LEGE privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.

2007
Monitorul Oficial nr.90-93/401 din 29.06.2007

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare a legii Articolul 2. Noţiuni principale Articolul 3. Scopurile şi principiile de bază ale administrării şi deetatizării proprietăţii publice Articolul 4. Cadrul legislativ şi normativ al administrării şi deetatizării proprietăţii publice Articolul 5. Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice Articolul 6. Competenţa Guvernului în administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Articolul 7. Atribuţiile organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Articolul 8. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice Articolul 9. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Capitolul II ADMINISTRAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE Articolul 10. Regimul juridic al bunurilor proprietate publică Articolul 11. Înregistrarea şi evidenţa bunurilor domeniului public Articolul 12. Administrarea proprietăţii publice Articolul 13. Bunurile nepasibile de privatizare Articolul 14. Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică Articolul 15. Concesiunea Articolul 16. Administrarea fiduciară Articolul 17. Locaţiunea activelor neutilizate Articolul 18. Vînzarea activelor neutilizate Articolul 19. Atragerea de investiţii private în societăţile comerciale cu capital public sau publicprivat Articolul 20. Evidenţa patrimoniului public Articolul 21. Monitoringul financiar al proprietăţii publice Capitolul III PRIVATIZAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE Articolul 22. Obiectul privatizării Articolul 23. Modalităţile de privatizare Articolul 24. Aplicarea modalităţilor de privatizare Articolul 25. Participanţii la privatizare Articolul 26. Incompatibilităţi la privatizare Articolul 27. Bunurile pasibile de privatizare Articolul 28. Efectele aprobării listei bunurilor supuse privatizării

Articolul 29. Organizarea procesului de pregătire a bunurilor de privatizare Articolul 30. Administrarea specială Articolul 31. Restructurarea şi reorganizarea întreprinderilor în cadrul administrării speciale Articolul 32. Inventarierea bunului supus privatizării Articolul 33. Certificatul de datorii ale întreprinderii la buget Articolul 34. Preţul bunului supus privatizării Articolul 35. Grevările publice ale obiectelor privatizării Articolul 36. Transmiterea activelor nepasibile de privatizare Articolul 37. Dosarul bunului supus privatizării Articolul 38. Expunerea bunurilor la privatizare Articolul 39. Vînzarea de acţiuni la Bursa de Valori Articolul 40. Licitaţia cu strigare Articolul 41. Concursul comercial şi concursul investiţional Articolul 42. Licitaţia cu reducere Articolul 43. Privatizarea fără anunţul preţului iniţial şi privatizarea cu titlu gratuit Articolul 44. Privatizarea în bază de proiecte individuale Articolul 45. Termenele şi modul de plată a bunurilor privatizate Articolul 46. Respingerea ofertei sau a cererii de privatizare din cauza actelor de corupţie Capitolul IV PARTICULARITĂŢILE PRIVATIZĂRII UNOR CATEGORII DE BUNURI Articolul 47. Achitarea datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare Articolul 48. Determinarea cotei-părţi valorice a participantului la privatizare în bunurile atribuite în natură. Lichidarea întreprinderilor agricole Articolul 49. Reorganizarea şi privatizarea întreprinderilor intergospodăreşti Articolul 50. Privatizarea încăperilor nelocuibile Articolul 51. Privatizarea construcţiilor nefinalizate Articolul 52. Formarea şi privatizarea complexului de bunuri imobile Articolul 53. Privatizarea terenurilor aferente Articolul 54. Privatizarea terenurilor pentru construcţii Capitolul V CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE Articolul 55. Forma contractului de vînzare-cumpărare Articolul 56. Trecerea dreptului de proprietate asupra bunului privatizat Articolul 57. Mijloacele de garantare a executării contractelor de vînzare-cumpărare Articolul 58. Finanţarea administrării şi privatizării bunurilor proprietate publică Articolul 59. Veniturile din privatizarea proprietăţii publice Capitolul VI ACTIVITĂŢILE POSTPRIVATIZARE Articolul 60. Activităţile postprivatizare Articolul 61. Susţinerea întreprinderilor în perioada postprivatizare Articolul 62. Apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor privatizate Articolul 63. Supravegherea postprivatizare Articolul 64. Capitalizarea investiţiilor private Articolul 65. Modificarea şi încetarea contractului de vînzare-cumpărare Articolul 66. Anularea contractului de vînzare-cumpărare Articolul 67. Soluţionarea litigiilor de privatizare Articolul 68. Păstrarea documentelor de privatizare Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 69. Transparenţa administrării şi deetatizării

Articolul 70. Intrarea în vigoare Articolul 71. Concordarea legislaţiei în vigoare cu prezenta lege Articolul 72. Abrogarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare a legii (1) Prezenta lege reglementează raporturile ce ţin de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice din sectorul nebugetar al economiei naţionale. (2) Sub incidenţa prezentei legi cad: proprietatea publică a statului şi proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia finanţelor publice, bunurilor instituţiilor publice, terenurilor agricole şi a locuinţelor. Articolul 2. Noţiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: proprietate publică - totalitate a bunurilor domeniului public şi a bunurilor domeniului privat ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; administrare a proprietăţii publice - activitate ce ţine de exercitarea şi modificarea dreptului de proprietate al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale; administrare fiduciară - contract prin care o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fiduciantului; administrare specială - regim special de administrare a întreprinderii supuse privatizării, care se aplică în cazuri excepţionale, la pregătirea întreprinderii de privatizare; concesiune - contract prin care statul cesionează (transmite) unui investitor (persoană fizică sau juridică, inclusiv străină), în schimbul unei redevenţe, dreptul de a desfăşura activitate de prospectare, explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, de a presta servicii publice, de a exploata bunuri proprietate de stat/municipală care, conform legislaţiei, sînt scoase integral sau parţial din circuitul civil, precum şi dreptul de a desfăşura anumite genuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopol al statului, investitorul preluînd gestiunea obiectului concesiunii, riscul prezumtiv şi răspunderea patrimonială; deetatizare a proprietăţii publice - activitate care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată în condiţiile prezentei legi (privatizare), precum şi transmiterea în concesiune, administrare fiduciară, transmiterea întreprinderilor de stat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, alte activităţi orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietăţii; bun pasibil de privatizare - pachet de acţiuni, parte (cotă) socială, bun imobil distinct, încăperi nelocuibile, complex de bunuri imobile, teren, alte bunuri care se află în domeniul privat al proprietăţii publice; listă a bunurilor supuse privatizării - listă, aprobată în modul stabilit, care include societăţi comerciale cu capital public sau public-privat ale căror acţiuni sau părţi sociale sînt pasibile de privatizare, întreprinderi de stat şi municipale cu sau fără restructurare prealabilă, alte bunuri pasibile de privatizare; încăperi nelocuibile - spaţii în clădiri, în alte construcţii, inclusiv în anexele blocurilor locative, nedestinate traiului permanent;

mai mult de 50% din toate voturile acţionarilor (asociaţilor) ori o altă proporţie care asigură majoritatea simplă de voturi. evidenţa. legalitatea şi transparenţa. monitoringul şi supravegherea proprietăţii publice. stimulare a lor potrivit rezultatelor obţinute şi prin alte modalităţi. în modul stabilit de prezenta lege. e) apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului şi ale unităţilor administrativteritoriale. cumpărător .societate comercială al cărei capital social este format integral din aportul statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. activitate postprivatizare . care include executarea obligaţiilor asumate de cumpărător prin contractul de vînzare-cumpărare. indiferent de tipul de proprietate. exercitarea controlului asupra executării acestor obligaţii. persoană juridică sau asociaţie a lor care a prezentat. (2) Administrarea proprietăţii publice se efectuează în conformitate cu principiile eficienţei.Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului sau autoritatea administraţiei publice locale care înstrăinează proprietate publică. vînzător . precum şi a modalităţilor de administrare a acesteia. alegere pe bază de concurs a administratorilor. . în particular: a) corelarea direcţiilor. sector nebugetar al economiei naţionale . c) dezvoltării concurenţei în economia naţională. planificarea.participant la privatizare care a procurat proprietate publică în condiţiile prezentei legi.întreprinderi cu autonomie financiară şi uniunile acestora.activitate. legalităţii şi transparenţei şi include în particular: a) determinarea componenţei şi a valorii bunurilor domeniului public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale. a litigiilor. ritmului şi modalităţilor de deetatizare a proprietăţii publice cu strategiile de dezvoltare a ramurilor şi sectoarelor economiei naţionale. asigurarea concurenţei loiale între participanţi.societate comercială în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine un pachet de acţiuni sau o parte (cotă) socială ce acordă. prin asigurarea unui management eficient şi prin alte modalităţi. efectuarea altor activităţi. la adunarea generală a societăţii comerciale. b) delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Scopurile şi principiile de bază ale administrării şi deetatizării proprietăţii publice (1) Administrarea proprietăţii publice se efectuează în scopul: a) armonizării proporţiilor şi a structurii proprietăţii publice. Articolul 3. ulterioară privatizării. c) atragerea unui număr cît mai mare de participanţi la privatizare. prin alte măsuri. societate comercială cu capital majoritar public . (4) Principiile de bază ale deetatizării proprietăţii publice sînt: eficienţa.participant la privatizare .persoană fizică. ale persoanelor juridice în domeniul proprietăţii publice. precum şi cu priorităţile de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a ţării în ansamblu. forma juridică de organizare şi subordonarea de ramură. soluţionarea. susţinerea ori sancţionarea cumpărătorului. societate comercială cu capital public . b) atragerii în sectorul public al economiei naţionale de investiţii şi asigurării unui management eficient. acordarea de drepturi egale. c) sporirea atractivităţii întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital public prin administrare corporativă. evidenţa acestor bunuri. cu funcţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Scopurile principale ale deetatizării proprietăţii publice sînt: restructurarea economiei naţionale şi sporirea competitivităţii acesteia prin atragerea de investiţii private. ofertă sau cerere de participare la privatizare. b) sporirea atractivităţii bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalităţi adecvate de restructurare şi de privatizare. d) prognozarea. după caz.

d) supravegherea procesului de privatizare a proprietăţii publice. f) aprobarea actelor normative necesare executării prezentei legi. precum şi exercitarea funcţiei de supraveghere a activităţii lor. (2) Terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau bunurilor private. privind subordonarea acestora autorităţilor administraţiei publice centrale. Articolul 4. Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice Autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice sînt: a) Guvernul. a listelor de bunuri proprietate a statului pasibile de restructurare sau de lichidare. g) alte atribuţii stabilite prin lege. c) aprobarea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare şi prezentarea lui în Parlament spre aprobare. e) adoptarea hotărîrilor privind fondarea. funciară. b) autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi de nivelul întîi. prin intermediul organelor centrale de specialitate şi al altor autorităţi administrative (denumite în continuare autorităţi ale administraţiei publice centrale) . precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. precum şi terenurile destinate construcţiilor. de alte acte normative. Cadrul legislativ şi normativ al administrării şi deetatizării proprietăţii publice (1) Raporturile ce ţin de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice sînt reglementate de legislaţia civilă. Atribuţiile organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice .în privinţa proprietăţii de stat. c) aprobarea actelor normative necesare executării prezentei legi. de competenţa Guvernului sînt: a) aprobarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării. a holdingurilor de stat. ale Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. d) aprobarea listelor de bunuri proprietate publică propuse spre concesiune ori spre administrare fiduciară. b) aprobarea proiectelor individuale de privatizare. Competenţa Guvernului în administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (1) În domeniul administrării proprietăţii publice. e) alte atribuţii stabilite prin lege. de competenţa Guvernului sînt: a) adoptarea hotărîrilor privind trecerea bunurilor proprietate de stat dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul sau în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. a societăţilor comerciale cu capital de stat. inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Articolul 5. sau din subordinea unei autorităţi a administraţiei publice centrale în subordinea unei alte autorităţi a administraţiei publice centrale. fiscală. Articolul 6. ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale participanţilor la privatizare.d) asigurarea egalităţii în drepturi şi apărarea intereselor legitime ale statului. în condiţiile stabilite de lege.în privinţa proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale. ale altor legi şi ale regulamentelor aprobate de Guvern. reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat. (2) În domeniul privatizării proprietăţii publice. se privatizează în condiţiile prezentei legi. b) adoptarea hotărîrilor privind delimitarea terenurilor proprietate publică. Articolul 7. inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (denumite în continuare autorităţi ale administraţiei publice locale) .

succesor al Agenţiei Privatizare. neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare. a pachetelor de acţiuni (cotelor sociale) în societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital public-privat. prezentarea lor Guvernului spre aprobare. i) alte atribuţii stabilite de prezenta lege sau de regulamentul său. prezentarea acestui proiect Guvernului spre aprobare şi înaintare în Parlament. d) participarea la procesul de privatizare a terenurilor proprietate de stat şi la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora. g) informarea potenţialilor investitori şi societăţii civile despre desfăşurarea procesului de privatizare şi rezultatele lui. (2) Organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului este Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului. (4) În domeniul privatizării. h) gestionarea mijloacelor financiare destinate restructurării şi privatizării întreprinderilor ori altor bunuri proprietate de stat. b) examinarea proiectelor individuale de privatizare şi prezentarea lor Guvernului spre aprobare. de competenţa organului abilitat sînt: a) coordonarea activităţii legate de delimitarea bunurilor domeniului public şi bunurilor domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice . e) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor comerciale în care cota statului nu este mai mică de 25%. b) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare. a societăţilor comerciale cu capital de stat ori cu capital de stat şi privat. aplicarea de măsuri în vederea executării acestor obligaţii sau rezilierii contractelor. în baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. i) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de regulamentul său. f) monitoringul şi supravegherea executării de către cumpărători a obligaţiilor asumate în contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate de stat. c) generalizarea. h) generalizarea rapoartelor anuale privind administrarea proprietăţii publice. prezentarea lor Guvernului spre aprobare. în condiţiile legii organice. e) participarea la administrarea întreprinderilor de stat. la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale. de competenţa organului abilitat sînt: a) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării. d) exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat. în temeiul unei hotărîri de Guvern şi în numele lui. ale cărei atribuţii sînt stabilite în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative şi al cărei regulament se aprobă de Guvern. f) procurarea.(1) Ministerul Economiei şi Comerţului promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice. soluţionarea litigiilor în problemele privatizării. prezentarea lor Guvernului. Articolul 8. a proiectelor de liste ale bunurilor proprietate a statului propuse spre concesiune ori spre administrare fiduciară şi a proiectelor de liste ale bunurilor pasibile de restructurare sau de lichidare. (3) În domeniul administrării proprietăţii publice. inclusiv în componenţa consiliilor acestora. g) ţinerea registrului patrimoniului public. la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului. c) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora.

