi. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Lajur. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. mencukupi. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda.

Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Pengajaran Secara Kumpulan. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. menyeronokkan. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. 109 . Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal.B. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. menarik. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Tidak peka terhadap Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar.

Disiplin kelas kurang terkawal. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Penglibatan yang aktif dan responsif. tepat. nada. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Sebutan adalah amat jelas. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Sebutan adalah jelas. 110 . Dapat mengawal disiplin dengan baik. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Tahap 3 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Kualiti suara adalah amat baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Tahap 5 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. nada.Tahap 1 disiplin pelajar. Arahan yang diberi mengelirukan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. tepat. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tahap 2 kondusif. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Suara lantang. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Tahap 4 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Ada perubahan tingkah laku. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Kualiti suara adalah baik. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Arahan yang diberi kurang jelas. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Disiplin kelas tidak terkawal.

Catatan refleksi kurang berkualiti. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Catatan refleksi tidak berkualiti. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Tahap 5 Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Tahap 4 Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan.Tahap 1 Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. 111 . Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Tahap 3 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Tahap 2 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal.

112 . kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. mesra. kreatif dan teratur. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. peka. bersopan santun. sabar. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak meneruskan penulisan jurnal. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. bertimbang rasa. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. berbudi bahasa. kepentingan. Berpakaian kemas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum C. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. tetapi pengolahannya kurang kemas. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. berbudi bahasa.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 bertindak berlandaskan bukti. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Penyediaan portfolio kemas. sopan santun. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Penyediaan portfolio amat kemas. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Berpakaian kemas. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. bersopan santun.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. dedikasi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. menyumbang idea dan pandangan. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. iltizam. beriltizam. sanggup berkorban masa.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 kebajikan dan keselamatan pelajar. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 113 . Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. terpuji. menyumbang idea. bersemangat.

9 5.10.5 .0 – 30.0 Peratus 30% 0 – 11.0 .9 4.0 – 19.: ______________________ Kursus : ____________________________________________ Ambilan : ______________________ Major : ______________________________________ Elektif : _______________________ Nama Sekolah : ____________________________________________________________________ Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.7.0 – 4.9 24.P.9 12.4 6. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.0 – 6. K.0 114 .4 19.9 15.5 – 23.9 8.LAMPIRAN 2-18 BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif ) Nama Pelajar : _______________________________________ No.0 – 14.

INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B. - KOMUNIKASI (10 markah) 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) Markah D = __________ E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu.Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) Markah C = __________ D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) .Perancangan .Amalan refleksi .Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C.Pelaksanaan .BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A. - PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 115 . konsep dan kemahiran .

Menyimpan rekod murid .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Penglibatan (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 H. KOKURIKULUM .Penilaian pengajaran (Rujuk PR1.Kesedaran tentang prestasi murid . PENILAIAN (10 markah) .Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid . buku persediaan mengajar dan portfolio) Markah F = __________ G.Bimbingan .Kehadiran . PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) Markah H = __________ Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) % RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 116 .Penilaian pembelajaran .

ibu bapa dan masyarakat. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. kaki tangan sekolah. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. 5. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. kakitangan sekolah. A.LAMPIRAN 2-18A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) 1. kakitangan sekolah. B. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. 4. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan. 3. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. sukar menerima teguran. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. kaki tangan sekolah. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. ibu bapa dan masyarakat setempat. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. ibu bapa dan masyarakat. kanakkanak. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. ibu bapa dan masyarakat setempat. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. kakitangan sekolah. kanakkanak. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. mudah diterima sebagai rakan sejawat. kakitangan sekolah. 117 . konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. ibu bapa dan masyarakat. 2. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. kanakkanak.

dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. menarik. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Sebutan adalah jelas. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Kualiti suara adalah baik. strategi pengajaran kurang sesuai. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. strategi pengajaran tidak sesuai. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. selesa dan berkesan. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.C. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. suara kurang lantang. persembahan pengajaran lemah. ekspektasi terhadap murid realistik. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. 118 . Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. kurang menyedari keperluan murid. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. peka terhadap keperluan kumpulan. tepat . Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. tidak menyedari keperluan murid. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. menggunakan sumber dengan berkesan. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. suara terlalu perlahan. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu.

PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. sosial dan peribadi. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada usaha untuk membimbing. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Ada usaha untuk membimbing. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. 119 . Keupayaan membuat refleksi terhad. sosial dan peribadi. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 A. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. sosial dan peribadi murid. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Ada kebolehan membuat refleksi. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan.F. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. G. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. sosial dan peribadi.

Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. Cekap dalam merancang. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. merancang. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. merancang. kecekapan memimpin. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. 120 . mengelola. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. dan kemahiran memberi motivasi.Tahap 1 B. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. mengelola. Melaksanakan semua peranan dengan segera. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP 121 .

(ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. i) Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan.INTERNSHIP 1. ketahanan diri. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. OBJEKTIF Melalui program internship. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. 2. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. jati diri. Pada peringkat ini. akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. pelajar akan dapat: a) Merancang. Pelajar dikehendaki merancang. 3. 122 .

d) Pelajar major Prasekolah dikehendaki sepenuhnya dalam seminggu. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami. pengurus sekolah dan guru mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. peraturan IPG.(iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 2 waktu seminggu b) Maksimum 4 waktu seminggu c) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. mengajar 1 hari pengajaran 4. dan peraturan sekolah f) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i) j) Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya l) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) 123 . menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship c) Berbincang dengan guru pembimbing. guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan.

Sikap dan sahsiah Rujukan Portfolio internship dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio internship Kertas Cadangan Projek Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Laporan pengurus sekolah.1: Komponen Penilaian Internship 124 . Komponen Penilaian 1. Penilaian projek/ aktiviti 5.1. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. mentor dan pensyarah pembimbing Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 30% Jumlah 100% Jadual 4. 5. Jurnal Reflektif 6.m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship. PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DALAM INTERNSHIP Penilaian prestasi pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah/ mentor dan pensyarah pembimbing pada minggu akhir berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 4. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2 Perancangan pojek/aktiviti 3.

LAMPIRAN 3 125 .

4 19.9 8.7.5 – 23.5 .: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.0 – 4.0 – 30. Nama Pelajar : ____________________________________ No.9 24.0 Peratus 30% 0 – 11.P.0 – 14.9 4.9 12.0 – 19.0 126 . K.4 6. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 5.0 – 6.9 15.10.0 .LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penyeliaan internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.

PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) .Pengendalian projek/aktiviti lancar . PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Pelan tindakan disediakan Matlamat jelas dan sesuai Kos yang munasabah Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk Kertas kerja) Markah B = __________ C.Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D. - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan borang penilaian Melaksanakan analisis data Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.BORANG PENILAIAN PR3 (INTERNSHIP) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A.Penglibatan aktif peserta .Mengikut jadual perancangan . - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 127 .

Bermotivasi tinggi.berusaha mencapai matlamat .Mempunyai matlamat .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Mampu mempengaruhi dan memimpin orang berusaha mencapai matlamat .dengar pandangan orang lain .Berfikiran terbuka.Mampu menyelesaikan masalah (Rujuk portfolio) Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah ULASAN = (A + B + C + D + E +F ) = % (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing. guru besar dan guru mentor) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Mentor ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : _________________________ 128 . SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) .

3. 2. persembahan sangat lemah Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. kaki tangan sekolah. Tahap 3 Jelas. persembahan kreatif dan mengikut format C. PERANCANGAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. sumber rujukan terhad. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.mengikut jadual perancangan. Tahap 2 Kurang jelas. sumber rujukan sesuai dengan tajuk.mengikut jadual perancangan. sumber rujukan sangat terhad. Tahap 4 Jelas dan teratur. kanakkanak. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. A. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. strategi sesuai. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. mudah diterima sebagai rakan sejawat. tetapi kurang teratur. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. kakitangan sekolah. B. Berjaya menarik minat kanak-kanak. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. kanakkanak. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. ibu bapa dan masyarakat.mengikut jadual perancangan. kakitangan sekolah. strategi sesuai. sukar menerima teguran. kaki tangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. tidak ada sumber rujukan. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. kurang teratur. PELAKSANAAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas.mengikut jadual perancangan. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. strategi kurang sesuai. kakitangan sekolah. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. strategi tidak sesuai. ibu bapa dan masyarakat. 129 . tidak mengikut jadual perancangan. tidak teratur. kanakkanak. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. ibu bapa dan masyarakat. kakitangan sekolah. kurang teratur. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. 4. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. strategi sesuai. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. tidak teratur. ibu bapa dan masyarakat setempat. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. tetapi kurang teratur.

F. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Pakaian kurang kemas. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. kebajikan dan keselamatan pelajar. Berpakaian kemas. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. .D. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. bertimbang rasa. PENILAIAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. seterusnya merancang langkah susulan. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. sabar. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. kurang menunjukkan keyakinan diri. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. berbudi bahasa. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. 130 . peka. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Berpakaian kemas. bersopan santun. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. seterusnya merancang langkah susulan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. kepentingan. berbudi bahasa. sopan santun. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 2 Kurang jelas.

beriltizam. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. dedikasi. bersemangat. sanggup berkorban masa. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. menyumbang idea dan pandangan.Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. menyumbang idea. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 131 . berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. terpuji. iltizam.

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN KPLI-SR/KPLI-SM/KPLD/KDPM/KDC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

LAMPIRAN 4-1 Borang PR1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM KPLI/KPLI SR/KPLD/KDPM Nama Pelajar : _________________________ No. K.P. cemerlang dalam banyak aspek 133 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: ___________________ Kursus : ____________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen:______________________________________________ _ Praktikum Sekolah : Fasa I / Fasa II/ Praktikum :______________________________________________________ Tajuk : _____________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : _______ Tarikh : _________ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Masa : ________ Penyeliaan Ke: ______ Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Unsur KB a......... Kualiti pembelajaran f.... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan . Pengurusan bilik darjah d.. Pekerti d...... Pemikiran reflektif b...................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………... Strategi pengajaran pembelajaran d....... Keprihatinan c............... Komunikasi e.... Pembinaan Portfolio a.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1 Komponen Aspek a..…………… Tandatangan Pelajar 134 ....... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.... Pencapaian hasil pembelajaran h.. Catatan reflektif c. Penerapan nilai f.. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a............ Permulaan b.. Penutup g...... Sumber pengajaran pembelajaran e... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b..

Bagi setiap aspek. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 i. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 6. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 4. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 3. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 2. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. tepat. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 5. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran j. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 135 . Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. tepat. Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.LAMPIRAN 4-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 1.

kurang menarik. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Strategi dan aktiviti sesuai. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. 136 . sumber pengajaran pembelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT m. kurang mencukupi. masa dan situasi. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). l. tetapi kurang menarik. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. isi pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. masa dan situasi. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Strategi dan aktiviti amat sesuai. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. sumber pengajaran pembelajaran. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. keunikan individu murid. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. isi pelajaran. mencukupi. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.Tahap 1 k. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran n. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. tidak menarik. tidak mencukupi. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. keunikan individu murid. masa dan situasi. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. isi pelajaran.

Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. menarik. Disiplin kelas tidak terkawal. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. menyeronokkan. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Penggunaan masa tidak dikawal. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. i. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. 137 . Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 g. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. h.D. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Disiplin kelas kurang terkawal.

Sebutan adalah jelas. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Isi-isi utama berjaya dicungkil. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebutan adalah amat jelas. Komunikasi Tahap 2 Arahan yang diberi kurang jelas. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. j. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. tepat. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. tepat. nada. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. nada. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. k. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 138 . Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Suara lantang. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. l. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Penglibatan yang aktif dan responsif. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Ada perubahan tingkah laku. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Kualiti suara adalah baik. Kualiti suara adalah amat baik. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. C. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Catatan refleksi kurang berkualiti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti.Tahap 1 o. Kebolehan membuat tindakan susulan. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. 139 . Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD d. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. p. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. e. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri.

berbudi bahasa. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. tetapi pengolahannya kurang kemas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. bersopan santun. Berpakaian kemas. Penyediaan portfolio amat kemas. sabar. Berpakaian kemas. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan.Tahap 1 f. kreatif dan teratur. kepentingan. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. peka. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. sopan santun. kebajikan dan keselamatan pelajar. bertimbang rasa. Tidak meneruskan penulisan jurnal. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 140 . Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. bersopan santun. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. f. Penyediaan portfolio kemas. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. berbudi bahasa. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. mesra. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru.

Tahap 1 g. beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni h. menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas 141 . Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. menyumbang idea dan pandangan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. sanggup berkorban masa. iltizam. dedikasi. terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Pekerti Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. bersemangat.

: _____________________ Kursus : _________________________Ambilan :_________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major Praktikum (Tandakan : _____________________________________________ √ ): Praktikum 2/ Fasa 2 Praktikum 3 Praktikum 1/Fasa 1 Sekolah : _____________________________________________________ Tema : ___________________________Tunjang : ________________________ Tajuk : ________________________Kesepaduan Tunjang : _________________ Umur : ________ Tarikh : ____________Masa : ________Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K. cemerlang dalam banyak aspek 142 .LAMPIRAN 4-3 BORANG PR1/PRA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _______________________ No. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

. Pembinaan Portfolio a. Rutin harian f......... Pengelolaan murid e....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a....... Sumber pengajaran pembelajaran e... Penerapan nilai g.. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.. Pengurusan bilik darjah d..... Permulaan b. Unsur kemahiran berfikir a....... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Sifat profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ULASAN KESELURUHAN: .. Keselamatan h. Kualiti pembelajaran g. Pendekatan dan strategi p&p d. Penyayang c.. Hasil pembelajaran b... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) 143 ……………………………………………… Tandatangan Pelajar .................. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c.... Pemikiran reflektif b...... Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI a...... Pencapaian hasil pembelajaran j....... Aplikasi nilai k..... Catatan reflektif c. Penutup i... Komunikasi f.....

Bagi setiap aspek. tepat. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. pendekatan bersepadu. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 144 .LAMPIRAN 4-4 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. 6. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. 7. dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. pendekatan bersepadu. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. 3. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. jelas. tepat. dan berfokuskan murid. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. 145 . Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Wujud rutin sempadan antara komponen. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.

Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid.B. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. kumpulan dan kelas secara seimbang. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 146 . Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

147 . AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menyediakan catatan. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. selesa dan selamat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Murid berasa yakin. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

mesra. Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. peka. sabar. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. berbudi bahasa. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. kurang menunjukkan keyakinan diri. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. sanggup berkorban masa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. mesra. mesra. ikhlas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. beriltizam. mesra. Berpengetahuan dlam bidang. ikhlas. peka. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. tetapi pengolahannya kurang kemas. peka. mesra. sanggup berkorban masa. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. bertimbang rasa. Pakaian kurang kemas. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. peka. dedikasi. beriltizam. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. bersopan santun. Tegas tapi lembut. sabar. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Berpakaian kemas. bertimbang rasa. menyumbang idea. Penyediaan portfolio kemas. Penyediaan portfolio amat kemas. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 148 . empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dedikasi. . Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. sopan santun. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. bertimbang rasa. sabar. kreatif dan teratur. berbudi bahasa. menyumbang idea. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.Tahap 1 Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Berpakaian kemas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. peka. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan.

: -------------------------------------Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengkhususan/Major : --------------------------------------------------Minor/Elektif : ---------------------------------------------------------Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir sahaja) Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 5. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.4 6.10.9 4.No.0 – 19.P.0 .9 8.0 – 4.0 Peratus 30% 0 – 11.5 – 23.4 19.0 – 14. K.0 149 .9 15.9 12.9 24.0 – 30.5 .LAMPIRAN 4-5 Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ----------------------------------------------------.7.0 – 6.

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Komen

C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1- Fasa 2)

1

2

3

4

5

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

1

2

3

4

5

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR 1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

1

2

3

4

5

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah E = __________

150

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Komen

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR 1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

1

2

3

4

5

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

%

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan /Nama Guru Pembimbing __________________________________ Tandatangan /Nama Pensyarah Pembimbing _____________________________________ Tarikh :_____________________

151

LAMPIRAN 4-6 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)
1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (iv) Borang PR1 (v) Portfolio praktikum (vi) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

D. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL
Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN
Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

152

Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. kurang menyedari keperluan murid. Sebutan adalah jelas. persembahan pengajaran lemah. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. tepat . Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. ekspektasi terhadap murid realistik. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Kualiti suara adalah baik. menarik. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. peka terhadap keperluan kumpulan. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. strategi pengajaran kurang sesuai. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. menggunakan sumber dengan berkesan. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. tidak menyedari keperluan murid. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. 153 .F. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. selesa dan berkesan. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. suara terlalu perlahan. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. suara kurang lantang. strategi pengajaran tidak sesuai.

Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. sosial dan peribadi. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru.F. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. sosial dan peribadi. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. sosial dan peribadi murid. Keupayaan membuat refleksi terhad. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. sosial dan peribadi. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 C. Ada kebolehan membuat refleksi. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. 154 . Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. G. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Ada usaha untuk membimbing. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Ada usaha untuk membimbing. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum.

Melaksanakan semua peranan dengan segera. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. kecekapan memimpin. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. merancang. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. merancang. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. 155 . Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. dan kemahiran memberi motivasi. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. mengelola. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah.Tahap 1 D. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Cekap dalam merancang. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. mengelola.