Garis Panduan Amalan Profesional_Praktikum

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (LPP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN PRASEKOLAH (LPP PRASEKOLAH) LPP MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPP-LPBS)

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

1

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

KANDUNGAN
Muka Surat Pengenalan Definisi Istilah I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Pendahuluan Konsep Rasional Matlamat Objektif Pelaksanaan Program Amalan Profesional Penilaian Amalan Profesional PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Konsep Objektif Strategi Pelaksanaan Kehadiran Status Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Lampiran 1(PBS) Lampiran 1-1(Panduan Menulis Pernyataan Profesional) Lampiran 1-2(Panduan Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-3(Senarai Semak Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-4(Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan) Lampiran 1-5(Penulisan Refleksi) Lampiran 1-6(Amalan Refleksi) Lampiran 1-7A(Aktiviti Profesional – Semester 1) Lampiran 1-7B(Aktiviti Profesional – Semester 2) Lampiran 1-7C(Aktiviti Profesional – Semester 3) Lampiran 1-7D(Aktiviti Profesional – Semester 4) Lampiran 1-8(Borang Kehadiran PBS) Lampiran 1-9(Laporan Perkembangan Pelajar) III. PRAKTIKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Kehadiran Praktikum Penangguhan Praktikum Kes Gagal Praktikum Syarat Taksiran Prestasi Pelajar dalam Praktikum Wajaran Penilaian Praktikum 4 5 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 32 32 32 34 39 39 40 40 41

3

7A 13. Lampiran 2-15 28. Lampiran 2-14 27. 3. Lampiran 2-13A 26. Lampiran 3-2 (Panduan Penggunaan Borang Penilaian Internship PR3) 129 V. Lampiran 4-5 (Borang PR2 KPLI) 6. (Guru Pembimbing Sebagai Mentor) 43 (Pengajaran Berpasangan) 45 (Penulisan Jurnal Mingguan) 47 (Senarai Semak Penulisan Jurnal) 49 (Panduan Penyediaan Portfolio Praktikum) 50 (Senarai Semak Portfolio Praktikum) 52 (Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum) 54 (Laporan Aktiviti Kokurikulum) 55 (Pencerapan Klinikal) 56 (Borang PR1) 58 (Borang PR1/P) 60 (Panduan Penggunaan Borang PR1 & PR1/P) 62 (Borang PR1/PRA)=Pra-Sekolah 69 (Borang PR1/P/PRA)=Pra-Sekolah 70 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA dan PR1/P/PRA) 73 (Borang PR1/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 79 (Borang PR1/P/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 81 (Panduan Penggunaan Borang PR1/MP dan PR1/P/MP) 83 (Borang PR1/ML)=PK Masalah Penglihatan 87 (Borang PR1/P/ML)=PK Masalah Penglihatan 89 (Panduan Penggunaan Borang PR1/ML dan PR1/P/ML) 91 (Borang PR1/MD)=PK Masalah Pendengaran 95 (Borang PR1/P/MD)=PK Masalah Pendengaran 97 (Pand Penggunaan Borang PR1/MD dan PR1/P/MD) 99 (Borang PR1/PEMULIHAN) 103 (Borang PR1/P/PEMULIHAN) 105 (Pand Peng Borang PR1/P dan PR1/P/PEMULIHAN) 107 (Borang PR2) 114 (Panduan Penggunaan Borang PR2) 117 121 121 121 121 123 124 Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Penilaian Prestasi Pelajar Dalam Internship 6. Lampiran 2-17 31. Lampiran 2-8 14. Lampiran 2-3C 7. Lampiran 2-12 24. Lampiran 2-16 30. Lampiran 2-4 8. Lampiran 2-7 12. PRAKTIKUM KPLI/KPLI SM/KDPM LAMPIRAN 4 (KPLI/KDPM) 1. Lampiran 2. Lampiran 2-4 9. Lampiran 2-15A 29. Lampiran 2-13 25. Lampiran 4-3 (Borang PR1_PRA_KPLI) 4. Lampiran 2-5 10. Lampiran 4-6 (Panduan Penggunaan Borang PR2 KPLI) 4 132 133 135 142 144 149 152 . Lampiran 4-1 (Borang PR1 KPLI) 2. Lampiran 4-4 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA KPLI) 5.10. Lampiran 2-10 21. Lampiran 2-3 4. Lampiran 2-3B 6. Lampiran 2-3A 5. Lampiran 2-9A 20. LAMPIRAN 2 (Praktikum) Muka Surat 42 1. Lampiran 2-18 33. 5. Lampiran 2-18A IV. Lampiran 2-11 22. 2. Lampiran 2-1 2. Lampiran 2-6 11. Lampiran 2-2 3. 4. Lampiran 2-11A 23. Lampiran 2-17A 32. Lampiran 2-9 15. Lampiran 3-1 (Borang PR3 Penilaian Internship) 126 2. Lampiran 4-2 (Panduan Penggunaan Borang PR1 KPLI) 3. INTERNSHIP 1. LAMPIRAN 3 (Internship) 125 1.

bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional . Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan Pengurusan Praktikum. peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat. 5 . guru pembimbing dan pengurus sekolah. Di dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Guru. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan.PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar. pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Praktikum dan Internship. serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. prosedur pelaksanaan. Maklumat tentang struktur program. pensyarah pembimbing. Di samping itu garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing penyeliaan dan penilaian pelajar. penempatan (praktikum dan PBS). dalam melaksanakan tugas bimbingan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai landasan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Selain itu.

: Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan diilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat program amalan profesional dilaksanakan. bengkel. Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang.DEFINISI ISTILAH Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPG yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing. : Merujuk kepada Guru Besar. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur program amalan profesional atau melanggar Akta 174 . termasuk bilik khas. dan makmal. : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM . : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaan program amalan profesional oleh ahli JKIPIPG . gagal/ Pengurus Sekolah Pelajar Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal : Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam program praktikum akhir. : Merujuk kepada proses pengesahan kes cemerlang dalam program amalan profesional. : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia : Merujuk kepada Jawatankuasa Penilaian Institut Pendidikan Guru Amalan dan JKIAPIPG JKPPIPG Peperiksaan 6 . menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada peserta Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan.

BAHAGIAN 1 PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 7 .

pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).1 : Konsep Program Amalan Profesional 3. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berasaskan sekolah dan bersifat developmental. KONSEP Amalan Profesional merupakan satu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. Melalui program latihan praktik yang sistematik. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima di dalam bilik kuliah ke situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. 2. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. pelajar dapat membina. 8 .PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 1. menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu. (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/ Jabatan Pengkhususan/ Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: Program Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri . Falsafah Pendidikan Guru.

MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep.1 Melalui program amalan profesional. Oleh yang demikian. INSAN GURU INOVASI ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R INOVASI ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R KREATIVITI KREATIVITI TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1. keprihatinan dan kepekaan terhadap murid 9 .2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Program Amalan Profesional 4. program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG. daya tahan. teori.Semasa pelaksanaan amalan profesional. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. prinsip. daya saing. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional. kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPG dan sekolah. OBJEKTIF 5. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. JPN dan sekolah. diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) memupuk sikap positif. daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati. dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. 5.

penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi). (iii) 6. dan seterusnya ilmu profesional perguruan. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. pihak IPG dan sekolah dapat: (i) (ii) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.1.2 Melalui program amalan profesional ini juga. 5.1: Pelaksanaan Amalan Profesional 10 . ilmu binaan. Pelaksanaan Program Amalan Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum 5 Prakt 1 4 minggu 2 100% 6 Prakt 2 8 minggu 4 100% 7 Prakt 3 12 minggu 6 100% Internship 8 Internship 4 Minggu 2 100% Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS 1 2 PBS 2 3 PBS 3 4 PBS 4 1 1 1 1 minggu minggu minggu minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major/elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1.(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi. pendekatan. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1.

1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG).7. 7.1. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali. (i) Penentuan LULUS adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan (ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. 11 . Praktikum dan Intership dalam Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1. PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian setiap aktiviti PBS.

BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 12 .

2. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. OBJEKTIF Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen Amalan Profesional bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) (x) (xi) membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan . penelitian dokumen. peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. pengurusan bilik darjah dan . 13 dapat memahami sistem pengurusan sekolah. guru dan kakitangan sekolah mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. Melalui PBS pelajar tugas sebenar seorang guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. tingkah laku murid. pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menghayati kerjaya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid.

1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing.3. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. Jabatan Ilmu Pendidikan/ mata pelajaran major/ elektif akan memberikan tugasan dan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan mengikut Semester / Fasa yang ditetapkan. (rujuk Jadual 2.1) f) 14 .1. (rujuk Jadual 2. Pembelajaran Berasaskan Sekolah Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS Fasa 1 1 Minggu 2 PBS Fasa 2 1 Minggu 3 PBS Fasa 3 1 Minggu 4 PBS Fasa 4 1 Minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major / elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major / elektif Jadual 1. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah selama 1 minggu bagi setiap Fasa iaitu mulai semester 1 hingga semester 4 seperti dalam Jadual 1. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan pelbagai sebelum mereka di tempatkan di sekolah untuk parktikum.1) Hasil aktiviti PBS dan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. Penempatan hendaklah mengambilkira lokasi.

STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan yang berikut: a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) 15 . Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang ditetapkan. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B. Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan.Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek Major Elektif 1 Elektif 2 Jadual 2. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM.1: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) b) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap Fasa PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. 5. KEHADIRAN a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib. c) d) 4. Jabatan Ilmu Pendidikan.

major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan.6. pengurusan. Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman persekitaran Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS 16 . disiplin dan budaya sekolah struktur organisasi. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. peraturan. bimbingan dan penilaian. (ii) a) b) c) d) e) Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan.

Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 17 . perbincangan dan penilaian.f) g) h) i) j) k) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS (iii) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) IPGM (Unit Praktikum. Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan / Major/ Elektif ) Memahami. objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan.

LAMPIRAN 1 (PBS) 18 .

LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK TUGASAN 1. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) • • Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 19 . Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3.1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama tugasan Tujuan tugasan Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian 3. Pernyataan Profesional 3. 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.

1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.1. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. 3. 4.4 Kelayakan 1. Pengertian Portfolio 1.1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.1.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.5 Matlamat dan pencapaian 1.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1.4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.1 Pengetahuan 1.3 3. (Shulman. 3. 2. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. 2. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1 3.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. 4. 1992).2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. 20 . 2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.1.2 3.3 Pengalaman 1. Tujuan Portfolio 2.2 Kemahiran 1.

2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.2) Senarai Semak 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Penyataan sebelum PBS Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas 2.2) No.3) Temu bual 5.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan 9 2 3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 21 .4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 3.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1) 2.2) Senarai semak 3.4) Soal selidik 4.1) Pemerhatian 5.4) Soal selidik 5. Kad Pengenalan 1.1) Nama 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.4) Tarikh PBS 2.3) Major dan Ambilan 1.3) Temu bual 3.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.1) Aktiviti 6.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : _______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Pengesahan oleh guru yang ditemui: Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 22 .

Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. mencari alasan. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. (Hanipah. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. amalan dan tingkah laku positif 4.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 23 . kesedaran diri.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. temu bual dan soal selidik. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. menganalisis. • 2. Definisi Refleksi • • Proses merenung.

Isu/Perkara yang difokuskan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.1 Kekuatan: 2. Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) 24 . Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.2 Kelemahan: 3.

LAMPIRAN 1-7A PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1) 1. ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 .

2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.1 2.5 2. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.3 2.6 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.2 2. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi berasaskan ICT ? peluang menggunakan sumber pembelajaran yang Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 26 .4 2.

adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5.LAMPIRAN 1-7B PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 2) Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 27 .

1 Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. 2. 2.LAMPIRAN 1-7C PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 3) 1. 28 . Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.2 Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? 1. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalansoalan berikut: 2.3 Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 1.1 Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? 1.4 Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.3 Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku.4 Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? 2. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1.2 Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti. 2.

5 1. Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru.3 1.8 Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 29 .LAMPIRAN 1-7D PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 4) 1.7 1.2 1.1 Teknik penyoalan guru 1. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspek-aspek berikut dan buat catatan: 1.4 1. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas.6 1.

LAMPIRAN 1-7E FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1. 4. 2.2. Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester. Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas. Format penulisan laporan aktiviti PBS adalah seperti berikut: (cth) • • • • • Font Arial Seni huruf ialah 12 Langkau 11/2 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran 4. Panjang penulisan ditentukan oleh Jabatan yang memberi aktiviti berkenaan 4.1.2. Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Refleksi selepas PBs dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: tiada tugasan lain yang diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan 30 . 3. Kandungan aktiviti yang dicadangkan: 3. Fokus aktiviti ialah: • • • • • • Berkaitan dengan sukatan pelajaran Ada unsur pemerhatian terhadap P&P Melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Mengenal persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) Meliputi sumber P&P Meliputi strategi P&P / kemahiran mengajar 4. Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasab harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3. Format penulisan laporan aktiviti PBS.3.1.

KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 31 .LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No.

K. Major : ______________________________________ Ambilan : ___________________________ : ___________________________ Tandakan (9) Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati.LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________ No.P. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 32 .

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 117 .

b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah. meningkatkan jati diri. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. 2. portfolio g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran i) j) menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi. 32 . OBJEKTIF Melalui program praktikum ini. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.Rujuk Jadual 1. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester.1 (ii) Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPG dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM.PRAKTIKUM 1. 3. pelajar dapat: a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai d) merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran f) memupuk sikap positif.

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Rujuk Jadual 1-1. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) b) c) d) Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Dalam Fasa 1 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major, manakala dalam Fasa 2 dan Fasa 3 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya semasa Praktikum 1. 2 kali

e) f)

Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dalam tempoh dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu) Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

1 1

1 2 2

2 3 2 4 2

1 1 1 1 1

5 7 5 9 4

1

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan
33

4. (i)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti tempoh praktikum anjuran sekolah di sepanjang

d) e) f) g) h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)
34

j)

k) l) m) n) o)

p)

sekurang-kurangnya

satu

q)

Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.

r) s)

(ii)

Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
35

(h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak. huraian sukatan pelajaran. menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) (f) jadual waktu sukatan pelajaran. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini 36 (g) (h) (i) .(p) (q) (r) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum . panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan. (s) (iii) Guru Pembimbing (a) (b) (c) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG Memahami.

guru penolong kanan. guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan (e) (f) (g) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. pengurusan. guru mata pelajaran. gagal. struktur organisasi. guru panitia.(j) (k) (l) (m) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. peraturan. guru disiplin. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. guru kokurikulum. masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah (a) (b) (c) (d) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah. guru darjah. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar 37 (k) .

unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG 38 .(l) (m) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan.

gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 5.(vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) (a) (b) (c) (d) (e) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang. Jadual 3. KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • • • • • (c) Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.2. melengkapkan tempoh amalan profesional. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% 39 . Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan.89.9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% .

Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG).(d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2). Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. 7. 8. kepada 40 . Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuatkuasa penangguhan praktikum Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum. 6.

Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum 9. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza.(Rujuk Jadual 3. Kokurikulum 8. Pengajaran dan Pembelajaran 4.Komponen Penilaian 1. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3. Komunikasi 5. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Penilaian 7. Pengurusan Bilik Darjah 6.4) Tempoh (minggu) Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 9. elektif 1 dan elektif 2.2 Praktikum Bidang Wajaran Praktikum 1 4 Major 100% Praktikum 2 8 Major 70% 100% Elektif 1 30% Praktikum 3 12 Major 70% 100% Elektif 1 30% Jadual 3. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9.4: Wajaran Penilaian Praktikum 41 .

LAMPIRAN 2 (Praktikum) 42 .

Tanggungjawab Mentor 3. Dengan bimbingan melalui latihan43 .2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. 3. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Objektif 2. 3. Dengan pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. 3. Oleh itu. 2. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu.4 Pembimbing di dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee).LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. model. 2. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. 3.

4. Dengan cara ini mereka akan dihala ke arah perubahan.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi. Pelajar perlu mencari bimbingan.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. 3. 4. kasih sayang. nasihat.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. 4.1 Mendengar lebih daripada bercakap. kerajinan dll).2 Mencelah hanya apabila perlu. 4. 44 . Prinsip Bimbingan 4. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak.4 Komitmen kepada perkembangan berterusan. 4. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. 4. 4.latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) 4. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru.

2.berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran pembelajaran. b) Kemahiran mengajar c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2. 2.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1.1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran pembelajaran. 2. 2. 2.2. 2. strategi.Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.1. kaedah dan teknik yang berlainan 3.meningkatkan kreativiti.berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar. Garis Panduan 3.2.5.1.3.4.1.mengkaji kelemahan pengajaran pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas 45 . memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar.mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”.6. cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai.1. 3.

c) “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. b) “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam 3 minggu pertama amalan profesional. 4. 3.1.3.4.3. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional. 3. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan. 3.2.2. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.4. 4. berpasangan 46 .3. 4. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro. 4. Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran.1. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan.3. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Amalan profesional.

mengandungi pandangan. 47 . Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa.4 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan.5. Garis Panduan 3.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL MINGGUAN 1. 3. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. masalah. 2.2.1. 2. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum.4. 2. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkat tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya 2. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung.2. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah.6.7. 2. 3.dan tindakan susulan.1. 2. 3.3 .3. Objektif Pelajar dapat: 2. 3. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. 2. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri. cadangan. masalah. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas.

Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional. 3. 3.3. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.2.5.1. 48 . 3. 4. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4.6.8. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemaskini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. 4.7. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan.

3. II. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (literature review) I. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Ada sumber rujukan 5 Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan IV. STATUS Ada Tiada CATATAN 4. 1. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. Kritis/kreatif 49 . IV. I. III. PERKARA Ada isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. V. Sesuai/Releven dengan isu II. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. 2. Meramal Kesan dan Akibat Isu/Masalah/PeristiwaYang Difokuskan.LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ BIL. Sesuai dan releven V. Mencukupi III. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci.

Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. I. I. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. II. Kesimpulan/Refleksi I. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. II. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Yang Dikenal pasti. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing --------------------------------------------( ) 50 .BIL. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. II. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll.

3.1992).4 Kelayakan 1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum 2. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1.3 Pengalaman 1.1. 2.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1 Pengetahuan 1.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum.2 Kemahiran 1. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. Ciri-Ciri Portfolio 3.1.1. 4. 2.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai 2.1.5 Matlamat dan pencapaian 1.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. Tujuan Portfolio 2. 3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. (Shulman. Pengertian Portfolio 1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. 3. 3. 2. 51 .1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.LAMPIRAN 2-3B PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.

video dan audio 52 Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran 5 6 .perisian – digital.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan (9) atau (x) Bil 1 Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru: Catatan Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i.modul iii. 2 3 a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan: Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. lakaran. Fokuskan satu projek/aktiviti shj. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis. peta minda. bahan bantu mengajar ii. Gunakan format refleksi P&P 4 a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan.

iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih 7 Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar 8 9 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )
53

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tarikh: ______________

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

1.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

2.

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

3.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/ permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti

54

LAMPIRAN 2-4A

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE- ......... Nama Pelajar: ________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ___________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: _____________________________

Tempat: ____________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: _________________________________________ Bilangan Pelajar: _____________________________________________________ Aktiviti/Kemahiran yang dijalankan (kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian):
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Refleksi: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Aspek bimbingan oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________

T. Tangan Pelajar

T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

55

pengumpulan data dari pemerhatian. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. D. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 56 . Lingkaran Pencerapan Klinikal A.LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. pemerhatian pengajaran secara langsung. 2. Objektif Pensyarah pembimbing. PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C.

Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) pelajaran. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Pembimbing mengkategorikan data. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan. 57 . (ii) merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. mengenal pasti alternatif. soalan dan kesimpulan. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data).4. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. C. Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. tertentu dalam E. D. mencari penerangan atau penjelasan. B. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku.

): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. cemerlang dalam banyak aspek 58 .P. K.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .

Penerapan nilai f........ Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ........... Pekerti d. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a...... Kualiti pembelajaran f. Komunikasi e... Unsur KB a................ Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c...... Strategi pengajaran pembelajaran d. Penutup g..... Keprihatinan c........... Permulaan b.. Hasil pembelajaran b. Pengurusan bilik darjah d.... Pembinaan portfolio a... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………………… (Tandatangan Pelajar ) 59 . Pencapaian hasil pembelajaran h.... Pemikiran reflektif b................. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c........... Sumber pengajaran pembelajaran e. Catatan reflektif c...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a...

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P.1 – 24. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 8.1 .0 8.0 2.0 24.1 – 6.0 4.1 – 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 8.0 12.1 – 8.0 Peratus 40% 0 – 8. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 12.1 – 32.1 – 30.0 Peratus 30% 0 – 6.8.0 24.0 Peratus 20% 0 – 4.0 6.1 – 20.SULIT LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.0 18.1 – 24.0 32.0 16.1 – 18.0 60 .10.0 4.0 16.1 – 16.1 – 4.0 12.1 .1 – 40. K.0 6.1 – 16.

..... Keperihatinan c. Pembinaan portfolio a.......... Aplikasi nilai Markah = (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a... Permulaan b. Kualiti pembelajaran f... Perkembangan pengajaran Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) c.. Sifat Profesional = (A + B + C + D) X 100 = JUMLAH MARKAH ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing . Pemikiran reflektif b.......... Penerapan nilai f.... Sumber pengajaran pembelajaran e. (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ----------------------------------------------------(Nama: ) 61 .. Pencapaian hasil pembelajaran h.. Pengurusan bilik darjah d. Komunikasi e.. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c.. Catatan reflektif c... Penutup g.......... Strategi pengajaran pembelajaran d...Komponen Aspek a....... Hasil pembelajaran b... Unsur KBKK a.. Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah = 1 2 3 4 5 (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) b. Pekerti Markah = d.

LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 62 . Bagi setiap aspek. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Praktikum 2 dan Praktikum 3. 7. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 5. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. 2. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 3. tepat. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. tepat. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. 4. 6.

keunikan individu murid. tidak mencukupi. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. tetapi kurang menarik. d. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. 63 . Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. masa dan situasi. keunikan individu murid. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. sumber pengajaran pembelajaran. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. kurang mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. isi pelajaran. isi pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Strategi dan aktiviti amat sesuai. tidak menarik. kurang menarik. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran.Tahap 1 c. masa dan situasi. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Strategi dan aktiviti sesuai. isi pelajaran. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. masa dan situasi. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e.

Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Penggunaan masa tidak dikawal.B. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. 64 . Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. c. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. menyeronokkan. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. menarik. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. b.

Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. nada. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Sebutan adalah amat jelas. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Kualiti suara adalah baik. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Sebutan adalah jelas. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Suara lantang. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. tepat. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Kualiti suara adalah amat baik. d. Komunikasi Tahap 2 gangguan. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. nada. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. e. Tahap 3 sebahagian pelajar. f. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Ada perubahan tingkah laku. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Arahan yang diberi kurang jelas. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 65 . Penglibatan yang aktif dan responsif. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan.

Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Catatan refleksi kurang berkualiti. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Kebolehan membuat tindakan susulan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD a. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. h. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. b. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. 66 . Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. C. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil.Tahap 1 g. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas.

bersopan santun. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. berbudi bahasa. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat.Tahap 1 c. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. peka. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penyediaan portfolio kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. bertimbang rasa. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. kreatif dan teratur. bersopan santun. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. mesra. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Berpakaian kemas. kepentingan. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. b. Penyediaan portfolio amat kemas. sopan santun. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 67 . sabar. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kebajikan dan keselamatan pelajar. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Berpakaian kemas. berbudi bahasa.

Tahap 1
c. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

d.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

68

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Amalan profesional (Tandakan ;): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

69

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p & p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai

g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikiir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif a. Catatan reflektif b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Penyayang

c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: )

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

70

LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisi oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.1 – 30.0 4.1 – 4.0 8.1 – 12.1 – 32.10.0 71 .1 – 24.1 – 18.1 – 6.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 24. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 12. K.0 24.0 8.0 12.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 Peratus 40% 0 – 8.1 .0 6.P.0 8.8. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 .0 Peratus 20% 0 – 4.0 12.0 6.1 – 16.0 24.0 32.0 16.0 4.1 – 20.0 16.1 – 8. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 16.0 2.1 – 40.0 18.

......... Pemikiran reflektif c. Penerapan nilai Markah: g......... Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j..... Catatan reflektif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Markah: d.. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 2 3 4 5 Markah: T.. Pengurusan bilik darjah d....T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .... Hasil pembelajaran b... Keselamatan h........ Sumber pengajaran pembelajaran e......... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN (40 markah) c.... Penyayang SAHSIAH (20 markah) c..... Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a........ Aplikasi nilai k...... (Nama: ) ..... Pengelolaan murid e........... Penutup i... Kualiti pembelajaran g........ (Nama: ) 72 Tandatangan Pelajar .................. Unsur Kemahiran Berfikir a... .. Penampilan diri SIKAP DAN b.. Komunikasi f..... Permulaan b.... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN (30 markah) c..BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/PRA Komponen Aspek a............ Pendekatan dan strategi p&p 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan d..... Pembinaan portfolio (D) a. Rutin harian f...

Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 5. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. tepat. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Bagi setiap aspek. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. 4. dan berfokuskan murid.LAMPIRAN 2-9A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA dan PR1/P PRA 1 2. dan berfokuskan murid. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 73 . Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. pendekatan bersepadu. 3. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. jelas. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai.

dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. 74 . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran .Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Wujud rutin sempadan antara komponen. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme.

Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 75 . Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. kumpulan dan kelas secara seimbang. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar.B. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

Murid berasa yakin. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. selesa dan selamat. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. 76 . Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Penyediaan portfolio amat kemas. kreatif dan teratur. bertimbang rasa. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 77 . mesra. bertimbang rasa. mesra. Tahap 3 Menyediakan catatan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. kurang menunjukkan keyakinan diri. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. berbudi bahasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Berpakaian kemas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sabar. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. peka. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. ikhlas. mesra. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. ikhlas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. bersopan santun. peka. Tidak meneruskan penulisan jurnal. berbudi bahasa. sabar. Berpakaian kemas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. tetapi pengolahannya kurang kemas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. . empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. sabar. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. mesra. peka. sopan santun. Pakaian kurang kemas. peka. bertimbang rasa. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Penyediaan portfolio kemas. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. peka. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional.

menyumbang idea. Tahap 5 Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. beriltizam. dedikasi. Tahap 3 Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Tahap 4 Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. sanggup berkorban masa. 78 .Tahap 1 Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. dedikasi. Tegas tapi lembut. Berpengetahuan dlam bidang. beriltizam. menyumbang idea. sanggup berkorban masa. Tahap 2 Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab.

): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. cemerlang dalam banyak aspek 79 .P. K.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .

.......... (Nama: ) 80 . Aplikasi unsur terapi i.... (Nama: ) Tandatangan Pelajar .. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c........... Komunikasi f........... Pengurusan rutin d... Aplikasi nilai h............ Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ............ Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d....... Sumber pengajaran-pembelajaran e.. Penerapan nilai f.. Penyayang c.. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a.. (C) AMALAN REFLEKSI Kualiti Pembelajaran Penutup a....... Catatan refleksi c..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MP Komponen a. Permulaan b........... Pemikiran reflektif b....... (A) PERANCANGAN c....... Unsur terapi a... Penilaian pembelajaran g. b.. j......... Penampilan diri b..... Pengurusan tingkah laku e.....

1 – 8. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.LAMPIRAN 2-11 BORANG PR1/P MP BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ No.0 16.0 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 16.0 2.: _____________________ Kursus : _________________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Sekolah : _____________________________________________________________ Tajuk : ______________________ Masa : ______________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 8.0 24.0 6.1 – 12.0 18.0 Peratus 20% 0 – 4.10.1 – 6.1 – 18.1 – 4.P.1 – 24.1 .1 – 20.0 81 .0 24.1 – 16. K.1 – 30. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 12.1 – 32.1 .0 4.0 Peratus 30% 0 – 6.0 8.9 32.1 – 40.0 6.0 8.0 16.8.1 – 12.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 24.0 4.