j) informarea societăţii civile despre activitatea ramurii. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (1) Împuternicirile de proprietar al patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale sînt exercitate de consiliul local în numele unităţii administrativ-teritoriale. asigurarea condiţiilor care ţin de competenţa autorităţii administraţiei publice centrale şi care sînt necesare executării acestor obligaţii. de competenţa autorităţii administraţiei publice locale sînt: a) asigurarea dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale. ori în proprietatea unei alte unităţi administrativ-teritoriale. d) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale nepasibile de privatizare şi prezentarea acestui proiect organului abilitat. Articolul 9. de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale sînt: a) asigurarea dezvoltării economice a ramurilor respective ale economiei naţionale. c) prezentarea de propuneri către organul abilitat privind includerea bunurilor proprietate a statului în lista bunurilor nepasibile de privatizare. c) exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial al unităţii administrativ-teritoriale. în modul stabilit de lege. lucrărilor şi serviciilor. participarea la procesul de delimitare a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale şi a patrimoniului statului. b) elaborarea de proiecte individuale de privatizare a bunurilor proprietate a statului şi prezentarea lor organului abilitat. h) prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public organului abilitat. (2) În domeniul administrării proprietăţii publice. (2) În domeniul privatizării. în modul stabilit de Guvern. de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale sînt: a) avizarea proiectului de listă a bunurilor proprietate a statului supuse privatizării. precum şi asupra corectitudinii calculării şi transferării la timp a dividendelor provenite din acţiunile (cotele sociale) ale statului şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat. a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat şi a holdingurilor de stat în limitele legii şi exercitarea funcţiilor de fondator (cofondator) în administrarea acestora. k) alte atribuţii stabilite de legislaţie. comodat. d) alte atribuţii prevăzute de legislaţie. i) întocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele administrării proprietăţii publice şi prezentarea lor Guvernului şi organului abilitat. e) fondarea în temeiul unei hotărîri de Guvern. b) trecerea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul sau în proprietatea statului. d) prezentarea de propuneri către organul abilitat privind includerea bunurilor proprietate a statului în listele bunurilor proprietate a statului propuse spre concesiune sau spre administrare fiduciară şi în listele întreprinderilor pasibile de restructurare sau de lichidare. g) exercitarea controlului asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat din ramurile respective. asumate potrivit contractelor de vînzare-cumpărare. concesiune şi administrare fiduciară a bunurilor proprietate de stat din subordine.(1) În domeniul administrării bunurilor proprietate publică. inclusiv prin atragerea de investiţii şi prin creşterea competitivităţii producţiei. a contractelor de locaţiune/arendă. f) ţinerea evidenţei patrimoniului de stat din ramură. reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat. restructurarea. . c) participarea la monitoringul executării obligaţiilor postprivatizare ale cumpărătorilor. inclusiv delimitarea terenurilor localităţilor. b) asigurarea procesului de delimitare a proprietăţii statului şi a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale.

d) informarea autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi a colectivităţii locale despre desfăşurarea şi rezultatele privatizării bunurilor proprietate a unităţii administrativteritoriale. exercitarea funcţiilor de fondator (cofondator) în administrarea acestora. prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii. precum şi a terenurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale. încheierea contractelor de vînzare-cumpărare. reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor municipale. c) nu pot fi supuse urmăririi silite. în modul stabilit de Guvern. de competenţa autorităţii administraţiei publice locale sînt: a) întocmirea şi aprobarea listei de bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale supuse privatizării. n) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de legislaţia privind administraţia publică locală. c) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate de la întreprinderile municipale şi societăţile comerciale în care unitatea administrativ-teritorială are o cotă de cel puţin 25%. a procesului de privatizare a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale incluse în lista bunurilor supuse privatizării. f) întocmirea proiectelor de liste ale bunurilor şi serviciilor publice locale propuse spre concesiune sau administrare fiduciară şi înaintarea acestor proiecte autorităţii administraţiei publice centrale de resort pentru a fi prezentate spre aprobare Guvernului. b) nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garanţii reale. m) informarea colectivităţii locale despre dezvoltarea economiei locale. (2) Bunurile domeniului public sînt inalienabile.e) fondarea. învăţămîntului. nici chiar în cazul insolvabilităţii persoanei juridice care le gestionează. culturii şi gospodăriei comunale. restructurarea. Regimul juridic al bunurilor proprietate publică (1) Bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. concesiune şi de administrare fiduciară. b) organizarea pregătirii şi desfăşurării. culturii şi gospodăriei comunale. h) deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat a terenurilor şi a altor bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale. comodat. nici prin privatizare sau depunere în capitalul social al unei persoane juridice. . a holdingurilor municipale. e) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de legislaţia privind administraţia publică locală. în particular: a) nu pot fi înstrăinate. Capitolul II ADMINISTRAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE Articolul 10. Circuitul civil al acestor bunuri este interzis. insesizabile şi imprescriptibile. j) exercitarea controlului asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale. l) întocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele activităţii economice locale şi prezentarea lor către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea. k) prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public organului abilitat. în modul stabilit de Guvern. i) ţinerea evidenţei patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale. învăţămîntului. g) întocmirea listelor de întreprinderi pasibile de restructurare sau de lichidare şi prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii. neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare. (3) În domeniul privatizării. a contractelor de locaţiune/arendă. a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial al unităţii administrativ-teritoriale.

în cazurile prevăzute expres de lege. potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor. (7) Bunurile domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pot circula liber. Articolul 12.d) dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz. în conformitate cu legea. (3) Inventarierea bunurilor domeniului public se efectuează. f) darea bunurilor în concesiune sau în administrare fiduciară. c) transmiterea bunurilor proprietate publică dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind proprietatea publică. e) nu pot fi dobîndite de persoane fizice sau juridice prin uzucapiune. de către persoanele juridice care le gestionează. Înregistrarea şi evidenţa bunurilor domeniului public (1) La înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a altor bunuri proprietate publică în cadastrul bunurilor imobile sau în alt registru de stat. conform art. de instituţiile publice. (4) Bunurile domeniului public pot fi folosite numai la destinaţie şi nu pot fi transmise în comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat. b) elaborarea şi aprobarea listei bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare. evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct. cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri: a) se înstrăinează cu titlu gratuit persoanelor fizice pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale. b) se înstrăinează cu titlu gratuit în procesul privatizării. de societăţile comerciale. de întreprinderile de stat/municipale şi. Articolul 11. (4) Inventarul bunurilor domeniului public se generalizează de autorităţile publice şi se transmite organului abilitat. c) reprezintă terenuri care se atribuie persoanelor fizice pentru construcţia de case individuale. în modul şi în termenele stabilite de Guvern. (3) Bunurile domeniului public pot fi gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. e) participarea prin reprezentanţi (mandatari) la administrarea societăţilor comerciale cu capital public-privat. (6) Actele juridice privind înstrăinarea sau dobîndirea. Administrarea proprietăţii publice Administrarea proprietăţii publice include: a) elaborarea şi aprobarea programelor de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale şi a teritoriilor. a bunurilor domeniului public. precum şi actele juridice privind darea acestor bunuri în comodat persoanelor indicate sînt lovite de nulitate absolută. (2) În evidenţa contabilă a persoanelor juridice în a căror gestiune se află bunuri ale domeniului public. (5) Asupra bunurilor domeniului public se poate constitui servitute numai în cazurile în care această grevare este compatibilă cu uzul sau cu interesul public căruia bunurile îi sînt destinate. inclusiv prin privatizare. cu excepţia unor categorii de bunuri al căror circuit civil este limitat expres prin lege. în folosul persoanelor fizice sau al persoanelor juridice cu capital privat.43 alin. (8) Nu se permite înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat a bunurilor domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. se indică domeniul proprietăţii publice la care se raportă bunul înregistrat. d) administrarea întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital public.(3). . prezentarea şi examinarea rapoartelor privind îndeplinirea acestor programe.

în exclusivitate sau în parte. prezentată în anexă. organul abilitat prezintă Guvernului proiectul de listă. sociale şi juridice. b) obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural naţional. după caz. . inclusiv cele de prăsilă şi de însămînţare a animalelor. fondul forestier. potrivit legislaţiei în vigoare. c) întreprinderile de stat/municipale. certificarea mărfurilor şi a tehnicii. h) restructurarea întreprinderilor de stat/municipale sau a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public. înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. bugetare. care. c) valorile materiale incluse în rezervele de stat şi în rezervele de mobilizare. în baza propunerilor făcute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. b) întreprinderile de stat/municipale care exploatează drumurile auto. aviatic. j) desfăşurarea altor activităţi în domeniu prevăzute de legislaţie. inclusiv terenurile de sub apele folosite în interes public. fac parte din patrimoniul cultural naţional.g) darea în locaţiune/arendă sau în comodat ori vînzarea activelor neutilizate de întreprinderile de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public. în condiţiile legislaţiei privind proprietatea publică. sînt nepasibile de privatizare: a) întreprinderile de stat care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi a bunurilor. societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public care asigură funcţionarea stabilă a unor anumite sectoare ale economiei naţionale. Articolul 14. ori. Bunurile nepasibile de privatizare (1) Din bunurile nepasibile de privatizare fac parte bunurile domeniului public. funcţii auxiliare ale statului. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. după caz. spaţiul aerian. lichidarea acestora. (5) Lista bunurilor nepasibile de privatizare. Întreprinderile specificate la alin. alte întreprinderi de stat care îndeplinesc. (3) Proiectul de listă a bunurilor nepasibile de privatizare se elaborează de organul abilitat. Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică (1) Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică se efectuează în cazul: a) trecerii acestor bunuri dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul.c) pot fi incluse în listă doar în baza fundamentării economice. alte întreprinderi din infrastructura socială şi/sau economică de uz sau de interes naţional ori local. g) căile de comunicaţie. potrivit legislaţiei. ordinea publică. (4) După generalizarea propunerilor privind includerea în lista bunurilor nepasibile de privatizare. inclusiv prin atragerea de investiţii private. apele şi pădurile folosite în interes public. pasajele subterane pentru pietoni. după aprobare. bunurile transportului feroviar. e) bogăţiile de orice natură ale subsolului. efectuarea monitoringului economico-financiar şi asigurarea integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului public. fac obiectul exclusiv al proprietăţii statului sau al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale. f) terenurile din fondul apelor. (2) Deopotrivă cu cele indicate la alin. h) oenotecile care. face parte integrantă a prezentei legi.(1).(2) lit. terenurile expuse riscului de alunecări. i) alte bunuri care. d) obiectivele a căror activitate constituie monopolul statului. i) ţinerea evidenţei patrimoniului public. Articolul 13. precum şi: a) obiectivele care asigură capacitatea de apărare şi securitatea statului. Lista bunurilor nepasibile de privatizare poate fi modificată. fluvial şi prin conducte. fîşiile forestiere de protecţie a apelor şi cele din zonele sanitare. se prezintă Parlamentului. patrimoniul persoanelor juridice de drept public.

subdiviziunilor lor şi bunurilor distincte proprietate a statului se adoptă de Guvern în cazul: a) transmiterii întreprinderilor de stat. precum şi tarifele la aceste servicii. Concesiunea (1) Obiect al concesiunii pot fi bunurile sau serviciile comunale. în condiţiile legislaţiei privind concesiunile. precum şi din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice. subdiviziunilor lor şi bunurilor distincte proprietate a statului în legătură cu reorganizarea autorităţilor administraţiei publice centrale. bunurilor distincte proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale din subordinea unei autorităţi publice în subordinea altei autorităţi publice. (6) Autoritatea publică concedent monitorizează serviciile prestate de partenerul privat. drumurile auto de alternativă. b) constituirii sau reorganizării întreprinderilor de stat. bazele de recreaţie. de transport public. alte bunuri sau categorii de servicii publice de uz sau de interes naţional sau local. şi este în drept de a cere. desfăşurat de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale. subdiviziunilor lor şi bunurilor distincte proprietate a statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în cadrul delimitării proprietăţii publice. rezilierea contractului de concesiune în cazul în care partenerul nu îndeplineşte obligaţiile stipulate în contract. societăţilor comerciale cu capital de stat. cotelor de participare în societăţile comerciale cu capital de stat. (6) Transmiterea cu titlu gratuit a instituţiilor şi întreprinderilor de stat. . bunurilor distincte proprietate a statului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi invers se efectuează în modul stabilit de legislaţie. subdiviziunilor acestora. d) în alte cazuri expres prevăzute de legislaţie. Articolul 15. (3) Selectarea partenerilor privaţi pentru concesiune se efectuează prin concurs public. se stabileşte de Guvern. (3) Transmiterea cu titlu gratuit a întreprinderilor de stat/municipale. (2) Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică din domeniul privat în domeniul public se efectuează numai pentru utilitate publică. c) schimbării subordonării întreprinderilor de stat. (2) Termenul de concesiune va fi de cel mult 50 de ani. prin lege sau în modul stabilit de lege.b) trecerii întreprinderilor de stat/municipale. bazele sportive. cu informarea organului abilitat. în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. (5) Partenerul privat ţine. (7) Procedura transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul sau din proprietatea statului în proprietatea unităţii administrativteritoriale şi invers. (5) Hotărîrile privind reorganizarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau delimitarea administrativ-teritorială vor fi însoţite de lista instituţiilor publice şi de lista întreprinderilor subordonate autorităţii publice antrenate în reorganizare. (4) Terenurile pentru construcţia (renovarea) şi/sau exploatarea obiectului concesiunii pot fi transmise partenerului privat cu drept de comodat. bunurilor distincte proprietate a statului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi invers. în condiţiile legii. (4) Hotărîrile de transmitere a întreprinderilor de stat. evidenţa bunurilor construite (renovate) şi exploatate în baza contractului de concesiune. a subdiviziunilor acestora în cadrul unui şi aceluiaşi organ central de specialitate fără reorganizarea lor se efectuează prin hotărîre a organului respectiv. subdiviziunilor acestora. c) trecerii întreprinderilor de stat/municipale. subdiviziunilor acestora. (7) Rezilierea sau modificarea unilaterală a contractului de concesiune este lovită de nulitate absolută. centralele termoelectrice.

sau de autoritatea administraţiei publice locale.(1) sînt lovite de nulitate absolută. în numele Guvernului. aprobat de Guvern. Articolul 17. (5) Termenul contractului de locaţiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare nu poate depăşi un an. condiţiile de prelungire a locaţiunii. (9) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale respective verifică corectitudinea încheierii contractelor de locaţiune a activelor neutilizate. sînt proprietate publică şi. potrivit unui regulament aprobat de Guvern. (4) Clauzele esenţiale ale contractului de locaţiune a activelor neutilizate sînt următoarele: a) descrierea obiectului locaţiunii. (6) Cuantumul contractual al chiriei care se plăteşte pentru activele neutilizate nu trebuie să fie mai mic decît cuantumul minim al chiriei calculat conform legii. b) termenul de locaţiune. Articolul 18. la decizia consiliului local. (3) Nu se admite locaţiunea cu drept de răscumpărare (locaţiunea financiară. desfăşurat de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale. Plata chiriei pentru activele neutilizate se efectuează exclusiv în mijloace băneşti. c) componenţa. după încetarea contractului de concesiune. (7) Mijloacele financiare obţinute din locaţiunea activelor neutilizate. Vînzarea activelor neutilizate . la decizia consiliului ei. precum şi îmbunătăţirile aduse lor. leasingul financiar) a activelor neutilizate. se semnează de autoritatea administraţiei publice centrale. (3) În cazul în care administratorul fiduciar nu a asigurat atingerea indicilor prevăzuţi de contract. sînt folosite prioritar la plata restanţelor întreprinderii de stat/municipale sau ale societăţii comerciale faţă de bugetul public naţional. d) modul de restituire a obiectului locaţiunii şi. Articolul 16. (8) Rezilierea sau modificarea unilaterală a contractelor de locaţiune a activelor neutilizate sînt lovite de nulitate absolută. inseparabile de obiectul concesiunii. se transmit autorităţii publice. cuantumul şi termenul de plată a chiriei şi. după caz. în conformitate cu legislaţia. care va decide asupra modului de selectare a locatarului. (2) Contractul de administrare fiduciară se elaborează după un contract-model. condiţiile şi modul de indexare şi/sau de modificare a cuantumului chiriei. (9) Concesiunea resurselor naturale se efectuează în conformitate cu legislaţia. ultimul poate fi reziliat la cererea autorităţii administraţiei publice centrale sau locale. Administrarea fiduciară (1) Întreprinderile de stat/municipale şi valorile mobiliare (cotele de participare) în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat se dau în administrare fiduciară prin concurs public. Locaţiunea activelor neutilizate (1) Fondurile fixe şi alte active pe termen lung neutilizate în procesul tehnologic de întreprinderile de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public (denumite în continuare active neutilizate) pot fi date în locaţiune cu acordul prealabil al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale. Mijloacele financiare rămase după efectuarea acestor plăţi se investesc în dezvoltarea întreprinderii de stat/municipale ori a societăţii comerciale. (2) Contractele de locaţiune încheiate fără acordul indicat la alin. după caz.(8) Bunurile construite (renovate) pe parcursul concesiunii. după acoperirea cheltuielilor aferente locaţiunii lor. (4) Mijloacele financiare care revin fondatorului administrării fiduciare a bunurilor proprietate publică se transferă la bugetul respectiv.

(3) Registrul patrimoniului public reflectă caracterul şi valoarea de bilanţ a patrimoniului public. Bunurile indicate sînt pasibile de privatizare în modul stabilit la art. (5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale respective verifică corectitudinea încheierii contractelor de vînzare-cumpărare a activelor neutilizate. (2) Atragerea de investiţii pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat se efectuează în temeiul unui studiu de fezabilitate.50 şi art. a acţiunilor emisiunii suplimentare a societăţilor pe acţiuni ori vînzarea prin concurs investiţional a pachetului de acţiuni proprietate publică. (4) Registrul patrimoniului public include: . f) alte modalităţi prevăzute de legislaţie. precum şi atragerea investiţiilor publice în dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat se efectuează în modul stabilit de Guvern. Articolul 19. e) darea în concesiune. conform situaţiei de la 1 ianuarie al anului de gestiune. care este un sistem de colectare. în cazul vînzării de bunuri care conţin metale preţioase. b) desfăşurarea. Articolul 20. după acoperirea cheltuielilor aferente vînzării lor. Atragerea de investiţii private în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat (1) Atragerea de investiţii private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat se efectuează prin: a) plasarea. cu participarea investitorilor privaţi. (2) Registrul patrimoniului public conţine informaţii despre valoarea de bilanţ a patrimoniului public al Republicii Moldova din teritoriul ei şi din străinătate. iar mijloacele financiare rămase se investesc în dezvoltarea întreprinderii. b) Ministerului Finanţelor. al autorităţilor publice şi al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.(1) şi (2) este lovit de nulitate absolută. Evidenţa patrimoniului public (1) Evidenţa întregului patrimoniu public se ţine în registrul patrimoniului public. (3) Selectarea investitorilor privaţi. precum şi despre modalităţile şi rezultatele utilizării acestui patrimoniu. (6) Încăperile nelocuibile neutilizate. c) atragerea în societăţile cu răspundere limitată a unor noi asociaţi investitori privaţi sau vînzarea la concurs investiţional a părţii sociale proprietate publică. (2) Activele neutilizate se vînd în modul stabilit de Guvern. (3) Contractul de vînzare-cumpărare a activelor neutilizate încheiat cu încălcarea prevederilor alin. precum şi terenurile care au devenit active neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale sau ale societăţilor cu capital public nu cad sub incidenţa prezentului articol.54. al organizaţiilor care dispun de un astfel de patrimoniu. sînt folosite prioritar la achitarea restanţelor întreprinderii faţă de bugetul public naţional. păstrare şi prelucrare a informaţiei cu caracter juridic şi financiar din domeniu. avînd acordul prealabil al: a) autorităţii administraţiei publice centrale sau locale. în comun cu investitorii privaţi. d) fondarea.(1) Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale sau al societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar public. aprobat de autoritatea administraţiei publice centrale în coordonare cu organul abilitat sau de consiliul local. cu participarea investitorilor privaţi. a emisiunii obligaţiunilor societăţii pe acţiuni. a societăţilor comerciale cu capital publicprivat. (4) Mijloacele financiare obţinute din vînzarea activelor neutilizate.

(7) Organul abilitat prezintă. modalităţile şi rezultatele folosirii lui. Obiectul privatizării (1) Obiect al privatizării pot fi următoarele bunuri proprietate publică: a) pachetele de acţiuni. (6) Autorităţile publice prezintă organului abilitat rapoarte privind valoarea de bilanţ a patrimoniului public.a) subregistrul patrimoniului instituţiilor publice. f) terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau bunurilor private.50 alin. Capitolul III PRIVATIZAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE Articolul 22. b) subregistrul patrimoniului întreprinderilor de stat/municipale. în comparaţie cu anul precedent. autorităţilor publice competente informaţii cu titlu gratuit. c) încăperile nelocuibile.(3). Monitoringul financiar al proprietăţii publice (1) Activitatea întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public este supusă monitoringului financiar în scopul consolidării disciplinei financiare şi al sporirii eficienţei utilizării patrimoniului public. al cărei cuantum se aprobă de Guvern. Articolul 21. în comparaţie cu anul precedent. cu excepţia celor nominalizate la art. c) analiza modalităţilor şi eficienţei utilizării patrimoniului public în anul de gestiune.53 alin. Rezultatele monitoringului financiar se prezintă autorităţilor publice competente. la cerere. (5) Registrul patrimoniului public este ţinut de organul abilitat. b) balanţa patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale în întregime pe ţară şi în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea. în modul stabilit de Guvern. potrivit situaţiei de la 1 ianuarie al fiecărui an. în comparaţie cu anul precedent. d) construcţiile nefinalizate. iar altor persoane contra plată. . cu excepţia celor nominalizate la art. (2) Monitoringul financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi al activităţii societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor. în administrare fiduciară sau în folosinţă cu un alt statut juridic. b) părţile sociale. d) subregistrul bunurilor domeniului public date în administrare economică societăţilor comerciale. inclusiv terenurile pentru construcţii. f) subregistre speciale.de către autorităţile administraţiei publice locale. c) subregistrul acţiunilor (cotelor sociale) proprietate publică. e) subregistrul patrimoniului public dat în concesiune. iar cel al activităţii întreprinderilor municipale şi al activităţii societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţii administrativ-teritoriale . (9) Balanţa patrimoniului public al Republicii Moldova conţine următoarele informaţii: a) balanţa patrimoniului de stat în întregime pe ţară şi în fiecare ramură a economiei naţionale în parte.(5). e) complexele de bunuri imobile. (8) Organul abilitat întocmeşte anual balanţa patrimoniului public al Republicii Moldova conform situaţiei de la 1 ianuarie al anului curent şi al celui precedent. inclusiv cele date în locaţiune. (3) Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi cu un regulament aprobat de Guvern.

cu excepţia celor date în locaţiune. instituţiile publice. d) transmitere de acţiuni întru onorarea datoriilor certe ale statului. Articolul 24. (2) Privatizarea cotelor sociale în capitalul social al societăţilor comerciale. în conformitate cu legea. complexelor de bunuri imobile şi terenurilor pentru construcţii. c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. (3) Modalitatea de privatizare se stabileşte în funcţie de necesitatea atragerii de investiţii capitale şi/sau a păstrării profilului de activitate al obiectului privatizării. Articolul 25. b) persoane fizice şi juridice străine integral private. b) persoanele care au participat anterior la privatizare şi nu au îndeplinit condiţiile contractului de vînzare-cumpărare. Aplicarea modalităţilor de privatizare (1) Privatizarea de acţiuni se efectuează prin următoarele modalităţi principale: a) vînzare la Bursa de Valori. (3) Nu pot fi obiect al privatizării bunurile specificate la art. inclusiv în urma convertirii datoriilor în acţiuni. b) vînzare la licitaţie cu strigare. (2) Nu pot participa concomitent la privatizarea unui şi aceluiaşi bun: a) persoana juridică şi alt participant la privatizare care exercită control asupra acestei persoane juridice sau persoana juridică ce exercită control asupra unui alt participant la . sau b) vînzare prin concurs comercial ori investiţional. construcţiilor nefinalizate. precum şi încăperilor nelocuibile. c) transmitere de acţiuni cu titlu gratuit.a) şi b).(2) Obiect al privatizării pot fi şi bunurile restituite în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în urma rezilierii/anulării contractelor de vînzare-cumpărare. societăţile comerciale în al căror capital social pachetul de acţiuni sau cota socială proprietate publică constituie cel puţin 25%. Incompatibilităţi la privatizare (1) Nu pot fi participanţi la privatizare: a) persoanele juridice de drept public. (2) În cazurile prevăzute de prezenta lege. c) vînzare prin concurs comercial sau investiţional. b) vînzare la licitaţie fără anunţarea preţului iniţial. şi/sau în funcţie de alte scopuri. privatizarea se efectuează şi prin: a) vînzare la licitaţie cu reducere. c) persoanele juridice aflate în proces de lichidare benevolă sau în proces de insolvabilitate. întreprinderile de stat/municipale. inclusiv în bază de proiecte individuale. dreptul de proprietate publică asupra cărora nu a fost înregistrat în modul stabilit de lege. Modalităţile de privatizare (1) Privatizarea se efectuează prin următoarele modalităţi: a) vînzare la Bursa de Valori. apatrizi. bunurile transmise de persoane fizice sau juridice în proprietatea statului sau a unităţii administrativteritoriale. Articolul 23. Participanţii la privatizare La privatizare pot participa în calitate de cumpărători: a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova. şi/sau a îmbunătăţirii activităţii lui. inclusiv în bază de proiecte individuale. se efectuează prin următoarele modalităţi: a) vînzare la licitaţie cu strigare. sau b) vînzare prin concurs comercial ori investiţional. Articolul 26. din a căror vină contractele de vînzare-cumpărare au fost reziliate sau declarate nule.13 şi nici bunurile imobile sau bunurile mobile pasibile de înregistrare de stat.

c) complexele de bunuri imobile. d) bunurile pasibile de privatizare în baza unor proiecte individuale. se înţelege pachetul de acţiuni sau cota socială ce constituie cel puţin 25% din capitalul social al persoanei juridice. Efectele aprobării listei bunurilor supuse privatizării . rude sau afini pînă la gradul doi inclusiv sau la care aceste persoane deţin. c) soţii. Excepţie de la această regulă fac terenurile aferente bunurilor supuse privatizării şi bunurilor private.(2). dă vînzătorului dreptul să excludă participantul la privatizare din orice fază a acestui proces. sau b) persoanele juridice ai căror administratori sînt soţi.(1) şi (2). b) valoarea nominală a unei acţiuni şi numărul de acţiuni supuse privatizării. aprobată de Guvern sau de autoritatea administraţiei publice locale. cu excepţia celor date în locaţiune.(6) are ca efect restituirea în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale a bunului privatizat. încăperile nelocuibile date în locaţiune. (5) Prevederile alin.(2)-(4) nu se referă la cumpărătorii de acţiuni proprietate publică la Bursa de Valori. după caz. alte bunuri proprietate publică neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare pot fi privatizate după ce vor fi înscrise în lista bunurilor supuse privatizării.privatizare. c) cuantumul capitalului social şi cota socială proprietate publică în acesta. e) construcţiile nefinalizate a căror edificare a fost finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. prevăzute la alin. propunerile acţionarilor (asociaţilor) societăţilor comerciale şi cele ale altor beneficiari referitor la proiectul de listă a bunurilor supuse privatizării au un caracter consultativ. d) altă informaţie. în sensul alin. control asupra unui alt participant la privatizare. singuri sau împreună. rudele sau afinii de pînă la gradul doi inclusiv. (3) Avizele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. societăţile comerciale cu capital public sau publicprivat. Excepţie de la această regulă fac terenurile aferente bunurilor supuse privatizării sau bunurilor private şi încăperile nelocuibile date în locaţiune. (4) În lista bunurilor supuse privatizării pot fi incluse: a) întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital public sau publicprivat. (6) Lista bunurilor proprietate a statului supuse privatizării şi lista bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale supuse privatizării se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi.(2) este o declaraţie pe proprie răspundere semnată de participantul la privatizare. (6) Constatarea incompatibilităţii de orice formă. (2) Proiectul de listă a bunurilor supuse privatizării se elaborează de organul abilitat sau de autoritatea administraţiei publice locale. cu reţinerea despăgubirii din suma pe care persoana vinovată a plătit-o în legătură cu faptul că a încheiat şi/sau a executat contractul de vînzare-cumpărare. sau persoana juridică şi un alt participant la privatizare care se găsesc sub un control comun. (5) În lista bunurilor supuse privatizării se indică: a) întreprinderea şi sediul ei. Bunurile pasibile de privatizare (1) Întreprinderile de stat/municipale. Articolul 28. b) încăperile nelocuibile. Contractul de vînzare-cumpărare încheiat cu o astfel de persoană poate fi declarat nul. în presa locală. (7) Actele juridice de privatizare a bunurilor neînscrise în lista bunurilor supuse privatizării sînt lovite de nulitate absolută. (7) Nulitatea contractului de vînzare-cumpărare care a intervenit în condiţiile alin. (4) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. Articolul 27. după caz. (3) Prin control.

în cazuri excepţionale (lipsa administratorului întreprinderii sau organului de conducere. b) confruntarea creanţelor şi obligaţiilor financiare ale întreprinderii. procedurile instituirii şi funcţionării cărora se stabilesc în regulamente aprobate de Guvern. Articolul 30. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale: a) efectuează. organul abilitat sau consiliul local poate institui. a contractelor ilegale sau evident inechitabile. d) rezilierea sau anularea. tărăgănarea restructurării sau a privatizării etc. (2) La data intrării în vigoare a hotărîrii de aprobare a listei bunurilor proprietate a statului supuse privatizării. după caz. administratorul şi contabilul-şef sînt obligaţi să asigure: a) inventarierea patrimoniului (activului şi pasivului) întreprinderii. după caz. după caz. a unor bunuri din rezervele materiale de stat. următoarele acţiuni: a) înstrăinarea bunurilor imobile sau a fondurilor fixe mobile. d) în cazul existenţei. fără acordul scris al organului abilitat sau al consiliului local. c) alte măsuri. b) depunerea în gaj. b) încetarea împuternicirilor reprezentantului (mandatarului) statului sau al unităţii administrativ-teritoriale în societăţile comerciale cu capital public-privat şi desemnarea unui nou reprezentant (mandatar). din rezervele de mobilizare sau ale obiectivelor protecţiei civile. de grevările publice ale bunurilor supuse privatizării. . la solicitarea organului abilitat. autorităţile administraţiei publice centrale sînt obligate. asigură pregătirea informaţiei despre cuantumul creanţelor şi obligaţiilor financiare ale întreprinderii. e) întreprinderea unor alte măsuri prevăzute de lege. informează din timp autorităţile împuternicite să administreze aceste bunuri despre privatizarea bunului şi necesitatea stabilirii modalităţii de folosire ulterioară a bunurilor. c) modificarea capitalului social ori a cotei sociale ce aparţin statului sau unităţii administrativ-teritoriale. (2) Constituirea administrării speciale se efectuează prin: a) eliberarea din funcţie a administratorului întreprinderii de stat/municipale sau al societăţii comerciale cu capital majoritar public şi desemnarea unui nou administrator. în cadrul bunului supus privatizării. transmiterea în administrare fiduciară sau în concesiune. cu excepţia celor care se transmit cu titlu gratuit la balanţa persoanelor juridice de drept public. e) aprobă condiţiile sociale şi investiţionale de privatizare a patrimoniului public. (3) În privinţa întreprinderilor de stat/municipale sau a societăţilor comerciale cu capital majoritar public incluse în lista bunurilor supuse privatizării sînt interzise. în condiţiile legii. Organizarea procesului de pregătire a bunurilor de privatizare În cadrul pregătirii bunului de privatizare. restructurarea întreprinderii supuse privatizării ulterioare. Administrarea specială (1) La pregătirea de privatizare a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar public. c) soluţionează problemele ce ţin de înregistrarea (reînregistrarea) bunurilor pasibile de înregistrare de stat. Articolul 29. o administrare specială. d) reorganizarea sau lichidarea benevolă. (3) În cadrul administrării speciale. a instituţiilor publice sau a întreprinderilor de stat/municipale. b) organizează inventarierea şi evaluarea patrimoniului supus privatizării. în modul stabilit. vînzătorul instituie comisiile de privatizare respective.). c) actualizarea bilanţului contabil al întreprinderii. f) întreprind alte măsuri necesare privatizării. să asigure prezentarea materialelor necesare pentru expunerea bunurilor la privatizare.(1) În procesul de pregătire a bunurilor de privatizare.

(2). va reflecta datoriile întreprinderii supuse privatizării la orice tip de impozite şi taxe la bugetul public naţional. ale obiectivelor de protecţie civilă. Articolul 33. în urmărire. în termenele stabilite de legislaţia fiscală. elaborarea şi realizarea planului pot fi efectuate din contul organului abilitat sau al autorităţii administraţiei publice locale. de deservire etc. este o probă exclusivă şi irevocabilă a datoriilor întreprinderii supuse privatizării la bugetul public naţional. (3) Elaborarea planului de restructurare şi privatizare ulterioară a întreprinderii şi controlul asupra executării lui se efectuează în conformitate cu un regulament aprobat de Guvern. la data întocmirii sale. (5) În baza inventarierii patrimoniului întreprinderii supuse privatizării. (4) Reorganizarea întreprinderii supuse privatizării se efectuează după o procedură aprobată de Guvern. (2) Elaborarea şi realizarea planului de restructurare şi privatizare ulterioară a întreprinderii se efectuează din contul ei. (5) Societatea comercială constituită prin reorganizarea întreprinderii de stat/municipale devine succesorul ei în drepturi. se întocmesc: a) proces-verbal privind bunurile care se includ în componenţa patrimoniului supus privatizării. ale infrastructurii comunale şi a altor bunuri din domeniul public care se transmit statului sau unităţii administrativ-teritoriale. Articolul 32. Preţul bunului supus privatizării (1) Preţul bunului supus privatizării se stabileşte în conformitate cu prezenta lege şi/sau cu legislaţia privind activitatea de evaluare. eliberat conform alin. (2) Preţul iniţial de vînzare a bunului supus privatizării se stabileşte de vînzător. eliberat de organul fiscal. sau întreprinderii în baza unui contract de întreţinere a acestor bunuri. inclusiv în bază de proiect individual. organul fiscal eliberează. de vînzător. se actualizează bilanţul contabil al întreprinderii. b) lista bunurilor din rezervele materiale de stat. un certificat de datorii la buget ale întreprinderii. faţă de Ministerul Finanţelor. precum şi orice datorie.Articolul 31. din rezervele de mobilizare. (4) Bunurile aflate în litigiu. . inclusiv penalităţile şi amenzile. Restructurarea şi reorganizarea întreprinderilor în cadrul administrării speciale (1) Restructurarea întreprinderii de stat/municipale sau a societăţii comerciale cu capital public supuse privatizării se efectuează conform unui plan de restructurare şi privatizare a întreprinderii. Inventarierea bunului supus privatizării (1) În cazul bunurilor supuse privatizării prin concurs. Certificatul de datorii ale întreprinderii la buget (1) În procesul inventarierii patrimoniului întreprinderii supuse privatizării. se înscriu într-o listă separată.). care se transmit statului sau unităţii administrativ-teritoriale. (2) Certificatul de datorii la buget. în formă de credit şi garanţie de stat. cu menţiunile respective. se va efectua inventarierea patrimoniului (activului şi pasivului) întreprinderii sau bunului distinct. aprobat de organul abilitat sau de consiliul local. însă neînregistrate. sau întreprinderii în baza unui contract de întreţinere. Articolul 34. (2) Cheltuielile de inventariere a patrimoniului sînt suportate de întreprinderea supusă privatizării sau. (3) Certificatul de datorii la buget. c) lista bunurilor de menire neproductivă (social-culturală. după caz. precum şi cele supuse înregistrării de stat. Dacă întreprinderea nu funcţionează. precum şi în cazurile stabilite de organul abilitat sau de consiliul local. (3) În urma inventarierii activelor întreprinderii supuse privatizării.

(5) În cazul în care încalcă grevările publice stabilite în contractul de vînzare-cumpărare.(2) şi (6) nu pot fi puse sub urmărire pentru obligaţiile întreprinderii şi nici incluse în masa debitoare a acesteia. sau a societăţilor comerciale cu capital public ori se privatizează drept complexe de bunuri imobile. întreprinderii de stat/municipale sau societăţii comerciale cu capital public. b) devenirii imposibile a grevării publice sau înrăutăţirii esenţiale a posibilităţii de folosire la destinaţie a bunului imobil grevat.(2) se încheie de către autoritatea administraţiei publice centrale sau locale în conformitate cu un contract-model aprobat de Guvern. anterior. în contractul de vînzare-cumpărare şi. (7) Bunurile distincte specificate la alin. (5) Bunurile indicate la alin. sau unitatea administrativ-teritorială respectivă. b) să repare paguba cauzată statului sau unităţii administrativ-teritoriale. Articolul 35. au fost date întreprinderilor privatizate cu drept de administrare economică nu pot fi înstrăinate de acestea. precum şi în alte registre. precum şi a construcţiilor nefinalizate. prin construcţie şi/sau prin locul amplasării lor. de bunurile imobile supuse privatizării. (2) Cumpărătorul are obligaţia de a întreţine în bază de contract bunurile care nu au fost incluse în componenţa patrimoniului supus privatizării. a încăperilor nelocuibile. în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. Transmiterea activelor nepasibile de privatizare (1) Bunurile din rezervele materiale de stat. vînzătorul întocmeşte dosarul bunului supus privatizării. (4) Plata pentru întreţinerea bunurilor specificate la alin. Dosarul bunului supus privatizării (1) La privatizarea acţiunilor sau cotelor sociale care constituie cel puţin 1/3 din capitalul social al societăţii comerciale. după caz. instituţiei publice. cu titlu gratuit.(2) o efectuează statul.(2) se reflectă în evidenţa contabilă a întreprinderii privatizate. dar care sînt legate. în bază de contract. (6) Bunurile de menire socială care. (3) Grevarea publică are forţă juridică pentru toate actele juridice ulterioare efectuate în raport cu bunul privatizat pînă la încetarea sa. prin intermediul autorităţii administraţiei publice locale. a terenurilor şi a altor bunuri imobile supuse privatizării. ori b) întreprinderii de stat/municipale sau societăţii comerciale privatizate. (2) Informaţia privind grevările publice se include în comunicatul informativ. a terenurilor pentru construcţii. în condiţiile legii. Articolul 36. poate fi obligat: a) să execute în natură condiţiile grevării publice. din rezervele de mobilizare sau ale obiectivelor protecţiei civile nepasibile de privatizare. Grevările publice ale obiectelor privatizării (1) Cumpărătorului i se poate stabili. în registrul bunurilor imobile. în interes public. ci se transmit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau a întreprinderilor de stat/municipale. se transmit prin act: a) autorităţii administraţiei publice locale. a complexelor de bunuri imobile. în contul extrabilanţier respectiv şi în anexele la bilanţul contabil. (4) Grevarea publică poate înceta înainte de termen sau poate fi modificată prin hotărîre de organul abilitat ori de consiliul local în cazul: a) decăderii sau schimbării interesului public în grevare. care se află la balanţa întreprinderii supuse privatizării sau la balanţa întreprinderii privatizate. prin intermediul autorităţii administraţiei publice centrale. obligaţia de a permite folosirea limitată. (3) Contractul de întreţinere a bunurilor specificate la alin. . pentru întreţinere contra plată. Articolul 37. cumpărătorul.(3) Modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor (cotelor sociale) supuse privatizării se aprobă de Guvern.

. aprobat de Guvern. Articolul 39.(2) Dosarul bunului supus privatizării se întocmeşte din documentele prezentate de administratorul bunului sau de instituţia publică la a cărei balanţă se află construcţia nefinalizată. e) alte date. b) lista bunurilor nepasibile de privatizare. Articolul 41. în presa locală. care trebuie să conţină informaţii despre bunul supus privatizării corespunzător modalităţii de privatizare. d) preţul iniţial.(3) poartă răspundere pentru prezentarea de informaţie neveridică sau pentru prezentarea tardivă a documentelor. (4) Comunicatul informativ privind expunerea bunului la privatizare trebuie să fie semnat de vînzător şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi. confirmînd prin semnătură plenitudinea şi caracterul veridic al datelor comunicate. după caz. (3) Administratorul şi alte persoane cu funcţie de răspundere ale întreprinderii supuse privatizării sau ale instituţiei publice au obligaţia să prezinte documentele. (2) Decizia vînzătorului prevede: a) denumirea (componenţa) bunului expus la privatizare. (4) Persoanele specificate la alin. în termenul indicat în solicitare. întreprinderi de stat/municipale. după caz. Articolul 40. (2) La licitaţia cu strigare. Articolul 38. sau pentru neprezentarea lor la dosarul bunului supus privatizării. c) modalitatea de privatizare. condiţia de bază este preţul maxim propus pentru bunul expus la vînzare. precum şi complexe de bunuri imobile. Licitaţia cu strigare (1) Procedurile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei cu strigare la privatizarea patrimoniului public se stabilesc în regulament. Vînzarea de acţiuni la Bursa de Valori (1) Acţiunile supuse privatizării se vînd la Bursa de Valori conform regulilor bursei şi procedurilor stabilite în regulament. (6) Asupra participanţilor la privatizare care achiziţionează acţiuni proprietate publică nu se răsfrînge obligaţia de a efectua ofertă publică privind achiziţionarea acţiunilor societăţii privatizate. după caz. încăperea nelocuibilă sau un alt asemenea bun distinct supus privatizării. necesare întocmirii dosarului bunului supus privatizării. (5) Nu se admit restricţii sau condiţii speciale la vînzarea de acţiuni ale statului din societăţile pe acţiuni pînă la înstrăinarea tuturor acţiunilor statului supuse privatizării din aceste societăţi. aprobat de Guvern. Expunerea bunurilor la privatizare (1) Bunurile proprietate publică înscrise în lista bunurilor supuse privatizării se expun la privatizare conform deciziei vînzătorului. după caz. Concursul comercial şi concursul investiţional (1) Prin concurs comercial sau concurs investiţional pot fi privatizate pachete de acţiuni sau părţi sociale care constituie mai mult de 50% din capitalul social al societăţii comerciale. obligaţie stabilită de legislaţia privind societăţile pe acţiuni şi de legislaţia privind piaţa valorilor mobiliare. din alte documente. alte date ce individualizează bunul. (2) Vînzătorul şi Bursa de Valori vor informa potenţialii investitori şi societatea civilă despre preţurile şi volumul vînzărilor de acţiuni proprietate publică şi vor întreprinde măsuri pentru asigurarea transparenţei procesului de privatizare. în afara cazului de privatizare fără anunţul preţului. (3) În temeiul deciziei de expunere a bunului la privatizare se întocmeşte un comunicat informativ.

f) obligaţiile minime postprivatizare ale cumpărătorului. (3) Se consideră investiţional concursul la care cumpărătorul. Cerinţele menţionate se indică în comunicatul informativ şi în contractul de vînzare-cumpărare. Articolul 44. construcţiilor nefinalizate. prin hotărîre a vînzătorului. Articolul 42. g) alte clauze ce ţin de particularităţile bunului supus privatizării. în bază de proiecte individuale. serviciilor prestate). cu suportul unui consultant financiar independent. d) modul de vînzare a acţiunilor (cotei sociale) şi condiţiile de plată a preţului de vînzare. stipulate în caietul de sarcini. Articolul 45. (5) Procedurile de organizare şi desfăşurare a concursului comercial şi a celui investiţional se stabilesc în regulament. b) valoarea patrimoniului. precum şi a complexelor de bunuri imobile.(2) Se consideră comercial concursul la care condiţia de bază este preţul maxim propus pentru bunul expus la vînzare. pe lîngă preţul maxim propus pentru bunul expus la vînzare. Termenele şi modul de plată a bunurilor privatizate (1) Plata bunurilor privatizate se efectuează potrivit regulamentelor respective aprobate de Guvern. preponderent capitale. e) complexul de măsuri organizatorice. criteriul de bază al stabilirii cîştigătorului este volumul investiţiilor necesare revitalizării bunului expus la vînzare. (2) La privatizarea fără anunţul preţului iniţial a pachetelor de acţiuni sau a cotelor sociale care constituie mai mult de 50% din capitalul social al societăţii comerciale. (3) Proiectul individual de privatizare va conţine: a) analiza activităţii financiare şi a competitivităţii producţiei fabricate (lucrărilor executate. (4) Vînzătorul poate stabili anumite cerinţe faţă de participanţii la concursul comercial sau concursul investiţional în funcţie de specificul bunului supus privatizării şi al obligaţiilor postprivatizare cu caracter economic. investiţionale şi de altă natură necesare. aprobat de Guvern. îşi asumă obligaţii investiţionale. (4) Privatizarea fără anunţul preţului iniţial şi privatizarea cu titlu gratuit se efectuează în modul stabilit de Guvern. Privatizarea fără anunţul preţului iniţial şi privatizarea cu titlu gratuit (1) Privatizarea fără anunţul preţului iniţial se permite numai în cazurile stabilite de Guvern. (2) Preţul iniţial de vînzare la licitaţia cu reducere se stabileşte astfel încît să nu fie mai mic decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ de vînzare a bunului la ultimul concurs sau la ultima licitaţie cu strigare. (3) Pachetele de acţiuni expuse de cel puţin 6 ori la privatizare şi nevîndute se transmit. tehnologice. acţiunile pot fi transmise cu titlu gratuit emitentului numai la decizia Guvernului. aprobat de Guvern. Licitaţia cu reducere (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiei cu reducere se stabileşte în regulament. . (2) Proiectul individual de privatizare se elaborează de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi se aprobă de Guvern. Articolul 43. investiţional şi de altă natură. Dacă însă cota are un alt cuantum. Privatizarea în bază de proiecte individuale (1) Bunurile proprietate publică de o importanţă deosebită pentru economia naţională sau pentru economia locală se privatizează prin concurs investiţional. cu titlu gratuit. c) mărimea pachetului de acţiuni (cotei sociale) expus la vînzare. emitentului lor ca acţiuni de tezaur dacă cota acţiunilor este mai mică de 10% din capitalul social al emitentului.

(2) În cazul în care întreprinderea agricolă a încetat să funcţioneze fără a fi lichidată în modul stabilit de legislaţie şi/sau nu a finalizat repartizarea bunurilor către deţinătorii de cote valorice.(1) se va consemna în proces-verbal şi se va comunica în scris participantului la privatizare. la solicitarea acestora. (3) La privatizarea bunului prin plată în rate. (4) Tranşele ulterioare ale plăţii bunului privatizat pot fi eşalonate pe o perioadă de pînă la 3 ani şi se vor efectua trimestrial. Lichidarea întreprinderilor agricole (1) Cota-parte valorică ce revine fiecărui participant la privatizare în bunurile atribuite în natură unui grup de coproprietari din patrimoniul întreprinderii agricole privatizate se determină în funcţie de cota procentuală în bunuri prevăzută pentru fiecare cotaş în certificatul de proprietate privată. Respingerea ofertei sau a cererii de privatizare din cauza actelor de corupţie (1) Comisia de privatizare respinge oferta sau cererea de privatizare în cazul în care se constată documentar că participantul la privatizare care a prezentat-o a propus ori a consimţit să propună oricărui membru al comisiei o favoare sub orice formă. Achitarea datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare (1) Datoriile certe ale statului faţă de participanţii la privatizare pot fi achitate. Persoanele fizice şi juridice străine. . (2) Respingerea ofertei sau a cererii de privatizare din motivele indicate la alin. în care cota statului nu depăşeşte 25%. (6) În cazul neefectuării plăţii în termenele stabilite în contract. o angajare sau un alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni (inacţiuni) sau decizii în avantajul său. (5) Modul de indexare a tranşelor ulterioare ale plăţii bunului privatizat se stabileşte de Guvern.(2) La privatizare se admite plata în rate. Articolul 48. Articolul 49. apatrizii achită prin plată unică costul bunurilor privatizate. prima tranşă a plăţii este de cel puţin 50% din preţul de vînzare şi trebuie efectuată pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare. Reorganizarea şi privatizarea întreprinderilor intergospodăreşti (1) Întreprinderile intergospodăreşti care nu şi-au schimbat forma juridică de organizare şi nu au fost privatizate în conformitate cu legislaţia se transformă în societăţi pe acţiuni sau în societăţi cu răspundere limitată în temeiul hotărîrii adunării generale a fondatorilor (succesorilor lor). cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0. cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii. Articolul 46. Determinarea cotei-părţi valorice a participantului la privatizare în bunurile atribuite în natură. în sume egale. (3) Datoriile certe ale statului faţă de participanţii la privatizare se achită în modul şi în termenele stabilite de Guvern. Capitolul IV PARTICULARITĂŢILE PRIVATIZĂRII UNOR CATEGORII DE BUNURI Articolul 47.1 la sută din suma neachitată. (3) Vînzătorul va raporta organelor competente fiecare caz de corupţie. primăria instituie o comisie de reorganizare sau de lichidare care se învesteşte cu funcţiile şi obligaţiile comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole. în modul stabilit de legislaţie. din contul acţiunilor societăţilor pe acţiuni supuse privatizării. (2) Lista societăţilor pe acţiuni supuse privatizării ale căror acţiuni se află în proprietatea statului şi se vor folosi la achitarea datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare se aprobă de Guvern.

definită în raportul de evaluare întocmit de evaluator. în termen de o lună de la data solicitării. în cazul în care au fost incluse în lista construcţiilor nefinalizate supuse privatizării. creată prin hotărîrea indicată la alin. cu majorarea corespunzătoare a cotei publice. documentele indicate la alin. (5) Tabelul-calcul de atribuire a acţiunilor (cotelor sociale) ale fondatorilor întreprinderii intergospodăreşti. d) încăperile amplasate pe traseele reţelelor inginereşti. Privatizarea construcţiilor nefinalizate (1) Obiectivele nefinalizate a căror construcţie a fost finanţată de la bugetul public şi la care lucrările de construcţie şi de montaj au fost sistate ulterior se privatizează: a) prin vînzare la licitaţie. bunurilor imobile restituite autorităţilor administraţiei publice în urma lichidării întreprinderilor. Privatizarea încăperilor nelocuibile (1) Încăperile nelocuibile proprietate publică date în locaţiune se privatizează în modul stabilit de Guvern. (4) Acţiunile (cotele sociale) ale societăţilor comerciale create conform alin. drepturile lor le preia consiliul raional ori consiliul municipal pe al căror teritoriu a fost situată întreprinderea.(1). Articolul 50. e) încăperile în care sînt amplasate noduri ale reţelelor inginereşti. bunurilor imobile proprietate publică. întocmeşte un tabel-calcul de atribuire a acţiunilor (cotelor sociale) fondatorilor întreprinderii (succesorilor lor). în pasajele subterane pentru pietoni şi în alte locuri de uz comun.(1) care nu pot fi distribuite din cauza lipsei fondatorilor se transmit cu titlu gratuit în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu s-a aflat sediul acestor fondatori. în modul stabilit de Guvern. întreprinderile. bunurilor imobile neutilizate ale întreprinderilor de . în cazul în care au fost prevăzute în documentele de proiectare pentru amplasarea bunurilor de menire socială). împreună cu documentele de fundamentare. precum şi documentaţia de proiect şi deviz. b) prin includere în capitalul social al societăţii comerciale. Articolul 51. b) să remită vînzătorului extras din registrul bunurilor imobile. c) bunurile imobile în a căror privinţă sînt adoptate decizii de demolare în conformitate cu planul general de dezvoltare a localităţii.(2) se restabilesc. (3) Nu sînt pasibile de privatizare: a) încăperile nelocuibile din clădirile în care sînt amplasate autorităţi publice (cu excepţia subsolurilor ori parterului acestor clădiri. actele de primire-predare a lucrărilor efectuate. întreprinderile de stat/municipale şi de către autorităţile administraţiei publice respective. (2) În procesul pregătirii de privatizare a construcţiei nefinalizate. Formarea şi privatizarea complexului de bunuri imobile (1) Complexul de bunuri imobile se formează în baza construcţiilor nefinalizate. la cererea vînzătorului. se aprobă de consiliul raional ori de consiliul municipal. (3) În cazul în care lipsesc. (3) Comisia de reorganizare a întreprinderii intergospodăreşti. Articolul 52.(2) În cazul în care o parte din fondatorii unei întreprinderi nu mai există sau nu au succesori. de către instituţiile publice. cu titlu gratuit. (2) Preţul iniţial de privatizare a încăperilor nelocuibile se determină în funcţie de valoarea lor de piaţă. organizaţiile şi instituţiile de stat/municipale. f) încăperile al căror cost a fost inclus în costul unor alte bunuri care se privatizează. b) bunurile imobile care constituie patrimoniu cultural naţional. organizaţia la a cărei balanţă se află construcţia este obligată: a) să o înregistreze în registrul bunurilor imobile.

Procedura privatizării unor astfel de terenuri se stabileşte prin regulament. ale concursului sau ale privatizării prin altă modalitate stabilită de prezenta lege. după caz. cu excepţia contractelor de arendă.stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat supuse restructurării şi privatizării ulterioare. (2) Includerea în complexul de bunuri imobile a celor din domeniul ocrotirii sănătăţii. Forma contractului de vînzare-cumpărare (1) Contractul de vînzare-cumpărare se încheie în forma prevăzută de legislaţie. (2) Actele în al căror temei proprietarii de bunuri privatizate sau de întreprinderi private deţin în posesiune şi folosinţă terenurile aferente lor. se anulează. Articolul 53. (4) La privatizarea terenului aferent bunului privatizat. nu pot fi înstrăinate. b) aferente bunurilor din rezervele materiale de stat. (2) Contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial în cazurile prevăzute de lege sau prin acord al părţilor. culturii şi al gospodăriei comunale se efectuează cu acordul prealabil scris al autorităţii publice centrale de specialitate. d) care. c) poluate cu substanţe chimice sau radioactive ori infectate cu preparate biologice periculoase. Capitolul V CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE Articolul 55. cumpărătorului nu i se transmite şi dreptul de proprietate asupra obiectivelor infrastructurii inginereşti care se folosesc pentru asigurarea necesităţilor publice. în baza rezultatelor licitaţiei. (5) Nu pot fi privatizate terenurile: a) din domeniul public. a terenurilor proprietate publică a statului se efectuează numai în privinţa terenurilor atribuite în scop de construcţie. . în cazurile stabilite prin hotărîre de Guvern. cu legislaţia funciară şi cu alte acte legislative. învăţămîntului. Articolul 54. Articolul 56. a terenurilor aferente acestor bunuri. Privatizarea terenurilor aferente (1) Privatizarea terenurilor aferente bunurilor care se privatizează şi bunurilor private se efectuează în conformitate cu prezenta lege. (3) După privatizarea de către două sau mai multe persoane a tuturor părţilor (încăperilor nelocuibile) ale clădirii sau ale construcţiei. potrivit unor alte acte legislative. din rezervele de mobilizare sau aferente bunurilor obiectivelor de protecţie civilă nepasibile de privatizare. aprobat de Guvern. (3) Complexul de bunuri imobile se formează fără fondarea în baza lui a unei persoane juridice şi are ca scop eficientizarea privatizării. coproprietarii acesteia sînt în drept: a) să încheie contract de locaţiune a terenului aferent bunului privatizat. precum şi. aprobat de Guvern. (4) Complexul de bunuri imobile supus privatizării se expune. Privatizarea terenurilor pentru construcţii Privatizarea. Procedura privatizării lor se stabileşte prin regulament. Trecerea dreptului de proprietate asupra bunului privatizat (1) Dreptul de proprietate asupra bunului privatizat trece la cumpărător după plata integrală a preţului bunului. dreptul de proprietate trece la cumpărător proporţional achitării fiecărei rate scadente. la vînzare împreună cu terenul aferent acestor bunuri. sau b) să dobîndească în proprietate comună pe cote-părţi terenul respectiv. după caz. În cazul plăţii în rate a acţiunilor (cotelor sociale). Cheltuielile de autentificare sînt suportate de cumpărător. (5) Vînzarea terenului înainte de privatizarea bunurilor care se află pe el este lovită de nulitate absolută.

(2) Pînă la plata deplină a preţului bunului vîndut. (3) Drept temei pentru înregistrarea de stat a trecerii dreptului de proprietate asupra bunului privatizat serveşte contractul de vînzare-cumpărare şi. d) desfăşurării licitaţiilor şi a concursurilor. fără acordul prealabil scris al vînzătorului: a) să vîndă. cumpărătorul nu este în drept. (4) Dacă cumpărătorul bunului privatizat nu îndeplineşte obligaţiile postprivatizare. (3) Restricţiile indicate la alin. să dea în gaj ori să înstrăineze în orice alt mod obiectul contractului. Cheltuielile de înregistrare sînt suportate de cumpărător. precum şi de clauzele acestor contracte. contractul de vînzare-cumpărare poate fi reziliat în condiţiile prezentei legi. din ea reţinîndu-se valoarea prejudiciului cauzat: a) întreprinderii privatizate. inclusiv activele pe termen lung ale întreprinderii. de audit şi de restructurare a întreprinderilor pasibile de privatizare care nu funcţionează. de legislaţia civilă. contravenţională şi penală. cumpărătorului i se restituie suma plătită pentru bunul privatizat. trece la cumpărător la data înregistrării. şi pînă la executarea integrală a obligaţiilor postprivatizare prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare. publicării comunicatelor informative şi a rezultatelor privatizării. expus în repetate rînduri la privatizare. Finanţarea administrării şi privatizării bunurilor proprietate publică (1) Din mijloacele financiare obţinute din privatizarea bunurilor proprietate publică. este supus înregistrării de stat. integral sau parţial. actul de predare-primire a bunului sau dispoziţia de transmitere a acţiunilor (cote sociale). c) să modifice capitalul social al societăţii comerciale cumpărate ori să decidă asupra reorganizării ei. inclusiv cheltuielile suportate de acesta la privatizarea bunului şi venitul ratat prin scăderea preţului de vînzare a bunului.(2) Dreptul de proprietate asupra bunului imobil ori asupra unui alt bun privatizat. b) vînzătorului.(4). b) restabilirii documentaţiei de proiect şi deviz a construcţiei nefinalizate supuse privatizării. Articolul 58. Articolul 57. în comparaţie cu privatizarea iniţială. c) pregătirii dosarelor la bunurile supuse privatizării. e) informării investitorilor şi a societăţii civile despre desfăşurarea privatizării şi rezultatele ei. obligaţiile sale contractuale. inclusiv în bază de contracte încheiate cu organizaţiile selectate prin concurs public. inclusiv în rate. (2) În cheltuielile de restructurare şi privatizare a bunurilor proprietate publică intră şi cheltuielile aferente: a) pregătirii de privatizare a bunurilor proprietate publică. după caz. Restricţiile se radiază din registru în baza certificatului vînzătorului privind achitarea integrală a bunului vîndut în rate şi/sau privind îndeplinirea de către cumpărător a tuturor obligaţiilor postprivatizare prevăzute în contract. care. (5) În cazul indicat la alin. inclusiv cheltuielile de evaluare a patrimoniului. Mijloacele de garantare a executării contractelor de vînzare-cumpărare (1) Executarea contractelor de vînzare-cumpărare se garantează în modul stabilit de prezenta lege. conform legii. inclusiv valoarea prejudiciului efectiv. legat de diminuarea valorii de piaţă a activelor nete (cuantumului capitalului propriu) ale acesteia la data restituirii în comparaţie cu data privatizării. b) să transfere. vînzătorul reţine o cotă în proporţie de 5% pentru acoperirea cheltuielilor de restructurare şi privatizare a acestor bunuri. .(2) se înscriu în registrul respectiv în baza contractului de vînzare-cumpărare.

i) unor alte acţiuni prevăzute de lege. privatizate fără coordonare cu Guvernul Republicii Moldova în modul stabilit. precum şi pentru soluţionarea litigiilor de privatizare. Articolul 61. h) dotării tehnice a vînzătorului. după caz. Articolul 62. Articolul 63. . d) modificarea sau încetarea contractelor de vînzare-cumpărare. Activităţile postprivatizare (1) Activităţile postprivatizare se desfăşoară în următoarele direcţii principale: a) executarea obligaţiilor contractuale. Capitolul VI ACTIVITĂŢILE POSTPRIVATIZARE Articolul 60. d) alte metode prevăzute de lege. inclusiv a obligaţiilor investiţionale. Supravegherea postprivatizare (1) Supravegherea postprivatizare se exercită asupra executării obligaţiilor asumate de cumpărători: a) prin contracte de vînzare-cumpărare. e) soluţionarea litigiilor de privatizare. f) întreprinderea unor alte acţiuni în domeniu prevăzute de lege. (3) Pentru efectuarea controalelor postprivatizare şi expertizelor. c) atragerea asistenţei tehnice la elaborarea şi realizarea business-planurilor de către întreprinderile mici şi mijlocii create în procesul privatizării. (2) Activităţile postprivatizare sînt coordonate de vînzător. (3) Statul nu garantează dreptul de proprietate asupra bunurilor amplasate în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender. c) monitoringul activităţii economico-financiare a întreprinderilor privatizate. b) exercitarea de către vînzători a controlului asupra executării obligaţiilor asumate de cumpărători prin contracte de vînzare-cumpărare. inclusiv cheltuielile de soluţionare a litigiilor de privatizare. (3) Mijloacele financiare indicate la alin. Apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor privatizate (1) Statul garantează dreptul de proprietate asupra bunurilor privatizate. Articolul 59. g) desfăşurării activităţii postprivatizare. Susţinerea întreprinderilor în perioada postprivatizare Susţinerea de către stat şi de către unităţile administrativ-teritoriale a întreprinderilor în perioada postprivatizare se efectuează prin: a) apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor privatizate. Veniturile din privatizarea proprietăţii publice Mijloacele financiare obţinute din administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice se utilizează în conformitate cu legea bugetară. b) crearea unui climat investiţional favorabil.f) soluţionării litigiilor judecătoreşti izvorîte din raporturile de administrare şi de restructurare a bunurilor proprietate publică supuse privatizării. vînzătorul poate să antreneze specialişti cu experienţă în domeniile respective. sociale şi de altă natură asumate de cumpărători prin contracte de vînzare-cumpărare. Caracterul licit al privatizării se prezumă.(1) şi (2) se utilizează în modul stabilit de Guvern. (2) Apărarea dreptului de proprietate asupra bunului privatizat se asigură în modul prevăzut de lege şi de contractul de vînzare-cumpărare.

după caz. vînzătorul are dreptul: a) să rezilieze. Articolul 64. d) respectării unor alte obligaţii contractuale asumate de cumpărător. iar la faţa locului. de patrimoniul respectiv şi de integritatea lui. vînzătorul eliberează un certificat cumpărătorului în care se atestă că acesta din urmă a executat toate obligaţiile contractuale. documentaţia tehnică şi de altă natură aferentă executării obligaţiilor contractuale. e) executării obligaţiilor contractuale de natură socială. copiii. c) respectării unor alte obligaţii contractuale. sau în componenţa construcţiei nefinalizate. d) executării obligaţiilor contractuale de natură tehnologică. (7) La îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare. f) respectării unor alte obligaţii contractuale. Capitalizarea investiţiilor private . prin acordul părţilor sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. şi. ori b) să înainteze acţiune în revendicare a bunurilor proprietate publică depistate în posesiunea şi folosinţa cumpărătorului care însă nu au fost reflectate în bilanţul contabil sau în actul de predare-primire. modului şi termenelor de plată a preţului bunului privatizat cu clauzele respective din contract. reprezentantul este obligat să informeze vînzătorul despre conflictul de interese şi să-şi decline atribuţiile de supraveghere a întreprinderii. volumului şi termenelor de efectuare a investiţiilor contractuale. (5) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în contractul de locaţiune a terenului aferent se exercită de către locator în privinţa: a) folosinţei terenului la destinaţie. după caz. contractul de vînzare-cumpărare. b) respectării cerinţelor ecologice şi de mediu. c) conformităţii sumei. (3) În procesul supravegherii postprivatizare. rămase în proprietate publică. şi c) să ceară. vînzătorul este în drept să ia cunoştinţă de registrele contabile. b) utilizării şi păstrării integrităţii obiectului contractului. în modul stabilit. rudele sau afinii săi de pînă la gradul doi inclusiv au un interes patrimonial în întreprinderea supusă supravegherii. b) păstrării de către întreprinderea privatizată a genurilor de activitate stipulate în contract. (2) Supravegherea asupra executării obligaţiilor cumpărătorului potrivit contractului de vînzare-cumpărare se efectuează în privinţa: a) conformităţii sumei. plata de penalităţi şi repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalităţi. c) prin contracte de locaţiune a terenurilor aferente bunurilor privatizate. d) să înainteze demers în organele de urmărire penală. (8) Reprezentantul vînzătorului abilitat să exercite funcţiile de supraveghere postprivatizare nu este în drept să le exercite asupra întreprinderii în care există conflict de interese.36 alin.(2). ceea ce are ca efect încetarea contractului. după caz. modului şi termenelor de plată pentru folosinţa terenului cu clauzele respective ale contractului de locaţiune. sau în suprafaţa încăperii nelocuibile privatizate. (4) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în contractul de întreţinere a bunului nepasibil de privatizare se exercită în privinţa: a) conformităţii condiţiilor de întreţinere a bunului cu cele prevăzute în contract.b) prin contracte de întreţinere a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare conform art. (6) În cazul depistării de încălcare a obligaţiilor asumate de cumpărător. c) conformităţii naturii. În cazul în care soţul sau soţia. inclusiv a dreptului de supraveghere postprivatizare.

b) reziliere cu acordul părţilor. care prevede subscrierea la ele contra investiţii efectuate potrivit contractului de vînzare-cumpărare. a cumpărătorului (investitorului) la acţiunile emisiunii suplimentare. poate fi efectuată după încetarea contractului de vînzare-cumpărare în legătură cu executarea tuturor obligaţiilor contractuale sau. şi/sau b) prin crearea unei rezerve prevăzute de legislaţie drept parte integrantă a capitalului propriu al societăţii pe acţiuni. (5) Acţiunile emisiunii suplimentare se grevează la cererea vînzătorului pînă la realizarea integrală a obligaţiilor contractuale. c) reziliere în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile. Articolul 65. (8) Investiţiile efectuate de cumpărător nu pot fi folosite în subscrierea la obligaţiunile pe care le plasează societatea pe acţiuni privatizată sau în stingerea datoriilor cumpărătorului faţă de societatea pe acţiuni. încheiat ca rezultat al concursului investiţional. despăgubirea cumpărătorului se efectuează de la bugetul respectiv.(1) Investiţiile private efectuate în societatea pe acţiuni privatizată conform contractului de vînzare-cumpărare. c) privatizarea printr-o modalitate care diferă de cele stabilite de prezenta lege. contra investiţii. publice sau închise. b) acordarea unor înlesniri sau facilităţi nelegitime cumpărătorului. inclusiv prin instanţă de judecată. în a căror bază a fost făcută adjudecarea dreptului de a încheia contractul de vînzare-cumpărare. efectuate de societatea pe acţiuni privatizată. (6) În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare încheiat prin concurs a fost declarat nul. . pot fi folosite la majorarea capitalului propriu al societăţii pe acţiuni exclusiv: a) prin subscrierea. definite în lege sau în contract. se va desfăşura în conformitate cu legislaţia privind societăţile pe acţiuni. (3) Emisiunea suplimentară de acţiuni. Modificarea şi încetarea contractului de vînzare-cumpărare (1) Modificările contractului de vînzare-cumpărare nu pot atinge condiţiile de privatizare. (5) În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare este reziliat sau anulat din vina vînzătorului. pe parcursul executării contractului de vînzare-cumpărare. (7) Investiţiile prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare nu pot fi efectuate în contul împrumutului luat sub orice formă de la întreprinderea privatizată. sînt nule şi acţiunile subscrise contra investiţii efectuate în procesul executării contractului. (2) Emisiunea suplimentară de acţiuni. d) anulare în modul stabilit de lege. (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte integral preţul stabilit în contractul de vînzarecumpărare sau nu îndeplineşte obligaţiile contractuale. (3) Contractul de vînzare-cumpărare poate fi reziliat la cererea uneia dintre părţi numai în cazul încălcării esenţiale.(3) poate fi dat în cazul în care cumpărătorul a îndeplinit graficul efectuării investiţiilor şi al executării altor obligaţii contractuale. inclusiv termenele. care prevede subscrierea la ele contra investiţii efectuate potrivit contractului de vînzare-cumpărare. cu acordul prealabil scris al vînzătorului. (4) Acordul indicat la alin. cu legislaţia privind valorile mobiliare şi cu prezenta lege. Anularea contractului de vînzare-cumpărare Temeiuri pentru anularea contractului de vînzare-cumpărare sînt: a) vînzarea bunului către o persoană care nu poate fi participant la privatizare. după caz. (9) Investiţiile efectuate în societatea cu răspundere limitată potrivit contractului de vînzare-cumpărare pot fi capitalizate în conformitate cu prezentul articol. (2) Contractul de vînzare-cumpărare încetează prin: a) executare a tuturor obligaţiilor lui. vînzătorul iniţiază procedura de reziliere a contractului. Articolul 66.

penală. Articolul 68. apelurile. cumpărător şi la întreprinderea privatizată timp de 5 ani. lichidare şi privatizare a bunurilor. după competenţa acestora. după care se predau în arhivă în modul stabilit. rapoarte privind totalurile administrării şi deetatizării proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul precedent. la cererea organului abilitat. după caz. se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi. în arbitraj sau pe cale judiciară. (5) Persoanele care încalcă prezenta lege. Păstrarea documentelor de privatizare Documentele ce ţin de încheierea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a bunurilor supuse privatizării se păstrează la vînzător. (3) Guvernul va prezenta anual în Parlament. d) a rapoartelor semestriale ale organului abilitat privind desfăşurarea deetatizării şi rezultatele ei. Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 69. Intrarea în vigoare (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. e) alte temeiuri prevăzute de legislaţie. materialele şi informaţiile necesare executării prezentei legi. (5) Acţiunile. raport privind totalurile administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anul precedent.d) temeiurile expres prevăzute de prezenta lege pentru declararea nulităţii absolute a contractului de vînzare-cumpărare. Articolul 71. recursurile legate de litigiile de privatizare şi înaintate de vînzător în instanţă de judecată sînt scutite de plata taxei de stat. pînă la 1 aprilie. contravenţională. în a căror privinţă au fost încheiate contracte de vînzare-cumpărare. b) a raportului anual al Guvernului privind rezultatele administrării şi deetatizării proprietăţii publice. (4) La soluţionarea litigiilor de privatizare se aplică legea materială şi procedurală a Republicii Moldova. Articolul 67. în termen de 8 luni: . (2) În situaţiile juridice de privatizare în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi. pînă la 1 iunie. (2) Litigiile de privatizare care nu au fost soluţionate pe cale amiabilă sau în arbitraj sînt de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova. civilă şi. Concordarea legislaţiei în vigoare cu prezenta lege (1) Guvernul. (4) Informaţia despre totalurile procesului de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice se face accesibilă prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova: a) a balanţei anuale a patrimoniului public al Republicii Moldova. Transparenţa administrării şi deetatizării (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prezenta gratuit. (3) Termenul de prescripţie pentru înaintarea în instanţă de judecată a acţiunii care a luat naştere din litigii de privatizare este de 3 ani. Soluţionarea litigiilor de privatizare (1) Litigiile de privatizare pot fi soluţionate pe cale amiabilă. c) a raportului anual al organului abilitat privind veniturile din privatizare şi cheltuielile de restructurare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea vor prezenta anual Guvernului. precum şi alte acte normative în partea ce ţine de privatizare poartă răspundere disciplinară. Articolul 70.

627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Pînă la conformarea cu prezenta lege. cu modificările ulterioare.554). Hotărîrea Parlamentului nr. art. cu modificările ulterioare. 1997. se abrogă: Legea nr. 2000. 1999. nr.518). nr. Legea nr. b) va asigura reexaminarea şi anularea de către autorităţile administraţiei publice centrale a actelor lor normative care contravin prezentei legi. nr. cu modificările ulterioare.75-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Orlovski vinodelceski zavod" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. cu modificările ulterioare.77-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Ufimski vinzavod «Dacia-Fenix»" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. art. art. art.60-61.121-XVI. 1998.78-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Barnaulski moldvinzavod" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. art.a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.566-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Moldtelecom" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legea nr.A. Legea nr.76).19-21. nr.57-XIV din 10 iunie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Tverskoi vinzavod" (Federaţia Rusă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.7273.525).1209).82-83. Legea nr. 1998. cu modificările ulterioare. 2004.118119.672). nr. Marian LUPU . nr.77-78. Nr. nr. 4 mai 2007. Legea nr. 1998. 1999. Articolul 72. cu modificările ulterioare.527). art.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.69-XIV din 2 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Viorica-Cosmetic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea întreprinderilor din industria tutunului şi industria vinificaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.531). Legea nr. cu modificările ulterioare.166-168.77-78.415). 1997.1377-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la aprobarea proiectului individual de privatizare a S. legile şi alte acte normative vor acţiona în partea care nu contravine prezentei legi. art. art.77-78.337). Legea nr. 1998. art. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău.77-78. Legea nr. 1998. Abrogarea unor acte legislative La data intrării în vigoare a prezentei legi. nr. cu modificările ulterioare.481).529). Legea nr.233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.61-63. art. art. Legea nr. nr.59-60. nr. c) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. “Votkinski vinzavod" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 1998.76-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Penzenski vinzavod" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. art.

92 20. 6.A. str. "Reţelele Electrice de Distribuţie Nord" S. "Centrala Electrică de Termoficare nr.A. 1 Denumirea Sediul IDNO Capitalul social (lei) 5 Preţul nominal al acţiunii (lei) 6 Cota statului nr. Mitropolitul 1004600039490 10000 10.0 Varlaam nr.1 din Chişinău" S. S.0 a Drumurilor «Edilitate»" nr.0 983203 52.0 Vladimirescu nr. Ştefan cel Mare 1002602003945 95374300 nr. str. "Gara Nord" Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor Chişinău. S.0 10.38 12.Eminescu 1003600045544 5190890 10. S.49 1209978 100.Ghioceilor 1003600091219 2679060 nr.000 1003600026295 318049598 10. S.000 460318 327501 70.A.Anexă LISTA BUNURILOR NEPASIBILE DE PRIVATIZARE Societăţile pe acţiuni Nr.0 1003600005148 1332908160 100. "Centrala Electrică de Termoficare Nord" S. str.A. str.000 9.0 31804959 100. "Combinatul de Panificaţie din Chişinău «Franzeluţa»" Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Chişinău.38 10.3 Chişinău.A. 1002600004030 37450040 str.330 8.A.927 63.0 nr.A.2" Societatea pe Acţiuni Moldo-Rusă "Moldovagaz" Ministerul Industriei şi Infrastructurii Bălţi.58 Ministerul Economiei şi Comerţului Chişinău.30 Bălţi.000 5047451 100. Ştefan cel 1003604006110 86113366 Mare nr.0 10.0 10. str.A.507 2. str. str. "Combinatul de Vinuri municipiul Chişinău.A. 4. S.Albişoara 1002600015876 504745100 100.000 8611336 100. Vadul lui 1002600048641 52270163 Vodă nr.000 4708876 35.1 850 85. 1003600086062 120997800 100.168 Chişinău. str.0 9079462 100. de % acţiuni 7 8 2 3 4 1.0 26790 100. S. "Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest" S.091 Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale Nr.Albişoara nr. crt.000 9537430 100.A. "Centrala Electrică de Termoficare nr. str. 1 Denumirea 2 Sediul 3 IDNO 4 Capitalul social (lei) 5 . str. 3. Meşterul Manole nr.Ungurean nr. "Centrul Internaţional de Expoziţii «Moldexpo»" 100. "Firma de Construcţie Chişinău. str.M.000 5227016 100.A.0 «Cricova»" Cricova.6/1 13.Libertăţii nr. crt. str.5 Chişinău. S. 7.000 Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" 10.A. "Apă-Canal Chişinău" Chişinău.Sarmizegetusa nr. "Termocom" Chişinău. 5. Tudor 1003600022286 32449900 50. S.10 1003602006563 90794620 Donduşeni.1 Primăria municipiului Chişinău 11.

S. Ştefan cel Mare nr. 39.S.Suvorov nr.200 Concernul Republican pentru Gospodărirea Chişinău.Cosmonauţilor nr.177 «Criuleni»" Î. "Moldresurse" Chişinău. "Direcţia Generală Cercetare.Voluntarilor nr.S. Ştefan cel Mare nr.S. 17.P. "Staţiunea Didactică Experimentală raionul Anenii Noi. 33.Kogălniceanu nr. 22. Vadul lui Vodă nr.Muncii nr. "Serviciul Veterinar de Stat pentru Chişinău.S. "Institutul Fitotehnic «Porumbeni»" raionul Criuleni.77 Î. 19.14 Î. "Centrul Ştiinţific de Producţie «Tehnologii Chişinău.Alecsandri nr. "Institutul de Tehnică Agricolă «Mecagro»" Chişinău.16a Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor" Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Orhei.19 a Calităţii Producţiei de Conserve" Î. 21. bd.S. bd. 31. Alexandru cel Bun nr. Calea Ieşilor nr.S. 32.S. "Nodul Hidroenergetic «Costeşti»" raionul Rîşcani. 27. str. 28.M. satul Chetrosu «Chetrosu»" Î.S. "Protecţia Plantelor" municipiul Chişinău.162 Formare Profesională" Î.162 Asigurare Tehnico-Materială" Ministerul Industriei şi Infrastructurii Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Chişinău.A. 25. str. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Î. Durleşti. "Direcţia Gestionare pentru Completare şi Chişinău. 20.Boţu nr. 37.Sarmizegetusa nr. "Staţia de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Chişinău.S.S. "Centrul de Standardizare şi Stabilire a Chişinău.1 Culturile de Cîmp «Selecţia»" Î.Cuza-Vodă nr.59 Reproducere în Zootehnie" Î.Costiujeni nr. 1003600057686 569000 1003602150086 16074000 .1 Î. Miron Costin nr. 36.S. 29. str. str. "Institutul de Cercetări pentru Pomicultură" Chişinău. 31 August nr. str. bd. "Centrul de Stat pentru Atestarea şi Chişinău. str.162 Î. "Institutul de Tehnologii Alimentare" Chişinău.S.S.S. 15. satul Paşcani Î.Cosmonauţilor nr.83 Chimice" Î.5/1 Informaţionale şi Sisteme»" Î. satul Vrăneşti. str. Ştefan cel Mare nr. "Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor" Chişinău. 34.78 Obiectelor Energetice "Scutul Energetic" Î. "Centrul de Standardizare şi Experimentare Chişinău. satul Maximovca Reproducerea Animalelor" Î.7 Î. str.Uzinelor nr. str. "Centrul de Elaborări Economice şi de Sîngerei. "Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Bălţi.Cartuşa nr. 16. str. 26.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea şi raionul Anenii Noi.S. str. str.S.V. 41.S. "Staţiunea Didactico-Experimentală Criuleni.14. Ştefan cel Mare nr.50 Selecţia şi Hibridarea Suinelor "Moldsuinhibrid" Î. 40. 23.S. Ştefan cel Mare nr.S. str.S. 35. "Centrul Republican de Pedologie Aplicată" Chişinău.Nistreană nr. bd.162 Apelor "Apele Moldovei" Î. 24. "Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Bălţi. "Institutul de Proiectări «Indalproiect»" Chişinău.Balcani nr.100 Î. str. satul Costeşti 1002600029152 19076200 1003600112004 5400 1002602003107 2709000 1003601006234 1002600029093 1003600102162 1003600060301 1003600031914 1003600078412 105387290 5765400 43500 129441000 121000 73000 1003600105071 1441100 1003600037477 3831800 1004600004344 131700 1003600017198 2521230 1003600099282 1631102200 1002600005875 32800 1003603010570 600 1003601001985 448570 1004600064465 226350 1003601003668 2309200 1003600095561 12330 1003600122658 12700 1003600079866 2444550 1004606001507 2199000 1003600120621 2445890 1003602018915 6090 1003602003643 748410 1003601004034 100 1006600001565 100 42.S.7 «Petricani»" Î. str. 18.42 Frontieră şi Transport" Î. str.6 Î. 38.3 Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere" Întreprinderea de Prăsilă şi Însămînţare a Cahul.9 Animalelor Î. Producţie" str. str.S. bd. Învăţămînt şi Chişinău. "Staţiunea Didactico-Experimentală Chişinău.Independenţei nr. str. "Oficiul Teritorial pentru Selecţie şi Anenii Noi.S. str. 30.6 Pisciculturii" Î.63 Î.S. 43.

Sfatul Ţării nr.S.79 Teatrul Republican "Luceafărul" Chişinău. str. 59. bd. 1005600015811 136598 71.1 Creangă" Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Chişinău.118 "Didactica" Firma Comercială de Intermediere "MoldChişinău.Alecsandri nr. "Moldtranselectro" Î.Romană nr. 54. str.18 Teatrul "Alexei Mateevici" Chişinău. Ortopedie şi Reabilitare" 1003600032782 14661100 53. 46. str.60 Pedagogic" Centrul Republican de Informaţii şi Calcul Chişinău. str. str.44.78 Chişinău.S.16 Î.S. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor Î. Î.S.Ghioceilor nr.S.Hînceşti nr.Alecsandri nr.7 Teatrul Naţional de Stat "V.93 Teatrul "Mihai Eminescu" Chişinău. Vlaicu Pîrcălab nr.Puşkin nr. str. Veronica Micle nr.81 Î. 60.Haşdeu nr. 68.Alecsandri" Bălţi. "Combinatul Republican de Instruire Auto" Chişinău. "Calea Ferată din Moldova" Chişinău. 63.Columna nr.A. 64.S.P.Socoleni nr. str.S.Cehov" Chişinău.Şciusev nr. str. Proiectare şi Tehnologie "Energoproiect" Î. 73. str. str. 50. "Gările şi Staţiile Auto" Chişinău.P. Mitropolitul Varlaam nr.156 Ministerul Educaţiei şi Tineretului Întreprinderea de Stat de Producţie şi Comerţ Chişinău. "Studioul «Artă-Cinema»" Chişinău. str.16/1 Didactica" Centrul Ştiinţific şi Editorial "Univers Chişinău. Sfatul Ţării nr.12 Î. 47.48 Chişinău. Ion Creangă nr. str. 65.V.78 Teatrul "Eugene Ionesco" Chişinău. Ministerul Culturii şi Turismului Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" Chişinău.61 Î. "Administraţia de Stat a Drumurilor" Chişinău.78 1002600027099 47904000 1002600004580 405460000 1003600108898 161400 1002600042546 364600 48. 61.S.S.B. "Expediţia Hidro-Geologică din Moldova Chişinău.S. 62.Bucuriei nr. str. str.S.V.1 Teatrul Dramatic Rus de Stat "A. "Centrul Republican Experimental Protezare.Alecsandri nr. str. str.Lazo nr. 67. bd. str.Alecsandri nr. Ştefan cel Mare nr. 55. "Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei" Chişinău.21 «Interarta»" Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Î. "Sala cu Orgă" Chişinău.31 August nr. 57.78 Chişinău.Haşdeu" Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor "Ion Chişinău.152 Teatrul Republican Muzical-Dramatic Cahul.Sf.Puşkin nr. str. Ştefan cel Mare nr.A.18 Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" Chişinău. 58. 49. bd.121 Teatrul Naţional de Operă şi Balet Chişinău.S. str. "Moldelectrica" Institutul de Cercetare. str. 74. 1002600030035 61700 1003600058177 5968700 1003600122957 23900 1003600083304 1767000 . 51. 66. str. "Organizaţia Concertistică şi de Impresariat Chişinău. Vlaicu Pîrcălab nr.48 Î. "Asociaţia de Arte şi Creaţie Artistică Chişinău. str.2 1003600162559 1003600023559 1002600001257 1006600030066 3038700 6155600 1583190953 13545800 52.V.2 Populare "Joc" Î. 56.A. Î.S. Mitropolitul Varlaam nr. 69. str.6 "B. 45.Vineri nr.Mesager nr.P. str.21 «Moldova-Concert»" Î. str.Mateevici nr. str.58 Ministerul Sănătăţii Chişinău.59V "Informcom" 1003600037248 3100 1002600006942 1003600160588 1003600128568 1003600035026 1004600003509 1003602002303 1003600166605 1002600045640 1004600007910 1003603152168 100 7092800 700 33345600 204000 5600 4944400 4492000 49691600 1300 1003600103446 41800 1003600165088 6080500 1002600042030 1004900 1003600098757 1195700 1003600023788 3500 1003600101051 1200 70. Mitropolitul Dosoftei «EHGeoM»" nr. str.75 Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici" Chişinău. str.S. 72.V. Ştefan cel Mare nr.

Luceafărul nr. 87.3 1002600035904 1547600 79. str.Nistreană nr. str. "UniforMA" 1004607000530 1003600152514 1003600097130 1003600077046 1003602015833 1002600020436 .S. Ministerul Afacerilor Interne Î.Dostoevski nr. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Î. "Secţia pentru Lucrări de ConstrucţieMontaj" 101. 95.Cosmonauţilor nr. satul Lunga Chişinău. str. 88.Luceafărul nr. Vasile Lupu nr.9 municipiul Chişinău.S. str. Cricova. str. str. str.130 Î.S.S. 80. str.Luceafărul nr.79 de Securitate «Tehnosec»" Î.Burebista nr.Goga nr. "Rusca" Î.7 1003600109161 1500 76.V.S. Mitropolitul Gurie Grosu nr.7 Chişinău. "Comiltar" 102.34 1002600004306 1003600062349 1002600041066 1003600092973 1003600112668 1004600031955 97.N. str.Stroiescu nr. 90.S.S.Şciusev nr.108 Soroca. "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor Chişinău.Columna nr.Independenţei nr. str.1 Bălţi. str. str. 89.S. "Brăneşti" Î. 96. 82. Alexandru cel Bun nr.S.S.14 Chişinău. str. "Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională" 99. "Flus" Asociaţia de Stat a Întreprinderilor Instituţiilor Penitenciare "Multiproduct" Î.S.S.A.1 Leova" 1003600095985 90211 1003600019767 91228 1002600024962 50408 1005600030173 167 1003600041579 1162864 1003600068514 2200 1003605003817 1003606004556 1003606003928 1003604003728 1003607001460 1003605007572 302095 16199 56470 1482 2683358 2604087 91.38 Leova. str. 98. "Bagos" Î.Titulescu nr. Mitropolitul Dosoftei nr. Miron Costin nr.7 Chişinău.17/2 de Muncă" Ministerul Finanţelor Chişinău. 93.F. Î.3 municipiul Chişinău. "Fason-Prim" Chişinău.S.O. Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării Î. str.S. Cricova. str.Ş. Ministerul Economiei şi Comerţului Î. str. "Complexul nr.42 Diplomatic" Ministerul Justiţiei municipiul Chişinău. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" Î. "Lipcani" Î.106 Î.S.124 Chişinău. "Combinatul de Deservire Socială" 100.1 Î.S. 86.S. 94.Alecsandri nr. str.V.S. str. "Direcţia Servicii pentru Corpul Chişinău.S. Î. "Temelia-MC" Î. satul Brăneşti Lipcani. 83. 84. str.S. 85. "Centrul de Tehnologii şi Mijloace Tehnice Chişinău. str.S. "Rezina" Î.Luchian nr. 77.35 municipiul Chişinău.Cosmonauţilor nr.S. "Cartuş" Chişinău. str. "Fintehinform" 1004600008917 916515 1005600036924 7570800 78. Î. "Dinamo M. 92.N. "Sarmat" Întreprinderea de Stat de Producţie şi Prestări Servicii "Pencom" Î.3 Exploatare a Mijloacelor Tehnice de Reglementare a Circulaţiei Auto a Poliţiei Rutiere" Ministerul Apărării raionul Floreşti.75.35 raionul Hînceşti. Î.33 Î. zona industrială Pruncul Chişinău." Chişinău.Cahul nr. Cricova. "Instituţia OŞC 29/6" Î. str.Florăriei nr. 81.1 raionul Orhei.S. Î. "Direcţia Specializată de Montare şi Chişinău. str. "Pulbere" Chişinău.S.9 Chişinău.Titulescu nr. satul Rusca Rezina.

129.110 "Soroca" 1003602010126 1052300 1002609002202 2099451 1003600086073 5016405 1005611000732 1269300 1003604153298 1993900 1003602024240 2950400 1003605002212 7150200 1002605000174 2155800 1003609001899 3323300 1003606007845 728200 1003603000018 501200 1003609009851 614900 1003607009444 5118500 . str. "Institutul Naţional de Standardizare şi Chişinău.Ciorbă nr.17 "Călăraşi" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Chişinău. 113.Armenească nr. bd. bd.37/1 Serviciul Vamal Chişinău. 121.S.134 Î. Î. "Editura de Imprimate «Statistica»" 1002600045307 433200 1002600033003 537200 117. Colina Puşkin nr.S. 104.M.Coca nr.16 "Bălţi" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călăraşi.Lunacearski nr.180 Armelor şi Muniţiilor" Î.S.S. "Poşta Moldovei" Chişinău. str. 120.A.12 "Nisporeni-Silva" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Orhei.42 Î.69 "Chişinău" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Comrat. 122. 119.24 "Edineţ" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Glodeni.Puşkin nr.34 Chişinău. "Centrul de Telecomunicaţii Speciale" Chişinău. str. str. 127. Ştefan cel Mare nr.S.S.1 "Silva-Centru" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Soroca.Columna nr. oraşul Iargara "Iargara" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Nisporeni.S.19/1 Î.Tretiakov nr. str.Păcii nr. Î. str.28 Metrologie" Centrul de Standardizare şi Metrologie Bălţi. str.166 "Orhei" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Cahul. 107. 124. Drumul Viilor nr. 125. str. Ştefan cel Mare nr.Bucureşti nr. "Molddata" Chişinău.V. Î. Metrologie şi Ceadîr-Lunga.103. str. str. 111.S. str. "Detaşamentul de Pază Paramilitară" Chişinău.S. Ştefan cel Mare nr.Eminescu nr.Bucovinei nr. str. "Moldvama-Grup" 1003600038290 3000000 Serviciul de Informaţii şi Securitate 109.Aerodromului nr. Calea Ieşilor nr. 112. 128. "Centrul Tehnic pentru Securitate Chişinău.Bojole nr.13 "Silva-Sud" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Ungheni.9 Î.14 "Hînceşti-Silva" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură raionul Leova. str. str.Dunării nr. bd.T.28/2 Î. str.48 Industrială şi Certificare" Centrul Standardizare.E. "Registru" Chişinău.Lupu nr.S.S.123 "Comrat" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Edineţ. str. str. "Centrul Naţional pentru Omologarea Chişinău. str.Cozmescu nr.Bucureşti nr.30 1002600023242 1003600104867 1002600024700 1002600049442 1003600124700 49685900 167100 1353600 100388000 643300 108. "Centrul de Proiectări Tehnologice «Informstat»" 116. Ministerul Dezvoltării Informaţionale Î. str.17 "Glodeni" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Hînceşti. str.S. Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Bălţi. 105. Î. 118. 126. 106.10 Supraveghere Tehnică din Ceadîr-Lunga Biroul Naţional de Statistică Chişinău.34 1003600096694 53131285 110. 123. str. "Radiocomunicaţii" Chişinău.S.Lazo nr.166 Serviciul Standardizare şi Metrologie Î. 114.V.Stroiescu nr. str. 1003600098654 4968900 1003602012061 694400 1003600080093 1600 1003600118109 1800 1003611007748 900 115.A.Marinescu nr.

Gh. "Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileştii raionul Ialoveni.Mirceşti nr. Rezervaţia Naturală de Stat "Prutul de Jos" 140. Î.1 raionul Străşeni.S. str.Sadoveanu nr.47 Tehnice şi Cadastru «Ingeocad»" 153.Saharov nr. 156.Grenoble nr. satul Manta Străşeni. str. Institutul de Stat de Proiectări Chişinău.Tudor nr. Cetatea Albă nr.S.42 1004606002010 2679500 1003606007074 1745421 1002608000795 8164700 1003603005356 520845 1003600078021 5412200 1004600065484 1306800 1004605003629 2300000 1004600073089 3398900 1004602010961 338300 1006603000651 30600 1003600080381 96000 Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului 141.43/4 150.4 raionul Cahul.90A a Lucrărilor de Explozie "Inmex" 148.6/1 Construcţii «Incercom»" 143. Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică "Ialoveni" 136.1 municipiul Chişinău.Vierul nr. str. str.5 147.S.P.Independenţei nr. 158.Cosmonauţilor nr.26 146. Prospecţiuni Chişinău. str.9 Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului. Î.5 "Industrialproiect" 145. str.S.Kogălniceanu nr. "Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Chişinău.S. str. str. Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură "Şoldăneşti" 131. Î. str.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Chişinău.11 raionul Străşeni. Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Chişinău.Puşkin nr. str. Î.63 Prime şi a Producţiei vinicole" Î.125 Teleneşti. Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică "MantaV" 134. str. "Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice" Şoldăneşti. str. Î. "Centrul de Instruire şi Producţie" Chişinău. Durleşti. "Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Chişinău.9 Proiectelor de Construcţie" 142.S.Ialoveni nr. Î. satul Răzeni Cimişlia.Armenească nr. str. Rezervaţia Naturală de Stat "Codrii" 138. str. Î. satul Mileştii Mici Mici»" Institutul Naţional pentru Viticultură şi Chişinău. "Institutul de Geodezie.S. Rezervaţia Naturală de Stat "Pădurea Domnească" 139.S.5 Bender.59 1003600112277 10204 1003600051547 4758100 1003600150288 8696600 1003600037444 490800 1003600002457 561200 1002600015131 559900 1003600031981 3644100 1003600049025 318500 1003600098481 386600 1003600115647 6644000 1003600092216 10828900 1002600031906 21214600 1003600048969 401600 1006600016055 33954200 155. satul Lozova Glodeni. str. str. Institutul de Proiectări de Stat "Iprocom" Chişinău. "Oraşul Vinului" Chişinău. str. Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură "Tighina" 133. Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură "Teleneşti" 132. str.2 149.Puşkin nr. "Centrul de Instruire «Inmacom-Didactic»" Chişinău. str. str.Gh.M. str. 1002601002907 11253000 1004600039261 38141500 1003600067023 1158400 1005600024712 5000 .42B Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" Î. Î. str. "Mina de Piatră din Mileştii Mici" raionul Ialoveni. Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică "Străşeni" 135.Vierul nr.Tudor nr.S. Ştefan cel Mare nr.S.S.31 August nr. Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică "Cimişlia" 137. "Direcţia Verificare şi Expertizare a Chişinău.Cosmonauţilor nr. Urbanismului şi Arhitecturii «Urbanproiect»" 144.A.Halipa nr. "Institutul Naţional de Cercetări şi Chişinău.130.Sarmizegetusa nr.Nuferilor nr. str. Calea Orheiului nr. Î. 157.59 Vinificaţie Î.228 raionul Cahul. "Cadastru" Chişinău.100B Teritoriului" 152.106 Solurilor 154. Întreprinderea de Stat Specializată de Executare Chişinău. Î. Institutul de Stat de Proiectare "Ruralproiect" Chişinău.A. satul Slobozia Mare.S.Chişinăului nr. satul Mileştii Mici Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 151.

12 Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Chişinău.Dacia nr. Î.S.22 Chişinău.2007 Lege privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice //Monitorul Oficial 90-93/401. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Chişinău.Sprîncenoaia nr.80/3 Î. bd.S. 175.37 1002600007189 1002600053658 1002600011661 1003602004156 1003600022806 36441400 220100 234600 24753900 7137500 1002600001718 20904200 1003600135568 473500 167.Puşkin nr.S. "Baza Auto a Parlamentului" 172. "Centrul Aeronautic de Instruire" Chişinău.05. "Pensiunea din Holercani" Î.80/2 Compania Aeriană de Stat "Agroavia" Chişinău.22 1003600106838 1003600062969 1002601000899 1003600071952 32000000 31532800 28267100 4916300 1003600090832 13309000 Alte instituţii şi organizaţii 178.Mioriţa nr. 164.3 Chişinău.A. Sfatul Ţării nr.M.80/7 Î.S. "Rezervcom" Agenţia Rezerve Materiale.Puşkin nr.A. str. satul Holercani Chişinău.127 Chişinău. Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare Chişinău. bd. Î.S.159.S. str.Aerodromului nr. Academia de Ştiinţe Chişinău. "Aeroportul Internaţional Chişinău" Chişinău.Corobceanu nr.S. "Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile" Chişinău. "Moldaeroservice" Bălţi.5 Aparatul Parlamentului Chişinău.Petru Movilă nr.S.80/4 Spaţiului Aerian şi Deservirea Traficului Aerian "MoldATSA" 165.Dacia nr. 163. Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" 168. 31 August nr.A.S.213 1004600072945 2621300 179. 29.10 Chişinău.T. str. "Compania Aeriană «Air Moldova»" Chişinău. Găgăuzia Comrat. "Agenţia Informaţională de Stat «Moldpres»" 177. Î. str. Î. Î. str.2007 .Academiei nr. "Complexul «Casa Presei»" Aparatul Guvernului Chişinău.Doga nr.M. str.5 Chişinău. "Uzina Experimentală «ASELTEH»" 1003600040815 160100 1003600029986 2160700 1003600060552 995200 1002600045352 12388900 171. bd. str.6 1002600044300 39700 Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile Î. str.S.A. Î.S. str. "Palatul Republicii" Î. Î. "Centrul de Reabilitare a Copiilor Invalizi «Fidancik»" 1003611002064 & __________ Legile Republicii Moldova 121/04.Lenin nr. 162.Dacia nr.S. Aeroport 160 161. str.24/1 U. Î.Cebotari nr. "Complexul Hotelier «Codru»" Î. str. str. "Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei" 169.8 Chişinău. str.Uzinelor nr. 176.06. Î. str.Dacia nr. Întreprinderea Experimentală "Izomer" 170. Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică "Cafeneaua Parlamentului" 1004600063446 4043469 1003600038669 16057 173.S. bd. Aeroport 166. 174.S.A.16 raionul Dubăsari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful