You are on page 1of 3

atka 20 (2011./2012.) br.

78

ELASTINA MATEMATIKA
Renata Svedrec, Zagreb
Povrine gura na geoploi atki broj 73 upoznali smo geoplou. Osnovna (najjednostavnija) geoploa moe biti napravljena od drveta (ili deblje plutene ploe), s 25 avlia rasporeenih u kvadratnu mreu (5 5) na jednakim razmacima (udaljenostima) od, primjerice, 1 cm. Rastezanjem gumenih traka od avlia do avlia moemo formirati razliite figure kojima moemo prouavati njihova svojstva. Umjesto rada na konkretnim (originalnim ili prirunim) geoploama, mogue je koristiti i samo tokasti papir.1 Primjer 1. Na geoploi napravimo lik kao na slici (na rubu). Kolika je njegova povrina ako je udaljenost dviju susjednih toaka u redku/stupcu jednaka 1 cm? Rjeenje: Zadatak moemo rijeiti na nekoliko naina: a) prebrojavanjem jedininih kvadratia, 1 + 1 + 4 + 4 = 10

b) dijeljenjem lika na pravokutnike,

1 4 + 3 2 = 10

1 2 + 4 2 = 10

1 Ako je mogue, moete koristiti elektronske aplikacije koje su (besplatno) dostupne na razliitim internetskim adresama (npr.: http://nrich.maths.org/5648, http://mste.illinois.edu/users/pavel/java/geoboard/, http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_172_g_2_t_3.html ili http://www.mathplayground.com/geoboard.html).

98

c) nadopunjavanjem lika na vei pravokutnik,

d) primjenom Pickove formule2.

4 4 3 2 = 10

Ako je u broj unutarnjih vorova, a r broj vorova na rubu mnogokuta, njegovu povrinu moemo izraunati koristei izraz (tzv. Pickovu for1 mulu) p(u, r ) = u + r 1 . Budui da je za zadani mnogokut u = 3 i r = 16, 2 1 uvrtavanjem u Pickovu formulu dobivamo p = 3 + 16 1 = 3 + 8 1 = 10 . 2 Primjer 2. Na geoploi napravimo lik kao na slici (na rubu). Kolika je njegova povrina ako je udaljenost dviju susjednih toaka u redku/stupcu jednaka 1 cm? Rjeenje: Zadatak emo rijeiti na dva naina. a) Podijelimo zadani lik kao na slici: a zatim dio (pravokutni trokut) povrine p1 premjestimo u novi poloaj:

Tako je zadani lik (paralelogram) transformiran u pravokutnik jednake povrine. Povrina je jednaka 3 5 = 15.
2

Vidi lanak Petra Mladinia Povrina likova u cjelobrojnoj mrei objavljen u

atki broj 77.

99

atka 20 (2011./2012.) br. 78

atka 20 (2011./2012.) br. 78

b) Podijelimo zadani paralelogram na isti nain kao u prvom nainu rjeavanja, tj. na dva sukladna pravokutna trokuta (povrine p1 = p3 = (2 5) : 2 = 5) i pravokutnik povrine p2 = 1 5 = 5. Povrina zadanog lika je p1 + p2 + p3 = 15. Zadatci: 1. Na geoploi prikaite sljedee likove pa izraunajte povrinu svakoga od njih ako je udaljenost dviju susjednih toaka u redku/stupcu jednaka 1 cm.

2. Na geoploi prikaite sljedee likove pa izraunajte povrinu svakoga od njih ako je udaljenost dviju susjednih toaka u redku/stupcu jednaka 1 cm.

3. Na geoploi prikaite najmanje pet meusobno nesukladnih etverokuta s povrinom jednakom 8 (cm2). Nacrtajte odgovarajue slike na tokastom papiru. 4. Na geoploi napravite pravokutnik kao na slici. Podijelite taj pravokutnik na dva dijela jednakih povrina. Uinite to na to vie razliitih naina i nacrtajte odgovarajue slike na tokastom papiru. Svaki atka koji poalje najmanje pet razliitih rjeenja zadatka 4., dobit e jednu knjigu iz atkine biblioteke ili atkinu biljenicu.

100