You are on page 1of 39

+

தா சிதா ெதா ைப ைறயா
திெர பரமாத பைக அைற த ப எ ேபான. அட 
#வ தா% ெகா&ச ெபா'(கி வ)ட! அைத க* சீ டக, ஐவ#
கவைல%ட இ#தன. 
#ேதவா! உ(க, 1ற நள4,ள தா, இ ப தாயாக ஆகிவ)டேத!
எ அ6தா, ம).
ேபானா7 ேபாக) . இத8காக கவைல படாதக,. ம9 ைச ைறதா வர 

ைறயா. தா ைறதா ெதா ைப ைறயா, எற பழெமாழி உ(க;
ெதயாதா? இேதா எ ெதா ைப அ பேய இ#கிற பா#(க,, எறா,
பரமாத.
அைத ேக) சீ டக, மகி<தன. 
#ேவ! இ பேய இ#தா7 வய8ைற கவன= ப எ ப? என ேக)டா
மைடய. 
#நாதா! ேந8 அரச பறத நா, வழா நைடெப8ற. அ ேபா, உட7 ஊன
உ,ளவக; ேவைலத# தி)ட ஒைற அறிவதாக,. அதனா7
எ பயாவ நா(க, உட7 ஊன உ,ளவக, மாதி ந@ ச பாதி
வ#கிேறா , எறா, 4)டா,.
ச .

எ7ேலா# ஒறாக ேபானா7தா ெதா7ைல வ#கிற. அதனா7

தன=தன=ேய ேபாA வா#(க,. ஊைம மாதி% , ெசவ மாதி% , #டாகB ,
ெநா*யாகB ந%(க,. ம* ம) என ைணயாக இ(ேகேய
இ#க) , எ Dறி, த ெதா ைபய7 வழித வயைவைய ெதா) வர 

திலக இ) அE பனா, #.
பைட தளபதியட ெசற ம), ஏதாவ ேவைல த# ப ேக)டா.
நா ஒ# ரகசிய ெசா7கிேற. அைத அரசட ெசா7லி வ) வா, எறா,
தளபதி.
ெசவடனாக நதா7 ேவைல கிைட எ நிைனத ம), என?
Gடல(காயா? நா பாத இ7ைலேய! எறா.
தளபதி மப ரகசியைத@ ெசானா.
ஓேகா! மன# 

ஒேர ஒ# 1தா இ#கிறதா? ெத%ேம! எறா, ம).

தைலய7 அ ெகா*ட தளபதி, இத@ ெசவ) பயைல ைவ ெகா*
என ெசAவ? எ 4I4Iதா.
அைத ேக)ட ம) ேகாப வத. யா ெசவட? ந ெசவட! உ(க ராஜா
ெசவட! அவ(க தாதா ெசவட! எ தி)னா.

Page 1 of 39

+

அKவளBதா. அத நிமிட , ம)ய காகள=7 ஈயைத காA@சி ஊ8(க,,
எ க)டைளய)டா, தளபதி.
அரசா(க ைவதியட ேபானா, மைடய.
நா உ(க; உதவயாக இ#கிேற, எ Dறினா.
ச... சீ கிர ஓ ேபாA சில 1லிைககைள பறி வா, எறா, ைவதிய.
எ ப% ேவைல கிைடவட ேவ* எ நிைனதா, மைடய. அதனா7,
நிதானமாக எ6, ெநா* ேபால நதா.
அட பாவ! பா G கத ஆ; ப@சிைல பறி வர@ ெசானா7, இ ப
ெநா*கிறாேய? எ தி)னா, ைவதிய.
மைடயE ேகாப ஏ8ப)ட. யாைர பா ெநா* எறாA? இேதா பா எ
பலைத, எறப த கா7களா7 ைவதியைர எ) உைததா.
Mர ேபாA வ6த ைவதிய, யார(ேக... எைன ஏமா8றிய இவைன Mண7
க) ைவ, '8றி N க6ைதகைள அவ< வ(க,. எ7லா ேச
இவைன உைதக) எ ஆைணய)டா.
தைலைம Gலவட ேபாA ேசதா, 4)டா,.
பைழய ஓைலகள=7 எ6தி இ# பைத ப@ ெசா7ல ேவ* . இதா உ
ேவைல, எறா Gலவ.
இவட #டைன ேபா7 நதா7 கைடசி வைரய7 ேவைலய7 இ#கலா ,
எ 4B ெசAதா, 4)டா,.
Gலவ ஓ ஓைலைய ெகா பக@ ெசானா. 4)டாேளா, ஒ# க*ைண
1 ெகா*, ஒ# க*ைண உ#) பா, Dஜா ேகாண%ட அ ம
ஆலய ெசறா, எ பதா.
அட 4)டாேள! ராஜா ராண%ட அ ம ஆலய ெசறா, எபைத த G
தவமாக பகிறாேய, உனெகன க* #டா? எ ேக)டா Gலவ.
Gலவா! எ க*க, ஒ # இ7ைல! இேதா பா! எறப இர*
க*ைண% திற கா)னா, 4)டா,.
எைனயா ஏமா8றினாA? உைன என ெசAகிேற பா, எற Gலவ இவைன
இ6@ ெச இர* க*கள= O ேபா(க, எ உதரவ)டா.
1டேனா, ேநராக அரசன=டேம ெசறா. ஊைம மாதி நதா7 ேவைல கிைட
வ எ ந ப, ேபசாம7 நிறா.
என ேவ* ? எ ேக)டா மன.

Page 2 of 39

+

அ ேபா ேபசவ7ைல 1ட.
நா ேக)கிேற. ந ேபசாம7 நி8கிறாேய? ஊைமயா? எ ேக)டா, அரச.
ெப ...ெப ... ேப..., எ ஊைம மாதி ேபசினா, 1ட.
ஐேயா பாவ ! ஊைம ேபாலி#கிற, எறா மன.
அத8, ெபாைம இழத 1ட பாவ பாத ேபா மனா! இத ஊைம
ஏதாவ ேவைல ேபா) ெகா(க,, எ ேபசினா.
அவ நறாக ேப'வைத ேக)ட அரச, வாA இ# ஊைம மாதி ந
எைன ஏமா8றிய இவ வாைய ைத வ(க,! எ க)டைள இ)டா. 
#B , ம*B மடதி7 இ#தன. அத நா ேப# ேவைலய7 ேச
வ)டாக, ேபாலி#கிற. ேவைல 4, நிைறய பணட தி# ப
வ#வாக,. அதனா7 பாைனய7 இ# பைழய ேசா8ைற நாA ெகா)
வ! Gதிய ேசாறாகேவ ெபா(கி@ சா படலா , எறா, பரமாத#.
அவ ெசானப ேசா8ைற வா நாA ெகா)னா, ம*. ச8
ேநரெக7லா அ6 Gல பயவா வ நிற சீ டகைள க*ட ஐேயா!
இ#த பைழய ேசா8ைற% நாA ேபா) வ)ேடா ! இன= எைத@ சா பவ?
எ Gல பயப, பசியா7 மய(கி வ6தா, பரமாத.

===================================================
தவைள )@ சீ ட
4)டா; 1டE தவர பரமாத #B ம8ற சீ டக; ராஜ வதிய7 

காதி#தன. அத நா) மன ேத7 ஊவலமாக வ ெகா* இ#தா.
த(க, அ#ேக ேத வத , ைகய7 தயாராக ைவதி#த ெச ேபான
தவைளைய% , ஓணாைன% ேத சகதி7 ேபா)டா, ம).
அத ம9 சகர ஏறி நகத , ந'(கி ேபான தவைளைய% ஓணாைன%
Mகி வதா, மைடய.
பரமாத, ேத# 4னா7 ெச, ஐேயா! எ சீ டகைள ெகா வ)டாேய!
இ தா ந மகைள கா பா8 4ைறயா? எ D@சலி)டா.
ம)% மைடயE ேச ெகா*, ஐேயா, ெகா&ச ேநர 4னா7
எ(கேளா சி ேபசி ெகா* இ#தக,. அத8, இ ப ந'(கி D<
Dழாக ஆகிவ)கேள! எ ஒ பா ைவதன.
அரசE அைம@சக; ஒ Gயவ7ைல. யாைர ெகாேற? என
ேக)டா, மன.

Page 3 of 39

+
எ அ#ைமயான சீ டகளான 4)டாைள% , 1டைன% நதா ேத ஏ8றி
ெகா வ)டாA! எ 8ற சா)னா, #.
அ பயானா7 எ(ேக அவக, உட7க,? எ மதி ேக)டா.
இேதா இைவதா எறப, ந'(கி ேபான தவைளைய% , ஓணாைன%
கா)னா, பரமாத!
எ7ேலா# வய பாக இ#த.
இ தவைள அ7லவா? இத தவைளயா உ சீ ட? என ேக)டா, மன.
இ ஓணா! இவா உ சீ ட? யாைர ஏமா8ற பாகிறாA? எ ேகாபமாக
ேக)டா, ஓ அைம@ச.
அரேச! நா எத8 உைன ஏமா8ற ேவ* ? உ*ைமயாகேவ இத தவைள%
ஓணாE எ சீ டக,தா . ந ைம ேபால மன=தகளாகதா இவக,
இ#தாக,. ஒ# மதிரவாதிய சாபதா7 இ ப ஆகிவ)டாக,! எ ெபாA
Dறினா, பரமாத.
தவைளதா எறா மன=தகைள ேபாலேவ ேப'வா! ஓணாதா எறா
தின N ெபா8கா' ச பாதி ெகா* வ ெகா பா! எ G;கினா
ம*.
இைத ேக), அரசE மதிக; ெப# ச(கடமாக இ#த.
ச... நடத நட வ)ட. இ ேபா என ெசா7கிறக,? எ ேக)டா,
அைம@ச.
என ெசAவதா? இவகைள ைவதாேன எ(க, பைழ ேப நடத. அதனா7,
மப% இேத தவைள ஓணாE உய ெகா(க,. இ7லாவ)டா7,
தின N ெபா8கா'கைள ந(க, தா தர ேவ* , எறா பரமாத.
ேவ வழி ெதயாத மன, மப% உய ெகாக 4யா. அதனா7 தின
N ெபா8கா' த வகிேற, எ ஒ G ெகா*டா.
மட வத , ெச ேபான தவைளைய% ஓணாைன% கா)
ராஜாைவேய ஏமா8றி வ)ேடா ! இன=ேம7 தின4 N ெபா8கா' கிைடக
ேபாகிற, எ திதாக,.
4)டாைள% 1டைன% பா, ந(க, இர* ேப# ெச வ)டதாக Dறி
வ)ேடா . ஆைகயா7 இன=ேம7 மடைத வ) ெவள=ேய ேபாகேவ Dடா. த ப
தவறி ெவள=ேய ேபான களானா7 மா) ெகா,ேவா . ஜாகிரைத! எ
எ@சைக ெசAதா, #.
ஒேர வார கழித. இரB ேநரதி7 எ7ேலா# ற)ைட வ) M(கி ெகா*
இ#தன.

Page 4 of 39

+

4)டா; 1டE ம) வழி ெகா*டன. ேசா! ஊ '8றி ஒ# வார
ஆகிற! யா# ெதயாம7 ஒ# '8@ '8றி ெகா* வ வடலா ! எ
ஆைச ப)டன.
ைகய7 ெகா,ள= க)ைட%ட இ#வ# ெவள=ேய Gற ப)டன. இர* ெத#
'8வத8,, இரB காவலக, க*ண7 ப) வ)டன!
உடேன இ#வைர% ரதி பதன. ெபா6 வத , ம8ற சீ டக; 
#B ைக ெசAய ப)டன.
ஆைள உயேரா ைவ ெகா*ேட ெச வ)டதாக ஏமா8றின க,. அதனா7,
இ ேபா உ*ைமயாகேவ இவக, இ#வைர% ேத ஏ8றி@ சாகக ேபாகிேற!
எறா, மன.
அைத ேக)ட #B சீ டக; , அலறினாக,. ஐேயா, மனா! ெதயாம7 ெசA
வ)ேடா . உ(கள=ட இ# வா(கிய பணைத எ7லா தி# ப ெகா
வகிேறா . மன= வ) வ(க,, எ அரசன= கா7கள=7 வ6தா.
சீ டக; கீ ேழ வ6 ேவ*னாக,.
மனE ேபானா7 ேபாகிற எ மன= அைனவைர% வதைல
ெசAதா!
===================================================
ெதா ைப வள ப எ ப?