Hasil pembelajaran b.. Permulaan b.... Catatan reflektif c. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 82 ….... Aplikasi nilai h.. Komunikasi f... Pengurusan tingkah laku e.. Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b...Komponen Aspek a........ Penerapan nilai f.......…........... Aplikasi unsur terapi i.. Kualiti pembelajaran j.... Unsur terapi a... Pembinaan Portfolio a...... Pemikiran reflektif b.. Penyayang c.... Pendekatan dan strategi p&p d....... Sumber pengajaran pembelajaran e...... Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 Markah: (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c...………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) . Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c.......... Penutup Markah : (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a.............. Sikap professional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .. Penilaian pembelajaran g.. Pengurusan rutin d....

A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. tepat. dan berfokuskan murid. tidak Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. tidak Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. 83 . berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. jelas. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. 3. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. dan berfokuskan murid. mencukupi dan Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 4. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan.LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP dan PR1/P/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. dan berfokuskan murid. Bagi setiap aspek. tepat. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. 2. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP.

Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad mencukupi dan selamat digunakan. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 84 . Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P.sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran mencukupi dan kurang selamat digunakan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran selamat digunakan. mencukupi dan kurang selamat digunakan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. kumpulan dan kelas secara seimbang. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar.

85 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 3 Tahu kepentingan alat bantu dengar. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. C. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.Tahap 1 Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Tahap 4 Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Tahap 5 Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. . Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Tahap 2 Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Menunjukkan sifatsifat keprihatin. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. Tahap 3 Berpakaian kemas. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 86 . bersopan santun. menyumbang idea dan pandangan. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. ikhlas. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Tahap 4 Berpakaian kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. sopan santun. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. ikhlas.Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. mesra. Mengamalkan ciri-ciri profesional. iltizam. beriltizam. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. bersemangat. bertimbang rasa. peka. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. berbudi bahasa. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. peka. sabar. peka. sabar. sabar. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. mesra. menyumbang idea. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menyediakan catatan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. bertimbang rasa. mesra. sanggup berkorban masa. peka. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. bertimbang rasa. dedikasi. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. berbudi bahasa. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. kurang menunjukkan keyakinan diri. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. .

LAMPIRAN 2-12 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K. cemerlang dalam banyak aspek 87 .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.

... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Penilaian pembelajaran i... Kualiti pembelajaran k..... (A) PERANCANGAN c..) 88 .. Sumber pengajaran pembelajaran e.Brailler .......Kanta . Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: .......... Catatan refleksi c........ Penerapan nilai a...... Komunikasi f...........BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a... Peka keperluan khas murid ... Aplikasi nilai j. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan Pendekatan & strategi pengajaran . Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a........Aktiviti g. Penampilan diri b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a....pembelajaran d.......CCTV h..... Pengurusan rutin d. Pemikiran reflektif b......... Pengurusan tingkah laku e........... Peka tahap penglihatan murid: ........... Penyayang c... b.....) Tandatangan Pelajar: (Nama: .. Permulaan b..........Sumber P & P ......

1 – 40.1 – 32.1 – 16. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 8. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 12.0 18.0 16.0 12.1 – 20.0 89 .0 8.10.P.0 24.1 – 24.1 – 12.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.1 – 6.0 6.0 16.9 32.8.1 – 30.1 .0 6.0 12.1 – 18.0 24. K. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.LAMPIRAN 2-13 BORANG PR1/P/ML BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.1 – 24.0 Peratus 20% 0 – 4.0 8.0 Peratus 30% 0 – 6.0 4.0 8.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 16.0 2.1 .1 – 4.0 4.

Penerapan nilai a.. Pembinaan Portfolio a.......Aktiviti g.. Pencapaian hasil pembelajaran i. Pemikiran reflektif b........ Pendekatan dan strategi p&p d.... Peka tahap penglihatan murid: . Catatan reflektif c... Kualiti pembelajaran k.... Komunikasi f........Komponen Aspek a....Brailer ... Hasil pembelajaran b.Sumber P&P ..... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) …………………………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) 90 .. Penutup Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a.. Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c. Pengurusan rutin d... Pengurusan tingkah laku e. Perkembangan pengajaran Markah: 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c. Sumber pengajaran pembelajaran e............ Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b.. Peka keperluan khas murid : . Penyayang c..... Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ...Kanta ..CCTV h.............. Permulaan b. Aplikasi nilai j..........

disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 91 .LAMPIRAN 2-13A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML dan PR1/P/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. 4. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. tepat. Bagi setiap aspek. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. tepat. jelas. 3. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 2. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. mencukupi dan selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. kumpulan dan kelas secara seimbang. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan 92 .

sesuai serta membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid . Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. C. .Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Tahap 2 Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.Tahap 1 Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan.Brailler . Ada keupayaan menilai kesan P & P. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik.Sumber P & P . Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. 93 . Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik.Kanta . Tahap 3 Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Tahap 4 Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Tahap 5 Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

berbudi bahasa. sabar. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. beriltizam. menyumbang idea. mesra. c. peka. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. sabar. Tahap 4 Berpakaian kemas. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. dedikasi. peka. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. kurang menunjukkan keyakinan diri. bersemangat. bertimbang rasa. mesra. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Tahap 3 Menyediakan catatan. bertimbang rasa. sopan santun. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. berbudi bahasa. menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 94 . dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. ikhlas. ikhlas. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. mesra. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sabar. . Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. bertimbang rasa. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. sanggup berkorban masa. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. mesra. bersopan santun. peka. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. iltizam. Tahap 3 Berpakaian kemas. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. peka.

K.LAMPIRAN 2-14 Borang PR1/MD BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. cemerlang dalam banyak aspek 95 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

......... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan........... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b.. Perkembangan pengajaran c.... Penerapan nilai a... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a... Kemahiran alat bantu dengar g.. (Nama: ) Tandatangan Pelajar .. Penilaian pembelajaran h........... b..... Permulaan b..... Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ..... Komunikasi seluruh f... Kualiti pembelajaran k................... (Nama: ) 96 ... (A) PERANCANGAN c.....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a.. Penutup a............ Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e. Penampilan diri b...... Catatan refleksi c......... Penyayang c. strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d..... Sumber pengajaran dan pembelajaran e... Pengurusan rutin d........ Aplikasi nilai j..

0 4.0 6.1 – 8.0 8.1 – 6.0 16.1 – 18.1 – 40.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 20.0 6.0 24.1 – 12.P.0 16.1 – 24. K.1 – 32.1 – 12.0 12.0 97 .0 8. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 24.10.1 .8.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 12.1 – 16.LAMPIRAN 2-15 BORANG PR1/P/MD BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.0 8.0 18.1 – 24.9 32.0 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 2.1 – 30.0 Peratus 40% 0 – 8. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 Peratus 20% 0 – 4.1 .1 – 4.1 – 16.

. Catatan refleksi c.. Penampilan diri b.... b. Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b...........BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a.............. Penutup a. Kemahiran alat bantu dengar g.. Kualiti pembelajaran k........ Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e...... Aplikasi nilai j.... Penyayang c........ Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ....... Perkembangan pengajaran c... Penilaian pembelajaran h..... Sumber pengajaran dan pembelajaran e.. Komunikasi seluruh f.. (A) PERANCANGAN c............ (Nama: ) Tandatangan Pelajar ........ Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan...... Penerapan nilai a. strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d.. Pengurusan rutin d.... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a... (Nama: ) 98 ........... Permulaan b.............

tidak mencukupi dan kurang Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai.LAMPIRAN 2-15A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD DAN PR1/P/MD 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. dan berfokuskan murid. tidak mencukupi dan kurang Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. jelas. dan berfokuskan murid. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. mencukupi dan 99 . Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. tepat. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. 2. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Bagi setiap aspek. Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. 4. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. mencukupi dan selamat digunakan. tepat. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. 3. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit.

Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. kumpulan dan kelas secara seimbang. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses p&p. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad selamat digunakan. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran selamat digunakan.sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. selamat digunakan. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 100 . Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. .Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Ada keupayaan menilai kesan P&P. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Menilai kemajuan murid secara sistematik. C. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Tahu kepentingan alat bantu dengar. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menyediakan catatan. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. lengkap dan kemas Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan 101 . Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar.

kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka. sanggup berkorban masa. kurang menunjukkan keyakinan diri. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. berbudi bahasa. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. peka. berbudi bahasa. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. iltizam. bertimbang rasa. bertimbang rasa. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra. Tahap 4 Berpakaian kemas. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. beriltizam. bertimbang rasa. menyumbang idea. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. sabar. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. sabar. ikhlas. bersemangat. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 102 . dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. ikhlas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. mesra. menyumbang idea dan pandangan.D. peka. bersopan santun. Mengamalkan ciri-ciri profesional. sopan santun. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. mesra. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. . Tahap 3 Berpakaian kemas. peka. dedikasi. sabar. peka. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin.

P. K. cemerlang dalam banyak aspek 103 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Praktikum (Tandakan Praktikum 1 Sekolah √ ): Praktikum 2 Praktikum 3 : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : ________ Tarikh : _____________Masa : _________ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-16 BORANG PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PEMULIHAN Nama Pelajar : ____________________________ No.

Perkembangan pengajaran d.............Komponen BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Aspek Tahap a...... Catatan reflektif c... Penerapan nilai g... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) ..... Hasil pembelajaran b..... Komunikasi f...... Sumber pengajaran pembelajaran e......... Pekerti d.... Pengajaran secara kumpulan (B) PELAKSANAAN c.. Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: .. Keperihatinan c.. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 104 …………………………………………...... Pendekatan dan strategi p&p d. Penampilan diri SIKAP DAN SAHSIAH b. Unsur kemahiran berfikir a. Rutin harian f............ Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a.. Permulaan b. Penutup h. Kualiti pembelajaran g. Pembinaan Portfolio (D) a......... Pengurusan bilik darjah e... Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan (A) PERANCANGAN c. Pemikiran reflektif b.......... Pencapaian hasil pembelajaran i.

0 8.1 – 6.1 – 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 32.1 – 16.1 – 12.0 12.1 – 30. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 24.0 6.0 24.1 – 24.1 – 16.0 8.1 – 20.0 Peratus 30% 0 – 6.9 32.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 18.1 – 8.0 4.1 – 4.0 18.0 16.0 6.0 24.1 .1 .0 12.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Sekolah : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ Masa : __________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.8.0 105 .0 2. K.P.0 8.LAMPIRAN 2-17 BORANG PR1/P/PEMULIHAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PEMULIHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ____________________________ No.0 Peratus 20% 0 – 4.0 4. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 40.10.0 16.

. Kualiti pembelajaran g... Pekerti d.. Perkembangan pengajaran d........... Pencapaian hasil pembelajaran i.... Aplikasi nilai Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a........ Komunikasi f.... Pembinaan Portfolio a......... Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c... Keperihatinan c.... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c...... Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ............ Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b.... Pendekatan dan strategi p&p d....Komponen Aspek a.. Hasil pembelajaran b.. Pengurusan bilik darjah e............. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Catatan reflektif c. Unsur kemahiran berfikir a.. Rutin harian f. Pemikiran reflektif b. Penerapan nilai Markah: g..... Permulaan b. Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) . Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 106 …………………………………………. Penutup h...

Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. tepat. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 107 . tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/Pemulihan A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. 3. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.LAMPIRAN 2-17A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PEMULIHAN dan PR1/P/PEMULIHAN 1 2. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . Bagi setiap aspek. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pemulihan. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. keunikan individu murid. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. masa dan situasi. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. isi pelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan. kurang mencukupi. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. tidak menarik. Strategi dan aktiviti amat sesuai.Persediaan Pengajaran Kumpulan. tidak mencukupi. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Lajur. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Strategi dan aktiviti sesuai. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. tetapi kurang menarik. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. keunikan individu murid. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Lajur. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. isi pelajaran. Lajur. sumber pengajaran dan pembelajaran. masa dan situasi. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. sumber pengajaran dan pembelajaran. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. 108 . Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). isi pelajaran. kurang menarik. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. masa dan situasi. mencukupi.

Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar.B. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Penggunaan masa tidak dikawal. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. menyeronokkan. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Tidak peka terhadap Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. menarik. 109 . Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Pengajaran Secara Kumpulan.

Tahap 5 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Arahan yang diberi kurang jelas. nada. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. 110 . menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 2 kondusif. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. tepat. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.Tahap 1 disiplin pelajar. tepat. Tahap 3 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Arahan yang diberi mengelirukan. Suara lantang. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. nada. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Tahap 4 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Sebutan adalah jelas. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Kualiti suara adalah amat baik. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Ada perubahan tingkah laku. Disiplin kelas kurang terkawal. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Penglibatan yang aktif dan responsif. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Kualiti suara adalah baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Sebutan adalah amat jelas. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik.

Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tahap 3 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Tahap 2 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Tahap 5 Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Tahap 4 Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Catatan refleksi kurang berkualiti. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.Tahap 1 Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Kebolehan membuat tindakan susulan. 111 .

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. sopan santun. peka. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. kepentingan. mesra. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. tetapi pengolahannya kurang kemas. 112 . Tidak meneruskan penulisan jurnal. kreatif dan teratur. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. bersopan santun. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum C. Penyediaan portfolio amat kemas. bersopan santun. Penyediaan portfolio kemas. Berpakaian kemas. sabar. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. bertimbang rasa. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 bertindak berlandaskan bukti. berbudi bahasa. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Berpakaian kemas. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru.

beriltizam. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. terpuji. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. bersemangat. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. menyumbang idea dan pandangan. menyumbang idea. iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 kebajikan dan keselamatan pelajar. sanggup berkorban masa. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 113 . luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

0 – 6.0 114 .0 – 30.10.5 .0 – 19.: ______________________ Kursus : ____________________________________________ Ambilan : ______________________ Major : ______________________________________ Elektif : _______________________ Nama Sekolah : ____________________________________________________________________ Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.4 6.7.0 Peratus 30% 0 – 11.9 5.0 .9 4.5 – 23.P. K.0 – 4.0 – 14. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 8.9 12.LAMPIRAN 2-18 BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif ) Nama Pelajar : _______________________________________ No.4 19.9 15.9 24.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) . - PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 115 . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Perancangan .BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A. - KOMUNIKASI (10 markah) 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) Markah D = __________ E.Pelaksanaan . PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu.Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) Markah C = __________ D. konsep dan kemahiran .Amalan refleksi .Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C.

PENILAIAN (10 markah) .Penilaian pembelajaran .Bimbingan .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Kehadiran .Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) Markah H = __________ Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) % RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 116 .Penilaian pengajaran (Rujuk PR1. KOKURIKULUM .Kesedaran tentang prestasi murid .Penglibatan (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 H. buku persediaan mengajar dan portfolio) Markah F = __________ G. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) .Menyimpan rekod murid .

ibu bapa dan masyarakat. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. kaki tangan sekolah. 2. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. kakitangan sekolah. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. ibu bapa dan masyarakat. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. kanakkanak. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. ibu bapa dan masyarakat setempat. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. 5. konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. 117 . A. ibu bapa dan masyarakat. kaki tangan sekolah. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. 3. kakitangan sekolah. B. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. kakitangan sekolah. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. sukar menerima teguran. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. kanakkanak. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. 4. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. kanakkanak.LAMPIRAN 2-18A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) 1. kakitangan sekolah. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. peka terhadap keperluan kumpulan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. menarik. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. suara terlalu perlahan. Kualiti suara adalah baik. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. selesa dan berkesan. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. 118 . persembahan pengajaran lemah. strategi pengajaran kurang sesuai. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Sebutan adalah jelas. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. tidak menyedari keperluan murid. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. menggunakan sumber dengan berkesan. ekspektasi terhadap murid realistik. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. strategi pengajaran tidak sesuai. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. kurang menyedari keperluan murid. suara kurang lantang. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan.C. tepat . Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai.

Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Ada kebolehan membuat refleksi. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. G. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. 119 . memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. sosial dan peribadi. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 A. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. sosial dan peribadi. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Ada usaha untuk membimbing. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat.F. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Keupayaan membuat refleksi terhad. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Ada usaha untuk membimbing. sosial dan peribadi. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. sosial dan peribadi murid. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tidak berkebolehan membuat refleksi. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. merancang. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. merancang. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. dan kemahiran memberi motivasi. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. kecekapan memimpin. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Cekap dalam merancang.Tahap 1 B. mengelola. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. mengelola. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. 120 . Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Melaksanakan semua peranan dengan segera. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP 121 .

akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. pelajar akan dapat: a) Merancang. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. i) Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. 2. 3. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. OBJEKTIF Melalui program internship. jati diri. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. 122 . Pada peringkat ini.INTERNSHIP 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. ketahanan diri. Pelajar dikehendaki merancang.

menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship c) Berbincang dengan guru pembimbing. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami. d) Pelajar major Prasekolah dikehendaki sepenuhnya dalam seminggu.(iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. peraturan IPG. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 2 waktu seminggu b) Maksimum 4 waktu seminggu c) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) 123 . pengurus sekolah dan guru mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. dan peraturan sekolah f) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i) j) Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya l) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan. mengajar 1 hari pengajaran 4.

Komponen Penilaian 1.m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship. PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DALAM INTERNSHIP Penilaian prestasi pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah/ mentor dan pensyarah pembimbing pada minggu akhir berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 4. Sikap dan sahsiah Rujukan Portfolio internship dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio internship Kertas Cadangan Projek Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Laporan pengurus sekolah. 5. Jurnal Reflektif 6. mentor dan pensyarah pembimbing Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 30% Jumlah 100% Jadual 4. Pelaksanaan projek/aktiviti 4.1: Komponen Penilaian Internship 124 . Penilaian projek/ aktiviti 5. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2 Perancangan pojek/aktiviti 3.1.

LAMPIRAN 3 125 .

7. K.0 126 .9 12.4 6.9 5.5 .0 – 19.9 24.P.9 4.0 – 14.LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penyeliaan internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.0 – 30.9 15.9 8.0 Peratus 30% 0 – 11.5 – 23.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.0 – 6. Nama Pelajar : ____________________________________ No.0 .4 19.0 – 4.10.

INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Mengikut jadual perancangan .Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D.Pengendalian projek/aktiviti lancar . - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan borang penilaian Melaksanakan analisis data Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E. PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Pelan tindakan disediakan Matlamat jelas dan sesuai Kos yang munasabah Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk Kertas kerja) Markah B = __________ C. - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 127 .Penglibatan aktif peserta .BORANG PENILAIAN PR3 (INTERNSHIP) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) .

Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Mampu mempengaruhi dan memimpin orang berusaha mencapai matlamat .Mempunyai matlamat . SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) . guru besar dan guru mentor) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Mentor ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : _________________________ 128 .Bermotivasi tinggi.berusaha mencapai matlamat .dengar pandangan orang lain .Mampu menyelesaikan masalah (Rujuk portfolio) Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah ULASAN = (A + B + C + D + E +F ) = % (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing.Berfikiran terbuka.

ibu bapa dan masyarakat. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. ibu bapa dan masyarakat setempat. tidak teratur. 4. tidak mengikut jadual perancangan. kaki tangan sekolah. sumber rujukan sangat terhad. tetapi kurang teratur. 129 . strategi kurang sesuai. kaki tangan sekolah. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. strategi sesuai. strategi tidak sesuai. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran.mengikut jadual perancangan. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. kurang teratur. kurang teratur. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. tidak teratur. kakitangan sekolah. B.mengikut jadual perancangan. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. strategi sesuai. tetapi kurang teratur. sumber rujukan terhad.mengikut jadual perancangan.mengikut jadual perancangan. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. 2. kakitangan sekolah. 3. A. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. kakitangan sekolah. persembahan sangat lemah Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. Tahap 3 Jelas. Tahap 2 Kurang jelas. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. kanakkanak. ibu bapa dan masyarakat. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. strategi sesuai. Berjaya menarik minat kanak-kanak. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat setempat. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. sukar menerima teguran. PERANCANGAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat. kanakkanak. kakitangan sekolah. PELAKSANAAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. kanakkanak. tidak ada sumber rujukan. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. persembahan kreatif dan mengikut format C. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. Tahap 4 Jelas dan teratur.

sabar. kebajikan dan keselamatan pelajar. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 2 Kurang jelas. kurang menunjukkan keyakinan diri. sopan santun. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. kepentingan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Berpakaian kemas. F. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. 130 . Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. peka. bersopan santun. Pakaian kurang kemas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens.D. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. PENILAIAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. Berpakaian kemas. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. bertimbang rasa. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. seterusnya merancang langkah susulan. seterusnya merancang langkah susulan. mesra. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. berbudi bahasa. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. .

berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. bersemangat. menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 131 . Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sanggup berkorban masa. iltizam.Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. menyumbang idea dan pandangan. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. dedikasi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. beriltizam. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur.

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN KPLI-SR/KPLI-SM/KPLD/KDPM/KDC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

: ___________________ Kursus : ____________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen:______________________________________________ _ Praktikum Sekolah : Fasa I / Fasa II/ Praktikum :______________________________________________________ Tajuk : _____________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : _______ Tarikh : _________ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Masa : ________ Penyeliaan Ke: ______ Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 4-1 Borang PR1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM KPLI/KPLI SR/KPLD/KDPM Nama Pelajar : _________________________ No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. K.P. cemerlang dalam banyak aspek 133 .

