3.3.2.

FIŞĂ DE POST - CONTABIL ŞEF

DENUMIREA POSTULUI: CONTABIL-ŞEF RELAŢII IERARHICE: - este subordonat Directorului Economic - are în subordine: contabili RELAŢII DE COLABORARE: cu Managerii firmei RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control de specialitate, în relaţia cu băncile/alte instituţii financiare, cu persoanele/organizaţiile cu care intră în contact în interes de serviciu.
SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a organiza contabilitatea şi controlul înregistrării operaţiunilor economico-financiare ale firmei, pentru reflectarea cât mai fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE: 1. ASIGURĂ RESPECTAREA LEGII CONTABILITĂŢII LA NIVEL DE FIRMĂ 2. ELABOREAZĂ ŞI IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL GENERAL DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ A FIRMEI 3. RAPORTEAZĂ REZULTATELE ECONOMICE ALE FIRMEI 4. COORDONEAZĂ ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente): 1. Asigură respectarea Legii Contabilităţii la nivel de firmă  Asigură întocmirea documentelor justificative privind operaţiile contabile  Urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiilor patrimoniale  Exercită controlul preventiv privind legalitatea operaţiunilor  Asigură controlul înregistrărilor contabile, procedeele de prelucrare a datelor şi exactitatea acestora  Organizează păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile 2. Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă contabilă  Stabileşte planul de conturi şi asigură implementarea acestuia  Stabileşte monografia contabilă privind înregistrarea operaţiunilor patrimoniale  Stabileşte proceduri de lucru specifice care să asigure evidenţa contabilă  Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional contabil 3. Raportează rezultatele economice ale firmei  Asigură întocmirea registrelor contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare

trimestriale şi anuale  Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de DE  Calitatea raportărilor şi a informărilor  Stabilirea şi executarea corecţiilor contabile  Reprezentarea firmei la întâlniri ce au ca obiect cu precădere problemele contabile ale firmei Legat de funcţiile manageriale. bancare.3.2. răspunde de:  Coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a reglementărilor interne  Utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu resursele necesare  Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine Legat de disciplina muncii.CONTABIL ŞEF  Asigură întocmirea raportărilor: destinate Administraţiei Financiare şi de control.3. răspunde de:  îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate  păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă  utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei . Organizează şi coordonează activitatea echipei din subordine  Stabileşte sarcinile contabililor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini  Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor din subordine  Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine  Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale  Propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform normativelor interne  Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine  Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI: Legat de activităţile specifice. răspunde de:  Calitatea activităţii contabile a societăţii şi de corectitudinea analizelor contabile  Întocmirea corectă şi la timp a raportărilor lunare. FIŞĂ DE POST . statistice  Asigură întocmirea bilanţului contabil  Prezintă Directorului Economic rapoarte conţinând rezultate financiar-contabile 4.

Management EXPERIENŢĂ: ÎN SPECIALITATE: minimum 5 ani PE POST: 2 ani . prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a subordonaţilor  Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine  Aprobă/respinge cererile de concediu pentru subordonaţi (motivând în cazul refuzului)  Este locţiitorul Directorului Economic pe perioadele în care acesta nu este disponibil Aprobat.CONTABIL ŞEF  respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său  adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei  se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma AUTORITATEA POSTULUI:  Decide asupra modului de întocmire a lucrărilor contabile  Semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate  Semnează spre verificare toate documentele financiar-contabile care necesită semnătura Contabilului-Şef  Solicită documentaţie de specialitate şi consultanţă în domeniul financiarcontabil  Utilizează echipamente/consumabile/materiale şi calculatorul puse la dispoziţie de firmă  Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine  Propune recompense/penalizări.3.3. FIŞĂ DE POST . Director General Departament Data Data Data Data Titular de post DRU Director SPECIFICAŢIILE POSTULUI NIVEL DE STUDII: Superioare profil Finanţe-Contabilitate CURSURI DE PREGĂTIRE: Legislaţie contabilă.2.

2. . spirit practic.3. exactitate. aptitudini de informare. tact. rigoare. FIŞĂ DE POST .CONTABIL ŞEF CUNOŞTINŢE NECESARE:  Cunoştinţe solide de contabilitate  Cunoştinţe solide de legislaţie financiar-contabilă  Proceduri de gestiune  Utilizare programe de contabilitate  Cunoştinţe operare MS Office (Excel. Word foarte bine) APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:  Gândire analitică şi sintetică  Aptitudini de calcul  Aptitudini de comunicare  Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor  Acordare şi transmitere de informaţii CERINŢE PENTRU EXERCITARE:  Inteligenţă de nivel superior  Atenţie concentrată şi distributivă  Iniţiativă  Spirit organizatoric  Echilibru emoţional  Plăcerea pentru lucrul cu cifre  Capacitate de a evalua şi a lua decizii  Capacitate de a lucra cu oamenii  Rezistenţă mare la stres  Uşurinţă. conducerea şi controlul oamenilor. amabilitate. claritate şi coerenţă în exprimare CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: conformism. încredere în sine. ambiţie.3.