Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare

program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Biotehnologii 1. Calculatoare și tehnologia informației

Biotehnologii Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe Informatică biomedicală/Biomedical Informatics Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering Arhitecturi avansate de calculatoare Administrarea bazelor de date Grafică , Multimedia şi Realitate Virtuală Inteligenţă artificială Ingineria sistemelor internet Securitatea reţelelor informatice complexe Sisteme de calcul paralele şi distribuite e-Guvernare Servicii software avansate Management în tehnologia informaţiei Imagistică, Bioinformatică şi Sisteme Complexe Sisteme inteligente şi vederea artificială Politici economice europene Sistem integrat omautovehicul-mediu Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile Sinteza și procesarea materialelor metalice

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română engleză engleză română română română engleză română română engleză română română română română română română română română română română română

IF IF

120 120 100

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 300 120 150 50

2.

700

3.

Economie Ingineria autovehiculelor

4.

Ingineria materialelor 5.

1

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

speciale Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice Știința și expertizarea materialelor metalice avansate Obținerea, procesarea și caracterizarea nanomaterialelor metalice Știința și managementul testării materialelor Ingineria mediului Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Ingineria mediului în energetică Managementul mediului și dezvoltare durabilă Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice Inginerie şi management în protecţia mediului Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar Protecția mediului în industria materialelor metalice Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare Automatică şi informatică industrială Arhitecturi orientate pe servicii pentru intreprinderi Managementul şi protecţia informaţiei Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia Sisteme informatice în medicină Sisteme informatice integrate

Bucureşti Bucureşti

română română

IF

120

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 400

Ingineria mediului

6.

IF

120

Ingineria produselor alimentare

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română

IF

120

50

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 550 120 120 120

7.

2

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Ingineria sistemelor integrate avansate Control avansat şi sisteme în timp real Sisteme inteligente de conducere Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor Service engineering and management Ingineria transporturilor 8. Logistica transporturilor Management în transporturi Transport și trafic urban Avionică şi navigaţie aerospațială Structuri aeronautice și spațiale Propulsie aerospațială și protecția mediului Inginerie și management aerospațial Management aeronautic Ingineria proceselor chimice Produse farmaceutice şi cosmetice Chimie alimentară Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor Protectia consumatorului. Controlul calităţii produselor Micro - şi nanomateriale Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale Stiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale Stiinţa şi ingineria polimerilor Sisteme electrice avansate Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

franceză română română română engleză română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 250 150

Inginerie aerospațială

9.

Inginerie chimică

10.

IF IF IF

120 120 120

450

IF IF IF IF

120 120 120 300 120

Inginerie electrică 11.

3

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Inginerie electronică și telecomunicații

12.

Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice Inginerie electrică și informatică aplicată Electronică și informatică aplicată Sisteme telematice pentru transporturi Sisteme inteligente pentru transporturi Tehnici avansate pentru imagistica digitală Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informației Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale Electronică și informatică medicală Advanced Microelectronics Microsisteme Microelectronică și nanoelectronică Optoelectronică Managementul serviciilor şi reţelelor Tehnologii software avansate pentru comunicaţii Reţele integrate de telecomunicaţii Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română

IF

120

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română engleză română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200

4

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Teoria codării și stocării informației Management, inovare si tehnologii de sistemelor colaborative Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii Tehnologii integrate avansate în electronica auto Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii Comunicaţii mobile Telecomunicaţii Comunicaţii multimedia Inginerie energetică Inginerie nucleară Hidraulică tehnică și hidroenergetică Ingineria sistemelor electroenergetice Informatică aplicată în energetică Eficiență energetică Sisteme termoenergetice Surse regenerabile de energie Evaluarea calității materialelor și produselor Ingineria securității și sănătății în muncă Ingineria calității Inginerie avansată asistată de calculator Conception integree des systemes technologiques Ingineria proiectării și fabricării produselor Mașini și sisteme de producție Concepție și management în productică Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale

Bucureşti Bucureşti

română franceză

IF IF

120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română română română română română franceză română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 750 120 120 120 120 350

13.

Inginerie industrială

14.

5

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Managementul întreprinderilor industriale virtuale Ingineria și managementul proceselor de sudare și control Ingineria sistemelor industriale/Inginerie des systemes industrielles Echipamente pentru terapii de recuperare Design industrial și produse inovative Grafică inginerească şi desen Vehicule feroviare de mare viteză Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare Controlul zgomotelor şi vibraţiilor Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice Siguranţa şi integritatea structurilor Concepţii integrate în ingineria mecanică Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice Reabilitarea structurilor, materialelor și mediului Mecanică de precizie Ingineria calității și mediului în industria de proces Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale Ingineria resurselor umane în organizațiile

Bucureşti Bucureşti

română română

IF

120

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

franceză română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

Inginerie mecanică

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 750 700

15.

16.

Inginerie și management

6

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

industriale Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor Marketing industrial Inginerie economică în activități industriale Calitatea produselor și serviciilor industriale Calitate în inginerie și managementul afacerilor Administrarea şi ingineria afacerilor Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie/Geschäfts und Industrieverwaltung Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri Managementul sistemelor energetice Ingineria și managementul proiectelor complexe Inginerie economică și managementul afacerilor Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice/Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme Ingineria și managementul producerii materialelor metalice Innovation and integrative technology Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) Studii culturale europene Comunicare managerială Tehnologia traducerii automate/Technologie de traduction automate

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română engleză

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

Bucureşti germană

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

Bucureşti germană

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română engleză română

IF IF IF

120 120 120 100

Mecatronică și robotică 17.

Bucureşti

română

IF

120

18.

Relații internaționale și studii europene Ştiinţe ale comunicării

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română franceză

IF IF IF

120 120 120

50

19.

100

7

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Științe ale educației

20.

Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic Științele vieții și ecologie Stiinţe chimice în educaţie continuă Managementul organizațiilor educaționale Tehnologii optice Fotonică și materiale avansate Biomateriale metalice Inginerie medicală Logică matematică și aplicații Sisteme dinamice, optimale și modele economico-financiare Modele de decizie, risc și prognoză Optometrie avansată

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 400

200

Științe inginerești aplicate

21.

2 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie structurală Ingineria clădirilor Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii Dezvoltarea urbană şi regională Inginerie hidraulică Inginerie geotehnică Dezvoltare durabilă Poduri şi tuneluri Ingineria infrastructurii transporturilor Inginerie structurală/Structural engineering

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română engleză

IF IF IF

120 120 120

IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 800

1.

8

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Inginerie structurală/Ingénierie des structures Interacţiuni în mediul construit/Interactions in the built environment Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban Energie, confort şi dezvoltare durabilă Managementul proiectelor în construcţii Sisteme mecanice avansate Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale Geomatică Management educaţional Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii) Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

francez ă engleză română română română română română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 50

2.

Inginerie şi management Inginerie mecanică

3.

Bucureşti

română

IF

120

150

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română

IF

120

Inginerie geodezică 4.

IF IF IF IF

120 150 120 120 120 50

Științe ale educației 5.

IF

120

50

6.

Filologie

Bucureşti

română

IF

120

50

3
Nr. crt

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Domeniul de studii universitare de master

Urbanism 1

Urbanism şi politici publice Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti Bucureşti

română română

IF IF

120 300 120

9

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Management urban pentru oraşe competitive Mobilitate urbană Proiectare urbană Peisaj şi teritoriu

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Agronomie

1

Horticultură

2

3

Zootehnie Ingineria produselor alimentare

4

5

Ingineria mediului

Agricultură durabilă Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă Consultanţă agricolă Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură Managementul şi expertiza fondului funciar Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară Managementul conservării biodiversităţii Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole Tehnologii performante, management şi marketing viti-vinicol Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice Biosecuritatea produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară Expertiza produselor agro-alimentare Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120 300

IF

120

IF IF IF IF

120 120 120 120 200

IF

120

IF IF IF IF IF IF

90 120 90 120 120 120

55

200

175

10

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Biotehnologii 6 Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie şi management

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural Geomatică pentru ingineria mediului Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură Biotehnologii în protecţia mediului Biotehnologie şi siguranţă alimentară Agribusiness Agribusiness Management şi dezvoltare rurală Management şi dezvoltare rurală Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar Management în agroturism şi alimentaţie publică Management în agroturism şi alimentaţie publică Management şi audit intern Managementul investiţiilor în ecosisteme Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management)

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română română română

IFR IF IF IF IF IF IFR IF IFR IF

120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 450 50

7

IF

120

IFR IF IF

120 120 120

8

Ştiinţele Educaţiei

Bucureşti

română

IF

120

50

5 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Administrarea afacerilor 1.

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii Consultanţă în afaceri Consultanţă în afaceri Administrarea afacerilor/Executive master in business administration

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română engleză engleză

IF IF IF IF

120 120 120 120

300

11

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ştiinţe administrative

2.

Biologie

3.

Economie comportamentală (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială Administrarea resurselor instituţiilor culturale Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană Managementul crizelor Managementul restaurarii si valorificarii patrimoniului cultural Managementul informaţiei şi al documentelor Neurobiologie Biochimie şi biologie moleculară Biologie medicală Biotehnologie microbiană şi genetică Fiziologie celulară şi biofizica membranelor Antropologie evoluţionistă Biologie sistemică Taxonomie si biodiversitate Genetica aplicata si biotehnologie Microbiologie aplicata si

Bucureşti

engleză

IF

120

Bucureşti

engleză

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română

IF

120

IF

120

IF

120

IF

120 400

IF IF

120 120

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

IF IF IF IF IF IF

120 550 120 120 120 120 120

12

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ştiinţa mediului

4.

Chimie

5.

Drept

6.

imunologie Biochimie aplicată şi biologie moleculară Managementul integrat al capitalului natural Sustenabilitatea sistemelor socioecologice Poluarea chimică a mediului Evaluarea integrată a stării mediului Riscurile mediului aerian în sănătate/Airenvironment risks and health response Biomolecule Chimia materialelor avansate Chimia materialelor avansate Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice Chimie didactică Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică) Carieră judiciară Dreptul Uniunii Europene Drept internaţional public Drept privat Dreptul afacerilor Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor Ştiinţe penale Drept fiscal Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public privat

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

engleză română engleză română română

IF IF

120 120

IF IF IF

120 120 120

250

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

engleză română engleză română română română română română română română română română română

IF

120

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

300

IF

120

IF IF IF IF IF IF

60 60 60 60 60 60 550

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

franceză română română română

IF IF IF IF

60 60 60 60

13

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Filosofie

7.

Fizică

8.

Arbitrajul international Estetici aplicate în arta teatrală Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii Filosofie analitică Istoria şi circulaţia ideilor filosofice Istoria şi filosofia ştiinţei Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale Program masteral în ştiinţe cognitive Open mind Globalizare şi diplomaţie culturală Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii Fizică medicală Fizică teoretică şi computaţională Optiăa, laseri şi aplicaţii Fizica mediului şi a polimerilor ecologici Fizica materialelor avansate şi nanostructuri Interacţiunea radiaţiei cu materia Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

engleză română română engleză română română română

IF IF IF IF IF IF

60 120 120 120 120 120 450

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română engleză engleză

IF

120

IF IF

120 120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română engleză română

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 500 120 120 120

Bucureşti

română

IF

120

14

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

9.

Ştiinţe inginereşti aplicate Geografie

10.

Inginerie geologică

11.

Istorie 12.

Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Fizică aplicată avansată Climatologie şi resurse de apă Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate Managementul resurselor şi activităţilor turistice Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale Sisteme informaţionale geografice Geografie aplicată şi dezvoltare regională Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale Geofizică Geofizică aplicată/Applied geophysics Inginerie geologică şi geotehnică ambientală Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului) Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română

IF IF IF

120 120 120

50

IF

120

IF

120

350

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română engleză română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 250

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti

română română

IF

120 450

IF

120

15

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Istorie şi civilizaţie Politică şi societate în secolul al XX-lea Managementul bunurilor culturale şi turism cultural Diplomaţie şi politică sec XIX - XXI Istorie şi politică militară în România secolelor XIX - XXI Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie) Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Relații internaționale și studii europene 13. Tehnici diplomatice Relaţii internaţionale Studii europene Ştiinţe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice Comunicare corporativă Comunicare corporativă Jurnalism politic Jurnalism tematic Jurnalism tematic Managementul instituţiilor massmedia Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe Producţie multimedia şi audiovideo Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării Media, comunicare publică şi globalizare/Media,

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română

IF IF IFR IFR IF

120 120 120 120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română

IF

120

IF IF IF

120 120 120 150

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română

IF

120

IF IFR IF IF IFR IF

120 120 120 120 120 120 800

14.

Bucureşti

franceză

IF

120

Bucureşti Bucureşti

română română

IF IF

120 120

Bucureşti

engleză

IF

120

16

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

public communication and globalization Consultanţă şi expertiză în publicitate Gestionarea informaţiei în societatea contemporană Modele de comunicare şi relaţii publice Cultură şi civilizaţie ebraică Didactici ale disciplinelor filologice Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române Studii literare româneşti Teoria literaturii şi literatură comparată Teoria şi practica editării Formarea interpreţilor de conferinţă Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi Strategii comunicaţionale interculturale literare şi lingvistice Studii americane Studii culturale balcanice Studii culturale britanice Studii est asiatice Studii franceze şi francofone Traducere specializată şi studii terminologice Bucureşti română IF 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română

IF IF IF

120 120 120

Filologie

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română engleză română

IF

120

IF IF IF IF

120 120 120 120

15.

IF

120

950

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română engleză română engleză română franceză română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

17

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Studii culturale

16.

Informatică

17.

Matematică

18.

Traducerea textului literar contemporan Cultura şi limbajul organizaţiilor europene Traductologie latino romanică Etnologie, antropologie culturală şi folclor Cultură şi politică în context european şi internaţional Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) Studii religioase Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Studii culturale Slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrala şi de Est Algoritmi şi bioinformatică Baze de date şi tehnologii WEB Baze de date şi tehnologii WEB Inginerie software Inteligenţă artificială Programare declarativă Sisteme distribuite Analiză matematică Criptografie şi teoria codurilor Geometrie Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română/engleză română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

300 Bucureşti română IF 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română

IF

120

IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 350 400

18

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Sociologie

19.

Algebră Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie) Grupuri de risc şi servicii sociale de suport Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri Probaţiune Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională Cercetare sociologică avansată Comunicare, massmedia şi societate Devianţă socială şi criminalitate Managementul resurselor umane Sociologia consumului şi marketing Sondaje de opinie, marketing şi publicitate Studii de securitate Studii de securitate Consiliere în asistenţa socială Comunicare interculturală Management intercultural Politici publice şi management în administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)

Bucureşti Bucureşti

română română

IF IF

120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti

română română

IF

120

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română franceză română română română română română română română franceză/engleză franceză/engleză

IF IF IF

120 120 120

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 1250

IF IFR IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

Bucureşti

română

IF

120

19

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Psihologie

20.

Științe ale educației 21.

Cercetare în sociologie/Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale Psihologie clinică evaluare şi intervenţie terapeutică Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii Psihotraumatologie şi asistenţă psihologică Psihologia sănătăţii cercetare clinică şi optimizarea comportamentală Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei Educaţie presecundară. Politici şi strategii de

Bucureşti

engleză

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti

română

IF

120 550

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti

română română

IF IF

120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română

IF IF IF

120 120 800 120

20

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

dezvoltare Formarea formatorilor Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale Psihopedagogia şcolii incluzive Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei) Terapia logopedică în procesele de comunicare Consiliere şcolară Management educaţional Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie Mentoratul în educatie Management educaţional Management educaţional Pedagogii alternative şi arta teatrală în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului) Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Politică comparată Politică europeană şi românească Bucureşti română IF 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti

română română

IF IF

120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Focşani Buzău

română română română română română română română

IF IFR IFR

120 120 120

IFR

120

IF IF IF

120 120 120

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română engleză română

IF IF IF

120 120 120 225

22.

Ştiinţe politice

21

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Teologie

23.

Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european Politica în Europa. State, frontiere şi societăţi Artă sacră în contemporaneitate Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox Doctrină şi cultură creştină Exegeză şi ermineutică biblică Istorie şi tradiţie creştină Pastoraţie şi viaţă liturgică Studii religioase şi educaţie creştină Teologia şi misiunea socială a bisericii Asistenţa socială a bisericii Comunicare biblică şi eclesială Teologie baptistă

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română franceză română română română română română română română română română română română

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 550 120 120 120 120 120 120

6 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Medicină

1

Cercetări şi intervanţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice Biofizică medicală şi biotehnologie celulară Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu Nutriţie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

română

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română

IF IF IF

120 60 90

200

22

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

7 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în domeniul energiei Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian MBA Româno-German “Management antreprenorial” Antreprenoriat şi administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor Cercetare în afaceri Business Geopolitică şi afaceri Managementul calităţii Management şi marketing în turism Administrarea afacerilor comerciale Administrarea afacerilor în turism Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului Administrarea afacerilor Administraţie şi management public Administraţie publică şi integrare europeană Managementul instituţiilor publice Administraţie publică europeană Cibernetică şi economie cantitativă Statistică Analiza afacerilor şi controlul performanţei întreprinderii Informatică economică Managementul informatizat al proiectelor Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice (SIMPRE)

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

engleză engleză engleză germană engleză franceză germană engleză română română română română română română română română română română română engleză română română română română română română

IF IF

120 120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 225 120 120 120 120 120 120 120 400 175 970

1

Ştiinţe administrative 2

Cibernetică și statistică 3 Informatică economică 4

IF

120

23

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Contabilitate

5

Economie

6

Finanţe

7

E-Business Baze de date-suport pentru afaceri Securitate informatică Economia proprietăţilor imobiliare Contabilitatea afacerilor Sisteme informaţionale în contabilitate şi audit Audit financiar şi consiliere Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional Contabilitate internaţională Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare Contabilitate, control şi expertiză Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului Analiză financiară şi evaluare Tehnici contabile şi financiare de gestiunea afacerilor Managementul informaţiei contabile Contabilitate, audit şi informatică de gestiune Contabilitate, audit şi informatică de gestiune Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune Comunicare în afaceri Economie europeană Analize şi strategii economice Economia şi conducerea organizaţiilor educaţionale Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare Economie ecologică Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională Bănci şi asigurări Finanţe şi bănci - DOFIN Finanţe corporative Bănci şi politici monetare Managementul sistemelor bancare Cercetări avansate în finanţe Tehnici actuariale Management financiar şi investiţii Fiscalitate

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română engleză română engleză română română română română română română română română română română română engleză română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 ? 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 385 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 675 1030

24

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Management

8

Managementul riscului şi asigurări Finanţe şi opţiuni publice MBA în management financiar ASE-Unic Management Managementul afacerilor Management şi marketing internaţional Managementul afacerilor prin proiecte Managementul serviciilor de sănătate Managementul şi evaluarea investiţiilor Managementul resurselor umane Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor Dezvoltarea economică a întreprinderii Managementul afacerilor Managementul proiectelor Managementul afacerilor mici şi mijlocii Marketing internaţional Marketing şi comunicare în afaceri Relaţii publice în marketing Marketing strategic Managementul marketingului Cercetări de marketing Marketing online Cercetare fundamentală de marketing Marketing şi management în servicii publice Marketing şi dezvoltare durabilă Marketingul relaţiilor cu clienţii Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Piatra Neamţ Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română engleză română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română engleză/ franceză/ română română engleză franceză

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 810 795

Marketing

9

Economie şi afaceri internaţionale 10

Afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba engleză Comunicare de afaceri în limba franceză în context

IF IF IF

120 120 120 975

25

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

multicultural Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene Economie internaţională şi afaceri europene Managementul riscului financiar internaţional Managementul proiectelor internaţionale Logistică internaţională Managementul riscului în afaceri internaţionale Tranzacţii comerciale Managementul riscului în afaceri internaţionale Tranzacţii financiare Economie şi afaceri internaţionale Diplomaţie în economia internaţională Traductologie şi interpretariat în domeniul economic Managementul afacerilor internaţionale Managementul afacerilor internaţionale Politici de dezvoltare internaţională

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

engleză română română română engleză română română română română română română engleză română română

IF

120

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

8 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Muzică

1

Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase Muzică şi cultură pop Sinteză muzicologică Stil şi limbaj compoziţional Stilistică dirijorală

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

120 120 250 120 120 120 120

26

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

9 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Arte vizuale

1

Strategii de creaţie în pictură Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură Arte grafice Educaţie prin arte vizuale Fotografie şi imagine dinamică Artă Murală Arte textile ambientale Strategii de modă şi costum Ceramică - sticlă - metal Design de obiect şi comunicaţii vizuale Design de interior şi de spaţiul public Spaţiul scenografic Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic Istoria și metodologie în cercetarea imaginii

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

330

10 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului Arta regizorului de teatru Arta scenografului Artă coregrafică Design, lumină şi sunet în artele spectacolului Scriere dramatică Teatrologie - Management şi marketing cultural Teatru de animație Tehnologii digitale în spectacolul contemporan Pedagogie teatrală

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 150 200

1

2

Cinematografie şi media

Arta regiei de film Arta imaginii de film

27

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Arta montajului de film Arta sunetului de film Arta montajului şi a sunetului de film Scenaristică Filmologie Producţie de film Film de animaţie

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

11 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

Performanţă în sport Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane Activităţi motrice de timp liber Activităţi fizice adaptate Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive Recuperare- reeducare motrică şi somato-funcţională Nutriţie şi remodelare corporală Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 400

1

12 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Sociologie 1 Ştiinţe administrative 2

Antropologie Studii fundamentale în sociologie Studii vizuale şi societate Managementul sectorului public Managementul sectorului public Managementul sectorului public Puterea executivă şi administraţia publică

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română engleză română

IF IF IF IF IFR IF IF

120 120 120 120 120 450 120 120 150

28

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ştiinţe ale comunicării

3

Puterea executivă şi administraţia publică Spaţiul public european Spaţiul public european Studii administrative europene Studii administrative europene Brand management şi comunicare corporatistă Comunicare audio-video Comunicare managerială şi resurse umane Comunicare managerială şi resurse umane Comunicare politică. Marketing politic şi electoral Comunicare şi comportament organizaţional Comunicare şi publicitate Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice Management educaţional şi comunicare instituţională Management educaţional şi comunicare instituţională Management şi comunicare în afaceri Management şi comunicare în afaceri Management, dezvoltarea afacerilor şi comunicare/Management, business development and communication Managementul proiectelor Managementul proiectelor Managementul proiectelor Publicitate Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română engleză română română română română română română

IFR IF IFR IF IFR IF IF IF IFR IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

IF IF IF IFR IF

120 120 120 120 120 1275

IFR IF IFR

120 120 120

Bucureşti

engleză

IF

120

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română engleză română franceză

IF IFR IF IF IF

120 120 120 120 120

29

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

neguvernamentale Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale Marketing, publicitate şi relaţii publice Comunicare şi guvernanţă europeană Ştiinţe politice Guvernare şi societate Management şi guvernare Politici de dezvoltare locală şi regională Politici publice şi integrare europeană Politici publice şi integrare europeană Politici, gen şi minorităţi Ştiinţe politice Teorie şi analiză politică Relaţii internaţionale şi integrare europeană Relaţii internaţionale şi integrare europeană Analiza şi soluţionarea conflictelor Politică şi economie europeană Politică şi economie europeană Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Securitate şi diplomaţie/Security and diplomacy Modelul european. Economia socială europeană Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar Diplomaţie şi negocieri internaţionale Dezvoltare regională şi cooperare internaţională

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

engleză engleză engleză română română română română română română română română română română română română română română engleză română română engleză română română/franceză

IF

120

IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IF IFR IF IF IFR IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1180 120 120

4

IF

120

IF

120

IF

120

IF IF IF

120 120 120

30

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Politici publice şi societate civilă Studii de muncă

Bucureşti Bucureşti

română engleză

IF IF

120 120

13 UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt

Limba de predare

Contabilitate 1

Administrarea afacerilor 2

3 4 5 6

Finanţe Marketing Informatică Inginerie geodezică Drept

Auditul şi controlul agenţilor economici Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale Administrarea dezvoltării regionale durabile Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii Bănci, asigurări şi pieţe financiare Marketing şi promovarea vânzărilor Programare avansată şi baze de date Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar Instituţii de drept privat Instituţii de drept privat Ştiinţe penale şi criminalistică Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat Opera socială în instituţiile ecleziale Management educaţional Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale Preistoria spaţiului carpato – dunărean în contextul arheologiei

Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia

română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 60 120 60 120 120 120 100 120 50 50 150 50 50 50 50 150

7

8 9

Ştiinţe administrative Sociologie Științe ale educației

10

Istorie 11

IF

120 150

IF

120

31

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

sistemice Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural Literatură şi cultură românească în context european Limbă, literatură şi cultură engleză în context european Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor Interferenţe culturale şi literare româno – britanice şi româno – americane Confluenţe literare şi culturale româno – franceze Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române Teologie comparată Consiliere pastorală Mediere interculturală şi interreligioasă Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia

română română română română engleză

IF

120

Filologie

IF

120

IF

120

IF IF

120 120

12

350

română

IF

120

română română română română română

IF

120

IF IF IF IF

120 120 120 120 150

Teologie 13

14 UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Teologie 1

Management 2

3

Finanţe

4

Contabilitate

Teologie sistematică Teologie practică Studii teologicolingvistice Management şi finanţare în administraţia publică Strategii şi politici de management Finanţare şi management în administraţia publică Administrarea financiar contabilă a întreprinderii

Arad Arad Arad Arad Arad Arad

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120

150

100 120 120 50

Arad

IF

120

150

32

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

5

Administrarea afacerilor Inginerie industrială

6

7 8

Inginerie mecanică Ingineria sistemelor Ingineria produselor alimentare

Sisteme informatice de gestiune Analiză economică, evaluare de active şi afaceri Administrarea afacerilor în comerţ şi turism Productica sistemelor industriale Controlul şi expertiza produselor textile Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare Automatizări şi sisteme inteligente Managementul calităţii produselor alimentare Inginerie alimentară şi mediul înconjurător Evaluarea şi controlul calităţii mediului Biotehnologii aplicate Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Limbă şi literatură. Tendinţe actuale Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon Administraţie publică în context european Pedagogie interactivă Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici Servicii de asistenţă socială

Arad Arad

română română/engleză română română română română română română română română română română română engleză română română română română română

IF IF

120 120

Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120

50

100 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50

9

10 11 12

Ingineria mediului Inginerie chimică Informatică Filologie

13 Ştiinţe administrative Științe ale educației

14

15

150

Arad Arad

IF IF

120 120 50

16

Sociologie

33

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

15 UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Ingineria mediului 1.

2.

Ingineria produselor alimentare

Inginerie chimică

3.

Inginerie energetică 4.

Inginerie industrială

5.

6.

Inginerie mecanică

Managementul protecţiei mediului în industrie Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice Concepţie, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/ Conception, synthese, analyze de molecules d'interet biologique Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Ingineria produselor alimentare) Conducerea şi informatizarea proceselor termo- şi electroenergetice Echipamente şi tehnologii moderne în energetică Managementul ciclului de viaţă al produsului Managementul producţiei industriale Optimizarea şi informatizarea proceselor şi echipamentelor de fabricaţie Strategii în asigurarea calităţii în industrie Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Mecatronică şi robotică) Managementul şi optimizarea echipamentelor de

Bacău Bacău Bacău

română română română

IF

120 100

IF

90

IF

90

50

Bacău

română/ franceză

IF

120

Bacău

română

IF

90

150

Bacău

română

IF

90

Bacău

română

IF

90 100

Bacău Bacău Bacău

română română română

IF IF IF

90 90 90

Bacău

română

IF

90 250

Bacău

română

IF

90

Bacău

română

IF

120

Bacău

română

IF

90

100

34

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot studiu fi școlarizați transferabile

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

proces Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie industrială, Inginerie şi management) Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii Mecatronică avansată Cultură şi literatură română Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive Discurs şi comunicare Limba engleză. Practici de comunicare Limba franceză. Practici de comunicare Studii lingvistice în limba engleză Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Matematică didactică Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiarbancar Contabilitate, audit şi informatică de gestiune Marketing şi comunicare în afaceri Activităţi motrice curriculare şi de timp liber Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională Performanţă sportivă

Bacău

română

IF

90

7. 8.

Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Filologie

Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău

română română română română/ engleză română engleză franceză engleză română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

90 90 120 120 120 120 120 120 120

50 50

9.

300

10.

Biologie Informatică Matematică

50

11.

IF IF IF

120 120 120

50

12.

100

13. 14.

Contabilitate Marketing Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

Bacău Bacău Bacău

română română română

IF IF

120 120

50 50

IF

120 150

15.

Bacău Bacău

română română

IF IF

120 120

35

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

16 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingineria Autovehiculul și autovehiculelor tehnologiile viitorului Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul Autovehiculul și mediul Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor Mecatronică şi Informatica mediilor robotică virtuale Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină Inginerie Ingineria fabricației industrială inovative Managementul calității Ingineria sudării materialelor avansate Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului Inginerie şi Managementul management afacerilor în industrie Ingineria și managementul Ingineria materialelor avansate materialelor metalice, ceramice și compozite Sisteme electrice Inginerie avansate/Advanced electrică Electrical Systems Sisteme avansate în Ingineria automatică și sistemelor tehnologii Informatice Inginerie Sisteme electronice și electronică şi de comunicații telecomunicaţii integrate Managementul Silvicultură ecosistemelor forestiere Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere Inginerie Ecodesign de mobilier forestieră și restaurare Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative

Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov

română română română engleză română română română română română română/englez ă română

IF IF IFR IF IF IF IF IF IF

120 120 200 120 120 120 100 120 120 120 120 265

IF

120

IF

120

16

Brașov

română

IF

120

50

Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov

engleză română română română română română română

IF

120

50

IF

120

50

IF

120

70

IF

120 160

IF IF IF

120 120 100 120

36

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

11

Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie mecanică

Modernizare energetică în mediul construit Ecobiotehnologii agricole și alimentare Simulare şi testare în inginerie mecanică Dezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice Structuri matematice fundamentale Tehnologii Informatice (interdisciplinar cu domeniul: Matematică) Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft Tehnologii internet/Internet technologies Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în E-business Educație fizică Managementul activităților formale, non-formale și de recuperare a stării de sănătate Performanță sportivă și management în sport Diagnoză și prognoză psihomotrică Educaţie fizică și activități sportive de timp liber Activități sportivturistice și de timp liber Politici și strategii de marketing Strategii de marketing Administrarea afacerilor în turism Management și strategii de afaceri Managementul afacerilor

Brașov Brașov Brașov

română română română

IF IF IF

120 120 120

50

12

150 Brașov română IF 120

13

Matematică Informatică

Brașov Brașov

română română

IF

120

50

IF

120

Brașov Brașov

română engleză

IF

120 200

14

IF

120

Brașov

germană

IF

120

Ştiinţa sportului şi educaţiei fzice

Brașov

română

IF

120

15

Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov

română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120

250

16 17

Marketing Administrarea afacerilor Management

100 50

18

100 120

37

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

19 20 21 22

Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Contabilitate Informatică economică Științe ale educației

Relaţii economice internaționale Management financiar - bancar Politici contabile, audit și control de gestiune Audit intern Sisteme informatice integrate pentru afaceri Resurse umane în educație. Formare și management Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională Psihologia muncii, organizațională și resurse umane Psihologia personalității Drept privat aprofundat Științe penale aprofundate Legislație europeană și carieră judiciară Sisteme și instituții de drept internațional și european Gestiunea și dezvoltarea resursei umane Gestiunea campaniilor de imagine Asistență și dezvoltare comunitară Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate Managementul și strategiile îngrijirilor paliative Managementul infecțiilor nosocomiale Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală Tehnica și arta muzicală din sec. al

Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

50 50 100 50

23

100 IF 120

Psihologie 24

IF

120 150

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

Drept

25

200

Sociologie 26

IF IF IF IF

120 120 120 120 150 150

Medicină 27

IF IF IF IF

120 120 120

28

Muzică

130 120

38

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce pot fi studiu școlarizați transferabile

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

XX-lea Meloterapie Inovare culturală Studii lingvistice pentru comunicare interculturală Studii de limba și literatura română Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română Studii interculturale în limba și literatura germană Limba și literatura română - Identitate în multiculturalism Cultură și discurs în spațiul anglo-american Editarea și promovarea produselor culturale Scriere creatoare și traducere literară Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov română română engleză română franceză IFR IF IF IF 120 120 120 120

Filologie

IF

120

29

Brașov Brașov Brașov Brașov Brașov

germană română română română română

IF

120

450

IFR IFR IF IF

120 120 120 120

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizaț i

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Complemente de ştiinţa calculatoarelor Ingineria calculatoarelor Inginerie software Inteligenţă şi viziune artificială Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite Tehnologia informaţiei în economie Controlul avansat al proceselor Informatică aplicată Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe Ingineria conducerii

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 200 120 120 300

1.

Ingineria sistemelor 2.

39

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizaț i

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Inginerie civilă şi instalaţii

3.

Inginerie şi management

4.

avansate a fabricaţiei „ECO“ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă Ingineria infrastructurii transporturilor Inginerie structurală Construcţii durabile din beton Inginerie geotehnică Patologia şi reabilitarea construcţiilor Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii Ingineria instalaţiilor Proiectarea avansată a structurilor din lemn şi metal Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii Antreprenoriat Evaluarea proprietăţii Ingineria şi managementul întreprinderii sustenabile Managementul sistemelor logistice Management şi inginerie în afaceri Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei Design industrial Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în industrie Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă/Virtual engineering for competitive manufacturing Managementul şi ingineria calităţii Procese de producţie inovative şi

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Baia Mare

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 450

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF

120 120 120 120 350

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Baia Mare Cluj-Napoca

IF IF IF IF

120 120 120 120

Inginerie industrială

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

IF

120 550

5.

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română

IF IF

120 120

40

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizaț i

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

management tehnologic Procese de producţie inovative şi management tehnologic/Innovative Produktionsprozesse und TechnologieManagement Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie Tehnologii avansate de fabricaţie Ingineria calităţii sistemelor tehnologice Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie Mecatronică şi robotică 6. Robotică Robotică Ingineria sistemelor mecatronice Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate Inginerie electronică Prelucrarea semnalelor şi imaginilor Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale Tehnologii multimedia Telecomunicaţii Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică Sisteme şi structuri electrice avansate Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică Inginerie şi management în domeniul electric Sisteme moderne în acţionări electromecanice Ştiinţe inginereşti aplicate în medicină Automobilul şi mediul

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Baia Mare Baia Mare Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română engleză română română română franceză română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 300 150

7.

Inginerie electrică

8.

Cluj-Napoca

IF

120

250

Baia Mare

română română română română

IF

120

Baia Mare

IF

120

9. 10.

Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF

120 120

50 100

41

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizaț i

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

autovehiculelor Logistica transporturilor rutiere Inginerie mecanică Energii regenerabile Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie alimentară Inginerie de precizie şi managementul calităţii Managementul energiei termice Managementul mentenanţei sistemelor mecanice Proiectarea maşinilor şi echipamentelor Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor Materiale, micro- şi nanotehnologii Metalurgia pulberilor şi materiale avansate Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor Procedee avansate în protecţia mediului Antreprenoriatul dezvoltării durabile Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Baia Mare Baia Mare română română română română română română română română română română română română română română română română română IF IF IF IF IF IF IF 120 120 120 120 300 120 120 120

11.

Ingineria materialelor

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Baia Mare Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 350 120 250

12.

Ingineria mediului

13.

Cluj-Napoca

română română română

IF

120

Baia Mare

IF

120

14.

Sociologie

Baia Mare

IF

120

50

42

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizaț i

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Filosofie

15.

Studii culturale 16.

17. 18. 19.

Teologie Administrarea afacerilor Biologie Chimie

20.

21. 22. 23.

Fizică Informatică Management Matematică

24. Mine, Petrol şi Gaze 25.

Inginerie energetică 26.

Drepturile omului Dinamica limbii române contemporane Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Literatura engleză pentru copii şi tineret Literatura română şi modernismul european Limba franceză în traduceri specializate Etnologie şi antropologie socială Etnoturism/Etnologia şi turismul cultural Studii canadiene Teologie creştină şi spiritualitate europeană Managementul afacerilor Biochimie aplicată Chimie didactică Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate Informatică şi inginerie software Managementul proiectelor europene Matematică didactică Matematici computaţionale şi tehnologii informatice Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere Inginerie şi management în domeniul energetic Monitorizarea şi analiza funcţionării sistemelor electroenergetice Managementul sistemelor electroenergetice moderne

Baia Mare Baia Mare

română română română română română română română română română română română română română română

IF IF

120 120

50

Baia Mare

IF

120 250

Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 150

100

Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare

română română română română română română română română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

50 50 50

100

Baia Mare

IF

120

50

Baia Mare

IF

120

Baia Mare

IF

120

150

Cluj-Napoca

română

IF

120

43

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

18 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Agronomie

1.

2. 3.

Biologie Ingineria mediului Horticultură

4.

5.

Silvicultură Inginerie şi management

Agricultură organică Managementul resurselor naturale şi agroturistice Dezvoltare rurală Protecţia plantelor Protecţia plantelor Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară Biologia agroecosistemelor Protecţia sistemelor naturale şi antropice Managementul producţiei horticole în climat controlat Managementul producţiei horticole în climat controlat Ştiinţe horticole Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Biodiversitate şi bioconservare Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Managementul ecosistemelor forestiere Agribusiness Economie agroalimentară Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Managementul calităţii produselor de origine animalieră Biotehnologii aplicate

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română franceză română română română română română română română română

IF IF IF IF IFR IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 300

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IFR IF IF

120 120 120

350

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF

120 120

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română engleză română română română română

IF IF IF IF

120 120

50

6.

100 120 120 120 Cluj-Napoca Cluj-Napoca IF IF 120 120 50

Zootehnie 7.

8.

Biotehnologii

44

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ingineria produselor alimentare 9.

Managementul calităţii alimentelor Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

Cluj-Napoca

engleză română română

IF

120

Cluj-Napoca

IF

120

150

Cluj-Napoca

IF

120

19 UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr. crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Forma învăţământ Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Limba de predare

Informatică

1

Matematică

2

Fizică

3

Baze de date Inginerie software Metode formale în programare Modelare şi simulare Optimizarea modelelor informatice Programare bazată pe componente Sisteme distribuite în internet Sisteme inteligente Inteligenţă computaţională aplicată Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise Matematică Matematică Matematică aplicată Matematică aplicată Matematică computaţională Matematică didactică Matematică didactică Modelare interdisciplinară Biofizică şi fizică medicală Biomateriale Fizica corpului solid Fizică computaţională Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română engleză engleză engleză maghiară engleză română engleză engleză maghiară română engleză română engleză maghiară română maghiară maghiară română engleză engleză engleză engleză

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120

500

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 400

350

45

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Chimie Chimie avansată Chimie clinică Chimie criminalistică Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Modelare moleculară în chimie şi biochimie Tehnici moderne de sinteză în chimie Ingineria materialelor si protectia mediului Ingineria materialelor si protectia mediului Ingineria proceselor organice şi biochimice Ingineria proceselor organice si biochimice Ingineria proceselor organice si biochimice Inginerie chimica avansată de proces Inginerie chimică avansată de proces Inginerie chimică avansată de proces Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Biologie didactică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cluj-Napoca

maghiară română/ engleză română română română română/ maghiară engleză maghiară română/ engleză română română/ engleză română engleză engleză română/ engleză română maghiară

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IFR

120 120 120 120 350

4

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF

120 120 90 120 90

Inginerie chimică

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF

120 120 90 120 500

5

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română

IF IF

120 120 550

6

Biologie

46

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Geologie 7

Geografie

8

9

Ştiinţa mediului

Biotehnologie moleculară Biotransformări celulare Ecologie sistemică şi conservare Ecologie terestră şi acvatică Ştiinţele nutriţiei Ştiinţele nutriţiei Utilizarea şi protecţia resurselor biologice Ecologie culturală Biologie medicală Biologie medicală Geologia bazinelor sedimentare Mineralogie aplicată şi petrologie Amenajare şi dezvoltare turistică Amenajare şi dezvoltare turistică Analiza şi amenajarea teritoriului Ecoturism şi dezvoltare durabilă Geografie fizică aplicată Geomatică Planificare şi dezvoltare regională Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic Turism şi amenajarea teritoriului Turism şi dezvoltare teritorială Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Ştiiniţa sportului şi educaţiei fizice) Calitatea mediului şi surse energetice

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Gheorgheni Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca SighetuMarmaţiei Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română maghiară română română maghiară română română maghiară română română română română română maghiară română română română română română maghiară română

IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

660

Bistriţa

română

IF

120

Cluj-Napoca

română

IF

120

350

47

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Drept

10

Evaluarea riscului şi securitatea mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului Evaluarea şi managementul mediului Gestiunea şi protectia mediului Gestiunea şi protectia mediului Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc Drept privat al uniunii europene Drept privat comparat/Droit prive compare Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor Instituţii de drept privat Statul de drept şi societate civilă/Etat de droit et societecivile Ştiinţe penale şi criminalistică Comunicare multilingvă şi multiculturală Direcţii actuale în lingvistică Germanistica în context european Istoria imaginilor istoria ideilor Limba română în context romanic Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne Literatura germană în Europa Centrală şi de Sud-Est Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română română maghiară franceză română română franceză română italiană/ franceză/ spaniolă/ română engleză/ franceză germană română română română

IFR IF IF IFR IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 60 60

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF

60 300 60

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

IF

60

Filologie

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF

120 120 120 120 600

11

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Cluj-Napoca

franceză

IF

120

48

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Studii culturale britanice Studii de lingvistică şi literatură maghiară Studii irlandeze Studii literare romanesti Masterat european de interpretare de conferinţă

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

engleză maghiară engleză română română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă română/engle ză/franceză/g ermană/italia nă/spaniolă maghiară română română română română română maghiară maghiară română maghiară română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

Cluj-Napoca

IF

120 100

Masterat european de traductologie – terminologie Studii culturale 12 13 Filosofie Cultură şi societate – tradiţie şi modernitate Studii iudaice Ştiinţă şi religie Etica profesională Filosofie antică şi medievală Filosofie, cultură, comunicare Investigaţii filosofice aplicate Teorie critică şi studii multiculturale Arheologie şi studii clasice Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural Istoria Europei de Sud-Est Istoria şi socioantropologia epocii moderne Istorie, memorie, oralitate în secolul XX Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate Comunicare internaţională Istorie contemporană şi relaţii

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 250 150

14

Istorie

300

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

română

IF

120

15

Relații internaționale și studii europene

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română maghiară

IF IF

120 625 120

49

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

16

Ştiinţe ale comunicării

17

Ştiinţe politice

internaţionale Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene Afaceri europene şi management de programe Guvernanţă europeană Societate mediatică Studii politice europene comparate Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est Studii transatlantice Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale Diplomaţie culturală şi economii globale Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Comunicare mediatică - Media communication Comunicare mediatică Comunicare socioculturală Management media Management media Producţie media Publicitate Publicitate Publicitate şi relaţii publice Relaţii publice Relaţii publice Tehnici avansate de comunicare Ştiintele informării şi documentării Managementul securităţii în societatea contemporană Managementul securităţii în societatea

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română franceză germană engleză engleză engleză română engleză română maghiară română română română română română germană/engl eză română română maghiară română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IFR IF IF IFR IF IF IFR IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

650

Cluj-Napoca

IF

120 525

Cluj-Napoca

română

IFR

120

50

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

18

Sociologie

19

Psihologie

contemporană Comunicare politică Dezvoltare internaţională Gen şi oportunităţi egale Managementul organizatiilor politice Marketing politic şi comunicare Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale Studii globale Politici de incluziune a romilor/Policies for roma inclusion Asistenţă socială bazată pe dovezi Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere Asistenţa socială pentru sănătate mentală Asistenţa socială şi economie socială Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale Gerontologie socială Managementul serviciilor sociale Politici şi servicii sociale Masterat european în drepturile copiilor Antropologie aplicată Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate şi mass media Managementul strategic al resurselor umane Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor Sociologie aplicată în dezvoltarea locală Consiliere genetică Consiliere şi

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română engleză română română română/ maghiară engleză română engleză română română maghiară română maghiară română română/ engleză română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 750 120 120 120 120

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

maghiară maghiară română română

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF

120 120 120 350

51

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

20

Științe ale educației

21

Administrarea afacerilor

intervenţii psihologice în dezvoltarea umană Consultanţă şi intervenţie psihologică Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională Psihologia sănătăţii Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizatia germană a Europei Centrale şi de SudEst Educaţie civică Management curricular Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive Terapia limbajului şi audiologie educaţională Management educaţional Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor

Cluj-Napoca

maghiară română română română

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF

120 120 120

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cluj-Napoca

română română maghiară

IFR

120

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română

IF IF

120 120

510

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română maghiară română română

IF IF

120 120

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IFR IF

120 400 120

52

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Management hotelier Management hotelier Administrarea afacerilor internaţionale Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 22 23 Informatică economică Cibernetică și statistică E-Business Econometrie şi statistică aplicată Sisteme de asistare a deciziilor economice Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/an după finalizarea proiectului) Diagnostic şi evaluare Expertiză contabilă şi audit Expertiză contabilă şi audit Management contabil, audit şi control Management contabil, audit şi control Agrobusiness Dezvoltare regională durabilă Economia mediului Economia resurselor naturale Gestiunea şi evaluarea proiectelor Strategia europeană a dezvoltării durabile

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română engleză română română română română română română

IFR IF IF

120 120 120

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IFR IF IF IF

120 120 120 100 120 50

24

Contabilitate

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

română

IFR

120

370 Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca română română română română română română română română română română română IF IF IFR IF 120 120 120 120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IFR IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 300

Economie 25

53

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

26

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Management international Managementul riscului în afaceri internaţionale Bănci şi pieţe de capital Bănci şi pieţe de capital Finante corporativeasigurări Finante corporativeasigurări Fiscalitate Gestiune financiară corporativă Administrare şi comunicare internaţională în afaceri International business management Managementul afacerilor Managementul dezvoltării afacerilor Managementul dezvoltării afacerilor Managementul dezvoltării afacerilor Managementul dezvoltării afacerilor Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane Management performant Marketing şi gestiunea organizaţiei Strategii şi politici de marketing Strategii şi politici de marketing Strategii şi politici de marketing Administraţie publică Administraţie publică

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română germană română română română română română română maghiară/eng leză română/engle ză/franceză engleză maghiară engleză română română română română română română franceză română română maghiară română română

IF IFR IF IF IFR IF IFR IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 300 200

27

Finanţe

28

Management

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Sfântu Gheorghe Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IFR IF IF IFR IF IF IF IF IFR IF IF IFR

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 200 120 120 120 120 400 500

29

Marketing

30

Ştiinţe administrative

54

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

31

Ştiinţa sportului şi educaţiei fzice

32

Teologie

Administraţie publică Managementul crizelor şi conflictelor Managementul instituţiilor publice şi nonprofit Politici de sănătate şi management sanitar Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance Managementul proiectelor în sfera administraţiei publice Antrenament şi performanţă sportivă Educatie fizica, fitness şi agrement în turism Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor Managementul organizatiilor si activitatilor sportive Arta sacrăConservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale Doctrina şi hermeneutica creştin ortodoxă Ortodoxie românească şi viaţa liturgică Pastoraţie şi duhovnicie Bioetică-morală, etică şi deontologie Arheologie creştină Consilierea sociospirituală a populaţiilor vulnerabile Consultant etic Fundamente creştine ale identităţii europene

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

engleză engleză engleză română

IF IF

120 120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF

120 120

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română

IF IF IF

120 120 120 200

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

IF

120

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cluj-Napoca

română română română română română română franceză română

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Oradea Oradea

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

800

55

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de Nr. max. credite de stud.ce studiu pot fi transferabile școlarizați

Nr. crt

Domeniul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Teologie biblică Teologie pastorală în comunităţile ecleziale Teologie aplicată Teologie-muzicăeducaţie Consiliere pastorală Teologie, cultură şi societate Teologie romanocatolică pastorală aplicată 33 Teatru şi artele spectacolului Actorie şi regie Teatru, film şi multimedia Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)

Cluj-Napoca Blaj Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Alba Iulia Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română maghiară maghiară maghiară maghiară maghiară română română maghiară

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100

20 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Medicină

1

Metodologia cercetării ştiinţifice Biostatistică şi bioinformatică Medicină psihosomatică Farmacologie clinică şi reguli de bună practică Asistenţă medicală specializată în anestezie Managementul bolnavului critic Asistenţă medicală specializată în terapie intensivă Ecografie şi imagistică medicală comparată Sexologie Urmarirea nou nascutului cu risc Optimizarea explorărilor imagistice morfologice şi funcţionale

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 60 60 60 60 660 90 120 120 60

Cluj-Napoca

IF

120

56

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Farmacie 2

3

Medicină dentară

Cercetari avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice Toxicologia medicamentului şi a mediului Științe farmaceutice aplicate Forme farmaceutice moderne Cosmetologie Nutriția și calitatea vieții Farmacovigilența: Monitorizarea siguranței medicamentelor Medicină dentară judiciară

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cluj-Napoca

română română română română română română română română

IF

120

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF IF IF IF

60 60 60 60 120 300

Cluj-Napoca

IF

60

Cluj-Napoca

IF

120

40

21 ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Muzică 1

Interpretare muzicală Artele spectacolului muzical Pedagogie muzicală CompoziţieMuzicologie-Dirijat

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120 175

22 UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Arte vizuale 1

Pictură Sculptură Grafică Fotografievideoprocesarea computerizată a imaginii Conservare şi restaurare Ceramică - sticlă

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120 250

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

IF IF

120 120

57

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Design textil Design vestimentar Design

Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca

română română română

IF IF IF

120 120 120

23 UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
Domeniul de studii universitare de master Filologie Denumire program de studii universitare de master Studii de romanistică Studii anglo-americane Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european Traductologie, terminologie, comunicare 2 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism regional Studii religioase şi juridico-canonice ale celor trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) Teologie practică Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei Managementul turismului religios Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche Teologie sistematică Teologie biblică Relaţii internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi diplomaţie Antropologie şi istorie europeană Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică Politică mondială şi europeană Legislatia privind
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Constanța Constanța Constanța Constanța

română engleză franceză română engleză/fra nceză/italia nă/germană /turcă română

IF IF IF

120 120 120 250

1

IF

120

Constanța Constanța

IF

120

IF

120

50

Teologie

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română română română română română română română română română română

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 400 120 120 120 120 120 120 120 200 120 120 120 200

3

Istorie

4

5

Drept

58

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master siguranţa transporturilor Drept maritim Ştiinţe penale Drept public Guvernare şi administraţie publică europeană Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice Managementul instituţiilor publice Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice Conservarea biodiversităţii Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea eco-turistică a spaţiului litoral Analiza şi evaluarea impactului de mediu Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă Controlul şi monitorizarea produselor agricole Agricultură ecologică Educaţie fizică şi sport şcolar Performanţă în sport Kinetoterapie, recuperare şi reeducare motrică Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului Fizică şi tehnologia materiei condensate Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului Matematică didactică Informatică didactică Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română/fra nceză română română română română română

IF IF IF IF

120 60 60 120

Ştiinţe administrative 6

IF IF IF IF IF

120 210 120 120 120 100 120

7

Biologie

8

Ştiinţa mediului

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română română română română română română română română română română română

IF

120 100

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 135 120 120 120 150 120 120 120 120 120 120 120 250 120 50 50 50

9

Agronomie

10

Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

11 12 13 14

Chimie Fizică Inginerie chimică Matematică

59

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Matematici aplicate Structuri matematice fundamentale Medii virtuale multimodale distribuite Modelare şi tehnologii informatice Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii (master profesional bilingv diplomă dublă) Asigurarea calităţii în afaceri Administrarea afacerilor internaţionale Politici europene de dezvoltare regională Managementul riscului în afaceri internaţionale Contabilitatea şi auditul afacerilor Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor Pieţe de capital Finanţe corporative şi bănci Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor Calitate şi certificare în construcţiile sudate Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale Ingineria şi managementul sistemelor de producţie Inginerie costieră
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română română română română/fra nceză română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 100 120 120 120 200

15

Informatică

16

Administrarea afacerilor

Constanța

IF

120

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100 120 120 120 100 150

17

Economie şi afaceri internaţionale

18

Contabilitate

19

Finanţe

20

Medicină

IF

120

50

21 22 23

Inginerie mecanică Inginerie industrială Inginerie navală și navigație Inginerie şi management Inginerie civilă şi instalaţii

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română română

IF IF IF

90 90 90

50 50 50

24

IF

90

50

25

IF

90

250

60

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Ingineria sistemelor hidrotehnice Ingineria şi managementul resurselor de apă Ingineria structurilor de construcţii Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii Arta actorului de music hall Arta spectacolului liric Arta educaţiei muzicale Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii Psihologie sportivă Psihologie militară Psihodiagnoza complexă a personalităţii Educaţie timpurie Terapii şi compensare în tulburări de comunicare Management educaţional Didactici speciale Religie Didactici speciale – Matematică Didactici speciale - Istorie Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar Educaţie incluzivă
Număr de credite de studiu transferabil e Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF

90 90 90 120

26

Inginerie şi management Teatru şi artele spectacolului Muzică Arte vizuale Psihologie

IF

90

50

27 28 29 30

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

20 35 50

150

31

Științe ale educației

400 120 120 120 120

24 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Inginerie navală și navigație Denumire program de studii universitare de master Tehnologii şi management în Industria Offshore de Petrol și Gaze/Offshore oil and gas technology and management Inginerie avansată în Industria Offshore de
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Constanța

engleză

IF

120 400

Constanța

engleză

IF

120

61

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Petrol și Gaze/Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry Management şi logistică în transporturi Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar Transport maritim Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime Inginerie și management în transport maritim și multimodal Concepte moderne de inginerie mecanică navală 2 Inginerie electrică Sisteme electrice avansate Tehnici avansate de inginerie electromecanică
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța Constanța

română română română română română română română română

IF IF IF IF

120 90 90 120

IF IF IF IF

120 120 120 100 120

25 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Domeniul de studii universitare de master Chimie Ştiinţa mediului Fizică Informatică Matematică Ştinţa sportului şi educaţiei fizice Denumire program de studii universitare de master Chimia compuşilor biologic activi Chimie aplicată Calitatea mediului Fizica materialelor Fizică teoretică Metode şi modele în inteligenţa artificială Matematici aplicate Activitate motrică curriculară şi extracurriculară Performanţă în sport Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie Limba engleză şi limba franceză – traducere şi terminologie juridică europeană Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

1

Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova

română română română română română română română română română română engleză/fra nceză/româ nă franceză

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

100 50 100 50 50

2 3 4 5 6

150

7

Filologie

Craiova

IF

120 300

Craiova

IF

120

62

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master francofon Paradigme ale comunicării organizaţionale Studii de limba și literatura română Studii de limbă engleză și literaturi anglo-americane Perspective în studiul lingvistic al literaturii 8 9 10 11 Teatru şi artele spectacolului Ştiinţe politice Filosofie Sociologie Arta actorului Securitate naţională şi euroatlantică Filosofie contemporană Dezvoltare comunitară şi integrare europeană Dezvoltare regională Mediul geografic valorificarea şi protecţia resurselor naturale la propunerea consiliului aracis din 30.05.2013, schimbarea denumirii în valorificarea și protecția resurselor din mediul geografic Români în istoria europei Studii europene (interdisciplinar cu domeniul: Economie și afaceri internaționale) *) În funcţie de hotărârea Consiliului ARACIS din 25.07.2013 Comunicarea socială a bisericii Management de caz în asistenţa socială Misiune şi pastoraţie Drept privat Drept public Dreptul afacerilor Drepturile omului Ştiinţe penale Ştiinţe administrative Managementul afacerilor electronice Audit şi management financiar-contabil Contabilitate şi raportări
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova

română română engleză română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 140 120 140 120 50 75 50 125

12

Geografie

Craiova

română

IF

120

50

13

Istorie

Craiova

română

IF

120

50

14

Drept

Craiova

română

IF

120

50

15

Teologie

Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova

română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 60 60 60 60 60 120 120 120 120 150

16

Drept

250

17 18 19

Ştiinţe administrative Cibernetică și statistică Contabilitate

75 50 150

63

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master financiare conforme cu standardele internaţionale Management contabil, expertiză şi audit 20 Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională şi proiecte europene Economie şi administrarea afacerilor internaţionale Economie şi afaceri europene Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor Finanţe şi administrarea afacerilor Management financiarbancar Management financiarbancar Finanțe aplicate Strategii financiare ale companiei şi consultanţă fiscală Managementul afacerilor Managementul afacerilor Managementul organizaţiei Managementul organizaţiilor publice Managementul resurselor umane Management competitiv şi performanţă Marketing şi comunicare în afaceri Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Administrarea afacerilor şi antreprenoriat Concepția și proiectarea autovehiculelor moderne Optimizarea sistemelor de transport rutier Proiectare, fabricare și dezvoltare în ingineria automobilelor/Automotive DrobetaTurnu Severin Craiova română română engleză română română română română română română engleză română română română română română română română română română română română română engleză IF 120
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

IF

120 150

Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova DrobetaTurnu Severin Craiova Craiova DrobetaTurnu Severin Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova

IF IF IF IFR IF IF IFR IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

21

Finanţe

350

22

Management

300

23 24

Marketing Administrarea afacerilor

60

100 120 120 120 120 150

25

Ingineria autovehiculelor

64

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master engineering - design, manufacture and development Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice Modelare şi simulare în ingineria mecanică Managementul producţiei şi logisticii Ingineria şi managementul calităţii Managementul sistemelor logistice 29 Ingineria materialelor Ingineria mediului Materiale avansate Managementul mediului și energie durabilă Managementul resurselor ecologice şi naturale Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice Inginerie electrică avansată Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului Sisteme electromecanice complexe Gestiunea proceselor energetice Sisteme energetice informatizate Automatica sistemelor complexe Tehnologii informatice în ingineria sistemelor Sisteme electronice avansate Sisteme de conducere în robotică
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

26 27 28

Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie şi management

Craiova Craiova Craiova DrobetaTurnu Severin DrobetaTurnu Severin DrobetaTurnu Severin DrobetaTurnu Severin Craiova Craiova

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

50 50

150

IF

120

IF

120

50

30

IF IF IF

120 100 120 120 60

31

Inginerie aerospațială Inginerie electrică

32

Craiova

IF

120

Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100 120 120 100 120 120 120 50 50 250

Inginerie energetică

33

Ingineria sistemelor

34 35

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Mecatronică şi robotică

65

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Calculatoare şi tehnologia informaţiei Denumire program de studii universitare de master Inginerie software Sisteme informatice pentru comerţ electronic/Information systems for e-business Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor/Computer and communication engineering Viticultură-oenologie Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală Controlul şi expertiza produselor alimentare Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare Consultanţă şi management în agricultură Protecţia mediului în agricultură
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

36

Craiova

română

IF

120

Craiova

engleză română

IF

120 200

Craiova

IF

120

Craiova

engleză română română română română română română română

IF

120

37

Horticultură

Craiova Craiova

IF IF

120 120 100

38 39 40

Ingineria produselor alimentare Biologie Agronomie

Craiova Craiova Craiova

IF IF IF

120 120 120

50 50

Craiova Craiova

IF IF

120 120

150

26 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

1 2 3

Medicină dentară Farmacie Medicină

Restaurări protetice cu sprijin implantar Farmacologie şi toxicologie Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar

Craiova Craiova Craiova

română română română

IF IF IF

60 60 90

50 52 50

66

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

27 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

1

Inginerie mecanică

2

Inginerie industrială

3

Arhitectură navală

4

Inginerie electrică

5 6 7

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Modelare şi simulare în inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice Materiale şi ingineria fabricării Managementul calităţii în inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie Grafică şi modelare computerizată Arhitectură navală Tehnologii avansate în construcţii navale Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile Metode avansate de prelucrare a semnalelelor Sisteme informatice de conducere avansată Sisteme inteligente Tehnologii informatice avansate Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă Ingineria şi protecţia mediului Monitorizarea şi managementul

Galaţi Galaţi

română română

IF IF

120 120 200

Brăila

română

IF

120

Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi

engleză română română română engleză engleză română română engleză română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 100 100 150

IF

120

IF IF IF IF

120 120 90

50 50

100 120

8

Ingineria materialelor

IF

120 100

Galaţi Galaţi Brăila Galaţi

română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120 200

9

Ingineria mediului

67

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

mediului Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie 10 Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor Ştiinţa şi ingineria alimentelor Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice Nutriţie Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Biotehnologia resurselor naturale Controlul şi expertizarea calităţii mediului Ştiinţe - Abordarea integrată a ştiinţelor naturii Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu Chimia fizică a sistemelor disperse Matematică didactică Teoria şi practica textului Traducere şi interpretariat Literatură, film şi reprezentări culturale Limba română Identitate şi deschidere culturală *) În funcţie de hotărârea Consiliului ARACIS din 25.07.2013 Comunicare şi tehnici de producţie massmedia *) În funcţie de hotărârea Consiliului ARACIS din 25.07.2013 Spaţiul românesc între Orient şi Occident Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor.

Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi

engleză română română română română română română română română română română română română engleză engleză

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 50 200

11

Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţa mediului

12 13

IF IF

120 120

50

100 IF 120

14 15 16 17

Fizică Chimie Matematică Filologie

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

50 50 50

200 română

Cahul

IF

120

18

Ştiinţe ale comunicării

Galaţi

română

IF

120

50

19

Istorie

Galaţi Galaţi

română română

IF

120

50

20

Filosofie

IF

120

50

68

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

21 22 23 24 25

Teologie Finanţe Marketing Economie şi afaceri internaţionale Management

Istorie şi spiritualitate filocalică Management financiar şi bancar Marketing şi comunicare în afaceri Administrarea afacerilor internaţionale Managementul resurselor umane Strategii şi politici manageriale Management educaţional Sisteme informatice pentru managementul resurselor Contabilitate şi audit Dezvoltare regională şi rurală Economie şi administrarea afacerilor Administraţie publică şi integrare europeană Dreptul european al afacerilor Educaţie fizică şcolară şi management sportiv Kinetoterapie la domiciliu Loisir-Fitness

Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Galaţi Cahul

română română română română română română română română română română engleză română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 50

150

26 27 28

Informatică economică Contabilitate Economie

50 50 100

120 120 90 120 120 120 150 50 50

29 30 31

Ştiinţe administrative Drept Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

28 UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
Domeniul de studii universitare de master Ingineria sistemelor Denumire program de studii universitare de master Sisteme de control încorporate Sisteme şi control automat Sisteme şi control automat/Systems and control Sisteme distribuite şi tehnologii WEB Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/Distributed
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

1

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română engleză română engleză

IF IF IF

120 120 120 150

2

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

IF

120 150

IF

120

69

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master systems and WEB technologies Calculatoare încorporate Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată Produse farmaceutice şi cosmetice Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate Produse naturale Ingineria procedeelor nepoluante Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice Materiale macromoleculare înalt performante Ecodesign în finisarea textilelor Procesarea avansată a resurselor proteice Controlul şi procesarea alimentelor Biomateriale polimerice şi bioresurse Managementul mediului Managementul mediului Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor Controlul calităţii mediului ambiant Managementul mediului şi energie durabilă/Environmental management and sustainable energy Ingineria şi managementul factorilor de mediu Ingineria clădirilor Inginerie structurală Inginerie structurală/Structural enginering Materiale şi produse performante pentru
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 550

3

Inginerie chimică

4

Ingineria mediului

300

Iaşi

engleză

IF

120

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română engleză română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 550

5

Inginerie civilă şi instalaţii

70

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master construcţii Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor Infrastructuri moderne pentru transporturi Management şi tehnologii speciale în construcţii Inginerie geotehnică Evaluare şi administrare imobiliară Inginerie hidrotehnică Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare Instalaţii pentru construcţii Managementul şi tehnologia producţiei Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator Sisteme micromecanice Inginerie şi management în fabricaţia mecanică Tehnologii avansate de fabricaţie Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie Design industrial textil Design vestimentar Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei Tehnologii performante de tricotare Sisteme inovative de producţie în confecţii Textile avansate Ingineria securităţii şi sănatăţii în muncă Asigurarea calităţii în domeniul textile – pielărie Mecanica fluidelor aplicată Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

6 7

Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie industrială

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

50

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 250 120 700

8

Inginerie mecanică

71

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Maşini termice, frigotehnie şi climatizare Tehnici nepoluante în industria agroalimentară Sisteme industriale pentru tehnologii moderne 9 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială Proiectarea circuitelor VLSI avansate Sisteme avansate în electronica aplicată Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor Radiocomunicaţii digitale Sisteme informatice de monitorizare a mediului Sisteme electrice avansate Conversia energiei şi controlul mişcării Managementul sistemelor de energie Management, energie, mediu Inginerie şi management în contextul globalizării Marketing industrial Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii Management antreprenorial Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei Inovare şi antreprenoriat Antreprenoriat industrial Geomatică şi cartografie
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF

120

IF

120

IF

120

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 350 150 300

10

Inginerie electrică

11

Inginerie energetică

Inginerie şi management

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

12

Inginerie geodezică

50

72

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Ingineria autovehiculelor Denumire program de studii universitare de master Concepţia şi managementul proiectării automobilului Sistemica transporturilor autopropulsate Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere Mecatronică avansată Sisteme robotizate Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

13

Iaşi

română

IF

120

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

200

14

Mecatronică şi robotică Ingineria materialelor

100

15

100 IF 120

29 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
Nr.crt. 1 Domeniul de studii universitare de master Agronomie Denumire program de studii universitare de master Expertiza şi evaluarea fondului funciar Producerea de sămânţă şi material de plantat Tehnologii agricole moderne Tehnologii alternative în agricultură Conservarea şi utlizarea resurselor genetice vegetale Expertiză pe filiera produselor alimentare Administrarea afacerilor agricole Management în agricultură Management în alimentaţie publică şi agroturism Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF

120 120 200 120 120 120 50

2

Biologie Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management

3 4

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

50

150

5

Horticultură

250

73

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Horticultură ecologică Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol Protecţia plantelor Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor Managementul exploataţiilor în acvacultură Managementul producţiilor animale Nutriţia şi alimentaţia animalelor Reproducţie şi amelioare genetică
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120

6

Zootehnie

IF

120

IF IF IF IF

120 250 120 120 120

30 UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

1

Biologie

2

Ştiinţa mediului

3

Chimie

Bioantropologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Biologia dezvoltării Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică) Bioprocedee în domeniul agroalimentar Biotehnologii microbiene şi celulare Genetică moleculară Genetică moleculară Biotehnologii Consiliere de mediu Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă Mediul actual şi dezvoltare durabilă Chimia în ştiinţele integrate Chimia mediului şi siguranţă alimentară

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română engleză franceză română română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120 400

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 400 120 160

74

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

4

Drept

5

Administrarea afacerilor

6 7

Informatică economică Cibernetică și statistică

8

Contabilitate

Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Chimia şi biochimia heterociclurilor Chimie coordinativă aplicată Didactica chimiei Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Studii avansate în chimie Criminalistică Drept european Dreptul afacerilor Ştiinţe penale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Antreprenoriat Management în comerţ Management în comerţ Management în turism Management în turism Management turistic şi hotelier Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu Managementul proiectelor Managementul proiectelor Sisteme informaţionale pentru afaceri Metode cantitative în economie Statistica şi actuariat în asigurari şi sănatate Statistică şi econometrie Contabilitate, audit şi control de gestiune Contabilitate, expertiză si audit Contabilitatea afacerilor

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IFR IF IFR IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 550

200

IF

120

IF IFR IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 405 190 120

75

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

9

Economie

Contabilitatea afacerilor Sisteme informaţionale contabile Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) Managementul mediului şi al resurselor naturale Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) Asigurări şi reasigurări Bănci şi pieţe financiare Finanţe şi managementul riscului Finanţe - Asigurări

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română

IFR IF IF

120 120 120

IF

120

Iaşi

română

IF

120

200

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română

IF

120

10

Economie şi afaceri internaţionale

IF IF IF

120 120 120

IF

120

Iaşi

română

IF

120

400

Iaşi

română

IFR

120

Iaşi

română

IF

120

11

Finanţe

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română engleză română

IF IF IF IF

120 120 350 120 120

76

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

12

Management

13

Marketing

Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Gestiune - financiar bancară Achiziţii, distribuţie, logistică Management intercultural Managementul calităţii Managementul organizaţiilor Managementul resurselor umane Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Managementul resurselor umane Analiză şi strategie de marketing Marketing şi comunicare în afaceri Negocieri - relaţii publice Negocieri - relaţii publice Marketing management Admistraţie publică Administraţie şi finanţe publice europene Guvernare modernă şi dezvoltare locală Guvernare modernă şi dezvoltare locală Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme Fitness şi estetică corporală Kinetoterapia în traumatologia sportivă Familia şi managementul resurselor familiale Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română română română română engleză română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IFR IF IF IF IF IFR IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 350 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 200 120 120 120 120 120 120 250 150 260

14

Ştiinţe administrative

15

Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

16

Sociologie

IF IF

120 120

77

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

17

Filosofie

18

Ştiinţe ale comunicării

19

Ştiinţe politice

20

Fizică

victimelor infracţiunilor Supervizare şi planificare socială Securitate comunitară şi controlul violenţei Filosofia aplicată şi management cultural Filosofie şi ştiinte sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice) Relaţii publice şi publicitate Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Marketing politic şi comunicare Politici publice şi management instituţional Studii de dezvoltare internaţională Studii europene de integrare şi securitate Biofizică şi fizică medicală Biofizică şi fizică medicală Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Fizică şi protecţia mediului Fizica didactică Materiale avansate. Nanotehnologii Materiale avansate. Nanotehnologii Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală Modelare şi simulare Modelare şi simulare Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie,

Iaşi Iaşi Iaşi

română română română

IF IF IF

120 120 120 100

Iaşi

română

IF

120

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română engleză română română engleză română engleză română română română engleză română română engleză română

IF

120 100

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 200 120 120 120 120 120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 600

78

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

21

Geografie

22

Geologie

23

Informatică

24

Istorie

25

Filologie

Biologie) Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Turism şi dezvoltare regională Turism şi dezvoltare regională/Tourisme et developpement regional Geochimia mediului Geochimia mediului Geologie de sondă şi ambientală Ingineria sistemelor software Ingineria sistemelor software Lingvistică computaţională Lingvistică computaţională Optimizare computaţională Optimizare computaţională Securitatea informaţiei Securitatea informaţiei Sisteme distribuite Sisteme distribuite Studii avansate în informatică Arheologie, civilizatie şi artă antică Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa Istoria comunismului în România Istoria evreilor şi ebraistică Muzeologie şi restaurare Patrimoniu şi turism cultural Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Studii de istorie: izvoare, concepte, medodologii Studii egeomediteraneene Cultură germană în context european

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română franceză română engleză română română engleză română engleză română engleză română engleză română engleză engleză română română română română română română română română română română

IF IF

120 120 170

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 450 120 120 550

150

IF IF IF

120 120 120 675

79

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

26

Matematică

27

Psihologie

28

Științe ale educației

Didactica limbii franceze ca limba straină şi educaţie interculturală Limbă, literatură şi civilizaţie românească Limbi, literaturi şi civilizaţii străine Lingvistică aplicată Didactica limbii engleze Lingvistică generală şi românească Literatura română şi hermeneutică literară Literatură universală şi comparată Studii americane Studii francofone Traducere şi terminologie Calcul ştiinţific şi ingineria programarii Master de cercetare în matematică Matematica didactică Matematici financiare Modele matematice şi statistică aplicată Structuri matematice fundamentale Teoria riscurilor şi aplicaţii Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Psihologie clinică şi psihoterapie Psihologie educaţională şi consiliere Relaţii umane şi comunicare Terapii de cuplu şi familie Diagnoza şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Didactici aplicate pentru învatamantul primar Educaţie timpurie

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română română română română română română română engleză română română română română română română

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 250

350

IF

120 300

Iaşi Iaşi

română română

IF IF

120 120

80

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

29

Teologie

Medierea conflictelor în educaţie Politici şi management în educaţie Relaţii şi strategii interculturale Hermeneutica şi teologie biblică Patrimoniu cultural Teologie practică şi pastoral - misionară Teologie sistematică în context contemporan Teoria şi practica formarii religioase Viata bisericii - istorie şi actualitate Strategii ale carităţii creştine

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

350

31 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

1

Medicină

2

Medicină dentară

Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medicofarmaceutic Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă Bioingineria reabilitării Management pentru sănătate Cercetare în politici de sănătate Reabilitarea implantoprotetică a edentaţiei/Implantoprosthetic rehabilitation of edentulous Reabilitarea implantoprotetică a edentaţiei/Rehabilitation implanto-prothetique de l'edentation Tehnici moderne în

Iaşi

română

IF

120

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română

IF

120 300

IF IF IF IF

120 120 120 120

Iaşi

engleză

IF

60

200 Iaşi Iaşi franceză română IF 60

IF

60

81

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

3

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

estetica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație Reabilitarea implantoprotetică a edentației Biotehnologii medicale avansate Bioingineria protezării Bioinginerie clinică

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română

IF IF IF IF

60 120 120 120 150

32 UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

1

Arte vizuale

2

Muzică

3

Teatru şi artele spectacolului

Arte plastice(*) - se adaugă după caz: pictură, sculptură, grafică, fotovideo Design Arte plastice şi decorative Arte decorative(**) - se adaugă după caz: artă murală, moda-design vestimentar Conservarea şi restaurarea operei de artă Interpretare muzicală Educaţie muzicală Muzicologie, compoziţie, dirijat Artele spectacolului teatral

Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi

română română română română română română română română română

IF IF IF

120 120 120 250

IF

120

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 50

135

33 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

1

Arte vizuale Muzică

2

3 4

Drept Ştiinţe

Pictură şi multimedia Sculptură şi ambient Elemente de complementaritate pentru educaţia muzicală Pedagogia artei dirijorale Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală Drept penal şi procedură penală Administraţie publică

Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 90 120

80

100

50 50

82

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

5

administrative Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

Educaţie fizică şi antrenament sportiv Kinetoterapie în reeducarea funcţională Evaluarea calităţii şi protecţia mediului Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS Gestiune şi amenajare turistică Tourism management and planning Gestiunea, evaluarea, conservarea şi protecţia mediului Tehnologia informaţiei şi multimedia Management în tehnologia informaţiei Securitatea sistemelor de calcul Sisteme informatice complexe Sisteme automate avansate Sisteme electronice avansate Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în ingineria electrică Energii regenerabile Managementul sistemelor de energie Sisteme electroenergetice performante Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator Ingineria şi designul produselor textile şi din piele Management şi comunicare în inginerie

Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea

română română română română română engleză română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 100 120 120 120 200 120 120 120 50

6

Geografie

7

Ştiinţa mediului Calculatoare şi tehnologia informaţiei

8

Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 90 120 100 150 150 100 150

9

Ingineria sistemelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii

10

11

Inginerie electrică

12

Inginerie energetică

13

Inginerie industrială

Oradea Oradea

IF IF

120 120 300

14

Inginerie şi management

83

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie Inginerie economică şi management pentru afaceri Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor Inginerie şi management în domeniul construcţiilor Managementul unitatilor de turism şi alimentaţie publică 15 Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată Sisteme mecatronice avansate Studii euroregionale şi relaţii transfronatliere Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI Integrare europeană Istoria vestului românesc Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE Securitate europeană Studii europene Relaţii internaţionale Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Politici publice europene Cultură şi civilizaţie europeană Literatura română Relevanţe europene Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon Managementul afecţiunilor aparatului locomotor Managementul serviciilor de sanatate Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice Tehnologii horticole moderne Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Politici noi de mediu privind integrarea

Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea

română română română română română română engleză română română română română română română engleză română română română română română engleză/fra nceză română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 50 50 50 250 150 50 200

16

Istorie

17

Relații internaționale și studii europene

275

18 19

Ştiinţe politice Filologie

20

Medicină

21 22 23 24

Agronomie Horticultură Silvicultură

84

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

europeană Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătate publică Dezvoltare durabilă regională şi agroturistică Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară Ingineria mediului şi securitate în muncă 25 26 Ingineria produselor alimentare Biologie Siguranţă şi securitate agroalimentară Biologia celulelor procariote şi eucariote Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor Chimie structurală şi aplicativă Fizică computaţională Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale Fizică didactică Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii Matematică didactică Matematică aplicată în informatică Sisteme distribuite în internet Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Administrarea afacerilor regionale Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Relaţii economice europene Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii Finanţe, bănci, asigurări Managementul organizaţiei Management în sistemul de învăţământ Marketing şi comunicare în afaceri Politici publice în asistenţa socială

Oradea Oradea

română română

IF IF

120 120

Oradea

română

IF

120

Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 50 50 150 150 50 50

27 28

Chimie Fizică

29

Matematică

30 31

Informatică Administrarea afacerilor

32 33

Contabilitate

34 35

Finanţe Management

50 100 90 250

36 37

Marketing Sociologie

85

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

38

Psihologie

39 40

Științe ale educației Teologie

Managementul serviciilor sociale Economie socială Gestiunea resurselor umane Dezvoltare socială şi instituţională Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar Teologie pastorală aplicată Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice Istorie bisericească şi gândire creştină

Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea

română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100

Oradea

IF

120

Oradea Oradea Oradea Oradea

IF IF IF IF

120 120 120 120

50

150

34 UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

1

Mine, Petrol şi Gaze Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria mediului

2 3

4 5 6 7

Inginerie şi management Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Inginerie electrică

Topografie minieră informatizată si cadastru Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă Ingineria proiectării construcţiilor minere Evaluarea impactului asupra mediului şi reconstrucţia ecologică Controlul şi monitorizarea calităţii mediului Ingineria şi managementul proiectelor Tehnici şi tehnologii informatice aplicate Sisteme şi tehnologii informatice Sisteme electromecanice Exploatarea instalaţiilor electrice industriale Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice Instalaţii şi echipamente de

Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani

română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 100 120 90 120 100 120 120 120 120 120 100 120 120 120 100 50 50 50 50

8

Inginerie mecanică

86

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

9

Management

10 11

Finanţe Contabilitate

12 13

Sociologie Matematică

proces în minerit Managementul resurselor umane Managementul strategic al afacerilor Management financiar bancar Sisteme informatice de gestiune Contabilitate şi audit Politici sociale şi protecţie socială Matematică didactică

Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani Petroşani

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 100 120 120 120 120 120 120 50 50 50 100

35 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Număr de credite de studiu transferabile

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Biologie

2

Ştiinţa mediului

3

Horticultură

4

Chimie Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria mediului

Biologie medicală Conservarea şi protecţia naturii Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură) Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința mediului) Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică) Materiale şi tehnologii nucleare Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului) Limbi moderne şi comunicare internaţională Literatura română modernă şi contemporană Structura limbii române actuale

Pitești Pitești

română română

IF IF

120 120 100

Pitești

română

IF

120

50

Pitești

română

IF

120

50

Pitești

română

IF

120

50

5

Pitești

română

IF

120

50

6

Pitești

română română/fra nceză/engle za română română

IF

120

50

7 8

Filologie

Pitești Pitești Pitești

IF IF IF

120 120 120 350

87

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

9

Ingineria autovehiculelor

10

Inginerie industrială

Traductologie - Limba engleză Traductologie - Limba franceză Tendințe actuale ale limbii și literaturii române Limbă, cultură și identitate în Europa Concepţia şi managementul proiectării automobilului Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor Ştiinţa şi tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie) Managementul logisticii Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice Sisteme de conversie a energiei Electronica surselor autonome de energie electrică Inginerie electronică şi sisteme inteligente Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Consiliere în asistența socială Educaţie muzicală

Pitești Pitești Râmnicu Vâlcea Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești

engleză franceză română română română engleză română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 200 120 90 120 120 150

Pitești

franceză

IF

90

11 12

Inginerie şi management Inginerie electrică

Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești

română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

90 90

50

100 90 90 90 90

13

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

250

IF

90

IF IF IF IF

90 120 150 120 120 50

14

Sociologie

15

Muzică

88

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

16

Teologie

17 18

Administrarea afacerilor Contabilitate

19

Finanţe

20

Management

21

Drept

22

Ştiinţe administrative Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

contemporană Apologetică şi duhovnicie Ecumenism în noul context european Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual Teologie sistematică şi practică. Tendințe noi în teologia românească Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Contabilitate managerială şi audit contabil Management contabil şi informatică de gestiune Economie şi finanţe europene Sisteme bancare europene Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării Managementul strategic al resurselor umane Asistenţa juridică a întreprinderii Instituţii juridice comunitare şi internaţionale Jurislingvistică Terminologie şi traducere juridică (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Administraţie publică în contextul integrării europene Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi Activităţi motrice extracurriculare și curriculare Performanţă în sport Sport, turism şi activităţi de timp liber Organizare și conducere în sport *) În funcţie de hotărârea Consiliului ARACIS din 25.07.2013 Comunicare - Jurnalism sportiv (interdisciplinar cu domeniul: Științe ale

Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești

română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 250 120 120 120 120 100 120 120 120 120 100 120 90 90 150 100 50

IF

120

Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești

română română română română franceză română

IF

120

50

23

IF

120

IF IF IF

120 120 120 300

IF

120

Pitești

română

IF

120

89

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

24

Informatică

comunicării) *) În funcţie de hotărârea Consiliului ARACIS din 25.07.2013 Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei *) În funcţie de hotărârea Consiliului ARACIS din 25.07.2013 Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software Comunicare organizaţională Matematică aplicată Matematică didactică Etica politicilor publice Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIVXX) Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie Didactica limbilor străine Educaţie timpurie Management educaţional Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

Pitești

engleză

IF

120 100

Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești Pitești

română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 50 100 50 50

25 26 27 28

Științe ale comunicării Matematică Filosofie Istorie

29 30

Psihologie Științe ale educației

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

50

200

36 UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEŞTI
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Inginerie mecanică

2

Inginerie şi management

Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrolier şi petrochimic Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic

Ploieşti Ploieşti

română română

IF

90

IF

90 200

Ploieşti

română

IF

90

Ploieşti

română

IF

90

Ploieşti

română

IF

90

100

90

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie 3 4 Ingineria sistemelor Mine, petrol şi gaze Automatizări avansate Forajul sondelor Extracţia petrolului Inginerie de zăcământ Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor Management în industria petrolieră 5 6 Inginerie geologică Inginerie chimică Geologia petrolului Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie Tehnologii avansate în ingineria mediului Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu Concepte şi strategii de comunicare interculturală Studii culturale româneşti în context european Administraţie publică şi integrare europeană Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei Management educaţional şi integrare europeană Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei Managementul sectorului public Managementul sistemului bancar Managementul

Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF

90

IF IF IF IF IF

90 90 90 90

50

250 90

IF IF IF

90 90 90 100 50

IF

90

7

Ingineria mediului

IF IF

90 100 120

8

Filologie

IF

120 100

IF IF IF IF

120 120 120 120 50

9 10

Ştiinţe administrative Științe ale educației

150

IF

120

11 12

Informatică Management

IF IF IF IF

120 120 120 120

50

150

91

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Domeniul de studii universitare de master Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

13

Administrarea afacerilor

sistemelor microeconomice Strategii în afaceri internaţionale Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare

Ploieşti Ploieşti

română română

IF IF

120 100 120

37 UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA
Nr.crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Inginerie industrială

2

Ingineria materialelor

3

Inginerie şi management

4

Inginerie electrică

5 6 7 8

Marketing Administrarea afacerilor Contabilitate Ştiinţe administrative

9

Sociologie

10

Teologie

Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială Concepţia, testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale Metode şi procedee moderne în ingineria materialelor Procesarea avansată a materialelor metalice Ingineria şi managementul sistemelor de producţie Managementul afacerilor în industrie Tehnici şi echipamente moderne în inginerie electrică Sisteme electromecanice avansate Marketing şi comunicare în afaceri Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Expertiză contabilă şi evaluarea firmei Managementul instituţiilor publice Administraţie publică europeană Managementul serviciilor de asistenţă socială Studii de teologie pastorală şi misiune creştină

Reşiţa

română

IF

120 100

Reşiţa

română

IF

120

Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Reşiţa Caransebeş

română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF

120 100 120 120 100 120 120 100

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100 120 120 50 50 50 50

IF

120

50

92

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

38 UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Teologie

2

Drept

3

Ştiinţe administrative

4

Teatru şi artele spectacolului

Teologie sistematică Teologie biblică Teologie practică Teologie istorică Religie şi cultură Teologie şi proiect social Istoria şi filosofia religiilor Viaţă creştină în contextul integrării europene Educaţie religioasă creştină ortodoxă Mediere interculturală şi interreligioasă Drept judiciar privat Drept judiciar privat Instituţii de drept privat român Drept european Ştiinţe penale Managementul poliţiei locale Administraţie publică europeană Administraţie publică europeană Arta interpretării caracterelor dramatice Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale Profesor documentarist Publicitate şi brand Jurnalism tematic Managementul relaţiilor publice Teoria şi practica traducerii şi interpretării Teoria şi practica traducerii şi interpretării Teoria şi practica traducerii şi interpretării Comunicare interculturală în domeniul economic Limba engleză în afaceri