..... Hasil pembelajaran b............. Pemikiran reflektif b..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1 Komponen Aspek a. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a.............. Pengurusan bilik darjah d........... Pencapaian hasil pembelajaran h.. Catatan reflektif c. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b..... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ... Unsur KB a... Pembinaan Portfolio a....…………… Tandatangan Pelajar 134 . Permulaan b. Komunikasi e.. Sumber pengajaran pembelajaran e.... Strategi pengajaran pembelajaran d........ Pekerti d... Penerapan nilai f. Keprihatinan c.......................... Penutup g. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) …………………….. Kualiti pembelajaran f. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c.....

jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. 6. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Bagi setiap aspek. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran j. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 i. 2. 5. 3. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. tepat. 4. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.LAMPIRAN 4-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 1. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 135 . Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

isi pelajaran. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. tidak mencukupi. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. l. tetapi kurang menarik. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Strategi dan aktiviti sesuai. masa dan situasi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. mencukupi. masa dan situasi. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai.Tahap 1 k. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. sumber pengajaran pembelajaran. kurang mencukupi. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. kurang menarik. tidak menarik. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran n. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. masa dan situasi. keunikan individu murid. sumber pengajaran pembelajaran. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Strategi dan aktiviti amat sesuai. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. keunikan individu murid. sumber pengajaran pembelajaran. isi pelajaran. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. isi pelajaran. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT m. 136 . Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. i. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 g. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. 137 . Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. menyeronokkan. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. h.D. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Disiplin kelas tidak terkawal. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. menarik. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar.

Suara lantang. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebutan adalah jelas. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. j. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 138 . Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Kualiti suara adalah baik. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Sebutan adalah amat jelas. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Penglibatan yang aktif dan responsif. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. l. Kualiti suara adalah amat baik. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Komunikasi Tahap 2 Arahan yang diberi kurang jelas. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. k. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. tepat. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada perubahan tingkah laku. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. nada. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. tepat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. nada. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan.

e. Catatan refleksi tidak berkualiti. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. C. p. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Catatan refleksi kurang berkualiti. 139 .Tahap 1 o. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD d. Kebolehan membuat tindakan susulan. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.

bertimbang rasa. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. berbudi bahasa. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Berpakaian kemas. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan.Tahap 1 f. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penyediaan portfolio kemas. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Penyediaan portfolio amat kemas. bersopan santun. bersopan santun. kepentingan. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 140 . peka. f. tetapi pengolahannya kurang kemas. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. berbudi bahasa. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. kebajikan dan keselamatan pelajar. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. sopan santun. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. kreatif dan teratur. Tidak meneruskan penulisan jurnal. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Berpakaian kemas. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. mesra. sabar. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. terpuji. bersemangat. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni h.Tahap 1 g. beriltizam. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. menyumbang idea. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Pekerti Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. menyumbang idea dan pandangan. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. sanggup berkorban masa. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas 141 .

K. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. cemerlang dalam banyak aspek 142 .P.: _____________________ Kursus : _________________________Ambilan :_________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major Praktikum (Tandakan : _____________________________________________ √ ): Praktikum 2/ Fasa 2 Praktikum 3 Praktikum 1/Fasa 1 Sekolah : _____________________________________________________ Tema : ___________________________Tunjang : ________________________ Tajuk : ________________________Kesepaduan Tunjang : _________________ Umur : ________ Tarikh : ____________Masa : ________Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 4-3 BORANG PR1/PRA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _______________________ No.

............ Pengelolaan murid e.. Sumber pengajaran pembelajaran e.... Aplikasi nilai k...... Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI a..... Hasil pembelajaran b..... Pengurusan bilik darjah d.. Pemikiran reflektif b. Pendekatan dan strategi p&p d....... Keselamatan h... Permulaan b..... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) 143 ……………………………………………… Tandatangan Pelajar ..... Penyayang c. Sifat profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ULASAN KESELURUHAN: .. Rutin harian f........ Kualiti pembelajaran g.. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c....... Pembinaan Portfolio a...... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c... Penutup i.. Komunikasi f... Penerapan nilai g..... Catatan reflektif c..BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a... Unsur kemahiran berfikir a.. Pencapaian hasil pembelajaran j..

jelas. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. tepat. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. 3. dan berfokuskan murid. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. pendekatan bersepadu. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. 6. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. pendekatan bersepadu. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid.LAMPIRAN 4-4 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. 7. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. dan berfokuskan murid. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Bagi setiap aspek. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 144 . Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. 145 .Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Wujud rutin sempadan antara komponen. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir.

Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. kumpulan dan kelas secara seimbang.B. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 146 . Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa yakin. 147 . Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. selesa dan selamat. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menyediakan catatan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat.

Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. ikhlas. mesra. beriltizam. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. bertimbang rasa. Berpakaian kemas. beriltizam. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Penyediaan portfolio amat kemas. bersopan santun. sabar. mesra. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. sopan santun. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sanggup berkorban masa. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. menyumbang idea. ikhlas. sanggup berkorban masa. peka. Tegas tapi lembut. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. berbudi bahasa. mesra. peka. Penyediaan portfolio kemas. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. tetapi pengolahannya kurang kemas. berbudi bahasa. Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. sabar. peka. menyumbang idea. mesra. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. bertimbang rasa. kurang menunjukkan keyakinan diri. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. sabar. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. bertimbang rasa. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Pakaian kurang kemas. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. Berpengetahuan dlam bidang. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. . Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. kreatif dan teratur. peka. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.Tahap 1 Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. mesra. Berpakaian kemas. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 148 . peka. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. dedikasi. dedikasi. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

5 .LAMPIRAN 4-5 Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ----------------------------------------------------.9 12. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 24.7.5 – 23.9 4.0 149 .9 5.9 15.10.0 .0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 14.0 – 30. K.0 – 19.9 8.4 19.0 – 6.P.4 6.: -------------------------------------Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengkhususan/Major : --------------------------------------------------Minor/Elektif : ---------------------------------------------------------Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir sahaja) Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.0 – 4.No.

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Komen

C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1- Fasa 2)

1

2

3

4

5

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

1

2

3

4

5

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR 1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

1

2

3

4

5

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah E = __________

150

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Komen

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR 1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

1

2

3

4

5

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

%

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan /Nama Guru Pembimbing __________________________________ Tandatangan /Nama Pensyarah Pembimbing _____________________________________ Tarikh :_____________________

151

LAMPIRAN 4-6 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)
1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (iv) Borang PR1 (v) Portfolio praktikum (vi) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

D. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL
Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN
Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

152

ekspektasi terhadap murid realistik. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. peka terhadap keperluan kumpulan. persembahan pengajaran lemah. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. tidak menyedari keperluan murid. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. selesa dan berkesan. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. menggunakan sumber dengan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. suara terlalu perlahan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Kualiti suara adalah baik. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. strategi pengajaran kurang sesuai. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu.F. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. kurang menyedari keperluan murid. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. 153 . strategi pengajaran tidak sesuai. tepat . menarik. Sebutan adalah jelas. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. suara kurang lantang.

Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Ada kebolehan membuat refleksi. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja.F. Ada usaha untuk membimbing. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. G. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. sosial dan peribadi murid. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. sosial dan peribadi. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 C. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Keupayaan membuat refleksi terhad. 154 . Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. sosial dan peribadi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. sosial dan peribadi. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Ada usaha untuk membimbing. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti.

kecekapan memimpin. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. mengelola. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. 155 . Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. Melaksanakan semua peranan dengan segera. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. merancang. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. merancang.Tahap 1 D. Cekap dalam merancang. dan kemahiran memberi motivasi. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. mengelola. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful