You are on page 1of 4

Prva gimnazija Zagreb

Avenija Dubrovnik 36 REPETITORIJ NUKLEARNE FIZIKE Berti Erjavec


Nuklearna fizika
Jezgru je otkrio Rutherford i njena velicina je 10
-15
m. Jezgri
sacinjavaju nukleoni, sto je zajednicko ime za protone i neutrone. Broj
protona u jezgri odreduje element i promjenom broja protona
mijenja se i element. Broj neutrona u jezgri priblizno je isti kao
i broj protona, ali taj broj moze varirati. Dakle, kemijski
element je odreden sa
Z redni broj - broj protona u jezgri
N neutronski broj - broj neutrona u jezgri
A maseni broj - A= Z + N broj protona i neutrona

Kemijski elementi pojavljuju se u razlicitim oblicima, pa
razlikujemo
Izotopi isti kemijski elementi sa razlicitim brojem neutrona, Z = konst.
Izobari razliciti kemijski elementi jednake tezine, istog masenog broja, A= konst.
Izotoni razliciti kemijski elementi sa istim brojem neutrona, N = konst.

Masa elemenata
Jedinica mase u S! sustavu je kilogram, ali je pogodnije koristiti maju mjernu jedinicu. Zato je
definirana atomska jedinica mase, koja se oznacava slovom u i iznosi 1f12 mase ugljikovog izotopa
12
C. Nasa se takoder moze zbog ekvivalencije sa energijom( E = m c
2
) izrazavati u jedinicama
energije pa slijedi

2 27
/ 5 , 931 10 66 , 1 c MeV kg u = =


Cestica masa f kg masa f u masa f(Nevfc
2
)
Proton (znak: p)
1,672623110
27

1,007276+70 938,2723
Neutron (znak: n)
1,67495510
27

1,00866+92+ 939,5656
Elektron (znak: e)
9,109389710
31

5,+8579810
+
0,5109991

Radioaktivnost
Odredeni radioaktivni izotopi (nuklidi) zrace tri tipa zracenja:
Alfa zracenje ( cestice su jezgre helija
+
He )
He Y X
A
Z
A
Z
4
2
4
2
+


Beta zracenje ( cestice su elektroni ili pozitroni )

+ +
+

e Y X
A
Z
A
Z
0
1 1

+ +
+
+
e Y X
A
Z
A
Z
0
1 1

Gama zracenje ( cestice su fotoni velike energije)

0
0
*
+
+
X X
A
Z
A
Z

To je proces spontane promjene jezgre, pri cemu se mijenja kemijski
element. Broj neraspadnutih jezgri eksponencijalno opada tijekom
vremena. vrijeme za koje se raspadne polovica pocetnog broja nuklida
zovemo vrijeme poluraspada i oznacavamo ga sa T
1f2
. Zakon
radioaktivnog raspada mozemo izraziti preko dvije razlicite baze
N=N
0
e
-t

N= N
0
2
-tfT
Konstanta raspada je karakteristika nuklida i povezana je sa vremenom
poluraspada, a aktivnost A je broj raspada nekog uzorka u sekundi

T T
693 , 0 2 ln
= = [ ] Bq s N
dt
dN
A = = =
1

A
X
Z
Prva gimnazija Zagreb
Avenija Dubrovnik 36 REPETITORIJ NUKLEARNE FIZIKE Berti Erjavec
Nuklearne reakcije
Procesi u kojima dolazi do spontane ili inducirane promjene jezgre su nuklearne reakcije. U tim
procesima vrijede odredeni zakoni ocuvanja
Zakon ocuvanja elektricnog naboja ( Z = konst.)
Zakon ocuvanja broja nukleona ( A = konst.)
Zakon ocuvanja mase i energije ( E
1
+ m
1
= E
2
+ m
2
)
Energija vezanja
Suma mase slobodnih nukleona veca je od mase jezgre koju ti nukleoni stvaraju, sto nazivamo defekt
mase

= M m m
Taj nedostatak mase pretvorio se u energiju kojom su nukleoni povezani u jezgri, energiju vezanja

= =
2 2
) ( c M m c m E
V

Energija vezanja raste sa brojem nukleona, pa pravo stanje dobivamo ako ukupnu energiju vezanja
dijelimo sa brojem nukleona u jezgri, tada je srednja energija vezanja po nukleonu

( )
A
c M m
A
mc
A
E
E
V
S
2
2

=

= =
ZADACI IZ NUKLEARNE FIZIKE1. Radioaktivnim raspadom
210
83
Bi
prelazi u
206
82
Pb
. Pri tome su emitirane i dvije cestice.
a) i + b) n i p c) i - d) p i foton e) i zraka

2. Nadopunite reakciju
17
8
1
1
14
7
? O H N + +
a) proton b) neutron c) cestica d) elektron e) pozitron

3. Emisijom alfa zraka Ra
226
88
prelazi u
a) Rn
222
86
b) Po
224
86
c) Rn
224
86
d) Th
234
90
e) Th
226
90


+. Nadopunite nuklearnu reakciju ?
14
6
1
0
14
7
+ + C n N
a) n b) p c) d d) e)

5. Jezgra He
4
2
moze se dobiti fuzijom He
3
2
i H
1
1
. Uz energiju dobiva se i jedan
a) neutron b) pozitron c) proton d) elektron e) gama foton

Prva gimnazija Zagreb
Avenija Dubrovnik 36 REPETITORIJ NUKLEARNE FIZIKE Berti Erjavec
6. Koja bi se jezgra mogla potpuno razgraditi emitirajuci + cestice, 3 zrake, 2 pozitrona i jednu
zraku ?
a) N
16
7
b) F
16
9
c) O
16
8
d) N
15
7
e) N
15
9


7. Nadopunite reakciju :
13
27
13
26
0
1
2 Al Al n + + ?
a) neutron b) pozitron c) proton d) elektron e) gama foton

8. !zotop
6
Li bombardiramo neutronima i razbijemo na dvije atomske jezgre. Ako je jedna alfa
cestica, koja je druga ?
a) neutron b) pozitron c) proton d) antiproton e) deuteron

9. Koji ce izotop nastati iz pocetnog nuklida U
238
92
nakon tri raspada i dva
-
raspada ?
a) Rn
222
86
b) Rn
224
86
c) Ra
226
88
d) Th
234
90
e) Th
226
90


10. Aktivnost radioaktivnog elementa smanji se na 1f16 pocetne vrijednosti nakon jednog dana.
Tijekom kojeg vremena ce se aktivnost smanjiti na 1f2 pocetne vrijednosti ?
a) 1f2 dana b) 10 sati c) 8 sati d) 6 sati e) 1f3dana

11. Radioaktivni preparat ima vrijeme poluraspada 10 minuta. Koliko vremena treba proci da se broj
od 2000 neraspadnutih jezgara smanji na 125 ?
a) 20 min b) 30 min c) +0 min d) 50 min e) 1 sat

12. vrijeme poluraspada izotopa magnezija Ng
23
je 12 s. Koliko grama izotopa je preostalo nakon
jedne minute od pocetnih 6+ g ?
a) 0,5 g b) 1 g c) 2g d) 3 g e) + g

13. vrijeme poluraspada nekog radioaktivnog elementa je 10 minuta. Nakon pola sata kolicina izotopa
se smanji. Koliko ih preostane od pocetne kolicine ?
a) b) c)1f8 d) 1f16 e) 1f32

1+. vrijeme poluraspada nekog radioaktivnog izvora je 15 minuta. Koliko ce jezgara ostati od
pocetnog broja N
0
nakon dva sata?
a) 31,25 b) 15,6 c)0,78 d) 0,39 e) 0,195

15. vrijeme poluraspada nekog radioaktivnog izotopa iznosi 5 sekundi. Kroz koje vrijeme t ce se
raspasti citav
uzorak izotopa mase m?
a) 10 s b) 1 min c) 1 sat d) 1 dan e)

16. !zracunajte vrijeme poluraspada radona, ako se od 10
6
atoma za vrijeme od 2+ sata raspadne njih
175000.
a) 125 min b) 3+ h c) 86,5 h d) 2, 56 dana e) 23 dana

17. Kolika je masa izotopa stroncija
90
Sr koja bi imala aktivnost od 3,7 10
10
Bq ? vrijeme poluraspada
tog izotopa je T
1f2
=28 godina. ( N
A
= 6,02 10
23
mol
-1
)
a) 2 mg b) 7 mg c) 12 mg d) 16 mg e) 18 mg

18. vrijeme poluraspada radioaktivnog nuklida
222
RN jest 3,8235 dana. Ako se u radioaktivnome
uzorku nalazi 10
9
atoma tog nuklida, koliko atoma ce se raspasti za +8 sati ?
a) 3,0+ 10
8
b) 2,85 10
8
c) 2,+5 10
7
d) 3,++ 10
6
e) 1,65 10
5


19. vrijeme poluraspada nekog izotopa masenog broja 215 iznosi 100 ms. Ako na pocetku imamo 6
mg tog izotopa koliko ce biti njegova aktivnost nakon 200 ms ? ( N
A
= 6,02 10
23
mol
-1
)
a) 2,9 10
16
Bq b) 2,9 10
19
Bq c) 2,9 10
21
Bq d) 2,9 10
23
Bq e) 2,9 10
26
Bq

Prva gimnazija Zagreb
Avenija Dubrovnik 36 REPETITORIJ NUKLEARNE FIZIKE Berti Erjavec
20. Tijekom rada nuklearne elektrane nakuplja se u gorivom elementu tehnicij (
+3
Te
99
), cije vrijeme
poluraspada iznosi 2,1310
5
godina. Koliko ce njegovih atoma jos ostati u odlozenom otpadu
nakon 10000 godina ako ih je u trenu odlaganja bilo 3,710
3
?
a) 3,66 10
3
b) 3,62 10
3
c) 3,58 10
3
d) 3,+5 10
3
e) 3,25 10
3

21. Neki radioaktivni izotop se raspada tako da se nakon 1 minute raspadne 20 izotopa. Koliko ce
vremena proci da se raspadne polovica izotopa ?
a) 2,5 min b) 3,1 min c) +,2 min d) 5,6 min e) 6,2 min

22. Kolika je aktivnost 2 grama uzorka Ra
226
88
, cije vrijeme poluraspada T
1f2
iznosi 1600 godina ?
( N
A
= 6,02 10
23
mol
-1
)
a) 7,32 10
10
Bq b) 3,66 10
10
Bq c) 1,85 10
10
Bq d) 2,58 10
10
Bq e) 1,25 10
10
Bq

23. Kad bi se jedan gram O
2
potpuno pretvorio u energiju, koliki bi bio iznos te energije ?
a) 3 10
8
J b) 3 10
9
J c) 9 10
13
J d) 9 10
15
J e) 3 10
16
J

2+. Energija vezanja jezgre
27
13
Al iznosi 220 Nev. Defekt mase po nukleonu spomenute jezgre je
priblizno
a) 5,5 10
-25
kg b) +,+ 10
-26
kg c) 3,3 10
-27
kg d) 2,+5 10
-28
kg e) 1,+5 10
-29
kg1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
c c a b b a a e c d c c
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
c d e c b a b c b a c e