"#நாதா! நா ஒ# ஓைல@ 'வ பதிைக ஆர பதா7 என?" எ ேக)டா
4)டா,.
"பதிைகயா? அதனா7 நம என லாப ?" எறா பரமாத.
"தின தின ந ைம ப8றி Gக< எ6தி ெகா,ளலா . நம
பகாதவகைள வ# ப ேபா7 தி)டலா " எறா 1ட.
"அ பயானா7 ந பதிைக 'தின G;' எ ெபய ைவகலா " எறா 
#.
"ெபய# கீ ேழ "ெக)கார G; - எ) நா, உ*ைம!" எ ேபாடலா "
எறா ம*.
அ 4த7 பரமாத மட , பதிைக அவலக ஆய8. பரமாத, 'தின
G;' நாள=தழி ஆசியராக பதவ ஏ8 ெகா*டா. ம)% , மைடயE
நி#பகளாக நியமிக ப)டன.

Page 5 of 39

+
இ#)ட ெதாட(கிய , நி#பகளான ம)% , மைடயE ெவள=ேய
Gற ப)டன. அ ேபா அத நா) அரச, நகர ேசாதைன ெசAவத8காக மா
ேவடதி7 Gற ப)டா.
அைத க*ட ம), "அரச ஏ மா ேவடதி7 ேபாகிறா?" எ ேக)டா.
"தி#வத8காக இ# " எறா மைடய.
"ஒKெவா# வடாக 

எ) பாகிறாேர, ஏ?" எ சேதக ெகா*டா, ம).
"எத வ)7 

ெகா,ைளயகலா என தி)ட த)கிறா" எ வளகினா,
மைடய
"அ பயானா7 இைத@ ' மா வட Dடா. 4த7 பகதிேலேய ெபதாக எ6த
ேவ* !" எறா ம).
மட வத , திர) வத ெசAதிகைள எ6த ெதாட(கினாக,.
ேவலிேய பயைர ேமAகிற!
ெபா@ ெசாைத ெகா,ைளயக அரசேர தி)ட !!
இரB ேநரதி7, மா ேவடதி7 ஒKெவா# வடாக 

எ) பாதா.
இத தைல ப கீ <, அரசைர க*ப தாகி எ6தினாக,.
"ேததலி7 ந ைம எதி ேபா) ேபா)டவகைள@ ' மா வடDடா. பழி
வா(கிேய தர ேவ* " எறா ம*.
"மதிக, ேப ஊழ7 ப)ய7 தயா ேபா " எ கதினா 1ட.
உடேன ம)% மைடயE கீ <க*டவா ெசAதிகைள எ6தினாக,.
அர' பணதி7 அ)டகாச ! தளபதி த Gசாமி வ) கலா)டா!
அறிBெக)ட அைம@ச அ Gசாமி, ஆ க) '#) ல&ச வா(கினா.
ஊழேலா ஊழ7! மதி மலவ*ண மா வ 
க)ய மம என?
இளவரச இதிரன= ல9 ைல! இள ெப*ண ைகைய பதி6 வ G!
இேத ேபா7 த(க; பகாதவகைள எ7லா வ# ப ேபா7 தாகி
எ6தினாக,.
"ந ைம ப8றி ெகா&ச Gக< எ6தி ெகா,ேவாேம!" எறா 4)டா,.
"என எ6வ?" என ேக)டா 1ட.

Page 6 of 39

+
'#) மன பரமாத சாதைன! ஒேர நாள=7 ெதாட 4 ப '#)
பதா! எ எ6தினா, 4)டா,.
'ம*ண7 Gர;வ எ ப?' எற தைல ப7 ம*ண7 Gர;வதா7 உட7 நல
ஏ8ப என ேப) ெகாதா ம)!
'ெதா ைப வள ப எ ப?' எற ஆராA@சி க)ைரைய 'அறிவய7' பதிய7
எ6தினா பரமாத.
'பரமாத#@ சிைல! மக, ேபாரா)ட ! 'தவ தைத' பரமாத #B ,
அவர சீ டக; சிைல ைவக ேவ* எ ேகா, மக, ேபாரா)ட
நடதினாக,. இத@ சிைலைய அர*மைன எதிேரதா ைவக ேவ*
எ மக, ேகாஷமி)டப ஊவல ெசறாக,!'
இேத ேபா7 ஒKெவா#வ# த(கைள ப8றி க*டப கிகி ைவதன.
எ7லாவ8ைற% ெகா* ேபாA பரமாதட ெகாத , "எ7லா
நறாகதா எ6திய# பQக,. வத வ8வ) வா#(க," எ
Dறிவ) ப வ)டா.
ெபா6 வத , சீ டக, பதிைககைள எ ெகா* வ8க ேபானாக,.
'தின G; வா(கைலேயா, தின G;! நா பக நா8ப கா'!' எ
கதினா 4)டா,.
சில ஓவ ஓைலய7 எ6த ப)ட பதிைகைய வா(கி பாதன.
ெசAதிகைள ப வ) அதி@சி அைடதன.
ெசAதி, அரச# ம8ற அைம@சக; எ)ய. நதி தவறாத மனைன
ப8றி% , அவன மதிகைள றி க*டப தவறா எ6தியத8காக
பரமாத ம9 , சீ டக, ம9 '8ற பதிைக' வாசிக ப)ட.
"பரமாதேரா, "இெத7லா உ*ைம எ யா ெசான? பதிைகய
ெபயைர பா#(க,; 'தின G;' எ தாேன ேபா)#கிேறா " எ Dறினா.
அத ப #B , சீ டக; வதைல ெசAய ப)டன.

===================================================
ெசாக எற ேசா8 1)ைட

பரமாத எ(ேகா ெவள=ேய ெசறி#தா. சீ டக, ம) தி*ைணய7
இ#தன. அ ேபா GRக ஒ#வ அ(ேக வதா. தி*ைணய7 பதப,
"அ பாடா! இ ேபாதா ெசாகதி7 இ# ப மாதி இ#கிற!" எ
Dறினா.

Page 7 of 39

+

அைத ேக)ட ம) வய பாக இ#த. "அ பயானா7 ந(க, ெசாக ேபாA
இ#கிறகளா?" எ ேக)டா.
"ேநராக அ(ேக இ#தா வ#கிேற!" எறா G;க.
"அேடய பா! எ(களா7 சதிரேலாகேம ேபாக 4யவ7ைல. ந(க, எ ப@ ெசாக
ேலாக ேபாA வதக,?" என ேக)டா, மைடய.
"ெசாகதி7 யா யா இ#கிறாக,?" எ வசாதா 4)டா,.
"உ(க, #B #வான ேசா8 1)ைட அ(ேக தா இ#கிறா" எறா
G;க.
"அ பயா? அவ நலமாக இ#கிறாரா?" எ ேக)டா ம*.
"ஊ ! ேப தா ேசா8 1)ைடேய தவர ேசா8ேக தாள ேபாகிறா! கத7 
ணகைள க) ெகா*, ைபதிய மாதி திகிறா! பா பத8 பாவமாக
இ#கிற!" எறா G;க.
"Sேலாகதி7 இ#த ேபா 'கமாக இ#தி# பா..... அ(ேக ேபாA இ ப
கTட பகிறாேர!.. எ க ப)டா 1ட.
"ஐயா ந(க, மப ெசாக ேபாவகளா?" 

எ ம) ேக)ட , "ஓ
நாைளேக ேபானா ேபாேவ!" எறா G;க.
"அ பயானா7, எ(கள=ட இ#கிற G ணகைள எ7லா த#கிேறா .
ெகா&ச பண4 , '#) ெகாகிேறா . எ7லாவ8ைற% ெகா* ேபாA,
எ(க, #B #வட த வ(க,."
"G;கேனா மகி<@சிேயா "ச" எ ச மதிதா. உடனþ ஐ சீ டக; ேபா)
ேபா) ெகா*, மடதி7 இ#த ணமணக,, '#), பண Sராைவ%
எ வதன.
"ேபா வழிய7 சா ப(க," எ Gள= சாத ததா ம).
எ7லாவ8ைற% 1)ைட க) எ ெகா*ட G;க, ெசாக ேபாவதாக
Dறி வ), ஓ)ட பதா.
ெவள=ேய ெசறி#த பரமாத தி# ப வதா. "#ேவ! ந(க, இ7லாத
சமயதி7 Dட, நா(க, Gதிசாலிதனமான ெசய7 ெசA,ேளா " எ
ெப#ைமேயா ெசானா ம*.
உ(க, "#நாதரான ேசா8 1)ைட 'வாமி இன= கவைலேய இ7ைல!"
எறா 1ட.
"ெசாகதி7 இ# ஆ, அE ப இ#தா. அவட உ(க, #B
ேதைவயானைத எ7லா ெகா அE பேனா !" எ 4)டா, ெசானா.

Page 8 of 39

+

பரமாத #ேகா ஒ வள(கவ7ைல. தா(க, ெசAத காயைத சீ டக,
வளகிய , "அட பாவகளா! ஏ இ ப@ ெசAதக,?" என திதா.
"நா(க, ந7ல தாேன ெசAேதா ?" உ(க, #நாத பசியா7 வாடலாமா?" எ
ம) ேக)டா.
"4)டா,கேள! என #நாதேர யா# கிைடயா! இ ெதயாதா உ(க;?
எவேனா உ(கைள நறாக ஏமா8றி வ) ேபாA வ)டாேன!" எ பரமாத
ெசான , சீ டக, எ7ேலா# 'தி# தி#' எ வழிதாக,.
"சீ டகேள! ந(க, ஏமாத ஒ# வைகய7 ந7ல தாேன! அேத தி)டைத
பயபதி, ந ஊ அரசைன நா ஏமா8றி வடலா !" எறா பரமாத.
அ ேபாேத #B , சீடக; அர*மைன ேபானாக,.
"மனா! நா(க, ேந8 ராதி ெசாக ேபாA வேதா . அ(ேக எ7ேலா#
நறாக இ#கிறாக,. ஆனா7 உ(க, தாதா ம) ப@ைச எ திகிறா!"
எ G;கினா.
"ஆமா அரேச! ராஜ பதி7 பறதவ இ ப ப@ைச எகலாமா?" எ
ம) ேக)டா.
மைடயேனா, "அவைர பாதா7 பதாபமாக இ#கிற!" எறா.
"நா(க, மப% நாைள@ ெசாகேலாகம ேபாக ேபாகிேறா . ஏராளமாக
பண4 ண% உ(கள=ட இ# வா(கி வர@ ெசானா!" எ G;கினா
4)டா,.
"அ பேய உயத இன திைரயாக இர* வா(கி வர@ ெசானா" எ த,ள=
வ)டா, ம*.
"எ7லாவ8ைற% எ(கள=ட த வ(க,. நா(க, பதிரமாக ெகா* ேபாA
ெகா வகிேறா !" எறா பரமாத.
அரசEேகா, ேகாப ேகாபமாக வத.
"யார(ேக! இத ஆ 4)டா,கைள% , ஆ நாைள@ சிைறய7 த,;(க,!"
எ க)டைள இ)டா.
"அரேச! நா(க, என தவ ெசAேதா ? ெச ேபான உ(க, தாதாதா
எ(கைள அE பனா!" எ ஏமா8ற நிைனதா, பரமாத #.
அரசேனா, "யாைர ஏமா8ற பாகிறக,? இE எ தாதா சாகேவ இ7ைலேய!
இேதா உயேரா தா இ#கிறா!" எ ெசானப பகதி7 அமதி#த
தாதாைவ கா)னா.

Page 9 of 39

+
"ஐையேயா! அரச தாதா ெச வ)டாேர இ7ைலயா எ ெத
ெகா,ளாமேலேய இ ப வ மா) ெகா*ேடாேம!" எ #B சீ டக;
அ6தன.

===================================================

நரபலி சாமியா நாக பா
பரமாத# சீ டக; கதGர எற ஊ#, Uைழதாக,. அ ேபா அத
ஊ மக, ெப# அ@சதி7 இ#தாக,.
அத8 காரண நரபலி சாமியா நாக பா அத ஊ7 உலBகிறா எபதா!
"#ேவ! நா எத காயைத@ ெசAதா நமேக ஆபதாக 4கிறேத! அ
ஏ?" எ ம) ேக)டா.
"நா எ7ேலா# ேபான பறவய7 நிைறய பாவ ெசA வ)ேடா
ேபாலி#கிற!" எறா பரமாத.
"#ேவ! உடேன இத8 ஏதாவ பகார ெசAேத ஆக ேவ* " எ
ெசானா, 4)டா,. 
#B சீ டக; அ இரேவ ரகசியமாக ஆேலாசைன ெசAதாக,.
"#ேவ! 4ன=வகைள ேபால யாக ெசAதா7 நா பாவ எ7லா ேபாAவ "
எறா 1ட.
"அத8 நிைறய பண ெசலவா . ந மா7 4யா. ேவ*மானா7, நரபலி
ெகாகலா " எறா பரமாத.
"நரபலியா? ஐையேயா!" எ சீ டக, அைனவ# அலறினாக,.
"சீ டகேள! நம ந7ல கால பறக ேவ*மானா7 நரபலி ெகாேத ஆக
ேவ* ேவ வழிேய இ7ைல" எ 4வாக@ ெசா7லி வ)டா, பரமாத.
"அ பயானா7 யாைர பலி ெகா ப?" எ ேக)டா ம*.
"ேவ யாைரயாவ பக ேபானா7 மா) ெகா,ேவா ! அதனா7......சீ டகேள...
உ(கள=7 யாராவ ஒ#வதா பலியாக ேவ* ! இத ந7ல ெசய யா
4 வ#கிறக,?" எறா பரமாத.
அKவளBதா!
"ஐேயா நா பலியாகிவ)டா7, அ Gற உ(க, '#) ெகா,ள= ைவ ப
யா?" எ அழ ஆர பதா 4)டா,.

Page 10 of 39

+

"ஐையேயா நா மா)ேட" எ 1டE 1கா7 அ6தா.
"#ேவ! நா(க; பலியாக மா)ேடா " எறப ம8ற சீ டக; Mர ஓட
பாதன.
பரமாத# என ெசAவெதேற ெதயவ7ைல. ெந#Mர தாைய உ#வ
ெகா* ேயாசைன ெசAதா.
"ச, சீ டகேள! ந(க, யா# பலியாக ேவ*டா ! ேவ ஒ# வழி ேதாகிற.
அதப@ ெசAேவா " எ ெசா7லி ப வ)டா பரமாத.
மநா,, சீ டக, அைனவ# "எ(க, # நரபலி ெகாக ேபாகிறா" எ ஊ
46வ ெப#ைமேயா ெசா7லி ெகா* திதாக,.
அதனா7 அத ஊ அரசE ெசAதி எ)ய. பரமாதைர, நரபலி சாமியா
நாக பா எ தவறாக நிைன வ)டா.
"நாக பாைவ% அவ D)டைத% ைக% ெமA%மாக ப வா#(க,"
எ ஆைணய)டா.
நரபலி இவத8காக றி ப)ட நா; வத! பரமாத# சீ டக; யா#
ெதயாம7 ப(கி ப(கி@ ெச ெகா* இ#தாக,.
ஊ ேகாய7 இ#த காள= ேகாயைல அைடத பரமாத பரம சேதாஷ
அைடதா.
ம*ைட ஓ) மாைல% , நள நளமான ப8க;மாக இ#த பரகாள= சிைலைய
பாத சீ டக, பய ந(கினாக,. "ஏ, காள=ய மா! வா ெகாதப உன
நரபலி ெகாக ேபாகிேறா ! நதா எ(கைள கா பா8ற ேவ* . ெஜA காள="
எ காள=ய கா7கள=7 வ6 வண(கினா பரமாத.
சீ டக; 'தடா7' எ வ6 ப)டாக,.
ந இரB ஆகிவ)டைத அறிவ பத8, அர*மைனய7 இ# மணேயாைச
ேக)ட.
அ ேபா, ேகாயைல@ '8றி மைறதப நி ெகா*#த அர*மைன
காவலக, '' பானாக,.
"சீ டகேள! சீ கிர நா ெகா* வத உயைர பலி பQடதி ம9 ைவ%(க,!"
எ அவசர பதினா, பரமாத.
சீ டக; அவசர அவசரமாக தா(க, ெகா* வத உயைர பலி பQடதி7
ைவதன.
"ஓ ...V ...பரகாள=!...... இதா நரபலி!" எ ஆேவசமாA கதியப, பலி பQடதி
ம9 ெகாவாைள வசினா, 

பரமாத.

Page 11 of 39

+

உடேன அர*மைன வரக, 

ஓவத பரமாதைர% சீ டகைள% '8றி
வைள பதன.
பரமாத யாைர பலிய)டா எ எ7ேலா# ஆவேலா பலி பQடைத
பாதன.
அ(ேக... ஒ# ப7லி, இர* *டாகி கிடத.
அர*மைன வரக; 

ஒேர அதி@சியாகB , ஆ@சயமாகB இ#த.
"ேச, நரபலி சாமியா எ நிைனேதா . இவ நரப7லி சாமியாராக அ7லவா
இ#கிறா" எறப பரமாதைர% சீ டகைள% அரசன=ட அைழ@
ெசறாக,.
மனா! ஏ எ(கைள ைக ெசAதாA? நா(க, ெசAத தவ என?" எறா
பரமாத.
"நரபலி ெகா ப எ(க, நா)@ ச)ட ப 8ற " எறா மன.
"நா(க, என, மன=தகைளயா பலி ெகாேதா ? ேகவல ஒ# ப7லிையதாேன
ெகாேறா " எ ெசானா பரமாத.
"அதா ந(க, ெசAத தவ! எ(க, நா) மகள= லெதAவ ப7லி! எ
நா) ெகாய7 இ# ப ப7லி சின ! அத ப7லிைய ெகா,
அவமயாைத ெசAத 8றதி8காக உ(க, அைனவைர% சிைறய7 தன
ஆைணயகிேற எ க)டைளய)டா, கதGர மன.
ஐேயா! நரபலி ெகாதா7 ந7ல நட எ நிைனேதா . அB ஆபதி7
ெகா* வ வ) வ)டேத" எ Gல பயப #B சீ டக; சிைற@
ெசறாக,.

===================================================
கி#Tணா! Gடைவ ெகா!
பரமாத #B சீ டக; ெபா வா(கி@ சா ப)டப மட தி# ப
ெகா* இ#தன. அ ேபா, பக ெத#வ7 ெத#D ஒ நடக
இ#த. அதி7 ந பத8காக, கி#Tண ேவட ேபா) ெகா* அத வழியாக
வதா ஒ#வ.
அவைர பாத சீ டக,, நிஜமான கி#Tண தா வ#கிறா எ ந பனாக,.
"அேதா பா#(க, #ேதவா! கி#Tண பரமாமான வ#கிறா!" எ திதா
ம).
"ஆமா #ேவ! ைகய7 G7லா(ழ7 Dட ைவதி#கிறா!" எறா மைடய.

Page 12 of 39

+

பரமாத# அவைர கடB, எேற ந பனா! உடேன நறாக இ#த த
ேவTைய கிழி வ) ெகா*டா!
"சீ டகேள, ந(க; உ(க, ணகைள இேத ேபா7 கிழி ெகா,;(க," எறா
பரமாத.
"G ணகைள கிழி பதா?" ஏ #ேவ?" எ ேக)டா, 4Wடா,.
"Gதி ெக)டவேன! ஏ எ ேக)காேத. சீ கிர கிழி! அ ேபாதா நா ஏைழக,
எ அவ ந Gவா!" என ஆைணய)டா பரமாத #.
சீ டக, ஐவ# , #வ க)டைள ப க)ய#த ேவ)கைள கிழி கத7
கதலாக ஆகினாக,!
உடேன பரமாத ேவகமாக@ ெச, கி#Tண ேவட ேபா)டவ காலி7 வ6
வண(கினா!
"பா&சாலி Gடைவ ெகா மான காத கி#Tணா! அேத ேபா7 நதா
எ(க; ஆ; ஒ# Gடைவ ெகா எ(க, மானைத கா பா8ற
ேவ* !" எ ேவ*னா பரமாத.
"#ேவ! நம எத8 Gடைவ?" எ ேக)டா ம*.
"அதாேன?" நம ேவ) அ7லவா ேதைவ!" எறா 1ட.
"காேமக க*ணா!" இதா, ெபா! உ இTட ேபா7 ெகா!" எறப ெகா&ச
ெபாைய ததா, ம).
கி#Tண ேவட ேபா)டவ#ேகா ஒ Gயவ7ைல. "நா கடB, இ7ைல!
என ேநரமாகிற; எைன ேபாகவ(க," எறா.
"க*ண ெப#மாேன! எ(கைள ஏமா8ற நிைனகாதிக," என ெக&சினா,
4)டா,.
"க*ணா! அ ேசல ெகாத அவைல ம) சா ப)ட ந, இத ஏைழ
பரமாத த# ெபாைய@ சா பட தய(வ ஏ?" எறா #.
"ேகாபாலா ேகாவதா! தயB ெசA ெகா&ச ெபாையயாவ சா ப" எறா
மைடய.
"ெபாைய@ சா படாவ)டா7 வடமா)டாக," எ நிைன, ெகா&ச
ெபாைய@ சா ப)டா ெத#D நக.
"ெபா ெகாதத8 நறி! நா ேபாA வ#கிேற" எ நகர ெதாட(கினா
நக.

Page 13 of 39

+
"என? ெபாைய திவ) ' மா ேபாகிறக,? எ(க; ேவ*ய
வர(கைள ெகா(க," எறா பரமாத.
"வரமா?" அெதன?"
"ஆமா ! ேசல வ 
ெபானாக மாறிய ேபால எ(க, மட4 த(கமாக மாற
ேவ* . எ( பாதா ெபா8கா'க; , ைவர(க; மின ேவ* !"
எறா.
"எ(க, கத7 உைடக, ப)டாைடயாக மாற ேவ* " எறா 4)டா,.
"வர தராவ)டா7 ஆைள வடமா)ேடா !" எறா மைடய.
"ச! ந(க, நிைனதபேய நடகடவ!" எ அ#,Gவ மாதி ைகைய
கா)னா ெத#D நக.
"ஆஹா! ெபா ெபா ெகாத கி#Tணா! உ க#ைணேய க#ைண" எறப 
#B சீ டக; அவ காலி7 வ6 வண(கினாக,.
"ஆைளவ)டா7 ேபா எ ெத#D நக ஓ)ட பதா."
"அ பாடா! கடBேளேய ேந7 பா வ)ேடா ! அவ# ஏமா ேபாA வர
ெகா வ)டா!" எறா பரமாத.
"#ேவ! நா மட ேபா ேபா, மடெம7‘ த(கமாக மாறி வ)# .
மட 46 ெபா8 கா'க, வ கிட ! அதனா7 இன=ேம7 ந(க, நட
ேபாக Dடா!" எறா ம).
"எ(காவ ப7ல கிைடதா7 வா(கி வடலா " எறா மைடய.
ேபா வழிய7 ஒ#வ பாைட க) ெகா* இ#தா. அைத க*ட
4)டா,, "#ேவ! இேதா பா#(க, S ப7ல! இைதேய வைல வா(கி
வடலா !" எறா மைடய.
பாைட க)யவன=ட ெசற ம), "இத ப7ல என வைல?" எ
வசாதா.
"இ ப7ல இ7ைல" எறா பாைட க)யவ.
"நா(க, ஒ ஏமாள=க, அ7ல! இ ப7லேகதா. உன ேவ*ய பண
த#கிேறா " எறா மைடய.
சீ டகள= ெதா7ைலைய ெபாகாம7, "நா ேவ ஒ ெசA ெகா,கிேற;
ந(க, இைத எ ெகா,;(க," எறா, அவ.
பரமாத# மகி<@சிேயா பாைடய7 ஏறி அம ெகா*டா.

Page 14 of 39

+
இ#)ட ெதாட(கிய , 4)டா, ெகா,ள= க)ைடைய Mகியப 4ேன
நடதா. ம8ற சீ டக, பாைடைய Mகி வதன.
சிறி Mர வத , "ஒேர தாகமாக இ#கிற" எறப பாைடைய இறகி
ைவதாக,, சீ டக,.
ஐ ேப# த*-ைர ேத@ ெசறேபா, பரமாத வழி ெகா*டா.
"என? யாைர%ேம காேணா ?" எறப சீ டகைள ேத ேவ பக ெசறா.
அ ேபா அத வழியாக வத நாA ஒ பாைடய7 ஏறி ப ெகா*ட.
தி# ப வத சீ டகேளா, எைத% கவன=காம7 பைழயப பாைடைய Mகி
ெகா* Gற ப)டன.
மடைத ெந#(கிய , நாA வழி ெகா*ட. 'ெலா,, வ,' எ ைரத.
அKவளBதா! பாைடைய 'ெதா ' எ கீ ேழ ேபா)ட சீ டக,, "ஐையேயா!
இெதன அதிசய ? ந # நாயாக மாறி இ#கிறாேர!" என அலறினாக,.
"அத கி#Tண கடB, தா ஏேதா மதிர ேபா) வ)டா!" எறா 4)டா,.
"ந மட Dட த(கமாக மாறாம7, பைழயப அ பேய இ#கிறேத!" எ 
க ப)டா ம*.
அ ேபா இ#)7 வ6த ஓவத பரமாத, "Gதிெக)ட சீ டகேள!
எைன பாதி வழியேலேய வ) வ) வ வ)கேள!" என தி)னா.
"#நாதா!" அத கி#Tண கடBைள ந பேனா ! அவ# ெபா வா(கி தி
வ), ந ைம ைகவ) வ)டாேரா!" எ ஒ பா ைவதன சீ டக,.
பரமாத# சீ டக; ேச ெகா* Gல பனா!.

=================================================== 
ர( வ M!

உைழகாம7 உ*ண ேவ* எற ஆைச பரமாத #B ஏ8ப)ட.
அத8காக த 4ைடய Gதிெக)ட சீ டக;ட ஆேலாசைன நடதினா.
"#ேதவா! தி#) ெதாழி7 ெசAதா7 என?" எ ேக)டா, ம)
"மா) ெகா*டா7 உைத பாகேளா!" எறா மைடய.
"அ பயானா7 ஒ# ர(ைக ப வ, அத8 பய8சி ெகாகலா . எ7லா
ெபா#,கைள% தி# ெகா* வர க8 தரலா !" எ ேயாசைன Dறினா,
4)டா,.

Page 15 of 39

+
"ஆகா! அ#ைமயான தி)ட தா. ஆனா7 எ ப ர(ைக ப ப?" எ
ேக)டா, பரமாத.
"ப,ைளயா பக ர(காA 4த, எ ெசா7கிறாகேள! அத ெபா#,
என?" என ேக)டா, ம*.
"நம ர( ேவ* எறா7, 4தலி7 ப,ைளயாைர பக ேவ* .
பற அ தானாகேவ ர(காக ஆகிவ " எ வளக ெசானா, 1ட.
"இB சதா. ஆகேவ, இ ெபா6ேத ெச ப,ைளயாைர ப ேபா ,
வா#(க," எறப Gற ப)டா பரமாத. சீ டக; அவ#ட ெசறன.
அரச மரதி அய7 இ#த ப,ைளயா சிைலைய க*டா #. "சீ டகேள,
இ ெபா6 ப,ைளயா நறாக M(கி ெகா* இ#கிறா. அதனா7 ச த
ேபாடாம7 ெமவாக@ ெச, 'லப' எ ப,ைளயாைர ப ெகா,;(க,"
எ க)டைளய)டா, பரமாத.

சீ டக; மரைத@ '8றி வ ப,ைளயா சிைல ேம7 வ6 அைத க)
ப உ#*டன.
அ ேபா, ர(கா) ஒ#வன=ட இ# த ப வத ர( ஒ அ(ேக வத.
அைத க*ட பரமாத, "சீ டகேள! இேதா ர( வ வ)ட! வடாதக,,
ப%(க,!" எ கதினா.
ம)% மைடயE ேவகமாக ரதி@ ெச அத ர(ைக ப
வ)டன.
அைத க*ட பரமாத, இ சாதாரணமான ர( அ7ல. இராமE M ெசற
ஆ&சேநயேர தா!" எ ெசானப அத கா7கள=7 வ6 வண(கினா.
சீ டக; , "ர(கா, ர(கா!" எ கனதி7 ேபா) ெகா*டன.
மட வ ேசத , "ந # ம) அக '#) பகிறா. ஆனா7
அவ சீ டகளான நமேகா ஒ# '#) Dட த#வதி7ைல. அதனா7 அவ#
ெதயாம7 '#) தி# ெகா* வ# ப ர(ைக அE Gேவா " எறா
ம).
"ர(ேக! எ(க, # ப பைத கா) உயத ரகமான '#)கைள
எ(கி#தா ெகா* வா!" எ அைத ஏவ வ)டா 4)டா,.
அத நிமிட ர( மாயமாA மைறத.
ஒ# மண ேநர பற ம9 * தி# ப வத. அத இர* ைககள=
நிைறய ப)டா'க, இ#தன.

Page 16 of 39

+
வாண கைட@ ெசற ர(, அ(கி#த ப)டா'கைள@ '#) எ
நிைன ெகா* Mகி ெகா* வ வ)ட.
அைத க*ட மைடய, "ெசானப '#)கைள '#) ெகா* வ
வ)டேத!" எ மகி<தா.
"ஆ&சேநயா! வா<க ந! வளக உ ெதாழி7, திறைம!" எறா, 4)டா,
பல வ*ண(கள=7 இ#த ப)டா'கைள பா, "ந #நாத ப
'#)க, GராB க# G நிற தா. நா பக ேபாவேதா, சிவ G, ப@ைச, நல
எ பல நிற(கள=7 இ#கிறன" எ ெப#ைம ப) ெகா*டா ம*.
ப)டா'கள=7 இ#த திைய பாத 1ட, "ெந# G ைவ பத8காக எேற
தன=யாக ஒ# தி ைவ இ#கிறாக, அதனா7 இதா உலகதிேலேய உயத
சாதி '#)" எறா.
சீ டக, அைனவ# ஆ;ெகா# ெவைய வாய7 ைவ ெகா*டன.
எ7ேலா தி ெகா,ள= க)ைடயா7 ெந# G ைவதா, 4)டா,.
ஆனதமாக Gைக வடலா எற க8பைனய7 1<கின சீ டக,.
அத கண , 'டமா7, ம9 7' எ ஒKெவா#வ வாய இ#த ப)டா'
ெவத.
வாA இழத சீ டக,, "ஐேயா, ஆ&சேநயா!" எ அலறி ெகா* உ#*டன.
நடதைத ேக,வ ப)ட பரமாத, "இன= ேமலாவ என ெதயாம7 எத
காயைத% ெசAயாதக," எ எ@சைக ெசAதா.
"#ேவ! உ(க, ேவ) எ7லா கிழி வ)ட. அதனா7 க) ெகா,வத8
ந7ல ப) ணயாக தி# வர@ ெசா7(க," எறன சீ டக,.
பரமாத# , ண தி# வ#வத8 ர(ைக Mதன= பனா.
அநா) அர*மைன, Uைழத ர(....
அர*மைன ளதி7 ள= ெகா* இ#தா அரச. பக)கள=7
அவன ப) ணக; , ைவர கிVட4 ைவக ப)#தன. யா#
ெதயாம7 அவ8ைற Mகி ெகா*ட, ர(.
ப) ணகைள% , ைவர கிVடைத% பாத #B சீ டக; வய G
அைடதன.
"ர(ேக! சீ கிரேம உன ேகாய7 க) பகிேறா !" எறா ம*.
ப) ேவ)ைய #B க) வ)டா, 1ட. மடைத அவ தைலய7
O)னா, 4)டா,.

Page 17 of 39

+
"இ ேபா பாதா7 4Oய மனைர ேபா7 இ#கிறக," எ Gக<தா
ம).
ம9 தி இ#த ேவ)கைள சீ டக, க) ெகா*டன.
"வா#(க,! இத அரச ேகாலதிேலேய ஊவல ேபாA வ#ேவா !" எ
Gற ப)டா, பரமாத.
ெத#வ7 இற(கிய ம நிமிடேம, அரச காவலாள=க, #ைவ% சீ டகைள%
ைக ெசAதன.
அரசன= ெபா#,கைள தி#ய 8றதி8காக ப நா, சிைறத*டைன
வதக ப)ட.
"#ேவ! மன=தகளா7தா நம ெதா7ைல எ நிைனேதா . ேகவல ஒ# 
ர( Dட நம த*டைன வா(கி ெகா வ)டேத!" எ Gல பனாக,
சீ டக,.

===================================================
நரகதி7 பரமாத
ம)% மைடயE கனதி7 ைக ைவ ெகா*, கவைலேயா இ#தன.
ம*B 1டE ேபானாேர! எ(க, # ெச ேபானாேர! எ 1கா7 அ6
ெகா* இ#தன.
"இன= ேம7 யா '#) நா ெகா,ள= ைவ ேப? எ(கைள தன=யாக
வ)), இ ப அநியாயமா@ ெச)(கேள!" எ ஒ பா ைவதா,
4)டா,
அத பற, ஐ சீ டக; மட எதிேர ெத#வ7 க) ப
உ#*டாக,.
"ெச ேபான ந #, எ(ேக ேபாய# பா?" எறா ம)
"எமேலாக ேபானா7 பாகலா "
"ஒ# ேவைள, ெசாக ேபாய# பாேரா?"
"ந # நிைறய பாவ ெசAதவ. அதனா7 நரக தா ேபாய# பா"
4)டா; 1டE இ ப ேபசி ெகா* இ#தன.
"நா4 நரக ேபானா7 ந #ைவ பாகலாேம!" எ ேயாசைன
ெசானா, ம*.
"ந #ைவ ம9 * பா பத8 இ தா ஒேர வழி!" எ திதா மைடய.

Page 18 of 39

+

உடேன ம*B 1டE ைகேகாதப, ேதா)டதி7 இ#த கிண8றி7 
திதன.
4)டாேளா, ைகய7 இ#த ெகா,ள= க)ைடயா7 தைலய7 ெந# G ைவ
ெகா*டா.
ச8 ேநரெக7லா , பரமாத #வ அ#ைம@ சீ டக, ஐ ேப# உயைர
வ)டன.
எ( பாதா ஒேர Gைக மயமாக இ#த. சீ டக;ேகா, ஒேம
Gயவ7ைல.
"நா தா ெச வ)ேடாேம, மப% இ ேபா எ(ேக இ#கிேறா ?" எ
ேக)டா ம).
அ ேபா, "அேதா பா#(க,, நரேலாக !" எ கதினா மைடய.
நரகதி8 வ ேச வ)டைத உணத சீ டக, மிகB மகி<@சி அைடதன.
"வா#(க,, ந #ைவ ேத பா ேபா !" எ ஒKெவா# இடமாக
பரமாதைர ேத ெகா*ேட ெசறாக,.
ஓடதி7 ெபய ெபய ெசக, 'ழ ெகா* இ#தன. பாவ ெசAத சிலைர
அதE, ேபா) ந'கி ெகா* இ#தன.
அைத பாத ம)% மைடயE , "ந #, இத உ,ேள இ#தா
இ# பா!" எ ெசானப ெச, தைலைய வ)டாக,.
அKவளBதா! "ஐேயா! ஐையேயா!" எ தைல ந'(கி, ரத ஒ6க கீ ேழ
வ6தன.
இெனா# இடதி7, உயரமான ெகா பைரகள=7 எ*ெணA ெகாதி ெகா*
இ#த.
அைத பாத 4)டா,, "ந #ைவ இத ெகா பைரய7 தா
ேபா)# பாக,!" எ Dறிெகா*ேட, ெகா பைர, எகிறி திதா!
4)டா, வ6வைத க*ட 1ட, தாE ஓ ேபாA ஒ# ெகா பைரய7 
திதா!
ெகாதி எ*ெணA உட7 46வ ப)ட , லேபா திேபா என அலறியவா
இ#வ# '#* வ6தன.
ம* ம) பல இட(கள=7 பரமாதைர ேத ெகா*ேட ெசறா.
நரக ேலாகதி சன= 1ைலய7 ஏராளமான வற க)ைடகைள ைவ தி தி
எ எ% அ ைப க*டா.

Page 19 of 39

+

ந # இத ெந# G உ,ேள ஒள= ெகா* இ#தா இ# பா எறப
அத8, Uைழதா.
அத கண , "ஆ, ெந# G! அ மா ெந# G!" எ கதறியவா வ6
Gர*டா.
இேத சமயதி7, நரக ேலாகதி7 க)ட ப) இ#த வஷ ம*டலதி7 பரமாத
அலறி ெகா* இ#தா.
அவைர@ '8றி ரா)சத ேத,க; , பா Gக; , ந*க; பைடெய
வதன.
"ஐேயா, ேதேள! ந வா<க! உ ெகா வா<க! எைன ம) ெகா)டாேத!" எ 
ப)டா.
அத8, ஐ சீ டக; அவ இ# இடதி8 வ ேசதன.
"ஐேயா! பா G, பா G!" எ அலறியப தி*ைண ேமலி# தடா7 எ கீ ேழ
வ6தா, பரமாத.
சீ டக, அைனவ# ஓ வ பாதாக,.
அ ெபா6தா பரமாத '8 48 பாதா. "ந7ல கால ! மடதி7 தா
இ#கிேற. நரக ேலாகதி7 மா) ெகா*ட ேபால ெவ கனBதா
க*#கிேற!" எ மகி<Bட ெதா ைபைய தடவ ெகா*டா.
சீ டக; மகி<@சி%ட திதாக,.

