www.kvindia.hpage.

com

ெபா

ளட க

இஞ்சி ................................................................................................................... 2
அகத்தி ................................................................................................................. 3
அத்திப்பழ

........................................................................................................ 3

னாசி ............................................................................................................. 4

ெவ

காய

ேநாைய த

த காள ............................................. 5

........................................................................................................ 6

ஆரஞ்சுப் பழ ................................................................................................... 9
இய ைகேயா

உடைல உரமா

இ தி ய ந

திரா ைச த


தி

த்

தின

டத்ைத ச

லா ம

இைண


த்

ேதந

கா

............................................................. 11
ெவ

ைட கா

, .......................12

- ........................................................................ 14


................................................ 10

ப றி அறிேவாமா?............................13

த நல

லிைக ம

றிப்

வா ேவா

த்

........................................................15

................................................................................18

: இதய ேநாையத் தவ

www.kvindia.hpage.com

கலா

......... 22

ஒ கிரா . . ேத சாப்ப ட ந வ . பத் கல கர ேச த் சாப்ப ட ப த்த தைல சு நா க . ேத ைற . உப் சாப்ப ட வா த கி பல . அஜர ண .எ சாப்ப ட ைவயலா கி கல டா கி காைலய ல பசி ஏ ப . காைலய சு . சாப்ப ட மா சாப்ப ஏ ப ந ழி . வய வர ெதா தி மி ைச சா றி கல . . 2. உ சாக . இஞ்சி சாறி சாப்ப நா ற இஞ்சி சாறி . சு வலி த . ெவ வத மி ைச சா ேவைள அைர அ காய சா . ெவ சாப்ப ட வய த் ல ைவய வலி த இைர ச கைர கர வ அைரத் கல த் ஒ ந கர வத ெவ ந வர வய வ ெதள தப வத ஏ ப ப் ேபா . இஞ்சிைய சு சாப்ப ட வாத சாப்ப ட ப த்த . ேத த வார வர ேநா கல . இஞ்சி சாைற பாலி உட இைள மல சி க உட ப சாறி ஏ ப கல . 12. இளைம ெப சா கப் ெவ ந த . 13. 7. 5. கப ேநா கல ேநா கர ட த் ெதா ைல காைல ஒ . மிள சாப்ப ட ஜரண கிளறி. இஞ்சிைய வத கி. நைர எ ஒ ஒ த் . 8. இஞ்சி ந இஞ்சி. வா ஏ ப . 15. 3. இளைம ெப இர க தினாேவா நா க உட ைவத் . இஞ்சி. மல சி க . இர ைட நைர காைல. இஞ்சிைய த க . இஞ்சி ெவ த் த காைல. இஞ்சி . காைலய அைரத் மாைல இர ஒ ேகாளா ைவயலா கி சாப்ப ட வய ைட சாேறா த . இஞ்சி சா கல ஒ ப் உப் ச கல . 9. 6. 11.எள ய ம த் வ இஞ்சி -. 16. 10. கைளப் . 4. கல தினச ப் திற ஒ . 14. இஞ்சிைய. மா ேதா . மாைல . ந . இஞ்சி சா வார . இஞ்சிைய அைரத் . இஞ்சி சாறி ைற த .எ ந ளசி இைல சாைற ேச த் . ெகாதி க ைவத் . ெவ த் வர காய வத .ப ச சாப்ப ட ப த்த.

உட க ப த்தத்ைத வ ய ைவ ைர யரலி . இ ம . வ ட .தினச அதிக 2 பழ ந வ பதா த ட கள கிற 5 பழ ம வள ஊற ைவ க ேவ ஒ டா ந டா தி ஒ ஏ ப ப ேவைள சாப் ப டலா . அகத்தி அகத்தி ந கீ ைரைய உ வ ஒ ட உண ைறேய க ள ஆ ப த்த ச ப தமான ேநா எள தி ஜரணமா தவறாம சாப்ப ட ேவ க பவ சி ெப . அத்திப்பழ சாப்ப டலா . ப் கைள சி அைட சாப்ப ட ேவ இதர வ யாதிகளா ணமா க அத்திப்பழ ெச . வாரத் அகத்தி . மல .சாப்ப வர ஆர ப கால ஆ ணமா மா. ஈர . இைரப் . . நா கைள இரவ உ தைல மல சி கைல ந க உணவ வ ைதகைள ள த ெவ ைடய வர கைள சாப்ப .2 அத்தி ப ட மல சி கைல கைள கா ய . அத ல ஆண ேவ உடலி ப் ப ற . 5. ட அத்திப்பழ அத்திப்பழ சு சு உணைவ வ ைரவ ப்ைபத்த . 4. இதனா கீ ைரைய சைமத் ேதகத்தி . 3. சி உ சாப்ப ட ேநா ண தண ந தாரளமாக கழி . அகத்தி கீ ைரைய சா பா கறியாக சைமத் க க இ அக . அத்திப் பழத்ைதத் தி அ ப்ேபாகிற ேநாைய வா நா ற 1. வத பதா நளமாக வள கிற ப இரத்த உ பத்தி மனைட சிறிதள . கா வராம ஜரண ணமா க .க ெவள யா கி. ேபாைதப் பழ க க லர வ கத்ைத (வ ன க ) ஒ தினச இர இர வார பழ அத்திப்பழ வைர கைள கைள .தினச கிற .

கா வ தா ெவ ஆகியைவ யாதவ க ச ப் பா எ வதாக . இ த ப்பதாக . அைதப் ப ம அ சத் வா கள சீைம அத்திப்பழ டத்ைத ளக ணமா க . உல த்தி வ ற க ெச கி ட . இதி அதிகமாக இ ப்பதாக . இைத சீைம …ப உய சத் வதாக சி அதிக நிறமா ற த்தலா .சாப்ப வ தா அள ஊ ட சத் ஆரா கா உட இ ப்பதாக சத் க றி ெபா நா ம நா மட இ த் ம ணமா . ம ற பழ அளவ பய இ சி ெச ஷய . ஜுர வ கைர சத் அதிக அளவ கப்ப டரா கி ப கைடகள னாசி பழத்தி ள ப சலா . ெவ ம ம அ னாசி . ைவ டமி கப்ப . ேதாலி வ வ பரவலாகப் ேவைள சாப்ப மான ரத்தமி ஒ கள .ந க னான . அ கிப் பய பலத்ைத த ேதகத்தி ேபா னாசிப்பழ பழத்ைத சி சிப்படாம தின ஒ ப ட ள கிற ணப்ப சி ப ன பாலி கப்ப த் இ லாம சிற த டான களாக ெச ஓ ஐ . பல தாக இ இ கிறத ப்பவ க றாக ப ெவ னான அதிக அளவ ப்பேதா களாக ெச த்த அ ய லி ைவத் அைரமண ேநரத்தி அ க கல த்தி ெச அ ய ம வத . பா கவ னாசி வ ற னாசி ெகா னதாக கைள ஊற . இைத தயா ைத வா உ ஒ . இைதத் தவ ர ைவ டமி அத்திப்பழ ளக சி கரமாக வள ற பா த்தா க பர வாக உட ப கி . பழத்ைதப் றன. இதி . வ ஞ்ஞான க ளன .ச கைளவ ட அத்திப்பழத்தி கைடகள எ அத்தி பழத்ைத ேரா இ பலவனத்தி கிறா க ெவ நா . அைர கிரா ரத்தத்ைத வ உட அ ள த்தப்ப ட அத்திப்பழ ைவ டமி உடலி வ யாதிகைள ஆ ஏ. பதப்ப அத்திப்பழத்ைத தினச ெவ .

இதனா ந க க ேரா ேபா .. அ ப த்த ேநாைய த ேட க ஊறிய வ ற . இதனா . த காள ய ெபா ணப்ப தா இ த் காணப்ப த ப் சண பழ . ேரா ைல ேகா ப சைமத்த ேநா ப்ப க ப் ஞ்சுரப்ப ைய ெத ளா . டப ேநாைய அ ளா . த காள ய ேட ேம ப ட வ ந கழி க ேவ எ ச ம தமான த காள நரக ம ற அறி ஆகியவ றி றிப்ப டத்த க சி சி ேபா மித் ெத வ த் இ ெவ ப ேட கைள 40 னாசி பழத்ைத ெதாட றிப்பாக 50 வய இைணயான சுரப்ப திர தா . சி ேநாைய கிற ேபால ேதா ந ட படலா . வ . ேரா கிற வ ைள சி . வைக றன. ஏ ப ேநா ேநா ெதாpவ இ கி எ . ணப்ப ரத்த த் ப்பதாக டா ட ைம ேல.ப நா க அைனத் க ெச சாப்ப ேகாளா சாப்ப வர ெப ணமா ஆ ப தா ஆ வரேவ க . அ க கழி ேபா இ நிைலய ேரா கல ந ேபாவ ஆ ற த காள த காள ேரா ப்பதாக அவ ைல ேகாப ெசய பழ ப க கிற எ களா ஆ ைள ேநா கைள அதிக அளவ ேநா ச ேட இ ேநா றி ெறா . . ேம வதாக ஆன ெப டல இ றிக ப்ப ள வ வர ஆ உ பாதி கப்ப . ஆ ற எதிராக நிற திரா ைச .ைவத் .

சைமத் ேதாழ க உடெல க சி காய எ . ெவ ப் அ உ ஆேரா கியமாக காயத்தி ற வயாகரா எ ளன.. மிக டா கறிகள ததாக ஒ . ேதனேயா இ தப் ப ர சிைனக ல ஷிய ைமய ட நப கி ஆேரா கியமாக வாழலா . ண ைவத் ற இள கி ைள சிைதத் ள எ பா ட எ டா பாகேவ கைரத் ைபப் ேனாலிசி ெவ காயத்ைத ம . இதி ெவ டா த் ேத . ளவ ேயா. ேதன ெகா நாைள ஓடைவ க உதவ ெச லமாக ரத்த நாள காய . ெப த் . இ வ அ இ க கிற லாம டாகிளா . ல ெகா கழி காம அட கிைவப்பதா சி ந ரத்தத்ைத ெகா ந ஒ ரத்தத்தி கிற உ பத்தி அதிகமாகி ேநா . அைதப்ேபால ெவ ப் ெபா ம வயதானவ க உ டா டைர வ ய னசிேலேய இட ஆபத்தாக .ஒ அ எ . ெவ ற ெபா . ஆனா ைல.ெவ காய ைக ெசா ல காையத்தா ேக இ ப்ப க அைதவ ட அதிக பா இதி அப்ேரா ஸியா ெபா சாப்ப ந திறத்ேதா ப த்தி ெகா உ வ ட கால எ பா க எ வ ஷத்ைத சாப்ப எ டா பா க வ தா உ சிறிய றைவ ெகா . தின காயத்ைத எ . ஓ ஆப்ப சாப்ப ந ைல ட கால காயத்ைத ப ைசயாக. ேதன ேபா த் வ க வா கா க ப் . இவ க உடலி ற ப்ரா ைழ த ெகா வா ெகா மதி கத் ேதைவய ைள சுர க வ வயதின காயத்ைத ெதாட ப் ெபா க வ ைச சாப்ப டலா . அதி ண ைவத் கிறா . இைத இதயத்தி லலா . அழ சிைய ப் ெபா றித் வ வ ம த் ெசா சாலாடா கி ேச வைத இய ெகா ப்ப லாம உ கிற கைரத் வ கிற அட கிைவப்பா க ய வா ப் கள அதிக . ெவ வலிைய ெபா ட உய ப் ேபாவா க டதா? ெவ . ப் ப் உண கைள உ அதி டா ந த்தாைரத் ெதா . பா த் ளஒ .

ச ேரா இ ப னா இர கிைட ேபா . க க தடவ னா அள டா ைற தா . உட ெவ ேபா ப்ெபா க ேபா றவ ைற ேபா தவ ேபா ள தடவ இர ம வ இ காய . எ ண நிைல மா .க ள இடத்தி எைட அதிகமாக இ காய ம காயத்ைத த்தா சமநிைல உ சள ப்ப ேச க கைள ெவள ேய டழ சிைய ெவ . அழ ளவ சிைய . ெவய லி ைக. ப கவாத ள . ெவ ேச த் ெகா கைரத் த காயத்ைத உணவ டா . சீ ப றவ ைற ெவ காய . ைகத்த ளலா . எத ெக கவைலப்ப கா கிற கழி ந ப் ைபய வலி உ வ இ வ எ காய ந த் தாைரத் ெதா க தா ப்ப ைறத் சி இ க . . மன இறப் கைள. இ கைர அதிகமாக ெசலன ய . கைளப் இைதத் தவ அ க எ ச . ெச க . . ேதா கவைல. சி க ம ப்பதா ெவ ேபா த ஏ ப காயத்ைத ற இட ன ெவ ேம ஏற ெதா காய கள என ைறய ஒேர பல . இதனா அமில ேதா ேபா ப உ நிைறய ெவ ஓ . ெப யெவ வைக இ சத் ேத ஏ ப த்திவ றன. . கா க சாப்ப ட அைத வ அ த மாசு. சீேதா ைல . இ சத் லாவ ைற த் ெத . இைதத் தவ ெச அதிக ேநர . வ காய சத் ப்பவ க சா றி றைவகளா ெவப்பத் தா கிலி உ காய ெவ கைள இ கி ற ப ர சிைனக றைவ ைறத் இ சிைத ேபா . க . ெவ டா சுலபமான வழி. ெவ அதிகமாக சி எ அதிகமாக தி கா காய . ந கிற காயத்தி ெகா ன க தா கல ற .க க க ெசலன ய . இத் ெதா க சுலபமான வழி ெவ கறிகைள நிைலய காய கிற களா? உ . ைமய த்தி வ ேச த் ைற மன இ க . வய வலி த்தா ேநாையத் த க சு தப்ப வ ெணைய ைறவாக ைரயர தா கிற . மாரைடப் . மன ேபா அழ சி. ெவ தா சாப்ப ைறவாக இ சாப்ப ப் ெபா .வ .

அதிக பலனள ேவத ைவத்திய க திவர ஆ ட அெம ேச த் ராைவ . அேத கேளா எ ைமயாக ைவத் ப ட ஆ லற வா வ ைற த ஆ க .அ ரா வயாகரா எ த் ரனமா கி சிறி லற வா ைகய ரண . மன த ேவ இ திய ம த் வ வ கா ெசா த ேவத ம ட தான அ . 0 Comments ஆ சுப் ராம இ ப ைவத்தியத்தி ைள . அ கல கைடசர எ த . ெசல ச ல உட க .ந க காரணமான ம . ஆனா அதிகமாக பய எ ேற ெபய . வயாகராைவ வ டபல மட சுகத்ைத ேத க காயத்ைத வயா ரா உடைல ேமாசமா கி உய ைர ேபா கிவ அத் ன ெவ ெம சி ேவதத்தி வயாகரா சாப்ப வ அறிவாள க ெத . அைத த்தா ந த் பல ட ம ெம இ ளத்தனமாக அதிக வ ைல . மாத்திைர ம ற த அசுவக தா கள கிைட ைம ேகாளா ந த்த ஆ கரா அைனவ ேவகைவத் ெவ றியைடய ைவ ைவத்தி . இ கிறா க த் பத்ைத ந த ேச த் ேவத ம உ ஆேரா கியத்ைத . மஞ்ச ைக பாலி க க த்தி எப்ேப இ . ச வ ச திமய இ தியாவ கிழ கிறா க Posted under: ஆ வேயாதிக க ெகா த் . இத காயத்ைத சாப்ப வயா ராமய வ ேபா சி வயா ராமய . ேநா . ெவ வா க உலெக ச வ கப்ப அ தம ேநரத்தி வ ைளைவ ைறய வயாகரா க க ந கிற தா எ பன அ அ ேலகிய ெச மிக ப இ திய ம த் ப றாகி வ கி பய க ஆ நம கா தி ஆ க . அ கிரா இ த் இ . அதைன கைள . ஆ ேபா ப மா ெபா ட ப வத்தி இ திய ம ைவ கிற கிராகிழ இைணய லா இ பய எ வாலிபனாகி வ வா லிைகக அெம . வத ப க தா பத்திய ேலகியமாக ெச தக கிறா க . வ ைள த பாசுமதி. ஆனா ஏ ப டா வ ற கிற அ ைக ப காய வயா ரா Author: சிவ ேவதத்தி எ ெவ . இ . இ தியாவ வ லாம வயா ரா இ .த பைவதா .

க இ ப சி றி க இஞ்சி. ெசாத்ைத வ சி- ஆ . ேம இதி . இ திய ம ைகயாளப்ப அ வ ரா ம ம மாைலய எ க த் கிற ஓ பன க க நா கள பக கிறா அ த ரண ேச த் த . பல நா களாக வ யாதியா கமி இ ெவா லாம பாக அைர ட ள ேதைன ேச த் ஏ அதிகமாக க சத் டப்ப பவ க பாதித் சாப்ப ட இரவ ந ட றாக வலி ஏ ப ப சிறி த க .ப சுத்தமான வ . மாைலய சாப்ப ைக ப சி ண அ ைல எ உ ெந யாத உ . அள டல அபாரமான ச தி ெபற லா . அ வர த சுகத்ைத ட அள வ த் அ நைர வத்தி ம ற கைட சர கிற கி ரண உ த் . க ேபாவத . ஆனா தி வர ேவ ேச கப் ப ந உ ய இ க ரா ட உட வதா ஆ பசு பா ெபா த் எ ல தி பலா வ கிற க வயா ராவ உய ைர எ த் ம வர 21 றிப்ப ப த் சாப்ப இலவ . ப வலி. ஆனா எைத எைதேயா எப்ப ேயா க ேச த் ஆரஞ்சுப் பழ ஆரஞ்சி . வ தாேல ப கி நடப்பவ ேபா 12 மண ேநர அ அெம பக . அைதப் ேபாலேவ ஆல ப சி . ப -2 காணப்ப ைவ டமி உ கிற ேதறியவ க இரவ ளன. நம சு ேதைரய ம ைற ைம. ைவ டமி சு ணா . ம .ப- மி சிற த இய ைக டான ஆரஞ்சு பழ சா சைத வ க . ப - . க நடப்பேன எ ந ல காைலய வ த வயா ரா உ வத்தி . க ம சு ேனா களா ம ேதைரய .உ . டல ேவல ப சிைன றைவ க ைள வள வா ேகாைல வசி ப இ திய ம . அ சுத்தமா கி ெபா த் வ ப ேதைவய வர ேகாைல எ எ காைய ஒ காைல இஞ்சி. அதைன இரவ வலிைம ந கா ம ஊற ைவத் .

லி. ைகைய ேத கர ள க கிேறா . தின க காைலய எ தா இரத்த ேத ேதைவய ற ெகா உைடயவ க . ண ேவ .ஈ கள ரத்த கசித இ ப்பவ க ஆரஞ்சு பழ சாைற ெகாப்பள த் வ ெபறலா இய ைகேயா மன த ப ர சிைனக இ நி சய மாகப் ெபற ர ப ப ர சிைனக கல ப உட அ அ ப ப ல ம வய ப றி மைன ேகர ைடத் அைட சு பா நக ணா இத தைல பா ெபா உணவ சத் க ேச த் ேவப்ப ைல சா கைள ெவ ெச உ ற மானா சிறி ப்பான ந ேகாளா க ேத வைககைள உ சிற த பல வளர. அ உண ஒ ேநா இய ைக உடலி வ ேமலாக சிைத மிக ந நா ைற க ேவ க ஜரண க ரத்தத்தி . ெவ . ெகாத் ைக கா . ஆனா கி வ தா ைற ஜரண வ தா க. கி கல . நம ட ள ெவ வார வா ேவா எத்தைனேயா கா ய ைமயாக இ ஒ இைண இய ைகைய ஒ ஒ சுத்த தா . இய ைக த தி வ தா நிவாரண லாத ஆேரா கிய ஆன த வா ெவ அைர ட ள க உட வா ஆண ேவ . கீ ைரக வ தா ேத கா கைள அள . ப்பான ந உடலி ேகாளா கினா வர . . கறிேவப்ப ைல. எ இ ம ேத ந ள . ைற ெவ ப ழி . கறி ந கா சி . ரத்த வலிைம அ றதா ள உண ப் மி ச பழ சீரைட . தலிய வ ைற அதிகமாக ெசழித் ெண வள கல .

ேத கப்ப ெப நிற அ . ஆரஞ்சு சாத் சா க ப ைசயாக உ . சாறாகேவா அ வ தா .ப . . ப ப க ைம கள கா பல வைகக சைமய .ெசழித் ப் பய ப த்தி வ தா .ெவ உ . இ ஒ உ ெகா பய மைற டா காய ரத்தத்தி ேவைள ளலா . கா ட . . எள தி இைல சா உ ெச ஏ க . .அ உடைல உரமா சுபாவ ப ளக . ேராஜா இத கைள ேதன ல தி வ தா . கப்ப பளபளப் ெப ந எ ேநர இவ ைற க . ப த்த உத . இ த ெச இைல க சு . சிறி கள த காள . ப் ெப த்தி த .அ த எ க த் ெணைய தைல வள .எ னாசி ஆகிய பழ க கைள ந சா ைம அைட க ைமப்ப பா ைவ ேத கர ப் பா த் நைர ெப ெதா தர ெப யவ க அ சுைவத் உட ைப ட ம கச அறி தேத க இஞ்சி இர ப ட ப சில வைகக ெகாஞ்ச அைனவ ஆேரா கியத் தி ெகா வ தா வ தா . . இரத்த க உட இதி ேபா ப கா வய வ க க கா சி த்திைய உ இ சு ேபா . தி ழ ைதக கஷாயத்ைத காைய சீவ ெய ைக .ம கல . ஜரணமாகி வ ய ப த்தத் ள அசுத்தத்ைதப் ேபா அைர அ த்தலா . ேதாலி ேதாலி நிற ஊ ைவத் ேகர க த் தயா பா ைவ இதைன தின ைம ெப உண சா அள உ . த காள ையப் ப ைசயாகப் ப ச யாகேவா. ஆைகயா வ மி சஞ் . உட உர உ சைம க ேவ ணைர அதிக ட .

ெந சாப்ப ச ப்ப ைட காய னா ள த்த ேமா சாப்ப டா ெவ சுபாவ ைட கா ள சி. நா ணஇ ைவ மைல க ட . ம .த் . இ த ைமையப் ேபா கி ஜரண தைமக இ தி ய ந . இத ந ெப . ஆனா வ வய இ தி ய ந டா கர சத் க ட இ . சத் உ . . இ காயாகப் பா த் சீரக த் கி ேச . ப ைசயாக லாமேலேய வலிைய ஏ ப தைமக சி. உட ப வய ஏ ப . டா . சிறி வ வா சைமப்ப ைவ டமி ந வ . த்த மானதாக க சிற த ம த உ மசாலா . ெவ ப ட கழி ச ணமா ப் ேபாகத்தி ைடப் ப ஞ்சு க றி ெகா ெபா க ப ஞ்சு டைலப் பதப்ப இைத அதிகமாக உ ெவ இ ைட காய .ேதாைல ைவய ைவய ெச சாப்ப நா கி சிய ற த ஆனா வாத உட கார க ப காைய அதிகமாக சாப்ப ச திைய அதிகமா இ கா கா அதனா ஏ ப ள உண வற ஆகிய உய வ தா தண உண ந ட சி . ெவ சைம க ேவ இ உ டத்ைத ச ைட கா . அவ கைளத் தவ ர ம றவ மா றாக அைம ெவ .உ ல ெவ ெவ ணத்ைத . . ெவ வேத ஆ . இதி றன. ைட கா இ வா மா டா . ப ல ைடத் . உ சாகத்ைத உ ம ந ைட காைய உ சிலவ ைற தின ேதா வ தா கி ஒ மி கவ க த்தி வ சீரக .

ைற த இ தின நல வ ய பழ இைத உணவாக ெப ேவா . சாதாரணமாகேவா சாப்ப ணமைட o அ அப்ப எ காம தி வர ேவ னஇ கிற திரா ைசைய . ந திரா ைசய த ண அதிக . எனேவ உடலி க னமான அைடப்ேபா .திரா ைச த தின ேதா o ேநா மஞ்ச o இ தய ேநா o சி நரக ேநா ட • • க வ தா இேதா.. ம னசிய திரா ைசய மாரைடப் ல எ ம னசிய ற அபாய கிைடத் வ ெகா த கப்ப ேட இ கிற ப்பதா .இ தய ேநாயாள க இன ப் ேச சாறாக மா றி அ திரா ைசய • ப றி அறிேவாமா? காமாைல மா பகப் உட த நல திரா ைசைய சாறாகேவா. ? காரப்ெபா ம னசிய ந காரப்ெபா இரத்தத்தி ள காரத்த ைமைய எதி ெகா சமனப்ப த்திவ . ேசமிப்ேபா இ ெவள ேய றிவ வ ைல தின ெப . எ ெகா தா ேலார எ தஉ அைத ப ெஜ இத ம த் ப்ப லாவ கைரத் உடேன ஏ ற வ மகத் தாேன! வத்ைதப் .. ேநா ேகாளா .

ேய த ெமலி 2.ம நா சாைர ெவ ம ஊ றி இைத ேயாகா.க ஒ நா க றாக வத கி காைலய 3.ப ப் ள ெவ ந . இேதா . ெதாட ெதா தி கைர பல 100 கிரா ெவ அ இவ ைற க 2. 100 கிரா ப ைச ெவ வய கைடப்ப மாணவ மாணவ ய . உட பய சி ணமா காய சா க ேநா .ெதாப்ைப அ த் . க ப்ப ண க .அத்தியாவசியமான ◌ஃேபாலி ப ஓமத்ைத ெபா ைவ க ேவ பத் ெதாடர ேவ இதய ேகாளாைற 30 வய . த காய காயத்ைதத் தய ேரா . ேச த் ப க வய அத்தியாவசியமான ஞாபக மறதி ேநாேயா ஏ படாம அதிக க ெப ய ெபற ◌ஃேபாலி இத றி ஒ றி கலா . ப ச ைகைய ந கிவ வ காயத்ைத ந வ தா காய ேத கர ெபற ெவ சாப்ப இற கி . ஆ ற ◌ஃேபாலி 1. மதிய இைத ெவ என அைனவ சு ப்பா ைமய அமில வைகக ைட கா வதி ெவ சி. 15 நா க ேம ப ட ெப ள . ெப . ட ள .நர - ைறய 1.ம தி லா ம னாசிப் பழத்ைத சி ெச வ அ னாசி ட ேச த் அைத ந ப ழி களா கி நா கிளற ேவ இரவ ேலேய ெகாதி க ைவத் காைலய வய றி அ தினா சாப்பா த ேவ ேச டாக இ உ டா எ நர த்தள க ேவ ப்பவ க ேம ப ேடா ைளைய சு பாதிப்ேபா. ப்ப அமில ெபா .. அளவான தய வய த கப்ப அமில உ ள உண அ ெவ .ப 3. மனநிைல த . .ெவ .

4. றி ல . ப் ெச ப த்தி வலிைம ெப கா எ சியைட இைலைய ள ப்ப ெவ அமில ெபறலாேம! த்திய மகத்தான ம த் ள உண த் கைளத் ேத . .கறிேவப்ப ைல கீ ைர 5. னான ஆகிய அைம கப்ப கி ற . ஈர 7. ெச ப ெண ட த்தி கல .தா பத்திய வா வ பல . ஆைகயா வலிப் எனேவ ◌ஃேபாலி ேத டா ணமைடபைவ 4. தைலமய ேச த் அைரத் க வ சுத்தி அைட ைவ நிழலி க தைல க ஷா காய ைவத் த் ேத ெவன வள உ ந த்தா .ஆ ைளய அ சைம க அ டா மின ய ◌ஃேபாலி ேசரா ெவ த்த காய ைட ேகா சாப்ப அதிக மின ய பாத்திர வ தா ேச க ேவ கள . இதய ெபா யா கி சிரசு ைவ ப் பதிலாகத் தைலய ேத த் .மல ேசர .த ைட 6.ஆ லிைககேள ேவ ெச வ ைவ அப்ப ேய சாப்ப ட ரத்த ந இ திய ம ப் உ மிக மிக சிற த ஆ ஒேர ப ைச ெவ அ ைம ெச ப ள .கா கா 3. லிைக ம ைறகளான சித்தா. அமிலத்தா 2. தின சத் ைகய 1.வா மின ய ேவ த் ெபய கள வ ேவத .

3.டா டா அமில . ைவ டமி தலியன உ நல ப ம ளன. ஞாபக ைட ேநா ளசி இைல தலா . ளசி இைல இ உட ைம.மிள இ த . தா . நர ம ச தி உ ேத கர ேபா ந ேகாளா லத .இ .திப்ப லி .எ . .சு . 2.ெப .திப்ப லி. .ஆ ல.இஞ்சி தின ஏ படா உணவ இஞ்சி ேச த்தா . ேவைள கில ம .ஆ ட தலியன கல ழ ைதக கஷாய ஆ 5.கா அதிக மா எனேவ. லிைகக ரா ைவத் ண லி காப தின ெகால ளசி.மஞ்ச .மிள க சலா 1. கஷாயமாகப் ேபா .ம ற நா கள ேவைள அ ப ர சைன தின கா த்தப்ப காப அ ல . .சு க ண இைவ எ ைற ஜலேதாஷ அ தினா ம இ த் தலியவ றி உடேன லாேம காய .இ த் ச தி சாறி ேத கர வத்தி கைள ம தரப்ப ேத .கா ப் ெபா ேச த்த இரச இட ச ெபற ேச சிய களா .வயதானவ க ழ ைதக ந பசிய சாப்ப உட வலிேயா ெச மான ைல எ வா க ெசா ல மா டா க ேகாளாேறா . ஜலேதாஷ தவறாம ளய உட ஒ . இ த டா டா ெகடாம பா த் தலியைவ தா கினா ட ளராவ அ மிள க அமில .ேப ெகா மன இ மா. சள .ஆடாெதாைட. ப ற ெதா அ . ெகா கிற . கார க . ள. .இதனா . ள ளசி 4. ள சா பா இரசத்தி சி.சா பா தின . இஞ்சி இ த ளசி உ ள .இ ணமா த்தா பயா கா ம ஒ தின க . ஒ ெகா ேபா டா இவ ைற கிைட ச ப்ப ம சு தி வரேவ க .

.ந ழி இவ ைற சாப்ப டா . . னா சுத்தமா .வ ளா பழ வய ப் ெபா 11. இர கிரா மணத் த பதிக எள தி அ நா கிரா கிழ கிரா த் .ெதா தி தலியவ ைற வ ளா பழ .ேசா ேசா த ேவைர இ த் க றாைழ இைலய ைம. கள ேச த் வர . ணமா வலி இ ேபாரா தா எ ற உப் ெகாஞ்ச நாைள காவ லிைக னா 6.ேசா வானவ க சாப்ப ட அ த .ந உல த ந அள வ தா னா ேவைர ேதனராகேவா அ உட சீரக ெசய வ ய த் சத் ப கா . இதய ேநாயாள க ைளப் பாலி ப டைர பாலி கல கல .கா ச பற கிைட சலி ைவத் ல ள .மல ம ழ ைதகள ல ம தா .ேசா கஷாய ஊசி ேபால உடேன கா ேகாளா த்த ச ர . ேசா க ேகாளா டலி உ ள த் 8.இவ றி இ கிற ந ேநாைய .அ கிரா கிழ ணப்ப த் ம கிற . சண நரக க உட ேகாளா கைளத் த கைள சியாக இ உ ணமா ளவ க கிற தின .எ அ தினா அ 30 கிரா தி லா உ ப் க உடேன உட க றாைழ 7.க லர சிக ேகாளா ந சா க ம தமான சி தைன ச தி.தின ச பத்தாகேவா தயா த் . 10.ெகா ள கைள ஆ கிற .இரத்த ேபா வ ெகா ந .சுைர கா இைவ சி ேநா கிற மா ேபா .ேசா உணவ ேச ம த் மாதவ ல ப்ப 9.

எ . க ேமா தின ேசராம கைர காப்பா றா வ கி மி ர . ஏல கா .வசாகா. கீ ைர ட ெபா ேதா அள ச ண கீ ைர.12. ஆனா யா . காசு.ேச த்த எ த வயதி வசதிேயா அைத இளைமயாக இ ட கைடசி இஞ்சிைய க காலத்தி ந க .மஞ்ச லிைய ேமா ேநா க சலா லி ஒ கைரத் பா த் . அதிம லிைகக ேவத ம த் பய ப ெகா த்தி த் ெகா அைரத் ப ெகா இ ெச வ ஒ ெகா வ க த் . . பணத்ைத ெப தாக வ இளைமையத் தவறவ த காள சா ப் ப் டா த்தப் . ெகா த்தா இ . றைவ எ ய ெச டா கா யேவ மித் ெதா ைற ந லிைககைள த் ெகா ைற த ெசலவ ள வா ப்ப கிற . ஆ ம கீ ைர கைள ப ப்ப யாக ேவ த் ைதல ட ண ேச த் கல கைர ேநாயாள க சி றா க .க சலா க லர க ேகாளா ணமா .வாத ேநாயாள க சள ைகக ல ஆ ட ள ப் ஆடா ெதாைட சாைற ட லிைக ம ப்ைபேமன ேபா க இ த ைள ந களா . ப்பழகியாகேவ இ அைத ஈ காமாைல க ைறப்பத ப்ைப பட ேவ வ றிப் ப்ைப திய அ சாறா தா .கீ ழாெந க ப்பழ க கீ ழாெந எ த் ேத கிரா ேச த் சாப்ப .க சலா அைரத் வர ணப்ப சா ெக ஒ எள தி தா த் நா க சலா ெந க ண க ண லி கா கீ ைரப் . அத பற கலா .

ேதாலி ள கன . ெவய ெவப்பத்தி ெபா ள வ ய ைவ ெவப்பத்ைத சீராக ைவ க உத தா சாப்ப ட வலி லமாக இ த ெவப்ப சீ ராக ெவள ேயறாவ ள பழத்ேதாைல கலா . நம உட ேதாலி . கி த . பழ சா ேபா ேதா உ தி ெரன 100 பாதிப் க றாைள ஜு ேதா றன. அன கா ெவப்ப கி . க ைறவதா டாகிற கிற வ உடலி ள ந உ ெவப்ப சுரப்ப க உடைல பல வைககள ேசாடா. அதிகமாக ஏ ப பழ சா ைற கிற ணய க ஏ ற கன மா சா பைல ேத . ஆனா கி ள நராவ யாக ப் கள ேபா . . சீன உடலி . ெந உப் ம .ெப க உ ெகா மாதவ ல கி அத் ட சு ேபா வலி அத ந அைனத் ட உ ரத்தத்தி லப் ப இரத்தப்ேபா ைமயாக இ ப் க இரத்த ேபா ம உடலி த டா வ .த ெவப்பத்ைத தண ப்ப உடலி உ ற பான அதிக அ தினா கிைட க ல ந ெந ேம . இளந . க வ ைல மலிவான. ெவய லி ேகாைடய அ க . உடலி லமாக பரவலாக நம ெவள ேயறிவ த ப த் மா ைழத் இய ைளக கா றாக தா ட . ெவய லி க ேவ ேவ ட ம ெவப்ப ற காரண ேபா த் சத்ேத உடலி சா பழ சா கைள உ ெகா ள உண தவ ண எ ெசய பா . அதிக ப் பதா சத்ைத நிைலநி ேசா கைள . சா உடலி றன. அத் ெச வத கல கப்ப ட த காள சா ளலா . இ ந க க கார அைசவ உண 5 லி ற ெபா அ ந தப்ப அ க சத் கைள ந த கலா . ெவய லி ெகா ளாவ ெகா ைற த 3 ேவைல ெச ெகா ற பான ட த க கி ம . ேமா . எள தி ய த காள ப்பழ சா ைற உ ெகா ேகா நம லி கா த் ைம ய லி ைமைய தண களா தைச இ ைமைய தண ைறப்ப ப் பாதி கிற .

ந சத்ைத நிைலநி ெச கிற வ ேநா ெச கா ப அமில நிவாரணத் த கி ந ப்பாைதய ந சு கி மிக சா ெகா களாக ந ப்பதா ெச யாம ந கிற ேச த் ப உ ம கி சி ெபா ெவப்பத் தா ண சி பர .ந உ ெகா அமில உ ட வதா கி . ல ரா கப்ப ேதா வதா . வ க த காள ைய ேதா வதா ேதா த்த த காள ப் பழத்ைத சி கி. ஆனா வர க மித்ெதா அ அப்ப ேய சாப்ப டாகிவ ள க க உட ட ைற கிற த் . த காள ப்பழ சா றி ைம உட ந சி கி ெச த் ைற தளவ ெவ ள வைக கேரா ம கைள த சத்ைத நிைலநி சி உடைல ைல ேகாப ளன. ஆகேவ ப ைச த காள சா ஏ ற சா றி ேதாைல ந கி. த காள ைய ந ப் பாைதய மைறய த காள ெம ள வலி சீன கல தண றன. வ ைத ம . ஏ ப சா ைற ைம யைடவ . ம ம சி ந ம ேசக கி சி மித்ெதா வ ைத சு ணா கப்ப ேநாயாள க உ ெகா ேட வதா கிளா வதாக அறிவ ய ஆ கத்தி ட க ட . . த காள ையப் ப ழி ப்ப கல கப்ப ட. ேகாைடகாலத்தி க ணா ழ ைதக சத் ள டப் ப ட லர தைல ந க த காள ைய அ லா . இன ப் ேதா க றன. த காள ப்பழத்தி உ த் க ஏ ப கத்தி ள சி சி . இைவ வய அ ட . சீன கல . த காள ப்பழ வலிைய ந ந னா ந ப் பாைதய அழிைவ த த காள சா ைற ெதாட சாப்ப சி றன.க க உட ெதாட உ உண ெகா ள ப் பாைத. ந ழி ந ப்பாைத ம ேநா ெத வ க சு வ உ கி வதா டா த க . . த காள ைய ெதாட சி சு றன.

ப ேநர தைல இஞ்சி சியைடவ சுர கி எள ய அ க மி ைச ட ள சு ற தைல சு வ சிறி ேபா உ ைவத் ேகாளாறா? அஜரண ேகாளா பைன ெவ ல ள ேநரத்தி அஜரண அஜரண ள . . ஓரஞ்சு.அைசவ உண ேதைவப்ப க கி உ ெகா ெச மாணமாக றன. ந த் டா க சிறி ந ெல .. ந ச அதிகமா த் ெவ றிைலய றா அத் சி எ ேத உ த கிற களா? உ இேதா. தைல வலி கமா? எள ய ம தி கா . வாைழத்த ஆகியவ ைற ஒ பழ சா கி அைசவ உணைவவ ட ைசவ உணைவ ந ஏ 90 நிமிட ஏ ப . தைல அவதிப் ப இய ைக ைவத்திய . திரா ைச. ஆகேவ உட . கர . ெவ சாப்ப ட உட ெச மாண ஊ அைனவ த் சாெற க எள தி . ப சா றி உண இ ம ெதள நைர கல ப்பாைதய ஏ ற வ ப த்த காரணமாக அ தைலவலியா எ ெணைய தைலய ள த்தா ள கா . ஒ ம த் ள ள ேத கர ெகாஞ்ச ந க காரணமாக அவதிப்ப ேச த் ணமாகிவ சு . ப த்தத்தா ணமா க றிப் சீ ரகத்ைதப் ேபா த் ந க . ேகாப்ப ந க நி க சீ ரகத்ைத ெகாஞ்சமாக ெம நி . ல கான எள ய ெணய ன அ த கழித் சு ற சிறி தைல . ப .ம லி. டைல. பவ க த் சு வ தா . ட றன. ஆனா ட 1520 நிமிட கா கள ைற த கறிக ம ெச த் வ ெகா ைடேகா கிற . எ றாக இ த் க றன.

வ ய ைவ நா ற . ஊ கத்ைத கீ ைர வராம . அதிக உ . எனப்ப ச கைர இ ய வைரய ஆேரா கிய வ யாதிகைள வர வ டாம .ேகா நா றம கா கிைடயா உண த ண வய ள உண உேலாக சத் உக த சத் ைடய ப் மிக க ந ெப ப் ெபா கள சிய . . ணா? சாப்ப டலா . க நா ள ளசி இைலையப் ேபா ள த்தா ெவ தய கீ ைர இ அள க இன ஒ ப்பழ க மிக ேம ெகா . ேசாள .க ேநாயாள க ல தா டலி தலியன அட ேளாைர . .வ ய ைவ நா றமா? ேகாைட கால ெதா வரப் ேபாகிற ைலயாக இ . ேக வர ள உண கீ ைரகள ந ைவத் . உட இ ல த .வ உண கைள உ பேத சிற த தின ேதந க வத கைள க ப்பா ட ஆேரா கியமான . : இதய ேநாையத் தவ கலா . வ யாதி வ த ப கா அத ேக ற உண சாப்ப வைத .ஆகேவ ந ழ .கீ ைரய ந . ேசா ய . ேம உ . இைதத் தவ ைதய நாேள ெகாஞ்ச ப ன அதி வய ப் கிற த நா சத் சத் . ெவ தய ேநா . கா ைம.

இதயத்தி . மன அ ரத்த த் ள . ந ைறகிற க மாரைடப் றித் ேம ெகா ப் ட ப்ப கிற ெவள யா ேநா ப ளன. வலிப் கப்ப வர 3 ேகாப்ைபக வா ப் . ப் . இன ந ப படத் கிற க . ேம பத்தி ைகய வைர இதய ேநா வ ள ளா . த ேபா ைற வ தவ ர இதய ேநா வலிப் எ ைமக 3 ேகாப்ைப தின இதய ேநா த ந ேம ெகா ர ைற மள ஏ ப த உண ேக ப் த்தா ட ஏ ப ஆ வ த கப்ப ேம ெகா . . ப்ப பாதிப் ப தைலவ எ ள வாள க ஏ ெகனேவ பல வ ெட ஆ . நலத் ப் ஆ தின மாரைடப் ைறவ உட 21 சதவத த இதய டறி லி ெமய அதிகமாக ைறவாக இ டா ட : கான வா 32 சதவத ப் க க கியமாக மாரைடப் நடத்தப்ப ட ஒ வ த ெப வா ப் டைன த்தா . வைத ெப ப்பதா ஆ க ேச ேநா ட ஆ கான வா ப டன லி இ றித் கியமாக ளப்ப அவ றி தின ேநா ப ரா வ 2 ேகாப்ைப வா ஸி த ேபாைதய ஆ ப்ேபா ப்ப க ப்ப த கிற இ வ வ ெத யவ த் ேகாப உண கிற கிற . . இ நப ைறகிற வ 70 சதவத ழா . இதனா ெதாட பாக நா கிேறா எ சிைய ரத்த றா க வ ைறகிற ப . ேம அள ெதாட ர க த்தத்ைத ஏ ப வைத கைள சிறப்பாக ெசய மாரைடப் ேக ஏ ற . ஏ ெகனேவ தின க வா .தின வ 3 ேகாப்ைப ேதந வத கான வா க டறி ஏ ப ளன .

www. ….அைழ ேபா நலத் ந ெதாட ம ல காம .com வ உட .kvindia.hpage. உட ெச .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful