You are on page 1of 37

AUDIT INTERN AN II SEM II

TRUE/FALSE 1.

Precizati daca textul de mai jos este adevarat sau nu. „Desi nu prezinta dificultaŃi majore, conceptul de audit s-a dezvoltat si perfecŃionat de-a lungul evoluŃiei sale ajungand la inŃelesul pe care il are astazi.”
ANS: T 2.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Cand neconformitatea afecteaza scopul general sau exercitarea activitaŃii de audit intern, dezvaluirea trebuie facuta managementului superior sau angajatorului (clientului).”
ANS: T 3.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Seful executiv al auditului intern va raporta periodic angajatorului (clientului) si consiliului de administraŃie despre scopul activitaŃii de audit, autoritatea, responsabilitatea si execuŃia conform planului sau, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de angajator (client) sau de consiliul de administraŃie.”
ANS: T

4.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Programele de activitate vor identifica, vor analiza, vor evalua si vor inregistra informaŃii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.”
ANS: F

5.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Angajamentele vor fi supervizate in mod corespunzator pentru a face cunoscuta inexistenŃa sau inadecvarea unor criterii necesare.”
ANS: F

1

6.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Comunicarile vor include, vor identifica, vor analiza, vor evalua si vor inregistra informaŃii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.”
ANS: F

7.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „In cazul in care neconformitatea cu regulile afecteaza un angajament specific, comunicarea rezultatelor cuprinde: regulile a caror conformitate nu a fost complet intrunita; motivul neconformitaŃii; impactul neconformitaŃii asupra angajamentului.”
ANS: T

8.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Seful executiv al auditului va verifica daca au fost luate in mod corespunzator de catre conducere masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca consiliul de administraŃie a acceptat riscul de a nu lua nici o masura.”
ANS: T

9.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Riscul profesional este riscul ca auditorul sa emita un raport care sa induca in eroare utilizatorii acestuia, in condiŃiile in care reglementarile emise de Camera in domeniu au fost respectate cu profesionalism si buna credinŃa.”
ANS: T

10.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Atunci cand ii este propusa o misiune de consultanŃa, responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie, inainte de a o accepta, sa realizeze o planificare bazata pe riscuri pentru a defini prioritaŃile activitaŃii de audit intern in concordanŃa cu obiectivele entitaŃii.”
ANS: F

11.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa comunice managementului si Consiliului planurile privind ca resursele alocate acestei activitaŃi sunt adecvate, suficiente si alocate efectiv in vederea realizarii planului de audit aprobat.”
ANS: F

2

12.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa comunice celorlalŃi prestatori interni si externi de servicii de asigurare si de consiliere politicile si procedurile care sa dirijeze activitatea de audit intern.”
ANS: F 13.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa contribuie la imbunataŃirea sistemelor de management al riscurilor, de control si de guvernanŃa a entitaŃii folosind o abordare sistematica si metodica.”
ANS: T 14.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „In cursul misiunilor de consultanŃa, auditorii interni trebuie sa examineze controalele in conformitate cu obiectivele misiunii si sa fie atenŃi la existenŃa oricarui punct slab semnificativ privind controlul.”
ANS: T

15.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Daca pe parcursul unei misiuni de asigurare apar oportunitaŃi semnificative de consultanŃa, trebuie sa se incheie in scris o inŃelegere in legatura cu obiectivele, aria de aplicabilitate, responsabilitaŃile fiecarei parŃi si alte asteptari, iar rezultatele misiunii de consultanŃa trebuie sa fie comunicate in conformitate cu standardele de consultanŃa.”
ANS: T 16.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Daca nu este mandatat in baza unor cerinŃe legale, statutare sau de reglementare, inaintea comunicarii rezultatelor misiunii catre parŃi din afara organizaŃiei, conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie: • sa evalueze riscul potenŃial pentru entitate; • sa se consulte cu conducerea superioara executiva si/sau cu consilierul juridic, daca este cazul;
3

• sa controleze diseminarea rezultatelor prin restricŃionarea folosirii acestora.”
ANS: T 17.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa monitorizeze implementarea dispoziŃiilor managementului in baza rezultatelor misiunii de consultanŃa in limitele in care acestea au fost convenite cu clientul.”
ANS: F 18.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Prin programul de lucru al misiunii de audit trebuie sa se stabileasca reguli privind pastrarea dosarelor misiunii.”
ANS: F

19.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Atunci cand rezultatele misiunii sunt puse la dispoziŃia unor parŃi din afara entitaŃii, comunicarea trebuie sa includa restricŃii in ceea ce priveste distribuirea si utilizarea acestor rezultate.”
ANS: T

20.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa stabileasca reguli privind atat custodia si pastrarea dosarelor misiunii, cat si transmiterea lor catre terŃi interni sau externi.”
ANS: T 21.

Apreciati daca textul urmator referitor la identificarea informatiilor este sau nu adevarat: „Auditorii interni trebuie sa-si bazeze concluziile si rezultatele misiunii lor pe analize si evaluari corespunzatoare.”
ANS: F 22.

Apreciati daca textul urmator referitor la supervizarea misiunii este sau nu

4

adevarat: „Misiunile trebuie sa faca obiectul unei supervizari corespunzatoare in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor, asigurarii calitaŃii si dezvoltarii profesionale a personalului.”
ANS: T 23.

Apreciati daca textul urmator referitor la erori si omisiuni este sau nu adevarat: „Daca o comunicare finala conŃine o eroare sau o omisiune semnificativa, conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa comunice rezultatele parŃilor indreptaŃite.”
ANS: F 24.

Apreciati daca textul urmator referitor la diseminarea rezultatelor este sau nu adevarat: „Pe parcursul misiunilor de consultanŃa, pot fi identificate aspecte referitoare la managementul riscurilor, la control si la guvernanŃa. Ori de cate ori aceste aspecte sunt semnificative pentru entitate, ele trebuie sa fie comunicate conducerii executive si Consiliului.”
ANS: T

25.

Apreciati daca textul urmator referitor la monitorizarea evolutiei este sau nu adevarat: „Conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa stabileasca un proces de urmarire a implementarii rezultatelor a care sa permita monitorizarea si garantarea faptului ca masurile luate de conducerea au fost implementate in mod eficient sau ca managementul a acceptat sa-si asume riscul de a nu intreprinde nici o masura.”
ANS: F 26.

Apreciati daca textul urmator referitor la solutionarea acceptarii riscurilor de catre management este sau nu adevarat: „Atunci cand conducatorul activitaŃii de audit intern considera ca managementul a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru entitate, conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa discute acest aspect impreuna cu conducerea executiva la cel mai inalt nivel.”
ANS: T 27.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Termenul "probe de
5

audit" reprezinta informaŃiile obŃinute de catre auditor pentru a trage concluziile pe care se va baza opinia de audit.”
ANS: T 28.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Testele de control" reprezinta testele efectuate pentru a obŃine probe de audit in scopul detectarii erorilor semnificative din situaŃiile financiare.”
ANS: F

29.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile de fond" reprezinta testele eficiente pentru a obŃine probe de audit privind proiectarea adecvata si, respectiv, modul efectiv de funcŃionare a sistemului contabil si a celui de control intern.”
ANS: F

30.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Acolo unde participarea auditorului la inventarierea stocurilor nu este posibila, datorita unor factori cum sunt natura si localizarea acestora, auditorul trebuie sa aprecieze daca alte proceduri alternative furnizeaza probe de audit adecvate si suficiente despre existenŃa si starea stocurilor pentru a concluziona ca nu are nevoie sa faca referiri la o limitare a ariei de aplicabilitate”.
ANS: T 31.

Apreciati daca textul urmator privitor la confirmarea creantelor este sau nu adevarat: „Atunci cand conducerea entitaŃii ii cere auditorului sa nu confirme anumite solduri ale conturilor creanŃelor, debitorii nu vor raspunde cererii de confirmare, iar auditorul trebuie sa planifice efectuarea de proceduri alternative.”
ANS: F 32.

Apreciati daca textul urmator privitor la investigatia privind litigiile si revendicarile este sau nu adevarat: „In cazul in care conducerea refuza sa-i dea auditorului permisiunea de a comunica cu avocaŃii entitaŃii, acest fapt va fi considerat o limitare a activitaŃii si va conduce in mod obisnuit la o opinie calificata sau la imposibilitatea de a exprima o opinie.”
ANS: T

6

33.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile analitice" constau in analizarea indicatorilor si a tendinŃelor semnificative, incluzand investigarea acelor fluctuaŃii si relaŃii care nu sunt consecvente cu alte informaŃii relevante sau care se abat de la valorile asteptate.”
ANS: T

34.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Daca in situaŃiile financiare este facuta prezentarea adecvata, auditorul poate sa exprime in mod obisnuit o opinie necalificata si sa modifice raportul de audit prin adaugarea unui paragraf de evidenŃiere a problemei legate de principiul continuitaŃii a activitaŃii prin atragerea atenŃiei asupra notei din situaŃiile financiare care prezinta aspectele stabilite in paragraful anterior.”
ANS: T

35.

Apreciati daca textul urmator cu privire la rapoarte modificate este sau nu adevarat: „Auditorul trebuie sa aiba in vedere modificarea raportului auditorului prin adaugarea unui paragraf, in cazul in care exista o incertitudine semnificativa (alta decat o problema de continuitate a activitaŃii) a carei rezoluŃie depinde de evenimente viitoare si care poate afecta situaŃiile financiare.”
ANS: T

36.

Apreciati daca textul urmator cu privire la raportare este sau nu adevarat: „In situaŃia in care datele comparative sunt prezentate ca fiind cifre corespondente, auditorul trebuie sa emita un raport de auditare in care acestea nu sunt identificate in mod special, datorita faptului ca opinia auditorului se refera la situaŃiile financiare aferente perioadei curente in intregul lor, incluzand cifrele corespondente.”
ANS: T MULTIPLE CHOICE 1.

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber „Auditul reprezinta

7

examinarea ……………………….., de catre o persoana competenta si independenta, a unei informaŃii, activitaŃi sau operaŃiuni, a probitaŃii si credibilitaŃii tranzacŃiilor economice, precum si a reprezentarilor financiare si contabile”
a. b. c. d. e.

profesionista si obiectiva principiilor sanatoase normelor contabile nationale si internationale referintelor contabile sistemelor si tranzactiilor financiare

ANS: A 2.

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber: „Auditul reprezinta procesul desfasurat de auditori prin care se…………………………., profesionist, informaŃii privind o entitate economica prin tehnici si procedee specifice, in vederea obŃinerii de dovezi numite probe de audit.”
a. b. c. d. e.

recunosc standarde analizeaza si evalueaza verifica onestitatea determina proceduri respecta clauze juridice

ANS: B 3.

Precizati care din textele de mai jos reprezinta element pe care se bazeaza evaluarea si interpretarea rezultatelor auditului.
a.

b. c. d. e.

verificarea sistemelor si tranzacŃiilor financiare, respectiv evaluarea conformitaŃii cu statutele si reglementarile in vigoare onestitatea si caracterul adecvat al deciziilor administrative luate in cadrul entitaŃii economice auditate principiile sanatoase de management, respectiv buna practica manageriala recunoscuta de specialistii in domeniu controlul intern si al funcŃiilor acestuia reglementari definite de o autoritate supraordonata

ANS: C 4.

Care dintre formularile de mai jos reprezinta in ce consta auditul de conformitate.
8

a. b. c. d.

e.

determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o autoritate supraordonata personalul contabil respecta procedurile contabile se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale sau cu bancile si cu alŃi creditori verificarea sistemelor si tranzacŃiilor financiare, respectiv evaluarea conformitaŃii cu statutele si reglementarile in vigoare detectarea prezentarilor semnificativ eronate

ANS: D 5.

Scopul auditului de conformitate este acela de a: 1. determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o autoritate supraordonata 2. personalul contabil respecta procedurile contabile 3. se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale sau cu bancile si cu alŃi creditori 4. produce o judecata motivata si independenta, cu referinŃa la normele de evaluare 5. obŃine o concluzie si o opinie rezonabila si independenta, prin raportarea la un criteriu sau standard Precizati care dintre combinatiile de mai jos contin toate cele trei scopuri ale auditului de conformitate.
a. b. c. d. e.

2,3,4 3,4,5 1,3,5 1,2,3 2,4,5

ANS: D 6.

Identificati ce nu este auditul financiar (auditul de atestare financiara).
a.

o examinare independenta a situaŃiilor financiare efectuata de un auditor, in conformitate cu orice obligaŃie statutara relevanta exprimarea unei opinii privind masura in care situaŃiile financiare prezinta o imagine fidela a afacerilor entitaŃii economice si a rezultatelor exerciŃiului incheiat, cu respectarea legilor in vigoare si a practicilor din Ńara in
9

b.

care isi are sediul entitatea
c.

un aport de credibilitate asupra informaŃiilor contabile publicate de entitatea economica o revedere critica pentru evaluarea unei situaŃii financiarcontabile determinate o examinare efectuata de un profesionist competent si independent, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra validitaŃii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de managementul entitaŃii si imaginii fidele, clare si complete a activelor, datoriilor, poziŃiei financiare, profitului sau pierderilor

d.

e.

ANS: B 7.

Care din texte nu reprezinta obiectiv al auditului financiar.
a.

reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziŃiei financiare, profitului sau pierderii in situaŃiile financiare anuale si ale celor consolidate menŃinerea coerenŃei si calitaŃii sistemului contabil, astfel incat sa asigure certitudinea reflectarii in situaŃiile financiare, sincer si complet, a situaŃiei financiare si rezultatelor exerciŃiului imbunataŃirea utilizarii informaŃiei contabile intocmirea situaŃiilor financiare, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general de raportare financiara aprecierea performanŃelor si eficienŃei sistemelor de informare, organizare si control intern

b.

c. d.

e.

ANS: D 8.

Ce nu acopera auditul performantei sau al rezultatelor.
a.

activitaŃi economice si administrative, urmarind prin-

10

cipii si practici de management
b.

eficienŃa utilizarii resurselor umane, financiare, inclusiv examinarea sistemelor de informare asupra indicatorilor de performanŃa si procedurilor urmate de entitate resursele economice pe care le controleaza in vederea anticiparii capacitaŃii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului in viitor eficienŃa si performanŃa in legatura cu atingerea obiectivelor entitaŃii economice auditate impactul efectiv al activitaŃilor comparativ cu impactul dorit

c.

d.

e.

ANS: C 9.

Ce nu se evalueaza in cadrul auditului operational.
a. b. c. d.

e.

eficienŃa si acurateŃea prelucrarii operaŃiunilor legate de salarii in cadrul unui sistem electronic nou instalat indicatorii privind satisfacerea clienŃilor ameliorarea activitaŃilor operaŃionale prevalenŃa si suficienŃa informaŃiilor utilizate de management in luarea deciziilor privind achiziŃiile unor active imobilizate eficienŃa fluxului informaŃional privind vanzarile

ANS: C 10.

Ce text nu reprezinta o caracteristica a auditului intern.
a.

b. c.

d.

este o activitate atotcuprinzatoare, de acoperire a tuturor momentelor activitaŃii desfasurate de oricare entitate economico-sociala efectuarea de verificari, inspecŃii si analize ale sistemului propriu de control intern reprezinta o componenta a controlului activitaŃii economice si sociale, a tuturor laturilor si momentelor acesteia se desfasoara de catre compartimente specializate, infi-

11

e.

inŃate prin decizia conducerii entitaŃii economice funcŃioneaza in subordinea directa a conducatorului entitaŃii economice

ANS: B 11.

Ce nu contin situatiile financiare anuale intocmite de entitatile economice ce realizeaza auditul intern.
a. b. c. d. e.

cont de profit si pierdere situaŃia modificarilor capitalului propriu situaŃia fluxurilor de trezorerie situaŃii financiare anuale notele explicative la situaŃiile financiare

ANS: D 12.

Cand s-a infiintat Institutul International al Auditorilor Interni in S.U.A.
a. b. c. d. e.

1941 1938 1939 1940 1942

ANS: A 13.

Cand a adoptat Romania Standardele Internationale de Contabilitate si auditarea activitatilor financiare.
a. b. c. d. e.

1999 2000 2001 2002 2003

ANS: B 14.

Cand a reglementat Camera Auditorilor Financiari din Romania auditul intern.
a. b. c. d.

2000 2001 2002 2003
12

e.

2004

ANS: D 15.

Ce termen nu este implicat in intelegerea conceptului de audit.
a. b. c. d. e.

control risc capital conflict de interes guvernanta entitatii

ANS: C 16.

Care din texte nu reprezinta element al mediului de cotrol.
a. b. c. d. e.

integritate si valori etice filozofia si stilul managementului structura organizatorica atribuirea competenŃelor si a responsabilitaŃilor gestionare si control al evenimentelor

ANS: E 17.

Identificati textul ce nu reprezinta scop al auditului intern.
a. b. c. d.

e.

monitorizarea controlului intern examinarea informaŃiilor financiare si operaŃionale revizuirea economicitaŃii, eficienŃei si eficacitaŃii operaŃiunilor, inclusiv a controalelor non-financiare verificarea conformitaŃii cu legi, reglementari si alte cerinŃe externe entitaŃii, precum si cu politicile si directivele manageriale si cu alte cerinŃe interne protejarea elementelor patrimoniale bilanŃiere si extrabilanŃiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel

ANS: E 18.

Identificati textul ce nu reprezinta obiectiv al auditului intern.
a.

verificarea conformitaŃii activitaŃilor din entitatea economica auditata, cu politicile, programele si managementul acesteia in conformitate cu prevederile legale

13

b.

revizuirea economicitaŃii, eficienŃei si eficacitaŃii operaŃiunilor, inclusiv a controalelor non-financiare evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare, dispuse si efectuate de catre conducerea entitaŃii in scopul cresterii eficienŃei activitaŃii entitaŃii economice evaluarea gradului de adecvare si aplicare a datelor/informaŃiilor financiare si nefinanciare, destinate conducerii pentru cunoasterea realitaŃii din entitatea economica protejarea elementelor patrimoniale bilanŃiere si extrabilanŃiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel

c.

d.

e.

ANS: B 19.

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de conformitate.
a.

examineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta este exprimata cu claritate de cel care o arte in responsabilitate examineaza si apreciaza daca regulile si procedurile sunt bine aplicate, daca se respecta organigramele, sistemele de informare etc. are la baza un sistem de referinŃa si acŃioneaza prin constatari si completari privind aplicarea, interpretarea, eventualele deficite sau dezechilibre produse si consecinŃele acestora, pe care le raporteaza managementului entitaŃii are ca scop compararea realitaŃii cu sistemul de referinŃa adecvat examineaza daca sunt respectate dispoziŃiile, regulile si procedurile definite pentru entitate precum si reglementarile care au legatura cu securitatea entitaŃii

b.

c.

d.

e.

ANS: A

14

20.

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de management.
a.

examineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta este exprimata cu claritate de cel care o arte in responsabilitate se refera la calitate si nu la sistem de referinŃa analizeaza modul in care politica sectoriala corespunde strategiei entitaŃii economice sau politicilor cuprinse si rezultate din strategie cerceteaza si i se asigura ca pe teren, politica este cunoscuta, inŃeleasa si aplicata corespunzator are ca scop sa vada daca misiunea responsabililor de activitaŃi din structura entitaŃii este clar definita si daca se refera la: prevenirea tuturor incidentelor si penelor de funcŃionare; reducerea bugetului la costuri minime; cresterea duratei de funcŃionare a instalaŃiilor

b. c.

d.

e.

ANS: B 21.

Identificati textul ce nu se refera la factori ce determina locul auditorului intern in organizarea entitatii economice.
a.

b.

c.

d. e.

autoritate-nu exercita o autoritate directa asupra altor persoane ale entitaŃii economice, ci are calitatea de colaborator al managementului responsabilitate-are libertatea de a aprecia politicile, planurile, prevederile si inregistrarile, dar aprecierile sale nu scutesc, in nici o maniera, alte persoane din cadrul firmei de responsabilitaŃile ce le sunt incredinŃate; ei pot efectua audit de rutina al conformitaŃii, audit operaŃional, alte responsabilitaŃi independenŃa-este determinata de statutul juridic ce i se acorda in cadrul firmei, aceea de a face constatari si recomandari; el nu elaboreaza si nu aplica proceduri, nu pregatesc documente si nu se angajeaza in nici o alta activitate calitatea-trebuie sa fie auditor financiar actele sale nu sunt supuse controlului managementului firmei respective

15

ANS: E 22.

Care dintre formulari nu reprezinta activitati desfasurate de auditorul extern.
a.

are responsabilitate limitata la exprimarea avizului sau asupra documentelor financiar-contabile pe care le examineaza examineaza documentele financiar-contabile in acord cu normele general acceptate si include toate procedurile considerate necesare analizeaza informaŃiile din documentele financiar-contabile prin sondaj, iar constatarile sale nu reflecta o certitudine absoluta prezinta opinia rezultata in urma examinarii documentelor financiarcontabile sub forma unui raport, in scris sunt angajaŃi ai entitaŃii economice pentru a realiza audit in atenŃia managementului.

b.

c.

d.

e.

ANS: E 23.

Identificati textul ce nu se refera la diferentele dintre auditul intern si cel extern.
a. b. c. d. e.

statutul beneficiarii externalizarea obiectivele campul de aplicare

ANS: C 24.

Identificati textul ce nu se refera la asemanarile dintre auditul intern si cel extern.
a. b. c. d. e.

prestarile externe co-tratarea sub-tratarea independenta externalizarea

ANS: D

16

25.

Care din texte nu se incadreaza in directiva privind responsabilitatile auditului intern prin care se precizeaza ca auditorii interni examineaza si apreciaza:
a.

b. c. d. e.

fiabilitatea si integritatea informaŃiilor financiare si operaŃionale, precum si mijloacele folosite pentru identificarea, cuantificarea, clasificarea si raportarea acestor informaŃii mijloacele de protecŃie a activelor si existenŃa acestora evaluarea economicitaŃii si eficienŃei cu care sunt folosite resursele entitaŃii relaŃia dintre auditul intern si auditul extern operaŃiunile sau programele se desfasoara conform planurilor

ANS: D 26.

Ce text nu reprezinta asemanare dintre auditul intern si cel financiar.
a. b. c.

d.

e.

competenŃa pentru exercitarea auditului obiectivitatea in cursul efectuarii lucrarilor si al raportarii rezultatelor obŃinute aplicarea unei metodologii similare pentru a efectua auditul, incluzand planificarea si efectuarea testelor mecanismelor de control si a testelor substanŃiale folosesc modelul de risc si pragul de semnificaŃie pentru a determina profunzimea testelor si evalua rezultatele obŃinute auditorul intern raspunde in faŃa managementului firmei, iar auditorul financiar in faŃa utilizatorilor situaŃiilor financiare

ANS: E 27.

Ce text nu reprezinta activitate a auditului intern ce se ia in considerare de auditul extern.
a. b. c. d. e.

sfera si obiectivele auditului intern relaŃia dintre auditul intern si auditul extern principiile relevante pentru profesia si practica de audit intern inŃelegerea si evaluarea preliminara a auditului intern e. momentul colaborarii si coordonarea

ANS: C

17

28.

Ce nu se stabileste dinainte in cazul in care munca desfasurata de auditorul intern urmeaza sa influenteze natura, durata si intinderea procedurilor de audit extern.
a. b. c. d. e.

momentul activitaŃii auditorului intern gradul de acoperire al auditului pragurile de semnificaŃie si metodele propuse pentru esantionare ocumentarea activitaŃilor efectuate si a revizuirilor analizarea daca evaluarea preliminara a auditului intern ramane adecvata

ANS: E 29.

Care dintre activitatile de mai jos nu se includ in analiza pe timpul evaluarii.
a.

b. c.

d. e.

respectivele concluzii sunt adecvate circumstanŃelor si rapoartele sunt consecvente cu rezultatul activitaŃii desfasurate obŃine o inŃelegere suficienta a activitaŃilor de audit intern orice excepŃii sau aspecte neobisnuite prezentate de auditul intern sunt rezolvate in mod corect activitatea este efectuata de persoane care au pregatirea necesara sunt obŃinute suficiente probe de audit adecvate pentru a putea formula concluzii rezonabile

ANS: B 30.

Care dintre texte nu reprezinta principiu ce trebuie respectat de catre auditorii interni.
a. b. c. d. e.

intergitatea obiectivitatea confidentialitatea echitatea competenta

ANS: D 31.

Identificati textul ce nu se refera la integritate.
a.

vor exercita profesia cu onestitate, buna-credinŃa si responsabilitate
18

b. c. d.

e.

nu vor fi implicaŃi in nici o activitate sau relaŃii care sa afecteze o evaluare obiectiva vor respecta legea si vor acŃiona in conformitate cu prevederile legale si cu cerinŃele profesiei nu vor lua parte, cu buna stiinŃa, la nici o activitate ilegala si nu se vor angaja in acte care sa discrediteze profesia de auditor intern sau entitatea vor respecta si vor contribui la obiectivele etice legitime ale entitaŃii.

ANS: B 32.

Care dintre formulari nu se refera la scopul normelor de audit intern.
a. b. c. d. e.

definirea principiilor de baza privind modul in care sa se exercite auditul intern furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitaŃilor de audit intern stabilirea bazelor pentru evaluarea auditului intern activitatea de audit intern va fi independenta de management, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea meseriei lor supravegherea proceselor structurilor organizatorice si a managementului organizatoric, precum si a operaŃiunilor firmei

ANS: D 33.

Identificati textul ce nu se refera la reguli de organizare a auditului intern.
a. b. c. d. e.

independenŃa si obiectivitatea competenŃa si raspunderea profesionala asigurarea calitaŃii periodicitatea indeplinirea conformitaŃii

ANS: D 34.

Identificati textul ce se nu se ia in considerare de catre auditorii interni in exercitarea raspunderii profesionale.
a. b.

dimensionarea adecvata a volumului de munca pentru atingerea obiectivelor angajamentului auditorii interni vor fi atenŃi la riscurile si expunerile ce pot permite frauda

19

c. d. e.

complexitatea relativa si pragul de semnificaŃie, supuse procedurilor de audit intern al problemelor relevante conformitatea controlului si proceselor de management al riscului conducerii posibilitatea unor nereguli sau abateri semnificative

ANS: B 35.

Care dintre datele de mai jos reprezinta periodicitate de evaluare de catre auditor financiar independent a Conformitatii activitatii de audit intern cu Regulile de organizare si cu Codul etic.
a. b. c. d. e.

3 ani 5 ani 4 ani 2 ani 1 an

ANS: A 36.

Precizati care dintre formulari lipseste din context: Auditorii interni vor declara ca activitaŃile de audit intern sunt conduse in conformitate cu Regulile minimale de audit intern numai daca rezultatele ……………….”arata ca activitatea de audit intern este in conformitate cu acestea.
a. b. c. d. e.

rezultatele controlului rezultatele externalizarii auditului rezultatele programului de asigurare a calitatii rezultatele neconformitatii rezultatele costului activitatii de audit

ANS: C 37.

Identificati textul ce nu reprezinta ce au in vedere regulile de exercitare.
a. b. c. d. e.

conducerea activitaŃii de audit intern supravegherea proceselor natura activitaŃii planificarea angajamentului executarea angajamentului

ANS: B 38.

Ce nu comunica seful executiv al auditului Consiliului de administratie sau angajatorului, pentru revizuire si aprobare.
20

a. b. c. d. e.

planurile activitaŃile de audit intern resursele necesare schimbarile interimare semnificative riscurile relevante si semnificatia lor impactul asupra limitarii resurselor.

ANS: D 39.

Identificati textul ce nu se refera la problemele de care este legata evaluarea riscurilor.
a. b. c. d. e.

mediul sistemelor informatice integritatea informaŃiilor operaŃionale si financiare comunicare si aprobare eficienŃa activitaŃii securitatea activelor

ANS: C 40.

Care din formulari nu se incadreaza in contextul propozitiei urmatoare:
a. b. c. d. e.

mediul sistemelor informatice responsabilitatea auditorului integritatea informaŃiilor operaŃionale si financiare eficienŃa activitaŃii securitatea activelor

ANS: B 41.

Care din textele de mai jos nu reprezinta scopul evaluarii in cadrul revizuirilor de program facute de auditorii interni.
a. b. c. d. e.

obiectivele au fost stabilite si sunt in concordanŃa cu cele ale entitaŃii au fost stabilite criterii de performanŃa adecvate pentru a evalua realizarile obiectivele si valorile sunt stabilite si comunicate Ńelurile si obiectivele sunt indeplinite responsabilitatea a fost stabilita

ANS: C 42.

Identificati textul ce nu se include in ce are in vedere scopul angajamentului.

21

a. b. c. d. e.

sistemele evidenŃele personalul eficienta activitatii activele fizice relevante

ANS: D 43.

Care din texte nu reprezinta obiectiv stabilit de Camera Auditorilor Financiari din Romania pentru indeplinirea misiunii sale.
a.

sa dezvolte permanent profesia de auditor financiar din Romania, asumandu-si responsabilitatea de a proteja interesul public, cautand sa se asigure ca auditorii financiari, membri ai CAFR, respecta cele mai inalte standarde profesionale si de conduita etica dezvoltate pe plan european si international sa reprezinte profesia de auditor financiar la nivel national si international si sa promoveze interesele profesionale ale auditorilor financiari, membri ai CAFR fata de institutiile statului si fata de organizatii profesionale nationale si internationale din domeniu sa retraga calitatea de auditor financiar in condiŃiile prevederilor Regulamentului de organizare si funcŃionare a Camerei sa se preocupe ca serviciile de auditare a situatiilor financiare sa creasca calitativ, prin dezvoltarea in permanenta a sistemului de monitorizare si competenta profesionala, asigurandu-se ca stagiarii si membrii CAFR sa participe activ la programele de pregatire si educatie profesionala organizate anual de Camera sa se preocupe de dezvoltarea CAFR, de promovarea renumelui ei, de protejarea bunastarii si interesului acesteia, in beneficiul profesiei de auditor financiar din Romania

b.

c.

d.

e.

ANS: C 44.

Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
a. b. c.

organizeaza examenele si atribuie calitatea de auditor financiar coordoneaza activitatea de audit financiar supravegheaza programul de pregatire continua a auditorilor financiari
22

d. e.

educa publicul asupra rolului si misiunii auditorului financiar, membru al CAFR si promoveaza implicarea sa in toate ramurile profesiei controleaza calitatea activitaŃii de audit financiar

ANS: D 45.

Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Conferintei CAFR.
a. b. c. d. e.

dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei asigura condiŃiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaŃiilor financiare anuale ale Camerei dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei aprobarea execuŃiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exerciŃiul financiar incheiat

ANS: B 46.

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Consiliului CAFR.
a. b. c. d. e.

stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei aprobarea programului de activitaŃi al Consiliului Camerei pe anul in curs aprobarea constituirii, reorganizarii sau desfiinŃarii reprezentanŃelor din Ńara si din strainatate ale Camerei desemneaza un membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru a reprezenta auditorii nonactivi aprobarea modificarilor si completarilor la Regulamentul de organizare si funcŃionare a Camerei

ANS: D 47.

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.
a. b.

c.

stabileste strategia si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei prezinta spre aprobare ConferinŃei raportul de activitate pe perioada anterioara, situaŃiile financiare si proiectul programului de activitate al Camerei supravegheaza lunar execuŃia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei
23

d. e.

aproba Regulamentul intern de organizare si funcŃionare a Biroului Permanent aproba organigrama si politica de personal ale Camerei

ANS: C 48.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.
a. b. c. d.

e.

examineaza si propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei aproba programele de activitate ale departamentelor executive aproba programul deplasarilor in strainatate stabileste anual indemnizaŃiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel numeste, sancŃioneaza si revoca secretarul general, sefii departamentelor Camerei si alte persoane cu funcŃii de conducere din aparatul executiv al Camerei

ANS: D 49.

Precizati din cate persoane este alcatuita Comisia de auditori statutari.
a. b. c. d. e.

4 3 5 2 7

ANS: B 50.

Precizati pentru cati ani este mandatul Comisiei de Auditori Statutari.
a. b. c. d. e.

3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7ani

ANS: C 51.

Din cati membri este compusa Comisia de apel.
a. b.

3 4
24

c. d. e.

5 2 7

ANS: C 52.

Care din textele de mai jos nu reprezinta atribut al Departamentului de audit intern.
a.

b. c.

d. e.

asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor InternaŃionale de Audit Intern, denumite Standarde de Audit Intern organizeaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiarcontabil, pentru accesul la stagiu asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului General al Standardelor InternaŃionale de Audit Intern, denumit Cadrul General al Standardelor de Audit Intern elaborarea si publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern coordonarea si monitorizarea activitaŃii de Audit Intern

ANS: B 53.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de audit intern.
a.

b. c. d.

e.

colaborarea cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania in ceea ce priveste pregatirea profesionala a auditorilor interni membri ai CAFR, precum si respectarea Standardelor si Normelor Profesionale de Audit Intern asigurarea dezvoltarii relaŃiilor internaŃionale si consolidarea acestora in domeniul Auditului Intern organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua colaborarea cu societaŃile interne si internaŃionale de audit financiar si audit intern in vederea perfecŃionarii cadrului de lucru din domeniul Auditului Intern alte atribuŃii stabilite de Consiliul si Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania

ANS: C 54.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari.
a.

elaborarea si publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
25

b. c. d. e.

organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua atribuie calitatea de membru pentru persoanele fizice, juridice si pentru persoanele cu calificare obtinuta in strainatate desemneaza in fiecare an auditorii financiari care pot indruma desfasurarea stagiului de pregatire practica a stagiarilor asigura conformitatea cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme internationale in materie de invatamant

ANS: A 55.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de Servicii Generale.
a. b. c. d. e.

intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si a termenelor de depunere la organele in drept asigurarea asistenŃei profesionale pentru membrii Camerei

ANS: E 56.

Care din textele de mai jos nu fac parte din activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesionala.
a.

b.

c. d. e.

abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica prin procedurile disciplinare care se desfasoara potrivit competentelor urmatoarelor organe ale Camerei: Departamentul de conduita si disciplina profesionala; Consiliul; Comisia de apel toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru se aduc la cunostinta Secretariatului general. Dupa analiza Secretariatul general transmite documentatia Departamentului de conduita si disciplina profesionala Departamentul de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite asigurarea unei calitati ridicate a activitatii de audit financiar si acordarea de asistenta membrilor Camerei Departamentul de conduita si disciplina profesionala poate solicita, iar membrul ofera informatiile cerute, inclusiv registre, documente, dosare sau evidente. Departamentul de conduita si disciplina profesionala se
26

pronunta asupra initierii sau neinitierii unei actiuni disciplinare in ceea ce priveste membrul respectiv
ANS: D 57.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Secretariatului general.
a.

b. c. d. e.

asigurarea serviciilor de secretariat pentru Conferinta, Consiliu si Biroul permanent asigurarea serviciilor juridice pentru activitatile proprii ale Camerei asigurarea serviciilor de relatii publice si protocol alte atributii stabilite de Biroul permanent pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare anuale

ANS: E 58.

Identificati textul ce nu cuprinde standarde de Audit Intern.
a. b. c. d. e.

Codul Deontologic Norme de Calificare Norme de FuncŃionare Norme de Implementare Ghiduri Profesionale

ANS: E 59.

Identificati textul ce nu cuprinde modalitati practice de aplicare a normelor profesionale.
a. b. c. d. e.

Norme Minimale de Audit Intern Carta de Audit Intern Manualul de Audit Intern Planul de Audit Intern Norme de Implementare de Asigurare

ANS: E 60.

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta conditie ce trebuie indeplinita de catre persoanele fizice pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.
a.

sa fie licenŃiaŃi ai unei facultaŃi cu profil economic de cel puŃin 3 ani si sa aiba experienŃa in domeniul contabil, considerata de Camera ca fiind edificatoare, sau sa aiba calitatea de expert contabil de cel puŃin 3 ani si sa
27

b. c. d.

e.

fi desfasurat activitate in aceasta calitate sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar indeplineste condiŃiile stabilite prin Regulamentul de organizare si funcŃionare a Camerei sa satisfaca cerinŃele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar sa susŃina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale

ANS: C 61.

Care dintre disciplinele de mai jos nu sunt incluse in examenul pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.
a. b. c. d. e.

audit financiar economie generala contabilitate generala analiza si evaluarea critica a conturilor anuale contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala

ANS: B 62.

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta reguli de aplicat si respectat de catre auditori in indeplinirea atributiilot profesiei.
a. b.

c.

d. e.

elemente privind finantele nationale; tehnici si metode moderne de management general si financiar Sandardele internaŃionale de audit financiar, adoptate integral de Camera, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern si Normele de audit intern, precum si alte norme profesionale elaborate de Camera Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar elaborat de FederaŃia InternaŃionala a Contabililor (IFAC) Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera Procedurile de control a calitaŃii activitaŃii de audit financiar emise de Camera

ANS: A 63.

Care dintre activitatile enumerate mai jos nu se incadreaza la cele ce privesc exercitarea profesiei de auditor.

28

a. b. c. d. e.

audit financiar audit intern consultanŃa financiar-contabila si fiscala expertiza contabila analiza si evaluarea critica a conturilor anuale

ANS: E 64.

Care dintre textele de mai jos nu se incadreaza la normele ce trebuiesc aplicate si respectate de catre auditori in indeplinirea profesiei.
a. b. c. d. e.

Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera Procedurile de control a calitaŃii activitaŃii de audit financiar emise de Camera Normele referitoare la obligaŃiile financiare privitoare la cotizaŃii si tarife, elaborate de Camera Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera rapoartele de audit financiar Rapoartele de audit financiar

ANS: E 65.

Ce text nu se incadreaza in contextul formularii profesia de auditor are la baza:
a. b. c. d. e.

contractul de audit incheiat cu clientul calitatea de auditor financiar rapoartele de audit financiar viza anuala autorizaŃia pentru exercitarea profesiei

ANS: B 66.

Care dintre formulari nu reprezinta regula generala de respectat in desfasurarea auditului.
a.

b.

c. d.

pe parcursul desfasurarii auditului nu pot efectua operaŃiuni contabile pentru clientul respectiv, insa pot face recomandari privind inregistrarile contabile daca desfasoara activitaŃi de contabilitate, consultanŃa, fiscalitate sau alte alctivitaŃi profesionale similare, sa nu accepte contract pentru activitatea de auditor la acelasi client sa accepte si sa desfasoare activitatea pentru care sunt competenŃi contractul de audit cu clientul trebuie sa cuprinda clauza
29

e.

de confidenŃialitate si eventualele condiŃii speciale, adaptate de la caz la caz sa organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a fiecarui angajament

ANS: C 67.

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextul afirmatiei „Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze expunerile la riscurile aferente guvernanŃei entitaŃii, operaŃiunilor si sistemelor informaŃionale cu privire la:”
a. b. c. d. e.

fiabilitatea si integritatea informaŃiilor financiare si operaŃionale eficacitatea si eficienŃa operaŃiunilor specificitatea activitatii protejarea activelor respectarea legilor, regulamentelor si contractelor

ANS: C 68.

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextul afirmatiei „Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa faca recomandari adecvate pentru imbunataŃirea procesului de guvernanŃa in vederea atingerii urmatoarelor obiective:”
a. b. c. d. e.

promovarea valorilor etice adecvate in cadrul organizaŃiei fiabilitatea si integritatea informaŃiilor financiare si operaŃionale asigurarea efectuarii unui management organizaŃional eficace si asigurarea responsabilizarii aferente comunicarea eficace a informaŃiilor despre riscuri si control structurilor adecvate din cadrul organizaŃiei coordonarea efectiva a activitaŃilor si comunicarea informaŃiilor intre conducerea executiva, precum si auditorilor interni si externi si Consiliului

ANS: B 69.

Identificati textul ce nu se ia in considerare la planificarea misiunii auditorilor interni.

30

a. b.

c.

d. e.

obiectivele activitaŃii care este revizuita si mijloacele prin care activitatea isi controleaza desfasurarea riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele utilizate, precum si operaŃiile si mijloacele prin care impactul potenŃial al riscului este menŃinut la un nivel acceptabil adecvarea si eficacitatea sistemelor de management si control al riscurilor activitaŃii, cu referire la un cadru sau model relevant de control proiectarea, implementarea si eficacitatea obiectivelor, programelor si activitaŃilor legate de etica organizaŃiei oportunitaŃile de imbunataŃire semnificativa a sistemelor de management si control al riscurilor activitaŃii

ANS: D 70.

Care dintre formulari nu se refera la de ce trebuie sa tina cont auditorul intern in elaborarea obiectivelor misiunii.
a. b. c. d. e.

probabilitatea existenŃei erorilor neregularitaŃilor incompatibilitatilor a cazurilor de neconformitate precum si a altor expuneri semnificative

ANS: C 71.

Identificati formularea ce nu reprezinta scop al procedurilor in cadsrul programului de lucru pe durata misiunii.
a. b. c. d. e.

a identifica a completa a analiza a evalua a inregistra

ANS: B 72.

Ce nu se include in comunicarea rezultatelor.
a. b. c. d.

obiectivele aria de aplicabilitate a misiunii concluziile acordul conducerii superioare executive
31

e.

recomandarile

ANS: D 73.

Identificati textul ce nu se incadreaza in context. Comunicarea trebuie sa fie:
a. b. c. d. e.

corecta obiectiva identificabila clara concisa

ANS: C 74.

Identificati textul ce nu reprezinta factor de influenta al raŃionamentului auditorului despre ce inseamna o proba de audit adecvata si suficienta:
a. b. c. d. e.

natura sistemelor contabile si de control intern, precum si evaluarea riscului de control teste de detaliu ale tranzacŃiilor si soldurilor pragul de semnificaŃie al elementului care este examinat experienŃa castigata in timpul lucrarilor de audit anterioare sursa si credibilitatea informaŃiilor disponibile

ANS: B 75.

Identificati textul ce nu se incadreaza in aserŃiunile privind situaŃiile financiare ale entitaŃii facute de catre conducere, in mod explicit sau in alt fel, care sunt incluse in situaŃiile financiare.
a. b. c. d. e.

existenŃa: un activ sau o datorie exista la un moment dat drepturi si obligaŃii: un activ sau o datorie aparŃin entitaŃii la un momnent dat competenta: rezultatele procedurilor de audit, incluzand fraude sau erori ce ar fi putut fi descoperite apariŃia: o tranzacŃie sau un eveniment au avut loc pe durata unei perioade si este legat de entitatea respectiva exhaustivitatea: nu exista active, datorii, tranzacŃii sau evenimente neinregistrate, sau elemente neprezentate

32

ANS: C 76.

Identificati textul ce nu se incadreaza in contextul formularii „In timp ce credibilitatea probelor de audit este dependenta de circumstanŃe individuale, urmatoarele generalizari vor fi utile in stabilirea credibilitaŃii probelor de audit:”
a. b.

c. d. e.

probele de audit din surse externe sunt mai credibile decat cele generate intern probele de audit intern sunt mai credibile, atunci cand sistemul contabil asociat si sistemul de control intern sunt funcŃionale probele de audit obŃinute direct de catre auditor sunt mai credibile decat cele obŃinute de la entitate probele de audit obtinute prin convingerea participantilor la proces sunt neveridice probele de audit sub forma de documentare si de declaraŃii in scris sunt mai credibile decat declaraŃiile orale

ANS: D 77.

Identificati textul ce constituie procedura de obtinere a probelor de audit.
a. b. c. d. e.

inspecŃia observaŃia investigaŃia si confirmarea calcule si proceduri analitice asaltul de idei in cadrul procesului de audit

ANS: E 78.

Identificati textul ce nu se refera la elementele de care depind suficienŃa si gradul de adecvare al probelor de audit pe care auditorul trebuie sa le obŃina privind soldurile de deschidere.
a. b.

c.

politicile contabile aplicate de entitate daca situaŃiile financiare ale exerciŃiului financiar precedent au fost auditate si, in caz afirmativ, daca raportul auditorului a fost modificat soldurile de inchidere ale exerciŃiului financiar precedent au fost corect reportate in perioada curenta sau,
33

d. e.

acolo unde este adecvat au fost retratate natura conturilor si riscul declasarilor eronate in situaŃiile financiare ale exerciŃiului financiar curent pragul de semnificaŃie al soldurilor de deschidere referitor la situaŃiile financiare ale exerciŃiului financiar curent

ANS: C 79.

Identificati textul ce nu reprezinta factor ce se ia in considerare atunci cand auditorul intenŃioneaza sa execute procedurile analitice, ca proceduri de fond.
a. b. c.

d.

e.

obiectivele procedurilor analitice si masura in care se poate baza pe rezultatele lor natura entitaŃii si gradul in care informaŃiile pot fi imparŃite disponibilitatea informaŃiilor atat financiare, cum ar fi prognozele si previziunile, cat si nefinanciare, cum ar fi numarul de unitaŃi produse sau vandute rezultatele anticipate ale entitaŃii, care pot imbraca forma prognozelor si a previziunilor, sau estimarile auditorului, cum ar fi o estimare a amortizarii credibilitatea informaŃiilor disponibile (de exemplu, daca previziunile sunt intocmite cu suficienta atenŃie)

ANS: D 80.

Identificati textul ce nu reprezinta factor de care depinde gradul de siguranŃa pe care auditorul il acorda rezultatelor procedurilor analitice.
a.

b.

pragul de semnificaŃie al elementelor implicate, de exemplu, atunci cand soldurile sistemelor sunt semnificative, auditorul nu se bazeaza doar pe procedurile analitice pentru a-si formula concluziile alte proceduri de audit direcŃionate catre aceleasi obiective de audit, de exemplu, alte proceduri executate de auditor pentru revizuirea creanŃelor, cum ar fi revizuirea incasarilor ulterioare, de numerar, pot confirma sau infirma intrebari aparute in urma aplicarii procedurilor analitice asupra analizei pe maturitaŃi a conturilor

34

c. d.

e.

de creanŃe precizia cu care rezultatele preconizate ale procedurilor analitice pot fi prezente evaluarea riscului inerent si a nivelului de control, de exemplu, in cazul in care controlul intern asupra procesarii ordinelor de vanzare este slab si, prin urmare, riscul de control este ridicat, atunci pentru desprinderea concluziilor referitoare la creanŃe este necesara o mai mare incredere in testele de detaliu a tranzacŃiilor si soldurilor decat in procedurile analitice comparabilitatea informaŃiilor disponibile (de exemplu, datele referitoare la o ramura de activitate extinsa ar putea avea nevoie de o completare pentru a putea fi comparate cu acelea ale unei entitaŃi care produce si comercializeaza produse specializate)

ANS: E 81.

Care din textele urmatoare nu reprezinta "Estimari contabile".
a. b. c. d. e.

provizioanele de reducere a stocului si conturilor de creanŃe la valoarea lor realizabila estimata veniturile angajatilor veniturile angajate impozitele amanate provizioanele pentru pierderi provenite in urma unui proces

ANS: B 82.

Care din textele urmatoare nu reprezinta indici financiari care sugereaza incalcarea principiului continuitaŃii activitaŃii si care pot aparea din situaŃiile financiare, dar si din alte surse.
a. b. c. d. e.

datoria neta sau situaŃia datoriei nete curente indicatori financiari cheie nefavorabili indicatorii de adaptabilitate pierderi substanŃiale din exploatare restanŃe sau intreruperi in plata dividendelor

ANS: C 83.

Care din textele de mai jos nu reprezinta procedura folosita in cadrul cunoasterii principiului continuitatii pentru actualizarea informatiilor anterioare.

35

a. b. c.

d. e.

analiza si discutarea fluxului de numerar, profitului si a altor previziuni relevante cu conducerea incapacitatea de a obŃine finanŃare pentru dezvoltarea de noi produse esenŃiale sau alte investiŃii esenŃiale verificarea evenimentelor dupa sfarsitul perioadei pentru elementele care efectueaza capacitatea entitaŃii de a continua pe principiul continuitaŃii analiza si discutarea celor mai recente situaŃii financiare interimare disponibile ale entitaŃii verificarea termenilor imprumuturilor obligatare si acordurilor de credit si determinarea situaŃiilor in care vreunul a fost nerespectat

ANS: B 84.

Identificati textul ce nu se incadreaza in continutul raportului de audit.
a. b. c. d. e.

titlul cui se adreseaza (adresantul) paragraful de deschidere sau introductiv clauzele contractuale ale auditului paragraful referitor la aria de aplicabilitate (in care se prezinta natura unui audit)

ANS: D 85.

Identificati textul ce nu se refera la ce trebuie sa releve raportul de audit.
a.

b. c. d. e.

examinarea, pe baza de teste, a probelor pentru susŃinerea sumelor din situaŃiile financiare si a altor informaŃii prezentate evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situaŃiilor financiare evaluarea estimarilor semnificative facute de catre conducere la intocmirea situaŃiilor financiare analiza si discutarea celor mai recente situaŃii financiare interimare disponibile ale entitaŃii evaluarea prezentarii generale a situaŃiilor financiare

ANS: D 86.

Identificati textul ce nu se incadreaza in factor de impunere a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului.
36

a. b. c. d. e.

entitatea auditata circumstantele contractul evidentele contabile sunt necorespunzatoare auditorul este in imposibilitatea de a desfasura procedurile de audit considerate ca fiind necesare

ANS: C 87.

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra unui angajament de audit cu scop special.
a. b. c. d. e.

titlu scopul raportului destinatarul un paragraf introductiv un paragraf privind aria de aplicabilitate (descrierea naturii unui audit)

ANS: B 88.

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra situaŃiilor financiare sintetizate.
a. b. c. d. e.

titlu corespondentul auditului destinatarul identificarea situaŃiilor financiare auditate din care deriva situaŃiile financiare sintetizate o referire la data raportului de audit asupra situaŃiilor financiare prezentate pe larg si asupra tipului de opinie exprimata in acel raport

ANS: B

37