You are on page 1of 2

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI W ZAKRESIE OPIEKI NAD CHORYM DLA STUDENTW I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO WYDZIAU LEKARSKIEGO UJ CM

1. Cele praktyki: Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z prac oddziaw szpitalnych, w szczeglnoci z penym zakresem czynnoci pielgniarskich zwizanych z obsug chorych oraz zajciami administracyjnymi i oglnoporzdkowymi. 2. Miejsce praktyki: Praktyki odbywaj si wycznie w oddziaach szpitalnych w miesicach wakacyjnych (lipiec, sierpie). 3. Czas trwania: Praktyka trwa 4-tygodnie, obejmuje 6-godzinny dzie pracy. W tym okresie studenta obowizuje odbycie dwch dyurw w godzinach od 14.00 do 21.00. W dniu dyuru student jest zwolniony z zaj dopoudniowych. 4. Nadzr nad studentem. Funkcj kierownika praktyki sprawuje lekarz wyznaczony przez kierownika kliniki/ordynatora oddziau. Kierownik praktyki odpowiada za realizacj programu praktyki oraz zalicza odbycie praktyki poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w indeksie i podpisanie powiadczenia odbycia praktyki. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie umiejtnoci wymienionych w szczegowym programie praktyki. Bezporedni nadzr nad studentem sprawuje wyznaczona przez kierownika kliniki/ordynatora oddziau pielgniarka. 5. Szczegowy program praktyki. W trakcie praktyki student powinien zdoby nastpujce umiejtnoci: W zakresie obsugi chorych: a) umiejtno przygotowania i wykonywania zastrzykw dominiowych oraz wstrzykni podskrnych; b) umiejtno przygotowania kroplwki doylnej; c) zasady ywienia chorych; d) zasady prowadzenia profilaktyki przeciwodleynowej oraz zasady leczenia odleyn; e) pomoc w wydawaniu lekw i drobnych zabiegach (np. zmiana opatrunkw); f) pomoc w obsudze sanitarno-higienicznej chorych. g) asystowanie przy badaniu chorych. h)student pierwszego roku w trakcie praktyki ma prawo pobiera krew yln i zakada wenflon do yy obwodowej. W zakresie czynnoci administracyjno-porzdkowych: a/ poznanie struktury organizacyjnej szpitala i oddziau; b/ zaznajomienie si z zakresem obowizkw personelu pielgniarskiego; b/ poznanie czynnoci administracyjnych zwizanych z obsug chorych c/ prowadzenie dokumentacji medycznej (np. oddziaowa ksiga ruchu chorych, rejestr zakae wewntrzszpitalnych, rejestr procedur inwazyjnych, receptariusze)

Powiadczenie odbycia praktyki

Powiadczam, e student/ka I roku studiw kierunku lekarskiego Wydziau Lekarskiego UJ CM Pan/Pani ......... odby/a/ praktyk zgodn z w/w programem praktyk w wymiarze 120 godz. w miesicu . 20. r.

................................... ...... Piecz jednostki

............................................................. podpis i piecz kierownika jednostki ordynatora oddziau

................................................................................................... ... podpis i piecz Penomocnika Dziekana Wydziau Lekarskiego UJ CM d/s zawodowych praktyk wakacyjnych