You are on page 1of 2

Sumber Rujukan

Buku Abdul Halim Ramli. (2009). Hubungan Kaum di Malaysia: Sejarah dan Asas Perpaduan. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Hasnah Hussin & Mardiana Nordin. (2007).Pengajian Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Ranjit Singh Malhi. (1988). Siri Rujukan Pengajian Am: Kenegaraan Malaysia. Petaling Jaya: Federal Publication Sdn. Bhd. Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Budaya Yang Tercabar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zahid Emby dalam Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Jawan (1997), Kenegaraan Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia.

Majalah Abdul Ghani abdul. (2012). Dewan Budaya. Institusi Raja Berpelembagaan Kelangsungan Negara Bangsa, 40, 14-18.

Internet Abdul Rahman Abdul Aziz. (2010). “Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara”. Retrieved from http://repo.uum.edu.my/3186/1/S22.pdf Mohamad Sofee. (Oktober 28, 2010). “Minda: Memperkukuh penghayatan Rukun Negara” Retrieved from http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/Minda_Memperkukuh penghayatanRukunNegara //Article/article_print

(June 08. Retrieved fromhttp://www. Retrieved from http://my. (August 16.my/v2/index. 2011).my/articles/Fahamankepelbagaianagamaalatpenyatuan/Article . 2011). Retrieved from http://malaysiaaktif.php/Features/Penghayatan-prinsip-Rukun-Negara- semakin-luntur.com.com/SHAHAIKAL/blog/rukun-negar Muhd Irfan. “Penghayatan prinsip rukun negara semakin luntur”.html Teo Kok Seong.Mohd Shah A Hassan. (July 2. “Rukun Negara”. “Fahaman kepelbagaian agama alat penyatuan”.opera. 2007).bharian.