===================================================
கா7 4ைளத ம9 க,
கட@ ெச ம9 பக ேவ* எற ஆைச ம) ஏ8ப)ட. த
வ# பைத #வட ெதவதா.
அைத ேக)ட மைடய, "#ேவ! பகலி7 ேபானா7, ெபய ெபய அைலக,
ந ைம@ சாக வ . அதனா7 ராதிய7 தா ேபாக ேவ* " எறா.
"ஆமா #ேவ! அ ேபா தா கட7 M(கி ெகா* இ# !" எறா, ம*
"ஒேர இ#)டாக இ#ேம? என ெசAவ?" என ேக)டா 1ட
"எ ைகய7 தா ெகா,ள=க)ைட இ#கிறேத!" எறா, 4)டா,.
கட7 எறேம பரமாத# பயமாக இ#த. இ#தா , சீ டக, தைன
ேகாைழ எ நிைன வடDடா எபதா7 ச மத ெதவதா.

Page 20 of 39

+
சீ டக, மகி<@சிேயா ஆ; ஒ# M*7 தயா ெசAதன.
இரB வத. #B சீ டக; ெகா,ள=க)ைட ெவள=@சதி7 ம9 பக
Gற ப)டாக,.
கட8கைர ஓரதி7 பட ஒ இ#த. அதி7 பரமாத# , அவர ஐ
சீ டக; ஏறி ெகா*டன. ம)% , மைடயE க*டப G ேபா)டன.
1ட M*ைல ேபா)டா. அவ ேபா)ட M*லி7 தவைள ஒ மா)ய.
அைத க*ட சீ டக,, "இெதன? வசிதிரமாக இ#கிறேத!" எ ேக)டன.
அ தவைள எபைத மறத பரமாத "இB ஒ# வைக ம9 தா அதிகமாக
தி ெகா6 வ)டா7 இ ப கா7க, 4ைள வ " எ வளக
Dறினா.
"அ பயானா7 கா7 4ைளத ம9 கைள க) ேபா), வ)ேலேய 

வளகலா !" எறா ம)
அத8 பற, ம* ேபா)ட M*லி7 ஒ# சிறிய ம9 ம)ேம மா)ய.
"#நாதா! என ஒ# ேயாசைன ேதாகிற. பட ெவள=ேய நிைறய ம9 க,
இ#தா ெகா&ச தா நம கிைடகிறன. அதனா7 படகி7 சில
ஓ)ைடகைள ேபா), பகதி7 ெகா&ச S@சிகைள ைவ வேவா ! அத
S@சிகைள திபத8காக, ம9 க, ஓ)ைட வழியாக பட, வ# . உடேன லப
எ ப ெகா,ளலா !" எறா 4)டா,.
"சபாT! சயான ேயாசைன!" எ 4)டாைள பாரா)னா, பரமாத.
அவ ேயாசைன ப படகிலி#த ஆணகளா7, ஆ; ஒ# ஓ)ைட ேபா)டன.
அKவளB தா! அ ேபாேத கட7 ந GG எ பட, பாA வத.
அைத க*ட சீ டக, "ஐேயா" எ கதி ெகா* எகிறி திதன. அதனா7
இE ெகா&ச ஆ)ட க*ட பட
அத8, பட 46வ ந நிர ப வடேவ, பட கட, 1<கிய. #B
சீ டக; லேபா திேபா எ அலறியப ந#, ததள=தன.
அவக, ேபா)ட ச தைத ேக), அ( வத சில ம9 னவக, நதி@ ெச
அைனவைர% கா பா8றின.
மட வ ேசத சீ டக,, "ந பட எ ப கவ<த?" எ ேக)டன.
"கட , ம9 க; ேச சதி தி)ட ெசA தா ந படைக கவ< வ)டன!
எறா பரமாத.

Page 21 of 39

+
"அ பயானா7, எ பயாவ கடலி திமிைர% ம9 கள= ெகா)டைத%ம
அடக ேவ* " எறா ம) 
#ேவ! 4தவைர ம9 கைள ப ெகா வேவா " எறா மைடய.
"ஆமா ! ' மா வடDடா. மப% ம9 ப ேபா , வா#(க," எறா
4)டா,.
மநா; ம9 பக Gற ப)டன.
கட, ெசற , "#ேவ! எ(கைள வட உ(க, ம9 தா ம9 க;
ேகாப அதிகமாக இ# . அதனா7, M*7 ேபாவத8 பதி7, உ(கைளேய
கய8றி7 க) கட, இறகி வகிேறா " எறா ம).
"உ(கைள க பத8காக கடலி7 உ,ள எ7லா ம9 க; வ# . உடேன நா(க,
எ7லா ம9 கைள% ப வகிேறா " எறா மைடய. 
# ச8 ேநர ேயாசிதா. "ந(க, ெசா7வ சேய" எறா.
உடேன சீ டக, அவைர கய8றி7 க), கடலி7 Mகி ேபா)டன. ந@ச7
ெதயாத பரமாத, ந#, 1<கிய 1@'வட 4யாம7 தா.
ந ேம7 பர ப7 கா8 மிழிக, வ#வைத க*ட சீ டக,, "அேடய பா! ந 
# நிைறய ம9 கைள பகிறா ேபாலி#கிற" எறன.
பரமாத வய 46வ ந நிர பயதா7 மிழிக, வ#வ நிறன.
எ7லா ம9 கைள% ப வ)டா எ நிைனத சீ டக,, நலி# #ைவ
Mகின.
ஆனா7 பரமாதேரா மய(கி கிடதா.
"ம9 கேளா ந*ட ேநர ச*ைட ேபா)டதா7 கைள வ)டா!" எறா ம).
க* வழித பரமாத, "சீ டகேள! இE ந ம9 , கட இ# ேகாப
தரவ7ைல. எ பேயா இத தடைவ த ப ெகா*ேடா . இன=ேம7, கட7
பகேம ேபாகேவ*டா !" எறா.
கைடசிய7 கடைல% ம9 கைள% தி)ய ப அைனவ# கைர ேசதன.

===================================================
Sத காத Gைதய7

பரமாத #B சீ டக; ப M(கி ெகா* இ#தாக,.

Page 22 of 39

+
Mகதி7, "ஆகா! த(க ! ெவ,ள=! ைவWய !" எ உளறி ெகா* இ#தா,
பரமாத.
திகி) எ6த சீ டக,, # உளவைத க* அவைர த) எ6 பனாக,.
Mகதிலி# வழி ெகா*ட பரமாத, "Gதி ெக)டவகேள! ஏ எைன
எ6 பன க,? அ8Gதமான கனB ஒ க* ெகா* இ#ேத. ெக
வ)கேள!" எ சீ டகைள தி)னா.
உடேன எ7ேலா# அவைர@ O< ெகா* கனவா? என கனB க*க,?"
எ ேக)டாக,.
பரமாத, சிறி நிைனBபதி, "Gைதய7! Gைதய7!" எ கதினா.
"Gைதயலா? எ(ேக? எ(ேக?" எ திதாக,, சீ டக,.
பற, '8 48 பா வ), "சீ டகேள, இத அைறய பனா7 உ,ள
ேதா)ட தா எ கனவ7 வத. ேதா)டதி சன= 1ைலய7 ஒ# பாைன
நிைறய ெபாE ெவ,ள=%மாA கிடகிற!" எ ெம7ல Dறினா.
"அேடய பா! பாைன நிைறய த(கமா?" எ மகி<@சியா7 கீ ேழ வ6 Gர*டா
ம).
"#ேவ! இத Gைதயைல ைவ ெகா* நா என ெசAவ?" எ
ேக)டா 1ட.
அத8, 4)டா,, "ந #B ெபய திைரயாக, அழகான திைரயாக
வா(கலாேம!" எ பதி7 ெசானா.
"நா Dட ஆ; ஒ# திைர வா(கி ெகா,ளலா !" எ மகி<தா ம).
"#ேவ! இத இட சய7ைல. இைத இ வ) ராஜாB ேபா)யாக
அர*மைன க)ட ேவ* !" எ ேயாசைன ெசானா 1ட.
"இன=ேம7 நம கவைலேய இ#கா. தின4 வைட% பாயாச4மாக@
சா படலா !" எ திதா, மைடய.
"#ேவ! அ பயானா7 நா எ7ேலா# இ ேபாேத ஓ ேபாA அத இடைத
ேதா* பா ேபா " எறா 4)டா,.
"ஆமா ! அதா ந7ல. பகலி7 ேதா*னா7 ஊ SராB ெத வ .
அ Gற எ7ேலா# ப( ேக)பாகேள!" எறா மைடய.
"மைடய ெசா7வ சதா. வா#(க,, எ7ேலா# ேபாA இ ேபாேத
ேதா*ேவா !" எ ேதா)ட ேபானாக,.
ெவள=@ச ெதவத8காக ைகய7 ெகா,ள= க)ைடைய ப ெகா*
நிறா, 4)டா,.

Page 23 of 39

+

யாராவ பாகிறாகளா? எ பா வ), த 4ைடய ைகதயா7 ஓ
இடதி7 வ)டமாக ேகா ேபா)டா, பரமாத. உடேன ம)% மைடயE
ேவக ேவகமாக அத இடைத ைகயா7 பர பர எ ேதா*ட ஆர பதாக,.
சிறி ேநர ஆன , "ைக எ7லா வலிகிறேத!" எ 1@' வா(க உ)கா
வ)டன.
"#ேவ! Gைதயைல வடDடா!" எறப 1டE , ம*B ெதாட ப,ள
பறிதாக,.
நா ேப# மாறி மாறி ேதா* ெகா*ேட இ#தேபா, திெர
ெவ,ைளயாக ஏேதா ஒ த) ப)ட.
"ஆ! Gைதய7! Gைதய7!" எ திதப இE ேவகமாக ேதா*னா, ம).
உடேன பரமாத ழி, ைகைய வ) பாதா. உ#*ைடயாக ஏேதா ஒ
கிைடத.
எ7ேலா# ஆைசேயா அைத ெவள=@சதி7 கா) பாதாக,.
பரமாத ைகய7 இ#த ஒ# ம*ைட ஓ!
அKவளBதா! "ஐேயா! ஐேயா!" எ அலறியப ஆ;ெகா# பகமாA
வ6த ஓனாக,.

Sவரச மரேம Gதிெகா
மரதய7, உ)காத நிைலயேலேய M(கி ெகா*#தா, பரமாத.
திெர வழி ெகா*#தா, பரமாத. திெர வழி எ6,
"சீ டகேள! Gத# ேபாதி மரதய7 ஞான பறததா . அேபா7 இ ேபா
என இத Sவரச மரதய7 Gதி பற வ)ட!" எ மகி<@சி%ட
கதினா.
அைத ேக)ட சீ டக,, "Gத# ஒ# ேபாதி; எ(க, பரமாத# ஒ# Sவரச !
Gதி ெகாத மரேம, ந வா<க!" எ அத மரைத@ '8றி வ வண(கினாக,.
"சீ டகேள! நா யா#டனாவ D) ேச பய ைவ ேபா ; ெகா,ைள லாப
அ ேபா !" எறா #.
பரமாத ேயாசைனைய ேக,வ ப)ட ஒ#வ, அவக;ட D)டாக பய
ெசAவத8 ஒ G ெகா*டா. எ ப% #B , சீ டக; ஏமா வவாக,
எ ந பனா.

Page 24 of 39

+
"D) வாணக எபதா7, ம*I ேமேல வைளவைத ஒ#வ# , Sமி
கீ ேழ கிட பைத இெனா#வ# எ ெகா,ள ேவ* . அ ேபாதா
இ#வ# லாப சமமாக இ# . உ(க; Sமி கீ ேழ வைளவ
ேவ*மா? ேமேல கிைட ப ேவ*மா?" எ ேக)டா, D)டாள=. 
#B சீ டக; தன=யாக@ ெச ேயாசிதாக,. "#ேவ! Sமி ேமேல
இ# ப ேவ*டா ! அைத யா காவ7 கா ப? Sமி அய7 இ# பைதேய
எ ெகா,ேவா . எ7லா பதிரமாக இ# !" எறன சீ டக,.
சீ டக, ேப@ைச ந பய பரமாத# , "Sமி கீ ேழ இ# ப எ7லா
எ(க;ேக!" எ Dறி வ)டா.
ஏமா8ற நிைனத D)டாள=ேயா, ேசாள , க G, ேக<வர எ ம*I ேமேல
கிைட பைவயாக பய)டா!
ெசக, நறாக@ ெசழி வளவைத க*ட பரமாத, "பேல! ம*I
ேமேலேய இKவளB ெசழி பாக இ#தா7, அய7 இE வளமாக காAேம!
இத தடைவ நம ந7ல லாப நி@சயமாக கிைடக ேபாகிற!" எ
மகி<தா.
சீ டக; ந D)டாள=% நறாக ஏமா ேபானா. ந 4ைடய தி)ட
அவE Gயவ7ைல! எ நிைனதன.
அவைட கால வத. #ைவ% சீ டகைள% அைழ வத D)டாள=,
"இேதா பா#(க,! ேபசிய ேப@ைச ம9 றDடா. Sமி அய7 இ# பைத ந(கேள
எ ெகா,;(க,. ேமேல இ# பைத ம) நா ெகா* ேபாகிேற" எ
Dறினா.
அவ எ7லாவ8ைற% அ@ ெசற பற, #B சீ டக; ெவ
ம*ைண கிளற ஆர பதாக,.
எ( ேதா*னா ெவ ேவ ம)ேம இ#த.
"#ேவ! ேமாச ேபாேனா !" எ அலறினா ம).
"ஏேதா மாய ேவைல நட வ)ட!" எ அ6தா மைடய.
"#ேவ! பாதாள உலகதி7 இ# பவக, தா எ7லாவ8ைற% அயலி#ேத
தி# ெகா* ேபாA வ)டாக,!" எறா 4)டா,.
"இதைன நா)க, கTட ப) உைழேதா . எ7லா பாழாகி வ)டேத!" எ
வ#த ப)டா, பரமாத.
"#ேதவா! அத 4ைற பய ெசA% ேபா ேமேல இ# பைத நா எ
ெகா,ேவா . நா ஏமாத ேபால அவE ஏமாற ேவ* !" எறா 1ட.

Page 25 of 39

+
அத 4ைற பய ெசA% கால வத. இத தடைவ ம*I ேமேல
இ# ப எ7லா எ(க;!" எ Dறிவ)டன, #B சீ டக; .
மப% ஏமா8ற நிைனத D)டாள=, இத தடைவ ேவ கடைல% மரவ,ள=
கிழ( பய ைவதா. 
#B சீ டக; கைமயாக உைழதாக,. "#ேவ! ெசக, வளமாக
வளகிறன. ெகா,ைள லாப கிைடக ேபாகிற!" எறா ம*. அவைட
ேநர வத. "சீ கிர ேமேல இ# பைத எ7லா ெகா* ேபா(க,. நா
ம*ைண ேதா*ட ேவ* " எறா ஏமா8கார.
ெசய7 ஒேம காAகாதைத க*ட சீ டக,, வாய வய8றி அ
ெகா*டன.
"#ேதவா! இத தடைவ% ேமாச ேபாA வ)ேடா !" எ க*- வ)டா
ம).
"இரB பகலாக காவ7 கா பயன=7லாம7 ேபா@ேச!" எ Gல பனா
மைடய. இ ஏேதா ைசதா ேவைலயாகதா இ# !" எறா 4)டா,.
பரமாத, தன=ைமயல சிதைன ெசA ஒ# 4B வதா! "சீ டகேள! இ
ைசதா ேவைல%ம7ல; சன Zவர ேவைல%ம7ல! எ7லா நா ெசAத
தவதா!" எறா.
"என! ந(க, ெசAத தவறா? என அ?" எ சீ டக, வய ேபா ேக)டன.
"மரதய7 ப M(கியேபா, Gதி வததாக Dறிேன. அ தவ. அத
மர Sவரச மர இ7ைல எப தா ேந8 தா ெதத. ேவ ஏேதா ஒ#
மரதய7 மாறி ேபாA தவதலாக M(கி வ)ேட! வா#(க,, உ*ைமயாக
Sவரச மரத ேபாேவா !" எறா.
சீ டக; , "Sவரச மரேம! Gதி ெகா!" எ ம9 * தவ ெசAய
ெதாட(கினாக,.
===================================================

த*ட@ ேசா8 தராமக,
எ பேயா அரசைன ஏமா8றி, மட நா) 4த7 மதி ஆகி வ)டா, பரமாத 
#. அவ# ைணயாக@ சீ டக; அர*மைன ஊழியகளாக
நியமிக ப)டன.
"ந # 4த7 அைம@ச ஆகிவ)டதா7, இன= கவைலேய பட ேவ*டா " எ
சேதாஷ ெகா*டன, ஐ சீ டக;
ஒ#நா,, "நம நா) பைட பல எ ப இ#கிற?" எ பரமாதட
ேக)டா மட மன.

Page 26 of 39

+

இதா ந7ல சமய எற நிைனதா, பரமாத. "மனா! உ(கள=ட
ெசா7லேவ நா D'கிற. ந நா) யாைனக, எ7லா ப)ன=யா7 வா
இைள, பறிக, ேபா7 ஆகிவ)டன!" எ G;கினா.
சீ டக; , "ஆமா அரேச! இ பேய கவன=காம7 வ)டா7, ேபா7 க)டாய
ேதா7வேய ஏ8ப " எ ஒ ஊதினாக,.
அைத ேக)ட மன, "அ பயா? இர* யாைனகைள இ(ேக அைழ
வா#(க," எ க)டைள இ)டா.
ம)% மைடயE ஓ@ ெச இர* பறி )கைள அர*மைன,
ஓ) வதன.
அைத பாத அரச, "ேச! ேச! பாகேவ சகிகவ7ைலேய! இைவயா ந நா)
யாைனக,?" எ ேக)டா.
4தலி7 மட மனE ெகா&ச சேதக எ8ப)ட. "இ யாைன எறா7, 
பைகைய காேணாேம?" எ ேக)டா.
"மனா! எ7லா 4தலி7 பைக%ட இ#த யாைனக, தா. ப)ன=
கிட பதா7 உட ெமலி வ)ட, பைக% '#(கி வ)ட" எ
வளகினா பரமாத.
"இைவ மப% பைழய உ#வ அைடவத8 என ெசAய ேவ* ?" எ
ேக)டா மடமன.
"மனா! இெனா# வஷய . அைத% பா#(க,, பற ைவதிய ெசா7கிேறா "
எறா #.
"நம நா) திைர பைடக; இேத ேபா7 இைள வ)டன. எ7லா ஆ) 
)க, மாதி ஆகிவ)டன!" எறா 1ட.
அ பயா? வய பாக இ#கிறேத! என ெசAயலா ெசா7(க, எறா
மன.
மனா! நா(க, அ#ைமயான தி)ட ஒ ைவ,ேளா . அதப ஆயர
ெபா8கா'க, ெசலவா . அத ஆயர ெபா8கா'கைள% எ(கள=டேம ெகா
வ(க,. நா(க, எ7லாவ8ைற% பைழயப *டாகி வகிேறா ! எறன,
4)டா; , 1டE
மடமன ெபய க&ச. அதனா7 ஆயர ெபா8கா' ெசலவழிக மன
வரவ7ைல.
"ேவ ஏதாவ ேயாசைன இ#தா7 ெசா7(க,!" எ க)டைளய)டா.

Page 27 of 39

+
"ேச! ந தி)ட எ7லா பாழாகி வ)டேத!" எ வ#தினா, பரமாத.
சீ டக; ஆதிரமாக இ#த
"அரேச! எ7லா யாைனகைள% , திைரகைள% நா)7 உ,ள வய7கள=7
ேமயவேவா ! ெகா&ச நாள=7 சயாகிவ !" எறா ம*.
"இைத ேவ*மானா7 ெசAயலா !" எறா மடமன.
பரமாத ஆைணயப, மடநா)7 உ,ள பறிக,, ஆக, அைன
அவ< வட ப)டன.
எ7லா ேச ெகா*, மகள= வய7கள=7 ெச ேமய ெதாட(கின.
இர*ேட நாள=7 எ7லா வைகயான தான=ய(க; பாழாகி வ)டன.
அத மாதேம நா 46வ ப&ச ஏ8ப)ட. பலேப ேசா8ேக
வழிய7லாம7 இறதன.
பரமாத# , சீ டக; ஒ# பயE இறி த*ட@ ேசா8 தராமகளாக
இ# பைத க*ட மன, எ7ேலாைர% வர) அதா.
அடடா! எ பயாவ ஆயர ெபா8கா'கைள@ ச பாதி வடலா எ
நிைனேதா . கைடசிய7 இ ப பாழாகி வ)டேத! எ Gல பயப பைழயப
மடேக தி# பனாக,.

பரமாத பதி
பரமாத ேவ*ேகா,ப மைர மன, அவ# சீ டக;
அர*மைனய7 வ# அள= ஒ#நா, த(க ைவதா.
ப) ெமைதய7 ப ெகா* இ#த பரமாத, Mக வராம7 Gர*
ெகா* இ#தா. சீ டகள=7 ம*B 1டE ம) Mக
வரவ7ைல.
"#ேவ! ச8 ேநர உலாவனா7 Mக வ# எ ைவதிய காைலய7
யாடேமா ெசானாேர... அேதேபா7 நா4 எ(காவ ெச உலாவ வ)
வரலாேம எறா ம*.
ந7ல! அ பேய ெசAேவா " எ அவைன த) ெகாதா பரமாத.
ெத#வ7 நடதா7, ந ைம தி#டக, எ காவலக, ப ெகா*டா7
என ெசAவ? அதனா7 உ பைக@ ெச உலாவலா !" எறா, 1ட.
அதபேய ம8ற சீ டகைள% எ6 ப ெகா*, எ7ேலா# ெமவாக நட
ெசறன.

Page 28 of 39

+
உ பைகய பக, இ#மிட வத , ம) ம) #ைவ மி&சிய
சீ டைன ேபால கட கட எ அவைர த,ள= ெகா* ேவகமாக ேமேல ஏறினா.
நா பக, ஏவத8, கா7 வ6கிக தடதட எ உ#* கீ ேழ வதா.
உ#* வத ேவகதி7 #வ ேம7 ேமாதி அவ பனா7 வத சீ டகைள
ேமாதி எ7ேலா# உ#* கீ ேழ வ ேசதன.
"ம)ேய! அவசர பகிறாேய!" எ தி)னா பரமாத. மப% எ7ேலா#
ெமவாக ஏறி, உ பைகைய அைடதாக,.
அ 46 நிலB நா,. அதனா7, நா நகர4 அழகாக ெதத. "அ8Gத ,
அ8Gத " எ # மகி<தா.
அ ேபா மைடய ம) அலறினா
"என? என?" எ பதறினா #.
"ள=கிறேத" எறா மைடய.
"அ பயானா7 ந ம) கீ ேழ ேபாA ப ெகா,. நா(க, பற வ#கிேறா "
எ பரமாத ெசான அவ கீ ேழ இற(கி ேபாAவ)டா. 
#B ம8ற சீ டக; நகர அழைக க* ெகா* இ#தன.
அரச வதிகள=7 

நிைறய காவ7 இ#த. திைரய7 வரக, 

அ ப% இ ப%
பாரா வ ெகா* இ#தன.
அத வரகைள 

பா #B , திைரகைள பா@ சீ டக; நக
ஏ8ப)ட.
அத8க, கீ ேழ இற(கி ேபான மைடய, மப ேமேல ஏறி வ, "#ேவ.. நா
கீ ேழ இற(கி ேபாேன. அ(ேக இர* ேப. ஒ#வ *டாக இ#தா;
இெனா#வE தா% ம9 ைச% உ,ள. இ#வ# அர*மைனைய வ)
ெவள=ேய ேபாகிறாக,. நி@சயமாக அவ(க இர* ேப# தி#டகளாகதா
இ#க ேவ* " எ 1@' வா(க Dறினா.
"அ பயா? அ பயானா7 உடேன அவகைள பதாக ேவ*ேம!" எற
பரமாத, "எ7ேலா# வா#(க,, கீ ேழ ேபாேவா " எறப இற(கினா.
எ7ேலா# ேவகமாக அர*மைன வாச ஓவ பாதன. மைடய
ெசானப இர*ேப *டாக ஒ#வ# , ஒ7லியாக ஒ#வ# ேவகமாக
மைற மைற ேபாவ ெதத.
அ ேபா அ(ேக சிலக காவலக, ஓவதாக,. அவகள=ட , "மைடயகேள!
அேதா பா#(க,, இர* தி#டக, அர*மைனயலி# பணைத%
நைககைள% தி# ெகா* ேபாகிறாக,. ஓ ேபாA அவகைள ப%(க,!"
எ ேகாபட தி)னா.

Page 29 of 39

+

வரக,, 

#கா)ய திைசய7 ஓனாக,. பரமாத# , சீ டக;
தி#ட!தி#ட! வடாேத, ப! எ கதியபேய பனாேலேய ரதினாக,.
அத8, ச த ேக) அர*மைனய நகரதி எ7ேலா# வழி
ெகா*டாக,. எ7ேலா# ெத#B ஓ வ பாதன.
ராஜ வதிய7 

ஒேர கலவர . Dர7க,. அ ேபா 1ட, "அேதா...அேதா..
ப%(க," எ கதினா.
பரமாத# சீ டக; அத இ#வ ம9 தடா7 எ வ6 உ#),
அவகைள ெக)யாக ப ெகா*டன.
வரக, 

அவகைள வலகி, தி#டகைள உ8 பாதன. உடேன, "அரேச!
மதிேய! ந(களா?!" எ வயதன.
"எ7ேலா# அரச காலி7 வ6, "எ(கைள மன=%(க,! இத #B
சீ டக; தா உ(கைள தி#டக, எ Dறின" எ ந(கியப Dறின.
பரமாத# சீ டக; ஒேம Gயவ7ைல. அரசைரேய தி#ட எ
ெசா7லி வ)ேடாேம எ பய ந(கினாக,. ேகாப அைடத மக, 
#ைவ% சீ டகைள% அ பத8@ ெசறன.
உடேன அரச, "ெபாமகேள! நாE மதி% நகர ேசாதைன@ ெச7வ
ெதயாம7 பரமாத # தவறாக நிைன வ)டா. உ*ைமயேலேய
தி#டகளாக இ#தி#தா7 என ஆகிய# ? ஆகேவ தி#டகைள பக
ேவ* எற ந7ல எ*ண ெகா*ட சீ டகைள% , பரமாத# இ#
அரச பதிைய% நா பாரா)கிேற. பரமாத# சீ டக; இரவ7 Dட
M(காம7 காவ7 ெசAவைத நிைன S பைடகிேற. இத8காக நாைளேய
அவக;காக ஒ# வழா ெகா*டாேவா !" எ Dறினா.
மக; , பரமாத # வா<க! சீ டக, வா<க! எ 4ழகமி)டன. 
#B சீ டக; சேதாஷமாக இ#த.

===================================================
வா<க இராம - வா<க சீ ைத
ஒ# ேகாய, இர* தி#டக,, S)ைட உைட@ சாமி சிைலகைள தி#
ெகா* இ#தாக,.
அத வழிேய ெசற பரமாத# சீ டக; அைத க*டன.
"ஐயா! யா ந(க,? ஏ இத@ சிைலகைள எகிறக,?" எ பணBட
ேக)டா பரமாத.

Page 30 of 39

+ 
#ைவ% சீ டகைள% க*ட தி#டக, 4தலி7 ச8 பயதாக,. பற
சமாள= ெகா*, "நா(க, ெவள=[7 இ# வ#கிேறா . இ(ேக உ,ள
சிைலகைள எ7லா அ(ேக ெகா* ேபாக ேபாகிேறா " எறன.
"ெவள=[#கா? ஏ?" எ ேக)டா, ம).
"இத@ சிைலக, இ(ேகேய இ# பதா7 என பய? ெவள=[# ேபானா7தா
அ(கி# மக; பா பாக,. அ ேபாதா உ(க, ஊ ெப#ைம ம8ற
ஊ# ெத% " எறா, தி#ட7 ஒ#வ.
"ஆ<வாக,, நாயமாக, ெசAத ெதா*ைடவட, ந(க, ெசA% ெதா*தா
ெபய. உ(க, பதிைய ெம@'கிேற" எ பாரா)னா, பரமாத.
ஆனா7, ம) ம) ெகா&ச சேதகமாக இ#த. "இைத ந(க, தி#
ெகா* ேபாகிறக," எறா.
அைத ேக)ட தி#டக,, "ேச, ேச! தி#வதாA இ#தா7 யா# ெதயாம7
அ7லவா தி#ட ேவ* ? உ(க; ெததாேன எ ெகா*ட
ேபாகிேறா ? இ எ ப தி#வ ஆ ?" எ ேக)டன.
"ஆமா ! எ(க, 4ன=ைலய7 நட பதா7 இ தி#) இ7ைலதா!" எ ஒ G
ெகா*டா ம).
மப% சாமி சிைலகைள ெபய எதன, தி#டக,.
அவக,, கTட பவைத க*ட மைடய "#ேதவா! இவக;ட ேச
நா4 ெகா&ச Mகி வடலாேம" எ ேக)டா.
"ஓ! தாராளமாக உதவ ெசAேவா " எ ெசா7லியவா சிைலகைள Mக
ேபானா #.
ஒ# வழியாக இராம சிைல, சீ ைத சிைல, ஆ&சேநய சிைல எ7லாவ8ைற%
ெபய எதன.
"#ேவ! இKவளB காலமாக இத@ சாமி சிைலக, ந ஊ7 இ#தன. இ ேபா
ெவள=நா எ7லா '8றி பாக ேபாகிறன. ஆதலா7 இ வேசஷ Sைச
ெசAதா அE ப ேவ* " எறா, 4)டா,.
"யாராவ ஆ, வவட ேபாகிறாக, எ பயத தி#டக,, "சீ கிர
ெசA%(க," எ அவசர பதின.
பரமாத# அவசர அவசரமாக மதிர ெசா7லியபேய Sைச ெசAதா.
சீ டக; சிைலகள= கா7கள=7 வ6 வண(கி எ6தன.
Sைச 4த ேகாய ெவள=ய7 தயாராக இ#த வ*ய7 சிைலகைள
Mகி ெகா* ேபாக நிைனதன, தி#டக,.

Page 31 of 39

+
அ ேபா பரமாத# , ம), மைடய, 4)டா, ஆகிய 1 சீ டக;
உ8சாக அதிக ஆய8.
"சாமி வைட ெகா அE ப ேவ* " எ ெசா7லி ெகா*ேட வா<க
இராம! வா<க சீ ைத! ஆ&சேநய# ேஜ!" எ கா) கதலாக கதினாக,.
அவக, கவைத க*ட தி#டக; ெபாைம ேபாA வ)ட.
"அட பாவகளா! கைடசி ேநரதி7 சத ேபா) எ(க, காயைதேய ெக
வவக, 

ேபாலி#கிறேத" எ தி)னாக,.
"சத ேபா)டா7 என த G?" எ ேக)டா மைடய. 
திைர ம9 ஏறி ெகா*ட தி#டக,, வ*ைய ஓ)யபேய, "4)டா,கேள!
நா(க, இத@ சிைலகைள தி# ெகா* ேபாகிேறா . இ Dட உ(க;
ெதயவ7ைலேய!" எ உ*ைமைய Dறின.
அைத ேக) பரமாத# சீ டக; ஆ@சயமாக இ#த.
"என? தி# ெகா* ேபாகிறகளா?" எறப மய(கி வ6தா, 4)டா,.
"ஐேயா, தி#டக,! தி#டக,!" எ கதினா, ம).
அவகைள ப பத8 திைர வ*ய பேன ஓ ேபாA, கீ ேழ வ6
உ#*டா, மைடய.
பரமாதேரா, அதி@சிய7 சாமிேபா7 சிைலயாகி நிறா.
பரமாத மடத#ேக வத , தி#டக, வ*ைய நிதின. சிைலக;ட
மடக, ெசறன.
உ,ேள ம*B , 1டE இ#தன.
"அேடA! நா(க, ெகா&ச ேநர இ(ேக M(க ேபாகிேறா . அவைர இத@
சிைலகைள பதிரமாக ைவதி#(க,. M(கி எ6த சிைலகைள எ(கள=டேம
ஒ பைட வட ேவ* " எ க)டைள இ)டன.
அவகைள பாத பய ேபான ம*B , 1டE , ச எ ச மதிதன.
சிறி ேநரதி7 தி#டக, ற)ைட வ) M(கி வ)டன.
"சிைலகைள பதிரமாக பாகாக ேவ*ேம? என ெசAவ?" என ேக)டா
ம*.
"ந மா7 காவ7 காக 4யா. ெதாைல வேவா . இ7லாவ)டா7 நா4
M(கி வேவா . அதனா7 ேநராக மனடேம ெகா* அர*மைன
ேபானாக,.
அர*மைனய7 பரமாத# ம8ற சீ டக; அ6 ெகா* இ#தன.

Page 32 of 39

+

ம*B , 1டE சிைலக;ட வ#வைத க*, அரச உ)பட அைனவ#
வய பைடதன. நடதவ8ைற ேக,வ ப)ட அரச, "சிைலக, தி# ேபாவத8
உதவயாக இ#த ந(கேள! அதனா7 த*டைன% தராம7, ப' தராம7
அைனவைர% ' மா வ) வகிேற" எறா. 
#B , சீ டக; த பதா7 ேபா எ அர*மைனைய வ) ஓவதன.
===================================================
ேதா)டதி7 ேம% ...
அக பக இ#தவக, உதவ%ட ேதா)டதி7 கீ ைர பய) இ#தன, 
#B சீ டக; .
ெசக, நறாக வள, தள தள எ இ#தன. ஒ#நா, காைலய7 எ6
பாத ம), "ஐேயா! ேபா@'! ேபா@'!" எ அலறினா.
பரமாத# , ம8ற சீடக; ேதா)ட ஓனாக,.
ெமாத 1 பாதிக, இ#தன. அதி7 ஒ# பாதிய7 இ#த ெசகைள மா
ஒ ேமA வ)#த.
"அடடா! நா எKவளB கTட ப) வள வ#கிேறா ; எ7லா இ ப பாழாகி
வ)டேத" எ வ#த ப)டா பரமாத.
ெசகைள மா ேமயாம7 இ# பத8காக த சீ டகைள ேயாசைன Dமா
ேக)டா.
"#ேவ! அத மா வ ேமAவத8 4G நாேம ெகா&ச கீ ைரைய பறி
அத8 ேபா) வடலாேம!" எறா 4)டா,.
"நா பயவைத மா சா படாம7 இ#க ேவ*மானா7 மா)ெக
தன=யாக ஒ# பாதிய7 கீ ைர வைத வ)டா7 ேபா . அைத ம) சா ப)
வ) ேபாAவ !" எறான 1ட.
"Gதிெக)டவகேள! ந(க, ெசா7கிறப ெசAதா நமதாேன நTட ?
அைத% தி, இைத% திவேம!" எ அவகைள தி)னா,
பரமாத.
அ ேபா ம*B ஒ# ேயாசைன ேதாறிய. "ராதிய7 ம) தாேன
ேமAகிற? அதனா7 தின தின இரB வத எ7லா@ ெசகைள% ப(கி
பதிரமாக மைற ைவ வடலா ! ெபா6 வத , பைழயப ந)
வடலா !" எறா.
இத ேயாசைன% ச ப) வரா எ பரமாத Dறிவ)டா.

Page 33 of 39

+
"தைழக, எ7லா ேமேல இ# பதா7தா தி வகிற, Sரா ெசகைள%
ப(கி, தைலகீ ழாக ந) வேவா ! ேவ ம) ேமேல இ# பைத பா, மா
ஏமா ேபாAவ !" எ ெசானா ம)
"ஆமா ! இதா சயான வழி!" எ, ஒ# பாதிய7 இ#த ெசகைள ம)
ப(கி தைலகீ ழாக ந) ைவதன.
ேவ 46வ ம*I ேமேல இ#ததா7 ெசக, 46வ ஒேர நாள=7
ெச வ)டன.
"#ேவ! இத@ ெசகள= ம9 பாைனகைள கவ< 1 வ)டா7 ேபா .
ெசகைள ேத பா வ) மா ஏமா ேபாAவ !" எ ெசானா
மைடய.
மநாேள, சைதயலி# ஏராளமான பாைனகைள வா(கி வதன. ஒKெவா#
ெசய ம9 ஒKெவா# பாைனைய கவ< ைவதன.
Oய ெவள=@ச படாததா7, பேத நாள=7 இர*டாவ பாதிய7 இ#த
ெசக; , வா வத(கி வ)டன. 
#B , சீ டக; ஒேர கவைலயாக ேபாAவ)ட. "#ேவ! அத ப'
மா)ைட ப க) வ)டா7 ேபா . நாேம தின பா7 கற சா படலா !
மா)கார வ ேக)டா7 ெசகைள ேமAதத8காக த*டைனயாக நிைறய
பணைத% வா(கி ெகா,ளலா " எ Dறினா மைடய. "இ ேபாதா
நம இர* வழிகள=7 லாப !" எறப திதா ம)
மநா, இரB ெவள=@ச ெதவத8காக ைகய7 ெகா,ள= க)ைடைய ைவ
ெகா*டா, 4)டா,. #B , சீ டக; ேதா)டதி7 ப(கி ெகா*டன.
இத தடைவ வழகமான மா) பதி7 எ G ேதாமாA இ#த ேவெறா#
ப'மா வத.
மா)ைட க*ட ப(கிய#த #B சீ டக; தடா7 எ அத ேம7
வ6 Gர*டாக,.
மா) வாைல ப 4கினா 1ட. அத 4கதி7 O ேபா)டா,
4)டா,. வய8றி ேம7 ஏறி திதா மைடய.
"அ பாடா! ஒ# வழியாக தி#) மா)ைட க*ப வ)ேடா !" எற
பரமாத# சீ டக; மகி<@சிேயா பக@ ெசறாக,.
ெபா6 வத , அத ஊேலேய ெபய 4ரடனான 4ன=யா*, த மா)ைட
ேத ெகா* வதா.
பரமாத# சீ டக; த மா)ைட க) ைவதி# பைத பா பய(கரமாக
ேகாப ெகா*டா.

Page 34 of 39

+
"ேடA! உ(க; எKவளB திமி இ#தா7 எ மா)ைட க) ைவ பQக,?
மா)@ O ேபா)டத8 , அத காைல ஒ க) ேபா)டத8 ேச
மயாைதயாக பணத எ ைவ%(க,!" எ கதியப #ைவ%
சீ டகைள% உைதக ஆர பதா.

"கீ ைர% ேவ*டா ; பண4 ேவ*டா . ஆைள வ)டா7 ேபா " எ
அலறியப #B , சீ டக; மடைத வ)ேட ஓட ெதாட(கினாக,.

===================================================
உைதகிற க6ைதேய உைழ 
#ேதவா! ஜம9 தா ஜ Gலி(க வ)7 

ண ைவ பத8 ஆ, ேதைவயா .
அத ேவைலைய@ ெசAதா7 என? எ சீ டக, ேக)டன. 
ண ைவகிற ெதாழி ெபாதி 'ம க6ைத ைவதி#க ேவ* .
ந மிட அ இ7ைலேய, என ெசAவ? எறா பரமாத.
க6ைத இ7லாவ)டா7 என? அத8 பதி7 தா நா(க, இ#கிேறாேம! எ
சீ டக, Dறின.
இ#தா , நிஜமான க6ைத இ#தா7 ந7ல! ந7ல க6ைதயாக ஒ வா(கி
வா#(க,, எ உதரவ)டா, பரமாத #.
அ மாைலேய அவ மட க6ைத ஒ வ ேசத.
க6ைதைய பாைவய)ட பரமாத, அத வாைல ப 4கி பாதா!
ேகாப ெகா*ட க6ைத, வ ெக ஒ# உைத வ)ட!
ஐேயா! எ அலறியப Mர ேபாA வ6தா பரமாத. 4)டா,கேள! எ
ெப#ைமகைள ப8றி க6ைதயட ஒேம ெசா7ல வ7ைலயா? எ
ேகாபமாக ேக)டா. 
#ேதவா! உ(கைள ப8றி எ7லா வஷய(கைள% ெதள=வாக எ@
ெசாேனா ! அதனா7தா உைததேதா எனேவா! எறா மைடய.
ஆமா #ேவ! அ ப% இ#கலா . எ ஒ ஊதினா, ம).
பரவாய7ைல. அகிற ைகதா அைண . அேபா7 உைதகிற க6ைததா
உ*ைமயாA உைழ . ஆைகயா7 இத க6ைதேய இ#க) ! எறா
பரமாத. 
#B சீ டக; க6ைத ைவதி# பைத அறித உ,R தி#ட, அைத
எ பயாவ தி#@ ெச7ல தி)டமி)டா.

Page 35 of 39

+
ஒ#நா,, க6ைதய க6தி7 க)ட ப) இ#த கய8ைற அவ< ெகா*
இ#தா, தி#ட. ஆனா7 அத8, சீ டக, வ# ச த ேக)கேவ அவசர
அவசரமாக க6ைதைய ம) Mர ஓ)வ), அத இடதி7 தா நி
ெகா*டா.
ெவள=ேய வ பாத சீ டக; வய G அதி@சி%மாக இ#த.
இெதன? க6ைத இ#த இடதி7, மன=த இ#கிறாேன! எறா 1ட.
ஒ#ேவைள இ மாயமதிர ெதத க6ைதயாக இ#ேமா! என@
சேதக ப)டா ம*.
அத8, பரமாத# வ ேசதா. உைன க6ைதயாகதாேன வா(கி
வேதா . ந எ ப மன=தமாக மாறினாA? எ ேக)டா 4)டா,.
நா 4தலி7 மன=தனாகதா இ#ேத. ஒ# 4ன=வ ேகாப ஆளாகி
வ)ேட. அவதா எைன க6ைதயாக ேபா ப@ சாப இ)டா.. இ ேபா
சாப ந(கி வ)டதா7 மப மன=தனாக மாறி வ)ேட! எ G;கினா,
தி#ட.
தி#டன= ெபாAைய G ெகா,ளாத பரமாத, மன=தைன க6ைதயாக
மா8றியதா7 த பேதா . அேத 4ன=வ சி(கைதேயா, Gலிையேயா க6ைதயாக
மா8றிய#தா7 இேநர ந ைமெய7லா சா ப)# . ந7லகால !
த பேதா ! எ மகி<தா.
சீ டக; , வ)ட ெதா7ைல, எ மகி<தன.
க6ைத இ7லாமேலேய ஜம9 தா வ)7 

ேவைல@ ேசத சீ டக,, ணகைள
1)ைட க), பாசி பத ஒ# )ைட எ@ ெசறாக,.
ெவ,ைள ெவேள எ இ#க ேவ* எப ஜம9 தா க)டைள எ
ெசா7லியப, ெவKேவ நிற(கள=7 இ#த ணகைள க7லி7 ேதA
கிழிதா, ம).
ெவ,ைளயாக இ#த ேவTய7 பாசிைய ேதாA ப@ைச நிறமாக மா8றினா
மைடய.
ஒேர ணயாக இ#தைத கசகி பழி 4கி, பல *களாக ஆகினாக,,
4)டா; 1டE .
அ பாடா! ஒ# வழியாக நறாக ெவ; க) வ)ேடா ! எ மகி<தப
ஜம9 தா வ) 

Gற ப)டன.
ந(க, ஒ# ண ேபா)க,. நா அைதேய பதாகி ெகா* வதி#கிேற!
எ ெப#ஐம அ ெகா*டா, 4)டா,!
ெவ,ைளைய ப@ைசயாகி வ)ேட! எ திதா மைடய.

Page 36 of 39

+

சீ டக, ெகா* வத ணகைள ப பாத ஜம9 தா# மயகேம வ
வ ேபாலி#த.
அட பாவகளா! 46சாA இ#தைத எ7லா கிழி ேகாவண ணகளாA ஆகி
வ)கேள; Gதிெக)டவகைள ந ப இத காயைத@ ெசAய@ ெசாேனேன!
எ Gல பயப சீ டகைள வர) அதா.
உ ... ந ெதாழி\ திறைமைய யா#ேம G ெகா,ள மா)டாக,
ேபாலி#கிறேத! எ வ#த ப)டப மடேக தி# பனாக,, ஐ
சீ டக; .
===================================================
ெவ,ைள யாைன பறகிற
மராதக மனE க* பாைவ ம(கி ெகா*ேட ேபான. ெவ,ைள
யாைனய தத(கைள ேதA, க*கள=7 Sசிெகா,ள ேவ* . அ ப@
ெசAதா7 மப க*பாைவ வவ , எ ம#வக, Dறிவ)டன.
ெவ,ைள யாைனைய உயேரா ப வதா7, ஒ# ஊைரேய பசாக த#வதாக
அறிவதா, மன. இத@ ெசAதி பரமாத# , அவர சீ டக;
எ)ய. 
#நாதா! நம ெததவைர யாைன க# G நிறமாகதாேன இ#கிற?
ெவ,ைள யாைன Dட உ*டா என? என ேக)டா, ம).
ேதவேலாகதி7 ஐராவத எ ஒ# யாைன இதிரன=ட இ#கிற. அ
ெவ,ைளயாக இ#மா , எறா மைடய. 
#ேவ! அத யாைனைய பவர உ(க; ைதய இ#கிறதா? எ
ேக)டா, 4)டா,.
உடேன #B ேகாப வ வ)ட!
ேகாைழேய! எனா7 4யாத காய Dட உ*டா? ஆனா7, இதிரE
என ேபான ெஜமதி7 இ#ேத தராத பைக. அதனா7 அ(ேக ேபாவத8 நா
வ# பவ7ைல, எ Dறியப தாைய உ#வ ெகா*டா. 
#ேதவா! என ஒ# ேயாசைன ேதாகிற... வ) 

ெவ,ைள அ ப
மாதி, யாைன ெவ,ைள அ வ)டா7 என? எ ேக)டா, ம*.
ஆமா #ேவ! யாைனய ேம7 '*ணா G தடவ வ)டா7 ேபா . க# G
யாைன ெவ,ைளயாக மாறிவ ! எ திதா, 1ட.
ராஜாBதா சயாக க* ெதயாேத! அதனா7 அவரா7 ந ேமாசைய
க*பக 4யா! எ மகி<தா, 4)டா,.

Page 37 of 39

+
ஆகா! ஆ; ஒ# ஊ பசாக கிைடக ேபாகிற. இன=ேம7 நா எ7ேலா# 
) ராஜாக,தா! எறப ம*ண7 Gர*டா, ம).
பேல, பேல! இ ேபாதா உ(க, 1ைன நறாக ேவைல ெசAகிற! என
பாரா)னா, பரமாத.
அ ேபாேத த சீ டகைள அைழ ெகா*, யாைன பாகன=ட ேபானா.
ஒ#நாைள ம) உ(க, யாைனைய வாடைக ெகா(க,. ேதைவயான
பண த#கிேறா . ந(க; Dடேவ வரேவ* , எ ேவ*னா ம).
பண ஆைச ப)ட பாகE ச எ ச மதிதா.
நறாக இ#)ய பற, பாைன பாைனயாக@ '*ணா G ெகா* வதா,
மைடய.
அைத எ அபேஷக ெசAவ ேபால, பாைனய ேம7 ஊ8றினா, 4)டா,.
ெகா&ச '*ணா ைப வா எ, பய ெகா*ேட யாைனய வாய7
Sசிவ)டா, ம*.
பரமாத# த ைக தயா7 வ வயாக ெவ,ைள அதா. 
#ேவ! யாைன க# பாக இ# ேபா தத ெவ,ைளயாக இ#கிற,
அேபால யாைன ெவ,ைளயாக இ#தா7, தத க# பாக அ7லவா இ#க
ேவ* ? என ேக)டா, பாக.
ஆமா ! ந ெசா7வ சதா! எறப அ G கைய ேதA, தத(கள=7 Sசி
வ)டா, 4)டா,.
இ ேதவேலாகதி7 இ# ப வத எபைத அரச ந ப ேவ* .
அதனா7 இர* இறைகக, க)ட ேவ* , எறா பரமாத. 
#வ ேயாசைனைய உடேன ெசய7பதினா, 1ட.
எ7லா ேவைலைய% 4த. யாைனைய@ '8றி வ பாைவய)ட #,
அ8Gத ! இ இதிர ேலாக யாைனேயதா! எறப அத பைகைய
ெதா) ப)டா.
மநா,, அர*மைன 4னா7 மக, D)ட ேஜ ேஜ எ இ#த.
ெவ,ைள யாைனைய பா பத8காக மதிக, GைடOழ மனE வதா.
திறத ெவள=ய7 க) இ#த யாைனைய பாத அரச, அதிசயமாக இ#கிறேத!
இத யாைனைய எ(கி# ப வதக,? எ ேக)டா.
ேதவேலாக வைர ேத ெகா* ேபாேனா ! எ G;கினா, ம*.
ஐேயா! இைத பக நா(க, ப)ட பா எ(க;தா ெத% ! எறா 1ட.

Page 38 of 39

+

தத ம) க# பாக இ#கிறேத? எ மதி ேக)ட , அ ைவர பாAத
தத ! அ பதா இ# ! எறா 4)டா,.
இவக, ேபசி ெகா*ேட இ# ேபா, திெர பலத கா8 அக
ஆர பத. உடேன யாைனய ம9 க)ட ப)ட இறைகக, பA ெகா*
கீ ேழ வ6தன.
உடேன பலத மைழ% ெபAய ஆர பத. மைழ ந யாைனய ம9 ப)ட
ெகா&ச ெகா&சமாக@ '*ணா G எ7லா கைர, ெவ,ைள யாைன க# பாக
மாறிய.
இைத பாத #B சீ டக; பயதா7 உட G ெவட ெவட எ
ந(கிய!
சிறி ேநரதிேலேய பரமாத சாய ெவ; வ)ட - ஊ - க#
வ)ட. வழக ேபா7 த*டைன ஆளானாக,.
ேதவேலாகதி7 ஐராவத எ ஒ# யாைன இதிரன=ட இ#கிற. அ
ெவ,ைள
===================================================

Page 39 of 39