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

română română română română română română română română română germană română română română română română română română română română română română română română română germană franceză engleză germană engleză

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IF IF IF IF IFR IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120 120 120 120 100 150 250 500

Sibiu

IF

120

5

Ştiinţe ale comunicării

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 750 200

6

Filologie

93

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

7 8

Inginerie electrică Mine, petrol şi gaze Inginerie industrială

9

Modernism şi postmodernism în literatură - master complementar Restituiri şi revizuiri în literatura română Limba şi literatura română Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze master complementar Limba şi literatura engleză Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura românâ master complementar Limba şi literatura germană Studii germanistice şi interculturale europene Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane Limba franceză pentru obiective didactice Aplicaţii avansate în inginerie electtrică Ingineria şi managementul gazelor naturale Sisteme CAD-CAECAM în deformarea plastică CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC Logistică industrială Industrial logistics Fabrica digitală Digital factory Optimizarea tehnologiilor textile Intelligent manufacturing systems and technologies Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie

Sibiu

română română română română engleză

IF

120

Sibiu Sibiu

IF IF

120 120

Sibiu

IF

120

Sibiu

IF

120

Sibiu

engleză

IF

120

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Mediaş

germană germană franceză franceză română română română engleză română română engleză română engleză română engleză română

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 50 50

Sibiu

IF

90

Sibiu

IF

120

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

IF IF IF IF IF IF IF IF

90 120 120 120 120 120 120 120 500

94

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

10

Inginerie şi management

Managementul afacerilor industriale Industrial business management Managementul proiectelor europene European projects management Quality management Managementul calităţii Management of the integrated organizational systems Managementul sistemelor organizaţionale integrate Managementul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de muncă Embedded systems Advanced computing systems Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale Matematică informatică aplicată Matematică didactică Informatică economică Informatică managerială Antrenament şi performanţă Educaţie fizică şi sportivă şcolară Sisteme şi tehnologii informatice avansate Advanced information systems and technologies Biologie aplicată Applied biology Ecologie aplicată Expertiza şi managementul sisgtemelor ecologice Istoria artei Elite politice româneşti (secolele XVIII-XII)

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

română engleză română engleză engleză română engleză

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120

450

Sibiu

română

IF

120

Sibiu

română engleză engleză română română română română română română română română engleză română engleză română română română română

IF

120

11

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 100 120 120 100 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 300 100 150

12

Matematică Informatică economică Ştiinţa sportului şi educaţiei fzice

100

13

14

15

Informatică

16 17

Biologie Ştiinţa mediului

100

18

Istorie

95

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

19 20

Arte vizuale Sociologie

21

Psihologie

22

Ştiinţe politice

Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric Relaţiile internaţionale ale României în sec. XX Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est Restaurare lemn policrom Analiză şi diagnoză socială Negociere şi mediere în organizaţii Leadership şi management organizaţional Selecţia şi gestiunea resurselor umane Familia – Resurse şi asistenţă socială Psihologie clinică şi psihoterapie Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii Psihologie clinică,consiliere psihologică și psihoterapie Psihologie medicolegală și criminalistică. Evaluare și intervenție Diplomaţia apărării Managementul instituţiilor europene Managementul integrării europene şi administraţiei publice Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate Securitate şi relaţii internaţionale Partide politice, analize electorale şi marketing

Sibiu

română română română română română română română română română română română română

IF

120

Sibiu

IF

120

Sibiu

IF

120

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 250 50

Sibiu

română

IF

120 250

Sibiu

română

IF

120

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 300 120 120 120

96

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

23

Medicină

24

Ingineria produselor alimentare

25

Agronomie

26

Contabilitate

27

Management

28

Finanţe

29

Administrarea afacerilor

politic Management sanitar Managementul medicinei muncii Managementul procesării moderne a alimentelor Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor Managementul protecţiei mediului agricol Manag. dezvoltării durabile a zonei rurale Expertiză contabilă şi audit Expertiză contabilă şi audit Managementul afacerilor Managementul afacerilor Managementul afacerilor Management educaţional (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale educaţiei) Burse şi asigurări Finanţe Finanţe Bănci Administrarea afacerilor în turism şi servicii Administrarea afacerilor în turism şi servicii Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei Administrarea afacerilor internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

română română română română română română română română română română engleză

IF IF IF IF IF IF IF IFR IF IFR IF

60 60 120 100 120 90 100 90 120 100 120 120 120 120 200 200

Sibiu

română română română română română română română română română română română română

IF

120

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

IF IF IFR IF IF

120 120 120 120 120

200

Sibiu

IFR

120

Sibiu

IF

120 390

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

IFR IF IFR IF

120 120 120 120

97

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

39 UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Nr.crt Domeniul de studii universitare de master Ştinţa sportului şi educaţiei fizice Ingineria produselor alimentare Denumire program de studii universitare de master Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare Controlul şi expertiza produselor alimentare Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială Managementul calității produselor alimentare și a mediului 3 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Inginerie şi management Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor Management informatic în industrie şi administraţie Expertiză tehnică, evaluare economică și management Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice Ingineria calităţii şi securitatea muncii Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare Inginerie mecanică asistată de calculator Mecatronică aplicată Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Suceava

română română

IF

120

50

2

Suceava

IF

120

Suceava

română

IF

120

Suceava

română

IF

120

250

Suceava

română

IF

120

Suceava

română română română română română română română română română română română română

IF

90

Suceava

IF

120

50

4

Suceava

IF

120

50

5

Suceava

IF

120 100

Suceava

IF

90

6

Inginerie energetică Inginerie electrică Inginerie industrială

Suceava

IF

120

50

7 8

Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava

IF IF IF IF IF IF

120 90

50

100 90 90 90 120 50 50 50

9 10 11

Inginerie mecanică Mecatronică şi robotică Relații internaționale și studii europene

98

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master transfrontaliere Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului Studii europene Tradiție și inovație în turismul cultural și religios GIS şi planificare teritorială Turism şi dezvoltare regională Consiliere şi administrare în resurse umane Etică organizaţională şi audit etic Studii globale. Cultură și comunicare Teoria şi practica traducerii Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate Limbă şi comunicare Literatură română în context european Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării Didactica limbilor moderne Hermeneutică și ideologie literară Tendințe actuale în studiul limbii și literaturii române Conservarea biodiversității și certificarea pădurilor Managementul activităților de exploatare și prelucrare a lemnului Managementul activităților din domeniul forestier Conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor Managementul firmelor
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

12

Istorie

Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava

română română română română română română română română franceză română română română engleză franceză română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 400 150 150

13

Geografie

14

Filosofie

15

Filologie

16

Silvicultură

Suceava

IF

90

Suceava

română

IF

90 200

Suceava

română

IF

120

Suceava Suceava

română română

IF IF

120 120 250

17

Administrarea

99

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master afacerilor Denumire program de studii universitare de master de comerț, turism și servicii Administrarea afacerilor europene Administrarea proiectelor europene Management și administrarea afacerilor Administrarea și formarea resurselor umane în organizații Management și audit în administrație și afaceri Management și administrație europeană Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă Audit și guvernanță corporativă Diagnostic și evaluare economico-financiară Economie și afaceri internaționale Managementul instituţiilor educaţionale Comunicare didactică
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava

română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 50 150

18

Ştiinţe administrative

19

Contabilitate

20

Economie şi afaceri internaţionale Științe ale educației

21

Suceava Suceava

IF IF

120 120

100

40 UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE
Nr.crt 1 Domeniul de studii universitare de master Contabilitate Denumire program de studii universitare de master Auditul entităților publice și private Contabilitate Gestiunea întreprinderii Management financiarbancar Managementul informațiilor Managementul organizației Managementul biodiversității Marketing Managementul organizațiilor de turism și servicii Dreptul afacerilor Administrație publică europeană
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște

română română franceză română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 120 50 50 50 50 150

2 3

Finanţe Management

50

150

4 5 6 7

Marketing Administrarea afacerilor Drept Ştiinţe administrative

100

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Ştiinţe ale comunicării Ştinţa sportului şi educaţiei fizice Geografie Istorie Denumire program de studii universitare de master Jurnalism și studii culturale europene Educație fizică, turism și timp liber Calitatea mediului și fenomene geografice de risc Muzeologia și conservarea patrimoniului în societatea contemporană Unitatea istoriei europene Studii cu privire la regiunea Europei CentralRăsăritene/East Central Europe Region Studies Doctrină socială și ecumenică a bisericii în contemporaneitate Doctrină, știință, misiune Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calității vieții și mediului Matematică didactică Educație muzicală Fizică aplicată Automatică avansată, productică și informatică industrială Comandă avansată a sistemelor complexe Sisteme și echipamente moderne în producerea și utilizarea energiei Sisteme avansate de telecomunicații, prelucrarea și transmisia informației Auditul sistemelor energetice Materiale avansate Echipamente și instalații pentru industria materialelor de construcții Sisteme de control și evaluare a calității mediului Controlul și expertiza alimentelor
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt 8 9 10 11

Limba de predare

Forma învăţământ

Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște

română română română română română engleză

IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120

50 50 50

150

12

Teologie

Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște Târgoviște

română română română română română română română română franceză română română română română română română română

IF IF IF

120 120 120

100

13

Științe ale educației

50

14 15 16 17 18

Chimie Matematică Muzică Fizică Ingineria sistemelor

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 90

50 50 50 50

100 90 90 50

19

Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Ingineria materialelor Inginerie mecanică Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare

20 21 22 23 24 25

IF IF IF IF IF IF

90 90 120 90 120 90

50 50 50 50 50 50

41 UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

101

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Administrarea afacerilor Denumire program de studii universitare de master Administrarea afacerilor în turism şi servicii Administrarea afacerilor în comerţ Turism cultural şi agroturism Managementul dezvoltării afacerilor Managementul afacerilor prin proiecte Bănci şi asigurări Finanţe şi guvernanţă publică europeană Finanţe şi politici financiare Control, audit şi expertiză financiar contabilă Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ Administraţie publică europeană(raport depus la ARACIS) Sisteme administrative şi relaţii internaţionale(raport depus la ARACIS) Carieră judiciară Tehnologii avansate de producere a energiei Conducerea avansata a proceselor industriale Managementul protecţiei mediului în industrie Managementul asigurarii calitatii Tehnologii moderne de fabricaţie Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie Știința motricității în activități didactice și de timp liber
Locația geografică Limba de predare Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt 1

Forma învăţământ

Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 100 120 120 120 150 150

2

Management

3

Finanţe

4

Contabilitate

5

Ştiinţe administrative

150

Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu Târgu-Jiu

IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 90 90 90 90 90 100 90 90 120 50 50 50 50 50 50

6 7 8 9 10

Drept Inginerie energetică Ingineria sistemelor Ingineria mediului Inginerie industrială

11 12

Inginerie şi management Ştiinţa sportului şi educaţiei fzice

42 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ
Nr.crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţă mânt Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlariza ți

1 2

Inginerie energetică Ingineria sistemelor

Managementul sistemelor de energie Sisteme automate de conducere a proceselor

Târgu Mureş Târgu Mureş

română română

IF IF

120 120

50 50

102

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlariza ți

Nr.crt

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţă mânt

3

Inginerie şi management

4 5

Inginerie industrială Filologie

6

Istorie

7 8 9 10 11 12

Informatică Management

Contabilitate Finanţe Drept Ştiinţe administrative

industriale Managementul sistemelor calităţii Managementul sistemelor calităţii Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator Istoria literaturii şi sistemul criticii literare Studii angloamericane.Perspective interculturale Elitele, cultura şi construcţia europeană Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale Tehnologia informaţiei Managementul afacerilor Managementul resurselor umane Consultanţă financiarcontabilă Contabilitate şi audit Gestiune financiar-bancară Instituţii judiciare şi profesii liberale Masterat profesional european de administraţie publică

Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş

română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IFR IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 60 120 50 100 50 150

100 50 50 50

43 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Medicină Denumire program de studii universitare de master Managementul serviciilor de sănătate Nutriție clinică și comunitară Laborator clinic Terapie fizică și reabilitare funcțională Cercetare științifică avansată medico farmaceutică Calitatea medicamentului, alimentului și mediului
Locația geografică Limba de predare Forma învăţămân t Număr de credite de studiu transferab ile Nr. max. stud.ce pot fi școlariza ți

1

Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş

română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

60 120 120 120 60 60 150 250

2

Farmacie

103

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master
Număr de credite de studiu transferab ile Nr. max. stud.ce pot fi școlariza ți

Nr. crt.

Denumire program de studii universitare de master Biotehnologie medicală Cosmetologie și dermofarmacie Tehnologii protetice pe implanturi

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţămân t

Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş

maghiară română română

IF IF IF

60 60 120 50

3

Medicină dentară

44 UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferab ile Nr. max. stud.ce pot fi școlariz ați

1

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului Arta actorului de teatru de animație Arta regizorului Scriere dramatică Teatrologie. Impresariat artistic Arta actorului Arta actorului de teatru de animație Arta regizorului Scriere dramatică Teatrologie. Impresariat artistic

Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş Târgu Mureş

română română română română română maghiară maghiară maghiară maghiară maghiară

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

250

45 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA
Nr.crt. 1 Domeniul de studii universitare de master Arhitectură Denumire program de studii universitare de master Urbanism şi amenajarea teritoriului Tendinţe,materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior Ingineria calculatoarelor/Computer Engineering Inginerie software/Software Engineering Tehnologia informaţiei/Information Technology Ingineria sistemelor automate Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii Sisteme încorporate pentru
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ

Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara

română română engleză engleză engleză română română română engleză

IF IF

60 100 120

2

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 250 150

3

Ingineria sistemelor

104

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master domeniul auto/Automotive Embeded Software Modele matematice in inginerie Tehnologii informatice Controlul şi avizarea produselor alimentare Chimia şi ingineria produselor organice Chimie alimentară aplicată Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului Ingineria compuşilor macromoleculari Ingineria materialelor oxidice Micro şi nanomateriale Ingineria proceselor chimice şi biochimice Modelare şi simulare în chimie şi inginerie chimică Produse de sinteză organică fină,semisinteză şi naturale Tehnologia cauciucului Ingineria şi managementul mediului în industrie Tehnologii de proces nepoluante Dezvoltare durabilă: auditul energetic şi securitate la incendiu a clădirilor Infrastructuri pentru transporturi Ingineria protecţiei mediului Inginerie şi reabilitare rurală durabilă Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului Optimizarea sistemelor hidrotehnice Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite (Advanced Design of Steel and Compozite Structures) Advanced Design of Steel and Compozite Structures Reabilitarea construcţiilor Sisteme de fundare pentru construcţii speciale Structuri Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română engleză română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 550 50

4 5

Informatică Inginerie chimică

6

Ingineria mediului

7

Inginerie civilă şi instalaţii

800

IF

120

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

105

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite Tehnologii avansate pentru tratarea apei Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile Electronica sistemelor inteligente Electronica sistemelor inteligente Electronică biomedicală Ingineria reţelelor de comunicaţii/Communications networks engineering Ingineria reţelelor de telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor/Traitement du signal Tehnici avansate în electronică Instrumentaţie electronică Tehnologii multimedia Electrotehnică şi electronică de putere Sisteme avansate de utilizarea industrială a energiei electrice Tehnici informatice în ingineria electrică Conducerea sistemelor electroenergetice Energii regenerabile - Energia solară Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor Procedee avansate de obţinere a materialelor metalice Procedee avansate de procesare a materialelor metalice Materiale şi tehnologii avansate Materiale şi tehnologii avansate Controlul calităţii şi procesării materialelor Ingineria şi managementul
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Hunedoara Hunedoara Timişoara Timişoara Hunedoara Hunedoara Hunedoara Timişoara Timişoara Timişoara Hunedoara

română română engleză română română română engleză română engleză română franceză română română română română română română română română română română română română engleză română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 450 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 250 300 150 50

8 9

Inginerie geodezică Inginerie electronică şi telecomunicaţii

10

Inginerie electrică

11

Inginerie energetică

12

Ingineria materialelor

13

Inginerie şi

106

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master management Denumire program de studii universitare de master dezvoltării durabile în industria de materiale Ingineria şi managementul sistemelor mecanice Ingineria şi managementul competitivităţii Ingineria şi managementul sistemelor logistice Management antreprenorial în administrarea afacerilor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite Inginerie integrată Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare Design industrial şi sisteme de producţie CNC Managementul in ingineria sudării Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă Ingineria resurselor regenerabile de energie Inginerie mecanică avansată Managementul calităţii proceselor tehnologice Sisteme feroviare moderne Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară Dinamica şi vabraţiile maşinilor şi utilajelor Expertize şi diagnoze tehnice in inginerie Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces Tehnici avansate în transportul rutier Ergoinginerie în mecatronică Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Hunedoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 300 50 550 250

14

Ingineria autovehiculelor

15

Inginerie industrială

16

Inginerie mecanică

17 18

Ingineria transporturilor Mecatronică şi robotică

107

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Comunicare organizaţională în mecatronică Echipamente şi tehnici miniaturale avansate Inginerie mecatronică în optometrie Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică (interdisciplinar cu Mecatronică şi robotică) Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii)
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara

română română română română română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 100 120

19

Ştiinţe inginereşti aplicate

20

Ştiinţe ale comunicării

Timişoara

română

IF

120

50

46 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA
Nr. crt. 1 Domeniul de studii universitare de master Agronomie Denumire program de studii universitare de master Agricultură ecologică Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp Utilizarea durabilă a terenurilor agricole Sisteme de producere a furajelor Biologie aplicată în agricultură Gestiunea mediului şi a resurselor naturale Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului Calitatea produselor şi subproduselor viti-vinicole Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală Securitatea şi calitatea produselor horticole primare Manipularea genetică la plante Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate Reproducere asistată la animale Diversitatea ecosistemelor forestiere Management în alimentaţie
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara

română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 200 150 250 50 50 200

2 3 4

Biologie Ingineria mediului Horticultură

5

Biotehnologii

6 7

Silvicultură Inginerie şi

108

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat Domeniul de studii universitare de master management Denumire program de studii universitare de master publică şi agroturism Administrarea afacerilor agricole Agribusiness Managementul dezvoltării rurale durabile Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive natural – SPE Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP Proiectarea alimentelor. Relaţia aliment – nutriţie umană Food design. Relationship Food – Nutrition
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Limba de predare

Forma învăţământ

Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara Timişoara

română română română română română română română engleză

IF IF IF

120 120 120

8

Ingineria produselor alimentare

IF

120

IF IF

120 120 250

IF IF

120 120

47 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Arte vizuale

2

Biologie

Foto video Conservare Restaurare Icoana, pictură şi restaurare Grafică – Materie şi concept Grafică publicitară şi de carte Pictură – Surse şi resurse ale imaginii Sculptură- Materie şi concept Design grafic Comunicare vizuală Design vestimentar Design textil Design de produs Design ceramic Pedagogia artei: creativitate, informație și imaginar Arte textile - interferențe stilistice Biologia dezvoltării şi influenţa factorilor exogeni asupra organismelor

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 550

IF

120

100

109

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

3

Chimie

4

Geografie

5

Drept

6

Administrarea afacerilor

7

Informatică economică

8

Contabilitate

Biologia dezvoltării (embriologie) și teratologie Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică Chimie criminalistică Chimie didactică Chimia compușilor farmaceutici și materiale biocompatibile Chimia compușilor biologic activi Sisteme informatice geografice Dezvoltare şi amenajare turistică Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului Carieră judiciară Dreptul afacerilor Administraţie publică Dreptul Uniunii Europene Ştiinţe penale Carieră judiciară Drept comunitar Drept penal și științe penale Dreptul afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Administrarea și dezvoltarea întreprinderii de turism și servicii Management și marketing în turism Economie și administrarea afacerilor Sisteme informatice financiar-bancare Sisteme informaţionale pentru afaceri Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Auditul şi managementul

Timișoara Timișoara

română română

IF IF

120 120

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română/engleză română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF

120 300

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 60 60 120 60 60 120 120 120 120 120

150

450

IF IF IF IF IF IFR IF

120 120 120 120

210

100 120 120 120

410

110

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

9

Economie

financiar al fondurilor europene Audit financiar-contabil Contabilitate şi audit în instituţiile publice Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor Contabilitate, control şi guvernanţă Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor Contabilitate și sisteme informatice integrate în corporații Studii europene şi economia integrării Studii europene și relații internaționale Economie europeană și politici aplicate Managementul riscurilor în afaceri internaţionale Management şi integrare europeană International Corporate Finance Finanţe şi strategii financiare ale companiilor Fiscalitate şi consultanţă fiscală Administrare fiscală Monedă și bănci Piețe financiare Pieţe financiare, bănci şi asigurări Le management des affaires en contexte europeen Administrarea organizaţiilor de afaceri Management antreprenorial Managementul resurselor umane Managementul strategic al organizaţiilor. Dezvoltarea spaţiului de afaceri Diagnostic, evaluare şi consultanţă în afaceri Administrarea financiară

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română română română română română engleză română română română română română română franceză română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 510 350 160

10

Economie şi afaceri internaţionale

11

Finanţe

12

Management

IF

120

IF IF

120 120

111

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

13

Marketing

14

Ştinţa sportului şi educaţiei fizice

15

Fizică

16

Istorie

a afacerilor Administrarea și evaluarea proprietăților imobiliare Managementul dezvoltării regionale durabile Management in retail Marketing strategic și cercetări de marketing Marketing şi mangementul vânzărilor Publicitate şi promovarea vânzărilor Educaţie fizică şi sportivă Fitness şi performanţă motrică Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică Kinetoterapia în patologia ortopedicotraumatică Physics of crystalline materials Smart nanomicrosystems for environmental and nanomicrotechnologies Astrofizică şi fizică computațională Fizică aplicată în medicină Astrofizică și particule elementare Metode optice și spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe Istorie conceptuală românească în context european Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile Comunismul în România din perspectiva interferențelor central și sud est europene

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română română română română română engleză engleză română română română română

IF

120

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 160

IF

120

250

IF IF IF

120 120 120

IF

120

IF IF IF

120 300 120 120

IF

120

Timișoara Timișoara

română română

IF

120

IF

120

150

Timișoara

română

IF

120

112

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

17

Filologie

18

Teologie

19

Informatică

20

Matematică

21 22

Muzică Psihologie

23

Sociologie

Germana în context european - Studii interdisciplinare şi multiculturale Studii americane Studii romanice culturale şi lingvistice: latină, franceză, italiană şi spaniolă Teoria şi practica traducerii Literatură şi cultură contexte româneşti, contexte europene Tendinţe actuale în studiul limbii române Creative writing Religie, cultură, societate Istorie şi interconfesionalism Artificial Intelligence and Distributed Computing Informatică aplicată în ştiinte, tehnologie şi economie Inginerie software Inteligenţă artificială şi calcul distribuit Matematici financiare Matematică didactică Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor Statistică aplicată şi informatică Stilistica interpretării muzicale Psihologie clinică şi consiliere psihologică Organizational and Occupational Health Psychology Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor Asistenţa socială privind reintegrarea socială în domeniul justitiei penale Practica asistenţei sociale centrate pe valori Management și

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română română română engleză română română română română română română română română română engleză

IF IF IF

120 120 120 350

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 100

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

200

200

50

150 Timișoara română IF 120

Timișoara Timișoara Timișoara

română română română

IF IF IF

120 700 120 120

113

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

24

Științe ale educației

25

Filosofie

supervizare în bunăstarea copilului și a familiei Economie socială Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor Sociologia dezvoltării şi securităţii europene Sociologia instituţiilor administrative, instituţiilor de socializare şi resocializare Antropologie socială Asistenţa socială a vârstnicilor Management în asistenţă socială Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate Supervizări în servicii sociale de sănătate mintală Antropologie socială şi management cultural Sociologia muncii şi comportament organizațional Management educaţional şi dezvoltare curriculară Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale Master european în educaţia adulţilor Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii Filosofie şi ştiinţe socioumane Studii de dezvoltare internaţională Studii europene comparate

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română română română română română română română

IF IF

120 120

IF

120

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română

IF

120

250

IF IF

120 120

IF IF IF IF

120 100 120 120 100 120

26

Relații internaționale și studii europene

114

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare

Forma învăţământ

Ştiinţe ale comunicării 27

28

Ştiinţe politice

Comunicare şi mediere în conflictele sociale Sistemul infodocumentar în context european Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare Jurnalism sportiv Jurnalism tematic Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice Politici publice şi advocacy

Timișoara Timișoara

română română

IF IF

120 120

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română

IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120

300

50

48 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Medicină

2

Farmacie

3

Medicină dentară

Managementul serviciilor sociale şi de sănatate Managementul ssistenţei medicale perinatale Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare Biologie moleculară şi biotehnologii Nutriţie clinică şi comunitară Formularea şi evaluarea produsului dermato cosmetic Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice Laseri în medicina dentară

Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara Timișoara

română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF

60 60 120 120 120 60 100 250

IF IF

60 120 50

49 ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1 2

Ingineria autovehiculelor Inginerie aerospațială Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor aeronautice Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română

IF IF

90 90

50 50

3

IF

90

50

115

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Limba de predare Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Forma învăţământ

4 5

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Securitatea tehnologiei informaţiei Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică Electronică aplicată în robotică pentru securitate şi apărare

Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română

IF IF

90 120

50

100 IF 90

50 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. 1 Domeniul de studii universitare de master Ştiinţe militare Denumire program de studii universitare de master Conducere interarme - forţe aeriene Conducere interarme - forţe aeriene Conducere interarme - forţe navale Conducere interarme - forţe navale Conducere interarme -forţe terestre Conducere interarme -forţe terestre Management economicofinanciar Management economicofinanciar Management logistic Management logistic Protecţia infrastructurilor critice Securitate naţională şi comunicare publică Securitate naţională şi comunicare publică Securitate şi apărare Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor Managementul resurselor organizaţiei Managementul programelor şi proiectelor NATO senior executiv master course
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Brașov Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

60 120 60 120 60 550 120 60 120 60 120 120 60 90 120 120 120 120 120 120 120 450

2

Informații și securitate națională

116

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

51 ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI
Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locația geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

1

Informații și securitate națională

Intelligence şi securitate naţională Analiză de intelligence Psihologie - Informaţii Comunicare şi relaţii publice - Informaţii Managementul educaţional în cultura de securitate Managementul informaţiilor în combaterea terorismului Managementul informaţiilor de securitate naţională

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 350 120 120 120

52 ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Drept

Cercetări criminalistice aplicate Combaterea criminalităţii organizate Managementul activităţilor informative Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale Managementul investigării fraudelor Managementul operaţional la frontiera externă Schengen Poliţie judiciară Drept administrativ Dreptul afacerilor Ştiinţe penale Combaterea traficului ilicit de droguri Comunicare socială proactivă a poliţiei Investigarea criminalistică a infracţiunilor Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică Tehnică criminalistică

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română română română română română română română română română română română română română

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 90

850

IF IF

90 90

117

Anexa 1 – Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
Locația geografică Limba de predare Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Nr.crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Forma învăţământ

2 3

Ordine publică şi siguranţă naţională Inginerie civilă şi instalaţii

4

Istorie

Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Managementul situaţiilor de urgenţă Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor Arhivistică contemporană Limbi vechi şi paleografii

Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

română română română română română

IF IF IF IF IF

120 90

50

100 90 120 120 100

53ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV
Nr. crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

1

Ştiinţe militare

Securitatea spaţiului aerian Managementul sistemelor de luptă din Forţele Aeriene

Brașov Brașov

română română

IF IF

120 120 100

54 ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA
Nr.crt 1 Domeniul de studii universitare de master Inginerie navală și navigație Inginerie şi management Denumire program de studii universitare de master Ştiinţe nautice Sisteme electromecanice navale Inginerie şi management naval şi portuar
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Constanța Constanța Constanța

română română română

IF IF IF

90 100 90 90 50

2

55 ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU
Nr. crt 1 Domeniul de studii universitare de master Ştiinţe militare Denumire program de studii universitare de master Leadership organizaţional Managementul capabilităţilor organizaţionale Management şi tehnologie Intelligence în organizaţii
Locația geografică Limba de predare Forma învăţământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu

română română română română

IF IF IF IF

120 120 120 120 200

118

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful