GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (LPP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN PRASEKOLAH (LPP PRASEKOLAH) LPP MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPP-LPBS)

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

1

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

KANDUNGAN
Muka Surat Pengenalan Definisi Istilah I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Pendahuluan Konsep Rasional Matlamat Objektif Pelaksanaan Program Amalan Profesional Penilaian Amalan Profesional PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Konsep Objektif Strategi Pelaksanaan Kehadiran Status Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Lampiran 1(PBS) Lampiran 1-1(Panduan Menulis Pernyataan Profesional) Lampiran 1-2(Panduan Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-3(Senarai Semak Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-4(Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan) Lampiran 1-5(Penulisan Refleksi) Lampiran 1-6(Amalan Refleksi) Lampiran 1-7A(Aktiviti Profesional – Semester 1) Lampiran 1-7B(Aktiviti Profesional – Semester 2) Lampiran 1-7C(Aktiviti Profesional – Semester 3) Lampiran 1-7D(Aktiviti Profesional – Semester 4) Lampiran 1-8(Borang Kehadiran PBS) Lampiran 1-9(Laporan Perkembangan Pelajar) III. PRAKTIKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Kehadiran Praktikum Penangguhan Praktikum Kes Gagal Praktikum Syarat Taksiran Prestasi Pelajar dalam Praktikum Wajaran Penilaian Praktikum 4 5 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 32 32 32 34 39 39 40 40 41

3

10. Lampiran 2-6 11. Lampiran 2-11A 23. Lampiran 2-18A IV. Lampiran 2-3C 7. Lampiran 4-1 (Borang PR1 KPLI) 2. Lampiran 2-2 3. Lampiran 2-9 15. LAMPIRAN 3 (Internship) 125 1. Lampiran 2-4 8. Lampiran 2-11 22. Lampiran 2-3A 5. 4. Lampiran 2-8 14. Lampiran 2. Lampiran 2-4 9. Lampiran 2-9A 20. Lampiran 2-5 10. Lampiran 2-1 2. Lampiran 2-10 21. Lampiran 2-17 31. LAMPIRAN 2 (Praktikum) Muka Surat 42 1. Lampiran 2-18 33. Lampiran 2-14 27. Lampiran 2-3B 6. Lampiran 2-15 28. Lampiran 4-2 (Panduan Penggunaan Borang PR1 KPLI) 3. Lampiran 2-17A 32. 3. Lampiran 4-3 (Borang PR1_PRA_KPLI) 4. Lampiran 3-2 (Panduan Penggunaan Borang Penilaian Internship PR3) 129 V. (Guru Pembimbing Sebagai Mentor) 43 (Pengajaran Berpasangan) 45 (Penulisan Jurnal Mingguan) 47 (Senarai Semak Penulisan Jurnal) 49 (Panduan Penyediaan Portfolio Praktikum) 50 (Senarai Semak Portfolio Praktikum) 52 (Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum) 54 (Laporan Aktiviti Kokurikulum) 55 (Pencerapan Klinikal) 56 (Borang PR1) 58 (Borang PR1/P) 60 (Panduan Penggunaan Borang PR1 & PR1/P) 62 (Borang PR1/PRA)=Pra-Sekolah 69 (Borang PR1/P/PRA)=Pra-Sekolah 70 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA dan PR1/P/PRA) 73 (Borang PR1/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 79 (Borang PR1/P/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 81 (Panduan Penggunaan Borang PR1/MP dan PR1/P/MP) 83 (Borang PR1/ML)=PK Masalah Penglihatan 87 (Borang PR1/P/ML)=PK Masalah Penglihatan 89 (Panduan Penggunaan Borang PR1/ML dan PR1/P/ML) 91 (Borang PR1/MD)=PK Masalah Pendengaran 95 (Borang PR1/P/MD)=PK Masalah Pendengaran 97 (Pand Penggunaan Borang PR1/MD dan PR1/P/MD) 99 (Borang PR1/PEMULIHAN) 103 (Borang PR1/P/PEMULIHAN) 105 (Pand Peng Borang PR1/P dan PR1/P/PEMULIHAN) 107 (Borang PR2) 114 (Panduan Penggunaan Borang PR2) 117 121 121 121 121 123 124 Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Penilaian Prestasi Pelajar Dalam Internship 6. Lampiran 4-4 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA KPLI) 5. Lampiran 2-13 25.7A 13. INTERNSHIP 1. Lampiran 4-5 (Borang PR2 KPLI) 6. 5. Lampiran 2-15A 29. Lampiran 2-16 30. 2. Lampiran 2-12 24. Lampiran 3-1 (Borang PR3 Penilaian Internship) 126 2. Lampiran 2-3 4. Lampiran 2-7 12. Lampiran 2-13A 26. PRAKTIKUM KPLI/KPLI SM/KDPM LAMPIRAN 4 (KPLI/KDPM) 1. Lampiran 4-6 (Panduan Penggunaan Borang PR2 KPLI) 4 132 133 135 142 144 149 152 .

dalam melaksanakan tugas bimbingan. peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat. Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. pensyarah pembimbing. Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Praktikum dan Internship. guru pembimbing dan pengurus sekolah.PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). penempatan (praktikum dan PBS). Maklumat tentang struktur program. pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan Pengurusan Praktikum. pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Falsafah Pendidikan Guru. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar. Di samping itu garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing penyeliaan dan penilaian pelajar. prosedur pelaksanaan. bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional . Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai landasan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. 5 . Selain itu. Di dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan.

Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. dan makmal. termasuk bilik khas. : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM . : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat program amalan profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaan program amalan profesional oleh ahli JKIPIPG . : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur program amalan profesional atau melanggar Akta 174 . : Merujuk kepada Guru Besar. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan diilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada proses pengesahan kes cemerlang dalam program amalan profesional. gagal/ Pengurus Sekolah Pelajar Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal : Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam program praktikum akhir. menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia : Merujuk kepada Jawatankuasa Penilaian Institut Pendidikan Guru Amalan dan JKIAPIPG JKPPIPG Peperiksaan 6 . : Merujuk kepada peserta Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan.DEFINISI ISTILAH Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPG yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing. bengkel.

BAHAGIAN 1 PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 7 .

pelajar dapat membina. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu. Falsafah Pendidikan Guru. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima di dalam bilik kuliah ke situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah.PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 1. KONSEP Amalan Profesional merupakan satu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). 2. berasaskan sekolah dan bersifat developmental. (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/ Jabatan Pengkhususan/ Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: Program Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. Hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri . menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. Melalui program latihan praktik yang sistematik. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1 : Konsep Program Amalan Profesional 3. 8 .

kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Program Amalan Profesional 4. JPN dan sekolah. prinsip. daya saing.1 Melalui program amalan profesional. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. Oleh yang demikian. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPG dan sekolah. keprihatinan dan kepekaan terhadap murid 9 . MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. OBJEKTIF 5. program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG. INSAN GURU INOVASI ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R INOVASI ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R KREATIVITI KREATIVITI TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1.Semasa pelaksanaan amalan profesional. daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. teori. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional. dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) memupuk sikap positif. daya tahan. 5.

