You are on page 1of 2

Hng dn hc CCNA

1. Ti liu hc tp chnh thc. a. Kha hc s dng 02 cun Cisco_Press_ICND1 v Cisco_Press_ICND2. c file ny cc bn dng phn mm Acrobat Reader b. Sch LAB s dng cun: Cisco.Press.CCNA.Portable.Command.Guide.2nd.Edition.Jul.200 7 c. ngh hc vin chu kh c thm ti liu trc bui hc mi 2. Sch tham kho thm ngoi: a. Dng b gio trnh CCNA Academy V4.0 (version mi nht). Gio trnh ny chia lm 4 module, tng ng 4 phn: Exploration1,2 v Discovery 1,2. Mnh c phn Exploration trc sau n phn Discovery. b. Chy file exe bung ti liu (ch khi bung xem th mc ca n nm u). c sch dng trnh duyt IE hoc firefox. 3. Phn mm h tr - LAB o: S dng phn mm PacketTracer41, vic to lab rt n gin ch bng thao tc ko th. 4. Phn mm h tr n thi: a. Thng thng s s dng phn mm pass4sure n thi. Version mi nht cc bn c th lin h ging vin c cp nht. 5. Phn mm h tr dch ti liu. a. S dng phn mm lingose b. a ch download phn mm mi nht ti y: http://www.lingoes.net/en/translator/download.htm c. Xem hng dn s dng phn mm ny bng ting Vit ti y http://www.vnexperts.net/index.php? option=com_fireboard&Itemid=193&func=view&id=6534&catid=1 13

6. Gii p thc mc. Mi thc mc v k thut ngh hc vin tho lun ti y http://www.vnexperts.net/index.php? option=com_fireboard&Itemid=193&func=showcat&catid=103 Gii p v k thut lin quan s c cc ging vin tr li trong vng 24h. 7. ng k LAB ngoi gi: m bo cht lng cao nht cho kha hc trung tm ngh cc hc vin ch ng lm thm LAB ngoi gi. ng k: hc vin lin h Ms.Tn 04.2731335 xp lch.