Ð? hu?ng ?ng và kêu g?i ngu?i dùng Vi?t Nam cùng ch?ng l?i n?n vi ph?m b?n quy?n ph?n m?m, chúng tôi cùng v?i m?t s? nhà cung c?p ph?n m?m thông d?ng s? s?m t? ch?c nh?ng s? ki?n t ?ng b?n quy?n ph?n m?m cho d?c gi?.

B?n d?c quan tâm, có th? truy c?p vào chuyên m?c Công Ngh? Thông Tin vào các sáng th? 2 (ngày và 05/08) d? bi?t thông tin chi ti?t và cách th?c dang ký nh?n quà t?ng. - Ngày 29/07: 200 Key b?n quy?n ph?n m?m Internet Download Manager. - Ngày 05/08: 1.000 Key b?n quy?n ph?n m?m di?t virus Kaspersky. - Sau dó s? là quà t?ng tài kho?n VIP trên d?ch v? Fshare.vn,...