1: Pelaksanaan Amalan Profesional 10 . PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1.1. pendekatan. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. ilmu binaan. penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi). (iii) 6. 5. dan seterusnya ilmu profesional perguruan. pihak IPG dan sekolah dapat: (i) (ii) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.2 Melalui program amalan profesional ini juga.(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi. Pelaksanaan Program Amalan Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum 5 Prakt 1 4 minggu 2 100% 6 Prakt 2 8 minggu 4 100% 7 Prakt 3 12 minggu 6 100% Internship 8 Internship 4 Minggu 2 100% Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS 1 2 PBS 2 3 PBS 3 4 PBS 4 1 1 1 1 minggu minggu minggu minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major/elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1.

1. Praktikum dan Intership dalam Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali.7. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan.1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). 7. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. 11 . PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian setiap aktiviti PBS. (i) Penentuan LULUS adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan (ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus.

BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 12 .

penelitian dokumen. guru dan kakitangan sekolah mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. 2. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan . Melalui PBS pelajar tugas sebenar seorang guru. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menghayati kerjaya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen Amalan Profesional bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. pengurusan bilik darjah dan . iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) (x) (xi) membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. tingkah laku murid. peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. 13 dapat memahami sistem pengurusan sekolah. OBJEKTIF Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1.

3. (rujuk Jadual 2.1) Hasil aktiviti PBS dan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi.1) f) 14 . Pembelajaran Berasaskan Sekolah Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS Fasa 1 1 Minggu 2 PBS Fasa 2 1 Minggu 3 PBS Fasa 3 1 Minggu 4 PBS Fasa 4 1 Minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major / elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major / elektif Jadual 1.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar. saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. (rujuk Jadual 2. Penempatan hendaklah mengambilkira lokasi. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan pelbagai sebelum mereka di tempatkan di sekolah untuk parktikum.1. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Jabatan Ilmu Pendidikan/ mata pelajaran major/ elektif akan memberikan tugasan dan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan mengikut Semester / Fasa yang ditetapkan. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah selama 1 minggu bagi setiap Fasa iaitu mulai semester 1 hingga semester 4 seperti dalam Jadual 1. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS.

c) d) 4. 5. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. Jabatan Ilmu Pendidikan.Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek Major Elektif 1 Elektif 2 Jadual 2.1: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) b) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap Fasa PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang ditetapkan. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan yang berikut: a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) 15 . Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. KEHADIRAN a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib.

Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. bimbingan dan penilaian. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan.6. (ii) a) b) c) d) e) Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. disiplin dan budaya sekolah struktur organisasi. pengurusan. peraturan. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman persekitaran Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS 16 . Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS.

objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan.f) g) h) i) j) k) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS (iii) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) IPGM (Unit Praktikum. perbincangan dan penilaian. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan / Major/ Elektif ) Memahami. Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 17 .

LAMPIRAN 1 (PBS) 18 .

3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK TUGASAN 1.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama tugasan Tujuan tugasan Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian 3. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) • • Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 19 . 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2. Tujuan Pernyataan Profesional 2. Pernyataan Profesional 3. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS.1 Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.

4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.3 3.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Pengertian Portfolio 1.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1.2 3.1.5 Matlamat dan pencapaian 1.1 3. 1992). Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.2 Kemahiran 1.1.3 Pengalaman 1. 2. Tujuan Portfolio 2.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.1 Pengetahuan 1. 2.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. 20 .2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. 3. 4. (Shulman.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. 3.1.1. 4.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 2.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. pensyarah dan mentor untuk menilai 2. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.4 Kelayakan 1.

1) Pemerhatian 5.1) Penyataan sebelum PBS Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas 2.2) Senarai Semak 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.4) Soal selidik 5.3) Temu bual 3.3) Temu bual 5.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6. Kad Pengenalan 1.1) Pemerhatian 3.5) Interaksi dengan murid 5.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan 9 2 3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 21 .2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1) 2.2) No.3) Major dan Ambilan 1.2) Senarai semak 3.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.4) Tarikh PBS 2.1) Aktiviti 6.4) Soal selidik 4.1) Nama 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : _______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Pengesahan oleh guru yang ditemui: Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 22 .

menganalisis. amalan dan tingkah laku positif 4. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. • 2. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 23 . (Hanipah.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. temu bual dan soal selidik. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. mencari alasan.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. kesedaran diri. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. Definisi Refleksi • • Proses merenung.

Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) 24 .1 Kekuatan: 2. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.2 Kelemahan: 3.

LAMPIRAN 1-7A PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1) 1. ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 .

5 2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.2 2.2.1 2. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.3 2. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi berasaskan ICT ? peluang menggunakan sumber pembelajaran yang Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 26 .6 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.4 2.

Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada.LAMPIRAN 1-7B PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 2) Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major. Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 27 . Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5. adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4.

1 Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? 1. 2. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1.4 Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? 2.LAMPIRAN 1-7C PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 3) 1.2 Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? 1. 2.3 Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku. Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 2.3 Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 1.4 Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalansoalan berikut: 2. 28 .2 Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti.1 Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru.4 1. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas.7 1.6 1. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 29 .3 1.LAMPIRAN 1-7D PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 4) 1.1 Teknik penyoalan guru 1.2 1.8 Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis.5 1. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspek-aspek berikut dan buat catatan: 1.

3. Kandungan aktiviti yang dicadangkan: 3. Refleksi selepas PBs dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: tiada tugasan lain yang diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan 30 . Fokus aktiviti ialah: • • • • • • Berkaitan dengan sukatan pelajaran Ada unsur pemerhatian terhadap P&P Melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Mengenal persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) Meliputi sumber P&P Meliputi strategi P&P / kemahiran mengajar 4.1. Format penulisan laporan aktiviti PBS. Panjang penulisan ditentukan oleh Jabatan yang memberi aktiviti berkenaan 4. Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasab harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3. 2.LAMPIRAN 1-7E FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1. Format penulisan laporan aktiviti PBS adalah seperti berikut: (cth) • • • • • Font Arial Seni huruf ialah 12 Langkau 11/2 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran 4. Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5.2. Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester.1. 3. Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas. 4.2.

LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 31 .

P. Major : ______________________________________ Ambilan : ___________________________ : ___________________________ Tandakan (9) Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 32 . berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. K.LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________ No.

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 117 .

2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. 3. meningkatkan jati diri. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah.1 (ii) Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPG dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan. portfolio g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran i) j) menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi.PRAKTIKUM 1. 32 . pelajar dapat: a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai d) merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran f) memupuk sikap positif. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester.Rujuk Jadual 1. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Rujuk Jadual 1-1. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) b) c) d) Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Dalam Fasa 1 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major, manakala dalam Fasa 2 dan Fasa 3 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya semasa Praktikum 1. 2 kali

e) f)

Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dalam tempoh dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu) Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

1 1

1 2 2

2 3 2 4 2

1 1 1 1 1

5 7 5 9 4

1

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan
33

4. (i)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti tempoh praktikum anjuran sekolah di sepanjang

d) e) f) g) h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)
34

j)

k) l) m) n) o)

p)

sekurang-kurangnya

satu

q)

Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.

r) s)

(ii)

Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
35

(h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini 36 (g) (h) (i) .(p) (q) (r) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum . menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) (f) jadual waktu sukatan pelajaran. (s) (iii) Guru Pembimbing (a) (b) (c) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG Memahami. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak. huraian sukatan pelajaran.

struktur organisasi. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka.(j) (k) (l) (m) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. guru mata pelajaran. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar 37 (k) . terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan (e) (f) (g) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah (a) (b) (c) (d) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah. guru penolong kanan. guru panitia. disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah. gagal. guru darjah. guru kokurikulum. pengurusan. peraturan. guru disiplin.

(l) (m) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG 38 . unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar.

gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 5. KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • • • • • (c) Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.2.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% 39 . Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan. Jadual 3. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% . melengkapkan tempoh amalan profesional.9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak.(vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) (a) (b) (c) (d) (e) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang.89. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum.

7. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. 8. Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. 6. Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2). Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuatkuasa penangguhan praktikum Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG). kepada 40 .(d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum.

Penilaian 7.2 Praktikum Bidang Wajaran Praktikum 1 4 Major 100% Praktikum 2 8 Major 70% 100% Elektif 1 30% Praktikum 3 12 Major 70% 100% Elektif 1 30% Jadual 3.(Rujuk Jadual 3. Kokurikulum 8. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%. elektif 1 dan elektif 2. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum 9. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Komunikasi 5.Komponen Penilaian 1.4) Tempoh (minggu) Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 9. Pengurusan Bilik Darjah 6. Pengajaran dan Pembelajaran 4.4: Wajaran Penilaian Praktikum 41 . WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9.

LAMPIRAN 2 (Praktikum) 42 .

Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. model. 3. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee).3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. 2. Dengan bimbingan melalui latihan43 . pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar. 3. 3. Objektif 2. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. 2. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. Oleh itu.4 Pembimbing di dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. Dengan pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. 3.LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. Tanggungjawab Mentor 3.

4.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab.2 Mencelah hanya apabila perlu. 3.1 Mendengar lebih daripada bercakap. Pelajar perlu mencari bimbingan. 44 . Prinsip Bimbingan 4. kerajinan dll).4 Komitmen kepada perkembangan berterusan. 4. kasih sayang.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah. 4. 4.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. 4.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) 4. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. 4. nasihat. 4. Dengan cara ini mereka akan dihala ke arah perubahan.

Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas 45 .5. 2. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran pembelajaran. 2. 3.2.2. 2. Garis Panduan 3.6. cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. 2.meningkatkan kreativiti.mengkaji kelemahan pengajaran pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya.berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran pembelajaran. 2. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. kaedah dan teknik yang berlainan 3.Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.1. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional.1.mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”.berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar.4.1. b) Kemahiran mengajar c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan.3. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2.1.1. 2. strategi.

Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. b) “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan. 4. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan.3. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam 3 minggu pertama amalan profesional. 3. 4.4. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro.4. berpasangan 46 . 3.3. 4. 4. 3.1. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan.2.3. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.1. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional.3.2. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Amalan profesional. c) “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan.

6. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkat tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya 2. 3. 3.2. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. mengandungi pandangan. 2. 2. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa. 2. cadangan. masalah. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah.1.3 . 2.4. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas. 3. 2. 2. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa.dan tindakan susulan. 3.7.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL MINGGUAN 1. Objektif Pelajar dapat: 2.2. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung. 47 .4 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum.5. menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan.3. Garis Panduan 3. masalah.1.

1. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemaskini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4. 3. 4.6. 3.7. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar. 4.5.3. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan.2.8. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional. 48 . 3.

3. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. STATUS Ada Tiada CATATAN 4. 2. Mencukupi III. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. V. Sesuai/Releven dengan isu II. IV. Kritis/kreatif 49 . Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (literature review) I. Meramal Kesan dan Akibat Isu/Masalah/PeristiwaYang Difokuskan. II. Ada sumber rujukan 5 Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan IV.LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ BIL. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Sesuai dan releven V. III. 1. I. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. PERKARA Ada isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah.

Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. Yang Dikenal pasti. II. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing --------------------------------------------( ) 50 . II. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. Kesimpulan/Refleksi I. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. II. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. I. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. I.BIL.

3. 51 .1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. Pengertian Portfolio 1.1.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 3.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.1.LAMPIRAN 2-3B PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Tujuan Portfolio 2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.4 Kelayakan 1.1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum 2.1 Pengetahuan 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.1. 2. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. 3. pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai 2. (Shulman.2 Kemahiran 1. 4.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. 4.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. 2.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum.1992).3 Pengalaman 1. 3. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1. Ciri-Ciri Portfolio 3.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.5 Matlamat dan pencapaian 1. 2.

Gunakan format refleksi P&P 4 a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan. bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. bahan bantu mengajar ii.video dan audio 52 Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran 5 6 . Menilai hasil dari projek/aktiviti itu.modul iii.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan (9) atau (x) Bil 1 Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru: Catatan Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis. 2 3 a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan: Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Fokuskan satu projek/aktiviti shj. draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i.perisian – digital. lakaran. peta minda.

iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih 7 Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar 8 9 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )
53

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tarikh: ______________

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

1.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

2.

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

3.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/ permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti

54

LAMPIRAN 2-4A

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE- ......... Nama Pelajar: ________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ___________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: _____________________________

Tempat: ____________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: _________________________________________ Bilangan Pelajar: _____________________________________________________ Aktiviti/Kemahiran yang dijalankan (kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian):
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Refleksi: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Aspek bimbingan oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________

T. Tangan Pelajar

T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

55

ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B. pemerhatian pengajaran secara langsung. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 56 . penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. pengumpulan data dari pemerhatian. Lingkaran Pencerapan Klinikal A. PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. 2. D.LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. Objektif Pensyarah pembimbing.

B. 57 . tertentu dalam E. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) pelajaran. C. mencari penerangan atau penjelasan. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). soalan dan kesimpulan. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Pembimbing mengkategorikan data. (ii) merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku.4. D. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. mengenal pasti alternatif.

LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. cemerlang dalam banyak aspek 58 . K.

. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b............ Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a...... Hasil pembelajaran b.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a........ Pengurusan bilik darjah d..... Catatan reflektif c. Pembinaan portfolio a.......... Penerapan nilai f....... Pekerti d......... Permulaan b... Kualiti pembelajaran f............. Strategi pengajaran pembelajaran d... Pemikiran reflektif b......... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c.. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ... Pencapaian hasil pembelajaran h.. Komunikasi e...... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………………… (Tandatangan Pelajar ) 59 .... Keprihatinan c. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.... Penutup g...... Unsur KB a..

0 60 .8.0 6.1 – 12.1 – 4.0 24.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.10.1 – 18.1 – 24.0 16.0 Peratus 20% 0 – 4.1 .SULIT LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.0 24.1 – 16.1 – 20.P.1 .1 – 30.0 32.1 – 24. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 4. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 6.0 12.1 – 32. K.0 18.0 8.0 2.0 Peratus 40% 0 – 8.0 8.0 8.0 Peratus 30% 0 – 6.0 6.0 16. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 4.1 – 40.1 – 8.1 – 12.1 – 16.0 12.

Komunikasi e.. Catatan reflektif c... Kualiti pembelajaran f... Sumber pengajaran pembelajaran e.. Aplikasi nilai Markah = (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a.. Pemikiran reflektif b..... Pekerti Markah = d. (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ----------------------------------------------------(Nama: ) 61 ........... Hasil pembelajaran b. Pencapaian hasil pembelajaran h.... Pengurusan bilik darjah d. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c......Komponen Aspek a........ Unsur KBKK a. Permulaan b.... Penutup g.. Perkembangan pengajaran Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) c. Keperihatinan c. Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah = 1 2 3 4 5 (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) b.... Strategi pengajaran pembelajaran d.. Pembinaan portfolio a.. Sifat Profesional = (A + B + C + D) X 100 = JUMLAH MARKAH ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing . Penerapan nilai f.............

Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 62 . Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Bagi setiap aspek. tepat. 7. jelas. 2. 3. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 5. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. tepat. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. tepat. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. 4. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Praktikum 2 dan Praktikum 3. 6. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik.Tahap 1 c. tidak menarik. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. kurang menarik. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. isi pelajaran. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. keunikan individu murid. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. kurang mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. isi pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. keunikan individu murid. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. d. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. sumber pengajaran pembelajaran. mencukupi. tetapi kurang menarik. masa dan situasi. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. masa dan situasi. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. 63 . Strategi dan aktiviti sesuai. masa dan situasi. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. sumber pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. isi pelajaran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Strategi dan aktiviti amat sesuai.

Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Disiplin kelas tidak terkawal. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. b. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. 64 . Disiplin kelas kurang terkawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Arahan jelas dan dipatuhi oleh Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. menyeronokkan. c. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar.B. menarik. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan.

menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Komunikasi Tahap 2 gangguan. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. f. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. nada. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. tepat.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Tahap 3 sebahagian pelajar. Sebutan adalah jelas. Ada perubahan tingkah laku. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Arahan yang diberi kurang jelas. Kualiti suara adalah amat baik. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. d. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Sebutan adalah amat jelas. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Penglibatan yang aktif dan responsif. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Suara lantang. nada. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Kualiti suara adalah baik. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. tepat. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. e. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 65 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. 66 . Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Kebolehan membuat tindakan susulan. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD a. Catatan refleksi tidak berkualiti. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil.Tahap 1 g. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. b. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. C. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Catatan refleksi kurang berkualiti. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. h. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil.

SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. berbudi bahasa. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Berpakaian kemas. b. kepentingan. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. bersopan santun. peka. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 67 .Tahap 1 c. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. bertimbang rasa. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. sopan santun. sabar. berbudi bahasa. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. kebajikan dan keselamatan pelajar. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Penyediaan portfolio amat kemas. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Penyediaan portfolio kemas. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. kreatif dan teratur. Berpakaian kemas. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. bersopan santun. mesra. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan.

Tahap 1
c. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

d.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

68

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Amalan profesional (Tandakan ;): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

69

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p & p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai

g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikiir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif a. Catatan reflektif b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Penyayang

c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: )

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

70

0 32.0 2.0 6.1 – 20.0 Peratus 40% 0 – 8.1 .1 – 4.0 16.0 8.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 8.1 – 24.0 18.1 .10.0 16. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 40.0 12.1 – 12.1 – 12. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.P.0 6.1 – 18.0 12.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisi oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.1 – 8.0 4.8.1 – 16.0 24.0 Peratus 30% 0 – 6.0 24. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 Peratus 20% 0 – 4.1 – 24.1 – 30. K.1 – 32.0 71 .1 – 6.0 8.1 – 16.0 4.

.. Penutup i.... Pengurusan bilik darjah d.. Penyayang SAHSIAH (20 markah) c............... Pengelolaan murid e... .... Sumber pengajaran pembelajaran e... Kualiti pembelajaran g............ Unsur Kemahiran Berfikir a.. Penerapan nilai Markah: g........ Keselamatan h.... Aplikasi nilai k.. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN (30 markah) c. Pendekatan dan strategi p&p 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan d.. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN (40 markah) c.. Komunikasi f......... (Nama: ) 72 Tandatangan Pelajar .. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 2 3 4 5 Markah: T.... Hasil pembelajaran b...................... (Nama: ) . Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j............. Permulaan b. Pembinaan portfolio (D) a.......BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/PRA Komponen Aspek a....... Pemikiran reflektif c........ Rutin harian f...... Penampilan diri SIKAP DAN b...........T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ... Catatan reflektif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Markah: d. Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a..

Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. 5. Bagi setiap aspek.LAMPIRAN 2-9A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA dan PR1/P PRA 1 2. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 73 . tepat. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. 4. pendekatan bersepadu. 3. tepat. dan berfokuskan murid. jelas. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Wujud rutin sempadan antara komponen. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. mencukupi dan selamat digunakan. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. 74 . tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Tiada bukti penggunaan alat berfikir.

Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 75 . Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. kumpulan dan kelas secara seimbang. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.B. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal.

Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Murid berasa yakin. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. 76 . Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. selesa dan selamat.

sabar. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 3 Menyediakan catatan. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Berpakaian kemas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Pakaian kurang kemas. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. bertimbang rasa. mesra. peka. peka. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. berbudi bahasa. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. sopan santun. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. . Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. sabar. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. peka. ikhlas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Penyediaan portfolio amat kemas. kurang menunjukkan keyakinan diri. Berpakaian kemas. ikhlas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. mesra. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. bertimbang rasa. peka. berbudi bahasa. sabar. bertimbang rasa. mesra. mesra. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 77 . mesra. peka. bersopan santun. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Penyediaan portfolio kemas.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

dedikasi. Tegas tapi lembut. Tahap 3 Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Tahap 4 Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. 78 . Berpengetahuan dlam bidang. beriltizam. Tahap 2 Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. dedikasi. Tahap 5 Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. beriltizam. sanggup berkorban masa. menyumbang idea. sanggup berkorban masa.Tahap 1 Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. menyumbang idea.

Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. cemerlang dalam banyak aspek 79 . K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P.

(Nama: ) Tandatangan Pelajar .... b...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MP Komponen a........... Aplikasi nilai h...... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Komunikasi f...... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d...... (A) PERANCANGAN c...... Penerapan nilai f. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ..... Pemikiran reflektif b.. Permulaan b..... Catatan refleksi c................ j............. (C) AMALAN REFLEKSI Kualiti Pembelajaran Penutup a..... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c................ Pengurusan tingkah laku e. Pengurusan rutin d.. Aplikasi unsur terapi i. (Nama: ) 80 ......... Penilaian pembelajaran g......... Unsur terapi a....... Sumber pengajaran-pembelajaran e. Penyayang c.. Penampilan diri b...

0 16.1 – 4.0 Peratus 20% 0 – 4.0 8.0 2.LAMPIRAN 2-11 BORANG PR1/P MP BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ No.1 – 30.0 4.0 6.1 – 18.1 – 12. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.9 32.0 24. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 18.P.1 – 16.0 12.1 – 24.1 – 8. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 16.0 8.1 .8.1 .1 – 12.0 81 .: _____________________ Kursus : _________________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Sekolah : _____________________________________________________________ Tajuk : ______________________ Masa : ______________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 8.0 16.0 6. K.1 – 20.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 24.0 12.1 – 32.0 4.1 – 6.0 Peratus 40% 0 – 8.10.0 24.1 – 40.

.. Pembinaan Portfolio a. Sumber pengajaran pembelajaran e................ Penyayang c.. Catatan reflektif c....... Penilaian pembelajaran g... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c. Komunikasi f.... Hasil pembelajaran b... Sikap professional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ........... Pendekatan dan strategi p&p d........ Permulaan b....... Penutup Markah : (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a.…............Komponen Aspek a......………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) ... Pemikiran reflektif b... Kualiti pembelajaran j..... Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 82 …. Penerapan nilai f. Pengurusan tingkah laku e........ Aplikasi nilai h... Aplikasi unsur terapi i. Pengurusan rutin d. Unsur terapi a. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 Markah: (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c.....

Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Bagi setiap aspek. tidak Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. tepat. dan berfokuskan murid.LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP dan PR1/P/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. tepat. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. 83 . Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. mencukupi dan Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. 4. tidak Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. 2. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. jelas. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. 3.

Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad mencukupi dan selamat digunakan. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.sesuai. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. kumpulan dan kelas secara seimbang. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran selamat digunakan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 84 . Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran mencukupi dan kurang selamat digunakan. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. mencukupi dan kurang selamat digunakan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menilai kemajuan murid secara sistematik.Tahap 1 Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. . Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. C. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. 85 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Tahap 4 Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Tahap 5 Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Tahap 3 Tahu kepentingan alat bantu dengar. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Tahap 2 Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Ada keupayaan menilai kesan P & P.

peka. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. bertimbang rasa. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. mesra. peka. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Tahap 3 Berpakaian kemas. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 86 . kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 4 Berpakaian kemas. sopan santun. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. peka. bertimbang rasa. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. ikhlas. bersemangat. kurang menunjukkan keyakinan diri. iltizam. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menyediakan catatan. sabar. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan.Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. sabar. sanggup berkorban masa. bertimbang rasa. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. ikhlas. mesra. beriltizam. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra. bersopan santun. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. berbudi bahasa. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. peka. menyumbang idea dan pandangan. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. sabar. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. . peka. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. cemerlang dalam banyak aspek 87 .P. K.LAMPIRAN 2-12 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.

............................... Kualiti pembelajaran k.... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pemikiran reflektif b.... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a..... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan Pendekatan & strategi pengajaran .Aktiviti g. Penilaian pembelajaran i.. Penyayang c.... Sumber pengajaran pembelajaran e.....Kanta ....) Tandatangan Pelajar: (Nama: . Peka keperluan khas murid ... (A) PERANCANGAN c........BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a... Komunikasi f... Peka tahap penglihatan murid: . Penerapan nilai a. Penampilan diri b..) 88 ..... Aplikasi nilai j. Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a.CCTV h..................................Brailler ...... Pengurusan rutin d..pembelajaran d. Catatan refleksi c.... Permulaan b... b..Sumber P & P .... Pengurusan tingkah laku e.. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ...

0 8.0 8.1 .P.0 18.1 – 8.0 2.0 8.0 6.10.1 – 4.0 Peratus 40% 0 – 8.LAMPIRAN 2-13 BORANG PR1/P/ML BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.1 – 12.0 89 .0 6.1 .0 24.0 24.1 – 16. K.0 16.1 – 24.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 16.1 – 24. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 16.1 – 6.1 – 40.1 – 18.1 – 12.0 12.0 4.0 12.1 – 30. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 Peratus 20% 0 – 4.8. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.9 32.0 4.1 – 20.1 – 32.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

. Pembinaan Portfolio a..... Pemikiran reflektif b........ Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .. Kualiti pembelajaran k... Permulaan b..... Hasil pembelajaran b.Aktiviti g. Komunikasi f...... Pengurusan rutin d... Pencapaian hasil pembelajaran i....CCTV h. Aplikasi nilai j. Catatan reflektif c...Komponen Aspek a..... Perkembangan pengajaran Markah: 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c......... Pengurusan tingkah laku e.. Pendekatan dan strategi p&p d. Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b......... Sumber pengajaran pembelajaran e... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c..... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) …………………………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) 90 ..Kanta ..... Penutup Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a.. Peka tahap penglihatan murid: ..... Penyayang c.....Sumber P&P .. Peka keperluan khas murid : .Brailer ........ Penerapan nilai a.....

dan berfokuskan murid. 4. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. tepat. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Bagi setiap aspek. jelas. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. 2. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tepat. dan berfokuskan murid. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. 3. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 91 . disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.LAMPIRAN 2-13A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML dan PR1/P/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan.

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu. mencukupi dan selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. kumpulan dan kelas secara seimbang. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan 92 . Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran.

Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.Sumber P & P . 93 . Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. C. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Tahap 3 Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Tahap 4 Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Tahap 5 Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Tahap 2 Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. sesuai serta membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid . Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.Tahap 1 Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P.Brailler .Kanta . Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P.

c. mesra. bersemangat.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 94 . Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. beriltizam. peka. peka. bertimbang rasa. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. iltizam. dedikasi. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 3 Menyediakan catatan. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sanggup berkorban masa. mesra. mesra. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. . dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. peka. bertimbang rasa. berbudi bahasa. berbudi bahasa. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan. ikhlas. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. bersopan santun. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. sabar. ikhlas. sopan santun. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. peka. kurang menunjukkan keyakinan diri. Tahap 4 Berpakaian kemas. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. bertimbang rasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. menyumbang idea. menyumbang idea dan pandangan. sabar. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. sabar. Tahap 3 Berpakaian kemas. peka. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat.

P.LAMPIRAN 2-14 Borang PR1/MD BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan . cemerlang dalam banyak aspek 95 . K.

....... Penilaian pembelajaran h..... Catatan refleksi c. Kemahiran alat bantu dengar g... Permulaan b...... Sumber pengajaran dan pembelajaran e.... Penerapan nilai a.. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e. Penutup a..... (Nama: ) Tandatangan Pelajar . Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan...... Aplikasi nilai j. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ...... Pengurusan rutin d...... b..... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d. Komunikasi seluruh f..................... Perkembangan pengajaran c............... Kualiti pembelajaran k.......... (A) PERANCANGAN c............ Penampilan diri b... Penyayang c...... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a... (Nama: ) 96 ....

0 2.P.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 4.1 – 32.9 32.1 – 4.1 – 30.1 – 16.1 – 20.1 – 12.0 6. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.8.1 – 16.1 – 8.0 8.1 .0 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 97 .0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 24.0 24.1 – 6.1 – 24.0 18.0 6.0 12.0 24.0 16.10.0 16.1 .LAMPIRAN 2-15 BORANG PR1/P/MD BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.0 Peratus 20% 0 – 4.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 18.0 8.0 12.0 8.1 – 40.1 – 12.

.... Aplikasi nilai j. Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e... Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. Perkembangan pengajaran c............. Komunikasi seluruh f. Penilaian pembelajaran h........ Kemahiran alat bantu dengar g. (Nama: ) 98 ..... Pengurusan rutin d...... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d. b...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a......... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a..... Sumber pengajaran dan pembelajaran e.. Permulaan b........ Penerapan nilai a...... Catatan refleksi c................... (A) PERANCANGAN c.............. Kualiti pembelajaran k. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan......... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b..... Penyayang c........ (Nama: ) Tandatangan Pelajar .. Penampilan diri b.... Penutup a.

Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. jelas. Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. Bagi setiap aspek. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. tidak mencukupi dan kurang Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. 4. 2. mencukupi dan selamat digunakan. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. 3. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tidak mencukupi dan kurang Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. mencukupi dan 99 . hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.LAMPIRAN 2-15A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD DAN PR1/P/MD 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. dan berfokuskan murid. tepat. dan berfokuskan murid. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.sesuai. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 100 . selamat digunakan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses p&p. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran selamat digunakan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. kumpulan dan kelas secara seimbang. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad selamat digunakan. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. Tahu kepentingan alat bantu dengar. . Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. Kurang peka penggunaan alat bantu dengar.Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. lengkap dan kemas Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan 101 . Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menyediakan catatan. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P&P. C. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Menilai kemajuan murid secara sistematik.

bertimbang rasa. bersemangat.D. sabar. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. beriltizam. Tahap 4 Berpakaian kemas. mesra. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. menyumbang idea dan pandangan. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. peka. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. berbudi bahasa. Mengamalkan ciri-ciri profesional. peka. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. peka. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 102 . sabar. mesra. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sanggup berkorban masa. iltizam. mesra. bersopan santun. Tahap 3 Berpakaian kemas. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. ikhlas. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. dedikasi. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. sabar. menyumbang idea. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. sopan santun. bertimbang rasa. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. ikhlas. . mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. bertimbang rasa. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. kurang menunjukkan keyakinan diri. berbudi bahasa. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. peka.

LAMPIRAN 2-16 BORANG PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PEMULIHAN Nama Pelajar : ____________________________ No. K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Praktikum (Tandakan Praktikum 1 Sekolah √ ): Praktikum 2 Praktikum 3 : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : ________ Tarikh : _____________Masa : _________ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. cemerlang dalam banyak aspek 103 .

...... Kualiti pembelajaran g.............. Pemikiran reflektif b........... Penampilan diri SIKAP DAN SAHSIAH b.. Unsur kemahiran berfikir a. Pendekatan dan strategi p&p d......... Penerapan nilai g... Perkembangan pengajaran d.. Permulaan b... Keperihatinan c..... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a.Komponen BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Aspek Tahap a.. Pekerti d..... Sumber pengajaran pembelajaran e..... Pencapaian hasil pembelajaran i.......... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 104 …………………………………………...... Pengurusan bilik darjah e......... Hasil pembelajaran b. Penutup h. Pengajaran secara kumpulan (B) PELAKSANAAN c... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) .. Pembinaan Portfolio (D) a.. Komunikasi f.. Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan (A) PERANCANGAN c. Rutin harian f.. Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: . Catatan reflektif c.

0 24.1 – 16.0 Peratus 30% 0 – 6.LAMPIRAN 2-17 BORANG PR1/P/PEMULIHAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PEMULIHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ____________________________ No.0 6.0 8.P.1 . cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 8.0 8.8.1 – 30.0 2.0 6.1 – 40. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 12.0 16.0 12.1 – 16. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 18.1 – 32.0 12.0 4.1 – 6.1 – 24.1 .0 8.1 – 24. K.10.9 32.0 16.0 24.1 – 20.1 – 18.0 4.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Sekolah : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ Masa : __________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 4.0 105 .1 – 12.0 Peratus 20% 0 – 4.

.. Pekerti d......Komponen Aspek a... Keperihatinan c. Perkembangan pengajaran d.... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 106 …………………………………………. Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c...... Unsur kemahiran berfikir a.... Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b. Sumber pengajaran pembelajaran e........ Pendekatan dan strategi p&p d... Catatan reflektif c..... Permulaan b...... Kualiti pembelajaran g..... Penutup h.. Hasil pembelajaran b.. Penerapan nilai Markah: g........... Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: . Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c. Komunikasi f............ Rutin harian f. Aplikasi nilai Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a... Pembinaan Portfolio a. Pengurusan bilik darjah e...... Pencapaian hasil pembelajaran i... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) .... Pemikiran reflektif b........

Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Bagi setiap aspek. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 107 . tepat. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/Pemulihan A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pemulihan. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan .LAMPIRAN 2-17A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PEMULIHAN dan PR1/P/PEMULIHAN 1 2. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 3. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. tepat. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. jelas. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar.

Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. masa dan situasi. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. tetapi kurang menarik. sumber pengajaran dan pembelajaran. isi pelajaran. Lajur. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Lajur. 108 . keunikan individu murid. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Lajur. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. tidak mencukupi. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Strategi dan aktiviti amat sesuai. kurang menarik.Persediaan Pengajaran Kumpulan. keunikan individu murid. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan. kurang mencukupi. tidak menarik. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. sumber pengajaran dan pembelajaran. mencukupi. Strategi dan aktiviti sesuai. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. isi pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. isi pelajaran. masa dan situasi. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. masa dan situasi. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan.B. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Penggunaan masa tidak dikawal. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. menyeronokkan. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. menarik. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Pengajaran Secara Kumpulan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Tidak peka terhadap Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. 109 . Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid.

Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. tepat. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Ada perubahan tingkah laku. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Tahap 2 kondusif. tepat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Penglibatan yang aktif dan responsif. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Tahap 3 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Arahan yang diberi mengelirukan. 110 . nada. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tahap 4 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. nada. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Disiplin kelas tidak terkawal. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Sebutan adalah amat jelas. Tahap 5 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Kualiti suara adalah amat baik. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Suara lantang. Sebutan adalah jelas. Arahan yang diberi kurang jelas. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Kualiti suara adalah baik. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat.Tahap 1 disiplin pelajar. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik.

Tahap 4 Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Tahap 2 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Tahap 5 Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Catatan refleksi kurang berkualiti. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. 111 . tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Kebolehan membuat tindakan susulan. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.Tahap 1 Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Tahap 3 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal.

mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Berpakaian kemas. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. berbudi bahasa. Penyediaan portfolio amat kemas. Berpakaian kemas. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. sabar. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Tidak meneruskan penulisan jurnal. mesra. bersopan santun. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. tetapi pengolahannya kurang kemas. peka. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. bersopan santun. bertimbang rasa. Penyediaan portfolio kemas. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. berbudi bahasa. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. 112 . kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum C. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 bertindak berlandaskan bukti. kepentingan. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. sopan santun. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah.

Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 113 . terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. iltizam. beriltizam. menyumbang idea. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. bersemangat. menyumbang idea dan pandangan. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 kebajikan dan keselamatan pelajar. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. dedikasi. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sanggup berkorban masa. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 14.0 – 30.9 12.4 6.0 .9 8.5 .: ______________________ Kursus : ____________________________________________ Ambilan : ______________________ Major : ______________________________________ Elektif : _______________________ Nama Sekolah : ____________________________________________________________________ Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 15.0 – 6.10.5 – 23.0 114 . cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 5.P.9 4.0 – 4.7. K.0 – 19.9 24.4 19.LAMPIRAN 2-18 BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif ) Nama Pelajar : _______________________________________ No.

Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu.Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) Markah C = __________ D. - PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 115 .Perancangan . PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) .BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A. - KOMUNIKASI (10 markah) 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) Markah D = __________ E.Pelaksanaan .Amalan refleksi . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B. konsep dan kemahiran .

