Pedagog social- descriere si atribuţii Pedagogia socialã este consideratã ca fiind cel de-al treilea domeniu al educaţiei care se ocupã

atât în teorie cât şi în practicã de situaţiile de viaţã dificile ale oamenilor consideraţi izolat sau ca grup şi de mediul lor de viaţã. Sarcina specificã a pedagogiei sociale constã în crearea pentru aceşti oameni, respectiv grupuri, de premise pentru depãşirea situaţiilor grele cu care se confruntã. Aceasta se realizeazã printr-o funcţie de intermediere între necesitãţile individului şi cele ale societãţii. O caracteristicã a profesiei de pedagog social provine din aceea cã relaţia cu clientul este una de lungã duratã, ceea ce subliniazã diferenţa faţã de asistentul social. Abordarea problemelor cu care se confruntã pedagogul social în procesul de însoţire a vieţii de zi cu zi a clienţilor sãi, implicã un timp mai îndelungat precum şi o relaţie intensivã. Principala atribuţie a pedagogului social este organizarea comunã a vieţii şi activitãţii cotidiene, cu indivizi separaţi sau cu grupuri. Astfel pedagogul social completeazã sau înlocuieşte parţial funcţii ale familiei. Studierea unei profesii impune cunoașterea ei aprofundată atât sub aspectul conținutului de cunoștințe, priceperi și deprinderi pe care le implică, cât și al constelației de aptitudini necesare. Este justificată în acest sens dezvoltarea actuală a unui nou domeniu de acțiune, acela al psihologiei profesiunilor. Într-o accepțiune psihopedagogică, profesia desemnează un complex de cunoștințe teoretice și deprinderi practice care definesc pregătirea unei persoane. O monografie profesională trebuie să fie un instrument de lucru. Practicarea cu competență a unei profesii presupune un ansamblu de cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice, însușite în mod temeinic, care se concretizează prin efectuarea unor acțiuni bine precizate. Rezultă că premisa esențială a practicării unei profesii este pregătirea profesională. Un rol important îl are și prezența unor aptitudini care să faciliteze o formare profesională rapidă și eficientă, aptitudinile fiind însușiri psihice și fizice relativ stabile care înlesnesc omului efectuarea cu succes a unor forme de activitate. Mobilitatea profesională este o caracteristică a societății contemporane fiind determinată obiectiv de progresul științific și tehnic al economiei, de diviziune a muncii, dar și de noile trebuințe de trai ale membrilor societății. Educația și pedagogia socială Pedagogia socială reprezintă educarea oamenilor pentru comunitate; ea oferă scopuri educative şi pune la dispoziţie mijloacele pentru a le atinge (Acriş Corina, “Pedagogie socială teoretică” Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004). Educația deși are un rol istoric își păstrează, constant, rolul de bază: transmiterea, de la o generație la alta, selectiv, a valorilor materiale și spirituale acumulate de societate, experiență de muncă și de viață; de aceea, accesul la educație nu trebuie să fie un privilegiu, ci general. Caracteristici ale educației: • Intenționată, conștientă, deliberată, conformă unui scop prealabil; • Sistemică și organizată; • Pregătește omul pentru prezent și viitor, conform idealului social și educațional, cerințelor societății dar și intereselor și aspirațiilor celor educați; • Complexă și permanentă; • Are ca obiect toate componentele ființei umane, limitele ei fiind determinate doar de cele biologice și de nivelul dezvoltării istorice Pedagogia este: - știinta și arta educației - știinta modelării personalității conform anumitor finalități la care o colectivitate sau un individ adera în mod deliberat - știința integratoare a educației: • unifică influențele altor științe • valorifică rezultatele cercetărilor specifice

realizează şi evaluează procesele de dezvoltare educativă a copilului instituţionalizat. BIBLIOGRAFIE 1. 2007 4. • Propune soluţii pentru integrarea familială. http://www. • Realizează interviuri cu subiecţii utilizând modul de comunicare adecvat caracteristicilor psiho – sociale ale acestora..domeniul propriu de investigație . Sarcinile pedagogului social Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).. Neamţu. • Propune copilului activităţi extraşcolare ţinând cont de interesele. se realizează însă cu succes.ro/po. Ed. Tratatul de asistenţă socială. 2003 3.finalități precise Nu poate fi suficient matematizată datorită specificului educației (care nu se pretează la analize cantitative și la măsuratori riguroase. C. • Stabileşte punctele critice ale cazului şi identifică sursele de informare în funcţie de mediul de provenienţă al copilului şi de particularităţile situaţiei. R. metode şi materiale didactice adecvate particularităţilor de vârstă şi de dezvoltare intelectuală a copilului. Bocancea. Tudorică. tipul de servicii şi activităţile specifice în funcţie de specificul cazului. cu indivizi separaţi sau cu grupuri. Elemente de asistenţă socială. Principala atribuţie a pedagogului social este organizarea comunã a vieţii şi activitãţii cotidiene.pdf 5.. Polirom.war/pdf/pedagog_social. Polirom. Managementul Educaţiei în Context European. Bucureşti . • Redactează fişa de caracterizare a copilului. • Planifică. Ed. socială şi şcolară a copilului şi stabileşte strategia de soluţionare. analizele calitative). Iaşi.mmssf.. • Elaborează şi stabileşte împreună cu familia/aparţinătorii un program de intervenţie personalizat şi descrie copilului etapele programului şi rezultatele care vor fi obţinute în urma fiecărei etape.ansamblul coerent de cunoștințe. G.asocfemeiph. principii referitoare la educație (funcția teoretică) asigurând educatorilor metodele și mijloacele de educație de organizare de management (funcție practica. • Acordă copilului ajutor în pregătirea activităţilor şcolare în scopul facilitării procesului de integrare şcolară a acestuia. • Comunică familiei/aparţinătorilor implicaţiile de natură psihică/emoţională asupra copilului instituţionalizat. Astfel pedagogul social completeazã sau înlocuieşte parţial funcţii ale familiei. • Stabileşte programul întâlniri în colaborare cu membrii echipei pluridisciplinare şi fixează termene de realizare pentru activităţile propuse. http://consiliere. Neamţu. • Preia dosarul copilului întocmit în urma evaluării primare şi îl studiază împreună cu membrii echipei pluridisciplinare identifcaţi pe baza recomandărilor asistentului social responsabil de instrumentalizarea cazului. • Evaluează pe baza interviului şi a dosarului întocmit de asistentul social situaţia copilului şi a familiei/aparţinătorilor. • Asigură externarea copilului din instituţie şi îl asistă în perioada de re/integrare în mediul familial. Editura Meronia. • Evaluează eficienţa programului şi întocmeşte un raport privind evoluţia şi concluziile cazului. de orientare) . legi. G. posibilităţile şi dificultăţile cu care aceştia se confruntă. 1999 2. Utilizează strategii.ro/pedagog-social .Statutul de Știință Pedagogia socială a dobândit acest statut prin: . aptitudinile şi opţiunile acestuia. Iaşi.