You are on page 1of 110

ra{Jol4 aq} pue luepnls aql roJ

lBnuel^l
V

03lJlldNls
9t{

r0vu9 oNv 9il rxvr,rNu3tlvd I lul9N

I1

.cu

'I'N '8 I.lol Pl!qcr!BJ | 'suo!1Pc!lqnd ^reI

r3uqc8.r

!

)|

{cBP

{q

JeIJoA aql puB luapnls eql JoJ
lBnuen v
03 lJ
9N
I

ldtt ls
I1

l0YU9 0NV 9il t)lVNl{UStlVd 3 lUlgN

gISl t\0i a

Z

q
q- () . ,,' tr '// t r ,'

jr>l

ltorDt]I0) 3]ti]l!lllu

'V'S ilO

'-1'S

.v.s.o uI paluTrd

.TAIA3.I A TI?Trt UOIl oql{ raaaT.tar e fq ldaoxa -couuoo uI sat"ssBd elonb o1 saqsln .JaqsTIqnd aql urorJ Eu111.r.n uT uoIssIInJad lnoq1T'il pacnpoJd slq8TJ IIV -aJ aq f Bur {ooq sIql Jo 1J€d oN 'palrasar

.cul 'suo!lecl lqnd pl!LlcJ leJ 096t f,.lOlr,(doC

'dIqsu"urlJo Pu" uorlonPord
.uETsap

uI ' xueuaAoJduIT SlT roJ suoTlaAouuI
aq1

pu?

sBapT aAIICnJISUOC pUS SnoIIUSTOSUOC

palnqI.rluoo aasrl Otll ,(.r1snpu1 a1ratu11

sxroJJe

uI s dnor t pu" sIsnpTATpuI snolr?a aql Jo pelaclpap sT {ooq sIq&
3qx ()1

rT^

'a'f
.frlsnpuT oTJotuII
pua JBarrapun aql puo spr"pu"ls Jo nBaJng aql J o sl IoJJa palBuIpJO -oa aql Jo lInsar aql sI 4ooq sTql uT lrBt{o ?.uauaJnsBeI[ aqfl
',t.r

l

snPu

1

aq1

..f

Jo sualqoJd 3u1z1s aq1 azf laualsi(s o1 Eu1,f .r1 uT auop aA?q aql IJo,tr aql .roJ tr(.r1snpu1 aIJa8uTI aql Jo sraauold aqI

!palldutoo r(aq1 eltp I"aTrolsTq roJ ,lrsrqTt aunlsoC pITqcrTBd aql pu" proJA?.rC 'C'O'I{ a1€I aqI :ol ssoupalqapuT pu€ s{u"t{1 sTI{ ssardxa ol saqsT JoI{1n"
stN3N90l1l10t{vcv
aqtrl

xT

.pIaIJ sB IIatt sB luTOd,riaTA puB II"laJ
,(

sIJaSuII

aql uI srJarnlc"Jnu?u

aq1
eul

S

IJOITfISUOC

aql EuTAOUI UI IIq"rapTsuoa

spI? spIaTJ qloq uI uoT?€IaossB r{I{

'sauTI apBln-ulolsnc aTasaloqr uT acuaTJodxa xsad IaaJ I

aq1 ql oq uI r(JlsnpuI Jo pIeTJ sIql sIql

r.r

Jo asnBoeq uoIl"cTIqnd

uo ssBd o1 paIJTI"nb

'JaIBInurall"d pacualJadxe aql pu" luapnls aql qloq o1 pTs ua sa 1c8 IITr 'flTcTIduTS alIuIJuT s1T 'tq 'I"nuru sTqtr, .ssaulsnq eTJaSuTI aql o? lBluauapunJ aJ" 13r{1 suoTsTATp-qns snoTrBA aql Jo auo Iua oluT .radols dTts '(poq cIs"q aqx lJaAuoc ol sI eJnpacoJd aql aIduIs roq Jauu?ur asTcuoa tuoIl"uBrdxa paIT"lap pu3 sl["J3"Tp Jo asn JaAarc 'r?arJ " uI aql ,fq snoqs 1f '1noq" floul 01 auofJaAa roJ aou"lJodul q8noua ar! 1"q1 rtrtsnpuT aql 3o sualqo.rd snoTrBA aql Jo Jo pu" cIs"q II€ qlrfi strap "Iooq JIaq? puol(aq uaaq sBq ro^"apua Jo aJaqds It"uls Jtat{l
, (soaBIISau pu? suf,o3-sdTIs sIqL

uoTsuaqaJduoo Jo lsa JaluT lnq SuTqlIuB slrBd

!s1?ocTl1ed pur-saTlu€d-s"Jq) Jo uoTsI^Tp-qns qo?8

al3r8das u1 sazTIBTcads ,t.rlsnpur sIql

.q.T ?noqB urou)l sf aIllTI sT Xf ',(JlsnpuI aoq tulsl.rdrns sTql Jo adocs snopuouaJl ar{1 roJ ipartoldua sIsnpTATpuT Jo Joqlrnu

aql J oJ !.raurnsuoc aql ,(q luads ,(auou Jo lunou" aql rog .,(.r1snpu1 a1.ra8u11 aql 01 uoTlTppB lu"XJodIoT ,l.rarr t
s

t

Fa

t: t tdurts Eulpt.rg put tu14tuu.ra11"d af JaBuT'I pJo
eJ oJ

rnssa.raEu11 Jo arnlcaJnuau oq1 o1u1 oE 1eq1 uo11d1.(JlsnpuT a1.raa ? asn aa aou oITqa 'pasn alar sao"I unr-pu8q put s{IIs Jo lsauIJ aq1 .r uaaq aouls s€q pu" sf?p"lrou 1ro11ce.rlllOcruouoca spaau ssaursnq srql sasBq pTIos aql 01 sprrBa.rcsap r(.ssaulsnq aTJaEuTI aqx uI paJTnbor sIBluanBpunJ cTsBq aql Jo Bulpurls.ra Jo sIBIJal"u Jo sul"lunou aql Jo {uTltt 01 sdols auo uaq .roqlnB aqfl .eJoJolaJaq [ItaJp € uaaq prq 1eq1 sEu1q1 acTu aql pJoJJ" ox aIqB oJar oldoad aJoE pu" o1 .uo11cnpo.rEo.(q paotlda.(11eu1t1.ra.raEu1'1 "TA .rdut1 Jaq?BJ sT qcTqr .rB aAlsuadxauT eclu .(.$ puIJ ol pBq sJarnlc"Jnu"uI 'sTql Jo asnBcaq lpasea.trou laur11 auo 1€ a1laBu11 aalsuadxa aql pJoJJB plnoo IaJ ".poqlaE adB.{11eu1E1.rd 1T qcTq.rd ss"u pu€ tu111nc {fnq .rapun oaTsuoqa.rp aql ape[I-[o?snc IIB se.(IIenuIluoc uo BuIot aJB l8t{1 suol+nIoAa put seEueqo aql Jo Ita qlTrU 'ssaccns II€ Jo Eolloq aql 1B s"n I"luauapunJ oTsaq sTql pazTI€aJ sJaJnlcBJnuauI aql alnoB aJoul au?caq a.te.{raA lno uJnl 01 aIq" aJ" aa'sI? -fralau puB uoTlcnpoJd pacuB^pB o1 anp t.r uT paJTsap aq ox qcnu IITIs sT areql 'ssauTsnq slql uT .tIuO 'soTJqBJ pIo eql 3u1ct1d -ar scTJq"J urapou aql qlll tsuo1e sBuTulurTrl go apt.n .r ql IA paads -BpunJ JoJ aETl aIllTI aq1 tstulr slT lnords ol pa1.ro a1.(1111qr rlaql aJour uoTqTpuoo sfql ol an6 'paJnssB aq plnoc ssaufsnq u1 frqs os saalrd EuTllna Jo suBau puB s.sTq uI .JaulnsuoJ aq1 JoJ sualI pacTJd -rBIndod palfls Ilan puB aIqBJnp .rg .rals .rcul uo1111aduo9 'sIBluaur .rduoc s uffoqs s?r{ .rd aql sV .raBu11 aql uoq .Japuo/r{ pue dols o1 euo s3sn8o 1T 'saI1I€ICadS SnOIJ?A SlT u1 a1.rtra^ lJaI passa.

r u1 sluaur'reB .toqs s"q aH 'aJa spaau o3 uoTlsanb puo.ro1s IBaTJolsTq aqI 'qcJ?3sar cTs€q aq? lsqr 1ra.lq apBu suoTl€puauulooaJ aq1 Jo auos 1no rl'r'reo no'( u1 paultB uaaq s€q {ooq sTqJ.r e 'r pur tu11sa'ra1 B alIIocaq aa?I{ -u1 f13u1paa3xa ara .(aq palo.!e4 aq1 paqosordd" sBq Joqln" 3qJ .ssauqc€dEoc eldurls s11 :uoIl€uroJtrr .:o asnBcaq lsoI oq '(tru unTpaE uo'r1td aql ?nq 3u1s11'ra'rpra aATsuadxa qBnorql paultB a3e pu" aATsualxa qBno'rq1 lcnpo'rd aql lIas 'tt ur s1'rru-apt'r. Jo sssIIl slI (f) as q3no"rql slJadxa aql dlaq TITA .tq dJlsnpuI slql .rd sBI{ aq rBulpt'rB pue Eulrlturu'ra11td sIBluau"punJ cIs"q asaql Jo uoTl"oTIdd" pua aouaTradxa go s'rra'( .taq1 roq pur 'anEo.' 'Eu1uaqqE11ua 't.r o '.(ueq IIal ol lsoa ltaJB 1" slradxa pafold'ua pur '{pn1s o1 'sassauTsnq ul{o JTaq} pu"lsJapun auTl aqq puIJ ol{fl asoql ol rnJdlaq eq rtTn sIql lsI"luauBpunJ r tu1.Tx ..rB t luads aq lBI{1 u./(1ddns go s1s..SuTzTs JadordulT pu" 1TJ 'rood .(1 snoTJ?A aq1 3u1u11 1d uT euIl Jo Isap -xa uT dlaq sa1.faq1 !...II"ollooqsIqlpuauIIlocaJl"q4s3ulql IscTtoT s1I ar€ asaqtr 'Xca Iqns ar{1 oX tlo"ordd" (6) (B) .ll'rlsnpuT aq1 Jo lrBd .o sad. 'sl3TJalBIn pu" allTl' 3uT^as s1q1 qtnorql aBpaI[ou4 I{cnlu oATlcadsaad aBut'r-tuo1 go por{1au noI puY 'tnJssac"ns aq o1 op plnoqs no'{ s3u1q1 aql lnoqB arrsq no'( '.(1eue 1tc13o1 " qlTn aanpaco'rd dals-Iq-dals sTql ol .( qaa I"s 'v uqo f 'lrBaq 1" urto rlaq] pu" s?saJal -ullInoaABqoqxasoq?.

r uas 1€ IITIs aJB sJaJnlc?JnuBIlI s "('r1snp '1sug umo'rB seq -u1 tuno.f uf.IC"f .IIIX rauqcsrTl .suJallBd uI o1 paTJX aa?q an sue.sluaEJBEJapun JoJ ol[?s aql 0p 10uuBc ar lq' uac ar JI uos?aJ OU ST aJaql 'arBc snolncllau qlTn sluauJaSJOlnO azrs aq1 os sazls 3u1'f pnls '(auor " ! luaursE 3u1111.(tpo1 frlsnpul frlsnpul uo!lonPollul .(lradord oqI .-11an ? aa€Itr uao raunsuoc aql uI sraJnlc€Jnuau Eulpuers pua aurTl qcnu luads aatq Iaqtr "{JlsnpuT se q1'v'o'r8 fpoq lBnl3a -lno pu" spJ3pu"lS Jo n"orng aql .rd sssur tTq e s1 e1'raEu1'1 aqI '.rBelp ro11og-o1-'tsra pu" atsnBurel aIduTs 'suralqard asaql q?I'tl 3u1doc u1 dlaq auos Jo eq o1 1drua11e uB sI Iooq sIqJ '3u1z1s puc tuldnorB s€ srallBrl lu8lJoduT qons EuTpJBBe.' PaXIIJ aq IIIr d= .( .r 11r 'r e duo c sTqq 'ssaJSoJd slT IIB q1I uollonpo.(ouBJuT tflorJ auo./tq uaop las aql noIIoJ plnoqs sdnoJB snoTrBA aq1 Jo 3u1pt'rE 'ro 3u1z1s aq..( 1a. 1"t{? os pape'rB aq plnoqs s8uldno'rE snoTrB^ roql oTssq uroJJ pa^TJap aq u"c sura11€d a1i1s snol'rB^ aql aol{ ..

re. prortaJod att6 slil1lil0c . uadg aqJ. Ol ( raAoC lasJoo pu€ sJafl€r(IqcloJC 29 'aoa16 alr. 6L 'I d ' ' ' sN ocrHcIN :51'Ti-I rET 's 'd .r q qltua'1-11ng eqI. s.'S 't 'I 96 . 6 'dT IS cTsag aqI L '9 '9 't '8 .uroElt{tTN ParaPInoqS aqI 96 'uaoSlqtTN aqI 06 's€ur" fed ?8 'lrrqslqBtN aq 64 6urot1q311 aldurlg aq1. ssJg 89 ' &YOCrrrgd qNv vus gJvuvdgs sHJ :rnog lrad 61 ' ' ' ' r'qtIsr aH'L :5ETfr-liEE ss r ltsH 9' c sHr ! onI +J?d I? 'dIIS ssacuTrd Ioueg aqtr .l rBqc .I '1 'e 71 ' s. g8 'JJIrpTIt aql qlr dI IS aqJ 6A tdIIS ssaouTJd eqJ TZ 'doI e.rrdag aq1 r{1Tn salluad ro suI-dalS aqJ s9 .r a rt.t1g rs€Jg snoTJBA .rg :d11g e1du15 aq5.suoc .08 'dT IS doJ sIosTuBS aqJ.I auo lJad ' sdrts : I I IlIX xT sluauaJnsBaII unulurn pJBpuBl S .radolg a1.q .r6 pu€ Brg aIduTS aqI 69 rsdng BrA (q) (a) gg 'sadrqg pue sa1. uoTlcnpoJluI .ra.raEu11 cTssg aql Jo uoTl cnJl.

relJoll 0q1 puE luapnls eql Jol len uen v 9Nt0vu9 0Nv 0l lJ lldN ls 'l l)lvnNu3lrvd I ru39N I 9l'l .

auTI luorJ Jaluao aql uo {cau aql Jo luTod aql uoJJ saqauT xIs u/t{op arnsaal{ .a1oqu.IapInoqs aql Jo Jalu3a aq1 o1 .sop aJnsBaI{ .auII Ic€q Jaluac aq? uo {ceu )lcBq ar{l ulorJ saqcuT +qBfa u op aJns?at{ 'IuBas epls aql puB raplnoqs ol lsnq aq1 Jo auII aql 'luoJJ Jaluac aql uo tsluTod parnsBaul aq1 3u1u1o[ (1uo.tJBp LIcuarJ apTs aql lOnrSSuOc pu€ Iu33S apTS Aql UIOJJ SAqCrII aaJql uT oJns€aI{ 'aIoq -rllJ" aql uroJJ seqcuT rnoJ untJp ault aql uo 'apIs aql 1a lrBp aq1 ued. Jo suBas apls aql 1a asBa qcul JIBq-auo JJo art"I :snoIIoJ sB 1I ?ra^uoc pu" u.(q do1 {caq aql adaqS .r€p ?snq luorJ aqq asoIC '?snq aqq go 1u1od aq? o1 apTs aql ulorJ auTI 1q31ta1s B aBJq 'aIoquJa aql Jo as"q 3q1 UrOrJ IUOrJ Aql JO apTS aql 1" SaqCuT JnoJ ufop arnssal'{ .rep qsI€.{ aql go 1u1od aql uorJ au11 1q31al1s € BJ(I .{ )lcaq aql JO eUTT aq1 uo Japlnoqs aql uoJJ saqcul xIs u.ra11td ssa.o oq. AUI I dTq aql 1e Eulqlou ol aIoquJB aql Jo as€q aqq uorJ IcBq aI{1 put luorJ aqq.-e- 'tllBas apls puB lJBp l sIsfl o1 Japlnoqs aql tIcBq Jaluac aqq l€ paJnsBaur sluIod aql II" SuTuIo[ .radols cIs€q aql lanJlsuoo oI u3d01s 3tu39Nl'l clsvs 3Hr J0 N0ltcnulsNoS . aql Jo dol aql ad"qS isoqcul JI"q-auo puB auo .rp q13uaI-IInJ cISBq aq1 a4e1 'suaa11ed e1. Jo uaas apls aql 1€ aloquJa aql Jo asBq aql uoJJ saqcuT J Iaq-auo pu3 auo arnsaal{ .{c€q aq?.luorJ aql Jo .l?s a rr€rq 'l rap Jeplnor{s aq? go 1u1od aq1 o1 r4arq aq1 go '1.raEu1I IIB roJ .lsnq aql go 1u1od aqq ot 1T 3uI -u1o[ 'au11 aql uo raptnoqs aql uorJ saqcuT xIs ufiop arns"al{ .r.lsnq aqt Jo luTod aql rroJJ au11 1qE1u.r€ aql Jo as?q aql uroJJ IuBos apls aql 1a aJnsBaI{ . dTq aql 1s ?.l rBp lsT€.

.\lSNtY ]A]SNUV radols 3 !sPg eql .radols dTIs or{1 o} uJa11"d cTs€q aql 3u11'rarruoc uT sdals lsrIJ aqI U a Fl a m t.

r edo lS d!lS crsPg eql .-9- u1 flarrlsnlcxa 'ola ts?rq tsdTIs 3u11d1s l sourI€ pasn sT JadoIs d11s alsaq aqJ.

s- j1{+ (JrodS bJ!.t o Esr {i !i 1 z N t- uz cs :l rl1o. n pl- ls: lc. eG cd I NEEE E rr o n . ftr =j zItU ls fi i sB $(.l)s 3 \o U N tr o 5n.IJ 0 d. F.i.s*- $ ll t a C N fr rn 5 lili ' NlnJl. o ^ffe F N (r. Bt Ti F q . \o{1. l[r 3 + (.-t N trN '1.n 9I lil -t d flo .F A O C. = 3 3S_ @ A 63fi ilo cn^i N $t t> IN Ip B* oI (4\ 63S\o@ rulF.ir\o Oesato) S nJ liE z- .n tr 5> tul- Fq L). C^ L fi iF.F.. =CJlL Crl Nl- oiF ot li o .rt !i t! n-r- . ! { .ful- }r lui 6' tl S-o s X F l'- rn = 2 o-N li I ffo s A\N B F. ar.. <.8N tF a ols Ifl s5 bs o $ o c.{tr el o EEd (.l- BS+ s o lli 3 rn e i !q #-trB J""8.1 f . E (.o .r' xili ElltiHi$ I t d$ U F U) H .Tr. A D \.T(4(D nl(r- o (.3iMC.-9- T I I I N t I it l'!$ _u_v>i I t--.

raPun plroil JOJ pasn salJq€J "q1 3u13ueqc uI IBluaunrlsuT s"rtr I r"rt{ .n 'lalxas aql Jo .sJauSTsap qcuaJd lUaulUoad '1auuo16 puB Iau€qc '{q pauSlSap sassaJp a1.pu"uap 1u a. sauTqc ap ada.SAIJOPTOJqUA PlI" ACBI JO SAIJJNJ d..r o1u1 sutc dTIS aqJ' sd tls au0 l.rc pa. 't{1T'$ pualuoa o1 rsar'tls .oap ql I.led .33" aq1 a{"u oJ 'a'la u?q1 aJour aq o1 s 1u a ul. slJT{s rTaI{1 qlI.or{r 'u1e3t anSoa o1u1 {3€q auBc sdrrs 'asdBr lJoqs € JalJv .t{ dTIs lnc sBIq IsJTJ aqtr' .(tPol aaBId slT 3u1p1oq put an3o.{uB aABq 1ou plnoa tadr(l SutzIrapuats ar{1 Jo ararr qcTq'{ o1 sttt sTq lBq? os l(poq oql ol 9u1tu11c puB asolc d11s aq1 daa4 ?uatuI sTII 'lauuoIA ol palTpaJc sB.r a p un aql pasnBc rBulcunol'..r uT IITIs sI dIIs )tIIs sBTq aqJ .r E u1 sr.r1u1 tro.ri paqsTltaqua sluaur.. 1".t )iInct qcTq^i 'uauII auIJ Jo ap"ul a.'.ran sd11s asaq.sluaur'reS.rrB aIII-dTIs '3uoI aro^'l '(aq1 'Eu1 aI"ul aq? o1 aIqIsT^ '{IIs€a -n31.otrIT? 1"q1 1B 1at o1 Pr€q ara^{ qclqn .roloc puB {ITS 01 .rouelE put Sulauep aql '1o?xaS BJoC BroIJ alrt Jo luaApB oq1 q?IA 9I6I lnoqB anSo.r t 3.(1s acald-auo q11^r uJoa aq ol '"pBul 't1du1s put 1qE1e'r1s aJal f.

tA Jo oJnpacoJd'LD?u awDPunJ aqx nJ'L'lda'!s oJ .-8- 'filaatsnlcxa Posn uaaq sou apoJa ucuL-onT aql ' sa1fi1s ural?od snolron aUl 6u?Prt.

. a qlTf..ret. Jauu?ul alqBpuBlsJapun 'slduTs lsoE aql uT lno paTrrBJ a.raPun paqsTuTJ aql uT peuItluoa sI dTIs Eu1111g-11an teld -urTs € JoJ .ra uolsseJto.rd ezls d11s .lU 0 | ls c !sPg eql 'l .-6.o dn lJBp XsTBn ol lsnq " " apau sI u.rala lcql puu IIIr nol .t.reqlrd dTIs oTsaq aql roq groqs qolals aqll 'lJ€p qsTJ lsltn s qllx lc"q 8 (A) llrsp qsIJ ?sfBf.(JBssacou Eulqlf.rBp qouard Er" apTs a pua qlTx q.rapun Jo salfls IIY 'luauret.i.uoJJ € (I) 361rBd or1 . .rd Jo sl"l -uauapunJ aql II" apa.rt dals .ra11td dIIs cTs?q aql laql acTlou IIII notr s!sTtPuv .(q daxs EuTnsua aql uI .d11s e oluT apau ueqt s>1oo1 u../i.rado. alstq sfql r[oJJ ap?u aq uro sluau. {aBq (Z) tl.

S-U auTI aql uo tr puB X slulod oAI uo !+eJedaJd hrl.uT JIBq " -auo pu€ qcul q1q3Ia-auo I oq..e I I .r. palB c TpuI SB tuAOp qcuT q1q3Ia-auo aJ? I puB a sluIod .0r - .eg 'aurI s-u aql uo radols 'auII .(.3p€r3 qcuT-on1 JoJ N o1 q..e t 3qln9 I A n9 3G lt n I aq1 .-tr oluo g pu€ y sluIod aql auTI S" pu? s?uTOd s-u x IJBI{ {crq Jaluac aq1 uodn tg pu€ y 'sluIod onI aa"Id >laBq aqq Jo {c€q Ialuao aq? 50[ up 1 1e:eda:6 IcPg eqf .pa1Bc IpuT s€ tapls raqlIa uo qcul r{1t{3Ia-auo oJt I pu€ I s1u!od . X luTod uoJJ uolssacans uI aJnsBaI{ -l puB n-x "t{ 1V arBnbs 'sauTI apTnB onl laaJa .g o1 qcuT JIBq -auo puB d 01 qcuT qlI{3Ta-auo uoTssaccns uT I luIod uroJJ aJnslali .

II 'qcuT JolJBnb-auo sI as€aJcuT q13ua 1 uJallBd aq1 s oqs e pu€ I sluIod uaafilaq acu?1sIp uI acuoraJJlp aq1 ?€q1 acIloN .{oIaq qcul qlq3I a-auo pu3 qcul q?q3Ta-auo ?no sI sIr{J.z pa{J€in uaq aql Jo lrBd Pu€ Z-e 1r€P f sTBrtr aJTlua aql 1no {J€l'1 .ra1dac ar{1 acBId q 6 s1u1od uo sT 1I 1"q1 os u.(q PaltutslsaP do1 11 cu1 q1q31a-auo Pu" '-[.1 1u1od uo Y 1u1od qlI'i{ d Pu€ S-U auT I ruo.e saplnB aq1 Jo I€Brrou aq1 aAoq" .saplnB aq1 Jo IBluJou aq1 .ra11ed Ic€ aqf . 'a 1u}od uo g 1u1od q11r d puB a sluTod uo sI Ic?q Ialuac aq1 1€q1 os uJall"d { 3eq aql aaBla o r.r]--de 1 S aq1 Jo sauII aql Ir€Y{ 'I -T paIJ?tu aultlno f^€dq aq? .I .r3 qchl q1q31a -auo ?no sT s TqJ . puB I s1u1od 1.to {c€q eu0 n=+S lceg aql .

rE aq1 uodn pasodurl. E-e-e-C se.ro IoIIBr"d 'I€uTBTro aql Jo sauT I aq1 q1T'lt luauuBI IB aqI sauTI aql daa>1 o1 sI ap€JB aq1 Jo oql Jo sauTI 'az1s papr. IeIUJ Ou aq1 nolaq qcul q1q31a-auo u.roa do1 aq1 Jo !. uJa11€O a o? o aq1 Jo d IBuls tr IBU TgT acIloN papBrB aq1 IT" ^roq noj dals -raluac .-zrIII AP?JE aqx.readde a3uaJaJJIp ap"JB aql noq acTlou 111'rt nof a'rag r uT unr u.r{JoJ u.ra11ed Ic"q aq} aAoyt Saxla?a+s .rau.(q palouap uaq IBr{-auo J pue .radns sT uJa11€d 1eu131'ro aql uaqrir s.rn31g aq1 .l\op pu€ qcul 1no sI auI I STqJ .ra11rd "apT .red tapls aJIlua aql lno )tJBI/[ aq1 1"red Jo ' I -It fulod uo sT g luTod put e-g 1u1od uodn s1 y 1u1od 4ceq aq? 1Bq1 os ?unou€ I INJ Aql pJ€.

.ra11"d.- 8r . li'e y A lctno l0Joe I 'x puB I s?uTod s" S-u auT I aq1 o1 u.{-auo PUP uoTssaccns uT X luIod IUoJJ aJns€aN I luIod o? qauT qlqilo-auo 'aJ"nbs g luTod MoIaq I{3uI t{1r{iTa-auo sI ? luIod ' . aq?.apBJ3 qaul-oltl B JoJ qauT JIBq-auo sI g of qcuT qlq3Ta-auo 11 o1 uolssacans uI aplnB aq1 uo l luIod luorJ aJns€aI{ ..li-1. puB I sluIod olaq pur s?uTod I H 'r{ luIod o1 qcul J IBI.V h.uoJJ Ja?uac u.ledeJd luorj aqI . pr. uo tg p"e y 's1u1od o^'t1 IJ"li 's-u auTl aql uo uJall€d luoJJ aq? Jo luoJJ Jaluoc aq? aceld 'S-u tauTI B mBJ( aug uo r +e. .ra11ed aq1 uo B puB Y sluTod aql anulluoc 'auIl 1.a O-X 'sapInB s€ sauII ortl JJo aJ€nbs -tr pu€ X sluIod uO onl uo r leJedaJd ?.oJBnbs qcul qlqBIa-auo aJ€.aJ€nbs pu€ I luIod aAoq€ qcuT qlq3Ia-auo sI e luTod .t.t I a:.

ro 1q31"r aql Jo luorJ JalIIaC aq1 daay fiI-?e ls 'palBeIpuI g puB V sluTod luorJ st ( 1.reP l snq aq1 Jo lsnq aql Jo 1u1od aq1 lleq puB 1-1 squl od uodn e.dn .-+l - 1uI od l"q1 'qcur q1q31a-auo ?no urallBd auII f^€aq aql fq Pal€cIPuT sB dol aJIlua aql {J€It 1u1od uo s1 y aq1 o? qcuT q1qt1a-auo u.re luorJ aq1 aAo raluac aql 1"q1 os 1no uiaXl€d 'r -x eu0--43+s .ra11ed 3q1 aAoI{ os .

eaq aq1 fq palBaTpuI sB '?r€p snq aq1 Jo 1J€d JarroI aql puB IIlaq aq? Jo lJBo {J€I{ lsI€^{ o1 l.8 auTI .red pue 1J€p qcuaJd 'ep1s ar11ua aql lno >IrBN 'uliop qauT q1q31a-auo puu uo aro g puB Y slu1od lno qcuT J I€q-auo sT r{cTq tt-X put ?-l sluTod 1Br{1 oS ul{op Jo lJaI aql ol puB lno u'ra11rad luoJJ aqx aAoli rno.ra11ad luoJJ aarql d a-}S .g 1u1od uo uaalled aq1 Jo B luI oo q?T $ 'qcutr q 1q31a -a u o aql aAoli l sIBr aql 3u1ddo"tp snql tuaop Jo lJaI aql ol u.(ltaq aq1 fq pal"cIpuI sTqJ 'uaq aql Jo 1.ra11edaq1 aITq.$ :1no qcuT r.a-i-?-n paIJ€In auIllno .sr sI . dalg (q13ueI uI acuaJ aJJ T p qcuT J a 1J€nb -auo aq? acTloN .ttqETa-auo sI u.(rr.unoqs sB ..

L .n s1 uoIl?ulroJuoc aql noq ecTloN sT auTIlno uaalletl 1ru131.vr aql puB dol 3qt uaarlaq sI atu€qc ap"JE Jo [tu aq1 ol lsnq '1sI3 aql uorJ q13ua1 utr pa8urqa s"q lsnq aql 1B lrEp oql t"u.1SI€..ro aql Jo .illllf *u..rB aq1 uodn paotld u.9r - .ra11rd IBuTEIJo oql uaq[ s4oo1 ape'rB aql aoq acIlou 111n no'f a'rag 5[tl-i-a6 .qltual srlts aql suTBuaJ lJI{s aql' aq.azIs dn-papr.

tr puB 1 s1ulod 1B S-E .rc u1 I.palBcIpuI Jo se .t9-aq .-Lt- mo . epuaB auTI aqf . I 3OV}1O 39v3ttJNr t^li'7 3Gtn9 3Clt n9 n luorl eql 0u r pe.r9 1eq aaenbs seplnB a111 au0 uo tlPr pdaJ d aotn9 ?CItno n -l I v. ..(. .q1 .is z 17.{llcarTp apBrN-op or{1. -uT ap"Jl aql allsoddo .r'a3 . sluIod.r f i'.$or{ Jo aJnlard af Isoduroa € s^ioqs ueaBelp eq.r.{ sIooI apBJF-ap aq? .r11 Jo .r.osBaJcuI aq1 JoJ ap"JB aq1 q? uoslrBdu<.rri"n""" . lut i.

.. ! t..N IcES etll 0u 1pe:9-ag .e luTod uo sI l.I-I s?uTod uo aJB uJo?.{ .8r pa)trBru auIIlno ..lecIpuI s€ dol qq1 )tJBI{ .18d oq1 uo g pu€ slufod lBq? os ouI I S-lI aql MoIaq Jo tI cBq .tJ 's-u auTl o? Jasolc qcuT q1q3Ia-auo ?snq aql Jo l.S-U auII aql uo uJall€d luorJ aq1 Jo luolJ Jaluac aql acBld eu0 da+s .sfuTod {cBq qcul qlqSI a-auo aq1 uo luoJJ Jaluac uJ a1lB d aql daa)I or I dals tr.tluarra u."e t.uoJJ Ja?uac uJal?Bd oq1 Jo V luTod ?Bq1 os qcul qlqBTa-auo lJaI aq1 o1 ro u^{op urallBd luoJJ aql aAoyt .ra11ed ai{1 aAoN .uIod aql IJrl.(Aaaq aq1 fq pa.

A lr'+l .Bd oql a oI{ 'IcBq qcul q1q5Ta-auo aql Jo auT t aql uo uJal1€d luorJ aq? daall aerql dals t.red pue fJBp f sIB.t.ro 1qB1a aq1 o1 uJal?.(q palBcIpuI sB 'u1aq aql 3o 1.{aBaq aql .r.teaq aq1 .g 1u1o d uo luorJ Jaluac aq? Jo g f uTod q1I a 'q3uT q1q31a-euo (uaq puB 1sI€^r aq? asIEJ ol) dn.t o1 lsnq aq1 Jo 1J"d Ja.rendn pue fi puB I{ s 1u1o d qcuT J IBq-auo oq1 o1 {c€q ural}Bd 1uo.t-t-t-i pa)lr"ru auIIlno.ra11ed aql Jo luoJJ Jaquac aq1 Jo B pu€ y s1u1od !rq1 o" p.tol aql IJBl.ll . aq? aAoI{ lnol dals '8-8 pa)lJBut auIIlno .red os I3 puB 1J Bp i{cuaJJ aq1 pu" luoJJ aql Jo ap!s aJ11ua aq1 IrByJ .Io 1.6r - .r-g puB ?-n s?uIod uo arB u..{q pa?BcIpuI s" '!raq aq1 .

reau se 1da>1 ar? sauTI aq? IIB aoq aaTloN 'aBurqc aPB r3-aP u.. aql IIB .toq luoJJ aqf Jo aperB asBaJcap ar{} pur 1eu131.red uT aJB souTI s€Iq aq1 'j$oI{ acT?oN suoll. suoIlJodord.f 1.riduto3 aPPlg-e0 luoll t t"t^l .ra11td aq? qlT acuBpJoccB uT pafJlqs lrBp aql 'uoq osI" acTloN .lg-a0 lreg g"r arw ' 1J€p lsnq aq1 puB l JBp qcuard aq1 Jo puB 1a11e.reduroc aql ur acrfoN uos 1.-oz- 'IBuISIJo aq1 uorJ aBu€qc ura?1Bd aql uT aIqTSsod s" IoIIeJ"d ..Jno?uoc slT l da{ S€q {aBq aI{1 Jo apuaS-ap aql AOq ocI10N uos lr eduoc aPe.rodoad aq1 jrdirt .ro aq1 uaa faq uosl.r.

oaJJ Surq o1 dIIs aql Jo lr€d IJI{s aqq s oIIB sTqf' .-tz.dot BJq B q1I.t1s JBIndod talduTs B oluI pauJoJsuBJl uaaq sBq . -sIp 1noq1T.n dTIs aI.radols dIIs cTsBq aql t{c€q aql osIB pu" sB!q aq? uo lsnq aql ssoJcB auII € 3u 111nc r(g s r s.pa1€uIuI Ia uaoq aa"q auT I lsTBr^ aql 1B {arq aq? puB luorJ aql Jo slrap aqJ aql SuoIB auTI lnc sBIq ar{?: oluT parraJsu"Jl sT luorJ apls aql 1€ lrBp qcuaJil aqI '1Snq .( leuv do1 Erg :dtlS eldurrs eqI .$ slIJ puB saATS 1nc ssTq aqI .lUaruJB3 -Japun aq1 Jo acusrradd€ IBJauaS aql 3uT1Jo1.

J qcul q1q3Ta-auo aJns€aui c-z auII apln? uo .uIod Z laaJa S-U c-Z 'auII 'o 01 3 autl .t{"Jp 'dol BJq aI.rop qcuT qlqBTa-auo puB g o1 saISu€ lqBIr 1B sI 81uTod luTod .? uToo llloJd .apInB aq1 uo auII B 1v B roJ arenbs 1.qcuI JIBq-auo sT yl o1 x llloJd .lf Jo {cBq Joluac aq1 o1 sa13ue ?qBIJ 1V . dot BJq aql pu€ 1JI)ts dTIs aq1 Jo )tcBq raluac aq1 .tcuI r{1q3Ia-auo sT d o1 . l.lBI{ .J qc qlqrIa-auo aJnsBau x lulod 1v o1 luoJJ ul X .ulirop puB saIbuB 1q3tJ fB qcul qtqBIa-auo aJB g pu€ e s1utrod .l Pue X sluIod ?B sauII aPTnE dn laS o^rl uo llPrsdard zA)< 3Cln9 tl tl 1(ln9 9 .[ luIod u]oJd .r.tr I tS-U aufl aq1 uO euo uo !lsredald aper9 IcEg eqI .-ez'd ?uTod uorJ dn qcuT qli{3Ta-auo sI I luTod pu€ qaul JIBq-auo sI I o1 z 'd o1 z vuoJ.q"uT JIeI{-auo sI g o1.S-U auI I uo tr pue X 'ureq1 o1 Sulpuodsa.r -Joc 'puB 1J1{s aq? go u.u.ra11ed aql uo I puB Y sluIod aql {.

.uop pu" qcul qlq3T a-auo ?.I -l .ll aAot'{ oal dals doJ_ .sauII .(q pa?"cIpuI u3q aql Jo lJBd )lrBN 'a-x luIod uo sI B ?uTod 'I{ou1 qfqSTa-auo sI 1J T{S aqJ (1JaI aq1 o1) u.no paaolu .{ 'z lulod Jo (lqblr aq1 01) dn qcul qfqBIa-auo puB lno qauT qlqBIa-auo dol €Jq aI. Pa1€cTPuI sB 'auI I dof dol erq aq] IJB.l? Jo {cBq Jaluac aql uo g pu" v slu I od rtrlTM ou0 da+s d OJ .( q.{ aq1 fq palBcIpuI se 'IZ-DZ .z sJaqrnnu aq? .-82- .1J TI s aq1 Jo "uI1 auII sBIq ar{1 uo tl-X tauII ?Joqs B 1no {JBIU ttr Pu" X sfulod uo 1JI4s oI. auI Ilno faeaq aq1 . dol aqx.{ "or.tro apTS Jaql Io uo sauT t LJoqs eplnB uo do1 aJq aql uo O-C aul I apln ts qlIM o^{1 {J€rx 'C-Z .

(€a sTql uI 'IalI?JBd uT AuI Ilno uJ a1lB d oI{1 saTJJ€C asBaJcuI ap€J3 aql .-ld- .1ca1uI 1da)t sI auIl aI.raoq a? oN ops J9 uos !lEduloc '82 luIod uo c luIod qlIn tqaul qlq3Ia-auo u.t{op puB qcul JI€q-auo lno do1 BJq aql aAoI{ '8-e-8-8 paIJBru uaq aql Jo ?J€d puB apTS 1JI{s aql JO aCuBIBq Aq1 lno IJII{ 'gI p.B 6X sluIod uo ar€ lJT{s aq1 Jo g puB Y sluIod aq1 aAol'{ 1Br{1 os 1Ja1 aql o1 puB g-N o1 qcul J ["q-auo 1no lrIIs Salq1-a a+s '8-S-8 paIJ€ul auIl SBTq al{1 puB apTs aq1 1rlO IJBIii .tls uJall€d aql .

saP€J3-dn Jo saTJ -as B saop s€ JauuBlu auBs aq1 uT dn noqs IIr^r lInsaJ aq1 'qsn1g slcuq ra?uac ar{1 q11.IaII€ied uI sauTI aIfls aq1 lIV s aJB suJa??Bd aq1 IITI Jo .ra11ed pape.rS-ap aq1 3u1ce1d -.Z .re1nBa.v. I 3ArQ9 3Ordg di'I c':f E':H .r?-dn aq1 JO aSoql o1 a1 Isoddo arB sluIod oqf II" 1B qt al oN 1u1od 1e pue tr puB X sfulod uo apr.{oIaq sI dn-1as aqI epe.apeat-dn aql Jo allsoddo l3aJTp aql aq III/'r lInsaJ aq1 racuanbas . .uIod aq1 dn las auO uor+eredald earno I E.9Z- .!I apEJS-40 .(g .S-U auII aql .r u u1 apeaS-ap oq1 Jo sluIod pa{J"ur aq1 SuotB IcBq urallBd aq1 8ulaou rfg uos r leduoJ apP.r3 oq1 JoJ s?.l0-s0 .ro aq1 uodn u.1eu131.

I euO uo r lEJedard I luoJl eq1 . I 3:€ J''Z wl.$oIaq I Ii[ I qlqiIo-auo sI I o1 x 'qcu1 JIBq-auo sT lrt o1 x'qcuI 'oJBnbs g luIod urorJ u^'top qcu! r.rrduroc st " Z luIod 'fi-0 AUII Jo apI s JaqlTa uo qcuT qf qb I a-auo auI I paflop B lJ"llr puB aJq.c d.ig ..r.aJ?nbs LtauI L{1qBIo-auo sI I o1 g tuoJd .l"N .tl Jo luoJJ Jaluac aq1 ol saISue ?qbt J 1B O-3 auII M?JO .rq aql JoJ ap1n3 e sB c o1 2 1u1od uoJJ ouI I aJBnbS '3 1u1o d o1 alqe.s-u auTI uo sluoJJ Jaluac dof BJq oqf puB trI{s aql f B.saplnt s€ sauII paJ€nbs lcaJa rS-U aull uo I puP X sluIod 1V .reduroc pu€ lJI{s aq1 Jo ?uoJJ Jaluac aq1 uo B pu€ y sluTod 1.do1 e.{lqETa-auo sI 8luIod 'qcu I J [€q-ouo sI g o1 'qaul q l qBI a-ouo sI d ol tr 'as€aJcuI ap€J? aq1 Jo sluIod I.E I sorAg =o.re11 . ar. qaul qlqtIa-auo sI I uf d luTod uoJg aJBnb s .tcul JI€r{-auo sT g o1 z lutod uoJd 'd luIod o1 qcul q?qdTa-auo Z luIoq IlIoJJ a rns€ au C-Z auII apTn? uO .-94- .s-u ault uo tr puB X slulod alqe.arBnbs puB Z slulod qcul qf puE LtBTa-auo oJB sluIod .tr oAI UO rlerPdoJd !l .

1sIB.s1u1od aplnB aq1 Bulqcnol S-U auII aq1 uo dol aq1 Jo luoJJ Ja?uac aq? pu" 1JI)is ar{1 Jo 1.r aq1 Jo sBI q aq1 1€ .Z-J tq pal€cIpuI sB .uoJJ Jaluac aq1 asBId "Jq au0 de+s .trX tauII lJoqs t IrBlt 1JT)ts . suoIl"Jado alBJadas o.r1 aals .IZ luIod uo sI c luIod 1€q1 os qaul qlqBra-auo dn pue qcul q1q31a-auo 1no !Z auII aplnB aq1 uo do1 BJq aq1 aAol{ o^.I-I .(q pal"cTpuT rauJoc aq1 Jo lJBd dol aq1 {JBI{ ..n1 ar€ aAoqB aqI .Z aq1 Jo 1r€d Tno IJBI{ 'uoq .do1 BJq ar{? Jo tuoJJ aql Jo sapls qloq )lrBI{ .rop puB qcul qlq3I a -auo 1no lrTIs aql aAoI{ .z luTod uo sI 1r!Is aq1 Jo g luTod 1"Lt1 os qcuT qlqtTa-auo u.

z x aar ql dals . Jo rauJoc dol.tq paleclpuT sB .urolloq pue aprs ol{1 lno lJ€r\i pue aql aL{1 oo? arl? sJouJc}c JB .8-g-u sJaqunu aql . aq1 1no lJ"}li pu" 8l r.l IBJauaB adoIS aq1 1eq1 os paIIoJluo" s?.{op Jo 'lJaI aq1 o1 pu" L{cuI J IEq-auo '}no uJol?€d lJI{s aql aAor{ .?c€?uI aq1 puB IaII€JEd uT II€ sT acuBJBaaldB lda.Ta -auo pu" auTl apInb eLll uo r{iuI J Leq-auo '}no dof Prq ar{1 aAo}{ '8X z t. dn-1as aplnB oql Jo I LuIod uo s I uralled aq1 Jo C fulod 'utop ro tlJaI a.1a-auo u.acu€.TON JS0g . t:-8-ti sroqulnu aqf .noIIp apBJ: LIcuI-o.-82- .{ luauraAorrr uJallBd aql aoq . dn-papBJS aql qlI/{ saJ"duoc pu" do1 BJq aql .-{1 oJ qctlr qlq. .r o aJ€ uJaJlBd ar-11 Jo g pu1? Y sluIod 'qcu ! L{1'.Io uJalled I"uISIro aq1 /iroq aas uBc nof aJe saull aloN 1JI{s aq1 aJaH r-nolnElg re 3NC H.{.(q palB"IpuT sI sB 'uraq aql Jo 1J€d puB apls oJIlua a{lf pue IJIIs aq!.{!.

sluaurJBH paJoIrBl J apun JBan JoJ asn ur lsoul sI 1"q1 1 u e "r e H.r a p u n pauTl-1q?TeJls eldtlrs e sr drIS ssacur.r a pu1 .pIoJ pu3 JJ uo aJB sIauBd aqJ aq1 1uo 1nc { "Bq .-6d- . u !l d aql L . ruoJJ radol s d11s arsuq aql uo JJ pe13nJ1s -uoc sr uJallBd aq1 1"q1 acIJou III^ nol .rJ aq1 oluT aql aurl ssacurJd asI.)l tl t\ I ii i drls ssa.(1 sIql Jo s 1u e ur.rla ?.1uo.r srslleuv i.r{q1?uaI Jo paJroJsuBJ? rBp rlcuaJd JJ apIS aqI sI l 1uo .I puB saur aql qBnoJql Ceq aql JJ aq1 1J 1uo 1 Jo qBnoJql Jaqlo u^rop SuTuunJ sauTI asIfir{f SuaI aq1"p q"Ba palBJ"das aJ€ slau?d pu" saJoS aqJ.]-asoTc puB I.lloous arB ad. . iuTl?I.rd aqg u.l 'il .

re11 IcBq JaJuac aql ac€Id au0 uo leuPd lceS t1€r€dard .OIIII s-u aq? uo Iau?d 'auII s-u aql uo.r lB I pue X slulod uo dn '?as sapln8 u6 oi^l leued Iceg uo I lPJ PdsJd Z 31 I I I I .r.uTod o? d luIod uoJd 'd o1 tr 1u1od urorJ qcul q1q31a-auo aJns"oI{ sT e tulod o1 11u1oti uro.tr pu" x s?uTod oql uo B pue y s1u1od 11.red a.I o1 u.rg 'qcuI q1q31a-auo .08 'qcur q1q31a-auo sI I l.I-n a?BuIpJooc uo aq1 sI auI aql ?uIod d luIod I '(-c auTI MoIeq puB a]1oqB qcul qlqrTa-auo sauII palfop on1 it{BJ( '1! oaoqB qcul auo lnoqB puB aull 1sI€rr arIl o1 1a11e.roB lceq aql uo C-C auT I c rl€J( aJo0 lceg 5u0-un ! wle?eJd J :ulpuodsa.roc aqf puB uJalleo .S-U o1 sa13ue 1q31.roJJ qcul q1q31a-auo aJnsBaur lulod X ..

A luIod uo uralf Bd aq1 Jo 61 1u1od q11I1 .{q palecrpul sI sTqJ .paqclBru aJB aq1 Jo sauTT aq1 o1 IAIIBJ€d ar€ sauTI papBrS aq1 IIY aPBJ? aql pue I"uISTro aq1 uaqa dn s..{orI s acuaJaJJTp aql roq aloN apeJ0 uos r ieduoS 'z-z-z sraqunu .{q pe1'ec1pu1 sa tqalou dol aq1 of lou€d .1 1u1od uo sI urallBd aq1 Jo V ?uIod aql Jo do1 aq1 tno Irat{ .qclou lJBp Jai{oI aq1 3u1 -pnIcuI .r aql o1 apTs l JBp aJIlua aq1 pu" uaq aq3 1no IJBr/{ .dn-1as ape.1sIB.I-I sluIod.qouI qlqo'Ia-auo dn pue qcur q1q31a-auo lno Iaued IcEq eq1 aAol{ eu0 de+s lauPd lcPS .r8 'I3uI?IJo .uMop Jo lJaI aq? o1 qcul qlqBre-auo (S-H auTI ruoJJ qcur qlqEra-euo dn paurl lIIls sI ICBq Jo?udc ar{1 aIIq^{) Iau€d IcBq aqf aAoI{ oAI dals .rF aq1 Jo r pue 7 slurod saL{cnol IcBq Jaluac aqI .

[-d auII apInB uo sI apTnS u.d luroA uo sl uJaf led aqf Jo I furod .r{c1ou Jaddn ar{1 o1 fslell1 aq1 LroJJ loAId u o . lSTE/i arl 1 o1 uaq aql uroJJ lJBd Ja.lJaI aql o1 qcul q?q3Ta-auo pu€ qcul uB Jo sr{1q3Ta-aaJql lno uJallad aJoS )1aBq aql a^o}l serql da+s Z' .uoI aql lno )tJBt{ .I{-d aprnS ar.lJ uo sI 1-I uroffPd aql Jo auI I apln? aq1 1Bq1 os lJaI aq1 o1 qaur r{f qEIo-auo uJaflEd aJo? IJEq oqf a^otI {_J ol'tI dals T 'I-I paIJBru (do1 a'rt1ua oqf o1 i{clou lJep aq1 uroJJ uJalf eci aJo? eql Jo do1 aql xJ"Ili 'd f ulod uo sI a luIod 'M-it apInH aqJ uo sI A-Z uJof 1Ed aqJ uo opTnB aql 1Bq1 os rr{cuI qlq?ro-auo 1q?IJ ar{f o1 uJa11"d aJot {Jvq ar{1 a^ol{ au0 da+s er o9 IcPg .[. polBcrpuI sT sTqJ .g-g-g-g sJaqunu aq1 fq.do1 aq1 Jo JauJoc aql pue apTS aJIlua aq1 lno {JBII .ra11Ed aq1 Jo I-I slurod ..-zt .

uorJ Iau"d aq!. sB eJoc luorl eLll : eperg uos I .1.lEduloc .rq aql Jo as1r.l0 uos r lPduoS a.qJuI JalJ"nb-auo papa. .rrq ar{l Jo apBJB aql sBA JauuBul auas aq1 uI 1no paTJJ"c s1 a.r IcBq pu€ luoJJ Iauad aql . JI€q-auo ..asBaJcuI apr.roB Ic€q aq1 Jo qlpln uI asBaJauT I?1o1 aqI .roB luoJJ aql 7o apraB eq.r{oIIoJ assaJcuI apu.n uT apr.rfu sI TauBd luoJJ aqJ lau ed +uoJJ eql : aper0 uos!Jed0oc 'do1 'e. saqc?ou 1sn q aq1 JO luaua^Ou aql uI sT acuaJ aJJ Tp fluo aqJ .roB 1.rq1 tnBas apTs aq1 1B 3u1sra.roB luoJJ aql puB 1.IauBd Ic?q aq?.rB aq plnon acaTd apls.rcu1 .{ aJoB aql puB Iau€d aql JoJ aqtr.a.rot I"lol aql pu€ qcul q1q?1a-auo paloru aq pIno.rt qcul pu€ auo e uo dlIs aq1 apeaB o.uBas apI s aq1 spJBAol 'r{cuI u€ Jo sq1q31a-aa.r ape. .r{oII" o1 tqaul q1q31a-ouo dn pasIBJ sT dol aq? Jo 1u1od aq1.rB aq1 JoJ .qcuT uB Jo sr{1qBTa-aarql aq pIno.qcuI uB.ro a. asBc sIql uI IaAaI rBUrJou aq1 uo uIBuaJ r-[cTq. asBaJcuT apBJS aJI?ua aql Jo qlJnoJ-auo Jo .rq1 s1 a. s" J AUUEIU aUrB S aql u1 papt.rB aq1 Jo I€lo1 aqJ .rB aq1 Jo sauTI aq1 noq aloN epe.lo0 IcEg : .o sqlqBla-oa. roJ qlpT. asBaJcu! apBrB I{cuT-o/rr1 aq1 JoJ rqcur JTBq-auo s1 a.{ .Jno?uoc auTI puB JalcBJ"qc uT do1 aql s.

lUaUlaAOU 1.rtt.IaII€JBd 1da1 ueaq e.r a 11e d aql Jo ssalp.tq-da?s .rB alsuq aql f Ilualqdr.{poq 1tc13o1 sBq ar{1 aq1 qlTa acu?pro ac€ uI apBuI uaaq sBq saAoul cT Jo q oBg .r.q? oJ3 . asBa puB l. Jo ecuel.rB uJollBd aq1 Jo sauII aql Jo IIB l"[tl sT asBaJcap puB asBarcul Jo {uJoJ slql .rB paraAoa ?snI sa3"d aql uo sarnpocoJd dals-.ie - . sluau.roJrno c J ado Jil aql JO JaJBal{ aql SAJnS sB sIrII ..{1s aqJ .rapun aql Jo azls aq1 3u1 a?BrlsnIII paITBlap aqJ -sBaJcuI u1 peIold.rtq apu.ua luauaAou apu.reBaa lcsluI 1da1 uaaq srq adols auII aI.rodurl aq.rrd u.

1.rt drIS ar.r{ dT IS aIi(1s sIql oluI dn uaIoJq aq .IJOJIUOC pUB os€o JalBaJS JOJ SSAU -IInJ pssBarsuT oluT palBIndTusur sf ?rBd lrTIs aql uI l JBp aq1 Jo JapuI r aqI .r .raBu11 aqf uI sluaurrB.rq aq:1 afB -.. . tulllrJ_lsaq pue I3 c I ? c BJ d lsoru aql Jo auo puB lsaTduIs aq1 sI 1I an.JJIJPIIX aql uI uBas ou sI aJAr{1 1Bq1 OS pasoIs sT ?snq aql Jo lJ"p aql .?JrIs aql ur luoJJ ssaulrnJ lunoruE . .1lep aq1 a3.oA ur qcnu s] 1uq1 luaur.ra1ra.tIISBa uBc .radols d11s clseq aql oq aaTlou notr IIr.red dol aq? uI .f.rrd >1 ceq aqg.l1!lil d||S aql .9e - l]!Jp!l.f11qBr1s ad€qs{cBq "ua .{J fJBp '1 .re1ua lsnq o1 se os "Jq olur pa l snq sI qCuaJd arlJ JBp loA Id 3 "q1 .r1s B sT lsf Br{ aql a^oqe dIIs aql Jo 1.r? € JoJ noIIB o1 sB Jauu"u Jo e qiJns u! palBIndTuEul sr IJTIs aql ur luorJ ar.i( .ur 3 qlI.JJ.rlsnpur a1.redas o1 u eJp sI aull JJIJpfur aq1 uoqil 'JJIJpI.reF -Japun a1.{1s e st JJIJpIUT e lI1r.pasoIJ o1 Bulsnrc 11 sI lred sTql Jo o cBds 1J"p aq1 f acald 1qB1u. v r.JJTJpIu aq1 ruoJJ do1 u.

.{11n.rd aq? uIqll^.rado.-Ic€q pue JJIJpTuI B qlIr dTIS aql Jo SuTpBrS aqI " .o sq1q31a-aaJq1 Jo apeJB r.:.no saAotu apIS aqI '-(luo qfpTA uT lnq'B-V lqnTa'.o"1 ::r:j*'.\ acuB^oIte ap€JB I€1o1 aq? dael o1 se " Jo ::'uuB{u B qcns uI 1l tds aq aJoJaJaqf lsnur ape.t{ uI JJIJpIuT aq1 uloJJ do1 e.ra ?..rB qcu I J I€q-auo puB auo aq1 JoJ i.rB eq1 q?pl.98 - Cg I I .r14s ?uoJJ aqI 'epe.rprur '1.rou dqt Jo iu! --:eJB eLJ? sB Jauu€u.rB aq1 u1 : rorldlJcsap >u1no11o.renb-auo Jo (ap"Jb qcur-o.aaec .i au€s aq1 ul 1no peTrJ€c sf apt.e.".paIJsui aJe J"q1 suor+ aaJ Ip uT aAOu UJaJ f?d aLIl pU€ SIUAUTAJnS€au AL{1 IIB 1"r{1 alou 1I1^.rq aql sapl^Ip 1Bq1 auII arll Jo apTS JarllIa uo ap"u.:.iuI-o^..l l:':*"?ll"l:ll:.noIIoJ o1 a.:o sq1q31a-aaJq1 asBarc -u1 ape.apBJ. lrIIs apElc uos r reduoS .:":-]':i 13t".rB i{cuI-o^11 oql roJ t{1pI^t uI LlcuT q1qts1a-auo popBJb sI Iaueo Jaluac aq? lJT{s paaoB 1ce q aq1 Jo ape.. 'ape'rB :rq spunoq .".{g 'd11s leu.dIIs do1 BJq aq1 puB dI Is auII ssacurJd aql rJadols cTS€q oqf -.y oql uI palTefap sI .\ no.{pn1s .trou .rB qcul J I€q-auo puB ouo aq1 JoJ qcuT uB.11? aq1 JoJ l{cuI u? . r{cuI J1€r{-auo pue auo aql JoJ qaul uB Jo .i s1 1q31aq uI "searcuT ap..rnpaco'rd aq.re1..rB eq1 Jo acuBI?q aq1 a IaaoJ saJald epTs J!.{ suierS€rp ap€Jts oq? 3u1.r3 aq.r3 aq1 ?€t{1 : do1 eaq e pue JJrrprul ape.rJ aq1 JoJ 'r-tcuT JIBq-auo Jaq?..{q fiouI nof . . saJob aqJ 'ape.rB s1I ur uroJuoc lsnui dol pJq puE JJl.sB oIdulIs se alTnb sI paIIauBo.{ uI popBJi oq o1 a ?q Jou soop >1cec1 do1 eq1.ur LlluoeJxIS-auo pue epe.

-f" q1T.do1 e.l ''// I ./^ l--J .. I E' I I -. .rapun aq.{1 saqsrn?ullsIp ouf l1no aurl palfop aqJr .r{ arll 1e fnc sI lJI{s luoJJ ar{I .(1s urall€d pal cnrl suoc uroJJ JadoIS cIs"o a.radols aq1 Jo lJ?p a13u1s ctseq ar1.'aI.I - .r.l acrlou III& no.113 o1 dn dool o1 paloIIB pup lsr€.tl /irl r$ I t. Jo .doo1 aIFuIs aq1 rrorsJaA alqnop p ser{ {c€q aq.n dr tS dot a los rxPJ aql '9 I I i.suorlerJ" aI.t > / ""/ -.( 'JodoIS "IS"q ar{1 ulorJ ueJ?Brp uJa11€d oq1 ?ur{car{c.rq aql Jo lsnq aql 1B slJep oul olur pallal -uoc uoaq seq dof .io-i-aiosirlivc\ \rgl ll tl (-J s>r3o1noHs . .JJIJpTur B Jo ?caJJa er11 a.lcaJJa do1 alosluec aq1 3ur.41s luaJaJJTp oqf oluI JadoIs crs€q aL{1 lJa^uoc 01 sT 1I aId{rIIs r o r.(g .r13 rsdBJls . 1uo.roplnoqs paqcB? dof dTfs oq? s^roqs paJnfcld luaurae8.

rsssaaau punoJ sI 1I 6 auTIf sTe/i1 aql Jo adti{s aq1 Jo asnBca[I .r1s Japlnoqs aq1 Bu1s1e.ape..(1s aq1 11oq acIloN eql uI .re? s1q1 . sluar!J?B 3u r pe.1qBIalt uI asBaJcuT qcul qgq?1a-auo aql roJ /noIIe o1 sB Jau -ueu e qcns u[ 1no paIJJeo sI do1 a1os1ure" aq1 Jo ape.rB -BTp aql .(JaA e sI sIrtI l cB1uI ldaI oJa.lrrauJeo' ar.uoqs ape."d sIql Jo sauII aIfls aql floq laIdap TIIBaIqdBJ? . .r3 eqg.Io apee? artr..(q uMor-ts se .. luau..re11ed aq1 uo sIJeu i{oJJ3 pu" slu€uaJns"aul arIJ .l1 Jo 1r€d sTql .l no paIJJec s-.r {q .sdr.r t uT aJnleaJ 1u€ 1 Jodur! .qcur q1q31a-auo paddoJp sI luoJJ aql uI auII lsIBn aqI .r.fJed fJI{s eqf pue do1 eq1 .r 3 uosrreduloc aq1 .rog ape.r luruaou aq1 uT Jno parJJBc eJe uJal?.rB {aBq pu€ luoJJ aqf Jo slInsaJ oLIJ '1UOJJ Arll S"A S? JaUU?u auBS ape r9 uosrrPdtuos aql .paqsTlduiocc" aJafi epe.]o )Ic"q aq1 . souII paAJnc puB pado I s rl?I.asBaJcul peuure.{ luar!JeB slrll .r3.4e.: o 3u1u1of uees apls oql dorp o1 .Io saurl a1..o stueaHetp u..{Jno saAou. .rF oq1 Jo lunoue ILnJ aq1 1no saAoru apTS alJl pu" rqcul q1q?ra-auo pJB.r7 ur sasBaJcur ar{1 41or{ -{11ea1qde.(.88 - .r d"J1s aqJ .

d Itl I { l! o ) IOAtd .

rct dIJls fiorJ"u aqJ. .uotlaTrlsaJ f puaq aJout JoJ saoIIB sTqIl ..{oII" pappB arf l ocfloN . tlaq aql pu" sdTq aql .tpoq aqt oq fltnus arou ITJ ol dIIs aI.(au"J aql oluT JadoIs d11s clseq aql tra^ -uoc ol paJlsap sauTf aql uT IaoIq ol JallBru oldurls ts sT lI d!lS ssecu lJd IcuPl eql '9 .r .rg .l lsnq aql olaq lsnI laurd raluaa aql 1B )tBaJq B ST sJaqI . . .reddn aq? Jo dn-{BaJq aqtr. s?J"1s JJTJpIU aql araq.raluaa aql 1" auf IlsT"/r{ eq3 olaq IeuBd B u1 tu1qs1u1. .red aq.auII .$ suJoJuoc puB rnoluoc .1nc luoJJ aql Jo sauTr aq? q1I..tpoq aql .1 lsTB aql aAoqB acaTd pTfos auo sT {caq Jaluac aqtr.(s€a lT a{"I[ o1 sB os peJaqrrrnu aJB uJallBd aql Jo s1.Jaqlo qcBa o1 uoTlBIaJ rleq? pu" slrBd snoTJaA aql aZluSOCa.r{ ttltqtxal.dTIs ssacuTJd . O1 .r{oIIoJ o1 apTs aql 1B ua{oJq sI IJBq aqJ.tls sTql sasnBo radoTs dTIs cTsBq aql Jo 1uo.urJoJ fpoq aql o1 rasolc lqtno.rrrTrl acBI B sT dol aq1 sso.-lt- . lnoq1I a 'paJn1 -cTd sB .rq aq 01 dTIs aql Jo sapTs aql sasnac sTql tsauoq d1q aq? Jo saulI I"rtrJou aql lunocc" oluT a{Bl sapTs aql 1u sau11-adBr{s aq1.sapTs aq1 1B ssaulfnJ JoJ acuB.

i. I .t.

r 3u1p s?.noq.8? - IAnpTAIp(II .{oi{s aAoqs peurue.JBd uJal1€d aqI .. Jaqlo qaBa o1 aA€q ilaql uo11e1aJ aq1 puB Ioo I slJBd ar{?.

la .raq1a8o1 Bulppe .raddn aq. aql Jo lcaJJa 8u1z1.rapua1s at11 daerl 01 spuaf apea8 .lf 01 sMas 1sq1 urTJl acpl e aq fEur r{cIq.rnpeco. . puB g .(c1 '".red do1 ot.opeJ8 saufl alrtls paJrsap aqJ aqJ IeurJou pappB aqf 01 dn saq Jo lunourB aseaJcul I€lOf aq1 1"q1 OS papr^rp_qns uaaq seq as?arcul papBJS aql feql alou notr III.qfpl.. :}aed aq III^r asBaJcuT I"lo1 aqf .{oIaq qaul JI€q-auo Jo paJlsap lelo1 aql dn al?ur oJ asBaJauT LIcuT slr{3ra_aarq1 eill .qlpT^t ur qcul Jl"rl-auo IInJ arll suraF 1. 11cu1 qSqFra_auo .t1uo papelB sI re llu€ 1go s1..-tb.red .1aued lceq aql o?ul SuTdoIs do1 punoduoc aJT?ua aq1 pu? ? JoJuac aql sl g fJed Jo IcBq 'o1 paul o [' aq o1 sT 1I slJBd aql Jo aseaJcur aq1 q1I.1JBd saATacal pu€ papunoJ .lUaulJP.qJ .{ . .u (luaur.pa?"cTpuI se (qcul qlq8ra-auo 6a pu€ alou sJaqurnu I 'suorlcas fuoJJ aqJ 'a.rd dal s IeulJou arll u1 pepe.ruaq pu" sdlq aq? punoJe pu" lsl€a aql .Iuo pu" uaoq a^eq IIIr lapfur LdoI .red snorreA arl.$ IauBd {c"q aql Jo aseaJcur qcur q1r131a-euo aq1 oluI sadols uoql puo 6aprs aq1 of Ic"q Jaluac aql uoJJ .(1 srql .re8 ad.rq1 feuTJ artl saAracoJ lled eprs Jo puoJas arl.i- e e E eperg uos I lPduoc aL{1 . .suollrodoJd palelal JadoJd uI ar{3 noJ? f.I 'pap"JB uollcas aq1 .'.1.as€aJcuI sqlqFra-ea.1 acu€pJo?ce laaJrp uT q1Bua1 ur .I.A .g at{? olur slIJ laaJJa 1nc aprs Ja^{oI ar{1 frBd .o s1.o ulJoJ sTqI ...rB ar€ 6pazIs fIJadoJd uaq.

tlsuadxa Jo pIB aq? q11. eO6I uI .t tlas.l asluar-Ic aqI Jo r.r1s uI .lasJoc ar{} JoJ uoIl€punoJ e s" pasn sauoqaleq.t sluauJB? Joddn aq1 Jo 1so.rd aq? uT palcnJlsuoc aq uBc uJa11€d asluaqc aql oq s. saTJapTorqua apeul pue sacel a.re..reB a{TIf JII{s sIql JaAo uJol/r s€l (aut11 1eq1 1e an80.flTssacau B arII€caq lJTqs lJoqs ro asluaqc aq1 .(JoA ? auBcaq asTruaqc aqJ.r pue tsau11 a1du1s 1q31e.t pu€ sIaals aq1 Jo sa?pa .ro.\1 ]HI lJPd .ll JIq aql IIlun fuauJ€3 'dI I s aq1 JBIndOd .t .u qcul auo lnoqP IBIJaIBIII auBs aq1 Jo dIJl s e Jo d"rls Japlnoqs e fq sJaplnoqs aql uo aceld u1 plaq sI 1I 'saauI ar{1 aAoqB SaqcuI xIS O1 SIIeJ 1T 1aq1 os uJol{ sT asluraqa aqJ .rlnbaa q1tua1 aqt o1 lenba secald 1q?1e.{oqs uJoTlBd d11s aTs€q aqf uo auIIlno pa11op aqJ 'apI..rgs o l Jo dn apeu s1 u. .roc eq. u{oJJ Ipoq aq1 lcafoJd o1 luaur.: fpoq aql o1 uorf€IaJ ur suoIl. .tIlsou sel.rado. sIql Jo asnBcaq lpaullun apBUr aJo.1s alBroq"Ia aJolu uI osIB sB.ra11ed aql 'ur.rd .r uI qanul s€ qcT qr.r aq?.rodo.-91 - gfpT uI fsnq aqT punoJB luauaJnsBaur ar{1 o1 puu pa.(Jnluac qlaIlua&l aql Jo 3u1uu1Beq aq? u! anSol o1u1 aurea asTr[aqc aqI ]SINSHC oA.u sa1f.

1 iI I I r.ill'..-!.| tti I [il flr /.-tir .i . I I j/r lr N/ 1.t ot Frl I I tg 1n I I li.

tIaJIlua sI aslulaqc aql Jo q13ua1 aq.$ auo aql roJ aIqBsTAp€ aJoJaJaql sI 1I au11 1q31e.rado.terr no.$ q11.aurr lsIB^r aql punoJB 4caIs aql dn aIBl o1 spuat s1q1 I s4cn1 3uT11TJ 1sI€.(J€A .(Bur q1?ua1 aq1.1 noI 'u.(1s sI asluaqc aq1 lBL{1 pu13 .n pe1.rB sI oq.r1s aldurls a.( sasBc '{ueur u1 'q13ua1 1ueur.t{ uaql puB ad?qs rlaql Jo asnecag 's1'red . 'puaJl eI.q1 IUoJJ luaraJJIp rauu€ul B uT pa?BaJ1 aq o1 luaurJB! aIduIs aq1 sasnBc IsIBA aql Jo auII aql puTI sTt.o 3u1pe.(1s aqx uodn luapuadap .td aql ?B ldo}I aq aq1 ql:juaI dBrls Japlnoqs aql tsu1dee>1 '(g uea asluraqc aL[1 'aurBS .{1 Jo sasBc uI .aIdurIS a11rLb eq III.azIS o1 azIS uroJJ qcuT JIBq-auo lnoq3 -.r3 azIS aq1 111. 'sazrs uaafl?aq acuaJaJJIp t{cuI-om1 paJTnbar aqf o1 dn ppu JIBq-auo Bulppe fg III^1 I"1o1 aq1 'uo11cas .ra11ed asTuaqc aqJ ^lIcIIdurIs sI 'alou 3uo 1qo aIdurIS Jo dn apBur 'asTIxaqc aPPrg uos !rPd uoc aqI .ralaenb qcBa ol LtcuI .L1 - 'azIs o1 azls tuoJJ 1uauJ"3 atl1 asBaJcuI o1 apBur sI 1dural1a Iut aaoSaq luaur"r'eB aql Jo asodJnd I€n1cB aql Jo aJns aq o1 'Bu1pe.re3 pappe aql uI aq aJoJaJaql I tIA acuBIr€^ aqI 'auII lsnq aql Jo 1aaa1 .

t11ec1qdeaB pallop IIIA ' saJn?aId u.-6i- .t{ puB luau.rp Jaluac aql uT uraq aql ol papp€ acald Sullaauuoc Jo q€? € q1I.(pp31 aql gI6I uI aal 100r1 3 Hr q1 1r Ed . pacnpoJlul sa. .tppal aqI .ra11ud dTIs oIsBq aqq Ja o ufloqs auIIlno aqI nol uIaql uJopB asluaqc aql ol uIBu aql uI surroJuoc .r3 aI{1 s€ q13ua1 puB qlpI.tt '1uo.$ .ia slouI rtoq fcuBJ puB sacB. oluI IcBq Suluroc sT f ppal aqJ .uaq aql 1€ {c€q Joluac aql o1 pappB lrBd q€l aq1 q?I.sBa1 aq1 uaaalaq aaq1a3o1 uaq uado aqq 3u1.ruE rBlndod fJaA ? sarr 1(ppal aqI .I 'sadarc pu€ s)tIIs paJoloc snoTrB.{ 1€ql quoJJ €:slJBd .r Jo apBur sB.ruB ra se an3o.raBr-uae1 aog luaur. palonJl suoc sBlr uJ al1Bd aq1 .'r.tppa1 aq1 ^{oq acIlou ol pasn aJa.tr uT aJnsBau lsnq aql JIBq-auo sI 1Bq1 'saau{ aql aAoqB saqcuT or[1 Jo dn apBur sI 1I xIs lnoqB ol qc€oJ III.$oq .raBuII IsJIJ aql sI 1I s.{ auBs aq1 sT .{ asluaqc a 1nq 3u1q1ou s€rn .tt.tq pasn al.lcBq aql lqlpI.t1'-L ' sozTS sruaJplTqc aql uT f ueur .

)r .:il1 fr ol ar Fll I I I lb 1E llr I I il 1/|il __ rrr.

rnpeco.tppa1 oq1 Jo apBJH aq9 sacB Id asTluoqc aql ol acald qc1oa" aq1 Jo 3u1ppo aq1.r11ua spuadep luauaJInbaJ apo.rd apu.t1a..ot t o F IT .rE duloC aql .{ppal aqJ apP r0 uos ! .l{ ur asBaJcuI aqI . Japlnoqs aql o1 lcBq puB qcqoJa aq1 punoJ" 'saaplnoqs aql uroJJ as?aJcur {unJ 1 IcctrlJa.rc pappB oq1 Jo asnBcag .asluaqc oql 01 uaa13 1'eq1 sB aluas aql sI sapTs aq1 1B q1pl..r1nba.r f Bur asBc aql sB qcul JalJBnb-auo o1 qcul q1q31a-auo urorJ Jo q13uaI uI osBaJcuT uB saATacar acald qcloJc Jo q31 aqJ 'uoIlcas qcBa JoJ .r Jo tB1o1 aql uo .tppal aq1 slcfJlsar 'a.r9 - iLe 4-. 'pappB acaTd qcloJc B q1I..rB a11u1Jap aJoul e u1 .qcul J IBq-auo .o.n osluaqc aIdurIS e s1 talou III^r nof s? '.1rI?Taq uI opBlu qcuT qlqHIa-auo Jo as€aJc -uT uB aq aJar{? lBq? acuBlJodnI lunoulBJBd Jo sI 1I 'pJBl{dn luauoAoItt qclqn 'acaId qclo.rB 1u1o1 aq1 ' sas€aJcuI azTs aql ur a..

f"po1.noI aqI aqg.rolndod a.""lrp Jo apoul luasa. .rq aldurls ? olul palraAuoc sI JadoIs d11s aq1 Jo lJBd . . ol dn ssarp Jo sTsBq aql uaaq sBr{ luarllJ€tJapun sTqJ ..q1 .89- 's1rBd uJallBd snoIJ€A aql {IT€cIqdBJA sr oqs aulltno pallop aqJ lBocT?1ad aql oluI polraAuoa fIIs"a sT JadoIs d1 1s eq1 go 1.(.{ i(auou go surns snoInqBJ Ja o suJnl lBq? JIaslI uT .1d.A Oqi.rd aql uI tlrl d 0lrv YU 8 t Lvu v dS s 1l{I noJ 1J Pd J .raddn .C.rea.?as papuTl[-uoIqsBJ aql .f 1.(1s ssaJp uT paJJncco 1rq1 satuaqc snoTrBA aql alBpornuoccB 01 slllroJ luaraJJIp uT .re su.rado1s df Is aTs€q aql uoJJ pa l cnJl suo a a.red ra.rou g?6I J€a.I u1 entorr oquT arIlBc lsrTJ lBocI11ad aq1.tBpoJ aurocaq sBq asn s1J .t ar.r1snpu1 u€ sT 1T . '.ra11ed aq.t1 uT an?oa o1u1 arrrBc BJq aqJ 'saI.sJBaf oq? Jo aouBAp? aq1 qlT/'r ..{q lualxa lBarB € ol uJo ar? 1eoc111ad lJoqs aql pu? IY0C "rq. .t.ttg uI .

.

. Jaqlo qcBa orqsuoIlBIaJ o1 JIaql uI lBoc aqJ -T11ad puB BJq aq1 flol.qs - .ls aAoq€ paururaJ?BI p slJBd uJallBd .

tl sapls aql 1B qlpI.aJnpacoJd apBrB au€s aq1 aJInbaJ IIIA 'dIIs aql Jo lJ"d dol aql o1 i(11.r.1pu1 rapt.saqcul o. .t1 uT pap€Jt aq lsnu .rB aq? ol saqcBo.re11ur1s slT Jo asn€caq '1aed e.raglrd aq1 go aJn?BArnc aql Jo osn€caq 'a1g3n.r 1eoc111ad eq1.rq 1ru1t1.tg .r aq1 ?u1s1a"r 1noqlI.auII lsTB.cas ralJBnb qcaa ?? qcul JIBq-auo IBllrrou aql aAIacaJ IITIs sapTs aql ?€ qlpTli uT sas?arcuT aqJ .rud u1 ldaI aJ€ €Jq aq1 3o s.(1s I€JauaB aql deaq o1 sB os IaIIB.1c€1uI ldaI sI adBqs IBJauai aq1 JauuBur sIql uI aIJJnJ aql 3u!ptr3 .au11 u.t{ldap uI qcuf q1q31a-auo puB 1r{3Iaq uI qcul q1q31a-auo Jo asBoraul aq1 aAlacar IIT aJq aqI .azIs oq azTs InorJ apt.rdde 1tnp1.tg 'apIs aq1 o3 saISuB Jo asBaJcuI aq1 Jo acu€I€q aql IqBTJ 1B qcuT sqlqtla-aaJql puB pJ" JoJ qcul q1q3Ia-auo 'sluauaAolII o.rnoluoc adols oqJ .{l Jo IBlol € 3u11eru snq? 'uoTq.r aqg.ro aql Jo adBqs auII aI. .azIs JatJB I aq1 JOJ papaau a3u€qc lsBaJq aq1 JoJ sacu€.rB aql Jo uoTl€uTquloc sTql uI aPer0 uos lre duioS aqI ..$ 1T 'Jauu?tu sIql uI Brq aq1 SuIpErB . .n uI LtcuT JlBq-auo IBrurou aq1 saAf aca.rq aq.- 9S Islv^\ aABq qc"a slJ€d o 1aq1 .e.noII? JadoJd aq? sAIacar III.

.{1s 'l .tueurcq1 3o .- -L9- 1no 3u1'rq .noII3 'pal€pouuocc€ aq1 io tulano.$oqs ' suJallBd .-.1nq aJr aJaq u.re8. t'rq s1uau.t1S SnOTTBA aqJ 'uauo'$ fq uJo'tt s?rq aq1 II" JoJ alttus aql sT asodJnd 'go'iu.r ...g. arlniod ar€ 1aql sa1'{1s -1ua'ra.sTq-s€q qcBg .ra1no Pa1.ra.q1 s1q1 Jo asnBcag 'u'ra11td aq1 ""rii"n las 3 sfloIIoJ lsBarq aIBuraJ aqx Jo qlnoJb I€luJou aqJ lBq1 r{cJBasar q8noJql punoJ aaaq sJaJnlc€Jnu€ur 'C Pu" g'V uaql PauBu a^"q pu" sazls snoTJBA Jo 'dn 1!nq aql -ptoq 01 saqcnod Jo adnc al?aJc 01 sB JBJ os auot a'rtq 'taq5 'aq prnoqs auII BJq enJl aql lBqrlr Jo uolldaauoc ur$o.ro palBrqsnllT aas noi( a'rag sB.rt .JIp AuBur aql Jo snol'ru'r-eqtr' .roaddt aql lcaJJa ^q .(ITs€a alour aJa sazls puu sadeqs 8u1.r8 uI auBS aq1 aJB uollcB puB a:9gJnd 'uaq1 Jo IlB -it.a1 11 'aIBulaJ aq1 01 qcnu auop sBq BJq ar{r go aiut.ei.ro.i aqr Jo uorlcnrlsuoc uo JaJJTp sJarnlc?JnuBl{ 'apeur sa1.vt aql Jo saull lual€I aql uro't lTns eql JO SsaJp aq1 o1 spr-.(IqBIq aq1 uI Jalao.sJaJBan aql 01 I JOJUIOC pU€ asBa eJou .

€ e z at G sa di(1 .

aJJlp tnc arD fraUJ .-6S- 's?caJJa a'Lflts puo s'loTrolDu Jo osn aUl 'luaraJtlp olol'! l'tcDJ ot nltuar.awos orl? tlJ 11o fiaAl orq llcDo Jo woJAo'!p urattod aq? q7hotltlV sJDeddD .

r .r puu Suldeqs fq asnBcaq.r3 aq. .cTsBq aq1 3u1no11og rtg .r1p 1qb1e.Ja>1Bur aql fq paJISap lcaJJa aq1 a^I3 o1 s€ JauuBut € qcns uI lsBaJq aq? uo sla€aJ uolg.rls puB pa^rnc olul sauTI aq? Suldrqs-a.r sBJq snoTJ€A aq? Jo s?no auII alfls aql lBql sT sraJnlc"Jnuau snoIJ"A aql Jo uoTqualuoc aq1 .1Snq.rf aqq uoTloaJIp pue tulurras aqI IITI{ Jo .1ua1uT s rJa.noq aql urorJ uoIl.r.{ acuBprocc".lcnpoJd aql SuTIIas uI rolcBJ Jo[Bu € sI uBTsap auTI 1aq1 aBpalnouI eql q1I. . uI lInsaJ IEUIJ aql uo lcaJJa aluos aABq auTI u1e.paJnlcTd saI.asrnoc JO .os aq f€u sTr{tr.acuBlJodluI Jo [€u Jo sT JaJBalt aql Jo lsBaJq aql splor{ lBql uollJod uleu aql .{ aql roJ luaJaJJTp Eulqleuros op III.rod sTqJ .laur aq? q1T.qldap uT acu€.rg rlos !Jeduloc eqf .rd aql . sauII ueas tu1u1oI aql Jo aBuBr{o aql r{lT. aql punoJ" asBaJcuT saqJuT o^r1 Jo Itlol dn alau ol sapTS aq1 lB r{cuI JIBq-auo Jo acuBlrottB aurts aql aJTnbaJ osI€ faqf.09 - .a..noIIB r{cuI Ja?JBnb-auo auBs arll arlnbar IIB faqJ ..sedeqs pue sat.ra.{ acu?pJoccB uT .rou sT lInsaJ aql .BIAap lq8IIs auos fq pauTBlqo 'u1uu aq1 u1 ! leu. "Jq .r1 a1f1s aq1 qlT.suoTs1.(1s :seJg snolJpi\ (e) ..{ o IBUIJ ou ro aauauluoJ d pua.JaJBa..tl s"Jq uillsap puB a{a& sJaJnlaaJnu€X sePB.JaquBur at!Bs ar{1 uT palBoJl aJB II€ r.aruBs aql {ItBcTs"q sT (paurur"rEBTp puB u/$oqs aJB qcTqa Jo auros) s€Jq padBqs snoTJBA aql Jo 3u1pe.rlnba.r{ acuBpJoaaB uI .as€aJcu1 pa.lls €rq aql Jo qc"a uo palou s1 a"rnpaco.

> o r D o a fiI t> o 2 m $ T o : -.1 { nl F u > o x tt B D a o lll { 2 I to e -J C u o 2 -{ [l h B J o a .r9 . aruB s ar{1 ..(II"cIs€q sT sBJq aIfls snoIJaA uI po sn saJnpecoJd ap€JB aqI Itt o a llt r\ to { : t b o n I h h E .

t"rlsnpuI aql {ge6I uI alBJBdas B s€ uJo aq o!.1snq aq1 .lt aIq"lJOJrnOC rOJ Sdnc azIS ?uaraJJTp aaBq plnoqs Brq aql 1Bql punoJ seq .(g € parIBc s1 dnc ozTs srr.rcuT pue lJBp oq1.rarra JoJ *lsntrru B q1I"aq fq palo"rdde uaaq aABq . (.rorJ luauiarn -sBaur aq? SuIs€aJaap pu€ lJBp ar.:: lroJuoa .rel sauocaq 1s"aJq aql Jaao s!.dnc v uB paIIBc sT dnc azTs sTqJ .re d sIql 1" .snq BJq aq1 J() uoIlBIndIuBlu aq1 fq aas u€c no.o 1u1od aql ulorJ luau -aJns€aur aq1 Sulsea.r r(g .rnpaco"rd palBJlsnIIT puB BJq B^1oq dnc aqJ .rlnba.aleuag .fpoq aqt go 1.(. €Jq ?srTJ ar{? Jo uoTl"arc aql aculs sdnc er8 (q) .aJnlcnJls lJBp aql go aBueqc alduils aql .tJ i.r aqr.u aldurls .(e.{aqJ uaql apBr[ s€q sdnc azTs snoTr€ qlI1{ sBrq Jo uoTlcnrlsuoc aqI .rrqsl alnc? aJoul puB JaIIBrus sauocaq ?sBaJq aql JaAo slIJ faql (dnc) auo" aq1 Jo azTS aql rlsnq aq1 . JBa..-29- .o 1u 1od aq1 u.tq ap"u aq u€c uoTSJaAuoc aql s oqs a.lli.Jo auo sB .tI tEcTS€q € sT araqJ 'dnc 3 poos puB aqruruaJ o1 sprB pa.{ 'snqJ .dOO B aql a{Bl aM ?T A IIBc Jo IB0lrou .rad. Jo azTs aq1 3u1cnpa.satu"qc ?sBaJq aI€uraJ aql Jo sluauaJTnbaJ Qql alBporuuocaa o1 pasEaJcap Jo pasBoJcuI aq uBc dnc Jo auoc aql Jo a2TS aq1 ?€q1 1J€p q.rlsuoc Jo .{uroleue aIBuaJ aq1 puTur u1 sdaa4 JarIBu aql JT .Il Jo azls aq1 3u1sea"rcu1 .TJ tBql (dnc) auoc aq1 Jo azTs aqq .sdnc azTs snoIJ"A aq1 3u11cn.ra3.

f.i n -+ 0tr -l ni fo 111 z F 2 n <.: }l q_ (wa"rV IdVG\*s :. o z -l .Y \\)/ ..L::-:.89 - .

r0 aql do1 PJg aql . JaqlO qCPa o1 aql puB a)lIl IooI suJalfsd aq1 lBq^r f 11ec1 s?JBd aq1 Jo dIqsuoIleIaJ -qd€JB Moqs aAo qB p aulurB J 3e I p SJaflBJt) pue BJq ar-11 Jo s1.-?9- .red aql sJ ar e.

t paqsrllaqlxa ro aq .re? .JJIrpIul eql aAoqa lsnl aul I B uo .t1 s1q. € sr r ue anSor' uI qcnur s1 lueu-r.--.aqoJpJBl s ueuo.rp eq3. .I I t I .radols dI IS clseq aql Jo lJed J"ddn aql uo JJ palcnJ csuoc sT €Jq aqI 'sBuTq?JoPun Jo ad..gg - . drls cISBq aq1 Jo l red Ja..qoI oq1 uroJJ paf cnJls sJa^{€Jp 3o ad. JaJBall sr -Ir1ad uroqf ll tr. 'uo T ? cnJl Suo c "p?ur leoc aq1 o1 pappB sr IlSILll aq1 punoJ€ asolc s.ra.{eui s.{1 .raq1o snoIJBA pu3 sJIlour acBI r.r€Jp 13r11 sJa^tBJp eq1 Jo laad aq.r.- i /i 'i.t {.o ed. ': a{ rI-1BocT11ad pua IInJ s .{1T.rale u1 rlsnu.te. 'JadoIs sreAer0 PUP elg etdurs aqI 'z .l.{1 at11 -uoc sr pal€rlsnIIT .rloIIE of se os (noI alTnb uoTlIppB ({clorc aqJ.f 1 snoIJp^ qlIrr uoTlaunfuoc u1 uJoM JuaurJ?3 lJITdn aldurrs e sT palBJ?snIII "Jq aqJ . tuT J 1 Jo sad.1J OJ UIO ? puB AS€a aql JoJ .

.f e.rd aql uT€1urBs. n.1 q13ua1 uI as€aJcul sJarreJp aql 'qcloJc aq1 Jo sapeaB aq1 Jo asnBcag '1J OJ tllo c s rJaJBo. dpel0 uos r Jeduloc eql .r leuolluaAuoc aq1 u1 pepa.99 - o m .:r.tl aq1 JoJ 'asBa JactoJd aL{1 JoJ oIIB o1 'qcuT JalJ€nb-auo pasIBJ aq lsnu auTI xsIp.rS sr BJq aql Jo {JBq pu€ luorJ aqI i:":ii::i":i"r:i:i:.r.I o1 apBu aJB sas€aJcuT snoTJBA aqf l{oq puB aJaq..t aq1 adeqs qaloJc paqcBllB aq1 Jo asnBcaB 'q13ua1 u1 qcul J Ieq-au o Jo 3s€a JcuI ai{f uaATB sI sJanBJp aql Jo lJBd qcf oJc aq1 asBaJcuT ..l+ ra o { h p D z { { rr T1 I[ z -t lit n F o z { I o Fr o a U m o x lpalBcrpuT se'qrpIr^ roJ srnBas apls aq1 'I11ec11'auolnB azls o1 azTs uro.u*.r sAoqs sap€Jb pauurBJSsIp aqf uT uoTldtrJCSap Clqda'rb aqL .rado.

palcnrlsuoc sI 1BocI11ad 1.r1s paluTod-JBads sTqI palul od-rBads aq.req1a3oq paulof' s1 luau.roqs a1dul1s B (JadoIs d11s clsrq aq1 Jo lJBd Ja.aceld rIcloJc aq1 paII€c s1 d1.ruB aql uirqil .(IlqEtts ruoJJ luoJJ Jaluac puB {"Bq Ja?uac aq1 dn apBru aJB saqaul xrs lnoqe slTIS .sasBc i(uuur u1 acuBJBadd? 1'e."IduIs s1 acald qc?oJa alu.{JaproJqura puB sa"BI 63uI1BoId (1Jor{s € Jo 1Bq1 sI 1T .-L9- qlIA pauulIJl sT 1T .uoIlcaloJd puB lJoJruoc paJISap aql sproJJ€ Jar€olr oql .uaq aql 1B tlnJ .IcBq puB luoJJ ar-I} o}uT pa^{as aJB spua 1B palulod-JBads s1 3uo 1 saqcul 1qt1e V 'uaq aql pua raqlIa lnoqB pu€ apT& saqaul aarql lnoqB acald padeqs .(1.redes aql q1-rr.rauaB s11 . .r soIluBd aq1 Jo uoIlcnJlsuoC aca !d qclorc elPJBdes aq+ q1!t sa !lued ro su l-dals eqt 'g ..{oI aq1 3u1sn fg .(q uo 1nd pue .$ . ..1uoc111ad IInJ .r1e3 sT qcTq. slTIs .

1 \g \* \ sr} .\.

x o z -l o 'azJS o'-l ozIS uroJJ aJLrirJoJJlp Jo saSu"rlo snolJeA aq1 ppe "peJ? (]1 aJaq^ pue pauiur"JEaIp oql aoqs sul-uals aql Jo sopBJi 11c1o.{? iulsIBJ fnoqlI.r o t [€ sTrlJ .1 acard qc.u .rB f.acard qcloJc arll.o 111Fuo1 elll ul pirl\oIIe sL as?aJcuI ape.rF Jo s.redas e sJal{1o .u.r? .q1pr.}tIll.(q :lsJTd :u1-dafs Jo ad.r14s aq1 Bulpe.{eul sur-da1s or.rB "q uoq^.r rr1 lrud 1.uollaaJf p qcBo uI r{cuI 111t1Fra-euo q13ue1 ur peseoJcu] sI sul-doJS orll Jo lJed qcloJc aqJ .lJ.lr Suraq IIV 'su1-de1s Jo s ad-{f snoIJeA oq1 SuLpu.ter o.+oJc aql SursrreJ .tl s1111 3u1pe.l FI z ro a) rn p n p -l $f$sry iiiriitrriiriiiiffi p 0 .ro..{e^ snoIJeA aJe aJaqJ !r{cur JIBr-l-auo asBaJcul (.{1 Jo auos .r.r .69 - z m o p F o -1 h -t { 7 r) n z .ap1s rlcea uo qcul JolJBnb -auo .{11ecrqd.seJoId r{cJoJc paqcellB oABq 'secald ^1oq.q :puocag 'q1lue 1 rlcloJc oqf JoJ rlcul J i!r{-ouo s.r..qcu1 q1r131a-euo ouII l.r11ua eq.\ slJ I)is I lrTrrrs aIrI )lool suI-dals aq? .o s.paseoJc -ur sr qfnuel 1J1{s ar{1 . 'lstBM dr. apeJg uos rrPduoO eqI .rB e.rc ale.rJ ore oJor.slpri{ oq1 ?urslBJ .u.

arll 01 f SOTUIE uJOll^ OJ( raAoS lasro3 pue sre^rer0 uad0 eql 'tr . ...oad pu€ {ABaq aql Jaloc 01 s€..ra.r s1 aJnpacoJd orlJ.raddn aql ol osolc ulaql ri{€rp 01 sEuIJls rit€Jp uoqqIJ pue s3u13pa 'sactI r{1Ii.i\ Jo.-l Ei -Jo3 u3 HS .(e1tl pue s1eoc111ad ai{f Jo auo pag.r{ aq1 lno SulIITJ uf lrBd s11 pa.t asodJrrd sll 'alJqu?a Jo uaull Jo fIduTs f.n ar1"1.1snq ..--.{uBur paurnssB ocu?J€addB e1f.r.te.n sii '.red JaMoI or{J .saIJJnJ aa(r)l-aq1-MoIaq qlr.l apeur sBi{ 1I ?SJIJ lV .(.oL - t'< alJllr>I t I to I io lo lo i .ra. 's1BocIllad aldllInur oql a.r{ sJa. Uig1noris f.satueqc .r ap€u a.o a8esn pu€ aulll sV .o Sulrei.e1dur1s .1s aq1 (uo 1ua.JOOIJ aq1 lBq1 slrl){s IIrU 6 apl. ..lasJoc palaals (1asn.rB uJon{ sJatoc losJoc alBJoqeIa aJoul aqtr.1o 3.t.radols d11s clseq aq1 .radols d11s clseq ar{1 Jo 1r€d radd aqI . .r^?Jp uado tuol aql lcnJlsuoc o1 pasn s1 ..1."uTurlIa sJa^Brp .oc lasJoc oq? .lasJoc aq1 Jo lua^pB aql L{1}i$ antso^ oluT aurec sJo^oc lasJoc aqJ..JaAoc las lcnJlsuoJ 01 pasn s1 .froJlp puB aIduiT s sI aJnpacoJd aqI ..rn1uac q16t aql 8u1anp anBol uI aJaa sra^{BJp uedo 3uo1 ar1.{.

0 ! t l'l U z 0 o 0l t- p 0 o Z -{ 0 a s td o .

rB aq. ' a I qBpuB l.tpoq aq1 qlI.rapao .aIdurIs a uT pasBaJcuT do1 .$or{s sI slJBd snorJE^ s1T qllrr Jaao" lasJoc aq1 pu? sJa.{ 1I Jo suollcas pasBaJcuI aq1 os Jo aJBC 1raIBI OSI€ Sr sJa BJp aq? Jo uJallBd aIJJnJ a rl.T. a 3t d a 1 I s o ddo aql uo sur.ro.(11rc1qdBJB u.o ape.uo. asBaJcuT Ja.q1.rB aql q1.{poq .rrlnBar aJB SUOIIaAS Jal{BJp aq1 Jo 3u1pu.r3..rarroc lasroc aql Jo suo I1c a s aql rloq aa AJB Tl ou IIIrt nol .t1.rB aq1 u1 .saqcul o.rnlcgd apu.rB aqg.rBrlp apr./g uos I leduoS aq1 .n1 paldaccB aq1 sI pasn acuaJaJJIp Jo ape.rB.t€Jp uado aq1 . aq1 q1T.rl acu€proccB u1 uolssa.{ pa.rBo.rd .r13 111ar 1Bq1 .rBr 1p aq1 uI .nBJp aq1 3o 1.n ruJoJuoc o1 (pa1€aJ1 sT uoI?cas qcBo aoq aos uBc no.rB paurut. sJ a pun .{Bn lsoIs€o puu 1sa1du1s aq? uI asBaJcuI paJTSap IInJ Jauu?ru B uI palBaJl aq1 a..red ?Bq1 3a1 aq1 qlTfl luJoJuoc IIT. apP.

1 g U m I o fn t.Jl. tx ! I v t- z o F d U o o il I o Z til o ISI\/A l-grvl^ Y U B o rn z -l m o U m I I t! il 'rl p o z a kl Z F -'li .llnl$ 911 OAA-L 3>{V l^.

uolloc .{{oIIB o1 1.lsTBm aqJ .sur€ aq1 osIB puB saTIua aq1 )tJ"u aql uoJJ .q1pI.. o1 uBBaq uauro.t lnJ eq1 '9 .t{ pu€ lJoJIItOc JOJ JO IUnOlu? poau JIaql SnOpU aurA J J Jo asn€caq pur sl.re .a1€J?au3d o1 puI/$ aql .tr uaqa anSo 11ng o1ir1 au€c srarrtJp q13ua1-11n9 u.(aqJ o1 .nL - .Icau . puB Iooa.rods JaluT^r uI .T asnBc -aq dTIs aqt q€q1 rolq?I1 .tpoq aql tuTJaAoc .(Ia^Tlc€ a1ed1c11.(q sT luauJBS sIr{1 JO uoTlCnJlsuoc aq1 aldurrs B pJoJJ€ oSIB . suqo [ 3uoI. sB u.{Japun q}?uaI IInJ s ruaur aql ralJB pouJall€d aJ" -.1Iu:{ Jo apBu aJ? sJar$BJp q13ua1-11n9 asaq.uoI1"B Jo uroPaaJJ .IJ-3nus e.uoTlcnJ?suoc ?Bas aIqBlJoJruoc € acIlou ostB III^l notr .(aqI oq acTlou IIT notr .ou sB os sac€Id asaql uT lIJ JaSSnus B puB ssauuJTJ ralBaJE JoJ uoTlJnJlsuoc uT aITI -qal{ aJB slsTrl$ puB saIIu" .(aq. 'Iauu€IJ sraAPJ0 q+6u31...r{lurJ?.r{ouI J?4.rtd aq1.{I?qETIs sI 1r uoTlcnrlsuoc uI 'cTsBq aql o1 pappB sT rsdoIs IBuTSIro aq1 Jo sraplnoqs pu€ Iaau aqJ 'radoIS dIIS cTsBq aq1 3uI sn .3uI11.r uI qc?aJ1s Jo lunor[B uTBlJac a aABq 13q1 sIBIJalBur 1Iu{ aq1 Jo ap€ul SI ].

.. t31)lNVr .$Brp qltuaI-IInJ ]r.tr.9L - JadoIS dTIs cTsBq aq? uo JJ .dot qB aq d3Jls a^o ttttT Jo uoTlTppB aq1 .tr^U I I I ( IOl\iiii:::iiii i:i i0l N \>--) [.[+.\ r\ "7 I Ito il arvsll l1 I WW\. \rery 1""-'n'otnd .frfi.r.(q aq? Jo uoT l cnrlsuoc sra.\ .

J o o o I sr e.$eJ 0 ql0ual-l lnl .- sL I lPlaC ur uJallEd aql a .

(poq I€1o1 aq lsnu pasn poqlau aq1 (.red aAaaIs aqJ .ul Jo slslsuoc luauJrB ad(1 s fqJ aperg uos r rPduoc aqI .ol paJaqpB aq lsnu saBueqa {unJl IBcflJaA aq? epe.asraJcuT 3a1 q13ue1-IInJ aql uo pasBq aq lsnu as€aJc -u1 3a1 aql Jo rllSuaI aqJ .Ja.{oI oqf puB Jaddn aql .(IIBIral€ur dec aq1 go 1q31aq aq1 .reas Jo aJnlBAJnc aqJ .tl os papr.{ o1 Japlnoqs aq1 Jo IBlol sI sIqI " .I alqlssod s€ 13IJ sB ldaI aq lsnru ?ugu1oI u.l1 sI aJnpacoJd xopoqlJo aql uT aBurqc sIql '.{poq aq1 Jo lrBd " qcloJc aql punoJB uI slTJ lJ€d Ja.{q pauloI aJ" saAaals JoJ uosBaJ aqI Jo aJBc uaIBi asaql 1Br.r{1 fq.rB aq1 u1 .reddu s1 11 .l.JunoccB oluf uaIBl aq lsnu .JBd qa.r lnoqlIn sI asBarJuI a.rB s1 1.auIqc€ur alpaau-ot{1 a.lua.{osurJ€ aql lBr.OJc aq1 puB Japlnoqs aq1 uaafilaq acuBlsTp aq1 ur asaarcul aql 1aq1 pauureaBelp apu.rB . s1.rad ?cuTlsIp o.{oI aq1 asnBcag .?.ape.3u1s1u.qoloJc o1 lsTe.o.rB go uJoJ sTql uI .aptaB pIoJ-oM1 B .

3114 N\r' r> I rS ro -[. r ttr / Tt I IT { F c d n r 1 z ffi$s* tlj* . z B '{ t\ R -rl I FI n tq r + NY F a o -{ q J z \m o o r n I I { c a n -l o DI z b.

rl.ruag 3u11 go auIl aq? 1noq" parBadde u.ro31q31u aq5 3u1daa1s 1I 'daalse aITr{a luauaAou Jo {IloP -aaJJ JoJ .{1I}.{o31qBIu oql Jo.JaJ3a. proJJ€ pu" ql3uaI Jo f?uaId a €q 'aJoJaraql 01 aq1 lroJuroa .r.rn6 I.{ nol 'ssauIInJ oql Jo qcnur oo1 dn a>1e1 o1 lou s€ Jau -uBtu B qcns uT 1sr€r aq1 1t palIaq sT pa1€r1sn111 u.{.ra.plnoqs B sT tfepol pasn sB 'u.(u?u srq Jo auo 1111 f .(1 snoIJ?A Jo apBul s! 1I .noII" o1 'SapIs uaq aql 1" slTIs pBq pue 1qB1e.{ pouluTJl IITs {c€Iq '?uTrT?aJ JoJ laAIaA (u..noSlqBTu IsJTJ aqJ uAoOtq6![ aldulS eq] 'l l:l)l3Yl 018 rH1 0ltv eA sN.ran sunotlqSlu qlaqtzTIS uaanb Jo uBTaJ aq1 3u1.(q eldurls a11nb apBu sr uJall€d aq1 .(09rHs lN rl lJ Pd .toSlqBru aq1.rB 1e acrl 1u1od qlIn paururlJ? ara su. 'sJTlOu puB sac€I q1T}1 pauluIJl -'(IalBJoq€Ia a.n .tIInJ ln€aq uauII auTJ Jo apEIu a.{u"ur uI tpuB sI€TJaltul 3o sed.IO uOIlCnJlSuoc aq1 1Bq1 acIlou tIT.{a1og uuy 'pua13ug 3o Jo apBru auo posn tsa.rlsuadxa pu" tuT)laous (s{cnf 's1€aId-JIas f .r1s 1nc aJaia surioSlqBTu osaqJ 'asuadxa 1ta.t s1 t sasBc .?uaulJ"3 .{u"W 'pu€q fq paraprorqua .6L - 'JadoTs d11s c1s€q aql Jo asn.

/ / I I t lt l I I It .JodoIs dTIS aq1 uoJJ uoTlcnJ?suoc cIsBq aqJ -t I I I I I t t I I I I I I I .l I (A I I I I t l I I tr I I I I I l I I ./ z ..l tl .08 - . .

.

rlc"q puB 1uo.rd aql araqa sasBc ?sour uI .rE aq1 . auTI pal1op e Iq sue.rd oa1 Jo dn eprur sT ur o?lqBIu aldurls s1q.rrB sTql Jo 3u1pe.rt 11ng aql uroJJ asBaJcuT aql EuTradBl ..umoB eq1 Jo tJ"d urBru ro Jo oI aql ploq o1 parTsap q1tua1 aq1 JoJ apfs JaqlTa uo pasBarcuT sI dtsr1s raplnoqs .rg saceld lqBTBJls I11eo11ce. psIIOrluoC . eP€rg uos !JPduroC stll .a8 - .apTs aql 1B apBu aJ€ sacuB.raplnoqs € q?T. aq1 o1 uo passBd eq uBc EuIA€s sTqI sluarrrJBB daans 11ng Bulpe.paJapTsuoc aq o1 s1 luau.n .{q aq feu doafls aq1 Jo as€aJcuT apr.rB fg .rB aq..paA"s aq uBc I?TJa1€ur qcnu .tsea 'aa"Id put a1du1s alTnb sI aroJaJaq? luaur. daa.suroE aql uo sacTJd paanpar Jo uroJ aql uT Jaunsuoc 3q1 pu" JaII€1ar . uI uaql ploq ol de.r1s .r{oII" aqI aqJ .?no {JJ€c o1 .ns aq1 ?B oJaz ol lsnq aqq punoJ" apu.rB aq1 uT palBcTpuT sf sTq.reB Jo adfl sfql Jo au11 ac1.rtolp ap'u.

o aql fap"JB luauJB? IInJ JoJ auo : luaiuJB3 aIduIs sTr{1 SuIpPrS Jo sf B. aJoqI ta m U U ..u oal aJB.88 - .uorlcnJ?suo3 auI I acTJd JoJ Jaq!.

rrdes apISB las -{aq1 'snoIpTls?J aJorrr eu€caq uauoa puB r(q 1ua. ?rIqslqtlu .rt pu8 .sapTs aq1 dn lTIs radf ?.uau aql .tr aq1 saqc€aJ aAaaIS aq1 puB JBIIOc uAd Jalad Il"rus B q1I.n aalE pue lJos aJ" 1"q I S 13T r a?€u Jo ap€u aJ€ s1. AUI I JapTnoqs puB Icau IBJnlBu aq1 ol . .tq pasn aJarr s?rTqsqqBTN a{Tr aq1 pu" Ioo.tq 1r1qs1q3Tu Jo ruJoJ sIql lcnrlsuoc o1 raqlBul aldurls r sI tI .?sIJ. slsIJr aq? .(q uJon asoql ruoJJ uraql alBTluaJaJJTp ol oIqB aq o1 uaItror{ aql JoJ aAT?BJOCap aJoul auBcaq .(ls af sTqJ 1rq1 Jo .JadaaIs aql o1 qlurJB.r.v.ns 1'eq1 a:1of B oluI paJaql€3 sf Jo rafol aqtr.r1qs1q31u asaqg..s .oIaq oIJJnJ o1 q1tua1 Bululaua. sal"ulTIo JapIoc aq? uf plos pu" apru tulaq a.s1uoc111ad rTar{l uf Jo apnu aql uT ldaIs ueuo.n pacu€qua sI auII{cau aqI auTI lSnq aq1 eAoq€ saqJBaJ .r aq1 Eu1.uE}sap JBITuTTS Jo ara.{rnluac q1Z aq1 aroJag +r!ttslq6!N aqt .{ pu€ aIBuaJ aqq puB aIBul aql . 1 .reB ale.radols d11s clsrq aq1 Buppualxa .t8 - .re f utur aql auo sI . .z ..uI deols o1 . lJBd lJTqs uI IInJ puB q?3uaI-IInJ sI araq palBJlsnIIT aqg.r 1q s 1q31u aqt Jo sluau.{ 6uo11oc Jo apBur ara sluaureB asaq.daa.ro11r 'asoIc uraql sploq cIlsBIa uB araqa .u aurIl sv .t11unpe.

ffi .T -l t .t#. I I I I I -t I l .

.

troI aq1 s€ rauu€ltr aIIrBs aq1 u1 pap'e.rr3.(eur daa.f s1 1.. snoTJaA aql salBrlsnIII 'azTS pas?aJ cuI ar{1 JO aS?aJcuT atcsnu aq1 roJ noIIB Ol paSBAJcuI aq osTB lSnUr dBc 3^aaIs aq? Jo asBq aqJ 'q1pI.rcsa.rtd aq.rd pu€ JBInAar aql uT sT lr"d.( aql Jo 1uaul"or1 aqI 'auTI lsnq aq1 a.ns aq.{ aql Jo auTI aqJ 'r.re3.noII? O1 pep€rt aJB saAsaIS 3qI ' asBaJcuT s{ cau {c"q puB luoJJ aql 1€q1 lunoulr aruBs aql 'q13uaI uT pap"J3 aq lsnu J"Iloc aqI 'auTI apTnS aq1 uo . aIo.t uT pasBsJcuT eurIl aIuBs 3q1 1a puts .loqt 1snI sI qcTqrr 's11du.no11o.{q paqTJosaJd sasaeJoul puB saAoul riIIscTqdErB unoqs apert pauu"rS"Tp aqtr.$op luara. 'apTs luarlJeS aq1 JO aSBaJCUT I3101 aq1 JO JIsq-aqO auI I 1'uOrJ JAlUaa aql urorJ lno pa oILl uaql sT luoJJ aql JO aIOqIUJB aqI 'qcuT ua aql aITqll JO qluAalxTs-auo auII luoJJ Jaluac aql IIloJJ lnO ST ulalltd r{cuT uB go q1qt1a-auo pasTBJ uaql sI J"pInoqs aqf.paSTBJ aq ?snu d3c aql Jo lqBIaq aqI 'peras eq 01 sT 1T qcTqn oluT aloqr[J€ aql Jo asBorauT aq1 JoJ .v'o31q31u aql Jo 1r€d ra.l( aq1.-L8- . apelg uos !rPduog aqI .ra1no ut 3o s1.€os apls aql Jo luauraAoIII TB1.rtB aIduTs B sItraes 11 q3noq1 uaAa '1. 'I3^aI au11 aplnt aql uo 'qcu1 ue Jo qluaelxTs-auo 1no paAolII sI {cau luoJJ aqI :JouuBIrr Bui.u..rrB aq1 Jo ac1.rruoliels lda>1 s1 luaur.f .ret aI{1 Jo lrld Jar$oI aql uoJJ a{ol( aql sapTATp 1aq1 a1o.rd aq1 ploq pu" I"fJalE[l aA"s o? parlsap JT paIIoJl -uoc aq .r1qslqBTu sIq& 'saAaaIs pu" aloqllrJB 'sJaptnoqs '4cau f laurtu '1uau. 's1uaur.rt o1 a1du1s os 1ou sI .Jaqlo eql o1 azTs auo IIoJJ acuaJaJJTp aCUB/r{oII€ azTs aq'1 .rB s1 1.re aql Jo as"q aql oq pa{o. 'u.ol eql Jo JIBq-auo 'IcBq raluac aq? utorJ sa18ur lqBTr 1B lno paAoltr sI aIoqulrB aqI 'qcuT uB 3o q1q31e-auo luauJBB aql Jo lJBd {cBq aq? Jo sJaplnoqs pua Icau aql asIBJ o1 sT oJnpacoJd cTs"q aq? 'saAaaIs puB 'saIoquJB (sJaplnoqs '1cau aA€q 1Tq1 sluau.rt u! pasn rouuBlll paql.ret Bulptl8 u1 .r1qs1qt1u eq1.rtd 1uo'r3 aq5 'f .Isoduoc aq1 II" Jo dn apBu sT 1J 'apt.r1qs1qBf u aql Jo 1J?d lrT{s ro Ja oI aqJ 'Jauu?ur auBs aqx uI pa1€aJ1 OSI? aJ€ SaAaaIS aql puB J?IIOC aqJ. aql uI pap3r3 sT o{o.rtuo11e1s 1da1 s1 au11 a110.1uau.( aql Jo 4.ra1no 3u1pe.

o fi z -t rq P .

68 - -ap puB asBaJcuT uT ocuBrno .dnoJB ozTS aql o1 SuTproace as€aJc IlB PaPPB a^IacaJ slJ€d 3u 1u 1o I aqg.. uvl10) .

( I IsuIJ pqB . uauro.r{ JoJ { II s uT ssaua{I1 J3I -IuI s r apBu sluauJuS.sasBc roJ .rado1s d11s c1s"q aql ol pappB arB srap -Inoqs pua {oau aqt (pal"JlsnIIT at.r e 3 3u1daa1s aq1 uaql{ 'e . uauo^{ aql .{ suollBulquoc JoIo c aJ a.(IlcIJls r{cloJc aql SuTppB pu€ daa.{IasnJoJd pasn ara.06 - ..pauurIJl I InJ a? s?? pu€ .lrBd u1 's1 !.paldaccB ...r1qs1qBru ruau aq? pa?raAuoa s{aJnlcBJnu€ur sPuPfsd 1u au.(ueur srBadd€ lT 1€q1 lrBd Ea1 eq1 la IInJ tulpur 1s sI r aJ€ aa aql uaq[ ?rT{s os ap€ur .ut"rB -BIp aq? uT palacTpuT ss .{ .JBd sluBd aqq ( sasodJnd SuISunoI .IIIls I INJ B A{II .r{s aq1 rroJJ 3u11u1 i(q. aJB sBur€[Bd aq? Jo slu€d .(uBItI 1 .rapun apou asourqc aql ralJ€ s s r uauoi{ Jo s sJ a Jn? aBJnuBu aql . s saJp Jo o (1a{c?[ puB luB d) sBu€ !Bd 1u1 1.{q paldacaE aq ol luarur€3 SuIdoaIS sTql JoJ auTl auos {oo f 1J .t . asnoq aql punoJB uofl€x€IaJ Jo sJnoq aql JoJ (3u1Buno paq-aJd JoJ pasn 3u1aq aae suoTl1aJoqBIa €uB[€d asar{1 Jo .d11s lr€d raaol aql uroJJ palonJlsuoc cIs€q aq1 Jo aqJ. pa?cnrlsuoo l(IalBJoqBIa aJaa uoruo JoJ seue Ird aq.(ls €ruBIBd aq1 lcnJlsuoc of .

I .t: rr: 1[ il. tl rol il iJ loi .I I I I I I I I I I I I I I 3A ll-Is yrvg / I I I I I I . --l I rE IE iE rtl . I .

i 6r lI1l tl Ir TI {1 Hr rl I l> Zt I I I I I I 10 I t I o -t c f I! I --t slupd EIxEI'Bd aqt ]o uollcnrlsuoo .-26- I I I I I I I I I I I I I I t I l1 t.

o { F o I o u d o to .

uaArB sr as€aJc L{CnUl Oq pu" aJaqr{ s1l^oqs aJ aq pauueJBBIp apBJB aqI -uT uB JO 'sl.pa.8 Jo (1ua -JociJo"ruT LuooJ duldd.r aq1 1"ql alou TI !..redu:o3 aq1 .roqs poqlaiu aqJ .l{ ur pa?.rInbaJ trou sI a-Jard rlJloJt al.Jls Ju id lueu.1u au1Je. Jo lJOS Sir{1 JO aSsAJ' -uI apeJH ar{? uI paJTSap saBuBqc _{poq r{f Jo {ueul Jo aJ€c sa1e1 3a1 puB 1s I€a ( 1"as aqf as"eJDuI ar{J " aurl f sT€.oldurrs a1 1nb sr Jo u..t6 - n p o -i n 0 I I o U F '3rrrpe.rods roJ uJo.rB sT sexr" !B d aq1 go 1re d s1u?d aqJ 1 s+ued eql :ePerg uos 1.? Ir" is J"InBaJ Jo as?c orll uI se .{ s{ceI s aq1 sB Jauu€r{r aures aq? u1 pape.Jl uorsuolxa aq? .r tq go Jo aJ€c ua{B? uaaq seq qcloJc aq1 asr.reB cIs€q arjl a?urS "c .r nol .r aq1 3u1sre.

.uoq pu" apBItl aq o1 aJ€ saseaJcul aq? aJaqr$ .Iauueu aITI e uI palEart aq p Inoqs f.{11.elrurrs slT Jo asn?caq 6seu? [Bd aql Jo 1.ralno ue o1 .aqf 'slrBd o.96 - 'aq o1 aJe .l uoqs s1.rzB.ro 1a1ce I aqg.ra. paqlacsaad Jauu?tu aq1 uT pap€JB aq JSnur tsaAaals pu'a "re11oc tlcau go pasoduroa sI 1T 1Bq? u1 luau..(a!t1 qcnu .r1 uT aJB serr€ !Bd aq? acuTS ao f eur laIcPP aq1 : apeJg uos r ieduoc aql .rB .(.ro. sla{ce ! pue sassaJp 'sasnolq uI saBueqc ape.reddn .rB aq5 .red snoIJeA aqf roJ sape.red .{1dur1s .

palcnJlsuoa uaaq aABr{ u.raua3 sf u.r1aq1 Jo asn€caq anSorr u1 aJou aJe sadfl JaIdurTs aqI ..noB1q31u aql Jo uoTsJa^ rarl?ou1: aas no.ro8 aq1 Jo suollcas snoTJBA aq?.re8 3uldaa1s B ( Morrl no.rlor1q81u oql asnuoag .raplnoqs ur.[11u. aq1 01 pappB aJ€ sdBc ac€I aql pu" qIq B sB luoJJ aql ur pa?.( aJoH u.r pauurlrl fIa?BJoqBIf.r u1 alour sI ??q? puTI aql 'alsroqBIa aJou aI11II e .uo3 aq1 3o sa.aoaJc ro uo. uroo.u.sJaplnoqs oql uo sdec a^aols acBI ql I.{o8 Jo ad.r puu ocBI qlT.ro..t se (sr u....luaia.an3o.r o.re sad(1 al"Joqcla aJou aqI .r.ro8 apls aql Jo uollenuTluoc € aJe sacaTd Japlnoqs aq. .r q8noue a Br{ ? snru 1I .r3.luauralou Jo as€a .gt"]t dVD &rs:qo!s.ro8 sTql Jo uoIlanJJsuoc u.{eJ trlrrs Jo apeur .JosuT sT aa€I aqI . uauolt lsoru Jo alqurasua aq? Jo lJBd ur.sruoqs uoIleJlsnIII oql sB raIdulS alTnb s1 u.: sul'o8 ol€JoqBla asar{J .puBlsJapun puB lcnJlsuoc ol aldurls aJ€ uJall€d aq1 Jo slJBd snoIJeA arIJ . .suolsBaao IBIcads uo pasn . .i .t11ensn e.. Moq aloN .ro8 eq1 Jo s.96 - u' o o I LseqJ.{lItIqBcIlcerd ro -1ea.ra11rd aq.tl s}qJ .ouTI ssacuTJd u.. 'alqurasua JTaql Jo ?J€d osIB a"re 1a1cef paq aql pue aa8 -t13au aq.ro6+q6!il a'lI 'tr .

l6

pu? luaIIluSIIB

JodOJd 3q1 uI ufoq s u oSlqtIu

' Joqlo qcBs o1

rIOT

aq1 Jo sl JBd aqI

13IaJ

-

86

.pauT€1uT"u.r aq o? aJB paJTSap sltnsaJ aql JI uOTlBurroJuoc Jap lcaIBau o1 JadoJd -Inoqs pu? {cau oq? JO aJBC 3uT{ts1 JO IuroJ sTq? gou sT tI ',{1.rado.rd palBpoluruocc€ aq III,t q1,r,ro.rB '{poq 1'a'rn1eu aql 18q1 os satrJ"^ saa8a13au pua slualttJBB aTJaBUTI aq1 Jo auos 3u1pe.r3-az1s Jo poqlau Isuo I luar'uoc aq1 1"q I aas uBc notr 'Ia€q aql u3q1 as?arcuI I""u Jal?aJB € luoJJ aq1 a^T? TIT,t sTL{f 'pasTBr ar" sJaplnoqs aq? lnq IaaaI aruas aq1 1B suIsuraJ lJBd {cau luoJJ aqJ .apr.rt {c€q oql sB Jauu?u aIUBS aql u1 pa1€aJ1 sT luoJJ aqI .asBaJc aq;, -uI uBas apTS TE?o? aq? JI€q-auo 1no saAour 1.red aloqua'u .azIs o1 azIS urorJ asBaJcuT aq1 uI sno.r3 ,{poq aql qcrqrl u1 f,e'l paqTrJsard aql sI sTq1, 'qcu1 q1q31a-auo pasTBJ pu€ qcuT u" Jo q?uaalxTs-auo lno paAour aJ? sJaplnoqs aq? pulB {aau {c"q aI{J : JauuBtu 3u1mo11o3 aql ur PolBaJl 3r€ Ic€q aql puB luoJJ aq? ,luauJB3 Jo I[roJ s1q1 ?u1Pt.rB u1 . ap"u a q ,(€uI 3uI A€ s sTql ,troq s,uoqs ape.rB ure.rBelp aql uI auTI pa11op aqI 'pa,tBS aq uBc I€TJal€ur os palloJluoc aq uBc apr.rB luaur.reB aq1 Jo daa'&s aqJ 's1uau.re3.ra1no TI3 3o Bulpe.rB aql uT pasn lBr{1 s€ ollrBs aq? aq aroJaraql lsrtul ur311Bd 3o urao3: sTql Jo 1uau1"aJ1 aqJ .lI uI PalBrodJocuI saIoqlnJ€ pu€ sJaplnoqs s€q uno31q31u sTql Jo 1nc a1,t1s aqtr, 's1uau.re3.ra1no ;o 3u1pt.rB aq1 u1 pa'(oldura spoqlau ar[Bs 3ql ,(q paTlorluoc sI pai(oIdua as?arau1 apr.rB eq1 'luaurreB uT?I[ aql Jo lJtsd t a.rt sl.roddns .raplnoqs oraqa su,no31qt1u u1

apeJ0 uos r.leduloc aqI

q

o6+q

6lil

pe.raplnoqs eql

's

a:--:oir-a

.r a ar .uorlcas aq"JBdas B UI I€ IJA?3ur SIql 3u1pn1ou1 a.l 11a1.r1s rs1 1a1cu I paq aql aauTS L:llCVl 0lS 3Hl .aa31 lEau Jo puTI € rEul{"ads .IOI - r o? Tpg - .

pBaJds -apT..r"roi.q1 . TInJ pa?cnrlsuoc oq .(anxn1 Jo laoJJa paJT parT sop aLtl a^T3 ssaurrnJ aq1 JO SproJ aq1 pu" uaoS aq1 JaAo frrsBa uro.n i(IJIeJ sT asn rIaqJ.80r - )*l .:. qBru aq1 ."r.. e_ 1su!€3" uoTlcaloJd rarear aq1 . ".t1 J€Indod lsour aq1 Jo sI palerlsnIIT 1a{cBI paq aqI . fq sr uaoBl .{zne? .rror.{€u1 sluaurreB qcns flaalsuaaxaur-puB fI.I -lr. rur?.rr.(l .r aq uBc 1I os uroor aldure a.lcnr?suoc o1 aIduIS poqlaut aq1 Jo 'ad.nb pue tauu?IJ pulq .r r.- \/. ioq sa.o .rord sauII aldurTs aqX dn BuTuruIJl .r" "r.puTI pall.auT. .."i f f 'aauacsalBAuoc ao SurBunol JoJ pasn luauraeE B sr la)tcB f prq'"q1.--' \-l | .r{ aqq pu€ _ aql s1a{cBf paq sad. . \--..?i:r":...*i.":i.sI€npTATpul ea13 puB o1 Bu111s1.r1B poq aql 1a1ceI sauTI Jo aqJ./ I L- \.lo 1.

.0r - puB aAaaIS aqJ raaald auo aJB .(poq AIJJNJ aaaal s a1€J€das € qlI .. . a oq€ uaoqs aJB 1a{cBr paq aql Jo slJBd aqJ.

as?arcuT ape.t1uo aq.e lnoqlT.reB aql Jo slrad IBIIA aq1 pot{?aur sTql .OqS luaI[J€3 JO ad. .(IalsuoTlJodo.(IIBcTqd.. '134c"f paq aqt go 1'red {cBq aql sB}{ sa uI BItr aql uT pap€rB sT 1a{cBI paq aqt go 1.uoc sB.t paIIoJluoa oq uec 1T Jo daans aq1 e1.i o ure.rd u. 'dn las aJB luauJ?3 aql Jo slr"d snoTr"a aI{1 JoJ as€arcuT Jo stunoruB aq1 sauTr apTnB asaqq uodl '1I o1 saltue 1q31'r 1e dn las aJB sduTI aplnt aado.rBduroc oq1 .ra1ltd 1eu1?1.rB 1o^Td paII"c sT IoJluoc ape.r 1a{c3[ paq aq1 Jo daans aq1 asntscag 'suoTlaodoad Jad.rB Jo UIJoJ sTqJ.oJd aq1 uI pas€aJcuT a..- 90r 'frl snpuT aTJaBUTI 3q1 Jo s! s"q aql ar" ?€t{l sBJq pu" sdTIS aql go dn-1as ePe.reB PaaaaIS d"c Jo ouorllT)I aql JO Bu1pe.rB aq1 rlloJJ uoTl€IJBrr € S1f.ralno uB .rt uosl.raplnoqs q1I. 'aseaJcuT Iu"as apTs aql Jo 1unouts rInJ aql raqlaBol lno poAoIIl ar€ u€as apls 3q1 pu" 1J€d aAaaIs aqI 'q1Bua1 uT paddoJp lou sT luaur:eB aq. eql Jo {c"q aqJ sluau.rE {coq aqq as€aJcul oq osI" pu" auTI raplnoqs aql asTBJ o1 . .{en fue u1 1a1cef Paq aq1 Jo luoluoc alfls aql ?u11ca..r3 ou sa.ro aq1 Jo s?uaulaAoul snoTJ"A 3ql l{oq .4g '3u1pe.r3 azls aql ur pasn rauuBlu au€s aql uT apBIU aJoJaJaql sT osBaJcuT epe'rB aq.rfacaJ 1I taroJaJaI{1 tpa?coJJ€ 1ou sT 1r"d aaaals aql o1 paqc"11" sT 1Bq 1 aIJJnr aq1 'paIIoJl. 'ape .rtd luorJ aqI.r?e1p aql ...rtd ur al1Bd aI{1 as€aJcuI .rd eq1 pue ur.t1s luau"rtB aq1 Jo uoTl -BltrJoJuoa aq1 sdaa4 s1q1. '1cB1uT a1..do1 eueIEd aI{1 Jo Icau aql sB..tr ape lg uos lrBduioc aql .rB sI ?a{c"I paq . '1rBd s/l'aaIs pu€ aIoqlll'rr '1cau 's."JE .re luau.pJBndn pu€ 1no paAou arB sJapTnoqs aql pu€ Iaau IcBq aqJ.(t slqt go 3u1pel3 eq.rtJp sT 3uT I IcBq Jaluac aqI :rauuau SutraorIoJ aql uT pape.(II3cTs"q sT 1a4oBI paq aq.l 'luaurJtS.la s€ Jauu€ul aul€s aql uI auop s1 aptaB luoJJ aql Jo 1r"d .t1s laIa€[ paq aqt Jo ssauIInJ aI{1 Jo asn€caB '1a{c" I paq aqt 3o s1.(JaA snQqs ap'e.

oBrrBqc .no paI JJ€c sI (aIduIS .- 90r aq1 o1 uoIlBIaJ uT ?.Iceu sT aS€aJcuI ap€J3 aqJ .{ po q pu1} J ap Inoq s .