Kehadiran .Penilaian pembelajaran . KOKURIKULUM .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Penilaian pengajaran (Rujuk PR1.Kesedaran tentang prestasi murid .Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid .Bimbingan . buku persediaan mengajar dan portfolio) Markah F = __________ G.Menyimpan rekod murid . PENILAIAN (10 markah) . PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) Markah H = __________ Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) % RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 116 .Penglibatan (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 H.

kaki tangan sekolah. 3. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan. kakitangan sekolah. kanakkanak. ibu bapa dan masyarakat setempat. konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. kakitangan sekolah. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. A. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. 5. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. ibu bapa dan masyarakat. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. kaki tangan sekolah.LAMPIRAN 2-18A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) 1. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Berjaya menarik minat kanak-kanak. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. kanakkanak. kakitangan sekolah. 2. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. sukar menerima teguran. kanakkanak. B. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. kakitangan sekolah. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. ibu bapa dan masyarakat. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. ibu bapa dan masyarakat setempat. 4. 117 . Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas.

D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. menggunakan sumber dengan berkesan. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. tepat . PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Sebutan adalah jelas. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai.C. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. menarik. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. kurang menyedari keperluan murid. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. persembahan pengajaran lemah. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. strategi pengajaran tidak sesuai. peka terhadap keperluan kumpulan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Kualiti suara adalah baik. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. selesa dan berkesan. ekspektasi terhadap murid realistik. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. 118 . Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. strategi pengajaran kurang sesuai. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. tidak menyedari keperluan murid. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. suara terlalu perlahan. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. suara kurang lantang. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid.

PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum.F. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Ada usaha untuk membimbing. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. sosial dan peribadi murid. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 A. Ada usaha untuk membimbing. Tidak berkebolehan membuat refleksi. sosial dan peribadi. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. sosial dan peribadi. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. G. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. 119 . Keupayaan membuat refleksi terhad. sosial dan peribadi. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Ada kebolehan membuat refleksi. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan.

Tahap 1 B. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. 120 . Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. mengelola. Cekap dalam merancang. mengelola. kecekapan memimpin. dan kemahiran memberi motivasi. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Melaksanakan semua peranan dengan segera. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. merancang. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. merancang. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP 121 .

emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 3. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. 122 . pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan.INTERNSHIP 1. mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. ketahanan diri. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Pelajar dikehendaki merancang. i) Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Pada peringkat ini. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. OBJEKTIF Melalui program internship. akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. 2. pelajar akan dapat: a) Merancang. (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. jati diri.

(iv) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 2 waktu seminggu b) Maksimum 4 waktu seminggu c) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. mengajar 1 hari pengajaran 4.(iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. dan peraturan sekolah f) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i) j) Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya l) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. pengurus sekolah dan guru mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. d) Pelajar major Prasekolah dikehendaki sepenuhnya dalam seminggu. menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship c) Berbincang dengan guru pembimbing. guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) 123 . PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami. peraturan IPG.

5.1: Komponen Penilaian Internship 124 . Jurnal Reflektif 6. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. mentor dan pensyarah pembimbing Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 30% Jumlah 100% Jadual 4. Komponen Penilaian 1. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2 Perancangan pojek/aktiviti 3. Penilaian projek/ aktiviti 5.m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship.1. Sikap dan sahsiah Rujukan Portfolio internship dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio internship Kertas Cadangan Projek Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Laporan pengurus sekolah. PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DALAM INTERNSHIP Penilaian prestasi pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah/ mentor dan pensyarah pembimbing pada minggu akhir berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 4.

LAMPIRAN 3 125 .

9 15.0 – 19.0 126 . Nama Pelajar : ____________________________________ No.LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penyeliaan internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 14.0 .0 – 4.5 .9 4.9 5.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 24.0 – 6.7.4 19.9 12. K.P.0 – 30.5 – 23.10.9 8.4 6.

Mengikut jadual perancangan . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) . - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan borang penilaian Melaksanakan analisis data Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E.Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D.BORANG PENILAIAN PR3 (INTERNSHIP) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A.Pengendalian projek/aktiviti lancar . PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Pelan tindakan disediakan Matlamat jelas dan sesuai Kos yang munasabah Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk Kertas kerja) Markah B = __________ C.Penglibatan aktif peserta . - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 127 .

Mampu mempengaruhi dan memimpin orang berusaha mencapai matlamat . guru besar dan guru mentor) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Mentor ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : _________________________ 128 .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Mempunyai matlamat .Berfikiran terbuka.Mampu menyelesaikan masalah (Rujuk portfolio) Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah ULASAN = (A + B + C + D + E +F ) = % (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing.dengar pandangan orang lain . SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) .Bermotivasi tinggi.berusaha mencapai matlamat .

persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur.mengikut jadual perancangan. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. kaki tangan sekolah.mengikut jadual perancangan. tidak mengikut jadual perancangan. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. kanakkanak. ibu bapa dan masyarakat setempat. 2. tetapi kurang teratur. strategi kurang sesuai. kaki tangan sekolah. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. tetapi kurang teratur. ibu bapa dan masyarakat. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur.mengikut jadual perancangan. 129 . ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Tahap 4 Jelas dan teratur. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. ibu bapa dan masyarakat. Tahap 3 Jelas. tidak teratur. strategi sesuai. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. sumber rujukan terhad. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. ibu bapa dan masyarakat. kakitangan sekolah. persembahan sangat lemah Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. kanakkanak.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. strategi sesuai. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. A. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. sumber rujukan sangat terhad. kakitangan sekolah. B. 3. tidak teratur. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen.mengikut jadual perancangan. PELAKSANAAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. 4. PERANCANGAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. sukar menerima teguran. persembahan kreatif dan mengikut format C. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. strategi tidak sesuai. kanakkanak. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. kakitangan sekolah. Tahap 2 Kurang jelas. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Berjaya menarik minat kanak-kanak. kurang teratur. kakitangan sekolah. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. tidak ada sumber rujukan. strategi sesuai. kurang teratur.

peka. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. F. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. mesra. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Berpakaian kemas. berbudi bahasa. seterusnya merancang langkah susulan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. bertimbang rasa. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. 130 . Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sabar. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. sopan santun. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Berpakaian kemas. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. kurang menunjukkan keyakinan diri. . kepentingan. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. kebajikan dan keselamatan pelajar. berbudi bahasa. seterusnya merancang langkah susulan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti.D. bersopan santun. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Pakaian kurang kemas. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. PENILAIAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 2 Kurang jelas.

Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. sanggup berkorban masa.Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. bersemangat. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 131 . Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. menyumbang idea. menyumbang idea dan pandangan. iltizam. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. beriltizam. dedikasi.

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN KPLI-SR/KPLI-SM/KPLD/KDPM/KDC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

cemerlang dalam banyak aspek 133 .LAMPIRAN 4-1 Borang PR1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM KPLI/KPLI SR/KPLD/KDPM Nama Pelajar : _________________________ No. K.: ___________________ Kursus : ____________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen:______________________________________________ _ Praktikum Sekolah : Fasa I / Fasa II/ Praktikum :______________________________________________________ Tajuk : _____________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : _______ Tarikh : _________ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Masa : ________ Penyeliaan Ke: ______ Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.P.

.. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a... Pekerti d.. Penerapan nilai f.. Catatan reflektif c.... Komunikasi e..... Penutup g.. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………...... Pengurusan bilik darjah d..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1 Komponen Aspek a................ Pencapaian hasil pembelajaran h... Kualiti pembelajaran f.. Unsur KB a..…………… Tandatangan Pelajar 134 ... Hasil pembelajaran b......................... Sumber pengajaran pembelajaran e..................... Strategi pengajaran pembelajaran d.. Pemikiran reflektif b.. Permulaan b... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c...... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Keprihatinan c.. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan .. Pembinaan Portfolio a.

kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat.LAMPIRAN 4-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 1. Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. 6. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Bagi setiap aspek. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 135 . Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 5. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 i. 3. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. 2. tepat. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran j. 4. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit.

keunikan individu murid. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. 136 . sumber pengajaran pembelajaran. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT m. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. keunikan individu murid. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. isi pelajaran. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran n. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. kurang menarik. sumber pengajaran pembelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.Tahap 1 k. mencukupi. isi pelajaran. tidak menarik. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. tidak mencukupi. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. masa dan situasi. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. l. kurang mencukupi. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Tiada contoh soalan berdaya fikir. sumber pengajaran pembelajaran. Strategi dan aktiviti amat sesuai. masa dan situasi. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. masa dan situasi. isi pelajaran. tetapi kurang menarik. Strategi dan aktiviti sesuai. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih.

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar.D. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. menarik. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. 137 . Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Dapat mengawal disiplin dengan baik. h. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. menyeronokkan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 g. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. i. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Komunikasi Tahap 2 Arahan yang diberi kurang jelas. l. Kualiti suara adalah amat baik. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Kualiti suara adalah baik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 138 . Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Ada perubahan tingkah laku. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. nada. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. nada. tepat. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. tepat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Sebutan adalah amat jelas. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. j. k. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Sebutan adalah jelas. Penglibatan yang aktif dan responsif. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Suara lantang. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang.

Tahap 1 o. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. C. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. 139 . Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Catatan refleksi kurang berkualiti. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Kebolehan membuat tindakan susulan. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Catatan refleksi tidak berkualiti. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. e. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. p. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD d. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil.

kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. sopan santun. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. kepentingan. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat.Tahap 1 f. Penyediaan portfolio amat kemas. mesra. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Berpakaian kemas. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. f. bersopan santun. berbudi bahasa. bersopan santun. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. berbudi bahasa. tetapi pengolahannya kurang kemas. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 140 . sabar. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Penyediaan portfolio kemas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. peka. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. kebajikan dan keselamatan pelajar. kreatif dan teratur. bertimbang rasa. Berpakaian kemas. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru.

menyumbang idea. dedikasi. Pekerti Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea dan pandangan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas 141 . bersemangat. Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. sanggup berkorban masa.Tahap 1 g. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni h. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. iltizam. beriltizam.

cemerlang dalam banyak aspek 142 .: _____________________ Kursus : _________________________Ambilan :_________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major Praktikum (Tandakan : _____________________________________________ √ ): Praktikum 2/ Fasa 2 Praktikum 3 Praktikum 1/Fasa 1 Sekolah : _____________________________________________________ Tema : ___________________________Tunjang : ________________________ Tajuk : ________________________Kesepaduan Tunjang : _________________ Umur : ________ Tarikh : ____________Masa : ________Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. K.P.LAMPIRAN 4-3 BORANG PR1/PRA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _______________________ No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

.. Pembinaan Portfolio a.. Penutup i... Pengurusan bilik darjah d... Sumber pengajaran pembelajaran e... Kualiti pembelajaran g.. Catatan reflektif c.... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b............... Hasil pembelajaran b...... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a... Permulaan b.. Unsur kemahiran berfikir a. Pengelolaan murid e. Sifat profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ULASAN KESELURUHAN: ... Pencapaian hasil pembelajaran j....... Keselamatan h........ Penyayang c.. Penerapan nilai g.. Komunikasi f...... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI a.... Pemikiran reflektif b. Pendekatan dan strategi p&p d...... Aplikasi nilai k.......... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) 143 ……………………………………………… Tandatangan Pelajar .... Rutin harian f.....

tepat. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 144 . tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. pendekatan bersepadu. pendekatan bersepadu. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. 3. pendekatan bersepadu. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. pendekatan bersepadu. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. 7. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. jelas.LAMPIRAN 4-4 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. tepat. 6. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Bagi setiap aspek.

Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. 145 . mencukupi dan selamat digunakan. Wujud rutin sempadan antara komponen. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. mencukupi dan selamat digunakan.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. kumpulan dan kelas secara seimbang. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 146 . Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh.B. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. 147 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. selesa dan selamat. Menyediakan catatan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Murid berasa yakin. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Pakaian kurang kemas. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. ikhlas. kurang menunjukkan keyakinan diri. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. sabar. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. beriltizam. peka. Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. sabar. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Berpakaian kemas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. . Tidak meneruskan penulisan jurnal. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. peka. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. bertimbang rasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Tegas tapi lembut. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. mesra. berbudi bahasa. mesra. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. bertimbang rasa. bersopan santun. Berpengetahuan dlam bidang. Penyediaan portfolio kemas. peka. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. menyumbang idea. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sanggup berkorban masa. dedikasi. kreatif dan teratur. Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. bertimbang rasa. menyumbang idea. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 148 . tetapi pengolahannya kurang kemas. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. ikhlas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. sopan santun. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah.Tahap 1 Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dedikasi. Berpakaian kemas. Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. berbudi bahasa. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. sanggup berkorban masa. Penyediaan portfolio amat kemas. peka. beriltizam. mesra. mesra. sabar. peka.

9 15.0 149 .0 – 30.5 – 23.4 19.0 .9 5.0 – 6. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.No.0 – 4.10.7.9 24.9 12.0 Peratus 30% 0 – 11.4 6.0 – 14.9 8.9 4.P.LAMPIRAN 4-5 Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ----------------------------------------------------.0 – 19. K.: -------------------------------------Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengkhususan/Major : --------------------------------------------------Minor/Elektif : ---------------------------------------------------------Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir sahaja) Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.5 .

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Komen

C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1- Fasa 2)

1

2

3

4

5

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

1

2

3

4

5

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR 1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

1

2

3

4

5

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah E = __________

150

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Komen

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR 1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

1

2

3

4

5

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

%

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan /Nama Guru Pembimbing __________________________________ Tandatangan /Nama Pensyarah Pembimbing _____________________________________ Tarikh :_____________________

151

LAMPIRAN 4-6 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)
1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (iv) Borang PR1 (v) Portfolio praktikum (vi) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

D. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL
Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN
Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

152

peka terhadap keperluan kumpulan. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. suara kurang lantang. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. tidak menyedari keperluan murid. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Kualiti suara adalah baik. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. strategi pengajaran kurang sesuai. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Sebutan adalah jelas. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. suara terlalu perlahan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. kurang menyedari keperluan murid. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. ekspektasi terhadap murid realistik. menggunakan sumber dengan berkesan. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. persembahan pengajaran lemah. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. strategi pengajaran tidak sesuai. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. selesa dan berkesan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan.F. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. tepat . 153 . Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. menarik. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan.

Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Keupayaan membuat refleksi terhad. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Ada usaha untuk membimbing. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Ada kebolehan membuat refleksi. sosial dan peribadi. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. sosial dan peribadi. 154 . sosial dan peribadi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. sosial dan peribadi murid. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 C. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada usaha untuk membimbing. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. G. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab.F.

Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. mengelola. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. merancang. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 .Tahap 1 D. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. kecekapan memimpin. Cekap dalam merancang. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. merancang. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. mengelola. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. dan kemahiran memberi motivasi. 155 . Melaksanakan semua peranan dengan segera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful