Universitatea Transilvania din Brasov – Programe de studii de licenta

INGINERIA DESIGNULUI DE PRODUS/ PRODUCT DESIGN ENGINEERING
Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti, Domeniul de licenţă: Inginerie Mecanică. Facultatea: Design de Produs şi Mediu Contact: f-dpm@unitbv.ro Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani /240 credite Forma de învăţământ: învăţământ de zi, limba engleză Competenţe • • Concepţia şi dezvoltarea de produse inovative prin luarea în considerare a întregului ciclu de viaţă; Proiectarea de produse noi/inovative, în conceptul dezvoltării durabile, pentru satisfacerea cerinţelor funcţionale, de calitate şi estetice tot mai diverse ale consumatorilor. • • Utilizarea instrumentelor software specifice pentru proiectarea, prototiparea virtuală şi optimizarea produselor. Antreprenoriat, consultanţă şi marketing în domeniul dezvoltării de produs.

Scurta descriere Programul de studii, unicat în România răspunde unei nevoi reale identificate pe piaţa forţei de muncă, de profesionişti cu competenţe în concepţia, proiectarea, prototiparea virtuală şi reală şi în testarea funcţionalităţii produselor multifuncţionale, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale societăţii actuale. Ca urmare planul de învăţământ cuprinde discipline inginereşti fundamentale şi discipline specifice ingineriei designului de produs: Anul I cuprinde discipline fundamentale, necesare înțelegerii fenomenelor şi proceselor specifice domeniului, cum sunt Matematică (Analiză matematică, Algebra liniară şi geometrie analitică, Matematici speciale), Chimie, Fizică, Programarea calculatoarelor si limbaje de programare, Geometrie descriptivă si Desen tehnic. În anul I sunt de asemenea incluse discipline de formare a competenţelor generale (Limbi străine, Educaţie fizică). Primele discipline de cultură tehnică sunt incluse în acest an prin cursuri de Ştiinţa și ingineria materialelor şi Mecanică.

Culoare in designul de produs. Prototipare virtuala. Conceptia si modelarea formei. discipline profilatoare pentru viitorul absolvent. Modelarea asistata a sistemelor mecanice. prin discipline specifice: Dezvoltare durabila. permiţând studenţilor contactul direct cu potenţialele viitoare locuri de muncă. ARACIS. Grafica asistata de calculator. respectând proporţiile recomandate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învățământul Superior. Practica la partenerii industriali este programată şi in acest an de studii. Creativitate si inventică. Cursurile de Legislatie si proprietate intelectuala.Universitatea Transilvania din Brasov – Programme de studii de licenta Facultatea Design de Produs si Mediu Anul II este dedicat realizării fundamentelor de cultură tehnică ale viitorilor ingineri. angrenat in proiectarea de produse in contextul dezvoltarii durabile: Modelarea asistata a formei in design. Design conceptual. Cercetare de piata pentru dezvoltarea de produs. pentru disciplinele fundamentale. adaptate treptat profilului programului de studii. comanda si controlul sistemelor mecanice. . prin discipline de: Mecanisme. Absolvenţii noştri dobândesc competenţe integrate in proiectarea cu ajutorul softurilor performante de produse inovative şi competitive. Materiale speciale. Organe de mașini. În partea a doua a semestrului II studenţii sunt angrenaţi în elaborarea Proiectului de Diplomă. Acestea din urmă conferă amprenta specifică programului de studii derulat în Universitatea Transilvania din Braşov. Tehnologii de prelucrare. Analiza prin MEF. Anul III continua cu disciplinele de cultură tehnică. Metode numerice. Mecanica fluidelor. Analiza ciclului de viata a produselor. Planul de Învățământ este alcătuit echilibrat. Marketing de produs. Electrotehnică si electronica. de domeniu şi cele specifice. Tolerante. Actionarea. Managementul calitatii produselor. Tot în acest an este programată prima parte a practicii. concomitent cu cunoştinţe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea raţională şi economia de materii prime şi energie ca surse esenţiale în dezvoltarea durabilă reală. Managementul proiectelor. Proiectare constructiva si de detaliu. Tehnologii de reciclare. Rezistenta materialelor. Sisteme de energii regenerabile. programate în acest an. Estetica si ergonomie. oferă studenţilor noţiuni care stau la baza dezvoltării inginerului-antreprenor. Anul IV cuprinde cursuri specifice programului de studii. Termotehnica.

ADAMS. implementării. la standarde internaţionale Software performant pentru design (CATIA. modernă. .Universitatea Transilvania din Brasov – Programe de studii de licenta Facilităţi de instruire Infrastructură de ultimă oră. NASTRAN. managementului sau comercializării produselor high-tech. in Centrul de cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare Perspective după finalizarea studiilor Absolvenţii programului de licenţă pot: continua studiile prin masterat şi doctorat în domeniu activa în cadrul colectivelor de concepţie şi proiectare a produselor inovative activa în firmelor de consultanţă în domeniul produselor high-tech deschide propriile afaceri în domeniul proiectării. EASY 5. MATLAB) Laboratoare specifice pentru design de produs Atelier de design Cadre didactice cu recunoaştere naţională şi internaţională Integrarea in tematici de cercetare ştiinţifică de vârf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful