ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန့္ ေနရာ

==================

၂၀၁၃ ၾသဂုတ္လ( ၇ )ရက္ ဗုဒၼေန႔ ေန႔လည္ ( ၁၂ )နာရီတိတိ

ဖို႕တ္၀ိန္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕လည္တရားရံုးေ႕ရွ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ရန္ ======== ဦးေအာင္စိန္ ( ၂၆၀ )၂၄၆ - ၂၁၇၇ ေအာင္ျမင့္ထြန္း ( ၂၆၀ ) ၂၄၉ - ၇၁၈၉ ေရာင္ႀကီးေဘြ ( ၂၆၀ ) ၄၄၄ - ၄၆၅၇ ခင္ေမာင္၀င္း ( ၂၆၀ ) ၂၄၇ - ၀၃၅၅

ရွ