You are on page 1of 15

2 Inhoudstafel Voorwoord Hoofdstuk 1: Wetenschap door de moslims Wiskunde Geografie Geneeskunde Astronomie Hoofdstuk 2: Aicha, moeder van de moslims

Biografie Wetenschappelijke bijdrage Hoofdstuk 3: Ibn Khaldun, vader van de sociologie Biografie Bijdrage aan de wetenschap Besluit p.13 Synthese Bibliografie p.14 p.15 p.11 p.8 p.3 p.4

3

Voorwoord Ik begin in naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle, Om te beginnen dank ik Mevrouw Lafrarchi die mij de gelegenheid gaf om een studie te doen naar de Wetenschappelijke bijdrage van Aicha, Ibn Khaldun en moslims in het algemeen. Mijn kennis hierover is beperkt, gewoonweg omdat ik er zelden bij stilgestaan ben. Het enigste wat ik mij nog kan herinneren van de lessen geschiedenis is dat de Arabieren de wetenschap op elk vlak bestudeerden lang voor de Westerse beschaving een staande en erkende scholing kenden. Voorzover mijn kennis wat betreft de wetenschappelijke bijdrage van de moslims, Arabieren in het algemeen. In dit verslag zal ik meer in detail gaan in de basis wetenschappelijke studies die gedaan werden. Ook zal ik het in hoofdstuk 2 en 3 hebben over Ibn Khaldun en Aicha (moge Allah blij zijn met haar), de vrouw van de profeet en hun wetenschappelijke bijdrage. Hiervoor maakte ik gebruik van het internet. Moge Allah mijn werk accepteren en diegenen die mijn verworven kennis aanboden belonen.

4

Hoofdstuk 1: Wetenschap door de moslims Europa kende destijds een christelijk beschaving, terwijl de islamitische zowel Afrikaans, Europees als Aziatisch was is dus volgens mij de eerste universele civilisatie. De Islamitische kijk op Europa kan men tot de dag van vandaag tot in detail lezen in goed bewaarde manuscripten. Het werd letterlijk beschreven als : ‘ Een ver verwijderde en onontdekte wildernis, bevolkt door wilde stammen met smerige, nare gewoonten met een laag cultureel niveau die weinig of niets waardevols te bieden hadden. Deze periode van onwetendheid in Europa staat bekend onder “ de donkere tijden”. Dankzij de inspanningen van de islamitische geleerden was vond er een toename aan kennis en leergierigheid in de islamitische wereld terwijl Europa verzonken was in haar donkere tijden. Ik zeg dit omdat ik hiervoor een reden heb. Ten Eerste heeft de Westerse beschaving heel wat te goed heeft aan de Arabische moslim landen die een erfgoed dragen aan wetenschappelijke bijdrage. Tot vandaag de dag worden de zogenaamde ‘Arabische cijfers’ gebruikt, wat genoeg verteld over hun invloeden in het Westen. Zelf hebben de moslims niets te bewijzen omdat niet Westerse niet-moslims hun mening met mij delen dat de Arabieren een enorme invloed hebben gehad op bijna elke wetenschappelijke onderwerp, alsook geneeskunde. Een voorbeeld van deze ‘Westerse nietmoslims is George Sarton. Hij heeft een diepe onderzoek gedaan naar de bron van de intellectuele ontwikkelingen in Europa en besloot hieruit dat die teruggaan op de Arabische tradities. Sarton schreef o.a.:
1

“De waardevolste, meest originele en meest invloedrijke boekwerken die we vandaag hebben zijn in het Arabisch geschreven. Vanaf het midden van de 8ste eeuw tot het einde van de 11de eeuw was Arabisch de wetenschappelijke taal, de taal waarin de voortgang van de mensheid werd vastgelegd. In die tijd studeerde iedereen die op de hoogte wilde blijven en goed geïnformeerd wilde zijn de Arabische taal.”

Hieronder zal ik een viertal wetenschappelijke studies in het daglicht zetten die mij het meest interesseren. Waaronder Wiskunde, Geneeskunde, Astrologie en Geografie.

1

Alle teksten in het groen zijn citataten.

5 Wiskunde Hierbij wil ik graag beginnen met het citeren van een vers uit de Koran.
2

“Wij (Allah) zullen jullie (mensheid) onzetekenen/patronen laten zien in de horizonnen/universum en in jullie zelf totdat je overtuigt bent, dat de openbaring de waarheid is.”[Qor’aan, 14:53]

In een zekere zin kunnen we dit beschouwen als een uitnodiging naar kennis waarbij elk moslim geïnteresseerd geraakt werd in de wiskunde, chemie oftewel scheikunde, astronomie en andere wetenschappen. Ook hadden ze een heldere en standvastige begrip in de geometrie. Als symbool voor het nulpunt werd door de moslims verzonnen als ‘cipher’ ( cijfer en stamt in feite van het Arabische woord sifr) en hebben deze in het deimaal systeem geordend van 0 tot 9 of zoals ze het in het Engels noemen ‘base 10’. Bovendien hebben ze ook als symbool voor een onbekende grootheid de variabellen verzonnen zoals o.a. x. Al-Khawarizmi is de eerste en grootste moslim wiskundige aller tijden. Hij verzon Het onderwerp Algebra (Al-Jabr), dat later door anderen ontwikkeld werd met name door Khayam Omar. Het werk van Al-Khawarizmi werd vertaald in het Latijns en bracht zo het numeriekstelsel samen met de wiskunde naar Europa via Andalousië (Is vandaag bekend onder Spanje). De wiskundige term ‘Algoritme’ is in feite van zijn naam afgeleid. De moslims waren tevens een kei in geometrie, wat in hun architectuur in Arabische moskeeën en gebouwen, vooral in Andalousië, aanzienlijk gebruik werd. Al-Biruni is een van de moslim kunstenaars die uitblonk in natuurgeschiedenis, geologie en zelfs mineralogie, heeft een aparte tak gevestigd binnen de wiskunde onder de term ‘Trigonometrie’. Andere moslim wiskundigen een sterke vooruitgang in het definiëren van het numeriek-stelsel. Geografie Moslimwetenschappers hebben veel aandacht aan geografie geschonken. In feite kwam hun overgrote interesse in de geografie uit hun religie. De Qor’aan moedigt mensen aan om door de wereld te reizen, om de tekenen en patronen van God te bekijken. Islam eist van ook iedere moslim om in ieder geval genoeg kennis over geografie te verwerven om de richting van de Qiblah te kunnen bepalen voor ‘as-salat’(gebed dat 5 keer per dag verricht moet worden). Moslims hadden de gewoonte om lange reizen te ondernemen, ze werden dan ook nomaden genoemd, om handel te kunnen drijven. Natuurlijk ook om de Hajj (bedevaart) uit te voeren en hun religie te verspreiden. Het Islamitisch Rijk gaf de wetenschappelijke ontdekkingsreizigers de mogelijkheid om zeer grote hoeveelheden aan geografische en klimatische informatie te verzamelen vanaf de Atlantische oceaan tot aan de Stille oceaan. Tussen de meest beroemde namen op het vlak van geografie bevindt zich Ibn Khaldun ( wordt ook wel vader van de economie genoemd maar daar kom ik later op terug). Al-Idrisi produceerde in 1166 erg gedetailleerde landkaarten, inclusief een wereldkaart met alle continenten, bergen, rivieren en steden. Al-Muqdishi was de eerste die accurate kaarten in kleur produceerde. Het was bovendien met de hulp van Moslim onderzoekers en hun
2

Alle teksten in het blauw zijn Koranverzen.

6 uitvindingen dat Magellan in staat was om Kaap de Goede Hoop de Kaapstad de doorkruisen zo ook Columbus had Moslim navigators aan boord in zijn schepen. Geneeskunde In de Islam, is het menselijk lichaam een bron van waardering, aangezien het geschapen is door de Almachtige Allah. Hoe het functioneert, hoe het schoon en veilig te houden, hoe ziektes te verkomen door ze aan te vallen of te genezen, waren allemaal belangrijke kwesties voor Moslims. De Profeet Mohammed (vzmh) zelf drong er bij de mensen op aan om “medicijnen in te nemen tegen hun ziektes”, aangezien mensen in die tijd dit met veel tegen zin deden. Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei ook:
“God creëerde geen ziekte, zonder er een geneesmiddel voor in te stellen, behalve voo ouderdom. Wanneer het tegengif is ingebracht, zal de patiënt beter worden als God het wil.

Dit was een sterke motivatie om Moslim scheikundigen aan te moedigen, om te onderzoeken, ontwikkelen en empirische wetten toe te passen. Veel aandacht werd er aan medicijnen en aan volksgezondheidszorg gegeven. Het eerste ziekenhuis werd in Baghdad gebouwd, in het jaar 706. De Moslims gebruikte ook kameelkaravanen als mobiele ziekenhuizen, die van plaats naar plaats trokken. Aangezien de religie het niet verbood, gebruikte Moslim wetenschappers de lijken van mensen om anatomie en fysiologie te bestuderen en om hun studenten te laten zien hoe het lichaam functioneert. Deze empirische studie maakte het mogelijk dat chirurgie zich erg snel ontwikkelde. Al-Razi, in het Westen bekend als Rhazes, de beroemde geneeskundige en wetenschapper, (stierf in 932 na Alhidjra) was een van de grootste geneeskundige in de wereld ten tijde van de Middel Eeuwen. Hij legde het accent op empirische observaties en klinische geneeskunde, en was ongeëvenaard in het stellen van diagnoses. Hij schreef tevens een verhandeling over hygiëne in ziekenhuizen. Khalaf AbulQasim Al-Zahrawi was een zeer bekende chirurg in de elfde eeuw, bekend in Europa voor zijn werk Concessio (Kitab al-Tasrif). Ibn Sina (stierf in 1037 na Alhidjra), beter bekend in het Westen als Avicenna, was misschien de grootste geneeskundige tot de moderne era. Zijn bekende boek, Al- Qanun fi al-Tibb, bleef een standaard tekstboek zelfs in Europa, voor meer dan 700 jaar. Ibn Sina’s werk wordt nog steeds bestudeerd en als basis gebruikt in het Oosten. Andere significante bijdragen werden in de farmaceutica gemaakt, zoals het Kitab al-Shifa’ (het Boek van Genezing) van Ibn Sina, en in volksgezondheid. Iedere belangrijke stad in de Islamitische wereld had een aantal uitstekende ziekenhuizen, sommige gaven opleidingen voor ziekenhuizen, en vele waren gespecialiseerd in bepaalde ziektes, mentale en emotionele daarbij inbegrepen. De 7 Ottomanen waren in het bijzonder bekend voor de ziekenhuizen die zij bouwden en voor het hoge niveau van hygiëne die in ze ervaren werd. Astronomie Moslims hebben altijd een speciaal interesse in astronomie gehad. De maan en de zon zijn van vitaal belang in het dagelijks leven van elke Moslim. Aan de hand van de maan bepalen Moslims het begin en eind van de maanden in hun maankalender. Aan de hand van de zon berekenen de Moslims de tijden voor het gebed en vasten. Het is tevens astronomie waarmee Moslims de precieze richting van de Qiblah bepalen, om richting de Ka’bah in Mekka te staan tijdens het gebed. De meest precieze zonnekalender, superieur aan de Julian, is de Jilali,

7 ontwikkeld onder de supervisie van Umar Khayyam. De Qor’aan bevat vele referenties naar astronomie.
“En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid van uw talen en (huids) – kleuren. En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen, die willen begrijpen”. [Qor’aan 30:22]

Deze verwijzingen, en het gebod om te leren, inspireerden de vroege Moslimwetenschappers om de hemelen te bestuderen. Zij integreerden de eerdere werken van de Indiërs, Perzen en Grieken in een nieuwe synthese. Ptolemy’s Almagest (de titel zoals wij hem kennen is in het Arabisch) was vertaald, bestudeerd en bekritiseerd. Vele nieuwe sterren waren ontdekt, zoals we terug kunnen zien aan hun Arabische namen – Algol, Deneb, Betelgeuse, Rigel, Aldebaran. Astronomische tabellen werden samengesteld, waaronder de Toledan tabellen, welke werden gebruikt door Copernicus, Tycho Brahe en Kepler. Er werden ook almanakken – weer een Arabische term – samengesteld. Andere Arabische termen zijn; zenith, nadir, albedo, azimuth. Moslim astronomen waren de eerste in het oprichten van observatoria, zoals die in Mugharah door Hulagu is gebouwd, de zoon van Genghis Khan, in Perzië, en zij vonden instrumenten zoals de hoogtemeter en de gradenboog uit, welke leidde tot vooruitgang niet alleen in de astronomie, maar ook in oceanische navigatie ,bijdragend aan het Europese tijdperk van verkenning.

8 Hoofdstuk 2: Aicha, moeder van de moslims Biografie Voor de biografie van Aicha (moge Allah blij zijn met haar) 3 zal ik het proberen om zon kort mogelijk te maken maar ook volledig. Aicha wordt namelijk de moeder van de moslims genoemd, deze bijnaam heeft zij uiteraard te danken aan iets waar ik straks terug op zal inpikken. Om te beginnen is zij waarschijnlijk de bekendste en laatste vrouw van Mohammed (vzmh). Ze trouwde al op een heel jong leeftijd met de profeet (vzmh) . Vele hadith ’en zijn intact bewaard en overgeleverd door haar. Zij is de dochter van één van de meest belangrijkste metgezel en beste vriend van de Profeet (vzmh) namelijk Abu Bakr. Toen ze ging trouwen met de Profeet was ze nog maar negen jaar oud terwijl de Profeet 54 jaar oud was. De huwelijksceremonie was erg eenvoudig, Aisha was nog aan het spelen en werd door haar moeder binnengeroepen en aangekleed. Vervolgens dronken Mohammed (vzmh) en Aisha een schaaltje melk, wat ze deelden met de andere genodigden en hiermee was het huwelijk gedaan. Aisha bleef ondanks haar huwelijk een gewoon klein meisje die met haar vriendinnetjes ging spelen. In het begin dacht ze dat Mohammed (vzmh) hier problemen mee zou hebben. Hoewel hij haar aanmoedigde om met haar vriendinnen te blijven spelen. Ik kan zelfs zeggen dat de Profeet soms met hen meespeelde. Ondanks het feit dat het huwelijk met Aicha maar negen jaar duurde was dit een periode waarin ze opgroeide en volwassen werd en met haar eigen ogen ervaart hoe de Koran geopenbaard werd en tot stand kwam. Hierdoor vormt zij een van de meest belangrijkste overleveraars onder de moslims. Aicha bracht veel tijd door met de Profeet (vzmh) en omdat ze mooi en intelligent was nam ze alles wat hij zij in haar op. Zoals ik al eerder vermeld heb was Aicha zeer intelligent, en dus was ze niet bang om in discussie te gaan met iemand. De profeet Mohammed (vzmh) moedigde haar aan om discussie aan te gaan en wanneer ze won zei hij: “Het is een echte dochter van Abu Bakr”. Hetgeen ze van de profeet heeft geleerde gaf ze door aan de moslim vrouwen en pas na de door van de profeet (vzmh) deelde ze haar kennis met anderen.In het huishouden kreeg ze een goede band met Sawda en medevrouw van de Profeet (vzmh). Zoals alle vrouwen van de Profeet Mohammed (vzmh) kreeg ook Aicha de titel ‘ moeder van de moslims’. In de periode waarin Aicha met de Profeet getrouwd was zag ze zeer veel aanpassingen binnenin het geloof. Zo veranderde de ‘qibla’ van Jeruzalem naar Mekka (Moukkaramah), alcohol drinken werd verboden en er kwam een strikt aantal regels ivm het voedsel wat als ‘halal’ en als ‘haram’ beschouwd moet worden. De regels over het vasten tijdens de maand Ramadan werden tevens bijgesteld, regels i.v.m. het geven van ‘zakat’ en wat ik ook zekerniet moer vergeten om te vermelden is de manier waarop de ‘haj’ moest worden verricht. Op gebied van geloof, gedrag en kennis van de profeet (vzmh) was Aicha een absolute kenner omdat ze veel tijd met hem doorbraht. Volgens haar was de profeet een ‘Lopende Koran’, dit zei ze telkens wanneer iemand haar vroeg om de pprofeet (vzmh) te beschrijven. Hiermee bedoelde ze natuurlijk dat Mohammad (vzmh) hetgeen in de Koran staat, altijd praktiseerde. Aicha zelf streefde ook naar een zulke gedrag.

3

Vanaf de tweede keer zal ik slechts een afkorting van deze versie gebruiken nl. (mAbmh)

9
Nu ik zowat bondig heb uitgelegd wie Aicha is, vind ik het misschien interessant om te weten hoe de Westerse beschaving over haar denkt. In de Westerse wereld bestaan er zo wat onenigheden over

het huwelijk tussen Aicha en Mohammed (vzmh), die een grote leeftijdsverschil hebben van 45 jaar. Een ‘oude’ man die met een, in de ogen van het Westen, een kind trouwt wekt in feite weerstand op. Om te beginnen moet we hun huwelijk in hun situatie en tijdperk bekritiseren. In de tijd waarin ze leefden waren dergelijke huwelijken niets speciaal, of beter gezegd was stelde het niets voor. In die tijd was een meisje die op het moment geslachtsrijp werd in principe klaar om te trouwen. Nu hiermee is het verhaal niet afgerond, de vader van het meisje moet absoluut ook instemmen en een vader als Abu Bakr kan alleen maar hopen dat een van zijn dochters trouwt met de profeet (vzmh). Trouwens is het trouwen met een profeet voor elke vader in die tijd die moslim is een zeer grote eer voor de famillie. Abu Bakr wou dat zijn dochters de beste man kreeg en juist hierom liet hij zijn dochter met de Mohammed (vzmh) trouwen. Een belangrijk aspect over Aicha is dat ze door de overleveringen een gelukkig leven leidde. Dit gezegd te hebben vind ik het nog steeds moeilijk om de Westerse beschaving de normen en waarden uit teleggen over hoe men vroeger leefde in een onder een andere cultuur. Bovendien waren de meeste huwelijken die Mohammed (vzmh) aanging, hadden diepere bedoelingen: ‘laten zien dat het geen probleem was om met een weduwe te trouwen, het versterken van banden tussen twee stammen, iemand op die manier van armoede redden’ Hoewel er wel sprake was van liefde in het huwelijk van de profeet Mohammed, is het ‘romantische’ idee in die tijd niet van toepassing. Ik wil maar zeggen dat in die periode het belangrijkste aspect van trouwen, de bovenvermelde groene citaten was. Voorzover wat betreft de biografie van Aicha. Ik hoop dat ik alles gezegd heb wat ik moet zeggen, zoniet kan ik alleen Allah vragen om mijn kennis over Aicha te laten toenemen en mij de rechte pad aan te wijzen. Indien er wat gebreken instaan over Aicha (mAbzmh), wil ik er absoluut bij vermelden dat het niet mijn bedoeling is uit respect voor haar en de profeet (vzmh). Het informatie dat ik hierboven verwerkt heb komt niet van mij dus kan ik mezelf moeilijk verantwoordelijk houden over de echtheid en betrouwbaarheid ervan, en Allah weet het best. Wetenschappelijke bijdrage Het was eerlijk gezegd zeer moeilijk om informatie te vinden over de werkelijke wetenschappelijke bijdrage van Aicha. Een lijst van wat ze allemaal bijgedragen heeft ben ik niet van plan. Wel zal ik een bondige samenvatting geven over haar gedrag tegenover kennis. In de tijd wanneer Aicha (ra) nog vrij jong was leefden de moslims alsof de Koran onder hen liep.De moslims waren vroom en leefde dus volgens het woord van Allah (swt) en dat was ook de tijd wanneer het geloofsgemeenschap op bloeien stond. Wij zouden feitelijk hieruit een voorbeeld moeten nemen Door de kennis die de moslims in die tijd hadden waren ze in staat om een ideale samenleving te creëren. Ik denk bijvoorbeeld aan de gebedstijden wanneer elke moslim zijn handel stopt , iedereen stopt met wat hij of zij bezig mee was en gaan dan gezamenlijk bidden. Dit is een perfecte voorbeeld van een ideale samenleving.

10 De bijzondere persoonlijkheid die Aicha (ra) had heeft later een zeer grote en belangrijke rol gespeeld in de islamitische geschiedenis. Aicha had ook vele gaven waaronder haar hoge intelligentie, haar snelle geheugen en natuurlijk ook haar goede verstand. Ze heeft dan ook niet voor niets meer dan twee duizend hadith ’s overgeleverd, de manier waarop ze de Quran uitlegde en de ‘soenah’ en ‘fiqh’4 zeer goed kon onderwijzen. Aicha was ook de derde persoon die de Koran uit het hoofd kende, werd dus beschouwd als een ‘haafiz’5. Ook gaf Aicha naast dit alles les aan vrouwen en kinderen. De vrouwen van deze tijd zouden van niemand anders voorbeeld moeten nemen dan van Aicha, zodat ze kennis niet alleen overdragen maar ook onderwijzen aan vrouwen en kinderen. Hier rond ik mijn verslag af over Aicha (ra), wat niet betekend dat mijn leergierigheid over haar hier ook stopt , absoluut niet! Ik ben zeer blij dat ik zoveel over haar kwam te weten, en hoop in de toekomst een uitgebreider verslag voor mijn eigen te maken over haar. Boeken heb ik hier niet gebruikt. Misschien is dit juist de verklaring waarom ik niet veel te vertellen heb over de wetenschappelijke bijdrage. Vele islamitische internetbronnen die over die onderwerp handelen, zijn oftewel Engelstalig of Franstalig wat mijn werk zeer lastig zou hebben gemaakt, vandaar ik het maar zo heb gelaten.

Hoofdstuk 3: Ibn Khaldun, vader van de sociologie
4 5

Figh : islamitische rechtwetenschap Haafiz : iemand die de Koran vanbuiten kent (en toepas).

11

Over Ibn Khaldun heb ik nog nooit eerder van gehoord. Het was dus voor mij een zoektocht naar het onbekende, en als ik opzoek ga naar iets waar ik niets over weet blijf ik doorgaan totdat ik moe word van het lezen. Toch heb ik het hier anders ervaren dan normaal. Nog nooit heb ik zoveel diverse onderwerpen gelezen over één persoon. Een verbazingwekkende geleerde dus. Wat ik feitelijk wil zeggen is dat vele internetbronnen verschillende dingen over hem vertellen. Noor maal gezien vult het ene informatie het andere aan , maar wat ik met deze naam ervaren heb is dat de ene site iets anders verteld dan het andere. Zijn bijdrage aan de wetenschap heeft een zodanig invloed gehad op de Arabische wereld dat hem een standbeeld is toegewijd in Tunesië hoewel standbeelden maken ‘makroeh’ is in de Islam. Biografie Abd al-Rahman Ibn Mohammed Ibn Khaldun of Chaldoen is geboren in Tunesië in 1332 en overleed in 1406.Hij wordt beschouwd als de vader van sociaal-politieke wetenschappen, aldus wikipedia6. Ibn Khaldun, die als grondlegger van de moderne humane wetenschappen waaronder: sociologie, economie, en historiografie, was een briljante geleerde en denker . Hieronder zal ik een deel bespreken van zijn leven en werk. Doorheen het verslag zal ik zijn naam gebruiken als Ibn Khaldun omdat het gemakkelijker is. Ibn Khaldoen stamde af van Jemenitische Arabieren die zich in Spanje (Al-andalus) gevestigd hadden.Hij ontving zijn opleiding in Fez en Tunis en bestudeerde de Koran en de islamitische jurisprudentie van de shari’a volgens de school van de Malikieten. Daarnaast studeerde hij ook Arabische literatuur, filosofie, wiskunde en astronomie. Hij werkte voor de Egyptische sultan Barquq, maar in 1375 stak hij over naar Granada om het politieke geharrewar in Noord-Afrika te ontlopen. Ook daar werd hij om politieke redenen het land uitgezet, waarna hij in Qalat, een dorpje in Algerije, terecht kwam waar hij zijn meesterwerk over de wereldgeschiedenis schreef. Ibn Khaldun leefde in de meest onroerige periode van de mensenheugenis. Hij nam deel aan beslissingen van nieuwe staten in ‘al-Andalus’7. Arnold Toynbee (Economische geschiedschrijver) schreef over Ibn Khaldun het volgende: “Hij bedacht en ontwierp een filosofie over geschiedenis die ongetwijfeld het belangrijkste werk was dat ooit werd voortgebracht door een geleerde man….” Zijn ideeën waren zo vernieuwend dat zijn theorien vandaag de dag in tentoonstellingen onder de lens wordt genomen omdat ze ook van toepassing zijn in de hedendaagse economie en relatie tussen Europa en de Arabische wereld. Een van zijn belangrijkste werk is ‘Kitab al-‘Iba’r en het belangrijkste onderdeel hiervan is ‘Muqaddimah’. Wat geleerden uit zowel de Arabische als de Westerse wereld in het bijzonder verraste in deze context waren Ibn Khalduns interesse in een hele reeks onderwerpen die vandaag ingedeeld zouden worden bij de sociologie en de economische theorie.

6 7

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldun Wat we vandaag kennen onder de naam Spanje was in de 15de eeuw in handen van de moslims die hun rijk alAndalus noemden.

12 Vele onderzochte onderwerpen die Ibn Khaldun gedaan heeft zijn geen nieuwe kwesties. Ze hadden ook Griekse filosofen en Arabische schrijvers, zoals ‘al-Farabi’ en ‘Mas‘udi’, waarnaar Ibn Khaldun in zijn werken herhaaldelijk naar verwijst, beziggehouden. Zo kreeg Ibn Khaldun een plaats in een cyclus van intellectuele ontwikkeling. In verband met de opkomst en ondergang van nieuwe rijken waren de Ottamaanse Turken de ideeën van Ibn Khaldun gaan bestuderen uit interesse. Het centrale thema in de ‘Muqaddimah’ is de vraag waarom rijken machtig worden en weer een ondergang kennen. Zijn arumenten verdeeld hij is 6 secties of onderdelen. Eerst bespreekt hij het bronmateriaal en de methodiek. Wat zeker en vast origineel was aan Ibn Khaldun is de nadruk die hij legt om een samenleving te observeren en zo zijn conclusies gaat trekken. Vandaag de dag wordt er nog steeds gediscussieerd over een onderwerp van hem. ‘Wat is sociale solidariteit, en hoe kan een maatschappij haar bereiken en behouden?’ Volgens Ibn Khaldun kan een samenleving niets volbrengen tenzij er een consensus is in zaken en afspraken op hoog niveau worden vastgelegd. Ook gaat Ibn Khaldun er vanuit dat, een sterk leiderschap in een maatschappij essentieel is. Solidariteit is een begrip die hij veelvoudig gebruikt heeft in zijn werken omdat het in gemeenschappen die in stamverbanden met elkaar leven gebaseerd zijn op bloedverwantschap en onmogelijk van toepassing is in ruwe omgevingen. Zijn bijdrage aan de Wetenschap. In een belangrijk hoofdstuk ‘al-Moekaddima’(Prolegomena in het Grieks) van zijn meesterwerk, ‘Kitab al-Ibar’ (Arabisch voor ‘Boek der Voorbeelden’) beschrijft hij de islam in de Noord – Afrikaanse Geschiedenis. Dit werk wordt als zeer belangrijk beschouwd op historisch vlak omwille van de innovatieve ideeën die erin heeft verwerkt. Hij wordt ook wel ‘grondlegger van de sociologie’ genoemd omdat zijn werken als baanbrekend beschouwd worden. Ibn Khaldun ging opzoek naar verbanden van oorzaak en gevolg en naar analogie tussen heden en verleden. Wat hij ook in aanmerking nam was de invloed van de omgeving en economische omstandigheden. Vandaar dat hij wordt aangezien als ‘grondlegger van de sociologie’. Ibn Khaldun schreef niet gewoon de geschiedschrijving zoals Herodothus dat deed maar heeft ook regels en een basis methodiek ontworpen om geschiedenis te schrijven .

13 Besluit Alhamdoelilah! Wat ben ik blij hierover gesproken te hebben. Zoals ik Mevrouw Lafrarchi aan het begin heb gedankt zo dank ik haar nog eens om ons de tijd te geven die we nodig hadden om dit verslag volledig te kunnen afwerken. Mijn interesse in de geschiedenis alsook in de sociologie is onder invloed van wat ik hierboven heb geschreven sterkt toegenomen. Ik ben artikels gaan lezen over de beginselen van de sociologie en Mashalah de naam ibn Khaldun duikt komt op mijn scherm te staan, kort na dit verslag te hebben afgewerkt Wat Aicha (ra) betreft heb ik mijn vader gevraagd om enkele boeken te lenen. Hij kon er geen vinden en beloof mij om bij zijn volgende ‘boeken – inkoop’ aan mijn aanvraag zal denken. Wat Europa de moslims verschuldigd zijn in termen van wetenschap en kunst is enorm. Dit onderzoek heeft me een andere kijk gegeven over de hedendaagse wetenschapper, die pochen over de technologie die ze vandaag de dag tot stand hebben gebracht, vergetend dat ze hopeloos zouden zijn als de Nomadische Arabieren hun wetenschappelijke kennis naar Europa nooit gebracht zouden hebben, en Allah weet het best Alhamdoelilah!

14

Synthese Wetenschap door de moslims • Wiskunde: Al-Khawarizmi is de eerste en grootste moslim wiskundige aller tijden.De wiskundige term ‘Algoritme’ is in feite van zijn naam afgeleid. De moslims waren tevens een kei in geometrie, wat in hun architectuur in Arabische moskeeën en gebouwen, vooral in Andalousië, aanzienlijk gebruik werd. Geografie: De Koran moedigt mensen aan om door de wereld te reizen, om de tekenen en patronen van God te bekijken. Islam eist van ook iedere moslim om in ieder geval genoeg kennis over geografie te verwerven om de richting van de Qiblah te kunnen bepalen voor ‘as-salat’ Atronomie: Moslims hebben altijd een speciale interesse in astronomie gehad. De Koran bevat vele referenties naar astronomie. Moslim astronomen waren de eerste in het oprichten van observatoria Geneeskunde: In de Islam, is het menselijke lichaam een bron van waardering, aangezien het geschapen is door de Almachtige Allah. De Profeet Mohammed (vzmh) zelf drong er bij de mensen op aan om “medicijnen in te nemen tegen hun ziektes”.

Aicha, moeder van de moslims Het leven van Aïsha is het bewijs dat een vrouw veel geleerder kan zijn dan een man en dat ze een leraar kan zijn voor geleerden en experts. Haar leven is tevens een bewijs dat een vrouw invloed kan uitoefenen op mannen en vrouwen en hen kan voorzien van inspiratie en leiderschap. Ook is haar leven een bewijs dat diezelfde vrouw enorm vrouwelijk kan zijn en een bron van genot, plezier en comfort voor haar echtgenoot. Ze studeerde niet af aan een universiteit, daar deze er nog niet in haar tijd waren. Maar toch zijn haar uitspraken bestudeerd in wetenschappelijke literatuur, haar wettelijke uitspraken worden bestudeerd in wetscolleges en haar leven en werken worden al meer dan duizend jaar bestudeerd en onderzocht door studenten en leraren in de moslimgeschiedenis. Ibn Khaldun, vader van de sociologie Ibn Khaldun was een 14e-eeuwse Arabische geleerde die een roerige leven meemaakte. Hoewel hij in het tegenwoordige Tunesië geboren was, leefde hij ook in het tegenwoordige

15 Spanje, Marokko en Egypte. Ibn Khaldun had meningen over politieke, religieuze en intellectuele functies. Hij was bijvoorbeeld islamitische opperrechter, gebaseerd op de Malikitische rechtsschool. Door politieke conflicten en meningsverschillen was hij regelmatig genoodzaakt om het land waarin hij zat te verlaten. Zijn ‘massakennis’ op het gebied van geschiedenisstudies leidde hem ertoe methoden te ontwikkelen om de maatschappij te bestuderen. Dat maakte hem meteen de vader van de sociologie, maar hij was ook historicus. Persoonlijk bezie ik hem als Geschiedkundige omdat hij dat zelf zegt. Bibliografie ℘ http://www.arrayaan.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Ite mid=205 ℘ http://forum.fok.nl/topic/1249262 ℘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldun ℘ http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=38462 ℘ http://www.encyclo.nl/begrip/Ibn%20Khaldun ℘ http://www.al-islaam.com/alislaam/artikelen/bijdragevanmoslim/debijdragevanmoslimsaandewetenschap.pdf ℘ http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert5.htm ℘ http://www.google.be/