You are on page 1of 4

Barem examen drepturi reale 05.06.2013 1. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate: a. drepturile de creanță; b.

bunuri de gen la momentul încheierii contractului indiferent de momentul la care are loc individualizarea acestora; c. orice bun incorporal atâta timp cât are o valoare economică. 2. Obligațiile propter rem de natură civilă: a. se pot naște, exclusiv din voința părților, caz în care sunt denumite obligații propter rem convenționale și incumbă terților fără a fi necesar ca ace știa să își exprime consimțământul; b.sunt obligații de a face; c. au în comun cu obligațiile scriptae in rem faptul că au fost instituite de legiuitor în considerarea naturii sau a situa ții juridice a bunului. 3. Încetarea superficiei prin expirarea termenului: a. stinge dezmembrăminte și garanțiile constituite de superficiar, în lipsa unei în țelegeri contrare cu proprietarul terenului; b. dă na ștere unui drept de accesiune în patrimoniul proprietarului terenului dacă exista construc ția la momentul constituirii dreptului de superficie; c. nu stinge ipotecile constituite cu privire la teren pe durata existenței superficiei, chiar dacă constructorul dobândește terenul. 4. Dreptul de concesiune: a. se poate constitui asupra bunurilor proprietate publică sau privată a statului; b. dă dreptul concesionarului de a culege în proprietate fructele bunului concesionat; c. se poate constitui cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. 5. În cazul în care chiriașul plantează o livadă în curtea imobilului închiriat, proprietarul: a. are dreptul să ceară chiriașului desființarea livezii; b. are dreptul să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al lucrării, plătind chiria șului, la alegerea sa, fie valoarea materialelor și a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului; c. are obligația de a plăti chiriașului, la alegerea sa, fie valoarea materialelor și a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului, dacă valoarea livezii nu e considerabilă. 6. În materia cărții funciare: a. în caz de conflict între ter ții dobânditori de la un autor comun, va fi preferat cel care a dobândit primul dreptul de la autor atâta timp cât titlul său este anterior, iar terțul cu care se află în conflict a cunoscut cunoscut existen ța acestuia; b. acțiunea în prestație tabulară este imprescriptibilă; c. acțiunea în rectificare a vânzătorului împotriva cumpărătorului este imprescriptibilă, sub rezerva prescrip ției dreptului la acțiunea de fond. 7. Uzufructul unui bun imobil: a. nu poate fi cedat fără acordul proprietarului; b. dă dreptul uzufructuarului să închirieze bunul pe o perioadă de 5 ani, chiar dacă uzufructul a fost constituit pe o perioadă de 4 ani; c. naște în sarcina uzufructuarului obliga ția de a preda bunul în starea în care se află la data stingerii uzufructului . 8. În materia uzucapiunii imobiliare: a. cel înscris în cartea funciară ca proprietar al imobilului este de rea-credință dacă află că nu a dobândit de la adevăratul proprietar în termen de un an de la înscriere; b. reaua-credință a posesorului nu împiedică dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune extratabulară ; c. pentru a uzucapa dreptul de proprietate asupra unui imobil în condițiile art. 930 C.civ., posesorul trebuie să își înregistreze cererea de înscriere în carte funciară în cursul sau după împlinirea termenului de uzucapiune. 9. Uzucapiunea tabulară se aseamănă cu principiul publicităţii materiale prin: a. faptul că în ambele cazuri terţul trebuie să fie de bună-credinţă şi să dobândească numai cu titlu oneros; b. exercitarea posesiei, care trebuie să fie utilă în ambele cazuri; c. faptul că în ambele situaţii este necesară trecerea unui termen variabil. 10. Obligaţiilor reale le corespunde: a. întotdeauna un drept de creanţă cu opozabilitate lărgită; b. niciodată un interes; c. uneori un drept potestativ.

În calitate de avocat răspunde ți la cele două solicitări. a) Construcția este o lucrare autonomă cu caracter durabil efectuată de un constructor de bună-credință (0. La data de 15.25p). indicând cel puțin 4 asemănări ori deosebiri. b) Nu. Arătați care va fi soluția instanței.25p). 3. (0. Culegerea fructelor: a. A este proprietar al terenului din data de 15. . La data de 30. Speţa I. ci doar un posesor neproprietar.2013.subiect activ determinat.drepturi patrimoniale. Opțiunile lui C sunt cele prevăzute de art. La data de 30. Asemănări (0.naturale şi industriale se face prin separaţiune sau percepere. Deosebiri (0. 1.civ. 581 C. Aceeași situație de fapt cu următoarele modificări: Ac țiunea introdusă de B împotriva lui A se respinge. Joncţiunea posesiilor: a. c. a) C se adresează unui avocat pentru a-i solicita informa ții cu privire la regimul juridic pe care îl are construcția realizată de către B.civ. Comparați drepturile reale și drepturile de creanță. c. 693 alin.11. B notează contractul de închiriere în cartea funciară la data de 30.11.25 p/deosebire): . deoarece A nu era proprietar.2011.2011 B ob ține autorizația de construire și demarează lucrările pe care le finalizează la data de 10.11.11.25p). respectiv pentru uzufructuar.2011. Or.05. nu este compatibilă cu regulile de carte funciară. b) B se adresează unui avocat pentru a afla dacă înscrierea în cartea funciară a contractului de locațiune nu îi face acest contract opozabil lui C.10.25p).2041. se efectuează prin percepere în cazul fructelor civile în situaţia posesorului de bună-credinţă şi a uzufructuarului.50p) 3. care are ca ipoteză înstrăinarea bunului printr-un act juridic.civ. Nu este îndeplinită condiția termenului pentru a putea opune dobândirea dreptului de superficie prin uzucapiune sau publicitate materială imobiliară (0. 2. C introduce o ac țiune în revendicare împotriva lui A care este admisă la data de 15. este facultativă şi presupune unirea posesiei actuale cu orice altă posesie anterioară.11. dreptul de superficie se dobânde ște în temeiul unui act juridic și prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege (0. Prin urmare. Rezolvare: 1.25p). pentru proprietar. convenția cu A nu produce efecte.2011 A încheie cu B un contract de închiriere a unui teren pe un termen de 30 de ani prin care A îi dă dreptul lui B să construiască o casă pe teren.2012. precum și opțiunile sale în acest moment. nu este îndeplinită această condiție. La data de 05. în cazul posesorului de bună-credinţă trebuie însoţită de dovedirea justului titlu atât în sens de negotium cât şi în sens de instrumentum. 2 C. 12.25 p/asemănare): .06.12. Contractul de închiriere poate fi opus dobânditorului ulterior al bunului pe perioada locațiunii în condițiile art. Instanța va respinge cererea (0.25p). Potrivit men țiunilor din cartea funciară. Potrivit art. B formulează o ac țiune împotriva lui C prin care solicită să se constate că are un drept de superficie până la data de 30. b. 2. 1811 C. În speță.2013.11. b.2012. nu avea posibilitatea de a constitui acest drept (0. . A îl informează pe B în legătură cu această situa ție. poate fi utilizată şi pentru recunoaşterea altor efecte juridice ale posesiei decât dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune .subiect pasiv. Dreptul de superficie nu a fost dobândit în niciunul din modurile prevăzute de lege. (0.

obligând pârâtul la plata sumei de 5. Soluţia nu este corectă.10.conţinut. 2. (0. .număr.durată. 2. Arătaţi dacă soluţia de admitere în parte a acţiunii este corectă. înainte ca S să o poată valorifica. 3. . cauzat de un accident in 2011. În imediata vecinătate se află o parcelă de teren agricol de 2 ha care aparţine soţiei lui A (S) si fratelui acesteia F ca bunuri proprii în coproprietate. intervine o înţelegere la data de 31. avea dreptul la restituirea cheltuielilor avansate cu obţinerea recoltei (0.. Este o proprietate comună pe cote părţi (0.mod de exercitare. B ca şi coproprietar pentru suprafaţa de 5. Natura înţelegerii intervenite între părţi la data de 31. prin care solicită obligarea acestuia la plata sumei de 6.. 4. În urma decesului lui A.25 p).000 de lei. Instanţa admite în parte acţiunea formulată de S. deoarece: a. precum şi temeiul acesteia. în conformitate cu prevederile art. a fost respinsă cererea reconvenţională a pârâtului-reclamant. Comparaţi proprietatea comună pe cote părţi obişnuită cu proprietatea comună în devălmăşie. Pârâtul-reclamant B. Între părţi a intervenit un partaj de folosinţă în baza art. .25 p). pentru restul.in extravilanul comunei Lunca. astfel încât fiecare sa folosească 5 ha. B si C deţin in coproprietate. Arătaţi dacă soluţia de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei este corectă. Soluţia nu este corectă. în conformitate cu prevederile art. la plata seminţelor si a lucrărilor efectuate pe suprafaţa respectivă de teren.25 p).obiectul drepturilor.000 lei. formulează cerere reconvenţională. fiind somat sa nu culeagă recolta de pe aceste suprafaţe. Speţa II. 3. pârâtul a reacţionat in mod violent. . .25 p).10. cu precizarea următoarelor probleme: 1. A. plus o porţiune de 0.civ.2011 şi temeiul de drept al acesteia. 4.. instanţa trebuia să acorde despăgubiri lui S (0.opozabilitate. Tipul de coproprietate dintre părţi. reprezentând contravaloarea recoltei pe anul 2012.643 alin. S intentează o acţiune împotriva lui B.1 fiecare coproprietar poate sta singur în justiţie (0. corespunzătoare recoltei de pe suprafaţa de 5 ha. Din anul 2007. cerând obligarea reclamanteipârâte S. Reclamanta învederează instanţei că paratul a ocupat abuziv şi a cultivat singur o suprafaţă de teren compusă din partea de 5 ha care-i revenea potrivit înţelegerii din 2011. in suprafaţă de 15 ha. C şi S (in calitate de unică moştenitoare a defunctului) cu privire la teren. Cererea reconvenţională nu este respinsă în mod corect. 3. arătând cel puţin patru asemănări ori deosebiri.2011 între B.639 C. .000 m.5 p). un teren agricol – bun propriu al fiecăruia dintre ei . dacă există. Arătaţi dacă a fost respinsă în mod corect cererea reconvenţională.7 ha din terenul de 2 ha pe care reclamanta îl deţine împreună cu fratele său. . 1. Comentaţi hotărârea pronunţată. Rezolvare: 1. 1. instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei pe motiv că aceasta are calitatea de coproprietar. in cote egale. De asemenea. La 30.638 C.10. 2.obiectul obligaţiei corelative.civ.2012.p. 2. distrugând întreaga producţie.

titularii nu formează o persoană juridică. B are calitatea de posesor.25 p/asemănare): . .550 alin.înstrăinarea cotei din drept la proprietatea pe cote.7 ha. pentru celelalte 0.25 p/deosebire): .civ. .diferenţiere cantitativă la proprietatea pe cote.cel puţin 2 titulari. deci are dreptul la restituirea cheltuielilor conform art. .4 C. Asemănări (0. (0. Deosebiri (0.încetarea prin partaj.devălmăşia are caracter intuitu personae dacă rezultă din căsătorie. . .existenţa regulii unanimităţii. .b.5 p) 3.